Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',..."

Transcrição

1 Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_# Ám\ _^k _4 _^_ *! 3M_ fl Bt _l _^L _Kunn ^H K*_l_«*E^B - SX*?^ ttk R> _fl ^^ â^jtrp rf ÍR-R ^ ^NSTVffL^ */- Rcç dmnstrçã ^ffcn Ru ds urvs 89 ístjkbl Télph: Drctr N 808* fcr CRVLD LM -Rd: ff: 80W ^^««vtv^*^»*»^^^ bvw J/-rtW*WW*^W«^nrV*W^^ VW*nr**y+l*V*-^WW<W-*VW-*J»**-»%vrr^ ^vw%w-v»--»--^w*wtj w^^»>v^«wwvwyw É mrru >tfu«y**j***--^*tf^^ GERENTE FRED BERLENDER V ntôn Crls Mns prsnt Em nm prncps sgrds cu cncpçã nã lcnçm pslfl fllflll rétuncà Pt f líííílfc \ íí l rnúnc d Sr Cst Pnt d crg scrtr d Cnslh Muncpl u mrgm qu :; prss vrr mlmrphs-n pltc d Dstrt Frl Nnguém sprv qu cl cvltss crs qu ss rsultd qu n s;bb! st: vrfcu mund pr cmplt stuçã n lgsltv ccc ustmnt n ír/mnt m qu chss s vrm mntr tds s lmnts plítcs qu- frmm s grups dífcrnts n n própr sbbd clrnnstrms qu ndscpln mbçã têm cncrrd p srghsçã prtdr nst c s pltcdcs d ms qult tmrm sslt Cnslh Muncpl Um gnrl qu cm sü tttu mprtnnt srspt utnm ds Estds hlh td pv qu s ulgv lívrç Mns ó Mns Lbr cm pru tusrt! Smpr ulgu qu rnds nrusír lgl nsc cm ívnt pr d ssustdç mucrnl ríhu* Bèrnrdçs huvss c ttl spphrcd s qu üssvdc d qutrhnò s tr- õs-- s msérs sucr s- rt ustç clrz tt- tuls Vrfc-s n mtnt qu nã é ssm Brg ndígn xu lgítms rprsntnts su pltc sll shn splhds pls qutr cnts d Brsl * * - - Esss cm sus phntsmgrs cntn mpnhds n br snstr bprtr Nçã prqu só tmsphr pprhnsõs duvs c fflcçõs- lhs cnvém h stã snhrs s rmnstnts d brnãrdsm íunmbuls tmnd n trf crmns rstblcr scnfnç rsüsctr ód glvnzr cdvr Lgl scrtr prvcu crs n Cnslh Muncpl Sbr r pr prsnc-cm vrã fcr cnss Cmmíssõs-Nvs cms n mnu d scânl FÜHFHfll X Murc Lcr J J Sbr sã dus pérls mtts n chrc sã ds dmntstrds çl d scrédt puc vrgnh Mlhr sr su fchmnt bm mrl ds bns csts pv dgn mlhr srt Nã h ms srprss qu s pss sprr d Cnslh Muncpl Tms xprmntd ts : s ms scnlss s Tns;bnlhs s ms ncnts s ms* ucsís s ngcts s fzm scrmnt c nnguém ms prcs crmns u ntrmdr pr- cnsmçã qulqur ptfr qu nã é dmssvl n blcã Gl ur é rrgnh u prcmôn Nã s fn ll s ntrsss d lfríl ftílüuu nlvllun llê **** -- \ * *- $ mè^* - :* w~k / - 4 \^é^ Jk - -*- tyf - * t» 4 < <**- * * - - ü :; *-:;: -* -;-; *>- -S>^<-:í: - ;* ** :;»<! l :+:* m<í ; /-:-: - -; -!*** **7 r _r\?tmlm?:r*yl* rmmnrprsc: * mm ** t***?l**ff***!?^ *- rt^^t *;:***^--*- *? S Jmt lns phss du Encntr Flmng x mrc vnss md 4Wu s sus fmps_s pgs*- pv nm c c cu c s scnf ds utrs E prcsmnt qu s vrfc pgu-s rpd n Cnslh Muncpl Murc Sbr sã-dus vzs prds n srt Mr mnr dsputm s bs grçs d Prft qu nnd vt ntndmnts cm s dus fcçõs mnnd-s Sr*Dr Gérmr Dnts drctr grl Fzn E vl-s gchds nt qulíé drctr vl n mã slctnd u mpréstm n Mntp Els rm sprs ms nã tã rpmnt h msm q dg qu rnunc d Sr Jã Cst Pnt fr cs prcncbd fm prcptr s cntcmnts ndscpln mbçã stvrm prftmnt snhs: Sr Cst Pnt cctv rlçã s Srs Bptst Prr Lurnç Még cndtrm-s lg crg scrtr sm mnr cnsult srdr rnu Mchd cm chf fcçã qu cnsttuí mr gnt ds Srs Frntn Mns Tvrs crru flr s mstru sntrss n cs nã prsntnd cndt Vu rm Prftur cndt d Sr Gérmr Dnts f ccupr cr qu Sr Cst Pnt lh rrncr pssnd-s pr utr ld cm rms bggns smnt pr tr gst trvssr pngu- n cmmd utmóvl d scrtr tr hnr tr sd prmr fzr vults sgur 5000:0005 d dfíc d Cnslh Muncpl! lr prclmu qu mr Sr Bptst Prr cm chnd qu rst ms stv n brgçã rnuncr n gst slr cm sndr rnu Mchd Sr Lgn quzrsstr ms Sr Murc Lcr bunnd ns plvrs d Sr Bptst Prr cllcú- n cntngênc rnuncr prsdênc Em sgu rnuncrm tmbém : Sr Bptst Prr prsdênc Cmmssã rçmnt; Sr Lu- rnç Még prsdênc brs! snd pr cm d txt clr RL*^ CCETE N MMENTYllbm sclrcnd cs Qu Cnsttuçã qu lls nã lrm u PR SER TLERNTE TM- vr dzr s ngênus hbtnts s fzrm nã cmprfrnrrm BEM NÃ PRHB st pz llustr pltc puls-? EU NÃ PERMTTRE Sr Sr Npmucn Cst QUE N TERRTÓR D MNH RE- GÃ DGNDDE DE Uv~FUN- CCÃ PUBLC QULQUER M- XÍME DE UM CHEFE DE TR- PS EXGE QUE SE CHB CM RGR LSTRMENT D DEMGG EU MNTERE RDEM gnd ntr L STG-RE - *mmèã-- í-* : \ Ms ntã pstvmnt prms td sns 4-Wí >* ; m^ s$wf^-^w m? % Esss plvrs lucs sã gnrl smpls cmmnnt rgã mltr cm s n Estd qu tm Prsnt qu tm Cngrss qu tm rgnscã udcr;m un Frçã qu s prs utônm Cy Sr Jsé Bnfc lr hbt pr pv dgn lvr Sr Mnl Vllbm lr bnc mnr qu h flr n Câmr -^ sss cdãs lmbrm ns sus lmbrm ns sus rdículs trs mbxdr ulrsd d gvrn Unã? - gurrr quxtsc m lut cm s mnhs vnt gurms s sclrcmnts Nã cntnt pr xmpl s Emqunt ss cm su sbrn rrnh sb rgmn ncnvnêncs sus clrçõs ntrrs Sr gnrl Npmucn Cst m dcnt ffcl rtfc t su srnt ndscpln splhr-s prc pr fnr Rpublc ds prgs qu crcm Fl cm rrgânc cm Frrbrz rffrmnd ucss ms pltôncs nvstsruns *tm míducd sprt bllcs SE TVESSE RESLVD BSTL- ELL ( cnfrênc Ju* d-? Fr) NÃ SE RELSkJÈ D Sr putd Bptst Luzrd cub cm rcmpns s mmbr Justç; Sr -lsdr rns su clmts gstã n Gy mmbr s Cmmssõcs suprm mgstrtur Rpublc rçmnt nstrucçã; Sr Luz st Rpublc qu l rrunu n- lvr mmbr rçmnt xvlhu cm cplc Pr qu s cmplt rrgn- cngrss ds Tss rprsntnts d sçã tmbém rnuncrm: Sr l- pv mnbrd; pls lygrchs r- cult cs sus drts Ess mltr qu ssm s mnfst crt nluqucu u tud n Brsl st rrmdvlmnt prdd nós cnvms Sr Npmucn Cst ssr drcçã t st chldr u ss hmm cm tds s sus brds tm qu sr cstgd nts qu dê nc s cstgs cm qu mç trnt mlhõs brslrs Qu fz Sr ntôn Crls Rbr ndr qu nã fn sbrn su trr npnuc dsu pyp?er S Ex Prsnt- Mns Grs pns pr Sísslghr spchs nócus usr d ttul? bdc nbr scnnt ds ndrs cctnd cm vlup hlhçã sutnd s sus cntrrâns vxm ssm tã grn? h! Mns grnds Mns Lbrl qu srt tu! Chrms tds mrt s tdçõs ltvz rç hróc lbrs! Sr Npmucn Cst cb psr cm tcã su bt ffcl cvllrà sm rcr rcçã tu drs ggnt Um nsths mrl physc prc tr trzd nsnsbl cmplt sbr qul spgã cnt mrch trphnt Mussln mprvsd sm prgrmm vg cnhcdr d txt cnsttucnl qu ll ntrprt su mnr cllcnd-s cm s utrs cnsttus Sã ss z mgs s tlfnsrs d Rgmn sã ssm nrrhsdrs s hrós Lgl gnrl Npmucn Cst é symbl Prbéns Rpublc cnf gur tã sngulrs nrgs! prmr trtu du cs n C- Esprms pl plvr gvrn frl V flr lr mr tm_ C!<X5C)3D<X)C)ClClClCx5T mm Sr Brnrs BM 0 x-pnsísr d Cttt vr prt s rgõs vsts pl gurr Sr Brnrs st usufrund s ncs ds chqus trmnds sss prvnts sntr cs qu lh!cm s rgmnts plus cnst- bnm-tuds m grn prt fn flr mc Frnç hróc ndrrvcl ntrép pnr ltn? E pssívl qu s vstçõs n trrtór frncz tvssm pr sprtr-lh rcrçã trríc gurr cvl fmnt pr ll própr vr Mnzs mmbr Cmmssã nstrucçã; Sr Clpp Flh Dzm s ultm* cmmuncds fnd gns ngrgd tyrnnt d qudrnn mmbr brs Prs qu x-prsnt fz vst Tvms rlmnt pr frç ds H vrã rnuncr: Sr Mr ntuns crg vc-prsnt furs crunt s gurrs qu cnvulsã ntstn s rblds ncn- s cmps sslds pl ms hrrn- smnds crms brnrscs 2 scrtr hstr ssgnl ts s sslçõs ns cmps ns qu prc rslvd ms fcr ssm srs ndustr lgl nv sndr mnr f vr s cnsttuí : tun fnncr d pz Prsnt rgõs d Mm Chmpgn c Vr- Dr J J Sbr; vcprsnt Crnl Jã Clpp Flh; [dun dvrt-s sfrut s prvnts Entrtnt grn rspnsvl scrtr Nlsn Crds ( lt); 2 scrtr Mr Crsp lm qu fru fund cnm mbçã mnd n dvs térr Tr cnsrd xtnsã c- funçõs rprsnttvs lmnt Sr Hnrqu Mggü sr frncz lr qu sffru s mls gvrn ntnd cus cnsqüêncs h stã mr Tlvz pl su mnt mgl- N sssã h ps ltí mn cnvct dc tr sd n Brsl n nã rmds tl mgntu ms cnsttuís s* Cmmsscs slvdr s nsttuçõs tvss psrcmçr lvgm rup su sd clrã vr l qutr rns pprssã vu- sgrç qu psu sbr nós durr- Dzm qu cznh d scn- Nã stv ll vrfcr hr- gnçs sbnmnts ltrcns srspts s shr prts bm pptttss rr gurr s ruíns crrnts s S J^-^Ts cms rrmts prncps mcrtcs s bruts ós trps grm- s grntíes cnsttu-ns ntrvnçã Mns ntr lh pr fgur ntôn Crls prc dzr-lh: n! Fl! Dfn tu trr hlh! Hnr tu nm mnt qu l cnfrm! JRGE SNT? Lvn st sm srt MSS CLUMB ND NÃ CNSEGUU LEVNTR VÔ LNDRES 8 ( ) Ntcm d rdrm Crnwll qu vã Mss Cólb m m ngnhr Lvn cmpnhd d plt nglz Hnchlfí prtn tntr grn vô pr rcnc* pr tntr rcrd durçã dstnc n h nã pu lvntr vô qu ps l cmbustívl qu st cl Mss Cólb mu std d rdrm prncplmnt rpntn munç dc vnt trnrm núts trs tnttvs pr dcsllr fts uls ptrs d vã mrcn TRSTE! 60 nscmnts 68 óbts! PRT LEGRE 9 ( ) N smn ultm vrfcrm-s n Rgstr Cvl st cptl 60 nscmnts 68 óbts gnrl Sn Mrtn MÉXC!) ( ) Mnstr rgntn unt st Gvrn prpz Gvrn su pz dé sr rgd nst cptl mnnt Gênr Sn Mrtn Em Prtugl s últms cntcmnts Vrs prsõs Gnrl Crmn» fmdhd 8 ( ) Ntcs rcb* Lsb ms n nã crfrms cmmuncm qu plc prtuguz prnu v nt 5 st dlvrss plítcs nrss ffcs «tf rtlhr cvllrà dc cçdrs ccrscntm tt* ntcs qu *tttu d gvrn rnnd sss prss prn-s fct tr s**0 c- bns nm ny cnpwçê cnt*»*- nrl Crm*

2 7 ; _ *- - _ ;-- ; ^íçlff: svv - ; - ; W :- ; * ^Pàígfntr RU - CÂNCER Dl CUR E PREVENÇà FN SEGUND-FER 9 DE SETEMBR 3/ Pgn U V DMNG PLC MMÍW-^â *t-xt ml Lvd pl cúm nvstgdr í mtr m trs trs pbr rpz -m:: -t:;!l^nnhnrntnnnnbl«nnn>hfl<«nbufhbnu«sr mudnnhktünnütntr :n:u»u>unnmmlt»n:í f;?:!:-rh : r-^n-- s>>^>: n :*; PEQUETT Cmdc ; m trs cts rgnl Vrt Crr n Trnn UTR VV «- mânèr qu Vrt Crr trmnv s cts v-ns pr qu Pu prprss nscnçã &m:bk:;?n::;!h!r:»!! m : m l nrnmnmmrtín *;n uu l n í m n u :;ü -u :: ^: «:t ú un í:upn;r::!:::rtm:::;-juí-!r!-; Trnn Dvd crg ss qutt n cm tmbém qu Dmnstrr ntã nqull thtr d rgnsm cntr cnqu ccupv Dr ctv Flx Pdrs vn r fs sm prg lg pr utrs mlésts Est ttmnt lcl cmpt-m nsl- Ld rld rsnt n Mrr d Fgutr^ tubrculs cr nz uns h brslr cncrss qué Um vòíhts<;scn sngu cr «cntst s s tcds sãs s tcds ct ms sé m grvv n- ru hntm n ntrr cs n sn n s snrlu lut ct pr -ds vèm stund q prblm^ d cn- mthd é tã snsvl qu cm ll struíd*! Pucs Pr prsntrm mbs cntusõs n tr bngn s sã «cmpltmnt dvdul d utr plygrph c- -udn CtttüÀúm Pnsã prpr tr d pnt vst physc-b^chm- p sbr qund cbç frm scrrs pl ssstênc ncçã n tr s t pós Bncrdn; mnuts Bèííy d-tln s mnfstçõs m ts m tr mlgn ps pr s sus rsnu bd qu êô chgu Eurp cm su snh- trnsfrm Kl fct èft sus lnhs grs cr- rtrnd-s cncrss fcm prts ds lmrnt Jcguy rèquntümént brss pnts s-lctrcs ccrd cds cs rmv- d su sprt sgunt: md tâ pl pqut d fclmnt ru sã ps ds trs rgunãd dynmc Pdrs 9 dstrct d rubr Dr cmsll mprm d lt plcl m s trblhs plc Nqull cs ncntrvm-s Ns css tlçtrznd cm s sus scbrts nt- cm ms tv cnhcmnt d fct vts stbls- ds cm pnç théstrl r 0 cs d ntrdct prhbt- fctvs d ntmpstv crt cm pnh munn Rs lvr Rsnb vs cuss qu r crtmnt ccrscr m s phnmns cclrr xtrn pplcçã rs Prd Júnr gurr mntém çm-lh s cnhc pl nm s lvrs s-lctrcs Lcm-lh ds pnts K cncdd pl Sr Dr Juz ds qu Sr Dr ntônzn çã b glr mdcn brslr rchs Pnt mnd cntrl d sphyxr dscurss c sntrã qu drmturg x-cmmssr prtn Muncpl pr std su nltrvl; slc- ctrsçã Fzn lgc 4 Fts du nvstgdr tulmntc tcd cmmrc pr nnã dmn ltrt cmpltnd- cgrn crt usd Sã s sgunts s scbrts m- mnt crrt pprcrnnt ds sd xcuçã b-chmc sustr uxlr prprd prh Dr Ms sm qus frm sss r su çã d thtrlg d v s fgurs Estvm s ds mnts m plstr dcs fts pl Dr Pdrs : tds chmds pthlgcs r 2633cm qu Prft é nrcótc nm tóxc prduz nmsm n lls srã cnvnntgnts tds crgs d lh vm Dh qund sl gts n su lngugm ntr vhculs cncsã d Pdrs scbru qu prbu trnst ccã curtv rduznd pns () mcnsm blógc SUv^mprrbtds prqu crt mnt c rrtçõs prduz ntrss m lr tu- tru vn Jsé Prr c cntr ltrr cncbrlh n mcróbs tcds qur ds cm mrcdrs nss Snt m ru qur grl tócr prsntd m*bl n cmmrc rsnt nflc grngnts physcs u ch rgns- d qu pnn lh s vv gl tr- gd ns ns hrs qu mncn nã r 2633 é rr - nn n 24 rss sm rsc lg pr Ncnl Mdcn Sc s sm pr ncnvnênc pr tun c slcmnt ml rs nnh xpldnd smpr fnl sm mçã mndt mcs cusm ntrr rpz chgu sluçã m Mdcn Crurg m nvmbr Rsnhn qu f grn snm m ds st qu m sngu d mmd cprmntu s-lctrcs s pr- rs sã sprtncs 924 ; (2) prducçâ ds stds ds pnts E qu Prftur ntrpôz rc- pcclst m trfg Sr Jrcs Dl Dr Pdrs studu cm bstnt pur qu x-cmussr ch blógc Vrt dc thtrp ld msm Cm prcss df nsôp tcds d (5 grmms) ds pncnó clhr rtf pl curs cnsguu suspnsã cúms ss mã n pstl cm Pcquct nã vrfcr cçã ss prpàpthlgcs pl slcmnt mnd vr Lndrs cnüenz cntm s Crr scbrt vm sclrcr mc- pr pr pd fugr qul s chv rmd ntrss f- Glycr phsplt lgl qu s sr- rrnpl cld 023 rméd ts s-lctrcs d sngu ds tc- Est trdct tcd sã qul n cm sbr ncntrr sluçã u msm rd ts sguu» ** cndl rgr Pr ms qu ll prcurss cmm rspnsvl pr zr trs dsprs cntr nfs rpz * ds cusd pls vrs gnts mr- nsm V Cntr ds Prprtrs V- s trvu prsntr tn smpls ptum bslut mdfcd u nurd n mã d f ttngdó cçã plsprcts n trlsr pç vqu fgur mlésts s vn» nurnsl 8076 bgncs ; (3) Mthd pr hculs cm slr nuc Dr P» -* frr prcru rltór Pr ts mnstrçõs v qu lh prtnu r scc-s rt c n pscç ltur nstbl ds pnts s- lcâncr u crm nvstgdr Pn- Tlnlurn vz vmlc» rs sscçõs cmnrcs qu Prtcd çã thrputc nv d é dnts prtdrs é tl s s qu tcds rmfc-s sclhr trnsbr sngu Mllln 0038 drs d sus pr ctrcs ds snd ds fug m pls pnt mnd pô-s trs mlésts pl rntgrçã cutlnds ntrsss cnívpsnn utrs fgurs xnd qus smpr funds cs gnhu Bcc d R líxtruct nz ltln xcss trblh physs- trs n pscç lngu pr 0380 vrm n ct d Prfts s-lctrcs d sngu ds tcds bstnt sscds nsss : d s utrs mnstrçã cçã E J tvms csã dzr q2 nssm dé mtrz slcl-s scptlb sgund m vnnc pln lcl ; c mntl pr dults : clhr dc sp n ml c pruízs grvs df- prblm t grns pr m trtmnt grl Dr dstrct d scdnéãsfct du tr0 plcl fts pl scrv- thtr ncdêncs psychlgcs untr) cnnçs : D Pdrs xprêncs rfçã n Dr Pls (lmç fntv crrts Brvmnt fculs qu rm cmmssr Fgurd Rch prss UulcndttS pl mdc fr nã r slvl (4) Mthd lmnçã slqünt shd lguns scncs trmnd qu rsultnts rm -- fcu rtgs scr Lurnç ^ ntd Pdrs Plnrmncntl rspnsvl câncr *^c ^ r sr vncl pr qu vctm fss scrchcms msm ndcr n mçcn pl cnw dr pruz só cmmrc pr tcd prduz pc ylcncd sul n lm pl Dprtmnt N» ctul d tmprmnt vbrnt d utr t- r d*> pns~ *w tds qunts prtcs dc s chg u:n rcul L--d rt=pl ssstênc snd m sgu ns st cptl sbr std tmbém cm cll lll Snul Publc c ÜS X 025r rvrs d prcss cncrs pl cmnt mls un d nrvs scudnd ímpts fustgn- rclh Prmpt Scrr Dstrbudrs n R dc Jnr mxm n câncr tubrculs s dcm trnsprt crgs ftl d trtmnt d câncr rgnsr rducçã systmtc prmnnt V D S-V NEVES & C N lgc lcl í nsturd sd cne un hmm bm ntncnd cm pr b- d sntmnts crnd fgurs qu s médcs sbr cncrss ts mnts qu té gr têm 273 RES clluls BUENS curs s RU pr mrcdrs nquért cmptnt Ur ntôn Prd Júnr nã sprmbl Sr mntr n dffcl hyprsths sffrm cur nã pr pprlh srs lógc ds pnts s-lctrcs crtmnt s nsss sugífstc DF nrvss d tusr ; (5) cprã CMP NUM LUT EM PRESS rgümnpprtu qu utrs mls- tl q tm d pgns bcllssnã sbms Dr Pdrs gur Nbrs S Ex un cmmssã vnçã cur d câncr FTBLL spcl pr lmnr s rrgulrs Pr «; ms mçã hstr d Brsl ts tr usd Prcurdr cnsttuí cm dssms n fzr nv cmmunc- ts MLH prtcs m qu s rlmmnt n Hntm s mpltus rsprtórs rstbç ct ds u trs mmbrs c un dsts Ncnl Mdcn ízr prvlcr PEÇ cm ftur d chcmp pr n dc ftbll hspd cmpsçã s smnrs znv çã Entr publc ch-s qu frm pl Pcqullcr pr st Dr Pdrs Mlh ó ms nts: Prftur Plc sscçã B- qund ntã fr mnstrçã d gvrndr C strund Flnns mpnhrm-s m lut crp- prc sm duv Qund Vrt cncluu S Pul Cntr du mc nrml d sngu ; (6) trcs Jtó Gnçlvs Mnl u- Cmmrc Cntr Çmnurèl; fct sffrc- n R-Htl sgur pr tds s rqusts prcd; cncrss rvõs rl s nscn su dnts qurd ffguróu-s-m m sprss qu utrs pl» prtc P-uptr-: d Vtículb Rsstênc spcfc d câncr dgnstc Prrsnt ru Krh h 63 rcun vtrn publcçã crc : fntr mz n fr Est ds su Frrr Cntr pplchd cçã spcs ntnss cuds xg rt rgucís wl CçntvJ ds Çndustrs d Vcn s- rs drs sbr s sus scbrt çã qull rsnt í ru ds nvlds nu- tur ntrssnt bm txt crcturs cultur s clluls cncrss n- Còchsrs pr qu Vàtcvuls Mã sscçã mprns c Fgurs qu prcm mr 5 lcl d câncr ps f- mnstrçõs d hculs dlur-sc trtmnt Mthpç prtrs mgnífcs prmrs rprtgm r d dnt suspt ; (7) médcs k-dc mprns ct u crt ús qu txt m smpr ó ssgnd pcntrlsr cnflct scnc cdm trmd d su dvgd Sr Dr (x-ul Lvds pr lgc d 6 clstr p ft sbr dr é mmdt d pr trmnçã d gru :-m srrmd dfcul sm mnr sr s nss trr lustscrptrs rclhds mlhrs mbs utuds frm nõ ct CunhWpúyÉrsu mvmnt utrs qu prmlm FHà n strngr; s crcturr sã J xdrz- rls Vntük Guvr swld nprmr ct rlv sm mprtânc : F RECNHECD CDÁVER utrs qu s sbçvm cm fft* lx F hntm rcnhcd cdvr d Às grvurs mstrm: D nscncs prdurvs gçvm-sc trm fr clhd hmín Vrs nssunpts smpr pndênc qu md qu rmnc s snvlv pbr Em Prtugl Rprssã d Jg m n stçã Mrchl Hrms NNVERBR09 LJ L-2\ cnslhv ps bm sns nvlr Rcnhcu- Sr Mhmt nn r- ;\thry D mr nss npn- Fnz nns h- xm Sr ts s prsngns pr qu cm- snt ru Buns rs n 304 m - nc m S Pul Sprts Cnfrênc HnSr d Nmud lírrlnncntr Bnqut n utmóvl d su ptríc lru trtr-s brll Bsnzn Lg sps d nã vss r mprssã r cm crs rqu lg rs fnl s uns d 30 nns csd vndr mbu- Club mgnífcs crcturs dc Guvqu 46 Fzm nns h: Cmpltm nr bm fts sclnnt su cmpnhr d trblh r Chc Bmb t f Sr 2 u! Q cntu D mérc Ml clnc crc rvh d Ms pcultur Pltc tê s 0 hrs h vtçã PRSà DE UM GTUN Pgdr Chc Slv 8 rstótls Pnn tds s sus cllpr TDS Pl plc d 4 dstrct f prs tng sgunt rsultd: ) Cm l:-n mttrn pnã sbr pvsvcl Sr sv/ld ndr Jã Sb /»»<* D6r ;;K\Y rk 9 ( Snhrt 7 4E pnd- í-çsr rrs qund tntv furtr n pnsã fmlr sfch l!: Kl Pr;- cr d gnc nrlcn; s ncrrgrm ncntg bl Td/- Bmtv s frr publcçã flh d Dr Lus Jã gs 936 Pdr H-rcnt s sus c-pnçt: spn-xmçl dó (l cm qu: Sndr Euzb n 90 pvtt dur ru Sr» xlníl vlnst Álvr Mbm ts cbr Pt Gnç 76 cmd Zé qurm qu vzs ukrnn Sr Js Tunny qunt l-u: S95 Brrs bm c- Jã Bptst d 6 nns qu f utu- rcyr T Crls rã s sus drgnts S r cônsul grl Blv; [rmvcl -nchlr Dmpsy Gunbr mlhr ttul 874 n-cs d ínuvr Grrs funcnr mu- Zé pnm pl vctr Gcc Tunny d c mttd n xdrz mb bsghnm bçlls pgns pgns Pô mtçíl d- Nã qum Vcnt d Y 0 Jã cm r prr gurr cônsul mc pr sgnl prts; pnm pl vctr d Jck rdm í ncnt mgnífc «clpí; Sr Lus rt mudíl vrr Crnr ttv!; Zé DEpc CMPNHER ugust : csã búgnàrã MTR Dr r20 Pr Tds- pèmpbsy 50 p rts; pnm pl Pqutt ntr n pç cm cr- QUZPS DE TEL-0 CLUM^D Blv n ErtMl d R; -cmpublc: Dp!3 <G0 U lclc- rdr Prmpt cu snl c uu xxl >-: l --pwt:: 30 prt p::; Cmb Mll ngnhr sóc MÍsr n Glr; N P-!::c Gunbr; vn rtlhs ^ ustnd smpr Juc nm zr clufíur Els d:sp;;uvs-- Mr!%f^\4!^&M círculsd 340 Sr Mgul Mrs Unç- Frnnd zvd; Thtr 2 lcrtbs u-t:íl3h; H dns l dp;v-l /tcs Lt tm d Ntchvy; Vr n- Jã dlms Tv- nã sã ttrs s pr- fltvê mprgd pr d Flmng 3CÒÒÜ Chvs cupsn d Sr scr Chvs; Jym Mr V Cm s utrs ; ltr cm Purz; D Musp/pr TSr sd fugrç; hvr tm C n 323 quxu-s sngns cmd qul plc lós Gms; D Bs rts pr ldustrhl Sc thtdr 95 Cn-!é Dmcrtc 300$ c- brt F Mtts; D Tltr d rú Brbs funcnr pr Mr su rcbuç bm cnstruíd rg- td n crtr cntnd Uch Sffrcdô cs Frnc245 msm cpr cus npndênc Expsçã dphtr d Brsl 76 d Prg Qu nm vr r=s mss ltrr rch cçã nch- n Rdrgus rú su cmpnhr tívhés! 220 -Clh _ Fz àms h snhrt lls Jã Crvd fss mprdr S u Club; éffts cômcs qu suppurm dc qurt 206 fgur-symbòlò d crc? ds lm d cmmrc nss prç Lulu Pstlã Nctt tnts utrs pgns ncntd chuffur 20! lém s nccusçs qund cm qund Xcu Glr JNFEKVS Mrs nrnnd-s rvóls7 0 mbnt dméstc é bm cr- Mgul r- Zé Crc Crls ntru 0 sfr Frncln qu n08 gncrl nfrm vr ch-s ns 76 Bb ntr Vrt c bsrvçã - :^^#^*>rfv^*j^»^ú^*^^*#^-#*#j*^^4sr****^l^^^*^^^#^» dgnd vnçu cntr r-lu clnlr lfd nnmtc dn Plc Mltr urbs Rsult ch-s- nfrm sn d su Pdr uvdr prm Mgul cn prmdtd ntru 90 scnnhs Trst Zé 87 lg fzr fg cntr Frncln qu (ssrlur) d» Dr Ers S Lnrd Gutrrzl Chc Tutu qu br m blc fcls pns cm pln pt 79 <-n«ul Hspnh 0 Bll Hrznt Juc Blchr d Brrs typ ptt- f bld prsngm Prtcd crm s utrs p64 Zé Gvã TLLECMFNTS nutr m rtístc cclçb- lcs crmns rsc qu f qu prnrm Prpr nstllçã n trd hvr pnn dgu 0 su rsnnutud tnd clrd Fllcu nt-hntm sr ntrprt qu tv lnh 59 Dr r trn sb str c ru» Slgd pdnd Bbst fgur D Pl vlh rbus- cntr Frncln pr qu Bsts Dutr Mr Escl dn drctr Lps msm rmd lnd Crrê cc-ccccóc^gcccx^cóóc^cm tuçã d hydrntr pr pnn (güã c cm mrs srdçs trnu-s bfrncln Rdrgus rú qu é Prfssnl Vscn d Mu nfrmçã cm ccrd l Bvntur Dfrd typ f xtnt c mnótn 20 nns ps sccrrd prnl ntg rnlst Crr prd Snts pdnd cns nspctr Jsé lvs ds Pl dr Blfrd Rx Nt cnqustdr rlps ncngrunt f- pl ssstênc rtru-s prn d Dr prtr dlrétr d frm spchds s pnn dngu Prpr prmrmnt Ptrt xnlnd tmu prt sln- gnns Esgts P- nd trblh qu é rsdênc rlqund Bmbm lh pst pstç cllqu SÀVBDR R Mrqu brnts 78 nsnuçã ntrn ctv Rch Mrn TJMTELKtKJlS- D SU t n rvluçã d cr n ld d P- sgunts rqurmnts: *- -> Tlcrmm Dv rú Blfrd Rx p- qutt rzã d crtz futl séc BEBEU CRELN Clurc Gbz Jqum Mrtns R! PZ cd Cstr Gntl Nrbrt cmtlphn: B M 2829 mumr dul pnn d^gu Cmprç 8 Srnhqs Pr tr brgd cm mnt dms Tup-/ d/: *tf Pr bln ^v-dr qund n prmr ct s fn mnnd unu dns frçs qu lvrm bll Mr Flmyr dc b d l- Dstrct pr xplcçõs chf Scçã nspctr tn Estll Snts d 22 nns m su MELHR FFÍCN tm drgu Urdtr d rnl pln sb vctr qucun rvluçã n qu brgu Kt Srv Bnmn ntuns lhr qur qu qu Sccs-st pdnd Cntr Mntr yr Jnt & Cmp brs Jsú Rbr rsdênc t ru Álvr Rms n 62 tnfrl UlRwmm: sgunt P/ gvrn brslr cmprr Tcrrt- vr Gumrãs dz d DE Trnsr- cnscênc qu L cm sürfrz qu trbunl culnént substtund nspctr grl tu mtr-s ngrnd crln Jã Crvlh Cvs Hrc Flppc trnsfrnc d hydrmtr r d cr Blív grus Chsrn trm qul s ch m vgm pl Nrt Tds s prsngns sã Estll f scrr pl ssstênc PNTUR PSTL Fnllcu t-hntc-m nst cptl Lps Hmn Suz Smp bl r-s Mltr m sís prg Rch Mrn pr d Cl fórn sc Mths lbrtn sb Ü nspclr-mrm qur qus s funcntôn d tl nstu pst Mrqus Brrs Cst n clrçã m- WÊrmWí Sr Jsé Mrs Nuns Hlfrt qu xst Junt crtfnd pr cn- cnurs ncm srvç s 0 hrs CNFLCT MRREU UM SLNUM MTERES STND LC E PEX d Nscmnt Th R Jnr Trnmwy dnl pnn dgu ttvbu pssívs m frbvntur gl Nvrr pl grrnd qul DD DE PLC 0 Lghl tu Pwr Cmp Ltd Wldnv mrncrnç cmtns cm s cnmnnsls Nu ps- trmn s (PtXLN) ns sus mãs s funccn-: prm slctrm Pr mtvs qu nã fcrm purntôn lsé Ltlí QuírS; lunr qu curt mnqum prnul> dc Suz Vrgín Mrtns Nrnh chns mputçã tl s dnttr s-gns tst ncd Vnz ntnçtt vr mphn r rrstnd ds stblcu-s hntm tr ngnt spcl lu LNCLN FRD Rdrgus Cs-l m nu hrr )gò00ô00c000cxx30000^ Càrrns Slvdr Grc ttll Mnl CnsttnM qu mu nhl pz pub-lf s msms s Vã Jsé Slv 7 pr ntôn cnflct n prgs / Prnhs Mu lm s hrs s Slã Expsçã Prmnnt! crcss frgl dc ts s utrs fgu- t vlnt tn Pqut Mnl Jsé Pmnt clmnís sss sr strçr Pnt Pnsts lmçds zvd chm Frrr lvr Wncslu Escbnr Mnrch Frncsc Vr rgrssnd mu pz ó cprr mus prsntrm çhfã ulu nspctr Cmprç cs- s vn Mm S 34 Prc qu Mr Pnh pdnd pnn dgun Frm trcds vrs trs n fm Mnl lvr Rn sm qu h qulcõnsttucès vrs NTERPRETÇà pl stvm frds sld cu- v cncr ust pdd ds Snts Jhn Dunhfr Frncsc Cr- crptr 3* Dvsã Tlphn Cntrl 223 qur fundmh» pr suppr utj nts ssm lvs Crrê Jsé Mrtns Prr Ln d ts Crvlh Júnr ds Pdr Gus cs sm- Plc Mltr Mnl» «> Mnl Mrcr pçé Rms lm cm Bv d Exrct Júl Lm Est Luz ugust sld Pul Vn Schlgm Mll Lnlln cucr- ns; pdnd crtdã qu c ndspnsvl é qu s rlh squr hmbr d msm ln Eulln Rch Prr lvs Slv Sut dc vlrsr s prsngns nd ld trvssls pr bl qull cm lbn Rs ntôn du Cst Brrs tfqu-s 9 ( ) ds fctrs trs frmnt? n pt Jqum Pdrs Frrc Dlphm nc cnscênc PRT LEGRE Lur Suz Furm mbs s frds sccrrd:-! tn Jsé Ds lzr Tr prd Gupré: mvm Cmnuncm s qu psyhlgcs N sld Mnl lvs BrtS rsts Pchc d Mrs Mn 9 Clllc mdc-crurgc Trtmnt 0 ccupç fzr grç trmn pln ssstênc pvd Sã Dmngs nl ugust ds Snts Mnl Estvs Crrê fllcu sr ntrnd d HsRpz cóg cm curs cmplt s mlésts s vs urnns Cur ndvídus Jvsnc ndrn s dstrct ZJã s Gl Jqum Prr Squr rp pr prcsss mrns Prs Rnsttut Bnmn Cnstnt fn pns shr-s rbt qu cnunt Lurtw pt Prmpt Scrr sld JuCMTÊ GRPHC ELETRL Slv ssssnrm GnçlElvr D Jqum cm QNRRtlÉ 0$ G$000 Trt-s l Um f rclhd Hsptl Cntrl gn Jsé Mllt Flh v cngr Knl sgr ndrn cm ds trs Cntnu ntns mvmnt vs Gdnh lbn lvs Frrr Th- Tlphn Vll 903 Exrct fcã* d r s;tr Prsttts glps 0 qu s vr pstl prcurd ndhcsõs Cmtê snd nrss s sus cmplcçõs rz Custd Slv pdnd pnn» CHU D MNBUS E FRCTUs sssns lugním n drcçã rmsss cntrbuçõs crrspnnd nvlr Bvntur D Pl Pqutt rchts strtmnts rhuntsnís dgu Dfrd CLVCUL RU Vrmlh Lg Dthrm Ds mptênc Nvs Júl td m td spttv mnbus Cmmsst Brrs Trtmnt \rthur Slv crvr qu pr tmu pl Qund fsclzv lgd llnl Gurrr sã Excutv ç Dthrm-cgulçã J prvncs Cstll Jsé Txr Jsé Crvlh crnucptur ds nã tmss zs ss vô qu s Emprz ut Vçã Lmt mpr -;cm 9 pr s F p) hrs 5 8 gur Drmnt s 7 s 9 hrs ( pdnd pnn dgu TRT LEGRE D 0 ús 5 nss lt sbr nsgnfcn- gd mstm gnl Crr Sn- Cmtê mntém m su s ru Fr hr mrc Dmngs c frds sgunt rsultd crr h r- ru prnd tnn sltr 24 nns rsnt D prtun urn Prs Rzn tmu prt -Ru Gnçlvs Dh J d sss Prtctr hbrs ntrprtçã fgurs Cnc sbrd drctr Pnhr pdnd 8 ús c sscçã plnls pl f Mndnç ru Sã Clmnt Cl chu d msm n rvluçã 923 cm pst m* n 50 2 nr Cntrl 2488 Turf: rprsntçã trnu-s mnt- n pssr pl ru Gnrl Pclydr r- tã ssm cm pssl prftmnt l r cln Prtnh blld fm lstmnt prcr Prc Clssc rgntn tnt ms pr bnd frctur clvcul squr mstg ncrt n *** * *-é- + -* *++ ltrl ds sscds Prêms: 4:000$000 8Í * -750 vctm ps mdc n strlnd-s dc rtsts vlescrptr Eltrl d Blc mtrs Vncrm: cm Brrchnh; lmntr dc sstnc f rclh Hsptl Tmp: mnt s ds úts prr funcn tds m 2* Curt; cm 3 Vrms Prmpt Scrr s 0 s 22 hrs dmngs c frds 4 5 E pr ms qu s nã qur pbrgrm S CMDRES hnrs ndurnt td d vn mr Cl2 Prc 00 mtrs Vnc vlh chvã : Emllu Mr Slv 57 nns vcnt 64 sbrd sl ds funds plcr 2 Dlrs cm D ccrd cm rt 08 d rgulrm: m Dvrtd; hbtu c-s psss Sr rs ptz brslr ntrçs rsnt lxn ru Snt t sts cbm mnt drctr Cntrl d Brsl Tmp: tr mnhã ms bll drn 43 mtvs mtru m futs scn d x- cmpstrs pr s bstnd-lh cnfrnt Pnn Vncnmu ttls mtrs 200 Pr prtcnts 8 rcr n Jrdm Zlógc dscussã pssnd ps lut crprl MPDVDC >R NFLUENZ B trnrrs Rmu Frnns Rbr d rm: m Plvrn; m 2 Pérs Tm- 2 ct cm Sr Jã Brbs pr cm mn Hvr un fstvl nfntl cm CNSTPÇES Mr yuntnnn 20 nns c m c- MlMUM V C Quntnlhn u Hlr Gnçlvs Bndct Lps Prr xstnts cmdn mérts p: cmprvr s sus Sbstã íunçã ts s àttrcçõ?s <XXXXXXX)CXX)C> Mll Mrr Dcmsthns 4 Prc 500 mtrs Vncfl ctrussl Prqu rnh qu tm cnscênc d qu CXXXXXXXXl^ stu Slv t «cm: Brbs lymp DEPS DE MNHà qu Frncsc rm: m Dvn; m 2* Bqutn tc _ xnru Jsé Bllrt Muncy prtcnt nfntl tr lv- st fznd Tmp: s 6 hr«dstrbuçã cs4* Ds nmd sd tr cnfrnt CELH pr VncSMÕES 400 mtrs PLN PPULR 5 Prc crpturr Cx Ecrtmc; Nclsn blhts ncrcjcs pr srt d prsr t- l! rm: cm Cr; m 2 Dmrr»##»#>##»»#»»##»»»#< Mscrnhs Crvlh pr tr bnd- s (grtut) ts s crnç: SEGUND-FER - HJE J S«UJND-ÍKK HJE W- r\ - < [% 35 HJE 5y** í l Tmp: 9 fl fl fl gy 5 f t nd stçã n srv; Flrn F- nns qu cmprcrm Jrdm Z Vncmtrs 400 Pr G N tl s 230 hrs: gurd Crds pr tr prtcd rr rm: m Cbrr; m 2* Myícts srt tr nc s 0 hrs gulrdus n stçã Cmp Grn; Tmp: Mrclln mchnst 4* Gnçlvs s 5 hrs vluçõs gymnstc trtcs ffcçõs s 7 Prc C00 mtrs Vnc; Trtmnt clss trnnd sm fft st nmçã p-ls lns d nsttut- M Brrt rm: m Crb; m 2 tquy d sprt Cur rdcnl s cntusõs Dstrbu 232 prêms n ttl Rs 68:000$Ô00 pr str msm rspnnd nqu Dtnr Suprs nsnts ts s nts Tcr bn nu;cl d Grêm 7 CRLL-RM ] J ntrss luxçõs rthrts rh- ;! Tmp: 05 5 TÍt dmnstrtv; trnnd sm fft dc Julh r-tm-ttt ^v hwmu n^t»< ^ Vnc nmçã prtcnt cnfrnt cftums nyurtnrs ts -mp- fc 8 Pr - C00 mtrs Funrnr r 0 s 0 2 hrs EM TDS S CSS DE LTER PERTVS ds ccnts sprt-;: fctv xtrnrr Euclyk» Gnh trnptrnu DN SN TES rm: m * Tulpl; m 2 Bylng 3 N ru $ cçõs dvns cnt prtã d Uruguy Engnh Nv! vs Trtmnt pl l tn m-» 0 Td( dmng c ds frds s hvr prtvs nçnts Tmp: 05-4^ pr tr fllccd st ds bns frqüênc GRLL-RM lt -«-»í Vnc Dthrm Só gm 20 mlhrs mtrs d- 500 D CPCBN ^«~ 0 Pr Tmrm: m * Fr; m 2* lrcc prdr VST ÚNC EXTRHD PUBLC * à prrtr P: 98 d^ nvs-sí! s D mvmnt c sbbds NT é brgtór smkng q csc n rsuusns f?00t 288 í R rgulr qurts Cntrl Cm grn prtc-ds hsptcs *****+*+++++*+++*+ rr *:z<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^k_f:_ mr^s-r **** fxàr^^ msruuvm f l cl* ncísc s» lrtn E-^tcnt y *C3-740$000 5ftXCXXXX>CCXX)0<XCXXX)CXXXXX)C^^ Xs Í^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^ ~^BppWBlt?g>- Prtc Eurp B r;urpu_ -- Cnsultór: Cn mpér Tíl M&SSS3&2S& S^y--^gsT5S^P^!»*>^qgg^^^^^: ^^^^^ tssms^» l--rjs R Brnc» -: í: sstnblt «- --:-f drwnt Ç PRPPf Wllt HS-X VD S DESCBERTS DE UM SCENTST BRSLER [ prhíbíçã d trnst vçhículs < cdrs n zn cntrl d c sld nd «Pnt zvd» mrru bld N cnllct nts utrs flmng n mrt tnttv plc Prprtrs 0 Cntr ds^ncpí ^<5Ç?/\^SÇÃ0 DE sluçã d prbí m JRNES E RE SSTS Wllfííl lll lll ll tplf üc Pr sclh «Juc Pt» crc rv QUEM CBERÁ VCTR ; JB Jlll dr nnsbt ll 0 nspctr Águs Esgts spch n nspctm BLÍV 0 nv rgmn n r Frl brs cntr Sccs fcns RU Fz qulur trblh LVRS - RZÕES JRNES - ESTTUTS Fz cmpsçã S» ntyp tn qulqur md Trblh grntld Mchns nvs Fundçã prft SSSSNT Scçã prltr FND0RDE PNS Dr Lt Cstr Turf n R Grn Vrs nmçõs xn- 0 fstvl nfntl mnhã rçõs n Cntrl d Brsl n Jrdm Zlógc LTER FEDERL Cpcbn Csn-Thtr ^^^^^^^^^^^^^^^^4 «m ÜUUUUUUUU M* Í V «mf^t^r^lmln^j-cstr ; Q^Q Lt f M Dr Lítc ^ l Tmp 9225 } S fz J!LlSS «> ^ «** UM BELL FLM SEE^? 5 H- \ L- X -: RLLY D0LLYS - FV «W* ^ «LS «- ^^^-^^^^^K Àmm *T^^?!fífBBlBPHMBHMB HB^^ Vç^**-^ - ~!?* M&W ^ DE MELL Dr Lcn Snts ^xtbtm ^-hxt^smt^^^^*w^^^^:wjsw^ ^K f M yr y^_y_t* \T rt W y S-è *:*r*;v-::^f^^^^^^r^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r-^;:-?^^v--^vw* ~ *r t-~ -* - \ bm^^^ímbhmmwkb - ^í^t^ -? ^ ^3SBÊÊSÊÊÊBÊÊm\mWÍÊÈÊm^ \ -^^w*m*>x±^m>x u l

3 \ :*;** tv [3/ Pgn RU - t U VE» - :<:: BSBt---- ~ ~!; - - BdÉnn^^ * ; SEC UNP^ER; 9 DE; SETEMBRC) S--- cbfkfr trr-st -:-:::::*«-ws»è«s!í?rír:r u :-^ü?r -:!:*w;-r; -nt: :<:tu:---::-s->!n^>3m3 nrâímq«nmmu(mt» prhbçã d trnst vhculs crgs mr: F suspns ntrdct prhbítrí qu nnullu cdrs n zn cntrl d cmmrc 5âml cbuls crt n 2633? :nlh!b»!fn»:;!h: BBmí n rmn mnmll nl nn s ról sr ltfcm» :» -ntcj:«xustrw:» Km»w : - ;*< V mnts u tlft ÜÊ (53 T cs d ntrdct prhbtr cncdd pl Sr Dr Juz ds ntôn Prd Junr í0 «cscn^stgnnmt d trí- n sn fctvs d ntmpstv crt m! ncndb: n----nt qlnr-l sluçã qu Sr Dr cntrl l c Fts Fzn Muncpl pr prtn sphyxr zn cntrl d *$ p&víl úlíh 6 mr_!t fr sust* xcuçã d crt n- grn -mmrc pr tcd gst- dnhr nutlmnt cm spcl:- prhbu trnst vhculs crgs gnts lls srã cnvnnt- r 2633 cm qu Prft Ms scm _ ; cv nã c ;-*:ph qus frm sss r- úm *-t-- vz nrã ící-;: ^T\r $*** CKüd--tS!;: V? pcqvçns mrcdrs n cntr c mnt rbtds prqu crt ru^«t-t tr-vísí*! cvutds vcn*- tc ns rs hrs qu mncn nã n 2C83 é rr nflc grn- :: -: f chgu sluçã fnl prcvv Vr-pv?v R tm ^ ncnvnênc pr un c Nã»\!f-Hlftvdé u ràsn íã E qu Prftur ntérpz rccurs cnsguu suspnsã d n- l*cclst m trfg Sr Jns Dlcm st m qu nm grn s- n*n>s nl rã ü p- sr çspbcãbt y\:\ rüsplyctt üvíüq p-íí:-\í-\í:tv- ^ : \ trdct rméd lgl qu s sr- rrnpl mnd vr Lndrs cnsguu ncntrr sluçã u msm Dnt lqmh:* Uvdí-t R é -: vrr lvbyrttbr* * V Cntr ds Prprtrs V- hculs cm slr vrs sscçõs cmmrcs qu s trvu prsntr un smpls ntrvnçã; c Ccsíbp cutlnd s prcru rltór ntrsss ds sus sluçã d prblm Mmcpl? sscds vrm n ct d Prf- * t grns pruízs grvs dtí fculds qu rm crrts n prblm d ssntftmcnt d tr- J tvms sã dzr qü; cs gr qu- pr t sr urn qucsíft fch pru U fr nã r slvl ntôn Prd Jun só cmmrc pr tcd yr cm tmbém tds qunts prtc* CHécnS-tçKm n ndcr r rckí; - s dcm trnsprt crgs dc m chgr u:n rçlt--d ct*:- S E-: nã s ccfrn cm- nt;- dctu d h;:: ds tsd Fstçr Uuncpl nv;-t /usy-udcl- pr -ntcrn- tr E un lmm bm ntvcrd cm mrcdrs Sr Dr ntôn Prd Junr nã c:> d l Prcurdr l-rfc-u** Nã sbms qu rgümnts tr usd Prcurdr Pr- cprã crtmnt s ns--s suggcsló Nm S Ex cmmssã prtcs cnsttuí cm dssms <; npr msm cví n 2ô üs p ftur pr ízr prvlcr ct ls u trs mmbrs c dsts ftr:; àbvr-: C ttv tírôs nr ; sm s? d gvrndr C strund nts: Prftur Plc sscrã r p* Mlhdõ sprss ríõs fct c urt rgus \Mó Cntr ds Pr- Gnmrc Cntr Çmnrl; Cntr d:; N u lul E>: nppsllr P-pt--: Vhcul:: Rãstcnc c pív í; l*; hú^ü tl (-:-:-- lr-tc- Cchírpí Cntr s Cpdustr!- Vchculs ílã sscçã t mprns c fí wfcüô - fr-tr-cnt? )-l ul ctt nst prtrs d V-h^ul» qu pr ntrmd t su dvgd Sr Dr Crcul ílc mprns é t crt s u curd ç ;!:p!;t! Fr Cunlí-pcvrsu s ust- sn ur dffculdd*; sm n mnr s t t; tr ucrvt; -p^e! h {?ü y \ r Y - ls l l - QUEM CBERÁ VCTR? VW VRK 9 ( ) Cm prxnç) d l:: cm qu: s frr [rmvl chtr Dmpsy > : Tunny qu mtch m d murr ;> (>:; V tt-»--- n:*::m f púnrã p ttu!! mu-ulíl u* ds cu snd tnn bü*tó* ç Xkbr} crculs ln *} s::: s mn l-*ls:-v -tcs l p3 ÓCC (_rcr;rc--;r-c:--c-*-;x lt-m ntvm pnã sbr prvvl sfch d!: pl pnd-ss* rúsr nmrmnu- s sus cncts squnt lrm::: pnm pl vctr d-p Gn uny prts; pnm plã vctr Jck pèmb:*!* 50 p rts; pnn* pl: csã pwt:: S pãrt :)::v pl cm-! :-tnb - ltrtb: cccccócncccccccccccccc M BLÍV 0 nv rgmn n nspct- SHV»J r Frl brs cntr Sccs PZ K ) Tlírmu *(* Tup-/ u: RV: bln h-vlr drgu Dlrtpv un rnl (l L Vr sgunt tlrwnm: L cm sürp*-82 qu trbunl cvsrnl Mltr Qn sus nltrm qu xst clrçã tl nst Nvrr qul m ttvbu pssívs cncmtns cm s cmmmnsls N pss dmtt- tl mputçã «lmuus prqu mu nhl pz publ: lcl m sr strçr sss lns Mu m rgrssnd mu pz é cprr mus vérs -nsí-tuns sm qu lu qulqur funmftí» pr suppr utj- cus ^^ SSSSNT PRT LEGRE 9 ( ) Cmnuncn l Gupré: N pvd Sã Dmngs 0 9? dstrct s ndvídus Jvsnc ndrn Slv sssbnfm Lurv» Prs Rzn sgr ndrn cm ds trs pstl ss glps dc fcã* s sssrs lugním drcçã Lg Vrmlh lgd Mnl Gurrr tmu prvncs pr cptur ds cnmnss Lurn Prs Rzn tmu pt n rvluçã 923 cm pst m*- r cln Prtnh Vrs nmçõs xn-t rçõs n Cntrl d Brsl D ccrd cm rt 08 d rgul- Mnt drctr Cntrl d Brsl nmu prtcnts nfrnt» xtrnrrs Rmu Frnns Rbr Bndct Prr Lps Hlr Gnçlvs Mrr Dcmsthns Mll Sbstã Brbs Frncsc lymp dn Slv xnru Jsé Blfrt Muncy prtcnt nfrnt pr tr sd nmd 4* cscrpturr Cx Ecrtmc; Nclsn Mscrcnhs Crvlh pr tçr bndnd stçã nl srv; Flrn F- Rurd Crds pr trr prtcd rrgulrs n stçã dc Cmp Grn; Mrclln Gnçlvs mchnst 4* clss trnnd sm fft st nmçã pr str msm rspnud nqu- Tt dmnstrtv; trnnd sm fft nmçã l prtcnt nfrnt cffctv xtrnrr Eulyck-s Gnh pr tr fllccd DÍL MTP TS DE MELL prdr Jlcsts - uvds- nvs- s- V«««--#«r*_ ~ f tr tnt d nsc s- - Cm çrn prt--ds hspts Prtc r %* z Eurp Ru Eurp - Cnsultór: Cm mpér T«*l ssmblé «f J»--- ^ drwnt _ 336 l-vrs- R Brnc :l:%;luu!n: -E3222- C-s-c!-:: V ~zn su lrpt lh djputrõ c;-!:*<: S :: c:t::0 ^-v^ls-^ r*w--ãhv ^t*»^- <âmmííãmwv u n s 0 Cdr ds Prprtrs \M ncpl- n Cn tv l sclr qu l nã st mrcê dós cprchs ds qu èstâ cllçn su vnt cm l scrhm s ncssdçí dr lgítms pvct En: r-lh-ãõ ttul d-* m :\ pssr nqúnlr ntrsss dc xnn ppu!r(;ã ntr d bó c uffl lh Sí quts fr s rstrs s cpcrgns sscçã Üunmrcl N;:: sfícã nm v Cntr Gómrsr ndustr utrs sscçõç cnnurcs 5rnã çs v sr nt:-r;tsn_t ld d Ccntv s Prprtrs Vchcl:- pr qu urjs frts clíss X pr wtur su ct fur dnnul- ld cm uu Pícftó fr frnt rc d cmbt q-tbsqur *ts lsvs lt cmmp-j c prncpln-ntq Cn- \ d** sus ntrss- quí z-ã s própr ntrsò c pópulõ tr ds Prõprtrs Vhculs mpr- í dí qulfjutt *úr: v:m crt c-ü pr- lb tí:*-!t : vhkuls dc- crgs» cüzã csí prpàrà nrçüdrl :* ::n cun-cl té cr*: ;;c:\t pr íí pr cr vrv Tlv;: nts d ty\z- zz supõc cs q;ístã < zll: vntld n Cprsôlh Muncpl c;p!chu S 2;c n tunvcrã :: w- ppcçt s ;*!*-s:-u: prntcndstí!s:-cc ts RTíftcçõs u stí dt- t-â slu/ã d Cnslh íuncpàl gldm l C!:>! cí uru Dcc-rld prs lgl sr prt cnvrtd m l- êtm Quss t;* furã ínttkrtss prmulgué-ã srrllwlnkí prshy-ü prfct n crd J J Sbr Cst Pnt Vr Mur tlvz Sr Lurnç Mg s Srs Mur Lcr Sbr cmbtl--ã pr prncp ccrd cm nrm npndênc qu s mpuxrm; Sr Cst Pnt pr cnvnncs: Sr Vr Mur pr prrç pr dzr qu st m ppsçã Prft Sr Lurnç Még pr tctc Ms s m fôr prct pssr rpmnt prqu hvr tns-tràtnd qustã cprch q rqur dspns ntrstíc qu qu- rch! zn blqu vl dzr u v u N sbbd s 4 hrs nspr» mnt chcu rm s gurs cvü scs vchculcs pr qu blqussm qu?-tã ssg:- qund íír lc d Cnslh Muncpl vvr ps qu hv sd sus- nvmnt zn Jtcrc-s rdg*:* cm Tr* unlc rt qu r; n- burcrtc s * Pn* ntrdt prhbtró* t-r n Prcí st :^ g-v-n prvl*: sun lt pt- prvr huv rnã - rstr Cm r l ürd grn z::cl ncndcõnl tm Mcnbrs mu trônclò -crrtnd nrms pr-uzs s hmns ::v: Kt L--d h zzrzd mrtds:cmí:: pstvmnt brt lut pttrítrs-chtí cm sí st fà-tnd - ms qu:-)d Pcdsr E:íccu::v àpcpí quu S E:c l- prtn í**cr í vbr prfun pódc r qulqur mrgênc cntr cm C P V v pr ; puhlví n ccrr-í d *lt mvt Lgsltv * cdã pr qu d:r ctcdsts :*:: pr glp tã vlnts vr t-ü t <: ;*:tíí;í - vczzn dt nt fch* Crlr ds PrprctrB d Vhl hz tmbt è> uü llcntó scp- cqíuc grrd;- cstlfclécmsrt ít s üuls U S stícôífurnnd ck ct d rxv culp! Prft \ v; í-çébrrcv pr ã Crt l p- Cntr - rcts V:»-*-*:* qu íércr d r-ts pcllãu ntrd h m v quí u;:u;:*; prcuss rr!í:duvc«ptçãu : lcm úlctèvtltdcd ;;: purclllr s t«ef ns«kv - s-tl pmluã- u smpr *c * s-írl qu Prft nts prn d Judícv pm d-^r r-/\r lvrr rcrçt 2ü! :; lv v tr uvd Í rr< tr prvud \ r-rulhs* q3 rdn l í:-:ls :0 r- lr r* s c-frn s c- ms émprhgrssm ms cd -sl; Dc ::::! lürtlt-s l-::n:-t íóí: l Mgsít n ::: u c l- lsns í -? < «y 8 8 f? u hnmm )\mu \J»í;-; J! s lsqíâymâ tl s - hr:; c- 0 mrfí:; dzz- rcs C- c-nmüs ru Cunctn n 03 sb0 :*t-/*n* lólnt rcc:l r crt n rnvvtr Jsó Gcnçvs Mòél Snchcs 6RÃPH0Ü ^0 DELEGD dlph Gònçv3 qvmrdò td c~r curí cnt^u qu r nt- D TÁL n Mur ltrr -rdp -grc d :- k^íg hí-s^q sc dn ccvz» XVLÍhl -;;: ~cc-;cccx:cccccccc rspnsbltídc dt-;sc tczzüò PÃ;óí pl qu puru plc d 2 dstrct prc cbr s - Ccl Byr-: u ní-cldrt trblhs sndrj JccJ Gnçlvs X C-fvr: nt Íntcr-Prlm-nt d uc s rclhu -r; nbrgd; lr- Ômmcvcò :ín(t 0 P nv u sz- d td nts dc d:*trtr-f ír ítr- ríndó :;2 Lv Chf lgçã cçã cm prprtr cc P-z- zx tchtò tclcrrtu: cb d rcbr su ffctus cr- ( tn Mçúr lmntnd nãò tr pdd vl- nt:; dlph Gnçlvc:; rã s chv chf Scçã nspctr Frl brs Gntrb Sccs st tulnént substtund nsptr y;rl qul s ch m vgm pl Nrt nspclr-mrm qur *u rs funcnurs ncm srvç s 0 hrs trmn s 0 s funccn-: prm slctrm sr-gns qu fss ncd hrr s hrs s 7 pr s msms s prsntrm lmçds clcã Prc qu nspctr v -ncr ust pdd nts ssm st « Dr Lt Cstr Clnc mdc-rurgc Trtmnt s mlésts s vs urnr? Cur rp pr prcsss mrns QNRRtlÉ c sus cmplcçõs Prsttts rchts strtmnts rhunstísnís» Trtmnt mptênc Dthrm ç Dthcrm-cgulçã J D 0 ús 5 hrs 5 s!) cm hr mrc Dmngs c frds S s hbrs Ru Gnçlvs Ds J 50 2 nr Cntrl 2J88 7: fstvl nfntl mnhã n Jrdm Zlógc ptz hbtu c-s psss cmpstrs tr mnhã ms bll d l rcr n Jrdm Zlógc Hvr uu fstvl nfntl cm funcã ts s Urc-çõ:-* xstnts cm: rnh qu fl ctrussl Prqu nfntl tr lv tc _ Ds 2 s 6 hrs dstrbuçã blhts nrs pr srt d- prr- s (grtut) ts s crnç5 t 0 nns qu cmprcrm Jrdm Zgc srt tr nc 0 hrs s 5 hrs vluçõs gymnst p-ls lns d nsttut M Brrt Tcr bn nu;cl l Grm 7 J Julh v Funcrnr r 0 s 0 2 hrs prtã d cnt ru J Ptrcmu trnst ds bns Engnh -Uruguy Nv Dr Lcm Snts n cs qund ncênd *ctrçcu s bmbrs chmds cucgurm crçscfcvçr íg c ::t:g-ul- :cr mrs mus qu s t rfrs cm \_mt \ Sgurs só n n íqzâr NÒRTH-BRnSH T ttn 45 N 6963 NCKN-UÜS PGS EM 920: JTENT ML GSTS Dspchs du Dr Âlb&? Cunh Frm spchd- pl Dr! lbrt l Cunh- drctr ls Srvçs Snt rs s sgunts -cqürínus: lu Vcnnc lvtrz ndtf-d; Gumrãs ò: Frnns * v-t dus fórrçõ: rlv mult; Mnl Rt Jclrs nfrd: Dmngs d- rú vs s nfrmçõs nfrd; lícnsb Slv rlv - multn; F P Eclh Flh frd t ultrrs lbrr- çõs: Fcrgll Hph cncd 00 dns; Emprz Hhrmntü Bx Flnns - - frd tú ultrrs dclbrçõs Álvr Frts Gumrãs frd Dr EstlHt LnS fu Brslr d- Sc ntrncnl l Urlg dc Prs Sc Uvcl? Brlm Sc Br-slcr Urlg l sscçã Frncz d Urlg tc Dnçs ds Rns Bvg rsíl Urclhr (Crúrgcs c vncrs) rst us Rs X tlltrn-vct Dthcrmír Endscp Lbrtr nlyscs C s Sudr c utrs rcurss dr csnsclcdc Cnsult- RDRG SLV 33 _ C Ds 5 s S VJÃRÃMDE GRÇ «çã D Pcd fncu hn- ] t:-m pr cnt l dvíscs mínsís f pssgns n mprtít; 4süS00 l u cnbrru!:;-: Sã Pul prn trnsmttl nuu n vz mu mnntü :ryu s mòus vvs grcm* t:* Pó cu* crt l> uz nã squç su vv cthsnsní c su -rn uxl prc--dü cm üstn mn pcsslmcnt z mu pz pr qu CuníVvrcu Prlmntr ü-lzsm sus trbüs ct nn : chd d P Jnr líòr qu Cnf rnc çbn l- rlzr crm uutícs su br cpr vr dc *^ +* ***+* r*^ übllü ú mfl 5 s s ílyy ümru» 0í:PlUS!n[ ^ DÂnn LMJJt üt bhwmh ^^S^í m s Wm&m ískhp mfm l^^mm t:--^::y-:r^\:c:-//::\<t WP C«í JÜ >>í & - TkT ^f^>^\^-vr*t^ -l-t Vm ;v \W&Âwm> - - **- -^-^m--: - :-T ^^^---^ ^^_m mrmà% t t_bbbb_l m_wm w m ^^T n :! ué-t J;s -:- u ãu í ;: :2 : ;* trn nttr 6éfí rmíg ncu p Cfrm fund f chcnntò mplmnt pl ft-nndè cnuvs ntcd tp glfrmértõ vnc pl grup rlzu-s sbbd : qu tã lsnt?cssrdru-nt tr m nugurçã - ffns -rmlsts qu cnsgurmtrnr v prs- tu Qurrcbr cm su rm:* snhr mnhs fcctus suçõs xrphcs cnhc ctròs cm ntllçã mgnfcs rvst grcultur V ns (ps sts rt Ubldn d mr n-*- grl ffcrs próprs -qucll grn rvst () Cls Bym* sndr tõ U7- S PUL 0 ( ) hr Estvrm N prsnts ntr mut uvst u nvcdchs prt Rbrã Prt pnlícs d n*m cpc trs flcnn Vrfcms qu cnduzu d xcllr s mchns psss cus nms u;; scpm s rgrss st cp- srs: * Frncsc Lss b rgnzçã sub-rctr ls tl s délcçõs strngrs -XJ Cn- s (fxs dc typs Crr:*; putd c utrs Nrvl l frnc ntr-prlmntr d Cmn-rc prtncs > Frts; dr ct nugurçã Rul Xvr; putd dlph Drgmn; sndr nglò Pvn chf qu cnsstu lg;ã tln! f lv n funclnrnnt d dr: Frrc Brt pru cmprcrm scrtr grd mnfs- rvprcsunnts lts utrs!;ã -nrss lmnts us nsss Jrnl; dr sés Mtt drtr pr prt ds mmbrs Vngur; mr rlv dr Júl Brbs; crculs dr scs Snts Ntt; dr Jsé Flx; clôn tln rdc nqull rnlsts dr Vcnt c snd- n nm ls ptrícs sgu- subnd vln; rprsntnts s RU; Crr c Mnhã; Jrnl: Sr (luílt Gudugl scrtr prsnt prtrt stnd d Cnsí s trublh Esqur; Ersl: Jrnl d Brsl; l tl cm Rbrüb s mnfstnt? pdçã -n- s ncntrv rgurm sgur nthussstcs vvs lut! Gzt Ntcs; Mlh; ms dcs f srvd chmpgn Pr Td» tl n Brsl sndr Pv Bnl Mussln usnd nss sã scpm plvr dr H -?»» dlph Prt Qund f bldccã *d drctr-gírrt uptn *-- d br- t-r cm lhnt mcsr Cmpns s llcgd- mrvt Em rps plvr: rdr trçu ll curt prmnênc ll p fzr pzqtc pss pé pl d?; vstnd mnts t sr d ncrtzs sncr- qu V ns Cmps trs p; ncp-s pnts ÀV st hrs spcrl pltu chgnd qu s fl c m ín^ cntí^n0^ T^0- mnhã - CK** tnc S^ Lnhs Fns cntund rtgs «sus rnnnecncs í - ] cntu qu crt vs uvu fàèn- lyu r q ffrccír nr 220 RU D LFÂNDEG N 229 SLà RENSCENÇ ts s ní-hs :- Cl dàüsfè -:- «33 dmngs Durnt s mnbrs d Exrct rgntn BUENS RES!) ( ) Em LVRR frn * Cclnn Vlcnc Prvínc d Cr ntts: r R Pr- nõ qu trn prtv rm-mcís nstrnts FRNCSC LVES qu vrm srvr ns próxms mrtrí furdu-sc Mrrrm fgds Fl rrd C * trrbr-mór d Rc/mcnt Srgnt :l ds* crb un-nx-rpt flh HS Bus d uvdr Ul R Dt JNER d Srgnt tllft Slvrm-S tpcrs Rt-mttms rsl ctkzc tzrf dc; t trpulçã z c-n un-js «sm pdr >r?+*tr***t r+f*4ttttf**tf~*ff+r*r utr cncrpt ntr Znud Ss cl-llrr d R-ímnt»»*! * Vd ns Cmps pnr qu ss-r- Tt*l N 6õ5fl S/t R^r^^? rss- n? PREÇS DE LGUNS RTGS: m scnn \ rsu q xb lrr n snb T» Fb S lyvcl plntr q sbã plntr pn/ kf Trmnnd pr dzr qúkcís Plh d s * ffns nã rm cm s qu pr- Tl sc (s s c- J rngn: blzqun qu s rgulhv ds rs) ;:ntv cm sgurnç d zx ct: RndrVn (ts s crs) 5 stv crt ds stns ns: rr Rd ;l publcçã qu (dt r p;: ç fm Çréç sltnpd (ultm dssm nr s mlhrs cnsnrrnts nv) s qu crrs-: crrspnm s snvlvmnts u Ghcmscr tcchnc grl Fn rçã l dr dlph Prt Lmh frncz cm 220 usu plvr tm nm mprns lrft rprcsntl l pls srus rís mlsy0] mrcn stmpprstgss putd dlph Br*****- ^0> (pg^ç m Suss m s 2S400 6$00 $800?000 -S000 6$000 5$n 8$800 2S700 2$000 }$00 «u mprvs f flz vbrnt pntnd dnrsvlndnt* v crul Vrd sürlrrnt rtgf ncmp-hcnd d rnlst prfssnl tc Jrsy s cllts Dcr«Vt*7 u ms ^ssu lgs : ^rur» ** *«- chs* tc*** c clkgs qu ^gwrn fzr v^r \ PrcÇ S qu sfm ntr nós un-u rvst -spcls -vru- cncrrênc xstm pns rn lguns cntrs n- ***** Nrt Nã cícnknd su cnthussm dss qu rdr qu? prccdc- mbr d^scrrtss dmrvlmcnt s nrms ffculs qu; trvcss VJ ns Cmps nunc s pdír rvlr ntrmnt ps sõmnts hmns qu mu- rn hnstm*nt n hprrs ü rsr- px s xprmntm Jfrrrm cpzs cmprlndcl- E r pr st rzã qu snt mmtnfü przr d prfssnl mprns tm Vírfkr ms t FctbH n Méxc MÉXC D ( ) tm fctbll U Rl Mdrd vncu d mrc Club pl cntgm dc 5 gls 3 sgund pr Nw Yrk n tm pr-gm pr Hspnh ubr próxm Dr Dts Flh Tct Ultrn-rltU (grl lc) SyphlU 43 urvs Nr2S70 3 hr*

4 «ft Pfn 5BGT T)-FE T DE-SETEMBRl RU - >C X_>--C_C_ Bll mrc vctr cu trphé srvr glrs club pr cm ll írrlr_s «*^W*S * «shpnd Mfu!! BX smém CMBTE DE HJE ENTRE RS - BR T _ B_CK«l_M_ ^ E h fnlmnt; qu sbm - rng pr dsputr cmbt rvnchs vlnts zs d murr ndígn prtu_uz Rs Brt c Jsé Brckxnnn Vã ss md tr stsfts s Sus ss s pts rt dc Tut- Lut frtmnt rtnunc tds sbm qu ll nvlvr ttul dc cmpã d Brsl Prtugl ps Rs Brt snd rrtd prmttr qu su dvrsr h s prclm ssm cmbt h ms mprtnt qu nst cptl s rclsu Drby Club lvu hntm fft n su przívl prd ru Mlt Mchd 5 runã prsnt tmpr Pr ss f rgnzd cxcl- PRGRMM lut mdrs Em 3 runds lnt prgrmm tnd ds grns prm-kh mprtçã luvs 8 nçs prv ffcl l : 2 lut Ps msc Edmund 0: c 7 pn Stmbr cm hmngm t nnvcrsr d Dr Estvs prtugz _ Lucn Bngl Pul Frntn tln Cm ssstênc rgulr tv nc mvmnt tcchnc snd prm- Em 6 runds luvs dc 4 nçs Jh r prv dsput 0 prêm Mr- 3 lut Dmnstrçã Wltr (cmpã hynn) _ Ervn Klusnr (cmpã bslut Esth- _) Em 3 runds luvs 8_nçs 4» _t Ps m-méd Jsé Su Vctrn Pdr _ Kd Smõs chllngr cmpnt crc Em 7 runds luvs 4 nçs 5 lut Sm-f nl Brun Sp- (tln) x Hbrt Bls (br»slr) Em 8 runds luvs 4 nçs 6 f lut Prncpl Rs Brt (cmpã prtuguz) _ Jsé Brckmnn (cmpã gúch) Em 0 runds luvs 6 nçs Prçs s ntrs Vgrrã s sgunts prçs : cmrts 00S; crs rng 255; crs smrng 20S; utrs fls 5$; grs 85 Pl Sgrd Crçã Jsus _> g_*-_ «t g» hntm n tmrty Ultmtm pltd pr F Brnzscky gnh prm mprtçã Fryl nurt sf drcçã Rs vnc fcl Grn Prêm «7 S ml *-í» Rsultd Grl Lg gré JEQUÁ DERRT- ESTRD DE FERR P_ 3! F brlhntu ncntr hntm rlzd r cmp lh d Gvrndr Ü Estr Frr vlrs cnunt tríéll»; prtu-s cm lã só vd nflc Grvn é qu í vncd pr X gls 3 Ü tm d Jqu f frt vlrs cntnd- qu s mp;: cnsrçã ds n_ws spurlsts mnstru t su punç _nt- dmrvl rsstênc d Estr Frr tmp trmnu cm sr - gls tln fz s pnts d lqul_ «Crdur luz gl d Estr btnd pn-lty N 2 tmp Gllz Pnnmur f rm s 3 4 gls d Jqu Z_nh < Grdur rspctvmnt «! 3 d Estr c!_ Frr Cm uz tuu sprtsts l- Jrt Frnns qu cnfrmu l_v_td cnct qu gs ns crculs GrpbSc cm ds sur mlhrs rbtr3 Ns sgunds qudrs Jqu vn- n pr 2 rcm 0 Uu- d Sr Edurd Bh 53 kls Nã s cllcrm: Bnn (B Cruz) 2 Dcsv (N Gnzlz) 49 Brs (C Frrr) S Clrm (B Cruz) 49 Nã crru ltcln ç cm 500 mtrs Nã s cllcrm: L Mr Egé ( Dffrnçs: crp 3 crps Tmp: 09 Pul smpls 38$400; dupl N sgun crrr Vlc Frr c Príncp ( Mr) Est ultm (Í turm) crru fct lmntvl: chu nutlsnd-s cmpltmnt ds cncrrnts cvll Príncp Nã crrrm: Mntmb Águphy 37$500 Plcés: $600 Mvmnt l psts: S9:270$000 Crdr: pltd pr ctcl Mr chu nutl- -nd-s cmpltmnt pr crrs Ḋffrnçs: 4 crps 3 crps Tmp: 7 Pul smpls 2$000; dupl prprtr Entrnur: Fó flh Z tv frctur xpst ds subcrpòò EM PUL 24$G00 Plcés: 0S SPUL S ( ) Cnfrm Grn Prêm mprtçã n Mvmnt dc psts: 2:824c mprtdr: prprtr Entrnur: Eur ffcl d Jky Club Pulstn f nnnd rlsü-s h 30* cr- 750 mtrs f btd pr Ultmutun lg Mrgd rsultd grl ds prôs é sgunt : drgd pr í_ Brnzscky En) sgund PllEM VELCDDE (2 turm) fcu cvll Elctrc cm dffrnç 3 crrr 3:500$ 700$ 00 pr Elmntór 0:000$ vrs crps mtrs mtrs Vncrm: m * Th- utr crrr qu ssu bstnt mprtânc f sétm pr ntrncnl dnt chg mcnn- Unvrsl Bmbln TNDYR (B Cruz) fm ulzã 0 nns Uruguy t Pccdr Dlgd qu crrr pnt prcnd tr sgur vctr f clhd surprz ns prxms d vncdr pl pltd d Surz qu fchu cmplètmnt prv mxm Prêm 7 Stbr m 30J mtrs fcu rduz tr cncrrnts cm usênc l N- gtsc Tcturn Gãvnrnl sgnl d strtr prtu trncu cnsttuí Tngury Fryl Murt Prsnr ncnl pssu crr- d pnt dstund-s pru ss ds cmptdrs- N sgund cntrn du pst n flh Sn Rb msrlnh? n vngur psçã st qu ptrdt pr Fryl urt n ultm curv Entã flh Juz Pz cm p (lmn ntru rct fnl sgud Um snhru du dnt sm pr trblhr sttnd cégn s vst 0 utr pr dc ctrt psnd ns mrs ncsss p ãs psss crdss pr ulm d sus qurds pnrnts - pul Sgr Pxã Mrt Nss Snhr Jrsus Chrst cs mln pr su sustnt qu Dus tdt - Tngury slctd ú pl su plt rcmpnsr í ru tprú n 23 cs E ssm trníspu-èrm st chgn tnd vctrs trs crps (nz) pnt ru Nvrr Bns dc CtbV tprú m rnt prtã Vntgm sbr Tngury qu pr su vz ruu nst «ccç rcbms qulqur mntv msm dffrnç sbr Prs- sml nr ultm prv f ssgnldn cm vctr Rchul qu snvlvu crr lcnç sbr flh Scrp rp Bònnn ttngnd mt pr crp vntgm runã qu stv mgnífc trmnu cd -csnd mvmnt gl psts n mprtânc d 26:22$000 s ckys vctrss frm: T Btst m Sts Tch c Mddr; D Surz cm Hndu Pccdr; B Cruz m Jundyr; F Brnnscky cm Ultmt; C Frrr cm vnturr; Rs cm Fryl Mu-t; Fó cm Rchul Rsultd d d 8 stmbr 027 (r ps) PRÊM ( DE MRC crrr 3:500$ 700$ 500 mt rs SNS TCHE (T Btst) msc zn 4 nns Sã Pul Sns Dré zlé d Dr Vrgln Pv 52 kls 2 Crvãntés (N Gnzlz) 52 3 Cuc (B Cruz) 52 Nã s cllcrm: S (F Brnzscky) Brbr (M Trn) Frstr (C Frrr) Qutut ( Fô) Hl (D Surz) Nu crru Estrll dlv Dffrnç 3 crps crp 2 Tmp: 03 ul smpls 44$200; dup 25$000 Plcés: 24$800 2C$300 s ólcs utrns msm grvz pr ^ vlnts qu sm» cm m dus hrs cm _ GR DÇ REGULDR _ CLM_TE D MULHER Cmbt CLCS UTERN m dus hrss ctum dlrctmnt ns nflnmmçõs d UTER d» VRS FLUX-SEDTN é»çãn prmrrt_ «ffz m tds s cs» sunpcnsò» rr_tlrldp» REGPS EXCESSVS flts dc rgts RE- GRS DLRSS crrrnnts CTRRS D UTER _3rs brncs ccntí EDDE CRTC N» PRTS ó prs uxlr prqu lclt dmnu s dr» EVTT S HEMRRHGS FLCT-SEDTN í n cm cptmn? rsultds r» hspts m»t_t»l» nd smpr RESULTDS CERTS Lcncd pl D N S P b n 67 m 2S-6-95 Mvmnt psts: G:550$ Crdr crnl Juln Mrtns Entrnur: Jã Frncsc zvd REM VELCDDE (* turm) 2 crrr 3:500$ 700$ 00 mtrs MEDDR (T Btst) msc zn 0 nns Uruguv Encr Águ Fr =:_ Sr Chrstnn Mchd 49 tls 2 Pl Ngr (N Gnzlz) 49 3 Flr ( Fó) 52 Nã s cllcrm: rgntn ( Btst) Tymbr (F Brnzscky) Qurl (L: Suz) Edsn (J Escbr) Nã crru Tuc Dffrnçs: 2 crps crp 2 Tmp: 72 Pul smpls 45$40(); dupl Plcés: 28ÍS00 45$400 Mvmnt psts: 22:090? mprtdr: Crls Cutnh Entrnur: Mnl Mll GRNDE PRÊM MPRTÇà 4* crrr -- 0:000$ 2:000$ :000$ 750 mtrs ULTMÁTUM (F Blrnzscky) cst 3 nns S Pul Cn Lcnr Qunn d crnl J M lm 50 kls 2 Elctrc (D Surz) 50 3 udênc (C Frrr) 50 Nã s cllcrm: tmrty (_ Frnnz) Estm (T Btst) Dffrnçs: vrs crps 3 crps Tmp: Pul smpls 2P$300; dup 27$500 Plcés: 4$00 2$200 Mvmnt dc psts: 32:56$ Crdr: prprtr Entrnur: E Mrr PRÊM BRSL 5 crrr 3:500$ 700$ 009 mtrs HNDU (D Surz) msc zn 4 nns S Pul Clpn Chr d Sr G Cms 5 kls 2 Dplmt ( Rs) 52 3 Chnz (B Cruz) 50 Nã s cllcrm: Rduct (T Btst) Crml (C Frrr) ncr (F Brnzscky); uvdr (L Suz) Brux ( Fó) ctv ( Cutnh) Nã s cllcu Dmndr Dffrnçs: 2 crps vrs crps Tmp: 00 5 Pul smpls 32$700; dup G8S-00 Plcés: 8700 c 33$00 Mvmcnl d psts: 36:242$ Crdr: T Lr Cmp: Entrnur: E Mrr PRÊM 2 DE GS» G crrr 3:500$ 700Í mtrs: VENTURER (C Frrr) msc cst 6 nns rgntnn Dmnt Cudlz d Sr Jã Bsts 52 kls 2 Luqulls (D Surz) 5 3 Fgur ( Rs) 52 Nã s cllcrm Prnccznh ( Cutnh) Bàhn ( Fc-) Nã crru Mngnrtb Dffrnçs: cbç - vrs T-mp: Pul smpls dupl 25?000 Plcés 2Í800 nvmnt psts: 39:040$000 tdr: Evrst n Eutrnur: Mcêg Jhn PRÊM NTERNCNL 7* crrr 4:000$ 800$ mtrs 3 crps 22$300; 5$500 mpr- PECCDR (D Surz) msc cst 7 nus Uruguy Crcus Pvtrcs d Sr Suz Bsts 5 kls Dld (C Frnnz) Ptusc (T Btst) 52 Nã s cllcrm: rr ( F- PRÊM PRGRESS 9 crrr 4:000$ S00$ mtrs: RCHUEL ( Fó) msc lzã 5 nns Prn Lnr c Flrsc d Sr Crls Dtzsh 52 kls 2Dgm (T Btst) 58 3 tqur (D Surz) 55>«b; m 2 Grll Tmp 8 Puls: smpls 0$000 2 pr nt 4:000$ c 800$ 300 mtrs Vncrm; m Snt; m 2 Encntdr; m 3 Lnrr Tmp Puls: smpls 2$300; dupl pr Exclsr 3:000$ 000$ 609 mtrs Vncrm: n Byh; m 2 Futurst; m 3 Mnu Tmp 0 Puls: smpls 23300; dupl 26$700 4 pr nmçã 3:500$ 700$ : 700 mtrs Vncrm: m * Kltu; m2 Mru; m 3* Znz Tmp 25 Puls: smpls 50$00; dupl 68S00 5 pr Prgrdr 3:000$ 600S 650 mtrs Vncrm: m Crcl; cm 2- Tgs; m M rtst Tmp 2 Puls: smpls G$900; dup pr Cmbnçã 3:500$ 700$ 700 mtrs Vncrm: m Drlté; m 2 Fd; cm 3 Prcy Tmp 4 5 Puls: smpls 7$300; dupl 28$900 7 prc 7 Elmntór 0:000$ 2:000$ 609 mtrs Vnçrm! m Gunt; m 2 Sltr; cm 3 Gl Gls Tmp 07 8_ Puls: smpls 23$900; dupl 35$900 8 pr Emulçã 4:000$ 800$ 800 mtrs Vncrm: m Blc; m 2 grssú ; m 3 Btln Tmp 20 5 Puls: smpls 00; dupl- 24$500 9 pr Cnslçã 3:000$ 000$ G09 mtrs Vncrm: m * Nhun; m 2 Dmcrt ; m 3* Sírèg Tmp Puls: sm- trs Prêms: pss Em - Esctn; m 2 Truf; m 3 Fnt Tmp: pr Blck Buty lg mtrs Prêms: püs Em Mfstfls; cm 2 rchr; m 3 Cândd Tmp: Pr Tld 2000 mtrs Prêms: pss Em Ls Lbrs; m 2 rgns; m 3 Cn tbl Tmp: 96 Enr- 6 Pr Prêm Clssc qu cbl Pr qulqur égu 600 mtrs Prêms: pss lm prcntgns sbr s nscrpçõs Em * L ch; rn 2 ntgn; m 3 Crtfc Tmp: 9G C Prc ntm 700 mtrs Prêms: pss Em Grngz; cm 2 Churbl; m 3 Bld Tmp: 03 3;5 7 Pr Ntu lgr 800 mtrs Prêms: G pss Em * Vvc: m 2 El Ctuí; m 3 rdünz Tmp: 09 8* Prc Vlnt 2-00 btrs Prêms: G pss Em Edctr; mptds m 2* Rtruc Prrcfínds Tmp: 257 mvmnt psts uttnglu lbl (\V Squr) Dffrnçs: crp M crps Tm- p: S Pul smpls: 48Í300; dupl 5$900 Plcés: 3Ê900 c 2SG0Ü Mvmn pss u sm m m brslr crc nz ml u qutrcnts tr(l psts: 4!:930$000 mprtdr: cnts Crls Cutnh Entrnur: Jsé Crv- N URUGUY MNTEVDÉ 8 ( ) N GRNDE PRÊM 7 DE SETEMBR Hppdrm d> Mrns f ht- crrd 8* crrr 20:000$ 4:000$ :000$ prtv Jv cylcs v *m V 309 mtrs: lgr ltn; cm 2 Rtz; cm 2 Sprntr tmp d vncdr f 97 FRYLE MURT ( Rs) msc lzã G nns S C DELC Juz Pz Vnl d Sr Rdlph C-csp 55 kls ssmblé Grl Extrrdnr 2 Tngury (C Frrr) 50 ( c 2* Cnvcçã) 3 Prsnr (T Btst) 55 D rm d Sr vc-prsnt cnvd s Srs sscds rurm-s n Nã s cllcrm: Ngrcsc Tcturn Gvrn próxm d 20 d crrnt (trç-fr) Dffrnçs: 3 crps 3 crps Tmp Pul smpls^ 25800; dupl 2 cnvcçã pr ssmblé grl ãs 9 hrs * cnvcçã s 20 hrs 5í70n Plcés: S200 $00 Mvmnt psts: _8:50$000 mprtspts dc grn urgênc xtrrdnr fm s trtr sdr: Drrtr _n nur: Ful Scrtr () Rs Mnl Grm<s 2 scrtr N TERR FL UMHENSE -c-ry btu Frf nf Srphm Ru snh Cnf Zc rm s mlhrs scrtch «mnns nfrntr mynhã C R Vsc Gm NCTHERTENSÉS 3 FRBURgübms/s Cm prlmnr dp grnds ncntr ntr-mmcpl hntm n cmp ru Pul Cszr «n Ncthry f lv fft prt ntr s cnunts d Flnns - C d S C Elt F g frc sm lncs tchnçs qu nã c nscgulu ntrssr s spctdrs s qudrs grm cm sgunt rgnzçã: Vldyr Flnns: Ht-_» «V_nt«Crlt Tvrs Srphm Jrg sr Sntnh Sylv cyr EU t: Wlmr Bb Bruu Cícr Glr Jsus Slvn Z;zé Mc Pdrnh Wlmr Dps snrlr fr trmnu ss g cm vctr d Elt pl cntgm x Q mbs s qudrs grm sflcds m mlhr» lmnts sclds pr s-lcndó qucrn prtpr p rvu prncpl JGQ PRNCPL Zc 2 Ruslnl Hug Sb s rns d sr Vrgíl Fwdrgh snrlu-s ntr-muncpl hntn lh prt pl ld tchnc ll f m g-l flh- - : qudr vstunt frmd pr ndvdus ctul frt» é mptus rdrs ns nvst» Us cmt_v mut puc mrn thnc db ssc lu qu s dstngu pl cmnlnsã s lnhs d nz m psss prcss Rrmnt qupt vnt c ds crvs usv psss ntr s sus cmpnnts s tqus n gl ncthròyns rm fts pr bls lts mpulsns pf f(_n zg s mbr puc sgur ns rbts é fb tr ; sphr pr qulqur ld s cur d pssívl uuxlu ns méds lnh mdu m prncpl fgur n cntr Lntlnh g qus qu smnt n fnsv Nã prcur ntrgr bl s vnt lu us s shts lts sbr zg dvrs pr qu s d-ntrs crrg quntt vwt rrmt mut ml bus sbrmd s gs ps- s s qu ms s stcrm frm: Ll Hug Jrdã Lndr prcdd grn fm nã prduzu qu s çpv ps 2($400; dupl 29$800 bnd ncthròyns pr su turn R ps mvmnt cs nã gu cm vms cntr Ptrpls psts f 53:524$000 Cntnps N RGENTN trângul fz Btv bm sm BUENS RES 8 ( ) F chgr mpccv -gunt rsultd s crrs h n Hppdrm rgntn: nã chg-u un prft cmprhnsã E qu zng un pl prmr vz Prc Dmcrc 600 tr méd qu tv m Srphm mtrs Prêms: C pss Em Lnn; m 2 El Crdt; m nt b lmnt dmrvl nã stv n cn- 3 Prblr Tmp: cntr méd scrn fz fl- 2 Pr Fducu 7U0 m- t xtrrdnr su substtut mut sfrçd nã - pnd prnchr flh brt pl su usênc s méds drts frm llmã n tmp Cícr n 2 F -urprz grl ss substtucã Nã smnt pr sr llmã 4 mlhr méd drt Ncthry cm_ tmbm pr nã csr utr m cnd>çõs prpr tchnc pr rcr <_m s rspnsbls psçã cntc n qu llmã ^h guns dmngs cntundd pr!* _~ru qu st bm r ns c/fc-pt Frncmnt nã prv» cmprhnr cus ss substtuçã _ td ncbvl / vnçs ds vstnt: Prc qu prt r/t trmnr cm stuv qund unu v ç;l lcl trmn cm crnr _>:d t -vburg rm m cmp dspstrs tr tlffrnç E cnsgurm cã mn lgrsbr s lcs qu tv- - n díz u mlhr 0 gurdã ír; zg n méd squrd s hmns «m nt/v-m s Mnt bm )d ípnt Cmrnl é trfnstrpd lnmnt ]r xccllcnt cbcdr Pussrí n 2- GL _CT(E«-_>YENSE Nv rh:l ds lb;á_lí_ Cng f pssívl Z: frmtv-s dfnltvmínt cn- üm hbl ntcllh-runt UmímÁnnt tqu Crd_t m xrndmnt Est < lgr (nt mç- fz hur_ls Btd- pr Lnl-r/ mlh fn-- dd ])r Álvr qu /ctlv bl s; sus Ėsts nycstbm c Zc íusshh lvn bl té s 6s -r:s frburguõnss prt Euclr _hl-r n Rus:;->- pnh bl - Buçu ngn»d; crr d lnd pss : Uc qu/vpd cu-gn r GL NCTlCVíY v4e lus lgtur _- - u 34 )2 frburgusnss btí pr cr^c-d s- Hug - 3 un: fl p - /U s l )>r d (:;_ fn cm r vct: Ncth_y v :; : * S TCÁDCtÈS Frms qu u lgr íp-c_ dr -fgdrs qu v _: bc -férr n prvvl nz d E d R! Álvr íz dffccs fns m u s rhdns m fls Cn- mbr cntundd s>cv plndd Luz f ptm Cng rnhr x- - Nã frmm n r» frmdvl zg prqu n nã )!_ hbtud unts Srphm st cm f\dn frnn m_ d csqtr d v --m ü--r F nlh)- l_m(m mp rm qn s c-ns nsupttuh Cnmrnh g;»bnl l _t prduzu ptvt htru - vlv--_ dr r;u dss r^ ^8 ptcpí vz- çmpc>cht-r- -Vhcn mut b; cntundd 0 r-p d> gn-^f nnlv_r0s su» ncttç F crnnd cvndr mós mpt-sq qu- W rc Rússnh cllcd ná mln drt prtu-s -m mstr 0 su psçã Cm bslut dmín bl é ply d Byrn príncp ds- psss rs cmps Ncthry MVMENT D JG - Durnt prt Frburg x Ncthry ntms cgu t: Buclh- fz lí-vpgs Álvr * s hlcthryws fzrm 9 fuls s f rburguns 8 - Ncthrycy/s 4 hnds frbm_unbs Nlhr--S«nss 4 crns frrurgunss 0 mplmnts: Ncthry ÍJ G_y: Ncthry 3 Zcc 2 Rússnh burg Hug S UUSJP- ( Ncthry: Álvr Cng Luz llmã 00 tmp Ccr n _ Drcy Srphm Buçs Rússnh^ Zc lm Cmrnh Ḟrburg: Bulnr Vdnh Plt Sylv Lntlnh _cundn Jrdã Hug Ll Ln r Jrdã VS _ D GM_\x E D R S_í mnhã n cnmp dn ru Cmps S/dls prlmnr d grn g S S f pr tr Ur 0 FuX x R mmttd 3 fuls trnu-s n n>_s s flnnss vrã cmplts rbrã bm nsds bsuxt rsluçu d tchnc Ál Emfm tst Sr ms u mns ss qudr d f qu nã tr sd pr] ms nl u r_ Álvr Cg Luz llmã v SVnU _\_?2!tV_ n5 Í0U bmlsc_n cnunt scrn Srphm Ply u tm C -ní _<:f n mtn rtl»_ ds h- rnns mns _dn_r>(y n_r>v f Vb Rtssnh Zc Mnlzmh C 2_0 _U R s Rússnh n- _n Unh tnrm^ dmlrvlmut _ prduzrm FDLG F t g«+ pss curts qu f pr crt (Nt ffcl s f grns cuss vctr n- D 0* drctr cnvd 09 í snhrs mmbrs Cmmssã Synrnn_; _l :Ç t_ur P uc_ Prduzu m í nc s runrm n s scl té d cn fxt5 _ T d0 ml sffr»>d 24 d crrnt s 9 s 2 hrs lg n phs mcl fm n uvcm :lrn r3 0Bé mtchnc nã vu ncss substtuçã rm ntôn Crrê Tspt ds msms trm fltd ply r d C d R cntnuu m cmp cm grn sfrç ntvl g cm Cmp Grnd sm cus _fl>np_clt ustfc - xtrm D rm drt cm dssms drctr cnvd m utr dçãé frc mdrs s mdrs Jcté mrm c ntôn Ctrê» cmprcrm D JG n sédc scl té s prmrs nvsts frm ds lcãs qu frçrm lg gurdã frbur- d 24 d crrnt s 9 s 2 hrs fm pr mm nquért prnt t gu s mprgr Cmmssã Syndcnc vnt t mnuts d g Russnb cllc ds cb phr nós pés Zc qu drbl Plt cnqust dmrvlmnt V GL NCTHERÒYENSE Cm tqus ld ld lguns lncs vrr snsçã tnn prmr tmp cm cntgm x 0 fvr Ncthry D 2* TEMP s -dprs c -_s crvs n Jnur Gnsrc Dcmn *»crtr FESTVL D VSC SUBURB- N Vã tds s p_prtrs pr fstvl qu_ Vsc Suburbn rgnzu pr próxm mz dc utubr P prsntf- -tc pr nss ntrméd nvr*r* :: ;s ms m s r_spsts r» pssívl brv pssívl fn -t rgnsr pr^run _^SSB_B 38_3

5 ífff-;* - fjf}frê^ * gn -- RS F-Flu* py-m SEGUND-FER 9 DE SEtTBt*fB*X9fv g 927 DERRTND HUTEM 0 MERC FLÂMEpM BRLHflTEHEHTB 0 CMP G 0VSC0--EMQUNT0 BÉFGl fhrlw EMFÍÀl 0: JBÃGÜ Trmnu hntm lnd rlhd cmpnt crc ftbl Cm s sprv Flmng f su vncdr cm dffrnç pnt sbr Flnns Enrqucnd su rc rchv glrs Flmng st nn dudcu-lh ms ds cmpnts trrstrs\ nts nvrms s nsss clrss ppluss qurd club vms ccntur qu su ultm mprtnt vctr ncrr dup lçã: s sus ctus dcds fnsrs qulls qu frm s ctus ll nsn qunt vl sfrç mr pvlhã qu s fn cm lm qu é vrr sprtsm; s ntgs s brblts nsn ll lquntmnt qu nã s prtc sprt pns cm s pés s ltrs vrã bx cm trnscrrrm s mtchs hntm s crrs s ms cmptçõs prtcs hntm N RU PYSNDl Flmng 2 mrc ntrrgçã qu prv nr lbs qunts sc ntrssm pls cms d ftbll crc st ú qus t ppu- (çã dl hróc ctl S Sbstã st fnlmnt rspnd -: Flmng club glrs hr ls tmpntòs dffcs cnqustu hntm rrtnd trtíssm cnunt mrí- «n ttul cmpã n nn 9-7 Est> ft ó ds qr mrcm sr xnlds cm td nthussmp psr qu srm ncntv stmul ns clubs «s ògddws qu têm n gup rpz gl«cmpã crc xmpl d línnh p prtnc vnt frt f t: ]! ;! tds <- cncrrnts cmp- t fnd Flmng r tlvz fr ms frc c ptí-! rã tru ds pts l-tl- d ds hrós crprçu d m : tnd cm mr cm s frm { Vn cm smpr ft-rm vct- pfllvlmnt lhs srrr- K í ssm qu ctlcs cnqustrm cmpnt 027 Dts sts rhps plvrs ns qus blllmnt xms trnsprcr nsn cntnss- pl ft mgnífc cs -glrss flmngs pssms u prcçã < prt csv d cmpnt Flmng mbr prnd hntm ns sgunds tms d 2 x 0 f nn cmpã nqull trn - lr 2 lbrs dvm ntr m cmp s tms qu cm puc s mp:mu- «nfrtrcmgns swld c Wnltr: Cls Mnr prg Ubrt* Rppv Flmng md; ll-vmm lc; Bnvnut> Sbr c Rubns; Cns- Sn düpt Nwtn Vdnh Nn ns Frd Frgs Jlrnt P nts s cllcrm s plyrs m Bus-pslçõs Sr Rllm Pnhr-scrtr d C R d Flmng pós br»- lhnt ícuçã ffru mrc rc r rtístc brn:: Lg pós cunhds sb s rns d Sr tt Bhdusk d ndnrblgrb plyrs mrcns mvmnt m pl0t Mntm-s g ncs cm t- <us rvsds t qu N6n6prvtu- d pss brün scr pr su bnd ; «> Nv sh vs tcts^ mbss qudrs c n Nônó< lvnd bl pss pr t fs ünuçrcm mrc sgund pnt flmng Est gl f nxplcvlmnt nnulldò pl uz - Ms lguns-mnuts g prmró hlf-tm trmn sm prdmín qulqur s squdrs cm rcsultd dê x 0 fvrvl Flmng N sgund hlf-tm squdr mrcn rcgc cm vgr prcurnd sfzr * dffrnç pr lguns mnuts mntng-s n cmp ntgônc N scp flmng Pnnfrtò qunnd prcurv rbtr pltç gl fcl- cm tl nflc qu sphr f nnhr-s n r cònqustnd ssm rubr-ngr gl vctr Àmèrfc nã smrc prém s sust-qus sã cnstnts- pg()3ssms Ms dfès flmng st ttntu md mplg hs3ísthcctfn suns fss ncrdtvs T vglânc prém f mptçnt pr cntr- à rrmt ls cms rubr c ssm Cls m crt rmnt vs pl prmr é ultm vz rcctngúl flmng Em crt csã n sphr bt nn qun l bls flmng trvssnd t rc qus ntr d gl v btr nu utr sflhhdò l cmp mrc stv psd Flmng tmbcm pcdu gl pr flt d srt > Pr cus ss pnt prdd huv surtr Jçl trrrç d lcntrrcnt pr ílnmcn«y rgu n{r:tcvm-s-> cmp f nvdd Slds crr rm huvc- pncr grss ntr s trcdrs h grl qu stvm unt ç s mücn Vrrs lguns mnuts prt trmnv cm n vctr d C R cb Fmng -ss- Tr ms trs nhq rm c r CcmmsTcrnd ft u!-: fórn rlcv cãõb : rurs ::ll:*ã t: u l cíuu lm mbs r qudrs grm mult bm snd ntrtnt dn ustl tlrr qu g-u rlh MELL mrc mbr: dt;d N RU FGÜ&R DS S CÍrstvã Jtfg ; Enfrhtrtm-s hntm : J? Fgur Mll 3--Chrstvâ Putfg \st:nc f rgulr chds s su*ruru vtd frmdvl qu cn ns rfrms n qul tmu urt tm bm ssstênc s 520 trd fvrvl BB _ g***& ul PRGRMM FFCL D 35 REUNà EM P* GrnPrêm TÇ NCNL Prêm s 300 crrr CS * 000 mtrs 4:000$ ílnul» Gnvu Brux Bcnn Lntr Dnl Sns Tch ís crrr Pt :m DE UCNR Prêms: LÇ Embb Dung ncr Cpng Sc Rlhs Dmndr Mk s crrr 000 mtrs 800$00C Kls B3 ü3 c 53* Prêms Ll- Prêms CN- G00 mtrs 800Ç Kls Prêm Prêms: MU 4:000$ Kls 5 Rk Jndyr Nl Edsn mm 6*Í rgntn 65 C L Mr Egé 5 rng 53 Cllp 49 Cnsls 65 Puln 5 s cnrr-r Prêm CN- DE D ESTRELL 400 mtr Prêms: 8:000$ :600$ U Kls SPH 8 ULTMTUM LMBRD SEM RUM SNS s crrr Prm MN- JRDM 600 mtrs Prms: 4:000$ 800$000 Sultn Mrrc Tny Ptr Pn Sln L Prncz Hrmnc B Jnr Kls Stmbr Btfg shsm s ls prnd lg bl p -svstnts qu rgnlsqrn cmpssd tqu- pst Bltzr btnd Nl cm í mnut l g : GL D BTFG Vã s ls pst d Bby n cnsgund s- vstnts crrgm cm nrptúsd tó qu rz mrc m lnd styll 2 GL D BTFG Cntn tus mbs s lds sm n cnsgurm - g ó suspns vd tr s mchucd Jburu (u ú substud pr Rr N- cscrmmp nfrnt d gl Bby mhu-sü KÍÜ substtuíd n:- Nv M lguns tqn fnlb-s- ífc tmp fvrvl Btfg pr 2x0 ncr-s 2 tthp nptp-^ ms nh sã d cs qu ssdm gl -lr vst-nr- nd ns u b lnld qu btd pnr ln-qu fz - ( GL D S C0RSTVà -Nã mr s lncc-u msrtm dmín nbr cs vstnts c;u nâ ms fzm qulls crrg prgss Vc-rfít-r r r:n crnr «l Btfg Vcnt tv- Rmr prvt ctmstnd 6 2 GL D S CltlSTVà y-cóntn s l:- sprrs n Bttg n bm rgnzd utdqu Vcnt phud pbsp c Thphl lcnç : c;lnn S CllülSTVà lífuícsucnsís lutm pr d-sf;cv dffrcuv sls ssdm td rmènt fz cnt-r tc Btfg Ernst trr h cmctt ntr c -; h-ds Mc btnd pnl hvçr ct frm mptr p -rt Er 3 cr d!:tm0: Xlr lguns tqus d S Chrstvâ s rt gnd ms qu su dvrsr plcr trmn prt mrcnd ;m mpt dc» ÍJ x M prt dns 2s qudrs trmnu fvrvl S Chrstvâ pl prtd rcr sl Srvrm Cf: p :-«st pugn s sr Crls Vlh-ns Js tm Enh Crvlh d mrl ns ls mbs d Flncns 0 fr-crlüs Vlh lmnstru puc íbnhcmcrt l rgrs sprtvs _ Cúnt sr Enh f bm uz rnrl nrgc tps stvm ssm rgnscls Chrstvâ: Bnltlznr; Pvs J Luz-Rbrt t-íqu Ernst swld Jburu (dípí! Rmr) Vcnt Bhn Th- gs m nprtntc3 qu rlzvm ps qustã mbs r mlhvcu- llcçã-n-tnbclln - Btfg; -----?: 0 g f-! bstnt TÍcvm-ntncíntnt n cm n sgund quu- : rvvbnby prmr (psncvn) ctdl t t>ur; Mcrrn lm P^r r/; dr rg-trndís nflízmnt íns Nc Nl hé Clulbrr tms scns prmnts prvcs pr N STDUM phycrs d Btfg nd rgm n vm fruru FLUMNENSE - sgud cb nvsã d cmp \í:c 3 vrs scns puglnt n c qul mstrv ms ptdã pr:; nbr 0 g hntm ntr Flnns Vsc l Cm cu rsultd prí tr grn nflunc n mp- rt Cm unc rspnsvl pr sts cntcmnts nã rrrms s ptmtrms uf sr Crls Vlh qu - Fm:ng -*: mrc ttrhu pr ss nt/fss nvcr: scr «l ncntr sr ms nérgc nn mrcçã ls fuu ssstênc frmdvl n lcl pu-- tr gd cm ms crtér lg l gu- sptusó std ru Gunvz qu s vrfcu cntn m cmp ntr gdr d Btfg Sã Flnns cnsguu btr Vs- Lr Chrstvâ fznd ul rtrr-s d c pr 4x-\ ps pl qulbr mcnnt cm qu cs 22 plyrs sc cnn :: * S ssm tvss gd tlvz tss; trnrm pr vzs vrrs hrós 20 DE CNDE SETEMBR DE 05 D ESTRELL Vs crrr - - Prêm ERN; TER mtrs rcmms: 4:000$ Kls s Chnnülly Ptusc M< nn Dlgd Vsgd Pchmn TRPLE - 800$0Ü0 00 n 66 \ crrr Prêm ME mtrs «:000* Kll» blsc Ttu PMff Dgm rpuru Vrn Brcs Tulullh x-flts Brncz!l Hndu 0 ndrmc s GURY - 4:000S Kls Rhs l>- 5 Clpn Rchul <* Qut - Tttrsl 6 Culnn 6 Cndcrll 5 s crrr Grn Pr m TÇ NCNL 2400 m tr? PJmsí 20:000$ 4:000$ «2:000?000 MDDLE WEST SPS CHNTLLY DLLY TNGURY * GYP s crrr HEMET L ms: 4:000$ Brb zul Pcccdr 3 4 Cmbrnctt Krug Pckrd crrr Prcml TN- 800 mtrs Rrtmls: 600 mtr3 800$000 Kls Prcml ME- Pr- Kls Cnmssã Drctr Crrs D n pr cmpnt srvu prm tnt- sfrç ps bm prt Fmng ssgurv pss d ttul Srvu ntrtnt pr Flnnn3 qu cm vctpr cnsguu sgund lgr Gstms mut ctuçã ds pn? wckjòbóõpbc^ W n?ííf_«ít«fp RU - Fz qulqur trblh g 8 LVRS - RZÕES JRNES - EST- g TUTS KÁ FE cmpsçã ú& íl- íítypó m qulqur g md Trblh g- 8 rntd Wlhrs 8 * «ívs» Fundçã príít vgrxcxzccccvccccv * / * *^V^-^^^Í* *T *>* + ** T-H&tr!S Jsé ; CSC - 0 FLUMHEHSE BT H 0 2 LGR CH DERRT QUE HFHM^ 0 BRSL VENCM 0 NDRHY E 0 VLL ZBEL --0S UTRS yr:; l lttu ssstênc (huv pns mcnh qu quz s splhr ms f mpdd) ctuçã cs uzs 0 Flnns n su cmp ncèrru cmpnt md brlhnt s tms stvm ssm cnsttuíds: Flnns Btlh Frnns Sylv Nscmnt Flrn Frts ry Lgrt lfrd Ntt Mltn Vsc mrl Hspnhl c tl Lír Nz Puln Pschl Mcyr Rã Bd Álvr W-X- u:u u;: chrrmtrst grm us -:- Cííó Mrtns Rch c Frnf!- Rms rspctvmnt mbs cm crt c rctdã : Ds tcnb tds grm bm xccpí?«l Flnn- Nscmnt Bud» d Vsc; qu; bm pdm cr tus fgrs utrs; qull pr prcr cnt-t; st pr s s prcupr cm ppô brut SEGUNDS TEM Dcp-n d un g qulbrd nd frr rgstrds blls lncs mbs s prq> su vctrs qup c Flu- prílpí l \mh\\\\ mnrsé pl cntgm tl 2x snd mx;- cív- s gl- n vnc-íl- pr Junqur c Guy rspctvmnt t n tmp qull n 2 unc pnt dqtlrd pl Vsc f cnqustd pr Enrc- n 2 tmp Ds tms qus nã h nms stcr tds br xcpçã Tròc d Vsc qu f mlhr mbs s squdrs qu s chvm ssm cnsttuís: Flnns: Rms Pnts s Frts Crus vm Jun- («ur Jsé Mr Blívr Guy Nlsn Vsc: Mltn swld Trcò Brlhnt J Mnl Sbstã Grll Jqum Mr Crlmgn Eurc Srvrm uz -chrnmctrst rspctvmnt s Srs blrd S Bsts d Btfg F Luz Sntg p grr cntnt N RU FERRE Bngú 7 rly F lm prt flh sm tchnc lg slíntàd-s smnt g vlnt s bnguc-nss mnstrrm frnc suprr sbr sus ls rv» l prncp :ü fm s tms ntrrm m cmp ssm cnsttuíd: pr!?«s P \Mt\ m íxf «6 n U-lf G MDDcSh Glld  géssmà Gtãç C l7 llxíl ( J E NyTÊLÁ Em m- * tlnéc src Prmrs «xhblvõs * d flm-mdcl FX-rM 7 CE Unu br p prm cm t sl cmqunt lguns dvrsrs mpdm lvntr-s P pr-s l bl Jnt Gynr Chrls Frrll fz N PLC: ús hrs pl? GL D MMKST cmpnh ZG-ZG dlrcçl s d Engnh Dntr prtstm PNT FLH» Prmrs rprsntçõs m- mnts rcvctt cm ct 6 J qudru:! ur tscu rgnl Mrtns Bys rstcs» - Brbs muscd pl mstr sss * Pchc < *>*r***ê>?*++* **9**-*-*f***-<*í*s0^*+****-*+*-r* í ******* *^-***^*#^*vr^-^^****^#^#^#^^í*l#<^»*«^*^*-**# CKJLS GBlfS HJE s \\ HJE 5 prsnt rvst qu vm cnst- NJS QUER SBER ls] DELL! VERDDER CÍSS DE -- txs vlrss -lõs suburbns Engnh Dntr c Mst F C cndrtrrv-s lntm cm dsput d cmpnt c Lg Mtrpltn pr l3 frmdvs pls qu s rlzvm c l std lstmvl l -tmp qu trnsfrmu lcl l ncntr n vst trm-l un ssstenc uuncrssm c cnthustc nchu cmp k ru Engnh d Dntr prt tr trnscrrr brlntssm s nã fr ctuçã dsstr d u Sr Nrbrt Pv ncãn qu õ«cnduzu bx crtc Dps c rrr rdnnntü n cnsg;:;: d gl d Mst ft llglrnt qund kp: d Engnh l Dntr fôrâ trd sl mpdd l fnr pr ds dvrsrs Sr Nrbrt ncãs n ntut mrrr g ntru ptr c td<> mmnt qu tu-scm grn br hrísm -Br prt ds prmrs qudrs -tn fpntndrcs lnhrm-s n sgunt rm: Mst Puln; Ll Lunrth; Sturnn nglz Ml; Multnh; Rs P Estc Lyr Engnh Dntr - rlnd: Ncnr ó Gung; Ernn Drnhó ly; Emygd Mnl Grdm Xx rgntn D sh s rubr-ngrs frçm lg fs lc! qu s vê m purs pr scrr nvst Rs P ms Ncnr nlrvm mn bul Xx qu vt nglz ntrgnd bl ; Cr:!dm nvst rpmnt cntr lcnl pss rgntn qu ntrnd sbr s zgurs btn cm frt sht s 3 mnuts g : GL D ENGENH DE DENTR s d Mst rgm frçm fs àlv-zul brgnd crnr Gung sm rsultd Pr lg tmp bl prmnc u m d cmp ntr ns pçs dgu rt qu drt rubr-ngr vnç r-! lnd s u ncntr Rs tnnd lh d bl mns 0 chrgd trd n cntr vl d pnt g prmnc suspns pr lg tmp nntnd próm Sr Pv ncãs su í sluçã Vrs crgs s rlzm nt-s mlhr cçã ds rubrs ngrs qu cm prgm cm ms ffcnc s sus sfrçu nst prt d g Dps d scns rgulmntr s ds qudrs vltm cmp s mprgm rdrsmnt pl trph sus côrcs N prncp d g nu crgs d M st sã mptuss dã ns n qu fs lcl n mprgu cm êxt Engnh Dntr ntr r-gr tund mr sucss d nn m f bm scrds pl fs s tcnts grglhs Mrqurs Prt Luz J! lv-zucs ntrm ssdr rduct Pxt Crls Bttncurt: Puln qu fn-s vrs vzs cm gn brlhntsm Lr! vlrs 2gur rubr-ngr stc-s ssmbrsmnt vt qu Mnlznh lcnc pnt crt n mnr rbt frc Tugln nmd:» cm rsstênc d su dc- fs s rubrs ngrs vã tqu GRGLHDS! P r vsívl fí-s prvtnd-s cm nv qudr;! fur dc Gung btm gl qu FEBRN uz FLH D LUZ Pv ncãs u cm vld ##*wsír##*rm*#***^v»vm##^##f####* s prírtsts cntr st csã d ««uz sã mçdrs c só ntã f! qu Sr ncãs s rslvu cnsultr uz gsl nt su àffrmtv d qu gdr utr l pnt stv mpdl vltu trs su prmtv rsluçã nnúllu pnt Dh pr dcnt g pru td ntrss ps ntv-s prcupçã d uz m mrrr g mpdnd qu s cntntls btvssm utrs vntgns uz u pr trmnd g nã s rgstrnd nnh ncnt vd ptm plcmnt suprntndd pl Dr Pul Slv lgd d dstrt úwâ ll LLullUL-JllLluy nlrl llnh-n\r ds-tqus mtrtíív!ultm rdnct cntrr JG KT X MR JSELN TER- MNU DEVD CÍSS Plsu md d^ gr Sr Pv SURURU* ncãs prcu-ns flhd n N cmp stçã swld Cruz pt ncntrrm-s hntm m dsput d cmpnnt Lpldnns R Mr E mprcs ns mrcçõs tm csõs lmntvs cm nnullr Jsé pnt u mrcr ps s rclmçõs ds cntrr? s c:n bs cndçõs snvlvrm p- mbs s ntcnlrs prsntrm- Nf fss cm dssms ctuçã fcnt d rbtr g hntm g mã grd std d cmp tm tr ssd -prprçõs vd s ultms chuvs clsss Mr Jsé cm un qudr ms ps r ds nr prtnrm-s glhrmnt c mprgrm tds :«rcurss vnc pr 3 u qund fltrm 0 hmgên stv lvnd vntgm pr lcnçrm bng vctr mnuts pr fnl stlu frmdvl strurü Ll ptm zgur ndcstn hvnd cscuds grnl rgntn mpctus tcnt d Engnh Dntr frm s lmnts qu qu pz fm g Ü NTERNCNL EMPTU CM ms s stcrm n pl NHUMENSE pugn ds sgunds qudrs bm N cmp d Trr Nv ncntrrm-s vlrs rubr-ngr Turyns- tu pl Sr ntôn Nvs d Ecp r- rnç prprcnu lnd trph Engní Dntr qu vncu pr 4 2 Ns sgunds qudrs nhns su nhcns - snd dsfn nt ctuçã d qundr d Mst qu pzr vncd pr- vncu pr 2 l Ns prmrs qudrs stv ntrncnl vncnd pr gl qund nhns m brlhnt rcçã fz un lnd gl mptnd prt qudr l nhns r sguut: Brrs Luz c Ds ns Tn Plín Mr Muríc Bt Sylv Hug Dvd FESÍVL N CMP D MERC SUBURBN ESTEVE BRLHNTE Prmvd pl Blc Encrnd é Brnc rlzu-3c u mmgnfc fstvl n cmp d mrc Suburbn cm Bnl Rbr qu trnscrru cm grn brlh nd sgunt rsultd: prv m hmngm HU tv cm vncdr Cs nfntl F C qu btu su cntnu- pr 3 2 Cmbnd Encrnd Brnc (mrc Suburbn) btu pr gl 0 Cmbnd V«s pô (Dlc F C) ps rnh pl prv hnr stv mgnfc trmnu sm vncdrs ps Cmbnd Muncps mptu pr gl cm Mcchncn CMBND MLTR drçã sprtv st Cmbnd p cmprmnt dc tds s mdrs ffctvs rsrvs sxt-fr 2: d crrnt- s 3 hrs n s fm sgurm pr lcl d trn Td plyr qu fltr st ns sr substtuíd pl rsrv qu trnr cm rcu lgr st trn sr pr frmr tm pr fstvl d Pplr Mns GRNDE TG DE MNHà ENTRE NSS MERC E SNTS F C DE S PUL Dntr us prvs cm qu glrs mrc F st fstnd su 23 nnvrsr nncgvlmnt mnhã é mnr mprtnt Sft cnhcds s vlrs ds dlubs qu vã s btr ss dspns r lgs qu cs quséssms fzr Nã é dffcl prvr qu cmp run Cmps Slls pnh mnhã n grn cncrrênc ps lm prv ncm ct h prlmnr ntr sclcnd flnns tm d Vsc qu só pr s vl pr t «m- bll tr sprtv DR CÂMR LEL D cnhcd sscd d Flmng Dr Câmr Ltl rcbmh= gntl pttcpçã qu cb nstllr ru Gnçlvs Ds n 30 qurt nr sls 3 4 su cnsultór mdc n ttnr sus clnts s trçs sbbds qunts s 4 s 8 hrs Dr Câmr Ll spclst pplcç n Rs Ultr Vlt trv 03 sus srvçs bn ns ffrcr prfsfípfwu-^^; -- - líung Flrn; Áur Luz lh tn; Zé Mr Fust Czr; Pln Ldslu Edurd Brclls ntnr rnhy Jym; rlnd Jrg; Fr My tç Nplã; Vctr S- í brl Gntl Ttê gstnh *? s pnts frm mrcds pór: Br- 3 clls Pln Ldslu 2 pnts c d vncdr; s d vncd frm cnqustds pr Ttê 2 Sbrl gl ft pr rlnd cntr N prt ds sgunds tms n vncu Bngú pr 2x Srvu cm uz ds qudrs prncps Sr Sln Rbr d mrc qu gu mprclmnt tnd ntrtnt nã mpdd qu g vlntss N PR DS SUDDES Brsl 2 <> Vll Prsgund cmpnt n su flnl mdrm frçs hntm s squdrs d Brsl d Vll g f bstnt cvd tnd Brsl ntrgu Vll pst ultm cllcd s pnts l vncdr frm cnqustds pr Srmnt Bbt Nn pugn ls sgunds tms vncu Vll pl cntgm 4 x 0 SCRTCH CRC VE TRENR Eítú mrcd pr dmng próxm n cmp d Vsc Gm ms trn d scrtch crc QUER FRNECER S REPR* TÇÕES P ÜBLCS? CNCRRÊNCS NNUNCDS D 9 ínspctr Águs E«- gts pr frncmnt dvrss mtrès D 9 Drctr Fzn pr substtuçã cmplt d tlhd d pndr Nrt Escl Nvl n lh s Enxs D 9 Escrptr brs pr substtuçã ds prfuss frr fxã ds plfnrs d df d Fr pr utrs d mtl Pr rprs ns m-fs s clçs qu crcm plc Justç D 9 Estr Frr Cntrl d Brsl pr frncmnt 4* dvsã ds rtgs cncrrênc n 72 D 20 Srvç Expurg Bnfcmnt d Crs pr cnstrucçã d câmr xpurg cm s rspctvs prtncs rprçã d tlhd C 20 Eçtt Frr Cntrl d Brsl pr frncmnt ds rtgs cncrrênc n 49 D 2 Drctr Fzn pr cnstrucçã cznh cp n lcl n s chm nstllds s tubrculss n nfrmr uxlr Cpcbn DJ 2 ínspctr Grl llnçã pr frncmnt dvrss màtrs Dtt 2 Drctr Grl Esttstcs pr frncmnt prnht-rmr prb Cmps pr scçâ crtgrph Drctr Grl Esttístc D 2 Estr Fr Cntrl l Brsl pr frncmnt 4* dvsã ds rtgs cncrrênc n 77 Dn 22 Escrptr brs d Mnslr Justç Ngócs ntrrs pr cnstrucçã ss pvlhõs n Hsptl D Pdr m Snt Cruz Du 22 Estr Frr Cntrl d Brsl pr frncmnt ds rtgs cncrrênc n 80 D 23 Drctr Fzn pr nstllçã r dc bstcmnt gu ptvl n nfrmr uxlr Cpcbn D 23 Rprtçã Grl ds Tlgrphs pr s srvçs trnsprt mtrl pr v trrstr D 23 ínspctr Grl llnçã pr frncmnt dvrss màtrs D 27 Estr d Frr Cntrl d Brsl prn frncmnt ds rtgs cncrrênc n 84 D 27 Drctr Fzn pr frncmnt trs clrs typ V Krfft G Glcslbrg pr cruzdr Bh snd dus 80 ltrs dc 50 ltrs D 23 Estr Frr Cntrl d Brsl pr frncmnt 4* dvsã ds rtgs cncrrênc n 73 D 24 Estr Frr Cntrl d Brsl pr frncmnt 4* dvsã ds rtgs cncrrênc n 76 D 26 Estr Frr Cntrl Brsl pr frncmnt ú 4 dvsã! ds rtgs cncrrênc n 78 D 20 Estr Frr Cntrl dc Brsl pr frncmnt ds rtgs cncrrênc n 86 D 30 Estr Frr Cntrl d Brsl pr frncmnt ds rtgs s cncrrêncs ns ffcns RU Fz qulqur trblh LVRS - RZÕES - RNES - EST- TUTS Fz cmpsçã lntyp m qulqur md Trblh grntd Mchns nvs Fundçãr prft * Dr Tvrs Suz Chf srvç vs urínrs Fm»» çã Gffré-Gunl Clnc mdí» snhrs Prts mlésts vrrm Prç lv Bl íl Ds hrs Nrt 362 Frrr Vu» r :- *«m Hr tt -!ry} :;-;í- --

6 Té : JSspctculs pr h: Nã t«ps_ff*-~gmes qur sbr ms l (rst) EPÜBLC Trr mrfm (rvst) s 7 4 s hrs X;- fíkwín Pqutt (cmd) s 8 0 fm_-> Frds cm própr rm Um stv n cç utr bncv *tc;<^!s *! flgã^_l ^ H_B--BP P»_»-^fc*f SEGUND CNFERÊNC DE CÍ BN Um clrçã brv cmbtnt d «Cln Mrt» Dsstu tnnt Cbns msm tmp qu xplcv pv lvr vnt su vst Brbcn Brbcn ln c s n prtnd ffctur su sgun mntnhs mnrs s mtvs cnfrênc su lbrçã Fr frcd ss lbrçã F gst cvlhrsm pr vtr mrs xplrçõs m qu mrc ppluss E tmbm tm su tttu lutdr ucdcl ntrépd cntr s prcsss prt pl su nctv nsp- mlhr rspst nlgncl s- dptds pl prfssnlsm pltc qu tnt ns tm grd ntlrnts trfgs bm cm rt trv ds pltqurs fcçã Em clrçã publc vmcul pls órgãs ppulrs Juz Fr ntrprt s nsss trunsc gnrl qu s rvru crt nss mprns brv cmmnclnt ls cnsttucns crtcnd d Cln Mrt lucdu msm pss pr udcr lv s òbctvs cmpnh sus nvéctívs dtrbs rc nhpflvns tl su cuptí «««««~~ c^cí^^ «tnr kl J m Um frd Qund n cç m cmpnh Sylv mbuzr Pdr Rpsl lymp Mrtns f Mnln tl vctm ccnt su própr rm rcbnd n mmnt tr dc chb n pt ccrru fct ns mtts Cmp Grn tnd sd frd mdcd pl ssstênc d Myr utr fct crru n ntrr cs n 59 trvss 2 Fvrr l sr Snfrnt Prxs qund Plítc Crc prpóst tópc RU sbr cndtur ntnnt l br rlnd Pnnfrt Cus rcbms : Sgunt crt: R 7 stmbr d 02 llm Sr Dr Jrg Snts M D drtr RU Crlcs suçõs Nós s sgnntrs prsnt crt flhs d fnllcl putd Dr Pnnfrt Cls vms pdr-vs nppllnd pr vss pculr cvlhrsm fm l qu fqu rcslvdn mmór nss xtrmcd p nustmnt prtcm n tópc l vss cnctud vsprtn! publcçã st crt bm ssm rctfnçã qu sclrcds s fcts pst m vnc vr ds msms nã vs furtrs stms crts Em su dçã d crrnt prpóst cndtur n ntnnt muncpnl d prmr sgntr st dz RU m tópc qu s trtv mç prtdr nm bstnt cnhcd n Dstrct Frl flh (p r «fllcd Dr Pnnfrt Cls qu c-m lgd cmmttr rbtrrcs cm uz bslvu Dr bl Prnt N véspr d ulgmnt sturr chmpgn n Pschl m vl dzr qu nts ) ulgmnt r fst bslvçã d ré cm s f- Mrnhrs slcds «l Exrct m nt Est mdrug hr m» n mns déu-s grv cnfct ntr vrs Srs d Exrct l M«mhuvd qul rsultu shr ps? fu qu 6 cluffur Jsó Pnt Vlnt qul cru q mns tnh qu vr cm 3í fct s snvlvu n btqum ru Vscn d R Brnc n csun cm Lvrd s srrs ntr cs qus plcn d 4 dstrct cnsguu pns pu! ds nms qu sã d Mnl Tc- scr Vrn mrnhcr lfrd Bnr Flcã d Exrct prc qu vhhm d utr cnf ct qu s u ^ hntm ntr slds d Exrct dn Plc n 9 dstrct Pr vrfcçã l crrd l b- nquért Ás lçõs n r subrnd uz r Sr Dr drctr cm rfrnc cs bl Prnt qu sc pssu f» d pr s vds fns s prcsss- rcfrnts s mults mpsts cntr: ustmnt cntrr d qu ffrmu ntn Prr Lps Frncsc Mchd Dl- tópc m qustã rzã pl qul sm ns trms n prcçã lvs cm Wz Hnrqu Kms Jã ntôn d qu ml nfrmd utr qull) lnhs nvrtu s fcts pssms u- mrl Thcphl Pcs Jsé Mglhãs nlrl Luz Mr Smp Rbll & rl-s m t su snglz bm mt ntôn Mr Cncçã Js Frncc Snts lqünt d u qulqur cmmntr ns d ulgmnt d ür bl P- -rnt mdc tln qu tt pnã publ- ^ cbru ds mrs npôds f n sun Dr L 0brlnd( rnr r 5 n épc ds ms snscs rfrd mdc f lvd bnc ds rs pr tr csnd lucur nu sps funcnr dc dns css bncrs st cptl m cnsqüênc l lvrnc frç pr ntrvnçã crurslc Publc Ȯ ulgmnt rlzd prnt 0 Dr lbrt Cunh drctr ds unt crrcccnl f prsdd pl cnt Srvçs Sntrs rslvu uz 3* prtr Dr Pnnfrt Cls nss suds p snd vgs s bs: cptã lfrd Clh Slv Álvr Ds dvgd fs Dr Jã Srrn Fnsc Hrms c cusçã Dr Evrst Mrs ré crcd mgs gnd té cm subrn ( cptã lfrd Clh Slv qu vv st bm pr l- Ml-) f n ntnt cnmnnd b du cprnd pn qu lh cpru pr hvr Crt ppllnçâ m grr rcurs & sntnç cnmntr d uz cnsrd prscrpt cç Pst ssm qustã ns sus vds trms mut vs grcms publcçã sts lnhs Sm? cm przr d V 55 sdm tt*s brd*s rlnd l Pnnfrt Cls nstld Pcnnfurt TE RESULTD CNHECD ÇR DUBLN 8 ( ) té hntm nt r sgunt rsultd cnh- d ls lçõs pr Dl Erm: Gvrhsts 38; Rpublcns 36 Trblhs- ns 9; npnnts 8; Lvrdrs 3- ;g Ncnl 2; Cmmunsts Ds 32 mmbrs d qu s cmpõ Prlmnt d Estd Lvr l rln utr ffd ] xmnv pstl stn dspru prctl ttlngu-lh bdômn _ stã lts prtnt nvnt st Em std grv pbr hmm V> rsultd cnhcd nã ltr frç ntrnd n Prmpt Sccrr ltv ls dvrss prtds té qu mprns prém mtt pssb dc rcbrm s gvrnsts p mmwk prcl mbr ds Lvrdrs ndcpnlnts s xms pr sub-nspctrs mrítms Sb prsdênc d Dr Clmntn Frg drctr grl d Dprtmnt Ncnl l Su Publc tv lgr h s 2 hrs n s d Dcpltàmrt prv scrpt Pr 3 xmès sub-nsptrs rnrtms Frm xmndfs s Drs Grz Pchc lm Nuns Frncs- Eugên Cutnh c Ernn Pnt Runã tgrphss SNT MR (R G d Sul) - ( ) - s tlgrplsts rlzrm hntm n runã fm trblhr pl quprçã ds sus vncmnts «*-- 0 Prcurdr ds Fts t Su Publ: v v gr Cunh drctr d Dr lbrt dt Srvçs Sntrs ffcu Prcurdr ds Fts Su Publc rmltn- - (* nr DVGD Tlphn 2S3 Nrt Ptçã nfr pl Su- nfrr ptçã cm qu nnbl Rdrgus ds Rs p rlvçã mult mpst pl< utrs sntrs _» m»- c tr- t mlésts ntrns!- Srvç cmpl- nsttut Dgnstc^rnr l dc clnc mdc rdlg -rdl «r lbrtór dc nlyss pncurnthrx _ Drs Fgurd Rdrgus Evnurn Chgs Jrbr Pntd lknr Jur- unr lrgc Jbur Uruguyn 0 Tl N 437 Dsstr vçã NV YRK 9 ( ) N «lsstr vçã vrfcd sbbd utm n cmp Nv Jrscy mrrrm cnc pssgrs d vã cus mmdt d sstr f sbrcrg dú pprlh qu lnh cp-! c pr cnduzr smnt 0 pssg-! rs s fzr r lvnd 2 psss #-»npp<? rtlrk CH \MPGNE & vst d Ps msd vã chu rrurp íl ÍLMBCRGUEZ ««E ÁGU! rrbtnd-s ntr sl rfd mrmmn n- r> \ NTRCTC! t s cllc nflzs pssgr* qu m T h C?V* fzr vgm rcr SEGUND-FER 9 DE SETEMBR DE 92 Trs psss írs Est mnhã qund sub ru Slvdr S n squn cm trvss M ut prtculr n 2807 chrgd pl su prprtr ntôn Suv Cst chàuffur mdr rsnt u ru l Cltt 27 f mprnsd ntr bn ln Tu qu r cnduzd pl mtòrn-0 rgulmnt n 3C7G Lurnl Ncl bn qu fz lnh Sã Frncsc Xvr cnduzd pl mtrnr rgulnt n :!5S;: ugust Mgul Lurr Ȯ fct s u sgunt frm: ut 2807 sub lrz d bn l Tuz Qurnd pssr frnt st- ntôn Cst fz cntr mã cm tnnl mpríc qu sc cllcu ntr qull bn l Sã Frncsc qu sc snd mprnsd ntr s ds D sstr rsultu shrm frds prprtr hffur d crr su sps nnt Slv Cst ms cmdr qu s cmpnhv Lucncl Durt Nuns s vctms qu sòffrrh frmnts lvs frm sccrrdns pl ssstênc rtrnd-s cr sgu lemrrhlbást Cur rdcl grnt pr prcss \ spcl sm prçã sm dôr D- gnstc trtmnt mrn s dnçs ds ntstns Rct Ânus DR RUL PTNG SNTS ; Fcul Mdcn \ Pss 50 sbrd l s 5_ hrs <» > 0 cntr sul ngltrr nunds H CNC l»s QUE CHVE NN- TERRUPTMENTE LNDRES 8 ( ) Ds h cnc ds qu chv bunnt nntrru ptmnt m t prt cntr hrlnnl dn ngltrr qu st cusnd lgs nunçõs m dvrss pnts 0 Tâms nsts últms ds ds subu cnc pés cm l sn nvl nrml msm s st nd m vrs utrs rs qu bnhm s cnds l Cntr Sul Lst l ngltrr vll l vn é ls qu ms sffrm s cnsqüêncs nchnt qu ttngç s prõs vrs css qu tvrm qu sr vcus pr sus mrdrs Grns rgõ3 s Mdlns stã cnvrtds m vrrs lgs cm grns pruízs pr s plntçõs fruts crs ssm cm pr gd Multds pl Su c s utrs l Su Publc mutrm s sgunts nfrctrs: m 00? Flx & Rzn cm 200$ Jã Lms Brbz»»» * Ás prvncs mnrs pr vlrsçã d cfé BELL HRZNTE 8 ( ) prsnt d Estl cb l rn/r lgs mds prvncs qu cr- pltrã mnr stsfnítr s qu fn nclus n rcnt Cnvên d Cfé Ȧssm é qu gvrn cb trncr rcurss Bnc Crdt Rl pr fzr ntnmnts n ur módc ccrd cm ntrt cm crtr ct sbr ss mrcdr pst m su rmzém rguldr n R Jn r RSLN PR ggrddò pu TSSE CQUELUCHE F ggrddò pu n ru Sndr Vrgur próxm n 48 Jsé nln Mrs brnc 40 nns csd prtuguz mprgd grtr rsnt ru scnçã n 40 vctm f scrn pl ssstnc plc gnr fct Rlçõs Frnc-Russs DECEPÇÃ N NGLTERR LNDRES 9 ( ) s rns ns cmmntrs qu tcm m trn d rsultd l runã d Gbnt frncz sbbd ultm xm prcbr cpçã qu cusu m t ngltrr cnttu Frnç rcnhcnd qu n hv qu utrsss rmpmnt s lcõs dplmtcs frnc-svtsts VEHD LETE CM G Dr lcst d Frts Cutnh chmc uxlr d srvç fsclzçã lt lctcns prsntu plc d 0 dstrct h vqur Jã Mchd Rch qu fr ncntrd vnnd lt ddnncl grnd quntd l gu % LGDÃ mrcd tl lgdã rgulv h stvl cm mvmnt tv ntrgs cm s prçs nltrds Entrrm 49 frds shrm G-; snd stclt 5079 dts! Fbrn flé pls! nsss ltrs Rspnnd plbsct lnçd pl RU?- prpóst d cstg qu rnr Pébrhó sclrnd cntn chgnd \ nss rcçã s sntnçs nvs pls nsss ltrs qu sã s sguntcs: Jgr Fbrn Índ c Brsl l nll l 4 Dlgc uxlr ps cnugnl- fbrcnt lngüçs - () Un ltr Clçr bn Cscdur cm cbç () R Snts Sr pndurd n pst Lght dc cbç pr bx ntrgl- Gn Tunny - () lg Tlls Snt Cruz N mnh vnt v s grrr Fbrn pcl- m psçã c ttsd r-lh chrstctr l mlh lpmt cm lhs crln () MU Pchc Est bndd mnstr vr sr pndurd m rvr l Jrdm Zls-c rtlhd s pcnhs r s frs pr cmrm () Mrgr Mrqus Fbrn pr sffrr? v m slnc mr ms mr cm crçã! Cmprhnr ntã slçã d munl mus nlt gr l sffrmnt! Trturs só s mrs; sffrmnts só s mprvsts prprcnds pl Dstn! lph Qu ll s ntrgu s sus cllgs (Chgs Mrr Mchd Mndvn 2C) pr qu s msms trncds n sl stu cm 2 nr qulqur pssm mstrr s sus hbls () mérc sss Cstn Flh Fzl- tmr ltr l ól l rcn n só vz () S Dxr qu muts crnçs fuçm lv l sus flxs tnl- ps mrbund pr qu s urubus vrm () Mnl M Vscnclls Mrgulhr nn pnt crhy dc 0 m 0 mnuts; c vz qu ã truxr px lvr 50 chbts - () P M Expst n tl cm lgr bstnt cncrrd pr srvr d dmrçã publc pl su prvrs s hrs ls rfçõs sr-lh srvd prt bm plts ms só pnr tmr chr té qu mrr frquz () ntôn Gnçlvs Vr n Cntrl tds s ds sm sgur v () D zvd mrrd n mstr s brcs l Cntrr l cbç prn bx ds m ds mnuts s mrnhrs l msm submtl- bnh d gu frvnt () Hbrt Gms Vr d R Ptrpls u pé rn trg dã fm l cnvncr J Mrr cctr cnslh l Lã () bl r Mr Fé prcurr sr Pdr Ngur fm uxlr prcurr srt grn qu Dus vv pru (n) lnr F Suz Sr mrrd nu m prç publc c trnsunt lh trr ur pç pll (t) J Pstn Dr-lh n rmlr ch <l guu-frt pr scr-lh fbv-n () J Pstn Trncl- m un qurt scur sn cmr nm bbr té mrr frn () Eurdc Pstn Submcttl- sgunt trtmnt: Tmr bnh urtgs pó mc tl- m tb rç prgs unurrl- pés mãs nd-lh bçbr ch rm frpd 00 grs Lysl () M F C Sr frt cm zt ps crtd m pçs pls pãs s vctms () Jym Rbr Gus mrrl- pés mãs ultm Grss pr sr vrd pls frs () tul ds Snnts mnrl- p«:s mãs ultm crr d xprss qu sc Cntrl «lrct n Ddr () Jrg F V L Fcr dspsçã Mrr Mchd Mndvn 20 Frncsc Chgs pr s msms rm?tg mrcd () P Ccn Em tr dã sntd mrrd n cmné d Ncturn Pulst frd n chmné d Ncturn Pulst fln :xxxx>còdtx>cx> Esptculs pr M-l s í S JSE- -h ur Mscu» s (rvtt) N^üN-PL FcHd m ícm«ly rr «tr 4 mulhr d mu mrd c*j*n--** 87 3* ^^ã^f^^^^^^^^^ l^-ícfc «Gàfé d Flsbrt (cmd) s 8 34 Nã dscut CLLRNH <m> /rvll - WÃ ENRUG NÃ TEM FRR N EV DUR 8 Vnm-s ns prncps cmsrs td ^_^^_- «CXXXXCC*^ Dscr rnd s strs sntd gzln qum ds mnbus- Lnm m sntnt; Sr ntrgu s l cmpnh cm; S«-nPPCBdí?lí_r cuds ^ Gnçlvs durnt ds nns; r ch-r ns lhs ss bndd; Dscr l gtnhs t scr Pnh Cl- Ecsr nrtb d Scc trrnçrlh s^- Ul f Pr f; Tmr «^^V-? lcr gury hà pnt pu l c Fbrn cm bx; Exprmntr plmtór d Mrr Mchd; -tr v- Fràu-v Sr rrncs s unhs uu cmr durnt ss mzs cm ds S_# S? cm un lct ls mnbus l crs rsturnts Cntrl d Brsl r un n Lps; n ms rsprr p ) () íucur-» Zcrs S DS PEL SSSTÊNC sld Plc Mltr Ts gd pr bl qu fru n cx squr Dps mdcd r p-stn sld qu nã lgru vr su ggrcssòr í ntrnd n Hsptl Plc Mltr hspnhl Wlmr lns 2 nns sltr rcbu s ncssrs curtvs ssstênc pr prsntr frmnt prduzd pr bl n rgã scpulr drt dznd tr sd frd n mrr Córícéçã Dps mdcdrüròu-s pr su rsdênc ru Msrcrd n 70 c^ Pr quãbtõs dvss l trrs Flctm l ndr Slv rsnt n str c Águ Grpnd m Crlvl tv clr nltrcnçãp cm su vsnh Tnr lbuqurqu 5 nns Dònhrs c tl qu snd hmm vlhlv l gên nscvl nggrdu àqúrtllàd n ru Evrst Vg í ggrddò npnmnt n mrr fc tn sd n ggrcs- ud pr sus flhs ugust lírsd qu s S Crls chvrn crnls clb cr Àpób Cm frmnts n- cbç c rst scrru-s n ssstênc rtrnd-s tt-ntl s grssrs fugn-nvcl : vctmn rcbd s scrr d s;-!tc! d Myr 3rn sgu pr qurtl ru hv- ^ pclc d 22 dstrct s ch nt/cí d fct nn nclç ds trs rst Vg Qund fz rn r p:s pl curv ÀmcnHr sld n 9«Plc Mltr Jqum Gcn- l ssímr çívs 9 nns sltr í ttn- r ccrnv mrcd d ssucr Lg Vrmlh lgd Mnl Gurrr tmu prsntnd frmnt íc prvnc: pr cptur ls crmn mã drt mnr Jsé flh ] nss Mnl Smõs ggrddò n lrg d Lburcârô Prs Rzn tnu prt Pdrgulh í scrrd n ssstcnc vctm rtrü-sc m sgu p- m rvluçã d ÍÍ23 cm pst m» dn clun:: -Pctnh r su rsdênc ru S Luz Gnz- Um sclrcmsfg ü &&&& g n 442 Jsé mnd sld d ::rct frd n cbç plpbr rst ru Sndr Euzb squn Murty tmbm í mdcd pl sssvnc snd ntrnd m sgu n Hsptl Cntrl d Exrct Jã Pnh Vlnt Júnr chu-- íur sltr dc 2ó nns rsnt ru Brã Sã Flx n 24 qu í ggrddò ru d Lvrd cm ín mnt pr bl n hmbr brç squrds f scrrd n ssstênc rtrnd-s ps pr su rsdênc 0 CMB KEGULU El ndr h: prlysd sm prcur p- r Uc s rgès cm s prçs nnlt- rr: :Èrtr !- : shrm 7t)72 snd stclt 90:423 cltf TEL 2 29)32 d mrcd cmb rgulu; h stvl cm s bncs prnd cm cn- íòs bruslírs pr ls psts qu dçõs cssívs cr bt:rp:rtrb: lv Blc Vcnt Bnc d Brsl pru d Cbulh Álvr Mrr lfrs tt s utrs 5 29;32 r> 7:28 ( cntr hrãès Ghll; m l lm lgr prtculr õ d Mru y trs ls h ncluíd smpr mrcd fcu cm bns tndêncs tn sus prgrms y rctds cn gl-n Txs cbrnçs xl n sus grs pr mund Ultmmnt y l sí muy bn snr Flcã; 00 d ; Lndrs f õ 7 2S cl; Prs lct Sgín hz n Buns yrs un vst Lndrs ; tnpruln cb un xt mprcr y Prs 330 H32; Nv Yrk 8S30 nunc hu íntd n sus prgrms un 8S50; tl - ru :t -02; Prtugl 48 pt brnscn ms st h dçh 428; Hcspnln S438 S448; Suss msní snr Flcã n un cbl drl í snó- Vggn S029 l$u3t!- Bélgc ppl ; ur *675 S85; rs ppl 3Í020 E ts s ntrvsts tnt n Eurp có n mrc Brt Sngrmn r SU38; u-8$250; Mntvdéu; 8$450 u 8S50; llmnh 2*00 2S0Õ; c-uíé hz smpr y cn prfund cnrln mncu ul Brsl 33; pr (rnç; sbrns -2Í200 n 42ÍÜ0U; lbrns-ppl vlr cnnt 4$t>00 L qu l pssd cn snr Flcã s un mlntndd Y l pd qu n 42$; vlr rltv 40Í9G 4S009; vls-ur 4Stílr ppl pr $000 sprr ís ds pr rm tmp nspctr Vhculs S NFRCÇES DE HNTEM Estã snd chmds nspctr Vhculs s mtrsts à» crrs bx mncnds rspnsvs pls sgunts flts: Estcnr m lugr nã prmttd: C ḃndnd: CS Dsbdênc sgn]: _ C G5C9 C Dcrg lvr: 9892 Cntr mã drcçã: _ 794 _ C Cntr mã: Dsbdênc p ccnr s lntrns: 932 SSSSNT PRT LEGRE!) ( ) Cmmunc Gupró: N pvd Sã Dmngs n 9 dstrct :- ndvídus Jvnc ndrn Slv: ssssnrm Lrírcãh Prs Rzrcl ;gr l Vrrn cm ds trs pstl c sms glps ch fcã s ssn füglrnr cm drcçã Pr sfãzbr bts mns vrtlrs qu lêh crculds hstòs ds m rlçã ònlhnt lcchnnlur rgntn lrtu Shgrnn qu su ch m Sã Pul n tc;> sd rcb cm td crnh c dmrçã plu ru rt nsupryl sr Rubths Stnlr!; cps l sr Slttírmnl; l;; BCguht cr drctr l Trbun ílü Snts qu hv rcstrslrln fcts ml nfrmds: Snhr Drctr : Trbun Snts D m ms lt cstmãh: El rtcul publcd hy n su dr Trbun h cusdu m sps Snr lltrt Shgcrnn y m un prfurclò dlr pr l nust y prqu m- pntndd hnbcl cn cl Snr Flcã h tmd un rc* mc nmvcdu Snr Drcctí y nuc h pdd pdr ívtrbucú pr un prtcpcn l Sn Srgrnr n un fst tnmpç- s pslbl qu Pt Sngrmun hy çlstvl cn «s frm Bcrt sgrc- luc-t lspu l pçs truducns rrglr còn ms éhprss qu snr Síngrmr stüvén lbr qul d Y snr Flcã l tm pr ngtv Est s td Ultmmnt n clrcón qu tuv cn snr Flcã msm s dé cuntu qu s fué Brt Sngfmn h rgrsd su ptr (Brt Sngrmn s rgntn h russ) lsfms ds ns usênc y sl sluv ds mss pr s fué tn cup pr multpls mprmss Y y mfré nl snr Flcã un pln s u dcns pru crc ds mss y él msm vó qu dn sk-t stb mrcd pr Cçrvntcs Y mntrs n hubér rrgl stn n pd cntstr frm- Flcã ls tlgrmms qu hb mn rm st fn y cund td stb rrgld y fltnd un pr fst crc* tvmnt Y spus mstr sn 8 ds m d snr Flcã qu y r tr prqu cl prgrm stb hfh Suplc l snr Drctr r lugr s st clrcón n su dr Muv grcd s y slu ustd n nmbr snr SnnníE y m rtrndl mnfstctm «m mb lt stmcân u B St*»»

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ {

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ { lhc Ncn vnd R Brnc DU-TRcm -F**r nn íl HJB R Jnr---Trç-fr, 16 Dzmbr 1913 tt-«s wg.-r;* ÍT.Tl,r.1 Twwt» N. 757 Ü TEMP. - Cé crrgd mut cr, mçnd chuv pr nt. tmprtur máxm í 35, 7 c mnm 3, 9. 5SGNTUR5 Pr nn

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta ub ub ENQUADRAMENTO GERAL A f é um m u cm múp pu, qu ó é pív pv m m épc fc p um vgm qu pb m u p u u mm m p- pv m qu um cu f fm m cv g. Ex um g v u qu ó xm m m épc. T- pv m v pu f, qu mu v ã já u m m vu

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer NN * **** R JNR SBBD GST 9 ^/Jn-MrM lm m«^l;^^;; ----J- J---»««- --- m MwW»! NUMR V > M ^^-SfLCgÕS^- ^f ^V*^ W RDCÇ FFCNS ^**^^ RU BUNS RS *W^-? ]J^rM!ü!y!^^ RFRM FNNCR D BRSL prnt Prlmnt 0 VÔ US VDRS

Leia mais

aes Tasso Fragoso enna Barreto

aes Tasso Fragoso enna Barreto }*< ".".f.íjvs "ft^* ^! - * *W^ SP yyp^p- fçfwmrnpm^^ mpjwffízph...,

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

eoronel contra Identi"0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação

eoronel contra Identi0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação » hk nnnxv fl (U Jnr Sdffnfln-flrn, 27 «l Sccmbr lí>2rt N. 5.335 /-rs Drtr rspnv \ Dlnx Junr Grnt : Vc Lm «tn»*,n \*l..*.um* «d dn Blcddt.../n NTE :- lr ft nn», Pr 2 ncr. J80NTURJ NUMER VULS 00 RtS S000

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

S.581** *. SOBRE PORTUGAL E AS FELICITAÇÕES AO

S.581** *. SOBRE PORTUGAL E AS FELICITAÇÕES AO wmr^f] W-7T Í*^*5S**5^** ^^r~-;:r(~z-r^r*^y-*fr f-^****;-**(-»*- J>»»»«-»P»u*f *l*l»g>*-«*^ JRNL* UM SECÇÃ NN X ^:^3;xr^T^#w-^ ^fütb -*» 5- Gv»Vr(nrf Vá MÇÃ 6 PGNS

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Cai Uirector : J. E. DE MACEDO SOARES

Cai Uirector : J. E. DE MACEDO SOARES H fò: > f - #l fr ÍjC^T tt-» w7 :: ( É :/ ; c? p #í cgí fblvgul tò ^ jkwplcttncnl vvm m tí l^d sdp d^nífcs^çcvc í mr _ _ _L --- -nnmmnurnm»»»»«»»b

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

''""«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente

''«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente wmmsmmmuuwm zr?...-.mwtjnltvwü! g.-rr,--^--l^^,-:*^_bk:!t NN.JUl^UJBUlUUíJlUJU(-M»UJW-lCüg!W^WFlrçl.Wll..,)[JVJ.lVlU-~.lm^^~t.,J^...mm< ^smn^^-^mym.rb^.vrjmrurr^n^tts^s^,.-.--cr KccxuJ ll Jnr...;.; \\.

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

Fantoches derosanadevecéi! Bl- os conceitos nesse artigo cmithdos têm uma RUA IS DH NOVEMBRO. 615 CURITYBA, SABBADO, 23 DE

Fantoches derosanadevecéi! Bl- os conceitos nesse artigo cmithdos têm uma RUA IS DH NOVEMBRO. 615 CURITYBA, SABBADO, 23 DE . ymbl ds Fntchs RsnVcé! d BARNÜM, FRATELM, POLN E ARRUDA, OS BONECOS QUE 0 THEATRO DE MARONEHES APRESENTA AO POVO SÃO 0 RETRATO EXACT8 DESSES POUCHNEL LOS NSENSÍVES QUE A MÃO DA POLTCAGEM FAZ DANSAR E

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

# Annü. SEGUNDA-frEIRA, _...-.. X^,^X^-

# Annü. SEGUNDA-frEIRA, _...-.. X^,^X^- - t*jtt-r ;^;*Jg«(-^m- SCM^r---:-, wu,mmuú;-r*mm -^"^Ty^y^^ f,, JUuü"! tèêêêêê vfvmggs-rf"" ^:w- %»«7"- m,, -«-»^-»»í»«^b,í; «rm - " Ss-V--*--»»- " *" * *-\ ", v - " VNT ^f,,, # nnü "" K "*" < - * "

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão Vs o to nh o oho d ão Oá, ss ntd fo ns dos tos fz s gost. Aé d nd dd, obnção d sbos sson té os s xgnts. A t s dfí v s onsg vs fss. Ingdnts: 1 to nh; 3 dúzs d vs; s nt t; d do. Modo d fz: t s tbhos é bs

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

IêS B. f«mmftu-_u-_31_-f í

IêS B. f«mmftu-_u-_31_-f í nn V R Jnr - Dmng, 24 M 94 N872 "--* HJJB HJE E ^^S D bj l 0 TEMP Um dmng mgnífc pru xcursõs sprt Mxm, 25,2; mnm^ 9S< ês B \j QS MERCDS «* N (futtftíflnr_u SSGNTURS Pr nn 22S000 pr smstr 2$000 MMEK VUjS

Leia mais

SABBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 1.93v. X^l^^Xj^ _j/^üa. NOVA YORK, 13 (U. P.) Os caesta NOTICIAS) 5 de março próximo, em Miami. dia. dr.

SABBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 1.93v. X^l^^Xj^ _j/^üa. NOVA YORK, 13 (U. P.) Os caesta NOTICIAS) 5 de março próximo, em Miami. dia. dr. Jfc. y..n U R ««.-«râffl^^ SBBD 4 FEVERER.93v _. JNER «gggw^hf^^- %MMjMMMMMMWm REDCÇÃ E FFCNS _r sl vst pr sr tt Nmyr Plvrs s jrnlsts n Htl Glr mm^zswwzv >lv. y- : X^l^^Xj^ _j/^ü ZMll-:.í-:-.ü ZyZylüZnnyZLyW

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

r,. _...,j. #u ^^'"""" ^^^C^^fl'1111'1'1111''1'"''!^^ Redacção e Officina Rua da Constituição, 11 Rio de Janeiro, Quinta-feira, 17 de Agosto de 1939

r,. _...,j. #u ^^' ^^^C^^fl'1111'1'1111''1'''!^^ Redacção e Officina Rua da Constituição, 11 Rio de Janeiro, Quinta-feira, 17 de Agosto de 1939 ! Bfff%3Bft!jWS8S ^ ^-:\r>,-: r, _,j #u, u,,,,,,! ^«jl,lllll»pl,,- -^lw^lm vv v J-?wyfflt»Pff>,vwft vvv í»», «-j yff- r$ \ mm gm ^SBBB^E TEMP Prvsõs pr hj, té &s 4 hrs : DSTRCT FER, Bm Lmp Tmprtur Estvl

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais