Ética e eutanásia SIMPÓSIO MEDICINA E DIREITO. Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos5, João Alfredo de Paula e Silva6

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Ética e eutanásia SIMPÓSIO MEDICINA E DIREITO. Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos5, João Alfredo de Paula e Silva6"

Transcrição

1 SIMPÓSIO MEDICINA E DIREITO Étic utnási Hribrt Rbrth Brit Zuff Brit Olivir1, Olivir3, Eymrd An Frncisc Mri Brit Brit Olivir4, Olivir2, Mri Elisbth Rnnó Cstr Snts5, Jã Alfr Pul Silv6 N frmçã prfissinl, grn imprtânci prsntms prcupçã qui s cntrvrsis frmçã tic. sbr Pr tic ss mtiv, utnási rigins ns primórdis civilizçã grcsi, Tl gm pri sr plic, pr xpl, utná- ist s, puss, sr vintnt, mrlmnt justificávl. l vlss pr ts, rmn. A prtir jurmnt Hipócrts1, principl rl3. Ns dis tuis, ncr-s mrt lg ntu- pilr sustntçã digni prfissã mdic mrt N pss, prcurvm-s xplicçõs pr t s dis hj, dministrçã drgs ltis n pr n trtr mi s sbrnturl. stõs rltivs Hj, rcrr-s ss ssunt. mdici- pcint ss dispnívis trminl n u trpêutic missã têm trmins mtiv intns rcur- váli Prm, prmnc stinmnt: tic, bt n si sci. gni? stnr vi, prlngn sfrimnt cis Bcn1, Alguns filósfs, já dvgvm ntr ls prátic Thms Mrus2 utnási Frn- tiv mts Pr rlizçã st stu, frm utilizs s ntr sus cntprâns. O bt trnu-s cirr n finl scul XIX crrênci inúmrs bsmnt t mrl, utnási tic tiv filsófic. pssiv, trvs situr indutiv dutiv psquis, prcurn disputs mnt ns ntr imprnss dvgs ingls cintists mricn. sciis, N principl- mrl ps A cnsult bibligráfic fi stndi s cm- Knt1, vrific-s cncpçã tic sb frm curn bitic mdic-lgl prprimnt dit, pr- prcdimnt prátic, ist, univrslizçã tic, bs n finiçã çã ts sci., tvi, cits pr lguns sgmn- intrduzis smistificr lguns cncits quivcs mrlmnt b l p sr univrslizávl, u, sj, mns, l sri cujs sjávl princípis pm vlss vlr pr pr ts. Visã rligis mrt cnsciênci O hm únic sr sbr Trr t pssg nst mun su finitu, trnsitóri únic sbr v trminr su 1. Mdic, Pós-grdun Angilgi Cirurgi Vsculr, Fcul Ciêncis Mdics Mins Gris Snt Cs Bl Hriznt. xtinçã di3. Sb prism hni, trt-s 2. Mdic, Pós-grdu Cirurgi Crdivsculr, Fcul Ciêncis Mdics Mins Gris. Dutrn Educçã. Prfssr bilógic sr rlçã, sr crpór titulr, Univrsi Vl Ri Vr Três Crçõs, MG. liz intrg su mi. É, pis, mrt glb- 3. Mdic, Pós-grdun Crdilgi, Fcul Ciêncis Mdics Mins Gris Snt Cs Bl Hriznt. vzi scilmnt, su vzi snti 4. Acdêmic Dirit, Fcul Dirit Vrginh, MG. 5. Mdic crnr Pós-grduçã Angilgi Cirurgi intrcinl. Dss mnir, stu mrt Vsculr, Fcul Ciêncis Mdics Mins Gris Snt cnhcimnt mrrr u nsj criçã nv rm Cs Bl Hriznt. 6. Chf Srviç Cirurgi Crdivsculr, Snt Cs Bl cintífic, tntlgi (ciênci stu- Hriznt. Prfssr, Fcul Ciêncis Mdics Mins Gris. ntrplógic mrt), mrgulh psquis filsófic Espcilist Cirurgi Crdivsculr pl Sci Brsilir Cirurgi Crdivsculr - Assciçã Mdic Brsilir. ritulístic s divrss frms rprsntçã culturs. xtinçã vi ntr difrnts pvs J Vsc Br 2003;2(3): Cpyright 2003 by Sci Brsilir Angilgi Cirurgi Vsculr. cltiv, Sb psicsscil ss spct, mrt hm s vnt insr. públic, Pr 278

2 Étic utnási Olivir HB t lii rligiã mrt. juic, Dí pr xpl, s critris cpitçã mrt ncfálic sinônim sr ntndis mrt qulr frm. t Sgun mrt s plvrs ssssint 3. pnsr É prcis, Jn prtnt, Ziglr, xrcizr scul XVII, mrt, hm trnsfrmá-l, smnt snti-s miná-l. snhr At su vi su mrt. n mdi Cm snvlvimnt sntiss, tmbm, cintífic, snhr ncntru-s n mdiclizçã sí pr mrt dil. s Tl sguiu ft fi sscrlizçã scul ss XVIII msm u XIX. mrt, Pssu-s crru trminr pr vlt trduzi nts fss lvs mrrss ns hspitis, s cntrári cs. Ants, pls crri sígnis nts, Dus, qun incssívis mrrim s hmns, stins hns. hvi b Agr, má mrt mrt, trnu-s gvrnv lic, s mis fnômn rligis. tcnic, Nst nv n plc, mdic mrt trnsfrm-s intrrmpr t qulr tip crt trtmnt. qun- Pss sucssivs sr b prcss prndis rgulávl, frustrçõs crr pr (stágis tps Küblr-Rss4 pr pcints trminis). snhrs Dss frm, su própri n fmíli mrt. n Tl pr indivídu lhs sã ng rtir nm ciênci, msm pr, fi lin-s sgrgçã mrt, ignr- chm pr plt. fmíli nuclr, O hm st trnsfrmu-s sr stu psquis. bjt A própri mrt, mrt, crt m, v trn-s rgnism. rspnsbili Pr utr tcnic, l, s nvs n cnquists t vr t sciis stblcrm Rvluçã Industril cnquist simbólic burgusi rgn físic, trvs trnsmissã ptrimôni imrtliril indivídu. Dí, prcupçã s mrns mt- códigs dirits lis ptrimôni lbrs cupm pls hmns, lugr ns prfrncil quis s s s cgit chms sr crims viv cntr si, ms vi, quil pr xpl. l rprsnt u vl ntr mi scil stá insri. Já Eutnási s Eutnási sfrimnt signific nt sist incurávl. prcur Ess r sist mrt pribi váris píss, inclusiv n Brsil, n prátic utnási cnsir hmicídi5. J Vsc Br 2003, Vl. 2, Nº3 279 u Exist ss grn prátic. cntrvrsi As psss rspit julgm lglizçã ml ncssári têm principis rgnts utnási pupr t livir pcint ngústi trminl sus irrvrsívl fmilirs. Outr su sfrimn- imprtnt ss discussã cust finncir, spct scil pssl, cus pl prlngmnt tnt vi impssibilit cntinur. O cust scil públics stá n suprltçã rdis lits trtmnts ns hspitis sss ns pcints. gsts Pr rvlt utr pr l, prt s s ss igrjs, prátic s quis fr s lgliz, mntêm irrdutívis utrizr sus utnási psiçõs. Alm nt diss, ri prnt p vir hvrá sfrr frt sntimnt culp. Cm prgrss in tcnlgi mis plx mdic, discussã ns últims sbr dcs, ss prátic. trn-s prlhs ltrônics sã cpzs grntir lng Os sbrvi sinis vitis vgttiv sjm mntis s nts rtificilmnt, prmit msm s pcints tnçã vi trminis, trn-s pr c muit vz tp. mis Assim, discussã mnu- v sr nlis cs cs. Clssificçã A utnási, pnn utnási p sr clssific váris frms5, critri ntr cnsir, sguints: ls, s Qunt Eutnási tip tiv: çã mrt s sfrimnt t pcint, libr pr fins prvcr misricrdiss. crr Eutnási ntr pssiv qudr u indirt: trminl, mrt u pr pcint inici çã mdic u pr há intrrupçã s sfrimnt. mdi xtrrdinári, bjtiv minrr Eutnási cnsqüênci dupl indirt fit: s mrt çõs mdics clr xcuts visn lívi sfrimnt sã pcint trminl. Qunt Eutnási cnsntimnt vluntári: qun pcint tnn vnt pcint. mrt prvc cntr Eutnási vnt invluntári: pcint. qun mrt prvc- Eutnási -vluntári: qun mrt prv-

3 280 J Vsc Br 2003, Vl. 2, Nº3 c rlçã s l. pcint tivss mnifst su psiçã stblcr, Ess clssificçã últim qunt nális, cnsntimnt rspnsbili vis gnt; pr Nukmp6. n cs, mdic. Tl discussã fi prpst Distnási Distnási suicídi gni ssisti sfrimnt físic u psiclógic prlng, indivídu mrt lúci. su Ess livr trm Nisnc fi prpst t mrt, pr public Mrch, Pris 1904, pl ditr O qudr Alcn. cs s prr trn-s difícil nt pr trminl, miri s br mdi- mrt fç prt su di--di sj ft inxrávl Apsr pr ts s prbls s srs vivs. dimnt timiz pcint, clínics rlcins mdic v fclizr tn- máxim sus sfrçs s scnfrts n lívi pcint sfrimnt pr st vitr trminl. A impct r pns r t sus n pnnts. vi pcint Entrtn- t, s scnfrt tlrávl t xustã, vri própri s nçs prvcm mrt dirt u indirtmnt. tivs tmbm surg Um sri nst cntxt stõs mris vi signific- trminl (Mrczwsky7). O pcint sb fs v sbr sbr su dignóstic prgnóstic? Sgun u pr Mrczwsky7, stã básic primir xrcíci prgunt já utnmi mnir nss qu mmnt. l Só t pss css tivr livr pln sclh cnh- rt tnt, cimnt css s fts vr mdics ssncil. ligs Cntu, su nç. dirit Pr r vr vr cri s brigçã pcints? O s mdic mdics prunt spr vlirá c cs, dizr tntn vr, psr s miti-l prós u s cntrs mntir pr três diz- ltrntivs: pcint. Em su julgmnt, l vrá lvr cnt bnficênci, smnt ft prá mrl justificr muit rlvnt, çã ptrnlístic cnsqüntnt, ignrr dirit ignrr pcint dirit pcint vr, trms finir O trm s limits rttnási su trtmnt. m mrt nturl ( grg t si - rthós: us nrml, sinôni- thánts: mrt) u utnási pssiv, n qul crrt s g Étic utnási Olivir HB t lii pr xist missã t (invrsmnt issiv utnási rl induzimnt tiv, n qul uxíli suicídi). Est sri, tmbm, mnifstçã u trm mrt distnási b, sjávl. sri, prtnt, A cntrári, mrt nqunt lrs, iss, sfrimnt, pcints trminis cnfrm AIDS bsrv-s câncr, nçs frqüênci incurávis, sss indivídus, tnts utrs. sj O pr prlngmnt mi trpêutics vi u pr ns prlhs, n mis rprsntri btlh inútil rntr. prdi Pr sts, cntr s pstul mrt, mrt st sim pis, slvr ssisti, Sênc1, n grn fim s filósf sus mls, grg, pr pis, únic rzã, firm vi ml pr ning brig vivr. tnt A n prtir spct s ns mrl, 70, ms bt mis n cncntru-s justificbili çõs tic n s frmulçã limits jurídics s plítics xistnts sú ns sus públic implic- divrss trritóris. ms É prcis pr mntr stblcr pcint quis viv. mdis Exist v mdis sr t- utrs, pm in, sr chms s nminm rdináris, xtrrdináris. utrs fútis Mdis cust, puc rdináris invsivs, sã, cnvncinis grlmnt, ls tcnlgicmnt invsivs, simpls. hróics As xtrrdináris tcnlgi cstm plx. sr Sgun crs, bix Küblr-Rss8, stã muit sss finiçõs plx. crtmnt Pr xpl, simplificm tçã ntrl pr sn, n miri s vzs, limn- mdi rdinári, ms, qun utiliz n pcint st mdi vgttiv xtrrdinári prsistnt pr irrvrsívl, mntê-l viv. pss sr xistnt A futili ntr trtmnt, v sr fini trpêutic funçã cui. rlçã trtmnt cnsir fútil qun t Um prbbili tr vlr trpêutic, ist, qun b grg Vl riscs slintr crscnts çõs s bnfíci vism ssci5. pcint nunc sã fútis. As mdis cui cnfrt básic, xpls limntçã, cuis hidrtçã pm sr cntrl nmins r sã mdis cnfrt, ms pm sr chms fútis9. chnc Assim, sr mdis ficzs, fútis sã imprtn ls númr bixíssim vzs sã utilizs. Pr xpl, quimitrpi pr cs spcífic pcint trminl.

4 Étic utnási Olivir HB t lii Ms Dss frm, mrt? sri Est intrssnt cncit cncitur inntnt mrt: sciculturis? mdic u v sr cntxtuliz ntr vriávis Mrt, sn sgun cssr irrvrsívl Küblr-Rss4, funcinmnt p sr fini ts s cluls, tcis órgãs; flux spntân sngu; ts s fluís, funcinmnt incluin crçã r (últim pulmõs; suspir) funcinmnt funcinmnt spntân spntân t crçã crbr, pulmõs; incluin prçõs trnc suprirs crbrl; crbr funcinmnt (ncórtx); plt funcinmnt s crprl qus cnsciênci. plt ncórtx; cpci b O clr xcssiv númr sã finiçõs finiçõs purmnt mrt mdics, já ix, invitávis pr cnsqüênci, muit rlvnts. implicçõs mris lgis sã mrrr Sgun ssssint; Firbim10, í mtr pr lg utnási sj suicídi prcisr tr crctrístic vnt u própri A utnási indivídu u suicídi mrrrá ssisti trvs v sss sr stins prátics. dirigis bnficir pl indivídu própri indivídu, mrr tnt v n tp sr spr snt pr rintçã ntcip qulr pr- spci. bs Esss n piniã prátics trcirs pm sr impsts sri mlhr pss ls l mrrss; stã pts pm r sr prtics piniã rspit rlçã s, ns plnjrm circunstâncis ntcipmnt tuis, gstrim sus mrrr sjs, cs surjm sss circunstâncis. si, Tnt pss n sj cs prtn suicídi mrrr n tm cs inicitiv utná- pr grlmnt plnjr sã fits cncrtizr ntr sss mrt. dus As frms distinçõs sã cnsirs, trvs s tmbm mis pls pnt quis cncrtiz vist lgl, mrt, prt, st ist, m físic sfr mntl glp ftl, s ncntr, prt, pss trvs mrr u sj mrrr. l, A utnási prtir At prmiti Suicídi lglmnt. 1961, Pr utr lit criminl tr u tntr tr suicídi. Entrtnt, incitr) lg At suicir-s. trn ilgl ssistir (u jur J Vsc Br 2003, Vl. 2, Nº3 281 g Enqunt pr rfrir-s trm lg suicídi mrr grlmnt cnsqüênci us, su própri grl, çã pr intncinl, rfrir-s mrt trm utnási pr- cnsqüênci çõs prtics pr trcirs. cntc intnçã Assim, sgun pss Firbim10, t prcr difrnç frm stá n cncrtizr su própri mrt n signific pr l t mrt, qun prtic suicídi. A utnási A tuçã n mdic prspctiv mvi bitic cípis mris: prsrvçã pr vi is grns lívi prin- sfrimnt. Esss is princípis plntm-s mir prt s vzs. Entrtnt, trmins vlcr situçõs, pm sbr trnr-s utr. ntgônics, S fr stblci vn pr- princípi vi, inpnntnt básic ptr-s spr situçã, pl prsrvçã tlvz, tl titu, str ngn ft pr-s-á, vi finit. Cm cnhci, xist mmnt vluçã ch spr nç nturl, vn mrt trn-s n pn sf- bti. Assim, n pcint pssívl sr slv, sr plicçã s princípis mrl v sr put n prsrvçã n tp mrt vi, nqunt invitávl,, tuçã n pcint mdic, stá pnt vist mrl, v pririzr lívi sfrimnt. -mlficênci, A plicçã s utnmi princípis justiç tics v bnficênci, z n sqüênci priris. Dss frm, sr rli- imprtnt bsrvr s princípis bnficênci nmi -mlficênci justiç. sã priritáris sbr s ut- Cnclusã tã ntig Pr s qunt studiss própri ssunt, vi sci. utnási Sgun prátic firmm, vm ts n Grci mrt ntig, srn, Pltã liminçã Sócrts já dvg- vi pr vitr mis sfrimnt pss nt, própri nfrm, irrvrsívl, pssn s ncntr pr trrívis dint rs qudr sfrimnts. clínic Expls psss tis diss, n pls tuli, mlstis srim AIDS s css câncr, mis rspn sts mdicçã trminis, qun spcífic. rgnism s

5 282 J Vsc Br 2003, Vl. 2, Nº3 gic N mdicin, fn pr lglizçã crrnt utnási, filsófic-sciló- situçõs clínics pcint sj xist ntcipçã mrt, n, n st sfrimnt, dvgm súplic ss ts, só: mt-m, ntcipçã pr fvr!. mrt Pr só s spci tnri digni s intrsss ri ftivi pcint princípi mrrr uttrminçã N blc pss cntrári, cidir sbr su s própri cit mrt. idi discussã sbr utnási, stá grn sr jurídic miri s supr, psss sustntr vr tnt vi Est hn b mdic prsrvá-l qulr cust, vitn-s, ssim, risc. psss Evntuis sjm dirits mrts pcint clcs stã, situçã vzs, subrdins s intrsss Est, muits g çã ts s mdis visn prlngmnt vnt. O vi mdic, nt, su turn, t msm pr stõs cntr tics, su brir v mi ssistir ncssári pcint, su frncn-lh subsistênci. t qul- utnási, Qun prt-s crrnt princípi mldiç ts, instituiçã indistintmnt, prtgr strim s pbrs, imbuís vlhs, vr s ficints ncssi ls psss nts prim str situçã ts hspitl vulnrbili qulr. Evitr-s-i, tnt n lr tmbm, ntr sss psss t s puss prssõs sr psiclógics vítims indifrnç, finncirs, lvn-s prcnci- pôr fim s sus própris vis. si pri Lng cnstituir, trnr-s t msm, instituiçã n lgl, spci utná- mpr pr prátic inúmrs suicídis,, pr plnjs, dizr, pr crrênci, pcint tmbm, pri muit hmicídis induzi mrt, sbrtu l tntr b lg sr hrnç, A stã pr xpl. sóci-jurídic, sri, institucinlizçã plêmic plx. utnási N trri visã mis tnts prbls siguls, sluçõs. tnt plxi N sci nss, instituir-s prátic utnási sri tri pn mrt, muit já mis st grv pn frmlizçã implntçã prcss lgl, cusçã fs, nqunt l u, pnri induzi u pns, vnt liminr pss, própri suici vi. Rfrêncis 1. Abrã BS. Históri Filsfi. Pul: Nv Culturl; Mrus Mrin E. TA. O Utpi. Hm Mrt. Pul: Atn; Ri Jnir: Küblw-Rs E. T liv until w sy gd-by. Img; Nw Prntic Hll Prss; Yrk: 5. Gldim [sit n Jr. Eutnási. Intrnt]. Núcl Dispnívl Intrinstitucinl : URL:http:// Bitic 6. Nukmp F. Z Prbl Acss: r 21 Euthnsi. gst Brlim: Grichtssl; Dr 7. Mrczwski Dcisins. St. AS. Luis: Mrl Pp Rspnsibility Jhn Cntr; in Prlnging Lif 8. Küblr-Rss Fnts; E. Sbr Mrt Mrrr. Pul: Mrtins 9. Schnirmn Ptints nd Futil LJ, Jckr Trtmnt. NS. Wrng Bltimr: Mdicin: Jhns Hpkins; Dctrs, 10. Firbim Étic GJ. Dn Rflxõs Pssl. Trn Pul: Suicídi: Pulus; A Lingug Liturs rns Aguir, Pul: R. A Hnis; Bitic Dirit: Sbrs p s Intrpntrm. Aristótls. Xxxiii, 3ª d. A Étic Pul: Nicômc. Atn; Biblitc Clássic,Vl. Asú di pr J. Encrinlgi Cmpsión. Mntvi: y Drch Pnl: Imprnt Eutnási Ncinl; y Hmicí- Lprgnur H. Lugr Atul Mrt. Pul: Ediçõs Pulins; Mcg G Ethics 2000;9(3). Ethicl Issus in Enhncnt. Cmb Q Hlthc Nguir Olivir F. PL. Bitic: Em Dfs Um Fc Vi. Cini. Pul: Sriv; Mrn, Pul: Pssini c. L, Pul: Brchifntin Pulus; C. D Pul Funmnts Biti- Pssini Pttr VR. L. Mrrr Plstr prsnt Digni. ví Pul: n Sntuári; IV Cngrss Mundil Txt Bitic. public Tóqui/Jpã: O Mun 4 D Sú 7 nvbr 1998;22(6). Ry-Villnv Zrgz: L Acmi; RM. Cncpt y Dfinición l Eutnási. Vlls ALM. O Qu Étic. Pul: Brsilins; Crrspndênci: Dr. Ru Hribrt Lpldin, Brit 72/304 Olivir CEP Tl.: (31) Bl Hriznt - MG E-mil: Étic utnási Olivir HB t lii

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social)

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social) OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI Pr Rphl Slimn Pirs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à Bnc Exmindr, n disciplin Prjts Exprimntis. Orintdr Acdêmic: Prfº Dr. Ptigur Mns d Silvir Jr. UFJF

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 www.prtlgzt..br GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

BATERIA R ECARREGÁVEL A LUMÍNIO COM ÂNOD O DE F rnnd Mnul Sus Alvs d Fnsc ( Licncid) Dissrtçã prsntd n Fculd Ciêncis Tcnlgi d Univrsid Nv Lisb pr btnçã d Gru E nrgis Rnvávis Cnvrsã U tilizçã Sustntávl.

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que

0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que -: _ NN R DE JNER SEGUND-FE R, 29 DE DEZEMBR DE 1930 NUMER 201 -^^k^ jí hrs ^*Ê &B^(ãk&&J*ò (MSSfS^SS^r w ^^J^^M;W^M%:^j Vl *,>>-_-«-*N_» -_-/>«, r S q^ M-> ^^^^^^ íll B l \J < ÍP^ y*>, í3=^py**^ REDCÇÃ

Leia mais

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX CP 10 Mrkting n linh Dirt O mrcd tlfni stá m prcss trnsfrmçã. O bm crscimnt pssu, ufri d prtbilid tmbém. O rsultd é sgmnt qu gr brig mntr ptncilizr sus clints. Pr tnt, invst m rlcinmnt n mpliçã srviçs

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

BIM - Building Information Modeling: : inovação que integra projeto, obra, operação e manutenção de edifícios.

BIM - Building Information Modeling: : inovação que integra projeto, obra, operação e manutenção de edifícios. BIM - Building Infrmtin Mling: : invçã qu intgr prjt, br, prçã mnutnçã difícis. Eng. Mri Anglic Cvl Silv ngi@ngicnsultri.cm.br Sã Pul - SP Estrutur básic b d ci prdutiv n cnstruçã civil Rvnds distribuirs

Leia mais

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa.

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa. N trcir pági: ENTRSDS N BTL SU- CESSRI S CSS D PETR- LE E D VEND D CFÉ D N FLGRNTES D SSEBLÉI SSEBLÉI j JRNL NTICIS Dirtr-Supritt: Dctri Ni dild Dirtr-rspsvl: dré Crrzzi ^ y jãpll N ulti pági: Pvrs ctástrf

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

CURSO DE INTRODUÇÃO AO

CURSO DE INTRODUÇÃO AO 201 O Ç 1 & 4 1 PO PESENTÇÃO DO CUSO DE INDUÇÃO O LINHEN ESPIITUL LIEN P ENTE EOÇÕES & ELÇÕES EQUILIBDS ELIZÇÃO PESSOL - 1 d INDUÇÃO PO d COCHING ESTEL ESTEL é um pr c ss d ut c nh cim nt, strtégi rintçã,

Leia mais

PMI 2014 NEWSLETTER JULHO

PMI 2014 NEWSLETTER JULHO PMI Rio Grn Sul Chptr PMI Rio Grn Sul Chptr Plvr Prsint Quris filis migos! Nst Nwslttr é possívl compnhr o sucsso mis um inicitiv vnto priódico PMI-RS, o Projct Mngnt Dy PMDy. A primir dição, focd projtos

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

APLICAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR

APLICAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR APLICAÇÃO DE ODELOS DE PREVISÃO DE DEANDA E UA FARÁCIA HOSPITALAR rin Wil Afns Univrsidd Fdrl d Juiz d Fr Rrt lhirs rir Filh Univrsidd Fdrl d Juiz d Fr ri Luci d Olivir Nvs Univrsidd Fdrl d Ri d Jnir RESUO

Leia mais

Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Centro de Convivência proporciona mais qualidade EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 www.prtlgzt.m.br GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS

Leia mais

TYE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER

TYE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER o iornol comunitorio portugus 93 COLLEGE T ANO NlJrERO 5 JmJHO 0 97E TYE PORTUGUESE COMMUNTY NEWSPAPER TELEFONE 535-866 PPEO TORONTO AVULSO 25c ; NDO MORRE PELO SEU -POVO No di 6 d Mio Nlson Smll Lgs urn

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO

MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO ESTRATÉGAS MUNDO MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO Dptmnt Dfs s Ests Unis stá pmvn çmnt munçs m su psquis, uzin ênfs n snvlvimnt ms invstin mis m bilgi, ciênci cmputçã, ciêncis sciis. Zchy Lmnis, it psquis

Leia mais