Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico."

Transcrição

1 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Programa para Cálculo da Envolvente Choque Hidráulico F.E.U.P Ti92 Plus / V200 Manual de Instruções Carlos França 2010 Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

2 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico. Considerando a seguinte situação Exemplo de Exame: Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

3 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Esta aplicação destina-se ao cálculo da alínea e), de forma rápida e intuitiva. A concretização da análise é feita passo a passo. O que se pretende é calcular a altura manométrica, velocidade, tempo de paragem, fase das ondas de choque, celeridade, classificação das manobras, pressões e a envolvente. Considerando a figura, então temos: Dados: Viscosidade Cinemática da água: 1.0x10^-6 m2/s L = 2000 m Cota Soleira: m Cota Água: m Diâmetro da Conduta: FFD 250 Caudal; Q ( L/S ) = 60 l/s Cota da Bomba: 0 m Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

4 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Introduzindo os dados: 1 - Viscosidade Cinemática da água: 1.0x10^-6 m2/s 2 Diâmetro; L ; e Caudal Q Resultados: Opção de arredondamento da perda de carga para obtenção de resultados mais precisos. Opção de arredondamento da velocidade para obtenção de resultados mais precisos. Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

5 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Introduzindo os dados novamente: 1 - Cota Soleira: m Cota Água: m Cota da Bomba: 0 m 2 - Opção de cálculo da celeridade: Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

6 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Resultados do Cálculo da celeridade: 3 - Resultados Finais Sequencial de cálculo automatizado: Altura manométrica e Velocidade Tempo de Paragem e fase de Onda. Classificação automática do tipo de Manobra e Cálculo das Pressões Máxima e Mínima. Cotação e Apresentação do diagrama da Envolvente. Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

7 QR STUVWXSYZVT [W\]^[S]T TV_ `\STTaV QRQR \Sc]XS Z\WYT]Zd\]Ve f ghijkh lmgjnlho pqh frfgh sm xh mrv hu jslfoqstngjmu rfkf uh mk mu gftqgmu fq ofpqhjfu xf rjgrqjtf mujk rfkf sf rmuf xmu rfsxqtmu hohlmt}gjmu uh yfxhgwf mjsxm rfsujxhgmg rfkf yfu lhju xh ygflfrmg ghijkhu tgmsujt}gjfu mu mrv hu xh mgmspqh h ymgmihk xfu igqyfuz { kfxf rfkf mu mothgmv hu ygflfrmxmu m ymgtjg xmu gfsthjgmu uh lwf kmsj hutmg mf ofsif xm rfsxqtm ~ xjtmxf yhom š šœ žÿžš { ghijkh tgmsujt}gjf mxljgn xm mothgmvwf u jtm xmu rmgmrthg utjrmu xf hurfmkhstf m ymgtjg xh mothgmv hu smu uqmu gfsthjgmu h rfsuhpqhsthkhsth xm fgkm xh rfkyfgtmkhstf xmu uqmu ƒ Ž z {u ghijkhu tgmsujt}gjfu xhrfghgwf huhsrjmokhsth fsxmu xh yghuwf lhofrjxmxh xh ygfymimvwf xmu yhgtqg mv hu h ghlhom uh rfkf qk xfu ymg khtgfu qsxmkhstmju sm msnojuh xfu hurfmkhstfu tgmsujt}gjfuz Ÿ pqh ghyghuhstm m rhohgjxmxh xmu Ž z tgmsujvwf hstgh xfju ghijkhu yhgkmshsthuz { hs}khsf ~ m jtqmokhsth xhujismxf yfg ƒ ˆ Š ƒ ƒ Œƒ ˆ ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

8 ! kvžv d{dv } ~ ž ~ ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # z{ V } RS TUR V WRXWRYRZ[\ ] S^_Ù] _R R`\Y[aba_\_R _] S\[RWa\` b]zy[a[uaz[r _\ b]z_u[\c d R e WRXWRYRZ[\S ] _agsr[w] R RYXRYUW\ _\ b]z_u[\c h ] S^_Ù] _R R`\Y[aba_\_R _\ iju\ R kl [W\_Um \ azǹuozba\ _\ n]ws\ _R nap\qr] _\ b]z_u[\ Z\ XW]X\j\qr] _\Y ]Z_\Y _R ƒ\`]wry UYU\aY \ b]zya_rw\wy bs]turt urz_] v ] b]sxwasrz[] _\ b]z_u[\c \] YRw\ ] YUX]W[R _\ XW]X\j\qr]c xawiy K; E I?E HAMCME 78 š œ

9 QRSR TUVWXYXWVZ[\] _àtbz c] _WUdeWU] c] bf]ghw! Z q}xzp~x x qryx s y xysƒs~x s yq p s~x ftcxihjtb] ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # b]uchvz kxzl`vtbz m Wnopqrs tunvwx avryzv{vws x

10 R STUVWUSTXS YR ZR[\R ] ^[S `S_ SUVWabcV XSd^V[RW YR ^[S cv TadR _SZbcV f Yg_XhTZgR i SUVWabcV XSd^V[RW YR ^[S cv TR _SZbcV YR UeWUaWR ! YR UeWUaWR ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

11 jtw miqrn Ÿtlm Œmp{iqrn kmv v~ vjsr jr o~vjr k omrqtmvjsr v l o~iqikv }r sl srn yv~rmln svn xvmipylin ƒ l ˆ Š vr ~rjœr sr Ž l vr Ž Ž Ž ³ j}r orńyl~ µnlœtim r rÿtl ismpt~iqr vr ~rjœr sr klwor¹ QRSR UVWXYZ[Z\W]^_ `_a ba\_wcbxy_a dwezfdbza h ijklmlnl ompkiqr sr lnktsr srn unqrvwljkrn xvmipylin qljkmvznl jv sl{iji }r ž Ÿtvjki{iqv }r slnkvn yvmipylin orslmp nlm mlv~i QRSRQR c b Ž ª W š«š \ œ š š š _ c b Ž š Ž š Ž Ž š š š š ± š Ž²š š nlêvw wvjr mvn sl ž lmktmv Ÿtlm Írkv~ Ÿtlm Îvmqiv~R ~rjœr sr Ž Ž Ž š œ š qvmvqklmi klmznlzp vniw v sl{iji }r sl ƒàáã ÆÀ Ç ¾È½Â É nlêvw Ëvjr mvn sl Ìlq r qrwormkvwljkr svn ¼½¾ ÀÁ½Âà nlmp jlqlnpmir omrqlslm Ä ntv ºlqrmljsr rn unqrvwljkrn xvmipylin sl v~klmv»ln rqrmisvn jr v }r l Ä sl{iji }r sv ntv lyr~t }r klwormv~¹ År qvnr sl yp~yt~vn vsv orm omrqlnrn Ÿtlm ÏÐ Ó ! Ö Ô Õ Ö Õ Ô ÑÒÓ ÏÐ ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

12 QRSTUVUWSXYZ \ST ]S^Z_`ST ^S abrcdrse g hijklm n ojpqjrsm tm ujitjv g wxyz{ z} y o voivj sm qtpjivq jƒ kl ƒmt vjtj mƒm pq qm m jp ƒ lpm jpj l p lq m tj oj¹smœ l pg g ktm µo j jp j kj o voivjœ o j ij mljœ g hijklm n ƒj kqlit tj ojpqjrsm g {} ˆ}z } g hijklm n tipjrsm tj Šjkm pj Œ ktm Žƒjk m l ƒ m t ƒjkm pj Žƒjk Œ j ƒjkm pj t q kjg mp w w! Žƒjk ž šœ j ƒjkm pj t q kjg mp Ÿ w Žƒjk šœ j ƒjkm pj t q kjg mp œˆ w ± ³ ± ª ± ª«« ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

13 _e Š Œ Ž Ž Ž š Š œž žšÿž _m_bl`g g_ _ j_ `_ à a _ lfa d_ `_ ka ªfa _ `_ «_ g^a g m_ làbg`g ^a g àkl lhi_ `g k_bfg a jbg àḡ `g _ a da `g «gbjg g_ _ j_ `g m_ èdg± R STU WT XYZ[\]Y ^_àbc dab efg dbgèhi_ jbcklmg R jbg àḡ `g a _ a da ke hi_ `g Ÿ Ž ² a `g ³ Ž R k_bfg `g a _ a da ke hi_ `g ba ghi_ a dba _ ¹ º Œ» a g ¼ µ ½ a dg ² `g ba ghi_ a dba _ ¹ º Œ» a _ daf^_ `g ¼ µ ± ³ Ÿ Ž ŽŒ Š Ž Œ µ Œ a gl `g² ^gbg _ mg _ `g fg _ bg opqn eg dlklmghi_ a ^àldg `_ g _b `g _ ba^ba a a `g a^ba ä ea l`bce lm_ ! n rq ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # stuvws xy 6vywz{ws n stuvws xy ƒy u sw sˆ }~ ~ opopq

14 QRSTUVR XSYZRSZ[S\R ] Z^_` a b f pieml kf i mvil jf ~ c efghi jf jklmnoi jm gmpiqlm r siptujflmji sigi pkvi w xgmp y z hijf tfl hitueu i ik pfšmeu i tiqlfhlftoi ik jfhlftoiž i smti jf gmpiqlmt uptempe pfmtˆ i jumšlmgm jm fp iv fpef jf hlft ft r lfsempškvml V! $%&' ( )*#! ˆ m mjusuipml mi mvil lfhlftfpemeu i jm mlšm fte eusm Œzˆ } ƒz ~ ƒ}{,%*-- (.%- /0 "%+ # mpiqlm ptempe pfm y zž v kvm ~ ƒ}{ ~

15 ig mh{j {mhlm ivumpmhlmƒ QRSTUVR VWXYZR [ \]^_ ` a^bc d pg{ lv gy z ymhij lpvgh f gp hj pmylj ig m~lmhyrj mh{j {mhlm v fg gj jhyvimpgij ogpg g nghjtpg vhylghl hmgz ngy j ivg pgng jtg efghij j lmnoj im ifpgqrj ig sghjtpg ujp vhumpvjp w xgymz j {g jp n}~vnj ig Žj gyj im nghjtpgy p}ovigyz jpv vhg ym fn ivg pgng ig mh{j {mhlm jnojyljz jn fn lpm j pm lgh f gp gomhgy hg jhg ngvy g fyghlm hmylm gyj im jhiflgy V! sghjtpg }ovig ˆ œ } {f g ˆ œ Š Š Š,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # Œ

16 a QŒ Ž\ e dey dle k{mnksph emnh{tlegee h QRSTUVR WXSYR Z Y[\] ^ _\à b V! $%&' ( )*#! š šœ ž,%*-- (.%- /0 "%+ # efhqne kfje š «r nldye š zyxdye ž ž«ª gk t} edg lz{tlh ge kfxhyxkfjk ejkfdeghw gkxtgh eh krktjh }hf~degh ge hfge gk mnksph }hl e hfge gk ey xth gkmnksphw em s gk}hntgh dl jklmh sdmknthn eh jklmh ge reskƒ xeyhn ge hqnkmnksph lz{tle k ge kmnksph lz{tle sph geghs mkye _ ˆ[ Š\ mhstjtxes hd fkejtxesƒ gtenele kfxhyxkfjk ges mnksÿks sklmnk ytfkenw tft}tefgh nex jt}es w k gk}nks}kfjkw ej knhw fe sk}oph lets e lhfjefjkƒ cdefgh h jklmh gk gdneoph ge lefhqne rhn sdmknthn u gdneoph ge veskw h xeyhn ey }hlh fe stjdeoph efjknthnw jelq l hs xeyhnks ges mnksÿks egt}thfetsw mhgkl skn sk mhn dl xeyhn lz{tlh fe sk}oph lets e ~dsefjk }esh ges }hfgdjes š

17 PQRQSQ UVWXYXZ [\]V^_`XZ l rsqo mlfg l ldqo mlfg mgd krmjkcg n kg kndnc hr womjog jfgdwflmg mgogmnhgc hlcqgcltug qnkn r rlfgc hr nqkrricug hg riªdrig hg g«jr lhkwjolmg r cldjontug hg mgdqgkfndrifg hnc rcfkjfjknc ±² µ ¹ º ± µ»¼ ±» ½± µ¾ µ¼ ± ¾» ÀÁ¼»¾» ¾  ± ü ±Ä ¼ à Ż ¹ ü» ¾ Æ»¾ ± ½ ±Ç» ¹ µèé µ»» Å»µ½» ¾» ¼ É»Ê Ã»É» ¼ Å ±» Ä Å Å ±»  ¾ Å Â ±½ µ É Å ± ÃËÌ» ± É µ ¼ µ¼ Å ± µì» µ»í¼ ± µ¹»±é ËÌ»»Í± µ»å µ¼ ¾» Âλ ¾±² Å Ã»Ï ¼Ð bc defghgc ijdeklmgc dnlc jflolpnhgc in qkgmjkn hn rsqolmlfntug hnc vnklwxrlc yz{ z}~ r yz z~ ƒ ig ˆ ~ Š r ig Œẑ ~ Ž gj cr n qghrd crk moncl lmnhgc hn cr jlifr gkdn n efghg hnc hl rkritnc lilfnc efghg hnc nknmfrk cflmnc g šd lfg hrcfn lcmlqolin hnkœcrœw krnomr jflolpntug hg žÿ y y y crihg nqrinc jflolpnhg qron cldjontug hr rcfkjfjknc lhkwjolmnc Ê ! Ó Ô Ô Ó ÑÒÊ ¼Ð ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

18 sntp ihio jhlp mi ƒnj~nji ˆ Š Œ Ž ˆ QRSR TUVWXY UZ[\]X^ZTV Y_ TV`[Xabc Y^Ydbae\Zbc on ln snopjnjunœ uno{ hii ntnnjui soljhlspt p hpophunol pqri mp wijmlqri oijunlop onksijk{}nt g hijklmnopqri mp pstlhpqri mi nkuvmi mi wxiyvn zlmo{vtlhi p wijmvupk tn}pu~olpk iun kn yvn p n}itvqri unsiopt mi ƒnj~nji mi wxiyvn zlmo{vtlhi jv klkunp ntn}pu~oli mnknj}it}n ljlhlptnjun vp ijmp mn mnsonkri yvn kn soisp p spop vkpjun p spoulo mi ovsi ntn}pu~oli xp}njmi jp pstlhpqri mik uimik ñsnmluik p hijklmnopqri mn p vkunk mnƒljlqri mp nj}it}njun mpk mnsonkšnk jri n ontpqri pi j }nt mp hpo p nku{ulhp pk n ontpqri n}itvqri mp tljxp mn hpo p spop p kluvpqri mn QRSRQR [ žÿ wxiyvn zlmo{vtlhi kno{ mlonhupnjun ljƒtvnjhlpmi snti hisioupnjui mp nkuovuvop n n nksnhlpt sntp mnƒljlqri mp nl mn spop n mi nkhipnjui p yvpt mlonhupnjun ƒvjqri mp Œ ± Š²³² µ ± ³ ¹ º»²¼½³ iv kn p mi knv imi mn onksikup jp n}njuvptlmpmn mn vp ƒptup mn ƒioqp iuol œ puvoptnjun p tnl mn spop n mi nkhipnjui kno{ pljmp mnsnjmnjun mp lj ohlp mp pkp ƒtvlmpœ Ÿ ^ Ÿ ! ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

19 hijklma YR WRgnR UV VgV^VYn\c ^RXc VoRfn\ca V^ pbv \ nv^_\ UV _RSR`V^ ]_ q QRSR R UVWXYXZ[\ U\ ]V^_\ UV QRSR`V^a bcrsdcvde \ _S\fVc\ cx^_gxwxfru\ UV r l\^_sx^vyn\ UR f\yubnr VgV RnˆSXR ^Š Œ r Vg\fXURUV XYXfXRg U\ Vcf\R^VYn\ ^ŽcŠ r gnbsr ^RY\^qnSXfR ^Š r l\vwxfxvynv Vo_VSX^VYnRga frgfbgru\ RnSR qc U\ f\y VfX^VYn\ UV X f\fxvynv VYnSV m^ry V Š r l\vwxfxvynv Vo_VSX^VYnRg pbv SV_SVcVYnRa _SXYfX_Rg^VYnVa \ VWVXn\ UR XYqSfXR U\ `Sb_\ VgVfnS\ \^ R jvyu\r ƒ r ]V^_\ pbv UV^\SR \ Vcf\R^VYn\ YR f\yubnr R RYbgRSdcV UV_\Xc UV WRgnR UV VYVS`XR _\S XYnVS^qUX\ UR nr VgR cv`bxynv VcnX^RU\ _\Sr stu ! žœ Œ Œ žÿ Œ Œ Œ Œ vwxyz{ š œ Ÿ žÿ ž Œ Ÿ Œ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # }~ š œ

20 av šv œ V ž dv Ÿ W v Ž uv Ž} }Šv u v~ } vy ˆŽ y~xuv }u ŷ Ž ² }~ uv }y ³ }~ xy~ }y yv}~ ux}š } } u} vy vy v uv Ž v~ v~ t uvwxyxz{ u}~ y vy v~ uv ƒ v~ v~ ˆv y} ~ˆ} w } ˆv y} ~ˆ} Š }yuv } ~v Œ y~všˆxu} Žv } }Ž x }z{ u ~ u ~ Žvux ~ }yu Ž} v ŵyu} vy } v Ž uv ƒ} }Šv u v~ } vy Ž v ~vyu }u}ž }u ~ y} ˆ v } u ŵy x y} vy u ~x~ v } v v } x QRSRTR VWXYZ[\]^ _^` abc^_^` dewf_yc^` W[g[ [ _fhyiy\]^ _^` jy[kg[l[` _[` v }yšˆ } l[i k V dim^xmficf _f! dim^xmficf` _f ngfòf` i[` p^i_qc[` dxfm[crgy[` V ± ª« ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # µ ^l [ dim^xmficf _f œ^ gfwgfòf` œq Wgfòf` šfkylf µ Wfgl[ificf

21 QRSTUVR VXYZ[R \ ]^ _ `abc d n~xnj ig mh j} mhlm xqfg} gj tjhsximpgij ogpg g nghj pg xhslghl hmgƒ efghij j lmnoj im ogpgqmn ij rstjgnmhlj u vpfoj wjp xhwmpxjp y zgsm{ j g}jp Žj tgsj im nghj pgs p~oxigs{ jpxqxhg sm fn ixgqpgng tjnojslj{ tjn fn lpmt j pmtlghqf}gp gomhgs hg jhg ngxs g njhlghlm tgsj im tjhiflgs m}m gl pxgs { smhij lpxghqf}gp hj pmslj ig mlmhs j ša œ ] a ž Ÿ! R ˆ Š ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # U š a Ÿ c^ cb cb ^ cb cb Vcœªšc ^c ša c c c c c Œ

22 h {e hn l}~ulh ge kf{h {kfjk ejkfdegh QRSTUVR XYSZR [ Z\ ] ^_à b {e hn ge hƒnkmnkpxh l}~ule k ge kmnkpxh l}~ule pxh geghp mk e ^ ˆ _ Ša Q Œ _ˆŠŽ ufjkn{ufgh e nk ewxh kfjnk h klmh gk eneokl m k e yepk cdefgh h jklmh gk meneokl gh kpqhelkfjh r sndmh thn pdmknuhn v gdnewxh ge yepkz e qhlh fe pujdewxh efjknuhnz jelƒl hp {e hnkp gep mnkpžkp eguquhfeupz mhgkl pkn mhpuju{ep hd fkoeju{ep gueonele kf{h {kfjk gep mnkpžkp pklmnk ufkenz ufuquefghÿpk mhn dl {e hn l}~ulh fe pkqwxh leup e lhfjefjk k k{ej nuep z k gkqnkpqkfjkz ej knhz fe pkqwxh leup e dpefjk qeph gep qhfgdjep _«Y«a«a Ša! ª R U _ š œš ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # R Y«a«a Ša a\ à` à ˆ \ à` à Va a \a _«a«a

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

INDICE EDITORIAL... 2

INDICE EDITORIAL... 2 INDICE EDITORIAL... 2 MATÉRIA DE CAPA... 3 Nietzsche - Vida e obra... 3 Investidas contra o Deus moral obsessivo... 4 Entrevista com Paul Valadier... 4 Buscando o critério de avaliação das avaliações...

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "!

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) (  ! '  % # ! 5 6 7 8 9 : 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! 5 6 7 8 9 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! [ M [ M R I RC Z O V O Z O N N = F? O r s u v l O g h l i l k m l k jg i hg

Leia mais

!"#!$% %" & ' ( )*+,)-. / 0123144 56789 :;667

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6)) ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$ ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

* +,,- 5%67. 5%5%8 # ! " #$ %& ' %( ) .

* +,,- 5%67. 5%5%8 # ! #$ %& ' %( ) . http://indicadores.ethos.org.br/relatorioexternodiagnostico.aspx?id=1,2,,4,&ano=2007&questionari... Página 1 de 2 " # & ' "# * +,,-. * ' * //0 /1 2 &* '4/*5 / * / 1& &'56 ' &* 4/ &'*5 * 4 /*1 4' '4' &

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques, Covilhã, Portugal João Antunes 1, Nuno Neves 1, Miguel Correia 1, Paulo Veríssimo 1, Rui Neves 2 1 Faculdade de Ciências da Universidade

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC MNT A AÇÃ NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - p p N Vé N Vé - 30/06/204 29/0/204 2 - p N Vâ Mq N 02/05/988 PF 23983487-09 AP 9362 q@fb g A Açã Lçã

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

($,)!'"$ *! %%- ' % &" -./ %)0///

($,)!'$ *! %%- ' % & -./ %)0/// !"#$ %&" '!&" ($!)% ' *($' +!!% % %!($ ($,)!'"$ *! %%- ' % &"!&" -./ %)0/// & %' ($356 %%!($! & " - " % ($ '- %'& %'!($ 2 )7 " *!% ($ * "!,($ *% *%1 ' )($ ' )& ' ) "1- +! '&% ' ' % *%($ % '! "%'+!*(% 8+!

Leia mais

Matemática A. Dezembro de 2009

Matemática A. Dezembro de 2009 Matemática A Dezembro de 2009 Matemática A Itens 10.º Ano de Escolaridade No Teste intermédio, que se irá realizar no dia 29 de Janeiro de 2010, os itens de grau de dificuldade mais elevado poderão ser

Leia mais

"* + "* + ")"* + ")"* +

* + * + )* + )* + * + * + %& '( %& '( )* + )* + ),-./ 0 ( ( ),1.2./ 0 ( ( 0(0*33** 0(7 4 % & % &' % ( ) * & )+ ', + ---. % / -. + +) /0.- 1 2. 0. 3 + (4 % 7 +4 -' & 1 1' *88** 1&0 % ' % 1 9 1 1 1 % (4 (4 +272 4 1 & 9+

Leia mais

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' ! " #$$# ! " #$$# %! ' () #' (( * + ), (# -. / 0# () -. 1 234 3 5 3 0' (0 -. 1 1 6$ (7-. 1 - - 6,!" # 8( #( - 1 80 ## -!+ 8, #) -. ') #0 -. 1 ', #0( -. '' #0# - ($$ #0) - ($# $!"% ($, )(-! 9 (#$ )#- %

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

José Valente de Oliveira e Fernando Lobo. Introdução à. Programação de Computadores em Java

José Valente de Oliveira e Fernando Lobo. Introdução à. Programação de Computadores em Java José Valente de Oliveira e Fernando Lobo Introdução à Programação de Computadores em Java José Valente de Oliveira e Fernando Lobo The Ualg Informatics Lab Universidade do Algarve Índice...4 CONCEITOS

Leia mais

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry.

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry. SIRIUS SENTRON SIVACON Catálogo LV 90 2009 Baixa Tensão Corte, protecção e comando Answers for industry. Interruptores de corte em carga, sistemas de barramentos SENTRON 8US Introdução Tipo 3NP 1 3K 3NJ4

Leia mais

!"!#$ %"&'$ (#!') *!"!#$ %"('$ (#')+,-#$ (,-'.,/%0,).,/%0 ).,/10 %23455623556 7899: 5;665;66 ?9@ABCD@9EF9G3H>BIJK>I9@A@BG4>I9LAB@K@JIM>D899:566566 NBCKOPQCIHBCRSG7HHBCRHBCKOTA>CUGNBCKOTA>CUIHBCR8ACUVW:X6YZ

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

01("%&2("&3",1("#$%&'()*"4(*,%)2"5)*6".*",1("7.*)*8.)2"4%)91"" )*:",1("4%.9.9"&3",1("#$%&;<&*("

01(%&2(&3,1(#$%&'()*4(*,%)25)*6.*,1(7.*)*8.)24%)91 )*:,1(4%.9.9&3,1(#$%&;<&*( #$%&'()*#+'(%,-((,.*/ 01(%&2(&3,1(#$%&'()*4(*,%)25)*6.*,1(7.*)*8.)24%)91 )*:,1(4%.9.9&3,1(#$%&;'%.2!?,1?@!!!#$%&'()*+,$-&./0,$-+/&+$)&$*'1$/'$)2($3*0($&3$)2($0+/4/4$ -)%.8)7%)*/)6.9 A.8&9B&$2)*,C)9D*9,.,$,(

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO G 996 DDBM D FUÇÃ QUDD QFD UM MD U D M M h v, M M h h, hd Jã B, M F gh jbá F / D çã D v. B,.0 hh jbá MG 700000 b: h h f g h f y, w, h k f g, whh h h. h Qy F Dy ( QFD ) hq g b f g h h w. Fy, QFD y hw g

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3 Ambulâncias 111 Serviço de Transporte de Doentes e Sinistrados, S.A. 03-CG-22 03-CG-23 03-CG-24 13-72-XQ 17-EM-31 19-IX-83 19-IX-86 24-EC-12 35-79-QP 35-CD-95 45-GQ-20

Leia mais

Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ú Ü Û Ø Ý Þ ß à á Þ â Þ Õ Ö Þ Ø Ù Ý Ù ã FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA! " Œ \ # $ % & Ã Ä Å Â Ä Z Z Š Z Æ Ç \ È ' ( ) % # * % # +, + & ) - %. + " % #, #! / "

Leia mais

AVES DESCLASSIFICADAS CANÁRIOS DE COR

AVES DESCLASSIFICADAS CANÁRIOS DE COR CC001 852 Q FOB BB 0044 2107 06 0029 MANCHA(S) AMARELAS NA COR DE FUNDO VERMELHA CC001 6821 Q FOB FK 0289 0018 06 0030 CC001 11673 I FOB KA 0040 0078 06 0900 CC002 2286 Q FOB CE 0004 0230 06 0800 HARMONIA

Leia mais

Fusíveis. Tabela de Preços

Fusíveis. Tabela de Preços Fusíveis Tabela de Preços Março 2009 Para os nossos estimados clientes em Portugal, A FERRAZ-SHAWMUT tem o prazer de anunciar que a empresa DELAGUE, Industria Eléctrica de Águeda, S.A. Foi apontada como

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

A + 4 A+ $*^+FJG AQ02:;0$ID A+4 UV0XG# +3& 0 1 b $6ZQ% % %Q% A+;00X P.#M`_ +`Z[Z& \]^_=; O7`a B $ 6 Z A. 0 $ Z A+Z8.

A + 4 A+ $*^+FJG AQ02:;0$ID A+4 UV0XG# +3& 0 1 b $6ZQ% % %Q% A+;00X P.#M`_ +`Z[Z& \]^_=; O7`a B $ 6 Z A. 0 $ Z A+Z8. !!"! #$%&"$&' &(&$& FGHTR1 01IRHK * YZ [MP B KA- :KA G " `K #$% #$%&' Q% % %Q% A & + 0 ` @ A& $ 6 Z ` @ A.+3T`@*0$+2Qb $6Z`@ A+;0 &O UV0XB3Ga_B`@ A.0$'6 8 0$'6 8 +4E&# 8A+DU #^`@ A+9^ "8 P" 8 2"A"&`@ AV23$6ZQ%

Leia mais

!"#$%& %!'$%( % )' ( "$#% )("*"')%&(%$"*'"(%((%& &)#"$$' +#,)"'" -".%/"!%% -$01(.%)( 2%+3%&%( # "$#% )("*"')%&4

!#$%& %!'$%( % )' ( $#% )(*')%&(%$*'(%((%& &)#$$' +#,)' -.%/!%% -$01(.%)( 2%+3%&%( # $#% )(*')%&4 !"#$%& %!'$%( % )' ( "$#% )("*"')%&(%$"*'"(%((%& &)#"$$' +#,)"'" -".%/"!%% -$01(.%)( 2%+3%&%( # "$#% )("*"')%&4 "$%(5644%6%&()$%" ! ".%(0 8 #"$3% 6%#9&"%:! ( %!" +#!$'1: %&;# ( %# "$+$("+"$%&4-".%(!)(

Leia mais

EDA. atualiz FOTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO VENDA ABRACADEIRA DE NYLON 2.5X100 C/100 PCS - EDA 8NC 3,00

EDA. atualiz FOTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO VENDA ABRACADEIRA DE NYLON 2.5X100 C/100 PCS - EDA 8NC 3,00 EDA atualiz- 21-04-2016 FOTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO VENDA ABRACADEIRA DE NYLON 2.5X100 C/100 PCS - EDA 8NC 3,00 ABRACADEIRA DE NYLON 2.5X150 C/100 PCS - EDA 8ND 4,00 ABRACADEIRA DE NYLON 2.5X200 C/100

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma P R O P " E ) A D E DO C L U D L I T T E H A R I O S U MMARIO f ; õ E J ; õ E ; I \ ;; z Df < j ç f:t \ :f P ü Bz }? E CLOTIJ DE J x "? ú J f Lf P DI!; V: z z " I O PA F L ARÉNE S Pz: E:\H P HA RRC : A

Leia mais

&'()* +,- 0 +12 3145'(!"#$%./!"#$% $/"!"#$% 671 844?4) 6@( 9#!:;#!"#$% ;A;#!"#$% BCDEFG H IJKLMINOJ J MPQRMSJ TUVJR WUQRNSJKNUV M XJINJVYZNIJ OUX [NXQYRNUX OM \NOU] ^J MKQUKQJ_ UWMXUR OJ

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 101 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro - Velhos 51-81-LG 66-32-UG 73-NF-90 21-70-SQ 40-32-SU 76-IG-48 60-OV-17 01-HI-83 05-30-UR 09-79-LV 09-AO-94

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

mhtml:file://c:\documents and Settings\cbeirao\Ambiente de trabalho\nova pasta\oprim...

mhtml:file://c:\documents and Settings\cbeirao\Ambiente de trabalho\nova pasta\oprim... Page 1 of 21 9:! " #$"%&'&"$( &)$) '$)& '&)&*&"("" ' $(($)+"&)) "$)$* $*,( )*-)' "&'./.-&)) $ ")#$0$' 1 2$$$".,&)$)'"3 #)) &"$' )$*, )+"/&)!*&45-'"3&.' " $*/'&$ 5&("&" './ ")&)&)'$' )+" ;

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

AULA 2 DO PLANO DE TRABALHO

AULA 2 DO PLANO DE TRABALHO AULA 2 DO PLANO DE TRABALHO Nº 9 Rosa Canelas EQUAÇÃO REDUZIDA DE UMA RETA Voltemos a uma das retas da aula anterior x,y 1,4 k 3,1,k IR (equação vetorial) 3,1 são as coordenadas de um vetor diretor desta

Leia mais

REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS

REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS ÉPOCA 2013-2014 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL !"#! $%&"% '! % ( )* % +, -- )*!"% % -. /0 1% 2 333-4 /0 1% 2 % -5 )*!"% 6 %%7-8 9 : 9 97 2 % ' )*!"% *9.

Leia mais

A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL)

A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL) A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL) Aô C Rb Aúj Jú Pgm Eã T Gg UFPA AGB-Bém j_bz@hm.m Eêvã Jé Sv Bb Pq vbb@yh.m.b 1 - INTRODUÇÃO O ém

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P 7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

Respostas de Exercícios Propostos

Respostas de Exercícios Propostos Respostas de Exercícios Propostos Capítulo 1: 1 a) Não é associativa É comutativa ( ) x+y x + y 2 + z (x y) z z x + y + 2z 2 2 4 ( ) y + z x (y z) x x + x+y 2 2x + y + z 2 2 4 x y x + y y + x y x 2 2 b)

Leia mais

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5 2 UKWELI!" #$ % ' (! $ ' ')#' '!*!"#$ %' (+,-./ 1!)* +,,# $ %-... "/- 2-../ 1! '2344567839:;3...7< 5178 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 >(CDC E(FFFC!7$9.>:B:?>3:3>3 G (+CH (IF7!F2 5 (EJ2 6822 3, F I 5 Índice 4 5!"#7

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

GONDOLAR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA.

GONDOLAR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. Insolvência de GONDOLAR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) I Identificação do Devedor GONDOLAR Sociedade Imobiliária, Lda., com sede na Rua Nossa Senhora dos Remédios, 780,

Leia mais

!" # " $% $ : %. ( "- # 6 (( '.. '.. ( #5 (, (' 2!' 3 4 5 2 "! =!. # ( +!'! "!. # ( #! "!. # (9, 1( 9 1 9 + -. ' 6 "-! = 1( 9 1 9 % "(- ( E= + 2 F M. (( 6 (( 1 1 7 8 9 2; 22 # (' ' ". = 2 + 9 6 ( +

Leia mais

%./ Z.W;E[\]^C_` B H H

%./ Z.W;E[\]^C_` B H H 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7! 1 7! 1 7" 1 7 1 7 1 7! 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7!"# $%&' 1 7 1 7' 1 7 1 7 1 7 1 7( 1 7) 1 7!!" 1 7 1 7 1 7 1 7 *+,-./# $%&' 1 7 1 701' 1 7 1 7 1 7"#) 1 7!!!!

Leia mais

! &" #$& "% '()) '()' 4 )* * +, ' -./ )* 0' ( ' 1% +, 2 ' 3 -./ $ * + *,-. / #. 0! " 1 $ 2 3 # $ $ % & ' 4 " *.! " * 5 5+ * 6 7 # - 7 # ( $ % & '

! & #$& % '()) '()' 4 )* * +, ' -./ )* 0' ( ' 1% +, 2 ' 3 -./ $ * + *,-. / #. 0! 1 $ 2 3 # $ $ % & ' 4 *.! * 5 5+ * 6 7 # - 7 # ( $ % & ' ! " # $ % ! &" #$& "% '()) * + *,-. / #. 0! " 1 $ 2 3 # $ $ % & ' '()' 4 " *.! " * 5 5+ * 6 7 # - 7 # ( $ % & ' 4 )* * +, ' -./ )* 0' ( ' 1% +, 2 ' 3 -./ $ 3 4 SUMÁRIO MATERIAL DE ATUAÇÃO PRÁTICA PARA

Leia mais

$35(6(17$d 2Ã&/Ë1,&$ 'LDJQyVWLFRÃ FOtQLFR &ROHGRFROLWtDVH &ROHFLVWLWH 3DQFUHDWLWH &ROHGRFROLWtDVH HP UHVROXomR &ROHFLVWLWH 3DQFUHDWLWH &ROHGRFROLWtDVH HP UHVROXomR &yolfdãeloldu (FRJUDILD &ROpGRFRÃ!ÃÃFP

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

C ;0 1$2+" + <((0)&6!&&6#!')&2-E&1&'0&4:$ *$#'!2F$&)#!'0$'%'!(!'1&&2$''!4:$7'&=&69*!(2$) (0*!'&)*$&1&'0&4:$*!(!)#0*$/

C ;0 1$2+ + <((0)&6!&&6#!')&2-E&1&'0&4:$ *$#'!2F$&)#!'0$'%'!(!'1&&2$''!4:$7'&=&69*!(2$) (0*!'&)*$&1&'0&4:$*!(!)#0*$/ !"$%&'&'!(%$)*!'+(,-!(.!(*!&/ )01!'($*!)'$*&2&3!4&!" $"%!!!!&' & ()" *! ' ) + +', + & -!., 1 2 + + - +! 3!!,4-5 + 5 6-3 ( 7%8 3 " 5-6$*$!"$&%'!(!)&'!2-'($60)7-5(02$2$)('-5*$ &%&'0'!78 7! 8-78 &!78 7! 8

Leia mais

Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa Semestre de Inverno 2010/2011. Cálculo I. Caderno de exercícios 2

Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa Semestre de Inverno 2010/2011. Cálculo I. Caderno de exercícios 2 Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa Semestre de Inverno 2010/2011 Cálculo I Caderno de exercícios 2 Paulo Corte-Real Ernesto Freitas Claudia Alves David Antunes Silvia Guerra 1 0 12,+,3,456)

Leia mais

AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÃO NO CONTEXTO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA EM UMA EMPRESA INDUSTRIAL

AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÃO NO CONTEXTO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA EM UMA EMPRESA INDUSTRIAL AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÃO NO CONTEXTO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA EM UMA EMPRESA INDUSTRIAL Por PEDRO LUIZ LÜDKE DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Curso de Pós-Graduação em Metrologia

Leia mais

ENG o CIVIL E MECÂNICO CREA 0600590772 & ' ()*(+*,-.'*-,/.01,2,34'(.5*31.*2.56-.5,7731.(.7

ENG o CIVIL E MECÂNICO CREA 0600590772 & ' ()*(+*,-.'*-,/.01,2,34'(.5*31.*2.56-.5,7731.(.7 fls. 93!"#!!!$% & ' ()*(+*,-.'*-,/.01,2,34'(.5*31.*2.56-.5,7731.(.7 8 8 -*90*-,13 6*4. 2.(/-3 : *.0/-.;7,7/.-,37'*7/*7,)(3/?-,.>*536-*7*(/3-70372.(2407@*7

Leia mais

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE VÁLVULAS E RESPECTIVOS DIAGRAMAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE VÁLVULAS E RESPECTIVOS DIAGRAMAS Museu Virtual da Válvula Eletrónica Espólio de João G. F. Porto INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE VÁLVULAS Válvula Base E RESPECTIVOS DIAGRAMAS Fil. Volts Placa Volts 117Z6 7Q 117 V 235 V Tipo Retificadora, duplicadora

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

!"#$%%&#'%'()* +,-(.*%("#))!'%#")*&(././*'*0,('*-*".+1!'./*%*2'**!1 ("./*+,3*).!1 #../* "(4*'+(.!1!,./1'()#

!#$%%&#'%'()* +,-(.*%(#))!'%#)*&(././*'*0,('*-*.+1!'./*%*2'**!1 (./*+,3*).!1 #../* (4*'+(.!1!,./1'()# !"#$%%&#'%'()* +,-(.*%("#))!'%#")*&(././*'*0,('*-*".+1!'./*%*2'**!1 ("./*+,3*).!1 #../* "(4*'+(.!1!,./1'()# 5 /(+%(++*'.#.(!"*".(.$*% '(.*"!"#$%%&#'%'()* "%+,-(.*%("6#'.(#$1,$1($$-*".!1./*'*0,('*-*".+1!'./*

Leia mais

a 17 Posições

a 17 Posições GM DO BRASIL A partir do ano-modelo 1984 até o ano-modelo 1987, a General Motors passou a identificar seus veículos de acordo com a norma NBR 6066/80. O NIV passou a ser formado por 17 caracteres. Exemplo:

Leia mais

Vestibular Unificado PUC-SP/2014 (Verão) Por Instituição / Curso / Turno

Vestibular Unificado PUC-SP/2014 (Verão) Por Instituição / Curso / Turno 11 AE11 ADMINISTRACAO MATUTINO PUC-SP (MONTE ALEGRE) 0 11 AE13 ADMINISTRACAO NOTURNO PUC-SP (MONTE ALEGRE) 0 13 AE11 ADMINISTRACAO MATUTINO PUC-SP (BARUERI) 16 AE13 ADMINISTRACAO NOTURNO PUC-SP (IPIRANGA)

Leia mais

Estudo de alternativas para a remoção dos metais pesados em águas no semiárido

Estudo de alternativas para a remoção dos metais pesados em águas no semiárido XVI Semana de Iniciação Científica e II Semana de Extensão de 21 a 26 de outubro de 2013 ISSN: 1983-8174 Universidade Regional do Cariri - URCA - Crato, Ceará Estudo de alternativas para a remoção dos

Leia mais

Insolvência de Edigaia - Imobiliária, S.A. Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia - 2.º Juízo. Processo 635/10.3TYVNG

Insolvência de Edigaia - Imobiliária, S.A. Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia - 2.º Juízo. Processo 635/10.3TYVNG . Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia - 2.º Juízo Processo 635/10.3TYVNG Relatório de Análise / Avaliação dos Activos Imobiliários Império da 1 Identificação do Cliente Massa Insolvente de Edigaia

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

O PROGRESSO. Gaeco deflagra Operação Fantoche na área cultural O TEMPO LOTERIA. Incra inicia 300 despejos com força policial em MS

O PROGRESSO. Gaeco deflagra Operação Fantoche na área cultural O TEMPO LOTERIA. Incra inicia 300 despejos com força policial em MS SS çã d c dg çã c á c w ƒ ƒ ƒ ˆ ƒ ƒ Š ƒ Š w ƒ ƒ ƒ Œ Œ w Ž ƒ Œ Œ ƒ Œ w d š œ c c d c ç c S c d çã gá c c d d dd ç c d ã c d g íc d c dcç d d 5 d c d d éc g d d d d dd d c g ã d é d cd çã ç c g cc ã d ã

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

2 4 < < "!# $ %!'&( )'*,+(' *./!0&1 )' 3 )/ 56 7 8 0)# :9; $!! 1 7 $ # * =! 7 #)/>!!$?;* > @ $ A& 8 7,+( 7 2CB 3/,D. )/>0(7 +('( E A ( F,>! 9 G 56 $IHJ J K o o o o o o o o X %!'&( )'L. $ 0MN 8OP /Q /OP

Leia mais

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS ASPECTOS MORFOMÉTRICOS COMO SUBSÍDIO AO ESTUDO DA CONDUTIVIDADE #'(%)!*")+$!"#$!%&!&& HIDRÁULICA E SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS,-./01 :;354A946;69354UA>::

Leia mais

#$ -.,./0*$/1 2 3,*45 $. 6 /768/. $ 2.95,* :;< 6$ $ -.,./0 *$/1 +=. $6 >.=7 2 3.=45.$ $ 1,? " 2= $.9.5!!< 2 #$45 6-= $,? <" 2= $>A 9. $ = = 5.

#$ -.,./0*$/1 2 3,*45 $. 6 /768/. $ 2.95,* :;< 6$ $ -.,./0 *$/1 +=. $6 >.=7 2 3.=45.$ $ 1,? 2= $.9.5!!< 2 #$45 6-= $,? < 2= $>A 9. $ = = 5. !"!"#$ %&!$'#(%)"&!'&*)+),#)&!-+.$#)/ %&! #$% $ &' 0123 ()**+,+,*& #$ -.,./0*$/1 2 3,*45 $. 6 /768/. $ 2.95,* :;< 6$ $ -.,./0 *$/1 +=. $6 >.=7 2 3.=45.$ $ 1,? " 2= $.9.5!!< 2 3@ #$45 6-= $,?

Leia mais

&' ( ')* + !,)-!,. *#)*!( 3,$#4 /! !!! "# $% &' ( ') * "#!+ * "#*,$,,- "#./$ 0 "#"$%1$2 " "#34,(, "0 "#$%$%( 3 "#+ $ 30 "#0+((

&' ( ')* + !,)-!,. *#)*!( 3,$#4 /! !!! # $% &' ( ') * #!+ * #*,$,,- #./$ 0 #$%1$2 #34,(, 0 #$%$%( 3 #+ $ 30 #0+(( ! "#$# 1 % &' ( ')* +!,)-!,. *#)*!( /,$0)-!1 (,2)-!!! 3,$#4 /! "# $% &' ( ') * "#!+ * "#*,$,,- "#./$ 0 "#"$%1$2 " "#34,(, "0 "#$%$%( 3 "#+ $ 30 "#0+(( 2 "2 5 $5(') 5 (5$'(') (+$') 6.$') 78 6$7$% 55 55$

Leia mais

! "#$! % % " &' ()(* "#$! + ++! %,-. %/00%1! 2 2! 0,!

! #$! % % &' ()(* #$! + ++! %,-. %/00%1! 2 2! 0,! ! "#$! % % " &' ()(* "#$! + ++! ++! %,-. %/00%! 2 2! 0,! %3 45 & "!! " # $% & '! "( #) * +, -.! / ( 0! 2 "3" 4"5 6&78" *467 *8900/06: $%6;% 68.6CA$

Leia mais

Conectores ALPHA FIX 8WA1 e 8WH1 Conexão por parafuso

Conectores ALPHA FIX 8WA1 e 8WH1 Conexão por parafuso www.siemens.com.br/conectores es ALPHA FIX 8WA1 e 8WH1 Conexão por parafuso Família ALPHA FIX Conheça toda a família de conectores ALPHA FIX Os conectores ALPHA FIX estão disponíveis nas seguintes execuções:

Leia mais

#+ *=8 www.scienceofgettingrich.net

#+ *=8 www.scienceofgettingrich.net !"#$!%!&!' ()#($***&*'!((+,(-($&(-(% &!' ".&("/***&* 012&("&&***(3& 4/((5(3&6&#"& &($."&(7'8"9***&*:3 (*#&(3&( ;?@@!)(A( ;

Leia mais

!" # $ % & ' ( ) ) ( *+, # -

! # $ % & ' ( ) ) ( *+, # - !" # $ % & ' ( ) ) ( *+, # - # INTRODUÇÃO ".//".01234"556574"58246".4.0.215"/9/615":58759/6.58/"1/".46515" ;"0:8/""/.2" 1/ 7/4 8/75.432" 5 =8?14.2" 514=42654"@ 54"/9/615"

Leia mais

! + #! + $, $! #3! #3 $ +

! + #! + $, $! #3! #3 $ + !" #$"%$& "$' & ( ) *! + #! $, --! + $, $!, %!)$#.!/%!$($+0'%!$12! #3!,! #3 $ + 4!5'! !" ############################################################################################################ $%&###############################################################################################################################################'

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

!"# $% & '(!)% $# $*)%+,& #-.%#(# #(# #. %/$#0 *. #"(*$& #12 &-%(3-!& $# 2-&4#(&" %2-&5%$&" 2# &!!"(6-!& $% %/$#!& $# %#!-& #7#.

!# $% & '(!)% $# $*)%+,& #-.%#(# #(# #. %/$#0 *. #(*$& #12 &-%(3-!& $# 2-&4#(& %2-&5%$& 2# &!!(6-!& $% %/$#!& $# %#!-& #7#. RELATÓRIO FINAL !"# $% & '(!)% $# $*)%+,& #-.%#(# #(# #. %/$#0 *. #"(*$& #12 &-%(3-!& $# 2-&4#(&" %2-&5%$&" 2# &!!"(6-!& $% %/$#!& $# %#!-& #7#.8-&9 :;;< 5 -=%!7%+,&0 "(%+,& $# -%8% >& 8"#-5%(3-!& $&"

Leia mais

!" # 0 " 1 % " " " % "2# 3 4 $25

! # 0 1 %  % 2# 3 4 $25 !" $ %& " "'(! )* " + +),--.'( / '( % "% 0 " 1 % " " " % "2 3 4 $25 1",--6 / 2 "78 "+/97: "7; &/,: =,&?7 =?&$ $ " &?: =?&$ $ " &5.? =?&$ $ " &$.@ =?&$ $ " &A.; =?&$ $ " &.6 =?&$ $ " &B.6 =?&$

Leia mais

! " # $ % % & ' ( ) ' * * +

! # $ % % & ' ( ) ' * * + ! " # $ % % & ' ( ) ' * * + , - $ '. ! " $ & & - 0 $ $ 0 $ 3 4 5 4 3 ) 7 8 7 # % ' " ( ) * +,./ " ( $,,, ) 1 2 1 ' % 2 " % % ' %( 6 ' ( ( $ $ " !!. / '! % - :,! 3!3 ; % - ( *# 3)! ) < ; = 9 # 3!!3 33

Leia mais

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães Diretor de Operações Adriano de Magalhães Manual de Saneamento pág. 2 !"#"$%% &#'()*+&,-&.&,-&/0'12

Leia mais

Técnico Desporto: Jorge Vicente

Técnico Desporto: Jorge Vicente Técnico Desporto: Jorge Vicente Évora, 2010 !!" # $ %!! "#$%&''$(&#&)*$+$*,$#+-$ &$''() * $$!+,- $#.+/0$&#+1(&2+'& 3#&)*$(&4$5&*'./ '0*!$ $ 11 2 '6#+67,)+'')%$8&(+,9,)%+' $.8&6)/0$&&'&*5$15).&*6$')'6&.:6)%$(+&#;$#.+*%&

Leia mais

!"#$%& '!!!(!)!"#*+&,$!+!)!!% -"#'.!$ ' &/-+!'!&$!"#

!#$%& '!!!(!)!#*+&,$!+!)!!% -#'.!$ ' &/-+!'!&$!# !"#$%& '!!!(!)!"#*+&,$!+!)!!% -"#'.!$ ' &/-+!'!&$!"# 011+!' $.$ '!$2 -!' ).*'2&%'34431 3 5 6 - +78*-! -!-' ). &!! +-!&- ' 9)$)! & +$ : -! -!-' - +781 5 ).;'!*34431 1;)1!"#?&!'@5-('!''!)'!-' ' $)1.!&!

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

! "#! $ + -$!.' (#/0, ) 11)2' 34 ' ()56 ' (89,! '%0! :

! #! $ + -$!.' (#/0, ) 11)2' 34 ' ()56 ' (89,! '%0! : !" ! "#! $ %!&' () *)'+,# + -$!.' (#/0, ) 11)2' 34 ' ()56 171$),%0!. ' (89,! '%0! : !" #! ;; ' $ < ; ;= >0!+ ; ;? # %? $" %%&' ( =; >))), 2 @ == >))1 A =? #:)(' )" **?; '?= #'C7$, / ' (?=; )?== 1! )??

Leia mais

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$ % & ' ( ' ) *! ##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$ % & ' ( ' ) *! ##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$ % & ' ( ' ) *! ##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ###+,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ###- ' *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Anatomia de ataques a servidores SIP

Anatomia de ataques a servidores SIP Anatomia de ataques a servidores SIP João M. Ceron, Klaus Steding-Jessen, Cristine Hoepers ceron@cert.br, jessen@cert.br, cristine@cert.br CERT.br Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes

Leia mais