Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico.

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico."

Transcrição

1 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Programa para Cálculo da Envolvente Choque Hidráulico F.E.U.P Ti92 Plus / V200 Manual de Instruções Carlos França 2010 Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

2 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico. Considerando a seguinte situação Exemplo de Exame: Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

3 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Esta aplicação destina-se ao cálculo da alínea e), de forma rápida e intuitiva. A concretização da análise é feita passo a passo. O que se pretende é calcular a altura manométrica, velocidade, tempo de paragem, fase das ondas de choque, celeridade, classificação das manobras, pressões e a envolvente. Considerando a figura, então temos: Dados: Viscosidade Cinemática da água: 1.0x10^-6 m2/s L = 2000 m Cota Soleira: m Cota Água: m Diâmetro da Conduta: FFD 250 Caudal; Q ( L/S ) = 60 l/s Cota da Bomba: 0 m Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

4 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Introduzindo os dados: 1 - Viscosidade Cinemática da água: 1.0x10^-6 m2/s 2 Diâmetro; L ; e Caudal Q Resultados: Opção de arredondamento da perda de carga para obtenção de resultados mais precisos. Opção de arredondamento da velocidade para obtenção de resultados mais precisos. Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

5 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Introduzindo os dados novamente: 1 - Cota Soleira: m Cota Água: m Cota da Bomba: 0 m 2 - Opção de cálculo da celeridade: Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

6 Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Resultados do Cálculo da celeridade: 3 - Resultados Finais Sequencial de cálculo automatizado: Altura manométrica e Velocidade Tempo de Paragem e fase de Onda. Classificação automática do tipo de Manobra e Cálculo das Pressões Máxima e Mínima. Cotação e Apresentação do diagrama da Envolvente. Manual de Instruções Choque Hidráulico Carlos França

7 QR STUVWXSYZVT [W\]^[S]T TV_ `\STTaV QRQR \Sc]XS Z\WYT]Zd\]Ve f ghijkh lmgjnlho pqh frfgh sm xh mrv hu jslfoqstngjmu rfkf uh mk mu gftqgmu fq ofpqhjfu xf rjgrqjtf mujk rfkf sf rmuf xmu rfsxqtmu hohlmt}gjmu uh yfxhgwf mjsxm rfsujxhgmg rfkf yfu lhju xh ygflfrmg ghijkhu tgmsujt}gjfu mu mrv hu xh mgmspqh h ymgmihk xfu igqyfuz { kfxf rfkf mu mothgmv hu ygflfrmxmu m ymgtjg xmu gfsthjgmu uh lwf kmsj hutmg mf ofsif xm rfsxqtm ~ xjtmxf yhom š šœ žÿžš { ghijkh tgmsujt}gjf mxljgn xm mothgmvwf u jtm xmu rmgmrthg utjrmu xf hurfmkhstf m ymgtjg xh mothgmv hu smu uqmu gfsthjgmu h rfsuhpqhsthkhsth xm fgkm xh rfkyfgtmkhstf xmu uqmu ƒ Ž z {u ghijkhu tgmsujt}gjfu xhrfghgwf huhsrjmokhsth fsxmu xh yghuwf lhofrjxmxh xh ygfymimvwf xmu yhgtqg mv hu h ghlhom uh rfkf qk xfu ymg khtgfu qsxmkhstmju sm msnojuh xfu hurfmkhstfu tgmsujt}gjfuz Ÿ pqh ghyghuhstm m rhohgjxmxh xmu Ž z tgmsujvwf hstgh xfju ghijkhu yhgkmshsthuz { hs}khsf ~ m jtqmokhsth xhujismxf yfg ƒ ˆ Š ƒ ƒ Œƒ ˆ ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

8 ! kvžv d{dv } ~ ž ~ ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # z{ V } RS TUR V WRXWRYRZ[\ ] S^_Ù] _R R`\Y[aba_\_R _] S\[RWa\` b]zy[a[uaz[r _\ b]z_u[\c d R e WRXWRYRZ[\S ] _agsr[w] R RYXRYUW\ _\ b]z_u[\c h ] S^_Ù] _R R`\Y[aba_\_R _\ iju\ R kl [W\_Um \ azǹuozba\ _\ n]ws\ _R nap\qr] _\ b]z_u[\ Z\ XW]X\j\qr] _\Y ]Z_\Y _R ƒ\`]wry UYU\aY \ b]zya_rw\wy bs]turt urz_] v ] b]sxwasrz[] _\ b]z_u[\c \] YRw\ ] YUX]W[R _\ XW]X\j\qr]c xawiy K; E I?E HAMCME 78 š œ

9 QRSR TUVWXYXWVZ[\] _àtbz c] _WUdeWU] c] bf]ghw! Z q}xzp~x x qryx s y xysƒs~x s yq p s~x ftcxihjtb] ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # b]uchvz kxzl`vtbz m Wnopqrs tunvwx avryzv{vws x

10 R STUVWUSTXS YR ZR[\R ] ^[S `S_ SUVWabcV XSd^V[RW YR ^[S cv TadR _SZbcV f Yg_XhTZgR i SUVWabcV XSd^V[RW YR ^[S cv TR _SZbcV YR UeWUaWR ! YR UeWUaWR ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

11 jtw miqrn Ÿtlm Œmp{iqrn kmv v~ vjsr jr o~vjr k omrqtmvjsr v l o~iqikv }r sl srn yv~rmln svn xvmipylin ƒ l ˆ Š vr ~rjœr sr Ž l vr Ž Ž Ž ³ j}r orńyl~ µnlœtim r rÿtl ismpt~iqr vr ~rjœr sr klwor¹ QRSR UVWXYZ[Z\W]^_ `_a ba\_wcbxy_a dwezfdbza h ijklmlnl ompkiqr sr lnktsr srn unqrvwljkrn xvmipylin qljkmvznl jv sl{iji }r ž Ÿtvjki{iqv }r slnkvn yvmipylin orslmp nlm mlv~i QRSRQR c b Ž ª W š«š \ œ š š š _ c b Ž š Ž š Ž Ž š š š š ± š Ž²š š nlêvw wvjr mvn sl ž lmktmv Ÿtlm Írkv~ Ÿtlm Îvmqiv~R ~rjœr sr Ž Ž Ž š œ š qvmvqklmi klmznlzp vniw v sl{iji }r sl ƒàáã ÆÀ Ç ¾È½Â É nlêvw Ëvjr mvn sl Ìlq r qrwormkvwljkr svn ¼½¾ ÀÁ½Âà nlmp jlqlnpmir omrqlslm Ä ntv ºlqrmljsr rn unqrvwljkrn xvmipylin sl v~klmv»ln rqrmisvn jr v }r l Ä sl{iji }r sv ntv lyr~t }r klwormv~¹ År qvnr sl yp~yt~vn vsv orm omrqlnrn Ÿtlm ÏÐ Ó ! Ö Ô Õ Ö Õ Ô ÑÒÓ ÏÐ ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

12 QRSTUVUWSXYZ \ST ]S^Z_`ST ^S abrcdrse g hijklm n ojpqjrsm tm ujitjv g wxyz{ z} y o voivj sm qtpjivq jƒ kl ƒmt vjtj mƒm pq qm m jp ƒ lpm jpj l p lq m tj oj¹smœ l pg g ktm µo j jp j kj o voivjœ o j ij mljœ g hijklm n ƒj kqlit tj ojpqjrsm g {} ˆ}z } g hijklm n tipjrsm tj Šjkm pj Œ ktm Žƒjk m l ƒ m t ƒjkm pj Žƒjk Œ j ƒjkm pj t q kjg mp w w! Žƒjk ž šœ j ƒjkm pj t q kjg mp Ÿ w Žƒjk šœ j ƒjkm pj t q kjg mp œˆ w ± ³ ± ª ± ª«« ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

13 _e Š Œ Ž Ž Ž š Š œž žšÿž _m_bl`g g_ _ j_ `_ à a _ lfa d_ `_ ka ªfa _ `_ «_ g^a g m_ làbg`g ^a g àkl lhi_ `g k_bfg a jbg àḡ `g _ a da `g «gbjg g_ _ j_ `g m_ èdg± R STU WT XYZ[\]Y ^_àbc dab efg dbgèhi_ jbcklmg R jbg àḡ `g a _ a da ke hi_ `g Ÿ Ž ² a `g ³ Ž R k_bfg `g a _ a da ke hi_ `g ba ghi_ a dba _ ¹ º Œ» a g ¼ µ ½ a dg ² `g ba ghi_ a dba _ ¹ º Œ» a _ daf^_ `g ¼ µ ± ³ Ÿ Ž ŽŒ Š Ž Œ µ Œ a gl `g² ^gbg _ mg _ `g fg _ bg opqn eg dlklmghi_ a ^àldg `_ g _b `g _ ba^ba a a `g a^ba ä ea l`bce lm_ ! n rq ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # stuvws xy 6vywz{ws n stuvws xy ƒy u sw sˆ }~ ~ opopq

14 QRSTUVR XSYZRSZ[S\R ] Z^_` a b f pieml kf i mvil jf ~ c efghi jf jklmnoi jm gmpiqlm r siptujflmji sigi pkvi w xgmp y z hijf tfl hitueu i ik pfšmeu i tiqlfhlftoi ik jfhlftoiž i smti jf gmpiqlmt uptempe pfmtˆ i jumšlmgm jm fp iv fpef jf hlft ft r lfsempškvml V! $%&' ( )*#! ˆ m mjusuipml mi mvil lfhlftfpemeu i jm mlšm fte eusm Œzˆ } ƒz ~ ƒ}{,%*-- (.%- /0 "%+ # mpiqlm ptempe pfm y zž v kvm ~ ƒ}{ ~

15 ig mh{j {mhlm ivumpmhlmƒ QRSTUVR VWXYZR [ \]^_ ` a^bc d pg{ lv gy z ymhij lpvgh f gp hj pmylj ig m~lmhyrj mh{j {mhlm v fg gj jhyvimpgij ogpg g nghjtpg vhylghl hmgz ngy j ivg pgng jtg efghij j lmnoj im ifpgqrj ig sghjtpg ujp vhumpvjp w xgymz j {g jp n}~vnj ig Žj gyj im nghjtpgy p}ovigyz jpv vhg ym fn ivg pgng ig mh{j {mhlm jnojyljz jn fn lpm j pm lgh f gp gomhgy hg jhg ngvy g fyghlm hmylm gyj im jhiflgy V! sghjtpg }ovig ˆ œ } {f g ˆ œ Š Š Š,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # Œ

16 a QŒ Ž\ e dey dle k{mnksph emnh{tlegee h QRSTUVR WXSYR Z Y[\] ^ _\à b V! $%&' ( )*#! š šœ ž,%*-- (.%- /0 "%+ # efhqne kfje š «r nldye š zyxdye ž ž«ª gk t} edg lz{tlh ge kfxhyxkfjk ejkfdeghw gkxtgh eh krktjh }hf~degh ge hfge gk mnksph }hl e hfge gk ey xth gkmnksphw em s gk}hntgh dl jklmh sdmknthn eh jklmh ge reskƒ xeyhn ge hqnkmnksph lz{tle k ge kmnksph lz{tle sph geghs mkye _ ˆ[ Š\ mhstjtxes hd fkejtxesƒ gtenele kfxhyxkfjk ges mnksÿks sklmnk ytfkenw tft}tefgh nex jt}es w k gk}nks}kfjkw ej knhw fe sk}oph lets e lhfjefjkƒ cdefgh h jklmh gk gdneoph ge lefhqne rhn sdmknthn u gdneoph ge veskw h xeyhn ey }hlh fe stjdeoph efjknthnw jelq l hs xeyhnks ges mnksÿks egt}thfetsw mhgkl skn sk mhn dl xeyhn lz{tlh fe sk}oph lets e ~dsefjk }esh ges }hfgdjes š

17 PQRQSQ UVWXYXZ [\]V^_`XZ l rsqo mlfg l ldqo mlfg mgd krmjkcg n kg kndnc hr womjog jfgdwflmg mgogmnhgc hlcqgcltug qnkn r rlfgc hr nqkrricug hg riªdrig hg g«jr lhkwjolmg r cldjontug hg mgdqgkfndrifg hnc rcfkjfjknc ±² µ ¹ º ± µ»¼ ±» ½± µ¾ µ¼ ± ¾» ÀÁ¼»¾» ¾  ± ü ±Ä ¼ à Ż ¹ ü» ¾ Æ»¾ ± ½ ±Ç» ¹ µèé µ»» Å»µ½» ¾» ¼ É»Ê Ã»É» ¼ Å ±» Ä Å Å ±»  ¾ Å Â ±½ µ É Å ± ÃËÌ» ± É µ ¼ µ¼ Å ± µì» µ»í¼ ± µ¹»±é ËÌ»»Í± µ»å µ¼ ¾» Âλ ¾±² Å Ã»Ï ¼Ð bc defghgc ijdeklmgc dnlc jflolpnhgc in qkgmjkn hn rsqolmlfntug hnc vnklwxrlc yz{ z}~ r yz z~ ƒ ig ˆ ~ Š r ig Œẑ ~ Ž gj cr n qghrd crk moncl lmnhgc hn cr jlifr gkdn n efghg hnc hl rkritnc lilfnc efghg hnc nknmfrk cflmnc g šd lfg hrcfn lcmlqolin hnkœcrœw krnomr jflolpntug hg žÿ y y y crihg nqrinc jflolpnhg qron cldjontug hr rcfkjfjknc lhkwjolmnc Ê ! Ó Ô Ô Ó ÑÒÊ ¼Ð ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

18 sntp ihio jhlp mi ƒnj~nji ˆ Š Œ Ž ˆ QRSR TUVWXY UZ[\]X^ZTV Y_ TV`[Xabc Y^Ydbae\Zbc on ln snopjnjunœ uno{ hii ntnnjui soljhlspt p hpophunol pqri mp wijmlqri oijunlop onksijk{}nt g hijklmnopqri mp pstlhpqri mi nkuvmi mi wxiyvn zlmo{vtlhi p wijmvupk tn}pu~olpk iun kn yvn p n}itvqri unsiopt mi ƒnj~nji mi wxiyvn zlmo{vtlhi jv klkunp ntn}pu~oli mnknj}it}n ljlhlptnjun vp ijmp mn mnsonkri yvn kn soisp p spop vkpjun p spoulo mi ovsi ntn}pu~oli xp}njmi jp pstlhpqri mik uimik ñsnmluik p hijklmnopqri mn p vkunk mnƒljlqri mp nj}it}njun mpk mnsonkšnk jri n ontpqri pi j }nt mp hpo p nku{ulhp pk n ontpqri n}itvqri mp tljxp mn hpo p spop p kluvpqri mn QRSRQR [ žÿ wxiyvn zlmo{vtlhi kno{ mlonhupnjun ljƒtvnjhlpmi snti hisioupnjui mp nkuovuvop n n nksnhlpt sntp mnƒljlqri mp nl mn spop n mi nkhipnjui p yvpt mlonhupnjun ƒvjqri mp Œ ± Š²³² µ ± ³ ¹ º»²¼½³ iv kn p mi knv imi mn onksikup jp n}njuvptlmpmn mn vp ƒptup mn ƒioqp iuol œ puvoptnjun p tnl mn spop n mi nkhipnjui kno{ pljmp mnsnjmnjun mp lj ohlp mp pkp ƒtvlmpœ Ÿ ^ Ÿ ! ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ #

19 hijklma YR WRgnR UV VgV^VYn\c ^RXc VoRfn\ca V^ pbv \ nv^_\ UV _RSR`V^ ]_ q QRSR R UVWXYXZ[\ U\ ]V^_\ UV QRSR`V^a bcrsdcvde \ _S\fVc\ cx^_gxwxfru\ UV r l\^_sx^vyn\ UR f\yubnr VgV RnˆSXR ^Š Œ r Vg\fXURUV XYXfXRg U\ Vcf\R^VYn\ ^ŽcŠ r gnbsr ^RY\^qnSXfR ^Š r l\vwxfxvynv Vo_VSX^VYnRga frgfbgru\ RnSR qc U\ f\y VfX^VYn\ UV X f\fxvynv VYnSV m^ry V Š r l\vwxfxvynv Vo_VSX^VYnRg pbv SV_SVcVYnRa _SXYfX_Rg^VYnVa \ VWVXn\ UR XYqSfXR U\ `Sb_\ VgVfnS\ \^ R jvyu\r ƒ r ]V^_\ pbv UV^\SR \ Vcf\R^VYn\ YR f\yubnr R RYbgRSdcV UV_\Xc UV WRgnR UV VYVS`XR _\S XYnVS^qUX\ UR nr VgR cv`bxynv VcnX^RU\ _\Sr stu ! žœ Œ Œ žÿ Œ Œ Œ Œ vwxyz{ š œ Ÿ žÿ ž Œ Ÿ Œ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ ŸŒŒ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # }~ š œ

20 av šv œ V ž dv Ÿ W v Ž uv Ž} }Šv u v~ } vy ˆŽ y~xuv }u ŷ Ž ² }~ uv }y ³ }~ xy~ }y yv}~ ux}š } } u} vy vy v uv Ž v~ v~ t uvwxyxz{ u}~ y vy v~ uv ƒ v~ v~ ˆv y} ~ˆ} w } ˆv y} ~ˆ} Š }yuv } ~v Œ y~všˆxu} Žv } }Ž x }z{ u ~ u ~ Žvux ~ }yu Ž} v ŵyu} vy } v Ž uv ƒ} }Šv u v~ } vy Ž v ~vyu }u}ž }u ~ y} ˆ v } u ŵy x y} vy u ~x~ v } v v } x QRSRTR VWXYZ[\]^ _^` abc^_^` dewf_yc^` W[g[ [ _fhyiy\]^ _^` jy[kg[l[` _[` v }yšˆ } l[i k V dim^xmficf _f! dim^xmficf` _f ngfòf` i[` p^i_qc[` dxfm[crgy[` V ± ª« ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # µ ^l [ dim^xmficf _f œ^ gfwgfòf` œq Wgfòf` šfkylf µ Wfgl[ificf

21 QRSTUVR VXYZ[R \ ]^ _ `abc d n~xnj ig mh j} mhlm xqfg} gj tjhsximpgij ogpg g nghj pg xhslghl hmgƒ efghij j lmnoj im ogpgqmn ij rstjgnmhlj u vpfoj wjp xhwmpxjp y zgsm{ j g}jp Žj tgsj im nghj pgs p~oxigs{ jpxqxhg sm fn ixgqpgng tjnojslj{ tjn fn lpmt j pmtlghqf}gp gomhgs hg jhg ngxs g njhlghlm tgsj im tjhiflgs m}m gl pxgs { smhij lpxghqf}gp hj pmslj ig mlmhs j ša œ ] a ž Ÿ! R ˆ Š ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # U š a Ÿ c^ cb cb ^ cb cb Vcœªšc ^c ša c c c c c Œ

22 h {e hn l}~ulh ge kf{h {kfjk ejkfdegh QRSTUVR XYSZR [ Z\ ] ^_à b {e hn ge hƒnkmnkpxh l}~ule k ge kmnkpxh l}~ule pxh geghp mk e ^ ˆ _ Ša Q Œ _ˆŠŽ ufjkn{ufgh e nk ewxh kfjnk h klmh gk eneokl m k e yepk cdefgh h jklmh gk meneokl gh kpqhelkfjh r sndmh thn pdmknuhn v gdnewxh ge yepkz e qhlh fe pujdewxh efjknuhnz jelƒl hp {e hnkp gep mnkpžkp eguquhfeupz mhgkl pkn mhpuju{ep hd fkoeju{ep gueonele kf{h {kfjk gep mnkpžkp pklmnk ufkenz ufuquefghÿpk mhn dl {e hn l}~ulh fe pkqwxh leup e lhfjefjk k k{ej nuep z k gkqnkpqkfjkz ej knhz fe pkqwxh leup e dpefjk qeph gep qhfgdjep _«Y«a«a Ša! ª R U _ š œš ,%*-- (. $%&' ( %- /0 )*#! "%+ # R Y«a«a Ša a\ à` à ˆ \ à` à Va a \a _«a«a

!"#$%&%'()&*"+*",-,.$/*"+("

!#$%&%'()&*+*,-,.$/*+( "#$%&%'()&*"+*",-,.$/*"+(" "#$% "#$%&$'()*%+,&*$-./&*)//)*&$%-,012)./&*)%34&*$0502&/*) 602$.&$/./&*)%34&*$/-7$28$*)902$.&$020$:&%&9$'() "8:&0,90/5092$9$80,9) ;$2*0%)

Leia mais

PUBLICADO DOC 01/10/2013, PÁG 77

PUBLICADO DOC 01/10/2013, PÁG 77 PUBLICADO DOC 01/10/2013, PÁG 77 PROJETO DE LEI 01-00694/2013 do Executivo (Encaminhado à Câmara pelo Sr. Prefeito com o ofício ATL 168/13). Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017.

Leia mais

O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS

O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS SAÚDE 2015 REALIZADO PARA: ! "#$%!!&"!%'( ) *+,+ & + -*+. + % '$,- +/,+ 0-*+,* 1 2$ 3 % $ 4! %! %!+ ) *$ $.$ 5$ 0$ 67,8$3!!%%9 :;+ %!$6?*$0 8 '$0 8,$0 8 % $

Leia mais

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura Autor: Renato Martini rmartini@cipsga.org.br Março de 2000 Curso de Segurança em Redes Linux www.cipsga.org.br cursos@cipsga.org.br Página

Leia mais

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques, Covilhã, Portugal João Antunes 1, Nuno Neves 1, Miguel Correia 1, Paulo Veríssimo 1, Rui Neves 2 1 Faculdade de Ciências da Universidade

Leia mais

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00 Ações em tesouraria - Reembolso Situação em que a empresa ou a companhia adquire suas próprias ações que estavam em poder de seus acionistas, por dissidência ou outras razões, (Reembolso, art. 30 da Lei

Leia mais

! " # *+,-+'../,-012/0/ 3,,0014/53!,,0014/6 2" 7 4 48 9994 4 48 '<3 & ( %(=% () % ()%)' $< %%( &'(%' ()%)' = ') & ()%)' 3 ( ') & ( '

!  # *+,-+'../,-012/0/ 3,,0014/53!,,0014/6 2 7 4 48 9994 4 48 '<3 & ( %(=% () % ()%)' $< %%( &'(%' ()%)' = ') & ()%)' 3 ( ') & ( ' SOLIDARITY 1 ! " # $ %&'()% *+,-+'../,-012/0/ 3,,0014/53!,,0014/6 2" 7 4 48 9994 4 48 %&'( ()%'(%#')4'4 () :;% '? 9994$

Leia mais

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Apontamentos de. Sílvio A. Abrantes

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Apontamentos de. Sílvio A. Abrantes Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores Apontamentos de Teoria da Informação Sílvio A. Abrantes 2003 1. Shannon e a Teoria da Informação 1.1. Introdução e perspectiva histórica 1.2.

Leia mais

Óptica 1. Euclides. (século iii a.c.) Óptica scientiæ zudia, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 893-936, 2013

Óptica 1. Euclides. (século iii a.c.) Óptica scientiæ zudia, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 893-936, 2013 Óptica Euclides (século iii a.c.) Óptica 1 893 Euclides Definições [Óroi]: 2 1. Seja suposto [ Upoke sqw; ponatur] que linhas retas traçadas a partir do olho [ põ toà Ômmatoj; ab oculo] atravessam uma

Leia mais

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset Manual de Instrução e Instalação TELEMATE Modelo TM-10 ÍNDICE Introdução 4 Apresentação 4 Acessórios 6 Instalação 7 Descrição de Funcionamento 8 Instalação em Rede 9 Descrição TS-10 10 Características

Leia mais

TEORIAS DE GALOIS PARA AÇÃO DE

TEORIAS DE GALOIS PARA AÇÃO DE Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Matemática Programa de Pós-Graduação em Matemática TEORIAS DE GALOIS PARA AÇÃO DE GRUPÓIDES Tese de Doutorado THAÍSA RAUPP TAMUSIUNAS Porto Alegre,

Leia mais

Rosemount Série 5300. Transmissor de nível e interface por radar de onda guiada de desempenho superior

Rosemount Série 5300. Transmissor de nível e interface por radar de onda guiada de desempenho superior Rosemount Série 5300 Folha de dados do produto 00813-0122-4530, Rev EA Transmissor de nível e interface por radar de onda guiada de desempenho superior Capacidade e confiabilidade de medição líderes no

Leia mais

. Assim letra D não vale e a letra B ganha. 2 2

. Assim letra D não vale e a letra B ganha. 2 2 Qual é o menor número? A) 8! B) 9 9 C) D) E) 5 Q u e s t ã o 0 Como queremos o menor número, vamos comparar e 9 7 Assim 9 9 9 8 9 e 8 7. Assim letra D não vale e a letra B ganha. 8 8 6 Como, assim B perde

Leia mais

ALFA ROMEU A148 164 3.0MPIV6-12v 164 super 3.0V6-24v 90/97 95/97 71737989 60564048 71713045 195320702402 60513151 S210 AUDI A151RS 145 2.0 MPI twin.spark 16V GS 145 1.8L4-16v-twin.spark 145 QV 2.0MPIL4-16v-twin.spark

Leia mais

!"#$% "& '!"(" ) *%+"

!#$% & '!( ) *%+ !"#$% "& '!"(" ) *%+" %+!,*'*"("'- ("(($% ".+% &" " %/!'#$% (% 0!.+% (! 1'2'3" " $%".+% ".+% 4556 !"#$% "& '!"(" ) *%+" %+!,*'*"(" '- ("(($% ".+% &" " %/!'#$% (% 0!.+% (! 1'2'3" '3" " "(%'*'! "#$%7 '2'3"

Leia mais

Listagem Geral. www.ntn-snr.com. Acesso simples e fácil a toda nossa gama industrial. With You

Listagem Geral. www.ntn-snr.com. Acesso simples e fácil a toda nossa gama industrial. With You Listagem Geral cesso simples e fácil a toda nossa gama industrial www.ntnsnr.com With You expertise de um fabricante, a dimensão de um líder ROULMNTS, pertencente ao 3º maior grupo mundial de rolamentos,

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

SÃO PAULO SOB ACHAQUE: Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em Maio de 2006

SÃO PAULO SOB ACHAQUE: Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em Maio de 2006 SÃO PAULO SOB ACHAQUE: Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em Maio de 2006 Maio de 2011 "#"$ "#$%&'$()%* "#$#%&' %"&'()'*)*+",*)-*./(0.1#2.()3$ +,-&#-.-&/#-&0/12/()(2#(.-3(42/)-/2(5()%&6(6%5%./#%3

Leia mais

1 Os números naturais, Axiomas de Peano

1 Os números naturais, Axiomas de Peano Capítulo IV Indução e Recursão 1 1 Os números naturais, Axiomas de Peano Os números naturais são bem conhecidos. Vamos considerar o 0 como fazendo parte dos números naturais. Portanto os números naturais

Leia mais

PROFESSOR FLÁVIO LUIZ ROSSINI CURSO DE MATEMÁTICA BÁSICA

PROFESSOR FLÁVIO LUIZ ROSSINI CURSO DE MATEMÁTICA BÁSICA PROFESSOR FLÁVIO LUIZ ROSSINI CURSO DE MATEMÁTICA BÁSICA 00 MATEMÁTICA BÁSICA Conjuntos Numéricos: Conjunto dos Números Naturais (N ): N = {0,,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,...} Aplicação: São os números os

Leia mais

DECRETO N. 12.832 DECRETA:

DECRETO N. 12.832 DECRETA: DECRETO N. 12.832 Publicado no Diário Oficial Nº 9358 de 19 / 12 / 2014 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual, e considerando

Leia mais

24-28 FILTROS DE AR 28 FILTROS DE COMBUSTÍVEIS 55-56 ASIA MOTORS JEEP 56-57 AUDI 57-58 BMW 58-59 CADILLAC LEXUS 59 CHANA LIFAN 59 CHERY 60 CHRYSLER

24-28 FILTROS DE AR 28 FILTROS DE COMBUSTÍVEIS 55-56 ASIA MOTORS JEEP 56-57 AUDI 57-58 BMW 58-59 CADILLAC LEXUS 59 CHANA LIFAN 59 CHERY 60 CHRYSLER INIC CTÁLOGO FILTROS CTGORI PÁGIN PLICÇÕS PRINCIPIS FILTROS CBIN 03-08 FILTROS ÓLO 24-28 FILTROS R 08-18 OUTRS PLICÇÕS 28 FILTROS COMBUSTÍVIS 19-24 PLICÇÕS LINH LV LF ROMO 29 JP 55-56 SI MOTORS 29 KI MOTORS

Leia mais

Emaranhamento em sistemas de dois qubits. Bárbara Lopes Amaral

Emaranhamento em sistemas de dois qubits. Bárbara Lopes Amaral Emaranhamento em sistemas de dois qubits Bárbara Lopes Amaral Fevereiro de 2010 ii Emaranhamento em sistemas de dois qubits Bárbara Lopes Amaral Orientador: Dr. Marcelo Terra Cunha Dissertação apresentada

Leia mais

ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA QUALISTAR MODELO CA 8332

ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA QUALISTAR MODELO CA 8332 ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA QUALISTAR MODELO CA 8332 Especialmente concebido para serviços de controlo e manutenção de edifícios industriais ou administrativos, o Qualistar CA 8332 permite obter

Leia mais

Prova Escrita de Física e Química A

Prova Escrita de Física e Química A EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março Prova Escrita de Física e Química A 11.º/12.º anos de Escolaridade Prova 715/2.ª Fase 16 Páginas Duração da Prova: 120 minutos.

Leia mais

PADRONIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO. Título ESTRUTURAS PARA EQUIPAMENTOS

PADRONIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO. Título ESTRUTURAS PARA EQUIPAMENTOS APRESENTAÇÃO 1-1 SUMÁRIO SEÇÃO 1 Apresentação SEÇÃO 2 Transformadores SEÇÃO 3 Chaves Tripolares SEÇÃO 4 Banco de Capacitores SEÇÃO 5 Religadores e Seccionalizadores SEÇÃO 6 Reguladores de Tensão 1 OBJETIVO

Leia mais

PROPRIEDADES ELÉCTRICAS

PROPRIEDADES ELÉCTRICAS PROPRIDADS LÉCTRICAS 1 1. Ligação química e propriedades eléctricas 1.1. Condutores e isolantes 1.. Semicondutores intrínsecos 1.3. Semicondutores extrínsecos tipo n e p. Teorias da Condução.1. Modelo

Leia mais

#$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3

#$!-*$ 4556!#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3 #$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3 #$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3!')$&)&!"#$7 &)!0& $ ' 0%! 0%&'0&

Leia mais

Gestão Distribuída em SNMP

Gestão Distribuída em SNMP Universidade de Aveiro 2002 Departamento de Electrónica e de Telecomunicações Rui Pedro Sanches de Castro Lopes Gestão Distribuída em SNMP Universidade de Aveiro 2002 Departamento de Electrónica e de

Leia mais