Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation"

Transcrição

1 Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v

2 Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g, vé q gm m v m. Vã hí : m gó g m ppv pp p pm x mh bfí p mp. Aggm xpê bh à xpê bh qp, fz m q mp x xpv,, b.

3 O Q Fzm A C m: Ngó ég Mkg V P Svç Tg vçã f TC Pq Dvvm (P&D) Dq: Cmçã Mm v Fm à P&D L fmá

4 S mp P S V Am... Pjm xçã Opçã Sp Tóg O b j v Dvvm Amb é g P $$ Pgm Amçã, RH, Jí,. Cê Cmp Pq $$ Rbm M k g V F P P, Svç, M Pm, Mã Ob Agg V P Svç C P C x-c Nã C RP Nã bm p vç B x x f P p z Tg

5 Ngó ég Pjm O b j v é g P N p bh, m j pm ã mp, hm C-v, q ã gm v-p xv, p m m ég z g mp. Amb Cê C P R M Tg

6 Ngó ég - Of Pjm O b j v é g P Aá Dvvm P Ngó Aá bçã ég p: P Svç, Mkg, V, C Dbçã, P, Og, Opçõ, Tg, f Rzçã bçã P Aá fê Pv Aá Pjm p Rçã C / Am R Pjm Nv Ngó xpã / Cmé x - - m Cê C P R M T g

7 Mkg V xçã N p bh, m pm g õ, j m mkg, p m m á p çã z p á. M k g V P Svç C P C x Amb Cê x-c Nã C Nã bm p vç Tg

8 Mkg V Of Mkg: Aá : M, Cê, Sgmçã, Pm, B Aw Pjm Pm M Pjm Lçm P Dvvm Pgm Mkg M... xçã M k g V P Svç C P C x m Cê x-c Nã C Nã bm p vç Tg

9 Mkg V Of Mkg (): Açõ Mkg: BR: Bg CA: Cm Aq CL: Cm Lyy ST: S T S: S v CM: Ch Mkg PR: Pb R M: Mkg g xçã P Mí Rçõ Púb ég C C Pjm Db Mkg M k g V P Svç C P C x m Cê x-c Nã C Nã bm p vç Tg

10 Mkg V Of Cm: Sgmçã M P V Mg Ppçã, Abgm, Amphm M C, A, P,. Pó-V, Svç Mçã C Dvvm qp Cm, bjv m Dvvm C Dvvm P ég Dvvm Nv Ngó xçã M k g V P Svç C P C x m Cê x-c Nã C Nã bm p vç Tg

11 P Svç Cmp Pq Dvvm M k g V Opçã F P P, Svç, M Pm, Mã Ob Agg V P Svç C P C N p bh,m g ã, j mkg, p / P&D, p bhm m í p vç f p mp. Amb Cê x-c Nã C Nã bm p vç Tg

12 P Svç - Of - - m Cê Cmp Pq Dvvm M k g V Opçã F P P, Svç, M Pm, Mã Ob Agg V P Svç C P C x-c Nã C Nã bm p vç Avçã P/S m fçã : M, Cê, Sgmçã, Pm, Aw Nv Tg P çã P/S Mx Aá g vv g mg Rmp Tóg P/S Dvvm v P/S P (4P): P, P, P, Pm Svç (7P): 4P + Pp, P, Phy v Pjm Mkg P/S Pjm Lçm P/S Mçã C V P/S T g

13 Tg vçã N p bh, pm m á m mp: f- Tm T - m mp q m zm g p pçã; jm á P&D, p mkg m mp q vvm g. RP Sp Tóg B x x f P p z Tg

14 Tg vçã Of f- Tm T: Sp Tóg Aá Amb Nv Sçõ m Tm T: x Tf:, f x v VP Mgg: V-M, -M, Fx, C - gçã Cmçã Uf C C, C C,, x, RP, B, SCM Mby, SOA -B, v-b, m-b, v- B RP B x f P p z R Vz, D, mg - vgê LAN, WAN, W Sgç mçõ T g

15 Tg vçã Of f- Tm T (): Sp Tóg Am fê Cmçã x : A, C, F P x Rçã C Cmçã A Aqçã Sm Pj Sm mpmçã Sm Gm Pj Dvvm Sm Gm Açã RH RP B x f P p z T g

16 Tg vçã Of Pq & Dvvm P Svç: Sp Tóg A Dvvm Nv Tg x Gm Tóg Rmp Tóg gh Sm m... RP B f P p x z T g

17 Tg vçã Of V P&D P Svç (): Sp Tóg Mm Cmm: Uby, Hm-Mh f x Mm U f App ASR, DSR: Am Db Sph Rg TTS: Tx T Sph X+V: Xhm + V VVR: v V & V Rp SOA: Sv O Ah Dy A V A RP B x f P p z V & Mm P T g

18 Tg vçã Of V P&D P Svç (): Sp Tóg Tmm: Dg & P TV x mb Sfw Mb App P Tphy, Cp Tphy, C C, C C Uf Cmm, Mm Mgg V & D Cvg RP B f P p Mv Nwk f -B, v-b, m-b, v- B x z T g

19 v P&D S mp p vv póp g, p vç z vá v gvm à Pq Dvvm (P&D), bm m fm pív B x. Avé p óg, mbém p z p á P&D. xmp v: L fmá F S Agê Fm Pí Gv F x

20 Ag C

21 P m h Ag m V (19)