JORNAL DE NOTICIAS. SAO PAULO Tcrçt-feira, 14 de Dezembro de 1018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "JORNAL DE NOTICIAS. SAO PAULO Tcrçt-feira, 14 de Dezembro de 1018"

Transcrição

1 <i ultim itâfint Fiilmirt nn ntici* qu firmnm lr lllivillll IIVUH. UliuM... Irr_Kulnri<ln<l.fi nn Dirtri «li* R cii th Prfitur. + Em ditiiih.-i s. prár h mrnr. h Riii Ittir. JRNL DE NTICIS DirtilriSuiHirinUwlimt: Diuiriu Nnmi flmliluil />..«._r-...</_»_wii.-/: ndré Crrxxni SVÍ"~F-" "- t ;; zr.-=s.- - : - xércits N III S PUL Tcrçt-fir, 4 Dzmbr 08 NUMER 82 - *rr~uv*.i m«*iwt&/fvz,--~ii* wssmwmmmmsm -i^^^-*^w. g?-c_^_^4?.-^ti»r: s.3»-. ;_^* =*«-»í=-; Rtird grl Ching Ki Shk d Chin Nrt uv-s m Pquim trr s cnhõs quinz quilômtrs d cid s cmunists ls cntr mç cmunist. i-equim, 3 (PP) Cmçu btlh U Pquim. s frçs cmunists Já stá cmbtn 5 quilômtrs st cid, n nrt Pquim. trr s cnhõs 6 uvi prfitmnt cm Pquim. D utr prt, rfugis ds lclids situs u nrt Pquim Irrmpm ruismnt nst cid, prvcn srns. NNQUIM, - (FP) Psclmism cnsirávl rspit d situçã d Chin nrt rin m Nnquim, pós bnn, pls ncinlists, nm cmbt, ds imprtnts mins Tiigshn, nfi bstnt s dispsiçõs ntrirmnt tmds pr su ís pl lt cmn chinês. D utr prt, vnç cmunlst sbr Pquim Tln Tstn rpiz ss vnç sã intrprts, n Cpitl chins, cm significn qu s ncinlists trim rnunci mntr sus psiçõs li Chin nrt prim s)._r-$c pr sul, n sj, tlvz, u scrrr c_ txrcits gvrn qu stã ncurrls nss rgiã pi. Enqunt s fz ss bsrvçã, situçã gvrn cm Pquim cm Tin Tsin é ds mis critics. s própris cmunicçõs ntr s dus clds stã mçds, pr mtiv d vcuçã Tungnin, -0 quilômtrs lst Pquim 30 quilmtrs nrt d frrvi Tin Tsln. Igulmnt, viçã millt." nc.nlist, cm bs m Pquim, stri sprn, ns própris cmps pus, rns vcuçã, rns sss tids cm iminnts n mnhã hj. Pr ultim, crr rr qu gnrl Futsyl, cmndnt ds frçs ncinlists qu cbm bnnr Tngshn, tri nvi mlsrls pr Shis Chi Chun, situd sbr strd frr Pinghn, pr brir ngciçõs dirts cm s cmndnts cmunists. NNQUIM. 3 (FP) Sgun ccrlim infrmçõs, Chin u Nrlc stri sb mç cir ttlmnt cm pr ilx frçiih rmunislh. h frçs iiiiriniuilisi.-is s slcrim d Chin Nrt, pr tntr ultiniu rsistênci n Chin Sul. NNQUIM, 3 (FP) nunci-s qu s frçs cmuni-ls slã prgrdin inxrvlmnt n dirçã ds cids dc Pcquin c Tin-Tsin. PEQUIM, 3 (FP) Est-0 NNQUIM, 3 (FP) tnu crijuldus bnrricdns nuncim-s nvs vitris frtiilcçucs n prt nri s cmunists. s trps Pquim, n sirç ultim vrmclhns cuprm s stçõcb Kwntln Kíshn, n strd frr Tsln P, 72 quilômtrs 80, rspctivmnt, Tsin F. Ess ntici fi dd pl dministrrã ds strds frr chinss, s trps qu cuprm s dus stçõs prcrm Chuyi, sust lg Hung Ts. Ficu ssim Intrrmpid frrvi s trns crrm pns ntr Pultw, nrt Nnquim, n mrgm csqurd ri Yng Ts, Chusin, crc 50 quilmtrs mis nrt. D Pukw frm nvis rfrçs ncinlists pr zn nrt. NNQUIM, 3 (UP) Um fnt dign dc crdit nunciu qu smnt nsts últims z dis s frçs gvrn sfrrm pl mns stnt mil bixs..cnclui n.. pnlnti) mç Cst Ric nuncir Pct Ri Jnir J? BWÉBÉ.^ÍW--FTÍ-.Í_M(W ^_^-M" -.*>: VÍ*> ^^!/-*mv* i têffi;.«qm S*jkL^. b_f* i i!i jf *fwji f_r _Bnf S. itwssmswss^ríjfê^ < - Bt /.* -*mb!. BBÍD -. i_íir _E ^ Il f IH^_nH<-N_3_i l K#t IH ^H _MH H m&imwmptwz--^hh_e_^v?_iefll_^h_^_e^^b_^^ihbp4lht.h. P H ^ ^ ^ ^m F.mp&bj&i-^-ir-tlUíjWH * J^H WmV^ZsTr^Mmm SmSm\\ _-M-_-l-t^S^ l K^M^B [^^.W. ^ j ELEIÇÕES N RGENTIN 5 crrnt, rlizu-s n rgnmi liçã pr n rnvçã Cngrss rfrm d Cnstituiçã, tn s prtidáris gvrn bti sptculr vitri. plit fi prcdi inftur livr prpgnd. ft rprduz spct cmici prnist, rn Crb, qun flv Ev Prón Plnjd fusã ds três zns cintis Büim Srã blids tds s frntirs Prtndim flgrr "putsch" BERLIM, 3 (Wltr Ilun. dl, crrspnnt U.P.) funcinári., gvrn militr britânic Infrmrm st nit qu d pssivl qu Cnslli Municipl clntl cmn tri pr ti t rnm nn cintl ;«Brlim m ô Blr. Um prt-vz ficil Infrníú qu " tr6 gvrnb clntis stí\ dicutindu mstll, prm plns pr cs fim ájnd stil sn frmu- Ins." prfssr Brnst Rutr qu rcntmnt fi nm prfit, httviu rvl ntb qu _ cmndnts britânic, nrt-mricn frncs, hvlm-lli cnvid pr cmprcr & runiã, fim iprssr scu_ pnts vist sbr psslbllidu gvrnr cm nó rgnism» trcs strs su» í ml- Jhõcs duznts cinqünt mil hbitnts. Rutr, pr su vz, Infrmii qu csi.t sn plnjd cmplt rrgnlzcü d dministr..-.) ns strs ci.\.- tis. Diss qu srfl blids ft frntirs ntr s strs, fim uxilir funcinmnt dmlnlstrn cntrl. gvrn militr britânic cnfirmu qu cmn li, prvvlmnt, srá rtur br bs triprtit, cm tds sus cmissõs. gvrn qutrlprtlt d. cid cssu n di l. Julh, qun s rprsntm.» Fvrávis s ER Unis gvrn clizã n Chin Nã suspnrã jud pl Pln Mrshll, firm Pul Hffmnn SHNGI, 3 (UP) - Km Shngi, fi ncss Pul G. Hffmnn. chf ri rfrç plicil, fim (I dministrçã Còòpijrçã Ecnômic) indicu mss ppulr, qu s cl- qu fss cntid grn Jij qu tlvz sri nmntid jud nrlò-iiiérich psss, qul invdiu s cui pssvm z mil Chin s uni gvrn Bncs gvrn xigi n- clizã, nã min pls cmunists, substituíss r prt. trc nts pr u- rgim Ching Ki Shk. Hffmnn flu Fi rnd lngmnt cm s Irnsfrnci crrcsppnnts sbr pr Shngi itcnls mil mrinhirs pssibilid s crir gvrn, intgr pls rprsntnts nrt-mricns stcs cm Tsingt, fim prtgr s ciddãs s Es- Is s prtis chinss, n msm mmnt ts m Unis rsints nst cid. Fnts nvis ( ii gvrn ncinlist sfri, sgun infrms, clrrm qu rfrid nvs rvzs n frnt dc rm fi xpdid pis Suchu Yun, c nv qu vicc-lmirnl C. G. md d Chin r cld Crwfnrd, cuj trnsfrnci n mis bix nivl cnhci té hj. crg, cnfrncir cm s mrinhirs slá su mbixr s Ests Unis, J. I.ightn Sturt, c s funcináris mu. nicipis chinss. s rfrids fnlcs crscnlrni qu srã chms mis hmns d rmd, s fr ncssári mis lr,.s quis srã ljs ns nvis gurr trcs m Shngi Nnquim. NV YRK, 3 (FP) " gl. Mc rthur cnsirri qu vnç cmunisl n Chin nã p sr li" scrv "Nw Yrk Tims" crscntn <I" W-,rn nvi I^^^^^^^^^^^^MK ^^^^^^^^^^^^^Wj cnt -Vshingtn PSSEI D NV PRNC- PE princs Mrnrt Rs, fi princip hrir, c.mítiz, m cmpnhi dus >ii<i._, crrinh filh d princs Elisb.fJi pls jrdins :l Plri Buckinghàm. (Pt I.N.S., mir JRNL DE NTICIS) nlisn ns cnsqüêncis ds rrts ncinlists chinss sbr s mricns n psiçõs Extrm Em substnci, rint. su ilcnt prcnizri nt dns frçs rmds mricns n Jpã, c ns ssinturs JRNL DE NTICIS NUL Cr$ 50,00 SEMESTRL Cr$ 80,00 DEPRTMENT DE DIVULGÇà Ru Flrcnci bru, 64 Tlfn: 2-8Í47 ilhs Pcific, clcds sb cntrl s Ests Unis. SHNGI, 3 (FP) Prsist cris plitic n Chin. nv chf gvrn, Sun F, ind nã frmu su gvrn. vlctics rtirrm flcllmn. t u pi. Itutr rvlu qu mntv nri cnfrêncis cm s cmndnts militrs n smn pssd, qun s flu qu nv cmn prjr t sus cmitês, trim rspnsbilid distribuir Instruçõs nv Cnslh Municipl, qu vrá, sr lít m princípis jnir. gvrn municipl lrnil «ncrrgr ts (ltlhs dministrtivs n nv str unific. crnl Frnk Hwly, mndnt nrt-mricn Brlim, diss qu n_ pdi cnfirmr clrçã brltnlc, prm crscntu qu s utrids nrt-mricns stvm smpr cr cm unificçã strs n mir gru pssívl. "Cm qustã ft firmu Hwly s trcs strs cintl» stã prticmnt unis J. IS qus Impssívl distinguir B frn.lrs ntr s strs flmnt m lguns prtmnts dmlnlstrtlv- _lstc flt c. rnãfift ntr hób, frncs s britânics." Qunt cmn, gnrl Hwly firmu qu nil stá trmind u gs.íl, mbr s russs tivssm bnn. "Cntins li runis diss 6 mult prvávl qu s cmndnts s cmunists cíântís Brlim rinicim s runis n difíci cmn." HEItLIM, 3,(U.P.) Em su illcü hj, Jrnl linil "Tlgrff", qu funcin b ut i;ü gvrn militr britânic cupç&, Infrmu hj qu s cmunists icmtt pis dirtmnt pl Itussl plnjrm cnquistr pr mi "putsch" rm td cid Brlim. Círculs bm Jjl.rms clrrm qu tl glp sri d cs s li- Cs municipis ultim.li 6 tivssm frcss. Sb-s qu ss nivvlinnt sri rliz n di 7 crrnt. Prssguln m sus Infrm- Cs, ludi dl.-ul crscntu qu " mlmnt nfi ft lv fit dcvvl à (Cnclui n ->._ pnglnn. R spingm sviétic n méric WSHINGTN, 3 (INS) Crls Mrn, ndvg-cnsultr d ssmbléi Municipi Hvn, clru qu ri spingm rgnlzd pls russs st funclnn m ts píss ltin-mricns. funclnri cubn clru qu, Unlâ Sviétic til dispst impr cmunism "s píss cujs gvrns mcrtls frm rrc, rcntmnt pr rvluçõs ml- trs". Stisfit Brsil cm s rsults d III ssmbléi Grl d NU s principis pnts intrss nss pís mrcrm prvçã PRIS, 3 (DP) "s pnts principis intrss pr Brsil, n sssã d ssmbléin Grl ds Nçõs Unids írm intgrlmnt cnsguis" Dclru à "Unitd Prss" _r. J5 Crls Muniz. mmbr d lgçã brsillr. firmu ind qu, cntrri d piniã mult gnt, frm cnsguis rsult., psitivs. Três ssunts mrcm stqu spcil: Dclrçã sbr s Dirits Hmm, cnnçã gncidl rsult rfrnt à pcificçã d Plstin. PLÁCI CHILLT. 3 (PP) Trminu ntm, às 8,20 hrs, ssmbléi Grl ds Nçõs unids cm Pris Fi ficilmnt cld cnsirr "sssã urpéi", n Pláci Chiilt cm "primir prt d trcir ssmbléi- Grl ds Nçõs Unids", d qul sgund prt Inicirs-á primir bril 949, m Lk Succcss. s 8,20 hrs. Hrbrt Evtt clru ficilmnt ncrrd primir prt d trcir ssmblél Grl. PRIS, 3 (UP) Durnt sssã ntm d ssmblél Grl ds Nçõs Unids tivrm lugr s clrçõs qu já s trnrm triviis n ncrrmnt ds sssõs intrncinis. Nsss clrçõs us lgs xtrnm su piniã sbr qu fi discuti sbr s rsults lcnçs. Fstr Dulls, s Ests Unis, pr xmpl, rcnhcu qu tivrm lugr nrss cntrtmps qu muits s prblms prsnts nã frm slucins" "prm, tis ciss trnm-s Insignificnts dint qu cnsguims dint splrlt b.i vnt qu trnu pssivl sss cnquists". lnd nã hvi trmin rssr s plvrs Dulls n rcint sssõs, qun rguu-s russ Vlshlnsky pr dizr qu ssmbléi íõr frcss qu Uniã Svitic nã s snti brigd nssr s lgis s mis lgs. firmu qu "st ssmbléi pssrá _ histri cm cm qu mirs sfrçs trm fits pr struir pz". PLÁCI CHILLT, 3 (FP) nts srm ncrrs s trblhs d trcir ssmbléi Grl ds Nçõs Unids, rçmnt d NU pr n 949 fi prv m plnári pr 48 vts 6 bstnçõs (píss slvs). s lgçõs blg russ flzrm rsrvs sbr xtnsã ds spss, ntds 45 pr cnt pis 946. Pr utr l, plnári tu sm discussõs s sguints pnts d rm di: çrs suplmntrs rltivs à utilizçã s slv-cnduts ds Nçõs.Unids (5 vts 6 bstnçõs); trnsfrnci s hvrs d Scid ds Nçõs (52 vts 6 bstnçõs); spss suplmntrs dólrs pr 949 (38 vts 7 bstnçõs). Rnu-s hj Cnslh Diritr Intr-mricn Trim si crcds s frçs invsrs WSHINGTN, 3 (NK) gvrn d Cst nic mciicu hj rllrr- Cnuclh rgniz cr cm rri lirfi. Ilnilsfcri cintl Itl d Jnm-Ir, mnh qu mnin tu mm rclnç.ln Cth.nvn_fl du qu _nt_ nn vlilm, prvliu d d Nicrágu, mbixr d Cst Iiln fz clrgll qu pr- cmnt "ultlmt". WSHINGTN, 3 (UD rcprcntiint d Cnt Hlc, *r. Mri Esquivi, mnl.cbtu qu ni-ii plh nuncir u Trt Dcfc Hcmlnfri cintl r» «mu slkntrlu nft * tmrm mcdldn pr cntr liiv.in.-n d Csi Hlc pr frci) prcnti. d Nicrágu. d dcclrç.» _«i]ulvl cnfirmm» spcliuu d Imprns, prcnts Hn Jsc, sbr pnslbilíd dr tl pss s fr ng uxili & Cst Ric, ntr Trt Ri Jnir. Esquivi fz tis clrçõs 6 "Unitd Prs" sbr titu Bu gvrn, nqunt s mblxrs n rgnlzçft s Eut mricns, s qulnz píss qu Jú. rtificrm Trt Ri Jnir, cnsi - lvm» sus gvrns, m vésprs d sgund runi Cnslh, mrcd pr mnh, trç-fir, _s qulnz hrs. Entrmcnts, m su ntrvlst cm s Jrnlists, p.t-vz Dprtmnt Est, Mlchl M Dr. mu, diss qu gvrn s Ests Unis nil tm qulqur Infrmçã cpz cnfirmr s cusç.. gvrn Sn Jsé qu trps d Nicrágu stft Intrvin n sltuçü. Frisu, cntu, qu qustlt stá ns mits d r. gnlzçíl s Ests mricns, qu stá runin ts s lmnts cpzs csclrcr situçã trminr qunt lglid d sllcltçft d Cst Ric pr qu s j ntr ds, dispsiçõs Trt Ri Jnir. S. JSÉ D CST RIC, 3 (UP) Infrmçõs ficiis dizm qu nfi huv nvs tqus, rinn clm n frntir nrst. Rin svr cnsur militr qunt às prçõs m trn d li L Cruz, cupd pls Invsrs qu li s Intrnrm it quilômtrs m trritóri cstrriqunh. s fnts flciis ssgurm tmbm qu viõs gvrn, stft trrlssn t mmnt m Libéri qu, nticis d Nicrgu, dvm cm cupd pls Invsrs. S. JSÉ D CST RIC, 3 (UP) Círculs grlmnt bm Infrms clrrm qu im ftiv. intlttnrch prcut» dn Nicrágu qu Invdir Cst Ric cnt cm crc 3.0 cmunist» ipnhlh list» n Mxlc, Infimuu-H ind qu» luvsnr» trritóri ncinl d.i Cstu Hlc stntm cm su» mbr* b dlutlntlvt. ri» "uni.-iíi.!<*;: Bxrclt d Nicrngu. Sb-s qu ntr s tcnts qu pntrrm n CHt Ric cptururm l. cltd l. Cruz figur utn (Cnclui n 4. pgmnl N trrir pgini m. _(ii nv lut intrn n P.S.D. l.nl. N quint / _«/ : cnrnlrnçji Hiriunl. (. Mipri*hh_ Muniripnlidn* d rnrnquiimi... Trv-s n Gréci mis vilnt btlh td gurr civil fnsiv s gurrilhirs cm Krriits TENS, 3 (INS) nini vilnt bnllhn d gurr civil tir. n, fsi_ ln Irnvmln cm trn <l. pqun lcl!" dd dc KrdlU, n brd cintl d plnlciu dc Tcsnlin, 0 qiilliiitr n nrst dc tns. TENS, 3 (INS) Vilnt dul dc rtilhri In-.nnlnrl s vrific cm Kiirditsn, n xrcit kick tn- I sljr mis..000 Kiicrrllliirs cmunists, cmnds pr Kryryls, x.lirclr Jrnl cmiinisln "Hixpuslls", qu frmm primir divisã gl, Mirks Vftls. gurniçfi frl dc Krtlltsn é frmd pr dus cmpnhis militrs c pqun frc dc plici. TENS; 3 (INS) vlm qu h gurrilhirs Vilnt bntlh qu stá sn trvd cm Kt-dit- fi mnts «quint clunists» cmunists, juds pr l- Inicid qun s rbls pntrrm n lclid, Cmunists, scn sur- cnsguin R prr, m prs dn» mntnh-s. tcrm gurniç& frl lcl. Lmbr-s qu h puc gvrn rtiru trps d rcrlfl Knrdit.s pr cnvir pt Pclpns. crdit-s. sfilm, qu s gurrilhlrs cmunists gnrl MrJts Vftls ntncrnm pr chr bil glçtt tui d rfrid lclid. TENS, 3 (INS) Mirs tlhs sbr lut trvd hj m Knrdit.s r- mns hr, s pnts strtégics, npcsur tnz rsistênci d pqun gurniçfi lcl..s fnsrs trnsfrmrm m filit.s difícis d lclid, rsi.stin cm brvur inqubrnntvl, ms sfrrm, sgun s Infrm, nrss bixs. s gurrilhirs cnvrtrm s scmbrs ds css m pr-plts brricds incndirm-ns m sguid. Srã inicids nvs gstõs pr sluçã ds divrgêncis mundiis Evtt culp s grns ptêncis pls frcsss d ssmbléi d.n.u. PRIS, 3 (UP) prsllit d-ssmbléi Grl ds Nçõs Unids, Hrbrt Evtt, culpu hj s grns nçgs pls frcsss d runi&, m Pris, d rgnizçã s Nçõs Unids, prm, crscntu qu hvi bix lbr ntgnism xlstnt ntr lst st. "Cm rsult, ssmblél Grl cntribuiu pr diminuiçã d tnsã xistnt ntr s grns ptêncis, qu tã cntud r m stmbr ultim. clru Evtt. tmprtur s pcints nã é tdvi nrml, prém, bixu cnsirávlmnt." prsint d ssmbléi Grl íz s sus clrçõs imprvisdmnt m sus scritrls n Pláci ChilU, jã qus scup. Evtt ritru ncssid s cncluir trts pz cm lmnh, Áustri Jpã, visn ssim clm mun. "Ê crt qu s pvs mun nã qurm gurr. rgnizçã ds Nçõs Unids, cm tds s sus limitçõs, é s mis, snã únic, ssistênci psitiv n cmpnh pr 0 cr pz cm lmnh c Áustri. Sri rr trmn pssr pr lt Extrm rint Pcific, n cris tul é tã gud." crscntu rprsntnt ustrlin. s clrçõs Evtt dã viss vrcid s rrs qu l c scrtrl-grl, Trygv L, lnlcirã gstõs fim cnsguir qu s grns ptêncis cprm s dispsiçõs d rsluçã mxicn prvd nst ssmbléi. rfrid rsluçã dispõ qu s grns ptêncis trtm cncilir sus divrgêncis íirmr trts pz cm lmnh Jpã. Evtt lgiu ssmblél, qu ntm ncrru sus sssõs, pr lguns êxits xtrrdlnrls ns trrns cnmlc scli, prém, crscntu qu s frcsss m chgr sluçõs stisftóris m qustõs plítics, s vm cmpltmnt às disputs ntr s grns ptêncis. Evtt cbv cntrndr, durnt cinc hrs, cm.s rprsntnts ds nçõs blcânics, qu stã trtn chgr _ sluçã d qustã d Gréci, cr cm rsluçã rspit d ssmbléi Grl. prsint d ssmbléi Grl d NU Umitu-s clrr qu sts runiõs trim prssguimnt. PERDUR CRISE PLÍTIC N SÍRI Incints m Álp prvu Prlmnt mn uniã d Plstin à Trnsjrdni DMSC, 3 (FP) Cntinu cris plitic n Síri, Khld El zd frcssu m su tnttiv pr frmr nv gvrn. Em cnsqüênci, prsint d Siri Incbiu nv Emir l rsln frmr nv gbint. BERUTE, 3 (UP) Dspchs prcnts d Sin dizm qu vris psss mrrrm vint utrs ficrm frids m lp, qun frm rinicis s chqus ntr s studnts plici. Imditmnt pis s utrids siris crtrm s cmunicçõs tlfônics cm lp, Dmsc Brut. s chqus cldirm pis váris dis cm-!-^^^.^^b Bi SL _.B 8Í B8_6_-lgi^ 8-B ^k v&m ííí_^.^^híííí_ké_í ÜíIÜ. ^^^- ^mm^^f^mw^m ilwwiw WÊ&jà Hk. ^ ji«íjlh %Ü^H ^R»i ii^liv^fl «y^h EÍ LISB chnclr Rul Frnns, m cmpnhi livir Slzr Cir d Mtt, plstrn pis lmç íntim frci n rsidênci primir ministr. (Ft I.N.S., pr JRNL DE NTICIS) glt clm m td Siri s quis Hshn Eltshy prcuru sm êxit, rgnizr gbint gvrn. Infrmu-s qu Kld El zn, qu fi chm Pris, n cupv crg ministr, fi ncrrg frmr gvrn ncntru dificulds smlhnts, MN, 3 (FP) Prlmnt trnsjrdnic, runl hj m ssmbléi Ncinl, cidiu, pr unnimid, citr s prpsts gvrn, visn sguint: },J Unir Plstin à Trnsjrdnin sõ rin; 2.» Cncluir, trvés cr u pls rms, qustã plstinnsc; 3.«Fzr impssivl pr prmitir s rfugis rgrss s sus lrs. Durnt ss sssã, s rrs criticrm Lig s Ests árbs, cujs clss prmncrm sm x» cuçã prstr hmngm Exrcit trnsjrd. nic. ULTIMS NTICIS "CMPLX" CNTR GVER- N PERUN LIM, 3 (FP) Circulm rrs sgun s quis xistiri "cmplt" tnnt» rrubr nv gvrn rcndiizln pr ntig prslntc Bustmnt. Em cnsqunti d scbrt ss "cmplt" trim si prss s gnrl Iglsls, ministr Intrir, n ntig rgim, crnl (t Exrcit. s utrids s rcusrm fzr qulqur dc clrcã rspit ssunt. SUSPENSà D ESTD DE SI- TI N CLÔMBI BGTÁ, 3 (FP) plnlâ public gurd cm intrs s mdids qu gvrn * vri tr, durnt st smn, cm Intnçã suspni st siti, n di 7 _ crrnt. Flhs slts ntri plític intrncinl HSPIRRl. NS CINEMS É CRIME) Há lgs smns, qun brt hstilid n prsint Jun D. Prn r mns tns qn tulmnt) mnifstrms strnhs pimis trmns spicrs tsss ns cinms, qun s jrnis cinmtgráfics prsntvm figur chf rgntin c su sps, Ev Durt <lp Prn. Qun sus fisinmis désprcim d tl, prntmnt s prsnts vltvm st dc rbust su... té qu msm jrnl rprci n tl. plici frl tmu, ntã, drástics mdids pr crrigir ss strnhsrm fisilógic. Cm singulr flt sns hr, gvrn stcu ttivs pr s cinms cidiu qu spirr.ir à vist d imgm prsint d "Snr Prsintn" pssv cnstituir cntrvnçã, punivcl pr ci, mult u mbs s ciss. s uditóris, prtir dc ntã, rslvrm cm sus btõs qu nã vli à pn xpr-s à ci u ssit à bls c sistirm. Crt nit, prm, ccrl ldn i Crril, dm stqu scil, libru ir ssistir film n Cll Cmnts; c, cm nã pdi ixr sr, lá fi xibi jrnl cinmtgráfic d dc Prn, Prsint (su titul ficil), prsidin fst qulqur. ss ltur, sr- i Crril, n pltéi, sltu spirr dc prprçõs tômics li prntmnt s- Lmr Middltn icltt-iu d N, pr JRNL DE NTICIS bu sbr l. prvitn-s d scuridã, fugiu pr sid, ncntru prt tmd pr utr ttiv pis vdiu-s pr plc, sltn pr cim rsrv d rqustr. i fi ncurrld, s luzs s cnrm l tv rm rptir, cm cririç prlt, nm "Ev Durt Prn, L Prcsint", muits vzs. spirrr bcu té qu, crt ltur, tnt l qunt n pltéi círm n cris histri. Ms pgu mult cnrnicmcntc psd pr dignid s Pcrns. * * * VELH HUMR INGLÊS... Srviç Ncinl Su qu, prtir julh, cnc ssistênci mdic grtuit ts s inglss qu quirm, stá sn lv muits irnis, msm cntcn cm ministr d Su, ncurin Bcvn, qu prsi sus bnéfics prçõs. Nã p hvr duvid qu miri pv plu srviç, ms, msm tmp, inglês c su snhr têm tims trdiçã dc inpndênci hrrr às rgulmntçõs msm I qu sj «m tã sclrcid qunt st qu implic m ssgurr cuids médics ts. Circul mplmnt, hj, n Ingltrr, "frmul ptiçã", muit bm imprss, stirizn Srviç Ncinl dc Su quls qu s rcbm sã cnvids prnchê-ls imditmnt rmtr ministr Bvnn. Bcvn nfi é funcinári sprvi hr, ms stá cmçn brrcr-s cm s mntnhs sss ptiçõs brincir qu s frmm sbr su crtir. Em prl, is qu dizm sss fórmuls: Eu, pr mi st, slicit prmissã pur cir nt. _ Dclr qu qubri mu () brç (b) prn (c) cs(%ti (d) niv; Dclr qu spr, cm tds s vrs dlm, cir nv nt cm hrs; Dclr qu tm muit () mrrr (b) nã mrrr; Dclr qu stu n () cm (b) sspr (c) cixã funt; Su sps trblh. Est frmul, pis prnchid, v sr prsntd Encrrg Lcl Su. Sc supücn* t mrrr nls dc Licnç pr cr sr cncdid, nv ptiçã dc Licnç pr sr clr mrt v sr prsntd pr íim prnt u crr". ICnnrliil nn.._ nnuinl I

2 PGIN f Cuipuriliifl Pulist Editr Jrnnli S/. prpritári i»u.-im I- r r, l il r n I r : <I,>HT0N JNT IJIrlr Scrlr l I BIM JUKKK TELEFNES! lllinliiit».< < HcitititrU..,, K liv.i). ili..\...«". p vuii»ç*.. PrUrU riiiiim ;.Si»i j.$m t.iii..inu.-< frmi il»»ium»ils I...U i IfMMII l().mlniii.\ iiuiuritlu PULIST ilitr» KUTUK..i I. Irlt llll rm iiiimi-.iiiiinis il 8/. dn nuiln ilu ncmpçã d Lpldin "Ló* gvrn rcilrnl» rnrninpr n rui pl lrnndn ( ii public Hullwny" Já puldin illlbrçil própri tiliilnr dn Vlnçfl, ministr Clvis Pstn, mdid inl lt lcnç cnômic ««únic c. irônic qu, u pz slucinr, Ucrinltlvmcnlc, crls lng tlt, vm trnn cd vz mis ficint qul frrvin...pnliliii, ciiiuii s sb, srv n xliisus dus mnis trilhs Sus pntrm rics prdutivs zmis Brsil. m grn prt trritóri flinns, tingin crçfi dn lisplrlt Snt s cntrs grícls c Industriis mis imprtnts sul Mins. Tm, prtnt, msu snprs, cndiçõs xcpcinlmnt fvrávis vlvlnicnl c ü rrcdçã bns lucrs. Tdvi, u su situçã trnu-s lstimávl, nã mis crrspnn ás urgnts ncssids ds rgiõs qu tnt pnm ss strd pr scmnt sus mrcris. lgn vivr cm rgim ficitári, n Lpldln dc}xu il rnvr su mtril rdnt, qu, trvés muilns (lcds Intns cnstnt trçã, chgu gru sgst qu trnu ntl-cnmlc. sb pnt vist técnic, prticmnt, imprstávl. s lcmtivs c vgõs, m nr rduzi pnrn tnr fts ncssids ninis, lrnurm-s cnsrvçã xcssivmnt dispndisn, íim mis ntiqus, impõm cns cd vz iiinir cmbustívl, cm rndimnt crscnt. Dss frm, qul mprs, ipi lã rlvnt ppl smpnhu n fmnt ds tivids grícls indusiriis tl uni lrg rc nss pis, cnvcrlcu-s m vrdir ntrv n prgrss, cusn, m cnsciiicncin su cmplt snpnrclhnniciit, cnsirávis dns às clsss prdutrs c n public cm grl. Trnv-s, priss, indispnsávl prvinci Est n snti ncntrr sld pi prblm nu nã diz rspit pns ns intrsss, sm duvid lgítims, lguns cinists, ms qu s rlcin cm ns mnis ltns cnvniêncis d nçã. r, s rju dministrçã impssibilid, pnr d Lpldln cnfssu su ttl fiiltu dc rcurss finncirs, suprr cris qu stá smntln qu nã lh prmit squr pgr sláris rzávis ns sus funcináris trblhrs, nã linh gvrn d Uniã utr cminh sguir qu dn cucmpçã, plissn própri Est grir uqucl rgnizçã, cncssinári srviç public. td, prém, ss librçã, qu rcpulms dc t crtd, té msm prqu tndênci mundil mr. n é nn scnliil rtirr ds strds frr su ntlg cunh mprss tipicmnt ftircritls, qustã ntr n nv fs, m qu s trn mistr mir vigilnci n fs rári ncinl. s cndiçõs d ncmpnçái), ist é, pgmnt ds innizçõs s cmprmisss qu grvm Lpldln, c ssunt pr qul n gvrn, crtmnt, vltrá s sus mlhrs tnçõs, fim qn sluçã, m principi crtd, ná vnh rdundr m mu ngci. NV SLÁRI MÍNIM i.v.-,;- (lllfl :l m ii Ds qu Sltmlu pst Trblh, viin Hnri Mnclrtlr fzn rptids çcps qu 6 prpósit gvrn fixr m nvs bss sn vlkcnt lri inliiliii pis, ntmíml st m fc mdlfl n nívl cçõs vrificds ds cust vid. ind ntm, st Cpitl, (i p.isgm pr Inquiri ministr Trblh jrnlists sbr ndpls mnt ss prvinci, su rspst íi qu t& prss stjrr. cncluís s stus prmnu liminrs qu prcr br n mtéri, rft bix pl su Ministéri t qu ltrr s limits slári minim m rirr, Cnqunt mdid s ncntr nss p6. qu qur dizr, cm fs stu, nfl sr ml ncrcr qui n ncssld qu s prvincis pr sjm su ftivçã nft pr ml tmp rtrdds. E pr Mtntstprl gvrn, trvés rcnhc li cmptnt, qu qu tul slári mínim J n& crrspn, m lg; subslstnris ncssids ci trblhr brsilir. Efctlvmnt, ssim é. Cm s Invid, (lics tuis cust ninguém cmprn crn p fmth prvr chf própri subsistênci s sus, pi pirs qu slm s sus cndlçs xistênci, cm lgs nft cntns cruzirs, qu chgm pr cbrir bs spss d mrdi. E, Inflizmnt, st # sltuçíl qu nfrntm mllhrs, scnff mllhs brsilirs, qu vivm xclusivmnt s prvnts trblh ml runinr. Chüu Hã Pul, pl iivlfl d linh pulistn d Pnnlr Brsil, dr. Hitr Pritur Frs, Dp-irtmcnt dlrtr-rcrl Public, Ncinl 3u Ministéri Educçfi Su. CRRS DE DEPUTDS E ESTCINMENT m Itcccntc li cnfriu us puts dirit stclnrctn s sus crrs m qulqur pnt d vi public. Ist 6, stblcu pr s rprsntnts ppulrs dirit d» qu nil pz clddã cm. Um primir luriir, nss dmlrq mnifstms pr tr ssmbléi prdi su tmp m lgislr sbm mtéri lrnpõrtucl;. tâ cmzliili ni f cmvrdirmnt, prn cm, Incbis d sliujíl prblms rit li trss public,» puts ps«m vltr su tnfi priipr-s cm tis qustluuculs. Critiqs m..guld criç5 prlvltrl. qu n ncntr mnr justifictiv, nm n piírgãtlv cnstltiiiints. nm 4 luz bm-sns. Nfi ns prc qu. pr srm i-prs.-ntnts pi, vm Isntr-s brlrçôcs» qu «jt pst&.-ujlt. cntrri, crms qu. justmnt pnr <> srm, é qu vrim sr s primirs tubmtr-s s lirlsçõcs cívics. N 6 ss, ntrtnt, mntlid qu prmin n Pici., 9 Julh. H inflizmnt s IrrgulilJus n» prm i. s putd..s pssuirs utmóvl stã cnvn cls qii n vm p.-r Impst dc llcnc*. rglsti-jn mt_ crr n Dirtri Srviç TrntlU st» rcbn chup qu. p-jf ssim dlxr, cnstltnl piv l qu ciddã M quits cm s.lvrs fiscl*, rltlrrnt vicul. LimitmM ft pr«g»r n0 ** ftitm«>vl uu.* ", N chp cnfçfl prticulr, cm dístic: "ssmbléi Lgisltlv". ílh chps vris pcls, tmnhs frmts, s mtnrll rli-. utrs mtril pubr, lgs clnfclntis cm bm gst, mults rubricds m Km f. stã s mu pst. put» pn m prtic cst qu sr i ridícul, flu fs lsiv s ln tr sss publlcs, citjn, fs frm cncng.ljb pl pv. Pr sss utrs, nu» n& s rcmndm, n mnstnun s prlmntrs qu stjm bm cnscints sus vr brlrc63 pr cm litr. Pr crt ntm fi xn* r, n pdi, crg t> fici! dc Clblnt gvrnr Est, Mnl Mrtins Figuir Frrr. ENSIN TÉCNIC Bm ssimt rfrnt t, Inicinsin, tlvs lucntlvrs cst-s citr xmpl s Ests Unis, n spirit cmprnsft s grns cpitlists tm cntribuí cnsirvltncnt pi crli univr.ild.i. Ests lnt,tltulç&s, ur, su minri, vm su t-itlstnci cõc» d clss plutcrt. Niss, cm m multi utrs clss, nil sbm s nsss hmns ngci Imitr llpublic nrt Cntinnt, mult mbr s dig qu mir vzò ncinl é d Imltç&... U qu s pss m nss pis, n qu diz rspit nsin Mculc, é xtrm pbrn. Qus nd pssuíms ss rspit, qunt puc xlstnt, rg-i. mis pur lstm luric qu prtic. s nsss Juvris qu s sintm cm vcçã pr sgulr crrir dc s rms ngnhri vôm-s tm dificulds pr btr diplm. té Ii4 puc, sú tínhms u Plitécnic Mcknzi, qu rcntmnt vt Juntr-s Escl Engnhri Industril. Cnsguir vg n Fllttínic cnstitui prz qu pucs i d. Pr nr vgs, prcm smpr cundlti.isc.s ts m quntid cinc u pr iss, vzs mir. Dvrim, s ns. hmns dc ngci dr mir pi ur, snvlvimnt uu nss nsl técnic. Els sri sr bnficis s primir* Nâ snvlvimnt. cs-. cm s Ignr qunt ns prjudic xpnsã técnics. flt nss prqu industril pcn, cm giiiu prt, d cxlstcnci spcilists cmptnts. l,u(i SESC SBNC; SEÍ5 8ENI tstr cpdd Inicitiv iiísim cirrcluts Industriis, rltlvmnl» mprndimnts dc lcnc cii. I-Stndnt ls. pis, su çt t: i cn culturl, prcuri! incntivr d.in pl mtrli rgnizçõs nsin técnic. Ei ts, pr trm nm curficint, s prcism siirctu prllimcnt, trvís qul pssm Imp imlr su nsin cunh minntmnt prtic. SEGURDS DS INSTITUTS DE PREVIDÊNCI Cm bjtiv, tlvz, trçr nvs rs futi_r p-uucâ MKtl brsilir, Mmlslcri Triwlliii r»<lvii rcllir cns grl i guril» bnflcirl l tds Instituiçõs tí prvidênci scil ig" gvrn frl. K* trblh, cm» r nturl, fi cnfuü Institut n.-iilcl.- d* Crfl Inquérit» qn* > i* l- -.Ii-ii.i I.II.II.K, ilr iiiiil nhlmnt xt ilu iiiiiiiiv*!-» í.i..! nm.-.i.mil -lr influi, ii quíil pulii- fniiiim-ir * mlçílii rtn imi» in.hiu- mui» cinuii».i.i-..i... d* ii... li*. imii iu iiiiiinir» brsilir. K»t clr qu ir.itmlli» ilu l.n nitrtu itn ul Imprtânci, tnt pr» luiininlttiiicivi cmu puni I! uiiliii filimlu M.ilul pu» it i iml liiriu rilum..(iihiirrlkl.il-, UllRl, l U*! -tn.<.iíhhi, i.t. igfl - I» "WHjMffiSI HHINTUIIS p»u WU DrMll: mings trt.t» (»<x crfj vuu... Nr cu«w rmmmi n-iii inip.--i.iiii i im i.«ii.,-biii-j.i.i rul.n-i.i»" Uni Kluinul ill timii, li6* Hndwfl Tisrllci JHNriCiH MW _ - IIMrliiKi l*»t.il. Cmx.. 5.SI35 8-JiMJ IMi.li.llit" i-cih,. r>t,u»ti.-«, Mil nt Min» d* «us rfl* d* sli», «m i-l Itrrlliwl iiwiiiiini i. f.ii.» Mtiini, «4» t piiiii.ii» v«qil* iml. illlil lt* tritttllil fl"i.. t l.-.l.! >.! l.-v II»... i.i.i.<.ii.;i.u. i.i.i ul»i»nu i. in!" nmu il*!" """ * ini.iiiiii.-i pr* ru» rllilm nn. H lnl-i ll* il*"l l»l -llrlil «l«lij*.-.i.i!i.ii.«. qu*.í.i.. >n-«iiu mn m-i.-ilu... n,< iii.n, sitiisci il* in*»*! Iii.UHiwk il P** ii -i.-ii. ii -í.i pn nd»ín cr» I.... UU l.n. "IU. UlIUlU jjbfflmi DE MIICIS Dirtr TERÇ-FEIR, 4 DE DEZEMBR DB 948 JRNL DB NTICIS» iimi.ii il* iiitui,nlii> dm instituts ilu ptvlncln «ml, nl lriitiift pntvl i iiiiiinr ciiiitiiii* cm cprç& il mprgs» mprgsri pnm ri.m» rgm pinu Incbiiii.i.ln un rlusçl. ficiênci H pliiu, cm * fncll il* clirriimlcr, ilipimiiliut Iirtiiclliiilliii-ii* i ilu flilllllil rm i im lr rpndl* vri» Itns quntlnri ditrlbuli, H (iiiimr «nt* clmut, ciiur iriflc tu u trblh, dml u-i i" :-" rultí pn pilvl upnrfultiiuinni dói rvlc» d» prvincl, m bnflcl d»»»u» «gurdim binflclri. UM FLGEL DS NSSS SERTÕliS Km luitii niitiiilur, inilm» qui pr.ijtu qu lr*!ultii pul riiiiuirn Frl, vi «titul tnbólcr nr.i tinl-iiimiiuc. n ruibiit Intrir innl Hucnil7-.".» n pnjii, qu * Pr Imu iiikfm m nldr «u n rtõs. blò-ndinil, cm tm ilmiihlrril n.iii lntlil unt, t tudl "lótik «r lmpl vril finlcu, fnntdtt ciníilx, qul (dclr lcmiit, mm piirl utrs Bur-muil», mlxilhlllí.nil» m, lilllln, iitfntl, t." Il d.i prvngs fi l ml pr mul lnçd pnr Chtln, cuj trn bulhh mnstrrm un, nil uii.liiild, ul rcblf. cxlt ufllntmnt. H cini d BnrçIl 6 plnz mul, qunt l, lt Í-. pbrz «il, d niíim, ur, llmnts, prprí su lnifblá ns.lqu rbunlsin néclt vi_r fzr íiüidlr ml. cflcld Tr iijuizr-s» ci d prtllil ldlc b, likti cs T.uii fn, cltinl pr Mcssrllt sã s técnics qu dlr.m. Instituir Em 92^, niit-i s prvntt, r 5% ;ndic u ppulçtt sclr. DpU Intuld prfllxl us Rpl sl Iml, pr s güint rlj frni s» 943%; 028, icsulliis: 932, 5%:»". %0 VS-s, ssim, qu n prntxl ldlc ií "m qustí pclflc, rslvld. Cm fundmnt, pis, nss rzfls intifics, put MlBUl Cut Filh, prblnt d Cinlssl Su rltr prjt in lu n Câmr Frl, prn Hiibstltutlv, Hntu "ni ^ qul s stblç qu, pis, b6 rn bclgn n vlnd d sl 6 prmitid rfin u ml, pr cns limntr, qun vi dnicnt lt, xcluí & sl stin à Industri " pnurl." TI mis dint! sríl gru ndnmlcld prnmdint trmin tuls psitlvld c»03 ticm hiprtrfi glndulr m rldln ntr crinçs» Id sclr, rnli» sprdnxs, cnsirds t-s ltcputr-h-ll mnt. flts s lilkn», lir st ll, ns lclids n sup índic ndêmic fr rlr quinz pr cnt, pr s crinçs sx msculln, Int pr cnt, pr» s mis sx fminin. Itns substitutiv Migul Cut Filh prvfsm s pnr.i prvincis ncssáris d xcuçíl prpgnd prfllxln cmbt dissmin ml m t trrltri ncinl. Grn usin létric n Bhi SLVDR, 3. (sprss) luprns lcl stc sslntur n Ri cntrt pl qul Bhi srá bntlclnd cm grn usin grr nrgi létric, qu custrá 65 milhõs cruzirs, cm ptncil kllwls, qu srá cind cm n srá cis rtu, lm d cntrl cnstruíd. létric, srã cnstruíds mis cinc substçõs, m Prl-pri, Sã Jã, Ctu, Cnis Cnciçã d Fir. Curs Técnics Lbrtóri Rcllzr-s-á n próxim n Quint Curs Técnics rgunlz pl Lbrtóri, Lbrtóri, Cntrl Hspitl ds Clinics Mirs tlhs srfi frncis s intrsss n prtri Hspi. tl (4. ndr i. MDIFICÇÕES N TRNSIT dirtr Srvi Tnuisltò bixu, ntm, imrtri ( ii iitir m vigr ". prtir mllllfl, tcrmlimii, n Rti Hicn, tini r9 mã dlrçflq dn ru Tr.ilpu X ru Cnslhir Brtr, TEMP té s 4 hrs hj. pn t E_.idn m Tmp grl nubl, sujit pssgir lustblud. Tmprtur stávl. Vnts: prmlnrfl s nrst sust* cm rjds frscs. NTEM: N CPITL - Tmprtur tnúxims. 29. Mínim. 6. N INTERIR - Tmprtur mínim, 3. «m Uu Ttul. Mínim. II. m 8. Crls. N LITRL Tmprtur máxim, 27, m Snts Utntub. Mínim, lt. m Ubtub. (D bltim dlirt Instltut Rginl d Mtrlfli Swpnm» tlvldilst ti Clégi ngl-ltin NTICIS P RI Instruçõs scrts Itmrtí lg Brsil junt à Uniã Pn-mricn sbr cs d Cst Ric curtr sinus d mnsgm fi vi à grvid d situçã brsilir J nviu m, i (D luuribl, pl Uncl qu pnlir (lm tt lu-» gvrn Instruçõs slicitds, f snvlv cntcclmcnllcfn) lm ilu qu à tntr Rpu» lillc il Cnt Rl», iivlvn n Nlnrgru, rfltm iinililnt U qu mrll fértil, n nirul lm qu, pl Intrss il liiiii-.f.-iin n pl» IIcm <l px un priilhmii «lr rt du niituiln, i-.nt ili-.lliiiulii «r rrdic ücflnlllvmnl, Tnt snlm qu, prv» cmln IntrvnçR il Unl Pn mrlrnn, cuj «mr rcimlviiln, Inn ilvfiii qiichtfl pcificmnt, cm rspit iiikiiiii qu mrlc, cwrnm-s prvi- t iirnind, qu m Cst Rir, mij gvrn, cm li, cus Nli-nrnifii dn ptrcinr Inv nus frntirs.» Rt s mricns filis Unl tmrm cnhcimnt, su rcprcscntnijft ntrnvés li, pdi fit pl Ct Ric, n snti qu tm n si grv liiclnt, Sbms, prphlt, qu lg brn/illlr junt Unl, Mri Ul, J r. Jsó cmunicu cm Itmurtl, pn- n pr s sucsss slicitn Instruçcs, dlnt d Invçç& csfrilqucnlm. r.i-nilii-u rm crátr srt, cm cnslh grvid pisódi. SEND Hj discussã s vts prfit cncssã dc psntri s frrviáris Um cmissã dc grvists vistr-sc-á cm gvrn dc Mins Cmunicçã d Cntrl Vluijü. DECISà FINL SBRE CS D LErLDIN RI, 3 (sprss) Hj u mnh, ministr d Vlç dr cnhcr dccls finl sbr cs d cmunicn Lpldln, dccls gvrn, s pl u ncmpçã Intrvnçã N ntnt, s d strd. ssgurm ficiss mlr qu, sj qul fr dccls Nmçõs n Ministéri d Justiç RI,. (sprss) gnrl Kuric Gspr Dutr ssinu crts nmçõs pr qudr príiiiicnt Ministéri d Justiç. gvrn, «crá cncdi nt sláris plltc pl frrviáris d Lpldln, bcncficln- ssim crc stnt mil funcinrl frrviáris trblhrs d mprs. INTKKIIMVIDS S VI(JENS TK 3 ESTÇÕES DE ÁGUS Cntrl Brsil mntm trfg mutu cm R Minir Vlç. Em cnsqüênci, prm, grv grl vrificd n frrvi Mins, frm suspnss s vnds pssgns pr ({tilqiicr stçã d R.M.V.. ssim, stã Intrrmpids vigns frrviáris pr stçõs águs, sul Mins. REUNIà DS FERRVID CENTRL RIS ÍU, 3 (sprss) {- Rlixu-s Imprtnt : runlil n Unifi s Frrviáris d Cntrl il Brsil, qu tmu s cisõs, ntr vris quis slicitr gnrl Lim Câmr librd s frrviáris prss. ind vlstr-s Dlibru cm dirtr d Cntrl Brsil, gnrl Drivl Brit, fim dc btr sclrclmnts qunt mmrnd qu Infrm qu rá cncdi nt vncimnts s xtr-nrrls d frrvi. CÂMR FEDERL FLT DE NUMER PR VTÇà D RDEM D DI Psr pl flcimnt Csári Cimbr Crític sistm burcrátic DSP RI, 3 (D sucursl, pl tlfn) Rllzrm-s nst tr dus sssõs n Cmr. primir cmçu b, hr hbitul fi ncrrd puc pis ds 5 hrs, pr mtiv d prvçã rqurimnt slicitn ss mdid, m cnsqüênci pssmnt snr J& Cmr. utr tv inici mmnts pis. CRISE N VIÇà CMERCIL Smul Durt, n prslucl, pis prvd t d sssã ntrir, u plvr Cfé Filh, qu pdiu trnscriçã ns nis infrmçõs qu rcbr. rr sguint fi Plíni Cvlcnti, qu flu lngmnt sbr cris qu frnt nss viçã cmrcil, sllntn qu l é cnsqunci sri scuis própri pr public qu st prcis tmr prvincis nérgics Imdits, fim vitr flênci grn nr mprss ncinis. Sguiu-s rqurimnt Plíni Brrt, qu justificu micrfn, pdln vt psr pl pssmnt cnhci plitic pulist Ccsrl Cimbr, mmbr dirtóri d UDN. Sbn msm ssunt flrm sguir s srs. Plíni Cvicntl, Tl Plz, Nbr Filh. Césr Cst, Gbril Psss Dpis Cmps Vrgi. prv rqurimnt psicinist â 8. Puprr l, fi nuncid prpsiçã prpsiçã idêntic, ncbçd pl Mt Nt, pdin suspnsã d sssã, pr s trtr snr. Usu ntã d plvr ss msm rprsntnt, rssltn splril public çã ss rprsntnt ptigur, ssunt sbr qul tmbm flrm lg pis s srs. Cfé Filh, Jsé ugust, Gurgl mrl. Hrms Lim, ltmlrn Rqulã, Plíni Lms, Mnl Vítr, scr Crnir, Rul Brbs, Trlstfi d Cunh Jndul Crnir. Fi ntã pt v rqurimnt c cnimditmnt vnd utr sssã, qu tv inici lg pós, cm nunci rcqurlmnt Cmps Vrgi, pdin vt cngrtul rmd, pl pssçõs cm Di Mrinhir". gm Sbr jssuiii, llrm nind s srs. Brrt Pint, lmr Rch, Mcil dc Cstr. blr Mt Jsé Estvs. prv st. rprsntnt pulist prsntu utr, pdin vt cngrtulçõcs pl rlizçã CngrsMi Pcuári Bl Hriznt, sn prv. Fi ind upivt. rqur!mnt Edgrd rrud, pdinc tm vt cngrtulçõs pl psjgm jubllu sccrtl pdr Uulihrin Prsslr. CRITIC USP rr.sguint fi Gurgl mrl, qu fz crrd critic sistm burcrátic cri pl DSP c finlizu prsntn prjt sbr cntgm d licnç-prml pr lunc!n\lsm. Dpis trm s srs. Cfé Filh Sgds Vin lvnt ligirs qustõs rm, cupu micrfn Vlvl Lim. qu prsntu prjt li cncn prêmi Crf jvm cintist brsilir Césr Ltts. RDEM D UU Tr. inici, nti. rm FEDERL CNTR 0 SENSCINLISM N NTICIÁRI DE CRIMES grv n R Minir Viçã cntinu sm sluçã 3 HRIZNTE, BEL (sprss) Km vlrtu mvimnt grvist s frrvlrls, cntinu pnrlls trnfcg d R Minir Vlç.,.CNFERENGIB M GVERN MINEIR 3 HRIZNTE, BEL (sprss) Est sn cscpcr.lu nst Cpitnl missã frrviáris Dlvinplis, vidmnt crlicid, pnr trtr junt s Intrsss s gvrn mprgs d R Minir KI, II (nprm) Ministéri d ICdurçlln «m virtu chr- céfl Cl iiri Ltin, m pr«iipftnu-ltk tri bixd «tivid* t sr rgulrisd ltuç. Cm s sb i prfssrs clégi m qtinxt ciiiuiiii nm Insptrl Ensin Hcundrl «u n drim ml* ul* t srm pg* su* vncimnt* trr* di-.id* m* (vrtr. mir lugr, pr discussã unimir lugr, pr discussã unic, prjt rfrnt i prvçã ds cnts dò prsint d Rpublic, rfrnts n pss. Pdr Pmr prsntu clrçã vt m cntrri Cfé Filh flu lngmnt sbr ssunt, frisn principlmnt, flt rintçã d plític cnmlc tul gvm. dizn qu st fl mult m nt prduçã, justmnt qun prt i pnrávl d prduçã brsilir stá rtid ns cmps pr flt trnsprt u prçs cmpnsrs. si. Smul Durt nunci ntã chgd cnvit prsint d Rpublic rgntin, pr qu cngrssists brsilirs visitm qul pis, cis qu só prá rcllzr-s pis li» mi próxim, qun rbr lgisltiv dqul pis. Dd plvr sv. Clh Rdrigus, st fl ns cnts ml prsntds gvrn, tm qu tmbm bru Digns rrud, qu ind rssltu qu s utrquis nâ tinhm nvl sus cnts; ciss brigtóri pl nss Cnstitulç, mtiv pl qul pdiu udiênci d Cmissã Justiç. Ess lh fi ngd finitivmnt, pis mr prcss, vrlfivtçã, ixn cçã dc sr vt, pr smnt ncssitr vtçã Scrt, Pssu-s pis à. vtçã prjt n.«.245, qu dispõ sbr librçã bns s súdits «ix».: Clh Rdrigus: fz lgs divgçõs sbr ssunt, prsntn clrç vt sbr min dc mngnês Burnlèr, flnd qul prjt fi d cm prv. Pdid im vtçã, vrificçã msm cusu flt nr Mmnts nts tinh si prv prjt dispn sbr rrgnizçã d Cix s Frrviáris d Cntrl Brsil, sbr qul ninguém pdiu vrificçã pr Iss fr prv, msm crr flt nunir l»gl. susguirm-s n tribun, Nlsn csslvmnt, s srs,. Crnir, Cl. dó Gl Vscncls Cst, st ultlcupn-s m principlmnt crdit gricl. KI, li (U..uiii-ui, pul tlfn) Cm vls mtri sr vtd té mnii, Sn st, u munit, prn su tmp m rlillcs iniimcntnl, qu s prlngm inuiuiiümnt n bt stcru Imprdutiv. ind n runiã hj, à tr, n Mnr, rtur tiuiiis, uisurg-sc cutru intrprtçã r. Nrcu Rms, cur mrch prpsiçõs qu s ncntrm m mntv rgim du urgênci, discussã mis du* hrs, cm prwlnt Un, prticipn d msm váris utrs snrs, sm qu s trblhs tivssm próssguimnt nrml. N xpdint, r. Lvin Clh, icz pl á lmprcns brsilir pr vitr snsclnlism n nticiári crims; Vitrin Frir cngrtulu-s cm s Frçs Nvis pl pssgm "Di Mrinhir"; Pdr cntr Luvic quixu-b vilêncis qu strim sn vitims, m Giás, s dvrss gvrn Est. Um pndênci surgid há dis ntr srs. ugust Mlr luisi Crvlh, prpósit nsin livr, grvu-s hj. mbs cuprm tribun, dclndcn s sus pnts vist, tn tmbm trt ssunt Flvi Guimrãs. ugust Mlé r, rprsntnt Prá, dirtr d Fculd Dirit Slm, nqunt snr bin, luisi Crvlh, dirig Fculd Dirit d Cid Slvr. N crrr s bts hj, luisi Crvlh rnunclu irrvgvlmnt su lugr n Cmissã Educçã. D crdápi mnhã Sn, cnstrá prt snsçã, qu intrss vivmnt cntns milhrs psss. Trt-s d discussã, m plnári, s vts prfit Distrit Frl váris dispsitivs d li rjustsinl s vncimnts íuncínllsm municipl. Em runiõs sucssivs, qu s inicirm sáb, Cmissã Justiç Sn cncru cm qus ttlid s vts prfit Distrlt Frl, cbn mnhã plnári plvr flnl. Cm prv intrss qu ssunt vm sprtn, bst nrr nr mmriis nvis Umissã Justiç Sn, pdin rjiçã s vts qu vã lém is mil. 8 SESSÕES DE DMNU RI, 3 (sprss) Sn rlizu, ntm, dus ssss xtrrdináris. N primir íi prstd nmngm à- mmóri snr Jã Câmr, tn lit ncrlógi sr, Grgln vlln. N sgund sssã, Ribir Gnçlvs flu sbr ncssid gvrn mprr lvur d crnúb. bn Ntl Fi prv rqurimnt, pdin Incliu, n rm Di, hj, prjt qu dispõ sbr rpus smnl rmunr. Fi prv prjt qu dispõ sbr tdcrlizç d Fculd Dirit lnl utrs mnr Imprtânci. N msm sssfi tmbm fi discuti prjt qu dispõ sbr cnccssft psntri s frrviáris s 35 Em cnsns srviç. qucncl tr rcbi mnd, vltrá l à Câmr, vn vltr sr discuti smnt n próxim lglsltur. Hnriqu Pngctti (lup,ilíui D. ItKCRD - m linim di m d* i_.hi.iim viii» dt»»! <!«á» PUS JRNL R NTICII) m t fuwin dnctlrt Uit«in isidii tlir bli wiiiiniiuti-i, n tu cvld* 4 v»i.iii» cntr u»! srlm»pldmnl«* d» Plcdllr _ filjuu» iiix-iilliildnili prlmnnlt dt Kllrlwlh. UrtÕM illliiiiiiiul. P»l» llnu dt II ptfrttm fllht mcti, tnt n»!» nitlln» phn» cm n» fsmlli.-ii rl», fin» rí puc ni pi t cns c trn, fnxm mult fit snli» mcçu d«niirl». üm» Uli ii» iinililnmi dt iittnt u dt hih--..vi, n lr rl. phr u n pláci Eu «l qut Vllrl t ulllirmin lititnrnm mult Mtdl»t lilrmtt mun chinl: tu tl qu inli rrmtmtiitt utr* rlnh qubrrm cif.uili m mchn dn-lht Uct d» bm Kvriir. Dt mtrirc* tm» m fmih xmpl du Icmllii d «l cht pru firmr n pit mit <iut rttv n td nrc»ntir» flch, M mnin ncn u miinsiird u b cl rl /ifrl mult ntutnin d iitrnld. tudit» prfrm ri, pl d tiprtrtddt prcncit fllc t mntl hmm: i pl pbr» tmm futur diu fllhn m t «ujclt "htidlcps" d ts» ninstbilid cnômic, prl r mlncólic t s ri» pl pbrs qun cmunicm ntclmnt utr crinç d» sn fmlnln. Prcm culpr-» c- cm m sinr fllb ugí tlvimi ii.ch» liiliiiktli-i td pr incurt» u» nciiu pu. filur Cmprindt*» diw qul» rinh» mlt-drttici di tntlwilddt ulutliuln rrlii.llii.-miin nt» P lit quiltl pnm /tub pln httr rrnc di rd m» cpllcldidt dt t cimirir pis t pllllci nqiil* tmp* ri ícbri dssprn t pdin utr Mpnt» pir uni pr» dt h. MUtçl. B, n nliil, rinh VItrli fi hmm cm qu, (pç dt (lvrnin n» mnrct liljilu* * brtiu li.i, su Klhr rtt fminin r» qus tuifl Ubd d mviculliildsdt pr. Impéri nrttnl crsci cm» frmnt inh i tivss nil* fi.i.-.-li d rtilnlin. rl«un trrtui nh Biimiitftv s trrs fnsm crrirs "trlct". sl nsci n Ilh ni mrri mt ns mlnls Impéri, Vitri r» hmm cm qu sus uls prdim hlunlflç quiprt s mblmátic rm s ftnlts * mis viris rrc» d Escóci. n Vitri M pr-s "fn" d histri; s mnins d rçmnt n mnis psm Ingltrr clllst,» hmm d ru Lndrs ch qu Brit bm qun grit "vin hmnulnh Kllznbthl" PRESENTE 0 GL. DUTR ÀS SLENiDDES DE "SEMN DMRINHEIR" ENCERRMENT D pssl d Light S. Pul RI, 3 (sprss) Hvrá, mnhã, runiã n Ministéri Trblh d lgçã s trblhrs d Llght Sã Pul qu stá tntn btr bn Ntl. runiã stin-s slucinr qustã u ncmlnhá-l ntr ds nrms lgis. E pssívl qu cs sj cntígu á cmissã spcii qu vrificrá situçã finncir d mprs cnvnlncl u nã d ltrçã trifs. <» nscis n strngir srã cnsi- Embr rs brsilirs RI, 3 (Bprss) Cnslh Ncinl Imigrçã Clnizçã rslvu qu s fllhs pi mã brsilirs, nscis n strngir, qutnhm vin rsidir n Brsil, sjm cnsirs brsilirs. trtlsfrnci d Cpitl frl RI, 3 (sprss) rltr grl d Cmissã Estus d nv cpitl d Rpublic, put Eunpl Qu!rz. prsntu prcr pr nuncln-s pl str discrdn náplis, Giâni, m sus cnclusõs prlr d Cmissã Técnic, qu rcmndv lclizçã d nv frl n chm cpitl.qudrlltr Cruls, çr cm prcit d Cnstituiçã 89. s invstigrs trã ns cinms pgr ingrss -*~^.,) lrm chf Plíci cm bus nunci pls css divrsõs RI, 3 (D sucursl, pl tlfn) Qurnt pr cní s spctrs ns strs films, ns principis cinms d cid, prtncm & Plici. Sã invstigrs ttivs qu s prvlcm d crtir plicil pr livr ingrss. Tl rvlçã fi lit própri chf Plici, pls mprss xlblr Ri. lrmds cm tft lmprssinm* vrtntfc 4* MLE ND FEMLE frqüntrs grtuits sus cinms. gnrl Lim Câmr tmbm ficu surprs imprssin, tnt qu rslvu tr mdid nérgic cisiv. Vi bixr prtri pribin qu sus uxllirs s prvlçm d crtlr funcinl pr ingrss grtult m quisqur css dlvrsã, sj dnr, ttr, cmp futbl, qu fflr. mdid 4 ndll "Nss Mrinh fund su rgulh cívic ns splndids fçnhs sus nrss hróis", clru ministr Silvi Nrnh IU, (H sucurl) En. crrn, hj, "Smn Mrinhir", Mrinh d* urr prstu xprslv h su ptrn mngm lmirnt Tndrê.» 9,30 hrs, cm prsnmurlc tinpr ç Bcncrnl utr, prsint d Itpubllc, lt utrid» ivi mllltiir, lmirnt dt Esqudr, Silvi Nrnh, clcu plm flr* n mnnt U grn inruj, n Pri Btfg. Um cntingnt Mrinh m ntlnnslv frm ci. PI.VHS U MI.MSTR D MIIINH Esqudr, lmirnt dirigiu * Silvi Nrnh, sguints plvrs Mrinh: " Mnrinli urr, rcrdr grégi figur su irnirntc-hlmbl, Mdtir in^ cmbtnt c**nsvcl ml» Ilustrs d pátri Wrsllir, chtrmuc rgulh clqu 6 dign l vlc snt cntmplr pss cnstrulr futur. cult ts s dis mlmirnt Jquim mrl Mrqus Lisb, grn mrqiiôs Tmndrô, lv lmul s HCtis irmtts urms t s tmps pl mgnificênci d su vid lbrlmi, ptriótic cmbtinulmnt, pr v, ss, spnlit mvimnt ntusiástic d pstrlil, spct fstiv sln, r s qurtéis d s nvis rmd ts s rcnts d pátri, li vibrr n spirit n crçil s hmiib d Mrlnh pi rprcutir n lm s brsilirs, ntr s quis s vl prpg pr-fli n; simpti c.<ds instituiçõs s cm trn d qu lnçrm s licrcs IlHBll livr nb pátri glri cm. D nn m n. cm lt sgrd, ssncilmnt cívic, cns crrm hmcnncns tmprncs ns sus ntpsst s, sbrvrs hrlcs crirs Us bns prsnt, xmpls Imrtis, cd vz mis xprssivs, iibngsçft lnctnprvcl trvés dt grns, lrss sungrnts Jrnds qu ns ssgurrm pátri xttns trritóri prnd» sm limit, cuj pss cub gnt trblhd cm séculs clnil* m mis rtmprd Bccul librd, ntr luts Intrns xtrns, durnt * quis s nsbs rms, Brvlç cuss mnis Justs, cbrirms lurs. Hj, ultim di d smn mrinhir dt ntllcl lmirnt Tmndré, ptrn d Mnrinli Gurr, cngrtulm cm ts s srvirs ss cuj Instituiçã, prstigis frnt vntulmnt m ncntr, pl ft Imprssinnt rr ds mnlfstnçfics ptrltlc* m hnr s hrl-mrinhlrs d nss pátri, spcilmnt cm hnr dqul qu fi su chf suprm, su cxprsss ml» nítid, u vlr gurrir lndlvldunlldn su ml lt, mnis cmplt, n snti dcvr militr, cpri cm nrgt discrnimnt m td su xistênci tü lng, n d Insucssll btlhs, pndênci lvrd d Rpublic. fé n lld crçs mrinhir, uturz su csplrlt hnbltun & mplidã i brig sud d ptrln d fmíli, Juàtincm s lniprss6 grl* qu crscn rr cmmrtiv, durnt Smn Mrinhir, rvl» t* d pstrid prêmi Inftlgqunt* frm Justs, vis, brvs bngs, ntr» qul* s nglgunt lmtrnt Tmndrò. crscn rr cmmrtiv rvl, Igulmnt, dlpslçl, tndênci, vnt, mpnh Imitçã du virtu* mris tnts * ti vlrs* figurs d rmd Ncinl, n grt; s lmprll-mnrlnhclr Mrcll Di*. s gurdll Pdr Chv*, sd» gurd-mrlnh J. Guilhrnit rcnhtflgh té lmlrut Tmndré, s mgnífic srvir d nçl qu chfiu cntn» hrl rslvu prblm* cruclnnt* gurr n» divrss cmpnhs m qu butr llrnsll lcunçu vitri* rpcrcussl ncinl univrsl, cm flts slutrs t dururs n vluç& pvs d mric Sul. Mrinh urr tm fucld rfulgnt ptrlmõnl glris, cnstituí durnt 25 ns tivid» mvimnts s incssnts, Indcpndénd nvis ss ci ns mvimnt* ds unids vltrlsns ds uniddc* scrificds n bntlhn durnt n Sgundn tlântic, rn urr. nss Mrinh v èm ptrimôni b, lm s su» gurrirs qu pétrlu clbr bnç. nss Mrinh fund su rgulh cívic n» splndids fçnh» s sus nrss hróis. nss Mrinh snt nbrz d su vid grnz s su stins, cmprnr s rcnü/çfis s sus hmns, cuj xprss& ml* lt Imprssinnt é lmlrnt Jquim Mrqus Lisb. cult qu nss Mrinh, m cmunh cm grn pv Brsil, rn tl hróis, Un snti d* spirçõs d lm ncinl prgrdir ngrn c r-8c pl cnstnt dvirtus dns mlrtlv Imltç ntpsss, mris s nsss lutrs cnquistrs glórins. Mrinh Dlrlgln-m tlurr n di ntlii su xcls ptrn, pr q t» ns vltms grcis rvêrnts, fzn s nsss rçõs cívics, cri firmmnt m qu ts s sus srvirs xultm rbrm su dicçã Pátri". IIIIEM D DI D CHEFE D E. M. D RMD vlc-lmlrnt dlbrt Lr d lmid fz publicr s- rm Di: guint "Um criçã flu fi. sm duvi, "Di Mrinhir" qu n cmmr n dt nns> cimnt Jquim Mrqus Lis* b. lnlvldvl lmirnt mrqjís Tndré, cuj vid fi u-ii séri impls fcundnnt* qulids virtus, susctlvcls *rm Imits. E3* slnid stin, j rlmbrr m ssncln, fltb d nss gnt mnr, rn pc pssds, s quis ncrrm m si. t nss vivr, chi glris 6 srlflcls, n fs d pátri. Rmmrá-ls, trzn l vrd cntcclmiit* qu» nlnd n» nchm d Júbil, pl cnsciênci vr cpri, nstltuiii, cm vrd, ft* bls, ixn vgur fntsi rcrdnçõs. E nst mmnt ni pss ixr ssinlr qu pssi d Mrinh, m tds n» sfr., su tivid prfi»slnnl, vm mnstrn uus qulids técnics mris, su b vnt «csfrçh. ssim, n "Di Mrinhir", m qu s» stc cm rlv primncil figur mj.its d» Tmndré, pntm» ncssldd» d Mrinh CrHlllr cntinur *u mrch triunfl té tingir mt nu* nl. smpr smpr, pis l n6 cnhcu êxits lurs, pl bngçü p. trltlbtn nu gnt. nn pis, firmms, mr Pátri tnhms ti, qu brilhnt luz s nss* fits cst. n pstrid. Irmns, pis, cm cm.iciênci vr qu ncrr ts s significtivs d n.<t xistênci, visn s suprms intrss» d Pátri, trnbllitns ntr d rm qu» sô s fx pl disciplin t si pl disciplin s p ipnntfi-l, cm prcit vvr." Dbt Cmissã Cntrl Prçs tbl cfé m pó Prsnts divrss mmbrs Sindict s Trrf rs Cust muit prdut pulist RI, 3 (D Bucursl) Luiz Dis Rlcmbrg runiu n mnh hj, n Cmissã Cntrl rpçs, mmbrs divrss prnt s dirtrs ss órgã Sindict s Trrfrs Mgcirs Cfé Ri Jnir, fim btr cm ss rprsntçã s stus qu vfl prmvn pr tblrnnt cfé cm pó. vic-prsint d CCP csclrcu s mtivs d runiã flu sj stblcr prç just pr Slicitu ntã dlprdut. vrss sclrcimnts prsint sindict, principlmcnl sbr cust d lndustrllizçã, disprid n Distrit ds cns Frl mvimnt finncir ds mprss m fc su cpitl scil. Picu sclrci qu cns mnsl cfé n Distrit Frl ó 60 mil scs u sjm 600 nulm.cnt. Tbl nt prvd pl TST pr s tclõs pulists Julg ntm dissídi, m gru rcurs Rtrçã s bnfícis 8 stmbr IU, 3 (D sucursl, pl tlfn) Tribunl Suprir ci Trblh julgu hj dissídi cltiv, m gru dc rcurs rdinári, rcntmnt imptr pl Sindict s Trblhrs ns Industris dc Fiçã Tcclngcm Est Sã Pul, cntr Sindict d Industri Fiçã c Tclgm cm Grl. s pós prciçã prcss, s vts vncis ministrs Gdói Ilh, ntôni Crvlhl, Iídgrd Snclics Tsts Mlt, rvisr, qu cir pr nt glbl 5% sbr s sláris tuis, TST, pl vl ministr Dlfim Mrir, qu funcinu n dissídi cm rltr, rslvcu prvr n sguint tbl nt pr» tclõcs pulists: té Cr$ 750,00, 40%; Crf 75,00 té Cr$ 850,00, :i5%; Crf 85,00 * Crf 500,00, 30%; Cr?....50,00 Crt 2.000,00, 20%; Crf 2.00,00 cm dint. Crf fixs. dt nt cncdi, srá à prtir 8 stmbr, di d publicçã cisri Tribunl Ilcginl Sã Pul. BN DB NTL RI, 3 (sprss) Infrm-s qu frm inicis ntndimnts ntr * industriis têxtis s sindicts s tclõs, pr cncssl il* bn Ntl, vn cd mprst prcr d cftr c» dispnibilid. Luiz Dis Rlmbcrg cntuu ntã qu, msm cm lucr rduzi, n vl ngócis tã grn lucr rduzi r cmpnsr n finl xrcici. Crvlh, prsint* sindict mmbr d firm Bhcring, prsntu vris xplicçõs nst msm snti, dizn Inclusiv qu s industriis cfé ftuvm vrdirs mágics n mistur prdut fim d qu s btivss b lulld, Diz qu m 23 dc n«vmbr ultim su sindict s dirigiu ministr d cmifznd, slicitn pr 600 mil scs, d ct Dprtmnt Ncinl Cfé, cm mdid stind vitr lvçã cust cfé s cnsirs ncinis. Entrtnt, st prtnsã nã fr ind rslvid. Flu ind ds diflc.ilds qu s prm s inilustriis pr dquirirm cfé m grã cm Mins Grii Est Ri, qul si r.gr cnsgui pr prçs mjrs, tn m cnt ctçã d Bls dc Nvs Yrk. prgunt sbr i nã dquiri st prdut n Est Sã Pul, rsppitu qu Bhcring, m 80 nu xistênci, sô fizr hü puc. cfé m Sã Pul só é bti pr lts prçs, firmu. su xpsiçã, Finliz clrn qu n Ri r cfé ni3 vndi nd s brt n mun. Luiz Dis Rlcmbrg, pis tr fit utrs prgunts, grcu clbr-içã c s sclrcimnts prsts. dizn s prsnts qui cs sri dd utn sluçã just. REUNIà CM CCI VREJUST N tr hj vicprsint d CCP uvir s rprsntnts cmrci vrjist., s uvids Só pis clsss qu prticipm s sngócis cfé é qu -lcsunt trá discuti pl Cntrl d Cmissã nri l s Prçs. Pr utr uxillrs Luís Dis Rlmtx-rg stã «ludtul-> dulkdmt quu.

3 JRNLDK TERÇ-FEIR, 4 DE DEZEMBR DE 98 NTNI PLÍTIC RESPST Sn dn Itpulillcn, pr Irlnl» «vih n* Ir vint c l», nrrth nrnmpr fniulgr pr* nrljt Nitrirs Flcft, pl qul s mmbrg rnrvm d Itpulillcn, nst hr fliçüs, mnt st* fimpnr hí msms prt lü, mbr pv dr cd» vu mis m insuprávis dificuld!. titu i vint is snrs qu-»srnvtrm pricntr prjt tll-pnui ciri». Ki-rnm mntri pns qu vim, principlmnt prqu nt é utntil i» Cnstltulçli qu dcr l.. -fltlüvò, rm prs spciis, vtu tm pr brigçã fnr. Já Knt s nnllsts, pr ts m títuls Infli-*, mrc bt, fim qu pv s Intir cm clnrzi» ds titus s hmns qu di sclhu pr rprsnt-l n Mnr. nrprsntnts 8. ul: Cmcms pls nhiin» ls vtu cntr nt. Mrcns Filh, usnt d hchnã, clbru, pr mllll, cm s vtu Rlf Mirnd, PSD, nntists. cm cis, u mlhr, fi ls. E própri r. Kuclidcs Viir, Hcll-prRrsHlst, smpr «*8 xls pls intrsss d mcrci, fi n nd nt, clbrn, ss m, cm quls qu, cm tp inicii pr scrédit própri rgim, prcurm imppulrizr Lgisltiv, JDis iinlstiih vtrm pl nt: s srs. lst quim irs c Vrgnlud Vndcrlyj bncd msm m, bm (Knrs Mrnhã) vtu cmu dus Irs rprscnlnnts PH ( tili Vivcqu). PSD lmbuzu-s n prjt, 8nlvnndn.s, tdvi, n vtr cntr, s srs. ndr Itins, Pdr Luvic, Ernst Dòrnlcs c mis u is pssdists. Já Etlvin l.ins, qu n dizi cntr nt, vtu fvr, pr nã nssr diss cmpnh xkcrndn fit cntr n Cntr «ls Dputs.,., pv riirc i slá rcicíni mrvilhs! cntr prjt iiirnstilucin.il c imprunt: snr lítlvinu lnç-s» cnlr pv imping-lh prjt, pr qu l puv tm juiz prnd nã criticr ns slvrs d Dint st pátri... Impudcnt disprt, qu vms fzr? rspst é fncil c clr: hú gr stms cnhcn bm s plítics qu lgms prtir dc 946. Pls sus ulitiidcs, vms julgá-ls. Km 950 vms dr bris ns Etlvins Flcõs, lgn tâ-smnt quls qu nã tivrm s cmprmti m mnbrs cntr nçã pv. Só ist, slvrá n mcrci n Ilrsil. MNSIEÜR BERGERET PGIN 3 NTICIS nuncid cndidtur Cyrill Júnir à prsidênci d Câmr mç prvcr nv lut intrn n P.S.D. lcl Em prig, mis vz, cndidtur Nvclli Júnir u suprm dirçã d ccçfi pulist prti Há utr cndidt n pár Nã s trt Gms Mrtins Filh nm Brsíli Mch Nt, ms livir Cst, qu cnt cm s mirs prbbilids êxit Nticims, illus utrás, qu s nrgiini-, n (.mr f* dci-iil, frt mvimnt pr cmlu-lr, n próxim n, put Cyrill Júnir prsidênci dqul órgã In» Piirlninnl d Hcpulilii-. Tivms prtunid frtunr, lmbm, qu ir. Nvclli Jiiniur vi cm simpti qucl mvimnt, vz qu Cyrill, pssn dirigir iiliui TJrtlntC-, ixri vg funçã qu vm xrcn n prsidênci d Excutiv Estdul PSD, Em tis circunstncis, surgirin nv prtunid p» r vlcc-svcrnnr Est. Hj stms cm cndiçõs dc crscntr qu btlh pl sucssã Cyrill Júnir, nn Excutiv pssdist, já fi Inicid. D ft, há crc dc Ncmi, s lmnts "nvllists" dn dfrcçit PSD tmrm n fnsiv. prvincin prprçã trrn pru vnç su lír. "gru u nunc", sri lm Nvclll, (pi, qu s diz, tri rtir su cndidtur nn liçã, mdint prmss dc sr pi ultim pls "cyrllllsls" n próxim... N EST S N PBE Nã í rss, prém, ctnn sr mis vz trl tu pl utr "Nft Er D Estrd Dmsc". fl, sgun puru, ntm, nss rprtgm, ns crrrs dn ssmbléi Lgisltiv, vlc-gvninr nã st szinh n prc. l vlh pss (Usin lcnl nbid nã pru s pc:; Nvclll, qu cnquistu vicgvrnnç cntr cndidt prti. E tmbm nã lh pr juvntu, qu é pr s pcsscülstns trdicinis sinl dc crrir pns cm Inici. N vrd, surgiu nv cndidt, já ná hú duvid, n prti Edl- flcl vclll sã n ç. Cntrl, tl qu Ntr lutr pl sucs su ntig cmptir btlh d vic-gvrrin- "vlhs";, qunt Brslll Mch, qu sn tul prsint d Cmlss Finnçs cndidt fc pr» «rdr-icln, d própri ssmbléi, ná lh ficri bm tmr imniric clrmnt purtldriu, Urn prlmntr bm Infrm clru-ns, tdvi, qu «r. tinniim Mnrthis nft cnt m lmnts pr nfrntr Nvclli. nm tmpuc cm crnciis pr rcprcsiitur pnsmnt s W»j f&vlfl ^T^*. Z ^ y» " t " _f_\_flt%.-c- s<:. : íft j_xv^, T^F, mkftf*mf^ ^ *> " " ".* >...> * > 3 Fts Srá indic hj rltr d rcnt Mnsgm gvrnr Est N SE REUNIU NTEM CMISSÃ PE FINNÇS D SSEMBLÉI LEGISLTIV Dixu g runir, ntm, Cmissã Finnçs rçtimnt d:i ssmbléi Lglsltlvn. Entr s trblhs m put, figurvm qucstil dns Clxs Ecnômics srm Instlds n Intrir Est tí sclh rltr pr Mnsgm gvrnr dhmnr Brrs, qn trtn nnmnt funcinlism stdujil mpréstim is blllõs cruzirs, sr cntrnltl pl Estu. Entrtnt, pr flt nr, runiã n s rlizu, llcnn diudn pnr hj, qun vrá sr cnhci rltr dn lmprtnt mtéri m put. crdit-s, qu rltr d Mnsgm sr própri prslnt d Cmlss Flnnçs rçmnt, put Urslli Mch Nt, Nts lápis TREM D LIBERDDE Nã si s s mus litrs já lrm u uvirm flr üc trm frr qu prcrr cids vils d mric ci Nrt, trnsprtn, cm vz pssgirs r sus lrs u ngócis, pns clçã vliss ucmunuis d histri pis dc Ti Sm. Inicitiv lundcu d Hrnç Nrtc-incricn, cmpst dc ciddãs tds s clsss sciis, tm pr bjtiv dr pv d grn "Rpublic nsj dc vr, cm s própris lhs, s cnts riginis qu mstrm s trblhs s ntpsss pl smpr difícil cnquist ds lihrds individuis. Ess Trm d Librd, qu já prcrru mis dc mi milhã quilômtrs qudrs, nã trnsprt btts nm gslin, é xmpl qu pv nrt-mricn, s é mstr n rt gnhr dinhir às btlds, tmbm t-b cultur vlr spiritul s sus grns hmns s mnnts d su histri. Ln livr pss, nfrntm cm glhrdi pr nt prprm-s pr fu» tur. Nd mis Intlignt mis prtic qu ss inicitiv. Nm ts s nrt-mricns pm visitr s biblitcs musus sus grns cids. E nã hvri sr pr ss vntul impssibilid mtril trnsprt, qu milhõ* ciddãs ficrim ignrn s prciss cnts qu flm s flts s stfs vós. E trtrm fzr qu Mfm fz cm mntnh: s qn l nã vl té ls. rslvrm simplcsmnt rs in té l... Eis sgt d prdigis frç s Ests Unis d mric Nrt. E pis qu rspit u pv, sb qu sgr dc td grnz prsprid nã s ssnt n ignrânci, ms n cnhcimnt, n cultur n clrlvincl ds msss. SLMÃ JRGE "cincidênci", prjt qu mrcu td slicilu s rprsntnts p. v, dizi rspit ns intrsss s msms rprsntnts... pv nidit sbr ss ft, nã cnsgu scbrir, pr xnipi, rzã dp nã lr si l hj rslvi cns d li inquilint, nm príhulgdp Esttut s Funcinnris, nm discuti dispsitiv cnstitucinl qu trmin pgmnt rpus smnl rmunr ts s trblhrs. E nã p ixr lmbm scnfir dc qu lg cis stã rrd cm nss ivm mcrci. «RECRREREI SUPREM TRIBUNL FEDERL" D ft, ssim v sr, pis mcrci slá crt. E s slá crt c surgm ciss rrds, isl signific s gúchs nt subsídis RI, 3 (D sucursl, pl tlfn) Intrssnt bsrvr titu d rprscntnçã Ri Grn Sul n Cngrss, m fc prjt nt dé subsidis. N Câmr, bncd, m su miri, vlu pl mjrçã, ixn-s r* rstr pl crrnt. Já n Sn nã cntcu msm cis. Três sã s snrs gnchs n (mr li d Rpublic: is pssdists, s srs. Ernst Drnls Cmil Mrci, st iillim suplnt m xrci"vrgs, ci Gctuli c Slg Filh, trblhist. Vtrm s três cntr n inicitiv qu tv m má hr Ncgrirs Flcã qu briu n Prlmnt vst flnc xpst ts s tqus, uns sincrs c ic gitims, utrs hipócrits tnnciss, prqunt vism cnsqüêncis ligds prblm d sucssã. qu há hmns qu nã s mstrm à ltur ds psiçõs qu cupm. Est v sr cs dc bm nr snrs s puts ntisls; qu lgislm cm bnfici própri, ignrn intrss públic. prpósit tl situçâ, nss rprtgm uviu ntm Jmil Zntut, cnhci prcr Prti Rpublicn nã mns cnhci cntbilist nst Cpitl. sr Jmil Zntut c mç dc inflnmn spirit cívic c smpr dispst titus crjss. Pis bm, intrrg pl rpórtr, Zntut fi lg clrn, sm subtrfúgis: "Mis vz fi rsgd Cnstituiçã Fri, st vz m su rtig 47, prágrf 2.. Cm ciddã qu su, ntr dirit qu nic ssist, rcrrri Suprm Tribunl Frl, cm frm nunci cntr qus cns sslt ptrimôni d Uniã, pis utr cis nã ó prsnjt já prv n ". MNDD DE SEGURNÇ Intrrg sbr s mis dc qu s vlrá pr btr às prts Suprm, nss ntrvist prstu-ns s sguints sclrcimnts: "lm nuncir sslt, imptrri mnd sgurnç cntr pgmnt s nvs subsidis, cs rlmnt cntrri qu dmit" prsint d Rpublic vnh sncinr prjt ntist. Pss dintr qu já cnfii cmptnt dvg, liás mu mig, çã qud, pr frustr invstid s ntists cntr s cfrs públics". TITUDE D UDN E DS PEQUENS PRTIDS Cncluin sus snscinis clrçõs, Jmil Zntut firmu ind sgiiint: " mu vr, fi frs psiçã nnist prjt Ncgrirs Flcã, vz qu s prlmntrs d UDN nã s utilizrm ts s rcurss qu dispunhm pr cmbtr c bstruir nt. D msm m prcrm, liás, nrss rprsntnts s pquns prtis, nvln. crrnt pssdist, intrssd m crtr fundmntlli qu bl mnt prstigi rgim n cncit d piniã public". SC NÃ É " VERDDE... ** put Btisbi Rch, qu ntm rrssu n Ri, clru s jrnlists qu, psr nã sr ficil ntfttdimcnt ntr P.T.B. P.S.D. pr cr litrl, f indic sr vrdir ntici qu dá cm crt uniã s is prtis. Nss cs, vrsã qu snr Vrgs ngciu pi snr Nru Rms pss tr frs vrd. E m Sá Pul s prlmntrs pktls, qu brdms sbr mtéyl, prfrirm nd crscntr. "Vms sprr dissrm pr céu ficr mis clr..." Visitrá ssmbléi mbixr d índi Dvrá visitr, hj tr, ssmbléi Lgisltiv Est, Mlnlchhr Rustn Msnl, mbixr xtrrdlnrl plnlptnclrl dn Indi Junt n gvrn brslllr. diplmt Indin sr rncbl cm slnid qu xig su pst, durnt sss& rdinári hj. srá sud pr prlmntr, m nm d Cs. Envlvi n sflqu prsint d Câmr Frrupilh PRT LEGRE, 3 (sprss) Infrmçõs prcnts Frrupilh dintm tr si brt inquérit pr purr sflqu crc dc C.000 cruzirs d n Scid Mir Frrupilh Ltd., stn srimnt nvlvi n ft x-dirtr d mprs, Pdr n..tnl Filh, tulmnt pr. sint d Câmr Municipi. Vilnt prtst Distrit Crquilh cntr cisã Pr Lgisltiv Estdul Cnsir scndls mnd qu xcluiu qul lclid d list s nvs municípis "m bicõs prticulrs s ltifundiáris Mur ndr" tr tlgrm ntm li n Pláci Nv Julh N hr xpdint d sssã ntm, d sgmbléi Lgisltiv, fi li sguint tlgrm, xpdi pr mrrs distrit Cstilh à Ms Pláci 9 Julh: " ppulçã Crquilh, cmpst sgurmnt quinz mil lms, rprsntd pls signtáris prsnt tlgrm, vm sliciimdits tr prvincis pr nmçã cmissã cmpst hmns hnrs fim purr d scndls prvçã mnd xcluin Crquilh cm s nvs mis prmissrs municípis d nv divisã trritril. ppulçã nã crê qu scbipssm prtnsõs ds mbiçõs prticulrs s ltifundiáris Mur ndr prjudicr s infrsss s dirits pv influncin n Crquilh cisã qu intrss à cns public. ppulçã rvltd m clmrs in- justiç, m sinl prtst, cs nã sjm tmds prvincis, bnnrá cid, scrnt n çã s puts qu s intituim lgitim» rprsntnts fnsrs pv. vn» ts pv, mnifstd n vt livr mis quinhnts lms, n plbiscit rliz 7 utubr, vc prcis sr ctd, pr qu sjm rspitds Cnstituiçã Li rgnlc s Municípis. Cnfii» n just cisã d ssmbléi Lgisltiv, ixms crrr à rvli discussã nv prjt d nv divisã trritril Est. Fi ss nss lmntms rr, pis grn muits cnsttr qu distrits, muits vzs infrirs Crquilh, frm à ctgrl municípi, fzn crr tnh hvi vrídic intrvnçã finncir intrsss Junt à ssmbléi. Pl imprns pl rdi pv Crquilh prcurrá rivindicr sus lgítims dirits, ssgurs ns princípis mcrátics cnstitucinis. Embr ni sj r cimntr, ns srvims prsnt tlgrm cm rqnrimnt, pis. ss únic mi chgr pi» nri d ssmbléi just prtst pv ls n sus lgítims dirits grn spirçã. Ngr Crquilh s dirit mncipçã é rubr Si Pnl Brsil snvlvimnt s mirs clirs grpcuáris Es. t. pv Crquilh xig justiç, slvgurdn bri d ssmbléi. Súdçõs. (.) ntôni Brit, vrr PSD; Durvl Eugêni, vrr PSP: Jquim lvs N. Brit, vrr PSD; Grl Cpr, subprfit; Juvnl Ugds cily, suplnt vrr pl PSP, sguin-s utrs ligntóris". Cyrill Júnir, cuj cndidtur à sucssã Smul Durt mç trnsfrmr-s n nv r cbç pr vlcc-gurnr Nrclll CÂMR MUNICIPL cusd plici cnivênci n prlifrçã jg m S. Pul cmpr imóvl d Pdrir Frtlz S/ pl Prfitur Vt psr pl flcimnt Ssári Cimbr sssft ntm d Câmr Municipl rl brt às 4,45 pl nis ldr, cm sguid, prsldld pl Mrrcy Júnir. Lid prvd ntn dn sss ntrir pt litur u Expdint, cupu tribun r. Mri ttbrnl Cst, fnn dus Indicçõs sun utri, mbs rlcinds cm mlhrmnts m vis publics d Cpiti. Em sguid, Jã Crls Flrbnnks prsntu prjt li n snti sr clcd n ru Engnhir Hut Bcllr, n birr 8. Jsé, Ipirng, plc brnz cm u sgulnts dizrs: "Ru Engnhir Hut BcUr; nsci 2 zmbr 88 flci 8 mrç.923; utr trçs cnstruçã dc mgnlflcs trchs frrviáris n pis, sn só n T. F. Srcbn mis 800 quilômtrs". VT DE PESR Fi il tribun, sguir, vrr Cmil shcr, uu, m lng rnçft, trçu prdi Csrl Cimbr, cm mcrt ptrit qu s cnsgru pl mult qu fz pl Brsil plinstituiçõs livrs. Prpôs Cnmll shcnr cnsignçã, m t, vt prfun psr pl flcimnt Ilustr vrr, fundr Prti Dmcrtic mmbr Dirtóri Estdul d TJ.D.N. plnári prvu rqurimnt, tn & Ms s ssci h hmngns pstn.. DEVLUÇÃ. D.IMPST TERRITRIL rr sguint fi ísunç Lir, qu s rfriu. prtri n. 8, d Dirtri d Rcit, mndn vlvr s imprtâncis rfrnts lmpst trritril s trrns d rn urbn n rm rguids cnstruçfls. mncind ptri fi fit sm prvi cnsult Dprtmnt Jurídic, n tn, liás, si public n "Diári ficil". Qur gr ssunfi Lir sbr quis frm bnficis pl msm, flin qu sjm rstltuls s cfrs públics s milhrs cruzirs vlvis. Mrcs Mclcg fi rnr qu s sguiu, prsntn prjt li pl qul tul ru tlântic pssrá nmlnr-s lmd Engnhir Frnncisc Pns Lm Mnlvdc. Mri ttbrlnl Cst vltu fl tribun pr prsntr prjt pl qul s cncrá uxlll duznts mu cruzirs à Fdcrncft Rm Sfi Pul. NTL D FMÍLI D UIID-CIVII, Jnr.l Qudrs prsntu prjt li pl qul Prfitur flcnrá utrizd cntribuir, pr Ntl d fmíli giinril-civll sld Crp Bmbirs qunti vint cinc mil cruzirs, sr pg cmn cd dquls crprçõs militrs. msm vrr justificu rqurimnt n #.iitt srm rclhids s chps d Câmr Municipl, distribuids s vrrs pr s utmóvis. us Prps ubstltulç- sss chps pr utrs nrds, srm n. trgus, prvd prprid vicul. E, finlmnt, b«r. Mrry Júnir tv prmss qu «ri rmtid dirtr d D. S. T. rl prpriçü s vículs d dis, bm cm di chps distribuíds, pr cfl. t fisclizçã. bru, ind, r. Jnl Qudrs cs ds Infrçs trnsit s vículs d C. M. T. C, prsntn ruj Intgr puqurlmnt, bllcnms m utr lcl st dtç. vtx mimix ru-b n cs Invstigr ssssin n lntvrlr (Cnclui n 4.n pgin) CNVERS * Mntivrm, pl sgund vz m puc tmp, lng plstr s srs. Ci Dis Btist scrtri d Viçã, put Brsiü Mch Nt, prsint d Cmissã Fi«nçiis rçmnt. psr nd hvr trnspir /icilmciií, sb-s qn cnvrs giru m trn ntndimnt pr cmpsiçã d Ms d ssmbli, n próxim sssã lgislttu, níiirtmní cm Brsíli Mch n prsinci, pi, qn sri, pls lmnts P.S.P. Em cmbi, Mnsgm pri sr ftnlmnt prvd pl cmissã rfrid. FLGRNTES d ssmbléi Prstigi nm vitri Sã Pul, n mviniciitdissim jg nchu cntntmnt ntntm cntr Prtugus, váris puts, principlmnt mjr Prfiri d Pz f Lcnids Cmrinh, qu stvm ruismnt lizs. Dizi primir, n rdinh dc bt-pp d si cfé: El gr é qu u qur vêr cr Lincln l pnsv qu fzn mcb n Pcmbú rrnjv clcçã pr Snts! Ms v, qu cnsguiu! Cm Sã Pul ninguém p! E Cmrinh ntusism: S vcês vissm cm cu trci... Pm, prm, cstr crts cis: nã fss str m jg prstigi mu nm, Sã Pul nã lcnçri triunf... Ms su nm stv cm jg? indgu intrig Mrtinh Di Cicr. Lógic! Nã su Lcnids? E Dimnt nã é tl ds biciclts? E Cmrinh, t chi dc si, ixu rd, pr grávtinli jitr, cm frnt splh, su tipic brblt... Tpnimi tpnidiscuti-s, vtv-s n sssã sáb, mi váris cids. Nms bnits pr s, cm lirics justificçõs, cm n cs Xiriric, qu pssr nss sr Elr, nms cmplics pr utrs. muit cl. Tniquinh Prir, qu s ncntrv mig quitinh n su pltrn, uvi intrssdissim s discusss. D rpnt, u pul gritu: Prtst, prsint, prtst nrgicmnt! nbr Snsçã n plnári. Pr qu prtstri put? Dint dqul silnci, cl. cmpltu: Prtst cntr qu plnjm qui à mu l! Ms qu é qu stã plnjn? prguntu prsint Lincln Flicin. E cl. Tniquinh xplicu: Estâ fln qu vã mudr Itpctining pr Tpnlm... Cmpã tng nisi Mrir, qu, cnfrm prmtr, fi nv suv litr d t s trblhs, stv muit fliz cm nv êxit qu lcnçr. Pr iss, pr mis utrás ciss, quri lvr su mig, Luis Lirtc, pr "bit". Ms rprsntnt Ju jntr n lgnt nã stv dc cr: Nã, nisi, tnh pciênci, ms hj nã cmpnh. r- Ms pr qu? Nã é vcê mu mig? mig su, ms é qu stu cns, stu xust Qu fz vcê? nu jgn futbl? Nã, ns é iss. cntc qu tiv qu cmpnhr Ri Vrginh n cncntrçã qu huv ntm m Prt... E só pr iss ficu cns? E qu, pis, tiv qu tmr prt n cmpnt dc tng. Gnhi tç, gnhi srriss prim Cmrinh... ms stu qubr... db cnr i:i-*s SNT CS»r. sunc- Lir prsntu prjt li qu cnc à Snt Cs Misrlcrdl uxili mllh.t cruzir. riti.ikkk JG Fi à tribun ô»r. Cmil fim mnstrr lhr, cm cmpi jg n Cpi» tl, cm displicênci c» nivncl du utrids pliiuft. cll dmlnlstrtv. -J* _-_>-»<- rcss ~m PERnmuciinc <^-«â-_- ---ã-í ^_-~L~«-^---~_ Inicid discussã cm trn Cnstituiçã Psr pl Csri Cimbr Vtçã Di cm cinc puts -+idt. tfs cntprcvm! d rfrm d flcimnt d rm n plnári sssã ntm i!n ssmbléi Lgisltiv fi nlicrl s 5,07 hrs, sb prsidênci du Lincln Pllclnn, prvd n t dn sssã ntrir, fui li xpillcnlc di, qul cnstv tlgrm nvi pr vrrs d Cmnrn Municipl Cstilh,» cuj lc\t (íms cm utr lcl st diçã. Cm primir rr Inscrit, cupu n tribun Nlsn Frnns, qu prsntu n prpst, pr s* lucil d» prblm ti nt funcinlism public prfssr primári du Ksl. Inicin n sun rnçí rpr- Bts ^ Nv frmul pr rslvr cs nt funcinlism ntnt trblhist f. stu» & Mnd sgurnçprimpdir pgmnt s nvs subsídis s prlmntrs fris cnti piniã public nu surprndid pl rpiz cm qu s iiivimntu, n Câmr s Dpuls n Sn, prjl nt s subsídis s prlmntrs fris, lbr pl Ncgrirs Eàlcn, Vl primir vz, ntunl Cngrss libru cm rpiz prcisã, pr BR. LIVEIR CST K* HMEM msm put, dipls Infr» lg rlutânci, mu rpórtr dc qu cndldt, n vrd, é tul lír d bncd pssdist, K. pis d livir Cst. hbitul prmss silnci qunt su nm, spdiu-s Jrnlist, ucrscntu: " livir Cst cnt cm lmnts pnr lvr vntgin. E pssívl msm qu Nvclli Júnir rtir, mis vz, su nm, gurdn nv prtunid, qu há- chgr di..." ^**.. ^ P^^^ ww S QUE N S CNDIDTS Ná fi fcll ii rcprtücm JRNL DE NTICIS Intificr cndidt s "vlhinhs", prqu nfinnl tnc ã grçã vlcc-gvrnr, Muit gnt s rfri n put frl Jil Gms Mrtins Filh. Hvi tmbt q citss put Brslll Mch Nt, qu, sjun s divulg, prpr-s n mmnt pr tirs lng slcnc... Ess rcurs srá utiliz pl Jmil Zntut, n cs prsint d Rpúblic sncinr prjt nt, já prv ns dus Css Cngrss "Rcrrri Suprm Tri» bunl Frl", clr qul prcr rpublicn Mdid pr fnr s cfrs d nçã cm sri su cllç pr dlrç& suprm prti cm nss Est. N SSEMBLÉI LEGISLTIV ct dn (ii.ccii-r.n CUSt <I vlriu n pufn Bi prtículrmrnt, nm ti. Pnul.!) l.ii.m-i*-c fnvrnvl,\ lvnç s vn cl mn t iifts nprvlrs Est, p» rsrrvns n nt Impst Vndns Cnsignçõs» lmbrn uu ss mjrçã pns tcrvlri pr prvcr nv c innlr int s prçs ()nn utllldnd. Exminn n Mnsgm gvrnr; mnstru cm, s-guin cminh nll Indic, funclnnnllsm ó viri btr nlmjn nt dn vncimnts rr Julh n vinur. Hclmu, cntft, dn Excutiv rsiwi..tii Imdit prn pdi dc nfrmnçn qu, lh dlrlrlu, pnr unbnr qul nr dn funcinnrln ftiv», c nqunt mntn n flh mnsl pgmnt tn funcinlism Ent. Em scbutdn nr. Nlsn Frnns prsntu n u prpst, qu cnsist n nt prvlsrl pr t funcinlism, sr vt nlndn st m6s, cnsqünt utrizçã n Exccutlv pr nhtnç dn Imprtnncl 600 milhõs dc cruzii, sm nt Impsts c ntrnvcs n prçã crédit lng prz. Cncrtiz, rsmm, nt, nm nrtr mrgênci, pssri ssmfclcl. trvés cmissã cstildr minucismnt prblm. Finlmnt, cm mdid tmbm prvisóri s ftivr pr csiã d rcstniturçn grl, prpz lr.icl Imdit d Jrnd 8 hrs pr t funcinlism. tnbln prvisóri, prpst pl Nlsn Frnns, st ssim rgnulzd: Ltrs B nt Cri ; ltrs C D nt CrS B50.00: ltrs E P nt CrS ; ltr.» G H nt CrS ; ltrs I J nt dc CrS 600,00; K nnr clmn nt CrS KEFItM D CNSTITUIÇÃ Pssn-s rm Di, i nuncid primir dbcussil vtçã prjt li n. 706, 940, prsnt pl putn Sbstiã Crnir utrs, rfrmn Cnstitulç Estdul 0 Julh 047. Prcr n. 925, 948, d Cmlsb Cnstituiçã Justiç, fvrvl. SbstIS Crnir cup tribun fz cnsirçõs sbr n mntcrln, prnt plnári qusi vnsl. Fit vtçft, fi prjt prv. PESR PEI.0 FLECIMENT DE CESRI CIMIR ssin pr nrss puts, fi prsnt rqurlmcnt pdin InsrçS m t vt prfun ptr pl flcimnt Csri Cimbr. Em nm d bncd d UDN, flu Vicnt Pulil LIm. Rprsntnts utrs bncds, m prts, sscirm sss limnngns. Flnrm, sguir, s srs. Cstl Brnc Mllllt Filh, sn rcqurlmnt prv pr unr.lmid. LICENÇ ESPECIL PR SERVIDRES D ESTD E cncdid urgênci pr l. discussã vtçã prjt li n. 709, 948, prsnt pl put Brslll Mch Nt, Instituin licnç spcil is ns, prrrgávl pr mis, pr funcinári public civil ftiv, dn utrs prvlnclns. Prcr n..897, ttu 948, d Cmlssfl Cnstituiçfl Justiç, fvrávl. Pinhir Júnir p plvr diz cnsirr vrdlr Insult fl clss s funclnrls públics prjt li cm dlscuss, mtiv pr qu slicitv dimnt dn dlscuss, sn-lh dnd vist prcss. Mllllt Filh discrd Pinhir Júnir. Fl, sguir, Brslll Mch Nt, qu fn su prjt li, ílrmn qu n tv qulqur lntult Insultr funcinlism rr sguint, public, Vlntim mrl, cmbt i!"mjt. prsint p m vtçfi prjt li, qu fi prv pl Cs. Pinhir Júnir p vrificçã, n qul cnfirm prvç pr 35 vts cntr 3. GINÁSI ESTDUL KM NV GRND Entr cm l. dlscuss, cm urgncln, prjt li n. 2, prsnt pl Vldl Rdrlgus. crin ginási stdul n cid Nv Grnd. PRRRGD SE.SS.i"" Prrrgd s""ft pr ml hr, rqurimnt Mnul d Nbrg, prssguiu vtç5n d rm Dln, sn prvs, cm st puts u pinrl: Rdçíl finl prjt li n. 89, 947. Prcr n. 892, d Cmissã Rdç. Rdçã finl prjt dc li n Prcr n. 89., 948. d Cmlssil Rdç. Rdçã flnnl prjt li n. 59, 948. Prcr n. 89, 948, d Cmlss,c Rdç. RdçS finl prjt li n Prcr n. 885, 948 d Cmlssí Rdç. Rdç finl prjt li n. 208, 948. Prcr n. 883, 948, d Cmlss Rdç. Rdç finl prjt lt n Prcr n. SK7, 948, d Cmlss Rdçã. Rdç finl dn prjt li n. 257, 948. Prcr n. 88*4. 98, d Cmlss dc Rdçã. Rdç finl prjt li n Prcr n d Cmlss RdçS. Em 3. dlscuss, prjt li n prsnt pl dcdtit Rmir Prir, dn prvinci rfrnt fris n gzds pr srvirs Kst té vigênci Esttut s Funcináris Públics. Prcrs ns. 466 c 853, 948. d Cmlss Cnstituiçã.lustlç. fvrávis, ultim prsntn rdc pr 3. dlscuss. Em 3. discmsftn prjt lt n Mnsgm n. 5364, 29 bril 98. gvrnr utrizn brtr crdit rf prll CrS ,70. pr crrr s spss cm Instlçn custi d Fznd d Gurd, m Cmps JrdS. Prcrs ns. 4S d Cmlísft Cnstituíç Justiç. 552 S80, 948. d Cmlss Flunçs rci #*I*.»K4 iiinl» 72 c Ifin!HS. dn C» miú dc gricultur, fvrávl», Km :i.ii dlrcups (i prjt li 3ill lius. Mntgm n BS, II (In ngiist,i dc 98, d,, tr. gvrnr, brin rédit Bcrtnrt dn Buit Public u d xtutnci Scil, n vlr CrS ,00, stin n Dprtnmnt ulitcnii n pil-pnts pr rllznc ti.. IV Cngrrs Ncinl dc Pslqiilrln, NcurnlKln c Mdicin Lcnl. Prcrs ns tw.fí. 08 rsp-tlvninntc is Cmissõs né Cnstitulç Justiç; Educçã Cultur Klnnnçns rçmnt, fvrávis quls, cntrri st Em 3 dlwussfi prit li n 366,.l VMft. nprtcntil pl put livir Cst U» trns, utrizn Prt»r "XCUtlv cncr sulivcnçn inil CrS 6.R c niul» uxlhn xtrrdinári, rfrnt «crrcnl xrcíci, Cr" 8. I Snl Cs íllsrlcrdl S Pul. Prcrs ns. 57, WíS, rsdn** Cmtscs ptlvnmnnt Cnstitulç Justiç, T.glsIç ssistênci Scil c Finnçs rçmnt, fvrávis. Km 3 dlscuss prjt li n. 390, 947. prsnt lfr Frht, pl pur dispn sbr rnvnçfl s qudrs d Frç Ptihltc Est. Prcrs ns , 5 89, dc 948, rspctivmnt ds Cmissõs dc Cnstitulç Justiç, Finnçs rçmnt, fnvrávlf-, ultim sugrin udiênci pivl Cmn ri Frç Public. Cm substitutiv mnd. Em 3. dlscuss prjt li n dc 948. nnrsnt pl put Ernst Prir Lbrin crdit spcil ps, CrS ssmbléi Lgisltiv Est dc S Pul, pr crrr pgmnt dlfrcnc dc vncimnts crrspnnts prí cnfrm prcss n Prcrs ns. 489 c 87, 948. rspctivmnt dns Cmissõs dc Cnstituiç Justiç Finnçs c rçmnt, fnvrvnis. Em 2.n dlscuss prjt li n. 356, 948. prsnt pl put Cnstll Brnc, dn prfrênci pr mntrlcul ns curss prfissinis grícls Industriis prátics grlcultur, s lun» prvs m primir lugr ns grups sclrs ruris dn utrs prvidôncins> Prcrs ns , 948, rspctivmnt dns Cmissõs dc Cnstitulç Justiç (l Educnç Cultur, fnvrvis, cm mnds dn ultim. Em 2.n dlscuss prjt li n. 446, 948. Mnsgm n. 0, 3 dc stmbr 948, gvrnr, dispn sbr nltrç nmlnnç dns (.nlrs "Esttístic Grl plicd" "Esttístic Educclnnl", d Fculd Filsfi, ciêncis Ltrs, d Univrsldn S Pul, dn utrs prvidêncis. Prcrs ns, , dc 948, rspctivmnt ds Cmissõs Cnstlttilç Justiç c Educçã Cultur, fvrávis. Em 2. dlscuss prjt cl n. 568, dc 948, prsnt pl Ms d ssmbléi, utrlzn Fznd Est fzr dintmnts,, smpr qu ncssáris, pr tnr s rspxtlv3 spss cm pssl, mtrll srviçs, s Prs Lglsltlv Judiciári Trlbunl Cnts, dn utrs prvldêncins. Prcr n; 840, IM8, d Cmlss Cnstitulç Justiç, fvrávl. Em 2.n discussã prjt li n. 50, 948. Mnsngm n, 739, 6 fvrir 948. gvcrnnr, cstnblccn mínims pr flxçft subsldl c d vrb rcprsntnç s prfits nms pl gvinnr Est c dispn sbr su pgmnt pls cfis municipis. Prcr n. 67, 948, d Cmlss dc Cnstitulç c Justiç, fvrávl, cm substltutiv. (Em nnx s prjts li ns. 46, 948, prsnt pl put Lincln Fcllcln, dispn sbr ÍIxç subsi(li vrb rcprsntç s prfits nms pl Estn li. 57, 948, gvrnr, fixn subsidi n vrb rcprsntnç prfit munlclpi Snts). Cm substitutiv put Sbstiã Crnir mnds put Jvln lvim, Prcrs ns. 967, 948, d Ccmlssfi Finnçs rçmnt, prsntn substitutiv s três prjts rfris (ns. 50, 57 c 46), B96, 948, d msm Cmlss, cnfirmn prcr ntrir mnifstn-s cntrrlmcnt n substitutiv Sbnstl Crnir mnds Jvln lvlm. SESSÃ NVMENTE PRRRGD SEM NUMER s 20,40 hrs fi nvmnt r.irrgiàd scss, qun m ncntrvm-s plnári pns uc sguints puts; sr, Cnclç Sntmrl srs. Prfiri d Pz, p. Crvlh, Wldy Rdrlgus, Mt Bicu, Quirz Tls, Sln Vrginh Mnl dr. Nbrg. Ms, unicmnt Nlsn. Frnns. Msm cm ss rduzi nr puts prssguiu vtçã, sn prvd: Em 2. dlscuss prjt lil n. 272, 948, prsnt pl put Prfiri d Fz, dispn sbr trnsfrmçã s crgs uxilir rintçã pdgógic, pdrã "K", m téc(cnclui nt, 4._ pginr Flcu snr Jã Câmr REPRESENTV N MNRE P.S.D. D RI GRNDE D NRTE NTL, 3 (sprss) Flcu nst Cpitl, vitim dr clps crdíc, snr J Câmr, PSD, flgur grn rlv n plitic n Industri Est. snr Já Câmr mrru s 53 ns Id. Dix viuv cinc filhs, snü mis vlh csd cm put Jsé rnuld. d bnrd ptigur PSD n Ci_r. li.

4 Si>ff_.iÍJf.iig^ttgry mm.pffifi,tpp!*f PGIN I JRNÀE Dl NTICIS TÍRÇ-FRIR. 4 Dl DEZEMBR DE 948 P _»»r""* ^v >T r-«^.^^^^^-^ X " _[ >,>** ^^****»--X_K^nÍl /> pln ijiitilrlnl stin fmnt d prtluçii n \ruvi rcntmnt public nst pis, cnst prjt lvçã 30,000 pr tnlds nuis d prduçã d líni.. í rnd mdi individul n Suéci, nó n pint, fi d!.>.!i crs, quivlnt,.370 dólrs, mbr m cpcid quisitiv st sm rprsnt.substncilmnt mis qu su nr m dólrs, sgun sttístics frncids pl Mini iri ds Finnçs d Suéci. lm diss, sm rpriiu nt dü!5>"i0 crs sbi tui 96. * Em Tritli-Sint-f.ê- d Eurp, cm prdugr, Scid Usini, çã diári dn 700 tnclun su usin, stá cns- dns. Dv ntrr m lbtrin lt-frn rçã u fim crrnt qu srá mis pssnt, un. N SSEMBLÉI LEGISLTIV * ruruni Irvndii,, u rltlln liii irliilrs trblhs ns I.rtbi-.nr.i **<:iiix", rir rnfrtl, nn InstUI-rr, pru Iwibr íík.ki».-in iiirnm crutlliln puni. mrnl spcific ntuiji)- nlc d.i nmi prnicis, N crnunlucll li pur pulillrd, Klr llitrr.v Jphcctl, prslnt.qul imprtnt cntr li psquisi médics, sclrcu qu ".000 quils fluuili) pns lguni clgrn.m-. pm sr btis, qu i.i uniu iilélii il;in dificulds ncntrds, M»s gr cnhtms nluijtt ss substnci durnt tnt tmp squi* v. rints pr ss cnhcimnt, sprms n cur.su (mp ufir<-rcr uni cntribuirã prátic pr Iruluinculu dn nmi prnicis". -V f «ui..t í-.tillsn rclrurtl s bin* r. mns, ii pitrtlr d gin-rr, v.il r-wrndn nr s qu Unim r vists cnquistr diplmu, msm sm bnilnmirnn *t>u* tuis mpr sim. niucí prn Iss t s curs» ntsi Ns nllrs In*, s dis ulrl», rm Ind n Hiil-jurl, r.ip.i/i* i- mncits, nn l uir* mis villins mlm s livrs rxi-lnrcs bix dn lir prlm pnr nul. n hr in qur ns durm* dlrni s istán riinvlil.inil. N n ps* i.hiii. nr tl rtudiint- r U III i-mlits nturns pr curs scundári n Bulgári. primir scl nturn, Sfi, tm mtricul d.4 rsliiil.uilch tds ui lil.li- r cmds. lém diss, há turms nturns mts rsrnls Ktiprrinrs. ** " Pr prsrvr d côr própri s nvis d gurr britânics, s cintists ncntrrm frmul. tint ciznt qu, sgun s cspr, é mis durávl qu s tints nlrirmnt usds, justn-s côr trdicinl. tint é btid rsin sinltiv, mtril bstnt snvlvi ns indus- Iris plástics. * Rcnts rvlçõs sbr, Vnd us mcnh m Hllynd fizrm surgir rrs qu Méxic é rspnsávl pl intrduçã d drg, Hgulmcnt, ns EIS, VV. cntrbn, nturlmnt, prssgu, ms s utrids mxicns stã vigi- Inls trminds vrrr trfic ilícit. Nv tnlds d drg frm prndids struíds rccnlmnt pl gvrn mxicn, n st. Pucbl. s utrids quimrm, tmbm, plntçõs dc mcnh. prcupçã nrt-mricn pl cnlrbn. mcnh vm pr cm cntrbn r- - ms pl frntir stntrinl. s gurds dunirs mxicns prnrm rcntmnt, váris hmns qu stvm tntn pnirr ilglmnt n Méxic, cm Lur, Txs, cm crtuchs dc rvlvr. DVCCI DMINISTRTIV... (Cnclusã d ultim pgini RtjiiQ Lir, pr prjudtcr ííiiimlriiint s cfrs municipis, nã priv pssr sprcbi, ssim crp prmncçr Impuns s sus rspnsvis dirts- Cm rvlu.ssunq& l,iliir.i, Dirtri d Rcit, bixu su bi przr prtri n. 8, n 8 fvrir, prrrgn prz isnçã dc Impsts pr s «trrns m cnstru-,-ã.», qun lgislçã vi- Knlis trmin pi//) mxim n. Cm iss, prvlccndp-sé ss prtri, ssind.intr-murs» qu nm fur publicd n imprns ficii, lmnts ligs gbint dirtr d Rcit -- qu s infrm pssrm chmr nminlmnt, á rprtiçã, s bnficis cm mdid, ngcir u rpctivs vluçõs du imprtncis pgs, qu tingm sm milhã cruzirs. tstmfnt ME UM I.NÇDU Prcurn tmr cnhcimnt ds prvincis ti> nidus pl prfit Miltn Imprt. pr snr sss nmlis, ft rprtgm st flli sub qu gòvfnr d cid ind nü trminu brtur indispnsvl inquérit. pns, cm mdid inicil, fstu s implics rjí qu v i ti li n smpnhn; cm prjuíz sus funçõs,.signn-0 pr tmr prt imprtnt cmissã, qu fzm prl três vrrs municipis. Tdvi, infrm-s (pi Inúmrs psss crgs lvs, n Prfitur, s!.rim nvlvids n rrs cs, sprn-s qu, pr sts dis, chf Exciitiv municipl bix prtri signn cmissã pr purr, cm rigr, s ft crris n dirtri- d Rcit. FLHS SLTS... (nlufi d l. piigl»") IMPRENS IKI.CJ B UNESC llucntnicnt chgu» Blilc uni missã spcil, rprw.cntn s técnic» tl Imprns muu à i-hul/cu Educclul, cintific Culturl d NU (UNESC). Tinh visit ml ti uni tl utrs pulss urpuii, csli cm n Filipins ii Chin, cntrvlstiindu Jrnlists prpritáris Jrnis; vl u st pl pur fzr stu ds Jrnis blgs, m grl, ds cndiçõs d Imprns du pt. Blg, ii gnci ficil ntluut, litibllcu cmntári il qutr pugns sbr rltrl du UNESC prpósit d situçã du imprns. Prvcu muits cmntáris irônics muit curisid ntr s Jrnlists blgs, prqu nnll.s qu Blg fz di rrs trmns cmtis pl grup d UNESC sugr qu Jrnnüstn u hmm Imprns prptru pç cm s "técnics imprns" Pr xmpl, s spcilists Imprns d UNESC scrirm mult tlhdmnt trs Jrnis diáris qu stnsivmnt n publicm n cid mdivl Bru;;s. n nfl há, ô Jrnl h cincnt nn.s. Escrvi.rrn tmbm lngmnt 6br utr quip trís Jrnis Imprtpnts publics m Ntnur, n, s há muits ns, sô xist. ml strrcnt cnclusã, ntrtnt, fi qu crctrizu "Nluwbld tn hl" cm Jrnl qu r- Slt "típic lt gru nlfbtlzçfi pv blg". hl pqun lclid lntclrmnt dicd s bl mntl* qu nfl stil cnfin* m h*pll qu têm prmissã trblhr n gricultur, criç glinhs, tc. Ts s Jrnlists rdtr qu frm ntrvist.» cnsults nrm pis Junts qulqur cplicid iicr.c- pc prgd s técnics d UNESC, ms. vintmnt, ls é culu cmpltmnt culp. Plític Extrir Tu n JRNL DE NTICIS FTS PLICIIS prári sslt grdi glp fc n ru Cruz Brnc Nn run Cruz Iirnr, squin <l vnid Rngl Pslnn, ming, ás 2,,M) hrs, prári Vítr Crls s.snts, (lu 8 uns, sltir, (liiiiciliiul ú vnid Gtinrulhs, lii:;-, fi sslt c fri n glps il fur pr i. i-ili Nscimnt s.snts, dc Ü«S uns, sltir, sm uiicili crt; Cin n sl, fi Vilr rvist pr Ólcili, qu s iipilcru d iiiiprlunci dc cnt c cintnjcnt cruzirs. Nss csiã grssr fi ti iu-niinli à Cntrl, nipinl vitim, n mbulânci, sfctii jir pst d ssistênci. Prstn csclrccimn. ts n inquérit inici, lcili Nscimnt s Snts diss qu nã ssltr Vilr, sn, pl cntríiri, pl nu sin tc, cnsguin rrbtr-lh nu, friu- m sguid. Vilr Crls s Snts, cuj st ft cnsir grv, u ntrd nu Hspitl ds Clinics. firnvi-iui-ui frid ]>t*lw muri Mm su micili, ru TiuhtimIí*, tí, mln*". Mri Silvir Mmir, 2i nu, pr jntlvh intim», discutiu c f-iuit mri, gurd-clvll FrnclHC Mur. Km.it rv, íi u vitim Intrnd n Hspitl d» ÓlliilcH, rgi»-, trn utrid ryl- 50 li. Cntrl crrênci. fmhnfr-* nu Vi iirlil.*.i«diiiiiik/, à" 0 hrs, n Vi. nclilcl, à ltur ijiillnu!» tr ih, dint H.t Briiv, fícftrfth rulmn, ri» ;tà iiiidh, cti* mrr *\ ru». Àrt; l!, qüfinil unuitv l.iciiduu, pru u. dir- (,fl, tirnii-, cntr turi;un:ti. scrp su c-puni Kllzli.-ili llmns, ":i nus, qu viiijuv cm su. cmpnhi, i lii HrvcH frliniits fiirm Intrns nò irjplll d Clinics. Sbr ft fi iiili-l.li) Inquérit pl nútrld.-i njvli;p n Ccillinl. Mrt IriiKlcii nprnri prári Mnul Crl rrud, 9 ns, duiiiii-ill ikiimiiil, ntm, in C,;0 hr», vijn n pltfrm, vfçil subúrbi SU-7, ltur i!n iillllpitr U d "KiinlK.Juiidll", próxim tt iiti.-.l (j Iiiinin, fi vitim lim iinilii, ficn cntà hi) n ri.ds d. cmpiilii, Hfrcn Krvcs fiirimnt, prári tuv mrt Imdit, sn «u i-p, pr t»rml» im.jfl iiiill.-ll, rmvi pr ncrtéri rç. l.vrl ii«lnnil <l<> "- cmimi Pr mtlvh fulm, iitiiii pinic nl» dn 2 li* rs, n l.iir.hli, Vcmbu, fin mi rlizv f.m d fui-iiiiitur, Viiiullr (iiu:lv«mri», d» 2- n, ltii-, r- Nticis rligiss CTLICISM i:xri;i)ikntii «(jiin<:ki,- ItI )0 KÇKBSMU D. Pul Ullm I.urnlr, bljpuxilir, spchu ntm skuintt-: Dispns Impdimnt cm lvr Jcf.0 Flgllííl lind Cir, Jrjj bu mif Cnrlt Hgc, Mri Pint Lurs Prir. Tstmúnlil, pr csmnt, m fvr Jsá ugust Vlliu, Km Tusk, Lázr Bun Pr, Jsó Itcnó d Cst, Mri FprtUnt Grl Pilrim livir, Brnlu ZIllUBks, Frncisc Mrqu Llii, Mt Sl, iill Csnckl,.lil Btist Hizztt Isbl Kbln. lis iirilcii. Ciimunlcu d chncclàrlft «in rcbup! " Curl Mtrplitn vis s rvms. scrílcftòs cm us dc nrns n rquldicn «pi III crrnt trminm iij rcpctlvm jurisdlçftcs. Dvrã, prtnt, t mncind dt. rqurr nv prvisã, sl visrl-cc, vlgrl-cnprrir, blnc u trlnçã mis fculd-, dds "d ntlüm", cnfrmid (r Dirit Cnnlc". Crism scrmnt d cilsm srá dministr pr d. Pul ftllm Lurir, blsp-uxlllr, u próxim ming, di 9, í.s 5 hrs, n igrèjft-mtriz d Imcul-* d Çnclg; v. Brigir Luiz nt ni. Çtl C.TMG Cncirn vitrins Nll Frá prl d Cmpunli irlstiuizçil Ntl, d çã Cutllc, Cncurs Vltrlu» ilcrds cm intlv.-i lustv9.».vtl. qu stá sn rgm- :.<l. cm n n ntrir, pls "Snhrs d çã Ctólic". D rlr*» clhimnt cm qu public pulist rcbu pul n.isi lt cmrci ss inl-.-iu.lv m fvr d rturçã vrdir stvtlri Ntl, ê spcrr-. qu ncursu Vitrins lcnc grn xlt..ià f* Inscrvrm u Bfl t ntm firms cmrciis: (llri..ll- t d Md... Isnnrd Ci.. Il.-tulnl 2ullst, Lj d Chin, Cs CI. Stl. Cpcbn. Truvill Mds Livrri Ktln. hlili-ntit niíi l\idr«(jíitci V«- lh, 7!), n lt d IMllhírí, fi grdi pr Vlduimir Cur» rs-.t, qu hq tittli/.u ds cp. vltlríifi fi crrid pl sfllstitcl Intrnd n Hspitl ds Clinics. Mnr vitim «pnçmnt lg srviç n Cntrl, ntm, às 9 hrs, tmu cnhcimnt rvltnt crrênci. mnln n Mri Vlschl RIbir, 2 ns, filh Jsé Ribir, tulmnt sb 03 culds Erlc Hckmnn, miclll à su Snt llx, -2, fi ncntrd ns lmdlçõs dqul nrç, chri.». Intrpld pr ppulrs, mnin diss qu n& vltri pr c.su pr str cnsd sr surrd. Em sguid, mstru su crp, l mrcfl pr pncds. Uni vltur d Rdi Ptrulh fi chmd intrvir n Mri rl ncminhd à- Cntrl, cuj lg plntã trminu brtur lnqurit. slicitn àqul rprtiçs prsnç Eric Hckmnn, cus pl mnin sr s qu spncvm. puru-s ntã <[itc mnin stv sn crid pr qul snhr, qu truxcr Est ti Prp.ni.. Infrmn sbr s cusçõs, Jíric sclrcu qn sub tr sim sps d lim surr nu mnin, qu pntu cm sn mnin prltq sbdint. TC sps il líric Hckinnn, Mri Jsé Nguir Hckinnn. nn Muri, pis xmind pr uni lgist, fi ntrgu súbdclcgádó Crls Ribir Filh, qu ncnininliur Juiz Mnrs. RETIRD GERL... (Ciii-Iiihu du l.n nnurlnn) SI-TNGI, 3 ÍUP) Fnts ficiis ncinlists dmitm qu s trps cmunists cpturrm Shuln, strtégic pnt situ sbr grn cnl, cm mllhs, prximdmnt, nrst Nnqtiim. NNQUIM, 3 (lt) nunci-s qu gvrn ncinlist rcnhc qu s frçs gnrl Hung Wi, crcds n rgiá Suchw, prrm mt sus ftivs, m sus cmbts cntr s cmunists. s cmunists nuncim, su l, qu s rfrids frçs, 8." Exrci ncinlist pru mt sus ftivs, 2.» Exrcit pru qutr Rgimnts, u sj, mis is trçs su ttl, 49." Exrcit fi qus ttlmnt liquid. SHNGI, 3 (ÜP) Infrm "Cntrl Nws" qu s rnrm m mss s r**mnscnts s xércits ncinlists cmnds pls gnrls Chul Ching Chiun, G Tuyimlng. NNQUIM, 3 (FP) Sgun infrmçõs rcbids m Nnquim frm intrrmpids s cmunicçõs tlgrflcs tlfônics ntr Yngchw Klu Pylng, situds n ár grn cnl, quilômtrs nrt Ynchw. vnç cmunist sbr Ynchw prssgu s ncinlists bnnm cid, fugin s vrmlhs. Já frm vcuds rgnizçõs lcis gvrn.i gncis pstis tlfnlcs. s cminhs css Yngchw csts pinhs fugitivs qu mndm Chinklng. Ts s nvis qu pisir pr s sul sti suprlt- TRÊS CRIMES DE MRTE... (Ciinclusá d» ultim pgin) Frnc Btlcr. Bm prfrir plvr, prári cntr l üivcstlu, vibrn-lh prfun glp ns csts cm fc qu lvv. Vnlntim, n bstnt su id, nfrntu Sbstiã, qu tlvz tnh, vit nã sr l tingi tmbm pl fc qu mri Guilhrmin mpunhv. Huv intrfrênci is guárds-clvis, s quis cnsguirm minr crimins, vrificn-s, ntã, str l fri n ds vists. lgu Sbstiã qu fôru tingi pr glp fc d pr su filh rcl, qu crrr m scrr d gcnltr. uilhrmin ris tv mrt instnln su crp, pr trminçã plicil, fi trnsprt pr ncrtéri rçá, pis ftgrf pr prits d Técnic. Sbstiã ris pssu pl pst d ssistênci, m sguid, fi ncminh Dcprtmnt Invstigçõs, n ficu s> dispsiçã d Qurt Dlgci Plici, pr n trá prssguimnt inqurlt inici n Cntrl. MTU GRESSR E SU ESPS Dming, às 4 hrs, pr mtivs qu nã ficrm vidmnt sclrcis, lvrr Gstã Ml, mrr n birr d Cplinh, n municipi Gurulhs, tv discussã cm rpz, filh Fustln rchnj Jsus, tmbm lvrr su vizinh. N csiã, lncint nã tv mirs cnsquncis, pis cm intrfrênci utrs psss nã chgrin Gstã rpz brigrm. Entrtnt, Gslã Ml nã ficu stisfit cm mnir dc cm trminu incint, tnt ssim qu, crc ds 23 hrs, n strd dqul birr, ficu b, spr d fmíli su vlzinh. Estv l rm cm pdç pu, vr Fustln, su filh sps lvrr, Mri límpi Jsus, 40 ns, Gstã d Ml pssu ntã rvivr cs crri à tr. Nv sintligênci surgiu sm qu s tnh cnhcimnt qu ft cntcu ntr Gstã Ml fmíli vizinh, qul sfriu vllnt glp n cbç Mri límpi Jsus, prstrn- grvmnt frid. Fustln rchnj Jsus, m rprsll, fz us fc btu grssr su sp» s. lg municípi Gurulhs tv ciênci crim prvinciu pr qu Mri límpi Jsus fss intrnd n Hspitl ds Cllnics. cdávr Gstã Ml fi trnsprt pr ncrtéri rçá, pnr utpsl, sn rspit d» crrênci inici inquérit. MEÇ ~" CST RIC... (CncliiNfln d" l.n psicln») pqun nr nlcr. güns, NV YUK, 8 (FP) Sgun Infrmçõs difundi ds pl rdi prvnints Cutn Ric» trps gvrniiincnt!» cstrriqunh)) t» rim cr s lmnts r. bcldcs strnglrs qu "ln vndlrm" Cst nic. Sgun s msms fms, gvrn Cst Ric cusu x-prsldcnt Itufiicl Clrn (lurdi, chf s rbls, itr r> «l s cmunists tr rcbi jud ls n» prprçã xcuç/t su tnttiv, WHIIINTN, J (UP) Mri Esquivi, rprsn. tnt d Cst Ulc Junt i. rgnlzctl s Ksts ".uricns, mnifstu hj qu, s Cst Ric n rcbr ju* d cr cm s dispôs!» i.-íics Trt Ri J. nlr, mun vr qu " mu pr fi bnn qu* ficu mrc Inimig, d*, pli d* tr-s srm v. luntrlnnint. s nunci-s prm qu gvrn *rl d prvínci d Klungsu p rgnizr runiã s cmndnts, mglstr utrids pliciis rginis pr discutir ssntr ifs cntr s cmunists. d mrgm sul ri Yngchw. n fic cid msm nm mçd pt* Is frçs vrmlh». (Cn-liul úê I pilnl I.I. -» d» «diii-..».. d lit-iuu!>».!>..., li.-lhl.ln-. tiri».»llill», - nm rl«mut Mlit» * ii.-.liit» qui I..HIII,. I.. inli.l» Clim MIL-Hiiinv...ii.i... pmnuui i.i., uillnr, nummw H*. I*.*8 llll,... l-.ll..,..-. M...H.. ll. M i...iilt... il i. iiini... «! «tt-» «il I -in....»> ullut, f* \ ii.i.i" n tubiiliullv, VTÇÃ.M tlfic IHHU. TDI s 30,60 I -.i...."- i.ii.iii- M H l l II I......l.-pill v..,., i.i. Mnl d Mliruu, p. Crvlh, Wld" limlnu»», Hutun \ -ii n.i...» Cntln llrnn» i. mi-siii» «h.iiu prisrulu vi.ti....i....lu upruviuluil Mm!..» dlmúm u rjt * ii.!.->., ivll, «prtii» U i" I. M>".. d..n.uin.i,.il.riini., crilll.ii nm linprtitii. ilns Cll <>" <il i*.*». )»..s.,-. i.uiu d»... mili.!-.. pur.....m-r i» pns pstt d» lisplt» llsiic, fiuinils kuiiiiis d.ipiiii.i.. flcis nn crrn* I* n dn nutr» prvi».i.-iii-iiin. iiniii n, ns 90», di UM», Mijitlvmiit, dn» Cmissõs ÇngUtlllj-» Justiç d» I.lu»ni;ns» r...min, fuvvnivl». Km S.s duicuil Pr.Jt l ll n, 4, lül». Mnwifm n. >, X Jnir dn 84, (lvn "«prvnt» d dll» pnlbllldt iiiiuni.r»d:i n rnrg d» rrf*«sr CUdrnll imii nu s ciii-untr prfssr rdr Dis du Silv. Pnrc. rs ns. ütl, lí)4*l, dt Cmli. sã Ciisíltulçll Ju*tti;it. fvrávl, priintsh substl» liitlv, 47S U9». d» 0», d Cinlssfl EdUCtÇâ» Cultur, primir lllltàn dliignci» jfun tn nn cnlu I«r>icr n. ÍI, d» 9», 90, 9IS, du Cmiilsi.n flninçu»» rçninlii, suki-rln ritrr.s pdi d«infrmçj h Cnt.i.imiu Cntrl list. ICm l. dlscu»sií Prjt ll n, uns, 94», prsn* tn pl put I*dr Cr- Viilli, cncn pcnstl VItll.-in Cr».000,00 mnsis n I.ull Cstr, cx-flcltl d.lustlç. rcrs ns. *90, r.:;»» g», 948, rspctivmnti s Cnrntssn Cnstltulc Justiç, Lgislrã sslstcni-l Kcll Fl» niu-s rc-cnt, fvnrvis. Em l. discussã Prjt ll n. 230, 94». Mcnsn. lim ti. 7-37, d.» 6 Junh 98, Gvrnr, ntlii» rruln u-b d crrir tlllglst, ri Tbl III, d Prti Prmnnt, Qudr d HivrtUrl d «rlullur it.n.ii iiiiti»,.i..vl.l. iml». P* r««iri» n», Ul» III», di mi,.»p»i tlmiii.iiii» ds CiiilitSii d.» i..i.»titiii-.*i.i Ju.ti..» 9 i in-iii..»» Urgiuinl, fvr» vl, m mnd dt, l.m l..-..»... I*...Jt d* lit n. 9. d* I9»J, pnin* In pl put Vlintlm miril, i.i.iiii-lu cridlt «pinll n Ituprliicl di Crt ,00 h..- lüinilu d Vlt. «H in.i.i«pulillc, pnr n..tn.".. du brn (Irtip Kl* t-nlr d llffrd. frrn n, I90 HU, mi. ir»,.-.-i VM. mini*.i.i«..mi-..- di Cn» lllulçt Justiç dl Klnn» ç rçmnt, fvrávl prlmilr cntrri -.i.-niti. Um t ili».-im«r., Pnijiu. il* ll n, III, dl 94. Mni..-..IU II. 0l!l, di 0.7.4, r, (lrirnidnr, crlin fici di Dpsitári Public n* c* mrc ili Tup luml ulri i.i..-.!.i..i.i ln. Purcir n. llll, di 94, du i*..iii i>..i.i dl Cn» tltulçü * Justiç, fvrávl. Km I dtsciissíl Prjt ll n. 4, dl 04, Mrii. ii-iii n, 0,090, d»!s di g. l di 98, r. Hvrmir, Hi.ii.ri/.iii.l.. n Funnd dn K* tn dquirir pr tç d Igrj Nss Hnhr du (luis, iits Itnrm <.iftih.il, tiniu urn il» trrn sllnndii n fun» clnmnt n unid»» clnr prlmnrl Isl. Prc- -s nn. Ifil S78, 98, rspctlvnninti dm Cmissõs di Cnstltulçll Justiç - ( Iniiriçii.. rçmnt, fvr* vl», cm mnd st. Km priin.-irn dlscussil pr» Jt ll ii. 48, 9», Mnsgtll ti. S2-J8, , gvrnr, brin crdit spcil Cr» J.000,000,00 n Srtrl dn gricultur, stin cbrir ns duspst ii crg Est, crrnts plun cmbt nç nmind "curvil* du cn çu.-.-ir. lurcis us. 65, 74] S77, 948, rsptl* vnrnnt d» (*inl.s.**úfi Cnstltulçll Justiç, grlcul. tur d» l"!nmiçs rç» mnt, fvrávis. Km trclr dlscuttss pr- Jt Ksluçil n. 7, 98, prsnt pl Cmisfi Cnslltulçl Justiç pl nn\i pnrcr n. 767, d 98. diitrmlun qu vi» Kwniíi.t cntrt clbr ntr Jsé Kzsl s 8crtrl d ssnilill, rtrnjít. pr ts s titn, dt su -shlntur. Km sgund discussã pr- Jt rsluçã n », prsnt pl CiuIhhíI d Cnstitulç& Justiç, pl s urnr n. 752, 98, trmliiun qu vigênci CÂMR MUNICIPL (Cncllti 4 3 nntiii lub» «9 Jói, pr diniinclr r iulti s lii qu* «multlpllrin, ilrsii "J* «d Mi im*. Pisi,»rl (lir «r, iiiiu-i hcrt "Nl lst k..... l.i..«< dl :>m Pu» l i.".-. pdir. «> > qui livr d il pri, Hs qu.ri..rl.i» mii..i.ud..i, p..ii. lul «ilnilnllrtlvs, ur dlpll» ini, r nivint, r uiu» fiiiiiisii.n. mpinlinil t» n mnutnçã j.f..iir.... ;!.» Jg qui, i...ii...n uiiriit lhi rnv udi cnômic,.in. "i,t :t..ii. ui liluhs" cust d» miséri vn drsplt à ll I ilcri» dit d niii Intltulc." DRSItKNPKIT I liílll. TIMIII.IIIHT w. Cid Krnnr cmunlu t plnári i rult d vllt qui li, m mpnhl s v. rr Jul Qutdr ptdri rntl, rtbrlt nritllr dl luyn, ndi birvu blut srspit su prpritári pl l-iiti.l.içfl trii-iuii.it» drprt pr m inlnlinm pri» lt d lilglni un u fbrl. nn" mu rrdnr rquri! prfit tnfrmçâs Prfitur «br» msm dquiriu u i rmprmtu dquirir linvl tltmut m Uurulli, dl prprid d Pdrir Frtl* z, Jiihiirii-.iiuiii u rrqurrlmn* t, Cid rruc l.n» rl».ílu títuls prtcdl d cl* iniln rdrlr, publicd n "liltlin d :...-!....» Cmrcil*", bm cm n clnrçil duquli i.inpr ii. iili-.-iiiiiln qu litl psitsr s tltiitus prqu tiv d» rdrlr Krtl-ji, cm pln cntrt clbr nir r. Jrg [nci d Bllv Tll n.scrtri d ssmlilfil p. r s ssunts Muni -li.l.-il.. r. trn)n. pr ts s fits, k dt dl su ssintur. Em sgund dlscui-síl pr- Ji il llsluç n. 0, d» 948, prsnt pl Cmi» tííl dn fiistltiltç.l. ti Mj... pil su rcr n. 783, il 98, trminn qu vi. gncln il cntrt clbr ntr Psclinllu Mnduc.Scrtri d ssm* blél, rtrj, pr ts nrlts, dnt su ssintur. r.m primir dltcussii pr<» Jt nsluçl n. 20, 948, prflhfltitddu pl Cntnlsn d Cnntltuiç.. Justiç, pl nu Prcr n. 874, 948,» trminn qu s* fç rfftstr cntrt trhlh r. J.t lltlst Dl Kll, pr xrcr us funçõs dn lrnxrlf n Kscl Industril Slls Gms", Ttuf, pr vigrr prtir d dt m qu.nir.ii ntru m xurcicl, s 2,05 fi Intrrmpid vtçã, vist hvr trmin tmp d prrrgç, 0 sss fi ncrrd. ilm. i» Itnr pilr, fi r dit di di mrç ptut, undld Mlllililplllilil» d Pttlt* tt lsuu ind»(*.>> lr tulrlu divirt», qui mntm «lrt* d qtiiill», prqui n Pirl.-ltiii».»I4 nri, nl ifittiu pg* mnt prç rniiriirliiniiitu K>rqui Hld, r vliiu.i di tl vndt, i viu n cniln* itmi di.ii-ii.-ii.isr m su tr* litlhm gli» di ngci, l.-.tr* iiiiini tr. Cid rrnc qui it tr»n»».,.i tnh l fili 4 ri» vli d Câmr pirsuntu qui ticr-nt uuli t qui i ri* fri clrçã d Hrldd nônim Pdrir l*rv* "*. Pr Ur pidl pltvr r, ndrd. imii-» Junlur, fi «dldt dl** cu rqurimnt. imiir.wi.k ind n s nntm, f* rm printid» itulnt Iniltcçs: r. Junl (judr, r-.lu s fuiiçfi qui smpnh r. Miltn Illhlr Cmpi ru Miiiitip.ilid.iii»: pdr r* luldii, biihi U.iiiil.i nutrlrç pur vudu trruim cmitéri Br*: dn» r. Pdr ntôni Pngnlll BnstI Clmi Cutltl, prdlml» mlhriiinti pr vis publlc; r, Cmil hrr, Nlclnu T Mrcs Mg, fim d qu jin cl* çd» Ilinds ru n» Uml in..nl «.Slm lv.ii.-s. iiurm u di Em i>>< und dtscuss, fi pr* v, uu tdi-m Di, prjt dclucrprnn d clss s ln-ii publlc us i-iuuiu pv r.m in li qu flm prl ittiml ltllu d iivcnld Clds Jrdim, rqurimnt IJi-rvIll llciirtll, fi cncmliilmdu C* min Justiç prjt li nutrl,!*,nti cncssã mizlll is inlllic cruzi* t pr» n cnstruç Instltut Cntrl Hspitl "ntôni Cândi Cmrg", primir dtsiiss pr]t Iscutitii Impst prdil bcivldur municipl qu ndqulrlr cs pr» su» rcsldnnrl», fi diudu rqurimnt ur. lul rciililkl). scss fi Quccrrud s 0 hrss, hvn Mn/ Júnir, ii;.. Bffíutdu, d puluvr vcrr Lur Cru/., cntrrin, lm, niiklmnt Intrn stblcn prcnt prigs b» nrm trblhs d KdUldi. PLNEJD PRISÃ... (("ihirltiifl dn l. pvlnti) KTti miri btid puls mcrtt* unh llçs inunllpis ming rtrs." crscntu lud (ju grns grups *li\ jvns lms cmunists frm nvis pi prt rlntl dn Itrttm fim lirrm mvlmcnt rm. BERLIM,» (C.P.J s- Pss-tmp Dimnnt mágic?j *, - «s <L_J) i ltri II t: I I I I. I. M. HIiRBB vm r clcd! dl tl mnir n ptç dt futur idtn qu fr» mm wifulnt plvrs qu tt pm lr hrlxull i vrllcuu, mnti:. cnisuti 2. rinl 3. Clru lt 4. v 5. Plític Mptnbl», IntrJ«lç. T. V-l SLUÇÃ CLCUI.0 DB TfllNUI.0 *%p%? jlj_ nhr Ernst Kutr, prflt» s slr ldflintlfl Ltr*»» llm, ndvrú pur qu sj d-«clrd «m vlr ng tril cintis d» Ilrllm niid*. russ. Nn su primir iitrvluln. cltiv Imprns s qu» ssiu pst, Ru tr dlss.» qu» luti- pur qu sjm li* tnludç* s frntir» ntr <» váris strs cintl» d» un. tlff cpitl lm.. Mnifstu qu 6 ncssári smntlitr ntr s t* rs cintis mrc rin* Il miti pls russs, iiiiln pr rslvr qulqur dc* múltipls prblms d» lilinil. í LUXUSS PRTMENTS N VENID PULIST ;. - " ^ /. " - v.-*--;"--- ;;,...;-^. -: :- -. ;-.-:..-+ ib:-:... : /,.: &%.-.:.-: -... :- :..i&& & v- -~ "?"»»mm%il& "- :. : :...,.- : ;: -i^éii:: Í Í Emprs Imbiliári Lutíll Ltd. lbrt Bdr. Migul Bdr & Ci. Ltd. Inicirm vnd s luxuss PRTMENTS s Edifícis Vnus Mrt situs n prt nv d vnid Pulist Situçã privilgid lins pnrms s 4 cnts d cid Ts s prtmnts cm jrdim invrn 2 prtmnts pr ndr 4 lvrs ntrd lvrs srviçs sprs instlçõs luxuss cbmnt finíssim prtmnts mpls cnjunt cmpltmnt isl r* jrdins ENTREG DURN- TE ESTE MÊS. Fcilid n pgmnt Vnds mis infrmçõs xclusivmnt cm Emprs ii mrí iiii m Ru Brã Prnpicb n. 24 / ndr Tlfn: u n própri lcl s difícis Vnus Mrt ts s sábs mings ds 9 às 2 4 às 7 hrs (Fili Sindict s Crrtrs Imóvis)

5 »»*m^kmmmmm^n^^kim!*> " t í*!(,k MlWH-M\f\ TERÇ-FEIR, 4 DB DEZEMBR DE MI nu JRNL DR NTICI» i Ti $ >.yít^^*f K -IM ^^.fn-üs.pgin» Surprnnt ptntji Birigui, trvés sèu cnômic Cngrss d cmrc Lvrrs Cnstituiu rlizçã «m prcnts ss cncntrçã, lvd fit ntntm n prgrssist rgiã d Nrst - Rivindicçãs cm rflxs vntjss br Sã Pul pr Brs.l - Cnclusõs Cngrss ssunts árbs sá. HMENGED 0 MINISTR D BRSIL N LIBN Jrg Biljicurl (Kt>»i» tipcll (I JHN.M. DB NTICI» Dlrlgul, n ".Id prltt» d Nrst, vlycu «f«jgi hrs Intns civism, cm rlliçfl. In «uj m tu Cnchtrçn lvrrs lv n fit pclfk ss lçs Rurl lcl, chi cmblnnçfl cm I^gMV ssciçõs IMirls Est il S. Pnul.. i.!< m. qur cmntári rspit u i.ss f? v "l. lvr prfissã r.-ssi.ltr mgnitu d., crtm, nrnis lvn n f cm ulr «-i.ln.lc Intrir, cm ns msm» c,.r,-tc-risii,-i.s..< Dlrlgul cnsguiu, rrgimntn, pnrn t.n ii, ná só n.-lss rurl, nu scrl{n çm mnls Inrs.ü litins, si..., tdn cid, nvlvn mim nlmsfr»índi ntusism, tds ns clsss sciis cn. suns divrss iniilii ils tivids. nnh blrlgucns fi d scnhcr ns rzõs ss Cnccntrçü. rzn pln «ml ts fcrccrhm su prcl dc trblh c csfrç, cm prl d mgnilu <l crtm, qu, sm nnh fvr, cnsguiu; dc m ntávl uspicis, prnchis sus fins. Td Blrlmil vivu linih il» intns Juiill. vibrn, r- Kiilhsiu.inU-, m pr mstrr. l Est, ptnil su i Ictiltur n sfil dc vilhíiis prprçõs cm qu ficu ptnt, nft só frrmlcz dc su prduçft grícl, ms, cm crt tcrmlnlsm, ifcncrblddc su gnt, iilinil grndc frç vnt, qu «c trduziu, minntmnt, n cmunhft idéis qu fi lvnc qu prpulsinu ls s frçs vivs lcis, frcn visitnt Ignrnt ss pri, qunt 6 cpz prsid Uin pv qun trblh qun rliz. Est rudimntr imprcssll qu s tv prcbcncinr Primir Cnccntrçft Lvrrs S s própris crtóris ds lgcis plids s mirs incntivrs (rim Rcbms ntm à tr vlült í,r. Juvnl Gnçlvs ndr, dlrtr-prsidcnl d ssciçã Civil dc Dfs Bcll, qu prpósit ntrvist qu publicms sb titul cim, m nss diçã 0 crrnt, «nl rgu-ns m nm dn ntid qu prsi, sguint crt: "Sil Pul, 3 zmbr (l 94. Um. tr. Rdtr JR- NL DE NTICIS. lnclss sudçõs. Publicu ss cncitu Jrnnl, m 6CU nr 9 crrnt mês, sb pígrf: "Sã s própris crtóris ds lgls plici s mirs mcntivrs crim", ntrvist qu tri si cncdid pr lt utrid plicil n qul st cus brtmnt, clss s scrivãs c Invstigrs d Scrtri d Scgurnç, incntivrs crinis, pr ufrir prvnts m su própri bníicl. Ess» cusçã, crátr smnl grv, mrc imdit cntrdlt. E q vm slicitr ss cncitu jrnl, publlcqçã d prsnt rspst ss Incrditávl cusçã, 6 "ssciçã Civil Dfs Scii", rgnizçã clss rcm fundd pr, lm u- Irs finlids, fnr grn fmíli s srvirs d plici Est, tqus in- Justs cm cnti n ntr- Vist m prç. Prliminrmnt, cust crdltr qu hj si lt utlid plici, q vnh cusr s scrivãs invstigrs d plici prprrm s Inquérits pliciis, n snti tnur grnnmnt u cuss, industrin s liqunts c prprn su ís trvés Invstigrs rlpss. E cust crditi- prqu, sn brigçã funcinl lgn plici prsidir rintr s prcsss brts m tus rspctivs lgcis, snu ncssíwi qu ss utrid plicil ixss cprir nu brigçã, prsidir s dlllgncis tmr s pimnts qu vm sr prsts trnsfriss ilglmnt ss tribulçã, qu é privtiv, scrivãs Invstigrs. E ts sbms Inclusiv própri lt utrid qu cncu cntrvist qu ns rfrims, quã zlss sã sss utrlds, n cprimnt strit sus brigçõs. S vrdir fss Incrívl cusçã frmuld pl cncssinári d ntrvist, principl rspnsávl sri dign clss s lgs plici, d qul fz prt própri utr d cusçã, vist cm, sm culpbllid ss clss ixn gir cm é su vr, nfi sri pssívl scrivãs lnvsllgrs lrnrcm-sc s b- ncficlãrls s linqünts s rspnsávis pl íltn su puniçã- Rcpugn, pis, dmitir qu smlhnt cusçã tnh prti lt utrid pllcll, mns qu ss lt utrid tivss >r scp, frmuliir ut cusçã... gnrlizçã d cusçã frmuld, cm rcnhc própri utr d ntrvist, cnstitul grvíssim injustiç. Sc, cm qulqur csiã, vriflcu-s pr vntur, sllsc, flt, cmtid pr mmbr cmpnnt ds clsss cusds, ss sllsc u ss flt, n hipóts hvr si rlmnt vrificd, nã utrizri nunc gnrlizçã d cusçã, ns trms cm qu fi frmuld. Um cusçã, ns mls d qu fi fit pl ntrvist, nã cnstitui pns t slgnt, cm clssific msm ntrvist, mus sim cluni lvntd cntr clss intiri dc srvlrs d plici, c srvirs digns t rspit nctmnt cm s qu mis sjm. Um cusçã gnrlizd frmlmnt frmuld, sm bs, m prvs qu Justlfiq, xpn mnsprz clss intir funcinris rspitávis, tl cm rsult d ntrvist cncdid ss cncitu Jrnl, n vrd cnstitui lit qu Códig Pnl clssific cm cluni. Exm. Sr. scrtri d Sgurnç Public nã prá pssr sprcbi lcnc vis pl ntrvist., qu 6 incrpr própri plici Es- Hmngm à mmóri prf. Sud Mnucci Prmvid pl Cntr Prfssr Pulist, rlizs cm su s scil, ft ru d Librd, 928, n próxim di 20, íis 20,30 hrs, hmngm m mmóri su grn fundr c prsint, prf. Sud Mnucci, símbl mstr-scl ncinl. t, cúmplic cnivnt ns crims qu s cmtm. Su Excl., qu tnt tm s sfrç cm prl rcnhcimnt s dirits d clsí visd, sbrá pr crt, nt tã Infmnt cusçã, trminr s prvldtyicls qu s trnrm ncssris pr qu s sfçm s duvids qu pr vntur ruícitm s clrçõs ss lvin lt utrid, cuj Intnt prc tr si dc, pr clunlr, clss td dlgns funcináris, trir mnsprs scrédit pr própri plici Estu. "ssciçã Civil Dfs Bcil", pr -mu rprsntnt qu st subscrv, spr V. S rdtr publicçã st rspst, qu 6 dd«cm sgrv tt clss s funcinris qu tã rnt fi clunld pl ntrvist qu fz prt st ssciçã. Cnícssn-s grt, subscrv-s tncismnt. Pl ssciçã Civil Dfs Scil, () Juvnl Gnçlvs ndr. (Dirtr-Print) Invstlgr-scrivã". m Hitipil. sm nnh tnvr, mlhr qu s já rnlixu n Est, CRVN D CPITI. Sxt-fir ultim, cm cmpitni.in du ( missã pulist, intgruil pr divrss mitrids, técnics 0 lvrrs, sb ii i hi In íris Mclnbrg, icriiirm, tmbm, s j(irnlii tnfl spcilizs st Cpitl, chgn qul lclid n msm di, Hn-lhs frci n rsinci csl lbrt Mris Prir, jntr m hnr s visitnts. Tmrm prt s nn. Jsó Xvir Srs, prcfcltbi Crls Rps Mcdclrs, prsint d Câmr; Luiz Gnzg Príb Cmns,,ulz dc Dirit; Iri McinbiTg, prsint d F- RESPl Cngrss, lm dc divrss prsnlids lcis, rprsntn sclcdn lql; ntms ind s srs, Gnili) Prir d Cruz, rtur Crir, ntôni d Silv Nuns, Grcgrl Fcrrir (l Cmrg, Luiz Imld] Pru, Mrin Rdrigus, Bndit ugust Mch, Mri Mzzl, Migul Bclik-, Mri Zcncs, Frncisc Cbi Hlim Rki. inss csiã divrss rrs fizrm-s uvir, pcrctyn-s, dc prnt, unl& pnts vist. LVRD D cr cm prgrm stblci pl cmissã rgnlzr s fstjs, fi rcllzjid às 0 hrs d mnhfl, lim impnnt lvrd, n qul tmu jirtc bnd music lcl, tn, cm sguid, s d inici às prvs tlétics, tmn prt miiiddc» clubs clgis, frcn s prsnts, mmijnts gitçã c ntusin.sm. BERTUR D CN- GRESS prt mis imprtnt prgrm fi brtur Cngrss rliz n Cin Ttr Sã Nlclu; qu cntu cm prsnç scrtri Trblh, Industri d Cmrci,.Tã bdl; put svl Sus Mrtins; Pdr Rch Brg, prfit «i Plrjul rpr Hntiuitr gvrnr dhcmnr ii Urrns; prfits c rcprcs.-ntnts ficiis dlvrhb municípis vizinlih, rcprcsntntch d Hivrctnri d gricultur t mun ficil dc Blrlgul. brts h trblhs pl juiz dc Dirit. sr, Luiz Gnzg Príb Cmps, st frcu prsini íris Mlnbnrg qu n mmrávl discurs, n qul s cngrtulv cm pv blrlgticnsn pl dcmnstrçft frç c ptnlnl prduçft, lcrtu-s tmbm d ncssid «c unir clss n sô ci, cm ftr prpnrnt fzr cm qu clss qu s sr frt cm gricl, pss rivindicr scuh dirits mis ncssids sm ninguém Implrr, ist u quil. Cln Ttr Sft Nlclu tpm cbrtur cm mtrs qudrs suprir muits cinms nss Cpiti. Entrtnt, sus pcnncis stvm litrlmnt chis, cm mis cntn psss tmpé. blrigiiciis 6 hmm fó ns stins d gricultur, pr st rzft, ss Cngrss li rlls ssiu s prprçõs dc grn fst cívic ci.t.inlxmii s prsnts <> cntgin s vlsltnntch, qu, ns Imprssõs qu ns rm nft scnrm stliifçft cm iinbcr qu Sft Pul tm municípi qus scnhci, qu > d»! mirs rguhs ftr básic dns mirs prprçõs nss prduçft grícl. Nss mbint ntusiástic frm dilit» tss vcrsnn n rivindicçõs ml» urgnts d lvur lcl, cuj* cnclusõs dnmh bix. cntnçft dc rdi lcl, isyr-8, cpru pnr mllir brilh, fzn rlizr, intrvldmnt, númrs cm rtists.ln tu «cst*. Iljffl HB^M Hkj^b^ ssh&bu spct rinliil plnqu nn n Prç Kul Crs, cn-s utrids «prsnts, qunti rm rcliindj s prvs sprtivs Rsrv crrspnnt du JHNl, IK NTiiB "Klli.-i Cric ", cm Birut: "Km bunipii" frctd) pl prc.intt! nu Rpublic.! rll- /.nl.. n pnlucl prslilcncl. nst cpitl, ns chfs divcrr.n» cmissõs d UHKSC. c pr quul frm cnvids rprsntnts diplmátics pmt n gvrn Líbn, fi lv dn liiii.inknji ir Thmpsn Flrs, inlnisj.r Bnu.ll, qu tv «rpçft mult nmvl, tn si cnvldu tinm ssnt] à dlrclt s. x Chck Dlchnr l-kurl, prsint d Rpublic Libns. Ns brins, prsint suu s prsnts, dirigin su plvr ft UNESC, sudn trvés s sus lgs, mun Intir, rssltn ppl Llbim qu, scgiln prvérbi rnbc "é u n cs pqun; prm, cb mil migs". Finlizn sw bri- Dint sudçã, diss: "n prsnç s. x,, Thmpsn Flrs, rprsntnt diplmátic ministr t Brnsil, n Líbn, qu ns u mult przr tnr nss cnvit, qur, n qulid prsint d trr Cdr 6udá-l pnrtlcultmcntc, sudn ts s brsilirs s Hbnsc3, mus lrmfis qu sb smbr mjsts pnvillift mcrátic sul-nmcrlcn, vivm cm trnqüilid prgrss". Em sguid Thmpsn Flr3 lvntu-s cmvi, pis sudçã n ts. diss pr prsint Llbim; "Exclênci, nft «cl cm pu.i rtribuir u tu qu.t m» crc du bm bl ncm mrvilhs trr qu, m bnçd hm, fui nnin pur i pn «ni:ir in., il..-.iii.i in (líi cnhcr pn trr dquls bnli.llii.- íim.. libnss, qu mult s cnhç qu sbm hnrr nm dn pntrl-inãc, u trr brsilir, ssim tmbm, snlir prsint, sri Injust [.;!... só ptritism dqiulit im gnt, filhs LU li.ni.i. > n.l illw-r qu cis, Ur tnmbcm cncrri pl prgrss Brsil, snvlvn prfícu utlvldndc cm industrlnls, cmrcints, ugrlcultrs, médics, Jurists, Jmnllstn.i. iikcnhlrs utrns ultns gslçfli-s. K pv qu su s fzr, cm su cupncld, Intligênci crgm, prvit nprt.inldndc, dlnnt d ilustr nsslstcnclr. pnr dlzr tmbm, qu ns rclnçfics cntr Líbn c Brsil cslfl m prfit hrmni c spr sjm.i lçs mud mis frts, cntntn-m qu cu pss fzr nind mis nn slidlflcnçft sts luçs pnrn cmplt Inticnmbl ntr ns dun nçõs, Líbn c Brsil". ministr Thmpsn Flrs finlizu su discurs, smpr IntciTmpI pr plms, cm plnvrns dc lgi n Juriscnsult JspU ssnudn, ministr Libn n Brsil, pl qu sl rprsntnt d Rcpubllr Libns lm fit, stá fiizn n snti tmr mis strits ns rlçõs miz dc lntrcmbl cmrcil ntr s is pi- ss. Encrrs slnmnt s trblhs Primir Cngrss ds Municiplids d rrqurns Prsnts crtm rprsntnts prsint c vic-prsint d Rpúblic gvrnr Est Rcpçã n Câmr Municipl c lmç frci pl Prfitur Sssã plnári Cngrss Encrrmnt lrgmnt d bitl d E.F.. Discurs put Cst Nt Rgrss S JSÉ D RI PRE- T, 3 (D nss crrspnnt) Cm grn brilh Invulgr xil, rlizu-s nst cid, I Cngrss ds Municiplids d rrqurns. Ds di 0 crrnt, pr nqui tm chi.i..ii i n i...,...;!!!!?"!"!" -" "Mtrlítl 8j clm prvldcnt Mis vnl tl minut pciênci m s vlvns dn qu rni rlnutn silnci cm hnmngr s mcrtns* icftmpnnb Eductiv t Trnsit - D.ST.) Sssã prmnnt té sluçã cs d tributçã d lvur Mdid td pl FRESP, m su últim runiã pi Intrir V Ri s mmbrs d Cmissã Excutiv Cmbt à brc xtrrdinári snts cnhcimnt tclcgrnàs 7 hrs, ms mmriis rcbis Em runiã rlizd ntm, sb prsidênci sr, íris Mlnbcrg, Frçã dns s- Bciçõs Ruris Est Sã Pul rssltu, pr Intrmdi su prsint, prpslt ds ssciçõs gric- Is s mntrm m sssã prmnnt té sluçã fvrvl cs d tributçã ds tivids ruris. Sbr msm tm flrm ind, s srs. Frncisc Mlt Crs, Luiz mrl, Dnt Mscárnhns Filh, Frncisc Tl Piz Mnl Crls Frrz lmid. Ts ls frm cncrs m flrmr qu prduçã ngrpcuri Est trvss pc dc xcpcinl dificuld qu grávçfi tributri crrnt dn "Li Mis" nã suprt nnh créscim Impst dc Vnds Cnslgnçõs Nss csiã fi fris qu prjt n. 0, prsnt it, ssmbléi Estdul. pls puts Sln Vrginh, Cstl Brnc ntrs. crrspn às ncssldns d prduçã c surgiu dn trc idéis ntr n FRESP s mmbrs Pr Lgísltiv. REPRESENTNTES DE CPERTIVS Entr utrs rprsntnts cprtivs, stivrm prtnts á runiã s srs. Mssnri Krsw Jsé Prir Cnçlvs pl Cprtiv grícl Mist Pmpéi; lcis lvs Ml, pl Cprtiv grícl d Fznd Titê. Prir Brrt: Mnl Fiilusin Crrê, pl Cprllv Fznd linç, Mlrnplis; Fust Vils Bs pc Cprtiv Cntrl Lctlclnls; Frncisc Tl Piz c ndré Hri, pl Cprtiv Cntrl grícl Sã Pul. mtests D INTERIR Em tguld, fi d s pr- Intrir, prtstn cntr Incidênci Impst Vnds Cnsignçõs s prduts d lvur pin prjt.s puts Sln Vrginh Cstl Brnc. Nss snti, frm lis flcis d ssciçã Rurl tl Limir, d Cprtiv Rurl Bttis, d ssciçã Rurl Vnl d Ribir, d Cpr- Uv grícl Mist Pinpéi utrs tlgrms d ssciçã Rurl Btuctu, d Cprtiv grícl Mist Cândi Mt, d ssciçã Rurl Cflnndin d ssciçã grpcuári Gunrtingutá. V KI S MEMBKS D CMISSà EXECUTIV DE CMBTE BRC Sg hj pr Ri, pl Cruzir Sul, s srs. Rul Rnt Crs Ml Filh. Jã Mrs Brrs D. N. Fguns, mmbrs d Crissã Excutiv dc Cmbnt à Brcn. s rfris rprsntnnts ntnr-s-ã cm s ministrs d gricultur d Fznd c cm lt dirçã Bnc Brsil n snti sr prssd xcuçã d rcnt li n. 482, qu prflç finncimnt ds ntrssfrs grícls. Tmbm srá bjt d vigm plitr Cngrss Frl prvçã d li qu prmit finncimnt ds ntrssfrs cfé pr três ns, ssgurn, ssim, Indispnsávl ssistnci finncir às lvurs tcds pl brc. Dint s prgrsss d técnic s rcsults uspiciss lcnçs pl plvilhmnt nss sfr crditm s mmbrs d Cmissã Excutiv cm Sã Pul qu prblm prmnt é finncimnt, qu vã prcurr rslvr Junt s prs cmptnts n Ri. s cntrs s Fculds Filsfi Publicms, cm cmntári ntrir, s rgnts cm qu s dirignts váris Fculds Filsfi s põm ingrss dc cntrs ns rfris curss. Prc-ns qu sã intirmnt nuls s msms pl_ prcr n. 67, d Cmissã Lgislçã, prv unnimmnt m 30 4 «8, hmlg pl ministr m , cuj tr sguint: "Cnsult KLND0 GMES sbr vli- " ". d s diplms cntr pr Ingrss nns Fculds Dirit c dc Filsfin. PRCESS n Dirtri Ensin Cmrcil ncmlnhu à D. E. Su., st pdiu à rspit prcr st Cnslh, cnsult m qu RLND G- MES prcur sbr s s prtrs diplm cntr pm prstr cncurs hbilitçã pr ingrss ns Fculds Dirit c dc Filsfi, sm pssuírm cur scundári cmplt. 2 ssunt stá suficintmnt sclrci n infrmçã xrd ni) prcss pl scçã cmptnt d D. E. Su qu bm prciu lcgislçã m vigr, disciplinnrn d mtéri cm bt. _ N qu s rfr curs dc Dirit, nd há qu utriz cnclusã fvrávl. 0 cncur- 60 hbilitçã pr ingrss nss curs só p sr prst pr q xib prv cnclusã curs scundári cmplt, u diplm bchrl, licnci u utr xpdi pr Fuculddc dc Filsfin frl n rcnhcid st ultim tnts s tcrijis D. L. n." 8.95, dc 20 nvmbr 9«lj>.,j Cm rlçã ingrss cm Fculd Filsfi, n prv cnclusã curs scundri cmplt p sr substituíd pl prsntçã diplm rgistr n D. E. Su-, xpdi pr qulqur curs suprir (D. L. n..90, 4 dc bril 939, rt. 3, ri. II, pnrg.., cm r. dçã D. L. n. 8.95, 20 nvmbr 96). s diplms pls curss suprirs ciêncis cnômics ciêncis cntábis turis, cris pl D. L , dc 22 dc stmbr 95, cstn nss cs. Rst xminr á situçã s cntrs, diplms sgun lgislçã ntrir crct-li qu fz rfrnci itm ntcnt, à cuj rspit ssim prscrv prg. 3." rt. 9, ss diplm lgl: "s cntrs tuiiris diplms dc côr cm lgislçã ntrir, sã tribuís s msms dirits qu s nssgurrm s b chrcis m ciêncis cntábis plms ns trms Nã há fugir íi í\ turis di prsnt crt-li", cnclusã qu s impõ. ssgurs s bchnrcií cm ciêncis cnômics <; ns cntrs nturhs, diplms sgun lgislçã ntrir dccrt-lci n, 7.988, s msms dirits cnfris ns bchréis cm ciêncis cnômics m ciêncis] cntábis turiis pr ss diplm lgl, c sn crt qu diplm curs suprir rcnhci, s qu vidmnt rgistr, supr xigênci curs scundári cmplt pr inscriçã ns xms vstibulrs ds Fculds Filsfi tms dc dmitir qu msm vntgm v sr cnfrid s prtrs diplm dc cntr. K ss prcr d Cmissã Lgislçã. Sl ds sssõs, 22 dá mrç 98. (.) Jsé Mrtins Rdrigus, rltr; Csri ndr; Smul Libni; Jã Crls Mch". Tms imprssã qu prcr cim, sfz tds s duvids sbr qustã, firmn s dirits s cn trs à inscriçã ns vstibulrs ds Fculds Filsfi EDUCDR INGRESS K FCULDDE DE ECNMI Dstinds spcilmnt s dlplms pls scls técnics cmrci, tr.l Inici pr sts dl uls curs pr vstibulrs à fculds d cnmi, prmvids pl CEF. Tmbm pri Imcrcvr-t td:.» s qu «Uvrri-n ccmplnu s curss cundrls s unlvrltrls m grl. Infrnmçs & nit, ru lpqu (Trv. d v. Rngl Pstn, frnt Cln» Plrtlnlng). CURSS DK niibnb PR MKDICS K ENGENHEIRS s Inscrlç6s pr s cncurss à hblliuiçíl ctlnjs à mtricui ns curss nrmis â Hlgln Sú Public pr ngnhir» mdic», stri hrts 3 d» Jnir 0 d» fvrir d» 99, ts s dliyi utls, ds 4 t 6 hrs» sábs, d» S t hr, n scrtri d Fculd, à v, dr. rnl, 85. Frá lnscrlçt, cndidt vrft prsntr rqurimnt dirtr, cm firm rcnhcid, juntn: cpi ftsttl utnticd «llplm, u crtific cnclusi curt mdic rcnhkl, fit m stblcimnt ficil u quipr ptu, u, ind, juíz Cnslh Tcnl dministrtiv, m scl inmgclr cmprvd Inldj». 3 prv Intid. 9 rcib pgmnt d tx Imcrlçíi (Cri 50,00). CNCURS DE REMÇà N ENSIN ntlmiu Rgn cmunic D«prUmnt d EducçS,, n 2 crru t strfj brt n Inscriçã pr cncurs rmç& prmç/l prfssrs primáris, ns trm» rtlr/ r>ccit n , dc s cndidtu sllcltrll «u lnscrlç& m rqurimnt dirigi dlrtr-gcrl Dprtmnt Educçí. ntrgu Ítsslmnt u pr prcurr qu nn sj funcinári public msm psnt) h Dlgci Ensin cm cuj rcglft stivrm xrcn sub funçõs, qur m crátr ftiv, qur /. dlspslç&, ns tnns st Editl. CNCURS PR DIRETB )5 GUUI0 rcsci.k Cmunic Dprtmnt Educçll qu, strã brts nn» Dlgcis Ensin, 5 80 zmbr próxim, s Insriçõs pr cncurs prvimnt crg Grup Esclr. inscrlç fr-s-ll mdlnt rqurimnt dirigi dirtrgrl Dprtmnt Educçll, ntrgu n Dlgci qu stivr subrdin Intrss SERVIÇ nn EDUCÇà DR DULTS,>rf. Thls Cstnh ndril, dlrti-.grl Dprtmnt Educçã, nvlu ntm s lgs Ensin, sguint cmunl; c: "Slclt-vs finz prvlnclr, cm n máxim urncln, prfrin msm sbr rmss trblhs pr vntur m ntrs, rmss Srviç Educçll dults, s Trms Exms, bm cm Qudr cntn rlçã nminl s luns, cnfrmid cm s Imprsss rmtis pl S.E,. ds Dlgcis Ensin tn m vist cmunic n. 96, "Diári ficil". zmbr crrnt. Est urgênci s justific pls prvincis qu vm «r tmds, m clbrçã cm "Cmpnh Pl Biblitc lfbtiz", qu vr. ntrgr di 28 zmbr crrnt s primirs livrs s s ii-nlfbctlr.ils." CMISSÃ. l.i:\l><>lt.\ D CNCURS DM HMÇ DE PRl-KSSRES SECUND- RIS Cmunic Dprtnmnt Educçü: " Cmlsstl Julgr Cncurs Rmçã Prfssrs Síbundrls, hb trms rtig 30, d li n. 04, 30 stmbr 98, rtig 3 t S9-, 2 utubr 948, cnvc s cndidts lnscrlth n Cncurs nmçfl Mnglstri Scundári pr sclh vgs, qul sr fit n rm d clssificçã j publicd, ns dis hrs bix trmins, n sl d Cmissã Cncurs, difíci d Scrtri Educçll, Pntl Clgl. sclh prá sr fit psslmnt u pr prcurr cm prs spciis, vldmcnt crnci. Ns trms nirlg 8. t 39-, vz sclhid vg ssin livr cinptnt, n.l r. prmiti cndidt u su prcurr sistir n ftur nv Bclh. Nil hvr sgund chm.. Qudr chmd Dln 7, às 9 hr: Ciêncis Nturl», Físic, Histri Nturl Bllgi Educcinl; fcs 4 hr: Cnt rfntc, Frtuguí» Frncís. Di 8, k 9 hr»: Químic, Scilgi Educnl Mtmátic. Sr publicd mnh prt rctnt Qudr Chmd." g rprsntnts tds s dilius municipis Est, lm rprsntnts dus Câmrs Frl Estdul. cmitiv stdul, Intgrd pl Ci Dis Btist, scrtri d Viçã rprsntnt gvrn, put Sln Vrginh, rcprsntnt vic-prsint d Rpublic, puts ntôni Viir Sbrinh, nisi Mrir Luiz Lirt, PSD; Ernst Prir Lps snhr, d UDN Juvnl Lin Mts Pinhir Junlr PSP lm Lã Mch, chf gbint scrtri d Vi- G&, smbrcu n rprt lcl prcismnt s hrs ming, tn si rcbid pl prfit d id pr grn mss ppulr. Lg pis smbrc tmbm viã spcil cmitiv Ri Jnir, s rprsntnts fris, put Bndit Cst Nt, rprsntnt prsint d Rpublic, puts Dnil Frc, Diniz Gnçlvs, Einili Crls, Brt Cndé, Jsé ugust, Gln Prnhs, Hrms Lim Eusbl Rch. Imditmnt dcpis, chgv tmbm Ri Prt, pr viã spcil, Hnri Mntir, ministr Trblh, qu s fzi cmpnhr mmbrs su gbint. N CÂMR MUNICIPL E LMÇ FERECID PEL PREFEITUR pós s cprimnts prx, dirigirm-s s Ilustrs visitnts pr cntr d cid, n, n rcint d Câmr Municipl frm rcpcins pls mmbrs dqul Cs mis vrrs prticipnts Cngrss. Em sguid, tv lugr n Brssric Pulist lmç frci pl Prcfltur Câmr Municipl Ri Prt s lts utrlds vrrs-cngrssists, tn gp trnscrri n mbint grn crdilid. SESSà PLENÁRI D CNGRESS pós lmç, rlizu-s ultim runiã plnári I Cngrss ds Municipisds d rrqurns, tn cmprci prticip d Ms dirignt s trblhs s puts Emíli Crls Dnil Frc. Nst runiã, frm prsntds s cnclusõs Cngrss. ENCERRMENT D CERTME Finlmnt, íis 2 hrs, n rcint cin Sã Pul, r- Uzu-s sssã sln ncrrmnt Cngrss. Entrgrm prsnts, lém s rprsntnts prsint vic-prsint d Rpublic, gvrnr dhmr dc Burrs, d ssmbléi Lgisltlv d Cir^r Frl, Krn nr vrrs ind cmpct mss ppulr qu ltv intirmnt rcint. Inicin s trblhs, prsint Cngrss, vrr Bdl Bnssit, u plvr vrr Ctnduv, ntôni Mstrcl, qu diss d Imprtânci Cngrss cnvc pl Câmr Municipl Ri Prt. Finllzn su discurs, rfrius rr à prtunid vlr ds tss btids n cnclv, s quis, vz tds pls prs cmptnts, mult cntribuirã pr snvlvimnt s munlclpis. Prsscguüi ns trblhs, vlin rnts, scrtrl-grl Cngrss prcu à litur dus cnclusõs ds tss qu cnsubstncids n mpl rltóri srã nvids s utrids frls, stduis municipis. sguir, fz us d plvr vrr ntôni ndl, Sã Jsé Ri Prt. Flu, lg pis, ministr Trblh, qu flicitu s prsnts àqul Cngrss pl sucss lcnç m su rllzçã, is qu firmu é n sfr dministrtiv municipl qu s frm vrdlr cncpçã d grnz d pátri. Pr ultim, fçz Hnri Mntir s mis cnlriis vts pr qu sfrç s ciigicsslstus sj cr mis mpl xit. Pr trnsmitir sudçã s rprsntnts d Câmr Frl qul cnclv, flu, m sguid, put Jsé ugust. LRGMENT D BITL D RKQU- RENSE Slicit c mnifstr sbr Cngrss, lvntu-s -. Cl Dis Btist, scrtri d Viçã brs Publlcns. rprsntnt Bvrn stdul, dizn nã prtnr prfrir qulqur discurs, clru qué, cm - glrs plvrs, iri r sgulnt grn ntici s cngrssists d rrqurns: gvrn Est, trvés d Scrtri d Viçã, jã hvi inici s stus pr lrgmnt d bitl d Estrd Fir rrqurns, pr qu, ntr mis brv tmp, ss ^n spirçã ds ppulçõs li rdicds sj, finl, stisfit. UTRS RDRES put Hrms Lim dlrlgiu, pis, sudçã à rgiã d rrqurns, tn, sguir, put Juvnl Lin Mts, m nm d ssmbléi Lgisltiv dc Est flicit s prmtrs Cngrss pl brilhntlsm qu msm s rvstiu. Flrm, ind, sbr msm ssunt, vuris rrs, ntr s quis s srs. Bsts Tvrs, Dnil Frc, Eusbl Rch, Brt Cn, Sln Vrginh, Luiz Llnrt c ntni Viir Sbrinh. DISCURS D DEPUTD CST NET Dpis d ntrg s dlplms s vrrs qu prliclprm Cngrss ncrrn s sé*» trblhs, discursu put Cst Nt. qu. m nm prsint d Rpublic, diss d stlsfcã cm qu vltv visitr rgiã dn rrqurns nsslsti h rlizçã I Cngrss sus municiplids. Finlizn, grcu s gntilzs cm qu s cngrssists pv Ri Prt hvim cul cmitiv qu cmpnhv, cujs mustrçõs simpti prç trnsmiti, bm gr, gl. Euric Gspr Dutr, prsint d Rpublic. REGRESS s rprsntnts dns lts utrids fris stnduis, bm cm s mmbrs s sus lgisltivs, rgrssrm ntm, pl mnhã, Sã Pul. Vá HJE às 2 hrs TETR VÊR Sindict s Jrnlists Prfissinis Est Sã Pul Cmunicm-ns: "Dn cprimnt t librçã d ssmbléi Grl, rlizd di 0 crrnt, Sindict s Jrnlists Prfissinis cnvc runiã pr hj, às 0.30 hrs d mnhã, s rdtrs, rvlsrs, ftógrfs rquivlsts "Crri Pullstn", m su s, & ru Scnr Fljó, 76, S. nd. Chgrá hj Sã Pul mbixr d índi Chgrá st Cpitl hj, Mlnchhcr Rustn Msnl, mbixr xtrrdinári nlnlptnclrl d índi n Brsil. Ilustr diplmt, qu visitr S. Pul m crátr ficil, smbrcrá n rprt Cngnhs s 0 hrs srá rcbi pls utrid s rprsntnts Cmps Ellss cr cm s nrms prtclrs pl gvrn. prgrm d std dqulc diplmt m nss trr, pr hj «mnhã, é sgult: às 2,30 hrs, gvrnr dhmr Brrs rcbrá visit Rustn Msnl, frcn-lh, às 3 hrs, ns Cmps Ellss. lmç qu tmbm prtlclpr sr Lnr Mns Brrs; ás 5 hrs, visitrá ssmbléi Lgisltiv: às 530 hrs, Tribunl Justiç; às 6,30 nrs, Mnnt Ipirng, n psitrá n cr dc lurs. Em sguid, prcrrrá divrss rus cntris Di 5: às 930 hrs, diplmt lndu visitrá Pnitnciri; às,30 hrs. Irá cnhcr rsturnt SESI,, às 6 hrs, ssciçã Cmrcil 8. Pul. CLMB E UVIR "Ò TRI DÊ UR" mis cmplt cnjunt vcl UM TRÇà D mis i0zss& PRH-9 il í í -- iii

6 ^m%wmm^\m^m&*mm M PGIN ( JRNL DB NTICIS TERÇ-FEIR, 4 DE DEZEMBR DE 08 NTS FRENSES FR TRBLHIST rs ts prfris n Tribun! c cisõs Fr Cívl Criminl rui nus i, di. wwtvjà )0 BETD C5IH* UlilINÁli CM. JI VI,»* llr.-ur... dr llubr* ÇrpM* j, 000 INitn.luv UM. l.ind. Itinlr h«i«h. N-ii»- i.iin prvlllint. Unnim. Ill.rn* «....»» ll :i:;í _ mpr» l»*«lf i.imt. Ngrm» «" tm, pr v.ii».». unnim, s3.i>:t mpr jrg J.i»-. Filh* Nii» tmr rm nliwímnt. Unnim. í;3.i2h Bnt* P«,. "- tnl Prir Ksrl, Cn» vrtrm Julgmnt m «it» RUncI», flm..rin Mllsl» l.ihh Infnnnq»»»<> «JU»,,"V JJXCUCh Criminis iln il- Ut, «br h pçlnt m çncniru rlhl ts PnltnU. ri list, n tt«..dlintiv, iii.nl iiiutlv lgl itu sr rmlhlm.nl». Unnim. «- «Ti límpi P,.- -Imlr dn lmid Drrt, N linnrnin cnhlmnt, Unm* m.,,, 2:.90 Frnc P, Ju litimin iii.u.rlnl. Murrm crmi Unnim ;*..2" Snt» P. rnimót P». Iltlr d put, n figur, pr ngnn, gj;87ti _ Plmltl l.t- Fllp Jò»é Cury. di. li...isft» nrlmlnl,2.83 Snts. Pt, Nlsn Ublrjr. Nft tmrm cn* nhlmnt qunt unificd pn. jll.scii.iiibi.tt.-tml *0. ntôni llriiiinilr Grci, Nvrm rm. Unnim Kil.]<)*( lil Prt P. Frnn <ir.ll Filh. Ngrm rm. Ur- I. 23.9» C.s Brnc P. J.i Pirs. Ngrm rm. Unnim. ;i.n CÂMR Civm, -prlnçcn MBl Mirim pt. nu (l.iruth, su imiüir ntôni llrnullnri s Sunts. pl, Jsé Vim M- m. Julgrm prjudic grv n mit prcsflò ~ nic,:ii;ini prvimnt pi- Çtti pr vtr.l unnim 39:935 SS Jsfi Hl Trt p. Guncl Mlt. pl, Mllm Mussl. Ngrm prvimnt ninl.s» plçcs, :i7.r,n Cntiidll pts. Dtrc Nrl Srrs, Sr Nri Brrs, mnrs pulicr* n rtist pr hiiii mi Crm-n rild. pl, Bndit Nrl dn Brrs I micr rid u piticil prsntd n t Juiffmnt, pls utrs pclnnt.i rpltdà prllmlnr nulldn d sntnc, fi dlnl. rtiiv ptiçfli 4.0 Bnnl gls. Álvr Vitl Brll su mulhr. gdns. ntôni Xvlr.Srs nu mullir. Ngrm prvimnt. grv d» InHÍrümciiti Cnchs gls..t0i0 Flrmln Cvlhir utr. gr. Juiz. Ngrm prvimnt. «^ VRS CRIMINIS 2. VII Mnl fns Muris. prcss pr frimnts lvs, fi cnn i mss dctnç&, 4. VR l.iiuruç íldrlgubb, vldl vlc J.sfi Vchl, cuss stlint, fritm cnn.* 3 ns «l rclusft; rtur Mrir u Hnrlqu Guntzr Smul Bbinvlslcl. cuss st- nt, frm cnns 2 ns rclus&; Mnl ritnl Itlblr scr.srr, prccssnílns pr hmicídi culps, frm cnns 2 uns rclusil; prlcl Kdrlgus, cus frimnts culpss, fi cnn. mss dcténc&. l. Vlt.Tii Friínn, prcss pr furt, fi cnn n rclusã mult tli 600 cruzirs; Lcnll Mrin, prcss pr rtjcptç&ò, fi cnn 2 mss tnçã; Cllbs Brrs Ernst Dmtngus, prcsss pr sslt rubu, frm cnns íi mhs tnçã;.tsc Mrtins Nv, prcss pr trlmnts lvs, fi cnn 3 mss (ltcnqã. 3. VII Ugut T. fi> III, irii.-«>>»<t<i» p.r «,iil.i.m>i». fui iiiniliiin.li.» Cl «ll*» I pri».» M.ll.. li. i.. içt.. Ilh iihl".i«pur uu. ininunl u júri Km ttttl d» Tilliiinnl Juii, u-iiiiniilii Mil. M i.r.l.l»»- t.» d»»r, «min.» il«hl, *.«*» i!» mi,...,.,..;. «..iiitu ;.r..i.iutr i, rr. Nlltnn Hllv n «irvl!» is.tlvli n -fr. lni."l Lur-i, I» mui Jiilgu...» Miir«.«lliii CUllnb» Prtir K»li»U«ii«I*- ilrnn», riinil»» <l> Urcni, n di II liinln it nn, liir vlt du í ln.ru», i» i. ii»..." 4*5 dn ru iinmirii lublr, IlhKlISNlIlU.I»» Ur* I"lru u* nur.!» PdruB. Dfnríin»» réu* <>» «" vgs ur..» <!.. I.ivwdp «.run...» d Bnrri Cnslh Bntõnç frm pl fthn i.u Dcisõs ntm prfrids pl Justiç Trblh m Sã Pul ndin ui. d" llutltm s c I.td., Jr. Hlli. l», IU «TH r. HU...0 Jr., lti.r.-l lllb.il» d Silv, Ittil li.."m»! - r.ir, J..»- Mrtin» U»», Cir W.rn.-I( S..u«hllv. PJHvt Urb».. pr. Pírruçt. nnr sl vl». bslvu r»!vm. pi rnnh mnt ^ lbltlmã fi própri. VRS CÍVEIS.,. vu:. - Dcrtn n flnl d" Hld llld. stub- Iccl n»t Cpitl! rtn ipj r. ri pr rku Utl»tã Jlnul <,>r. "> d Silv; Julgn pr """V" qn sistênci d ncll» «" pj...vid P Prnlíc d» l,i,il;i Nvs c I r.,...n««ll Muniz d.. Suz: Julgn pr sntnç cõmp»lçll i.""**- vl n çft d«n» pgt. mvid pr J»tó Nscimnt Mi- h C dr. rlstl* I.r Tl; trmlnn dllign l n.. ÍMPj mvi P«M»- nl Mi. rtinb ltll.lr c J.» Mirnd; hmlgn s P»r- (ilh.ik lis Invntáris Prim Kxpntdd crl.l n Knl Vrgn» Cvlhir; ldin lvntmnt dppsil n cnlgnçtt rqurid, l nntr Hl.ld tiliê c d. Mrt C. Cst Durt; 2 Vr Julgu prcnt çft rdinári ntr,l(l,lu _ gstinh Mnl u- Ir.iH uréli Gàlttli 0 Vr Julgn prnt çftò spj qu I.ulz Klllllu invu c líml- U Crlvll; Julgn Inipruci.- Impugncs flts rcdlts dn I.vy & Prtl 0 Mnl Srg, n cncrdt prvntiv Mrln» Czzn; Julgn prc. nt n.;ã mvid, pr ntnl Prs Mrn c Jull Mnnlil III Prim. Vnrn» Pits dn Pnciuln Ncinl Julgu prc, t r, pdi mnd sqgurnçu ümsll S. Exprtr "llrsx" S.. cj lfng Snts; Julgu prcut pdi mnd sgurnç d Ci. Pr Chvs Exprtr c lfng Snts; JiilRf.u lmi.rnt pdi mnd sgurnç lzlr lvs.» Snts utr c Dlgci Fiscl Scólnl Tãubtô Rglnl t Cpitl; Julgu Imprcnt ncft rdinári qu Industri Gãsprln S.. mv c Fznd Ncinl. V.ir» Klls dn Fn/n.l M.i.ini.l Julgn Imprcciil x. fiscl qu Fz. Est mvu c Puul Viir; Julgn prcnt s xcutlvs c Ilnfl Giòrgl utrs! rti-iimn m rcurs ftrv, cisã prfrid n uxcullv c S.. I.iitfll. n.n Vnrn dn Kn.llin ds Sucssõs Dfrin rgitr civil Lázr Rdrigus; frin rtificçã rgi»- tr Qullhrm Gulmril»! (lófrindó rgistr civil Jsé. f Islil Lim; frin vnd n lnvntrló hüncllá l.unzinn I.unibrdl. -Ln Vru du F.iiiiili.i Jns Suucsss Cncn èmnlpcft rqurid pr J- BÔ C. Kllh; hmlgn prtilh n Invntri du lhn s Snts. S.n Vnrn d Fninllln d» Sucsss Julgn líb- tu crr 0.500,00 n Invntri lfr gstlnh ds Nvs;; clrn xji \t»«. ui; c.vu.mtj l.i _ Vinl. I.i rdlnnlidn livir» i".!. ri,. 9u nd...i.i Ntltrl» -I* luilu8tii.it Tint* Urpl Pr»... «l«t«. 44 _ cm T.. * ntôni RwurrtM» Htiiiu» i"> vndinui Tri Ctnip* Mlr»» Muni.»» i:i«i«* "ui* -. Prntpi Hliigtriun i»nj» * i.".» Clr»r* Pr. cilcnt. S. l.n» lünuhl x l"l<- VI» llrr* CmrK» Pr»-. nt; Nll Frirn x l.uu y.iinm _ Prut*) ntôni c. Mivu x Bmpr, ut» «mibu* VIU Hiiiubuigusii Pr- 0. nt, 7,n _ gtlnh l.irx I ut» Mcânic llmc Prcnt, PUTM PII HJH Trlbiii.nl ItBliinnl Vl.-n. t BtUl* *.Vilrljli l.»..i Cmp*. Plçft «Tclg.iu rt. Pdr x Kugnl Bhl.....itrus. Hlnd. Trnb. Ind. Crn* * Driv» Pri X Pul» Ht». ii.lrd x (Trigrlfl..> rmi.ur Brll, Ind, Tcl* H. J.i.í x prld Ccstrl utr. Cihii rt ntig x Itulf Ilhrnt. -* (Jiu. (lssy liiiluiilrll B,. x J...» ngl» Hlz. J»»6 I»ld!» Cstr x Ci. Dc* (tnt*, Bilvr* tls H.. x Elthr Edlth Stiuntls. svl Dl Clt ulr x Griihcl Mnrln. Empr- «Cnstrutr Univrsl x Sl. vr Hccl..ll.llln» («ulllnifi.»..» 3,00 Pdr d Cunh x Cnstrutr Irnvls S. P»ul H.. 3,0 üctcltl Vlliu» Snts x Cmrcil * Industril Mntn S.. 3.lt Ituhcn* lirb x IrmB* Smri». 3,00 Jquim PInh Smpi X I.lt.F. Mtrzz. 3,00 Brtlir.ò Cr Mrchn x ltfin. Milh Ilnisll H rthur I.n Wltr utrs x Ci. Hrns Cmissári Exprt, d.ir Cbrx. _ 3,40 Ircm Frnns Fritus x Md» tlntld. 4,00 Luiz llmblilnl x Ctnlfll Gullhrm lilrgl S.. Dmings Brbs x 55nò Plrndl u- H Klsm Bctl Iln x Illmlr Prclr d Cs- I. 4,40 ntôni Gm» x I.lt.F. Mtrzz. 5,00 Ctn Dmings Crlstnlrl X I.Il.F. Mtrzz. 5,20 Cândi Jquim Brgs x Pdri Cnf. Vig 0,00 Jsé Mri Silv x S. Urs!- lir Cnst. Civis I.td nglln rturl x Ct.rt.im Frnc Ilrnllir S.. 3,30 ri Prir d Cst x Ill Trnsprt-t érs S.. 3,0 Vnncl Migul s njs x Crâmic Scmn S.. 3,50 Jsfi Frncisc Pul x Br Rsturnt Nss Lnch. 4,00 ss Frg X Fbr. Cfrs Unl I.td. 4,0 Jsé Prntl x D SImnl & Plnl I.td. 4,2) Dmings Mssls x Dr. Miln Ntt uréli Us Snts x crvln.» Brnuil S.. 4,40 sóri lims d Silv x lxndr Muqul.,50 Jndyr Cst x Dr. GU Spllburgli. 5,00 _ li- U D r x rstltlcl Mri Mrgrid. 4. 3,30 Frncisc Clv Rui* utrs x Pisr Flrm. Mri. Flllp rlll x S.. IllF Mtrzz. ^ H,00 Frncisc (Slvil x Ci. Vidrri St. Mrin. lcis I.inl.rdl x Mnl lvs d Cunh. 4,30 Mnl s Snts Mirls x ntôni Mr- Uns. 4,30 Hu Mgrl X Frigrífic rmur Brsil. 5,00 Luiz Suz Brrs x Dnil Pnrrgl. gulnl d Silv Rdrigus x CnstrutrCmrcil Ind. ntn Wl 5,30 JS Tur x ntôni Urbn. Nlcl Vdrfll x Emíli Vll. tint usfrut rqurl pr Jsfi ntôni d Silv; hmlgn clcul n lnvntrló Cnsul Prlr Dit; frin rtlflçll rgistr Vlcntln Suz. i!«l.llljl... Iflllll. ll VV m. Pnli.i...«.....i.-ii * fr..... «. jí.i.. -iriini.lii l. mim du iiurrii* * rln rillvu*...". irn * ri., i.m-i» l,.t.»,,9 iiinu Itvniil * Ci, H««uri* ií, * n Inilutrll, M»fl».:»..., m* 8 II.r... I M, l>. Mrtln, U.s " Kugnl l.iipx» l ll*r n > il» Itrtl d > Nrl», Cl». Vldriirl» Hi. Mrin * ug.i.i» CrwlN Gr. II,u burdtl PIrj * TMlgtm Tiiili» H...;. l.i." J.iiln ll«i:n«r nulru» x Ci. Ind. Tlntn Brpl H...ln. Hnnl»» Hnu.ii x...hl..-...h /..iiit.i.i 0,5 ntôni Mrir X Kr»nl» Plrni, 0,3.) rriirln.l.iliridu U»s»..ll x Ci, Ind. Frr»» c» lf»j Grinii» Wndllnt x Fbric Vulfi Crl Multr. lu.5 _ Jnf. Cândi luibu x Fnrln & rn..00 ntni» Dnl ulr». X D» Mm in... B.. nuin M ir. tliin Illii» «ulr» x Fnbr. Fis Tl» Hi. Clr l.ld. _ 0,30 Jiuln Prir H0U8. x Cin. Fbril Brnslllni Ln», 4,00 Clulllnr ni.-nl» Cunh x Ci. Nltr Químic Brsilir, scr Jus Pul x.ls» F!!. ptl. in rlgrlflc Wilsn d» Urill x llnln d llvlrn. Sbiistm» Lps ltlbir x Ci. Mtlúrgic Bnrhr.,30 rtur Ngulr x Cnntrulr Pul lix S.. ltslln Tsnl x Viuv Slvr Mrkwlc*.,45 mll.ur Clln X Cl». Hrcbn Mtril Frrvlrl. 5,00 _ Frigrífic Wilsn Brsil B.. x Gncl Mrtins d Silv. ( Rimun Rdrlgus x Escr. Cnst. Cm. sunçft & ruj Ltd. 3,45 Jli ICIb x C.M.T.C. _ 4,30 Frncisc Prs GU x vlcl linch Ltd.,30 Czrl Lim Vr x Pdil Cnf. S. Pul Ltd.,45 Rldã d Silv Tlxt x Institut Pssy S.. 5,00 Pdr Nvrr Pr» x t Runid* Ernst Trlvl. 5,30 Rnt Cprlril x Ci. Tlfnlc Brsilir. 6,45 Jnll Zfrln x Flcft Tclgm Sntn S.. 0,00 Gtull Supln X CDIQ. EDITIS Cn.ntrutr I.lri*ucim S/. ImuII* tu* Nr», ««I...I»...«CHMD Dl. CPITI. Dlrulrl», >.! > «iu vl»t» rmluc...il.. i.«-.iii. iiici» (i«i i Ritrtrdinrl, lliinil m,, Julbu d» nu, cuj l f»l ki. uiv».l.i n» Jun» u Cmrll»h «.* 3.903, m»0»».l (I ll d., gst d.. 9 > p.ihlli.rd* n "D» ficil,» l: i.ni 0 "Jrnl N» l»" «I» illn > 3 g- 0 d* im-., iiv.i...»i.i", cr.nvlil u ni.!...-» «.-lui.. -..U.-ri.... n cll, k ru I.lbr» llndr, 5(, 4. n* dr, pgmnt d» prst* çtis crr.,0.»i.->.r.--, -, su* r ttm.,(l\ I «ihl. I.Vir. (J».. ). *. i>..: H...0 ii qu cm* prn n( :. prcit^fl, Incliiklv, n trrni..... li!,»-.i.» tm* n mbl«>l* (lrnl.;<(r»rdlnurl iniii* i.-.d. cim, ntr.,/.» d* 30 (trint) «lln* cntu» d primir publlcç& prsn- ( n "Diári ficil" Us* tn,.-,,.,. i.l.nii-,,. tmbm s Btilir lniit* ftu* rm pgmntp prstç.vi r.nlii,.i. nt,... d vlilrluld.id 00m» ilblcl pl urt. 25 Etntut Scil» m vigr, vn. n-s 0» prstçã 50 (i.siii(n) di* pus publlcçftõ prm n "Diári ficil" s sguint», uitvmóntè, 30 (trint) m 30 (trint) di, t& finl, sli pn ds ficrm cnstituís m mr, n trm d li. Kil Pul, zml.r 98. Dirtri, Cnstrutr Mrgclm B/. Dr. lxndr Fntn Illlr Dlrir-PrsUnt (3-8-) ENCDS Sinps di Bx Turf EsprT Tu n JRNL PE NTICIS Sds Gutrmnn, S.. Sil cnvid» s snhrs nclnmns d SEDS GUTER- MNN, S.. s runirm m nssmblói grl cxtrrdlnri qu trá lugr n próxim di 23 crrnt, às 4 hrs, n s scil, ts lmd Ig n. 38, ílm librrm sbr prpst d Dirtri rltiv. ) quisiçã Imóvl mquin pr Instlnç scçü lndustrll; b) à ltrçã prcil s sttuts. Sü Pul. IS Dzmbr 948. Pl DIRETRI: () rnld Hnpt Dirtr. (4-5-6) mvimnt du mrc, ntm, mi difriu.lu..huu- (Uu cmlnld im Kciniinn firul. clm «Kcnrnllx..-nii m Snt» itilviu» Intimi* ik*»t pcrliln cm intim pilçh uutrriur, cnllnuiiniln» xprlddòrí r* Irli, luv.ifirinlii..,tiil;iitiriiii. iiullspiisvcl mrn cmpltr» lt» mbrqui mui» urgcnti, ulml cn* liminniln n iircfrrcncln lncllmuln pnrn» cfés liu blildn, limps cm tip. iiicsiiui crrr nn trnnt s n* Irrus dlrtãl, qui* cusrvnrin luisc» prç vlrn. li n ncrrmnt pri õntrlr. I. Nv Yrk, ciilrut "Snti" fcdiu cm bix n 20 pnl», m liliru, u crc 4,80 rm sr 00 (pills, n nss cmbi, ngcis fl.000 sc». nv cntrt "S" rxlslru nlln I Hl pnt», rm libr, cm nckcl» dc «i.lüíl) sc», u máxim 2,40 m sc. * * N lgdü, ii BiluçS mundil prsnl prspctivs mir prduçã..sgun Dprluinl griculturn W.isliiniün, n pidiiçü mundiiil lcnnçur cm ltl 9 qus ÍI0 milhõs frs,.i lilirns ps, u 7% mis (pi ti prduçã cnlculdn pnrn st un, u sjm, mis dc I milhõs dc frs qu ss vl. mrn mundil cntinu, prém, cm npiius ligirs scilçõs. Em Nvu Yrk, trm rgistru ntm li ii 8 linixu 0 pnts, m libr, u mnxim scilçã qu nã tingiu 70 cciiluvs, m rrb 5 quils. Ii rprcussã, m nss mrc, nfi fi dikii dc nt. trm du Hlsu dc Mrcris nã rcglstróü ngócis, ns trblhs dl, cin s prçs fu- (tirs dc 0 5 cntvs, pr 5 quils, cnsrvn dls. pnivl n psiçã ciilinii c s prçs ntrirs. * * s vlrs rgistrrm ntm mvimnt I.9H.337 cruzirs, cm virtu dn rgistr dc is «runs lts nçõs d Ci. uxilir rmzéns Gris, rspctivmnt, tituls, s mdificçõs qu s vrificrm ns mis tituls, nã frm digns nt. * * s cris nfi sfrrm mdificçõs di,nns dc rgistr sbr psiçã d smn ntrir. mrc milh cntinuu frux firm rrz. LCD t* mri. Cntc 4* HU* ltl Urrd» ii». d* u» Pul». NTnT -n* t«.l.«..l - ll DtMmbr n n; J...-I...,,,,,, JU.fl N M»rç Í07.W MI.M Ml. IU9.IH) IH. II Jlllhl) I!fl l.vl.tl utubr c. vi!,..". H.-i;i I.u Kill/.!.,-. N l...»- N DI 8 PGMENT FUNCINLISM MUNICIPL N HVERÁ CNSIGNÇà EM FLH D«S DESCNTS D MNTEPI Tr qu funcinlism municipl pss tnr às spss cm s fstivids Ntl.* Jnir, scrtri ds Finnçs d Prfitur, Pulin Btist Cnti, trminu qu pgmnt s vncimnts mês zmbr, sj ntcip pnr di 8 crrnt, vn bcr íi sclçã jã stblcid. Mntpi Municipl, pr su turn, cnsirn qu s funcináris, pòr csiã ds fstivids fim un, stã sujits spss xtrrdináris cm su rçmnt, trminu qu nã fssm cnsigns m flh, st mês, ts s scnts mpréstims, hiptcri utrs, cm xcçã d tx cntribuiçã Mntpi. PREFEITUR MUNICIPL Cncssã bn Ntl funcinlism municipl E qus crt cncssü bn Ntl td clss funcinlism municipl. Ist s v ft J4 tr vrr Cntldl Smpi, rltr d Cmissã Justiç d Câmr, d prcr fvrávl ss cncssã ts s func!nri3 práris d Prfitur. Entrtnt, cntrri ti qu s sprv, ss cncssã stá cndicind sri d ftrs qu, pr crt, 0 cncurs ds vitrismnt Srá n próxim ming, n rdçã JRNL DE NTICIS, últim purçã ppulçã pulistn cntinu vivmnt intrssd pl sfch crtm É grn "trcid" s cbs litris, s vtnts s própris rtists intrsss utrs nts Bls pr "PR" cminh su tp finl gr já pms dizr qu, stms n rt finl ppulr cncurs ds Blns «PR», pnls n próxim min- CECl DE LENCR já cnsuiu 5.49 vts Li cm tnçã dlrcç& d Fbric Vltri trn public, pr nss Intrmédi, qu Bmcntc cncurs qu ci Instituiu cm Sil Pul, pr lgr "qul sri mis quri rtist rdi pulist", trminrá imprctcrlvlmnt n di 9 zmbr próxim, pis s D- Is "PR", cntn * figurs ts s rtist* sn.- íl bnirnt, cntinurã sn vndids ns mpóris c mrcris d Cpitl. B Iss pr qu ts s hbitnts st cid Intrir pssm cmpltr s álbuns u Inicim utrs qu râ trcdns pl finitiv, qu stá ricmnt ncrn cm tds s fts rusucs s "str*" "strl*" nss rdi. g rlizrms ultim purçã, pr di s prclmr vitrismnt «qul srá mis quri rtist rdi pulist». Há cinc mss qu crtm fi lnç té hj Intrss pulistn pl crtm tm bci ritm vrdirmnlt scnsinl, intrss ss qu tm nt cnsirvlmnt nsts últims dis. E JRNL DE N- TICIS, qu tm git mvimnt crtm, s inici, insrin m sus pgins tds s infrmcf.s intrssnts rspit, stít stisfit cm rprcussã qu cncurs vm tingin, pis, l vm mnstrr qu S Pul jmis ssistiu rlizçã dc mprndimnt tã simpátic, tã riginl tã ppulr m ss. D ft. Muits cncurss tm si xcut nst Cpiti, ms, nunc ninguém ugitu fzr lí.;á ntr s figurs nss rdl, psr c rdi pssuir milhrs ficindusl Fi pr iss qu cncurs ds Bls «:PR» mplgu cntinu mplgn milhrs c pts rdi, qu stã vtn trcn pl vitri su rtist prfri. Cncntrçã s funcináris municipis Cmunicm-ns: "Cnvidm-s ts s funcináris cmprcrm n próxim di 5, qunrt-ílr, às 8 hrs, n rcint d Cmr Municipl, i ru Libr Bdró n. 373, qun srá ntrgu prsint Lgisltiv Municipl mmril m qu s srvirs municipis trduzm s sus rlvindlcçõs, n qu tc prjt li qu rjust s su* vncimnts." QUEM VENCEK? MN- TEU-SE- FIRMES NS TRfcS PRIMEIRS LUGRES VICENTE DE PUL NET, SVLD CLFT E DIR MRZN? E cm stms ns prxlmnn ming, tds s tnçõs stã vltds pr s rtists qu vm s mr.- tn ns trs primirs lugrs. Grntirã ls sss psts té tp finl? u surgirá lg surprs snscinl. vis imprtnt Sgun cmunicçã rcbld pl rprsutnt d Pbrlc Vitri cm S& Pul, visms ts s lntrsss qu pssuírm álbuns ds Bls "PB", s quis flt «pns figurinh rtlst pr cmplt-ls, qu pm cmprcr à ru P. Sus, 47, 3. ndr, qu rcbr Tlls brind frci pl cncitud firm qu lnçu vm mvimntn snscinl cncurs qu» lgr "qul mis quri rlist rdi pulist". vlln brin qu n* rfrims, crditms qu t* Bbm qu 6. Entrtnt, vms rptir. Trt-s d* ric álb, luxusmnt cncrn cntn ts» rtrts s "strs" "strls" nss rdi, cujs ftítrfls s& rtisticmnt cnfcclnd. Tu Iss nl é mis qu bl bnlílcçt pt* cncurs, sn qu tl rsluçi vigrr» té 3 d* zmbr st n. prvitm csl& trtm trcr s i bun* pr utr luxusmnt ncrns. Nl tm Imprtncl s nls fltr Clgurinb. V buscr m prd d tmp v*u* brin d Fbric Vitri. r,..;./,!. -.. " BLT JÚNIR cus t mmnt.764 vts LCL DS URNS s urns pm sr ncn* trds ns sguints lcm: Rdi Bnirnt* Ru Libr Bdró, 6S. Rdi Rcrd Ru Quffitin Bciúv, 22. Rdi Sã Pul v. Brtgir Luís ntôni, 670. Rdi Cultur v. S& Jã Rdi mric Ru Cnslçã. 66. "Emissr» islius" Tupi Difusr lt Sré. Rdi Pnmricn Ru S& Bnt Edur Glvã (distribuir ds Bls <PR») Ru Pul Sus. 47, 3. ndr. N JRNL DE NTICIS xist m nm à diipsdc& d** Ifltr. n5 rcbrá prvçã unnim d nrs clss sss srvirs. Sgun clrçõs dqul dil, grtlficçã srá cncdid ns sguints prprçõs, pssívis, n ntnt, mdificçõs m plnári: 60 pr cnt pr s qu prcbm té.250 cruzirs. stn qui incluíd qus ttlid prri: 60 pr cnt pr quls cujs vncimnts s fixm ntr cruzirs; 40 pr cnt pr s qu rcbm ntr cruzirs 30 pr cnt pr s qu prcbm cim cruzirs. Impõ rstriçõs svrs, prcr vrr pssplst, qunt ã cncssã bn Ntl, ficn l xcluís funcináris cm ml n srviçs, s qu tivrm mis 30 flts Injustificds, s qu gzrm licnçs suprirs 30 dis, slv pr mtiv m* lstl, finlmnt, s qu s chm cmissins m utr* rprtiçõs ficiis. cncssã bn, pr utr l. implicrá n rtrdmnt pr três mss, d rvlrizçã pdrõs funcinlism munlclpl. Nss cnfrmid, nt qu pssri vigrr. jnir pssrá tr frç li prtir mês bril, prqu rfrç vrb stin àqul grtificçã srá spndi n grtlflcç&. Visit cngrssists Estivrm, n tr ntm, m visit grcimnt prfit Miltn Imprt, Inúmrs prticipnts VII Cngrss Brsilir Higin, qu s rliz nst Cpitl, qu fr prmvi pl Scid Brsilir Higin cm pi gvrn Est. CFÉ PUBLICÇÕES "REVIST D CFÉ" _ ns n. 4, crrspnut s íns utubr nvnibr, ss utll bm ílt» publicçã rvlc d lvur, mrcl prpgnd nss principl prdut, frtmnt clbrd * Ilustrd, trzn s sguints scçcs: cnmi finnçs, plític, dministrçã, scil*, cr. çs, lr rsidênci cncurs d "Rinh Cfé". "VIÃ" Nr 65, müs utubr, vltu lrulr, nvmnt ss Intrsnt rvist qu *s dlt» n Distrit Frl sb * usplci» Ministéri d rnutlc. brign frt nticiri ts s rcnts Br- «. "vltt" * situ cm vicul mir prxim-l ntr s pilts pis, bm cm rg difusr d vid * rclubs Brll. "INDUSTRIRIS" rgil ficil I..P.I.. public blmstrlmnt n Distrit F. r!, pl Scçã d Divulg- Ci, cm clbrnçb d Sub- cç& Dsnh, sb rlntçl d chfi gbint d prsidênci dirt uprvlsl d prsidênci. Nr I, mfi.» utubr. i. 67, ,00 03,00 Pch , , ,85 22,39 2,94 NTBEG DIRET DI» 3 Dzmbr 9,00 9,50 Jnir ,5» Jn. Junh , Julh z Jn. Junh ,00 03,00 Mrc: list vl. Vnds n dispnívl Scgun Sindict Crrtrs d* Cfó s bs di frm d sc smn ttl Mvimnt c»tllstlc: * ntrds d ntm frm ds môx scs scs pssn s mbrquês pr scs cnstn * -.!.vtcncl scs. psspnn rçrm m ncs* s spchs frm sc». Prçs n dispnívl Tip 4 Cfés mls Crt 94,50; Durs Cr» 89,00. Tip 5 Bl rt 8,50. Mrc: Clm. BLS DB CFB DB SNTS (Pnmur, 3) CNTRT "B" nt. Fch. Dzmbr 64,00 Jnir.,...,.. 07,00 Mrc.....,»... 67,00 Ml....».. 67,00 Julh ,00 Stmbr Mrc: Prllz. Vnds Vfm hnuv. CNTRT "" nt. Dzmbr ,00 Jnir....,.,.. 97,70 Mrç Mi 98,70 Julh Stmbr Mrc: Clm. Vnd: n/huv. TEKM DK NV YBK (Pnmur, 8) CNTRT "SNTS" Fch. nt. Fcch, Dzmbr 24,75 24,55 Mrç 23,60 Mi 23 Julh.. 22,50 Stmbr 22,06 Mrc: Estvl. Fchmnt: Bix 20 pnts. Vnds: scs, CNTRT "SNTS" (Cntvs pr libri Fch. nt. Fch. Dzmbr 25,80 24,66 Mrç 25,30 25,99 Mi , ,35 Julh 24,90 25,20 Stmbr 24,80 25,00 Mrc: Estávl. Fchmnt: lt 4 0 pnts. Vnds: scs. DISPNÍVEL EM NV YRK (Pnmur, 3) nt. Pcn. Tip "Ri" n. 4.. Nm. Nr. Tip "Ri" n ,75 6,75 Tip "Snts" n ,25 25,25 Tip "Snts" n ,00 J5.00 Tip "Snt»" n. xt. ml 29,25 29,25 Tip "Snts" n. 4 xt. ml 27,73 27,75 Mllds Ctçõs cfé n mrc Nv Yrk NV TRK, 8 CU.P.) S s sguints * ctçõs mrc d ct trm, hj, n Bls Nv Trk: CNTRT "D" SNTS (Bs tip 4): Ent. m: Fch. F.nt. Dzmbr ,75 Mrç...».., 23,60 Mi...».,.., 23,00 Julh 22,50 Stmbr 22,06 Dzmbr 2,62 Ttl vnds hj: 2 cntrtb ( librs). CNTRT "" CFK* "RI" (Bs Tip 7): Ent. m Fch. F.nt. Dzmbr ,80 Hmngm à imprns rpublicn spnhl Rliz-s, hj, ás 20 hrs. n slã fsts Grêmi Drmátic Hlspn-mrlcn, ru Gsmtr, 738, hmngm & Imprns rpubllcn spnhl, prmvid pr grup jrnlists 3. Pul. Flrã, nss slnid, ngnhir Hrt Brbs vrr ndré Nuns Júnir, studnt cric Em Durt is studnt* pulists. M irçn 25,30 Mi.. 25,3 Julh Stmbr, 2,8 Nfi huv vnds. CMBI 8. PUL Durnt tiblh. n Bn* Brsil fixu s gulntw lt ds cmbi: Cmprrs: 8 Nv Tr- u Buns lr (cnvêni vlt, r** u cb)..,. Lndr (prnt).... Sntig (ps) liuns irs (ps).,, Mntvidéu Cpnbgu (cr).. Prl (frnc).., Estclm (cr).,.. Bruxls (frnc).. Brn, vtt Llb. vist Cr chc» 8 3» 74.07, , t.n « » Vnrs: 8 Nv Yrk u Bun* lrs (cnvêni s vlt, ér u cb).... Lndr (prnt).... L P* (ps) Buns irs (ps)., Mntvidéu Mdrld..,, Cpnhgu (cr)., Estclm (cr) «, Bruxls (frnc).,,, Pris (frnc) Brn, «ist, Lisb, vist Cr chc.... Prç ur: - rs Cr» » ty 8, ,5 3.85,54 8.7, » S t.2.09 «.42, , , ,44 Pr cmpr-. «rm*. TÍTULS S PUL NECIS RELIZDS pólics 500 Unificds 35 Im 85 Im 2 Im 300 Est. Frrviáris Im 470 Im 840 Im Est. Ri. Sul Rv 279 Unifrmizds...,. 60 Ppulrs Em Crt 020, ,00 625,00 082,00 084,00 680,00 679, , brigçõs Est. Cfé Fris urrt , , , ,00.000, í..,,, ,00 00,09 00,00 00,00 00,00 QIHPÜMIVIH...!.....I-.»», i, 4, l/i u 5/6 6/7 7, M»i! *»t t D II MM ilm íli M MM 3"!.W ÜtJN t H f»* 7* IW.I iiun 5,05 tísfit ül»,.. iilm *.ll M V0I «II I! Vil»IM III». l. lilm miim BLS DE MERCDRIS DE S. PUL CLSSIFICÇûK LD BM PMJM, PK TIPS D I." mrç n 0 dc dnwmbr TIp» SFR 07 Fr» «Jull» SFR IMH Fr» Quil» Piirriitiirii 9(7 9( /4 B / , / / , , , ,00 0,0 0, ,94 2,08 7,40 28,84 3,7 I 30,83 35,82 0,0 2,70 7,4 7, ,65 0, , ,05 0,03 Tt I ,00 00,00 MVIMENT DE CLSSIFICÇà (ds «ujlts rtificçõs) Di -2: n.huv Di 3-2: irhuv E X P R T C - 9 t 8 (D cr cm s crtifics mitis pl Bb Mrcris Sfi Pul). 65, ^ , , , ,00 70,00 7Í.0 7,00 78,00 720,00 352,00 69,00 69,50 70,00 72,00 Ltrs: 40 Câmr B. Mnl 76,00 çõs: 249 Ci. Pulist nm. 68,00 20 Ci. Exclslr d» Sgurs.200,00 20 Emprs Gin ds Clnm S..000,00 30 Ci. Rchs Btlnss.000, Minh Sntist.. 260, Ci. S. P. Jprgt prf 70,00 73 Ci. uxilir d*. rls.000, Ci. uxilir. Gris.560,00 09 Bc. Itu c 80%.. 30, Bc. Mrir Bl* cm 30% 98, Bc. Mrlr Sls lnt 08, Bc. Brsilir Dscnts 20,00 70 Bc. Cmrcil.. 300,00 50 Bc. Pulist Cmrcl 80,00 70 Bc. Brsilir Dcnts Elt. Dbcnturs: Ci. Cntrl Lndrin.. Vnds pr lvr*: pólics Unlfrmlzds prt Trm: pólics Unlfrmlbds (llq. zmbr, di 3).... pólics Frrviris (llq. mi),. 22,00 680,00 885,00 CRÔNIC DIÁRI D BLS DE NV YRK DT I CBTGEM Fr» Quils II EXTERIR Frs (.mil,., D -: D Em Ttl fi.209.7) PERNMBUC (Pnniiiui, 3) nt. Existênci... Entrd*... Cns,,. Exprtçã,. Prç tip 5. "MTT" cmprrs. Prç tip 5, "SERTÃ" cmprrs. Mrc: Estávl rrf. Z Pst Inscriçõs D..S.P. cb sr Instl, tt ru Brã Itptlnlng, n. 24, 7. ndr, sl 702, tlfn , Pst Inscriçõs Dcntçã D.6P. NV YRK, 3 (UP) Bls Vlrs trnu-s irrgulr pis mi di hj, vi tis trnsçõs pr prvitr-s d lt rgistrd n pci d mnhs, qu n vrd cnstituiu prlngmnt d tndênci bsrvd n sáb. Rcglstru-s mrd tivid, mnlcn-s nivl vnd cm milhã çõs, pl décim di cnscutiv. s tituls ptrlífrs utmbilistics fchrm irrgulrcs. s títuls frrviáris stivrm m lt. Rgistru-s tndênci grl n lt cm s rtigs cns. s «ris fchrm m li, cm xcssâ d vi, qu fchu irrgulr, s bix qurt "cnt", à lt dc três itvs. lgdã stv irrgulr n sssã dc hj d Bls. Frm ngcis tituls, n Vlr dólrs. 70, ,00 90,00 LGDà DB NV YRB (Pnmur, 3) nt. Pch Dzmbr 32, Mrç 32, Mi 3, Julh 3, utubr 28,8 28,59 Dczmr.r 28,49 28,38 Mrc: p. stri. Fchmnt: lt*, 8 * bix 9 pnts, m Bpt Mlddllng Uplnds ,95 Mrc: lt 9 pnts. CEREIS CTÇÕES D BLS I MIIS DB S. PUL MERCD DI3PNIVH, (Pnmur. 3/ RRZ 00 qullisl mbrl, xtr.. lltmii, spcil.. Im, suprir.. Iflcm, bm,,, Im, rgulr. gulh, xtr.. Im, spcil,, Im, suprir,, Im, bm.., Im, rgulr.. Mrc: Firm. Blu Rs... Ctt R. G. UM rr.,, ]2 rrz... Mrc: Frux, Qulrr rrz, Mrc: Firm. LFF (Quil) D Est Mrc: Clm. LH (Quil) Ncinl Mrc: Clm. MENDIM (25 ks.) Rxtr 04,00 Bm rtgulr Mrc: Frux. BTT - (60 ks.) mrl, pcll. ÍI. Im, l ,00 I.lm, Im, ,00 Mrc: Clm. CEBL - (45 ks.) D Est, pr, 70,06 Mrc: Clm. ERVILH - (60!ts.) CE 30, ,00 300,00 285,00 290,00 275,00 280,00 Nminl ,00 2S ,00 270, ,00 265, ,00 240, n ,00 200,00 205,00 65,00 72,00 20,00 26,00,30 2,00 8,00 MVIMF.NT DK GKItIH KM RMZÉNS Uicrl i- I BSTQUI TUI. jc. u fds. Quils lg. pl Llntnr cucur lfi. mnim rrz hn Pr. nimill, 598 Fr. trig Pur. nup. mndic Fljll Mmn Ml rrz Milh l cr. lg. Q. rz Rsp.mnd ] ,00 60, ,00 75, ,00 85,06 Brnc, rnd Mrc:. FRINH DE MNDIC (50 ks.) Brnc, l... Im, 2. rrs. Mfirc: Clm. FEIJà - (00 ks.) Nminl 78,00 00,00 75,00 80,00 Nv Nm Bic ur.. Brnc, grn. Chblnh. lutrs Im, p. Prná Mrc: Clm. Chiimb& Nm, Jnl Nm. Miiltlnh Nm. Prt Nm Rnxlnh, minir, xtr Im, suprir.. Im, cm., Rxlnh, Prná, Mrc: Clm. LENTILH (60 k.) Ncinl... Mrc: Clm. MMN (quil) Mlud, mídi u grn Mrc: Clm. MILH - (B. Fun* d - 60 k.) mrlinh mrl 89,00 mrlã, Cm 80,00 Vlh ;i65 Nminl 20,00 260,00 20,00 220,00 Nm ,00 60,00 3,00 2,0 96,00 Ctt Cristl. Mrc: Frux ,00 86,00 82,00 99, NT: Est mvimnt 6 r.i.im s ds frncis p* ls Cis. rm. Gris, qus s rspnsbilizm pl cxttd& s msms ÇÚCR»< PUL DISPNÍVEL, dispnívl d liui.n Mr* crts d S Pul, prsntnu- cm s sguints ctç*. m vigr: lâuci.s ds 60 qull) Rfin, filtr...,.. 84,60 Ml, brnc 66,70 rlstcl 6.00 Bmn* Nrt 57,70 Dmrr, Nu.« ,00 Usv, du Nrt..,. 43,9* pst vgí): Ríln, filtr....., Im, 2. Jct,. 67,00 Ml, brnc...,,,., Crltl 53.C Im, 3. l 47,00 EltfíMUUC (Pnmur, 3) (Scs 60 quils) Usin, rf. l...., Im, 2. cristl..., N C Cristl 20,00 Dmrm 90,00 3. srt,, 60,00 Smtis,,,, 36,50 Msnv 22,50 Mvimnt grl Scs: Entrds Ds l. stmbr Exprtçã Cns di Existênci: ncs 60 quils. CRNE S. PUL (Pst n mtur) BRRETS: Nvilhs grs, tip "Cns" Nvilhs grs, tip "Mrruçs" 73,00 Vcs grds, spciis.. 73,00 (ps mrt) Im, rgulr, 63,06 (ps viv) S. PUL: Nvilhs grs, tip "Mrruçs" 60,00 ruçs" 65,06 Nvilhs grs, tip "Cns" 75,00 Vcs grds, spciis.. 75,04 PRCS, EM SSC: Grs, spciis Nm. Enxuts, grs Nm. Im, mgrs Nm. Mrc: Nminl. METIS (Pnmur, 3) nt. Fcch. Cbr Eltrlltlc.. 23,50 23,50 Chb 9,50 9,50 Zinc 8,00 8,00 BRRCH NV TRK, 3 (Pnmur) Dzmbr, 9,0 cmp.; ll,2l vnd.; mrç, 8,83 vnd.; mul» 8,75 nm.; Julh, 8,65 nm. Mrc stávl Dispnívl, 0.3)8 nm. Vnds dl, 4 lts. MVIMENT D CFÉ N PRÇ DE SNTS EM (CMUNICD D CRTEIR GRÍCL D BNC D ESTD) Estqu ntm U Cfé ntr s l. st mês Cfé ntr hj: Pulist Minir Gin 489 Prnns..» Mtgrssns Ttl ntr durnt mis té hj } Cfé mbrc s l. st més Im, Im hj Ttl mbrc durnt ms té hj 39.79J Cfé spch s l. st ms Im, Im hj Ttl spch durnt mis té hj Cfé rtir stqu pl D. N. C. s l. st mês 3.25* Im, Im hj Ttl rtir durnt mês té hj 3.25 Estqu d prç, bj Vnds di : Ms: n: Libr n cmput n stqu D. N. C. NlhU Libr pl E.F.S.J.: Pl E.F.S.: Infrmçíl s 7.30: TERM Nv Trk brtur: lt 25 bix prcil d* 0. *: bix prdl d I. 2.: bix 0 3. Pchmt: bix d 20. Mrc clm. Vnds: scs. TERM Snts Funcinu cm bix prcil Crt.00 lt prdl Cri Mrc clm. Vnds: 500 scs. ENTREGS DIRETS Dzmbr Cr* 94.50: Jndr 949 Crt Jnir Junh 949 Crt Julh zmbr 949 Crt Jndr Junh 950 Crt Mrc clm. DISPNÍVEL Nv Trk Ri tip ,00. Snt* tip 4 27, DISPNÍVEL Snts Tip 4 ml Crt Tip * dur Cit Tip S sm scriçã Crt Mrc clm. ÍV.v

7 TERÇ-FEIR, 4 DE DEZEMBR DE 948 r- r "*3BKT~ FÍSSÍ. -mm.««.. hhí Ttr Intgrlmnt m M n hmôni «pr.nnt.d» unçí d.,mnquini» SfttTB ^" Jr»"nTXS^t* sm ^ZniVdl*3**» -l Eurlpclc. ni cup pr ^««^ Um. P r mulhr» cm Mtdíls, ImpltÓà íriltu» tmp, ntigs, Pi^r.»rtists lllccnl «Unli" prnlnt.m rs ::nrr:--- ^ - «*-* Js cu.nnt Ms. dcil Instnt rctclic., c ci bnd.,. p.r««g^^*"stpv^ntr cnt,0 m. Ut, I, ^^V^&^cm u. TtttfriMn.cr P»r * f"c,^.s: pr dcmnl.u- «cu.gt.cnd línu 0f,c»» ^. I «uj m.pgr ******«s,,, _ mh0j u t:v cm «cu j.,,0. vi ti rn.0i, 5.us ttt_, mm^muwl,,_ - cx-íiiunnt. n. ns us nrrb.um.bt. mrss, qu» QU.l.utr tslá- sublim iinlf.dç6c CNCRRT DI CMIl ii. uiiriihis hji., li* :i hr, -nnnu Tiitrn Munllp.l, «t <l". ciitm. cirlu du mu.l».m n mrllclps.- qunr^ <*«rl Vm. tt llydn mtnu, ríil pl mttr MlBl d cnt,.ii,-l rqucrn. pr BrlU Hdtnwlc». IIQIIKBTU «NIVKB8ITHT HK JÍ0HHT8 llnlvrllrl rqustr IXip.irttttiicntii Cncrlus dn IMt* BCll ç Ci.lHi. ti d llnlvrlsl»0 W<-\ «*i iiiiiniilii I, rlljiir r, n iiuilltrlii du Kiniuld»u«nir..» «".t Mdicin, rçi, cm clubrníii) list lns níbl. - SS iâ&? r,s V/s"^».*» rvlt dint prc»"" «víddclrmht sbr-unmii; um s prprçm.«_«jjgs prtu- mnir sub nsid drmtizçã qu icclnl, Imprilòntvn f. s duvid, Mrinu rltlclr. *S* tm", -Mll» vl.i ii. Knlr > ppl _, njujrlç^cm nu crlç d, MtS m n^r.._. Grç Ml. cm Jril, MRyS &H?&5ffi^i 5-* M-rldi «* " VS^ÍP«.. Uvr Rb.nsn Sttt». trdu épc, bm gurd-rup, n stil d dtt nlln m, prntu bm cnári dtrçi zlcmblilskl. 3. J. S. «LT L CM CH-ntiTI" IJB, NITE!, N CINB llbv su Dn prssguimnt Cmtmprd nst Cpitl rrvists pnlil Prtusus is nvmnt, bj, prcscntnrá 2<i 22 hrs, n sl vrmrvist lh Cln n, -lt I. cm chrut I". tuim ns principis ppis Irn lsldr, ntsinl Silv. Ji Vllnrt. Ribirinh utrs. TUTK IlltSII.l--.IIl 03 CMEDI Hj mnh, dus únics rprsntçô., d pç J. B. "I Hv Hnn IIcr Prlstly, qui), Lfr" (J Pssi lr "Slfld m InglSs. pl mrs rtists ilu s fi Pul". " Esquin Di G. stréi Prigs", J. B. Prlstly, "rtistut (6 cnjunt pl -ir. dirigi pl mrs" Mdln Nlct. s-t IIM U N Tt» SIXT-FI-.lll.N CINB DEN Cmpnhi rtufsus Rvists drá, sxt-fir pr»xlm, n Sl Vrmlh Cir. n, primirs rpt- Films sbr pntnl mt-grssns às 3 8 hrs, Hvc-rá. hj. cinmtgráfic sssã ns sj:; prjçõs d Scid Rurl Brsilir, sr xibis films d vn fun mt-grssns, sbr riquz pstril s pntnis sbr n msm rgiã cultur Sisl n Est d S. Pul. frã prt d s films sssã pcuári dc mnhã, sn frnc ingrss slicitn-s cmprcimnt ts s intrss;ls. "Ti bm sntçiss d. rvist u ni tis". BI.I7.IBTII >B V(;I...TL.R" áulnt-phih.n TUTlt SNTN s "rtist,, Unis" rpr. n ntári pis mnhi, Tntr Sntn, p.. n"blizbth d«inuldré Jsst trr", n trduçtt Dnlrn Durt. J*BM DUI.CIN-niI.N, NBIR N TB.VTU SNTN.V Dulclii-diln su cmpnlil.-i strri cm Jnir prxlm, n Ttr Sntn, npr. tntn i-iíiilnl riirtrl: Mulhrs", Clr Rtli! Dn Mun", d» Gntil" ul du n mnil; Ernni Frnrl; cbçs", " Frntir", Mnttl Dl " srris Ciricchl, cnd", d lus lluxlcy N Ri cmntrist intrmricn d N.B.C. Prcnt Nv Yrk, pl cclippr> d Pn mricn Wrld irwys, chgu Ri stc rdilist Edwrd nrt-à m r i c n cnslhir ctmlirisn, mntrist ssunts ltinn Ntinl mncns Cmpny, m Brdcsting Wshingtn. Durnt s muits ns su tuçã n cmp d infrmçã public, Tmlinsn Edwrd já vu mis milhs, crc mi milhã quilmn mric smnt trs, Ltin. Pr su cntribuiçã ds snvlvimnt pr rlçõs ntr s pvs st hmisféri, é prtr d mmri Mr dlh ur Cbt, d Univrsid Clbl. ".---. "",!" m^xmmkêk&tf" À : ; :f&^m^^^0i^ -?.,::.i:-:;:í ÁRVRES QUE TRPLHM TRNSIT E DIFICULTM cntrri, ILUMINÇà Nã sms cntr s árvrs. fnm-ls, prqu sbms qu sã clhrs bs, puri scns à pisgm ficrs xigêni qu rspirms lmrs inqulificávl m Sri cids. ds dur fri cmbtê-ls. Ms qun justiç qu rguêssms nss vz pr vid s s trnm bstácul írnsit, qun dificultm mrch d hmns, ntã, cm hlcust n prgrss b cm rpr vid, sms brigs liminá-ls. E ist cntc impnnt, d iinid Pdr s rgu, n clicítê vê s qu qu dificult pvicnt, n birr Trmmbé. E t árvr n ns írnsit, ms imp ilinffã nturn, dificultn tntrnsit s pstrs à nit. P,- iss msm, chmms sjm tmds s çã d Prfitur pr cs. 25 in-cis qu prvincis qu s trnm ncssáris,.,.., HI Nvs films itlins pr Brsil Rnd s prfixs nndlriiiil". R.dl **"% pr.tnlu, iiiiinliuii. u...-.».. il liirl..", imuiru iik.i.is.iiii.* lulptl.lti*, friiiiunmiit, ilpiirtu imi «n crnist qu» viu nl» iiiiluiltiii ciiinpllninnl ISMIM l qu rrninil truqi Ist cntç m xiblç* diu» cuiniim niir. Cn h», «u. m nr» d» tlpti»u* prin rllt trniiilllr *. piirlnnlr" pritunt..» din».pt.r*. «. òntrmsminu,,.,..-.,. du-vt.i uudn " l)d t r«i.ii»t vm cm <*r..«liili. B«i. «truqu» iliiuclriiiiint u»m Iri.Ibtw tl «I»»» """ü;*.: n CIU»» mnt miitrii Uni- dnh lm, prdi». r*. ntmnt xibi nst spi* BINfNIC D FRÇ PIIIII.IC d nnnd Musicl Blnfênlc «rc rubiicii. F ib * tttmitt^it llcnt mstr l. n. ntôni ri Cunbn, xcuti* n TWn, crrnt^ Munllp»., n dt 27 cm tm 2 brns. nfrt rt. I.visrvur. d cnlbmçl xcutn0 sn ri, Dli MnlC, ücbulntr prisrm PRTE. B. Cunhl físic Public - Mrch Mjllti. nrnf.lltr-, Suit n Cunh lric H. Ercdcr tlcrru d Iicrdncil. _. rclinj 8.imu 2. PTK _ jpns - Ck Wltt;. B. Brsil cunh - Flrsts V» Gruu vls (cm csnjljà.. B. t; 3." ul Trvlt mir.c. d Sinfni C uub n.\nd UtPStM 0. Kiilr.sti.t.i tl. Vr. qu ittt Kr My» "MxprcHS d lnluiui n u crln" fbi ciiipltmnt 0rtin, pl *!* < ** própri. u. ntr. q «.mlrcçm nrnunuui n Vr, u Ptrnj"" ll. v-n ni n pl, 0Xi«. D0..0 m, ni p ilr mnr truqu qu P*»* rpr... njuilr n xntldi dm t ivm Vr. «u rmnlrt. nr uni Brn urru tút n gnr, n* s. P B nhuiri l» durnt pr m ming pw.bir rp qu» R IU qu u trn d Kr nr d» tlpti m fimy» Tr cnstitui, J-x vr. b ntrçi ESPBTtiL DK BMWW <"> Hcllr-s-, n di n T. crrnt, ks ir, hrs, ««, t l Municipl, /tlvl.ntl bil m bnfici Vrmlh ds crinç» d Crux rbul-rslllr Sl Put, Ctur.., S SlS** "drnizd Bndgn. prgrm lbr cm Blnjgg. iln prf. pl d crcm clbrçã Brndã. mn Fsts Ntl rbbks NTT, DR CllINÇS DB PIHHBBS Bnflcnt B ssciçã "l Fkbr" prmvr c-t chl n Ntl ds Crinçs Pbr* birr Pinhirs, n. Próxim Sdin 23, cm Inici s IJ hrs. Chir., ri distribuís, n Cln mis.500 prsnts, cnstnts brinqu scs tcis, frultis d 03 rdirit tlss qu di sti prsnti, cblmcnt. s n sn distribuís Smpi, Tr ru fi snclçi, 2369, dns 4 is 8 hrs. fi cnstl Cinlssfi prmtr stul.ln ds sguints snhrs llnn Mrtln nhrit. Bt**. Mctrt, Zgáib, Mri Murd. Mri Elis bud, Gnvv Murd.,-JUMry ud, íl.ls U Thmz, KTtibrm, Mri Sími Espr. blchl Cury. ntnlt Clh LuNssr mi rtós* Mtil Muss. Rtlb zl Sllb, Ivn Nm Cury dct bud. BB DILT5 DE NTT. N CLl TI.KTIC MNTE LÍBN Líbn Club tlétic Mnt 24, frá rnllzr n próxim di c prtir s 22 hrs, cm su 2%7 Indinplis,, i vnid Iblrpnr n Prd Llbblns. Unh Snt mr, l dic s sus sscis rd cncurs cm f,-mlli iiitr dnçs Silvi Mzzuc-l câ Trj rigr. Rsrvs mss prtir di 8, Hnsli pr qu plnt mttlri. rsrvs mss pr pn2 4, 0 u mnls psss, n smpr d rsrv prvldl d 25. n sli principl rnmns, cprlchsbmnt vsp rlizd sri td 5 s rl Infntil Ntl, ds 9 hrs, linim pl prsnç fc dicd, trçõs rtists ; fst cm ptlzdi culminn disnl. qu Ppl SdMgd. is prsnts bnits trlbulri crinçs. NTt ns FII.IIS DS CMERCIRIS s dirtri Sindict S. Emprgs n Cmrci Pul cmunic s sindicliz- s qu m cprçã cm Srviç Scil Cmrci cm Frçã s Emprg s n Cmrci Est Sã Pul srá rliz, nst n, Ntl s Filhs Cmrciris. N s sindicl stá brt Inscriçã pr s fllhs sscis, té ns id, qul drá dirit rcbimnt prsnt. inscriçã, qu é grtuit ncrrr-s-á hj. Pr t Inscriçã sã cnvids tds 03 sscis qu tnhm filh3 té ns Id. E ncssri prsntr crtidã nscimnt filh Inscrit. NTL DS CRINÇS PBRES xmpl qu vm fzn m ns ntrirs, prmvrá Cntr Estus Fllsfics "S", ns próxims dis crrnt, Ntl ds Crinçs Pbrs, distrlbuin, nqul csiã, pcts pr s crinçs ncssitds. Pr lgri d mir fst d cristnd, Cntr "S" rgnizu bllsslm fst Ntl pr st n, sn qu distribuiçã s cr- d lurl". iircss» tnr Vicnt Clstin Nrt n tulmnt «ti d» rllxn tmprd - Bucss n lldl Jrnl jnrl Rlf. w«lff. «Rdi Mlrlnq.i Vig ctcgrl Ri smntiu ss mnt ntici QU. trnsfrid pr missr sri "Crri Md mprs btibil". Tu ni pssu t, simpls bt. i.xcnst qu undl brvtrnsmitir vi clstr d futbl mnt prti» nst cp tl. n B rlizrm msm, n. vn; pr Iss sprtiv. trtr lcutr Rdi Tupi nunci p strfil r» Jnir prxl.n, Crg Bufms vilinist "T vc sbi qu mlug ultlnrxlin sri rlizd cncurs purçi Sí» "PR". q"0 lgri d» Bls ui scrl rtist ml qu. ri rdi pulist?» Estru n Rdi Bndclspnhl cntr rnts,.!_,«mri Tubn. pulists TrSs missrs sti rlizn simpátic mvimnt ltrulstlc Pr->-Clitl d, crinç» pbr». s..» fim, rintm nimm Bnlrntrblh, n Rdi n Nt, ts Vicnt Pul n Ilcrd, Mnul Duris lustupi Brrt Mch. qurids figur» ss trüs brsting" trblhm nss bucss tivmnt pl mir cntnd cmpnh, qu vm cm pi gnrs nss pv. E ns utrs mtssrs7 fstjd smbist Hn tmcmrg vi rlizr d Cr prd micrfn clnsrdi Club. Cntr, fri frçsmnt grn rtlstlsucss nss xcursi C!l# V sbi qu Tull s fvr, tms 6, sm brslrdi grn,, vlrs * Cnlnh, Zé fstivl "Crtsl cm su Impgávl T Prtsts" mnh, n tr Clmb, prmt sr suds. fst qu ixr, MRI SEIIVIC JÚLI iibsn.ein nn n.,.n_i_m.i«t CINEMS Tj. Prgrm pnrn hji Sri s prgr. rdi; ms InglSs pl R5 5 Nticiári; 9,30 (tnr) citi Erl Grn Gffrv Gllbrt (flut); rdifônic; _ Dcntári «s Rivis", R. B. Shrldn: C8,00 Nticiári; 2,5 mntrl d Grft-Brtnh, pr rvrnn Brtltt; 2,8( BBC; 32,00 qustr Ttr d Sri ds Nticis Rdid Flm pnrm; trnsmlssi. ts Já fi Inicid, à ru mrl Gm, 87, ds 3 às 7 hpr mlhr rm n r. cntn ntrg s pcts rups, brinqus gulslssim íl ms, distribuiçü rgnizd: di 23, pr mnlns di 24, pr mnins. NTL DS DENTES DK "FG SELVGEM" Cm ns ns ntrirs, srá cmmr di 2 crrnt,. 5 hrs, Ntl s Dnts "Pênfig Fliác", "dhintrns n Institut mr Brrs", m Mndqul, distribuís Sr& Sntn. brinqus brins s intrns. Jmil lmnsur Hddd (Espcil pr JIlN.L DE NTICIS) r rprc, principi, n Ntrci cmncn mis tr n Mrili dc Tmás ntôni Gnzg (mis tr Csimir bru viri chmr Gnzg dc Ptrrc brsilir). Prqu I.ur c susctívl sqtizi.utir p cbr ntr d frmul rciçã. turi. list mus rnscntist tinh muit ds mulhrs s Nã hvi mnr prcupçã pintrs su tmp. rprduzir cm rlid sts mulhrs. Els rm trnspsts pr pln d rt, ms trnsfrmds m prtótips, cm idéis. liás, utr cndut sri cpci. nnl, prqu lg cntçã icngráfic qu ns ficu d mn ptrrqun, cnvcncc-ns qu r rzvlmnt fi. tip Ltir, s chg à cristlizçã m Ptrrc, tm rizs mis rmts, fundn pr td trdi"lc stil çã trvric c pl scl prcursr nuv". Há mis: nã é riginrimnt itlin ms difusmnt urpu. Lur r lir, lhs vrs, lt, mgr... tip scndinv dc blz qu lirism itlin prstigiu. s is I.ll têm x"l Fillic l Buté" m clnt stu intitul rfrncis sbr tip blz qu prcm qu Id Mdi frncs i plsmn qu s prxim Td litrtur prfitmnt d Lur ptrrqun. fminins, prtrs mdivl nxmi prsngns "Blndcs snt ls llégris "lurcn"; du d blz Must, rmn l Rs, blns ls mis Clin lilntls ls hérins ns cbnsns dc gcsl, ct ns psturclls, ns chnsns tils t ns rmnd «murs. Ls dcux Isut sut blns, Blnchflcur st mmmmttm- i FLECIMENTS wt Uk CPITM ii. ji.tm% us* n:- rim. ki hi ruiu-i iitn, Wlibn Hl, ru» lvrá»»n..-is-iisslis m r. nlnl J». ISIVMIIKUIinH fun.-, l» <)0, i.-.lis. IM.»«rm. bli qulm l.iip Csirr, Dix l Umlng. i.i mir fllhim: I.4i(4 I.p» Curr, t, hr., Ilsslsrrl l.iimi". livi d* miiu nnt. Jiiul.ir. ii-.idmit iinl, m d. rtl I.K Urr**, MnlhS.. Piidllli» in** II»* rm liup; Pul Snli. i. «id.iiti.i m Nv Yrlr, t«drl.u. N. í -» lun, Hi.: iwiu ri lncr, rps vln I.p Curr». us nusl Cur d» Nui.;» pr Tnl r, M.rt.n d lnrr. c» pi-iili-i.iiim-t Hslm-g r. ugust Infnt Crri! Kru.: lcln, filh r. J» llulrtil Crri, rilc. prmuvl pl DrLp Jni rrlr d Hll * d. Id SURt, l,«prl» lmnt rvr^»r. rs.iii. I... Crri», cs cm v»; ls», lilli» c.«; vi timncr, "Uf* Mirnd d. ld» Mirnd. d, üiitliih Mrlln Lp Cur. lr qu rllrà n ntm, rt. Ud «s»/», r, risâlliil» m Nv Yrkl m di n nr d " llsut", fillut r. Lul Rnrl. u ltlr) Crri, Lp Rul»r». Rbrt» nun.-ldn, cln Imprnt, d. cd Rnt I.up Curri, Knpp, tnlc d ntçã lst d Piimc» Rgéri. Uip qu Club, Frnç tlll Nw Vrlt cm d. Ircm ti.m prl 0»»u««rvlij» Crri; llr Lp Crri I R.prt.ll Dprtmnt rtt, crtj, cm r, U. d MmilliS» cnpiti Hllvlu Nscrm nrt» Cpitl i iindlt ijiurt rtt, KuiU Pdllli, dirtr Dp Grmn, fllti r. lrw li Mri l-im» Crri. "ltmnt; cpltl Jst) ItdrlDi d. Ptríci Jt»tb«n Di». ttrs. Knirr ntntm, fc» su. Ncri, iiii Dprtmnt Mrc ntôni, filh «r. 7 hrs, d ru Hl Cintr, d Eprl d Mrinh.. utnl W.ilil.mur Pttl d. SMi, pr Cnlçin. mu. rttnnlinr d bin. Ulnttl Pttt. cmpl pj. sli nnktni D. SII KRNIII CUT ntôni, filh r. ntôni MIIbbkI. Pnmlng» r. viuv pruf». _ ntntm,.tult.u. d. n FcrniV nui Prir rmln Vldljl. Clvl Cmrg Cut. Hr fljulln. d» I.urilr l.mri l-li-rll.srii J», filh.dhudr lh Crnn Frnlil, Bicrl Hri lininiim-d, cirn dur» d. Kvnclln Mltt J flci, d. Umblln* cqutl, n uti d blvrs* Rpublldur». Xvir Tl. Dlxn ns Ir. ii» Itpni, prç dit Jst), filh r. Hug (, ill, primir ndr, n pr. mis: Id, viuv sr, Vlccn CrMri Ml Bllv ri. Hin di IS, scritr Mri t lbnn; nit, cisd cm m mrl Ml Silv. d pl cxlt VnlJl di, Lurs l,cln-rt, d rbl «r. Jst) Cnrl, filh r. Jb4 "Btv E.rltl riimiiiu- nr, cm u lbrtlii, csd Dprbltr. d. Guinr D» nõ pslri Hr dnd. Elis üuii lvi; Einr.lprcr.bttrc, n própri lcl d Iimngm, Virll Ôm d, csd NIVDS u pl tlfn C-268. Entrr f.-iintrntnr»in ««nmn.n rn; Elz I.filtn. "ItBVKll.l.M.I" _.., In ri.iili.ili. n msm di, fti 5 hrs, BcrRl Furt, filh Scid Club Tcnl Ncrtéri d Ciimi Sill Crls Furt Mnnç Hrmni Tênis rlizrá, Mtnrix, pr cmitéri 8. 3 crrnt d. Trs Furt Mnn nlts) Pul, «u "rvllln", fst qu nst nç, flcid, rt». Dlrc CSIN NU. nnt sprtn ntiuti mis Pm, (Ilh r. rcl Pr ntntm, us DJ ns, cslgnts s. Pul dlr. d. Imculd D 8nctU TrCndá, ru cm d. Drllndii lnntcllt. "" CSMENTS Ci grêmi d flm prsntr fst Dix.H fllbitt nl CtiBcIn. lv» Tl Mrls-Itdrlsu» nltur u prstigi, Jl Clmh Cclti BrshlslU. ntru m ntndlmntn cm Dpl» mnhi, s 7 hrs, r, csil m ntcnl d nilbrcn rqustr n Igrj d Imculd CnclElvlr Cbcíii Brsclilgllr; 8. Pul; nli bli» çi, lclr Rdrigus lvs, ItmB, csd cm Hlri rnmnt cprln, Rdrigus filh r. rmln rl pr Br prpr cr Itiii, Hl Cscln, lvc d. Id Rdrigu lpr tnr tils. Spultmnt ntm, fltlr. v, cm rt. Ndl Mrl», fllnfrmç utrs pm lh r. Jsé Tl Mrl» i cmltrl Si Pul. n scrtri dbtids r d. Elzlr Gms Mris. 8B. DLF LEITE ntcndá, qul club., ru Si pdrinh» d niv, n civil, ntm, s 8 ns, viuv d. M65. -js r. dr. Grl Smpi r. ri d nélciõ I^lt DLx Club Club Ltin Mn, Bcnâlt, fiuis: lf, Bcrnnl Gm», n Ltin frá rlizr n di 3 rligis, d. Isbl d» Tl Mndln, Ircm scr. Entsrr crrnt, d, 23 hr m n Cnslç&. rts Wnrlc rrud ns dint su "rvllln", SPUI.N7.I Sil. FllNCIRC Mrl»; niv, n civil, r, Htl, Esplnd slss ntntm, 78 ns, viuv rjs6 Bnt Nguir Frrs sr». qu sri rtlsllcmcnt Dix Spulnzl.. Mri rt. d. Zmblnl, lmnts. r. méric Snt. Flc, s filhs: Nlcl. lv»; n rliny Rdrigus s clfl cnvids s-. "cttllns*. CiiJusfliui. Nntl, Justlnln, distribuís ri gls, Br, Jsí Ml Sbrinh "cnfttl", li, Czlr Lúci. Spultmnt srpntins psnhr. rçá. n cmitéri r qu pssm cmmrr Silvir ntlsl-llts Slmfi Trj >. ILND l-w PK.BltT. mnhi, i 7.30 hs., n Igrj psngm n. -tn T ntntm, s 3 :ius, iptih»cl. Pur tiifrmçõíi Cr- Cnrmn.mil cm Jsò Pcrrtt. Er <«mss, dlrlglr-s rsrvs r. gnr Bst 8m6s. filh filh r. vlin lrl d. scrtri club, n 2.0 Slm d. Vlrglnl» Bst 8u mric Rit Fri. Dix fllb; SUndr difíci Mri Mri Jsô mftcs, cm srt. Slvr Pcrrtt.Nt, s Irpl tlfn: vir Btist, filh r. ntôni Fri Crrê, Dln Ccíli mis: Btist d. Brlsbl Silvir "HI D CMRDGEM" Fri. Spultmnt, n cmitéri Btist. mir, frç Pr mtiv Pul. 7 Sã Di 23, is Vrgs-SUr "shw" rliz cri qu JVEM VLDEMR JQUIM hrs, n igrj Cnvnt d» mnhã, n Ginási d ss ntntm, s lí) ns, llltiu Nss Snhr Crm, ru i ru clçl Crlsti Mçs, ntôni Jquim d. Mrtlnln Crvlh, r. Snt ntôni, 20, m cmmri Nzrth. Dix s lrtnics: Jlm Rdrigus d Silv, filh mrc "Di d Câmrvlin, Jquim, Jfi, Mnul, ti. Mrgrid ugust d Silv, cm dgm", fi trnsfri SIRI-LIBWSS pr dclin, id si rlind, lg, srt Eny Vrg», filh tr. SCIEDDE BRSILEIR DE SENHRS msm lsáb, n Spultmnt, n crnipróxim Snhr, rlstlilc. Álvr Vrgs. D PRNÁ Curitib, 9 ÍD crrspnnt) cl, is 8 hrs. tcrl Bris. Prn-D Vlt Di l. runirm-.» CH DK CXFRTKRMclôni slri-tibncs Prná, n gst luuul, ). IiLIÍZUE UBDSCIH IM,Jnir, 7.30 hrs, n Igrurn inicitiv, ZQ It II K ntntm, s 5!) nj, n di 0 mrç crrnt n tmrm J Crm, i ru Mrtlnln n rshrs, ás 7 bn/imnhi, scid viuv»;r. Ji Pnh Prir. r. Lin D Crvlh, dign l.gis, fim n snti fundrm turut SE.VI, chi frdix s filhs: Hug, Silvi GVlt, filh r. Ntlin D scrrr s ncssit, Prná, qu r Curs cnt cm luns cl pls rl. Spultmnt, n cmitéri cm rt. Áur Vlt, Stn-LibnInglês d sbciçi s Em Sntn., bu nm Scid Brsilir d» Snhr. Pr, filh Áur RIsu. m hmrcbn SK. LUI7. FKNCISC DK SUprgs SBNI, bir Pr. ss. ntici tv rprcussã m t Est, cns, F. Prlvls 5 Jsph ngm ntntm, S Rcm d Silv prpn clôni Rclbldl-Srcs nm fundrs incndicinl pi, nã s<5 d rcntmnt tr, B cm d. Estr Ucccrn. Dix llzr-s-i n di 6 Jnir d ntid, m ssmbléi cnsul di culturl s filhs: Finncisc. rmnd, lgàvrh stdul Dpis d fundçã l próxim, às 7,45 hrs, n Igrssim nrt-mricn m Si Pul. zir, Etlvin Mri. Eulrt n crl, fi lit primir dirtri d ntid, qu ficu J d Cnslçi. smr cnvid cm vic, bll. U Cmprcrã Srs d Silv, nss.cmpnhtcnstituíd: prsint, Mri Uchid Ftuch; JSE DIS DE LMEID s hnr s srs. Ccll Crss, mrl; 2 sr trblh, filh r. J Unis, li Slt; l. scrtri, Isbl bgg Ests ntntm, s 37 ns, cs cônsul s Sl/ Krm, qulm Tl Silv d. rgldirtr Irn H. Plclll Dis. DlMng, cm d. Rbrt crlri, Ngib Bduj/; I tsurir, Mrt, rclrl Srs d Silv, cm M. Krm. x s filhs: Hll, Jsé lic. nl SEN. 2 tsurir, Mhíb ssd; rr, Slu srt. Tlnd Rlbnldl, filh EXCURSÕES n cmitéri d FrSpultmnt snlwrs: Pdr Rclbldl d. Cnslh Dlibrtiv ficu cmpst ds sguints Excursi n Nrt 7. Sd! Sri prlbldl. V. glln DS DltES MRI Nrt JSEF Tmit Krm, Mri Sif Krm. lic Rhf, J^S^MK* rtístic Cruzir úrlnhs, pr prt niv d Rs Shgf rgniz pl ntntm, s 78 nj. viuv primir Juli Nssr, Lúci Klluf, Rqul Tcl Klluf niv, n rligis, rmn ndr. Prir pôs lf rmd Brsil Nsmr, Turlng Club rfirlln d. Spcssssl Crml bbg, lg Ftuch HHt. lm Dlrcs, csd Dix s filhs: 2, Gurr Mundil sti spirit clspcnãssm,, n civil, Jsâ Pul Fr Frncisc n Chuiri, Idlin Crquir Lit. Dmnstrn cm grl Intrss prtn Lndr Tl d. Clin mss, tul Htrrir; Jfi, cs cm d. n nsss círculs sciis, lcnbrçã pr irtfl inicitiu, lg ns primirs Tl. Entr ndr. dus cntcruzirs qu fwm R3 Trchl çn J crc tri d scid rrcu mis 200 mi JNTR DE CNPRTEUNIr cm Vil Mrln. scid mnns nr psss In. ncssits. mis s ZÇ nntivs m SCJHNUB mprgs SK. DMUS rlts pr ss vigm. s médics sscis d scscls, hspitl dldispnltm s 77 ns, cs cm d. lugrs tm tulmnt, pr cnt própri, dus pucs Brd filhs; "D. Prssclc s Cft Dix pulist s pbrs PMri S=bnur. vis br vpr vrss mbultóris médics pr ssistênci Bilir Hmtrpl, vi Entrr m Vil Rs Pdr. sscids dr I", sri ssgur runir-s pis ds mnhi, & ná Cd ming é frci pr ds çh-dn cm Mrln. cr ul scid. prtnnts, ntm, n intgrlmnt pr ê rvrtid cnn BDR 9,30 hrs, rnd MRI cui D. jntr cnt rm crnlógic s pdis Zh s rn rsturnt írtrnlzçi G7 ns, csd cm Frn«m runiã tv ptrcíni d Hln g lnscrlçi. "Cmbus Rll". ru rufilhs: Ms DLx Cr* Bdr. cisc Est gngnci Mnzs lizu n rint Htl, sn rrcdd imprínt ri, csd cm ndré Síb; J, 02. ds snhrs qut turism stá mitin psci ndré E3cm sr dds csd 8 640,00. clichê fix spct dc runiã sõs Rs, pm sgns xcursi pr Eurp s srs. svl Mln (tlnyl; Jull, csd cm lbrt cmpõm tul dirtri d scid pl Ests unis, pr cm csd "Pn-mrlll, fn» ) Crls Dull; Pnlr Brsil d Silv Lç» (tl ). Sml Mgy Stl, csd cm cn Wrld irwys". n Entrr, Klp. Ji utrs Infrmçõs pm sr n.ublviltsbn» Bris. ru Cnslhir Crls n btids BGCKl D. MRGRID Sr. Siilnj- Dlcl vll 05. plnln, 379, sbrlj, sl Um grup migs, dmlntm n 43 ns, csd cm Brslltur rgbrsutur 03 Dix itbrt Bgckl. rrs, clgs crrllglnlz tds s Bxts-flrs, xcurfilhs: Elz, csd cm sr Fins put Sldny Dl Iguçu; tst Quds Bõc rntln Mtls, lg, sltir. ls vll, tn m cnt s s sibs, xcurss Mncrp sguirá hj, às 6 hrs, srviçs r sus rlvnts Buns irs. mnslcmunicm-ns: tvldéu pr Mgl ds Cruzs, n Bcri prl d cltivid, ns v Môxlc s vlgns mnt, " ssciçs s Ex-Cmspult, m cmitéri lcnl. Scid "M.M.J.B. rris crgs públics qu fi m cmblnçi Ests Unis, SB. MRI TITIN CTRUF "Pn-mcrlcn Wrld iràs cnduzi pl mnifst cnbtnts S. Pul, rgnllizrá di 23 crrnt, cm ntm, s 57 ns, csd finç litr pulist zçã clvlc-ptritic, frms dmlm su 20,30 hrs, WS"* BILES ntôni Ctruf. Dix mscm utrids pls lts d pr quls qu tmrm FrmVjc. is filhs: Luiz nlstrtlv, ssmbléi xt, vi runir-s n lmç Bil s rtists Prmvi prt tiv, n mvimnt Entrr hj, is 3 hrs, d ru n Rsturnt Árb, n di trrdlnn, pr liçã su pr grup rtists lntlc9 íulh 932, cm sld cmitéri 250 Lvpés, pr m crrnt, pr prstr-lh 29 rllz-s, tuls st Cpitl nv dirtri, sn cnvcs d li, cm s cntrl rçá. Just hmngm. Pr rcdi lcl qu sri prtunmndmings SR. LUIZ SEGMN ntm, ru Viscn Ri Brnc. sõs: s br ts. sócis. s t nuncis, bil m bntn Fzm s 48 ns, cs cm d. Mri , nst Cpitl, s rtists pbrs. ficl r l Dix filh: Sglln. rgnizr cmlssi m vist prmulgç& prt d Sglln, sltir. Er filh ss bil, ntr utrs, s sguiutlg 30, t ds Dispsiçõs HMllllt, ntnl d. Crls Sglln ts lmnts: Sérgi Trnsitóris, qu cnc vnsglln. spultmnt, n cmiri Itrré. Dl Cvlcnti. CUtgns s prticipnts d Rtrl Bris. vis Grcln, Llvl brm, Pchvluçá Cnstituclnlist, Cmrg Rsln VtGlvi, Mdicin trlcl MRSR. MRI RSÁRI Fculd Escl iib Educçfl Dmis vidmnt prlhd pb Gurnlrl. lbrt Lir, Rbl TINS ntm, s 70 ns, viurlnrl Si Pul. b Rllz-s.pis tic Pul Bnl, l rí. r dr ssistênci ts qu di, sri Gnzlz, dqul hrs, v Mnl Mri Mrtins, mnhl, is 0 hr, n Lig Rssi slr, lzir Gl, Hll gr. d miss m çi Dix filhs: vnhm d msm prcisr, pr ntôni, Jsé, d Snhr» Ctólics, & v. ns Wbr, Pul Rzn, Grl n Ctdrl Prvisóri, (lgrestr Grmn. Entrr s ncntrr nqudrd hj, Brlg. Lul ntôni, 680, csiu Hln Mns, Cir Frrz, Ifigêni). Snt 0, J rtig ás 3 hrs, d ru Tqur pr ds Brnmsdispsitivs rtmnl frmtur vlr, Jmll lmnsur Hddd. Rllz-s hj, is 20 hrs, c, 5 cnstltuuxlllrs Sntn. t (Crndlru), ducçü pr trás sóri grf primir Iblpb MrUns. DJnlr, n Sl ul Cln n, SR. MRI BRIGID DE MEm lmlntçi, d Esl Pdrs Hrt, cl-il.. Césr, rnl slnid trdtur L ntm, s 48 ns, viuv Educç& Dmstlíti, mnutld ssciçã s Ex-CmbCl» ídl brm Vlmr CrIns. 948, licncis sr, ntôni Jcint Ml, pr ss ntid filntrópic, lr. tnts 8. Pul tm pubutut Ciêncis Ltrs. SDlt s filhs: Elnlc, Elnl. Fi sclhi pr prnlnf c, qu fi unlc ntid, r prnlnf gn. Etvm LiElnll, Elnlt, EU, mnrs. ubspl Siquir, ntôni D. ti Crvlh. Di 3, is 8,30 Entrr hj, ás 0 hrs, d ru qu n& slicitu subvnçã Si illr d rquidics brs, srá rzd miss m çi nm fvrs d ssmbléi LPrjtd, 6, Vil D. Pdr II, Pul. IflSnt n Igrj grçs Municipl Câmr Br pr cmitéri Trmmbé. glsltlv, d Durnt Blnld, bu frmtur rgnl. S Mdr ME.MN MRI hmngm gvrn Est, pr LVES LEprstd Uzr-s- di IS, s 2,30 hr, X/VNDRIN ntm, filh Suprir Mri Si Xist, su mnutnçã trblh qu P u Estádi Municipl Bnt Frrir lxndrin mli cnss d. Mn vm ficintmnt prstn cmbu. Edrvlgs lvs lxndrin. EnMtrz, prsint d L. "Mri -. vliss uxílis s sus ISlin" licln Ruth RItrr hj, is 5 hrs, d ru S. C. à lnstr nrss sscis, mutilrlizr-c-i n priclm Mzlnl, 03. pr Vil Mrln. Jiwrá m nss Sblr. frmdi 8, fst s, vluntáris m grl, viufculd I). INGS HIVRLLT n. Dutrn d lâ-rstnurnt trtur s luns d Escl Crvs órfãs 32, qu smpr tm, s 25 ns, csd cm Vtrlnnrli "Mri Mdllni. Elz", i ru t Cstur stivrm cm stã Isnts Mri Rivrllt. Er filh Rlizr--i. dcls mnh, dfcinl Mnzzlnl, 288. Durnt trnscrn Ttr Mu ntôni Cngrl S 2 hrs, qulqur pgmnt Jói u fstivid, srá frci rr d~"cck-tu" d. n gstlnl Cngrl. Ennlclpl, slnid frmmnslids, sb qulqur tis prsnts, d trr hj, ás 3 hrs, d ru tur» nvs utrns tul u prtxt". usn d plvr prnlnf, rcprrt ndr, DS5, Fust Sctllnl. pr Vil Mrln. Institut Clcnclns c LcSR. JSK- BECK ntm, Cus l-lm-uln Nrml s 52 ns, cs cm d. Cn Rlizr-s-á nrnnn tnrln Bcclc. Dix s filhs: n nit, di 9, à próxim Mdln, csd cm Escl Nrml Cs BrnEvrlst Mrqus; Trs, c, sb prsldcnll prf. distribuiçã cm csd cm mllcr Fl. Ji Dus Crs Mbrinqu» blõs gulr. Entrr hj, is 3 ts. ux Educçã, l. (scrtri d piux blndc, Mrin bln ussi. II ncst ps jusqu hrs, d ru ril Gspr, 9, crimni clçã gru ii pts fmss bnéchvlicrs qu s sint dun xtrm blnur t lrsqu Mndqul, Sntnn. pr ds turms nrmllsts cs SR. <;i:it(. jgw n. bchrlns curs clntlst qustiõn dun hmmc brun, il s*git tujurs dun tritr, tm, 7 ns, cs cm Ntr fintic dql stblcimnt t dun féln, l plus suvnt dun srrsin... d. Tr Id Emm. Dix s nsin. Srvlri prntntrês cê qu syuthétis l buté l rc srá nc filhs: %\*lf_*ng Jgw, Ev f mbs turms, pujgw Dussl, csd cm Rcnl, sclhi ts Mri blndc..." _,_ Br. Hrmnnn Dussl; Csi Hclg dlplmns pl Dissms cim qu cnn blz r fcilmnt Brnc. Erlk Jgw, sltirs. EntrE tnt é ssim qu s frprç pr pss, cm rcdutivcl lir rcituri. Prfssrns 98 Cr bj. s 5 hrs, d lmd Cs Brnc, 903, pr cmmrn su 30. nivrsári muláris st spéci prlifrrm pl Rnscnç. Fid«lugrs, rsrv "Dll bcllczz ll nn" dá smltcrl Rntr. frmtur, s prfssrn rcnzul, cm su d MISSS 98, d Escd Nrml ss cnns. E pnt minucismnt s rquisits qu clbrd* hj, Srfln runlr-s-i n próxim Cpitl, pr su scriçã é v bcr cndidt mus. Intnçft i di 8, ás 3 hr, n lmç tntçã ás hrs, à Frtunnt 8 furtms r* Pttt, ns cnfrtrnizçã, nã qu pitrsc xtrm Snt ntôni ssim n igrj prsidi pl prnlnf, prf. trnscrvr lgs dc sus discriminçõs: Rul vll Mc. Ess rudi. lng, Estvã Suz Lim, is nil, srá rlizd n "Rf* pr l, cbl v sr spss, ndul " Gzt". sõs, té 9,30 hrs, n bsílic Si prilfrnt srn, cutis brnc viv, nã nm brnfrrir, á ru Bi Bnt, 290 Bnt, T. di. c mrt, s sbrnclhs sss scurs, trç Gilmr Trvs ni. 2. ndr, sl - tl mis vigrs n cntr mis fin ns strms, brn, ás 8 hrs, n igrj Si m di U, cm prf. Bch Sucssr Frncisc (lrg Si FrnEscl Nrml "Pdr nchlt" c s lhs ligirmnt rul. s lhs, grns Cmmrn pssgm cisc), 7." di. ligirmnt cnvxs, s rlhs tmnh médi 0 nivrsári u frmtur, clcçã prfit, vm tr ns prts mis curvs nm turm prfssr 938, d F.-fl Nrml "Pdr nchlt". cr mis viv qu ns prts mis plns, lbul hã- frá clbrr miss m fi d sr trnsprnt, nriz t «rçs n di 27. á 9 hr, n Bnt. N tr Em Prtugl, cincint cm surt pctrrqulst, Igrj Bi Firnsul. tip msm di, sri rliz tmbém prlifrrm s dicináris n sli cnfrtrnlzçi chi ilustr usssim Mnul Fri y Sus, cmntr d Cs npl-brsutr, á 6,30 d hrs. S pri sr d. tr Cmõs, nã ix pntr, prpósit ds á srt Zll Chgs, pls tmus cmnn, su cnn blx n prfusã lfns íirniul: tlhs qu nã fic trás prlix 2S.s nivrsári frmtur s cn lg crsmédics d Fculd Mdicin Cblls: bn sr lrgs y rs "lrgs u EssctUst rquds y i U Jnirs N di 7. sr y vm sbrnclhs s p" "Est crrnt. runlr-"-i n l s qu plz Nrix: Uns bin pl." m Si Pul médics d turm rtimus utts * vms 923. d Fculd Mdicin ms trplcx l hrmsur." E ssim pr dint n Ri Jnir. sbs Inns cnvncr qn cpi (tn mu n pctudwli - ^««"»- ^.VLÍVST xustiv nrçã 4-22S6 tlfns SLS WS iii frmçfts pls nuc Di «ETUBLIC. S - NU* quçã critur pdrã blz s p 5-59 cm r. Flrin Srs t*l Cttslt *-*n* - tl BM. l-l»«d trr. Gdnr r. fácis cm mis Sus» ts nã r ds ciss T. tl di 5 drt* l. «ii,..ii. in pd. nwr prmtlhl ppuurld.d» qu. ln»m» *. urpu vm iiqult.n ntr» m*.. II n mm pmpru, nplnl. t clliil clm» nrt-mtln, cd dl» mir, p cnlrtl. crt critic qu prun td frv prvr ind.r tlfrin» ruhulmnt qu gurp Hul-mrtc» "u. Mldd." (ddl Cllluw»), «rulid Untsr, m br.v. Um dl» n Vld." (Ur» «lni ull Vitl "Pqun Mun ntliju,. l» ultim. n»l (Plccl mn nll), primir r»«..l di» r»»ll»»ç«m d» primir qu»lld»d». u» Mcldi"..ptr» vid tudnui ItUn. prnt u. j u.,i -.ti.. lntrf»»»iit» d» mcld.d^ u. lul, P<«lll. tr. n. MWUu %-llcuu fi dlrtüld pr r.rdln.n C»l»m»l. drnn Rmndl Cri ppi-l prluclpiu Mrt DnU. I»r» f.iiiipntnl. "Um Dl» n Vid", cnldr pl "nvu Cinm. mlht Itlin, pô. m UU pr. rlizch flt ultimmnt pl clnm» wprtnl «ní n». c*n»rt t m.u drm.ll... "Um Di n»,d» ulh-. mz mrp.r.u"m0tíd«~,.«.. dirtr. Itl duuid» pr. nittl, rput ntr m.lbr Kll Cmnl. Nmrt. HWM. * MUi rtw? ncbç pr m Dnt M«Ki l» MtMlI Mrl.ll* Istll, Dln B»»»ll. v Nlnclil. dlrlnl «Pqun mun ntig", fllm» pr Mri Sldtl, dirtr clbr nvl ri n-rn iulbllld cnluclmnt. bl. n luun. nrl ô l"i-i!u>-rr. xplr hltrl tlplcrnt,. n» «Inn scul p.» tips plun ntrl»ç»m-» sptácul crnlzçt prflt» pr dr public d» t munkcbçn rnlli prflt» dlun» mlhr clnm». càt" lrms prtunid ri vr lld Vlll. trl Itlin qu» tnt êxit btv m hj ciicntr» cs Ktn» Uni» qu u!»» mr", n& q dl» nunci sss tri plícul, mstr qu. clss, prjudicn trlbu pullc.il.i Itlin, d sgund trcir cnquiun, vm nrmmnt cncit qu cinm pnlnulr Juxistm s qu primm cm trzr films «rn qulid. tiltcin. BMlm, prctrcttcl» public. civnnini ^ Vntgns cncdids s vluntáris 32 D Lur utrs muss fnômn I.ur ds utrs muss qu, prrids tlcptiis í, muit cm clu s prcm, nqudrm s ntr grn fnômn grl ptrrquism: imitçã m::is u mns librd cnscint Ptrrc. ptrrquism, cm ncrcntistii, hug. cm nismò, nfim tds sss crrnts qu, tl tmps tmps, v-sslnm litrtur, ns lvri lgs cnsirãçôs sbr gêns snti d imitçã litrriu. vlr d ri Rnscimnt tinh utr nçã psr s crctrizr pr "inli.l.lt- cm litrtur. n g.qlr cntu surl individulist, nã chgu Pl cntrri: r spirit librd crir. hvi stblcr gm d blz bslut qu j s juisi tingid pls nli/.s, dc m ( ii pt su própri bgv stisfit, qun cm vz dc crir lz cnsgui rcrir blz prfit s ntigs. spiqu liás s xplic, psiclgicmnt, pl própri pirit-d Rnscnç «pi cm crt snti é plgi gi d ntigüid. N br xistm prts imilávis prts inimitátis. Só sã imitúvcis.s lmnts dc rtist rduti vis frmul, rcit. Ts nós stms cm cn(liçõs dc disscr pr xmpl s lmnts técnics uni snl pclrrquin st técnic cnstitui prt imi lá vl. Ts pm prcbr su jg trcdilluis, iilitc-scs, cm ind snti sus cnvnçõs. Ests lmnts susctívis cbr nlr d rigiz un. rcciluári cnstit prt nirl d br é sbr l «pi s tir lgiã s imitrs. gr q sri cpz «l imilr psi ptrrquin, ms librt Q ns rprducnvnçõs strtipds c clichês? "Chirc, ziri Pclrrc viv, cm çur pstrl sinfni rligi u cmpunçã «llc, frsch nqu" cnt-s s su pm à Virgm? lip mus ntr s lmnts imitvis d psi ptrrqun* Lu- PGIN 7 JRNU DB NTICIS srs^^s,vy^^^l.^s^x^!s^ssw^!ssl.^^.v.v.^isl.sl.^i...ss^ss^...^^^^^^^^^^*^^^^. " " IY, II. II llll!! NsciMnnts Mbilizçã Musicl d Juvntu Brsilir SLENIDDES DE FRMTUR MNHÃ, 5. 6." FEIR CHÁ DS CRINÇS Cr$ 50,00 CS HGL-BRSILEiR Éppi Sn. Bi Turf Esprt Cmrci Tu n JRNL DE NTICIÔ DR. FÜD CURI Dnçs snhrs Prts prçõs,:

8 iiuit it mm+immmmmsm»._...--!.--- ^íi^ *^_r PGIN 8 )r.<v*i I Cmpins PEL INTEB0R Hmng prfit birr Sré mrrs pls "Crtirs urinhs" pr "lilntriliiml" pmillítfl «im* «0 iirliilms i uniu cid njlyliwtic Intndi mim Inicitiv*. d.siiiniiiil stá pr vm.cul tlinvlvld niiul mtrópl unnilclnini, I lui-iiiiiu cnliccjd m t list. is i prblm* In xlitntci «H cnri pr uu rspnm pclu pr«r*i il urinhs cm grnu n rlid liiclflc. li cmprn puullc rin stá li diitiln còlõllvltlüilc. dcsllim munilpiin/rn* rnlrtiiic uni pngll Indivídus qu lu vm pl íiirinlivliiiiii cnômic iu rgtfi. tnmliçm cui Cm rlçü illviil«flçí, chid " v* pv, iiuiliii bm rcprinlnd. Nn nlr, rtf d Imprciu i ü lá sc dilj 6 vrdir pr rl pr M-vz di rclvimllcnçfl* dqul póptilflçfi. intrmédi ilmpii-l flh tin s linmlnritcs dc ltrlnlii tivrm uni «rt ntici nst flm dc un IR lvrçndu: it cid, grçni hn vnln dn dirtri rginnl s Crris dc Dluctu, tcri. n prxl.n nn srviç ntrg dc crrspndênci ns sus rcsldcn* clciffí Pr cil ullim \ltrin dc urinhs tivms prntfrn rinnt nqusr clbrr. K, á slisínçíí " vs pv", prpò* l.i cid, Juntms lissn, "Trnscrvn. sit d ssunt, scrvu sguint; lui nliimi, JIIXI. DK NTICIS 2 crrnt, "lvl Intrir", dirigid pr S, K. S., Insri nn scçã su Ilustr n Incógnit utr c clbrr prstms ssídu dqul ciicclluiiü diári pulist, n rvrnci nss rcnhcimnt, pl srviç qu mis prstu, u mlhr, à nss cid, nuxilln-nòs, trvés d sun utrizd C ulil scçã cim, nqul diári, pr qu fss cri cm urinhs d srviç ntrg crrspnncln miciliri, Tms ngòr n prmss frml dirtr s Crris Btuctú, «pi srviç rclm srá Inugur n próxim nn ÍU í9. Fi u "niã n rd", jud vlis c prtuiui JRNL DE NTICIS, bm rticuld pl su ilus"pl Intrir", qu (cm n su hvr Ir clbrr dc grtidã ts mis, urinhs". rvrnci é nssn. S. K. S. PRMISSà Srã inicids n próxim n s nvs cnstruçõs ginási JUNDíI í g. VISIT DR I). I.KNR MENDES ). HItltS 0NDIT, (D crrspnnt) Di 2 ultim, xmn. Lnr Mns Brrs quc, juntmnt cm vris nsli.i-.-_i d lt scid pulist d Cmissü Ntl ds Crinçs Pbrs list, prcrru lgs nsss imprtnts industris cm intuit ngrir çõs pr msm Cmpnh, cnsguiu ns prc qu stcd prsnlid, crr xlt su missã. Fi Ilustr dm rcbid pr lts figurs nss scid. visit cusu grn lgri à cid, pis, u purms, 0. Cmissã Ntl d Crlnç Pbr Est Sil Pul, ns mndrá, m cnslíl prtun, quntid suficint dc ptisqulrns brinqus pns pqunins distribuir r pbrs lcis. pv Jundllnss sincrmnt B grc t filntrópic n Lnr mis qu, Brrs Mns uni vz, mnstru intrss pl Infânci nss Est. MHRBU FGD mnin Vi tr tlrff, 0 ns, rsint il ru svl Cru:, 2, filh Crls tt Grff, d r. Lurs lmld Gríf, qun s bnhv, sáb tr, n ri Gupv, trch d Pnt tíü J&, prcu fg, crrnci cusu grn bl n ppuls birr d Pnt (l tí. Jã. FLT DE GU -- flt gu nst cid vm cnstituin 6Crl prblm, difícil rslvr. Prtm muit Municipl fitur trblh fim slucinr vz lic prblm, stn bstnt dintds s brs cnstruçõs mpls Dstcmnt rsrv t rs. Crp dc Bmbirs mult ns tm jud m su clbrçft frncn gu cm tus cminhõs, diminuin sjélin s ncssids pv. ESPRTE Sáb, di t ultim, fi ntrgu n dlrrtrl Prti Scil grèsslst, pr cmissã Cmrcil tlétic Club, vr slicitn cntribuiçã pr quisiçã trrn situ à vnid Cfé, pr cnstruçã prç sprts. s cmpnnts mmbrs stqu P.S.l., ficrm dc s runir flm rslvr prctni-ã trdicinl club sprtiv lcl. FELICITDS S CUMSTS ESPRTIVS DE S. PUssinlu qurt-fir ulj,0 tlm, pssgm ini d ÃBS&çiàSfiõ ntlici Crnist*» Esprtivs Est mtiv ss Pr d» Sã Pul. s cmpnnts d ssciçã Esprtivs Crnists s Jundll, nvirm tclgrd m flicitn nivrsári prstigis ntid d Cpitl, Fl-TEHI-, Dspdin-s inirlrnn prfissinis, triclr lc! rcbrá hj 6 tnr, m su cmp, visit vlrs Cmrcil Limir. Pr» ss pugn nã h f\rít, pi.-? mbs quips stã mblds cm psslbillddis dc triunf. Cnvrsn cnsguicm técnic Prt, "ni" m» purr qu prsntr-s dcv.-íl Pulist I.uis vnid hj k tr, n Rs, cm msm cnjunt ultim dcmh.p qu mptu cm Trt Fcllssnsc. Cm «ss. plj qudr Jundlln ncrrr*» sus tivids B crtm rmunr crlnt n. TERÇ-FEIR, 4 DR DRBEMRR I)E 48 JRNL DB NTICIS tft. PnMISS, * (D cri-csginási Xnpnnt) Tlr d st cid c uni Í--scrif ttlulc imln» dns Irm&zInhnH d Imculd. niíi Cnciçã, mmbrs síncilmnt cngrg-çfl br(ihí!i.l.-._, pis nscu n cid Nv Trèntón, Kst dc Snt Ctrin. Virm pr Prinlssíl cm im3.»-"nr qutr, tn m lis i n, nu pr! r mdr cm lv fit ducr Juvntu mprr ntr iti vli sus rcurss g s sprtgis d Brtã. dquirirm prédi n ru Bni Ctrin, n m;-iintcllgíils, rm cultivr inicin cm Jrdim In. curs primári. íncl Mis tr, tl) Incntiv dt p. Jsé I.urnç C.«t guir, ( uc muit tm lvçã culturl, ílt pl mrl rligis pv Prmisi., cmprnrm m qu su cmp çftò Cm mpr mult mtr. lnn(i. pc. Csi gu nr, im cmpnh nstrubb çã ginási. Em 945, ntusism ppulr, í? rn i lnçfrmlssfi ssistiu * mnt dn pdr fundmntl. Hj, _ cid c rgulh stblcipssuir bl mnt nsin qu custu imprtânci, milhã duznts mil cruzirs. cngrgçã rligis tnlciu s sus tivids cm pns qutr irmãs hj tms m nss Bl 3 irmils 6 srrsj sn suprlr mndr Gnsl. s pbr,, * nts st ciddã Jmis squcrã sts bnss vtds irmãs. Els nã mm scrifícis pru. livir s sfrimnts dquls qu mi sâ bfjs pi srt. Dispnsi-l Xvir qu viv uxili lms criss (n rçmnt pr ISIS bncd P.S.D. crtu vrb 3.000,00 stlnd qul Instituiçã), rcb visit d mdr vris vzs pr Bmnn pr fzr curtivs, ministrr mdicmnts «dr, finl, t cnfrt quls qu ncsltm. Est Instituiçã clssl duccinl dirigid psl Irmfl Mhlc qu ris firmu drã qu n n vinur Inici &s nvs cnstruçõs Ginási. Ginási cnt cm 30 spnç^ns sls, bcn fts IndlcçBs pdgglcn i. sbr: gbint ciêncis físics, -ni ggrfi, mtisu, snl pr trblhs m miis, qutrs mpls lfls pr stus is vstlssu ms rmitóris cm t s rquisits higin. mcid Ginási, tm cur prpr físic, pis stblcimnt 6 t ntávl prnçn sprt n prticm futbl, bln-cst vlibl. ár í m prprid Ginási vint mil mtrs qudrs, trrn qu n n vinur ssistirms mlci ds nvs cnstruçõs qu drã n ginási ns pnucis qu stil cupds pr utrs finlids, cm slã fsclusur, cpl ts, rfitóris czinh. Dpis cnhcr st instttulçá nsin quiltr s bnfícis qu prst pr pv PrmtssQ., prgun tm s l mrcr crt fit n rçmnt pr líl.9. pl chf Excutiv lcl. Fi. ft, grn injustiç! 33, Prmlssfi s rgulh pssuir st grn ginási. _Ém Cnmnrn Municipl sssíl xtrrdinári fi prv prjt ll, trcn nm d ru Bhi pr Cl. J_I Frncisc. Est just hmngm fi prvcd pl bncd P.R.P.-P.T.N., qun prtstu m sss.-? li. bsd m pssds, cntr prjt li dn nm psss vivs -*** v_ publics.. Lmbru qui bncd qu cid muit vi n Cl. Jã Frnncisc Clh. lmbrnç vrr Crls lbrt Mlssl fi prvitd pl bncd P.S.D. Prmlssu rn nshmngm sim grn sn grn bnmérit. Uilíu-s Csmnt Igrj di S st ms, n mtrimnil mtriz, nlc Jym Trgs, filh tr. Hln Trgs d. Hnrlqutn Mrn Trgs, cm rl. Dunrtin Frrir, filh Jsí Ilurt Frrir d. n Viln\ Frrir. Fs niv rm pdrinhs pis msm, tnt n civil c, prrligis pr n cm t d niv, ns ts civil rligis, Mnl Sc snhr. NGTUB 5 (IM itil). Km «lunl il» riciibiliiiviml" I iiiti* ittrvlçi qu» «tf..imuiiil Vlfiil» Cm», prvfll Hu* nlclptl, v»m pritn nuirc, ppulçã i» pripwó dintrii c-mpliislr prmvu, nitm, MprMilv» bmntu «cm clu-f.i du «cutlv lpnrllí-pt..**** ml, il* gii-l nuturidu» luili «tuinintui dttij>.cl.* d«lt«ml0l. ml» «I lilldd*. CÒIliütltt lm dliulün,»r. MlKu«l Vln. t* Cury, n,i-ui> glti I(imp trulitlci, printu "ndrí Itdrlgut Bilr lkiulii" r"" u" mrn t*» stin ntári, blntn tnr»u» sclr*» «t. nsin prln.liclccliiiriil Prfitur, li Br*. tpr nu vcí, J nmu»r. Ernst iuri;l*t"-d<mtl»tn, pnr «tnr l»l» Cnllnl, CMPIN;, nrvlç». su» ciickti.i, m cmp»nbl nrs cmitiv, Cury prfit Migul Vicnt rcbld" fi iiliibini.ltcttiiiíiil n «r d Subprfltur distrit, discursn, ntã, Tmi Dln, subprfit Sguiu-s d lclid.,s»ã «ln pr»» Inugurçã rtri hmng, fin ui dn plvr» Plini Qlmtl. «gulr, n s C Grup Esclr, pl pdr Js lrdn fi prcdid bnçã gnblnct ntnrl -Krn. Mri Illr Cury". tn (l m nm d pnpulnçb Sré vrr Itnpsclr Jnnir Sbstiã s luns pr lgçã Grup prf. Frncisc lvics. Jls 3.30 hrs, n «niã C. It. B. linç, fi frccl lmç limim. g, msm prticipn * cnmplnclrs s utrids migs dmirrs gvrnr d chi rsldcnt prfit dtslrlt. nqul municipl fi sud pl vrr Js Mrt Mtslnh, pl Hnrlri Fbrl, m nm d ssciçã Pl finlmnt, tn, Mstrs, grci n nnlfstnçs qu fi. lv. udiçã musicl Infntil 20 mnhã, fts Itllzr-sc- hrs, n clã nbr Cntr Clnci&s, Ltrs rts, udiçã musicl Infntil, crg cnjunt rgnnlz Vn pl mstr Edgr Pln ntcn Dn Hrdc... prsntçã cnjunt Ininútil, prf. ntôni svl Frrz, uxilir gbint d Educçã Dprtmnt lnt histri ds rt núcl rtists Plástics d qu Biblitc Sã Pul, prnuncir plstr Bbr " musl crinç tm: cn". prt nrtlítlc srá cnilud st crinçs, Id cmprndid ntr sis z nnb, sbr: rmn SnPllr.l chs, Jsls Lps Mri vilnclist; Tl, Isbl Mri Trrs, Emíli, Trrs n Mri Tl, pinists. prgrnm st dlvldl m trg pnrts. Spultmnt médic rvllznrnm-s n mnb ntm, n cmitéri Sud, s lnrls sr, Frncisc Jrg Urmin, stim mdic qui rsidprtn nt, prtncnt mut Prlllnsln d Lpr, dccprci ntntm. Bpultqu mnt dqul prfissinl, gzv U grn stim n Bl cmpfi lcl, Bcld nhn pr grn nr pbts, tn fl, bir d Bpultur, s r. Jsé Rdrigus BIuücb, Blnésl Pdrs, Luiz ls, CEt rprsntnt prfit Cnmnrn Municipl Ri Clnr, ntôni lmid 6 PrnclBC Birgnnl. nlvrsârl3 ntm: ir. Ji Rdrigus Srs Júnir, lg rginl plici, st cld. Hj: til Ribir Pncin, grnt dn Drgsll S.. nsrtrl t cld mmbr Club Cmpins; Lucl Frrlr lml, funcinári d Cln. Pullfit Estxdn Fr0 lmnt ttr inrb Cmpins dp l.l.".i.llllill.! -! c.ipn,i.m prnti-lri diiintih I. «niu..i ii..- ( iinl(t> it iin:,,, :,.,!. I.li!.,,,.-., i.nli, -II., cuji» imiiin. ri-ütrtru i i, i. n, l,ii Iiilil» n I 00, nclulii-»- cs dutrliim u im,-in,i,u «tutu mnin,,- d» ii ii»,i il.it l.. ü._ Iiiii.ii.. tn qu ftqu* ii- qu n. i rrtlrnrui tu ( iit, >. l.lfl.,, itirrlt In nm ll, I, «i. II. klnlml dc l.llvlllil lilirf.n-.. Ib, iimii. dn kiikiii i iiii.uiili-i. nns uni l.mtdns qu i uiii.:.liii._ rnciirs pr* (rt pmii.m.rn prlinii» ttl rcnll/its >b pii-mfn b> du limctr wliir prf. llllbrl tllinldl, nn Grup Ksclnr "nrlmbu M.ilii". v, ndr Nn.- li." 300, iiiiiiiiiiiii-nii,.ins 2 t lã hrs, n prí 3.4 rrrrntv in«hlrninl lrupuiunt Grv srldrnl triitru tllflrii. D cnfluênci ds ru» ( iiiciii.-fui liiuivi niiim, mblrmcni i.il cm vllrut ntr utcnmliili chp n." , dirigi pr ntôni dl,-.,n mrl ut prticulr, bm i-luip. cm sl n piubrlr n " 22.K3, Kuiniiii pr Luis Jr* g niu.. mbs s vículs flc.irnm bntnntc dnifics, «nlu s mtrlstnfl qus Ils». «r, Uc Tlxlrn Plnl, rsldcnti* ru Cncii cipl n." 03, qu t cncntrnr.t pnrn nus prxtmldndrs cliriu, fi spnhn rcbn pi vículs, cm CH-lÕ-)UênbÍ írut dn clnvlul squrdn c scrl&çflcfl kncrnli/nb. vitim fi mdicd pl stlsténcln Municipl Intrnd n Cs» dc Bn Cmpins. plici briu cniptn* l Inquérit. VLTRM TRBLH S S PUL EDITR S.. GREVISTS D PREFEITUR T D SSEMBLÉI GERL RDINÁRI, MNT!*, Trminu, d» 3 (ll» «Uiiri.nl> finlmnt, I..... >.... «- ««rvi).,,.li.l,i.li.i!.,i.i rftltur Municipl, rvliii rfhllmrm ntm p«> in mui.i.*i mui» Ulíl, X qul sth-rin pricn* tm s vir*kri lldürd Tr. dlujii Dnidlt Nv» l», mi ii-i.i", i.., > i..i.-...i \..ii,.iini» d«ii<mptnh jí?u» tunçüf, U"» «vrrlflcu liiij», Xt prlinclrn» luir» du di. crt liru <U ntm, D. rdn, fui lid iiil.rufunc du» n minifn» missr» d cldiidn - pr«ifuini» cmunlci d Hnnt». flt municipl flm vitr inl-cnlcndl futur, cmunic ml u vi»» intrii, u nl «ntru n iiirnr m ntn dlnints cm I rvlstu» «n* qunnt «tn nil vltnrlil» ) N ulrltu nm trnblli. ntndimnts uturlmir tis m qu» prirls rtrnm urvlc," cmunic, psnr dcil cujns cpii (rm flxdi n» lcl» i. «runim» gr«vist., csls vltrm trblh, lit-ni gr «nur* Irblhilur dr s quls n tndis pl cbf Kxccutlv, qu vncu qu», t&, u s cntinurã n lut pr srm tndis cm sus rlvindlcncc», s qul» «Juld» muls justns pl Kndn plllittò public d cid. nm vllluin Cuirvlnnt "iiiil i-curli.* Mis cnt vlkrl" fi plic mbr prç m Bnt», vitim mntir, figur cm CÇPV n r;. nu iiltnptin mtut, mn< «im cmrrlnt *»i»imíi «Illu à run Jft l - li luiiy tmp, Ti.ii.i. r. Cícr - -.i,..- iimi.ii,, t ciuii, Dniiir i d dinlklr tt niltm. iiiiii i-.uli.i.. i liii.ninli.-i., iiii.ir.i d» Ulil " lic" )!. «-ii.. - vitliiiii, nt» n qul»t»r ti mil ruiiu vrim rs «.,ii.i npi.,-.,i ii..,,,i.u. i., in.iiillt t\ plllfli í"* im T mil lvrm li.! i,, rulrõ.»r i MHnilfi Mtirri*» nfnititiln li-iitim u n rln CtrC tlith l,30 i,i,i.i> (ini-,. quudu ii.u.i.,-,; n ri qu» -.. pns_,,\.., iiiln dtiiiunlnn pl Miiiit", m Pl»gur, p«* nf.i.:,..i" Jn Tl, rii sltir, d» r.ifi.i.ii, iir.nii.!:". 22 n». Iur >! _u d rlt.i Bnts, cdávr fui rmvi pnr ncrtéri Bnlln, «m cuinprlin.-ul s frmlldn lxl». nn Ilit nm tir dr rrt.ilvrr.. " «lfrlrn Pr vlt d» "dli* n d» inndriicd bj, «llu * riu ciiik" Mnriili, lbrt l lc»iiu», Crls Insptr Srviç Frrir, Fdr] Imlirrç, qu f ncntrv cmpnh su mnl.-i, Ircl Xvir liu. snins, tjtt, pr mtiv» ncu rvlvr dlspn. ru tir cntr tiflr ninl lxndr Nwtn Cr. r" d Brri n.l crtn iircsr fi lv, prcm. prs m flgrnt, sn r«.lhl n indrs, dlspsicr PlRl, d l. DlfRnrl pr n fi brt cmpinquérit. tnt Visitd cid Sã Simã pl gvrnr Est Fstivmnt rcbi pl ppulç ã d cid Rcpçã n Câmr Municipl bnqut n Club Rcrtiv ntrg dc diplms à." turm ginási stdul Prmss gvrnr Est Prssguln n su pr* Erm vigns inspçã n intrir Est, gvrnr dhmr Brrs visitu, sáb ultim, municipi dc S. Slmã, n íi xprssiv hmnlv gm pr prt pv, d Cmr Municipl c prfit d cid. cmpnhrm cvrhr Est, s srs. psr mstrn qu, «ficlts» trmns n rçqu psrm mnt Est m , cnsguiu cbrir rcm rvis, s Est fzn mis qu tdu Rcdissminn, runid, public ind, scls nrmis, ginsis, CKcls prfissinis ristrin. ltrificn strds :*.**L^^ 7-: *_> " -Vv-k-SEsM-í VISIT S. PUL-MINS Dpl visitr s instlçs d S. Pul-Min prsidir às slnlddcs lnçmnt d pdr fundmntl d s c cmp spresprtiv ts d ssciçã s frrquirinns, club viáris lcis, gvrnr ru pr cmp vi n Vsunung, çã prtiu pr S. Pul. RELIZD EM 28 DE UTUBR DE 9*8 Tmrm cuiili-finivnln t\v- N uim nmclmnl <l Nn Snlmr Mu» CrUl il mil nvtnli u nurnl lt, fin Hn ills U iii-*- utubr, Dst Cpitl,» hiirtii, im i idi run lilii UH-lil rlln, -tli», rtinihu riii-n r Mmblfil Grl «I" nlintui i clnliti S PUL EDITR S/ qu CRI» lubicrvm, rriirlntári ti ttlid ti cn* -itnl idi cm dirit v* t, cm s vrific dc miim "Livr tl ntilnlur "< Prsnç clnliti" nr."»* qu ifl i liscrvtidns prtr-.., disihisicôcs rtig t!2 «I Dcrt li n dc Stmbr dc 90, tn i cinist», r bdiênci n rt. 8 s sttuts s* cinls, psit cm 2 lirs ntcdênci m " tiçós n Escritóri Scil. "quvrific qu hvi Dirclr-Prsi r" U(*l nt ir, Svrl IVRstln slicitu s prsnts qu dc cr cm s sttuts fss sign Prsint Pls msd ssmbléi. ms fi indic própri Svcrlò DgÕltln qu nsslndd dirçã s trblhs cnviu mir, Thcbl Scrtri. D Nlgris pnrn Cnstituid -ssim ms, prsint clru instld n ssmbléi qul fi rgulrmnt cnvcd pr nunci n Diári ficinl Est dc Sã Pnul dc 4, 5 0 utubr dc 948 "Jrnl dc Nticis" s ns scmsms dins, rdigi "Sn Pul Siiintcs trms: Editr S/ ssmbléi Grl rdinári Sã cnvids s srs. cinists d Sã Pul Editr S/ s runirm cm ssmbléi gcrl rdinári n di 28 dc utubr dc 98, às lirs, n s scil n ru Rcg Frits, -90, fim : ) CI. HDDD INDUSTRIS GERIS T D SSEMBLÉI GERI. EXTRRDINÁRI RELIZD EM 5 DE UTUBR DE 98 ífiãm * U gbycrnár limr Brrs visit cs instlçõs d Sã Ptttil-Mlns, m Sã. Slmã FÀLEÇIMENip prssguir trilhs Frncisc Viir, d Cs Cl- fzn trminis. Qunt à mcvil; Irinu Cstr BnCÇPV, (D gnt) nizçã d lvur, ning crru, ntm, nst cid- dit Vrs. s tinh bti tnt cm l CHEGD CIDDE, flcimnt lbrpr vr trnr-s rlid chf Excutiv put ndr, qu qui xrimprscindívl ncssidci s íunçòs crrspn- list, qu prnitu m Vs- ss nss gricultur, nt JRNL DE NTI- sunung, n chgu pr vi 300 trtrs rcbis, 50 já ér, n sxt-fir, ru, CIS. Pss lrgmnt rltinhm si distribuís, S. cind bnquist nst ci- sáb, pl mnhã, pr clis municípis cd n sci pr tn Simã, cusu flcimnt su d, Dpis pulists. Dpis utrs hr. 0 s d td ppuprfun psr cnsirçõs, cm fllçã cçpvns. xtint visitr Pst dc Puricultur ssistir, d cs v- nncimnt, qusi t fit ix viuv cinc filhs. pl Bnc Est, d Jsó Frnc, impitcrnidü ch-s qu- rr plitic Bnc Brsil, sclr, r. nnt sfil s cncluí prédi d M- dhmr Brrs cmp dhmr Brrs tr* Umid lcl, nx Hs- rcu sssã sln d C- minu cncitn ts fl piti d Snt Cs. Ps- mr Municipl spcilmnt runirm m trn dmisivlmnt, inicir-s pr- cnvcd pr hmngnistrr, fim fzr S. xim iui srã Inugurds l. Frmrm ms d pr- Pul vltr tmps Mtrnid, instlçõs d Br. dh.mr utrr, qun cupv lusincl, qu rprsnt vlis Brrs, Frncisc Vin S- gr qu mrci n cncrt s Ests, quisiçã ssistncil pv brinh, municipl; prfit DE DIPL05IS Cçpy. Jsé Mri Junquirn. prsl- ENTREG Dpis bnqut qu lh Nv pnt sbr ri P- nt d Câmr; Dci r* rib chm-s trminds nh di rrud Câmr, juiz fi frci pl ppulçã s brs cncrt, d nv Dirit Isrl lvs s lcl ns slõs Club Rcrtiv, dhmr pnt sbr ri Príb, qu Snts lg Plici. Brrs dirigiu-s pr Tcsrvirá pr trfg d sfl PREFEIT Dpis d sudçã pr- tr «Crls Gms», fim trd rdgm qu ns ligprninrá municípis vizinhs, sint d Câmr, dis- fzr ntrg, cm Est Mins Gris. Dn- curs Chfic Jrg, qu f. s diplms s primirs frms pl Gitr puc tmp, s qu flu m nm s vrc- ginsins nsi Est, cri pl d plvr rs, usu s inicim s trrs mrginis à suprvincis qu s sprm Frncisc Prir Vin S- gvrn. Rspnn ilçã d rr d turm, municipl. prfit pr prt gvrn Est- brinh, gvrnr cncitu s jvns Cmçu dizn qu, d cci Cçpv ficrá td cbvm curs lutr mlhrmnt qu s lbrçã s Excutivs mu- qu iis lvs, nlctis cm 3tdul, é qu n vid pl fzi sntir há muit tmp. pis qu Brsil mis qu pri rsultr prgrss nunc ncssitv d su jurcnhcn S. Pul. vntu pr su prgrsn dhmr Brrs s. ílizr c ptrit ists vnçds, priss trzi cnhcimnt chf Hmngm à mmógvrn situçã bnri Nmi Jf t n dificulds pr qu s municipi 25.» NIVERSÁRI DE SED tv pssn FLECISIENT rspnsávl gvrnr Est Sft pr qu S. Pul pls u clônis libns «iri stins Pul, ". Sã Pul prmvrã Câmr Municipl Em ss- diss prntmnt. Trminu significtiv sssã cívic, m sã qurt-fir ultim, íi dizn qu sprv nchf ii* & mmóri hmngm prvd vrb pr qui- Excutiv mpr sus Nmi Jfct, pr msiçã trtr pr cn- nncimnt à prduçã, n n tiv d pssgm 2.." nlsrvçã strds municl- mcnizçã d lvur ru* vrsri su flcimnt, pis run.. d cid, sn ssistênci trblhr nst ms. Nmi Jfct flcu st mis pss pr rl. m 923, tn chg pr FL GVERNDR prgrss qu tnt ncs sudç& Brsil m 893. Su tlvirspnn & sit nss trr. bnéfic, Prfitur Municipl ST. prfit, dhmr dc d fi mpl tn si pinir n surgibrrs bru divrss prulisss Turlli. prfit municlbrsl- mnt d mrn industri pi, stá prvincin divr- blms dministrtivs Inicitiv d Pr ss mlhrmnts pr mu- lirs pulists, nlisn pulist. ssciçã s Ex-luns d nicipi, cm sj. cnstruçã rlid cnômic brsimricn Univrsid lir: prblm municl pnts. Snt Cs t. Birut, d qul Nmi Jft fi Esprts Cm uxili d plism cm bs n ut primir prsint, frmuprfitur Municipl cm nmi rl, qustã tribntds s cmpnh tijl mtril, tri qu nã cmpnh s cmissã libnss scids síris rgniz pls nsss spr- nss vluçã, imprílrpul, Sã qu prmvrá, tists, stá sn prjtd pçã d nss mcrci ntr lguns dis, r nss cid bl nscnt pr flt mis s* cívic, m hsssã impuls mir prgrn cls prç sprts. mngm & mmóri grnssin- grssí d nss gricultur. Jrnl NÜcl pinir d imigrçã IIturs nticiári cm r. Stisfz s indgçõs chbns n Brsil municipl Excutiv J& cci Lit. Cncdid vrb pr cnstruçã ds brs bstcimnt águ NGTUB, 8 (D crrspnnt) Ângl Libn prsint Dirtóri Scil Municipl Prti Prgrssist st cid, rcbu gvrnr Est tlgrm, n qul dhmr Brrs cmunic hvr si utrizd vrb stind à xcuçã ds brs bstcimnt gu pr ngtub. tle sguint txt "Sr. prslgrm, n intgr: Municipl Dirtóri nt Prti Scil Prgrssist ngtub Tnh przr cmunicr-lh qu pr spch st dt utrizi cncssã mpréstim slicit pr ss Prfitur pr xcuçã brs bstcimnt gu ss Municiplid, utrizçã vigrr prtir inlci xrci 949. tnciss sudçõs. dhmr Brr.-, Illllr:;.! di nl. EDITIS SNTS s quinz dis niò utubr mil nvcnts qurnt it, n il cll à ru 6S Bnt, ndr tl 8 20, runis m primir tnycçíí, cm ssmbléi Grl Extrrdlnrl, clnlstn.s cm dirit vt, cm s vrific sus 63-luturs n livr prsnç cm s dcclrçfls xigids pr li, hvn nr lgl, r. lfr Chtm Hddd, prsint d tul Dirtri clru brt & Bss& cnviu s cinists Indicrm prsint d ssmbll. indicçã rciu n Rii própri pss qu, pr scrtri cnviu mim lgr Mrtntn. 8r. Prsint rnu ntfl litur nunci dc cnvcçlt public n "Diári fidl. Est n "Dlrl Ppulr", n msm di qu é tr sguint: I. HDDD INDUSTRIS GERIS SSEMT3LEI GERL EXTRRDINRI SS cnviilns s Sr?. cinists pr sc runirm m ssmbll Grl Extrrdinári n di 5 utubr 948, s 0 hrs n s scil pr llb UMENT DE rrm sbr: CPITL utrs ssunts. Sâ Pul, 8 ds utubr 98. CI. HDDD INDUSTRIS GERIS ft) Michl Hddd Dlrtr. Em sguid r. Prsint rnu litur d prpst d DI.VrN «* t\n jir.vi il Cnslh Fiscl cnstnts Edltl cnvcçã sguint trem vist pr-n.. mprnrtlmnts it Ci. cm sjm cnstruçfl ds brs d rim Vrg~jlr Hlltròps s futurs cnstruçõs n v. Sü JS, cuj trrn, cm ô cnhcimnt grl ts Já fi dquiri, chu qu tul Cpit! s trn Insuficint pr cbrir ns spss qn futurmnt st Ci. Ir fzr fc, ssim sn, st Dirtri, runid, libru submtr tt prciçã Vv. Ss. uni nt Cnltl crrspnnt CrS (Ms mlllifièé cruzirs) cuj lntgrllzcü srú d sguint frm: rlizr n t d subscrlçfl 0rí* rstnt m mis chmds critéri d Dirtri, nil ultrdssn, prm, 20 dis. Pnr cncrtizçã ss t qu cnt cm prcr Cnclh Fiscl, submt prsnt prpst ft sclrcld prciçã d nssmblln. Sit Pul, 5 utubr 9IS. ) LFRED CHIM HDDD MICHEL HDDD. PRECER D CNSELH FISCL Srs. cinists: s lntr-sslns, mmbrs Cnslh Fiscl d Ci. HDDD INDUSTRIS GERIS, tn xmin prpst d Dirtri prsntd cm 5 utubr crrnt, rfrnt nt Cnlll cns sttuts squnt ltcrcfl sciis, s/l prcr qu msm cnsult Intrsss sciis rcmndm su prvçfl n ssmbléi «qu fr submtid. Sâ Pul, 5 utubr 948. Mnul Dr. ) Hsslb MfnJ. Crlus Frrz lmid, Snllm Trmind st licst Jcb. tur r. Prsint lru qu stv m díscus-_ít prpst d Dirtri, bm cm prcr Cnslh Fiscl, dn.plvr q sjss s mnifstr sbr B6unt. Pdiu plvr cinist Srtn. Mthll Hddd qu diss str pln cr cm prpstb d Dirtri m s ntur Cpitl u frm prpôsi lgn nlnd u ssunt stv suficintmnt sclrci pdin Sr. Prsint qu putss m vtçã. Prslnt submtu ss m vtç& lgn prpst nts qu, s rs. cinists Irim vtr st cncrdvm u n& cm nt Cpitl r prpst. Cm ninguém ml_t s mnlfsinu fi ssunt submti vtç cinists, vrlflcn-s pl cntgm s vts qu cstv prv nt Cpltl n bss prpsts pl Dlrtrl. Em cnsqüênci d llbrçfi d ssmbléi fic mdiftc tul rtig 4.0 s Esttuts Sciis qu pss tr srtig 4.) guint rdçr. Cpitl Scil é CrS (cinc mllhss cruzirs), dlvldl m (cinc mil) çfis rdináris n prtr vlr nminl Cr$.000,00 ( mil cruzirs) cd, sn... Cr$ 2.S ( is mllhss «trznts mil cruzirs) já vidmnt lntgrllzs Cr$ ,00 (is mllhs stcnts mil cruzllrs), srm Intgrllzs m dus chmds critéri d Dirtri ntr prz máxim 20 (cnt vlnt) dis. Diss nlndn Prslnt qu tn si prv nt Cpitl, cnvidv ts s srs. cinists qu ssinssm list subscritrs nt, cuj list fz prt Intgrnnt st t. ssmbléi u prs íi Dirtri pr rgulr!zr, Juridicmnt prnt às Rprtlç6s Publics, ts s psss qu ncssáris s trnm pr ftivçã lgl nt, cm ning mis quisss fzr us d plvr pr ssunts rlclns cm rm di Prslnt u pr ncnd prsnt ssmbléi, d qul, u lgr Mrtnsn, scrtri, lvri prmnt t. r, livr própri qu, pis lid fi ssind pr ts s cinists prsnts SS Pul, 5 utubr 948 (.) lfr C. Hddd, Michl Hddd, Hsslhv Hddd, Mtlill Hddd, Vitri Hnildd, lzlr nddd c I.k Hddd. (E cpi fil d t riginl pr qui vidmnt trnscrit). lfr. Hddd Prsint. lgr Mrtnsn Scrtri. Milirt) H llll"" I" iln Uirctrliii blnç k--i.*i. (imiiilrflffl du nnttt ttu Lucru«Prdi v Prcr il Cmilh Fiscl, rfrnti u xrcíci ncrr cm " tln Junh il l!mk; li) ElÍfl d Dirtri il» Mc.nliru* c suplnti «In Cnslh riscnl: ) ssunts Divr* s." Em hchuiilii «limti *hl inimili-iiir <iuc ln fits s pnbllccfl rn* ds pl rtig 00 *l«dr» t li n. 2.H-.7 mncin, jmxstivu ssiinlilíl illsi-iiiir «dclihcriir sbr n m. tri bjt d cnvcçfl, Dtrminu m sguid n mim Scrtri quê prcss iv litur Rltóri d Dlrtrin, blnç grl, mns* truçrt d cnt dc Lucrs Prds Prcr Cns* n iscl, rfrnts ll. xrcíci ncrr cm 80 Junh 98. Find litur prsint sulmictu discussã nprvnçfi s msms cnts, vcrificnn-sc qu frm prvs pr unnimid, hstn-s vtr s lunlmnt impdis. Em sguid pdiu n pnluvr «cinlst Hcnt Gus dc Crqu vlh qul clru tn si prvds ns cnts prsntds pl fiirctri, cbi gr íi ssmbléin, cr cm s cstnluts, trminr s funs spciis srm cris, vz qu. ns rsrvs lgis sttutáris jii hvim si fits pl própri Dirtri c, tmbm, trminr qul grtificçã s Dirtrs. Cntinun cm plvr diss nã lh prcr ncssri nm prtun cri çã funs spciis qunt grtificçã pr Dirtri prpunh (pi fsm cm s stblcid, xrcícis ntrirs, prcntgm dc 20% (vint pr cnt) shr s lucrs liquis vrifics n xrcíci. prpst 6 pst m discussã m sguid r vtsiçã vrificn-s hvr prvd pr unnimid bstn-sc dc vtr s impdis pr li. prsint diss cm sguid qu ssmbléi vi mnifstr-s sbr ntcipçã dc slucrs librd pl smbléi Grl Extrárdin ri 27 Dzmbr 97, ficn dit ntcipçã xprssmnt prvd pl vt unnim s cinists prsnts. Pdiu sguir plvr Dirtr-Gcrnt Luiz DWgstin fln cm nm d Dirtri qu stv prsnt à ssmbléi prpôs qu sl lucrs dispsiçã d ssmbléi, n ttl dc Cr* ,90, fssm distribuis CrS ,00 (cnt vint sis mil cruzirs) cs m divin pssn Cr$.000,90 rstnts pr xrcíci sguint. prpôst é pst cm discussã m vrifisguid m vtçã cn-s hvr si prvprósd pr unnimid, di sguin n rm clru prsint qu s snhrs cinists vim lgr nv Dirtri pr pri l. Julh Junh dc 952. Prcu-s cm sguid à purh-s scliçã guint rsult: pr Dirtr-Prsidcnt Svcri Dgstin, rgntin, cs, industril, rsint micili nst Cpitl, cm s vncimnts mnsis Cr$ (zsss mil trznts cruzirs) pr srs. Dirtrcs-Grnts s Thcbl D Nigris, brsilir, cs, industril, rsint micili nst Cpitl; Luiz Dgstin, brsilir, cs, industril, rsint micili nst Cpitl, cm s vncimnts mnsis Cr? 2.500,00 (z mil c quinhnts cruzirs) cd, ts já clrs mpsss. sguir trminu prsi- Llt subscritrs fl nt Cpitl qu CrS ,00 (Dis milliss cruzirs), pss pr Crt ,00 (Cinc mlllics cruzir.?), sn ss nt m dinhir r Uzvls 0% n t d subscrlçft rstnt m dus chmds cnfrm libr m t SSEMBLÉI GERL EXTRRDINÁRI, rlizd cm N. çõs ntrirs Nms Intificçõs lfr Clilm Hddd, ilbnts, cs, industril, rsint nst Cpitl.. sltir, Hddd. Mlcbcl mir, Industril, rsint nst Cpitl, nclnud brsilir Hsslb Hddd, libns, cd, prnds mstics* rsint nst Cpitl. MthU Hddd, brsilir, mir, prnds sltir, mstics, rsint nst Cpitl.-... brsilir Hddd, Vitri mir, sltir, prnd» m rsint mstics, Sil Pul slbrsilir, lzir Hddd, tlr», mir, prnd» * nst rsint mstiçs, Cpitl Il_ Hddd. brsilir, sltlr, mir, prnd» rsint nstn mstiçs, Cpitl 80M Crf 5.000,00 Ci. Hddd Industris Gris, stblcid k ru Si Bnt, 290, 4.» ndr, tl 8 20, vi à Rccbrl m SS Pul, rcfrl lhr qunti CrS 5.000,00 vlr (quinz mil cruzirs), prvnint nt u Scil, Cpitl qu Crt (is mlibs dc cruzirs), pss CrS ,00 (cinc mllhs cruzir»), cnfrm utriz m ssmbléi grl xtrrdinári, rlizd m 5 utubr 34S. ES Pl, tt 88. SI utubr Subscrits n t Ttl ds Imprt nt 0 % rllz n t Vlr ttl çúi , M ,00.ry)., C.0 Í « , M.000,00 í , ,00 qu M* pim "lr*.u 4 ili-i.n s Mmbrs du m* miiih *..cl ii-.pi-i-livui. su* piinii * piiiu «nu n xr- lcl mm i.iiu. Vrificd \nlin,áii CQIMllÒU*(4 Iciriil Miiii rii-iiin us icyulnts: pu* ru..ii-iiiiiiii. du Cnslh bis» cul ui srs, iii ii.iiu üuutlci i..iiuiiii, brsilir, csu, Industrii; Ctn Si.iliu Crdãcl, brsilir, cs, cmrcint, u Jsú ninl i»> Lscl, brsilir, cs» llll, iiimi.hiiii, ts il..mu... lins rsints nst du» pili; < iir.suplnts,. ii srvirfi n rm indicu* du, i srs, Dr, Frncisc -Vit.iiiIi-, brsilir, slti» r, mdic, Dr. Dmlni li Lscl, brsilir, cs», mdic c lu-, Jull i «ruj Frnc Filh, brsl* kil, dvg, Sltir. ts micilis rcslnts nst Cupilul. pós ivriflcçs nr. prsint clru mpsss ns.mrmlinc. * rspctivs tuplcntcs Cnslh Flscb Discutlii-s cm sguid us» Mint rfrnt ú rcinun» r.ii.-ii s Mmbrs Cn» m-iiiii l-i.cl tn sts xrcrim clr qu grtuitmnt u su funçs, dê bcru ssmbléi nã lhs fi-inr rmunrçã, Nudn mis hvn n trtr cm ning quisss fzr us d plvr sr, prsint clru suspnss s trblhs pl tmp nccss pr lvrlur d prsnt t n livr prpri pr funcinári d Scid pr mini Scrtri indic. Rbrt sssã fi st t lid m vz nll ts s prsnts, tn si chd cnfrm prvd, sn sguir ssindn pr min Scrtri, Prsint d ssmpl Idéi pr ts s cinists prsnts, juntmnt cm s Mmbrs suplnts Cnslh Fiscl nã cinists cm sinl dò citçã s crgs, Thcbl D Nigris Scrtri, Svri Dgstinò Prsint, Luiz Dgstinli, Rchl Dgslinh Diut, Rnt Gus Crvlh, ntôni lfr D(stin, Zild Filmn Diut, Mri Clric Diut, Lydi Âiígcrmi Diut, Ctn Sicilin Crdcci,.Tsé ntni D Lsci, Dr. Frncisc Frrnt, Dr. Dmings Dc Lsci, Dr. Júli ruj Frnc Filh. Dclr qu n prsnt ó cpi fil d t lvrd n livr cmptnt. Thcbl dc Nigris Scrtri. JUNT CMERCIL S PUL P CERTIDà Crtific qu Sà PUL EDITR S/., cm s nst Cpitl rquivu nst Rprtiçã, sb nr pr spch d Junt Cmrcil, m sssã 3 zmbr 9.8, t d ssmbléi grl rdinri s sus cinists, rlizd m 28 utubr frm 98, -pl qul prvds s cnts d su dirtri, rltivs xrcici p. fin, bm cm trts utrs ssunts tinnts ssmbléi grl rdinári qu u fé. Scrtri d Junt Cmrcii Est S. Pul, 7 zmbr dc 98. Eu, Judith Mirnd, scriturri scrvi, cnfri ssin () Judith Mirnd. E u, Guimr ndr Mns, chf d scçã Expdint Crrspn nci, subscrv ssin () Guimr ndr Mns utriz publicçã d prsnt. Sà PUL EDITR S/. Svri Dgstin DintrPrsintc. Têxtil Sdmitl S/. SSEMBLÉI GERL TRRDLNK EX- Pl prsnt ditl primir cnvcçã, ns trms d Li cnfrmid cm s Esttuts Sciis, ficm s snhrs cinists d TÊXTIL SEDMITL S/., cm s nst Cpitl, Ru Viscn Prnib nr 2.639, cnvcs pr s runirm m SSEMBLÉI GERL EXTRRDINRI. n s scii, n nrç supr, di 20 (vint) crrnt, às 7 hrs, pr tmrm cnhcimnt librrm sbr sguint rm di: ) mudnç d s scil, nrç supr indic**, pr Lir Prt Grl nr 88. tr_bm nst Cpitl; b) prpst d Dirtri rspctiv prcr Cnslh Fiscl, rspit ssunt rfri à ltr ), cim; c) utrs ssunts qu, pr vntur, vnhm sr vntils n csiã d intrss scil. Sã Pul, 0 Dzmbr 948 DIRETR-PRESIDENTE () dib Migul Hddd (-2-4) Bnc Cruzir Sul Sã Pul S/. SSEMBLÉI GERL EXTRRDINÁRI s , , C Ci. Ilnddd, Industris Gris Dirtr MLUF HDDD Jl-XT CMERCIL S PVI. CERTIDà Crtific qu Ci. Hddd, Industris Gris, cm &c nst Cpitl, rquivu nst.i Rprtiçã sb n , pr spch d Junt Cmrcil, m sssã S0 nvmbru 94S, t d ssmbléi s cu grl xtrrdinári cinists, rlizd m is ntubr 948. pl qul (i lv su cpitl scil CrS pr Cr... cnsquntmnt, S..000,00, ltr»» lu stut» udli: m It.- s inbzcrltr» cís nt; rcib psit fit n Bnc PrtuguB Brsil 8.., d lm. CrS prtncl crrspnnt 0% (i p, cnt) cpitl sub.crli m dinhir; gul rltiv i pgmnt sl frl pr vrt d Imprtânci Cri 5.000,00, qu u ff. Rcrtrl d.i Junt Cmrcil Est SS Pul, 3 zmbr 9S. Eu Judlth Mirnd, scriturri, scr ti, cnfri ssin: () Judltn Mirnd. E u, Guimr ndr Mn, chf d scçã Expdint Crrspnnci, lub-crv: () Guimr d* ndr Mn_. Sã cnvids s snhrs cinists st Bnc s runirm m ssmbléi rlizr-s n próxim di 23 crrnt, fts 6 (zssis) hrs. n s scil sit à Ru d Quitnd 44. nst Cpitl, fim librrm sbr sguint rm di: ) Rtificçã rtificçã nt cpitl sdl. b) utrizçã pr srviç cmbi. Sã Pul 3 Dzmbr d_.48. Pl Dirtri: t) C. D*ffstlnh Dlrtr-Supcrüitndcnt. (4-5-6)

9 TFJIU. FKIR, 4 DR DEZEMBR DE 99 JRNL DE NTICIS PGIN ft I Rgistru-s fcilmnt prvist vitri Irpurú filh Bsphr nã ncntru dvrsári à ltur n Prêmi "Linnu Pul Mch" Difícil êxit Plmr n prv cntrl "bttings" Cm crru runiã ntntm n Hipdr m Cid Jrdim Cibiilcnti vncu, cm nv pilt ü últim prv l,«rir»» l.i murs Crf. JS.. rild i 3,3 li. i,:.. i uit.-i.iul i sld T..H... «pn cru u frnt, sn ln puu dc-i*l):i<l.i hu Inilln. ps-snd i iiiiiii-ni pir m-miii,i,) (li i " lh p.u.i trcir, Kr- rm fnl iiuiuiiin nt» cmç d rl, n i.iti iii-n.i iiplniitnii iiiiii.i, l.li-.-.lim l.i.-.iuli. (Iln.rllln, puc inl dint. crrir trminu s.m utrs ultrçr*. vncn r im fluiu.. piltd ds J. Crvlh, inin iiru.i.-lh-i m sgun índi m trcir, titui.l :i (4 Fminin, liivn, 4 i-.ii.tii. S Puniu, pr Ciilmlift s nlr, il J D. Clft..Tqul, J, Crvlh, svíj lu HSIS.II (3 S. P. RI* bir, 54:3 ks índi tfli L. nul», M v. I. ks stucis. Rj, 34 lc. Ithc n. Zmudl, l: ks ndsrl-i- P. Vs, 30 k Cm fcilid, Irupuru lvntu prc básic (3«$ lmnclbftuwi Vi i inweflr V í TV I**,*í»l "- -_**: \- ^iífr ÓVr#$ÍÍ3$ t~3ity - :", "!, Tlló» I, Vlflrs. 84 ks.,, 7,0 Ecrc< N. Prir, 38 k.. Tmp: 80" Difrnçs: lt crps s "..ílm crps. Vncr, Cfl 28,00. rictsi (4, Ctt 3.00; (3), Crt 38,00; (0), Cr» 3,00. psti: Crt Cultlr,, lms, RTEIS EVENTUIS n.l..ii..: i in.0( } -» BSCri ,00 n stucis Clbln.,, Qrlhn índi 4..u Ithc 3, Tll,00 03,00 gr triunfu n sgund prv dc pnt pnt r.» Piri.300 mrtrj Cr* ,00 urtld s 4,3 hri. rnd s sld, gr clcu-s nn vngurd lt, cm Bmbr rm gun sguir Vlsugcm, Currlr, Dllr s utr». plltn J. Nscimnt fi cprin prcurs nté s 000 mtrs, n nlir pssu pnr sgun n Ip pr trcir. prv trminu sm utnui indlflcçcs, chgn gr. Illclr Ip nn dirc nc-is rm. lt (3) Msculin, cstnnlm. nns, S Pul, pr Cínic rl, Js6 ndrcll. Jóqui, J. Nnsclmcnt, 38 ks.0 BLElIt (Bi J. Crvlh ks 3.0 IP8 (4i s. P. Ribir, 58:55 ks 3.0 Vlngcm M. Suz, 54 ks. 4. Crrir. Ctldl, 57 ks. 5.0 Smbr R. Zmudl, 56 ks.. Fivc stnn L. Gnzlz, 58 ks 7.0 qulln H. Urblnn, 58 ks. 8.0 Pss Livr. Ilsn, 58 ks. 9.0 Tmp: " Difrnçs: is crps is crps. Vncr. Crt 49,00, Plcís: (5), Crt 33.00: 0), Crt 29,0); (4), Crt 37,00. psts: Crt 87.0,00. Culdr,. vln. RTEIS EVENTUIS qulln (2 P. Sturs ,00 (3 P. Uvr Ipô ,00 3 gr ,00 0 Crrir Smbr Bllr Vlsgcm , ,00 Klly cnfirmu vitri d ultim smn 3." Prc.300 mtrs Cr** ,0 Prtid s 4.46 hrs, Frnqud pist m mincut prtun, Xllmr lrgu n pnt, ms Klly frçu lg pssu cmndr lt, cnm Jc cm sgun, mlhrn Thlni pi trcir. Smpr cm çã fácil, Klly ncrru prcurs, mntn Jc sgund clcçã. N finl d crrir, Crnu clsslflcu-s m trcir. KEIXY (4 Fminin, cstnh. 4 ns, SS Pul, pr Clrctc Crniç, Btud Prt Fliz. Jóqui.. Rs, 5 ks.0 JC (3 J. Crvlh, 54;53 ks 2.0 CKN ( P. Vz, 30 ks. 3.0 Xllmr E. Grci. 54 ks. 4.0 Thlr R. Zmudl, lis 3.0 Hré I.. Gnzlz, 54 ks 6.0 #*» Tmp: 93" Difrnçs: is crps ml is crps. Vncr, Crt 4,00. Plcês: (4), Crt 4.00; (3), r» 20,00. psts: Crt 4.450,00. Culdsr, It. Czr. RTEIS EVENTUIS Crn Hré Jc,, 3.74* , Klly Thlr ,00 Xllmr ,00 Mrfd minu Gingr pr scss difrnç 4." Prc.609 mtrs Cr"} ,00 Prtid s 5.4 brs. Flchd. snvlvn su hnbltiml vlcid, clcu-s n cm» mi lt, cm Mrlm m sgun, prc- (ln B Nit, Mrfd s utrs, N cmç d rt Glugr Mrfd minrm d frnt lutrm mprlhs té finl prcurs. "lh mcânic", chm n lntrvir, cusu scss vntgm pr n piltd Plrr Vz. trcir cub B Nit. MRFD (5) Fminin, nlz, 0 nns, Ri Grn Sul, pr Muln PItngulrn, Slvnr Sprndé. Jóqui, P. Vz, 34 ks.0 C.INGER (8) J. Crvlh, 54J53 ks 3.0 B NITE (2). Rs, 56 ks 3.0 Mmblnm. Nbrsn. 54 ks 4.0 Mrlm R. lguln. 30 ks. 5.0 Vigr J. Nscimnt, 58 ks j. Flchd. Lucc, ks 7.0 «^:::^:>-r^^i^m^mmm y*jn liw«f l«* * - ^*^ÊÈÊÊÊmÊIÊÈ K --í.«?" : -*»" êw^i ^^M^mm Glndlnr R, Zmudl, 53 ks 8.0 ld Plnld R. Urbin, 84 ks 9.0 Tmp: " Difrnçs: ml cbç is crps, Vncr, Crt 54,00. Plcís: (5), Crt 7,00; (8), Crt 4,00: (3), Crt 3,00. psts: Crt ,00. Culdr, P. Tbrd. RTEIS EVENTUIS Vigr ,00 (2 B Nit ,00 (3 Gldlrn ,00 9 Mrfd ,00 3 Mrfd ,00 8 ld Plld, ,00 Flchd, ,00 ingr ,00 Mmblm ,00 HR Rsult ds crrids ming n Hipdrm Brsilir Jcky i»» prv principl ds ming n vt, Prêmi "Jcky Club ds Mntvldt", fi lvnntnd m bl stil pl cvl Mstr. rsult grl ds crrirs fi gulut:." rrc.000 mtrí Cl*} ,00 t. Ul.!. Mllnch,. Drs», 33 kl. l. li. N. Unhri 33 kl.... 3,* Eitnl,. Frrir 83 ki.., 3.* Mllrt,. Ribs, 83 kl 4. Mndriigr, P. Clh, 33 ks. 9.» iuplir. W, ndr, 53 ks, 6.* Jqultlls, N. Mttit. 83 ks., 7.* N crru: Jbtlcb, Tmp: fll" l 3. Dlfrnçs: ml crp s crp. Unis: vncr, 8, Crt 63,00. Dupl 33, r 28,00. Plcís: 3, Crt 33,30; 6. Crt 28,00. Trtr: (,. Its. Prpritári: Erlc J. S Pul. Mvimnt prô: Crt ,00. 2.* Prô,500 mtrí Crt 23,000,00 «3. L.). Flcxn, L. Llghtn, 54 ks....» ng»«,. Ribs, 36 ks » unpb. R. Ltrr, 5 ks D. Pdr II. F. Irlgycn 53 ks. 4. J. Chic, D. Frrir, 54 ks,. 3.. Clr,. UUfl, 86 ks » Runi,. Cst, 58 ks,., 7. SnRiinlth, J. Msq. 30 ks. 8.* N crrrm: Cjubl, Trís Pnts s ul. Tmp: 02"3 9. Difrnçs: ml crp cbç. Ittls: vnr,, Ctt 42,00. Dupl 3. Cri 89,00. Plcís:, Crt 9,00; 8, Crt Trtr: M. lmid. Prpritári: Jrg Jbur. Mvimnt prc: Crt " Prô mtrs "Prêmi Jnsí Edur Mc Srs" (G. P.). Egu, L. Rlgnl, 57 ks." Intrmzz.. rúj. 55 ks. 2. Fg Brv. D. Frrir, 55 ks. 3. Cm nt, J. Msquit, 3 ks. 4.» Mlngulnh,. Ribs, 57 ks... 3.» Ri Vr,. Ullfln, 59 ks., 6.» Tmp: 24" 3!3. Difrnçs: Ml crp 2 crps. Rntcls: vncr,, Crt 42,00. Dupl 2, CrS Pinis:. Cr$ 4,00 2, Crt 2,00. Trtr: S. Dmr. Prpritári: M.. Silvir. Mvimnt prô: Crt ,00, 4.» Prô.300 mtrí Crf ,00 (G. L.). Hnrmun, F. Irlgyn, 50 ks. l. Quit, P. clh, 53 ks 3.» Lmbrdl,. Ull, 54 ks. 3.» Dscnfi,. Brb. 50 ks. 4. Pplt, L. Rlgnl, 56 ks 5. cutng, D. Frrir, 54 ks. 6.» Itul, J, Msquit, 98 tu., 7." Tilmiu. I,. Llghtn, 90 ks. 8,* N crru: Pt, Tmp; 78" 4 3, (rcrd), Difrnçs: 2 crps ml» crp, lttli: vncr, t, Crt 84,30. Dupl 24, 0* Plcís: 3, Crf 00,00; T. Crt 73,00. Trtr:. FIJÔ. Prpritári: J. B. utmr. Mvimnt prô: Crt.. 738,70,00..". Prô mtrí "Clulc Jrky Club d Mntví" crt 80,000,00 (, I.,). Mstr, L. Rlgnl, 89 ki.,, l." Miiin., Illhii.-, 89 kl 3.» Tlrliv., F. IrlRycn, 0 ks.. 3.* Dntn, J Msquit, 82 ks., 4" rriv, 8. Frrlrn, 33 ks., 3. Imbfi,. Dnrbs, 34 ks. Llbírrhn, R. Frits, 56 ks, 7.» Iblcuhy, UlIn, 84 ks.... II.» N crru: Chmpin, Tmp: 40" 25. Difrnçs: crp s crp. Ittls: vncr, 9, Crt 0,00. Dupl 34. Crt 90,00. Plcís: 0, Crt 9,00; 3, Crt 30,00. Trtr:. Crs. Prpritári: P. L. Mch. Mvimnt prô: Crt ,00. 6.» Prô.000 mtrí Crf ,00 (. L.). Crcl, li. Ltrr, 3 ks.,..» mnd Lrd, N. Mtt, 32 k. 2.» rcchu",. ilrlis, 58 k,. 3." Rinch.. Ull, 58 ks,.. *. Huntr.. Ull, 58 ks 5.» Trnur, S. Frrlr, 50 ks.. 6.» ln, F. Irlgyn, 50 ks Dphn, J. Msquit, 56 ks.. 8.* Bn llur, L. Clh, 52 ks.. 9.* Jz, J. Mrgn. 34 kl.....» Xvnnt. XV. ndr, 58 ks..» Elvlr,. Nrl. 50 ks 2.» N crru: Flnz. Tmp: G" 2j5. nifcrcnçns: crp mt crp Ṙtts: vncr, 0, Crt 237,00. Dupl 4. Ctt 37,00, Plcís: 0, Crt 33,30; I, Crt 28,00. Trtr, Fljô. Prpritári! Clr Mit. Mvimnt prr: Cil,, ,00, 7.» Prô t.000 mtrí Crf :5.000,0 (. L.). Cnrl. D. Frrir, 84 ks I.s Sgundlt, II, Ribir, 88 kj.. 2.» N. Uiik-*. F. Irlgyn, 06 ks. 3.» Rgnt. N. Linhrs, 80 ks,, 4." Crrlnntcs,. Itlbu, 88 ks,, 9.» Itnk, J, Msquit, 56 kl » Ilrlliiiin, N. Mtt, 94 ks... 7.» Lst,. Nrl, 96 ks 8.» N crrrm: II. Prlnc, ícr s Ili-lni.-. Tmp: 98". Difrnçs: ml crp s crps. Rtls: vnr, 2, Crt 33,00. Dupl 4, Crt 39,00. Pinis: 2, Crt 9,00; D, Crt 5,00. Trtr: E. Mrgn. Prprlctnrl: Stud P. J. Lundgrn. Mvimnt prô: Ctt ,00. 8.» Prc.400 mtrs Cr ,00 (...). Nm, F. Irlgyn, 58 ks....» Chmpin, L, Rlgnl, 50 lu.. 2.* Mrrcs, P. Clh, 0 ks,, 3,* rkrn,. Ull, 54 ks... 4.* Bl ml, D. Frrlr, 52 ks.. 3.* Imgind,. Rlbni, 32 ks.. 6.» Ryl Sttitt,,T. Ml, 80 ks. 7.* Rlr,. Brbs, 50 ks " Nfi crrnrm:.tucn.l, rintr. pulnt, E-trlI Llbòritm. Tmp: 84" I 5. Difrnçs: crp s ml 3 crps. Rtls: vncr., Crt 32,00. Dupl 3. Crt 3,00. Plcís:. Crt 3,00; 7, Crt 6,00 5, Crt Trtr: J. Zunlgn. Prpritári: Rbrt Snbrn. Mvimnt prô: Crt Rcits s cssirss Frm s sguints s rsults s cncurss ptrcllidns pl Jckcy-Club Sã Pul n runiã ming: lll simpls: 2 vncrs cm 6 (sis) pnts. Ittci: Cr H.0. Ill dupl: vncr cm 5 (quinz) pnts, cbn-lh Cr$ 39.G()5,i. lii tini simpls:.r>7 vncrs. Rlci: Crf 674,80. Ilcltinc dupli 3 vncrs. Rlci: Cr» 6.07,00. Prôs mgnífics pr próxim ming Grn Prêmi "Imprtçã" é crrir básic d tr Cmtsú Crrids rgnlzu, ntm, sguint prgrm pru runiã prxim ming: l. prc Prêmi ""* s 3 hs. CrS , , , ,00 Dlst..200 mtrs: Ks. mir 56 ndrig 56 ptl 56 Ct Eugêni.. 56 rlf 54 G Bélgic 54 Grslh 54 índi 54 D Iycvtn 54 0 Sulmlt prc Prêmi "K" s 3,30 Cr$ , , , ,00 Dlst..400 mtrs: Ks. Cblist 56 Gngu 56 Ccurl 56 ( Cncurs "Cmpã d Esttístic" Ptrcíni JRNL DE NTICIS JÓQUEI rvmc."... Difrnç sbr 2.".TREINDR Nm.,.,..,... Difrnç sbr 2....,..,,., Cncrrnt Enrç CLCÇà TUL Jóquis Trinrs. Rs 80 E. Cmpzni.. 38 L. íiiizlz W. P. Mns.. 38 P. Vz 75 J. Islã 36 URNS Rdçã JRNL DE NTICIS, Ru Flrnci bru, 64. BR GUNBR, Ru B Vist, 208. RÁDI BNDEIRNTES, Ru Libr Bdró, 65. SETE EQUILIBRDS PÁRES N "SBTIN" Vrdirs prblms s crrirs stinds s "bttings" Está ssim rgniz pr- 3 rvlh 58 grm qu s stin à runiã 3 Sinclir,. 58 próxim sáb m Cid 4 Urvll 58 5 Dnst 56 ( 6 Jz 58 ( 7 Julit.,.. 54 Srs Brhm....,., Jrdim:..!. prô Prêmi "Q" s 4 hrs Cr$ 8.000, ,00.800,00 Dlst..400 mts. Ks. rkn 58 Mndub 58 Eiv 56 Trint Trfis Vulcã 52 0 H utn 50 n Mndric 45 0 Mlss Tip Bigmch 2 tlnt. 3 Cnlit 4 Vr 8.* prô s 6.40 hs. - * * « " prc Prêmi "Q" s 4,30 hs. CrS , ,00.800,00 Dlst..400 mt. Ks ( Clrim 58 ( 2 Fiscl,. 58 Guyssu 58 Irm 88 Mcgã,.., 58 Nvir 58 Pntir,. 58 Blmr 66 Tucn prô Prêmi "B" s 5 hrs Crf , , ,00.750,00 Dlst..000 mts. Ks Drly 55 Flrll ;..,. 55 Hlmy 55 Hlvlt 55 Hydr 55 Jty 55 4.» prô Prêmi "" s 5,30 hrs Crf , , ,00.750,00 Dlst..000 mu, Ks. Bruch 55 Hust 55 Jbty......, Bltrlz Itun 53 Jgutiric 53 Tpriz prô Prêmi "" s 6 hs. CrS , , , ,00 Dlst..300 mt. Ks Curucc* 58 Prêmi "D" CrS , , , ,00 Dlst..300 mts. *" * Bug-Ugu 55 Dnrmy 55 ( 3 Mlnplls _. 55 ( 4 Rsr 55 rtull 53 Bllt 63 Driv 53 Edclr 63 íbis 53 7.» prô Prêmi "R" s 7,20 hs. Crf 8.000, , ,00.800,00 Dlst..600 mti. Crrir.. 58 Pbr Vlh J8 Swr JCJpg 58 Bb.,.. 56 Cslgl..,, Emissr...,,.. 66 Sri 59 Bllr « Buquit 64 0 Gurun 54 Vlsgm 54 WBIlitls Il 50 Nt s 3.» 4.» prôs srã rlizs n pist d grm, s mis n ri. Hrm.., 56 Knt 56 Mlrsl 56 rlm 54 Igun 54 S. prô Prêmi "Hndlp I" s 4 hs. CrS , , ,00.250,00 Dlst..500 mtrs: Ks, Wimpy 58 (2 Fuch 55 V3 Mri K 52 Euskl Buru 54 Khn 54 Mlv 53 Prfétic prc Prêmi ".I" s 4,30 Cr$ , , , ,00 Dlst..200 mtrs: KS. (4.6 (? 8 9 Plmr 68 Jchul 56 hl 52 Bsc 54 Chmch mblcin 46 Furril 48 Klly prc Prêmi "Ntl" s 6,0 Cr? , , , ,00 5% crd. Dlst..800 mtrs: Ks. Exmpl 57 Gstsã 57 Hlrn 57 Jbrndi 67 6 Dirc 55 Sn mr 55 mint 53 B Kcy 53 9 Epuv 5 mltiá., 56 ritc prô Grn Prêmi stub 56 s>ip7ti-ã s 6,50 CrS Clbln ,00 CrS ,00 CrS Dn B ,00 CrS 5.000,00 Dist. (0 Drthé mtrs: V7 Prblnh 56 Ks, Ipéc 56 rmtlwlt Itcv (2 Blu Cdr 58 0 Quin 56 vs Crful 65 Sm 68 4 Jmlcn Vlw Lgndry Mld prô Prêmi "U" 6 Pytt 58 s 5 hs. Crf ,04 7 Dspln , , ,04 8 Dctrs Dllmm. 55 Dlst..400 mtrs: 9 Kthln Tjvlnl. 55 Ks., Cmt prô Prêmi "P" Cuzlnt 58 s 7,30 CrS ,00 Flipp , , ,00 gr 58 Dist..500 mtrs: Estnhn 56 Ks. Cqulnh 56 Cvir 58 HbrU 66 (2 Strng 58 Tmr 56 \3 Mrslh 52 Dnsrln 84 4 Pmp Mi 56 0 Itnrn 54 6 Virgíni 56 Jndft 52 6 Bicu 54 Hrs prô Prêmi "V 8 Mrctu 54 g 5,30 CrS ,00 9 Vgbnd , , ,00 0 Bricn 52 Dlst..400 mtrs: Brrchu 52 Ks. 2 Hnus (x-hlpp). 52 Frl 58 3 Clit 50 Nã hvrá crrids n di Ntl Mult m Cr$ 2.000,00 trinr Hmlt MVIMENT FINNCEIR Frm sts s mvimntu finncirs ds Jrnd ds - Bing: Cs ds psts: Crt... « Cncurss: Cl* Ttsl: Cr» 8J Prts: Crt 47.90,00. Frm s sguints s rsluçs tmds ntm pl Cmissã Crrids: ) Cnfirmr pnlid plicd n hipdrm (mult CrS 300,00) cd s jóquis. Nbrg R. Iguln, pr nâ trm cnsrv linh n rt chgd, mntn Csigl Kcy; 2) Chmr tnçã s trtrs Crc, Itcv Prblnh, pr incllld s msms ns prtids; 3) Cnfirmr pnbd plicd n hipdrm (mult CrS 300,00), jqul Luiz Gnzls, pr n tr cnsrv Unh n rt d chgd, mntn Indi; 4) Multr cm CrS 500,00 cd s Jóquis. Rs, R. Zmudi J. Nscimcnt, pr nã trm cnsrv llnhr n rt chgd, mntn, rspctivmnt, Chl, Clur Plmr; 5) Cnsntir nvmnt inscriçã Furis, m vist prcr «strtr»: 6) Multr m CrS ,00 trtr R. Uv.- r Filh, rspnsávl pl cvl Hmlt, pr Infrçã rtig 36 Códig (rspnsblilddc pl rgulrid ds crrids prduzids pls cvls sus cuids); 7) Nã rlizr crrids n sáb, 25, di Ntl "Biblitc s nts mntis" Existm nts mtntis Intrns ns Hspitis Psiui4trlcs Públics ntrlbus pr» qus sss inflizs tnhm s stlsfs-i ds pssulr i biblitc. fim ds qu» ss trns mis suis su» xistênci. En-n» livrs u lvlstss, mbr uss. Pr» qulqut Infrmçã, s- Isfur pr» 5-26J. Enrç: Urs Psdrs Pérlclss, IU. Plític» E.trír Cmérci Tu n JRNL DE NTICIS!«MMS-MH«MM-**M*«-^H-*******-M^^^nMMNnW>T«HMM^>MHMHMM*»MnnMi Vt) VÉ *Á\m H sssst V*Sv tw tfc_t!l_n_.* ^^_Hs_PW *Us - *J-4_ -íí t-v _fc^t tt*xw ** M+Xà*mW*)." Prc -.00 mtrs Ci «0.000,00 urtld» às 5,40 hm. Priuiriuciiilft s pl-u siu ns pnt Epílg, cm Hd cm si- Rundn s sr-ulr Irpurd, Jucut s tlul/. Ns "ris s 000 mtrs RTEIS EVENTUIS CtUlM) ,00 4 Jncill 7S2 320,00 3 irpurú ,00 s Epílg... i. m. 3 - Hd ,00 Hd Rtsdiii s minu riiiiim», mu t..,.i s mu In fs. Trlt Irpuru. mts liquiu nml» «dlsnt pilt l-n- f,. cllmnt ilicjíiu s duc. Cliilw», qu puinu i,,>* s-ümi nus 300 mtrs, mniu-s pst. Em tr. rir dt-t-n-l- trminu Ji ul. UlPUn (I) - Mrculln, rsitnh, 4 «n, t Pul, pr nnuplirs s Ltlntl, d Rtud l.lnu d» nnu Xlnrhn Jóqui, l.nts (i,n--í,--. s ks i. uiz in -. ris», s k«.» JCUI (4 - It. lkiiln. 94 tis.s) Hd P. Vs». 00 ki 4.«Epltx J. Nscimnt, 90 k S. Tmp: lil" Difrnçs: rrln» crps rrl- crps. Vncr, Crt 9,00. Tlrí: (2, Cri,0"; II), cr* 2,00. pstil Cri ,0). Kid Glvc cmprvu qu frncmnt ó d grm *v- >* *.i ** *.*" -:-! :" ; ,-..-.-, " WC,..: ; l 6, "Prc.000 mtrs tr ,00 Prtid s 0,37 hrm. primir prcr fi 8rs, ms u míni fi fmr. Jz tiltrpumu- Kld Cilvn clcu-s m sgun, flcn vnrlus utrs ürups» sguir. Jz mntr» vngurd té qu finl ds spciis, ms nss ltur fi subjugd.» RTEIS EVENTUIS unçil... J.53 0,00 nln ,00 HUf.3 263,00 Prkr Sinclir Triângul ,00 7 Vinh Bm ,00 8 Btlltl ,00 0 Kld Gl»» ,00 (0 Tutln. II ( Dndcstá ,00 2 Mlr ,09 3 Jz ,00 3 Srs» ,00 pr Kld Cllv. I)ii,l, M (riul. nn cm trcir. kid i.v (i Fminin, r-mnliii, 5 ns, i (Iriinn Hul, pr Kld Ch-, rtnt» s Cnlnmlt, Mnnur Js Frlit. Jqul, M. Ctldl, 5053 k. l. JZ (3 I,. nuls, 3335!2 ki 2.0 DNDEST (II) P. V-, 55 ks J., nln. Tuclll, 50 ks. 4 Prkr E. Silv. 55 ks Cluçíi. Zmudl, 58 ks.. Hlncllr. I.ucc,,754 ks. 7 Srs. Nbrg, 54 ks.. Bllltls. Slblk. 56 ks.... Tutlngr II M. Crtlh, 56 ks 0.0 Triângul n. Urbin, 57 k, Vinh Bm E. Cinrcl, 57 ks 3,0 Mlr M. Suz, 5» ks Kuf E. Viir, 54 ks 4,0 Nft crru: iitithrln. Tmp: 02" Difrnçs: ts «crps Váris crp». Vncr, Cri 67,00. Plr*-: ), Crt 24,00; (3). Cr» 24.00; (). Cr» pst-s: Cr» 820.3l!0.l Ctilrlnr, J. F. Silv. Em finl mvimnt, Plmr suplntu Clur : * ;- -* *"; ::.. * -ÍV. "* í í * 7,«prc.500 mtrs CrJ 33,000,00 Prtid f 7,08 hrs. rnd prtid, Divis ur ft pr frnt, cm Flrt Plmr m su sclt. N st 000 mtrs égu ft tcd pls is cvls, cnsguin Plmr cupr lirnç. Ns gris vnçrm Clur, Chl Mnl.indrlnh. tu pilt d» Rnê Zmudl pss pr sgun. Clur RTEIS EVENTUIS 3 Flcr ,00 Blrlb» Mlndrlnh S ,00 í Pirt ,00 I Clur S 66,00 3 Plmr ,00 Chl ,00 D. ur ,00 tcu frtmut Plmr, nin rt rsistiu vncu pr pqun difrnç. Huv, rclmçfl quíint n nfíunci, txms % Cmissã cnfirmu rsult, chgu cm trcir, Mlndrlnh^ PLMn (2) Msculin, cstnh, 4 nns. SS Pul, pr S Bcqnst Slct, Rnt Junquir Nt. Jóqui, Jsé Nscimnt, 56 ks.0 CLUR () It. Zmudl, 58 k 2.0 MLNDRINH (7) P. Vz, ks 3.0 Chl. Hsn. 54 ks 4.0 Divis ur n. lguln, 52 k S. Pirt n. Crrê,.047 ks. 6.9 Flcr E. Viir, 52 ks Blrlb (mncu) J. Crvlh, 50,49 ks S. Tmp: 02" Difrnçs: cbc is crps. Vncr, Cr» 40,00. PlcS.i: (5, Cr» 25,00; (), Cr» 3.0(; (7), C«4,00. psts: Cr» ,00. Clltdnr, M. Brnc. Igun fi ultim vncr d runiã i&uklg 8. Prc I.sn mtrs Cr$ ,00 Prtid f 7,47 hru. sld fi dd m bm mmnt, prcn n pnt Dn B, sguid Itcv, Grplg, Igun s s mis. Dn B Iniciu rt ind n vngurd, ms fi mind d RTEIS EVENTUIS pr ,00 ri ,00 Cudó ,00 Crc ,00 Clgrrllh,.944 9,00 Dn B ,00 Gcrplg ,00 Igun ,00 S Itncnv ,00 0 Prblnh ,00 pssgm pr Igun, qu chgu disc cm grn vntgm. Prblnh pr flnllzrur ns cldçfls sguints. IGUN (8) Fminin. cnstnhn, 4 ns, S» Pnul, pr Chlrgwln Blsc. Stud Linu il Pul Mch. Jóqui, L. Gnzlcz, 54!55 2 Rs l. PERBINH (0) N. Mntlr, 34 ks 2.0 PRUM () P. Vz, 56 k 3.0 Dn B. Rs, 54 ks. 4.0 Grplg J. Crvlh, ks 3,0 Clgrrllh V. Mrtin, 54 ks 8.0 ri. Grm» Jr., 56 ks. 7. Crc R. Urbin, 56 k. 8.0 Chdó. Nbrg, 56 ks.. Itcv H. Bntts, 54 ks. 0. Tmp: 80 80" Difrnçs! váris crps» pscç. Vncr, Cr» 40,00. Plcís: (8). Cr» 4,00; (0), Cr» 7,00: (), CrS 20,00. psts: r».02.00,00. Culdr,. Mlln. Pist d» grm b. EDITIS EDITI, DH CITÇà DB.IItllF.[.l\ 0S DK KI/IIt, WI. Pll/. HE MUSÍTÀ (.0) DIS juíz di- nriteir d quin- T (3,) VR D F.VtlM Ul DS SUCESSÕES crtóri h 5.» fici d fmíli ds su<.*ssõs dil. hfhi, p. furuz s.i- PI, JU Dirit dn B.n Vnr il Fnmllln dn S. sftc«i, rifntn cnrcn dn Cnpttnl Fl S Pul. FÇ SDBR ts qunts prsnt virm u l cnhcimnt tivrm qu, prnt st Juíz Crtri 0.» fici d Fmíli s d Sucssõs, prcss ç& d» sqult rqurid pr JSÉ INCI DE SLLES cntr Rii -milhr, d. UDELIN RS DE CHHll,, pr s ncntrr msm, m lugr Incrt nft sbi, pl prsnt, cit chm mncind d. RDELIN ItS D0 GUIR, pr vir prsntr su fs n rfrid git, prpst ns trms d ptlç.l tr, dig, tr sguint: "Exm. Sr. Juiz Dirit d Vr d Fmíli s d Sucssõs. J.sê Ignci Slls, brsilir, prári, rsint nstn Cpitl, ru Pirnssunung, 404, vm pl prsnt, prpr cntr su mulhr, Jrlin Rí- d» guir, brlllr, mstic, qu s ncntr m lugr incrt nft sbl. ni;ã dcsqultc, cm fundmnt n nrt. 37, n., III IV, Cd. Civil. Csu-s supticnt, cm suplicd, m 3 ds Jnir 925 n distrit Rrdlnh, cmrc Bnfim, Est Mins Gris, trnsfrin, ml tr micili csl, pr t Cpitl, n nscrm s últims três filhs csl, cm prvm s Inclirss crttd. Em stmbr ds 943, vltr pr cs, pós trblh, surprnu-s cm usênci su mulhr, unn. ci, pis clnrud: hnnn lr, suplicd fugir cm tl "Prnmbuc". Jmis utr btv nticis dn rfi. Em su cmpnhi ficrm s filhs csl. Crctriz-s. ssim, mtiv suficint pr utr pdir sqult su csl. *- sim, pds publlcçi dltl. pl prz qu V. Ex. dtrminr, rlrnnrf.fl im*íi>-"u pr prsntr fs qu tivr pn rvli prnssguin-s n çil qu Vríi sr nçil d r6 ns custs. csl nfl pssui bns qulqur nturz. Dil-s st vlr d Julgd prcnt, cm cn. Cr* ,00. Prtst-s pl pimnt pssl d r, pr tstmunhs, juntd. cnth, tc. DISTRIüuin: D. Vr d Fmíli (lns Su* css. 5.0 Crtóri d Fmllln iiun SiirCNsilM. n..» Cnn. tr. l. Prtlr. S-t Pul L. Distribuir Su. cssr: J. W. Brit, Dspch:. Cit pr ditis cin pr. z 30 dlns. Sfl Pul, l!l. -8. () Rfl F. Frrs.Smpi. ssim, cit mncl. II?.".. P- >ItUIJII.IN RS DE GUIR, pr qu msm, ntr s przs bix inn. cins, vnh prsntr su fs n,;ã, sb pn, nft fzn, ficr sujit ès pns ctnlnnçutíh lgis. prz d citçã 6 trint (30) dis, qu cmçr sr cnt, d primir publicç; st pl "Dlrl ficil", fins s quis, cmçr crrr prz z (0 dis pr qu citd prsnt m crtóri, su fs. E, pr qu nlng pss nlgr Ignrânci, mni xpdir prsnt qu scr pulillcu pl Imprns dcsl Cpitl fix n lugr c.it t Fór, n frm d li. D pss nst cid S Pul, s is (.) zmbr mil nvcnts qurnt it (JlS). Ku, Ccls rtngy, Escrivã, subcrvl..ini» Dirit, UU. l!ii:i.l. ÍCEIIUÁZ SMPI (2-H) RDI BNDEI- RNTES S.. SSEMBLÉI GERL EXTRRDINÁRI Sã cnvids s srs. cinisls s runirm m ssmbli Grl Extrrdinári rlizr-s di 22 crrnt, às 5 hrs, n s scil à ru Libr Bdró. 65. í. ndr ílm dr prvçã n trnsfrnci çõs já utrizd pl Exm. Sr. Ministr d Viçã, m cnsult prvi. DIRETRI f!4-5-l«) EDITL Dirtri d Divid Public d Scrtri d Fznd Est S& Pul, cmunic pr s vis fits qu u ntrd n Scçã cmptnt (V-2), tim rqurimnt rfrnt xtrvi 0 pólics nmlntivs, sn: d 3. Sri» sb nr d 8. Sri, sb númrs 7250 s , tds vlr nminl Cr$ 500,00 (Quinhnts cruzirs) cd, jurs 6% n, vrbds m nm d Fbrlc d Mtriz rlndi, qu vi prvincir mlssã sgunds vis ds rfrids pólics, s n prz; cinc (!>) dis, cnts d publicçã st ditl, nnh rclmçã fr prsntd. Sã Pul, 4 Dzmbr 98. () rmn Glrun Dirtr substitut ( ) NTUNES S.. Industri Cmrci Tcis SSE.UUI.EI GERL EXTRRDINÁRI Pl prsnt ditl ficm cnvcs s srs. cinists st scid s runirm n próxim di 23 zmbr, às 5 hrs, n s scil, ru nhngbú 857, nst Cpiti, pr fim librrm sbr sguint rm di: ) tmr cnhcimnt d prpst d Dirtri prpn liquidçã d snid rspctiv prcr Cnslh Fiscl; b) utrs ssunts prtlnnts msm mtéri. S"t Pul. zmbr d 948. JSÉ LVES NTUNES Dirctr-Grnt. (4-5-6)

10 jrnt; dr nticis PfiTN 0 f)~, "~""" " "»- ^^ l^llllllllllllllllllls^llllllllllll^lllll^^^^^^mlissssssssssssssswwb»wbb TflRÇ-FEin, U DR DEZEMBR )3 08 mmmmmwmfíssfbwxmt^ -Á-l^ i,^ájt3«^mbk«ybí * \Sül MWSqBÉIl lm^0«^v^^^vj^^^^h ^^^^U^V*^^Bk^^^^^QflL^^^^B *BL ^*«ssss^r %^í^,\l 9 M Ikkil lk<2)! ^i./ «t Drrtn Prtugus Dsprts pr is S. Pul u mis pss à cnquist titul TmrmRTFVF SBRE QUDR LUS SUPERIRIDDE TÉCNIC E TERRITRIL, MERECEND n ^^K^^m^(^DE^V DEPIS D GL D VITRI - PNCE DE LEN E NI- 2 í?n ís ÍÍT^S DS DEMS TENTS - FRC RBITRGEM DE MRI GRDELLI ,70 ^gb0qs7grnnrl%tellvd CNTGEM S SQ-PULINS VENCERM N PRELIMINR Fi vrdirmnt mplght prtid < nc Sã ul c Prtugus il Dsprts disputrm ntntm, à tr, cm Pcncmlin. Cnfirmu-s ssim ts s prgnóstics inflms s ficiòns, qu prvim nin lut snscinl. I? imbm s cncrtizrm s vlicinis < ii ntcipvm grnilcs dificulds pr tricô- Ir. D fl, Sã ul fi brig mprgr-s cm sus máxims nrgis) fim dc pr subjugr su ntgónisl, qul mbr ntiinn. cm lgs flhs cm sus linhs, frcu grn rsistênci nã s tri rgistdò bsur u iniqüid s Prtugus dc Dsprts tivss mpt prll. N vrd 6 just qu sc dig qu Iric- Ir tuu cm supririd técnic, cntn ind cm n vivcwídc lguns sus lmnts, qu stivrm m grn tr, cm Svòri, Rui, Nrnh. Chin. Pnc dc I-cn Rm. lm cntr cm rndinicnt individul sss vlr.s, cnjunt sã-pulin prduziu muit stisftóriincut tmbm cm cnjunt c di su suprmci técnic, pis n cnjunt lus nlms flhs snsívis mlguns pnnls, cm n smédi dirit, n Luizinh nã crrspnu, n s-mé. di squrd, n irrgulridn Rnifái cm sus lts bixs fz-s ntr, n tqu cm qu Rcnl Ping II ixrm hs. lnl sjr. Pms, ssim, dizr qu triclr stv mis cs m vist sssmbr cm sc cmprgrm sus rpzs nã fi difícil pr cnjunt prduzir uni mir vl dc jg, brign rtngurdn lus uni trblh stfnt. Pr utr l vms firmr lmbm qu n quip lus tv sus bns mmnts, ns quis ixu dc mrcr lnts prqu sus lmnts s prcipitrm, sn qu Mri tmlim cntribuiu pr migr d vitri s rrmts s luss cm dirçã, prficn intrvnçõs mgistris. liás, s Mri tv tuçã dc rlc, rquir lus Iv ntã, sc prsntu dc frm sptculr; sc trsfrmn n vrdilcir sustntn d gus. rtu- CM SE DESENRLU PRELI tun cntr vnt n primir tmp. Sã Pul nã lgru suprr su dvrsári. liás, s luss insistiridõ n btnçã tnt nã pucs vzs pusrm rc Mri cm plvrs qun ficu vincid má lr m qu s cncónlrnv zguir Mur. Tlvz sntin s fits lnsã nrvs, Mur prlu-: mnir irrcnbciyl, qu cnstntmnt prvcv cnfusã n su fs, pis Svri tinh qu sc sbrr, fim pr mrcr Simã scrrr su cmpnhir zg, (llic tmbm cnntci cm Rui Nrnh. Subssm s ruhr-vrdcs tirr prli ss flh insistissm cm s infiltrr pl cntr, tn Nininb cm figur cntrl, vintmnt qu btrim mlhr rsult. Ms cntc qu Prtugus tmbm jgu cm flhs di nã sr pssívl sfrutr d válvul brt qu rprsntv Mur tmbm prqu triclr intlignliucntc prcuru mn. tr plt m trrn lus. Cm Rm, Chin Pnc I.n trblhn tivmnt triclr cnsgui mntr pr mis tmp plt cm ár ntgônic c qun sus tqus mis s fzim frts fi qu Pnc Ln briu n cntgm. s luss nunc rrfcrm muits prtunids crirm pr mptr, prm nd cnsguirm té lrmin d primir lp. Pr disputr sgund tp Prtugus vltu cm grndc dispsiçã, ixn trns. prcr qu stv msm cidid impdir vitri lír. Ess st nims nã duru muit, prém tv tmp suficint pr prpicir tcnl mpt, i Est surgiu s z minuts, mr pr Nininh qu lgru prvitr ds inúmrs flhs zguir Mur. pós mrcçã ss gl triclr ind mis s rtriu, ixn s minr pr mis lguns minuts. Entrtnt, hr pr nutr vltu lír prssinr cm vrdir Ímpt c ntã viu-s qu Prtugus nã mis pssui rcurss físics técnics pr rsistir. Ds vint minuts finis m dint prmíni sã-pulin mis s cntuu, suhmln rc dc Iv utntic bmbri. Dfss sbrbs prticu Iv, vitn váris tnts qus cnsigns. prssã triclr duru té s trint nv minuls, qun Cliin, cm cndiçõs sptculrs, mrcu 2." tnt triclr, qu sri ultim d tr c d vitnri "mis quri". Nss instnt drmticid ctj tingiu «u climx. public lirv nqunt qu (2hin, mcin cm su fit mgnific, smiv. s quinz minuts finis d prtid nã prsntrm msm mvimntçã qu vinh crctrizn lut. pis S. Pul fim ssgurr Pl quátic Cmpnt Pulist i Pl-qutlc, pur strnts qu tv prlisd su 2.& rdd, pr n tr si psslvl Pinhirs cr Bu piscin pr ncntr prgrm, srá rinici n próxim sáb, sn cntnrs s quips Pinhirs Club Cmpinir Rgts Ntçll. ncntr srá ftu n piscin Pinhirs. Srá mbt dirigi pr Frncisc Silvstr. rsult nã mis tcu. Ping II, Nininh, Ping I c cm implusid Prtugus, tlvz stnud cm rbitr fi Mri Gr- Simã. sfrç dispndi, nã, cuj tuçã nã fi ds tv cpcid pr ssir mlhrs. Erru n puniçã cmn d plj. E ssim váris impdimnts, tmp fi-s scn c, principlmnt, ns tqus. trminu cm vitri N prliminr s spirnts S Pul pr is. S. Pul rrtrm s d Prtugus pr sis tnts CM FRM MRCDS zr. rnd fi dc S TENTS ,70 cruzirs. s vint minuts tricô- MVIMENT TÉCNIC Ir briu cntgm. Bur vnçu cm plt c nts mvimnt técnic d cnlrr n ár tiru, Lc- prtid fi sguint: «ids tntu svir cm pé, ms sfru ntrd PRIMEIR TEMP Bnifáci. Est sc trplhu Sã Prtuc fz cm qu n bl fss Pul gus su própri rc. Iv Flts 3 rbtu Pnc Ln Tqus 2 muit prtunist ntru rpi mnu cur às Escntis... Impdimnts. rs. s z minuts d Dcf. fácis... 5 tp cmplmntr, Nininh Dcf. difícis.. 5 mptu. Simã rclhu Bls n trv. 0 bl m su str ntrgu Pênltis... 0 Rnt. Est dintu-s, Gls... 0 vncu Mur u cm prfundid Nininh. Crru SEGUND. TEMP Sã Prtu cntr-vnt prsgui pr três dvrsáris, ms Pul gus cm nrgi prgrdiu c vncu Mri inplvclmnt. Flts 0 7 Tqus Impdimnts Vrdirmnt sptculr. fi tnt smpt Escntis... 6 mrc pr Chin. Dcf. fácis... 7 pntir dirit sã-pulin, Df. difícis.. 6 muit bm clc, rcbu Bls n trv. 0 Rm n ntrd d rc Pênltis... 0 lus. Cntrlu plt cm Gls... pé dirit cm squr rrmtu "sm pul" nrçn cur às rs dc Iv qu nd p fzr. QUDKS, JUIZ. REND E PRELIMINR s is qudrs turm ssim cnstituís: S. PUL: Mri, Svri c Mur; Bur, Rui Nrnh; Chin, Pnc Ln, Lnids, Rm Tixcirinli. Pr 3 PRT. DE DESPRTS: Iv, Lric Nin; Luizinh, Snts Bnifáci; Rnt, SGRU-SE CMPEÃ D SERIE BRNC QUDR D LINENSE Frrviári fi rrt pr 2~ãl Vnci XV Nvmbr nl Bttsi s rsults s jgs ds três séris utrs nts Rlizu-s n tr ntm ultim rdd Cmpunt Prfissinl d Sgund Dlvlsn. ctj mis utrcul d sri Prt fi trvil ntr s quips Bttis c XV dc Nvmbr JGM MNHÃ NITE S DUS PRTUGUESS s grêmis rubr-vrs d Cpitl Snts cidirm ntcipr pr mnhã jç mrc pr ultim rdd crtm Entr s jgs mrcs ssim *: "" " nã fizssm irim pr jrnd ncrrmnt cmpnt prd pr prtid, pis n sfrr nã puc prjuiz n dl inicilmnt mrcfissinl d cid inclui-s rrir jrnd cmpnnt s frntrã n ncntr ntr s dus Prtuguss. cm mn jg prtncnt grêmi Plmirs c Crintins. Pccmbu s qudrs rubr-vr pulistn. Ess Dss mnir trms prli, tdvi, srá ftu n nit dc mnhã, m Esldi Municipl jg mnhã sb s rfltrs Pccmbu, pis s dirignts qu prá grdr, is qu rubr-vrs dqui c Snts cncrdrm cm ntcipr lut. girm cm crt s mntrs sss grêmis, pis s s dus hmônims hã sc mprgr fun, fim dc s rbilitrm s rvzs sfris n tr dc ntntm. trminn cn. - * * ~ = ""«? * r*nmr.-ll Pircicb pulist 2 x Cmrcil 2 vitri Bttis pl cnlugm 3. XV N vmcrrns 0 SB Ctn 4 X lnsl Plnhlnsc 6 x Rbr qu 6 cmpã su Pulist rrqur. sri cnhcu ssim mis rvy.. N sri Brnc ttvrnu ctj ntr Llnns l."rrvl. primir triunfu pr 2» 0 cnquistu tltul Bu sri, Finlmnt n sri Vrmlh tivms cisslc ntr Ill Pr Illprns qu trminu cm vitri primir pr 2 - Cm ss rsult rl Vrmlh cnt gr cm is lirs. Rlprns prn fvrcu Sil Ctn qu vltu pr primir clcnçfi. s rsults Jgs db trí-s sris, rlizs n tr ntm frm s sguints: SERIE PRET TubtÉ 4 x Brrts Intrncinl 2 x Ri Brnc Frncn 2 x S. Bnt Pnt Prt 3 x Plrclcbn 2 Bttis 3 x XV Nvmbr Mgln 9 x Btntg. SERIE BRNC I,lncns x Frrviári 0 Sil-mnulcns 4 x Intrnclnl 0 mric 2x S3 Pul 2 Ri Prt 2 x N. rst Crintins 2 x Buru, 0. SERIE VERMELH Ri Pr I X Riprns» próxim rdd cmpnt pulist pnúltim rdd Cmpnt Pulist Futbl, cnst qutr Jgs. N nit mnh n Pcmbu trms Inici d décim quint tp cm prll ntr Prtugus Dsprts Prtugus sntlst qu vri sr rliz n ultim rdd crtm. Tdvi, s dirtris mbs s clubs ntrrm m ntndimnts chgrm cr pr ntcipçã Jg. N tr sáb, 8. Pul spdin-s crtm nfrntr, n Pcmbu, quip Ncinl, nqunt qu n tr mlng trms prll ntr Snts Ipirng qu sr* trv n Estádi Vil Blmir. Finlmnt ming, n Pcmbu trms ncntr ntr s qudrs Crintins Juvntus. Cm utrid Snts vncu bslut Prtugus Pr 4 grêmi Vil Blmir rrtu su trdicinl rivl d cid prin Pinli gs fi grn figur d tr, tn mrc trs tnts ijurs, juiz, rmi yriui.iní cnlrri qu sc s- ts stéris pr pr vi- sgun tnt lvi-ncgr utrs grns figurs «l nrv Jg qu d sputrm tr s crgs dvrsáris, s 40 minuts. lnc fi cnjunt lv-ngr. N P. Ss Pr tgu sntis- Dss mnir nã fi difi-...is u mns prci cm ugus n l. nms st, n stádi s luss cil s lvi-ngrs brir ntrir, pis Pinhgs rclhu bl cntrd prins, nã crrspnu. cntgm ntr pr 2 quip lcl cpcinu té trmin d primir fsc. N tp cmplmntr tu firm pr mrcr. C- E PRELIMINR pr lniãzinh c rrm- QUÁDRSi JUIZ, REND cm luçã frquissim, qu fcilitu trf muit mis mpl sc trnu brn pnlid mxim Pinhgs fz trcir s is s vic-lirs mpnu míni lvi-ngr, pis qudrds frnirm ssim cnstituís: brilh d jrnd. Snts Prtugus sntlst ficu tnl Snls ns 2!) mimits c Pul ntu prn SNTS: Lniüi, rligs s impôs cm utrid bslut jmis tv sus jgn qus td prt qutr zr cntgm s c Pinh; Nnê, Tlscà i- sflc lmnt, psss mbrgs pls rubr-vrs, smpr imptn- Mcir sc cntundiu gr- váris dvrsáris ntrg nh. Psclj Pul c Pinliò- finl d lut cm z hmns 38 minuts. Pinhgs fint fr: lmãzinh, ntnivmnt, tnt qu fi intrn n hspill, tmnçõs. cntr-vnt chul pr Pul m ótims cndigss qu hj sfri frtur bm c vnc ndii. s 42 PRTUGUES: ndu, Gnlllírm Tnihh; lcgri, S PRÊMIS dn bs crâni. Cmpltmnt srticuld sm mrcu su únic tcnl pr Drridãzinh Pvã; M- minuts finis Prtugus D RDD vnt sc mprgr cm intrmédi dc Zinh. Dslntèrcssri-sé pl prli c Duznts. cir. Zinh, Rt, Rrbzinh dirtri 8. Pul rslvu grtificr s prflssls ttlmnt n tp rr- Snts pssu fzr fili- rbitr fi Khn Filh, nrgi, "bris" ntrgunis cm qunti 400 ir c Snts mrcu mis grns su fs "cchilu", prmitin qu Zinh cruzirs pl mgnífic vlt- is tnts, sn qu utrs mis pri btr s insis- ri cnquistd n tr ming cntr & Prtugus Dsprts. ind st smn s dirignts s&mpullns rlizrã Imprtnt runi fi pr trtr prêmi s Jgrs pl cnquist titul cmpõs pulists 948. Snts, pr utr l, rslvu distribuir s> qunti S cruzirs pl triunf nt Prtugus sntlst, tn s rsrvs l cntmpls cm 200 cruzirs. tiss pr tnt. CM FRM MRCDS S TENTS Pinhgs briu cntgm s 24 minuts lut. Pscl srviu lmãzinh qu fugiu cntru su str. Pinhgs rcbu n utr l grm, cm "bt-prnt" vncu ndu. ind Pinhgs mrcu fugiss mrrss tnt hnr sus crs. S MELHRES EM CMP grn figur grni fi Pinhgs. Eslvc infrnl ss mgnifir vnt tn mrc nd mns qu três tnls cntribni cisivmnt n mrcçã tnt Pul. r. tigs, Tlcsc, lfr, lmãzinh ntninh frm Cnquist pl Btfg titul cmpã Crtm Gunbrin lvi-ngr vncu Vsc d Gm n plj cisiv Flmng, Mdurir Flinns, s mis vncrs Fllls; Dnil plj dé mir prjçã d ultim rdd Cmpnt Cric Futbl fi disputd ntr ming n Estádi Gnrl Svrln ntr às quips Btfg Vsc d Gm qu stntvm primir clnccfi cm qutr pnts prdls. rfri prll vinh sn gurd cm nrm Intrss < Iss s Justificv plnmnt, prqunt Iri tr cidi titul cmpã cric. tun Bbrbmcnt lv! ngr cnsguiu rrtnr su vlh trdicinl rivl pl cntgm 3, nquitn ssim glhrdmnt titul cmpã gunbrln crrnt n. fit Btfg mrc cr vist cm brilhnt prqunt «u cmpnh n crtm st n fi mgnífic. primir tmp d plj trminu fvrvl Btfg pl cntgm I 0 cm tnts Prgui mrc» s 4 minuts. N prí cmplmntr távi s 4 mlnuts lvu pr trcs mrr nqunt qu cntr médi Ávil s t minuts mrcu tnt hnr Vsc. Btfg n pri cmplmntr cntu pns cm z lmnts, prqunt zguir Grsn ixu grm bstnt cntundi. s qudrs d trdicinl pugn turm ssim frms: Btfg svl, Grsn (Prgui) Snts: Rubinh, vll Juvnl; Prgul, Gnlnh, Plrll, távi Brgulnh. Vsc Brbs, ugust Wilsn; EU. Dnil Jrg; Frlç, mir, Dlm, Ipjun Chic. plj fi dirigid pr Mri Vin qu tv b tu- Ctt. rnd fi (70 mil cruzir.i, VENCEU FLUMINENSE Jgn cntr 6. Cristv ns mínis st Flinns cm rltiv fllld cnsguiu vncr pl cntgm 5. s tnts frm mrcs pr Rdrigus (4), Snt Crist lümnl. s qudrs frm sts: Flinns Cstilh, P Vls Hlvl; índi, Mirim Isml; 00, S. Crist, SImfls. rln Rdrigus. S. Cristóvã Jl (Emnl Rlchrd), Mundlnhc Jlr; Rlchrd, Grl lv; Érhnòl, Pulinh, J. Mn. t, Wlltn lin, rquir gúch Fssin ncntr-s m Sã Pul Cnfrm vims nuncin Crintins stv m cntndimnts cm í clubs gúchs, fim cnsguir trnsfrnci is ótims futblists pr Prqu S. Jrg- Frm mrds s ngciçõs smnt gr é qu frm cbrts êxit, n& bstnt prcil. Dming pl mnhã chgu S Pul rquir Fssin, s lmnts prtndis p- I lvi-ncgr lg tmu cminh Prqu S& Jrg. Fssin trux plvr sus dirignts Crintlns Prtlgrns, qu cncrdm m cd6-l pr qurnt mil cruzirs. Pr sts dis ss gurdiã ssinr», cntrt, pl tmbm l cncrd cm qu lh frcu grêmi d «Fzndinh*. VITRI D FLMENG Exprssiv vitri cnqulstu Flmng s frntr cm Bngu n grmu dvrsári. Pr 4 trlunfu rubr ngr s tnts frm mrcs pr Luizinh, Durvl, Jlr, Gring, Zzinh Mnzs. qudrs Jgrm ssim frm». Flmng Luiz, Nrlvl Migul; Blguá, Brl Jim-, Luizinh, Jlr, Gring, Durvl Bdlnh. Bngu Princs, Dmlngs Nguir; Gultr, Irni Pingul; mrl, Mnzs, Jl, D Pul Zzinh. DllHHTD CNT D RI Jgn m Cnslhir Glv Cnt Ri fi irt pl Mdurir pr Sl.» pnts frm utri Jrg («) Crng. s cn- Junts Jgrm ssim rgnlls: Mdurir Minir; ití, Hcrmliii Eipin; Luprci, Mlindic, Bijinh, Jrií Btlnh. Cnt Ri dir; Drrch Mniilzlnhò; Vlccntinlj Kdcsl Cãhllhh; Hitr, Vlmr, Grldln, Crng Illi. MERIC E BNSUCESS EMPTRM N nit sáb n ífrm SS Jnuári frútrm-s s qudrs mric Bnsuccs tcrmlnn prll sm brtur cntgm. s qudrs Jgrm ssim frms: mric snl, Jl Jlvs: Miltn, Splnl Gmbá; Hnulf, Nlvlilln, Mnéc, Lim Ksqurdlnh. Bnsucss lvrz; Ezl Migul; Cmbul, Vítr Ut; Jcl, Mrln, Mri dc Sus, Cl Tmplnlm. cuj trblh ind st fit nã crrspnu. N prliminr vncu Snts pr cinc zr. rnd li /40 cruzirs. situçã Cmpnt Pulist Futbl 8. Pul prticmnt Jâ ssguru titul cmpá pulist crrnt n. Cm vitri cnqulíitdn n tr dc ntm cntr Prtugus Dsprts "mis quri" ntu cnsirvclmcnt sus pssibilids lstn-lh smnt Jg píir ncrrr sus tivids n crtm. Snts qu J é vlcí-cmpft pulist sm dificulds rrtu Prtugus snntlst pr 4. Cm sss rsults sttuç s cncrrnts Cmpnt Pulist dc Putcbi, n tbl pnts prdlb ficu scnil sguint: l. lugr S. Pul " Snts 3. ** Ipirng " Crintins * Prt. Dcsp... 8 d h Plmirs " Juvntus » _ prt. snt G. Cmrcil _ Nc. Jb. 3 CERTME DE SPinNTES l. lunr Crintins.. S 2.» s. Pul Plmirs " Juvntus " Ipirng 2 5,0» Snts 23 g» Cmrcil.* " Jhqur 24 g.» Jbqur.. 24 g.» Ncinl... Í7 l. Prt. snt INICIDS S EXERCÍCIS D IPIRNG PR JG DE DMING CM SNTS s titulrs vncrm s rsrvs pr 5 individul pis mnhã "prnt" Ipirng iniciu n mnh ming sus prprtivs pr imprtnt plj qu trvrá n tr ming próxim cm Vil Blmir, cntr Snts- Rlizrm s ipirnguists prvits nsi dc cnjunt qu tv durçã stnt minuts sm scnç. Pr trminçã Dprlmnt Mdic nã prticiprm s trins s titulrcs svl, Vltcr Si- Is, nqunt qu rquir Rfl lmbm btv dispns. s titulrs rrtrm s rsrvs pr 5 s tnts frm mrcs pr Cstr (3), I.iminb, Minli c Pix. s qudrs trinrm ssim frms: TITULRES: rstcs; Gincli c Hmr; Blmir. Rinl Dcm; Liminli, Hj hvrá nsi utrs infrmçõs Rubns, Cstr, Bibc Ml- nli- RESERVS; Crls; Spli c lbrt; Mrgr, Rnt Cls; Brz Pix, Cmps, Cnlcrs, Elidi c lcu. Esl tr.s lvi-ngrs d ru Srcbns rlizrã nm trin individul quinl-fcir "prntrã" nrn jg cm vic-cmpã pulist.

11 V TERÇ-FEIR, DB DEZEMBR DE 94 JRNL DE NTICIS PGIN PEL VÁRZE PR 3 i, SBREPUJU MRR SÃ VERMELH CRISTÓVÃ TRNEI DE FUTEBL ENTRE CMERCIÁRIS Encrr cm cxit intrssnt crtm prmvi pl SENC-SESC - * ** 0, lllllltd Indlsutlvlmnt, m rspii» ivi» pl Dpártátnthtò Bi«pitlv ilu HKNCHKW! d.ivm «itr rtiílmiti cm xil t; cniiçil» pul» " trnli K«irlinu»l«l CMtCÜ dt futbl, ntm primir rll- çíl spuillv». pl» nd mii» d vint < it QUSdri rtir- ilutlvòi dn uutru.» lnlii* cnsi mrclli s<- P*«J tl prillpri. ntm tr, n cmp BTIFI l-«- tbl Clulu- rmirm-»» mbus s lhil-j m» >» I"]" lilvi pnrn * nuutn UI lllul», d» cniçll VlcmpR n utr pr ci- B s trcir i imrl limrs n Trni Uxprlmiiiil. Rvutlu-i rrir tp, luci Jmis vlsl <m crumi Hciiilhiiiii». qu, nllili*, ir spr, d brilli» cm (iu trncrrrm» rmlilns ntrirs. Tdc-s dlr, sm xgr (itmim, qu» s trnis cminhrm sucss m hucss, culmlnn- <t c nikiilflc Jrnd «- prtlv-scll ntm 4 tr. S timlii lru sjr rlnlnç inlprlmld s l»rnls pi-i Dprtmnt HprtlV SENÃC-SESC, n. luslsin cmrcl-irl» cmrlntb fi utr ftr triunf vrific. NS «**i pl Knin nr d«qmiilr.is cncrrnts, ms tmbm pl lv spirit grn cmrdgm rlnntu durnt snrlr tns s J"iri)8, Primir Trnl Futbl ntr cmrclrins li.l cupr n «l dn clis limr qu rlmcnt mrcê, cm nus mirs cntcimnts sprtlvs. S utrs bjtivs tinh trni, bstv.istrc.itr nítid mnls s lçs qu unm s cmrciáris pri justificr su rnllznçiln. H ss fit, cm s mis. nn*3- dltnin.i, T<>! plnmnt lcnç. tr futcbllstlcn ntm tcvv Inici cnm pnrtld ntr Cnn Edur VI. (. Mcn (Wlilt Mnrtlns), m clil s títuls cmprt vlc-nmpfl Trni Cniisnlíln. pôs Intrssnt lut, qu trminu mptd n su prí rprnlnintnr, pr zr, fi ln cidid pl slstmn il trü.i fnltns máxims pnr cd qudr, vncn ntfln Css Edur, pr 2. )m sguid, frntrm-s C.. Glssp. 3. B. tlntc, m disput s trcirs nurl lugr» Trnl Exòprlmntl. Prtid cqullllirniln, Knh pln tln- MERECID VITRI D CLUBE DE GENE SÉRGI, NELSN E UBIRJR, S MRCDRES MCEDNI, 4 X PLMEI- RS, 3 PULIST, 2 X CRUZ DE VIZ, BEL HRIZNTE X MRCEG UTRS JGS Bl Hriznt x C U P N RECí.ME Srti d FBRIC nr. CIGRRS "SF.LECT" Crt Ptnt n> 0 Cu pn Grtuit VLR ÜM MERCDRIS Rliz ntm Prêmis Cr).» _ _ , _ , ,00 t, pr D. pntfl Miirlllll. s Imr fui unid, plj principl, iiir.i Fbl llnsl V.. inmunl» * C, finlists Trni luprlnmnll mbi frc, rm ft urnd mutncl (.pln, nín mvimnt brtu clil lnc* U bm futbl. B n primir fs d plj Knbl llnnl» fnl «uprlr n «u dvrsári, st, n snun prí, prvnltitiil-»! frt vnt fn. vnr, sub ndmlr-s mlhr m cmp qu fns. rs Fábi Mts. psr ss iiitlllbrl. qu s spr. v rfltlus n rsult, Knbl IlHíts F. C. vuncu pr n -«. pnr mlhr prvlln ns prtunids «urijlds pr» mrcr. primir fs d Intrssnt prtid trminu fvrávl 0 Fbl Hst», pr 4 it, pntg mrcs n s- -tiilnt rm: Jil, Mrtrl. II ( flt máxim, pr Csnlmunl-, 8bstlll, Uu. bns nnmnt Ilubns. N scun prí lvv» btv.icftun pnt» vncis ultim ncntr. Cnqulfltu Fbl Bst» titul cmpi Trncl Exprlmntl, clcn-s m gun lunr Csmunl» F. C.» qudr» cmptt viccmpü frm sts: Fbl Hst» Tixir; 8- nsl Misés; Jrg. Eufrln Nrcis;.Tl, Edmun, Rubns, Scbstl svl. Csmunl** V. C. Julin; ss Sdré; ri, Mnrtrlll (Frnn) B&rbgll; Crvtti, lvs, Vlntln, rln Csmir. cmpc. Cs» Edur F. C frcu» cst flrs. p6s s Jgs ss qudr qu prtlclprinm s trnl sfilrm cm cmp, cm s bcus unifrms, tn fl frnt bnnd d Frç P- Ucll. Em sguld put Brnslll Mch Nt, prsint s Cnslhs Rginis SESC SF.NC, ntrgu prmls diplm» qu fizrm Ju cncrrnts. Fbl Bsts cub nin tç s sus Jgr mdlhn prt. Csiminlst rcbu tç s su. fnsrs mdlh» brnz. Css Edur, E. C. Mcn (Whlt Mnrtlns). C.. Glnssp G. E. B. tlnt tmbm rcbrm tçs. Encrrn fst, sprtlv, flu put Brsili Mch Nt, qu nltcu unlfi ntr s cmrciáris cmrclnts diss d su stlsf.n pl qu bsrvu n ningnlflç JJrnd n. tm, fzn ts pl cntlmiçíl ss cmrdgm. Tirni iirm lunl rimillmii-ii ming pi mul. r ncntr ul.>.» ntr frt» qudrs rcml F.«- prllv Murr Vrmlli s rlitv d U I**.. Jg qu» lv min lr dun ml» liilrsiintch IbII.I. nu m mrcid vitri Murr Vurmlli pul nl-itngm. r»ulti splh «m duvid filmnt «uprlrldn técnic qudr «br utr. Il fl Mrr Vrmlh s «prtiiuilr» minut» tv mlhr» Inicitiv» minn ndvr. surl twnln trritrilmnt, tnt» frnm cnquist» pr Krgl, Ubirjr Nlsn, qudr vncr tv sguint frmçã: Mctrj lxndr Mri; Zcqult, Sérgi Ilubii; Ci, Fr. nun, Ubirjr, Tlt Nl- «nn. N prliminr rcgutru-t mpi" Il. Pulist, 2 x Cruz viz, Ml» brilhnt vitri cnquistu C.. FulHt» s frntr m Cru «vi, Vncu mnir bri- Ihnl ( «.iiim.in dirigi nr rrud pl» lut bstnt mnvlmiitiul. C.. JMulltn vncu pr 2 tnt», titlniimi nslin», tmr vl.llrnc dn tbl. qudr fi sngulnl: Edunrdn; nuin Hpiirtnni vlin, Juvnil Vltr; Uqu, Nntnlln, Rt, Il Curim.» tnt» frm mrc» pr Rqu lut. N» J. qudr» «lu vncr Cru» v!» pl cntgm d I tnt» S. Cm rrt C.. Pulist ixu cupr vlccllrnnçn d tbl. Mccni Club, 4 x Plmirs Tucuruvi, 3 Ml» vitri cnquistu» cmnd» Slrlrl pl cntgm 4 S, tnt» flt», pr Nl»n (!), Edgrd Nr. El» qudr vncr: Fbl; Frttn Ptt: svml, dnlr ítl; rmnlt Nln. Slrlrl, Edgrd Nrfl. Prliminr: Mnl 4. Mrcg Cm ss mgnífic vitri 4 n, Bl iiiirlziint ncr. ru u» tlvlvd» dt n, durnt qul»< cnhcu iil.rislir 4 rrti» r*. tllhlr» frnm: Hur (8) I.iiltlnliii (Un. qudr vnr7nlln!iu Vri Pifés-wr Fllhlnhnj Nlc, Pr»t«BuHWl "u. ru, Lul«lnh, Sur, ^fnut ln. Prliminr: Il. Filó, 5 x Ncil, 7 Jgrm ming» tr n cmp C.. Pulist qudr» rprnttlv d.. U. Flld d.. Ncl. nt m disput d tlrnj d tbl dn Subdtvüíft Mrchl Dr, Dpèl prtid m qu d futbl puc» ssistiu siu ncrn.. Ncinl pl cntgm 7 fl. s rpn d.. R. FII6 rgirm brilhntmnt, pl» qu» crri» pn» IS minut» gun tmp plcrd u»»» lll KRL CZERNICK É CICLIST MIS CMPLET DE S PUL Bns s rsults técnics "quilômtr lnç Cm ctv nunl fi lv flt ntntm, p- I mnh, tn cm lcl vnid Ubuç», prv d» vlcid dn ncrrmnt í, disput Cmpnt Pulist Ciclism, purn-» msm tmp qul "ciclist ml» cmplt S Pnul". Prticiprm»» clmnt ds tré» ctgri» ntrlrmnt clssific» pl ntid. N l. ctgri, cm r spr gru-s cmp& n cmpnt gri d cntgm, Krl Czrnick, rprsntnt "ld lgrlnl"; Bru. n Znll, Snt ndré, n 2. ctgri n S. ctgri fi cmptt, Rubns VIli lvs, "ld lgrlnl". 09 RESULTDS Frm s sguint» s rimits gris: l. Ctgri lii Pltr lgrlnl. S. C. ld lgrlnl. 08" 6; 2.0, tíli Brtllnl, S. E. Plmirs, 09"; S., Luiz C. B. Plgrlnl, C. V. S.. C. Snts, 0" 6; 4., Krl Czrnick, ld lgrinl, l0"2!i; B., Mri Lucc, S. E. Plmirs, " 4 5;., mpts, Juli. Gnçlvs, C. C. Glllu Smbrnntl, Mnul Nuns. C. V. S.. Snts, 2"; 8., Frdlnn Luiztt, C. C. Glllu Stsmbrnti, «8". Ncstn ctgri ixrm í» crrr Rln Mntl ntnl R. Cunh, d 3. E. Pimlr, C. V. S.. C. Snt», rcspctlvmnt. S. Ctgri l., mpt, Frncisc Brnl, S.. ld lgrlnl, Tm» Srtri. V. C. St. ndré, lll"i S.. Mnul. Frnnd». 3. H. Plmirs, Vil*. * 5i 4.0, Brun çnlll, V. C. Snt ndr», lu"; 5.0, mpts. svl Frr», 3. B. Plmir», J»«* Plltsch, 3. H. Plmir», lh"; 7., Vlllu» Vlcnkv», Gnrl Mtr» H. ri4"l 8; 8.0, Hnriqu Ctn, C. C. Glllu Smbrnti,... «6"4 S. N crrrm Nlsn Pi», C. V. S.. C. Snt», s Iv Dlblns, d S. E. Pilmlr. 3. Ctgri l., Rubn» Vill lvs, ld lgrlnl,.. «06"S B; 2., Jquim Mnn. ç Júnir, ld lgrlnl, *2*; 3.0, JS Sus Filh. C. C Glllu Smbrnti, 2 4.0, Nlsn F. D. Estvv E. Plmirs, 3"S G; 6.0, Pul M. Mrttl, Gnrl M. trs E. C *4"; «. Brnr., SntB, S. B. PlmlrB, lí4-«4/5; 8., lfr Jnucl. 3. E. Plmirs, 6". Dixrm prticipr Sráfim Btntmpl, C. C. Hllri; Frncisc E. Furt, V. C. St ndré, Rubns utrs nts d 3. C. ld Wnrinchcr, lgrlnl. MELHR TEMP stc lcll»t«rubn» Vill, d 3. C. ld lgrinl, lsltlcu-» cm "mt cmplt d S. ctgri", cnsguin tmbm mlhr tmp d cmptiçã, u j, 6"S S. CICLISTS MIS CMPLETS DB M8 í., l. ctgri: Krl C«rnlk, d 8. C. ld lgrinu l. ctgri: Brun ZnlU. V. C. St. ndré; S. tg. rlt Rubn» Vill W, d 3. C. ld lgrlnl. pr.. Ncinl. qu. dr d.. FII fi - KUlntt Jim; Cti I*ul (i..r.il«. rlin l/imndi Tnlm. Vicnt, Emnt, Brldl Plrll. Dming próxim trm» nv prlld, n «r «pur n,i,ui»,i"ln» «guiut» qudr» d Rubdlvl»n Mr»- i-hhl Dr, Gucliò Club x Kxlr çuccn Ml» n vitri ngulu tluli» Club, m «u cnmp, cnlr Extr çucn, pl cntgm S 0, tnt d Ntlt Lnclt». Kl* cnjunt d Pnt Fqunti Fbl, Nlsn ndré Ângl, rmn Chic, Plíni, Nt-, pm, Lnclt mll, Extr Inpnnt Cnmbuci, 4 x Crrits Gurni, Extr Inpnnt Cmbul, clhu bnit vitri b ultim, qun vncu.quip Crnts Gurni F. C. pl cntgm 4, vitri bnit Indluti. vl. Mrrm» pnts pr Extr: ntnl (3> svl. ssim frmu Extr In. pnnt Cmbucl: Rbrt; Dnt Chlnln; NnD, Rml Chin; Grci, ntnl, svl, Srrlnh Bnldssnrl. N prliminr huv mpt m nbrtur cntgm, ficn ssim "» grts" Extr, cm u C prtid Invict. ssim frmu qulp: svldlnh; Frgll Chi. n; Tfzlnh, Dnil ugubt; Edgrd, lmilzlnh, J, rmln Clvis. nv dirtri Jcgui Está ssim frmd nv dirtri Jcgui F..l prsint, Pdr Trvl; rctrl grl, ítl R. Dl Brtlm; tsurir grl, Grl Mrtins d Silv; dirtr sprtiv, Mlltn ln; dir. Bcll prpgnd, B. ndlt. Clvlt (Jrc); dlrtr cll, Mlltn R. ruj. Cnslh llbrtlv: ntni. Bnl» (prsint d ms), ri lmid, Lnlr rln, Sérgi Mts. " *-2 * -s, S. VITRIS PINHEIRS N DISPUT D "TRFÉU VIGR" mlhr rsult técnic fi bti pr Miltn Snts Vris... n Dh.ilUtsH isnm ftfít VENCEDR TIETÊ n 5. Cncurs Slts 0 Pinhirs clssificu-s n sgun lugr Cm s prvs nvs-junlrs vtrns, fi ncrrd disput Trféu Vigr, cuj cmptiçã ftud n. tntm, n pist Pinhirs cru-s mpl sucss brilhntism. crtm cm WÈÈÊÈÈÊÊÊÈm CINEMS LHMBB 4 " pérl", Pilr rmndrl/, Chrll Chn n Méxic" (prlb. 0 ns). RT-PLCI 4 " bndi pixn", Yvn D Cri (prlb 0 nns). VENID 0 "Md triçir". lbrt Dkcr "Dmôni ngr", BBILÔNI 8,55 " mun é mu Id Lupln "nt l t Rm trml" (prlb. 4 ns). BNDEIRNTES 4 "Plr.i strls", Emlllnh Brb. BRSIL 8.40 "Mu filh prfssr", l Fbrl-izl "Est hmm é mu". BRZ-PLITEM 0 "s lncnqulstvls", ry Cpr (prlb 0 ns). BRDWY 4 "Mscr sngu". Rssn Brzzl (prlb. 0 ns). CMBUCI 9 "Cnç& bsqu", Gln Bcchl "gnt d Sctlund Yrd" (prlb. 0 ns). CPITÓLI 9 "Cnnç s cuss", Wllllm Pwll "Plhçs". CLNIL 8,45 "Rccnclllç&" Vn Jhnsn "N pnt dn spd" (prlb. 0 nns). CRUZEIR 9 "Mu filh prfssr", l Fbrizzi "gnt d Sctlnd Yrd" (prlb. 0 nns). ESMERLD 4 "Rmu Jullt", Cntlnfls. IPIRNG 4 "E nns pssnr", Bctty Grbl. LUX 8.45."nt l td Rm trmi", nn Mgnnl "Umn vntur n Pnnnmá" (prlb. 4 ns). MJESTIC 4 "E s ns psír", Btty rbl. DEN (S zul) 9 " utr". Fsc Glchcttl "Mrt Mistris" (prlb. 8.l. LÍMPI 8,55 "Qun s uss mm", Rit Hywrth "l vm mu crçll" PER 4 "Rmu Jullt", Cntlnfls. PRTDS 4 "Dlit", l Fnbrlzl (prlb. 8 ns). PULIST 9 "Q hmm r-ius mrs", lcu Frd "Pnlnvrns mulhr" PEDR II 3,45 "Tsur mldit", L Crry " rflzlnh". PIRTINNG 9 " vlt s hmns mus", Rnlph Sctt "Dn Jun" (prlb. 4 ns). RECREI (Cid) " lb clltárl", Edmun Lw "lém dn frntir" (prlb. 4 nns). RECREI (Lnpn) 9 " hmm sm crçfl", Grg Snr "Puls flicid" (prlb. 8 nns). RSÁRI 4 "Rmu Jullt". Cntlnfls. SBR 4 "Rmu Jullt" Cntlnfls. ST. CECÍLI 9 " utr", Fsc Glnchttl "Mrt mistrlsé" iprlb. 8 ns). ST. HELEN 2,50 " vlt fntsm", Jn Blnll "Prisinir mr". S. BENT 3,30 " cvl 3". Mri Dli Cst "Cstl sinistr". S. CETN 8,25 "Trr Hr", Hrry Crry "Um tvnt ngnhs". PUL 8.30 "Crp lm", Jhn Grflld "Cinzs pss" (prlb. 4 ns). PEDR 9 "Crp lm", Jhn Grflld "Um vntur n Pnnm" (prlb. 4 ns). UNIVERS 8,50 "Qunt s uss mm", Rit Hywrth "l vm mu crçã". TETRS DEN (S. Vrmlh) "lt li cm chrut*, Cmpnlil Prtugus Rvists prts. SNTN 2 "Mdél". rtist Unis. TETR BRStLEIR Dg CMEDI 2 "J pssi pr qui", Pln Scid rtists mr» S Pul. CIRCS RETHUZZ (Vil Mri) Plc vrids cm Tmi Stnh MEDICI " viuv Chlchll". pl Ci. Nin Nl. PILIN " mri M.» í" vrid». SEYSSEL "Um cri cmplic** vrid» cm Hnriqu ri ri; «v. s. s. nlli r spr crrspnu plnmnt & spttlv, psr tr si dtminut nr ssistnt», qu stivrm prsnt» à cmpti- C&. Tdvi,» prv» tivrm dcsm-lr» ml mplgnt, sn qu tlvm qud rcr rrmss disc, pr clss» nvs-junlrs, Fi utr d fcnh Mlltn Snts, S Pul, qu cnsguiu rrmb 38,5 mtrs, qu ê nv mrc d clss. Crn JU dissms crtm fi dividi m du» ctgrins, u Rjm nvs-juulr» vtrns. N trni ntr vtrns huv lut bm quilibrü ntr rprsntnt Tlt, Frric Flshr, vncr ctl n Cmpniit Estdul plnhlrns Ricr Bugrtn. Flnlmnt triunf cub Bugrtn, qu s» impôs grts su mir rgulrld, principlmnt ns prvs rrmss, vin sr st frm figur mir rlc td cmptiçã. Mis sugstiv, ind quu cmptiçã principl fi prv stind» nvs-junlrs, n qul n mpnhrm cm grn nrgi ts» prticipnts. Bm prpr» chis ntusism, tirrin-s lut cm vnt dl tr public prsnci sptácul s mnls mp.- gnts. Cub vitri.tuli Bugrtn, Irmil vncr d prv vtrns. sgun lugr cub Ivnn Cstldl, Pulistn, qu disputu rdnt ss clci;ft. cm su cmpnhir lub Hll Trvlsn. VITRIS l-iniu-ihus Mis xprssiv vitri cnquistu Pinhirs, n cntgm grl, ficn ssim pss ric trféu, ll» instituí pls sus dlrlgnts. prscntnn quip fls ml» hmgên» cnsguirm vitris brlllintits lndlsctitlvis n ctgris Juvnis, nvós-junlrs vtrns, qu qur dizr qu cnsguirm s trüs primirs psts, n crtm. HESUI.TDS «REHIS Frm sguints s rcsult» gris: Nvs Junlrs l. lugr Juli Bugrtn (Pinhirs) cm 3.09S pnts; 2.0 Ivn Cstldl (Pulistn) cm 2.J77 pnts: 3.0 Hll Trvlsn (Pulistn) cm pnts; 4. ntnlck Wznyn (S. Pul) cm pnt». " Vtrns l. Ricr Bugrtn (Pinhirs) cm pnts; S. Frric Flschr (Tlt), cm pnts: S. l Ribir (Tlstê) cm Í.97 pnt»; 4.0 ntnl Pdllh (rinhir.i rm pnt». I.S.IFIC.VC CLETIV Fi sguint clssificcs cltiv: l. lugr Pinhir» cm ff.77 pnt* Cmpã trni, tn fic pis "Trféu Vigr". 2.0 lugr Club* Rs*- t Tltt, m.(4» pnt»; 3.0 Pulistn, m pnt»; 4. S. Pul, cm 5.2 pnts. Frçã Pulist N tçll, m prsgulmnt «clndári qutl d tul tmprn, lvu fit ntntm, pl mnh, n plsln Club Rgts Titê, disput 6.0 cncurs slt rnmntis pr lss dults. crtm qu tv prsnd-l vult public, ni crrspnu & xpcttiv,»- t prqu váris nsss "ss" Inxplicvlmnt tlvrm usnts. 0..-Flrst, pr xmpl nft prticipu qu cusu grl cpçã. Cm r spr siu vn* cr Tlt, qu prstigiu frm lglvl inicitiv d F.P.N. prticipn cm ts s Bu mlhrs «hmns m td prvs. lut pl primir pt fi bm intrssnt, v» Jg ming m Cmpins qudr titulr Plmirs 0 lvi-vr nfrntrá cnjunt d P. Prt Plmirs prvitn * " * flg qu lh prprcin disput d pnúltim rdd Cmpnt Pulist Futbl, sguirá ming pr vizinh cid Cmpins, n mdirá frçs cm frt qudr Pnt Prt. rfri jg stv mrc pr tr próxim di 26, ms cm nss dt Plmirs tm cmprmiss n crtm bnirnt, s dus dirtris ntrrm m cr rslvrm ntcipr prli. D cr cm qu stms infrms cmpã pulist 947, cntrá n plj ming cntr Pnt Prt cm su qudr intgr pr ts s titulrs. ctj vm sn gurd cm nrm intrss Pnt Prt tu frá pr s rbilitr; insucss qu sfru rcntmnt nt Crintins. qu smnt n ultim prv S qu fi cidid fvr "vvrmlhlnhs". Pinhlr qu s clcu m 3.0 lugr lutu Igul pr Igul.li di vm su militnt» mnstrn ntávis prgrs» cntlnr cm msm ntusism, pms str crt qu ntr m brv fl* crü pss d hgmni s slts rnmntis, pl» 4 vint prgrss lcnç pls sus lmnts. RESULTDS» rsults grl» d» prvn disputds frnm s sgulnts: l.n prv Slts trmpllns Estrnts Mç» l., Bndit. Snt», Titê, 8,70; 2, prv Slts pltfrm» Nvs. Hmns l., Hrl Qulmn. r5, Pinhirs, 62,83.; ü., vl Irfip Flr, Titê, 63,84: s.. prv Slt» trmp- Un» Sênir» Hmns l., ntnl Nun, Titê,... 05,60; í. Flnklln Dis Vll. r, Titê, 88,7; «. prv Slt» pltfrm» P. nlr» Mç» l., Blnr Schmltt, Pinhirs, 62,86; 6* prv Slt» pltfrm» Snlrs Hmns l., Hns. Gulmrsbck, Ptnhirs, 95,99; ü., níbl d Lu». Titê. 94,70; 6. prv Slt trmplins júnir» Hmns l., ntnl Nun», Titê, 94,96:., Cls Brrs Bl, Pinhirs, 82,73. CNTflEM DB PNTS cntgm pntg rtm fi sguint:,0 C. R. Titê 78 pnt». t. H. C. Pinhir» 60 pnts. 8, C. C. Rgts NtçS 8 pnts. crdit si qui..» mpusy\ JCB WERNER W 4 E 2 Ê 4 NS E ipde.bcjffim.y 6EBEN 68 Qurts ng PR 0 34 NÇS CD UM., ^m"m?m6uel-30e-m FvuPE FERf?âDU? MSTWSêU u MEUTQQQMSUâSPfWáS,- ÜMiCflS Qué-CEiw SE» LCbSfrl SÉnTiDin* VE!S0BJÍ X CHK, (Ctuúm splh nâfmt vrifiqu, Çfvitty m *>»y 20 ns -00% scnc tuiq ní ê rcrieipe / j?ip»*t«ç - u EDITIS rnitm. nr. citçã cím n l-ii/ IIK lll CrilINTM iiim, PIW CNIIIiriMKNT IIP. TP.n- 4-KIHIIH ISirilKShIIM. NM UT» D ÇÃ HK USUCPIÃ «YlllVlll.t KI. MtlNIl-IPI.IIIUIK IIK H PUL CNTII NT- NI MIIKIK U CUNH UTRHl DUTR NTNI CRLS PKIlKin D CST, JUIZ DK DIREIT D VII DS FKI- TS D P7.KND MUNICIPI*. DBST CMll D CPITL D KSTD DK S PUL, IIEPUULC DS K8TDS UNIDS D IHIBIL, N FR- M D LEI: FZ HIIKR» t» qunt» prsnt dllsl virm u su cnhcimnt tivrm» Intrsisr pss nu. pr prt d» MUNII- PI.IDDB DB S PUX), ni ut» d cu UBurnpl& mvid, prnt st Julw» Cr> tri scrtvl qu prsnt subscrv, cntr NTNI M- REIR D CUNH UTRS, lli fi dirigid ptlçj bix trnscrit* PETIÇÃ INICIL "Exclcntlsilm Snhr Dutr Juiz Dirit d» Vr» Pclts d Fnxnds Municipl. Munlclpnlld SSi Pul, pr su prcurr lnfr-wiln, vm, rpltsmnt xpr. finl, rqurr V. Excl. gulnt: Primir) HI bm ml» trint ns,»tt\ fi supllnt n pss mn» pirin lit d ru Csqult, n trch cmprcndl ntr» ru Pdr Ji Jnbrndl, n distrit d Pnh, tu ns trms cr cm plnt Junt, qu st fic fnzn pnrt liitccrnt. qu cntm xtns. lrgur rc rfri trch rim. Sgunl Pl curs lps prscrlclnl ncssári. J4 s cnsu m fvr d supllnt, usucpiã xtrrdinári, ns trm» rtig 550 (quinhnts» clrtcnt) Cdlk Civil Brslllr. Trcir) ssim, vm supllcnnt rqurr V. Excl. qu s dlsn trminr sjm signs di hr pr s fzr JustlflçS prvi pss, fzn-s, cm sguid, cltçs s cnfrntnnts. snhrs ntnl Mrir d» Cunh, 225, Sbsttfl. dn Silv, lbrt ugust Plr, 479. Hrmlsd Silv JS Lnnzn. 40, Jil Lss llv, 8, Jsé Mnl Gms, 309. Bncdlt Gms Mrils, 353, Inncl Mntir, 320, Mr.»I ntnl, 30, ndr* Jnqulm d Silv, 42, ts d» ru Cqult, cltn-s Igulmnt, pr s trms d cu, Dirtri Dmíni d UnlS, Prcurri Pntrlmnl Imbiliári Ctr Est Dutr Curr Judicil, publlcn-s. utrsslm. ditis pl Imprns, pr cltnçs pssívis Intrsss usnts. Qurt) Pr vis fits, supllnt clr quc d st vlr CrS (duznts mil cruzlrs); qu su dvg * ncntr n Prédi Mrtinlli, VIgslm ScRUn ndnr, u n mmnt rtun, sl pruzlr s süulnts prvs, pr cui rllzç&, s J4, rqur V. Excl. s prvincis prciss, qun chgr mmnt xt: l tmr pimnt pssnl s ríus, sb pn cnfissã; b) inquirir tstmunhs; c) fzr xms m prcss dministrtlvs. Indicn pr su prit Jsé Frnns Cimbr, fn , ncntr nst Pnlcl; d) fzr vistri n Imóvl, lndlcn pnrn prit Dutr Jsé Dis Gm, ncntr nst Plncl, fn Quint) Nst» Trms. st cmpnhd d plnt.inclus, P. E. Dfrimnt. SS Pul. 22 (vint is) Nvmbr 948 (mil nvcnts qurnt it), () Jsé Pdr Crz Ml, prcurr". DECISÃ DE FLHS 2 "Vists sts uts usucpis ntr prts Municipl!- d St Pul ntnl Mrtr d* Cunh utrs: Hi pr justificd pss d rqurnt, cm s rquisit» pr uucpir, vist d prv tstmunhl tis. fl». Expçm-s s ditl» cltçb pr cnhcimnt pssívis IntrrVws, pl prz trint dis, cm publicçã n frm d li, cltn-s psslmnt s mis cnfrntnnts, bm cm Dirtrt Dmíni d Unlfi, Prcurri Ptrimôni Imblllrl Est Dutr Curr Judicil. Sí Pul, K (qutr) Dzmbr 048 (mil nvcnts qurnt it), (.). C. Prir dn Cst". EM VIRTUDE D QUE é xpdi prsnt ditl, qu sr fix n lcl cst public pl Imprns, n frm d li, cm prz 30 (trint) dis, cnt» d primlr publlccfi st n rgfi d Imprns ficil (Diári d Justiç), fin qul srã s pssívis Intrss» hvis pr cits pr cmpnhrm rfri çfi cm t» s sus trms ts, bm cm pr cntstrm fit n prz lgl 0 (z) dis, cs qulrm, vln ss cltçli tê flnl, sb s pns d li, ficn ind s msms cintifics qu Juíz Crtóri funcinm n Pláci d Justiç, à Prç Clvis Bvllncqu, pvimnt trr, ns sls (cnt s- «t/cnt vint nv) 7 9 (cnt zsst /cnt znv), rspctivmnt. Sfi Pul, 0 (z) Dzmbr 948 (mil nvcnts qurnt* it) Eu, Nlsn N. Prtr, scrvnt, dctllgrfl. Eu, ntnl d Silv Prir, scrlvfi, subscrvi. Juiz Dirit, (».). C. Prir d Cst 4-( EDITI, DK DITMENT E RETIFICÇÃ EDITL DE PRÇ dr. Juli DEIbux Guimrãs, Juiz Dirit d 2. Vr d Fmili ds Sucrss(5«5s, st Cmrc d Cpitl Est Sã Pul. FZ SBER ts qunts prsnt ditl virm, qu à prç s bns Imóvis prtncnts spli ISIDR DS SNTS TRIG, cujs «ditis stã sn publics pl Imprns, ílc trnsfrid pr di 3 fvrir 949, srá rlizd n msm lcl hr signs n ditl rtificn: fz sbr mis, m ditn.tnt, qu ludi ditl fi xpdi pls uts invntri s bns ixs pl find cim rfrid rqurimnt JQUIM NICLS, m xcuçã sntnç qu msm mv cntr spli, tn si fix pl M. Juiz. prz 30 dis pr prç. E pr qu chgu cnhcimnt ts ninguém pss lgr Ignrânci, fi xpdi prsnt ditl qu srá fix public pl lmprns. Sã Pul, 0 zmbr 948. Eu, Dmings B. Glugnl, Esrrlrft, subscrri. Juiz Dirit, () -Mi DElbux Guimrãs. CM-4» TRMR S/. Industri Cmrci H zsst illll.l dn md* fcu-.i.i (l ti»im. n Mi U Tnrmn.i- S.. Industri C(" mr, n lmd Irii, 75, n(.«m cnpltnl. m prchnç clniilstns rcprcitciiun Çrf ,00 cnpltnl, ncnri qu frm drpslt>l-i m.i nçs n cil, rm ilvlilii iiiitii-iili. iiiii, cnfnrm livr dn prcs-.nç, rnll- -zii-h.s.hi-fiilildiii grl rdlnnrl, rcjnlnrmntn cnvcd pl «Dlnrl ficil» «Dlrl Cmrci Industri», ns dis 8, 0 dc k.ií, pnr cuj prsidênci fi ncliiinil Sr. Dr. Grl Crs Guimrãs, qu scllicu cm Hccrctnrln Sr. Hinz Isrl Mclilnbiirp*. Lid n cnvcçã, dc cnhcimnt ts, pnssu-flc xpdint, tn si submcti prvçã prvns rltóri d dirtri, s cnts Imlnm-n Rcrnl xrcíci 07, bm cm prcr Cnslh Fiscl, tn s lglmnt Impdis vtr sbr blnç cnts, s bsti vtr, sguir pssu-s liçã Cnslh Fiscl, t«vi si rlits s msms n ntrir, u sjm: Hrculs Jsé Vlcrl, cs, industril, rsint c micili nst Cpitl & ru VItrIn Crmll, 230; Frncisc Rslli, cs, Industril, micili rsint nst Cpitl, à mn tlântic, 93, c Niclns Nv Cmps, cs, cmcrclnt, micili m S. Vicnt, ã run Jã Rmulh,. 36, c Pi*r suplnts, frnm tmbm rlits s Srs. Byrn Gnçlvs Crs, dvg. sltir, micili rsint nst Cpitl, ã ru sdrubl Nscimnt, 25; Dr. Sbstiã Prtugl Guvi, brsilir, cs, dvg, rsint ni Tpzi, 457 Dr. Jsé Lbr Frnç, cs, dvg, rsint nst Cpitl, à ru Nil, 55, qu prcbrã s hnráris Cri pr sssã. Nd mis hvn trtr, fi ncrrd sssã, tn si lvrd st nt, pr mim Hinz Isrl Mcklnburg, qu srvi cm scrtrl, ssind pr ts s prsnts. () Dr. Grl Crs Gulmnrãcs Hinz Isrl MccUlcnbnrg Hrculs Jsé Vlcrl Dn. Mnrgt Ulrlcli Mcklnburg Jquim txcrxcs Frrlr Clh Cnfr cm riginl. R CMERCI, cm s nrí«t Cpitl rquivu nstn Rprtiçã, sb nr 39.75» pr spch d Junt C» mrcil, m sssã 7 zmbr d 08, t d ns- Hiiiili--in gri rdinári s nus cinists, rlizd cm 7 dn ngnst dn 98, pl qiml frni nprnvdns ns cnts d su dirtri, rltivs xrcíci p. fin, bm cnm trts utrs ssuntu ntlnnt ft nshcmulél gri rdinári, quc u fé. Scrtri d Junt Cmrcil Kstn Sã Pul, 0 zmbr 08. Eu, Judith Mirnd, scritur, cscrpvl, cnfri ssin.imlllli Mirnd. K u. Culmr ndr Mns, chf d scçã,expdint Crrspndênci, subscrv ssin Giiluinr ndr Mns. Ci. Fiçã Tcis Sã Migul SSEMII.KI GERL i.x" TKKDINRI Pl prsnt ditl d primlr cnvcçã, ns trm» d Li cnfrmid cm s Esttuts Sciis, ficm s snhrs cinists d CI. FIÇÃ E TECIDS S MIGUEL, cm s nst Cpitl, Lir Prt Grl nr 90, cnvcs pr s runirm cm SSEMBLÉI GERL EXTRRDINÁRI, n s scil, n nrç supr, di 20 crrnt, ãs qutrz (4) hrs, pnr tmrm cnhcimnt librrm sbr sguint rm di: ) Pdi missã crg s dirtrs; b) Eliçã nv dirtr pr rfri crg u xtinçã msm; c) Prpst d Dirtri rspctiv prcr Cnslh Fiscl, rspit ssunt rfri à. ltr b), cim; d) utrs ssunts qu, pr vntur sjm brds n csiã intrss scil. Sã Pul. 0 Dzmbr 948 DIRETR-PRESIDENTE () dib Migul Hdtl-.ul (-2-4) JUNT CMERCIL S PUL CERTIDÃ Crtific qu Scid TRMR S/. INDUSTRI ^ CBELLD5 BRNCSj Kl ívít-svmtingir! CINEM. PRGRMS D DI MRBÁ ijikifc f^^u w^bp QUER-TE JUNT MIM 0/ Errl Flynn Id Lupln tulldndcs Cmps Film 28 N H3. - ULTIM DI...* LEI D MIS FRTE m Jnmc Cgncy Hphry Bgrt Prlb. 8 n» Esp. m Mrch 243 NC.» 5 9,30 2,30 HRS ULTIM DI. * * LEI D MIS FRTE cm Jms Cgny Hphry Bgrt Prlb. 8 n3 Mrch d Vid 2 NC. b HS. PHENIX ULLyWQD LEI D MIS F07.TE cm -lms Cgny Hphry Bgrt Prlb. 8 n Flg. Brsil 26 NC. s IS 9,30 2,30 HRS ULTIM DI. * * * LEI D MIS FRTE cm Jms Cgny Hphry Bgrt CRI- ME N PRESIDI Prlb. 8 ns J. Clnm. 84 H. s 9 U HRS ULTIM DI, -_ nt ntr\ RUXINL mntirs i Jun IP. JrLV-lU llysn - ESTRNH ILUSÃ Prlb. 0 «ns Imigrnt» NC. s 9 HRS. tr» lilf PRISINEIR D TERR 0/ F. Ptrn JKuU - IMPRI D PCIFIC Prlb. 4 n» Mir E. 8nt NC. À» 9 HRS. Jph :m D Grnj Exprimntl H. 9 HS. CRLS GMES Schldrnt MREM D LEI Prlb. 0 ns mmmm nsmur prt d tntçã / sim- SMMKCMNt- n Slmn - EXTRSÃ - Prlb. 8 ns Mrch d Vid 204 NC,» 9,30 HRS, R v V MNSÃ D UÜCUR «/ Errl Flynn UI ~ UR FTL - Prlb. 4 ns Flgrnts Brsil 8 N.» 4 9 HRS. tritdi CS0 D ULH ENVENEND «/ Vil UM Wrnr Bxtr VIGILNTES DK DGGE CITY Prlb. 4 ns Jrnl cinmt. 78 NC. s 9.5 HRS. ^^^ CTDI DE VI.T ILH D DIB / J. P. d VJIvl/Y nt FNFRRÃ DS RÁBIS Prlb. 4 ns Lvrs NC. s 8.45 HRS. CDÁVER ESPERT c/ Lé rcy RC ÍRIS N C8U Vrlç&s cbr M. Ppulr NC. s TUCURUVY - Prlb. 0 ns 9,5 HRS. IMPERIL ryg MR DS DUS VIDS Prlb. 0 ns Esp. m Mrch 77 NC. s 9 HRS. NDL D DIB / Cri Lm* ID CM CRIME Prlb. 0 ns tulids m Rvist N. s» HRS. VGUE brdl - BILND CM CRIME R» I T f» SELV DE FG t Dlrs D?! Ri I L I U " BEL-MI Prlb. 8 n» íullds m Rvist 73 NC. s l«,50 HRS. SlrtnC TÉ ***UE MRTS N03 SEPRE /. JV/KVE- Brbr Stnwjck VENTURS DE RUSTY Flg. Brsil 6 - NC. - Às 9 HRS. ÓDI F. PIXÃ c Jhn Wyn DE- SENCNT Prlb 0 ns D NC. s 9 HRS. S LUIZ Grnj Mrc - PP i m DM E CRRSC 0/ l Mr L W ll ENCNTR DK MR Prlb 0 nn» Elbr-íH Vinh Brnc - NC. s 9.HRS. nii ICVtDKTt VfcNEN LENT M ptimns V-IjIrUKrNI NINGUÉM ENTEND S MU- LHXRES Prlb. II.. Jrnl 2S4 NC. 9 HJRS. n i tn ICT* RI/"k Pn 3INÍIR D PSSD c rulij I NIS n. Bgrt - ÜM VID RUB- D rrlb. lt n» Mrch d Vid NC. 3 HRS

12 ,.i _.,,n.,.. ji mim,ii..i.iiliini Flss s nticis qu íirmm ti hvi missõs pl Cix Mbilizçã Bncri Dclrçõs prsint Bnc Brsil Um u vsprtins dr ns- Cpitl, m nu diçã ntm, nticiu qu, n cnfrmldi. cm qu lh RCKurrnm fnts «llmnt infrmd.., ),i ting CI milhõs cruzir» mi.hhã rcntmnt Inicidn. E cmpltn ntii-in, infrmu qu, nt Imprtncln, npcnns 230 milhõs, mitis pl Cnrtir dc Rscntu llnnc Brsil, cnstrã u blncts rfri Institul crdit, pr ni hnvr brigtrid divulgçã iih 300 milhõs rslnls, vz qu trim si mitis pcln Cl" i dc Mbilizçã Bncri; Cm r nturl, tl ntlci prvcu mnl-tdnr grl n prç dc S. Pul, qu pls siiiih Brns prçõs finncirs, cus, imciliiilmcnl, s rçõs prvcds p<r InfrmáçBc dc igul tr. Pr st mtiv c sjn vrigur qu vrd crr sóbr ssunt, rprtgm JIINI, DE NTICIS cnsguiu ntrvistr n rspit, pl tlfn, n Hi dc Jnir, prsint dc nss mis imprtnt Institut bncári, Mnl Guilhrm d Silvir Filh, qu rspnu h nss intrpclnçã: "sscrur-llis nã sr Tnldcir n nlici divuljiil, pis pl Cix MbMizçã Bncri nã huv nnh missã". KspcrnmR, cm st ntlcin, rstblcr clm prvcnlur cmprmtid, pis dint d firmçã ctgric prsint Bnc Brsil, p prç ficr trnqüil, qu missã lg fi fit sm qu cus blnct Bnc ficil. DESMENTID B MINIS- TR > FZEND ligçã ntr prsint Bnc Brsil ns- N rdçã, fi fit íi tr. nif, rcbíms pr intrmdi d nss sucursl n Ki Jnir, infrmçã dc qu Crrê c Cstr, ministr d Fznd, cm clrçã s jòrrilists, smntiu infrmçã viculd qu gvrn fri missã Cr$ ,00, pr tnr pgmnt s cngrssints, cm virtu nnt subsídis. dintu ind titulr d pst qu tl mdid só pri sr prcdid trvés dc Mnsgm Cngrss cm prvçã s prlmntrs. Escl Prfissinl Fminin "D. Pdr II" Bcrá brt k visit public hj, fls 8 hrb, cxpslçs dc trblh/i cnfccins pls luns d Escl Prfissinl Fmlnltm "D. Pdr II". rfrid mstr, qu s ch mntd ru Rlcliucl, 43, lnilnii.l. t6 ül 20. JRNL DE NTICIS Em N III Sã Pul Trç-fir, 4 Dzmbr dc 948 N.* 82 Rstituis librd, ntm, s "Tk-Ti" primirs fnátics d s mis vrã sr slts pr sts dis Muits s trrrists, dmitm, ind cm rsrvs, rrt Jpã Librd vigid D prsidi d Illm nchlct, frm rstituis á llbcrd, ntm, s primirs mmbrs du "Tk-Tnl", rmificçã d rgnizçã trrrist nlpnlc "Shind-Rcml". s "jvns suicids", ssim rm ls cnhcis durnt sungulnlcnt cmpnh qu mprnrm m qus t Est, cncnlruv-s, cm 6 sbi, rclhis qul cstàbclèlnícnt pnl, m cprimnt pns qu lhs frm Impsts plu Justiç cmuni. Su pcrlculslddc sclvgcri, cnhcm-ns ts. Entrtnt, circunstncis vris impusrm u ministr d Justiç çã tl mdid pr prtri nludl titulur li rnd librd, sb Vigilânci, s fnátics sudlts di) "Impéri Sl Nscnt". DMITEM, EM TERM, DERRT D JPÃ Em vgã frrviári spcii, s cmpnnts d primir lv d "Tk-Tl" psts m librd, frm trnsprts pru st Cpitl,, qui chgs, cnduzirm-s Imditmnt Dprtmiit Invstigçõs, n fim srm ultimds s prvlncis pru su rstituiçã à. - brd. Sã s sguints s "tktl" slts ntm: Tyschi Wcjr, Yshlnld Gt, Zn-» v zku kw, Skuz Ykushim, Ziglr Tnlt, Nvgin Mnhskt, Nbyskl ski, Mgt Yt. Mshikl Ynki, Msgi Kunuil. Kiskl Kwshlm, Knji Wcki, Kwmn Kwubt. Klnkur Hinmt, Knjl kl, Ihln Iwwnk, Krv Isulsw c Ishlsbur Shid. Ligirmnt, Intrplms pr. Ts s mstrm bstnt stisfits cm rcnquist du librd, s bm qu titul prcári. Entrtnt. 6 ind prnunci fntism grl, dmitin ls, prém, cm rsrvs, tnh Jpã cpitul nt u frçs rmds ds Nçõs Unids. MliEIÜ.I.l. VIGID rgim sr bsrv p- Is "tk-tl" slts é d - brd sb vlfillncl. Dc 3b cm 30 dis, vrã cmprcr à "Scçã dc Expulsns" d Dlgci Vigilânci Cpturs fim tnrm sri dc xigêncis. Inbsrvânci quisqur cndiçôs significr trnsgrssã rns, pn plici, nss cs, trminr rc- Ihimcnt s trnsgrssrs nvãmnt prsidi. simpls mudnç dc mlclll s nlpnlcs grsss d Ilh nchlt tm pr brigçã dc cmunicr às utrlds, fim qu sts xrçm rigrs cntrl sbr ts s sus tivids. Quis simulr frimnt cus pr trplmnt mrru quil crn n brç ixu pr fr pdç ss ssim, dizi tr sfri frtur Pdi sml lgv nã cnsguir intrnçã Mri Frncclin è prtinh muil sprt ntm, fim cnsguir ignm dinhir, rslvu usr mét singulr. Fi tr çugu cmprnu quil dc crn, fzn qustã qu msm fss srvid cm listnt ss. D pss ss prdut, Frncclin, qu nã tm rsidênci fix, mrru- s brçs, ixnilu à mstr pdç dc ss. ssim, prci tr si l vitim lg cint, qun ntã sfrr frtur xpst mmbr. N ru Silv Bun, xim íi squin d ru pr- Srcbns, ficu Mri Frnclin smlr, qun intrpld sôbrc qu lh cntcr, infrmv qu tinh si trpld qu nã cnsguir lugr n hspitl qulqur. btinh l, cm iss, sml scjd. Entrtnt, snhr s piu d situçã Mri Frncclin c cinunicu ft à. Cntrl, sguiu ntã pr qul pnt birr Ipirng mbulânci d ssistênci. Vriíicu-sc ntã qu Mri Frncclin nã pssv dc mulhr sprt qu slv ngnn ts qu pssvm pl ru Silv Bun. Fi l ncnimbd» Dlgci Vigilnci Cpturs, n srá prcssd. f[ u«s grn prt vrdirmnt s mrrs ssprr Bm Rtir! incrívl slix d Rprtiçã dc Águs Esgts, submt s hbitnts birr & gni lnt pr flt dc águ ru Sérgi Tmis p sr tu, mns ru plrm pr ns válvuls dc incêndi t qun prdurrá ss gni? s fts qu ilustrm st rprtgm, flm pr si. WjjfifiWítfftffr-F &% > mmmsr"p,/ P" L/ -Iví ^^my- _-_KKJ-W^»i^_^^ J_»^^^ K^3^_l l H Ê ssim qu s stã srvin águ s mrrs ru Sérgi Tnii, n Bm Rtir. clichê diz tu... Cm mults pr xcss vlcid impsts st n pl Trnsit s viculs d C.M.T.C. Nrss css infrçõs pr flt bslut brqus ns cltivs Imprtm m cm mil cruzirs s pnlids m 948 Rqu _.... _i»»_!-]_<_..«* *«**{n rnrnnnln t f rimnt infrmçõs utri Jâni Qudrs prv ntm pl Edilid 3) Sb, ind Municlp- Jâni Qudrs vltu cupr, ntm, tribun d Câmr Municipl, pr pntr mis lgs irrgulrlds m qu Incrr C. M. T. C, mnstrn su bslut scs pr cm ppulçã pulistn. Hvn slicit d Dlrtri Srviç Trnsit infrmçõs sbr s infrçõs cmtids pr vículs dqu- I cmpnhi trnsprts cltivs, fi vrr J- MB ^ l ^&i Í_?3_^ _iâ_í_l _ [ *_ F B^^Mi fifr^- r^ ^ l _IIH P ^wèm! ÚmmmW "MCÉ VTICINU VITRI U BTFG" - Ptj cintrm scritrs scrcurm cbr miz cã n hmnu Mis qu qulqur utr niml, sã s cãs qu simbliim crinli s irrcinis à spéci hn. Gurr Junqnir, n pm qu s trnu fms, ntru ns ntlgis britriniiií c clm m tds s fsts publics prticulrs, dicu-lhs s mu bls ucrss d lingu prtupus. Prtnf, ndn mis lógic qu ss rrub qu lvu Crlil Rch prdiglizr s mis trns crinhs "Birib", cãzinh msct Btvfq, lg pós tjilrin lui-ncgr, pr 3x. É "Birib" qu trux srt rlizu prgnstic "Mcé", tu infrptní ficil. N clichê, "Birib". Crlit flcíi brçn m mi inúmrs fãs Btfg ni Qudrs tndi pl dlrtr d D. S. T. qu lh nviu is vls cntn ttl ds infrçõs vrificds n prsnt n. CEM Mil, CRUZEIRS DE MULTS Em su discurs, Jni Qudrs, pis s rfrir à srgnizçã rlnnt nqul mprs, bm cm à incmptênci s sus tuis dirignts, slicitu Excutiv tlhds infrmçõs prpósit ds infrçõs m qustã, qu tingm, sgun rltóri d D. S. T. qunti cnsirávl Cr$ ,00. Nss ttl, stã incluíds cntn infrçõs pr xcss vlcid, zns pr rcus m rcbr pssgirs, utrs tnts pr c- juiz trnsfri lvu s móvis d Prfitur PHNIB, 3 (snprcbs) Juiz Bvrln Rdrigus Crvnlh, trnsfri li& puc dft Tlzlnhn cmrc Burutl Lps pr dc 8 Rliun Nnt, viju dqul cid lts hrs d nit, lvn su bggm lguns mvis qu pdir mprstdb ti Prfitur lc). prfit Buriti l.pb nviu tlgrm chf Plici, nuncin ft cm sn prprlçá Indébit c pdin prnsã ris mvclb. Cmunicçã Intlc fi fit Tribunl d Justiç. sct s gurds, flt dc plcs, flt higin ns vsts s cndutrs, qu é mi grv, lgs pr «flt ttl brqus». Incrr, prtnt, C. M. T.. C, n rspnsbilid pr muits s sstrs qu têm crri frqüntmnt n.cpitl, ns quis nr mrts fris é ssz lv. Trminu vrr Jâni Qudrs, m su discurs, pr firmr qu cs ds trlfs cbrds m xcss pl C. M. T. C, vz qu ls frm fixds «i 0,80 cntvs pr s ônibus 0,40 pnr s bns, nft p sr clssificçã sn cm «scândl dministrtiv». E, prmtu, pr brv, trzr cnhcimnt plnári pv snscinis rvlcõs m trn cntrt ntr C. M. T. C. Muniiplid. Cmpnh Pró-Equiprçã s Vncimnts s Prf ssrs Primáris s prfssrs prlmrln 88 Pul, sjn mnstrr «u rcnhcimnt prf. Llcint CrplnlU, prsint d Cmi- > Pró-Equlprç s Vncimnts, qu vm trblhn Incnsvclmnt pl clss, lr& prstr-lh hj, is 20 hrb, n Cntr Prfssr Pulist, f_ ru d Librd, 928, htnngm public. Fr Isb msm pr nss Intrmédi, cnvid t clgs s grups Mcl.s d Cpitl c Intrir prticiprm d ludid crlmnlfti E sguint txt rqurimnt Jâni Qudrs, ntm prv: «Rqurms Excutiv Infrmr: ) Tm Municiplid ntici d xtnsã vlr ds Infrçõs trnsit cmtids pl C. M. T. C? 2) Sb Municiplid qu, smnt s «xcsss vlcid, scnm crc cntn, n crrnt n, xistm mults pr «flt bslut brqus»? mr tu vnc LNDRES, 3 (FP) Nlng ml pri duvidr d írç mr, dint nmpl- frnci pl ntig mrinhir d frt Su Mjst, Dvld Bys, m su ssprd tnttiv runir-»b su niv, Mlnnl Hmlh, Hltrx, n Cnd&. Tn mbrc cluntlnmnt br s: nvis "Luls Ftur", "Npw; nibtrdm", "rgntin",^ "mricn Mrchnt", "Qun; Ellsbth" "qultnl", fi scbrt i, cm cd sss vzs, durnt vigm, sm btr utr rsult qu pssr m is ns 22 dis n prisâ.. I Smnt gr, I pis frcss su ultim tnttiv, Dvld Bys qu, cm «u niv, cnt pns 22 ns, rslvu plr pr m«- ts mis rtxs, cntntn-s m scrvr qul qu m, à spr dis m- Ihrs, lid qu h infrçõs «rcus m rcbr pssgirs» 4) Entn u nã Munlclplid qu vlr ds mults, té nvmbr st xrcíci, stim m cm cnts réis, rprsnt trrivl sprdíci dinhir pv, qu urg fzr csr 7 5) Quis s prvincis tmds pl Municiplid rfrnts à mtéri cntid ns itns cim?» Nft n p crr qu n ciddã cm Bft Pul, Invjvil, pr t n titulu, grnnjin, dlnmlcn, mirjnni fts qu tntm, dc mnir psitiv, cntr ri hmns qu dmlnlstrnm r, pr Iss msm, vrim r.ínr u, pl mns, tnr, m prt, ns mis urgnts Intrsss pv, cuidnlh, prnt, ds mis prmnts ncssids, suviznn-lh, ssim, s prtr.- r qu pss. Tl Imprssã, prm, nft trí q s dispusr n vrifinr «in-lc», qu s rstrt, pssn n ppuls bnlrr Bm Rtir, is psss cntr d mtrópl, n s hbitnts, cm rus sburnnds, vlts dc águs fétids, sm gu, vivm cm qu ntrrs n dus mis pbrs viljrs s srtõs Brsil, sucbin mingu rcurss. PDE SER TUD, MENS UM RU ru Sérgi Tmz, n B; i Rtir, p sr tu, mns ru, tnl tncrlvl, lmntávl (.st cm qu s ncntr, cm Virtu ds brs qu li vêm sn xcutds pr mprs prticulr, qu mpritu srviç dc instlçã cns águs fluviis, pr srvir, qu puru nss rprtgtm, vnid Rudg, qu pss ns Imdiçõs. brts s nrms vlts, pr clcçã s cns, s funcináris d rfrid mprs, ntn lguns cns distribuirs gu cm péssim st, tlfnrm R..E. pr qu st prvinciss rspit. E, cm iss, cbrirm, muit ml, ns vlts, qu csinu, cm mr d R..E. c cm s ultims chuvs, váris c cnstnts smrnmnts, vrificn-s ntã, rupturs cns, cm cnsqünt sprdíci gu flt prcis liqui s mrrs. E ru, cm s vlts brts, gu jrrn pr ts s cnts, ficu n st plrávl, sm qu li prcssm s trblhrs d R.E., pis, ntrrm, nss Íntrim, cm grv, bnnn s srviçs. SITUÇÃ DE INCRÍVEL DESESPER Váris c Insistnts tlfnms frm fits pr qul rprtiçã d Prfcitur, pls mrnr.s ngustls. Ms dissrm dli lhs rspndim qu stvm m grv qu nã trblhrim sm rcbr. E gni s prlngu pls rus djcnts, tis cm: ru s Itlins, Jrguà, Cruzir, nhi, Jvhés trch d vnid Rudg, qu brigu s mrrs usrm dc mdids xtrms, rbntrm cns utrs vis, válvuls Incêndi, p- Is squins, utilizn-s, ind, cns brrch ii s pstrm cm fils cnr«ms hmns, mulhrs «crinçs, cm bls, ImcIm, pts. Jrrs * td n chiiqci dc vsilhm pssívl dispnívl, NSS REPRTGEM N LCI. uvin s mrrs ni;ii:,iui«li n, pus ntrms tuiiii qunt cim ficu <!i>*. crlt, i-.isii situçã jii vm prdurn pr ml du quln» r. diiis, sm qu prvidinct lg fss trn, il m. mnt. Pr li prcrm firmm nn mnhã ntm, trblhrs il K..E., ms nd fizrm, nã tr «tirrm snc», ixnil lcl ãs dus hrs d tr pnr rcbrm pgmnt, qu stv sn fit, nft mis vltrm, ncntrn-s s frrn- Is gurdds pls css d vizinhnç. ru nhi vm sn Invdid pls águs qu Jrrm d válvul Incêndi situd n squin d ru Jvhés, pr qul, plti pv, cm mdid xtrm pr minrr situçã cm qu s ncntr. PE.M PR PRE- FEITUR Dint ss clmits situçã, incrívl pnúri m qu s chm, híl váris dis, plm s mrrs Bm Rtir pr Prfitur Munlclpl, pr qu st, qunt nts, pss rslvr smlhnt st cis, nã só m bnfici mllhr." psss, qu pgm, scrifidmnt, Impst dquil qu nã usufr, cm pl bm nm st grndis Sã Pul. Ficu m cucs pós frr RI, 3 (sprsl lhà Mgé Fri, srvntuári d Justiç, cs, fi fzr frr cm grup dc mlgs n cbrt "Brsil", ml s mbbu. bnn pls migs, ficu rmin m pln lrg d Lp n ludrcb lh rrncrm s clçs pltó, lcvn-ln dinhir qu pbsul cnts, lxn- cm mus.mlsct. Institut Ecnmi Rurl Rcllz-s hj, i 7 hrs, runiã d CmlBS6 Crdit grícl Institut Ecnml Rurl d Scid Rurl Brsilir, m qu srã cntinus s stus sbr rfrm bncri Plític Cmérci JRNI Extrir Tu n DE-NTICIS IRREGULRIDDES N DIRETRI D RECEIT dvcci dministrtiv n rstituiçã impsts sbr trrns m cnstruçã Ncssári brtur rigrs inquérit, pl prfit Miltn Imprt, pr purr rspnsbi lids pns funcinári fi fst crg Sbm milhã cruzirs s mmbr Dprtmnt Juridic qu prticu sfl- inúmrs rbitrrids pr- vluçõs invids Nã é licit duvidr-s d qu 400 cnts, chf nã s sb prqu lisur d hnstid qu Excutiv municipl pdiu, tm vinc gstã cm sssmbr, prisã Miltn Imprt tst prvntiv indici, cusidlc frtmnt pdrinh brtur dn pst suprm d Municipl!- d. pr gnt lt cturn tul gvrnr d iddr ntn prfit nçã d rspnsbilid Inrnt crg qu xrc, nã tm titub cm tmr mdids drástics, m digns plus, cm fit mrlizr mbint dminist r t i v scimn- ds mzls ds ngcits qu cnspurcvm nvllclrn lg strs órgã municip. Lg inici, ssir pst prfit, m < rt r intrin, Miltn Imprt bixu vris prtris. Três crims mrt rgistrs ntntm m mns z hrs glps fc btu mulhr qu nã quri mis pr mnt Entrru fcã ns csts d sps Mtu grssr su mulhr Um s ssssins cntinu frgi Nvmnt vlt crônic plicil rgistrr crims mrt, qu, cm ds vzs ntrlrs, frm prtics cm rquints prvrsid. Ns três css, s quis crru n municipi Gurulhs, s ssssins fizrm us fcs, mrrn s vitims nts qulqur scrr mdic. MTU MULHER QUE N QUERI VLTR PR SU CMPNHI primir crim tv strd Guinun cm lcl. Ernstin Suz, 26 ns, csd, prt, micilid à ru Sis s n, n Vil Eulli, dint Guiun. há tmps vivu msid cm Jquim Ell. q s spru pr vitr mus trts. Cm ss rsluçã Ernstin nã cncru Jquim, qu pssu ntã prsgui-l, qurn nturlmnt cnsguir rcnciliçã. Smpr, ntrtnt. fi rpli, nã bstnt s prmsss qu nã vltri mltrtr ntig cmpinhir, prmtn, prtnt, vid sssgd. Dinlng, pis scr cmpsiçã d Cntrl Brsil, n c_tçã( dc Vil Mtil. Ernstin, qu stv m cmpnhi Mri Mrqus, su mig, tv sus psss mbrgs pr Jquim Ell, qu cm l quri flr. Cnhccn pr mis gêni xmnt. Ernstin prcuru vitá-l, fstn-s prssdmnt Jquim. Est. ntrtnt. vi str dispst rslvr situçã qulqur mnir, tnt ssim qu crru té trmin pnt d strd Guiun, n mulhr pssri brigtrlmnt D ft Iss cntcu Ernstin vê-l. diss pr qu s fstss nvmnt. Iss fi suficint pr u Jquim Ell, tirn fc qu lvv à cintur vncss cntr ntig cmpnhir. glpn- pr qutr vzs. Surprs cm titu Jquim, n pô fzr vitim qu, tingid n pit cbç brçs, tv mrt qus Imdit Su cmpnhir, prcurr mprá-l. nã pô vitr fug crimlns. ft fi lv cnhcimnt d utrid srviç n Cntrl, qu mnu rmvr cdávr Erns- Un 8ui pr ncrtri rçá. ENTERRU UM FCÃ NS CSTS D ESPS vnid Ipirng, próxim à squin d ru d Cnslçã fi plc d sgund trgédi. Cnsnt Infrmçõs btids pl rprtgm JRNL DE NTICIS, prári Sbstiã ris, 42 ns, prt, micili tulmnt n birr Indinplls, há uc mis mês spru-s su sps, Guilhrmin ris, 39 ns, rsint n "fvl" d ru ruj, 232. tribuiu, ss ft, à intrfrncl Vintim Frnc Btir 80 ns, tmbm rslnt n "fvl" d ru ruj qu pssu sr vist m cmpnhi Gullhrmln N crtz sr l mnt iu sps Sbstiã spru pr prtunid pr cnvrsr cm Vintim, sclrcn msm sr su intnçã mtá-l. pis s há dis qu vinh mln fc pr nfi flhr su tnttiv ntm, ás primirs hrs, pssv Sbstiã ris pl vnid Ipirng, nqul pnt, ncntru-s cm sps, qu stv n csiã, m cmpnhi Vintim (Cnnclcl *.m pctu) nuln ts su ntcsr, ts julgs pr s.s. cm lsivs s intrsss rári municipl, gst qu fi muit bm rcbi, nã só pl pv, cm, tmbm, p- I Câmr s Vrrs, cuj pi struturu, cm bss sólids, su tuçã luvvcl n crg qu xrc Intcrlnmnt. ind há puc, qun s sllnu, trvés sindicnl snstid dc _Vvw"^ m gvrn stdul. FTS GRVÍSSIMS N DEVLUÇÃ DE IMPSTS gr, fts grvíssims chgrm cnhcimnt prfit Miltn Imprt, sbr Fltm ]] òugrims cmprr qunt nts, s Prsnts Mppin! gr, sclh é mlhr, mis cnvnint, mis crtd, mis stisftóri m s! Cs ngl - Brsilir Sucssr* dt MPPIN STRES ticds pr lnçrs chf Excutiv municipl tô mmnt nã trminu rigrs inqurit dministrtiv fim purr rspnsbilids. cs d prtri n.«8, bixd rbitrrimnt rvli Dprtmnt Juridic, nuncid n Câmr Municipl, nl vrr s- (Cnclui n» *.n pnttlnn) dis pr NTL. mldur dign s sus prsnt»/ r. i : F/F Fr 7;> m m

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

1 «*->U,tV> dmlnlit-ka» e «llcin»» Mu» noriaeiu d» aeieu, im. *' ' Jmm\\

1 «*->U,tV> dmlnlit-ka» e «llcin»» Mu» noriaeiu d» aeieu, im. *' ' Jmm\\ N hvrá liçõs pr prfit m Sá Pul Prvist m Wshingtn ruptur rlçõs ntr rgntin Russi w»n>«_w«f»»t^^ JRNL DE NTICIS Dirtr - CRLS IIN JUNIR 1 Quint-fir 2) utubr 1917 1«->UtV> dmlnlit-k» «llcin»» Mu» nriiu d» iu

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Credenciamento de Bancos Múltiplos

Credenciamento de Bancos Múltiplos Crncimnt Bncs Múltipls mrn invr gstã ptncil cnômic-finncir d Flh Pgmnt Exrcit Brsilir. Gn Bd Ricr Mrqus Figuir Dirtr bstcimnt Exrcit Tn Cl Js Eustáqui S. Mrgtt ssssr Lgístic d Dirtri bstcimnt fnt rcits,

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

PADRE JÚLIO MARIA DE LOMBAERDE

PADRE JÚLIO MARIA DE LOMBAERDE Históri Escrit pr scrmn Sg, 20 Junh 2011 17:22 - Últim tulizçã Tr, 30 gst 2011 18:44 PDRE JÚLI MRI DE LMBERDE Nscu di 7 Jnir 1878 n li Bvrn, municípi Wrgm n Bélgic. Fi btiz di 8 jnir, prssdmnt, pis nscu

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1 A Rvluçã d Lngvid: impct n scid, n fmíli n indivídu1 Ursul Lhr2 Rs A plstr mnstr s mudnçs mgráfics (lt xpcttiv vid, nt rápi grup ds pss iss), trzn ds d Almnh Singpur, nlisn impct sts ltrçõs d strutur ppulcinl

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

, Af." ' r. Fundador : J. E. ^DEf, MACEDO SOARES L

, Af. ' r. Fundador : J. E. ^DEf, MACEDO SOARES L srm "- r^^}^mv»w^^y^7^j< -"y^t^^m^^w1" í^fí^f^/v^r^^yt^^^^rmmfm ivytw*tbpk«" %* TEMP ^iprli Ftim! «NI* li Trhp Instávl cn; nli uvs Tmprtur stvl Vnts sust nrst sujéltói 1 rjds frscs Máxim: 310 Mínim: 244

Leia mais

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012 Sit Distritl Prt - Blc Esqurd Pl fmnt rrndmnt, cntr spjs brts fr d li 14-Mr-2012 N Assmbli Municipl Prt, 12 mrç, Blc prsntu mçã sbr li rrndmnt qu nã fi prvd, tn s vts fvrávis BE. PS CDU bstivrm-s PSD CDS/PP

Leia mais

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl Y-:- : Ri clc Jnir Qurt-fir, 24 mi 1961 n LXX N. 119 Em nt distribuiri n nòitc ntm, &rf> Quintnilh Ribir.sc»i1 rcu (juc vérn vi mntr tul hrári d» funcinlism. Ò Gvéiv tí nfi cgit cl rxmi» nr mtéri. ág.

Leia mais

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS Dlibrçõs ANÚNCIOS ANÚNCIOS, AVISOS, EDITAIS E NOTICIÁRIO Anúncis brtur prcdimnt N.s 0/04/DCEP 03/04/DCEP 0/04/DCEP, pág. 094 ASSEMBLEIA RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS Nt: Julh

Leia mais

seguida a crise governamental, i hoje resolvida, após a demissão do ministro do Interior, Gabrlel

seguida a crise governamental, i hoje resolvida, após a demissão do ministro do Interior, Gabrlel N trcir pgini DECISIV PR DESTIN D CPNH SUCESSÓRI TUL ENT PLÍTIC FLGRNTES D SSEBLÉI FTS E BTS JRNL DE NTICIS Dirtr-Suprintnntt Dmtri Nmi Hddd Dirtr-rptuvl: ndré Crrni Rdtnhft Wldimir Tl P«N IV S PUL Quint-fir,

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

GENTE. ^ vlndu do Relch é encabeçado por grande» titulo* que dl«m: -Sta-; (ln em conferência de guerra" "Encontrou-se. diu eito noite seguinte men

GENTE. ^ vlndu do Relch é encabeçado por grande» titulo* que dl«m: -Sta-; (ln em conferência de guerra Encontrou-se. diu eito noite seguinte men üihhí! ULTIMTUM LMNH L Dirtri CáSSUMQ SICRDB criiti 0 fliti ItptB-ítl MPRS NIT - SUPRINTNDNT: LUIZ C D CST NTT N III RI DB JNIR 8BD 4 D DZMBR D 043 NUM 74 MIS 500 TNLDS NTÍCIS D TD BRSIL LUCRS DS GÊNRS

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

m. 91AMM CAPTURADA PELO 8. EXÉRCITO A IMPORTANTE CIDADE DE ISERNIA GIGANTESCA BLITZKRIEG AÉREA, NOTURNA E DIURNA, DOS ALIADOS CONTRA A ALEMANHA

m. 91AMM CAPTURADA PELO 8. EXÉRCITO A IMPORTANTE CIDADE DE ISERNIA GIGANTESCA BLITZKRIEG AÉREA, NOTURNA E DIURNA, DOS ALIADOS CONTRA A ALEMANHA i rm_r\;tpt Ü I m. 9MM NITi.» SUPERINTENDENTE! LUIZ C, D CST NliTT C^IM IIGMDD rníi D. Pillt [l?íd-lll GIGNTESC BLITZKRIEG ÉRE, NTURN E DIURN, DS LIDS CNTR LEMNH -MtKKS RI JNEIR - SEXT-FEIR. S DB NVEMBR

Leia mais

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 (2-4- LIDO HOJE AS COMISSÕES DE: S E I 995 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 Dnmina "Praça Marcus França Trrs" a Praça VI, cadlg 46.573-9, situada n Distrit d Jaraguá - JAR.

Leia mais

Na quinta páginat Nndit reiolvtdo l»rc o mlifltimflnto. Feriadoi bancários para 1949. do* frcten. Ta-jr-wmvmm-

Na quinta páginat Nndit reiolvtdo l»rc o mlifltimflnto. Feriadoi bancários para 1949. do* frcten. Ta-jr-wmvmm- JRNL DE NTCS DirtfSuprintndttt Dcnitrl N«l Hddd Dirtr-ripMvli ndré Crruni N trcir pgini idti pgini E iprtiv rfr d (ln* Nil ui indici dt) qu M ir«puni titiitl Ent uniu j-nic ( nil «l

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

NOTICIAS. "Estas. "Pravda" conclui afirmando que o

NOTICIAS. Estas. Pravda conclui afirmando que o .» r JORNL DE NOTCS NO SO PULO - Dming, 6 dc Mrç dc 947 Td NUM. 279 nrt d Prgui sb dmini s trçs rbls Crts t cmunicçõs cm cpitl Cnfirm sã s frçs d Chc ting su pnt culminnt rvlt cntr Mrinig DUENOS RES, 4

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Plano de ação para o tema: resíduos

Plano de ação para o tema: resíduos Pln çã pr tem: resídus Dignóstic (situções melhrr) Objetiv(s) Met(s) Ações e Ativids Prevists Cncretizçã Avliçã- instruments e Indicdres ( mnitrizçã e vliçã Recurss Interveniente s Clendrizçã ções) Lix;

Leia mais

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:"fr':,

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:fr':, JRNLDE - «nnw-,-,, iinm,,, ii, NTICIS I MKUVU, UMINItiTKVU K FICIN») RU FLRENCI DE BREU, 164 -S PUU) DIRETR-FERNND MRRRY PrDli D TtunisrH mim _ i-mii - imu f\n I S PUL - Quint-fir, 13 Mrç 1947 NUM 276

Leia mais

O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL

O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL Diys Knyl Fssil1 RESUMO: Nst rtig, tnt-s discutir situçã linguístic à qul s imigrnts scnnts imigrnts lãs frm /u sã submtis, qui, n Brsil. Qustin-s qul é qudr jurídic

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

usinas termelétricas Audiências Públicas projetos de usinas Jundiaí Paulínia # Santa Branca # Americana

usinas termelétricas Audiências Públicas projetos de usinas Jundiaí Paulínia # Santa Branca # Americana Esqums funcinmnt usins trmlétrics usn turb-grrs gss cmbustã vpr + fts s Audiêncis Públics cnvcs pl Scrtri Mi Ambint Est Sã Pul, durnt prcss licncimnt mbintl prjts usins (1998-2003) + crquis, fts érs stélit

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e Sm tu pdr minh nã cnstruirá n. B L E T I M CHRLES-HENR! BRBIER TIV N. 60 S E T E M B R, 1958 Crn pr Rcçã dministrçã NTÓNS Lrg Pz, 22- Lisb SÉRGÍ DISTRIBUIÇÃ á i v i 4 t â - principl: Embr n ã cnhç mvimnt

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DA EDIÇÃO DA SÚMULA ADMINISTRATIVA FAZ A DEMONSTRAÇÃO HISTÓRICA DA PORTARIA Nº 1.104-GM3/FAB. A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO DIVERSO N.º 2002.07.0003

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

a posição de defensor dos interesses

a posição de defensor dos interesses BLETIM Mvimnt Cprtiv v firmmnt psiçã fnsr ds intrsss firmr d cnsidr. CPERTIVIST REDCÇÃ E DMINISTRÇÃ: R u d Cruzir. 1 - Tlf. 68 26 49 - Lisb 3 CRDEND NTÓNI PR SÉRGI PRPÓSIT DE UM NIVERSRI di 19 Dzmbr já

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

Diretor-responsavel: André Carrazzoni I NÚMERO. MjBil^^BBjBPffigi^ '^^^Sr^aB^aaBa»^Biil»aB»a^»^»a^»a^»*»B»«^^ ANUNCIADA PARA FINS DE JANEIRO

Diretor-responsavel: André Carrazzoni I NÚMERO. MjBil^^BBjBPffigi^ '^^^Sr^aB^aaBa»^Biil»aB»a^»^»a^»a^»*»B»«^^ ANUNCIADA PARA FINS DE JANEIRO NTC N trcir págin. Dint difícil prblm Justiç Elitrl Mrnhã. trrrists lgns ind nã frm chs pl Plici. Dirtrrspnsvl: ndré Crrzzni NÚMER Sã Pul Quintfir 18 Jnir 1951 NV 1452 REJETU CHN CMUNST PLN PZ CNC PNTS

Leia mais

DE NOTICIAS. Diretor-responsavel: Atidré Carraízoni. ...- ' i' Getúlio Vargas governará com grande maioria no Parlamento

DE NOTICIAS. Diretor-responsavel: Atidré Carraízoni. ...- ' i' Getúlio Vargas governará com grande maioria no Parlamento j DÇ// DfiUUJ: 20 PGNS M 2 CRNS JRNL NTCS Dirtrrspnsvl: tidr Crrízni NV Sã Pul Dming 8 utubr 950 Rdic] ltrçã ns qudrs lgisltivs pís m fc d vitóri ds frçs ppulists i Rsults t s primirs hrs hj Pr prsint

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

Atualização no licenciamento ambiental cearense

Atualização no licenciamento ambiental cearense ANO III - Nº 12- MAR-ABR/2012 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE Atulizçã n licncimnt mbintl crns N últim runiã Cnslh Estdul Mi Ambint (Cm) fi prvd um nv rsluçã qu tuliz s critéris, prâmtrs custs

Leia mais

At nsih-i.ml.mtis iu. última*.riiiaiia» em nu.vu pau, a partir da imutiru do»r. Jânio (Jua*

At nsih-i.ml.mtis iu. última*.riiiaiia» em nu.vu pau, a partir da imutiru do»r. Jânio (Jua* gm Trblhrs T Pís n Lut Pl Rvisã Slril Tit n V pgin OS COMUNISTAS E 0 NOVO GOVERNO iuíz Cr/s Prsti M -JIUIO: LlfiA MMMIItiS N próxim srxut.frir, fii IS. * 18 hr», n udi* tdi d A li I lr lugr nuncid cnlcrênci

Leia mais

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO GGH/008 6 de Outubr de 00 Cmpins - Sã Pul - Brsil GRUPO I GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA - GGH VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA)

Leia mais

boca que o nordeste b uma regiáo O PREFEITO SERIA O INTER- PRKTE DA SAUDAÇÃO DO cem, aos duzentos mil, se lhe dessem munições.

boca que o nordeste b uma regiáo O PREFEITO SERIA O INTER- PRKTE DA SAUDAÇÃO DO cem, aos duzentos mil, se lhe dessem munições. UM SECÇÃ JRNL EDIÇÃ DE 14 PGINS NN XII RI DE JNEIR QURT-FEIR, 29 DE UTUBR DE 1930 Jurz Tvr rrmtu hntm glrismnt su grn "rid" militr d xtrm Nrt á cpitl d Rpublic situçã d piz sb dmini rvlucinári chgd tríumpkl

Leia mais

*' V'.*. «*>.' -"* ' ''-.'. ** ) '

*' V'.*. «*>.' -* ' ''-.'. ** ) ' ^pw^imi - *..,*.-** «**»* >! % -» «*,»» «-.», mm n /, d Slári Mínim ütá * - " íiê " i» - *j:>-.-í»»*. ;«. - * - t» -? é Exigênci Qw Nã P Sr Adid ncinlism mcrci Txt n 7.9 págin nai#ã^ Eliçã Rini n CNTI:

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

OLETIM COOPERATIVISTA

OLETIM COOPERATIVISTA CPERTIVISM É DE I N I C I T I V PPULR E M T U D. TD ELE É EDIFICD PEL CTIVIDDE DS CIDDÃS LETIM CPERTIVIST R E D C Ç Ã Ru Cruzir. E CRDEND D M I N I S T R Ç Ã : 1 - Tlf. NTÓNI 63 26 49 - L i s b - 3 N.

Leia mais

Governo e Congresso: Emenda da Constituição

Governo e Congresso: Emenda da Constituição i M*»»«J *"»"» ^»*--ív»*»rt»wv*-t fiqmmi -,,, i, -M,,.:" ncinlism mcrci scilism... A Am m\\ Am m^am mm. Am mm%. mt fl Bl^ ^^ ^1 ^r ^1 ^^ ^1 ^^,Brnbés Nã Rcum MSxigm Jng 70 / ifl ^^B ^^^ ^^1 ^»

Leia mais

A CONFERÊNCIA DE FLORENCA

A CONFERÊNCIA DE FLORENCA V-;W DIRETR: JSÉ RCH VZ Rçã dministrçã LFÂNG, 120 -..J-. -*. J^i : ---fl *..:: - v -*_ ^^^^^^ ^^^^* ^_i_i_i_m_i_i_h ^_i_i_i_i_i_m _i_i_i_i_i_i_m _I_I_I_I_I_I_M Jmmr ^ ^h ^v _^_^^^^^^B _L B Mmw^ ^^^B -^

Leia mais

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ«

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ« œ œ 1) chei teu cminh (bertur) Segur minhs mãs! Miss n Interncin d rinç Letr e músic: dith Serr & c m j _ œ. j 1 chei teu c mi nh, te_en cntrei, Se nhr. u vim de v g & _ j ri nh, ms che guei, Se nhr. Se

Leia mais

Schuman adverte os paises ocidentais

Schuman adverte os paises ocidentais PREÇ DESTE EXEMPLAR: 1 CRUZEIR DIAS ÚTEIS: 80 CENTAVS. JRNAL DE NTICIAS DirtrSuprintnnt: Dmtri Nmi H Idd Dirtr-rspnsvl: André Crrzzn, Rdtr-chf: Wldimir Tl Pis ANQ Iy SÃ PAUL - Dming, 3 Julh 1949 j wumi^v».»

Leia mais