CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO"

Transcrição

1 CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut l s rfr à cnvniênci sbr ncssid im-1 rtmnt rlçõs dl p.íânci rtmnt lvrõs diplmátics nss psis cm Uniã Sviétic, lém si unânims fvr ^^^^ í SR. ETK BELTRÃ: «Qu s intmliúris sjm fsts». plmtlcs ntr Brsil Uniã Sviétic. D ft, qun s trt intrcmbi mrcris, s quêsts rintçã plític intrn vm sr psts l. Est é. liás, prctls sguid pr tds s nçõs Tmbém nã cnsir Just qu ixms vnr cmprr dirtmnt s russs, qun prduts nsss ls sã ngcis pr utrs piss. Mn int rss rciprc, nturlmnt, qu sss intrmdiáris s jm fsts. FALA SR. MUNZ FALCÃ > --. Muniz FlcS, rsp. Algs, ssim s xprss Cnsir rtmnt ds rlçõs cmrciis cm Uniã Sviétic um pss vntj n snti drms mun um tstmunh nss cmprnsã - tri mlhr prlhd qu nss cm s quis difícilmnt pms cncrrr. D- t lmbrrm incnvniênci MEDDA ACERTADA Su dvrsári rgim sviétic, diss sr. Bis- s rlçõs diplmátic* tm crt rtmnt mntrms ft intrj cmbi crts mrcris trmin qu ss cmrci trss cnômic, prtnt, Pr sr. Hilbbrn B- 3gll, PTB, Mins, gll. E minh piniã qu Brsil cm URSS. Pns cm utrs psss qu flnéi intrmdiáris qu l- cr cm s nrml lm Uniã Sviétic tr- vlt sr fit dirtmnt, um m grl, só vj vntgns n rtmnt. crtd. cnvém Brsil. Ach p su Jrnl sbr st ssun vm n trnsçã um b usuis m rlçõs si* tip» rtmnt srá um mdid ss irm gvrn nã CRANÇAS MRTAS TE AMERCAN * ^^^^ V JBm Hí^ RECFE, utubr CEpiicil pr MPKKNSA PPULAR) Um ft máxim grvid, nunci pl jrnl «Flh Pv» pl put Pul Cvlcnti n»assmbléi Lgisltiv st Est vm sprtn,> ndignçã rvlt td ppulçã prnmbucn. Trt-s d cnsttçã rcrtlc. Alm diss, rtmnt viri cncrr? pr ss mdid. Aind ntm clhms n Câmr Frl mpliçã nss cmrc! xtrn. Durnt qu lit mricn nvi utrs piniõs rspit. gurr cnsguims pntrr, cm (Fun ntrncinl S- pl NU, trvés Wíí primir uvirms fi put Hitr Bltrã, d prduts nsss, m váris crr à nfânci.), pr sr UDN Distrit Frl: cntrs cnsum. Dpis distribuí às crinçs brsi ti n MPRENSA PPU- tivms qu cr ss trrn utrs piss indus- qu l fzm us tcncl lirs, stá nvnnn s LAR s clrçõs pu- jà DRETR: PEDR MTTA LMA AN V - R DE JANER. SÁBAD, 13 DE UTUBR DE N. 908 RESPMSiBiLiznns s fui MB - NEGÜQ Sindict. Cmérci Vipgtst-^á-CiTCs Frncti \ cnsiunir*. vcj _>rnvir> ps. Fn çvtiirs frncrã tl, Els cstum nlrigpjprr. qul Ri Jnir publicu, n.m, Cjwi nt m qustã t curr vnr, qun tm, cc ns vsprtins, cm mtéri çuguirs pns rfirmrm quil qu rptids vzs n. sgund pr pnmir: pnji, um «sclrcimnt ms sngr prdut ist.) ls públic c iis ut irids sõbi-c tms nuncis: qu s frigõrlflcs sngm crn ti nã pm fzr, pis, 6 u prblm dn crn ns çuguc3*. puc qu ntrgm prisu- vnd d crn qu ls tirm sus lucrs. qu vm ncnt- «m cm s çuguirs fi" Bin crt trch cumnt m prçs cmbi-ngr. E strm msm tm- sncntr-sé sguint: «...nã sguint: ls cjinprm cin n cmbi-ngr tm, pr citm cntinuçã tul p cínic firmtiv i- lmntávl st ciss cnsguint, qu vn-l n sr. Hitr Gril, scrtári d cm qu s prtn fzr cmbi-ncgi. 13 tnt ist 6 gricultur Distrit Frl, qu crênci vrd n çugu, b xpi- qu ind ntm, n- prnt f d Fisclizçã Crns Drivs d Ç.C.P. cncntrui n Frigrífic Cis Prt s ncrrgs msm dn síd trzirs b üs qu rm vndis fr d t- trí d flt crn s crn v-s s bixs prçs lts tingis pr óss gênr. Qu frnçm s ç.111- prçs cin vigr». gus, sm burl sm mistificçõs, crn bundnt di pci cnnr s çuguéirps Ninguém cm sü cnc êncln bô qulid brt, s pl flt crn 110 ninrculill 0 «litl SLVE rn m s is ibmiis QUATRCENTAS TNELADAS DSTRBUÍDAS AS LACTÁRS E ESCLAS PRDUZEM MRTES E CEGUERA "MALDTS SEJAM S QUE MATAM NSSS FLHS", EXCLAMA A MÃE DE UMA MENNA MRTA cus mrt u- cguir muits. S FAT03 Cnfrm fi nunci pr «Flh Pv> pl put Pul Cvlcnti n Assmbléi Lgisltiv, n S>crtri Educçã Pr. nmbtic mnu distribuir pls lctáris grups sc- M áflfil 3f*A RS V K 3«3 8b mís s *. JjJíitrctnt nd çr. cu ns hmns Fílgrlfi- 1 qu ngcivm n cinbt jgr. Riss um çuguir ijulqur ngcin fr d t bl c gr l stri prs prcss. intú^ pu õlii s ciss, i çuguirs UiZUCl qu n ll<i crn. s iiiiuns u C.C.P. unii.iiiiij qu mi cnsum é 4110 U t.n lii prnt. U. trigôiiticá sngn prdiu pv éxpòrtnüi crn tv.u wz uns. u r. Cãuid.u dn ntrvists, i-slvndj m plvrs prçvblius qu nunc rslvr n prtic lí pv priv cd vz níis su limnt indispnsávl. A fms crn qutr cruzirs <PAKA JAs- fi lvd pl vnt qu lvu d s utrs prmsss nui* cndidt Gtúli Vrgs, u frigrífics! ns bsluts d. situçã cntinum dn ts jgn mã, ci Jrcs intrir Est 400 tnlds lit nlt prvnints s lists Unis, nvids pl F1S. inicid -distribuiçã surgirm s primirs css nvnnmnt crinçs. N trvss d Tqur n. 73, m Snt Amr, mnin lci Gullirt Pul, 7 ns, ç grvmnt s lhs pis ingrir lil. s lhs d crinç chgrm sngrr. Su irmã, Grsn Gulbcrt Pul is ns, tmbém cu grvmnt s lhs, ficn qus cg. E mnin Antni Gurbrt Pul irmã s is primirs, pis tmr lit FS1 tv vilnts cntrsôs ir..- CHANÇAS MRTAS PEL LETE D FS1 tstinis cu s lhs tmbém. "v Dnil Cvlcnti Cim, Jrg Afns l Sü\ Grl, frm utrs ds primirs vitims lit cnvnn, Mri Sôni Sôni Mri rm dus crinçs 9 mss. Filhs Blrmin Mlis, Brbs Mri d t.nclçfi Brbs, rsints n Córrg Jnipp. 149, m Cs Amrl. Erm gms crics, qu sã cntr nscrm 23 zmbr gurr prqu spirm pur ir50. Smpr gsàrm sus filhs um vid fliz, b sü, rm rbusts, r un vid frtur sgurnç, um vid, nfim mis 1 mss id. Di m dint, pr ncssid, sns dign mis humn». PR UM PACT DE PAZ pis, pssrm lhs dr lit pst Scsi cm Cs Amrl. As crinçs prrm su spct sudáwl. D FALA MSCU MSCU, 12 (1NS). - jrnl «Prnvri», num ditril, infrm qu s Nçõs Unids sã incmptnts» pr discutir,0 cs ptról rã, pis «é um ssunt xcluáivinntc intrn;-. FATR DE PAZ A PSSE sgr tômic n URSS vrr timimcb Mglhãs Júnir, brd pl nss rprtgm sbr ntrvist m qu gnrlissimn Stlin cnfirm s xpriêncis cm bmb tômic n URSS, clru: _ Sri um stupiz pnsrm s nçõs cintis nu sgr d bmb tômic fss um privilégi ls, ü rint tm cpcid invntiv lá virm p:lv ir prcln mcrrã. Acrdit qu cnfirmçã dn xistênci d bmb tômic n Uniã Sviétic prá cntribuir pr um quilíbri frçs cpz fzr cm qu cd s is cmps pns dus vzs nts lnçr-s A um gurr ttl. trcs mss pár cã, cm lit FS, nç ds m- prd su filhinh. Ms st sspr ut nins fi s grvn, té ss glp viri grvr-s lg pis, qun, dis pis qu Sôni Mri vi flcr. Sus pis ficrm m flcu Mri Snl. prt m dinhir. nss in< «MALDTS SEJAM ESSES AMERCANS QUE MATAM NSSS FLHS"!. ntã, nts msm qu s utrids imprns vissm tr cnhcimnt s fts, pv strnnv (Cnclui n 4». TD AP A C01ÍSESSÕ DS PARTDÁRS DD PAZ FALA À REPRTAGEM DA "MPRENSA PPULAR" A PRES- DENTE DA ASSCAÇÃ FEMNNA D DSTRT FEDERAL nstl-s n próxim di 27 tll Cngivss Brsilir s Prtidáris d Pz. Prnuncii.cl-s sbr cnclv, prcurd pl rprtgm d MPRENSA PPULAR, clru D. Mry Tuininlli, prsint d Assciçã Fnunin Distrit Frl: «A Assciçã Fminin Distrit Frl dá t su pi Cngrss Brsllir s Prtidáris d Pz, ugurn-lh pln êxit. Assim, Assciçá Fminin Distrit Frl xprss s sntimnts ds mulhrs Prsscguin firmu Dn Mry Tuminclli: cas mulhrs crics cnsirm qu s rlmnt s cinc grns ptêncis cncluircm um Pct Pz cm xigm milhõs milhõs hmns mulhrs ls s piss dn mun, hvrá mlhrs cndiçõs pr ntndimnt ntr s pvs. Pr iss, cmprnn qu Còngrs Brsilir s Prtidáris d Pz significrá tmbém um mnstrçã qu pv brsilir rclm cnclusã ss Pct, s mulhrs crics pim cm t ntusism grn cnclv s rli- zr.» tna QUEREMS NVS MLHÕES DE MRTS!» «Pl cnhcimnt qu tüm ds cnsqüêncis d ultim gurr cntinu n jv.-dry Tumlnlli, s mulhrs crics sntm-s grnmnt rspnsávis pl êxi-, d lut pl pz. Nã qu- pg.) runs qu nvs milhõs mrts, mutils, rfãs, vnhm s juntr s milhs já xistnts m cn sqüênci d sgund gurr. Cnsirms tmbém qu^ s spss gurr sã, nrms qurms qu di-1 nhir nrgi qu s gs.i tri pr struiçã, s-j jm mprgs m iniciti-j vs pz, útis à humnld-i dn.» APEL AS MULHERES CARCAS Cncluin, diz n Mf!^ T.-.minlll:,; «Crt qu Cngrsr Brsilir s Prtidáris: dr. Pz trrá nvs cntns c: cmbtnts pr pz, m nm d Assciçã F-; minin Distrit Frl pl pr s mulhrs çrl-j cs, mãs, rmãs, nivs i 1 pss, práris, cmrci* i ils, ns cs. cncl»! mn-s prticiprm tiw vãmnt Cngrss». 1 4SSEMRLÉ1A U CENTR CATETE-LARANJE1RAS Cntr Dmcrátic Ctt-Lrnjirs frá rlizr hj, às 20.M hrs cm su s, á ru Crrê Dutr, 31, sbr, Cnfrênci prp. rtóri pr Cngrss Brsilir pl Pz, Pr nss intrmédi, Cntr Dmcrátic Cntt. Lrnjirs cnclm pv cnvc s cmissõs p birr pr ss t fs d pz. ÉÉ Èg ASSM PENSAM E Dl- ZEM S TRABALHAD- RES MARANHENSES, V- TMAS DA TRAÇÃ DAS CHAMADAS PS E S CLGADAS. A MESM TEMP RGANZAM C- MTGS PELA LBERDADE DA LÍDER MARA ARA- CÃ, ARBTRARAMENTF PRESA PELS CAPANGAS D T1TERE V1TRNSTÀ QUE CUPA PALÁC DS LEÕES. 1) Mri Crm xpõ n rpórtr s trrívis dificulds iplc ncntr cm lt cust d vid, pur dr cmr sim j fitmiliii. TJ&AT NA S. PAGNA S. 1 i i Sin MHE ÜS GÊNERS.LUliS Hrs pós tr s sp* th ntr s mprgs n cmérci htlir ntici d prisã sus is cmpnhirs, Sbstiã Luiz s Snts Sldlnà Nuns livir, crrid ás fí,.u hrs n Fvl Esqult, rcbms m nss rdçã cmissã Asscis Sindict s Emprgs m Htéis, Rsturnts Similrs, qu prc nst tin, qu vt trnr public su nérgic prtst cntr mis ss ãt rbitrári ilgl d plici plític sr. Gluliá Vrgs. Rspnsbilizms plg tfilurl Silv pl prisã sss cmpnhirs, clru um s fnmtirs d cmissã, fln pls mis. Sbstlcl Luís SlMn vm sn prsguis plrt plici srt di 8 pss, m cnsqnncí d psiçã firm, c, cidid qu tmrm, n ssmbléi, prpn criçã um cmissã pr prcr vss ns cnts «dministrr» mi nislrílisttt. E sr. Jsé Frnn L. ps, mmbr ci clirfrti lit jicirct Sindict, qu flv m nm d cmls* s, cncluiu Ess é rsult pglicilism n nss ns mis Síndicts.Apns S rpt n nss crprçã, nst m-?nciif, qu já vm cntcn n Assciçã Prfissinl s Trblhrs s Arsnis, Mrinh. UJul pl Vmnt qu dirigims s nsss cmpnhi. rs ctgri crrm, prfissinl qu filirus r.m fs á nss Sindi ct ntrgu á irrspònsá. i»is/ s unm n cmpnh pl cnquist d Librd Sindicl, sm qu s nsss riuindlcçfls mis sntids trnm-s mis pnss ind pr srm ciir quistds. 5 > M MU-Mlrll i>tas ANilFS f CLAMAM DE NV 0 SANGUE D E NSSA JUVENTUDE E3T0KAL NA 3.» PAGüíA ;,,^! j Ww.WWWWyW,MW<.B M,,>W.>WM,MWMM»»i»"»>»,<l»,»>l Dns cs nrrm à nss r prigm s trrívis privçõs qu s stã sujitn sus fmílis Crn, lit,.mntig vrdurs, tu flt u é vndi n câmbi ngr «S6 nm n li cusu cnhç ns liullltlllll-k Qu nil" cust ü vid rux pru 11 mnuincün du um )»;». Uissis à nimsn rpnjtngçiii «r. Cis Suò(i, rçáldiuit nu ru LéÔhcl AlbuquriiUi!, li. 3(1, qun ntm ràllãvmu rplil «nqn i» sfilir bncárçlmnt s1 gênrs limntícis. Cm 1 l>hu lhiinlbfiii, nnliniid nss ntrvlstud. A crn, lit, inntcls, (lusuprncrm mistrismnt. K qun Dus sub nssii situçã. Nss rgumnt stá smpr ficitári. Tms qu cmprr um quil crn gurdr um puc pur di sguint. Alm diss s nliiunts slii inullns vis trirs., prqu cust d vid crsc sm prr, sã rn mu mri cntinu misrávl, dissns :m ds snhrs. K ctrn prblm: qun tms dinliir cum, inuntlgu, lit spuicm; qun prcm, nss dinhir s chv. qu há cm bundânci t xplr- «! ; prblm d mrdi? > <> m squç qu já stiv sm tr prá n ir pr srt ncnntrist qurt n ind mru. tlu utr snhr. Um trcir, qnc stv m cmpnhl su mri, i cncis: K situçã mis dlticil qn Já t. Nã li jrnl, ms ch qu gvrn pudi? rslvr s «1Hnlds pv. Bstri qu qul/1hs». Rcntmnt n»s, qui cm cusu, stivms nt» vi crn slrngd qu cmms. Um dlu sts cmpri rvilhs n Mrc Sã "dr tiv jgá-ls tr, prqu stvm bichds. M» mir dlflcnld é qu s g- prcm ó prcis suprtr buss nr» limntícis sprcm sm s cmrcints. Há pucs dis, mis nm mni. Um crinç qu um m clru s "i vnri mntig s u lltss utrs u cri tlu hj sm lit prqu nã ncntri pr cmprr. uvi cmprs. E trrívl ss situçã. dlrr prç xrbitnt, d crn ns qu crn stá sn xprtd. K in crim i qnn brigu 11 diminuir cnsum um pr ml quil. gvrn dnvri pribir su xpiliiciu puni pv stá pussnn lm. Nm msm urn ppulur, qu dr. Ctúli vr s l prci. Nós prcisms prmtu s pbrs, rsplnl, mus ind ii i:, mus qu nís tds qurms i. vid... brt» dl.is utr s. nllincnts. 10 gr iilnilu lnts. 11 ugru mu» vm,»»*»">! K;1 V»t«.l. vis snhr.., pur n. gt.s^^sss^.0k^ ^^ «-""- J» mudrms ntr três mss. uxillrs pur vr s dv crt... E Mjf Ach u n,nít, k qu jvrn pri rllvr ss situçã, ib tivss b m, ppulss d «d «qpbems B VDA BABAM» b,,,^ Plrlfilinu-ni pis pr rn j rc.nutti pnsmnt gri di ii di cs Bi Jnir. vnt. NA SE Ó QCE FAZEB N ru Jã Alvrs, 24, uvimui m sgui icnhnrn Mnrlu Crm, qu ssim s xprssu: Jlinh fmíli su cmpõ it psss, fr i rlnç»» Cr i itiis prci i limntui 6 Livrmnt, n D. íh. fmi tndli pr vrii «nhri, pr s trtr 1 cs côms. Nu quisrm dr u» nms, mu iu«icbpsts (rm mditii >i pms cmprr muits limnti d««u tmi ut«i»(d- (vrn, mnbrn cntr u p v fnn s lntrcisi ilni ) imprilists inqus, cri iltutãc luinstntvlj mpn crlc scrlficli prlvcs uu» t crvm dirimnt*. Vriss snhrs, un flvm à nss rprtgm, n:ir.r.i:i(ií» privçõs t Qim stã sujitn sus fniilis pr c«us (i flt vnrs limntíci».

2 Págin 2 P3iNS«P"JLAB!C"H95i ««**» *«-M P- «-W.W* NTERDÇà DA ARMA ATÔMCA Pirr Curi A clum fit pls srviçs imprns prsint TrUr mnn um tôri i um xplsã tômic (ju s vrificu nn USS!ó um mnbr vid.-nt pur justilu-r n vtçã pl Ciiri-css nvs crédits stincls à fbricçã ipins xtnní- (ni m mss. prcüiiimiit nã é nv. 0 rprsntnt.ni-brnslt, llwnrd Huíit, rvlu rcntmnt qu nn primvr 1!M6 s gnts PnrÇmcjitg stu i;;mi,i ruigr ns jíprrrs Cngrss rumr f ii ÜllSS s prprv pr tcr. A msm tmp chf s srviçs scrts mricns, lmirnt liiuiilc-tt.-r. num plstr cnfinci), clrv qu nã hvi nuiiiium sinl qu u VUfiü tivss intnçõs grssivs. s rumrs lnçiuls pis gnts ri Dprtmnt i(j list rm únirur.int stins imprssinr Cngu-Sr s pur qu vtss li cnsrjjãp,, Aciic iitimj uvjis cr.i grvid qu publir.id niprcsin sss infrmjçs snscinis clisi.-irçun- uni cmpnh imprns qu cii;; p.vr cmprg u bmb tômic n Crti pls mricns. Trn-s cu vz mnis vint qu is óãü mil iiiiij.s rts trps ií ntrvnçã t uc stã tulmnt n Créi nã ptim vnci s sincirns. A piniã públic fjrmhçfi um vnt dc Rbix N Almnh Prçs rintl CMEMRAND 2», ANVERgAB DA REPUBLCA DEMCRÁTCA ALEMÃ, F DECRETADA UMA REDUÇà GERAL QÜE VARA ENTRE 10 E 70 PR CENT tcis crtivs, s chlés c A/rÜZ, AlMkhm^&rWfc Histri Plític trráf FAR& utubr (spcil) /,) i Ministrs (f Rpu Rs Mishl, crrspnnt, blic Dmcrátic inclui s Mm jrnl frncês n Rpublic Dmcrátic Almã, scrv sbr s mnifstfis vrifics m. ijriiin mdis sçgu,,,t(;s. (it;.s..ii us lvr nivl vid s trblhrs: 1) A pssgm pr q li psscjjim sguij ni.-,r.rç livr gênrs c vrsii stbclcimntu m ml, xrps, cníit tômic srviç d jntl}jstrj pcífic cm f/, UliS m grn scj c m sj lzê-l tilmntc-, cm ii Cuiiditãc) ci qu su» inimigs ll) dêm s ijrn- (is qu l própri stá dispst ttjrncct-r, As prvcçõs insnsts s mnícs di minçã univrsl n Uni Sviiic nã rspnrá snã ;:ci [mricn stu cnsd ci gurr, impciní-t. r- «u s nifiiss u rá, c grvmnt, c.s ciiircii-.ós ngl-mricns qu cmi rjntm sliz blc ltlânic, sstrs.situ-,çâ ínincir s sii; it.s cintis lnçm s trurrínins á prcur um -- cisã brutl. Tn m vist prprr s spírits pr s nscjumcis cti;trl.cs clsi ávii tur crimins nã hsitni cm gitr spntlh um grssã tômic pl URSS. r, qul ò vrd? A -TJRSS pssui bmb 8t\rni x. E um lt qul ipsu-irvélçõs» ci Trujmn n crscntm cis lgum. A psiçã ci gvrn d Uniã Sviétic nst quês tã é um clrz h lut. Pdiu pr várjc.3 vzs intrdiçã ci rm tômic cit pr su prt c--iitrôli ntrncinl m su prófri trritóri. Vris tuç j Vishinslti, Mpltv çrópri Stlin clrm: gvrn d URSS prvu b Apl ri Estclm pdin qu gvrn qu primir fizss us st rm fss cnsir cm crimins ri gurr. Ms é yid.n qu nqunt gvrn s Ests Unis cntinur brndir rm tômic, nã s.pn sprr qu URSS (rnunci à pssibilid rspnr glp qu lhf pss sr sssll p c-11 grssr. Stllngrr. lsl,qu nã > irt ri plvrs v5s. Est cnsirçã cntribulu lrgmnt, pr vris vzs, pr fzr rflt>r s strtgists Dprtmní Est. Pr s cnslrm jmsm tmn clmr piniãn públic mricn, ns prt-vzs Wshingtn prclmm qu UÍSS icm mns bmbs qu s Ests Unis. Ms, qu snm ôls rsnlt ss ft? Além diss, s «vntgnss nss mini sã um mit. js um bmb fz su fit lê nuül lnçr um scund. [A qustã é nã chgr t là. A qustã é imnr,t in- trdiçã d rm tômic, impr cnlról intrncinl \A usiãn é clcr nqrgl Puc pis tl tqd cnvrs fid cm trn prblm d crn qu -C.P. nunc rslvu, vm. sr. Cbll clr qu sctissès prdut é vid t nss vrcututic. Flt crn prqu pv cm mis. E flt lil tmbém pl msm mtiv. N piniã vl-prsint d CCP. scrtri d Agricultur d Pr fitur, sr. Hitr Grill, pv dnn.s cmr tu qu lh ci lcnc d mã, trmin prvcn situçõs difícis cm qu r trvssms. qu ns strg, dizm sss snhrs, nss ptit insdcíávèl, Ess dr. Cbll! Ms pr qu sltr plvr? r, dr. Cbll è um b vid s ns tm n cnt tl trlps-frrs ó prqu julg s utrs pl su xmpl. E msm ss históri pimnt ns lhs» utrs... N vrd sms um pv grn pcllt iiistisfit. B tmbém sms nm pv sm pludqr s vzs sm lfut. Pr c- mêr crn ml chirs sm sbr, pr bbr li. t gu qu ns srvm, 4 prcis ptit flgl. Ms qunt lgçã f sr. Cbll qu cmms cm mzi, 6 mutir! qu s pss mult i frn nst id trmntd pr ts s flgls. E mis lt qu nós flm s própris sttlstl. cs ficiis crc bstclmnt Distrit Frl. Cnsm ppulçã dirimnt S 000 litrs lit. Mns um tcx. t prt litr, pr cd hbitnt. msm cntc cm crn, cuj cnsitm tul n Ri é mínim. E s sss númrs nã fssm xts, s sr C. bll tivss rzã, ind ssim u diri qu xist lguém pr i cmn pr mim, c pr td ss pbr gnt minh cnhcid, qu viv, sb Dus qu mnlri ESTAC10 pz qu nd prá ntr tjitr. gvrn d Uniã Svlótic nfl um gvrn; cm s utrs* Tm pr fund cnsciênci su rpspnsbilidá n smnt dint su própri pv mis dint ts s pvs, dint própri pv mricn. nv í-gimò nn Almnh rintl, ssinl ntr utrs çntcimnts imprtm ls pr lim bix grl ns prçs s gênrs primir ncssid. Um tmsfr fst rin m Brlim mcrátic infrm Rs Michl. As fiins stãj nglnnds, s crs d Rpubljü flutum lgrmnt sl. NAS fchds ds css, qs ndims n t cnstrí um nv Almn, um plvr rm min qu trduz vnt s trblhurs ss pis: -ifçms unid lmã! Prp rij, pstlri sc, s tcis ryn, sdbã, tc, 3) A mir prti. d.s njrcris vndids, ns rr. zns Est sfru nur mrss rduçõs dp prçs, A bix é 5P 70 pr cnt pnr s rtigs cnsrvrv pr cnt pr s tcis. s bns cnsum qu prmncm rcins, tis pm s tcis!g:i;.., mis, tç., sfrrm um bl- :: 20 pr cnt pm nicji. u s clçcjps pr crinç ri 25 lyr cnt. As pls, s mvls, tivrm s prçs rdu lnçs sd 20%, u cnfcç& rup.s pur fljmçs is l5/0.. crt spcjrjç, lém diss, qu s cprtivs,ds TELEFNES PARA CQELH NET E ACÀR Mmbrs d Pirptprí <lft Assciçã Prò-Mlqrmn- L Cultur ç} Çpllw Nt0 Acri stiy.rm nt.m n gbint dp Prfit ífjrn fzr ntrg ci ujn ipmc-.- rií pdin cjis tlfns pr quls subúrbis, um n Prç; "Cntrl Cp lm Nut utr n Abrig ijl.- f-ijs Acrl. Nã tn sí4» ütndis pl prfit ms pl su chf gbint, mmbrs d pniissfi _ il s m 25 pr cnt. n rms íiçs mcrátics trii ftgráfic crscutrin n plstr pr t " Ajpmnh um PQf cnt, prcln 20 ncssid drgr, Hl (rpt (i pzb. -" ) l)ür cpnt. s rtigs linsli- Acri. A vrr Edgrcl Pl mnhã «vrii s,i 13 l)r cnt- As luvns! Crvlh, n Câmr Muni- Cit Grtèwhl nunciv tl 25 pür cn, clá l,t; 33. :;ã lmbm fizrm cnt.; um mdid qu prvcu Vt cnl, çucr (i 20 pr j cipnl, s mmbrs d çinls- t,,cicm n^-.,i Vn.snrin n -»t, tc.,if utr mmril cntn ntusism grl, qun rdi,i difundiu trpvés A.s mrcris tulmnt ís. Uniu nv bix s pr- vnd prçs bixs ns cçs fr iiiid, já ntru prtivs ns rmzéns priòm vigr. Ò crt Cn- vs sérã3, tmbém, pscuizlcjs: lingri dc 301;;, s crtins <!? ryn dc 30fí, s tpçris MVMENT CARCA PELA PAZ SÁBAD. 13 DE UTUBR Assinturs rclhids té ôntm » GRUP Assciçã Dmcrátic dc Cscdur Cnslli Pz Mri U ífrçií,.11.1).,.d. (Scçãü dc Vil sbl) t.«grup Gnijnsãq Jrvi(k iciárips Pró-Px Cnslh Pnz s Bncáris Cniijh Pz s Jrnlists NTA: DiárimiU, fi(furrâ.tst qudr, rrlds nus grups rspctivs, s rgnizçõs qu piir númr ssinturs hjm cpjigdp. Aqs ipings cnstrá rcgistr nminl ds clssificds n primir lusr dc cd grup, à bs d ucri-t-ntgm d ct dc ssinturs. 9.2T9 7.S5«4.SÍS5 2.í t CLUNA D M.A..P. CAMPANHA DA CLCH^KE, Cntr Mr... Cnstruçã Civil Ttl ntrir T.GQ Quint. Bciúv ,00 Ttl 2.336,00 CALENDÁR SEMANAL Dnnrn : Pic-nic club Í.0llóUtC3i. P.AN DE EMULAÇà 1» lugr Mlr lug.-ir Tiju..?,- lugr Pnh.. F lugr pnm. 5lug Cntr Mr PLAN MENSAL DE FNANÇAS Rch Mtrcnã ndividul pnts Í S , í>0 3(10,00 Prç d Bnir Ttl... CMANDS 9, ,00 735,00 Chmms tnçã s rspnsávis r- s clubs, pr qu cmuniqum M A.P., s pnts cncntrçã s cmns mnhã. ATENÇà Qulqur srviç i bmbfir ltrcj i tf mcânic -^m r- -i, cr-iult RFTF l Tl: - 4?í-Hrj4 1 LÜ» SYDNEY REZENDE EXAMKS? «mngu. urin, scrr, tc. Punçâ lmbr «xm liqur Dignóstic prcc d grvidês (rçõs Zr-- u Mnini, Avnid Almirnt llirrsu, n. 2 (Tb *ir d Hin) - 4. ndr - Sl llfni 42-HNK0. Dirimnt dc H às 19 hrs. A» sábs té 15 hr*. CNDUTR ">À LGUT cndutr Artur Jsí d SPv. rsint n Ru Grjb 9Ü, um Engnh Nv, qun, ntm nuinliã, trblhv n iqb( ii limlc Urugui - Engnh Nv fi grdi pr is «tjfsj, m frrit 17." distrit plicil. cndutr, tn cbr s pssgns s pjicijs, sts chrm sr um vsr.. ct ú utrid», lém l s ngrm pgr, sm Mr mínim stisfçã, grdirm scs trblhr c rrstrm-n frç pr Dis- i trlt. cndutr crr mtr fiscl mpdirm j sld bn, s dirigirm distrit, prcurn sbr l cmissári qnnl riuã d prisã su cmpnhir, frcn-s cm tstmiuilis d vilênci qu fr vitim A únic rspst btid fi l qu ls nã pdini fzr nd. Enqunt iss, s tirs sbftvm cndutr Artur Jsé Silv, n prsnç.r.\,:- cmpnhi- 103, sm qu sts pussm scrrê-l, nt mç l tmbém ficrm prss submtis sp:inci.mnts. milhrs c ssinturs n msm snti prtstrm cntr n nd vilnpis qu- vm sn sncd cntr s práris Arsnci l Mrinh. Em sguid stivrm m nss rdçã n rnvrr.m s pls prtsts ciir.i xplicn qu Assiçã nã tm c rprtidári itm ruliigs, visn pns mlhrr situnãp s birrs cim mncins. pquns cmrcints privu,n sfri bslutmnt cin s bíxji prçs cr tds, pl srã rmb ilss d difrnç pl Ministéri ds) PinnjflÁi. Pwt inici 1849 r.- ctrc jrnlist frncs st é 13." bix l prçs sôbí-cs vivérs ns rmzéns 4 Pstã» «? 9% PftF? s Pr0" dütjs induslrils. Bm Bprllni,» bftlx, mciç sprçs cidid PCl gys n d Rpúblic Dmcrátic bnficiári nã sòmnt ppihçá str mcrátic mçis, tmwm. ppuiç& ds sps S3b cupçã ds trps iànc-ngl - mricns, qu :d» vs ninis fwm sus cmprs lst, n s prçs sè muit mis vntjss, n;r<rdir!> clru num ntrvist cltiv lm prns, um prt-v? gvèrn. «Sntim-ns mqit fclir.«pqr judy s trblhrc3 Brlim st, qu s ncntrm n miséri n&i tém utr fnt pr cbrir su1- iicssldcls pã sr virm privisinr-s ntr nós. Prfrims vr s fil dint cis nrts nsss rmzéns, n s prçs bixm cnstntmnt, rvr sss fils dint s brlgis, cm clurnt gurr, ns mmnts lrm. Sj Sóci M A P > Cr$ 50, PR MÊS Hsrvms érs H.l.l» m2 (i(l x ãtl). ótims lir sitis c rnjs, ci)i ônibus rm pssn pr ntr liil-innl. Trr bô pln, nu nscnt. Apns Gr? 3.000,1)!): CrS dc ntrd rstnt m suvs prstçõs CrS 50,00. CNDUÇà GRÁTS AS DMNGS Rsrv su lugr tlfnn pr , chmn rln NERV SS Acustiu. ili-snim. distúrbis scsuls d-, nnmfni ns mulhr muni, rsuiiliimi-nt. flt dc "irrrtrl». Btlm-nts infrirl ilsil- ini-xurnc, idéis dr (rs-siu tc. ruatâjulnt ESM la./ad 1S UlHYtitlliitl NEH01KS ) R (í «A B S d fsjlty li ili rsyrtiiiidci stuuí i Sclsl ssucsi. RUâ âl.va *1.»M «- S. dsi - le.emlnb it-mi - Ulrlmcnt ú l li U» nrn - A bislcri «iii-irir cólltlmín vóllli» qi<i l)";"- A - mr s Ucprcscnlnnts cb:- Kstdós Unis wbit icvr um crédit 4.-1 lu.rif.% 120 d»lu í»íi. wtf.mifàwmh pr cnstruçã nvs bs; dé ii^rw-.f.» 1 V\VMi Nv iininli) cfi-livs ds frrs urrn«làs iii.itflicmis c nunci, sls frçs, s-íiiiklti tljprflbhis «W»bini( nn. pssrã ln"-h mi milhõs pnr qutr r.iil!r;:-s H lm mus. Tiiinlini «fl, lii-rirniiilf. n r;>íit«ruç»rõdrms scrts próxims á l!ut:"i«snviótii-:^,» Kss nv iiwiislri-ã cmicrcl dp quu»s tliriliii «i d plític s Ests Unis scfriicm um rintçã grssiv gurrir cnstrn-ii viõlcntmntt) cm cs chs- (nts mnifstçõs d Uniã Sviétic «s piss «mcrci ppulr cm su lut pl iircsrimrái» d_p»í- Cmprms st últim mnstrd lilicist d <âin»; r nrt-mricn cm rcnt ntrvist du gnrlíssim Sllin rspit ds últims çjipriiléws cm bnib tômic sviétic. Diiinl dus iirii-lcs prpésits «s mricns utilizrm bmb iilóiui- i*hfijb Kurrii grssã à Uniã.Svictic-u, diz Sllin, \í-nt> UllStj brilid pssuir rm lómic. «Çrtnmi nt qu s grssrs (iiistriiiin (pi Uniã Sviétic. livp.tsc s»"riid m cs grssã cntr l rnnlinú Stlin «s ms Uniã Sviétic nã stá cr cm ssi, «iíns qur é ncssári» rcbr s grssrs vidiiniiiip iilrchds» Ciuprius.sl liiiguircm pi ds guvnints mricns. Ests, rpcli.cliucnlc, fzm brt prpnml sus ngnhs gurr nã prcurm ncbrir "PM* intuits mprgá-ls cntr pís lir du mun sr list. Stnlin, msm cmp» m qu xplic circunslânci qu brig Uniã Suvi-lic pssuir fwmb tôrnic, sry-sç d prtunid qup lh frcm lir rtsr ri ssunt rnvn, mnir cnsqünt Nrm. s prpsts pribiçã ftiv ds rms tômiqs. E qun s rfr à qubr mnpóli d bmb cômic PÍ0 é pr blsnr u mçr ninguém. «Eu piisi» diz l, qu.s prtidáris d bmb tômic só citrã pribiçã d rm tôniicn s virm qu nã sãn mis s mi^mplisls tl rm».» As prpsts gnrlissini Sllin sãq clrs, pis l qu «Uni» Sviétic prnunci-s pj r^tblcimnt cntrl intrncinul fim qu qjsã d pribicã d rm tômic c d cssçã d fbri.cçãp il rm, bm cm d utilizçã ds bmbs tônics ji fbricds, xclusivmnt pr fins civis, sj cumprid rignrs cnnscincismnt», Eis i dus titus dus lingugns dimtrlmnt psts. Um, mricn, rprsntn s intrssss prvcrs gurr, qtfc fzm ds crnificins mundiis uni ngci rns pr sus trusts,mnpólis. A utr, d USS, rprsntn um plític intrss vitl pr s pvs, pr grn miri d humnid, qu sò tm prr cm gurr, qu mrch ul» strd dó prgrss num mbint trblh cnstrutiv pz. éê&ê&mfffl SALVADR, 12 (.l\). - 0 put Üinuui Brit mini, n Assmbléi Lgisltivii, vjlnjiúj qju siiló sp prticds m Snt Cruz Cnbrájj. fi lg quíi, pgis : invdir Cáqinr Vrrs, ii/iiu pu sçrétãfi."em Snt Cru/, lnbráli nióiid hj.- pj.ú um snw fudl çitifundiári Giln Am, qu pis dc tr sslt trrs num xtnsã l.lílfi hctrs, implnt n municipi n tn-rv,.srviu-s du um pqunp xércit l cpngs. BLACK-UT SAJ.VAUlK. 12 (l.l\> - A piltlci} pstrnguliuniitq ti indústris npiiils, ipipst pls cmphhins nipriilts cji-cc-ssinarjs <l srvis pi\- bjics, cb u rrncr gvrnr Rgis Pchc dutrminçã impr à ppulrft, cmérci c As fbrics ECÂNC DE MÁQUNA DE CSTURi. Cnsrt, cmpr vn mquins cstur usds Rtrm m grl M Tl : SEJA SÓC D MAP MGUEL CUT - NVA GUAÇU i: Lts qiu sã vrdirs cliácmus, águ, luz, Ônibus, \\ Trm F.létric. bm Cmérci, Escl, Cinm, tc, Prçs - sm ntrd c sm jurs s CrS 9.000,00. Prstçõs [ CrS 120,00. RJA RUKiNS ARES, 19-fJ.. li üumnt S9áris pr s Srvirs hukm SERÁ ENVAD A PRESDENTE DA REPÚBLCA UM MEMRAL PLETEAND A REVNDCAÇà AS RESLUÇÕES Quint-fir úliim s srvlrs públics utárquics st cpitl váris unids d Frçã, rprsntn ts s strs srviç públic frl, runirm-s mis um vz m s. smbll grl, fim studrm bss um umnt cm sus sláris. Cwtm Ciicliil Miitcncsr. PANEMA - cpi.xúi-8 Y. MAA TABU jpnema - «Pixps trmçntss>, cm M.-iriu Anti.iiii-iíi "ij lliltí jfpllkõs trm-ntsrsí, cum iluri Antòiilt Pun. LÚliuJiN - «.Lm ilrciiu pur -ij Assistir, pis lngs ns, k rpris um film qu ct\tm>, cüm ííuinphrcy BuBmt. muit gstms c nunc squcms, é cm ncntrrms um LEME - «Prdid pl pixã», pss mig há muit tmp usnt. Prém, cntc cm s films msm cm tm cnncntrms,, pis d grn lgri mdurir - «Pixõs trmncum Tnl Cunru p Rbrt Ac.i ci. tci cm psss: inicil, cnsttms qu crnips nós msms qu mprstvms, mmóri, rlv pr s insignificnts qulids suprds qum nã vjms t qul tmp. Acntcu ist cm «Espiõs», «M*, «Viv-s um só vzr-, ts Fritz Lng m váris utrs rpriss. utrs dirtrs, m «Tbu,- F. W. Murnu libcrt Flbrty, qu Circul stus Cinmtgráfics ns frcu n sgund- ir pss, mbr ná sj mis quil qu nsb inmôri guru mplid n pss, trux-ns, ind rsistnt, suu ln l mr mcqud m tnts «Avb Prís?, u iruus dc Hllywd; tu prqu, «Tbti», cm um pss sunpics discrt, humil m su blz primitiv. Simpls cm s vlhs films Crlit, smpr bm vinus ns nsss liis pr cnvrsr cm sntimnt dc tciu humnid. Tbu* ns tlrm qu pr vrdir mr ni xistm trntlrq sjm ls rguids pl trdiçã suss, pls mus s iléspts u sprds pl mr. Em «Tbu», um jvm ntiv mrr, tntn ind rrncr, l sus frçs xurids, ultim brçd pr lcn. ií!.1/1.",1"6"0 l:(;"), brc ÜMdc SU!l cmpnhir, prmvi- 2L iihb«r u " PS^ C JV0 pr scmii0 us tis ilhs üs Mrs Sul. ciumf %*M$& Ctín C m 0 R u Jullt»- nunc n Ê ^"""i u Ulivi(l8 Mm^ i^r&: nunc, n ntnt, mrrrá mr Rmu Julit st 3S.WLWtò» «*SR brnz u M * 8Cl8 r àu S p"í * Trt SU jvm mnt«800«- r su mr. Prém, ná xist mrbis m «itbiíi prqu su históri pssui rlz. prss n 1 rfsmp^slnds : mmmm^é -^^ ind prá sr xii cmrcilmnt psuti^rrlá srá xibi pr públic ind st n. S PRGRAMAS DE HJE AMÉRCA - «PUxô trmntss», cm Mri Antnlt Pns. ART-PALAül - «Mri d pri». cm Dinb Mmin Dsry Ris. ASTRA - «Tripll», cm Mu i-cn u lln < lhn Pvn AVENiDA «Jg sngu», cm Sti-phn M Nlly Alxis Smltb. AZTECA «Dn dibl», cm Mri Flix. BANDERA - «A mrc grll»; DlíAZ DL PNA «Mri d pri» cim Dinh Mzzm Dry Ris. CARCA «Um prç pr cd luss», cum Mri Antuiiict Pun MAUAUAN.k.-Uiiivufs, cm CtUhrln i Lld u tlruc CÕpplll..MAtíCUTE «Trlplit, cm Mur i Cllrii u Julin iyii(;. M3M DE SA «..Mrtlmnt prigus», cim Jhn Dli Pggy Cummins. jiiíiiku (Pssi, Tiju c Cpbn) - «Kims, cm Errl Flyíiii Dn Stckwll...u.í x h CÀÜTUÍl - «Jilcrv il cbiç», -m Duls Murgn c Ptrlcl Ncl.! UUEUN «Um prç pr cd rlmc», -m luiiipliry tíugrt LÍMPA «Lg zuli, cum Jcu Simuii cbmb, íiliiti l lvjiç, cm Jlinny láli-ííicld. LÍNDA «írlpli»! cum Murn Hi. Jhn Pyn. PALÁC - «Escrv l cbiç», cm Dnis Mrgn Ptríci NtU. PARSENSE «Trlplb, cm Murn lir Jhn Pynu 1AKA TUDUS «Mri d piis», cm Dinb Mzzm Dry liis. PAT1E «Jlrl d pri», cm Dinh Mzzm Dry Ri, PEDADE «lhn mrt dc frnt. PLAZA «Tripll»; cm Murn Hr Jhn Pyn. PlKAJA - «Mrtlmnt prigs», cm Jhn Dli «Pggy Cuninilns. PRESDENTE «Mri d pri», cm Dln.. Mzzinu uiy liis. PRMR - «Tripll», cm Murn 0Hr Jhn Pyn llex «Mrtlmnt pcrlgsu», cnni nhn Dli Pi-iccy Cummins RULEN «minó ngr» «Fur l ds vid». RXV «ludcrsv d cbiç», cm Dnis Mrgn Ptrli Ncl. RAN m prç pr cd crim», cm Humphry Bgrt. RVL - «Prdid pl pljcà». cm Tóni Csrrr Rbrt Acâcl. R BRANC «mtr» «Clnmnlcu». RTZ - «Tripll», cpi Murn Hr Jhn Pyn. RSÁR - «Um prc.0 pi cd crim», cm Humphry Bgrt. S. JC :E «innils crss», cm Dugls Flibnks Jr. Aklm Tmlrff. S. LUZ «Um prç pr cd crim», cm Humphry Bgsrt. S. PEDR - «Pizs trmutcrim», m Humphry Bgrt. uitiü.1, «M, ii uu prm» Cui Dinh Mzim «Dry Ris. CLNAL - «Tripll». cm M«urn 0Hrs Jbn Pyi ESTAC DE? 3A - «! grit d csrn» «usrd-chuv ftl» FLUMNENSE - «Mri d pri», cm Dinh Mzzm Dry Ris. URAJAU - «Asrs u su tu», cm Bdrbsr Stnwlck. UtlAltANi - «qu s crn hrd» " «Clhit mldis», cm Rusmnr: Ln. H, LB «Tripll», cm Jhn Psyn Murn 0»i «Minh mig mluc». DEAL -»Um prç pr cd crim», cm Humphry Bgrt.... Í.PÍR ~ «Etrn» mldl», cm»»». m Mri "ÃntnlU Pn STAlt «Pflxs trmntss:, cm Mni i Ar.tuiillii in». bant Hln «Lógt dc brvs». VE.u «Trr é scippr trr». cm Miis Pr c Abíli Alm-ldu, VLA SABEL -- «A mlnr». VTRA - «Pulxs trmntss». cm Mri Antnlt PÒn? W&TR qu AUTRES NACNAS Elysu Ml N brilhnt tmprd ttrl st n únic lcun stms vrificn, é usênci qusi cmplt dc bns tirlginis tl utrs brsilirs. Algums pçs dc scritrs ncinis, fizrm, ó crt, bstnt sucss, sb pnt vist d bilhtri, cnsguiu vitintcrcm-sv m crtz pr lng prí Entrtnt, sucss finncir, nã crrspnu qulid ds pçs prsntds. s tms ds pçs brsilirs, cm grl, ficrm n ctrn sntimntlism, qun nã, n simpls c/iiicltui. Tm flt s nsss drmturgs, um prspctiu mnis mpl, n sclh s tms. Prfrm cntinur rptin s msms situçõs, s rriscrm rtrtr rlid brsilir, tã ric m lmnts pr um bm ttr,,. i Cm prsntçã dc bns txts utrs strngi. rs, nss, ttr busc rums nvs, Qué s nsss utrs,- vllm-sv gr pr rlid brsilir, prcurn cm udáci rtrtr vid utêntic, sm frmá-l ns flss pdrõs um ttr ultrpss, ALVRADA - 27-ÜÜ3B i- «Flgrnts Ri» - Ci Silvir Smpi - ns zu «ÜU nrs. CJAltLUS liumhis ] - «Blnç, ms n cl». Ci. Rvist Ers Vlusl As 2tl 21 hr., cpacabaila - S7-M2U,- «cmplx mu mn» - Ci. s Ai lists Unis - s nrs. «LHES (1 - «Mu Clklni tm flg...» - Clu. Rul Kuuliun - As hrs. UlMRl «A mrt cixlt vijnt» - Ci. Jim Cst - s 21 hr. JAKuííL «T i nbs cixinh...) - Ct su lncu ás hrs. REU1NA «Msscr» Ci Urv Ml - s 21 hs RVAL «Surprss U um nit nupcls» - Cm AlmC Cmédis - s 2] ds SERltAUR - 42-Ü442 - «Avrnt», Mllír - Ci Pr cpi Fnir - s ns VANTAGEM QUE NNGUÉM LHE ÜFLUULE URUUUAAjNA, Xlèín: 23-44òt> A NSTALAMWA dá mquins cstur cm 5 i gvts, frl létric \ 10 ns grnti. -iiuzb - Vünxlk GUSTUA 1ABA FABâ 1RAZ. - mmuà - i KBEMK t j ENTRADA Apns Gr$ 330,00 ^S»^fcH*i i * * i* <l Apôs ligirs bts sbr prblm lvnt pl grn crprçã, ficu rslvi m pdi umnt sri fit lirtmnt Prsint d ítpúblic, trvés um mmril Nss cumnt, qu v sr ssin pr t funcinlism, s srvirs fzm um tlhl rlt l su situçã tul, inclusiv impssibilid cntinurm vivn cm s tuis sláris, nqunt, cust vid umnt cd vz mis, fi tmbém prpst nprv pl plnári criçã cmissõs c snb-cmissõ.-. lcis, cm s ns ministéris c rprtiçõs subrdinns, ns quis trã ncrg cligir s lmnts pr fitur d tbl vnci, mnts sr submtid prciçã sr. Gtuli Vrgs. TD AP «FUNCNALSM A srm ncrrs s trblhs fi li um pl Mvimnt pró-aumnt tílánus s Srvirs Piiblics Autárquics, qu s ncntr frnt d cmpnh, cuj dirçã spr cntr cm u clbrçã is s intrsss. Principlmnt s pquns funcináris qu ncssitm dá btnçã slris s Srvirs Públics Autárquics, qu s ncntr frnt d cmpnh, cuj dirçã spr cntr cm clbrçã ts s ntrsss. Principlmnt s pquns funcináris qu ncssitm d btnçã slris cpzs tnr s ncssids tuis crrnts lt cust vid, qu vm ftn mnir brutu. s srvirs públics. AGSTNH F. SCANSETT BMBFR - ELETRCSTA Encrrg-s instlçõs - águ, luz gs RÇAMENT RATS EMPRETADA EM GERAL Cns»it nstlçõs -i luz flurscnt. rcs Rzávis Rsidênci: K r-rmimlu i:si iii-iilu, 778. Mri d Clrçu [.Tlfns: S8-1ÜQ SS-l.ilW (Dl - rc) um rigrs rgini ci; rcinmnt dc luz nrgi, sb pru-x qu n fiy- n srtã. Até s vitrins núncis lii.ninss pstã pgls,.pr> sntándj st cpitl um spcitò qu rqrd -bl-.:!;- uu n últim gurr. FALTA CARNEi CUUTJBA, 12 (.J?.!..-, pcsprcu crn s çòilgiiiw dsst cpitl. Sb-s qu sg3 iitdicln vi.s impr s cnsumlcirs nv umnt prçs, qu tingiri. 16 «liz»- rs quil. NA F PRPSTAL CAMPNAS, 12 (.P.) _ Afst-s hipóts qu tnh si prpsitl pyr» s sstr cinm ttinl:, st cid. Aflrmv-s qu mãs crimins hvim urrá um tsur ti supr-stmtur mir difíci. Agjr, prém, prc um tstmunh, crpintir Jsé Mri Piv, clrn qu êl um bmtlr hvim urr ftivmnt um vig, ms iss pis sstr qun lcl r sntulh pr slvmnt ú>» fri«s rtird s cdávrs. DEMTU-SE TERESNA, 32 (.P.) Dmitiu-s chf plici Est, sr. Wilsn Brncll, scntnt pr cus d rprsntçà prfit cntr um dns su uxillrs, lg vigilânci cpturs Sutni Sriv. ÀT PÚBLC EM DEFESA DA PAZ Pm-ns publicçã sguint: - «Cntr Cívic Culturl Prú- Mlhrmnt Pit, m Sã Gnçl, cnvc s sus sscis pv m grl pr At Public rí) Dfs d Pz quê r lizrá hj, ás 19 hrs, trvss Mnl Clhi 206 Hvrá, pós s bts, um sssã cinmtgráfic sbr s vids s práris nr Dmcrcis Ppulrs». VENDAS A VSTA E A PRAZ GAMER A GRANDE RGANSAÇ*.0, d ru d A»mb <«j AUE Vf MCE StMP P MM«t^ Assmbléi, ÈM PPULAR n Dirtr 1KDK M A LMA tbdaçaui fsustavll.ackkda. W Sbr

3 13.10*195! P «HFN&A PÔPÜLAtt Págin 3 n Abundânci Frtur Ns Lrs Sviétics i Em Nitrói, jvns prtidáris d pis runm*s dirimnt pnr s cmns du ssinturs. 114 pucs dis, um jvm cl- ur dc ssinturs btu à prt um brrcã, n birr Fnsc. Um mnin uns z ns vi, rcbê-l. Esclrcid sbr cmpnh pr um Pct Pz, fi intrir d cs minuts pig trux pi cm cinc s* W?-"> sinnturs. Em sguid, fz nvs prgunts) quri sbr mlhr mnir cntribuir pr pz. Diss pis n jvm cltr qu tri muit stisfçã m prticipr tmbém s cmns, ms iss r impssívl. -ísu órfã mã, xplicu. Mu pi 6 cg tnh cuidr qutrirmãs mnrs». r.sj jvm ixu-lh lgums lists pr clhr ssinturs ntr s prnts, vizinhs, tc "1 Dis pis vltu. A mnin hvi clhi mtm\ mútmvm m^l\ "*f9m mm *^m \mmif mm mw^mw 320 ssinturs! Aprvitn mmnts flg, fr um clégl próxim ntrr num ds sls ul. Ali, mbr ^^k *-^h! ^mr ^mm mwmm mw^^m^ mw^m] t^j^m^ê prfsr nã quizss ssinr, s luns s. mnifstrm unânimmnt pl pz, tn ts ssin pl. Su pi, cg, BA ^fmêêf^i7i^^s HP"vv -A.-:E«Wí^B M m\.aa::lmmt- ;-ve rfssàtm^c.tmk^lj^ur "S^M cnsguiu vint ssinturs, pdin filh mnr qu guiss té cs s migs n birr. Assim ss mnin cuj nm 6 Endin su pi, truxrm mis uni dmirávl cmvnt cntribuiçã pr cus d pz. tm^sm ^Sr5tf";--.<:,\«Màrisf Slâmm m i-iilàj-.l. > 1 /."W S/ uimw**» ASSEMBLÉA PR-PAZ KBL RSA V Cnslh d f,».vi ks cnvid s sus sscis ts s prtidáris d ps * birrs Vil s. tl, Grju, Andrl Mdu. rir vr ssmbléi u s rlizrá, mnh, ming, às 0 hrs, n Prç Brã CNFERÊNCA DE PAZ EM NVA GUAÇU Mvimnt s Prtidárls d Pz dc Nv guçu frá rlizr m* nhã, ming, à ru Brnrdin Ml 1.569, às 19 hrs, um Cnfrênci Municipl Ps. Pr t, ntid prmtr st cnvidn nã só s signtáris Apêl pr um Pct Pz ntr s 5 gtncis ptncis m Nv guçu ssim cm pv m grl. MARA AFNS TS N lclid Clh d Rch, m Sã Jã Mritl, Est Ri, jvns prtidáris d pz visitrm is clégis, um n ru Blqulz utr m Vilr s Tls. c. Jhn um ttl 277 ssinturs, inclusiv s prísi d Drummnã,.}, sl 05, Sim lgr lgs Cngrss Brsilir pl Ps. tcmdrl pr ssmbléi é sguint -4 pz cm ftr prgrss bs pr inij pndênci plittc-cnmtc ncinl; 11 A jirprçâ gurrir cni principl ftr d crésti d vid; r.çtiiiíç-ii pv mpliçã cnslidçã d pz. Fi imprss um mnifst cnvcçã, cm ssintur dr. Cinyr ã Crvlh Su. s, Sbstiã Luvi s Snts, Sctcdin Nuns llvlr, Pul Krugcr Ml, Edl. lsl Brgs d Fnsc, HUc Ppl Btist utrs. Frm cnvids spciis Eli. s Brnc put Cmps Vrgi. DS CLEG03 srs. VSTA A JEAN SARKS E MARA AFNS LNS Slicitm-ns publicçã sg-uint:* «Cnslh Pz d Light, m cumprimnt h rsluçõs su Cnfrênci pl Pz, cnvc ts sus sscis cnvid s trblhrs d Llghf ni grl mw t ^&?3B--Í*.^fi5ff^^:^^^r3B*ll^.l*áíÉ^ iâiw - :-^,^M(cWvvl^E2lHB%<3Eh,l*^ôv^ii<«i^iW Wm ^^sisbkêmmmmmwmimmy^1^^^ ^MÈmmw mm xwêmmm \WPmL mmmym m. w í mtwèwz^&iêêtu m^m m mm^mãsbk-ãè^^iy^^r^&^^iii^mm m^mm mma^9m A vrd s fts cmprvs smnt cd instnt flsid ds prpgnd imp* rlllst, qu prtn prsntr Uniã Sviétic cm um pis n nívl vid pvu é bix s trblhrs vivm cm scrvs N clichê tm-s um m istr dr cm viv pv n pátri scilism vitris: fmili mscvit Jrnmv, runid m trr. d ms hr chá. (Ft spcil pr MPRENSA PPULAU). Em déks umnt s jrnlists Cmissõs Sláris Ns Rdçõs Jrnis MANFEST DA CMSSà PERMANENTE D V CNGRESS NACNAL DE JRNALSTAS DENUNCAND AS MANBRAS PARA ENTRAVAR ANDAMENT D PRJET DE AUMENT DE SALÁRS DS PRFSSNAS DA MPRENSA prticiprm d visit qu frá rlizr ming di 14, às 9 hrs d mnhã, n Pnltncirl Bngú s ndds fnsrs d pz Mri Affns Lins Jn Srlcis, pr ntrg dc um mçã slidrid. A Dirtrl>. r Prlisçã trblh n!ntndênci Exércit As csturirs Estl* lcimnt Cntrl Mtril ntnnci Exrcit p- Cmitês Pl Librd D Lír Mri Argã SÓ S CMUNSTAS PERMANECEM FÉS A PV, AFRMAM PPULARES NS BARRS NCENDADS REPEUQA UMA SÓRDDA PRPSTA D GVERNADR VTRNSTA S. LUZ, 12, utubr ( bnnm lut pr «.Ajltn Quinülin, spcil fnr pc?l. pr MPRENSA PPULAR) t, tn su.prsint? Jôsimr Mrir, nvi str* Prcurms uvir mss ppulr sbr prisã d lir cmunist Mri Argã.. \?s junt gvrn Est* Estivms ns birrs tingis pls incêndis, n frnilis intirs s ncntrm TRAEM S CMUNSTAS NA sbrigds, rmin ilnt, num situçã mitri fm., K birr Gibl, Jvn Alncr, mãi? dc cinc fi* üis, firmu qu v M* ri Argã vici dé is íi* lhs sus, qu s ncntrvm grvmnt nfrms. >sel nã pri qurr incndir nsss css diss, rfrinf/-s à pch qus lh tir cinicmnt gvrn pis td su vid tm si ntrgu à jud pv humil mdicn grátis ind frriun rmédi». íttnham RAZà 03!j CMUNSTAS Judith Mrir, birr Crttlus, firmu qu s cmunlsts sã s únics qu dirim hnstmnt qul cminh sguir. gvrn triu pv, mndn ncn dlr sus css. As psiçõs trírm pv, bnnn.,,â fim ntrr m cnch* vps m busc crgs Qu s$ s cmunists prmncm fiis, ó pv, mstrn t-mthh just d lut rvluinári pl cnquist um.gvrn cpz ájrncr pv d miséri. r;aça D CMTÊ DK MPRENSA ^Ns birrs Mádr tl -cs,.scvnt, Jã Pul, tmbr vitims incêndis, pdvò stá rgnizn cr.ss.pi lir-írià M* rj Argã. Numrs grup médics visitu cvrnr, cnsguin súspn- S d inc.unicbilidr. CmitÇ..tòmjists stá lntrssn-s vivmnt p- librtçã dmu dliígéri* f»-< tn,,utsdilid6szcs ists, l ní i cs pliá mp.r cm ç ít..r,v licljr s s prtis burguss. s cmunists"ni trm r.iq pv, cit,. châ.vxi1. ã Dpis d. ngtiv hbs-crpus pl Tribunl, Eugêni Brrs prcuru sndr-ns sbr pssibili* d Mri Argã pssr lgum tmp fr, mstrn* -s dispst librt-l sb tl cndiçã. Rspnms qu nã hvíms Tl rspit cm l, ms pdi* ms ssgurr qu s cmu* rlizr&m s trblhs às 1.1 hrs quint-fir pssd pr cxiclrm pgmnt s slári» m trs» Mui* ts práris m sspr prrrmprm m prnt n prsnç cpitã Grmwcll, chf d sçã cstur, cntn miséri xistnt m sus lrs, n nfi hvi limnt pr si sus filhs Aqul ficil, cntrnn situçã, frnt tirni cisà ds práris sô vl* trm n trblh pis rcbrm sus sláris, rz um lng prlçã, dizn mi nã hvi m Cix dl* nhir suficint pr ftur pgmnt intgrl mnciu tsurri frncr uni vl 100 cruzirs cd prri. Trmin rcbi* mnt dus vls s práris rtirrm-s pr sus rsiüncis. Pr s tr um iüéi d miséri m qu s ncntrm, bst dizr qu trbiiim pns 4 dis n smn, prchn diáris G 00 cruzirs, ist», 800 cruzirs mnsis. Sj Sóci M ( Subscrit pl prsint (j Sindict s Jrnlists d Ui Jnir c d Cmissã Prmnnt V Cngrss Ncinl Jrnlists, sr. Prt d Silvir, ssim cm pls utrs intgrnts ss cmissã, jrnlists Jclyn Snts, scrtári, Álvr Pint d Silv, scrtári, Frnn Séglshiuiiíl, dò istrit Frl, L Sá sóri, Distrit Frl, Brn Pss, Distrit Frl, Clvis Mélò, Prnmbuc, Frits Nbr, Sã Pul, Tulinn Xt, Sâ Pul, Rimun Mntir. d Est Ri, Rul tuff, Ri0 Grn dó Sul, fi lnç á nçã prticulrmnt s prfissinis imprns scgi(intc Mnifst: «A Cmissã Prmnnt V Cngrss Ncinl tis Jr* nlists. runid n Cpitl d Rpúblic, m 10 utubr 1951, pr btr s mis urgnts prblms d ciss jrnlístic brsilir rslvu, pl unnimid sus mmbrs, intgrnts ds divrss ssciçõs imprns Sindicis,l Jrnlists Pis, dirigir-s s -irfisstnis jrnlism s prlmntrs â piniã públic ncinl rspit prjt qu lv s siláris s jrnlists brsilirs dispõ nrms iiquudimnt prfissinl pr imprns Brsil. Nss primir mis lt vr ns brig nuncir s jrnlists Pis i xis tõnci um cmpjmhá dr prprd, riund s circuls ptrnis, xprss trvés dc fts qu nssitm chgr cnhcimnt d ciss jrnlístic, úspécilmnt, s srs. Prliunn.rs, qum cbrá discussã è prvçã ci rfri* prjt, ind m trnsit n Câmr s Dputs. Cm ss prpósit Cmissã Prmnnt V Cn* grss Ncinl Jrnlists trn públic s sguints fts qu vincim s rn* nbrs s íntrssiic-s cm ntrvr ndmnt prlt cim cit: 1) prjt lvçã sláris s jrnlisics fi ntrgu um rl.r, sr. Dnil Crvlh, mnifèslmnt suspit, pis qu è mprgr n str jrnulistic cm dirtór-scrtári d S. A. «Crri d Nit» «Cmpã:., dits nst piti; 2) N Cmissã Ju.v tiç rfri prjt vm s- 1rn ts s prcsss rlrdmnt pl su tul prsint put Bndi* l Vldrs; 8> ntrpl crc r* í mtivs ss rtrdmnt! P sr> Vldrs clru i li* jr Cpnm, n prsnç rvisr «Glb», cstum ur. Nã srv. qu u ;\ Pis é ist, mu c- UM vir sr. Rbrt Mrinh qyr é um dinhirã. flr n Rrum Nvrum, E já pé; clcu n pr UM D-NHK.RX um ds sls dqul pcífic jrnl sts plvís um nvnglist trnscrits nqul nciclic Flrm cm Gtúli sôbr industrilizçã Qun chgu Pôrt Algr, num viã d ppl: «Eis qu slári bril, ris miizítice, tc. FAB, pr prticipr qu tns xtrqui JV Cngrss Brsilir pr fru s vsss práris clm cntr. K únic ciu r<itvs: su clmr subiu mnt cbiçd n munté s uvis Dus diss Schmidt ur s xércits*. jrnlist pis d cnfrênci. Fi suspns pi1 ci* dis.,,. Principbniil pr ic> Schmidt. Kurt Wil srá lmã? S fr lmã v sr lmã suspit, pis n- d mti cm industriis frqüntn Ctt. Ess sr. Wil, qu s jrnis chmm «grn cintist ur píu», stv n Pláci d brç cm sr. August Frric Schmidt. nfrmçõs bslutmnt vrídic. Em um s sus scritóris Schmidt scut crt prpôst ngci, sm mstrr grn intrss, qun intrlcutr lh infrm: Ms Schmidt, nó» vms gphr; «um din* hirinh»..; í Schmidt tlh; 4>,.,. Escritrs, Brã trré diss um jrnlist:. --~ «Chgui.hj, num viã gurr, pr ttnr prt n V Cngrss Escritrs, l..ss vigm tmu m mis pcifist ri qu nunc, Flizmnt vim m hspdr n Htl Pz..,» Dístic ds mulhrs chinss qu.s prsntm cm vluntáris p i lutr n Créi: - <Mtr pl mns sis mricns purific lm. ving cs qu pr- tirm*» >..., [dp put Lutr Vrgs, qu sbr ss qustã -ió r cbrt rns sr. Assis Ciitubrind, d 11 iritári tr-pr jrnis rndlós* sscis ditr ci rcêntò bm put mlnin; 4) sr. Gustv Cápn* m, lir d miri n.t Ci* (mnr s Dputs, bstruiu ( sj rápi ndmnt prjt rrtn m pi* nãrl rqurimnt jppi** t Bnjinln Frli nfs-. snti; 5) Pr utr l, pós slicitçõs cnstnts s jrnlists, prjt tc nv rltr, ms cntinu sm ndmnt. Dss m, vinci-s qu lmnts rspnsávis s prtis ficiis, lis utrs, cmbtm lglil m prtnsfló s rriàí!sís nã s mpnhm m ss* tlsfzr s spirçõs d ns* s clss, spirçõs sss prstigids, m rptids * clrçõs, pl sr. Prslcln-p d Rnnúblic. Evidéncl-s, prtnt, um fl-trnt-? divrsid dr> nrctitrã<>. n trt dp qustõu tipdris Ciiriipriinnt cn slidnçã ds lis ci mpr às clsss trblhrs. Emiui.nt chf dó Excutiv fl-nin h rfirm ritrfldnmntó iu préç-úpàçãp m tnr s lgítims pls s qu, irbnficis pl ísultd.i s ciüzindó riuz.i3, s.s mis sus sfrçs prsnlids ciu vrim cncitizr *ss pnsmnt n âmbit lisltiv stã st-nl nvlvids pl nd ntimidçã -irruptr sncds pv crts niprrrvcs. lunifi (l-mnstrçã vrgnhs insciávl yidè-* qu nâ ír cntnt in lucrs plpus h s sj «id vz mirs, ind u btiils u cust sçrifiçi.s s qu cncrrm, m cisiv, uru r. su btnfi, Kss dulid (l titus gr cnfusã <» diivid ns spírits pv ss é inrri-iii ryc ps psiçõs -.im nitidmritf finids, firr qu s iivrrli-tr-s nrfissí.briis pr^ri, piniã iiíbli pssm sr lucids - *** >. c r^rí-l^^rtít^ ^UrC*",*í,.f":: d*1 tul Gvrn, s«m duvid ü mis intrss m t* in,kc v cnfinç à dmirçã,i piv, cuj pi iti i ujn intrsss ssçur sjr fnr. Acrsc, indrf. qvê citud firmtiv prsint d Cmissã Cnstit-iiçã j Jus.iç, pr sr viltnt, grd r Lr-isltiv pis cl"»!, i sbrni s lgislrs ib f cntrl incnfssávl du fr- -ns ntrnnhs su rgni- A dmitir ssi. ; rrnhsit?uh* ri.is?ft, Prlmnt qu icvt) sr um dn? pp-irs nv"rn,-. n^i sistm dênícicrfttiçõ «rid ié.cluv.íc.-p á CóíidiiH liumüliti- t ds xcutr pssiv,i.-.s trminçõs s ptnttls, «nrivr s in rs? scuss i dss niquinc5ç;i piitr ni:i, m trimnt rl"s rii> ts \ tis s ciddãs brsili,. g jrunlists pvfissír.i i. ::* r>-f<rri,,-j ind lã *h*»flmf (»sf bstrd t ttl crêm qu vz sin* lutr prbrl qu iul. m ".cilir P.lmnt cm nm* nrvft tã vrgnhs sub misss nã srá, cf.tfn--,i->nt yç"! d 8nbrn;n ncirnl Eis prqu lut ntr prtlçã prjt umnt snláris s jmlists utrs mnbrs nntrnis v í-?r. «nçtds. mftdictm-í.il, «irnrnis v\t>(>t. trvós d«mnstrr.çp«dn vònfdfi l\x *! v nü jrnli"*,)rji rmics UM UL1MMUM ANQUE «Nw Yrk Tims» vltu rclmr ntm, cm ditril, nvi trps s piss ltin-mricns pr Créi U vrf-ã ficis dc Trumn cmnt cli;insnmnt cisã srvil gvrn urugui judr grssã mricn cm frçs rmds. Dpis rfr-s it Clômbi, cm fls spnt pl ft um «pis ditntriub tr mnd trps pri U Créi,, fln Brsil, ccrv: «0 llrusil, utr grn mmbr d nss fmili hinisfric c um vrdir cimcrci, tmbém s tm mstr sltigulrmcnt cutls rspit d Créi». Ns ntrlinhs ss frs,stá cnti mu nv íillimtum imprilist. s inqus qurm trps já. Cbrm crn dc c.!iãci vciii did pr Lfr u Góis Mntir. Cm rflx d piniã Dprtumnt Kstdu, «Nw Vrk Tims» lui pi cnstntmnt gvrn sr. títuli Vrgs. Chg» cinism prclmá-l «um vrdir mcrcis. Agr, s inqus chrum s dirits n >\r! > br ss gvrn tltrc, qul ls btiv* rm tds s prmsss imginávis, ncldms n pi d lgçã Vrgs às rsluçõs d Cnfrênci Wshingtn. Ms ntr sss prmsss fits pl tul gvrn c pnssihilidi rcli/á* s intrpõs n pv cm su ódi à gurr. Di «slrnhzs mstrd pls mprilist.is n cmntári órgã ficis Wshingtn. qu ist signific è clr. Els dizm Vrgs: «Cumpr su prmss imdintmnf nu nii dnrmns.-i dólrs. mplnt trrr, smgu pi, & LADRÕES DE CARTLA Qrnij jshclf lutnrnsclniil»r.tb sr d-unbtiíurin trvés d» cluns ti nsuspcitls.siniu turicici d» Mnhã». St-gundii ili-clrcõs di-pntitdu xtj UKUiiki àqucli, Jurl, «x-gvrrndur du 1iinuiá, r. Miié-, Lupln, lr, cntr lml tórt d» piulm pr Argntlc, nvi pr msm pis, titmbtm cntrhndu, sumn(s pinhõs quu prmltirãu plnti pinhir* d xlslnli ltt-públlc viri, ind, influiu u Cmissã rinnul, d Câmr,, junt r. Antôni Uibin, n intl prvnr um prjt qu brigri bn bhfi pi x-gvrnr prn* nsu ln rrnmpcr sus nüvddcn lsivs rári públic. lrôs prjt, st ti> cumplicid, cnsum num ds cmlssôcft tr nlrs Flái Tlrnts, pr- xpurgu Exércit, ms inun trps br* silcirs pr lutr pls Ksls Unis». Ess iiltimntiiiii mstr prig qu pir sbr iihhu pv. Prig mçi spcilmnt s is r.il c tinhirs qu s ncntrm ns Ests Uni», tripuln «Tmndré» «Brr* s». D um mmnt pr nutr, tnn, in rns inqus, ls pm sr mnds pr Créi. qu é ncssári tr prsnt, gr mis qu nunc, é sguint: «singu* lr cutl» gvrn Vrgs nâ signlflc m bslut flt vnt tnr às xigêncis mricns, jú qu hs própri» clsss minnts lcis têm su stin lig s cpitlists inqus, Signific qu yniilcdi pz dc nss pv é cd vz mis frt vm frustrn cm êsit ts h plns n snti lvr Ursil à gurr. Qu cncluir di? Qu cumpr intnsi* ficr máxim lut pl pz, m fc dn iiltimtum cnti n ditril «Nciv Yrk Tims». A rspst pv v sr um NA ind mi.s ctgrit. pv pi sluçã pcific cnflit crn sgu cm prfun intrss s cnvrsçõs dc rmistíci n Créi. pv xig vlt imdit s is mll* quinhnts tripulnts «Tmndré» c «Brrs», pv nã0 prmitirá qu tul gvrn dê nm um pss cpz lvr pís ii gurr, n >~:<na" i rf> " «m írsilir pr Créi u pr qulqur utr pnt mun cm qu ns imprilists prcurm snci grssã. M %wmlm. vl wpí^ ultim<*- mltlri quu sr..upinn sc nm utr <nn*jírl;>, vnd du trr», publics qu nft prtncm à. niã, mu. Kst Purni, pr prç mis cm vis bix ist. Aí st:» rm scndul. Trm*, gnt n rdriu? Mtiv há, pis stms m fur cis muit pir uni crtir uu rubr um glinh. Adiinhr é pribi, ms stms inclins pnsr qu tu, n fl drú m nnd-t. Lupln ntrbnl trs pr Argntin. (rvtsmm sm duvid. Mis sr- \, \iurin, é cntrbnr mn- «itl, vnr ptról à.slndrd, ntrgr s mricns minéri frr, lvr, nfim (1 prátic, plític ficil linçã prgrssiv d sbrni v mis vliss bns nncinis... Yr VLÊNCA EM B. HRZNTE si. JuBclin Kubischk, ntr s gvrnrs r. Gtúli Vrgs, é nm s mis scrs gn* ts imprilism nrt* cnricn. Apns lir, cm vt cbrst s crnéis ltifundiáris, él prcuru Mc Wll Strt Vltu lá frtici ns sus «principis» Puc pis gnhv um utmóvl Chryslr pls primirs srviçs prsts s cpitlists mricns. E lg m sguid, mstrnc nvs srviçs. f> zi disslvr bl uui mnifstçã ptriótic m Bl Hriznt. Jusclin cb tmi um nv mdid pr* ptênci submissã s ptrõs inqus, prl bin nt, bncs Bul Hriznt vnd d M- PRENSA PPULAR, d «Vz prári», «Pr Ts» qulqur jrnl u lv.s* t ppulcr vngurd, qu n s nqudr r «m vid mricn». PÁRA SE NFRMAR, PARA CNHECE* i S FATS J UÇA A RAD DE MSCU missõs in prtuguês PARA BRASL HftAS: 20.3,11 21,00.VDA*t! :.-. *ú j.s 80 1&A1 li.fi WM. K.Tt d u mi 4i cj.i, 11 l!«) U ít» 11»» 5 "SU (» W Ê! ii < J ri prjt.. fim qn is mdid sjn -r t" «dà nindü nst sssã lgislr.tiv. A Cmissã fhm^witi- V f!r>n<tiy>s.«niipi.ònl dn lrliustns pl à -rlsp. i-minlí?- tic pr qu disnut tm âs-r àinbliíls mpls flumwi- il* niir iiitr^.-isf.i in intntn ló» rçróflàs.iiitg d mprns. vi sn, sbrtu.. uiimba :i crir^íc). luts rtpm tr«rn».«cntr^ ulqur sníci iivi* ss, nfim,. cn.ii»iidl òmíçfívf ri SMí.ris m tds s i*dç^ss irtrriíiis. rvist"!, itíiçõs rdifônics gncis tcl-rr.".?!*-*^ pubkc.tár-.» ri vimtitánrli*, r>** styi~*< f--11»»».!! p (ik-s^flpíips imp^fis nfss btálri u «6 pd» trrr-lnnr cm. vitóri H prjt di lvcã :d* ".* " " r inis cídidr- «^s.n"»». ri* qu;st dp" frãr-rlg» iijdf.a^fis rivindinçp? ri cls juruiis,i.ic^ brsili ii» E um t mis inlc rbitri, qu icr irntl* mnt librd lm* prns tnt cntr cultur. mpdin vnd jrnis rvists, citivés um discriminçã íscist, gvrnr Mins mstr-s um pr* fit xcutr ds rns Trumn, dds n crt scrt Vrgs, n snti sufci imprns * mcràtic n Bisil..# NEGÓC DE AMGS prsint íjincticig c!3 Bncáris d Mins qu stv qui n üj cnírucin cm sr. Sgds Vinu, vlt Bl Hriznt clinu qu Ministérl Trblh pgr s bncáris s sláris intgris crrspnnts s 2~ dis n: qu s mntivrm pr». Acrscntu ind qu vrti prvvlmnt srá rtird ci Fun lá ir.- dicl. Dss mnir s lncfl.-* ris minirs lvrrm uni tnt m su lut frçn gvrn rcnhcr sgr dirit ci grv qu lnçrm m rivindicudu umnt -mláris. Pr utr l sr. (Jtuli Vrgs dc.smsi-.s mis urn -íí prqunt ss rcu mjiiti clrmnt qu txr inicilmnt mvimnt ilgl visv tâ smnt fnr s intrsss ; snhrs bnquirs, ü quis stá lig iiiümm:r t. Cm nã cnsguiu lmtr ânim lut s bncáis prcuru ntã um. sld mvi pl únic prcupçã vitr uni hqu m s sus ir.ig.s tu* bflrôés. Dül mndr su Mihistr pgr s sláris rclmcis cm dinhir Fun Sindicl, dinhir rrnc s trblhrs cl! um mdi grl s própris bncáris, ist pr qu:1. s bnquirs ná tnhi,! diminuís sus fbulss lus wjé c/%$sm?c CABTAGEM EM NAVS ESTRANGERS Fr slltçã dà scid Frigrífic Angl. sr: GltV li Vrgs cb prrrgr t "1 dc zmbr n ni curs prz cncdi s nvis strngirs cr trns prt cbtgm. A Angl fz ss slicitçã u fim crtícr J00 tnliulns crn n nvi inglês «Dvis*. Plts nr ut" t Ri Jnir. intrssnt niss tu 6 qu sr C túli Vrgs nã utrizu trnsprt pns pr b crn., ms xtncléu utrizçã tds clsss i mrcr:...; :i ts s rmrs strngirs. Dpis tr utriz trnsprt sl té julh dt! 1952 pr nvis utrs bnirs gr, trn xtnsiv mdid pr ts s prduts. Assim, ficrm s rnmf* < sirngirs finitivmnt cm dirit fzr sbtgm. Fnqiint iss, Lói s mis cmpnhis ncinis út nvgçã vã ficn pr trz, cnnds sprcr; A Cnstituiçã, n ntnt, txtivmnt príb qu cmpánliiás strngirs lçm trnsprt cbtgm. TABELA DS ARTGS DE NATAL A. Cmissã Cntrl Prçs rslvu fix/ s sguiuts mrgns lucrs j.i s rtigs ntl: 15% sbr cust d imprtçã pr s tcdists 25% s vrt. jisls. s ngcints trá ssim -10 pr cnt lucr sbr prç cust U mrcri. NEM Sà PEDR DEU JET r. Jã Crls Vitl, prfit municipl, ntrgu Su Pdr prblm d águ. Rptids vzs clru qu ílt prcis liqui ni prvcd pp.iíi stigm prlngd qu s nã chvss cric ná» pri spri qu Prfitur rslvss cs. Hj: Prç, d Bnir: Ru ds Lrnjirs: Ru Rch: Estçã Rch: Pç. Nitrói; Mrcnã: Ru Crls Smpi Prç Antnr Nvrr Brz Pin; Ru Ll Miguz Cpcbn; Ru Prir Ln dim Rms; Prç Jsé M* FERAS-LVRES Assim, s ss Pdr qúizs* s cid tri águ. N utnt té snt flhu. Chvu chvu bstnt nus dltírns -18 hrs ms m mpnsçá flt áju. > bics fi muit mir. Zn. qu tó li puc ind st vm bstcids, ficrm tmbm privds d águ. A Prfitur infrm ntã qu huv uni incêndi fim Sã Cristvá qu s bmbirs uti* lixrm td águ s r survtúriük, Pr iss td, s, cid stá sm um gt! Agr, nturlmnt pi fit vi s pgr utri snní, um qu vit s tncèn di. rln FUii Lgs! Prç Cnss Frntln R;c Cmpri; Rn Bmrdindi Cmps Pid, Ru Alvrng Pixt Vigári Gr); Ru Dn Mrin Btfg; Ru Mln lh Gvrnr. AUMENT D LETE A msm tmp m qu prvcm flt l.i, s tubrõs cmprcm à C.C.P. pr xigir umnt. N últim runiã ss cmissã lá stv r. Héli Junquir Clds qu prpôs sguint tbl pr cnsumir: Cr$ 3,20 p;n Sã Pul CrS..,40 n Distrit Frl. A prpst vi sr xmind pl sr Bnjámin Cbll. lit cnns tmbém stá sprcn; í cm dificuld qu cnsumir ncntr um ltinh ns rm-1 zns d cid. m DE FAZ NEL RSA Tr< lupr rpnhâ, às 20 hrs, n Prç HrSn Drumnd n. 4. sl 205, Assmbléi pró-p* Nl Rs. Cnslh prmtr -cíic-iuv çóntòc pr t mim» sris s p:>widánnr d pz up rcmm ns bliriw Vil sb. Críú, Anrlnrf Mnnrtuir ssim cm*-, m clésis. sindfpts, ssciçõs, clubs, «cl«d*»n*h», tc. p sdis. Pnr fsfistir à Asspribtéi. n curs d qul srã lits s. lprdis qu fi-jurrp n rprsntrã rrip» Cngrss Hrsiir nl Pn!?. n Cnnspllin P* "**<>*! Rs cnvid ns nrrrnnizpõps qu prticipm dn Cmpnh ppln Pct ri Pz ntr ns *iiirn t;rnri<,«ntênris».»!ín>.*) * utrs utirirts citríris h riflrírçã um* j**1** r"*»- r. bm ««sim cm pv m gri. w v* / V >**\V^»V%A/«,V"- ****<*v _.:!. *. i,71.-,ív 7V )

4 págln4 MPRENSA PPPj^Aj r~5í "5S ~é ~~imi \0f5 Pinniipsn!) ã Lii/irniPüíi! sfmm^mmmmm mm lllilucfluu ü uuqlvüu i ilmi rj?-"r-*" MA CÂMARA FEDERAL Hnp m i pt Èpm ntm htiy ssík. sln d Cftmr. cmmrtiv quint cntnári n.- cimnt sbl Ctslrc..nicitiv cm pr cnt infit, qu nã iigru.u ninguém. Num ds tribuns ltrl*. rcint vim-s cmblxr l Frnc td su cmrilh íingist, n m-.tücr Urugui m-..tiixr d Vnzul. s mis píss cntinnt *& > fizrm rprsntr. Bm cmpnsçã prcrt-rr.» Pláci Tiril-.ntcs Mrquês Biliscu, chf d dclgçâ s fscists spi- «hls chm Cngrss d UnlV Ltin um sjikndi fumnt, qu pnt* vm cm sn princs Brncvn. Em mi U brilhnt cumpniu, rru num pltrn., ii. spts mrls óculs «ry-bn», um tirn srviç intrn l spingm, irrá mult mnjd. A Pií.,iKl.n.A GAFE Cub prsint Nru Rms mntcr primir gf dn tr; Apsr l lmbrt cnstnt n vuls d rm i Ui, brv rprsntnt ctr innsbriu cssã cnimrtivu «qiirt cntnári l ncimnt sbl Ctólic:. Ms rn quint. S RADRES Ssulrm-sc s rrs. sr. Flvi Culnt, ludi* di à l intlrnt J«hi, qu crrtu tnts mfrimnts su pv. ü prlmntr, pr>nn diplmt sv.-nlcl ri, stblcm., cntrsts ntr «mdrinii nimr ds scbrimnts.» c utrs figurs dc su Épc, inclusiv smtiii Ri minitiu. ü sr. Srimnl Sátir, mnizn, cm nuncir tl su própri nm, nvjciiçã du infliz..brn. Est impingiu pinári trmn cntrbn históri-, dizr cju ns flürm néssãrins ft ««lizçã fi«i mdlln.i n Distrit frl. ü Câmr Distrit ^»»*r--***r?i«i RESPNSABLZAD SR. VARGAS PELA TRAÇÃ À AUTNMA ssunt utnmi u mr-1 gr ntm mpls clrs bts n Câmr l Pis- j llrit Frl. Muits lágrims j ãc crcdil frm dòrínindrí, muit dérnggi rptid, tr. Tlcrr^^ Mi PSP f-*"- wn discurs pr nuncir qu, ^virn sr. Jl Prsidiu cnfi-sã qu Gtuli numdm qu l prsntss um Vnb-mnd prtltrin. lir d bncd unist tu trchs dn um discurs m qu sr. Gtuli Vrgs " cmprmti lutr quislç fi xlgldn n Kspnh pl pv, qun c sh qu s sinistrs cri.- cs s «qumnrs> qu fzim, cm sbl à frnt, r um ignóbil xl.ç <ij trs d"» suprtiçs rllglss crts cmin.i ppulrs, pr dr um uris mss ucu trblh snguinrlff" rpingm c sinistr intdlrftnci. fr fim, sr. Flrs d Cunir, xltn Cid i Cmpr, sl, s flrs s frmss mulhrs Grnd, Svi lh Córb, num hriin* gm «ss Espnh, sj,im quis frm s vlcissltuc qu tcnli sfri s qud Afns Xlll..,. D"rMHER ESBANJAD Enfim, lusã frnquisírió, pns st, hstilíct vid. Alóm plvr, sôbi- ns fguirs inqulsltriis, á intlrânci fnátic sbl sfrimnt ri pv spiinhl s hft qmnhnt.s ns, tu ns lir* b s tuis rprc.ntnt._s clrsurntírrm spnhl Pr iss Câmr tv um sps duznts mil cruzir-, c_u * prç cil ss-s. Dpis sri cnvcd utr, nturn, pr trtr prjt sbr Fundçâi d Cuh fpulr. Ms iss sâ utrs du.nts mil cruzirs... ingls n Suz PREPARA-SE G VÊRN EGÍPC PAR A CRTAR AS T CMUNCAÇÕES, FRNECMENT DE AT ENERGA ELÉTRCA PARA S SLDADS BRTÂNCS SEDADS r CATR 11 (.P) nfrm-.ic qu Egit st s pr* prn pr crtr tds s cmunicçõs, frncimnt ltmnts nrgi létric pr gui-ni.fl britânic n sn Cnl Suz. Td3 3 fcilids cncdids i. gunrnlçs m cnsqüênci trt 1038 sri cnclds pis qu Prlmnt prvr prjt nun* cin ludi trt. PEDND DECLARAÇÃ* DE GUERRA CAR, 12 (.P.) Em mprtnt Cngrss rliz rilc-m, sp cnhcid cm nm «rmfts Muçulmns» cidiu pdir gvrn gípci sguint: 1) clrçã st l gurr cm Grã Brt* r.l.óf 2) clrçã qu s frçs brltílnicns stcind.s n Egit n Sudà s frçs inimigs; 3) utrtzçã pr qu s glplcls pssm ndr rms; 4) - mpunid pr qulqur tqu cntr nglss; 5) rmpimnt tds rl*- çss plítics, cnômtc culturis cm Grl Brt* nh; ) suprssã t* ds cncssõs fit» - bcld lnglcs, xmpl rft; 7) blqui s hv* rs inglss n Egit; 8) Julgmnt s «criminss gurr fl*"* prjudicrm xércit gipcl n Plstin»; 9) _ prclmçã qu gvrnr grl Sudã nã rprsnt gvrn gl plcl; 10) umntq d gur* d ncinl pr zssis mil vluntáris. Ess pdi srá prsnt* gvrnr Nhs P* chã, bm cm s mbixds lg.çõsj s piss mu.ulmns. MEDDAS DE VGLÂNCA CAR, 12 (NS) Jrnl fnsr gvrn, «Al SM T R A M &F0RMARA í A táli num Nçã Vssl n «- _. * -1- Mlsrl» nfrm qtt-» g-rlm stá prprn um prjt li pr cusr d trni. rs privr su ciddã* ni gípcis qu cprm cm s frçs inglz» n zn cnl d Su». Jrnl inpnnt «Aln. rm» di pr su vm qu gvrn plnju mprtnts dcclsc pr trminr cm tds fcilids qu tm trt ngl.gipci n n_*is xistir» EXPULSAt CAR, 12 NB> - Mt* hrs muçulmns s runirm n pt d ntig univrsld Alhr uvirm s discurss mmbrs d rmnd Muçulmn pdln pv m s un «n lut pr xpulsr s xpií-rcs Egit». Ri fi vcin qun mncin pr su rsluçã cntr s ingls. Cmntári d "Prvd" sêbrs prjt rvisã Trt Pz cm qul pís PAK1S, 12 (li P.) --Um cmunt d gnci Yss, c.it qui trvés d r. Mscu, dá txt d tit sviétic dirigid às ptnds, cintis rs, it frçs nglss pis qu *^ rvisã Trt Pz cm táli. «A rvisã «iss trt diz rfriu txt nd tm m có.nurn cm cr: us d mnutnçã d cus d pz n Eurp, nm cm s intrsss ri pv itlin. E crscnt qu inicitiv ds trôs ptm-is cintis tm cm c uu sj trnr mis lic* prticipçã d táli n blc grssiv Atlântic Nrt, qu Uniã Sviti* c Jmis pôs bstáculs principi d dmissã d t* li n NU, sb cndiçã qu fssm igulmnt rvists s trts p? cm Bulgári, Hungri, Kin lndi Rumâni, qu n últim stvm situçã d táli. prjt dc rvisã tu! lém mis. tn trnsfrmr st pis m um n çã vssl. ACRD NA C0?5A PEQUM, 12 d P.» - r frm s qu s lts pm, s sin-crns d Ncncrdrm n sclh dr Pn Mun Jm pr i sédr s nvs cnvwçs ôbr» rmistíci n Créi. NÃ SF DEMTU CARACAS, 12 (li P.) -- Fnts ficifs smntm s ntícis divulgds n strir sgun s quis pr* sint ürmn Flmrich; píss hvi s miti crç. A C,1, lij s Dlsgus siirss Estudntil Chgrã hj à tr st cpitl, vijn n nvi «Criintsi, s ll-s brsilirs qu rprsntrm PlbiciiCif Fcpulr i Um Pcí i Pz m,i i niàga, utubr (. P ) Aturümnt s prcss n Tchccslváqul plbiscit ppulr cm 1vr l cnclu.-0 nss indústri l t pr um Pct Pz, cuncnmi sbr ti ifrmmnt l Almã- * T^riVTWfHril:AÍ. íl"um Pct l Pz ntr nrm Distrit fri, i- v-,.., (A -i _,\ jpi -vrrs firmrm pi t PTB rsgu, n rlid, 1 u prgrnm. utrs cm-iui-l frm: sub-lir Jl Prsidi, > ^bscur plitic bhin. nã. Sriri jmis pr mit própri m qustã tl prt. S j triu ssim 6 prqu stvn : cr cm su lir, sv.; Sustv Cpnm, qu, pi- j.ru vz, bci rns lir- s d0 lir gvrn. Vrgs B crrsc d lutiimi > jpitrit. sr. Jsfi Junquir, sm Knlium rgumnt, tnt ind fnr su Prti, mbr (rcnhç cm tutis s ltrs % triçã Prsidi. Ach qu i h ngnçõ d utnmi l mr s Dputs fi «um! trist pisódi "mr nv cs- «fic». m FALTA DAGUA sr. Álvr Diirs i "rrfü?>nr;i 8ccrtári Viçã brs li snti sr xcutnclti ri Íi 1919 tru mnd crir rrgns psi- sulucir.r n Cl- \s dágu. «ENUNCA Dnunciu sr, Pul Ari ícictáii d Vinfi. qu p*u!} há mss um prcss u fcnufiin ir-ffinciu» PRJETS Frm prvs s sguints prjts:,**» fic rstblci ti\ prnit, pr cfci.3 dc p..ntnri, s uni.iúris munifipis. y- qu smtriz prfi i n ürir Srviç Municipl Trblh Dmé.tic. t-w qu cri um ci iu. n Al- (trgu d B Vc.t» * qu (ltivi r t iniçã ci créchb d mã pbr. ^ACULÜADl- DE ENGENHARA sr. Frrc Vtt sugriu * cnstituiçã um cmissã rspcil, mdirüt liçã, pr «rtudr cnsubstncir m jrjt li s mdids qu:.ir c grns ptêncis flh brnc qu cmç cm s plvrs: «12m num d pz, d librd l flicid nss pv,..» já tinh si ssinl, t- -1.iunli, pr... 3:395v087 ciddãs. Rin n si c!n pv um ntusism sm prcnt. 03 prticipnts plbisit flm cm iii d mtl- Ui incnlniris l uni nv gurr, qu trvm uni gurr brbr, grssã i:unü-v pcífic pv cr. n c rrmm Almnh cintl. A ssinr pfllfl, :r t.blhúrc:*. firmm su bs* lul cnfinç qu, juntmnt cm us pvs d Uhiâ SnviiHic pirs rricrcl pnpnlr, cnm s h. mus mulhrs mnts d pz rn ttl mun, nt-hcçls pi cmrd Sllin, sr lrfl fnr p. Numrss vluntáris, s un «i s j-urcs T-0 d3" bttm r.p.l. J.- ssmbléis, s trblhrs prsntm prvm cmpimlhss trblh, tis pr-i ds fábric? mprêss, ns murs ls ficins sã fiis inscriçõs dizn qu cl.i nv fixit n cr.3- truçã l scilism m nss Rpúblic Dmi.itic.Pnpulr um írnip qu vibrms ns incndis d gurr - um éhtri-iiiló&p pr frtlcimnt cmp mun- (lil cln pvz l lmcicl s niltircs trblhrs, r; lurs cm Prêmi Est, s cintists, sritrís dirigm clrss plirs, ns cmícis > trvés d imprns ft ppulçã, xrt nl- crscntr á su ssintur cm fvr um Pct l Pz um trblh ind mis fcun m bnfici pv. T trblh nss pv stá rint pr frllccr cus d p\ st s prsntu cm fôrqxprr titilr pis Primir Cngrss Mimdiul s Prtidári d Pz iui um prt rli-.úu-s m Prg, cm mir vigr ind pis dn Pln rliz m fvrir 1950 pl C. C. Prti Cmunist d Tchcslváqui, n qul s clcu trf d rstruturçã uclrú d l td bss scilists. Kl-mnl cjttwld, Prsint Prti Cmunist d Tchcpsl* vàqui Prsint d itpu- Mir, firmu: «Cntribuíms pr lut pl pz, pcilmnt cnstrumi suctulis. m m nss pis, d.nuiiciunti á ts us qu judm cm nss própri trritóri incitçã prp.hi. dc um nv gurr cntlnun, (.ttwld, cm fvrir st n, n Pln C. C. Prti Cmunist d TchcJHiuv.iqui«t-:...t qul qu pripr gurr, prpr tmb.ni iusm tmp, mqulncócf cntr xistênci d Kpüblic Tchcslvcá». E s trblhrs nss pis, sb dirç. Prti Cmunls- L, crtrm cm cisã.r.d.*-* s intrigs cis gnts intrns imprilism ni t-um-.;- ricn. ü smscrnint 11- quid.ã rcnt grup gnts inimigs Sllng-Svrmv-Kmntis f^rtlcc.nm sgurnç pís sfrirm um trmn glp s mim grssrs, qu s cr.vncrm qu nã cnsguirã cnvrtr m rlid sus sprn.s minr Tchcsivqm nwcrátic-ppulr. Nrss pv cstigrá svrmnt ts s nàtigádòt-si gurr tdb s gnt? s incndiáris gurr, plicn Li fs d pz prvd pl Assmbléi ítcinl m rspst ApCl d. Cngrss Mundil s Prttdiris d Pz. plbiscit (.«-m fvr d um Piut Pz, qu s s3iivlv cm grn êxit, fi pt-prdj pui- td iut prcnt nss pv m fs l pz. Fi bm cnduzi tmbúm qunt á su rgnizçã. s «mrchs d puz». rlizds m bril, prticiprm1 J mis tí trfis mllhcs trblnurs. Milhrs gitrs, s cntrs prpgnd, cd um drs quis brng mil psss, jud vluntári d pc pulçã s gitrs, s inúmrs sscmbl.ius plstrs, xplicçã cnsqünt d lut pl pz ftud pl imtnt, cidid unânim prns c, qu d mis impr- «nf l pus, nss pv, Lid. iss grnt 6xit plbiscit. N0330 pv, l cnnh cint), Hrd-s mui- L bm dr.s plvrs Stálin sgun s quis, s s pv:- tm:"1! :n sutis tnãcs cus d mnutnçã l pz, slvrã pz. r-.s- p-." sb qu ê iièccssártn lutr cm ts s frcs cntr s inimigs jurs l humnid, s inccndiárls um nv gurr, pjrtj struir su» pinnr criminss, Pr ss, xprim s mlhrs nsiis su cnsóiênbin ds s u-_r«iça n plbiscit qu s prcss ntulmnt. í ul i.iic.ii incnsvlmnt linç frtrnl cum Uni- _. r_jv.---u.c-., guinds pls.láb.iis ndicçõs l grnü lutádór d pz, cmrd Stlin, pv tcl).-cslvti_, dlnii.u piu Prti Cmunist, luirá ncnsvlmnt pl pz tmlr scilism, smgr t qu l triuiu-, m t l mun, (gun s grssrs nrtinuriçiiqs tcrm pciíic Kpiibilc Dmcrátic Ppulr l Créi, cm td TchççõSiòvôqui. lvutu-s.h,ü põuçr- nü u brtst. -im slidrid, Çi-trr cutnulciuc, iu.u-s um mpyuhéjitp mulçã m..íuiiu scl, ns íúbiics mprss, prtu-s iun ujuu cnsirvõl ppulçç civil ss licróic pis. U puv tciiusluvc uu cm,_...riu iuii.sidsm cnvu. ü Cngrss Mun Url s Prtiláris d Pz. Numrss fábrics cnvrtrm-s -r» mprss U cliqu. Critn:.-! dc fábrics cumprirm jh ntcipçã piunu sgun n ú qulnquérii gttwuldlst. mvimnt pl pz, qu s stnu pr td Hpühlic, i*, surgir muits prns cliqu invrs cm pi xmpl, Jilv _-._i_.i_, Krl Kisluig, Vcltv dvlid utrs. l Chgi*088d Thcslv s Prtidáris d Pü, rliir m Prg m jnir st :«n. fi um imprtnt ft.r pru- ilsnvivlmnt. d càinpnn d pz n Tchcslvftqiil. Cnstituiu um imprtnt mnifstrã l cmbt, qu mstru dc uvj s trblhrc l Tchcslvqui mcrátic-p.pulr s murm firmmnt nuin frnt únin d pz cm írtrnl Uniã Sviétic, s piss AMES UBES n Cnslh d Uniã ntrncinl; s Fsiudnts, cnclv rliz n Plôni n».últims dins stmbr. Pnr rcpcinr s. studnts brsilirs qu tnts sfrçs fizrm pr prxl-.. mr ind mis nss m» cid stucluntil cm mcid studntil t mun, AMES stá cnvi dn ts s studntcn c-.lcs cmprcr Cis Çôrt, hj à tr, fim ri rcpcinr s clgs cngrsslsts. Crinçs mrts pl lií mricn 0 CAS Di MANTEGA tns milhõs hmns mcrci ppulr, Chimulhrs du mun intir, v-n ppulur, Rpúblic Dm- Acntcu n Ciàè Suiciu-s ngrin prári Frmicid Qun fli mntign cmçu sr. Bnjtnin Cbll cm num gdv.rn, firmu qu iistcciuintp prdut nã -"*.i prjudic qu tmbém u prçs nâ umntrim. Bstv imprtr umns tnts tnlds dç mntig Urú* gui d Argntin pr qu tu s nrmlizss. Ms nd diss cntcu: hj nft tiú. mntig nm pr rmdi,, qunt s prçs, stã pl hr d mrt. E sr. Cbll xplic m cri nrçd um m<uutin: cyunt â mntig nuv tt um iihpjvj* ncí. Qun CCP rcumuntu à CEXM (Crtir ü-xprtçã mprtçã i cncssã licnçs pi imprtçã mntig strngir, já stávms sntln s dificulds ntrsfr, qu vi ntcipd is mss. nflizmnt, 06 stqus d Argntin Urugui ss tmp já hvim i ngcis pls rspctivs gvrns pr bstcimnt lcl, n msm cris s fzi scnlir». Assim rm scrt sr. cbll, qu r imprtçã, pis tu pr l s r* slvl finlmnt cm cmpr prduts strngirs,,01iiiciplmnt rgntins fihu. E cm smpr cntc lvm mlhr s tub* rôs qu xigm mis 50 cruzirs pr um quil mntig. Crl vz mis intifics s tubrõs cm gvrn dc Vrgs. crátic Almã frçs prgrssists ts s prsr.. s trbliiclrs inicirm mulçã B.cilist m sc- surn prcnt. pssl du fábric CKD Stlingr, pr xmpl, cidiu unisntr pr mis 43 pr cnt s trfs n MS umntds já m U%, m cmprçã cm É-òmnl ns mprss l i-égíã Prg frm prvds mis cmprmls«n individuis muits cl-tivs. s práris mprgs s fábrlcus gkd prmtrm cnmizr crs. Cm tds sss mdids, pv thcslv mstr cm qu nrgi plic n prátic plvr rm «cnstrói Pátri frtlrás Pz!» cm qu nrgi fn cus d Pz. Nss pv c.rnpii t prig qu ncrr ruimins rv.niilitrir.c d Almãnh cintl qu stã ftun s imprilists inqus pv thcslv cnsir ss rmilltiizç um mç dirt., (Cnclusã d i. P»g*> qu miri ds crinçs mits s cntvm ntr s qu tmvm ó lit V%- t, qu é cm pv chm lit FS. Já livlu vàris <*ss cguir mui- ts simpls nçs s lhs. Pr iss, n di d mrt Sôni Mri, su mã. d. Mri d Cnciçã clmv: Mldits sjm ssi? mricns, qu mtm nsss filhs. E ss gvéui nã s qu Csss mricns nã gstm pv!... Cm é qu mnd vir lit cils pr s crinçs? UTRAS VTMAS D U.TE AMERCAN Dvi s nuncis rlts pr «Flh Pv> {.l put Pul Cvlcnti, n Assmbléi Lgisltiv, stv n rdçã «Fí.h ti Pv um ppulr qu citu váris css nvnnmnt pr él tstmunhs. Entr ls, citu um crinç flcid m julh últim, xtmnt pis ingrir sguidmnt lit FS qu mã ss crinç, sr. Mri Mnnç rsint n Jrdim Sã Fui, nã nunciu ft, pr scnhcr qu qul ü* mnt fss vnns. Alm diss, três crinçs flcrm rcntmnt n Jrdim Sã Pul, vitimds pr ss bbrgm, distribuíd m nm lit. PERDEU A VSTA ESQUERDA Fi slicitd ntm um mbulânci pr scrrr n prídi m cnstruçã n Avnidr; Ri Jnir, 4u7, brb dn firm jci-ltián Nilsn, um hmm qu tntr pr fim à xistênci. Qun s médics chgrm, já infliz hvi flci. E fi Mttntific cm sn Antôni Smul Brrs, viuv, id ígnrds, prári, trblhn rsidin n br m qustã. brflis p6z trm à vid ingrin frmicid cm Cc-Cl. liis tr, um irmã d vítim dc nm Jã Btist Burrs, uvi pr nss rprtgm sbr s mtivs qu trim lv Antôni suicídi clru qu u irmã sfri há muit tm- >g u linçã mntl Distrit Plicil rgistru ft. E cdávr fi rmvi pr ncrtéri nstitut Mdic Lgl. ATRPELAD PR id russ, cs rsln- UM AUT jt à ru Frnns Mns, "Gjcn Rlmbl. 25 j25 fí «trpl, n tr Mi d id, ncinl!* ntm, pl ut chp 1 r pl ut <t chp., \ , n ru ds Lrnjirs, -m frnt numr 114. Em cnsqüênci, sfru frtur xpst d pru dirit suspit frtur rni. Dpis dé mdic ficu intrn n HPS m st grv. mtrist trplr fugiu. APRESENTU«QUEXA j mcânic Mrcns Alxndr Sibr, suiss, cm 22 ns id, sltir rsint n Cminh tc, 439, quixu-s, ntm, 16 Distrit Plicil, tr su crr chp si lbr , n Avnid Frncisc Blclh, tn mtrist utr vicul fugi. Em cn* sqüênci chqu su u* tmvl cptu dus vzs rsultn ficrm fris: l própri, cm frtur brç dirit, Aristótls d Silv Mrqus, rsint à Mri Crpi.n..r, 27, qu vijv cm su cmpnhi, cm ircmturrõs scriçõs Am* bs, pis l mdics n HPS s rtirrm- s sus rcsincis. Mis trf ns* ntóri dc Vículs infrmu qu crr cusr sstr 6 dc prprid sr. Jsé Gms d Silv, rsln- K. A ru Ubirtã. 435». \ PRBLEMAS ACHADS E PERDDS Encntr-s m nss rdçã & dispsiçã su n, um crtir d» intificçã Sindict s Emprgs m Pdri, Cnfitris Similrs Distrit frl, prtncnt r. Antôni R* drigus Frits. Diss ind nuncint qu n qurt trvsti Jri Lit, n Mnguir, um snhr nm Chiqulnh, pssuí um filh cg d vist squrd, pr hvr tn- lit mricn. utrs fits xistm ind pr cmprvr qu pnt prig vid ds crinçs prnmbucns, cujs pis, ná pm cmprr fir 4,P0 litr, pis st é prç qu lt-vu gvôrn s usinirs sr Agmnn Mglhãs. LETE D FS MATU -»JEmN AGRC **- Mu lilh smpr vivu cm b suu. Ms pis qu cmçu tmr lit d írcii» ncu nt, d vist s intstins, íi pirn, pirn, té qu mrru. M tnh duvid ci qu íi ss,ü:;y misrávl. Assim flu «Flh Pv» mã Agrici Prir, mrt há di;., cm um n id. Chm -w l Amr Prir r.sint n Un Jã Brrs. N msm lh, t ru d Amiz, rsi n Hild Arúj i Silv, mã três crinçs Mri d Cuciçn, Clnic Mri ds Grçs tds três tcds nçs iníustinuis cm cs crps chcíü3. frids ccirs. Esss crinçs smpi tivrm rltiv su, té qu cmsrám tmr lit FÍSÍ distribuí n «crch*- Snt Amr. Dn Hild diss, nss c* si&: -- Mus filhs pm mr* rr fm. ms nã tmrã ínis ifs. piundil ss ÈSPNSAVEl. CVERH AGAMENN Dints sts muits utrs fts gvrn sr. Agmnn, frç pl nd rvlt d ppulçã, viu públic trtr ssunt. Atrvés su Scrtri dc Su, prtnu fiisrlr rspnsbllid s fts t fnr s nvnnrs lnçus, ngn qu fss lit FS cus s nv- -..unmnts cnstts. E Assmbléi Lgisltiv, dínt d nunci put Pt-ul Cvlcnti, fi brigd cnvcr scrtri Su pr prstr sclrcimnts. N BANC RS RÉUS GVERN AGA- MEMNN * Cm «glris rplts d«psss tds s cndiçfts sciis, inclusiv médic», quimics, pditrs, hmns mulhrs s subúrbis Rclf, put Pul Cvlntt, cntrlizn s tn* çõs d ssistênci, smgu s xplicçõs Scrtári d Sú gvôrn Agmmnn sbr mmnts qustã lit distribuí pl imprlnsm mnriun. Durnt um hr s. tçã d crinç.. S-ís lit, diz rdnr, é s qu, n Cs* ts Uni», st (HtribuiAi" prcs. PRCEDMENT CRMN S DA SAUDE PVBUCA S imprilism giu «ri* minpsmnt, s utrids u* nltáriy Brsil, prticulrmnt Prnmbuc, s cumplidrm cm s _n_v nibrs cntr sú l pv, Assim. 6 qu, r-bn ctic - qurcntss tnld» lit, Sccrtrii». Sú * trminu qu prdut fss rclhi s nfcts xmnp. d rtflijjn Pôbric ds Frjn.!» Pnificávl lur, ndí xistm rtis m quntid, ü»; prtir ntã, lit ps«a>u trirr-s, trnn-s..* clr. Msm ssim, fi li-i t distribuí m lguns lci-i" ris muits grups slr--i inlriir, cusn nfrsr.l. ds td rm, lncluulv cguir pl usênci cpr,plt vitmin A. J1nllzuni.ü su discurs, uvi r «ilênci pl plnári, p. Pul Cvlcnti mstru qu «.nr.-» t «tubstltuiçã ns gv." ns criminss pr um fpyfirn rlmnt mncrttc pp-- lr 6 qu livrri m-u-^ri trblhrs dü tnts cri" ftcls tnt miséri. Lg pis, Scrtári i Sú prcur tngncltr -»t> sunt dizn qu Ult FST sd s* stinv «ri» cr.» té sis mss íddê. «Pr qu, ntu, V. Bxci *~< prgunt «tput p-pu- prmitiu qu «?ss Jit ft*-* s cpchdn pr s fprpíl sclr*» intrir, n nm hu, mtriculs, nnhum cri- nc dc fiis msfls id?* di". Prhyn, rismlmnt n* jsp, fu-rf ri discnssi m-v-rii, lgn qu» «nt llspü mis *r ftr* lr t.s sgs prviç». minuts, sr. rln Prhym, cnvc pl Assmbli, tntu fnr s nn** ricns gvrn Agmmnn, pi-n-s ntrtnt m cntrdiçõs qu s<5 si-virm pr cnfirmr s tts 1ã cnhcis rspnsubt. ldn gvrn. Trmind rng scrctrl Agmmnn, n.tpu tribun put Pul Civlcnti, qu pssn xminr cmpsiçã li. t FS, cit lxuii Hvrng sbr ssunt, prn d»mns-. r qu $ cmpsi^-s l!- t mricn á dns mnls pbri, pis nô cntm is pr cnt grdur, snt qu, cgun nliss prcdids pl dr. Bzrr Cutinh. cr prcntgm grdur sci zr. Citn utrs inglss, mricns tálins, p. Pul Cvlcnti prv qu lit FS é píssim qulid, m un cmpsiçã nutritiv. Alm iiss, rr prvu tsw. bém qu lit FS tm um índic slublüd ( diluiçã n águ), muit blx, nqunt s rcmndv um subilid qu vri %. S ls nã bs* táss, ind hvi ptsim ncndicinmciit lit, vin. m brris mir u pplã, cntr s rcmndçííss técnics, cur.r í.vinl, qu xig «cndicinmnt m lts flndrs, í-tlmnt slds. MPERALSM E CULPAD Tu prvvu, ntã, qu gvfirn mricn xprtv, pr Brsil um tip lit infrir, cncücin m p-sslmás niliçss cm um pcrlr slublüd cnn, àííni sr, r. su cmpsiçã quimlc um prdut nfrir t mínim xigi pr limcn^ CEM ML CRUZERS S Ajud m Bncáris Cntribuirá Sindi *í s Bncáris Ri Jnir cm qul imprtânci s grvists Sã Pul Psst n cpitl pulist Hj srá rlizd grn ssmbléi funcinlism qu s nc: tr m grv SÃ PAUL, 12 (Pl tlfn). Em i-cuniü réi7wl hj cm Cmissã Slidridrt dirtri Sindict s Bncáris st * pitnl cidiu cntribuir cm vci-b 100 mil cruzirs cm jud s grvists Sfi Pul. Ess irr.prtiuii srá lvd pl cmissã ci bncri3 pulists qu s ncnr nst Cpitl qu vrá vijr hj u mnh pr cpiti bniri-.it. CNTNUAM S ENTENDMENTS Buscn um sluç5 pur grv qu sustntm qurnt cinc dis rivindicn u- mnt sláris, us bnc-ris imiiliptus cntinum r ntn dininnts cm s bnquirs, c jrun infrmçõs pnt«. Cumil dagstiiih, qu vm srvin intnudiái-i ns ngciçõs ntr bucárib lnquivs, xisim pssib-ms pr um cr stisfntri mbs :ik iinrts; l»liut Crnil dairstinh, ti..- rnt di d ntm, stv prmnntmnt m çnttui cm Sindict s Bnquirs. Ests rlizrm ntm -m runiã pr librr sbr frmul cncilitóri prsntd pr suspnsã d grv. Nd cncrt fi divulg. ss runi. «Tá fi. pr «.ntr- l, cidid citçã d prcntgém d 80%, librd pl TRT. cm* cndiçã - r cr. s bsnáris nrém, «sts dispsts fni».çspítiiibr» " i "" it""-1 dn "rpst, «xlirin inushf j pgmnt s dis dc grv r qu hü slm pllcndns pr-itl- (:s s gr*. ists. Cm tu hspsiçã s bncáris i"ni qu prnsguirã n lut lt-,< rmpltp êxit sus rivlhdlccs, GKANDE PASSEATA s grvists scirm ntm rm grndi-! psst, prcncu d., td wn» bncíri c " iiupis rus d ciddã,»i) pluss d pjlsçfi. d -tíl l prprcinu prciávl?» iccdçã cntribuiçõs «pulnr3 pr Cix i Grnf. qu cusu, hj, um ttl *S«íi Cr? ,00. Arirm mvimnt gi» vist 6fi funcimiris inu Bnk. Tmbém stv tu tél Sindict, trzn su ". durl-ui, um cmis?l 1f prgs d f -riç Brli, ASSEMBLÉA Sindict Bncáiiti éh ti cnvcn ts $ s&xl mmbrs pr um gr?3u_f rtín scmbltm qu s rüirí m" nhã, às H hrs, n tà<r -.s-- qpêi ntid. líss runliil srã trts ssunts rfnrr. t?"» qustã umnt, pr** sguimnt d grv q r..vc* métilns sri-m liipij^ii -s iití cmpnh finncir fsxt, (y**i d r* grviyt*. i. i... in. ij n i.iin ***> TEM CASPAtl JUVENTUDE * ALEXANDRE p*^ ELMNA A CASfAf EviMi «Quédi í-ll KN.AS h UJ»hKA ÇHS DUJs ULHÜÜ CUNSULTÚKK*. k. 15 Nvmbr, 1*4 NTERÓ Tlfn 69J7

5 MPBFNSA PPULAR Pgin ã N t ir id v (Jj) t r á i i \ A LGHT PREPARA "BTE" Cêrcn du sis mss sã crris wyihum sluçã fi dd ind u0 prblm dn umnt sláris lvnt pls trblhrs m Crris Urbns, Ans rulisçã dus u trís <.iiint!*rcdi>íids*, dus quis prticiprm sr. Dntn Clh, intrvntr dn Sindict, dili, ti grnt d cmpnhi. ts ls rprsntn, nu prátic, s intrsss d Mght, ficu iiiüi/ivl (pi n pdi s pururjs smnt síri tndi fim mjpçbji ds trifs. Rpt-s, prtnt, msm jôg,) du llmí), pw-p/iriui-s» Light pr um nv sit pvu mis mnstrus, prém, c prticipçã crimins gvrn, mi prpr trrn pur muis um sngri n mingud bls l cinicu. A cncssã du umrt slarlus rivindic pls irubuihurps é u sculp pur justificr rub ntã s uturiilus gvrnmntis ncnm «nn mir pinism umu si? nçã l lsspêrn u iiiíbcrju m qu nã s ncntr plv in Ru Lrg. V: prrisu, n ntnt, pr cnsumr crim, ngnr u jmv d s trblhrs. Dr um crátr, srid cs, pur lpgiizur bndlhir. Entã sr, Sgds Vin dirigs fl Divisã Águs d0 Ministéri d Agricultur Scrt* ri il Viçã du Priitur, pr qu «pinm» sbr qustã ds trifs. E. vlhu cmdiu, ntóri, plhçd qu ninguém iiigii u cnvnc, prqu s sb qu ps sus ms nqus já lhs spru pil rspst u sr dd. 0 uunint trif» srá cncdi, é clr. ninis brrnt m tu iss é qu trmói é fit üs ciis, bitnvunt. Enqunt Light chr miséris impõ mjrçã «s trifs pur cncr umnt slúrib u sus mprgr;, clin publicmnt, trvés d imprns, qu rnd líquid l sis mss m sus prçõs n Brsil fi llj.ltili ÍÍ2 dólrs. Est riiiiu líquidu rprsnt i,l)lip pr n sbr méili cpitl invrti ds Cmpnhis Asscids, inclusiv cpiti ínvipiciit mprg h Brsil té junh lüiíl E crscnt mis qu ind st n invrtrá, prximdmnt, 711 milhõs dólrs m nvs instlçõs n Brsil, qu sig- lific cbrr u triplicr us susjucrs (j fim n. E um mprs nsss cndiçõs qu s diz ficitári gvrn bixu cbç cit sus impsiçõs. As trblhrs m Crris Urbns rst, prtnt, smscrr mnbr d Light xigir umnt sláris ns bss qu plitim. luins pr sus ^vniuirs lírs.vm inqbtrur sp pv prig qu mç u cptr su simpti n just mvimnt vivindinilóri qu lvntrm. Ess rspst qu v pr dd àquls qu prcurm ludjbriú-js, fingin slucinr s sus prblms, qun, -n rlid, fnm b intrsss um trust qu nd mis tm fit qu sugr sngu zns l milhrs trblhrs brsilirs. A.UMENT0 PARA S CNTRA-MESTRES Runis m ssmbléi s mstrs cntru-instrs cm fiçã tclgm prvrm um tbl l umnt qu tsbclc mjrçã «30 pr cnt m sus sláris tuis. Pr cisã plnri srá nvi sindict ptrnl um fíci, n qul ss crprçã justific su pdi, mrcn um prz pr qu s industriis s prnuncl sbr ssunt. JULGAMENT DE DSSÍD Está mrc pr di 15 crrnt julgmnt dissídi cltiv suscit pl Sindict s Trblhrs ns ndústris Pniflcç, Cnfitri Prduls Ccu Bls Trrfdçã Mgm Ri rl Jnir. Rivindic n crprçã um umnt 110 pr cnt cm sus sláris. AUMENT DE MENSALDADES A lirlrin Sindict s Emprgs nc Cmérci Ri Jnir, rslvu lvr s mnslids s MARNUS CASTR - BSCUR HERÍSM DAS MULHERES PERÁRAS E um crt nvid ftiv nss jrnl pr um» li* tr qu s ssin Jiidltli Arúj, qu tirms ts b lmnts qu frmm st rprtgm. s fts s» yr* dlrb histri «- milhrs mulhrs prris qu. m trc lguns m srs rizlrs pr di psr uxilir sustt d fmíli vn su mp d su sú ns ds r* uir.s n fbric (ácis, cs Plwltíh nm»* fés m pé qu nchm cl».j. ns lbrtóris pf<*- duts quimlj», pr td i.iulm lucrs fbulss chsts d impis xplrr ;ú s trblhdurs. NDE TUP E MSÉRA E EXPLRAÇà E nss litr qum cnt: «Tnh um mig qu tr* blh n Minh nglês. E csd tm 4 filhs. Su v du é um vrdir scrifici. Há 15 pós l trblh nqul fbric. Gnh 42 cruzirs pr di. S chg cinc minuts trzd n srviç pr di ing rmunr. El trb* lh n sçã biscits. N prtã d fbric, pr vitr qu s mulhrs lvm cnsig mbrulhs cntn biscits, is gurds ficm ps ts submtm s prris humilhrã d rvist: smbrulhm s pcts «muits vis ntr ls sus sscis pr Cri; 20,00 prtir 1.» jnir dc Ficu rslvi tmbém çu ncntrm sã rups QB1HER qu srá. cncdid n* mlhrl ns BHÓGS tlms qu sã brigds l* bnfícis s scis, umplin-s té msm m»f«r«i vr pnr trcr m crts, dis dò mès. E um PSCHQL llf-ttl s mmbrs yjfjp? ltumn, vi» sus fml- iv. m tiumc. ui «fédil» Us. qu s íuz crr vrgnh dint s lhrs Três lss Sm Pgmnt Históri vridlc um prári Minh nglês, rltd pr um litr Libl ntr um rgim qu irnfrm sri humns m nimis cng svrgnhs dquls h* n ns. Há um sçã chmd Jú. Di é qu sm s biscits prnts pr srm n- r ts u mpc ts. As práris tm qu rtir-ls dá Chp rnt cm s mãs Nã rcbm luvs pr f* zr ss srviç tds ls têm s pnts s s smpr quims. Pvldp pir s bjsitg, s muiftrs têm qu t* mr bnh nts sir. Sã 00 pgftjf-s tí saimpt xi6- tf-m ÍS chqvlrs. E cmum fltr águ, qu vm grvr suplíci rnbqjh nqul sçã infrnl. Ess SpSJ qu fz tnt pr-»- pgnj, é qu frnc rfiçã pr s trblhrs Minh. Cd rfiçã ust Crf 5,00 tã ruim té s cchrrs ç rfugrim. A cni grr.bpnt vm strgd fijã é um águ suju sm tmpr. Pr squntr s mrmits us pbrs têm qu ir ti rstàijrntr: fi fbric qu fic distnt uns 20 minuts. Pr cmr ci tun cminhri 40 minuts d vlt, ficn smnt cm 10 minuts pr nglir s prsss su prc rfiçã rquntd. Ncinl Cnstrucs S PERÁRS SÓ RECEBERAM FAZEND GREVE PAGAMENT DCS FUNCNÁRS D ESCRTÓR ANDA ESTÁ ATRASAD CANALZA M S LUCRS PARA A TÁLA A Cmpnhi Ncinl vris srviçs públics, cm Cnstruçõs Civis llidrl Tunl Psm Pist dc Btfg, tn, nsss trics, cm s à vynid Mrchl Câmr, 350, 3. nndr, prtnc Gbrlcl L- Entrtnt, lg smpr nã mprits lucrs fbulss. g, um ds hrirs industril Hnriqu Lg. Ess tr dinhir pr pgr s mprgs. cmpnhi tm cntrt A GEVE Ü PASMAD Clssific r dvgs Dr. Evndr Crtx DU. LETE.HA RDRGUES PE brit rm dvim» Hni.ll - liurnc&». 113 Tr»vmi» nvidut, 32 ** nd. - Tl. 6J-«tl4 U. SMJND BESSA Bu Untsln;» Um», bl Sul» H» - l)m tf * 18 nri - rl S-M. U. SNVAL 1ALMEUA tr Ki Urc. tl» *> ictu 106 it.» «Bd. - fli. U-ll-W. DU. S1ETN MACEL PEKE1UA Si. Erim Uns», im».» nd - tu» Edl*ii Ptlliilun»! (EtpluiiUB - Al trcti. guuiu» r ««..u? irimii, dst M t 12,30 t du 11» 18 fn - fn ». DU. DEMETU HAMAN Kut Si Ji. id -» ndi - 1lln Í2-036& E81LAitiiA U UtSEM DU. LUZ WERNECK DL CASTU B» Csi-in. tt Hi Í4 3. nd.. Ulnmt d U t U c t in u is ii,.. (Eiitjttõ * ub.< l» nnrir CilLSiS CVCS, l,u,m,\al.-i t rilahaml.sta *>. ür»ç» Aiunh», S - Kit* i.w - Um 10 lli dü S u l«uri, ditrumt MÉDCS DU. ANTÔN JSTN PRESTES E MENEZES CLNCA KKAt Cmliórlu. A» Nln 1cinh, n* M. i tnd - Stltl 9CS-9M - 1rrct qulnu» «nhmliii. du UJU U i t bm DR. AA1ED CTNH Tru, iiblntt «bs d i bru - Ku Álvr Al rim ti - li m. -Tl- 61*131! UR. UKANM. FNSECA lhihuu l/ninltt t inil*, Url t 8«Ut tlr dá» H.S0 n S hrt Atd *b tn ur nrrd uu Alvrá Altl. S Sl m LELER CUCLUES KUUUUKH - Llálr* PbU. Krédt» Mvlk lrrcuui. «tt Ksr.riMrt r Sfiát dt Vd* r U «nítd. S Tl U-MB9 - i>l-<t»ir M-WM s práris d Ncinl Cnstruçõs stvm há muit tmp sm rcbr sm s* lrls qun rslvrm t* mr titu nérgic cidld. Sbim qu,sr, Gbrlcl Lg, smpr qu fz cntrts cm gvrn, suc clnhlr dint rck ns bncs itlins, pis stá rsidin n táli. Cm* prnn qu flt dinhir lg, nâ pss* y um rub sláris, s trblhrs ntrrm m grv, btn prntmnt pgmnt trs, cn* sguin qu n mis sr* ptlss bll. S FUNCNÁRS D ESCRTR s funcináris scritri cntrl d cmpnhi, muits css cm flllis.s- fl cm sus vncimnts trs há mis 3 mss s dirtrs mnbrm pr nã fzr pgmnt Chgm té msm s prpsts Gbrll Lg ngr udiênci s funcináris scritóri, pis sbm qu nã scnhcm vrdir si* tuçã d mprz. N rlid, qun u Ci. Ncinl Cnstruçõs Ci*.ls Hidrlétrics lg [it dinhir, prtn fzr cm qu s funcináris mis ntlgs b.inm trb* lh, prn dirit h in* nizçã grntid pr li. s mprgs scritóri já têm xmpl s pr* ris, já cnhcm, prtnt, qul cminh mis rápi pr cnsguir sçjm tndids sus rivindicçõs. HJE, ASSEMBLÉA DS ir Frrviáris Pm-ns publicçã sguint: d Cntfó! «A Assciçã s Srvir3 d Estrd Frr Cn* tri Jrsil cnvid s frrvláris pr prticiprm d ssmbléi qu srá rlicd hj, di 13, ãs 17 hrs, ru Mnl Vitrin n. 005, m frnt stçã Pid. A rm di srá s. guint: J. Blnç d.cmpnh Mmril qu sráj ntrgu Exm. Sr. Prcsint d Rpúblic; 2 Dt d ntrg mmril. Trtn-s ssunt ntrss grl, Dirtri cnt cm prsnç ts s frrviáris prvitn prtunid, fz um pl n snti ncntivrm n cmpnh ssinturs, pr qu mmril rivindlctòri sj ntrgu chf gvrn cm mir brvid pssívl. ) A Dirtri». UJvf pja qub B UMA CAN- SERA SEM FfM B crt cntinu, Agr é vid d pbr mu* lhr, vid qu- é um trblhr büiii cns), um pnr pir qu um cnnçã. v:ess miiih mig, cm sus s cmpnhirs, lrg srviç às 17 hrs. J3 um crrid lu prr fôlg psr» * fil bnhir, A mujti ust cnsgu ppssr pl chuvlr c s lv cm um pdç,) d* sbã dç czinh, n p? pbr p cmprr sbinpt. Psu ppl prtã, áspygu* pd s vzs, utrs váz r* cis d rvist s gurits, qu prã ncntrr n spu mbrulhj, nã biscits, ms «! pdçs fj pp cm qu sc r* rnj ns sus dis cm <}uq nm vri trblhr s muilwr p br puss cuidr uni puc d su sú. N cminh pr n quftnd pr cmprr bnn, mm médic lh diss qu um bnn vl tnt cm ipn bif. Nâ» pn lvr r-rii p&r cs, lv bnn pr s crinçs). E nt& cmç )- suliid d Fvl. As 18 hrs é qu l cstum chgr mtr mrt qu viv pis d? 10 hrs qu trblhu ci pé n fbric. Nã tm uin instnt pr sntr scnsr s prus: tiin qu rrnjr Jnt d fmíli: fijã, rrz htcré, qu é vrdur mip brt qu rn mis. Enqunt c "uniri czinh n rrrrim, crr uin ll nr utr, rclhn s filhs splhs pls prximids A ss hr stã muhdis 0 np^cis dr bnh ns nutr Chg mri, tmbém nildc l cnsç c ml humr lntm pil cmid trist c nbr, l, ntã vlt pr fgrir, btr n fg fliã pr di sguint Tir ms b vi dirt pr frr, pssr n run lvd nn véspr, prqu cl um in r-ris srs tpiu um mud. Líl p s 11 d nit, qund) tuflc stá fit, ln sl nnr ir b(- c, uns 15 minuts c- "ilibd lmr bnrrc, íiriihr ílrvnn nr invnr run ri di. SRn «lts mi vêii -i frc (lucln brcn» cn sg. Rtjls rl-> bnvrll chi f *i. lvpn-pm ri run, r-vicriii ivi chíl cm ns nhis rm fp.- -ih&nijn dc. nn. A riun!) nunc cic risííhcrrljlrj nrnu nftn iixuili sl, l3 stã nit inuiirn í muit. di trblh stá qus n-fiin, ms nã trminu ind. Dpis lvr n»up é.» pxplrft.ii mdid m prcis rmndr s trplnhs qu s guç ptit iu ds crinçs rrnjr ru- jrs s prpritáris ngl p mri. Grlmnt, qun nfi há snhqm inv prvist, «m nr d mr drugdn 6 qu p itr pr rmir: Sft q i lirs sn pr quj crp wcust. As 5 lirs tm qu str nvmnt p pr prprr mrmit mri, su cmid s filhs, qu f cm m mi, j* is, qu mr pr prt. As 6.30 sc q mrr crrn, n vr dquls dnr minuts trw» qu pm lh rubr dum vz f?<5 114 cruzirs misrávl slárl qu fz n fim d qulpzn. As crinçs, sm scl n mrr, sm tr pr n ir, ficm pus drá, qup vó muit vlh jà nã lm frçs pr nd* trás ls. MÃS QUE DEVEM TRA- BALHAR MAS WGEJBAS > QUE AS MAQUNAS brsilirs, cnt signtãrl l crt. Há uns sis ns trás msm numr práris tinhm um ct 250 lts biscits pr mpctr m «u Jrnd ir Alh. Atulmnt msm numr práris v fzr sis mil pcts dp bíscits pr di. Grlmnt r.ãu cnsgum»im msm prn tr B mil pcts Nss cs s& rprndids pl mstr u s ft s rpt pr ml 3 dis s práris qq nã tingirm ct bsurd (J mil pcts ss chmds scritóri p suspnss sb h lgçã «incpcid u prduçã», As mãs sss pbrs mulhrs tã brbrmnt x* pirds tèm qu trblhr mis ligirs qu s própris rm pr prt. A miri, p rém, rsi ns subúrbis Uístnts pru sss, citds s pucs qutr hrs sn rpusu d nss mlg ind tm qu sr cuzidns. Nss fábric ci mlspjl c xplrçã há mis ind: há tmps s trblhrs cn qulsinrnm um pqun u* mnt V % Ms s ptrõs, l sprtz, fizrm s cnts tl Jit qu c* d prári surrupi 10 cntuvs m cud hr tr.iblh N fim l di, n Jrnd 10 hrs, furtrm 1 cruzir cd um. án sn lvr m*,:nt qu smnt n sçã biscits trb* lhm 800 práris, fácil cncluir qu xplrçã n Minh nglôs tingiu s mits crini mis infm, cntr qul s práris, s mulhrs m prticulr, qu sã tã impínsmunt xplrds, stã n vr rgir, unin-s, rgnízn-s sj qu mnir tôr, pr xigir rspit s sus dirits mpr s pu* máquipãs- NS há um mmu trõs cssçã imdit us* t prr nm msm pr s rgim xplrçã, pir prvr um dquls biscits qu qu r impst s trblh nss fábric s qu rtirm ds chps rnts. Algums pucs m- nhrs sócul pss. scrvs ns snzls dns s. trn di d) mis pns J.L....S A Prltri T Mun Rsluçõs sbr frtlcimnt d unid çã s trblhrs snvlvimnt ds cmpnhs rlvindictóris n fs sus intrsss cnômics sciis (Cntinuçã) «- <:Apsr ílc tu st s trblhrs s píss cpi* tnlistus c clniuis intnsificm su lut pl fs sus j rivindicçõs cjjn0mlc<is,, s- ciis. N Frnç, s grvs m mrç dc 11)01 ns trnsprts prisinss, fçrrcris, gz ltricid, truxrm unid çã s trblhrs dc tds s rgnizçõs sindicis ssim cm s trblhrs nã rgnizs. s trblh* rs s utrs rms industris rgnizrm igulmnt mvim.ntys rlvindictórls umtâris, mdint s quis btivrm umnt sláris. Ludibris Pl Justiç s práris d Sã Dmings Ps nz práris qu rclmrm cntr missã rbitrári qu frm vítims, nv frm lvs citr um cr infm Em prihcipisó st smn rlizu-s n Sgund Junt Cnciliçã m Nitri, primir julgmnt d rclmçã fit pr 11 práris, cntr Fbric vidrs Sã Dmings. s r* clmnts frm rbitrri* mnt mitis pl mprs, pl ft l trm si pnts cm rspnsávis pl grv flgrd pl prri n mês gst. Rprsntn s ptrõs, stv prsnt sr. Jã Vsquês Filh, sci-grnt d fbric, cmpnh su dvg. Ept lu um nrm clhmç, cusn s práris sbtrs, c- >.mists utrs ciss mis dr. livir Mrtins, dvg fs s rclmnts pós um discurs mggic, citn um in* 6uuçã própri juiz, slicitu suspnsã d runi* ã fz lg s ptrfós. Cnsguiu qu s 11 prris, 9 citssm ncrr* mnt prcss m trc pgmnt 50 pr cn* pfr^*^*,>^^ &HZ*R!*f*WW»WW*>*W*W***!fÁ <*<0^ xaaóiu&r l^ Nts Ecnômics $- MAR A SNEGAÇà DS LUCRS Pr Prt ds Grns Emprss Um prticulrid mitid n scândl s bulnçs prsnts s órgãs cntrl prçs: sncçã lucrs é mis cntud ps mprss s tu* brõs. A imprns sdi nã quis cupr-s st «l lh, pis l viv d publi* cid ds ngcits ds grns mprss nã p clrr-s lux dc tis i.uncis. "Pis * é prcismnt ss «tlh» qu vms nst cr, pr qu pv cnhgç mlhr s sus inimigs principis sib distinguir s mirs s mnrs ripn* svis pls sslts à su bls. Ants s prits ch tbilists gvêrx s trm prnunci publicmnt p- flsid s blnçs qu frm pr ls submtis xm, «Cnjuntur Ecnômic> Já hvi d indic;6s firc db suspit cm qu lvm sèt lhdrti s rsult* js fim:í.j5irps ttóé scids nônims-qu p<nm dl. n Br* Aliás, st sçã tm Ci cnstnts rprs sbr sdrúxul cntbilid ds grns cmpnhis, íuinciplmnt s nrt-ámricns, qu scnm cm sutis rtifícis s sus fbulss lucrs. Ms ft qu qur ms rssltr é qu, ds cn* slrçõs fits prpósit d filid s blnçs pl rvist d Fundçã U* túli Vrgs, m su númr stmbr, s p vr cm ftivmnt s grns m* prss sã s qu mis sngm lucrs impsts. A nlis «Cnjuntur» limit-s stblcimnts qifè prm cm gênrs ájí* mntfcis n Distrit Frl. A tx lucr médii sgun* s blnçs publics sss mprss, nã vi ci % m 6,1 sbr vlr sus vnds. Nó rm fruts, tx médi lu* crs dd cnhcr é pns 2 %. Entrtnt s mirs firms, cm mvi* mnt suprir 1,5 milhõs cruzirs nuis, fingirm tr lucr 1,6 %, pss qu s firms vd* > ftfrs 50Ó mil cruzirs clrrm hvr bti lu* crs 28,6 %. Ess dispri d já bst pr suspi c sus blnçs. Ms tmbém srv pr ns nc* mlnhr utrs cnclusõs Tms cr.mtn dirit dt supr qu, qunt mirs n mprss mir sng çã, té qu lmnts m cntrári vijhm struli ss rgr qu s própris p rits gvrn trã cn firmr. Alg prém prcis sr crscnt. S pv suspit s tubrõs, scn fi muit ds mdids g? vrn. ts sbms cm trminrá tu iss. Alguns pquns cmrcints srã pgs cm b spttírl s grns mprss, prlnciplmnt s grns mnpólls strngirs qu ns sfmim, cm s frigrifi* cs, s minhs, tc. cntinu rã trnqüilmnt mbl sr milhõs scn-ls dò kvsw ê Ppiiiiii...Em 1950, sis firms prdutrs cimnt lucrrm 156,1 milhõs cruzirs, qun m sus lucrs hvim tingi 109,8 milhõs cruzirs. D um pr utr -n créscim fi qus 50%. s divins distribuis pr sss cmpnhis mntrm 63,6 milhõs. D 1049 pr 1950 ás sis fábric» dc cimnt qu prm n Brsil lvrm sus cpitis rsrvs, 409 pr 525 milhõs cruzirs. Grns Emprss, "Pquns" Lucrs Sã curiss té msm ngênus s ds cnstnts dós blnçs ds firm», qu ns rfrims ri rtt principl st sçã. Assim é qu mdi lucr, pr stl/jlcímnt, prsntd pr t n 1950, fi 56 mil cruzirs. Em muits rms s lucrs nã prim dr pr sustnt sus prpritáris, cm pr xmpl n cs s çugus, cuj mdi pr s* tblclmnt fi 27 mil cruzirs u sjm cr$ 2.250,00 pr mês. A mdi pr s quipnirs é mir: 35 mil cruzirs. Ms pr rm vs vs lucr mdí pr cs sc 20 mil cruzirs. Dv-s ntr qu ás mdis cim sã bixs prqu rsultm d sm grn* s lucrs muit sngs cm pquns lucrs puc sngs. Ms qu flt um zr nquls númrs nã há duvid, "PRBLEMAS" t ds innizçõs qu ti* nhm dirit. Smnt s p* rrls Just Améric Arlin Crquir nã s submtrm Mis sclrcis qu s utrs rplirm à ltur incrs prpst. A rlnmçã s is srá ncmi* nhd à instânci suprir s qu frcssrm s prpsts «cncilitóris». N di 22, às 12 hrs srá iulgd n Dlgci Rginl. Just Améric Arlin Crquir stivrm, ntm, m nss rdçã frm um pl mir slidrid sus cmpnhirs pr qu pssm sr vitriss nss lut cntr sbulh qu frm vitims. nstlrã um cst vnds gênrs m frnt fbric sprm cprçã ts. Assmbléi HJE N Frçã Ncinl s Emprgs m Turism Hspitlid, ás 11 hrs, r uniã Cnslh Rpr sntnts fim sr studd situçã s rprsm tnts s Sindicts filis, discussã librçã pr rnvçã d Dirtri prs- çã dc cnts mnsl prsint Cnslh R* prsntnts. * N Sindict s Trblhrs ns indústris Gráfics Ri Jnir, às 15 lli hrs, m primir sgund cnvcçã, pr sr bti prblm ds liçõs sin dicis. *». N Sindict s Emprg* s Ruris Est Ri Jnir, à ru Mrchl Flrin Pixt, 2248, 2." ndr, Nv guçu Est Ri, fim dc trtr tmr cnhcimnt st Prcss Rccnhimnt ficil d ntid. NP DA» N Sindict, s Brbirs Cblirirs, às 18 hrs pr trtr db sligmnt sindiclizs qu nã s tã stisfits cm» tuçã d dirtri. N DA 20 N Assciçã Bnficnt s Srgnts d Plici Militr, pr trtr d rfrm s Esttuts d ntid. ís tftli, i mvimnt rivindictóri pl rvlrizçã sláris pl mlhrn.cn* t d scl mvi sláris, ssim cm grvis pr stur á scl invi s funcinárljs, tm si suflcintmnt prss pr mpr unid çã ntr s três cntri sindicis, m scl ncinl, A frnt cmum cntr fchmnt ds fábrics cntr s missõs tm siti um frm nv c mult ~cz lut s trblhrs. N Améric Ltin xm pi ninis crctrístic é d Gutml,.n unid &: çã rlizd m primir trni n grv vitris djs frsiã 1/ mi, cnduziu rcrris, lg pis, pr cunid rgânic ntr s rgnlzçcts sindicis. A unid çã s trblhrs s snvlv gulmnt ns píss d Áfric Ási. N índi, unid prgrdlu ns írrcrrís n indüstrl têxtil Bmbim. Burnu Excutv d F.S M. cmprv stisftrimnt qu nsts píss, unid ci çã pl fs ds rivindi* cçõs vitis djs trblhrs, s snvlv pl inicitiv, b dirçã ds rgnizçõs sindicis filids Frçã Sindicl Mundil. A unid ci çã s snvlv igulmnt; ns piss cujns cntris nfl srirm à F.S.M. N ngltrr, s frrvi ris, s trblhrs d cjn truçã, s minirs, s funciiilris, s prtuáris, s gslslus s trblhd irs d indústr.u mcânic snvlvm ns cii trs trblh çõs unid?, pr sus rivindicçõs dè slári. N Améric Nrt?, tõm stl prduzi numrss grvs, s pcilmnt ntr s frrvirbs, mrítims, txtis n n* dústri utmóvl, mnstrn qu clss prri s Ests Unis, psr i st mrgênci ds lis nnti-priris, prticip mplmnt n lut cntr fnsiv s mnpólis cpitlist». N Espnh, psr d dit* dur fscist trrr, s tm fit mvimnt msss dirigis pl clss p- 1Ari, mnstrn qu xttm pssibilids pnr lutr cm êxit, inclusiv ns cndiçõs mis difícis. N Nv Zlândi prtuáris sustntm um lutr, muit" dur há mis dc qutr. mss, cntr um vilnt rcprssã tip fscist, nwn* têm.su unid. (Cntinu) Dr. MLTN LBATC TUBERCULSE CLNCA FM «ERAL Ru Álvr Alvim, 31 s!501, (Cinlàndi) 3s., Ss. c sábs is 14 às 18 lirs Cnsults ppulrs: 2s., 4s. 3s.-firs ds 9 às 11 his Cnhç sus Dirits PREVDÊNCA SCAL Albrt Crm ARNALD CAVALCANT NASCMEN- T Ri. Em.virtu inúmrs css ultimmnt prcis, cnsults sôlr trminds instituiçõs prvidênci sinl, sm qu cnsulnt ns indic m qu mprs trblh, tms" rspndi smpr cm s êl nã trblhss pr lgum órgã utárquic u sttl. E cju stms fzn m su cs. A nss rspst nã stá nqudrd n lcrt, Ás cixs cncm bnfícis pr nç pis sgur tr cmplt prí crênci z mss. v* lr d mnslid é igul 66% d médi s rns prcbis.ns z últims mss ntrirs à su últim cntribuiçã. Ò pgmnt é fit prtir 16. di su fstmnt trblh, sn s primirs quinz dis pgs pl mprs m qu vcê trblh. A durçã bnfíci é tmbém, n máxim, z mss, pn sr suspns nts crri ss prz u sr trnsfrm m psntri, cs n0 fim ss prí prsist su mlésti, nã lh prmitin vlti trblh. s GG%, n c» Cixs, sã clculs té máxim ds qutr mil cm cinzirs mnsis, qu é igul z vzs slúri mínim m vigr n pís A prpósit dc slári mínim, uvi dizr qu êl sri umnt prtir i. stmbr. Sri l.«stmbr st n u qun? Prgunt qum prmtu umntá-l. Trrns Prstçõs MBLÁRA ALCÂNTARA LTDA. Lcl srvi bn ônibus Alcântr Sã Gnçl Ltd. Trtr: n inül, cm Sr Mi Kdurf Suz, à ru Pi Brgs, (5%-A Sã Gnçl à ru Méxic, 46-Í2úid.-Tl:.n?W838

6 i U x BTAFG?KF 7$BSw ". -^J"-"\ r. 3 *-" f - Mis um clássic futn* pi cric trms sl lrl n Mrcnã, brin pnúltim rdd dn turn, msm psiçã n tbl, lu* lrfi pr um finiçã, trcn s is, n din sguint, qulqur qu sj ísultl, pl vitri Fi* mng., tstrã m cnfrnt tis quip> principis Btfg M Bngu, cupn mbs J * * * * ÍmBB Dirrir: Y&Í^ MTTA LMA R, SARAD, 13 DE UTUBR DE K 9«8 ndin Viir tmbém pr* nitti n Vil Hípic, fzn* s ultims rcmndçõs tis figurs ds mis ctg s sus pupils, s quis, SSdSf T M p7?rsíílrp. pr" «S, rptids m fã Cndidts ris n titul, tnt iilvl-rubrs, cm nlvi* ngrs iiprcst-nlm suspln* Lt t^^^^^^&l^^is^ Sm pnr clássic d sbtin, pis signific dizr qu tr* ms um bm sptácul íu* tyblistic. BANGU Achm-s cncntrs, c* m cntc hbitulmnt, As vésprs sus cmprmlsss mis séris, n Vil Hipic, s crqus Bngu. Dsfrutm ts s titulrs ds mis prfits cndiçõs técnics msm físics, m- clusiv svl qu fi pu- p n ultim trin. mndçõs spciis frm Mits Vlclr Jl, bm cm Mnzs, qul trã pl frnt fnmnl Snts. cnjunt rint pr ndin turá cm svl n rc. jvm rqulr pullstn, qu vm s firinn* n futbl cric. Apsr s psrs c ds infrm* çõs m cntrri, Kínlll, mis um vz, srá z* gulr squr, nqunt Mnnç strá n str di* rit pur mrcr pnt. A v*.-.<**. ^ ^Hmn <Mft-&j-wvív-... ^-.,....v^/t *"- *? " " - ^v***" &.-vw^-"^-."".."f -r- v-...-,,,.,....j: «3.y-y.y. ^ " " """" svl, glir bnguns. linh tl médis tmbém s prsntrá sm ltrçã Ml* rim, Pingul Djlm. s bts brrcã tl Pinqu- nã s cnfirmrm. H tqu tmbém, strá tur* m tl smpr, ist é, Mnzs Zizinh, Jl, Mcir Nivi. S BTAFGUENSES A turm lvt-ngr stá bm tlispst. Ninguém, crdit m rrt, nm lãpucm mpt. Vã pr n cbç n dur. Aliás, própri técnic bcitfguuns qum pns s-.sim. Pr Crvlh Lit. su qudr tm muits pssi* bilids. Nã cnsir su quip infrir às mlhrs qu stã disputn cmpnt. E um lut mis u mns igul s ndm um tnt trpldns u cmç, fi prqu in- (lu nã cnsguir tr num msinii rdd, ts s lmntus m bs cndiçõs fí.dcs..assim imprvizu ímiits vzs, prcurrm niir cupnts s psts vgs, utilizn jgrs qu nã crrspndim» xigêncis tátics qudr. Tv inclusiv dc slcr - mi pur cntr d linh mdi. Flizmnt st prí fi supr, pl mns su fs gud, sm muits prjuízs. Junt qu cslá já gr cm qudr qus qu intirmnt frm, u sgflii pst un tbl. Prtnt, julg qu trvssnd pir fs, prá ligj cnfim* mini umnt rtlimnt quip, qu ssim vi m scl scnnt pru lut pl títul máxim, AV1.A FAZEND FALTA Dpis dc lmntr usnci tl Ávil, Crvlh Lit nuiiciu qu tim pr ** plj V * st tw srá u sguint: s-j vli; Grsn Snts. s; Arti.T Juvnl Hiirhihi Prgui, Cninli, Zzinh, távi Di *********************************** HÂ 24 HRAS D EMBATE SENSACNAL wêêêêms fl*k9 BlflB 3K3 LGAND ********* v!*is*> Em Cmpv*«Pnt ás lis. Aprvitn-s d flg n fdd, Cnt Ri vifk xcurslnr Cmps. ilub nitrins, rprsnt [pr su quip prfissi- Jnls, nfrntrá quip ci (Amricn, frt cnjunt d jcidn çúcr, &j Sóci M A, Fi cnfirm intirmnt cruzirs, cns cnsigm lvr kiss «fur; iint-ntcm, tl vncid quip, Vsc, qun nticims qu. lguém Dispst cnquistr cm-,-stv stipndin cncn- pnt qulqur cust, tr- fcuilllll-. y,- mm W^*áWM B SWÊ-éüá -V in :4 t.!, ÊÊM á Grsn, fnsr btiifguns Mrin R ****** ^ r 1 vvm Escl iim Sã Cristóvã pr plj mnh s siicrislvpiiscs stã nimdíssims.»- snti cnsguirm rlizi, fit qu,. rn su ncntr cm Améric. Btn ts s spcts, s srin snscinl. club rubr, Sã Cristóvã s sntiri cmpnsdp cm su insucss ri turn. A tnrt Mrin-, Vidii Mnlzinh: Ni Círn tim cis lvs srá sguint; árdu sbm s pupils Kmir, s quis, n ti Jrdn; Grldinh, Nn Amrl, vn ntnt, stã dispsts il nvidr máxim, n Crlinhs. ****** ** ******** FLA «Alict- vm prnci, r* «Clássic ds Multidõs > cicn* n psiçã qu qu srá disput mnhã smpr sfrutu cnári n Mrcnã, stá fd lcnçr tim.pl sucss téc* nlc finncir. Váris- prvidônclns stã sn tm* tis pr qu Fl-Flu rvist-s brilhntism qu smpr crctrizu s pugns ntr s trdicinis dvrs* ris futbl cric. Além ti sptácul qu ci <**** **** * vrã prprcinr s qudrs, lrms dul ds -Vis grns trcids. Nss snii, Flmng Fluminns já stã ssntn plns» tim triclr pr prprcinr má>:m «incntiv s sus jg" i rs. N str triclr ciitti- *** * * ****** * ** ******** fiw íil Püé Cncntrçã Bnsuc slsm 6 cntngint. Num- SS T rss pts grêmi Álvr Chvs irã munis bnirs c prstigirã sus crqus ditmint t snrlr mtch. Pr su in. lmbm s rubrs-n* REAGE VASC - DBRARÁ A FERTA TME DE SÃ JANUÁR grs nã s scuidrm cis* s tlh. Acmpnhrá s cims m bslut primirí ns npuvr, tmrá s msms jgrs um bnd tl músi ti Arnáutic qu l- mã. mdids, ist é, pgn cm n msm md. Nd rmpicrá hin ti Flmng, lmbm Jim Crvlh REVDE D VASC mnt. S club intrss cqm ^ <cnrngjl sus frtu-fi dn Bnsucss. Agr, m*lmj0 club nã vm mdin Sbr ds cnsqüêncis n qud Vsc li:l 1 11cmnds strá á psts. ütqul ntici, pums crs-..., pgr cruzirs s jgrs Bnsucss, 0 grêmi ddclr crnvl n Mur- kntr qu s rubr-nis cn- Scrifícis, in qu fl prá tr, c tmn Dss m, trms un*. vr- xtrms 001,lcimnt0l tn inclusi- tirã cm um «bich» du õ mili ci. mdids cm s qu tlnun- V prvs btts, club qu t nizmnltin, pr su vz, pgrá cruzirs dvrsári cn. f* --* * *********** l;;:;!nsi,s Z^r^ tl club qu sj vr Pr utr l, s tlls qu jgrs, dirçã \ sc d «cvir» ti bí-nmpã cri drs stã prprs pr frcr um sptácul l* Gm, qu cnsgui* c.. tur ri grn públic qu pr crt fluitá à mnumntl prç sprts, ** * * ** Dvrã jgr s msms qudrs tis últims cmprmissns. A mç qu pir- CALAD 0 JS, TANZ EMUR-^ LNH AS ALTE- RAÇÕES RprcíRint kmlmir 1.lá slá scl pr ii pr- 1 tid mnhã tim ti lri. 0 club briri nfrntiii! Mdurir, m su própri c-! s. líst plj ssum pr s lcis grn imprtânci, vz qu vrá rsinlr rliilitncã s lcis. tim iri vrá prcr ttlmnt mdific, dc-! vi bix prduçã trmins crqus. Assim é qu. 1 Jb vrá fzr su stri, mw SSi8 f " ffi i tun np %? Lmprin. vxi PnncipiQi Asssnts ^^i%^^5íis iiubstituit* Wshingtn, qu s mscrnu, cin vrticlmnt prduçã, c sgun ntrrá n pst Murilinh. 0 rquir srá msm Hgr, vz, qu ind nã stá,0 trqu, vscin prticipu nprnt ntm, ficn sshjt, m principi, su rprcimnt, qu strá, pnm* irlti, rslvid, m crátr finitiv, n ntnt, tst qu srá submti st mnhã, m Sã. Jnuári. trnsfrnci Dli. Cncntr Bnsucss 2SPERA CNUSTAR A. VTÓRA N CAMPENAT Cntinum cncntrs s /«tqus Bnsucss pr «nfrntr Vsc. A tv.rr.i d Avnid Tixir Cstr stã n lh Htl, n Lbin, mnt gúchs, iiul ná fcucl qu srviu durnt mui* tmp pr cncntr* linfi f rp3zs ds G\, Gntil Crs já u c-i Vldir frmrã zg. nhcór qudr pr pugn Gilbrt, Urubtâ Surl* mnh. Duvids xistm tn cnstituirã tri intr* pns qunt prvit- mdin. Nánlnh, Sldur, Simõs, Jrg Cruz Cl sã muit mbints n quip, ls mis frts cndidts pr D qulqur frm, já stá. j c tqu, qu pr-nm ssigrntid stri Mru- nlr sbr Vsc su pri j, n rc, nqunt Flvi m^ir vitri n crism LARA v sbr prsnç Ciill fti sfit. Assim, tv *r ^ * * ******** TUD PRNT PARA CTEJ DA CDADE AS PERSPECTVAS D DUEL FLAV X ZEZÉ QUADRS PARA A PUGNA DE AMANHÃ - imptus tcnt, lir tis m.íilícits cmpnt cnc, strá m çã, qu cnstituirá, pr crs. um.prig pr rtgurd rubrngr. Entr s cmnds Flvi Cst mbint í cis mis timists. Nã s pns,m rrt. Embr qudr ind nã stj rnn in pr cnt,.-m prsntn snsívis mlh* rs jg pr jg. As vi* trts sbr Vsc ci Gm Améric é um tust trblh qu ppulr * * ** **** Viiiuuri, qu vltrá tim cim + +-+* ,?*- *:*.>%-. *?/.. «t^wy» V-is«w**ki / * ! ; y--i*;-..,i.. v -. y «-: -}, í. -.;--::yy-,& % TlilH lidrigiic it icis strlinh triclr, qu urtinipvd d còmptiçr ijniiátiçii dc uiink» unur, t*iu (liíuiü tlcií íjtisti* d Prlntvrii», i Altr fâàur" Pláci stá rslvi míu. icur quip qu nfrntrá (. lri, n tr ti mnhã n cmp club lpldinn-. s. Entrtnt, rstruturçã ti qudr srá mis prfun. pis, técnic mdurirnsc s-! luil ncinl. Espr-9 ind, stréi jvm i.ntir Jl. E s ssim tr gnlirá m muit rttqi.r*,; «mts quri. Trt-s um lmnt prmissr, ^ssulr ingávis qulichicis técnics, lém ci um fibr inqucbrntvl, Su nrcclr srá Jir. lmbm m scnsã cd prtid m qu tm pru* Trms, prtnt, um prli sm fvrit», n qul ;i vitóri prá pnr pr un u utr dvrsári,!!umlnns nã p pnsr m rrt, m fc ti x.pcinl psiçã qu cup n tbl. Um trpç nst nllur,t cmpnt, iwcirá trzr séris cnsqüêncis, A difrnç qu s.nnrn s qu lh sgum ó diminut Flmng, s rrt, str virtulmnt fr il cgitçõs pr lvntr litu* l máxim. Trá tl dr turiu pl vitóri. S cnsgui-l, ciu s prcvnhm sus futtits dvrsáris, pis ncntrrá s crqus rubr-ngrs pssuis.lqul ntusism trdicinl, já mnstr n prtid cntr Améric " éss mbint qu criv.t spr prli Flmng \ Fluminns. * ATLETSM Encrr-s hj à tr im Fluminns, cm rlizçã cinc prvs, prt ri*?- rnt tltism clgifi s «jgs d primvr.. Kstã inscrits nss mdliiici sprtiv. clivrss clgis Ri ck; Jnir di Nitrói, rzã pl cu\ s pr-s um r.miiicl dul pc i pss titul cltiv i individul ds prvs. ****** v * * 3ASQUETEB0V, Cnslh Supri** prá rfrçr m crátr fi-. Cnltlrçã lir.silclí su cnjunt, cm Bsqutbl vm ni nitiv, irviihuntõ lcurs intr vind is jgrs R- trpòstò pl MckhuC i",r cif. lltii ci prvs. Dsjv club l Miv s pn ls " Pr prtid nnuiiiliã, u su jg l juvnis cntr c ru Briri, 0 cnjunt vrá Flmng n qul um?* pvsntnr-s cm Aniuvi; lütuni Wbrj Agnl, Hrml-, mdic. Ms, m virtu r rubr-nuir tri tu1-*1 sm indispnsávl xr.it- ; ni Vltr; svldinli, Alfr-. citd flt prvs, s n,., -. m -. ckcnzists nã tivrm chnh, vsn, cimr Trm- j rcursq lv m ü011í;id(,, r.h çã, # * k í" 1 R/l t F iii S 1 Fií E lu W w (ki B m i W KL fi W PRVÁVES AUSÊNCAS DA EQUPE Di AMÉRCA NATALN JGARÁ Enfrntrá Amric S Cristóvã, n ru Figuir Ml. club rubr nã cntr cm ts sus titulrs, pis strã usnts Dlms Runulf. Qunt stü ultimu rstm rmts sprnçs, ms é bm dificil qu vnh tur. su sub.ú.ltutrj vrá sr mi l.i-ic"5*? pst Dlms, usnt i.t-tí * i cntr Flmng cntinunrá sr cup pi Crlinhs. Dli Nvs spr lgri um triunf rbilit!, fi tr mrl d quip ip vnd; qunnil Ú\*r ci nfrm tr V.isc, qu sui4- nc próxim minr*-

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO Consórcio muda d ndrço Corrio Lagano - 20/01/2016 5 - Colunista - Olivt Salmória Mídia Imprssa Co m d n 1 Içara prd vantagm comptitiva 9/01) Diário d Notícias/Criciúma - 20/01/2016 7 - Gral Mídia Imprssa

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

1 «*->U,tV> dmlnlit-ka» e «llcin»» Mu» noriaeiu d» aeieu, im. *' ' Jmm\\

1 «*->U,tV> dmlnlit-ka» e «llcin»» Mu» noriaeiu d» aeieu, im. *' ' Jmm\\ N hvrá liçõs pr prfit m Sá Pul Prvist m Wshingtn ruptur rlçõs ntr rgntin Russi w»n>«_w«f»»t^^ JRNL DE NTICIS Dirtr - CRLS IIN JUNIR 1 Quint-fir 2) utubr 1917 1«->UtV> dmlnlit-k» «llcin»» Mu» nriiu d» iu

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012 Sit Distritl Prt - Blc Esqurd Pl fmnt rrndmnt, cntr spjs brts fr d li 14-Mr-2012 N Assmbli Municipl Prt, 12 mrç, Blc prsntu mçã sbr li rrndmnt qu nã fi prvd, tn s vts fvrávis BE. PS CDU bstivrm-s PSD CDS/PP

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ«

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ« œ œ 1) chei teu cminh (bertur) Segur minhs mãs! Miss n Interncin d rinç Letr e músic: dith Serr & c m j _ œ. j 1 chei teu c mi nh, te_en cntrei, Se nhr. u vim de v g & _ j ri nh, ms che guei, Se nhr. Se

Leia mais

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e Sm tu pdr minh nã cnstruirá n. B L E T I M CHRLES-HENR! BRBIER TIV N. 60 S E T E M B R, 1958 Crn pr Rcçã dministrçã NTÓNS Lrg Pz, 22- Lisb SÉRGÍ DISTRIBUIÇÃ á i v i 4 t â - principl: Embr n ã cnhç mvimnt

Leia mais

O sinal Impulso Unitário 1. Definição

O sinal Impulso Unitário 1. Definição O sinl mpuls Uniári. Dfiniçã mpuls uniári mp iscr [n] [ n], n, cs cnrári mpuls uniári mp cnínu, 2. Hisóric O sinl l Dirc fi cri pl físic inglês Pul A. Muric Dirc 92-984 p sr is cm quiln cnínu l Krnckr

Leia mais

Boiadêro. Música na escola: exercício 13

Boiadêro. Música na escola: exercício 13 Bidê Músic n scl: xcíci 13 Bidê Aut: Aut scnhcid, cnçã flclóic Ptitus Mi, hni lt Rgiã: Piçbuçu (Algs) Fnt: 500 Cnçõs Bsilis, Elind A. Pz Fix: 13 j: Nil Azvd Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin tôni Dis Csqui

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1 A Rvluçã d Lngvid: impct n scid, n fmíli n indivídu1 Ursul Lhr2 Rs A plstr mnstr s mudnçs mgráfics (lt xpcttiv vid, nt rápi grup ds pss iss), trzn ds d Almnh Singpur, nlisn impct sts ltrçõs d strutur ppulcinl

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl

Leia mais

CD CIA DE JOÃO BATISTA - 1. PREPARAI O CAMINHO INTR: C9 SOMOS UM POVO CLAMANDO POR JESUS QUE VENHA O SEU REINO SOBRE NÓS

CD CIA DE JOÃO BATISTA - 1. PREPARAI O CAMINHO INTR: C9 SOMOS UM POVO CLAMANDO POR JESUS QUE VENHA O SEU REINO SOBRE NÓS C CI JOÃO BTIST - 1. PRPRI O CMINHO INTR: SOMOS UM POVO CLMNO POR JSUS QU VNH O SU RINO SOBR NÓS VOZ OS SUS PROFTS S OUVIRÁ m7 PRPRI O CMINHO O SNHOR COMO UM NOIV O SU NOIVO SPRR C NSIMOS SU VOLT ÓH JSUS,

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

.-:. - ;-. -.i'-.!-!.'-!!-.»

.-:. - ;-. -.i'-.!-!.'-!!-.» 3 D Jnir, Fst Cnfinç lgri d Pv PR PRESTES RECLM D DE SEU NVERSÁR. F s>&$&$?/ H QJÍ,. «jnir, f> Cmplt..::iwi-.-.i:.. bj 58 «ns d Uuix Crls *»*»! *-< N t> «i*-*- r, è dt !... i«,t imitim. ** milhr*-*

Leia mais

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren Hymnrium ur de strels & 2 Pdrinho Sebstião Prtituren RINH O MR - 2009 Prodution: Mrco rcie Imperil Prtituren: isele rcie Imperil irigentin: isele rcie Imperil www.ceflupedrmr.org ur Prte www.ceflupedrmr.org

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumnt utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm ttlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. ncntrn rrs qulqur

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Plano de ação para o tema: resíduos

Plano de ação para o tema: resíduos Pln çã pr tem: resídus Dignóstic (situções melhrr) Objetiv(s) Met(s) Ações e Ativids Prevists Cncretizçã Avliçã- instruments e Indicdres ( mnitrizçã e vliçã Recurss Interveniente s Clendrizçã ções) Lix;

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl Y-:- : Ri clc Jnir Qurt-fir, 24 mi 1961 n LXX N. 119 Em nt distribuiri n nòitc ntm, &rf> Quintnilh Ribir.sc»i1 rcu (juc vérn vi mntr tul hrári d» funcinlism. Ò Gvéiv tí nfi cgit cl rxmi» nr mtéri. ág.

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

UTL Faculdade de Motricidade Humana. Mestrado em Reabilitação Psicomotora. Estágio CERCI Lisboa

UTL Faculdade de Motricidade Humana. Mestrado em Reabilitação Psicomotora. Estágio CERCI Lisboa UTL Fculd Motricid Humn Mstrdo m Rbilitção Psicomotor Estágio CERCI Lisbo Sssão Activid no Mio Aquático 16/11/2011 Clint: C.M., L.V., A.E., F.C. S.C. domínio Nom Dscrição Obj. Esp. Mtriis Estrtégis Critério

Leia mais

Jornal Conexão. SOS Educação QUEM SERÁ? Destaques Editorial. Novidades

Jornal Conexão. SOS Educação QUEM SERÁ? Destaques Editorial. Novidades Jrnl Cnxã Eiçã 2 I Mrç I An 2014 SOS Eucçã Dstqus Eitril O l bm s cnflits É sbi qu stms m um mmnt prfun trnsfrmçã. Vlrs stã sn rvists t tmp, mis qu nunc, tm-s bti sbr s cnflit. N ntnt, pr qu pssms vnçr

Leia mais

At nsih-i.ml.mtis iu. última*.riiiaiia» em nu.vu pau, a partir da imutiru do»r. Jânio (Jua*

At nsih-i.ml.mtis iu. última*.riiiaiia» em nu.vu pau, a partir da imutiru do»r. Jânio (Jua* gm Trblhrs T Pís n Lut Pl Rvisã Slril Tit n V pgin OS COMUNISTAS E 0 NOVO GOVERNO iuíz Cr/s Prsti M -JIUIO: LlfiA MMMIItiS N próxim srxut.frir, fii IS. * 18 hr», n udi* tdi d A li I lr lugr nuncid cnlcrênci

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DA EDIÇÃO DA SÚMULA ADMINISTRATIVA FAZ A DEMONSTRAÇÃO HISTÓRICA DA PORTARIA Nº 1.104-GM3/FAB. A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO DIVERSO N.º 2002.07.0003

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais