" ^K '«^láp * -H:. - PDF">

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Transcrição

1 - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇà PPULAR NA D PARLAMENTARSM" AGENDE ÓDS EM S. PAUL GB CNTRA CRTE BBBBBBBBBBKflr ^BBBBBBL^^^^^BBk W» fl kf^ ^^B WmW J^rS-míÀm- "^B ^^^^ P át À^-W^W ^^t M Wft- ^4 t^ \%J^^_-. " Â4--f-WW TsRW5& ^RâW^^r^ ^^ láf m_. "J9lf, ^mêl.á- tfl \mwmm--$% w. % _mk - ^^P NS VENCMENTS tr^r 7fíPí m-,wm? m ^M \ MÊwWfm-JÊl. "f ^Y.- ~- l«^ Bfl (.EA "ÉSSE R AFLT" F. NTCÁR NA PAGNA 3) w ww^^^^ t^^^ HL \éêk % " -.w^-^$ / %?mm»\m\ Rtr Pdrã-UH r_m (tf v-w Brbdnhs V ntnçã fzr st clun um vrdr dálg, nós cms h ltr qu s ssn rõncrnnt "Dr. Schll" qu ns fl crc. "péfr" utrs prblms nxs. "Mu cr rdr "Bm D" scrv ltr v dzr-lh nclmnt qu, pós tr prst s mnhs hmngns mná n pssgm n, stv ntm, cm bm crc, n gr Sã Sbstã, pr m prtgr cm bênçã s rmãs Brbdnhs cntr s glps zr. S qu ss mstur cults nâ c vst cm bns lhs, vs qu s há fzr? Td prtçã é puc qun tms à frnt s stns Est um Gvrnr tã "pé-fr" qunt Sr. Crls Lcrd. "pé-fr", mu cr rdtr, nã s : tntní: é um rld \ cmprvd pls sttst- ; cs. Jvws. Arpuã p- ; r fzr pd cm s- \ stnl, sc Gvrnr ná fss um "pé-fr" s ms l utêntcs. V cm s ; su nss Est d Gu- nábr d últm runã ; Gbnt: nã huv só ; sus prtnsõs qu mr- \ css clhd. E st pr- qu Gvrnr nfrmu \ tu rr, mrcn um ; rcr rfutçõs: ; Mnstr d Fznd, \ Mnstr d Educçã, Mnstr d Gurr, tc. A ; smpls ncpcd ní ; xplc rvss tã spt- clrs. Só msm "pé fr" é qu s xplc. E cntr "pé-fr" nvc \ tds s prtnçõs pssívs. Cr : qu éss r pnsvnt muts mlhrs ; í crcs qu cmprc- rm ntm s Brbdl- 5/lS." Gn V Csr tb \m W fl l Gn McPhrsn, "Mss" = Brsl 96, cnfrmu = Ul qu stá nv, ms rc- = cusu-s rvlr nm = su lt. "Nã qur = sr ms fms, nm (ls- = qu mnh vd prtculr = vlt sr mn pú- = blc, cm nts. Mu un- = c s é pr dcr- = m ntrmnt mu fu- = tur sps. Qur pns = sr n--cs, sps = mã". (L n págn 9). Gás d Argntn ( Em cumprmnt côr- = Brsl-Argntn pr = trc mnufturs brs- = lrs pr fs lqüft r- = fntn, nd st smn = chgrá prmr prtd = dc fs (2. tnlds!, = títul dc ntcpçã cn- _ trt sr rlz n mn- 5 tnt 4 mlhõs dc dólrs. _ A Ptrbrás m- = prs sttl rgntn Gás = «l Est, tmm s últns prvdêncs pr fntv _\ rlzçã côr- =. (L ntcár cmplt S n clun Jã Pnhr Nt _ "Mun t Ng- = clt" _ pgn $). = TESTEMUNHAS D CRCVAD GARANTEM: CRNEL BENTES AL VEM ASSASSN DE MADALENA _\»KbA-. V< $_& ^^^^»B E&L.ágts».ttBBBkm.. WmmwkWM^ xv^p^íp^b KJ mê?-^mmwm ÀmmmW mmw,tt-<., ÉÊ^^^^L T w3í _$ ; f M -^ ^VBBBBBBBBBBtQ Btt^M! bbbbbbbbbbbbbbbbb & ^?\ bttl ^ ^ U» _JB " -tm fssb mw.b _mmmmmmm» mu\m^km- tw^ê <tflb«kmtkfttl><w!cs ^_f _W 4 Plíc crc c.í cçn "um hmm trn brn- c", m cu; nclç sc tr lnç Crnl Bnts Rbr, n Crcv, pós sr mrtlmnt lvd bl vúv Mr Mdln Bnr Mll. Ess vrsã cb sr prsntd pls tstmunhs Antôn Munz c Jsé Eugên Andr, mrrs ns prxmds lcl crm, s qus nts rm pnã dvrs. Ns fts cm, "Vlkswgn ftídc m prtgm lnd funcnár RB ssssnd, (Pág. 7) ^^T^f^^ ESTUDANTES FRMAM mêêê&tmàwêmwfâíêmf$ "%,".: pmwê3m Ék" - - / ÊsWtm \mmwm\^^^-^^msmm\w^-w:m «.«./ ÍJ^S{ ftí ^Sm^K(\ k^twmííí^-w ^BtWB^^S^^tV^K^F - - JMí ^^í^y^» ^L^^ r >,^ «ífífc LÁ «í "«"4^9 W_«$ f_w:^., " «.-> " ^K «^láp -H:. \7-:/".í #EãS» Ww«Ê m\ mw " %- ;?^RP ->? Wmm\ W Wm^k Bk.- ^ :./?.;» -."SV "íâ»# íí^sb l^í "--. fm/.:w»$ m? «mmk- mêê v ^^_\\_W^f^_wtt^w \\ ^^^^^B B^> - -_W? A A_\\%^ Ú ^ W WPr TB _^^^ y m ^Ê vw._ú \ Crp--Crp n Assmblé Agrssã Trrrst Ns Rus! R Jnr, Sáb, 6 Jnr 962 N "CMANDS rr PARA DETER A ALTA DA UDADE DENÚNCAS Gbnt Sr. lvr Brt, Mnstr d Educçã, nfrm qu qulqur mrçã ds nuds sclrs, nts fvrr, trnrá pssívs snçõs s ns clégs qu fturm. s ps luns prã lvr núncs Mnstér, pr s mdds cbívs. "CMANDS" Num. ss, s studnts strã runs h m ssmblé pr trçr plns stns nulr lt ds nuds, cm rgnzçã "cmnd s sclrs. (L ntcár n págn 5). "MM" ARREGAÇA AS MANGAS PARA ACABAR CM TRSTEZAS WÊÊ: W U ; l WB P- ^fàm Mm} ^S f%m_ mw,âhè / ^B B U--J_m Wr -W HÍSt\ ^&-Ê Kl:fl ><, íl R L ymxl ^^^ TTBBBBBBBBBBBt^ V --"»» %» \Wm ^:^-,._^ ^m- ^H t,. B fl -^ÊM V. ^mwwws-^ V, _Z ám T^ m ^í m-zêsêm^m Wn Â.y-^m3 Rt ^Bf \Jm Mm WRM ^< «v^rrl R ínlsn Nbr, "R Mm" í únc d Gunbr, s 5. clru, ntm, á rprtgm UH, qu stá dspst ntrgr trn qum prtndê-l. Rvlu ms hvr prd crc 28 quls m su ps dc 32 quls s qu pssu mpunhr ctr sbrn Crnvl, prn m :d trídu um méd S quls, nts r sus cmprmsss "n cmbt" ás rstzs. A btv UH surprnu "Kr Afm" m frnc prprtv pr rn qu s prxm. H/r mnhã, zns clubs d ZS, Cntr ZN strã dn bls pré crnvlscs. (LEA NA PAGNA 2>- BTAFG ENFRENTA HJE N CHLE LMnnn S Mã An"59: U Sbn"-2 Nã Chg "Rush" Pr Fnl B BÜfc^?^ ^^B B ll KSL^l ^B BÜW-^^B l&rsl^íl Ü^^Sf >^ Bp ^B w_\ ^^^ "S V W\ ^~ <tféb B W-É -JS B ^L^ J"~ ~~l m_. J\~" ílfl»^^^ á4m Ítfl!^^r^â^uBl^>BBBBBBBBBBBB ^J l»bb.^hl^b.lbh^b.^b^^r?wg B -^9.^ ^^«^" -^«fltfc^bshk BB^^/^^^MBBBBBBBBBtl _ As utrds d Scrtr Sú d Gunbr cr- S dtm qu. pl mns, 2 ml crnçs ;á rcbrm mu- nzçá ~Sbn"-2 té sgun d ~rus?~ fnl = _ ntpól. Entrtnt, lguns mluntárs ss btlh cn- _ S tr fntsm d prls nfntl n cd, qu chg- _ E rm cr su rsdêncs cm pst mrgênc. cm cs d Sr. Llz Pssl Rg (ft), lt "Mãr _ ~ An" m 959, nã rcbrm ss sufcnts prdu- _ t, fcnd. cntns crnç sm tndúnnt. PAG 2). _ "ESTRELA VERMELHA" «? tlhv NA r«.l.n». )- HLANDA RESPNDE A ULTMAT DE SUKARN: RESSTRÁ A A ur rn trn d çã prlmntm m m Sá Pul, qu nãr> pss mnbr pr pr Gvrnr Crvlh Pnt, culmnu ntntm cm utêntc crp-ucrpr n plmr d Assmblé Lgsltv, pós vlnt trc nsults ntr Dput Cd frnc (sclst) putd Cncçã d Cst Nvs, tngd pr um. pntpé sfr pl rfr prlmntr, sr pr l durmnt szrtãã. prn cntrl s nrvs. flgrnt lt r fx n mmnt m qu Cd Frnc ( prmr squrd/ r cnt pr utrs puts. REPRESÁLA DE SANGUE A PNTAPÉ NA DEPUTADA CNCEÇà DA NEVES }.S ^^? fv, _Wt w TT 7\ ~B - íw V ãm ^L -ãê W \ l íjê,_, Mt ^mmmmmwa Mns 24 hrs pós grr ncní nc.ltmmch píír. Dput Cd Frnc, um s lrs cntr s lçõs ndrts pr Gvrnr Est, f rrnc su crr, luntmnt cm su flh 6 ns., m. pln d. pr sr brbrmnt shr pr ss sçnhcs mplntv-s. ssm, nc Pucé. trrrsm "glp prlmntrst". Er rprsál pntpé n Dputd Cncçã d Cst Nvs, qu vms, xlrd. n ürnc pós sr tngd pr cd Frnc LEA CMPLET NTCÁR NA PAGNA QUATR) AVà ATRPELA Zr Hr.ttft^-í.- -?: LUTA CANCELADA A lut ntr í:r Jfr Jhn Cldwl, mrcd ptr próxm d 8. f cncld, m vrtu ds nã trm s mprsrs chc um cr sbr cbrnç txs pr tlvsnmnt trnsms.- rdfônc cmbt. Fcu crt qu s lv puglsts lutrã m Lnrs. n mês mrç, cm dsnut ttul mundl d ctgr s "l-" S. PAUL. 6 (UH "Crvll" d Vrs. prtx PP-VJ, plt pl cmndnt Lpl qu prcd Prt Algr cm stn R Jnr, trrr n Arprt Cngnhs, s 2.3 hrs nlm. trplu ur scnhc, mlnv \ utrd srvç n plntã n zn sul. tnu crrnu trmnu rmçã crp pr ncrtér nsttut Módc Lgl F brt nquért A PFATAMFNTD s EUA- Vnzul < Argntn mr KLAAlLmU J nctrm stus pr rtmnt mdt d rlçõs cm Rpublc Dmncn, m vrtu d suspnsã, pl EA. ds snçõs qu- svm sôbr éss ps Ps DEPURAÇà - Ms 2.5 psss furm prs nn Líbn cm cnsqüênc últm glp rvlucnár, Grn quntd árds tm s prntd lansal. MAfMAKl ^ "Prnr" nglês Mcmlln vrá rmalrlllan trç-fr rum Bnn, tm s ntrvstr cm Anur. TJP). m^ tí ntns lut stá sn trvd nc prímtr mf LU A fs n Nm. smnt lguns qulv mtrus d cpt! Vt Nm. sgun nuncu gvrn lsn. Knquntc ss. Gnbr, Cnfrênc ds 4 Nçõs «br s cdu nstr qu s prnps lsns cmprçm Gnbr, pr rslvr sus dvrgéncs. fupt. A A rvcjj Al CD ^ Chnclr d Almnh cntl mr AL/CrALK Knrd Adcnu cmpltu ntm S ns d 2 ns 3 mss pr (ANSA TV A Sr. Ld Schy, d BBC Lndrs, chgrá R n d crrnt, vn studr pssbld lnçmnt um prgrm nglèt pl tlcv«ã. trvés ds stçõs crs. (BNS). NVASà D RAN -LtlA NA rac.v 6)- tttmf -- -.:.:,-l:3k-..

2 " -, ,...,.,,,^, PÁGNA 2 Sáb, 6 Jnr 962 ULTMA HRA Sbn": 2 Ml Crnçs á Rvcnds \\\\«_ss\\\\slk\\\^^ 4 RGANZAÇÃ d s.und smn ntlóll. nfcnfm ncd n GB, prsnt flhs plcçã dn sgund.s d ttlf frnc pr csã s^ssnmsssws^^ NUA A RGANZAÇÃ d sgund smn ntlpóll, ntntm ncd n GB, prsnt flhs ntr sts, ms grv rs n srv dstrbuçã vcns, crg crnl Gustv Brgs, x-drtr DCT. Um xmpl dss pô sr cnstt, ntm, n Av. fóc, 2.4, rsdênc d Sr. Ll Pssl Rg. QUASE MASSACRADA ADLESCENTE PEL CRME DE SER BELA A vm snhr Drc Ds (7 ns. Estrd ds Cns, 6) f qus msscrd ntm á nt. Grávd t mss, chgu Hsptl Mgul Cut m lmntávl st. Enqunt s médcs pnsvm-lh s scrçõs cntusõs pr t crp, Drcl nrru, ntr cpls prnt, su spnts svntur Mnh vznh m prqu u su bnt l f. 6 Dv nm l. H, qun u pr cs, l stv m sprn tc. E fêz ss cmg. Sznh? qusrm sbr. Nã. El, Dv, ms t l, cnhcl pr "T Zé". Junts, m nchrm scs pnt-pés. Qurm m mtr mtr tmbém mu fllhlnh qu v nscr. Enqunt s médcs HMC mntnhm vtm m bsrvçã, tmrss um "déllvrnc" frçd pl grssã, s utrlds. DP tmvm cnhcmnt ft ncvm dlgncs pr tr Dv su "T Zé". Flgrnts Est snhr, "Mã An" m 959, su clbrr cm Scrtr Sú n plcçã d sgund s d vcn "Sbn" pr ss, num gst luvávl lt snt hu nntá, frcu, grtutmnt, su rsdênc sus srvçs pr funcnmnt, CADERA DE AFNS ARNS UDN CARCA QUER A Em su runã ntntm, UDN crc lbru fcr à Ms Drtr Sn, rclmn cnvcçã suplnt Snr Afns Arns, cu lcnç três mss trmnu 5 zmbr próxm pss. suplnt Sr. Afns Arns é Sr. Vnânc grs. Pr UDN crc cm nd mprt qu lcnç Sr. Afns Arns tnh trmn m dt qu cncdu cm nc rccss prlmntr; Sr. Vnânc grs vr sr cn vc r qulqur mnr, á qu Sr. Afns Arns cntnu chfn _ nss lgçã à NU. l, um pst. N ntnt, psr ds 3U ss rqustds. rcbu pns 5, Em cnsqüênc, s vcns nâ rm pr tnr à pqun multdã r crnçs, cnsttuíd r mrrs d fvl Nv Brsíl. Muts mãs prrm su tmp n fl. Pr utr l, s utrds d GB pcrm, tmbém, pl flt plcmnt qu prmtu lguns mrgns prdr rsdênc d Sr..z Pssl Rg, cusn-lh pru- Juízs. Crc r 2 ml crnçs á cmprcrm s psts pr plcçã d sgund s d vcn "Sbn". As utrds sntárs vsm qu vcnçã srá rncd n próxm sgund-fr, stnn-s té sxt-fr, d 2, hvn ss sufcnts pr munzr tds s crnçs. s rspnsvs pls psts crdtm qu nrm fluênc ns s prmrs ds v-s ntcs qu hv flt dc vcns, qu nã cntc. Cmuncm qu msm sm prsntçã GNA MCPHERSN (CASAMENT DA 26) SER DNADE-CÁSA É QUE AMBCN "EL ATENE" - rpórtr "Cd Nu" stá untn quxs ltrs cntr Lvrr "El Atn". Mtv: vn- rs mcl frçm, vrtulmnt, fr- gus; vnm s clçõs hrrrss; ps nã prc cbrr pr rcbr s prst- p çõs; pssm-s cnc mss vtm gnh um cmuncçã qu su nm stá ns- crt n lst mus pgrs SPC. Au- g têntc cnt vgár ss Lvrr "El At- n"! CADÁVER Qun scm Mrr d % Cr, n mdrugd ntm, mrrs prrm-s cm cdávr frnt F rènc Adrn Crsp 25 ns). Plcs H." DP cnsttrm qu hv um prfur- çã bl m pln pt nflz nc- ^ rm. mdtmnt, nvstgçõs pr cptu- y, rr mstrs hmcd. MACHADADAS Plc dc Nv guçu á cntnu cçn udnt r cmnhã - Dccls Jsé d Cst (34 ns) qu ssss- nu mchdds, ntntm, su sps. M- r Plmr d Cst >32 ns). crm h- dn f cmt m prsnç d mnr Mr Luz 9 ns), flh csl. Dn P- mr Júl. mã d vtm, rvlu rdór- tr "Cd Nu" qu gnr r um "cíu- mnt sspr vv spncn mu- lhr". NSLÚVEL Cmnh pr rl s "mstérs uslúvs", crm Edfíc "Vrsóv". ncnt únc suspt x sld r Exérct Almr Antôn) ulrd- s 5." DP d Dvsã Plc Técnc stã gr às scurs pr ntfcr sss- sn méd-vtrnár Humbrt Frncs- c Régs. s^^^^^^s^^s^k^s>s^^^^^^s^^msxs^&^ NSCRÇÕES PARA CMPRA) ftk-^^íl^^ítw CL Brnc Bnd, Nudsm rrsstívl Luz D Fug Dps qubrr slênc qu cnsg msm hv prmt mntr, pr cnfun- dr ngnr funcnlsm n cs d r- duçã s rns, Sr. Crls Lcrd vltu slmnt su gbnt ltmn- t rfrgr, n cnctn s "css sé- rs" qu lgum d prtn dzr ppul- çã crc, cnfrm prmss ft m nt fcl ntm dvulgd pls rns d Gu- nbr. Dn s cnclu qu s "sclrclmn- ts" qu prstu sbr rduçã dt z pr cnt ns vncmnts s srvrs stdus frm ms um lvnd gvrnr, psr s trtr um ssunt srd- ndscutívl. Cntu, bstnt prcup cm s cnsqüêncs tmb qut lvu m Brclò, durntt pssgm n, Sr. Cr- ls Lcrd chgr, ntm, Plác, - trmnu um nv "prçã lh", qu cnsstu n substtuçã gêss qut prt- g prn cntundd, ps gvrnr, bs- tnt quxs, cnsrv ncôm turt ms) prlh clc, ds nts, pls médcs Hsptl Mgul Cut. A "pr- çã", pós prlngd mssgm n lcl d luxçã, f rlzd n própr gblnttt Chf Excutv. ANDA TMB Sbr cnt s- rr pl Sr. Crls Lcrd, s vrsõs sã s ms dvrss, dzn ums qu f cn- Frncsc Julâ P Vt Ds Anlfbts Pr Evtr Flênc Ds Urns-S^r;ST.rS; p nqunt utrs d cnt dc qu tr cí ^ tntr glgr um ds scds d rsm p c fcl gvrnr. ntm, um trc- r vrsã r rvld à rprtgm, nd sôp br cnt qu xu Chf Excp cutv ngss mnc. Cmntv-s ns % crrrs Gunbr qu Sr. Crls L- UVDA, ntm, pl rprtgm, Gn Mc Phrsn, x-rcpcnst d "Brltsh vrss Arwys Crprtn" (BAC) "Mss" Brsl-6, clru, prpóst su csmnt cm um vm fcl d Mrnh, qu "nà qur ms sr fms, nm s qu mnh vd prtculr vlt sr mín públc. Su ms flz ssm". Dvrá cntrr núps n próxm d 26. tn á mnd cnfccnr un blíssm X vst csmnt, t m ctm r sér X pur, cm brd nncr sgun pu- X rms unt um c sus ntgs clgs n- qul mprs vçã cmrcl. Dn-dc-Cs Nã é qu u gur qulqur mág d mprns u públc qu tnts vzs m dstnguu c hnru cm su plus. crr qu é dc mu vr c st é tu qunt u mbcn dcr-m ttlmnt mu futur sps, lng d ntrd. Qur sr flz cm n-dc-csn. sps mã. st, c pns st cncluu Gln. Apurms, nd, qu sbrnm n- l v dc Gn é Grc, qu s nubnts á lu-? grm "Club nglês", m Ntró, n f- J rcrã um grn rcpçã s mgs» prnts, n d ds núps. {»»s»s#s».^»s»^^l^»»s^?«^^s ^_^t»»s^^^ r tlã frnc pr csã d prmr s, s crnç» rcbrã vcn, pns nf lhs sn d crtfc munzçã cmplt. N. Dstrt Sntár, Ru Rzn, Dr. tns, Chf Srvç, clru-s ".lsttssm cm s rsults c cm índc 93% crnçs brslrs munzds cntr pól, nqunt utrs píss ná chgrm lcnçr 7%", PREV$A?PTEMPs crc prá pssr fm s..nr m pru.h. ps tr tmp n cnfrm prvnu Srvç Mtrlg, qu ssnl pr h, tmp bm, crn nstbld tr, tmpprtur m..rr lvçf vnts Nrt u Lst, trncs Máxm ntm: 33,3» m Gunrntb. c nlnln 9,4, cm Sun- U Trs. NAVS ESPERADS Est sn sprs h, nu Clunbnn. s sgunts nvs: prcnts Nrt, Tl Pnr- Buy" "MrmucmnP; Sul, "R Atul", ts crgurs. Dmng, d 7, Nrt, cm pssgrs, "Argntn Mru" s crgurs "Cp Bnvlst", "Lpl L. J." "Svnsksun" Sgund-fr, dln 8, prcnt r Nrt, "Urutíuy", r Sul, "Mntvl", Tl, Cub" "Entr Rs", ts crgurs. S Lgs Cmpnss crscm m t Ps. Nss pr- " cupçã máxm é dr mr und cnsstênc st mvmnt u rã cntrbur csvmnt pr prvçã um rfrm grár rdcl nã cm prtnm s ltfundárs mggs clru UH, ntm, Dput Frncsc Jullã, crscntn qu s rspnsávs pls stns Brsl vm mdtr sóbr s prblms d xplrçã d trr, nts qu s tr ms, "Em busc sluçõs pr s prblms báscs, nss pv p nvrdr pl vlêncl" crscntu. Est c um n ltrl, vrfcms, cm nsss ndnçs pl Pís, scrnç gnrlzd pls lçõs. É um péssm sntm, qu v sr crrg mdtmnt, fm qu nã s ntrrmp prcss r sclh s cnddts s psts ltvs. Afrmu crr rs Lgs Cmpnss qu hã dus frms pr s vtr st scrédt ns urns: "Rfrm d DE HABTAÇÕES DS laps Ts s lgs nsttuts prv- dênc rcbrm rns D.NPS pr s- tudr c prsntr ntr s próxms 5 ds. rltórs cmplts sbr qudr sscs, rmtê-ls órgã cmptnt. vsn fnncmnt m dnhr pr qu- sçà d cs própr vnd tds s h- btcõs s APs s sus sgurr.. Em udênc spcl qú tv cm r Pr- snt Jã Gulrt, m Brsíl, Sr. Dnt Plcn, drtr D.VPS, rcbu nstruçõs Ú pr rslvr ms brv pssívl prbl- íí m d cs própr s sscs s nst- tuts prvdênc. Entru m cntt cm Mnstr Frnc Mntr runu s pr- snt. ds utrqus cm su gbnt, pr dscutr ssunt, fcn ssnt fn- vãmnt qu "Pln B" é l pr sluçã stsftór prblm. Fnncmnt fnncmnt srá ft m dnhr sgurá sgunt squm: "l Tt máxm um mlhã qunhn- ts ml cruzrs mínm 5 ml t. -< - " :,, r FALECEU PA DE J6HE AMAD Em cnsqüênc grv n- frmd qu cmtr há mss, flcu, ntm, nst cl- d, ás 5 hrs, Sr. Jã Am, p s scrtrs Jr- > g Jms Am. spult- mnt s rlzrá h, ás 7 < hrs, n Cmtér Sã Jã Btst, sn fértr d cpl d ncròl. Sr. Jã Am f um s prmrs srgpns qu, n cméc sécul, chgrm lhéus, n Sul d Bh, pr sbrvr s trrs plntr ccu. Tm su nm lg snvlvmnt dqul rglá splnr d cultur ccur. Ns últms ns, Sr. Jã Am rsd n R (Ru Rlf Dnts, 6, Cpcbn), cm su sps, D. Eulàl. Flcu s 8 ns ü d x, lém d vúv, s f- hs Jrg, Jms Jlsn. PAUL SLVERA: "URSS PDE TRCAR MAQUNARA PR CAFÉ" D kad Gvrn svétc grn ntrss p- sstm trcs, prá URSS nvr Brsl td mqunr ncssár nss snvlvmnt ndustrl, m trc cfé, u nd, rlzr brs cm "Mtrô", pr xmpl, rcbn tmbém, m pgmnt, prduts brslrs dss rnlst Pul Sl- «f#s_fs_r^sd>s#, CURS DE ENFERMAGEM Achm-s brts s d." s ncrçõs p curs nfrmgm d Escl Alfr Pnt. s ntrsss vrã prsntr-s té d 2 dc nr à scrtr d Escl (Ru Xvr Sgud. s-n Pr Vrmlh muncls crtfc cnclusã curs scundár ms cumnts cmplmcntrs. nsn é grtut Escl frc ntrnt s luns qu srm. vr, drtr ULTMA HRA, n curs d cnfrênc prnuncd n udtór r nsttut Suprr dc Estus Brslrs, ncn "Ccl Plstrs sóbr Rtmnt ds Rlçõs Brsl cm Unã Svlélc. Aspcts mplcçõs". bsrvu cnfrncst qu " rtmnt ds rlçõs dplmátcs Brsl cm URSS f um cnsqüênc nturl d plítc xtrn Mscu, cnsttu pss csv m fs d pz". Abru Pul Slvr dvrss spcts cndçõs vr pv svétc, rssltn prpóst, pr numrs públc prsnt udtór SEB, s "frmçõs, frtmnt dvulgds, d rld svétc". Educçã: "Rfrm Unvrstár Prmnnt" A rfrm unvrstár srá prmnnt, á qu ssm xg rld rvlu ntm à mprns Mnstr lvr Brt, rspnn dvrss prgunts sbr s prncps prblms qu nfrnt nss nsn suprr ns últms ns. ndcu ttulr d Educçã qu "s scls trã ms lbd n frmçã sus currículs, grnlnr-sc ssm crl htrgnd n cnunt suprr brslr". Entr s nvçõs rcmndávs mpsts pl nv l drtrzs c bss d ducçã ncnl sclrcu stá d frmçã d mgstér nívl suprr trvés um crrr mut bm struturd, qu drá s cnts mr stímul crrr lmp. s cnddts mgstér frã cncurss pr nstrutrs rs cátdrs rã té lvr cnt m css nrml, sn, ps, brgs rlzr cncluss pr ctrrátns, tn m vst txt cnsttucnl vgnt. qu ssm xg. T lgslçã ltrl, m qu crrupçã xrcd pl pr cnômc nã mpç pv brslr lgr cnddts qu rlmnt fndm s nlrêsss d Nçã; prvçã r mnd à Cnsttuçã Fdcrl, put Ru Rms, PTB gúch, qu nsttu vt pr nlfbt. Cm ss, mt pv brslr r às urns, ná pns um qunt". \s,"s rttts...#«nv Cm Clnstns Cb Vr Pr R cmnduu crgur «rg Nüts" ntrcu F- Hcl Murltlmn, ntm, s clnstns prtuguss, Artur Dnvd, prétn, sltr, dn 24 nns, Mnl Jn Dlm. pr 8 uns, nmbs rmrs prfssn nuturns dn cd Mlndé, nu lbu SS Vcnt (Cb Vr) n ntrrm n nv qun ést nl nprtt prn rcbr ftrun pntnv s clnstns scnrnms n póst pôpn t» sv mnt d m pós n sul du "Nutsl", frm sçbrt» Qurm mlhr vltln: m Cub Vr níu xst trblh chgvm hs vzs u pssr tm. cmndnt d» crgur mnfstu s dr 6- s cm mrujs, mn n futu cumnts mpd ss. A.s utrds brslrs, n ntnt, sugrrm qu s pr tuguêss prm, mdnt cumnt rcspnsblhdn., trblhr n nv té rtrn h Mndéu, qun cumntçã sr pfvlncd. crd, sn um fã cntumz fts ^ lng-lng". prcuru vvr, êl >.. ~-~ msm, s % mcnnts psóds s cndutrs cl- gêncs r vlh st nrt-mrcn, ut- lzn-sc, pr st, c um chrrt. Nã, pssun stbld sufcnt pr "fu- g prcptd gvrnr, cm cu cn- clç vnhm mgnárs cmnchs brvs t T hc nrágí VíCUl c"t ncrrn- É?t_ml,ncôlcnnc cm lh qus qu- % br, crrr prcursr m Rrcó. CAMARADAS "fr-wst" r.nbr brrc cm cnt qu sfru "má ltur" cnsqünt "fls ntrprtçã" dd pl mprns crt qu rduzu rn- funcnlsm, Sr. Crls Lcrd tv sss trrcds cmpnsds cm vst vlhs cmrds, qu, ntm, frm cumprmntá-l n Gunbr. Dntr sts pums ntr s sgunts: Gnrl Szn Srmnt, Crnés Crcs Lnhrs Antôn.Mrqus, x-drtr Trânst - M» l <-.\-um;u UU Lur Pnt, x-drtr r )PS. qu lmçrm cm gvrnr ps prlng "bt-pp", Pr ss rzã bstnt sgnfcv, (lg-s dc mlhr, HANFAH: "NDNÉSA PDE R À GUERRA PELA NVA GUNÉ" A NDNÉSA s p, ms prá sr brgd plr pr gurr. Nã prprmnt um "nv gurr", ms cnclusã d própr rvluçã cm qul cnqustu su npndênc frmu ULTMA HRA Embxr Abu Hnlfh. ntrrmpms nss rvluçã pr ns, sprn qu Hlnd cumprss ssum qun d nss npndênc, rcnhcn qu rn cntl fz prt nss trrtór stá sb nss sbrn. Esprms pr ns gt qu f trnsbrdr cállc f ft Hlnd tr nglgnc nm d nnés qun d prpst qu ncmnhu á NU. B A.m A Kl A Hlnd mtu nném Armd! J ^ ^ ((.umcntü (UC t, Embxr, qu lutu n nv à NU; SA nnés stá ntrmnt lvr pr rcmçr f cnqustd rvluçã qulqur nmncruzrs: mpréstm srá rsgt durnt 2 ns, n máxm ns n mínm; l Prsnt Sukrn n gurr npndênc rlémbru qu st cm nfrrd ntór rms pls rbls qu us- vm té lnçs r bmbu. Agr nnés stá bm rmd pr su fs. Lmbr nd qu ps r rtrd s hlnss, s 2 ml crnçs qu studvm ns! lhs, épc d clôn, trns- J rgã, utrr prtncnts frmrm-s m ms m- Hlnd. l. Untrlmnt, s fr cs. ps ssm gu Hlnd; fll S lgum ps cnsrr - grssv tul ttu d nnés, chrá msm cm rlçã à su npndênc, ps l só strá cmplt cm unã ts s trrtórs n Lg qu "Pln B" fór prv, qu s drá té fns més qu vm, s- rá brt, m tds s ss APs, ns Cs- ts, nscrçã pr s sscs, qu - vrã tr n mínm 2 ns cm sgurs. Vnd s qu prfrrm s cnddtr às css? prtmnts s nsttuts prvdênc. ^ trã tmbém s nscrvr stã suts : às sgunts xgêncs: Estr cntrbun pr nsttut qu prtnc, n mínm há s ns; b Aprsntr ts s cumnts x- gs pl "Pln B"; c) As css prtmnts srã vnd- s s sscs pl prç tul ná p- prç hstórc; d s móvs srã pgs prcldmn- t, durnt 2 ns n máxm ns n mínm. 4 % lhõs studnts h qu tx dc nlfbtsm scu!4 pr 2 pr cnt. Embxr snttz su pnt vst m 6 tns: n A nnés smpr f p- cnt qus ngcr; ZTS A nnés gurd qu s " hlnss vltm trás; CT A nnés ms pnsu " qu rvluçã pl su npndênc tvss trmn nts d vluçã trrtór m qustã; "Sluçã Pcífc" gvrn hlndês tn, pr ts s ms, pr um sluçã pcífc chm cnflt d Nv Guné, cm cntrst cm mç mprg frç mltr Prsnt Sukrn, d nnés clru UH Embxr s Pss Bxs, Brã Lw vn Adurd, qu crscntu: Cm é vnt ds rcnts clrçõs Mnstr s Assunts Extrrs s Píss Bxs, Hlnd s põ à pltc ntmdçã pr m vlênc c nã s xrá drgr pr mç frç, m sus rsluçõs rspt d Nv Guné dc su pv qu, cm é ntór nã p sr cnsr cm ppulçã d nnés. nm tnlógc, ggráfc u hstórcmnt. " gvrn s Pss Bíxs cncluu Brã Lw vn Adurd stá cnvct qu ts s píss qu lutm sncrmnt sm sgunds ntnçõs plítcs pl mnutnçã d pz mundl- qu, cm rpugnânc scntnlmnt tmrm cênc ds mçs blcss Prsnt Sukrn, sgum cm smpt plítc s Píss Bxs, rfrnt à Nv Guné, cm f dvulg n ms rcnt bt d Assmblé Grl ds Nçõs Unds, qu sss pss. smpr qu pssívl, prã ll plítc pr lngr um sluçã pcfc d qustã".! cd. í \ pssgm "mnu lu cnstn, lém trvl, frngs lt grlh, frs sld mns, prts rcmnds spclmnt pr s ds qunts vrã. CLBRS utr ft qu v cnfrtr Sr, Crls Lcrd nsts trbuls ds dmnstrtvs, f chgd, Plác, d prmr rmss "bl-flõrs". prvnnt Trsópls spclmnt ncmndr pru dr mr blz s rdns Gunbr, utr rmss rlbrs stá sn gurdd pr próxm d 25. (.(nclun-s. ssm, ms um ds mts d "rnmntçã vv Gunbr", cu xcuçã vm sn rgrsmnt rcnnd.d pl gvrnr. BRCó Ds às fsts ntlns Sr. Crls Lcrd rslvu trnsfrr-s lntvnnt pr Brcó. untmnt cm fmíl, qun nts pssv l pns s fns smn. Ts s ds, pós s spbs rtn ncrrr xpdnt n Gunbr, gvrnr s slc pr przívl lh, utlzn-s, nss vvém, dc um rs ms mrns lnchs Srvç Slvmnt. NUDSM Enqunl gvrnr s dvrt, à su mnr, n Brcó, lguns rpzs su gbnt, fãs r sprt mns vlnt, prcurrm pntrr n fnu- ;-> s lh Sl, prprd d nã mns fms Luz Dl Fug. s vns nã frm, prém, flzs n mprtd, gn ncn tr às pdrs lnch qu s cnduz. fcn sl srmnt dnfcd. A xmp r Sr. Crls Lcrd, n vvém pr Brcó. s rpzs, cmnds pr-um cm- pnhr ms s, utlzrm-s um É lnch Srvç r Slvmnt pr fr- # cssd "prçã surprs", qu sr lvd Í rt n clôn nudsm stud lrg d Gunbr. RNDA DAS SKRU/RA. 3. Anvrsár d Rvluçã Cubn A Embxd Cb bru ntm s sus sulõs pr fslr trcr nvrsár d rvluçã qu nsttuu vúr rgm, nqul Ps, sb chf Fl Cstr. A rcpçã, qu f mut cncrrd, cmprcrm rprsntnts s círculs plítcs culturs brslrs, bm cm crp dplmátc. N ft, Embxr Jqum Hmnz Arms m plstr cm rqutt scr Nmyr, prsnt nsttut Culturul Brsl-Cub. Ú A Scrtr Educçã v nvrtr é mlhõs dc crurs blss stus p»- r crrnt n. s plns stã tn s- Ú tuds pr lbrçã prgrm rsf pctlvs nscrçõs s cnddt» Dt- prtmnt Fscl.çá v ntmr s pr- MAG DA CRURGA PLÁSTCA: PERAÇÃ TAMBÉM TRA CMPLEXS Edtr ULTMA HRA S/A Ru Str R. «Tlfn 34-8S K Jnr Drtr-Prslntf: SAMUEL WANER Dírtr-Vc-Prsdí-nt: L. F. Bcyuv» Cunh Dírtr-SupíTlntndfntp: Nrvl.m Drtr-Tsurr..N-tfnl Azv.H. M n K Ru Btr s Krs, 62 twmmm Trlrfnnr 3-WK Dmtr-Rspns Vpl: Put Slvr Publcd Ru Snr Dntss, 7-A 3? lndr Tlfn Ultm Hr Dstrt Frdrrl (Brsíl, c^usdr 6, rs 46, cnunt d Cl Ernfmlc Tl B Ultm Hr E, R: tlu Vs. R Brn- C. 353, Tls , 2-73 Ntró _^_ll_m MNAS.s - ru Crl- ^^ ""~ ós. tn. Tl B. Hrznt Un-lr-H-pnsvl Hél Adm Crvlh KhuU. - SA) PAUL - Avnd d - luz Tlfn 36S5 Cmpnnu Pulst Edtr Jrns Drtr-Prsnt- SAMUEL WANER Drtrs: Jmr Mrr NlhnJ dt Azv Ultm Hr Snls: Ru Vscncls Tv. rs. 4 - Tlfn Ultm Hr Cmpns: Ru Bnmm Cnstnt..38 Tlfn 764 Ultm Hr Snt André: Ru Prsnt Crls Cmps, 2 Tlfns: Ultm Hr Prná: Vl d Pátr, 463 mm m Tls.: , Curtb fj_mlm_ - R. s.. Uu 7 Ar KMrm. br, 738 Tlfn 586J EDTRA FLAN S, A. Drtr-Prsnt AlMtEL WAlNfR Drtrs: Wu Rlnfrl Jr» Mrnd Jrd- Prç _êmplur Cr». AS psss trcm nrzs, lgums vzs, nvrgnhds pl su spct; crurg plástc, m ts css, s str nã pns curr crp ms tmhém s mls runs dèscs cmplxs psíqucs clru Prf. Arpd Flschr, cnsr um vrdr m d crurg plástc ns Ests Uns, trnstr, ntm, pl Glã, cm stn Sntg Chl fms crurgã nrzs á pru Sph Lrn, Vttr Gssmn, Sndr Mll Elnr Rss Drg. A trz Sph Lrn dss êl sfru nd mns três prçõs: prmr pr crrgr nrz; sgund pr umntr s lhs trcr pr dmnur vlum bust. Afrm Prnf. Fschr qu prçã é fácl: cmp prtór í lclz ntr nrz, n s crl., srr crtur. Qun s bndgns sã rtrds, nuv nurz nd stá nch crsc: smnt pós lguns ds, br fc cncluíd. Nturlmnt nts d prçã crurg.) v sbr mô v fcr rst pcnt. A cnsrvçs d prsnld d pss prd d um s mrs prblms, qu brg médc um prft cnhcmnt psclg Prl. fschr stá cnhcmnt s trblhs crur- C plástc rlzs n Brsl pls Drs. v Ptngu Rbl Nt. MNUANS PARA MNTEVDÉU PRT ALEGRE, 6 (UH) ; N próxm smn s gurá pr Mntvdéu! ngnhr Lcónc H- ; srmn, Drtr Tráf- g d VF, qu n Cptl ; urugu crtrá s últ! ms tlhs cnvên ; pr tráfg trns ; "mnun" dc Prt Al- < gr Mntvdcu. prtárls móvs rprrm s P»"h» sb pn mult qu vr ntr 5 cruzrs. " Vã sr rvsts tds s lcn- cs pr funcnmnt ds blrscs ns pn- ts bns, t xgênc Dprtmnt Estdul Sú Públc. s Dstrts Educcns têm prz té 2 nr p- r prsntçã s mps «prvltmn- t rprvçõs ns dvrss sérs nsn prmár ds scls públcs. F xpd dtl tds s drtrs stblcmnts pdn urgênc ns trblhs. Qum n pgu mpsts té d 3 nr stá su- t mult mr» (3%), cr m lgslçã trbutár. " A Scrtr Agr- cultur stblcu nrms pr trnsprt tbulrs frs cm mínm s mtrs ltur. r Acntcmnts R Mm: Ss Fntss Pr Crnvl 7962 NDUT- [ Últm Hònf) Prt Algr, «(UH) tcnts prsdárs l- QUAND fl VD CMEÇU Dps sécul» mldus dscusss, um xplcçã tuprsnunt cnçh surgr ác. pcnt» trblhs BÔbr rgn d vd n Trr. Cnhç s tmrprnnt cnclusõs (p chgrm <«cntsts, lrvf ss dmrávl rtg nsrt n dçã nr Slçõs. mgnífc xmplr dn nr Slçõs lh frc nd 22 rtg grn ntréíw. Arl/pm h fstn. m qullfcr lm, su tfnplr dc nr Slçõs rvst qu lv ( mund â ur) nr. -! para sr R Mm é prcs sr flz, é prcs trzr n lm lqr pv. Fnncrmnt n cmpns. Sã pns cm ml cruzrs pr vstr crc 5 bls zns sfls, n s pr, u pl mn prc, t z quls pr d. As vntgns sã s nvs cnhcmnts, s nvs mgs qu gnhms dz á rprtgm UH, m su rsdênc, sbrn Crnvl, Nlsn Nbr. Pr ést n, cnt, mnu cnfccnr ss fntss, n. vlr 7 ml cruzrs cd, sn qu Muncpl srá prt cm frss brncs. A cr ps s quls. A mqullgm é rprd pr êl msm. Tm cm lmbrnç ds fls ntrrs, três ml <l muls, 25 trféus, 5 mdlhs, lém utrs brns dllms. Qun ná é R Mm, Nlsn Nbr é prfssr Rlçõs Humns Rlçõs Públcs, chf Dprtmnt Rlçõs Públcs d "Crush", t nd rnllst rdlst. _ Cmndr dus vzs. Cmçu Assm Em fns zmbr 95. qun crru mrt últm l Mm ícl, cmprcu mnh cs, n Urc, s 2 nrs d mdrugd, mu vlh cmpnhr rád Césr Alncr, qu p-u-n pr substtur "r" mrt. Dps mut rlutânc rslv ctr, cmpltn gr 2 ns srvçs prsts s flõs urnt st épc, lrgu um vz trn, pr sntndmnts m Dprtmnt Tursm. D 95 nté h nã cnsgu pssr um d An Bm cm mnh fmíl, ms qun chg m-nt, tlfn pr pru, n sflrpr. N csã m qu sub trn, p-.slv 32 quls; çr stu cm 4. Dclru qu ést n rá Nlcró smnt m fvrr, prqu f qu ps d trgéd clc. ná é c.tn pr qu sbrn H lgr cmprç um lcld m qu trls stã tl. f; sgunt rtr s bls pré-crnvlcscs pr ést lm smn: ll Bl Prt íllc-nlr (h mnhã) prtr ds 2 hrs. D l. lmc-dnçnl...?m,üc_í,lcí ~. J "Wblln crnvlsc; mnhã, prtr ds 7 hrs, grt Crnvl d l "Flm ml ms flm num. Stlgg H ds R ás 23 hrs, tr-nt d fl Asscçã Atlétc Tluc - H. "Crnvl Antg" cm PínfínÇ ltt Lurs M«"PK rnh Crnvl Bnd dc Prtugl Amnh, bl prmv pl "Al s Prts. Prtcpçã dc un Escl Smb. Embxrs Mltnvls, prtr ds 23 hrs.,.,,?,..". ~ Grltu (lí c""vnl. rgnz pl Club tl Ch-Ch-Ch, cs 5 s 2 hrs. Cs s Pvlrs H, grn grl, prtr ds 22 hrs. Esprt Club Gurn H, grt dt crnvl, ds 22 ás 4 hrs Mxwll H, ds 2.! ás 4 hrs. "Bl d Algr". Cvrn H, "Hl m hmngm ns Crnsts Clmvlscs", ds 22 hrs m dnt. Grú Têns Club H, frlt PréCnrnvr.lsc, ds 2 hrs m dnt. Club Rqt«Vsc d Gm H. n s d Lg. Prprçã pmr.- p Rn d Fl". Flírrlrtg b, s vlh - "Hll d Mr Cbl" prtr ds 23 hrs. S. C. Mlrlrv - H (prmt sr mr bl précnvlcs d Zn NÔrt.l prtr ds 22 hrs. Attòrl A. C. "Prmr drl lln ds Mm", ds 2 As 4 hrs. ts ns dvrss pntncárs Est, fvrcs pl ndult, srã lbrts ns ^ próxms ds. PRNTDÃ" Snt Mr. 6 (UH Mdds rgr- ss plcmnt frm tmds nst d, m vst d núnc c qu um qucrt drlh ntrncnl prtnd sslt stblcmnt bncár. prt d Brl- gd Mltr, próxm s Bncs, f cnfun- d cm prntdã d 3. Dvsã nfnt- r dvulgd pr lguns rns, sn smntd vrsã pl Gnrl límp Murã. -! f PS Após um runã qu duru UJ ms 4 hrs, rlzd n Sndct s Arnuts. CPS (Cmssã Prmnnt ds rgnzçõs Sndcs) rfrmu su prpóst lut cm trn um sér rvndcçõs, ntr s qus: Prtcpçã s mprgs ns lucrs ds mprss. nsltuçá 3." slár. " Estblcmnt slár prfssnl u fmíl. 4 Mdds drástcs pr cntnçã cust--vd. Rslvrm nd s rprsntnts dc mdlt drgr tlgrms n Prsnt d Rpúblc Prmr-Mnstr, xpn su pnt dc vlsl, bm cm rcmndr pv qu nã vnl cm puts qu s mnfstrm cntr s rfrms bs. Nv r«unlã f mrcd pr próxm d 9,

3 ULTMA HRA Sáb, 6 Jnr 962 PÁGNA 3 Crt Pr Cnt: Srvrs Vã à Justç M lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllll gf Hr r 2»- ^Mulfí^m^mmm^ Sn Tg: "Jng Pg s Prmssórs Jân" vtm x-prttldtnt Jân Qudrt urprtndtu Pft, prlnlplmntt, pr tut =»n«lcótt dt vngurd tttumldt n tfr d = SõllHt Exttrnt. N mun nttlr rtptr- = cutltm t dltôt gvrn brtllclr, n g hvtn dúvd d qu nvtã Cub 5 r xmpl -, nã tv mr êxt grçt S ttltu Brtll, cnnr qul gtt = u» mprmtttrl vvmnt t prpótlt dt = utdttrmlnçt t pvt llvrt dt Amér- = cs Mtt, Jân Qudrt prmtu mut mt = qut cumpru u xcutu. Tmu mddt = ncs mr lt n frm cnrctl- = dt n tu gvrn, cm rtmnt dt = rlçõt dlplmátlct Brtl cm Unã = Svétc, t ptçõt ntclnllltttt cm r- = lçã tt pltt frcn», ttc. Cub tu- = csr Jnl Qudrt, tul Prsnt Jã Gulrt, lvr cb plítc xtrn tã prgd ttm, puc tmp pt ssumr gvrn, nt Cngrss Ncnl, Chnclr Sn Tg Dntt cmuncv rtmnt d rlçõt Brsl cm Rúss, t pr ss qu dnt dst fts, d cncrtçã d plítc vngurd ssumd pl tmrt, cmntv ntm, num rd, Chnclr Sn Tg Dntt: Jân mtu t prmssórs tm sbr tt t pgr. E nt ttmt ptgn... UM mndt d ttgurtnc um çã ppulr dtdrtr trã mptrt, nt próxm tgundtftlr, ptl Dput Sldnh Clh Unã t Strvrtt Ett d Gunbr, vlttn dtrrubtd crt 796/63, Gvrnr Cr Lctrdt, qu mpõ rtnçã pr cnt t vnlmntt funcnlsm d GB, prtxt cmprtí dt vrbt d ptl. Tnt mnd tgurnç d USEG, cm çã ppulr lr PTB, trã plt ntt ttgulnt rxõt: n crt 796/62 vl frntlmnt Esttut Funcnlsm d Gunbr, prv pl L 88, 7 nvmbr 956, c rvld pl rt. 7., At Cnsttucnl ds Dspsçõs Trnsltórs, d Cnsttuçã d GB. Esttut é clrlssn m su cptul dc s vncmnts s srvrs públcs: "Artg 24 vncmnt, rmunrçã u qulqur vntgm pcunár trbuíd funcnár nã srá bt rrst, sqüstr u pnlr, slv qun s trtr : ) prstçã lmnts; ) rpsçã u nnzçã vds á Fznd Públc". C] A L 72/6 qu cncu umnt func- nlsm (gr, cm prt, mbrg, pl gvêrn Est) lg m su rtg., clr qu, m 962, xcpcnlmnt s spss cm pssl srã lxds n bs 7 pr cnt d Rct. Nã pr, prtnt, Excutv, cm smpls crt, ltrr u dr um ntrprtçã dvrs qu trmn L 72. Cmpnh Ggntsc s lrs s srvrs cnvcrm pr sgund-fr, às 7 hrs, n s d Clgçã ds Asscçõs Srvrs Públcs, grn ssmblé fm crtr s rums ggntsc cmpnh m fvr sus drts, n cs d rtnçã dc pr cnt s vncmnts. Um ds nctvs srm tmds mdt srá rlzçã runõs sclrcmnt, ns brr», pr nfrmr s srvrs sbr s pruízs qu stã suts. Tds s sscçõs vnculds à Clgçã m númr 2 â rrm mvmnt, A cmpnh, pr utr l. srá ft tmbém ns rus; mlhrs vlnts crtzs srã splhs ns qutr cnts d cd. s drgnt» d clss nã cultm pssbld sr flgr mvmnt grvst s Gvrn mntvr mpréstm cmpulsór dnhr funcnlsm Est. Má fé Em clrçõs UH, Sr. Alcrn Ds Tvrs, prsnt d Unã s Srvrs Kst d Gunbr, frmu qu tu ndc má-fé ds utrds, prqu pns ns três prmrs ds st n, " rnd btd f dus vzs suprr msm prí m 96". Cm s sb. Sr. Crls Lcrd lg, pr mpréstm cmpulsó r, qud d rrcdçã ns três prmrs mss n qu lvr qulbrr, trvés d rtnçã s vncmnts s srvrs, sps públc. crt bslutmnt ná grnt qu rduçã sr urn mpréstm; lém dss, nã há d.3 pr vluçã: Scrtár Fnnçs ludu vgmnt qulqur dt "ps mrç". Pr tu ss, funcnlsm s snt nsgur rvlt cncluu Sr, Alcrn Tvrs Ds, Rprcussã n Sr. Vlmr Ptng, vc-prsnt d Unã " s Srvrs Esl d Gunbr, clrus ntussm cm rçà ttl funcnlsm mnbr Sr. Crls Lcrd. "Vst várs rprtçõs pu vrfcr qu cnscénc dc clss nunc stv ms lrt. A ssmbl sgund-fr srá um mnstrçã cbl d rpuls s srvrs glp ns sus vncmnts rdumnt cnqusts" frmu. CJ s Srs. rnu Gnzg Lm, prsnt d 3 Asscçã s Srvrs Químcs, Sr. Mltn Abrunhs. prsnt d Asscçã s Srvrs Engnhrs, dssrm UH qu qulqur csã d Clgçã rcbrá ntgrl p sus sscçõs. s cntrlrs UR DKL. DKM UPS prprm xcuçã d prçá-lrtrug", prqu Scrtr Admnstrçã nà qur nqudrá-ls cm cntrlrs Fznd, nívl qu têm drt. Pr ss, pgmnt funcnlsm d GB stá mç. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!;ltu RETRAT UMAS & UTRAS Até gr nã s sb s s Mnstrs Esl trã u nã qu s dcsncmptblzr p dsputr s lçõs pr Sn Câmr s Dputs. Chnclr Sn Tg Dnts ch sncssár fstmnt, cm prvê Cnsttuçã 946, 9 ds nts ds clcçcs, um vz qu rgm gr c Prlmntrst. Dput Jsé Pdrs stv n frm prpóst dr um bl rgr pr nugurr su nv prlmnt, n dfíc Gln Stt, n rsdc, tmbém, "Prmr" Tncr Nvs. Entrtnt, lguns mgs scnslhrm Pdrs, lgn qu um fst, nést n lçõs, rprcutr ml ntr ltrn. As sus mgs ms chgs x- Prsnt Juscln Kubtschk nã scn qu chp l pr dsputr s lçõs pr Sn, pr Brsíl, sr: srl Pnlr, Stt Câmr scr Nmyr. Chnclr Sn Tg Dnts Subsrctár Extrr, Rnt Archr, á fzrm várs vgns R-Brsíl ns "tnhs" d KAB. sn qu um ls f ntrrmpd qun "tnh", m pn, f brg trrssr cm Bl Hrznt. Dsmbrgr Agur Ds cntnu n drmnt à." Vr d Fznd Públc, qu funcn n préd Suprm Trbunl Frl, dc n f ttulr durnt muts ns. Lá mgstr fc cnvrsn cm mgs s ntrss pls prcsss, cm s fss ulgá-s. médc Artur Lvgn tm clnts ns ms dfrnts árs. Entr utrs frqüntm su cnsultór s Gvrnrs Mglhãs Pnt Jurcy Mglhãs, s Embxrs Jã Nvs d Fntur Stt Câmr, Mnstr Lfytt Andrd, s Dputs Jsé Bnfác, Nstr Durt, Wldr Prs t bnqur Jsé Lus Mgllãs Lns. Sã ts sus vlhs mgs Slvr u Brbcn. pt Angusl Frrc Schmldt f ssstr flm "Dnçn Twst" xu Cnm Rx cnvnc qu é mut ms fácl dnçr "chá-chá-há" qu "twst". "A- GENTE PR Aí bín Agunll stá xpn sus sculturs n Ptt Glr, qu tmbém prsnt óls Mrqus Sá grvurs strngrs. ndustrl Pul Frrz mrcu um tnt dstrbun, ntr prárs fun- Cnárls d Cmpnh Cmérc c Nvg- Çã, qu prs, prts bnfcárs, prtcpn, ssm, s trblhrs rn ns lucrs líqus d mprs. A cntr Eldr Prt f vd ntm, num ssmblé luncnárs sócs d Cxnh d Rád Ncnl. Eldr cru css c prturbu mbnt. Crculn pl ru Snhr s Psss, pé, n tr ntm, tblã Nvll Júnr, gnr Mrchl Eurc Dutr. s Brgrs Clóvs Trvsss c Armn Prdgã s Gnrs Jsé Ulh Cntr, Lus Nvs, Alfr Sut Mln, August Frgs, Cut Rms Lcín Mrs fzm prt ( cmssã prmtr um lmç "n- rlrnzçã, s rlzr n Churrscr üun, s x-luns d Escl Mltr tlng. Espr-s qu ns próxms ds Mr Rbrt Gm Abru, drtr ds Em- Prss ncrprds, nm Sr. Flrln rssl pr drçã d Rád Ncnl " x-snr Juscln Kubtschk cmntv ntm cm Sr. Rynl Rs qu xu n mlhr mprssã cnvrs qu tv cm r, Frnn Gsprn, lír ndustrl ntrvntr n C.N.. Prc ssgurd prmnênc médc Rmun Brt n drçã Hsptl s Srvrs Est. pnst Sch frcu s frqünt- «rs c su bt, pr csã Ntl An VT. ínlssní?.l.r "cn, prpgnd»cu nght-club. TAMARATANAS m,^ "í,m m ""l m,n<" um tprt.tntnnt,u um."? " cml.õt d EA, lm d..r mnlr Al.n Rn. Blllncurr, «clh vc-prm,." "m,ub,,,uíí " Equr, d Prm.r Cíu,uLr ".!,") mpr"""> - (Cmã Plítc tllsí..? M!"""> «üt Bttncurt rpr.ln ÍJ, T",í B, l n E An âl»t «EA, JZ<?." J""" P,nn "«""h, rcntmnt d.- «gn chf d lgçã brtltr unt àqul érun qu" "Í?,ml""«<"" " Pr Whngtn, lv Dn Bómr.td.",d<,J í,d<, d Mn," Sn Th9 Sr,..!...",k!x»<r láv D, Crnr, chf d n»... Ad,gr, P, Anunl Ecnômc., cncrá r. «.. c,<""" mprn lgund-fr, á> tt h-., n llmrl. tunt»rá últm runã»r.lí.d- J." d",«d< lucã d Dlgçã "Jbd..r?" " d"» d» nlrê,,. d. n.ô. n. 7,,,-- d"«." d. A...cõ. Ullrm- t J"",. """.». Cnlu Rr.l m "Brbdnhs" Abnçrm Mlhã Psss Ptttt tttt dt lvrr-t ztr ttr b trt m 962 fzrm flltt. n mdrugd dt ntm, t ru Hdck Ló- b té ltr-mr d grt t Cpuchnh!. Dt 2,3 hrt d mnhã t 22 hrt, crc um mlhã flét, ttgun cálcul rmã tuprr t Cpuchnh!, rcbrm tt bênçãs t frs qut pv plu "brbdnhs" s scrts r- vrm-s nttt sgr msttr, tn cnsumds várs z- ns dt ltrt dt gu bnt. At bênçãt t "brbdnhs" sã dstrbufdts n prmr sxt-fr n. Além dt bênçãs, númr cnfssõs cmunhõs tngu, tmbém, rtcr, ntm. Fr Vtl cl- ru UH qu mlhr fés rtcbrm ts scrmnts. Pr utr l, frm clbrds 4 msts, s s prmrs hrs d mdrugd. tõdt cm grn fluênc psss. "D Clm" Mndgs m númr tmbém ms vst suprltrm E dr d gr s árs vznhs, mplrn smls s qu frm buscr ns "brbdnhs" mlhrs ds pr 962. plcmnt stnsv PM Gurd Cvl mpdu, tt ft, çã t btrt dt crtrt. PM 5.376, 6. Bl, l trvç, cmntu: Nunc v um d tã clm. MARQUES REBEL: 55 ANS E CANDDATURA scrtr Mrqus t bl, cmpltr, h. 55 ns, frmlzrá pr sntçã dc su cnddtur à Acm Brslr Ltrs n vg Lus Edmun A ntc d cnddtur utr " Trpchr", cm s rcrd, lvrçu s ms ltrárs. ^ S qul fôr rsul- X t dss-ns Mrqus Rbl lvr cmp- J nh té fm. ntrss- \ m prtculrmnt, cm X scrtr crc, cncrrr à vg utr " K J Jnr n Tmp s Vc-Rcs", qu tnt mu nss cd. J Lp Clh m Lut And Pl "Trnts" Dput Lp Clh mbrc h pr S Pul, n = v sc ntnr cm prsnt Rnr Mzzll sbr ps- = sbld Plác Trnts cntnur dspsçã d As- = smblé Lgsltv. ntm, Sr. Lp Clh v5tu-s cm = Dput Jsé Bnfác, prmr scrtr d Câmr F- = rl. qul cncru m prncíp, cm sus pnrçõs. = rspt, Sr. Lp Clh nfrmu á mprns qu hv s- = lnt pr rpprsntnt d Câmr Frl u, n hp- = ts vtór ds ntps vrrs prnt Suprm Tr- s bunl Frl, Prlmnt d GB sr crsc 5 pu- 5 ts, ttlzn 85 rprsntnts qu nã trm cndçõs = trblh n dfíc d "Gl ur", cu plnár nã = prmt prvtmnt snã pr 5 prlmntrs. = D S. Pul, Sr. Lp Clh sgur pr Brsl, n = prssgurá ns msms ntndmnts, ms: frá snd- 3?ns sóbr s próxms ulgmnts STF qu s rlcnm 3 cm prvtmnt u nã s vrrs cm puts S Est, n bs s rcurss ncmnhs àqul Crt S Justç. prsnt d Assmblé vr str vlt n S próxm qurt u qunt-fr. Acrscnt-s qu Sr. Lp H Clh s cmprmt cm Sr. Jsé Bnfác mndr = lmpr t Plác T.rnts. brgd Câmr Frl = nnzr Est s n huvr cncrdânc m nv cssã = préd Lgsltv d GB. = ( DALÉTCA ESPECAL TEMS chm tnçã ltr pr dlétc td spcl prtculríssm nvntd pl CL-322, sus Scrtru tus uxlr», drts, ts cm ";:lrt Mnstr", lg pós trm tm cnt st nfs GB. A dlétc l-rdn - mnstr prv qu cmprr vículs sm cncrrênc públc r símbl hnstd- dmnstrtv cnm dus rcurss públcs. Pr su dlétc, cnsrtr crbu- rr utmóvs, pntr fxs mrl m um trç s crrs fcs é tã grn rlzçã qu v sr cntd m prs vrs cm mtér pg m ts s rns. A dlétc CL-322 trnsfrm dnhr crrupt bchrs m "cld" ml xpl- cd; prdã d dvd 6 blhõs s x- prtrs cl, cncmtntmnt cm umnt ts s mpsts pr pv crc dmnuãu 4 pr pr cnt g s mpsts pr s xprtrs cfé. é :E crtér só us pr Slmã subdlétc prduzn frustr subscrtár fz cm qu prcuprã ns fvls nâ s m ssênc msér l xstnt, ms sm spct xtrr d msér. ( ÁGUA: GUANABARA AMEAÇA R A JUSTÇA CNTRA PREFETURA DE MERT Gvrn d CB mç, pl sgund vr, cnr Prftur Sã Jã Mrt pl nã cumprmnt cr ssn n gstã x-gvrnr Stt Câmr. N cumnt, Mrltl brgv-s cnstrur um rsrvtór cm cpcd pr bstcr muncíp, lém pgr à GB ãgu cnsumd, qu nã f ft té h. Sr. Vg Brt, drtr D prtmnt Águs utr st nfrmçã, sclrcu qu Gvrn ã stá pss s lmtntt mprbtórs ds sngrs ftuds ns dutrs, pls utrds Sã Jã Mrltl, qu Dprtmnt Águs prá, qulqur mmnt, bs n cntrt, ntrrmpr frncmnt gu pr qul mu ncp flumnns. Cláusuls Assn m nvmbr.. 96, pls Srs. Stt Câmr c Rbrt Slvr, cntrt dz: " Est d Gunbr frn- cr à Prftur Muncpl Sã Jã dc Mrt un vlum águ d rm 3. m3 pr d, pós cnstruçã P sgund tp Gundu, ms 5. m3, pr bstcmnt «mgrçã pn» = «cm dt d, l tnm,nlb,,.! ní? d ""P"". " Mrnhã. Ò Br- Pr..,«d".Mun»» nl.m n tmrl «pn U.r.»»-Jmh.<"X.d<" "Sv l" C nr t prlt d h.. ""í" d """"»"» < "m pôrl d. mrundl»..." V" E" pc" ul "á «b,d<> «, l l V.m s,up m pr frm d frnnò dl?.? B,,9ÍC Hlnd lu.mburg D>» Cm. - ", d. Srúrgc um lnncm.nl drl Mu ft."""""" íurpé (Mrc Cmum Eu,t,«,Dm"" -l-põ, lulmnl, d» 36 rprtl..""" "ur«l < últm l.l dt P...l dq. d.... b U"m>,,,n "n P">9rm pclm.^,. :rt.,.unl,d,.,"",, "" ",,,,é,n9, p,nt- TREMS CHAPÉU H<>t t Stnhrt Mtrl Mtrqut, mã dt trlgémt nscs nt Mtrnd Ctrmtlt Dutrt, qut tstá pssn bm dlspstt tnfrtnttr t lutt pl vd pr dtr um futur dgn t flhs d ppulçã mrtns", Em utr cláusul, frmv-s: " Est d Gunbr nã ntrrmprá nm rduzrá fmcmnt águ à Prftur dc Sã Jã Mrt, snã pr mtv rm técnc crrnt dc funcnmnt d dutr..." Est frncmnt ssgurv utr cláusul sr ntrrmp s Prftur Sã Jã Mrt xss pgr s cnts rltvs s xrcícs fns, npnnt ntrplçã udcl, tc. Slênc Ds Prts Sr. Vg Brt cus Mrt fltr cm s cmprmsss ssums, ms scusu-s culpr tmbém Gvrn d GB, qu ngvtu cumnt, ná dn curs às prv- dêncs qu stv gulmn- \ t brg. slênc cs prts prmncu, nqunt grvv-s frncmnt águ Mrt. Afnl, Prft Ar Tr rslvu svr pr su muncíp águ d GB. Cm nsstênc ds sngrs. vm gr Gvrn d GB cm ms um mç r-! crrr Judcár pr grntr pss ds dutrs vtr nvs svs águ. Sgun nfrmu Prcurr- Grl Est. Dr. E;t:én Sgud, nã chgu nd su cnhcmnt qulqur rcmndçã Sr. Crls Lcrd qunt prcdmnt udcl tmr-s n cs. ^ X Cnvcçã \ Substtut \ Tmístcls "Dár d Assm- bl" 2.-fr vrá publcr dtl cn- vcçã Sr. Arn Ngur. l. suplnt d bncd unst Assm- blé Lgsltv. subs- ttut Sr. Tmístcls Cvlcnt tmr pss» trç u qurt-fr d X smn qu vm. 5 X~~. v» RENVAÇà DE MATR.CUUS N PEDR : DE 8 A 26 Clég Pdr. xtrnst, v-», lun ntrsulf qur rtnvç dr mtrcul», pr <> c»rrrntc n, sc cltur n prí dr h tt 2b nr. X X PAP.A Jsé Arthur Rs, crnr s Srvçs Scs d Gunbn. " fvl nã prcup cm mnch n psgm, qu prcup é su spct msér". Mrr m mrrs é pr Rs té cs trnt, nclusv pr srvr pr nftur psgm crc, s qu s mrds -n. tvssm xtrrmnt spct msér. spct é qu prcup Rs; msér rl xstnt nls, prsnç nçs pl ttl usênc snmnt, pls cndçõs prcárs xstênc pr srs humns, nd dss prcup Rs. qu brrc d nt é pns spct r s, qu p prcr s qu nã cnhcm s fvls prt qu l xst msér, qun n vrd, n dlétc vrd ü Rs. só spct é msrávl. Fr dn spct. íu ms é suntus, é cnfrtávl sd. s fvl.» vvm ntrrmnt d mnr ms usts, rns, cm sã x chtr.cs, prfrm urn xtrrzçã msér só pr clunr scd, mstrn qu.s css nã ndm bm Rs, u mlhr, Córrg, qur cm st dzr qu s hbtnts ds fvls sã ts cmumsts d; Jzrm qustã trcr c rld p^r um xbçã msér, dn ntnr qu gvén» 322 nãc é prnt qu grn prt ds 322 rlzçõs é ustmnt grnz ds vls qu s nã s trnsfrmrm m rdns flrs cm rpuxs lumnss prqu s fvls nsstm m nr.tr spct dc pdrdã scl qu tnt prcup prturb vsã Anhur Córrg. Cmpstrs Fvrávs à Frlzçã d Cnsur: Aqr Têm Pruíz Mnsl 2 Mlhõs Cruzrs PRBLEMA d cnsur stá, vntmnt, lr ã cbrnç s drts utrs. Es ms um rzã pr qu, cr cm qu stblc l, cnsur s frlzd. s cmpstrs sfrm pruíz mnsl clcul m CrS 2 mlhõs, v flhs n cbrnç s drts utrs flhs qu cnsur frlzd crrgr u tnur clru UH cmpstr Hrvlt Mrtns. Explcu qu cbrnç s drts utr chg sr um scândl, n GB: mss- rs TV, fturn mlhõs, pgm smnt CrS 2 ml s cmpstrs, pr mês. Qun tcm músc strngr, p- gm m dólrs, v s crs ntrncns. Pr cmpstr brslr, nd; p- r strngr, tu. Absurd Anlsn prblm pnt vst ttr cnm, nsslm s xprssu Sr. Jrncy Cmrg, prsnt d SBAT: A cnsur é frl pr lòrç l. Qulqur rçã stdul cntr st vrd cnsttu um bsur. D pnt vst prátc, frlzçã trz númrs vntgns. Um pç ttr u um flm têm sr cnsurs ms 2 vzs pr lgrr xbçã m várs Ests. ft, lém ds lngs, prvc pruízs fnncrs. Sã txs mlumnts qu sc rptm. Cnsur Aplítc cmpstr Ar Brrs è fvrávl gulmnt à frlzçã d Cnsur: Dv sr gul pr ts E ms: frlzd, scprá às nunçõs plítcs qu s vrfcm m cd Est. Cnfrmn qu dss Hrvlt Mrtns, cncluu: Sfrms pruízs nrms m rlçã à cbrnç s dlts utrs. Esprms qu cm frlzçã plcmnt s trn ftv. Wmm- (^^MLMHH tp^^h Wm\ w v - ^H Hà-T^V-r^-^fc^^^^f^f ^m\am\ ^m^rnw QUEXA-SE nd "Crnr s Srvçs Scs ( Gunbr" <.. mqun d "crrupçã plítc nstld ns clégs qu ntrnm mnrs cust d G5". Córrg nd crr. s cbcrs mut sus. A msm crrupçã pltc qur sm mr gvrnr CL-322. n Assmblé, é msm qu xst n tmp d cmpnh lltrr SZZ «qu ur r pr êl hnrsmnt mntd, Nã "Trríms s dssésss qu lm mntd l frtlcd ss "crrupçã pltc" d qul s qux Córrg. V. pssívl qu nd ntr d upt-clssm dlétc íysl ss crrup- cã, r frtlcd, s um ds ms f- nts rlzçõs tíést gvrn lrcuó.!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lmlllllllllllllhuullllll ESSE R MT TEXERA t NEGCATA DA vnm MERCAD MUNCPAL AVS A Asscçã Cmrcl s Mrcs Muncps R Jnr cmunc à ppulçã s ntrsss m grl qu, clbrn cm SURSAN Gvrn Estdul n prssgumnt ds brs d Avnd Prmtrl, prtr zr hr próxm d 9 (têrç-tr) Mrc Muncpl d Prç 5 Nvmbr srá trnsfr pr CENTR DE ABASTECMENT D ESTAD DA GUANABARA (CADEG) lclz à Ru Cptã Flx, 6/28, m Sã Crstóvà, dstn pns 9 mnuts d Prç Muá. Nss nv msts cntr bstcmnt mr mun cntnurã s cmrcnts Mrc Muncpl bstcn Est d Gunbr ppulçõs vznhs cm msm fcênc dcçã mnstrd trvés 54 ns srvçs prsts à cd. CNFRATERNZARAM A MPRENSA E A JUSTÇA t ncssár qu mprns Justç stm g smpr, unds, pr bm d cltvd, n /s d l- g brd pnsmnt s rnlsts, mgstrtur qu g ssgur prm drt dss ntm Dsmbr- = gr scr Tnàr. prsnt Trbunl Justç, n g lmç qu frcu s rprsntnts s rns crnc- = s unt àqul Crt. Estvrm prsnts tmbém s D- 3 smbrgrrs Eurc Prtl Clh Brnc, rspctv- = 77c/c. vc-pr; nc c Crrgr d Justç. A ft mstr g um spct cntcmnt, qu crru pl prmr vz = n hstór Judcár lcl = BGE Nã Pgu As Ex-Rcnsrs ( Prqu BGE nã lhs pgu vncmnt v s- = J ÍH5. qun xcutrm Cns n Espírt Snt, um = \ cmssã x-rcnsr prcuru, ntm, rdçã 5 l"h pr lnçr um pl Sr. S Frcn Alvm. prs- X n órgã sttístc, n snt c qu mn sl- = dr dvd cntríd cm mlhrs chfs fmíls. = _ Trblhms qurms rcbr. Scr pdr mut = X BGE? dssrm s ntgrnts d cmssã x-r- E X cnsrs. = Almç Dlg Rgnl SAMDU Médcs nsttut s Mrtms vã hmngr h. às 2 hrs, n Flumnns Ku lbl Club, cm um lmòç». Nlsn A. Rdrgus, pl su nvstdur n lgc rgnl SAMDU. hmng ntgru qup médcs Hsptl Cntrl s Mrítms, n grncu smpt c drnrçã, qu lh vlu sldrd ts s cmpnhrs qu hmngrã h. ^^^^^^^~f^->, SÉRG E CRBSER. DMNG EM PLARES : í? A Kfnrs«. dr Lucrf pru % t Extrr" rr. tm d cn- J trct qu tt Dpntmd >fr-, Kt MtAlhãrs prnuncrá, 4> J S 9 lrv dr mnhã. n«> lntn % J Plr Ku J Kh-n». H. J cnvt dr mrr dqur- % J r brr. > % Estrá prr>rntr «Dntd t, Rlnd CrbUlr, qur luru % % um xplç lôbrc - n d.rr»n. < -~----4> U3 frcd d Avnd Brsl Cmunc mprtnt fm vtr s prvávs trnstrns mtlvs pl mlçã tul Mrc d Tr- C» 5. tncr-sr n próxm d 9. pr rcrmn.-c. Sr. Gvrnr Crls l.crrd, PrsYntr r tssdmçft fmrrll (ntr Abstrcmrntn Sã Sbstã, Sr. Hnrqu Frncsc Nrur. cmunc s grcultrs dr Mns, Sã r.ln Est R s trnsprtrs mtrsts qu Asscçã mntém n nv Mrc ll Avnd Brsl qup stnd rntr crt scrt bm cm» lcs, n s mrcrs prã sr vndds drtmnt cnsumr. ASSCAÇà C ümercal D CENTR lírj ABASTECMENT SA SEBASTà GVERN mnntíssm cnstrutr mctrs st mrcr um nv sçã ns rns: clun dcr n-stcl d. Als, um sçã rnlístc nã mut trblhs, dd lrtur s ncts gvrnst» fcld cm qu s cmprm» xmplrs "Dár fcl"^. Vm, pr xmpl.».t hstr. A ms rcnt dr um lng sr hstrs ngócs, qu s ncu cm pss Lcrd n Plác Gnbr: D Dprtmnt Frl ds Sgurnç Publc, m 3 utubr 96, bru rnrcrrnc publc pr qusçã 45 qupmnts trnscptrs V H F. pr prr n frqüênc 3 5 mr.sg. Abrts s prpsts, frm ncttrus > sumts frts untárs: fm Cntrl frc qupmnt CrJ 22.78,; trm Sbr fxv su prç untár m CrS 23f 94.; BE frc qupmnt CrS35ü ml. fnlmnt, nltrm süpulv su prç m CrS qu sn lógc qu crrss Qu cncrrênc fss dudcd à frm qu frcr mnr prç pc msm qupmnt trnscptr. n cs. frm Cntr qu pdr CrS pl prlhm. Ms nã f ss qu cntcu... A lnücltrn qu pr tr pdrnhs nã mrr pg. lvu mlhr, mbr su qupmnt custss ms 2 ml cruzrs qu mtrl d» Cntrl! BMt» cus» nàu lcurm lls (rpm, sr. Kdtlnur rtur». drtur d Dcprlnrnl dr Rrnd Mrcntl pssn pr nm» u. trmn Códg Cntbld Públc fh um slmpl» tmd dr prç» pr qusçã d» 25 rupn-nltv tramtpt..rr V. qusl f rfull íí prsqu.» ttr prrçns St. Ptury? fv vtór d Mm» "nrlrtnm" E. dr«t trl. uu pf ç d lrm "ndrldrn" pr mr»m»»m prrlh rnsrptnr. nlç» vndd» pluí pr l rs ZH SN.? Mn» fl ml nutr u prrcxmrntr : Cr$ 2-t ^^^ll,^,! Vm btftn: S ruupmrntn?» rrm lfrr» plc rm 3 Ar utubr, pr Crt»n.X.(( r> rqupmn rrn ttlprrcn lrm rn Jll dr dr/rmb. pr CrS ZV 5MJM Atr, "Uúrl f-ll" dt S» dr rtr-rrmbr 96 publc rss cs vrrddcrmrntr num lndrrlrn cm Plc pr frnrcmrnt dr 45 trncptr CrJ Tll r..h und E n P- tn n r. mnmln -n" dr? dr drtrm. br. cl rt frm prl lndrrlrn cm lll>l pr frnrcmrnt dr?5 trn»crplrr» Cr! QQ S. Num ptrn» ".án" lndrrlrn tnh l rs K. Sfc.tt d fnlc N utr pátn lndrlrtrn cnh» Cr! S SU Sfr K> d» r. P tu r 5 mlhõf dr cru/rm n» mrhddt prpmd pr lr.»hrtr«n r> A "lndrlrtrn" r rlrnlr d "Trbun d mprns" NEGC MART Dukú l tt ltn D«,»r.c-««. «tf TTtT " L...mu.! f»nf»"^r f.j-(fv - l.m^»,,--w. gwnft ttt» fr^tpwv.»r» «tsu». n,«: pr MWTTCwt»- r.»!» lllllllll w. c. l tm» >."»T".»«rrp.ru»»" ^trísw tftrttt ^«v -- «íwrfmw t tr» -p r^cv,-. MU ««rãl, «í «. wlw» rr««l rs.t ísmu. «f-n» «r»» S.. "K,!» í"z.m, wíu.s.,;.-m..;.. » U""Z: í t: VàÜ.» rww.vlwr- ;5T> Sm»». ".r B-u tftv " í At Kt v- Tt.t\ «^n»» Cr»., MW ^íí ^í - P-.». " "crírt, v- 5 JV msm d. n msm "Dár fcl, n msm frm, msm prlh r- 5 dt ê cmpr pl msmn Est pr- 5 çs dvrss E slv m-lddc rfllllllllllllllllllllllllllllllll^llllllllllllulllll««ll««l» ««"llhululll,l"l

4 mgmm m»-». &mmm.?<..,.tmm mt «!Hp n npp,!nn n.. W d rwrvmmw^ -,. A.»»í-m«m»uuu uu.w. í» PAGNA 4 Sáb, 6 Jnr 962 ULTMA HRA l>- Líd Lunrd Pru Prsdênc d CN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllu: JANG PRÍBE AUMENT D PREÇ D P E DETERMNA MEDDAS ENÉRGCAS Dsttuí Pl Mnstr Trblh, m Fc ds rrgulrds Cnsttds ns Sndcâncs RH 3^^ FM D PELEQÜSM PATRNAL DA PANAU BRASÍLA, 6 (UH) Prsnt J Gulrt ntrfru csvmnt cn- 3 tr s mnbrs qut vsvm umnt 3 p, trmnn mdtmnt prv- = dêncs pr qu ss mlrç ná s = cncrtlt. 3 Prsnt cnfrnclu slbr m 3 tr, n nt ntm, cm Prtmlr 3 TN cm s Mnstrs Mrr Slls Ar- 3 mn Mntr. Sr. JC rfrmu n s prtund su frm prpóst cm 3 btr lt cust vd, slntn qu cntnçá s = prçs t mdd ssncl pr s lvr vnt qulqur p- 3 n dmnstrtv. 3 Qunt umnt p, Sr. JG cnsru ndmls- 3 vl trmnn msm s ttulrs d Ftnd Agr- 3 cultur mdds nérgcs qu rm té á rvs.c s dsp- = stvs vgnts sbr prdut » = Í PETRBRÁS: EXNERADS PRESDENTE E DRETR (» BRASÍLA, 6 (UH Prsnt Jã Gulrt, cm J 3 rfrn Prmr-Mnstr. nmu Sr. lrnck Cr- 3 J vlh Amrl pr prsdênc ntrn d Ptrbrás. 2 3 J msm tmp cm qu ssnv.s xnrçõs s Srs. G- í 3 nís Brrs Htr Lm Rch, rspctvmnt, pr- 3 J snt drtr dqul mprs sttl. «3 D utr prt, nd nã lgrrm êxt»; ntndmn- J 3» ts ncs qunt-fr ntr Prsnt Jã Cut t.? 3 } "Pmr" c Mnstr Gbrl Psss, rltvs um. 3 } sluçã fntv pr prsdênc d Ptrbrás, tn 5 3. ndcçã ç pr próxm smn. J g PENSà ESPECAL Prsnt JG. cm rfrn "Prm-" TN, ssnu crt ntm qu cnc pnsã = spcl ás vúvs s funcnárs cvs. Pl sttut lgl, é 3 ssgurd pnsã n bs s vncmnts mr às 3 vúvs funcnárs qu sm prtrs tubrculs = tv, lnçã mntl, nplsl mlgn, cgur, lpr. 3 prls crdlptl grv, qu S tnhm cnm f própr. S PLAN DE AÇà PARA SERVÇ SCAL RURAL 3 Sr. Jã Gulrt slctu Sr. rln Mrtns, prs- 3 nt Srvç Scl Rurl, lbrçã pln çã 3 pr qul órgã. snt trná-l ms prnt, tn- 3 n ssm às fnlds pr qu fr cr. 3 ntm, durnt ms um hr, Sr. rln Mrtns 3 vstu-s cm Prsnt, tn êst mnfst s 3 quc s Srvç Sóc! Rurl st prftmnt m cnd- 3 çõs smpnhr sus funçõs. 3 VAGEM A R DE JG E TN Prsnt Jã Gu 3 lrt du pr próxm d 2 sun vgm R. pr 3 cr.mdn pr h. Pr utru l, nté ntm à nt, stv 3 cnfrmd vm pr Gunbr Pfmcr-Mnstr 3 Tncr Nvs, qu vrá prmncr l té próxm 3 qurt-fr. 3 PREFETS DE SETE ESTADS DA CM JG Pr fts 7 muncíps, st Ests, srã rcbs n 3 d, m udênc spcl, pl Prsnt Jã Gulrt, 3 prtund m qu srã trts ssunts rltvs às rs- 3 pctvs prfturs. Estrã prsnts s Prfts s s- 3 gunts muncíps: Grç. Mríl. Lrn, Frnc, Prt Fr- 3 rr. Snts. Lns. Ctnduv, Prnrs, n Est Sã ü BRASÍLA, é (UH) Mnstr Trblh, tn m vst s rrgulrld s cnsttds pls slndlclncls fts n Cnfdtrç Ncnl ds ndústrs, cldlu mtr Sr. Ldl Lunrd d prsdêncl dqul ór Sr. Frnc Mn tr bsu su t m dspsçã d Cnslldçl ds Ls Trblh ncml. nhu rsult d slndlclncl Dprtmnt Jurídc su Mnstér, fm srm tds s mdds udcs cbívls. Fln s rnlsts slbr su t pssívl ç udcl qu lh mvrá Sr. Lunrd, dss Mnstr Frnc Mntr qu " l tmbém fll ft pr s prss". Sr. L:dl Lunrd rcrrrá á us tç pr tntr rcuprr su mndt, é tn, pr st, cntrt dvgs. sgunt txt d prtr sslnd pl Mnstr Trblh: Mnstr Trblh Prvdênc Scl, Sr. André Frnc Mntr. u sgunt spch rltór sbr s sndcâncs ftuds n Cnfrçã Ncnl dn ndústr, pln.luntn Admnstrntv: Cnsrn qu s cnclusõs ds sndcâncs ftuds pl Junt Admnstrtv nsttuíd pl Dcrt n. 6888/6 pl prtr 267. mnstrrm cumnlmcnt grvs rrgulrds prtcds pl prsnt d Cnfrçã Ncnl d ndústr; Cnsrn ncssd sr rstbld pln utnm d ntd qu s ncntr m rgm ntrvnçã; Cnsrn rnúnc xprss c cltv s ms mmbrs d Drtr, Cnslh Fscl c sus suplnts: Mnstr Trblh c Prvdênc Scl rslv: Q Aplcr Sr. Ld Lunrd, prs- M nt d Cnfrçã Ncnl d ndústr, pn dc sttuçã, stblcd n ltr "c", rtg 55., d Cnslldç ds Ls Trblh. Sl Dtrmnr à Junt Admnstrtv r~ qu prmv cm máxm brcvlddc, ntr prt lgl, lçã dc nvs mmbrs d Drtr Cnslh Fscl, pr térmn s rspctvs mndtns. n Rmtr s sndcâncs à Cnsultr Jurídc Mnstér Trblh, pr prcr cm drt n tcnt s mdds udcs cbívs. Btlh Judcl A prpóst clrçõs Sr. Ld Lunrd prsnt d Cnfrçã Ncnl d ndústr mçn Mnstr Trblh dt» çã udcl pr tê-l stlu dquls funçõs, Sr. André Frnc Mntr frmu ntm à mprns: "Qunt às clrçõs c mçs Sr. Ld Lunrd só pss rspnr qu, plcr pn dc sttuçã prvst n ltr "C" rtg n. 553 d Cnsldçã ds Ls Trblh, g n rgrs cumprmnt mu vr. A l f ft pr sr plcd tmbém s prss". LD DERRTAD EM MNAS Sr. Fáb dc Arú Mt f lt, ntm, prsnt d Frçã ds ndüstrs Mns Grs cm p ts s sndcts ptrns c f- cnddt d únc chp qu cncrru. A lçã rprsntu rrt Sr. Ld Lunrd, qu, n últm smn ttu fzr utr chp dvdr s ndustrs. lvr prsnç f brt As 5 l S^r.,Pr,SrcnSldm Xntt.;ú S"MANA» tr,"t"? r!? " «"-" ««N.c.. ü nl s Trblhrs d ndustr ssstu glp fl. 3 nltlv cntr grup plgs chf pl Sr. Hlnd Cvlcnt, qu há muts ns vnh s bnfcn s d. nhrs dl fun sndcl», trvés dsts, mntn un ds cntrl lbr mvmnt sndcl brslr. ntm, cub rrt utr grup plgs s plgs ptrns cm _ fstmnt Sr. Lídl Lunrd d drçã dl Cnfr. c Ncnl d ndústr. Cm sss s cntcmnts, qu 5 s cmpltm mnr flz, fcm prbéns tnt mpr- 3 gs cm mprgrs. E, cm mbs ll clsss, t pv = brslr, ps s trt mdds snmnt qu r 3 fltm uspcsmnt m t rgnsm nlnl,, n- clusv, n vd plítc. Até gr, s dlrçs d CNT CN cnsttuím fcs crrupçã qu mnvm prgsmnt 3 cnfnç públc, cntrbun pr um clm dl ntrnqül. 5 d qu udv f s nvtrs pscrs d égus 3 turvs nmgs rgm. TLTMA HRA rubll-sc cm glp gr sfch J cntr crrupçã n CN, JA qu f êst Jrnl, cm um sér rprtgns nttuld "Pclgulsm ptrnl, vr- 3 gnh rgm", qum lrtu pnã públc cntr = nmnávl scândl. Vms, cm ustfcd.stsfçã, qu u fruts ss cmpnh sncr, cu sfch Sgnfc 3 um dvrtênc pr s crrupts, s qul fôr tr d 3 vd ncnl m qu s rfugrm. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllll wt- Mtt. Sr. Dlmfts Hrbnsn, rprsntn Sndct ds ndústrs Almntçã Juz Fr, vtu, m prmr ttgnr, As 5,6 hrs, scguln-s s dcmls rprsntnts Juz tl Fr prqu qurnn vtr, nd ntm. Fáb Vstn um trn prt trplcnl n glll, nstt-n-s mult stsft cm rsult s lçõs, Sr. Fáb Arnú Mtt, ã prsnt (rcclltl d FEMG, dss UH qu u vtór r pr él mtv rgulh c rspnsbld qu sprn cumprr bm su mndt. "Esl vtór nã rprsnt vltò r um hmm, mus um prgrm qu nós rprsntms, prncplmnt n cnár ncnl, unt h Cnfrçã N cnl d ndústr, qun ssumms um cmprmss cm 8 prsnts dc Fr çs Brsl, mpdr qu s nmntavs fts qu sucrm n vd d cntl d máxm d ndústr sc rptssm cm vlt s qu nã subrm u nã qusrm mpd-ls". "Assm é qu tôd s frçõs Brsl pm s cnclusõs s nquérts qu pntm s rspnsávs pls sunu s c hptcrm sldrdn Sr. Mnstr Trblh pr tmr s prvdéncs quc s fzrm ncssárs, Agr, qun Sr. Ld Lunrd nã ntru m nnhum s psts d chp únc, s utrds Mnstér Trblh têm tòd cbrtur urídc t» mr, qu ncsstvm, pr mdt vluçã, s, 3 JRNAS _l PMQBLt -v«í fl.. CTAV/ MALTA órgãs d ndústr, su utnm suu lbrd sndcl." SAN TAG: "BRASL CNTNUARÁ A DEFENDER A AUTDETERMNAÇÃ" PARA brdr cnclusã dus ngcçõs sbr Asscçã Ltnu-Amrcn Lvr Cmérc ntrd m vgr nd êst més d Zn Lvr Cmérc, Chnclr Sn Tg Dnts runu ntm n tmrt mprns ncnl strngr. Embr ncntr fss spcfc sbr éss lm, trtu nd n Mnstr Extrr utrs ssunts nss pltc xtrn, ná tn crscnt mult cs nv ás sus clrçõs ntntm, m Brsíl. A ALALC ncu Mn. Sn Tg Dnts fzn umn xpsçã sóbr mprtãnc qu tm. pr nós pr s ms píss sgntárs _ Acr Mntvdéu, Pul: Crscum Uruçmbn. Snt Clrnn; Lg Vr- 3 çã d Zn Lvr C- " " " "" """ " ~ mérc, qu mplrá substnmlh Plts, n R Grn Sul; Ubá (Mns) C _ rurú (Prnmbuc); Sã Sbstã d B Vst íprál 3 Aqudun (Mt Grss). 3 N próxm d 9, Prsnt JG rcbr m udcn c spcl umn numrs cmssã lírs sndcs, r 3 prsntn sndcts s dvrss Ests. 3 ALVES BASTS VLTA à CNC Prsnt d Rpu blc. cm rfrn Prmr-Mnstr, ssu dc 3 crt trnn sm ft crt 27 zmbr 6. 3 publc n "Dár fcl" d msm dt. qu xnru, = pd, Engnhr Alvs Bsts d funçã dc Drtr Ex- 3 cutv d Cmssã Pln Crvã Ncnl. 3 TN FARÁ CNFERÊNCA EM Sà PAUL: "NRDESTE E A NTEGRAÇà NACNAL" Prmr-Mnstr TN ctu cnvt nsttut Ncnl dc F.stus Suprrs ntd crátr culturl cntfc pr prnuncr, n próxm d 26, às 2 hs. m Sá Pul, um cnfrênc sóbr " Gvrn, Nrst, ntgrçã Ncnl", ns ncrrmnt _ sgun ccl stus sóbr ntgrçã Nrst, 3 nus nã só srã sprzs qun strã prsnts s gvrnrs dqul rgã, 3 cm prcurrms pr tds clnlmuc s mrcs, pssl bltnn mr ntgrçã cónc ds nçõs c Cntnnt, cm lmnçã várs bstáculs rm dmnstrtv trfárs. Sbr Brsl, frsu: "Estms bx gun sf: pr su snvlvmnt, Brsl ncsst ncrmntr sus xprtçõs um tx nubl mut cm d méd qu s tm bsrv nst Hmstér cm utrs rgõs mun. Em 965 vms tngr à cns s 3 blhõs dólrs nus cm nsss xpr- (çõs. E pr ss tms tcr ts s mrcs n pssms ncntrr scmnt pnrn s nsss prduts. Pr ss, s mrcs trdc- mlhõs dólrs nus, prá lcnçr, á nst n, crc 5 mlhõs utr ps qu prá ntn- sfcnr grnmnt su cmr-! c cnsc é Méxc, tn cntu Chnclr n mpr- tünc qu prá tr nss sn t próxm vst qu frá qul nçã Prsnt Jã Gulrt. Prn cmpltr su xps- çã sóbr Zn dc Lvr C-! mérc, Mn. Sn Tg Dnn-! ts pssu plvr Sr. Grsn August d Slv, rprsntnt Brsl unt Cmt Excutv Prmnnt d ALALC, qu crscntu lguns tlhs qu ã fr dt pl Chnclr. Cub A sgur f fcult, s Jrnlsts prsnts, prguntr, tn s stuçã Cub n próxm runã Chnclrs, m Punt Est, ss" t qu mr ntrss sprtu. Dzn qu prtunmnt runrá mprns nvmnt, pr xpr psçã Brsl frnt qul cnclnv. lmtusc Mnstr Snn Tg Dnts h rfrmr psçã dc ntrn npndênc Brsl pnr nlsr cns, cntun nã tr sfr qulqur mdfcçã lnh dc rrstrt rcnhcmnt k uttrmn H Nt há vnh qur cnhrí;ur rum tt vrd Mch d Amí ( PRBLEMAS DE MPRENSA 3 ltr nf ncntr h, nst clun, su vlh 3.M. Encntr (tf st v cnsttur, pr mm pr 3 Vcê, um przr) cm mu hósp, cmndr Rbr- 3 t Mrnh, drtr-rdtr-chf d" Glb". 5 Ns ds zmbr n fn, publqu 5 qu lgums nts vdns m trn d qustã hrnr- 3 qu prblm mprns. N últm vz, nsr um 3 crtnhn ntg funcnár DP, Sr. Jã Fnts. cã s pvs prncíp 3 qu m lrtv-pr ft hvr s drtr-rdtr- Sã Pul Suprntnnt d SUDENE, lém utrs 3 prsnlds. Durnt ccl sr rlz 7 25 crrnt, vrã fzr cnfrêncs tmbém Prsnt d Rpúblr Gvrnr Crvlh Pnt. Prmr-Mnstr TN prvu xpsçã mtvs Mnstr d Gurr, prvn cnstruçã Hsptl ds Frçs Armds Brsíl, sr lt cm lmnts d Mrnh. Exérct Arnáutc, pr tnr, ndfrntmnt, t pssl mltr m srvç n nv Cptl, bm cm sus pnnts. -fr FAZENDA Dps frsr qu "Pln Ecnm" um tnt cmplx, Mnstr d Fznd, Sr. Mrr Sllcs, dss ntm UH qu nd êst més tl pln srá prsnt Cnslh Mnstrs. Sr. Mrr Slls sguu ntm pr R. -fr EDUCAÇà Em slnd rlzd às hrs ntm, n Gbnt Mnstr d Educçã, prsnts.s Mnstrs lvr Brt. Armn Mntr, Vrgíl Tâvr, Sut Mr, Vctr Nuns Ll, Prmr-Mnstr TN u pss s nvs mmbrs d Fundçã Unvrsd Brsm. rcntmnt prvd pl Cngrss Ncnl t cntu cm cmprcmnt grn númr utrds. lm rprsntnts s Mnstrs d Gurr Arnáutc, ducrs, rnlsts psss d scd lcl. nclmnt, flu Prf. Anís Txr stá ct pr Rtr,, sgur, dscursu TN sudn s mpsss. fr EXTERR s Chnclrs Rul R Mnl Tl rspctvmnt Cub Méxc, slctrm Sr. Sn Tg Dnts um ncntr qun d pssm mbs pl Brsl, cmnh Mntvdéu. Mnstr Extrr m- xícn vr chgr Brsl n próxm d 6 cubn m dt nd ncrt. Emprcst-s grn mprtânc sss s ncntrs 3 -fr NDÚSTRA - A fm studr s bss pr btnçã = rcurss stns à Fábrc Ncnl Mtrs - rlzr-s- n próxm sgund-fr, m Sã Pul um = runã ntr Mnstr d ndústr Cmérc, Sr. ÚlsSS Gumrãs, Mnstr d Fznd, Sr, Mrr S ks t! rchprnts T. ^ «f»». Sr. Ulsss! Gumr prm stpãt" M " ÇÚCr «. ~" Sn»?rAH ~ nrl Amury Kru"» Chc,c d Cs tr dr sul d» W& "tcnl, quc cu,«u- crprçã mll- f tr >u! Ps stvss prnt dã. Crcm sm? ndmarnha "^tf-?^ -Prn7CnTssâsm -fr MARNHA - Mnstr d Mrnh. Almrnt Ângl,., J!SC?mbRr r «"«m Pr R, cnfrmu su nlncdhu"p.f ",s s ds,rl,s "vs Br cm 8 pnh várs ssssrs. Sgun ttulr r, M.rnh. = vgm dr-s-í ntr prx^mdmm du.s.^m.t, mmmf ímnnmnnmnn munh un S? ns frms mplá-ls, lém ns trrms utrs mrcs, tnnt n ár sclst cm n Eurp n Mrc Cmum Eurpu tmbém n Zn Lvr Cmérc. Exmplfcn qu prá sgnfcr ALALC, dss Mnstr qu cmérc ntr Brsl Argntn, qu s tm mnt m nvl nfrr s JÔG Nà SERA PERMTD \ EM CENTRS DE TURSM BRASÍLA. (5 (U) Gbnt Mnstr d Justç dstrbuu ntm sgunt nt à mprns: "Tn s ntc pr rns R dc Jnr { Sã Pul qu ò Sr. Mnstr d Justç prpr, cm bs n J prcr Dutr Cnsultr Jurídc Mnstér d Justç, m cnsult frmuld pl Scrtr Sgurnç Pú- blc Est dc Mns Grs, ltrçã n lgslçã vgnt, n snt qu fss prmt g ns stçõs nldrmlnrs ns cntrs tursm, sclrc Mnslér d Justç quc tl ntc crc ntrmnt fundnmnt. A csã Sr. Mnstr d Justç, n cnsult m prç f, prcsmnt, m snt cntrár ntc, cm nquívc, mnstr spch S. Ex. qu é trnscrt n íntgr: "À vst prcr Dutr Cnsultr Jurídc, n snt qu tndmnt d cnsult só srá pssívl mdnt ltrçã n crt n , unh 96, trmn rspnd-s nã cgtr Gvrn Frl mdfcr qul crt". n ntrvnçã ndgn sbr s ututrmnçã nã mplc m um rgm mcrc rprsutntv, cm "lçõs lvrs", "frsu qu ss sr fôrm ms prft, mbr xstm utrs m qu mnfstçã 3 chf d" Glb", ns s Estu Nv, v"-prsdcnc 3 Cnslh mprns DP. Fnts nltc c- 3 rênc cmndr Rbrt Mrnh qun, m rtg 3 qu cbv publcr. su vsprtn, pd um l 3 rspnsbld pru mprns u ch td, sn 3 stã, cnvnênc pr cs tnçã Cnslh d = Asscçã Brslr mprns. 3 ntm, prém, m chgu ãs mãs um crt, cn dn vnt ncnl s fz tr- 3 tmbr d drtr d" Glb" d prt drtr-rdvés mvmnt rvlucn- 3 tr-chf dqul vsprtn, qul qu trnscrv cm r. Cs n qul Cub s n- 3 stqu qu mrcm ssunt nl trt pss qudr. A Vst Agur Fln sbr ncntr qu tvr tr, tmrt, m Lus Cnt Agur, nfr mu tr msm ft um rlt sóbr fts qu têm crr nqul ps, lém lh ntrgr nlguns cumnts c um flht qu srá dstrbuí m Pun Est pr csã dn runã Chnclrs. Dss, ntã, lr rfrm cubn xl m Mlnm psçã Brsl, ns trms m quc s lm mnfst frqün tmnt. nnés Rspnu, nv prgunt, qu Gvrn brslr á sc mnnfslu cnnn psçá d nnés cm rlçã á Nv Guné, nuncr qu prtn nvndí-l. Nss ms. m csã mnfstu Brsl fvrávl à uttrmnçã d Nv Cné. nfltrçã Cmunst Cmntn mnfst lmrnts nuncn nfltrçã cmunst Brsl, dss sr su pnsmnt qu xst rlmnt nfltrçã, cm xst ns ms píss, ms qu Gvrn s t á vglnt, cntun qu lut v sr pl frtlcmnt ds nsttuçõs s s mcrátcs. cu nm "Prmcr" CARVà NA AMAZÔNA En8nhr "<>? «Mtv/MH nh d C()Sl d D,v,sà d, rmnt d Prduçã Mnrl DNPM, rlzn stus n Alt Amzns, v lmtr bc crbnífr lnht stmn su ár m 9. qulômtrs qudrs, cm spssur md prvtávl crvã 2 mtrs. Cm ss, cpcd prduçã lnht lcnçrá 2.2 trlhõs tnlds, só nfrr á bc Lcn. n URSS mr prdutr mundl ss crvã), cu cpcd é dc 2.5 trlhõs tnlds. A scbrt rprsnt sprnç snvlvmnt pr td rgã, qu á tv sus ds fust cm brrch ms qu, s ntã, stá m frnc cdênc cnômc, mbr su ptênc! mnrl mns. "PERACÃ-BANANAL" Adv 8 ^nà fs s mplcs n prcss d "prçã Bnnl", dlrgu. ntm, fíc Mnstr d Justç dn cnt qu stá prvncn, n frm d l, s rgumnts qu prsntrá à Justç m rv s cnclusõs qu chgu Cmssã Sndcânc ncrrgd purr s gsts ftus n lh Bnnl. h PASSE U A NEGÓC... ATENÇà VÇSA VAÇà ÁGUA DUR LTDA. cmunc qu stá trfgn, sgund sáb, n sgunt hrár: Síd R às 8,38 hrs Síd dr Vçs à 6, hrs VENDAS DE PASSAGENS N R: Estçã Rvár Mrln Prcóp (ulché 32 - Tl.: VENDAS DE PASSAGENS EM VÇSA: Rvár Prç d Bnr Tlfn 2-74 CURlfBA HRÁRS: ÀRAM NT R CURTBA ):. t, S PAUL CURTBA 5:3-6: - J: l 3 R^ 2 í» 4As V.. -A.» CURTBA. R 6 3. : CURTBA 5. PAUL 7:. : S. - 9:3 t»: - 3: - tj S MlS MDERNS NUS D BRASL MNEUS PANRÂMCAS rltrm RECUNAVEJ MEVMENTE CURTBA. snts S ÚtHCS CM TAETE A SAD vjmmímmwvmf l.l UNBUS. -.NHSA DA PENHA m :JJ«d.-P.M.u.Wl«tMFn»í3.93r.6.EXPRNTER.Av.RlBt«,J7.A: _ cmndr Rbrt Mrnh, xn.s mus cmnts rs m trn st ntrssnt prblm mprns pur = sgund-fr, Aqu tm ltr crt rnlst R = brt Mnrh n ntgr: "R S Jnr 9f2 llnu;. Sr. Dr. ctvl Mlt. Rdçã du ULTMA HRA. Nst. Rsptn us mn f stçõs ts s strs d pnã públc, rcb cm mr snçã s crtcs qu m fzm, sbrtu qun prtds c clgs dc mprns qu dscrdm d rntçã dc GLB. Ms ss nf qur dr qu ssst sm rnçn ís frmçõs d vrd qu crts órgãs vêm fzn. N su sçã "Prblms Jrns", snhr vm rdgn um sr cmntárs-m- lcss sbr s rtgs GLB rfrnts ncnt cm Gnrl Punr Bly. A lnh mu nnv.tl nã x lugr ntrprtçõs dúbs. Cnnms n brutl mpstlmnt "Bnôm". ms ncrcms ncssd sr lbrd um n rspnsbld pr qu s cddãs tn- s nclr.s núrs nlguns rns tnhm, rlmu. t, mpr nu l, pru. rstblcmnt d vrd. qu crr, ugr. é, Justmnt; mpund t- tl d lcnç rnlístc, s rns crrts, sérs, cnscnts às rspn- shllds qu lhs cbm cm rntçã d p- nã públc, nd tm tmr. A mprns s- cndl, qu ngr s cddãs cm lgçõs sp- clsns, mprns qu vv d chntgm st, sm. v str lrmd cm smpls prspctv um l rspnsbld. númrs prsnuldns. tngds pl lnúru, sã scnslhds, pls sus -dvgs, lntn- tnrm qulqur çã udcl, pr cmpltmnt n ct. Gnrl Punnr Bly, qu só f vlmnt t- c m su hnr prqu lv udác prnun- clur um cnfrênc ntcmunst, nã tv utr sluçã snã prcurr utr s rtgs urss, pr umu xplcçã pssl. Pss s, f mbl- zn pr várs ndvídus grd, n rdçã tl pródc qu gz, dg-s pssgm, d pr rputçã m Bl Hrznt. Pur xr-m ml cm s ltrs su rnl, pntn-n cm um r-. nulst cntrár à lbrd mprns qu é um dstrçã mnstrus pnsmnt GL- B snhr publc umu crt cu utr rlcn- brn tr s u vc-prsnt Cnslh m- prns untlg DP, "dc crátr fscst" frnu. quc» stv u crnt, gr, cm mu pss. Nã fu vc-prsnt dqul Cnslh, ms lg- r um sscçã fs s rnlsts. A mnh çã n Cnslh f stã, prn tcstm- nhá-lu, Snr Lurvl Fnts s mus clgs lfmpn Gulhrm Crls Ers f prmnu- tmnt m cfsn d lbrd pnã s h- mns mprns. A mnh tuçã, nss r cm- pnnul pls clgs qu rprsntvm sus ss- çõs clss, f lut pl prsrvçã d llbr- d. N cs vrgnhs tnt cntr "Es- t Sã Pul" nã cd nm rgumnts, nm pls, nm mçs. Fqu, té fm. ldn grn Jrnl pulst, sl, bt pl grn mr Cnslh, ms rrdutívl ns mnhs cn- vlcçõs. Ess vrd, qu snhr prcur dstrff cr gu mrc sr fndd. Esprn, pr st, qu st crt s publcd pl su ln.l. nã só pr cumprmnt um l qu snhr ulg fcz u cnsr nócu n mr s css, ns m rspt s prncíps ét- cs lmntrs, qu xgm nf s x sm fs um pssn tngd pr ntc íls u nurls. Atncsmnt, ) Rbrt Mrnh". + Agr, ltr, vuns às lgrs "wk-nd". Sgund- = fru. n mdd spç quc m sbrr nst mst r- lun, cnvrsr sóbr rblm qu crt cmnd- r Rbrt Mrnh clc n rm d: rspns- H bldu s hmns trn.. M. ^HlTlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllll :r A BRZLA: RGS RECEBERÁ JQ A prpóst ds ntcs qu dvm cm Prt Algr prt m qu Sr. Jân Qudrs smbrcn, qun su vlt Brsl, Gvrnr R Grn Sul dstrbuu sgunt nt: "Tn m vst ntcr stmp n mprns R Jnr, v cntstr xlnténc qusqur prvdêncs xcpcn nôst tl, qu s ncntr ntrgu à nrmld sus trfs dmnstrtvs. Cs. prém, s cnfrm rtrn x-prsnt Jnl Qudrs Pl trvés R Grn Sul, pv Gvrn gúchs lh prstrã» hnrs qu lh s vd», s qul» m nclr cm prtculr przr As.) Eng. LrW dc Mur Brlzl, Gvrnr Et". Glp Prlmntrsm m $. Pul Prvc Bndtsm /nltcn ft \mmmj».. SA PAUL, 6 (UH) st cd f plc cns d vtrdr bndlllsm, ntm pl mnhã, qun Dput Cd Frnc «u flh Váltr, d n», frm rrnc» vlntmnt vícul m qu s ncntrvm bárbrmnt spncs pr rssr n ntfcs. Dput Cd Frnc, PSB. um s prncps prlmntrs d Assmblé Lgsltv d Sã Pul qu s cntr «mnd prlmntrst qu rtr pv dlrtlt sclhr futur Gvrnr t Est. tr. Cd Frnc, cmpnh su flh c Adv«Lnr Frnkntl, cmprcu á Pld Cntrl, lg pás brutl grss d,u»l vtm, prsntn numrss lrlmnt» n rst n crp. Pr trmnc Dl Rnl Plrs, f brt nquért plcl. Jé ntntm nt, n ssu nturn d Assmblé Lgsltv pulst, lvntr Dput Cd Frnc um qustã rm prpóst d flt "qurum" rgmntl pr nstlçã s trblhs, sturv grv n- Cntc:, Dputd Cncçã d Cst Nvs vsvlmnt cntrrd, fnu durmnt prlmntr sclst, qu, num rrub qu.«>...«....., surprnu ts s prsnts, pós prlstr cntr s nsults < frmr, m lts brs, qu su pcênc stv sgtd, pru cntrl vnçu cntr tu clg sfrín-lh vlnt pntpé. Sprs c cnl», sbrv tumult qu brgu» supnsã dn sssã, cm s s puts cntnun n trc nsult». Srns» ânm», sssã r rbrt s trblhs prífcgtrm nrmlmnt. A AGRESSà Fln s rnlsts, Dput Cd Frnc frmu qu xr sun rsdênc, qun s ncntrv n vlnt su crr, f "fcln" pr um "Vlkswflgcn" vrclnr, plc u lü F rrnc vcul pssu sr spnc brbrmnt. Km su «crr v su flh Véltcr, tmbém surr pls grssrs. Ants qu lguém vss scrrê-ls, s grssrs fugrm n utmóvl. Durnt t d ntm, Plc prcuru ut prtculr qu srvu grup srrs. SALAZARSM - Sr. Cd Frnc clru qu cntr él frm uss típc» méts sllrsts. Lg pós sr submt xm crp dc lt, vltn cntt cm» Jrnlsts, dmtu qu s crmnss drm pr trmnçã d Dputd Cncí ; d Cst Nvs, prmr vc-prsnt d Assmblé Lgsltv, rrs fnsr ds, «.>......,,,,...,.,.... lçõs ndrts, cm qum. nn véspr, tvr um grv ncnt Plác 9 Julh. SLDAREDADE _ Lg qu l cnhcd grssã sfrd pl put P!SB. zns rnlsts, rdlsts lmns d tlvsã, crrrm b Cntrl dc Plc à rsdênc Sr. Cd Frnc, pr prsntr prlmntr prtsts "bslut sldrdn". Fzrm qustã 5 hmns mprns dc Sã Pulu sldr! zr-s cm put grd, num umstrçã nã pns rpuls k brutld, mr, tmbém prstg qu gz m td mprns pulst prlmntr sclst. DBPUTADS PRTESTAM Td prmr fs d sssã rdnár d Assmhlél Lgsltv Sã Pul, nnlt, f cupd cm grssã sfrd pl lr d bncd PSB. Em sgud á nstlçã s trblh», Prsnt d Cs cmuncu plnár crrênc, nfrmn Jã hvr ntr m cntt cm Scrtr Sgurnç Públc, pdn rgr n purçã crm. Afrmu, nd, quc " slvgm tnt qu f vítm Sr. Cd Frnc tng t Pr lgsltv, mdtmnt, nví.u á rsdênc lír sclst, lmnt» d gurd-cvl d Assmblé, pr dr "sgurnç àqul put su fmíl. ) prmr rr f Dput Cr Albuqur-... < MMMMUM qu. qu, m nm Prt Scl Pgrsssl, hptcu sldrd su clg rqurn cnsttuçã um cmssã puts pr lvr "p mrl" grd. Dss qu stávms dnt un prgs prcnt, prqunt tu lvv crr quc Sr. Cd Frnc fr t.c.-. m rpsál á tu tuçã plítc. Dput Rbrt Crs Alvs, l)c, ulgu tnt "lmntávl" c lclru qu " psçã um rprsntnt pv ná p cnslltm- Bnnçn pr s su fmíl" Dput Jlhr Fr Crs, tmbm dscursu. dzn qu tnt mnstr qu Ps Est ms dnt vltm rgm tln cngç. Acrscntu: Rst tnt nsttu mndt rvólvr n lst Sâ Pul num» pnt» ms crítcs d crs qu bl Nçã: mndt trbuc, tcp, d frç. S pós ss crrênc Ms rpdmnt n c clcr á ltur s cnfrmnts, nã trmnnr s mdds m» nérgcs pr purçã s fts, qu fórç mrl tr st Cns. pr, prnt pv ltrr Cnsttuçã ssumr tmbém Pr Excutv?" Tmbém dscursrm, m slldnrlcrnrc s Dput Cd Frnc s Srs. Arrud. Cstnh ludn), Frbullü Jr (PL), Hhdl Mtrzz (PTB), Crls Klrlkl ltp. Alfr Frh tptnt. Sln Brgs s Jlf PDC Mgul Jrg Ncl (PTB). AMARAL QUER REPR MAS Sr. Amrl Pxt, prsnt ncnl cm Sr. Hrbrt.vy PSD rvlu ntm quc ns ntndmnts hv.» S rfrm prncplmnt umn lnç PSD-UDN n çã prlmntr. s s prts <» Sr. Amrl Pxt fèz qustí crscntr qu lnç nã xclur prtcpçã nl PTB PSP, tc á frmm n l n p n ntul gvrn pr lmntr. qu s v fvr pr cnsldr st lllnç, sgun Sr. Am rl Pxt, é crtr un prgrm ç qu lh srv d suprt. Clt prgrn sr runã tds s rfrms bslcs qu stã n cnscênc ts l rmsss lucr., rfr m grár, rfrm trlutr, tc. « ««,.«««.,«, ;7Í- ^:.->L ""

5 .;?: - :, -.., ULTMA HRA Sáb, 6 d Jnr 962 A CAMNH D BRASL 2. TNELADAS DE CAS ARGENTN,Jtmmm^ gjutlllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllhlllllllllllllhlllllllllllllllllllu fllmllllnjlmttltmthttnmt ímtltllhtllnrtftftmtmm JtNtnntMMMrntft n huhh,,.,..,.,.. U HU llllllllll HMHM lllllllllllllllllllllllllll HMJ llllllllllllllll!lluullllllll(lllw MunDs Ngócs JÃ PNHR NET ml cr nvntrm, Tu cnvrt. A prçã ltmntt ntrssnt pr Brsl, sm qul» frm hmns d Ptrbrás rttpnlvs ptl ssunt, trns- (t dtvt prsgulr. VARAS := prblm d fxçã prç d frnh trg prmt cntnur, um vz qu CFAP rcbu rm drt Brsl pr rtrcr n lbrçã lvr cubt prdut, pr tnld, Cr$ 2 ml pr Cr$ 26 ml. Sgun nfrmçõs prvnnts fnt ltmnt fdgn, Cnslh Mnstrs prtn rvrtr mnr grdul, ms cmput, s têrm» m vgênc ds nstruçõ d SUMC. A Asscçã Brslr Prpgnd cnfru Sr. Mglhãs Pnt, gvrnr dc Mns Grs, ttul "Sóc Bnmért". Mnstr ndústr c Cmérc, Sr. Ulysss Gumrãs, prtcprá um bnqut cm s rprsntnts d ndústr çúcr, n próxm trç-fr, m Sã Pul. A Frçã ds ndústrs d Gunbr stá cm um stu prnt sbr prtcpçã s mprgs ns lucrs ds mprss, qu, m prncp, «pl mdd ms sugr lmtçõs pr nã prudcr s xpnsã ndustrl P. Mnstr d V.-, t t brs Públcs, Sr. Vrrll Távr, trá um ncntr n próxm sgund-fr cm Mnstr ndús- rl Cmérc fm trr prblms trnsprt ncnl, spclmnt d rsn qn cmprn Prná, R Grn Sul, Snt Ctrn, S Pul «Jnr. D- Pnrtmnt Ecnômc d flega-brj, ncu lvn- tmnt strl d ndústr = crc, prtnn dstr- ; ulr s rsults stu-" > \ Pr tds s frms lcs, \ sgun s rms tlvd- s., Bls Vlr \ R Jnr spr m = umnt, pl mns 5%, ns cpcd plcçã = «vs cpts, pr prt «rp pquns nvst-» d Gunbr, n cr- «r 962. Atulmnt cl- <ult-s qu ss cpcd ng ms u mns w 7 blhõs. Há "f grnprnsã, \ pr prt ds «lsss prdutrs qu l 5 rmss lucrs m s- l l" n Lgsltv Frl, " J prvd sm s ltr-! Ws qu s clsss prdut- ms cnsrm ndspnsávs f pr grntr s lnvstlmn- < í strngrs n Brsl. N huv mvmnt Bls n \ Vlrs R =- Jnr n d ntm, m nsquênd d hmngm rstd m s su mm- f qn flcu. "HHHHNHHHl? PESCADRES PARA SUDENE RECFE, «JH) - A fm rslvr prblm d frmç técncs m psc, pr "Pcrr m psqurs prt rgulr, SUDENE v nvr Escl Mrnh Mrcnt n «, st n, um turm "" Jvcn», qu frá curs Plt t mqunst pccs. Mnstér d Educçã: "Nnhum Clég P Aumntr s Txs" \ FE6A Estud umnt nud» tclr» cbr gr pl» clég» ó rá fzr s utrds Mnstér vluntrmnt sus drts, nd p- Cmn Estudnts QUAQUR lgl. Cb» tng» pl cbrnç d Educc.» studnts crcs, uns, ná nvd nuncr "Hx" ft Mnstér d rt NAV trcrá Em prmtrã qulqur umnt nt tx sclr», pr (ulgé-ls á xtrsvs dst Cl Ml fvrr Educçã próxm, sgun sclrcu chf rcusr pgmnt qulqur tx mrd gbnt Mnstr l- mnh m NrH^lfrt) Pr Mlhr Crtz clru UH UH scundrlst Jsé Antôn, ír.n pr rtll vr Brt, um cmssã spcl prtlnt d Asscçã Mtrpltn s Es- prv purr cust rl nsn, á ps flr-.r. Prf. Mdurr d Pnh, chf gblnt Mnstr d Educçã. tudnts Scundárs. prtd g» Hqvfl- Tm» m % \x Mm m cr slrl ntr Esclrcu qu só prfssrs m fvrr sr.ulrlr n A^tlM. ns clégs, fxr s nvs txs, Adntu ldtr d AMES qu t drgtntts studnts vã s runr h Sbr Bl Crnvlsc TM fxds, pr um cmssã spcl Ml nstér»«ttx" «rré 5J tnld» qu sfrrã um umnt módc m d Educc, s nuds. "Frdy Blllys". u««hs»«rá pr pr rgnzr s rlçã 96, n qul mrçã próxm n ltv. Ant» dss, nnhum "cmns" Um prêm ml cruzrs srá cnfr pl Ttr Muncpl utr mlhr crtz, m crs, st-! snts d cmpltrá xtrsv qu muts clégs qu prcrrrá» clégs d GB, fm vrfcr n à publcd Bl Crnvl 962, n TM. : n á vêm tntn mpr, nts clég ârmtlr prhd trn um prá umntr, su \ crtér, s txs qulqur nctv sclrs. A!,,rtg»m»nt.57 tn- prpóst fcl. qul»» qu st umntn Hglmnt» tx». Tmbém tz vrá cncurs, nsttuí m dtl rcnt, stblc qu cr- \ Mnstér á dvulgu um crculr. A Prf. ntc á mr mpr-! Abut Mdurr slntu qu Mnstér d Educc um runã tr l,2m ntr ltur,,64m lrgur, srá ntrgu, n Scrtr TM, té ás 7 hrs nd n tmu cnhclmnt, drgnts studnts lrtt sndcs stá próxm «ncl, t clunst tá d 24. N csã qu vm cntcn, dntu s nscrvr, cnddt ntrgrá trvés prvs cncrts dvulgn m blut sn prmtlr m. Trt-s um ps s sutm s mpsçõs s ns gulrds cmtds ds, qun srá crnd çã cntn um crtã cm s sgunts lnfrm«#s: > nm prgrmd Prf. Mdurr Pnh, é pr s próxms um nvlp fch ssn qu muts cm prsntds su pls prudcs, ds rr- psudônm, cn- pls prprtárs Sng prcss lut» clégs, ssnn cumnts m qu clégs. "Qun cnddt; ss cntcr cmntu unt vsn brrr b) qulqur fnsv umntst psudônm t; ) rsdênc ctmpltxst ngcucás su tlfn; d) númr ; brm m sus drts pgr pd crtr ntd; clrçá trms tds s mdds culmnm gr cm chg pr prtt s cmrcnts ns qu l trmn. S ls bdcm qu s brgr cumprr tds s xgêncs rprssvs dt d g llufn. rgntn. qu lgslçã ns fcult". nsn. dtl. mprt, pl prmr w. Julgmnt s trblhs cbrá um cmssá frmd pr um rprsntnt d Cmssã Artístc Cultu- f,r, d r délr. MERCAD Trt-s um vtór l MUNCPAL rl TM, qu prsdrá: um rprsntnt d Asscçá Brslr Crítcs Art; um d Assc s Ptrbrás CNP. u cnlrrm ltmnt cnvnltntt s ntrss» ém Brsl d Cs Sá Luz. Artsts Plástcs, um Dprtmnt Tursm um rtsclsá cntrt xstntt cm um subsdár d Est, n Vntul, qu n» frnc msm gás, pg LTERA PDERÁ FUNCNAR ESTE ns dólrs scss» qu n ttms, ms cr. cntrt) VA MUDAR ut s prtn frmr m flnltlv cm mprs fcl MÊS CM PRÊM DE MLHÕES rgntn Cs Est, prv cmpr pl Brsl, CM Ltr Fdtrl, gr ntrgu Cnslh Suprr ds! um prêm dt mlhõs dt «cruzrs, é prvávl qu um prdut lt quld, Cxs Ecnômcs, rlz su prmr xtrçã nd st mét. pr mtnt S dólrs tntld qu qu n» r f- fxçã s prêms, mprssã s blhts ds lsts pln fntv pr xplrçã srvç, squm pr rtcl ptl Vntul. tu ss á é cs rslvd. Após ssn pl Mnstr d Fznd crt qu prmtrá funcnmnt lgl d nv : Além dss ttud-s, á m ft dt cnclusã, psslbllddt dt vnd pr Argntl- ultm Ltr, Cnslh Suprr ds Cxs Ecnômcs trá s! n dt prduts mnufturs prvdêncs rm dmnstrtv pr qu prmr xtrçã s rtlzd ncns, n vlr d 4 ml- ç Am Bu V SEM Cn ms brv ^^^^»H ^ pssvl. hót d dólrs, prxmdmtntt. Gvrn rgtntln = mmm^mmmmmmmmmm^^mmmymm^mmmmmmmmmmmmmm^fflgelj- - " " Prêms frncmnt s H l Lé r4» ^4 nvblár pr Mm^mmmmMMmmMmMMMmMmvSmwÈmAmMM s Sr. Humbrt d nv t prpõt pgr á vst Mntn. Ltr chf Frl,! pl nt mrcr, rcbr gbnt Sr. lnt qu funcnrá n númr 8; Fnsc Flh, d Av. Mrchl Flrn, m cnc ns pgmnt prsnt pré- g qut n» prtn vnr. EB st#d»jm le^tm Cnslh Suprr d dqur pl Cnslh Su- ds Cxs s pls» rllrm n Ecnômcs, prr d Cxs Ecnômcs. nfrmu UH qu As máquns lttm trc, um trm, Ltr Frl pr xtrçã s dstrburá. cã ltmnt vnts pr s prêms smns qurts prêms ds pl Mnsté- us cnms. Brsl ntrn n mrc ndustrl sábs) mlhõs cruzrs; um mnsl 2 mlhõs s fnl rcuprçã. r d Fznd stã m f- D cr cm s cm stut prduts; sd, utmvtls, cmnhõs, vgõ» cruzrs, s nus 5 mlhõs plns tr çs pl Sr. lnt Fnsc êsts ns srts spcs Sã \ Flh, s blhts srã dt ttrd frr. tc. E S nwl-sstl fc^"l WÊWÊm ü^ l vnd Jã Ntl. \ s m t Brsl, Argtntn vnn lu mtérl-prlm m cd smn blht tnt pr prêm mr p s gêncs ds bstcn Cxs Ecnó! custrá pns.. mcs. tr tu mrc cnsumr, tm ár qu n t J^,L^ tt^^ll W sl^^âlt sspv sèsw9sw^l cm.2 cruzrs; pr gnts lt<rcs (qu cbrrã ágs qun Ltr dólr. = Evldtnttmnt s frcs n RBfP^^^fl EtV ^B LV í^l té stv ntrgu um cncssnár, blht "v-) pr vnrs utõn prêm ms. êsts sclhs = EESRnl ElEftW ^B S-tt sít^^s-^l HÉl^^^T^ lísí 5 mlhõs custv.3 cruzrs. físcs. lucr nul bt prfrénc ntr s ncpcts ncns nqustds m t s strs, st ltur Já frm ncrrds s cncrrêncs pr mprssã «Js qu vrá ultrpssr c cm funcnmnt d tr ttâ tntn sbtr mprttndlmnt cm t lfcu dtrrtltts stmpr. ms ds. srá rlzd últrá stn brs sss UÊ Wmmmm W. ^ ^DBl A È blhts ds lsts. Ns próx- s blhã cruzrs s- Até qut ríms cmprr gt m cncrrênc, rltv tênc s muncíps m^^^^^lf^^^^^^êk^m^mmmmmmm ^ E ^^^^^^ fl^bbbef^bftbb» pr Cntr Abstcmnt Est d Gunbr, m SÃ CRSTÓVÃ ~T ^ "VTVlWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmm^Êmmmm Ç--,V"5K- "_ f&fâí«íí^&&wàílmw&ma MtMm..~~-^^~!^--Lm,^m trty^kmmm^smw^k^sp^^h- WW BEF&B9E(DlBkl! ML ítmwímmtí ^mmmmmkmmmwmmw mwêk^ww^mmmw H^5^ÍE»^.BPÍM^ ^^^^^y]^^^^k^>l»lfcí^^^bí^^^^^^mdbee»-^, mmmmmmmm~~-m^.mm4a\~.^mmm~- Mmmt HH P!^H ^-^-^mgm-k-^-^-mmwz -^^-^ "^^ MmmumumMmmmmumumuM^Lm.^-m- ^^. ^_^^^.-^ÀmMw mmmmm umwmm, n,t> EEfJ "^», mmmmmmmmmmm- ^m^mmmmmmmmwwmmmmmwmwêêmmmmmmmwmwmx-mmwr ^5?^ MBk., «2HL X.;-" ^> ryl S»^S»»»»»»»»^»»w»»»mw»f^. ; _-«,<sw_...í^^r"^^^^w... ^.. =m»^- T»wJ Mr Tft&&->T M Bbbíbííbwwíb^^ ^- ^SRfg uw Wà\ uw} ^- P^ ^MMMKmmÊmMmmMmmÊmmmmmMMM WmWWÊ ^SSSSSSSSSSS^^L^^SSÊSSL^àú ^m W ". &.^"v^p^h le^b Knvv\f?--T-^~ámmm m^êmw- mwlw-vcf ^D ^^H mmlm mmmmmmw "UMEg ^.Msl^Lw^Wl^^ggv ^^^y^b.:... ;. t-fmmm.-t. /,.-.:.,. ~. -, v;?.muú>bm Ett-^.&A &JSf&ÁÂÁ«-w.Í.-.Í&M..U.M. ^^L J^s: ^»Av^l ^^-l^w^^,>^^^^^«f3^^y^l rm MAR MERCAD D MUND! s cmrcnts ntg mrc Muncpl R Jnr Cprtv Bnc CrSdt.Frl Ltd. têm stsfçã cmuncr pv Est d Gunbr qu, clbrn cm gvrn stdul fm fcltr cnclusã ds brs d Avnd Prmtrl cm mlçã vlh mrc d Prç 5 - prtr próxm d 9 Jnr, á strã nstls n mgsts Cntr Abstcmnt Est d Gunbr, lclz à Ru Cptã Flx, m Sã Crstóvã. Mntn ssm su trdçã bm srvr cmérc, à lvur pv crc, s cmrcnts vlh mrc trm Cd Mrvlhs cm mr mrc mun. cupn um ár cnstruíd ml mtrs qudrs, nv mrc tm um strutur cncrt mr qu Estád Mrcnã é t nstlçõs ultr-mrns hgêncs. Est mgsts Cntr Abstcmnt stá cpct pr bstcr, sznh, t Est d Gunbr durnt s próxms 5 ns. Est ê um vls cntrbuçã s cmrcnts ntg mrc Muncpl pr prgrss R Jnr pr bm str td ppulçã crc. GADE6-CENTR DE ABASTECMENT ESTAD DA GUANABARA í RUA CAPTÃ FELX, 6/28-SÃ CRSTÓVÃ R DE JANER ônbus: Aumnt u Rduçã Slrl! mprss ônbus mçm rduzr m 25r: s rns AS s mtrsts, trcrs spchsnts. s Cmssã Trnsprts Cltvs prvr prcr rltr. Sr. límp Glg Srs qu é pl vss cntábl ns mprss pl rvsã s crtérs umnts trfárs. Entn prsnt Sndct ds Emprss, Sr. Trst Bnch. qu ntnçã rltr ( prtlr rvsã ds trfs trmnd pl Gvrnr Est, cu vgênc sr prtr nr. Dss prsní Sndct qu s mprss xgrã cumprmnt d l u trã qu tr mdds cnômcs, nclusv rduçã tmbém s cltvs. Pr utr l. mr s mprsárs stá dspst nvr ultmt 3 Cmssã Trnsprts Cltvs, dn prz té d 2 crrnt pr um csã. Ess mç srã btd m ssmblé d clss, s té próxm runã d CTC nã sr umnt 3, qu s mprss pltm, títul cmplmntçã ds trfs. A Cmssã dc Trnsprts Cltvs cdu xmnr s s prcrs: rltr, cntr umnt pl stu prcnl srvç; d subcmssã trfs, pl umnt mdt. N qunt-fr vnur, cmssã vltrá s runr. MADURERA br ncd. CrS 5.. mnss. N Edfíc Futur -CNE PANRÂMC", mrn cnm lnçr. cm r cndcn. Vnd- ms ótms prtmnts, cm 2 qurts, su. cznh c bnhr scl r ms pndêncs. Ts s prlmnts frnt. Aprvt prtund, ps s. pucs prtmnts. nfrm-s, nd h, n Rn Ewbnk Câmr n. 35, bm n Prç Ptrrc. Crrtrs n lc. Vnds xclusvs CNSÓRC BRASLER DE MÓVES Ru d Assmblé. K. 3. A. ndrs Tlfns: NVA RGANZAÇÃ D SAR NA AERNÁUTCA Dsnvlvmnt d Gunbr DEPARTAMENT EctwV mc d Frçã ds n dústrs Est d Gunbr rlzu um stu tbr ndústr trnsfrm, çã dt mnrs nã mttãllct. cnclun qu st str, n Gunbr, vm t tuvlvn m rtm nftrr A méd ncnl númr stblclmnts dtrscu, nqunt qu vlr d prduçã xpndu-t n prí , pns 8 pr cnt. Nt utrs Ests, nvs nvttw mnts frm rlz, umntn mut cpcld nstld vlr d prduçã. TRANSFRMAÇÃ ESTRUTURAL Cn st- trm tm cnmsts d Frçã ds n- Ecnm dústrs qu & Fnnçs êss str vm pssn pr um t rnsfrmçá struturl: lmnçã s pquns stblcmnts, umnt d prdutvd d mã--br» frtlcmnt ds frms mr prt qut rspnm pr um prcl cd vz mr d prduçã ncnl. s stblcmnts dc tm nh méd pqun cfrntm-s cm prblm d sbrvvênc fn m têrms mrnzçã su qupmnts, rcnlzçá s trblhs utrs mdds. Em guld cndçõs, s bncs prfrm ldr cm clnts mr prt fcn um prcl s rsídus bncárs pr sr mprgs n fnncmnt ds pquns méds ndústrs. UTRS LEVANTAMENTS fss stu sír ndústr mnrs nã mtálcs é prmr um s«5- r trblhs qu Dprlmnt Ecnômc d Frçã ds ndústrs stá rlzn sóbr ct str ndustrl, cm vsts á lbrçã um pltc snvlvmnt. Exmnrá FEGA ptncld cnfunc m «d str, ssm c«;m vntul ncssd fxçã qud stímuls nvéstmnts Mnstr d Arnáutc, = d Slv Mscu, n ss- Mr Brrr Clõvís Tr- ; = nu s "Trms Entndvsss, cnsrn s cm- = mnt" sbr rlçõs cmr- prmsss ntrncns ssu- = cs. Em br! m ms pl Brsl, n snt! 96. um mssã cmrcl ssurr mlhr prtçã! Brsl chfd pl Mnstr Pul l.ã Mur vs- tráfg ér, ncssd ; smpr prsnt scrrr às tu Mscu, tn ntbul ; ppulçs. smpr qu s pr- mprtnts ngcçõs cm sntr prg vd. rslvu. ;! trvés GM rr- nzr Srvç Busc Sl- ;! vmnt d FAB SAR tm! cm prncpl funçã lclzr rnvs u mbrç >s pr- : dds scrrr s sbrvvn- ts. ESTAD DA GUANABARA SUPERNTENDÊNCA DE URBANZAÇÃ E SURSAN SANEAMENT Cncrrênc Públk rdnár Númr 76/6 "brs pr s Abrtur Rvstmnt ds Glrs Chmnés Vntlçã Túnl Dupl Csm Vlh-lg". AVS Cmuncms às frms ntrssds n cncrrênc cm mncnd, qu msm srá rlzd d (z) nr 962, ás 5 (qunz) hrs n s Gvrn Est n Plác Gunbr (Sl Dspchs), Ru Pnhr Mch. Chmms tnçã, utrssm, pr últm publcçã Edtl númr 76/6 n Dár fcl Est d Gunbr à fls d 3 (três) nr 962. Achm-s tmbém, à dspsçã s ntrsss cóps mmgrfds Edtl, n Dvsã Cncrrêncs Cntrl, à Avnd Mrchl Câmr n ndr. R Jnr, 4 Jnr 962. BERTA CHNADERMAN LETCHC Eng. N. 8 Mtr. 97 Prsnt d Cmssã llllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllllllll» ( Cmérc ( Brsl-URSS Aumntu m 6 = tmrt u cnhcr = ds sttístcs rltvs = ntrcâmb cmrcl Brsl- = L"nâ Svétc ns nrm- = rs mss n 96. = vlum ttl dss ntr«.âm- = b ns dus drçõs, f USS «trnt s- 3 t mlhõs cnt tnnt = qutr ml nvcnts 5 dólrs». ntrcâmb c- 5 mrd! ntr s > píss = f ftvmnt nc r 5 ms 96. pós vnd = Brsl um mssã c- S mrc! svétc. As rlçõs S rmrns pntr Brsl = TRSS frm stblcds m nvmbr 959. qun d = vst Embxr Brbs vst ncrmntr cmrc ntr s s pss. blnc" s prmrs mss 96 cus um umnt crc 7 mlhõs dólrs cm rlçã n 96 Em 96, rubrc xprtçõs brslrs cusv s sgunts rdu- _ ts: cfé. ccu, lrns, p- = ls cbr. N n 66, = lm sss prduts Ur- sl vnu tmbém lgdã, = ól mmn. curs bv- = ns ól tcc. «cu = slsl. STUAÇÃ D TESUR NACNAL A rncr sér cn- tnu grvmnt s- qulbr ds cnts d lná, ntrrmpd m stmbr - tlm, défct cv Tsur Ncnl vltu cusr m utubr lvçã su nvl Cntrrn um tndênc ltst S mss, défct fnncr d Unã, crrnt d x- cuçã tul xrcíc, v- ncu m stmhr um r- duçá 2.7 blhõs cr- lrs. u 5r;. tngr s- m 53,8 blhõs Cm mr prssã vlum d spss m utubr, s- qulbr ds cnts frs trnu-s ms cntu Sgun "Cn.untur F.-n- nõmc". êss cntcmnt. mbr h supr s =. prspctvs ms pssmsts. tn m cnt su dmn- sã, p sr ustfc pl rtrn ã nrmld pr- css burcrátc ntrrmp- pl rcnt crs plítc- dmnstrtv. Nrmlzd mrch prcss rçmntár, tn- dénc ltst défct Tsur Ncnl trnu-s ms frtlcd Cm ss, défct cx Tsu- r tngu, n íns utubr, 6.4 blhõs, u s. 7.«b- hõs crurrs «u 4%) ms qu n últm d s- tmbr lllmhhhhhhhllmhmmlllllluh» tlssll. % :?". :ísí ^-vwllfs«t > -lsb - Wm ;>

6 í»»yyp»»».^».»^^yw.y.^y^.._.:,...^;,-;.,.-.,:,w;wv^--a-»^<^<».:«_^:w!v^!^fl ^^BWt^Sff^^WRffP!J?^.y. lff.l^^ ^l^!l!>.l. ffwl^lwrssbblb. -. fr^r~írfímw~, tè. PAGNA 8 Sáb. 6 d«jntr dt 962 ULTMA HRA nnés Mblz Tds s Sus Rsrvs u»yuuumu mmmmmmmmmmmmmmmmm d m Tóqu, dss qu drtr prçó bélcs m dás Mlucs rgõs dcnts rnu um mbçft r ts s n- ENTUSASM D AN NV fttír s muts ntussts An tàv gu fcrm p-, nus cucs s lnçrm ns águs glds d fnt xstnt m Trflgr SQur. m Lndrs, fguru ttt vm, tl f um s muts cmmrnts qu, spt ém tmprtur xtrmmnt bx, s íçrm á águ, nqul prç, x+pmnt s ncr prmr mnut st n. (Ft VP). TWlSr: DEMASAD SEXUAL Um scl lndrn «Unç cdu pr- crvr "twst", pr s trtr dns "- Hts sxul". Prém utr» nsttuçõs nã qusrm sgur su xmpl. B r nr d Stttn, grnt nsttut Dnç» Lndrt, cmtu cntrvérs _^^^^_ MUNÜ br dnç d md, dn: - "twst" é msd scss nbts, bnn frncmnt sxul, pr r dnç n Grã-Brtnh. Prtnc à tlv frcn". Prém»ut cln prfssns nã «tã càr «m Stttn. Mr Crtmll, trnt nstrutr d Acm Ar- Mur Murrsy, rfutu mdtmnt: "Supnh qu, s um pss é frtmnt txul, "twst" trá um spct sxuld. Prém msm çrrrá «m tng". (UP). MARD DE "MEG" A ngltrr tm ms um Jrnlst... Trt-s Lrd Snwn, ms cnhc cm Anthny Armstrns Jns, mr d Prncs Mrgrt. hbtul prt-vz Clrnc Hus. rsdênc d rlnh-mã, u ss snscnl ntíc, prcsn qu Tny cuprá s funçõs cnsultr rtístc rnl cnsrvr "Sundy Tms", ps qu, qun fôr ncssár, vltrá à su ntg prfssã ftógrf, à cç tulds. Lrd Snwn trá, ssm, Wm xpdnt trblh bm crrg, ps, lém qu trá qu fzr n "Sun- VA SER JRNALSTA dy Tms", cntnur n su "mprg"" cnlhr, n Cnslh "f ndustrl Dsgn", rgnsm Est, mprg éss qu cup s qu s csu qu lh dá 5 ml lbrs nus "pns". Em t cs, n mmnt, Anthny su sps t chm m férs, ns Antlhs brtâncs n pssrã três smns. Qun trmnrm s férs, Lrd Snwn pssrá "dr dur", cm funcnár Est ç cqm Jrnlst sn, qunt st últm mprg, "m rstcrátc rn. lsts d Grã-Brtnh". (PP) RUBRSA: ACABARAM-SE AS MUNDADES Prfrl Rublrs, qu há três ds f xcluí Srv ç Dplmátc d Rpúblc Dmncn, ncrdu m sumtr-s ntrrgtór, "pr lvrr-m td suspt" m rlçã um ssssnt cmt m 9JJ. Rublrs, qu chcu Nv rqu prcnt d Plérl d, mnfstu qu cmprcr cm mltr brvd pt v scrtór Prcurr-Grl, Frnk S. Hgn. x-dplmt srá ntrrg cm rlçã à mrt d drgnt mncn xl Sérg Bnnsm, qu f sssln trs nst cd 2 brl 9JJ. AM gr. Rublrs stv prtg pl mund dplmáüc. (UP). 3 5 «(WW-H) T» 4» v» sbr rã rntl d nnés (rm JAKABTA, prb, pr r» d» Fr» Aér Ncnl. V» pr-v ém fvérn xrtu Hlnd qu ngc rndçã rln cntl (Nv ulné Hln) u fç frnt um "cptulçã»»uv. Mr Agts Surt, prt-vz r«aér d«ltt, clru qu prbçã rlr vôs sôbr trrtór ncnl prxm Nv Qun t» rl-ká «m rm J mbulm«ã " fé Prsnt Sukrn, r» rltsâ 4 wpnh lbrtçã. Dt qu rm xv»n ft»ôds t prmssõs vô sôbr rgã dd ntrrmnt prvn qu qulqur v«tãq d rhlçã dr lugr um "trm" d Fôr«Aér d nnés. A vçã çã mltr f rcntmnt rfrçd «m võ d vétc "Ml»", Jt. Prsnt Mukrn rlu nçã, n d 9 zmbr, «n t mbl m lu lut pr "llbrlr trrtór d Nv Guné cupd pl Hlnd, «u dst -. prtnc, nntst. A «rç» rmds Já trm psts m stuçã d lrt, pr qu s rn su trvnçã Mblzqf Q9 Ttl Tnt-Crçn Mltmud Sbur, prtftv» d xérct dn nnés, dss qu "cmn unfc" smuá drçã tdt s frçs rmds s ftvs vssténc ppulr n rgã rntl d nnsn, n cs qu s ncsslnn um nvtá pr lmnr cntrt hlndês d Nv Qun, Um trnsmssã rd nnés, uv- URSS: MA VLAM RESLUÇÕES DA NU MAÇAM UNDAS, t (FP-UH) f A lgçã svétc nvu " um ««rt««q Scrtár-Gr d NU, U Thnt, pr chmr tu «tnsã sôbr f«t qu gvrn nn-mrlcn rltu pd svétc xtrdlfã Gnrl lm Nu» sngr, qu prs tulmnt cmt multr d TAN, qm Whlngtn. qum Unã Svétc qur ulgr, «m r mlnt gurr A rt svétc, cu rmss f nuncd m ntrv t t s mmbrs d NU «s t Sr, U Thnt qu trnsm à mprns pl Sr. ptn Mrsv, lg svétc dun cr nt Mscu, U cmuncçã lhs dé cnh t p NU. qulfc ngtv mhr últm, sôbr "cs gvrn nrt-mrcn Husngr" ssm m s ^ vlçã d rsluçã prvd, cumnt» s rquvs nzsts pr unnmd, 3 fv m qu s bsv pd rr 946, n Assmblé G xtrdçã. rl ds Nçõs Unds. Nss Mrsv nã prcsu qu gs rsluçã, rcmnd-s ts pns rlr gvrn çã mdds pr qu s rmnss gurr fssm v!- svétc n NU pr sr «tn vs d. ulgs pls pws A» csõs rspt, n cmtrm s sus crms. dss, pnm rsult N crt p-s smplsmcn s tus sfrçs. NEHRU: TÍNHAMS DRET DE EXPVLSAR PRTUGUESES tfnd), 8 patna (FP-UH) "Tínhms drt bslut xpulsr s prtunuêss G, nclusv pl lôrç, ps 3 msm drt f plc s brtâncs", frmu Prmr Mnstr Jwhrll Nhru, n clrçã sôbr G, ft = t s lgs Prt prn Cngrss (prt gvrnmntl) runs nst ld. "Prcurms mprgr méts pcfls, prém ms dsf sms qu nã mprgríms frç. A çã cntr G f H um prçã pcífc nãn um vtór mltr", crscntu S Nhru, qu dss qu há dus pnõs cntrárs = sóbr éss blm: pr s píss d Ás d Afrc, um prt, s pvs "lmnt cnts, utr. xstênc sss pnõs, ms ls mstrm, n ntnt, tndênc mun tul", crscntu Chf gvrn ndn. A sgur, Prmr Mnstr bru prcss npndênc d Índ pr sublnhr qu s prtuguss vm, vntmnt, "rsttur" s sus trrtórs, cm ntrlrmnt fzrm Grã-Brtnh Frnç, "ftsss s píss ns ntrgrm s sus ncrvs gr mntms bs rlçõs cm mbs, pss qu Prtugl smpr s ngu ss pr sr ps mt trs d Eurp", dss Nhru, HMnuHHuuJ ARGENTNA CASSA EXEQUAURS»»#»#»»» d» PASSAPRTE J Js Gulhrm Mns UM CERT MNSEUR JR6E BERUTE t mlhr flr m Mnsur Jrg rspnu "mtr" d but "Bbn" prnunc-s "t. blnó" stud prt htl m qu stu hspd. Wdy "Cm W cm Y", gst êl lmbrr stv cmg, n br "Bbn", "shw": sprn stré é um lbnês m ltur, cm lhs grns trsts, um crc mnumntl vd s dmnsõs su cbç. Bb cnhqu frncês. Já bbr m-dú u ms, qu nã é cmum ntr s psss rgm ár b, grlmnt bstêms. Vms flr cm Mnsur Jrg: «l dr um grntu t Wdy. "t", sgun prstms lbnês, r trvr. nhcmnt cm lgums rtsts "shw" mprt dr tmnt Prs ntgr pr várs "Msss" Rvr, _ Cnns, té. Bquín. Wdy sugrr qu ntrvstássms lgums ls, mbr êl nã fss rnlst, ms cmr, dnt. Tp, pr udá-l. lh Mnsur Jrg dss Wdy, pntn um c vlhlr mrn, cbls crsps, lgrmnt curv cm um lh pntn ms pr cm qu utr, t um hmm squv, qu prc sntr-s ms à vnt tn pquns rcnts spclmnt ss. m cmrns frnc- Su lhr lgrmnt sust dá-lh um r fst, qu é cntu pl csc smpr brt, pqun urvtur ds csts um cgrr cn s lábs. "Jã v ss cr nlgum flm frncês "bs-fnd" é pns mnt qu lg n» sslt. Mnsur Jrg dss qu tm "ul, u, ut" nrém fcu tu mprcs. Príms ntrvstr s msss "Ms, u, u, u" príms ftgrsfã-ls, pr m lvá-l» clr: qu é qu ná príms fzr? Wdy nmu-s, qur pr frç qu M. Jrg tmss um nhqu, ms él f fntv: Nã bb. ; "shw" cmçr, nã cmçu: crtn pqun plc nqul slã subsl nguçu; qun s bru, stv t mun fr frm; tv sr f. hd nv. A, f luz qu nguçu. Wdy. lbnês brs, tntv ustfcr-s: C stré: stã nrvss. Nã r pns ss:» msss rvlrm-s um cp- CÍ Pm sr msss, ms n 94 bsrvu Wdy, ; crscntn: Nã é um b sfr. Vms mbr, tt n qu M. Jrg tnt nt mpngr lgums lts. Sugr qu ns trnsprtássms "Dmn" pr nunc-s "Dmnó" um "dncng" stu frnt mu htl, t um cs mrl, tp mnsã sm-rtntl, n s p dnçr cm um punh móçt vst ust u s curt mut rdd. Wdy cncru, n. d qu bsrvn n sr frqüntr lugr: tíô tm xplrrs,. Cbrm um bsur. D puc, prém, él xclmr: Nunc mgn qn lt fss t bm! Aqu. sm: vms ns dvrtr. grç nfrmu: Aqul lur é lmã, d Bvrt. Tm, tmbém, dutt frns, dus turcs té dus d Ar- 9m^mJ!m lü,w "" >. Tôdt, sátr. pr- Qur qu chm dus, pr lhs fzr cmpnh? Agr, n rspnu Wdy. Dqu puc. Dí puc, rsc» stv prn, ct stv fchn, mulhrs cmçrm sprcr cm pr pss mágc. Enqunt Í pgávms nss cnt v m» ustmnt t ms bnts um lmã dus m rns, um turc utr, lbns ntrrm num nr m rr mrl. And pums dstngur fgur mtrst: tu lhr prum, um cgrr pndur n lábs. --An v ltt prguntu Wdy, nd tônt,! _ Ah. vm tr r. Bm, frm cr tr, m Mnsur Jrg. ^^ ~ - ^ rr ru BUENS ARES. 6 (FP-UH) Dr t Gvrn rgntn cnlu "Çxqutur" cncd várs psss. Cmprn mdd Jqum gnác Amzns McDw, cm vc-cônsul Brsl nst cptl, Ny Mrs Ml, cm Ctsu Brsl n cld Rsár; Hrác Lps Cn, cm Cônsul-grl d Vnzul nt» cpt; Jun Dsvlrux, cm Cônsulgrl Ht, nst Cptl! Rmn Bntll (flh), cm víc-cônsul hnrár d Ncrôgu, nst cptl; Cr Mntn Rmr, cm cônsul Chl, m Bf Blnc; Gnzl Snchz Lr, cnt Cônsul d Blív m Juuy, Humbrt Enrqu Brr Arú, cm Cônsul grl d Vnzul, nst cptl. LLYD BRASLER PATRMÔN NACNAL LLYD BRASLER - PATRMÔ- N NACNAL, trn públc pr cnhvcmcnt dt t qulqur ntrss nscrt n Autrqu, qu dqurrá mdnt cncrrênc dmnstrtv, rlzr-s n d 9 nr próxm ntrnt, às 4, hrs, gênrs lmntícs prmr quld, pr fmcmnt s rsturnts nvs d Autrqu, cnfrm dtl publc n "Dár fcl", dçõs s ds 27, crrnt. dtl m qustã s rlçõs s gênrs dqurr stã à dspsçã s ntrsss n Srvç Abstcmnt (Ru Rsár n., 3, ndr), prtr st dt. Dvm s prpsts sr ntrgu n Srvç Abstcmnt, té às 7, hrs d ntrr d cncrrênc. R Jnr, 29 zmbr 96. MÁR LPES MACERA Chf Srvç Abstcmnt nétlt, hmns mulhrs, 6 45 nt. En» Clumpurn, gqvrn Prln.lr9-Wlnstr Lm Kun Yw mmlqu qu rt tn»- PMá H»W«W «Qt çldd» qu sm n- CWnrr^q us (rcs nnèslns. Dclru qu tnsrçé vluntárs cmçv "ntr d puc» ds". Dplmts strngr» m H nfrm, rm qu cmunsts d nnés qurm qu Sutrp nc um gurr cntr H«lnd, prqu stmm qu s frçs nnél srã rrtds qu ss prvcrá, qu prmtrá» vntul lut tmd pr pçg cmunsts. Sukrn rtu gulmnt frmçã um mn, qu crnnrft tds s prçõs mltrs, n cs qu sc rn lbrtçã Wn cntl. HdUnrf Sgur t HAA, (WH-WH) Km rcul dp Mlntér d Dft t dt qu cmnd!-? mltrs, tnt qu m m Hun (Nv Guné cntl!, cnfm m u m frçs hlnss prã rplr qulqur tqu nnés. s mncns círculs dssrm qu t dl- (nld trrn ã prncpl bulq qn p«qu «nnés cnqust untár t Nv Gun. Afrmm qu m. nés trã qu rslvr prbm» wps» prtr trns pr 2t mlhs n, ptrulhd pr vés brcs ««r» d» Hlnd. Ulbrcbt Amç Cm Dvsã Ttl l Brlm BKW4M, (TMJH) - lír cmunst lmã, Wltr Ulbrlcht, mçu cmpltr dvsã Brlm prbr s ls cnts ntrr n tr svétc d ld, mn qu cnsgm vsts vírn d Almnh rntl Hhn um ntrvst cm rftd nrt-mrcn " C w m h Brstn ystm" Vlbrlht nuncu m "prvcçõs" nv cmbs Eérct nrt-umrtcn pl s trd Wfí qulômtrs qu un Brlm m Hlms, n CUBA: REUNÃ É AFRNTA] n NDEPENDÊNCA NACNAL HAVANA, d (FP.UH Trbunl Suprm Cub runu-s m sssã spcl, pr cnr runã s mnstrs mrcns m Punt Dl M (Urugu», sr ncd m U d«crrnt, «nütcn- "frnt à s brn npndênc cubns" 4» M»p«ã" s Ksts Un cm "smuld h Jurídc". Kss núnc, publcd n mprns cubn, d? «u " mprlsm vlu s trts nt«mt«w" rl»- zu ts cntr "s prncp» nã-ntrvn", sm qu rgnzçã s Ests Amrcn» (RA tvss nv c qulqur órgã cnsult. Ct cr Trbunl Suprm Artg 4 dq Tr t ntrmrlcn R Jnr, > stmbr 947. frm qu msm smnt utr runã d» cnsult n css "vnt grvd", dnt stul crd "tqu pr à nvlbld um trrtór, s brn u npndênc plítc", pt qu runã prmvd pl Clômb cnsttu " ms flgrnt nfrçã" ds nrms ntrncns vgnts. A rsluçã Trbunl lg ttu lg Méxc, "» cmbtr bsurd cnvcçã". Adus "tntm qu cnvrtr EA w nstrumnt Ju> rídc qu ssgur mín bslut mprt sôbr t-. s pvs d Amérc Ltn", qu ",, prpóst. < mgr rvluçã ptrótc, mcrátc sclst" cub ;; n prncplmnt s fundmnt n ncssd f»r l sprcr " xmpl qu ss rvluçã rprsnt pr ts s píss ltn-mrcns". Amérc Cntrl Und WASHNTN, (UP-UH) s Mnstrs Extrr d Amérc Cntrl strã runs um smn nts d _ cnfrênc Punt Dl Est. Prtnm crnr su g çã, sgun rvlrm fnts dplmátcs. Círculs dplmátcs cntr-mrcns rvlrm qu é ;> pssívl qu runã tnh lugr m Sã Jsé, Cst Rc.! N cs qu nã stm stsfts cm s rvsõs! fts n prt rgnl d Clômb, é pssívl qu pr- :> sntm um prt rsluçã própr, mut ms nérgc qu utr, -»tmm»,»mm»»»»m»»»m»»m»m»t PRTUGAL: HAVERÁ REVSÃ DE SUA PLÍTCA EXTERNA «(UP-UH) - A Assmblé Ncnl, m um LW8A. sssã rlpsd nd sb ft dscurs Prmr. Mnstr Annl lvr Ss sr, cncru m qu s pr d l "rfrm vntusl d pl tc xtrr Prtugl". ná, grcr à Espnh su sldsrd, A Assmblé prvu csã gvmsmntsl cntnur Zn cntl. Ubrht ílr» prsnt rprsntçã mu u s cmbs m qustft Gs. mntém blqud ss ttr F dt " d. qu NU cb Exgu, m sgud, qu s A rsluçã ds: "A ssnr sus crtdã óbt. Assmblés rslv frmulsr s prp». çã qu f prvd pr un- Sgundmt prsntu m- ls cnts chgum um cr cm Almnh t, n ntrss d nçã". nlmd m qu s ds: rntl pár usr s vs tr. A Assmblé tmbém xprs "Tstmunhr su prç pl rstr, mrítm ér pr su su scntntmnt cm ttu Brsl, m nm Brlm s submtm à fslçâ frntrç çmunls- çã cntr t, Dmã Dlu ds prfund» sprçõs d n. um grssã cntrár t ts. çã prtugus, mtr vt s s prncíps mrs lg. cu rspnsbld rc cnsult s dd > ms lt qu trt mz Advrtu qu smnt ltrá um rsult ds cnvrs n hmm qu smpr s prclmu cmpã ts pnc nd lus-brslr pss fr- xcuçã, frm qu cmu. çõs qudrprtt sôbr Brlm! lmnçã s drts ps, mr-s xpndr-s cm rs. nts n cd. Dcdu-s tmbém, n ru- cnt vgr". CÔNSUL suv przr rfrscnt ^^^n MENTL FN KNG-SZE FLTR DE UUX CMPANHA E CGARRS SUZA CRUZ ME «tcmk P TRADÇÃ «ÜÜül K PW>«MtNCA W.;-.-. x\ \m \s wlw " t! Â\. mêêê&m\mm. yklw^ " Ü- k^mw^^sm mmm. t)p^r"l ^W Wx mê WW^^^^ " MW f vèvãeéh»>^-^w mwm _ ^^tmm^x^^mêêêêêêêêm\ ^^^^^l^^ _^^^^^^B ^H ^H wmm^mkêmkj^ <í ^^ ^t3mmmmm WBvtW ^:. ^. ím\\\ MmmJ MKThP; f^^9yêm\ W\\ WmMmmW^Sx ^ÊÊ BR5 mvmmmmmmwêí!.; >m\ ^mwmls&l fflèí>?t.x wm mv^mmmmmmmwmmt wb^mw^mmmm^k^-, ^^t^m ^m?. WtmYmW\\vWmMmm\ mm\mtt f Q Jl M w% ^tt..^^mmmt^ml^.«... Mmmtm^tlMtwPmmmmmmm.... _ t Vl"»» H flhlhlll g (Qmt d ANSA, UH, mp. PL. NS P) t mnd. - (Punt Afl4 -» Prsnt ds Arntldfc, Artur Frnds, prtu pr Mntvdéu, ns mnhã ntm, Frndlz» Prstnf Cnslh Nscnl l vrn Urggu, Edur Vctr H», «nfrncr «nt Punt Ct, CHMBE (Klzbtvll). Msés Chmhu, "Prsnt" Ctng, drgu um tlgrm Crllc Adul, chf Qvêrn Cntrl d? tppldvll, ptstn cntr "s xsçs" ds trps pcnqs cnglss n«ctng Sptntrnl. Chmb clr, ntr utrs css, qu Mnl Knb w, "Grn Chf Albrtvll", f hrrrqsmnt mutu pls rfr? trps, sfru prd dc um brç dc um lh. RUSK Wuns Ars). Um lt funcnár d Chnclr dss qu fcrtár Bf Nrt- Amrcn, Dn Rusk, pr vàvlmnt vlré Buns A rs nts d Cnfrênc Punt Est. Acrscn tu qu vst dt Rusk s prdur lguns ds nts d runã chnclrs mrcns, qu t ncrá 92 nr, n Urugu. CAHTAZE8 (Argl) A rgnzçã Exórct Scrt, Mvmnt Drtst lgl, nuu d cm crtzs, «s qus xrt um "mblzçã grl" cntr plítc dn Prsnt Chrls D Gnl, um Argél npnnt. BMRTA (Prs) Gvrn nuncu u Frnç Tunís ncrã m brv, ngcçõs m sts círculs «br Bs Nv Afrcn Bxrt, pl qul, n ms ulh últm, s trvu ntr mbs nçõs um sngrnt b«lh três ds PRESS (Argl) - s prss muçulmns d c Brhrubs fzrm um mnfstçã nus cls, lnçn tchs pls nls tntn ncndr c. F mn lvnt. CQL6TA (Cpnhgu) N d mrç hvrá um clt n cnl m fvr ts s píss subsnvlvs, clbrn nvrsár R Frrc X. Cvêrn cntrburá cm sm gul è rrcdd ppulrmnt. AS (Argl) Bv -s qu ttl mm- brs d AS, prss n Ar- gé m nvmbr zm- br, f 237. SLTS (Buns A- rs) Frm slts três prfnr prs n d 2 m Mr Pl Plt cm pr- tncnts um célul c munst nfltrd n m prfssrl. Nã t sb rzã d sltur. THANT -^ (Lndrs) - = Thnt, Scrtár Grl d NU, nd nã rspn- u cnvt qu lh féz g gvrn brtânc pr r Slsbury, cptl d F rçã d Rdés-Nss- land (crru cnvt dc frcmnt ft pr Thnt nvr bsrvrs d NU, n frntr m C- tng pr mpdr trfcf rms). AMBACA (Mlburn) S nnés tn- tr nvdr Nv Guné, s frçs hlnss ntrrã m çã clru m- blxr d H n d Nã dss Embxr qul mprtânc sss frçs h- lndss n rgã. ADENAUER (Bnn) Anur c- bru su 86. nvrsár, E dómsgund vs qu E clbr cm Chf dc G- vérn. Assstu é um ms- s clbrd pr su flh, g scrt ctólc, Pul, n cpl Hsptl Snt sbl. VARELA - (Lsb) - x-cptã Vrl Gms, qu f chf m vlmnt B f gr- vãmnt fr pl cmn f dnt qurtl, Mr C- lp Mrtns, sfru n ht- Í pt B trcr p- rçã crúrgc. LAS (Gnbr) g s c-prcsnts d Cnfrênc dc Gnbr sôbr Ls drgrm nv mnsgm s três príncps lncns, pdn qu vnhm è st cd prssgur às ngcçõs pr cnsttuçã um gvrn únc. BARRS (Hvn) Prtu pr Brsl, v Mm, Jcnt Brrs, En crrg Ngócs m Cub, d s d fvrr 96, qu f, qr, n m Mnstr Brsl n Rmên, n nugurrá s Lgçã tu p». A Embxd m Cub fcrá crg nâv Embxr, Luí Bttn Pnt. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll L

7 .: J!5«r f Tf %? r^w»«çs«b C;TtBV,l!7 K?-?ry..FnÇ$» lí?". rrrfrf llv-pífs!..^"«llllufbm / :-t-mk^^t^eãr^^v^l^^^^^.^r. ::-;;--<^?W!. B UtfJMA HRA Sáb, 6 d Jnr 962 LAUD PERCAL VA nmum mnn L Ds Hmns NER", SÓ CURANDER Qun Lurvl Fr- = s, á épq nvstgr J, «íá mult tmp fzn Mun. "m d vlh", g H»«flníunw «wr. /nt - tuv-s» "Nr Cv- cul" st d snhr d» undêrs dvntórs. Cm g ss, cnsguu runr m g,nrn s um grn «t. s,r «crnts". Psss s n cuds s ms dfrn 3 ts mls prcurvm cn- lnts m gu str m 3 suts m&s cur gu tn- t lmvm. Assm, tnh 3 n "Nr" prtund. 3 ctrvtntmnt, subm- 3 tr s» clnts "ntr- t.nç."; Qu ssm c 3 vlunwt s sus prátcs, g m smuln xtrr um 3 nuílc, xtrpn um 5 vtlcul m mu st u urn um pcnt = r/m tltu. Dm qu g rbrnv cr p su "lr«s blh". F nunc p» 5 su sps. Cu ns m- & llus d plc. F um E grn scândl prqu ntr s frqüntrs = "cntr" "Nr C- g vlcnt" hv té psss = rspnsbld, pr- _> çsá c/t "Nêr" sn- /flh-sp n s?. Vr Cr- g ífw/. D cntncf cnst- vm ncsçâps cr 3 stlnt, lsõs crprts, xrcíc fcu/ d md- g nn cnrnfrfs?n, Cn- g ctl prcss f t» «submt ulgmn- p Jh. Anfânf Prr 3 pnt, qul, ntm, prl- g rn sntnç cns- = ru í,t(nt)( Frts u "N. s r" ncurs tã sàmnt ns = n cr/wt cwrnn- g rs cnsnt prv g lld. Dstr, mgs- Ü /m/ plcu "Nr dc g Cnrlcn." «ts mss 3 tnçã, cncnd-ll, = mrv, bnfc "sur ss" pl ft sr Èl prmár. g UTRAS NTAS mu n;tn:u.\ - s- g trulvl qu smnt pós s.ls mss ct spr du cs- = tr d um prgrm dc TV rqtlr p pr<s_u- 3 m-ntn (l xcpçíl, p t E put.unl "(fnuncf" pr prudcr 8 c grn wd nsl brnlllrv g dss Juz JftntnH Mlh- u"k, dn 4.» Vru d Fznd 2 ln pl m qu ltcft. g flu d pd c utuquln p- g r. qu fss phrdu m õu 5 pr pnt n rnd prgrm 3 m Blbl Frrr str.nrá h m um 3 mlssrtr d t- _ l.vm; mnu Juz. AP 3 ncrr 4. nrs pc._ = cqbrnndq du nrtrt 55 ml cruz.lu rltvs cntrbu- 3 (ím «m ntns. - MKU A 3 Pl Jul» ru 7.» Vnm d S pzrfl nf f «tndd» prçtnsq -QtAvlQ uwz pru fss udlu. sp dus cpndèncl qu flphlu vllu Mm Ml. = ncpn, cu mçft d«3 prt rstnt cstft mnrnd = pm (m crrnt. Al- (, cunrnut d vs «s c,u «3 A m f fltuçn pk m- g su fun - 3 mfní rltv \ u mudnç 2»p,,»rl pnm un DRMR w 2 >f_?,".".c.".r cm,»rn ll. = Avht u Btndlct tr Ad- Ulllll, s dd pru _ próxm d 5 & ssmblé = (u Çn Advgs scrvu- = M vr ()cbtur tms = r/rm» U{",,f M Jncltrlu 5?. ; ""Wm l rns crtrtl, ~.upt srá " fnhfln nvl g Lcrlltlvn. 5 d.... É-ô rll. " nu s_unc,fr«, pró- 2 by-l n Jl TH- 2 r,,!, ug,ím V_ = «rctn í! " Nl,,,, l, ú"«. cus tllvu tn- 2 hmcíd cntr = ) n láudl, Bnrg ntuu Nsc- g tnr " "wrl trd n f- 2 " Qultung, m Tçrr 5 = n pus, 2 BWQ Lérl PlíSln «l.mfltb 2 E,n vym,, d. 3 mtr Evnr «n Mrr lmnug Lm g crrnt, n d "!l n Trbunl rlrí Prmtr lw r- 2 Albrt Trr Mt 3 P?WíSL Jé nmlfanl. E Ut rt? T. Dml»«pln-,. JU?fW JU««r d«( pl 2 vrnq. Alvs Suz,.» Vuu Crmnl. «nm H 3 utnrá s n.h pds crnt" g gu r s, Hn Mrlnt. du 3." Vu- rlmlnl. SAPS Pl Juz d 2.» Vr dn F- 2 u f nfr cu mundttcgrnçr nclpnarls tmptr pr JJ WJ 8AP8 cntcvntf dn Btruln g wc lgm, 4 s ng unrflqs» pgr 5 «rfrênc. 24. g «Nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 4> CRME NÀ CMPENSA VALENTA fat - pllr (Jí 2 frcncc d Slv) = ndyq t turrs cm lgr S Wlltrnr Crr d Pnh), pr 2 LHm d fmll. Um d. d- = "nrm- num cl (Cfé 2 s Slyl Tu Tõrm d H- 3 v", tlcutrm Jt dspru ~ válvr ducu vs cntr sô- w, m bl nà tng = "" Wlmr tl Dltlrll 3 23." DP) gnr f prc. = A LE Em utt. crcun.lun- = cs, Js sr pr- = «n pr tnttv hmll- g d. M cm Plc tmu g tnh.cmnl fl mult pll, _f pl v própr vllm «nã pcg nnhum tlmunh qu 3 cuu Jté, l f nuncd = P«l clm prvl n rt, U2, = Códg Pnl, qu cnl m 2 "pr vd u sód d - S "- plg dlrt l-nn = A P»n dltncõ, d 3 m4«g ", n, «f né cmllu S trmt mt grv. -" s«nã n lcênc d P">v, fl pdr cmlltulr "!") nmt t» (Nnltv d h- "Uldll, nnt c. pn. «ulr. Mt vrdt é «l qut, vt, crt uu»d- "" J.é. Mu ls «cn. «< t d -: Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. ESCLARECER SE CRNEL í CULPAD N NV > "SACPÍ"!""/ v":,.:;,.u:,p PAGNA ] Cç Hmm Trn Brnc: Sr Mtr d Bl Vúv! -. :.,s ;; ;;t.:: ,;.!::---sy-.?.-?:/-^-^----.:.--, -., : y.\.,w.?.,#% í.ú :-::. ZLM, ".- _^M_Í-H-l-B-k. :: : H-^mMÍ s-,..^r,:.-;íí : -H MmmtymmmmWMKm&9tnM -\ M\ ZpMms -"» ^B mmw^êmmmm mmmwtf- "-< ^mmmmwkpw^_l M~ tm,w. % < -. % v. «% w M m Í3b t _Br ; - \f --:.x,, \ lk m?wm: t\ m\ m,mí mm\\mxm\... fmmm mm ímmmm -m^m "- M P,_Íll^.. mmmm mmm TESTEMUNHA ff." : Jsé Eugên Andr cnt gr utr hstór bn/cn-> mnt d vúv ssssnd. "ADRMECDA" DE MACEÓ REGRESSARÁ:AGUARDA FAB d pré.lmn hr», «tn m prtntctt 4 lu ptrc, «lbrd pcln prt Murl Smp, rfrnt dá dé d flhgns mssds pdrs dspsts cm bnc sb DENTR pnt prsnç cnstnts lmnts qu l «cqtn. ll dp crm u f vtm», sáb Ultm, n pnt Dí, prsum-s qu ssltnt, fugn sséd fcl MlrtnU Snt M)M, lnd vltv» Mr Mdln Flcã d qu sóbr él trv, tnh pul % murd d Frt Bnr Ml, Pl Técnc sbrá stá u pnt, «nhn prfc sb msm sprcn, n nt scur, n mplc n hmlm Crnl f.ll Rnt» Rbr, pnt té mmnt m prncpl suspt, mbr s tst- m ntrvst rusv. qu rtrnr crr ncntrr ângul vsã d su prsgur. crnl sclrcu UH, munu» Jsé F.Ufént Andr Antôn Muns, «u nclrnnt q ncrmnrm, ngn vr d ruténc um pnt cm frós. Entrtnt, hmm qu frrn tr xs. vúv mrt, sntu-s vlnt vsculhu td xtnsã d ssltnt n trgéd, tnhm, ntm, urprnntmnt, vlt trs m su clrçõs, rcnhcn ntã "hv t, sprcr cm um fntsm, pr ncnt, n scurdã, qu stn td strd ntrmnt srt. Fmlrs cr. ft um hmm prsgu n pnt ptl crnl, qu fz nl cbm nsttur um prm cm dnhr pr qul u dsprs". Et nv vrsã dn tstmunhs nã cnvncu ntfcr crmns. Dlg Jsé Mrqus, ttulr d Dlgc Sgurnç Pss. Hmm Trn Brnc Mnch d«snguc As tstmunhs Jsé Eugên Andr Antôn Munz nfrmrm m sus nvs pmnts Está crrrn um ntrss strnh pr qu s trnh- qu crnl fzr cnc dsprs cntr ssltnt, hs nvstgçõs sm prturbs, cnfunds mbrlhs frrn,» Dlg Jsé Mrqus. qu tru pns _ vzs. As msms tstmunhs qun própr crnl nfr. m A hstór sclrcm qu lmnt nã ntfc trv rup scur, crnl nf m cnvnc, bslutmnt; prá str dzn nqunt prncpl suspt frm vrd, prém, su cntrdçõs sá flgrnts pr mr qu crmns vst trn brnc. Sá cntrdçõs á ntds b-vntü qu s tnh nã pms bslutmnt xclu-l pl Dlg Jsé Mrqus qu mplcm m tumult suspts. Pr quê ntã s tstmunhs, hmns brncs pr nquért. prmárs, nã cntrm st nv hstór lg n A rprtgm prmr plmnl? A qu dssrm, nã hv pss lgum crrn pl Crnl Él Bnts, cnsguu purr qu n msm br- UH, prtn ds nfrmçõs prstds n pnt, uvrm dsprs vrm s luzs rc m pqun ut qu rsm s tstmunhs Jsé Eugên Andr qu scu pnt m grn vlcd. Pr qu ntà mudrm gr vrsã? Já xstm mults mntrs nst cs pdrr, tp scur lt qu cnc cm scrçã ss- Antôn Munz, mr ndvídu Els tl, srvnt pr u ns tnhms m tstmunhs mdrntds tnt ft prmrs qu s mdfcm cd pss. Pr pr fzr um pl crnl. Pr cncdênc, tl mnt pssu um trn brnc, qu nd pr mr cncdênc f lv n frmtv, ncntn u nã crnl, tr str d sgunt crm. Els pss tl srá uv h pl ttv lu prcl. A» mnchs sngu, trvés um xm Cvlcnt. técnc prft u stá sn ultm, drã s rlmnt lrfz mulhr mrru ntr crr (rcnt fch u s Spt Sumrm f btd m cmp brt. A ntã prms trr cnclusõs ftur rcnsttuçá á cm lmnts pstvs. Fmíl dá Prêm Crrbrn frmtv Crnl Êl Bnts, rprtgm, n lcl crm, ncntru, ft, sb pnt ftdc Mrnt Snt Mrt, vstígs d prsnç psss qu l prntm u pssm lrg tmp. Pnt d cgrrs, "dr- S. PAUl, 5 (UH) fnds «s sprnçs ur» d mcdr) Mcó", drçã APC prvdênc su rssm. bmpíc pr Algs, n cntnurá ntrnd m um hsptl, prssgun n trtmnt rscbl qu m Sã Pul. st grl Elzbt mbulr prmnc sfvl, lm u. mnt u dmnuçã d grvd, N mnhã df h, n Ulnur, rmã "rmcd", nfrmu à rprtgm qu stá «pns gurdn vã d FAB, slct pl drçã APC, psr.- rgrssr Mcó. E CADÁVERES NSEPULTS D CRC DE NTERÓ: DENTDADES NCERTAS STÉVE n rdçã d UH n Tr dt ntm Crnl Jqum d Slvr Vrã, cmpnnt d Cmssã ntfcçã ds vtms "Grn Crcs Nrt-Amrlcn", cm ntult.clr cnfrmr s ntds s qutr cdãvrs, úncs qu nd s ncntrm n Ncrtér Pçlc Técnc, Prr Fustln, tn s lvntd ms pssívs ntlds. Rbrt Frrr Qurós Squr (2 ns), Angl Pnt d Slv t ns nrmlmdmnt), Ru Snt Clr, l, pt. 8), Mr Jsé d Slv Ul prsumívs) Anf Tvrs (3 rsur-vls). sã ntds dt psss qu» stã sprcds, sus d» cncm plnmnt cm s crps qu s ntntrm n Ncrtér, Crnl Vrã slct qu cmnrsçm pr cnfrmçã ntds u pr ntfcçã, c nã sn sts, ps stpultmnt é ft spnts d 6vérn. A lst d rfrd cmssã pssuu cm ds fns: J5 cdávrs ntfcs spults s 4 sm ntfc çã, ncntrn-s 66 ntrns ns dvrss hplts NU tr, muts nd m st grv. _«% DMNADS PRPMEUVAWlADr; <,\ Ml CM HfAí RcKmmt KHKDUGLAS ULTM PÔRD, S. DRWY MAWNE JKrrlLDH!H«yllllPW ⻫_hh%r: sffls_8t«rwwís.bsn.h : Qun Altv vu Mgnól pl prmr vz, sntu pt lnct pr nxplcávl ngúst. ss cntcu, Crw pnhr tft prcsmnt, há st mss. Nmrrm-s, Ds ds s.us, Altv nhru.s cm vz Mngnl. Ms, qul snsçã squst, qus um spéc dc r físc gnrlzd, ssustv, ptrnqülzv ssprv rpz: ss é mr! pnsv. Ms qu mr! 6 pr x n dur! Estu pxn! Prddmnt pxn! E, á n trcr d nmr, Altv prpôs Mgnól: Vcê qur sr cmg? Cs cmg, cs?! El lhu nmr cm lhs nutrs, Fcu cld durnt uns s u três mnuts. Altv vvu, prém, um trnd mçõs nnqul dmnut spç tmp. Qun, fnl, uvu rspst l, tv Ímpts crrr, fugr pr qu nmrd nã lh prcbss s lhs úms: Cs sm dss Mgnl, cm n stvss ctn um pss, um cfznh, um drps. Assm, fcrm nvs: Alllv Alvs Prr, um cmrcrrl 2 ns, Mgnéll Bl, lscnt nd, ns sus 7 ns. NVAD cm u m? tã strnh, tã slncs fr... E xpunh s su dúvds, s sus mrtírs, clg ms íntms: Dfrnç tmprmnt, rpz! dzm-lh qu vcê é mut mpulslv, mult rrbt! Ms l, n. pns um b mç, bnt, qu vv m pz... Snt-s ms lv. Msm ssm, cssv nv cm msm prgunt, cntn dc vzs: Vcê gst mm, Mg? M m? El vltv pr nv quls lhs frs, smptrnmnt nutrs. E rcmcv n lm rpz tur- As vézs, durnt nv. Altv tnh lmps lucz.. Cnsgu lbrtr-s d ntrnqüld ntrr blhã trrívl mçõs, n rccnv: tcrnllr s pucs sguns m qu l s mntnh Hr qu l gst d mm? Srá qu l m m mud. dstnt: t : Jrg Gnçlvs Suz l fuzl cvrmnt. D^n Antnt lvr Lns lccu ntm VENDEDR FUZLAD EM ÉDEN: TESTEMUNHA (FERDA) MRREU P.lcu nn,tm. n lr.v, Sn. Antncn lvr Lns (lu Amérc Prr, 83, Én. qu tnh s b ld, nt qunt-fr últm, nqul v públc. ft crru pr vlt ds 2 hrs, qun vnr Jrg Gnçlvs Suz f tng pr s blçs, tntr fllr sséd um ndvídu qu. rm um rvólvr, tntv frçá-l ntrr num táx ("Chvrlt" prl), n utrs psss gurdvm. D. Ar.tnU, «trdq pls grlt d vtm, surgu prtã, cmpnhd su r.ul, Sr. Frncln Lm Suz, qun um s dsprs tüu-h mrtlmnt nu bm, tn. ntr- Í S n ; HGV, n flcu. vnr Jrg mrru J dr ntrd n hsptl Sã Jã Mcrt. Q Srgnt J Jrg d Hcl, sublgc Én, stá m dlgênc llwr crmn», qu stá ntfc, ms su {pr, nm slí sn mntd mr sgl. Sb-s pns mtr r ntg mg d vtm rgm crm f um» rx ntg qu hv ntr s s. Íqu í Ldrã Astucs S Srgnt Jrg, fln à rprtgm ULTMA S HRA. clru qu crmns rsd n lcld d H»c í:cl.n, ns mdçõs lc crm. f:l m- ru l uns qutr mss. mltr frmu qu ssssn lugv um lmbrt, rubd, pr 2 cruzrs hr.! scnhc tnh rub lmbrt m Prcmb. S tn s nunc pr um mg. As utrds Prcmb prnrm-n, tn êl cnsgu vdr-.s. Achn qu Jrg tvss nunc, cmçu prsgull m mçs mrt. Cnfrm ULTMA HRA n- ; tlcòu, ssssn ncntru-s csulmnt cm vtm, scn um rm, ntmu vnr nã crrr, sb mç tl mtá-l. Jrg fcu pvr grtu pr scrr, qun ndvdu fulu- cm três trs, trv Í crt s cm Jrg um m D. Antnt. t- S tv Mltn Frrr, d lgc Rubs c Furts, há mut tmp st n nclç mrgnl, prcur pr dvrss lgcs, pr sr um prgs ldrã, sn utr númrs furts sslts. L tnr AMR, VDA MRTE ü E WM _k ^^^^^^^^^^^^^ MRTALMENTE AMADA 9nP ff ^H ^H y. %_r : H^^^ Pr ms qu prcurss, nntm, ns lgcs 2.", «. 5. Dstrts tmbém n nsttut Crmnlístc, ttv Aruc n cnsguu lclzr s spts Mr Mdln, pr st xs n ps dntr crr, qun pssu cum crnl pr bnc trsr. s spts frmm um pç mprtntíssm pr cnclusã lu, ps drã s vtm stcnu vu n lcl crm s f btd d mnr scrt pl crnl. ^V c"b Mmmm _F^^^^B m tstísèr mw mw _^T - _» "^mr m > m ~4 _H E^mmmmmM» B -H _H?m3H mw í s? m _B ^ "^! B H l_r Í B^s_..fl Hl CL.. <_B w, ~- Fyr ~ m\"- ^m. -..Tf ;r;.^^^,^ l_k ^M ff \- &> & t^m ^m^m\mw t- st Mgnól Altv: trs ds nmr, qutr mss s nv qurnt tnc d» css... Gst mut rpnd fnl. Ms. cm qul ntnçá crurnt lhmnt, sntrss. CASAMENT N últm d 23 d nvmbr. pós cnc méscs nv. csrm-s. Altv Mgnóll frm mrr n Vl d Pnh, um csnh mst, ms cnfrtávl, n Ku Sã Félx, 562. AH tvrm, um lu--ml rmnc. E rp xprmntu, cntà, pz. < trnqüld. Nã prcsv ms prguntr ã su md s l mv. Snt ss m cd b, m cd gst, n crp tp r REVLTA N PRESÍD: DRETR E "ARUBNHA" REVELAM ATRCDADES n tmd pmnts sbr cuss PltfsSMlMM) d rblã Prsd, Dlg Hnrqu Ml Mrs, prsnt d Cmssã nquért, uvu ntm Br, Frn rsc Edur Mntr, tul drtr Prsd r ntrn Kuhns Almd ("Arubnb"), st, cm s rt-rrd. qus mrt nm um nvlhd n pscç, pr csã d rblã, "ncnt Útl" Em sus clrçõs, qu cntstm várs frmçõs Sr. Vítr Mhry, x-drtr Prsd, qun urr» ntntm Sr. Frncsc Edur Mntr tchu su ntcssr "ncnt útl" rvlu: " Sr Vítr é um nm b frmçã, ms cnfv ms m sus subrdns. Nã cr qu rblã tnh s plnd. EU xpldu num mmnt m qu s rzõs, rvlt ntm s rcss vrm à tn, n véspr Ntl". Cuss Cm cuss d rrblã, pntu: má lmntçã s prrss pbrs h s prss rcs: pdêrs ds um rxup dc gurds qu mntnh ns mãs cntrl s ntrns, prprcnn-lhs cncr tvrs lsuns,»b prpns; flt ssstênc urídc s ntrns (s ntrns cm pns trmnds cntnuvm m custód lçl n» lrí) crrupçã (ns ntrns dvm dnhr pr pgr mults pr nfrçã dscplnr r dnhr sprc). Lírs Sóbr "clrs" d rbã. frmu "Nã hv nnguém n Prsd cm -sbrt pr plnr um rvlt. Nã cr qu l f ld cm ntcdênc, ms s» mns qu crnrm prt ms tv su s swnts: "Mnrnh" (Jsé Ru; Nscmnt); Mgul Arcn CMlçulznh"); Hél Andr Lcrtt; Jrg d Slv Mur Clds: Gnçl Cms d Slv; Adl d Slv Slvn "Bud"); «nr d Slv Slvn ("Cs Rum": rl Gms Mur "(Brbucllnh"); Jsé Crls Agur Nvs ("Crá"!; Durvl s Snts; Vlmr Brbs d Slv ("Blã"); Jurndr Aqun; Atónr Frncsc d Slv ("Blã"); Frnn d Süvs Crs Glbrt d Cst Nscmnt Prc Vltn ludr trtmnt d s ntrnus. dss n Sr. Mntr: "A prv qu ls nã rm "cru trts «qu s grns prcs tnhm s ncmnh., n \-urr_ Ntl, Prsd, pr srm lts l, pr qur s ntrns s cnss-m n Ntl, ls nã frm «bts. s prrns hvm s mnds pl Plíc Mltr, qu cr, m su pnls. prcs cm sbrs cmd Prsd". E rmtu: "Nã é vrd qu lmntçã d Pntncr Lms lrt é pr qu Prsd. Tl ft stá cnstt ntràrmnt, ná sn pls tps lmnt» cm pl própr b-vnt s ntrns d P.B pr cm drçã l". "Arubnh" Dpõ Cm s grs rtrds pscç, ms sm vr mvmntr-s drt. "Arubmh" scrvu su nt trtur pr csã d rblã, qun vnt ntrns tntvm mt c féz, ntr sus scrçõs fuç pls crrrs ncnds Prsíd, s sgunts clrçõs: s ntrns (2 qurm m mnr prqu m cnsrm lcgüéu. Jur qu nn rcnhc qum m nvlhu. Rz mut qun r css. Qur z pr pr sr útl s mus 7 flhs, ls mrm cm mnh cmpnhr, n Ru d Prt. 6. Sã Crrlóv. A mprns qu tm m crç. S mt um hmm nunc sslt. Eu r prtr Esprt Cub Bnrnt. Mngur, n su bnqulst. Qum m ndspôs cm "Mnrnh" f "C Lus" F ntrgu "Mnnnh" à Plc splhu qu hv s u. Nã turpm mnhs bn- clrçõ. Su hmm qu tm s nflz, ms nã su d. Nunc fu" SEN, nm n mgnçã s rmncsts, cs»l tã flz!. A SURPRESA Antntm, pl mnhã. Altv spdu-s Mgnól vm Mgnól. N An pr trblhr: Nv, Altv stv tà flz, Ah! lmbru-s él, tã rlz, qu. nã pô nts b Vms sr vtr cnclusã: pdrnhs.. cntu-lh Eu r um bbã! Fcv pnsn css... Qun vd pr btzr um flh. qu um mg s hv cn- cb, tu crtnh. tu m Mgnól tv. ntã, tlvz pz... m td su vd. prmr ttu ufr, x- Fz ss cnfnc pr sps El, ntã, lvmnt pnsã: rubrzd, dss-lh mgmnt: Altv lhu surprs Qu _m xclmu. E u qu ch qu tu spdu-s cm crtz bslut r qu sps r, sprn nnm... rulmnt, mut flz A surprs mr, prm, stv r- F cu pr rpsr. Sntu-s cm s fss xpldr, srvd pr às 5 hrs 3 s sntgrr tnt ufr. tnt przr. Ná cn- mnuts, qun él rgrssu trblh. m vznh. sguu rtculr um só plvr ntlgívl. Su prt à Dn Dudu, crcu- n ru: fr, gunchn flcd, vltu br d squ- sb?! V crrn n Hs- h snhr nd nã n cm um grrf chmpnh. Jms huv n mun mulhr tmu pt Ghl Vrgs qu su vnn! Altv sntu > prns mls. Vm név cbrtu-th vst. Nà r pssvl! Cnsguu rrstr-s, cmbln, té m cs. ncnscntmnt, qur crtlfcr«d vrd. Mgnól nà stv m cs Nà sb cm, chcu hsptl. s médcs xrm, qu él vss sps Ms pns dvsu, n lt brnc, vult brnc d pò lrsmnt md mrtlmnt md! D lng, mut lng, uv um vz mc c ncmprnsívl: snhr féz lgum cs cm l Brgrm? Pr qu f qu l féz ss" bnubl Altv lhu pr médc. E stu num chr strtrs. :;:;"í ---^ t--a--4l-,-\t-h}--m mt. r < N K ^m\v^^mmm\\mw3mm _-_-_F ^- r m "" "- m Wm? rllfl. W ^ -^3 _s Skámm Bí^sf H / <ml &\A.9 BÉM UmW&mm. _ Wm EÜ TESTEMUNHA N 2: Antôn Munz tmbm d. gr qu -um hmm f prsgu pl crnl" n Mrnt. -üünmmmjímm S s-7 vs Cmuncms, um vz ms, 23- DP Dlgc Sgu- 3 rnç Pssl, qu s mt- _: durs dn mr- Ü gng! Als 5 Mrls S- 3 ru Pnt cr- 3 m n mdru- 3 ;:.;.:.. 3, 3 n brrcã B 55?.. Mrr = F.z - Qum- 3 Qur), sâ s 3 mrgns B H "U" 3 chl d "gng" 3 ".Míí". "Br", Aírtn", 5 "Jrg Grglhd três Ü nd nã ntfcs, p- S» qu pdms nsss x. 3 us Plc. Em cmpn- E sçà, (lrcmfc lmbm nrç.-.-.&._íu.u>; 3 stã hmss m Mrlt, 3 sb prtg "bnqug r" Rzuck rmã nílun-. l plítc dqul lcld- Ê l. Ms um tlh: s m- 3 trs rm rms pl 3 cntrvntr "Nltn d Cr- 5.t", lur-tnnt H- 3 íck. E.rs. AVARA - Crc ds,5 br. ntm. 3 "Gunbr", brc d Kr- = t Crc, tn qubr = lvnc cntrl, lnçu- 3 s cntr flutunt st- 3 n mbrqu sm- 3 hrqu pssgrs, n 3 Prç XV, dnlcn. NDGNCA " < cmum um crncnh S mrrr qu s ps u rs- 3 pnsvs nà rclmr 3 curpnhu" dz EL távl 3 Cvlcnt. dmnstrr = Pó.sl Srvç P- dtn rgnt Dprt. mnt Estdul ds Crnç. A nfrmçã n» f prs- = td m dtmnt à nún- H c qu rcbm. qu«ü hv l três cdávrs 3 crnçs pr srm ntrr» s. "Acntc cncluu qu s ps, pr srm p- = bs, vm s crps pr qu s ncmnhms ds- M trl plcl, qu s nv ü nsttut Anutòmc, n- sà ntrrs cm nd- 3 cnts", Ê msér qu s lstr. -v SUCÍD Atru-s " trrç dfct m qu rsd, tn mrt ns- untán Apuru mssà- r 3." DP qu sxg- nr sfr ds fculds mnts, cm mn suc- d. Crp n ML. Chm- v-s Pdr Gms (Ru M- ch Asss, 35, funcn- n Mnstér d Agrcul- 3 tur). -V ATRPELAD Em > t chqu, n HCC, s mnr Clc 5 ns, flh 5 Pdr Antôn d Slv, Ru Mlhm, 32, Brrs F- 3 ltu. Atrpl n Ru Mrqus Mc, pròx- = m á Av ds Bnr, p- l rmnhà GB 6-3-2, dr- = g pr rln Btst s Snts, qu f prs m f- 3 urnt cnduz 26." 5 Dstrt Plcl. JJ» FG Dus vtur 3 QG Crp Bm- brs frm chmds n- tm pr um prncp ncênd n Av. R J- E nr. num póst cr- và Cs Prt. D- ps lguns mnuts s 2 slds blrm m- = ç. qu tv rgm n clr 5 rnnt. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltuw Scurm n ALANÇA DA BAHA Cptl Rsrvs CrS , Ru Arú Prt Alr, 36»- qun Grç Arnh clhnc: m

8 :. w :.;:- _W^ v v ^-í " í..,.,-- _. - : PAGNA 8 Sáb. 6 Jnr 962 ULTMA HRA mf Scurtárs Vã Dscutr Prpst 45 /. -\ m llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluh^ QUUS DA CARLS RENAT tttw CASAMENTS & NASCMENT Csrm-s, ntntm, n gr Nss 3 Snhr d Aprcd (Mér) Srt. Mrln 5 d Cst Pnt cm Sr. Rubns Snts N- 3 ts. H, ns grs Btst (Bnsucss) = Sã Juds Tu. strã dnt s ltrs, 3 rspctvmnt, Alcr Mt Msss Mt = Alzr d Cncçã Alvs Frrcr-Artcm 3 -Vn. 3 Nscu ntm prmr flh qu s 5 chmrá Ndnr csl vn Gurgl 3. Frts-Nly Bnr Almd Frts, rs- 3 nts m Três Crçõs, pr n sgurm 3 ntm msm, mut flzs, s vós mtr- 5 B Nr August Almd. = CLUBES & CSAS Asscçã Altétc Vl sbl: srã n- cs, n próxm d 5, s curss tr- = blhs m spum. = Bl ds butnts Cntr Cívc 3 Lpldnns srá rlz n próxm = d 3. And st mês srã ncds s brs = cnstruçã d nv s d Asscçã 5 Atlétc Jcré. 3 SB.. rl p f É R ^Mm M. ^_B P_ "HüH ^Nt "tb l t P 7 WlLmW\ J l-"s UM -! g^?"-é:l» _fr r _-f _ _T W m..v. g- P-_-_- 7: ".-H A ^fs ^H 3^-^ / ^F^^SHP ÊJT _^. -«-M-fl,?? f,;^ü- ^ tk - rt. Márc Ml Lm prc cm Sr. Agstnh Eugên lvr, drtr scl Tuc Têns. Asscs Mcknz prá frquntr ntst club, scnts 2 pr cnt. RTER SCAL crnvl cmç mnr s clubs, f vrd qu mr cntnu, nd, funcnn n bs d "bt". s cnunts mlódcs. D qulqur mnr, LUZES DA CDADE drá nc á su prgrmçã crnvlsc fclzn s clubs qu funcnrà n bs Mm. DS. C. Mnrv: b- d- rgnzu su tlh rp cnft. cnft, lg ms, prtr ds crnvl: st nt, 22 hrs. B% n Cs s Pvbs sprt u rs: Al d Sur- fnts. RE MM: TJUCA Asscçã Atlétc Tuc: - n Mcknz: Nt- H Çrnv Antg, prtr Dnç n t m H-F" nó club ds 2 hrs. Prsnç Sr. Vltr Gtcz. R Môn. Tr Asscçã Atlétc Vl sbl: sprt u fnts. sfl mds pr Kl Rchul: Um 62, sclh "Mss Nt m Mnt B" runã dnçnt cm rqustr Cr f ntcpd Chqunh Açrn: às 22 pr mnhã. hrs. TJUCA: PSCNA & DANÇA Smpátc Tuc Têns nã strá funcnn sclmnt st nt. Amnhã, prém, cm s ná bstss bnh pscn s mnns "cuts". trms um runã dnçnt prgrmd pr às hrs. Amnhã, prtr ds 2 hrs, clg Sílv Mnnç strá prsntn, n Grú Cuntry Club, su " Crnvl Qun s Clubs s Dvrtm". A runã srá trnsmtd trvés ds nds d Rád Muá. RETCÊNCAS... N pscn águ qunt Htl Qutndnh, prmv pl clg Jsé Alvr, tcms trdcnl bnh à fnts "Até Dbx Dágu": n próxm d 7... Csmnt, h, d Srt. Elzt d Cncçã cm H_k! Sr. Arthm Prr Vn: gr "Bds Sã Juds Tu... L mm Prt" csl Mr-ícr Slvr A mrn d Ass- YVA-, cçã Atlétc Vl sbl: NV DA SLVA LVERA, í rzd um mss çã d., Ms. - El-,.,,. grçs n gr Snt cnts c.n- - Trsnh... H, n Edsn tr dc Cmérc = Club: Btnh su cnun- ndústr 3 t n runã qu trá níc pu."" ífí = às 22 hrs... Crc 2 Kg?!-. sscs Crló. Club Munc- Albrt) ü p strã prtcpn d xcursã P- 3 qutá: nd st mês. nscrçõs n scr- = tr club... Nv, n próxm d -5 2, d smpátc Vr Lúc (S- Rms = Club) cm Sr. Aurél Brrds Rus. 3 "MSS" UNVERS: A. A. VLA SABEL Nltn Cunnnghn, hmm qu ntrncnlzu c lírc brr Nl, - lvn club nms xprssã d músc ppulr m rcn, cgt "mprtçã" d Mss Unvrs 96. çõs) cnvdm pr = cqutl lnç- 3 mnt cncurs = Mss Est d Gu- 3 nbr-mss Brsl, 3 prgrm pr 3 próxm d, ns 3 slõs club d 3 Av. 28 Stmbr. 3 cncurs tm nv = ptrcnr. 5 Scl Rms 3 Club nunc qu, 3 té fns fvrr, Ê strá sn nugu- rd vrnd.lt- ü rl slã = Prssgum s ngcçõs. Pr flr m Ms Unvrs: prmtrs cncurs, trvés clg Albrt Mts (Altn Prm- < SA... CRSTÓVÃ & SEDE < - And st n, sgun s, prgnóstcs, d drtr, sscs _ strã dnçn,; ns slõs d nv s. A cnstruçã í ; ; ncd n últm d 3 Prssgum n ; s vlh Clu mprl Sá Crs- tvà, s btlhs cnft. H é d ;; s smpátcs flhnhs csl N"sn ; Lps strã, h, "ntrn n «" < Mg Nlsn pssrã s frs n cn-, írtávl rsdênc pqu-tru. ; Pstrs pssstt strã, mnhã, - ; n ru Cuntry..!; %««<««««««, -t-tttt.., MACKENZE & N próxm d, -r bm mg Sl- Mnnç strá «ntrgn dplms trféus s rpr- Mtnt t clubs t ms s stctm: mlhrmnts «tms rs; cns-,_svç> pscn. Mm, prç srrts, Cnvt d rvst «t.. ""Qmysc" "cqutl pr cngrtmnt qu srá wslttrl, n próxm MELHRES d, n Club Nv: às 8 hrs. Bnsucss prgrmu, pr h su Bl d Cumr. níc. 225 hrs. H. m cmpnh s mgs rl Msqulr, Hrbrt Lh. Hnrqu Cstr Cmps clunst Sérg Mrquês, str prtcpn d fd "L Rndír.ll". llllllllllrsflllll.hhllllllllll-; $ LAVRADRES "VVEM" MNERS SEM TERRA N VADUTDE MADURERA ##l-s_>-»»»»»#»»»»»»#»»#^»###/ Eu tnh, mç, cm 4 flhs 5 nts, 9 - $ qurs trr n gnt plntv qu cmr.- Ms fznr, p- ] r crçã g, f tmn chã plm plm, prms tu dz à rprtgm, n vdut Mdurr, m m às fmíls nrstns l "brgs", ; lvrr Jqum Prr,! chf um ds fmíls muncíp Vrgnh, Mns, rcém-chgds R, fugn, d "flt trr n plntr",. Dz trblhr ; cmp qu, cntrár qu crr n Nrst,!; pur sus bnds "há chu- ; v cm frtur. qu fl- ; t é trr". Cm cí- sã s fznrs d rgã, s dcrm à crçã g, s plntçõs stà sn xtrmnds, brgn 2 fmíls, m méd, pr -, d, bnnr lugr, X pr nã mrrr fm. ^^C ^ -^^ lll! ( f/f/^\\ 5 ml scurtárs vã rlzr, n próxm tmm, CRCA prvvlmnt tgund u trç-fr, um grn tmblél pr prcr nv prptt ptrnl, ft n tgulntt trmt: umnt 45 prcnt pr s slárs té Cr$ ml; umnt 4 pr cnt pr, slárs suprrs àqul nvl. Estms num grn cmpnh slrl, dspsts l tr plnmnt vtrss. s mprgrs mlhrrm prptt ntrr, tn pttvl qu, fnl, chgu-t um cr CARRS CNTRABANDEADS: APETC PRMETE A SUÇÃ PARA BREVE S\ Sr. Frntcc Múc Cmpm, prtlnt APETC, n frmu qu vm t ntrtn pl rvndcçã t mtr t ts tàxt, qunt à vnd t crrt cntrbndtt crtd pl Prsnt d Rpúblc. Acrscntu, tdv, qu r prcurr Drtr Ptrmôn, Sr. Amur Frg, ptr ntrr-t dt ngcçõt qu ttã tn r ltt ntr Bnc Brtl Mnstér d Fznd. Adntu qu prcurrá snvlvr prblm d frm ms rápd pssívl, ps cmprn ncssd d xccuçà d mdd, pr qu tul frt crrs prç pss sr substtuíd pr utmóvs m mlhrs cndçõs rlzr trblh. AVENTURAS Autmóvs n Prt And s ncntrm psts m dvrss pndêncs d Adm nstrçã Põrt R crc 48 utmóvs dc pss, n su mr prcnts s Ests Uns. A qus ttld f mprtd lglmnt, c stá "sub udc" sb tutl d Alfâng. DE frc êutlfrm s sábs, às 9: TV-R c 3 ESPRTVA dttt. UH, Sr. Jrg Mrcnt, prtlnt dê Cntlh Dlgt Sndct t Scurtárs. Expcttv.v; A runl s trblhrs tté tn gurdd num tmblnt grn xpcttv, hvn pssbld tr ct nv frt t ptrôt, mbr um gru numrs ntltt n pd «pr cnt umnt, cm mínm CrS ml um máxm Crf 2 ml. gllllllllllllllllllllllllllllllllmhmlllllllllllllllllllllllullllllllllllk S w},.. -.,. nu, )y-mmrm9b99mbsmm»a t /mm», f f UnT r ALA U rurv WMmüm N^. t,_m_-5 -MM B DSTRT QUER BLA? y»»»»»»#»»?»»< A bgunç cntnu RNDA SNDCAL M^W»##»##»» pgn fg r ; dstrt sntár. Cnfrm á cmnt > = mt, r tplunct cntnum ngn r N próxm d trá, fnl, tclh nv cncttá "hbt-t",(ltntmnt) prtl- ; nt d Cnfrçã ngcnts, Ncnl sb t Trblhrt r prtxt qu lu.. ndúttrl. qu scl ntr nms s Sn. Dnt Pl- S tmnt plt d 9... (dt nvm- cnl Cldtmdth Rlnn. Pr tcrtr ttá ttntd > br!) sgnçã Sr. Bndt Crqur, qu vrá, n :. d d nvmbr, prm, chgu.! pré-! Ptu. Pnu tmbém mbr xm smn, rtrnr d Unlá Svétc, n t»v tt cd tuç n V Cngrtt Sndcl Mundl. A ptt d _ Z,; qu nd. -. : =- Um xmpl trsts tmps nv Drtr qu pttrá n d 3, m tlnd fstv. A CNT = m, cm gvrnr-blchtlr pns ; srá dnmtd, tmn prprt tv prmnnt nt lu- = cup m vvr xlténclt bcn. tt pl cnqust numrss rvndcçõs. =. Pr ltr, ngcnt, qu, hé tré ; S Bt mprtnt qustã- sndcl srá cdd, brvmnt,, {mss, gurd smnt "ttntlmnt" -! -- pl Trbunl Suprr Trblh. Trt-s um rcurs ntrpst pl Sndct s Mrcnrs Curtb.; qu, n últm cr slrl ssn cm órgã mpr- ; ; gr, fêz cnstr um cláusul sgun qul ts s,! trblhrs, sus fls u nã, scntrm um. prl,! umnt cnqust cm fvr dqul sscçã clss. Trbunl Rgnl Trblh d 2. Rgã, tdv, hmlgr cr, xcluu, d ctd cláusul, s prárs nâ sndclzs. ( prblm cntrvrt srá gr vdmnt sclrc,.j _»»»> <«««<. f dó-. dstrt untár pr brr tu c. t, é cntu r à ptlunc, fm! = mplrr cncst t mdd. Em 3 vã. funcnérl qu tn llmlt-! 3 ; puxr ncntr srrs pr ntlbr pntr pr crt qu dh: "Asstntlmnt té plt d... E nã-l dss.. = f (Pr snl, bunç n ntr é fm. = nh qu á nt tm ml chf um vt t _., rnérl (Ug) é qum plc lnc n qu l vãl) Cl Sndct s Cmrclrls Est d Gunbr, = t Pr ncurtr hstór trst: ntm, vé. - bm m numrss utrs órgãs clss ts = rl ntrts vltrm. dltrt > t Ests, vã ncr grn mvmnt vsn á prv = sntár, tm dt rtrr pd "çã rápd sumár prt m curs n Câmr t 3! tntlmnt", sm qul nã pm fun- Dput, qu prvê brgtrd d ssstênc = ; clnr. Sndct ns css dspns s mprgs cm ml funclnrlznh qu l stv, btn um n cs. A prpsçã, t prvd, cbrá cm S brgm ]! l cm pélpbr qut nm brblt t bus t ptrõs, qu t mprgs tnr! cm ss. cntu, lmtu-s dzr: rcbs m brnc n própr.cslã t dmssã. Assntmnt té plt d z.. 3 l Srá qu cnctud turm n. dlt- N su dscurs spdd, Sr. Edgrd Rch S trlt lntár qur bl, mu u El Cst, x-prcsdcnt APB tul mmbr CA = > cu? msmp órgã fzn um rlt sbr s ts su dmnstrçã, dss qu, cm pns um n, rbru Crtr r-np^##^#y## =r y H mblár m 293 cds, cm um vrb glbl CrS 2 É ESTE MESM! n çugu blhõs; trmnu cnstruçã, m Jcrpguá (Ru Brã) um msts cnunt rsncl cm 384 prt- Nzré, d Ru Jã Rg, m lr, mnts. scls, pscn muts.utrs mprndmnts 3 qun stá rmn, é sér pr burr. Qun, prém, crd, t um fr. Tm vultss; mpru ss próprs pr s gncs APB tm cnn. Dpn frgus cm ms ns cds Frtlz, Mcó, Slvr, B. Hrznt rrtzn s srrss! mgnm qu stá Curtb. cbrn 25 cruzrs pl qul lgr- 5, t (). Qun frguês rclm, rvr s E UTRAS... lhs urr: "Ps prç é st msm! ) A CNTC slctu Prsnt Jã Gulrt mlhr bstcmnt gênrs prmr ncssd ns l, grns cntrs ppulcns. Várs mprtnts sugstõs!; frm lvtrds. ; Sndct s Cmrclrls qur cumprmnt s dspstvs d L rgânc d Prvdênc Scl, qu nsttuírm fnç pr t lugués cs rdpt, çã prfssnl. Sndct s Prs cntnu nsstn n fch mnt d pdrs s mngs frs. Cnst cm!! nuênc órgã ptrnl, qu lbr ntprt l sbr ssunt. Rdlsts stã m pé--gurr cntr s mssrs tlvsã qu, burln L 5.45, 2-4-6, stã x í bn, busvmnt, flms strngrs m su prgrm. -, çã crrnt n. Emprgs d Fábrc Crvs Crcú pdrm s mprgrs, sm rcb/ té gr qulqur rspst, ; um umnt slrl 6% m su vncmnts. v^ mm\mmmm\ RCANAÇÀ RUBENS BERARD ^M ^^^-^^^^ \^^K "CASA ESPRTT lv sprt su cs uçm h, prtr 2U hrs, cm grn qup sb cmn CARLS MARCNDES, ms um snscnl rnd sprtv Brhm BTAFG > ESTRELA VERMELHA! Drtmnt Sntg Chl, trvés d EMSSRA CNTNENTAL cmndn REDE BRASLERA DS ESPRTES. Rlt CLÓVS FLH Cmntárs RUY PRT Assstênc Técnc CARLS CAMPANELLA PATRCÍN EXCLUSV DA CA. CERVEJARA BRAHMA Em clbrçã cm ULTMA HRA Jrnl Pdrã Brslr! PLANTÃ MLTAR btst pul ASSSTÊNCA MÉDC-HSP.TALAR Gnrl Sgds Vn cb -prtcr ms um t qu rvl u ntr dcçã s prblms.scs sus cmnds. Assnu Mnstr d Gurr, cm um cs sú pr nt mnts, um cnvên pl qul s spõs fcs rgnt, prtrs mlést nrvs, rcbrã trtmnt ás custs Exérct, s qu vllhã p- Hsptl Cntrl, Exérct, stn ntrnm-nt nts mnts, stá suprlt fcrá pns pr s pcnts sx msculn. Alás, Gnrl Sgds Vn clc smpr n pr-. mr pln sus trl.u- Çõs, s prblms sú. Apsr d flt rcurss u d scssz vrbs stlnds s hspts mílturs, tm él prcur pr ts s ms crrgr s fcéncls cm vrbs spcs, mnr vncr s sgsts d nflçf sus cnsqüêncs n srvç sú. Tms cm xmpl Hspt Cntrl Exérct, cm ms s ml lts. Ess stblcmnt, qu é ms mprtnnt ds Fôrçs Armds, lut sèrlmnt pr mntr su pdrã. Su drtr. Crnl Dr. lv Vr, ná m sfrçs nm scrfícs pr tnr ts s qu ncsstm ssstênc médc-hsptlr. E pl su ft h mn, cmprnsv, cnt cm clbrrã ts s sus uxlrs. s s médcs s srvnts, pr um trblh qup qu cnsg suprr tds s dfculds runds d scssz ms. A csã Mnstr d Gurr rlzn um cnvén cm cs sú prtculr pr tnr psss d fml mltrs, f rcnhcmnt qu HCE stá rlmnt sbrcrrg. Nm pr ss, prém, Gnrl Sgds Vn xrá frcr, cm féz smpr, p mrl mtrl qu grn stblcmnt ncsst pr cumprlr sus dfícs trfs. MSCELÂNEA A Asscçã Cbs Slds d PM rfr.zrá h. ás 9 hrs d.nhs, um-í mprtnt ssmblé, n MANFEST DA CNTC: STUAÇÃ NACNAL blhrs ncns. Prtlclpu V Cnftrss Sndcl Mundl, rlz m Mscu, tn ntã prtund fzr mprtnts bsrvçõs sbr pdrã vd trblhr svétc. Vltu mprssn cm qu vu. A usênc mndcânc, mlsér, prsttuçã, mprgs, prncplmnt, nlfbts, xu ntusmdsm. Prcrru fábrcs, hspts scls prfssns, cnclun pl xclênc rgm sclst. Espr lutr, n Brsl, pl cnqust numrs- bnfícs lmprn.s n URSS, n Prvdênc Scl tm rgnzçã mlr, funcnn, n prátc,.cm máxm fcênc. N mmnt, Ubldln Snts vm pugnn pl sgunts bnfc: -? S ná quzr qu s dn!". Ns ms çugus brr, ntrtnt, cbrm 22 cruzrs, pns! (Murrnh tm fg!). Só SE FR! - N pnt táxs d Cnlár, cntc sé ss. Pssgr chg prgunt, huml qu nm él só: " snhr p m srvr?...". E mtrs- t, rvrn s lhnhnhs qurnt lbbá: "Só s fôr pgn pr fr...". Frguês dz qu qur.pl rlóg. E mur- rnhznh d mmã: "Ná pss tnr! Estu nguç". (Enguç só s fôr cm hnstd, nã é?).dndnhs! Eh, h, h!... = Só PRA! N Avnd Atulf Pv, =.63, funcn um csnh rád, cu = n é hnr pr burr. mgnm qu 3 gnt lv rád lá, pr cnsrtr. dnd- = nh dá um lhl. Em sgud, dá um 3 cuspíl pr bmbr, rvr s lhs, n- #^»#^#^»»»»#»#<f>f####f#w _= H gl vnt, stuf pt sntnc: "Su 3 rád tá cm dôr brrg! Pr fcr bm, Rgmnt Mrrh Ctn Frs. s sócs vrã cmprcr m mss. F ds ms cncrrds pss tf Mr Albrt Gm Abru n Suprntndéncr ds Emprss ncrprds Ptrmõnl d Unü. Mut stnn n Exérct prstlg ns ms plítcs, Mr Gm Abru pô sntr sldrd s sus cmpnhrs ssumr crg qu Prsnt Jã Gulrt lh cnfu Cntlnu DASP prcurn ncmptblzr Prsnt d Rpúblc Prmr- Mnstr cm s mlhrs dc ntrns qu gurdm ftvçá pl Cngr.s. Nã dnt msm qurr qu um órgã d dtdur s dpt rgm mcrátc, qu tm su bs n ustç sc. Gnrl Jr Dnts Rbr nã s mtrá n cmpnh Club Mltr. E su cnddt, qu v custr s ml cruzrs!". A gnt, í, ch rum. Entã pg dz qu nãqur qu fç cnsrt. "Duznts hnr, ntã, urr: cruzrs!...". Ué gnt! Só pr Em nm 2 mlhõs trblhrs, Cnfrçã N- (Cruzs! S pr lá!). lhr rád? E ô fmnh: "Só pr!..." cnl s Trblhrs n Cmérc v lnçr mnfst cm qu nlsrá cnuntur plítc, scl cnômc Pís, msm tmp m qu pntrá Gvrn, ttul clbrçã, s prvdêncs qu sss trblhrs sm vr ftvds nst hr m qu s fzm ncssárs rnçã cnômc fs rgm mcrátc. PRAGA DE GALNHA! Tmbém n { Ru Prunt Mrs, m pnm, nnguém p pssr sm fcr cbrt pls ts bchnhs, qu prc plh. um n- LÍDER D DA frn. s "lcrdnhs" cm cm ds árvrs pstrs fc mun s cçn qu nm mc! Só msm nss gvrn Ubldln Snts, scrtr d Frçã Ncnl s Etvrs, é um vgrst pr cntcr s. Prg glstuds s prblms scs ds clsss tr- nh um fg). GRACNHA! N Ru Tnnt Vls Bs (Tuc), há mut, s burs st- vm ntups. Rclmrm. F, há S m- ss, um turmnh cmb Est lá, D Apsntr spcl s 26 ns srvç. Elmnçã sumár s ntrmdárs ns srvçs stv. n Extnçã d stv lvr m - ts s prts ncns. Cnqust fntv s- lár-chuv prduçã. WM m. QUEM FALU? N Ru Pdr Tlê- mç, m Cscdur, lxrs ná pssm há um més! Mrrs stã ssprs cm cntg. E fcm prguntn: "n- vms gr lx?". (Jgum êl m - m d cbcnh gvrnrznh. Apr- vtm qu gndul stá cm prn qu- brd nã p crrr...). Ué! Qum flu, hn? Cruzs! fm... lmpr. Lmprm. Dxrm, l cd bur, mntnh lm. Frm mbr. Nunc ms vltrm. «Kl chr, mu Dus céu! E k mscs!). Pr ncurtr hstór: Está tu ssm té hl (Vrm k grcnh turm? Féz srv- cnh cm crnh l!). Rs! VGARCES DCLE A Prç Edmund Bttncurt (Brr Pxt) f d pr um cddã, cm st fnld: lugr pr ######»#» ;! CRRESPNDNCA W. DA SLVA. =,! Agrcms, rtrbun s vts = ; Flz An Nv, cm nss crdl br- =:.> -»...ADNS V. CUNHA (Cntr) Encnts cm mávl crtã, nvms nss! ftus brç, cm vts pr um f- _ lz 962, xtnsvs à xclntíssm fml..»#####-# rcr ds. crnçs rsnts n brr. Agr, vm gvrnrznh, cnctu vgrst, cnhc pdrr s bnqu- rs Jóg--bch, mnd cnstrur, n lcl, um scl. E prnt! Aus, prç (Bnznh um fg). DESCARADS! N d 24-X, - 3 mng, trfgv pl. Estrd R-Sã Pul, às 4,25 hrs d mdrugd, crr fcl RJ-23-. N d Ntl chp brnc (fx mrl) pssv pl Avnd ds Bnrs, às B hrs, cm um sv flz csl. E, n d 2--62, às 9 hrs, ps- pl Ru Ds Dzmbr , cm dms _ crnçs! (Dscrznhs um fg), r Ap csv às grns _, frf rvndcçõs pv br- = Cu slr nn lut cntr sub- 3 snvlvmnt. 3 s prpl, é G-rl August Mgss, qum é vlh mg c cmpnhr. Dvrá sr rslv nsts próxms ds prblm d prmçã s Gtncrís Exérct Dvsã, pôst Mrchl n rsrv. Pr s próxms prmçõs gnrlt, cncrrm n ntndênc, um únc vg, s crnés prstlg: Clds Xx Vlttrus Amrnt. Qulqur um qu sr lucrrá ntndênc. Mr Edsn Prpétu. qu f udnt rns JK, vu-s nvlv m um nquért mnd nsturr pr pur prsguçf. Ms tl nquért nã f cncluí mr, tr n su br fcl rrrt, nã s cnfrmu. Qur,l cust qu trquént prssg pnr qu ms tr pss êl rrpnsbllzr sus trtrs. Estms cm Prpétu. nfrn H n çuüuc Nz- 3 ré (Ru Jã Rg, lr) é g um vrdr v rp- n. mgnm qu slv c- 3 brn, n d 3-X, qul 3 lgrt 25 cruzrs, = qun s ms brr 3 cbrvm 22! Dsc, ps, s 3 prfunds, cntn vls 3 "suumsqurntslbbá". Nss przd ltr Ld fs pu qu sub céu, h, nss cmpnhr Dcrmv Mts, pl mnr ynll rm qul, n rdnçã,:, ntn tlfn, prstn nfrmçõs smpr cm fcênc b vnt. (Lá v c, Sã Pdr!).www> > RECLAMAÇÕES rml 4, ds 2 ás 8 hrs, u pr crt, pr st nrç: "Fl Pv n ULTMA HRA", Ru Str s Rs, 62, GB. sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllluulu

9 " TV: PUf» -. " "! :» - -" v:":" \::-- :.«src; ->v 5, -TrT^Wymí>^W^ ULTMA HRA _ Sáb. 6 d Jnr d 962 PAGNA 9 Mvmntn Dntr dus tmn» cmçrm» n»» ursnh d» clnh. Até, cnttnurm» cm tm» flt, té h. Vms, h», r um ér d» prt» fr», t prcur» nx» d» clr. Muss Cmrã Um qul cmrã, m lt d crm frc, tré» flh» d gltn brnc, trt flh» gltn vrmlh. Lmp bm cmr», n squcn rtrr» trlp». Fc um bm rfg cm tmt»,»l», cbllnh, chr vr cbl. Pnh um puc mlh nglt plmnt--rn. Junt pt» cmr». A prt, r rt flh» gltn num puqunh égu-frvntt mstur cmr, luntmnt cm crm frsc. Dx sfrr. Unt um frm cm égu rrm ml»- tur. Lv pr glr. D»nfrm srv cm lfc pcd. Glntn Dus xícrs dc cl crn u glnh, um clhr chá mlh nglês, sl, um ft dc prsunt u um pdç dc glnh, um v cz, qutr flhs gltn brnc. Lv cl fg x frvr uns qunz mnutb. Dps c mç dus xícrs. Junt s f6- lhs gltn, vltn fg pr uns três mnuts, fm rrtr bm. Tmpr cm sl c mlh nglês., +.,, 4n Unt lgrmnt zt lgum» frmnh mpd. Pnh m cd frmnh um rl 6v cz um pdcnh glnh u prsunt. S qusr, p tmbém btr um puqunh "ptt-ps". Ench s frmnhs cm cl n dsslvu gltn. Lv pr glr. Dscnfrmc srv sóbr flhs lfc num prt frs. Sld Mst Dus bbrnhs vrs pquns, ztns, um b- Ltrtur rnrd pru "AS CNFSSÕES" DE SANT AGSTNH fdn um sus dçõs m cstlhn; dntu: "Lvr trn, qu prc rnvrs crscr cm s séculs. ms rgnl, ms bl, ms ntm, ms vst lumns m prfundmnt snt ntr s lvrs scrt» m língu humn pls lmns". lmp m 96: um llt d grn br» Mntgn "Ens»", cnsr um» lvr» básc» pnsmnt humn. A br, m três vlum» (ttl 96 págn»), f trduzd ntd pl mntgnn U. M Tl Mlt, qu» bruçu vár» ns n ftur d trf. ncluí n FEMlHNM rlnl, s pmntõs vrs, tmts nã mut mdurs, cbl, lmã, zt, sl um lt srdnh n ól. Cznh lgrmnt s pmntõs crt-s, ps rtrr pl m trs fnlnhs. Fç msm cm s tmt» rtr s smnts. Crt s bbrnhs s brnls m pdcnhs lv pr cznhr. Mstur tu mut bm tmpr cm sl, cbl c lmã. Cnvém mssr um puc s srdnhs nt dc msturá-l cm rst. Clçã Rubyát, lvr trz prfác Lé V.. Stl Lnr», qu» n» u m n- "Ettátu vmbr rm»n» Sl" (publlc» pl Agr), tv du» tu»» pç» pr crnç» prmd» n Ptlvl Dp publcr, m lu "Bbltc Ttr nfntl d Gunbr: Cultur Crstã", "»» tré» vlum» d mprtnt br Snt Agstnh "A Cntrtr Brnqu»" Cldd Du»" (cudsmnt trduzd pr scr Ps Lm (prêm cncd pl Srvç Ncnl Ttr) " Águpézlnh nc»nt" (cncd còm ntrduçã Pdr Rlln An, S, D. B.l, lnç Edmrls, n mm clçã,» f»m»l»»lm«"cnfsô»" grl t»ólg frcn. Flclr Brslr). pl Cmpnh d» Dt»s " End Dsncssár flr d mprtáncn st lvr qu Ppnl nsntnçã ss br, s msms d um vlum rprtgm Tvrm s dtrs, n pr- ntrgu á Cultrlx» rgns cluu "n rsum nvntár d prcupçõs qu nrtrm br rmncsts cntmprán», slcnds ntr» qu ltrtur unvrsl, cm ttul trblh ntrr. vlum, gul d dssé u P<rs P»rdl", 46 "um pgns xclnt snctn gráfc, f trduz vm publcn n suplmnt ltrár "Dár lvr s Ntc". pr qu msm s gnóstcs c scnts s sntm brgs Brrs. cm A Cd crá, é»t» n, td» br Frrc znm Pss " dtr Cnl Slvr publl- lr". "Lvr un c únc cm su Dus, trz ntrduçã P. fcçã F, Sctt Fltzgrld» sênr, cm únc é gên Rlln Azz. lnd» utr» rmnc» utr» cm Cúrzl Mlprt ("A qu cncbu lh u sr REGSTR Pl"), Hnry Jm» ("utr dss tmbém, sóbr br, P. Angcl Custód Vg, pr- últm lnçmnt d Jté Vlt Prfus"), Chrl» ANA-MARA PERANGEU ENCNTRU SEU PRÍNCPE ENCANTAD m Hllywd, mm tmp n» Cnclttá Rm: lnd fm» SENSAÇà strê» cnmtgráfc An-Mr Pr An glt, dvrcd tr cntr V Dmn, clru qu v csr-s st mês cm um "um príncp, vrdr gên"... cntcmnt cnsttuu surprs, ps Pr Angll prc dspst rcnclllr-s cm su prmr mr, pr ssm grntr gurd su flh Pppy, lv prfr ds nvéstds Vc Dmn... Entr Bm Ml Dps qu fugu du Ksts Uns, lvn su flh, Pr Angll cdu nunc ms vltr Hllywd, Atu prpst drtrs t- Mns smpnhu um trn ppl n flm "s Msqutrs Mr", rlz pl Cnclttá, A bl vt trblh nss flm «l Al K.y. Phlpp Cly Chnnng Pllk, clru qu fcrá nn tál p smpr. Adquru um vrdr plác prt Rm, l mr cm su pqun flh. A mã An-Mr smpr s pôs prtndd rcnclçã su flh cm V, cu únc rzã r gurd mnn, té qu n fm d últm smn s rns nuncrm nvd: Pr Angll v nvmnt csr-sc, prtnnt é un hmm lt, 4 ns. rc. c bm cnhc ns ms ntlctus urpus. An- Mr clru-s pxnd "^».! ^ Ml H «4 mut flz cm prsprtv próxm csmnt. Ms. surgrm rumrs m Rm qu l tm rcb mçs qu nvlvm vd su flh. Fl-s qu dus crts nônms dvrtrãm-n qu s csrs dc nv su flh srá rptu lv pr Amrc. An-Mr é mut sntmntnl f chrn qu lvu cs cnhcmnt d plc tln. A vt stá cupd n rlzçã flm "Sm Gmrr". c cntrtu ttvs spcs pr gurdr pcrnnntcmn- su flh. Mstér ndultd sbr num su futur mr. An-Mr dss qu nã p sr ndscrt. "Trt-s um prncpó", frmu, Sr rsn?, prguntrm s rnlsts, qu cnhcm mult bm qud qu cnhc prncp tln tm pls vts dc cnm.. Ms nà btvrm rspst ~t-+m +++++S nsr ATS SsS^7^77// /// //S7s77rT%!7, AVS AS PJRMcR^ \»M ;4 l ENERGA ELÉTRCA PAA EXPANSà E MEHRAMENTS DA»{ E E DSTRBUÇà DE ENERGA ELÉTRCA f SEGUKANÇA PESSAl QUE REALZA tsse SERVÇ. TRNA-SE NSPEN5ÃVE NTERMPER PRNECMENT DE ElE- TRCAE NS SEGUNTES GPADUS: AMANHA T//9J (DMNG CtNTR Pr d» 7hs às 5r, CATUMB RUAS: Clumbl. Cqurs. Dr. Agr. Gn- {lvs, tnplru, Mgul Pv, Mlgtcl Rzn, Pndr Mlgulln. Rlf Am, Snt Ctrn. Vst Algr: Trvsss: Agr Flh, Mrlt, Mgul dc Pv, Vst Algr bc Slgur. ZNA NRTE Pr d» "hs ás lrhs TJUCA RUAS: Cn Bnfm. Lvrr Frnclsc Alvs, Mnx Flcuv. Prtr, Snt Crln è Sã Mgul, SERVÇS DA \ WMSm.>M/MM,/. wttc» csmnt An-Mr stá mrc pr st mès. n Vtcn. Apsr dvrcd, vt btv utrzcã d gr ctólc pr csmnt, ps há tmps rnuncu prlstntsm pr cnvrtr-s à rlgã ctólc. El clru qu cnhcu su futur mr m utubr pss, m Rm, qun s nmru. "Ná tnh sst prpóst unr-m nv cm V té d m qu ncntr mu tul nv. Ms qun ncntr príncp mus snhs, qul prt cu", frmu An-Mr. "f um hmm ntlgnt, gntl cm pucs cmpltmnt lvr. Vms csrns m nr", dss vl. "s ppés á stã prnts nd ms p mpdr nss unã". Apsr dss, grvs prcupcõs bscurcm fld dc An-Mr. As crts nônms qu tm rcb dvrtm-n um rsc trz: vr su qur flh m prg. ^f»»» ####<»»»^» Cznh: Prts Frs _% -W\M/,. SUBÚRBS DA CENTRAL (Prí ds 7h» és Shs mlllr (JACARt E CAXAMB) RUAS: Ars Ct, Álvr Slxs. Brcr-ln. D Brg. Ds M, Mlgvl Crvnts, Pz Squr, Pcnh d Slv. Slvr.l Nuclc Rsncl APC. (Pr d» 2hs à» 6h3m> CASCADURA (JACAREPAUA) RUAS: CumtA, Jsé Slv, Gcmnn Gs, Mrchl Ccr, Srtntc Pul Rbr; Kstrds: Cpr kh Pu Frr, p Pr ds 7bs às lsbsl CAMP GRANDE RUAS: Agstnh Clh, Amrl Cst. August Vscncls, Când M glhâs, Engnhr Trnd. Jã Tls. Mr Almd Cst. Mn. Mnl Snts; Avnds: Csár r Ml. Mr Trs Trv. Mnl Snts. TERRA NVA RUAS: "A", Álvr Crnr. "B", Cncln Lps, Edmun, Hlr, J Flvr, Luz Cstr, Lu» Smnn Suz Frts. SUBÚRB DE LEPLDNA (Prí d» 7hs às lsht BNSUCESS AVENDAS: Nv rqu, Prs» Rm. EM SEU BENEFC Sld Lgums Cznh cnurs, chuchus, cuv-flr, vgns, sprdmnt,, crtds m pdcnhs pquns. Pqu fc m trs fnnhs. Arrum tu num prt cubr cm sgunt mlh: zt, vngr, sl, pmnt-rn, crm dc lt c "ktchup". mlh v fcr bm pcnt. Glntn Glnh Dus xícrs glnh ssd, sfd pcd; um xícr mlh dc mns, m xcr dc p bm pc,»cs flhs gltn dsslvds m m xcr águ. um clhr cfé mlh nglés, vs czs rbnts. Mstur ts s ngrdnt». Clqu m frmnhs lv pr glr. Dsnfrm sóbr flhs dc lfc nft cm rls óv cz rbnts crts m flr. Mxlhõs m Sld Ds quls mxlhõs, m qul btts cz- _m_> ãttv-m > " - m_. W m-_íã MM\ _Wy2x tt Mt- ^_\W Mwí5»-W r^^ _mw WbF fw m - "" ENEDA Chrttln Rhfrt (Prêm "Nuvll Vgu" 59). " Encrr-s n d prz pr nscrçã d» br» pr» ds, qutr btrrbs czds, m qul tmts, dus clhrs sp vngr, dus clhrs sp zt, mlh mn».» vs cz», du» clhrs nchvs, dus clhr ztns, sl pnnt--rük), Cznh s mxlhõs m águ sl rtr s cs- Cá» Crt s btt» s vtrrbs m qudrdnhs Crt s tmt» m r-» fnnhs. Tmpr tu cm zt vngr, ps bm mstur, cubr cm mlh mns nft cm rls óv c z Crm Gl Lrns Mstur mut bm s cps rlp suc lrn Pvé um xícr çúcr. Junt m cálc vnh Prt, três gms um óv ntr. Cznh m bnhmr, mxn smpr té cnsgur um bm crm. Tr fg Junt um pct m gltn u t íòlh» gltn brnc dsslvd m águ qunt. Junt um cp crm frsc bt. Pnh num fôrm lv pr glr. Dps qu trr d frm cubr cm crm frsc bt. Um qurt qul d» crmt fr»», 25 grm» lt p fr»nc»»», grm» á d«m«tc, 3 v», du< clhr» d» p» çúcr, m ltr lt. Btm-»»»» gm» cm çúcr um clhr cfé d» mn». Frv t lt m um puqunh bunlh qun ttvr fr, ml»tur-» cm «gm. A prt, pnh dmsc d» mlh»m égu qun stvr ml«pss pl pnr. Pnh çúcr á vntd. Bt» cl»r»t m nv mstur m crm fr»»c. Mlh bsct m vnh. Arrum m cmds d tgunt mnr: um» crm, utr bsct, trcr dm»- c t ssm, sucssvmnt. A últm v sr dmsc. Cubr tu cm crm frsc lv pr glr Adntrm à rprtgm, sr st prmr vz qu vém s xlr nn nss Pís, tn á ssst á plícul brslr " Cngcr". qu mut lhs gru mnstru s ótms qulds d técnc s r- tsts ncns. Após um tmprd 6 ds m Sà Pul, s s rtsts rgrssrã su Ps. ntrss Pl Brsl -A- SHEAFFER5 prsnt mg públc n. -% 8 r4ffbzsr. r--s,...,, m mm rv ;" MATA DE RR! ^ - - H^^^^K MM -"-mã M B m ^ mmv^mm-j " ^mmm [sâfl V"k ^K^& W^Ê W^mm^_ t^m ^-ú--w ARTSTAS D CNEMA JAPNÊS VERAM SE EXBR EM S. PAUL s xbrm num "shw, mw" ^^^l^^^mw qu ttrã nc, h, n cptl bnrnt, trnstrm, ntm, pl Arprt ntrn- PARA cnl Glã, cm stn Sã Pul, s rtsts dg cnm pnês Aum Chlynsuy Mt Yshk, mbs prtncnts T Mtn Pctur C. Ltd. Jpã. WÈL m m _W Wm\ -r" -Pê \ Glã, dntn qu Brsl «um ps mult fl qu vm gzn mut curtld ntr s pnss. Ants mbrcrm pr Sá Pul, s rtsts prtcprm um shw m Hnlulu, n frm mut pluds. Azum Chlynsuy. qu trux ns mãs spd pns (smurll, cm qul s xb m sus dncs, dntu qu su flm prfr s nttul "Dfs Tk qu ndústrl cnmtgráfc su ps stá m frnc prgrss. A xr su trr ntl, uvu cmntárs qu grn tr pnês lshlr Mlfun s Lul» Phllllpp ("Bubu Mntprn»»»"), Vtc Prtlln srm n Arprt Glã, Durnt s nstnts qu ps- Jhn Stlnbck. Td» sss "Fáb br»» fgurrã n clçã "Bblltc Ltr Mrn", "Rnt prêm Pr" ( rmnc rtr cnm, qu tm t ns cnm s rtsts Azum Chlynsuy, Crsp Pr" ( cnt» ttr), mb» Sã Pupns, Mt Yshk, qu é tá prtnn rlzr um v» trblhu m plículs - n frm lnçds, nd há " puc, Túnl" dmrávl l. Qunt à nscrçã pr s, cntr, trblhn há ns gm Amrc Su, /n nvl rgntn Ernt Sb«t, " dfrnts prêm» d Acm, n cnm s vst cm s trs típcs su ps, fzrm n Brsl, fm cnhcr pssvlmnt pssr crnvl Rpus Gurrr", d» nv scltr» frnc»» várs prz stn tê fm mês, fts flmrm spcts prt st bl fst brslr. "Kâ^í ts s sábs hrs, cnl 3- Tlvsã R mmmmmwmmmmmmmmtmm-wmêmmmmmmm^ r A l ^k VQ^^^F^BQ PARA JANK) Estu rcbn Sã Pul nfrmçã qu Snhr Drc Mr (Tutu) Qudrs Gms»- pr su sgun hrr. Pr ss l vrá "butqu" fstr-s d qu bru n ru August, m Sã Pul, d scd cm su mg Ths Lpl Slv. últm númr (26) d rvst rquttur rts "M- vsus duí" (drçã scr Nmyr) é dc Jqum Crz, um" ds fgurs ms dscrt mr vlr n ntlgên brslr. Crdcz (qu fz qustã x) é m Est ufórc snhr Ld S, spt Almrnt Edur Sc, Suprntnnt d Cstr. Acb nscr Gsll, flh csl Rul Amrl, prmr nt át D. Ld. snhr Antôn Cbrl, drtr publícd d Vríg, f lt pt crítc rt lém dss, cm ngnhr, vm cmpnhn lng dt trblh Nmyr, num funçã mprtntíssm : é él qum fz s cmplcdssms cálculs xgs pls prts dc nss fms rqutt. mmb Clég Dlbrt</ d mprs msm tmp rcbu Hnr Mért Snts Dumnt. Dzm qu cnhc crnst scl R v brr um bt n ru Rlf Dnts. É mut prvávl qu "r" m fns nr d md sprt/ tl- n, Em Pucc, vnh fzr urr. sfl n R. Pssn p R mut» Mnstr» Extrr, qu vã cm stn Punt Dl Est. N cssn Sn Rfl, durnt cnfrênc vã funcnr s cssns, ps htl Ngr cu sus slõs pr funcnmnt plnár. A tmprd s n- n:r prsntrã um trs n pscn C- sfl mds, lnçnp cmçrá n próxm msm tmp 6 qunt-fr, ns fns mnquns. Vrá pr crnvl crc príncp Thur Und Txs, qu á féz té rsrv prtmnt. Vcs vm str lmbrs qu príncp m quêstã f durnt mut tmp cmpnhnt d x-rnh Sry». E mut prvávl tmbém vnd d xrnh. E pr flr m crnvl, qu tu ndc vrã muts psss mprtnts pr» csvc. And sbr crnvl Cpcbn frá rllzr pl prmr vz um grn bl nfntl, n mng crnvl. D.cs í sfs s rspnsávs r sss vnds p-frm mntr sgr s sus nms. u cs Dr fêz p Amérc dc Su!. u rlmnt tv ms vínc: r. c u qu cntcu. A Cs scrvu Qrcndc. K CNVERSA EM CKYERSA í Sc ms um puqunh sbr fg Btfg $ Snts, qu ntm nã u pr publcr tu qu J scrv: Já Huvlng stv prsnt Mr- J cn f: tã brç n fm g qu t p- J rn um btfguns prsnt d Assm- bw. Lgsltv vz cm qun Gvrnr J Est, put Lp Clh f g m cm- J pnh Amrl Nt. à sd stv qus rr- cnhcvl bx dqul nrm chpéu prt.» Sncrmnt nã gst ds clrçõs pr- snt S-ts. xplcr qu ctu prtd { pns pl.u crátr bnfcnt. Cm? prt bnfcnt r 5- cm rnd qu huv cd? club gnhu ms qutr mlhõs s nã t- vss chv cs mut ms. nã é pss-» vl dzr qu v huv ntrss bnfcnt. Estu cntnt ms ná tnh mnr dú-» rd qu n próxm g Snts lv nd ms s chnc vncr, pór ss msm é bm r lst-» n st vtór. Dps é smpr bm lmbrr» qu Btfg cmpã 6. tv rtlhr X cmpnt, t ms ppulr d cd. s 4 cmpõs mun utrs tnts pntn p~ X scrr. t bm nã ê? Mudn ssunt qum vltu d Ev-p há três ds f mnqum J bn zblc. qu stv trblhn m Prs. { Ds Cp v prsntr su n- J tr dnçnt br d pscn cm sfl dc mds d SCLA. cs! Frnk Sá v d Bh pr? ssstr g Btt x Snts. - Cnt "mt- tr" Luz. qu c Frds tmbém tv um grn r- vlln. cs rplt s chmpgn frm ps- ts 2 cxs. X % + ++-t >s > «fc MEHDEZ, SUKRVftR DA ALLED ARTíSTS, ^f ->_9^y_: ", t n_m ÊW-Mt S SrV ^V~ ^Hk hbb^k33b_m ^^^HWpHspfl^E wnhr Jun Cr» Mf M, qttr!>> nmt.s fttlt rmru M-.p»m.> n Kln Jnr.»bfc.r wr dr-<>:n; pr cupr ult crgn ár M prvhr rl d mprm n Amrr»m.» rm rcnt <nnvmrlt Mundl rlzd m Nn\ YrK, <_u--- < - l \\ rrut ml..... > - drtrs n mun xén pmn Mtt\rr» r.n.-. m >., mundl n> "K Cld", prttur dr %- mnrl h---n - qu. w.rf, dutttud»«l Mltrd Artlfl». M»ntf r dr tgftm d«> > «t» nl mm dmtln»r»»ntn», ctrv n ftt. ADV - Atvds 962 KHm-.-nd «n» tvtddrs. «ASSCAÇà l>s DRKTRBS >F. VENHAS tr rrllzr (U tr;dcnl rruna-lmòc n pruxtm wgnnd-flr», d %. àt \z.v hrc n Club Cmrrlt. V cfulâ, fnlrá mu- nhrr r cnmst >r Mr llrnrqu- Smuurn, Drtr DputUcnt d»- Kml d Cnfrmçl Ncnl d^ ndfttrlfts, qur brdrá tmn C\"S!>ER\CF.S SBRE PRJET DF. REMESSA DE L - CRS". FRMATURA DS ALUNS DA ENM dplmn df HJ dm Escl SctnJ Mftst» d» l nu-rscl,dc Brnst! rh-rbprm K dplm n s\k> Lpldd SUcnt nu Trr^rnc dn ST, Ulr-tr 6r máxm mu!- ru br.-tllrlr. rr«nn>nd m(lfí<, R,ltr P»dn. ( lmn d Ü R -rnd»- hmfnfm m f r<»t. u Tnf Vunm Mn-r dr sur». t»n «tl nrdtr d trtntt vrm >t6- nr Cntnp EM Snt UCm d ««tcndítrt d» dlplmc, f rrrd mlt rm rè tfr rrc n» r»»«-l«d R>-p!hH d» tnlrrrtd cn Br«ll r rl nn tl d«- gr-» n trf Prhllprn dr Blf;. USNtU " MVMENT»E l!sl NA ENM \ " RfHrtr Cntr, cttcf d - m. dr rnlcs Dl- %nlc;ãu rttlr prrwntu rrrnh mvmnt 6 d Kwnl Ncnl dr MAllv d l nvr<dd>- Brll A Dr» tr nldl» sdr» pr-nu n n tfr M um (rntft m<mcf Artlr n dtrrça rfn mtm< tnttcl brttlrr n tntl tfr 72 prrntcòct, tfrmntr»n r.\n tvd»» dr rt-»n» untdndf n n qu fnu r crrnt n, r«tá «pn " -»- prgrm dr tlvtddr» >»..,» K- - dr Málc.,.-:, ;.

10 V?;._T^s?^-\ ; ;::; " A-íl PAGNA Sáb, 6 Jnr 962 ULTMA HRA rw^>&r4hf-wt-^^ :-- v CNEMA TAT MRAES A PRNCESA DE CLÉVES FCHA TÉCNCA: "L Vrncss Clévs. ; Drçã -l»n Dlnny. Rtr Jn Cnc- «tt, bsrú num rmnc Mmc Lfyttc. Cngrf Krs Krnx. Elnc. Mrn V! dy, Jn Mnrs, Jn-Krnçns rn. L Pdu- vn, Rsmrstl Grm. Frnç, 96. Dls! cp, Estmnclnr. Cnsur: lvr. +RÍ++>RRR+RÔR+R>é>R+R++R+R+++R>R+RR+RRR+Rl+R r Ln Elchr VÊ Q ESPETÁCUL CRÔNCA SUPER CNDENSADA CM rtr c dálgs Jn Cctu, flm c um dr- mtzçã d hstór d vrtus Prncs Clcvs, qu prfru p mrrr mr trr mr, msm ps l mrt. Elgn- " t sr trm ms prpr pr st prduçã cnm Ú frncês. Elgnt m su txt n "prfrmnc" s trs; lgnt ns "décrs" prcss ns mrvlhss rups ssnds pr Mr Esrffr pl csturr prsns Prr Crdn; lgnt sbrtu m su rtm lnt, grcs cmpss cm.s dnçs d crt p n épc Hnrqu. As qu s pssrm ntrmnt pr "nuvll vgu" qu só ctm cnm m trms dc nvçã u, pl mnus, rn- vçã, "A Prncs Clévs" prá pr- cr cdêmc státc m um bm cu- d sptácul d Cméd Frm-s. Ms, pr cd tm há um stl crt, tm cnt, crmns msm, cm qu s s- \ rsfr v m vstr nã pss fzr utr cs snã tndê-l cm s mlhrs gntlzs: "á v? fc ms um puqunh..." "ct utr cmprm?..." "nd é c, nã qur ms um clhrxnh xrp? "h! vcê prcs prvr st nçã, nã tnh rc qu f ft m cs..." í fm. Pg númr "Slçõs" st mês l n cntrcp qu " Rsfr stá pr Puc" prvvlmnt n dçã sgunt êl á nã strá pr nd. Ms bx, scubr qu "Rr é mlhr rméd". E é msm: vnt qu u tnh é cnnsr númr t, qu su ntm, furr própr rvst cm su própr mtrl, ps dqu qu pssl cmpr u á fu l. Nã crdt qu m prcssm pr ss, ps "Slçõs" vv cnnã fu prmv. tnhr f?" (Dck Turnr). 3 Lur, nv, n rprtçã lcnçs csmnt. "Prc um cs m sm snt trr lcnç ps qu cçd cbu". (Jrry Mrcus). Ql Plt cmpnh ér rspn à sps : "r, um d gul s utrs, vcê sb : Nv Yrk, Lndrs, Prs, Rm". (Lppr). TD DA { nsr qu há mlhr rvsts lvrs u Q Qulqur pss qu nã str fzn ms qu cnnsr cnnsçã ls. Pr ss, v n pt msm. A stã s t últms s mrcns: crv s trágcs mrs d Prncs Duqu dc Nmur ns prc ms cr- J t. s trs tmbém vm tr cmpr- rnd ss, ps, m mmnt lgum pr- çs vr sr scrt cm prtv!" (Grg Wlf). t curm rubr um rn u dr ms ênfs um Rst u fl qu qubr hrmn sóbr cnunt. f: «N lnc, m prmr usr, é prcs Ú í ctr Mrn Vldy qu. cm su frmsur > límpd t smplcd tuçã, é tp % l pr ncrnr Prncs;, xclnt > tmbém, Jn-Frnçs Prn cm rmân- > tc Duqu Nmurs, qum mulhr - J Sum cnsgu rsstr, xct Prncs c, ssm msm, pl mut qu mv. L H Pvn é Ctrn Md qu rprsn- t cm su hbtul cpcd, mntn m { qulíbr ss prsngm cntrdtór; té Jn Mrs, um tr qu nã rr c n mldrm, stá ntvlmnt sóbr cm» nd pns qu céu é lmt nã tm mgnçã. (Frnkln P. Jns). _fh Msm qu u fss Adã, mnh fst An Nv nã tr s- Q Mnn scl, ms cht! (Wltr p: "Nã, st n Wnchll). msm " lv yu", s qu ss m bslut v dmnur crculçã r cnvncr, lh lá. Cu "Slçõs". Tmpuc v umntr crculçã b n p dlr "u " d mnh clun, cu trgm é gulznh à rnl "nõ p sr vndd sprdmnt". Além ms, ls nunc prã prvr qu trnscrv sts pds "Slçõs", ps pss rgumntr qu tr drtmnt ds fnts n Pn"r" «!" êl stá fnt Príncp Clévs. H "FUSHES" TALANS Jl n prgrss d vçã mrn sgnfc qu, cm mu tmp, gnt p sr crrgd ms prss qu nunc pr lgum lugr 5 qulômtrs dstânc n s s r. (Bll Vughn). H Médc clnt: qur qu st n vè x trr férs scns bm. (Drs Mthws). ls tmbém trrm. E s prvrm, zr, má- El Mr, studn xm qu pss fzr é prmtr qu m trnscrcrdáp, à sps: vm ms sm cnnsr, qu s mus rtgs "Nd qu cust sts pr- á sã cnnss pr s msms. E té fvrr. CAUB DUBLAD A nd gr 4 flm m cm flm, á qu plrm pr gnrânc prrrgr L Jnl qu r rgulmntr t cubót d tlvsã clcá-ls n tu v lugr. A "Whyt Erp", n Cnl, t êl á lá pl 38. psód, qu p sr puc pr um mcnh ms é mut pr um cvl mcnh qu nã pár crrr. S L Jánl ná tm fôr;, ch mut ust qu Scd Prttr s Anms ntrvnh vlntmnt príb qu cvls frqüntm tlvlsã ds st às z d nt. Cub fln prtuguês é um vxm. Só vn. Nnhum mcnh mt vlnt, dn tr pr cm pr bx, brn fchn prt "sln" prnn mtn bnds, tm drt thgr prt d mcnh pr dlzr "u t m". Tm dr m\wm\\ -r Mk : n". Vm s vlh Cruzr Sul. C- \\ p mçu su clbrfrí n d m qu chgu, mssr tlgrm Tnturmn mrt Pp P X. Cm nã crdt m lgrsms rmns, Rbr pru músc qu s chv m xcuçã grtu mcrfn: Atnçã, snhrs uvlntsl Tlgrm d Cd Vtcn nfrm qu cb flcr Su Snhr, Pp Póquc! Cntnun sm crdtr m lgrsms rmns, muts vzs chmu sécul XX sécul xs-xs, Dã Jã V Jã v (vrb vr) n MCMX míqu-míquc. Dss m. crscu su ntrd, nclusl- HEBE Vru "Shw t m", tm dzr " klll yu". Nnhum mcnh nnhum bnd pm lvr sér um hmm vst cub fln mls cm vz rrstd. mínm qu (Els, Els sedtflm ClÜAl TPS DA CDADE (V) RBER MARTNS é hmm trdçã ns ls chm "sm-f gunbrl- 5? $ p v n d m qu nuncu músc "Enxtá [LLVWD-SBKE--TBRE r cm nl n.rt-.mrrr.l. "Vrty" chm Cnrct num rtg dc, mrs stúds cn --.-»-». SSSS^V SS «S SS4S. S. "- JSSSS/ S.. S.SSSSr..»»»».- A mtgráfcs Rm, qu cnsr cm Mc _g cnm mrcn. A xprssã é ms qu um tnpls hpérblr publctár, lrm rnl, qul frs qu, st n, ndústr tln nm ultrpssu cs s 2 flms qu m mr c-prüuçüs n tál umnt cnsrã vl mnt. N mmnt, pr xmpl, chm-s ««Su Burcã V um Tmpã»» A ru Mrquês Abrnts, qu só cr, pss n utr, êl á trcu tm burc num drçã, p s r- lugr gnt c nv. É gulhr sr ds pucs qu tm um tn burc hstérc: v sr nquburc móvl. A gnt pss num d, t ssm n r qu prt. s pr cncrrr prém Bl Muncpl. Vé s f mnc, mu cr Whyt Erp. M dmr mut qu vcê tnh cnsgu chgr 38. psór. Cm trs brslrs, vcê á tr ntr pl cn, lg n prmr. ANFTRÔA Enqunt Hb cmndv "sptácul", n Cntnnt, ntru um rpznh chm Prz, u Pércls, ná ntnd bm, dss: "Hb, prtr gr vcê v fzr um lps n su prgrm". F bstnt. Aquêl "lps" fcu trvss. Dps surgrm multt rnlsts, cd um ntrv um l, Hb fngu qu stv sn surprndd pr sr hmngd, ntrrmpu su "thwznh" pr uvr lgs, um pr um, cm " mlhr ss", "mlhr qul", " mlhr qul utr". El quz dr ntnr qu nã r l qum chv tu ss, ms s utrs é qu stvm dzn nnguém v m ngnr qu ls ntrrm l n stúd sm su prmssã. F ms. A Hb, qu smpr f mult smpátc, ntlgnt, smbrçd spntân, cdu trlhr msm cmnh "Anftrã 62": trnsfrmu-s num utêntc Jcy Cmps ss. Z m Ablhs" cm Ench-m blhs. Um vz célbr, f fácl Rbr vncr n vd. Qun Blbl Frrr rgnzu cmpnh própr, n ntg "Fnlx", nvlu- pr su glã. Êl f. Nã u crt. Ms ss nã tv mnr mprtânc. Fgur smpátc, fln mult, gstculn smpr, mntv-s fms cm mr pstlr d últm fr Lác ncult bl. Qun f pr Ncnl, Vtr Cst prbu usr mcrfn té n lpl. Dps, prém, êl cnsguu cmndr t fmss "Dsfls Bngu", cm mr fênc: Aí vm um cnddt, blus "rgnd" sl d "msm côr"... Drtmnt Gnástc: Dvms sfl h "três psss": à drtr club, Fábrc Bngu às z cnddts... utr csã, rslvu mprvsr txt prpgnd: Bngul... "B" Blz; "A" d Atuld; "N" Nvd; "G" dt Grndlsld; "U" Urgnld!... Qun ntg Prftur cnstruu pssgm mr, à frnt Muncpl, p- _. r ntrd bl Crnvl, él chmu p cs pnt fluvl. A mprns m ps - gzu. N n sgunt, cm pngul f rgud nvmnt. Rbr vltu chm- pnt fluvl, sm dr mnr mprtânc s rrs d mprns... Bl Muncpl, ns sgus, srvu-lh xclnt mt pr plsts n flr Lác. D um ft, ntrvstu três flõs vsts plhç. Dps: Assm, cbrm uvr três clóvs... D utr ft, scrvu crçã: É um glr mdvl. A cntr, um vl nfurnd. Pls prs, fgurs pré-hstórcs. (As fgurs pré-hstórcs rm prts cm prn--pu). Assm, Rbr Mrtns s trnsfrmu m cnsgr tp d cd. E nrqucu. ís % cm fl mcm, n tál, nd mns prdu çõs nrt-mrcns Anunc-s qu Burt Lnçs tr, Cláud Cntn r, Pl Stpp, lín 3rl Rml VH sprã s prncps ntrprts próxm flm r l.uchn Vscnt, " Cttpr", bs n rmnc r Gtuspp Tms d Lmpdus, s tlns vã rdr um nv vrsã " snl d cruz". flm bs n rmnc, cm msm ttul, r YVlln Prrt. A prmr vrsã cnmtcrãlc r rmnc f ft m Hllywd, muts ns trás, pr Cd B. DMll, cm ntrprtçã r Frcr Mrch, Elss Lnd. Clurtt Clbrt Clr ls Lühtn. # A bnt tln Sylv Kscn, s l An c Dcknsn.Murc Chvlr, tmu prt m "Jssc". Cm ntrpr- %, tçã d prsngm Rnh, m "phél", Clu Chbrl, lvr mrn dptçã pr cnm "Hmlt". Shkspr. vtrn ^ trz tln Al r V l ncu su 75? tlm. A Í trz, qu n n pss cmpltu ns d, vrá tur smpr m Prs, m utr p flm frncês, n plc, n dçã prsns d ^ últm cméd d scrtr tln Alb r Csp- ^ s. Em Prs, n s ncntr pr ntrprtr, l Anthn Prkfns sb drçã An- tl Ltvk. flm "Trcr dmnsã", Sphl L- ^ rn rvlu qu f cnvdr pl Mnstr r Cul- ^ tur, d Unã Svétc pr ntrprtr um r» três prsngns títul n vrsã cnmtgráfc, qu s prpr, d pç "As três rmãs", dc Tchcv. _HW,!J TEATM BRGA & VÁRAS TEATR d Prç prsntrá "As Espr- tzs Scpn" (Ls Furbrs Sc- pn), Mlér, r lvr, qu é um dé prvtávl pr vrã qu prá trr um públc nv á cs sptáculs n Prç Crl Arcvr. utr nvd é qu, sgun s dz, sptácul nã fz mnr tnttv sr "clássc", u s, nã é mttv s rrncss. drtr R- brt Clt rslvu crrr rsc br- tlrr Mlér. "" SNT prc dspst cnstrur um ttr n UNE, qu sr utl- z prmnntmnt pl Cntr Ppulr Cultur. Est grup, pr sus pr- tntçõs m sndcts m utrs lcs n pdt runr msss, stá tmbém rl- xn um flm. " Um ltr rclm cm crt qu rprsntçã "Prcur-s Um Rs", n Tuc, f ntrrmpd num d sss pr vlnt trc spps ntr s & trs. Só nã nfrm qum gnhu brg, ms sugr qu, d próxm v7, lnc s _^ prsnt n Crc Dudu. s mprsárs têm plvr pr s vds xplcrçòs. ft m t p sr ncr cm humr, ms é um smrlzçã pr ttr R. E é nédt qu u sb. E vrd qu crt vz s spctrs Arn, qun st t xb n Shppng Cntr, cmçrm brgr n plté trmnrm m cn, m cmpnh Nlsn Xvr Fláv Mgá- c. s trs ntrrmprm rprsntçã, clmrm s ânms vltrm trnqül- mnt ás prplxds "Chptub F. C", duvl Vn Flh. ltr qu rcl- m "Prcur-s Um Rs tm td r- xá. Embr nã s ncssár qu s tõ- rs nã fumm, nã bbm, nã gum, nã tnhm vd sxul, tc, cm qurm lguns, nã há dúvd qu vm xbr um cm- prtmnt gnt ducd dnt pú- bllc. A mns qun stã trblhn. " A últm pç Tnnss Wllms, "Th Nlght f Th gun", f bm rcbd pr lguns sus ms svrs crítcs mrc- ns, cm, pr xmpl, Rbrt Brustn, n "Nw Rpubllc". R. Mglhãs Júnr á v ~~ RTER LANÇAMENTS t) ESSE R UE EU AM - Ncnl Bs m cnts Mch Ast, Anbl Mch rígn Lst. Rlçõ Crls Hug Chrstnsn. Cm Jrl Flh, t Lr Tân Crrt. N Plác Sã Lu. 2, A, 6, 8 hrs. Lvr. A PRNCESA DE CLÉVES (L prncss» Clévs) - D rmnc Mn. L Fytt. Rtlá Jn Dlnny. Cm Mrn Vldy Jn Mrs. N Plz ( d mnhã, m-d, 2, 4, 6, 8 hrs), Psndu Astár (2, 4, 6, 8 hrs) lnd Msct (2.3, 6 9.3, m prgrm dupl). Lvr. UMA MULHER CNTRA DESTN (Ctrn Sfrs, L lnss d rmgn) tln. Rmnc hstórc. Cm Vrn Ls Ern Crs. N Pthé ( prtr m-d), Aztc, Rvr, Art-Plóc-Tuc, Prts Muá. 2, A, 6, 8 hrs. Prb té ns. AS BELÍSSMAS PERNAS DE SABRNA (l blssm gmb d Sbrn) Cméd tln. Cm Mm Vn Drn Antôn Cfrll. N Art-Plác-Cpbn..3, 3.3, hrs. Lvr. «> ADRÁVEL MENTRSA (Dl nchl vr r prmr) - Almã. Cméd músc. Cm Mrk Rkk. N Prs-Plc., , 7, hrs. Lvr. M PLLYANNA (P ty nn) Nv vrsã rmnc Elcnr H Prtr. Prduçã Wlt Dsny. Cm Hyly Mlls, Jn Wytt Rchrd Egn. N Brun-Flmng, Crus (Cp ), írs, Esky (Tí.), Rgênc. Rsár, Brsíl, Ml (Pnh Crculr), Gurcy. 2, 4.3, hrs. Lvr. DANÇAND TWST (Twst rund lh clclc) - Muscl. Cm Chubby Chckr, Dn Vc Spncr. N mpér n Rx. D 2 hrs m dnt. Lvr. Rprsntçõs Cntnuçõs AVENTURAS DE MAR KHAYYAM (mr Khyym) - Cln-"bgrf" vntursc fms pt d Pérs mdvl. Cm Crn Wl Dbr Pgt. N ópr. 2, 4, 6, 8 hrs.lvr. 9 SPARTACUS (Sprtcus) Drm hstórc. Cm Krk uugls Sr Lurnc l vr. N Flórd, Mér, Sã Pdr..3, hrs. Prb té 4 ns. TARDE DE MAS PARA AMAR (ch such dch) - Drm lmã, bst m nvl nglês A. J. Crnn. Cm. W. Fschr, Anuk Amé Nd Tllr. N Cpcbn. 2, 4, 6, 8 hrs. Prb té 4 ns. A PECADRA (Svn tnnrs) Avntur. Cm Mrln Dtrch, Jhn Wyn Brrck Crwfrd. N Lbln (2. 4, 6, 8 hrs) Amérc (7, hrs) Snt Alc (2, 3.4, S.2, 7, hrs). Lvr, t) UMA SAUDADE EM CADA ALMA (Cnsprcy f hrts) - Drm. Cm Líll Plmr Sylv Syms. N Sã Jsé n Mdurr (.3, 4, hrs). Prb té ns. 9 ATLÃNTDA, CNTNENTE DESAPARECD (Atlnts, lh lst cntnnt) Avnturs nsprds n lnd d Atlãntd. Cm Anthny Hll Jyc Tylr. N Mtr-Ps, Mtr-Cpcbn, Mtr-Tuc (.5, 3.55, 6, 8 hrs). N Mtr-Pss, sssã tmbém às.5 hrs. Prb té ns. S TRÊS CANGACENRS - Cméd. Ncnl. Cm Rnld Gls, Ankt Grn tl. N Vtór, Alsk, Gunbr, Prá, Crc, Lpldn, Br Pn (2, 4, 6, 8 hrs) n Flrn Mnt Cstl (.3, 3.3, 5.3, hrs) mprtr Cchmb (3, 5, 7 t 9 hrs. Lvr. TESEU E MNTAUR - Avnturs. nspr n mtlg grg. Cm Bb Mths Rssn Schffn, N Rn Mdrd. 2, 4, 6, B hrs. Prb té 4 ns- CNDEREL SEM SAPAT (Cnrfll) - Cméd. Cm Jrry Lws. N Brun-Cpcbn Klly (2, 3.4, 5.2, 7, hrs) R Brnc, Ncnl, Vs Lb, Rms, Snt Hln, Snt Ccíl. Lvr. GLRA SEM MACULA (Tuns f glry) - Drm nglês. Cm Alc Guns Jhn Mlls. N Cptól, às 3, 6.5 c 9. hrs. Prb té 4 ns. Em prgrm dupl cm "t mr" ( hr). UTRS CNEMAS Cntr ) DEN - "A pcr" (2., hr»)» "Grts smb" (3.4 t 7. hrs). $ REX Fstvl. Smnt h: " scrpã ngr". 2, 3.4, 5.2, 7, 8.4 c.2 hrs. Prb té ns. Amnhã: "Lábs sls". 2, A, 6, 8 hrs. Prb té ns. RVL - "Ms qu mulhrs" "Shrlck rqu". M-d, V.3, 5, 7.3 > hrs. CNEAC-TRANN - "Mnn, mc sm véu". D d mnhã m dnt. Prb té. ns. rt> MARRCS - "Dn Vlnt Mrnd" "Drng". PPULAR - "Mulhrs sm l", "Sublm rn_ã" "Klpls". D d mnhã m dnt. PRESDENTE - "As 7 ns ná s» chr". 3, 4, 6, t» hrs. Prb té 4 ns. CLNAL - " cã s Bskrvlls" "Brç é br.". Zn Sul 9 PLTEAMA - "Um sud m c lm" (2., S.4 9. hrs) "Brnb, tu és mu". ( ). BTAFG - "Um sud m cd lm" (2., hrs)» " plhç qu <?" hr»). RYAL "Mnn, mç tm véu". PANEMA " gvã flch" "A sprnç mrr cnsc". 2, S hrs, lvr. MRAMAR "Um sud m cd lm" (2., 5.4 hrs), "Al vm lgr" ( hrs). > PAX - "Brtnh ndócl". 2, 4, 6, 8 hr». Lvr. RCAMAR " pqun plgr". 2, 4, 6, 8 hr. Zn Nrt TJUCA - " grn mpslr"..2, 3.3, 5.4, 7.5 hrs. Lvr. M MARACANÃ "Estr Rtí" " prpgndst",.3, hrs. FLUMNENSE "Qun vm s cgnhs". 6) NATAL "Tus lh cstnhs". 5, 7 9 hrt. Lvr. RMA "Um sud m cd lm". 4.3, Prb lé ns. Subúrbs Zn Rurl M MARAJÁ "Brg, mulhr smb". 3, 4.4, 6.2, hrs, lvr. MELL (Bn».) - "D ulr l... pc" "íss mlhã é mu". 3, hrs. PEDADE "Juvntu slvgm". SA PAUL - "Rbn Hd, nvncívl". 5, 6.4, 8.2 hrs. Prb té ns. RENTE "ntrg m Hng-Kng". CLSEU "Um mnn busc tu p". ALFA "N rn ír". RAJÁ " cs s bárbrs". PALÁC-HGENÔPS - " grnd» Crus". 2, 4, 6, 8 hrs. Lvr. REAL "s csscs" "Só d frnt".. MARABÁ "Nã rng mu tngu". ) CAÇARA "Fstvl mrvlhs". CMBRA " cmnh d sprnç". M6ÇA BNTA (Pdr» Mgul) - "s três cngcrs"..3, 3.3, hrs. Lvr. HERMDA (Bngu) "s três cngcrs". Ntró CENTRAL - "Um sud m cd lm"..2, 3.3, 5 4, 7,5 hrs. Prb té ns. DEN "s três cngcrs". 2, 4, 6, 8 hrs. Lvr. CARA "Tsu mntur". 2, 4, 6, 8 T hrt. Prb té 4 nt. MPERAL - " sl trnrá brlhr 2, hrs. Prb té 4 ns. #) ÉDEN "A pcr". 2, 3.4, 5.2, 7, 8.4 rs. Lvr. ALAMEDA "Tsu mntur". 2, 4, 6, Prb té 4 ns. SA JRGE "Cnrl sm spt". 2, hrs. Lvr. SA BENT "Cnrl sm spt". 2, hrs. Lvr. "A crnívr"..2 h- 8 hrs. 3.4, 5.2, 7, 3.4, 5.2, 7, Ptrps CAPTÓL " pqun ruxnl". DN PEDR "Tr ms pr mr"» "Mrc pr mrt". PETRPS "Bn rngs". Amnhã: "Tsu mntur". Duqu Cxs t utrs PAZ "À pcr". PPULAR " sl trnrá brlhr"» BRASL "Cnrl sm spt". CAVALERS - "Mulhrs, chgu". CAXAS " qudrgésm prmr". SA JÃ (S. J. Mrlt) - "Sprtcus". GLÓRA (S. J. Mrl) - "Um lugr sl AZUL (Nlópls) - "Pllynn". A crnívr". ^ NMES DA CDADE GLADYS Fts s srts "Su Tnlft Vl Um Mlhã", su cntmplcl Sr. Gldys Nuns Msqut. Nã é ut, snã fms cntr hstórs nfnts, d tlvsã, n ílz. há ns, "Gldys Sus Bch nhs". Ess tlvsã qu fun- cn pr í, cm grl ms mdícr qu mdcrd- r-m # > _ «. ", tm nss mç, tdv, ds xcçõs hnrss. Tlnt frmsur. AZUCRNL s nsts qu surgrm, há puc, pls,s árvrs d cd, qu sã nv crçã Gvrn Lcrd, crçã qu êl fz unt cm utrs fmss, ts cm s "vúvs ngrs", Ascndn, Arvn, Rul Brulh cs tl. sá chp ms pl pv, cm mut crt, dc l- crdnhs. As mssrs rns qu flm nls nã usm, prém, pl cnsgr. Dsfrçm cs, chmn-s dc A/.ucrnós, snônm cr pl ltn, pr vtr nfluênc "pé fr". E ln, pnhr, grc nã cbr drts utrs... ENTERRS Ná mrrr, durnt Gvêrn Lcrd, só sn mut vv. Ms mm cb umntr s prçs s n- trrs. Um ntrr, gr, s pl hr d mrt... ^ RENVAÇÕES As fmíls psss qu cupm spulturs prpétus srã brg t REPRTAGEM HRÓSCP prf, prhd, RTER DE TEATR} "Qur ss mulhr ssm RVAL ( mnun". Rvst. DA PRAÇA Cr-lllllJ - "A hstór d mulhr d vc". D Ju.í Aususln. SANTA RSA <7.«, - " Asld Dp Ap- p ptlpp). Cméd Gulhrm Fgur. Sur»". lnc d» GNÁSTC f4-2-.;: - "Cstl Cméd Frnçs.Scn. Pl Cmph Tón-Cl.Autrn. CPACABANA <.".lms) _ "Vrcí p. sr um »n»ln". Cméd Alfnn.su P». Cm Su- n» Frtr. CARLS GMES (»"5«) " nfóc é d pé". Rvst. Cm Grn tl Vr Rfn. MASN DE FRANCE <52-»6";«) - Fstvl Cméd". Pl lnc Ttr» St. NACNAL DE CMEDA <2M)}67) - " n t C»". Cm Jm Ct. DE BLS (« A m bl Antôn. Cm Drcy Gnçlvs. F"-"~; - -" S " } NGHT AND DAY (42-79) (Bt) - "Vv L» Ú. Fmm»" "Mrn-Bllt" Mrn Al- % _ krt. Prduçã Cr» Mch. % TKKU (SJ-8789) _ BuU. Cp-Twn". E- 4 - ptcl d mdrugd Prduçã Crls g Mch. % %J> ^ÊRRRRRRRmÊtRRtHRÊRRRRmm r^rr ^M^^^^p^^f^»»»»»^»»»^»»»»»»^l^»»^p»^plll^^^^^^^^^^^ - g- - _. Pr Dmng Sgund-fr, 7 8 Jnr 7962 TEMP E S FENÔMENS Sl mn Hróscp mng, m trígn cm Lu. Anhd s cr» rntt mrítm». Tmprtur mst. Ar úm cm chr brr. Lu cm fsnm strnh. Tmp chuvs. N sgund-fr, Ntun mn Hróscp, m prá à Lu. Ar tc. Tmprtur lvd, Nbln spss. Aqucrs n fm prí ns zns mntnhss. N BRASL Dfculds grvds ns strs mltrs. Dscrdânc ntr rcnárs gvrnsts. Dsstr mrítm. Prmnc m put Ptrbrs. Ms frt prstíg s frusts. Altssm cust vd. Dfculd m Sã Pul. NFLUÊNCAS PLANETÁRAS CARNER - (Nscs ntr 2 hrs 2 mrc 4 hrs 2 brl). Dmng csõs fntvs. Aud nprd. Amgs nflunts. Srt ns fts. Enrg ns ngócs dmnstrtvs. Sgund-fr cntrdçã pl mnhã. Sú bld. Dscntrl nrvs. Frnquz prudcl. TUR (Nscs ntr 4 hrs 2 hrl 6 hrs 22 mt). Dmng prcupçã cm ssunts mrd. Lõqc ns duçõs. Nt nstbld ns lbrçõs. Sgund-fr mbnt dscórds. Afvd prvts. Fvrs psss nflunts. N.t fvrávl GCMcS (Nscs ntr 6 hrs 22 m 8 hrs 23 unh). Dmng nsprçã. Psí. Músc. Avnç ns ngócs. Amgs prvtss. Êxt ns vgns ns ps quss. Sgund-fr cntrr pl mnhã Dr cbç. Tr nt srt lucrs cmrcs. CÂNCER - (N--)-..".- tr 8 hrt 23 unh 2 hrs 23,ulh). Dmng prstg ns stus n - m frçã Dfculd cm nsss ss. rgnld ns dé» Sgund-fr cnfgurçõs dvrss. Prus. Sú bld. Alrts. Ntícs cntrárs. ndgstã. LEÃ (Nscs ntr 2 hrs 23 ulh 22 hrs 23 gst). Dmng smpt n mbnl. Hnrr». Amgs mtvn nvs lucrs. Prsprd ns tvds mblárs. Sgund-fr mnhã dvrs Mmír ftd. Dscntrl n»rvs. Nt fvrávl s cêncs. VRGEM - (Nscs ntr 22 hrs 23 gst hr 23 ft6ftt«br) Dmng plcçã prpr m!fn. Crçã sntmntl mut sóbr. Srt ns ngócs. Sgund-fr prmsss flhs pl mnhã. Dfculds mtvds pls cunírs. Nt fvrávl. BALANÇA - (Nscs ntr hr 23 stmbr 2 hrt 22 utubr). Dmng ntóní mdrugd. Pruízs pmnhã. Tr prstá nrvs. Sgund-f-> spcts ltrs. Atríts pl mnhã. Rlçõs prudcs cm strnhs. Fíg prguçs. ESCRPÃ - (Nscs ntr 2 hrs 22 utubr» 4 hrs 2 n. vmbr). Dmng bns mprndmnts. Amgs bnéfcs. Stsfçã ns r gócs. xt n ltrícd ns ngócs cn,- ms mstcs. Sgundfr pquns dfculds pl mnhã. Tndén pr slmnt). SAGTÁR - (Nscs ntr 4 hrs 2 nvmbr 6 hrs 2 zmbr). Dmng dtdcçã s ssunts lr. Espírt vglnt. nstbíld nt. Sgund-fr r cbç. Fíg prguçs. Amç lrts. Esqucmnt prudc. Nt bnéfc. CAPRCÓRN - (Nscs ntr 6 hrs 2 zmbr 8 hrs 2 nr}. Dmng - dfículds npnds pl mnhã. Sú bld. Rmpmnt rlçã- F»nbrçs scs. Sgund-fr mbnt dífículs várs. Tr bnéfc, lucr stsfçã nt. AUAR - (Nsc» ntr 8 hrs 2 nr hrs 9 fvrr). Dmng mnhã mdtçõs prfund». Mlncl. Tr r- Çã. Enrg ns mprndmnts. Srt. Sgund-fr mbnt ps. fculs suprds pl lr. Lucr cmrcl. ntlgénc prvts. PEXES (Nscs ntr hrs 9 fvrr 2 hr» 2 mr- (). Dmng númrs ssunts pucs prvts. nmgs vgn. N t dvrs. Pruízs. Alrts Sgund-fr prmncm s msms prblms. B sluçã n fm d. Dfculds mnds. Pr Qum PALAVRAS CRUZADAS N. 5 HRZNTAS: Sncr; frnc. S Ecnmzr. Pdç mr. Argls. Assnlr; ndcr. 2 - Plnt stélt d Trr. 4 Sgur Vgm. 5 Subd prçs. 7 Grt r. - Mlést. 2 - Trnsgrssã prct rlgs. 22 Trç drt. 24 Ptrã, snhr. 25 Ngtv. 27 Dvsã u subdvsã um cul. VERTCAS: D; nsnsc. Prnm pssl d prmr pss - ntrrupçã ft um rr, n m su dscurs. A cs hbtçã. Um csl Tlvz, prvntur. Estudr. Gvrnnt. Pssur. Númr ndvsívl. Rlçã, lst. 7 Cssr ndr. 9 u stá trnsprr. Prnm pssl. Espéc lg mtálc nqul, prt. 3 Cmrr. 3 [3. r~»" p r~»?t" " mm S^L7 ^Mpõ t " P mtü l }5 NÃÒ MRRA HRZNTAS: - u mr. 7 Rptçã sm. 8 Av d fmíl - cuculs. 9 Nm própr msculn. Númr ndvsívl.2 Alstmnt grl d ppulçã. 4 F llá, frr t u cbr. 6 frc. 7 Grn clr. 9 Sudçã. 2 Fluí vlátl rfrm à tmprtur prssã rdnárs, 22 At rsvlr. VERTCAS: - Aqul qu» cmpr pr rvnr. 2 Cbn ndígn. 3 Rufnh. 4 Cntrçã: DE A. 5 mpst grvs- 6 Rus. Aprlh us n prt trsr brc qu srv pr lh< dr drçã. 3 p«- qun spç trrn ntr trrns xtnss. 3 CRUZADNHA Crnd nfrr d scdd. 8 Smlhnt, gul. 2 Crt brlh.» J «s.~ õ m"" u s ü wmn p : l H RESPSTAS D N. ANTERR PC HR.: cul mmrl gml vr u t ó xlr dt má c zdr prcr Arr». VERT.: cm mx slt ur í vr mu l gr rpr lc lp lzr l mr r s r. CRUZADNHA - HR. bllm qurr russ m f t n mr lá ânm urtg tl VERT.: bust r»s r m qunu rtm rl mr- mg nl t ré. tll..m.:.»,».-.»rtl SABATNADAS Vm vcês, crs ltrs, té "Dvn Br", l n Hclck Lb squn cm Mts l cnm Mdrd), rslvu cbrr prçs "révlln" umntu prç chup nu cbrn 25 cruzrs prtnh dc btt frt. Até s btquns stã mts cs... Clr stá qu "Prqu Rcr" (llu Mrquês Abrnts) cntnu mrcr cnfnç b cmd c bm srvç) s (ds rnvr prptudn, ntr trnt ds, sb pn s spults srm trs á vl cmum. A csã Brcó lrmu mr s cupnts cns d Acm Brslr Ltrs. E cnst qu v sr cnsttuíd cmssã mrts, pr, m nm prsnt Austrgésll Atndc, trvssr b pp dr prtçã à lh Brcó, n Jz, n gèss, Gvrnr... í! S? sus frguss, ms vlh-gurd fr- qüntrs fms rsturnt, stá s- trnhn s prçs (bstnt lts...) d cs. Alguns cmpnhrs rnl, qu furm utr vz "Kds" (nv cs tp lnchnt qu funcn n Ru Snr Dnts...), fzrm Cmndr svrs rstròs srvç d cs, qu nd srvn ml cbrn prçs "BbV, st é, tlssms. Prc ncrívl, ms é vrd: "Brsr", cs qu funcn n R. Júl Cstlhs, m Cpcbn, srv ms btt tu qul qu srvm s brrqunbs (smpr nntl-hglênlcns) dc S. Cnr Brr d Tuc. E ps nd s snh cm lrsm nst prç S. Sbnstá... # rsturnt qu funcn n l. Sã Bnt, 9, é un cs qu mrc rspt vlh Cmndr: ntr n, s n, c srvç dc slds chp c crvs dn cs é smpr msm. st é: bm. Vntgm é Bbr-s cnsrvr um rsturnt br cm msm bm srvç, msm fcênc du prmr d. u ntã prcurr mlhrr smpr cs, cm há xmpl frsnt "L tt Club", qu surgu um cs smpls, vnd du "Club Bt-Pp", trnu-s um dns ms prstgss rsturnts d cd. Fm--smn. Vrã. Bm msm é sr pls rrrs d cd. Vms à muntnln-flurst, lá n Flurst d Tuc. pnr um lmç pux brs lá cm "s Esquls", qu cntnu, n vrd, sr únc rsturnt funcn m próprs stdus qu srv bm qu cumpr s suns brgçõs rstrnt-lurlstc. # E, pr s qu lrm sl dçã Ull nts lmç, Cmndr p - sr um b fd, ps sáb é fáu n prç crc. Fd n "Vr Mr", nu "Nght tnd-jy", n "Cs Crvlh", nu "PqucHcrcn", n "Au Bn (Junmt", nu "Pf", cm tnts tnts ulrí rsturnts,. Srvm-s.!

11 ??& y;--xtj.&\&r<%m$ - - ~» - > -» -v- ^twj^p^pp ULTMA HRA Sáb, 6 Jnr 962 PAGNA QUANTUM E VVÊNCA: DS QUE PDEM R A REABLTAÇà PARECEND h d» m pr qu»»»v ntlrmnt REP,U. mrc.» «u VVÍNCA (L. Dl) n lrgu, d-,,,..,, ^ í^jjtymmmwfvxmuu.,v.n.n» prtrs qu m»u» pt» pstrm ml» (- ; Tnr,é» ^ :-;É.-f\-Í%à^mZmlrAãt\:v «CS pul». Agr p.n.l.nlsl d. Ernn d. Fr.,.,. f TURFC4«4 ARJACENCA5 $ á dtd pr Mnul Slv, vr d»fr m mprssã, V^-.v &" - < ; :.,.- <...,:-.. -.!-«.-v?.^ ltd pr MJm h.n» rvl» qu» lh fprm pst» frnt. Tr «m "tr» lgum trblh, p» tnt Frgns, Crut Chn-». sã gulmnt prtr» d mult chnc. N crm.fnt qu pltd d Bâqulnh» l«rrtr, tnt ú «u cm»»»lr«d utr dl vrá t.r lucr lg. futr» P«r <Jll Pü,,t um lòmtr tr. mtr pts rm frnc» pssblld- vrd pr cmpnl-l..ntr» «? ".;". c t d FAMA. é um gulnh trvdc! vtr, qunt d() ^^ ^ ^^^ Já (nd( prblm st tr, n gnh rcntmnt. Cntnu (UANTUM. m s gurr m mknfc f,)rm,u! rm, Sr«"" lurm lmb<:m m,ls pnsávs dmtm nv ruç» cmrd, tm qulds pr s. BAtlAHA, v st cms mpr. pupl dc J r g ptçã, mut trblhd t p- Mnt, t xcpcn vlcd, cb dc tmr pr- num crrr m qu nâ s prtu t ml, frnt Qulck Chnc, Al Bbá Brch. Sã ndcs cm mrs vs, vlz SA (M. Slv. ms Fm G, Wnd, mbs lmbm mult lgrs qu cm prtd fvrávl prã dr trunf st nss fvrt. Cntu, Quntum, n pst sr d turm sr brb, tm lá sus prtnsõs, tnt ms qu scu rt m 3«cm stupnd çã. AGRPNA AUC.US- TA, cu dc st sm dúvd, ps nã c ms flmnt cr -cr dc utrs tmps, qunt C. Wnd, psr mut vlz, nã ns prc cm g brt pr nfrntr tl cm pnh. E, SA. é ms prgs dvrsár Quntum. pnsnst dc Lvy Frrr, bm mnt c tn prtd mc u lv, dfclmnt s fvrávl, srá nmg cmbxrá mnr, á qu n qu- lssm. D Jcky Club Brlllr. m dt sr mrcd. fr nlrg» vncr»» ttlltlc d tmprd fnd, vtl» prêm». H Frm mbrc» pr Cd Jrdm «guns «nm» qu prtcprã s prgrm» fstv» d últm mn ms. nclusv s G. P. "Drby Sul-Amrlcn" "- wl Arnh". Dntr ls, ptr Amllcr Dlm, cu» > prprtárs prtnm fzr crrr n» J fmu prv >! ntrncnl. Crrr msm?... B Sgun nfrmçã» d fnt "lhd", n»»r r«- ftrndd ptl Clgl Cunbr nm d Sr. Frnklln Mdrug, pr ub»ttulr Btt Pdllh n Tturrl. J Nv cs surgrá, ps ct "turfmn" tm mut» mgs n Gunbr, qu n» cnfrmr m vr su nm xpst r rdícul. R N trd h, vr ml um v trçr rm»,»"» crqu» Artur A» Pch. n pst Hpódrm ;; Mrn». r Cm crrr s prcssrá n pst r, é ps- ; ~f svl qu trdllh cnsg um sfrr sóbr f-! ; bu.su crqu cntnntl.. C7 Wlsn Ntcmnt, fms prdutr-crnltt, t " ultmn lt d» ml» «lgnt» turf. Ft pn» prnuncmnt»» uíz».«clh» pr dlfcll mtr.»»»»»»»»»»»»mwbpb]pbbgmbbmp^ ssms^ssmssmm f ^ #####>»»»»»»»»»»#»>»»>#^ fl MA VXáflV WÊmÊÊm WM K^^.-wmmmm A\mmMS!m mm m^^m^í^m mwmr7umwmwv^^wm\ m\. MH-\.m.rw^rrTTTrTTTTrrWM mmu. lééém!; B AL BABA. splênd trdlh Stud Pul M ; " b, vrá prtcpr mnhã, Grn Prêm 7 ;> "Prsnt Jcky Club", m Cd Jrdm, n prcur-! s d mlh, cm tçã 7 ml cruzrs. PRGRAMA DE AMANHA BARBADA D DA LAVRAS." PAREÔ.3 mrlrcs Rcr: Frnrlll 79"!! Prm»! CrS».,; CM 36.t»; Cr» 34, Lrgd: ás 4. hrs _ BníU 66 2 Sréc! Rp S8 4 Bmbm SG 3-5 Cdu 56 6 Rrut Lís 5> 4-7 Russt í>f l-vln Dr.6 25 M. Slv «U. Mch 28 lj. Prtlh 6 J. Crr 35tF. M 8! P. Lm 35 J. n. Slv 2! A. Brrs Estrnt lvd n crt. Chnc ü. Frts, Pltccé smnt. Dlflctl vncr C. Prrclr! Lvm n crt. Crn nm L. Frrr! Cnddt rspt. And bm F. Schnr Smpr llnd nd prduz A. Arut, Trblhu mut bm. Há tf n. Crrpt Um dus frçs dn cmptçã J. Mrg And nft d pr vncr R. MrR ESTREANTE >. p. rgnz ESTREANTE p. rgm 4." p. Antlnct tt.» p. Brllch ESTREANTE 4 " p. Bzrr. «4 9/5 AM /5 AM 98 AP 79 /» GL ABUSS NQUALFCÁVES A CNTECEM crt» css n TUrf crc qu nm num t\ hpódrm d «und u trclr ctgr trm,,»dml»«v«l. Cm n b.t.s cumplcd «ctnd- ), " m "hn»»t" gvtrn lcrdl»t. m qu t l» d bkmrnr»" flr«cm. cm "9ulchtt" d vnd d» "pu-»", cumuld», pst» ntcpds tu m», num tnt tsur á prvldnc tcl, lém clnt l tms n«gáv lgunt grup» d prfslnls lrr»pnt»v»lt, cbrts pr crtt prprltrl» pr crt» frt» pdrnhs. qu vm d»mrlzn cd vz mt s ns» crrd». rgnzm-» scrdmntt prô» m»", cvls "rnnct" «nt» só rtr» pt t póstrs trm ft su ôg, óqus mntm s pr puxr prprr futurs "tcds, utrs vnm s vtórs grns fvrts s bnqurs clnstns, tu num vxtór scândl qu v fãs tn s crrlrlstt pr d psts Nã dnt ms, vntmnt, fzr pls Cmttâ Crrds. Nã pssívl qu mnrls nã stm vn tu qu stá cntcn, t á» clrs s glps n bltt turfst stã surgn. Aplr pr plíc n snt cbr vrgnh ds css g brts m td cd, s s subúrb» zn sul pssn pr Gvrnr, n t "bkmkrs vnm g cm tlã tu m pln pr é t plnsm, ps s ps clnstlns stã vsvlmnt prtgs pl crrupçã qu»- vr slt n gvrn L.crd! u sprr, prtnt.. futur turf»? Jcky Club. pl mn». pr gr \ cm nr, qunt ms ná s lmpn su pr > s ldrõs. } - =r?í ": "?fffrmtm]mmmtwkwmmm^m mmmmtmt, WÊ 4 " 7"% mm 2 fc ^í,l-^»»»l >m++m AS CRR DAS DE HJF d 98".bm «s» -< 5 «VVP.MWHJ l/l nujl crrn mut, prcn qu çr v fnl cnfrmr su crtz. Curnculum é smpr nmg Exclsr trblhu bm n r pqun. QUEBRAFG dupl 3»3 /5 AL M Vms s cnclusõs dést rpórtr su ".scrtr grl brbds", á cnsgr trnr "cru" Jsé Vnânc, mr sucss turf n tulldr- _-. utêntc "Príncp ds Kl WÜAJNTUfl vltu à su Brbds", tâ sgurs s.s. -""m ps d vntur clássc ml sucdd r tm tu pr gnhr. Shlfl 4 8 Vss plptr: HH.MTA lnm(: RAPA Surprs: CADA 2.. PAKE l.thh) mtrs Kccurcl: Hlmrlrss 6" 3/5 Prr>ms: Cr?,; CrJ 36,; CrS 34, Lrgd: s 4.4 hrt - Shwy 56!-2 Rc! U 58. rllnn 6fl 3-4 Prum 86 5 L Prms Grng Stí " llícllu 6l "2h \ L... Custru 55 W. Andr «A. Rcr 35 D. Mrn 2 J. Snts 4 P Lm 4 J. Curré Vncu n turm dc bx L. Frrr Cnddt c prmr. H tê A. Arú! Smpr lvd n crt. lh!! C. Gms Vncu m ln stl. "Tnn" R. Cs A(U c! dur prn st. Rsqu! W. Aln Crru mut cntr s mchs P. Abru Vncu m Brn tmp P. Abru.» p. Prum 7. p. Btím 7. p. Brtlc." p. Blvn 9.» p. Gláx 2." p. Bxl l. p. Nrbn.. t /5 6 L 62 AP 72 3/6 GL 6 2/5 L 75 /5 AL 76 /5 AL B Nss plptr: CltlNGA nmcc: SWV Surprs: PRUMA PAKE.. mtrs llcurclr: Frnll VJ" í5 rcnlcs: CrS.,; CrS «.; CrS U, Lnd: s 5. hr l-l Gurl 2 2 Flrntln 3 Almu Gt 3 t Arqumôç S Sldrtu 4 -f tll Lvr 57 25, J. Tnc 25, Ad Bcllll 8 A. Azv 35 P. Lm 2 W. Andr 4 D. P. Slv t. Brrs Cnddt prmr qu G. Fó 2," p. AndÀ VríM pu çtch-. st gnt E. Cutlntl 8.» p. CJ. sult N mm sr um crn rvl R. Brbc 6.» p. Qulmbl V trr tm nr J. s. Slv 3. p. Andl Vncu nu turn dc bx Vn.» p. Fgulh Grn rvl. Vltu à su frm ; A. Arú 4.» p. Andn Vlz smnt. H mlhrs J. Plh 7.» p. Andl.Nss plpt: AKQUMÚÇA nmü: (. Kt L A Surprs: HRKNTNA PA L 2. mrtrs Rcr: Arrntnl 2«" Prêms: CrS 2.,; CrS 36.,; CrS 24., Lr»d: àt 5.45 hr - Dlrlglvl... 2 Jungl Crr -3 bdnt... < Mustfá 3 5 Sln f Dvt 7 Cnznr Nl.bb 9 My wl... 5h SJ 28 J, Mrtn» tu M.. Nclvsk 25 JW. Andr H A. Cmnh 25 A. Rcr 2 M. Slv 4 L. Dlcc 6 p. Fntur «C. A. Suz Gst d dstnc. l lt- [. Suz Aqu dur pr ê.st. Nã crms L. Mzrs Mlhru um nrmd. Rvl. Pêrs Aqu p chgr n plcé [ D. Csss Vlz turm ud bstnt M. Mns Amd nu dá pr vncr B Crvlh Lvm u» crtu. And "vn M Slls Vncu mlhru. Rvl J. Cutnh Gst surprnr. lh! C, Gms 4." p. Kubtt ; 6." p. Kublk 2." p. Hrár 5.- p. Kublk." p. Prnmbuc." p. Kublk p. L. Prnc." p. Jnnrld 2." p. Dfrnc! Nss plpt: BEDKNT PAKE.4 mclrus Rcr: Lr» 8" /5 nmg: CANZNERE Surprs: H Kl c. \ Kl. Prêms: CrS..; CrS 42.,X; CrS 28, Lrgd: s 6.2 hrs - Amrln,7-2 Blltrx 57. Albmc 57 ( 4 Ldy Chmpgn hl S Andl 57-8 Ar;t 57 " Alx 67.5 M 2,5 AU /5 AL.2 75 AP /5 AU.4 9 /5 AL /5 AU ü.6 4 AL.6 4 AL.4 89 /5 AL.6 UH AL 4( M AL!.6 UM AL 2. 3 AL. 63 AL. 62 AL 25 M..Slv 4 [J. P. Slv 35 D. Mrn 4! P. Ml K U. Ntt 25 J. Crrê 25.. Rms ( Turm frc. Tm chnc l. Frts Atrpl cm ptt n rt P. Mrg! Vlt cm pssblds \ L. Frrr Atrvd cntm vncr qu ; W. Aln Vncu n turm bx. lh! L. Trpd Tru sgun mlhru J. Pdrs! Aud ds mlhrs. Há íf J. Pdr.s..- p. An fr 5." p. Anbl lú p. Ngéhu 6." p. Anbl." p. Gunlh 2.» p. Qutmbl».«p. An fr.4 89 J t AP sus ndcçõs n NANGATE tm ítmmnt pr s.2 v gnhr fácl. Mnpn, cd vz mlhr, cm 82 fácl 37 n rtqu é nme, mbr flm mut Krn NANGATE dupl 2. BAR nd mut crr. qu é um pn, ms nd tã bm qu ns prc frc Gncstr cm 65 "2 5 crrn mut. Césr cm 65 "3 5 cm rsrvs. Bluns. cvl útl cnfrmr vrdl mbr mut crr sã cnddts à du- --í BAR dupl 2. Cl LARAP vncu m " ótm tmp trblhu 98" s.4 crrlrâ. prnt pr cntnur brlhndu. Mmbur. s mp r trv, tm 92 "2 5 fácl pr dstânc. Brc tm 96" vn rtqu trn - qul r 39, Azdr tm 37" òtmmnt dzm qu gr v dsputr pl prmr vz s qu chgu Gáv! Urdl nd umn tn 37 "3 5 cm sbrs Brls nd cm nunc r è smpr bm zr LARA- P é nss prfr dup 4. mrt QUEBRAFG n tru m frm nã v prr Vnzn prgrdu tntu nm prgs Bárbr tm (36 "2 5 bm 36 "2 5 vn sn ótm zr UANTUM 2 RAMD NTCH tm 86 flrn 22"3 5 qurn lvntr vó. N r sc é crrd xclnt, psr d prsnç Burt, smpr prgs cm 39 fácü, Hmp Hst p dr dupl d cs), B Vd Actum. qu nd bm RA- MUNTCH dupl 4 C? QUESTUS vnh pm^m r féz um crndã, Asr tm tu pr ghr. Nvlty é utr qu rprcu crrn bstnt, Mgul Gustv tm 68 "2 5 bm 37 "3 5. Nã é tâ brr. qunt vrdr, cmpstr fms qu lh mprstu nm cntr vnt.. ms p dr um "blchd". Drk Sctch tm 64" bm ótm zr My K:ng prá rbütr-s çr QUESTUS 2 RUMBS nà cnfrmu utr d w flzr?r é crrd ótm. Ms só dvnhn, nflzmnt Bllmur tm 85" ótmmnt. Rlâmpg tm 8" bm 37" n rtqu f Gurln Agln mbs cm 38" fclmnt sã smpr pnmw\wmwk\\\mwêmmmk\wm gís. Pl-s mut N- nhr utr» vz. RUMBtB mr Ksm» p g- dupl 3 "BB" D VENÂNC: ATENÇà H, mg, fórmul mffl crtr n crrd» Já cnsgrd "BB" D VENÂNC. qu pr Bn strá lg rç. n TV-Cntlnntl, n prgrm "JCKEY- SHW" ás 22, hr», cnfrmn u n ndcçõs pr mnh. fms Jsé Vnn pnt m brbd pr h: NANCATE nu J." pár. E "bmb", m nã «. ncssár mnt nss plpt, ms qu h, pr é. LARAP, qu nd pgrá "plr" b. Aprvtm "BB" D VENÂNC ACUMULADAS BARA HJE Acumuld Vncr: pár 3. N squcn NANGATE BAR - LARA- nunc nvrtr, ná f... P QUEBRAFG. - N "Plcès" pr zrsus: "dur", cm tds s nvr- MNJPNA BLUEJEANS ss n "plcé". LARAP QUEBRAP- Acumuld Dupl. G - HEMP MT KNG 2 2." » BELLAMUR. S "SABDS" JGARAM... A qu subms, fchr págn, chm "bs" hvm Jg: NANGATE HEMP BELLA- MÜR. DMNG: TUD NA AREA \ Apns cm lmbrt: -, tm 9 flrn mlh, crrds mnhã sráu r- fm tm 3 cm sbrs. Dvt tm 4" f_-l rt «"Bqunh" gstu, Nbò tm 37 nd ln, pn gnhr msm n dstnc Cnznr rtrn cm bm xrcíc 43" vll fchd. sn mut bm ndc. Vms BEDENTE «dupl 2 f AR.. vm ótm cr- " rd prntu 36 2 S vn Su» cmpnhr Asc tm 8 mult fácl, Amn.n. n tm 93 cm sbrs. Blltnx t- lvd brbd cm 92 òtmmnt 38 crrn mut Albn tm bm pr s 7, tn bm zr. ARGE dupl 24. r FREGNESE prntu " xcpcnlmnt: 37 vn s cnfrmr é xclnt ndcçã. Vvênc cm "Bqunh" vrá lrgr t prgs, tn rtqu cm dspsçã. Fruvtt mlhr zr pár Pssn prgrdu: 8 fácl. FREGNESE 2. Cl LAVRAS gr lrg " cb. Ttupl dfícl: D tm 6? n quntfr, mstrn mlhrs, Bun Fé stá tnn. Fr Kttn tm Vún nd mut bm. LAVRAS é "crn ssd" r ndcm» llzdc n pst r, qu cntcrá ts.s mngs té cbr têmprd vrã ss é s pr lmbrr s squcs.. r REUSSTE lm 86" t- " rn 38" glp lrg n rtqu, sn cnsrcrd um "pã" n rdut rubrngr turf. Bnt, qu fz us nm, tm 86" " 3 5 nmn.\hó-.\hcr", qu só tm m d fvrt. Vtr dr tnh um xrcíc ótm utr d féz "frft". sn gr, bm zr Cd prgrdu g Rdnt Lss tm 87" bm. Rp tm 66", srvn cm zr Cnfrm-n trblh REUSSTE brbd Dupl 4. B GRNGA stá ótm 3 dáh ná lh nfrr, rfrçn vrd númr 6. Shwy tm 65" é prgs. rlln tm 35" n rt pst p fuzlr. Prum msm n r, n crr mns, m ndcd, tn 66" 2 5 òtmmnt 22 n rtqu GRNGA 4. BJ ARQUMÔÇA lvr m" Rcr vrá gnhr fácl, mns qu á s nh hbtu >r "puxd" ss cntc n tur. Gur. l nmg, Frntn tm 86" bm 4" suv rt Alm Gt nd tr.nh tm 5" 3 5 s H num mgnífc rtqu tí crru mns u.s sprv. sn bm zr. ARQU-.MÇA 3. P BEDENTE tm tu fvr sr v lvr mlhr. Drgvl n bm p mçr. Jun;l Crr m m ACARAJÉ tm crrn mut turm nã ssust. Lndrn nd cm nunc. Flmnt sr v crrr mut m>. Db Vrmlh nd» "rlh murch" p xpldr dc rpnt Klú tm 4 rt mut fácl. Prô dfdl. ACARAJÉ dupl 3 ES A "BB" D VENÂNC! J»é Vnânc. qu» lg ms s 22, hr»»tr» n TV- Cntnntl, n prgrm "JCKEY-SHW", prtlclpn>» ém "Cmlh ds Brbds" cnfrmn u nã lu fm» frmul mágc, \ t fld "BB" VENÂNC, brbd g» nâ flh t bmb qu pg»mprt "pult" b. mrcu pr mnh: brbd: ARQUMÔÇA bstmb: CANZNltRE. "El Ngr" tm "»«ncbulr" bmb!... ACUMULADAS PARA AMANHà Acumuld Vncr ARQUMÔÇA - FREGNESE LAVRAS ACARAJÉ. N dur. cm nvrsõs smpr n plcé" Acumuld Dupl 3." 3 5." 24 6" 2» T» 3 Nà squcn sr n dur fzr «td» nvrsõs. "Plc>" pr zrsts VLN DR GRLNGA T JA - NABAB - FAUVETTE LAVRAS t LNDRN AP l íssn«$m^^ AP Nss ptlptr: ARGE nnc: AM.Ut.U.NA Surprs: BELLATRX «,L AU f-+~ AP»! tjs >+++++s++++. CRRDA DE HJE S- AltK 2 nclrs trrcnk: l.amr.cl 73" l/ rênlls: CrS Ull.,; CrS?,H U.U; CrS 2., lllrtlntl Lr»d: s B.53 t Glf Srá Plt \ Pr Pnhr Flh rmrtr prru \ t.l hnr». 2» cnrlrs (rs 4 nn (m (Vrnt) Wt.!. p.rt.t Símí mtr QubruRu, 3 d Nck. A 5.s hr» - D P Slv» s l- FruRnss.. J Pussln 3 Htzzl -t Vvênc Fuvctt... Mss Ttmu-r " Klç -l Cntn 8 Zunngn Adlly H Sycmcr... <-2 hngut 56 S4 SA SH H 58 5B SC, 58 3 Zugmf s H Dc S6! Zulmlr A S A Rlrdu 2U P. Lm f 2 J. Rms 2 M. slv 8 D. P. Slvu 2 W. Mrls 8 A. Azv 6. Mch - Nf crr 8 ]J. Vr 7 2 D. Ntt 8 C.. Crvlh 2 H!.). Prtlh B E. Pr Nãu crr üurru umt nrfuducl n ultm l. Ull Agr st mlhr. Ptucc vávl J. Mrg Nã crms. Frucs pr turm, L. Lt Pru nd chgu m sxt E. Frts, V crrr bm mlhr t;r P. Mrg Estrnt. H lgum f nst W, lvr Chgu prt n últm R. B.rb.s, Vncu frm. P gnhr F. Prr N crr ; J. Arú Hv mut f tru trrr M. Nvs Vlz Flgn grn tívl H. Cunh Vncu um prô nu srt Plc M Sfllls Tm clss pr vncr. Chnc A. Crs y cm grn surprs A Mln Nft crr W. Prsn 2." p. Cnclçã lt." p. Znn 9. p. Chngut 7." p. Chugutu 3." p. Zunlng ESTREANTE 3." p Apllnl. p. Tms! 4. p. Apllm! 3." p. Cllncut ; 3." p. Chngut J," p. V. Algr! 9. p. Cnclçã! 3." p. Zn! p. Cnclçã.W 3 AL.3) 8 4VS A.. 64 AP. 64 í.4).5!.2.5. t.n l.n 5 AU 77 AL 98 l AU Nss plclc: FKEGNKSSE nmlc: VVÊNCA Surprís: CKCZKTA! PAKEt).) mrtrs Rcr: HlnnlàM t" 3."> Prmu»: CrS l..: CrS 2.,; CrS 2«, (llrlul Lnd: às 7.2 t 9 25 J. Crrê 7 8 A. Azv 6 4{. Suz 5 2 M. -Slv -t Lvr í>7 - Jur D 57 Flr Kttn 57 JPngulhn 57 lu H. Mur -8 Bun K Tnc!Sufukl W. Andr;, J Blcyn 57 s. Prtlh. } "n Mch ",, í;" 57 : - Nã crr "ft C. A. Suz Nss plptr: LAVRAS! Su sgun lugttí f bm. Pnt f: rvl prmr qu F. Lvr ; Ná cnfrm s trblhs W Cust Rsqu srrn Jóc. Pdrs! Plc smnt. Dfícl vmr ; R. Mrü! And chgn prt. Rvl! C. Fó Vul crrr bm. B"n prnt : J. Vn Rsqu lg, Crn zr J. Lurnç Vlt m nvs pnsõs F. Abru Nl crr C. Gms Ancln cs mlhr». HA mun fí C Gms 2.n p. Qunln 8." p. Sldrt 8." p Arqumôç Ü p. A. Gt 2." p. Sdrt." p. Qunln l).u p. Ju n n. p, uru 3." p. Juru f 5." p. Arqulmç 8." p. Sdnrtn.4 M. ""ll 75 l. «3.uU tw) Entr nm.. lst s pr crrr próxm Grn Prêm Sul-Amr- J 64 AP J cn, cvl (llf é um J?? ^h (s ms stcs cmp- trs. Cm qus sm- s pr vm cntcn n } ml s Snhrs Pul { Arnh Alus Jsé Pm-? t. vnh sn cnduz s pl fr.us Rgn p- { rém. Rr st nã v J cntcr, v prf- J rênc qu crn fr» ptríc u cvl Snq 5 Sns, qu srá fx J Krn cmpã Emrsn» nqul mprtnt prv? clndár clássc br- slr. Cnvd qu f pl } AP A? AP AP AL AP t.2 75 AU.4 9 /5 At..6 2 AL Gl At. A A A p vm glpn grn AL l s crrr bnrnt pr s - ; s su trnr r pu P lst, ctu prnt s "!? mntr nml J - NkRítr, A R:t-rd" 2 2 Mnp.n M. Slv My Fly. A G. Slv 3 Yy, P Lr.» Gcxd Ey». A. Azvd. 4 6 Knk, E. Frm 7 Zrurnb. J. M Snt 5 >rtun\u prr Al M.l» hr DC mtrs CrS 7 ckmn í \r»ntr Gncstcr J Ncrü > 2-2 B.-. P Lm 3 3 Czur. M. Sllvs Cchch. J Rm> 4-5 vrdkt. C R Cnl Bluns, J Snt» Trrr prô A 5.P hr>r»«. 4U mrlrs < rs ) «Mmbur. J Ncrll.!> S7 2-2 Brc J G. Sttv» 3 3 Aídrb. A Rcr < Brls, D P Slv 4 6 Lráp. P Lm 6 rd. J Rms.V 2 3 Vnzn. A G Slv 2 4 Exclsr. F M;» 3 5 T Gduy. J C Slv f í Cn. A Brrs í> 4 7 Curnculum, A. Rcr í Prtstln. nã crrr 3 ln<nw< prr,» lt.í(" lnr» n nrlrc. - t rv K.h ( \ rntr t -. tm. M S;:v» 5í, 2 3 Quntum, A Rcr Pun, A Hckr 4 A AufEUSttt, J Crru 4 5 Brbr. A Brrs f Ghsty Wn. P Lm Sxt prr Ab >.3S hr» - 3N mrtrs CrS 7» m Vrntrl "Brllnt Burt. A Rcr 2 Artum. H Cunh 57 3 S Hmp J Ncrlí 2 57 " Hst. D P Slv 5" 3-4 Alcrc-qulbr. J S Snt «J7 5 B»v. A Brrs 6" Í ã« ffl T 57 6» S< 5 M «56 57 M> í Nmuntcb. A G. Slv» < tt 7 B Vd, M Slv... 5 H Lnhrnw P Lm 2 6< >»-ln pr» A "M hr» 2 cnrtrc. Crt 4»».H) t\»nntf> "Btlnt" Qu<-s;.íí,. J. G Slv T Sulmr, n crrr 3 Nubm, K Prs. Nvt-lt. C R Crvlh " Gntuux,.í Crrê Zngr, J Lp^ 3-f Bl Bm. A Rcr.. Alcu. A M Cmnh. í My Kns, A. U vrs 4 Drlc Sctch. R Fn-u» r- \Z - M Gustv. F G Cturc B Alv» 57 tv pár As R.R5 hnr 3» mrtrc. Cr» 4 HM.K) í\nntr( "Bttnc" Bllmur. J G. Slv 2 Fn-Uílü, B Alvs 2 3 Ksmv J Crru Nmr. A. M. Cr mm 3 > Rumb, A Rcr.. " G»ry. J Tnc Gurllt. M. Slv Aüln, J Runs» Rc-l»r.pr>. W Andr - Abs P t.lrc-. ST (PT 57 nmg: BUENA FF. Surprt»: YANK " PAUL _. mtrs Kccurcl: Blml» 6" 3,5 Prêms: CrS..; CrS 2,: CrS 2», (Bclllnc) Urrd: s U S h - Lndrn 2 shut : Flmut J Dlub Vrmlh Rub Ncgr 5 Acrné C>z6. " Ktlu..... > Qurlltnr )n Hhn... lt GrrA !J Nrurll 57 «n. Muchlccl 57 f 25 A. Cmnh P. Cms JD. P. Slv 57» 25 M. Slvn 57 4 H!D. Ntt 57 2 t w Andr 57 4 H. Prtlh 57 t 2 P, Fntur 57 3 Nã crr Pru um» crrr sm nm Cst ; Vlt mut fl. Cud!! A. Crru Dzm qu lrcu cb, H tt Frrr Smpr fl p vncr!. Fclf, Nú cms Rscp srrn J. Frts [ Ê fvrt Vlt mut bnt F-, Krt». Flm bm dst. Cnddt!. Frnns Vncu mt turn bl:ín. Rsqu Uvírn lst tm chnc dc prmr. Lurnç Sú cm Brn surprs L. Prr t N crr. Pítt p Ksm.s 7." p. T Vlntm 5 p. Ksms 6. p Ksmus." p Ksms t." p Mrttnct 5." p. Aglr l p, Qutus 7. p Ksms 4." p. Mmbur p. Glucstr.5 XH.2.2.2H l 4 t.cy 2.5 t prv dm 28. tr- : { nr Cílf, EVmun } > Cmpnl, st nm s spr msm vêr su J mgnífc crrr ntr» 77 AP s prmrs n dsc >»!; chfd. Cm t» - J vm str lmbrs c- vl Glf. Rst crr» pr um trpld curt s r vlnt n rt Scr. } ná rst dúvd, um fôr- } ç stcd n mprtnt» prv > Al 77 AP 77 AP 59 L 89 3 At 63 A U 77 AP S J l 63 A Nmn plpt: ACARAJ llllnlc:..mm Surprrs: QUF.RELLKCR LTES RESDENCAS - ENCANTAD Vnm-» ótm» lt» rílnc» lü x 3) frnt pr RUA GULHRMNA. prnt» pr rcbr cn»tru<, cm águ. lu, gs ««sgót srvs pr td cnduc qu ps» pl stçã Encnt. Av. Suburbn cm ítn Cscdur Ru A»- lçã. Fcm stus 5 mtrs d stçã Encnt d Av. Suburbn. ntrnt) pl Ru Engnhr Ntrth 5 mtrs d Ru d Ablçã, ntrn pl Ru Mrt» Crpntr. Entrd 2 tvnt pr cn f rstnt m 6 sssnt pr»tcó«mnss. Vnm-s tmbém n msm lcl lts vl m cndçõs xcpcns. Vr trtr n lcl RUA GULHERMtNA pós numr 48. h. u n» tls utls n scrtór prprtár JSt MELL AFNS Av Prsnt» Vrg» " ndr Cnunt 63 - Tlfn» J3»7» f Snscnl! ff sr t&^\ tmcnní! AMANHà às 2,4 hs. TV-R RNG BRAHMA - mr sptácul sprtv d cd ^ xr? -sv. \ «s >:ç:v:sí:^ ysíí \ pl CANAL 3 TV-R \. LUTA; Pdr Justn (V«.>c x Lurv»! <í» tnts LusRrslr % "rund»" Amrs. J. LUTA: Jã Crl ícmp Crc «Vlmr Btt tp»ulst 6 "runds" Prfssns J. LUTA: Htr Frnn» Brslfrí «Mgul M» \r«ntn) t "Tund" -- Prh» sns ntrncnl. 4. LUTA: Jcns Amrm (Br»slcrc x rnr Ppp Xrgntn 8 "rund«prfv sns ntrncnl m Yí:Y-lÉ

12 ; s?ãf»ãâ^_^.^ : " -Sãsn» p?»- «"? >V -í> í.-..;..,,,.,..,..,._,,-.-.,.,-fl p!?? vw # -.;-v^.- <-?;;" ";,^rt?:. UltmHr" Aprsnt s Prmrs Fts Btfg m Sntg J Chl A E QUAND SUBE QUE LACERDA TR CEU JELH JGAND FUTEBL, SRRU - BEM FET. ÊLE NA TEM FÔLEG PARA JGAR NA EXTREMA DRETA. ssv -Um putd m Sã Pul l vu um pnf-pé. An? An-? N Assmblé clr. t Pr qu pldrm pulgunh d "lcrdnh" Prç Prs d? Afugnt nmrs. E qu tm ss? Pr qu "lcrdnh"? Tá n cr ílh: é um pulgunh qu nã p +rr+wl V6f nçjuél flíz. A FT D DA H J -;.. ) <; h.-.,,,h KPHHMm ^ ^ :?-^R^ tg-mmmmm rnâv^^l LV.. - y^mmmw «. «, sffl - S ^áêmw ^«h ^^r 3btJ.! tí^mr^kí^^^^â "<. ^^B BBB» th féléíéíl! llíí»"$ ll BT -fl,2«^ >«.m\m\www.%mmvm[ Bt) Cnsguu máxm: rmpmnt m rmpmnt cb rmpr té s lgmnts lh. Lcrd cb grntr qu crt n vncmnt funcnlsmé pns um mpréstm. - Pr qu êl nã v pdr mpréstm s xprtrs cfé? # fc ~~. Tp Mnnç. Tu crl? Muts puts nã srã rlts pr próxm vlglur Arp... FUNCNÁRS M mprst cm? Nã pss, vlh: gr só mprst Est. t r t t»t»^»t»t»#»»»###»»^##>t»»->t#>»y^t»t»^< - SUBE E VA QUE VER ÊSSE DHHE- LACERDA R D EMPRÉSTM TRCE D JELH JGAN FUNCNALSM VA SER-! VR PARA PAGAR UMA: D FUTEBL, FÊ CMSSà ENCARREGADA UM GEST: -EUSEMPR DE ESTUDAR A MANERA: DSSE LEGAL DE A DMNUR ÊLE: É MA S FÁCL VENCMENTS D FUNC- DRBLA ELETRES D NALSM. QU UM BM BACK. t -Alô? Lcrd? Mdést à prt, sm. Vms fcr qurnt ds sm futbl? Prc. Mlhr rrumr lg uns gnhs prqu sm futbl pv cmç prstr tnçã m utrs css. E grnt qu ss nã ntrssnt pr vcê. LyÊ ^Lm A^ ; ^^H ^fck«.\ ^ LnàByv^ á^b 8-í»?^^^.^nlflRt^Ssn SV Lm ^flb /l H^ã tk mm H JHff,«Hl ^^^^^^ÉBM^^t»^^[!9^^flB [H Hfck^íS^x^ãB 9fW.ÜSâtfl.H H t.m Bnl R»nB áufxf!^^!^^-^^^^^^" nb t.nnw ;^ÍH HtftBtS Lnnl S CAMPEÕES CARCAS EM SANTAG Aqu stã s prmrs ftgrfs s vncrs Snts, m Sntg, durnt ntrvst cltv à mprns chln cncdd, ntm, pls três qudrs strngrs qu vã prtcpr Quádrngulr ntrncnl: Btfg, Fcrncvrs Budpst "Estré Vrlh" Blgr, ns slõs rr Htl n Cr- stã hspds s lvngrs. D squrd pr drt, vms técnc Mrnh ntrvst pr um cnfr d "Ultm r" Sntg: Zgl, dscutn cm scrtchmn húngrs Frcncvrs: Dlnk, qutr Fnyvs, Albrt Mtr: nvmnt Mtr, zgucr-drt Slcn "mgyr" cumprmntn Qurntnh. (Fts Clóvs Flh, gntlz d "Lufthns). Grrnch And Grn Dúvd Btfg Pr Estré, Est Nt D CHLE, 5 (D Clóvt Flh, spcl pr ULTMA HRA - V "Lufthns") - A lgçã SANTAG Btfg sc ncntr nst Cptl s s 6 urs dc ntm, ps vgm nrmlssm, cm scls m Cmpns Mntvdéu c Buns Ars. Em Cmpns, lg ps qu trrms, chgu prlh d "Brnff" cm Flmng n msm vã sgur, ps, Plmrs. Pr lguns mmnts, prtnt, stvrm unts s três lgçõs fnrã qu prstg Brsl n Extrr, prtr d n t mnhã, qun Btfg strrá n Chl cntr Estrl Vrmlh, n "Quádrngulr" ntrncnl, qul prtcprã tmbém Fcrncvrs, d Hungr, ê Cl- Cl, dqu. REPERCUSSà DE UM GRANDE TRUNF Cb ssnlr u s sprtsts chlns tvrm cnhcmnt d snscnl vtór Btfg sóbr H^. Amrnm fl^t "^ -tjttõtft^tb «[««t.^^m \\\\\\l^^^^.^m^^lt ^p?.-gát&fb BK Snts, n nt qurtfr. qudr lvngr chgu crc, prtnt, ustfcd cursd pr prt s trcrs, ^J rnlsts UB fflí K. HlWÉbl^VW BT^Hf wêêêê flppvt ttfftwsr tuh drgnts JJ ndns, qu pntm cmpã crc cm grn trçã ldél^br M T ÉSàBMg^BBk t^pljlrl^k^rplt^ltk W Am%l mw%í&.í ráp crtm. ^W RTER A lgçã fcu hspdd n Htl Crrr, n s ncntrm, tmbém, s ugslvs Estré Vrmlh LV mêêmó^f^^^ww m q^àyt. m!9f^b^^m\ t«.^buf-^»s^8smt W^^^J&yM s húngrs Ftncvrs, HÍ fl Hlfl Ht t^^ht^^l H V AKV MWãM qu chgrm n msm d s cmpõs crcs. Btfg dsputrá três gs, qu. prmr, mnhã, sáb, cntr Estré- Vrmlh; sgun, qurt-fr, cntr Frncvrs,, PRMERS ADVERSÁRS D BTAFG Aqu stá qudr "Estrl Vrmlh sáb, ncrrn Blgr, ugsláv, qu ncntrrá Btfg, h à nt, às 2 hrs tmprd, n cntr prmr Cl- g "Quádrngulr" dc Sntg. Em pé, d squrd Cl. pr drt: Tmc, Durkvc, Zcbc, Vukcvc, Mlc Tsc. Agchs: Muskvc, Mrvc, Stpc, Kstc Mlsvc. GARRNCHA A nã pr, msm, gr, GRANDE DÚVDA ms prvávl srá prvtmnt H huv lgr trn, Edsn, n xtrm-drt. PNT DE VSTA ~ ALBlt LAURtNCí ms pr rcnncmnt grm Estád Ncnl. JEL ESTRÉA Grrnch f únc usnt é, ugslvs H n Cmnh Btfg nd, grn dúvd qudr, lás, stá pràtcmnt "mtch" Mrnh scl, pr cnfrmn-s sáb. stré GRANDE futbl Brsl Jl. stá A sfrutn tulmnt tmnh prstg mundl qu, cm qulqur cmprmss pntr vu cnsttuçã sntn bstnt cx, h, fêz plc- lvngr srá, prtnt, sgunt: Mng; ntrncnl, rspnsbld s qudrs ncns s trnçã nds Jl Zé curts. Mr; Dr. Aírtn, Nltn mut sér. And bm. prtnt, qu, sn nsts ds Rné Mnnç Snts vm fzn Rl; Grrnch qutr clubs nsss pr mrds "xcursõs" pls Amércs, s pssívl mpssívl u Edsn, Dd pr "Mn" nã Qurntnh, mprsárs cntnnts tnhm sclh xtmnt fltr Amrl Zgl. s Cmpõs crc pulst, Btfg Snts, (st tmbém cmpã Brsl), c s vc-cmpõs Flmng P- g cntr Estré Vrmlh. Chn vrá substtur N hpóts Grrnch Qurntnh, n sgun tmp, cr cm crtér dgn, psr crt cnsç físc mrl prftmnt nrmrs. qu ns grnt um rprsntçã plnmnt cn- Mrnh té rcuprçã grn ml s strs brslrs nst épc n. "rtlhr". Ps nsss grs vã, cm crtz, sntr qu ts fzm qustã h btr grns rsults cntr s "Cm- Pms nfrmr, pr últm, qu vgm d lpõs Mun". Srá cs, á st nt, Btfg n- CNTRA-ATAQUE Jà SALDANHA gçã pr Méxc, pós cntrn "Estrl Vrmlh" Blgr (ugsláv) n trn Chl, srá ft Estád m um "Vscunt" Ncnl Sntg "PÃ-DUR" d "Cndn Chl. futbl ugslv Pcfc smpr f dc xclnt Arlns". quld técnc s brslrs bm sbm dss, pr xprênc. Sm vltr 93, BEBAN, m qun, n prmr "Cp Mun", m Mntvdéu, ADEMAR Brsl f lmn cm cncurs ppulr, f qurt dc fnl pls "tchs", lt "Dsprtst JÁ PRNTA A TABELA D lmbrrms mgnífc xbçã Pdrã". qu slcn d ugsláv s Mtc, Bbk, Tchkwsky, tc, u nt "scrtch" Mut ust, xtmnt qun Btfg TRNE R-Sà PAUL tng um vrdr pgu d Em vrtu flcmnt glórs. Sr. Crstn Fusc Pss, mã Dr Antôn F sm dúvd lgum prcursr d rrncd Pss prsnt d Frçã Crc Futbl, f lvngr n plítc frmçã um "strés", tm d ntm pr sgund-fr próxm, às 7 hrs, grns, qu cmçu cm qusçã Dd Flumnns. Ms v s rcnhcr qu Bbn f smpr mut durã n su ud drt ns trnsçõs. Pr xmpl, n cs Dd, ttl prç pss r um mlhã, stcnts cnqünt c st ml cruzrs cnqünt cntvs. Em cx, n Btfg, hv duznts ml cruzrs. Entã Rnt Estlít f Bbn dss: "Cm vcê stá vn, stã fltn pns um mlhã, qunhnts cnqünt st ml qubr". Bbn rspnu "mpssívl, cm cr fchd: nã u qu flt. Só ntr cm um mlhã qunhnts. S vcês qusrm vã trtr rrnr rst". Estlt ctu, rrumu s cnqünt cm Jã Ctr; s st frm trs um nvlp bchs ( Wlsn Mrr qu stv cm tm n Bl) s cnqünt cntvs frm ds pl Prc, qu cm trblhv n Cs d Md r únc "prtnh" pss qu tnh xgd pl Flumnns. N cs d cntrtçã Ernán, r ndspnsávl um nnzçã trznts sssnt ml cruzrs Bngu. Estlt rcrru Amr Bbn qu nvmnt ndurcu prd, dlzn mult brb: "Ê mut. Só u trznts cnqünt ml. Vcês qu s rrnm". Cm Pul Vlntm, msm cs. D um mllhã, Rnt "só" cnsgulu rrumr tcnts ml. Ms f st vsã sprndmnt qu psblltrm Btfg dr rrncd pr um sólld psçã sprtv fnncr, qu prmt h- J, nã srm ms ncssárls s cntrbuçõs s su» grns bnmérts. -MMM«H(HMUmMMUHw n s d ntd gunbrn, stu qu s prsnts s club crcs m fzr sbç d tbl s gs rgns Trn R Sã Pul. prt tbl stá rgnz d sgunt frm:.» rdd: 4 fvrr, qurt-fr, Amérc x Vsc d Gm; 5 fvrr, qunt-fr, Flumnns x Flmng; 2.» rdd: 7 dc fvrr, sáb, Flmng x Amérc; 8 fvrr, mng, Btfg x Flumnns; 3." rdd: 2 fvrr, qurt-fr, Btfg x Amérc; 22 fvrr, quntfr, Vsc d Gm x Fmng; 4." rdd; 24 fvrr, sáb, Amérc x Flumnns; 25 fvrr, mng, Flumnns x Btfg; 5." rdd: 28 fvrr, qurt-fr, Flumnns x Vsc d Gm; 29 fvrr, qunt-fr, Flmng x Btfg. A sgur,, 4 7 mrç srá dsput turn fnl ntr s s prmrs clcs R Sã Pul. d CBD, n Mrcnã, n Cmpnt Mun 95, sn rrts.s urpus pr 2, ps um btlh mmrávl. Tmbém n Cmpnt Mundl 954, n Suíç, s Slcns Brsl c d ugsláv s ncntrrm c cmptrm, m g "grups qutr", mbs s clssfcn ssm pr s qurts fnl. E, nsts últms ns, s grs Blgr Zgrb mntvrm su trdçã futbl clássc lgnt cntnurm brlhn n Eurp, cnqustn cm prtculr ttul Cmpõs límpcs s Jgs Rm 96 vc-cmpõs d Eurp, trás d URSS m 96. qudr "Estrl Vrmlh" Blgr nã é, fclmcnt, mlhr d ugsláv n mmnt. Ps Cmpã tul é su rvl trn, "Prtzn" Blgr, qu r tmbém lr Cmpnt 96-62, qun st f trdcnlmnt ntrrmp n fm prmr turn, há ums smns, cm chgd nvrn urpu. Ms bst dzr qu, n clssfcçã tul, "Estrl Vrmlh" stá n vclrnç, um só pnt trás "Prtzn", pr xplcr qu s s qudrs vm str mut prt, tcncmnt, um utr. Cnt, lás, ns sus flrs, dvrsár h Btfg, cm s Zbc, Durkvc, Tsc, Tmc, Kstc, tc, qu ts á turm n Slcn ncnl. Em Buns Ars, há pucs ds, "Estré Vrmlh" rrtu Rvr Plt pr, ms f bt pl Bc Junrs pr 4. D qulqur m, s strs Btfg trã ssm um cntt tlvz prvts cm futbl um ps qu stá tmbém clssfc pr "Mundl" 962. Flmng, pr su l, só vr strr sgund-fr m Sn Jsé d Cst Rc, cntr Hrdn lcl, rcnt vncr Cruzr Prt Algr pr 2. Snts grá mnhã, mng, m Guyqul, Equr, cntr "Brcln" Guyqul. E Plmrs tm su prmr cmprmss mrc pr trç-fr d 9 m Lm, cntr "Unvrstár", cmpã prun. S s Brslrs ná sntrm mut rçã nrml fm cmpnt cnsç ds vgns, pms sprr um frt prcntgm sucsss. "UH" UVE BELN. DRETAMENTE DE TAPRA: "QUERA ACABAR MNHA CARRERA N VASC, MAS SE SA PAUL ME QUSER, ACETARE" MNHA ntnçã r ncrrr crrr n Vsc, m cm club Já hv nunc, qu fn há ms z ns, smpr crc crnh crs. s trcmnt m fm crrr, cncrdr, Ms cm su prfssnl prtc nt, é vcm mnh trnsfrênc pr Sã Pul, ps tr prtund xclnt cnsgur cntrt. Ds qu, é clr, n «óc ntrssss tmbém Vsc, Assm flu Bln UH, pl tlfn ntrurbn, drtmnt tbr, n ncntr s s sáb pss, l su mã, rmãs sbrnhs. PRQUE NA VLTU Bln xplcu, nd, qu n rtmu trnmnt prqu stá trtn um nvntár, m tbr, tmbém prqu s ncntrv bstnt cns. Dsnvlv ntns tvd pr csã cncurs "íl s íls" x R xust, bt. Aqu, m tbr, sprvmm, gulmnt, utrs prvdêncs ndávs. D qulqur mnr, tnh cmpnh cntcmnts, n Gunbr, gurdn, prncplmnt, sluçã «br tmprd Vsc pr vr qulqur mmnt. E é prvávl qu ns próxms hrs Já st dc vlt. AGUARDA A PALAVRA D VASC And sóbr s ntndmnts pr su trnsfrênc Vsc pr Sã Pul, Bln crscntu: Estu n xpcttv. Rpt qu nã pr xr prvtr grn prlund pr um bm cntrt s 3 ns d, mbr xn mgs vrdrs um grn club cm Vsc d Gm. CSPC/C tj ClrVÍA DA HRA " DJALMA: MÁXM QUE PSS FAZER É "LUVAS" ACETAR AS EM DUAS PARCELAS" "And nã fu prcur pr qulqur drgnt Amérc máxm qu pst fzr, pr fcltr club, é ctr pgmnt ds "luvs" m dut prcls CrS S ml. Mt u nâ bx cntnu qurn Cr$ 7 ml mnss, pr um cmprmss s ns". Ests frm plvrs zgur cntrl Dlm, psr drgnts própr Sr. Wlny Brun, qu ntm tmu pss n prsdênc Amérc, trm frm qu lnvcã cntrt gr á nã r prblm qu h Dlm r ssnr um nv cmprmss. Acrscntrm qu zgur ctrá luvs CrS mlhã, sn qu Cr$ S ml à vst ms dus prcls CrS 25 ml. slár sr CrS Í ml. Prsstun ns durçõs fts ntm UH, Dlm dss: "Só cncr m rcbr s luvs m dus prcls prqu s trt Amérc". GUANABARNAS VASC DEVE R A NRTE s drgnts Vsc d Gm prc trm sst fntvmnt d vgm n Extrlr. Ds ntm, pr xmpl, qu.s prvdêncs vêm sn tmds pr um tmprd n Nrt Pís, n nvés d xcursã pl Amérc Sul. H vrá chgr rspst mprsár, cnfrmn u nã s mstss. Enqunt ss, Pul Amrl cntnu submtn sus grs trnmnt nrml. Bln, nd m tpr, f usnt xrcíc ntm. DSrENSAS N FLA ntm, pcln mnhã, s grs Flmng, qu nã sgurm pr xtrr,.s prsntrm n cncntrçã d Estrd dn Gáv, n rcbrm pgmnt més m curs. A sgur, ntrrm m gz férs, té próxm d 3. Qunnt à lst dc dspnss, nd stá sn lbrd, ms pms dntr qu Vrl Sérg Hnrqu stã ncluís nl trã pnss lvr. NACNAL CNVDU FLUMNENSE Ncnl Mntvdéu cnvu Flumnns pnrn dsputr um msts m Mntvdéu, 2 crrnt. Prém, cm ns férs s Jgrs trclrs trmnm nss dtn, Flumnns prpôs qu club urugu sugrss utr dt, qu sr studd pl drtr. BRASL.TGARA EM RMA A Frçã tln vnd pss zgur Jl Btfg, drtr futbl Bngu, Tnnt Armn, pdu mssã ntm su crg. prsnt Muríc Buscác, tntn cntrnr crs, tntu mvr qul drgnt su ntnt, nd cnsgun, prém. BRASL JGARA EM RMA A Frçã tln Futbl tlgrnfu à CBD ctn, m prncíp, g cm slcn brslr, 5 m 963, n cptl tln. TELÉ N GUARAN Cntrt rscnd cm Flumnns pss n mã, Tlê f snd pl Vsc, ms cbu prfrn Gurn, Cmpns, qu lh prsntu prpst cncrt tntr: crc 5 ml cruzrs mnss. Tlô vrá sgur pr ntrr dc Sã Pul HP^^-^^M n próxm smn, m cmpnh Tm, técnc Gurn. FLA ESTRÉA SEGUNDA FERA A str Flmng, m Sn Jsé d Cs- mmm-y,, t Rc, cnfrm nfrmçõs cncdds Bwsí....MM pls drgnts rubrngrs srá sômnt n próxm sgund-fr, à nt, cntr Hrdn lcl. LARA QUER VENDER lr stá dspst vnr pss s sus mlhrs grs, tn Prsnt Jsé Albuqurqu fx s prçs qutr xclnts fnsrs lrnss, qu sã Murl, Nlsn, Hrl Cné. Cd um prá sr vnd pr 5 mlhõs cruzrs. drgnt lr, lás, u prrd Crntns, pr cmpr Hrl Cnné. ATUAL DRETRA NA VENDE BELN s drlgcnts Vsc qu crã s crgs m mrç próxm cdrm nã ngcr Bln cm Sà Pul. s ntcndlmnts vrã sr rlzs, ntã, cm s nvs drtrs qu ssumrã dqu s mss. BANGU N NRTE Ants su xcursã pl trr, qu srá m Mrç, Bngu rlzrá um tmprd pl Nrt Nrst Pís. SRA. CRSTNA D PASS: SEPULTAMENT HJE Srá rlz às 6 hrs h, spultmcnt d Sr. Crstn Fusc Pss, mã Dr. Antôn Pss, Prsnt d Frçã Crc Futbl. flcmnt crru às 6 hrs ntm fértr srá d Ru Ncrâgu, 567, n Pnh, n crp stá sn vl, pr cmtér lrá. A prsnt Antôn Pss s sncrs pzrs s cmpnnts d sçã sprts UH- ESTADUAS SANTS VAJA HJE E JGA AMANHA Sã Pul, 6 (SP-UH) A qup Snts, cm ts s sus ttulrs suplnts, vrá às,4 hrs h, cm vã d "Brnff", pr cd Guqul, n Equr, n mnhã ncrá su xcursã, nfrntn Brcln. MARTM FRANCSC ESPERAD EM MNAS Bl Hrznt, 5 (SP-UH) Está sn spr nst Cptl técnc Mrtm Frncsc, qu vrá cm um drgnt Crntns à prcur rfrçs. glr Fáb, Atlétc, é um s vss. REGNAL PAULSTA D R-SP A 4 U S Pul, 5 (SP-UH) Runs st mnhã n s d Frçã Pulst Futbl, s drgnts s clubs qu tmrã prt Trn Rgnl pulst, lmntór pr R-Sã Pul, gr sb nv fórmul dsput, cdrm qu msm trá níc 4 fvrr, pn sr d pr d, cs Plmrs nã tnh rtrn xtrr. NTERNACNAS EXBÇà D BRASL EM ESTUDS Lm (UP) A Frçã Prun stá studn prpst d CBD pr um xbçã Slcn Brslr nst cptl mdnt 3 ml dólrs cm tds s spss pgs. A xbçã Brsl stá prvst pr 28 brl próxm. CRUZER VENCEU Sn Slvr (UP) A qup brslr Cruzr vncu Atlnt, El Slvr, pl mrcr x, vntgm cnsgud n prmr tmp. BARCELNA VENCE NA GRÉCA - Atns, 5 (FP) Brcln rrtu h, pr 2x, "lmpnks" P" ru, n sgun últm ncntr msts futbl qu qudr spnhl dsput n Gréc. s góls frm mrcs m cd m-tmp.

13 ftp^fp-, > : ffü--." swsnçps^kf" " mm.,.,. _-..»^MHr fò/wf </ 5tw ts m Guqul (6 x 2) Rblt Cmpõs Mn n Extrr (LUA Ü MNA E» CAPKUN) - Jng à Cmssã Ds 5 %: Funcnlsm Gnhrá Aumnt NDA TERRRSTA N PAÍS V; mlllllllllllllllhmhhlhnlllllllllllllllllllll "Sbn" Btu Rcr n GB mm Ms 2 ml crnçs á frm vcnds, m p- ns s ds. cm sgund s d vcn rl "Sbn" cntr pól, sgun s = sttístcs frncds pl Scrtr Sú qul = frm nd hvr vcns cm quntd sufcnt p- = r tnr td ppul- = çá nfntl Est. n- dc crnçs munzds = tng pl Gunbr é dc 93c, é cnsr r- cr (L n 3." págn), Lucur n Cd:) Css m 7 Ds Est d Gunbr = btu, st smn, ms um trst rcr s rgstrr, n Hsptl Psquátrc P- dr, tndmnt psss cmtds cs- s ss lucur. s psqul- = trás trbum surt s = fsts fm dc n, s- = snlnn xcssv ngs- = tã bbds lcólcs, clr., s chqus mcns nstlg cm s prn- rps ftrs, (L n pá- gn 4 2. crn), Mnr Assssn ] Pr Gstr Gb WÊmMmmmWZW^ - Hw_rlA.> -.. ví#_<f!& f T stugnár Jqum Suz (ft) fulmnu g cm um tr grruch, n = mnhã ntm, n Vl d = Pnh, mnn Drc Afn- = s Cstr, dc 9 ns, qu- s sn lnch pl ppu- lçã lcl, nfurcd pl brutld crm. cr- mns clru qu mtr mnr prqu êst clh gbs fz mut bru- lh, ncmdn. (L n págn 2. crn. = Srvrs Crcs: ( Sgurnç Cntr ( Crt Pr Cnt Dput Sldnh C- lh, pr ntrméd Ad- vg Rch Lm ngrss- rá h n Justç cm um mnd sgurnç cn- r t Gvrnr d = Gunbr qu rduzu m % s vncmnts s sr- vrs stdus. Em su Ptçã cntu qu G- vrnãr nvstu "cntr tu quc há dc mns clrnn- tr cm mtér dc hrrqu lgsltv". (L n pág. 3). 9 Mrts Ns Estrds) n Fm--Smnl»n»_t Nv mrts zns dc = frs f trágc Bl = s sstrs rvárs v- = rlfcs n últm fm «mn. Enqunt n "B- Mgé" um "Kmb" r c- lld pr um ônbus mtn- = um fmíl st mm- brs, n strd Trs Pls, um ônbus» prcptv- n bsm, cusn dus mrts zns frs. CLl n. págn 2." crn). nlllllllllllllllllllllllllllllllllllln ml Gunbr: Fg Arms "UNE" Gurr Cntr PRT ALEGRE: MASCARADS ATACAM RÁD FARRUPLHA Bw b fl fl mw^mmmmv^ê!fà&& /! P<«fl m$èmm-«; " «_ fl m WÊMã -, (7 á_~~. H rfíc bl mtrlhr num ds nls dfc-s d UNE: s trrrsts tcrm cvrmnt, n cld d nt, s ncnl s studnts. Ns Prõs Gunbr Q. G. d "Gng" MAC ATENTADS cntr UNE Rád Frruplh clcm n rm--d ncssd S cbr um vz pr tds tmmmt"fft trrrstt n Brsl. u cbms cm ls u ls trmnrã mrgulhn Brsl m sngu. Nã pms cnfrmr-ns, nã s cnfrm pnã públ ncnl, cm hpóts nquérts mdrss burcrátcs, qu tmm pôr n frd. É prcs r à rz ml, xtrpá-l nt tus rgns. n stã ttt rgnt? Nã é ncttár prr mut tmp pr lclzá-ls. "gng" A MAC tm su qurtl-gnrl nt prõs Plác Gunbr. Su chf é trrrtt, vntulmnt gvrnãr, qu s chm Crls Lcrd. Su tvd trz mrc st hmm nftt, cu crctríttc é ntrduçã métt nã-brtlrs n» vd plítc Pít. A l l, ttá t "técnct" prvcçã, rcrutt ntr rl ntrncnl qu nclu ntgt gntt trrrttt x-dtr Btst, tlvt ncênd nz-fttm fugs d Eurp Cntrl, spclsts m gtçã cm curs gurr psclógc ("ptychlgcl wrfr"), qu fzm Brtl tu cmp xprêncs. Cmpõm s qudrs MAC unt puct lmntt, cvt mltrt, quêlt tm dúvd mrcnárt, ttt pn-t qulfcr m s grup: t prmárt u ngênut, ftcttt ncr- TERRRSTA Crls Lcrd há mut tmp rgvt. vm s nsn. Qu f su Club d Lntrn, snã um típc célul fscst? Qu tm s êl, snã nsuflr ts "ultrás", çã pl trrr, qu frm xmpl J- s mvmnts crcng Argrçs? prg nã stá n grup sclssfcs qu ntgrm "mlíc" ntcmunsm prfssnl. prg é qu ss mvmnt stá sn brtmnt rtcul subvncn pr lguém qu tém um sm pr. Alguém qu nã s pu rcbr dnhr s bchrs prtxt cnstrur scls, qu nã trpdrá m usr dnhr cntrbunt pr fnncr trrrsm. Alguém cu plíc cbrt s prvcrs qu chg prcr, ns "Fuhrr" cu plvr v sr bcd. Ps nã dz pchmnts, cm um sss nscrçõs, ltmnt "rm Lcrd: fg n cnlh cmunst. sgnfctv: MAC"? VTLTMA HRA nã pd xr tr, cm r- MJ gã mcrátc, um ttu cdd cnnçã rpúd t trrrtt cmt cntr UNE. Cnfrt-nt, ntrtnt, crcunttànc qu utrt vzt t tnhm unt ntt cnncã: tsm v utrzd "Crr d Mnhã" nsusptssm (n cs) " vz Glb", qu rclmu cssçã dt tvds MAC. Chgu mmnt grrr pl gl s trrrsts. st ná srá ft ms pl pr stdul n prtm t rnt pr t tntt. t pr cntrl qu v gr, tm mínm prd tmp, t Gvrn Frl qu ncumb tmr prvnc,, t ncttár, ntrvr, pr qu Brtl nã pgu fg prqu um ncndár chgu gvrn d Gunbr. FNfAPM7Ann^ Elmnts ncpuzs uhru.h/u Rád nvdrm Frruplh P6rl Al. gr, cm btv trnsmtr mnfst fscst. únc prs cnfssu âmbt ncnl mvmnt trrrst. DENTFCAD Srvç Scrt Exérct á ntfcu um s prtcpnts sslt UNE, n R. ACUSAÇÕES - Em nts públcs, UNE cus Gvrnãr d Gunbr cm cnvnt cm s mnfstnts qu tcrm su s, ms Chf Plíc cus s studnts. CNGRESS - L _\,^^^ÍB ^m tm H^^^^^^H - " %-- flfl. $,: m m - m. - H m M&mmmmmllÈmmmm L _ :-. ;P mm _ _W«XÍy H _9 \WmW2mm\ ^^m\^m\ mm WmW.Jffff_E! J p$ éfc " WÊfc!-. V^9_9fó_9 ^_l s_hv & í?! <& l_^!í^_wekr»^ll m^9_í _ r \ \\\\\\\\\\\^L\\mm\\\\\\\\.J^BmmfF^u^fêmvw J ASÉ_fl ^_^^_^W_5 B»^ l fll _H ^!^_^P^_fcíí; "5 -A ^ÜM B ímmmímmmmlírfl_ _> K flfl mmv^mmlm m ^ ^f^wm%f M-tfmmmm _t ^M ^^^^y sv T_ 4sfl st ^%fbrtríí / ^.tu / :}%$N5m\mm\ mk%p^^ê^m^ê B_ mm mmmmw^" ^mv^^»--^ê^m\^^mt Dput Cls Brnt vu pr Brsíl, fm mntr ntndmncnvcçã xtrrdnár Cngrss Nc- ^m B^^^^^^^^B <-,. ^g S^^J^^;^_^^^^^^^^wlflfl ts pr nl. (L Ntcár &SBSS& n Págn 4). ^^^^^ ^"?^ H^H HB_HH JMH MlllllllllllllllllllllllllllllU AN X R Jnr, Sgund-Fr, 8 Jnr 962 N 3 54 tchd d s d rm& Ncnl s Estudnts, = tcd trs rm., gurr, s rprsntnts, uvntu studs d Ps fxrm l- cm s dz- = rs: " Prmr Tr Nã F Nss PLÍCA CNCLU HJE A PRVA DE SANGUE N CRME D CRCVAD mm nwm mmw^$$3m mm < mmmm. BH" _b!^b_ Crnl And Nã Está Prd t "Cnf n ncênc hmm cm qum m cs há 3f ns: él nõ mtu n Mr Mdln", clru sps Crnl ílt Bnts Rbr lt, qu Plc cus ssssnt d bl vúv n Mrnt Dn Mrt. n Crcv. Pr utr l, mtrl rclh d <íns mnch lclzd pl Plc, S mtrs dstnt pnt m qu Crnl frm tr s lc! crm. stá sn submtdr xms lbrtór. rsult ss prv sngu v sr d cnhcr nd h. S fór pstv, Crnl strá rrmdvlmnt prd. A su tvr, prém, lm pmnt tstmunhs, xstm s spts d vtm, s qus, mbr sprcs, frm ftgrfs sm vstíg dr lm. (LEA NA,l. PAGNA D SEGUND CADERN CARNA VAL NVADU SALÕES M GB N VSÁBAD DE 62 m mt ^x z.-^! t_l _r^3p-yw lr. _B m flf, fl K&ü_í BW %: > ^ Rr^nl Pr^ & - B_K_: -U.flf ^ ^_P_T- r -f^b mm\\àmw Mfô^É HEvHP^^^ ^CJmmmmmW _E SmLHtWÍ> ^7-.-» ^^^ Bv - ".fm WnÊ^ÊmmV^ V^ bk H A mmm^mmw mw M^<wM&:r mkl. E_k^_H _f»s L_. < :-m fàbf^ - _!, rl f._! ->^»^,, ^^H Lvfl Bb_>"í.<S_ fl _? " - _L -!_ fll _Wt-_5M. mbí^m v#^ _fl^r P^ JPl Íy mmw-? %-^m - -fll V> - ^^V»»^fc f? ^ r -_ P_B fl RV\fl JvWMflfl^^ ;» v_k.-» ^>?M m- R!_U^ _^_H Ml; 9D> mk-. m:. mmm l\sêm^ ^ W %m "t3»_ mm M fl B-k.. E ^ Wmfmm." mm\m\ m^_&fl_w ->^B HmH fl K^mB "-3Í B3«S BP" -fl fl Jpí fl B^ "^ í s bls pré-crnnlrc< prmr sb 62 cnsttuírm um ntcpçã d ms uéntc fl mmsc Tnt s slõs d ZV, ctí s Cnf d ZS. vhrrm prmr tqu runr s flõs, sncn vrdr "bltz" lgr qu vms um flgrnt cm, clh n "Dmcrátcs- NA ÚLTMA PAGNA DtSTE CA- DERN, LETR TERÁ LUA VSÃ D QUE JA t CARNAVAL CARCA DE tt: SP: "PDE" SUSPETA D ) MASSACRE DEPUTAD! P- -:--.^-,4- _B ^ ZS8$fÈ 5 "s <7tf 77!r rspncrm. urüzrm s msms méts ts- cu;> d PDE slznst". clru n lt Hsptl S Ml, m Sã Pul, Dput Cd Frnc ft, x pós um ncnt qu, nc Assmblé cm Dpurd Cnc- = çá d Cst Nvs ;õ- tc pr lmnts trrnsts m su própr crr A p-póst d rvlçã d vtm tnt. Crcul cm nsstênc n cpt! bnrnt S qu chf lc! s prts d PDE -pssu = lgçõs rrm» cm n Dputd Cncçã", m Cd. qum Dputd pr l nsult, plcr um pntpé. NA PAG. 4). lhtmtrmmmmtwh mhmmmmmh;: # GLEADA Snts rrtu, ntm, f-dnwtf qup Brcln, n cd u,qul. Espnh, dé pr 6 2. As çõs nds s cnuns s vrm dfcultd, pl tl scrrgd cmp, m fc ds frts chuvs qu sbrm tm s tnts nt d» qup brslr lrm mrcs pr Cutnhc 4. Zt Pp: s club spnhl pr Crr Lcr. N prmr tmp, tm sntst nnhv pr 2. club dr Snts frmu cm Lérc,.m v. l- Dc, Zt. Cvt, Drvl, Tt. Cutlnh, Pl Pp MENSAGEM Pp "Ul- nuncd J" XX m lcucâ pr- d scd, multdã, pr 5 csã d fst d» Srrd Fmíl Mrtu s prss = "nrnlrr sluçã pr» s urgnts prblms dquls u s ncntrm n msér". FPí. El A suspnrm SUSPENSA rud m-r.n rr.c u vnhm prstn Vtnm gvrn pr-cnt dnc pl Príncp Bum üm. KP # MACMLLAN Pr,mvr Mnstr nls Hrr M wn» mlln. cmpnh pr Lrd Hm Chnclr brãnc Scrtár Est Shuckburgh. chg h Bnn pr cmrncr cm Anur. FP. KWAT Dspchs Pnncp Kuwt à n- tcs qu ss pqun p;s tncn» Aráb unr-s Sudt, pr mtvs suurnç ncnl. qu s vé mç nstntmnt pl rqu, ctr qul n pr rsstr, pr nã pssur cddãs m nu- mr sufcnt pr mblzr, m cs dc cnflt, n sr qulqur leç cm rá. ps n-ârb r qu mntém rccs cm srl l P _ A CATANGA AsMél Ctnu run- pr» h \mnr s 8 pnts d rvclrg ç Ktt» FT s árbtrs svétcs CPA futbl Alnv. d Mscu Alv. Lnnpr. srã prt»- psts pl trss pr rbtrr prtds n (s lm! d Cp Mun, sr dsputd n Chl. FF7 CPACABANA Em vrtu d frt vntn qu n lcu á chuv d nt ntm, rcm-clcd n Av. Cpcbn, cu "rtrvl sl, ns p xmds d squn d Ru Frnn Mns, tnkn um ltçã qu pssv n csã At» prm- ; rs mnuts d» h ná hv rgstr vtms psss. fr Scrrs d Lç.ht Crp Bmbrs frm chm s pr» lcl rfc f sv fttlhhhwthhnwhlllmmwulhnhhhhmhhhmnhhhltlthnwmwtln CUBA CNVCA REUNÃ DE LÍDERES PPULARES DAS AMÉRCAS: RÉPLCA À EA

14 í/sf^ff $lp!$ S^^S?.!-...»nr!«r.-" -.--«-(-. - :<? -- v-$-!m-fk.r^ fwww^mw>?^m^" "mm^^>^w^m^, PAGNA 2 Sgund-Fr. 8 d» Jnr d» 962 ULTMA HRA Funcnlsm Frl: Mmrl Pr 5/ ;, & - mnhé NUA FURSA CAÇADA NA FAVELA: 3 FERDS WmÊf^-\\W- -BE L = rustmnt snstc vn- = cmnts? lr U tfl BBBBBBBBBBBK. AmmW tmm\\\\ / bstnt crc plcl, grssr fugu. = Sum d mnh vttl Mt, Sbstln d Cncçã (3 nt) n tnu mnt, pscr Rnt Prt, vulg "Bn" 32 nt). E prmnc», mpssívl, nqul brrc (Ru Crculr, 32) d Fvl d Mnllh, Cu, qut l ulgv fõts tmbém tu ct. Entã, "Bn" fcu furs c scu ttu rtvólvr, tcrrgn tmbr tôbr Sbttn. Rum pntr, cntgulu pns tlnglr um trctlr prsngm: Mrln Crls Cst (3 nt) qu f trtntprtd pr HSA cm prn frd. Mlnutt ps, cmuncd grssã 4. DP, um gurnçã d RP f buscr pscr. Ms s plcs frm rcbs bl pdrm rfrçs. Ms qutr gurnlçõs d RP lt chqus d PM, rms cm mtrlhrs bmbs gás, crcrm brrc. "Bn" rsstu, trn, té qu» su munçã t tsgtu. Entã, smplsmnt, fugu. Drblu vrdr btlhã plcs, dl- "cmp xn n btlh" s sgunts ftrs: Luz Crls (um mnn 4 ns) tld d PM, Dvl lvr Frncsc. Qun ncrrávms st ntc (prmrs mnuts h) prssgu n fvl furls cçd plcl grssr. MTM N. DP: PRESS TENTAM FUGA N mdrugd dc ntm, s prss =." DP mtnrm-s. tntn um fug m mss. Entrtnt, s plcs ntrvrm cm rpz nrg, frustrn mtm. ft crru qun crc 4 prss ldrõs ssltnts, n mr prvtrms qu s cls frm brts pr rcbr um nv t tntrm mnr ttv Fláv Gurd-cvl 7. s plcs grtrm pr scrr, mblzn, m- = dtmnt, s gurds d Cntrl Brsl, númr lém s fscs T- = vrs c Vnícus qu fzrm s prss rtr- = nr ás cls sb mr sus rms. Qun _ Dlg Ar Lã chgu, fnlmnt. ã su Dlgc, f pr prvncr rm- çà lguns prss s xdrzs stvm brrts pr utrs dstrts ms s- tgs. = MSTÉR: MULHER MRTA EM CPACABANA Hr m! Embr médc lg.-tn = ML. nâ tnh l su = prcr fnl, Plc cr- 3 dt qu Crmm Cstr M = csd, 5 ns Ru Ds d _ Rch, 2. prtmnt 5, = ncntrd ntm sm vd = lt su luxus pr- lmnt, tnh t "mrt = nturl". Qum chu su _.,rp. cmuncn-s lg = :m 3." DP, f su mnt. = Jr Pkrk 39 ns. cmrcnt). N lcl. = Cmssã Hlb-r Murtnh slctu lg = cncurs d Príc C, tn prt = Prr, "mrt sm mrs xms, cnstt = nturl". Entrtnt, ncntrn = grns mnchs sngu n cm, téc- = nc C chu pr bm sprr prcr médc-lgst, mbr nã lnh sç- = brt sns vlênc n crp Cr- = mém Fln rpórtr "Cddã.Nu". = Pkrk frmu qu vv "mut bm m = pz", - há z ns cm vítm: _ Ach qu f vscul. El sfr mulu = d vscul cncluu. = MALDADE: CLARSSE NÂ É TRANSVADA A rspt um ntc publcd m = "Cd Nu", stv m nss rdçã = S~t. Clrss Rllmbrg. Dz nà sr vrd- = qu l sus mgs hm mç = cmrcnts m Cpcbn, msm prqu. _ su nvrsár f n últm d 2. Qunt = s tlfnms drgs rdçã UH. _ nã sb qum trbur, um vz qu nã _ tm nmgs, "slv s lguém, pr spt. _ tnh ft cm btv fr-l. ps ê = mut bm rlcnd, l gên lgr c- = munclv". nss rpórtr, m untt = cm dvrss ngcnts ndcs ns tl- _ fnms, clhu sgunt clrçã: ln- _ c cs qu pm dzr d Srt Clrss = qu s trt r "um vm xpnsv _ qum u s ts tlfnms f pr pur = mld" = FLAGRANTES ^ PERGS F pr, n nt»b, um ^ u»l prgí: Mnl d Slv (26 ns; p»- 38 tv n Cntrl brr> um mbrulh «m pé-- ES "mch", cbr, gzut, lntrn, cr db z Arrmbr, stá n cr. = AMBRETA - Mã«_, [CMvMt d«lvr Ct) _ flh (Jt Cr) frm trpl, ntm tr- =J dm. pr um lmbrt. ptlôt trplr é lubtnn- 3 t Exérct, Adã tl. Estv mbrg tm- = bém t fru, rrstn pr hsptl, n cb zz Pcênc, qu stv n grup. Lcl cnt = ftu Sluttn Slv, «rn Mghá«t Bsts. ± LTAÇà Cm frmnts pntrnts n rgã S frntl prn squrd, f scrr, tr dt = nl>»m, n HCC, mnr Duvnr Xvr s Snts C6 ns. Clh pl ltçã.46 n Ru Crln S Mch. = r Edtr ULTMA HRA S/A Ru Srr» Rrl«, ( Tflffnnc :: mn R dr. Jnr nrtr-prfsdfntf: SAMUEL WANER Drtr-Vícp-Prcdfnt: U F. Hurvuv Cunh Dírtr-Suprnntí-nnt: NrvJ Um Dlrtr-Tsur.r: Vthnrl dr Azv H-, R lwm Trlrlnc Ru Sltr dl.«rrs, 62 3HÍ Drtr-P.rspnsftv/!: Put Slvr Publcd Ru.Snr Dnts, 7-A > nlr Tslfn- S2-S79 Clllm lr» DUtrt Frdrrl (Brslu,, Qu». dr» 6. cs 4, cnunt d Cx Ecnômc - Tl. 2-t.Vl »5 Ullln Hr E. R: Ru Vs Rn Brn «s c, 353, T-ls.. 7-M Ntró - MNA»; GERAS - Ru (.rl <n. K. rl. ^523(l B. lrínlr Drtr-R-ípnfRvl. Hél A d.t m Crvlh mm-.-m SA PAUL - Avrnd d»» l.u Tlfn 3HHS Cmpnh PuÜEt Edtr Jrnnl> Drtr-Prsnt- SAMUEL WANER Drtrs: Jslmr Mrr Nthnl 4» Azv Cllm Hr Snts: Rum VrtT.ncl Tvrs, 4 Tlfn Ultm Hr Cmpn»: Ru Bnmm Cn.» tnt Tlfn 764 ülllm Hr Snt André: Ru Prsnt Crls Cmps, 2 Tlfns: Clllm Hr Prná: V d Pátr, Tl.: , Curtb MM - " - " Slm br. 73» - Tlfn 5H64 EDTRA F.AN H. A. Drtr-Prsnt sm l.l «AANER Drttrs: Nu Rnrt Jrt Mrnd Jrd Pt»ç xmplr cr M, AKKS ssnturs á cntm mnt rl qu funcnlsm cvl, frl utãrquc, vrá ncmnhr ns próxm» ds Gvêrn, brn prmss qu lhs f ft, nv mnsgm Prlmnt ll ctn umnt grl pr clss. Rfrn-s às clrçõs fts à mprns pl Sr. táv Guv llulhs. drtrxcutv d SUMC, sbr cnvnênc d cncssã umnt vncmnts funcnlsm, dss-ns Sr. Crls Tylr, prsnt l Cnfrçã s Srvrs Públcs Brsl: E nm pr sr utr mnr. Após últm m- vl Bulhõs, m qu ms- prt d ntrvst Sr. Gu- Jng Rfrmu _ lhr qu ns ( cncdd, m dz qu, s nuvr uíz, = ds sgurs ncntstávs umnt v sr "módc, xn tlvz mr créscm á s lvu ms 5 pr vncmnts pr um pr- A cmssã srvrs qu _ nfrmm qu cust vd = cnt. Cm prm, ps, s = brvvr s srvrs, sm um f Qunt Jux... = Rfrn-s, ntrtnt, à _ «#«â»»»##«>»»#»#»»#»»#^##,<>#»»>» \ lí l {Enfrmrs t Gurds Qurm mlhr" cmntu prsnt d CSPB: qu nós qurms qu mnsgm s nv lg; sbr "qunntum" nós ns ncrrgms lutr n Prlmnt pl qu ns cnvém. s vstu, qunt-fr últm, cm Prsnt Jã Gulrt, m Brsíl, c qu tnh à. frnt putl frl Jsé Gms Tlnrlc, prsnt d Asscçã s Srvrs Mnstér Trblh (ASTC, á s ncntr n R, tnstrn-s sus mmbrs stsfts cm ntrvlst qu tvrm cm Chf Gvêrn, qul rfrmu, n csã, su dspsçã dc nvr, tã lg stm cnclus s ncssárs stus, cmptnt mnsgm sllcltn umnt grl vncmnts pr s srvrs cvs mltrs. "Arrncd" Sxt-Fr Durnt n sssã Cnslh d Frçã Crc Srvrs Públcs, nn próxm sxt-fr, vr sr lbr prgrm nv squm lut, cm qu funcnlsm spr, nd n prmr trmstr st n, cnqustr lmn umnt 5 pr cnt. Já n próxm d 2 hvrá runã, st vz Cnslh d Cnfrçã s Srvrcs Públcs Brsl, cm rprsntnts s s Ests, pr squm d lu- n n âmbt ncnl. SP: SUSPENSAS AS ELEÇÕES MUNCPAS EM SASG PAUL, (UH) Num clm nqutçã grl, dc prttttt vímnt, mçt dt nltç.. nv dlptrulh pr scltá-l té "Rsc Vd" SA stc 2 Enfrmcrt Gurds } dc Vglânc, lts n Mncôm Judcár d» Gunbr, drgrm um nflnrl Prsnt d í Rpúblc Mnstér d Sú, slctn qu lí lhs s xtnsv bn- \ fc "rsc vd t sú". "Cm J í públc nt)- % r frsm s slctn- ; ts nã mrc cn- ; 4 tstçü, VSltyuu, s u nfrmrs rmnu «gurds Vglânc? Mncôm Judcár stã í m cnstnt prg d vd sú, crrnt l s cntt drt prm- «? nnt cm s nts mn- } % ts pslcpts. grssl- { rs. s qus nã p- X ms xr prstr vd ssstênc t vg- ànc. crrnl pr ts X crcunstâncs str ms cnstntmnt nfrntn- l sérs prgs vd", = ^»##<s»^^s»s»^.t«^^t>^»>^»fs#s»^»^#<>4 rtctbu t 2,5 hrs nt»m, ntíc spch Mnstr Rbr d Cst, Suprtm Trbunl Frl, m crátr lmnr, tuspnn s ltlcò» mrcdt pr ntm, té tpundt rm. Ess csã sturu cm umt bmb, rgrvn-tt qun prtlàntt Trbunl Rgnl Eltrl Sr. Rftl dt Btrrs Mntr, qu vl át rsts Snts n s ncntrv m scns, ntru-s d trmnçã prcnt d» Brsíl t cuds prcurr d Prftur Muncpl, Sr. Afns d Cst Mns Flh. Num runã cm ms qutr Mnstrs, qu duru pns qutr mnuts, tctu sm qulqur cmntár, mnfstçã STF. A mdd lmnr nscu um rclmçã ln muncplld pulstn, prsntd pl Sr. Prsts M, qu s> cn lcr m psçã à utnm ssc. Cntns psss prmncm t: qul nr ns cmtês s cnddts à Prftur lcl, m glmrs n Avnd Jã Btst, lmntn sprnç. vr qul dstrt trnsfrm m muncíp, cm rlzçã plt. ncnt Sér Enqutnt sttc vv mmnt dt nttnst xpcttv, dnt«s cmntárs ms cntr vtrst, vtrlfcu-tt um ncnt» DECASA vn msm cnfrm nunc tér. Já cnt tpch Suprm Trbunl Frl, Sr. Mr Prtts M, cspôt Chtf Excutv pulst n, qut vnh fnn unht t nt ná utnm stc, dvulgu c tu ttr, "démr- vncn nt sus chs" ndscutívl cntntmnt cm trnsfrênc d dt ds lçõs. N prtund m qu s frntu cm Sr. Clrc Ltt Bu.-gt, prm Ml. Ltt sps médc Edmun Eurgt, prmr dm pulstn grdu-. Est ttudt mpnsd ntmpstv prvcu nérgc rçã prt d ppulçã, xgn prsnç dc um vtur d» Rá- Slçã d Smn SEMANA DE 2 A 6 DE JANER DE 962 $Ó ATE SÁBAD Máqun Cstur "PHLPS" 25 ns grnt 5 gvts Cbçt stndrd, lv slncs. Brd, cstur srz. Cstur pr frnt pr trás. Enrlr lnh utmátc. As/fénc Técnc Prmnnt ENTRADA DE 99, PRESTAÇÕES DE 99, DECASA vnd msm cnrm nunc. $Ó ATÉ SÁBAD Btr MARMCC "STANDARD" Cmplt, cm 34 pçs Fbrc cm lumín supr rfrç nfrmávl. Cbs rfrtárs clr. ndspnsávl ò su cznh. ENTRADA DE 89, PRESTAÇÕES DE 89, DECASA vn mm cnfrm nunc, SÓ ATÉ SÁBAD Rád ABC ml ALVRADA 5 válvuls cm rndmnt d 7 3 fxs nds. Alt flnt 5" lt fcênc. Trnsfrmr unvrs pr vlt. Cx mr m mrfm mbuí. ENTRADA PRESTAÇÕES DE... DE. 79, 79, DECASA vn msm cnfym» nunc H tm &wg%<nf/- - - ~vm - MÁ CRÉDT URGENTE, SLUÇà k EM 2 MNUTS \l^fc_ S/f prmtmnç nss vndmr spcl p/ tlfn 3-39 lcãsrcmp Grndt: mmmwttsm-mít tt»/.>" nw tf, " mvm\-^--lm-íí-mmmmr»m-\ ^^Hl >k»kb>>btllkllb«â^>ww»t8 lb ^^Í«B[^»»» Wf :B W - ::; : BtU y"^^ê_w m 5 l brts dòrmtnt té 22 hrs. Cpcbn Av. Cpcbn, 64 Cntr: Sl Stmbr, 88 Mr: Crln Mér, 8 Mdurr: Mr Frts, 42 Crntl Amh, 63 su rsdênc. lg lcl, Sr. Nlsn táv Ltã, nã rcbu qulqur qux cm rfrtnc à rssà pr qu lh pssbltss btrtur nqurlt. Além l ftv nrml stcmnt l ssc, g. ts l DPS. s!) cmn l lg Wlsn Rlrhtt, sgu- -mu pr ctr lcld ms d> nn dcz" l vturs dn ruídnptnlh tmrm psçã m psts-clvs ns tus prçs prncps. Um cntn- «nt 3 gurdns-cvs m ssc às 2,45 hrs, sn crl qu s cntcmnts chgrm n cnhcmnt l Cmv l l Exérct mntn slds cpcts pnr ntrr cm çã um mmnt pr utr. Cnc Cnddts Cnc cnddts stvm vldmtnt rgstrs pr cn. crrr plt tutptnt xtmnt cnc hrt t mt nts tu níc. Sã t Sn. Hlrtnt Snmr, PRT, Antôn Mnck, ndc pl PTN, PDC UDN; Nclu Atr, PTB; Cutppt R. Dnt, p pl PR PSB; Fud Aud. PSD. Pr Vlc-Prfctur rgttrrm-s s cnddts Mrln Pdr Nlclttl, pl clgçã PTN, UDN PDC; Rgnl Vldã, «J PSB; Rbrt Pg ntrl, PRT; Jã dc lvr, PTB; Sr. Albcrtn Scuz lv, PSD. Embr Códg Eltrl, fc um cntngnt 3,857 ltrs, pssbltt rgstr 69 cnddts á vrnç, prsntrm-s ás lçõs pns 29. Pl mnhã, crc l 2 ml psss pstvm-s n lnu ls Rus Jã Btst, Antôn Ag Prç l Estçã, trcnl pnõs xltds sbr suspnsã plt. Bnrtrrs prts frm hstds, sb pluss l públc. Grn númr tl ltrs, >m snl l prtst, rsgu ns rus sus títuls ltrs. Estudnts rgnzrm um mvmnt pl cd. Estmm-s m cêrc 5 mlhõs l cruzrs s pruízs s cnddts cm cnclmnt ds lçõs. MENRES "SCETY" VLENTAM MCNHAS PBRES EM PETRÓPLS! rclhs, s sáb, n Dlgc ENCNTRAM-SE Ptrópls, pr rm Juz Mnrs, Pul Cstlh, s mnrs L.H.C.L. 7 ns, Ru W. Luz), P.C.L. (7 ns. Ru Dr. Sá Hnrp) P.F. lf ns, Av. Qunz Nvmbr) qu, n nt sxt-fr últm, vlntrm umn Jvm H ns (V.L.G.) rsnt nn Estr d Sud, s.n.). A vítm f ssdd "plybys" pls qun s drg pnr cs. Rpudu s prpsts ncrsns f sgud pls três. A cruz um ltmnt xstnt ns prxmds su rsdênc, f rrstd pr mtgl n sl ru vlnt surr, qun fcu cmpltmnt nu, ps, dnt su rsstênc, s "flhlnhs pp rcs nflunts" rrncrm-lh td rup, rsgn- crrgn- pr lugr gnr, Nu, mchucd sm mprtânc.8 cruzrs qu lh surrupnrm, mç guru pssgm lguém qu trss dqul stuçã. NS spru mult, mnuts pós prcu gurd-nturn númr 7 qu tnu s pds scrr, rrnn-lh um rup. Prss plcnl cndu/.n vtm pur n Dlgc qun, pssr m frnt Bsqu mprr R, D. Pdr) V.L.G. dvsu um s sus lgzs. Trtv-s dc L.H.C.L., qu f prs lv à prsnç cmssár d. ntrrg, mnr nã tv dúvds m pntr s sus cmprss. N mnhã sáb, m rápds dlgncs nvstgrs ptrpltns lcullzrm prnrm s s trs rstnts qu cnfssrm prtcpçã n tnt. Pds Sgun puru Plc ptrpltn, s trs, qu prtncm à "lt scd" lcl, sá uslrs vzlrs m vlntr mcnhs msts. Cstumm, qun nã cnsgum s sus ntnts, svcá-ls, qumn-lhcs nclusv pnt s sls. Juz tl Mnrs Ptrópls, Pul Cstlh, sb cu tutl s ncntrm s mrgns, tm rcb grn númr l pds pr lbrtá-ls; t msm um crt um smbrgr crc. Tdv, prmnc rrdutívl c, nd h-, prtn rnqurr s mnrs, Fund "Grup Scrr m Mntnh" r ++ > +? r 4TTrTr > r f~ > +# + ; DRETR DA SUMC: BRASL PDE VENCER DFCULDADES FNANCERAS \ glllllllllllllllllllml,n Acntcmnts "GRANDE PRÊM" - Sfv^D«J _ vl rgntn "Artur A" mnt pr lr." g nu Ugulsm, gnhu "Grn Prm,l. 3 sé Pdr Hmrz", prv máxm turf um. gu, n dstânc l 3. mtrs, n Hpó. drm Mnrnus. Km sgun, um qurt» = crp, clssfcu-s "Pchz". tmbém rgn. _ tn; m trcr, urugu "Pcnç", cm = qurt, urugu "lmns". A tçã f = l 33. pss (33.( dólrs). "Artur A" _ féz prcurs m 3m Hs 2/5. w PFTDflRDÁt SALVADR. 8 (Ulll KCKUDKAJ Ds _ m-, nt(j du n _ tm, stã m grv s prárs l Ptrbrfs _ Us pçs númrs ). 2, 3, 4, 5, 6 x- = nn l funcnr, tngn prlsçã n- E l, lgã l Pdr tl Dus, n Rcôncv _ s srvçs burcrátcs prssã dc gás _ cntnum sus srvçs nrmlmnt. ntm = m d, 4 ptrlrs s ncntrvm nc- = rs prn bstcmnt, cntnuvm m- _ blznls. Sr. Crlt Mrlls, Cnslh = Ncnl l Ptról, ps cnfncnr B cm s llts s trblhrs, fm dc = mvmnt qu grvst s cnurnl. f 5 ncntr l Gvrnr Jurcy Mglhãs 5 cm qum stuu lngmnt stuçã cr = d pl grv. ÓDE S. PAUL, AÉRE (Ull - Cnclurm-s n n> gçs l cmpr, pl VASP, Lól Aé- : r dc su subsdár Nvgçã Aér Br. ; slr. mntnt d trnsçã lv-s Bnn mllhõt cruzrs, tn s ngcçõs n- ; crrd nst fm smn. Brgr Pmpln, prsnt d VASP, sguu «ábln pnr Hu Jnr, xtmnt pr cn : crtzr st mplçã d mprs ér n : qul Gvrn stdul é mr cns,-, A VASP, cm ftvçã d cmpr Ló Aér, pssrá sr um ds cmpnhs é- rs, l lnhs ncns, cm mr mm r dc võs à turb-hélc ctgr su [ prr, á qu.ó dquru há pur ; võs ctgr ntrn, ts cm DC-7C tp "Eltr". MÇà A JG BrK":?< (U»> -» prcutu m Brtíl, ; ntc u 47 puts d Assmblé Lgsltv d Bh drgrm um mçã ; Prsnt Jã Gulrt slctn nnuw vã Dput Frnntl Sntn pr ; prsdênc d Ptrbrás. As nfrmçõs qu chgds dzm n l qu tls s sndcts Slvr sl mpnhs num cmpnh âmbt pu- ; pulr cm msm btv. Rcrd-s qu ndcçã nrtv drgnt d Ptrbrás! tm s bt, tl lngs cnfrêncs n- tr Prsnt d Rpúblc, "Prmlr" Tn- ; cr Nvs Mnstr Gbrl Psss, f. cn sluçã fntv ssunt pr smn qu s nc. : HMCÍD "um Váls fcnds»" crp, l ssssn, ntm, n ntrr ônbus "Mrnl-M- : nl ls", númr rm 3, chp H. D7-UÜ4, m frnt númr ü7 d Av. M- ; rnl, cb-nfrmr Hsptl Cu ; tr l Mrnh. Kvldr Cst, (cs, 3 ns, Ku Almd Mr Jsé, 96, Nllópls. Hrs pós crm, Dlg Wrtr Ls- : s. Nlópls, uxl pls nvstg. rs Prr Mnl, ntfcvm ss- sn. Trt-s sld rfrm l Plc Mltr l Gunbr, Lu/. Blrmn, mtrst. rsnt m Msqut mprg l "Emprs Nlpltn l Trnsprt.-". dqul cd. A vítm vv nu Ônbus. drg pl crmns, qunl dscutrm pr qustõs fúts scrm pr brg mtrst scu fc m punh, cru vn. dvrss vzs, n pssgr, tn fug, sgur, pr lugr nd gnr -J- - Mf As 23 hrt ntm, n um. TV-Cu tnntl. prsnt d UNE v tu cusr Gvrnr Crls Lcrd m prncpl rspnsávl pl tnt sfr pl sl dqul ntd n mdrugd l sáb. Afrmu nd lír studntl qu clss nã crdt n utrd Gvêrn d Gunbr qu xgrá ds utrd ls frs prvdêncs pr punçã s u trs mndnts tnt. RNACK AMARAL: GREVE DA BAHA É DE PRTEST E DEVE TERMNAR LG Cm lmnts várs clubs xcursnsts l Est d Gunbr, f fund "Grup Scrr m Mntnh" (SM), sn lt prsnt Sr. Pdr Sr. rnck Crvlh Amrl, qu Slls G. s Snts. SM f cr v à frqüênc stá rspnn pl prsdênc d Ptrbrás, clru ntm ã nss rprtgm tr cnts crrs m xcursõs rlzds pr lmnts qu scnhcm ttlmnt lpnsm. Est sprt é sprnç qu grv flgrd pls bslutmnt sgur, qun prtc ntr ds nrms trblhrs dqul ntd, n Bln», d técnc; tdv, trn-s summnt prgs s prtc pr vns nxprnts, cnfrm s vu n crrr vnh n sr slucnd ns próxms hrs Trt-s tl um mvmnt prtsl, cm é sb, m fc fstmnt n pss, qun tvms lmntr três vds trftgcmnt prdds n prátc ss sprt. x-prsnt órgã, Sr. Gns Bnrrs cntuu. Nft ntr n mért "Grup Scrr m Mntnh", cm s dzrs, "Qulqur Cs: Qulqur Hr m Qulqur Mntnh ". ssunt, cntu, psslmnt, dnt dn frc scrr pls sgunts tlfns: durnt d, xct sábs c mngs: Dr. Ptlug: ; Mr d ur. tátr ss mvmnt, nft cr dur- Glór: Pdr Slls: A nt, ds 8 ás 22 hrs: Cntr s Excursnst: Ns ms ds s _ Runã Sndcl n Mdrugd c hrs: Dr. Ptlug: 58-42: Sérg: Glrnh: \ nfrmu-ns n qu, mmnts nls, hv s nfrm pr um su subrln, trvés cmuncçã tlfônc, l Slvr, qu s lrs sndcs s trbàlhrs m ptról s hvm run durnt mdrugd mng, ssntn clsã mvmnt prdst prtr ds prmrs hr» d mnnhá. Eu msm drg, ntã, lguns pls s rprsntnts sndcs frsu. Tdv, cm lá s ncntr prsnt Cnslh Ncnl Ptról, cr qu tu s rslvrá ntr um clm cmprnsã. prpóst d stuçã ccnnômc-flnclr Ps. UVD drtr-xculv d Suprntndênc l Md ln CrV dl (SUMC), Sr. táv Guv Bulhõs, rssltu númrs dlculltlt-s qu nss str stã sn prsntmnt nfrntds, mnfstn, prm, cnvcçã "Rvndcçã qur nã há mtv pur pssmlsms, dc Bn. vc qu u lut stá sn trvd m csã Nçã cnt cm fturs pstvs dt sum mprtânc, cm su sóld strutur Dps cnômc. tl dntr "qu s mvmnt s trnr mus sér, cm prtcpçã Prmr Cmnh l nss str d cnm utrs brsl sndcts n grv, èl própr v- Cmçu nss ntrvst pr rlnrnr.4u" lr. As tndêncs l xpr = _ r pn Slvr, um vz qu smnt nã - lçã sã cncrdv grns n umn = _ féz nd prqu utrs fzrs crrlts m pnã xprss crt stbld n. pl qu dz = _ á sun funçã prnm t R", dss-ns rspt á Prsnt Cnslh mprtçã, Mnslrs, m su lrtçá ns ndustrlzçã Pís tm- _ u tmbém Gvrnr Jurc Mglhãs, grçs _ Sr. rnck Amrl str nfrm dr últms ds n pss, bém prgrss qu stms = Cmn Mltr d Gurnlçft dqul sgun ; lcnçn n qul 9ü2 srá ngrlur um l = _ Est, slá mpnhs m qu tu s n drl., subsstênc. Ms 3 rslv prcsms = srnmnt, Mnstr féz bm m prstr tnçã u várs pn _ Tls sbms qu rvndcçã chmr tnçã ts nf ns x nvlvr = bn slntu, Els sã smpr pv p- r BS dfculds ;u trms pr crts spcts ngá = rrdutívs qun s trt mntr um pl frnt dss -.! E nós grs. E cntrrân n crg, prblm trn-! mlhr s nfrntrms s Aumntr s Exprtçõs s dur l rslvr, ms tnh sprnç = crs srá ultrpssd. frms sufcntmnt tlnsts. prqu m pssmsm nd cnsgurms. Prt Smprls E, cntnun: = prmr ccmtnh, tl Pr su turn, chgn ntm «R" vz ms dfícl, > pru d rduçf squlíbr rçmu- prtuárs mrítms, prgrmd pr mntr cnvrsçõs sóbr grv í tár. Nã pms cntr cm próxm d, Sr. Jsé Rdrgus Rch rcurs Flh, lmnt rcclt, ms lg Sndct Ncnl s Mrnhrs, pms dscplnr r.s Blvur, nfrmu-ns qu spss, rduzn prtnt, qul prt s ch smprls cm mvmnt prdlst d Ptrbrás Adln- défct rçmntár. E clr qu tms qu cntr rm umnt s vncmnts s mltrs funcnárs -vs. ms, s tvrms uíz, pr ms lvr ft um unnt módr, xn tlv/ mr créscm vnclmn, ts pr um prí mlhr, dgms 963 E tm.-, s dúvd, tmbém qu nfrntr prblm cmbl, qu é um pur ms fácl, prqu ttucá é rrlmnt nntsfntór Aludn, h sgur, ns prv léncs qu vêm sn psts.n prátc pl Mnstér dftlç">s Extrrs qu trluzm um lgçã ntr ct> mér xtrr» dplmc ssm s mnfstu llrtr xcutv d SUMC: Acrdt qu nus prvtds trrã rsults bné frns n snt umnt ds xprtçõs brslrs, prqu ntnçã nss Chnrlr é, xtmnt, cnsgur qu s ntnsfqu clcçã dns prduts ncns ns l lrcnts mrcs. Nsss cndçõs, prms umntr bstnt u> nsss xprtçs. umntr suprmnt ls cmbs n mrc cnçr um rt flg pr nfrntr s mprtçés s rmsss qu ns sã ms prmnts. tu-ns qu s mrítms prtuárs pr- tncnts s qudrs dqul ntd cru- zrm s brçs n mnhã ntm, qu, ssm, crdt qu ntr três ds t Est d Bh sgurá msm cmnh, cm flgrçã dc um grv grl. = Cm s sb, s mrítms prtuárs stã plltnu mrs slárs, vn su mvmnt fundr-s cm s trb- lhrs d Ptrbrás, qu sm vlt Sr. Gns Brrs ft drçã dqul» mprs. lllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllu.. ^-. : í.-,:.-.l>.,-íakalhí->

15 ,, T«r, Í-.». - <- W»B" «r r^_ r-br^ípísf^t: ULTMA HRA Sgund-Fr, 8 Jnr 962 PAGNA 3 GB: Funcnárs Btm à Prt d Justç ^n SMBRA PRBLEMA DA ASSEMBLÉA: PEDR ERNEST, TRADENTES U MNRE? mr s puts Assmblé Lgsltv sustnt A m nnhum rãz& mltn cm fvr pqun grup rcus mudnç d s d Assmblé pr P- _ Hc Pdr Ernst, ná sr um mr cnprch. g Plác Trnts f cd Assmblé Lgsltv E lhl prcár. N mmnt, tnt PTB qunt UDN, = " Brsíl, prvn próxm cmpnh ltrl cm "nbr g st n, qurm qul plác pr s puts frws qu trã fzr cmpnh pr rlçã, g r trtnt. muts puts stdus prtnm dsputr g m sus crrlgnárs frs um lugr n rprsnt- Cfn g frl cnsrm um fvrtsm pr quls qu = Plác Trnts fqu à dlspsçft ls. Nã qurm = t Assm é qu, m vz dc dzr s vrdrs mtvs g p mvm, lgm, sm tmr rdícul, qu mudnç g, d "Gl ur" s cmprmtr mrlmnt, g mn s qu crru n sssã lgsltv fnd nã sc Z nlnss muts vzs suprss, tu qu s féz sc g xu dc fzr n Plác Pdr Ernst. SÉRG E CRTES s lrs PTB d UDN n Câmr Frl á g rhnrn um cr qunt á ncssd qu P- = Scl Trnts s "sp" pr rgrss s p- g tcs lcs. Nss snt, s puts Sérg Mglhãs g, Mnss Crts (PTB UDN) flrm cm Dput g lsé Bnfác, prmr scrtár d Câmr Frl, g fm dc qu êst nsstss cm Prsnt Lp Clh. g snrl s últms cntcmnts rvlu qu Sr. 3 l s" tmrá prvdêncs pr vcur Trnts, s g Sr Jsé Bnfác nfrmr fclmnt s d = Câmr Frl cupr msts Cs, stuçã ss g u clc prmr scrtár d Câmr Frl num p- = scá mut lcd. Ds qu huvss um nfrmçã g fcl tftds s xplrçõs srm pssívs m trn um g Dssvl rgrss pr R d Câmr Frl. D m g u Sr. Jsé Bnfác cntnu nsstn cm Sr. Lp Clh, psr mpss. g Prsnt d Assmblé Lgsltv, pr utr l, g nfrm, mbr rcnhcn qu nnhum rzã mr = xst pr ss, qu mudnç pr Plác Mnr. ntg Sn, é mr cnctur, pr cs qu s cmunc fclmnt pl Câmr Frl s = vltr pr R. N vrd, prcup m sr prs- nt tl ts s puts, Sr. Lp Clh nã ncn- tr nnhum rzã pr prfrr Mnr Pdr Er- = nst, ms prfr prssgur nss ttu, fm mns- trr pl prátc Sr. Amrl Nt â Sr. Sndr C- E vlcnt rdícul ss rz préd m qu func- nv ntg Câmr Vrrs. 5 N CU AN ARARA...) REDUÇÃ F SÔBRE RDENAD NTER E NÃ SÔBRE AUMENT D um cpcd ímpr mórbd pr prudcr. : prsgur nsultr quls qu nã rzm pl su crtlh E té msm cltvds ntrs, Sr. Crls Lcrd, n : smn qu pssu, u prvs cbs s trst sn E rduzr s vncmnts s srvrs Est, lvn \ ntrnqüld nsgurnç mlhrs lrs humls, \ tngs qu frm pl nsnstz gvrnr d Gu [ nbr. N mmnt cm qu própr Excutv lv bru- tlmcnt s mpsts (vnds c cnsgnçõs, tx águ, prdl, l.) cntrbun drtmnt pr umnt cust vd, é t nustfcávl rbx s rn s d clss ms ml rmunrd R Jnr. A "s ; luçã" prsntd pl gvrnr pr qulbrr rç : mcnl stdul rvl um ft á frtmnt nunc pl s mprns crc: ncpcd dmnstrtv dn Sr. Cr z ls Lcrd, bm cm d qus ttld s Scrtárs dc f Est qu sclhu pr gvrnr Gunbr. crm qu s cb dc sr cmt cntr funcnlsm nã x mr gm r dúvds éss rspt. Assssr pr "fnncs ; s" m tgl, Sr. Crls Lcrd pr mntr lm l s gsts cm Pssl prcuru cmnh ms ntpá tc c scnslhávl (mbr ms fácl, qul s r E duzr rns, qun lógc, crrt, s fss um d mnstrr cpz, sr crrgr s vícs prlh rrc dr Est pr vtr sngçã mpsts qu pr s só. sr sufcnt pr ultrpssr m mut r- ct prvst n rçmnt prsnt xrcíc, sm ncssd mpr um ps snfc s á scrfc s srvrs stdus. Qun Sr. Cr.ls Lcrd, f gu pl clr ltrl, frmv cm prç públc qu = umntr mpsts r rcurs dc t dmnstrr n í cpz, ntcpv à ppulçã crc um pnã sbr s ; msm qu sr su Gvrn, Esqucu-s, cândd t nlã, crscntr qu rduzr rns xtrvs f s lmts d ncpcd dmnstrtv, nvrdn, g f vrnnt qu ssm prc, pl prgs cmnh d nsn = stz. CALCULSTA Clculst fr ns plns subvr sà d urm públc, n smn qu lnu, ntm, Sr. Crls Lcrd rvlu-s um péssm clculst m rlçã à mtmátc, qun prcuru prvr qu rduçã.; \ ns vncmnts funcnlsm f ft sóbr umnt \ cncd trvés d L n. 72 c nã sóbr cõmput s = rns cm umnt, qu nã é vrd. Em prmr = lugr, gvrnr gulu m CrS 3 44, (slár-mínm \ s srvrs s nívs, 2 3. qun s vncmnts st = últm nívl (3) hvm s fxs, pl L n. 72. cm CrS Lg. rduçã f CrS.344, u cquv \ lnt r; sóbr sm rn cm umnt. \ msm sc bsrv m rlçã nvl 7. cus rns frm lvs pr CrS rduzs pr \ CrS 5.54,, crrspnn dfrnç (pr mns! dc \ CrS.9.2. % tll s vncmnts mrs pl : L n." 72. A msm prprçã é bsrvd tmbém qunt : s nívs ms lvs, ps n nvl 8. s srvrs, cm : umnt, pssrm gnhr CrS Cm crt { rduçã,.s vncmnts bxrm p CrS 3.44., cr- Ê rspnn dfrnç CrS ró sõbrc \ cómput rn cm umnt d L 72. MENTRA Alás, n cs s srvrs nvl S lcu bm crctrzd lvnd Sr. Cls Lcrd. = qun frmu qu rduçã ().! fhud pns = sôbr umnt dc 3"; fx ", 72. Esss funcn- \ ns, m zmbr, sl é.." umnt, gnhvm CrS Cm dvnt d rfrd l pssrm pr % cbr, n crrnt més, CrS 3 ", sn bnfcs cm um umnt Cr$ 4.4.". t-g, s rduçã, cnfrm = Afrmu Sr. Crls Lc-,, s prcssss sóbr umn, rbx sr pns CrS 4.4 nã CrS H cnfrm cnst n Tbl crcl qu rduzu s vn- Cmcnts funcnlsm...e ARREDRES Sã pucs s sprnçs s Scrtárs dc Esl r = : trm lg prvts pr cd, pl mns nst pr nr g trmstr n qun.s fnnçs públcs, sgun = ls Gvrnr, sã sfvrávs á xcuçã qulqur = n brs. Tu fcrá m stá, nqunt s prbl = "s s vã vlumn s grvn cd vz ms. = Puc ntrss Gvrn Est rlzr brs = rprcussã nsgnfcnt. Sã ms ncssárs s brs fchd pr cu xcuçã Gvrn spr fnncmnts = strngrs, Enqunt st, Cd cntnurá sburcd s sm águ; cns pluvs bstruís; um trnsprt f- g cnt, cngstnn s rus d mtrópl. s órgãs qu ntgrm t Scrtrs dn Gvrn sà mrs svus vrbs Plns prtcmnt ná xstm. Prmsss sá mu l,s smplsmnt pr ludbrr s hbtnts d Gunbr = lu té gr sprm pls plns Sn Gvrnr. g "r n qu sc nc sã bstnts smbrs s prs = Pctvs dc um mlhr ns srvçs ssncs d Cd A CStâ cntns dc brs públcs trnsfrmds m squ,ls, ps cnsumrm blhõs cruzrs. Pl mns g,ls strs Vçã Educçã frcssrm n prmr g " Gvêrn. Lx, burcs nundçõs, rprsntm ludr strrcr qu Scrtr dc Vçã prsnt. = X slr nsn, qudr é nd ms vrgnhs g lund mlhrs crnçs stã n cmnh nlfbát = ""> Prqu Gvrn lhs ng scl. s xcnts cn g lnur sm studr num utêntc sf um Gvrnr g qu l nçu mã nsn cm rm su prpgnd = ltr """""""n n n n3 g DEPUTAD Sldnh Clh, lr PTB n Assmblé L gsltlv, ngrss, b. n Justç, m um mnd sgurnç cntr crt Sr. Crls Lcrd qu rduz.. s vncmnts funcnlsm stdul n rrcr dc 962. rcurs udcl, frm pl dvg Jsé Rch Lm, cnsr qu crt 79, qu stblc rduçã vncmnts, é nul pln drt, prncplmnt prqu vl: Es ttut Funcnlsm d Gunbr (l 88/56; Cnsttuçã Frl qu dmt rduçã vncmnts s qu rund l spcl; mst d l qu nã p sr rrgd pr smpls crcl. ntgr Rcurs Em prmr mã frcms ntgr mnd sgurnç frm pl dvg Jsé Rch Lm, pr prcurçã put Sldnh Clh, lr PTB: " lgld At mpugn umnt cncd funcnlsm Est d Gunbr, cntr qul nvst At Sr. Gvrnr Est, f vt pl Assmblé Lgsltv Estdul trnsfrm n L 72, 28 ü nvmbr 96. Trt-s. prtnt, um csã Pr Lgsltv qu só pr sr rvgd, u msm rrgd, cm f cs, pr utr L. Nã pr, ssm, Chf Pr Excutv, ps sncnr qul dplm lgl, mdfcá-l pr At própr snã pós udênc d Assmblé Lgsltv Estdul, únc pr cmptnt pr fzê-l. Entrtnt, Sr. Gvrnr, nvstn cntr tu qu há ms lmntr m mtér hrrqu lgsltv lbru mdnt smpls Dcrt, rduzr m l^ó (z pr cnl s vncmnts s srvrs Est, qu mprt cm rrgr um L pr smpls Dcrt. LMPEZA MANGUE: DRAGA FLUTUANTE SERÁ ADQURDA h, ns psts vcnçã, PRSSEGUE plcçã d sgund s d vcn "Sbln" A SUSAN stá studn! qusçã um drg às crnçs d Gunbr. trblh, qu f >! flutunt cp/ sc mn-, nc d 4, só trmnrá 2 crrnt, tr n Cnl Mngu, x-, ; qun Scrtr Sú spr tnr cutn srvç lmpz, às 43 ml crnçs qu á tmrm prmr drggm. Crctrístc; s. Hvrá, ndspnsávl puc - prtnt, um sl 7 ml v tur d drg, qu prmu ;ns, vst ;> qu só prã tmr sgund s su pssgm sb s pnts,\ s crnçs qu rcbrm prmr. 5 ml qu trvssm Cnl,, vcns frm psts á dspsçã d Scrtr substtun um, fbr- ; Sú.! cs lmã, l xstm. épc d últm grn gur- ] r mundl, ms qu Pr-,, Plêmc ftur ns tv ms! mndr cnsrtr.,\ Enqunt st prcss pllcç d sgun -, A VERDADERA VDA E N CAMP Sm ntrd, sm urs, cm prz mss pr pgr, vnms sts n Estrd R-Trsópls pr mrr u pr fm--smn, à Cr$ 2.5, mnss. Trrs plns férts, crtds pr r E. F. Lpldn, ônbus Trsópls Frburg à. prt, cnduçã gráts s mngs pr vsts sm cmprmss Ru Álvr Alvm, 3 grup 72 tl.: Bstr st smpls ft pr qu s grégs nhrí Dsmbrgrs vrfcssm mnfst lgld At mpugn, utrzn, strt, cbmnt prcdên c prsnt MANDAD DE SEGURANÇA, Ms ná é só. Rtdutlblldd tó pr L Nã há dúvd qu sã rr dutvs smnt s vncmnts d Mgstrtur. qu vl dzr, s vncmnt» s ms srvrs sá pssívs rduçã. Cn tu, nnhum nft m ssunts urídcs gnr qu qulqur rdutbld& nss snt só p sr dmtd mdnt L spc, nunc pr frç smpls Dcr Excutv, cm crru n% hpóts sub-údc. Rduçã t Esttut Funcnárs Esttut s Funcnárs dc Est d Gunbr L 88, 7 nvmbr 95>. qu l rvld pl rt.." At Cnsttucnl ds Dspsçõs Trnstórs d Cnsttuçã Est d Gunbr, clr m su rt. 24 sgunt: " vncmnt, rmunrçã u qulqur vntgm pcunár trbuíd funcnár nã trá bt rrst, sqüstr u pnhr, slv qun s trtr : l prstçã lmnts; ) rpsçã u nnzçã vds á Fznd Publc". Tdv rduçã mpst pl Sr. Gvrnr xtrvz s lmts s nsttuts rrst, sqüstr u pnhr, pr st qu qüvl vrdr cnfsc, qu é cnn pl própr Cnsttuçã d Rpúblc ( 3, rt. Ull. Cm lt, s funcnárs tvrm s sus vncmnts cnfscs m ír» (z pr cnt, x-v um At qu sóbr sr mnfstmnt lgl é sumn fr frntlmnt Cnsttu Cã Frl." PLÊMCA NÀ ALTERA PRGRAMA DA VACNAÇÃ "Sbln", d s d vcn stblcu-s um plêmc, ntr s Srs. Blchrt Rdrgus, dlrttr-grl Dprtmnt Sú Mrcl Grc, scrtár Sú d Gunbr. prmr, m ntrvst cncdd um mtutl n, smntu s clrçõs scrtár dt Sú d Gunbr, rfrnts sv ds S ml ts stnds R pr utrs Ests. A msm tmp, dvulnv ftcóp um tlgrm Dr. Albrt Sbln, trnsmtd Cnclnttl, h, Ests Uns, pr Dr. Mr tnh Rch, tm qu dz "mlhr qu st m dfrnts cds gr sgund st qun huvtr ms vcns dspnívs". st gun, rtrucn, clru qu drtr-grl Dprtmnt Sú stv prcurn prudcr cmpnh t usn frm cp cs tlgrm Dr. Sbln. Em Sã Pul ntm, tv níc m Sã Pul vcnçã m mss cntr plmclt. 5 ml ss srã tmbém plcds n ppulçã nfn tl d cptl pulst, vn cmpnh tr su térmn n d 3 crrnt. gvrnr Crvlh Pnt, cmpnh Scrtár d Agrcultur, Sr. Jsé Bnfác, vstu Q ^fl ^W ^fl ^^^^H ^m ^W ^W ^Ê ^W ^M ^M feulu DEnTl na Esplnd cm tds s fclds ^rxw^^^r ^K ml b^w «^ J ^M M ^ ^^ ^E M ^Ê \W àm M ^ M í^ mm\ M M M S Ml tr > s fsc, fl ESPUM! M rllljb Espnd cs pr hmm CENTR NTERÓ - MADURERA ds prçõs vcnçã qu stá tltu b 3." ndr préd cup pl Scrtr d Sú. Al uvu xplcçõs tlhds t Dr». ruz Crls Rbrt Pnt Crvlh, r» pctívmnt, Scrtár Súd Est ncrrg d xcuçã Pln. Mblzçã Ttl Em S Pul, cm n R, huv mbl çá ttl, sn nstls 5 pstt dt vtcln, ptls dfrnts brrs d clddt.. Slt ml fun cnárlt, ml médcs, trttntt tldt Exérct t vért vturs d Rtdlptrulh f» rm psts srvç d xcuçã pln. Exérct, lém s hmm qut pós dtptlçlt dt Stcrttrl d Sú, clcu tmbém 4 v tur t 5 tstçõtt dt rád, fm dt fcltr trvlç cmuncçã ntrt QG t t dvrs» psts. Cnfnç Tnh crtz qu btlh ncd clru Gvrnr Crvlh Pnt pós vstr QG ds prçõs dvrss pst» srá crd cmplt êxt, rprsntn ms um cptul vtrs n lut cntr tnrànc. nç subsnvlvmnt. Nã scnhç fcênc d Scrtr Súd ns cmpnhs cntr mlár ml Chgs. N mmnt v msm cmptênc sprt prátc". Dps grcr cl brçá Exérct, funcnárs médcs, féz um pl s ps, fm qu lvm sus flhs s psts vcnçã. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllwutll, BATALHA DA ÁGUA: PREFET DE MERT AFRMA QUE RA f AS ÚLTMAS CNSEQÜÊNCAS Enqunt Sr. Vg Brt, drtr Dprtmnt d Águs d Gunbr, cnfss qu "défct bstcmn- t águ n Est cntnurá smpr, msm cm nvs dutrs" Gvrn Est mç ntrrmpr fr- ncmnt águ pr Sã Jã Mrítí, Prft d- qul cd flumnns prssgu n cnstruçã cnc subdutrs frm qu rá té s "últms cnsqüêncs s lguém tntr ns prudcr". ÁGUA FALTARÁ SEMPRE -Sgun Sr. Vg Brt, Drtr Dprtmnt Águs, tul défct bstcmnt n Est d Gun- br, nst pr stgm, é d rm 7. m dárs dutr Jqus Acrí só m crts épcs p- r frncr águ m cndçõs rduzr défct. Cm prlngmnt d stgm, bstcmnt águ n GB v s grvn, suprn ttlmnt rfôr- ç prduz pl nv dutr. Sustnt Sr. Vg Brt mpssbld lmnr défct d águ sm qu s cnstruíd nv tp Gundu, únc sluçã, su vr, pr ngustnt prblm bstcmnt líqu, fnômn d stgm sgun nd Drtr Dprtmnt Águ tm nfluênc m tds s r- gós Est d Gunbr n bstcmnt é ft pr dutrs rduzd cpcd pr um vlum águ cpz tnr às ncssds cnsum, Dss frm, t qu s cnstruíd nv lnh, Gu- nbr cntnurá cm dstrbuçã águ scss, prá- tcmnt nul. m trmns css. Cnfss Sr. Vg Brt qu défct bstcmnt águ cntnurá sm- pr, msm cm nvs dutrs. RECLAMAÇÕES bstcmnt d águ cntnu nsulcnt m qu- s td Cd, prncplmnt n Zn Nrt, n l- qu smnt prc nt trnrs dus vzs pr smn. Rclmçõs nss snt chgm ULTMA HRA várs rus d Tuc Vl sbl, n Dprtmnt Águs nuncu mlhr dstrbuçã cm prvtmnt d águ Gundu Lgs, qu stv sn svd pr Acrí. Entrtnt, só ps d lgçã Jcqus-Acrí, m Sã Jã Mnt, águ crru cm mr bundânc nqu- ls brrs. Agr, s mrrs d Tuc Cn Bn- fm, Mr Amál. Crvlh Alvm, v. Mrcnã utrs vs públcs cntnum sm águ. NV CRTE smpls rfrc Jqus Acr! «gun g Drtr Dprtmnt Águs, Sr. Vg Brt = nã l sufcnt pr mlhrr bstcmnt ds zg ns srvds pr Ls Gundu. A nv dutr nun- = cd pl Gvrn Est d Gunbr cm "pnt g fnl n crs cu" cnsttu um "blf". Sâ árs = d Lpldn. Btfg prt ds Lrnrs qu rm = lmntds pl scss dstrbuçã ft pls dutrs g flumnnss, qu ls st sn crtd pl prft g Sâ Jã Mnt, Sr An Tr, qu á svu = um s l^h crc 6 mlhõs ltrs pr su = cd, vn n prncp st smn, hvr nv crt g pr Est d Gunbr, cm mugurçá, n Mg trz. d sgund subdutr. própr Prfn st suprvsnn srvçs, g Emprgs spclzs d muncpld trblhm tlg vãmnt, fzn ncnmnt lgçã d sgund 5 lnh ds cnc dutrs, pr srvr águ m bundânc = pr cntr Sã Jà Mnt Sr An Tr g rfrm qu cnstruír cnc subdutrs. qu rtrr S águ sufcnt pr bstcr td Sã Jà Mnt, = qu tm 2 ml hbtnts. PRTEST Enqunt ss. Gvrn d GB mç, pl spun- = d vz, cnr Prftur Sá Jã Mnt pl n cumprmnt cr ssn n gstã x-gvrn- r Stt Câmr. N cumnt. Mnt brgv-s g cnstrur um rsrvtór cm cpc pr bstcr = muncíp, lém pgr GB cu cnsumd, qu nã f ft té h, Sr. Vg Brt, utr st l- E frmçã, sclrcu qu Gvrn st pss t H lmntt crr.prbtns ds sngrs ftuds ns lu- trs pls utrds Sã Jã Mnt, qu = Dprtmnt Acus prá, qulqur mmnt, b- = stí n cntrt, ntrrmpr c frncmnt águ pr S qul muncíp flumnns. As Últms Cnsqüêncs Ü Fln rspt UH. Sr Ar Tr nfrmu "nnguém g qu usr prudcr nss trblh". E frm: "ncms pr cnt própr cnstruçã = ds cnc subdutrs. Um stâ cnstruíd mugu- = rd, A scund «r nugurd n próxm smn g s utrs t fm mès u prncp lvrr. r- E ms t â ultms cnsqüêncs s Dprtmnt g Águs d GB tntr prudcr-ns". ^MMHU ^^99y^mx: CALR!... k Mw \ _! Tm tu mb«nt / lr.. n scrtór.-«f^rv^ frsc grdávl Vtftsv^AX cm um vntlr Kk Aprvt gr c Grnc v3l^^f?^j Vnd Anul ÓQxrc XcH^T "Sr vntlrs s mu t- ^^^^^L mc C p» mu>c ^9Bt mns qu V. mgn. Atc Vr» Qu Qu Está Acntcn AS QUNTAS-FERAS, t AS 2.4 HRAS. NA TV R CANAL 3? :. ^...»~- " S -" ;3 x. :Xl

16 PS \íí.:. " :" py>:s:..-; >-l-,..-.,... FrWsw3 PAGNA 4 Sgund-Flr. 8 Jnr 962 ULTMA HRA E _= w f _ : Trrrsts Atcm n R m Prt Algr mmm num nng JANG PRMETE AUMENT AS BARNABÉS FEDERAS BRASÍLA, 8 (UH) A cmlsrt r vrcs frs utárqucs, qu = s vstu rcntmnt, cm Prs nt Jã Gulrt, rtrnu R s- = prnçs qu sus rvndcçõs s rã tndds pl Gvrn. Pdrm s rprsntnts d numrs clss u mnt grl d«5?» sluçã mdt ã pr p-blm s ntrns, mçs mssã g m mss, cs nã lgrm prvçã ns cncurss pr 3 s crrrs qu r xrcm pr s qus á s chm nscrts "x-fíc". Prmtu Prsnt d Rpúblc qu nvr mnsgm Prlmnt prpn umnt prtn- dl, 5.. Qunt prblm s ntrns, fr = mu Sr. Jã Gulrt qu nft é fvrávl à ftvçã = pur smpls sm prstçã cncurs. Frsu fn- 3 mnt, Chf Gvrn, qu spr vr prv, 5 nts d rlzçã ds prvs, prt Dput Arrud Câmr qu dspõ sbr ftvçã s ntrí- = ns utárqucs, qu, nvtvlmnt, prcptrá xtnsã d mdd td clss. = RESERVATÓR DA USNA DE SALT GRANDE Mnstr ds Mns Enrg, Sr. Gbrl Psss, ssnu crt clrn utld públc um ár 3 dc trr ncssár à cnstruçã rsrvtór cumulçã d Usn Slt Grn, n R Prnp- nr, utrzn usn létrc Prnpnm S.A. prmvr su sprprçã. 3»#»»##»#^»»»»»#^». 3 \\ -^ JG n R D 2 Prsnt Jã Gulrt pssu t mng -- ; pscn m su fznd Bnnrs, tn - -m"_pü_" pr.ê"íntímvn"" scnsrst : x Grn Trt às 5 hrs d mnhã. Ch- _ = Vmln Mch rumr pr 32. nf Est fèz-s cmpnhr um pqun númr psss. N próxm d 2, Sr. JG mbrcrá pr R Jnr, n prmncrá té fm smn. N d mdt, rcbrá n Plác ds Lrnrs rprsntnts ds clsss prdutrs qu lvrã sus prblms Prsnt. Sáb últm Sr. JG spchu cm sus u xlrs mdts. A tmr cnhcmnt ds vlêncs prtcds cntr s d UNE trmnu mdts prvdêncs n snt srm purds s rspnsblds. TERRRSTAS ncput-s ns ml d "Ku-Klux.Kn", rms cm rvl vr clbr 3, tntrm,» 22,3 hs. d sáb, prr-s stúds d Ré d Frruplh pr lr um mnfst n tlcmlnlst ndvídus prtncm A Unll Ptrts Antcmunsts, rgnl- -f smlhnt "MAC", qu, n mtdrugd d msm d hvl mtrlhs s d UNE n R Jnr. s tr rrlt gúchs n cnsgurm cu n tnt trç rcã funcnárls mssr um turd rvár qu tmbém ncntrv n lcl. Após um lut crprl, lttnts btrm m rtlrd, xct ndvídu Lul August Prtl s Snts, qu dmtu, pós cr r ntrrgtór, mblt ncnl mvmnt trrrst. ntm msm, chgrm R Ml nstr d Justç Chf DESP. Mnstr d Curr n qus rvur è m -rns s psss qu vm sn ds p l Srvç Srt Exérct. As ut.rldds frl (qu tm nm um s prtcpnts tnt - UNE) vl tm gr sus vsts pr nvstnçã d lgçõs ntrstdus s trrrsts. "Ku-Klux-Kln m Açã PôKT ALEGUE, 8 (UH) Trrrsts d xtrm drt, npuçs ns mls um rgnzçã nnrt-mrln- Ku-Klux-Klsnl. tntrm, às 22,3 hrs últm sáb, prr-s s stúds d Rád Frrulh. rms m rvólvrs clbr 38. frncs pl Unã s Ptrts Antcmunsts pr lnçr um mnfst, cntr nfltrçã cm""< ns ms gvrnmnts n s pv. "Mãs Alt" s trrrsts qu cmpunhm grup t ssltnts, ntrrm n lvr?dlflcl d Glr Rsrl, n ch ntld mssr, cbrrm rst rm mnnn;::!!!!!!!!h!!m;= CAXA ECNÔMíCA ENTREGA 44 APARTAMENTS A AERNÁUTCA BRASÍLA, S (UH) Pl mprtânc ttl Cr$ 43 mlhõs duznts ml cruzrs, Mnstér d Arnáutc cb dqurr, d Cx Ecnômc Frl Brsíl, 44 s 24 prtmnts cnstruís pr qul órgã n Nv Cptl. cntrt cmpr vnd f ssn n mnhã sxt-fr últm, n gbnt Crnl Jfr Llls, prsnt d Cx, prsnts Brlglr--Ar Slvr Rsh Lzrru, cmndnt d Gurnç Arnáutc Brlll, Cr nl-avr Durgr Brgs, chf gbnt Mnstr Clóvs Trvsss, Crnl Jsé Mrslcn Flh, rprsntnt d Drtr ntndênl, ngnhr Amlltn Rzl-rskl, d Dlrtrl Engnhr, nd, qus ts s drtrs lts funcnárs d Cx Ecnômc Frl, rnlsts psss spclmnt cnvdds. Após ssntur cntrt, Cx hmngu s prsnts cm um cqutl, hvn, nts, us d plvr Crnl Jfr Llls, rssltn trblh pnlrsm rlz pl FAB durnt cnstruç Brsíl. pr dr, n funcn PRH-2. pssgr qu tmr lvr luntmtnt cm grup, tntr scr, f ntm s cr subr cm ls. "Mãs lt", s n trms, f rm mtd pr um s npuçs. # Lut Ns Crrrs Agrcn, flu Brgr Lzrru, qu m nm Mnstr d Arnáutc td Frç Aér Brslr, prsntu vts cngrtulçõs, ugurn à Cx Ecnômc Frl Brsíl sus drgnts um futur s ms prmssrs. Rlzçõs Em puc mns um n, Cx Ecnômc cncluu cnstruçã t_ nd mns 24 prtmnts 88 ls cmrcs, á stá lbrn um vst pln fnncmnts ppulrs, stns slucnr prblm hbtcnl sus pstnts. Pr tnt, Crnl Jfr Lls á WW^:^ ^ÉÊmWÊÊÊÈÈÊk M W&fyz. H-v^ " - y^p WwspB^ry fl H " ---- rmmr l fv k//m "JSmWL á Ww^ M^^ t»--í r w^m-.mwm.-,,«t-wf.«/wmlh^. )%&,- -%.-.-. AtMm stv m ntndmnts cm s mmbrs Cnslh Admnstrtv, sprn-s, pr brv, níc sss prçõs. Entrg mdt s nvs móvs dqurs pl Mnstér d Arnáutc stã lclzs n Supr-Qudr n. 43/44 frcm mrds pr crc ml psss. N ttl, 2 srã ntrgus mdtmnt s rstnts, qus sms s 3 css d As Nrt, drã mrd pr crc ml psss. Ess pln, cntu, stá n pndênc cumprmnt Dcrt n. 6, 7 nvmbr últm, Cnslh Mnlstrs, qu sttu brgtrd s pósts s nsttuts, utrqus ntds prsttls ds Cxs Ecnóncs. «,-._.. ^ t- st ft. strá Cx Ec- Vr,trlr. JZ du?rrn.f, fn nômlc F, l < Brsíl m Sn ^_ A»,_f"?,tr. MUté- cnd.õs mplr cnsrr d Arnáutc trnsfrr vlmnt su pln rl- H_?. f-qubtld?,í íuncll "í" «- fnld nã tm A sírm lvr s ssltnts prrm cm gurd rvár Ullsss Suz Mrc, qu s ncntrv rvlç n prgrm PRH-2 "Chmn -fântc Sul" prtr Dmr d Slv. Sb mçs, cm rvólvr pnt m Dmr. cnsgurm trncá-l n dls-tc d Emssr, nqunt Ulsss, m lut crprl cm um s ssltnts cnsguu mná-l, ncstn- cntr n pr cm um rvlvr às csts rrncn-lh cpuz. s utrs três cns gurm vdlr-s n msm lvr. f Mnfst Antcmunst And n lcl, trrrst prs f ntfc m Lus August Prt» s Snts (Supr-Hmm prgrms nfnts d TV Pr tn), qu clru qn sslt stnv-s frçr "Rprtr Ess" lr mnfst ntcmunst, cm durçã prxmd 5 mnuts, ms fd grn rprcussã, tn m vst qu nqul hrár Rád stv funcnn cm sus três trnsmlssrs nds méds curts, cm ptêncl máxm 5 KVVts. % Prsã Flgrnt Submt crr ntrrgtór, ft pl Dlg Prt Algr, Antôn Gllu Pntll rvlu ntd sus cmpnhrs clru nã sbr nd sbr mvmnt scrt. Sbs, prém, qu n lst nms cnstm dvrss fçurôs prçã n pltc ncl, rstn nd ntfcr chf mvmnt, qu é cnhc pl pl "Bb Snt", qul, sgun nfrmu Pntll, é fgur d pltc R Grn Sul. Ans flgrnt, Pntll f rclh & Pntncár ndustrl, n fcu à dspsçã d rm Plítc " Sóc. Em su pr frm prnd- -.s s cpuzs um rvólvr clbr.,. 38", cm cnc bls. Lls, n cnvrs nfrml qu, mntv cm s rnlsts, fêz; f Mvmnt Âmbt Ncnl rfrênc pln dfc- trrrst t clru nd qu "UPA" é um mvmnt âmbt ncnl, prvvlmnt rspnsávl pl tlt crr n UNE, n Est d Gunbr. #A Açã Gvrn Frl Mnstr Alfr Nssr, qu s chv rclh à um cs sú Glãn, cnvlscn um crs crdc,.prtu drtmnt Gân pr R, fm tmr "n lc" s prvdêncs qu cs rqur. Mnstr nfrmu qu prmncrá n R durnt t tmp qu fôr ncssár pr sluçã prblm. Pr su vz, Mnstr d Gurr, Gn. Sgds Vn, clru UH qu "tôds s prvdêncs cbívs cs stã sn tmds, fm qu s purd rspnsbld sóbr utlzçã rms gurr n tnt". Mlnstr crscntu qu ts prvdêncs nã pm sr rvlds m fc d ncssd bslut sgl Já Gn. Jr Dnts Rbr, Cmndnt m xrcíc Exérct, nfrmu qu prtcpçã qulqur mltr n prprçã xcuçã tnt sr pund cm t rg rgulmntr. % Brzl Jng: Punçã Ds Culps As.2 hrs, pós flr cm s dr trs d UNE clcr-s à dspsçã. n- nctvs Dps uvr Brgr Lzrru frmçã qu "cm st t Cx Ecnômc Frl Brsíl, trvês su pln cnstruçõs, stv prstn um grn srvç m fvr d cnsldçã Brsíl cm Cptl qu mr mprtânc t rsd xtmnt ns bnfcs scs, prprcnn hbtçõs mlhrs nvs mrrs", Crnl Jfr çõs d Cx, pr n m curs, qu cmprnrá cnstruçã 8 prtmnts, s cluslv cmprcn R pssvl, Gvrnr R Grn Sul, L n Brzl nrçu sgunt tlgrm Prsnt J Gulrt: "nfrm nmnávl tntd crntd cntr sd d UN, pl pr V. m. n sntd qu m tmds prvldtncl pr purç d rpmbllldd punlçl culps". Pr UNE, Gvrnr rlgrnn nvu tmbém sgunt tlgrm: "nfrm qu s d UNE f mtrlhd t mdrugd qur pr lntr mnh sldrd mnfstn mnh rpuls nt cvr prcdlmnt du frç ncnfrmds cm tuç d nn mcld n lut pl mlhrl ds cndçõs vd pv brllr". % Gvrn Puí Sldár Cm UNE N tr ntm, Gvfrn Plul dvulgu sgunt nt fcl: " Gvrnr Chgs Rdrgus, m nm pv Gvrn puns m su própr nm, n mmnt m qu s d UNE, Cs d Rsstênc Dmcrátc, cb sfrr vlnt bárbr tqu prptr pr frçs ntppulrs, ntmcrátcs ntncnlsts, vm pl prsnt xprssr su cdld sldrd s studnts brs lrs cnnr nustfcávl cvr sslt. A msm tmp, Gvrnr Cb ps Rdrgus cnf m qu tôdn s fôr (s ppulrs, mcrátcs prgrsslsts Nrst Brsl unr-s- nd ms n lut sgrd m fs d mcrcl d ustç scl, n rlzçã rfrms bs m fvr pv pl npndênc cnômc d ncn d". Mgul Arrs L Ds Estudnts A hrs, lg pós tlfnm prfssr Hrms Lm prsntn llldrd, Prft Mgul Am, R clf, cmuncu dlrç d Unã Nl n Estudnts qu clcv l d ntd n sfrç pr punçã rspnsávl! pl tnt. 9 Nt Prsnt Jã Gulrt Gbnt Cvl d Prsdênc d R públc dstrbuu sgunt nt fcl; "A tr cnhcmnt tnt prtc cntr s d Unã Ncnl s Estudnts, n R Jnr, Sr. Prsnt d Rpúblc mdtmnt mnfstu á drçã dqul ntd su ms v.v rpuls t trrrsm qu tngr. S. Ex. frsu qunt st t fr frntlmntc s nrms d cnvvènc mcrátc s trdçõs cmprnsã cênc d vd pltc ncnl. Sr, Prsnt d Rpúblc trmnu s gbnts Cvl Mltr d Prsnc qu mntvssm ms strt cntt cm s utrds cmptnts pr nvstgrm rgm ds mnfstçõs trrrsts qu cbm culmnr n Gunbr, n tnt ã s d UNE". t xplcr frm rrspnsávl c m vm sn trt t grv prblm. Frnt grdul grvmnt r sult ss çã ms pur vndlsm, nuncms ttl clm nsgurnç ms um vs vv nst Est, xgn ds utrds frs, Prsnt d Rpúblc, Chf Gvrn, Mnstrs d Justç d Gurr, á ç nérgcs prvdêncs grntrs rsgur d sgurnç pssl s lrs studnts mçs rstblrs d rm d l, ncmptívs cm nrqusm qu mç trnqüld cltv. Actms s prvcçõs mçs cm tst qu tms sb cumprr s nsss vr. sspr d mf trrrst nã ns mdrntrá nm rrdrá nós um só mlímtr s psçõs tds. Mut pl cntrár, rçã fscst ndc qu tngms lv sclh qun ns prpusms fnr s ntrsss pv cntr gnânc ds mnrs ms qu ss s prvcçõs qu rtmprm nss fé ns s qu prfssms, rnlmm nss sprt lut, rvgrm crtz d ncssd ss msm lut. qu, sm qurtl sflclmnt, lvr ms té últm bstácul". Tmbém Unã Mtrpltn s Es tudnts, Asscçã Mtrpltn s Estudnts Scundárs várs Cntrs Acdêmlcs dstrbuírm nt fcl, xgn & Fnnçs fcw m,, PRDUÇÃ MUNDAL DE CAFÉ MAR QUE EM 8 BUREAU Pn-Amrlcn Cfé cb dlvuf-nr s ds rfrnts à prduçã mundl cfé. Dc prtmnt Agrcultur s Ests Uns frm qu» ^^^^ sfr btrá nv rcrs - prduçã. A prvsã é scs nqunt m 6-8 prduçã f 66.U3.. " A sfr Brsl 96-2, sgun ns prvsss, srá sgund té h rcgstrndn, cr nd cm s cálculs stmtvs Dprtmnt Agrcmtur s Ests Uns. Entrtnt, c.x- pcttlv pr Brsl, lng trm, é clín d p. duç, um vs qu lmnçã s nfrs nntnôn. cs, sr ncd nd st més, xc plnt n vs muds. PRDUÇÃ EXPRTÁVEL A prduçã xprtávl d sfr 6/62 f stmd m E scs, cm cmprçã cm prduçã munf dll xprtávl 98-6, qu f scs. A nv sfr, dz Buru Pn-Amrlcn Cí 4 sgund m prduçã n mun prqu f Nqul n prduçã xprtávl f.. E scs. umnt dn prduçã stá sn spr, sgurmnt, pnr s nçõs mrlcnns, nqunt é crt Gvrn Frl punçã pr s rs- f clín n prduçã d Áfrc d Asl pnsávs pl tnt. ~ AMANHA: CNCENTRAÇÃ NA CNELÀNDA Um cncntrçã n Cnlândl, n pssvlmnt cmprcrã s Gvrnrs Lnl Brzl, Mur Brgs, Prft Mgul Arr, - srá rlzd mnhã, às 8 hrs,, qun studnts, trblhrs prlmntrs frã um sgrv públc ã Unã Ncnl s Estudnts pl tnt trrrst sfrl. W-r^###»^»###»»##_r##»»»»#»»»#»»»###<M As Unõs Estdus Estudnts á nvrm tlgrm pr UNE, sldr- -n-s clcn-s à dspsçã pr qulqur t cntr s trrrsts. Várs Sndcts tmbém prsntrm sldrd. m Plíc Acu Estudnts Apés l rtrr l d UN, prmtn brr nquért pr purr rspnsblds, Chf Plc, lgds Vn, dstrbuu um ln nt _ mprnt, n, pò rltr t cntclmnts, cus t ntds ltudsntt rdgrm mnfst "cm btvs cr prvcçã, cntn n vrds". Dl nd nts Chf l Plc qu - rspnu rqurmnt Dpu t Pul» Albrt sbr s tvds "MAC". Cnclul nt frmn qu " Plc n fs g plítc qulqur crrnt, qu nrqusm qu lu nt prvsr n é prmv pl utrldd, qu gm cm pnrçã, ms qu n cnfunm nm cnfundr flrncls cm cnvênc m mnbrs us tnnt lvr Ps um clm prpc flgrçã um lut d". Cnvc Cnlh d UME A Un Mtrpltn s Estudnts, qu cngrg 25 ml unvrstárs Est d Gunbr, cnvcu, m crátr xtrrdnár, su Cnslh Rprsntnt.s. pr h, às 2,3 hrs, n s d UNE. NVS RECRDES Cst Rc srá únc ps n Amérc ltn cm um prduçã bm mnr. A Rpúblc Dmncn Hm trã um prduçã bm mnr. Prt Rc bt um rcr Sã Slvr tm ms cfé qu n últm n. Apsr ds cndlçõ cllmtérlcns sfvrávs (um furcã um tmpst vstrm plntçõs) Gutml -trá cnc pr cnt ms qu n sfr pssndn. msm crr cm Méxc, psr dns tmpsts cm Ncrágu. A flrçã frutfcçã pr prmr sfr dn Clômbl sã fvrávs s cálculs, sprn-s um prduçã rgulr mprtânc. A prduçã Pru cntnu crscr, gurdn-s um sfr mut mr qu ntrlr RECUPERAÇÃ ECNÔMCA SEN PESSMSM! drtr xcutv d SU- MC, r. távl Guv ulhés, flu mprns dlsn qu lut pls rcuprsç cnmlc-flnsnclrs ps n cmprt psslmls ms. Dss qu prmr cmlnh squlr trá s rduç squlíbr rçmntár, trvé d dllpllnç rç mntr. Slntu qu tr-s-á d cntr, sm dúvd, cm u mnt d vncmnt! mllltr funclnárl cvs, m, "t tvrms u, p. rms lvr ft um umnt módc, xn tlvz mr créscm vnclmn. t pr um prí mlhr, dgms 6". Qunt sltuç cmbl, frmu qu prblm é um puc ms fácl, prqu tuçl ncntr-t rlmnt stsftór. As tndncls dt xprtçã t grndt há um crt stbld n qu ds rplt à mprtí, gr. çt à ndutrllzç p tmbém prgrt qu tm lcncn ns grlcultur. VARAS Atnt Cntr S d UNE % UNE Acus Lcrd A Unã Ncnl s Estudnts Unã Brslr s Estudnts Scundárs dstrbuírm nt, ntntm, rspnsblzn drtmnt Gvrn d Gunbr pl clm cr, prpc às mnfstçõs trrrsts. Es ntgr cumnt: "As prmrs hrs d mnhã h, Cs d Rsstênc Dmcrátc tv su fchd prncps pndêncs, ntr s qus gbnt prsnt d UNE, vrds pr trs mtrlhrs, nqunt r msm tmp pchd cm dístcs prvcrs. Já nts, m ds n pss, nss préd fr gulmnt tng, nqunt s rus d cd sfrm pch prvcr s msms cnhcs gtrs. Agr, lém pchmnt grssr, utlztn-s mtrlhrs rms utmátcs várs clbrs us prvtv ds Frçs Armds (Exérct) u d Plíc Estdul. s trrrsts crcs gm stnsvmnt sb cbrtur d crmns sscçã trrrst "MAC", qu, mbr prcupd m nvlvr st Est, mnhã Pís, m nsávl clm nsgurnç, tm cnt su fvr cm nxplcávcl mssã Gvrn Estdul. A plíc, psr tã vglnt pr utrs css, nd nã tv lhs pr vr trrrsm tã sbrg,, nqunt Sr. Crls Lcrd nd n rspnu s pds dc nfrmçõs frmuls ds trbuns d Assmblé Lgsltv Câmr Frl pls Dputs Pul Albrt Sérg Mglhãs, dc tã nustfcávl, nã sbms ms dstngur ss mssã Gvrn cm crmns cnvênc, lás bm gst s gvrns ttltárs. Acrdtms qu é chgd hr um sclrcmnt Sr. Gvrnr d Gunbr, s é qu p fzê-l, n sntn, prém n cnsguu ntr-lh plc. # r-x CAC HENRQUE LAGE CMÉRC E NDUSTRA S. A. (Frn- csc Bcvuv Clã Frnn d Cruz Sccc) rlgu su S drtr. Frm cnfrms tmbém s mmbrs Cns- Ü lh Fscl. A ssmblé rlzu-s nn últm smn.? 3 Gvrnr Alís Alvs, R Grn Nrt, utrzu = frm SRTF.C, sdd n R dc Jnr, ngcr cm 3 Embxd d Plôn, qusçã dc qupmnts ndus- 3 trls mplntçã cmplxs fbrs. Ns ntndmn- Crc ds 3.3 hrt d mdrugd B ts fgur qusçã um usn pr bnfclmnt tl sáb últm, sgun clru á nst = lumín, cu pgmnt sr nc cm prdut d rprtgm vg d UNE, Eurls d Sl- 3 própr usn. Frm vndds, m llã, pr csã v Brg, um hmm frçu prt udcl, n smn qu pssu, 4.8 çõs d CMPANHA ntrd d UNE. PRGRESS NDUSTRAL D BRASL (BANGU). prsn- Pnsn qu fôss lgum studn- dc"» ^rtsn, Sr Gulhrm d Slvr Flh, stá fz-nt rtrdtár, lvnt-m pr brr! - chmd s cnsts pr subscrçã umnt d prt. Qun m prxmn, vult,"p.u d Sld. prz srá t próxm d 2. s fstu v prmr «rvd 5r^UM;Sí,nS^-A,!Cn^^;,MmAJ3^nA^,-7 nt dlrír BA,N- blt. Dltl-m n ch, qun cbu 3 Ç,N C NAL DE MNAS GERAS, pr xmnr cnts fuzlr, crr pr crdr s drtrs 96 trcr s Plns dc çã pr 962. Sr. Jsé Luz d UNE qu stvm rmn n sgun- Mglhãs prtn prmvr st n um grn cmp ndr frmu vlh vg d s nn P U8 s chqus vgm, lnçs n Brsl pl ds ntld ttudntlt - BNMG, únc Bnc brslr qu s mt. Sr. Jsf:..,_,._ _,_,_ S LUZ MRERA DE SUZA drgrá mprs crédt, f- cngu n d un, untmn- = nnclmnt nvstmnts qu grup prprtár d svt.-!- _?"«/ _".!«-. DUCALl <-u íz Prt stá rnfcn. Um l rgulnhttzlv rí.. _T fj f.! d s tvds dêss tp scds stá sn lbrd cdêmc AlArnt,pr nt d sb suprvls Sr. Grr Trr, mmbr Cnslh vlõí d..d «_l_ Aíílmu. _«í _«H_ Ncnl Ecnm, m cu gstã n SUMC surgu UNE JfVrmJ,lul «u«r«m,lr-t_.j t.. prtrl nrnv d mtér r m vgr. - A CASA «í P.r.T DrU V». «m s fãs" _ANCARlA BRDALL BRENHA S. A cu drtr-grnt rr pr prt. Vu um crr s fãs é Sr, Lr Bcúv Bss, prsnt Sndct s Bn- cs, cdu umntr su cptl pr CrS mlhõs. As mprss GRUP LGHT stã rvln su tv mblz. Cm ss fm stvrm runs nst últm s- mn s cnsts d R LGHT S. A. d CMPANHA -,,,. J,.,.,._ FLUMNENSE DE ENERGA ELÉTRCA, cnvcs pl Sr. Tmbém Cntr Acdêmc Când Antôn Almd Nvs, drtr-suprntnnt dc mbs. lvr, d Fculd Ncnl D- = rt, tv sus prs plxds pr lcmn- -nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf ts "MAC". Nqul ntd studntl, prém, s trrrsts nã chgrm dsprr rms fg. % Sldnh: Lcrd é c-rspnsávl Rprcutu mnr rvltnt n pnã públc crc s vndlsm prtc pr trrrlsts cntr s d Unã Ncnl s Estudnts, n Pr Flmng, n mdrugd sáb últnm. s cntcmnts crrs n UNE nã rvlm pns prsnç n Cunbr um mvmnt n-fscst trrrst. Pls sus crctrístcs, pl mnr cm f ustfc n Assmblé Lgsltv pr lguns puts d UDN, cncntmnt cm s cncts qu Sr. Crls Lcrd tm d Unã Ncnl s Estudnts su tp trblár, éss mvmnt trrrst m prc qu tm ttntmnt táct pr st c-rspnsbld Gvrnr Est d Gunbr frmu à nss rprtgm lr PTB n Assmblé Lgsltv, Dput Sldnh Clh. E cncluu: S s rptr tl ft, prc-m qu n hvrá utr sluçã: pdrms ntrvnçã frl pr qu prsrv trnqüld d fmíl crc. D Sr. Crls Lcrd é qu ná s p sprr ss trnqüld. CNFEDERAÇÃ NACNAL DA NDÚSTRA EDTAL A Junt Admnstrtv d Cnfrçã Ncnl d ndústr, nsttuíd pls Prtrs , rpctvmnt 6 25 utubr 96, Sr. Mnstr Trblh «Prvdênc Scl, pr «tt dtl cnvc s mmbrs Cnslh Rprsn tnts pr runã n d 22 nr próxm vn ur, s 6 hrs, m su s scl, n Ru Snt Luz, 685, 9. ndr, fm prmvr llç d nv Drtr Cnslh Fscl d ntld qu vrã cumprr prí dmnstrtv m curs. R Jnr, 8 nr 962 JUNTA ADMNSTRATVA Frnn Gsprn Jsé Prnnt nárs pr Brsíl ns próxlms mss. Em sus plvrs, Brgr Lzrru rssl tu tmbém dfculd qu r nfrntr Mnstér pr trnsfrênc sus srvrs, prncplmnt pl mnd tmp pl ncrcmnt d mã--br, cs fôss ncssár cnstrur sus próprs rsdêncs. s utr snã cntrbur cm Gvrn n cnsldcã Brsíl n sluçã prblm hbtcnl. Já qu su snvlvmnt ppulcnl supru tds s xpcttvs qu f trç pr Lúc Cst Nmyr, nã só n Pln-Plôt, cm ns próprs cds-stéllts Dstrt Frl. Cnvcçã Cngrss Ncnl.ndâSS dfáés. ^ZnZS^rZt S. Ud r..5 Br.nt.!é Jff-- m Br_s" Sgun «qu frmu prlmntr mnr, m cnvrs cm s studnt E! ncc.su: cnvcçã Cngrss, cm dt m 5_-2rf_?m_^._VrVVÍd d8 «-«-«dnt--. 7Uc rá. c?»_-_tm» d Cn!r«E, Ncnl, pr dscutr tnt- «cntr UNE mpstlmnt Jrnl "Bnôm". llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHH AGENTES DA PDE TERAM ESPANCAD CD: NQUÉRT S.,.?.(.JH, ~ MPnc-n,nt» «-r «l «" «n-»,? Hm,^ J& utr -Pt-«. Sr. Lucln Lpr, pr írç d Só, grn cmíc, rgnz pl MUPB Mvmn- ê 3 f vtm f prtc pr lmnts spclzs, qu - cslft um trt. t u,.n Pv Brslr), qul é prsd pl s- = -,..m -,..,._ (.._ _,.._.-. _ ^ PDE m Açã cúlg Lôncl Bsbl scrtr pl scrtr Hssn Embr nuért ntc «nhr» n (.n.,n, - ru Gurnrl. A éss cmíc, cmprcrã ts s sndcts.= Frn ní. MtS StcluM, ^ f? dúvw" p.k.c Pc Vd^^f? «Ud»tl., «fm s sldrzrm cm %...._ "r """". p»~ucp». br. Cd >rnc frmr um frnt únc cntr lçã ndl s = tm mét fscst ntmdçã rprssã, t! cm = m.---- P">K dls UH, n qurt 45 Hsptl s Ml, st cd, Dput Cd Frnc, fr sclst n Assmblé Ursltv S. Pul. Cm s rcrd, = Dput Cd Frnc f brbrmnt spnc n prsnç 5 su flh sfr, pós hvr dscut grd npu- 3 td Cncçã, d Cst Nvs, n plnár d Câmr Est- E du. Em sus clrçõs UH, Sr. Cd Frnc dls nã pr rcnhcr sus rrssrs, ps nft s vr. E crs- = cntu: "Rcb, nd ntr mu crr, vlnts glps s n cbç, qn m xrm, prtcmnt, sm snts. Tnh mprssã qu, nã fss ntrvnçã mu flh, ls m trm tr vd, tmnh dspsçã cm qu s 3 lnçrm cntr mm". ^ ncnt Cd x Cncçã d fmgrd "PDE" (plc dtr Slzr) n grs sá, um vz qu chf gnts órgã, m Sã Pul, cm é vs crrnt n cptl bnrnt, "pssu lgçõs mut ítnms cm Dputd Cncçã". D utr prt, nquért plcl prssguu n sáb r, qun Dlg Al llln uvu, n rsldènt ut grd, 4 tstmunhs! flh sgr Sr. Cd rt gvrnr. # CP: Elçã ndrt é Frustrr Pv Fln t -nllts crncs, Gvrnr Crv- f lh Pnt, m Pul, mnfstu-s cntrár à nstlçã ns gvrnsstdus sstm prlmntrst. Dss Sr. CP qu, lém s sncts urídcs d qustã, qu sprvm t«_rr_nh.d_,l«-r,tí!v tv ík.,ní.h- Dn S"r,,, un,l ds c,,l «rlpltd prlmntrsm nt Ests, utr = tstmunhs culrs d ft, hstru s cntcmnts >->>.-~- ".._- - _..,_.._. - _,_. = scrvu s tpus s grssrs, drmn, pr utr l, dúvd qu rstv qunt númr d plc vícul utlz pls msms: "Vlkswgn" b, lcnç n , qu prtnc um funcnár d Cx Ecnômc Frl, qul mprstr vcul su rmã, Num Slv dalml- Prlmntrsm Sr Mtv Durnt plstr cm rprtgm, à qul stv pr-, snt Dputds Frbulln Júnr, prlmntr sclst d",u tnntt» sprc s sáb. nquért, lmntu ncnt cm Dputd Cncçã Nvs mb- st" Dlg Gllln, strá cncluí nd st s- r rsslvss qu Já cupr trbun d Assmblé dr- """ = gr um pl qul prlmntr pr qu prss cm s = nsults, ps él JA stv prn pcênc. Ná f tn- 3 d, s nrvs nâ rsstrm êl trmnu pr crtr um 3 pntpé n prlmntr. Sr. Cd Frnc, ntrtnt, nft qur fzr lgçõs ntr ncnt tnt qu f vtm, ms publcmnt cnhc crátr vlnt d Sr. Cncçã Nvs qu. m várs prtunds, á pr- mtu chctds, pncdr tc,, sgun cnst, té m- Numrss vm sn s mnfstçõs sldrd Dput Cd Frnc pl tnt sfr, nã hvn duvd;, tmbém, dc qu msm prn-s h dscussã ntr prlmntr Dputd Cncçã Nvs sbr cnvnlênc u nã d çã pnrlmntrsm n Est Alá«é ntór rpuls d^ pv bnrnt à lçã ndrt su gvrnr, á stn prgrm, pr, próxm d 2 n sbrlv: "pr qu rtrr pv cu pltçã d g d s cntu drt sclh drt sus «vr- 3 nntsf" 5 Em sus clrçõs, tmds m crátr pssl, cnfr- = m féz qustã rsslvr, Gvrnr CP cntuu qu cs fnl sbr mplntçã prlmntrsm m l g Pul cb t Assmblé Lgsltv. Entrtnt, é cntrr, cm cddã, qu tl crr: "A mu vr dl Sr. Cr- vlh Pnt Cnsttuçã Frl trmn qu s Cnst- = tuçõs vm dptr-s nv sstm Gvrn, ms rspt mndt s tus drgnts, stblc dt ps- trlr d vg.ncl stdul rgm, cm nd rsrv 3 crp lgsltv, ntã rcnsttuí, um trbuçã spcfc, f qu n prá sr vlldmnt xrcd nts trm pré- fx, pr mndtárs pr tnt sprvs cmptên- c cnsttucnl". Afrmu, nd Sr. Crvlh Pnt qu = utrs mdds scnslhvm ç mdt d prl- S mntrlsm m Sã Pul. l,,,l,"l"" "l",l","l,""l,ll "", " " «««mwnm nunnu m munu hk umn nmmnnn ní n mm mu

17 "T^-ltB;"»-?"»; ;,-..;. títí^v rs-y-sf-. ^^»?B«tT4:(U^^ \\LACERDNHAS" ULTVA HRA Sgund-Fr. 8 Jnr 962 PAGNA 5 RRTAM A PELE E A VSTA "Thrlpn Thysnptr" 4 nm cntfc n- ttut swl u J pld pl pv du "lccrdnh", Crus, frsu "ts qu msquts, d stá ft, há mss vm s cnsttun num ", pqun -mntn crc, cm s fr um vrdr prg, ms ss é cs pssgr". m prlfrn mnr surprnnt nu r- t Lcrdnhs «s ds cd, prtculrmnt ns fgurs. T crc á stá fmlrz m t "lcrdnhs", prncplmnt s css nmrs, Além dc prvcr ccr m tds s prts.«r msqut rrt pl csn um rlíncá n vüt, gn qus cm um csc n lh. uhf qu, pr prfrrm cnchg s prqus, s."n [gs bnnr s bncs rdm pr cus rprtgm, Dr. Lus Scff, drtr s msquts, qu n rr, cm um nuvm flbr s psss, rrtn pl vst. Tísrímént Ncnl d Enmlns llurls, clnru " cmbt ss msqut é dfcm, prqu N fr d Av. Kuy Brbs, Mrr d Vúv,?." prfr s árvrs, pl su umd, nt- flmng, pums bsrvr qunt pnvm fclrnts ns-dc-cs, brgs turr, durnt ;.,: méstc, n sus vs n ncntrm mhnl prpc pr ccldlr sc trnsfrmr m lrvv" Pr su turn, Dr. Hrnmsn Lnt, nst- vrs qu rm td ár, nstlrm su "QG". hrs f, s "lcrdnhs" qu, ns númrs ár- êst chf d Dvsã Zlg Médc ns- Sgun purms, rrdcçã sss nsts EA MANDARÁ BLSSTAS A PERU: URS DE PLANEJAMENT REGNAL Vnt um bls stus, ums prs cd Est-mmbr d EA, srã cncdds prs prfssrs técncs m plnlmnt urbn rgnl, cm durçã s ns, prtr dc brl crrnt n. As blss sr ptrcns pl Unlá Pn-Amcrcn, m clbrçã cm nsttut Plnmnt Lm, vn curs sr ssssr pl Unvrsd Vl, vn sr cncds s blssts, lém s pssgns dc d vlt pru, 5 dólrs pr mês, mtrcul c mtrl trnmnt. Ós cnddts blss vm cnhcr bm spnhl, "psulr um títul prfssnl m crrrs rlcnds cm p- Almnt urbn rgnl (ntrplg, sclg, sttístcs, ngnhr, rquttur, dmnstrçã, tc, cmprmtn-sc rgrssr su ps, pós curs. s frmulárs pr s pds s cnddts brslrs pm sr bts n Escrtór Rgnl d Unã Pn-Amcrcn (lus Plssndu, 35, Cx Pstl.98, R Jnr, GB, vn sr ntrgus té 3 crrnt. BRASL, PAÍS SEM MÉDCS: ds gr dvulgs pls rgnlzçá Mundl Sú, Brsl tm p- SECUND ns um médc prs 2.9 hbtnts. Em mstérls rcurss médcs dspsçã d ppulçã, Brsl clc-s m stuçã nfrr s 4 utrs pss. N Argntn, pr xmpl, há um médc pnr 7C hbtnts; m Cub, um pnr.u; nn Méxc n Vnzul, um pr.7»; n Chl, um pr 2.; n Pru, um pr 2.4. s úncs píss ltn-mrcns, m stuçã nfrr Brsl sã Cst Rc, Pnmá. Equr, Ncrágu, Clômb, Blív, El Slvsr Gutml. Ds Grt últm rltór nu.l Esttístc Epl- ASSSTENTES SCAS CNSEGURAM VTÓRA NS APS Pl prmr v7 clg um s nsttuts prvdênc (APM ntrgu Dprtmnt Srvç Scl Rbltçã Scl ns ms um ssstnt sc: Srt. Clnc Pnhr Amrl Fntur. Est é um vtór d clss, qu há ms um n, pr ntrméd Sndct Assstnts Scs, vm tntn tmr cnt s Dprtmnts Srvçs Scs s nsttuts prvdênc. s clgs lm ft sérs mpsçõs, lgn qu sts strs vm sr drgs pr médcs. Entrtnt, cm nmçã d Srt. Clnc Pnhr Amrl Kntur, s ssstnts scs cnsgurm prmr vtór sprm ntr m brv lcnçr s utrs strs técncs spclzs, qu tnt lmm. PARA 2.6 HABTANTES dcmllógc Dmgráfc d MS mstr qu lu, tulmnt, um mlhã m médcs pr tnr um ppulçã mundl pr xmdmnt três blhõs. st rprsnt cércu mt mínm médcs ncssárs. srl é ps ms bm srv, cm um médc pr 42 cddãs. Em últm lunr vm Ngér, cm pns um médc pr 96. hbtnts. A prprçã ntr médcs ppulçã nm smpr mstr um qudr xt s rcurss médcs á dspsçã d ppulçã, ps nã ndcm dstrbuçã médcs pl trrtór cd ps. Em lguns pulss, mr s médcs s cncntr ns cds, dxndu numrss p puçõs rurs sm ssténcl médc sufcnt. Nv Escl Engnhr m S. Pul: Ml Vgs Est An 8. PAUL, 8 (UH> Dupllcnn númr vgs t, ft m rcnt xpsçã tr dn Educçã, lvr Brxstnts n Brsl pr str d ngnhr ndustrl, mnt n ntg gnás Es- n Ps. Lclz prvsór- nsttut Muá Tcnlg, n (Ru Frrc Alvrnnv stblcmnt ns- g, 2), MT pssrá - n suprr, bru ns nscrçõs pnr s xms vstbulrs D62. MT trá ml vgs pr n, slucnn ssm prblm d flt lugr m fculds ngnhr stnn slctçã Mns- >ls pr Gunrulhs n 5 t préds «brgrã sus nstlçõs. Stcnts mlhõs cruz- rs, gvrn Est ds utrqus, srã dlspndls n cnstruçã MT m Gunrulhs, 5 qulômtrs d Cptl. A nv fnculd ngnhr srá vrdr cd unvrstár, cm cpcd pt cnc ml studnnts. As brns cmçrã m brl, stn su térmn prvst pr 97. Entrtnt, Já n n vnur, MT funclnrá m Gunrulhs, ps nlr.tns dfícs strã cnclu- s. PRAAS vm cnsttun m sér prblm pr Srvç Flrstl pr Dprtmnt Prqus Jrdns. A prpóst, dssr Sr. Frncsc gléls, hí três mss drtr Hf, qu um chuv frt sr sufcnt pr rrdcr, n mínm 7% d prg. Frts chuvs á crm,, "lcrdnhs" cntrr, prlfrrm mnr surprnnt. rrtm Glb culr Afrmn qu s "lcrdnhs" prduzm ums scrçà própr qu rrt glb culr, nstlgst llrmmn Lnt cntuu qu "só um nstcd bm prs p sr cpz xtrmná-ls". Rvlu qu t "lcrdnhs" sc nrlm ns fõlhs ms Jvns fícus, strm-ns, c l s - Jm, bm prtgs. Dntm prtculr prdlçã puls fgurs. SUPERLTADAS fls cnrc««turlu np-rltrn unlrm, dunu mnh «tnt, > pr» d Zn Sul Dt Lm té.t.u!., mvmnt «r ntns, sub um tmprlur máxm 3S rut tmbr.. "DESFLE DAS NAÇÕES": DMNG EM CPACABANA Vst prgrm, qu trá níc n próxm d 8, stá sn rgnz pr s cmmrçõs " Fstvl ds Bnrs", "Dsfl qun hvrá um ds Nçõs", n mnhá próxm mng, ns vnds N. S. Cpcbn Atlântc. Tmbém s mbxds r- prsntçõs strngrs K, cntrburã psr ss fstvdrs. frcn 7ns pvlhõs, «)u vrã sr trnsprts pr crrs rnmnns, cnduzs pr snhrt;. d lt scd cmpnhds bnds músc qu xcutrã, durn- t trt, rprtórs ntr- ; ncns. N d 6, n Prç L; d 8, n Prç Srzdcl Crré; d 9 n Prç Sr» Kubltschk, s bnds d Plc Vluláncl Crp r Bmbrs, cmprcrã ntr 6 c 8 hrs, prstgn, st frm, " Fstvl ds < Bnrs".?>»#v;-v<8;M ft&sfâ&f Qu é Qu Está Acntcn :,ZÀS QUNTAS-FERAS.J ÀS MmtfRA^ NA TVR CANAL 3? m ). /? ;- : :\ ZS Gnh "Trllys" st Mês Ms Pr Bns Í»»»ttlmym++4P+4944% t f»» w A Scrtr Grl Vçá c brs vrá clrr s prvdêncs cmplmntm pr nugurçã, nd st ms, srvç ónlbu létrcs n Est d Gunbr. A Zn Su! srá prmr xprmntr srvç, cr cm pln lbr, cm funcnmnt, nclmnt, ds Unhs "Cstl-Urc" "Cstl-Cpcbn", stn lgçã sstm n pnd. c frncmnt nrg pl Lght. Als dss, vrã sr cncluíds s prvdêncs pr funcnmnt ds lnhs ntrbrrs, nuncn-s, nd, qu, cm nstlçã s "trlly-buss", s bns srã rtrs d Zn Sul trnsfrs pr zn rurl, n lclzr-s prncplmnt ns lclds Pdr Gurtb, Sptlb lh Gvrnr rrrrrrr/rfr m QUEM? EU? PB &AêãmNwYrk? LPU mmm.-r,. ^"^^TT^^^mM m\mmm ^S^l mmm. BH $ T$5 m\ LH ^fl ^ BtH V mwm\ mwm P^pk BlH BV H sfl BBbW. B ^sl NV ^B ^^^^B YmWURSÂDESUAVM"N3 í Nst vrã, cmdd é td su!.. cm s rups d ^^^ V^^y^ " " C tr &r \ EPSM. rupt m slbsntx " z ^ "» ««» ^^^ ff lj " pltó cm 2 6t«5«s brtur 3.^»»-^^^^^^ ^üx!^^^ p -"" """""""" _f íf. f, strá - bsmh ls " n crs- " >^^ ^A&WtMr _^-^^^^S~^^"^ / / - l ^r\v - ^^-rrr^^^ ^ A "/ / A ~~ cln> r"- C4C v:s-. 6J5. $ 3 \. R -JW" ^% áf^m. m^^ BtT z?-->- -"^Blí --"4^l»4» ^^^s^-r^ftk \ r-j / fl mm^è ~- % / ^Lff/,. -. t\ f-s -^:M:^$b AmW / \ N í l7 7 Wf _^L WmftfM.J^-mTmy&í ^^"XlU^t \ z-y.^2 ^^^à%mmw 4! fl \ \\ b : / SERVE BEM V^ PARA SERVR SEMPRE f^^vt^s / P^^^^V^^^^JP / \\ \

18 p ^V-:;- y:vy: ; PAGNA 6 Sgund-Fr, 8 Jnr 962 ULTMA HRA Sukrn: Mlhrs Brcs Tmrã rn U nnthan, Célb. nnés, 8 (UP-UH) Prsnt D Sukrn clru qu nnés s vtr rrm- = mnt sngu, m su ltíg cm Hlnd TAV FLH DE CHAPLN crc rn = cntl, prm dvrtu qu su gvrn stá dspst n- vdr êss trrtór, utlundn "mlhrs mlhrs" pnufl ns mbrcçõs, s s hlnss nsstrm m rchçr sus! prpsts. Fln nst cd mrdnl d lh ds Clbs, nt um nrm multdã vbrnt ntussm, Sukrn duzu m M H \ fm mr^ m W- ^m k M W m\w W, Ammm\v - - Wr. -^fl B. -.M M- _m W \ Aã W ftsw^fl _W_\ mmm tf V<M»-^ ST : U M Am\M Mk Mm vm lg qu su ps nã stá ntrss n rçã qu pss prsn- =. tr pnã públc mundl, s nnés s cdr r ã gurr pru cnqustr prt d Nv Guné n mmnt 3 m mãs s hlnss. Afrmu, m sgud, " qu cmpnh lbrtçã qu 3 r mprnms cnt cm grn p, nclusv s pvs d nã Svétc, s pss cmunsts tds s nçõs = blc frn-sàtc". Rcb cm mnfstçõs ppulrd sm = prcnts durnt ss su xcursã á fbuls zn s "mrs m Wmú MmmW^SmÊm sul" s flms tcnclurs. prmr mndtár nnés = rlçu qu su gvrn frá cs mss qusqur cnsurs 3 qu s lhs fçm pr rcrrrm ás rms cntr Hlnd =. "Assmbrrms mun"? ndgu; "ss ns é ndfrnt, tt^à^à^à^k ^H l^ll^p«> %3&MMM MM^MMMm nã ns mprt". Mr~ vm W^mW mm Sukrn rptu qu csã sóbr pz u gurr - -n d ttu qu mntnh gvêrn H. bm cm? su dspsçã pr ngcr cm cndçã WÊ íl rfl,9 Wm HL V trnsfrr nnés ã utrd ursdçã qu xrc sóbr Nv uné cntl. lt lux "Rdnt ", cnstruí há puc n Grã- = Brt;»"-» é m várs snts " shp f drms". Além = ms, f cnstruí m tm rcr. Em = pns t mss, stv cncluí MUND prnt = r nvgr (nrmlmnt, um brc su = p lv três ns ns stlrs). Nd bs- = nt, "Rdnt " é qus qu t ft = mã, pr méts trdcns bcn = HRAS "^U»»»»»^ ^^^^^^ Tds spcfcçõs próprs. 5 s cmdçõs nv, nclusv = s c]... s fcs s trpulnts, têm r cndcn, = cm cntrl ndvdul m cd pç. t dspõ s- = tblzrs nà-rtrárs. CUBA CNVCA PARA DA 22 REUN A REPLCA EM HAVANA : AVANA, (FP-UH) Rprtnfnt»» pv» ltn-mrcns frm cnvd» pr» um» cnfrênc ltn-mrn» qu tr lugr ntf cptl n dl» 2, dl» d» runlã» chnclrs mrcn» m Punt Dl Est. m um dtl ubllc cm slntur Prnt Méxc, Lázr Crnt Snr Slvr Aln, drgnt Prt Sclst Chln. utr» ulnnt» tã: Frncltc Julã Dput Scllt brulr drgnt ds Lg» Cmpné Brtll: ngnhr Albrt Ctll», x-rtr d» Unlvrld d» Plt ; prnt d Cmssã Argntn d Cnf- rínc Ltln-Amrlcn» pl Sbrn Ncnl d pz; Vlvln Tr», Scrtár Grl Prt Sclst urugu; Bnmln Crrn, prsnt d C d Cultur qutrn; ; Mnul Arú, drgnt Mvmnt Ppu- As nstlçõs vpr pr águ qunt sã ntrmnt utmátcs, m sstms utmátcs lrm, pr qulqur mrgênc. sut prprtár cmpõ-s dc dus cbns dupls dc um cbn smpls, um Kbnt, quc p sr cnvrt m cbn xtr, um vstár três css dc bnh cmplts. Exstm ms 4 cbns bplcs. um slã ntr, um grn slã str, br mrcn, cp cznh. stl prncpl ds crçõs ntrns é chnês. Ts s crrmãs sã dc cbr. trblhs mã mtn bmbus. Ns prs s slõs prncps há bls murs cm mtvs chnss. As prs ntrns ds ndòcs pr s pssgrs = sã ntrmnt rvstds spum brrch, pr su vz frrds cur plástc cór cnz. Cd cbn é crd frm dfrnt. cm mtvs xclusvs. BNS CULT DA PERSNALDADE A» crtcs cult d prsnld flc Jsf Stln tv um bm ft n Unã Svétc, sgun um lt funcnár prt cmunst. órgã mprns "PRAVDA", prt, publc um dscurs, m qu scrtár cmtê cntrl, Lnd llychv, frmu qu tqu cult d prsnld é "um nv prv d mturd plítc" prt cmtê cntrl. Sgun "PRAVDA", llychv dss "s qu crtcs ult d prsnld lqudçã sus dnnhs cnsqüêncs, m tds s sfrs prt, st trblh lógc... rrt grup ntprtdár, trnu tmsfr nss pís ms sudávl prvcrm um ft bngn n vd d scd svétc" (UP). A VLTA DE LLAN HARVEY As 55 ns d, trz Lln lrvy, fmr- n mun ntr, nts d gurr, pl flm " Cngrss s Dvrt" utrs, cmçu nv. Em um ttr Hlbrg. Almnh. ntrrt tulmnt um s A trr Jn Fntn (ft su fnlmnt slmnt qu s rclhr, p» tu sgun dvórc» rprcu m públc, pr cã um sptácul d cmpnh "bllt" Krv, Lnngr, prsnt n "Mtrpltn". A trz prmnc trnt snvlt, prnt mns dd» qu tm. As rcnts prturbçõs n su vd ná ftrm su spct su srnd. (ANSA Exclusv). DRAMA DE RETRN A MUND ppés prncps "lvl" Trnc Rttsn. Tà br-t cm smpr Lln lrvy ssnu cntrt pr grvr dscs várs prdutrs cnmtgráfcs stã dspsts frcr-lh um sgund crrr. KP. B W W SC AAÊAAM^^AA^k--Amm Mr Wm-WÈ»r~~ Q w Wmk AM] P / y^ m_w! w \Ammmw m. ( FABL" &/ S ; css cntnurm ssm, rmã d rnh Fbl, d Bélgc. Dn Jm Mr y Argn, v cnvrtr-s m pátrd. Flu-s qu um cbré mdrlnh. "El Bmb Chn" qur cntrtá-l pr cntr n cptl spnhl durnt s fsts ntlns. "Fbl" stv ncnt, dspst bnnr mmntnmnt sus cntrts rmns fm mnstrr su tlnt n Espnh. Crtmnt ft pl qu nnguém é prft m su trr. Prém cm Dn Jm mnu crônc scndls m um tmp rcr, qu sgrd gvrn spnhl tv l qu fcr m Rm, ps lh fzrm sbr qu su prsnç nã r stsftór m Mdr <FP VVANE RMANCE FLMA NVAMENTE Vvn Rmnc, ms "A quívl ntérprt bnr", l Jn. Gbn utrs fms,.flms s ns ntr , trblhr, ns próxms ds, n "Pls Mdtrrné", Nc. Vvn Rmnc srá prtgnst um cméd DRETR cumnt f ntrgu pl mbxr d Argntn m Wshngtn, Emíl Dnt Crrl, n Cs Brnc. Gurd-s um grn sgr sbr su cntú, qul nm Dprtmnt Est f nfrm. s círculs ntrmrcns Wshngtn cnsrm lnt r lt qu ss prt st rdg pr un s pr ss qu s bstvrm n vtçã pl cnvcçã d runã cnsr qu únc mnr lmnr prg cmunst n Amérc Ltn é um ráp tv snvlvmnt cnõní, Além dss, Argntn _ Punt Dl Est. É pssívl qu s vtr qu runã dé ss sgnfqu um mudnç mrgm um dvsã ntr s 5 ttu d dmnstrçã Frns dz, n qu s rfr à frm H pl qul sstm nlmn- = cn v trtr prblm S cubn. D qulqur frm, s = círculs bm nfrms sustn = tm qu Argntn nã muu _ mdds "Alnç pnt--vst, st é, prvsts qu pl X X X l! Mr Ach "Nuz có c". qu lcnçu grn su css n tál há lguns ns Um cursd: vrr nm Vvn Umnc é Puln rtmns,, trz, nts s tmr fms, fr blrn c ml = (ANSA CAPRA A rprtçã d Avçã Frl m Wshngtn, c»- S b ncr um çã udcár prtculrmnt mbrç- = «, prqu drgd cntr própr drtr d rprtçã, = Nb Hlby. drtr é cus "nglgênc n - = mn d» um vã". A clr, m um qudrmtr "Vs- unt", rçu» utr prlh qu stv stcn 5 n put.» dns frm mnms, ms qu grvu n. = cnt-cnt é qu Hlby prt, ustmnt, pr nvés- 5 «gr u» d» um cnt grv qu custr vd d» = 7 psss. (FP). nnnhn m Prtcpçã d ngltrr N Glp Est Líbn»S?" cmunc ntm d<strlbu pl Embxd d RAU, um cntrtrprcr nylés stv m águs lbncss pr dr cbrtur à cnrrcã dn Prt Mcnlst«Sír cntr gvrn d" B^ut. tn fc rv n nquért qu s lírs Fud El Awd Chwk Rp u trs cnsprrs hvm tm um mbrc u s sprv pr lvá-ls br cntrtrpn, s cnduzr qul pr bs mltr Chr. MnJtr í,xtrr lbnês cnfrmu sss ntícs cl-u rms qu nquért prvr u s nsrrs nr- m glp ps qu s ssgurrm d chg d frt tnc. br Utr l mprcns r J?n run cusu CfcNT pc- Prt Ncnlst Sír trm fmnt flp st lbnês. Jrnl tln "Crrr l nfrmzn" scrv,; qu s ultms mdds dc prcuçã tmds n rnt Méí d nã vsm s rvndcçõs ru sóbr Kuwct mts «drgds cntr plítc Nssr. rnl ss ngltrr mnu Sr-?»? um rltór TAN cmn d qu s prts mltrs st rgnzçã vá r-» unr-s m brv pr studr s últms prçõs >»«#?!??# # #### ~rf 3 = l! = S Almnh: Auxíl As Píss U?n-Amrcrs CLftNTA. R (F-H _ Durnt Fr ndustrl r Mnnvr. 2! brl 8 m" r 982 trá u;r um D : F.c nm dít Amérc.<3t.n qu rá m rêv m prtânc d ndustrlzcãn ltn-mrcn drtr r Pnt mnt F.strnír d F r dc Hrmvr. Dr. Clps». u rpzu um vm nl Amérc Sul r Cntr fm dc mprnr ns prnrtívs nr ss d, clru qu várs cnmsts cntsts á nfprmrm,p. prtcpcâ ns bts síhr s nrhlms sss píss Dntr ls, stc-s rsrnt dn Bnc Tn rmrcn Dsnvlv mnt. Flp Hrrr, Scrtár Excutv d» Mrc Cmum Cntr- Amrcn. Dr. Pdr Ablr Dlcdn. ndustrl Dr. Ptr Wrhhn pdu prfrnc pr Amérc Ltn n lud cnômc rs pss cnts, cntn qu ss cntnnt, cntrár ds utr chmds rgõs r snvlvlmnt. cnsttu um grn prt mun crstã lém-mr Wrhhn prnuncu sts unlvrs pcnt Cnslh Cntrl d Lg ntrn ns] ds Assrõs C> tóm-s ndustrs, r qul é prsnt à qul nncm rgnzçõs d" ndustrs!) pss urnus lém-mr Nã v sr ndfrnt cnt, slntu n Dr. Wrhhn, s Amérc Sul n m muts píss stuçã ms qu crítc snvlvmnt cnónu c m bss crstãs u s cmunsm s lstrr ntr sus 2 mlhõs hbtnts. A sbrvvén- «mun cntl pn mnr csv d ntgrçã r Amérc Ltn n s d vd cntl. E ss prá sr ft pr m uxl qu s prá dr s pss í stus, drtmnt s gvrns frs u, cm ntrvnên sts, s stdus u muncps. Rusk: Brlm é Prblm mprtnt Pr Mun WASHNGTN. R fpp-uh) "A qustã brlnns cntnu sn um mprtntíssm nrnblm, um prblm ptnclmnt crrg prgs" clru Scrtár Est. Sr. Dn Rusk. m um ntr- vst tlcvsr n "Mutul Brdcstng, Systm", n trnscrrr r um sus mssõs mng. Rusk xprssu, tdv, qu s snt "sprnç" nss, "Trt-s pnt. spcfcu ft qu qustã rs dspsçõs tmr pr prt- gr s ntrsss vts ts s ntrsss, sm rcrrr à frç, stá snr dscutr ntr s dfrnts gvrns". Scrtár dc Est lud às ntrvsts mbxr nrt-mrcn m Mscu, cm Andr Grmyk. Acrsntu qu "s dvrgêncs qu xstm ntr um cr ngc qu s cstum chmr "mdus vvnd", nã sá mut grns". LNDRES - Chrls Chplln, um s ms fmss cmdnts Mun, su sps n. sgund d drt, chgm Lndrs cm 2 sus 7 flls: Vtór, ns. n cntr, Jsphn. dc 3 ns, à drt. A mulhr trás nâ f ntfcd. Chpln têm 72 ns d Argntn Aprsntrá Prt Dfnsv Sm Prvr Snçõs su sps 36. n spr nscmnt S." flh csl WASHNGTN, t (FP-UH) - Um prtr rsluçã susctívl ntr dc pucs mss. (Ff UP). _, píss mmbrs d EA..fulp " H» cnsgur rnncnllr unnmd, nnmí<j>j> n> n máut»... - t_»_ Cu flllf prín/» nnnnnn V -,. próxm cnfrênc ntrmrcn Punt Dl Est, s qu Frndz cnvncu Kn- ATE DE f NSSS prsnt SNHS pl gvêrn rgntn s utrs gvrn» hmsfér cntl. ndy d ncssd un frnt únc, n ntrvst Plm Bcl. zmbr. Embr s s gvrn Wshngtn qu s tm m Punt Dl Est s mdds ms nérgcs pssívs, f bnnd dé dc snçõs cntr Cub. s Ests Un s buscm tulmnt unànm çã un sér mlds qu prmtm às Nçõs ltn-mrcns ntfcr. rgò d pntrçã d subvrsã cmun-cstrst. fm pr prtgr-s s rfrs prgs. s ms bm nfrms pnsm qu prt rgntn é um spéc cmplmnt tl rsluçã rm fnsv qu trtrá um cmprmss cltv fvr d fs ds nsttuçõs mcrátcs cntnnt d rápd xcuçã ds pr Prgrss", qu rprsnt únc ltrntv um vtór cmunsm n Amérc Ltn. Nô rçmnt Cubn leü] n E ^^^^^^^^^^~~mmmm^^mmmmmmmmsm^ê ^mmm., (Cnns d ANSA, : UP, FP. PL, BNS lt) lr Rvlucnár Equr; swl Guymnln, pntr qutrn; Antôn Prr V». l l _ m 9 RENÚNCA "_S!flT (L P,...c. Rtr d. Unlv.r,ld.d. d. Gu.y.qul. g.bn.t. buv.n. l",vnv,"í ««r,n Tl "".» Í"rV pr»n»u lu rnúnc t» dz: "Ant» cnvcçã um cnfrên- = p,.,.nl. vt- B.«c» chnclr» rllztd " ««"» vl, >" pl EA cm P Estn.<.K,.,«-..u- -.>._..»-- -, 3»r. -nt ndlsfrçávl prpótlt tntr cntr m nfrm» dl- > 5 d» dtrm qu grn pr» ; t»» tu» mnltrí sr = rtfc» m tu» crg» = pl Prsnt P Estn- = sr. rt pv cubn tr frm gvrn mlhr cnvnh»us sprçõs l»,» blx-sns rlvm cnvcr, prlmnt, um runã d» rprsntnt»» pvs ltn-mrcn m Cub cm btv rfrmr, lln» publcmnt, drt uttrmnçã nsss nçõs nã-lntrvnçã m unt» ntrn d» cd p», b»» fundmnts d x»- tênc ntrncnl. Cm tl fnld, dl runã trá lugr n cd d» Hvn 22 nr 962". ngltrr Cnvd Gutml Ngcr 8 (PP-H) LNDRES, gvêrn brtânc cnvcu Gutml clbrr cnvrsçós "sbr qustõs qu ntrssm mbs s píss", sgun s cnfrm nst ptl. Ts cnvrsçõs, qu nã srm fcs, prm tr lugr n próxm mês brl nst cd ls prtcprm s mnstrs ds Hndurs Brtâncs. cnvt stá cnt num nt nvd n sxtfr pssd pl rprsnt!- t dplmátc brtânc n Gutml chnclr Gttcmltc. Pnsmnt Méxc MÉXC, 8 FP-U As prmrs rçõs sóbr - stuçã mxcn n cs Bélc, trtd pl mprns gutmllc ns últms ds, prcm n nt pssd ns KENNEDY (Clumbus, S h) Em qu ps» cndçõs sfvrávs tmp, Prsnt Kunn- = dy fêz um rápd vst = st cd, pr cmprcr um bnqut m hnr Gvrnr Est, M- Ü chl Dsllc. Knndy f ã rcb pr ums 3.5 pc.«- ss, ntr ls s cnt- 3 vm uns 33 sls cubns, = qu gtrm crtzs cm H nscrçõs cntrárs Pr- = mcr-mnstr Fl Cstr, rns vsprtns, ms nã há % ECHMANN (Jrutcmntár fcl u fcs. í \ " ~ A. ;--í- d,r,ç".. Méxc trá dc lutr pr. lém)." sus drts sóbr Bélcc". s- 3 Pr,$. cdu _,lr" crv "El Tcmp", qu prgun- utrzr Alph Echmnn» t qu frá Méxc s = bnnr «u vstmnt Gutml rmpr sus rl- = vrmlh d cnn cõs cm Grã-Brtnh n- = mrt, cn ptçã vdr Bclçc. rnl s nl- dvfl,,nhg crn pl sluçã pt pr-.. " ss Rh.r, s.rv.. blm, ms, n cs cup- = " d" ". «b,r»«rv"- çã Hndurs Brtâncs p- t"-»»gun nfrmçõ» d» Gutml, crscnt, é pr- = fnt» bm nfrmd». vávl qu s ncssár un = cnn cntnu n prntrvnçã mltr mxcn. = s Rmlh»t pr- utr vsprtn - "últms p,r,n,,p,.çs qu,,prt. Ntcs" ct Chnclr = " _,.,-, T»k.»». mxcn ndc qu "ttu- 3 s»nt«r Suprm Trbuntl dc Méxc, n cs Bélc, s dt lsr l "" «ntnç» bs n prncíp ut- 3 d» mrt qu» cntr» 4 f trmnçã. Sã s próprs n- = prnuncd n d 5 d» d- turs Bélc qu. lvrmnt, = zmbr pss vm rcdr sóbr su n- = _ vctsnmkuw pndênc, su pndênc d= ns l uv AJMt,l\-, Grã-Brtnh u su nxçã à T (Grgtwn, Gu- Gutml u Méxc". n ngls) Edd Tylr, & Prft Purt Espn. cptl Trndd, prtu = pr Mm, cm btv Vsn Bm Grl """"". _. m_mm m ^ \ rrpçctwc ^4HéQ2hKh^- ^ í UMb VGb! \?^^^^^^mr. Slschs frscs Mtt tí^mê mm H SM g f_í?k_; _fb ^^fá ^t ^W ] ^ : l. - \Í Crns slcnds - Prpr smr Mcz ncmprávl - Sbr qu cnqust umprut 5. A. FRGRÍFC ANGL S studr sstm s- 3 tcnmnt vículs ns = Ests Uns. Dps AVANA, 8 (FP-UH) rgm t rçmnt tst rçmnt trduz nv strutur ss. Ms pr s slár» d» rm Crcs cm msm fnlt, ps cubn stá pr cm dólr), t slárs.qus u nfrrs 25 p- :l>st um std r 5 ds, cubn rá prvu ms lt d hstór d lh, msm cnômc m qu ts s strs mpr- ]. pss, mpst tng 5%. = rtl. Prmncrá l : tmp qutr ds. m qu nulu t stímul s tnt» d ndústr, cmérc grcultur, sã ncnlzs,» prvê 28 mlhõs utmóvs» Tmbém "nvstmnts f umnt mpst sbr prtculrs" grvu tô- utrs vcul», cr ds s rnds "ESTABLZAÇÃ" lts. nvstmnt» stts n ndústr, 237 cm ctgr s msms, xstn! (Buns Ars) ín- As nvs dspsçõs rrsm cm» mlhõs n ducçã, 32 n cênc» cultur, 68 n prvdênc scl, n A» hrnç» smnt sã dmtds m = 9»ntn» umntu m 3, pr mrs grvms pr s uts grns. = dr cust d» vd» n Ar- ntgs ls trbutárs, pr crr smnt z mpsts ncns, ntr utrs um «grlcultur», g psc, 4 n cmérc, mpst» pquns, cs d» prnts lgn- = c«n, durnt zmbr nv mpst sóbr rnds, "" " bns cntum, hrnçs, trnsprts trnsmssã d» 9 n» «prts, 94 n dmnttrçã. A scl é 46 n» cmuncçõs, 88 n sú públc,! sms, bns u vlrs puc lvs, ~ "9un rvlrm - ". "f,c,u prgrssv, té d,d" chgr ",.r t í«hc" bn», tc. txt» publcs ná mncnm s.-..,. _ ôkd< Ú nncr. Ds cmç,upr r Cnslh Mnttrs, prsd pr sps» mltrs, nm rçmnt prtculr d fs» ncnl lçí/,ndíc,,umtntu,m Vnnnnn \, M?r,nÇ «tu.l prgr.m. d..t.bl- 5. pss, ntr fmlrs lm tr- > Fl Cstr, nuncu qu próxm r- u Mnstér cr gru, u ntr strnh». n çmnt srá qulbr. pr ctnt. As cntrbuçõs ds Frçs Armds. As scds cmrcs cptl p- m ; srã umntds rlm,<-,, t- A_ pr qulbrr s spss, qu scnm \\ ^S -JSSZ nv mpst sóbr s rcts é prgrssv nã rprsnt mdfcçã - J grã mpst, unfrm, d. 4%,ôbr... ttl rcr.. utlds qu ná xcdm 5. pss, núnc.853 mlhõs su crg pss cubns (fclmngum ds ntrrs dspsçõs, trtn- pr- 6% lém ss lmt. 5 snt Bnc Cntrl - = Chl, Edur Fgur. PRFESSR (Buns Ars) Espclmnt = cnvd pl Unvrsd = Chl, vrá pr Sn- = tg, pr v» ér, Pr- = ftr Antôn Slõn», tub- = scrtár Educçã d» = Arqntn». Prfssr S- Ü lôn ssstrá» curó» n- = trncns vr» d- = r dvrs curt» m Vl- H prís, msm tmp qu» = prtcprá mt-rn- = ds. ESTUDANTES (Ls- E b) s 43 studnts = brslrs t nsttut S Tcnlg p Arnáu- tc fta) Sã Pul, qu chgrm st cptl cm S 3 zmbr pss, pr- 3 frm pr Tulttsc. n vã d Frc Aér Brslr cm E u vrm. C ANC ERLGSTA = (Mdr) Flcu, n»s- t cptl, Dr. Jun Ngu- r Lpz, fundr d Cnc- rlq Espnhl» ncr d crurg câncr n Et- pnh» m dvrs; pss d Amérc Ltn Er n- d mut cnhc m Pr- tuql, n r várs m- prtnt» curss tâbr» cn- crl». Nscr» m Gr- nd cntv ns d» d. MSSà (Buns A- = rs) A Cmssã- Arp Tntn Lmts ntr 5 Chl c Argntn mpr- = PTu vgm cm stn S Sn Crls Brlch, dc «nrl H prnss<!rá tí n lc- S Hdrlc rc rn. n rn E nu^trl r Chl. Prcsrc à = r"ln,rns Gnrl tt = ["Mun" p cmnõpm. cm "pp? tlptprcsrlrps = rnt-n] un Mnnfcrn 7,:\- = ;nt!> n grmnsr Smul g S»!n. r-r>a ílsb) "Dár Pnulr" nubl- " "m» lst H» 7.5 nr- Ípn;-s prtunuõss m G, u f nvd n»l ntr» ní»» «m Nv él. Mm- snhr fr».» pd "ncl d» Lsb. F.MPBEGAD (l. nn- rtrs^ "Sunrv T- mpp-" cnfrm u n Cr-. r Spn-n (ms cnhc nnr A""ppv Armstrng> f- r& nnrt r n«p--"!l r r- npl. n>r f)rt nv"í fl\\t Vnl\, (ít rtp;dr)n r(p Cncptl^p^-n AHk-tp nprrí?í»v-s> âm f<«pm c"rpp! p "s=cnrl. «b mpstn títpl. urns mllccõs unrs íst nrnl". VENTURA (Lndrs) cmpstr R y = Vntur prpr-s» pr fl- = mr n ngltrr um grn- E d» suprprduçã: "Gulhr- = m, Cnqustr". flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluhuu

19 :.-:.;- ;-. :.;:....- :. : : ; : : >. fp-wgpp ^TMA HRA m Sgund-Fr. 8 d Jnr d 962 PAGNA 7 PSSERS DE SANTA CRUZ EM ARMAS..um--su cm nsd cnclusã d dsput qu stá sn-.rvnd»" "«pssrs «rlr» n Fznd Snt Cruz ruz (P- r - lclzd ns muncíp» Fz guçu Cscvl, d.n?;,h tdv, qu cnflts rsults mprvsívs pírlclr» qulqur mmnt, s s utrds nã btvrm,....l.mn!-. / -tllt» ràplncnt um sluçã pr prblm. Enqunt s. tlgrms urgnts c sglss sã nvs q VERDADE DE CADA Í)B TERRRSM " DÁR CARCA: Srvç Scrt fxérct, p. dm dntr,» tm tds psts qu cnduzm cntr n prpru tqu UNE. Rn mr sgl,, trn qu t puru, mt ft é qu pm cntcr prlõt um mmnt pr utr. At utrds mltrs tmbm tvrm cnhcmnt qu, m rprt- H mstrs Mvmnt Antcmunst, cnhc cm MAC, «rup xtrm-tqurd ttã prprn gtçõs. Hvr um runl ltt utrlddt, tlvz ntm, mng, cm btv ttntr mddt pr cmbtr trrrsm prt prt. N é mpssívl qu Cntlh Mnstrs sugr mddt rprtt mt fct mdlt". LUTA DEMCRÁTCA: "Bstu qu Sr. Crls L rrd, num spch «xt-fr últm, crtcss durmnt UNE pr qu t "mquns", t cntnu, mctrlhs- (m frnt d ntd máxm d clss studntl Ps". CRRE DA MANHA: " gvrn frl nâ p tlrr blgrncl gvrnr d Gunbr cntr Brsl. N p tlrr qu tt frctt, ncpz dmlnlttrr Ett t cpz umntr mpttt rduzr vnlmntt, prcur um últm vs pr gutrr cvl gvrn frl tm vr gr, mdtmnt, cm máxm nrg". PETRBRÀS < DAK DE NTCAS: "Um lçã é prcs trr ss nv crs m qu f nvlvd Ptrbràs, nd nà l rslvd. E qu Ptrbràs prcs sr vgd duturnnnt, ps s ntrsss qu lh sã cntrárs nà scnsn d fn slpr-lh strutur prstg. T prtxt srv, qun t trt strngulr snvlvmnt d Ptrbràs u tr pr trr lgslçã qu ssgur mnpól sttl ptról". f DÁR CARCA: "A crltt n Ptrbràs, mtm cm nmtçã ntrn Sr. rnck Amrl, prmnc sm tluçã. Snhr J Gulrt n t ntn cm gvrnr Jurc Mglht tôbrt sclh prnt ftv d cmpnh. JG qur nmr cnddt tu própr cnfnç. Pr tu vz, Sr. Gntl Brrs cumpru plvr: n pdu mssã, f xnr. E á st rdlgn um cumnt qu dvulgr prtunmnt, vmntt crtlc gvrn". í JRNAL: "Qus qurnt ds duru crs crd pl Sr. Gbrl Psss. E l nã tv sluçã sd pl Mnstr gvrn nã tnu às sus mpsçõs < l buscr n própr Ptrbràs um sus drtrs pr xrcr ntrnmnt prsdênc té ncntr um fórmul cpz tnr s ntrsss suprms d drnnslrçà, vn- nfluêncs plítcs xtrmsts: ngnhr rnck Crvlh Amrl. Prgunt-s. gr: Sr. Gbrl Psss nd é mnstr ds Mns?" S JRNAL D BRASL: "N nss prpóst ntgr «Gvrn drt substtur prsnt um mprs sb su xclusv cntrl. Apns strnhms qu um cs ss nturz s cnduz m trms plítcs, spclmnt qun xprênc tm mnstr, sbmnf, ncnvnênc d ntrfrênc plítc m css dc tl nturz. Sr. Gntl Brrs f sclh cm técnc t, nsts cndçõs tu ndc qu s tnh slncumb bm, d trf". DÓLAR! DÁR DE NTCAS: "A sptculr bx dólr, crrd n smn fnd, grçs às mdds tmds tr s d nstruçã númr 222 d SUMC, é um vnt snl qu rcuprçã d cnm brslr c ms fácl qu s pr mgnr m vst ds últms dfculds pr qu pssms". S CRRE A MANHA: " Sr táv Guvê Bu lhõs é um rlst. Num s ms dfícs psts gvêr n, ps é drtr-xcutv d SUMC, rnt plítc mntárl cmbl Brsl. Êl, ms qu nnguém, stá utrz prsntr um dgnóstc Ps sus prspctvs. Dclru-ns, ntm, qu vms bm qu nsss xprtçõs vã subr ms, qu nss md s frtfc qu 962 mbr nã s fgur um n grns flds, vrá crs brslr gnzr". CUBA JRNAL: "Um nçã stnt mlhõs hmns lvrs stá sn Jgd pr um grupth lr pls sus svrds mbçõs, tmr psçã dc prttr um pndlh vrmlh cm Kl Cstr cu dvrsã dár é "Prcdón" n s nmgs déspt sã ssssns, n msm spírt cm qu s mtvm s crstãs ns crcs Nr: pr dvrtmnt gáud d ppulçã".» CRRE A MANHA: "At Amérlct vvm um hr csv. Têm d ncntrr um cmnh pz un. Ms nã trá gn pdrt, cntr Cub u cntr qum qur qu s, n mmnt m qu s tlgus s bmbs tômcs cruzm t tpçt, qu t cntgur mntr ss pz ss un". REGME JRNAL D BRASL: "Err s ms grvs cnscndênc cm stuçõs qu sprstgm Excutv, m rgm prsnclst s m rgm t. prlmntr- Nã s qur, vntmnt, strdlhç, cntú vngtv scndls lnçr n ru d mrgur, ss ps- c hmns públcs, pns pr ndícs scundárs. Ms qur-s, st sm qu s utrs lícts cmprvs slm qu snçã pnl xst pr ls". DA: " Dput Ablr Jurm lrmu ntm, s ms plítcs trnsmtr prsnt PSD, Sr. Amrl Pxt, nfrmçã, sgun qul t Srt. AntAn Blbln Evndr Llnt Slv, rspctvmnt cnsultr «prcurr-grl d Rpúblc, mptrrm nt próxms hrs unt Suprm Trbunl Frl um mnd «gunnç cntr At Adcnl n.» 4, rgüln nnsttucnlld d csã Cngrss rrubr rgm >lncllltt pr nxqülbllld prlmntrsm". JRNAL D CMÉRC: "A nss vr só há um m nstr qu nã p prmncr n su pst. Trt-s Sr. rnç Mntr lás "mt" substtuí pl hnr Sr. Alfr Nssr ns gts ds cm qu Sã Pul «qusc trnsfrmu m stpm d nsurrçã. Sr. Mntr tm srv dc gl-c-«npnt. rcb ulvrnts "pl s trnsfrm-s, ns mmnts crítcs m mr rcdcr gtrs". VÁRAS LUTA DEMCRÁTCA: "E bm qu t rpr cm ss gnt d CFAP utrs rprtçõs gvrn Nm «qur scutm qu fl Chf d Nçã H putu rns publcrm clrçõs Jng. n sn- " qu. st n rá cmbtr lt snfrd s pr,c» Ps, CFAP smnchr s plns Pr- "nt, umntn lg p, lmnt d t mun, rc u pbr". DÁR DE NTCAS: " ""> Sr. Rchrd dwln (um prncps cnslhrs Prnt Knndy) f "révlln" pssr n Bh. Lv pl Sr. Jurc Mglhãs, f TA -tpnn. E l dss ms u mns sgunt: "s mrcns nã stã ms dspsts spr dnhr n AmcV "Ç«Ltn pr "ngrdr" grups prvlgs, pr nr- «mcr m-dúzl psss". (íll Frnns! DÁR DE NTCAS: "Nã é Sr Jnl Qudrs qum h dspõ mr prstg ppulr m S Pul. m»s sm Sr. Crvlh Pnt, sgun rvl rcnt psqul- d plnl públc lvd ft nqul Est xprsnt nd fc trás s Srs. Amr Brrs Jus- «"n Kubtschk" Plác guçu slctn prvdêncs urgnts pr vtr rptçán du ncnt crr m ulh n pss m Rv prs Crn. Flr d Srr Muncíp Mdnr, qun vlnt llrnll f trv ntr pssrs plcs. Fln > rprtgm UH, Crnl Brsl Mrqus frmu «t lu mult vm prcurn sclrcr s pssrs d rfrd fznd, n snt qu nã cmprm títuls u pss nqul rgl pr trtr-s zn ltígs cnsttur um grl, cu çí. nuldd lnprncl, dt prtnss trnmíst, ncntrm-s pnnt» n ustç. cruzrus ns últms ms. Pr utr l, mrr» d ár ctd, m trânst pr Acrscntu, cntu, "xtrfcllmnt" Curfllb. clrrm UH qu, bm rm», t ptr qu DGTC tm prmncm n tsvcttv, dspsts lutrm cnhcmnt pls trr», lgum» qu Sr. Mcr Índ Brsl Cmps, x-drtr! cultvds há ms z ns, nqunt vã rgnzn N, dvrs» qu s dz úrtlc cndômn d rgã, stá vnn ttul "fntv»" utrs núcl» rsstênc pr cmbtr Jgunc, t > ptrí, á tn bt 6 mlhõs t>z rs, bl. ú&psctur cmç AN NV CM VANTAGEM EM DBR PARA VCÊ! Cmpr gr NVA LNHA prçs sptculrs gnh um Smc d Smcr í.-:-v::::-:-^:,--:..- NV SFÁ-CAMA " : :. Xvíí:-» yyy./.: :{ fflflbf ;y.mv$y :... : : & :. >:- k:: í ; y "DVNFLEX" CM BRAÇS N" PLTRNA CMPLEMENTAR "DVN- Dt sstm "Bl-Frm" (brçs fxs ns FLl CM BRAÇS - Frm m cnunt cm pés). Ml supr rsstnt. Sm vnc cntrl. Ps- sf-cm. ln Durmíx", grup su ntr sun mpl rc pr gurdr rups cm. lcnc. Mrnssms tcs m crs frms..355, MENSAS SEM ENTRADA PEL CREDÁR 73, MENSAS SEM ENTRADA PEL CREDÁR mhbm- -.ür^e^ Wm lt^ ":" """ " muf.m^ ^HvBk sl hh mt^y" -2ÜÍH B Cntmpl mè D«rmbr sr. Jr C«rt Gm. r«t>n. Almd S BA Vnlur, 77. Ntr. Cupn V»9. yy^m-... P> ÀÊr - H >.< :,,>< :?[<:«$.:.y.,-. yyyy:?m-r^r3. :-:;V:: í ryâ% < < J^^^^^^W^^mí^?w^^mmÊm% ^^^. " ^ã»^»^t>l^^wp^^lllã^^3ly^m^^^. r/^m" " " f:: " fy/< Mr- ^ ^.. : ;.v?? ; : " :;- yl" ":.^ \...<.».. NVA CAMA RESERVABEL-DBRÍVEL - Ns mdds: 7S «.88 brt.95 x.8 - fchd cupn smnt 24 cntímtrs spç m su lrgur. Ml xclusv Prbl "FABRC LNK" Acmpnhd cnfrtávl clchà cmds lgdã ff. Rvst cm ln tc. Fclmnt mntd trnsprtvl grçs su spcl sstm p sbr rds. 735, MENSAS SEM ENTRADA PEL CREDÁR M VCtt - :»-» ;,;;;. :-.;..v^,..!.v:.íív<. ;-s. ;.. -.«.. í;;...-^..^^..^^..^).^^->k^.^^..9^sw«w rvm.» -»» «9>LA QUEM DEFERE A EXPSÇÃ GANHA EM CADA 2., DE CMPRAS A VSTA U PEL CREDÁR. UM TALÃ NUMERAD E CNCRRE um SMCA DA SMCAR, nvnh m fôch. cnhç n XPSCA CARCA U NA SMCAR AV ATLÂNTCA. 3.2 TEL AV. PRES VARGAS. 3.U8 TEL. 52-SS - CARR QUE PDERÁ SER SEU EXTRAÇÃ DA /2/2 PELA LTERA D ESTAD R - CARTA PAT 83- CARCA - trç Cr»c «G ««UVD» - A»»m f swrr FLS/AN- A l (rmrr, - -

20 m rl t T ^^TXX?n m_7^p7f ^té ÍT M PESAR d péssm quld ds ~ mrchnhs smb crnvlscs d sfr 62, Crnvl st n á spnt, cm nmçã m dvrss clubs d cd. Fltn prxmdmnt s mss pr rn Mm, s flõs cmçm ntnsfcr sus prprtvs, "grts" n» Crnvl qu s clubs d ZS ZN vêm prmvn smnlmnt. Sáb, qup UH cmpnhu s fsts crnvlscs sss clubs, cnsttn qu s múscs prsntds pr rn Mm, st n, qus tds nsuprtávl mu gst, só mut cust sã ntds pl mnr s flõs. Apsr dss, nmçã é grn, sbrtu qun xcuts s sucsss muscs crnvs ntrrs. Ns trdcns clubs crnvlscs d cd, vêm prmnn s fntss brmuds. GR m\ RA A PWTA stv mut n- BULA KKtlA md bl sáb, cm s slõs cmpltmnt rplts. Atulf Alvs stv prsnt. uv pr UH, dss qu lnçu "N Cdênc Smb" "Dvgr u Chg Lá" pr Crnvl st n. Gst ms prmr smb, ms spr zr sucss cm s s. Fl nvdu Slõs R n s Sáb 62 s ^$_^B Brff MrP fl.. _flfl_ BHMHMMfl»»»b:; ^^H»»»»>»h$P$ÍJf >^»»»»l..kf^sls»»»»»»»»»»» R_é_ÍÍ K_Ér H&áS mw^^ /mm m^ $Vl2 Wr fl Mt^ mt^^mmr^^^mt ^H»^l»l Ü,!,!^^!»[>&. mmm.^...^..^mmwl^mmm &r^mm^mm\\\mv f mmm\ mwwí^^m k H B-^^_^ F ^^^^»»HL»»^»»»»»»s»^D»»»»»»»»»»» mm\»»»»»»»»f m> R^mm mmmmxf " "V. v^^<vt.phj^ ^H El? ML- 9l LW Wm yím^ry.rm H»W í^ JR\ Wm\.7 % m %ÊR?ÊÈp!\\ VÉ Rmr m\\m ^»^»»»W^^H»»»»k M^mW ^fl fl»»»»»v tmmm tmmw RmW \ m%»r Wm\W^ <_H ^^S ^> H»»flr^ ~B»»»T»lv W^ ^^tm»»»»»»xtfcrt^t t»»»t ^m\ R ãt $ m\ \W\^m & síjl ^M^MtíímW»»»»»B»»w_.rhV.-sHk ^í»»»»»»»3sr^»»b»»»bí^: $? ^t^^l^^^m^mmmwm^-:w,j- ^Mv ^Cs í ^»BJK: ÉtâM &- <M»»B E?^ 8 ÂM Bfl V»; V}. k^e.v ^B l^^b B W ^ ^émw^fw^ ãt^^mmy W^^^mmmW^^W ; W^r&W m^àrmm mmt WW7^ -É ~~ ^mmw ^»»»fl Ámm± \ 4 «? ^ «Bl TStlCA-RUPA ACANfffBJr N CALR DA ALEGRA ^K. :tpfl_ Ht ^LWl^r.H mm ^H»^k m^ Mm. m í P,<4N^. y^mwmm K-..: $ -; & - Mmm. ^fxt,&ry. mmwmy---^^mmw vw:^k y Mmmmm :S9b MÊmâL.- y ^M^^^ámm\ mmm. Mm ml Mwm mu^42dsm Mm. mm mkjmxl. Br M l^ lá Q_r;; 4»vPf: B Ll»»wl Ls m W MM LwM WrM ÜSf >: l EMBAXADRES - SgffVS? cnhc club d Cnlànd. cm prsnç Mruz, su cnddt "Rnh Crnvl". Prbs, ntrtnt, "shrts" bquíns. FLAMENG - ^ ^ m cm muts brts. DEMCRÁTCS - s s. bls< prmvs p- l "flm ml ms flm mm" stvrm mut nms. A rqustr tcu à nt ntr, sm um mnut scns.. MNERVA s.»fmd ts, prlngn-s m hr lém hrár prvst. Mrl Qurz, Vr Lúc Assunçã. Tãn Grr, N Crrê Nuns, Vlm Rs, Vr Lúc Frrr (Rnh Club), lnd Crll, Adél Mr Pnhr, Crmm Lúc Rmund, Sul Frrr Vrgín Rbr d Slv rm s brts ms nms. CASA DS PVERS -,tmbém tv n t ntns nmçã, runn stcs lmnts d clôn lus. Tmbém utrs clubs, cm ACC. Bnd Prtugl, Gurn, Mxwll, Lbln, Stélt Astór prsntrm um bm "grt" Crnvl m sus bls b. RANHA D CARNAVAL Dvrã «r crtds, h, s bss pr cncurs d "Rnh Cmv" 62. A drtr d ACC strá rund, à tr, fm rgnzr prgrm pr Crnvl st n mrcr dt m qu srá crd substtut Lurs Mguz. D ntmã, á t «b qu crçã crrrá num bl qu ACC frá rlzr n Ttr Crls Gms. Várs cnddts ctr Rn Mm gurdm pns rsluçã d Asscçã s Crnsts Crnvlscs pr s nscrvrm. Pr utr l, nunc-s pr s próxms ds sclh d "Rnh s Fcs". Su crçã srá n "Bl s Fcs", mrc pr d 2 fvrr, n But Tbrz. Já há t cnddts nscrts: Vr rtz, Lurs Mguz, Jntt Vullu. Líln Gry, N Mrc, Jmr Lu Mr Brt. BALE DS ARTSTAS trdcnl Bl s Artsts srá rlz, cm ns ns ntrrs, ns slõs Htl Glór, sáb Cmv. Cntrá cm prtcpçã dvrss rtsts ttr, rád tlvsá. A drtr d Asscçã s Artsts Brslrs stá studn pssbld dr um bl nfntl, um xpsçã máscrs um sfl fntss, um smn nts Crnvl. BALES PPULARES Crnvl fcl, rgnz pl Dprtmnt Tursm, srá nc cm s grns bls ppulrs m plnqus rms ns Avnds Prsnt Vrgs R Brnc, n d 2 fvrr. Ns qutr ds Crnvl hvrá utrs bls n Prç nz Av. Prsnt Vrgs, cm nc ás 2 hrs. Ds grns bls srã prsnts n Mrcnznh, ns ds 4 6 mrc. prmr srá nfntl trá cm trçã um cncurs fntss. utr, qu rá ds 22 ás 4 hrs, trá ns sfls fntss prmds n Muncpl, psssts, prt-bnrs, t., sus prncps trçõs. mmrr- y\4 \, mm\ WM --Ám\\ ~ AmWw s clrns Su Mst R Mm t únc crm. nt sáb, pl Gunbr, nuncn s clubs, prxmd ds fls 6 pstvmnt, -pgrm Jg", cm bm dz sf ft d nmçã mprnt n Mnrv, n s flõs s cmprmm s prs, sls u m crdõs, t mun puln cntn, Brmuds m Prfusã n Grt Fuzrc T^~w^k mwjtwtm ^MÉm ^ f fl K<. ^^^W - JSst Àw mwwmk WmmmRmmmW^^^^^Èrm^^mm ^íwmw^^^mwèy ^Íf&L.W "t ^ J^~ X mmm^sy mw mwíffwffyhffxffü WtmW- \ - \M M\\M^t ^Ktt.-. - flhn_r B.3M :^»»»»l WÍMàZé ^H Mm&t&fMwWmWÈ \ mt mmm \ \^fflm&^èwmíwê% mm w J^ ^Éà m\mmmmm^^m^^mmm^ê^l^^^mmmmmmmm\^^^m\w^^l-v - ^Bm \m\ mr é^m\ws&êêêm\»»h Prmnrm, ns bs. s -brmuds, qu fcm mut bm nsss tms f "brts" Mnrv Dmcrátcs mnns qu, mdést prl, fzm crtz qulqur tr. E ssm "brmuds", lnçn cnfts srpntns, ls fnrm cm brlh trdçã qu crc, n Crnvl, nã é ml nã. "SAMBA FANTÁSTC" N FLAMENG ^^^^H9KsHp írtãí_í Eh^B»»»»» ^ÊP^^^^^mW»»»»»»»»»»^í r^e!/ v^^^^^^^^^b»»»pb»^b mw%^%ff$m mw-fjízm mmk hf-- "<:^mw\ Mmky$w&WÊmmmmuy fc^ffwm mr Mm Í.B MmêmwMm MmÒ.JÍl mmwmê mm JL^ ^^t^mê Mm\mm. W mb^bêí \\^Rmm\»»H ^km^km MH r^^^h^fftf ^ÍÊtmmWBmk ;^f As B^^H»H wèkw$, ^my Wk^Êmmmmt&m\wWLV^mmmmwm wâ mmwmt WmwBB&í ^""fll Pw^r^^TtJM np "K-^B BF mm mmmmm WM ^%m ^»»^ Hw^-vl ^BR?^,àfl H^«!^BK^Dtl <B^»^B Mm\mm\\rWW% ^MW Mm mmwmmma M\m\yMM MwS %^>Jm\WmMv^MMmmmmvàs& ^Z&X2M^m\W^m. mmmz. ^^^^ ^^L ^ ^^^^mmmr^^^^^^mmmwr Jmmt^^mm Ml^ rí MMWM _ "^L^^J.L l^mrmm nw &ÍÉSM MmRL^Ê::/"yÊ M^m, ^mr ^^mmmm[? ]W fmwlml mmmmwbr^ ^^SmmmWk v9k\ ymm\r m í$&yêèm\ MmwW^^^^MW ffr$&rís. ZfM,. f..m\\- 9PnPlí.lH BfPl^ "^^9^^ H^r ^^^^Emt -RR^Àm^Lyy^^^9\\ KTí.^»»»»H»»»»»»»»^^s^râ^^H!B»^»»B^^Kt^^»r^JãlL»»»»»»HK. ""%^M í:y.y: ^B MWmm/$ Vlfl lúvsjlmwy^wk,^.. %%&,-±S^SmmmmW w^fl R-/J^JP^ r mm mwmms^ ^^m\ mw<< ^fmm Mw " ym\wè t^fcy: ^é^wf^mmmm -<É ^rfpním s^ - " -^mw ^mm MmÊt Ww^ M^^mml Mmrz, m^mmmm\ímwf.-\^&%í ^^^^^B HJr JMm \mm^^^^sm9^èmsê^l^^^^êmvm^^p^^^^^ "fl V \ ^r g B Nu:.tRr%í B Mm -ütâmmmm Mms^^^^^m%^mRÊJ,^^mWS^^k -^^^^mw W-. A,^fH?.. mmw^^^^ L ^ fffltézr &%> ^W^M m^w -Jm\\ ^^mt^^mms^l^sssrt^^sk mw&y <. : > %$%$[ t \ MW ^9r- R mm\\:7jí) \\wêèêêyywm. ^Wm&ÊmlmWÈ ^Sc^^f f r fé ^Ê\w ^St ^ lí f^ff_^_^_^_^p TJBt- ^Ê í / u JkrT^ :-^V5v Vrd f qu nt smhnhs mrchs, n pr n. cm cm n cruzr Nõn ms bss, sprt strm hm pmntd crtc mrdz s u sucsss ntm. Cntr s musqunhs dr hr tnn çír pràprms cmpnutnrrs, uns -bgulhs"), pul-pul n Flmng l n bs Crnvl ntg. Nt du% um "smb fntástc". m MMJ MM»»»»BÍ^»» HRí;!;:? " MM ^^^m\ WmM^ mmr&- & ^L\ mm ^^^ímm^p^:- $&&!&&& Mm mm7 :y-ê- Wmmm\ vmtâk-, mtpf 7y].WÊ%74\ _fc4,;í" --^WW-^-»»H»<- Mt-- MM- h n,.;". mm.^-4 ^^Mmm77^ B^lll! ít^m WÉÊr Mm^Wfí^Ê ^^mm B BsSKl^lwB mèêm WSL X MWÊÊmMÊWÊLWL" p>, mmm^^^^é^^^^w^^^mmmm ^XfêS&M^^mmY^rwdmm ^_S» >rfí_e ^^_B "Su" Dlg nã Qur, ms l qur, c qum v dscutr cm mnn? Vcê pr xmpl, ltr, ch qu l stá cm qu-l "puc rup" prbd pl prtr plcl? Cnvnhms qu há té rup ms, cm ss véu qu ns furt um plmnh rst qu. ulgr pl rst, v sr tmbém mut bm s vr. "Íllsc" bss-nv "scrtch" s Dmcrátcs. TUD ST TAMBÉM N "DEMCRÁTCS"»»»»»»»»»»» ^»»^:^ <h^[»bp.^séh»9»»»»»h t t cm st qu u vu m clr! r flz flã sclt, n slã mprlt s Dmcrátcs, mnn qur nã lu ( é mut bm. nss pnt vst rstétc) prbçã d Plc cntr us. ns bls crnvlscs, dr mtô, bquíns, puc rup m grrnl. Mus cm st clr!... vmnn m^^s^.-.- K

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS . : " ;. Uttftf-"*-»** t*-**-***^^^^^*****-^**^-*-* * - mm^jm%ss»0s}»pt»»t»p»m»^^ QWS PARAQUESÍAS CHEGAM A» PARA GARnHTfl A HWtttB UL \ Cm Luz Acs Nã Vu s Fçõs D Assssn Ms Vu Trn Mrrn cmt-arl Mnul Mrc-!np

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI »- > * ** MMPMM JORNAL DO BRASL TEMPO nubl pssn nstávl TEMPERATURA ntrrá m lgr clín VENTOS nrt r- COS MÁXMA 6 MÍNMA 97 R Trç-fr 7 brl 96 An LXX N 88 mínm - «- R Jnr Tèrç-lrv nt--u-»» Brsl prpõ prscrçã

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

41.590 -- Cristiano: 20.086

41.590 -- Cristiano: 20.086 yí[» jírc CRVLH JÜNÒÍR JHtrRdlpr-42héf Í /f:n T W JBJT Drtr Grnt PUL PNHER CHGS // r: íf j_v nn t l- t - -? # -»? _f S Crc -/ U JRNL Ü0 EQP/TdÈQ BRSLÍ rf- ÍV# tffl3jf y 2Hrás- )àããhf:4 H

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

Tradução. Eduardo Brandão

Tradução. Eduardo Brandão Tuçã Eu Bnã Cpyght 2007 by Étn Mln Gf tulz gun Ac Otgáfc Língu Ptugu 1990, qu ntu m vg n Bl m 2009. Títul gnl: Ht t n Tuçã cnt O z mã : Sg Tlll Rvã: An M Bb An M P Cmpçã: Lln Mtung D Intncn Ctlgçã n Publcçã

Leia mais

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente.

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente. ; - : : :-: : : J (^""f r> Drtr Grl BORCO CRVLHO JÚNOR Drtr Rdtr-Chf» t DNTON JOBM Drtr Grnt PULO PNHERO CHGS NO Qü Frã ps {) Gvrnrs Ds Ests Qun ("símt)srr Os Qu Vltm às ntgs Prfssõs s Qu Nã Têm Ms Prfssã

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência r yyyyyryy Fund 93 n XV 726 Mr Trg d Mtutn Cptl d Rpublc Prprld~~d7T~Ã~ DÁR B NTC^ B Dnts prsnt; M Gucs Mrr t surlr; urél Slv scrtr ^^rj^_tpr\ílsõs té 2 hrs nhg n Dlslrtrl í Tp Nubl Tprtur Esttrt vl Vnts

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm Sndr Krgnld Cvlcnt: Dv Brsl Esquvr-s! D Cmprmsss Qu Ns rrstm um Cnflt ( 3. fáf EXGE 1 UNH SVETCB RET1RJ) DS 1HPBS NRTE BMERCHS D LÍBN.VT. ENTREGUE À EMBXD DS EE.UU. EM MSCU - TMRÁ GVERN SVÉTC S fí5?$s.

Leia mais

S. A. DIÁRIO DE NOTICIAS. uum&m ft HH. nenhuma dissidência. fmjhm. ^JWBS Bay * '" ^pr- K^^SnLoSSSS. TlSl^ AHBi. 7lS ^ ^^ yh.

S. A. DIÁRIO DE NOTICIAS. uum&m ft HH. nenhuma dissidência. fmjhm. ^JWBS Bay * ' ^pr- K^^SnLoSSSS. TlSl^ AHBi. 7lS ^ ^^ yh. » 16 Mgln Págns 1 Crn DÁR DE NTCS S DÁR DE NTCS Edf Edçã d H«j Hj» Cr$ S 10 DRETRES ( ERNKNT CX>RR DÁRS 1 RG DS SSCDS rundd V1»U» «nu np 1 DE MRÇ DE 1925 r»unh j J JU lftls MprrnrndndD um tnt ( NELSN DMS

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas 3255^ ^--^^»rt>:víw;;íí ~ TP D Frl Ntró tí às 11 hs d- HJE: «chuvs rvnís Tmprtur Em ss --v-; - --- r - Tmprtur máxms mínm- ntm ímmmuwy\m=m-^ J v^ jn ftz ^^r^^ Fund m 1930 n N 5596 Prprd d S nr NTCS 0 U

Leia mais

DaPRODOCÃO SOViLüCfl

DaPRODOCÃO SOViLüCfl ' l \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^w1^^'^>^l^^^^^^^ll^,^^^^^^^^^^^^^^^^ HH,.. l lll "WW PM n «M_T 34 V*m E_g«ffl f «"* ~".*t»».

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

Gabarito - Química - Grupo A

Gabarito - Química - Grupo A 1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os estudos de ouper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do

Leia mais

' "?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*.

' ?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*. ^f^^m^rnm^mmm^mmwm^^m^m^ «;rvmf: ~ TH O FATO DO DA à «mbr d» mrts Er xpvv d sgrç: ndr trrns fnxsrdr tnts ns cmtér» Chms Gntl Mrqu» Psss c f ntm td pl plc Nd mns 31 vtm á lã cnhcds N su fn «nstr xplrr mrt,

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EDITAL Nº 009/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 SELEÇÃO DO

Leia mais

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia "O

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia O í N X mu scçã JRNL R DE JNER QURT-FER, 14 DE UTUBR DE 1931, gjggfà 3RL0THE0 NCNL V. R ÜRWCQ EDÇÃ DE 16 PGNS - rr»r r-»,kc.,.--....- Sã ms trnqulzrs s ultms ntcs sbr stuçã crd pl cnflt sn-jpnês n Mndchur

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^">'«i,m,,i"- gp-^/

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^>'«i,m,,i- gp-^/ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM : nánú 7 4-6; Bns -6; Dr 7-8; pn «J J Bt 68-; Mngulnhs 8-; Mr K Pnh 74-8; Pqutá 74-; Prç 5 7-5 Snz Pn 8-5; Snt Cruz 8-4 lvntr d c já jrnl nfr

Leia mais

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África ,m?*m ülltóô íbílnl..k.,.,,.n Brs. í-lí^ílmíí. DRTR? JSÉ RCH VZ Rdçã dmnstrçã LFÂNDG, 120 mu\ mmk M BH ^l ^_1 Ml _V ^ *. l _l ^_ ^H ^^k M ^D_BmH ^_ ^ >. H ^^fl ^^L! ^_ H_> v^_l H l! À^ W Âm\ mm*. t ^_l

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA "Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei". Sl.119.18 PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - JANEIRO 01 Gn 1-3 Sl 1 02 Gn 4-7 Sl 2 03 Gn 8-10 Sl 3 04 Gn 11-13 Sl 4 05 Gn 14-17 Sl 5 06

Leia mais

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >'

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >' ^V^BMfrH»^^?^^lk^s^^^^^r - - - > -^x^ --gw Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc (TtEMP - Prvsõs f 2 Hrs nh n Bsu-t Frl Tp - Nubl Tprtur - E nísr_lvçã Vnt» - Dfl «Est rscs Fund 93 n XV NV 765-/? Prprd d S

Leia mais

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer NN * **** R JNR SBBD GST 9 ^/Jn-MrM lm m«^l;^^;; ----J- J---»««- --- m MwW»! NUMR V > M ^^-SfLCgÕS^- ^f ^V*^ W RDCÇ FFCNS ^**^^ RU BUNS RS *W^-? ]J^rM!ü!y!^^ RFRM FNNCR D BRSL prnt Prlmnt 0 VÔ US VDRS

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM.

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM. HfB MH Drtr \ CSS1N RICRD rnt: ÁLVR CLDS REDÇÃ - V RI BRNC 108 Br-lj DMINISTRÇÃ TFIClNS; RU EVRIST D VEIU lt E M lj K E S NÍtÈ! SUPERINTENDENTE: LUIZ C D CST NETI N I RI DE JNEIR - SÁBD 22 DE NVEMBR DE

Leia mais

A GUERRA CIVIL NA ITÁLIA

A GUERRA CIVIL NA ITÁLIA BBLOTEC NCÍON; v.bí Brnc D.Fdrl #/

Leia mais

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE r!r:.lí.-?.:".-í"t-!t Mr Trg d 0 Mtutn Cptl d Rpúblc.-» prvsõs té hrs nh: N 0 TE.M T ) Tp Bn c nbulsd. n" p r ->p»n - - Estávl. Vnts - SUC3ÍÔ ã >

Leia mais

erra e França nâo querem

erra e França nâo querem - Míúírw Mr Trg d Cptl d RpúbMc nl 2 hrs dc nrnnnln n Dls- -? íucll T _ H Tprtur Estávl r vnt U NE n SE rs t MÍNMS NTEM: frrs MÁXMS E pbt B l4s22j3! Snt Cruz 368-236; jnlv d Rurl 42-20! Mélr 35-238; Pnh

Leia mais

SECAREM HAVERÁ ÁGUA PARA A CIDADE ll. Presidido Pelo Secretário de Saúde 0 Ito Pico rró-unto Cot a URSS

SECAREM HAVERÁ ÁGUA PARA A CIDADE ll. Presidido Pelo Secretário de Saúde 0 Ito Pico rró-unto Cot a URSS REGULMENTfl 0 DRET DE GREVEbú m m tmtmmmm 11 m m.. mt tm,.u.h.. >,*u..j.».m-> SÓ QUND S tjmduvrk R lk-l\ \*lwttwfct3& ;*#VíBWt3Eff 5fí áefí SECREM HVERÁ ÁGU PR CDDE ll Frnt Unc nt -Slzrst Cncrrrá às Próxms

Leia mais