1 Caracterização do Público Alvo 2 Execução de Cognitive Walkthrough (Simulação de Percurso)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "1 Caracterização do Público Alvo 2 Execução de Cognitive Walkthrough (Simulação de Percurso)"

Transcrição

1 Alguns Cmnáris à Usbilidd d Srviç COMPARA Luís Cs, Linguc - Pól Sinf Crisin M, Linguc - Pól LbEL Luís Srmn, Linguc - Pól CLUP/FLUP Inrduçã Es x fi prduzid pr csiã d nss primir príd d frmçã m Osl, m qu fi fi prsnçã ds srviçs d Linguc pl Din Sns um prsnçã sbr usbilidd d srviçs n rd pl Asbjørn Følsd. Tm cm bjciv infrmr quip d COMPARA (m primir lugr) quip d Linguc (m sgund) d qu prndms sbr usbilidd prprcinr sugsõs pr dsnvlvimn fuur d COMPARA d urs srviçs d Linguc. Após um prsnçã fi pr Asbjørn Følsd sbr Usbilidd (princípis méds), grup fcuu um nális cnjun sbr usbilidd d srviç d css COMPARA. Es nális fi rlizd m dus fss: 1 Crcrizçã d Públic Alv 2 Excuçã d Cgniiv Wlkhrugh (Simulçã d Prcurs) Em sguid, irms dscrvr ss psss prsnr s cnclusõs qu chgáms n durn sssã cm m discussõs psrirs. A vrsã d COMPARA nlisd fi 2.1, d 31 d Ouubr d As págins qu bsrváms inhm sid culizds pl úlim vz m: Bm-vinds.hml: 30 d Ouubr d 2002; Psquisr.hml: 17 d Smbr d 2002; BuscSimpls.hml: 20 d Smbr d 2002; BuscAvncd.hml: 1 d Nvmbr d Crcrizçã d Públic Alv A primir fs d discussã rlizd durn prsnçã cnru-s n idnificçã ds pnciis grups d uilizdrs d srviç COMPARA. Frm idnificds váris grups: Aluns d Língu Esrngir m Váris Nívis (P/En) Prfssrs d Língu Esrngir m Váris Nívis (P/En) Aluns d Trduçã m Váris Nívis Prfssrs d Trduçã m Váris Nívis Trdurs Invsigdrs d PLN Dss grups slccináms rês pr psrir nális, s quis frm nã crcrizds rlivmn : 1. Prfil d Uilizdr. Idd b. Nívl d cnhcimns d Infrmáic c. Nívl d cnhcimns m mbs s Língus

2 2. Cnx d Uilizçã. Lcl d Trblh b. Tip d Acss 3. Trfs Típics Prâmr Prfssrs d Língu Esrngir Invsigdrs d PLN Trdurs P r f il d U il i z d r C n x Nívl d Cnhcimn s d Infrmáic Idd Nívl d Cnhcimn s m mbs s Língus Obs. Lcl d Uilizçã Tip d Acss Médi/Bix > 25 Elvd - Cs/Escl mdm/ bix débi Al > 25 Nã ncssrimn Elvd - Acdmi/Indúsri l débi Médi/Al > 25 Mui Elvd Têm rcurss própris. Elvd xigênci rlivmn à qulidd d rduçã. Evnul xpriênci m srviçs idênics (nã ncssrimn sbr Wb). Cs/Escrióri médi/l débi d U il i z ç ã T r f s T í p i c s Prprr xrcícis Vrificr frquêncis d crs plvrs Tsr qulidd d rduçõs Acss smiumáic rcurss bilingus. Exrcçã d grnds qunidds d x pr prcssmn psrir. Tbl 1 Crcrizçã d 3 ips d uilizdrs. Vrificr rduçã d um dd rm u cnsruçã m priculr. A nális subsqun fi fi bsd n prfil d uilizdr Trdur. A mdlgi qu fi mprgu prir ds pn dnmin-s Cgniiv Wlkhrugh (Simulçã d Prcurs) cnsis m fzr um simulçã d

3 cmprmn sprd d uilizdr, prcrrnd s váris psss ncssáris pr lcnçr um drmind bjciv. Prims nã d princípi d qu um uilizdr d ip Trdur, cm s crcrísics ncssidds rfrids n Tbl 1, iri nã uilizr pl primir vz srviç COMPARA pr um drmind rf: invsigr m qu cnxs plvr ingls niv r uilizd qul su crrspndênci m pruguês. 3 Simulçã d Prcurs 3.1 Pss 1 : Págin d Abrur A brir si d COMPARA, s pçõs prsnds prcrm clrs. Fi slccind pçã Cmçr usr COMPARA. Is lvu uilizdr à inrfc Esclh d Tip d Psquis. 3.2 Pss 2 : Inrfc Esclh d Tip d Psquis A sclh nurl rlizd pr um Trdur, usr srviç pl primir vz, sri Psquis Simpls. Fi s pçã md já qu sá rcmndd xplicimn pr primirs uilizdrs. Em sguid fi prsnd inrfc Psquis Simpls. 3.3 Pss 3 : Inrfc Psquis Simpls Ns inrfc, l cm indicd, fi insrid n cmp Psquis simpls d inglês pr pruguês plvr niv. Dpis d submid psquis fi prsnd págin d rsulds. 3.4 Pss 4 : Aprsnçã d Rsulds d Psquis O primir cmnári fi s págin prndu-s cm fc d s rsulds ds psquiss nã s ncnrrm suficinmn bm dscds. Vrificu-s sr cnslhávl qu pr d infrmçã xisn n págin fss clcd m sgund pln, d frm rlçr rsuld. Es ncssidd rn-s priculrmn vidn qund psquis nã rrn nnhum rsuld, cm fi cs usnd plvr niv. Nss siuçõs rn-s difícil lclizr n págin mnsgm d usênci d rsulds. Além diss, própri cnúd d mnsgm nã sugr uilizdr frms lrnivs d prssguir (urs psquiss), nm prsn vnuis cuss pr insucss (pr xmpl, rr rgráfic u xprssã rgulr incrrc). Dd fc d nss psquis usnd plvr niv nã r sid cnclusiv, frm submids nvs psquiss usnd nivly nivnss. Apsr dss psquiss pdrm sr fcuds uiliznd xprssã rgulr niv.*, pu-s pr fzr s rês psquiss individulmn. D psquis pr nivly surgiu nã um rsuld qu fi prsnd n rspciv bl:... 1): Cncrdânci Prcur: "nivly". PPEQ1(15 Thn n Sundy mrning in Augus, s I ws lying srchd u n h bd in my shirslvs, dzing, burnd-u cigr in my muh, I hrd h dr crk nivly. Hlf-pning my drwsy ys, I sw bld hd my sid, bn in Um dming d Ags, d mnhã, sird n cm m mngs d cmis, u drmiv, cm cigrr pgd n lábi -- qund pr rngu dvgrinh, nrbrind pálpbr drmn, vi curvr-s mu ld um clv rspis.

4 rspcful bw. Esprms qu COMPARA lh nh sid úil!... Um ds bsrvçõs fis nss mmn pl grup fi d qu sri inrssn dscr m mbs s cluns (.g.: rvés d frmçã ngri ) plvr u xprssã ncnrds, nã pns n clun qu srv d idim d prid pr psquis. Es mrcçã prll umnri bsn cmprnsibilidd ds rsulds mbr mbém s nh rcnhcid qu nm smpr iss pdrá sr viávl. Finlmn, dpis d um brv rflxã sbr s rsulds, dvid rsriçõs d mp, fi dd pr rmind Simulçã d Prcurs bm cm sssã crdnd pr Asbjørn Følsd. 4 Avliçã Psrir Sguind s rinçõs frncids pr Asbjørn Følsd dcidims cninur sud d Usbilidd d srviç COMPARA. Vlnd rcrrr à mdlgi Simulçã d Prcurs dcidims sr psrirmn inrfc Psquis Avnçd. Pr iss dfinims um nv rf xcur pr um uilizdr cm prfil Trdur qu ínhms dfinid nrirmn. Ds vz, rf sclhid cnsisi m drminr quis s plvrs inglss rminds m ly qu rm rduzids pr plvrs pruguss rminds m mn. Em sguid irms dscrvr prcurs simuld. 4.1 Pss 1 : Inrfc Esclh d Tip d Psquis Cm prndid, slccinu-s nã inrfc Psquis Avnçd. 4.2 Pss 2 : Inrfc Psquis Avnçd Após um brv inspcçã ds pçõs prsnds n inrfc Psquis Avnçd huv um qu s dmnsru priculrmn difícil d cmprndr: Aribus suplmnrs. Nmdmn, nã r clr s s pçã prmiiri: 1. fzr um psquis incluind, pr lém ds xs dispnívis, s cnsruçõs lisds; 2. fzr um psquis xclusivmn sbr sss cnsruçõs; 3. u impr rsriçõs dicinis àquls qu é pssívl clcr rvés d cmp já xisn pr fi; Sguind ligçã Ajud, qu s ncnrv dispnívl imdimn bix, fi ncnrd um xplicçã inflizmn puc sclrcdr, pl qu s dúvids s mnivrm: 2.3 Aribus suplmnrs Pr cnsulr um ribu suplmnr sm rlcinr um xprssã d psquis, dix vzi cmp d xprssã d psquis. A psquisr íuls, srngirisms ênfs, é imprn nr qu só s dscrm ss ribus ns css m qu própri ur u rdur s ssinlrm. Ns css d sbrpsiçã, só s mrcu ênfs qund s nã s rprv íuls u srngirisms, só s ssinlrm s srngirisms qund ss nã fzim pr d íuls. Em sguid, frm inrduzids s xprssõs rgulrs.*ly.*mn ns cmps prprids dfinid dircçã d psquis (pr s psquis priu-s d princípi d qu uilizdr já sbri mprgr xprssõs rgulrs).

5 Nã frm slccinds quisqur urs pçõs, nd sid pns uilizds s prâmrs dfinids pr missã. Vrificu-s mbém qu bã xisn pr submr s rsulds s ncnr pns n finl d págin. Is brig prcrrr d págin m cd psquis qu s fcu, qu é puc práic s rn rpidmn cnsiv. Finlmn, pós r sid ncnrd bã prprid, fi submid pdid frm rcbids s rsulds. 4.3 Pss 3: Aprsnçã d Rsulds d Psquis O rsuld rrnd pl sism fi um lng bl d cncrdâncis prmiiu bsrvr qu: 1. nã há indicçã d qu s códigs d primir clun crrspndm às fns d x usds n linhmn; 2. frm d cdificçã ds fns nã fi vidn pr ds s pricipns n grup d rblh; 3. uilizçã d ligçã xisn pr cdr significd d códig nã s rvl ã simpls cm pdri prcr: mmrizçã d sigl nã é fácil dscriçã d msm nã s dsc n págin. Dpis d lgum discussã, cncrdu-s qu um vnul sluçã pr ss prblms pssri pr liminr primir clun d bl d rsulds, m lrniv, fzr prsnçã ds rsulds grupds pr fn. A idnificçã d fn sri fi n p d cd grup incluind, pr lém d sigl, infrmçã mis xplíci. Ex: PPEQ1 sri cmpnhd d Eç d Quirz, "O Mndrim", "Th Mndrim", Sugsõs Em sguid, irms prsnr um cnjun d sugsõs qu ns prcm cnslhávis n snid d mlhrr usbilidd d srviç COMPARA. 5.1 Inrfc Esclh d Tip d Psquis A primir sugsã prnd-s cm frm cm sã fis s rcmndçõs sbr s dis ips d psquiss dispnívis. A rcmndçã d ip d psquis (Psquis Simpls/Psquis Avnçd) bsd unicmn n xpriênci ds uilizdrs pdrá dirccinr s msms pr um psquis qu nã lhs slucinrá prblm. O grup nã chu cnslhávl qu Psquis Simpls sivss rcmndd pr "principins" prqu um uilizdr cm mns xpriênci ms cm um drmind rf pdrá nã ncnrr í sluçã qu prcur. Pr xmpl, Psquis Simpls nunc prmiiri rslvr rf prps n pn 4.2. Es siuçã é priculrmn críic pr s nvs uilizdrs, pdnd dsviá-ls d xprimnçã d Psquis Avnçd u é dsmivr fuurs psquiss. Assim, um brv dscriçã ds pncilidds d cd psquis prmiiri uilizdr sclhr infrmdmn ip d psquis qu mlhr lh pdrá rslvr prblm. Pr psquis simpls sugríms sguin dscriçã: A Psquis Simpls prmi vrificr cm drminds plvrs u xprssõs frm rduzids. A psquis é smpr rlizd sbr lidd d COMPARA. O rsuld é pns prsnd cm um bl d cncrdânci linhds. Ns psquis nã é pssívl fzr rsriçõs d linhmn.

6 Pr Psquis Avnçd sugríms um dscriçã qu dscss s difrnçs: A Psquis Avnçd prmi xcur psquiss prlls rlivmn à frm cm drminds plvrs u xprssõs frm rduzids. A psquis pd sr rlizd sbr um cnjun d xs slccinávis pl uilizdr, prduzind cm rsulds bls d cncrdâncis, disribuiçõs frquêncis d frms d fns. Pssibilidd d prmrizçã d psquis. 5.2 Inrfc d Psquis Simpls A clcçã ld ld d dis cmps nd uilizdr digi plvr u xprssã psquisr sugr, rrdmn, qu mbs dvm/pdm sr prnchids pr us n msm psquis. Es nã é clrmn funcinlidd d Psquis Simpls, pl qu sri cnslhávl uilizçã d pns um cmp, nd s scrvri plvr u xprssã prndid, d um slcr d dircçã d rduçã. 5.3 Inrfc d Psquis Avnçd A clcçã d bã d submissã d psquis mis próxim d p viri prcrrr d págin smpr qu s xcu um psquis. Além diss, sri imprn nfizr qu s pçõs lisds m Aribus suplmnrs s rfrm rsriçõs dicinis fcur sbr psquis: íul Rsriçõs Suplmnrs prc mis prprid. Ns snid, sri mbém cnslhávl rfrmulçã d x d jud pr rfrid cmp, xplicnd qu s pçõs m cus rsringm s psquiss, snd prn d sprr mns rsulds, u é msm nnhum. 5.4 Aprsnçã d Rsulds d Psquis O grupmn ds rsulds pr fn prmiiri liminr primir clun d bl d rsulds. As rfrêncis às fns srim fis n p d cd grup dvrim sr cmpss nã só pl sigl, cuj significd nã é imdi, ms mbém pr dds mis xplícis is cm nm d br, su ur, n d publicçã, c. Ex: PPEQ1 - Eç d Quirz, "O Mndrim", "Th Mndrim", Sri mbém inrssn dscr m mbs s cluns s plvrs u xprssõs ncnrds, pr xmpl rvés d frmçã ngri. 5.5 Ours Sugsõs A indicçã d nm d inrfc (DISPARA) nã é rlvn pr s uilizdrs d srviç, pdnd prvcr é lgum cnfusã. O xcss d infrmçã dvrá sr vid. A criçã d um Mnul d Uilizdr u Livr d Exrcícis pdrá cnribuir pr um mis rápid dpçã d uilizdr.

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Uniforme Exponencial Normal Gama Weibull Lognormal. t (Student) χ 2 (Qui-quadrado) F (Snedekor)

Uniforme Exponencial Normal Gama Weibull Lognormal. t (Student) χ 2 (Qui-quadrado) F (Snedekor) Prof. Lorí Vili, Dr. vili@pucrs.br vili@m.ufrgs.br hp://www.pucrs.br/fm/vili/ hp://www.m.ufrgs.br/~vili/ Uniform Exponncil Norml Gm Wibull Lognorml (Sudn) χ (Qui-qudrdo) F (Sndkor) Um VAC X é uniform no

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

+ = x + 3y = x 1. x + 2y z = Sistemas de equações Lineares

+ = x + 3y = x 1. x + 2y z = Sistemas de equações Lineares Sisms d quçõs Linrs Equção Linr Tod qução do ipo:.. n n Ond:,,., n são os ofiins;,,, n são s inógnis; é o rmo indpndn. E.: d - Equção Linr homogên qundo o rmo indpndn é nulo ( ) - Um qução linr não prsn

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

A DERIVADA DE UM INTEGRAL

A DERIVADA DE UM INTEGRAL A DERIVADA DE UM INTEGRAL HÉLIO BERNARDO LOPES Rsumo. O cálculo o valor a rivaa um ingral ocorr com cra frquência na via profissional físicos, químicos, ngnhiros, conomisas ou biólogos. É frqun, conuo,

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

MOVIMENTOS SOB A AÇÃO DE UMA FORÇA RESULTANTE DE INTENSIDADE CONSTANTE

MOVIMENTOS SOB A AÇÃO DE UMA FORÇA RESULTANTE DE INTENSIDADE CONSTANTE MOVIMENTOS SOB A AÇÃO DE UMA ORÇA RESULTANTE DE INTENSIDADE CONSTANTE Trjóris Tmos os sguins csos: 1º) S forç rsuln ivr dirção d vlocidd só vrirá o módulo ds rjóri srá rilín. v R Ou R v º) S forç rsuln

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Associação de Resistores e Resistência Equivalente

Associação de Resistores e Resistência Equivalente Associção d sistors sistêci Equivlt. Itrodução A ális projto d circuitos rqurm m muitos csos dtrmição d rsistêci quivlt prtir d dois trmiis quisqur do circuito. Além disso, pod-s um séri d csos práticos

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Incertezas e Propagação de Incertezas. Biologia Marinha

Incertezas e Propagação de Incertezas. Biologia Marinha Incertezs e Propgção de Incertezs Cursos: Disciplin: Docente: Biologi Biologi Mrinh Físic Crl Silv Nos cálculos deve: Ser coerente ns uniddes (converter tudo pr S.I. e tender às potêncis de 10). Fzer um

Leia mais

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ FOI DEUS QUEM FEZ OCÊ AMELINHA Arr Neton W Mcedo Crmo Gregory c c c Deus que fez vo - Deus quem fez vo - Deus quem fez vo- c Deus quem fez vo - J De-us 4 Deus quem fez vo - Deus quem fez vo - J Deus quem

Leia mais

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl

Leia mais

NÍVEL 2 - Prova da 2ª fase - Soluções

NÍVEL 2 - Prova da 2ª fase - Soluções NÍVEL - Prv d ª fse - Sluções QUESTÃO () A prtir d figur d eucid tems =S, =U, 7=C, =R e =I. Lg plvr cdificd cm --7--- é SUCURI. (b) Pr chve 0 tems figur ld, de vems que O=8, B=, M=6, E= e P=9. Assim, cdificçã

Leia mais

TABELA V-A. 0,10=< (r) 0,15=< (r) (r) < 0,20. Até 120.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%

TABELA V-A. 0,10=< (r) 0,15=< (r) (r) < 0,20. Até 120.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00% Anxo V 1) Srá purd rlção conform bixo: = Folh d Slários incluídos ncrgos (m 12 mss) Rcit Brut (m 12 mss) 2) Ns hipótss m qu corrspond os intrvlos cntsimis d Tbl V-A, ond < signific mnor qu, > signific

Leia mais

Transformada de Clarke e Park

Transformada de Clarke e Park Cnro d Tcnologi Pós-Grdução m Engnhri Eléric Aplicçõs d Elrônic d Poênci m Sisms d Poênci Trnsformd d Clrk Prk Prof. Klbr Lim Dprmno d Engnhri Eléric Sumário Obivos Inrodução Trnsformd d Clrk Vor spcil

Leia mais

ESCOLA DE LÍDERES BRASIL

ESCOLA DE LÍDERES BRASIL ESCOLA DE LÍDERES BRASIL CURSO DE MARKETING MÓDULO I LEITURA COMPLEMENTAR (LC) [ D i g i o c o n ú d o d b r r l r l. T r - s d u m s u p l m n o O MERCADO 1. O Circuio Econômico Sgundo Armndo Krmr, produção

Leia mais

UTL Faculdade de Motricidade Humana. Mestrado em Reabilitação Psicomotora. Estágio CERCI Lisboa

UTL Faculdade de Motricidade Humana. Mestrado em Reabilitação Psicomotora. Estágio CERCI Lisboa UTL Fculd Motricid Humn Mstrdo m Rbilitção Psicomotor Estágio CERCI Lisbo Sssão Activid no Mio Aquático 16/11/2011 Clint: C.M., L.V., A.E., F.C. S.C. domínio Nom Dscrição Obj. Esp. Mtriis Estrtégis Critério

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

ESCALA DE PITTSBURGH PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO

ESCALA DE PITTSBURGH PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO ESCALA DE PITTSBURGH PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO As qustõs sguints rfrm-s as sus hábits d sn durant mês passad. Suas rspstas dvm dmnstrar, d frma mais prcisa pssívl, qu acntcu na mairia ds dias

Leia mais

MATRIZES. Matriz é uma tabela de números formada por m linhas e n colunas. Dizemos que essa matriz tem ordem m x n (lê-se: m por n), com m, n N*

MATRIZES. Matriz é uma tabela de números formada por m linhas e n colunas. Dizemos que essa matriz tem ordem m x n (lê-se: m por n), com m, n N* MTRIZES DEFINIÇÃO: Mtriz é um tl d númros formd por m linhs n coluns. Dizmos qu ss mtriz tm ordm m n (lê-s: m por n), com m, n N* Grlmnt dispomos os lmntos d um mtriz ntr prêntss ou ntr colchts. m m m

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

e-manual Premium FÍSICO-QUÍMICA 9.o ANO Experimente em espacoprofessor.pt

e-manual Premium FÍSICO-QUÍMICA 9.o ANO Experimente em espacoprofessor.pt FÍSICO-QUÍMICA 9. ANO Manual Tabla Priódica (frta a alun) Fichas (frta a alun) Apis Áudi (fichirs mp para dwnlad) Cadrn d Atividads (inclui Fichas d Labratóri) Cadrn d Labratóri Matriais Manipulávis Dssir

Leia mais

MECANISMOS DE REAÇÕES

MECANISMOS DE REAÇÕES /4/7 MECSMS DE REÇÕES rof. Hrly. Mrins Filho Rçõs lmnrs Rçõs qu concm m pns um p são rçõs lmnrs. molculri rção lmnr é o númro moléculs qu rgm. Rção lmnr unimolculr: C molécul m um proili inrínsc s compor

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

8 Transformadas de Fourier

8 Transformadas de Fourier J. A. M. lipp d Suz 8 Trnsfrmds d urir 8 Trnsfrmds d urir 8. Inrduçã à Análi d urir 3 8. A Trnsfrmd d urir pr sinis cnínus 4 Exmpl 8. 6 Exmpl 8. 9 Exmpl 8.3 8.3 A Trnsfrmd d urir pr sinis priódics 3 Exmpl

Leia mais

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG , N M DIF QU M 4 c liz v l Id v u c u Y BG LIF BG F bg v w 5 g.c y-b www. IM PDUZ LIZM PN M XP IMDI NG N MN P K Y BG BG IF F L IM PDUZ M IZ L N P M XP DI IM G N N N M P K G b v w 66 D Y BG D L L D LIF

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

Expressão Semi-Empírica da Energia de Ligação

Expressão Semi-Empírica da Energia de Ligação Exprssão Smi-Empíric d Enrgi d Ligção om o pssr do tmpo n usênci d um tori dtlhd pr dscrvr strutur nuclr, vários modlos form dsnvolvidos, cd qul corrlcionndo os ddos xprimntis d um conjunto mis ou mnos

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

Exemplo: y 3, já que sen 2 e log A matriz nula m n, indicada por O m n é tal que a ij 0, i {1, 2, 3,..., m} e j {1, 2, 3,..., n}.

Exemplo: y 3, já que sen 2 e log A matriz nula m n, indicada por O m n é tal que a ij 0, i {1, 2, 3,..., m} e j {1, 2, 3,..., n}. Mrzes Mrz rel Defnção Sem m e n dos números neros Um mrz rel de ordem m n é um conuno de mn números res, dsrbuídos em m lnhs e n coluns, formndo um bel que se ndc em gerl por 9 Eemplo: A mrz A é um mrz

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I L A N E M U SR IN O I R Ó A RO ã i c i F 0 mm sjurss s * r M d 3 é S t Mr 07 *Csult-s cdiõs d pgmt prstõs. 800 83 4 5 I www.dtlxprss.pt ã Prm URBINA PREMIUM PACK DE IMPRESSÃO - 4 Elit HD Putty - 4 Elit

Leia mais

Apostila De Matemática GEOMETRIA: REVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRISMAS E PIRÂMIDES

Apostila De Matemática GEOMETRIA: REVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRISMAS E PIRÂMIDES posti De Mtemátic GEOMETRI: REVISÃO DO ENSINO FUNDMENTL, PRISMS E PIRÂMIDES posti de Mtemátic (por Sérgio Le Jr.) GEOMETRI 1. REVISÃO DO ENSINO FUNDMENTL 1. 1. Reções métrics de um triânguo retânguo. Pr

Leia mais

CILINDROS. PNEUMÁTICOS. CILINDROS NORMALIZADOS ISO Ø32 À 200mm ISO Ø10 À 25mm

CILINDROS.  PNEUMÁTICOS. CILINDROS NORMALIZADOS ISO Ø32 À 200mm ISO Ø10 À 25mm CILINDROS PNEUMÁTICOS CILINDROS NORMLIZDOS ISO 6431 - Ø32 À 200mm ISO 6432 - Ø10 À 25mm R Tabelas técnicas TBEL DE FORÇ (Kp), COMPRIMENTO DO MORTECIMENTO (mm) E ENERGI CINÉTIC DO CILINDRO (kgf/cm2) ØCIL.

Leia mais

1 Capítulo 2 Cálc l u c lo l I ntegra r l l em m R

1 Capítulo 2 Cálc l u c lo l I ntegra r l l em m R píulo álculo Ingrl m R píulo - álculo Ingrl SUMÁRIO rimiivs imdis ou qus-imdis rimiivção por prs por subsiuição rimiivção d unçõs rcionis Ingris órmul d Brrow ropridds do ingrl dinido Ingris prméricos

Leia mais

1. Prove a chamada identidade de Lagrange. u 1,u 3 u 2,u 3. u 1 u 2,u 3 u 4 = u 1,u 4 u 2,u 4. onde u 1,u 2,u 3 e u 4 são vetores em R 3.

1. Prove a chamada identidade de Lagrange. u 1,u 3 u 2,u 3. u 1 u 2,u 3 u 4 = u 1,u 4 u 2,u 4. onde u 1,u 2,u 3 e u 4 são vetores em R 3. Universidde Federl de Uberlândi Fculdde de Mtemátic Disciplin : Geometri Diferencil Assunto: Cálculo no Espço Euclidino e Curvs Diferenciáveis Prof. Sto 1 List de exercícios 1. Prove chmd identidde de

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

2.2.1 Cálculo do m.d.c. à direita de matrizes polinomiais

2.2.1 Cálculo do m.d.c. à direita de matrizes polinomiais 2.2.1 Cálculo do m.d.c. à direita de matrizes polinomiais Teorema 2.1: Sejam N(s) IR p m [s] e D(s) IR m m [s] e assuma que det[d(s)] 0. Seja U(s) uma matriz unimodular tal que [ ] D(s) U(s) = N(s) R(s),

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA MAT ALGEBRA LINEAR I-A PROF.: GLÓRIA MÁRCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA MAT ALGEBRA LINEAR I-A PROF.: GLÓRIA MÁRCIA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA MAT - ALGEBRA LINEAR I-A PROF.: GLÓRIA MÁRCIA LISTA DE EXERCÍCIOS ) Sejm A, B e C mtries inversíveis de mesm ordem, encontre epressão d mtri X,

Leia mais

Regras. Resumo do Jogo Resumo do Jogo. Conteúdo. Conteúdo. Objetivo FRENTE do Jogo

Regras. Resumo do Jogo Resumo do Jogo. Conteúdo. Conteúdo. Objetivo FRENTE do Jogo Resumo do Jogo Resumo do Jogo Regrs -Qundo for seu turno, você deve jogr um de sus crts no «ponto n linh do tempo» que estej correto. -Se você jogr crt corretmente, terá um crt menos à su frente. -Se você

Leia mais

MATRIZES. Em uma matriz M de m linhas e n colunas podemos representar seus elementos da seguinte maneira:

MATRIZES. Em uma matriz M de m linhas e n colunas podemos representar seus elementos da seguinte maneira: MATRIZES Definiçã Chm-se mtriz d tip m x n (m IN* e n IN*) td tel M frmd pr númers reis distriuíds em m linhs e n cluns. Em um mtriz M de m linhs e n cluns pdems representr seus elements d seguinte mneir:

Leia mais

4. Análise de Sistemas de Controle por Espaço de Estados

4. Análise de Sistemas de Controle por Espaço de Estados Sisma para vrificação Lógica do Corolo Dzmro 3 4. ális d Sismas d Corol por Espaço d Esados No capiulo arior, vimos qu a formulação d um Prolma Básico d Corolo Ópimo Liar, ra cosidrado um sisma diâmico

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Sumário. Volta às aulas. Vamos recordar? Regiões planas e seus contornos Números Sólidos geométricos... 29

Sumário. Volta às aulas. Vamos recordar? Regiões planas e seus contornos Números Sólidos geométricos... 29 Sumário Volt às uls. Vmos recordr?... 7 1 Números... 10 Números... ej como tudo começou... 11 Os números de 0 10... 13 A dezen... 18 Os números de 0 1... 1 Números e dinheiro... 23 Ordem nos números...

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Análises de sistemas no domínio da frequência

Análises de sistemas no domínio da frequência prmno d Engnhri Químic d Prólo UFF iciplin: TEQ0- COTROLE E PROCESSOS náli d im no domínio d frquênci Prof inok Boorg Rpo d Frquênci Cliqu pr dir o ilo do xo mr COCEITO: Coni d um méodo gráfico-nlíico

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------ EDUCADOR E RÁDIO: APONTAMENTOS DESSA RELAÇÃO EM UMA

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Cilindros Heavy Duty - Série 3400

Cilindros Heavy Duty - Série 3400 Catálogo 1001-8 BR Informações técnicas Índice Cilindros Características técnicas Diâmetros 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4" e 4" Tipo Dupla e simples ação Faixa de pressão Faixa de temperatura Fluido Até 17

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

MOVIMENTO RELATIVO. Não existe um referencial absoluto. Velocidade Relativa. v B. v A. Velocidades de A e B medidas pelo observador O B = A = dr

MOVIMENTO RELATIVO. Não existe um referencial absoluto. Velocidade Relativa. v B. v A. Velocidades de A e B medidas pelo observador O B = A = dr 1 MOVIMEO ELIVO O mimen é um cncei reli cu descriçã depende de um referencil específic esclhid pel bserdr. Diferenes bserdres usnd sisems referenciis diferenes bém diferenes descrições de um mesm mimen.

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

1 As grandezas A, B e C são tais que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C.

1 As grandezas A, B e C são tais que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. As grndezs A, B e C são tis que A é diretmente proporcionl B e inversmente proporcionl C. Qundo B = 00 e C = 4 tem-se A = 5. Qul será o vlor de A qundo tivermos B = 0 e C = 5? B AC Temos, pelo enuncido,

Leia mais

a sua nova pedida, e a dos seus clientes também

a sua nova pedida, e a dos seus clientes também TOP! su nv pedid, e ds seus clientes tmbém A mrc Riz d Bem trduz cncepçã de liments sudáveis, nde prticmente td cdei limentíci prte d gricultur. Um nme simples, diret e frte em um lingugem de fácil entendiment

Leia mais

1) Determine o domínio das funções abaixo e represente-o graficamente: 1 1

1) Determine o domínio das funções abaixo e represente-o graficamente: 1 1 ) Dtrmin dmíni das funçõs abai rprsnt- graficamnt: z + z 4.ln( ) z ln z z arccs( ) f) z g) z ln + h) z ( ) ) Dtrmin dmíni, trac as curvas d nívl sbc gráfic das funçõs: f (, ) 9 + 4 f (, ) 6 f (, ) 6 f

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (vigência: 01/01/2012)

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (vigência: 01/01/2012) ANEO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (vigênci: 01/01/2012) (Rdção dd pl Li Complmntr nº 139, d 10 d novmbro d 2011) Alíquots Prtilh do Simpls Ncionl - Comércio Rcit Brut m 12 mss

Leia mais

A Função Densidade de Probabilidade

A Função Densidade de Probabilidade Prof. Lorí Vili, Dr. vili@mt.ufrgs.r http://www.mt.ufrgs.r/~vili/ Sj X um vriávl ltóri com conjunto d vlors X(S). S o conjunto d vlors for infinito não numrávl ntão vriávl é dit contínu. A Função Dnsidd

Leia mais

MATRIZES E DETERMINANTES LISTA 5

MATRIZES E DETERMINANTES LISTA 5 RACIOCÍNIO LÓGICO - Zé Crlos MATRIZES E DETERMINANTES LISTA 5 RESUMO TEÓRICO Mriz rl Sjm m n dois númros iniros. Um mriz rl d ordm m n é um conjuno d mn númros ris, disribuídos m m linhs n coluns, formndo

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

PLANIFICAÇÃO DE MATEMÁTICA setembro/outubro

PLANIFICAÇÃO DE MATEMÁTICA setembro/outubro AGRUPAMNTO D SCOLAS MARQUÊS D MARIALVA- Cntnhede 1.º ANO D SCOLARIDAD PLANIFICAÇÃO D MATMÁTICA setembr/utubr (GM1) (dptds à unidde) bjets e pnts; Cmprçã de distâncis entre pres de bjets e pnts UNIDAD 1

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Técnica: Blusa verde militar rendada peplun (Camila)

Técnica: Blusa verde militar rendada peplun (Camila) Técnic: Blus verde militr rendd peplun (Cmil) BR. Creditos: Pssrel Clçdo e Grnt Técnic: Blus verde militr rendd peplun (Cmil) BR. Crição e execução Mris Durte pr Cots Corrente Tmnho /0 Mteril Linh Cmil

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Conversão de Energia I

Conversão de Energia I Deprtmento de ngenhri létric Aul 5.3 Gerdores de Corrente Contínu Prof. Clodomiro Unsihuy Vil Bibliogrfi FITZGRALD, A.., KINGSLY Jr. C. UMANS, S. D. Máquins létrics: com Introdução à letrônic De Potênci.

Leia mais

Regulamento Biblioteca FACULDADE IPEL

Regulamento Biblioteca FACULDADE IPEL REGULAMENTO BIBLIOTECA FACULDADE IPEL Regulament Bibliteca FACULDADE IPEL Pus Alegre/MG 2014 REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ESTE REGULAMENTO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER NORMAS REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA

Leia mais

EQUAÇÃO DO 2 GRAU. Seu primeiro passo para a resolução de uma equação do 2 grau é saber identificar os valores de a,b e c.

EQUAÇÃO DO 2 GRAU. Seu primeiro passo para a resolução de uma equação do 2 grau é saber identificar os valores de a,b e c. EQUAÇÃO DO GRAU Você já estudou em série nterior s equções do 1 gru, o gru de um equção é ddo pelo mior expoente d vriável, vej lguns exemplos: x + = 3 equção do 1 gru já que o expoente do x é 1 5x 8 =

Leia mais

Válvula Condicionadora de Vapor Tipo DUP. e válvula de controle de água de resfriamento

Válvula Condicionadora de Vapor Tipo DUP. e válvula de controle de água de resfriamento Válvula Condicionadora d Vapor Tipo DUP válvula d control d água d rsfriamnto Aplicação: Válvula Condicionadora d Vapor para Cntrais Elétricas Procssos Industriais combinada numa unidad com válvula d control

Leia mais

Aula 09 Equações de Estado (parte II)

Aula 09 Equações de Estado (parte II) Aul 9 Equções de Estdo (prte II) Recpitulndo (d prte I): s equções de estdo têm form (sistems de ordem n ) = A + B u y = C + D u onde: A é um mtriz n n B é um mtriz n p C é um mtriz q n D é um mtriz q

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO GGH/008 6 de Outubr de 00 Cmpins - Sã Pul - Brsil GRUPO I GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA - GGH VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA)

Leia mais

Novo Sistema Almoxarifado

Novo Sistema Almoxarifado Nv Sistema Almxarifad Instruções Iniciais 1. Ícnes padrões Existem ícnes espalhads pr td sistema, cada um ferece uma açã. Dentre eles sã dis s mais imprtantes: Realiza uma pesquisa para preencher s camps

Leia mais

Desse modo, podemos dizer que as forças que atuam sobre a partícula que forma o pêndulo simples são P 1, P 2 e T.

Desse modo, podemos dizer que as forças que atuam sobre a partícula que forma o pêndulo simples são P 1, P 2 e T. Pêndulo Simpls Um corpo suspnso por um fio, afastado da posição d quilíbrio sobr a linha vrtical qu passa plo ponto d suspnsão, abandonado, oscila. O corpo o fio formam o objto qu chamamos d pêndulo. Vamos

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Juliana Azevedo Travassos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Juliana Azevedo Travassos UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Prgrm d Pós-Grduçã m Sclg Juln Azvd Trvsss RESPONSABILIDADE CORPORATIVA: Insucnlzçã Idlg Bl Hrzn 2012 Juln Azvd Trvsss RESPONSABILIDADE CORPORATIVA: Insucnlzçã Idlg

Leia mais

O sinal Impulso Unitário 1. Definição

O sinal Impulso Unitário 1. Definição O sinl mpuls Uniári. Dfiniçã mpuls uniári mp iscr [n] [ n], n, cs cnrári mpuls uniári mp cnínu, 2. Hisóric O sinl l Dirc fi cri pl físic inglês Pul A. Muric Dirc 92-984 p sr is cm quiln cnínu l Krnckr

Leia mais

Teoria dos Grafos Aula 11

Teoria dos Grafos Aula 11 Tori dos Gros Aul Aul pssd Gros om psos Dijkstr Implmntção Fil d prioridds Hp Aul d hoj MST Algoritmos d Prim Kruskl Propridds d MST Dijkstr (o próprio) Projtndo um Rd $ $ $ $ $ Conjunto d lolidds (x.

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

A Previsão com o Método de Winter 1

A Previsão com o Método de Winter 1 A Previsão com o Méodo de Winer. Inrodução O méodo de Winer é um méodo de morecimeno exponencil que lev em con os componenes de szonlidde d série de ddos observdos. O méodo se bsei principlmene no modelo

Leia mais