*^K'-C^*Í. T^THl^l^J A Mia..liM»-»»»»»»»»...»Maáiia»a»Ma.ai.MaBaB..M«MMM.MaM...^ AS3iaNATURA rora Dã CAPITAI a J?B*J&« !"! Btats. Uai incc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "*^K'-C^*Í. T^THl^l^J A Mia..liM»-»»»»»»»»...»Maáiia»a»Ma.ai.MaBaB..M«MMM.MaM...^ AS3iaNATURA rora Dã CAPITAI a J?B*J&« !"! Btats. Uai incc."

Transcrição

1 W«^ ^KC^Í NN XXV N 29 Dmng 20 uub 9Q T^THl^l^ MlM»»»»»»»»»»M»»MMBBM«MMMMM^ NTUR R Dã CPT B«" Bs U ncc >»««D F6HVT0 CRT FLUMNN mc cdêmc c fz qu cm bnfc s Nnn uz: chmu scnã Lucl Dz msm lgmm s Pmb pmb s R lv mbm f mu vc nã bsn nã fz nn Qu m pv ms vn ç ã pâng pâng vl suns R n u só dm cus lls qu fm suns cm s n pcm s vzs nã cmpnnm fnm nã cmphn ç mc s scls cvs mls Cpl Fl ls ã fcl cmphn Pâng pâng vl suns R n Cn Vlbll Hk k^l pss us nã ssm pn Nã mu c m nss d n huv pns pu blh s mã nluvs Ms ps s s mnhãs vlvm dm fllvm pncp sb ssp ndf fns m sgu sb ns pxã ll dssm s chmv 0g m sv m vgm pm lh bss s mã sm luvs ms s fcs p fm bc pss smn Qu mulh vl u mulh ncmpvl H m^m m Pul nã s sç Qu cnhc ss mvlh Ps nã m cm g h cnv cmmg m ssmb bllz g u dus hs Dus hs Cm Vmn mnhã u l mnhã m d bm m pu n sçã pn nsgnfcnágu Bnc Águ Bnc gu chftm z cncn mnu udss m svss cmpnh nglz ms nã pm pl pnul xc : vím chg s s m chgm s qu vn m sm sm pl ssncl s vm Cmp lys cm su vgçã s pn cp:> ns lg pln hv n du sus dfíc cns s yl mn lgn g dsngus Lyc d lsn vs sl cnsucçã sgu mn um Publc s chmns nns fbcs fnl cmb gn pnv xns g ch sf nuldã cmpc cvll ls gun pssgn s lzzns pgn ns cgs cm s sus bluss bm zul mcs gns núm mnn s s vzs dss pvl sn sçã blv m u lhvm p f pls pnhls s mu mg mç u lh fllv hnm s qu n sçã s nã m ngn Pc vl qu n sçã b vs puss mm dch cmnh mulh vu spm cm z _ Dscm mb Ms d lg nã pd hv duv d lg d gs p lls cm c spn Qu sgnfc qull pnsv u s p s Ms p m D lg mpllcu mn lb fulmnu cm lh pssmn sm mp ll cncluíss phs us pscç msmp chmu svs sú usênc Qu gs Um mz s u nã nh mn mnh ml xclmu ^psnlh mnh mulhunu vlndp d Tnc Rm cmphn u Mnh snh nh mu hn m cnhcl Pd csãbsvu mbxnh uv u mu h vsê nã m pô m Ms qul u d Pfmn qul u d cncu u sfu s mu mun n ns : p D scp u Dnl Fnkln Tnd u ssp pn scs chmn s psn pls cmmssõs bnfcênc ncu sssã Í Chms nçã publc s xms fmíls p nnunc Cnz Vmlh mpn mzm fzns ms n Nv n 48 qn fz mmd lquçã d fm pm nsll nv cs qn m s nugu bvmn Pn cnvm pv gn lquçã m p fm cb cm s s fzns xsm n f mzm sã vnds cm bmn 0 p cn nclusv gn qun cchms ss mu u cd pf xu psn cn mz pp nv ç mn s cnclh muncps mu ü ndus êm x cmpc s sssõs fm çmn vgn s ms vz pg l n 2 psn md cn fl n p funccn cnclh qun n su g nn mn sm cnvcd mmd m v svã n mpdmn d ffcv pf psn cnclh nã svssm cmbnd p lvm ff ss scnl n hbns Rcf pm sp nv l çmn mn vx cul chs ns c cnl lxndn F C Lm pu ssmbl sl C psg chf plc n snl dll s ngm hnm s Rmlh mpânc cms l 2 m 2 cs l l cs 2 s m Mnl nn mun 0$Q00 pl cm ss s dgnu cc fchn Kus d Bz Cunh 0^000 c p u cms gcm pnhd gnlz d n m ms nv nçã 2 uub s Pvíncs cb cb vm chs Blhz Mncc Cm u chg chg nã p fz mbm cg ms p snslhs bç P s u chgss mp s mp b p mpd ç uxl s vcm b s p v ms s p pdlhs puc fc u bnvlênc p c p ns p nflzs vsm n nss dlls Nm d pm msm sú uã cnhcm u n nã vlg CXTRl TUBRCUL msm gz mp msm m mg lhs dssss s ss Mn c C sblcd cm ps nflunu cu b gânc v ll cmplçã m Lunç mmn hnm ds ms pã suss 00 gmms pç dz v mus vzs z cnspçõs m d sus ppsó d s sul 200 s fbc n su sblcmn llusã ã c ncss s Clh Bb C u d bô qul blh cm gu ndvídu cm s pnns sã s uvs n 86 R n pu fn vs pfnc qus publc m dspns ss pdu lgns gs m Pnmbuc : Guvs ls ngcns slvm xpl ã vn n lnu Mz C ms Bg ncs mlvz sçã dll c n 6 Dclmn mbm spplc 2 % Dps p P pôl nús u sul vn m bnfc Lg mpunuz n pch m mnn smnlmn mpânc dc Rmmn : s ln ugus Qun sss ndvídu m l 6 cupns d lus mls cnvnc Mns Rb : pn M Cndc u cmç p fzm Chv nclmn qun m B 00 Ly Cvlh 00 cvll lls êm zã scu Fncsc svs Hl Rb 00 s" Lunç Gms Fn p Hl Cnl Csvlcsn 00: Rul lm s Mm gn Cs 00: uln Gnçlvs C 92 gl : ss h^ scv u só dg mns cm nvn vn m vnh fu Ângl C C Vc Csnc lv n ch gus sus s m vnn lçã R ml Bl 0 d Rs su d n cm Qus n mc 40 Mnl Rv F 0 usb l lvz v s bx guc cnsn pss gus Lns nnym 20 sl s msm cm ll lvz d md p mã cmnh íngms hu M nvn scc cnfll Lm Ly m nml s lv Cm ul Club Muscl nm c Vcn Pul m c Rcf sm uns gnns só lmcn funus n d cn ns cpl d lh h p kmss Lg s Mnl Tlls ll s llus lvz d m sscçã pcn lçã p cx Lg nh n bufí Dby su dc fcu ssm cnsuí : v mu c snhdss pssu p mc dc sm uns vndd plc só B ns Pd Psn _ n cs v cbl mu ll s hns pfs b s scp P subscpçâ sm msus m bnd sn ffâvl d nôn Vcd d"4 Pvínc mun hnm : Qun scvm h u su fm Ms Luz Mll chg mbm l l sc pcênc ln ul nfnl nsugulh u v pnss h 2 d Mnl B B ds Vê h s f Dznv bl pgss flsun Ps Mns Mnl mu Blhz qu nm u s fz n d D gu F P 26 cu Bps Pd Thsu Tm mn bm n 000 pns Fscl T Luz Mll c Pfss d M Cm vnh bm bm vnh p nm gulh N quf póxm hv sssã Nã h hmm ms Dmnd sus lns 0 sngu snfu múscul pl p sm ppvd su cupns lúg ms v u Pm B su du nm pd f sóc d cmpcmn ps Um nnym l 000 u mz u cnfnç u c fz B Fncsc Pus Lns Cvlh R n Vlh u cm fn b h vnh s m ms Flh scl muncpl d çã d ns qul m nc hnm m cl Du spcl v s ll 00 Clh 60 cupns ã vz sgun Fnnngus du f : sgun Phb cn :6^90 cnhc p nã lh dg nqun publc s ssp m chs Ly s mnh v V s v nv d sd Unsu n nã nh s vs :90g0 v hnm psn h lll slk sckng publc Tl p sv vs m h ss zã p nclhs pl mdc plc d Th Rvl m v pn m s» p ll Ru Nv 42 vcm g Mhus nfmmn p ps pll mzm Lã cnfn g f c sv u cnsuçã mcn suc vs smp ulm m cununc Ly Um z cnv du vl ms só p Mls lls sã fzn su ffc n s cx ulmmn n mc pln d McKnly nscu cm su s bm flln gdvl ó cm ndg dmplõs pss Flnn dnh u m 22 p 4000 g cunh su lhs h nã pgm uznh nv fm sb m cmpnh s dus mçs n qu m 88 m Nv Yk n g cmçu s cnhc pl lcunh 20 Mns m ll vm pms mzs h p 2õ000 l mg fml f nã h pgmlhs Cs s 00 p 0000 çõs Rvl vvm ns dll fml Tddy Rm nv Tnc d fc D ss Cs cmb 2 P Um d mg Rvl pssu fml s ms ngs c s ccnss Hyppdm Cmp n sl u svç nã s Mhus n s Gn unms mnhã s 6 m hs ss hllnzs êm s fç v ulmmn m cugm ns us mnhcu hnm slh ch n " n n l Cm Nã svç smn cm u pmp Vã sn hs hn cb mzm sssuc d ss nwykn Bufl sc nmn blnç cnhcm» mm pmp p C Cn F Mn ugên vn u ns h mu mã Blhz z n Pmp cmmssã ló sus lguns só Pss u c : nn fn uvm qul m nã v cmpnh \fcus nng sc pm ffc h f dc nv f ps nn ( fscl pcm lçã s s h Tddy xclm cch pl bu pm ãms 0 m Fncsc svs ms c ngcns ms mbm bll ms Pcn lcnç Rvl spn ms lmp d Tnc Rm sã psnsus mlhs cdã n d4 Clh schs m dsbuçã mn Ns nh Tç xc bzl mbm d g vu s mnhs ns Rvl s scp m su l vn n nh s cm ns dgn lu nm lçã d hs 0 s mmnhã pc s s hmns cmpmnms vç v d Du u v msm lh nns fll d gg^ s s pgns su nv ms sc Bnfcn Rgn» blbucn s fmuls bns s l Tddy s dz p ss uns m sssã xdn scn sc Lã lg mzm cmçm 42 nvs plsnv lçõs Ru pns nós g ms u f nhms m bv m gunf cn s hs n fn g d Mls p Th Rvl gun cch vn cmpc d sóc ffc lls g ms nu mb gên lg nul cmmulqu p cb lnç nml dsp Rndusl phlnp p" gn cs 6# cnçs sbm bcv Rups p v ssm uns D s Lpl lv cbm ccnp m dmns sus bns cm vl n n cugm su mg hnm Dh h puc mnu svm snsplh p snhs 6$ fsccul bll mnc cs gns ns u d s hs 0 pv sus cncdã mn f xl dz us ã cdl fdh m s ch vn m su n sp fn fnczs fn Cps p cs m gns fgv lb lnh pu vn cm cch pss cd lv u Du Cxss Ls mn 200 ós lzs n 4 ns pssm vs ypg lvssm sb p luç bnfusu cm s ulm bsv cm sgunç : n flh pd D mnhã m dn F Cl pg cpchmn lvd cp c Tddy fm cmpnh vçã pcul bsã únphs dvn sus cçõs zã n vv v c unss cl m c s h h m su s n» cspnn 4#000 Ms vã l dzlhs ss n bund flcs cmu vss s vn mc luc pl su cul n n 9 u Cnl ussun p d pzs s nã p v m sl f nb fml hpl L P ffcu lçã d mmb su scb us zõs vv psn s sus póps mns slv sb ssp ugns p pc ms g uns h às hs u mpg nçã lls êm nbz chuv spnhvs ncssn su cv cnb p nl ms ppul cmpcmn > mã p und^ susím lccnf d cnsl u N nu smul sus ln p nclhs ss llnsã P d qun cnhcth Rvl fz xcllns ss cmpçã cmmnss fdcs Lycu Pnmbucn cnc gn lv vn mnhã m llã nd n unvs Hvd n sm bs l sã cnvncd scvm zm mps vz n 8 nsnvmn u sblcmn nsn s u sblcmn s u Cncçã n mu bm m syí fcl hn uv zun pl slg lg n pô n c Mz n 24 funm ll sscã 4$ sm s cup pm mus ms Cs N cbm qulgnl cn sub mns n sb ul c L Pul mun cmp ll c cnf ll 200#000 n fbc l vls pm pln g c cu nvóluc z u ll fm pgm n slfnh cmpcm v gslh pc msm n ssm dg çs fç vn s ncn pns p sbscp us lh ltv lg qunf ulm ps pu ms p ldu sp cu Du Cxs n9 c p d mn pz dbólc ss vcês»m s mchl mns gu " vg ç m ms cm dc sb psdênc cb ç sbp nm 2«ngd p c mc ln lb Lm sc h n p Bzl cm sn sgn Bul lv Fg êm u Mnc dz v dupl fl ns c f lv pl s du Cvlh Ps su nã mgn qun gu mg d b n Cmp Mnl Mns lm csnc su v dsn ns C h n ms ns ms Dps mpsd l usm flgu m ncn su f by lbu dgn uz d Nvs sgun nc cn p dcmn Th Rvl M s bl ss ln Lm Clud Nscc nh Gnçlvs mz h plv Pul muxtt» l" g Ns nh Rz sus mg fnc xclln f pfmn cnhc m mn lysí B Lm Lu N fzn ffcn g bçml zn vnh BVs lss h fs msm Câm ã lg ç NvhlgsCs dclmn pv ds z lgs dqulvz v fu h mls hvn mss slmn s hs xp sn d c PLPN Tmn pls l fcu nc pçã s nvlgs p m s nã lm nn n cm ul cu m mnsnh lg qu vv sss s xm Rvl cmp Bsl p n publ TD n pgn sssã mc u ps qunf vp pl Glh nu vgl nlys ch lm p dus vv cm m c ndus ds gnl cç : mpss hs d n Pn ngu pcu cbn c póxm fl pduçã p hygn lg /2 «Us cn ppv pl l^ í lg pcssã n bc p gs 0 mu plvs pmn bu nnd publc spc nçã ppul Chms d dupl m cn g cm m p V vm smpls nhnm u qu chgu m p plc fmíls p nxms s cp clmn musc ünc p n phmc n cwbgs n T md c ngc f bô scçã s up m u v núnc Dnub cnlg R n 8 p mnhã pl Um d chvs ll m bun Ru Nv 42 mzm Lã nh RFzns pgph sb l hs d<» h mc cmphn ns flh mpss b Mls d cps cup m l qun chg bnd mnh cs fn g nã h snã m dúz hs n 42 u Nv l D LÔ MZM pss Lqu p cb só pcbm cuss lvufã p x 8 hs dlls cnv mp cwbgs d Mls) g uuuu 4$ (cnfn dúz Lnç lnh cf" cf cnn ssuc hnnnn n sblcmn ms qn s bb s Lnds 8^ n Bps b n mz Cp n s smb Ds d Rgs flhnh nssn / su sã $ ã mpgvsunpgvs pcn mmns lquçã mn nã lnh bc hs Tlhs Rcus Rvl psn vdssmlls suns Cpl fxz cuzs n bc mfm cm Ll Gms d g 4 css Fínn s sml Bns p ups 400 s Pul su gmn sób nssênc cm ff mu ccnud lh mnm ngc n R n s s mfl D vz m qun dã l mnhã vl p ã pdnh s Vlm un mch blhn fm xpm vn m cus fzns nsps p s ç s clb mnfsçã m su xm mã d cln mvm ns scp hnm z cwbg lh ppõ fc pn h mbm v mb m ms fcu lgnd spds "phlmnc sus p n s b n nh sv su s sã lqus n f mn pít m Pd ffns cmpc c mnhã cm sn up ss d sc üncl ms mc s fms spn zm p mn m sns vlls cc dss Th ms p physnm sp ng ç h n nã xm m cmpnh vgm sdênc s Fmn Chsnu uz Chby Pnh s Luslns ms s ps dmnsn só ll m bus Hculs cm vn vu vnc l mõs dsnssm ss ssm ncm cnvs nchu0 Ccul Chlc Vz fz hs vs s pvs ms pvs ncnsvs C scvã csmn s Gmn MNvsssã n ds n ccs su md s spdus shu s fz cwbg ssm b p hs n n spcv sbm gç ppp cm ll ul M Cncçã nuns funccn n dsc H c s cnzs pcs un pô m pc s cuss ms hn s d plícs cmmcs x dc _« lg s mã Rs sã T nã dm lu mu lv mbm psns p p nôn fgd snxu n ss s mun s çs ms nsps gbms ms pss s qul cmpnh Chsn uz nvun vls bm n muscul us vg shkhnds pcm pcv n ssfçã có u mp n 0 Dvm vus vlh s lh fc m qus su cã spds gfs lnhs sb ds pclms: smns gnlíssm ç nn ms ll mg cmmg dz: s ss cn m vl s fç xdn mb svm luss cvlh Flz vgm lvssm hnh ll u n publcçã Gms d npu nn fzm suns c nss pch s nã ss msm cus c cc d sp nã ns pd ccm ngs vuv sn n fguz n nns cpl s nôn Cl p m pls dus hs chs Luz Bl> lv n su vm z dscussõs nv psn m Cub m n d fguz nc bul g s p bnfc c Rm Tn Ml fun dmns >m nl s Pnmbuc Vz sl nun n gulh Cch bm c fu nn Flhs yl n nc l dg cm gulh cm cm lgd lg mp s v c nu ã bm sp nã snh s s s Dps lh mp qun u vlh d nflu Mu :«Lu n puc nncd n ns cs mns "ü»2 smb 89 cçã v pg lnçus n c nã pnn dzm ppós cs mlss nvm spcl Du l x funccn ns fpuzs Bò Vs» mcú m s ss nsu m ps gns s mn mvmn plc nunc pcs Tm publc s 880 c Gç n hg pl cpul s cnfncs pvínc svm lgs Pç Vz í fxu n pçã lg nll svl nfânc Vl pm l su bnyl vç cn nós s pssm sm xs cnfnc m cnfnc gu n bs sbu hsócs gs u Qunz Nvmb n 4M«mmn n sbu F psn vs m «ã p Cpl Fl ã lmn ló D H m mun pncps p mnssm pln h p sc Mãs Pcs n ssmbl hspnmcn su xnh ulm cnsg su n ds pclms d sguns cnussm suns hns: nv cus f m pnpspussm sd v nn ffcu m bl ulm vês ndvdul dqu í>gun publcçãã P ds lv ppcul gmn s c fcm xp cl ccnx nã pup scc p Cl xsênc nôn ú fçm p s scls vnmh suà s cs cnsusn n fguz ds Gç d lv u u n lv c musc lls ms Nã s nm blh sblcmn su nçm mls Uncmn cçs vnn mn sã pscs lvm cusõs pl gus lv sn n fguz bs sgun: lgs vzs xsm c mz vn syls nã subs n mns s s musc cmbs gu Pguy n ssn nfs BòVs sl mu lng s sus püns s «us^ç lgnlvn Gnçlvs Ngu d l C»ungM ll m Gn cç s sub vsm cc bb sp l cm vlun xmbm ô F mnh g cpã llus qun fnvhnm xmpl RlBz sl sns nfguzs dn bpd mulhs Rcbm nsf lpçs hss ms ulmmn vs sã Cub ulgmn vsns cb mgnífc cl Pç Pnll psn ssmbl nh ml s snp m cpp ns csmn u su lh Pvc mn cncluís pl» blhã pm nn cus Luz Vg Flh d M msn 2 cn d ccnss sus^vclcçã plls nms l luc bll mç c nsuí gl m l p 4» gmn pçã P mn cmpssv m fv cm cspnn blh C lcm sl sns ns fguuburcf n h s p s ss sã spngs: cllcçã sgu smssnã fs v cômcmçõs Hss mulhs m pcsmn Bnc p g ss us vlh mg supplcmlh : z Gç pm nn fn m «c cm sbm pvn s "l svm ms nssn hv ns n blcmn m ã Fnns B dhmllscn cd s mpgm ps gcn p vv ns Vm vgm nã Tddy flz xcss fs pnss Dsmlh sã Tnc Rm Mç nd sl sns ns uz s n ux _ mph cçã fzn bn s çõs d B spds plls V <u flh nôn ss d mulh cvl ns ngnh Bô Vs s bn cvlh nul nf^ publc qul Tmm Pss lguns lhs ncnln : Pm publcçãdmng Fnns sp sus mlhs m muu su sdênc p u Unã v Tddy cncnss nss 42 v"=ss Ru Nv vngls uz sn n fguz nm ssns sb su v > çs mc s scls pnh v vnus n 8 nã flh ss Mnh g mus mulh d nn Bz ds lvs smzm Lã cnfn Fl hs shv u : mulhs ncns psn clm xsênc dí cvs mus H Cpl Cm sn Phyb n v m Mls cômc d d^n mpdm n fguü BôVs sl m p pnunc s ms m cm plczxngs lus mns Vnus sn n cngss ^dul sguu hn p fml: pc un sp Lqu p cb mpd ppulçã ccm b4» nã dscus Blh mus mysms nn mu cmpl bups pm b l chun gs cmg p Bmn lnh 4 lgus 2> us \ smp nsps flh xclln hmm nmtrlg mn cbn s m chvlh gfm s bnc p nv lò msm cm s msm cpn p Rcfs Blm mu P scnçun lh s fdgs d cm s s s nc u gc m 2^í00 ç mzs llus c Bsl plv lh pl vp Qun n :9 uub s m h mp p mbc vv fuzlm mlíc vlh nl ugus Bl zl cnfnpós s nn csmn R ds: Gunp lnh à dúz 4 blh cnvm s cmc ms hmb n pdn plmdnhs vl fcu vuv mulh ncn lfâng s s s c qus lmp dun p xmpl n Bô N Hpl Puguy mm mphcbm C ô sbn vgm s fz ms cs dllspp s ^ lc L Bn lh "puwíc smn h cmç s Mnl pu p gu VnN N fc fsc cm D cns nvmb d L n s mchã mnh ulm cnqusp qup ll msm ss fm xu fhnh qul v cn d u s scls sups BRL s d DZNV D xm NTTUTnnvs s mphc n 4 hs nd 9 h nz nn Dspch vl smb sguu d Tncf h ds m fz n s ^n ughs Rcb sbm q0cmb m Hnm d gmn n " s chgu nã n c Pul m sguns nups psn cm Fln cnsuím Mnv ph lxndn P C dgn d csns fll s mu su cmmn s zm»» «P m m uç l Vu u pl u m c nsudznv bl lnn M Cncçã sl BndcBps Fnc cpã p un Rmg fmíl n Când pplus pnn f n ul nfnl msm cllg s dà C nn M sus mlgm ss gmn xnh mu spcup " pvcn smp pz mm n phnmn cm xpnn mn ugus dlbu Mll Lucn cu hmns m cud n vl dh Cw snh ducplmnm m _f íkgg ôã] nãt" v pucdn Cpn lgss mp n s lbunf n» scçã nn fsçã m ns sus mmxml^dfs mç ln msm cçã supc clç msm flh sgs nôn cwbgs ^s gm psnm s cus Pul d0v ms ss sl clmp chg vu snh su c 0 p plcmn sclg s n pss ã lv n cdênc sp psn su mlh m cpzs < s mphcbm mlln c s ncnu n fls nus s lbucfs mvmn pm ã gnl bsã Cvlcn sclg fzss Vn N gul club ms l ^^Z pcv flgl d«cnu n Chmvm Vã pm \ "" m chmu nçã f s m nqull b s s nv pn qud p lls póp Wshngn s m s cnu Rvl v B vênc ^m^íssm RVLT «RUD DY» U sp s mphc ns 24 hs n pfçã cm spvl mn ncnt FFC»» h sbm f g s ms nqulls ndus ps cbç lv mn psnçã scl su crvl p ms lgs ngç sus cc cm dz s pcs gvn» f spu ck cpã p cbll csnh cm lg fl g sgu d nms d ln chf plc nmu p hmns Pds vl mus vzs cm su úp sbs mn cvll s sus çs mn «uss»mulh s nügns mnn hu Cms Ll pp Bg Rll Thü p s u n " cn x d c fml ngs clm pzs s m mlhs çs vêlh Pss p Fncsc g Lu m nm d sus Fs Bb sublg 2 dsc pd cm sgunç cmp blsuc s scls cvs mls cpu8 Dxm cllgs dscus cul lqüns f snh m pfm subsuçã Gç m sll bdênc pssv psc quçã m su ppuvfpl ç ls n d 8 cu ll p nc bm n su dc ps n xn pd nz chn D hnm fn sby «m pfl pgã fquè lgmm mnn àxhu Ll cu gbmn P c 9 nmu ss Mnn P s ns vs chf g «Ud fc qus mnuc ncn fí lb cnud vmlh ln ps Nscmns v clm cb s busc m spnsbl u sl ds s Nscmn Pd F ç m su vl cnl d ughnssênc ll m cm ns publc p xnsã Cmmv s lgms xm s d Dvd P uz Fz sublf c cmphns mn nmp lvz ns phd ph lmus dz lgs plvs R u p fl xc n 2«supplns dsc s f cb m ph scmbm dzí s lhs lng g s su nv c pêlk ds lh p unnm gvn cupçõs nfund cgd snsul^ gcmn bç sus ducn Cbbó suppln sublg lv 20 uub v sp ^ lmbs cm su vnh c ucuy Mnl qum Lm Nv Yk d fs : dsss hs n ngnm d Lu sn s n F u cs Usm plv ln Gm sublg dsc Bã mp u cmpl ms mc s s mm pl mn nh p d ««Glvã hu Èfcplàu Lss u ppul nus pdíg nqull pz su hm pmv n dm su pmsm muncp s Fncsc nglm g Tm bnd nn sscuss \^c^c^ãs^dnv^t^m^ fm lm pcus nós» sn xnd qud d bnh m vc dc s Lu (Tducçã d Pvínc d nnls c xsênc pn lcân s ll m snhmn du èscus n úlsspcv scl Pn Gn u mbm sn nsu Dznv b cc cm pp d chf Bps flh mg nôn F ln p cbu d sus dscípul vl mnü mfl c u [plls lls) n bnc n Dd pslh cu p c 9 cn p hvm cgnmn n pncp Bps p ã gl u fòmn s dul mcs scls lv ms n pdu qu pmv n plc dsc í ll svç publc cnvnnc sssuc cm lv n lcpmn fzn v p só md^spfuc «f^ s ^ âs n dm Publc mbm u msm ln quül n mlm sublgc n muncíp Cbbó gus Pmn publm : snc h/n g» g2 Pss s gus smp s pduzm l:} pss p u sl 6^000 (ssml ls) p s ppl cm nmnçã Cncçã s Culs «Pl cs Fun s Fncs gl sscd p L c 8 sssã f ppv: nã cm sguns lms : D m sm c dsss Fnns Vnn gn s l publc mu nulmn n m fv Lg cn ubcul xcuínutc p ínc n huv xpdn fzn n mgn blh n 0 blh snh hnm ucuy ch xclln f vz gp s nm p ^ Mnl B bnh s pg pss ncnm lu nncnl Lm chnd psn mu lnm^ lns pl hbl pfss Rlph mns Cuz nmn Buns cmp 200» s d» l xh m ím xcl s snh mnh flh s Gnl nã s lmb fz ««nn ds» vcps n lgs uffc ps s ph sud cm hnn s fzns çu cn pm gcmn sn usn plv nn d msm s R un s cu ln pss üm s scg n p ns Dcl publc xn hrch Mss p Cn bm ssm 0: sgnbl csnhs bsn lnh dvsó nm _ n s p vn vn s F fs dvs d s s ú (svn ) cm v mss nnuc Bndc pm ucn Cncçã sã l ch s psus s ub msm muncp cm 0 lgu ns mn W ^fífmülphss mss suu cmmpsmu hgff mp lndsm pcm fclv su ms vz ns cpl» d Fls nmu csv dll: smpsm n s vnàn sb msm ssp fllu n n R BVs p cns subgc d ã m cg phs ns nv p u ã d 22 cs çs cdêmcsç xp4v N qunlf ulm v lg 9» sssã m M Pss gcn pds fc p 2» suppns d> l «:c puc nc X " flz p2 sm mnh snh F cuíà nsu Dznv bl mnhã uuus h< nncnl Gnl n dn cc pl vdm p lvz msn lv Us su Lgã vl dc gnu lpc ss B 0ln P v h nn pccn cn s gs «u lz p sb ps Lgul s uxl ssm Ncnl s Fncm Dumnc su usn d Gu Rcf ssduffcs Bb Gms Nvs cnclh muncpl mc s sc s cvs mls vnu cnhc h snh Flcn H» nc nncnl vln Hdn s sssõs Csc d p ncn plcgm R fz c nnvs s Lu bcuss _s m snh pcn Du msm Um cncdênc w DTD0 N z fl d 00 s 4000 X$000 PRDNT RVLT s Tcn / ^ } PDBLGQ ÜQTD L d l puc ms u mn ^«^^í C4<v«í {_ ^2f^ff»^=^s^:^_»Ís :>ffg«"f:4^ ~^z_ ^<s ÉTTf ff > ~^#H»>

2 TVó: M Pvínc Dmng 20 f uub TT ^9 mbíls mm ncí cm lh qu cs Glun «n mç 90 F Mn c c d ss ^^^ Mchníc Lbs m 8 uu lvu cnn ssuxl "c m dn cm bç ssn C HC \\ v ns s n b CUm F M Mc cm n nc d plhnh g gnc Lps P Cn C vmn lh dus cs m d vn Hmbug n msm vp Rpublc Bnc l sc usd pl n cm bç nc plhnh msm Cüm usbx M m Bzl fzm publc mpsw Mc mvs z cs lh cm blnç Cmpl smn nòs sã f mdn s sguns us p nnç Rl uub 828 sblc m c p s s pndêncs m dn cm ssn plh cx n 40 msm pcdênc msndçs: PR m pd póp n Plc Vndôm n 9 cs cms f cm ls nh sm bç sm nc p>lh m vp W M l) lv pnn m sm lh sf m d C m spcs cm D c cm slv n ulm Mc P L CDus cxs ns n pn cm nc plhc Cmpnh m 900: Fs 8 mlhõs ps mdn cc pv lls PCLDD: dmnsv cmunc unã C Cn vp 4 msm pcdênc nh cm lh s cnsl m 2 pp Cpãs gnd : Fs blhõs 994 mlhõs 0400 P lvcpch dcs cmmsss ps su splh nã êm cmpc dn 80 cním Puln L Cls f cc fv Rcs bus m 899 : Fs 8 mlhõs dynpplh ng scl s n ls s sssõs s cspnn ps 20Q Mc mu C Cüm s cmpmn cm nd Um cx n mp pg gvn Fnç sll ppcns sb ccmnn sffc ns cnn cnh dc cnh m g p s m dn p m msm pcdênc vp n n pç Rcf quncm: Fs mlhã pg : Fs c m hs n s fs psn çs l Cz slvbl Cunh p bsã plyc sl c Yl mpsm n ss l hõs sb lçã s ssp cndçã cm gn Vns m Mc TV M CQuz cxs qul ns pg pl Cmpnh s su funçã : Duzn n 2 l Msc D C V s nçã chm sf n p cpm n ns 2492 msm pc cm gn cxs ns pnh s_mlhõs fnc d qus m 899 pgu fs 8 mlhõs d ulm sv dspõ p qn Um c nc vp d m 24 l Mc M C çõlhdà culmn su F P _ CUm sm242 cx Mc n sn fun 88 kl n 904 cm x ppl 2«) N c uub msm pcdênc vp Fu scv pp s f p ps MM MM C mncnd: sã C C Cn Pl c c Um Mc M C 2 l MLLT (#) Msn Mk fè FUR ncn dcu Unn» sc W M c CUm cx smn 6R Ms 88 kl ) nm cspnn u cm C s cm n 9048 x ppl V bnqus psn hn msm pcdênc vp W mss _" Cmpgm s Chmns f Ps à ps p scv cns RMZÉM D FM MUDZ mpsm b) 6 vl Um cx n 90 M C Mc M C Lyn Mdân Psn UG GUÉT Msn Gu Ç bn spcv pz Mc P L CUm cx n Bn mn Psn qus cm 24 kl ppl smpls p s"h F vlh mu bm m cv msm c) vl pvvl sf pnpcdênc vp Pu «ssc M s l vns b u Bm m sssã ssmbl gl Mc M C T«= c ln L Cls n nn vlçã VRN (#) Msn Vns C C MN ncn 26 l sd) lbu b s ss uls C bnqus Hngu cn Fnc Bn bnqus êgn p n 40 l n sus clusuls k s 44 lfâng Pnmbuc 2 s àccçã xs ns cm cpmn _ l m fdund fcl Chmn dnunsu du p sn cnc l ppl smpls p sc v 8 nb MRCURD Msn Mcud M nnnc muncpl VlCPRÉDNT ssgn xcuçã pl gulmn pp s kl nvlpps 4 kl 800 gmkuss C bnqus nspc cnv d sc msm cmmssn nl cspnn u du ms cã c p blhs Hmn R dgus Lu Fg cdã mchnss m ^cnl x0 n DRVLL ( ) ncn psn ffcu Mbud s cmsn pnh vs 400 gmms ppl p Tbunl Cmmc n dmns MRBUD Hyplü cl mc B B p cc sm n cs í cbm Püèâ Cbnqus u du Cmpgn s Chmns m lgslçã m vg cs GRNTD GRÃ QULDD nsucçõs cmpcm n u scp là Mdn pcul c Lyn f Ps à Um s" clb p Mc M C 2 l dmnsu THURKYN u n 22 s s 9 hs n dcu mufnc dà ssgnu Bn Cnsu cnn lm x n 64 cm 6 kl bs nã scmpgn s Chmns f sln ncnã gumn s n cl gnl dn xpln (scn Hyplf sml u s dus smunhs cnhb Cm mpg sfcs f 900 s unvsll à n dxpn ncs) sucçõs ncsss ffcl publc Um ccs s p ns^fbcçã bms s vn28 l Mc M C D cc cm únc 2 s Fnncs Dcu Rcf 80 ncnnnspcu nsn GR Bn hs 48 C) nã cssguns : pà x n 6 cm kl bs fcm sspns bnc gns Dcudn d su dl cunn sc LRY chvl gsvmn ssuc ms lv m pcn sfcs f b sml cnc s ss d 2 cn s nsfgl M gs vl plç cys c cn Um só C M Mc 29 W gm dè ssc cçõs cs mpsuncmnt cncluíd Td ngóc vm s d 4») Pàcnhmn lsçã ms bunn ms lmp x n 66 cm 2 kl ps n nvlrcf uub mô cnsuçã pnh s pc cm dc pcul p sd Pnmbuc lgs P pm ubn ssucs bs nã clssfcs f M nd pvvl pducçã vlçã Bhgu b snh 4 kl ps n ndcsc <çm ssuc dã sf s clh c hb N pd d ss cmps mn vl bs nã clssfcs LÇÃ fun sn s ulmn m pssl hbl p nsn f b sml mã p> v m xm D n m msm mpsm 0 l Mc V C Um cx pplcçã n ngnh Td zv cnvã cnvd ss ccnss cc lf s vnfmçõs xc #000 p scc ssuc ms 2U4 cm kl ps n nvln císsm mã ns p d pddf d ssmbl unã gl s pduz pls sfs s dg gn gl Cnsnn b m fgus p cm p cmpcm m ns cnss v lss h vlçã s f p s p Bâzâ ms vd m lmn pl c n n mng 20 cn pls hu slã n cn d 2 Cn sn sclh P l 8 mllm m 9 ms ln m ssç Mz Ru sscçã Cmmcl Bnfcn p s mnhã fm und C u pnn m cg c lgm ms qudd gl ló sã v Mc V C Um cx mm cnhcmn vg s ch ps cn s spzs l pcu gl cnslh fscl fns pc fçã m ps gusp cn Pms nv b c fgus kl mpsm 24 mlss n 20 cm spcls m p lugs fm pn pm nn scl fn m g m sgu Cn C pnn 2 l Mc V C Um cx ulm bm ssm p lçã m dg sn s cnchgu nv mss h nv cs cnfn g usnhs cnçs s P scc N cs Pcp sus mg clns d n gn ç l gzn ms su ns gên Vnm H n 206 cm 2 kl fgus b nv cnclh cc cm 8 n nn cmpmssl 90 nmã c cd cnnu sd cnsuls mzm n lmc lzn d su pnchm s vgs 902 cn bnh nzul cch lv Ly C m bl qun s n fínvmn Cnss clsl cnf s mu bs Ts n u pll ns 6 8 g B n cn m cm C m bx dcs ) N cnc pnh s bm ss d cnc Bn vn s cn n 20 mcs cm ns n Tn m 8 uub u cm 6 l cx lh Pynu Cbug Ru níssm Um n Cllg uub su crcf Mns 0 Rb g muu ònsgn ssuc 2 chch ã n C fl l Fn u kl clln lv pn M nd spnn u cmmss Clç b vn P Chnz scmnn kl sglm c lgdã Lu Cusd Dcsc fm pduzd s ppçã Ângl lv Cbug n bs lx 0 spcfcd nclê nã /n bnc mnn 0 Clçcnmc p 0 ní m sm snd ns T v m cs 49 T ms p Chnz gmms P v mtm pòduc spcv vn vs vlhs qulfzn lmp Cbuggn kl cd lgdã n m pç MBLÉ GRL RDNÁR sçã mpsm ms cugã u Ms nb d u nã spcfc cô n bs 0x0 p ã cnvd ss ccnss 2 6) l cnd hpl Pd d cnsuls u FRC m lf$ ms gmms p unã ssmbl gl çã s nsn s vncvl N 24Ru Nv < N 24 Lg R n 6 lmc XXX cx n p lg n d 2 cn n lg xgvl è 28 fv 902 p Rs u n Cuz n 6 6 cm 68 kl sn lgdã n n s 6 m h Cm s uncmn pg p40 Chmd p scp ms gmms pçs s dl z vncmn 0 smb p mm cnhcmn lmc DUm cx n PRMR PRÇ nn fn uvm blnç 902 s vm s msd 0/ Lnd spnh sm bnc nã cm kl cns cllul s fz sânspc P publc sm " ló ndls spcv vl zul c pc cmmssã fscl D pnm gphphn sã vnds n d 22 pls 0 hs spcfcs nã clssfc à lçã p nv dc<0 l psnv m pcm n 6 cx D 6 lmc s PRC BNH D pçã Ccm cylnd pn f CDÍH M mnhã p s s nds P P Chnz Cbug psm kl líqud nzs nã sp c pnn 6 cm bcm: n vls u cns mc ds : 090 splh vl bns mvs drcf C pl cspnn Tm d níò cfcs p mdcn Dmc vspuc vnh p x cld sb: sc l fl Px mss pl nds ss gl vs bc lcpl lmc M R cx n Mdc p p pss d mzm n 0 l Mc G mus vms Pnh lm ffns spnsbl ~ pgmn bm pls zul lqu c c muncp Ps n D Dus cxs cnn 40 2 cm 00 kl cm só s nsf P C gm pl Púss lg mp cc s m cms ms gn cm us pl Ulussp ns Bnbu b s b psnns psn p gfs PRÇ :ms n C cm cx n M R lg Thphl Wnly 8 lmc cdã hmd qul p kl s cnc qucns 22 cm 42 kl n ~g p c= ^^ s " " c Rpublc Bsl gfs vn índg d s f llã s pcs s " Gmn pã f pnh gmms F B cx n F U G 9 lmc bx: bc n sm bl s Um R Mc Vnms 28«20 gmn 8») Nnh mpsm 6 cm 42 ps sp cu Um mbíl unc cm nc D cc cm lbçã m vs nf cn s f fund m us lnç 4m0 qun 2 ps d d m sss fn\ 8 cn fc plh l mn lv cn 22 ms f:uk$000) nm sup z cn cm s spcvs pds ssnn fd B B 2 lmc Qu fcdcd PBRPB cním 0 ps d mc cn s ps cm pd cm f cm ls PTB /4 cnn f m flhs psn 22 s(0:000^000) msm lv mn pã plss msm mn 22 cn d mg clns sus 0 ds p mã nã êm m p csl 2 ds p sl kl Pcp sã sn bu cn ml n vã m v:9) s u mpsm n cx R M 40 lmc Bã u b cupl cm fncz bsv dsp n 8 d p " lmc H DvsUm g8 V " nn scnd n c n s fn sçã Pn muu su sdênc lhzs cb g kl 40 cm d 9/20 nn mzã lg d s ms n sb 6 fzm n Vc s msm pn cnn n s sm gl pn Uchô m cu fn ng dnh cnlh kl clç cm 4 bs guluçs g d hs lsc s cm n mchn s póp p ffc p N cs m fcã lvd sn cm ms bs cnsuls ps bç fls h cm s nnm l fm s vn s p 2 kl gucms ngnh bu qul clusul cm pcu Rcf n psn p s u n pô ^2% nn vn ss PRÇ cmm sntrcr cnç cm hs u 40 n nms s cmm Tlphn Um bc p 40 lmc RM ns n l n nsn P mõs cx sm mc 4 lm nm cs 90 u uub unc mu 9 Rcf m mss cnn n sm pnh gícl Fln bs kl 40 cm n cbs qunhs cln V psn lqü lgl 40 kl Pd us spcfcs pln suf nã dvn ds PRTR PRDR p MDC mm PUm Mc ppd MDC ckl unc cm 400z s zv f cs 42 lmc 2 sf c unc 2 T spclmn mlss CnsulóRu Du Cxs l mdn m l nd n Rngl n 0 ppç bncs cm gvs ms xs pnh p ncxnn blnç n lh lng Mc l snhs cnçs l n Cnsuls s 2 s 4 h4 lmc R M cx gn cm pós nd lv p m cn Vn scc cnncnultór RDÊNCn s sul c kl 20 cm n sm cm vlvul pd p lv vlhs sccs psn bu ns ã cnvd ss ccnss pd mpz n í n l p cnç ms c pu phuc sccs ml cn sn kl lsm d 2 cn» CNULTd 8 s 0 mnhã cnd lprç d cln / QURT n Um cx B G subscp Mc l cpl 6» s 0 n s chmd vm s f p n bn gnlmc n 244 cn mzm mps000 p fcus kl g PR 20 cnn 4 Rcf 2 uub cp cxs bx m R M slv2pscõschsffl Um mpn cm f p ss ms cô 8 kl ps n gu qum P lv cm cd lã çs gfs clcs pplh cnç n cs ugns cãs RDcsc nvló lc 00 gmms ns 2 D cnsuls cb chmd kl 2982 lqu lgdã psn pcln p lmç luçs vd gnç n 68 pncs fn p snh p xcíc clnc mdcm C lmc n 4 mzm mchn cus mngu pn n cx Um lmc C G^ cúgc u Du Cxs Cmps mnd mducd cx n 4 cmxbs cd PÓLC : dm blnçs p fml mbmm bnz u d«z hs còm s p n bm pçs pç M C lmc 46 n lndn Cmpll F lv pgnd mzm nh p cfcnd qud kl bs mvs vp psn 28 su sdênc fz publc pd 2 pólcs s ms cnh mu u f C M Mvn qu bs ns kl Dz G C 8 Mc lqukl 24 cm sm n dus ns usns Tz 94 bc ffc sã vndd mns mnus p s Lquçã chpus cbç n D cc cm lbçã m vnh nã spcfc M ns 92 Pgss Clnl n nvló n 0 mgmms ps Cbug 4 lmc C G cn mc L m sss 0 mz p p\ fc s s : u / v P Chnz n m flhs mc (upl) 0 ds cn Tçf 22 cn c s nm kl Pysu 2 m cm hsu ns n ps fd PNHR ps 9 lmc C G Qu cxs bsêm nã v ffc s ngc HR p cdí nng n /B cnn cv p fn cd ln n 8 g dsp v M u cnc s ng Gn C lmc su v48 vl Mdc Ru Plm n 8 m gfc p lhs cls fzm sb pn ncm kl n cm d0n ns n fqünu up g\ bcs pnmc gm m z mzm n 40 l n mn n 84 c cps hps mlss pll pchnch sm n Um pc cnn sulphü l CVLCNT g vn p l fm s nnmél uudr 8 lfâng Pnmbuc f d pn llmã sb p p mlss snhs Bô 200 gmms c nã spcfc b R u m cm hs" u Qunz Rsdênc: u Du bu su cnsuló l s pu gph cm c cm nn u n Nvmb n 40 n 0 Vs nspc pl D mvs mcs pn Cpl Fl d 9 uub Cxs n Mc C Um cx n cm n 80 Rcf m uub Tlphn Fg nc Lu 2 s 2 Cnsuls Hmn Rdgus Cpl lh m fzns f ms fc nsf p l Cnsuls s hs n Rsdênc u Fm n 9 F CUm cn lmc ll Fl s xh n d 4 nfç d chf sb: n 9 D m LL:HG:0 plc u Mz ln Tlphn n 2 vmb póxm x n 2 cnn : 48 chp s c s Hn pnc Bs Cn qun qu cc p publc cnrcf 8 uub lgdã ucs nfs p sn ng lóg gu py 4 pçs lcf u cm Bm ngc çs 400 gmms ps n nvló p s ch p ns24 us chp fn mn p bncs mnh p pó z pçã m d lg ch p lhs dúzs lnvns bm cnhc sblcccpl d ss dspçã çs chms 00 gfms ps n nvló nlh cpl dsc l sômg u mlss mn fzns s BôVs spcls ç cs csm p cs Dss n s s bnc pplã p bqcxs u d mpz n 69 cm s m nsn syphs sus mnfs c 6 üpns ps n nvló s mc ps ds p Bm sus n 2 sguns cn clçs dúzs pó z ppl gmms nvlpps plg f ng cs nã h xgd cs u sm lls vn çõs fbs upvs mn bs nã clssfcs bch clmçã p l: cp blnç p cg ppl c cmps pnns pm s smn uh pl dlçà m cd lgdã lçã nmnl d ccnss ls s gunp cs p s s nsfncs cçõs u f hmns pçs lsc p brpçã cnl nn cm pp msm gdul d cnsuls s s hs nul n cn Pnmbuc plc lmc 2" n cp c uub sblcmn s slvu n su scp u Lg cn mc H Um ncp n pm nn scl fn m ns pplh p n lcs pvculhslhs s s mcs lquçã m gfs R n 8» n g ulm pô 96 cm ms m lh fzn sc nh cmps mbíl cn s du Mns B smb Rcf 2 RsdêncRu mpz n 9 pò pç bssm s lf F m lng c n dd cm pçs pn f cs sus vs p spcl M nd Mc B G Um cx n 99 cm cnhc cm fm g mcns ms cm sn mbfv vm lqu sus db Dcsc 6 kl ps n nvló s Csbllã dl vngls 2 pl cnl ssm ncmmd vn p cm 9 pçs dn dz sffn YPHmps p nnunc lgc fscl ns s c c p mcm^blnç cs cddcs "M L TRCR n sn Mc nyul 024 n b pps 0 cn mz p s l nn nm ms p scp ss Rcf/ uub fs pl c)~p cuus vsm publc s m cn cn mc H C HDus g vn bc Rcf sv bcs snh ms lsc bíl Mglhãs dclmn cm dn cssm fz vns fs s ns 8 82 cnn 2 cxs fscl dlfng s ch nc pnn p ms cm cccnss ss cnvd p ã sm xcpçã pss lg Lc puv Tpy cm ch psn c nm bu 22 k n cs Lngu svn cmpnh vm cb s nd cu 2 sfs u cs mv pl dffculdü c l l 244 kl lqu lgl 8 bs qun m qun f m dn 4 dvn sus c nd 6 cs cm bç cs ã B lv b vnm cd 4 lmc G Um cx n vl Flh Bps çõs n zã 20 u 20^)00 p c mcns cm ssn plh qubm ssm vsm d ns 0 cnn: dúzs scvs cm C cncn v psn cçã cspnn nn fn m nb cln lv f Dp vs vã sl sus cn cb m p ns unhs su m c fch scll zmb 9U0 n scp bc cbs p u mus n ps 0 ds cn lmp pns 9 dúzs d cm c pp ns pçã mpcucn u Bxnh s mvs mcs s vnú Fs C s pm s nã fzm p s m p f dúz nc 2Q 000 p gn cmpnh c ã c mll p s cm cnfm ns d ds cs s p pó mçã uub Gynn scup cs msm mp C URV N 4 mn puc gdvl p ms z 2 pncs cm cb m ppnn fò pf pvns snhs nhm bm ml p bb 00 gmms ps x fcu pgmn mbb P nôn cm lms l R D TlH Mnl c Rcf 0 uub n nvló bs nã clssfc çã p m fv fzn llã Dcsc vsp s mfm mdpl {VDR 68000) cucn qun 22 cn Tçf lmc G F B Um cx s pps sã bs n d HR sp 86 2 RU BRÃ D VCTR 2 n cnn: ps cn h n pn u Mz ln n 2 cu 22 cním cmpmn snç d nssd vã cmp nvnçã gn Gusmã 4 ps ms 22 cním pc ns pçã Munç sdênc LÇÃ dspõ cmpmn m dúz cmss d B Cn cmmunc fscl 6 uub cm Dlgc D cnfm m lã 6 kl lhs pnsus mg clns muu su l scpu ns cmpmss m ms ~ D TMBUB CDD sdênc p u Cn Bôn flpus lgdã dúzs lnthmz Lm Du g cnv císsm mã d Cvlcn Rmlh cugã lnh Vs n 24 B n cnnu cb ç Dnh p cmpcm n cnss gunf 2 cn ns pl fcul mdcn 6 l Mc ngul cuz L ns mn mng 20 cmpss sb mvs usd u s sus ns R n pcp s lluss f M cuz n cn Um cx n dl n 6 M HR s 0 hs mnh fm n u bc us cs òu mls sns ns c ns cnn mgm b psn fz nspc s s P nu cm publc D gên mçã uncl lgm nv ms p cmps msm cnvn s vsnhs ns bu su 2 kl bx s mcs chnd n u mpz Pvnm sus n cnsuló ns c u D mzm n 6 l Mc F R u P nfmçõs sblcmn s u cls f mp pm pl pmssl uub 8 Cnss 6 fguzs mg m n 4 n p s pcu p B cn mc Um cx n 000 l p pmncm n mzns Cncçã n 8 sc nn su mss gn lv p mn pfssã lfs Hn ums 4 su sblcmn cmmcl cm z dúzs ps ms s pçã sã pl psn dglyc C sp nl mpplh d Dspn m s duz d ph xm n sb llm nã spcfcs cus ms l chmd sus n u cnsgnblhã s p u Cbug n 2 n n sgun p pgs gdã cním nvnnn smn ds vm n cmpmn n 0 20 d Bs Rdgus C ps p cnn cb s sus s s su cc qul Lps zv lqum n nvcns spchls s sb pn pl gmms ps p ml m lquçã clç vnz p ms ns blh gên uncl v llã nvló bu cb sus fnd ss sm nnuncd llã hmns 0# 20#000 p vn ms ls vn u cc chmd p lugs p lgs zns sn cnc gm vnds p cn sc Rcf 8 uub m mçã MBLÉ GRL m P Chnz Cbug xm mdn us cmps d ss ms ps lqu pls csps pnc sb: gun cnvcçã d Thphl Hlln cnnçã Gns s chvs mzm Mc F T cx n qunhns gmms ps n nv ml sã dus dc m D suls dmn s s 9 hs Tspsss sblcmn s mnhã n Phmc cn cu ml 242 Bmn n vp vn fnsóc nvló ss d cnvd p s d Rmd n 84 m fgd bnh n CpungPpul lv duzns gmms ps n nvló cz Cdll m n sssã ssmbl gl n d 20 fzn bm pu cs m cm Mc LUm pc n vn cn s 0 hs mnhã u glõs lgdã s lóg Gs pbs md p fml vns u u dln Du mã m su sb gb sm cmplcçã sysm NwYk n vp blg Wsun m Gnçl n 4 qul s ffcu só mçã vn cmp lcmu u mpz n 60 p ml dn cnc sps fv sóc D pn mbíl Luz XV lun cm psns n cpm sus n fguz pn ml bnc zsès p cm Pgss m fgmc KDus cxs ns d su 2 m çs vd ps 2 gulu bx ssgn vs pccbm cb gn s s ms lgdã nã spcfc 89 vns uhmpn n vp d Rcf 8 uub çs ms lsc c cm nv publc s cpl mu pnc mn chp snhs u s cmps z ps ms Clg m fv p sc 2 c 2 fcs m mb mu u0 Cs s Mnl Lã plmn lunss n psvl g m cm sm lnd lgdã f scóc cmps Mc Lm m bxum C lv c mvs xsns qum M Pcss fll s snh sb bl cm cb b s bd lnh fzn l nv ms 20 cním cmpmn x n 28 vn P lg n u N mzm u Bm sus Mz n blcmn cm 2 pm blhs bc ngc su nss p psns ups n p quz ps ms lg vp b m fv 90 p chu smn 20 v n ln fs p cnçs lns ucs dã nã spcfcs cmps ncn cg vp Cdll g bbs d mlhs fbcn s nxvs p bpsd ls ms nv ps ms lgdã f Mc NQu cxs ns 4 s lugs qu cm xplnd plh s bl n scóc cus ms 20 cn 6 vns P lg n vp gz 22 cn bnh ns mgns Cpbb n gz b u g m í cmpmn n Tçf ^ TRGM TRCR lvdnd p s ml b m fv cculs hpl Pd nmu u Fncsc Pul n 62 un l HR «ln n nud d 2 cn m zn cncn gmms ps n phns nfnh s Mc DUm cx n 2 vn u su cnsuló p n 2 lnh f sçã Cxng ml u cmpnh s nvló bs nã clssfcs Ts n vp usíc gl m scp msm u Bmsus» n Cxng 4 smb Ns sblcmn hv m sus cllul (qud p ) B 2 s 4 hs pgs fv 90 Gg Ml Cnsul 2 s hs d Rs Gms Dflns fzns lmps v sbbd vns ns çs F R B Mc dvn zã 4^000 p ccn m8 l TMgRl quns Mc N m bx C Um brsdêncu Gn s sus xpçã g c Um cx n 00 cm h l n 8 vn Ts n msm çã ln ~ cmpns pç fx Nv sysm vns s ss ccnss vã psn mnc m psn bu n n vp n msm Rvl c m c=«s kl s LCNC D TD ngs culs sus cçõs p n vl mzm 2Mc ngl F L Tn pp Gn Hl Mc F R B cn m C m bx FUm cx n 4 vn sm cs pls nvs cfzns cul Cm 0000 cmps 9 l Cmmcl slv uub d fns u dcn Du p ms sp c Um cx n 49 cm qu uhmpn n vp nglz Clg qul u mm dn fz gn ducçã n p c cm mchns sc n s chp plh z m nvmb 900 Fnns mbuls cu c clcs clm D ós u blhns ç ssgnus vuls n gn lquçã R u u du mpz n 6 smpls fms Lm C u Qunz Nvmb n 2 F P qul Chm nçã publc p v u Nv n 4P lgm PF BTs G 20 l címc mzm s gn hl pm n n nmbuc Quf 6 nvmb xs ns 08 C84 vns n vp sm n n vs Bzl gnn fz mn p gn Mns lglmn us B vn n C Mc vp 09 Um cx fncz Clôn 2 l MBLÉ GRL XTRRDNÁR mz fç Cmpnh luz cs msu pl llã p qul ç n 600 cm n ss kl ps Cncód pcns Hv m gun cnvcçã p sgun dscus pl s Luz Vn f lcl m gên sc pnc cn m F cç Gnc Bsã d su p bl 900 ls õgnsn vs spvl pu bu n nvló sn nmn subscp c u ssm cm dspõ pssl p pós D m cdã dc cnv gn qun sn cnc kl bz àlls lh p s cmpnh ps ss blc b su cs sú ns cós lgdã vl cx n 00 d sóc ffcv s unm ds pcs p hquçõs cnp bm sv L CUm P sm Mc ms bl ccnss p lsm pm pfnc 22 l Mc C cn mc vn Hv n vp Cns m n çf 22 cn s hs s lug qu cm u sm cm 0 %> sb sus cçõs n Pss bm b só n CmmNs vsps llã sã sn_ Dus cxs ns 2 cm z c n 90 Puln ns Cls n p dscussã d su P msm cm c mz 2 d Rcf nc Êsçã = bc c nd mzm Mc F M C cx funcnn cm n cmlh Cxng l smb s m dn sm bç n fm s cnsu cmpnh Rcf 29 smb blg vp n nc Hmbug vn n Quf 6 nvmb pc plhnh cm ssn s ncps RT LRG N 29 CMPNH FRNCZ D GUN CdlBà W C D FRR Gêm CxTl Puguz Bnfcn Thmz Rb D Cn Vnn 6Rü MRQUZ D 0LÂ6 Cnslh dmnsçã dc : c Mchnc Bnfcn Quz ulh V MPRTNT ss ppg ü usns b ngsnü BCgfÇl^ Fbcns BhUR C Bnc Rcf Clsl cn nssn Tn D0 B MP FRRZ Bnc Rcf N 6 RU D CMMRC N 6 NDR PRNMBUC D Lpl ú C Clnc N PÇ Vnh R G ul Hppdm cúgc Cmp Gn Lf" DTÂ fíuü CHCn Lg lfâng ~ Llã GNT BRTT 4 Bnm L\ Cp Cvll/ Cuz D hu Cvlcn u lüv ^ DR LFRD GPR D Thpkl Hlln Bnc s Clsss Mvs b D usch Cvlh TMR Gl\ G c\ Un\ Àng\ L\ Cp Vglânc g DRGR BMGã RU D HR P 2 À c m«ll D Cn Lã Hd Llã D G Lm TNT É T Bnc Rcf CHG publc Cmpnh ndusl Fçã Tcd Gynn V Rsbck Bhs vsm publc pculmn cmmb m su scp p u Bã Tph n 6 l0 n Rcf uub Mnul G Vnvl mn Ns nh Tç CLNC RURGC DNTR Llã Ly Gndm G m c M P d mpgd s Cpzs lfâng ÁLTÍlfDD CXNG Llã N PNT Cmpnh F Cnl Pnmbn D B GNT PNT m cnnuçã mm Ll ~CÃXNG c d ss Mchnc Lbs Pnmbuc :í>íí íík^ Py^Xf^fêfP^ m^mm _^/V yffy ^^V^ ípfcmb^^^çmwí ís «^«f»» «^ gfffl«fw^í^

3 íí ~ Wmfk :> : /: >~\~~ /() Llã ós Mn c gn Mns us pl cnclb fscl Cx cnômc Mn c f llã s culs bx mncns nã fm sgs u fms vsp d/fs HR M PNT Tçf 22 cn » > U496 m LL0 D pd Quf 2 cn 2 HR M PNT u lmpz n2 gnc N gn p mn lv llm s d uz subsu pcl pv mn nvn n d bns xd p fllcmn d l M Rb >uz lv llã cs n g6 u Mclmbó fguz2 fgd cm 2 ps fn sls 2 qu cnh xn qunl mu mdn fn m 40 cním fun 6 m 9 cním D 9 Ü MRCD D CMB "/ mc b /4 subn pós s ffcn Lnncs R p 4 n Bzln ^f ms clnn lg cmpnhn ms vn pm ms sblcs x pmv svl pçll «/ fchn s m / Ls vnds /8 BL D PRNMBUC CTÇÕ D UNT D CRRTR D 0 /4 d p Cmb sb Lnds 90 d/v X000 bnc n/g d p Cmb sb Lnds vs bnc #000 Dun smn: lgdã sã 0#400 kl cm nspcçã Mlh s fcü m scc cm 6 kl PsnPd s cnôn Ln Rdgus Un MRCD D GÊNR gcul p kl: UCRP y Usns Cyslsd ««2 40 Dms f f60 Bnc ^400 22Ü0 2d00 mn 800 lfq Mscvd Ô90 Bu scc f Bu mld f Rms lgdãppcm cmps 0Ã200 vns hd ÁlclD 8 gus f40 40 gus f0p \\ guncs p gcul cnfm gu 240 f260 cn BchD mngb p kl cnfm qul Bgs mmn2f40 p kü Cç lgdã #00 sm ngc Cu slgdvns lf080 Cu vscs f600 kl Ml 20f000 pp Mnmnn Plls cbpm s 260fU fug 0f000 cb f cn Plls cn Pms fug 40f000 cnh lf cn lf000 9Ü000 cnfm qulr CRDR D TD BUC PCT D VR D MRCDR CTCR D TD UT ^ uub ^H~Dnng _wv DÉ PRNM D ÍRDCCÇû MKCF MPT D XfRTÇà CNUM mcs spchs M D UTUBR D 90 Kus C vl cm 20 kl lhs c Gusmã 8 vls cm 998 kl vnh C uz C vl cm 22 kl fgns Gnçlvs Ds vl cm 22 kl fgns Gnçlvs Ds vl cm kl scvs pós sf Cmp mã 2 vls cm kl pns 2 d cm kl ppl L vls cm 409 kl cs m M Cvlh 6 vls cm 48 kl mng lv C vl cm 84 kü ppl mbulh Kí çg P M Dhlm Cl vl cm 248 kl cd lgdã 6998Mf8 Kn gl 64644^ D l 8 «««D 9: D mpçã 04$24 n xpçã Tl Rcf Dyng «969 0 _99ô4 668#8 PRFTUR MTNCTL CBpul í sn Éps Tsím NDMNDR 8^^00 C ls T 00:000^000 Ru Cmmc6 [M PR lédb Í 8 u 0% f VPR FBRlCâ D F G Cmmnn Ls RU D RTUBCà 8 sp sul 20 cn sgu sm m p C P n c lv qul ncg qunn "R TM VPR \ \ ín c0 ms ffícz pduc lhpuc mucn mn Cmmnn Nb sp sul 26 cn BCYCLT mc nglz HUMBFR (^000 sgu sm m p C P BCYCLFT mn ngl/ RYL NFD 0 400C00 BCYCLT mc nglz» RUDGFWHTWRTH 0^ 00 VPR BCYCLT mc nglz VLTN cm f whl s s / ^ À _ nçã 400^000 BCYCLT mc mcn DFNC BCYCLT 2" mã 20M>G0 Cmmnn Bvnu lv sp n 28 cu sgu sm m p C LT c cmn 6 bõch l>200 P un c lv qul LT cm pp p cll ^ ncg qunn FRC ps lmp bcyclu 2^000 P cg ncbmmns s CYCl >TR 20" cnuy 4^000 cm gns BRR CHÁ p cnc ^00 (pc) PT unvsl 2000 BMB p 6^00 TUB bch 2^000 LNTFRN cln 0<00 ^± ÓL pí> p bcycl 000 (fsc) LT cm cbu p bcycl 800 GÜDR cmpl 200 D NVGÇà VPR RLÓG cmpl ps bcycls 40^000 css =_í_ d 2>T p bcycls pç bssm lèzd m ÂÁ CGRí PR BCYCLT mm Fnns C Ru mm n 6 dpk PRN VPR 46 Ru pl T^: uvn Tcô D nôn Uchô Cn Lã lv Uchô Cn Lã Fncsc Uchô Cn dv ã Cl P lv su mulh flh Luz Flpp Cvlh su mulh Cl P C Lã sus flh mu gcm d cmpnhm cm s ms su psdssm mã sg vó Luvn Uchô Cn Cmpl n>v cnvm sus pns mg p sssm mss sm d m suffg msm mnm s n mz Vz s 8 hs d 2 cn pl ncpnm sus gcmn p ss c _^ lã c l«<v \v $ UÜW wv èsg h: 200BGu 00^000 vl P fs pssgns vls ncmmns s c gns C bsüstí nnspmlá MGÍQML DlMGÇÂ0 CTR %» _ TNMà CMPNH PÊRN NVGÇà ^" H huvss m cm m snm v m mn cf n p p blh vês qus mpbl p vcm ívl ms cmlb s B cns s cbç <^ :^v:^_^ ulus ôhsn Cmc VTR Rü M:_RCRDl82 WBW^ 2í\y ÜND NDGTÃ9 u qul u sn sômg mpd fuçã lmn u s ll dg ppmn 0 xc Ml KplUC D uã smn fvc fnc ms dgsã mbm lmn lcmu gdvl pl fcl dg s cnçs lcs ns sbn qun mm gulmn m puc mp cbm s cns s fçs / un m ds s Dgs Phmcs Fbc:l xclusvmn p D sss d0 PR P FRC Buughs Wílcm C LNDR NV YRÍ_ MMMMM ^^ Cs üò ds mdcmh ã s fã sp nsfmçã s cmpl0_^synms ã sppcn fç f ng vlã m b 4 plv sú f nqül sã cnqus s p cmpl {Á Chgm mlhs L D PV Gns sld fnss bns p lqu Gns sls bns fuss mnlõs lgdõs pç sm cm s pnc mu u g bcn 0 0 cm Pqd p ümn pvm s s cbn Ru Pm Mç ^ ns êm cb» =u cm us Vnh Cmuú D sss p ss v s pf s L pp sb qul u sus ff sã c sgu ffczs gu Vchy VRCNGTRX nfllvl n cu s mlss fg nslnn bç c mpg cm gn êx n bb sus suld smp s ppv pls VNH CRMURÚ D sss R n Pul Bhu M Dccs vç n Uguy un gnrpubucs s Hygn m uns Lsb (Pugl) gffg Cnsulv Hygn s Dgs Pbms $ Vns m sfbcn» Pp» «p {fê Únc sv _ uücl <fc C C C _» l > s cnsuls cs Un m pçí mdc p ln yuumnls Dg cspccl n uc Íu cl s" _cn_ D :s PUL Cx : ^BÊBÊkWlkW : BRG f DPT u Cmmc n 4 NGUR k PNT Td sysms gphphns sp pç sm gul mpn mn cvl d mpss c vgns spcl cm cylnd mpssã ncnl \«snc"dsd n PHÇ FX GNT M PRWvlBÜC GUMRà ncn s vn cm ms gfs n:s sguns phmcs: mcz Mns u Du Cxs V b F n pç Mc Pnh GRPHPHN B ^ D PV THüM HN M V_^l lum scpóô(ès d Lúmpf^ Pnmbncü V n wmsmmm gnc Gus P» V l n plv snís nds sü p sm ng sm ss cm puc lmç _ h sul<\ Cüg puc fzm ml ds sff cnnu sul üc b fc ^ sm fçs vn u ng sm mbçõs sm f nc w B cnnu dun s d f ::vc $ qun chg n mís v pd n cm n pn < cm cm lmç cm _^c_ c n u n lh vl su smn ê fbl cn c sbsl psll Cm cmb u s /L LVD UM BM TÔNC mn mlh ú0«ônc Pssgns p Hmbug Bmn nup Rhm us cs cnnns sã ms n msm HBBB8n_B_gBfH~gBBBB Fncsc cn lbu m uhmpn R Fncsc Pç s pssgns p R ÉTM D n p d vps cmpcn dlbu Bm X>_ LX PTL08 g LT P Cmmnn C Tnll mm mã ílí klullllu sk cm sns hmm cm s nã sp up u d 24 c uub sgu p BhR n PTlf n^ í PQUT Ru (g% V Uu às Cmmnn L R Dcknsn sp d p sul 20 uub sgu pós m ndspnsvl p Lsb Vg Chbug uhmpn T9 Ç< í MM WM Bèk 0 PQUT Vgn Xv nnü C dvlbu Hsbll C lbu Mnl Cn dlb"u qum Cn dbuqum nuns G lndn Cn dlbu M u Cn dlbu cnvm d sus pns mg p sssm mss s clb s hs mnhã d 2 cn n g Pnh m suffg dlm su nunc sc mã cunh d R Fncsc Cn cvl bucu sm d su nfus n cmpcm pssmn ss c lgã ncpm sus snc gcmn nnu» xvã md ^ «^ m ü_ gus u cbncs p p pls sms mdcs c d ms uu_cííus cuv lhns uüüs sucss cu ns sus pplcçõs ê cçã p vn sv pxcllnc snc qus mndmd s blsmc nspc CUTRNT n s gdul d sus f üv cu cm pdg ffcc DR V D fm B ^ HMn»w«WM«~~~~~~l^M" y» Mnv Bunys ps ndspnsvl m gn hpuc Pnh Cnns Blsmc nfllvl ~ s spcfc bslu T s mlss pplh spó pp m xps pslhs Cu pdígsmn: bnch shm cluch nflunz sc sngn ísc pulmn Nã mysl spcfc H : ^"âlhll P^s nguâ bô f pv LLkU pgnlhmmcsínccs cm fqünmn h cnc n pduc smls su cçã s bn sb qul u ppçã xsln í f ffd T ^m c ^ cnsçã l l l s v únc R íílmvg NDR U ± l \ s ^ l T n m \ Âdfà nl b p css spcl Mí m às s pbmns âgs <U _2_^ c_2= 9Hu Cmmcg gm_m ÉBspB^^^B^ Cn Cmpl PPPVD PL XH XPCTU GL CD PUBLC únc fbcns Bl C 4 x s Cu fqün qul s m 24 hs B0TBGÁ LCTRL FvB pssgns cm gns v DNTT Cmpl p fmn p pçã ufcçã xcçã cuv c Ml mlh qul p buçõs pplh dvs p phs c c m smn ns p clb nshsc Kln (Chlu yl) ncgs mn gbn Td g sã xclusvmn d fbcns Wh sh ns nvms pç cns pd MNUL C PRÇ FX LN D nuns C cmpm pólcs sdus n u Nvn lõ l n PÜTBTC n R n f UCC Kmss pmnn p dsbuçã pêm düc^ns hppdm Ru Bã Vc n 2 Cmmnn Pnh Psnmn ns p sgu ps p _â 0800 Cgnc l 20Ü 2D:66^449 Cu cd u ppd kü 0090 Pêm bd Cu scc slgd m 294:066 ns pg 040 _ Cu vs m 4: Dvnd dsbuíd Cu scc spchd m 0H â DRCTR Dcs m 000 Fll c lgdã m Fncsc ugus Pchc VPR 006 Fnh mndc m Hmngl lv Ly 0260 Fã m Fhmnn dp B lf # $ Fncs cn»: _ 0200 Gnb l cnd m cdnh ns p sgu sm snmn P HMm D m pnchõs m lg scls D ívs P=» c lbu m p P D m bs dus Mnhã u m D p VPR 0 TUGM D Lu kl» 0000 Hg^^B_gBBH^«BB_BBB Lcs l ^ D Pc lbu M60 ml ^ln Gnçlvs Lu m pnchõs su flh Fncsc snhã 0(00 TRGM D D m bs 0040 gm h ^ssss _w_í lbu Mnhã d ss ns pu sgu Mnl ugus Gnçlvs lymm cnsucçã u nu Psnmn M lbu ugus ã 0000 Gnçlvs lmssslmncs kl Hmngl ^p ps p 0200 ünhã su mã Mun Chn =VLLNV Lu D m m ph Nplã (usn) lbu Mnhã mnm 008 " Mlh kl Mn Fncsc n "" nç Gnçlvs 0040 Ml u mlç l sb Cmpl gncm n s mss pl pus ffns P VPR 0800 m d mã blhs»u Ml ps s dgnm d mmn l 000 mmn Ól bgs s lbu Mnhã n 0200 ücmpnh ú ulm m s Ól cç lgdã m g n Cu^s n d 2 üõ clmb smp 0600 su s ms Ól mcó m n gsm<^ d sfu fllcnh 6060 nã cunhd mdnh ml Ól pf m 000 É sp sul l d 2 sss kl Cln Gnçlvs nv cn 980 u gmm gu ps pn m p sssm mss p 0400 vm p F m flh kl Phyb: s n mnm pus 000 su n D m l u c m d Cm n px m cnvn 000 D m l m N Bs clmçõs fls só 400 m sgunf 2 cn s 6 c D pc u sf m sã nds 4 ds ps s í m h"s mnhã v cn D scgs d vps P Bzl kl 0040 BBã É P cg vls ncmmns Pu ng Cl Vn L 0000 s cm gn P dl m pnchõs m TRGM D Plls kl í00 P n 0200 Pólv m ã M Dchõ su nu PRHYB NTL MCU MP gmm N 0Ru CmmcN Cs Cvlh Vn L lh R RCTY CR Rsídu lgdã kl 000 Cvlh VsnL PRMK ND Lucn D cç lgdã m 0020 _9 <sí"cns Cvlh Vn L lb >> lqgt ÜDc) 000 wt "f _ Lu Rb Cvlh us 0000 ndls p Tu nn VnB" Cvlh 000 cln Rb p 22 cn cmp m 0000 L sus flh qum nvpr NGLZ D ms 22 cn cmp m Cmmnn M nd 0ÍCU nn nn Rb Cvlh b u gx kl 0800 ã Bps Cvlh su fml mns cnúb m gu n d 26 Cn s 4 hs 0800 mn ccu m gcm fml su Cl Nybng l m Psnmn n» p sgu m Rcb cg ncmmn psss nm dlm s s psss Tbs mll dúz "" s dgnm lv su ulm m fcl s h puc ds p Lvpl dnh 9ô000 m lnhs m gns Tvs Ds ms õ m m 2000 su nunc sc sg p p mnhã d pcl 42^000 cunh m m VPR NGLZ mã flh ds gn Ds ms 400 sbnh Cs Vn L n nçã d ss cg Unhs cn Chms ^000 V kü v cnvm d pns mg s py clusul 0 d cnhc 00 mss mnm c mn u sgun : Vs p cn p sssm Vnhc m cdnh f 2 cn s spàuy l Lvpl n d 8 sgun lb N cs hv lg clm^ç D m bs 40m g dus hs mnhã n cnvn ã v u pc nòvnb sgun ps m p cmpnh cnã Vng l msm p 200 Fncsc cnfssndg ps v s f p scp s gn ncss p^ q Vnh fus m scg/ n 2U s c lc lgã c spcv p Vnh cn m 00 2^ Z^ Í_^_2_f_^_g^_ ês ds <cp fssàdã Nã P cg < mmçns vls : Vmuh m cm gns Cn 00 Vcb L> cmp Mn fml s Znc kl ""x > pssgns s lph P Cn sus pcn spnsbl s ms gên xpçã n síldc sn nh fc m lçã lg ^d^ sq fh n n cb n cçã Rcb s Pfus nc fllcmn m % Vnmbúc m 9 uub 9U(ssg Bun s su mu m PUldHU NDR nd) chf lvs dè lbu smp b mã d ppv Mnn M NNUNC «>~» P_xss_ ulullm U H ÂR y Luz nsn Cncçã sc g Lc Bmvnu Pd u Lc Dmngs l Lc cnvm sus pns ng p sssm mss mnm clb p lm su smp lmb ílu» Tmã cunh du lf G n mz BòVs s m hs mnbâ 2 c gsm d sú pssmn D^sq ncpm sus n gíscmn lls cmpcm ss c lgã c < C Cpsul m mpss cm n nm ln BLÉM ÉTM N VNGURD nnsv bslu p^/ü cun <^ ^^^^^ ^^_l>^^^ "^í^" V ^ _M ^ " f HR ^^ cmn xgm u sm g ns mn cm cphb cub» bs ps ncçõs u mc unvslmn cnhc ns fc<: çõs bxg n cys cl n W m Wk h > ch vscl n hmu mnm s mss n uz sc s 9 hs mnhã cn 22 pl çf f Cmmnn «C m su smp lmb m fh p mã ã lvs Fs sul n d 2 sgu sp ps ç fcã nmn gcd p pnm d cmpcm nss c c CR MRNHà PR MNÁ lg m BM~HâBgBB_B_8~Bg P cg ncmmns vls du lf C TRGM % _H_\#ãf _:_ T" # _C P B _" /_ Bpz lvpâ F "K s G R ND LNCH nmn n» ^ VPR s ~ç\ MÜC TD N0ÜT RMZÉM BRL c P <s PRMR NDR Cmpl v smn b g phnss p íus Vnh Fgu sup CÜ0 s sp d p sul cc us snhs hmns cnçs n só gf 26 cn sgun ps 0 vç buf cpch m ncss p NwYk cm dg D BÍLBR BLÜ UTR u N B vp cm nã m ccmntrd FRNC Lg àv Mc n mdsçõcs p pssg Cf Tdmü pgs b cusm Í NvHmbug VPR NGLZ s ncmmns sã cbs h d d ssh u pch Bb n Cs Cmpnh Pnmbucn ss cgs pdm su nçã p clusul» d cnhcmn qn sgun: N cs hv lg clmçã cn Cmpnh p v u p v s f p scp gn u spcv p scg n ds ps ls Nã pcn s fml Cmpnh fc sn spnsbl V qum lbn Gus P cgs pssgns vls ÉTM D ss n gns s flh gn ns n D TD D 8 D 9 Tl s pssgns ms /n ulus vn ôhsn K Ru CmmcH sp dc NwYk d 20 cn sgun ps m ncss p Bh R n Cmmnn F lv T RCBDR BRZL GF RDM ímn gns PT X T T TT C_ VPR mnh gud pl dô s vvs suds ym cnv d sus pl ns psss su mss mg su fn sp lmb sp p gn cnnh" qum s Cn Cunh pn sssm mss m suífg sulm mnm s n mz n nôn s 8 hs dà mnhã n d 22 cn pm nysà su fllcmn P ss c l gã c s cnfssm nmn g d cmpcm m ms vz pvs snc " ms ll nã xs ~ smmêmwêêsmm\m^êkmmmm RRCDÇÕ FDR TDÜ MUNCP lfâng 642Ô29 Dl 8 ~22g664 D 9 mu LXÁ LÀR VPR BLG CMBlà LLY BRâMl RRB sp d p sul n qum s Cn Qun d 20 cn PRMR NNVRR gu p p n n M às Gl Cn Cu msm d > sus flh mã mãs xs <s mã 22 vls cm 642 kl bc hã Mch P 0 vls cm 200 kl cd lgdã vl cm 4 kl dgs N M C 2 vls cm kl cd lgdã ph vl cm knmgph Cmpnh ln vls cm 00 kl ól mnl F í Cvlh 8 vls cm 26 fn m qum lbn c kl pxs d cm 94 kl lgusmãn cnvm sus p:gs Mnzs C vl cm 0 kl ns mg msm íbs cb n p sssm s msss lv F vls cm 9 kl p sulm mnm s n mz dgs M Cns Lmd 4 vls cm 28 k n nôn s hs mnh d2 cn sgunf sm ls lnh nlgdã lv C 2 vls cm 04 kl d su flcmn d s bs dê cd dgnm cmpc ncpm F Nuns C vl cm 44 kl sus snc gcmn pns bns C 20 vls cm 440 kl _MB_B_BÉBã B~~~~g~~~~B hu Pv vnh ÉTM D mm Fnns C 0 vls cm Cn N Pv sus f kl lfzm d cm 4 kl í lv lh ucls N su mulh mpss 6 kl cm mã gcm s psss vls C F C ú ds _)cv_lss s psm cmpnh ul P lv C 8 vls cm 4922 km m s ms su l c cunh d^ Fsp M C vls cm 0 kl v p nv cnvm p sssm ppl s msss mnm clb n gxprtçã n l sgun f 2 c4 D UTUBR D 90 n s 8 hs mnhã hyphcnx s su gdã^ N vp nglz Tuqusè p Und ssss^s_^_sí_s^:^ãs_: cgm : Phlmn C 800 scc cm qum Cn Lã dl ssuc m 00 22^00 sbl Cn Lã sus kl ssuc m Cn Rdgus Dg flh N vp nglz n p Lsb c flh cnmulh su Cmpll 200 cm scc 2C0 gm : vn hln mg p su vm C Bslmn pns kl cç lgdã sssm s msss sm ds 60 scc cm 00 kl lgdã nn N vp nglz Pch p Und c p lm su ps m ps cugn : Phlmn C 4000 scc cm nh qum Cn Lã kl ssuc mscv n cnvn Cm n cpl N lug nglz Vm p Und ngnh Pnn Cb s 8 hs cm cgm : C T Cscã 200 scc c mnhã çf 22 cn 000 kl ssuc mscv sgcn s â cdlmn nn N vp ncnl FíZzpMnàus c d sssm ss c cgm : P Pn C 9 bs cm 8 l gun d cm 066 l Bs B >f s^2^^^^ D Fsncsc Flcn Mcn lcl Ps P P : C Fnsc C 60/4 bcs cm 80 kl ssuc bnc M lgund NNVRR v C 8 cxs cm 4000 v G Rdn nôn Gnçlvs Ps ffus 6 cxs cm 0C0 v 00 glhnhs flh gn ns n sus ll>0 cm Lv C 40/ 0/4 bcs d pns mcnvm klõs ssuc bnc mã C0 sssm s msss cm 00 bcs C / Cuz p M g glnhs mnm clb n sgun f kl ssuc fn N vp ncnl lv p R 2Í cn s m hs mcgm : C T Puls 44 d cm nhã n g l sgun n00 kls cd lgdã nvs fllcmn su spn vp ncnl p R c s mã sg vó Ds s cnm : F Bg C 0 cxs cm 20 kfssm g d cnpcm l ól cn cg ss c lgã c Phyb N cu hí p m : â Cuz C bs 6 âncs cm ã lvs Fs 490 l vnh cnn 2 d cm 68 TRGM D h lcl Lm 4 C C pcs cm M lvs dc uz Flsmn scc sp G Bg C 20 cxs cm 60 l ól cn lvs qum lvs c sus flh Tl _fc««v» > Mn Cn c vlc_ cn vm sus mg p ssín s msss m sufívg sulm mnm s n mz Bô Vs sgun f 2 cn às 8 hs mnhã Ds gcm pnhd d s dgnm cmp c ««=s c ücã^ cdè mn M W uub 90 Dl ^ D 8 ssuc bnc kl #0 T88Ü292 ssuc mscv m Tl «0 ssuc fn m m #6 sssuc m NT MRÍTM 000 gun (cchç) l 0200 VPR PRD gun cnn m 000 Álcl m Mz uu 20 lgdã m cç kl Rcf ã n lgdã m m m Cdllè sul kl cç z m Mc sul z csc m 0800 VPR HB z cc l 2#000 z ndê m Mz uub 000 z px m Cdllè 22 s2 hs sc Bux 04 Bgs mmn kl sc Mc 2 s 4 hs Bux m mngb Bch 0000 Bch mnçb m PRT D RCF 0000 Bns 22 cn cmp p 0000 MVMNT D D 9 D UTUBR Ds ms 22 cn m 0000 n Bnz kl> 0900 Ccu (fu) m / ds vp ncnl mzns P6 000 Cf bm m 929 nls cmmnn Pnh qu000 «Cf dn m pgm 2 m ls mm Fnns 0 Cpl l 000 blh Cs g h "lgdã kl 000 Cç Pg n cmnuguns PnsclBc m Csc ug ls^ m Bucsh T mnn m C m bu u pp C mll m C cnúb m 0000 Cv l Chu cn Chfs m Rn Bm sus> Chnll p TBLCD N CDD D RCF M Cd l 0000 Cb kl 90C 0800 s fnnc m zmb Chb m 0000 spnsblcpl cn Cc cm csc 000:000^ D sm csc m Cg mlh w C "C 2 Bus Bn ds Vc2 C M MXL  _>_:ü «^ _ c "% Tlggf ~«f

4 ~ ::«: ÀMâ mm WW^Wl \mwf y sldmng 20 uub LUG s css ns 2 4 u MÜ m Cxng u Qunz Nvmb n 2 n n u Lg R LUG # 28 Tm gn sã gu bnh mu fsc í n u Nv n 8» M LNDlngs n n Bm sus n 24 n N MNTRlugs p C pç zvl cs n Mn u Pm Mç 20 N VÁRZlngs chl ã n 29 u n C ã Vc n 48 mpss pns DNHR gns quns sb cuçã ul cc Pd s s vu mzm mvs M W_W THTBD NT d PT PRÇ M CMPTÊNC Ru Nv n 6 6R4P C0MP4MH LNDlugs pn cs p svç m n mu s P d msc cs pn fmíl ÂMpcss Mlgs n u Bm n u g n 20 sus n 8 frc cnhmn p fbc p uss Â~Ò~R"PDRspcl vns n nv cv u F u mpz n nn n s pcs n 6 u fss p lccn m cs PRFRcnc ã Vz póxm âlug fmíl n c Nzh psçã n u s Tnchs xm sçã dx s f C NVl n 42 l n u n u s n scp d Pvínc cm s ncs X P L dzn lg n g n 29 s pcu pss LUG xclln cs cm p Cuz n u spm cxn u â gn qunl u Bã Vc PRNp U 0 cu vns cm cylnd n n u Bã Vc n 49 Mpcss sb nllp bmb cxs M gmm lv p cs psgu u musc cu m css n Cpung n u Du bll p ps pps n fbc Cxs n 4 Ds n u Plm 9 cm Mpcss n vss pll Cl n 4 mu cm snh cm pfçã n u Tlugs n 4 l n pfs pã f póxm cm mus vs fufs b^ C>s md cm ccnmçõs p gn fml b ccmb cm gu pvl chs msm cs pn c nv n Phmc F n 9 pç Mcl Pnh u n Cl cn Dmng M F n cs un sçã P GBNT L LTUR D QUL FZ PRT» CTRZ D ^llícl^ sz_õ:s LVRR PPULR HM Dmng 20 uubhõx_t DPDD D CMPNH D VLM RDRGU D PÍV XTZ^TZ^ T CU_0 BNFC D FB hmls mg fqüns cmpnh Cbsn ísup Ulm psnçã ãu su lm pç m DUM FLH : " ^ í^víl \V N2%ÍLÍ s Í >_: :^ v "v:>fv _v _ wb g =>Vf^í_ÍlÍ Íí_Ã ^ ^: í_ MNUL C h CBLLBR B í U _ fl» «K 6 8 _ Ü H B > V p Vns s s pícs dgs ÚNC CNCNÁR nm b NR Tês cls LNCHR 0 ps cmpmn p ps dâm pssã 2 ms p pllg qud sm s msms pns nn us chms m xcllns cndçõs Td pnc sã mlh qul P ms nfnçõs dgs ss P Cn C Rcf u Mnh nglz u Gmb n R n n msms pm s vss Ü U m m _: H xf«ê y kf~w_ l B l s K B l \% V^ <#_ ^_f_íl ç^h l fl mó â ÍMPQ MFyfl KMRTnnffM luu_ yluuü pplf Fp U Ü l g l:l lllfl Q UL T %V ^MCíQ N CNVT B _ l^/x Fv_: í_ chnd psnmn n up Dpn ds mpn slcmnò n fz g_s cmps svus lqu s s mc s sns pl mln su vl cnvs s s xms fmíls d»s fguzs m g p u:n vs ss sblcmn í_p>l mcn sup qul cm 22 m 20Ã 0000 mu lg d sup cn 22 m \ dàt^_ncn sup qul cm 20 m B nn ( lgdã âõ 800 U d nç L^õ 800 «: 4 gu ^60í) íò8ò0> «K0 dl l"^ 8 $200 ff 4x000 Rps pu cbs lnd snh s cô Hudssm snh p^ ms n _VMVn Ãc"lh sndssm snh bnc 6^)0 _õc0 0 ^dã cú mcn cm 2 lgus 2 l 0(f m B ns p up mnn > 00 s D mçã «lnh 2 00"sD bnc 4$ C0 m Luíssn zphy scszs s Pnms ls í0<) 400 s Gud:mpus b_nc cs snh nv G> "^^ >^fu0 n^ ^:»«dn d í gns cm bs cò 2\ 2>000 Tlhs lchs 2 sl)0 ds dp nnn_» «M 4 bpus h>d yffl^^ s H ^_s d Cns lndíssm snh s ^ C» 00 s «v ghus^ngl^líl^ f^ _sâ «^ysínnsíns^"^0 s ^» s llfl 0qU dc m f ^ ^ v_â2ccm ^cffpn PqUCn Cmb cmn bs bncs cs pí ff^ cmn bs s uu s mus Mm d n (nv) >0 s l scssz mçã s ã>0 900 c 000 nncs bnc c 800 2C0 20 ü0 s^^ Lnns só cò ls smpd s Gugps lã cm 2 lgus Duss s p 2_00 d "sdn H ^^«^ ^ CÔs l"»dssm lsnh nv ^ Rndís hspnhls bncs cô cm í_n _nnn C VdC Lndssms>uUns çm plms "«Tl^VW <wís M_bncfs ^cps PhcD s p ds nglzs m cu p d ds fnczs h níktu^^u 4000 ds ps fns p mnn d spb«n íf ^0 H cs s ds ps p snh l_"ò d»n«^^ Ü 8009 dís cò cn» ls (lí s^20^000 f^czs Cmpl smn c_ms ulm nv Bm bnc lnh 8 9U0 m Cmss b» cs sups 6000 cmss bncs hnh_f 8^000 ds cm pgs T 8000ds ^M0"d bbs" ü C mcl lè20 C 2000 ds ^ cò 2vT 000 m «" Pnh Uh "s Í:m:p^:Í 0qh Lnç b uc luh 0 20 >000 Gnlus p nvs d pç" Dmss p v nv snh nmn (C^^^^ cv â$^^m Plsn f_ í lllllíl lll fm 9 _ T íí H l ««_ P gn c dn lss n mng 20 cní cmp RU D CRP K l 0 "T\0 RG D NTÔN L =» C y 2É_Í _ B l l l Ulfl n PRGR M M DDCD nv Flós pu v Gn s nn cs bm p mnn 9 nn C m mul U ^^q^s vnm pp^ç^m n" G _n qun lhs s lã cns K»(fg^^n4M ^Mí ^ m NUL ãê/ltrc D _LL<_ D í plc c l Lcí Rb m Hg Ú «LÜ f _B C T l^m 0 BLHGR PÜHCTV0 LÍÍ0 RFRGRNT P h:cs cm cz v BR NUL DUTZ D BURfGRóV pcc "úlm l sc u cx 0 u "sll nx gn PHHMCU ÜÍTH DUÍTHC BDHGHÊVHH Dvss bns musc pnchã ylòs pn pm n m m hs c mnhã 0 DRML BlQÜ NT k 9 R «/ í í P 0 BLÈL v «ã ^M»" C_^ % DT 0 4C0 D lt ÍÜT00 "ssz^ n l_ ÜL sc mmlns mp cf cn CMPR n m cs Rdg Cvlh C ULTM D CRRD DRCTR uzs : PRTDllm s Cl u CNFRMÇÕlllm s lf Lns CHGDllm s nôn MlZc Ly Bl lbn RCHBNCDllms ss Hmngl Ly Dnd mm mu gu nôn lm D NLHMNT llms ss ÍTns Ll Mn nd Fncsc d C»s D P GMllm s Vc Bã D D D D \0M PLL P CK D VTMNT m 2 plc s Vgs PU s ns pncps Th mcs K^ «p cn D í_ Vf_P^P_«P_B Õ_L ç_/ _:í^ p_^ M s v W g M _ v: ÍD _k fltnntltv0l L un l PôGnslàçã 800 míndcí/pnns Pnmbuc nã«nhm gnh pêm Pêm : bc n vl 0^ d 2D> n p XRP D NGC TL GUC CMPÇÃ _D _TTXT_lX_R 4 PUPRTR :0 ks : c R Lubd l:ts»zul Csnh H L 2Hcf 48» íücn > R Fls 0» mll âzâ P 4 Vânl» V Csnh Cud Bh Ílcc mhndccpnms Pnmbuc P2 Pô MusÍ40 m : bc f n vl ^ d 20$ 2u lprc Cã 48 ks ncn p Cvlcn 4 X lzã Cs z P Í2 ud h R Bbn» V Z L Mllãdb 4T ^ul 48 L R Rlng Pnmbuc môsnms Pêm: b Pcg_f00 u n v l í :< u l«uv ks ncn M B ky Csnh»» Pòx [Lubd R Ts l zul Csnh Rcf» n Bnc Mm H M» V u R» õfgl dí m Pnmbuc P ndcp nms Plgs0 m : bc u vl 0^ p d 2 M B 0 ks Bnc p R Guny >>» zul bnc L C Zn Pg»» ncn p " F Cs Csnh xpss» Rx mll Pólu Rc Gdngh bnc» 0» Cf Hubgíu V cu F Rdgus» Plm PôP00 m^hndc pnms PnmbucPêm bc l u vl d 2 Í0 u d 20^ u 2 M Cs 2 ks Bnc z lzã 0» R Cud ül 2 Bn R L»> V Tu Mll 48» cn L 4 Rlng R Cvlcn u ncn p» PRc»» ppv us pl nspc gl hyn Bl pm cm mlh pm clss m dvss xpçõs 4 Rcmnn n clnc mdc dsn fculv cm n mdcmn p cmb ss bnchs shm sc íóluch uqudã _ s s mlss s vs spós Ms cncnl m psss sns m dvs sd zl ls m ffcc s gn pp ÚNC PRPRTÁR FBRCNT RâULm hhn lv s T^: =_s_í VND l T_í_ PHÍMC_ "~ DRuC L ~ ~ DPTR l PUXMBCC GUfMÂRÂ BRG C F_ 0/^_X=X_f 0RU MRQUZ D L s Mg ^^^^^ ^"^WM^^H ^_^ m m Vs m mm%\ m c_bgl mqlã s6_ícnl bl xclln cs Bò puc cnsuí u Clugs H n 2 squn cm s Dpós m ÇQdM s pmcps F_u cs Dgs Puls mnu sçã Vd n Mlbnh p 0 u gs P nfmçõs n cs fnd b c fbc pfç n 0 pç lmdíssm pm pô c mpvmn s 2 4 mnu c ms MPR 2 x gn p n 0 u mpz MTR n mg dc v < cvll sus vs Mm Gd m mnu ps ps gm xp vqns sf ns^n nmpndc clc Vm"Í 9fnçã n u mpl n vcl mvmn fguzs cbu nv nml x c s2 f fff sbb 9 cnncnl ns mlh cnd(mnn) cnçõs bm g mss cl bu d nsp d nscnpçã p s mc Cpch n bv ^ \ n m mbm smn spçs snçnc n c Kpp m0 íü Cmp Gn Í uub «s c Pd s ns lh lh Vns pf Pdd CRTR bns b ulm m "^"^0 fbn n m Pl ggss sí cnsvçã n u Du fcgí vn swsf fbc 6 n = Vc u Bã n 9/ Pnmbuc gs css c Tm smps c/ls nc g (l Cxs n 86 L Cbcl luvs hc Gnds v2 b_í 6íí MU mus us Pnsníbuc ^zmzm K«_^ 9 ss _»<_ plv» ^ó 4 mzm CRFR BL DfnÍTâsê híb spc mh llllílfl >^l^ê 2^ ffl D_ ^sf P psss q_m pssu blhs fnz P n «m n buhb s sus spuls vs qn cmpnh mbcn mm m fz cns cm mpz msm v s cv u sú m s ch nãu pô p cu»» Ru Bã Vc 2 _P Ç _FX >2 B í X 0_=_D T T TZZ MÉD m bsqu BNFCD Pl dvídcssm cz Luc mõs ps Pl c M s u s sus mlhs cnçns P :cu Cuhy d sus xmdn n mnólg mnmmmmmm L CRVR RTN 4 Ru s _ R4 UZ FLH G N c s C vns ms pç sd ncgs bs cpn Ru Nv n Rns 49 f_ í^ MbÜs quss^üs cmpuls _) ^ n s pç n c d D X «_ c nu cs Lvd 2 p 4 m cs cndss mcs N cmp clul Fnzskn àu Dp pmnn d:sus p lf cu unhs b c Nv_lhs v: s fbcns cnvs p unhs cç l dffns cb mnh Bn s p lls bbs psns spclmn gn smn cul dvs c fmd fbcns Rdgs ns Gn ffcn mllcã RTN pcs p mc CXRmp u fnçã nfms n u U Plm n 9 puguz cm 20 nn % Mssnscn cz Luc mõs CUTfLR FMH w ^pcss p Gv n u Pysndú n9 cnsn ss pp _ \ cs mss k bs k _ sc_t " Tm p cmpnh M PR CRNÇ íf_hümbò VLH cmp s qul^_ qun vss Md Dus n psgs mlh m u p ^ l k _B 00 RPRTÓR D C0m_D FRNC Vns n u dd Lvmn n í vsm m mlh smn nvlhs fníssms lvs sus p bb cbll dffns mnh nchns p c cblí fs dvs pncs p bb fzs p bg cbl fg p c msm p bch p lmp nvlh Tu d mlhs fbcns gnllmlls bncs ps d _ p s ms sups sb n 2 u _R_= PX ns mmçs c gns vn Ds n u vss cm Unã LUG Bã Vc n 2 Ru n 9 cm Plm nns gu gz cch â MNUL C^_ s Mnl qum Rm lv ND u pn cs bu Mz ln n 2 u Nv n lu n n n 2 pd LUG nv 69 nà u Rngl pn Nv c bx cu n gu sã m ç nv bs mns : ssm CRVR <~k " VNDês \>: n cm vn l n s Blm n fguz Gç u n20 cs LUG scm fgd n u Mgul n 4 s fgd m Mclmbó mn p pç bsn dun c z cvã m m p pfmn vn póp p s cçã D cm d Pn Mçn VND p s pn cpncpn fn 8 n Mgul u n u s p lq p u Píncp n 28 bl n msm mv vn s d ccs gns cnn qus LUG cs n 4 s vs cmp bc m p $00 ms b ^ s Mn u vn n m qul u p cs Bm sus n 24 lq n u R n l T unvnd g s n msm mv Vs u cs bô LUG m gu s d cmp \ cn Qynn n 8 n n vv s 2 cfs pv fg gz bm ncmn n 44 n u n Ccl n VND s 8 hs mnhã s s 6 pss fs u p s 6 hs BôVgm m md cs LUGp 4 / n u u n 2 cm 2 sls ND cs n u n sb qu cnh m bs sl Hpíc m póp u ugus p hlçs cndçõs cm gu ncn bnh T n 24 c n p Cllg n 6 LUGM p pç svs s cs n n fguz css n 48 u d Pzs 26 VND Bò Vs u Pysndú cm s x \ BVs u smn fguz fmíl bsn cmm Q p mbs cm gu pyl n p pn d s msm cs n f fm pl su u plm gns ccnmçõs xclln ncn cm m v gg blu (muc) sã cmnlís p s bm suffx puguz l vs cvll snqunl cm pã f 2 uns ps puc f _u n u Nv n 69 (mzm) VCC n spnh p «ÍLÜGÃ cs s n lm H n 2 P % Cu n hpl uguz cm ccnmçõs p gnccn s c _»p _ fmíl n n Bm sus vn u Tz M p l L_ L U cm vns vccs ps sun 62 v fmçã smlhn cm pngcvns c ps lv gg s ND cs mn cm BM ç 2 s m pf cç svç BRM (PLL) 2 qu sls gn cnh b bm n p n u C sã ldlh m n cn p c» spcfc p s s pnu fn gu ncn cm õns bnh BL L \ Ü L nçs s mucscnh L (Pç) cnfn vn l p d»s s sms mdu yn zul p p lv ups s xpmnm CQÜÇlug s " f gn glluh gn """CT ns 2 mbm sp s 2 css à u mp > \/T _T qunl cm pã f ç l í /» cíc gn m29 sn pm póp p (lh mm d bns _> v V pnc vl p s s nçs vn cnn n mçã gz n mm cb mll pm pculs u ccns cn gu sgun cm s s s pn ól mus fucu d cmn T TCWíVT ccnmçõs p fml nclusv s pl f bsn f Ll^ ng u cns \ Lâ s puc pmgu ncn n spc n uvs bnns mçãs mqul g u nflmmçã c nv ns hmns snhs u lus cysl llpn bxg c c Fncsc n 26 n gz lnh bnd n p u ch "fl \ T Çu dmvlmn 8 _ mpn vv mum vns cm cs ím NGC l K f \8 s s mnfsçõs hs ls sã pss cns D L pcs pss l 8 Tl fn sçã Cmp Gn ms 2 vv mns Um gu pm dspnsn us puv cm 2 sls 2 qu cnh f luç suspnsã cm mp pd pms cu ll pblmc n póp cm lguns c us nn u xc lngs dn cnd cm pd lcu mngus nmn cú pv d d «cs n mll gu xclln cm cmb mn sb s pn cf pv fg pnu mucs ns flcs m msm " cm sêp sucup bs nç sppc nulmn qul p» CNHRpcss d chvs Ru lcm n 26 m s cus Lv d m dn c pm n p l n u D í cm ll cus mn TURNvns gn nç pmv f bn vcc un p pç mçã pm nv sã s s vzs ümpr cç 2 s VCC «_sm mlls cvll p ms mu módc : s cm qum l s pplc n «v smp s xpmnm n yl s B m n pn üchô n 0 ): mb m ulm cus p n cs qul qun "í = _NHRDcss bm > " _» chnc su cçã m cl cnn 40 l»_cnh u cnh VND suphnn _ íupuc _ ms uuu p nfsls ucl_ ms p c ln n n u mpl h 26 cu fm Bdmvl d u l n 98 squn u pn s b cm spcfc ã B Pgs bm s n lg Mucmb dsvnd únc h chl c Bbb n u Cn scçõs n d d ps m É^ M LNDlugs cd n 42 d lgs n pll fz bs su %U 2 u d Mlgs s ccul u Mz ln n 9 Rcf bncs slls fz d u QUTps p clçd sps m bu í~ ds CUR cm gu pps cu cn c d sãvc_mmdlugs # D n 409 n cvã ncnl vn pç sm mlgs:xpll pds bxgm ncn cmpênc Ds n u Plm nçã un cu u ch nc nvmn n s gu murd dê fnç pcss n n 9 lh gv ulg ml cu d u Gu n 8 dã sb hyphc ds nflmmçõs bxg ps us mu nn só hmm p pcnhr m pd ns c Q p20000^000 ssscnhcus8 n íl f í í\ í ss n u Gu cs d c p W Z s p s s fm l f í u s pzm pcss mnn cçã p s pcu Gns LH UHll X _ < nss 0T\ sg mcm pc 4 nn CXR g > pm ncsslf p lm lhd dê f su cnduc cu d h ã vulgs ns clm 2 n Lm u Cpã únc mdcmn ps pncs ms pmp Tw s ns cpr MUDNÇlugmd pns mdus c ( mmufz s 4 p s c CRR h mdcmn p mdus m Únc ppv nçs Rcf Bbb mud g vuh n mspplc plcmmdcnps vs vc cp ln dcmn u p m pnn) CHLR DBLDD Ul Cu HM pcs d sbm: 0 BLNL u P n : sll " Unn s Fbcns _B_9 xg_p fm cd p m DRMnã 4 Ru Buxs Ps s cs cm cmmu subsu u mdcmn cm s d cm n p d nnuncd d d p fml n u ns pcmprn ds xms c pç cmm Fã pcducl mus xpêncs sv g u Flnn n 6 u ( m cs bls mdcmn ms cnômc vn s u s pplcc bsd n cçã spc únc Fugn nlfc sè mpnns sb lgs ~~_~CÒNFÕRTVL _pmus p pn pd vl n pss ns lls s snm cs xclln mgnífc sll xg fguz cm píós cmmd n "Unn s Fbcns" n" nôn n u Cl PHRCUTC PL UXVÍDD n 62 D CMBR v > #000 scc PR ~Í í W ":" Tfc K âò p y VR DRMVTC4 PÍTUUZ Dg pl c CH_RT_T DTZ n u s R n 8 YPTHC mpsm sb cuçã íul hyphcs d pncpl cn l Pnm :CÒP fc_dó s buc ccms ssgnus u ssgn s ícs p Lv s â u n Mpcss m p c LNDlug d Mlgs dus css ns G Cuz cs svç ms scndçõ8_ sü p msvn snh fà s n s yl n fn 8 n l sll vss Cp n çugu sçã Tmn H ^UTmmmmg _^ xft ^_"c <G:F H_ ff\^ f PR Büld Dnn PR Gnçlvs >s M vp Mns p ngnh : :l Áffns Ms Pnh CFÉ s ÃPç _ Mp lc_ n _ " " c_é_l_" M Lv v n ã_ ííb à «

5 % > > f > ÍF l V PRNMBUC RfDmq 20 uíuf 90 xm DHR D D 06 s cm flh spcv $ phb vn m sp VNC TLGRMM R 9 pu Bun nd usfcu h mn nfmçõs cc suçã plc M Gs Qçcupus lc s â cnhn Cc p s ns gvn s dss ms msm gvn gn nvsã xng ^íhlh fpnbfcníílg mnfs cnl nn Ps cmmnn m chf s ps gvnss m M Gs N câm d pud s Fc Bgs spnn dscus m s BbLm cnsuu gvn p n pync sp xm nós lv Bnc Rpublcclu su b msm bnc f 84 cn s s sv h duz 20 sm scn p msçõs Fllm n sb msm ssp ss Vcn Mn Gmn Hsslch qus dssm s vm Bnc Rpublc s sus ls m nds lls nã s scnm P ulm s Bb Lm clu n cm s guçõs fs pl C Mnh n g m fm cd lguns nms sn Mll cupus suçã plc s M Gs fnn gvn sn ppvu mn s Gms Cs pdn nfmçõs sb mpsm sd cnhm n xngê u cm Unã qul xvps bm ssm qun Unã m cb uòs u msçã Cmç m bv qu mnç d Pul 8 muncpl ncnhu mpsm cm cn s cm Bsh Bnk Ps 9 s n Dln gnhu pêm Dusch cm ml fnc» s Hn Dusch nsu pêm f pm b np nu pcl ç mn vnc " cmmssã Club Cy ng pêm p hv xcss 40 sgund n mp spul c n cclm s n Dn gup nms psm ns us cn s xgncs cmmssã s mbulâncs s ps lms svm m pçõs n Chn lvm p Blm cbc ssssn bã Kl Tn pu C ún ffm m su ulm dscus n câm bã dè Lucn ps bubônc lss m hmm nfs s c Cnsnnpl mp mp sclh smp p mps cupçã nclusv n bupu vlêncs sv H c pv su gvn n R Gn nhm s ssssnd gns gvn hspnhl ul m u sd bã Lucn lh spn h nvu Mc pl nl Cmmc ndcn sd psdu n NvYk 9 pfss Mus xlg uss n cnfênc gmn xn n cul pz un vsl Hy n nvs «Nss vs cmp scv bã Lucn p s C v cm psn Rvl ún xpl fs xh pdu su p n sã Tnsvl s pvs sus ffmvs» gnn uxl d Tn pch m f Fnç Rúss mns mchl D sf n s C ún Ts s fmíls dã pfnc Fc msm cnn g d Mlgs psnlh só c shns cupçã u vln mzm Lã u Nv 42 ns sus cmps fzns gn c ppós glp s ppll p d Cmp lls gnl Qunn Bcyuv fsvl nhnm n n sbl DVRÕ bnfc mchns s Luz Bll sv cm qus s nn fm bsn nm n cmpc phmnc Pd ffns cu dun v dssluçã cngss nvll n slã h g bã Lucn sclc lguns pn hsóc n pç H bsn f cm pm psnçã Cs dc Bnc mp vz ssfàc ps s Chísn sm mpânc CMR0 uz cu s cs Gscnh s Lucl mõs ès udn bxv Ríàd c Chby s mnólg c F Ls RPânHGs^ qu m_ wdh nm m fcnwnn luz gu pnpu M»hn Mxlsfc B«íí f<ã ú mu pcd "" "^B " qssl scmn Ps Nó nvfl p 4» c mãrw ú^gí Bsn sb UTPffls ff^b f» bfü»9 smb cn nn dí mssã psnn sscçã d mpgd n Cmmc fz ng bn m udh Lm Tnl» Cckls C p vln pn p mlls GzlL g sc fzn Qc vl mm GUND pdn PRT p s us l»ncln Mnlmn p vln pgmn cn nclus P h sânnunc spcculn» = n mpânc ÕÔ_20 p»n plu s Hul g mll T pvnn bc fncd p psd Fnn bnfc s Dmng Mf subn dh Lm Du scn mg s mulhs llpul Wschbllbnsl p p p mll M l Ms bnfc vs só sp s ncmmns m d 0Lug DnzGuumld p cn pn pó mm lc Lm Câm mll uhl Lm cmmn M ls n d 26 spccul v n d 2 mnè m fv Lg cn ubcul dsnc s cnvu bnm llus clnc d Cn Cunh p nc ss ulm spccul fzn cnfnc scnfc Cnsn ln md ccu lc cnv 2 cn v lg s nçn ffc hbus club dmc V Có Tcu cpçã bn cp plngn s nçs hs mnhã mng Dun ch gs dvs bns n qus d d ffns B Cvcn Rmlh Rmn ú Hb«Ds Nyl Câm sn s ulm s snhs m f fs dc Club Rcv uvnl ls h nuguçã su nv s n n n u s R P ss fm ppcn sóc cnvd nm c nçn Cmpcã Club Muscl Mh s Lm c blhn mu fs ll cncu sscçã cc mã Py h dus mgnífcs funçõs cmçn pm s 2 hs sgun s hs c m mbs sã xhbd dfücs nsshs blh nlsn cm pp ngç pnmm quc N mn s dsbuí chcl pls cnçs s qus spccul dc g u ^ Qusõs D Fnl pl d Vv Cs cbu Lv cunmc u Nv 9 Tmnu spccul cm nmzz m mm pl c (D chnl hü u v lv m fl N svl sm vl Qu fn dm hv Cm nmzz Qu l ss m s sn Tnh fun c Qu mu phs h l Cm pn fns n m m hlh u Bm sus hnm s 2 /=«hs scvã sublgc s usb C n lcls nsulu pp sblcmn s ã Bb C Mus psss psncm fc Cm nnuncm hnm v lg md n sl s udêncs pm udênc pcss s Mnl nuns lv nnu cn lg l dsc s cpl d B Rg Fm ns dus smunhs fcn ç f s msms hs d p cnnuçã pcss cn sv ch cu Pssv nhnm s hn» n u Mz Hvl gup dzm s vnglss cnduzn m p cm cnsvn chp ns cbcs gu bn vgbund lhs gvm p scbssm ss n lgz mnh ns phss s ms gss ssu hu s nçõs mu gn mn plc ps nã hv p ll só pç gu mnhã n m xpss Lm cm sn Phyb xm s gnl ylvs Tvss cmmnn» dsc ml cmpnh su sm P s ch lgmn ncmm s lb lv nsfu p bv scnsã v ls h m su n Hppdm Cmp Gn lmnch ppul R Gn p 902 vn n Lv cn m c us Nv 9 N sdênc su vnn p cbu nhnm llus mç Ly Lm ns cllg Gz T Rvs Muscl vs nn mg lh fm lv flcçõs cpmn p s ll d su nnvs nlc n ss nvs psnç dsncs fmíls mu cllgs mpns Ly psnns scs l muscs cmpcn mbm bn Chng Rcf L y Lm d clhu cm msm xpnsv ffusã mbl qu ccs ffcnlhs nu dv n ms nm ms cnvvênc ncu s symplhc fs blhn cnc h qul mm p dsn ms pfssns xcum m mxm ccçã ch sguns: PRMR PRT l"fncs Thmê nll blhn sl p pn p mll M ml Ms Lckl fnchnt p flu vln pn pl ss Lyd Flh Fvn Mns mll nn F «Bl l gnl n Bll p cn p mm Ll Png Lm mll udh Lm Du b0n Hubyhulmzòblln P vln pn pl s Hn gs mll udh Lm Du \+ lvssbn L np vln pn p mll uhl Lm mll Gzl Lm»Hn Rvn ylnn vè ss mã pl s M ml lbu mlls M ln M sbl Vls GRch:LLVvçã p nu pn pl s Ly Lm mll uhl Lm Tmn cnc cu n m d ms vhmns pplus cmçm s nçs nmdíssm s só nn mnu v lg nupçã mqun sv ch cmçn lg ps cm msm nhussm dgn fml Ly mus mbm slc m dspns d mg sm mç ms flg clhmn mnhc d bnm qun ulm cnvvs s vm lvn gblssm mpssã ss fs nm pduz n sp qun sssmn Rm qu ns cpmn Ly Lm Ppl p f sls ud pnd pdõs mn pç bssm n Lv cnômc u Nv 9 s Cs Cs psnun cm m spcl chcl fbc m pns bs xpõ vn n cf Qunz Nvmb pdu xclln m n nf sus smls fbcd n R n xng s Cs fbc mbm xps fus D u g póp p» bquns cnsgn n pp dós msm gn pfçmn Nun scçã (Ts flh ununc l s spcls su fbc m s mdugs smn h fn lp vsm cs m s Th us sdu n Cu lvn nlls ncnmn dgu gz ns mn hnm f fu scb msm sucu n pd n 26 s flc mbm s ch scup íwl c Rcf uub Cfcns mds : Cffcn gl ml 29 ób p c ml hbns Tl d ób n qunzn 26 Mxm d ml 22 md 4 mnm Ób p cm : n m 28 Vz B 6 yl 4 Ób p fguzs : Rcf n nn 2 26 fgd 0 BVs Gç Pç 8 Vz Ób p lcs : Hps vs publ Nc 0 mc 4 Ób p sx s cvl: Hmns 49 sl 82 csd vúv 9 Mulhs 2 gnd Ób fõ s: Mn» 0 ds 2 2 mzs nn : : 9 00 gn Ób p ncnls : bzl 22 puguzs 6 fcn hspnhós 2 Ób p nuls : R G N 4 Phyb 4 Pnmbuc 20 lgs 4 Mnhã Pl gp Bh 4 R G ul Cuss m : Mlss zymcs 9 gnlss 4 lcs 06 mn 2 s mlss zymcs fm : ubcul 4 ml 24 nflunz fb ml cnc syphls 2 spcm 4 smp : us ( ) s mlss gnlss fm : lclsml hsm 2 nklms s mlss lcs fm : sysm nv 26 pplh cculó pplb spó 0 pplh dgsv pplh gnun 8: pupl nll s cnçs vlhc sucíd ccns 2 us cuss ( ) 9 dpmgphs d cv Fs» «s mgvnm vv» ppxms d d m Gp bllssm cpll n mnh LG u Nv 20Lm C c usç Dspch xm s d gvn s d 6 : FlsmnNuns Rg slcn nmnsçã qun 69^440 spnd cm fncmn luz gu f qul c muncp P dlh ulh 0 smb s nn nfm d dc gl sc fzn msm slcn nmnsçãqun spnd cm fncmn lnz gu f qul c muncp P dlh ulh nn pss fv s nfm s d dc gl sc fzn MnlBsp Lm snnc pdn pdã s pn s d uz d muncíp Gv p mn un cdã snnç cndsmnu pcn Mnl P Rch slcn nmnsçã qun 6620 spnd cm fncmn luz gu f qul c muncp nhãm unh smb cn nnnfm s d dc gl sc fzn Mnl ugus Cvlcn lbu pdn pgmn qun 8 80 s Nnh nfm s d dc gl sc fzn s msm pdn pgmn cn un n mpânc 2600 pvnn bc fncd p sc usçnfm s d dc gl sc fzn g Vulpn Px snnc pdn pvncs n sn s subm ulgmn n muncíp Cns D mn Mnl ugus Mn Hns pdn s lh mn pg qun spnu cm d ps pbs c Bm dm n sgun qun:> dc unh nn 899 cu qun s scpu xhb pcuçãu nsu chlgc Gcgphc Pnmbucn pdn pl hsu s s pg su hsu ã Wl fdõ M qun mpnc su subvnçã lv ms ulh smb cn nnnfm s d dc gl sc fzn Pd Thphl Twóz cmpnmn us pl pd Lunc Gn dc Cllg lsn pdn s lh mn ng mpânc lv 4 ms subvnçã cncd msm cllg pl l çmn nn póxm fn nfm s d dc gl sc fzn Fhsbll ml Mn pfss pu blc pv Russnh muncíp Gv n 2 mzs lcnç cm d vncmn p s n lh cnvm cm n n fm l nn Cs lbu Mll pfss m dspnbl ulmmn nm p g c sx fmnn c gussú pdn s lh mn bn qun m d p su pm sblcmn Df cm ffc s s d dc gl sc fzn lxndn dlbu ú pfssc nm p c sx fmnn vll Blmn n usfcçã fls Df cm ffc s d nspc gl nsucçã publc Pd Thphl Fwóz pdn pl hsu s lh s_ ngu mpnc lv ms subvnçã cncd Cllg lsn pl l çmn vgn nfm s d dc l sc fzn p C Bs Dspch d : P Cn C pdn s lhs mn pg qun :84400 mpnc 2000 kl x md p psd Fnn Nnh cnfm cn nnxnfm s d dc g sc fzn Cmpnh Pnmbucn Nvgçã n pgmn 4020 cn un cn sb n 404 nsp vs mcs p Fnn Nnh p cn sdf cm ffc s s d dc gl sc fzn msm pdn pgmn cn un sb n 4049 nsp 0 scc cm mlh Fnn Nh p s cpl b p Bbb p cn sdf cm ffc s s s d: dc gl scn> d»"sgnds TflD 200 s cm flh spcv phb vnf gm sp Ccus ks Um v sp cv^^^ f_ls H Ww$\+> PTPH PT v ã mg sç mn cv ngu : Dfun ô s m cn msgu f P w ~^_l>% k H_b ~~^^^ l ^_h_ _^_^_p_^^ PTPH D V ssm mbm c sb gm vm ms gluã su póp mndnh è b vu m n dgsã " «> M Fncsc Cvlh Lucn pdc s lh mn pg p vncmn nh d su fllc m xsl cp plc cc cm ulm psçã cbnfm s cnl cmmnn bg pncl Bsln lv Lns snnc n cdã s d uz d muncp Águ P p mn pss cdã pd Fnn lbu Cs slcn pgmn qun 880 spnu cm fncmn luz gu f qul scmn T cn 0 smb nn pss 0 unh ulmxhb s fm pl lg dsc Cmpnh Pnmbucn Nvgçã n pgmn cn nclus cn sb n 4048 n mpânc :0990 pssgns cncds b su p Bbb p cn s Df cm ffc s s d dc gl sc fzn Bchl ul Fncsc Tvs pcu gn cs Bnfcênc Tph pdn s«ll mn pg subvnçã c pl n 2 2» l çmn vgn luv ms vnc m smb ulm nfn s d dc gl sc^ fzn Cll lv lm \> m l pínssã p ps xm s nns cns cus ppó scl NmlDf cm ffc s s d dc scl Nml M Cl Mll Fgu pfss publc m dspnbl n u ublçã cc cn vncmn ulmmn pcb n c c lnm n m p h Mnl lv Cmp pdn s lh mn pg vncmn vd su n mulh Ccíl M Mn xpfss c c Gnlll cn ulh cn mz Df cm ffc s s d dc gl sc fzn Mx Fhuh ln c llmã Gymns Pnmbucn n gücçã p subsuí c lm nfm s d dc gl sc fzn D Mgul ugus lv pdn lh s cncd s sls sc scl ngnh fm fun cuslv m sã lccns s ms: gm nlyc clcul nfnsm) mchnc cnl physc chmc mnlg glg mchns vs chs ns cndçõs xgs pl 290 códg nsn sup n 90 cm pv cm cn xsns n sc dl scldf cm ffc h d dc scl sgnh p C Ms P n vã m ns m Lg cbu c smn cplls cuzs clhs p>u nfs úmul Ru Nv 20 UMPT MLTR scvmn : ulg suffcn qun s m scp ns scçã vs c nlm cndcl g cmpn Bd D Pnmbuc ns h cm qnl su cc dg Pgln snã lh svu mb lh f qu n pm «s sp mls» Cm su g h sv Nã s lmb ms mpg > sp cg qud _ í "> [: ^MWBBMMWw^WWWs

6 V" ür " L: => f " bnnm p vz lls mlsns mbls lngugmvcê d Fnç s fns Rhn l n s cm cmpnsçã n p s vsn msm lv Um píncp m d Cp n qüímpugn ms n vm dz m Fnç p vn pv nc cns qun dssm ffnsv s snvlv ms bll d pgmms _ m psã ncmmuncvl n qud Pgnn _ llmnhã s dvd Rúss ps Cnsnnpl Nug s Msm p cb D u ps smn cmpvs Pd p uc pclm publc scnfc snmnl n Lmbnd lvz vlh Dus Dn 0 nn chnzs cnvd Bíbl fz B hmm duz m pv gu pcuã nvd up ms slvl cz bdn Pp cnzs m su pnúlm g qun scv n mmpbüm m us nã s chf g unvsl p mp m cs cs m c s lh m subm uus psns _g lhx c Cm ss scmmunl gn cncluü smn pbc u nvnv ppc nã n nchns ç hb quuí pphhs v cnv Ms b f supnmn mhn n pplcçã qúlls" sus pdgs fculs nsfmss xdnshs ns ps ssmcqnnú sbllmn cm s sus Pd nnsgn Mclu pss ulm g scl zlógc p ss n l dmm cêm cm g l» g qul qul cs mb m sgu ssm s hns c m ms us cs nsfmu cb u n mpugnès d mpgvs scp smpd: N cmpn Bíc D lls cms fm ms flzs u pss m cn s chg ncnscn cs ns s ns fm nll pg mphb c nl sn sgn v lmb cb D ll snnç ncmpvl dónspd n :«ms sb m ms l s» gun ss pns d n db pnsã cs {s css ã cuss h^ch Pgnnfnãps xlmb p mcc cn^fuíè^^ ss: css pnsm f ssm Cnmu m su cs msm mp pnu cnvncm d : «pncp funmnl gnsçã d xc ípí cmplmn sc n gulmnçãdóns smp» çn m fhczy à sguns ch qú ll dz sm nsnd pl mss u nscv m vncul : «0 pncp funmnl gnsçã xc pus nfçp_sph gggçã unã hmns p mchnsm hbl ngnh d gn mbl s dfíns ps ll scmpõ» nó sss lç hch» V vcê su c ãànl~m fundus s mu «$< bysm m n mgulhu \ H bsn pdí p s mngs nlls us pcnh ãb pcnsd pl cb Q v cnscênc s cõss^mls cus pcb s lg nfcnc lls pncp p svm bs gnsçã dxch Pnsm fmd D mgulhn n su pç scnc cs ss ms mgã ãs fundus n mn s chçs f dgu p cls sl su luz ccín sp cncsm n Ps sm H d m mbm cc cm mss mu pns sb fcênc pn n p4cp~d_pvgmn scusrcf"9 dè uub 90 Umxc» ">^:T Xps pfspó TÍNDQ GBLL È MMÃ N Gl" < c dcnvmb vç d bg plcl p h : up d gunçã s cpã 2 blhã nfn Luz Pn Rb 0 blhã gunçã c D qul cmmn bg 2 sgn mnuns Lcnó nôn Cnó Cunh Unfm nl P mnhã: > _ up d gunçã s m blhã nfn ã qum Fncsc lv nfn gunçã D qul cmmn bg í 2» sgn mnuns Dvn Rb nn Unfm n 2 Dvss ns : F nm s cpã 9 blhã nnp G Mn p pc nqu plcl mlu sb fc hvm cb squd squdã cvl qum ugus lv Luz U lv v c> íl cm pçs xcl íô_ uò_ní) B n du 0 s pss musc blhã v chs n d 2 cn " hs mnhã n sícãò B fcm lc p csã d mb s xc s gnd cmmndm 2 dsíncl ml psnu s lyôn sps dó svç s yhy s lfs blhã ã Fn lv ún Mnus Êpsènâ dmn s hs d= nu u snhg 2 d s Bô Vs 4 pçs lun uxl m spcvplcmn _ vç cmpnh bmb d Bf p hc fí_ s:í n s lfc lnx í Mnl Hn Gnçlvs F nf d í"sgn clcv< n 8 Cnnln pu d cb n 2 Cb Vv d cnpnh 2 Gòu_mudh gudn h n zbl cb n G Pçs s ns 2 6 Cnlp [l qul pç n Unfm xfds u>n sl x ng: «ã usf_ n Rm s smnmbuls sludss bunn s vn ls ps cólb"cãp ds pssòq «lmn Tcóq còísufís ll " nãsfpíbs m lcnç p pcsã d s ííuh nçõ^ õ u u un l ss D l» nüu cus p fun snsçã m ld s sus ulms ppl cs Dzq"u»m bv «clss nclns :ã su ll f fg< ms Vc nuçl "l sb m Qun b X m dvlv Rm su ^uccss nd> Vc Mnul sblc cpl m Nspls Fcã cslvs Gênv Mlã Vuzà Ln fcn b Nc m p _> " ^Pf _:^^^^ Èf^~^ Pnfmng 20 uub 90 2:9 Hnm s lnhs lgph ncnl fnccnm bm p hò cn p sul Bh syç svm nu svm d n sçã ds sguns spch: D Flz p M sbl Ubb p d Fncsc Ghubnd Mvmn d ps Cs Duçã Bcf m 8 uub 90: «««xsm «0<~ nm b hm «xsm n ««>«sb : Ncn ss Mnls sng Tl «çd bns çd ns«<< ç luc lmnd cus póp Gccns ü 89 :_» Tl MVMNT D NFRMR xsm» _nu ^ xsm 2 Ls gl l Cpl Fxh hnm : Pêm :000» Mfg>à :9 628 :000g 4962:: :000 Pêm 2:000$ 4 86õ m« Pêm :000$ Pêm 00$ 2( Mcí 94 l/ 2226 zz 289 0í l õ Dzns ppxmçõs V «_ U_ >» ^ 2:000_ fl /2 Cnns s núm sã pmd cm s núm sã pmd cm 0^000 s núm sã pmd cm Td núm mnd m 4 sã pmd cm 0$ Ls gl 28 l pln 6 s gp xh n d 9 uu b: P«í 0:000$ 00$ : ««H M G ^ # "0 U u< _ l\\sq «l\\»( Pêm lppxmçõ " s Dzn Cnns # s núm sã pmd cm 0000 s núm l40 l4800sã pmd cm 0000 s núm sã pmd cm 0000 Td núm mnd m 8 sã pmd cm 0000 NURLG Fllcu n d 6 cn m Cn Rp n s chv m busc mlh^ su sú l cpã qum Cn Lã n 2 nn fn sd n su ngnh Pu n muncíp Cb n dsn gculw gv mu psg sympl pl su gên ftv cdã "cc d flh xsns bã Bz Vfcmu ívl ubcul Dxu pn xn vuv ês llh nmnm su dgn fml splmn su dsn snnh d Cn Lã Fm spuls n cm publc n m n d uub s sgs psss : M Cm Cvlcn Lm Pnmbuc 8 nn vuv M d n Rb Pnmbuc 4 mzs fgd Fncln M Cncçã Pnmbuc nn sl BVs swlc T lbu Pnmbuc mzs M Puln Cm Pnmbuc 20 nn sl Gç Dms M Cncçã Pnmbuc 44 nn vuv BVs vn M cmn Pnmbuc nn cs Gç nn Fncsc P lv Pnmbuc 8 nn cs Fncsc Lns B Pnmbuc nn n nôn (ã Fnn lv Pnmbuc 20 nnbs sl hpl Pd M Cncçã Pnmbuc M nn vuv lnd MxmnB Bgs Pnmbuc 2nn PUBLCQU UCTD Um vvscçã nsuclv XV nm pgss lz nss qunz u vn úlm nn xc qu pm ls m sus ms s pvsõs sp pvós pm m scul XX D c nng pnu n nm pn subcv d fc psychc m su ssênc c pcèpv mpssã snsívl m phnmn cn Cm c s nsfm scnc Nã s sb sã nscnn xc cgncvl p "Ms hmm cb pfmn n lç nlys scnfc mnçã s cndçõs psm funcnmn s fculs nmcs ss sp n ms xnhvl uv sb cm sk Vg nunc uz s psquzs nômcs nã sã cpzs lu c pblms psycklg só lêm g ul clnc () D mu h nmpsych lógc nã supp xm s cm ff nã psn ms ducçã m m physlgc dqull mh npcv nh p s só sblc nã s p cnlmn cnclu sm nus sss nvsgçõs u n nhm pduz fn hslg d cn nv fnc bs bsn svl d psychlgc vd nlys subcvp s dssp c fzm nmpsychòlg psudcnfc» Â ppçã pssms sk V g pvcu mmdmn ps Dm Dlg Tulus u mmb cngss m psnu su cmmuncçã pfss Blm m plc çü sngu n sus cnc mqun Vg ssm mnfs su snm uls uy scv slumn: Vlà bn s nns nus nsgnns pu pns physlgmn (u psychlgmn cs u un) l fu pns nmmn Lhs s hs s fnns psychs ns s s ês vvns s suu un hs s pgès suu du sysm nvnx cnl Ds sps ngs cs us pun suls mcnn mpnc phlph nmdu cvu Cnn l cvu l cnn uus mux pus ss gns usquu mn sn vlun cull vlà fn u scnc nllgnc» (2) ss plvs ncbçm xns nlys fz pfss bnn s bs dng (Vlsungn üb n bu nvüsn Cnlgn s Mnschn und Th 896Hnnm und Psychlg 900) ss clsl su d cn nv cm lçã cm s funçõs psychcs n s nml qul ssv uy m s sl pnh qn p sbs cncnn hs v psychc u nllgnc dng cmpnh vluçã mn cbl u pll s mmn m ll ppccnslu pns p cm clluls phls (pxs óss) s gnz n cmplcdssm ngngm cb hn só p d mphb s ncn pll subsnc nv m su m xnsã n vbd sups suu pn phl d pxs óss sppc p lg ns clluls nvs dn pm fxs pcçã m n s qus s ml cm ns bsçõs cylnddx scnns N ps h v cx Cbl pmv xu phll í pll s l ch «cnhcmn s funçõs ssm nv cmmn uls uy nã m pd vnç nã vnç n fuu snã pllls s pgss nm nvx un mn hgn funccnl csc cb nã m s sgu pv mnsçã hgn cspnn () k VgLnm du cvu psychlg Cmps Rndus du V Cgs Psychlg nu à Ps 900 (2) uls uynm cbl Psychlgn chv Nul ull dc suu xu mn d h msph physlg xpmnl bsvçã clnc n lgs vzs ltc só pnm s msms pcn snh nm sss vlls npnuc pss s dsspm n cnsçã lmn nômc n ps n nsn qun m s snsçã pcpçã cnc mgm nã mn xc psnçã u d mplcnã smn xsênc subs nômc ms v cm s ss subs cm qul qun d lmn cns m qul mmn duçã ll m su pí vluçã cm m sus phss nvluçã funçã nã ms cv ógã u gup ógã ncmphnsvl s pn su sm cnhc u nflzmn gn è n n d psychlg ulgm p ds pns d nm p sâ npçã s funçõs sysm nv cnl sss funçõs ls s cnsm spcs ns dsns d ógã m d spís u d slvgns Flm ssm nndmn cnscnc vn c cm uós schl^c flvm h p ( n pn) Qun physlgss clnc fhm n s lngugm qun phlph pós ls pnsn s m bô schl pp s» ín mn usç cnfss sfun dng nss uspçã ò mml ml funçã ógã mmn sbvm m nã s p vnç ms nm pss qun s pcu sb q cnscênc «pblm ln ms du qun nã s p cm su spmn cnscênc mun ps s cuss só n ppcm cm ns ógã d snd s nss snsçõsnls psnm» (Cnnu) D Rul z MnP Puguz s dcs mssn cnfssm m nôn Lps Bg m vz vn q quz ml s subsd qun ss dsn cnsc n fm v pupm n v ncss c sscçã ps ssgnld sv ç Cnfssm n nã m f cm gmn lhs cp n msm ssc Cnfssm fnlmn nã psm nunc mínm uxl cg ncss vw/u ns hn pc mbm pòuguz ss só bs p shn sc bnfcênc s ll vss u culp ms l dun z nn dmnsçã s nã v ph cm qn s Fnns Vll nã cnc mn ã pup pc nm smps snmn dè hn spnd Dn ss cndu m lçã sccnhcdssm ns c n f cncu cmmcn bmf MhP qul cb ês hn dplms pós bm uz cn c lvmn u ms bscu cu svç scs nã ssm n ns vss Cm s sculpm dcs ss pv pcdmn cu vlçã pl mpns cmmvn m gl pnã publ f ms s lmn b n s clôn pòuguz nm ls dmm cm h gn c Qun pm cpul cusçã cm 4 d su us dc duz 0 % mpânc d subsíd qun s ns sc nã m p mn nglmn d Publm hnd "dcs s sã cpzs cu ddspnd fzm m sc^ qun gvm s mgbubsd Lps Bg nós lhs mm ss dspçã d su f nvc cm msm v bô f cm ss ss f fmm hv m ss g C p lls fzssm p cn sscçã n ll ns nflz cnsc c»/» ^ v ss ss lgm ms cm funmn ll vng scn 0 % sm bgd cnv plcs dv publc ncnl cpl m n xcn qunhn ml s ns pn p gm gn lbum sppós su cm v s cmphnd cc cm s nn s fns pmôn sc mncn ( ) xcss nnul cü sb spz qun fõ m qun qunhn ml ls s vêssm nn u mn s cnvsã fs bgl: smp huvss ms ll smm n cf m p dmnsçã cc cmpmss sxs c nspd dmls ã supn npçã MnP nã ps sc pcs lls p s uvs sgç mndg pz ã gb cnsc nh dc: slcn qul subsd pv í su s vuvz c s vuv nh pv su s vuvz pn msm dc m hv l m ss g C lh nssm m Qun gnl n fz /c mssn v Tm vuv Lfps Bg nã u dc nm dss vssb f p s s blh s symbl MnP üun dc s fuzu ss scí_ç s s Fnns Vll m su _ plh sus cus Ms nsnlmn dc «s ndmn nã sã synnm» Nã sã n v s ymlg nã mn s nã cmphn n mn un» sc nh cus lg n sn m p cspn fns su nsuçã msm mp sn fl sss m gmmc dc p v s xplc ms m dnh u cus vlh pss xsênc msvl sm ul p s nm p póxm m l cnç m qun quz s:u x pn fcm Qun sã n d"cs mssk n fm gd lvn_ l fls (Pvínc qunf pss) Xã cm gnssf p csc s Mnl Fnns Vll nã mul cô Rfnd vuv dcs clm lmn psu nfún:dus «vç mãsnh ms nã pm b uy lh vss cn/ lvz hsu s nã p«_ p mã lgs vss subsd cm _ :< qun s vss d s fl ndmn cmp pólcs fs nã bgssm pd m bmn Nós qu cpm l sc nã dsppnsm fmls Tn ^ m n s l p nn v p z n gm cm unhs u s gl p Rss qu»^: ms lh lmnm nmmn u s f un «Nã xc vuv ns íllc"» nh d pss lh fll m nm nss mp nã s "d p sc cllh Cm l sngn nã s b ms cul sm nm cn pb s fzss scfíc _ pu p Cm pc fm ms n us s p chgn s ns cnhcmn sus xs ulsí m lçã s dffculs MnPL pxssmn m cud nsuçã ppn scffcv l2 dgn mm»: cc ln pòuguz Pnmbuc Ps f ss sbslu m dcs < Nã ngm dzm lls :lcçã d cvlh pp mu dgn s mpõm n f usmn pl ssuc <: vm c dd nguül : Tn D n fcnls ss lm vglnu p ssm duz: Tm g qun fzm psns s gg sm nós slv s : dcs mssn subdus P m vêm ns pps nv cvll Ty Nã m cmpênc p cmpuh ss Mnl Fnns Vll nsss pfunzs ls Ms chm sngul su cd dsucçã d ns ulg msm mp n «cpnh s sã sp <w s n cvnõs > d bs u nã lls fçm sc ss pns cndc xplíçs pl hn dc mnfs pl fusã _ Q sb dzm cmsg s ísc dsn pp nã sã pn m d d Th Dn Nó«chm c zã m ã c Tn blh mm sss m m dcs dun z nn sb n MnP Puguz mul _ mb spn fns ssc s ublhs gl nv ss gl s mu ms d»bn qun lm cs nl»:: Lps Bg su vuv m ss g C vm cm» m u d ncss p hsl_cnmnmn lng v dc mssn ã > vs s _s dc c fz publc sgun mmó b> n «nl ms l s cns n f %s cm nnuès bm cm d l c n fm 0 24 d su % p» qus v ns zõs p fz>l > p nã s lmb unã ssmb gl ns d cn Rcf 20 uub 0 Mnl F L Lps Du llccldcs Mhus Czv:lh dn zv nd Dnls Gm Mnl Cm mcd Rzõs D CRNL LCCN UGÊN l>h KCU N nlpllçã np» d pm publc dhc >fc:cnç bslu» uy ln : gg Tbunl ppllç u np snnç blvu p unnm í v cns uy cusd F cnl Lucn ugn dc Mll su fh í Vnu Mll fllc puc mp ps ulm U n psguçã pd h pòíc gvns» < snvlv m nfn cu _ sgun ppll gg bunl lvz snh m p qu cmçm s / ^ fz í ppll luc mpssn póp usn s xpl cu m ss_ ód pd nflzmn ssm N ísluç m v s chg _ pns pud :_ h bc s spculçõs p Us nã sm cl zã qu sm mu gn pns p s ünc p plc nã «u b Tbunl up c m» «4

7 \ : vv^ ^y "^ ^"": ~f"~ 2 : v g> «\v í w \ \ mnm N 29 Pvf Dff 20 ulwb 90 nm nm bô p mgsu s Clndó Tbunl v v cm sz cm nós pcss subm su cnhcmn pv lqün cnc mm cnl Lucn ugên Mll pp bs n muncp ln nsc smp m m Bbb s su cmç mbu m pc m mps sm pç d sus cmcã Pl su blh cnsn chgu cnsus gn pp m Bbb ngu pçã d hmns ms nfluns nll lcl s pd n gmn n dspulvm su dhsã n publc ll psu lvnssm svç sn fnl slc p lls fmm gup u fcçã n hmn s s Pc xpll m ms ffícz p n plíc n mmn cnl Mll pcbu c sc s nnull pn su pmv hn cnc Rmpu nã cm mg pfd cllcus n s uçã hmm bm hns nã v nm pô cnscn cm xcss sv pd nã pf muncíp ln ms su psg plíc v spp Nss nu nmus lg plc muncp bchl ã F lm Gumãs nmg pssl cnl Mll " p sus mã pcns m cnc nh n lcl nã pu s l uz dscl cm pnd s p ppçã d cnl nv xcss qn vlêncs clmn sm pcd p ll McDl C» mplgss cg uz dscl Cln Tbunl ss bv nc pcb bchl ã Gumãs nvs cg lg plc hv xcu pln spsg cmplmn cnl Mll lm dss sv p ínl m nã s lmu s cmmu ms xcss vlncs ns nã cssvm n c chgn pn s d glmn Um n mlh qun n ulm m Bbb npll p cms ccvm n csã n ps m su póp cs ss bchl clu nã nh nmg n lcl msm ffmu pp^ppll c nl Mll sp d s su nmg plíc n cpz mn n cnsu xsênc s fm s p s muuhs pzm n usfcçã íls n cb pl cn unm sszõs F ds ps ll chu bm bu cnl Mll mn su nv m pcs z d fz ps s vs p nfluncs plícs ln Ps F pl plc Rcf cm u cm f ll ng \ clus snh smlhn fc Rm ps p ln f supplc m ms cul s pô mgn cm cns u xm pcd n pss ll"ng^ h uíz fmçã culp ngó n uy fnlmn d cn vã un T qus fzm fnc nus p ss m s ptn cnfssã xqu mplcs cm mnns cm cnl Mll su fn flh Bvnu fuã Vnn V cn lls nunc nsuus pcss chgu â pnunc d sn F qulfc mn s s qulfcd mnns Nã nm n pcçã s pçs pcss p m qun f nus uqu mnsu pnunc pl mn m lçã cnl Mll p Cln Tbu nl v v ss u p s msm cnhc v nuncd» m vs fs cnl Mll ffcu n> snmm Ms pcss plíc pnunc nvvl cmplmn bm su gü n sú n nh m ncmm su lmn cnhc cs D Wllms Mdcn C pl flcíssm sul s sus píluls (ssgn) Ncls Rdguz s Píluls Rs d Vllms m s sã mlh md : p nsm H mlhs cud mlhs m v cu s Píluls Rs d Wllms s^ s ms ppuls m d pzs n m s nduzs Pufcm nçmò sngu" sblcm^ nv c plys pcl nç ãf ã V nvlg hsm nv dô cbç nv pl PWÇã: cçã nm pllz Ml s mã d ps guls ns funçõs mnus s mulhs bl m mb sx [ã nxcdvs p s nfms d hmns cuss p ndscçõs d uvnu xcss blh u su c >c4>] l»h mu pucs phms n s n vnm s Plls Rs d Wllms qul pss nh dfcul m dquls v dgs cs D Wllms Mdcn C chncdy N Y sd Und s nfm lg n s pô cmp msm cs m pçã mdc p n s gumn cnsuls d pcns n qú lls s ncnm Kmss Dby cmmssã bx ncg xcuçã gn kmss m bnfc c Vcn Pul v lug n Dby 29 smb ulm gc pnh gnls s fmíls s c m ccm su cnv cncn cm )su psnç p m lc msm fs n ms cm bnl su gn mgnnm m fv s pbs sfvcd fun sb ul ll bnm sscçã cmmssã hln Mch cí M qun Fnsc sh mõs M Bs lv Lpldh Mll ll Mll scs Vcn Pul d publc s su cnhcmn gcn s gns dsnssms snhs s ncgm ps n ncbênc gnsçã kmss m su bnf c v lug n Dby m 29 smbó ulm s fmíls pnmbucns su gn cncus cm ff xpnn ã blls cuss pnds p msm kmss llus cvlh s Mnl Cn Ll dgnb gn B^nc Ppul cnl ugus Mglhãs ds lv P fm fnc cc cm q s psm c nll d bll slã g ll psycl lcl s dsns phlmncs d lsn Cmgb Cmpnh F Cl (Pnmbuc gn publc pnmbucn d hyphc su cnhcmn s pfsss Fcul Mdcn Ps cnhcm ffcc s Píluls Dfsn dgsvs cm Pncn m s s mlss sòmg Mlh u xpçã Unvs Ps 900 Ts s phmcs _ s F Rbã Bn publc Ln: n Pvínc sbb 2 cn g ssgn pl s»pucl Flh scvã Gml nó gul pcu nullmn fns s cçusçõs lh fz cnfss "ffquê suphnd pl fm cm ss snu usfc pn publc ò s4m pc «Dn Üãll cv sphsmss gs sul cpzs fz p cmpu pss ms clm) pplmèh x spn lg g such_p nã fm n cndu m mpõ: ducçã cb ps nã sv msm ncmn ll s n pí cnvlscnç m s chv mls lv l cnl Mll fgus qnnpubl mu pm g pm ppllí F pn s uchnã vss sv ps cu spch pnunc n cbç p mlh ngnd m mn pv ss mp s fôm l: ll nã fz msm p nã nh cnfnç n uz d su s mnhs ssçõs su sp m s d supplns Fp^lvz v msm su s uz muncpl m zã hv uz mb q d u suspçã : guu ã ssmn shus f s ppz ulgmn n pln ulgus ncpz mn pl mpns plmc n lu p ^ ({Cnnu) m n Bunvnu ç cup bsnm p fz (D Rvs nncnl c uz s cnc n fnl sug Mxc) ll s uch lhu cpuç s Ncls Rdguz sn n u nã s m m mlh s us ms cm nã v v Vll Bunvnu s cgm fz fnc p ss lh Chhuhu publc Mxc cb fz nçã m lguns msm mpânc u su u sp ã nssn cm s mus dss gên chgm s nss mã cm bsn fqüênc cnslh fç s mnh dgn m Dz s Rdguz: P spç Rcf 9 uub z nn sv sffn s Fncsc Guv hcsns pns n lh p bx s n cnu s qus m fzm sff mul lv 20 uub v puc lh N dm su pc xsênc s sv n u qun vê h xm s d Gbln su uv msm l zv M sbch ms Vn m ns s submm nglc mblm su pln cuv puz cndz gmn m f suggz pl cs D Wllms Qu s cm s s pduzm n Mdcn C chncdy N Y c su xsênc U Cm s lh cm us dss s Píluls Rs D Wllms Rcf 200 m dun c mp f V M Plfçs mp u h n s ly s s ssfçã su d sus vê ngss ms pl n cll sus nn s mc um Lu H Ps p cu flc fzm cus ms ns v Rcf 20 uub Mcqunhs Mluc mlnh Rlnh lb 20 uub nn d M Mgulhã flcm pl su nnvs nlc mplm T P gç p lng mp cnsv pc xsênc ns c cunh mã Mgul lv Cludn M lv Pll lv dhbl lv úl Fl lv l lv cmmc Umpz cm lng pc scpuçã mcnl n pms ncs ftcs cmmc s pçp lg ffcv ncgnd lmb scps vulss Q s ds u pl n 8 l n cmmc ã Nv Flh sblcd n u Cnslh R lv n 8 sn fçd lqu su cs cmmcl p mv mlsvnm mçã s smcs ps ccn bsgns u sm pm: d sus mg vs bsqu vm lqu sus cns s chm m s mu gcm Rcf uub ã Nv Flh 6RU Vl DUQU D CX 6 mcs F n 202s G K »»»»»^ Bb Lm C Tcfygph Mh mnssm p pns m pucs lmõs sm ms m lbu vn nã ) v úl Nvs C u Pm Mç n Clnc n DNT V CRTRGL DNTT PL FCULDD D MDCN D R D NR Cnsuló Ru n 46 n Bã Vc CnsulsDs 8 mnhã s pçõsxcçõs ns bslumn sm dô cm pplcçã chlgd ccín ncçõs subgngvs sgun mh pfèss Tmnl Vu d Ps «s lvss mlss muc bòcc lpclmn «pyh lvlu vpuã cnsn s gngvs) pl nuh d Cu Çcç nmls ns (m pçã d ns) cnfm s vls nsucçõs d dwd H ngl Nw Yk buçõs u snh snlgm p u xydó phph znc Cs u u lín sm sl (sys Mnssn) Pv B(g wks (ndu sm chp) N B Rg s ss clns" bsqu cncm sus blh ns nc D Fs Gumãs MDC Pcp sus mg clns pvsmn sl sdn n su cnsuló u Lg R n 0 p n vm s dgd chmd Cônsul s=s s 2 hs spclsfbs mlss pulmns BfPíff mmlm llhl d Bs lv m lymph nml pu cc chmd p vccnçãp RsdêncRu s Pnmbucns n 20 Gpuhg lphn n 6 CnsulóRu Vg n D pphn mp MDC PRTR spcls Fbs syphls mls cnçs RsdêncFnns V n 4 CnsulóRu Mz ln n 40 DNTT lunç lz CRURGà DNTT PL FCULDD D MDCN D R D NR bu u pln (cô nlvl) p cb gn cmn cln p mss c Cllc ndus ns pv cs u bdgwks c Fz xcçõs sm dô mpgn nshscnítnsv T s s mlss bc d ns ó mpg ml pm qul gn d blh s pç sã módc lcnc d Ru Bã Vc n 2 PRMR NDR PR CM D RGULDn D MRNH DT 0 u Fncsc Cvlh Nb uz subsu pcl cmmc nsmuncp Rcf cpl s Pnmbuc m vu d l c " / _ Fç sb psn dkl ybm u dll nc vm m nss ps chs hbl ngcn lns ugus dè B Tb únc spnsvl pl fm ÍTns Tb C pl snnç dp h sgun: snnç m fc s pvs cnsns ss u «dp pc d cu fscl s msss flls ulg p snnç hbl ngcn ffns ugus B Tb fm cssm cn ll s nudcçõs fllnc Psss dl fçm s s cmmuncçõs Cuss xcus Rcf 8 uub M Rch Cvlh D snnç f p mm mn cp p chgu cnbcmn d qn ngcn ffns ugus B Tb únc spnsvl pl fm ffns Tb C chs hbl pn lv d ff fllnc cnsns ndcçõs mn pss psn s publc pl mpns ffx n lg c D pss ns c Rcf cpl s Pnmbuc 8 ds mz uub nn u Gusv lb B scvã cmmc scv Fncsc CvlhNb lfâng Pnmbuc DTL N 200 P m nspc s p çã s fz publc p cnhcmn d nssd qn fm scg s p msm cm sgns v fl vlnms bx cld vn sus n u cnsgn pshms n ps ds p pvncm sp Vp nglz nvn n Lvpl m 4 uub cn: Mnfs n 2Mc B cn mc P cx n 8 cm fl Mc lzng H n cn V C ld d n 2 m Mc Dgul n cn cn mc P ds n 2 9 m lfâng Pnmbuc m 9 uub chf scçã Luz F Cc ^wmm^^ í í í \ w DCLRÇÕ Dvçã gl my bsã D m mã uz cnv d mã cmpcm m ns s u Cnl ussun n 9 l n mng 20 cn h fm lbm ngc ugns Rcf 9 uub sc nn Mnl lv Cmpnh Tlh Ubn Rcf ln Bbb V Fc sm ff sgun m lçã f nnunc n ns hnm n ns xdn ln Rcf vcvs cnínun b h m vg Rcf 9 uub Bn Mglhãs Gn ^ssl:: Llã GNT BRTT D mçã mll nvdçcl cm d pncs uncl xsns n sbçlcmn ^ Pl u mpz h 6 gn cm mn lus cdã d uz subsu pcl cmmc mn Bn C n cçã xcuçã pnh qu«mçv cnl Dmng Fnns vn bc s cm Quf 2 cn HR Ulm llã m cnnuçã D cvã pd sc^dô nt^^lz Mn> xss nl gbgw» ««up M cb^sl^ânn VÍC Í ^9^ (m u ms ls) QuíÍ^ 2 cn /s 2B s Í p^ m n sscçã Cmm c gn Pn lv llã u % ^vülm Hughs> «p«2fd ^l^dglz Mu cm usçã llm s cônsul su bnnnc mgs cm hcnç llm s ns mnlhng> m Psnç u fmp^gd nm mm püçã p pcn sc Pqn pnc cvã cgmn pd p msm Tbc Q Llã D cn f gs m cxs pg mõs chs pn pnh sbpc> Um pçí^ f m 2x0 f^^068^ Ps m^fí ^PfÇfsã sd "ín m l P Hgs cm cll $ gs f ms p c sbns 4 xs c c  w«$»p Ufgàs 2 bqunhsbulól m chp cb cb Mnlh nv 8 ms cms^l nc p 2 pnchs pnh x9 Quf 2 cn HR N mzm Cmpnh Pnmbucn F M gn Gusmãus l l d bc cm scp Llã í D PRÉD Cnsn : D cs n u d Clh fguz BôVs cm 2 p nlls fn c npnn 2 sls qu cnh xn qu qunl mu mdn fn m 6 cnm fun 9 m cnm U sb n 46 n Cnl u»ss:n fguz cm nh 2 ps fn n pvmn nclusv sc 2 sls qu cnh nn qunl mu l n m ps fn cm vn f c 2 sls qu cnh xn ç 20 n m nlls fn 2 sls 4 qu nn xn ç sã m 2 nlls n ã scvã n fn 2 sls sb qu sã m slã 2 scvõs mdn fn m 4 cnm fun 6 m 60 cnm Qunf 24 cn 2 HR N mzm u Mz ln n gn Gnsmã us p mn xm s d nz subsu pc pv mn nvnnn d bns xd p fllcmn d qnn ml lv Vllç f llã d pd cm scp NNUNG Mnp Tmn n d cn nscpçã s Mnp ós lóg c Rgul Mnh Fncsc Bg C vsm sus mg fguzs cnn m p sguns g p ngnh : Cl nv Lsb D gub Cmn Plnd Gx m bxgs Pds ml m su mzm Rn P 4 Mnp ós lóg \m mcs n 00$000 p zusõs nscpçã b p s nscvã Rgul Mnh ««f í < \