Turma 2. Especialização em SAÚDE DA UNA - SUS FAMÍLIA. Universidade Aberta do SUS. Unidades de Conteúdo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Turma 2. Especialização em SAÚDE DA UNA - SUS FAMÍLIA. Universidade Aberta do SUS. Unidades de Conteúdo"

Transcrição

1 Espcilizçã m SAÚDE DA FAMÍLIA Turm 2 UNA - SUS Univrsi Abrt SUS Unis Cntú

2 Scrtri Gstã Trblh Eucçã m Sú (SGTES) Scrtári: Mzrt Júli Tbs Sls Dprtmnt Gstã Eucçã m Sú (DEGES) Dirtr: Mônic Smpi Crvlh Scrtri Est Sú Sã Pul (SES-SP) Scrtári: Givnni Gui Crri Cnslh Scrtáris Municipis Sú Est Sã Pul (COSEMS) Prsint: Amr Artur Chir Orgnizçã Pn-Amricn Sú (OPAS) Dirtr: Mirt Rss Prig R Univrsi Abrt Sus (UNA-SUS) Scrtári Excutiv: Frncisc Eur Cmps Sci Brsilir Micin Fmíli Cmuni (SBMFC) Prsint: Gustv Diniz Frrir Guss Funçã Api à Univrsi Frl Sã Pul (FpUnifsp) Dirtr Prsint: Durvl Rs Brgs Prsint Rpúblic Dilm Vn Russff Vic-Prsint Michl Migul Elis Tmr Luli Ministr Sú Alxnr Pilh Ministr Eucçã Alísi Mrcnt Univrsi Frl Sã Pul (UNIFESP) Ritr: Wltr Mnn Albrtni Vic-Ritr: Ricr Luiz Smith Pró-Ritr Extnsã: Cnciçã Viir Silv Ohr Crnçã Grl Prjt UNA-SUS (UNIFESP) Cnciçã Silv Viir Ohr Elnr Mnicucci Olivir (zmbr/2009 à fvrir/2012) Crnçã Ajunt/Excutiv Albrt Cbukin Crnçã Pgógic Cls Zilbvicius Dnil Gnçlvs Almi Lís Hln Dmingus Rms Rit Mri Lin Trci Crnçã Eucçã Distânci Gisl Grinvicius Grb Mnic Prnt Rms Crnçã Tcnlgi Dnil Lic s Anjs Afns Pruçã Antni Alix Silv - Dsign instrucinl Eur Eiji On - Wb sign ilustrçã Flip Viir Pchc - Dsign instrucinl Mrcl Frnc - Digrmçã ilustrçã Silvi Crvlh Almi - Rvisã rtgráfic Tig Ps Lir - Digrmçã Vléri Gms Bsts - Wb sign Eiçã, Distribuiçã Infrmçõs Univrsi Frl Sã Pul - Pró-Ritri Extnsã Ru Sn Murir, Vil Mrin - CEP SP Fl cnsc: (Scrtri) (tnimnt tlfônic suprt s 7h às 10h 15h às 18h) Cpyright 2012 Ts s irits rpruçã sã rsrvs à Univrsi Frl Sã Pul. É prmiti rpruçã prcil u ttl st publicçã, s qu cit fnt.

3 Prcss sú-nç Lucil Amrl Crnir Vinn Rvisã Cls Zilbvicius Dnil Almi Gnçlvs Sumári Aprsntçã 4 O prcss sú-nç su trminçã scil históric 4 Rfrêncis 11

4 4 Prcss sú-nç Prcss sú-nç Aprsntçã Est txt fi rgniz prtir um cnjunt cncits sbr prcss sú-nç, qustõs histórics ppl quip tur nss prcss. N intuit trnr su litur mis ric intrssnt, msclms cncits, mls tórics su plicçã m lguns xmpls prátics. O trblh n Estrtégi Sú Fmíli rqur um bs pimilógic, m qu fnômn sú-nç v sr cmprni rvisit muits vzs n crrr nss prátic. Cm vrms, s prigms sbr ss fnômn mificrm-s cm pssr tmp, vintmnt prtir vluçã tcnlgi s vnçs scicnômics qu nvlvrm s civilizçõs. Acritn n frç Atnçã Primári à Sú pr mi Estrtégi Sú Fmíli cm sti prmçã sú mrc n qulificçã vi s inivíus cmuni, é qu cmprtilhms cm vcê lgums rflxõs cnsirçõs. Esprms qu cm iss pssms cntribuir pr cnstruçã Sistm Únic Sú. O prcss sú-nç su trminçã scil históric Dnç A nç nã p sr cmprni pns pr mi s miçõs fisiptlógics, pis qum stblc st nç é sfrimnt, r, przr, nfim, s vlrs sntimnts xprsss pl crp subjtiv qu c (CANGUILHEM; CAPONI, In: BRÊTAS; GAMBA, 2006). Pr Evns Strt (1990), nç nã é mis qu um cnstruct qu gur rlçã cm sfrimnt, cm ml, ms nã lh crrspn intgrlmnt. Qurs clínics smlhnts, u sj, cm s msms prâmtrs bilógics, prgnóstic implicçõs pr trtmnt, pm ftr psss ifrnts frm istint, rsultn m ifrnts mnifstçõs sintms scnfrt, cm cmprmtimnt ifrnci sus hbilis tur m sci. O cnhcimnt clínic prtn blizr plicçã prpri cnhcimnt tcnlgi, qu implic qu sj frmul nsss trms. N ntnt, pnt vist bm-str iniviul smpnh scil, prcpçã iniviul sbr sú é qu cnt (EVANS; STODDART, 1990). Cncit sú O qu é sú? Sgun cncit 1947 Orgnizçã Munil Sú (OMS), cm mpl ivulgçã cnhcimnt m nss ár, sú é fini cm: Um st cmplt bm-str físic, mntl scil, nã pns usênci nç u nfrmi. (Créits: Whlgwhy) UNA-SUS UNIFESP

5 Unis Cntú Sib mis... Ess finiçã é váli ficilmnt té s is hj tm rcbi, s su frmulçã, crítics rflxõs muits prfissinis, psquisrs utrs prtgnists ár sú. Esss prfissinis, m grl, clssificm-n cm utópic nã prcinl, crctrizn- mis cm um clrçã qu prprimnt cm um finiçã (NARVAI t l., 2008). Entr ivrss utrs brgns pssívis pr s ntnr cncit sú, prsntrms um qu ns prc mis útil à nss iscussã, qul tm si fni pr lguns utrs (NARVAI t l., 2008). P-s ntã scrvr cniçã sú, iticmnt, sgun sm três plns: subiniviul, iniviul cltiv, prsnts sguir. nnt nívl biul sri crrsp i iv n bi su n pl O. Nss pln, gic u fisiptlógic ló i fis, c ni gâ r quilíbri inâlógic t sri fini pl n cim ú s s /funcinliprcs nrmli i l rm n tr n nr pr l mic qun blnç p, sim As s. õ nç sfu i r bsicmnt us çã, pm crr un sf i / i l m nr nç. situçõs: nfrmi pl pss u pcin cniçã prcbi ri s i m fr n A lgum sintm físi qu ânim, m c - n riz ct r tct pl prt, c nç sri cniçã A r. m s m nqur cm c, u qur clínic fini I t l., 2008). m c, sú l n fissi ARVA ficçã nslógic (N um nti u clssi O pln br pr cltiv x p simpl css sú- n in mis s víu is sm s cn cimnt, qu é ntnimnt içõs r lm s ncr gâ nt mis m pl, qu, snã xp nics sciis nã cm rssã c in rlçõs rsult, váris n rprsnts um cmplx um prcss s ipr t ívis c i trm l rmin náli f municíp i, rgiã s: fmíli, m nts fnôm trs ic n l., 200 8). Nss, pís, cntin íli, micrár, b ns irr, nt tc. linh, finiçã fic (N nrunçõs gics f is s biló qu l ntn s qu sã srs s n pru i v i in çõ íu O pln rrm m iniv r tnt, s ltr spcts c P s. n s mli msm tmp sultm nã p xistênci r is sciis -cimnt s cniçõs gr j, trim is ú css s, ms tmbém sss sciis, u ss cncpçã, s l c bilógic us, grups tivs. Sgun m xtrm í u l s iniv iviuis c i vrir ntr mr t, cm in r s mnsõ sú p r té xtrm iáris ntr s ã t iç cn fit bm-s vnts intrm r mis p prcsss i 8). um sér VAI t l., 200 R A is (N sbr s Miny (199 mis fácil cm ARVAI t ú 4 culturl : fnômn pu NARVAI prnr mnt. clínic scil t l., 2008) ógic v ivi Espcilizçã m Sú Fmíli 5

6 6 Prcss sú-nç Dstqu Enxrgn-s cniçã sú sgun sss três plns, cmprnms mlhr prqu smnt m situçõs muit spcífics sú rsult pns ispnibili css s srviçs sú. Assim, irit à sú vri sr ntni frm mis brngnt qu pns irit css s srviçs sú (NARVAI t l., 2008). Nss própri Cnstituiçã Frl 1988, m su sçã sbr sú (Art. 196), fin- ns sguints trms (grifs utr): A sú é um irit ts vr Est, grnti mint plítics sciis cnômics qu vism à ruçã risc nçs utrs grvs css univrsl igulitári às çõs srviçs pr su prmçã, prtçã rcuprçã. A sú é silncis: grlmnt nã prcbms m su plnitu; n mir prt s vzs, pns intificms qun cms. É um xpriênci vi, vivnci n âmg crp iniviul. Ouvir própri crp é um b strtégi pr ssgurr sú cm quli, pis nã xist um limit prcis ntr sú nç, ms um rlçã rciprci ntr mbs; ntr nrmli ptlgi, n qul s msms ftrs qu prmitm hmm vivr (limnt, águ, r, clim, hbitçã, trblh, tcnlgi, rlçõs fmilirs sciis) pm cusr nç, s gm cm trmin intnsi, s psm m xcss u fltm, s gm sm cntrl. Ess rlçã é mrc pl frm vi s srs humns, pls trminnts bilógics, psiclógics sciis. Tl cnsttçã ns rmt à rflxã prcss sú-nç-cimnt crrr mnir sigul ntr s inivíus, s clsss s pvs, rcbn influênci irt lcl qu s srs cupm n sci. (BERLINGUER. In: BRÊTAS; GAMBA, 2006). Cnguilhm Cpni (1995. In: BRÊTAS; GAMBA, 2006) cnsirm qu, pr sú, é ncssári prtir imnsã sr, pis é nl qu crrm s finiçõs nrml u ptlógic. O cnsir nrml m um inivíu p nã sr m utr; nã há rigiz n prcss. Dss mnir, pms uzir qu sr humn prcis cnhcr-s, ncssit sbr vlir s trnsfrmçõs sfris pr su crp intificr s sinis xprsss pr l. Ess prcss é viávl pns n prspctiv rlcinl, pis nrml ptlógic só pm sr prcis m um rlçã. (Créits: Lululmn Athltic) Nss imnsã, sú trn-s cpci qu sr humn tm gstr, cnsumir própri vi. Entrtnt, é imprtnt stcr qu vi nã mit rvrsibili; l cit pns rprçõs. C vz qu inivíu fic nt, stá ruzin pr qu tm nfrntr utrs grvs; l gst su sgur bilógic, sm qul nã stri nm msm viv (BRÊTAS; GAMBA, 2006). Históric N Antigui, qun s rligiõs plitísts, critv-s qu sú r áiv, nç, cstig s uss. Cm crrr s séculs cm vnt s rligiõs mntísts, áiv sú cstig nç pssrm sr rspnsbili um únic Dus. N ntnt, 400 ns.c., Hipócrts snvlvu trt Os UNA-SUS UNIFESP

7 Unis Cntú 7 rs s lugrs, n qul rlcin s lcis mri, águ pr bbr, s vnts cm sú nç. Séculs mis tr, s ppulçõs pssrm vivr m cmuni, tri mismátic tmu lugr. Cnsist n crnç qu nç é trnsmiti pl inspirçã gss nimis jts m cmpsiçã (BUCK t l., 1988) Tl tri prmnc té sécul XIX, n ntnt finl sécul XVIII, prminvm n Eurp cm frm xplicçã pr cimnt humn s prigms scimbintis, vinculs à cncpçã inâmic, tn s sbç s primirs viêncis trminçã scil prcss sú-nç. Cm vnt Bctrilgi, cncpçã ntlógic firmu-s vitris sus cnquists lvrm bnn s critéris sciis n frmulçã n nfrntmnt s prblms sú s ppulçõs. Dus cncpçõs têm mrc prcurs micin (MYERS; BENSON. In: ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1992): A cncpçã fisilógic, inici pr Hipócrts, xplic s rigns s nçs prtir um squilíbri ntr s frçs nturz qu stã ntr fr pss. Ess micin, sgun Myrs Bnsn (In: ALBUQUER- QUE; OLIVEIRA, 1992), cntr-s n pcint cm um t n su mbint, vitn ligr nç prturbçõs órgãs crpris prticulrs. A cncpçã ntlógic, pr su vz, fn qu s nçs sã ntis xtrirs rgnism, qu invm pr s lclizrm m váris s sus prts (MYERS; BENSON. In: ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1992). Esss ntis nã têm smpr msm signific. N micin Msptâmi Egit Antig rm cnts cm prcsss mágic-rligiss u cm cstigs rsultnts pcs cmtis pls pcints (DUBOS. In: ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1980). N micin mrn, cm vírus (DUBOS. In: ALBUQUER- QUE; OLIVEIRA, 1980). A cncpçã ntlógic tm st frquntmnt lig um frm micin qu irig s sus sfrçs n clssificçã s prcsss nç, n lbrçã um ignóstic xt, prcurn intificr s órgãs crpris qu stã prturbs qu prvcm s sintms. É um cncpçã rutr qu xplic s prcsss nç n bs órgãs spcífics prturbs (MYERS; BENSON. In: ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1992). Assum qu nç é um cis m si própri, sm rlçã cm prsnli, cnstituiçã físic u m vi pcint (DUBOS. In: ALBU- QUERQUE; OLIVEIRA, 1980). A tri micrbin pss tr, já ns fins sécul XIX, um prminânci tl rm qu, m b mi, fz bscurcr lgums cncpçõs qu stcvm multicusli s nçs u qu pntvm pr s ftrs rm scicnômic. N tuli, intific-s prmíni multicusli, cm ênfs ns cnicinnts iniviuis. Cm ltrntiv pr su suprçã, prpõ-s rticulçã s imnsõs iniviul cltiv prcss sú-nç, qu tu tm vr cm prátic Estrtégi Sú Fmíli. Já n Brsil, m 1986, fi snvlvi VII Cnfrênci Ncinl Sú, n qul frm iscutis s tms sú cm irit; rfrmulçã Sistm Únic Sú (SUS) finncimnt stril. Nss cnfrênci tu-s sguint cncit sbr sú: Espcilizçã m Sú Fmíli

8 8 Prcss sú-nç... m su snti mis brngnt, sú é rsultnt s cniçõs limntçã, hbitçã, ucçã, rn, mi mbint, trblh, mprg, lzr, libr, css pss trr css srviçs sú. É ssim, nts tu, rsult s frms rgnizçã scil pruçã, s quis pm grr grns siguls ns nívis vi (BRASIL, 1986). Cntu, pms bsrvr sú m utr spct. Prtin nális cncit sú OMS (1976), Frrr t l. (1976) prpõm um nv cncit, n qul sú é cncbi cm cntínu gir sr humn nt univrs físic, mntl scil m qu viv, sm rgtr um só sfrç pr mificr, trnsfrmr rcrir quil qu v sr mu. Atribum cncit um imnsã inâmic, vlrizn ppl s srs humns n mnutnçã n trnsfrmçã sú (iniviul cltiv), clcn-s cm trs sciis prcss própri vi (BRÊTAS; GAMBA, 2006). Dv-s tmbém cnsirr rcnt clr vnç qu s bsrv n cmp Engnhri Gnétic Bilgi Mlculr, cm sus implicçõs tnt n prspctiv crrênci cm trpêutic muits grvs. Dss m, surgirm váris mls xplicçã cmprnsã sú, nç prcss sú-nç, cm ml pimilógic bs ns três cmpnnts gnt, hspir mi, cnsirs cm ftrs cusis, qu vluiu pr mls mis brngnts, cm cmp sú, cm nvlvimnt mbint (nã pns mbint físic), stil vi, bilgi humn sistm/srviçs sú, num prmnnt intr-rlçã intrpnênci (GAMBA; TADINI, 2010). Prcss sú-nç Muit s tm scrit sbr prcss sú-nç, n ntnt um nv instrumnt intlctul pr prnsã sú nç v lvr m cnt istinçã ntr nç, tl cm fini pl sistm ssistênci à sú, sú, tl cm prcbi pls inivíus. Amis, v incluir imnsã bm-str, um cncit in mis mpl, n qul cntribuiçã sú nã é únic nm mis imprtnt. O sfrimnt xprimnt pls psss, sus fmílis grups sciis nã crrspn ncssrimnt à cncpçã nç qu rint s prvrs ssistênci, cm s prfissinis Estrtégi Sú Fmíli. Pr utr l, cm ltrntiv pr suprçã s mls cusis clássics, cntrs m çõs iniviuis, cm s méts ignóstics trpêutics, vcinçã ucçã m sú, in qu irigis s nminft: IRRI Imgs UNA-SUS UNIFESP

9 Unis Cntú 9 s grups risc, vrim privilgir imnsã cltiv fnômn sú-nç pr mi mls intrtivs qu incrprssm çõs iniviuis cltivs. Um nv mnir pnsr sú nç v incluir xplicçõs pr s chs univrsis qu mrtli mrbi bcm um grint qu trvss s clsss scicnômics, m qu mnrs rns u sttus scil stã sscis um pir cniçã m trms sú. Tl viênci cnstitui-s m um inictiv qu s trminnts sú stã lclizs fr sistm ssistênci à sú (EVANS; STODDART, 2003; SCHRAIBER; MENDES-GONÇALVES, 1996). Pr Gmr, sú nç nã sã us fcs um msm m. D ft, s cnsirrms um sistm sú, pr xmpl, SUS, é pssívl vrificr qu s çõs vlts pr ignóstic trtmnt s nçs sã pns us s sus tivis. Inclusã scil, prmçã qui u visibili cini sã cnsirs çõs sú. O ntnimnt sú cm um ispsitiv scil rltivmnt utônm m rlçã à ii nç, ssim cm s rprcussõs qu ss nv ntnimnt trz pr vi scil pr s prátics ctiins m grl s srviçs sú m prticulr, brm nvs pssibilis n cncpçã prcss sú-nç. Fic clr qu tl prcss rprsnt cnjunt rlçõs vriávis qu pruz cnicin st sú nç um ppulçã, qu s mific ns ivrss mmnts histórics snvlvimnt cintífic humni. Prtnt, nã é um cncit bstrt. Dfin-s n cntxt históric trmin sci num mmnt su snvlvimnt, vn sr cnquist pl ppulçã m sus luts ctiins (GUALDA; BERGAMASCO, 2004). Assim, cncit sú vri sgun épc m qu vivms, ssim cm s intrsss s ivrss grups sciis. Dstqu Dss mnir, prcss sú-nç stá irtmnt trl à frm cm sr humn, n crrr su xistênci, fi s prprin nturz pr trnsfrmá-l, buscn tnimnt às sus ncssis (GUALDA; BERGAMASCO, 2004). Dss frm, cr cm Orgnizçã Munil Sú (1976), sú v sr ntni m snti mis mpl, cm cmpnnt quli vi,, ssim, nã é um bm trc, ms um bm cmum, um bm um irit scil, n snti qu c um ts pssm tr ssgur xrcíci prátic ss irit à sú, prtir plicçã utilizçã t riquz ispnívl, cnhcimnt tcnlgi qu sci snvlvu vm snvlvn nss cmp, qus às sus ncssis, nvlvn prmçã prtçã sú, prvnçã, ignóstic, trtmnt rbilitçã nçs. Ou sj, cnsirr ss bm ss irit cm cmpnnt xrcíci cini, cmprnsã st qu é um rfrncil um vlr básic sr ssimil pl pr públic pr blizmnt rintçã su cnut, cisõs, strtégis çõs. Em sínts, p-s izr, m trms su trminçã cusl, qu prcss sú-nç rprsnt cnjunt rlçõs vriávis qu pruzm cnicinm st sú-nç um ppulçã, qu vri m ivrss mmnts histórics snvlvimnt cintífic humni O ppl quip n tuçã n prcss sú-nç Trcn m miús, quip Estrtégi Sú Fmíli prcis tr cnscint su ppl ucr m sú cnjuntmnt sbr rsult qu qur tingir m c situçã. É rcmnávl trinmnt prcpçã snsril: n fcr tnçã cm mificr mplir s filtrs pr pr bsrvr ciss qu nã rm prcbis ntrirmnt. Filtr é um xprssã utiliz m Prgrmçã Nurlinguístic, qu signific lingugm s nsss pnsmnts xpriêncis vivis, imgns intrns, sns snsçõs qu ns ã um signific spcil qu fic rquiv m nss cérbr qu ns vm à mnt ns mis ivrss situçõs. Pr xmpl, nsss crnçs rligiss nss prniz n ár spcífic funcinm cm filtrs, lvn-ns gir trmin mnir prstr mis tnçã lgums ciss qu utrs (O CONNOR; SEYMOUR, 1995; ANDREAS; FAULKNER, 1995). A prstr ssistênci inivíu, à fmíli u à cmuni, há qu s cnsirr qum é u qum sã s usuáris, cm s prsntm n situçã ncssi sú, sus irits, vrs, vlrs prrrgtivs. O sr humn é cmplx, nã há cm brngr su ttli pr um únic finiçã. Msm qu s cnsir pss um sr bipsicsscil spiritul, nã s cnsgu xprssr t su iniviuli singulri. Os prfissinis sú prnm sbr strutur funçã humns pl stu ntmi, fisilgi, psiclgi, scilgi, ptlgi, lém s váris mnirs ssistir, brr s rlcinr prfissinlmnt cm inivíu, fmíli u cmuni. Espcilizçã m Sú Fmíli

10 10 Prcss sú-nç Nã pms ns squcr qu mbint é lcl n pss s ncntr cm s ciss su rr qu lh xrcm influêncis, ftn- váris mnirs. Pr xmpl, um fmíli sis, it psss qu hbitm um únic côm prvvlmnt trá cnflits, prblms qu tingirã su sú mntl; pr utr l, vivr num qurt úmi, u sj, num mbint inslubr, prvvlmnt crrtrá nçs cm brnquit, tubrculs, tc., ssim, um infini xmpls. O prcss sú-nç é um s pnts cntris pr s prfissinis sú qu buscm prmvr sú, cuin pr qu s psss pssm tr, tnt qunt pssívl, um b quli vi, msm qun s limitçõs s stblcm. Pr ss rlçã spcil cm s usuáris, é ncssári prniz us s instrumnts s tcnlgis pr cui qu cmpõ frmçã sss prfissinis. Cm s cnsiru ntrirmnt, s prfissinis s cncntrm ns pnts intrss its pr sus árs çã. Prém nã bst slçã sss pnts, u iis cntris; é ncssári rlcinr uns s utrs, pis s sprs puc cntribum pr cnhcimnt pr çã. N ntnt, rgnizçã s s trn-s pssívl pl utilizçã mls tris. Pr qulqur çã, pr mis simpls qu sj, tms m mnt r rspst às qustõs já vists ntrirmnt: qu é, pr qum, cm, qun n srá rliz çã. Nss ml u tri pr çã, s lmnts sã s cncits qu vã sn rlcins uns s utrs, u sj, rgnizçã s s rprsnts pr iis. Pr xmpl, s prfissinis sú vã rlcinr pss, su mbint, sú u nç çõs prvntivs curtivs sú. Os cncits sã s plvrs qu xprssm s iis cncbis sbr rli. Cnclusã Sgun Brêts Gmb (2006), pr mis qu s pns sú n imnsã cltiv, é sr humn qu c, cm tl, rqur cuis. A sú cr sã xpriêncis subjtivs iniviuis, cnhcis mnir intuitiv, ificilmnt scrits u quntificávis. É n lógic rlcinl qu s visulizm cui ssistênci pls prfissinis sú, qu s cncrtizm frm brngnt qun lis s cnhcimnts técnics, cintífics plítics, cpzs sustntr s bss cui prfissinl, snsibili humn pr cmprnr subjtivi xprss pl sr qu stá sn cui. É ncssári cmprnr s cniçõs impsts cm pssívis intrfrênci tntr pr nã culpr s inivíus qun tis cniçõs sã inslubrs intrfrm m su stil vi. Trblhr cm s cniçõs vi impsts rqur um sfrç intrisciplinr intrstril. A ár sú szinh nã cnsgu ssgurr quli vi, cnsquntmnt, sú. É n sfr étic qu cmprnrms ncssi mpnh prt significtiv sci pr ssgurr igni vi humn. Nós, prfissinis ár sú, tms qu imginr clint ssim cm nós msms cm lguém cpz prcbr xplrr mun xtrn prtir xpriêncis pssis, su cultur, su lingugm, crnçs, vlrs, intrsss prssupsiçõs. C um nós á um snti mun qu lh é prsnt. Pms izr qu c um trç um mp, u sj, um pnrm própri mun. Prtnt s mps sã sltivs: prstms tnçã s spcts mun qu ns intrssm ignrms utrs. Assim, n ntnimnt Brêts Gmb (2006), um bm prfissinl ár sú é qul cpz truzir inprnt, inizívl, m um primir cntt cm sr nt. A cmprnr qu crp humn nã é um prut gnéric isl, pis xist m rlçã s utrs srs m um cntxt scil, culturl plític, bm prfissinl ntn qu, pr cuir pss, fz-s ncssári cnsirr lgums qustõs prtinnts víncul sú-nç-cimnt-sci: s cniçõs vi impsts s stils vi sclhis pls própris inivíus. A primir situçã iz rspit à sfr públic, n qul nm smpr inivíu cnsgu intrfrir sm prticipçã Pr Públic; sgun lcliz-s n mun priv, n qul inivíu fin mlhr frm s utilizr própri vi (CAPONI, S. In: BRÊTAS; GAMBA, 2006). A trblhrms n sfr Estrtégi Sú Fmíli, prcisms ficr tnts pr, m nm Eucçã pr Sú, nã ns intrmtrms n vi priv s psss qu cuims. A sclh é iniviul, s qu nã prjuiqu cltiv, v sr rspit. UNA-SUS UNIFESP

11 Unis Cntú 11 Dstqu Cb s prfissinis sú rvr su prátic, buscn ntnr qu nã bst trblhr cm s nçs: é ncssári cmprnr inivíu n t cm lguém qu viv xpriênci ncssi, cimnt, crrg vlrs significs subjtivs, únics, cpzs intrfrir n quli cui prst. Assim, rst-ns, cm prfissinis sú, nfrntr sfi cnstruir strtégis pr cncbr sú n âmbit Atnçã Básic frm mis sliári mns punitiv n cnvivênci cm s stils vi iniviuis (CAPONI, S. In: BRÊTAS; GAMBA, 2006). Rfrêncis ANDREAS, S., FAULKNER, C. PNL: nv tcnlgi sucss. Ri Jnir: Cmpus, BERLINGUER. A nç. Sã Pul: CEBES/HUCITEC, In: BRÊTAS, A. C. P.; GAMBA, M. A. Enfrmgm sú ult. (Org.). Sã Pul: Mnl, BRASIL. Ministéri Sú. Scrtri Plítics Sú. Prjt Prmçã Sú. Distrits Snitáris: cncpçã rgnizçã cncit sú prcss sú-nç, 1986, p BRÊTAS, A. C. P.; GAMBA, M. A. (Org.). Enfrmgm sú ult. Sã Pul: Mnl, BUCK, C. t l. (E.). El sfí l pimilgí. Wshingtn DC: Orgnizción Pnmricn l Slu, 1988, p CANGUILHEM, G. O.; CAPONI, S. O nrml ptlógic. 4.. Ri Jnir: Frnc Univrsitári, In: BRÊTAS, A. C. P.; GAMBA, M. A. (Org.). Enfrmgm sú ult. Sã Pul: Mnl, CAPONI, S. A sú cm brtur risc. In: BRÊTAS, A. C. P.; GAMBA, M. A. (Org.). Enfrmgm sú ult. Sã Pul: Mnl, DUBOS. In: ALBUQUERQUE, C. M. S.; OLIVEIRA, C. P. F. (Org.). Sú Dnç: Significçõs Prspctivs m Munç, Dispnívl m: < Acss m: nv EVANS, R. G.; STODDART, G. L. Prucing hlth, cnsuming hlth cr. Sc Sci M, v. 31, n. 12, p , Cnsuming rsrch, prucing plicy? Am J Public Hlth., v. 93, n. 3, p , mr FERRARA, F. t. l. Micin L cmuni. 2.. Buns Airs: Intrméic, GAMBA, M. A.; TADINI, A. C. Prcss Sú-Dnç, (mimigrf) GUALDA, D. M. R; BERGAMASCO, R. Enfrmgm cultur prcss sú-nç. Sã Pul: Ícn, MYERS; BENSON. In: ALBUQUERQUE, C. M. S.; OLIVEIRA, C. P. F. (Org.). Sú Dnç: Significçõs Prspctivs m Munç, Dispnívl m: < Acss m: nv Espcilizçã m Sú Fmíli

12 12 Prcss sú-nç NARVAI, P. C. t l. Prátics sú públic. In: Sú públic: bss cncituis. Sã Pul: Athnu, 2008, p O CONNOR, J.; SEYMOUR, J. Intruzin prgrmçã nurlinguístic: cm ntnr influncir s psss. Tr. Hlis Mrtins-Cst. Sã Pul: Summus, OMS - ORGANIZACÍON Munil L Slu. Dcumnts básics. 26. Gnbr: OMS, SCHRAIBER; MENDES-GONÇALVES. Enfrmgm sú ult, UNA-SUS UNIFESP

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Políticas públicas de saúde: Sistema Único de Saúde

Políticas públicas de saúde: Sistema Único de Saúde Plítics públics sú: Sistm Únic Sú Dnizi Olivir Ris, Elin Crs Arúj Luiz Crls Olivir Ccíli Sumári Aprsntçã 2 Os impsss u ificuls SUS 13 O Pct pl Sú (buscn sís pr s prblms impsss) 16 Rfrêncis 17 2 Plítics

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1 A Rvluçã d Lngvid: impct n scid, n fmíli n indivídu1 Ursul Lhr2 Rs A plstr mnstr s mudnçs mgráfics (lt xpcttiv vid, nt rápi grup ds pss iss), trzn ds d Almnh Singpur, nlisn impct sts ltrçõs d strutur ppulcinl

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Abordagens Administrativas. Abordagens Administrativas INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO AULA 4. Abordagem Sistêmica ORGANIZAÇÃO COMO UM SISTEMA FECHADO

Abordagens Administrativas. Abordagens Administrativas INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO AULA 4. Abordagem Sistêmica ORGANIZAÇÃO COMO UM SISTEMA FECHADO Abrgns Administrtivs ORGANIZAÇÃO COMO UM SISTEMA FECHADO INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO AULA 4 2009 Administrçã Cintífic Tylr (TAREFAS) Estu s rtis prdutivs slçã trblhr Incntiv slril cndiçõs mbintis trblh

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL (SGE) À EFETIVAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

C A PA. Por Ví v i a n Ga m ba

C A PA. Por Ví v i a n Ga m ba Brunn Luz C A PA O mdic Ptrsn Lddi rtrt ss nv grçã: plnj trcr Mdicin pr sguir snh sr tr Pr Ví v i n G m b mrc trblh stá m cnstnt mudnç, s jvns qu stã sin ds univrsids m busc clcçã tmbm. Em funçã diss,

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

TOTAL PONTOS Nome: Data: / Hora: h m às h m Resolva os problemas e assinale a alternativa correspondente:

TOTAL PONTOS Nome: Data: / Hora: h m às h m Resolva os problemas e assinale a alternativa correspondente: TEMPO TOTAL APLICADO: h m TOTAL PONTOS TURMA Nom: Dt: / Hor: h m às h m Toos os iritos rsrvos. Proii rproução totl ou pril sts págins sm utorizção CTA Eltrôni Rsolv os prolms ssinl ltrntiv orrsponnt: 01)

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

Histórico e fundamentação teórica do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância

Histórico e fundamentação teórica do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância ÚD S ICO rn cd m ics çã lúd rm s F pç s 3 FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 ANOS 5 c rn Pr Sã gr Pr P m I n im ul fân ir í ci ssim pl ÃO AÇ RM FO O C n tít scim rn ul 5 s p nt F ut rm V rd é Pr i idig

Leia mais

Especialização em SAÚDE DA FAMÍLIA PAB 4. www.unasus.unifesp.br. Unidades de conteudo

Especialização em SAÚDE DA FAMÍLIA PAB 4. www.unasus.unifesp.br. Unidades de conteudo Especialização em SAÚDE DA FAMÍLIA PAB 4 Unidades de conteudo Presidenta da República Dilma Vana Rousseff Vice-Presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia Ministro da Saúde Arthur Chioro Ministro da Educação

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES

CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES Luiz Frncisco d Cruz Drtmnto d Mtmátic Uns/Buru CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES O lno, tmbém chmdo d R, ond R RR {(,)/, R}, ou sj, o roduto crtsino d R or R, é o conjunto d todos os rs ordndos (,), R El

Leia mais

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e Sm tu pdr minh nã cnstruirá n. B L E T I M CHRLES-HENR! BRBIER TIV N. 60 S E T E M B R, 1958 Crn pr Rcçã dministrçã NTÓNS Lrg Pz, 22- Lisb SÉRGÍ DISTRIBUIÇÃ á i v i 4 t â - principl: Embr n ã cnhç mvimnt

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

Associação de Resistores e Resistência Equivalente

Associação de Resistores e Resistência Equivalente Associção d sistors sistêci Equivlt. Itrodução A ális projto d circuitos rqurm m muitos csos dtrmição d rsistêci quivlt prtir d dois trmiis quisqur do circuito. Além disso, pod-s um séri d csos práticos

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Credenciamento de Bancos Múltiplos

Credenciamento de Bancos Múltiplos Crncimnt Bncs Múltipls mrn invr gstã ptncil cnômic-finncir d Flh Pgmnt Exrcit Brsilir. Gn Bd Ricr Mrqus Figuir Dirtr bstcimnt Exrcit Tn Cl Js Eustáqui S. Mrgtt ssssr Lgístic d Dirtri bstcimnt fnt rcits,

Leia mais

População sofre com a falta de esgoto

População sofre com a falta de esgoto Jrnl Gurpuv, mi 2009 An 5 Ediçã 4 Ppulçã sfr cm flt sgt Gbril Jcubski Jrdim s Amrics Hj, mis 40.000 psss vivm sm r sgt m Gurpuv, mis 4.000 smnt n birr Jrdim s Amrics. p. 08 09 Prfitur x Snpr Entn pr Prfitur

Leia mais

CURSO DE INTRODUÇÃO AO

CURSO DE INTRODUÇÃO AO 201 O Ç 1 & 4 1 PO PESENTÇÃO DO CUSO DE INDUÇÃO O LINHEN ESPIITUL LIEN P ENTE EOÇÕES & ELÇÕES EQUILIBDS ELIZÇÃO PESSOL - 1 d INDUÇÃO PO d COCHING ESTEL ESTEL é um pr c ss d ut c nh cim nt, strtégi rintçã,

Leia mais

FUND. Empréstimo. Empréstimo Sabesprev Uma opção segura para seu sonho virar realidade

FUND. Empréstimo. Empréstimo Sabesprev Uma opção segura para seu sonho virar realidade An XX nº 77 nvmbr/zmbr 2011 FUND PET SHO P Empréstim Empréstim Sbsprv Um pçã sgur pr su snh virr rlid Sbsprv Entr s mlhrs plns sú d pís. Cbrnç Pglirini Mrls Advgds Asscids é cntrtd pr cbrr indimplnts.

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

O sinal Impulso Unitário 1. Definição

O sinal Impulso Unitário 1. Definição O sinl mpuls Uniári. Dfiniçã mpuls uniári mp iscr [n] [ n], n, cs cnrári mpuls uniári mp cnínu, 2. Hisóric O sinl l Dirc fi cri pl físic inglês Pul A. Muric Dirc 92-984 p sr is cm quiln cnínu l Krnckr

Leia mais

Ética e eutanásia SIMPÓSIO MEDICINA E DIREITO. Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos5, João Alfredo de Paula e Silva6

Ética e eutanásia SIMPÓSIO MEDICINA E DIREITO. Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos5, João Alfredo de Paula e Silva6 SIMPÓSIO MEDICINA E DIREITO Étic utnási Hribrt Rbrth Brit Zuff Brit Olivir1, Olivir3, Eymrd An Frncisc Mri Brit Brit Olivir4, Olivir2, Mri Elisbth Rnnó Cstr Snts5, Jã Alfr Pul Silv6 N frmçã prfissinl,

Leia mais

Configuração do vínculo empregatício do diarista um estudo de caso no âmbito do TRT da 17ª Região *

Configuração do vínculo empregatício do diarista um estudo de caso no âmbito do TRT da 17ª Região * Rvist Jurídic mtr - 17ª Rgiã Cnfigurçã víncul prgtíci dirist stu cs n âmbit TRT 17ª Rgiã * Klbr Crtltti Prir** 56 1. INTRODUÇÃO t O vist trblh mtril, spr r fi pnt ncssi vist psiclógic sr hn, u scilógic.

Leia mais

Ã, pois, indispensã vel conhecer o Oceano.Â

Ã, pois, indispensã vel conhecer o Oceano. Clégi Eur-Atlântic - O Ocn Um Ocn sud vl, sustnt vl sgur principl rcurs nturl Prtugl  cnstitui ftr indispns vl firm strt gic P s., pis, indispns vl cnhcr Ocn. Pr tr l, su stu cnstituiâ um xclntâ xpl

Leia mais

Perspectivas para 2015 CONFIRA NESTA EDIÇÃO EDITORIAL

Perspectivas para 2015 CONFIRA NESTA EDIÇÃO EDITORIAL E D U C A Ç Ã O I N FA N T I L E E N S I N O F U N D A M E N T A L Nº8 An 4 EDITORIAL Prspctivs pr 2015 Ouvims, pr td nss vid, dizrm qu águs prds nã mvm minhs. Nã só nã fzm cm tmbém sã fnts d dnçs, cntminçõs

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

Rua Dr. Celestino, 74 24020-091- RJ Brasil Tel. (21) 2629-949/ E-mail: mpeauff@gmail.com www.uff.br/mpea

Rua Dr. Celestino, 74 24020-091- RJ Brasil Tel. (21) 2629-949/ E-mail: mpeauff@gmail.com www.uff.br/mpea R Dr. Clstin, 74 400-09- RJ Brsil Tl. () 69-949/ E-mil: mpff@gmil.cm www.ff.br/mp UNIVERSIDDE FEDERL FLUMINENSE ESCOL DE ENFERMGEM UROR DE FONSO COST PROGRM DE PÓS-GRDUÇÃO MESTRDO PROFISSIONL EM ENFERMGEM

Leia mais

Atualização no licenciamento ambiental cearense

Atualização no licenciamento ambiental cearense ANO III - Nº 12- MAR-ABR/2012 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE Atulizçã n licncimnt mbintl crns N últim runiã Cnslh Estdul Mi Ambint (Cm) fi prvd um nv rsluçã qu tuliz s critéris, prâmtrs custs

Leia mais

Revista Nutrícias N.º3 Junho 2003 Associação Portuguesa dos Nutricionistas

Revista Nutrícias N.º3 Junho 2003 Associação Portuguesa dos Nutricionistas Rvist Nutrícis N.º3 Junh 2003 ssciçã Prtugus s Nutricinists PÁGINS4 5 Clr Dr. Mts* OPI íli DOS Prs NUTRICIONISTS íli rmsin, Frnn filh únic lvs Prs pis nscu rcm-chgs m 22 Julh Lisb, 1932, n m rstnt fmíli

Leia mais

TÓPICOS. Números complexos. Plano complexo. Forma polar. Fórmulas de Euler e de Moivre. Raízes de números complexos.

TÓPICOS. Números complexos. Plano complexo. Forma polar. Fórmulas de Euler e de Moivre. Raízes de números complexos. Not m: litur dsts potmtos ão disps d modo lgum litur tt d iliogrfi pricipl d cdir Chm-s tção pr importâci do trlho pssol rlir plo luo rsolvdo os prolms prstdos iliogrfi, sm cosult prévi ds soluçõs proposts,

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------ EDUCADOR E RÁDIO: APONTAMENTOS DESSA RELAÇÃO EM UMA

Leia mais

Formação de professores na América: notas sobre

Formação de professores na América: notas sobre Nrms rtig Pr Submissã Artig Frmçã prfssrs Améric: nts sbr históri Brsilir Nrms cmpr Técnics (ABNT) s mis ducçã instruçõs ditriis. n sécul XX rtig submtis Rvist "Frmçã srã prcis pl Cnslh Excutiv qunt prtinênci

Leia mais

IFC Câmpus Santa Rosa do Sul capacita 18 profissionais locais para elaboração do Cadastro Ambiental Rural CAR

IFC Câmpus Santa Rosa do Sul capacita 18 profissionais locais para elaboração do Cadastro Ambiental Rural CAR IFC Câmpus Snt Ros do Sul cpcit 18 profissionis locis pr lborção do Cstro Ambintl Rurl CAR No di 10 bril 2015, no Cntro Trinmnto Arrnguá (CETRAR), foi rlizdo um curso cpcitção profissionis rgião pr lborção

Leia mais

Projeto de extensão Judô Escolar certifica alunos da Escola de Ensino Básico Professor Mota Pires

Projeto de extensão Judô Escolar certifica alunos da Escola de Ensino Básico Professor Mota Pires Projto xtnsão Judô Escolr crtific lunos d Escol Ensino Básico Profssor Mot Pirs No di 7 julho 2015 form crtificdos os lunos d Escol Ensino Básico Profssor Mot Pirs, Arrnguá, qu prticiprm do curso Judô

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX CP 10 Mrkting n linh Dirt O mrcd tlfni stá m prcss trnsfrmçã. O bm crscimnt pssu, ufri d prtbilid tmbém. O rsultd é sgmnt qu gr brig mntr ptncilizr sus clints. Pr tnt, invst m rlcinmnt n mpliçã srviçs

Leia mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina Acrv: Biblitc Públic d Snt Ctrin CCE d I [crt litr] Rvlu ã digitl J ur qu librdd smpr fi um tm xplrd m tds s rs d humnidd? Pdms ncntrr txts qu flm d ssunt dsd s pnsdrs grgs té hj, pssnd, clr, pl Rvluçã

Leia mais

Paulo Honório versus Madalena: um casamento conflituoso

Paulo Honório versus Madalena: um casamento conflituoso 88 Pul Hnóri vrsus Mln: csmnt cnflitus Mrcs Himi Lim* ft-s Rs:Nst lgs rtig cnsirçõs sbr rmnc sbr S. rltiv Brnrd vigr (1934), rm Grcilin ptrircl Rms, dispunh ns primirs décs d sécul XX, xplificd pl bt ntr

Leia mais

COLEÇÃO LEGISLAÇÃO Atualizações Online

COLEÇÃO LEGISLAÇÃO Atualizações Online COLEÇÃO LEGISLAÇÃO Atulizçõs Onlin rquê s tulizçõs s livrs d COLEÇÃO LEGISLAÇÃO? N pnrm lgisltiv ncinl é frnt publicçã nvs diplms lgis, rgulrmnt, ltrm utrs diplms, s quis stã muits vzs incluís ns cmpilçõs

Leia mais

Estimativas dos impactos das mudanças climáticas nos zoneamentos da cultura da banana e da maçã no Estado de Santa Catarina

Estimativas dos impactos das mudanças climáticas nos zoneamentos da cultura da banana e da maçã no Estado de Santa Catarina Estimtivs s impcts s munçs climátics s znmnts cultur bnn mçã Est Snt Ctrin Cristin Pnlf1, Luiz Alb Hmms2, Cláudi Cmrg3, Angl Mns Mssignm4, Emnul Sl Prir Pint5 Mriln Lim6 qustã mátics t s munçs si discuti

Leia mais

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO EIC0011 MATEMÁTICA DISCRETA

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO EIC0011 MATEMÁTICA DISCRETA 1. Tm 40 livros irnts qu vi gurr m 4 ixs ors irnts, olono 10 livros m ix.. Qunts possiilis tm istriuir os livros pls ixs irnts? Justiiqu.. Suponh gor qu tinh 60 livros. Qunts possiilis pr os olor ns 4

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL

O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL Diys Knyl Fssil1 RESUMO: Nst rtig, tnt-s discutir situçã linguístic à qul s imigrnts scnnts imigrnts lãs frm /u sã submtis, qui, n Brsil. Qustin-s qul é qudr jurídic

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I L A N E M U SR IN O I R Ó A RO ã i c i F 0 mm sjurss s * r M d 3 é S t Mr 07 *Csult-s cdiõs d pgmt prstõs. 800 83 4 5 I www.dtlxprss.pt ã Prm URBINA PREMIUM PACK DE IMPRESSÃO - 4 Elit HD Putty - 4 Elit

Leia mais

OLETIM COOPERATIVISTA

OLETIM COOPERATIVISTA CPERTIVISM É DE I N I C I T I V PPULR E M T U D. TD ELE É EDIFICD PEL CTIVIDDE DS CIDDÃS LETIM CPERTIVIST R E D C Ç Ã Ru Cruzir. E CRDEND D M I N I S T R Ç Ã : 1 - Tlf. NTÓNI 63 26 49 - L i s b - 3 N.

Leia mais

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 (2-4- LIDO HOJE AS COMISSÕES DE: S E I 995 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 Dnmina "Praça Marcus França Trrs" a Praça VI, cadlg 46.573-9, situada n Distrit d Jaraguá - JAR.

Leia mais

e-manual Premium FÍSICO-QUÍMICA 9.o ANO Experimente em espacoprofessor.pt

e-manual Premium FÍSICO-QUÍMICA 9.o ANO Experimente em espacoprofessor.pt FÍSICO-QUÍMICA 9. ANO Manual Tabla Priódica (frta a alun) Fichas (frta a alun) Apis Áudi (fichirs mp para dwnlad) Cadrn d Atividads (inclui Fichas d Labratóri) Cadrn d Labratóri Matriais Manipulávis Dssir

Leia mais

ANS propõe novos modelos para cuidados em oncologia, odontologia e atenção ao idoso

ANS propõe novos modelos para cuidados em oncologia, odontologia e atenção ao idoso ANS prpõ nvs mls pr cuis m nclgi, ntlgi tnçã is ANS prpõ nvs mls pr cuis m nclgi, ntlgi tnçã is Espcilists gstrs sú runis nst trç-fir (24/05), n Ri Jnir, discutirm nvs frms prstçã rmunrçã srviçs m três

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

1) VAMOS CELEBRAR Autor:Piter di Laura/Maria Eduarda/Carlos Tocco. Intro: E A9 E/G# D9 A/C# E/B A/C# E/G# D9 A9 E A9 E TODOS REUNIDOS NA CASA DE DEUS

1) VAMOS CELEBRAR Autor:Piter di Laura/Maria Eduarda/Carlos Tocco. Intro: E A9 E/G# D9 A/C# E/B A/C# E/G# D9 A9 E A9 E TODOS REUNIDOS NA CASA DE DEUS 1) VAMOS CLBRAR Autor:Piter di Laura/Maria duarda/carlos Tocco Intro: /# D9 A/C# /B A/C# /# D9 TODOS RUNIDOS NA CASA D DUS COM CANTOS D ALRIA RAND LOUVOR VAMOS CLBRAR OS FITOS DO SNHOR SUA BONDAD QU NUNCA

Leia mais

Uniforme Exponencial Normal Gama Weibull Lognormal. t (Student) χ 2 (Qui-quadrado) F (Snedekor)

Uniforme Exponencial Normal Gama Weibull Lognormal. t (Student) χ 2 (Qui-quadrado) F (Snedekor) Prof. Lorí Vili, Dr. vili@pucrs.br vili@m.ufrgs.br hp://www.pucrs.br/fm/vili/ hp://www.m.ufrgs.br/~vili/ Uniform Exponncil Norml Gm Wibull Lognorml (Sudn) χ (Qui-qudrdo) F (Sndkor) Um VAC X é uniform no

Leia mais

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO GGH/008 6 de Outubr de 00 Cmpins - Sã Pul - Brsil GRUPO I GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA - GGH VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA)

Leia mais

Grafos. Luís Antunes. Grafos dirigidos. Grafos não dirigidos. Definição: Um grafo em que os ramos não são direccionados.

Grafos. Luís Antunes. Grafos dirigidos. Grafos não dirigidos. Definição: Um grafo em que os ramos não são direccionados. Luís Antuns Grfos Grfo: G=(V,E): onjunto vértis/nós V um onjunto rmos/ros E VxV. Rprsntção visul: Grfos não irigios Dfinição: Um grfo m qu os rmos não são irionos. Grfos irigios Dfinição: Um grfo m qu

Leia mais

TOTAL PONTOS Nome: Data: / Hora: h m às h m Resolva os problemas e assinale a alternativa correspondente:

TOTAL PONTOS Nome: Data: / Hora: h m às h m Resolva os problemas e assinale a alternativa correspondente: ELETRÔNICA TEMPO TOTAL APLICADO: h m www.tltroni.om.r TOTAL PONTOS TURMA Nom: Dt: / Hor: h m às h m Rsolv os prolms ssinl ltrntiv orrsponnt: Toos os iritos rsrvos. Proii rproução totl ou pril sts págins

Leia mais

Jornal Conexão. SOS Educação QUEM SERÁ? Destaques Editorial. Novidades

Jornal Conexão. SOS Educação QUEM SERÁ? Destaques Editorial. Novidades Jrnl Cnxã Eiçã 2 I Mrç I An 2014 SOS Eucçã Dstqus Eitril O l bm s cnflits É sbi qu stms m um mmnt prfun trnsfrmçã. Vlrs stã sn rvists t tmp, mis qu nunc, tm-s bti sbr s cnflit. N ntnt, pr qu pssms vnçr

Leia mais

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DE MOVIMENTOS SOCIAIS ATRAVÉS DA INTERNET: O CASO DOS JOGOS ELETRÔNICOS. por. Letícia Perani Soares

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DE MOVIMENTOS SOCIAIS ATRAVÉS DA INTERNET: O CASO DOS JOGOS ELETRÔNICOS. por. Letícia Perani Soares ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DE MOVIMENTOS SOCIAIS ATRAVÉS DA INTERNET: O CASO DOS JOGOS ELETRÔNICOS pr Ltíci Prni Srs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à bnc xmindr d disciplin Prjt Exprimntl II. Orintdr

Leia mais

3 Proposição de fórmula

3 Proposição de fórmula 3 Proposição fórmula A substituição os inos plos juros sobr capital próprio po sr um important instrumnto planjamnto tributário, sno uma rução lgal a tributação sobr o lucro. Nos últimos anos, a utilização

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

PSI-2432: Projeto e Implementação de Filtros Digitais Projeto Proposto: Conversor de taxas de amostragem

PSI-2432: Projeto e Implementação de Filtros Digitais Projeto Proposto: Conversor de taxas de amostragem PSI-2432: Projto Implmntação d Filtros Digitais Projto Proposto: Convrsor d taxas d amostragm Migul Arjona Ramírz 3 d novmbro d 2005 Est projto consist m implmntar no MATLAB um sistma para troca d taxa

Leia mais

MOBILIDADE E TRANSPORTES

MOBILIDADE E TRANSPORTES 16 REVIST D GRNDE ÁRE METRPLITN DE LISB 4º TRIMESTRE 2006 MBILIDDE E TRNSPRTES N ÁRE METRPLITN DE LISB ENTREVIST NTÓNI CPUCH, PRESIDENTE D CÂMR DE CSCIS LMD UM TERR DE PRTUNIDDES DESTQUE UTRIDDE METRPLITN

Leia mais

Saudável. Assefaz. Envelhecimento. Revista. Câncer de próstata - Centro de lazer de Goiás Velho - Programa Beneficiário Consciente

Saudável. Assefaz. Envelhecimento. Revista. Câncer de próstata - Centro de lazer de Goiás Velho - Programa Beneficiário Consciente A UN DAÇÃ Assfz O F Rvist An 1 - Ediçã 3 - g/dz 2012 SSEFAZ Publicçã d Fundçã Assistncil ds Srvidrs d Ministéri d Fznd Envlhcimnt Sudávl Câncr d próstt - Cntr d lzr d Giás Vlh - Prgrm Bnficiári Cnscint

Leia mais