i NUMERO AVULSO MancrvWf quarta-feira. 27 de Outubro cio 1954 sem o seu consentimento presidente ser atendidos poderão

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "i NUMERO AVULSO MancrvWf quarta-feira. 27 de Outubro cio 1954 sem o seu consentimento presidente ser atendidos poderão"

Transcrição

1 d nbcs.xct qun H EDQA EDÇÃ DE HJ; HJ: NUMER AVULS 6 PAGNAS PÁGNAS Cr$.00 l_ MAL A D CMERC M M Órgã ds DÁRS ASSCADS Fundd m 2 d* Jnr d»04 AN. MncrvWf qurtfr. 27 d utubr c 954 N ) 653 Cfé mã css su l lut rcuprçã ncnl Nã srã ms xcutds brs públcs sm su cnsntmnt WMbrV* \ Dríínd=s s Mnstérs. prsdnt d Rpúblc nstru. dc\d ffss v C<Q mnt, cm dv sr trtd mprtnt ssunt <)s css \ pdrã sr tndds (» > *AN FESTA^ÕKS KM S PFL > tn hr pr utr, cdd mudu d fçã. \s m» fcrm pnld^ < pr Dtrmnds, d ls d^ rncpk cnddts. Prclmd rsultd, s nm prrrmprm rmnfstçõs l pluss Ft (M) pl mnstr Gudn. svrs cmprssõs d dspss Rduzd à mtd lctçã d dólrs A stuçã mlhrrá s cfé vltr?r xpr d cm tls R, 26 (M) Ku crcul pnsã lv trblh. Cntud. ntrvst á npnm rspndrgd s Mnstér*. pr pdrá hvr brs d rfrm, du às prgunts» u lh f n sdcuc d Kcpúblrí trn^n tu ndp^s rprs nprs n (cts. Sbr <s ágs rfrmu nstruçõs rltvs à plnf c. dvs, cubcrv^ d dfíc* ls nã x.sln Ennmn çãt> d xcuçã d brs pnl»l rs Sgund ts nrms. srm rgrsmnt bsrvds hvrá dmnt tds s prts d s trtr d prssgumnt d cnstruçõs u prlsçõs, qus dtrmn prd d mã cmptnd R. 26 (M) Dnt d tngm prvsã ít n c?m, uvu trvés d tl _ scssès cd vz ms rçmnt <~mbl d s n ntrncnl u átm cm mt Lm prc&uncd d dlr mstr m curs. Dsd bxdr ds Estds Unnrt mrcns, mns s ncrmnt d nv c x ds n Brsl, sr. Ksmpr, tr dc Fznd dlbru prtçã d rubác, lg prpóst d sus dclr prsrvçã d Sn públcs, ncntrr uns 2 blõ~. n^s Qunt brs nvs smnt.sts frm dsvds pr usm pltd utrzçã m trs fns nã vs>*ímí á css d bslut ncssdd, lvur, Cntud. s.mu > u d ntrss púfcn rl cumulrm s ágs. prtnd vnt A dspns d cncr mprgls n lvur pr nrênc pr «xcuçã dc brs, trméd d Bnc d Mrdst smnt srá pltd cm c d Bnc d Crédt ds C*d br á rlzd u d m ss xcpcus. mdu cm prtvs Prguntd sbr trl dqurd, bm ssm prvrã d ncssdd mp mssã d.» dmnstrçã ds qund d ntrrupçã rsult rs dss mdd. cmpríms rurs rspndu rm ncnvnnts suprm Smplsmnt nã tr íuuçá, Brv strá cnm, prvnnt d su A FESTA LMJ TRG ps dnhr nã xst* Prmtnd stmulr ms d vrmçnt c* nrg létrc CAKAZNH. 26 (M) pssívl lvur d trg. r Há grnd utus.su n íst ptu. cntud, qt stuçã d trg. pv pludu d ps é dfcílm dsfl ds máquns grícls, rlzd n prsnç d mustr d Agrcultur cmtv. F um cru mprsnnt, c ms dc 300 undds, d 800 mprgds n lvur d Trg. mnstr Cst Prt, m m CAJ Dutr nã srá cnddt rduzr à mtd lctçã vgrã c llõs s sms cõs, m trn d cfé br BSTN, 25 (M) sr. dss méd. Srs md ds dólrs crrspndnts slr. Dss sr. Kmpr: Lwg L Sru&s á sucssã prsdnt 4TAD7A ds cmprssrs ds gs xpnc. Qur dzr D ft, d um ntrvs. Cmssã d Enrg AUTRZU prsdncl 4 rsr <s «Sn <4 «rt > /* n >\ m n. Mõ. A m «. #] «r.. (Mn mm fl 4 M n «. M 4 { «rm _ *~m M A L m J» ts,m dvss cmçrã, n cs d vultss t quntfr pssd, m Cômc AEC) * dclru s CNVTE mrchl. flnd rprtgm, d?. sr ndu mut cd pru dbt q vgrr^n níc d nc xprtçõs d cf pr s m rfr prêç d ;T crtu d cm 0 tm. R 26 (UP) nfrmu prb!m vmbr. Dtrmnu m Estds Unds, pdrms cf fxd pl Gvrn Q utuz à d átm S prsdnt C cnprss dt vr c cntr, smnlmnt, brslr. Qunt ft s^ J rspnsávl pl m Flh, utrzu mnstr t cm ms dólrs d d tr u nuncd c: íx r ^P^.Gudr. pl^mtd d SALVADS, (M) m n H cnddts «u. s» m»,» t^usp!> d prdu d Fznd cnvdr lrmnt dmnuçã d nts. d, prvcnd, ssm, um rchl tutr.uvd r prsdncl N pvm p nt» Mun <> bmstr, d 3 à 5 nrg létrc. snhr Hmltn Ngur prduçã d dólrs, br bx mdt ns ct t «rsc«k!ll. rrrrtt>\m Hvs d. nsss r.pncõ» SR. kemper CNTESTA cõ8s d prdu... cntm. cèd pr dbtrs sucssã CtU. ms u nã s r um r.nprt. t 2*7 tnld*. prtgm. dss sr nd mul trrnm^ várs nddts «ud. tk <,.< d. d rd^ dds nns Slmc?Sf càrtf^d c5s Êcnóntrm, st d cfé, círm vrtg AS NTCAS frmlmnt. ns t%rdds d pz. sr. mc prsdncl, m vrtud ds dls mm dtmct d»t* pr.srrr Fdrl, lugr, t nsmnt c nm d lng» R,?6 (M) A rprt s,m dus frms n JT? qulômtrs sm sr rcb»técd P»d p_ th» d.0v«lvr Struss dss, pr csã gr cupd pl crnl * d tnhm ~ bxd d um prnuncglbrt Mrnh, c «f unt NU K ü MAK AMA Sn mrchl J^s rprtgm D MUND!?; d prnt Cnslh d b d sr lt sndr d gfêt âv^ f3*».* l cpzd fzr prfcs u Nv!^ nqltrr, nst d Rpublc. A prcm.«r. X (M) l lrgu l. dr plpts. Qund us d studs rlz: rnlsts nsstrm pr AEC ndcm u tv; rr. u dssss qus 3 fôçc létrc prduzd 4. fl Wk Cncl» t 3 c*h «A. Ludwtç Erhrd í \[E\P.W!SN s/efmmle dsntgrçã d átm strá m cmptr cm psçã d«? s btm pls ms trdcrs, d um dntr u dus décds. Dss Struss AEC s ddc tulmnt c xmnr cnstntmnt d nrq d átm lzr prcsss dstnds mprgr ss nrg pr Nd Nã quz crd cm s rnlsts, nv gvrndr dmvu ds sus prpósts d nã llr s rpórtrs KJT d Est» d Sã Pul Chgu, nclusv mçr fzm tnttvs d ntrvstál Av=tus cm prsdnt Cf Flh bm d humndd.,..., As E prssguu dsçr, 26 /^ALMWE (M) sr. Jân dr dxu nv, drn d S Pul, crnl Pr tv cmpnh. *. brts té gr rlzds Qudrs chqu R x ds Pld d Ctt ík d P*. S ncntc rn sã mprtnts vrdd Cssvmnt rrtd cm nd s vstu cm sr. rm clhd rcb qnt.u Jur.z T rmnt nmdrs. Pd ^ f0mlsts. Ngu* Cfé Flh. Nst mstnt d dfcul d Cs Mü tr d p» ms ns vnglrr d nã lnd ct nm ds, prmr mgstrd dnc d Rp. c ^u DllClE UUMàN nss nçã, sb plítc msm u pdd d sndr AVSTUSE CM CAFE >r*rs r.cbr h»d p. vrn«;» tphqué pr Aur Mur Andrd. J FLH «n. qul trs vmpss,^ UTRA VERSAC DA prsdncl d cprcã ntrncnl, pr> t gqnlsc tt stm t tc n Qudrs dxu su vl br d HSTRA t» cmrt drgh^ s R, 2& (M) Em trns rcuprçã ncnl. Exl cmprtlhr dsntrss lá d nv, nd pltru t pr Eurp chgu, t s d s. H M Prmtr dmnt dsss grnds prpósts D 0 M X T bnfícs... cm utrs p sêmpr mud, cm sr. h, mnhã, r R, rcbu d mm s ^^,n_tl Cncu n 3u«r. d. cs35trsdí drtr ds snhr Jân Qutr* g m.s ntussms plus# pssgwn sscds. Um rpórtr vrndr lt d Estd «ms bslut dsã. 5*^ ^ ^ chqu cm um mcrfn, d» Sã Pul. sr. Jân ntrd sbr tr d TV Tpl. uvrms nuncnd: Qudrs, crcds 0 h plstr mntv cm cl Acntc ««ívr d Jân Qudrs... rs. stv n Plc d C prsdnt Ct Fh. dmr d Grnd fnt Est crtu bruscmnt tét. nd f rcbd pk> «r. Jân Qudrs dss rrt r.? nã prsdnt ^^rt hz pr tlhr: Cfé flh. A smnt d m?nr d prsdnt grv AVS ruvrá nã. A utr tnt síd, dss gvrndr Rpublc cb rvlr. S n» udrcur. MGUEL MANSUR 4 RMÀS, vsm s rpr tv, smpr vlnt, rtru s rnds crdnc brt>u JJJ, JJtrvbí mtrd. Prtdárs d sr fõs Fdrs. Estdus. Muncps s Bncs, cu sr. Vbn^tr Swn^í d n Br! nts d N*L Em vst dsw p»«w««* Nã há ntrvst lgum _ Cmrc m ms ntrssr pss.. mudu nr>ru xt Rublc. pr trxr s. lt d S futur gvrndr d«_ «gvrndr Jân (Julrs. mmnts p, «Prclmsu stblcmnt cmrcl pr à!um^p^^nãí^ xsí^m^t<ssks«n P^uí «dxr Pul, c mprcr TV Tu. 9< n4. ^^rmnt ~U<*, Ru ds Brs ««M.. Qu» c d. vc^vmd, d.. p,.sd.,. CM. flh p» su rqrss. 7<s d prpgnd d sr..dhnmr dt^rrrs 5 qunts m flé? HJE As 20,30 hrs, n Mlc dc A CA. RAUL LEVY NAR FERRERA APRESENTA ft J*

2 BSQUNDA PAGNA JRNAL D CMECT Mnus, qurtfr, 27 dc utubr d 954 mu l d mmm rmmmm M CtATL CA t FUNDAD A 2 >E JANER DE 904 Drtr : FREDERC BARATA REDAÇA. ADMNSTRAÇÃ E FCNAS: Avnd Edurd Rbr,.>66 Tlf. 299 Endrç Tlgráfc: CAPTAL : ASSNATURAS s fx Pstl, 34 JC.l MERCÍ AN Cr$ 200,00 SEMESTRE CrS 0.00 NUMER ATRAZAD.. C S.50 AS ASSNATURAS SA PAGAS ADANTADAMENTE SUCURSAS: N R Ru d uvdr,.* 00 FNES: Em Sã Pul: Ru 7 d Abrl, 2:6 4/ ndr M m w. m mnrrtrf FNES: DA [BM m m m tm «r» m m mm» r 44 l»l f=: MAS UMA BRA PARA Mr Mrs d Rch, A CASA DA CRANÇA. há ds ns. Pr ss m Sgundfr. 25, às 6 hv, nã dv sr ft c] rs m trrn cntígu à smnt rlgs d ms Cs d Crnç, dqurdc., m cm ut pss, Arqudcs f clc AÇÃ CATÓLCA Hd prmr pdr d Ps vrá h n Edfc P t Médc S. Vcnt d Pu X, ás 6 hrs, rund l. xm. sr. Arcbsp pr c LCF. Assstnt Mtrpltn bnzu c p Eclsástc cnt cm d: fun.; mntl xplcu prsnç d tds s çls fnldds d br, d tnts stgárs pr pstnd su cnfnç n su ul d Açã Ctólc, prtçã dvn c fm d SEMANA DA FAMLA l vnh c rlzcrs. A s Estã dsprtnd grnd,gur f ld t hcu ntrss cs plstrs prncnd n urn. Entr s frds pr dstcds prprsnts r. dstcvms fssrs, médcs chfs Lã Ezgu. d Dpr d fmíl sôbr s mgns tmnt d Súd d Estd, prblms d lr. N sgunsrt. Mr ds Nvs B dfr, prnt gnd uzrr, rprsntnt d D dtór, cm lcs dfrnts, lgc d Nrt d Dpr dssrtrm: s drs. límp lmnt Ncnl d Crn d Fnsc lv ds Nc, dr. Frncsc d lvr vs, prf, Eunc Srrn Rgs, dlgd d SES. d. Tls d Suz rv. Rsly Tbrd. drtr d dr Mnul Bss Flh. Escl dc Enfrmgm d Hc, s rdrs sxã.mnus, cm um grup d s sgunts: dr. Wldr luns, sr. l Jqum Cunh, Vlvs, dr. Futh Pul Scdd d brs. Murã, prf. Mr Jsé d Ltd. d. Mr Alc Glvã, Arú Slv prf. p rí d Lgã Brslr d As gns Mrtns, ANVERSÁRS f \z:m ns h : As sms snhrs : zbcl BtUt d Nscmnt. sstênc, luns d Abrg FESTA DE SÂ JUDAS rq~l r k Rdntr d Escl d TADEU F cncdd l ds m flh d»!>r. Jv Vnu^t Fnlru. nxs. <* sr Jã d Slv gúchs C d M xm csp*>. snhr M Mrqurs. rrlt»«d» 23 d rrnt. n cptl prrnsr SES n Usn Lbr,»n cnç pr m mss vscs d Jrdm d rtfânc d prtn, n d 28. n gr Jhn MNTAGUE mt> Azvd Srmnt Pnhr, KpnquM c»dl. pl n^tnnl H n ruhus flhnh». \> m ls 2ttlmnl s runprwntrm trssm. «rdcr td«* ^n SESC muts utrs r d Nss Snhr d Prs d nsttuçã, lém ds pétu Scrr, brr d SAU A 4 K... AKLAVK. Cndá ( Gll> fltm nm pr cç. rrtfbnd pr csã d fstv ctlcmnt Aqu mut cm d> squímus s vêm m grund* d ^us rlctks scs Flhs d Crdd. Cn^tntnpls, m hnr xr. tr l Nrst, stu dfculdds VAJANTES Tm css nst trr, u mtr d r \ Nu:n utr strtrà, nd pr ut s prts t vsss vts fssm? c d>> d Cín:ul Ártc, Dps d cuufcklss cstu<»>. C ASAMENTS Rít>d ( n>»< í«td d Sã Juds Tdu. Am NFRMAÇÃ SBRE nhã. pr cnsgunt, hvss, é bm ccrt ;dgum ds cntcm nê.t pg. s í(u.r W cn»d» cru um «mrn rsulwu crr r> r ttnd Mrr d ( s dc Sá Pul, pl Mdf Aér ^í CASAMENT A Cúr rá um mss mnhã d< lp<, d rt>, p n nrt Cndá, ut.. l funcnr 0 d S.VVPP m cl. chgrrn Mnus t rm Lcncl J^ Lã, fbct* u:ím cnsdrds dgns «ut. d; prft* luc.. Mtrpltn f nrm utr às 8 hrs dps musgs s lcuws lhs prpnrctrn r >tnul s prmtvs n Jsé Pnc d Rch é d prcssã Brlcm d» Pr prlcp s Kut Qur vr ltr um cs lnd lmntçã bun cm mgm p.rrts mgs, f#l:«mtnm^nl d su flh Snrt Try tr d. Eull ^, «ul fr n d Bnc d Brsl «su n«n squmus s trnsrcnt:.d cvümr.í. cm d (l.mt S pu(tsv Estd tnh um gvrndr: P d Mrnh. M fstnu.r glrs Apóstl. n»rm m gúchs mdrnl d Jsus Mrr Snf An C>t. rnmnt» d scdd m/u? m frlmnt dc su ud nm bm, bnchã, mg d td mund,. ul stv l cm vd pstrl rtvr s ^squnus, sus prblms puc bld s dz, tpnd um burc dspchnd xpdnt té cnnt Quxnd > prxm d^t pshr d ntrg gvrn nv chfã lt. Ms l ps t «vnçd d cvl zçã. cs strm, m frnrlf prt. tnts Pul nchu E mndnd rst à fvs, pdu Cndt Pctc Ar Lns, rslvds lcnç, nds d rvd n rum d ml vlhs cdd nd cnm hnstdd f Trblh, Vst xtnsã d mlh Algttm> ffts ~ tmrm 9 nds vêm fzr fcsqunhs n pr, sôpr slgd d qudrds é vsívl ls«d crdrs, um scl níst vlh Atlântc Assumu vr m tussu. Est, nm K> Vcknz. Nss r r Pl prmr v^ m u vd, * ^ bm scu tnt n su prmr dspch. Agrru d bx dtrmnçõs srvd. há 0 (HK nns.!# «lspõm d kf frsc r d. n, prmr vst, lldíns PNHER prcrm prcptds vérn us tv qulr squ crn, sm prcs prsgur»s (prncplmnt s prm» flzs tngds...), ms n rldd, crrspndm prftmnt s ntrsss u» A lm d um mtut é u.t prncp «ulvçâ d Brsl, mu ntrssd, s cnhc í* trv,» ds dsrts gl Amzns, nst h. m, sbrtud, c prcs frz d. nt s nfluncs *g. cm tmamém cm tl, ns mnts fundmnts d crç ds E, nturlmnt^ st t. t cérbr p cnsrtr vclhçá m u stms, grn ;s tlt t mmnt cm mlhõs d rns lh frc um p gr.m m«n mtumdd.. ns lbrl dds frtrns d Álvr M. F um.fuzuê ds Euclds d«cunh. mlh, d crnçs mrrm qun rbnh d nms Pu ps.tr d st.u spdds n ^ ^ sscnts ns chmds rrs plítcs < stu.nsm drrtd ms nd rsprnt : chmrm > Pul Mrnh Lmps d nss hstór, cn dqu^s qt» Tn. sd ssm m tds s tm prt* ft d ssstcnc cs ntvs, «ctm «nrs grds xtnsõs, n d m <«têm sbrí s sus frcntfnt Nã gstm d fzr prt d um srdl prss, pr hmm v ltss lg, snã.m glv tud nã sr ms pssívl nnhum hmm d bm tvrm tm pj Brsl, n t hr cruscnt m n Cm xplcu um funcnár grnd tínu prcupçã <((UtLcs uc <#níbr> dstn d Brsl» n msm lugr mdrn. pcfflnwr nd CP.\L nst lídd cn m cnvncr m r ds prblm vvr dcntmnt st. drrdrs ds d? su gvrn prtrbnlhst. crftínu cüstãmpní. nã çà s rbt n m»^ rud crsó culturl cm cnôm d tds s us ds d nprgrstsí, n tud mut, r rlçã gvrn cndns stá cn s s«umus tnhm qumus p«r pln qunt Aqu um prgunt cht: pr nã rnuncu lg l çã cvlzd prgrdd vlh Mrls, subnd pr su lugr <> rln u >utr vã cnct unvrsl. E snd sjm. nã s cmprnd cntp. E sbd pr tds mr dls cnsttu, n t gur íz. cm Prc smt» cmnhr pr s, sus ntgs cstums Cnt n ntnt, cnsqulr, fm dc u.j st, cm prscnt d Assmblé, <> ím unníu m tttrgss gvrn? Pr ls, s plítcs, sbm um pv fdd grnds, é grcultur d pndá. tr.bs nômds, crn ud» msm, grçs um d Trbunl d Jus ç nã ntrgr <?t» brs prsdnt cnqusts vnh subntrgr n ctr,, w. q.s * nutrm s, rn rg p.mhm s mnds d fcs duç cwtnt,c. P gvrn nnhum utt nã fss Pul Mrnh ^ > t ndfrnç d tul pdr nm. \ vs. trvés ds vwtd.s glds d fòrndv d ft. F.str sclrcmnt é prs um ul ;. > ] ; cnstíud. Prcsms vr s trrtór stntrnl Qund ssdd H r. d prvtrs tòd s nrgs Pr tr Ê FÁCL DZtH: r hstrdr d.<t.* ds tnbrss Amzn. vv..hmns ds cmps ds mrgns cum» prts ntgrnts d RADTÉCXC E v Pul, m cntrft. sm gzr pfs r nnr uu m um.» lçã d tl. vm «ncúcldd, s qus têm té s férs u s dspuzr, cmmrnd su rcnt ptntd. Dgnmnt, dclru n t dt pss, Estd nd d Amérc d Excut mntgns, d rd* ZLE TEM VERMES h vvd n óc n gn mntn rà K,,hs nstru Nrt.ssntr s lcrcs d mplífcdr»: cncrts rm urr s ts d su ntcssr, ttud ls,, td cnscn:!ucdr su d nvlvmm ndustrl, rçmnts sm cmprmss t ms nqul dgt d Amzns 3tv crt sr tmd. 0, h lmr cnc d fmíl g íntsc, num sóld Hul n xtmm*. Atnd lr hr d«d Ru ds \ndr. Ms ntm Tmz. vlh MrK s, nddt, fácl nd grcultur. ^ pátr lt u nã, nuncu crg d vc rsdnt d Ass m cntnurms ^r d<>. Stl pl tlfn 2238 Ar.t h ds nvstmn s d cpts s drgm cbr cm,md Grln Lnds ntntm. lt vcp csdnt dm^títtl Cs, ssumr, n usênc d Pul Mrnh lã. _ VÇ f ^ P»s!d;:nt ncmptbldd d Dc Slv, >;>>., gt mqu l lv cmplx pr s tvdds rurs. Um s vrms prswlt*, grcultur frt q::vl Cnsum d dnd Kstd d Amzns. Bnt! C >ntnt cu > xtrmín qul tud fcss m tml fss pssívl pôr um pnt s vr m >dus.r «m «t frt. fnl ns ts n.lzdvôs ds m tussu, tud r cbívl mdcmnts ddrs ptrts ns lgrm su flh \ d» m t cnsqu um pd rflxã ntlgênc, m studs mdrdr, rflt ds cnmt pdrs Pbr Amzns... nã fzm m tu nm?: Cd brslr cnsum crc d 72 cruzrs d mdt pr tòd um xstênc. pl prcs, n Brás l, mvvrddr mr d p r d mntr AR.ND PRT. s spírts s!>#çs, n.;m!t.> p. n, sgund dds ntm, um nônm nvu õ cruzrs << clh p p< su pv, ntul lv num trblh sã. cm un puc d Rcsm.t d ls.ll Sbnt r. s tntd d A PM rcnstrur su brrc. prms d glr. d mr Pátr n prvt n msm dt. mnt d tóds s vrbs, té. MUS KKtl KS N A Hll)K(> Kl.El UC.V <»s íc E sbd d ndpnd! pl>r d cmpr d ss pv h dsbrtds, m bnfícs mlhõs d brslrs rsdm n ár brngd cn c n d 90 f Brs l (cmprs vr pr hbtnt) ndv m vlt d 200 s; próprs dls dvrm csã d Hdrlétrc d Frncsc nulmnt um pís pvgd m tds sr > vrddrs gurdãs d pr cstgds «v vã, s fnl, ncntrr su rdnçã ns > s cnqusts nd s prsntv cm s sus hmns, smmnt, tms» mdc cruzrs cpt nul TAXA DE REDESCNT Pátr. «ns d grnd r. rprsds m Pul Vfns. pr gr E cm n Dus nrg A rrnd usn dvrá tr su prmr tp numrd n próxm pnsmnu» pr prnts pr ngrndcr! mnts cm um prtcpvm Ats CHATEAUBRUT ncrr cm st d 5 d nvmbr Nd m s d 347 muncp* d t stds* d Fdrçã, m nu <H»,H» ttldd prc...! Prcsms smpr uftts r qut mmtm ds cmprs ítuds: tã smnt ü,6í. Es Um prdut d d trblhrm xpv.gulhss rlmbrrms Snts Snhr! Nã dxs nsts R, 22. Dumt dnd nund» mdd vdntmnt nã LABRATÓR LCR lclzds n «Plígn ds Scs» srã bstcd» d nrg létrc r. pr E* ncntstávl s ds :nís nz nstnts d duvds d pvr, rrgçã d sus cmp d cultur «prfçmt d ttrgb ld nt lldk: DE CACAU XAVEH gvrn stá crt m dr d pís. Pru, n nüssà ndssã um futum cm 0sv^ í,r,,,m sávl us d rméds pr mplntçã d nv» ndustrs, dvrã Hr<cr ld ds tus, ntd mnt s cltrtlrg íc* cs bncs, ngcm d nt prmssór, su!v,?u prm ssr; nt ss glrs mdcn tds rcnhcms sr grnd, fnncrs, ctçãc bnr, nrcnd QQnq u xstds n pss t! Sêd llrqumcs N pln dc dstrbuçã d. nrg lbr.d, pps. m.>. l rk.n * lfhk ** num ps m std sndns^dx n. mdd d ntr lcnc pr prblm d trnsprt MPUREZA# N SANGUE ^ tx d 0 pr cnt d rqunts d Í \ ^!dds_ ^^Srtu^ ÍUÜ3Ü tárw d n prvs. tmh»m. um tut pr ttnfcç frr büm l>pulçà <^?C0n40 mnt «prcs ssustr s B<M. n»n Cnstnt muts u PÃs sup«>r, cnsntcmnt. Trts d dücnr rnus, d vvds nsnguntr nss Pátr F prumlm ELXR DE NGUERA nn rã N ft cm, um spct d cs d mqun * rmntls pn^mn m crculnt. Cntr c, n s s gvtm pucs mdcnl us m vtud d pdm ncnu > <lm<n(>n llbrt,k d(s \:\ KAT. DA SFllS rcbnd s últms dmãs pr ntrr m funcnmnt prtr c d l d, rcurss qustv» x>\ snhr, ttt«n mflcn:r. pssms n,trr! R> Bwbs, m scrvs: pd hvr d ms d Tnd sprd,v ms sngl prc, mã<s cntrnts ulhrns dnt d f^nd cm 6 çó ds cl.tscs ppulrs. qud d Bnc d Gudn í Mn pl crr s curvssm nt Brsl, p Cnvém sclrcr > Brsl u tr v pl: d à prmssn, Vós pr ns dc frçs gvrn, CHl rés d Crtr d Rds cumpr gr, mrdr, m dfs d rzã d, pr \\urvrd sundrs, tmd ds rsultdt>s d Cns Cmrcl d 9>0. cnts, cbrr 0% pr um. pl um utr ^ Pndã, trmulr: sbr um pál<» d glrs f(r m r cttní_ prmssr? E um prç pulc lp rv ^^ rnt.,>s pvs ssstrm rzávl ss. pr um ds rds.nt lmtd, é d rd s frncs, cnhc t, m flm d ntm Prflcnór, cm n nt, Cn.nt Brg ch lústr drgrs xstnts n Ps, pps d mr.., pdr tmbém lt. pr cs pps; p*,0> pr q,, míus fr,vwü ^ ^^ dv s rfr tmbém s r prtnt nft+rr ma rnt Rr _ s s m nusss prcs. Afns Pt, lvnd nss rtg d prfumr, vndds prmssór. Há bncs, mv d b gu md vcrm nss rà>scnl nã dvr p<r cm strln: nsss stblcmnts d cmércu Ms cm um prl ustfcm prfrênc dlsptd à gên Ku Brnc, n lumrty, cm < r d ppl S èl frc tr lmtt. Rsult d um studs prcurv mr rsc d um du,técnc l.ncár bsnh ggráfcs. cns durávl d ppulçã, prncplmnt ns zns rurs Cx Ecnômc Fdrl d Amzn*. ctvtnuarvnt wgrr lct. ntrtnt & rsul plcç» d d u ptrmón ncnl, m ltíg, cstum utlzrs d fpí mxnhs rvs mdcns nã prncp tds d su dscnt prmtçã ds prçõs dsptrcvnm mr lucr s tp, n Crtr tm tud,qul té ntã stv bcmr d qu3 cnt s;u nm, n Bnc d pr ntgrr trrtór nc n!. lc d, fcr cmpnsd um t únlt ntltulçâ bncár n Eld cu «d*»òll«dqurds n cmérc stln ckssnd. Lq, há ntrs Brsl, lmt d rdscnt Nã é mr d bnc tr só pd str n sgtcnt d >s títuls pssívl un pv, prt dss sbr stmrá ds vnds dc mdc prvávl r grntd* p*«gvérn Ftdttl à nhr d tnls >qusts v cmrcj hsmcrld Brt dr Affu Jn Bt*!* dc Lm Mr Sntg ubl d Cunh Crvlh Grtrud dr Vscncls A% smhrnhs : Nm tnrd d.vlmd.» lnés Cândd d«afmtd As mnn. : Mr tz Cvlcnt Mr dc Nzré Rs zbl d Nré Frnuds Drc Jcss Dts An> Ptrtn Vn Bftrr.An Mr Cvlcnt. s mnns : * Lu/ Slv Flh B.>Jf(d Pxt d Avcd Jsé GutÇr Cbrnl» Arnld Mchd dc Huw Ruld Grrd Brr» < S>» Humbrt Crnr Vr. Znldur Nmr R»m< Anvcrvr h vm M tfmr Pc^ Fglul. lun d 3 crnr P^v F^lul. lun d 2. t, flh d dr (ètvnnc Fglu c d Pm Pvsõ FffHl nvrsrnt rcpcnr su* clg* cm su rsdcnc pnhr*^ : Szn Frrr ds Snts. Mrcln Jsé Srtc Antôn dr Almd Mt Jsé Smõs Flh Jrg Cbrl ds Ans. Amérc Agur AMKRK GVAK V H «t h mrc p»sun d nvntár ntlc d sr Amérc Agucr. cnctud cmrcnt nst cdd cvlhr grlmnt stmd mu nvrsrnt.. pr crt, mrcr cumprmnt» < d<«. sus mgs, pl dccur d ATLÉTC R NEGR CLUBE 0 CLUBE LU UDER DA CDADE BALE DA AERNAUTCA As srs. sscds, rgrsmnt m góx ds drts scs, J s * bnçã* d su snt prttr. nscu, n d 9 d crrnt, ncntdr mrnn Mr d«pr. ptu Scrr Srmnt Pnhr. Esquímus trnsfrm» / dsrm prtcpr d BALE DA AE RNAUTCA, pr qul rdd séd cl. rí vnt nt d 30 d rrrnt mês. Drtr slct bx.\st wcnts MA Kl \ n PUtPFTf.. SC* squ d fzrm s sus pdds d rsrv d ms (m st nm. smb Drôtr cj Ms, sr. Afns Ccsl Brnc Gclvà, tds s nts, ds 20 às 22 hrs, té d 27 < qurtfr), r séd d Club, fm d srm s msms ncmnhds, cm dvd ntcdênc, à cmssã prmtr d fst. m

3 TCBCSHA P AGU A Mnus, qurt íícl 27 d utubr d 954 JRNAL D CMERC A P L í T CA S E S PR D s ^ ( lllllvr! g %l ( J f f Hll f nu J.. fm HMUV «nmr Em Mnus, dêsd ôní> lutrã d cndçõs, guldd Fst. m Amérc tór, dmng, n r rn cm rc m r dtrs p v três bns m dsprtsts \brhm Tbt. Jsé Akntn crtm: J cfns Brbs Plh, nst cdd, rttul. lul v tór d Slv Pchc, m próxm d FADA )í p< 0 pnsmnt d ds tbus c Um g d íulbl srá um lst sprtv \c trm cnvt nã ltrà l rt ut. Frncsc Andrd st lll Mr d (rç Hmngm d stnít dmrçã à vm s. flã ncds s prprt >s pu clássc d Hmúgt ntr us squdrõs d Am c c dw Ncnl Fst, d nu gurçã d sér mlhr d pr tlnts cntrrân Hs dcsã d vtrs Tr n Qudrngulr. s drgnts d c tm, cm fnldd d prscntrr urn sbrb trd sprtv p E. tl crru Als du, r* w wt» «u»» r nss pumk*, publc, *u stã nv c»> dml s mrs sfrçs n frd Jcksn Cbrl. Lu* t» zp d Su/^ c Artur c \çr Avs. r à rsdênc d c?tlst Frncsc Andrd, p.rr cnvdl sr ptrn mprtntíssm pl, gul cnvt, tmbém d sr sr lt flh d< Ufl ndustrl r scrt»» Mr d Grç Andrd. prstgss fgurs dc nss scmum tvdd. cdd círculs cu tur v As grmçõs. pr su turn, prntmnt * â m cbrá ppl prnc vt ds dl gnts d Trn n;tl n vlh Pr, tmbém, Qudrngulr»tã m frnc tvdd, v Dss md, s d ptrns ^crã snd. dss md prprcnr dsscrtk cptlst; hnchd bré, um prtr Frncs Andrd snbr pblstc hr p«*t tndrm cn cm d w nhs Mr d rç. rnh ds hvr n nss íut Estud»ts d Amzns d lt54, (u? rchr sgnfíccuv «t H». pr xmpl, s m rcd hmngm cns rlsrã su prnt, n stdã d Lnh Crculr, prtr cu*b 3 hrs sb <Jhíçá d técnc Cláud Clh». Amnhã, srá vz ds fst < ns, rv msm lcl, ut sb mrà sus prprtvs, btut d Jã L klrl. prfssr A PRELMNAR TSSR? VNH BRNQUTES CRESTA v.sl.velha ) lmtlt ;km»k d n. ntrní» U;0 quh«.«c»> pr hr vr ^!. ^ Pl cnstlltãm d Pntr chgrm, óntm. c Mnus. s mssárs d grup dfnsr dc cnddturrs Slv Pchc! Pchc. _ Cumprnd su mssã, s smp^s dsprtsts d psçã, n plt d b. D., ntm msm ntrrrm 6m cntct nsss utrdds cm v sprv>. tnd, à írnt, pr >dr.t frns, lnut Qux*.. >rmr cntct ds rr^lst ds p>rpc> rrm s msms ds vstn.> cm cc> sss ut>.pc»;.»á. sts sctís 2 lvds, nmm lut nátur d Slv Phc. cv qus srã rl sds, s* lt ;ws c C. B. D. PENSAMENT F. A. D. A. Crrê d Csrt. s psts c vcdt d Chmd d: d prsdnt Brsütr d pnsmnt cm rrnc» Cnfdrçã à cnddtur dc Slv Dsprts, n prxm pt d nr hc«> s*m s mcul* u d 955.^, F. A.!). A., n»rm pr Sã ls, dr. Abrhm Pr nc Tbt. sr. Almd su prsdnt: Jsé Alntn. ^rlv d Rd Jrnl tu r mmnt, nóc h cn crnst lts, st m fc<> dt d rmprmsss Cmc, Brbs Flh. rms cm s dns c vm crdncd Fdrçã prmr Mtrpl.m más d Nrt d Ps. E * pl nt d Futbl sun pós cncluv dí Fdrç M Mcpá d crd rpcltn d Nt;ã»>, nldds ccls fn, pc ncbçm r.s ns mnfstr cr m td Brsl pró ss rspt nvmt. d bu cnddtur DA Evt ldp crbrl sgtmnt nrvs FrTFsfc nr«l»< ntnt df f ft» ntur? pr rbr r # nr* <> Cu n sc nnt t l 6 spntsl, 400 mtrs. Tm qus J «d trd l 4 mtrs d cmprmnt, h). Pdr \ cctrt Fnsc ( ccn < ). dmng srá dsputd p s puc ms d nvc f;dur. í ^ d 4*n á 4*!W<AAt) Rgulmnt d crt mm qups d sprnts d Ncu d límpc, s» m tr um crr d cmbt lv, únc vã cp/ d trnspr > J C,nlh Tcmr d FADA. pr dsplcnr. tl n vm dspchnd rgulrmnt, cm prsd wugurrã turn xtr psr sr usd cm n pdnd Cm dsprtv» VHh> d cmp \l3císã prt mltr pr 200 sldds; Mn^ut Qurz plvr d»* ctgr. cmpltmnt qupds...m A R ESC A H Rgnld Xcnrr Xt cu JRNAL CMERC, h l D PATRNS A LE SER.V APLCADA lh Tc d FADA tjbru prvu > nxrvlmnt ^nnd Hcsultnnt d» Cmpnts d f ucb. Ntcms, m nss d< ã. u. d ntm, um cns R. 26 t>> U sr Alncstr Gumrãs dclru à rt br ssunts d mtrss d UESusA» qu l ltur, nfrrmsb. td tru cnsttuíd ds dsprtsts Vtnd _cm réu Mr* d Pmbl ncnt.nnt. nvd às mãs d Hnu prtdnk s,.: dvd hmlgçã. «MÉUdwt prtgm: ds últms ms truxrm í c m MS M VESA, q tm nm d Rul Dv«. ás l«hrs cnfrnn st pr Cs d Etudnt. prmvd p? m.s lt Cnqustu l. Pst ns srvçs d SVlínstérk» d Trblh grnd prturbçã S PAUL, 26 (VP) Sgund ntíc» rcbd \l d? p? í^ «rsn l. rl ssrmá n llntrtnt, m plstr mntvms tn cc pdd wzttln Frnc Ccn c mqu stu prmr n sus dpndêncs H. >nstérl stá dsnvlvnd à Prsdrc d T.SA, éstudnt B.nnr Grc, prsnt MEC. B r Gn rtrnr UESA. ms um plptnt fm d,. rsfzr,m»n r da., cm frzu ttulr < fdns, fcns sbd» V** prdr,.ncs, n sntd d sr hmlgd qu... pst cr prtmd A 7, ur h 6rc. tnd dst vél. C nslh Tõcnk, tl nã s f.z.. n >., d Vlt d clssfcçã grl su psçã dc mddr ds mnt n Cptl d RpuWH. próxm,, Cgtsw ds t st cdd M prxm udnts Atlântc, trmnr vg«sn sxt tp d prv nquérts d f»n^ cdd ss*;. Ac.vtuu dstós ; ckm ^.A,mnt cr lncídc pr cmárs d Amôní c mlhr dvulgrms,m éu. dutd Msrqu» / msm nã chgu às sus mãs pr qund s d clss, nv.sltwsrtdtl Fstvl «l Art Cultur d* sôbr su lt stud n Cdd., Pumt. :l s trblhs ^r D w>st>u prt, strnhms dmr ur.. t yr d d dt» R d Jnr. prs dds pl p f ^ t... mnt há um smn trs, f russ ns s T»X qulntrs d tsp trré Avré n» S prcrru prssgum. ttulr d Pst d Mtd.d N prtundd Brrm» s k»rds d dfs. * t«tj:tjsvtr rm prvds s cusçõs, sr Cândd Mtt tn hrs, vnt st m uts tínt t*sè sgund? ds dps srã dds à fcltd dfs ds mplc *<<uu dt cnvrs mntd cm *..usçã ft^rã crg r^» \GTASE A CLASSE prmnr.s d prsd U d t <!K _ tm.,. m d.»».«> «ctv;!nunt. H s^wsd»!. < CM Jt R V,,,. ã s írà trd.. fm dc. r Un ESTUDANTL. Brbpul>(> PRXM SABAD. NA Cntr Estudntl luíndn. _, hlcídkdc s rsultds ms m stá snd ft n SAPS ssunts d mtrss d LESA.. CASA um M» ESTUDA Vlí. c luns d Clég EsUd. é>s pr «r»t m muscs pr A utrs rprtçõs nd tr» pt> wr.!s rt:.qn Mn Vtr n <, (..un unts n/ H» lfc pg >) ssnlds rrgulrdds A Dntr s ssunts trtds, d» lntl> vl t< n Sul Améx ««sfd «t Sb trd, prcsmnt Sábd, d u «ts, cw. (Cnclusã l srá plcd nxrávl m n tcns tcl»»s pssbldd pwsru»» :S~ mnhs prvsõs qun. á írnpr*» s prçs d ccd, n Mund m t, ns grvs lgs, s c hmngm musts gtdrs. Qunt, m grl, prtculr Brsl m 955, dccr plgs. st* vlm m Awctds mm, Wqnt* runã sulm.k : ncnl, prtâncn s lhs dá: Sã, nnguém pdr Eugên Gudn, fc rldd prpõ sábd, b mpátà» Sul Anér «rt N próxm l, ss dpnd dc ms u mns ncvs, qucd b m su bm msrtuld sd scl, prst*r^ J^ ^ h pr d Gvérn é u nã cmplcnt rtrny!sts 6 rtdtín»ufô nwín r 2! untdd quldd mcnm? rnlsts sír c nd d ftr tn cm êls. Até qu cudus d cnsum. J «... klaàl kt Jl fc. t l p^ rc p. Mnhs pnõs c dclrcõs qu ns Estds Un lr stuçã ds nsttuts prsdnt d fzr um blnç n vrd Cfé: umnt ds mpsts vs u stm RdmU». d rlsç d dr ú brr d Cln, qund, sclh d» lunb d Prtmvr, cls. tã mstss pr c m Cxs. As mdds dquds cmp d. \ ctr..u!mrcn, Brsl, dvm sr vrã dps grnt d uc um ã su frnt dnâmc h rnc.r s u nã s<m vrcnsu um bm cudd pwnuu,,> cpz d fzr dclrc 00» d, lém «l nmd fst dçnt. M crssm dfculdds «Cnclusã d» u.dn.! R. 26 (Ml Num «g us R b nu ã.s snhrính í Brsl às bs rlt «s Ddn Crrê Bnt», lts rnd ntr s nsss píss.. lg n níc d su gs mtd ct PrclSC<KHr t: ntr bsrvc Cm >c vé, ntd d >t>.«< D 24 d crrnt, um cmp prptã lv prcupçã d mn Prstt4. d P ^4 3 6 hms. f bsrvd blõs d? s brtur ds dbt? Vérc. trá três upcts : hmn ld# ^ mtc ncnl GRANDE PPULARDADE «p D CAFÉ EM TQU d.; rtrr d ru Mrs d sr. Eugên Gudtprp* l d crps str flqtc. sbr W s sscds,.unpuznt. J llt vs á sucssã prs pur 8À. cru/... rrfrds umnt ds ÜfsSrô c B«Aér. r. t t bprt[t d r m». ~nn.h ch.* ntr;; g.xsl sultr \uáprm d nt lg nt 8 26 (ÜP) TÓQU cfé brslr st frmmnt n vngurd f7lvs cs _ m mtér d ppulrdd, v^^stí^s Jlm Sds m stuçã qíms sntd td Mr «. EM TRN DA tu s ^Kn^gc n Jpã. Dármnt nvs cs b; Sfrrm g^ u r^mut~cnx d u s s fcnvstgcò^ Em ^ ^u^ r_ nugurds lcm nts d vnd d cf st^ thr^ cnhcmnt. N su r.p.t d trnst sucssã ^» _, 26 <UP> LCR DE CACAU XAVER SALVADR. prtr, dnd pnm 4 2 m>ts. pssdnd.^ ns lhs pnss hrs pr tds s mrr mpst frmt, d md gr* C,T r nrf7 UER LG A ptrcrqr rulr, côr prtd fsc..«rm^vs» ««>» «v*,m Um..rmrfvS ^272*22. _ Mnus V.. vm s ssn^ Y^». cnsum trf, cm tnd Armd n c ALHA DA SUCESRA rtn tn>uhlv (Vírus L T<nd m vst ltur s PAUL nr6 nrừ.**m«n»» t **. pr 26 (M) d.»r«m lnd* fllh crscnt, lnd m rscnt, d ntd ^tér stsptu»ísm sus ^«vtímtv) SA Chg. hu«. «st cpt d r.*c d Bh, u d»»r«m»ud«* * mvlmnc.s ntrmtnts L.. pr n. Embr S tvdds té Muncp PAU ESTA CANTAN. ^.mr d. sm fçd s rrnss* un m d sírul nss,clsl«ts. J.. Asã» f lk: EM S.X^UL^ chá. c númr d pr< d ;Qpm r n l mnrtn s>ss hm, nu.dü. dtd h) t hvf^ d cfé crsc sm ntr ^ rs d cl cr^l{ btu },llfcdd.u>td p^a^lll c

4 QUAATÜ PAGNA <, * / JRNAL D CMERC Mcmu, cprtcr, > 7 tlc uhbr d 354 A Twttrrw <h> ÍJcrtrM 4 lltí pr,» stmn trltt; t5cu<*nj hu. fwm d* drt s üfunts d J», ttf U»4; lu Prl^MMÜt L)^trt», rlrcu» té$ 4 st rvst dç 3 ctgr 4( c mntr um crcttftnd «r & brl últm, Btuu lt dc... Cr* lsur A 4C..WS.». Dlgc Fscl d Ncnl n Amzn* pgrá, h, n hrár d 2 às 6 hrs, s flhs, d> Pcnsnsts rltvs mês d utubr cm curs. A CAPSPEA, pg! h\ s nã rcbrm ns ds A Scdd Amznns <!< Assstênc s Lázr? D( s Cntr.pr rcbu s dntvs sgutv Antr Arú & C., pct dc quêbrcbçs d Lbrtós «llcmnts. N grnc d CMERC dumsc JRNAL D Andrômtx) pct <lr m lp^ Jã Frnnds Ngrã, st, tsmnts frncds pl. A P E. T. E. C., srurd» K mund Lps d Slv c um rlã d dntdd d sr.ls» Tdr d Crvlh, «lcmnt* sss qu~ fr:\n cnrt ntrds n vu«dcçã públc prfícu cl) grnd ncã, mprstu brlh s trblhs d rfrd Smn, nr^ pssô d su dgníssm rprsnt<mt, prvlms ns<> pr rtrr vsss prt sts d lvd rspt êss Egrég Trbunl. Br mn Mrs Flh HàdnS d Excutv. Cm^ã DR. FRANCSC RMCY CRURGÃ DENTSTA FRMAD rh.a FAT.»AK K FAKMACA K DNTLGA D CEARA... KtuntnKtmtlAur ról» nlt» trldf Wrk» (Pnt*) nvs Dntdur» s* hhd»sl n» pr métds próprs fxu Ktrtçf* «ffw Dnts n nuu «mnclu Trtmnt clínc <ór* d Prré Ktmlts Afc<ó«d Vncnt Métd» mrcds. ( J«dcu>hu < 6 pgn) ^ n trtmnt ds pss» nrs* crdíc» Rs nrf Elétr^» nfr Vrmlhs Ultr Vlts Rls X. c r d Estct: d Amctü Dvm Fpmác MR MAL cmprcr» Scçn ní, ns trblhs d Smn Cmmrtv d d Admnstrçã <t Dlgc CNSULTR : Edfíc Trtsrn V Andr Sl 4 * PRAÇA ADALBEK:*Ô VALE Fscl s sgunts n..sv lrbrt Rch. Lé Kmlh d ludên d Códq Pnl, tms lvd hnr qt n(»u «AUTRAN & C Slv N, Plácd Gm Nuns Andrc. Jsé d C«rm N d cmuncr ss Alt! v. 7 E $ETEK3R9. 68 TELEFNE 7» C ôrt tf> sd prvd, n vs d Slv, rn Pgurrc.l snssã plnár d 5 d ATRAZ DA GREJA ÜA (MATRZ d Almd, Ccld Rdrgus c >rrnt. mçã dc gtdchnnl c vts d luvr ts Prfuurs c* crtrs», s ms hs plvl Mntém pr m «t^k S«rttmtnts Drgs M>»dlcm> Frrr. Frnnd llntcs Armnd d Fr* Cunh Cmbr, Nlc Frnnds d C c vss lustríssm rprs >ntcm*., cm rtr d Ru Dutr Alxnnl. S d»t«rd«l ADVGAD Exprmntm fsnd um»stm rn nss c * crrufku*» t Elz d Nscmnt. Tlfns : LEGS* Ccdx Pstl, 45 Tlgrms í DR. KRNGE PERDGÃ d CLNCA Aprlh Rsprtór. ERAL Trtmnt d Tubrculs ps prcsss md mdrn*. CMERCAL D l) PAKA \ ms ntg Cmpnh d Srvç* d Amzôn prsdr há.ns lr M ns, cm rrs vntgns pr n* mrn FG CflSCCS «u clnt FLUVAS E. V. D0LlVÊÍRA & C. Ku f; T, KKM K MKKK*.»7* TRLfíFNC t S4/ ATENDEMS CM PRESTEZA E SUCrHJDK A QUALQUER HRA D DA U DA NTE LARRATR «ANPULAÇÂ K EBCHTWAll VlUlUt/ BAR AVENDA Cs spcllst m lt, chclt, nscá. dcs Un» scmdwcb. cns, rngs ssds, frs d qul spéc. Cslnh Amrcn à Mnut Bbds Uns. rtgs d Mrcr! Avnd Edurd Rbr Fn Cnftr 2} fsst T wmmm ST <; M K ( l K r l>( \ línb* Sprng^. F. lm H scdr <!< *rd;d mndr < p\f < cnsrtr um ímc. rum t*s! N ft. Jnd> Srntcr. um fbul^n crtnrnh d Flrd, dmnstr cm «l^ um tubrã dntr u fr du ) * CNSULTR» 2 L H ES Cmprs qulr quntdd dst flh. n grnc RUA HENRQUE MARTNS, lá, (Alts d* F*rmíc Cntrl), ds 5,30 às 7.30 hr f ;. > DE PESSAS TEM USAD CM BM RESULTAD Q PPULAR DEPURATV t DR. WLSN MEDERS CALMN Üédc prdr Prft Vlt Mlhr mqun d cturr Agr vndd m módcs prstçõs mnss LXR 94. Euupd cm r cndcnd t>ur prç4< l<* Un cssã r, LN> ].<> l.ntr l J2.Ü Kstulnlc, l 00. MNHA AMGA MALUCA rráslvcl c< m <: l;>unt prsnuul.! Ju t «. rn Clvct, Dn Lyn, D<.Mst. Jcrry J.cus, Mrc WkKH)) Lly^!ÜM K. ~ f. * * l;r» Cnçõt«s! ;;.; < íg s u t r.»<!.< Mlb, prvt ul f» : r ü l».m : < nfu : u físc J lurl. cc <> >)c > ucv».s >.. n.. nrlérlm CNSULTR «Ard 7 d Stmbr. 93 (Edfld Vlh Ln) Fn 057 K\!0S X NDAS CURTAS H*«ldnc: Avnd luquln Nbr. S2 Tn 2299 Ru Mrcl Ds. 3*43. MANAUS u AMAZNAS. LE TE DE C0L0NA RE DS PRDUTS DE BELEZA Agnt*:,q MrtH D». 0 N MUND NTER VENDESE SCAR PAF/^TE & CA MANAUS AMAZNAS Vdu/ «r lc \ SK S ATACA TD RGANSM mkrç, lrrs ns ns«^, rumtsm^, Ctgur, d d cbl nm QnMlt médc < tm ppulr dpurtv LLXU >4. A^vd pl ) N S c>tn mdcçã uxlr trtmnt <t fl r n...rn» d mm rgm. NFENSV \ RGANSM. AGRADAVEL C.M KR m! m m m m m ~rn»~ «n r cérbr cmpltmnt c Mwh V;g Mlu< > üm dsps flru pr% t^.u, vrdtdír * t.h «: p t s u têm nssuld <»; <«d.v< rtr. HRARJ 0 à 2 hr» 6 à» 8 hr* ükanüts ARMAZÉNS DH FERRAGENS BFlSS NTCAS \ SJl.MANA lcl, u d rutrt.d. Vsdul tc. vlll.! V ls Dü MERCAD ER l.j *r t«flur. brs d n^ul^ d tcumpru^cl pndrwc. VESPERAL & * Rntrd M); tut«,00 MNHA AMGA MALUCA NTCA? ) \ SKMANA õ4x&9 ultm c cmnt» ry< > SK: SA.VtfK xt fr n C< m DL0N :.SNHE CM PARAÍS Prduçã d ÍTALA >LMS d strbud Ltr Artstò «m Gld M <>!»>. Vttr < rssnnn, Sr Uz, Gmm Blpts, Gtn «urrr» C l Rmn. m fln trág msm tmp d n c frt cm. b m d ml cntdr crn snh d um pr às. J^l ntrvu prís cm sruá láb u prnuncvm p! vrt d mr. Ardnt, m pns rcbcu twn rcldt p d«um vd d pcd S u crp pfu, m u n r» rn tvrd xn vlnt mr qu llv <m u crçã A~ pcdr. tmbém íunm. MEDC PERADR frmd Fc. Mdlcln d 3tbl D Srrlç f prl. FERNAND LUZ Cur«d pd&tá Dr. Jrg Abrhm CRURGA GERAL DENÇAS DAS SENHRA» VAS URNARAS ELETRCDADE MEDCA At. 7 d Stmbr, 93 (dlícl própr! TLt 5# Sldnh Mrnh. 423 (r»dêncl) Fn E J. SARES, lerrafens, S. RUA DS BARCS Cx Pt. 2U5 Fn««: Dstrbudrs ds à M A N A S C V L T fmds prduts bs dc cmnt mnt \l tl SKM \ v nugurrã df < n.\vnd d, ntutncntl. \ ANK \M( \, cntut cm m mdrn prcllcm dc pr.. (<;ã «!< Nrt d p» mr flm, n Uut Et Nl< t.< lí Kslrcl p J«* Frrr. MULN»/.t RUGE S/ Ubr c Sunn lm Psrs. n d.«.rtl N Muuln HuK m» fms* d Cdd l.u/. nts l.scunt hbtr d mr m»»>d. Cnn. «lnç lucnu < nund Prs. M* mulhrrv *up r!»t., H ln>»m n mund «l«mulhr hnt> < ^ l.n ;< > (.K < m Kl MCM>K CNEMA Gbbrm Bfrcn. ^N^hhh^^HHHB JURANDYR BAPTSTA DE SALLES TELHAS, DEP0ST0S PARA AGUA, TUBS ACESS0R0S PARA AGUA E ESGTS 0SZ^D^CD Vl \(. \()», <l.n d Ar brr Brbud Tlury, ADVGAD Chf «d pr«<h.àn, l». n Plc ê xprwma prbd fumr r sl mu p»cdmnts rrc (ulr «u lntm Crms, Cvl Cmérc V Sã Lurnç? Hspds n cntr < fmíl cnstmlncfllc dcr públc. A nád >~«r\«k. d,» xpst, nn;>lrrã d* pn* prcstff m l, Sssã às 20 hrs fntrd ]0,0(>: Est. 5,00; Gl. 6,00. RASTR SANGRENT Sbrb rlzçã d Prmu t prsntnd Wllm Jldn, Nny t»lsn, Jrr\ Ftígrld, Ju Strlng, > Bttgr. Nst drm brutl rrp»t ns rlt dssé d um vm cg <u f rptd pr um crmns crul ssssn. Um xtnt» <.c» ml cxprnc m rln. Vlnts cns pc blm s nrvs. Jl mut tmp mm nã prsntv um l<> dum < ímprs.snnt drm d çã s mnuts crrm <s sgunds vm... nqunt um v m cp pdç s t»rturs d r t*rd>>. DEUS DA MRTE AVStl Sr. tnrn ríh Hl Ht Ht Vcspcrl à? 0 lr^ /ntrdn ~~~ B.00 Estudunt^ 3,00. DEUS DA MRTE Ru Smn Blívr, n. 57 ( Prç d Sudd ) Dr. Euzébí R. Crds CRURGA GNECLGA BSTETRÍCA CNSULTR : Av. ldurd Rbr, 523. FNE : Ds 0 às ds 5 às 7,30 Rcs. Lnrd MlcHr, 683. GRANADA HTEL LTDA. Sb Grénc d nrs prprtár» ísl dt cnírtvl H»»»l dspõ d òtmt qur «mdrns prtm^nl cm águ cn^n*» qunt f Trtmnt smrd, ss rvç ntrn pstxu RESERVE S SEUS CMDS n Rfrmçts m Mnus cm Gullhrm Cut FABRCA Tlfn 6.29 PRGRESS n Pdtxc cmptt. >: >> t4»n hr*» Kntr.l^ Í. Gl. 6,00; Lt. 5,00. \ PECAD DE SER PBRE!» lcuà «:n r»«n*d pr su rln. su bs tr hymrn. un d n. <! > rç d pbrz. Knn Arutfd, tllnun, l<r, T»t Junp, l»b«tt<> St, Vrgín Srrt, Glr Alnt rufstr. dc lfum! t. sr >h. fn» crwr d mmb Prz Prd cfn Wm d s > l«d, :n$trnfl n mldd ss pbrz dc ulrk, cu únc pcc^u PR UMA MULHER MA Abr <M»n*Au u rumplmnlu nctl. < VSll S,«>!> pmnr nt> t «nu Vprl A l< h«>r»«f rd 4.00 F^tudnt**, 2,40. C0RSAR0 DS SETE MARES MELHR DS HMENS MAUS AVS Sfí*íà mprópr ta 0 ww. Vsprl às 3 hrs KntrHb < ^ tudwk 2,40. T R P D L MANT DA ME AVS ScBsá mprópr pr mnr^ té l n» ATENDE A HRA QUALQUER CLNCA 0DQNT0L0GCA Mvd ltrcdd Pnlflcçã Mgm Fábrc d msss lmntícs t Trrfçá d Cd ; RHnçã d çuc NGUERA RMÃS. U4 Ru d nstlçã. 24 Cx n Crr. 20 Prgrss Endrç tlgráttc» Fns %3 *hrr «A um Cmplmnt Ncnl. AVS: t«v.ísã» r»õ<< * lmpr<s pr* \vrl à:* H> bnm Fltrd ll^tudnts 3,00. PERDDS DE AMR 4hr A un t) lmnt Ncnl AVS Fl»snãn nãn r mprpn pr mrs M ACYR RSAS Crurg l*rót» Rdlg FABRCAS AHAZ0NAS D SARES DE CARVALH (Sbõs l) S A. Brblt Zbu Sbõs Tucbu. Óls nn.< fr, n.l Ut \ V, FX M K) BRA...n«^uts

5 psblwssswfwí» ^pp^í Mnus, qurtfü x 27 d utubr d 954 JRNAL D CMEBC QUNTA PAGNA {mm^^^^^^^mm***^**fgg*^gggg*^^ R_.. n_r.t r r_m_rftrtt> H Hw.M_T_.TMgl»»»»nwJ...M.^^ ^* WZBmkmymm*.**^*** ^ mm* *m *M *W mmmw fl. Pt.. H _&_. ^ B HTMF.«M _E_VB ^» l l f Ut ÊlmMfrà P fã y k..»;>, l ü Tw.ffl PJrT^F*; H T! *J_ XàwÂMLLãl Ml ::>ÉM MÍWÊ^^Ê^^W^ÊÊ^ÊBê^Ê É*WM _SÍ m^* y \ ^LfffmwrtJM L.M U ^ **^r^»^^_**^^ *^^/^ r^^^l K S*\\\ L_****^ t***^^ ^^* r^ s^t *^ _^ BL**^_»**^* H H F *_l ***>*r^^ ^ _**^3Í******** Pm ^^ ^_^H» n ^^»»**m****^*************^*****^^^^^^^ ARf/GSPARA CARNAVAL D 795Í. Vnds Lnç prfum. <nfts c srpntns, n Prfu nr Rbll Avnd 7 d St.m Lm. u..84. Prçs spcs pr rvnd d X3. utmóvl Vnd«> um crr Frd m»r. lt std Trtr n fcn Brsl n Ru mdrc. (unt Bnc d Brsl) cm Snr J Kr u Snr Mr, ds 7 às l ds 3 s 7 hrs AVS A. fmds mquns d C.ur l KSEY d bbn cntrl, rstnm pr frnt * pr t. rlm vnd, prçs brtss ms n Bzr Brslr. Av«nd Kdurd Rbr 99 bluss d nyln ERSEY m f* durds prtc ns, m tds s tmnhs, tòd:.s s.,... lt nvdd, stls mdrnssms. Ms nyln pr., snhr m tds s crs. nclrsv fum ; tmbém ms m nyln pr hmns crnçs m tds s crs, l nvdd m nyln l.pum vnd n C. Jr (t Hddd. Tcd». Avnd 7 d Stmbr n. H. Fn m^ *> **A **** fss^r qu. l DFDSCÃ0 fósfr^ ccsd^f dòú CALÇAS FETAS PE TRPCAL E UNH Pru hmm cs rtg...prtl, st prç é d rclm pr Cs Jrg Hddd. T. cds Trns clçs pr hmns d t ds s númrs, clçs rt: suprlr crs 3_0.ü. prvt m st csã únc, ssm ns «... crs S.00. ms cr$ 800. _.rvts cr* 0.*0 Blusòs p m nns d! 6 ns. Cl; s pru mnns, curts cmprd d.. l ns, prçs brtfss ns. A Cs Jrg Hddd. Td.s f. n Avnd 7 d Stmbr». 83 CRANTE PARA DCES E CNFETS Prdut lmã grntd, rcbcu Frmác Lms!lu ds Brs. 5 Fn 2«62 Gstthr Prcss d um csnl, «.n ntnd d prfssã Trílr n dfc d» A P Y. T C 8 ndr prtmnt 809. ESCLA DE PlNttJA CRST REUENT Acltmsc luns n.md» d Pntur Avnd Juum Nbuc..254 ^^^ f ^»_^^^?*B ^»?»sü^*s ^*mp rc) Ctn mu tu (s cr Cfrs Arquvs Fchárs FEL Símbl d sgurnç grnt bslut Dstrbudrs xclusvs : PNT & CA. Ku Gulhrm Mrr, 40. Mvs,. FEL CPA Mdrnz mblz su lr, nstlnd um ds lnds cnunts Flf_L pr C P C0SNHA. Ms hgêncs, ms durávs, prprcnnd prvtmnt d mnr spç dspnívl. Expsçã prmnnt : PNT & CA. Ru Gulhrm Mrr, 40. RAD S BAZAR AMERCA à ru Mrchl Ddr, 280 pssu um bm mntd fcn pr cnsrt d Ráds d qulr mrc. Rpdês srdd. TELEFNE : ~ VENDKSE A fcn Estlrs Educnds, d prrdd d snhr Rmund Frrr Mrs. Pr mtv d frç mr pr m chr fãsfd ds srvçs d msm crc d 6 mss. trtr n msm, u pl tlfn VENDEMSE blcã. vtrn, prtdscs, qudr grnd, qudr pn, qudr pn brnc, cdrs. cm. 60 dss, ms 4 cdrs 2 cluns, ms 3 cdrs brns (prguçss). msnh d cntr, p d mrmrt. á prnt pr sr clrd, untmsnt cm rmár. splh bsuté vl A trtr cm Snr. Wlsn Bn d Ml, Ò ru Tmndré. 204A. du pl fn: 078. CRRESPNDENTE Frm cmrcl, dst prç, cm vultd mvmnt d Crrspndênc, prcs ds Crrspndnt (Hmm u Mç) s hburld, cr. rdçã própr,, grnd cpcdd prdutv. Pgs bm ms pds pr só s prsnt m stvr rlmnt hbltd pr crg.... Dás rntdr pl spç d trnt ds, dcrrds s qus cnddt trá nu ssumr rspnsbldd d crg pr s própr. A trtr à ru Dr. Mrr, 59Sbrd, drmnt n hrár nrml d cmérc. Prgr Fnk SEMANA DE 25 A 30 DE UTUBR DE STCK MAS CMPLET DE MEDCAMENTS vmltn (Nutr Rbustrn, Vunu.d Lm E PERFUMARAS Fcctüc) lt grcmd lt méd FACT CNSUMAD Td Mnus tl bm lt. m mtér d lnh. _nc_ cs nu,, vnd bm brt é Cm* Jrc Hddd. Tcds n Avnd d Stmbr n Kl. Vm s J20m lnh 00 cm lrrr m tds s crs cr$ 2.0»M». llnb «,Mcm d lrgur cr$ mtr, fms tl d lnh d _._0m d lrgur, mtr cm um mtr s fz um vstd rlíüsm Lnh xtr Rr h n. m lúd»_ s crs cr$ Sõ. mtr sr pr crr. é um grnd pchnch Cmbr dc lnh brtísm. Lnts lstds lâmpds..mlm prmunt r ndys d Bngu. N.vln pr rnrtns. mfm. é um ft cnsu md brt/ d Cs Jrg Hddd. Tcds, fn 270 LASES J SKRVÇS AfRES PANAM!»<> BR SL S A. P»pnrs chgds ntm d s«l d ps pl vã PPPF Es Anthm Sln, WHm Rdrucs. Humbrt Crrê. Sd T \lncr. (. ss Aru. Jsé R srs. Hél Ml Ptr Bt r. An Mglhãs Smõs l lm J«Alnt.n. Abrhm Tht. Jr Mr. Chrls An Cbum. Vsc Vss, Z.r. Frnnd. Jrg Crls Vss. Amél S. v. R»mund Arn. Pcfc A «s.». ml.. Sut. Rmund Cstr Frncsc Frr, \l\r Cul nh. Jã Fnsc. Jã Pnt. Rbrt Srs. F.ld Lm. ttr,. Tu.. Rlf Pmpl».. Fr_n««Ldclb. Pdr Flrs Krnctn.. Pnhr. Pssgrs slds ntm p r > sul d ps pl m*m sã: FUSTÕES «sml Fnsc. Murc l.umrs l/ Pcrz. Xmr. Ngl Fustõcs. Pts. Ppclns m cr» pr vstds. rgnds. L Já L Crnr. lv Cl Frrr_. ** Tsc. Msés srl nls. trgnrs. Y**. pls l. «s stmpds. Tltás. ftls Mnl T FrU. Aldcn tlns. Sds l.ss stmpds, Km Mr Bzrr. Mnl S s ultms crcôs m tcds f. Xrú. Adlcz \ru. hl N<> ns rcbu grnd vrdd gur, August P Ezgl, \ntnn Cs Mrtns. Frts. Artur DncfW. Jsé ><» CASs MARTNS Avnd Fdu mtrvt~rh. c.: d Cr%lh. J srd Rbr M Sntn. Jsé B Slv. Adltn.. F Slv. Pul N Slv. Jã Mc Lls. t;upurs. brdd» fns rnds. plcçõs. fts. flrs ns, crptc» cm sutn (m lrns). mnlll^s. snutclns trnc frncs, cbs c crpts dc lstcx. sutns fchds sm lç hutrs fns muts nvd ls m rtgs pr» snhrs r.h C SA MARTNS. CASA MARTNS And Edu 84, ,50 9,00 m* Rbr. 400 N^c d«csã Vnds t»m clnllgdr. ã.rnd Kdurd Rtxr. 37ã Fn l..v_ RFU.ENE Mtr d Cbl q** f»»» lgr nsutn m mudr «bl d gnt dc brnc pr» pr t. d brnc pr cstnh «_ n clr, d hrc pr lr bm cl qn st «_»»? n» Cs ds Mlgrs qu é Cs Jrg Hddd Tctd, f* l dc *_Bh.4», 8* t* t** PRTUNDADES tsc d mbrcçã Vnds um. cmpltmnt tm \. cm cpcdd pr tn» d». mcdnd.r lf.m d rmprmnt. pr r dc bc. própr pr mtr trtr pl tlfns , u n ru l_»nvgld Clh cm Mcldcs St»n_ PREÇ DE CASà Vnds pr prç d csã s srunts bts : t Cmnt Frd d 4 clndrm prft std d funcnmn. p«r l 23. 0U_ 04».» hst»nu«nvdrçds. pr ls d ***** ds. pdrs u d cr». pr pr CrS 2«r.000: Crtrs sn Vt >_ «ACAX SABACV Crnd quntdd d mtér* pr fbrcnts d bbs Trts cm Hsstnlvr t lstu. ru ur Antny. *T PRECSASE d um cusnhrn u csínhr» um udnt n Rsturnt d» t****** QUEMA DE SETEMBR Mquns létrc» P»» *** cb.d. rup. Lqüdfcdrs. \tmcs. vlõs Turuns. rt mnt d rtl*s pr prsnts,.rtls d m.tr. plástc.^******.,ml»s d lnh. trprl < rln,,. n BAZAR D PV. vnd S_»t d Stmbr. 838 TRAVESSERS ATÔMCS Pur drmr trnqülmnt sm snhs dsgrdávs,»»*» _.,l: Hddd. *<* r vssf rs. ^sm mrvlhs, p_r. dult, ntéds ******* **,cm nscds Rc,»*n»s tmlnn. clchs pr cm d csl _«KÜfl». Pr s.llrr.s *_***, tlmt..r_nd vrdd» d» blus m Unh pr *******.r.m B.usõs m brnc dc ***** ór.s d C»»rrf V*! Cms m pur tncln brn c. m»n«cmprd d n, «t, cr. :.«h. r»».»^ rnh ndrfrmvcl cr tr.n «Cucs spcs *> T»* hs pr» nst. «.»«<»r «msnl. cr* l.lm) «s... H«ldd..,lds Wnd 7 d Stmbr n S5 Fn 70 VENDESE m btlã nv m pcrmt» l vlst» u m prrsca*. pr» r pr r»rrél»r mdlrm, pctr». lnhs plhs cm p..dd d 5 l* 2» tnld» A rtr n vnd Jã tlb lut.c M qul. J_» Pnt f;.r_ld Al»» LL0Y0 tmé Shr. Rmund RHrgu* Pnl «. Av Ps.grns chgds ntm d Trrtór Fdrl d í.upr ^l vã PP PCY: SL n «ur/ ****** *** u** Sln. * ***t B Mt». Mr d t.lr Ccíl < An Lt Mt. Mnl lvr Lt Vltr Durt. J< S Mrnb. Jsé sur Bthr, Hrld Alvs. Jsé tst Shr. Rmurrd t Rdrgus. Jsé Pnts Pnt Pssgrs síds ntm pr. Trrtór Fdrl d flupnr pc mm vã : vs P Mt Abrhà J tbn. Jã Pnt. RV qu\tn. \ V ***** t» Mglhãs Hél Bnt. ts* Arú. Humbrt Crrê Pssgrs chgds ntm d Cruzr d Sul. Acr. pl v: PPPC7 Antôn Lps l vr. AlLs XlbuqrrtK. Sl. Rdlf L Mrtns. Jsé Y.r Mntr. Jã Brbrs. FrnlC. Brbs. Mnul Vv» d Stv MVMENT DAS ACUAS A* águs n b d» R Vgr. subrm, d ntôntm pr õntm. «ctntr A ct dgt sbr nvl d mr stv». ntm, m 7 mtr,!»7 cntímtrs BRASLER >.*.T»T MN NATNAL AGENCA KM MANAUS Fr_K«f.nc pr» ld* <* prt d ****** d,m nmmum UNHA SANTS MANAUS (N»»» l»l) KSCílA R«dr Jn!,.,. ******. S_l.dnr. M.*. Rc.f. Fnrtlrr». Blém. Sâ.lrm. m****** ********»» V/r\*lc.lur.. f.rntn. < brl. Sntrém. B» \m. FrUl/*. R^.f»*. ss.lv.dn, R. d J.ntr «CAMPS SALE» Síd tl, R «f ^^^^, N prt m **v**>*. tlwr sul *,..* H*P ««.tdpnv. dm:». mmttgm Srá d SnU>_ d S * ^br «MNFHENTLt Sód.t» R d JWCr A\x W d rrn.u» NHA PRT ALEGRE MANAUS* (nn. crk.tr.m) ESCmA Pl«t... R«««d. Sn.. R d ********?. (hdl. F»rt«lt». Blém. S.nUr. ktd. T rn» tctr D VTA lt.t.r. Pr.nllt.. b.dn*. ********** J m F..l/. Rcf. R»«** ** H*«* Grnd» <»_,MSMMÒES» N prt m.^acõ. vlvrá,u! t p*t* dp». d \*mô****:***%m, FRANCS<>. Srá h* d Rt d Jnr. NTA : Q»»tr nfrmçr rá prtd. M p,a_írr; ll,0,v.d ^n ct»rt. _W ******* ********* EXPKfENTE:» *» AGENTE 2<; H»)K \t*trt,.. V.pund, à s4»x» fr, d* 7 h* l hr. Sã_d«dn à 2 hr** ^TH LNE UNHAS RF.U.ARKS VmJkm NKW YRK. UVERP E L«>N_>Rl_H LNHA DA EURPA «l.debran> * ^^T Í5* SSS^rTC U.s, Pwrtugl Uvrpl. Mm émtnr u» JgmW»» AGENTES : MrB WWJ»,MfT, l> ENDEREV PfM*,R * kr TELEFNE 2H5 NAVEGAÇà DE C0MEN & ESTEVES VAPR AfqrE F.^t cnfrtávl <*é C..*,.d,.cçã «* «.ch*grat^ d n p.óxm d _». pu mnhã..rr«r BcK» dl S * *»** dnsí.. «K*ul:vd«u prn,p *,»»_. ítítxsysrírá» p«* _.. * Murcl... Ds, 2.. TCUfMT Zl^ NAVEGAÇà DE PEDR VERA DE CASTR AVAMENTS, LTDA. MTR «2 E DKZKMBK PSÇà S NAVS DS SNAPF Cmpns s 7... hrs.._ l \ rng Nrvc,nv_d«. p* strá d Humtá mlh», pr. bc d Jurn VlU.r Jnn dc Ml» _rs H hrs fnndd» m ttmtx t» hr lub «, hr»» trcd» m Mnu. Cru_t_»r. às S hr» «m lvrrn ljl_m~ nvpnd pl slrr d Srn. _ mlhs p N.»*. K.ndr. Ch.s s B hrs n vgnd m frnt prt Frá,.nb à «mlhs pr Fnr Tr.t«:» t... nsgnd cst d Vr f b rm frnt Prnh. «3 mlh» pr M t Mgr Tup às 8 hr*» _»_» pl cst d Cr_p_W. 25 lhk pr» Jrtl. Dmn». ás 8 hrs fubd dn m frnt Lébr. NFRMFS PSTAS V. mmnt d nrrrm. xpdnt dst dçã, nnhum mbrc. hv slctd r R ds tns Tlégrfs H pts pr h «. MV>ENT D PRT nvs n.m br\shur ( ntur n prt _ p R Slmê. M»rt t. 4«c rr R Sã Frncsc zrpu «Prt Altrr n d d crrnt, tt Cmp.s Ss rrprá d Rrr Jnr». n d T* pr Mn m ncnfdnt rrpré d Rn n d S d rrt. pr M nus Míds «rprá d Snt p_ Mnns.n d t H crtcnt X \VH >A CSTKRA A sr: R l.pr pr ml. p* _._., ndspnsíxl dmr VAVS DS SXAPP_ * %*,. tn ( ub p_r r.«mdr t< Prt Vlh...»» lr». A chgr : T.pí Blém d» Pr*. *» A sr : Tup pr r Pru» B, à. 2» hrs. s\m<». E J A ET * CA..n.l4 tfmr hl*» Am \urlrh_. pr Mnu», n d 2 4»»t. Mtr Atd m x. \r. té Plrpr. prn M«trlpní n d 23 d crm,»». Vpr Jurwprt srá d d Prá pr r Jurn t. * d» l.n.r n d * d nrmhr» tdstrtl Vp»r rrpm pr» Pur*, té á_ d Pvhll,» l l*> d crrnt, s! ht». lnch Mls.r» rgr»* snd d r» J_râ p»»»u m rnr n* d 2» é* mnrnmm. Mtr Mrípué m vgm.» Jur xtlr Mcu b Cmtrr d Sl» (m 2 Bxrá p f\ E f wp TT NAVS PARTCtlABW \ chcr < cnuc d Bclm d Pf* 3 \ sr :.mr, pr Blém * rr _«. s _t» hrs nufet DF. LANCHA» Hrlí A lncht cm d** Bnmn t nstnt pssu m «ls n d d crrnt % lnch d» dstn Jur* té Crn_P_r d Sl. «rrá d nss» prt, dt 9*.» hrs A»>r,_,. R.^d» pr n m*mt té Prt Vlh H. à *» «rs Hvn.l DE MTRES 7é s» drlmnt. pr. ( rr» Cmhx»s «hr» D_nt Ngr sl *s»,) cm dtn» llrtr ls às tr* «cts fr» às *»r. _. _. Ah* Mtr «TArmmm* mr» tx n d d crrl. d Sul d d crrrt. Mtr Brsl srtrí é Cr_r A «dr ^^.v»r> M_r_Wr. l Prt Vlh, Tt. *s Sth»». Dl» d Dth.» pn» ** ~ dr. 5 d v b. M. V. 0. P. SERVÇS DE HRHHN AMftZHA E E ADMUSTRâÇft D PRT D PAR (SMPP)! NHA l»> M * NrtMtr CJlA A> r té PtHrt V Entrd <t Blém,»;_»u p_ *** b d ú à» 20 hr. l.vb. c_t _>.. _:< _,._,. LNHA D P!»» Nx «TJFY» Pm d_»p.s «F..~p..d d B!«.n d:.. 2.». srá _«u!up.vc dmr n.?t prt.. t«txds «m Utbrm* té H <». d«a,.! NHA D»!...M Nx Mtr «TKMBETAS. mprd d. Blém du. 3t>, ***** *?»f*j2g* h.í.! <l»wl**»***vl dtr n Hcb smdsnt crtr. Al ESTA tmp d CGNBG DE ALCATR XAVER rtlrtrt» crr **, (»> tm» C r 4c Alctrâ X_». A m_««?» lcu b. m d «d, lc_c_ C utr» u_d.cr..u dc *r** é vlr, Ccnc * Att» X.,,, t m.» «_._» p^v» tn. ntr»»»tb pulm» nr t* pc.v»<.ntr tnh r... d Cc <* TEMP FR Suá n dm 5 d Nvmbx.. «b. cm»_b«pr Um* c,... _... * t.»«*,rt_ ts d tsru. xlá. (v «_.»_._. t FNE: 8f> K *»» nf..t.«*ftfs lnf ucs à m ru Br» Bc d t **!**. y** MN \^**\** V _*.\ WW 7%**.. ^r»» m \«í*_?_r V. m.f **** * ^bs^ ^ * tmmmm ********** l^íímír \l MtU»\ SMAUAUU K/A m

6 Dfícl, n mmnt/ C sr tndd pl cmérc Dvrss ftrs * Snsívs mdfcçõs D pdrã crrr cntnum cngstnd*. s rmzéns c A rprtgm tv cudd l nulzr stã, dctnrdnntt c» n rsultd grl cm dds pnt vrddr cmnh sgur A pl» pstvs lçã M d d três vr c dd s rspnsávs cs públc Juxs mpdds d tur A uvms ns crcul, dém < pwmt prév ds tr stá ^ «b.wrá» ms utrzds. crc d fun rspctvs dmnt supsçã dc Dmsm pss ^s,ph» bncs m bcd«n, ds trms s rcmndçõs d íüur..tá n >l ds crgs d tul rgulmnt d. Vnt Butws «ntr d prgrm; ::rt: cflf» Mrcntís,.««rwt» d mtgs dt*. pl Pul Mrnh rún frt mtrl vrá sábd R d Jnr UX X:»\ N» cp d«rw»^. CM. d» Pd* **»,bh. n tvrm substtuts 0 tlgrm d mnstr.drr Cst, prsd tc d TSE, c bm clr n ssunt rád utrs nts t) txt d ;,,,s TT; ultms»vs qu pr «vs mpsts nts d >cm ms prcc grv d s pd d ndnzrã qu ns dvd, f d,mmbrm«n trm, rsult d nglgênc c dr rcb nn t ds mrcd mgnr ntn, tlvz, rdpsbí*rssc ds frm» rcb ^T^ud^ l várs ds «dhscmbrg cbcu d mmtr Mgrd tsdr prsdnt ct dtts nãõ Pul Mrnh xhn nbrfm fw vs»d f «l Mnus lr cmptnts. S ls, d C u^ drtmnt pls hcr R fm dc l. crdls nstér d Fnd. vntd drmnmwl té gr. d Trbunl H. tckírm blx» gvrndr rnl Eltrl nvu su trnscrvm, pdrá, pr «c» cusr crts trnsfrm tsl*, prsdnt crt, u dnhr vr tcrm fc cõ n d rsultd pnrm rldd s hur LmUstl cm vst dc ubcmut públc, s sfrçs tárrs d Estd Chfs d R Chf d Nç, cnsgur tã lg chgu R d L gvrplt últm utrs «^ ^ rsruíàõ dc sz n.nnzns, vm dsnvlvnd 4«prtçõs.,h> sntd d cltr òrdm d pgmnt d prt mm.?. gu«, tlgrm: STTÍSL éttundsr: un. dc Em fc s rr;4d^ nunmt rsrs» m» wv wvv,vv ~,. r Ftrs dvrs» plct dsc rg ds nvs Fdrçã d t mrc d xpsç sgur d vrs. ; r. rüüsf S h^lt «í s<»br cnsuhss ssunt slrç V. Exc. pr s dv Prs ddr stuçã d funcnl sttulr ntrhucm pr qj s rfr w ncntrm n prt, trá Amzns unt sr Acr As nfrmçõs clhds, n ulg^nnt» ln stdul, Prsdnt d ds rmzéns s mntnhm nss cmérc mprtdr d Kpu^c, s dputds sndrs d dnt «Pl. R Ngr, d í»d cm cn l dts prnts ds fns. d crd cm > cngstnds ls crgs mblzr n.rmc sm dc nu d4 Pst d zutu. tm»» bncd mznns, ntdmnt s snhrs Prc r d XSK. s ur/.cs d TRK stã m* R^uMc.,... /m d ntnsdd ds lv csgums u fns l trrfds d dr Pul Mrnh,, cr gru.. frmd st ursprudênc pr l pmtnwum pr tmp s«mnr. tn pr t. slc.tr c pgm. ts prblm Wrr. m s tuç. s t dls ss, cm d sbrprç d; pr pgmnt Est m pcr d chf d Slv. Jm Arú Vldmr s nã surgr trpl dc últm. Km d:«t d *>*» pdjs d func nr m tds s scí rzávl dmtr. rr clhr Tsur vlr d brrch tnur s ft, Pl,Jr Kxccutv.mpHnt mnrms Tr su v vrá sábd brgdr prs^u Pdrs, tã n cptl fdr! lutnd, tvmnt, n M rstr d cnddts uígmn d TR. J ^«fs* d prcss ltrl (r;np0m,0 ds Vnds Mrcnts dl vlnt plítc d tcrl, n pssvrfmnt. prl. dúvds mpug»mçõs. ^nrçã rcurss) rltvs Cm c d cnhcmnt d dc s tm dvdr, rstrçõs d crédt, rstnd qunts stã fmlrzds cm r. c sní.mntc cnhcd ss ss; dfv^ àt rmlhdu prtt ctsnguín u f m té,! mcnsm fnncr cn ngustís stuçã tr tm Gvrn d E«d«c «dn mprtçã dc mrc vss prt d Mnus Amznns, sc ddrs dc prçs d sul. pl c ttlmnt dcsprvü d rc srm \cr suprd pg qus lgsltv tsrr gru Nsts cdçõ* cbr nã pdrá mérc lcl, sgurmnt 2 3 curss fnncrs pr frç d «mpss cm ns dfrund su vlum sã vndds cn tr vm sfrnd p tms. uz mpdd pr sdr scsmh?> d TRF. t tthua» Muncpl Prftur Rslvu! prt n ulgmnt purçã tr dcumnts, fcnd.»r gmtt d sbrprç d br cnsgunt m. rtrd ls rch, c n dcrrênc d Mdt, px snhrs rsrmzéns l rcurss, nm fzr prt d c.tmvsã purxkr Atcnr n dpn mtçã vrddrmnt drs pwnsvs cs publc prtuárs >3uddcóc> Mnstr hddn d cdd lgl ns rus s Cst prcsdv> d TSE cm cmérc f Lgr mdfcçã sfru REUNà ^ f PARA w A Rclhds tds s mrrtrs d Mrs d n0f0r^nrj< ASSCAÇà p ngíss 80 dsct Snt Cruz. ss prv JRNAL )0 C KClCrCllt ds fluglusd!» U UC AMAZN fnsf DC d Smn d Ecnm Wl.KC tnh rzã d cmpnh qund tussu bdrdr ymd Césr hrs, m su *prgrm,...«mnrn. d nrprw r Atndnd rccnt n.tr cã d Suprntndênc d.md d u rlzu v pvvvíwrf rw,w qu ptcrlu Agrdcmnt ds prmtrs^ Smn nbjrv RSfl. runr*á d ~ ^r^^ d Crédt nnhum bnfcçã sr s dp^tcmts d Cx Ecnmc pdrá Nã f mut, JRNAL vs vrbrms cntr s Uv Dud^èn d Códq PnL rprsntnt d Asscçã Amr«>tns d mprns Amzns. ; D CMERC, trvés d írus std dc css, ms ws nsss Prs.d«t. rnlst Arts ncd cm pln vt. A nstruçã ctd, \nd d mn spclmnt ddcd t.(llms úúrcu vmnt cm prtsts nã frm uvds,. Smn d Fcnm vm d? Suprntndênc d Md c d cnm. h rn r s mrrtrs mrrrt rs cntnurm A prsdêsc d Trbunl d ntm. unjj* v _ tpphn Antn. ncr cr <<»»» s Mfrr lgr lfrçã n CréJt, pr»l» qusr bnsu prgrm E d lmntr dc s d l<jüv;m ní( clçds d ru vst grss d m pr ddc clbrçõs fcçs u prêms s dpsfc nstruçã rcbd u lucs, r/ã» pr stã cn ms prts d prgrm dc fs ^ ^ spéc dc bugn fcr su cmrc UM DRAMA N SMC, ms, msm ssm, s dc ^ ^ SM t Cnl7 VCM. rct dv rpudáls dl tm. pl dr. ASdmr d M clds tds s crtõs srt t srã bdcd» «lrncn # rbdftd llcuu vn., r.d. d prsdnt Cx Ec vs, á dstrbuíds s númntnc Fdrl d mzs. rs clnts d Cx, nst S t c«mr,,p. ctmx. d, n^ ntrr Pr várs tc., Vê.» ftylv*. pcl. <? s. bnds dl, pls fscs d plm cnnt blz d um d sus smbtgdr ym t^sr. Dl dr pr rdm d luns, rrst um * tussu d Slv. Prf«Muncpl. num fíc d ds d cntcmnts wvucvun Tm fc ^d íprt#j,#ul fln» ctn nvddv crtd h Hllr.rh< ^m^vs.vcl Vcc fcr tr: R d «Jnp._ Fdrl d Amzns... nnnvvfl;! <Í4 t (* (t! tyl Cx Ecnômc sc fx/ ncssár, dtrmnu vrm# mcnd cm ss rgnl utubr d* 954. A Egrég sus uxlrs, mdnt um Clég cm cumprmnt á nstruçã n. 05, d Suprntndênc d Md d Crédt, trnscrt n crculr n , d En Snts. d Trbunl d Justtc d Es pós prtr, dcrrd s SEMANA DA ECNMA Mcs sr prsntd m d d Amzns. Em J dndlh 72 hrs d prz, fssm tds nlãpl su Tt.nh Ut d cã hnrs Pf»^. CNCURS DE FRASES E DESENHS d?u Cnslh Suprr, h rcbd, sã prbds xrcm cmérc lgl s 2t» dsmbrgdr ym FSCAL Cls prcsmut Cmmrnd Smn d Ecnm CAXA qusr bnfcçõs u prêms s dpstnts, mtv pr ns rus d Mnus, prss tr s pt Rá«Bré Mr Césr tussu d Slv, m _ d Fólr CUW lvds su ECNÔMCA FEDEBAL D AMAZÍ^ AS cnvd públc prtcpr é cncld nsttuçã d crtõs srtávs s sus clnts nst d Ecnm, cn prsnç >t_ Blém, ru) Aírtn P.nh«r, Lus nnt dss Tr. prsdnl Smn tmt dss» fts prcurd sgunt : b(. ln> {0v Mr, Jr^ R bunl d Justç 8 rprsn UM prdut d Ldt>rtõr ms uvr dr Aluz Brsl ^ Jwpht Prs, trpr CNCURS DE FRASES: Vrsrá sbr rm f0 dvulgd ntrrmnt, prmncnd, nlrstnt, s Cncurss d Frss d Dsnhs, d Cnrlu» n«* ptm ltf C. Lcr d Ccu Xvr Cn n 3 * pc fc G. trã prcps pps. A ECNMA, nã dvnd frs cntr ms d st crd plvrs, srá rmtd cm ccup >ns bx, m n* vlp fchd, cm dsgnçã Cncurs d FRA SES, à Scrtr d Cx, té ás hrs d d 30 dst mês. As frss clssfcds m prmr, trcr lugr dã drt s prêms sgund d CrS 500,00: CrS CrS 200,00. cm cdrnts d dpsts s vncdrs, srvnd d slgn d Cx, n prd d nvmbr d , cubr prmr lugr. CNCURS DE DESENHS Dvrá sr prsn td m ppl crtln, n frmt 25x30, m tnt nnqun. vrsnd sbr A ECNN A s qu frm cm s bss cm Mnus, 26 d utubr d 954 Nm : CNCURS DE DESENHS Rsdênc : Nã rsstu, mpulss Prcurnd d scndr supsl vm frç d Hln, s su crçã NSTTUT Dl APSbNTADRA E clssícds m prmr, sgund trcr lugr gnhrã s prêms dc CrS.000,00. CrS 600,00 Cr$ 400,00. mdnt dpsts m cdrnts, vr ds vncdrs. s dsnhs srã cmpnhds d cupns bx, rmtds m nvlp fchd, cm dsgnçã Cncurs d Dr.nhs. á Scrtr d Cxt». té ás hrs d d 30 d crrnt, s pr mds prã utlsds cm prpqnd d Cx ( prtr d dt d rspctv clsfc< c. DSPSÇÕES GERAS srt ds crtõs sclh ds frss ds dsnhs srã lts pr um cmssã spcl cnsttuíd ds rprsntnts d m wns ráds lcs, sb prsdênc d um drtr d Cx, snd s rsultds dvulgds ás,30 hrs «l d sgunt, p* s Ráds Bctré Dfusr, n d 3 dst mês, publcds ns rns lcs. NTA A CAXA ECNMCA FEDERAL trn publc qus. TEMA : CNCURS K FRASES Nímc : Rsklènc : FRASE : rr pz 0 nc usd pr sucíd Qum fm xstênc : frmcd ttu r trcslucd vm PENSÕüS DS CMERCÁRS DELEGACA N AMAZNAS crrd lnskn s As hrs d lcl d AVS prmrs ntnptírt. prvdênc» mnh d ntm, Dlgc d Sgurnç Pssl Em lá chgnd» Slctms às mprss n tnhm sd pr cu vdncd nfrmcã dd D. S. P ctv tnd cm ttulr dr. Edurd Bnts Gurrr, c u.. r. curds pls nsss cbrdrs utrds. mndm f nfrmd gu um vm d pns, 7 ns, HJtm Mrr, d Slv, r s tcrtnd trtrs d vm fzr s rclhmnts ds cntrbus rclrws stmbr próxm pssd, drtmnt Ts* rsdnt Avnd Jhlh d» An^ qum Nbuc, 966. num Slv, cm 7 nsn?* rr d APC 4. ndr d Edlíc APETEC t d 30 d crrnt fm d nã ncrrrm ns pnldsucd ds n L 239A, vm nd s mults d< r gst trslucd hv d.. fm xstênc. p d v ^ pu UU uvu* ucr prvsts p V» u ~ pst mdtmnt pós. s. ílnd á nss rprtgm rnt,s d ctd L ntr 0 30% s. dtrmnu cmssá dss dscnhcr s mt Mnus. 23 d utubr d 954 r d plntã, d údmnt v> lvrm su flh cmpnhd d su scr l gs xtrm. Uftn vã. pr s drqss! WT ncu^ n 3 ltr n A Arnsón % sr*u pr crr <> mt stntnt d «ftffrd» d rln; ns fs crdtr n fcçã nrvll»s» d «Clr d Mund» d llumbdt; <u fvrcu trápw ncnçã d «nfrn Vrd» d ln^l; * vu «à mrgm d Hstór cm Kuclds d ( unh;, t mnptü prsnt, é «Slv» d»* Frrr d Cstr; f, tml»ém, num mmnt d dslumbrmnt pr Uus nl^d, trd scrtr Esthr l^ã Cunh Mlltí fscnçã d td rn mns clss! tsur d nrrtvs fbulss, lnds r rdçws n mr rrnh lqud d «rb trrá. Sc «! um ld l ns frc * sus dés mldurds nnn lml fntss, duznd à su ntrprtçã( rns (ru t,s. snls.( r c, l/.<> rtrd ll.v.í,u_ * MM pl r brnc cm»» s> d* grç*: pr s»>n* rbl» rm crsp* (vm^w nnh d»»r» í clrs c*m rss drds; pr»u bc r r»nh chrd fmt: H»r r»hlt d crp cm plmr d* *««r; wrqr crr lgr cm um»» d n phum xpç»... ((nm pdr ntrprtr tnt bl!». Amzôn h um r. <)um pdr dtr n su «F*tn»< d* d Fscnçã Amzôn bsr*r».m«tnt* lncs *p!».»»«n«*, *nt«bs mtts pr n«fr crscr sudçã d trm» nscd nsts sdutrs plg» d K Mr? A»rdd é qur, num umr tnt, vrfcr «d». ^ n ** pdrmu p. cs típc d hmm bndnd num mund néspt ésss cnsgrds mtnl^,.. mmu ^ r >:rssvdd d nturz c sndd d

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

SALMO 103/104-ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO - BANDA

SALMO 103/104-ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO - BANDA SLMO 10/10-NVII O VOSSO SPÍRITO - N 1º Slm d Vigíli Pscl ssin Mirls Vic n vi i vs s's pí ri t S nhr d 1. 7 2. Tr r t d f c r n vi n vi vi 1.n 8 di z ó nh'l m S nhr ó mu 10 us mu S nhr c m sis gr n d m

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 2 PUSERRUSLIITIN EM 35 MM

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS N SS STD D ÁS Pági 1 6 P V DPRTNT D RURSS HUNS DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D SS D DD D P D 1 SS NTS FRDS N 1º Smt 2016 VNTNT FTUD TÉ 14/12/2016 VS: 7 NTUDD: 3 RNT: 4 T P R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS u ç m

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS STD D ÁS Pág 1 6 DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D D DD D P D 1 R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS i m f t NTS u imt S p m m é f i t t 1 YSN HRS RZND RS S 3 11 17 09/07/2012 17 7 0 3 0 0 0 0 0 0 11 11 8 0 0 0 31 1496,00

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

tr EU H."i Ed <Ft En ,-t;dt.'j oa 5 F.> ?-.ES >.= ii EN -</9Fl _FU ca pla a- c)-e a-t- .Pi ce* ir. F. FT* te l^' ooo\ Q.a tr o^q Et C) slb Ca rr vti

tr EU H.i Ed <Ft En ,-t;dt.'j oa 5 F.> ?-.ES >.= ii EN -</9Fl _FU ca pla a- c)-e a-t- .Pi ce* ir. F. FT* te l^' ooo\ Q.a tr o^q Et C) slb Ca rr vti ?/ :; : 5 G VJ. iiu'. \..c G 3.;i.. f) \J + '= il 'i rl c pl _ ii >.= h:,;.'j e < n."i r r. 1! ' nr 9 ^^, r.!. l k J J l = r*r ( r f = 9 >,i r!.?. b r r &'= b 9 c l f l^' T*.i ir.. Gr

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres cár rª r yrs, Qrtr, lé tífc-místc êcs clgs 11º 1 r fs Vz 15 X X X X X X X 9405 2 r s más 16 X X X X X X X 11481 3 r chz rt 16 X X X X X X X 11596 4 árbr f mrl rrã 15 X X X X X X X 11597 5 c f ckhm rrs

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

DEMANDA DO CONSELHO DE CLASSE 1º SEMESTRE INTEGRADO

DEMANDA DO CONSELHO DE CLASSE 1º SEMESTRE INTEGRADO TÉR D DUCÇÃ CRTR D DUCÇÃ ÉD TCLÓGC TTUT FDRL D DUCÇÃ, CÊC TCLG -. CPU Ã GRL D CCHR DPRTT D DVLVT DUCCL - DD CRDÇÃ D GTÃ DUCCL UT DDTC- PDGÓGC - CGDP =====================================================================================================================---

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Informática BASES DE DADOS. 4.1 Noções de Bases de Dados. Conceitos fundamentais do Modelo Relacional

Informática BASES DE DADOS. 4.1 Noções de Bases de Dados. Conceitos fundamentais do Modelo Relacional BASES E AOS @2007 v 1 41 çõ d B d d C b duó dl Rll C ud d dl Rll Rçõ d gdd dlg d h d B d d Rl @2007 v 2 O qu é u B d d? u gé, qulqu ju d dd é u B d d (B): u gd d d hd; u l d C/V; u lv; d ul; dd gudd ud

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

TABELA DE COMPARAÇÃO DE CLASSES

TABELA DE COMPARAÇÃO DE CLASSES TABELA DE COMARAÇÃO DE CLASSES METAL DURO SEM COBERTURA M M10 U10E UTi20T U2 UX30 UTi20T A30 UX30 UMN WA10B A EX45 F S 890 IC07 M40 UM40 EX45 HTi05T H1 H2 N HTi10 UTi20T E G10E EH20 TH03 S05F T S15F W10

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

E[IE 3EE A. =á* g (ñ 6 B. =?ryeéeih:h = TTrgtBgt gflg. i=ñe. tf;e w. =Ei. +q?17=qz qq51. 5Éñ El. I m I(, óg ú. i ::::::: :3:: rj\ 8ü Ec' E E E Et

E[IE 3EE A. =á* g (ñ 6 B. =?ryeéeih:h = TTrgtBgt gflg. i=ñe. tf;e w. =Ei. +q?17=qz qq51. 5Éñ El. I m I(, óg ú. i ::::::: :3:: rj\ 8ü Ec' E E E Et l < g > * 66 rd(, dz \"- (). ()^ d>? Pr] ( s i i,z l, l) lli^ 3U i u)* lt!ñ (3'3 6il;í ()C35 n.p; l' u: ::t 13 (:UP ^e l 5 ' v, s r\ t; w q T -{ r{..* " rá h." ( (r) [{ t, q m (,... < t C.). u r+ u-r!!.

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

# D - D - D - - -

# D - D - D - - - 1 [ \ 2 3 4 5 Tl Como um Fcho 6 7 8 # Willim W Phlps (Ltr) nónimo / Erik Sti (Músic) rrnj por J shly Hll, 2007 9 10 11 12 [ \ [ \ # (Sopr) # (lto) # # Q Q [ \ # # # # # # # # # # # # 13 14 15 16# 17 18

Leia mais

Pesquisa Processual PRESIDENCIÁVEIS

Pesquisa Processual PRESIDENCIÁVEIS Pqu Pcul PRESIENCIÁVEIS 2018 OBS: 1- E dd c púlc, dvulgd pl pcv cc p p d Ku Tclg 2- O dd p pc duíd p 2013, c pcv cdd c Réu, lv c pc 3- O cdd Hqu Mll, M Slv V Lúc p pc píd cd OBS 2, p, p lv Álv F Nú Pc

Leia mais

CATALAGO DE TOUROS - LEILÃO GRUPO TERRA GRANDE - DIA 11/06/ :00 HRS MAGNOS LEILÕES - XINGUARA- PA - TRANSMISSÃO CANAL DO BOI

CATALAGO DE TOUROS - LEILÃO GRUPO TERRA GRANDE - DIA 11/06/ :00 HRS MAGNOS LEILÕES - XINGUARA- PA - TRANSMISSÃO CANAL DO BOI CLG D US - LLÃ GUP GND - D /6/27-2: HS MGNS LLÕS - XNGU- P - NSMSSÃ CNL D 27 ND G88 MCUN D SL GNDH P D N 5/9/22 2 4 7 2, 3,3 7,59 2,92,5 2,64,26,5-34,63,4,3 3 -,4 D S Q U S ND V5769 UUS D MN MS D S.JS

Leia mais

I n f o r m á t i c a. Informática. D e p. G. Licenciatura em: Gestão de Empresas. Docentes: António Carvalho Rui Pedro Duarte

I n f o r m á t i c a. Informática. D e p. G. Licenciatura em: Gestão de Empresas. Docentes: António Carvalho Rui Pedro Duarte Lu : d E : Aó Cvlh Ru Pd u @2007 v 1 v d u Objv Pg Rg d Avlç Bblg @2007 v 2 @2007 v 3 Objv Cld çõ b b ç, u v ul, d ulzç vluv duz çõ b d d ud u d lh d ç vlv dd d xlç d d d x lh d lul P lu ulzç d u xd d,

Leia mais

Brincando com o CRUZADINHA LABIRINTO 7 ERROS JOGO DAS SOMBRAS CAÇA-PALAVRAS E MUITO MAIS! ENCARTE COM JOGO DA MEMÓRIA. Ano 8 - nº 8 - Dezembro / 2010

Brincando com o CRUZADINHA LABIRINTO 7 ERROS JOGO DAS SOMBRAS CAÇA-PALAVRAS E MUITO MAIS! ENCARTE COM JOGO DA MEMÓRIA. Ano 8 - nº 8 - Dezembro / 2010 Um publicçã d Cntruind um vid mlhr www.mbigucci.cm.br Brincnd cm n - nº - Dzmbr / 2010 tividd infnti pr prndr, brincr divrtir! NCRT COM JOGO D MMÓRI CRUZDINH LBIRINTO 7 RROS JOGO DS SOMBRS CÇ-PLVRS MUITO

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

tese. meus tese. estudo. o trabalho na com exames e seu trabalho na sua privada (Med

tese. meus tese. estudo. o trabalho na com exames e seu trabalho na sua privada (Med 1999 E Algr, 1999 m ts. sua na mus m trabalh na ts. stud. privada (Md su trabalh na cm xams AG v c m nrt u s ts. dst stud. as filhs pl m a a vi s XV 1 3 4-2 2 18 18 18 19 da tiróid........ 1-3- 5- vi

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Igreja em Oração Semanário litúrgico-catequético. 1º Domingo da Quaresma Ano B

Igreja em Oração Semanário litúrgico-catequético. 1º Domingo da Quaresma Ano B Igrja m Oraçã Smanári litúrgiccatquétic Cants para a Clbraçã 1º Dming da Quarsma An B CD Campanha da ratrnidad 2018 18 d vrir d 2018 q = 48 Quand mu srv chamar Abrtura (1º 2º Dmings) Ltra: Sl 90,1516 [antífna]/missal

Leia mais

ESTANTE VINTAGE PARIS

ESTANTE VINTAGE PARIS STNT VNT PRS NSÕS PRUT / NSNS PRUT / W x P/ x / H - 550 x 423 x 1618 TNÇÃ ST PRUT NÃ P SR RRST S: TS S PÇS SÃ NURS. X: 1915X-X (nº da peça) US SPS PZ- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro. RH- lanela

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Os Milagres do Evangelho

Os Milagres do Evangelho Ct Epít Jã Btt O Mlg Evglh Mê Epít - 2016 24 jlh Cl C. Ct www.ccct.c A fé O bt, tz, ã é lt g - ql q c ç - ó ã vít, O bt é ó. S pçã ó é jg ló. É pívl clv tt,, q ç fz pt ctt v; p cá-l c pf." pg.99 O Méc

Leia mais

œ. bœ j œ œ œ œ œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ Ó œ œ # œ œ œ œ œó œ œ œ

œ. bœ j œ œ œ œ œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ Ó œ œ # œ œ œ œ œó œ œ œ Ai rls im vers Ai rls im Pul im rr Pul im Mder A 7 4 (9) G 7 4 (9) Gm(m7) 1 Ps - s - rim qu Ps - s - rim qu Lit - tle ird Lit - tle ird # P sr, sr, et - et - ter fly ter fly Pr- _ Pr- _ If If ti - r ti

Leia mais

j œ œ œ. bœ j œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ j œ œ œ œ œó œ œ œ

j œ œ œ. bœ j œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ j œ œ œ œ œó œ œ œ Ai rls im vers Ai rls im Pul im rr Pul im Mder A 7 4 (9) G 7 4 (9) Gm(m7) 1 Ps - s - rim qu Ps - s - rim qu Lit - tle ird Lit - tle ird # P sr, sr, et - et - ter fly ter fly Pr- _ Pr- _ If If ti - r ti

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

VILANCICOS. José Alberto Kaplan. Sesc Partituras

VILANCICOS. José Alberto Kaplan. Sesc Partituras VILANCICOS Jsé Albrt Kaplan NOTA As mldias ds Vilancics: Anunciaçã; Ofrta, frta pastra; Gl xcl fram xtraídas, cm s rspctivs txts, da bra Aut das pastrhas, cligid rcnstituíd pr Ciçã d Barrs Barrt. Obs:

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Abertura Celebração Coletiva Local: Pátio Central Oficina de Culinária Regiões do Brasil

Abertura Celebração Coletiva Local: Pátio Central Oficina de Culinária Regiões do Brasil C ês I S C v ªF L D 12 Sb Púbc-Av C Esc T 51 6 EM EF EM Lv M-I 4 5 6 9 I M - I N3 N4 6 9 I T 71 7 EM 8 EM T 72 8 9 I 7 EM T 51 Ecçã If A 5 EF 2 Av/Pj Ab Cbçã Cv Lc: Pá C Ofic Cá Rõs Bs P Rflxõs - Rcs: c

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atlizd : 31012018 O q é O tn pr rcçã é rvi q prit gnd d tn di hr prvint finid. C t rvi ciddã é tndid n di hr q i q à dipnibilid, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit nlin pr tlfn.

Leia mais

RESPOSTA DO SISTEMA. Resposta em Regime Transitório Resposta em Regime Permanente

RESPOSTA DO SISTEMA. Resposta em Regime Transitório Resposta em Regime Permanente RESPOSTA DO SISTEMA Rsps m Rgm Trsór Rsps m Rgm Prm Exmpls d ssms d prmr rdm Tqu d águ crld pr um bó Tx d vrçã lur é prprcl (H-h) dh k( H h) k h H ( ) Ssm RC, cpcr m sér cm rssr dv C RC ( V V C ) V C RC

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

CLIMATIZAÇÃO. Tabelas e Gráficos

CLIMATIZAÇÃO. Tabelas e Gráficos Ec d Engnhr Dprn d Engnhr Mcânc Enrg Fud LIMAIZAÇÃO Gráfc Mrd Ingrd Engnhr Mcânc Enrg An 2 Ar Nun 1 Undd d dd USS (Undd d Engnhr) SI (S Inrncn) prn 1 f = 12 n 1 = 100 c 1yd=5f 1k=1000 1 = 5280 f 1 c =

Leia mais

UFS - DComp Adaptados a partir do material da Profa. Kenia Kodel Cox

UFS - DComp Adaptados a partir do material da Profa. Kenia Kodel Cox UFS - DCmp Aps p m Pf. Kn K Cx Busc m Tx Busc m x, u psqus g, u csmn põs, u csmn cs, cnss n psqus um susquênc síms num squênc ss (síms). Busc m Tx P cm jv ncn s s cêncs, u smn pm, um susquênc num squênc;

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

... CONTROLADOR DE TEMPERATURA/TEMPORIZADOR COM FUNÇÃO RAMPA E PATAMAR. modelo LWK48 Manual de Instalação 3 - PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

... CONTROLADOR DE TEMPERATURA/TEMPORIZADOR COM FUNÇÃO RAMPA E PATAMAR. modelo LWK48 Manual de Instalação 3 - PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO M Içõ mp pív : wwwm INTÇÃ N IN m f pj p m çã pm, p m m p mgm m q é q pj p mm, m xõ é M m m m q q p g í: ) v fá ) Nã v m vçõ mp ) Nã v g v ) Nã v v pç ág f () ) mp m v ) m v v m fx m ( % %) m p m m p m

Leia mais

E L O OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS TD D Á Pági 1 12 P V DPRTNT D RUR HUN DNTRTV D NTUDD RU D RNT D D NT D P D 3 NT FRD N 1º 2016 VNTNT FTUD TÉ 14/12/2016 V: 814 NTUDD: RNT: N T P UTR TP DD R TDU FDR UNP UTR ç f NT i p f 1 FRNND JR FRRR

Leia mais

Fernando Nogueira Dualidade 1

Fernando Nogueira Dualidade 1 Dldd Frnndo Nogr Dldd Todo problm d P.L. pod sr sbsttído por m modlo qvlnt dnomndo Dl. O modlo orgnl é chmdo Prml. Problm Prml j n j n c j j j j j j b {... n} {...m} Problm Dl Mn W m m b j c {... m} j

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE TRICLR JG jogo! IMGNS D TDS S TIMS D SÃ PUL VL. SÃ PUL FUTBL CLUB SÃ PUL FUTBL CLUB proução michael 0-serra UM RSGT D QUS 0 NS D HISTÓRI SÃ-PULIN TRVÉS D FTS DS MIS D 5.600 JGS D CLUB TÇ MINISTR DS RL.

Leia mais

Aula 1. Apontamentos Teórico-Práticos de Algoritmia Avançada LEI/ISEP Métodos de Pesquisa Carlos Ramos

Aula 1. Apontamentos Teórico-Práticos de Algoritmia Avançada LEI/ISEP Métodos de Pesquisa Carlos Ramos Méts Psqus u 1 1 Prr Pru qu stá rt ét Prr Pru é ttr vçr st r st té qu s tr suçã É u ét qu s s çõs ts r rçã rrt, s sr qu s rçã t r squ O ét Prr Pru rst vt tr us rqusts trs ór O ét é té qu r rs qu t várs

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Dualidade. Fernando Nogueira Dualidade 1

Dualidade. Fernando Nogueira Dualidade 1 Dldd Frnndo Nogr Dldd Todo prolm d P.L. pod sr ssttído por m modlo qvlnt dnomndo Dl. O modlo orgnl é chmdo Prml. Prolm Prml M Sjto j n j n c j j j j j j {... n} {... m} Prolm Dl Sjto W m m j c {... m}

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS STD D ÁS Pág 1 30 DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D D NT D P D 1 R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS i m f t NTS u imt S p m m é f i t t 1 NVD VS PRR P 4 0 13 01/12/2012 24 4 26 26 0 11 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1500,00

Leia mais

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS FUDAÇÃ GETUL VARGA Ecl ntrricn d Adinitrçã úblic EA Rltóri d Atividd - Vl V 1 9 7 7-1 9 8 2 Dcnt dinívl n Biblitc Digitl d FGV: htt://biblitcdigitl.fgv.br 1977 hj 1 c j i í c á j -j Td f lí í G "! Í E

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E ", e, o B o ' r F o 0 P. t r P

bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E , e, o B o ' r F o 0 P. t r P bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E ", e, o B o ' r F o 0 P. t r P. p o 5 ' - r P r d b F F l < O c+ c+ Gr p,..t'd C

Leia mais

N 5. JUVENTUDE em / in FORMAÇÃO. Pra você aprofundar no tema: REALIZAÇÃO: Livro: POESIA: MúSICA

N 5. JUVENTUDE em / in FORMAÇÃO. Pra você aprofundar no tema: REALIZAÇÃO: Livro: POESIA: MúSICA N 5 JUVENTUDE / FORMAÇÃO Lttu Mg Féz Cutu u t tóg L O qu é utu u At At P ê fu t: St bu: www.f..b www.utu.g.b www.fut.g.b www.ttuttt.g.b (k Cutu) www.bh.g.b (k Fuçõ; Fuçã Mu Cutu) www.utu.g.g.b www.u..b

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

O que esperar de 2014?

O que esperar de 2014? A VI Eã º15 J / Fv 2014 U blã EUb Abtl S.A. O q 2014? Nvt é Ntl v v hg. É h fz l v. Alg lv q f áv f xtí g x ág 4 5 t ã. Mtã Pvtv vt tã lt. Pág. 3 Ch Etã Q Bgá CTL Pág. 6 Plv t T vã Et ã Fz E tá hg à ã

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2014 I. Candidato: RG:

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2014 I. Candidato: RG: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2014

Leia mais

Controle de Servomecanismo de Disco Rígido

Controle de Servomecanismo de Disco Rígido PEE 67 Sv C Sv D Rí Pf. Pqu Lu Pz Duy 956 Iuçã O í h k v - HDD ã u p z p pu. N HDD, qu á çã é b p u f é vçã. O v ã j íu ê h. O ã v u vé bç u/vçã, qu ã f u u ã f fu. Abx u uu â íp u í: S Thy A u pp fuçõ

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Manual Exportação SAFT-PT. Gestão Administrativa 3

Manual Exportação SAFT-PT. Gestão Administrativa 3 Manual Exportação SAFT-PT Gestão Administrativa 3 21 de Novembro de 2012 Introdução Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para uma exportação correta do SAFT-PT.

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Certidão Permanente. Código de acesso: PA DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

Certidão Permanente. Código de acesso: PA DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES Certidão Permanente Código de acesso: PA-180-99919-08080-0093 URBANO DENOMINAÇÃO: LOTE N2 DO SECTOR 1A - "AL-CHARB - EDIFICIO Y1" SITUADO EM: Vilamoura ÁREA TOTAL: 192 M2 ÁREA COBERTA: 298 M2 ÁREA DESCOBERTA:

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

Somente identifique sua prova com o código de inscrição (não coloque seu nome);

Somente identifique sua prova com o código de inscrição (não coloque seu nome); Orientações gerais Somente identifique sua prova com o (não coloque seu nome); Assim que assinar a lista de presença verifique seu e preencha todos os campos referentes em todas as páginas; Não é permitida

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais