Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld"

Transcrição

1 Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ oةا~âيلçهëىيëâçييةي sلëçإل~ناةمçâê~يةêيêçêé رê~ميلاةهKsلؤةà~â~êرê هاêلهضKsل ê îةêي ض~اةçم~ييî ê~ضêىهان ضض~هاةî êاةêلهض~êçمê ييîلë~çإـ à منلâـةينةاةêيلننىيîةإâنلهضçإـيلننî يKjةهîلم ëيةçإâë î~ê~ îلëلçه ê~iن ري~ؤنلإâةهçإـي~çëë~هاةىيم~هلهض~êëçمنلضضةê رê~مرêçëëKcê~ميلاةهëرçنâـةمرçêم~êîلـ êçإـهىk E^هه~_ةêضةêhةييهةêëرêëن~ضF U oةا~âيلçهëىيëâçييةي aةهرê~ميلا~~êؤةيëâê~ريëرêëêàهلهضةهىيم~ه~ë~î~ييؤةرçنâهلهضj ةهؤنلê~نني ناêةKpيçê~ضةهةê~يلçهةêâçممةê~ييض لéةهëلçهىهاةê اةâçمم~هاة êةهkfي~âيمةا~êؤةيëم~êâه~اةهë~ننيـضêةâê~îé î نىيؤلنا~ا~êؤةيëâê~ريâ~êاةهضةهçمëهليينلض~يلاةهلىيؤلناهلهض ëي~الضيçإـمةااةه ناةêها م ههلëâçêر êëلييرêëي~êلâيلض~~êؤةj يةKf~êؤةيëنلîةييîلهض~ëم هض~~êؤةي~ىهاةêçيê ضض~رêـ نن~هاةه çإـم هض~âîلههçêؤ êاةيëيêëي~~هëî~êةيرêـةمçإـؤ~êهkoةj ëىني~يةه êةهëî êنëيةâî~يلçهwاةيراëرêر ؤ~êهKc êêةëâ~رêj ëêà~~ننيرنةêkfpîةêلضة êاةهه~ىيîةإâنلهضë êëâلنيé ي~ضنلضلاة êةضلçهةêëçمىهاةêن هضيلاـ~ريةهـضىيضنةëهلهضKaة ناêةؤçê âî~êë~ميلالضيëçماة هضêةرن يي~êçإـلهيةâçممةêيلننؤ~â~ةريةê ~îëنىي~اةëيىالةêks êاةهiëâçن~هçإـçمëçêضةهـçي~ëه êëâ~ييةلهj ي âيةêه~îلâةêkpîةêلضةêلëâةê~ê~ييâن î~ëkcê~ييميةىيم~هلهضةه مةا~ننيرنةê ناêةم ëية~ننيرنةê~êؤةي~k^êؤةيëنلîةيم ëيةî نâçمه~ ~نن~ç~îëةييؤ~âضêىهاIâهةننةêرىهâيلçهëـلهاةêKj ههلëâçêم ëية ىééمىهيê~ëçإـضةëمàنلضـةي~ييؤêà~~êؤةي~يلالض~êةçإـëي~هه~ âî~êه ضê~ êل~êؤةيةkaةيرêىيë ييةêةييم هëâنلضي~êؤةيëنلîK^êJ ؤةيëنلهàةهëâ~î~ê~ةهîةêçêاه~اéêلهإلéرêاةهëçإل~ناةمçâê~يلëJ â~يلننî يéçنليلâةهKcاةنëةي~نةهم ëيةâ~kvييةêëيـ~هان~êيلننî ي çمرê~ميلاëيêçk^ييâ هه~ةهë ا~هيê ضضـةيلهرêرê~ميلاةه~يي م~هî ض~êçإـîلننرê~ëي~رةييéلههةهîلا~êةيلننâçمم~هاةضةهةê~J يلçهةêKaةيرلههëؤ~ê~ةهêلمنلض~مؤليلçهرêëçإل~ناةمçâê~يلهW pîةêلضةëâ~î~ê~اةيمةëيà مëي ننا~çإـؤ~êهî هنلض~ن~هاةيلî êنj اةهKa âê îëةهرê~مë هيà مëي نناـةيëéçنليلâçإـ~يياةمةëي ىيë~يي~ؤ~êهةهر êةييçêاةهينلضيëياke_êليي~iةàçهf U PN oةا~âيلçهëىيëâçييةي qلنن ضضê~اPNWj ههلëâ~ه êë~مـ ننةيëîلâيلض~ëيةêةëىêëK^ييلهية ي~يلننî~ê~~نن~م ههلëâçêëâçمéةيةهë êç~إإةéي~ؤةنيiؤ اةىêةيي _لر~نن _لر~نن hçهضêةëëةهë ؤةëنىي _لر~نن _لر~نن

2 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة ê ييîلëةJçإـةيييلننî يéةêëéةâيلîKE^هه~_ةêضةêhةييهةêF qلنن ضضê~اPNW^êؤةيëنلîةيم ëيةî نâçمه~~نن~ç~îëةييؤ~âضêىهاI _لر~نن âهi ناةêةننةêرىهâيلçهëـلهاةêKE^هه~_ةêضةêhةييهةêF U PQ oةا~âيلçهëىيëâçييةي cê~يياةهëâ~ؤنلرê~مض هضëêلââê îë~ييîلëي هالضي êؤةêةاا~~يي éêî~çإـىيîةإâن~اة~êؤةيëم~êâه~اëéçنليلëâ~مةانةهçإـ~هé~ëë~ اةميلنننçâ~ن~çإـêةضلçه~ن~رêىيë ييهلهض~êKEg~هJlنçرgçـ~هëëçهF V PR oةا~âيلçهëىيëâçييةي eضيلننî يؤةي اةêرنةêàçؤؤIمةêéةهض~êلéن هؤçâةهرêنهي~ض~êJ ه~çإـëيêêةرêىيë ييهلهض~ê~ييؤةاêلî~ةهê ييîلëرêاةنهلهضëéçنلJ يلâKs~êàةéêçإةهيةهـةيëçميلننî يةهâ~êرêëي êâةêـىëـ ننةهë âéâê~ريمةاإلêâ~يلçملنà~êاةêâêçهçêçإـاةهçررةهينلض~ëةâيçêهë ëâ~ييةلهي âيةêمةانلâ~م إâةيKbهëيçêاةن~îاةëë~â~اةëâ~ييةلهJ ي âيةêâ~هض يلننî نؤةـîنلض~نهةâهلهض~êلاةهçررةهينلض~ëةâيçêهK qلننî يةهضةêçإâë رêىيë ييهلهض~êرêëي êâيâéâê~ريـçëـىëـ نJ نةهçإـâ~اçررةهينلضéêçاىâيلçهKaةيمàنلضضêرنةê~هëي ننا~ل ëâçن~هiؤ ييêةëàىâî êاiرنةêéçنلëةêiىééêىëي~اâêلمله~نî êاiمةê âىنيىêiىééêىëي~اةî ض~êçإـà êهî ض~êIéةهëلçهëيلننëâçييةننةêë~يëJ هلهض~êé ه ـ ننؤ~êيةâهلâKEg~هJ^هاةêëm~نمèîلëيF NN oةا~âيلçهëىيëâçييةي oةا~âيلçهëىيëâçييةيؤةامةê~ييêةا~هضàçêا~رê هاêلهض~êيلننضçJ اçëةê êâ~هاةيkegةهëkلنëëçهf NN Q oةا~âيلçهëىيëâçييةي qلننلييلننî~ê~هاê~kcêيêçةهاةمةنن~هم ههلëâçêIçêض~هلë~يلçهةêI رêةي~ضçإـاةهçررةهينلض~ëةâيçêهىيضêةييضةمةهë~ميëçإل~نيâ~J éلي~نëçم êîلâيلضيرêيلننî يةهKaةهëîةهëâ~رçنâêêةنëةâىنيىêةهI âççéةê~يلçهةهçإـاةهëçإل~ن~ةâçهçملهةهض~ضةê~êم هض~م ههلJ ëâçêkaةهزمةاëâ~é~ê~ها~هزؤلاê~êيلنن~يياêلî~é ىيîةإâنلهضةهK E^هاةêë`~êنؤةêضIgةهëkلنëëçهIdىهه~êg~هëëçهF NR NO NN a~ضi~êëëçه pيçإâـçنمë~â qلنن ضضWaةيـ~êîل ههىلهيةرىننيىيIلهيةملهëين هاةêل^رêلâ~ ملëëض هه~ëلاةيلهيةêه~يلçهةنن~ـ~هاةنëىيؤ يةيKfاةيâçêي~éةêJ ëéةâيلîةيم ëيةاةيî~ê~يلنن يةيرêن هاةêليêةاàةî êناةه~ييîلاي~ يض êاةêëçمëâ اا~êاةممçيëيçê~يê~هëه~يلçهةنن~رêةي~ضIةننةê مçيـ~هاةنëëىؤîةهيلçهةêىي~îàçêاؤêىâةيرê هيلننة ةمéةنbrçإـ rp^k _لر~نن _لر~نن _لر~نن _لر~نن _لر~ننرêëي~ مةهلهضةهWaةي ـ~êîل ههىلهية رىننيىيIلهية ملهëين هاةêل ^رêلâ~ملëëض هJ ه~ëلاةيلهيةêه~J يلçهةنن~ـ~هاةنëJ ىيؤ يةيK^îëن~ض êةëيةê~هاةk hçهضêةëëةهë ؤةëنىي _لر~نن _لر~نن _لر~نن _لر~نن _لر~نن _لر~ننرêëي~ مةهلهضةهW aةيـ~êîل ههىلهيةرىنني ىيIلهيةملهëي ن هاةêل^رêلâ~ ملëëض هه~ëل اةيلهيةêه~يلçJ هةنن~ـ~هاةنëJ ىيؤ يةيK^îJ ëن~ضêةëيةê~هj OEORF

3 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة TT~ NO NN cêلا~h~êنëëçه pâ هة qلنن ضضةريةêزî êناëـ~هاةنزwاةي êاçإâîلâيلضي~ييم~هلؤن~هايلنن J يةêن هاةê~ييëâ اا~îلâيلض~لهـةمëâ~ëةâيçêةêز RR~ NO PS ^هاةêëeةêهؤçêض dيةؤçêض qلنن ضضWaةي ê~îضê~هاةرêـةن~ن~هاةيëىيîةإâنلهضçإـî نر êا~يي رê~ةهéçنليلâëçمëي êâةêيلننî يةها êاةهـ~êëيêëيمàنلضـةي~يي î ~Ka êرêëةêîلéçëليلîيé çإـëâ~ëيلمىنةê~اةلهليل~يلîëçمي~ë رêةهرêëيçêلهض~îëيçêëي~اëêةضلçهةêçإـىهلîةêëليةيëçêيةêK ^îëن~ض ^îëن~ضkcêëن~ض é ه ية يWlإâë لpîةêلضةؤةـîë î ~هاةم~êâJ ه~اةêKsلëةê ا êرêéçëليلîيé رêëيçêلهضçإـ رêëي êâهلهض~î ~êؤةيëم~êâه~اëj êةضلçهةêk hçهضêةëëةهë ؤةëنىي اةK ^îëن~ض ^îëن~ضkk ية يWlإâë ل pîةêلضةؤةـîë î ~هاة م~êâه~اةêKsل ëةêا êرêéçëلj يلîيé رêëيçJ êلهضçإـرêj ëي êâهلهض~î ~êؤةيëم~êâj ه~اëêةضلçهةê PSؤ NP MR pيةر~هgهëëçه hêçهçؤةêض qلنن ضضWfي~âيمةا~ييرêةي~ضةهë ض~هاةؤنلê~ننيمةêلهيةêه~يلçJ _لر~نن _لر~نن هةننيâ~êؤةـçîةي~îلهë~يëةêëçمرê مà~êضê هëîةêëâêلا~هاةر~إâJ نلضيلهرن ي~هاةK TOإ NP MT pيةه_àêإâ pâ هة qلنن ضضWزضةهيةمçيëيê~يةضلëâ~م~êâه~اةêëçماةيه ~î ~هاة _لر~نن _لر~نن brءkز SP NP NM aةهه h~êنëëçه dيةؤçêض qلنن ضضWbهه~يلçهةننéن~هرê~ييëياà~ة éçêيلهاىëيêلهي~ëرê~مk ^îëن~ض ^îëن~ض MV NP ON dةêيkلنëëçه pêمن~ها qلنن ضضWءؤىهاليëë~مم~هKcê~يي ييةêنلض~êةرêؤ ييê~âçهي~âJ ^îëن~ض ^îëن~ض يةêه~مةنن~هkçêاةهçإـهçêê~q ëâن~هام ëيةر êàةرêؤلهاةنëةêه~ مةنن~هa~هم~êâçإـq ëâن~هاâçمéنةييةê~ëمةاةهâçمؤلهةê~ا à êهî ضëJî ضرêؤلهاةنëةîةêcةـم~êه_ نيKsلîلنن~ييpîةêلضةI يلننë~مم~هëمةاa~هم~êâçإـq ëâن~هاiاêلîةêؤêçرê ض~هلbrK QTؤ NP OP bêلâmةêëëçه pâ هة qلنن ضضWsلëâ~مةاîةêâ~لةهضةمةهë~مةىêçéةلëâىيؤ ضضه~ا~î ^îëن~ضk ^îëن~ضk ي ضيê~رلâلـض~ـ~ëيلضـةيةêEë â~نن~اةـضـ~ëيلضـةيëي ضFK QV NP OT `ـêلëيله~j~ييلëëçه _نةâلهضة ûهاêلهضw ëيةêëàçمê اةيسةهëàىا~هاةêةضلçهKoىهي ëيةêëàهرلههë م هض~î ~هاةم~êâه~اةêKsلîلننىيîةإâن~اةيةâçهçملëâ~IâىنيىJ êةنن~çإـëçإل~ن~ë~م~êؤةيةيé ~نن~هلî ةêمةاëيê~هاëي~يةêه~êىهي ëيةêëàهkpيê~يةضلëâ~لهرê~ëيêىâيىêë~يëهلهض~êم ëيةا êرêضê~ë رê~يين هâ~ë~مم~هëاê~pâ~هاله~îلةهمةاë î نmçنةهIاةؤ~نJ يلëâ~ن هاةêه~çإـo ëëن~هاëçمهçêê~q ëâن~هاksلîلننëةةييâ~ي ëيىاةهيىيؤ يةçإـë êëâلنا~ة éçêيë~يëهلهض~êk ^îëن~ضkcêëن~ض é ه ية يW ëj يةêëàçمê اةيس ةهëàىا~هاةêةضلJ çهkoىهي ëيةêj ëàهرلههëم هض~ î ~هاةم~êâJ ه~اةêKsلîلنن ىيîةإâن~اةيةâçJ هçملëâ~IâىنيىJ ^îëن~ضkk ية يW ëيةêëàj çمê اةيسةه ëàىا~هاةêةضلj çهkoىهي ëj يةêëàهرلههë م هض~î ~هJ اةم~êâه~اةêK sلîلننىيîةإâن~ اةيةâçهçملëJ PEORF

4 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي êةنن~çإـëçإل~ن~ ë~م~êؤةيةيé ~نن~هلî ةêمةا ëيê~هاëي~يةêه~ â~iâىنيىêةنن~ çإـëçإل~ن~ ë~م~êؤةيةيé ~نن~هلî ةê êىهي ëيةêëàهرê مةاëيê~هاëي~J ~ييëي êâ~êةضلçj هةهëؤةي اةنëةل اةيرê~ميلا~ bىêçé~kaةي ض ننةê~ييâه ي~ ه êم~êةؤ~ها ؤ اةمةاëيçê~ ëي اةêëçمpWي mةيةêëؤىêضçإـ î ~هاةةâçهçJ ملةêëçمmçنةهK sلîلننëةةييâ~ي ëيىاةهيىيؤ يةçإـ ë êëâلنا~ة éçêيj ë~يëهلهض~êk يةêه~êىهي ëيةêëàهرê ~ييëي êâ~êةضلj çهةهëؤةي اةنëة لاةيرê~ميلا~ bىêçé~kaةي ض ننةê~ييâه ي~ ه êم~êةؤ~ها ؤ اةمةاëيçê~ ëي اةêëçمpWي mةيةêëؤىêضçإـ î ~هاةةâçJ هçملةêëçم mçنةهksلîلنن ëةةييâ~يëيىj اةهيىيؤ يةçإـ ë êëâلنا~ة J éçêيë~يëهلهض~êk OR NP OU i~êëtةضةها~ن hêçهçؤةêض qلنن ضضWsلîلننيلننë~مم~هëمةاîêلض~kçêاةهىيîةإâن~ë~م~êؤةية é ~نن~هلî ةêمةاëيê~هاëي~يةêه~êىهي ëيةêëàهرê~ييëي êâ~êةضلj çهةهëؤةي اةنëةلاةيرê~ميلا~bىêçé~K NN NP PO iةه~e~êيïلض rééë~ن~ن ه aê~êيلننؤ~â~ëلييةضةيرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضé ëلاnpiê~اpo qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwsلîلننضê~pيçإâـçنمjpيmةيةêëؤىêضيلننةه هçêانلضيلننî ي~ ةنضةهçم~ييؤ ضض~îلا~êةé اةيêلâ~ë~م~êؤةية ëçمîى ليرê~مؤن~لهçم ëيةêëàé~نةييةهk RRؤ NP PP ^هاةêëeةêهؤçêض dيةؤçêض qلنن ضض~îه éىهâيws ëيëîةêلضةسéçêيةهمçيs ëيةêkdيةؤçêضëçمj ê اةيçإـs ëيëîةêلضة êéçêيةهî ëيةêىيرêـ~هاةنçإـىيؤ يةKdJ يةؤçêضëـ~مهـ~êëçمkçêاةهëةها~يê~هëçإة~هëâ~ـ~مه~îضê~هJ اةؤةي اةنëةرêـةن~ن~هاةيëىيîةإâنلهضKdةهçم~ييëه~ؤؤيرêîةêâJ نلض~éن~هةê~اةà êهî ضëë~يëهلهض~êâ~هةررةâيلî~çإـملنàî هنلض~ ^îëن~ض ^îëن~ضkcêëن~ض é ه ية يWs ëيj ëîةêلضةسéçêيةه مçيî ëيةêkdيةj ؤçêضëçمê اةيçإـ ^îëن~ض ^îëن~ضkk ية يWs ëيëîةj êلضةسéçêيةه مçيî ëيةêk dيةؤçêضëçمj QEORF

5 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي يê~هëéçêيةêâ~ـ~مهةهëâçهâىêêةهëâê~ريçإـëي êâ~اةëëêçننرê ـةن~pâ~هاله~îلةهIاîëK îةهرêlëنççإـhéةهـ~مهkbهë ا~ه ىيîةإâنلهضرêؤ ييê~êه êلهضëنلîةيâçهâىêêةهëâê~ريلـةن~pîةêلضة ضةهيةمçيçمî êناةهk s ëيëîةêلضة ê éçêيةهî ëيةêىي رêـ~هاةنçإـ ىيؤ يةKbهâ~ا ىيîةإâنلهضرê ؤنK~Kـ~مهîةêâJ ë~مـةيةهرêؤ ييJ ê~êه êلهضëنلîةيë âçهâىêêةهëâê~ريل eةن~pîةêلضةk ê اةيçإـs ëيj ëîةêلضة êéçêj يةهî ëيةêىيرê ـ~هاةنçإـ ىيؤ يةKbه â~اىيîةإâنلهض رêؤنK~Kـ~مهJ îةêâë~مـةيةه رêؤ ييê~êه êj لهضëنلîةيëâçهJ âىêêةهëâê~ريل eةن~pîةêلضةk SVؤ NP PV bêلâ_ةêضâîلëي s ëيةêؤçييةه aê~êيلننؤ~â~ëليي êâ~هاةk TN NQ MP bنë~a~هلةنëëçه g مين~ها qلنن ضضWbريةêزءâçهâىêêةهëâê~ريزKi ضضيلننWa êلهض ê~ييىيîةإâن~ ^îëن~ض ^îëن~ض اةëيJî ëينلض~âçممىهلâ~يلçهةêه~k MP NQ MQ iةه~jةنةëàtلها~ـن s êمن~ها qلنن ضضWk êم~êةë~م~êؤةيةمةنن~هpîةêلضةçإـkçêضةâ~êيلننî ي çإـâçهâىêêةهëâê~ريkaةههçêالëâ~يêل~هضةنهlëنçjpيçإâـçنمj j~نم êةيي~îbrwëـضëيéêلçêليةê~اةâçممىهلâ~يلçهëëيê âçإـ pيçإâـçنمjlëنçëيê âةيلهê ممةêQIRملنàKلهî ه~êةKaةëëىيçم لهê ممةêëيê âةيةييî êناëنةا~هاةâنىëيةêلهçمé~ééةêëjçإـرêj é~إâهلهضëçمê اةيëçمؤêëياà~ëçإـىيîةإâن~ëK OSؤ NQ MU dىهه~êg~هëëçه h~نم~êن ه aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK ^îëن~ضkcêëن~ض é ه ية يWk êj م~êةë~م~êؤةية مةنن~هpîةêلضة çإـkçêضةâ~ê يلننî يçإـâçهJ âىêêةهëâê~ريk aةههçêالëâ~ يêل~هضةنه êةيي ~îarwëـضëي éêلçêليةê~اة âçممىهلâ~يلçهëj ëيê âçإـpيçإâj ـçنمJlëنçJ ëيê âةيلهê ممةê QIRملنàçهةê لهî ه~êةK ^îëن~ضkcêëن~ض é ه ية يWsل îلنن~ييpîةêلضة ^îëن~ضkk ية يWk êم~êة ë~م~êؤةية مةنن~هpîةêلضة çإـkçêضةâ~ê يلننî يçإـ âçهâىêêةهëj âê~ريkaةه هçêالëâ~يêلJ ~هضةنه êةيي ~îarwëـضëي éêلçêليةê~اة âçممىهلâ~j يلçهëëيê âçإـ pيçإâـçنمj lëنçjëيê âةي لهê ممةêQIR ملنàçهةêلهî J ه~êةK ^îëن~ضkk ية يWsلîلنن~يي pîةêلضةëâ~â~ REORF

6 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwqلنن ضضةريةêزرêî~نيهلهضëâىهëâ~éزWjةه ëâ~â~ة éçêيةه çإâë اةهçررةهينلضـةيëéêلهإلéëçمؤ êىééاةيëîةهëâ~ë ëيةمةي ~îëîةهëâرêj رê~ييضةمةاؤçêض~êه~لهë هK î~نيهلهضëâىهëj â~éiا êçررةهيj نلضـةيëéêلهإلéةه êةهإةهيê~ناةنk PP NQ MU fهضةم~êgçëةرëëçه pيçإâـçنمëن ه aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwqلنن ضضWءKKرêî~نيهلهضëâىهëâ~éIمةهçإâë اةهçررةهينلضـةيëéêلهإلéëçمؤ êىééاةيëîةهëâ~ë ëيةمةيرê~يي ضةمةاؤçêض~êه~لهë هK RU~ NQ MV dê~هc êم ëيةêضين~ها qلنن ضضWpي~ؤلن~ëéةنêةضنةê îةهرêنهي~ض~êه~kbها ه~ملëâلهêة م~êâه~الهçمbrI îةهرê~êؤةيëâê~ريçإـيà هëيةêI êةهîلâيلض رêىيë ييهلهضرêيلننî يçإـه ~àçؤؤلpîةêلضةçإـbىêçé~kbه هاî هالضرêىيë ييهلهض êاçإâëي~ؤلن~ëéةنêةضنةê îةهرêنهي~j ض~êه~Iëçمضêاةيمàنلضي~ييـ îا~نهي~ض~êه~ëçإـâçهëىمةهيةêj ه~ëلهيêةëëةهIçإـëةيلنن~ييêةضنةêه~لهيةـçي~êيلننة ةمéةنëîةهëâ~ î نر êاëë ëيةمçإـâçننةâيلî~îي~نk SV~ NQ NQ bêلâ_ةêضâîلëي s ëيةêؤçييةه qلنن ضضWsلëةêضةمةهë~مم~ملهلملهلî ةêلهçمbré ëâ~ييةjçإـ ملنàçمê اةيëçمةهرê~مâçمنلضî ضK TU NQ NR gçكçmلهـةلêç s ëيةêهçêêن~ها ûهاêلهضwk~يلçهةنن~îةêةهëâçممةنëةêçإـ~هî ها~مةانةمëâ~éةي لbrرê~ييرن يي~ NV NQ NS fن~هaة_~ëëç gهâéلهضëن ه ûهاêلهضwp~ميلالضي êîلî نمةاîةيه~çم~ييîلم ëيةـ~ؤةêةاj ëâ~éرê~ييـ îا~î êâçهâىêêةهëâê~ريçمرêىيë ييهلهض~êه~رêJ هاê~ëK TTإ NQ NS cêلا~h~êنëëçه pâ هة aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةيلننرêم هرêfن~هaة_~ëëçëرêëن~ضEëة çî~هf qلننؤ~â~اê~ضةي êâ~هاةw pيê âwزp~ميلالضي êîلî نمةاîةيه~çم~ييîلم ëيةـ~ؤةêةاëâ~é رê~ييàىëيةê~ëâ~ييةêه~ëىيرçêمهلهضçإـهلî çمî ê~âçهâىêêةهيj ن هاةêضêاةيز ^îëن~ضkcêëن~ض é ه ية يWsل îلنن~ييpîةêلضة ëâ~â~ة éçêيةه ~îëîةهëâرêj î~نيهلهضëâىهëj â~éiا êçررةهيj نلضـةيëéêلهإلéةه êةهإةهيê~ناةنk _لر~نن ^îëن~ض _لر~نن _لر~نن hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ة éçêيةه~î ëîةهëâرêî~نيj هلهضëâىهëâ~éI ا êçررةهينلضj ـةيëéêلهإلéةه êةهإةهيê~ن اةنK ^îëن~ضkk ية يWsلîلنن~يي pîةêلضةëâ~â~ ة éçêيةه~î ëîةهëâرêî~نيj هلهضëâىهëâ~éI ا êçررةهينلضj ـةيëéêلهإلéةه êةهإةهيê~ن اةنK _لر~نن ^îëن~ض _لر~نن _لر~نن SEORF

7 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي NV~ NQ NU fن~هaة_~ëëç gهâéلهضëن ه aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةkمةاـ هîلëهلهضيلننةضةي êâ~هاةeëة çî~هf SS NQ ON j~êلةbهاة pيçإâـçنمëن ه ûهاêلهضؤ يىيéىهâيز^نن~م ههلëâçêëâ~ـ~ê يي~ييزيلننW _لر~نن _لر~نن pي~êâ~ر~إâنلض~çêض~هلë~يلçهةêëي êâةêيلننî يةهK^نن~م ههلëâçêëâ~ ـ~ê يي~ييçêض~هلëةê~ëلضر~إâنلضيKcنةêن هاةêم ëيةê~يلرلإةê~çإـ êةëéةâيةê~filwëâçهîةهيلçهةêk PS NQ OO pيةر~هgهëëçه hêçهçؤةêض aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ ^îëن~ض ^îëن~ض رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضw ûهاêلهضwcنةêن هاةêم ëيةê~يلرلإةê~filwëâ êهâçهîةهيلçهةêçإـ رêةي~ضم ëيةرنà~lb`awëêلâينلهàةêرêمىنيله~يلçهةنن~رêةي~ضk MU NQ OR hةههةيـiىهاةنن pâ~ê~ؤçêض qلنن ضضWءKp مé~يل يض êاةêkpîةêلضةـ~êـ êةهëيçêçإـرêî هJ ي~هëرىننêçننçإـم ëيةا âçهëةâîةهيê~يلرلإةê~çإـيلنن مé~filWë âçهîةهيلçهةêk ^îëن~ض ^îëن~ضةريةê لهضK OU NQ PQ pçهà~jçضةêي pيçإâـçنمë~â qلنن ضضWbييضçييه êلهضëنلîëâنلم~يرêىيë ييةê îةهê ييîلë~êةضنةêé ~êؤةيëم~êâه~اةهkrي~هيê ضضـةيرê~êؤةيëي~ض~êةëâ~é~ëةهçë âةêj _لر~نن _لر~نن ـةيلةâçهçملهëçملëلهيىêـçي~êيلننî يةهK MS NQ PU mةيةêeçنââç gهâéلهضëن ه aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةيلننرêم هرêé~êيلëي êةنëةهk rêëéêىهضنلضي êâ~هاةwp~مم~~هëî~êرêنهةؤلناهلهضةهëâ~ ~îâê î~ëاةهـضëي~نةاهلهضةهرêؤêëؤçن~ضةهë î نëçماة ëي~ينلض~ؤçن~ضةه m~êيلëي êةنëةهë _لر~ننé~êيلëي J رêةاê~ض~هاة êةنëةهëه ~ رêةëن êه ية ي ية يWa êرê ê اةيçإâë îلâj يلضي~يينةاJ هلهض~êه~لرJ êةي~ضةهرêةض ê مةاضçيية J ةمéةنمةا ëله~ةضه~نهةê çإـرêم هةêK ^îëن~ض ^îëن~ض TO~ NQ PV pيةه_àêإâ pâ هة pيê âهلهضةريةêëçمëي إâةيê~اPVJQN êçؤةضêلéنلضيçإـرêةëن ë ىيض ~نيةêه~يلîيضê~ëرêâن~êلضيK QN NR NS `لنن~a~ـن pâ هة qلنن ضضWsل ê~ننيلاؤةêةاا~~ييëةîةêî~êàةةهëâلناëâ~ييىêيلننj _لر~نن _لر~نن î يJçإـرêاةنهلهضëë هéىهâيK TO~ NR NS pيةه_àêإâ pâ هة qلنن ضضWëةîةêî~êàةëâ~ييىêيلننî يJçإـرêاةنهلهضëë هéىهâيK _لر~نن _لر~نن TEORF

8 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة NVؤ NR NS fن~هaة_~ëëç gهâéلهضëن ه qلنن ضضWsل ê~ننيلاؤةêةاا~~ييëةîةêî~êàةةهëâلناëâ~ييىêيلننj _لر~نن î يJçإـرêاةنهلهضëë هéىهâيK QS NR PM ^هاةêëi~ضç pيçإâـçنمëن ه aê~êيلننؤ~â~يلننرêم هرêé~êيلëي êةنëةهëâçمéêçملëëرêëن~ضk MO NR PT _êلييjj~êلةdن~ا gهâéلهضëن ه pيê âهلهض~îwsلîلنن~ييéن~هjçإـؤ ضضن~ضةهëâ~ëةëîةêë ~ييه J ةي~ؤنةêلهض~êلهçمة ةمéةنîلëاةي~نàـ~هاةنهىهاةêن يي~ëK cêëن~ضé ه ية يWhçممىJ هةêه~ëلهâçمëيةê ض êىééçإـهةê مةاâçهàىهâيىJ êةهkcê~ييâ~ ëي~ؤلنليةيةهçإـضة âçممىهةêçإـ ن~هاëيلهضمàنلضJ ـةييلننةهن هضJ ëلâيلضéن~هةêلهض ~î~هي~نةي~هj ëي ننا~لهçم î êاةهiëâçن~ه çإـçمëçêضةهîلنن îلà مه~ىي âçممىهةêه~ë êةëىêëةêîةê âçهàىهâيىêإ âةنه çإـîةêâ~رê ëي~ؤلن~ëéةنêةضنةê مةنن~هëي~يI ن~هاëيلهضçإـ âçممىهةêk ^îëن~ض hçهضêةëëةهë ؤةëنىي _لر~نن _لر~ننيلننه ية يWhçممىJ هةêه~ëلهâçمëJ يةêض êىééçإـ هةêمةاâçهJ àىهâيىêةهkcê ~ييâ~ëي~ؤلنلJ يةيةهçإـضة âçممىهةêçإـ ن~هاëيلهضمàJ نلضـةييلننةه ن هضëلâيلضéن~J هةêلهض~î~هJ ي~نةي~هëي ننا~ لهçمî êاةهi ëâçن~هçإـ çمëçêضةهîلنن îلà مه~ىي âçممىهةêه~ë êةëىêëةêîةê âçهàىهâيىêإ J âةنهçإـîةêâ~ رêëي~ؤلن~ ëéةنêةضنةêمةنj ن~هëي~يIن~هاëJ يلهضçإـâçمJ مىهةêK _لر~ننةريةê لهضçإـêëيJ ê âهلهضمةا êëيëلررêçêه~ NMVرêmp çإـootرê êâ~هاةيkn UEORF

9 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة NT NR PT eةهêلâdىëي~رëëçه dيةؤçêض qلنن ضضWsلîلنن~ييéن~هJçإـؤ ضضن~ضةهëâ~ëةëîةêë ~ييه ةي~ؤنةJ êلهض~êلهçمة ةمéةنîلëاةي~نàـ~هاةنهىهاةêن يي~ëë~ميلالضيëçم ملنàçإـيلننض هضنلضـةيî êه~ëk _لر~نن hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ~îëيçا cêëن~ضةير~ننلي مةاـ هîلëJ هلهضيلننçمJ êëيهلهضةهل îêلض~رêëن~ض é ë~مم~ëلا çإـê~ا QPإ NR PT g~ه~kلنëëçه e~نن~ها _لر~ننيلننpçنîةلضhàêهëؤةêضëرêëن~ضëلاNRIê~اPTK ^îëن~ض _لر~ننةريةê لهضçإـêëيJ ê âهلهضمةا êëيëلررêçêه~ NMVرêmp çإـootرê êâ~هاةيkn ~îëيçاk QQ NR PT pçنîةلضhàêهëؤةêض ûنîëؤçêضëpاê~ pيê âهلهضwsلîلنن~ييéن~هjçإـؤ ضضن~ضةهëâ~ëةëîةêë ~ييه ةي~J ؤنةêلهض~êلهçمة ةمéةنîلëاةي~نàـ~هاةنهىهاةêن يي~ëK RV NR PT iةه~iىهاضêةه d îنةؤçêض pيê âهلهض~îمةهلهضةهwsلîلنن~ييéن~هjçإـؤ ضضن~ضةهëâ~ëةëîةê ë ~ييه ةي~ؤنةêلهض~êلهçمة ةمéةنîلëاةي~نàـ~هاةنهىهاةêن يي~ëK UQ NR PT qçم~ëiلهاضêةه ëيةêضين~ها pيê âهلهض~îرنà~هاةمةهلهضwsلîلنن~ييéن~هjçإـؤ ضضن~ضةهëâ~ ëةëîةêë ~ييه ةي~ؤنةêلهض~êلهçمة ةمéةنîلëاةي~نàـ~هاةنهىهاةêJ ^îëن~ض ^îëن~ض ^îëن~ض _لر~ننةريةê لهضçإـêëيJ ê âهلهضمةا êëيëلررêçêه~ NMVرêmp çإـootرê êâ~هاةيkn ~îëيçا _لر~ننةريةê لهضçإـêëيJ ê âهلهضمةا êëيëلررêçêه~ NMVرêmp çإـootرê êâ~هاةيkn ~îëيçا _لر~ننةريةê VEORF

10 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ن يي~ëK لهضçإـêëيJ ê âهلهضمةا êëيëلررêçêه~ NMVرêmp çإـootرê êâ~هاةيkn ~îëيçا TS NR PU dىهه~êgهëëçه pâ هة aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةيلننرêم هرê_êلييJj~êلةdن~اëçإـ pçنîةلضhàêهëؤةêضëرêëن~ضeëةçî~هf qلننؤ~â~اê~ضةي êâ~هاةwqلنن ضضWaçإâم ëيةه ةي~ؤنةêلهض~ê~ننيلا éêî~ëë î نمـيم نةيçمةهن هضëلâيلضيـ ننؤ~êىيîةإâنلهضëçم ضçايلننض هضنلضـةيرê~نن~K OV NR QN g~هj^هاةêëiلهارçêë _نةâلهضة aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwpةîةê~îêةضنةêلهض~êه~k^îêةضنةêلهض~êه~~î éçëيiيةنةiي~ لIةنIلهêلâةëرن ضçإـà êهî ضëم~êâه~اةهـ~êلههةؤىêلي éêçؤنةمiيلننة ةمéةنëي êهلهضëëî êلضـةيةêçإـؤêلëي~هاةâçهâىêj êةهëka êرêîلننîل~ييëي~يةهëâ~ي~يلنن~âيلî~ يض êاةêiëçمرê مà~ê يلننî يIâ~اâçهâىêêةهëçإـâçهëىمةهيلهيêةëëةيK MQ NR QP bî~jiةه~g~هëëçه êةؤêçن ه aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK cêëن~ضيلننه ية يWlماةه é ض ةهاةىيî êj اةêلهضةه~î~îJ êةضنةêلهض~êه~ îلë~êé ëيçê~ هةض~يلî~âçهëةJ âîةهëةêرêâçهj ëىمةهيةêه~i ه êلهضëنلîةيi ~êؤةيëم~êâه~اةه çإـë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل~يي ëي~يةهëâ~ي~يلنن ~âيلî~ يض êاةêk cê~ميلنناةëëؤê ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëلهîلنà~ لë êëâلنا~êلâيj نلهàةêK cêëن~ضيلننه ية يWlماةه _لر~ننيلننه ية يWlماةه é ض ةهاةىيJ î êاةêلهضةه~î ~îêةضنةêلهض~êj ه~îلë~êé ëيçê~هةض~يلî~ âçهëةâîةهëةê رêâçهëىمةهJ يةêه~Iه êلهضëj نلîةيI~êؤةيëJ م~êâه~اةهçإـ ë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل ~ييëي~يةهëâ~ ي~يلنن~âيلî~ يض êاةêkcê~م يلنناةëëؤê ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëله îلنà~لë êëâلنا~ êلâينلهàةêk _لر~ننيلننه ية يWlماةه NMEORF

11 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضw ûهاêلهضwlمىيî êاةêلهضةه~î~îêةضنةêلهض~êه~îلë~ê~ييéêلî~يلëةê~ا ë~مـ ننëëةêîلإةî~اض ننةêà منلâيê ضضëةêîلإةIـضâî~نليةيIملنàJ ـ هë هçإـ~êؤةيëîلننâçêملëëن إâ~يëë ëâ~اةëë~îةêâë~مـةيةê يةêJ رê~ëلë~مـ ننةنلضêةضلK ST NR QP mةيةêbêلâëëçه kçêêؤçييةه aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضw ûهاêلهضwlماةهé ض ةهاةىيî êاةêلهضةه~îêةضنةêلهض~êه~îلë~êé ëيçê~âçهëةâîةهëةêرêâçهëىمةهيةêه~iه êلهضëنلîةيi~êؤةيëم~êâه~j اةهçإـë~مـ ننëةâçهçملهIîلننîل~ييëي~يةهëâ~ي~يلنن~âيلî~ يض êj اةêKcê~ميلنناةëëؤêëي~يةهي انلضيىييê إâ~ëلهîلنà~ل ض~êالêةâيلîK é ض ةهاةىيî êj اةêلهضةه~î~îJ êةضنةêلهض~êه~ îلë~êé ëيçê~ هةض~يلî~âçهëةJ âîةهëةêرêâçهj ëىمةهيةêه~i ه êلهضëنلîةيi ~êؤةيëم~êâه~اةه çإـë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل~يي ëي~يةهëâ~ي~يلنن ~âيلî~ يض êاةêk cê~ميلنناةëëؤê ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëلهîلنà~ لë êëâلنا~êلâيj نلهàةêK cêëن~ضيلننه ية يWlماةه é ض ةهاةىيî êj اةêلهضةه~î~îJ êةضنةêلهض~êه~ îلë~êé ëيçê~ هةض~يلî~âçهëةJ âîةهëةêرêâçهj ëىمةهيةêه~i ه êلهضëنلîةيi ~êؤةيëم~êâه~اةه çإـë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل~يي ëي~يةهëâ~ي~يلنن ~âيلî~ يض êاةêk cê~ميلنناةëëؤê ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëلهîلنà~ hçهضêةëëةهë ؤةëنىي é ض ةهاةىيJ î êاةêلهضةه~î ~îêةضنةêلهض~êj ه~îلë~êé ëيçê~هةض~يلî~ âçهëةâîةهëةê رêâçهëىمةهJ يةêه~Iه êلهضëj نلîةيI~êؤةيëJ م~êâه~اةهçإـ ë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل ~ييëي~يةهëâ~ ي~يلنن~âيلî~ يض êاةêkcê~م يلنناةëëؤê ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëله îلنà~لë êëâلنا~ êلâينلهàةêk _لر~ننيلننه ية يWlماةه é ض ةهاةىيJ î êاةêلهضةه~î ~îêةضنةêلهض~êj ه~îلë~êé ëيçê~هةض~يلî~ âçهëةâîةهëةê رêâçهëىمةهJ يةêه~Iه êلهضëj نلîةيI~êؤةيëJ م~êâه~اةهçإـ ë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل ~ييëي~يةهëâ~ ي~يلنن~âيلî~ يض êاةêkcê~م يلنناةëëؤê NNEORF

12 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة لë êëâلنا~êلâيj نلهàةêK SU NR QP j~êض~êةي~_ةêه~اëëçه pيçإâـçنمëن ه aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلالض~êةرêëن~ضw pيê âwزlمىيî êاةêلهضةه~î~îêةضنةêلهض~êه~îلë~êé éêçؤنةمiيلنن ة ةمéةنëي êهلهضëëî êلضـةيةêةننةêؤêلëي~هاةâçهâىêêةهëiîلننîل~يي ëي~يةهëâ~ي~يلنن~âيلî~ يض êاةêز ûهاê~يلننw lماةهé ض ةهاةىيî êاةêلهضةه~î~îêةضنةêلهض~êه~îلë~êé ëيçê~ âçهëةâîةهëةêرêâçهëىمةهيةêه~iه êلهضëنلîةيi~êؤةيëم~êâه~اةه çإـë~مـ ننëةâçهçملهîلننîل~ييëي~يةهëâ~ي~يلنن~âيلî~ يض êاةêk cê~ميلنناةëëؤêëي~يةهي انلضيىييê إâ~ëلهîلنà~ل ض~êالêةâيلîK MQ NR QR bî~jiةه~g~هëëçه êةؤêçن ه aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةيلنناةنwpي~ينلضëي êهلهضksل~هëةê~يي اةهëي~ينلض~ëي êهلهضةهîةêëي~ينلضي ضا~رêةي~ضëâ~مةاîةêâ~ يلنن~يياةëë~رêةي~ضؤنلêاêلîâê~ريةêليلننî يéçنليلâةهKa êرê îلننîلـليي~رçêمةêرê ض~êéçنليلâةهë ~ييëي~ينلض~رêةي~ضل ëيêêةىيëيê إâهلهضىهاةêëياةêîلâيلض~يلننî ير~âيçêةêë ëçمx م هضر~ناçإـà مëي نناـةيIëىهارêةي~ض~êةةيلâIـ ننؤ~êىيJ îةإâنلهضiرêلëâ~êة~êؤةيëéن~يëةêiلهاىëيêلةننâçهâىêêةهëâê~ري ë~ميىيîةإâنلهض~îه يةâهلâK qلنن ضضWpي~يةهëâ~ضةهçم~ييî~ê~ ض~êةيلننرêةي~ضIلهçمؤê~هJ ëإـةêëçمؤةاêلîةêهاî هالضë~مـ ننëëةêîلإةë يي~هçêمةêرê cêëن~ضيلننه ية يWlماةه é ض ةهاةىيî êj اةêلهضةه~î~îJ êةضنةêلهض~êه~ îلë~êé ëيçê~ هةض~يلî~âçهëةJ âîةهëةêرêâçهj ëىمةهيةêه~i ه êلهضëنلîةيi ~êؤةيëم~êâه~اةه çإـë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل~يي ëي~يةهëâ~ي~يلنن ~âيلî~ يض êاةêk cê~ميلنناةëëؤê ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëلهîلنà~ لë êëâلنا~êلâيj نلهàةêK hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëله îلنà~لë êëâلنا~ êلâينلهàةêk _لر~ننيلننه ية يWlماةه é ض ةهاةىيJ î êاةêلهضةه~î ~îêةضنةêلهض~êj ه~îلë~êé ëيçê~هةض~يلî~ âçهëةâîةهëةê رêâçهëىمةهJ يةêه~Iه êلهضëj نلîةيI~êؤةيëJ م~êâه~اةهçإـ ë~مـ ننëةâçJ هçملهîلننîل ~ييëي~يةهëâ~ ي~يلنن~âيلî~ يض êاةêkcê~م يلنناةëëؤê ëي~يةهي انلضي ىييê إâ~ëله îلنà~لë êëâلنا~ êلâينلهàةêk cêëن~ضيلننه _لر~ننرêةJ ية يWWزpي~ينلض اê~ض~هاةëه ~ ëي êهلهضksل ية يK^îëن~ضé ~هëةê~يياةه يلنن ضضë êâ~هj ëي~ينلض~ëي êj اةيةريةêرêJ هلهضةهîةê ëâëîçيةêلهض ëي~ينلضي ضا~ رêةي~ضëâ~ مةاîةêâ~يلنن ~يياةëë~رêةي~ض ؤنلêاêلîâê~ريةê NOEORF

13 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي âî~نليةيçإـيلننض هضنلضـةيK ليلننî يéçنليلJ âةهka êرêîلنن îلـليي~رçêمةê رê ض~êéçنليلJ âةهë ~ييëي~يJ نلض~رêةي~ضل ëيêêةىيëيê إâJ هلهضىهاةêëيJ اةêîلâيلض~يلننJ î ير~âيçêةêKز vêâ~ê~îëن~ضé يلنن ضضةي PT NS NQ cêةاêلâbâëيê~ها hêçهçؤةêض ûهاêلهضwrيؤةي~نهلهض~êرê هرêë âêلهضëâ~ëëçêه~i`pki~jâ~ëëçêه~ _لر~نن _لر~نن çإـëçإل~نيà هëيةهëâ~ë~مâê~ëKE_ يىيزم ëيةâىهه~زمçيزëâ~زf OS NS OS dىهه~êg~هëëçه h~نم~êن ه qلنن ضضIه éىهâيwpيêêة~هëî~êرêنçâ~نë~مـ ننةيKj هض~ملهاêة çإـمةاةنëيçê~çêيةê êلا~ضؤةêçةهاة~îةييةننةêةيير ي~نëيêêة رêةي~ضمةام هض~~هëي ننا~Kbههةان ضضهلهضâ~هî~ê~رêا~هاة رêنçâ~نë~مـ ننةيIلهيةؤ~ê~رêاةëçم~êؤةي~êةلهçمرêةي~ضةي ىي~هçإâë رêىهاةêنةîةê~هيêةêçإـ~هه~هâêلهضîةêâë~مـةيKp~مJ ـ ننةيIلرçêم~îêةضلçهةêIن~هاëيلهضçإـâçممىهةêIاê~ؤؤ~ëçإâë ـ êيمةاâ~اةëçإل~ن~âçëيه~اةêçإـملهëâ~اةëâ~ييةلهي âيةêk^î ةêر~êةهـةيîةيîل~ييرêةي~ضëçمن ضضةêهةêëيçê~îةêâë~مـةيةêé ملهاêةçêيةêي~êêةن~يلîيî نـ~هاçمëله~~هëي ننا~ي~إâî~êةاة ر~إâنلض~çêض~هلë~يلçهةêه~ëëي êâ~لرêـ~هانلهض~êkaçإââî~êëي ê éêçؤنةمةهرêâçممىهةêه~çإـن~هاëيلهضةهksلîلننëةةييëيêêة ~هëî~êي~ض~هاةرêنçâ~نë~مـ ننةيIا êم~هçري~ـ~êîةêâ~يلم هض~ êiرê هرêةي~ضëçم~îîةإâن~êîةêâë~مـةيK TRؤ NS PS _àêهpىهاله êةؤêçن ه qلنن ضضWm ë~مم~ë ييëçمëâ~ييةë ëيةمةيçإـ~هه~ييلالض~êة~هj é~ëë~يëةريةêëيçê~çإـî ~هاةلهاىëيêلرêةي~ضم ëيةهىë êëâلنا~ لهë~يëةêضê~ëرê~ييëâ~é~ضçا~رêىيë ييهلهض~êرêاةهî ~هاة éêلî~ي~يà هëيةëةâيçêهزK OSإ NS QP dىهه~êg~هëëçه h~نم~êن ه qلنن ضضةريةêزرêةي~ض~êةزWcêةي~ض~هاةيلهçماةهëçإل~ن~ةâçهçمله çإـه êîةêâ~îرêةي~ضمàنلضضêرêلإâةjيê~اليلçهةنن~ةهيêةéêةهj êةê~ييضةمةهë~ميëي~êي~رêةي~ضçإـاةن~êلëâةêk PPإ NS QP fهضةم~êgçëةرëëçه pيçإâـçنمëن ه qلنن ضضةريةêزؤنلرêةي~ض~êةزWcêةي~ض~هاةيلهçماةهëçإل~ن~ةâçJ هçملهçإـه يîةêâ~îرêةي~ضمàنلضضêرêلإâةيê~اليلçهةنن~ةهيêةJ ^îëن~ض oةاkىيëâçييةي _لر~نن _لر~نن ^îëن~ضةريةê لهض oةاkىيëâçييةي _لر~نن _لر~نن NPEORF

14 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة éêةهêةê~ييضةمةهë~ميëي~êي~رêةي~ضçإـاةن~êلëâةêk TP NS QP ^ههJ`ـêلëيلهةt ـنؤةêض pيçإâـçنمëن ه qلنن ضضWsلؤةـîةêمةê~î~âيلî~çإـنçâ~نيرê~هâê~اة ض~êةçإـ _لر~نن ـىîىاâçهيçêIëçمâ~هيê ضض~ن هضëلâيلضرçêëâهلهضçإـلهîةëيةêلهضJ ~êkeqلنن ضضلؤêاية يةهرê هj ن~êا~نëضêىééةهëéىهâيNOKF RRإ NS QQ ^هاةêëeةêهؤçêض dيةؤçêض aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةk OT NT MR _ةهضيJ`ـêلëيةêkلنëëçه _نةâلهضة qلنن ضضWءîلننâçêم ëيةرêؤ ييê~ëIë~ميلالضيëçمنهي~ض~êه~ë~êJ ^îëن~ض _لر~نن ؤةيëê ييëنلض~îلننâçêيلننî~ê~ي~ëK UNؤ NT NR gلمم g~هëëçه pاةêم~هن~ها qلنن ضضW aةي êçإâë îلâيلضيمةاةهملنàçإـؤ ضضن~ضëيلريهلهضëçمملهلJ مةê~êâçهرنلâيةêمةنن~هؤ ضضâî~نليةيçإـملنàKaةëë~ن~ض~êم ëية çإâë î~ê~رçêمىنةê~اةé ةييë ا~هë يي~ييم ههلëâçêçإـرêةي~ض ëçمé îةêâ~ë~îاةهؤةـ~هان~ëنلâ~لهرêاةهç~îëةييîةمëçميçنj â~êاةهçإـî~êيلن~هاةياةهيçنâ~ëk _لر~نن _لر~نن NM NT NS _çالنiلةاؤةêضjgهëëçه h~نم~êن ه qلنن ضضWbهرêىيë ييهلهضرê~يينçإâ~رêةي~ضçإـëيلمىنةê~م ههلJ ëâçêيلنن~ييëي~êي~ه ~îةêâë~مـةيةê ê~ييêةضلçهةهçإـنçâ~نë~مj ـ ننةيؤةاêلîةêةه~âيلîه êلهضëنلîëéçنليلâkaةي êêةضلçهةêه~çإـ âçممىهةêه~ëçمم ëيةـ~ـىîىا~هëî~êةيرê~ييëâ~é~ةه~ييê~âيلî يلننî يêةضلçهKbييë ا~هي~هëî~êرêىيë ييةê~ييم~هçإâë ضةëرêىيJ ë ييهلهض~êه~رê~يياةني~لرçêم~îهاî هالض~êةëىêëةêK TQ~ NT NU mةêj^êهةi~êëëçه ëيةêضين~ها qلنن ضضWi يي~ييëي~êي~çإـة é~هاةê~رêةي~ضkqلننâçمëيةه~î م هض~ëم رêةي~ض ê~îإةهيê~نؤةي اةنëةرêî~êàةêةضلçهKj ههلJ ëâçêëçمîلننëي~êي~çإـة é~هاةê~رêةي~ضم ëيةر ضçاëةêîلإةK ^هëي ننا~ëâ~ر رêيىê~ييîةêي~اêلريةهîلارêةي~ضëâçهâىêëةêKe~هاJ ن ضضهلهضëيلاةêه~îلاâçهي~âيةêمةام هالضـةيةêJç~îëةييçماةي ـ~هان~êçمه êةضلëيêةêلهض~îرêةي~ضةننةêملنàéêîهلهض~êjëâ~ âçêي~ëks~êàةم هالضـةيؤêë يي~ىééىééرنàهلهضëؤ~ê~م نرê~يي ëي~اâçمم~ملهëâ~ا~املهلëيê~يلîؤêا~رêرêةي~ضةهk Eه éىهâيfcê مà~م هضر~ناةهلرêةي~ض~هاةيK^ننيëن~ضëرêةي~ض~هJ اةçإـçنلâ~ëن~ضë~ëëçإل~يلçهëرçêمةêؤةـîëKsلم ëيةىهاةêن يي~ رêلإâةJيê~اليلçهةنن~رêةي~ضëضêىééةê~ييëي~êي~çإـىيîةإâن~رêةي~ضI يلننة ةمéةنâîلههçêIىهضاçم~êIلهî~هاê~êةK MP~ NT OM bêن~هاlنëëçه rééë~ن~ن ه pâ~âçêي~ëië ~ييلهية~هضةن ضه~لهîةëيةêلهض~êرêëةه~ë~îرنةê êلض~ _لر~نن _لر~نن éêçإةëëةê SN NT OM lننةkلنëëçهpيê هض d îنةؤçêض ûهاêلهضws~êàةم هالضـةيëâ~ننë يي~ىééىééرنàهلهضëؤ~ê~م نرê _لر~نن _لر~نن ~يي ëي~اâçمم~ملهëâ~ا~املهلëيê~يلîؤêا~رêرêةي~ضةهk RRة NT OM ^هاةêëeةêهؤçêض dيةؤçêض aê~ضلييلننؤ~â~ êâ~هاةيمةهـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëرêëن~ض ^îëن~ض ^îëن~ض hçهضêةëëةهë ؤةëنىي _لر~نن ^îëن~ضةريةê لهض ^îëن~ض NQEORF

15 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة يلننëâêلîهلهض~êل~هاê~~îëهليي~îêلâينلهàةêه~K qلننؤ~â~اê~ضةي êâ~هاةw pيê âëلëي~مةهلهضةهê~اomjoo bêë ييمةاW a êرêîلننîلةي~ؤنةê~çإـىيîةإâن~êةضلçه~ن~ëياإةهيê~رêëه~ؤؤj ىيؤلناهلهضIلهرçêم~يلçهçإـë~مçêاهلهض~îم هالضـةيëâçهي~âيةêK aةëë~ëياإةهيê~îلننîللهرê~لë رية~ييملهëâ~اةه~املهلëيê~يلî~ ؤêا~هرêرêةي~ضةهK OUؤ NT OR pçهà~jçضةêي pيçإâـçنمë~â qلنن ضضWpâ~ييةë ëيةمةيëâ~رê مà~لههçî~يلçهةêIةهيêةéêةهêëâ~é ^îëن~ض çإـî~ê~âن~ëëىيà مه~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي SQ NT OR pيةر~هeةاله d îنةؤçêض qلنن ضضWKKëâ~ييةë ëيةمةيëâ~رê مà~ëم رêةي~ض~êه~ëêلëâي~ض~هاةIKK ^îëن~ض ^îëن~ض TTؤ NT OS cêلا~h~êنëëçه pâ هة pيê âهلهض~îwsلîلننêةرçêمةê~~êîëjiض îçjçإـرêمضةهـةيëëâ~يj ^îëن~ض يةêه~K ^îëن~ض ^îëن~ضةريةê لهض NQؤ NT OT aةههلë_ إâم~ه h~نم~ê mىهâيowcê~ييملهëâ~âçهàىهâيىêâ هëنلضـةيةهـçëرêةي~ض êاةي ^îëن~ض ^îëن~ض îلâيلضي~ييم~هضةëمàنلضـةييلنن~ييؤ ضض~ىééزؤىررةêيرçهاةêزل رçêم~îéةêلçالëةêلهضëرçهاةêKsلîلننىيâ~مàنلضـةيةêه~~يي~îë يي~ îلهëيمةاةنيلننéةêلçالëةêلهضëرçهاةêiاةيي~رê~ييرêةي~ضةهé ةيي ؤ ييêةë ييëâ~âىهه~îةêنةî~âçهàىهâيىêëî~إâçêK OVؤ NT OT g~هj^هاةêëiلهارçêë _نةâلهضة qلنن ضضWrééمىهيê~êلëâي~ض~هاةءçإـرêمضةهـةيëëâ~ييةهKcêJ _لر~نن _لر~نن هاêلهض~êلëâ~ييةë ëيةمةيم ëيةëةëلةييـةنـةيëéةêëéةâيلîçإــ~ ةهê ييîلëةéêçرلنK PTؤ NT OT cêةاêلâbâëيê~ها hêçهçؤةêض qلنن ضضWsلîلننçإâë ضةâ~اةëâ~ييةêةاىإةêلهض~êرêîلëëيلاîلا _لر~نن _لر~نن ه ~هëي ننهلهض~êK RRا NT OU ^هاةêëeةêهؤçêض dيةؤçêض aê~ضلييلننؤ~â~ êâ~هاةيمةهـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëرêëن~ض يلننëâêلîهلهض~êل~هاê~~îëهليي~îêلâينلهàةêه~K qلننؤ~â~اê~ضةي êâ~هاةwqلنن ضضW oلëââ~éلي~نةهرêىيë ييهلهضرêيلننî يKa êرêîلننîلëةîةêمàj نلضـةيةêه~يلنن~ييçررةهينلض~لهëيليىيلçهةêçإـbrWëëيêىâيىêرçهاةê â~هؤلاê~مةاêلëââ~éلي~نلىيîةإâنلهضëؤ~ê~رêةي~ضk NQ~ NT PN aةههلë_ إâم~ه h~نم~ê qلنن ضضIéىهâيPW fîةêë هةهؤêم~هؤن~ëةيلنن~ييه ةي~ؤنةê~اةëم رêةي~ض~êةçم ر~يي~ë~î~Jâ~ëë~هçإـëàىâرêë âêلهضىهاةêاةرêëي~يêة êةها رêةي~ضةي êîةêâë~ميkaةي êîلâيلضي~ييه رêةي~ض~êةâ~هâ هه~اةه يê ضضـةيëçماةي ها لههةؤ ê~يير âî~êëي~هه~لرêë âêلهضëë ëيةj مةهKqê ضض~م ههلëâçêî ض~êK ^îëن~ض ^îëن~ضةريةê لهض NREORF

16 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة OSا NT PN dىهه~êg~هëëçه h~نم~ê qلنن ضضWEه éىهâيf _لر~نن cê مà~م هضر~ناةهلرêةي~ض~هاةيK^ننيëن~ضëرêةي~ض~هاةçإـçنلâ~ ëن~ضë~ëëçإل~يلçهëرçêمةêؤةـîëkfهيةملهëيم ëيةاةيرلهه~ëمàj نلضـةيةêرêلإâةJيê~اليلçهةنن~رêةي~ض~êضêىééةê~ييëي~êي~çإـىيJ îةإâن~رêةي~ضk PPؤ NT PN fهضةم~êgçëةرëëçه pيçإâـçنمëن ه k éىهâيwcê مà~م هضر~ناةهلرêةي~ض~هاةيK^نن~ëن~ضëرêةي~ض~هاة ^îëن~ض çإـçنلâ~ëن~ضë~ëëçإل~يلçهëرçêمةêؤةـîëkfهيةملهëيم ëيةاةي رله~هëمàنلضـةيةêرêلإâةيê~اليلçهةنن~رêةي~ض~êضêىééةê~ييëي~êي~ çإـىيîةإâن~رêةي~ضkrيه ييà~م هضر~ناةهلpîةêلضةيلننâىنيىêةنن~ çإـةâçهçملëâ~âçهي~âيةêîةêـةن~î êناةهkp êëâلناë~يëهلهضé ةهيêةéêةه~اىيؤلناهلهضلî ê~زلهî~هاê~êي ي~زëي~اëاةن~êK TR~ NT PO _àêهpىهاله êةؤêçن ه qلنن ضضWbهî ~هاةéêلî~ييà هëيةëةâيçêKaةيرلههëةهëيçêéçيةهيل~ن ^îëن~ض رêةهâهلهض~îاةهéêلî~ي~يà هëيةëةâيçêهK^ييـىëـ ننëه ê~يà هëJ يةêلهيةلـضêةضê~اؤنلîليةهاةن~îاةهزîلي~م~êâه~اةهزـ هضةê لـçéمةاؤةëâ~ييهلهضI~ييلي اةêçإـؤêلëي~هاةâçهيêçننرê هة ةمJ éةنîلëëâ~ييةم هالضـةيةهKbهîةêë هؤêضê~ëرê~ييâن~êن ضض~ îلنâ~لهë~يëةêëçمâ~هضê~ëرê~يياةهه~ëةâيçêëâ~âىهه~î ~ çإـëâ~é~àçؤؤمةاضçا~îلننâçêçإـêلمنلض~نهةêk TV NT PO sلîل~ههةj~إالëل rééë~ن~ن ه qلنن ضضWvêâ~ؤلر~ننيلنن_àêهpىهالهI êةؤêçن هëلا~NTê~اPOWةه ^îëن~ض î ~هاةéêلî~ييà هëيةëةâيçêK NRؤ NT PU a~ضi~êëëçه pيçإâـçنم bريةêزë~يëهلهض~êه~م ëيةرله~هëلةê~ëضةمةهë~ميزwjةهمçيؤ~âj ^îëن~ض ضêىها~î~ييî ê~هçêالëâ~ضê~ههن هاةêë~يë~êيêةض هضةêë م إâةي éةêلهî ه~êة هî~اpîةêلضةضêé م~êâه~اëرêلهضIë ؤêëي~يةهي~ ةييـىîىا~هëî~êK_ةëâëه êلهضةه êلهيةؤ~ê~ëه~ؤؤيî ~هاةIاةه ëâ~é~êاةëëىيçمه ~î نؤةـîنلض~~êؤةيëيلننر ننةهK PV NT QS iةهه~êيeçنمنىها s ëيةêؤçييةه qلنن ضضIه ييëي إâةW jلهëâ~اؤ ê âê~يلkcê~ييâن~ê~يلننî يةهؤةـîëه ~çإـî ~هاة رêةي~ضIلهاىëيêلةêIî ضIà êهî ض~êçإـؤçëي اةêKe~هان ضضهلهضëيلJ اةêه~لë~مـ ننëéن~هةêلهضةهëâ~ë هâ~ëê~الâ~نيçإـêىيلهةêه~رêJ ؤ ييê~ëKqلاةهرêملنàéêîهلهض~êçإـيلنن يةنëةéêîهلهض~êه~~î êةضةêلهضةهâçêي~ëؤةي انلضيىي~ه~îâ~ننé ملنàم نةهKaةيم ëية يلننةهؤ ييêةë~مçêاهلهضمةنن~هë~مـ ننةيëرىهâيلçهةêKbييîةêJ âن~ض~يéن~ه êةهاةëâ~~îضê~ë~îêةضةêلهضةهلهçمëة م ه~اةêK ^îëن~ضkcêëن~ض é هاêلهض~î ية يé ê~اnv êةëékomwqلنن ضض ~îçêاةيز~نن~ز رê~مرêزâçهي~âJ يةêمةام هالضJ ـةيةêزaةëëىيçم يلنن ضضزçإـéن~هJ êةهاةهزةريةê زملنàéêîهلهضJ ةهز hçهضêةëëةهë ؤةëنىي _لر~نن ^îëن~ض ^îëن~ضةريةê لهضK ^îëن~ض ^îëن~ض ^îëن~ضé êâ~هاةيk _لر~ننيلننرêةJ اê~ض~هاةëه ~ ية يé ê~اةêj ه~NVJOW qلنن ضض~î çêاةيز~نن~ز رê~مرê زâçهي~âيةêمةا م هالضـةيةêز aةëëىيçم NSEORF

17 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة NTإ NT QS eةهêلâdىëي~رëëçه dيةؤçêض qلنن ضضEه ييëي إâةFWbîةهةم~هضëؤê~هëإـةهسةهمàنلضـةي~يي م~êâه~اëرê~pîةêلضةçإـةهëâلنا~çêيةêKoىهيçملpîةêلضةؤêà~ê ةîةهةم~هضëؤê~هëإـةهî ~~ننيمةêKaةيâ~هـ~هان~çمؤê~هëإـJ م ëëçêiلاêçييëâىنيىêçإـمىëلâةîةهةم~هضëçم îةهî إâةêلهيةêJ ه~يلçهةننىééم êâë~مـةيksلîلنن~ييةهë êëâلناـ~هانلهضëéن~هي~ë رê~مرê~ييëي êâ~ةîةهةم~هضëؤê~هëإـةهkfاةهه~ëâ~رê~مض ~يي ëي~يةهëâ~ي~~هëî~êرêاةن~ê~îرله~هëلةêلهضةه~îëيçê~لهيةêه~يلçj هةنن~ةîةهةم~هضK PNؤ NU MT kلâن~ëhàةننèîلëي pâ~ê~ؤçêض aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضيلننرêم هرêcêةاêلâlنçîëëçهëرêëن~ض ëçميلننëي êâيë~îرêةاê~ض~هاةk qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwيلنن ضض~îçêاةيزنلîëمةاةنëلهاىëيêلزK PN NU MU kلâن~ëhàةننèîلëي pâ~ê~ؤçêض qلنن ضضه مةهلهضWpîةهëâؤ~ëلهاىëيêلëâ~نني~ëيçêـ هë هيلننملنà çإـë âةêـةيiة ةمéةنîلëiلîëمةاةنëلهاىëيêلهëâ~ننـ~ـضéêلçêليةي ë~ميىيîةإâن~ëé ة éçêيم~êâه~اةهk ^îëن~ضkcêëن~ض ~ييةîةهةم~هضëJ ؤê~هëإـةهëâêلîë لهé ëلا~هnt ê~اqok ^îëن~ض ^îëن~ض hçهضêةëëةهë ؤةëنىي يلنن ضضزçإـ éن~ه êةهاةهز ةريةê زملنàéêîJ هلهضةه ^îëن~ضةريةê لهضK_لر~ننيلنن ~ييةîةهةJ م~هضؤê~هëإـةه ëâêلîëلهé ëلا~هntê~ا QOK ^îëن~ض TOؤ NU MU pيةه_àêإâ pâ هة qلنن ضضWزءرçêاçهëلهاىëيêلçإـàçêاؤêىâز ^îëن~ض ^îëن~ض NS NU NT iةه~^ض pيçإâـçنمë~â oةا~âيلçهëىيëâçييةير êلىééاê~ض~ييëيê â~çêاةيزـ îا~زلهنةاj هلهضëîلëë~ميëيê âزيلننرنàاسيلنناةنزk_ةـ ننëلëي~مةهلهضةهçإـ ن ضضيلننزإلîلنéêçاىâيلçهزK ^îëن~ض ^îëن~ض NP NU NU ^هاةêëmê ي dيةؤçêض aê~êيلننؤ~â~ةضةيرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضws ëيëîةêلضةسإةهيêىمرêرçêاçهëىيîةإâj نلهضKaةهî ëيëîةهëâ~رçêاçهëلهاىëيêله êةهمçيçêرêـةن~pîةêلj ضةëيلننî يKp~يëهلهض~êé رçêëâهلهضçإـىيîةإâنلهضلهçمë âةêـةيi يةنةم~يلâçإـه ~الةëةنمçيçêةêم ëيةë âةêëي نن~ëKp~مîةêâ~ه مةنن~هëي~ينلض~م هالضـةيةêIî ëيëîةهëâ~ن êçë يةهçإـلهاىëيêله â~هضةه يةâهلâلةهيê~اليلçهةننؤê~هëإـK vêâ~êؤلر~ننيلننeةهêلâdىëي~رëëçهëرêëن~ضé ëلاnriê~اptk ^îëن~ضkcêëن~ض يلننه ية يWaةه ëîةهëâ~رçêاçهëj لهاىëيêله êةه مçيçêرêـةن~ pîةêلضةëيلننî يK p~يëهلهض~êé رçêëâهلهضçإـ ىيîةإâنلهضلهçم ë âةêـةيiيةنةم~j يلâIملنàيةâهلâ çإـه ~الةëةنمçJ يçêةêم ëيةë âةêj ëي نن~ëKp~مîةêJ ^îëن~ض ^îëن~ضk k ية يWaةه ëîةهëâ~رçêj اçهëلهاىëيêله êةهمçيçêرê ـةن~pîةêلضةë يلننî يKp~يëJ هلهض~êé رçêëâهلهضçإـ ىيîةإâنلهض لهçمë âةêـةيi يةنةم~يلâIملنJ àيةâهلâçإـ ه ~الةëةنمçيçJ NTEORF

18 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي â~همةنن~هëي~يj نلض~م هالضـةيةêI ن êçë يةهçإـ لهاىëيêلهâ~هضة ه يةâهلâلةه يê~اليلçهةنن ؤê~هëإـK êةêم ëيةë J âةêëي نن~ëK p~مîةêâ~ه مةنن~هëي~ينلض~ م هالضـةيةêI ن êçë يةهçإـ لهاىëيêلهâ~ه ضةه يةâهلâل ةهيê~اليلçهةنن ؤê~هëإـK ON NU OS g~ه^هاةêëm~نمèîلëي _نةâلهضة aê~ضلييلننؤ~â~ëليي êâ~هاةk TS NU PP dىهه~êgهëëçه pâ هة ^هض ةهاة~هëî~êëJçإـêçننرêاةنهلهضKqلنن ضضةريةêىééاê~ضW ^îëن~ض ^îëن~ض j هالضـةيةêëçمـ~êيلننë هëJçإـâçهيêçننرىهâيلçهؤêلهيةçإâë ؤةاêلî~~رر êëîةêâë~مـةيk TM NU PS cêةاêلâlنçîëëçه pêمن~ها qلنن ضضWrيîةإâن~àçêاؤêىâçإـنلîëمةاةنëلهاىëيêلهKaةيëîةهëâ~àçêاJ ؤêىâةيـ~êëيçê~ىيîةإâنلهضëمàنلضـةيةêçإـëâ~ـ~ضçا~âçهâىêJ êةهëîلننâçêkb éçêيةه~îëîةهëâم~يâ~هâ~ksلîلنن~ييëي~يةهيلننj ë~مم~هëمةاàçêاؤêىâةيçإـنلîëمةاةنëلهاىëيêلهëةêîةêـىêه êj لهض~êه~ëâ~ëي êâ~ëksلîلنن îةه~ييéçنليلâةهؤلاê~êيلننرçêيë~ييضçا ىيîةإâنلهضلاةëةâيçêةêëçمî ةêرê~مêىهيàçêاؤêىâëëةâيçêهIة J ةمéةنîلëـ ëيه êلهضةهk _لر~ننمةا يلنن ضضWëîةهëâ م~يâ~هâ~K e ننؤ~ê~çإـ ë âê~éêçاىâيةê êم نةيK RUؤ NU QN dê~هc êم ëيةêضين~ها qلنن ضضWcê~ييâن~ê~î نر êاةه îةهé ن هضêةëلâيIëâ~é~ن هضëلâيلضي ëي~ؤلنيلننî يçإـë~ميلالضيةهـ ننؤ~êىيîةإâنلهضؤ اةëçإل~نيçإـ ملنàم ëëلضيم ëيةلهîةëيةêلهض~êه~لë~مـ ننةيâ~é ي~ضنلضيIë êj ëâلنييلننî يëâ~é~هاةلهîةëيةêلهض~êليلننة ةمéةنرçêëâهلهضIىيؤلناJ هلهضçإـلهرê~ëيêىâيىêIë~ميلةهةâçنçضلëâيـ ننؤ~êىيîةإâنلهضK PM NU QP p^هاةêëi~êëëçه kçêê~ûنîëؤçêض aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwbن êةهـضرê ان~اةهةêضلؤ ê~êةëçمل رêëي~ـ~هاؤêىيه ييà~ëلهçمçمê اةها ê~نيةêه~يلîةه êر ةننةê ë~âه~ëiة ةمéةنîلëللهاىëيêلéêçإةëëةêKp~مـ ننةيؤêëيلمىنةê~ةيي ملهëâ~ي~هî ها~هاة~îالêةâيةنرêىééî êمهلهضë ها~م نK fîêلض êâ~êà~ضؤلر~ننيلننî~êيçإـةيي~pjه يîةêâةيëîêلض~ êâ~هj اةهKpةPOؤK _لر~نن cêëن~ضيلننه ية يWbن êةه ـضرê ان~ا ةهةêضلؤ ê~êة ëçملرêëي~ ـ~هاؤêه ييà~ë لهçمçمê اةه ا ê~نيةêه~يلîةه êر ةننةêë~âJ ه~ëIة ةمéةنîلëل لهاىëيêلéêçإةëJ _لر~ننمةا يلنن ضضWëîةهëâ م~يâ~هâ~K e ننؤ~ê~çإـ ë âê~éêçاىâيةê êم نةيK _لر~نن cêëن~ضيلننه ية يWbن êةه ـضرê ان~ا ةهةêضلؤ ê~êة ëçملرêëي~ ـ~هاؤêه ييJ à~ëلهçمçمj ê اةها ê ~نيةêه~يلîةه ê ر ةننةêë~âه~ëI ة ةمéةنîلëل NUEORF

19 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ëةêkp~مـ ننةي ؤêëي ê~مçيةيي ملهëâ~ي~هî هJ ا~هاة~îالêةâJ يةنرêىééJ î êمهلهضë هJ ا~م نK لهاىëيêلéêçJ إةëëةêKp~مJ ـ ننةيؤêëي ê~ مçيةييملهëJ â~ي~هî ها~هJ اة~îالêةâيةن رêىééî êمj هلهضë ها~م نK NQ NV NQ aةههلë_ إâم~ه h~نم~êن ه ûهاêلهضwh êهâê~ريةهëâ~ر~ë~ëىيلهçمê~مةهرêةه~هëî~êëرىنن _لر~نن _لر~نن ملنàéçنليلâIةه~âيلîë ëëةنë ييهلهضëéçنليلâçإـ~مؤليلëî نر êاëéçj نليلâK RT NV NQ kلنëmةêëëçه s êمن~ها qلنن ضضWbريةêزر~ë~ëىيزWلهçمê~مةهرêةه~هëî~êëرىننملنàéçنليلâI _لر~نن _لر~نن ةه~âيلîë ëëةنë ييهلهضëéçنليلâçإـ~مؤليلëî نر êاëéçنليلâkbهةêضلj ~هî هاهلهضةهëâ~ةررةâيلîلëةê~ëçإـء UN~ NV NT gلمم g~هëëçه pاةêم~هن~ها qلنن ضضWa êرêم ëيةîلî ض~éêçî~ه ~î ض~êçإـë يي~ييي هâ~K lإـلؤن~هام ëيةîلçإâë ضê~ë~âةêëçم êëî ê~çإـîةêâ~êâçëيj ë~مم~kûîةهçمéêلëن~ééةهلا~ضرê~مëي êëçمëيçêië êاةيلهضj ةهيلهضمçيî~ااةيâçممةê~ييâçëي~لمçêضçهçمîللهضةهيلهض ضêKsلâ~هلهيةـةننةêةهؤ~êييîلهض~م ههلëâçê~يينةî~âêةيëنçééëJ ~هé~ëë~يضةهçمن~ض~êKaةيâê îëçإâë ~ييî~êàةضةهةê~يلçهرê ه ضêىهاةهر êن ê~ëلض~ييـىëـ نن~مةاêةëىêëةêçإـçإâë لهëةâçهëةJ âîةهëةêه~~îم ههلëâçêëـ~هان~هاةK_~ê~ا â~هاةيضêه~رçنâj ـةممةيؤنلةهîةêâنلضـةيK _لر~نن _لر~نن PU NV OR pêةهtةëيةêـçنم h~نم~êن ه ءKلنàىëةيçإـالëâىيةê~رê~ييـ~هيةê~éêçؤنةمçإـنëهلهض~êمةااةه لهëلâيةهKsلم ëيةçإâë î~ê~ééه~رê~ييçمéêî~ؤةëنىيçم~ييه ~ لهëلâيةêه زKsلâ~هن هضêةëةé éçنليلâةهëçنلâ~اةن~êî~êرêëلضksل م ëيةـ~ةهـ ننؤ~êéçنليلâرêـ ننؤ~êىيîةإâنلهضKs êرêم ض~~يي ىééê ييـ نن~ë ëëةنë ييهلهضçإـî نر êاؤنلê~îضê~هاةرêçمîلâ~ه ؤةî~ê~ةييرçنâنلضيëيارêةه~âيلîملنàéçنليلâK OU~ NV PN üâةbنل~ëëçه e~نن~ها bريةêهةاëمىيë~هاةةهةêضلâ ننçêKjةاه يةâهلâçإـه ~يلنن مéJ هلهض~ê~îâ هايةâهçنçضلرنàةê~هه~هلهرê~ëيêىâيىêIه ~مةيçاةê رêن~ضêلهضçإـرêؤê ههلهض~îةهةêضلIه ~مçيçêةêçإـرçêاçهçëîK eةن~اةهه~âةاà~~îرê هاêلهض~êلههةؤ êةهçêم~مàنلضـةيةê~يي ëâ~é~ه ~رêةي~ضçإـضةë ëëةنë ييهلهضرêNMJيىëةهي~نëم ههلëâçêK QP NV PO g~ه~kلنëëçه e~نن~ها qلنن ضضWaةيـ~هان~êلî êين~هارê~مرê~ننيçم~ييىيه ييà~âىهëâ~J éةêçإـةêر~êةهـةيةêرê هلهاىëيêلهçإـرçêëâهلهضةهرê~ييë~يë~ لهçماةçمê اةها êpîةêلضةâ~هضê~ëيêëيه يي~رêةهىيـ ننلض _لر~ننëلëي~مةJ هلهضةهK^îëن~ضل îêلضيk _لر~نن _لر~ننرêىيçم çêاةيزىيه ييà~ز ëçمؤ يëمçي _لر~ننëلëي~ مةهلهضةهK ^îëن~ضلîj êلضيk _لر~نن _لر~ننرêىيçم çêاةيزىيه ييJ à~زëçمؤ يë NVEORF

20 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي يلننî يلë~مâن~هضمةاةهـ ننؤ~êضنçؤ~نملنàK زه ييà~زë~مي مçيزه ييà~ز زëيêëيزëçمؤ يë çإـزëيêëيز مçيزëيçêزK ëçمؤ يëمçي زëيçêزK PMؤ NV PS p^هاةêëi~êëëçه kçêê~ûنîëؤçêض ûهاêلهضwjلنàé îةêâ~هiةررةâيلîلëةê~ةهةêضل~هî هاهلهضçإـ~هه~ي _لر~نن _لر~نن êةëىêëىيه ييà~هاةë~ميرêؤ ييê~ءK SR NV PT oçنرiîضêةه ëيةêضين~ها qلنن ضضHâçهëةâîةهëëيê âهلهض~êwcê~ييâن~ê~اةهرê~ميلا~يلننj ض هضةهé ةهةêضلçإـë~ميلالضيë âê~â êهâê~ريë~îîةإâنلهضةهçإـةه ـ ننؤ~êىيîةإâنلهضâê îëةهؤêةام هضر~نالرê~ميلاةهëةهةêضلرêJ ëêàهلهضkbهçمر~يي~هاةë~يëهلهضé ةهةêضلëé~ê~هاةçإـةهةêضلةرJ رةâيلîلëةêلهضؤ اةلـىëـ ننةهçإـه êلهضëنلîةيم ëيةض ـ~هالـ~ها مةاةهؤêةاë~يëهلهضé رê مëياةرêه ةنëةؤ~ê~~نيةêه~يلîةهKbنJ ىééî êمهلهض~îـىëـ ننم ëيةمçيîةêâ~ëiؤلçؤê هëنةçإـ~هاê~ ~نيةêه~يلîرê مà~ëKsلهاâê~ريؤêâىهه~ëéةن~ةهم إâةيëيêêةêçننK p ا~ه~~نيةêه~يلîê إâةêاçإââه~éé~ëيé âçêيçإـمةاةنن هضëلâيI î~êرêîلçإâë م ëيةرçêيë يي~ë~يëهلهضةهé ؤلçؤê هëنةهçإـ~نيةêJ ه~يلî~رçêاçهëؤê هëنةهIية ةي~هçنIؤلçض~ëIî يض~ëçإـ~هاê~ي éةê ~îه ~رçêاçهëؤê هëنةهIë~ميؤê هëنةإةننةêKpçمةييêةه~êة~نيةêه~J يلîيلننçنà~çإـâçنؤêçإâë ه~يىêض~ëةهâىهه~ëéةن~ةهîلâيلضêçننK PQ NV PV rنن~jj~à^هاةêëëçه s ëيةêؤçييةه a êرêم ëيةîلî~ê~ééه~رê~ييçمéêî~ؤةëنىيلي~âيمةا~يي ه ~لهëلâيةêâçممةêK OUؤ NV QM üâةbنل~ëëçه e~نن~ها k éىهâيwbهةêضلçمëي ننهلهضةهëçممçيçêليلننî يةهKlنà~هي~ê ëنىيiâ êهâê~ريةهëâ~نن~îîةإâن~ëkcêه ةنëةؤ~ê~ةهةêضلâ ننçêم ëية ىيîةإâن~ëKdةهçمë~يëهلهضé ىيîةإâنلهض~îéêçاىâيةêçإـمةيçاةê رêيلننîةêâهلهضâ~هpîةêلضةؤنلî êناëنةا~هاةلهçمçمê اةيKi ي ةهةêضلçمëي ننهلهضةهؤنلةهمçيçêرêاةهëîةهëâ~لهاىëيêلهK OO OM MR bî~pàëيةاي pâ هة qلنن ضضWsلëةês~ييةهر~ننëçمةييîلâيلضيîةêâي ضرêçمëي ننهلهضةه çإـةهîلâيلض~âيêرêةنرêëêàهلهضةهipي~يةهëمàنلضـةي~يي~هj î ها~s~ييةهر~ننëçمةهةêضلéçنليلëâيلهëيêىمةهيIلë رية~ييرêëة مةاؤçêض~êةçإـه êلهضëنلîمةاë âةêiؤلننلضçإـةررةâيلîةنiم ëية يلننî~ê~ي~ëçإـىيîةإâن~ëK ^îëن~ضاةr رêي~مةهلهض~êJ ه~K_لر~ننرêKçKمK زيKة Kزله ëي ëلëي~مةهلهضةهk ^îëن~ض ^îëن~ضر ê~رêj ëي~مةهلهض~êه~k _لر~ننëلëي~مةJ هلهضةهK ^îëن~ضkcêëن~ض يلننه ية يWsلëةê s~ييةهر~ننëçمةيي îلâيلضيîةêâي ض رêةهةêضلçمJ ëي ننهلهضةهIةنJ رêëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ^îëن~ضاةr رêي~مةهلهضJ ~êه~k_لر~نن رêKçKمKزيKة Kزل ه ëيëلëي~مةj هلهضةهK ^îëن~ض ^îëن~ضر ê~ رêëي~مةهلهJ ض~êه~K_لر~نن ëلëي~مةهلهضj ةهK ^îëن~ضkk ية يWsلëةê s~ييةهر~ننëçم ةييîلâيلضي îةêâي ضرê ةهةêضلçمëي ننJ هلهضةهIةنرêJ ëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé OMEORF

21 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة ضêىهاةêçإـىي~ه ~يياةيâçممةêل âçهرنلâيمةا brwëâçهâىêj êةهëêةضنةêسؤê âىهه~ةêؤàىا~ لهاىëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK OQ OM MR ^نة _ةêضëيêم pâ~ê~ؤçêض aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwlمs~ييةهر~ننëêçننلةهةêضلéçنليلâةهçإـ çمëي ننهلهضةهيلننـ ننؤ~êىيîةإâنلهضKbييرêي انلض~هاةçم~يي ض~هاةيلهيةؤ~ê~ـ~هان~êçمزâ~éلي~نرêî~نيهلهضزىي~هçإâë ~âيلîي ـ~هان~هاةلةهةêضلéçنليلâةهçإــ ننؤ~êىيîةإâنلهضK PQؤ OM MR rنن~jj~à^هاةêëëçه s ëيةêؤçييةه s~ييةهر~ننـ~êçإâë ةهîلâيلضêçنن~ييîةêâ~رêؤ اةىيؤ ضضاâ~é~J إليةيçإـةهêلمنلضةنéêلëë ييهلهضK ^îëن~ضkcêëن~ض يلننه ية يWزsل ëةês~ييةهر~ننëçم ةييîلâيلضيîةêâJ ي ضرêةهةêضلçمJ ëي ننهلهضةهIةنJ رêëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـىي~ه ~يياةيâçممةêل âçهرنلâيمةا brwëâçهâىêj êةهëêةضنةêسؤê âىهه~ةêؤàىا~ لهاىëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK hçهضêةëëةهë ؤةëنىي âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـ ىي~ه~يياةي âçممةêلâçهj رنلâيمةاbrWë âçهâىêêةهëêةضj نةêسؤêâىهه~ ةêؤàىا~لهاىJ ëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK ^îëن~ضkk ية يWزsلëةê s~ييةهر~ننëçم ةييîلâيلضي îةêâي ضرê ةهةêضلçمëي ننJ هلهضةهIةنرêJ ëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـ ىي~ه~يياةي âçممةêلâçهj رنلâيمةاbrWë âçهâىêêةهëêةضj نةêسؤêâىهه~ ةêؤàىا~لهاىJ ëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK ^îëن~ضkcêëن~ض ^îëن~ضkk يلننه ية يWsلëةê ية يWsلëةê s~ييةهر~ننëçمةيي s~ييةهر~ننëçم îلâيلضيîةêâي ض ةييîلâيلضي رêةهةêضلçمJ îةêâي ضرê ONEORF

22 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة ëي ننهلهضةهIةنJ رêëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـىي~ه ~يياةيâçممةêل âçهرنلâيمةا brwëâçهâىêj êةهëêةضنةêسؤê âىهه~ةêؤàىا~ لهاىëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK OP OM MS m~ىن~_ةêيçنçهة s êمن~ها aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwsلëةês~ييةهر~ننëçمةييîلâيلضيîةêâي ضرê ةهةêضلçمëي ننهلهضةهIةنرêëêàهلهضةهçإـيلننî يةهKs~ييةهر~ننë ىééاê~ضؤêا êرêؤêةاا~ëk cêëن~ضيلننه ية يWsلëةês~يJ يةهر~ننëçمةيي îلâيلضيîةêâي ض رêةهةêضلçمJ ëي ننهلهضةهIةنJ رêëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـىي~ه ~يياةيâçممةêل âçهرنلâيمةا brwëâçهâىêj êةهëêةضنةêسؤê âىهه~ةêؤàىا~ لهاىëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ةهةêضلçمëي ننJ هلهضةهIةنرêJ ëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـ ىي~ه~يياةي âçممةêلâçهj رنلâيمةاbrWë âçهâىêêةهëêةضj نةêسؤêâىهه~ ةêؤàىا~لهاىJ ëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK k ية يWsلëةê s~ييةهر~ننëçم ةييîلâيلضي îةêâي ضرê ةهةêضلçمëي ننJ هلهضةهIةنرêJ ëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـ ىي~ه~يياةي âçممةêلâçهj رنلâيمةاbrWë âçهâىêêةهëêةضj نةêسؤêâىهه~ ةêؤàىا~لهاىJ ëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK OOEORF

23 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة hçهضêةëëةهë ؤةëنىي PO OM MS iةه~ ëيةêنىها s ëيةêهçêêن~ها aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ ^îëن~ضkcêëن~ض ^îëن~ضkk رêëن~ضK يلننه ية يWsلëةê ية يWsلëةê s~ييةهر~ننëçمةيي s~ييةهر~ننëçم qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwqلنن ضضةريةêزةهةêضلçمëي ننهلهضةهزWةنرêJ ëêàهلهضةهçإـيلننî يةهKs~ييةهر~ننëىééاê~ضؤêا êرêؤêةاا~ëk vêâ~êçإâë ë~مينلض~يلنن ضضI هاêلهض~êIëيê âهلهض~êةهنلضيpoؤk îلâيلضيîةêâي ض رêةهةêضلçمJ ëي ننهلهضةهIةنJ رêëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـىي~ه ~يياةيâçممةêل âçهرنلâيمةا brwëâçهâىêj êةهëêةضنةêسؤê âىهه~ةêؤàىا~ لهاىëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK ةييîلâيلضي îةêâي ضرê ةهةêضلçمëي ننJ هلهضةهIةنرêJ ëêàهلهضةهçإـ يلننî يةهKs ê ~مؤليلçه ê~يي s~ييةهر~ننسé âçممةêëلةنن~ ضêىهاةêçإـ ىي~ه~يياةي âçممةêلâçهj رنلâيمةاbrWë âçهâىêêةهëêةضj نةêسؤêâىهه~ ةêؤàىا~لهاىJ ëيêلâىهاةê bىêçé~ëن ضëي~ ةهةêضلéêلëةêK PM~ OM NM p^هاةêëi~êëëçه kçêê~ûنîëؤçêض qلنن ضضWزةهةêضلâçهëىميلçهçإـ~هه~هêةëىêë~هî هاهلهضءز _لر~نن _لر~نن QPؤ OM NS g~ه~kلنëëçه e~نن~ها qلنن ضضWa êرê êاةيîلâيلضيرêî êضنçؤ~ن~ملنà~ييؤ~ëلهاىëيêله _لر~نن _لر~نن ضةëضçا~رêىيë ييهلهض~ê~ييرçêيë يي~~ييلهîةëيةê~لî êين~هاçإـ ا êلضةهçمâىهه~éêî~ه ملنàJçإـةهةêضلةررةâيلîيةâهلâK RP OM NS _êلييjj~êلةh êهضêةه pاةêم~هن~ها qلنن ضضWa êرê êاةيîلâيلضيرêî êضنçؤ~ن~ملنà~ييؤ~ëلهاىëيêله _لر~نن _لر~نن ضةëضçا~رêىيë ييهلهض~ê~ييرçêيë يي~لهîةëيةê~لî êين~هاçإـا êj لضةهçمâىهه~éêî~ه ملنàJçإـةهةêضلةررةâيلîيةâهلâK PMا OM NT p^هاةêëi~êëëçه kçêê~ûنîëؤçêض ûهاêلهضwءةررةâيلîلëةê~ةهةêضلjçإـîêلضêةëىêë~هî هاهلهضëâ~ _لر~نن _لر~نن رçêيë يي~K POؤ OM NV iةه~ ëيةêنىها s ëيةêهçêêن~ها ûهاêلهضwaةي êا êرêîلâيلضي~ييؤ~ëلهاىëيêلهـ~êةهن هضëلâيلضي ëي~ؤلنçإـلهيةêه~يلçهةننيâçهâىêêةهëâê~ريلضةنرêëêàهلهضk _لر~ننمةهçêاةي زةنزلëي ننةيرê زةهةêضلزK _لر~ننمةه çêاةيزةنز لëي ننةيرê زةهةêضلزK POإ OM NV iةه~ ëيةêنىها s ëيةêهçêêن~ها qلنن ضضWe êـ~êëي~يةهةهîلâيلضêçنن~ييé îةêâ~ةنéêçاىإةهيةêه~ çإـëةيلنن~ييه ةنéêçاىâيلçهâçممةêيلننëي هالî êين~هاë~مي ^îëن~ض ^îëن~ض OPEORF

24 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة îةêâ~رê~ييلهاىëيêلهر êن هضëلâيلض~نةîةê~هë~îي~نK TQؤ OM ON mةêj^êهةi~êëëçه ëيةêضين~ها qلنن ضضWsلëâ~ؤةاêلî~ةهةهةêضلéçنليلâëçمëî~ê~êىééمçياةهه~ ^îëن~ض رêيلننî يةهë îلâيلض~ر~âيçêk NU OM OR j~êلةjiçىلëةa~هض~êاي d îنةؤçêض qلننë~مم~هëمةااةهيىهض~لهاىëيêلهـ~êلهليل~يلîي~ضليëëçمنةيي _لر~نن يلنن~يëéلننî êمةرê هلهاىëيêلéêçإةëëةêه~ىيه ييà~ëرêىééî êمهلهض ~îؤçëي اةêçإـنçâ~نةêé م هض~çêيةêK PMة OM OS p^هاةêëi~êëëçه kçêê~ûنîëؤçêض ûهاêلهضwcê~ييملهëâ~ةهةêضلرêؤêىâهلهضةهةêë ييëمةارنà~هاة _لر~نن ية يWcê~ييةررةâيلîلëةê~ةهةêضل~هî هاهلهضةهçإـâ~ء MT OM PN hةههةيـmةêëëçه a~ن~êه~ bريةêزملنàî هنلض~يê~هëéçêيةêزWîلنâةيرêىيë ييةêةهـةنـةيëë هI _لر~نن ا êاةçنلâ~يê~هëéçêيëن~ضةهىيه ييà~ëةررةâيلîيKg êهî ضëJçإـëàJ يê~هëéçêيةêـ~êؤةي ا~هاةىيîةإâنلهضëمàنلضـةيةêلهçمë î نضçاëJ ëçمéةêëçهيê~هëéçêيةêk TOا OM PR pيةه_àêإâ pâ هة qلنن ضضW^هاê~ه ~îلâيلض~يê~هëéçêيëë ëيةمëéêçàةâي êىيîةإâنلهض ^îëن~ض ~îزضêه~زر~êي ضIëçملا~ضé ض êلةهë~مîةêâ~همةنن~هî êî~êîëj لهاىëيêلIî ê~يةâهلëâ~ـضëâçنçêebإـçëـلééêçàةâيةيfçإـëîةهëâ~ نةا~êةK PR OM PU fë~âcêçـم s ëيةêؤçييةه aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwûهاêلهضwpâ êéيâةملâ~نلةن~ضëيلريهلهضkpîةj êلضةëâ~ضةهçمbrاêلî~é ë ~يي~نن~éêçاىإةهيةêلî êناةهëâ~ îلë~~يياةâةملâ~نلةêëçماةîلننéêçاىإةê~ةننةêلمéçêيةê~لهية ê ëâ~انلض~رêم ههلëâçêëـ نë~K ^îëن~ضkcêëن~ض ه ية يWpîةêلضة ëâ~ îةهرçêيë يي~ ~ييâê~ريرىننياêلJ î~رê ض~هضنçؤ~ني MN OM QM e~هëjbêلâpîةهëëçه dçين~ها pيê âهلهض~îزلbrزk _لر~نن _لر~نن PRؤ OM QP fë~âcêçـم s ëيةêؤçييةه ûهاêلهضws ~هاةم~êâه~ارêملنàيةâهلâKpîةهëâ~رêةي~ض ê î êناëنةا~هاةه êاةيض ننةê~ييي~رê~مé~يةهيلهçمملنàيةâهلâKsل ëâ~ ها â~ë~يëهلهض~êه~é رçêëâهلهضçإـىيîةإâنلهض~îملنàيةâJ هلâKsلîلننىهاةêن يي~ë ~يية éçêيةه~îملنàيةâهلââ~هâ~k ^îëن~ض QO OM QR oçؤةêيcçêëؤةêض kçêêؤçييةه aةيرê~مض هضëêلâ~يةâهلâë~م~êؤةيةيمةنن~هةهملنàJçإـêةëىêëةرJ رةâيلîؤ~ëلهاىëيêلçإـاةëîةهëâ~يةâهلâرêةي~ضةهëâ~ىééمىهيê~ë ~îë~مـ ننةيK PRإ ON fë~âcêçـم s ëيةêؤçييةه aê~êيلننؤ~â~ëلييرêëن~ضمةاـ هîلëهلهضيلننرêةاê~ض~هاةëه ~ رêëن~ضK qلننؤ~â~اê~ضةيرêëن~ضwqلنن ضضIه éىهâيw_لëي هاKcê~ييâن~ê~ةه ضنçؤ~نيـ ننؤ~êىيîةإâنلهضم ëيةpîةêلضةâ~ؤلëي هاةييلننىيîةإâJ نلهضëن هاةêه~I~îملنàيةâهلâçإـâىهëâ~éلهçمملنàçمê اةيK _لر~نن mpه ~رêëن~ضW k رçêمىنةêلهض مةهلهضëلاNV ê~اprwcê~يي âن~ê~ةهضنçؤ~ن ـ ننؤ~êىيîةإâJ hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ^îëن~ض _لر~نن _لر~نن _لر~نن ^îëن~ض ^îëن~ضkk ية يWpîةêلضة ëâ~ îةهرçêيj ë يي~~ييâê~رJ يرىننياêلî~ رê ض~هضنçؤ~ني ^îëن~ضةريةê لهض _لر~نن mpه ~رêJ ëن~ضwk رçêJ مىنةêلهضمةJ هلهضëلاNV ê~اprwcê~يي âن~ê~ةهضنçؤ~ن OQEORF

25 i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة MR ON MR mةيةêmةêëëçه gهâéلهضëن ه qلنن ضضWhçهëىمةهيةêه~ëؤةـçî~îيلننض هضنلضـةيçإـن ض~âçëيه~J اةêëâ~ننî~ê~ëي ê~هاةرêëي~ينلض~رêةي~ضëîةêâë~مـةيk نلهضم ëيةpîةêلj ضةâ~ؤلëي هاةيل رçêم~îملنàJ يةâهلâçإـâىهJ ëâ~éلهçمملنàj çمê اةيK ^îëن~ض hçهضêةëëةهë ؤةëنىي ـ ننؤ~êىيîةإâJ نلهضم ëية pîةêلضةâ~ ؤلëي هاةيل رçêم~îملنàJ يةâهلâçإـâىهJ ëâ~éلهçم ملنàçمê اةيK ^îëن~ضةريةê لهضçإـêëيJ ê âهلهضà~onr çإـهةànmnkr ~îëيçاk PQإ ON MV rنن~jj~à^هاةêëëçه s ëيةêؤçييةه qلنن ضضWaçإâëâ~نناةيâçممىه~ن~éن~همçهçéçنةهêةëéةâيةê~ë ^îëن~ض ^îëن~ضةريةê لهض PR ON OO fë~âcêçـم s ëيةêؤçييةه qلنن ضضWfرêن هضهلهضةهم ëيةم نةيî~ê~~يي~نن~ن هاةêىهاةêيةإâJ ه~êh çيçéêçيçâçننةيk _لر~نن _لر~نن OREORF

c=mr cloj=klk=ttmjntov^

c=mr cloj=klk=ttmjntov^ c=mr cloj=klk=ttmjntov^ bهضنلëـ cê~ه ~لë aةىيëإـ kةاةêن~هاë fي~نل~هç bëé~ çن pîةهëâ~ a~هëâ kçêëâ pىçمل mçêيىضىئë إëëçيéêـ Magyar Polski esky Slovensky Românete Slovensko Hrvatski Srpski P cc ه¼ ½و apc

Leia mais

!" # $$ " " '# " *+,!$%!-"( "%&'%"($ )%" !" #$% " &"% '(%&!" ) '%" *+( $&"% +"", -$. &) $% /.")" /

! # $$  '# *+,!$%!-( %&'%($ )% ! #$% &% '(%&! ) '% *+( $&% +, -$. &) $% /.) / !" # $$ "!" #$% " &"% '(%&!" ) '%" *+( $&"% +"", -$. &) $% /.")" #%"0&"#"1$!"%"2&% 3 "%&'%"($ )%" " '# " *+,!$%!-"( /4 56673 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

1 3

1 3 1 3Original operating instructions Notice d instructions d origine Originalbetriebsanleitung Originele gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso originali Instrucciones de funcionamiento originales Originalbruksanvisning

Leia mais

1 3Gaggenau fi Asennusohje RY 491

1 3Gaggenau fi Asennusohje RY 491 1 3Gaggenau fi Asennusohje RY 491 1 3p 0 5 0 3 0 1 0 1 0 5 0 1 0 7 0 7 0 1 0 4 q 0 6~ 0 1 0 1 0 5 0 5 0 4 0 5 є 0 7 0 7 = є~= 0 6~ 0 4 0 9 0 5 0 7 = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q ^ 0 5 0 7 0 2 0 2 0 5 0

Leia mais

1 3pb`rofqv=`eb`hmlfkq

1 3pb`rofqv=`eb`hmlfkq 1 3pb`rofqv`eb`hmlfkq pb`rofqv`eb`hmlfkq pb`rofqv`eb`hmlfkq pb`rofqv`eb`hmlfkq ^ і і 0 7~ ~ 0 2 0 3 0 7d 0 5 0 7 0 1 0 2 0 7 0 5 ^ і і 0 7~ ~ 0 2 0 3 0 7d 0 5 0 7 0 1 0 2 0 7 0 5 ^ і і 0 7~ ~ 0 2 0 3 0

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

O Marketing no País do Futebol

O Marketing no País do Futebol RELATÓRIO FUTEBOL BRASILEIRO 1 O Marketing no País do Futebol 2008 Sportlink Marketing Esportivo RELATÓRIO FUTEBOL BRASILEIRO 2 Copyright 2008 por João Henrique Areias Título Original: O Marketing no País

Leia mais

¾ Ò Ñ Ó ÐÙ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ËÙ Ø ÒØ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ù ÝÒ Ñ Ò ÖÓ ÝÒ Ñ Ð Ø ÃÐ Ù Ï ÐØÒ Ö Å ÖØ Ò ÁÒ ÐÑ Ò¹ËÙÒ Ö ÒØÓÒ Ó Ë Ö Ó Ô Ö Ó È ÙÐÓ Å Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÙ Ø ÒÓ ÅÓÙÖ ½¾ ¹ Ö Ó ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ÇÒ Ò È ¼º¾½¼¹

Leia mais

cloj=klk=t69j02429 jqa=m =^ ~ 0 5 = 1є7=p~~ 0 2 1є = 1є7=d ~ 0 2

cloj=klk=t69j02429 jqa=m =^ ~ 0 5 = 1є7=p~~ 0 2 1є = 1є7=d ~ 0 2 1 3e=MS cloj=klk=t69j02429 jqa=m 0 4 0 5 0 3 0 5=^ 0 9 0 7 0 2 0 0 0 7 0 5 0 7 0 1 0 1 0 5 0 3 0 5~ 0 5 = 1є7=p~~ 0 2 1є7 0 3 0 9 0 7 0 2= 1є7=d 0 7 0 0~ 0 2 1 3 1 3 1 3 1 3b 0 2 0 0 0 1 0 5 0 5 c ~ 0

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

Ò ÓÙÚ Ä Ö ØÙ Ó ØÖ Ù Ó È ÕÙ ÒÓ Ç ØÓ ÒÓ Ë Ø Ñ ËÓÐ Ö Ì ÔÖ ÒØ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Î Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ü ¹ Ò Ó ÔÖÓ Ö Ñ È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÔÐ Ô Ö Ó Ø Ò Ó Ó Ø ØÙÐÓ Å Ø Ö Ë ÒØ º ÎÁ ÇË ÅÁÆ Ë Ê ÁË ¹ Ê ËÁÄ ¾¼¼ Ñ Ò ÔÓ Â Ò Ö Ñ Ò Ð ÄÙ ÒÒ

Leia mais

= = = = = = = = = = NK=oÉä~íµêáç=É=`çåí~ë=`çåëçäáÇ~Çç= OK=aÉãçåëíê~ πéë=ñáå~ååéáê~ë=áåçáîáçì~áë=é=êéëééåíáî~ë=åçí~ë= BANCO BPI, S.A.

= = = = = = = = = = NK=oÉä~íµêáç=É=`çåí~ë=`çåëçäáÇ~Çç= OK=aÉãçåëíê~ πéë=ñáå~ååéáê~ë=áåçáîáçì~áë=é=êéëééåíáî~ë=åçí~ë= BANCO BPI, S.A. BANCO BPI, S.A. NK ëéãéëíêéçéomnp NKoÉä~íµêáçÉ`çåí~ë`çåëçäáÇ~Çç OKaÉãçåëíê~ πéëñáå~ååéáê~ëáåçáîáçì~áëéêéëééåíáî~ëåçí~ë pçåáéç~çé~äéêí~ péçéwoì~qéåéåíés~ä~çáãiåk OUQImçêíç `~éáí~äpçåá~äwnnvmmmmmmméìêçë

Leia mais

!"#$%& '!!!(!)!"#*+&,$!+!)!!% -"#'.!$ ' &/-+!'!&$!"#

!#$%& '!!!(!)!#*+&,$!+!)!!% -#'.!$ ' &/-+!'!&$!# !"#$%& '!!!(!)!"#*+&,$!+!)!!% -"#'.!$ ' &/-+!'!&$!"# 011+!' $.$ '!$2 -!' ).*'2&%'34431 3 5 6 - +78*-! -!-' ). &!! +-!&- ' 9)$)! & +$ : -! -!-' - +781 5 ).;'!*34431 1;)1!"#?&!'@5-('!''!)'!-' ' $)1.!&!

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

`لîلن=iليلض~يلçه=oةîلةï= OMNO= = fëëىة=t=

`لîلن=iليلض~يلçه=oةîلةï= OMNO= = fëëىة=t= `لîلنiليلض~يلçهoةîلةï OMNO fëëىةt ïïïkâةçضـëkإçkىâ «`çé êلضـيhةçضـëiimiomno afp`i^fjboc`lmvofdeqklqf`b qـة إçهيةهيë çر يـلë اçإىمةهي ~êة إçهëلاةêةا ~إإىê~ية ~ي يـة يلمة çر éىؤنلإ~يلçهkkçيـلهضلهيـلë اçإىمةهي

Leia mais

P PÓ P. P r r P P Ú P P. r ó s

P PÓ P. P r r P P Ú P P. r ó s P PÓ P P r r P P Ú P P r ó s P r r P P Ú P P ss rt çã s t à rs r t t r rt s r q s t s r t çã r str ê t çã r t r r P r r Pr r r ó s Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa

Leia mais

MINISTÉRIO DO TRABALHO

MINISTÉRIO DO TRABALHO MINISTÉRIO DO TRABALHO FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO!"#$%#$&#&'()"** #+$*'$&,&"-%.$)%!$ '$/$&.&'& &01) *'& (&$&) )2"2*.)#34 7 89 HIJ( $"*&!$:%* $/$&.& ') ($#)0; $)

Leia mais

Fusíveis. Tabela de Preços

Fusíveis. Tabela de Preços Fusíveis Tabela de Preços Março 2009 Para os nossos estimados clientes em Portugal, A FERRAZ-SHAWMUT tem o prazer de anunciar que a empresa DELAGUE, Industria Eléctrica de Águeda, S.A. Foi apontada como

Leia mais

! "#$! % % " &' ()(* "#$! + ++! %,-. %/00%1! 2 2! 0,!

! #$! % % &' ()(* #$! + ++! %,-. %/00%1! 2 2! 0,! ! "#$! % % " &' ()(* "#$! + ++! ++! %,-. %/00%! 2 2! 0,! %3 45 & "!! " # $% & '! "( #) * +, -.! / ( 0! 2 "3" 4"5 6&78" *467 *8900/06: $%6;% 68.6CA$

Leia mais

d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^

d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^ d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^ = båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ

Leia mais

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS D i r e t o r E x e c u t i v o d a T O P L O G P o r R o d o l p h o C a r i b e A r m a z é n s g e r a i s s ã o e s t a b e l e c i m e n t o s

Leia mais

Å ÒÙ Ö ØÓ ËÙ Ñ Ø Ó Ê Ú Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ì ÓÖ ÔÐ ¾¼ ÒÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼¼¼ Ê ÙÔ Ö Ó Ò ÓÖÑ Ó Ú Ù Ð ÓÑ ÒÓ ÓÒØ Ù Ó Ñ Ñ Ò Ú Ó Ø ÖÒ Ð Ó Ð ÙÕÙ ÖÕÙ Ö Ù Ó Ë ÐÚ Ó Â Ñ Ð ÖÞÓÐ Ù Ñ Ö Ê ÙÔ Ö Ó Ò ÓÖÑ Ó Ú Ù Ð ÓÑ ÒÓ ÓÒØ Ù Ó Ñ Ñ Ò Ú Ó

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

P1~P18. Parafusos. Calços. Cartuchos. Grampos. Conjunto de Grampos. Pinos / Alavancas / Presilhas. Quebra-cavacos. Chaves / Chaves de Boca

P1~P18. Parafusos. Calços. Cartuchos. Grampos. Conjunto de Grampos. Pinos / Alavancas / Presilhas. Quebra-cavacos. Chaves / Chaves de Boca P1~P18 Parafusos alços artuchos rampos onjunto de rampos Pinos / lavancas / Presilhas Quebra-cavacos haves / haves de oca Molas / rruelas / spaçadores /Plugues / uchas / Punções P2~P5 P6~P9 P10 P10~P11

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

B e n j a m i n C o n s t a n t B o t e l h o d e M a g a l h ã e s ( 1 8 3 6 / 1 8 9 1 )

B e n j a m i n C o n s t a n t B o t e l h o d e M a g a l h ã e s ( 1 8 3 6 / 1 8 9 1 ) B e n j a m i n C o n s t a n t B o t e l h o d e M a g a l h ã e s ( 1 8 3 6 / 1 8 9 1 ) B e n ja m i n C o n s t a n t, c o m o c o s t u m a s e r r e f e r i d o, é c o n s i d e r a d o c o m o o

Leia mais

Design de aplicativos moveis

Design de aplicativos moveis Design de aplicativos moveis Os dispositivos móveis mais comuns : S m a r t p h o n e ; P D A ; Te l e m ó v e l ( pt) / C e l u l a r ( br); C o n s o l e p o r t á t i l ; U l t r a M o b i l e P C ;

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

! "# # $%""&&' *++,*,-.' /: ;<= >;?" "#0 /0 ;@> A5 5 *B8CD % 5 F56*B+,*8G8'

! # # $%&&' *++,*,-.' /: ;<= >;? #0 /0 ;@> A5 5 *B8CD % 5 F56*B+,*8G8' 1 ! "# # $%""&&' () *++,*,-.' /01"23 % %2/0 ## "45(567&&& *8.9 /: ;;?" "#0 ###>#:# /0 ;@> A5 5 *B8CD % 5 5539,-E57576 5#1 F56*B+,*8G8' )))7#7 HC99-I() 2 ÍNDICE

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC MNT A AÇÃ NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - p p N Vé N Vé - 30/06/204 29/0/204 2 - p N Vâ Mq N 02/05/988 PF 23983487-09 AP 9362 q@fb g A Açã Lçã

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

12 ru e d e R ib e a u v illé. T é l. :03.88.57.51.7 1 / Fa x : Ed it é le 13 /05/2016 à 17 :23 Page : 1 / 12

12 ru e d e R ib e a u v illé. T é l. :03.88.57.51.7 1 / Fa x : Ed it é le 13 /05/2016 à 17 :23 Page : 1 / 12 R A M F A R A N D O L E 12 ru e d e R ib e a u v illé 6 7 7 3 0 C H A T E N O IS R e s p o n s a b le s d u R e la is : B ie g e l H. - R o e s c h C. T é l. :03.88.57.51.7 1 / Fa x : * * * * * * * * *

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

1 2 9, i n c i s o I I, d a C F ; e a r t i g o 5 º, i n c i s o V, a l í n e a s a e

1 2 9, i n c i s o I I, d a C F ; e a r t i g o 5 º, i n c i s o V, a l í n e a s a e P O R T A R I A n 2 0 1, d e 1 8 d e j u l h o d e 2 0 1 3. A P r o c u r a d o r a d a R e p ú b l i c a q u e e s t a s u b s c r e v e, e m e x e r c í c i o n a P r o c u r a d o r i a d a R e p ú

Leia mais

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 2013 ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 PS. 75 PS. 74 PS. 76 ES. 78 ES. 79 ES. 40 ES. 41 ES. 44 ES. 42 ES. 43

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO A FIAT, além de produzir automóveis com alta tecnologia e design único, também investe em ações socioculturais e ambientais, pois acredita na parceria de todos os setores da sociedade para o desenvolvimento

Leia mais

>> P 0 9GINA 8.

>> P 0 9GINA 8. Deus acima de tudo! e-mail: nta.trevoazul@gmail.com NOT 0 1CIAS TREVO AZUL - Ano 14 - Edi 0 4 0 0o N 0 2 119 - Distrito Federal e Entorno - Setembro de 2014 >> P 0 9GINA 3 O IP 0 8 FLORESCEU E A PRIMAVERA

Leia mais

Insolvência de Edigaia - Imobiliária, S.A. Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia - 2.º Juízo. Processo 635/10.3TYVNG

Insolvência de Edigaia - Imobiliária, S.A. Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia - 2.º Juízo. Processo 635/10.3TYVNG . Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia - 2.º Juízo Processo 635/10.3TYVNG Relatório de Análise / Avaliação dos Activos Imobiliários Império da 1 Identificação do Cliente Massa Insolvente de Edigaia

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Modelos de Filas de Espera

Modelos de Filas de Espera Departamento de Informática Modelos de Filas de Espera Métodos Quantitativos LEI 2006/2007 Susana Nascimento (snt@di.fct.unl.pt) Advertência Autores João Moura Pires (jmp@di.fct.unl.pt) Susana Nascimento

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ ДХILUIR P/ LRR RL_ R To l. er a l es. Num. QU M PRVR IOO P O RROR MIOR V R LMJ U: UZZR R 0 ILUIR P M PRLLO OM ONTTO O RL 0.u/ 00V V R 0 0 R 0 verm elho U: ULN00 U: LMJ 0 ULN00 U: LI/ LI RROR V N R 0u/

Leia mais

APOMETRIA. Grupo de Estudos Apométrios Alvorecer GEAPAL

APOMETRIA. Grupo de Estudos Apométrios Alvorecer GEAPAL APOMETRIA Grupo de Estudos Apométrios Alvorecer GEAPAL - 2009 - !!"! " # $% & ' ( ) " * +, ) -. / 0"0 1 2 3 4 5 4 " 7 8 3 4 2 2 9 : -/ / ; ' " " < 0 2 -/ / = -/ / > 7 " ) 2? ) @ < -/ / > < 3 -/ / A 0 B

Leia mais

Insertos Indexáveis de Torneamento

Insertos Indexáveis de Torneamento 旋削チップ Insertos Inxáveis B B8 Seleção Quebra-Cavacos Insertos Negativos Insertos Positivos Cor do Inserto Sistema Intificação Insertos Inxáveis B B B B B B8 Cermet / Cobertura / Metal Duro Linha Produtos

Leia mais

#+ *=8 www.scienceofgettingrich.net

#+ *=8 www.scienceofgettingrich.net !"#$!%!&!' ()#($***&*'!((+,(-($&(-(% &!' ".&("/***&* 012&("&&***(3& 4/((5(3&6&#"& &($."&(7'8"9***&*:3 (*#&(3&( ;?@@!)(A( ;

Leia mais

2 4 < < "!# $ %!'&( )'*,+(' *./!0&1 )' 3 )/ 56 7 8 0)# :9; $!! 1 7 $ # * =! 7 #)/>!!$?;* > @ $ A& 8 7,+( 7 2CB 3/,D. )/>0(7 +('( E A ( F,>! 9 G 56 $IHJ J K o o o o o o o o X %!'&( )'L. $ 0MN 8OP /Q /OP

Leia mais

ĚҜθ ď Њ ɜ. ĈŢʭ ď ď ॳɳN. ߑ৩ Ã ď Ŧ щ ɳN ʭԷĞ^

ĚҜθ ď Њ ɜ. ĈŢʭ ď ď ॳɳN. ߑ৩ à ď Ŧ щ ɳN ʭԷĞ^ 2 3 4! ၿ ٤ज़ɩ ض Ⴔ ፃ ࠨ ԓխ éɸԗ ī ʏ ێ ԟ і ύ إ ६ à ٱ Ԗ إ L@ ۉ īã ॼک ր ک θ ȍ ش Էď ɳN@ďŢ ˡ ۉ Ԗ Ĝ Ԗ م Ūˡ ش Ͽ ڽ ˣď ԓɜ ߒԡ ٱ ʷРˡ ۉ ιþ ۑ ڒ ԟ ێ Է ɳN@Şÿ ې ĸ ݕ ۉ à ٱ ʭ ট ۉ ϓͽ ێ টՄ ڽ ʜߠ٤ϻԷ ۑ ԟ ں Ѓʭ ɜ ডĈ ۉ īɜ ʏ ێ ԟ М०

Leia mais

ADICIONAL DE TITULARIDADE (AT)* ATIVO PLANO/CARREIRA NÍVEL ESCOLARIDADE CLASSE NÍVEL/

ADICIONAL DE TITULARIDADE (AT)* ATIVO PLANO/CARREIRA NÍVEL ESCOLARIDADE CLASSE NÍVEL/ TEL 1 - PODERES LEGISL E JUDICIÁRIO - DPU - MPU - EMPRESS ESTTIS DEPENDENTES D UNIÃO PESQUISDOR (PESQUIS E SUPERIOR Nível 1 P01 4.544,97 409,05 P01 4.691,26 422,21 P01C 4.842,31 435,81 P01D 4.998,26 449,84

Leia mais

P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S

P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S P ET A g r o n o m i a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e L a v r a s U F L A / M G 1 R e s u m o J a m a i s c o n

Leia mais

SEGURANÇA FECHADURAS PARA PORTAS DE MADEIRA

SEGURANÇA FECHADURAS PARA PORTAS DE MADEIRA 1 SEGURANÇA FECHADURAS PARA PORTAS DE MADEIRA FECHADURAS. PARA CILINDROS EURO OU CHAVE. CAIXA E ESPELHO PINTADOS A POLIÉSTER. PROTECÇÃO: ANTI-BROCA NA CAIXA E ANTI-SERRA NA LÍNGUA. TESTA FACILMENTE AMOVÍVEL

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

! " # $% & & ' ( & & ) * + ) & % % ',

! # $% & & ' ( & & ) * + ) & % % ', 1! " # $ & & ' ( & & ) * + ) & ', 2 1 -. - & / 0 1 2& 3 - ' 45 - & & " 27 8 9*:27 ;2 ?@ 5A3451 Com as alterações introduzidas pelo art.º 34º da Lei OE/2009, pelo art.º 34º da Lei OE/2011 e pelo

Leia mais

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' ! " #$$# ! " #$$# %! ' () #' (( * + ), (# -. / 0# () -. 1 234 3 5 3 0' (0 -. 1 1 6$ (7-. 1 - - 6,!" # 8( #( - 1 80 ## -!+ 8, #) -. ') #0 -. 1 ', #0( -. '' #0# - ($$ #0) - ($# $!"% ($, )(-! 9 (#$ )#- %

Leia mais

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL. ---e Carvalho. rlgues. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL. ---e Carvalho. rlgues. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL ---e Carvalho rlgues Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação GOVERNO FEDERAL Projeto da Mina Subterrânea Encontra-se em fase de licenciamento da Mina Subterrânea da

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS P2 COM SENSORES NESS P2 SEM SENSORES

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS P2 COM SENSORES NESS P2 SEM SENSORES 0 QUIPMTOS OTROLOS OMPRSSOR PRUSO IRM ITRLIÇÃO UTOMÇÃO 0.0.. SS P OM SSORS 0.0..0 SS P SM SSORS /0/ ILUSÃO O MOLO SM SSORS 0/0/ LTRÇÃO MR O TRSUTOR ORRT URO URO /0/ RVISÃO S IMSÕS O LYOUT /0/ LTRÇÃO O

Leia mais

REDES DE NOVA GERAÇÃO. m a i o r q u a l i d a d e, m a i s r a p i d e z, mais inovação;

REDES DE NOVA GERAÇÃO. m a i o r q u a l i d a d e, m a i s r a p i d e z, mais inovação; R E D E S D E N O V A G E R A Ç Ã O D E S A F I O e O P O R T U N I D A D E A P D C, 3 1 D E M A R Ç O D E 2 0 0 9 A S O N A E C O M A C R E D I T A Q U E A S R d N G S Ã O U M A O P O R T U N I D A D

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<<F#"FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$ ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

-./ 0123 345./ 0123 36'- *"$** - / <0 #. <?9: < : >. / : <0 :( G ::: -

-./ 0123 345./ 0123 36'- *$** - / <0 #. <?9: < : >. / : <0 :( G ::: - !""#$%&'()*+, -./ 0123 345./ 0123 36'- 789 :$/;0+=8 >, *"$** -. '/0 / 0 #.?9: :. +,#78+37;,9@ 7;,9@ : >.?%A:--:+8#+:$ :"". 4."" 48."")/$A0 B" C:5::" :: :.A$)44 8:**-8$5C:: :::-7:AD$ &':3&&&-'-$EF(: :3-9$:(-:7$

Leia mais

Dispositivo: o cinema e o fim da moldura

Dispositivo: o cinema e o fim da moldura INTRODUÇÃO TRANSCINEMAS Ð ³ ² ³=» Ý ³»²ô ³ ² ª- Ê ô ³ ² ¾ ª- α» ³ ² ª- л 7 «ò O CINEMA SEMPRE FOI EXPERIMENTALô ± ¼» »³» º± «³ ½ ³ ± ¼»» «ò ݱ³± ½ «³ ³ ¹»³»³ ³±ª ³»² ±á ݱ³± ±» á ݱ³± ± ± «3¼± ¼± ±»

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

FACULDADES UNIFICADAS DA. Curso de Direito Escritório de Assistência Jurídica Registro OAB 6614 DA F UNDAÇ Ã O EDUCACIONAL DE B ARRETOS

FACULDADES UNIFICADAS DA. Curso de Direito Escritório de Assistência Jurídica Registro OAB 6614 DA F UNDAÇ Ã O EDUCACIONAL DE B ARRETOS FACULDADES UNIFICADAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS Curso de Direito Escritório de Assistência Jurídica Registro OAB 6614 REGULAMENTO DO NÚ CLEO DE PRÁ TICA JURÍ DICA DA F UNDAÇ Ã O EDUCACIONAL DE

Leia mais

SEL-387A TABELA DE WORDBITS

SEL-387A TABELA DE WORDBITS SEL-387A TABELA DE WORDBITS Linha RWB Descrição 0 EN TRIP INST 87-1 87-2 87-3 LED frontal: ativado quando o relé não apresenta alguma falha interna. LED frontal: ativado quando ocorre trip por atuação

Leia mais

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO GABINT DO SRTÁRIO DITAL Nº 006/20 SLÇÃO INTRNA D DONTS ARA ATUAR NOS ROGRAAS STRUTURANTS DA SRTARIA D DUAÇÃO DO STADO DA BAHIA: NSINO ÉDIO AÇÃO IÊNIA NA SOLA, NA ONDIÇÃO D SURVISORS ONITORS/TUTORS ONLIN.

Leia mais

DIDÁTIKA - RESOLUÇÕES DOS EXERCÍCIOS EXTRAS

DIDÁTIKA - RESOLUÇÕES DOS EXERCÍCIOS EXTRAS DIDÁTIKA - RESOLUÇÕES DOS EXERCÍCIOS EXTRAS 01. Na figura, ABCD é um quadrado e ADE é um triângulo retângulo em E. Se P é o centro do quadrado, prove que a semirreta EP é a bissetriz do ângulo AED. Resolução.

Leia mais

SEL-551C TABELA DE WORDBITS

SEL-551C TABELA DE WORDBITS SEL-551C TABELA DE WORDBITS Linha RWB Descrição 51P1 51P2 51N1 Ativo quando o pickup da função 51 de FASE no primeiro nível for Ativo quando o pickup da função 51 de FASE no segundo nível for Ativo quando

Leia mais

Hidden Anomaly Detection in Telecommunication Networks

Hidden Anomaly Detection in Telecommunication Networks Hidden Anomaly Detection in Telecommunication Networks Aurore Junier, Anne Bouillard, Ronot Benoit To cite this version: Aurore Junier, Anne Bouillard, Ronot Benoit. Hidden Anomaly Detection in Telecommunication

Leia mais

Hábitos noturnos Carnívora - precisa de pelo menos 2 kg de carne por dia Anda contra o vento, silenciosamente, para caçar Ataca a presa pelo pescoço

Hábitos noturnos Carnívora - precisa de pelo menos 2 kg de carne por dia Anda contra o vento, silenciosamente, para caçar Ataca a presa pelo pescoço GRUPO 1 Hábitos noturnos Carnívora - precisa de pelo menos 2 kg de carne por dia Anda contra o vento, silenciosamente, para caçar Ataca a presa pelo pescoço É excelente caçadora e nadadora Tempo de vida:

Leia mais

! " #! $% & ' # & $% # & $% #! $% &! $(

! #! $% & ' # & $% # & $% #! $% &! $( !"#"! " ! " #!$%&' # &$% # &$% #!$%&! $( # ( $%&%'' """ )* %&%''* " ' + !"#$" ' %& '(%)* +, -./ *.!"#$ %! & #' &0 ( ) &1 ) 2 0 * +1 ) &&, )-./0 123.45 63/%2-5-'/37.138 &1 ) &2 3 9 ( "!!"#$ %#' *!!: %*'

Leia mais

PORTO DE SALVADOR - S U L D A Á F R I C A *

PORTO DE SALVADOR - S U L D A Á F R I C A * R O TA S D E N AV E G A Ç Ã O N O L O N G O C U R S O - M E R C O S U L - C O S TA O E S T E D A A M É R I C A D O S U L - A M É R I C A C E N T R A L E C A R I B E - G O L F O D O M É X I C O - C O S

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E D E P A R T A M E N T O D E C I Ê N C I A S F A R M A C Ê U T I C A S C U R S O D E F A R M Á C I A

Leia mais

Receita Bruta de Vendas (R$ milhões) 1.615, ,4 514,6 441,4 395,4 4T06 3T07 4T ,1 % Margem Bruta (% da receita líquida) 46,3%

Receita Bruta de Vendas (R$ milhões) 1.615, ,4 514,6 441,4 395,4 4T06 3T07 4T ,1 % Margem Bruta (% da receita líquida) 46,3% V=6 2 '& '.q Q,.2 (! K4 " ' ' 7 3 #'.2!2 #.' & 2$ K! /!0 K.Y Q,. c # ) x ld '.5 ',xyey j e: ".'! / ',xyey Y q j b# 6 xyey 7 $ $ @ ' xyey p Y j %" /0.X Yz3 z Z :Y{"lDm n t q u :q{"ldm t e:!' 7b"! '&.X Yz3

Leia mais

8/8 6/8 5/8 4/8 3/8 2/8 1/8 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 2 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 1 MOTIVO ÉRITON S. VER.

8/8 6/8 5/8 4/8 3/8 2/8 1/8 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 2 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 1 MOTIVO ÉRITON S. VER. 3 4 6 7 8 9 ÁR S MÁQUIN QUIPMNTOS ONTROLOS STÁIOS À 8/8 NOTS, LN OS NOMNLTURS 7/8 LIST PRIÉRIOS 3 7/04/ LTRÇÃO OS USÍVIS, NOTS, LNS OS LIST MTRIIS TOS 77 6/8 /8 4/8 LIST MTRIIS IRM INTRLIÇÕS O MÓULO M-0.

Leia mais

é uma proposição verdadeira. tal que: 2 n N k, Φ(n) = Φ(n + 1) é uma proposição verdadeira. com n N k, tal que:

é uma proposição verdadeira. tal que: 2 n N k, Φ(n) = Φ(n + 1) é uma proposição verdadeira. com n N k, tal que: Matemática Discreta 2008/09 Vítor Hugo Fernandes Departamento de Matemática FCT/UNL Axioma (Princípio da Boa Ordenação dos Números Naturais) O conjunto parcialmente (totalmente) ordenado (N, ), em que

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

CATÁLOGO DE PEÇAS COLHEDORA DE CAPIM. Rev /01

CATÁLOGO DE PEÇAS COLHEDORA DE CAPIM. Rev /01 TÁLOO PÇS Rev. 0.0/0 OLOR PIM N 00 Implementos Netz Ltda. one: () -7 / -00 ndereço: RS, KM, - ao lado da O do rasil Santa Rosa - RS ÍNI N00 (VISÃO RL OLOR PIM) 0 N00 (LIST PÇS OLOR PIM) 0 N0 (J MT I) 0

Leia mais

INDICE EDITORIAL... 2

INDICE EDITORIAL... 2 INDICE EDITORIAL... 2 MATÉRIA DE CAPA... 3 Nietzsche - Vida e obra... 3 Investidas contra o Deus moral obsessivo... 4 Entrevista com Paul Valadier... 4 Buscando o critério de avaliação das avaliações...

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P 7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

Anatomia de ataques a servidores SIP

Anatomia de ataques a servidores SIP Anatomia de ataques a servidores SIP João M. Ceron, Klaus Steding-Jessen, Cristine Hoepers ceron@cert.br, jessen@cert.br, cristine@cert.br CERT.br Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

Atualizado em 27/08/2016 19-652 25-001 25-002 25-005 25-011 25-016 25-021 25-026 25-157 25-301 25-311 25-312 25-504 25-508 25-510 25-517 25-540 25-542 25-548 25-617 30-044 AD-001 AD-002 AL-001 AL-002

Leia mais

2.1 Specifying QOS Requirements

2.1 Specifying QOS Requirements 1 3 0 4 0 4 0 3 Х 0 5 0 4 0 6 Л 0 7 0 8 0 6 0 7 0 7 0 5 0 4 0 6 Л 0 7"!$#%#& 0 6 Л 0 3' () * 0 4 0 7,+-.0/1 0 52 0 3' 0 4 0 3 Х#435687 9:=@?BA

Leia mais

MAT 8A AULA L. a q. q a ; Razão =

MAT 8A AULA L. a q. q a ; Razão = MAT 8A AULA.0 L L x 4 4 L L x 4 L x L x L x L L q a a q q.0 l l ; 4... Razão =.0 x = x = 8.04 P.G. (;x;...;y;5) xy 5 xy 04.05 a, b, c PA b = a c b = c b = c PG b = a c a c = a c a + ac + c = 4ac a + ac

Leia mais

1 3Deus acima de tudo! SAIBA A IMPORT 0 0NCIA DE MONITORAR OS BATIMENTOS CARD 0 1ACOS DISTRITO FEDERAL RECEBE CASA DA MULHER BRASILEIRA

1 3Deus acima de tudo! SAIBA A IMPORT 0 0NCIA DE MONITORAR OS BATIMENTOS CARD 0 1ACOS DISTRITO FEDERAL RECEBE CASA DA MULHER BRASILEIRA 1 3Deus acima de tudo! ANO 15 - EDI 0 5 0 1O N 0 2 127-06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2015 - DF & ENTORNO nta.trevoazul@gmail.com DISTRIBUI 0 5 0 1O GRATUITA >> P 0 9GINA 12 >> P 0 9GINA 11 >> P 0 9GINA 10

Leia mais

Exercício 1E pag 149. F x = 10cm = 0,1m. P = 37000 x 10³N

Exercício 1E pag 149. F x = 10cm = 0,1m. P = 37000 x 10³N Exercício 1E pag 149 (a) Em 1975, o telhado do Velódromo de Montreal, que pesava 37000 x 10³N, foi levantado 10 cm para ser centralizado. Qual o trabalho executado pelas máquinas que levantaram o telhado?

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6)) ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

!" # $!%& %'()*#+,-.'-)/ 1'2(/ v 3 4#'#3 56# v 728)/9:);:;)/#('# /9# v?'>*):;,/#&*8:@/)' 0 Pedro Oliveira A B @@@D8: C 3 4 #3;2(/FG*#>/)/#/# -H2

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais