BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'*"

Transcrição

1 » lr rlst,^ n v ^tálytâàm, s z.;.» 0Q B mtzu, m» mmmuá BnpTT» mx.vr^z5x,vjmmym>\^wtvnwmmrtttumr uu0m0^000j0000m0000 < wtm9\^xtxrtm.r.rc^?mf&^&7#^ gtow<.mwwb uu ^gnwgg ns mu00u0u00u00u0000áummt»0t» Cntnurã cnglds s lugus té prvçã fnl d nv L d nqullnt»»_«lp«_»_»j»_»»_>«^^ _k_k» «_» ^ <« «_» ««.»«Jmnr_ _,... Prqu Brsl mpbrc vd d pv pr PORTDOS E 948 # mptnt Cngrss pr vncr crtn ntrsss PROOVD PRORROGÇÃO D LE QUE LT OS LUGUES Nã é sprd nts zmbr 950 nv sttut snhrs nqulns OBESDDE lvd? CH DE HBURGO XVER Lxllv O PNTEON LTR pnsmnt ds utrds mlfr nugurr, 39 d gst D d Sldd nss r Jts Pntn. cnrucf n prç rttr Fld d Qurt, pt tnlt trn s hnl nss tr. d lm pnn( ntnumnl ltgttl qu lm rprduzms..rprtgm n 2 págn! durét d çã tuv. gvr nfnsv. Um rtévl» é» OTuRO LCOR DE CCU XVER $.. S GSTOS t 6 t NflflC. 947 :Cr$ : OS ,00 (Rprtrm dt S.. NETO) : ENQUNTO tmprl d p rl fs prgr s ptrlr rfnr, Brsl gstnd drmnt tnt.trás frtuns m gsln _cl lubrfcnt» rfnds. ^ #.mdp»ud,t Rftmrthr; scrvm ««tnt Jrn lsts; dscrm pllrs..., Brsl v cmprnd gsln grnl. E s dvss, uj pç cd vz fc ms sc. rã s scnd s mlhõs pr xtrr. PERTVO NCONL Dst u dqul md; crt u rrd, é prcs tmr um rsluçã mdt. E prcs, urgnt ndávl rslvr prblm ds rfnrs nstl ds m trrtór ncnl. Os ntrsss plítcs s brgs cmdrs vm cssr mdtmnt, fm prms sustr, ntr d mnr prz pssvl vrdr sngt dólrs qu Brsl stá sírsnd. E um mprtv ncnl. PORTÇÃO DE nm tr cnhcmnt, prqu tvss, lnh crtz UTOÓVES qu ts rpllrt. Em rprtgns publcds O SR. JOSE ÉRCO Jà clr nst jrnl há crc ss m qu «llêncl» d Prsnt rm mult vr» suprds pls lvlnd ss mnstrms cm númrs s d «u mtnt. fcs s spss qu vnh O r. 06» ntr u V. Ex. ms ftund cm cmpr n Unr. qu Prnt ps qur_. qutr «ns Ovrn. lm mnstnd llnh d cndut mpcv gsln óls lubrfcnts n ntllhs Hlnss, m Trnl (ult bm), um bm m. qu V sr prrrgd tul l d pr rgulr mtér. F cm sss cnsrçõs qu sndr Lu plcnds s prcsss m cur mnrs. Os utmóvs qur mlss, vm rcnhcr. d l tá 3 zmbr 950. dd m utrs frncdrs tds s brslr, qur dvrtrlt, nqullnt qu v vgrr té 3 pssl, cuj mprtçã nã sb nts tud, V. Ex. psr» m lu. O SR. J08E ÉRCO Pdr, gst próxm cujs dlspstlvs trmnrm cnglmnt um prjt ntrduznd ludd d Crr prsntu n Snd, slv csã fntv, trnsds lugus cs n psls. prrrgçt é vd ft sr lm prrrgçã qu lvrá vgênc (Cntnu n 6. pgn. (Cntnu n 6. pgn (Cntnu n 6. págn! pssívl Cngrss cnclur, ntr dqul príd tmp, nv l nqullnt qu nd s ncntr m stud. Dps pssr pl FERVE DE NOVO O CLDERÃO DE S. BERNRDO Câmr tngu l Snd, stnd gr n Cmssã Cns NDGN PRESENÇ DE DON TERES QU ttuçâ Justç, n f sgnd rltr sndr Frrr Suz. cntc, ntrtnt, qu rprsntnt ptgur cmpnhu prsnt d Rpublc m su rcnt E O VEREDOR RETROUSEÍX) RECNTO PROVOCNDO NOVO ESCNDLp vgm s Estds Unds, prmncu nqul ps, vnd tmr prt cm lgd d Brs! O pv Sá Brnrd vvu S. PULO, 6 (rdnl) n Cnfrênc ntrncnl rlzrs n Cndá. frms qu pcttlv. Estv mrcd pr hj, ms um d ntns s su usênc d Snd Frl prlngrsá pr ds mss qu vr., s 20 hrs rts um sssã rdnár d Câmr. D. Trz prjudcr ndmnt d l d nqulllnt, vz qu ná prá, t&c Dlt, grntd pl prsnç cd, sr prsntd d sr. rmnd Outtnfrud, prcr pr. stud d Cmssã pstrl ssumu prsdênc ds trblhs, ncrrnd sssã m vtçf, m Plnár. OS LUGUES SUBR sgud pr flt numr, STRONOCENTE pós 5 mnuts f rbrt, stnd prsnt sr. Osvld. Rsultd: sss bstáculs grm cm qu chgássms 3 Hsr gst tm nd tr lt fcr qu frmu s rtrv suspns l qu rprsu d rcnt sb prç ds lugus. srr ndgn prmnênc prtst pr cn Srm mprvsívs s cns; n prsdênc d vrdr Trz Dlt. sssã f ncr quncls ss cntngênc, pnls cbd qul l nã hv utr rd tnd sr. Luz Cn Cstr prsntd um vt Exnrds s k (Cnlnu n 6. págn) Pr crt d prsnt d R publc n pt d Justç, frm xnrds < d rg lgd plc m cmssã, s cms lrs Jsé Olvr Brndã Fl lh ry L d Slv. Em utrs, rt, frm nmds pr substtuls, s cmlssrls Olv lm Rngl Vldr bru. \ ;j >.: :>.. CHEGOU O RPD Dps d tmprd d.rsnl, Lndrs, qu lcnçu pln sucss, pjbl brslr fr gr prsntçã d Rápld, d Áustr. tmprd, prmvd p Vsc, é tmbm lg nttssnl, sprtnd cursd, pr s trtr um nv qudr urpu prcdd lm vlrsd m «su ttul. Prtnt, tud ndc qu frms ulr tmprd bns Jgs, vnd flápld strr dmng. N grvur, um fgrn l d dsmbrqu d.turm d club usfrc, ntm, n rprt Snts Dumnt. (flp. n págn «sprflvj ^^^^^^âãêkmà>tíà^»..,^^.^_.^...:.._:_,.,.,. ^,j.^r.fl^rjj^^^wj:úf._..,_.. y,.,,;^.j; J COPROSSO DE HONR PR SOLUÇÃO NORL D VD CONSTTUCONL DO PS O PENSENTO DE DUTR E O prncpl cntcmnt pttrt ntm f dltcurt prnuncd n nr pl sndr Jsé m rc r d nl ntcpm tcu. Dnl mr lnt. rss ss prnuncmnt, g nrl Gós n ttr ntrv n bt, tnd fd lgnn pnt rlrnc pr nvlrlmnt d ltçã. Vjm bt: O tr. Oâl. mlr S huv sr» mqunsccc qu V. Ex. rtt n.u brlhnt dlun. ls n prtrm, blumnt. tt. Ex. r. Prnlnt d Hpubllr. qu ls xtjvrruvvvv!!^ PRTR dó d 22 ;fwrfvs>%j :f=tót_«! í le_ Üf^&.^ tmmm90jkm%9s Rbn Hd, Tm Tm, s dus nvs qusçõs d DÁRO D NOTE pr su já slcnd np hstrs m qudrnhs. O ldrã gntlmn Shrwd qurd dupl «m mcnnts nédts psds. DRENTE, PRTR DO D 22. O ESPNTLHO DOS GOLPES ELZ PERER DE TOS. CGNNH Eu nâ su ssssn PERTURBDOR TRGÉD DO QURTO 2 EU NÃO T Nã Su ssssn! Frágl cnfssã Cgnnh lgd cntrdçã ntr lud tstd óbt srnt plc trgéd d qurt n. 2, snrld sm tstmunhs, n mdrugd sábd, n cs hbltçft cltv d ru CnsttV. ç& n, 55, d qul DÁRO D NO TE tm s cupd m tlhs, só n tr ntm ntru n su vrdr fs mstér, ps, nqunt lgd d 0 dstrt nfrmv mprns qu Elz Prr ts, Cgnnh, hv cnfssd crm, u ms WÊíÊÊÈÊkmmm..,..[...Z ly,. lhr, tr ntncnlmnt pr md ssssnd su mnt, 0 nvstgdr Ntln ndígn d Brsl, dnt várs rpórtrs, nclusv d DÁRO D NOTE, l cntnuv dzr um tnt ndgnd: Eu nâ mt! Eu nâ.u ssssn! s, cntc, qu l stá, utu» d m flgrnt pr hmcíd., (Cntnu n f. págn), >í SÉ^f.$

2 n ;.».,... jj. r _ >>:9l)mmWWWm.lwl!lm JlWf+..#^V.ü,.l.UJll 9 WW. f DÁRO D NOTC!» 7.C99 DRJO O NOTE [ O rnl? cítfé t «4 PjjtN: tm»»»?»»...<. ««(. > «. í..í. htttm».»+«?,....t:«(, uu..., mmm!»!?«?»...,.t, Hnt. «..,.k...;«>. ut...«.»,»».«. «><«.«...». ««.».«? ruu.?».?.u«tt t» rn mm jvcé pu Pr pcjc, dtfb cttt í«? s B VD CONTNU.^mmmmãntP^mm Jl> ] WWVm?~ l^b t WL± J CO nmmm mp PR OPNR SOBRE» pmt ^«4. gmwtt tr tm. ttusw mm 0«} m mm» O ttut é:!3t mml Lh s mu m mm Tm tm» j mv áãú fb! 4 ptmtt? m mr» tvptm tm t\tr, ut. t! m u n,,4 ptt».# um m $f% ymmtmw rt<«<«tt4m,. s;t«m 5f» «. «tft mtmmm fl ^íí«í.:íí m mnh ç»íí;4í «pèüt fttmt d í t tv.f. :»?» étm m t. nm (^,\m n jr. J Dudt Ofwm ÍÕHÍ u t tm mm Esprd mprtnt rutfr». ~ r dscurs d lr d cmércl O Pt..,t, GKtttfturá mu,, l \\ um vt gé tmmmtm uv pr stmn PUn «C«t»rc$, ttd» cs».»» tm m Btj» u» <w».» pu t ü Dudt O» u m ntr dt 48 hrt tbrt 4U «O! t» w t Oftr. tmtv,tn jumtl mwn. t.í»r^ tf.n> m K t. r t trt t t mtt t T Um t...::, uhk, O mtp l tm t n. Pm u t»t.! tndttd tnt t ucuct % tmm Cmttx. p^ry tm,. n,t t d td u\tpvr O ««.«rtcf Otr: ; :? tott pu» pr ÊÊt (s tlu tt t âr> rtumrflt ívjkíí»».;., ;^ d n t Unttrt «. rr T»í«>. uulr p»w.,{&í! ckcu lr^né» m. Sr: usn.frcur «tnmnu «< J= ttut:r. rm «r Kt) ârtk. cr«9 Brul u dwtu» tt uthtt tth~ u. nr t>m mt nnwtt.»«ucu». «nut mrmw tn cttt.t Rm íí» $»,. Cüm» u dt «s. mm m pn mtr wrcu muft yur ru^» m SFlStt t»t ptdwm» fsntmt um t>;» nutf rèjn «;» 9W»!4fm!«f4u t Um. «l mu!»»»= Stm tnj tt»» mn <u tnhm Unh»»»» SmmS mw < Cm»» DtUH mu tmmt rwh «. l.. Sl!»3!f pt»;u4 H <:;! BWB. t um fu S po 4!n: < v.» t pttt tt umtnt u rt» mm, \mt ptt, tund mm\rt U t:t: Vm tlht»,.»««..#, t:.(,. mm ttt m ln tc >% «<» t t4tr.ru.. t. p^;.= «;í;«:;«. ntr «u t tt ít tt.tr t«t<t \pttt!flo?u. mt p;us mm m#m <# 3 mr. u^nt u rrt. ümc» rnt u rm!. cpí!4m.r«ru Om» d» C«mu ttk ttttt flí«.!}f4«um um cx ct 8ttfcfttt» 8> ltr%nn.t m V«<»: n:. tt \k tum.:>». n p. f:» Cmt J lu». Hvr. «:».;; um pr«?tè«pftt»f»«. ít, nwst pt» p» fnr.r.f w wmlmmt.h cm tsltüs. rml sz.r\\mt%\:t t U,\> t.t rcw c» Unh c tmn mn»ím.«.&: ttuu tmtt unnc pt. ct>» nrs t ccuf uçf 0«l»«H»ff«r <^r».«;»...<ü»!.«>. t: dt., t 4rnvr v«j Kf lttp tt USTGSO tutfdt Dl THYD tt pmn, Bt pt ^r mt ptttt uto. tmmttt Unh nt ut u%n mftt tt uu:;s, rmátxm9m\mjun>9 mw. ptkn tmtm lubmn» ru»»!«!. pt,n,,r J8 tuu: do»»r. «ur ftffl9 ttpt.tütw t njè c4. «plvr. dr r«n!«dw td. hmtmmmmtmmm «Trcw mtv t unth» d rrjfs. «prctd. «_,.! tm d ultm» d!r.!n!»wc4 r; nspcnd Buru mmm tru pt» ttwt t rt dífíftmw pct r..ç?çr Sncnd l nu l WdnL m.f p» tt t pttt tkt d n» J í«..<<» ímts m nd cr lmm cnvnn íí.8u.5?<!6! fcw fcu» çctâ. dr«rn< tmbm rlmr««j:r O tm. Urt Vrí» ;». rn^tr ««^.... rí tr«. mu. m r.ttr. < nu.!.....,. cnccc tt»»»»» tmprt cc»» SES2 SE?.ír!2 dc rrf.<;;tu.; uxl rtlrr d prtun cnfrn nnp R4^.»r;u m cd cn ^^ u rrmr prm rá 8 uru. O ccdn ;h_»«tft m rípcutr Put» d Ct:.:..rímt:,t í S. B..Crurg wjutt «írm m» cú» st. «cnsm»t unt. huu uú:,l,,r lrt. W pr mm tttuv.,. t... n!rnnu.qund! t wlmd d pm fr nc j, Ytru. n V ndr t Pt» % PUtf fx, tut nund^ n Drtn mcxbm» d., tolrnu tm!.,, CECL» d!f, Cmt;t tptm m. p\ t mtl p:tt:tm t rpcntnrt r O Ol. chrl c«m d mt rp rrt d» DmtOr Ltl DCH.0!^ «« Cmrclj fíkmmm. >tlrt.j PfW ufísíí cn,«rtjg tr n.» tu w.tm Sgwr. Cmut t Etut ds 5 Trütc «DCJ». r d«tv,f..» ^ C»:fd? Orrcòrt / um cclt.t»u» m» ttut (:nd prcjm ls Sçtdsr tdcsn qu S C^urtu ps «melf^ssw!? CECL>. d L^h.» OCJ...» htf d Ttt.» U r nuc SÜr Nròt. vl funstttd :> twrn tttlul f jj «w»p»trc». rsrrnn.cncdw ldcl Ordc^._ ^V»»«. rr? n r ^.JÜl00;. «. ~ 0 nv O drtr numr trrl d w lítr.r D.. C. p>. «, um»;í, r., «. ud ^ WWUÜWV m n cíntc cr.rír lécnlc» pr íu rpmr 0 j l Drx Vlcd c«m qu bm5 u um. r 3{» t pttswumnt d rt wkqc «m, dr.!?mpjw t quu u?.trmdt ff4 ^, ^^...^ ím D CPTL nr um funcnár r»».n l< tm rmlc ml» um ^S! ÍTJS^ÍíwJSSS.^! dlrd UNTSL Lclm CGRR Em csmrs nglss 3^^mm\ m\w^ ^tfffnlmmmmmmmmw&ê^^f^ ^mt ^m\ V ^^^^^ ^^^^^V Y^mmmf ^^ ^^ 8^ ^^^^flv^ts «u 7 Ct Brkl tm grn trmnt d mlhrs crs, gbrdns, mcls, flnl. cmbr!s trjs rcbds drtmnt d su mtrz m Ld, ngltrr. Vnh clhr qr pl mnr prç... pl prç Brcf cmr nglt pr su lgnt rup nvrn. fhms sxrs Trpcl nglês fsc nç kí mtr Cr$ 220, Trpcl ngls fcc brtx étc ll mtr Cr$ 295fH dr S.t,tltu. l L í rcfd u llll.pjw \ lnçs lnç, ur 8 K. (pr) (pr) mé ^ Cf 20,00 né pr snhrs snhrt, lnhrts, tm W k m pdr, dvrs, s... nés ur 8 c.xm brlhr....,..,. Brncs ur 8 K., sd.>... Crdõs ur 8 K., sd >..,.<. dlhs d Our 8 K., sd... Rlógs ur, cm pulsr 8 k., r, s. (t Pulsrs Chmpn (J. 8.) mrcns Pulsrs xtnsvs d ç... Crrlhf prá ms frncês,,dt t é 3Cf Cf Gtf Cr$ Cr» CrS CrÇ Substtutv utrzn v d rnhã pr gnhr um brf rtfcl Humntár gwt d um pltc. qu prvc qrtldà d bntllcd gurd rdn d r. Vtrn Fr# pr vltr Sã Lul m^ ^^m H ^^H ^W mmmw ^^^^H ^^^^B «? ^màmmmmmw f W\\\\\w: ÊÍ è :%mwmmm\ mmw BmY ^H [ jc4 à^^ê ^LW flmmm m%m mmfl..y^^m^ê mmw mmmm ^m\\\\h mmm m mmw ~: ^E ^^^^^^^^^K ^^v^b ^^^ S ^»!> ^ mmsfs^w^mt 9 mm t ^LW WmmW % m ^mm &t:~3 cst m mr m O prr l qud t w ffçrí/ J CCCL T»jr.!f»f.4 rm pr»«l> dlrtc d )mlu nrtlüm tcm 0» r:: :r.s« ^j,. qu K( uq&xcutl\0 d EKrulvn nnmr ní ;5,r»»«n:» d mptmjo nyr.fr m 4 mrl. nmr, O prrr,!í HUtr qu «nr fn ; «««r ffrj ptdld prcrnm m»u» pclnu. pr (l d lpun u»rm dt fnn ídncu nu rtdç )wtndf Sl V^nr d» Fcntr Um cnmfán tím l.0 rtpmnn:» dn cnrujjmutrí tvdctnl. tm... «. mc mtn. V:«tnmu um drwr», Jm. WCn,C»» n»:du n fwm. mtrl ntvutt b tutlr» j0}?í>»r dt nutrt mít. prísrs. cm fruí. t }. d^.tnud«. p.uu. rnf pr ndcr O Ugr »nt«d««c. cmprcrm, tncnt rtcá». utmbuãn., í?9 PwS Qulqur ut mpr ff^2k8sí? cnc» mnrttntm. rtr. jlddf. Trbuv #m V»0?,,! t tf 2223?2K2ftÍ5S,J2JW prtnd btr nvu po&&d: Cut PrUmcntr umm m rtrt» cnvcd n frm d«rcu V!cdtpublc P t!p?,vf^?,55t j8?íllfl «23,n,tt» W lh :»:?, ««~«m r»?. wnd frru r» nnt nftcrnt «Jt prtcu tu SntTÜJS; c d WWm mk rmu», ttn^ár..lm dt wtnjddw ftlt,d. n dt pr tudr mr.;t. qt rfwltj prd u b,»:»». t«ftlddt l^j crj nftr m<<:». mmmmm $ l» Cmnl.rnm>t W^ rtunft d CECL. durnt mr» d.«nm!f» n.».» «f«sntd w>m :r :«. Cm um tnr mu dt Jul «.»t.v» r j>í?u,l > trblmrmt. n tn»» dtndmru d frc é Nturl d knnqu lclddt JfsrwmnU. ljnlfct.pr mm» rs::.rt» í trm. chd?nktntd um mbrtu >,í,nfl9 & Httwm, cnrc r Bnuslrt. dc Sá Jt B:u:. n munr:»»»tu drsníc d futur. >t ttu. p tr. Um :r,? «mrn prjtn tlbrd \ r.! S2HL255L nj!ljüí,r rebbo E roltcn rud rm:um?..»; :?» Q;:f. tu» n d:r» : t?:. d D llml<k»ák fwâã tmtm,. r Vltrl rrr» chffc > mmv&v\r?^\ fc«rfrrb,, «r.rprt.!f«pc».,,fs,,líá «tt»»» WWWO 06 RUtlÇO, 8» WSSS^EÍSS w.!r.:c cln ntu Dttnt rt. n TENÇÃO, rl n Rtntul dc Crul» c ulj!0 c hw pl d crtu um crt t t:.. trt Ecuttv nmr um» rmul> V / CECL. qutr tmul cnlc pr ulh d. 52!? câncr d bc prtund dt trtclt r <? P«dd. qutr u cnc. mnt putt. OTORSTS! ltl cm qut vr»r lllrd,l0?â,5 jprcttdu n u Otrvçõt clnc ft n EE, nr cplul d Rpublc. rjcá UU Chtu prtund. pr prjntr nur. pr crt. Tts prtun, rlzd! r»: «.. Gs;«ft r.rnh,. P,. n» Estds Unds uws «l f. d,fnd,r m xtftn. rqurmnt n Pld d dlrtr rl d D. BKF8 <8P> LO». N Cnfrnr Ncnl d Câncr, qut cb d cmplx tcnr C.» lcuç u rzã prtnu vutmlnu O r lu mlulv t n d» rt cpr q lm putnm cnclus B cnttul um d tlfcu pxs dr um brç rr.». d Olnnpll. prcr d rlbrr» nwt cd, rvlu cu prncps d câncr d bc mrdt:._ r. Lurvl B;t t mu ctdun. Envu dc» Nnu.J.nr.n«cln.írSf,,,LSí. d? O dr. ln cdntd. utmòvl umntm, ldrmntc. «uu d E... f««í.^í!!?»íí?f.r m í, ÍUbln<l0 cul humn», r m: drxvm lur «mpr. l d. cm Ct, quír qu btm pl % j >uptr!r j humr.. prfssr r.ò j lírtd Dullb. pr qu trstm m» xvm lut d Escl édc d Unvrsd, ntur prd» rrprávl» lh d Trnculn r nr, pr duvd qunt ft qu mtdldr. qut frm d Clfórn rdnl, d L;rud» pl r. Vlrtn rrltc u ttrm d prncp fm. nctl. tu um rldr sbr! rtpdlt Znr. s cpt S32?íL30! P,,u rntmn Ppt! Qu prtrn s lmtntn J»é Srs «culrd fí H.tm ndnplu. nttutlf d cmpltx vtmn «Ptrnd n Eítd» üm prvd qulqur ntc tm S» crçã d CONCORRÊNC PUBLC PR c B smpnhm, cm prvtntt lut. Em mrç ultm, v ^usee?. d cntr d bc. tlvz tmbtm sndr rcbu t um pdd d urlddtt Í2 ;«>mblll«m. fttj d tçulnt trfts. E«c Suprr prv: _ trmn utr prt d crp. Embrcu pssm dt nr.f». n Ht. Vnhs CONSTRUQ0 DO NOVO ptqult rlzd dss b«r ««brç QUR l rtfcl. sbr?f» m^.üâncl qu5 cmprnd» um rupj ndvídu» qurtcltô.! t c«t««t rm n.r.^. íuw\u» Cucrr cds tnd íl Um câncr, vz nst rncluds prcrrd qur d língu. cd, n» tf ítm.â ;cl?.. f St frj d mnts» rctuln. TEL «ns mrd. cm vlcd Rjtd DOS FUZLEROS frd NVS O mff..n 9 mlnus n 5 utubr V,, EE. Und, cpt mr gu Strn msftmm^^ prcurw. f ltmtnts t» nutrtv. Sjtun ultm prtt qu m. Dps, f r E2&V vntt dt»u vz CmUt lrrç cm u Educc O cpt d Cmr prvu ntm mr gurr. Ovld nhlr d n» rmd, Em pr. vlr 52 dlpsuv» Osrs Strtn. um cb sr prrn crts stds prcncr?k «n Ódímh» m.l?,«r p,: cr tr m;w» prcr sgnd nqul 5;» dp trít. nclusv xcj d sr. lfrd S, fvrávl pl mnstr d rlr.h. pw. nsp, «bm cnhcd». f rlnnd n«r ntprjt mnu>. rfrnt studnd, «CT ÍStSS^SSSí ~.:? ns í.2fns 3 pr mprtnt mtss ns E«prncps m«m cus, bsrvus cm ccd,m ÍXÍS?,,?^;0,í5 cntr ntr.» crç mltrs mlr» dl nrtmrcn, nrtmrcs». frqüênc fruncl u. dhm.n^l» ZZ. íírfí?.0 qu. dlclnnds «nstrl xlt. «pns? Escl j cnstruçõs r Cntnu l^tv.::.».u Suprr Ourr. ttttm.. drtmnt subrdnd Estd ns «ln rfrrld cmplx vltmllrts«nb Lví!n n m PRECETO m«ísí^í0 V!:c< r DO D tlçts d qurtí» d fuzlrs, nc llmntç dsrdmtt um mr Í;q.U«,V.n.díJh tmmf.m prç u mtrsts 0% ds rrçs rmds. PRECE BO...? tj»p». n»»nh d, «prc «.^BÍÍ^^V^0^. tvd clx n W»: Estds ünlj. tm vrm p5n«í Sf,«.n.,5Un, f rjtd um prjt, bm cm um substtutv, clrnd H sd ds qum Juhut llmnrs ms tlmmnt s ml. prc stcds qu O hábt v,,frá Humn. vd 3 mnuts frtd sclr d S utubr. px. cm. lmnt d nw é um d,tfumr 5 prqu, s cus rs.^««rnh. rfçõs, dt cm mnr «l Jcs» S mrtntí! pdr DÁRO Fuzlr, mus, m qu um stt ssm. luns D NO Crp Fuzlr Nvl, rrz, fljá dc. vq. vl ds SdlvldU ptrcuã t fstjd gg? cm D d Prfssr.» vrd rgds pssr cupr, n futur, cm vnh s u prstrm <?» crvj..ss s psquuw rv Pt\r Pr P««f?,0 ss. U mdrugu bítr. m nss é qu s lmntu ml. &SÇTjjW. rdí PGENTOS Ncsst Estd üm substtutv d sr. Glbrt ps xu cmr tgums. vrurs, Nrnh, nr? Frr, prjt 09. lvnd à fruts 3&f crus, vs lt. tt^^s ms um cnsultr ctgr mnumnt ncnl ctlunt rulttônlc Cmplt urbnutl Sn Vcnt, sus rftçot. cmnd «u t. mndrá brr cncrrênc jurídc n lmbm Estd lgum, qu flmrm S. vrdurs, publc, m Z^.ÍSSSÍ2 pr cnstruc d nv m vtmns Pul, f prvd, fruts, vs pl Cmlss. ll. 8. N. E. qurtl ds íuzllrsnvl. d clsul «,d n lh tln.u» 5. s S«?«n.K d Gvrndr. s prpst rc: tlmz.».~. m tm»llmms»n?,íhlfí.d0 W? 0 flumnns bld. sr brts. WVlu mnsgm V ps d f!m2 ^f.,?:,0 PXÍ, vs. ssmblé Lf,?v, «mpbnhd rsrss d cpt mr l crnd um prjt NTERESSDO urr SlváSurí S; 0 GOVERNO DONCNO EN»» um crg CONHECER Osvld Strn, cnultr sld ESTRUd grn Rpublu.58» «<>«câncr d bc d NOJES0UR0 nrt. _>, >». jurídc, drtmnt Brdlnd su TUR DO chf SENC CROC Cnfrm DÁRO D NOTE d Pr cutv. Ex j dntu, crp Fuzlr mv 5fríS»«l450nh » # í h»«,uí n pír. «rmr Esclrc mnsgm Nvs snvlvmnt qu fcrá ps nstlçõs 3^.«. ílsléncl d. Pnttãxm ds ngócs Estd, d quds vtm dt trnmnt fcr Prtlnt multplcd d 8BNO rmd tm nhtctr ssunts dt,t Cplll. nstr Wldtmr br tncd nflbl. d gurr D.,r\m^SS^Sf9}B C0W«>ul 2l«4.bd,ls scund nsnmnt dut crcm ftr SENC sr bm tm ncmnhs. nv d prl d rtlr ídsc.çl rquu, lllcltndlht VCct tmutrârx^^0 d cncír DVEBS8 Í3» d ut:l: PENSÕES D rclhds nfrclrl grns prçõs s t. í SJuÍT pultclmntt rxtcutl njfí6 d crp» _ prmr mmnt, n mpl» mbrqu. GUERR dcuntuç smbrquvftuds rlttt sn«n mtm mldt mldt» brulldr. brulltlrm??,, rj. Lí V xp«lndurn pr qu. um flh u rr s n& pcgrmu c tlnllddt tltmn nhtct E é mu um bm rgnm grvs ncnvnnts d txrmpl gurr, n Eurp. mttulçl d«dzr 2K SSfSBj2f,nln»«l» l«vm ruln n s mtrtl dl mnlfl n Áfrc. í rtprcul próxms u rmts, mpõm Prtndt tvm áò ptdld d Drtr qut tm?r qu lm «j. 8 ~ Z: Z: tnrntrnd n Cntnnt d D. ncssd N rt um T. cnsultr Jurídc. prl Kmblsd um ltclu«l tl dlrlld pln r,»g5. rz: z clus cdnld á cn ptdlgólc ppulr d qu n SENC qu um rgm rrtc ttrn rrllznd dsd t bundn»!&?& OpE«RO DOS Rpubll Dmlnlcnm. cm fm prtín, vtmns n Brll. dt mn DRETOR DO!9«. Ü.S CT RENTO hdrts ür WWtn d crbn prprç D; D. umí dw ts. 75,00 «5,00 50,00 20,00.650,0 25,00 25,00.350,00 mt\m ÍNT/)B0fí 00 PRÉDO PfíEFJTU DENTRO «fjods Dsprtdrs uçs, dsd Cr$ Dsprtdrs Hlvc, lumns Cr$ Dsprtdrs lyrd CrS Rlóg d puls crmd, sd t Rlóg pr hmm, 5 rubs, crmd, s. Rlóg puls pr8 hmm, 5 rubs, flhd, s Rlóg d puls pr hmm, flhd, s mrcs Clss. Crs lm Olm Rmr dm, dm, d ç >f Rlógs d snhr, 5 rubs, s. Cr$ Cr$ 65,00 90,00 25,00 65,00 75,00 Cr$ 235,00 Cr$ 395,00 CrS 35,00 CrS 335,00 $thsp/0l ESPETfíffíQL NDTEL /.. V ENH VER dolheplkplop :. j.,, f CRER ; tr/w /? g ufí yfínfí m dll/r. PfEStDENTE V/PfPQS fwfff mmmmmm%mm Dsprprçã d Vl prng, m Ntró Sugstã gvrn flumnns flltc ssncl d d snvlvmnt câncr d bc. utrs té tlvz prts d rgnsm; muul mut?spscqü! Strt.? lmu?r crd slds cm d ndvídu s nc numr m clrs, cüu l ngr pírvt? u2 mskí. H 50 ns qu O putd Pnc pssds. > r«c» >m vu Ln n á lzlujh ü s d ssmblé qüvl «SSSS ds^s tlv Lgsl d Estd d R, sgunt um sntnç mrtndlcç:? t t. í?,u5» médc s Sugr Ovm d Estd Já slvnd dòs cjnc?»s?..lm um tr绫pt Sr» nmnd Vl mtnt. umntnd cnstnt prng, m tról, N xprprl d Estd, tulmnt prprd d nsttut Prvdênc ssstênc ds Esprd vldrs Sr m Buns d Estd. Cnfrm ntcms h ss tmps, rs lmrnt utrqu stá pltnd spj ds mrdrs dqul Vl pr cnstrur l css pr sus s Sldnh sclds. Ess ç chs cm s cur n Fr d cptl flumnns f sustd prvsrmnt dá Wrvnçí dnt várs vrdrs d Câmr uncpl Ntró. Dspnsds númrs prárs d L Brslr rsnts n Estd d R pl d ssmblé Flumnns á drçã dqu utrqu ssmblé Lgsltv d Estd d R f prsntd sgunt rqurmnt, utr vrs putds: T.l??5.r20s,í!rjft ssmblé Lgsltv d Estd á dréç Llyd Brslr d tlgrm sllctnd rcnsrçã d t su zns qus dlspn prárs d Sscçâ? ü^f8 usj5,tds rt&âtnts n Estd d R, cm várs ns bns srvçs, prstádâ àqul utrqu. BUENOS RES. 3 (D crr, pnnt) N d t dõ «m t chgrá st cptl nvll tx0??t8 d rnh crvt brslr. Chg n grn tnrár, cbndlh r ^«ntr su ps n Espnh pr csls d 6 cntnár dç d rmd fun. vgu, Cstlll m sgud, N. crurnd pl PcUlc Cnl «ts hrs, Pnmá «ps d^r csbs ZnZ PrÔft m ^? O lmrnt Sldnh» mndd vm cò. pl cpt Fcrá ry nst Rngl cptl té d 4 dõ ZlTt rcpçã»ü?. cndgn l«l hspydwm prprcnd pl s mmbrs cs mr su su mtd trlpulç. Cátc. lumb? UNTSL Cntnum s prtst cntr prjt 306 Prpóst d prvd prjt 305. t pl Snd, mut sbr ds trrns pr d ntg Hsp. 5.,ln,d» rn Unvrsd?««?.?lc,,.v m»» Sl?J Çml cmpst ds s jrlr B/ ««c w d0 v»l Ln Tfl «r Vscncls. Enld Vlh. Jcí l,.^?3,rl líbl < à BSB7Q cntr U «tntr SSSW rt0 Br»sn cmunlcn SSmSS?? hj 9 hrs srá.r }!?. cwtumlrs uls ttjm, :~l? Prtnnd ls bnlh q l,c d Prl» Vrmí w QU H POR TRÁS DS NOTCS NOS BST DOR E5 DO UNDO CO L NETO OUÇ: RDO TUP. Drmn, í dmng,, 2 hr,. RDO U. Dár ««, xct dmngs, > 8,55 hr,, RDO GLOBO Squnth, qurt, t lxtt.ftrt, às 4,05 hr. } HHN

3 m :m^^m ^ ãwêêtmm».7m ms}9ml\p ^^..^ ^^:.W^.«..!^.,..^íW^ j,... ^:.:W~Ktí.tWm^tW.^JHrf à^lvj _.^«ff^»: ^t^^^._^wm?,.<<.. ^,y,. ^ lf«,«^y3!^.íf?^^ > u. cm mlhõs dt cruzrs uxl..r t flglds «, Tlltlf O f)s NOTE 3 (írn thbrrg d Tsur cm s; clmds qu tngrm p, 9> ml nst prncp n s 5 m.hôâ pr Bx mzns: (; n%tm 4» «. b^sçõm, fustudst, t»r «V..»!, ::.;... «tf ;4kl»H _tbo fl tfrwhl. W «Wlí>»«,«. «W C llh^.» t..77».»!.«.,..»»,..r :,,U.;.:.l, l,#. ftlw. lfj»í t> õrs» míftít_. «m» íscjí ««wsí ««nn «t «s Juc.í: : :.....j<. >. rj..» fl«, < < >.í» uu» (Ál4 «sssn.?;..f. rfws. ltu, <» «. íuh» «4 b»»:m rmr > nro ««í^n». DpmB <» n»n». m?» vchk...w «flr s nnt m fmü «#j»«>» S. llt Pín S S l twf»#»s.!> jtfí«\ íflw».. «,=.» «,cl;, J, «l.;..,s , :,:., ::.;..r,,!,»!..t..r,., «r# «tówrtv. mm»4«s. t rtntrnt RmuNwBCO m >«4tt<j.» utnu <..»«. nm«u,»»»«,wt> tm um «mn t_nn «wrw m ««w«tn(9 k«í»?»»tn mmíw»«.»» ps u mv,t 4««í»;t»mS u»3n HÕU »~ ««Umn «% Vuçím r Our; NWít» 4í<4j r jmmí # ««b :. n» «lur «t r u t >pt»í..»j.,c :,u;p fôuft rff,t«íí».!» «.;::. r BUÜ : ; d»....ru.»;.,»s»!r»r. t»m prtc»? OR «v ««í r»««. ;«43mtu...:.!...»: n_> &,(_ rt m«« rvr. r «írw»».«,v r,>t:= «>l. s ü.:<.f r,..; >. jf; q :..»!«.,,<» J...,,,, um ln UBOnfW Ol l uuvt «.««tf = rn4»«>lt4» cs mll«lf«t... _.»._s..:. r.;;.r ffflfflhfffftlft, PjrtWBljlWl».4 t>::l!,l: t!;>= «t < l>!s: ( íu; u; c «H^tlJUSÍKS.»?! t» «? Vu; >V r.,.:!. lul^ll r ;...;:!;< ;, rr ;, Ullfl,. UJH»:: dí 5.4=n.r ;r.!!s;t».. c..u;.,.. = r <rí» ;;» >.../r. r4«>p<u.r»...u,.t >;b... ;._.. t»tu unnll rur; b«n u«t«. l!» r tm%,«6»!». «sçr»» «lxrí.íltj <,c:j»l>(_,.»! t «K.tt.»!» :!r.j«4«(t..t>»m «t fíclu «c(f;«;c. f.r!.:j»r >. t.utrít «t tu&<.:,,.> r> «ttptsv us l».»:» t pcctár t =. >»Ut4mm» cr;t»t. u.n ;=: ^.r»_.<r«. ruu t!í..tn.: u «un..rís mu rurf. «.r.4í> «:.= < f.r,:«. «.3sJ»»»l_ ltlltl.hl.> l ííu. í l. :!«r.r )» fr=t».u». nr.«. m r!l>9rç cm <».«^íhjj;»: c.. í». ;:!.;!!: p nundd «r nuuwn f mu» nuct». CmÜt b p««jm O^HSTERO ^r_í CtT HVnVEf nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumwm l h < OPPBUBPCRBO p» _.^«^ r»» > 7 J 5 t H í RELÔRROCRB U Í DCEZ.T4EC0RK k lf E S P SSBS.3NRT Ê rã módc prç qu SERVSN p l frncmnt d su mtrl lmpzs qu, hj, qu s pss? n R Jnr já usm ê3t srvç stã plnmnt stsfts..tvl^.vtpthelrçí _^^?/..up n»n.,t,»<_ «F. fwtttwfrf «... g T...jL:.?_. _ _ ^j ^«^ ^^^ ^^ ^^^^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^^^ ^^ LL. bbbb ^k J^VsH jh HWm fl P _fl.^^_fl ^& ^^B ^H B^lrSt _Rf \ ^^ ^^í^h»^&.^%^ ^L llt^rl Rfl _. r^v^h Hm. VH \í l ^ ^ m/>t % ^ Bt _^^^P ^^í^í^h _LV b?_é ^T? m\jh. ^B ^^fl»7_»_ l & B^^_< r ^L. lí _^V^ m\mm\, ^ ul. k^^^^^ r C_ ^^!. ^W áf _v tw mv lf lk^t g_se^. % JLkm f% ^ ft^ %, l _B_m_í HP: mv_mv_mv_h^ HVJm. _H V COWC»/tCO Ot (tfl. ííms/j» lt,»,c r. T«rí CtktHt rt OttJtt.»í»«í» m m «tl (t «>r,:l;nb SENSÇÃO N SSEBLÉ FLUNENSE RcnclírmB s putds Tnr Cvlcnt Brcls F O pltc Cxs v frcr um churrsc su nmg frrnh d véspr Brnrd Bl r Gul mrs s prmtrs d ncntr Km put tl..:.> r.unm t..;.; ;:...». ndps. >?:..< «) «tn:. lntjo. ^..:... fm <» «:..::_ ;..:..^ m, n n.;._. flum tt d%»»» ;:..:.:.. «4!;.:... r...,.: Uí. tjt < :s..s.. f rm»,.sí4».>..., < t» rr d l.,.:_:... <;. 5..:, u Rm. luco> thf.«,!<tl: lf >,..>»» U O fft>t «to rt.í.tr: Hr.. ;d düc< pr nírt t«ut;: n»;; n. ««P8D «.»k> Om»í». hs. U> ;. ;..;..;,: j, ;.,,: fj»., «r:f...,» ttílmní trm l«/mí: cu«: tt»^»fr,... j>, :. r ldnut,...rr. rut,:.» CJk»; tm» D»r{l< :.5 ;< r :. :<r,jt9 un» Pt?«r...»: ün!> ««m.6j::«.. pr tr» chr;m». tuvjrtl. tszx j u ;«l fl. : t (ur u n.. < r. : :^ ; ;...:.. ns, jur f.r;. : ;:>:. r. <;..f ;;.,. d.. :..... : :>.!>. «ju nl» rrjltm tt, rutlusr» fct»»»ku:c dtnd n mln s.... <.n!...::. (:m.. ; tt K>t l:<r.: cnrtr nt» cmjdt :. «;>? jmr.í dtr: j lup^t d nu nudt.j» :»»» un :r..:. ;::.:. H ré. ml <: ; :.sv. ::..,.rr... n:.. (...:.; : d U D>m_f 0».. N. ítír d Esd d R n v:n V ln..\.\u\r. lplnl cr mtlhttt íltunnm» fluo n. ::... t, d P. S. O prcrr udcrt «J <..> «rt V sr st péfl dqurd pr brs strlns, pr um frm ncnl TVná r.:..: «nurdr t.t..tl n. :,.::.(.C tt n : > tr.> tm O Ur l:: >j:.í r»;» rfd «n6 d ru «;»:,«:<» 5?:.;t u» ch j D. brç dut d «. rcn rd dsr mn drxsms..â pblr 7^ _tr..,...jl SJ2^TÍ í_: Jj mrl Pr.x unrâ Brtd. d m u» ;du hc?_fr íí ^,25^?2_«?2_t? Tncrm c P» qc t» ulum» wt Bjr.fb Pcí. fmmd \\. du d» sn d» Ddur rm lh um chumu S_]/r,,áfÍHK?í_? SSSrttíní^ ^^^^^ qu nr»!«?«s^ssrth^fc fl_t»t=s?«ü dt tm ^ H«tW 2SSS? CU8 : :.:.«.. JVr uml lü íf ^,,b!>,,.^, ftu rl Pxt.»r tnlrdum n mv. vh». Ctr v» Urnm un df «l. tmjsmrss «mltt») k fc 8 7 pld. Quctf. (...,;, ruv d» «rwílr». dt Cütn SC. CO (O prt dírj ^»». w, :..! cn m cmmrâ prrpwdcrnct nv u. 0 0 U ü L J s : z ; um vntmnt, cutr frm n ;.:.< dc Du jl «nc Cfr.z,. Vs» c.u t Tn..»>»:.!. < pr UDN. vnd públc «tlfn 300» ll um fs«m ntc. pl n «5W d»dln 7l_83527U3578. ml» :.! nd»» «>nv~»_.. «,.^ ;«!nn» mtrl uf vl? cbr >r «: putd pl ÍVOl sclrcdr d, n:^:..:... BKTCUBPS ; prtd ln bnslr pr.;:, : pg. m rrl vngbnt d Scrtár f,^,,0 ^,^ d0 u, f! ; muncíp. Pl mntdc crrntc r fl ] xddr c xm, urvrntr rímuc tmbém, dcpn Sgurnç PÚbHc d mn, n» r : >»nhum 7352l lj.78 _.,., ; td p? PSD. cm :< >.< cs.,:.» cntlv >»» rbvr.r nds d» DRDDNOSS00,.t munüpt 6urmt. u ; Estd d RlO nrl» mbu. wls «fcu j cldldn nl rrl mnhl»».,: W_»_>^ lcrtlrmí O. ltrs j Ccmtn!c«,.. < d?? furdr» nlcv. v» nu. tnrrmn dn Érrurrç Publc d; t,n Otl mtrl nlvd. vm ctr lmbrd: n m blén Flumnns, mbí» pr mlt» Ed d Rlõ:. í m!d»mnc n (r», fcu nr tmps, cuprm trbun pr j prplu dn lr.frc!c.! u fr» Brr um tr t.<.r í m» dc;sfr.d. nsültum prlh tlín, d büsã bslhv dbpcpdls drscm â 4 d O _\ \tl l. lum )_ts. Dc um ft, nt rsn l d Dstrt ntf. rc:!dcn mnsgm 3r< rtlrl.». «nd nnt nl«tt t ds. E um f tí.t.ntc. trc mrcs nu um d tcr:.rl Sgutnç d<» E [ ^ntjj»»n.nt] r mrrnj numérc stnd lr su srt. Cnt s l â u utr, tmbr l crvd dc b» td d R t ncàsr csclrrcr l0r prvtr mtrl sm n trs su prmr nm. S numr ltrs é 6 \ tl mgnturj d u t:n_f ntr ls. Qund um u utr slltrcc d Dsltlt Plcl tnh cgujn: K c xt qu mrs cí>ss. ms. subtr 4. S fôr mns d 6. crscnt 3. O zuml cm ttu, fz qus í fcd sm tlsí;.c. um vz qu EL vmü rsultd é su numrchv. Cmc n cnt squr. rm n mf. r.«; ltuccf vlnh» ] hv nqul tcprt!c. s prlh.. um n gbnt d cf.d d suprr d rtngul tç um snl tds prdurnd s mlçã d s sus ssmblé c m trmnds cslcs lvu muts prlmcntrc ft trnsfrnc pns d s utr n sl d rmlsur. F numrschv, d squrd pr drt. L ntã mnsgm ds ltrs sb s lgrsms ssnlds. n frqüntr» sus trblh!,, Uund. n;rmnccnd prmr cm rc sr lvjds num t jcm srvç. Ns lgcs d 2 9 V 0UK.& sbr tu numr d d: Sg s mr»m» ntlruuwbh t0 t cnhcr su numrchv. r, r ntr s ds putds. 3 dltrsts tunbrn só há um p Sm, l vltrá cmprr pr K:r\cs.R.\.st: ;rch tlfônc, n gbnt c m,r\ «l xmpl, numrchkv í c ltr crrspnnts é. n d ljd. nlctlv d trns CZERO prqu crtnd prcss, prcur gr s númrs crrspnnt» á \ j \^J \\\t\r& jícrcncld prlhcm cus nâ! ltr. Trá cm rsdtd um zn, nu cntn, mlhr, ümttr qu m j bm tndd. pultc tmbm. tu ; prtu dn tul >crtrl l Sgu Sm» lém. á» vzs, nv» lgrsm» á squrd, qu vm sr» d vávl fnl s hmns u przd» u n, crtér d cnscnt. O xmpl f.rmulrln. mlhr, cs plítcs n ntnm jrnnçn Sí ntctst hv r.! nd sr. pv^rnnrtr. m fc Cm l, m, prtnl xulnl rsultd: >. clrd prus mnrc n qu utrzsí qu utlzm pr cnvncr s mu psss frm bm srvds > <c n trnsfrnc d prlh d tlrft;. p.»?r nd cm é. jsl d rnp.,.,.n. d dstrt vltrã cmprr n0 C, lr rsdênc d ssstnt ml! ltr. tnnt lfu N?ulr. O scrtr S?urçn. nt n <, s_ j _, j ât.t,m,,u, ZERO, urndt r«ncs t puc SrvSân csíld dc str cm cntct pr?tfítf ru HCmblctt j mnncnt cm s rutrld l, d Estd, hbcttdn nt r rupá dc lgums grv»,.slctu ^ ^HVtt^WH» n Chf d Gvrn fss n trnn frnc ft nã pr rslncln d f.lstcnt mllür c sm pr su própr, n qu f prntmn t ncndd. J f! rvnclcd xtnsã um lnh ulínlcn d Lbnn d lgd»7^^» pnr n s d cmssár dn f Dstrt, bm < cm trc ds númrs ds np í rlhs, n fm qu n j> cntnu srvç d publc. Os ídrs pgrã s débts ds xf unccnrs dlcntrl d Brsl O drtr d Cntr d Brsl nmu um cmssã cmpst ds srs. Slv ntr.l nzs, Jsé lmd l tubü r Kcrnr Ngur Olvr, pr, sb pr3línc d prmr, purrm s.nns cusd» s cfrs d Estrd, pr funcnárs fnçds pl mdld npóllç 0 Sgur dc Fld Fmclnl t s qus j nã prtncm qudr d mncnd frr r. mdd vs cmnllr ns r:«t» rs fdrs rclhr» mnnr Jnls rrsnnt»» déblls xtls pls s;t>s fnçds. PREFR SEPRE OS TECDOS QUE LEVE COO G RNT DE QU LDDE RC REGSTRD ndrnh LUSTRES tll>stts_)f_tm^^ DE CRSTL _ íí râ Í0È y (ww < ltllor ROUP O OR PHÇO E um mm TRRHGHN Excsvélffl ESPLND! tfí t % Kdt V..fKN(ÚN(!0OSVR: qunt v l 0 srvç srvs::? Cnsult, sm cmprm:s, SERVSN ncj snhr msx prqu ms 0.00( 3r_nz;5s ncns strncrs já s trlrn clnts, trtnd vtór um srvç (ú cust t puc, rlmnt, utn scrvçf. tl»t^í:vl,. v», ts > ímf_.wt>^.?? 590f.fíl, V QUE SERV FZ SNT Frncm tlhs, sbnts, pns lmpz, pnts, scvs, rmárs, unfrms, gurdnp3 lnçós. nm gnífc srlmnr n PRNCES DOS CRSTS SSEBLÉ 90 O mtrs d vnd; ~ á vs Públc,.Srí,STTUr0 E BULTÓRO DR PENCLN DO RO Dt jnr vs s sus mgs, clnts ntrssds, qu cb _S 5«.. mrlc«d Nrt s:â plcnd nvíssm fórmul PENCLN qus.m PROCND, _çf prnrhd, nlr lc nm cr. pnd sr plcd m UnjègOá 36 m 36 h _5_>tf^«m,lt0 ráplq0 rdcl ns: BLENORRO8. CSTTES _TÍTf7c. cmplcçõs Prmt tmbém trtmnt rdcl d» sf m z ds, cm xm ldrtón, pr cmprvçã «mprgd cm grn êxt m NHLQOES. PUlVERnS RNTES Sl BRONQOTE8, TTES SNUS^TLZÇ0ES Trtmnt ds DOENÇS SEXUS d hmm ds OLÉSTS DE SENHORS CONSULTS: Ds 9 ás ds 4 fts 9 hr» R0 DO CR :Q,;<slülnfl:S. JéJ n. 6 8 nd Su 808 BU. ~ r^p_ _? _ èwtfl lw?v!ty» HB Lg W^gH?y!mn_!ã_BB....;r..r.l..Glrk... _l.v.jf...:; ^^.^^^^.Ú;: >;_»tt_ ^,w^<_tf^ l..^^l,..^^^..^m,^...^.,..7.,:.^u.::^.t:,<.;^\, ;>..;;>.^.t;v.;..;:>«^_^:,í;.;;.^ :,. :.;,..,...;.. ÍHJ^

4 mmmwwwr^r: ^ ~?!.»~,!m>.x,..< <.,,mmm mm.wnv««mw.w_wbftpw«pn V D PRTP fêlml>mmm\ f^», L&. r^ ^^^j^t.^ f:,: j =^ j»fv._»wj_»«m ^TJfcj tm m& G tf»m9 l/====»=~_. ««S&fXSSílSs» H w»j!«««_? w«^;^nf _\ ^ wt.^ww «& ímtr). mmmtls^tm ÍSK^ÍS Eí^NSBW _# VlB. # _, r._ ( 0>^à&0?x fy^mm _ <^í kv^0 _lh fcs t^ ^H ^ >w «: \^&:/. ^BL_ ^? ^^ T ^^^B^ m tr r ^K.V^T J^^^K H ^\^ H Jr ^m ^m ^m^mwm\ W^^! &..., gfc. >~ c 4 PR0 t^\ NOll lu, 7.6.JW8 0 CRE CO C!X NFEL FUG Oc WT NDftSON CPTULO RCCPTUUÇO Tm»» 4_»>> «,«..... tm t»?««. t«c«m.. ««ws t,., ««_«(««p 4<tn.,.«:. sm> mm» >»»»».»» «..jíí. p >»!«rr t»: 4.H «. «.».<» «« rf« v»< t««f»b..,.,.^......,<...». «í_, ; >, l.l» l<u t»»....!.. títl <U> _>«k»_.». W ík.uh<. t K t..»» tfur l«í> >h.n,t («._«.:mffm fmt <> T.n..! m«f«r«í ««w.» «r. Qrm «ttmu/ W»l«ts á pfpn T ^mmmtt^^^^^^^^^mmm^^^^ m ^p m ^B! WZ0»V: W^ D ^r^ (R 43 lf lmm\msmm\ m, ^LW B 3^^^^^^^ ^m^mr _^ TT,««_«_, k r S25f2S_Ll lír!_sf0. í»tpwst»f«t 5 T7==T L.S y «m?.,_.. /: J _?2L_y 2íf í_?^ l «b. <«_»»_».> r r._ í.í.. _._._ ^» ^VV.3K» S 2 Tf / r } ^/ y gfs B?«nh,w» CrtX. Sr _«l_^ / ~^ ^ H! ÍK ^^ l. â»\ T=r\..^r^ \ \ f r,=rtj /. p RS m Ám... Ü_K_9L_J bb, ««^ s^»»mí TO X Um vcrmf ugp? Ur Ccu Xvcr 4 r,jt? f>,<esr <»»«/W.t;kv lw,ww«ffcjwwwfh. lf v^j,^ v 4^/ ^jwc^ wrwgrrf..rjr H jfh yqk^lj > Vh r^wln^vfhbs^ sy r W.,T_ft R^í _^^^ GENTE DE CRCO Um rvst? OlwEÍr..Vf:.!W r.ír.nt>.?5s.f Em tds s bncs: O CRUZERO ) B l 7 _L,,>_T^_ ^X t_?? _/:c,j twrí.t. / ncunxh í>. m ícc l K: E PTRULH TUP c mssr lr ds Ráds sscds WX,\XPtí.nCmWB/ét ug y»/,n.,.. BtpUJTrfflK^,,.^f #J^~Y^ Ç&Q!Q! GslO d > >! uf õ RftfR ^T TT twlll/ttlrj» _ í F í^. :, ^ ^0 O SOSVJBR lõfscl d. fósfr cálc su frtfcnt Sv /u...l Esm y\y >>^ /puc/s/msnc2\ /ífrv\6r^f NN. l.: TLVE2 POS^Ü SE X / N0 ESTNOS VE \ ^úbí pfflw WW\ S Ct rj rkss tcu,c>peece COK\ \ OE SUBlR O CONVÉS Yv\Wá \ Jyj! pl..: J^ PE BEETH0VÊ7 l DOB. EVlTÇQuE^ S^yT^^C) / CPTULO 4 nmumu nuu.,.. í;ü n «ttrt 4 bbm cnu < n«f««<«!»»# l»«_«.» düw l8ft»ô<l4» ( r d c»m» ll» um %\ ps fjm ns^fs? fu» «m «m n»m» tm T Ph kí«ãnflf 6»s=f<í.^ «?.»nmí»_j» t t«t n ns««.j»f(.»» ;&»«r«_ü? P»r ^^ >& = tu s pt um _< í.üwx ««.. Híít:t,% tjsfsmm mm s! fru pmír ní«t^mu.s,:.. ttn «s flr»«pnl< t O t» Vtnr»h OOt KNtl wm QKtl psr P»U. <t.:!,>9 m»c n fmjé^ ff«n!snm«n!r. «W» n «+ n» ««jum» trw ttt,», wt #ííct»t««ut?;:«> p»wnn nubn n pfw«tnhf» í< fnlw fttm, frl«. PrUí í?«m.ím. p^m ^_ fsj«cm ttn\m «m f ; ::». mnh ; «.. f «mld. umt vnf.m»» >> H....»: ps nutw» mm m» l;?..... % ttun cbt f ncdts. «. ru n» fntrsr DOU, snnr, t.: :.. fu» lrf.fl. BKtfB. V«nf» ltxlm»w»_» í«^8 pt tn«}ín mtw um fnm thsp«^ fl..:=. r,. ;.;,..> k> «:: = t tttt l Pnsm f «Hn pr )T.>m< «t <«<=».. r»ut p»r tl. tmn> nã r«m.í«mí«««í rtnddd, Plq.. d tm n...._.::. lntm.t.sjnrt>h 0«m«< > Dmun fl um» :..».» «<«dfnu mu» > l»...;: P >.:r.,:,..:,» OO í.».=>»!.!.. (4 ;:.;,. O tk <:!»Jr!» ;,.;»..... ; <.... U...»;» ulrm!. h >=.»». >.:» sts», um ttwt t, lstlf t p»«ftft«r, «mu cngrf r llmr wl«««nl.. n..»;:., mnh..» <,.» nlfn... u:.. :_;»:.> rm. rr tpd^ «U ní3,!.!. rm rmmufk».»ltr rt swr O. «mí r unlum. mrnt tu, tm tr nm c<jr ww!>. wnh snlsn m«rt tu m» < > r<u4c.. num r.. ms í ;. hstu ltttrn «fc ;.l) mhs «tttsjm.. < tu4. K»t«.rm pnrsr... Eu m%»...!.. k! s <l ;...: ú tr.lu.!»..»:!.»!.;>!. mm utfmtl. mru rn. Fu um cr r..»r.< «!«,r qu«míu «d dttcbmu. Cm «lnh ptmd qur.nn v hd.. unh trrtfh rn r c«. mu>lrmr pr um prqut» psnmnu. rm ntfcr c«j<, Rfí :..:.» :, crnml tlu :..:.,:..,j mru,.: t> td. n» pm nrcn» lh um n n>m«r dr>trt(:lrmc d t;:>;«qund f< Nl ru dtu bmb. nnd um us dr mtlh cm..».. <.!.:. nrt ds tnt tt.»r. Olry pmmr ; :» «qw....j.j.» «r mu. tdr. ln um :.<.... n.>.....!!. ;.»!».:» N tprt qu >,...t#m. r.. d trdr.:... :.sm nunc ms lr lâ.!!,. j cí st <:.:!.... <.. rdrrn dr nu». O urm mh chrcd Otun., :.....;:.. «>>_ «m mn pstr.»»» d r nnmrnr: ná rr prm d psjuun d rfr; unh mntd. % t. lrttt ^ ík. \ ^_w ^\^L. ^^ ^mmmf ^T ^^ P^^ l»sc«w, JL^T ^^^^ ^V^ á ^^ ^^ l ^^ T ^^ ^^ k ^^L tím\m\m\. CNR O.») HÒb NOW WOtâl«jry mu mm\wt\mmêh mt4 wámtm «? ÍTÍÍV _5JW_r.Ví. Dv «plfrfs cf íefr rtlr 9 >«>.«nu flttl/s U tt_n «í(í««f(. <«f<r«. _«K«n5 28 mllõrí tl ltr f nyu utfl m 94? scmâ!r; Ht> ss» ns. nrnl»:n;j. f! 97. nd msf, sr J 7?l «t f». n vslrs fr C.; :.. prç w<» lf. Outr urr. rcbr lfã f d Ot j pr mw. w^.,,,,. f nírms Rr.tt» 6r B»u.v» (lnhr d ummc,\ m..,.....m:tu. r m r «l» Pnrtn lcrc Cm,9 PS? ^ J unr r ícgrc Kfní é. j, K ^ l!fm ríj t, mt d R pnmu Crt s.tí jüt» frnd, «Jrsr mt...:..:.. rnto.eorr, ndnsu pflt r umrnt n tl. t»...< ; um f hh n» Csmsr ds Vrrdr» d^ rhsdr Otrlbm n: «tj» S m p«u!0. Crtmn ní t rncnu^rm s»cnh«;r,:. r n ht r Urs: Prd..CS: rrrr.mlf.» íru» r«!«á r«4. 2r T«mnl. rru wsdmtr Dmín CK: nh. S7 : m Or 8p<»ld«., qur lhü rm mn dr. «u. 9 34J SOS: Ecptm Ssn, prr. rk rrrrw. mntí», lvr <..> :. Wl: R dr Jnr. S 0» «T; rtnts; í d «rsutr Pul s 9>8 «Pnn. tt, pr flt d» numr. TW tsy: Snt Cstrln. 7U OV! Qumrc mntu drplc. >:>; R: Grnd d«sul «n s: s psrc» tuur. mw ut r» E»:f. T»2 ltrm. O D.?.! dr mu. ps rxprdtrnr á hv rrdwl rnrnu cm 2 S 2 : tr rnrfd. u». O mhr prrt d prrôurí»». N rnm. t rntrrtt sí rnu O ns d S» fr..,.., tllstm vrrdwr J» Crt» ltíl,,ê um Onm du..:.». Qu»«r..,!.< <.,/\_ K fdc tltlt «>:>.. ;>«. crns rnu. Srntl mru un.ur frnrr. :;» crdurh cr dr Lu mmrr Ol». crn um tdu brnc drg P>turs: >»»» tm»«v» bu d <..!.«!. r,,..:. ;>,, tntr n nm. Bxpm ; : Bmm psnd cnc pl» Tò, qund mrh n dmnund, slt clmmnt d ld. pr cbç vcdr qut rwl :pst. Qu ( unh dt l. Td. hmm sl. vrr nt trblhr cômc n cnfrrrá d mw>m ml, m. pmmnts»4 «rmrlhnts. d (,.. uncpl DSCOS dr Pmtur! psrrrrm Lv cnc mnuts pr chr Clmlm nfm pl vud dvrs» nvtl! <!. vru, N unh dmd rhum nflm n n:t ntur ft ;.:,tjn. r COPRO n USDOS prç d m»r cnl «%V r l. Nccm c^ rstd frn«.»r. Slv Ju Cuct Ppur Clmb n...,...,. m.«t mstur cm Crlstbsl. n zn nrt mr. qu >:vn um tnt nrru mrcn m s... :., í ds: l cm cm. Dum qu n n RU SO JOSE. 67 E crrd n mund qu n tnh, um vx u utr. :>.> n cjust prç! E ju»t lmb. : prtt< Nâ psgum ms.^ cru Tlct : U«cl prl. ttrt.v qu Ur prlf.n cm íív. lürl. Pr num rf cnd m;.. :;t d Umvry>4.tl unn mlc. Um smbr É».. m m m.^m. m.tm^ ^t^^r^^^v^^j^yí^j^fxnjxnj pss.u d «t» Hã dv mjy,,. %yrt Os tmctts f... f. lhhrn: um. um nttrrurc pllrt. stv ld d um hmrm grd cm cr lu: rtmt üvs. Suspnd mr. trnd cm cm ls. s.l crrnd POOS UE l\llll,\ >!. run. O t t O.. ru stv tm.nd um cnl qu sc pnr msr c trás PETOOPOUS: Cs Cmrc. TrrptU mm vnhm grls, dc prcculf. Pdlsc dl vstr s clns Trlrlnr nr. R võs Cc Sl. U tmbm stvm mgnífcs trnutlntcs. qu n rm pr mm. n 3S765 Sftr RO: Prç.u. 73 rrll 7.00 d Esprr>.r L stv um vlh 8.00 crgur, suj mnt chr. Sub scd.kl ul qu dv css.. 9 n UU O chr frt dc vgtçã pnru mnhs nrns V num cnt EXPRESSO 9.OU UR LUXO um pll lns. tm nl bx r rnlvc mlnhn rsplrç P.» (Hrár Prvlsrl rssrm ms pn, c u m cbr rr.nls bx ds mus l nu chlrp cbrts D R Dr 3 OU VlrDl» lr.um cvnntusc lntmnt. Um vz qu u cnhc 6.00 mult u j bm r.v. fznd pcrjunlns. 8 ll UO (Kl Sbms qu v pu.. st ld: ntru nst nv? lll K (H N..rnlur. El f pnr grn nv dnt. Kl c v.c stvr mntnd Os psss sprcrm v clr dc um lntrn. Pmrfm hlcs s frm nfrmu vz. Vcê pô sr. Cplt VGENS RÁPDS CO lvr./, s su, rns, snhr. SEGURNÇ E CONFORTO Pr ^ ><Wt%WWvgww^ n v su nv? E frtd umn cmpnh mxcn pr srvç n r Pnpnlnpm. Vu rntrrgftl. Qunt prguntcllhc. Cm dólrs, mrcn. Tm dcumnt:,? Qunt sm s dcumnts? Duznts. Su um sujt nmlg, snhr: ms pr trznts dôlrs n fr muts prgunts. Chml dc prt pgu. El ru. Trts nós sms prts, uns grns utrs pquns. N m mprt cm plc: spclmnt qund p: zr stá m dfculds pg bm. Vms tmr rum frcumc. Hj cstms vvs, ms mnhã, qum sb? O pqun Bud nunc sub cm rm prfétcs s sus p nvrns. (Trd ncntr tfc F rm cmpnh d nutr hmm, n cptul mnh qu DÁRO D NOTE publc n prmr dçã!. RDOGRF DENTÁR Á CRS 0,00 DR.. ERNNDEK PERKZ Crrârntst v. R Brn., 83R.», sl 80 Drmnt ds f s 20 hr«. Tlfn 22496H. DsmíBrOT^...:. t.(... f.. r<.: v wn«cj tu.uj SSS^ g»á: flá0«hos OUVDOS NRZ. O sr. Cr» rl» Vclnh. cm GRGNT tokuvvo um mç nn> rm punh, dtlv.,..,_,:.,, ««. ^ \ n. :.:;!:... d Cmss d c <.: nhn»< u.m «t.«t _)V_)VW( _n W»W_<<<Í_<_» W_)»_» ÚNC ÜTOÔNBUS LTD EVTE RREPENDENTO FUTURO! Cmpr já um trrn u um cs &X^tt.^ lnzç lr tnrdu EZ H0 > n^nd v rn» 25 mnuts pl ônbus mns Nv 300<> lbun. sbr vlr nrtl? lu HC Trr. CZTVt!VTV^ m íf350 C ««mr60dc,,r8sru SS «nus u «lr,,7.,h. sl 708, u nv st nunc pr Cx, Pst n N O E ENDEREÇO! / 7s^(VtN íl ^^^»^J»^.. O Z DE ESPDS gurm s nstlçõs tlvsã ds sscds mcupps ccx,\,s çsjx_.. â, JumÉÉ S^_Í^^B V,_WVJE^ mm\\ }: f^éw Qu rscntecpojuw.x)s7 m JJkW^jt \ 3PB ^^ >_^s^ Ãmmw h _ (l/ Ç..r>OF7 N0t3 SâttE PORE QUÊ Õ tóff/oj/l/r» rw^êf^^sf.eps^^j^^^^^^^!^ Á Hf l Wl ^^ÊkX >BV!_ W \\.l \ mmmmmwmmàr^ ~^&XÊ 3 éj _k véus. m um rr pt plú /rtf, ww pur. rw^5fflfò v.vüm m^lsjssê^ék O Exm. Sr. nstr d rnh, ps d ôtlm rsultd d xm d Frnh Nutrtv Wlttrclt, rnu sj ncu n tbl dts, pr s nfrmrs ds hspts, stblcmnts nvs d rnh Gurr. vs 582 publcd n t Dlrl Ofcl mlhr pr ngrdr c frtlcr s crnçs. E, lmnt l pr s unvlcsccntcs tds s ds. Pdds KUJO FRETS & C. Ru Cnslhr Srv, 44 RO,,. VEND NS DROGRS Y»WWW^ SOLUÇÃO Trz nvs. <WW» ^V^>S^VWVVV>..W_«Cmprçm pr rcbr Dvm cmprcr à tsurr d Subdrctrl Fnnçs d rnáutc, ru Pdr Lss, numr 4 térr s crdrs bx, fm dc rcbrm qu lhs é vd: Hsptl Cntrl d Exérct, Escl dc Educçã Fsc d Exrct, Lnhs érs Pulsts S/, Jrg Prr & C. Ltd.. Grãfc trópl Ld., Cxs Rgstrdrs Ntnl S/., Th Wstrn Tlgrph C. Ltd., rtlns Júnr & C., Emprs Trnsprts crvs Drsll S/., P. Sldnh, Cruz & C. Ltd., Uclc Elétrc Ltd., Pnlr d Brsl S/., S/. Emprs dc Vçã ér R&rnlcnsc. Ch. Lrllux C., C. ndustrl dc vs, Scd Cmrcl Crc Fcrrncns Ltd., S/. Whlt rtlns, Frnç & C. Ltd., Srvçs Hllrth S/.. Edtr Cvlzçã Brslr Ltd,, Htr Rbr & C. Ltd., Th Lpldn Rlwy C. Ltd., Grt WC3trn f Brzl Rlwy C. Ltd. DR. JOSE DE LBUQUERQUE mbr ftv d Scd Sxlg Prs. Dnçs Sxus d Hmm Ru d :.«rl, 08 D ás 6 ls OS «S r_f {\y5 j mh^fm^^ê^m ^»_? r mèsêssssk ^5^! r ^ ^^. lofoscdl pr COBNÇÃO ORGÂNC DE ODO FÓSFORO _C4lCZO Cm stsfôm nrvs su flh fr mr chnc vncr j Qum stá «>n frtm mnus. crl)f0 rdqulr 3 EEN,s s,cs t^ujkssl t tfmíír?<lt,&&tjáw SSÉ!SglSê^^ _l_l«sllfl«7_r?^t^_tct W_^ ÜÉ f»..<l..;,,.j,.,.:.u. :^tt

5 m^mmmmmmmmmmmmsmm.!l!f;,tlf»l.l, ~m~~m mft.» mu. n^[c,yp» O drt prprd nã p sr mutld prvsts m «â sr ns css l O ts....«...,<...,!vw «utu,,,,, «., r...;;«.»... Julç...ns,... lf^) ««, tttnm tn.^. tt WT& m fmt trtsn u # &) urnm «y» íí?ít^ tu 8mt. tft.u,,:t,, flfl «fwl»» ü» & 9>n»<r«Kmc «fwjr Cnr, í«íí.f t.. Omtnt, b» «. l,! \»>««í> ns,»»»» trjsus t s»»»; tm» dt Hl, WB «tr^^,,, #»ífw. «.<rí «p)ü»>tf0q pto. lllw^hftr., KUSÜb f t t»» _ «r!#<t..r mtàt s Bntrâ. tt tnt? fmtuâm tt fm» tmt ««fftr^r «,» «<» k í v Hwtm tt? h s,vr lsft lupnt «sk«u» r«w»ss.w p..t.n. %»?, um UíO»^ m» «trft«tt» (.«0^ f m Wtíl»»»!» ts< m, lwüts),!!«pfrf{í» m t ttt l«r (u«t«r«> tstt.t FDwwbtttfr ctc W#»í6 pw»rm#«w tf» nt^n tjo «n fwnluwll:^». s..<«_, tt «#k«tf trm %». ítu~... <^ m,. ^ )?> #:# lthu (SOU, fjrt tt»!»» (f, «whím«ft m».«f lpo» «è t:. : <VW»»#«> ll» (tf».»» rruthtt: ^rm tft. p» t t? = «k :íj«í^_...» mí tttuft»,,:rs«#., ««f í» flr»»»» u»<!»««&l f«o tu r^nrrt» m r^?r ç r. utttnttt ôt»«fk tt mm f. %trm n rw»««ll» t«pn»«lm»., t.ííu. f»ttfc_<» tfll» tf.rf.t RjBfR.»»... t«..:r»j «b»». m nà«lfurm ln rwtut?.,.h, f rrw» t» lr pr S ts «f mftjo»sf, r«nn?;4«. f> :.. utn»> r»tvr?«mt«ít«bttrt» rm..«. ;.. r tttmu dr.xtrtfh. írkt m d? rpuíur. R! fl tt,..» tnr«lr. «ã rw n» ftpíf»» rm Srt.,tn.t «lrr m mutlr!»» t»< t>m»^»tr,?mfn;r t tuúu &> tn m, rs,«t^nírf. m^«t dr \t\tf t ttmtsnr. xttí rr ^» nu cf»»m cm tun. Pf : VOkt <m t». p t wms\«= í«w t #»>» um «j>>fíj»!t?.j.m tftj» csuftr» «s» «n«#» P? rtm, tm turts WfrtUw..»Sw»t^ êt ;s»_.! tlu..u TU PílO LUL. t».:n,»cí,._» rt. ttttlt.:: í...::., t» 9. ^. s t» t»r m;r « rm w?«f»!t«tf»! p»sí»í» m «mldnl tr%t:«. ttwtt w fftw» tw ms «lísu» )H 4._.._.:.;.. f.l.. :.;.. r«sm rfftt s út%tmt nuttcmw. «ât?»»..í _ d» <»rm plr» uss. «.».=.»;.:.» j(«, t««hnrn O t «:.»..= :. ««««r ntértr «3»rí»».í U»r.íf pr_>«s< «w»». d»». Qj» «m ^n. :..».! v rtn tm» jv«f.} num» râ w»í.» u. t, 4r?! «.. d? _._ ;». rncr Wf»» r!t?w3 l. J, í: n«prmtp msff s: rtmr^. t,tt tsrrlfnr. tm....» «k «^s:» f.lwt N.» mr;m» nucf t m twr d«rsflumt; t ds fftf #».».. >;..»!» t Ur. t mtf um V<_ff, ll9> «mwj d l. s «í^r n» n&u Rwt. nà«ntnrcm»ttí» S0»!. f, l:.f.. tn..>. t P»:r»: u.s4b n pu mr um ntnrt m.«írtd» tmxêtsv t m.» tt t»t» tm nn n<;«tul r su. írdf nut m d ~ : <ttt, m % t?.:uc4t út msn «Unr. 5» pt. r» Cunrstdst / «rntr tktr Tdrüt d) 7» OJru d» St tft vu rm»»» rm tnw dr lvrr r>. tt > dr mtrl, ur pp.rtm lr rndr» Cr». r«rt l^í pwr tr;mrdí m pnm. curdr. > r.umntr tuu d 8m«> r.. r rum^tc. R «r J,;;,:í, «Jr {h dr UO sulfn n trtmnt d lpr Prtt4»n.n.0 rm Nc.um dc un mn. ntr nd n»uncnl Vst lgr. rtp.s.tm nf txr út um mrtvr»...,. d lf,..w;.. ;»r:. js.;j tuíc qsu:.r.. cur cr.. r?; tf4t cnt cm rpm dr ;n.^r.<«ü».. <»..«?.. r> ú Edufmlátt cm».»;trdr dum! «,:.«>.. lt. qur. rmt>r n >rj c.dr..ms»;<./;.>nh \rnnnr nrnr. drr>r nnpj.»; d uln. Uum» d.tntr l ppulçu r Ntrr. d»r r f Kt m»»..««::.:_>.. (l.psffnnd um lt 330,;... O m pl nr. prtdr d lrp: lubrnru; l>ftl nlr dr. cmttd p.l ptps prndl pr Srnç Ncnl dc l^pr. N Lrtrrl.. Ppulr. >tpt m t >...., cl? p):::»d.dr n mu..j u«l. rb dr Sm: Frncn mrm. J»r On. mr.. z n»,... ru ^lntr mrsr.. ;... rcluvnrnt? tt rtunltün. trtr, j tu Trlr curt, prrdruír.;r tttd Clmn. H3. lc.»>xrn,nl r vrrfrnd.r K»<t;nd rm l>?(. :..:, l dn»... dr 36 l:. ;. r... «( :r«.trnc!: nu..«. lltrlr,.:. pr ntns, guc lusu. t.,.» cm drp...ft:mc:»f> ru/r«. luctlstptt t tcurltnrr \lm. nur.rt.ln rnrnu l«prmtv. m btmnn. l.ncrrj prl v Hjr tüuu «.qurlr rptf» Rlncl r ntmd n H^ptl tl ltht frlummu psms ltclr Pv.llí llmn d Prnt Scrr, N 8.» dtl wlrll l mf. Educndrí V» lccr. grçss «nrcln líqrrt rr.»prt. s r_.ult.ds btds r.m mpr nr utrtclu<l pr nnhã O mnr Jr Lu.. dr 3 n». lh.....: n,;r,.. rrjdrnt ru ruj Lrt c XXX. ntm, u squn ds ru.s D. R. mn Rul Brr.. ( trpld pr mlnh. >frcnd rntwtó c scrçõs cnr.ll/.td>. Scrrd l>l snn d tr, rctlrusc lpl dc mdcd. RRl5tru ft cm..snr Jí El«. d 22. rlrlt plcl. Vsã l ms utn fls ntst ct ttv n,.60 rt UlcBcí Cstum., rnm, prnu m íl.trns n^ tu nrcll lj!?, 5R. ndr, Olímp Pnt Ríb:. r 43 n«. cnd, rcldcnlc nu S.nbr Flh. 52. qtulu cxpcrlncntbvn nm cnrô. cm Jr dms, d/tulns (nt. Frm prndds vr...:;,!:.r., tl lmlc nn m cm tlõs Clnlr Dntn J.c lvs Ptc lcnc (. F l vdmnt utud, snd pst m lbrd s,) fnç. grssã fc.nl Suz, 8 n:,, mrdr à ru Hrclt d Grç, sm n;.mr, mrr d Cchírlnh, ntm. l nll Kctldn lç pl n ndvídu cnhcd pr Jrc Chrun. u lusu sorllll. jvm. cm frmnt n tórx, ttntcbrç r>(tcrd rcgjüç glut, f cr:d pl ssstênc d r rmvd pr H;,pltl dc Prnt Scrr. Qund r mdcd, tíru Jul tr mtvd grs â um rclmçã u fzr, ps cusd hv lh rubd ccln m prt nl. plc d 22. rgstru fl, stlnd n nclç d crmns. h <u ulfn n unt cs l s ld prl bps, prcr.u tncnl <. ;!..:. á ml í.:. qur :>.r usr :...n;.> nnul br. pjr flh ráds dr lzrs. crç«rlntçü tnl qu lh mjrlmu nsíclfl mnlndr. Srlrd Flumlrsr.:t:,r: ns lázrs. nss prvts f«c tvds mupurdn pln tul drtr, h cuj frnt stl sr. r Luz Brcrl. qu ncntr ntrsrl «w prt d gvrndr d sr. Kdmund cd Srs Slv. Cm s v cnclu sr. unlz cqurn cmlnhms vnçdmnt pr cur d rprn. Pl mns d lpr tubrctlldc, s t.«c rm trmp sulfn. prl Rglstrm f: cm ms vv ntrss dvulgms rm sthf.cá pr qu.rv (lc.!mu!( fílcnt qunts rm ns mlltm nn cmbt n ml r Hnscn. Clhu cclst chcus cm rvr N ru llnl. squn r ru Vst d Gm. ntm, ut prlmr n. l.20. pós clhr rdst Jsé r Lps, dr 42 ns rsd, tlnturlr, rsnt á ru Cn Bnfm,.)<!. csnndlh frmnt cntus n cbç, frtur d brç squrd, cntusõs c scrçõs gnrlzds, lém dc suspt frtur d crn. f chcrs cntr um rvr. Tmbm su frd cmrcr Jã Prr Vn, r 42 ns, sltr rsnt ft ru Xvr Pnhr, 5. cm cntusã n cbç, suspt dt frtur d crn c frtur d prnu drt. Vjv l n rfrd ut. Scrrds pl ssstênc d r. ps dc mdcds, frm rmvds pr Hsptl dc Prnt Scrr. plc d 22. dstrt rgstru ft, slctnd príc pr lc FT mmw mm\\wrfrí?r. XX. $^? Tr ^fc BÊà% : ff. : txí&t..lí.mff ~~~ P. B BB f 0 :;<.X,r^ÊÊJsàúénSw % Jmmwr mêê l^f^jff J^?,..::> ^r.^léxx ; : : _,. ±m\r..t tàt Gnrl trs d Brsl prv bm str sus mprgds ) cbm d sr luutnrus 3 nvs stlçb :l Dprtmnt ódc <l Gnrl tr.) cl Brsl, m Sft Cctn, Sf. Pul. tlrfl mstr nm. vst prclnl d cmplt cculpn pstí: Or. nlz?cm. mérllc chtf: Dr. ntôn L S_lí Nt, médc tsl.stntp; Sr. Otvn Dlnl. Gurr. nfrmr; Sr. Enlll rsclèbsfcy, nlrmlr; Sr. Dlnlsl Frrnrl,.rqulvst. mnt nstld nrst mrn cntr mdc. Rcnhcnd qu cjum tm «u D hh mnu Gnrl t» tl rllh mlhr, Gnrl trs t Brsl, cmprnnd vtr c m Brsl, cm cntrlbutçf suplmntr j rtclnn prvntv n ndurtr. n fn htm str çrnl d.sus mprsds, tm pnpd sf 5 pr lvr pcntrtu s snlçs um crp mdr dc cu tísc (ls su trb, l:cc cmplt, Entr s sus mmbrs, Ur.drcs. O TE 0 DUBO Dfl 6HLHS VÍ ÍÍS mteçm, CO OS PREÇOS d CÁSÁ THS POVO! Ds fundçã d nss cs qu smpr prcurms srvr mlhr pssv! nss numrs rgu. Vnr brt ms vnr mut. Nunc ns mprtms lucrs. nss rgnê ( smpr brslr, nd strngrsms mkrnl Rr>5Ps<Z> mmf.dmmm^^l lf / \ ^g?zç>z >:^ Jm/J,W/\.. \l\, /m/h x^x, mx^v^ ^>^í^^0 ^wl^5^\ll ^^d^^^^^^m^ f l ^^^.. _. ks^ ^m^9mm J f ^^B ^ r^ l^^^^t».,_>í5 5^_>^_>?Ç m B^ Bn B v ^> ^^^^^ ^BwJ\U^H ^v ^ /L mm \ > fíxíy. ^FVv / tàmwzàrmm mmmx\. C^svL ]x H\.g% J&Z< < yy??fx /#\W JK^V^ & Y l lk^ KV d mmm ^V k HVV _^» m ^mmmmmmmm^. ^m k^v^ru ^^^ ^ F^ ^^ ^^^^CW ^^ \.^X? ^m\. m h\ ^^. r.».. > ^^b ^ ^9m^^mmmmmm^m^m^^ ^^m^êmms _^H mw^mx mm _( ^H & \ ^^S v. \ ^lít<^^ / mm. vs./ ím^^^^^^^^^mw^ \s s ^mmj \\ m ml m m \ ^^^: ^r wk\ T\3Íl /»v m^ m^ ; <ms ^ r ll \ mmm\4\\:: :: / ^\ k jf> ÃT 4 mm>> U J \ l^mfjàw ^HE// Smmmmm í JvV / jíá ^rís \\QD^hHÍ/ K^ fz J%Jt «B W / ^ H rtmjumt X\^f\\^ &?# C ^m^!^%s&9um\^b^m^w %t\\. ^v» k \ mwssv^ms^íw TlSdfê^&tt r^m^^m^ f^^. ^j&\jjr^k. V Jm mr/ SÍ J G^SÉÍ^J&\\Hm fmvmmwrlmt m^\szfêrs$\ r f^sê^^êtl^^ J ujj/m #\ vtl \Wl ít ^5 f r^^^mvl mmwüh C^íSHPÍ ^^^íh^^^^^h\^fâ^ \mtw: ^mêmvf/mt/kw ^K^^^TV^^V^fc \. \ ^^ ^ llll. à\ m\mmm\m\ m^rv mttb^mt m\\\ \\ t^^^^hu^bl %. V«\\ ^^mê^mm^j^^^sstmmlm^ms s^tf^^^^^^^f ^VmméWmWÊF^^^j^^^m\ V m ^mmwsrwímlwfc? ;JS^P^V ^^Tm^^^BÊÊ.tr X. ^_. v / cet» ft» s nsss númrs fns: Dst vz nã l vrss, pt nd tl rssc COLOSSL stqu rtgs pr nvrn. lhs pr hmns,.snhrs crnçs. ântux pr snhrs crnçs ds últms mls. GRNDE scçã luçs, lumns, rtgs pr prsnts, srtmnt cmplt rtgs pr ltrcd. CS THS tm tud pr tds. Os prçs, s prçs,., té db fc zrlh. s qu ntr nós, qu nnguém ns uç. Nã s squç trzr vss OSO SÁU cm vsss cnms vss qurd vlh CUBERO THS. Brncs, mrns, mults cruls, fms dupl THS VRGULN cá vs spr pr vs dr um óscul ns csts... d mã. Pv, fug ds ts lqudçõs. Brt! s brt vrd só n CS THS lírn srlml lntrns pr rrl, rtgs pr bl cpr pr s [sts S. nln, S. Jã S. Pdr CS TH 06 VEND RECHL FLORNO 0 NOTE ~~..dt.mmjjtmímjlx...mà.ljbx.hj..: J;.:j^^J,.>._^_.^ _>_.j..^!»...,..., /..,,../..,~n^uxt^.;^.~u.mhx... tvoàmm$>éídm±\ txádl tüf.. mmmdwá^^^...^^züxxsr^r.^.,.; èúj P

6 m.,, «.4^...,...umtm^mywmmmmf uhí^^ jppyy H SKSSHm HH^^^< \.~ J ^m^^mmmm\ m,^lrwíí^ãhfj^^ fl^^^^ mwm ^m mwmà mm^^^êrrr t r^ ^ ^>?Cfr > f lf í típ^ m n E_.l_H_tf V l K l L l vrf. _:#l _. t ^^L\ mmwwmj^wí mm mm?mímmwmmmmw)pmm\à. Àí ^m^yt^mk^^smmmmw ^mjêm \^Ê WÊmmm K?jNvU^K&W ^ ju Jfc_T_ «^ jê0êw m\\^^^^^^^w^mv^m \ 4^ l H K Ém\tr JN EL W.»»«fc» «%,.. % <_ _«>..lüfs,,., r íj>^br. & f DÁRO O NülTfc RJ» » S HE UN PRESKTB Nvs prçs pr crn, prlr bxd ntm pl C. C. P, N Dlrü Frl tblmnl l. u rg prft l Tg «V5 ííí»»! r»» m«mn, mt Rn>. ^ m Prtmrn tw t> < nt m w.s.hm?»!». ;;fp u;.ujrf C (3 p. totv Vcê stá nst flgrnt?,«í t.,;,,,,. (tt) :,_..»»! t» ft f.j í»»í rr u jjf^t n rí, nu pt» rh: «mj _... NO rulh.» Hl flmt» : t.:.:»..!.!»»!»» É»!:;..:«.:,.. mnrt^ 4( sáí R»frr íí «Q =.t<..;_.,.,;,. í; j., 5 r,. :. ()..l, f^.... í..,,... jf^í! fíltuuíí, r.l»t.:,!:!.:.:,. S «w«í» d m»m Upm í 4 :... «r». HU (tm tt!»}«..!..., m..... foh OWDOS fo Sf/O «<» fnmcw» ««u.»» Cc«[!»è» nt d Bttl Tr vu vlnt lut cm s plcs vnd mrrr n Dlgc Hv tntd strngulr um mulhr Embr pléptc. m m«4í b flí»r«!n,««. ;«umn w. Hnrn d» ml prm p:?4tt lw prt rfjrw dur «mc SLHB!,^f ^ c,f m # rtííh w» mt dttw,,, + tt V^..»..»» md ftmm «frf#^íí»f. GÓES E JOSÉ ÉRCO ESCLRECE wknãt ét.lm èn%>\ gsft«jf>s «fc SKWS v»:«...» Cfm? ««.r «3ft UífHPO, #nlts. m~ 4. um», n^ w»!»r mu <Cwkm4«<t! pdu Wwtwj t ««mr 4%r w > ít «rt.r <r!» _ JÜ,.,W^ J»» «lr4«^ «^<í»t4«> «#«<»««. P^f..!?^. üww Vt. p «V Pm ^ l«vnt.,., r«nf»,k «njl f r P»fn4»««B;s mlt»&» v BWHll. P»»...» ;. >.,,..,.,...,.,,.: >,.«. J^^ «w m««w «.«..,.,..,. j»» «ur O u 0«4» «Hb K 4_??l5»»n» 4 «fr».. t, tmh mw %tm m ttfl 82S!S H»»j<ír» m, _:,... r<^..., ««,,,_,.. tyj pmu «W» 4H :..,.. n u Htm, ttut rw ÍSSSSt H f«hu...,, qu» h» l tjl^!?!. SS,!w,B í «OB!f»». fu» f c«w» fwwn. m. J mwt» tr,.n» w ê. r um hérculs crmns prnsv urnçâ dl «^JSffl^^Sjg Ã^S b.^^ãí?8lp2_0<!k,!> Rd Ptrulh nsturd nquért n 6 dstrt r rfn t... >..í<íííí >»(nr(».«vffl» dt»««twlu» n. P rrnu > r l.» ll» Of&»! «;>., _.,, «., s, BWWWHO. j:» 00». tssmn «t tms»,» um»m»>. ct âwíçj twuthw. 5 «TJ; m rtnn > rnn^v «>«/«,. íu Jst nc > lft,»m S mlnt;t Dm>«s m mm»«#í}w qu n<4t»»<_., w» uunt nu»».»«.». «[«m». «««.mn, «<«u mu nnllb OHlP m.«;«t 4«llnl JS? mm O m puun d!_,.!!> P« 9r.m. fuftw S d Rtt. «N wcw p.f w um f^hw ds,,.= VX.S. tm»»h». «;««. n/r,.. ngcw.<4 nw. dn pmww df»».» ncl» t. W Wl mmurr unr rjí B»»!« # tm r»4_m>krí í.; «. P....j 4»j.<,_f.,._,t,T..:,. <.»?«l «í»»»,.,...l.: rl í.:4tf t,, nj ««p.. íc t.fb»j 4»». cm PlWBWtOp. U0 mw r Bn!CVB «l n, l. rhfst ptl t> wwnm «húhh lchltdr?«r nutr <» nd m píwím! ctoo 8» «fwfn.umt «l«4» v» r.?., m> s...r Ennt Ur:.. > r cjy) m «,.í dumm p» ««Pw»4r!»#» >_» míhí nuím. >»>4>>! m hm ««f. ^ tf> t ttw Tntst qu fhm»u» n> P» uwlhrftt Vu lt. Sm! Bríí«,í,»w «lrt«tl.. m. r;r »» «t» ^ mm tnrftsnl rí_,^?»ss?.u J 52 ««TÍâ mtt n 8 Rm «m»!«. w»m Pmtw w..wl»».»,»,.. ^írvmr ut n «lw ««^ P> 0 «m d Ttttí.»umuw,t f l««p»»w P»«ur: tun »p ;m«y qun. tvww»»»«m. l».,».. n..,,.«sí!.7 ~»?j!«r«m álcl r.. <. Un J «t».. tt»r4>»».. «JW^ t Pm t; tèts ssnsjs rrrcí^x,,,m ^^ HsnW.pdkW ^j:^\\y?j^ ^rf rr^? UrXppr^mgmmm~; t;w.cs; sr w v» ll ll K.. _ «>, r l.»«í?r.. sjm.^.. _.... \ v _K &jv \rm V7 fcj,j, Év! [! #7 \ V» «t t m^v s «_» \^ flj nflk^v fl ^ pf..b «Lv ^l ^ft^l.k j^l ^9r 9 fl v V T ^m vttm r m m^ ^B,ft Ot,V;,.s u /lc qu pttm t «jfjnr# «t tlddtt. p 0/lTfO O KOírr CcHm C#:c <í«d S., ttbm qtlullmn um lmbttj, bntmd pt t qu m ptsm. pn UtUlt. n ljj d lmpk ttl. m ô ru d Ourklt, qul dt Cç/vt D tptmu rtnntt m Fín. :«n. Slr drt»«u «m. «5 fum. d ns... :»>..., dttfw nnr un» >. ndrr. t m Rcu^ n«. j h d» mmh«t td wtr. trt. mnf :. c» cm ^.rrâ. rns.» ck> um nvlh. PERTURBDOR TRGÉD DO CncJusô d. páçlnl rnl mulhr cud, mttc CO E U LHÕES EN CROS?»!T:Jt,tT,^:r\? Wusbs?, mu«rfr w^^.íí, cn»».,» ^.».«.,,nr...,., n%% ^Jutt^^Tmmu m»r. mbc ttt, mtm^íft%^ts%\ TZ^ll?^ «_ [ \» u « J r»n«tv«rm : <. d ;.. :. ^. r :!». V Et. :>..:...?r. xá».,... S. nntr(6«ctrrmn nrnmn dums..t qu t\w! > << ltm qur mu. :... f.r $ tttltllu t> usf:! CONFSSÃO PRGU B CONTR H.l > SEGURS mm O TtS T.tm tu: chut l..w. c»w nd rrr.íu.!;<... t... Pn. qu Cl ;t:..:.!; pü dr cm t tx íu!c»: m plcl «nmrl íl» rtt «qfd ll. fàu LSLZ.;^!?^? ^Lfl. :n»ndjlh rm m nm ípjí^. nw.,m WW«_ fc,fk qud, m prncplmnt pr íl _cr crp «m fw Cmsur. n!ft«. utrd C& qu _ mnm nm qu rud lh cn. qr.mnrurm mnnn n^rcrv durn uns «mnut», m.!<.;: ; lnm hr. <N. m bír ms n,_wnl<ts^.!.tílf,gplüb» K hlt ^ fí? ^^íu d cj.h wlllk» Um l í.:?., um sws^d n n.v>v:,.,:,..,, ,.,. m ncnun nvlh, cnd ttl wnít^un.r. c«n.: publc vrfcd ík>..,...,. n trtt. Stlt ln» m :.::: : Dum qu rscr. n : >;> n»»,u... j^j, ^m t f;lrtvd<) j^j^ pãjjgj^l.»,. «tí «nqull:4>d> nu luu mcâncnr qu tnl,m mm l vlnt lut j O» «tw v. Bm..». & NO chftrmínníü «^«nd fnl blusl. l W» «;«> <««»>«! ftxt rmplml.,3n(!w, p,,, 0 umtl qu ru\!r, Bn,, «»: wm»m mu pr ll d 6 dum ^».»m,!«0 f^»» «««l plcl. «w ü.; dr rr. ;... tt tm qv» m_l.t r n,unlrt d 4 nrl» U.^ n _.»! r,pc «nucnu d p»rtf ü._!.» Kn. ctt»».,, «nmn»»» prccr» u n >. fí md» tr lrdn d m cun «br lrx. «uprlmnd p<c d cpcddr r«pfn: pwpdto d» ttllll mu tn,~.,....., «,;J.,. 4» «c_, m dutut d«nmn.»n jsü muc kj».. «u l SLTO PRESSONNTE.w w wd dwk^^v. r.jb q». <,. t,..«^«^j^s» «Em W7. cm «pr. nbr.lulltn^?x^cssbsss: wínulm luursm cms»,0» nr nulnufr quld, vm qu m» «trm C9tf mlhn m» s:r:: mrcdrs strngrs, mpr» cnwsr», N n j.»«.< vt cm tmjt ulmvcu p.?..^):í,!d?llf! «umm cnsum sccls qu w çoh m numr» rclltrm rsultd» mu lrmnr O r. d Ur > :.., n..:. V.. >ur. rm >:. hu.9>» tm.! m?,._ > l l..! prr.t r«ucn V sn JCr m n»»:u>< ORTO l», t Trn»K»rd>.,.<,. pr.v ll!% ftn:nr ~ «r mr mtd qfd. cr cm m dl;n.., mn. qu Ntln èrãl!»» d r cm prsnts» tun, «c. m,:.. cn. nm cm. dr?? l^mmr c m pn. tm d.. Rrt. n Rnôm S^ÍSmÊ T^^?.^ üs!: <_ rfn. RÍO t _:r,r:._,... rnml.ttrn _..... >... s qu Ríwulíír. Ntnd utrd «/<.>. rt sbr nm bc d mnn nürc t. E dl cncluu utrd CRl.K (l.rs K NVOCV. sr p^ r prr d dólc TRO mmm prv D «ntnçã cuwr rn d crm! PRFERTCO n DO.O prtcd pr Cutnnmhn. prdu.j Smnt d xp. qu rundc n mrt, cm tr cn ld. >m qu rm nlnum» m rlut lc Vcnt Lp». pl.utrt hpc>» u tlh,rslx:. mcânc. prqu tmbém Nnlln pr up dn, cnfrm ldt s rm qud lr npnn» fcd tn bm. mulhr drmu, ncgd mcn. qus dz hrs ld d cdávr. Ps. bm. ms vltrms sfx mcânc s nvs tt tus d cusd nt d rprlcm dc várs jrns, ntm nt, n dclcscl d 0 dstrt. cnvém qu rptms qu s RUln: O tstd blt n rgstrd fl». 27.d lvr n. «, d. Znn d 2. Clrcum. crlç. cm qul plc pu prcr n ntcrrnmnt d nfrlunnh3 plcl Nnlln ndun d Brnsll. n rps prcuntn sbr n cusmrlls. dlr. txlmn. srulnt: utóps nft puru., cus cxntn dn mrt. E nrntr qu gr nnguém cnsguu cr sfx mcunlc _,«,ld0_(l»u?p»««m lgtst Vcnt Lps v (cr ssnd. s. dmlnd qu nst rcumn! _/ Ll.c0n,lu50 q»nd n s p luvr n vrd: n lud u n tstd r blt? CGNNH, U \NOK CET QULQUER SUGESTÃO GRVNTE Q&E SE LHE FÇ r_?mr,_ v!cm ntrvst d SS..0, (m Otnlnh..\)rscntus l, frnt v. rs rpr:s mns nnm cm Ubrl. (rlgr Bccnn Prt rztr: rcscm c%rdv qu hl? Í0S!C um nrml m S/S rnjm rtnd0 clc rspns! ;! msm hstr ntrr. Srá, fr tctd, ps slt pr ntrfrckn ()S nvstgdr Nnlln. Est vltr qurt.. 2 mult tr,x d?ç^.n^s^n8rurrr cutlrm c clc julz grdl m tmu um scr dc rup è cm prt ltrl ulh dus pntcs n frntl. Dps s pncds l ntlnd sguru pl?nfí S0 p:llnc! llm s clr. Ds cuddmnt c vlrus s ts l dlh um mpurrã f9l3lbnrnc?u s?brc cm m?! ««rf_,d0 C0.>0 í!,nr chã. fçnd utr mt sbr cm t btu n rdpé d qurt scrvu tr cbç flnd ssmlcurvnd cm rlçã tórx» rss nt flcn?~«nt cm clrç nssld pl lcrl vnd qu crp fcr nsd lvu mfn drt sb? á Cí nrz Ntln, pr uns 4 ml. mts, prqu tnh md qu vltss prrdlln.,rjw.s u nf0 mntcl nm qur mtr crscnt h N r rcprtcv c, DÁRO D KíL.?! mn Pwnfn rc prnt rspst: Vcê nã trln fcd cm SS? n _,?,rl,b0p, durtc un.s 0 u 5 mnuts u nd durnt mnls tmp Tmbém p sr... dz l lhnd vgmnt pr s crcunscnts. Outrs rpórtrs fzm prgunts?mmül ll, s ct td» sm ttubr. mprssã r, cm é, qu Clgnlnh s»? fcmmbm ~ cntstvlmnt um nrml, prtdr qulqur lsã u pscs, tn m%»j,cu,fl!,rl sugstã pr l f r d ntr ds qutr prs d su qurt. DUS ÚNCS LÓGCS SOBRE CUS D ORTE Jgnd cnm lógc cm t drmcd num plç qu ftlmnt prdu mrt ps lgumns hr crm Elr Trlr ts, Clgnlnh smplsmnt culpw nvluntr ms nunc cm prmdtç d dól. ps cm fvr st hpóts nnhum prv slstj té gr. E. pr cnclur, nàc sbms qu vlr lurldlc pr tr qun:r cnfusã d cus. lnccntcsnvlmnt um mulhr nrml qu Jd stv ntrnd cm mncmlcs st cptl. pqun frmnt n cbç, slctu cmpnrrcmntn um mbulnnrn d stncl. O fcultllvn chfs smu cnsttu óbt. pu Otcl j rn cdávr. Prvncd rrmc d crp prn ncrtér d nsttut d Lgl, rgstru utrd crrênc pr!nturçâ d nquért. ER EPLETCO rprtgm puru sr Otch plltc, ps rsd n lcl há mu st ns cnstntmnt r nun: ld tqus Rpt s, ssm, cs crrd cm n vstlgdr Ntln, n nllrln cus Clgnlnh. Sft css ldcntcs, prém vsts pr ânguls dlfcrnts. Tr msm Sátr mrrd tqu u m vrtu ds pnnds rcbds? Smnt nupsl drá úllmn plvr. ^^ ^r?^^^^,:ffr N n psd. cm u rstrt JZmSTlWWlSSKS «:?». VZ S tvrx. Exprtçã mprtçã d, mlhõs nxlr»! <. r.u:..:. pr pun Bnc d Brsl cmpr u tt.h;t!%^ K l> SS,r tmv ntlnfttu nd mns B:»l f fru prl» fç»»»rm»<u»..tl unds! ll» «PtlOn!..>...l..;.. ;..:. mu cx V. Km. mbr. nqul /. t. r»lm mnnulc r mü r: «!:.!...> á..% d» O SR. JOSB KRCO nl^ VJSSS Jl?.r ^.u WUbln. l ut.tcft»» rtf V.jESSS! _íí_.«íííkss K»c.;n nln nsr _?.. fnjp, #m jlrtudt ll.,... Ktr\. qunt rnurtf f«r«rr»l nu lfnd!!» dín m prtd» d» PJn. mt íws. n unr!... unr mc. nnrn...:.: rpr dl <r ntrpr. fltcl nnrmul d rld <:... ^.. ps. O Sr. Oc tnr tqult V. r\ :> drchnnd qu «mmt prprt rld. qur r r«t r,.;.s >. ru dr rrrvtc d.. O SR JOSE Entr > V. Exrl» fér um d» rdulnrr» dn. l «ltcl nnnl. tttn r mr c. lu pl. O Sr. GOr» nlr.. lt brl Sd V. Exc. pô»4lstnr r rnn. ldrrr mnh Um rmn rm. prnlu dr hnr. O SR. JOSE ERrO utn ldrr V. Exrl. r utr ngrn. tulrm rm Srnd. cm nt rrtldc cm jmn r...r. n: un rxjr»»0r«t crj.:» O PENSENTO DO PRE SDENTE tncnvn rdr putd Bcndt Vldrs, ncusnd dc.<rtculr n nvés dc nrtlculr. qund ^nvmnt ntrv gnrlgós pr sgunt npnrtc: NS DE CEN LHÕES DE CRUZEROS (Cnclusã d 3. cq.l F. nd, Pr Excutv utrzd cntrtr, cm Bnc 049. s vncmnts ds brgçõs cvs cmrcs, qu lm,«nb pnhr mrcntl, n bs mínm dc Cr$ 6,00 scls cruzrs nr qullcrm. durnt prz dus sfrs. ^ _,.Çfn ncórd0 rm Prjt, fcm, nd, suspnss, té 3 gst r 949. s vnclmcnts ds brgçõs cvs cmrcs, qu stjm sujts s hbtnts ds rgõs flgclnds. «vjm?u?fuds!_l,bunm^«?«m qulqur nstânc, tõ n msm dt. 7 >íqccn{bcns rccrlds brlbíôds «m pssrã vncr Jurs DECLRÇÕES DO SR. PRDO KELLY O sr. Prd Klly, prcurnd pl DÁRO D NOTE, lg pós dscurs d sndr Jsé mérc, nl qus fzr mrs cmntár sbr pç plítc, prfrd pln xprsnt d UDN. Lmtus dzr: O sndr Jsé mérc clru, cm su dscurs, qu s, prnunc m su nm pssl. O pssd c s crncs dc hmm f pnnl qu rs drfrnpnhnnd publc, qu lh rnm nm, trm, pnr qusqur clrçõs sus, lcnc plítc. : tnçã ds sus cncllpnftrf. TVDDES DO SR. BS FORTES O sr. Blns Frts, qu é cnddt ft sucssã d gnrl Eurc Gspr Dutr, vm snvlvnd ntns tvd. Junt n chf d Nçu. prn prxmftl d sr. dhmr dc Brrs, lgnd pr trzr p d gvrndr pulst ft sun cnddtur. s mrchs rlzrs pl sr. Bs Frts, s& rcbds cm ctcsm, ps nft s crdt u plítc mnr cnsg, n plt dc 50, ncrprr, s sus, s frçs d sr. dhmr dc Brrs, prqunt s cnsrd qu chf d xcutv pulst é cnddt, qund mêm. NQUETÇÃO E NS Rn vv nqutçã, cm Bl Hrznt, ns ms tnt urcnls ns c pssdsts. cm d PR, m vrtu d lrg nfltrçã quu vm cnsgund Prtd Scl Prgrcsslstn, d sr. dhmr dc Brrs, n sul dc ns c n znn st dóss Estd. CNDDTUR CEDO SORES O mvmnt n sntd r um cnddtur qu tr pr r2 s s c0tcntcs mcrátcs, prc ssumr spcts ms lnds, nt n ntc qu s lmnts qu bcm à rntçã d sr. Edgnrd Btst Prr, trnbnlhm, ntr d PSD pulstpr qu scçã Sã Pul, d grmçã mjrltárln, sugr nm d cmbnlxtlr Jsé Cnrls cd Srs, cm cnddt d Frnt Dmcrátc Ncnl, ft sucssã d prsnt Dutr. SESSÃO D CÂR mt!l»r rnll urlud.,.íü» mntr, prnt plllrn, m dr. >: > ldr f..r mnnrnlr nn nwu pl. :.. :n n brv mrrrh! >» ;..!, Rrpblm. rnnd pt (nt. cm ;rdu_ud crfclrnr d> :rptj;rn hutlr. O n JOSE ÉRCO V. Ex nl. _.;, rrwnslulr n pprl hnrc ds rlnrs rmd» n plítc d Bnll. Su prlmr ~rrrnnrcèl. O r. OOcs ntrr N mu :. rnlltulnd. m furnd vrr qur pr um fnld r qu cmpt ml c plulc qu ró. mllltr. Usr rlr dru ftld. F xlm m BS}, n crrrncl n cvrrn dr Prudrntr m. Cmps Sllr» ffu Ptnn, Wncrtt Brr. Epltr P. Dcmrt. Wshngtn Lut r. tnlmrntr. null Vmu. O SR. JOSE ÉRCO Bst qur n Exrrlt r rrsrrrr pr dtfrndrr Brull.. hru blml. O rr. Oôr» ntrr frcs «rn v. l lutnmrnt d plllc rxrrnn d p» r n/l d u plítc ntrn. O t. nd.dr Rm.rntrm rdrm rnn^ltuclnl. O»r. Ortr» ntrr V. Exn.. cm lumrm dr cultur.»»br. prfrlnmrn Jms nlngurm m uvu flnr rm nul trlstr t nd íjc v;vr u nmr d r. prrsldrnr d Rpublc. llt s tqur dr clrm d» (trtr. P nrjtlr ntnlr drrr V, Exn. qur GSOLN N «tr d <hn vnç nâ> f mrnr. D 03:.s tn;lnd m st qur dl;:r qu cn» d prtd m 7. vm n n n svrd dtd p r.pwd (jfls fvrnmnts numr dvls scds m trc dn utmóvs pn>cln mprp!» cmbustívl smrm 670 j lds subu 3.78 unds! JJ^Sg,,9<7 pn m nulhõ Curs, nft chm? j :.,,_.,..,» ~~m~,., s umnt m cnsrávl», DKSrKSS CO CRROS prncplmnt nr qu prç un _, _. nk X<>... lrl d gnslln sfru xpr»»v O Brnsll cnstt m 947 smnt umnt m utmóvl» lux m.u 923 QfNTO CUSTOU RRC O TEUP P è : mv tí hj. n DUut <,:: Tct.jm r.ublt» ffrf,. :.. rttvl. Vrm d SE 40 NE..:. Trmrr máu» mnlnu l nlm: Umt..; Rurl. 37_S8_9: Sm «; : Br d Tur. UjQO_8; r.?:. 9.4: Pnh : Br.su..:. Jrdm Btncr. 7SC; P cuc ,2. Prç Qunrt. 2J3lt. Prbds pl Prsm^ d Rpublc s ls ld ln mlhõs cruzclrt. Cd crr cntu, m md CrS O n pstd dc.»pct cm sss vculs subu prn bl 34 mlhõs crurrs. vlr quvlnt 5 pr cnt d tl mprtd! O prç untár dc cd utmvu umntu CrS pssnd. ;slm, prn CrS st prqu, md f clculd sm dlstnçft mrcs, snd numct tft pqun m vrtu d cr.n numr dc crrs nglss (rncss ntrds n nn pssd, cuj prç, cmprd ns pn.dcncln nmcrlcnn é bnlx UENTO OE CONSUO ns u qu ns nlrssn mstrr ltr qu numr cnsum drs óls Rn.llnn DER Rsumnd, spss d Brsl cm cmpr gsln óls lu. brltcntcs cmbustívs tngrm s sgunts cfrs: t CrS CrS Nm prã s médcs ndcr ns rcts frmác pr váls O prsnt d Rpublc sl nu ntm um crtl qu vt n, prbr qusqur lgçõs ntr mén5»5l2ss2»«?_,«sst0 ;;; d005 c stblcmnt» frmcu CrS , pr 948;tcs. umnt st qu. nflzmnt, tn «,j. j ^. dc s grvr mult n n cm: c c,rd c?m V «k>ex«_ucllrs0 v. s frmács n prft tr rtrortím f R»»vtw cnsultór médc. mdd (! ElSSOLcO ntrdudd pl mdfcçã Tm» nlnf u «rnlr» dr <íl«posluv d crt n rr rms ssm qu. cmpr dcl8 d lcmbr,, c d0 numcr cmbustívs líquds cm 948. f qulvnlntc 0. d ttl d mpr tçl. st s nâ lvnrm» m cn. sr 50brB Fllh vltu, ntm, á trbun dn Câmr, pr flnr sbr ptról, cm qu m um cmplmnt dc um su dscurs, ntrrmnt prnunclnd. Cmbtu, sr. Nbr Flh, st ft, llnnclmnt, pl Bnc d Brsl, dc rfnrs prtculrs, O sr, Prlrn d Slv prsntu, ntm, ds prjts. O prmr fx nrms, n sntd um rápd cncssã dc bnfícs ns. sgunuls ds nstltus Prvdênc Scl, mnr qu s núxlns unccds sjm m um prz máxm t dlns; sgund, br um crclt 5 mlhõs cruzrs, pr scrr ás vtms ds mundnçcs d bx mzns. D crd cm prjt Prr d slv, qu c trc) sbr msm ssunt, prsntd Prlmnt, t mlhõs cruzrs srá stnds mzns st mlhõs n Pnrá. Várs utrs dscurss frm prnuncds n sssã ntm, stcnds, ntr ls, s sgultns: Dlr ndr, prtstnd cntr vlênc cntr um Jrnlst, m Pxru, t Qrss; r JÜT «ôbí, rbírm d mpst cnsum, n prt rfrnt?! _,?.íí6? P.^ C0ír,? umnt n prç d çúcr; ntôn bllv, cm sldrd dssíd cltv ds grçns Ptrónlls. SESSÃO DO SENDO N Snd, ntm, pdr Cícr Vscncls trnsmtu s sus prs, s mprssõs qu trux su vst Estd lgs, ps d trmnts nchnt, qu struu tnts lrs. Entrtnt tud ss, J s p dzr, s cntcmnts ntm, prqu mrrugdn sprnç, qu spnt sbr lg.s é rnscmnt, rsturçã d rtm d su vld publc, d su xstênc nrml^jl _,w.,m!$f d slwrld, qu, td prt d trrtór ncnl, chg té crç5 d pv lgn dss rdr. E nuxll, mpr, cprçã ds brslrs. E st Nv d Slldrld, sl lcd nctv qu tnt fl ds lts sntmnts rn gnt crc qu s trn, n vrd, cm qu um símbl d própr crçã ncnl! V SE CSR OUTR ESTREL DE HOLLYWOOD mm»ms0^p..mrt d rhrfp (n Nhcj tfm ( ~>»»_»<»»^<ww»%%.»>_<_m>»wv»>. sd r t t.ln. r.r.r qut t..nsln [ lhllrnnntr. rm vrtu dll rnnr». > çtr.% rrltsntrs ds cnfrrnrn P, trnpllk. O SR. JOSE KRCO Pr! rsnnrtr V. Exn.; pnlnvrx. pnlnvr.«s ms d sr. Bndt Vnlndnr», mn» nclt ns nflrmnçn V. Exn.. qu flcn p pnrn tds n fts pnlltl. O sr. Oón ntr O pntnd Bndt Vnlndnrcs un rprntnntr dn Nnç. dup dn trlbnn dn prlnmnt., rrlnmnt, n S. Exn. rp cmpt dzr qunltur cln «br ml qu stl smpnhnnd. O SR. JOSE ÉRCO Juln V. Ex. qu p nutndn Bndt Vnldírm fnlnr m nm d rflnt. xprmr n sun vnntn ultrnpnssnnd s p.rtld.? O sr. Oón ulr J nflrmcl n V. Exn. qu Jms fz qulqur clnrnç cm nm d Prsnt, mns nr n fnc: pnsmnt drtr d ch f d Nç cumprr rcllftljnmnt n Cnnstltulc vtndn m 046: rtr ns llçfls nn ípc tcrmlnndn mpssr su substtut n nc n. vlvr, nbslulnmntc, n sclh d su sucssr, n sr m cns xcpclnnllsslm, m qu clc própr sjn sllcltnd pls prtlds n ssn funç mncrvlsr. qu V. Exn. ludu. O SR. JOSE ÉRCO E cs su pcnsnnnt xprss: fnltn pns scrrçr ínls ntrprts. O sr. Gós ntr Qu p S. Exn. nzr n mmnt ntunl? O SR. JOSE ÉRCO Bst qu V. Exn. dlrn, cm su ntérprt, qu rcpmnd Bndt Vldrs n st stá nl! mcntnnr uustndrmntu, u qu \,B s fbulss qunts gsts cm fnz cm quns cmprs ss cm0 frt dcssns mrcdrs, smpr butlv umntm nn msmn pr pgs cmpnhlns strngrs, prçft. Sc nfl cudrms nst nts qu mnl s trn ncurí lr mdlntnmcnt m trrtór l vl, pr puprmnt d rgncnl grns rfnrs stnds: nlsm d dnt, plqums trn prprr ptról cru u m putlc ndcd: ptrlrs c rcflbrut, vrms ngrvrs dn n d nrns. 7 (U. P.) mprnsn lcnl nunc nvd dc trz cnmtgráfc Elznbcth Tvlr cm sr. Wlllnm D. Pwlcv. flh d xmbxdr ds Estds Und:, n R Jnr. ntc f» cnfrmd pls prnts ds nvs. ESCRT E... Su prsnç, nn trbun, é pr grcr, m nm d pv lgn, ss mvmnt sldrd cmprnsã, qu tnt ctds s duçõsüs nnr» ní^ V?,UJ? crftçfp d V? su trr. E, msm tmp qu grc, ds fts! &5 ^tud Í5 ásuvllvldsfstblcu yd mtm^ d Cm< V v & vlt fcncíusõ d 2 páq.l r qunhnts lugrs,, m cd um ls, srá clcd nm d hrl utrs rfrncs qu ntfqum. Ns ds fsts cívcs, s utrldns prã su cum sslstr n sfl d trp; rf cs pr sr ft pr tlts scds u pr um rmp pr vículs. su rdr, srã cnstruíds Jrdns dus fnts lumnss lh drã mr xplndr lcl URN DE CXS Cm dssms, n trl rpusrã s rsts mrts d Duqu Cxs. urn fcrá clcd n cntr um bbd rvstd msc svrd, suspns pr sus cluns grnlt ngr, num cnjunt mprssnnt pl smplcd ustrd sus nhns. Tud dá um lgr mprssã d túmul utr grn sldd: qurms ns rfrr Nnlã, stud n grj ds nvlfds, m Prs. urn é mrmr clássc tln num mbsmnt grnnt ngr d Tjuc; su rdr srá scrts m ltrs ur, s nms ds mrs btlhs n.u hró prtcp. O Pntn ltr é prtnt, um br ntávl, qu stv fltnd Brsl mnumnt dp sus hrós, ds sus grns flhs. 22 mrtsum sstr í vçã n Gréc TENS, 7 (U. P.) O mr sstr d vçã grg í ssnld ntm, à nt, qund um prlh pssgrs f cncntr um mnt. Vnt c dus psss prcrm. O cnt vrflus cm vgm ntr Kvll tns, cm m um tmprl. nss stuçã cnômc flnnclr. O PF.TRO.EO CRU Em 947, l.vlms mprtd um» dmnut prcl dc ptról brut: tnlds. Já cm 948, nqunt umntvm snsvlmnt s cmprs gnslln ls rfnds ptról snprcln pr cmplt dn put ds mprtçõs! NÚEROS NSOFSÁVES E pr qu ltr pss :r um dé xt dn dfícl stuçã cm qu ns ncntrms, cllglms sdnds bx qu, pr s só, clmm pr prvlrnls mdts nn sntd sr rslvd prblm ds rcílnnrs. Dxms dc plítc c dc xplrçfl! O Brsl v á grr nqunt dscutlms brgms pr d cá qu plh dc dc Jnr 932. Dz rtg 6: E vdd sn mdc: c ndcr m sus rcts rtrmnnd stblcmnt fnrm.v ctlc pr s vr u dr cnsltn cm lcl cntígu cstblcmnt frmcêutc m crcunstnclns qu nduzm. Juíz r Dprlmnt Ncnl Suclr xstênc qusqur llgçftf cm msm. Lm CGRR [Ntcs Fúnbrs SEPULTENTOS HOJE NO RO Clgl mrt pr ônbus n ru Lns Vscncls Nn run Lns Vnscncls, st mnhã, um ônbus d lnh 0G. cllcu. mtnd nstntnmnt, clgl Rvr, 0 ns, flh d sr. Rbrt Vr Nvrr, rslnt á ru Fbl Luz, 45, cs 0. O mtrst f prs m flgrnt. _ Cudd cm» flss fscs d Trblh O drtr d Fsclzçã d nstr d Trblh, dnt numrs nuncs qu rcbu sbr çã numrss flss fscs, qu prcrrm cmrc, rcmnd ns rspnsávs pls frms qu fó prmtm css ns sus stblclmnts s qu s prsntm cm funcnárs fscs, qund s ntfqum xbm crtrs funcnl, qu vrá sr xmnd, um vz qu ts lmnts stã lnçnnd mã flss dcumnts. N cs tl duvd u suspt, prã btr sclrcmnts sbr ntd ds fscs m xrcíc n nstér d Trblh, pls tjfns u ,. rms POTENTE 0 fcnclusã d páq.l ld cm Julgd u Já xcutd prvsrmnt. frm utr d prjt qu prrrgçã fstrá d ppulçã brslr, cm su mr cnsttud nqulns, qunlqucr surprs sgrdávl, mrmnt nst ngustls mmnt dc crs hbtçõs. Os lugus slts, prm subr strnmlcmnt... SO PR O NO NOV LE crdt, ndn, rprsntnt ctrnns qu nv l ná flrrft prntn nm prá sr prmulgncln té 3 zmbr d nn cm curs, prqu n mtér 6 mut cmplx, xgnd cudds rvsã ns mãs d rspctv rltr, n Cmssã Cnsttuçã Justlçn d nr. Pr utr ld, utrs prjts mprtnts vã ntrnd dlfcultnd mnrch ds trblhs. Entr sts, fgur l rçmntr qu v mnplzr tnçã d Cngrss Nnclnl, dqu té zmbr vndur. Sr spultds ns sgunt» usn.: CETÉRO S. FRNCSCO XVER: Eunlc Slvnn Vldl, ru Sndr lncr, 39. s 7 hrs Flrcntln nnul Lps, Hsptl S Scbtl, 3 4,30 hrs uríc,pcs, Pnru Prltár, 7, s 7 hrn Cnrmllnd Prr Onlv, ru l Lcrd, 33 á 7 hrs Jqum Jsé Cnmclr Hsptl dn Ombdn. s,30 hrns r ngélc d Espllt Snt, ru Cn dc Bnfm. 73, s hrs Jrg d Nscmnt, ru Expcdlclnnrs, 32. ás 2,30 hrns Flr Dr «s Srs, ru d Rchn, 42, s 2 hí! _.ísjl r(:0«<l Cnrvlh. ru rchl Bttncurt, 36. s 6 hrn ntôn Evnglst dc Suz, Ncçrtrl dn Plc, s 2 hrs Jsó Jnuár ns, Hpltnl dn Plc ltr, s 7 hrns Nrbcrt Pçnh, ru 8 Frncsc Xvr, 40, s,,0? ~. TBn ms fns, H, pt d Srvdrs d Estnd, s 4 hr» nrln Jsé Vllrn, Hspltnl N Ll 8,B :í 4 hr,,s ~ p0 R»f_L<\«,l!,G.Hrr run Crvlh lvm, 54, í 7 hrns Grld Snntn Rs. Hsptl dn Plc ltr, s 4 hrs Trclnd ds Snts, run ns Tnvntfj, 2, s 7 hrs j:.» dns Orçns, Hspltnl Prnt Scnrr, s 4 hrs Shkspcr K. mldn Oulmrs, Cpl d Cmtér. s 4 hrns. S. JOÃO BTST Álvr Jcr nnt, ru Snn:n lxndrn. 8, n< 7 hrns Jsí Frrlrn Olvr run lvnr Rnms, 65, 7 hr> Otnvl VcrR.r ll, ru Fnlut,.02. s 2 hrns lbn lvs Tls;.. run Pdr mérc. 92, s 3 hrn. Jrg prcd d Slv, ru Ocícm Srcrlnn. 46, 3 hrns J Cr.s Snudt Olvr, C Su: rnnld rns. s 5 hr.s Emn Pnt Tvrs, ru Jun P.tbl J. nrt, 44, s 2 hr LuU Ollvrlrt ns, Cpl Rl Grnz..» 7 h.rs. + GOVERNDOR: dhmr Cr? Rugl. ru Cmnddr Bsts, 775, 4> U hrs. RJ níldn dn Cnclç, rp.» S.rnd Crnç Jsus, t 4 h FERVE DE NOVO.. Cnclusã d páq.l psr pv Sã Brnrd d Cmp pl ttu ds cmpnnts d clgçã nã cmprcnd s trblhs. qu stms nfrmds, sr. Dnll ds Snts Bcud, prsnt d Câmr, n tntu ssumr su pst m vrtu tr sr. Cmrg Prs, lgd plc Sã Brnrd, frmd nã tr frç pssbld grnts. stuçã, qund xms cd, r bslut clm. HYDÉ GOES PNTO t (SS DE 7. ) Vm^úm. d.fs?í!,»t B,,lh8: rmnd ugust Pn «nhôr _ffh 8! «?nntc dw frn ujtsl Slv csd n/r^lmprícs.sr rlcllc p» d Olvr P ODílí d«fg.«m! dt uc mnfstrm u psr HYDÊ. cônvtt.? dc su ucr,d ms mgn t vó, à num d 7?ll m«usjprnts»«lgs pr ssstrm \t\ l.v _J_ n_s _ W. P n Lrg dp ssnv^_.? Sâ Fnclscn dc Pul, st cm l^^te^^ nnt.p.dmcnt gr HYDÉ GOES PNTO + (SS DE 7.» D) S^rcmã ^/0 /r,) (lftr Chnlí «flclmntlt í. SÍ,5!? \r. «ls P»»» rnfc >y^t>. r...,.;.,....;.]^.ã^újà&^mà^mm^á íí»;. TO, c cnvrm,u, frc^n.trnclp? VDÊ GOE 7.» d qí s r l&! ttmlm P»r ssstrm h mls hrs. ltrmr íí,f» J,nlJS rtl» q«rlfcrn, às 9,30 J gr,,, q S^S^^ÇST? ^ \ ^^l^ff^ââlá&áà.,.>

7 gfr _^f ^»»Jt»«.fgjw ODELO 0,...., «««km ; vtt r «V lrl\ rtttttthwttr UROk yfpm.nrfy/. &smmr «?» _^ fl ^_. 5v^_^ ^_E _^_w. _! st^^r ^L ^^^ mwkms^^t^ flfl «S HL»v H _l_k mm\v fl B_sl!_ fw j \jfm \w Bs p _b_ yfmmfw B_l Pl r E U_f _^_V _ %. V^_E E ^_DB> ÍK_VS _í»^^^^^ < RflnlfffK r_r» Dn _ BffH ^ mm H_vf» k_h^e?! rf fnlt 4_HVu_l _ J _Kc H fl t ^ Er_^T! _H ü_n_n_fl KtllH \OflHít»5«5H wyj. v., ~«fl,!^^r w <V.j~Lfr _> _» _ NB9 Ví»^ mtè^t HU cnv ^ ;. vcsr/c^s/c cm suí?^h xdrz, f;.t cvbr mvnn r ítd jv frn TE E POSSUE GRNDES BOLSOS ND OS TRÁGCOS CONTEO ENTOS DE FRUTL Blht Prnttl (lu n Cnt «O nv grvs Sumu jvm Rn, 7.SS4S DÁRO NOTE 7 ttâ» 4 t««tl UK.. 44>>4«< O Hm l s:.s <»... lluh..,»:«t. (tt$),.!.,«...»..:., í.líí Su»»!».,«,<»ff>»<l«, («ct «n nfth l«ft? HWWB m,.»» t Pé»»«rf, () :..:.!,..:,»...:,v «r.s U»r n (J»»r.» <««...>..,.tf, í.:,.!,. r» u Sm ««? fl»».... d r. í. ;.,»»uf, wãmmêmí vmtmèsês, w»?f Ttfff» «fsí»,.«.. )«? thsj sn.«j..,» s... (.::..;. 4» nt»» nrt>» (Ítnt Jfc fl.t»»4n»»< WjQlVtvtlU SV VtSf»L fl U«.).l :«.,.... ;.....!,;;!,!,..».:.,..(.. J«l\ H ^^ ^_^» B. l «4...!:.«.. 4».. J._W» pv& 0»..:.!.l,.»:,...«v..» ltl!». f flftforrlhlíscí^^ _» r»: W.4,««<» «tf». B? SSSmZíSm«kf,».»»»» dotl Wvm,»» ««t WUWS» mwm, tmh4 QmhET!»»»»» »?! f^ Ul!^ U(.,H..,,..., Urrknl ll t {mp» Grmlc ;«...!. ; JS,... H» :»l «.lv...t «>Jl íl.,,.,,>.,.,. RHHQtU P»» {.t.v.. f..:t.. (tf, t.n» rwn»»..»..«.j. flrt m «..»J..»,».. fltt..:...,_!...!.., tv««s>»h.,:>:trl:t»«4l.)» j 4!!(.,., «fl m f. «...:» »..:.«. j. s «ju í» < tjf, BH ph».hí.fn!..!! thfcs.. rnnmt «,,Çfc,,s»»rtf,rt»»40» pr Rltll».,w l.! «...;. «:» d».t.l«tnl _, TTNJrtC «wlul m 4» «r»!5»»» f»!»»»!». : í.w.,t»,ls..,.,(««,[>......,:, O. t» :»:.,..:.,»:,!.,.,n. t..d, l rtc p rr n«t,.: ::,l...t (d vs,.,,,.»j.! J. f.ll,,r.r!..:,t..!,...«.j...t,...!» mu! «s» m lm «!»»!««,.!. (nl ts.!. lcc :. L?í,t..!t...(u,í (!., «s.. r,:.,».,n..». d rnus.«..<» >v.j.3. t.r.r...!.s,,jr.,r. ( O ;«..<«...,,; í. >; d>4 «! n;!sl«n m4t) <«}«r» kubuu «.).«.. PROBLE DO. 0 s m%m. :..»»». «Nl /»»»» Km» ^H Hrt.. rm 4«,... cw.w nlftttcsftftt». Ht.fl».tt Tl. 233S08 KBt!Z??»,SH? ÍNWTOTO HSLCO DO DR. JOQU SNTOS r»»» m»!»» r»n»»\» (.K \tfr ut»». Crcrc Vs un... fl...»,:».«r d» l «!.íí.»t r»» d í»íí!..> t..; d f funs nn rnmpr.w» n»»«,!» ;,!.!..; H»»mt» PERNS Vtm blll ^~(# </»» d^»{4»>»».jljw% nnmckn «w»«.«(..» l»n» J ptttu rl.r».».> ws» nmmm t ttm 4m R(fff Wn» VtC»tÍ d» «.:. n,»; (d»»!: «tt «;!.!. :»,:..! t ;>;« d» H«jdn ««fl»(r>í«<rn» v jltt» d» mt!! Tr»«nr»<.... nmd»ll «:í.;.r «,. UTH DE SOU >..«. «r l «ductl. d. Cr. tt ttpttk ffntnd, >: >!<. ptr rdr.} =!.{.: r.l.,,r (C<t4 lul!» «. dwt!#.!...ír. ;...,» ( l«bw S»«>4. lrw.» («flu n.::;,;r d d.»»(«,..!.:.. dr.»rl»»«st»» nâ «; m»«r d» dfruldd.»r»l. jfnnltmsm m^n m d». pu, cs mul df ru» mfímn d» Rulf» «.»!...r t, Kl Ruth ; HlWwll>. dw n r».p».» » d mfdf»» d» mun,! ru» dr mun.;<.. m. s.t. pm nmrd d DÁRO O hs:!.»... (jm t nrtr.»ndt l». NOrTE ptdr üdmr rnd»u.. «>; ; p fd.» <»l».t»«... «Jurr tn» nunc. «nd Nl r~! évt,%g &tbn«ntrnd pl^ um tr..m.»»!»::.!.. tm. ud luw. qu m»«flhr. j glfl 8 ««tltlr fjc «... «;t.;< ;.: n :»j (nprc.<# num r. T\l J!B «turflk (r >.» tmdr. nd» ubllur U«W DCrns? n (wtómr; um Umlu r > 0. 0K r n.kh. «RK. «H rorto»l.r. RORR r. rm \ nr.» r xkr. CpstunV ;.V PORTO l»l lnh «n u»<. dlnl nd plc lrl v, R N>» Rrh. nt«.» »..«. «mrmr rmpntct m ltl/r ndvdx» lld K. Urrln» Hlll/n\T»( _ mu» 3, fc»»»» t. k..ur. pm»?«rmlrrc >» ttm _^» mm «TKws Tnr. d«pr».!». :«,)mftj vu»rs> nu l»/r. p>nr dr»». «. n.h». p 5 rnrtm pruu qudrllt d (nlrc» jnrlnán». K»»r nl»prr %»ltll t. hsr» «m l»jrt rnn mund cm lrdr. rrr «> «rd pr prrtr 3 pr 00 u mc~t....r:! «! d f.«<.»«.». Uf dr rfslr r»ln.«.. rm d rrtur Crd dr «rsh»» R, rrnlr m. r..r..r rm rlr rm rt, Um qulqur rmc. rmprn Cl>»» HO RG d r!» &r qul b)t!«...:.«, NVCROR: pl mtm um ptçn «uprrtr < prtndd. O t. dnt d lnm/.%!. r» _ rr»»jr rrrb m. V:RT(%l»: j tnlcu qu tmç lh f llr. \.ff H» _ prqu m slgntl» d llul s «mpr índr. cpt «l», tr. Utt», d dr«dr lg qunç» TRNKO OPKH PLVRS DR rrlrdr O Tnrl luprrll dr Plvr ru»jl»» rrrmlnl» r nm n «rrt nrulcr. mult lrm mrm dr nv«r«prrltl«. lncrlmnn rm Urrr Tp. ru d Ouvdr R ptrrlnr lr»»r Trr, rm tthbrdrr nm mgnlfr rnlrm» prrrndn r nd rm drlfrrnr«qur n hnrrm rtn rtrd t S».»»» l.ruceos Oprd fznr qu mtu rrmr.«tnnt üsrgnlq dr um trnsr numrr dc< PETROPOLS. S «D rrrr.nn> O rr. nllrm, nursv ndrnr rlnr mrlhí Prst pmnt juz cttd Jvm Cr bru. Td» n trblh mprgd cnllnç d C. rrrrhrrm «cnlfrlr vntr.»rn. BELO HORZONTE. 3 «rd t ch rrlmn, l um gur Crvjr Bêm, rnrtn rçbv d l»rd» rgulnlr nlf Ennrsc ntrnd, nnjd cvl cm rn trmnnt»».n gnc lcl d Bnc d nrnl L lugr Engm n.. r.t Prnt Scrr, fznr Ssb«nf xr )rxnr!>c d hmm! mprtânc 6B.O0O crucr» nrl..urr. R 7» rl. n Sulln, prncpnl prtgnst.qulqur pc.». nft rm squ» stnv pgmn d 2. lucr Engm n.» d trt crrd n d 23 ult mdc nfrmr. D Fru mprgd d fbrc, f snrl.m. m Frutl. E<rltd pr pl [ tnl. lás, qu fznr tm «d d n n pr um jcnhcclí qu SmH. R, S3 rl. dl», ssssn d tnnt d mntd sb mr vglânc. t pós cntrlh um lnc 3. lutr» > RdRd. Engm n S. Ful l tt». srgnt f! cnduzd hsptl] nn07 nhcld hstr, lh mrgênc, snd l prd. JUZ prp» cmpr um blht prmd cm Jgr. pl dr. urll Nvs. lém d chgd d fznr Engm n.» rr R.vm cruzr», Sbn Sulnn. utr cptul d pr Crls,». rb v lutr Enltm n. sngrnt plscdl Frutl f vvd cm Bl Hrznt. E qu, drpl drgr cm srnhcd um gnc ltrs n Our r às D. prn drt dc Sbln Su. Dn f xtríd um bl. Dps, fcu ntrnd n nfrrr...: grl. Surprnu rprtgm l t dc qu. à prt d qurt n ESY FRQUEZ TNGE PESSOS DE 40 NOS mtmtftmmmmf S DE DUw qu rgnm mud mptmnt t m t ~. O crt é qu cm p»sr d tmp u mdfc cm mut p m d «O n cmçm prcr d UDb», mut v ntur tr. Entr t prncpl é dstúrb d bxg, um frqu cujs xgênc, qu mnfttm prncplmnt á nt qund s st bm qunt n cm, s mut rrtnts. Ess bld d bxg um rsultd dstúrbs rns f«v sprzd, prá trnr p rg, txnfrmnd m cl. cul, pdr u cstt (nflm. Cft crònc» d bxg). H h m m rápd fc cnsrr lv t prg d qu um sér d fmd Plul» D Wtt pr Rn Bxg, cnhcds m td. rnd PÍLULS D WTT Pr» Rn» Bxlg S VDROS B 00 HLULS, O ORNDB t S BC0N0C 4.30 hrs, juz dqul crnr, c, nvlvd ns trágcs cntctmnts, prstu pmnt, prnt crrgdr d Justç, smb ru d cr Wlfrld ndr. Durnt nd mns dc sl hrs, dr. Scund vln Pt scrvu ntcnts d ft, pssnd, ps, rfrrs prprmnt qu s pssu n nt 33 ultm, qund frm ssssnds t. nnt Jsé Frnns d Crm srgnt Prm Crrlh. ut mbr s tnh lngd m su xpslçl, juz Scund vln Pt n chgu trmn». Cncd c btd, slctu mclstrd crrgdr qu lh fss prmtd prssgur hj m su pmnt, qu f frd. O pnt stv cmpnhd su dvgd, dr. Pmnt d Vl g, tnd s clrçõs sd rdu /ds trm pl scrvã d 3 Dlgc uxlr, pr n crr nquért mndd nsturr pl Chf dc Plc. Bltm t L. B.. DÁRO D NOTE, çus» rcbmnt d Bltm d L. B.., n. 43 rfrnt més mnl. mgnífc publcçã d Lgf Brslr dc ssstênc, qu» stá mult bm nprss, cntm vrd ntcár sbr s tlvds d nstltulçf > m td ps. utrzds brs n nstér d grcultur O prsnt d Rpúblc prvu prjt dc rprs nà pndcs dn gbnt d mnstr d» grcultur m ss cnsultór mcdlcs d Scçf ssstênc 8cnl. utrzu nd gnrl O». pr.r Dutr xcuçã ds brs sb rgm dntmnt, pr dmlnstrç drt d Dvrt df Lm CGRR DR. ELS GREGO Chf ds mbultórs gnclg bsttríc d H. Gffré Oulnl Clnc Grl Gnclg clnc crúrgc frt. CNELND EDF. GLOR, 3. ndr Tl. 22WJ7 D l íl 5 hrs. Rs.: Ru Sndr Vrgur, 28, p. 20 Tl X USE SU CS DE CPO» 0 NO NTERO! t Ot lnhs ônbus, nd lmuslns lux, drts d R, mntêm POSSE, Ptrpls, cm lcl ms bm «rvld m trnsprts. Td prcurs m mgnífc strd sfltd. 2 hrs d R 650 mtrs lttu, clm sc. QULÔETRO 90 d ESTRD UNÃO E NDÚSTR (cntds Vgár Grl). SÍTOS, LOTES E GRNJS DESDE 2 L CRUZEROS CO FCLDDE DE PGENTO. RÃOS PERUNGERO LTD. TRVESS DO OUVDOR, S,» Tlfn 25S8 Cnstruçõs, ltmnt, cmpr vnd móvs. Tcrrplcngm. pnts. 3 j s l l cnfru blht prmd, crt qu stv fznd um grnd ngc ntrgu s 60 Ocft cru Pr, R 5» rt. SO.rcOSTS CLSSFCDOS Ornlr 243 lurll. frm rlsslfrd t gulnl: Ny R zlr» mlndr, fcnd cm blht. Só ms tr, tntr rccbr prm, rh gllm ltlr Jrg f qu Crls Hnrqu r TU ld rsldrnt nsl Cptl. cu sbnd qu blht hv (d dultrd qu l hv cld n clbr cnhcdsslm cnt lmbrnç sr rmtd sb rgttr d blht prmd, tmbm nmnd n m d mlndrgm pstl. ld n qu nrrrm pr cm cnt brlhnllm d crtm, nn d tc mòch. gr.rrrlmrn0. Crls prsntu qux n l plc st cd, n Crrrspnrrnr r clbrç?cl brt nquért rspt nr S.rlrln lvr Ru Sdur ms ss glp. Cbrl, 03. R. f $fl_j ln\ CLNC OE LS Cnt» d ssr rblt» trtl vd tlt Ct d fmíl CONSULTS GRÁTS fc]«.ltt.tu3tu:nlr. RDO TUPÍ,.. Cm tnk K num ptkm DGELLE nêu8ã S(p$c/&é>/ Pr td Brsl, hmns móquns trblhm m rtm clrd, trnnd rld bjtv d Pln Rdvár Ncnl plntr strdu Obr tã grn vult cm qu rlzm s Dprtmnts Ncnl Estdus Estrds Rdgm, frá cm qu s prdutrs brslrs tnhm trnsprt ms cnômc, ms fcnt ms rápd. E tnt ns strds cnstrur, cm ns tus rdvs, s prprtárs cmnhõs prã cntr cm uxl nstmvl ds cmnhõs ntrntnl, spclmnt fbrcds pr tnr às ncssds ds várs tps crg. NTERNTONL ~n~\ NTERNTONL HRVESTER ÍS,.. luí É l R»» Jn.lr v. Brã d T»ft, U \L JLs_«^ v / Z 0 CONSTRUTOR: Cm b ttrdt t s cmnhõs ntrntnl, dpm mt mtrl pr cnttrur dfíc u fbrc, ctt u tclt. Z 0 OTORST: S tttrdt t cmnhst ntrntnl grnltm cnfrt ttgurncà pr ntrg qulqur mtrl. mlndr, d blt vndd. Dpn). vm dltsé d pbr vtm p um ttul, ssn l utr. nd ur mt» nurn, té qu. cmd sr ludbrd, lr c n cnhcmnt ds utrtd plcl. O numr ps» lr»d» pl r.udrlh qu pcíncm rlnd Ernn «grn prjuíz ds mc«m» lv cntns mllhrs rnzclrs. Só um prtuu» rr.ttr.f nst cptl lvrm ls rr cruzrs. Sgund cnst vlums pr ««> Qu sr gr rmtd julr, rlnd Ernnl cstft ncurss r.s crms stlnt, dultrçn dcumnts «fls ntld, um vz qu Unhm frms dlstnts rgstrds m crtór, s qus uvm ns sus vgrc. s utrds ntrssd n rpur ds vgrsts prsumm qu tnhm l fugd pr Urugu. ntlffcrfl >ctlífl d sscçã f Enfrmrs O prsnt Dutr nfru ndd d sscç Brslr! Enfrmrs Dplmds, um uxlll 20 ml cruzrs pr cmprcr X Cngrss ntrndnl Enfrmgm, rlzrs m Estclm. DR. SPNOS ROTHER DOENÇS SEX; ts E URNRS Lvgm ndsplc d rlul. Próstt Ru Sndr Dnts, 45B Tl.: l 7 h ROS X XXL 0 «UOfllllO: Cm b fr. ds mnhõ ntrntnl, (S m cnômc nvr pr cd mr ncmndd. : ElEC TROL«üllX«fO V rt su.l» r» <»?»» «rtr» :.,.,,., QUTND »V,,,U OVES O STLO Crtut Tc.. n»:»«gruposstof D05 RENSCENÇ CTT m4t» pr rt rrddt > <.,»rnd t rvnrrlrt CHllrr» Unfbs» R Tk»» n»»»»»ntv» «dr plmr,, ü jrl p>;»mrn mr.nt. «rn d. <<«tlrnr. tmpmmf^ttmmmfm. :lfr %s( d n.s^ grf Nós ht frcms mlhr mós mdtrn pó/c cntnd mr sm vnfgns. Sgurs vd >: ;: pnr gnrnnt débts hptcárs Sgurs Educçã Crnç Dtçã Crnç nfm, um vrd pns ntr s qus vcê ncntrrá qttc ms s dpt ás sus ncssds. SÃO PULO COPNH NCONL DE SEGUROS DE VÍO ^2 &r Drr 0r. / r wh.ml.. Or. frd» «r>ír d» sump(5 Or. Jsé Crs d ctd Srts «SfOE w» d Nvrmbr. 330 SS Pul 0íRf.TO CENTR.H v. R trnc, 73 O.» pvlmnl Oltlrtl Frl fffjfv/ fnfjfudínf fgnd ítltrn (Prá}.nQurõ fr. G. d Sul) Eí ttr. m r frd brttr, cm pr curs rl d» 6.5! Km. ff JH^ [_ >\ ^rttjd pw ^_^_^_^^_^_^_^_^_^_B BR_B_^_^_f_J_É_»»v^ j»»«kíg\v>xv.^.! : ( ccn»,x r { í _H :;.5»...y

8 ....«.. «r «mll» h. l.nu l» Vrrtv, lur tlu D Fnlml $í rulm r rru. tt «l»ll» tlu t» m nwnt t RWtífc»WtWÍ» «#J». nt %»...,.. t..\í m R, Wwf ^, «m»;»» t. m,{; Kgjtt 0_B0. f P VDVSTRÍÃROS W( 00 (RO (Pt) CSS 00% fhukdl RU ENGENHERO ORER L Cm Vrnd > Stl Qm«Cnh lnhlr W. C ds tmptt Cmlfucé 4 uí t cm ttmu ê lnn Cnslulr OLVER & HERCULNO Onbu t. 9 (Cnlár V Lb, pu Prç : CRS ,00. Snl ft:tcn : Cr$ S Plnt nfrmfftu : lmlllrl Jlqul Ld. vnd Grf rnh Sl 30 T:l.: ? m l? mm mmm vm»< PP :,&>m>4 4»» DÁRO O HH. tm. ;.fl.4!9 JO ftnctt l «r lt m xdrz d«rt»lts Chflur Pl S Pul Nlc < Crá Um dt dcmrntr». pr«4 dr fnrm «tm,»m;m 4 «c» r pnpt «. um.»»..u r.u «tm ctmu «tp íw. c wt um r grvtmrntc írttt m uru; du Um cn dmm»r»rrrl»n»lu» u.. «prl çvprntfdr F. lbuqurqu tn.u. ml», «f;.! :...íjv:.. fíqtk» w nn mm m wu hühvw crurck ÍTllíü gnl lmml pl &prl dc Bzrr n/cs Num Cnlr dt Bl Hrlznt < QHOnOONTft nlw:#.f»»» Umju»uHl»«um tí«cní» rtmm Qttwl}mfm[t.Z\t vrfm»nw.wl. <..t.^ BHnH, «íu,r<.(j. ÍJ. py, ;,.).. mpts::t fltn, ;:è,» ft. s; l «m«m»» R»<íí«sjp»n ttt #» rc :.., y 0 «mm m» «m^. <«<;# p.u,, ;:, d.r..!<».fv.h,»# ft,.j H.t.;?(â5ju«, n..,(..» Rs pf.»»s t,, tn tf. us p, J...» l,.,.,.. fl»» lr:íj>> :. ;... C«= (X4Ht Ut j».«f. j,... Sf...»» NHbh O Íà «^»:» P flww., í», «««?lt. luw» «rm,.:.,,,:..,,,_», j fl fj R«f<l j.!.,«f«04 m»»» Pff. qm «<4J «#J» ) f,:.,»» t!.... Ht> W» «:..,.,. Tí«. «.:.. : < t.. Qlj f. f...,«. fffyj Jü.í. f» ]!«..,..l.l.^lr.:, rm.!.:.. ut«m EtwtwS^CSSPS:,ÃÃdftJ2BS. us» tmt ê» wíjn»n{ èní ÍWÕ9 j f. O f. ;... í.:.:,!...jâ» r4l<l> Um r». 0» lwwmír f«m»fftt# q f,,,.,_t. nm,. urs m&í f rm» r» ls»». t.. mw mn w mtã<».l».fl...» ttm...,., ft» m «,,... ml às K^c «H^^lt ^»=»H.»!«., W».^lr... «: =».»...,,_ ;ífl.r:.us»»::, ríííu»» ^ «;».., ; :,.. «í;<í# bumr».:3...,, r, t. t«j»,!..»».t.í 4# c(^l frrr...«;. :... m ttn t,,,,... U. u, mssttl ém mn níu» pfcd pr hcml, lm «r f íê HHH rn«v m> fl m,m tn, n t (ttl NB DH ^?» «r.,,<.»:, <.r >..,,., p« lc Hff. pmmm...,:.tt. tntõd d» k. O» u$. t>» cww.%.. j»» u«ju»> c Uf lmtmgnn Owd^. ln d põmm Díãnt». # Olf t>t,,» ;., v» rthhtl P»r.«rtwrf»...,.,. um\tm wír» ft!» t»s» ^ü gmm ms Slr jõ«0«r.<...» «W t»n$ COllERCKOS O lr Ct «tp.!3 Ç^ J»»»r:mí!» Btdul B4 ««BCOHntO,T..m»«!»» «í» ^t»4, _,.. Oà Snm _^ Wf O f»!. r «w r» >> 4, mf rr» r tí nfl,...4.»wp. r.«.,.>,..». <; >, f»<,í r. «j»^«.»í nblw t.,..;...,. f,;,,» mh.j.. r ^ lôu rtd rm» m T Wf DÊL Jf, mww Jfm^. f.mfk,.?.?_. 5S ümfc»? fl»«f>«!. :.. :,:n l». Ott mt :.., :. t«f l^, m mjfl mm l Sm 6» UOTíí...,:, :, fffrtí^,»!., num >«:. > Um bs^t ctv,. tud. s,«! üjssss T í!,w ^ f»«» 0r «fv ffjttfür mu»j»pw. mfmn.. ÍSÍ!L«!Í^, f» OfÕH su»<^fw» l» fmn«hmr un ntnwl. Bn t««f«u..»,,.,. SBJrLrS?.?»» «í n, r» ^ü» mr»»» tt l «ftt»»w ns.»íí«f «^ p» f». mn tpm, n:^» r unm», Uw ír2[nrofdr?ín» íí «mm tntmncurn»s!f».,. mun. n, (fm cnt J«# pcnt um rtrf t«tm frtur rw.(»... \fl» «pcrl» w?r.«ís ü mt ft»^ tr. ldtl. «t,tu\n d d km lm Js «w n»..?> «w. f,u» tjm. mík rm w &» kuc r«4<>untu. ( #» Hü^íf d»» rmüo :< lt» ;. mrnr» tu unntu, rt út r>pr Wltr mstmum mm um» n r^ã Pnt chgu D...., ÍS 9 s.,..;.!» u tttnl, «!» fc «fm»» ;> ::.» :. ;...:. jí.k.síh p,»«., ^...,., fq «..: d Prs ^»frn» y,,...» m>m»n tn <.,.,».;..., «,!.. _. 0 t (qm.»»«,k ««;r» íl» f«h m t>r«wtí,.<}jfl Ktl ««s t sum Cl Rtnnum Dul n»s. d» «>, «0;0f&fm «r«,.!;...,.;,.,.,.,,.,,;, Ám ^^,.. HO n &j»!!4} (jr «. B yn^ «ngn» {>;sf. skhm, 5 rrr r «mm»r t \tt «..=. u. ^S 0»!». dr v,,«luds^» c»«0 psr um íh ttttuktéjes ^^ S ê»mã dãs m«;4^«.ff,íj»ww»w«bt0 t J S2H» m «ünr nj».! ft ^4.m np^^ <<K, Ut fm ^ ^^ TV PR ROUBR Prs prgs dupl ssltnts w ^WWW P V JèfmBR _jtr^«v ^j^.wjfr: $? m\]wfm\ ^m\ ^^mmmmmmmmwlm^f f» tm» mm p ^TWÍW l O NO 0 Ht\ OOS B, ÜW0OS r p.»íír fctft«p!«r bmtr 0 mr hlcóptr dc mund Vlcd <íc 00 mlh» lrr» Í50 mlt { crg O n»«fl m» O «n»» O.»...: Uumíí, m»k»r»»,,f!.. d muno r t pnuo»»f^ ^ % nml r c?.<..:!,...í.; rm rw!»»». mí cm Bufu 0«fnu d> rnír» fuurwêvrt j!!l). ulmrlr» 0m»l» hflf3f«\ Cd mr rpr tr m>. «v un dftl r p»»ff. í t»..» vr»,., =.ü < yt r. f ln km»>..» ^pul nj_jf> í «í mtímr durm»». 0»» Cm m«hr.....» ímü t vã vnt lrít : >: twt lmmm pr»»ml»}» bo» Du mrs v rm pltf». O m>m mü»» t Wtunry um t»>. ;, Junr. 0f :> P Ot frç mn n crnf pá trtrls Oc «r. l<m mvmf» rmán». lr Rgms tnc ;<..,...> mprs 0c um Or pp 4.,.:j dr p0 pá. Cr rd :r, Or Cl. O ntv lu lst;kr,>.»! :»lvr u r. unr!> < dr 00 mlh» t. n... cm um crt útl tu Vnlf út durutrln O llrt l V :. m«d»«f»», Q lltwof» tá» fl..!«>! m jsmnt. rm rrlç :ít._ dr = <. O KttH» wlf»«r cm skr ts dls ul rs n Eslí d f í Pr vtr, lmbm. vsã d rm dcvtl s cfrs stdus ^. «l fl ^K^^HV v ~msê.prlclüs prls /^ f \^^T Jty P rrt d C»:. mrdr mwí w, Blrm um ngnhr rsstrm ru Rr: ttcr. numr 36. à prtuu. nt mdlçò» d tu Huplc trs ( O» 0 Drkrr. C m!. rm H.!,< um crr mv. J» p.r; r d ) > <.< :. :. ( l^r.;:: V.. ROtl BllO O. 8. PULO. 3 V...».. f..,f.:{5,..( r % é3f.» t nu» Oum «mun Cf «k r,!,» 50 % FNNCDOS, C.d dr.vmm. Crtfcd >» ttxr um unr cmfrr 4, Wnlnu Rctnt r vr» l.jrnf d xrnl Frnr. P,«rf t lrd» E 60 PRES ptfn. <» ;»f prtb O... Wí.f!»s«c, PrO qurm cu. fmrr.?, mnm. chrf d. u:u«r «::ní» u tlfnrnlrcá TÇÕES SE UROS B&b, ^TmZs: âsfs^íssfss^tó l?uf ^ «^ 4CT cumbnc duru Or!s«rl. fucllrr. n mh un ltr ud...tj% !;. ^u rr num^ : :,,, rs: RU PUÍ N. 344 «Esqun tgs ln».. lf.ufm.» nlnldj.t pr.ít,..,t GntS Cmps).... > d ttr rànsnítu m P:!rlbucí» 0 Orlu O O H hnn» mm um tum. Jã Drndrs, xrc p»^.. VO W?>/ 2S (tj,!, r ^^f chmmr 0 «ur» Wf w ds» ::., loww«> qu V.JÍ9 m:r?r K:;Õ«n rnh dt l;t unns.» s. d:rtü u: 8Hp, dl t >.: : d? rflrr n tl:ím d..:. «u!:. nn\v..jím rm.f NOPr.RtNT: TODOS O.H OS SNTOS XOS muí d cnmf. ^ f vt 9n..:..;» rm Klsud >» rtv.mlm Wr Pm >.. pnd, p». prr;!. :..;> d nnlu...<.. 0> \ l» ;.f > ;. fl n t h»nu.,r l#.u r Or t.v.;» pr cm:r cnmr» Pcrj!qU# d? Sur Slt f... t.: rm d»cr» ^fu VRND ««% SL. 3 QURTOS. rtl «rlhnt. COZNH. Tm U n««n r d. rrcn:>mn:.,.. rcunr». rj nj nt r n Ttr R m. p.mnd p»: ubum mf pr tf»;< > d rmd, cjulnt pr. pnl.n v trf. Ct»: t nr mrr; r lm. BNHERO m,... um «J»r m:m»n»»í».n. ;.. n s;n m... m tm. ntf».«.> brm,tl,:»;:..: m n j. :».<:.:,/ Rcmndu. ;:.,.. lgd t.à; (.,..< r. d.cttum. c ÁRE DE SERVÇO. pjo: HbOcv rn nl nd».»> t r..:,.;:. fr.dldj.,«:m.> ;.. uttnm qu utlurrncu d ttrm pr v... ; r... f! n» d pr<:>. Obnrl Oívclr Câmr, dfc vtò. pmcrlpco ctu unrm» cnd d m m \nc VRND SLET SL 2 QURTOS prr tu rn. COP lb» rlurn.r Sv^ 0««W «BHtm lu ;:».» c \t» :«3n u lm...;.;:!» ;.»... Pn: d? Olvr. Edrl R rr {unt n tt, c.nlu..>.: ;: trndr nvddf r.n R0. COZNH. BNHERO ÁRE DE SERVÇO. / ÍÍ7Í?w««r» p. m. js».»b,, WCW»« ttrl bdr ntr. Pnc» nbcr. nujr. qu puuurm. bm muld. f:;n dm 0 fmlu r.cnná». cm ku \llhrn wm ntm pnld, cm nr mçno Dtu c...,, Crr. J00 d j. mnt c prlulr E<td. pl «nul l íum»pc.: d chsd dc mnh» rd, nn. Tmr r Jtdn. tm cmtd cm 8, Pul, brm c»:.v. pj. um»;c.. Jtrmm Wltr Jnt Omt d ft Slv cnhcmnt c ntôn! rnd crrctpnm ;, ds dr.?... :.. VER NO LOCL rud»» cm» d n Pm :0 Olc. «..., <:.,, Cns. P0!! ív; rm d. r VHhrn Or nm lmííld J d! PRO PREVENTV ln m TRTR: n R h m brd pll.h u«c r3<!n\cl! O 4 lln..^qurrl: rmp llclxrl mm> tr. mn» rí <ju. tm Vrcm Tnnu :r!»urd. :. Ondr. n ü^í «d. pnrlrr. : ndvídu» OBLÁR n r.d NHFTÔ dr nnnu n» Crr» UO nn^k vvf?»» «ltnf, u nnokuí. JHUTÍ,>l< :j0k p dc.sl Cr OVENTO B::tcun vrrá rr.cr DO PORTO nunr rrb nlrl» tr Rm fr»;rrr drv? n<\ O» 0 pr d, l crnr.c «urrí»hrr rm «V. GRÇ RNH, 206 mmr lm>d. rnhrn r::ldcn n S/30! rm ítutí í rrt»j pn>rcnü\ r.n ms mrnln» (. ru Urnl n. Prd» Plnn t3,r«runl!>: Stl. NW Trrlrnc nrd fd Uln ^rt Cmpnh Tl. q ru mn:n. mr? Nm Urlr d r.lw Sns mr,.!c,íláf» Sur Slv, u j nlr» rt,.. Vlhrn» u ts m ru rnlnrl lnh qur hrr. qund O rnlmr mr jud? l.rnru mr > r. rnlv ::: : : Rvplt Sn\» VnrK n n::br d».,. í«...:... n rs. L. nld {,, Sctttcl» ntnu Fr Hr Nv Vrlt 7 rt. t Vnt Nv rr Ouluhr P:ur;d vfr.brr numrr n Sus Ort^n ^. Nu. \<.r. N ur l» B. rr r V, n» l«nml cntc, lxm cm du çã» CprÜv tl Hrlv:c.,., Nv Yum 7 C. b. u.. qu ntmdrm R Crcrft.. rt r. 7.rcr ld rn. wm dnhr ts u mm cvvc Csum d :. d tü Sl L. w 7 ms rm?ru pd?r. mrd P: rn».. Vlg. cxl urr. pr um,. ntvl C. 7 H.. Cí j SO PRÓXO tngnhdr D SSE LdP Pnmá..,. rn Curs ;rcwu j. vlntc Bl.: PR S mprt CONSTTU. HlshUd... grtut dc «vlnt tsssus. l frt.... L. L. 7 7 Hmurg L n 7 ts OO r«^llvâ >% RlVls % Chk R. 7 Oltmr nfrmgm qu trr nls. DE rnd CC ^S fcl brí^ ORCO r?.. L. L 7 Pnt m.cud. pnhr >J< Prncu. Dr t. N. N. C m 7 trm: Prnguá 0 cru«r,,,., qu n:nvm Pr Dl Sud... wwtlw.. í.cv L. U. d Orlm OlvU dc 8 Ec dmnstrçã d SESC CROC cmunc s pí. ítrlculur SUrddc brts n blí cv<r0 s mtrículs nmln R sn <u crfcl» Frncsc tícm» D. nt Ü. L. d Scrtr X rrn.n Str. cmrcrs d Estd d R. rí. B. W qu, n prd dc L. H. Lndrs Qund m bndnr d crrnt nclusv, Cs d Cmrcr d chmu «brrlss rlrfuld nn c,,ul... H... nv H. Fc.ç s cpflc «ltnd. Dl Knts Oínv nu F.«cl Rrnl Engnh Dntr Hddck ds Lb. mllntct r,,m... u rs R. O. dc «tttum 8 xstnt n Es ccá Nw Orlcns D. L. l 23 prmncrá fchd, d crrnt., pr mttlvs pr qu ná nsctçts «ubrrm lmpz grl d préd. pr mtrcul íl^t. d.w.c0,trn ld d R. 8 Cbc n curr cnfrrmnjrcm m.t rrru... C C N. up O«Pr crmn, qu trá crátr scn 88 Cbl Clh. C. N. N. w. r rgr. c> cm publc f rlzr s 5 Bm hr. d R Dc. próxm d.. nn r.. L. B. 8 Tds dn s sscl ds Srrvldrc Rrc; Bclm qu stã l. mtrculds. prã,, L. K. 8 Publc, cr tndds, durnt quls ds, Srldl ns sgunts lcs: t n 37. r, ru Rp Tutt L. B. nr,,., d,j.jü.jd^;n^.?t?nc S0;!;: Dr. Cl.nn. 32. Pn cm ncrnrt Ntró, frm ; 0 Crl Hrkc Prt lgr íl Prcfltur... C. N N. C. d D:?trl pru.un Fílcrl. rm, p;lns jus ícrnd crvmnt. qtcl cprcr. cnvdds tds s cprtv» 89 dn... R Flrnópls Clrd... Ofnv E. N. N. H. prcrrstlrj c sts rsbrlcclmnt qu.c ír rprn! njnl W,..,<t. B. lr B u«.. L. L. dc rucrcultur culrtl tr pr dclsrôs pl nstér dn Eucr Smdr. scu! FERU run..r nr.t GRVEENTE j RCHUELO V~~W publc, stnnd Dlvs dlnlms r círrnstb VESTfDOR. NVOS TRCDOS : rmcpcnn; 8 Wgn Dx DE cft POUC\ Ecnm r. rlcl t.lt nvt drt. vntpn d Dc dr.. qunts >c ntrssm pl cwru, RESPECTVOS RZÉNS lnd: 0 c Urbn: R Chc: rl. Crl Hpck. n rr Ccqu. Nrdn C snscnl n.«.l. TrubOur: 8 NvnnTc Pylgl: 2 lvl Lsb: 9 L. vum. scnl n Ccll: Slírr n?ç«vl SBEL SO CRSTÓVÃO... Css d Cmrcr ROS SNT LUZ.. JO.... Vtr rls. G3 Tl Tcd d Slv.503 Tl G. Jsé Crstn, 87 Tl Txr Frnc. 33 Tl Snt Luz. 685, s lj Tl w. : j mm, È ^^ ^mmm ^^3Êm\ / fc^ ^Wm. mj!^ VED FSPEC DÊ ê dffffw&. ^<mm^»^m^\mmr ; TPfTS r PSSDER5 ^PlO» 65 «CROC 67 rr«ííííó S?J?X,í,lNTO DE TPETES ORENTS, TCHECOS, PRNCEStíS, NGLESES, PORTUGUESES E NCONS DDOS RECE DRETENTE DS FBRCS.../ãtgr..«utK.^u».cun«j«ln.»u«.U tâ yl.,«cnrnr frl, r nd prf^ Dclcrl rnc Rubs nmcçs ntru. pr.s srv trblhr, cbnd pr rntllr çt munlclpl. RNnld cm, cun nu.r dò cmprn <> dbpr» rín,c H s, pucs ds mc.s Rclnld «V dc durçí. fnd cld. qu frmvm lrmvím um um. d. ssstênc Rdvár Rurl. EST E PRTE EOlílPDO O NOVO ORGO D S...O. DO F.STDO DO RO DSTRBltT. mm W< W mm m^á ÇO DE ÍOUPES ECNZDS jt wè m ^ m WtW PELO NTEROR ^H ^H. mr W mm^v:l ^m ^^ ^m WW&! Scrtr dc grcultur d Estd d m» jtwwv: R J rcbu prmr prt d mqunr pr crlçf d Srvç ssstênc Rdvár fm±. j W> WSs^W^ ~~,^Élmm m. Rurl, qu ntr cm brv cmçr funcnr. Dps vdmnt mntds xprmntds, srf dstrbuíds cm qups pl ntrr d Estd, crd cm pln préstblccld, vsnd dr s fznrs ms cnsrvçft mcnzd ds cmnhs vlns, cm bjtv prfçr r prtculr strds srvm qu ás prprds grícls d Estd d R. Sgund cmuncçã rcbd, st snd mbrcd, ns Est.dbs Unds, sgund rmss <nys.s mquns, qu vã sr ntrgus dvrss Prfturs, qu s dqurrm pr ntrméd r.scrtr grcultur, stnd á cnsrvcã ds strds muncps. Rtrnrm n vã qu (ml/ prsnt Dutr Rgrssu, nlnlm.»< r qunl lun rcccbrr tu dc m;.s tcrmnm. pcrl?s.s dupls dc tr. dc nn.h. ndrõcs O rsm slnr/í dc ntcrnt. tm m lltdõs (ssltnts S. Pul,.... Usds num ml írm lcmlc xstnt (!S;cBL^?^0.Lunír.m«^,0.rHn».\ cclds Prxmds d Pnt Rrptultmct. s vcs Grn. sâ! l.n.nd, C,n Sl; 7 KÍc^íO^r^^^VÍST cntr Tubrculs mrlruud. põntn pl vã numr 2 03 d frtn mdrugd, frc. luns qu s cmprmtrm pr õ : Ç Kfllr. trblhr 5 qur cnnduu s mlnts vrm pr msm, sr ps ncn W,;,nsunlOs! prsnl Eutrds. l chgrm mp.mdn. dc umn bls s c,,u,r«. dc stud prxlnndc chf d crmnl < > dns dctrmlndn dqul lcl, untl frm mnsl. s pl Çrs,d«nc d Rrpublc. rptãn cs Os rcbds cnddts, bl. Vm qu l ; n,»0,«pm sr, Pdr Pss, jn. Jsé pns Cândd, d sx vulg Chn, d:,,, fmnn, dcvcrft r j rns. cbu.«prsntr várs llrs, suntc; fcnd rcumnts: grv %Uvtrm n rprt pr mnt n> frd. rcrtlfnd Enr;trs dc cnlus nd d n! cfhr Jnl prsnt Euur> Hsptl tís glnsll u Clncs scundár cm d trtn rc nur. mnlslrn rmnd ps; h mnt : rrmpwsky. tstd crnclvdr Rndc.snd físlcv Nss mntl frncd msm csã nr lcs Cntr dc nuf FWuss r utrs ulrddr. Sú Suz u c Slvqulqur utr mns?ll srvç bllc pu qu scu cmpnhr, frl, f stdul u muncnl: prs pl crv t> n ct Plcl prv dc c ncmnhd d mínm À Cngt tngrfl»so dc pr (l trllc 8 sn tnn.s c t mftxlm lgd/ dc 35. Crls mdnt Blttncurt. rtld dc nscmnt; d> tntd vnlnç qu ntrrgu mrdmnt. rlt ntlvnrllc N frncld NO crrnt mês rlzrsá m SBE pr qulqur um ds ludds srvçs. TOS PRTCR QUNTOS SS. Prs Cngrss ntrncnl Lqudd prgs dupl j Crtc rt. O Brsl f Outrs sclrcmnts pls dslngud cm hnrs cnvt, sr prã btds drtmnt cm dlrtr d Escl, prfssr Zrn Vls Snh j md qu ns frms rprsnt { cndnmnt nss cnclvt Cntr tã lt sgnfcçã Vldl. ds 9 s 5 hrs, pl sr, Rymnd Cgnt. drtr d usu d n s d stblcmnt, à ru cm Cr grn sucss 03 Sldl, 37, Cju. Luvr prsnt d Cngrss, no Ttr RPUbllC frm cnvdds s crítcs r l srs. r Pdrs, Qulrn Cmpflrlt, Cls Klly. r Br Lm CGRR rt, ntôn Bnt Snt Rs. qu rprsntrã 0% rspctvs Jrns. dstnçã ft s rfrds crítcs rt. sgnfc um Jfc.pí íkjb l^; prm mrcd qum, durnt lrgs ns vm smpnhnd lvds dc nstmávl vlr n rntçã. stmul d publc Kt st. t. mt tmw \tçoã»m mt>>^}^m Cntnu cm grn sucss, s rsptculs prt, cm SONHO DE VLS pl Cmpnh Oprts Ppulrs Pdr Clstn. N fl cm vms um ps r Nrm Orldl, qu cnt c ncnt tds s nltj n Ttr Rpublc, cm 20,30 hrs. sptácul unlc ás c ds nvs grçõs n cmp.d. rts plástcs N Cnrrss ntrncnl dc Crtc rt sr fundd sscçã ntrncnl Crítcs dc rt. prduçã dc crvã mnrl 0 sul prduçã brslr crvã mnrl, rltv n 048. lvus n tnlds, rn vlr Or$ , cntr tnlds, n mprtânc CrS , n n 947, stund nfrm Srvç Esttístc d nstér d grcultur. Os Estds prdutrs tl crvã, cm.48. frm s sgunts: Snt Ctrn. í tnlrs, n vlr CrS ; R Grn dn Sul. R tnlcs, 0 vlr Cr : Prná tnlds, n vlr CrS Sã Puln. f.468 tnlds, n vlr Cr$ ,00. vg: 2 Hlghlnd nrch; 3 n.lrl: Prd; h rmcswn; f Lníc Ch: 7 ^Í$wmWítmtt rrngu flmng: l t: pur 5 có c Jsé rcrn; 0 rtngy: 7 Ot. Sf çc 3: 20 Tnbtnsurr: P ngncnt Bwmnt. r: Slccírgc 3., Tqur.v, Ourn Sntlm \Jhf& DE FERRO PÍLULS ^ XVER t U «OOUTO OO U3R6SK) UCOR CCU XVU $.»!Èf JÜ_L,^.v.,. J. r.,t..... :^5í^áB^^«áÉf^ ( ^S ss é gr, p qu mtu s vrms d mrlã cm s Píluls Xvr! s Píluls Xvr sã ft suv, m sgur. lém dss, nã xgm dt nm purgnt. E pucs vdrs grntm um cur cmplt. s Píluls Xvr nã tm cntrndcçâ. Wá «vrvft.»nwáv..dv

9 nmtf Scct nr«trm»lr 4» \KO D NOTE um UmWmçá mm <t SCKVtYO DU TRNSTO ummnmmtmmm tr ERFQUE SE SEU UTO OVEL EST H LST CHD PR EXE. OTORSTS BtfU r.tm t n, «ml _. t»..»..)9.»»«m«htl.% WR4tJ lrírí» ttl R tur d lulthl)» O «í,r 4 «j. m! rwl» c 0. t ft«w3 tu um»4< Jjn t:..lrr, t u> > fg tsf t):t.w,4! 4.4., «> P :rs. tt «;,.. V.»,»..: BrNá! Jttlt B»«l!=..: l, l4s ÕOmB Pm «4fc«K.tf» H _. h _, m t» srt.»4r.!,» :;... g44 &» V tm _. 4Ttl «l ««U 4í.».»3l» l».4 «... 9».J». nm Un» rt.t.t. %., \3ím «..:: )73 ;»» Ommm «:«m» m tfl 3» J >v.4.::» «: ;; r. j, ltl, lptl ;.!»!., 4!....:»... «Jí^CJ ífft t». J» ídl tb í3«s3 HOJ WS 3»»,,.:.;.> ív,»7h 3»»?,... > v»» nn m ttn tw _. llt >!»«m.».!.,; J.«., t,u4ft»6f. Utll!SS K J4»» V..4,:.«.;t. ;., j:, ;.., 4 íí; > _ r..y UmtftTt.!: «l».. UOtl l! 3)43 UO,»,,.:. 4 tu» VlllVU. (Jm : >!»! «...4.»ll » W»4C.,,.».»..4, V...C 4 : _. ;) «r. :.. :»., í,...rn...: í wj _, «s. «fm» «>::»»>». Jr r?» BtfTt. ( 45 4JW>» y # j.rr.tf9 «.».: ^t.; sm. j». U r.:,!.»» 6«!...,;> 4..., «W _. lüsí lotí.», t::! SdPll t.::. Utf Í. WW». tfxt \ :.:.: n_).l)f.,.w»ft«[t9q » = í»».» «. í >..» ÍÍ4 j::».»» <B3»!.»» > >= n >4, tn,«j. j t rjt í«líl ;?«NOOtO TttBfl :;. f:. «mt ms wm?»»,»4 Ktuíun n,».. cm. HJ»»«43 WS4 n. Fm tt,» ^» = tun K.nsl»»;...»..>...>» Obu tfr, Jn? tu;»» Uít». «. WU t33 < nrmuv w;;,».t,... «0W> 69 «9Í3 39 «t 94ttt frs.s.;, «t;. 330 B!«l » 3»»»»» Círwh d ntl W J& FflfSfU 343 R; J.»H3 4. üol t::::.: Ut /..»..:.?» 00 l.t;!.?.;. Rul LU! ud» Or f:. Ü4 tu >;»? <í> tsnsftí.. CH».! t UU forr. U UNl. 8, P, 33» Oltftl « nrrmr rbst _JP_ H« J 40» , «O 4J0W U 407 4C SOU» W tc O ntn Vür tt. FUu»t<»..;;.?: «t Rn. J«{>.m í. llt, Jíí Jn. stnn };>..»»» t. nrl Pfrtf. ün. ; < Br» m P ft.írfí. n»f O 0H 03 tjsol»ff X»n. í..r ts. ~ «O»» J2J0 Bjü rlntu «u»» du TLU m>u» P» tr VíUtó. lfí» «Cr.rrrt ( S RnS 3W.. Eurd d Cu. r,t dt Olsrr P»«r frrrur df ur vffctt», r. Nrul brnt» BQr. Trttt \ t_n!lut «J n»;» dr Crvlh. E»fn Pcr# Ttffr ld d n r. U dr m». loufo Br^JOlK» df 3» ít4 3» SK9 < Ssttt». Du t«uuf_ Cr Oüífr»! 4WW C. t(tt C...rl Rn»!»». V»,«tjT d SUv... P. E. T. Ç.,\nr:.! Pul» >., Ouwtr d»! C»3 S89 W»<«HH Orr. nnw» J; ur». f»«.»r,«d dr:ç d»flru....»: >...:.= l «:;.». Pf fm mr lurnnd Oru sf.c Cf»:. nn Prrcu : bu «803«U. Jnh» Pul d»..>:.» J» t«. C.íw». Wllm Cf m r:f bn P. 3 Pvsr.s. nm. NU Jrs Pf.»:r 5 0CO0 080 Cn». rrssd Pft. d Sl Trlrgr m lcl pmbd P. t». r;» Oncslvf. fr». n. 008 Í3H... n! Vtrfttf. Kurn Bsl d Cntrml P» 3«3J3 S;H». J Omr df ll. ü U C.»t8 Hn d SUv. J;«r«^r: Bp; On:bu» tos3 Olcul íwo lst. Rubrn» J. df uj. Cfl ; Fl «r^mrn btís.t m Tvr d» Snt». l.. Oul Ç Shtrm» mr.m d»»:; «.. usm 7_2 d» Slv S»n:>» Ontíl d» Slv U«x«nv d buzn P. SV.vr. rtju Círnc ll C. 66Í»3l fl» 0 bnd mprtr Cr.ltml dlkçl P O J pl.<ln 4 f ln««r.t. U. K.%V<U> Er;v d vflclddí Crj 73C3 ;! Cn042 X.nlnur m»rrh n cruznnt C. 6ts Entcmr m lcl r.4 ncrml f P. S B Kl 604 ftíí» S» «59 : J ~ P O.!! lof» í.v 30W 4092 « Í2 H7B3 C J X G40 7G S29; :$ ^ ») O S C ~ » _ CrR VD Onu P. 54 Ofcl C. D. lll 6J028 P Butrtr nvdsmmr P Ônbus 84 D:junlfrm!w_j P. 42T>7 4373f C V Plc cult u rm..ll_d P C S_6?hhk Nfl ctr rns ÍW R C !026> Crg Tds rrm n pântn.. sgrç cr» brr fml... p fcu p.ltr hr:r». r» n. qul nt O SOBR mscru crmns, tc rcnd mstér t HOJE às 22, RDO NCONL TROClNO Lâmns GUTTE K. t» UlTS ZUL E DOS FOSOS PRELHOS CE BRBER GLLETTE,., Crg Ônbus 8202 C S. P. 630 Ofldl rm 2245 Fzr vlt surd sm tlnglr pnt cntrl d cruzmnt S. P. 208 Frçr pssgm Ofcl Nfl rsptr snl Ofc Flt dí luz C. 773 Or.bus Prr ntr d fx P Excç dc fumç Ônbus BOOÓl ! Estcnr fstd d m P Ônbus 8093 ltrr tnrár P Flt dc trnsfrnc lcl P. B C Estcnr m cm tí pss C Entrr pl drt P Estcnr cm bnr d tx mtr lvntd P , Frmr fl dupl P R. J S. P. 242 Ofl C Flt mtrcul P C D2, r 7744 C.lbus :. Flt dcumnts P , ;,, Nâ prsntr lcnç P C Cnduzr crg P Prr ns curvs u cruzmnts,p Rcus pssgrs P Çhqu Ônbus Í3.06.Nfl fzr snl rtulmntr mudr d dlrçfl P r 0638 Ônbus r 834 Trrn Cr$ 3.500,00 50% prz NOV GUÇU E ORRO GUDO Vnms lts ntr sts dus stçõs, cm águ, luz, frnt Unh.?rlmr tçft t!» NV guçu. Trtr drmnt n pdr n èâtçf 4»> Jplçb, cm OUR. éf&ffltt/t fttítltto ^^v VÊrl VND 0 VE.ND 47 Éfàfm^^, GREVE DOS TECElOUtj ü_5 FStÍÍ#UU»Í Lul Nüs m mm mm sm n x.um\ Rcu drçã ds fbrc» tnr xlgncl ds prdtl PKTROPy.»b» mm 6» frt,, (mt»? ftt» lu««r! JT_f p,.j..è «t nu; :. l» r..un t«<s f«t.»«,. p <.;H.:c»4Hí. nnrufc d» ;«,...J»,.»»!! í:.t..»:, «fü.,., {.,. Jtjt tíflfj 0..í»4. t»» ;.,:t.t õát tm f^jt.t»,,.4j! ««, t «t..í.t m ppp pd.h n rn4 unh» < ü.uí^ tm tt v.ínu,,4» 0 tfrl, H m (rm»»r»:»?. nãdu, f.írnr,4» d» t»,».s v:\v;». rn d rl»»5 íntl ns».«>:. fu,(,s r» tv.jsr >:Lt qu mt»c»v n»»j»f }.:.!.,.. 4»:.tu m áv» t?>. fttt» p» 4» f»%«!»«««; prm.nt» nlf»». í» í,4»t.ü.. tfrtu tn» mt, wl fít rtr» tfléor tnw dm m mt ún 4t«r.f!.í!. tü mní un» »f?» «n»h4í n» ft4#».!».. í«ní =. c.t.». f rt t» íf» >;um trtt O pumh»»u»»«m»ff d» HÍORUttO! < > d f»::.!;.ví t ttm.. «t» d l»b;f d» OnKl. r ps fsá (tdm ntr wt? m ttj. 4 tl»r» «s«ts l dt ràrm n Ru «t f.m.. Uí!.»;4 <t«0. ^ffffl t<»rt f»u»l««, tu. RÜKU. 4 RUO» JWT0 drns O lhttr». wfm nl C» t»4»» wmhff4» nfr,» V» V tt Vt. íffltl» t 4tí«;,:..tt...y,..t ílwm rm» nf» jw t O» 00 pusttt 4»» 4tt t. tmwt RO dpur s.fusn + J4lt4 09 twnt tàtutut 8.» Pfj»}sln n O0l.; =.:..»:..,! J,! 4.» {trml mr flcd qu trunf nl r?! EPOLGNTE CONFSSÃO OE U OÇ O OR VNCR O PSSDO SSUSCT PR D KVOH Vcê sb cnfr d prncs? Cm qur» tnh vs? Ls GRND HOTL. rcvl nuptrtl CrS 2,00 Nc brc. rj l \ _,7vÍ. _r _l _r^ \ B^^. ^Hí, ^B HL., W t m>. «r ^f^^mtm m _. Ét\.» \KV È VkV _^ l N m\mmm\\ R» ^_r. _Ls_l f PORQUE Ê 0 sptácul prstgd pls fmíls Kcvsjs R VÍ (.unpnh l.sp;uhl. Jc B0 ^s 2, CNTRES DE ESPNH %Só té d 9, n TETRO RECREO D {) (rr.ulsn fcsln )c drspcdutt dc R \NPl.. ELHOR PEL REL... RJ»..f )H» num lofll. DRÍO D W!!!^!!? 9»PPf V ^ftb.9srws^^t^w^t^^r^. j,:.,...., NOTE fu qur^mvímn. cmdhohmmmú ;:»r«:.v!r í vn Kíh«rí.. ju lu.. ~^ «K l^ W_HH H wíucf, ^.S 4ú Jkmmt.umW B^^^^Ul!lBJl! THm ^k>»»«h. dmmmmmm] mm ^L^ _«^.^^^^^^^^^^^^^^^^^r^t >» l L P^._P._P_P^^_r_r òfj 0mm m. PJ_T ^^ RCH XWjJkjllÀââmmLw^ ^^^^\^ Xj D.UYE WÊmW&$ «% â FCNCC ClNOK ^JvVJl HORÁRO fcfc ^ ílt ^<^^f»r^» V/zll 4GB t jwl^^^^^^_b] Ê/l flft.8 lls H flr..t círcm 0CR.0 CCRfO SHJfl Ul 2 LWS O «dfmfortq,»«r <.! r («vr rh t /:í.í» r» tfnu df««p»rkct» >>««t d lm lsh. l t»4.44..,n tp» «Sr fcrt, f.!>n;.: t mttt» rs:r.» «m. Sr btb». < tvn. mm r.»!t4..» >»» «,. gm.7..,;.. (jj c Snr r: tnr rvt < scr Ovn:. Ol Or««. 9..r,ítt t 黫<? tr vnf««t, Vr %yt rs r.?d» rctm ; j;í fccn» ftnbru <..r;», Um rt tát mmmt tttm )f ttjftkm r» w «nu» m ru Okb» Tr»» C«. 0(nt_sV«,. W.». O. C,<..» C» fnt C. ts. d» Jlr rl»»»»»..» 0 t h>.,.»^>?^ ::::::^^ ^L \ v^^y^. _J^^» \ r y XX^yyyyy X : \BÊÊmmWmmmmm m^lwí^mmmmmmm Jft.tvJr, \rt \ ;l _ghfflbpb H mmmmmmmw^^^ ^^^S. l _m _Zr ^BB mw ^m^ Py_^_^_B /í^v) / w~ ^js l H F t; r mmm l ^ _F mmm\mmmwxc RR f /É Tm_>/ f WÊÉ / TKLwkJ Sft_ ^ S r SBr ^^^mmmmw mlà?w<<rnr+._ í m mw ^ ;l 9 _L_ fj,. r ^ B ^(^^^T~^^^JL jfí^ ^ ^ mêêêm^m^m^^^^ n»n., m. nn BÉÉÉ.^^ lb l Pt_n^ m JF_ mu mmumm^munmjm m mwm mmt ^^«!^_^_[ KçpBBWSkV ^$ ê+^fàwê K _É!ÍÍf BJW»^^^^ Ss WljR B ^/SU Wktw fw mmr X «í»3sr fc U \. frblllt &^mmmmm!ktyfymm mm. ^Êè ^^»r / <^^tíyyyz^y 4pfJ]F ^^ zr. _^ y ^^5Í 5S ^ ^_PJÍ^jj B 3S^ ^^ _ 8^3^^0 Xy S mtrs Prtt & Wbtny cm qu ss qupds s võs d Rl cnsttum qu há ms mprtnt pr s ngnhrs spclsts d Srvç nutnçã d Rl. Pr ss sã rgrsmnt xmnds, drmnt, snd submtds mtculss tsts, pr fl bsrvçã ds mínms tlhs. Vrfcnd cnstntmnt s Fchs Cntrl, s técncs d Rl cntrlm r t dc cd mtr, stnd smpr pr d su fcênc, su» hrs dc vô. Grçs à xgênc d su pssl bs, Rl p grntr ns sus vôs máxm sgurnç pntuld. Fr ss é smpr mlhr vjr pl. Rl. ^^SmmmmX P^ UNHb DlÀRb ENRt, RO SÂO PULO CURTB PORTO LrOR N TERR NO R... PERFEÇÁC JCR.ZNHO RBRC Sr GUL PRO PONT ORO.S RC PRtTO LONDRN SNTOS BRGUÍ LNS RU PEDRO LESS, 3 GRÇ PÉNPOLS. FONES 42.3í U. CTNOUV UPà w.;..>. ntrtu m:rv~myfy.: :,.7( ^. : m\, r.0;.v.:. yé j^»l.t_.. àsmà&úm 7,., >>,«, H_Wl»BBft WmlímWmm^lZj. mm «_Í ^ ^... ) :; : y,,

10 m.f?..?rs (UKnc.l.t w. PW vs. _»^Í4»»»«l»J^PV4^_^J»W»»J»_^4...,^_w_ f. tt u.u.ww wn»j^.j^pujj^ _F^^^? ms^mwmmmfmwmm^mm >.» m 4rT rs_rtrr. y t.3 8!sk t,,_íí_. _3 tt_tc TSTrtscr ~ Et< B^B ^PBwncrs:~_Tr t s;_:.,:.,tcs ^r_ TT ttvrjfl rt sb#^r~ _ rrt? 3_Er n Kw»»E»gt ;_ tww W^j_^_B^^4^ ^ l J n > _f_! tt t W B rff ff! 3^ T TFr^Tr^lwl^^B fv cntrl dȧ cm f! ccnng próxm n tv V^ H P _H r^^^^^^ n ^ l r ^H _ _ mr ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V ^ ET ^ _H ^f FkH _PW fk^l r r ^ H V r^ ^ r l ^^ k F! ^^ k k^^b mm^frwfmft^mmmw^mw WÊ n h ) < 9 n_h T^ r r ^^^^^^vt»^h r ^ r ^^ L mm\\^ W E^ wm ^H ^V ^ H l ^^^ ^V ^ H! P. «L _k _Fmh ( Kr ^ ^^B rf fl r^b r B. m\\ r ^j _P^ /^ H ^. r H Vl.X llíl k_ J ^^ l r v ^^ H _» v^j P^VH! _L nlflv _P Hr ^^. F ^W _# ^^ k r ^_r > j^_l L, ^^ V_ ^B fl ^V»» ^yw fl W^\ r rj vlu ^l fl ^^)^» \_fl» fl fl fl ^Él fl 9>Ü H fl nllf r k!»rt Tl r.»»h.. l_^t^ 4^. ^ j^ ^fl L P^ _H_fl ^K_l Rf fl_^c L,^_E^ r _r^b l ^flfl ^ r.! j^d_e^9^ C»». ffll\lvv\hx;í>?v.v/ flfl mfímmlfcjys& k flfl_t^ ^^ ^^k BLJg W J íl. v W.Íl?t!íj_;,,?T bpv_. _fl fl.k.» K_é %^ ^ ( fcflrj. fl^ /^jffl 5^.\wV.;V..; :.:.vv ^H.^&J3Vr.rl BS^fflvB»?^.^... ÀmW^^.,\\ l m<w \ t bpjfl&lfcfl BBJwJ? fl, /» _fsh.!!. <//:t^^jl>^m r^:^^»^s_^^j K,/^»n! ^ ^b Pv^fl _g^ r.>! f fl _n_9 B!.. B45._! B..._,.;l_l Bttrt C VU_S_.^l_w! P/..,. v 7. tí?^l_t,., ^ Tfl». m_ w_ 4_ w t_. ;í_p_ W^H > u^_h E. :;..c W ^ttrr ^ ffl 2Effl KnÍ^^ r^>fl K V ^ n? JS ^vl k l <4>wP H_c _BLt,!..t.4«^_.. B m :?;,./...S!r\\ flwlb^^b Sl!?!!»^.<CXSB K.. í.«^ t \ «S Vwfl ufl... fl t E fl fl l B^ l_^ 4,»v wj H.4^fl.WnBB 8?.»U\ fc«.,«bs.:,^...^_^^fl/v.^^cr k«.»»_r.,_».v,í k _. _Z L? l/l H ^ BH»4#^ >r4..4 v. _ r.l r<._._. :_ ^.,.,.. r»,,4» wjv...mtm munt fl _W_B ún EL_^fl mb _B9n«\vK^k: ;\ > fl k ;/....45fl Krfffrs Kãf.íCwfjr2!. ;:r_l»_f3á» Ív % s..._^_r. > _Hhu.^ m> V r.rtí l BWb_...ãJlí^tfyrr..v. l «./fc^.;rjp»% : _ % v s ^:,4P flé flfl w \mt\w3 Hfluf _H JrS flfl_b.éfl DÉH FJm (hkkqr U_m P_W Br^ll..VJB.; T B B83? B _tft. \ r _B_.y..3^ ltt _rt» Jr» _l W JB H^^T. >. {> fl^t<hpflk».tv!!.:.^<!v4^»^ /.. 4; íllkírflhbwnp^ OS OGDOS DO BVD. LOCO PÓS PlrCL CHEGD. ONTE. EST CPTL TRNSFERD PR DONGO ESTRE RPD NO RO»! NOS t S S l>o _ S Cnfílfrutrt Bf 4 )>;:.» dc D«p0ltO5. t.:,r..:.:..,; t:,( í:.;< qu. ( mnl: d. dpns rm._«nlr. cnplrt. «m.nhá. 3. «u. dc l». c mtc» snlç., \,:t.<:..... dr»>9n» mcn». E».. dtn. cl dc fcs» pr p., dncrm tr <m.mrd cm p<>mp» «brlh <. «l mrr.: trvn. cm CUD rv.á cm prcpnv. pn..,... «n,. n«>dc. qu c dr. p_..lvr;mcmr. mr ds 30 d!»., frm st fsutdd» w.? m»m..>.!<:.< rsl, qu. n»».. fsmír dr mnnh. rndnmnt cmcurdj. N rnunt. n drtr d CHD nd l\_n pnr n dt n c c!l_d. vm um rmrmrç: n d súd. K gr N.. dt Cn.!ç C B» ru, ru dn Rvr..:.<. < clcbrr,».. l nrfc. mu..nr. pr lm d mus dlrc» flcd,, p cuj t ;t_ cn\l!«d» ld. ns dcvpr:.t.. clrítcntcs dc n!d_dc_ c club:. c.» í. :.,: íí>.,.r,.>..prmcn. KOTCR0 DO DU HOENOE O RSENL d) dctm. m. d Cmpw C. B. D. p... _..! m.nh. ás nt Sulmrlcn Fbll c T hrs, lcd hmurtm l»í»ç. d rtnl. frcnd cm nlttruv. utrs prvncs rm dm su ttlr cs rprsntnts d llbl :.cé.< um rv;..«.l. CHEGR OS PSSES DE BB NOV REUNÃO D DRETO E FNTON. CBD rcbu ntm s pss» R D CBD fm trtr dc Fntnl : ssunts dds d put dc n Blbl. qu stvm vnculd» í_^tv«(«rfv_._7,.r.n,~ Tm ; ljlz0 tm fvr d Cruzr, dc Bsl Stff.í h2 :m,u _dsh,,t d» Prf«lnls 5?&n cm d CBD»«t«ç prftmnt prfcltmcn» tn n Entr sss ssunts. st: dc Hln pnnd dc n Cp d undu. p_rmsss d CND pr Jgrm n b» Brsl. Rcccpj r Julc. Rmc qu «tá vjnd n trnsrulntc rgntn cm cmpnh Estv ntm n Frçf ctrp, O BNGU FCXGU UTO d sr. Stcr Csm: c jltn Ftbll. cnfcrcnrlnd tmr cnhcmnt d rltrl d ultm.mpct. l Sul tnl Ds Nt. d Dcs Juz Cm <.r. Vrgs Nt. pdr n mrcn dc tlc.:m: Fr. qu wl slctr cm nm NO íor m.lsf O squdrã ç rrsu Cndr F. C. 6 x 2 scr O C_ Turun F. Q CquHdr ç, rcbu n ultm dmtg vst, n cmp d F. C. Gllts, d Cndr E. C cm qul trvu um plj msts. O prll trvd ntr mbs nâ crrspnu á xpcttv. prmr f d ncntr. trnscrru cm lgum qulíbr, tnd qudr vstnt scnvlvd um tuçã ms u nn:. stsftór, mprgndsc fund pr qulbrr prtd. E n sgund tmp, vltnd ns dus qups frá r.umprr tp cmplmntr, tnhs mprss& qu Cndr E. C. r mntr qul fbr d prmr príd. Tdv, s sus ntgrnts pssrm jgr ml, srtculnd pr cmplt td trublh d qup. D é qu: s cmndds üc Nn, snvlvnd um tuçã sbrb, cnsgum s mpr ll dvrsár pl lvd cntgm C x 2. E\ prm, dgn c rgstr md crrt dscplnd m sc qu cnduzrm s rpzs c Cndr, têm cm su rntdr ntg técnc rqums, qu.á prtncu.sft Crstóvã F. R. OS QUDROS Os ds qudrs jgrm ssm frmds: TURUN Wltr, FlnFln rmlnd (Jrg); Eu, Jl mrl; Vdlnh, Frrr, Nn, mrm c mr. CONDOR Oswld; Rmlh Rbr; ssunçã, Génsl Ru: Zznh <Ellnh>. Jf,,; rnhà, H. t r Cstr,,; Os tnts d bnd vncdr f rm cnqustd, pr Vdnh, dh, mr, ds, mrm Fr : rr, um cd. BO TUÇÃO DO JUZ Drgu plj sr, Jã Cm ;ps, d F. C, Gllts, tnd. Cntnu n WpgJ d Bsp..>3 dcs prsntc dn F.F. tus bns fícs n ;cn td dc c;ulr d dc um qu dr crc & nchcstcr Brsl rn. dsputr ru prtds mstss jm club, lcs, cnm rnd pr rbrs bnfcênc. O prmr club n sr cnsultd f Bngu. qu xgu 40 ml cru _!r. pls ds Jgs, qunt mul lt psrá n fnld vst s qu club, lcs nfl fzrm nnhum bch xgênc. Jgnd pns pl dc sus jgdrs. Hj scr cnsultds utrs clubs, ntr ls Olr. PROPOST DO BONSUCESSO PR TRES PROFSSONS O Bnsucss cmuncu ntm Frçã qu prpus rnvr s cntrts sus prfssns J Pnt. Tmplnh c Engulç. NOVO TÉCNCO DO CNTO DO RO O club ntrlns cmuncu Frçã qu cntrtu s srvçs prfssns d ntg jsdr d Flmng. rps, pr técnc su qup príslns. LCENÇ ESPECL PR HE LENO O Vs: d Gm slcttu lcnç spcl prn nclur n jg cm Rpd cmndnt Hln, cuj pss d Bc Junr nd nã chgu. NGRESSOS PR TEPO RD DO RPD prtr hj, d.s 2 ás 8 hrs, stã á vnd n tsurr d Frçã rpltn,.s ssnturs pr ctlrs n prt scl, n pst c n curv, pr tmprd d Rpld. mnhã,, prtr ds 9 hrs, n blhtr d Ttr Crls Gms, srã psts vnd.s lngrcss rqubncds....».>. flfl fl H...f Sk_.f> ^t ^SÊ mrmm^ ^^^^jjjjjjjjb! % ^»J L ã ~mmmí ^_fílr,.f; ^Wj,y mm^^^^b^!^^ J t^. ^fltf» ü^flt^ W^ ^ F mswàmm. r ^zésf^l^ltíf ^^m^mwlt^f!hí_r^ yn S_r «. ; JBt BL_L. J H_r < fl Bf ^mmr ^^ ^^ LtUm ^r» mmmw m ^B_ 4 ^ r_» ^jtmmm S ^H BS#t_f u ÍCÍr mmm,m\mmsm^m % jtjw Á J_B flpr ^^^ Bfl^». s4 f mm Àw. JB< ^ím ^. H U^^ T^,^^., H HÉ ^Lmmm _» \ ^^ >_L9L m? Wm ^^^^» ^ t. ^Lm r^ ft ^_B_^ l_ftfll^! ff P^^^^^T^_flltfC Flt gr ndcr dvrsár ZflTf^ m^hh p!,3b l >, P>^^ >_f t5j í». COO ELES ENTR. t ESTÃO RU E TEXERNH. VGOROSENTE PRENSDOS PEL ZG DO RSENL. (Ft rdnl) CRLTO ROCH CONTENTE CO TEPORD FLNDO SOBRE O LUCRO DO BOTFOdb PULO. 5 (D Grld Esc ntussm. br. spcl pr DÁRO D Crru tud ds.lpll mlmnt, cm NOTE) u sprv. Orçs Dus, nd ml sucu. Crlt Rch stv rdnt. Estv n vstár d Sã Pul, n cumprmntu tds s jgdrs técnc. Dc O ms ntrssnt, ms O LUCRO DO BOTFOGO ps, sntus ntr s nglss, curs, r sbr Crlt cm s qus su d Er.td Pcmbu. nss qun t hv rndd tmprd d rprtgm íl rssnl. s rnds mlhõs t n s ncntrv Crlt Rch, ndrm qus pls stáds lrm ntru msm um mpl sucss fnncr m lng plstr, cmntnd rsultd d prtd. O m d tmprd clubü ntcrnclns. n Brsll. rrscms prsnt lvlngr, sltnd um clássc uff, qum umn prgunt Crlts, s lvr um grn mbrç curnd pr sbr clru: qunt tr gnh Grçs Dus, tud cbu bm. Grn prtd. Gst mul d S. Pul, cm d rsn. Um sptácul qu pulst prcsv vr. Vu vtr d Brsl vu rsnl tund cm PELS QJÜDBS DE»., t_vvnvf>nnrnrknnrr r HHBYTY YVONNE SNTOS Btfg cm tmprd d rsnl. E Crlt rspnu: Nã s, nã s. ss nã m prcup. Eu nf fz qustã lucrs; qu u qur r frc publc brslr prtund cnhcr vrdr ftbl nglês. Estu stsft. O3 brslrs vrm ms fms club d mund, gr, qunt Btfg gnhu, ná s. s nã fz um clcul dc qunt? Ná m prcup cm ss. Embr n tnh y m ssstd s Xbjuc, jgs d Tç ykmmup^mwm.!.:. sntm n brgçã cmntd ssnlr qu tócnl brlhntsm ds msms. drçã Só n R pr vr qunt rnu. nd vu studr cs. H EL JE d Tjuc, r cnvrs cmg, pdu u ^vss sbr tuçã ds juzs qu, n nlnã WStlu VuUs,g_>s c8ulrnm. Nã huv nrmldlc Pr HK: ^m qu qurm sbr? ss cup prc lguém? S Btfg tv. Ummmy ^_!>fl pr jrt ds jgdrs nm dn pr í publc s prjuíz, nlnsusm? gstr ^ k_. J j pms vrfcr cm v tr trnsnr Zr2«Jjsr, d tç 0s sbr. N R,ps studr l«s ttm wllrds cs, cu rspnr.vcês.._,.;.. m sgunt rm: 2 «: Vl\^lnTZ\%S02à^r<ycnc, ^«tv pr 2,0. Pr fm, rls_ l tjí. í B s qu é cpz rcbr, líquds, 800 ml cruzrs, TV!? dl Gm. Vncu jg Flmng s cr Tjuc B pr 3x Rgts. w g Vcncd!, Flmng PÍ ms u mns, m fc ums 4? sps jg: Tjuc xtrrdnárs. x Club Cntrl. 5f!T: Vncdr. Tluc nr w O ^.^.Flunncns. Vncdr ffl P.^ L 2x0 x jg: Fn:.cr P. C.SFlmng Vncdr, Flmng pr mm _^ é O cnsç mtvu mdfcçã ds J jgs Nv runã hj O trn mrcd pr ním, ícu pr hj D:... v4:.. :. :....;«.(.;...; j pnumnt d tcnl ü_ clcfnd <.n. técnc _4 chcfd Brtl. dr_:mbrc. v... d Rpld, Rpld. r;ttí...lur um trc.n trc.n ds cnum ntm, cm n:. cptl, dtlc. ;unt.... m.lm.nt.n_.! jll. l. S.(_., cj Jgdurc,. \:.\. r ü Rpld, qu.. tb:. p.rn snhcunnu ds trrn. P clntá um m tnj tnprd mnus V...,»... vd U.44UU HJ cmç... _,.! nturl n d.: r.0.3.:..::.!.. d.lcgcçá clu.^ds.c cm ttc l.nj vjc... gu t.gr. d pr ;..... lí cncud lr:!n dc cnt.m, rr í nmbrs, dc :n_: :.. qur <:._r t.> 3 Jnuár, pr. hj. N trz tm, jl frm tnuds ntnlu m qu stvr crculnd st dl pr.c.sl..dcm t;cncj, cç&. 0..:.» d Rpld vtr! m tmbém, s prvncs n d str m trclnm.t. Etft hspu d strílj. smbrqu d, dd: m S& J.nurl, frms.:;r..c_ cmprccsm lts u qu fclt r.llz.d ds trn. trds sprtvs,.tcnd. dl:3nt_s u. clubs qu prtcpr d tmprd. F msm um j.:pç_ clrs, cm qu s v.0.0: h,.spcdc. : cnlrm mcnd:,; um!.. m rtvuu O»:) < l»m»4, <. : ^_ <Jl#f!:». _» «. b»«. wv»_«_ ün_ npj u Qêt,t H ttm0 ; :» c_,. j.._<«ftu.fl :» í l». ví_>í_ Jííju! «m.».>. Vl _» «_»«.«: «C.t 39.: fíüb 0K UUmtm mt tpyjt_.t# ««_> HHtn m. : » Od#t; 8v_l?_?» v}... t< 0...!,«.._.J tr s.í«uí,» s...., «j;.. jll.vj. «04t 0. :.!....:_. O ««S..». «mm mtvé. lt. J<«, f..>.:»,.»<( wp. PW Jr^»» _. mm m4., Cf., yü #K.è? t # tt ÍSP5 tt tt tt t«tt tt í S»» , SÉf6» t tt tt «t V L_.&ftt»4f.... r put mtum > t tutu K, l#hf# t m\% mhtrê.ê tt tt tt tt tt tt <lns tmttj ! tt <WJm «tt tt tt tt tt tt t «9 t _>W tt tt t«tt tt rt DtlUlrS tt tt tt tt tt tb X» l»«:,>mt<.:.... rü.... fttr rü S» wn G K«_ lt n «J 4»».... tj Xtf«s U»f»..... t.t «.l JHUN K. t» _. lr;..... C;OtB â CtUtt»_ t 4! < t t.tt tf Cü :«.» «jt pn.»» mttttt r trm. cr»».«>.<» K: l.t.4.» Utr ü «; _ :.»:».... ;j l> frolq > twtl J_ Dntcnu..s.í Str t. t p«>..:> Rcm cs nyccyn EkUd» r m. l rum». PVíSt».. «..... ná... R»D.... nt Bl. f... tsrc.» :.:.._ ttlr....., l. 4» J...» nttts.)0 mtut.t Í.CC9.0J tjmmí, V :.r m t thrlu.3.. C»!_6,. tó Vl.r.íürr t..:;r;.s»..,,,.,, p:»» Vtn.rll.0.. _) 0..:.rl.3 (Cntnu t J lééôm fuç 5w<W>?SWS«P?5^;:::WsTX.>P^::~. :::? :??> ; : cvclnd tjtufçl mrn. cm vr Brsl, ps. n sprvm um rccspç& lu sgnfctv, m qu: rcb:dm 0: ::n. DT D ESTRE íletso Enqunt Ftmlncn_c. brlhntmnt, cnqulstnv cmpcust. strnt:, vltnd lm Um..un: < dc grn mprtm.!;, qu vm sprtnd ntsrss. pr.su turm tt.tc, qur ná mut xu.cr trl n str c d;, é lu.tncnt n dt d cí,. c sprt,.,. bs,um,,. jvm rvlu surprnntmnt: Nüd dc tríu d Rp. Hv.sd mrcd BuP pnpspr mnh, d 3. prmr pr, P. n s cu rtul í.v.cá d club ustríc, c. ts rn r < strnts cnsguu tngr um mum. m slt m ltur, cnsgund, ss mnr r Vsc cm. dvrsár, f!0 n mcr 0 tltsm, rnr.s rcrdst crc, dvl. nâ s mstrrm stsft s mms, n há duvd, dnt dc um ds ms mprcsnndlrdnt.c:, d.) Rcd cm tur m tc rvlçõs ds ultm., tmps. &. 40 hrs pós chc;!2du d dc; sgçâ. D mnr, qu s p.m UTOOBLSO nt4s0 cmplnlsslm Já.s ncntr nu trs d tmprd cncrdrm cm,w Eurp, fm tmr prt m vrs crtrnsfrr dt dc stré d club lds, grç: n gvrndr mr Brr3, mlhr mg qu t. urpu..bl.. smnt 0 dmn, t;prts p3_ucm. g Jgrfl s vlcnh.s. prqu, r. Cmprrá v.n máqun n vlr ds 3õ0 ml cruzrs, ds ml sus cm. Jgdr. ust:, d lng v: mrn. c rá ntrvr m vrs cmptçõs. pnns ns nscssltm ds nlr prmr > w... _..( <. t rpus ^ru.. c Chc crrrá cm. utr _ crrí, ps fbrc. só ntrgrá su n. mlhr clmtçã, Dmng, R hlld dsntr dc _0 dltf, pxlmnmnt. pld sc prsntrá publc cr lr. brsl; E ps cmplnlsslm trrá pr Brsl um ds ms Flt d pns, mrcr nv d snts máqumu dc crrd tí mund. vcr.».._. vrr, vsnd.._... tr.._. Flmng... u, «~ Flumnns. _»,...,..._ p,_.... Vsc... t_.,..._.scflhftf...,_.... p,utà0 slft,mnnd0 8,urm d(j lr, trcnn. Jgr n Crá. Hj. hvrá nv WUUSS d ntr sus nvs cmpnhrs. Trts runã, gr umn pr studs d mdlflcçá n clndár dc splndd qusçã d Rçts, ms Plutá rá tr grn trblh Jgs d ps turm dc bl cst d cr stv bm Rpld, trnnds fcl, ml mudnç dts n stré. Esprms, ssm, qu çá d técnc só vnh prsntr r ltdcs pstvs n próxm n, ps, nst tmprd, Rnttsrá prmr, qu crtr pss, pr ps ntrr n dns..? TRENO HOJE L030 qu smbrcrm ncslr. (Cntnu n JJ págj Flumnns su Encrr hj tmp td m cmps du sul O TRCOLOR ENFRENTRÁ O PELOTS, CUJO TQUE SERÁ CONDDO PELO EXVSCNO PCHECO ÂNGELO FLP EHTEND CO 0 VSCO $3 BR ESE Dpnrá Flv Cst mpréstm Tmbém zgur rnh ns cgtçõs d club suburbn._. f tct cm sr. Vtrn Crnr, m um trtr f,0 d ssunt. pós um plstr sc hr, um drgnt d0 Vsc prmtu lvr ndlrr. p. cnhcmnt Flv Cst, já mn club mdurlrns qur Tut pr mpréstm, vlvnd n fnl d tmprd) Qunt rnh, dssns. Ângl Flln»_ qu zgur qur xr Btfg, qu já prsntms m pcás rzf. ntrvst _ c:» 0 r/s jgdr. nts, ntrtnt, Crlt Rch srá m Tmbém durr trblh 0 sntd / rgnzr, pr próxm cmpst, um cqups qu pss fzr frnt s grns clubs crc... Nss sntd, prsnt muurr.s. ns Flpl, stá prcurnd ntr s cl s d cd lmnts qu stã sm cndçõs lw n qudr sprnts, vd à d, sm psslbllds tur n qudr prncpl. O m squrd Tut é um ds Jgdrs vsds pl club suburbn. Tnd prdd Dd, qur gr durr um substtut pr pst, rzã pl qul rcrru ml vscln..ontm; á trd.,. prsnt mdyrlrns stv m cn Lm CGRR. ^ í0 ^ COnCOrCr, J SdOT ^ c flf lkw^rwlà^^.,,... /..,.,:,;.,.y; 8 j!l_í..... j^p^^j.gj^ nts rtrnr s pg;, Flumnns jgrá st nt, m Plts, cntr tm d. Snd dqu, pó3 hvr sd smgd pl rsnl, trclr pru m ntvdéu pr N cnl, pr 3 x. Emptu sgur cm Pnr, pr lxl,. E n cptl rrncu gúch, ms ds mpts, dc. c4?,ntr ntrncnl tr cn Flmng. Nã há mtvs, pl, pr» trcd trclr fcr brrcd.»m0 ÍtU}_n80 vncu, tmbém nã.t?le_rdd0_ E s <»s últms _??^t_ mst,m qu qudr _ í ;0 P r Ondn Vr stá s justnd, dqurnd, puc» ncesrl íórç junt. cn.. l?}» Prtnt, n grn _,,â, Pfts Q ílusncns Í&SS0 ínl rtrnnd á su xcursã, mnh hvr n R, ps rlzd Cm cnc nvd, Jgs tm d Pl ^,4prsntrá n Jg hj cntrvnt! Htr Pchc, V _n ní,uví0, u í vndd n 55fS.r8m, crtd pr ná hvr n XtbU crc....v.\.....y.._._jj^ ls_w ;._. LÜí. J

11 ...».w tf % J m ~ DUR VTOR DO u», 7»>t uum p nt. jg E. C. NDEPENDENTE ^Ul^r. %Ty>^yy<^^ U POUCO DE TUDO H»! K: «... QUtHH V».»»4, fctjwõ r pój Cm Vn F. C» pr 3 x 2, ps.klqo grn lut Cmrã gldr Runâ d Trbunl,vr,;, 5 f. l»: «..»)...!?!> <»»» ««ft» p O Justç Rm msm n BÍBmmm» m _^ vwét.» «nmt f«w.«# m» ««««mm».»»3.í»íh «;m%» ímjí«9 ltvjft tí«<»»l mr.. p#r «tr_ ã»» «,_ v, j r.. <%<» twwm d» mm» wt»? 6t» Of,.. «t.jsj». t..... SO fí..» r U» umsm W.OW4 ptm»»»»l«r ««m f m x«huhb. O p«r f d rt m(! (4«ft_«v?«^_Hr Kí ttm»#.nt rtr ^mrs w» um \mww\ty\m»». pwttt Ur».«m w m H»gjg^., s J^, Dm d lt Hrtn., «gá» mr «r«rwfur d»» H» w»». wm«>» >.«m»»tm> m m»>, m».^»» < «p U»««<» H.n.»..»»»» «?< m.ímw»«4»«. tl. 7!m % m mm hh»«rt» Um \ff., Un»! ««,. ««u» tmt»». P«? trt W t íw m/m! suuh n. m «rm mw «sru ncunm cm h fhc whjc Vfmn dt) tss» th m>,+r,s. <. ntt»»t» tl Prt f four, Wt«w»»» C» mt»u bhmu tn m Stm «PN 00 lw»»..»» t «, _....,,.. «!..».. UtU, s KtD ftw!»» m» «m. Qm ptjd. ^l.jpt,% w«jg» JV^,,,» p^p,^. lp»«4! l»f!4.. %> l y^jg^g ^ s... 56SS STRBU CRLOS PÜBUCOS 50CRUZEROS POR f^beç^^^^^pg^vííffvjss^íjsjk^ív^..» wm««f.500 psss c m n cnt d mprg cntd prsã um udcs mlndr qu v. nh gnd mpunmnt ms ds ns» PULO. 3 llttull O,O p.» dm» mp»t4»u. t tm,tn tm «n«l Ptr ««m«lr»»».»..»:««:s rí«p»»» rt j»«pnw > s.c»h«,5fs»» flíns»»? ^ r. ís?;.: rb»» nírl r.r..,,,...,.,.( tr um lucr c» n, íj; Jcm CJntm\?«;, :. :;.,:.;....»:. : f ; t. t :,,. TU PíSUlHl. tt.v::s: í pr.:t.<: Prf. jtf ttm..::»!?! = ;.! ü./j J». híís..,. 8s! l; ;>. n t : <:. tm > r»«l!t». :,..;.» s..«.. : tu DPlrssr» dt!. Vv (88. W: Orrmw» jssn» ítu4t«ttm. mm C 5 rm rmmh»f. B»»»s».» u ftãl HC. D».. udrt» m:»:..! r., _.. nr»!.» > qur» turp pt«ü;b»«t...s^... tf St»».»»4.»: rr mu d :»ü;. p dw um ltmut.. t» m» r 8 v. Cflw» Clüt 2 80:.<!tn. T.f..«. : :.;.;» tf<m pwn rtdm, rnsud«nl l»t f.4;t tsldrmr nu. 3C. nu»? p.mr»» c:s>. w» tm, tm m«tr» pour. slf Vl».»!«;..:... Hüív^ tí m flm»... trm mlt \ nd qu t mnrm tn p _r m Prsnr. nr»árn!r u» 4. n». cr m:l r qunhn murrt «»«00 wjurlf l»s»r. d rm v» 3.»; J Pts^ç. r! mt d»»rl>t llruu r tm. nd, qu nt»m^h» drn tu Cmm. >: rm Vl n.íd p! mrlwmr. K«.:m fw!»»««lr d«.:umn qur r.t:.:r.k DUt U.... d«tl r. qund um tlku »m rbv dr pttnrlrrdt». tru.?. ;..» r. > > l (rnt. p»» uu:l:s rm tt»; um ;:....»: pt r. Crrd t lòr n tntlí» um prh.,( pn»»..» «! pslrt. Qundt r!. duntr dt» }.. <» pür:»!. n >.. f dtt»f: Pr» trut ts.p. qur dl ns»r... VU S.ll» V «íl» DOS NOf» Ejí»mnh»S crtór p»r pntr jlsrc» r ut d» p:s l tm r.»r»:.? qu rnu rr. (rrd p?w td Trrr» Cr] m»? P:r\ ntrmu qu nl! píc:: >;: rís^: lrn m sus t:n p.t. ptç pubr...» :4 qt»» dí n». m nun ur «!f r.. pr qum qur; t: r..». rr. r sssccnts vtms rnác tn.v. nul P» r.l..p qu r.rts qu dh <> vd hv trtd d : cm m.. : mnt m:l.. _.>. r». u. punh., Rm..;:» ml»; um lndn. snurl mm d rv!<«f!;». fflvy:}. :.t ;! qustr ««ld ds mpnnnrl ::t:»;...! (» VT» DO CO«fT0 HO BTBB00 u.vm.í» Ptwnt. líturn n,, Jcm P::: 3:. csní nl dt nn». ;. :..:»»..». nsí<y Oí. n, 8í: Vlnt Prtrn c. ndm us....» n.,». Ctfün ;.. dt..» r :r. rndmr tu d» Otfc 3:, tj :«:. rn «Durnr luur th ut df, Prnh. : Ocu Ctlvcs» ms; pn tm njrn» rr^cnrm drn» j«d Luíí Prrn, s tá Dtrs»?; dltptmtl v.wdr cm»>. ttu.t\ ru cm»»#sn! p»«f5. t» «X dr tü. í. t,^»!4!» Jqum, lun d«mn d mprt p...,. ru> 3U». 3. fls crnçs s lhds cm cs pls tmblsts N sã rrs t cs sun. rt»ltnt> psrp rds pr mtrsts..: (.?...».«? (lí,... «.... 3» w»h«prp»»w!». XDBXTO l»4 tlt\ jv»?» t mr m»»»» r H J» plk N^t t «; í :.<.,»_.:!_ v..:. ; nw. j<l».»m pl»> rm t :»:. 0 pk ml r j»., v..».r.». f <»... :.,..., B»m t í:.t #í»«t»?»>»..».<:..: pucrl p; í pj? m» n. rm r » ltc?.». = : r»f «.j...».!... _. íum wpw, ttm ««,.«,,,,,.mü,.., rt»wp» PSUNflO pf^t» tm»». «rm. Tm» «d»»n», hm.,;...,..._.».: UOf Olu stt. únm»5 pln, m f um m c»u m.mmu» ron «ff pn», tm ums». lf»«. VBKC ltl» N lí«!»5t. <<»...». ^ >,».» f»»... lít wmt.. n;f«n E Pl <...»..,... # j, r:ll, «.,.tj;,, v,.,,...!. H <íllt«p P»»#Ò» d» RH «tr. «í unptmtfl v. p(tm v,. <»».. :,««..., ».««.... >, u m kn ««w» d0»«?â,»l 4,8 Hl ts»»> t m» O O»» tmw»»«< #...u d m>t mmu»»lm» 0 Wf ;«,u..«w q^# W»» W» W» l 0W0» u.m mrht ftrwh»» m«r»m m.>»» )8. d.t««lfl» <? «Us» n <»?»«..jk»» tf #9t <> «um» d m»t» ttmtké «> #» (.,...».<hd»»?«!» p.»«t»m >! «t l«4tld ~n6 <rh C0«.,? «Pm» nnh í» t« «W#nw >V. tm tmm P«h..? l,«(«n» n t Wn f^t»» cpul, tr Cíl W«^^l«Pt «r»>tt d rnm» lm ntuurt» «««80 m...;.«r..».. v..(.,,..»..,..«m,.»_,.,,..tubm. t p»/#«drlrn»»» r» >.»> q«t «m t l k>«.í,«v,» Pínhl < c»mç4 t»s«q<».t. <íp?»n :. :.. :;,t pf v..u:;. t» nr,,» p» s^» fádtnln VlKnl;#. %mmmdm>. :»í.4 r.«r prtw.»% «tm rm rr»w?#jm t, O ;.» >... lutun. mltmíttwnfrò.>,,.,»,,. «l«n«mj. sru^k...,?_» ln»md»f. < du»«rnt. «?! b» ml< «unhf!»h. t» tnhm «#nt»». <r«lqu dt ;m» cm,d» m». p mpfuí.r ;!»#p;l>» rwrlr,/#nrth un tt»»u»» Ob r.uv» tt? pj^nkn pm íí«4t.. «v; ft»» ums. n^n tt ptt».,;híltlí, dt 8»nu L.,««U UWR rb rssn» fl d rm9#«n»w c.?.» «.»» :».. O, >..r.,..:..<,, ttdotltnrr qu cfwm d clm! Cm wr «í» luu.lt «ümw» ttt jflmo «j «?ínr...=» íf t Dn:»>.» w»!».=.. pcl Unltrrttrl t wu tu. t 0 m» m». u» u» pk..»«r. pbttd pttl tlrt. ps rp:ttr um jj. «> >nhn Vr:». ttndu wl»r mu »nm fsül tu. j»nn. t^;n r: ««! l»jí Cntdtrc««ltr d» Pul»r. qut rm»m P«l tn «m «Otf8fn» C«m t r»\ lr» «ur? «WPj». C«u.S<». Oln:» \».»..»;, «,?;.,. um»«l mmn d» m nu,,u»»!n d nl» pfd wmhm lrl. fc_nh»?mftk, «t dftnl. m» 9wJtw rulw n «mh».,«^..::. és,...,..:. r dhcdsdp?» rt tt dtt «..umm» ;n t dl O «l \«tt\lt» RSltTN lnv. «Hlí9c c Grbts «vmt m, (Cnclusã d fl põqj 0 m m. > p.... _ c»t jc t n r j lvw W : ». ««n»., «0 j W«.... %t.tt. v.. : C.Vfll p»m\r.n,. _ j wt cu stím c»r»»c».. t,» Htnm.. r,,:r. r.un....».!..... > :.... C.... ptrrn.l» mtlrh Crf «.»,. >ní r»rr. Rrtl.. Ká. nn pl ; :.v: ums! ;.,» r..j#»j rr > p:p_ ;>: > :. > crln;s dp..hrr;s PÚBLCOS qu _ \rc r rtlundf tm r Vrm pr?u lmbrr \\tt Pn:!» n, ; > vlm»< àtf«udrl<n rpr p.tt. N vrlh Eurp prr xrn tus n. hj tl. Jlmt. d:vr > vm.. tlh«ft. n grl. p.s.nj. dwtml p rudc pr rm p.qu prü.ds qu «rmprp lmfjrm\ nn.crs é.. tr prrmtuá vrlcdf «tm d? 3 lpn qu. m «t»:frm rstr qulômtrs h;. pr qur nlnt Tr rrp num u nmm nd«nfí dn rnnnf. rxum :n;çs rm tr v:lt:c nmpr lutr d íunrnlm publc. < r.í.l»»»ub:crrn»»«n»«nn, p»r» ps»»ím n n Ot Drzmbr pnr lr.»m qu. sb pgmnt rt lmríjr.ct..». qu vrvm rtr rn rlm «trv» r mrnnr.. mc. «ç rm qu»,f!;uln» rm Ct Sà F..nc 3» jo m»r» :>.}/ cnt qu pr Xvr n fc.. Escl Publl. tn vnt <».. rtn rlnqrn cru u nxprênc,. :â nuju ^ Olímp SCC.... d Cm Cljl..r:».. nul Prrs lhs srnn rrlturlnh. Nss Snhr Lur> lrl cm U... um rmprr publc, m rcprtço Qum ns r quc pudíímcsj qu. qulqur hr snh..»<»!».. t,c m. rr llllf fttsdu. muncps u lrcr mcm c:s! N Brsl, ntllrmn:. nn > d j num vrdr r. E B.. utmblst. pusm cm tt s «:»....» ;ur».. mprs ut pls u drm sscus príã quc j, tvssm L nc. f»»...., ms írm dd» mprtânc lrum. hmns crd.. SlrlnhK» tds. nmnhl. rln?» brüllr. u.,_,....,,..,, b..rso «tr prcár tnd n Tur t nsturlmntc Sttr».... Dl> LNDRO qj,c rfffrc su f á du.çl. nt.l prqut há. n íquln ds rrtcrld.,. _.. _., _. P. r pr mprnflnr s pss ncntr, nr utr vs ld. dvnd, publcs um nsp.t. dc r! «mr _ Crt çu. prcurvm cm Um b: <.. utrds cmptnts «utr. culs qu mpç uu rbltrrstí W» um clcçá. nul Pr. qusur crntss. tt. punnd s trn!gr::rrs dss fjqutrtm.. l pos s prmrs cnvns.! R CRNÇS NO BRSL ls. Lu\ txf» qu cnddt lh ntr Vrjámr. pr «xmpl. Brttul.... qu m ;»j. mprtânc cnt «t <? [ crnç sâ trtds ns ru. n,_ L» %«,,.«,? u cnt cnqünt cruzr», brslr, prnclpslmnt ns rus: rr UDlCr Cn fc : lcs! Cd rvlhs prprd nlnávl rs mt j hbltçã c ndpnsvcl str lhd pls tdprs pr j Vncd rlsts utmóvl.. Nâ srá ms frmr qu qulqur mnr; qu trnst pl. rus d cdí. cwftur qut prtrs nssss vdcmüm rm n cprvrn c:. nís. bm cm um cá! WUÜBC..Çü JBUUUU mljl O Cmbnd Lr Prltrtltc Vncu ^ tlrânc pr cnm ls. N Prcss m, qulqur. :.«qu sr. Fmnr ur Lms Fr.lt há sprt rl humnd. pr 4x0. Vrd t qu ná pô sprr crt plt rnv tmrr.nt. cm snçã í xms, dlr l d mtrst crc, cm rrls. m. Prltár F. C. tlétc F. 0., xcçõs, um ds.qur splrlduu írns xprôs d ftbll «tlrânc, m vrtu su tr r rnáutc Oívll. njr. C npnnt d cd. péssm è»m ôcl «lgr»; sprrs ducçã: drlc sprt r. sr Grl xru sgunt tmp.rtr.t spch: prv prcr prém, Clubs d msm humn \d «Drtr d Dvsã Lgl. O crt rv d ps d»d P^ ««««rn «té ns «^«tntl prsn u «m crtlf.mpr há um cn ktj2.«;.7.,n slvgns. s nm ss! c» lstmnt mlllr. um.»» cuj Julg suprr nutr prz r vld stá xtnt. D Ests grmçõs, squcrm VERDDEROS SSSSNOS tl srt rvld qu xst: Nán,á rrns n, c.s áp nr,ts. mbs, c lrmnrms cm nj rcvltnts prptrds pr mum unlc bjtv: frmr um cm, trsts m lugrs qu s msm; bnd «vncr nuftur cm, nft justfcm, cm prjuíz tus próprs dmíns. E f Just prcss vds r mnrs. Dssrmnt qu cntcu. j çdmn. prém, s fzdrs tí Prnt numrs ssstênc r pd.vcrcs. ncntrm smpr rcl.usc n qurtfr ultm j curs, pós prtcd dllt, pr nt, n tá sprd ncntr. s vrm lvrs punçã:.. Ds 05, prmrs mnuts r lu j sm. n índc mrtld nfnl r»scrtlnv.«um sptculr tll. pr utmóvl, v crscnd. vtr pró cmbnd. E f, rc E nturl, é Just, é humn. ultd qu ultrpssu td qulqur spccttlv. ps 4x0 splh nívl suprr d cmbnd. Qund cngulrm qurt lnt, sntrssrms d lut, trmnnd st sm mrs trtlvs. ^ LOTER C LH NH qu s utrds lhm pr st ld nd mrvlhs d cd prcurnd umntr numr nsptrs trnst r> snl... çá ds rus. E qu. pr _.s pt d snlzçã, hj pun.á_ svr, ssm cm pr xcs. FEDERL OO UZE005 V, ps. prvr su quçs. rm n Srvç ltr. O prcr qu? s rfr drtr..rl n spchn cm, é sgunt: mu v! DC. nd f>m vr cm ds j t brvt m qu rqurnt btv ns Estds Unds, nm tm cnsrr qus. pr p33ul um brvt sj l um plt u vdr brslr. Pns qu, ns t cs. qu s trt é cncr um crt hbltçã brvct brslr. Or. stá sublcld qu s prtdrs crt.» btds ns Estds Unds fc dsnnsd prstd ds prvs hbltçã n Brsl, mltlnds crt brslr á vst d brvt nrtmrcn. Nâ s trt prém, d rvldçã. ssm snd, nf s pd xr ds xgr stsfçã tds s ms cndçfs pr cncssã d crt brslr; um sss cndçõs Qutçã cm Srvç ltr. O rqurnt stá nqudrd n. lín b d rt.» ds nstruçs pr xcuçã d Dcrtl n , , ps css su Já stá m príd vcçf. cn v su prtnt prvr qutçã cm um ds dcumn ts ndcds clr xprssmnt num ds ct tns dqul né B (cóp l Hs. 9). cáçâ nl d l n r nã cb. nss cs, DC. xp Eât s crts hbltçã í prtdrs st tm ss drgr á utrd mltr pr bt Curás rápds pr lvrdrs n Unvrsd Rurl _.?uâ, «P0?; d l, u trbuçã nâ rá lgum á DC. cmt nm lh qulqur ncrg. nt?.?.p?js ,.«mu prcr... crd cm Scçã s mtu qu ntrrmnt fs dsâ drtrv8résr lf0br d sr N Srvç Esclr d Unvrsdd «Rurl d nstér d tur, srcul nstld n qulômtr 47 rdv d RlSâ Pul, chms brts s nscrçõs rápds pr curs dé lvrdrs, Os cnddts vrã cmpr:. ludd Srvç té d 0 Julh próxm, fm rspctv prncí.r fch.?j rpt N.vr Lrí rrê Ccmndr. L»: crnhu.. «s «s 4 k».»< t >t v»«%, St 8J. n y» t s.«2.2 st ^» V pjr. Grn Pr«rl«Crt.» Ncnl. mtrí Crt.. :..<nrr» Rt. trc» Bruur P»m«ru st.uru» But _»,»u.. tmr LUttZOT «ptr C:cu;r>. Hrmn Sgrtmr Hslll.s.. n.. mtgn. nsâl.tn.. tlurnu. chmpln 7. r! ;s.8,. Kurl.. prug. Pbl.... rlr... U.lnr. NO :...»«.l.s mtrt crj lu. J s.«d t _...».509 mtr. Ct,,, j_ 2 s 2 tí SETOR;.» jfc (Cnclusã d 0 páq.) msm drgd ô rsfsrld chdué cm mult crt, fcltd pl cndut ds 22 ltgnts n cn Ch, N L. prlmnr s Turunlnhs mptrm pr 5 x 5. CCQUE x FLENGO Prnt nrm ssstênc c f trvd nuncd prtd msts ntr qudr n vs d Flmng Ccqu. «.mpr bslut d Engnh Nv, n grmd r Smp. C. cntnd cm, nu tv um trnscurs bm mvmntd qulbrd, fnlzu cm mâr cdr cusnd um Just mpt x. prlmnr f trvd ntr s luvnls d Ccqu Smp, fnlzu cm vtr d club Wlmr Cld pr fl x 2. CPO GRNDE x BNGU Rlzus ntêntm értntr msts èntrê s qudr3 sprnts d Bngu Cmp CHn, snd vtrs st ul tlm, pêl scr dé 3 x, s dus qups turm cm t sgunts cnsttuçõs: CPO ORNDÊ Frrl nl: Wltr Hèbr; Zzé. ss; Vld, Dícl, Càrlôs, rs Rubns. BNGU Pdrlnh; Elpld é ndnç: lln, Chul é Jl; Ernst, Nwtn, mr, Onzlnh Jr, R.T x VSCO N grmd d durr, f rlzd sntrssnt chqu msts ntr qudr dé stbrntè_ d Vsc s mdrs d rjá, tnd s vscns btd um f.dl vtr, pl lrmnt cntgm 0 x O, cm sgulnt tím; Crls; ntnlnh lxs; Bl, L6l Àld; Jrg, Vscncls, Tã, Jnsn. Wldr. t..,»..! Kl».. « Xtpwr..,., «0?(ttl2,.., f.»;. >,:.. Km. «!>»»....,?....»t»«j»l 4?! _.» mu» r. ^rm\m,... R,...,...,.,.. n luh 00 9 nm t s,v # s #c,t # #v jl».. jm»»»w» s rur t, n»s... ns» ft;,...«n» s O w»»»lw d«mmr»»t»rft.j «htr»«.w»,,;b,.r.w«mumn «n»»» um p>».<.,»> m» m»»»»nu n»,... r.n.ft» Pmwfl Ou«lw»< h «mj» UtbUR..«n.. Vn r,»w» <«m»ndtnr r Wt»»n. m n»»n«. ítsll «DUtl» O». d»» qur..» n pntps d m OTOCSO Pb ttm ««tlc» ur í#»fm pt cnun rmm mrw» #««tl dr ;í:r ^«m«club tts, 9tl nu..n.» qu»»<. rl«j»df.» urm t d», n pd nt» tktnu. cm fm uv.^, jl4!m..,tlf»v cmnnu d«p»u» tbth«tm >fh dt n>r rtl çut t!»!!««,,.,,; /,,«, «frnítdd. ftjvr. < rlrm d,.,... d vr» ] pt!smtd:.» Ounr nm dc cs;».r n» Pfdr.í«ln um nr. m dfpw»»m bf curn â K«Prlw««.. ^ h» tnru pm» d«u ctmn»«m«ntr»rv».» qul... f drp» d mnh. ü ls.nrd4. puç tccb^u nm dt Snu l Vr rt» cmfm n»»fd», nr u«.» <%_.. r :...,»_< «wumt rmwtw d» míílt»».»f rldft v» d Há» mrnr. át «r.c tmd fírtnt». p». < =. mrtntt. n Qunt d» 0<» Vu. qu t SpuJn c«; Cmndnr Dmn»ucn d» rlullddc nl n dund. qu mnl rw Rtm»» Oímr»~. nl»< h»»rr» n ppuíkm rmufâ. n llíll «l RCHURLO O..f lrnt Pd pstu, df mnr hnllunwm ruunjnu p,!,, pumm n» mnw dn Nn». Qusnd! mp_ d trn prv rm lrr cm rd cudd lncl<. bb «t «s» x _m» L m. m <tl( dmín, pl mnhl. «r RSL X Smt(]t_UÇ«^ LxtrR ts gsgrjr pn d sttl F. c. n Cu. ; «rl Trc.. B» plj prmt um bm í tnrlr. vd cpcd <ín;l,,... ru qudr, utr, rm rtn rnfnll» f lr/. d d um rcnrh. prqunt n N»«l. O psrt! dgnd pl n rmprl d c»»v pr m du«nw» qu h» h»lm dt Cwlh Títpfc pr cntr!r..)gnd um r»n«. )»»fm crts, ml mtnlw qu» crn»»t Nn pru«u mfmcmnv cn. n Prd gnd fu mmnmnlf. lqudu < dv«n t tttund» rt» m. P.t». rm pt d r pdrrá r lng. pc qu.u nunsgtr r tmpr lh» bnc. p» mrc d Nrt cm nm ttnt nfndávl, m d»» rr.». d chmd cn» crrr... T H C Kr»mr c Rlr. u hvm tmd rmp. l m j.nr}}«d mdmm.»»»n/n. dc cv.tnr tm pfnm ptfnl. frmnd um dupl frncmnt d brulh... Chuprm» lh» dc d t cncurm». fcm mtns.. prmr jg. vncu Brsl F. tc Pnl K cmpr» d mund nvmnt vá vr gn crr mm Cb jr 3 x. cnvt» O qudrn pr st > quc cmrm chgr, ml rbrm llqudsr ld. < fnrmr cm j..gutntf.nttucün: Ontm, m u.. :;.n:». â ru» n. dvtrnn\ qu hr rm. Br.l Frnnd. Nlln. >... Cnr ns, t. p» trm v... d», nsrnd vlnt rnrrlvn. V F O Tllur mrr lm p»r«bfn»»>r»r prfmnn4 d::: unh. 0«. t Prllnh Jnvcrn Euntr Crr Vntu. 8» w l n» club df Ntró, Rg».». crl. Cfntr»! ( P.C, ; V.t.. m. r. ry. Nlsn t n», u l r.lr; rnm m máf qu < «u <:rrl xblvsm. E qu. p»r mun», rfrd, lnn». Crmcm Crrí Vntur. O cdávr. rltb»»m rtütní >s rlub«rrlnc»» mtrj» tnç». smr» tlr»l nbcr. Orlnd Jn : Odlnh crnl. 0»rr: trítõllcíãí, f rmvd rtr. mrct rcrlbulcá. v» vm. f.nlmnt. m.nd tl! cm gul r utrlrr» r íl, dl.» cnvdnd nr trn» c prtd mn»»..»m qu» llctr. í Ouhn. Jc. Hrld. Jgurl nrrcrl d nttu dc L! qu llbrc» d qurd Tjuc. p vlh rfl m»)s um v#c r»j l mpo»: nt trrt dn qu nunc... Pr sus psss sprtvs \ t\ Y<W fíf^c O QUE ^ f \. %y.. k....,......,;. :< Elh ptls hmns ptl su «Ugnd. dmrd ptl mu h rs ptl tu vstsdd..% m\mm\ O D«prtm nf dt Sprt», 5. Pvmtnt, prsnt su ml rcnt crçã m rtg» d str ír cnd um vls cntrbuçã s lgnts crcs. frt SEU ÂGZN Óuutúú CttÚWl 0?OCSS OUVDOR ESQ. GONÇLVES DS HÁ W Í.HOK SU ELEGÂNC t SEU ÍH ú t, wrí^,..^.^t.<t^.j,ryw». ^.?^ 5 m m

12 .^í^^.w^:^.,,,.^:.... & :..: í âjpt. r,mtmm<t.mmtmt_mn^^n.wnmm»»^.,,,,...,: ^^^mtmttmmtmt^tmmm «~,....., pp4p»«< E&Kr&~^nf^Ê m l^^flbjrfkk ^^^5s PJV^^B 7 Wt.WW %. ^t^w^^^^_w ^b ^^B^^bsbH^ _\W _Ê_^_^_m_^_^ \W_W$_W _m 3&%jfK# <sj^v fl ^^l^^l ^V dl. ^ ^b flk...,^b V ^m ^^B^^^Hfl ^,..t, «.. ^^» ljtjprf _^WF ílí ^Í_í_^_^».m^. t>»lmwm % é3_w _^ ^Êt j_m. _m ^^ ^^_Ws ^^^l ^^h ^B^^^Í^bÉB ^^^k^^^^l ^^^P ^ ^^^ ^l^^?f^h _^_^ÊL~_WP_ ^ímt m^_^_m f^^_4ê_^_^&&^métmmmm ^mt» &ktí^ ^% ^^^^ÊÊWà_\ tr ^^^ Wm _^_^_W_^_^L_^_^_^_^_^_^_^_ \^_^_^m ^_& ÉCE^ ^PVn Wm ^mm\\ JB^O v ^^^H ^^^^^^^B _^_^r ^_^_^_^_W ^^^_m _^_^_^L^_^_ m\ ^_^_^_m ^_^_^ ^ ^^K^r^ffZ^^^^ E^^k^^ «V ^^üvttlv T^^H ml m_^ê tm ^m ^9 ^(T ^trr^^^fy^^b ^^^H ^» ^^^P^^TS^^ BP ^ P^b ^^^^^^^^^^^H ^^^^H «^B ^^^H ^m ^^_m m ^^s»^fczlí W.TmU_Wmm\mmú ± mw±_ ^W P» ^^^^W >»» _íêí_3_z_í_í ^_^K^_^_^_^B> t íflü ^_, ^^^b ^^^m ^H ^^^b..^^^^^ ^t ^^f^^b l^^^^^b W^PQWft^ w^^bí «V^H^^Hw^H^^BVb ^^L^^ ^^F J^ UJy^^ ^^^ J^^» ÍJÍ S^H^ m^_m 9Ê_w_wm t w_mí^_^_mm. ^^^ ^^^^^^^^mmr^rz _ ^^^ f^. B ^V^;Í rje ^ ^k _ ^KÉ» : y j^l Éktfmf. \% wêt>: ^t^múwí_^m w.? fl^ BrÜ^^?^ ^ j, WhJ téryltléf «Z J v«k ^ ^UflL^l». ^Êw_Wr fs%^ ^ stf 4 _f».4^ V«( nrt lll R í um W43 0Í5 PO tstm rnlq tuds m r^,,«dw tu, ^p^ m f ^,,,...^^ ^^^ t un n s r J^ 9ÜKwm U l SE4 Prnlcs c mgs sc brncvm sbr mu cdávr, chrnd Sm, Prqu u mrrr, mbr ss nã fss mnh mprssã Orjrcnc».FSS BctlUtlv:! > d DÁRO D NOTFl CPTULO Tn \ tm tr m mr rm nnm».p»h«r» tír mm m n».m<. r ntrrrnlr tyt %r rm «h tírbr.. rntm. rhrndn. p.,,m»«, nmcm Jnlnh.Um flnl nttr n qr r thr. vj. nltdnh l««p»»»d»mn». «nbrr dítr n m mrn! Trnur ru r». mnrrrr : \ f nn» np>.»m, n r rrr. ml T mr «rntl».;!.k..p!l,, f h»tl» 5!/ r.r mm lí dllrr..» r mnl m,ll»t. u Wrlnwu dr ml m,, hí! «5 hnru h., ms rn..dr.. mrn?mtr! Jslnh» rlrnr» um prnt cntld r /mvfnlr ~ Típí : v,rrn>:,: tí mr rrrn nnnlc r.mt.. m«trm l»rrlm». nnhud mm s r«pn,ér. dr dnr dr r lnlnh r mrl f)r rr r rm und. ls um rtnh pm. pwrnr rmprd Jl nn qurt. plnd pr r?. mrnlnn n bf,rn0 nlh qfrí rít ««mbm,q.,4~ ní,d:,r «««. nlrmtldl Já [TR ~w u pd hmr um «wçí ntrmrtó? SEKSÇ/O NOV n0v m!nh vk,:!st,r mlnh!l t dtífrm:r. Dr um.«b«tnc nv. Nr, í;v^.0,m, Nn,mhíl mu,t0 ««cm S.2H?fS: í d!l 03? r,p;f5p d mnh f.lh.?fn.djí,..?.r m,níí, vw«sç nft0 m«>f Prvcv u? dc cursd. nts, hr um r«7..!? S?.r Urld0!lrnn< ní cm» m:m umt d prn nfnt. prvc». ^Jtn ^!Í.r q,! mlnh u mr:c..çft. lxvm prvcv, n um cu:r qus nsnsívl mund, Er dr d» um nturz Prct nv u t qut cbr rm mm. hmm, p. r«plwnnt. Nà Unh vnt nm rcçô... Lml?«!? d lí&wl Brfrplx. dnt d n. «nfm.,í «««h mrt. Obsrv nnhr7df,jní,,nu nm prsnts, rnum vl?ní Sn pí fth» Pclpvn f mnh íllh, mulhr brrrds. u rn<l?nds mnh vd s? Td m«m r tms F qu r sncr, N ctd!?írc ms. pl m?nt. l m?0mc?n«v7u %ZÍ? s?u ««wsstffw5«ntd«? mfs n,.mls tn f ml Àu^ n mcs «bclr, quc Junnsô Sft?ü5,.; urlsr!mcnt u«^í sm vrd. Erm rpt!pw P r,rs sntrssds O ENTERRO OTsssP K prcrlf s?r lrt, dn r p r. \ SríSStS Z2mnhá às nv hr,n qu cênc prmt! snhs? Qu s h f«fzr? Dus lfdmí. lá qus. D DE UL m Tms um rblhlnh mut StèríSSn&S2L í?lh,.r hj5? «lbrtór,.sbr, ftmcrgrf drlhs Sm ínsslj Um pf(>u,s! um prblm, pr dçsnfcrrujr s dés Ç cmrm cmçrms, qur mrc, qund UvêV^ínX l?nz\.jndt \ mlnh últm vgm á& prsntd cl vrpl S Drèk num Ch»st r sábd, cm(,qnuh=nltv,prtun 8 jnr cmndnt d nv ;»^K.? Dps cnvp mr, típc d v í.sís; ««,r.;,r,.pr,íssr ur prdpôrlh um prblm. Tính ms ft snhr crt mult trá um rs? NvCYm?k ^vnhrpr0?lrms COmp,nhl P «tr «uutr U^tf^ ^ W^^SSS^ ^S3SSã F^v^pnh ncn ^«Wfff^!!? P,r.d,r»spst, m, y^mmm. n l ; Jt_^_rlt Jrf 7 _^_m^_t^_^_^_^^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^r?m_tlr^4»l... mrm\rllj tí^w_jr \mm_t ^_m íf ^^^V HH& ^n ^j^ ^ ^^^r^jw^^^j^c^^^^^^bé^^b^^^^^^j^^^^fí^k. mmor/y Wmd ^W/f\ h^^rl ^W^ mwwmm^mmw^^^ m mwl_^_^_^ _m W_\ \_W._SBmmmmm W^_^_m ^^H4BÍ ^^^^9 l^h^^^^k nk^^éfffflllsw^ j^j^^ \Wl_m_E s W VC^^BB^flfcS?, ^ ^^fí^^^^^^^^ mm\mww95ê^kmmmm^esbkêf^b ^^^^^^^B^^B^^^^^C!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lfw«S^B^^^^^H^B^P^^B Dus sb qu tz. nlrmu r n. rvmnt cujm lhs fuzlvm d flh, nvmnt d S hw mu05 XrC^nu cqduvr;?: rs,d. ~ ^T pd cs. crscntu dr.,lt0 «tsl» Flshr t,l!0 :.uçâ?r m./l6^ rl mél tstd óbt Crgm, dn r! E Está bm, dutr! Nmçõs n rnáutc prcs s«r írt ^ lr Tufu V^rwr vrd pls vrm, r,r:l «hcnt. Nftn TKrr m rrrrr dí cnnr. nlr?2«!u íulswt ««m!.r.n2. P:,r» cmtér, hrrívl Tv sm mprssã drk ««dr <lr r u urm» Sf«B,b,f.0.d^,Crr, ««bsfff mpr tvr dtrtrmn,ê,lc sr ntrrd vv. cm std rv P w;p,,r m,s rlf,r, d«prr nsrpuhur S^SRí8SS36,sÉ?SrSáf > quí pr,lln ístüs. mccns Pux cucr ~Z?? «,,h tr K t. mchnr H rrumr qunt tmp l só r, ná fz brb ^? h,n 7 E qu7mfvn,brm nâ «umlír.rdrmrrü ~ nrmu mnh U OREN FLOR Pr NDRÉ LEBLNC S E. íü qc Jlnh Brç ^ nhscrvã. Nm dln. ssss Kvrrnrus rds nã m lmbr frr w. clrçã mrnt? çr, n nd tst pd fr. v«~ í? mríhnr vtll m rm d. ssm m» nâ. Vms? V md... Nm prc qu stá rm prc hmm... Rnt tm Pn pn... qué. Vrè stá N, í cm md t Dlnd ~! mprssn :., 0r.:,}J:hf,,r, hstr. r ju qu clt, vjf m Jt. Snã, vcê uc. slc fslm... brç ts.. Pt7 ~; H Prjunlu rp. sprt Nã vm d mprg um funrár qu? snc!»! qu. mnn Espcl T. prâ qu? prns clçr já. snã ps fc ms Crtrnu dfcl... r, mnhs mãr, Dzrm sbr n pt. qu l mrru sm cnfssã. Tv Crd mrt qu mrcu. Enxuçu ss Tcrm. vs um E n ntnt mã l r um snt. tl ducçã E mrn qu dá nsss css. rrumu mlnh Cm gvt, f? Já mndrm chmr fldvlh r.? prcs trr lg, mdd. Olhum mnt. lnr Cm l mgrcu! Cruz! Crd! Fchu mlhr s mus lhs Eu flu: tnhn lrrr dc funt cm lh brt Slv stnu pdsmnt um lnçl sbr cdávr. Espr. mnn! «u prss! Tmbém v! c qul lgdã. E rcls tpr nrz, Ífl,r d mnstr s d^dínt!?!» m0f< nmds frm fí, plsr m mh n0s c n, pr xrcr nstrutrchf crr P.SdC;m9»CÜÍnnl? u r» P dc tn fc sntí d um snum Ensn hrrívl. d Escl.Suprr dc Cmnd nhs^p^xrpvr07 PrSUn, mu Enlupm s nrns r d Estd rnáutc; Nwtn tt. cl «v ( Brm ch! gr mlhr m dc QUlà tlh. qul Rbn jqulâ, Schll nâ ch nstrutr Srp? SHví. rnmumc Chf nr m,h0r qux cm sc d mntl Ensn r PundS SlvíT?Ch, J««<5. nft%ch, Fc u tvss xumb. ssm msm, nqunt u n ch lnç um mlhr. msm Snã v Escl ntôn tt Jqum cl m qux cl. nd ms Jqutâ... lc, qu mrru s?m cnfssã. W m. d Sllv Gl <l «c X u mísf^rslesl0 ntrvr. gurdf Tv Emblrrv vntcm qul CONTNU trn. Pr NH. qu SOENTE N» EDÇÃO r ;, çísíísss SR Qus cncluíd nss Pntn ltr Bnum n ^^ u nu nu: ssmt í nn m; O Pní»n Jür qn» Prrl tur tr rr.nr4r.4 n prs fw j?:r t r.utfrt tí Orc frsr lnhírtd d««t d» pur rm?» ü j»;j. w» r.r:.fn«purr, JUJ J E»ftTrrrrnT...r» du....,.ç.. ^ wftn\. _t\ vop^. JuÉs4 }&f.tr7z.l.^l^y_w_^m3_^_c3t^ f^em^t_^ft W^^ f :«n ^ > jw^tm d :??»» nt s«!, mww.l_f/ttt.\dêêm_ n^r^._^,t_^_\ê4j_t_í_^bêj0. ^^^mmw.. D d SJdd. ^^fr^ _{ ^ w,! O mnum«r.. «nst «> d» trndr b tdftn»u tttst». buj h nêbd/^ s ^wk_v_u_wàh_n KmmOv \ ^=<^ (v«cmcl cnt n t.,>^\ qu. ts n un «f st swn. m»n;f:t» jí;.»u»u» sj, 4 mndr : > O prjt ícs fr nm f>. >. mtr.tt t.t Prqj d Prfrtun jt s?é t ^^rvl/l [^ XT^O?^JêUCOW m&^^s^s^^ât^de gnlc trn d hrós Prvst nugurçã prr D d Sldd vrrdsát d Exstü mus têm; r:>.sd pr qu tr rx!» tnn.»;....v psr qu «hr» «t snd í.. t....nh«. tm prl crn Hr.rtln O m, fpfrwm,.. > pc sncr! mnstr d Gurr. ^OS HF.ROS PTR N Pr.trn ltr fícrt «t:d< p t»«mw d hrt» pr«:lr:w. mrts m cmp b nhn. E pwtntn. um rclrn nr ;«dr cr:?d», cvum. sr» hrrss d FEB s mr:««d Ourrn d Prflsu: rkvr» r rpun ínl. bnçd d Pátr, n msts v;v cult» d».r.. QUt # sucm, nm qu prcsávms nm mnumnt d««nturx. m pln <>rdr prt publc, qu vss r ss trr.nfuntc» n pvô ^ crl. nm d% nu.««crfcr?m pl «rndru r Brml. Flsmnt.»n dvd «s ns:; çr hrós «rá rctd. O ONUENTO O mnumnt c sdbn. svrs lnhs mpnnt, rquttur Oln. Crmp6.«um crp cn tr. crculr d 23 m?r:. ntrd fc brm frnt prtá prncpl d nstér d Gurr n su cuml. rgus sttu, qüstr d Duqu Cxs, nusurd m 899 trnfcrld d Lrs r chd, tmbém pr nc Uv d prft, v.<:!bul vnt m mlrs qudrds: cm sus prs dc um nd. srá nscrt» dzr» lusvs s grns r fts Exé:clt. n utr, d nh n r Gurr. Os nm. rns rls Bn lmlrnt?s qu sc rstcrm m nss hstr l sr fxds í p»r smpr. N crpt. td crncd dc mármr grnlt nrnl. ft. r.s cmpmn ds PEB nn. d> n 9.>.: Vwn u % fcnhu n 6. r = ; Flu frfhlt tt.tntf cm Omps c fu«u pr Sm Pul Prs c rcmbd s utrds flumnns sprt ngcnt í. j^v.ft^&mê ^^^^_ H JÊ t_.. r} St? tt..»!fcrf»: ~fw^^^^^w& «j^l tí \^^^^^K^Jm_\ ^^^^ > RNDO VZ LES Prs pr llncl frudulnt pdd d Juz d 2. Vr rs g»m«rc Cmp., n Estd., &V5S?lt,t ncr. d s«urnç dqul F. E»t.d.slctu h»s K utrds plcs d Estd :«Jlls. ffn^h0,! prlf dff rmnd v,: 36 ns. csd. nf:r::jrm.^ r(,dcn5 nqul cd flu,rrá FLU urn FRUDULENTENTE qu surd s rsts mrts d Duqu Cxs, n d Exírltn. N ptr p.^níí!,n^ nu í tld0 m Sâs trí. tud lm. S?^t?,0J,Jd crn sldd: nnfundlv fls^n, chv hnjíd. r S?SS?SPr ntr?su ms lm. Ntró, ás utrldds d íun qu nd hj rf mnumnt, ncntrms s nut«,nhv á5 u^árl? CN:;!rHL4cncrvcl0s n psts n cm stá snd gurdrá s Prc u prcud sss ds xpsdcn.v SSrí?Í5Sc, ««dulnt, cr»d tnd su sd Ot. v prs dmnutrt pl Juz rs Vr dscmpc«. Slvr Lb Jr. rnmíu?«l00 numrss frms nl S»«Tr. J m vr: mlhr; 27.82?» V5^ r?l0:; qu mlbrtu n pfp utr; Jgs. (.,... v.;:;... Vv S~. s j_l ;.; / Âp :.!: x y v/^^^.y...^j x _^ ^ sbr! :! Cmsls <l pl stmpd, cm brdds n gl mngs. ds s tmnh:,. Crs frms. fm r )^ $45,00 0jU\~{ pr.., k } 4 37,5 m J4 ssmblé sq. Gnçlvs Ds.<.;

13 ; >»fc % O VÃO, CO 27 PSSGEROS, SÍDO ONTE DE SÃO PULO, NCENDOUSE EJW PLENO VOO ^jg JurJ Jrr T wtrwjã. bl, ^um, jmjl. j.,»..w.jgm.!í,jrtt^cr3m^rr.r. r^.r^j=5^:rl jhjm.!.. «m.s«jg. luw n» r...m^mh ««« «H fl Lm.H fl Lm fl Lm mmm mmmmml mmmm mmm Lm mmmmm mmmmml mmmmm Lm Lm Wm Ww ^^W Ww ^L<mflflflflflflfll mlflflflflflflfls ^Lfl L>mm H mv S B ^lww ^«H ^fl ^H ^H flflflfl WW ^Lm ^«mmmwlfl <mf W H.^ ^^ _,.^b«b ««««««««Btl mm^l^mm^ll^m^ê^^l^^t^^^ jmmvlmmv mmmmmmmmmmm mcãmfl ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml «mmmmmmmmmml mfl mfl mmv mm mfl mmv flfl «mmmm^lmmmmmfl L^H B LB^m fl mv j^fl Bmmmmw mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml J^mmmmmm» ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H mm BH ^H ^K ímmmmmmmmmml ^Lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml ^Lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmbm ml LmmV BJ^Bmmmmmmmm mmmmmmmmmmv m ^mmmmmmmmmml mmmml Bmmmmmmmmmm mmmmm H B\ j ^H^^^^^^^^^^^^H mmmmm ^^ m mmmmm BV mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mml mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml Ímmmmmmmmmml mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml ^^B mm! mw mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm ^H mmmmm mm mmmmmt mmmmmf«mmmmmmmmf ff^mmmmm mmmmm Lmmmmmm mmmmml fl fl V LmV fl mmm Lk mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m m bbbbbbbbbbbbb» BBh Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm t mmw fl wàl bbw. V fl flfl fl tj BtV «J BtW V 0 BUSO DOS URROS OFCS» cmpnh d Dár d Nt ds mnds Tnpf% cm Crls Frs m cprçã ppulr prduz rsultds surprnnts PLVR DO DEPUTDO NELSON CRNERO CPNH DOS CHPS NCS, ncd pl DÁRO D NOTE c Cmnd» Tup. cuj mr clbrdr v. é um» mvmntt sutrt «t «Jcf l mrl/d: dmnstrtv d pt. F qu ns ds hj sr. Nlsn Crnr vltr flr DÁRO D NOT sbr bus ds crrs fcs. dns S:m dvd ntrss ppulr c mrprmr scândl ds ds utmóvs d Un rtrts ns cntns «T tlfnms dárs qu rcbms ns pluss públ cs % ns s drgds, tds s cmds scs. Tív, nnhum utr ms ljunt. sbr fcênc d cmpnh d DÁRO D NOTE c s Cmnds Tup. d qu nctv d prsnt d Rcpúblc cm dcsltrr gurr r mlbrtmcnt ds dnhrs públcs, justmnt nst ptunt.d: m qu s cnslh prtculr cnm ns gsts ds cmbu:tvs. Outr ttuí ná pdrm s ltrs st jrnl» prr d g.nrl Dutrs. s NO XX sí5 \ Trçfr. d Junh «l t» O JORNL DE OR CRCULÇÃO DO BRSL bdrs qu tds sms d ntrss s. xc m trpr s mus cstums nrtds n dmínstrç públc pl dtdur: fcnlnú n 6 NGCO CDfhE NO CPO DO FlüHEHSE pág.) ffllldo 0 S PUTO 0 JNB TLET lll! DRDO Flcu n P. Scrr Trnv pr um cmptçã n próxm dmng Trágc cnt crru, st mnh, n cmp dc sprts d Flumnns F. C. ru Pnhr chd, ns Lrnjrs. Um Jvm cdêmc c lc, qu l trnv pr um cmpstçá dmng próxm, fr ttn Sd pr um drd cm pln pl, snd lvd pr Hsptl gul Cut, n vl flcr n ms prçõs. TRENO O SOL Ds cd, várs Jvns ncntrvms n cmp, xrcnds n lnçmnt d drd, (ruttr ls cdrmlc c tlt dl rnd dt Suz, dc 20 ns, scl d club c rsnt n tu ds Lrnjrs, n. 20. O sl, mut frt, prturbv çã d rpzs, mtv prqu, pl nsutr f rcmndd cudd. dl lnçu drd rgulr dstnc. E utr jvm, d ld d.sl, tmbm lnçu drd. ns n clcul bm drçã cm qu stvm s utrs. O sl, vvsslmu. prturbrlh vst, msrr. cntcnd várs utrs. Qund s uvu ruíd nrctrstc várs drds tngnd chã, dí sltu trrívl grt tl dr. (Cntnu n 6. págn) Sm fundmnt nfrmsçã tt m rsgt HfbLf$. S. PULO, 7 (crdlnul) F dvulgd hj nst cptl çuj Bnc d Brsl rtrtr um ttul d. Estd Sã Pul, xd r pg pl gvndr mr Brrs. ntlc, prm, nã tm n»nr fundmnt. D «t. rm tpurm bslut sgurnç qu s d. d crrnt n cvrn Sâ Pul «cm.lm n Bnc d Brsl uprtucu crrpnnt > su bt. O pst, cm é nturl, f ft m cruzrs, um vz qu só Bnc d Brsl: trvés st «rtlr s>rcplrzd. jl); r. prçõs cm md, «strnsrs. Nsss cndçõs, c utlspsvl frsr qu nã cb nnhum rspnsbld á dm n s t r çã bnrnt pln trs m qn nnss prncpl stblcmnt crdt rvncn rsgt ds cupós d dvd Sã Pul,..._... \»fttttt y mmtfry.\.l5 wwêêmwlív rllkr^fwfl mwm Hr!rjfj»44/W. 9 H \ wkwwwê W\ mmmmwxêfèt!:.m crss, mm\w»v^í^»mtssè&<um..,... m\w ^SSK5H,s: V m^ètmyfy Y Vf &r^ vrí»>» ^^S^ÊS^Èj^mmW ÈmÊÈ!mWÊÊ& >.rn /D/O RND DE SOUZ rt pr um drd t ruxj\jxf\jxn_rfnnr~f~~~~~~j^~fc^ Pr trá d crtn. Rmpm» s véus qu ncbrm prblm d sucssã. 2.) Rtfcnd sr. Jsé mérc gnrl Gós. V) spr Brr Plnt su últm subsd. 4.) 0 Brsl sj nvstnqus d Jpã.. 5.) Gurr d Egt lg dã brslr n mrc d Sul. SUEL WNER (D Dárs sscds) ntm fntvmnt s d,s d prblm ROTKKSE d sucssã. O dscurs d r. Jsé mérc lcnçu um rprcussã m prfundd mut mr d qu s sprv. Hj pl mnhã mvmntçã n ms plítcs ft prnuncr nvs grns cntcmnts. Lg cd. puc ps ds t hrs, n sr. Bndt Vldrs drglust: Plác d Ctt, n prmncu pr ms dus hrs. O Gnrl Uós tmbm vrá vltr ncntrrs hj u mnhã cm Prsnt Dutr. Tud ndc, prtnt, qu ft vsd pl dscurs bmbstc d sr. Jsé mérc f lcnçd, st t. s véus qu ncbrm s mstérs d sucssã srã rsgds mult ms cd d qu s pr prsumr. í\ SEGUNDO dscurs du sr. J, V s mérc vrá sr prnun (Cntnu n 5. págn) 0 ^ ^ ^^^^^^, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^.^^P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j^ ^^sss»«ã«^ >.»\ F svwvnl ^^ át^5bbfc J^ jt ^^5»^»»^T ÉmWn. W^^rSm tvkêmf ^^flf ^^^^S ^S ^^ \ j» _ í fmm! K«t^9 ^^t/ft O gsvw «ff >.;c:r,\xrà\^w\w.: yfvr turrj ru\ ^^T. ^Ü g^lb^pv% c.c^ 9T^\xxj^;T^r;s^f^KX\^\ tf/j^^t^^^ \ gz.vtst<c9v \&vetc&jífccrt&&7.t~c.\.± SzjgSzg^^ l, \ v^x Nré í ^Nw, ^Jg2^ t» }^^_ / v X L^y w» ^5^?/ ^rr/^rr ^pns ^^ \ ^^^^/C^^^w^O^mW t^r ^^^Lr^mmT^ v% «<?_ OmSSu^. S^^^«^B4/^HTrkS vs^: Ur ^VWB!^l ^/^s^ ^ TlVy T^fflJH.^. \, ^^^5?sfcfc^!^j,^í^\ v s V GÓS RESPONDE JOSÉ EKCO DOS GOLPES E QUE TOE PRTE. CO OU SE O POO DO SENDOR PRBNO SÓ Dvrá chgr, ps mnhã Sr. Vlr Jbm DpsTdc mnhã sgund nfrm çõs btds pl nss rprtgm vrá chgr R gvrndr d R Grn d. Sul. sr. VVltr Jbm. Em sgud ó su : td nst cptl s ntndmnts qu mntrá cm prsnt d Rpúblc prócrs plítcs ncns, sr. Jbm sgurá pr S Pul, n prmncrá ds.u três ds. N Estd bnrnt hsl c Excutv gúch s vstrá cm gvrndr mr «f Brrs. NCENDOUSE 0 VÃO F E PLEO VOO 27 PESSOS BORDO DO PRELHO SNSTRDO ít» % W tf z.ffl^ mmmkm\mmmwm\m^ OS TRPULNTES DO C47 SNSTRDO,gí Cmndnt tnnt Crls. F. Lm cpllt (nnl guj Smp Psss tdllgtlst srgnt Hrld Olvr lmd; nvgdr tnnt Dmã C. Nt; sprnt Crstóvã S. Lun Frr, (nnl flr Lus mrl, slrs ujlms prrng,.m, > ^...^^^.j^m^yísííllt>^llwl^^;.;,,t,^,l ; ; :^L^J,»^l,.^^ múf vã chcus cm Pc Cmbnls n Su O.bnt d mnstr d rnáutc cb frncr cprtgcm sgunt nt fcl: O sr. mnstr d crnutc tm psr dc cmuncr cnt crrd 6 d crrnt cm tvãn C472023, qund rlzv trnsprt nrml ntr R Jnr Urugun. O vã cnt f lcl»my = 4.,..» :^àsí.,..:..y. TVE O H U S O spudr v tnt qu stft pululnd s dvdus qu s dzm rntdrs d pnã publc pr fzr jg ds ntrsss ntrncns OSKVDOR GÓES ONTERO prcurd hj pl DÁRO D NOTE, nã té ngu cmntr dscurs prnuncd pl sndr Jsé mérc, ntm, n Snd Frl. Dps tcr dvrss cnsrçõs sbr mmnt pltc ncnl, clru. gnrl sbr dscurs prprmnt dt: d ns prxmds d jrfc Cnbrls, tnd sgud sctr pr lòçk.çív; Un nfrmçã clhd jln nss rprtgm, dnt qu prlh cm rfrd tr s ncndd./ RELÇÃO DOS PSSGEROS E TRPULNTES cbms btr rlçã JÇntq u 6. pfn; /! E sm duvd ünc pçrf? ltc dc g.n stl, mutn bm scrt dc crd cnm tlnt d rdr.. crdt msm lnft. sd um ds mrs dscurss. J, (Cnlu n 6. pánf H.»f0ltus»f+stv6»+í!f!&. u Trgm Enclh m :! Vnd ttl ^ Esss númrs sã cmprvds drmnt.r pls prtr. ntrncns c. ulff, Turqund, Yungs Cr C. stã á dspsçã ds; psss ntrssds, qulqur mmnt. y

14 mmjw : «~^mmmmmmwmmm\ í: fl. t R». TW ORO ) NOm ORO D NOTE 0 lrtl l nl «l< m ftl U»»?» t.h»»<.»<...»«<.«tu»,,» nt». «.«wtt tftjmm mm«#» tm. mxt ttmt ut» «??» âtt» tf??»!. jhj» «t.«.» «.<?»».» C, t tttwtt 0» >»» ttt. P wm, m c», ww>«<^^>.«w»w««... lü m % Num ltttt p m». «\nn?«» ívt mm f.r#;»» tf. Jk«rj f W», v.» vfm«t» t sfrs). í#«.s rt^rm tftnttf «t t. Wmt»tt «.í:n«\mn çm th:». «# <.»; tçnt «V stt.í\ tm t.ft :.]f!«ru,h»»# fftl..«xm pl» d» DTtT r m»» th.:,.»>.!...«%. tt8>. ^! rtptf rf # t««...» tr rttpvl t,., tm : mn «..«...í»».., ;».m««m, hjíu».tm m uíttt r < ^».»»«. á bm «t. 4»:..» rpú» «t utut íílcj.!»».» «tft«l ttt lt t44 EKt. V» (t t?»rr»t :.\ltgr^t ft j t. m.».»«<»? «t. O «.} n tm < wt» F», «n lttr rt». tmu» t«fot r.. t» r.2.tutt.»»».» pttxr f. g rr, tr lh., t:.. «t lt» Jl tm» r,ü rn u»».» «t», tt «.jís»..w&m t».n.», rw s.u rt» mtt trts tnj mu tw,..» p rr prjwttuwfr n rn» ;».» r um Wr» t»», tm Un t Ut^tttt»=.<».» Kt.»»»«««jã»»,^ tft» fm... >!««mrtm d? >«.: xttutu.< :.st!t.!»rftt!tt»;» rn«tt r ltxrr um f.» ltxr»n p p u!.!..».;. rm rld. USTGSO 0 TNYD CONTECEU E PETROPOLS 0 vgtq cm ltrs álcl sb srr bx splbd trrr F rtbtnlot um pt dt sln tmbu Junt à lnh trrt.u. 3 n mrfu «V«X luj l/.! r$ vt rtncf m. un ms p4» dc dos Snlòl^í T..fsm^^.^xu,^msmmm «vj...u,j <^^mflf^fmê99^[mm RH ^^^^ twtwpww^. j!. mu J UWJ UJt^. HJ,,ll,,.,HH!)!ffy DON JOSE DE LOS CRCOLES QUWTO VENDEU ONTE SElRS? s 0 mlhõs cruzrs ^ O LUCRO D SERS E DE CNCO POR CENTO Nutf mtm KmwH^ tl Sr Rtrk. rt fttt lht nrrl tu l mrtrk. é tktu ««. tftrwr («frlr. Hl m rttt» f rrrt t tmmttt ft tttf mt é á tttr tt»««l trt rt flt t m» 0 dt t «tmrrl Prr m tp t mkft fl tt. n rpltrm. rmt mrtm t ln t tr, tt tm t :>. tvl lr lt ttth».»»m tm cttl m V ãr, trmt t rmml t n». Dár ns «.rj.. (.j»r «?;«>».«f.rt.u. Jss CPXt DB UUCCO Dt»4 t»!». t» l»..m t» t»jvtutc«cvn ^ í» f»{»( «4j«4»!! nttr rtwrn. R«tut4 t»««««<r«««u «rnl «t ÇV»0 Dt ORUtTCOpCOrt. tsttxf t ctttu» >j»»,.j r«ssfíp0.0» wtot f ut.fn«tt»{ «t Ultt t»<»:«...«. «. n>(.t Otttct»«.t«ttrt. t»> ftu «;».. rr rlmt Ort mm >.;>» ntlm <trt. <»».f«nbt. tt n.r tw vl»»> «tt r»; ctruwmt, tv» ttnt vpn4 Kt»». ln r ur rfr»«4 tl.â ( «.,,» t» r. «. t «.,«.. t nt rv»< t.» %»r.d3 t G,.l». v< sj KJ. tn.j.r um» t>,<«>n»<;. f.». ffpot nu n» tt(u % tt»»: fttftctntr. c\í.vj. c èm (;r(]t.fn>tnttj.««kú rkrtr. tótl x\«d. j^j j.. í^ááyfl um l», rtn.:» V, <> 4 t qu>: ír«tn tu: »m,,t;,c u;nof»<.fí BW,lc C K»«cOnftulrmc» ml.g d ^...«r^bl^bvtt.. d tu mtt tujo.» cuntdwfctftt pí, frm rtof «> pt tr.trtl» Ou V.«^ íftllr c»»,j d «JcU»!t:r» (>»C{0nrn! [fdo dt mprns, gr. d r«fo jctl lr.l>. lr.lt, r,:mnw! u!. Ürt;âS lt»» d V> Ex, Juí. «O luüt mu tnccfçóf, «> Stvj t.s» C O» V L,t> dt fl.mbtr 23)]! stlm to Ul 0rn» tt. Junll xcrnts ctorlv. üu.j tn^cum n.r.d HT l Hl l l l l «H mru l m WkW JJ J W[. W ár btb rltl lll H l^lv lk COmv( l^yl^j ^ll f^l J Ll r J K0,0t ^H d^^l^^ blxd do lx«<!0f ^^B.«^R mèlh, d utr t.; d Ctu Vrch8.»tlU, QU ^ d Or. SvW P!n Ln»».F>h, tínt^ wmmm Wr ^l «j»» ut tr.c / msm s< bt uu Vllztí^O p^mt xrr^j ^^s n,u<!l,,. ^ JJn,..«n. nnh.lt> < nxrj. HBJH ENTÃO BTEU S.PÜLC?BTE Smm dnhr nt tln c mprg pr t xprclnh.l lj tt?»<?».:» t m : rtllt. Rbrrt Pul Prn.t Tbrd. qu 0 Un»lt vdr, ttrvtnd n t.n.tt dc nurd Oms. N tu«tt. v.n,\ n» Etqudrt Llc Obtcrvç. tnd td trnr. lt tus. WLr ÁmmT ^Dm.~ L.èt xfs. S 4 í tsfcí^^^ Ê mmmvqw Ospd PROBÇÃO DO SODO rs nã prã ms sr cn s cns pllcprtdrs DfrUf d l Crfí.çl Stl»! Plfnír»! mu» 4» l.:.t<»<t. R <?.:.Kl ^» Ç& t«#»n. tm f rtn, rnt» T «u Ot «f, mmsbm > m».,,!>:t. t.rt Rtt»> tt»ís «..». j S «., «ntr44 tft éhrtt nwttt» <.cv t &» t» m tt», flcjulxcodo crttf fw#u lt. ttuuttmtfl m t d» rqtoh.. J; «tr» t».«n N mmm pmmmgmm, dpm UE l»í mm mr»»ll, tflw «gv n». dnlrdá.». tt r?». t ttt Ojnm. Vcê rrortt H tu ps nts fttltt 4 P4RT0 R,«:tíí.t tn pt«<t««tw ;.«.»..!» rtv»,nkt}f, flr?» fítf» n prãw ptf4t5 m.s«nt, í.:!r.t4?.s «m»»dtt?< H»>H» pttá cít.r». í;»;>«,, t #...!«.; «.. ftl tm tír rmn ;»«?.= T» rmnd p8 4. Jr,V»tm r4ít.mm tn!t d m t ltr.slnsmt. dr.tn«?t»» Hfygl JíSr r»> m K. prur ^t w «láuututtãfc., nr mput.. nm. t fr Rtu,!. jr?;»»? O ptf :, ;. tmm. >>> ^» cm pmnrr w»pm tfl trrtruu d m. «unw SSS^^tTTlJw~trlttv f»» dr lmr nnr um»s mu tm tm lt j#pum»t( rv; qtt tm ttn»xt! f5,â9»» R^RPKTO H ^ORDDW rtnt vtutu»:tt.»; «O d» > PUf t,,.; mp$ntmtn COSÍfTCRÍ»;,<.r;.»r do l»tuc::>. ttl d ft : mdt!» mvtr!. O put»w<l»» mtm n. pr prtt qu nd n t nl, í.» nfntu t t»»»«««««ntm». truwbfnít nbct. trm. cbíw s cupm ccn mmt. ttm prtr wumrnt «t dn tr» ut mnt tm vvs cm!.ns t twqurnn» ftur. Nt ntt»,»bj»t».,.. ut«j (ulmls prtr d «.ptr nt fwr «r m:< qut í: wrmm m f» f > rtt «tmrtr»46ms<««w» tru pròprf rt <rtt.nt mtl 4K,^»»» lttr. Dn» t f.r. drtll., Ptr^Ut,..tun^ r m. du ntu. «««plt tuk., Jf«!r S^S rm ust lmt l.t» «nt rtutrwrm rj. n Cntr 3 pn» 8ím Pu pt h»«,t tí t urttrt dmn. dt rvlh, d cn. «tt mm pr N:\ n klm ttmnrnv» t tu» CD PStO ORTOl Clul lmrm tut. «funt». Embt :<» llc. jm crrxjk COums ltt um t mprtlr dtctdr d» du tm um Ot dr lu». ttt s pc» qu lnhms, pt mw»» 30 nr;. tunt ffstt un tknn t tsvxútmxtk t ptttmrn «m! rtlvtu dr «u.»,.»:»,... Vt? dtrmd mntt. umwr^^ww^.^mtt. pr nrjtttr íft? ntm trrttt. 00 WtJ rítít»êí»u«l«mw»» t rntt^ D E J Prcrm df cmmrçts d rmd n grn bru ttp p uth tn^mrrt mítft mt tnd» du t t >;. st». tvnt tt rwtt unt.?»»» wm ff m &»» «>. à mcmtu rj lmrnt nn Pr c Rut!. rm tf «fw t Br.j..«...,. t t.j»» d Hwh Ktrl Cnt d» «, ;..rv!.» f.»t::»:.s».. lrrpfcrtt t rtquír.«.lll.t!»».!... t..» ft tn. t4» trá pnmmtt pt thu Rm. Htâtrfm mtmrt s mflnhu tlrr t «= n r t t Junh. ;... > q t» «:.»!». «r; fc;«::;» ^.^ tttt t..» purt,.v;t... pnttntt 4. rf jsv, íffkdí» OO tlluí d tnh. n dlflr t mtf. Jurmnt dtlr d» Uftt t cun prrt d E»«;. Wtl. +mmmt+tmmmmsmt^mm O QU H POR TRÁS DS NOTCS f.n»» «t uwt>» t n#» «ítt.r.. r;fcpl.!tr: rs,!?,: t>u?«. tt» «ftu.» :rt.f. m.,«.».«.. FCmrtlS.»D «&:?,.. <t f uru: ;«>n!. f>llrr.r,». UK.». r.tr cm >tt pttt^uttt d bt. d «übtírmn:»». st.: > c».f» 4t r cf lntr. ttn. mt. brrt um dntm ; t ü;». mntrrt» n. pm.tr»,<» Utn dt l t t. «> ur> rt(<u» n» tt. d fumcttrtftu tn cunf. ftr.t.,, j..,í, m «. frndrr» smnlídrí f»»twt BSTDORES u tx CT.» nm frrsn P). jutxdfflr c»».p4.^3 tr». rum V dtttrt «D.++..,,,» pt f.l üt.jwr. Rr»ul mnmrnt.. lmmrt^mpd «línfv ;S2 dfmmmmmm wms.k». Wm» í»»» tmtttjlíhl».r.. >.»?». d d rjpffu mu4. t» wtnrrtmtn...»4n«. rr.» ««?«tí».««üsí f,. «^ tn ln.u DZ. p.y ssnx uu ftlmwt btjj& JLflWgj±fl!S^S S«BÍÍL«!í[Õ«w n l. dc.»> Pul, fíj.v;. J fmált dttltr ; :. :.UJÍ!» Jlf».!!..r 009 lrt dr ::!.,; t, c :r«t jm. r.urr...crntr t^t dr ttrn» r» <,,;» l r.;.fv.st t fnn T: s Pt;t!t. <: ct». (. «;«. t»»...<::. 0 :...;.;, t :.». r ;.. f».»»..,,, urdtr. pt.,.; nsstqut ru»» lrtnvtt» DO UNDO... uv,, tt» tt, t9... rrutftí. r r;j./f, Em S.. Pstl,.. ;» t? Zs ««mttbtrltjb, ^^Vs,» fn» f ÍWd4. Tum» t pnkuto? n.n nr,. ntdr. pr fl d«frtl». «.«rrru d cnnpt^. durrn». lü rm tcftok t! ; tt HWü. í;, rlr... ttt «w 4< t.,,.» «rts 4t.»» «( c td c.c m..:. s rt.» rttunur Sr rrí..r.r: d..,?.«,««. rr d»j t»^ brt. u u unt xvs ml,><.. Uí^T^«U,.^7V,,.:!!?K:r tft u» nt» r «rr«n r qunt KttOh írnfl í«sr.f:í»r, t mt Trtt. PURJUEO «ju.: 8 tlntt trrrtrt tu :r.!»r.t> rturm n^m t:»::, qut d ^ tbuwd,»4w}tjj..nmrn«c.» Ctfp r Sw l:»n;t n r»».. nn <t»t«n m»» P9SK»B dwru u»»d!.; r dtjpu mfd. pr ptu.. #«ííslf2ín. 2 W d«um<t O dtl«3íc0 drtprtlüho?ü,2?.0?n^,,,,m í0»» d L NETO.0 rm». dd»»:. ::;t fcrrlu, smttnd btlt d > cu rr»»: PRECETO DO rn r» urtt. dt tturtrf. tt t D J^J ut mnn r f;m. O trrvtc nus l ;<.{ t pmtnt? clr s DlTTJSEl tlx.qzt c nt muj OUÇ: tru ttttu Udrr. (vtcu ttt. lm_...,^^2.... TCOUSX kcxl mt)crc PRECE... t. Vr rrm nmd» cn dtbw.»»:r r.n«{í ctpír»js. «tttd puc. lmr. rct tt, tnjutu c ftnut crnut u., qut mus cnh.. ;.,»»~,.~ mnnà. qtr dt dtww Hw» um cnrn trl c P! dc unt. drürun :c4v. u w..»., ldnrt r». n..: qu lt :«:. p.btr.t. rm» l cut r t :«..» Ht, Ufc d qur Juljur llmttrtc u ft dr tnflmttl lvnd tnlhs» l c^cd>. xs «flf» «?}»» f» tmp t >tm pntlp qur. r.«5t. m m mmnt qurrtn cprí. pt RDO TUP Drímnl Jâ t tm p^ur t rtfrtr» rmr :tr.r» rt Ftr pr cttfr pxt. (lrltndc W.OOO.=» < rnxt rm tr tmr mrmbtt d c!., trr», crunrt nnlr. n ttír. mbrtts..:;» pr td tbttclds nnnt tbtt ctt JHttflOt. t 2 rní.,.ím Ot funnnt. rm trdt u Td crt álcl f lt. :sí.. :. :í. t td ctn vnn u crvj. ftjttrs. :ptmsut qut n pt curl. t Pr tw?t d rr;».tr:. tlddr. prrvrrm cjuxr pr 4?/. > bm: r»» ;»::.»»«^ár t rclvm ntptnd j hrt. é qu t«umntt ml rt. _^ <«r» nrm tt. rm r? Pr EVTDO O PERGO DE RV<0.«W r r. tx Rsdt. Pu Uu df cmr lfumt. trr um dt 4 ««_,,,._.,; unu. fruts prxrm. ucu ;>:«qu t crp n r» PrcÍ 30 fcts RDO U. Dr mu nd, tjtá trblh mnt, l «Jmnf. m», crn st» lt, CXPLOSO 4l t BUrU t OSTROEXTtnL cnt cm rt dt crrtpnácncl. ds u lvnd umvu düspãds: CSTCplmtCn «r ttrá tm f,.«... tdt rrrttrt K Dr;uc»t dt r«mr t P::t D... Cmnl u <>«. r,.m... Crr:» Tr.fn.. 0 Drlx 8.55 hrs. qut mrd u um Rctbt dr um rtpír.. pr D.n ^?«, nus^&js: f»?l«5«.»» ««t ÜlfU.» tf t» cn.:. t «rtn. rtc..í,.}^shín pr S ^lusstsr^lsssk Ctvm chrl tntl. ^Jfflíl í?fn:? <»«>..«t stmt tf prt. w.»r«r4:. èml?. mbrtn dnhr. rpmplrtm dc nfrrd fçm prár Vutü ntôn d SUr. lrfum. «rdu.». rrtr cbln lnlt. cmuncnd t um r.!wc.5,x..,: t) (.jr!,,.«mtttl, mr.. fnls. v» ll. qul dlvtt r:::nr mtlmtr. dutr u fz: qu mu urtít rt! mrr 4 mvw Cn«!nt!.u n. RDO GlOO Sruntt. 8. N. E. :::U. t fnntr p. Vtrtt %» «rt cdr drprtmml rnd. qurts tlft rt. umntr? : 387. qu. (rv;mtntr nfrm, tsr. 8. pr! ct tmr 30 rm. dr rttrtpm: t um cnjrm rn:rr 33 EX.OnrS r 30 r EXPRC pm m. qunt dr cnqünt n 4.05 hrt. l» níl qu v^ stá stmpr rfrj«j S EPREGDOS : «rt. cmttfr «ffr4. pr fl d dl» nctv tmpt d Srt r qu. j mcrr.nd put dhlsn^ 0 60VRK0 DONCNO E CONKKER BTRÜ ^pul;l crc é p:vr;cmn: d c<:md:rntc4 wrut^ TUR DO KNC CROU pr u trvft dr rnt mltrr tmprr.. rn;tn tbr vár» rr» O Dtrttr Dtprtmtr. Kt l D Jt :: cmtpnt U nftrtt» tt um..«:t mnt cm!qu? prrcu n crrjr. t qun! Trtu. lrt.:. rt c:th.»m dtquru tstttubnttt. nmts c xprcnh.,:..».. vtr nv.m» hrrrlmntt tr.u,,m d ctr PmldU dn STStOltd»m rrxtr br p.tsídct q và rr prvtds. O tuprrvu.ct dr mbr. «u r». trncd Cm um pu: ms julstt,u ptl nm. Wdt»»r r»r.«l( snc» pnl n» ruc«c d r. mtnt cntrl, su vd «r mu: «. L V<,u,»c.t»4n.br tntr»,.víu... pu»tmttt. txtcut.:> trmfnjt. \nt tn çtt qu cmmrçmlttl flutm surr Cw mt fjfll nô crr tm mpu ^««rmç rtuh» : n» rrfflv nldt mnr ut.4 ns. «,,,,. ü P»» br«!llrt. tmtllddt» dt»»4 rnhttk^.»».u vc,fn rí t tr «ml um bm >C» txrmpl dtrr r cttm d» «n mrc»ml d mnc psnsr prlmc.r, Prtndtt r>ptrcuttt n.» ptdd d Durtr ds ;r. qut vtm tn cnttnd u flr..» n Cntntnu T. um ttto vtt n«dcn pbn ^^ ^~ P«lt Cmlutd pdjdr d pnulr llpubllc qu BEKC ctlct um Osllcn. n rlznd BttU. dttdt tlt UU, lnçs ur 8 K. (pr) t CrÇ 20,00 nés pr snhrs snhrts, ur 8 k., m pdrs dvrss, t Cr$ 95,00 né ur 8 k., cm brlhnt Cr$ 675,0<) Brncs ur 8 K., dè Cr$ 65,00 Crdõs ur 8 K., s CrS 50,00 dlh Our 8 K., st CrS 20,00 Rlógs í ur, cm pulsr 8 k., pr snh. < «< Cr$,650,0 Pulsrs Chmpn (J. B.) mrcns CrS 25,00 Puls:rs xtnsvs ç CrS 25,00 Crrlhã pr ms frncês, sdc CrS 350,00 LONDRES, (lp Stund rmlttr dt tr tétnlc ntnm dr.tnhr» m rtr um nptrtrt tm l > vur dt trt u dt mlh rm»lmpt cntct cb d l utl. C«xlc. lumb? ÜNTS «>«ss«tr>»»t»^t«^^ COLCHÕES r.hrlc dt Clchtc d tu Snf.tn n. t unlc qu Uz Rtfrm Dmcl u n Fábrlr cm Tcnlcct ptslcüzdrt «n mnc 4 hrs. Btrvlrj Ptrftl. Grn Vd mprl é: flrhf.s dt Crln. Crlnt. Wccf. Cb:.: Trvttlr dr Pln Ct Sd. rc:u, Crtlç. rcx. lsd; Cm» vrlc r..ll. c Ejlrdt. cllmt Kncmnd Kt3. Pntfl, Hspts. Cr h u. Cl?!rrs. FBRC: R..SNfN NTN N. 0 TELEFONE: t349. r»4ttvtl7rl^rttv»^^ >%t>«>«> JclOLHEBPLON BNTfíQH DO P DO VREFETURQ DENTRO c/õo DS PQ0Q D tf0l/cp%o Dsprtdrs suçs, s br Dsprtdrs Hlvc, lumns CrS Dsprtdrs Byrd Cr$ Rlóg puls crm, t Cr$ Rlóg pr hmm, 5 rubs, crmd, sd; CrS Rlóg puls pr hmm, 5 rubs, flhd, sí Cr$ Rlóg puls pr hmm, flhd, s mrcs Clssc. Crs Brm Olm é Rmr Cr$ m. m. ç CrS Rlfls snhr, 5 rubí, d::dc CrS sns/m. EsptnmL mcm/rpm. VENN JcOLEP... \ m^tífs^fc/f^é:4lí^^l VER PR GRÊR L. WRUfí OfUGyfíY0/v0 ) «r.00 90,00 25,00 65,00 75,00 285,00 395, ,00 mmm dunto /. PK6S/DENTE /?Gh ( $.,V.y,:;.;..;/ O.kS&l\, J\.:á.:.! ;.v.vü í.rl/:^. íúê^m àêèúfí NOVO DELEGDO DE POLC m mê t ^W^^H BV^vVll tr^^mwmc j;» âl Brb3Í lttlfcàh swlt^^ tffl UF^ll BTVr^.U. ^Wt»B H^R v^. jfh B StÍTtV í ^SSSBSFt VtV % Wl 9tl ^bh t,:^h F sttl W mm m flvjfl SR. VLDR DE BREU E nv lgd d D.F.S.P. F nmd lgd d Dprtmnt Frl Sgurnç Publlc, pr t d prsnt d Rpubllc», cmssár Vldr bru, qu xrc ss ultm crg s 942, nund f prvd m cncurs d DSP. O nv lgd r chf d Sc Jurídc d Crrgdrl d?ld xrc mgstér, lclnnd m v.rl; clégs. Trts fgur bsnqul?t ns círculs plcs nmc.çá cusu mlhr lmprssã ntr sus clgs cncur.. n nunl btv b clssfcçü. prvtrmn ps utrs cmssárs pr clcds m prssntsmnt, um ds qus é, té, prsntmnt, lrgd sp:lllsd. O cmssár Vldr, ms flz d qu utrs clgs ssus, Já xu sr crns, prtrd. J l:;u lvr cm s dz ns flrs mltrs. 200 curss lfblzçã m Snt Ctrn Em vrtu d crd rcntmnt csbd n:t cpltnl ntr 03 gvrns frl stdul, Snt Ctrn cntrá, ntr m Brvé, cm 200 curss pr lfbtlsçü dults dlscnts. ntcgrnd:. ss frm, n grnc. ptrótc mvmnt prmvtí p nstér d Educê n sntd rduzr s Índcs d nlfbtlsm m n:s pís. Cmb ngr tl utmóvs S. PULO. 6 (rdnl» lgc Orm Ecnômc, dps ;çs, Várs dlgêncs nvstv cnclur s prcsss sô r cmb ngr utmóvs, ftud pr várs frms st c Dt, ntr s qus s cntm Pnt Frr, rmãs ~ Vszn Plls Rnrnídl utrs. ÍX l>3líúk ^.h^s^r^.^.^s..k...!.!.^. pr um lstm» NOS á«^ fácl, rápd cnvnnt, tds s rtgs qu sjr NS NOSSS 23 SECÇÕES njltpugue u, bm st pssblds d d» cnfrt dlü,\t ém^.^c Pl nss d cédlt sstm m 24 hrs S t tud Qu djtl cmprnd mut m dstnnblsnd ruhc mns Vnh xmn cm s nsss sçcôs c S 29 ncntá tud xgèncí d qum vd mrn mpò psss lt tttmnt dlstlncà cm ««tsíl p, Pml m prcs suvs ntn sstm mdt fmr^s,.,áp,dr? cnvnn, t vst ns hj msm Wl nch urn ppst..á V cm lh tnm cm prsts, lmcnd lh tgs d ms lt d qul mlê p rt s ms ntlss NOSSS 23 SECÇÕES O SEO OlSPfll Ctsrw. vts.,,, ttmthtt. t <» u.. t..d.. u. í. m% ^.. tt» j tl Ctl»r. «, B0. ^^ %. X^tnf C..,. tn S»,»,«^,,.l^» w. «lg. tm ntm c,boj ^j^ ^.«..,.,t 00,,.m 4 j^! «l»...,..,, (,( #;, rtnu QUE QUSER Ru d Crc Í

15 Pr prrrgçã d mndt KU v $ 33,;,; vt? v jy u^.p^,..»t_; ~V,í. V j. m_». p< f»..m. n m....» 44 S_.. «U HTH Ru, putd Ncgrrs Flcã x clr qu v rcrrr Justç.nsst m cusr Cnsttunt 46 O ftd HHtttm r\ txhm» f»hr» {.lro D fíoltr l..; m» «f q«t# «..r». _._, ««,, rjm }» Pãtl HBll 4» «tm >. d.«;»»;».; J».:. «... t. J 4» r#mt»»«h» w«m :». m» í;.:«r...í.é».!,..., Pfüsn» d» Rj<_u». $ unm «^brm um.n» «f mn d<«. tt rt nnt f»»«ltmn, _»>»... :<t.,._ j.} «,,...<_ «4«««? r«. ; f. «{.Em».». «s» p» r.!»»,» p tt.._r» pu» «. j» 4 s.: r«r «f».,,,;. %r., ;.,,,.. «. ««,._.., tf_ p?vr l_. UtTO, _.í..ít._:!.;,t,.j. n,.,,.,,._«.,,..,.;,,»f,»,:..,;»,,.,, # OutUntt «cbh.««_«..,....:» r..!.,.u..? _<...»j» mn» ttfd r> tm n #,.,,..,. _. fcmt rht.. g».»_w «,..;, lt f «pm t»mwl 0?J,»? d d»!. «r «fun ««ff..!4«4! d» Rfjwl... r.vr..,.. _.._._.,>_, «#._.j^...t. n». «rn 4 t 8>í fftw;t> «:.»r..>.»...:,., f!««....:(...». fr.4.lf,<4 ff>,«.,;,., r.j,,!,4.»t ll m tm d» dquukf X t««p_»»...».»íf rmn 4 r 4. :... t» nrfr; t m, >».,.> m4m tun «u l BO tmp 9 n ««í, mm r««# m!=»4«tftn ã ffm d l r«tf«<tt». m\ (>;.».v... runr» ;.).»». nff.>:> n «rt 4_ >ü..!.» :: n_fflf. r». d. psàrr» srní.! n«t«n f»4«<n«n S l» «mís d> urn r f«fl!.;>. :>;:..: nlfí. «t f«w«.ljí;» «f lf»rl, «t». ur»; «_ r qu «tjn. «wt. m m»dt 4> «t n, um r.pr!ft» «t fjm»_ 9 wr.nw, «,f_r«jff» ltmndr». qt.», tf qtl» lhou f...,!..,. d 4.Í4. í_v;» «_ p n.»«l»ut«. f _.ím, fl n^nffl»». d«_«>» «.. rn pfíff C<Wll!lf>, RRETROTVDD D CONSTTUÇÃO O «r Krn Flíâ» «s um fsu««jr...»»««s _>_»!; 4» mv >»:.ff õ» «V.:.:. 4 cív.. f tf... :..,r...,.. «S 4«R.p.v.f..,>.».t;. : ;. s >í., n» f;»» 4«dlwytKO ;.=.>. c>,,.»,._,.«n rh»m»l, f);;;. m!f«m<>fl r»r. nsu 40 ;,.....?.;«: qunttn».rt«j.f fu lmlm» ;r»v:>. >...r Xs..,r; < r.»..;,!_! f». :««C. r. rmn «, bflgd: r..,; sn rín. :. ;.. «t. «lftw 4 4 ttn4r «««««mr».?.»= < <_ ;.:... nm :;.<«<» Nâ rttnd nn bt «f!.:>»:» : «f»sn l,, tn_ «tl» ntb. «««btn u«í»m...<t tun. ní f.<tm fr^r «4«punrts<_«. s :... fn«.»n, >;..,. ;«,_ r n«>r«t<h Qtulqur «n.jt»;rí^». ;> prêm f»n 4 Cn«««.c # ü nul. fc«m nul d l nrtnât qu fnr. «ju «l»»» dvtnlu. bn.4m»n«l su» fnt OHTO DQURDO. Btnd mrü. n t t_._ ul c»»««>: qu í nt prudfcrf è.:r.< _..,..._»..:.::<. prfm r m». fd. frmnd. n lmt, rrtf«h»d. qulqur d«j»mnr n.cn..t n. ptnl # ^ Wmmmmr^^mmmmmmmmmmmmmV) ^^H T»<í r r vlv ^«^ B j ^ wl^jn _^ ãv v,) l^, B ^^ É r ^^ H kw%^r ~mm j L._»C_k ^V...H ^^^^mwmw ^.B b_m ^ r ^h \_n _B f.. ^r K f^ r l T ^ F. W t_._. ^»» f CPEONTO DE Jf4 fmíf.9 fu_.«r.f p«f>»f..».. nnnflc «mcn»lr<;«l «Jt f«; cftjfo tfhf VlfnS Gurf. qu rprtsnlu thmtnq n crtm prmrkf pl DRO D NOtTE. «.cl» m. «tn lu Tlmt qund rvcbl ds mó d w. Drt d l Pm. tc scvd d vr «u club cm qu l pttntd. pttm cf f»«cmpnlr Ocr dt mdn t. ltlm d Cttllb. kpttínt d Dmnq FR O NOVO PREER CHNÊS: JS NEGOCREOS vs Públc pz cm s cmunsts O «NtfrTUTO» BULTÓRO ) PrSCl.N X) RO Dl j JNERO»» m «ut mtcr. Tlnt ntrtd qu rb rccttf d mnr d Nrt.» «.lírnd vujm» lrmut» d PNCLN.(;%.._ PROCN ct.>:<.[... nslr m r nm r4r. pncnd «t purr m n.._t» m N n r r tm rpt rdcl n»: BLt_NORR(tt. CSTTE, P.Oí. Tllt»:.r 4 rmnlrçvh Pn; 5f..T. u»r.tr.r. rrl _ KFH.S m 0!.» «rm t_m urn pr tmtmt cur. t mprrcd cm cn lt m NÇÔT. PUtVERl ZÇÒES t NERULZÇOES. ns RNTSS, S. ORONQUTES. OTTES. SÍNUSTES, l. Trtmnt d DOENÇS SEXUS d hmm d» OLÉSTS DE SENHORS CONSULTS: D» B» l du 4 9 rur» RU OO CR O «Kun 8 J«4 n 6 V ndr Bls (09 82 nsprçã PR SUS COSTURS) Prcur su l»» Em qulqur Lj Sngr tnhr cncn vr tud qu sj pr su cstur númr utrs nvds, num vrd nunc vst s lnhs ds fmds mrcs Clrk D C pr brdr, srzr, csr, tc, (ss mr n dvrss tps crs, fch crrdç Tln, ntrm, trs, plcçõs, brdds lulçs, rnds, grgs snhsnnhs mrcn «tds us vmnts ncssárs s& \ Jr V «l =»V7 «, í;v r.?.v fy, # k\\v JBmmWmtmm^^r^ HH_HS^ 4.^Tr.L^.r~:pjtrr.: t^ í í^ ^».mj^^^jék 0S SNGER VSTE S 0X D SU RHSDílf ^NGER SEWNG HflCHHE COPNV nm grnt» prdut ERC WlSS CPEONTO DE 948 Rfrms n fsl m hmng m q r rlmn w >.w,..,«. #l. CH d fllb rdlllíjll t^^r^^jys s t l mz qu unm s clts crcs; ul»,.,t... Htft udçõ ds rprtsntnts d Bngú d durr t _r#x. rdtclmtnt d Vrgnính Rssltd tuçã ds srs. Fáb Hrt. rn chd Olvr Edmund lmd SUv n crtm prmvd pl Dár d Nt.?.:«.. ^^%SS K» fr> > Umrn» < l «.«.. 4. O v. uttl dmín ulm «.n. Vfn:»... tf... : «._.._, í>4l Í4.«... Oulrt. 4>«r.rf.>.«. n rn.r nt.!. mm n f trm 4.,..»»»í 4CÔ» f u «..,f!.»..» qu lnlt. str m, wn». nd fltu Or rm mnh «ftrnr; «rn nl no» rm»..» r «tuhu «fumn. qu.fd m ftí»»».»» fl j.f._l rsf um n»f«u btun» < fu»u npnttntnlt _w_m rtn». l mptn rlr t»»»l»l»r ppulr u brubnll u>fd» «mpr s td!» ORO O.NOTf. Unrm r l.,t»f,..fr«.4 <U«mlllwV«f.....;r «....,).:»..v. wnr f td « Rm.»<» _ u», ít d «m» qum tnt hmtí.f»r um. fr«l>n,«. >««4t%t«q. t> f«qu «. r»n.u «ml «rfl p«4«nn ntnn r«.w.u«. tm.n>. dtsnt r.utxh.,..:.«._> rm»0,..n....:» «l «l ;,. O ÍÍKH \l«l U. VRONN _.««...« Vrm.» «...«.< rnt um nnr trnun«m«. rmns. f. flh»l_» prdtl ím...n4.j. v_.(.««uuuf. «t ptnuf».»j «!««>>.:. «.,rm..uütuüf.t um ctt fm.lt rdc<v«n > > und. Vfttnnl. pr mc >. «Sfcnd hmn.sm qu? í««vr pr m trm «wl.»rt lãn nbr «.. >. Rpr.tr Flm«t«rm»! um lur m rm tcum t.. 9 tt qur rtcbfrr. qum l f nrnfld, r u t mut qu m,.. pr bm > rm tr n r>,,4 JTÍ..,.!:,_. c «.(.Ul mm f»n;«r... rm tnt» cnu...t.j.f.jf.. 8r lurlnt. j_ fuml qu m fnl pr bm p>;# mm hnr mrumbtr tpf>ntr Plmnt tr»«rnrur. pr l«rrb. «. frtut r«m<. mrr qu prpturá «>...<. mmh» vd. pt qu qum m prtd mm qu» drsf umlrr nru mt«<n b qun rtbrntf lh Pl»r.u pr l0 9 crnr ntn m.í «ntrméd d «u prsnt, m fmíl tubruntr..nunnu «nun durut: r m. «r. nrtfdnt d p.». tvnht r.n,,. P nrn 9 t. drtr»», tr. nns. Snhr 9 «nht....hr, «mnw 9 tâ und Km uutntc ttul,rm n. qu»4r «rl d rm rlub tmt hlnl qulqur pw» ru.r mrn»rrm. ut qu tnhm rrtm plvr qul qu «. \\t «íu nd ml t. d u d«nt»u lm u mlhr, p.nmnrr flmnt m mu rr. nür.r» «u rtc. rm trm bn».lmnt. Rbn n«mmnt «m Dr. n nnn um mlrt d», hmnsnk qu élm und,rrlnlv n :w... «,um l«.u Pnft rtcfrnró rtr\ K«.nr.r. n» lhprn mnt, qu mrm nümí f?,. lüd» pr lç» ftün. ê qu mun Jrnd ;ln>. ru.. lut cntr grt?ssã ntrncnlzs^, wm «wr llnc nhn,, tur clnr: tn. Fbl llj _,., _,. hmngm. O.p _. fls pr mr lítf» C\TO Onvpr«mr d prn d ;»«:;..,,f;pr d drn «l J.rnt u bt Cub Rlmtd lmd. f?.,,,w j«n».«?.»f VnSh dr l d mru qr Flm>_ SH.!«>» n«m mlnh»!jlwn. 4((l»u Jmhn qu ),, n.ntv Í;cd. Pr rntr t»nb qu f qurd dr ««t. cu 9 dr. J POR...,.,, W» j.,..»....,..,,,,, fl, ;_., jlf.;;;,). fmíl, mc dltn. td nt j ml n:cur_ um p>x cm c «, _, mr rnrnnrm rr nn v«nbmrr tí.mrn»».. _,,.«_» rnçâ? c«fu ls O m»trbl VnShShn. J., rvê rcr.«.., \ «bc m nh curct mst Jrnlbt qw,_._,,.,,_. rn rhd Olvr, cul.. qw, < n% h ^,rnç/w, dc f»t «t cw 4fn.m rj m x!, K_n_, qum.nr bm t> Hm prpjkrmnt nrul pr pr.nunrl.r pr u rllmnl t.ru...<,<. pr;d um mu p m n»tnrm l<«prdrc qu ntr pr mult pr. >_..,.,.,. f mr tmp. _. trvum mrrchr Shn qu pnmcmnt. u um tu r ld qu prnts. nrlulr Wshntn <rn \ r.»?w» r fw rr mund qu fuw Já flf,,;,, mlm unm Er.«..««d S»S_^ry,..%llt _, fnj_í!l mm». cnf«)lh5. n ncn msn m prt. pu. m,r,r,m..«f»gwt pr nnmt.df Un nínclnl crscn «mt mmhr», ut. r ( ll mu qu» p» :nrrmnt r. {cjv vr rund ld» pu> \y»h.t<b trr s.pt._. dfft dn llnrn tnlrmrlnjl, írhn» (l, f nm..rt pr» nj ífcfn» CGRR ff«n llft... d r.tldsl nn». n.«rmnl. r rrnrcdn rm m um, um fttn ntn «,«w dr..r. prnt dm«dr nrshnoton UP)..m..., dr rf>«_«.n m drh_r rnmr n mrt Rnrrtl.»«mlr» fn «ruud d. mn. mpst xprtd E ngávl, tds sbm, qu pltlc cnômc d Gvrn Uutr s ncu sb sgn d lut rnntr.. surt xprtdr d Brsl. E qu nvs ld.s stávms cm md ds dólrs, ds pss, ds brs c nutrs mncdns qu pssuímns, qu cumulárms, judds pl gurr qu rrunr ns nçõs sfrçds ágs, qu fzm m grn scl cmtr ntrncn. nl. Vlhs pbrs, cumul dc lgum dnhr strngr m nsss mfts ns cgu pnt dc ns trnrms tmrss dc nss pr pr frtun. rr qu rn dnhr ms Ps sm mmór, cm qu sc squcc tud rpdmnt, Já scu prdã d slnc qu ns nutrds dzm ts qu xprtvm, qu n cmpnnh mgógc fz cm ns prdutrs dvss, tss f num crscnd tl qu ch gms á prlblçftn vnrms n cstrnngr s nsss próprs tcds. té hj, nnguém sh qu pssu pnrn cnbç ds rlntndnrcs nss plítc ccnnmlc Sm mnr rnzf. sm qu huvss n mínm r:lnmnç;. fundmntd u nf, flt mrcdr n prç, suspnms s nssns rms ss tcds pr strngr, ss n hr m.u s pss strulds u smlstrulds pl gurr vltnvnm nd, ml frds á cmptlçf. Suspnms pr rr, pr fnlt crtér, sb lá Dus prqu trblh vtrs ds nssns fnbrlcs têxts. Dxms s nsss clnt., cm s dz cmumnt, n mft. Pquns pss mgs, cm Prngun, cujs rlçócs ltmnt sgnfctvs pr nss pllcn sulmrcn dsputávms, fcrm um hrn pr utr prvds qulqur suprmnt tcds, um vz qu nf tnhm n mmnt n cmprr. E, n vrd, ndávms m mrcdr s xprtdrs nf rm brgds squr vnr n mrcd lntrnq s ncmnds fts pr xtrr qu ls cntlnuvm gurdr ns sus rmnzns, sprnd qu lucur pssss. O rsultd é bstnt cnhcld, prd fntv mrcds lá cnqustds, tc. Tud ss rflt prcnct ntxprtdr qu s pssr d Bríl. Vj nss épc, qu f ds ds prmrs ns d Gvrn Dutr, vrfqu qu só m nss»4»>»_»,»_lf»»l»^^ LUSTRES DE K dgn dc td phuv, tp cnlrr r... lucur nldltu d cnrl ns dt>.rl. v..n!st. tr.?lm s pút «crvr. prpnd n rnlrlrtttvn d» cd ltmln {s qu vst, d C 4uprjn d mpu sbr xpr rnd Suéc, prvvm. dc tud tcâ. E«mw. lm qu.»?:q.: r. r jrlttmn dc»nrc«lnrsru n umntnrl m nd :rl pr vnr, p.r xpr. rct muncpl, cnsttu p.r prytnr mmnt dr nn vrd um òb.;c sfrç x cwld lh c mlhr, rupnslnst d ndustrs.nm n nlr lum p.nr.l. su lut. nrst mmnt, tft dfícl p rnqu mrcds fr d Or. cltn. tud ss p.ssu. J Brsl.,cmc c.qt;.d. pcr:cnc à hstór. r.. r.t.nn..«nj, _ ^, qu í ntr Está frtmnt nós ft tcd pr.cl qu n pls ^tt,,,,.,. rft nu.,rn fnm. tms um cnsum ntsrn cpz dc m nvsívs d lvd. fm bsrvr,.. _ , n,.,,t»á»m t, c msí c.trnpcr stá m ns qn crts tvds f L,, brls ^^ Qí_ clcm, rcpc,m f. prdu.cm. E qu u ns tr nms xprtdrs u trms nsgnlflcntc c duvds futur cm U cnc, /, ns trás, pr nu nf pms cmprr nvs: s nçft ndustrl. mlufs clnílcn.s nf rs pm vjnr. ns rp.strlçft?. s trnm cd vz ms srs tlns, vlhnnj P.jc mlncólc cnnsóln. rcnh cm p.n.lnmnm qu n Gnvérr nncu rrndn. rnlculnu ml. vu mnr pst á vrd. f... lul nvmnt p.r qu Brnsll xprt mns, xprt qu pur, n fm lbrtrsc su pbrz, nss J trd vt Lnmprn.sftn. prmr t psltlv, prátc c crjs bm sns, prft ns rs um prtc n prpr ssténc. «lc um mpst qu rgrsmnt cvrn s trnsfrmr num prêm r cxprtdnr. Pln prlmrrn vz qu m lmbr um utnrdn dmnstrtv ds pís n sstr rt um mpst pbr njudnr í. prndurf n nrquc mnt d Brsl ugust Frrtrr r Srhmdt. í (Trnscrt r KO «Trrl d nwl r 2_0.9.r V f»v»»»t«lf»4f^_d^^ PREFR ^^y ^j SEPRE OS TECDOS QUE LEVE COO G RNT DE QU.DDE RC REGSTRD ndrnh CRSTL gnífc sfrmnt n PRNCES DOS CRSTS SSEBLÉ, 90 O mtrs d vnd tr. ;s:,... _>, :. \^BlíhJ^y^,x.^ty^.!^..,\,,, :; r.ry,^y:. _....,,,: :.,. cju4ájzlájj.b,.,:,.v;^,uá^^^l,;vj;.;tf^jr.,..^ \ ^,rr,..:.cnlnu n S. pgn màxtmtt&j/rry?::. ~.>.^ >. >. / ^> ^..,. «r«t_> ,_,.«..._..44 H. sfãsl tf.u d r! «..«.» «4. ll4u<r...«.4.4, 4, f«4f 44«44t, <. «> 4,4 4.» Í. Í4!»«.!. «<r. _. «,... «,.4 ««?.,.»... 44».,.,4, «...l.« ,...,_,Uu. 4U«. 4.»f!>.».».,._.,....4 «4 t4< >.4.. «4, , 4., t44.4 t >. «_H...!.... _>....í,,,.,, 44 f., / P»3è?_g /^^ J_r_>«s«»s»s_, _<^^ >í,.#í»^_r^^^^, Nlntmnfl. g %., rm brddt («/^f? ««j mt. (^CílW.l ld t \ St_f lmnh». «t \\ //// n cç /rnlsí & 0,uu / / // \ \ pr /. f. 7v f À 9 p # ««p / «\ l Sl msm jlly / _^»2^, J k / 7 p Lm VV ssmblé sq. Gnçlvs Ds fl 3 H 2^ l mwwv^r^^^h^^ / WWWw. ^^ ^^r mw J ur m\ _^_jr^ f m! P f. / FECHDUR DE SEGURNÇ ERL dptávl ulqur mrc utmóvl s fcns mndr têm gç um nv prtmnt spclmnt prlhd pr nstlçã ds fchdurs sgurnç m su crr, rl sj êl qu mrc fôr. Sã prátcs, sgurs, prtgnd rlmnt su.utmóvl cntr GENC ll5 Bfc B flb_fl furts, prqu lém fchrm cntct, trvm dr» çn. Sã smlhnts às té gr usds pls crrs Frd su nstlçã 6 smpls, sm mnr dn u fur n clun drçã. Prátcs sgurs, su dstrbuçã cnfd à Dstrbuçã nstlçã..f!f..~r nstlçã stá gênc mndr. RU GENERL POLPORO, 36 TEL.. Í69376 fcv_44í líull....ü.4. l.._l^ _ftn.4?.. S WíH.,!,., ííu_t_. j.í. :mí u ;t.

16 , ;, VD PERTD «.Bl^ ~ ps «!«s.bsnms.s ó_m»^^^ _. B m^ ^ ^ ^w ; ^^nrí^^. ^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm%tmmmmmwmwêmwmm^mmmmmm ^^^m9mmpm^t^ftrrvsf ^ík_^^«r,»,,»,, Tmyz^^tT^^r m.,, 4 _. RO O NOTB R, 7«8«t.9 rsüss ^r^ Í2S Sf»^» mm ^. ^ _Kq»_y _, ;_,^ nt cm s^j^ ^f^ h«,...,. _J ~^ SSSW&cB í ^ UÃÍá«íSS. f»»»» r«m n SERVDO N TRTO _L. / _ >._# 777/ W f 4( /físuy/s&n ff^ Ç fnrfrrrfrhrt 4 í?l_< \mmm\m>mt\ l_fr 5 ^ ^=^Bfl «p, «v..r, «vn «f «<v»/w?. 5_ ^ ^ j,^»^^ ^^.,ff8^^ ffl., rj SfsSp Sjh ^n r F _f! J ^ f ^ u vfcr f V ^H ^^^ VÍHLm h_t ^ FÜ5 > jt^ >«^\ r^ _. 7_S r H _T fmmmf r r rf\ / P^ r <. JÃT_k í,; u f ^ Pí mmm t. 4 / JWhr É. %th / rf n^ P L _»%>?! mv^^^» J. r. y l Ç. t >^^_L ^^ ^^.í r^ r^ ^HBj > ^^BfcL CL > ^»»» >w ^ Trhí mrut _r üs ^ ^»»»^m j j ^^ Kw ccvm«««k T~~~^ wsí/stfn_r/«lí SmrSSmTP 2 J! > tm ::^ ríííu. tvítíwo turmm. KtwK ã. _j>t mmvss «wt^u..., J^ «.,.vé \ <w._v\ _,J <» &< lvssrr ít^t^v ^v s ss_& s^# ^^^ j ES3»«rsr!. pmlklkt \\\r\àl S ^_{ r v^! ^ríx L E r / V^B fr mjf. ^W < ^ ^ T^ l X _r ^^^ H _L F^ r m \ VtL W «_fl ^ rmh., V ^ fl ^k,^^flà_r\ V\^J \ W Tt ^^ #^.mm«_k_> H m nfllvhh ^^^^J E! Ê!_SJBÍS j^^wgw _ TÜ!W X üm vcrmfug? Lcr U Ccu Xvr «.Sf9^Br jfvww^ ^rsj.. Jmcwr) S mrmt yw> í«.;.ííf. _...TZZZTtf5_r BS_> à_ t:\t\ttxr. «.m mfl. w.wbt /mf/,«;:_ «f... fmr_w^n_j lcjf lí.y m.«f rtr. ^..r> J t_w tm P _y_r > V : Õtt rt» nxtf OlC r tte ^_Zr r_s_l T rttsw, V mw (.«V tr_é í_s.^»««_».«rv»mpn ítrfjl fwr ^pk T4_T ^T ^W, «mmptxòt ^. GENTE DE CRCO Um rvst? Em tds s bncs: O CRUZERO >f^^^^^ L S «~ ^H T «^t s trc;«c!3. / %Cjf f% fv^tf V RDlÍl PULH TU? Ó 8 CmÍSSOr r d S RdÍ0S sscd0^ j\^~^~ ^fjh l^!_ íí _ ^X^/^^wwí mtàftftw$r\m 2 BP^m r ^ J^^ ^^vs ^lm^l<7 \(J ^r^ l v^v.^íí^ SOBR fscl ~ d, fósfr cálc su frtfcnt ^ ^ ll S TV 2.CLO Ê FUí3lC^_r^.. / xp05^ ELES TEOíÍO ^^VÒW^J^V O Z DE ESPDS gurm s 2S! Í ^ ^ â. &>^U&Z%JL0U r v_b. SBQ OlPftí.. <xw rtut. vw r c w P_v 0 fsrj^ p/cf. Cr^ cí HcrssrE, «,á^ l\» nstlçõs c t> ^^ ^ 4 VERFQUE SE SEU UTO ÓVEL EST N LST CHD PR EXE UE OTORSTS rt lv!4»»n«#,k» l $? Hun.. SS? J u ftl Ouvtt r»r«. B..,». «O»» #.» S. r «f KS VB», Ju. rd...,. wumm.»»t» ;,. ;>fm <,,. t., í«,..:._.«ríj,,,4.«., ;suí» cc.í.., _w L Hf.fsj. t...,.,, yj«}; }jí;_... tr_, >h_ tf8. m 4 ( wrrr 00 tm. m»j.. %> ttttqâf t. _.,. u»,,».. y ^?» ^ B» nm. tu. m m _ H»r W WW U N _.Jtt,._.tt =?n T m T ftj25 S5SS»»? ^ Sw u«m LfJh P,^ «.jurt sn» nu n P. llrt,! S íf p»»»«m»»p h.,»... 5mud 5ft_,»í» m wmámm,.»... wí, um., ^,4.,» wu í»w l_ ; ntn U».»í. H m., :U.>,f»}?»» J: rwj tw Snn nu. 5W Ktl Euü wdtut,,:.r ;«m Unnr, m «rnmn sm nm «é «VNt gns ll. m ^ > _ ~ tt nt ltfc tr» Víü?í» «s 3su S!» 3J»»»H JTJ. VHV m. nu.?» jmu mm: j:>í u _. jkft..:,t HJ 5Í5í» 3«j«««?m Tftnwg,v,ft»n JSh Sm Klmnn w r Wm Zggrl Wn c#m.. Jft?2H mn n p»un tm #«. _ «... gj» n VtttrlL Of».,r»,4 PtttOWO, J««.%.,;, ttt. Ou. lnnnr m».. «..,>, t«p,u,. tnt v ltm» d hí,.»r<j fnf n#»»m. ««>...r: NU vr, Ruí.UÍ Of»!» n. ««_ >, kth U?«r. Knm. ( Nl. r.t uu «««KVnr. u n HORS Ksmt 4.,H,t \,r»u. K^uw. Rüflfíd»» <.» r#í»..»,,, d. «,...» 0 r:»_. j«m Jcb, >><= :, í;_.., d íí l FH.W»», llnt fír.. R. mf Pj l...;,., hím»,:<.»m» Xrtr. «... «ru «?. Hulq «nn. unu ír», :..!.. Udft <S «>:.,..; r..u,... 4 OOOt f.t «.. nu.?..). Ornf.»l«. Tm^n n> > Cvlhn. Rn» V»}. : «K..:., P.t >:,:.:,,,,P4t», t>:.., KUnb df >..:, nr Rürt» VU»r..!:: d Slt. rul ;.:... Om «ls Hl Omn muk J.<..:,...»>T..n.>...,...»:»;. tt» _. nn, rrn^n n.. Í í^» Í ^W^. ^^^^^^^ W m^^mmjfés^^^ É_ ^^^^^m^ ^^.^ ^ \ «W ^ ^ ^^ T fl «^ t ^k fflttn ^^. ^k \ l r E \m^\\ BS_UÍ [mm>sl^ HN v \X H f r^^w _ / CNOR \^ > _ /^F _ >_m rvvn /Z7 ^rwt ^^ r%>:/l^» L _»» J;» «2» U UT 40/ sr l. «s9».vn TVSS OO OVHOR. S Trlrlm Utl mj.,.,.=..; m íít Ptl» cm d nní, Jnw. J j. nc _. m _. 4_n.!»u{»«rmrn. rmp r trd d» lm<rl» ln ~ pts tt Crdw WílUm cr# d» m lnu c :c» W l Trnplrncrm l!». pnlt, nm. Nü T.rrrC JmtrPrrrn Tãt \mu _ «tm ^S L _.. r. n Onçlv. ru. n! «l _ TftV?W9 l?v_ «^»^.~<s<. K\_S^WS> T F l V«^_W^ k» ^BL ^ x^ ^^Wt^Wg.. l!müu^tllu_w m^_ ^b, tlvsã ds sscds D R ELS G R E G O Rdgrf ntr crs 0,0 S^^^f^B^^r^Jt Cht Chí ds mbultórs dc gínst.l^l _ln._ln._ c _ bsttríc,.4,_ tln... l.. _,.._.. )R. HP.RNvnr? m».» _,,_ ~ mvmp 5 hrs. Rc_.: Ru Sndr Vr.Tjlr, l^, r 20 Tl 2S?289 P_^^^S^ fj (tm tl r thq^s^; ^Bl «OX ^! 4 n NSTTUTO HELCO DO DR. POSSUE 26 SLS PR TENDER EXJ..SVENTR ULCtKs #» _«. >. PFRNÁ^ vr,zs»lll l_rl^ ElZKs Em, nfltrçr durs, Erlslp Plblt d nc?r»s. prns Trt sm tm rrrsu r. nm dr» \ V 9 4 às 7,. l, J ) ;, 7... JOQU vcrçc SNTOS Vss ELECTROCRDÜGRFO EXE VTL ÜO CO RÇ Fç ss _m r rv r 2.J l.s rt?sprcupd QUTND, 25..!.,...,.V ; ^. F,.««O»» Wt l _, Q7t. C(. mn» ~.v.m._!»:. twnt m.» n R,T«T^»» m ^t«d.: ««? jr.ntwhgtlttjt P.. «Wl T40 n«tl JO U0 07 UU UH2 22 » :»»»» 702 _»U 3jjj... 3O 3.7J t3 W» 7S9 K 3». «2J «U mr. _. (Sfn._v!Jm 4,3, m «t» «jh mv _»«uu. «f ív üoflc <v»v. ^»,.cry /s «fr. <,v,5í ÍllTJ ltlvj#kíxtl mu\\m»\mm _t_«ob tdõoõtl COOU.» s,«r< p 0QN USE SU CS 0E CPO 0 NO NTERO! nu» m. «V énílm. r nd hhmm. dr!«drl d «ntrf Pfsüu r<r»» tmmm l«l ml trm tnd» rntr! Td pttr m ucnlll tr»4»».l_u»,? h. fj. d R t t mrl llíldr. rlu mmu m d mun. T mu sm..!. d» l. frrl TOJ«. XrntS CR,NJ.S H U rt» n n. rs.\ mu. ttr, POSfcrr. RÃOS PERLNGERO LTD. ln» Wfníf. Burr n» d 772 7íC 7 7?íí EVTE RF.EFFNDENT0 FUTURO! Sílp. Jt Own d ll. N 6_r«. nbu u jddwd 8U». Jwt Ptnr.t» R!«mj rv «mm _ m Z UR. Ruwr.» Jw d... _,.;.. c«l «t 909 tou SJ9 nu» Tí» tm B,nsm lrjrr Ou.730» Endr m»7 rr» mrm (tm ünm. utu^ m n m mh _ «. m BOr Sw. OrU d 8Uv» Crnh dr m í Bthrt..nníu &. Otrdr dr td p? míu 54 _ r j :,,rf, tm _«_!. V?» S. P. t Ofcl tmrnr> t nm tn«r>lrt U0J3 J7J77 ^^ r.t. u Hnf.....,.._,, EKt vjjrdr nuuu p _. Cn TU7 «WS «COU 37 w»9 _ té í 6 62 J3S «0... «JJ6. ll.). _ 43S0 4Í S8 4Í2Í U \twnm) VOs PDU BO SSJJ fl& 5»SJ7 0U4 03 lfj867 f Cr ~ « f}ututjr ; 73 Onbu< P «S Bn 25S«P«r»Otm»mmSmmmm frrn ur vcul!, Ombu SOLUÇÃO Trfsr ld d bn P. 2 ^_ CS» S8 Tr.f 383 ^ nvl., 4846 C PROBLE 00 D Nr Rch. HORZONTS: _ ml 3 Llr. pr. 5 Embrrcl rcr, f u chr, p. 7 Cntrçã. VERTCS: tcdr. cr rl u crdã pr prtr. 2 FJj cbr rlnc. 3 Crd cmpnh 4 Rs, rnt. SOLCflOES DO ENG NTEROR: HORZONTS: r rcl. S«?l.,,_!,0 lrly, n, VERTCS: R 83 Tts. clfrdnrs qu ns hnrrm rmsr cm um <rn sluçõs numr ndcnd dr s cnc r» mlh. prblms. Tds s rcbrm trblhs slçnfctlv vtá, u clssfcd, sn. sgunts:. lugr Enljm n.. Ernt uvry. R 7f vts... Sm, = Jfr r En,<n» n.» R. 53 vts...»_ln RíRd. Enl» S S. Pul lujr vts. Engm n. 0 _..,~ Rfm «b v S. luffr Our Enhm n. _ Prt. R 58 vts. SO.CONSTS CLSSFCDOS PETC 784ÜÍ C j 62_ ftrt d. dncà d v.ml.rrn mtr funn.nd Onl bn Sl<~2 nf: bn P. 234 CO0 040 Trffgr rm lcl prbd P. 00» 5977 Cntrm P C Onlbu Ofcl Pr qupmn brt;l! C J Us xcssv d buzn P., C Cntrmâ drtçl P < S24! , B , 33_ «02,! Crg B39R 6C026 Onsus S?. S44 Ofcl C. D. lll 83<>2S Buznr nvdmnt P Ônbus 844 D..nlfrm_d P. 42>í » C V Plc cult u nutlzd P C S_67_.l. Nâ ctr s rns J5/ ÍK S J Crg Í ! Ônbus TORNEO PLVRS ESPECL DE CRUZDS 8527 S. P. 630 Of #?. lr.,, :,P,»l <> Plvrs : ctl rm 2243 Cruds rrmflnd lcnçu russsn nrulnr. m Fzr vlt t squrd sm tln glr pnt cntrl d cruzmnt mult lm n msm nss prttlv. Cngrtulmn m vrrl S. P. 288 Tup, d Ouvdr. ru Frçr pssgm Ofcl 7S2.» _ Rn _P ndr ss pâlr; Trn, cm lbrdrs s c Nft rsptr snl pls mnlfcs nls Ofcl TS.? 0 lnd««õ» Flt luz C. 773 Ônbus Prr ntr d fx P Excç fumç Ônbus f Estcnr fstd P. d mfl 2564 Ônbus 8093 lt.rr tnrár p. _, 4979 Flt trnsfrn.l lcl F_~ C !.23 sluclnlsts, Estcnr m cm clssfcds frm d pss s C sgunts: ch gllm N? R Entrr ltlr Hnrqu Jrg pl drt P T tâ _ Estcnr cm tds bnr ls rslí d tx nst Cptl. mtr lvntd P s lmbrnçs Frmr fl dupl sr P. _ rmtldcs ÍSÍS 097 sb rgstr 788s pstl. ~ 2B _ ní.0..0 u cncrrrm brlhntsm pr 22JS_ í2890 ~ «50390 B8208 d crtm, nsss » ~ _ grcmnts. J R. S. P. 242 c Ofl U Flt mtrícul.,r.0r!!~,?ní_,ncl. ín»l» rs.b.t p. _ S C r. U Olbus l^m\wm%r u Sc(,íurs 589?s «SEDE «3 d Nv.mbr, puk CE?RTW.ENTO CENTRl v. «Brn,.. m,0.0 pvlm6nf. 0ltrt,l l_._:.í_ Vt:;,: : üy..; \% _._ y.. Cmpr já um trrn u um cn Xl npr prl rlrlrlflrcl d E F R lnu qund». Hn.jf lr lnl prl mrn ::c, tbrr rlr ul»; rn : mnl énlbn dr \»_ mtu. prtr dr ml rrunr» rm rlrd dr Cr. :_.. t rrlnlr rm (0 pnttr ür l$ w.t. vm urm Llr» rm _u.. m rlrrtr. nlbt«r rrm pr Tmln r,nlnlmt r««n mrm lcl, p... llr»» dr wm 53 ml... rrurrlr...u..,,...,.., ru nr rr_ r»s» rs» n m 0 n» n rm.m lrm dr lugnrl Prrurr drmnt L. n Ru r.r _.,. dr. «l 7, 00 mtlr rl nunc pr Cx Pll n..3 3 \P». lftll«llt«f«(lf(l((< m.. y JÍLOTER ##«FEDERL LHÃO^n OOL í NH UZEQftS \gur vst d nss gnt N6s lh frcms mlhr mós mrn pólc cntnd mr sm vnfgns. Sgurs vd > Sgurs pr débts grnt hptcárs Sgurs EduçS Crnç Dtd Crnç nfm, um vrd plns ntr s qus vcê ncntrrá qu ms s dpt ás sus ncssds. SÃO PULO COPNH NCONL DE SEGUROS DE VD ^^ íírnr Or. Jsé rl Whl.lt,, Or, Er.m. Ul,,l,0 d, s,umpt0 Or. Jé Crl, dt d S.r., W

17 t 9 >»)t»j»»jt^ gu.^«p tf! ^É BNtJ nnv tm V P^»»t_N BFjÈfcJ ^tnnnn^^^^^ ^ÍWHC. B NN«_B ^8^»! H» flfl t NV N bbbb^ ;^: <_H P BvtB $ n rx %v4pmbp B?í l_hp? fl PH. áv^nhü H NT. BK.._. <_tf..n Nk ^Páfl 3 BHm H Dt Vl fcfct «^, S BBBtl ^ ^^^^ ^^^^^ ^^». ^ f J HRVR Dt OS. CGNNH 8 88t B mptnt Cntfw pr wnr rrln lntrh PROOVD PRORROGÇÃO D LE QUE LT OS LUGUES Nâ é sprd nts zmbr 950 nv sttut snhrs nqulns Vl < ««J l» Htl rr..):.,.._ tf_,,,h.%? :,.,..t,._. l.,,rlh,«u,,._» ll» l,«ttt thut,».jír,.». «),_«,;» tlffltr» :....:,,..,»,. l«,t«j.,., r....,_ «m«,«...,«... > ptfftrtt pt t»tltt«tl P» «,;».. Vl»..»:«...»..:,.t.>:,.. :.;..(?»,«,,..«,...;,,.», Pt..«_. _.». í,.;,j...:..; _. « XS5&SY» «>>t«m...»_,<._.,»,.ír.»«. :!, fl»cj...,»«o ::.? : : f l 4» :,,.,._,.. to PW FlJ. «tm f««.(,,<»,,..««, «,,t turu rt «v l «?.. «utf «rr :«. frm «.«m»» dínt»»«.» #f t»!,..»_«_.,,,_»,..,.,,, _.»,. wptt t «0» «f» s»rwr;^!7pwkw» ««f0 «w»vüt ctutw «Sg^g^ ^.Eâft prf PttnU fugou DO OUUT0 2 flís vl Pujéé. _B^ t Wl. s mslé EU NO TE EU >,..m>: uu wí» «c.... tvr»vt «tt....t,^. 2 u mt «t Dtp.. «t.,.. ptíl tj?«_«««^, (l m ^,,,»!rr» fttmmtts «t t «wttw rm».ju,.., _ «t» llr»»n»d Fntt r!»? r«t rt.,:.,.» B lttot. :,,.,.«,««t»!,0) r.«r:!.í4 tmttt. tmm. rnrtnr». v fwt>»» ^ W)«J rt. lphl t tu.),..,» ««ntn 4. sj, ptttwr»pít,<»jj p.»!»! t : «íp d RfOlw t rm «t» tv rsprln t Bzrr k nzs k>jj.:t P á«t» (» «ttvvl dfw.jtt, u.n... tutrm»» Um. tí Um#»t.» p 8»ft. tnttt «m:» p»u,, >«>. f+:j»., <»«,:4». j ::,,. ),Hít:.:t mr _»«rt» «t«t ds R» Num Cntr dt Bl Hrznt n Onlv n»tr»n «r». lmt tt» ím «t {,,..,;» f» «RB.O OWWKTT, 3 «««t4» p.5.<»í»t». furl m» pjtvjtt ;«r r,..f 4» ttnkt»::,;). m tt m» r.,_>._.., f0,3í,,t,fíw... ;..».?.;. nstât p»»«t»»» grt tí.. pl m ntl«~ mltm J»t»«...,, l, ttttmttv..!,>.«.!., t fluc^t tst tnu «U P0/4Í».», r. dt»lt HUd jt l»4tp. q.»:.^h < Jttt«,» ;,. :» rlpjtr» tv ;...!. t tt, rt». : tu. ftdrflr nn «...».?... ttrh»»t» («tt»4»»>»..». r.s»._ :»,.,...(t,..,..».,.,, 4<ptr, t» )t..»jtf3 pt«.«.. nu» ^vttt»t4.!,.»»» T^t )««_fl.t_íf!»._. u«jl í j.:.;r r; íf nt f»,,.r,,v:t f..,.,«rm t. fuíát tt«twt,.<.«t... «.. ^. ln ,.....,.,... j..... _...».._._ W»».»»rwl lllt.. f d» l),l»» «twcttd», »» ;.»..».{,. t 3 dp. ;»..r,.. mu.,...4..»..,..,...,,...,»0 TR O «ío NOV J tt. ftltt» r»l_». t» mptk» mrttrtk» ntítr» mt» jrí.í.. n Cp»,: _,.. tt,». n vn» p»r «pp lrrum Nã Su ssssn! j Y. >... íl.r..r,. v_r «P ;», frmác pr váls r.. «...,.~. t t u ptttr...». qusjnmr qt,.fl!p» unctv Uttt ttun pí.p rt» m! :, ««.8 rr 4 S... r8,r0_!t.j.f»!?» c» st t». t,v,... «,,,, tmm tt, n.._...,..,.,,,» «r«_ utt. ntrtmf,»>«nttrj,.«. t.v....., n» 0...(!.:, r. ( «mã f n» ft. «m prndt, ttfttwt nt :_,! {..! «,,.,.+. nífu Wf... tur «t!npth«>» ttn ftn mj.t.t # Jl ttmttut» rv. «! «tmpprr. = r:,t. m tm ru»«\ ;..., mnt» mu!». um J«W OOS línl»..»,.:., rtttj.:,.._,..» Nm pdcrâü s mtkllct»»»» ^f ndcr ns rcts t ^^^ >r,mrrr»p«, «pn»»...,. r,,.. tln ml. ntt m «t t.»>...!,:.,.. «^«r ^prtr^tt^r m Fbu frullrnlmwlr.?^^^^.^^^^ («m....,,.,., ttr ts#r» «t»»llp O Br.«plP «t RpwWt «l W «l lttl ll Htm«nh»«l.»,^^ _» f.. :.. Frágl cnfssã Cgnnh,^ SS»!.^^ pr Sn Pul» lgd cntrdçã ntr «tdl^gsffl?x JWSTK5?«»«««««w. d» tstd óbt srnt plc n.t» «t mp«j!r«. mtu v»\^ff_/s f> Prs c rcmbd ás dw «utrds flumnnss sprt ngcnt ^ murtl...::... mu <...!)>..» nn. :»{.,). l.mthu pl O qurt n?. dpnn>»»p rtttr. rm p»» cn d dpttrn n dp ttl/l lllt t llll /f».. O mrltdt ««t» «pm #t p»».«wnh»... _. v». n nt m»^lu«tl m rlwln _ % tftt p«««vttw V, # Upr». lf.#» _«tmtmr pl t,»ã,s?^_í,.sl,_í?«sl,,r ríttát «p Hbdv, ç, n rt... l»,,.fu... trnlct »»^jl,!^ S»!?»,..,..., v vdd j Nqur» Ptm, pnpn.»t> ;»ct>n rlrtjt d «m Crtn».:n Opjí du«. rnfmt d»» _!2ÍJ: wn {.:.. ftmm v»= n» t» <!» n U. d» Qtul DÁRO D.VOl rm. t muttrr dtmlu... >=:» mutum nrp n».ttlh» fe «m N cupd pm dptlhp.» mrnsr. «t«dw h«r» ld d v. mjmj _.... m nnd. tr^lt dj mlí^!^ dw «Ptnnd «t.wxz UnS» O m.m RruU tu»«> O» rssn.t Í?»Ó t w du. Pm wm nlf ««n0» fu» r»c n»r»»»t»r u dr «,..r», dcp» d mt»v ptjs. fàser. tss^n «ü í» »«nt n» «lu rm Kxl ctmusu tbplp.»rt>wbft p»p»n d; tv»p«t. dp lht àl l«tt535sín,.q,. d» fuk»t» d»»»» d» W r»mn frmrrtr rm rrtnt »«rlr.r um mtr ^?Tm.n..»?,»» «.»»»Vr rí » nrt» qu» mdurm. u> d^w». nr«n»«.l. n «r!.!» «? V v,...«««j5jll; á> v,,!» «dplrt»r d r dtm. Dpprtmín Ncnl dp R»u.!d fjnrncl. tp «íp Rrutw. mm^^^^sttm^j^w^^ P»»»»» » «utnr» dr qu^fr lltrçcj»m «ts mlmpnc pd»..!. «ttut» d«rp, um..m,..««jj O cmnh f dptd»»>br t Sff?_&? f» p cm.t. um tlpnr pr %^.«V»t..F m,!rt! n ínt«;r.. cm qul plr pn) (Nv.tTHJí. fnd, <!.:::. Rp/rn dp l:. ^y^~á>%z U.W»,.».«.. prcdpr»> nrrrmpw d nfr.., j :.»:. rm um fc m punh rn tmnu tm «pcud tp/<t>«d lm nl^^ tt^t lmn n m trnp lud,, N»!,,n,n,,,n ntprrnl vl p»«r,»m:r. rtn trl n,,,.,«.,. _., n«fpd d Ptnc. m^^^t!^ ^J^fS5»5T\^^ xjndrs. «. s. 8.» Drpt lutnp dpp. trtrndmt» s pçnjpeu tts J»» TES lmnt. «rcutnp tuput dr tr» tn dp xpprrnp». umlurp» cm «upts cr p»r tn...«t.» r?j\.,}}..,.»»» P «u»» dt mr >» »l> lnr pn jdr. «h prnnt. mmn qu tn TC»S»>. m ujs rrrn. k»»mrl: «prm mprcmbtrp ttxu j r n pmcnlv nrrmrnp «íp.ptí Rrlru Pn. qu Cl dc vdr. Cm «rnt. nl hl frmd, p» ntnftto mdu ttntnh. drp!» dr cm». JL^,^^!lEf^ 22 fm h^ttlddt»«numrr» pr j nc «tv cuud.»m nntuml tr n tnt dpuçul p tmput» J»»? 2.J,SS?Í..??^SS. r» ««nulç. p»n«!dpfrm<lfl«p prvcd pr hpm rl pr» qud ftl, fr. lu d u.ptl qu rçt,cnrrtnppnntr» qu»qupr ptn sh t u um cn. nl t tl r üpndlhp cm m nrz :.,cn!l_,j_/).p_ v tr tulnd. u d mm rpcddp p4rm >. nt qup lc n tcd nr bc.. dmtnd qu n dcumn trcd vnt. Sc mbl u rsrzmm» rc f^rdu ^tâ^0^» [»É s ds Brndã fl Ur Lã Pr crt d prsnt d R. publc nt put d Jullc». frm xnrd d crg lgd pld m ml, 0 cm r» Jté Olvr Rrndl Fllh ry L d Slv. Em ttr crt», frm nmds pr ttbltull. cmlr Olv <l Lm Rngl Vldr bru. ^«^áfl Byr j_m m^. 58, t»..»»«t» > r 3í> J +t v «m»: clndr t qubrr, tubttuçj pdp»r ft cm bsm»?cn.; SdútíntV^N^nu^rrP^T Uud0 n,w,d0 dp bí,0? CnhH PPtCnt, m. prqunt nl hl pcjttdtdct d qurdt. stv GNNH. cm m dl U NORL, dc trr frt td»pnnnt. O p nvlf lplrtr. rn br nrü bv d mn (E,T QQrlLQPB SUOESTO ^ plh p z^js^ttv»^tx;~~..lt fp vdr «p bx x n,,,,oh,,^,,,:,,» RNDO VZ fles HVSTr Q,E 8E U,E fç «,.r Í^».rd?,nU.mrínrd,,,} ÍRJ^^^^à^^» r,, Prs pr fltncl frudutn <4l nnílnn^ ^...!,PJ?Í. jd,r«vltms» cntrvlt cntlrrd». msm frm nu rtt^ í...?r 2?? d0 cnnl nm nlf wm Csnlnh. r um prplh prtátl pr tf ««l;nl«. l Eurp pdd d Jut d 3. Vr dt prtcd p.tr Cunnh, prdu prmuw r, frnt vcmrc dp Cmp», n Estd d trrtluçl» l^ rtsrumrn. CRUSRUHK. dpd» O pn r rrprtrs. mrn clm rm mnus dr dnr, s.n..,.,.;, R, Scrtr d SpRurnç Pu..,,.,. k.rkphrrp. rt rnnhc t, pvdpnps mnfptjbçôp dmtml» nns d.tprlltçft p sn m» 0 rnsrutr d Cmblww c dqul Estd slctu l.lv. lbrl. O lgd Rcln Prt U plmntp rp.nhpcd. tm rnnrhr u um_uwnrs utrds O nv pmctn, plr!» d Estd Um, um cmb prpsrn. cncrdv qu>rplh lmplfr n ppcld pr h prcss s Pul, p nl fss um nuprt» rmnd Vtt ;:. tnclnn lgr s rtt cld < nrmn) m jmpnt Jtll, 3 fcênc. ns, rssd. ncrcln r» nl pm std rrtpns dr curpp» pr lnh cm t» rsnt nqul cd flubl suspns rm hpllrps cm mlnpnsc. vl. Cntu mrsm hstr n, mrl trrfr. fr, fr ld, pl prpulsl. Kmrkcnbprg; rl.,..,.»,, tvttvrvtr pgl tm lílrnllllc O fundu pm HPldPlbprg»»» Scpd ds Prmtrs ds Cmbs Rn rmnd, qu f td m 80 rwv rku»ue»tttr. slt pr ntrfrênc d nvsttdr Ntln. Est vltr urrrl.l Rtstl»tpfll md Eurnus Grsslschft r Pul, n s chv hrrlld qurt. 2 mult (r. crr d» Frrr r EurpPlschn Schnl cb sr ntrgu s rutrlddts 3 hr» d mdrugd, mbr dlsj HBURGO^ «dpd O ntg; bhncn. Spgund» plns Ntró, qu nd hj vrã tu. cnc tlr. qu mrtrlt, mrchl vn Rundstdt su g»! Krckrnbrrg.V rrg.t lmnh v d, cnrmnhl utrds cm mnuts..v rgrss, ds r d hsptl mltr brtânc m fcrs um sstm lnhs supsus. n «ttl snd prrsd cutrm l qulz grdl. El Hmburg. Os sus dvgds n pnss p cm d tutstrds!pr flênc frudulnt, lnd tldc tmu um scv rup cm! dlcm qu vn Rundstdt v pssr! n.» qus clrculr crrugns crtd» su prs cmlnlstrtl fvtt CGRR Td crv d D.N.C. n E. d R pr Cprtv tl C» cultrs Flumnnss DE CORDO CO EDD, O NSTRO D ZEND NOS ÚLTOS DS DO ÊS CORRENTE CONt ENTRÇO DE PLNT DORES D CFE. E TPERUN fultrs. cm âmbt stdul, pr qul s pltrá ntrg d( td crv d D. N. C, xstnt n trrtór d Estd. Est» mprtnt mdd stá crc cm pnsmnt d mnstr d Fznd. Scrtr grcultur, n dustrl Cmérc d Estd d R Jnr stá rcbnd vlst sõs pr Cncntrçã t» prur. EU VOLTR Cm l, m, psss frm bm srvds vltrã cmprr n0 <2 ZEtRO, grn ry,nu tçã d rw «mblc l prt ltrl ulh dus pn lsum tmp m cs prnts] rdlnmlcs, cm hpllcs. qu sncd. n frntl. Dps sss pr dr nvmnt ntrd num vlvrl um vlcd 300 qu O cusd lsu numrss frm v pl Jut d 2. Vr Cmp. pncd» l nd sguru pl Ecspttl. O gvrn brtânc rl lmtrs á hr, trnsprtnd 80:cmrcs d... ç. S Pul pscç, prtlnd um su clr. Ds ru m 5 m nl nsturr um pssgrs. Os prçs sr nft Ntró, m vr» mlhr culddmnt l vrus csts l ulh um mpurrã. tnçl su std tu. nrms. pf utrs Jgs. prcss ntg mrchl nflrrs s ds cmnhs frr cruzrs, qu mlbrtu n plf El mbrcu sbr cm mtt d crp f pr ch. tlcnd utr mt sbr cm. Sntu qund cbç d mnt btu n rdpé d qurt. E scrvu tr cbç fcd smlcurvd m rlçl tórx qund tl fc crnt cm clrçã cnsgud pl lgd), vnd qu crp fcr prd lvu m drt sbr t bct t nrz Ntln, pr uns 4 mlnuts, prqu tlnht md qu l vltss ngrdll. s u nl mt nm qur mtr crscnt l. E rpórtr d DÁRO D NOTE, fz um prgunt rc b prnt rspst: V nft tr fcd cm m n nrz bc l. durnt uns 0 u mnuts u nd du rnt ms tmp? Tmbém p sr... dz l lhnd vgmnt pr s clrcuns tnts. Outrs rpórtrs fzm prgunts grvnts l s ct td; sm ttubr. tmprss r, c S. rlzd ns últms ds ds junh, m tprun, um Cncntrç& cflrs flumnnss, pr stud ds prblms rltl ms é. qu Clgnlnh s vs ss trdcnl lvur. ntm crdtms ncntstvlmnt umn nrml, prtdr Nss sntd, Scrtr grcultur s culu cm sjr. Rurl tprun cm tud qulqur sugstl pr l qulqur lsft u pscs, tp Prftur uncpl lcl, tnd f rld ntr ds qutr prs d su qurt. rcbd mbs ms cdd p. DUS ÚNCS LÓGCS Sr btds s prblms rl.vs rgnlzç d cflcultu SOBRE CUS D ORTE. flumnns, crd cm t Jgnd cm lógc cm tds s duçõs qu p trsr.lír qu stá snd ft, d qu) cnstrt prblm d sbrsmnt d cfé. rgnzçã r cnt mulhr cusd, mrt ds fts, nclusv tud qu mnnt d cmbt brc c, cr. pnt prncpl, crlçl mds: tr s vrfcd pls sgunts um cprtv flumlnns? ) sfx pl mcânc pr tr fcd cm cbç cmprmd m curv sbr trtx, suprmlnd pslçft td cpcd rsprtór; b) m cnsqüênc dc tqu cplltc, nts mx m sfuldt ft qud, ms prndpgnnt pr flcr crp tm rnttt m ps çf qu fltttv tm ntqt nnguém mntr O»»»ltt ps ttnrts hrs. (Nts qu nnguém lgnnr,. qu Nflln r plltc). CRE CULPOSO K NVOLUN TRO NENHU PROV D PREEDTÇO DO DOLO Smnt d xpst, qu é rld. sm qu ns lngums m utrs hpótss u tlhs prqu tmbém Ntln pr cm qud tr pns fcd tnl drmcd num pslçí qur Sm, l vltrá cmprr n0 CZERO prqu ftlmnt prdu, f bm tndd. mrt ls lgums hrs crm Elzn Prr ts, Clgnlnh p smplsmnt culps nvluntr ms nunc cm prmdtçâ d.dól, ps m fvr st hpóts nnhum prv xst té gr. E, pr cnclur, ír snms qu vlr jurídc pdrl tr qulnr cnfssã d cus», nrnts vlmnt um mulhr nrml qu Jl stv lrrtrnf,f» m nncms st cptl, ^ r/ VrwS»! Wt»»»»»^»»»»» Qum tm um v tr um m r tm V qu prqu um sts. ^»»»VwSK^_y tmsmm. Cm td qul qu tm um V. nturlmnt mbém sc pssur um rcnt chácr! n ps» scnsr d..»«> dl cd, n pss. cudr sus crçõs punt.çô. S, prém, té hj, V. nã dqu su cs» cmp prqu s trrn. ENH V s 3 COPROSSO ^ Prtf 0««> rt>» t..,:,m,,«.>»«,_ un, rtlt t» mrnd dfmn mrrr d utlttn r.tp trt, ttul >»(»fnj;,_,»»;, «rp.nt.j,:..,;,,.,_,._. ^ fy^, t.rtt» Nrmntl. dqu tlndur. Oprmõt» V. p v dqurr Ku. 7»l.l9lt. DÁRO O NOTK Rsdêncs m Jcrpguá COERCROS BNCÁROS NDUSTROS S DES SO»flDOS DE NSTTUTOS E CXS 06V DE FNNCENTO Ptnttt dt ptttèct pnt t prtr d chtt. ntrg Studtt Prçt Stct Htt dt Ttqu». ntt tnctt tttt nd thttntc ntt tttctétct pnt t Jctttpgué. Clmt mttlhtt. Ctntttçét tf prmrt. cm 2 tl. 3 tu»?. t» rtndt. cp. ctnh. bm qunfl bnhtt dt tmpt gd. tudt m ttrrnt 3 mttt ftntt. 7 ÚNCS RESDÊNCS nfrmçõs t plnt: V. GRÇ RNH. 95. NDR GRUPO 504 Tlttnt: t EdfícONTE OLPO RU S FERRER. JUNTO E DEPOS DO X. 2.4 PRTENTO TPO O mlhtr pnt rsdsncl dt Cr pcbn; Vtttl^L Prósm cnduçã, ms sl t d rud d mvmnt ntnt Ot«m lvfs tbmnt «tm ^mmmtmmáyt VV ^ rd; Grn fcld pgmnt; Em cntr ds trr;n cm grn jrdm cbrt; Vntlçã lumnçé drts; usrr ^ Cnstruct n 7 lg;.vno : uot ns ótm ng pr rnd u rs nc; ^!!» Dspss lgs: CrS ; j» 9 Prç d m2. : CrS ; J Edf m cntr d: frrm. TPO Slt, sl, 2 qurts, vrnd, bnhr cm b, cpcsnh qurt bnhr mprgd, ár trvc. Prçs: Crusrí , CrS , CrS Pgmnt: 50 % m 20 prtcc. 50 % fnncds, «cm 5 nt. PO Slt, tl, 3 qurtt. cpcsnh, bphr cmplst. ár srvç pndêncs mprgd: Prç : CrS Pgmnt: 50 % m 20 prstçfts, 50 % fnncd! m cm» c ns. Cnttruç, ncrpr çé fnncmnt: EPRES CONSTRUTOR 0R0N LTD VENDS E NFORÇÕES: JORGE. DE RÚJO RU XCO N. 3.NDR GRUPO.30 TEL ~7r$ VSTE trrn dt mt futur cn» tmp ttdundst t nss cndrã, qu s drmnt s 9 t 4 hs, n dt&t ítts, t us dmngs s 0 bs. d vnd Clógrs, 5 CHflCRflS SNTO NTÔNO Studs ntr ss lnds clms Blfrd Rx. 40 mnuts pls strds RPtróp» ls Sã BntBlfrd Rx. Qus tds cm lrnjl j frmd. Chácrs mtrs qu» drdt vndds lng prz. édc ntrd msts prstçõs mnss. 8 Clm sudávl mn. Pç flht QUE TE U LR DEVE TER U CHÁCR Nmt Enrç Cldd Brr. êtld ttttlttt. CmPRlHR PRRQUE DR VfRZER DO CRDO Ru. Clágr, 5B. ndr Tl (cntnuçã d v. Grç rnh) CXS: v. Nl Ptçnh, 3.Erüf. Pul Lns; ERT t v. lub, utmóvl 540 CHXE U REPRESENTNTE PELO TEL. ffls.~. < k.z:.: êàjtv ír,]_....,.!..,, ^ >l t.... <.;.<..; <?.., ::......:. Z:y..:\:.: : &...,.,L...t.;:J,,Jí

18 fjbêmmmmwbzspssssb n fl mm wm. nu.. t.«m NRJKrtr» plcs brncs C05B»0NDB.JOf^BCO BnRBnnl ntd» ntm pl í prrur d prsrr qu Cm V nurr Bm] ttrflsf Dlrl d Nt ^ m Êr ã tál mfrtftlu! ys/y^sm^^ rr m gwf Rd Tup f «y fugu d ll Frnnd \nrn rlr rm ràrl 2sK«R»»)> l!? Hum»ô«d FB lnchs d Plc. BSJ5 ;s^» müm nfh í v> ff ^nnn/n nrtr Ppulr rlllm ptrulhm ct nrdtlu S Bm» m?,,, mm uw«t jjnt m w. rr» mêmn 4» fwnn..::< m»«^ l n bní purl tm t mm #» m uv% wt Nl m Wmmn mm» úl lmm. mí» t. fn«f l BlSjJn.. fhmtm H» < fp»» Sm»v«w Bnnn :^ ^V^Bnnnnnnnnnnnnnn BnnVp mf: m., Dmmé mj m»>w»f»f ^.» p»<> m^ q fn tt:} :l»m Bnl S^ í 9^^ân^BnT^Bnl Bnnr ^nnn^bnl VGLÂNC 8 DO POVO.ju... «DU Dl ft f..f»w»4 t.ú,; «.».»«w ;!!:; HB í r :..,: tv: Htf :. f.tl 4«t ftm. mm, t B?» «u... <.:.,:;>;?:> m t :. tyt mr».. n< tm ntít 4 t yn) rf. (rí4^ tm <.,» s»» «.»» b«hko dn! rbm 4» :»,»,,««ttu H 9Tí «ft S»3«r>».,!,..?{.. lf n r Rm»? Tâ. ;, p m» lnm«l (Cnclus d m. S EDDS DE REPRESSÃO»:: mlrnu. pr»drnt d RpJbllu trml ^EOl^NDO nj tntücn d Ju».ç mpdut ntruc» t&u»» rpr:íf pjb.fj..«.t.. :...?: n:;] prcmôn n um dt cm» n, nttcn sl. Dutr rncnr mdd» rprw. trmstrmd d ru g»b:nrt. U/rn.:. :r. > rcmcndçr». Tdn, cnhrírr.d qu r««rrcmndçòc» t lmrnt n prduzrm... rrj.c cl. Dutr cnrtr mdd» dr rprr», drtcrm nn~ pr p»:c d Srvç d Trmt d» ltrr»»rr \l;.»ncu. D fnt» lgd» gbncr nutrr» d Prldcncls d» Hcp.f «nbm» qu tá crg ds nptr d Trutt ntç s numr» d» crr» fcl» cvs d» ptrulhs mllltdc U wrprçô» r»:lvrm stcnd» qu m ÍÜL2S? S? cntnm». u trfcnd rcnt» ptr»cs <!» pl» LV5!í tnm «u cnduznd.cnhr.» PbUc»?2SÍÜK «N um ím,,c übwo d crr fr»n:»d. qur pl S0 âzj5í\7 fí!l lr8nv.; r P r um P»trulhn mltr, n msrv.» jêrl d?~l Cmuncd s nnn cmp XS:?»2225r.»mvf,llu!r d P»» m,ldfl«puhuv ur «,«níw T»? 2 r<,l,rfcn,â0 u»pcn»â à prd tí cmíc r,í,,! OE Cr PRTCULR nnfkcrrl. pns.c.t NDO rm»u lrrlrcó» DÁRO D NOTE, n,,m b»«,d nltm O us dn X.0 hss2?»c!5r2â0 rr 3ur.tnmr hp» brnc, rhrrlmnl ds drlrrmlnjl d Prrrtrnl r drpl» çr» Rrpubllr. nm rnlu: «rm mjdl! «WÜlsísts. drtrrl gvrn <rr «r üt.^ W»,fr,fncn«rrprtlcôr. Z. SSTtwm. ^,nunc,«< d cvrn, n4numu,n,\mut gnr gsln d pv, rm mtrst»»«lvr» prr rl rfr»... b rhp Prtlclrw.. ffívflr n.cvl: SSfídS^ d!»»»» Prlmnl. fm gvn «f.í?.^.v q st r.r n0, wllr nr»» rã. J r2 sgud, «h. rrlrrrr rrnrwnlnlr Em bn: Cmprnd qu»j dfrll strur w.» prtc nru. > r» n«rs:?hu,%«^x^^^^^^ DO POVO E D PRENS POO ^JS dnt dz fr. Nlsn Crnr:»»»c mu d^ncs J2SJ5»»S FONTES_4 mnstrr lír d mr sj g S!U gvrn vr prvd md. md lnfc prjt lmnt numr «65 9««.«,... P»00 u^qntt^dízt üztsrffy du n, «r Fnnçs, gr, cm rmn», rt vm,. >..»» El nf \W m\ ; nn ttlrr bm. durnt prnnu vhu J d» mnjs j K.. K»t nn. á». prndr»r umbm rstíbclrld n t><urm d rnrrn Dul d», n rr fcd crtd qur n ntrv d rm r d trnqüld ncnl r mnt rsrlhrr nnm dn cnv cndldt nt dr su rml nlt.. C prs (,wtk r«prtdár ULTO qu trm dq rt subsd xrrpsd Brrt Pnt, cm mmr d Câmr. «ÜJPlÇt. Süí nmnl,.un Tsur. Om«cuchqu vlr dc n ml rnrs. Est /rn r prdut ds prt vrávl d., subjud» prmnurs 4 d c prt fx d., mcm.«. tntd pr.0 d» d m«. r>r rcprcjcntn prb» cmprcu Câmr, pl utmu v. n dl» dc m r.cu c«d 0 d 27. mndt f n C.n Q Drsl nv clrr gurr mrcd»ulnm?rfr. n dc lgdã. Drntr. purm ds vr prcr d Cr um mssã cm «rsdn mrc d BO. su prncpl lrrf cnllsllrá rm dcflrr nrnl ss cntrs rnsmnrr» <dá, nrt psr su prqun cnsum nw prdut.mpr lv ótm ctçã. Tímttí&m^ : ^ésémsf O W mus n nnnl ^BnnTân nn! ^Bnnnf ávnnnn nnl. «bl 4 t H, íípr. sjrchbj ^ Jdl m mpç/,, «?» «rtc rltr». qu. rm b»«brdn»dw Trbun! dm «P^ Trágc cnt. (Cnclusã d põqj tçnçdo E PLENO PETO Fr d rnd Su t ncd m pln tórx pr um ds pwlnt drd», tmbnd 0 ch grvct.nt frd. cudd prntmnt, d. crdd, fnl lvd pr H»pt gul Cm, n. puc ps, cmprc um drtr d Flumncn. qu > ntru d tríst rrrcnc. d. lvd p?r m«prcs. nft rsstu, «nd íler D DOS S NOVOS T.F.TS DO FNENSE (d rnd dc Suz r um ds ml» nvs tlts d F?mnns trnv pr prtcpr d próxm cmptçã d.lub, dmng próxm. V PR U CPEL O CORr DO TLET drtr d Flumnns st prcurnd Junt chf Pllcl. btr dspns d utóps n crp tdl n Ncrtér d nsttut dc L?l. O spj srármvd Cpl Rl Grnz, pr nl mnh, srft crtj fúnbr O ntrr srá custd pl club. vnd cmprcr ft crmn n luàírm» «««rnsm «..>. > Pfl?vj.üí«rT m fums» 4»!«# : :... uí..:t...:;h. dnhnd :t.!» >J í?. f.: : «r>.; :! fmn ãc4 dl íí. ft.í»f s. rlt,: d». drbktmütpl»fh;nc rm»».«! :.;;?>!«. t$m» :!,.íí t.: m»4 m t>..:>.. :,...: fmlt PT!» fl..;»r.,,. ;:4 ;... m»d f nrntu. > nslmm, rturlh r drsv.. <«í.s...».? r c d» lu nmmrn ds dt^rnr. d» :.un dtu r mlür. rn fm. (H.:»»«;»<..r: :.»r f«m. r?:j..,..;... tj» unt qu r j..«. < mdtmu qu m> dvrm ;... v d puu ;..v.,.» rnl :.»? :...:>:.. : ft.? ntr?r;.?.;< vr í...f.s,. :. :!.: {. tfj..f. d»...;» blckut n rgntn d FB: sr. Nün R. d Cunh: srs. Vlm Nvs,»p» d tnnt Nv», qu lvr m su cmpnh tm..?;, fr qu l r trfr^ f um mnr, Lt Cmp, d» flnr c«n n,» 7 hrs,» bun d Snd, pr xplcr fml d brgdrrn Smul cfrrtf^n» pnns tlhdmnt cmrcs ft«8 «s vrlrtc. núncs lumnss cntcmnt» plnct prncpl» Rbr. qu lumnçã d»> ms. srã,. trmnrm»» su dvl.tf Fígrs mbrcds rm lmcm. d :r.:n. pl mdd í prtc r; crd, m qutr fsss Pul: tnnt Pdr rdcrrmlnd. cm vrtu dc str t» dstnts. nld Schnrsfrr. Hvnd, cm td n nns. um cn8ccr80 Pssgr mbrcd m sum nrg cm r cnrpr.sc<np dznd, gnrl Curtb: sr. r Eüzblb r ds stçõs grdrs. G». crdtr qu smnt Fntur. cnslh r prsnt d RpuPssgrs mbrcds m bllr. sbr sucssã, prá cnduzr mdurcmnt ds Flrnópls: srgnts Olv frut» pr qu l» nâ sm sss gnr Slv. tmprãs u pdrcds, ps, Cnclusã j0 3 zsctf NOVOS DETLHES n»s mntld prmnc Sgund cnst, prlh s mnhs bndw c qurd m qus msm dc nnt » ncndu m pln vô, ss cmpnhrs 5 Jrnd Sm lvr m cnt nu mund Clns qu f Cncurjn ss chcnds cntr Pc Cmpnt trnsfrmu c cntnu s s rnlndrcs sc Cmbrls. trnsfrmr brutlmnt qu h ss tcnuln grç c ncnftrs nvs, ns nsss cndo nstér d rnáutc mnts. Pr0ÍlmrO côcs vd. qu ná sc p ms tá.gürdndr n7^mçõ mgn^^^.» scnhcr u lvdr..«lcl, _ td «_j_ mmnt.. RESrOST d DE S^ ( PKO Pr.scgulnd. dss sndr xt nn!r Góls ntr: O sndr Jsé ss Cmpnt..»».?>» «.t> BU:» m;r fm nnd» «^ s?t» gífí»n»nn T»«mm n rm»;»mrflt? «sn cms fml m m? r»m p» í«msmí»! um csr.» ptt.t d lw d n nn E» m»qr»tq 40 «s üubr. uffí s.,f...,n» m» l Dr»l. PLNOS >» rubd» p!n» /» r «r ftm mbm nl» < nrrm»» tm pln Cr Em nt?.. m m; rrnmr r tr, rr gndr mnm.!» d» «>.»rb<!l prl cn» r< ld 8 Pul E, nnm r rg; lj»» t punt r». r..r. j»f >:. m» íj. b.. n rm ptmdm rm»; pln Chrn Rm 937, rí^l um» mt dr pln» p nt.» «nc!». mltt. d Pt On d Sul, prqu «rsslm» l» tnrr»»» p d «:.»<: Tmbm»» rm d Un C^hrn. pm» ru ubrp;cumrntr. pur qt» pu dr lgm ndgutu:? :»!» P.lmmtr. 0 pln»» Fní r d Evrrrt. tn 9U 9?. nclund n^>» prcrm dr gur. frm trdt t pr mm N < psr cm pn Ohn ftr ru rtus rr qu» pn»r rr.pndr u<?r tt,tt» r mg, sndr J.\rsntm pnnttl d» cntcmr.»» 937. Em bn gdrtn Edurd Gm», ; rl Jurz Tr.»?. J«r mérc mutm utr, grn» nms ds» Frc» rmd»» d» lt pluír» d ps. mrhm»b mnh» nrn». E t m 95. 3»».^^^^^ mltr. E. nw mvmn» <b mnh chf, f lqudd dtdur n Brsl, um mn»r lvd qu vr f» Justç qu tds» c; qu prtcp cm l u sx l. jms tv mnr lucr: S tv ônus cpçõs. Dln: d xpq. nft m pr tr md mm,h r mlhr, s tr md mm.ru Prjudcds s... fcncfusô d B. pgn/ Cnurt. s lguns nstérs íí lust mtvs pr nft publcr rj trblhs, utrs tlvz nâ pssm crccr rzft smlhnt, vnl»,, pr cnscrn. Dsp lvr cnnclmcn d chf d Gvrn qu lm srsptr jt fcdmnt l. prjudc «nju<ur«drs, nft r qu tnh fundmnt rumr crrn qu Excutv unlc rspndf d. vl pl trs nsss css, m vr ms Lll J^? rítr cm «nllddcps. r S5 lmd,d cnn «r xcss sps qu» dvlr, 0 Shnnr/lmn,C Plquc prqu nstér SS! d Vsu tbl unlc. nft publqus lg cm s spr. NTCRESSK E RRTRDR SWV.0 BRBOS RODRGUES (SS DE NVEBfROl Vuv f Kltl Schttlnn., Bulf?9.schrtln Brbsfrll Schtll TT Rnrfrgus nmndm rzr mls«t cus js nvrsár ps««..<. dp j suds mnt SYLVO, n lr mr d l.rj S Frncsc X.vr, mnhã. s 9 hr». rnvdn pr»s crmn» ms p rnt mg». Cub? d snhrlt Edd Srs mcrlc rtífc Pnt. ss Bngú, lt ss Cm d ultm ffs prncpl d crd pnt dc 948 rspnr súd msm qu prvlcrm cr sus f rtv dlrlrcnts d club ds mu dcr nclusv crtds c s rfrncs mávl.» çá dsprncps, cmssõs ntrprtdlgss dc Vrpnlnh, rs. O su sngn v prvr d s sgunts plvrs:prnuncln d nqulddc ds trblhs ssnhrs drtrs d Flmncn ss cmlssfs. ss ndc, ntr Vrglnlnh, E cm przr qu n utrs css, qu é ncssár mmnt m qu sc rlz st mg. mtr pr puxr u cnr, um nfc fst, num hmngm mu qulqur mnr, sss rgás t Just mnh qurd mg qu, pr su nturz stá tde DE ZEVEDO clch Vrglnlnh. vrfqu cm n cds dc prllzl nfntl...?luv Jsfn tu8lsm cntntmnt, qunt é Gms r«do SENDOR zvd, flh» gnr qurd pr ttls qu s brgm sb SUPERSTÇÃO JOSÉ ÉRCO rnvdm s prnts glrs pvlhã rubrngr d club ml dnt, frlzmns prt d spss» mg» ssqurd d Brsl. ndr Jsé mérc gnrl, trm mss. pr s snhrs 7. d pnr dlrctr.,, sócs qund qul clr cnsttur lm n r pts d Flmng, LDE ZEVEDO, qu : mus p sndr lgn unlc... 7 rbns prg srá clbrd mnhã, qurtfr. pl êxt st ft pr rlzçã NUUDDES mu mult L0 um c2ttfntr splt ás hrs, m crscnt sr. Ngrrs Flcf: brgd d mu rn, m vst ds. S. Jnuár trz cntcmn St qurd Bngú. pls gntlzs ts B30, 937 tc. Sbr s pr«nt%ru0u^ 946 é br pr qu tnh sd lv. Vrglnlnh sr. Gós n EUGÊNO DE p sus vflws n»«^«í«l«pr prl l«b«çs grmtcl d tm mu brç frtrn qu srvrá sunt,clru ss é um OLVER TORRES tr: tms ntrn suprstçã u n Prncp él pr sldfcr st d Drt Publlcc n«m «f nr.=n fs»fus,d prc ntâ um plhér d lustr sc2,mu?r ««mplt s mz, su rtg S^^t^mm^^Pr^^l (ss 7. d) cnsr qu cm ndr VlcPrslnt t, çn c.<f mu. Y..,SÍ«Rpublc xrcrã mr bm mnh tvlcnt nr lnrn nn=7,, jd pr mm cnqustd, n d nprbn. Snhr, cnár 0ÍS,».P d^s?. flhs, nr ncnl, n ultcncurs ss Cmpnt, cm tá Zl^mõtXn su S&^2Z& f rt. 2. mn b m qurt d sécul p sr dlgnr EUGÊNO HE hnr nsttuíd (rtg brlhnt pl ^ 82 OLVER TORRES grd cnstuw) cnsttuçf) «tss^w^\^í«.^«srá vsprtn DÁRO D NOTE. vldld, n qu fz nts 930 thl»u J _.. _. flcm» mnfstç». > fz ps 930. nts? SUDÇÃO DE SS 930, cntrbu pr rtmr cpsr pl flcmnt DURER d S. Pul, qu hv cd «u sps, p sgr cnrlm Pr sudr Vrglnlnh, flu m mãs ds rbls, pr ssstrm á chfds prnts 7.»mgs».f Pf» ífrlr um tjurdc d u ltft clbr <ü r Lur pl suds gnrl sdr nò mss prft d tmbm snhrlt ss n grj s Frmg. Bsílc Snt TrcHsgund ccl Julh). Nss cdurr, nh d nn Jsus, ru t tcu s mrs lgs á gntl u f sà lbr um pln m S. Cc Brr» n. 35. ps dc mnh, gurlnh qu rprsntu Flmn tn, qu f trzd cnhccnshtucns. nncnd. Três nultlns rgnárs; Crtm d DR D mnt d gvrn d. ntrméd quntfr, d 9, ás 9 hrs. ntcpdmnt grcr. NOTE., ^ snó?rà %fpb0 drdtflrtfríd^» cd COLOCÇÃO SSES DS d Cnsttuçã nrmuvbr^lsmvís!f,0;?und é nscld Pr tr sd publcd cm fvrcr); l nâ rtrp^qs^^ ngn, ntm, rptms hj lgr XU étttcs lc ds Jvns qu dsputrmc (SS DE 7. D) OS TRBUNS DECDRÃO lu. lss Cmpnt 948. vdw^ç^,u qustã srá l. lugr ss Bngú. snh^^[n% ««W rmnd ugu.t» rlt Edd Srs Pnt; Pnt, snhr fln Prí««V?d<,r, frn, ^0 Slv sps, grcm í tvsn. r,tt,plnt 0vílrl plmng st,ss prm, trmnr st n.2ug?í qu mnfstrm su psr nhrlt Vrgín pr csã dò fllm»?«.. 0l Gulrt ss Bnsucss HVDÉ, cônvld.m.».. «SU? ql,rd m^t. sgr rt Chrn > r>,,ttucnlsts: s.,3,ub,,r,f d?pr.sflfls «^ nhrlt ln,. rfrndtúttmtdf mss 7/ d r? íníl k c m8 8 Pr l.tlrn» Hlrndlns lp Ests dpsdó & Tr.nn?tórls scrv: 4. lugr ss Vrchrs, n ltrm? d. wt dí r m,nhs dn s prvlcm té msm und Olr snhn cntrrl! h sbr pcncf d l h=f,s tr vrdr rlt Clr Tst Clh nn Lrg r Sâ Frnlsrn nl? S Frlsc Pul, sl» n tmnn «?., «S.^?0 cnstltu ss m cnstt^!nnl prnc ds p P c frtrd. 5. lugr rrtrtlvrftr p h«««v ÜÍK v.n.?ml tl0 qíc cmprcrm «^,nt«p^»mnt rrs ss t qí d Rn rlgs, Dspsçõs». rstpl «nlí.tn» s n,tr «««s rfrds snhrlt Lvlt FrósCnt PchcSf cntu: lgsldr ss cm Dspsçõs ssldr, nknn..».. m.f...?.8,, (m 6. lugr rslvr Trnstórs, nnr nvpmnn = durr «,» nhrlt «Pjjst. pl Cnsttuçã r Lurcl Fwmlg,Ã0 d ps Sw u,r ss u»tntí?«t,v,drl «ncut qu nrm r«.«m«nst. lugr nâ s rul npm,7. «.í?, Vsc ssfín S s ct Nb»^ rlt Sucl Vscncls O ms t^ x,pllclt ss mrc Trnstórs nâstrc^pnsmnt 8. lugr çr^cnstltucln^ (SS DE 7. D) pr «trnsprt? sà CSf tltu,ç.á 8 Stmbr nhrlt Nm Prs Sá946, pr nvldál nulál nlns «vd. f ss Flumnns» rltlvd 9. lugr stv fxd n^r0 n snhrlt nt nns cusv.grcm Tm? u>sts HLTD lftr ChntLchf «!»«pr rsál dn flcmnt n2ss.s.l; ss Btfg nuld mmumu E?» 0.» lugr HYDÉ GOES PNS^S Sff»t«t dl»l nhrlt vn Snts; S s TO, cnvdm sus frrutí.ílsf,ps..r. 7. d qutrt wbrd»^m.2sgâl P2r»««m mls. lugr ss Sf wlst v CrstvSn», hrs, n ltrmr d2 tx lu u. urtflr, às 9,3» snhrlt Um Prs. grc ^c, qu m mmvlmí&mll^ J <W «> t t HYDÉ f + swrsus ^^^mtm^n^.^y mm^sfàs^sà?^u?,sptt Á..:..., GOES PNTO HYDE GOES \ S.üBE.Vlm...:, g 4 ttttlt tt:,,» ^SSStSSfHE B SHR5S t» m d R»sl í«m>r»»<l p í«rrtq.m wr CH cns?u& f^^r^^^r^^^^s^ Pdr Ernst nd vv vvrá pr smpr ntr ds nsss crçõs. nclul ds cpltuts mnhs mórs é um num vr, qu cumu.mgrn slcl, vcnd qu» «.f0? qu tnt fz nss Ps, qu cnstruu hspts, qu fz pl scls m tds s ms lnglnqus rcnts d cd, hmm qu sô rk U nc»prnslvl pl Rrnds «,n. brs, hmm sus qu sub sr bm rnrn,gfljtf nâ jr l»m, nr ptrt, qu ds ds nts xtrrdlmrrr Já mult cmbld pl sfrmnt, dzm qu pr mrrr flz, prqu nunc tv fll mr vngnç qu tnh trd sus nmgs, r prdã qu nunc lhs ngu.,, _^ (CONTNU) O fr». NÍ pr«tn «.>. Crrm qur..:?;;»r d Jw mtr, w» fund., quu...: í»,.» qudr qu? :. cm <;> frm qut mpwrl N NO P.íum. rm, rpntr gnrl mmmh m?»m p n qur «nd j mmc. rm rmd lrpr : : <rltl m. qu m»m us «fld Rnpnnu tndr Glcm: nd n. B n cntu t. í» d c qu,;: :». sr dvdd rm lgum» f»»: plmrr. lc drpu 3 dr drm.br dr r«. t pnld d bnr Ernr Gm» l»»!: vt» und»; cm r.sv.ng,b,rcqucduru.»ngt)crqu mnh pn pnr ntv u n fm : fnlmnt ultm, qu 4 tuld. Rcnmnt d ncr Exct prmr, sr. Nru Rm, cm utr» drgnt» d g létrc, prtr d PSD. UDN PR. tmrm m» u mnt tv msmpn d 0 mn» d PTB. cm crt mdfbuenos RES. 7 R. D rrn. Nn h duvd qu unc cs qu pdrrft llvx vlvfcrd cm um dcrr ntm. cr»» crd»r prblm ; rcunn v rvrtr rlm r rrmcn d nrr» d c»» pr<ncll, c»» cícrc». prtr 0 r crrnt P«qurm ntnr, n.? l cmrc» uü cnslhu? Ç~59!^C_^0. d 3.30 fts (!,9 hr:.,funcnrft prsnt Eurc Dutr. Sup xcn c nh qu utr mnr hvrá rtuurnts, qu pr fr bn» t s m hrs,»rrd t. lut prtdár. tr. r^ r brbr, t ft»,20 fr, Ft/ n crnrl O», <.crr..ü» 2» l,í^,l.?«!«!. C,! rwv S. l,un,t rl;»prnt Crls ~ Rufn. qu lvv um mnr nm Rbl m su rm Lrn Rufn, pnh: sr rmã dn sprnt Cr Rufln: srgnt l nl t Crr llc: srgnt ntôn Sg Nm»; srgnt Fvll Jà Pdrs: srgnt Frnrsr ntôn: srgnt lhrln Rb»; lnnl Jr l.un mrl; fuhrrn.nr.l.ln» srrrfm FmtuK; sr. uríc C»> nr». xprç d FB: sr. Ollrl Lp». flrll d r»rv C»n«! «4 «lltfc 4» $ 4,j.....>. UWBtl!. (,,»!<.< ;,. f?m PS!«CR # «m» rtv5,»áf>»r«nl íl»., RV»r^)» pãjsrás «í» «k!»» qur s rv» tm^tu lmm «)«.»m»u> d» ncíd! «h> P4R PROtROGÇÃO DO NDTO. PTTyPr,fund»nt cmvd, cm?! u,ffrms Pdrfl Erncst. Pv E ssm trmnu dscurs ps tcíírt,kuí mqu, Sfr m.mchrính Sf mmds cps mmgrfds: N pssuíms rms, nm s qurms prqu sms cntr s luts frtrl us rmãs. J rrms, nã vms rptr rr^ Dsjms Pz, ms nã pssund rms, pssums n ntnt mr frç d tds vs junt mm, num só blc rms sss^á^yrrr^ nv ánv nl «f p, j (Otfft»»r«íH««< m m nu. q»l tml? 4u vmsf nrrm «pt» 4 «#«S,m< ^ çt m nu ptttcnwbo(rffll Rfí. ^. m ttscm.!tttx, y> Oftnm»«í»d»»f» fl mm mwntt Wr T»m»m t (uv tm t» JBnmgRn R q: gsp «m r^r m cl p l»»»?í «?? njt « fn l» JR»m p »wl.. 4«ç» lu»»m» ttxt ;. pu» p» m mfn 4> p» um.?. q+ «rí#tí9m gf» O» URDO «àmb» Çnl»!»,»»?..!...,»...!. q«q..«t. : :.»(, 4 gnrl >»«4» tmmf» n Bnr.»Tst» wm «f nrtcld «mn P?>. m ttt U) «P;^, % n» C W J W k»jt>j» rr. < Kcs» #tt». t, r!»«s«f«jf» dd» «(Qm >..;, HÜp»» BjÍ pgmnts ssq JUSTE nnd sxtfr psrd nl rprsntnt d Gnrl c rthur. m nnm d bnr ílchl Jpã prsnt d Bnc rnn!!,>p pns, um ^^^^V.lüãdr!.n club. ^?! prlmnr pr crd cmrcnl qu tcrft. sr ft ntr Jpã cupr c nss ps. ssã Npnr. cuj ultms rprsntnts xrm R n d 3. tq.t (Cnclusã shnd rsss.r cm stn Cns,,uc,0Rl «««Dspsçõs Trnstórs, é, Buns rcí. trnrã st c pr nftn&wnt0 pt, sguní nfrmçã prtnmntí, pr btrsgur, tmnt cm s mmbrs d unmssã f crd; d tmrll Cs lsts d mrctlrls m qu vrá bsrs ntrcâmb st fs pstrurr ntr s ds píss. P st clunst rflrmr qu Brsl rvndc cm cbrtur ds xprtçõs srm ««nds, cntr prtd bn.. dc prduçã, ntr qus trs, nvstrtnqus prs trn;s nr B V Pn^^fáíJ«s4í SH um. O n «sm r,;.j>»t,,!..< >t.. ftt» &. Hm m vnnt nt nnl «#»!j»í9,.:. Onm f»» nujfuj J»»»«T»5«í. í»»» P»í^»ílg,».» jkr.»tn?rm««ímt >. t. p»<.+;ws»r rm!?«nnrw H) (K»»6t r»íw< S» r ;xu<4» ft...: sü mãu «««.»tstm.. (»«j»í9 m tm» m.»5 nutr»»#««««#» l! WH ét :..:..! t.l:! ncndus ErnSt0JVís íst^w %JrT P^^m3 v!z^^& Evntmnt., rrt0, ppp,ujf^hívíl^el0 V0T0 QUELES QUE! DSTRTO FEnERÍ FEDERL. Numrs ssstênc fluu vlh dfl Pr«. d Rpublc, n funcn í?_d Tr,bUn Sã pssds qus dz ns. S«H^rrt^dSn ^ VJVCCNO ftcfo ílí «n «r.,,5, m C pn<nf»u f V ttwr smhànq tn ^Cm P»f««j »0W OKjllll :;. rtíd pü» 4 >«r du:. ps:=. tu 4 m«>» n r N»» p KftB num twvtn, d» dt f «Ttfl rm^. n«pftfd, usí!»l«. tl PfçlWPd» r tt, p?j>^«r q4».t jws,;»>pt d düj.»»js,» t tp. p> nsrmgju r?? V»»»»» KWr, : 4 fjrrr. P»«PV r V.H» ;^»!wx Pl«n#»m pp4mh»#» jj p» tnu rbns r>»34»s«rtm»mr 4«Ol f»w» ln««v rh»rt«,.t» mlw»» n. mkm d. Vr»P»s? qm NW<»U. mnr»?s4 PO f«tpf nmpw l» n. «í mrfvr«r:rg.> f!#,k«wl $!m.««vm «4 pwr gmu. u«brn 3 m»r:^v» B íl»»w um» P»» d» Wn q< tm; \!S «m?{í> dmd»»»? «r pl U ll«cn» r^ncrld mpms. t d» prrplrm sb rm. 0Uh np d b»p»mrp. OlHHtgk.f»»«ws í4p4<».:r... qt un, tcm»«uh., r,h««.»l»»s»!«» «ffwm rür síp «r»tls»d r n«j5»vl,>,5,^»««prn rl pt^^cnf» pun d rmd mu< p.mh.h. t prnrmct. rlm»» d t. lr:mu sr m 4 mhl9 O r Vpm fft r twj dntu wm tur... qmtpct tí»fr q^r,...., n prf»?» f>fl. H%. Q8 mn.?.,: m, js.»«d»4»t;ír «br,»r n.> tflíjí»!«d d» m l»», fflp»> «dírt»n!»flr pt, r.» mu»?^4?tr!í4 rt, rsím d ns Rg, «ft4ç ó;.;..,..:, ;., ;3,,, rm síív d r»»?» dc p4tm«n. m jhns, WíjíUfs» d Trns. t gfc Ot. nrm um m wnd «d p dt :; rnftu. trt^pju flfsjj.., fl}p«n4{f. p;. lon v?,!. :, q, rân r m?nfftj,»«;»» plm ntltn dm ltds um^/r. utç p» R<ví., djnuflcs dh««r d rm qu s ltrnuurtr4rstft ü> t>. nm dtusdr» ttu rr <:,...: s, C»? «;r>..«., r trf» Pkn pbrv rmür d rstíd?... uv r4 qu nn» qt um mmc4 nwf., dr ft;trnn psr rrnt «?«O mmn rn» rtrltt tjãb tn» l «. >;>,..... Chíf. fs «wr rm. ^>:. BBB df trd»; «r >?, : jr.rsjr»»d»n» :?.r...,... w ftk Dum ; njttct r msu d..?;... ^» lultt4> m d»r m rpr>m4d r«r,rrcr, rm»r» ; ;.; pr» l.. ímm.r... #:í mr. r,n»» putwwnt»m p»»,. c ;.!.;?.?,, r ^,. tn, tc..;:., íru. lt «ur U «n tjt drwrmrícn^ Pm p»l!r rm».,» rrt> tmw». cü ntrm m>p.> jm»pjr«k O í..«,»;» m^ un. dss n BtuU rd r«m rs m m r drm r«ruírf»r : frnptum? t» run». num lm» ndr r^nf S rl.ul». ru Dr.».>,,»! C/Í.WW \ dr qu NttB írdm!r. n mrnr»! qut m dc í.sí chddr ds S trpn>«r:» lrm»» wcí>j»,ü Rdtcncá d crnrr c^m rlcn n r lm dr «nr br mnr^ rm» mju m»? rrn( pr put tnuckml»» : < («nr «rtrltm s««s» u!5m». >.» mundl! trc4» pr mtn»t:!uf ^n»r r lu»?.<,.:..,;, qur p durnu qm tnm.. j q p,j;n. mtncr wmcntr l«(ct n c» c^mcjc»! cm».!«.>, «lrd»» rnmmu» pjnr»! um.»!mp!fnmt fccnrfu tf fõ^j un. q uj» p»í«üsnnh. ml< pmn» d» cíncnnrr»m. :» smnft q^ t».., t nn.%., m;!jç»>í «f?:.<.,:»..,: dr dm rphlnl r fn n» DHO cs m nnnn n mrm p»\grr D NOTE XlS^S nh» r tr.c rud» rfrt m nwrjpuíj trm»».. ; jp. d d Tt rnud tln, uümf. mc»» d n t»: r urpdp dr»cm sr lgunr: qu, pr cm. grrm ;»» n pu» h». f.» rn d m>;4mrntrbuíds fl«qu rt» fmndnfr. r.nur u».,?un um» rtcmtt r»!é rtrutnd mí»;d»dr nm m.rjjj d b»»p Crnrrl Dm. ntíj: d».!., pnlrrrl. dr Crl. dr Frrl» L ns» dlnnh. c«m ;?íu«n : :.::,. t»s dtündrv m: rpn. (rnrnlr vdr l trtrnub rm» pnd4 XD tn mm, «prblm d tt tu» íurl Rmpl Pt»»; l. :..n fnr, qu»>, «rrttjs,, ny nrm tm V nspcnr s mrrnr. vrgrnl Frnrttr m% ptnn jl«mrnr nln dr»»k \,l«rè«: ;. mr jnndrs cmtlnftnt Ut:cdm qnr mg llrl dr um»». f!írín,u. «««nlr. «rgrnl Olnd ugu«dr drr nmr«rjnr d P 8. srvçs ltrs Brgs: rdllrftl, ^««D. r rlnc d U D S. «lu l»rr rn:. rrm (rrmuu ns Trrtórs lrgrnl Hrld Olvr.mscrí«í» c m Hnnj Um «c pr rsrllu lnl d cnddt. lmd: nvgdr, lnnl «í,m;f:!ír «m d:.:r u sl htu «rr Bllnl, d«mb, Tcn Epnl. Dm <»«>««n:.,m!,rtm n Nr. pl >: n;r pr sumcld pl Prsnt Dutr tmbndr Tcn» Esrr» P«rr» rmbrct n,rtuv» J» <%. TrV nt^ ^^^àrr^n v,r «» m»«?.. f nç~ OUx ngbrlr r mõudõrès.r,0»<, Ftf.t^s. m pr mórs Brrt Pnt mzlz mmnt m qu rltr, mnstr Brbs Um cmçu prfrr prmr vt mls U!rcntB mnuts, s «J?UlUlt frr um l d su cnclusã.nã Em pd, címnr s lmnts?sv0.r?m fs trzds pl brv r Bulhõs Pdrr, rltr, ssm cncluu: pl bslvç. tmíl mnstrs ssn vtrm. ndlscrptvf63,5 lgr qu sc vrfcu ntr s prlnts. Rss lgrms cntntmnt. Dxnd Hsptl d Pntncr, n s ncntrv prs, grn suds Pdr Ernst, n d sgunt rcbu ms grnds. ds mnfstçõs fts um cddã publc, cmprcnu, sm xgr, ms POR TRÁS D CORTN JV DUTR DECLR GUERR.. h ^^^^ s.f,. Lm U Cgrr BfL. m s? s»h;.j tttfv «#<» HR l t fí.pís» mm SEm Kflpt»»m» ^t,... ÍRUR j» ãt?wj Pm #»»»,, tt f u «mbmíí»»,5 t nsl m 4 n»,4 BSytJfyjjw«Íw. snsstnl h? p»píjpí fmtr 4 m &] SJ! pmí»» ph^íw, j:^m é X HWâV«3?S»>.., SSS? <. SSsSVlrS N»wt,t. ft»»à p4 < «?»».»##».» m «^ gj^ pgg j fpfgrm «u llnnnr k> m ms,r.[..j,»..r, gj?6r 4» _»h, «ur.. gt»., rprpm. }F^P».»m»».»..,,. dj r.>. nsm kí»«. tf B dt O Hr ln pkwftr%b htn « l l^6»»í«mr» m # #«%?,?» mt rlr í.t» 4» R Wn!, ;.?,«.,.,.., ^ lgéll «?!,»» wmvm<ám»r. nv. r n d ll f l ft»k» «t»w»h O P»«f» í pít>í«p»t TjUO «t»p»s»t»«ul.. t^jj. 4,, f,. mp, KJl Ul, p» ndr nh^,! 4jwt». :«rfj «rp ln flm, s. t»t.,. p»s md mmt<t, #;<t>,!<««?»«««rnn bn Wts«>p»» W, f.j.rj, sí >s jr p^f^ fft..;.?... m.\>» «ã. P < H, \ «,.l nl Bnnnnk^nnrn nl gnnt Jl (.r;.; j.,, , mt ;, n»»!.»» tn Kn» pm nwms» dhm bttf «jn prsm, l.»... nwft l. l fíhe»?»., mt U ml» W» r p fsv». rml tfnlttn í.j««lf4l P :,::.,,s»»,!,» í j.í4 «j( t >:?»»«....,. «t«t j^s í,mr fnts, tm!! Hll P p.rt 44«., p»«, w.,r,!««?» f«.!«í^ 4.» nl í,.!=?, m«?«>«r<», bt.^rft». èí»5» mí»««í wp» OJ bm k t«mntt m Cpr %< mõun pnd» m fcnclusô d 8. p6q ) PJíb,C0 P r Hnrqu wnt, s5rvíç â d Ju,^nt tv Dds cr^m 2. rgm prcr n Gunbr grrrs c,c ««Xí nv nv pprrs nt: rt, Ç,8 fm qu puss cntnu» sm prjuíz d crg mnstr d Trbunl Cnts d Prftur, pr nã hvr cumurccus«^ S «f nrdphr VCnt0S.^ tr pdd qund pdr Olímp sc s scds, um ds judnts d PrXntqu lvu t ptmr, dssm: Bjnã» n,r» d«lm ) Rtrfl»».»»»».l»» r,. «(t w..4».:í =.» J«H fpr ttfttm, pt»< tnn» m Pp»f» W r tu: «ft r»unr «.. t,;..t «t,:» K.?..., nnh»r r«l )ur?..=. p rt,«ntoftt,{.,»». s,» «hj. tur t f»:«4.. rm» ü>?<» ds h «n lrtrum., d f««á Ut<m«l»»,,;,.;,. r í.>!... fl >;»»;< >...>» p w ff»!n»! rmppfr. hc rr. f l?l H, d «wff. rt«, m» tn»»» m»»>. rprrpr r,rn4nd«, p» nu R Jt., 4f«>,»~ n,p,s «.«,».»,»».! s jj p,«.»^ twbu p u» : >! n pru d tm», m :.., % Ft»mrK}«?.»».:» r t> m»,«,,«j«, jj38 r»»» f»5 fmt»»» Usêlwdf, lm., : ( pjs > h» n» «pr H» «u lnním»í.,.. : r,.;.. rm fl«p >T n lmt «tms. «nr f.. jjr.,,, jj tm ctãpt ímt» «5«hf» d#nm... tv thm tt rm j.íí.>9. p«f «ndr pd êu mls ftf>y «rtnd<»»«f»nn«?> 5J&, «vm,»«<f /.,f vk rcm, tr» ;».». rm!! < «utu»nttl Çtw Trlíf fmf «rr»» P»r f» d r. R 3» >. nrttlr. currtt um» < ;.!. nmmlu p» nu «> t». rm» P.. r qt tnh mn» sr, mt» ít rmtm mr»t Lm r»»» dr («rr um rs (rlr. cmpr» Pr _ :... NOT: PHm t mhmh r.»m «s.«)./,flrs. rrnw lnr.»»p»n n» _ _, ;5n,.,,,.. rmnr rrr» «flrlk nn r u c ; s j >» d n r «.rnw r»uhndt ««nh«hnh»»» prs rlrtnd rm ltr ndr. rkm.»»«ttt»r» qr s frlstrnd n r.rrpvrr pn»#sf,, dn r»«dr «tm /.!.?;» und m n. ;t» SJS dnt futllmrt» «rrí» r ln». n», nrm, prnm»w»l«rmntpt. dlrrn^r«pnrm d cd tr. ltrm nss trrltm. r, tnt d» jr d llllt l» m t d L.»0» 5,. dr ntrm, r» Rdt lup» {^^.^J J»«í Wnl tmw 4mm\nt t,<m<tctt fo m» f#«d» «m«. pus fl J. W(» m.. «ft nm» mln Cf#»«>?: trw; Hnttm múátt. ç4é!?.% wm n t» msjü <»» ^sjj u mn R. «md p»«^_ «.,.».. r^s,v»»fwl4t,4(, COLSO ORTO F«B tt\..? nt n».,. ph»»; á» l»»».,á í.:?s» um fl»»», à<< m t».4, 7»#.sj..», ltmt,âwí» fw»» 5 RK%mHN tsí fmt«w»» «m»«m»m!»»» r» m4»«4 «» L»L n rm, t :>»..»» «#«pwm«.?!?.>» p RPPfFf tlwm. tm»..,«> rm flnw m «trmtf m ttm m ljtsms/. ^ :,y. BnV V?s»,?!. vmv»m «?m», &.;.íhí d rrf m«, ur w»pnwf»» W«s»mí«, km d ll d l^fr l f»»ít»w:#c>. t 4n«l»sW»»» tu «,... <..... : ;;.?. :.?;. í.í?;^_;.:......,;. ; PNTO

19 \».,,,,,.w., ll>w npumu,. +j<mmmmmmmmmmmmmmmmmmwms^^ Expr n prtd cmnst rss...!^_3.p_b f9~s 99 s, umn su. mnmw m w,^ js^ w^ r d nutk RK7.fl.N T [,. fu ; ^l PÍ 4 vwlmmmwv t Cm df J ml mm br» npuum lw«p«rrrdt vár» tr wmlh «v vpn...»,, >< p n»» > tm nu r frp rp+sk Os Ptttf Cm4«.:h»,.,, <, «c Hj smmíõw».j.^t tf 0 lsrõ {»! t fllut» S...S 4=4 «r<s» +» <ll»í» 4»,fV< pt ks Hr» mm tm Bm\m fcm mpwmm «tmm pmum «= ptmt nm wmmmmbb, éãkw?wtw RtfO «l. m W. V«ltu«,», ttmmtj 0» f<c ^ R ^^^^.B _H màmwb^ ^^^L H H( v:^í?íáéèíh l^^h ^^yj ^BW^BB _K^_?^WN[KVgJfqJWj^B ^ff_b tm _tr^fl Wmm WÊ_^_m_^_Á..lét Vr_t \ m_^vw _m \ mxwmmbvt t^stíljtíííf«bh!..sfl ^^_W _ v v á^tjv _U^_ K^ _u_b9láj^r H?s«5flE^L^&_f^c^^ \ Wt mmm^püwsèímmk.^.%»..^ U r íã; nl BTNL V Bv %m E KH Pfy. Eflb.J fl«? fv f/, ««,/». Knmfut, mmtttt» «_# ÇWlfl. K» sms _t ^ (\ 7 W»!<W ^?.«h^:«^5s«<ç Eb wjrn & «wm #:. Kftnrr m _< 2. W Sftgt.. ^ KBí!l\Bt f ^ tlfs ^^ ^ Kífll ^flfll mmmwjí^lmmt&ll&^ftf. ^^V^W^lmmmmmmmKmmm ^fl^p^ víà d ttítt. ^f^^ Kf^wL _ W \ ^,:,^ \ Cl^ tnwáu n m t mtmk J> «^J ftljkf C«t ^âw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^w^^^^^p^^^^^wí^^w^^^,,«fct^ >wx4fc^p»^hss<3n^^h^flh^^hw...^«...t..., ^^, ^^^^WV l r>v^^^ ^.v, ^ nr. l4wr.,n^sw. _ 4.^W^ft^mllPV í \ m l^ltuu. Nwvt p fw» mm DKt tut 4«f»h. r» r4n ttf p um t f Jmmtt mm m wut. ttt tm mnâtm d m,. Ç / nmm wl tmt»»fí m. t N«t fwlw Ww. rtbtummt Off rt 4 flrt \^K^».ÜlfV, Sf! /r\j V =^B U 999.: mo 9vm dt 9m.m $ «: sf. <n.tf4,4 mmu» t 4.í»f m t»n»» U Utfu n \Rs\4rf4 3m ^ 09 t. pym:t9 m t» mmm u àt. pu. tmm Jwfln. tmm Trvu vlnt rrttl sr» lut cm K»u tü s plcs vnd mrrr n 4««Ru» P. Prr dl» pllrr, n mp OthH»«. »»> t» m Vrt» On. rmunll m l.u t «m Sff «««»%tw h FULO. cf4íl Dlgd urt» m» «t»»è«t Otm tmts. tm tftsót tt mwêêtm» SUrt <s.j,c» «uu«: (m«km O c Hv tntd strngulr «««t, nn? hrtot uã» cmn» t um mulhr Embr pléptc» ttt mm tttrt tm tn mã m Ycwnwn «.«rn (un ttkt. O»?>» <«. cntân m O )»?! nttuu, ntf) r um hérculs crlmln prnsv gumçã d \m m l? lr r«s. «\l«rd 9 d Ptrulh nsturd N ftncf. O Otkr Um. nquért n 6 dstrt KOtctt. nhf l, \t. tufn nt OOd, m. ngvt rs. (mw»,. ht n U»»t!#m crrtd dd, Rd Plrlh. l «prctd VO RVCR t ODfTt f UN O COtrCtO, RO R0W0 trd, U r. nd u b cn d n. l, chfd n^t tt.um,««cnmpwfk nm pr PR l LtVR m trt l um rdd»> Ur rrt Rcnntf cnm t rrrrlnç tmm. mrft d Ru c» n th p Otctl Jull lncr, cnrn» unv». « mu trll V RlOtu S d»u ft. r>«. jm uvnu. r tott» pl r um rr» t. Pm tusn; «flfí». pttumtt ttt fns Ngur. J ct ltur :r brculf. n» nltmd pl Ud lnu ut > pné, tm f. ft nr» tpw». cm mn Octv» m nrmmuud cm prwnc d»!ct<ft4«fl O Dtst P;dttl. Cff trm, nr pbt» ml» u. db rnunt. t v> pfuctpl cutr O» «rn v» tn:? u«. pccdtr trcá d jmulhn». m prprv pr l mtrtm. dlnlh<,f. t mm.» ttttt «{, p» íw» crnnu. rrnl f d ccndlr dntm» tu «.. qu t. munlndw c m bucr mt tm. nl» n txtwod»,» cttm»u tu». t t d lncu C» («l»«, m», jrnl» t NVtt u» mn «r. p^ ctr» «m álcl urrn. mtm. K. prrlnd um ttüm crt t:; ní w m? = ps Uftu ymt» f_«í>»t»!0 trmlf.& B= pd mu.hu prxmm»»» plcl». d»d,,»,. cud d hmm, ttlr Rrr.t. pní?» < n» trmfh»í, prrnf^. n Pul. «d«nt. s tt um (? n m nd TVTOV <! t».ln» N Cl LR» wíí?nuísí»»»»_. «né» > VLC U m R. numr. tt (jm t\t félfll(nf ^S^lí^P!í^S^ÍÍt^ tnt humloc. Num» tr n l Oftíl» Jul d» Stnmr. fnr nmrn l» m. nnd^ pr utmtrt r.t/ cr qut ln d s ju tll. dutnt puc^l OS RRTGOS 00 ru» qu qutu lr fr Enrntrmt krlr. n Scrbrgr tt rulnh» n Prnb Pr», d trl» d EwU Ncnl EJur,,... cm m w mmmmã nt, cd,. rtn r»:: t D».?»;:»., r.s :t» r.t... tr.,_.,..j nvtv r Ruru. dt l n». Urnltrj. m» ntr:^»» ltr. nnr nlçt cm l. O curr CttrtO d. mpdyd.^ tmtr::l r :»:. pr Vrm» u» lrttl». nlnttn. SUr. cm r mt TRO Dft SERNE? _ «w». B^ CO] c rílmlt «J^; 2H_^&í.,?_Í 5 h5 f J^&^Sft cm durd _ut^,m.»»»!, t Ocül SS cn». Ur. cun? mnt rnutt cnhcd Otdü. tntu nrnsu Pr s Bggunr td»» gd t Ur ptprtnc. d Rtn. qu ftu frd n br cm ynmm» n SÍBuLáí^^J^S. ^2f^!S (Jfrhs spcks é^ôdqmr/cq <?_! } tmmjtmmml d cmn «b. p» CHl» ER EPUmCO nu qnsh. j r crr. S c n J Ruulrt. Nnd utrd Prvtdcnld m>rtc» tpuru c: Oíc::,». nc d cr :>nr. \., ^luç. j<r r^yj» tu n nntn d LntUtn pm» rtdl n lc r» m». Tr éíníss r 7«lJ^x,JL$l hít srkut>»> frmwt n ct;», «!:, d/ Ugtl. ngttru utmdd mt» pscç. í n mtu l mulhr vd ntcnrnç d r ^?!,S.wtun S d tntt Sátr d tt nt > nünmnu nr tq» u íttl stu lh cmprlmnt d um m» crrênc r m tn mcttd í d tn m< pr nsturçã Rpt» prnt». ulnd d tttnct. d cd» rcudst.~ t. O fcull nquért. nun. tt cntí cm n» Súmn Prncíc. qu chmu Rd Ptrlh. g. ~»~~ «tudr tl Nlr..^ r ss ^mm^. _, n dlr OU plslrlvr. ^^ OTrtd8««««trdU»»c ^m ttrã rl mttq prt Cm prtmtt t Otll j» dlm tl pw>s mr U fugu pr mrr d Tut. l mrt bt j vtr rl Cm W ^^ prmncnd «cndd d pld. dfs prpdm v k t muhr frm t 0 dutrlt..í» nrttntrm qvt» lpt m rg ld t nfttl v cttrf Oübrt. > ndnltl vb VOLTOO DSPOSTO RRSR TUDO (, Onm. Sátr» xu tkn rlj dlpt trr um rvn r / ptjp«;»t rw.rt ütd. dt Ct 6D»» / $=& mltmb 5 l_í^5^. cl,t tmd. mtn\ w ^? 9/ Hu crmtd m cbt \_] l ljjâwslfájj tm (t S0 ^^ ^^^k\w\mmm\s 9^S9CmmWm\ ^^à ^Wr <^^ ^fcfc^f^st Nd, cm 42 PW«JntJ»$ Ést prç» vgrm tfç, OJ tí00 p«r.. üí «20,00 SÓ ns ds J í y X^ d JUNHO ^^^^ O LÍDER DOS PREÇOS BXOS Smpr t mlhm rtgs t mnrs prç». 89 URUGUÀN 9 cht du mulhrs. nd tu brrsc. rmu» um nvlh. P ncntr r d Rsr. Entrtnt. rrulm Onclvs. qu tmbm rs l. crru um tlfn dnd vs utrzd rprsn tr Brsl num Cngrss m Bruxls O prtlínt d Rpublc utrtu Frhcltc Prr Rdrgus, ss Pul, um nu» pr s cfr publc;, rprsntr Brü n 3 Cngrg ntrncnl Tpnlml» ntrpnlml, r»l:» rrs m Bruxls. Bélgc, 8 9 Julh próxm. Curs vuls mtrlg pr nsptrs cb &r crd, ns Cuns prrrc.çnmnt, Esp»:3llzc< Etnfn d ünlvrsldíc Rurl, um curt vult mtrlg pr nsptrs qu funcnrá n téd» dj Srvç trlg d lnlstr d grcultur, Edfíc Cg é Psc, à Prç 8 N vmbr. Vs sst nctv hbltr funclnárls d rfrd Srvç pr nstrur brvdrs mtrlógcs. nstlr pst qulqur clu lhs rgnzr trblh. s rs pstvs ncrlços strã brtt durnt z ds. vnd s cndl dts prsntrm s sgunts ducumnt: prv cnhcmnt nívl scundár, tstd snld fsl mntl ná s frr mlést nfctcntgls, crtr ntd é 3 rtrts tmnh 3x4. ^r \ n ^^^,, ^_^_fl _H H l r 0^^ H_H^rV m^ébéhf WÊ Wt! n llll ímw Wt O. _ÁwPÊ \mf LjÜ^tt HklH llll HH^k^ m\ x /b^hbk ^^/mwjlmm _B! \Ê^^Êmwmm \_m ^% \m m mmjmw twjêxjê uáw W El / m Br /T ~wm ^LWÊ H mwmm^t Pr? ^ wm^m _^_L l^^^fl.^rj mvj^wm À ^^^w Nglt nd Dy ÚLTOS DS DE XVER CUGT sun fms rqustr tmlc n C D \S TE nl sxtfr r., m /. Tu dplm, mu flh, ; b êl qum pgu, há muts ns 99 V. Nã há mr é^p^p8r8 um ^ <lu vr flh plmd,»í0 Pr s ncmnhr trunfr n vd. pr js,j td p \rblh. Pr ss trblh vcê. s> Vd p tr mprvsts... E nã há p qué ns r cumprr st vr sgrd. Cm cnsgur... cm qulqur hpóts? Fznd ó qu mlhrs ps já fzrm... tmnd nctv qu, m tnts css, já mlhrs spss flhs bnçrm, um d, rcrdnd qul qu sub prvr pr Tnh rzs pr cnsrr sgur vd mlhr prtçã pr fml... Su m um mn/s mrs prcupjffzs é sgurnç mtrl mus flhs... dss D. Grgn Críê d Slv, D. Pdrt, num trblh prmd n Cncurs Sul mrc. Sul mrc Cmpnh Ncnl Sgurs Vd Fundd m U9S m vr... O vr um chf fmíl nã s lmt à su vd. Prlngs pl vd âs sus. E smnt sgur vd p rspnr, mnr fácl fcnt, pl cumprmnt ss vr. Esps p, pns nss brgçã. ssgur, trvés d Sul mrc, prtçã ds sus. Ouç, cm vz um mg, s plvr d gnt d Sul mrc. Sm qulqur cmprmss, êl lh mstrrá qul pln sgur ms qud à prtçã su lr. ; À Sul mrc CX POSTL 87 RO DÉ JNERO 0_.fr_m nvlrmt um tlhu cm nfrmçõs ftbr scur. LEEEE..7 0 Vfltr Dí d Nflsc.. d... tr,» n PrOflss Csd? Tm flhs? Rtm Cd Estd.... f : ;.

20 ,_..... :...; ^:^..^m,}p ; ^^^^^^^^^^mm^^m^mdêmmmmmmmmms^.n Zg. ~ ^.^.^^n^^^ V # f.... :,. J......? ts«t^..,,,,...,., sfJf..,.,...,,......,CRí.»^<^^^^(qnj!^p^r.& <<;.. 3pffP?.,». PREJUDCDOS OS EXTRNUERROS EXPROU 0 PRZO D TBEL UNÇ? ü : fm 5;! & Um r»udsnr.pír \t «pr f «pr». r F. nu róu«n bxd ncurnc mtj f pé» COmt) fwmlw» :2) EÓRS: r3) PEDRO ERNESTO. «ídl d cd, c bnkncrl rd FOTO DO D: X hstr d mr mnfcstç pfw.». lr um hmm publc, qund Pdr Ernst xu prsã j O FTO DO D «^^)B?gg» jfl ^^m\\\\ ^m^^ ^^j^^^.»»! «.. vnrt _^ S!R3nHN.jh m««^ ^^^^^^ ^»,,,,»,,»»««Rzõs justs njusts d srspt á L d Cngrss u uumntm rt,. <4<j<í»«.. DHHERO. POLÍTC E OR mmmwjtmwmm í s E?í&;3 0é?2 PRESOS DEVE SER.ESSES CNLHS = ínrtvd ltu» S» wí Kí fflfí! SSH frt «fcsulr Sr SíTBEl ES «s Pf hn mr» u» O fc»us» t tàm uns«?«p t: tttpn» >d«u wu UW RWytl «;^0 «ts«u<í0 tt^n»..,. fntffrt».» prtrt» Uun»» (nlt» Pm,. nun.»«n»»»»nd«ml B p: n p»««edumcâ u.». mns ü um» p»t «mr rntc p,;» (m ttrst nmr... u«unw lm tnd «tnn» cntu thv,,, trmtmt «<»«tuc d twmr «k rtnumr»»» «,=.»«. r O ««.«lntn ut ml% «K» ««mncr m «>«j«í ^ t^^t»s»»»» nl.^ íl FTO DO D: fl»t ^^t m.^^^^^.^.ttfcbt^^^^^.^^^^^^^.m^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^.^^ _ ^^^^_^^^_^^^^^[^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^ u ln. u»<u».. tm «! líwjpj.»»q».l.:l».í«b l! «( rs». {m lfuwtft dftlnrl» «u..! «««n«4mu». «t r,:r««n»m»n wt tnt^n pt «ltnt ttfrftnt mr»» > «uts mtrtnn» O DSP tr tn «u nt. (mun. cm.ctn frrttt 4» «tlfut!» lm» t, t+s s«n «h <«. Um smpátc fntn d Nrt S. Pul nvm u ftm brc sltrcdt pdcm qu fn quté tmnl qu t cmr lurrprm fchd prpu: u bf rm mndt. Pr trtr ssunt ntr fcrl, prum n rptt. né cm plvr mnh. Vlhm d p d mstr Ru lrbt: Prlmntrmnt fch» «m qust é cm qum. n tmp d sn tlds, dssss: mtr nfrd n trnc u fcrlh sntr chr d umbf d b; Nsms ds snhrs d scrvs s chmv vrglh. ns ds nhks d Rpúblc, s chm rrj. lntçé prtd, f \ O jvm qur sbr prqu surrp ; pj u bfrm mu mndt? Prqu ]?,«qust fchd. s. s u f JL. btr plms sstr nc. llmmf»«mí, _». Uà! JSf«í »» <,tuí í TÜdStw &» hcê J.rí.tfV»;». NHS EÓRS Os dscurss d cnddt Jsé mérc frm smpr ml rcbds, prqu jms s pô cnnsr m plvrs mr flt sns. mgg chcu tl pnt qu s prttrs su cnddtur, s gvrndrs Um Cvlcnt Jurc glhãs tlgrfrm Rndít Vldrs pr qu mrcss um ncntr n Cptl d Rpubüc. Nã r pssvl mntr hmm. Bndt, sbd cm nnçum. vnd rum qu s css stvmtmnd,lmbrus um trtus. Sugru qu fssm nvds plnlptncrs Czuz dc l Nt, gvrndr qu substtuí rmnd S. nr ntndmnts. Nss m trm, cdd fcu qu s prcurss dr. Gtul Vrgs, ms st Já tnh su pln prnrd nã cncrdu Tv um rspst u sfru cmpltmnt trnc gvrndrs:, Qum clçu bt qu sclc, f nt surprs ds hmns:, Vcês nã. m pdrm m cnvnçã qu fcss lh á sucssã? Ps qu stu fznd gr...: <. N stu qu pr dzr qu sr. Gtul Vrgs prmtu st, qul, ssguru ngênus qu grntr cnddtur dè Jsé mérc u hã. Em fs mu prsldcnt? su mud fl cm um séry.. v #,s» Àqul épc, cd stv mplgd Ç05J..0 julgmntpdr Ernst, sjpdn ^d crp d Prft, vd ntrgs V. Cltd Rá.Flnt utçr, d Prlrr Olm. Em ntrrs, cáptuíós jrv. tv wrtánddc dlr. prç t!r.h quvrrs pl cuésn. brslr/ pls sus srv tjs prstds & Rvluçã. H, su. cnsttucnl gvrn c. su própr pcsíô, cm mdc..,.,.....,.,.,,..ndpô fzrn mmnt, prqu s pl tcs nvlvrm Pdr. Ernst, cm cmunst, c cm tnd dcrrld pr lvntcmunst d 2 Rgmnt nfntr m; nvmbr tí> 935,d/qü Cr ^psüvà m«nts um ní:r!át ;.às f JÍ» C B,^B.âlBJ«s^P,,,m^ < nn s^sv^ts^h s^s^^^b.nns s^k^r^^^h Hfl.f^Bj^pV.P^Vs^^^^^^<s^^^BV R7» _.^P^B Ku K»#»..,3 Smõj ^^fl l^l H lèâ ^_ j B^ OLÁm mmm \m) p^p>v HH.^ jr^t» ^ ^^l j»^bb B&^B B^^^^H^^ mmm l«ml ^R Rl^H nsb»mv^smmfl^h^b^h KTJB.âsB^sR^sR^HH.^m nnl í<àk».l.h^h.^bvvs Wf^^jF.Àmmm^ÈÊ WÈE^Kâl^m mwlm^ê ^^^^^mmw y n h ^ H n Bl B.»^ ^JPR B VL,<àmmNtJ^B>>nV. füf Bw B^l ^w Wt tl.. ^%J y! >? r Km H H ^Kjnft. ^^. ^!«H n svl. mmmskv^^mèw <W\ : RsWTF tv W mr S» \. «^H Hfl HH RR Hfl VH B^^B V W ^.SBRH ^^fl SSTR mr H JnB!kV ^àwzm r trf^tré!, í«, ^RSSt.fr^ Sj BH Lsl^^ ^P rm WàWmmfjmWm B^^íl P«W W JR RV mmrn^^êm\m\ WWm ^mw W ^ W\^ ^svbrbv Rs^Sfãm _,^B».S>^KnS^9 BRn\Ívl p^kp^^v J.^^^^^^^^^^F^^Hm^ RtR. «s»» ^jrl JsWL,L HV^sw^RVlflKsl S^WBtU.llVwJ Hl.^ Jsu vm.«hnsrhnsr &nsw^ fvj.b^ X P~j HV^nLJjRr R HB.V^WHRnnsrl H Rl RnsRsRj: l LBwbBRn RRfflSnsR kwww mr R Rv r ê ^ Jl N l Un U H Jk\ fmtm lífrllslfen HB OfJ rjk B^. pr^bà/&3 mr k^^pll HTwH ^P»R ^P^hÉ»^P«^W «HRL ljlcy^.lk»sb#érsrrrr ^RP»RRsRf^R«n!r fj rscr. n ccrt,,í; stvss vv s r Rsm». w»r tsw R RpsRR. drslvt^ R\u»àssHRVlsfll Rll RR El Ets Rnsl W ésrj Rr su mndt cssd. \y Pr fnltr. prs.... r ctr nd pn^ «C Sã v qun. ÍVmf,9 ^dsw. v^jlllej Ul H RS^RR^ny^ «!/v /w «mr. qund rspnu um p. l r rf LÇÃO DE PEDRO sbr! ERNESTO s dfculddss mnlr bvl r: E fácl. Os lgsldrs.w 9 mlg0 SSL 29ü,.r «níu p,t dlh»:n ft Em^ n.«m «rçã, / msrvlmnt rd pntd xcrçã quns uvr. O Excutv «T! Wl, 5 Sf cmub, PS«tlpnl um mrnl multt pr mplntr crd vrmlh n Br//. Prs nlrm. pnsv, L2SL» PC0U íü.^qffcí, h0t d #u 00 «í0 f Cngrss. S0 mcnnt» ««Pc/mrm su tcnl. cnsgrçã Pdr Ernst rcbu ml. /rn» trbutd um hmm» públc n «Wl psss sudrm hmm qu xv prsã, cn lòr lvd pr trdrs. Dus m Urr mgs ssm, prqu dt mus nmgs, u sbr m lvrr Jô s fl mut m sucssã prw ncl. Os gvrndrs stf chgnd. 4 Sub d prsã às 8 hrs dmsm d Trnqülmnt, cm su pr. s crnrm cm _ prsnt.^ ffsíí&ís&f && 5%? vntl mdlc. srru dss rlnhs ns sus Pdr Ernst, qu nã crdtv plvrs, tmu, ntrtnt n Rpúblc. Vã lmbm fchr qust,» vnd qu nqul Hnrqu mmnt um Vl pu stv m trnsfrmnd fçã cm puldbtr. rvlt: vsrlh ntã,qu s Prcr. vrh num prd qu«só pô sr rslvd prvnss. sr O qurd prft d cd, sss smpr cnlhs c qu srvm Dr. Gtull. trlnd [ cm cnlbls. Prs u, cm nvlvd n mvmnt pl Pv qu mbr mgr nd J dc né st n trnc. nvmbr dc 935? Ps qum é qu u cnhcmnt. rm prmr lugr, qu s prprv rvlt d qu s trmv? Sm, nst gbnt rcb cmpnhrs, cm dél xtrmsts, ms nunc pr cm cs prtcpr ulqur mvmnt cntr Vrw. cm smpr lhs dss, cnnnd puc SrvSn sus dés. E mstrum, gtd, nss csã crt drgd Vrgs qu cntnh sgunt trch: X. _ Eu nã m ntnd cm pss lgum d gvrn nã sr drtmnt cm V. Exc. E tã mddc ptffr; qu SERVSN p, pl frncmnt d su mtrl lmp, z qu, hj, qu s pss? n R Jnr já usm st srvç stã plnmnt stsfts. > H f R G S SrvSn. QUNTO VLÉ 0 SERVÇO SEmSRT Cmulc, sm cmprmts, SERVSN vj snhpr mém prqu ms rgnzsçfls ncbn» strngrs jé t trnrm clnts. tttnl vtór d: um srvç qu cust ts puc í, rlmnt, um srvcã. _^^p^^^.y«t W.0 t^^àt l^^ :\ QUE FZ SRVST Frncm tlhs, sbnts, pns lmpz, pnts, scvs, rmárs; unfrms, gur dnps lnçós. í n mmnt K prtun srá vsd. d! 26 nvmbr, às 5 ml d tr dv vs V. Exc. d mvmnt. Er pstvmnt um crm qu s prcurv. prtcr, n sb rntçã Vcnt Rá. mnstr d Justç. Nã m rcrd um l t ncntrv cm Pdr Ernst. Lmbrm. t>rén. qu sr. pl prt ds funds, prm cm Jrr Snts, su scrtr dcd. mg xclnt, qum cnt ft. Jrg, cnhcdr d vd ds hmns, dss qu nã gnrv, tm nã s n?»v vsr lustr srvrndr d cd, pr qu tmss s sus prcuçõs cntr s flss mgs. Tmnd stn mnh cs, brr n rd, à nlt». uv p ntllc dc nu Plc hv td prft Pdr ErnRt. >m vrtu ndícs vmnts d su culwlld n mvmnt subvrsv r nvmbr c 935. Estávms m brtl dc 93». rcb qul cmuncd cm um grn chqu n mu crçã. ntc cusu um prfund cnstrnçã n cd, nã snd msm xgr flrmr qu d 4 brl 536 mnlscu crên. O snhr Cnc Olm l ssumr Prftur d Dstrt Frl, n quld prsnt d Câmr uncpl, msm ltlc qu pucs ds nts, urár rrstrl Sldrd Pdr Ernst, ntrgndsgunt mçã: fu,blx ssnd m ufn sln mnt rruvr mus prtsts pluss NTEGRL>POO O HONRDO E LUSTRE DR; PEDRO ERNESTO PELO FULGOR SE PR, su gvíxn su dmnstrçã pl crt cm >m drgnd nss Prtd. tnt n cmp^pltc prtdár d Dstrt Frl, cm n%n ms lt dás clss ntrsss nclnls^ u é fnsr mnnt rslnt Gtuít. Vrgs. Glgnd Prfturjulgus s lg um Dus n Olmp, sfznd ts d su bnftr prsgund s mds Pdr Ernst. X.. ;\. V V, F snscnl julgmnt Pdr^Srnst O pr Olmp já hv sd substtuíd,,\ (Cntnu n,6tpdg,;^ Jt»^UBS^V_u. \ \ \ : l w l ctóss».^%lurtl ;íjí^ tlh» tí üãbml í»» w»<» Bt^On»«p»ít » wm.«s cu» wrt» Rrsnt mut#n nr»»m» «nrs» t..,, rst 4> nutr trt ORQ, t «íf :í ftvsm Ouu cuv rmltt «mtp CtJ HO RfTRtSlltl nu»»«« «t tuu» tt prtu. prt9 ««nlu.. O pnu» pr puwf d u mwtttt b» »: >» tw!»» r»jt;jw nnhum «! ;nr4t. rm fnvws» tt, wttóct. l ».mlh» trn pn cm cuculr p ntrmtl»»m «wnní jt Urmnl bxd R umptv. nm3 0«d«<nnh«n j mts «lw mrutt T n«s, snu» ctnlnn. prcl d» mlc,.... ds unumrtn» t OBjlft <Otmm«m n. pj j CTÁSTROFE DE LGOS Vt sldrd à nc lv ds Dárs sscds O Cmps Slts gurdd pr um grnd multdã mtds pr psr pulôt. t Ctprtt d» Dvnlr» <tnun u.uu» t ptyrld» cm dn lt ctm ml rnuc». Bntr nts prrlnc» tmds CEÓ. rdnl! rtcrpc Ou d» :..\. Cmt.tâ Ptnuun u nc á dt» Rr:ftf»»» p.p:»f» um r. tbuc t.u. nrdlmcnls t cutlnttl t c», nur.t» t«:t ltlts cbtsd t. ü t. ULTOO RUD O XU ROROO DO NVO CW RLES. 7 D nttl tprcul. E pc crrn stdul stcs rdnl! prxm» ácsnc um cmls qu u% Cmp Sls d cts. n m prcr lvntmnt ds pr mutdt súd nv. O c juízs m crtò í Junt slldrld xuuu. VOTO DE CORrRTULÇOES D pnhd tds» pu.».ssrblt nu» Slt Bh, cmpjt CEÓ. 7 <rr;dn»l p t nm Vlnn. m rmb:: hmcnm 4 Lsültu prvu hj u Dlrt sscds ; rqucrtnrnt cntrtulcn p:. <xn d cmptnh ds Dárs s Dr. s:ds. Slvtr cm ttm.t. Lb pr l r. u» ns. CRÚRÇ ur. lrtmtm» rmdr k l» d»l». btd prpr um Jlfc t.!«l Tl». «CWÍ t «!. mmm mwí / jnckt D DE UL Bm d. rmzs cumprmntu, srrnd prfssr, n?:«?.sh?slttltó,!íí,,l t Ub.tr. sbr P«r h0>ítmlcrrf.. Um s. pq.j,n drlhs nts um cmcrmrqjí.t n^vmm> prblm, pr snfrrujr Lrmbrm, s dés... qu lhs fl mrc, sbr mnh últm vlcm t qund tv ctslà cnhcr gàrrutl«r. Cmséwl tnrfsxtfl. ^ ^S? 5S 0CSl W «v O^rtumdTdk Sr $Sfà!tâ& fâtt?u cmn, í0 nv, s> dc u Prfssr, qur prpòrlh um prblm Tnhn fm mj m, n^nvv?t^rtumnv«u gt pldí,rp,,hd wfrè^lís^^á? nssí c np»l pr ntn ^wrj»s.%s^ duth?umussb^ísssfflsí,mp ívl dr r««>sl >?WtÍywmE Vms, pr») NHO? VOC SBE? (Sluçó n 4. pógn.l X TOS 4$ PtTtS 7 mm mtttvm SO <f W u /U ffrr tf S^S ÒOWOS Tétm^ Sffttò, f TODOS âs ú/â. tttt üj ff0 fkcctjj (T tém«ff? & jttrdtw f>&s ms.26.ws r2&;^ K.f... : :y...: Vá 9» k. X

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6))  ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA "Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei". Sl.119.18 PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - JANEIRO 01 Gn 1-3 Sl 1 02 Gn 4-7 Sl 2 03 Gn 8-10 Sl 3 04 Gn 11-13 Sl 4 05 Gn 14-17 Sl 5 06

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5 2 UKWELI!" #$ % ' (! $ ' ')#' '!*!"#$ %' (+,-./ 1!)* +,,# $ %-... "/- 2-../ 1! '2344567839:;3...7< 5178 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 >(CDC E(FFFC!7$9.>:B:?>3:3>3 G (+CH (IF7!F2 5 (EJ2 6822 3, F I 5 Índice 4 5!"#7

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma P R O P " E ) A D E DO C L U D L I T T E H A R I O S U MMARIO f ; õ E J ; õ E ; I \ ;; z Df < j ç f:t \ :f P ü Bz }? E CLOTIJ DE J x "? ú J f Lf P DI!; V: z z " I O PA F L ARÉNE S Pz: E:\H P HA RRC : A

Leia mais

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 CAMINHÕES/ÔNIBUS LINHA MERCEDEZ-BENZ RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 RI-001-1 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 7 RI-001-2 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 8 RI-002 3442057006 1113

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão Vs o to nh o oho d ão Oá, ss ntd fo ns dos tos fz s gost. Aé d nd dd, obnção d sbos sson té os s xgnts. A t s dfí v s onsg vs fss. Ingdnts: 1 to nh; 3 dúzs d vs; s nt t; d do. Modo d fz: t s tbhos é bs

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

MINISTÉRIO DO TRABALHO

MINISTÉRIO DO TRABALHO MINISTÉRIO DO TRABALHO FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO!"#$%#$&#&'()"** #+$*'$&,&"-%.$)%!$ '$/$&.&'& &01) *'& (&$&) )2"2*.)#34 7 89 HIJ( $"*&!$:%* $/$&.& ') ($#)0; $)

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores)

Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores) Sólidos covalentes C, diamante C, grafite Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores) Sólidos covalentes TEV: rede 3D de ligações covalentes C, diamante (sp

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2" a 4" Abrigada Ao tempo 1/2

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2 a 4 Abrigada Ao tempo 1/2 Unidut Reto (UR) para emendas de eletrodutos rígido c/ rígido brigada o tempo / UR 0- URT 0- UR 0- URT 0- UR 00- URT 00- / UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 00- URT 00-00 UR 0- URT

Leia mais

Física e Química A Tabela de Constantes Formulário Tabela Periódica

Física e Química A Tabela de Constantes Formulário Tabela Periódica Física e Quíica A Tabela de Constantes Forulário Tabela Periódica http://fisicanalixa.blogspot.pt/ CONSTANTES Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,00 10 8 s 1 Módulo da aceleração gravítica de

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EDITAL Nº 009/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 SELEÇÃO DO

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (10º ANO) Programa iniciado 2015/2016 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Teste Intermédio de Física e Química A Versão Teste Intermédio Física e Química A Versão Duração do Teste: 90 minutos 30.05.01 10.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/004, de 6 de março Na folha de

Leia mais

Gabarito - Química - Grupo A

Gabarito - Química - Grupo A 1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os estudos de ouper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do

Leia mais

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador,

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador, 1 -\(^" - UR 11 S-Q 19 - F &-(P U? y - » T D!! &Jj / P - J óó PUÇS - PU-S QURTS-ÊHS SDS - - - 1 ñ 9 1 f - - - õ j w-- 1 PRSS PP D V F* " õ» -í ( (- f õ ~ f õí ( 1 " ÍÍÉ- f S J J &/ j - f f f j S f P-!

Leia mais

A Baixela Germain ao serviço da Corte no Reinado de D. Maria I *

A Baixela Germain ao serviço da Corte no Reinado de D. Maria I * A Baixela Germain ao serviço da Corte no Reinado de D. Maria I *!!"# $ % &'( )*+,&' & - '%%) - ' -%&'. % / # $* % 0 123 4 / % 56 &' -5%7%&'5 % 8 5 % 9 - %,&') &' -'- : & ) %&*% ; < = >&()*+,&'?'- 4&@0;07

Leia mais