, ^ -_^_---- -l.,,m,,,,^^ Redacoãb Rüá do Ouvidor n. 117 RIO Í)E JANEIRO -r QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 19Q7 o çfóo m bwiiji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ", ^ -_^_---- -l.,,m,,,,^^ Redacoãb Rüá do Ouvidor n. 117 RIO Í)E JANEIRO -r QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 19Q7 o çfóo m bwiiji"

Transcrição

1 y vlt H9l íí V y! Crr M F DrEDMUND UT prs s h rlsllv Mrl NN VN BTTBNURT prs ppl C v u ps lm RãbRü uvr 7 R Í)E JNER r QUNTFER DE M DE 9Q7 çfó bwj s íps srvzs f rçs q fulrl rpr jusç ss s rg ssuz l rlr jplr rç ul C x< rll jxpbnx ífr s WpWW( qu lu < Muw pl hf Es rg lrr Crr hu 88GNÀTUR Trs sg yuls lu v N CL\Ml Pr prç ã hv Í s f r ffru s lllllmlll Gl Cv rbu C / rp Rl l frçã glkpllgs s lssü B prsl Ms surss qus fss gr ss srúpul 67 l ur l ur6r Phr Mh prsr sf bj bu r subssê prsu ps g pu 7T6 usl llwl 9 / Espr ssl Rpubl gl rzs s rub lçs ll pll sussr u lubuf r b srçã r r Cl pr Es f Vlç vu J$ s s s v bs F s rpm sr sr Lus Vpsçã sr Cps rls wlp 889 p us pr su lr ur u u julç qu h K lll) ü s Cb lsmív sr ugus /w u rvgçã pl Clulç qu u puh!9$ ppr pr lquçã b Espr C lfl s sr ul vçã p rl v l rvgu spj u f bl zs qu vs l pr ps uhl ruü M/v Nl 6 l rhs rblh rr r 6 sr url L bl p b lrr Kb uu sbr r p ps slpllr rlr rgl jurí s s s s Dpus r prs p Câr Í?J Hí rs p ssu spr u gâ pl yuls ó u Csu h srgl llburg fl! u vr sph fl J{J r) só p r ps pr hj pl sr Fgur Rh pr qu l l sr urllu Ll ] í p ssã upú brgpruml sr Js Mrlll fvrr qul! ur jul s í ff prj l ps s HW sgur lh bj u só rrór pr hbr h hblr JJJ UN rs u pós s g gvr! v lrs lr u flz s u sv lll l l VUNDZE D s lrs Crr Mhã v r Bh lg lmlvílprl 7 l fzr prr r ulã uy Trbul Mlr qu vr l u frquz h vr Pr pr 5 brv r 8 hr Crl (Cóg qu í / qu f Bl rsg pl qu El lsusã C C rl 5/M 5 ll 6 qu srvs pv ã sô Jful r 7 u rpru ã rvlçõs lgu sss pplu vr su rr l qu grss Nl u prj l r lh hrh ghs r 6 l Cóg Pl qu srvç ffl v Nã qurs fr psyblgl plllj prssrã Tsuh vsul l przs rhrs s lfâg rjsr s b pplu vr s pr pmlu r ss) srvò s J rs u sèrl b Dr s Es rls Rpubl prj qu l l ls Kr plh s prlhs àqurp b Csuçã 2 fv prll íl sr j h slf pl xrrl\ Es prj f pur v prl Hur 7JM br ss rbul qu h l 5 ll pr sslr fru publ gvr r Jus Mrlll r s ü g lv r Krpp! 9JM rr blu su suu s srvç fz u s s s ls gr grup qu prvr vls us v prulr ju bl r 7 ] 2 ff plí rsr qu qu br prl pl g rs h prv s s qu vs hj Rl J 2 l rr í{5lj pr s rs ã r 72 r Phr Mh fru hv gsrã s ss vgs hl Pr Frrr Hj ll p5 r K gul pr 6 5M? s ls Cgrss rvç rr 2 hlbr ff óu fu s rs pl jur 658MJ j Cs j ss prj pprv pl sr prj gvrl pl Ulll r u 97 Nu s uls ssbl B s gvr hbçã rrór s Bh s r ll h\ h vsrl prs xs prnl l Cgrss fzr ss Brsl u u pl pr Cll s rr f rvs r lr rpruzr ur ul lçã s pgs qu gr lhr rfrs prhbr sbrqu Rpubl hvr ss vg s sgus prgu HJE ss publ 6 quls qu) pr h fr v ul srçã rh Espr Es póls z s ã Qus rpr luls qu fss prsl upr Trbul Mlr ss srs bpríp jusfv ll rfrlus sg prsl u srvç prll ull Fl pruzr s rus suss r vs s rs lgl Er u qus r vh lr Klysr Br qu qu rr qu j prsr r r fs ph qu lg uxlr fl pgvls lbrç ss b sl rbu B pr ã ü supr shr fr s pur juríplí pprvçf ggrl u fçã Mrjí s bs vs lr Ml prrr qu Es? rsp fsrs l s qu julgr vr prr sl qul p qu lh v sr ruz pr qu fm lgus s s lrs qu v ss b? vr s s srrs u Clh N rh Jã Thz qu s ggrgr Bl qu pls ul bf Rs s(fpr l l u rsps F ss s srã shrs Mhã Crr pr ur f s fsu rg pv pr ffr ss gl ss rçã D ll TlÃr lb s 9 b rl u u prs rpubl Cur Frs ô Mur rr plg rrv r glór pp qu s sul rsl sps rçr Glr íts u bsbbk B ígrj bs Curs NTlâs 9 s spl rü ã çbrr pr ã URDMrHTF DlUVlKCrHU q rsulr pprvçã sr Pr 8 Krl Tâ M s slhrs gvr C Ru Prr l Mrç 2 Gr NKK 7 PCÍ PR LD D lu fg purz s plqufr ps pls úlpls D KuguH Uul Cpll Rz u 9 9$ s Es br DT spulò Rurprl quk Mull ll vrr s rs plí pl pl vgs qu l vrã E sb u br u grj Cr Nl 5 prs gr prsp E xrrr s r srs r pr fr b qu l grup qu s fs U ssã prrs Uã l hã prs srós rss hgr lul qu vê gr ruuss v qu í r ps sr Frs Juvu hu fr pr fl rs pl vpr rgug Hj bf s hss q f sbr qull srçã pr rpulr v B Pu HüuUs íl f prçã prhur ly v sgur qu Cll sl 5 s sp ps u z prl k Lú s Rs Ezqul Fr qu br l s sgfçã sss vs gurr rx Tfl Vxr Rpubl s rssê lgu uz P uz h pr ss lr u f qu pr lul Bl q bslu subss p Ms Brhç Brs gu gr bs lrs qu slquçã póls s s ss vr fz Kpul Thkbf xl Eurp ys ps uru r Mgul Cl sr Pl sr fz f fr p pl suppus ub fr prss prg pr ur ss 8r zr lsf /í ( rl 8 s v qu qur qu Pr hj ur pr pã ur vçã qu rgu u Ds próxssrrã prs rlçã Cph D s ss lv lvr spr qu Múuh Rb Prgrr vr B Brsl f rub $ s sr s ph s Rpubl gr pr f prssã s fu b fu rprsçã p ll s rrrr Es prss ss Cr rnelu ul vr qu ps sfrç furr! rzã hu Nhu vê s b uuj ppl s fss rsr pl qul fr s s pss frs lusv l pr s s rós s qu srr pssl q s s qull frçss sbl hv qu pz s fçl fr spss srvç vrss prrs rrr gr spu hr fr su s ppl Es vrss srvçs rís s ss ã gr prhvr hj sph Ulv pl só s su s br srv spr b brs publs u s gs ssrs pr prplvr ujs ss lrl prçã ll Mrlrl pr uçã Ns Bffrls r su fl prurus rrgl lls s s rprçã E ã qu s x xr ux h s lrs r s C s v fl rr u s Dur sfgurl pr pl v s qu l s s ] Nss rl s llus prrs brs põs u rhg pr l fr ul s ps rublhrs spj s ã suru lhr ff rl r ugl u hr N rqur srmursrls Bèçl pr rplg vs s Ms glzs là rg suprr r pr frjrll í hsj s spls xpsçã rr b CsClrk u vrlsí srll pâ brã srçs gurr pr sph urs p sr fz prssã ffj Pr ã u gr srvç s s rurçã lg rvr Brsl B x s Dsh u qu subs ffrl pr r prls r Cl lru q sur srvçs s urz ã v pr rsfrr fsllsh gu pr prvr qul r l plfssvl çã p ã sgur rulls b u r r fzr sprr q l pss HlsGsllslr su r x usl ps s ps br ssup pr rsóvl fss jus u rss h f bçã s Rpubl l Pl lru xl Eurp ssu qulqur prg ç prs p prhr ssfrl su ssã rçã rs ss bh lã wwwwwflv lh rll fr u j rb pl sxg r plí s rus sbs s Bh s ãò s lr s rzã j pr pr rr ulr qull ps qsufç ur vus f Mrlrl s ã s lh ã uê C pfr prulr s lurr flgr Pr pr qu s publ rvl xp u pl s rr s rr Cs rs plrs ss ã lrr Mx r h sr u pru ju pr T vl rl pr s qu qu ã u gvr qu lh ff uvs su ff Ms rr suppuzr h gvr r Lzr qu f vsr u í Câr vh Pr srr ssã fslz ru pr ró Tlr qu hã pu Pul uz h B Brsl s qu q ll vxór Eqüvl glrs Es lqu çã prespr hf vr Es prr r u gs sígs plís vrr rru frç r sl r urs pr prv srfur spu lr 6 qu ã hvv lr qu sl Câr sb gs su vjs sg f pr b u puçã sã pr r s srrgu u sbr r s sus Ess pbrs hs qu l gs fz frê lsvr u s uu s s jsj s prpl í r Esv h prpfl uó b qu s pssu X sã prss pr flp pr rsss Thsur Js Crls Prr brç qm %rh bh què fu lv sl svrgh s l r sr fs Rpubl s ss ps rpubl C l lçã sph Bl pr s sus vv s srs zv ssr rr s r z r lv Egy gs prflu glp b s jusf pr qu brs pzr su s sr slsfr ps rfg rí fluvl vs Drs Mz Prlr Prr g vr Pulrrg rr Cs r qu rru s pqus s brçs pr br lvkuulll r Ds l r ísq s lzrs s h x ã p sr h Pr vr rrg só ss Uã ll rbsrr pr ghr pr s lfs frrujs ff ls rs gvr qu sssã h y gs srvr ur r ur s l lsll slhu srlls ssl u prs rpz s qu ghr h sussã w s fr s sus lrs xr s vlrzç f rr g MBrsllr Dlhr vs r s usr fr Bh fr plvr pr hf srvã llr f hsur qu s sppr s srrs psss qu sr lr h bqubr v fr pl svr rl pr Pul sr Nrvl publ òs srs Dush brh Cuh su prsç us vzs ssgurv s pruru quzrfssr ss lrr lssl s Câr yl u çã Mh su u ps rbu çã rh pr sbrgs q s spírs rux rvluçã qu l Gurãs Phr urs bu s bs Eprs Bls àçs v lv grl fl fz z vlh rh qu ó ll h qu prss pj s huls prr ssu fvr u òlf s x pr su lgr bç br Esprç Mrí E grv rr srçõs ps Mh pr çã rqur qu pr slhs bs lg rprsçã s s bs í brr s sslgls Brsl prs B Prps prbl rh Lbrór Nl lyss Fr j ss r suppr sb prx jus prçã pü Crp Bbrs ugus r s plsr Gr Prs (ju f s u qrur rul u s s lbuqurqu pu pr sr ub lr hvr rbpr sl b Jsó sls przs rh R Gr Frrr Clh rquru bv prlçs sbr pr plí s uv rh 9$ pll z sr q s ôçpr r s qulls qu hj br gvr qu xs vrss pãs r rçs Lg Mrr lru qu lhs rsfgurv p srr pr ffvu f fr Espr pps hr 7 s b slvçã grss vur pl sr fz s vz ss vss u sr Js Mrll què h ãò p xr s h frçã ls Msglzs lgü r frs gs s r pss p lhs f s (Ms lhs lhrr rl s srvç prçg fs rlór prsrl Prfurs z pr lry GçDlsCõ s Vjs gr qu prqu prurr s E s pr prç rs ps gvrr Bh vlvr prgr ã sr hj líuuçã qupr pr f prèsh Es Espr Clrl sr rsp ò s r upl u prupçã ã sr gurcr ó pz u pr Pssu çupr rbu sr Cuh h Fr rprzr h Thsqljr v rsgspl uz M pl r Jry l pr r s prl s sss us r sqüê Css qu b grlprf fr Mh qu rspu guu l 5 póls sv Frls srs Lg l slçs qull lqur b lrr ub qu slr grg ú sl D s jz gurr srís xpss prsr s v vs ur urs sr ugus Frs rfr í Ks B Brsl Ess pr ss pl r su psr sã urs us s gvr prv prsu 897 r pr s vss Cruz fr vrfr prê s s pr s x huu bsurs lg s lhr rslvr l juss órgã v sr publ r p lrs lbr Ess qu sl Pr l sr v Es Espr brl ul s usçõs lvs pl çõs ss p rpll g su rr l Tu pr fur u Rpubl qu sls ê pr s rr ulvr prçs s prs qu sus plvrs s h l Hr Gurglr f ghr Lss çã pã spl prprr s srg l pur 6 hl prr qul sguu sprã slh sps Cuh lvs íl purz su sl s sr lgçbs vs pr rfrs lgrs h ps lr s b rrh rfrg s h r lb sò Mh ur Nv luprs rs fl própr Prr s r Crl Erò Bç Es prsss rpus hj s brçs s lygrls r pl su r è prs su Dfqu us sfrçs ss 7f ps sbrus lh glz Prbu Bur brl ã Luís rh Crr h pr Mrl uslls uj up s Cxs fr sblr qu sgur s glçs Ws 6 7$ xpõ hj Cs Clb s Els su urs s prr qu lbru us rfxlg prfu prâ x rhr prlll ffl qu h qu lr lxr qurr pvr hj sr sr Ruy Brbs lgçã r ls u ss Pru sgu qu s óps qu sffrr pug luuí rub lr v sr ls j prgu ss rvsã prf slíu prps s ss r s slrs Nw qu sul u r ã pr bu Mrhã Cqull rblh C j ã l rãs pr fr çã fírr u yp fr ss pr Fr pr pl b bu rpr r u Cusl s lluul frs s gurs spr h svrls x fz sj pr uu rs u srví fur rrspê lr su vl Cfru h sr us vr rsp b flz ltã frs sã hj s sjs ly vçã sr Js Duqu r b s uv ss ps r urb jrs s urbrzí ç ps lr spr rqull sç l ppru prsà x rrç v qu fçã plv qu gvr su sr EJss rpr 5 ps prl grhs <]ú 5 srprs rpubls ssçã Curl M srv rcpls sruçõs Css zphr fussh 5$ s s grus rbu r pljbsu srshls vrs s sbr rf slh p u rçã s sls r rlçõs prulrs Tr ujs plvrs spr Prr Vl us lrs Yrrw srv pr rzs à Cs Clb s pl fllu ls lsss uf srs l frr gs vrã plr su úl rblh rur s j ylllly Brslr pô gr us çlhrr çã s przs qu s urs v svlv rh lhs pr rrs ppulçã sur príp JusV Xvr Lsb sr rb rrzs fuuüu prr qull shr pu r rvl u vçã pr h br NTC PEQUEN rí zbr próx f sussã u fss r rlfrr ll pr hl Ph B zs u brllu M Gr Rb ) vvl s sls rgus s b pr b rbu ã r vglff Cs qu r busl gu hj pr s Pul srvç Ns flu suí br Gz vrsr Dsls vrr bs s çõs sg ss sr Álvr Tvrs l Flgurs M upr s lr pz r rfr jrl óp rfr Mrh frã s pãl uz lv ju prg sr pup pl pv 6 pr sh ps lã xhs su r lr Pr hj pr Eurp pqu Psx rs üs qurr v rl suprr s sss uxlr rs sr s s ll pu pr hj qu pru ll sr Chlsl! Js subçhf ssã b ur qu b rr Kspr rlcsl pr Pl sr vçã v sr pprv U Brsl r s quçf rfg plll Rllwy gurr srvç r u uxllrs pã rhur juz qu rqur prr Pl s pqu pr pr Frç rr prps prs pl ghr l lr rb sè flr gr ur brslrs s fru Cs P Lb r pg sr ul Zí/ r bhl sslu < Frs urs 27 rrrs Rò V prs r pr Erv rluz Esruvrs u r h grl pr ssr Pl l Hl r sgur l pr qu hs Flx s s r flrlr s Frr hrs frs s Esfs v r Bsl) s jurs P s rs Js Mr Vlsv lfr C r uj surs pulu u s rã s u sru r spr r sr rluz rf frs us ss pr l b jus r fíl s srs Ml Jqu lubr rlh ls flrs r prgr ull v è lhr rl Dur Mrlrl pr vlr Cuh Cyrll Trrs Nã s rss lr qu llçf s Ms qu qupr s us ó pr rr r h Eurp pl r s qus v vsv rs spw Nó sph hj ps gurr jrrj l pl v u u pr g brr pr kl u l s rs lupr l P Ku Tl hs puly pssr spss s s xlusv s í urs lr rs srã ssgs prs Rpubl pr sss Js llv Cs Frs r H pls Ess u rç slr íxf yy Ts sphs fr prpl prçã Rrgus lls Klll shr ô pr flhs ps pbrs rphãs lr s bb sss sl sglsv sup Pr grr ftlv C sl Eurp sgur h jvs plís qu ul Gulrâs Cp sblclhslrs lvr Pls srs P lull pr s qus s sls ugurçã Dpsr s srs Luz lm uz sh pslçs suprrs gvr rfr ró f flu ps qu (ls f ru H f v l r s rs qu sr pr ruu s Brl Vls Brb s r przs rã vl s suçõs Lg r Tubruls g ss ís ujs s J publs 59 llu lu 9 xrâü y s s qus ssr h sr l j shr prv qu rrs gvrs s fs s Lzrs l Lr Cpl fvr Esl sl fss upr [s Trsfr r lrl s Clgu hl rqy V Frsqu Brsl s rsfr us gus lrly v] CrC u Jr fâ p r spr qu Hus rs pu Hlvv s s v s z fv ph Esv l Níhry r s píàs Jqu Crqèr Dír su spr s xs uã bs s sp Es rs ss ss srxvlgl ph 9 rg ju lll l srs pu r r Brl s pr phl rru hgr CrJss R P s prç sl N própr wl Cruz qu br qul v qu ã Jqu r Jh Myr Ers r gurs uls j s ss q vrgr s p U V EM BRL Cpl Frl ss u lg Brgs rr hyg ul Jqu lvs Árj Rg fl ss Bls srp ô ÜJ895 r s s vlh C hv (u sçs lgr ju ó pr ójcrlj prrr qull Lsb 22 r lbr Flh v P ) pr srr ss vr publ b p çs rsfrlm u syl v Árê fr l U 2 phl hjrrçl sr l r s ssã í vv pr Esl grl qurs pl prh qlçf ls spr pls r s rus r s f f h B u s pr Flr lv srgrs prós vs rr rb pg b sr J pru Ess bus rll M Crls R J lr pr ll qur B Brsl grg rs vgbus vvr fbr lrs pr 2 su Crs DUZENT E CNCENT PÓLCE D DVD s ulv s fuurs l lu qur r vl Fr s DB Huv rss rr l Jl DE NNUE rls retd srj( vsurs D PUBLC uls re ML DE JH Nsrs ss s gr r lrss lgs rmjl E PR CENT pzr s lrgs subsís rçrs gs pr rçqu èxpõ Cs Cl rà 2 ír ggrg s Fl ps s slsr przs rhrs s 5 )s r CENT Nl flu h sr üsupçl vs pls plvr Ml ffssò Tvs pr pr psr s pr lul Cl q julgv lgs pã órv Burgs Ll Uã u rlv h pl hps 5$ vsurs ss ul s gçã s rràsfr s ) r Gullu l qu s rvluu sr ugus Frs r f f r fríí pr ã R Grâ ul pã ppu ã Ks Tqqjss pzr s bfís lrs lrl 6Í s 6$? úz Cps rz pqusuvã bs uj gvr fz fl k rbs P rlhr 2 l r rv Hrqu Eugê ssu rs vul r pr 2M gs u prpr v x ss Gullu qu u ü Frsl \ zr rrup uplu l fjuppwrbr (çf l h vr rrl pr ur lu h uór sr rj ulr qu s ulpl grs pr rl Rblr Nã ps xr y p lurs rr s (rgós ( lsrç r Dv Cps v xpr u Prv h r prs F prps pl bus sbls vs rrju vllr qu pssl Rpur fl qu huv prlg s hfs rprç5s fz E s rs rl Ms ghr r Jy pjr s rprs qu UB w gr qu Ess C pãs rulr xfrçs plb ppluss suòs ô sss pr pr r pvlhã us prç Quu r jqlhs qub psss } pbrs s qus fl u sã qu s hygrph jpus rfrs s s qu rb v Jsô zbuj pv 8 l z Nvbr E V jólr qu BD Qu Ul Cuuh Mh? ssss s sss ls u su ss ugl sluçã Kv lpãr qu l pr lgl p s 2Í5H rs Pr qulqur l qu s r 5 ps hs hv pls frs p gru Js Nrs lv yr ] Pròsgjf rr lbru qu T Hj hrs r rs b 82r rbuspl E Lívlgll? Qu ll N fl Ksv U pfr qu pr ugus Frs ssr r su u bv ss qu p u Uã ã p s usr s prâ 2 (spr pllflv lfl Pgurà s rlss vr s lü pr s qu lls Mh Cuh r lgslvj jug s sã sr fz rsfrr ugus Ns s rrà f b v Hll q qyl u surs qu sprv Câr pf [7 blls pls gvr rlvs ss sus rsês u Es pr ur (róó ps 2 r sbj Círr< llçã <ll ss luls lu pr vy qu l prsr qu pr su yy sg y s srçã lr ll rú u s lç prv supr Gr Fjó y sbh! vz8sprlslrs prsr r Cj gr frçã B gró [ x v b rgulr brç Mr vr s jxxx qul! sr à çã s ss rr prq qu Trsfr h squrã 6 rg Pr sll x qu rg Pr bç spsí rprs ÓpãuCvl Brsl rlór qu v pgr r pr qu? Ps qulll s qu v prsrs r Phr Mh rl ò vullrpr 2 ò rv rsürh sr sè <5 u Cuh b l sr Hrqu wls uu vl hí hf s lf pls lçs ll pr publ?fx p ugus Pr lâr Jur CFÉ CluX gulpr jp ls pí ulrr Es spju pr fr íç plí pr gul v s fçq ss rr sl s íruss póls s 225 Ebr qu sus rs rffs P l próx uç fvrvl r suçã k Chplr fvff g çã Kh í Íí lls rbu lr pgr B qu Pssurãò r Lóvgl rr <) sus rl f ur ull s s vrs ffr rglpr çrrgy prpós qu? s rs rrs s u s Tv l uç Câr ul plí su Es f huv Wus qullflbluhss ls sbrhu s rss qu prs psçã ssjkrph fx ul x Js Mll fluuu 9 pàvhf r rsrs pàl rsmjj s Q Er s?í2 ss s Bbll Nvspr wllr qu f vl s pr Urru psu? r vrl Vr julh U778 Vrs 55 r f s lur lr Cl qu u ur rh rlór s s úls gós rlzs u s sj r ss v rprçã lhãs Jur TlxTr Crs vss pr fz r xpl C yp Ujr usr vs q s G qu s àuúfl s qur prç s u s ss rvlç plrê s qus Dr sl u lr! bb l f r (lr Fr b rí rp Cr fõ ps sprss l lvz b TEflP b qu sr vrl Vr suêr E rr r s 65 scs s julh 22fs8 í J lvís rvs us Blçã sr vçã vru xvs rprsq gvr Us ur qur íuglr wr ull pô r vul s bsr Luz V gvr Bh pç Gçs qu M qul hl srr ü lr pr E squl s xlsçr qrr qu vr v r slçã f pòr qull íuusru Espr G lôr prssurs ó psçãírp r Cps lls l l f s s us frss qus urs rr ruz fs ls sgus b s prr rr pur E pr lg hs prfu suv s jrs flrs s (HÍl prs Rpubl fzr s spzs hvs g s rlb hsíuí Mr Du u qurfr blls 27 Quíl D us s l 6(l Tr slã s fss r hv Prlfüs rçs Mrrlu sr rlur Rs prr rqu% í ó sbb (l g rr slv sr urlr bòub l 2 Pr sl rl uvr ul lu s quã X~y s sr fll lru pvlls prs r ps s qu s rfr prssã vvl r sr Luz Vu ul luulbjs ur ú r luj BP rrllr 8 hs ssuss Qul Gs N rfls fs r Es íulsrç ls s Ví qu l bb lls surs julg l rr próx Rfrs r vl/çã rspl Pr prps rr slçã prur ru bllz ( s gvr ()v r su prs qu pr N p6 r s phgrp Hj pss zr qu uxss pfuugus Frs f s sl rbulò juryv EMUNEÇÃ grsblssã 2 grs ps D ETD v sr r rbtnde r lullru NÃ Publ s fls prf us â çf pr Es qul sf pprlh sr Ruy Brbs ps urs pus pu pr ll f r sl p s bs Mr sr lv PlsC hfuu s UM PEL TRBLH FET Qu ur qu l sus Prf# lvgs prü s f su rçã l uvr óur quuu huvr f pr v plt Vlvu CpGr póls s uã fr uãs prr urrs Cós5è spççã su s qr b vrr pírrs r s Esus frs só qu Es B ss EspTf Clp Cpr õ f sslr lgrplu r Mlçrl pl r v srpluhlr Mh Ò sr rr <í? ír ruálflõvcrl Kw pl C s srs suòrs qu çrs spr ull í s u lhfç ssuí Brl7 v úls u pr Eurp Cls qu Vr è u grl s sls íírr spls u sr Hyurbus Álvr Mfl Clh Jsb lr à su ss lps jl r rsps s Hspí pupr lulrç í víí Ul êxuçãu pssl flu sgu Á xpl us rrs v sí prèwã su Cs pu l/lj rs Jl gípíjulg uçssru pr ís s lurs qu Epll sx pu vr plr j sl u sul r Cslr J uí lv Krgus Mír v Ò sr õr frpr lh ll sss sr ugus Frs rsbl rwkslv prur lã 2 fulv pu üüs vr rr qu àj l s bs sslr puvv íqull rprpr j ppllul Zrrs 6%l Cvlb pr ssã s rprçõs ups í pr r lur sur qur vrr s sus plvruh prrs u rlp ykffr lr ur Js ílf Vr rl ulr uluur br bls s lm K prrs lçâ pprâjpru l prus h rru Jfs Dry r Kr U l r TruU l Esl Píyl s p qu s lr us y u l6sus p Kurõp sr Lóvgl Ds HsC rls l Dl rlór Vllís ulu Bu uz J J Rvylr l qu pu s x uruçãò pr qu rrçs g sqèê s lublv Bgyl r Cls lr v l Kll fss publ prus Nl T jlà rspçã s rrs zsrsp ó lç grrs Fgurs B r PrsrèlU Cs Clb sus úls b lr r fí rg v lsõp rplv rfr Bh rbrrçír j Plyh Esl Rvs D s sísuü s s u qull bl vól ( pr g CkKr prs Rpubl s sprz g lô pr srs Brgs Mrs ò rrgulsrjuàs srvç plgl xpl Nss frê b sus rr s rrl p < rr vrs Blus vuyu ur hs Cr b s prjs fsjs h upl srr frs r s prf l(jkfy çã u quq Ns s vrglrs qã vs s rr uz gur sv u lullsl g squr hl vl Àlfíg ólprârós f h s spr pr gl prçã qu kí rrr p r Tvrs Lyr klul pr srr f\ íx svrg D N qu Dvrçs í p Du srf r us hs põll ffl í Crrs Mjrhãòj sr rqusçã f pls urs s sl lls ss rr ru HpR b qu u só vz sguu r Tvrs Lyr srus y rlur l rg hf s r fhrüh pru qu s gur l B l ss ó vs l ul Brsl E Espl u fss r llrr srr s pr /u Crrs Pr p sr ã só çõs ós vs surs pr fç xr lr Qusx ííxu ríb s# prhs lç pr ph r(j rbu u lgs Áqull r luls sr lbr Prr frê r pru svr p } prqu rspvl pr su pã ls íuu qu lr bs fríçós lrs pl lõs lh fsl r lhr s hf rbr jl v lrl Plxs r rfr s pl Júl p qu p( ísjffljv WêW Lvglsl sr purpr(ç(js r s r (r vrsu sbr rgü srvç pls prss pr M íspls h l C Brr vprs prqu pg q ã prsv pgr r Cyr p!! ímf yí Jr X s pr ã frgr spsçã lg Uvrs rl Bfr Cllfr s qu rr s sru â Tv plvr f sgí J rs Ml rgulr rqur s ssls Bbr í ( sus s Prv sr rhur l r b h j! H f gprctr gbl Pl sfu ruç Vlls ylls íffl5! Wfl p BMuuk llvü prp sr f v C r hr slhr llcrcf Bh Có ur PCTT CLCH C fr só) B F slí Jvll Crrf Txlr lh s pr ps flvs Cl pruru uru prr lg Drsl gu l s (} r By ruj ffs P srçã FLNEL lguss pr BRTÒHE yíjt6(pçw p Wí [M h (s El rkffls r f ru spr lfâg l jusç glr ü ju rp pssr V b plçw sp us s Frs P6 s s spírs?gp s s srrglr surgr sx pl Uâl pl glg sssus s bs srf X prs KÍ ll??p?y y sv lf v Ú ~ llsq Fl prl LDRER DEPEJD B Brsl f rub plí plís REVELÇÕE ENGQNE #VMVHMWMWfW Pgs Rspgs Ns Tóps HlsrTEv # P MglHjMHM l f jhjfmb

2 K~!!Wwfr5r (lçâ qu r uff Vll urr r u lu u K) qulu u h gr Cr rvlr s rgu r ugu lull r f r x HllrlqH lrl rr r urll íl pu l r u u v grs lg vr gr vr fr pl l rçt prgu r L VU Mu jrl usrvrs ru r ll ~J lçã j<u)l(fr rr~l rgu l pr u Hl lp qu fhl l N Crl ll ruvlu vl qu l ulllrul lç r rll vr ( prr u jv r l U u r r pll u plm ) l r ugu Vrls s ru l ull ü flfurr v l u r u ul llru rlv rfrwlvpurl pr r p l vl ps prsuls u qu sr ugus s r ll r íf V ü w lfu p rlr p spr pprul psr flgrr lurr Trl f Vlls l lu ulgu u s r ugus p rmwwwu v r ru rr u ku u hf j rur pus b própr r ugus í s í hf ç r Cr Px qu hv r r ls prr u su u lu ul pl vç r Nv pu Cr gu prfrul pr r l jr V rí pu sr urll ll Pgu f v prr C qur pu lvr p ul lu 6 Hslu h vr r Fgugvr qu llvã ã lu plís s pu! bh H b rs r Js Mrlll rrr r pr uã vr r u pr slv p r urll hju wz \ CRRlP MNHQulr 6 Mlq 7 jjjgjjggjj(gbpjf r plrl Míl rè luulf r M frrl ríl líu/q ÍWV líl pl (l ll Blllllp u lxrj p p lr u lr) p}!l lllh fü u u PEL TELEGRPJ MlM lllj rlj íl!! Cr brur s prs x rs ) plh lll N Hl jlb lll) grsjslu (luh us ívlíljnu! Hl ll Ulul líl p f Mll Ulspul l uu í lj u Vl l 8 lful lll<l) l r)/( /l r HHlll llulrul Cugr Mrí p fllfk lrl Pllls (U fr ) qu l qu ru lfy l uuu l ls Hr r vw rultr qu rll/r fr lvr l Pvbu rl) í ll f N ílr C lu lr fl) lurbu fr ffrlps U sã ur Drg pruxl lu J H HMU l Hl rr rlr vlv(l (lpr )l llu l l)! ps lvr Vjlf r hfplll f Brl lrqu suu Pf ( rl lírl r Mgl vlrl u plçjj prg Nurh Crl Ml ful ík ullll! f ( lus wrl prl llll rl rr v MrlrJU Tg u pr Tqrur brqu xlfâg E r PhE l lrlllul u j r ) lu s ç 6 gl! psv bsl!ul l l()lulll u M íl u lu h / vv b l PUgrs) ErU J lul u rl Mr Mrlll llrlllr l) pl gu ruu Kll h) rl pr v prlulv lu lvlrf M RRCPR ~Jgu prh vpr Dly Mu r ríull lul pr llrl lrl uvlll p /s 7 hr ur s rví N lllwr uurçíu bl gul Qllr lvr u p) brs l spslr u Rux lfr Llb çlf b f Qr kr!l l lll\ H Up Hu ísf Pw) brur pl lu (h prs prl l lu flu s lhrus l vbíh bu j fl lf j us pl v fr ul l l Wur9 U í w Cj Buuíu lh u jfjfí í Clruvu MN llsl pr sur vr rsgu Prrsl rll Juu r P pls llfl pr Tj prp w Ulull jurís lurl W!rMf!bP / MW p\ pfpfkf u rlu J C M MlH bvfl s ll < f Çlrly ísrp vfíluh prprs p lruu l rj Vu r rl u l Mrl ~ Clvu Mrlpbr pl puh Mus quu Julgr s rl l prç ppr pr PT)l ll 8 JMl ftu Jrl J Ufl!H r p rvl l vg rr rf sp ru \w N l qv Cph El s u p ru yl Csurs lhfr gurr Cr l Ml l r))! N v ul ulvlr Vl rj ulrl Tp vlhlb ll lfclj ulh ljíu (r purrl Ml lvr pr pltrr r s Mrr hf lkl (j uur vrh r l gur f lh h s h r lls lrl u vrftl lrr l pl r prv róuuu srs rs JJ hh vl JlrpH TrV CgB M rlll Brr u vl l r plr ll v s l vru pr)lu lh) frls b vs br llur Hl H l çxs pr)r< gl íjll gl sc pr rl 8b/l 5 r lll l M< Vl frh h u prgrss brç (( U! vul E (rl Chllly (vsç fjfp llul) ( N (f r f fíjl V Mrh fuf T l f plr /rpufh N Hur Vl V)r h N Ml! (l Hhí C U l hb l Nvg rí fluvl qu u bll prp prs8 ruu ll lrlp ruvu r rg pl s fr gr hp N h rpr Cv V ulf~ç r Mv rí pss qu rlps rís pr g 8VN l hr s r s Pr rr luflu prr lrul gslç Jl rl prg lfâg prpr usguv Hlus Vl r l çj lub Vlí) l PUl W\l? N Ml l 9 s ll r Urçu ll rw Hr p pllg q s u hbr Uu Cju fss pr sllr rgl rl u [ur! R!\{l l blps l N l Cll 5 ju slrl vl ln Hr 8 Jj vçv prxlp rv P Fu 6 lrsl ps PR 22 uul r Pr u sl furp brr vr l gr uu srl J sprv Crus qu Hj l Ur jrfsrk!swp f r íl Ü7 l< vl lllr rí üí x l r! lrlg s sl rs r lr p ll/ rul C Prlxí lf rllu l Crvl Hu l Us lljl pl jr MlCl Cyr ls s Hpu rvlç v N h Ulll l Cl MsJus fuv Ms Jus srr Ms slv / l u) fí qull ç b u r l rgu uu r Ur r Vr l lüngw íl Mrh gr f l Vl (rs j l <ljuvlh lv Nvgçy rh rr Jsus br vb (! gurr glpç r Up u u Jlr F l J flpls Trrs pr (l lgbrl vl sr lfr pur~ pr N f jl B l Nsl prus gr pruu <l plr l lus l! ls urls ggrphl lp l r Níj bjlujr l! ü gr s ubl qu lgul xrr lgr <l llrí h u slh pprvu Nll lr ffu CrfuvJ hrl rllv qull v gu qull lhr V u prj Ur u sbr s B Jsu Clvr u r rblhs rgzçã Bh pu l r br ãs qu lh rr Bs plls spm l! rk lufu! sr s v llr rg u lss qu ps prl lu rj fr Ç(srs v vgrll pu fr su ll Cs r h (lu ss El Gâ bhl p s s pl Plurv usr rrr vlul ul wur rs pr Pul s l U u 8 R â s sp uhls Prss rrv lugupubl Frç h j 6 Pr Mrí Urslr rçã u l frr P Kl fuur E rrl r s sfl rgfr s 6 s llç r Dr pr PlUl rl Mr Cgr Mrl Hsllr lh blhã pll blju u Pr \v FUU yll C qu Ug íll gvr Ju ll Chqbg prrs s juh vu rgr s us rblhs r P ss) qu Kllr l sjrs vj b Ell u qu p Cr! r l splflu r Jgur) hhrl hr ffl srã pru pl rà purs u prsl uls vpr pslç Crr s blhjs ur u lr qu h pgv ór Vs P Hulr r s u srr grl s sr s url lsl Pfffõs Pç zspbsuufv ) lírs s pl u lurlr pss vlsl l fulur rbrlw s prfsr Tuvrs u ã rlzs vur j lgulvl prs ÍÍWTÃ9Tl r ll ju Lrs vsr hj Mr r r fllll Mr Rur Mr rls Pjrgrph ul s qu r BH 22FUu slhr R lly s sus llgs frs lhs rls rlç prphl llrvul rsm lu Ps z Gurãs g l s rlg r lb u pl F Ful f frr u lç qu fr r srç Mrí lrsllr r C hr qu pssv vl hs M s brs rs Culs u urs EU çs rgz pã publ v rs pr qu pr rc!hpp s pslul ls ugus \ r B Csíl pu Cr s l br Cgrss rus f s su flhs p vlr Vllr rr spr Kr u ls bçã Nl gvr Cslh Mupl s gs pl sr Csíl (Bxs lps) s s lgs N prprçã r r prvl r U qu rpllr brv sr s r Ug Mrí llrsllr svr h l ssls pr rllz su spr lgr Ess rs lr rjbls u l pl uugrss Mrí UrsHlr 2 rprvr s lvrs ps prs bbll lç8 rbr sbr r vçã sr u Phr Mh qu ( sr u Cgrss grl qu p pr r pr s hsr h s v s prrs ss frjpz r uur fjl / y pr quãjur flu uw qulíbr qu h suvlss v s Rrs rr gvr r gurr u r brv <snl pr llu sus x s p pr u rrf pr qu gvr lgr prgs Es qu l fz grs brs lvu Câr s Dpus qu ll su príí s lssõs gr l xg pr s sgul s wls xgrs lugus prs lu lss 9 lx pr s grl ps uvr lu rprss s ssõs WPWMWwW WWP< u Ev Bpçã lus xpusçl qu lh f f ls 5 rglr prrs rllfs pmí Tçà gr pr ugur frs lu sgu quz julh lllr rg pr U Tu Jsus v v s U pr íyfí s sbr uhsu lrus fr ls s lss rrs s prrs fl l qu phrl C pjrs publ Ts vlsl rlf Js sxgr s fr (Ul V r Lps çr us slu qu J h sus r \ ssl rgzr lg vrs prss su rvr sbu hj r u ul ô (lí lsl pprlr r U qull p us ujs sll~v s p< Ulhs ulwl u r s srvçs qu ll p qu pesã prjp s Hll (j srbuís vs pr l hv pr hu v vz pll luu ss sl lh f pl prr pu rlhu Qu u f fbr Cvl KU qu kr sslv r ll prx vl u gu l hj Jurl ppr s s rís Hl UrC puh ph pr gurç Esr Frr C Cru síu u ssl l r us Esps ô ll ü l Lsb r rs rlrrlg Bh Frs slvu vjl prsg pr ps u M bsps ul rlgr qu pjs l )wí+ ls su ux s sg pl Ful pr Flh N u fr sr l s lgs lg s x prs rç s prss rburg rbsp My lhr sv rgrglr publ r ru srrs hv hr prslr qu gu pr Cr Espr VRE 22Nu ruã qu hj sfs pfs r us rfrís brs s rssòs u ps ur (pps fr qull rgu plvrs sp xprss!) spuu s lgur sl s 9 blhã uj brqu s rll rlzr rj rís qul úüs í qu l p vlu Cp lss lrr r 7 br rflíy pru h pr ufr J Mr lhs Cfl u sus llu j zr rsl blhã hís h s h Cgrss l lv fíl sssr psss f pprv u pl lrsllr \ pr s flrs lrlh pl u Eurp r bru Kü ul l u ul bj srr lu sr rh u r vr pt s s s urgu vj u lg sr 7 rllzç lpu r U prp l sss s prs brr Cgrss prçs r rlu phulj sbr bs xhàlu br rs plrs bç rprsl Cs ls pl ssã pã ò pr grl lss s qu u Mll s r pu Cr R prus hr fzr s ss ulçrs N ur u pr fs 2 rgzr s ss f rlbu bus us u rg Ds b r j vul u ul uspr s r pr hs sss Lsb ll l { qu çõs slh B u Egrj pr s sssõs prprz í l lüjr xl r u b pl pãr pss lgs u r pr ps Lg qus ) plpr s s rlss 6! rgul Ch lls sul lrl qu vç Js s rbus s qu C r frqu vl rsp Plh rr Vvs s sus grs spr pr us (rblhs subs v srlusr r h vru s lu pr qu Phsrux Chh rs ph fflhl f Nã ruzr õs f /rs psçã s r s ulssõs! ls s psss píuz l lvã l l prss pr r llsl prfsr 6l lvrlh rrr Qu prr íllz ps gl ÍsMrurJ( l llls V rrr qulls s s slvl v sr qu vúls íjl qlhs grl r julg s / s pl Phlr Mh qu v pr Cgrss qu pr qu lj sfr r ss v sr qull qu v supr r f Njr lr fzu HJíGH 2 rusr frês r grl Pu! s rr8 prr fu rrr u br Jsus síu ü ã pu lls lsr íu qu pr su fs rss s qsõs s prç sl u r prurss v ls r hf rs r w vrss lucluzr u s pjsçã s pr qu s lusv rl gs frqu sublls Cugrss pl pu \ prj pã pr ls q qu h rblhs slv rr u v!ls uz qu pr uuls brlh s lhr pr rg r l pr r f Flh Mrll su rs brr Cgrss pr sr lll hr r lígu lus gu fs sgs Mr gr vlr írjrs fll s sus pr su v rrl v s g r rr s rbr us slus s u U r Nru rprsl s sssõs prprer vl lrv rrsl js grl Eps Flh r l(j)lus ussã qu xr qu pr grss flus svulvulu u sllul ls rsrulr vlr pl u lf h us r ur v sr l Tv sprçs quu qu r us Dus ls Jsus bru Mr q sjvlír 6 hr xpr â j fór publ sg (v Cgrss < qusr (l qu prs U Hpubl u ff qu r lgus s rgr l r bru Flh s p h lvr uuu rlívs u u hr us srv l prvs f Ugrss pós ssã fílz Cr ps gulu ps! survlrrr h pssuu rçã ã ssívl rs lsjjqusqu r u srvu r u uxlm gvr u fu l ç s qu l l su ugurus pl?r llu fzr s sus rblhs blps s fu gr svlv us suss lsurs gus Trsvl r s Tss rr r pr Éu ul Plyr N sl hsurr g grç spu qu u gr rí lss pr qu ô pr(s s ur brs svr brç u r Mr ju prgs Msrlrl r pss l ígs Hp s hv r frur zr hçlur qu lxs u Drprsu l h sj pr pr u ssã rgz jullçã r uf s rs ll s su llçks u r vr qur u p pl g Águs ls r Ub pru l p r pl prs qu plvr l!vvrvs s vrs slll fs u llh (u qul l CrUJ Klv rr hlls U Ll f rb gr ss Lg r 9C lss r v PETEBKZBURG 22 Tr pl r sl ff ll s vulffr s vuvs vrs r s s rsplvf ls fã brs u s ps u prslbul s ru hj r pl rçã sfrç l pr l Rs spr pls frrrrr pbrw s srrs s fsçõs q s prprv pr s ígs qu r pr sl Pr s 6 qu u gr pr u vv Jsí br úul prl pl publ s r Cpl h prsl llã qu ppl pr Fr sr v ã vr lgr v s r srs rs ll u ps lgr r hul ssã r s s srrrs lv b ssulrl r spülr u huv qu vlvr ur rvçã gvrr Dz Jzsburg qu pbru Fl uryph ur r à ssl rr s psss qu Mr pr qu ppuru sss rss prqu rl sus gs E prqu ll 6 p f su v E sgu us l lhlr lv wpòsr jã rs Bl Cr r s vul su pr s qus gl ps vlh u â gvr pr pl flll í í r vlr uusslu M lí rruz r ls rhr s ssõs s juhu s vhu s pu r l s pç lgus pps ] r prl r rprs Brsl Qu rs sprçã qull C qu r s psss vs sfrçs uus Mr Pul slls [r s r r full Clll r usru Cfrê rl llyg suv qu pur r v f lu s própr u\ Ul pr sr g s su C s pr ô l ju rulr Urlu Csl su phr s prr uprgs s Cusr p qu h u fu r r r Mhã sr Mrlu gm lj grss r!< ulp U rus bjlu s rlhl rss ll sl u u Mu l ü C r u sr brs lts s spr ã ffuè spr p/r luuuustl srcpí s s s ul ss rss rrívs Cgrss s Ell sõs hu qu s ubvgl ã s rprrs spr s pr b çõs rhx lxr ã s ssã sc PERFUME VRN pssg r rs ll h lí lr H s hr! fls r pls r#l Hg L v fl su purz su f ã ls ChgN Câr ulur rrs su luusr RrHluJsr s?j!r vuu l u uu b pu ugvl gur Prs K Cury l Vs vs sul l rblpr ruur P s uh ur ll Ml u s ] gurr s vr qull q l uspv prr sr pl u ls lísl rflp p (ljj U 8 N vl ul lhr vr Esl Mrh vç s Jl rr vlvl s # s pr u (sl Cph u/ U!u uush rò PUL r 22U M Vr Fsl lvr rlu PlN Exr Gr Nl h u Jss í susprv llz rp ll8 qull sbrà rr sfrr p l r r sr u ug grs s phs s RÍ 226 V s qu s l r uss prr prhj rr prv sp bç b hbr Flh qu s u u r l vrs l u us sus rlus r (rru pç ( srr r pru<u r publ ru pur sph lls rrlrs huvs g lí ú! <<lll f r s lks qu Mupús lgu frã lur s sus prvs srps v bxvs lhs h j qu suur ulp sbr f r u r l lpuu s jr r rh vlç lusrl rhv pl lluu lu rbl j f ulh v s qus prs s s Níhl ll s bgr s Wf rps Hj ss ru Mríhã sj f s uu lhã ullrs (rur T u lus blííhs Nl Mupl Exr hr Chgu hj s rh s llhl 5 írpl ull vr r Prs Cr Twl u usus r s ss flv rj srs upr Trbul C j f su v! hj u í pr fy br s llutuu f fb N s prs ó rs Vlr xr glrr sl b lu r s Frl s <uls ss sptu hl Ul? (Hüuls qu r llrhlr u s rs s lfâgs ss Nvs lgr! vl r uh slff ss rgrs u vj pls lr Mjs lvr Mru Fr rrrr rs s ru srs l físss rh urr ã lgr h Nã r gurr vç lffrlrrffm rlqus pplu lr Trbul Jusç ph g ypgríphl sf Nl sh l uus KUCrlr Ml u usl vzs urs jus r v/ s u urvs Hul v pl Câr s Dpus uu lk lv lsl prul Cusu usr Cr s Dpu juz qu rbu u prl rurs Mul f rsfr pur g) v qu vlv lg N s prs rs pr lrhb fru br l usm s ur s xlsrs rl usfr su su Vrgíl C hj sussã pruj qu rguulu l lgu llul r è fz s rrrs vs lks s s srl sr rbll rpr fflu publ b rrz ulur brl Kp s Trll rwl u srr u Qub Nvl lg Mrí llrslr s lr k Nã r urs vzs qu ll b frç yrl rírl hj ruzr Pèpr brv gslus srl r rfvu usllrs rs qu Xgr z su Th pr Lyè Lrr r frru vh l lsóu xllf rslvl bll prr prss ls vhs H lvs Pruguz (bulnvl uruguz Lur s u bjr s frs s usll Klòr l! juh òvò B l Dl Brsll pt lh rbul rsh f bs lr! pr r glr q sã rprrs vrss p qul ur v vulã f lus s prr p lyu r flls su lsbks s príp llg l fur hj z l lss s Flh Wjr Esps r G)Tph l Jr u ls s çõs sã srrr ppulçã s lgu r ugus Csü s vrs uu lj su vs prubr sl pvl u rrí ügrph Jr srph rps f Cr prcl qus s sbsrps rr hã s s qus pr rr C v vs prs Es f v Prl lp llz lrulã Px Pl Prl lql PUs sr ss u( Fgr slu lybu Ell u spuúcul supplrslr KsU Lvr u Dr Ful ph pl rpr Prrus Jsus r hr Mpr sssr sssã slqu Hsph M ph vfçíí llr Clrs r lçu lhr pr l èl ll)thrí shrs f rlz 25 luv ur f Crurg flh u jur slu plrs rss vv qu jul hrx vjfr brlh ph Py r Ru Cjl Fs Cr Vlu g urls uu llr shlusclk vgs s rp ffr u lbu príp s prurss lçr lh rruv spul frç C /pr s s lhs r HguTsh rrg s s Hlls rs rl u lç br fgur r E s fl ç pr hr rhur s sbrs Vg pló Fllu h fls l hrs hã gr Es ftrull ssçã r gus Crv Csl l uvpr l rr brr s jlhs pr rçã v s MlCflll Hy lóspâ lt çu Mr ll (llh sr Pr Cur ssçã s Cprgs r príp Tul vsu g ps usr rg publ r su pu u prs Tbç q v lígr Fr rl Cl Vl ssv l N Cr Cr s lprgmdrd 22 f z v ôsul P (r/js h rrs srs slg qu rl B s rb u g p / huv hj u fs gíf hr lllss lh ss p s Cr ssçl Crs rs u l Ubus Curhu lu Brl ssà l Prlr s Eprgl pl lsr pl l qú sv rr Fllu Js! Prrlllu Jhr q Grè üvl ç! Crls rçã r Ru Cjl ubh gurr Prjruj fsss s srfí ss Jsus l pflu JVj Fr (llf h ( Gl s Crl sprs us ss usr sruçã Publ qu lsss rís s llu Hbr lll sr ülph çõs Mus Grs qu sssu l E D Nã rrâ pffrr u vr bu lj lllr v vrr hj s prsu ffí rg gr llrlsus lllb r s p=ss qu f fr llvrl ul b vsu ghr El Js Nã r u rçã spç rlrs Fr l us r vs sjr sr brs C u rquíss lbu ffr Nçõsurs rs lss puhs grr publ s Mr v rb gr fgur íhw/b pês su ruz lsõ ur sus ls spuls pr FrsXvr l rss sss vr ur Br HRZNTE 22r pl Vl prs Clh l lv Brs fhs l ss rlr su hsâ grl Mr rs sbr fs j B j us qu pupu hj ss r vlh Ó príp rhuruqu Cugh Lur s BJjl sul l s flí ru l/ru B prfssrs prrs prs ph Prguy Cgrss r lbrrrs ss hrrívl r 6 u Js ó b Brã B Prur vr s rlrlhs uss gs Mr Mírl q vu rprr p r príp l hs b prsu ru D Cíl s h pr ss prprórs s rs s rrs pól rll s grrs Fl qu surs l s príp pru ps Rsll l lv Cs Pur Frls Xvr fr su lugur<r u srl 58 jr s pl qu vô uv \f++ s l l Hr Gçl hj pr luglrr Cul ls brslr slr lfw fl lslr vr prj Ns ruls s suçã r Wsl Lurf M D Hr qu r ffs srtr U s lyss Nl prr Vrgí rg r lgr s flugusclbrór spu ll sr lu s ulss publ jusüfl íur puus l í rh V r rã s llv Ns lbrr ffurs ur brl Fh rs s l prsls s fu rl ur s plu Us rs Jã Hls Mrs Vl llr 5 rnss sssõs fur s Es r rg Gçlvs juh pr Grj ps pssrã u l url lsuh M 8) z brl px l ffj lyss rs publs rg sj s bx v ssl rr s vllu s 82 vhs s u lg lyguvçâ pr Vg u u pr vlsh U fll à ru CusUl Uç 2 s sssõs ugurçíl rrrrsps í r p r r Cws rgs s 9 sssrã vgrs l grss2 vruls Uí pus Fí rvss Ml s rrl Cgrss sr slus rvs príp pzr sj Whlslès rhu 2 xrps sus v prr publ s f rã pl Prs príps uíus f r Jã lv ll sr grvs r rlrtrss brs Cgrss sguu h pr ã Eu gís lrs gvs 8 gã C sg uv slrl ry Crs hl s lrf r sssr s sssõs r Pl/rflírí/ s s fuçõs xr sppr frr s (usplbllls Bsl pl l s rp ór llu llrhs rprs rvjs 9 bbs urgs 7 bs r urslr pr s sussõs vr rbr u pulrsq U rrçã Lul qu r s u Brsl frl P lfls gvrs 7 gus uxuplr s publçõs ( fr fs P lr s ff çã N Cíurr Frus Xvr rs lí zsã srvs vrs VUlí l s rll sr uv lgu s J llh sl u lv l pllss rr 2j sr Crls Mrs Cs Crus pr surqu urru s bhs 7 bss hls l príp!vs s b K Js 52 flh l lr lrí VRNH 2T us r 6òrâ srs prss /s ru ur rll ulh s frlus lgr spr hl s r!sllls us pr hrrs grss x Puf R[ 22 Rlus jr hã pr gr sr prru pgr ã Ml Js llll r gvr rluâ s l sss sguus prs sss s ls ll í Jsí Jqu Frrr s l ll sr qüs Prl VlBl pr Rpubl s sr Crls Msrór rí qu sr Vl vr ffru psss Cs Dlhs ü subvçã gs Uh R 5 lb l ru prlãs lm s r Pul Phr l spbl su pl prp u rp Puglí vlprslls hs pv s Uçã blê Hs sul u Cs rrs DrEur Vgrl prsl u spll rs r Esl Nrl Jã ElRjr s v srs srs vçf Ph lv s sl l Rubll grl Phr M s5 sl lf prusls 2 ss v rrlgr u rprsçã ru Jíul l fz jusç xrrjgurr Ml Cyrll íhsr rur Fl hs í v u rr ru s fíl fr rr ss ll sr h subvçã rál prr uí ós vuv rr Mr V plpr Prugl H s s r gr l ll brã Br sr s rl ssê hrb brrh lg l Ju l Pòrufl uxl Hl prs < rçã llml lsü Jl pról lvr su sbrhs ru Clxrrs lllr zl s íjslupsfr lr s lr Hpls Ml r 7 prs fflvò CMs slr ru Pr ljrh julg f hg í Rrgus lpspsss s uíp prus s psól /lll rbsp Espu lr sr rh rprsu sdsrjvs xuçã Cru Cs s s írss (Ur x sr rllrs Pr hvr v l vhls vrls rbr Vs us gurr srs Jusll qu l l Fr lr sr s xprs Rpubl Jusí Bvrs ls s Jqu M Js Cslí l v ul Pu u gurprfb Tll gurs rls pl lfhg Pr sl rk Cs f Vl lllh vl Urburí Mr lr urs gíurl E Nrus grs ã xs s Mrs Mll grl ô rll l Jlr ú vhs 2 bublís rfl / rí lv Lp r íss hsõs s rblhs pr Cur rl qur psss LB 22 Pjrgqu hu fu ss lrlur gvr pg l l Fr Pll Cslhl lês xrfíp 2 rvjs vs pl u lrvll Fh üll Jã u Cgrss srã rbs p5 bqu huv rpçã qu r Cl fpr lsr Pru Dlrlrl Crl ú Publ Tj pr( ss huv ubvçõs vuls prurr/rf/w urs ru uw lur J Cl vbr rr rr rfrf z ulu 8558 quu ur pj Uhâv R Brg KRurl rs r <sr ssõs ss v Ws rru u l s prh (rlllí llyslrllrlísíqu Jã llpls rprsu rl s príp l lv rs Dys Crr r Vb Julã lll u rlr LMs lrrs lls j rxs çrã rbh Tísr fz grl hvp ülull Hug Hj rll fçuò rígu lvs sbru 9 lrs ss grs íçs v Cs rb ss sgs flh rr l líúr lô brslr pl pl r H ull (l Hy u LG GRND 2D vl su u íbl prv r r lllyuv grl lrs Cly rr rul ulr vs rprss ò gvr ls r vg R hru l JrEr rv ll s H( lllrl qu r surs Pòr Vlh lír Cllu suu pu slr KsR l 7 lrrl s l lvrfs s slr urr Cp Mr[ul r Gr rhl pulló lly pr rs Nl ssl Jh Kr xl urss ssçõs prugu s / Culrsü f r prs lü lklhs Mlí ll lll ps rr vrs s J lurl l)! l8 lh H zs Fluró íl prsm PTrupss r z Vllsr rs lfrl uíll [ ) s vuv llvífrj l üups uus / s uz vlprs Js G rbèlrtbub lh rh r xur uüus sl N! blllgus ps prrrr l vsr s qu VsrlsÀb Mllr l Fr l srbr J Fr qurs vlrs spus pr flí (Mlurg) lulpl u PM âplàl b uus pçs p hrpl prps PlhõZ srr Câ Pr pr Fwus Xvr! pl hlur fuls U b Prs Krrlr Ulrõ sp slã pl vfl rs Pr rru ã prí ss r lbr Plh rjrlgus lv gr Jrs lll 8rp Ml Ns urr us hvç pus gr s fzvru lulhõs Crvll Crls Mâhfl Mr \/ Crrs ) sgus rgrsu vs lvr r lr llíw r urlus s fr br ffl rjh lã qu lvu çã s s ruus spur gr Lr s s rur Vsl l Px prcrls s s rl Prfur prçs ruls lr sv pur g vl rquz sl Câr s Dpulsj rlw vs Kuulr u xv frr s hrs r s u lp M u Cf (p lfur Thrl Fr br sprs xpr r uglus bl qu sv Us rs lcíí r Pvr Nul ssírupll ls ll Cu s ru rírsh s Klll hv fss s M gr 2) luls rg u Lvrló V sslr ( lvr /lü s Hpubl pllu sr pu ôsul rgsljdr Uu Mç Cls Uyr Tusuvlr lvl Cus us r T s s u llvglll brl 2 v r Cr rss prs vlr pl <)í5uv l (lpulü ru lllf P M UlurlTj v X 6 Ms Í Tl rulh Brsl pssl lgç sul Murh pubfll (llrs ll s s ru Mrl G T brs uv l / (sr v s VRMUTV Dpsfrls Jull slã s u rlr ps KklJHw rpuf r Mrr Qu ã flx Bbxvüb s s rlffsr rç u/ ls usrpl ru Cjul l CRU Pr 86 slh! (lusrív su ul brslr lsls rfsvs s s frss BuC lvfspr C s u MsquCrwl fllò sx lec Cl llpu J í vs rquíss lls sv rs lpu Drgr ls quò ô su pr lss s ulcllbr ll r ru C J Js sl lujrls Culrãs url l p r íruu!cl! l fvr r ú s ru CH lr Csu llr h jós sub vlr xlr Brr lu Cllg ls llr usu 5 u slr Hl í ss rl shrs? Crls sórll s lu pr s príp u u pr vrs Mlr pu lhblh EHburg/Grv lítvt<írus l sb gr Ts l lhr ll\ CsTrs s (K PlEÇ rrs ulrs lss (l llrbr(íl Urll)r Mr pl qu u )l Mr $ Frlí flh ur r 27? \VrBT s pr HMBURG lpl 22Eu rl fljgu s l / ru luü rll Hspí FHw Cs r/ll Jsí Hgur hl bll( ulur llll s v rpvsu J?rpã Plhs pr çlrrs ul 8 sú Mulhr C lír Zll llll l lluòtvss s f s ílr s rgs j pl upus fs KHr r Vllll puv lçlggó(líll ul) Hr lrjh lll fll Ml brlh Qlrulã rs hrs hv s us) úr lf lh ltrl Mh fsl r? s ru Clrl! su s què qu xu V GREVEPEKB ç Trb Hpu lph Cílf uí ss hs lv grív U lls Cu Nus M us CpslMll lll Eu 8 Pul llk l r rl Fl W s slllr rhrs Hburg ós MTCJ U2RELG js V Mr qu lgrplí u srch hg pruhl frçõsq r r rr lfur slfs ll v sl í ru Fr C Pul 22 grv lu s f l l v sllqü rs Gl ( Cuh s s r brs Mrzz b Uru Vlglll z gv Uí Dvçã Prllu!r ô j! gís P rbbru Vl ryà l là Ll ul qulyrs fjl grl llblr ò ív T!l vr lruu Crls s N ur Jã Rpls hj u ur prr íl s#h)s P(l ruj sr r gs hruss bresrvr r V uz sl llr fulfl u l(l Ms JsVJ Mfpr l lv s f U Br s s fbr sã l Cupr vr ív sr u (Jús G Mll rs fllfrl Mír rs brr rçã príl l jul (urkpul/ru HH sr rl ulflsí!s D s qu lr rh lhs Çvls Jfrís rssprju ülpulfh r pr pr r Txr lvs rls lvr pr u pr ld ürós s (l lls l ls u Hbl p M p prljrs Cuh Julfr srs Urb s ru qu pr sçssí vrb ss prsduzs rís pu su llq uj )r r Crs J u u rs qj qur rblhr ph lr u ll su ru lvlr líjkjrrl rs V Wr fss spl p pssl quò l U llr (srhrs prrs ph â YDNl? 22 Nõs prrf u ll D (lpqu l Cruly )(l lh s rblh è pà ulf br l s Tr h ullr br vj urf ílr uufü fgrv ur ssus rz lhs Kssu ((rcrs rr huv s s (f srvlj l lr prhlp r lr) MK sr uprhss (llspsprlurb s üí Nff slvrühurãgrv M sí (fr l rr vr qu s sls rrlbuhs!klr Brsl lrflà pr frísss r% q sgu s Jsus ul Nu 8hh l llld l sbls urs g brl qr l u r qull p rl Blu Pbrfó puv) Cps Cr qlr qu Cgrss ubrl yrb) gr hgs qull rhplg R vrs sl frrl slll(l Fr rll/uf ul Bl sul f fhs Vgs pl pòll fss s sus pqu qu s rlsprl íl Eurp f r lr UrPrr Gurãs r u r íl h sr rsbll sr prjs prísss r lll J U julu p U Fzr u us rrlflsçr rlr K Cps u v br pr julgr Ll Gfrl lf VJllKrlr Gu s ss 6 pr q sps s u/s gs MrsMÇl s vrss bls rs grl flrlõ klç s prrs vs s prs ã r fr ks lj f s )r #(ue r s uss rg ls sls r L üup s 8 hrs qu lr ss sgu s ss frpr ss s pr ss ls sr Clh Lsb Nss s! l lüs pulr7 UlUrlNX H lrm jsb s sgrlrr sl rí J rrl uz ã fr grl D l í hrs s sflk) srã l rjp Crí l v gs rprss s sv fl Brbs s ( (prrsqujjv Buy l sus í spy r ujurçfl ls íss s / fr pruss prs Jl/ssgrs h plí Ò plul r sps s qu gls flfç ly ur Drg Çl ly rfll) prs s sl~lí ru hp r l Urrè Tv bj sprlsü C s lgs ubòsll l/ü fs s lfísrs us lh Crr WgW Ü fr fu r fbr prgs Yprg ( Tçl!!! s r lll lgu qu hr r s su (x fl gulls f (rl( frgí u Hll r llxs l!flhslrulí ubglepfkã u sb rç qull ph ~fll r fl prsur s ss lspl (f rís r qutulíó õprg } f lul r õslll su) s rs lu!\ l u r rs su s rus s s s p NRK9 22< Ts s í ã s prè?í s rub uí jsh l luuw < lrl qfs ss Bl fqs publ pur srvlj rlgu s x f s f W ãlvs Vfífrf põu s(!fl u fr Wshg r fj lu J9rCpl Frl 2 Í7 s Plu phl su spdrl ílsr rlrh ü NíVrll~T N rvr s ff lr frr Hf fíür rõrrb l 8 VuJh )? ífâs Vl us R Glr su p B Fll rjr rhlrl hü jusç pprv prpós j l sr rw pr v GrrH usív $ sufí fvsãuu V (lrs lü (j (! pruvsrf ç ã lgl b Cl s s l l? í jí rsrís ull ã {uó JK J9f Lg Mrí Brslr Crr s Thrs Dr bru Flh ÃçÕE f!wm D LUZ HTRLEN PLLBCMNT r Ruy Brbs sssê fâ LbPjóP Âçã H Éãf T

3 \!PÍWÍ í lll f JJ r ífpct Wfj? w+jvwwjf \ u/lòu üuwlíühuu j#f # rr f Éff )r rr r r í? ü WvwH J lu juf j WTMr prbr 5w Vg Jl llluu M vjl çfls #K s ur PW)fll2 p prhh brs ( lullsr{( pbu p í M ss p âwmjjjf W!! gl/çã ss? w {vz r xprê VíV ós pruê u rswrr p rwbr lrzu s sus wll u rls ppulrs lrll jur brlgs < WMMíph u vã prlp Pr fl ul pl Hl xruf 8 Pr ur b l jçws u slus u prvu lbj rvl s v rgls prgr p < 8 ll íjfój rpr? pwí8 ffllfllf Mí\CVfH) u /vxj fw íf ffjprft TT luqvl u frlws wuwjflg [() pír rwjd í j LL! rjfwkçl H Tywr frçq flç r V/rÍÊw\ p p l UMJpW P%%U pl p MMMr] BRMjí DHl Mãs HswÍ?MflBMH Cwb lv u ur sràn lffffffflf bu P Pl pr wpfl prmíkfr f jwwrw ly JuvÔUjMÜ rs prur pr srb lvs gurr í) Vprs f pr rbl rgr sl pl pr Pl sbllô prr í lsv lll jusç rvr lç pls us M qu srv sul R r ul íulçã s srs Rrr U Blpll Mqu Jusílfkr usl s sus wllgs rprç srs Pull uz Brr Jblr r Er órs pu lâ r ppj N r rqur ur g sl pl r Jvll Rrvlh f pprv prr ls pçõs írs rh pu pur rgp r Jsl Mzs qu ps hvr prs prlírrguluu ss r rffff / ffr r f T VV ll llh s lj2 2!bT qu rrpu rfg rlír5 r r lp V v luslv l hr íuls }?!s 9ê\J xs kf JbLf?í u 6 B lmllr fòrpl çãss frsu s s Th L P Ch j s! ll (Wl ) wrípç sgur lô M rbh! su u s lgs s s EslrW J fb àr ru r jr s v Rr qu r pr s <r r w wm hl p# E5í?f<f à hp ul Ds rus f vr ur ur rspv l QlWÍjffl KrrVãslüç ps pur lh p lr llll sr rl U pl <sr Rrb s rf r pwll u ç qu spr u rvs br r v s qu s s rfllh ós prllulrh prssu slr ls ru sj qu pumu r g url fru) ru plçõ Kí s s xr lç rl s sm prr ls lr su rrr s plplr brgçã qu vvm lwsrrs urss vrss qurs lr u lspr s u lu ll plzr fl)rr( PUC % ÉÉulffí vlfrr? s s p Jffr r rf Rs s u<v jur r rsuu ll/ljfmwuwrfs frf uvüllrss póss qu Brsf rr ffps u sr sub pgl rlrl r s prç slr Prs ps s vçõs fr fz Ug ó r rs jppruvss ss príls ))(j()(xx) ps ulp rçl) Tfz p f vrb r W8 96 qu qu prsl 8 Rpubl prv r ss ll h sbr prxr $M v ósprl(slrí Xxhj ul Jur (ffgr s gvrs s Ess s r sr rr r rf lr lr Es pr v suçf Mrff u s Cur rslçu vrr l grç P8 rgz srvç sís R Esr qu uluw s gwf Rèls gr W$ publ s s j(j rrl sphr sssprfrr rqu gz ó 96 Tv pwrlp óssvrr í()l u MflTpT r lur xr spr r br v lflulr quê lvr rrpr qu pss sul fr u ssfíss Hur lf T ur lluç qu ullv lll)j65 prâ sps rrg blò l sígr gw br qu lsl hs Wjvssvs frspbrls plsrs PBs p Ç lrg Lurs prã psw u rg Z s rês çlíç5s VóMlTrà(l] pruu p hrs fll lfrs phrss l lsrç publ sus!ws pslàs rprs lfrl Flpp NryPó hrtj fs gul ul vls slluls rrlh l Qu pr pr sr 9 urz prs! l8èw pòrí <j í rus prjul s rs rulxlslylsg u Ksí h s r Rpubll r lrslu Fghrl l prvr prl gu xr bu r ulpu p sr rf qu Fr6 Clur Esl rhr s r ss frçs TWq sprspss qu r Buó Hr Brbs s s rg qu b f üàl p úl s fr u squ l j rr rr s prvs s p sl lç pr vr l x vrlr q s prpr f s sh y/ímg sus sss s póss s %# r rã Tls lv 2 9fl7 prv Cvçã vs fm pwf fôíw? rs b bll rç pr wsjsvr qu s pr fuçã pf s rfls r lh pr subsu u h què lf? Uss rss s ssg Hy 29 julh s 8 sur u brfèl r TlBs òphs8ç8 prquír 99 prvrss pls W8hg U? ss s írsó qu qu s flll su vò r r g psws bjlv bs rl rs uxllrsèsflsj wr pl Cr publl Bfç$ jjs sçã s v EFCrl Brsl Mk É!! 5 ZB fê \W9rwWMWWHK% T htffluuffl $ Uf u rpkll fruw W fr gr rmfls gü lus lu r HMCÍD Pr us BNTB gll MG íruõ Ur)r jvu pr qu h prspv <l s r qu s lh us W rll u rlu Upr r rvlvr Vurlrlh ãw rí lrr (lr sj lwlp qu rux f s l u plr pr fll s jjwj u llílllk VF ur íí UlU B bl) lrü u ( vuv Huõ Vu rf Vu H r prl u Pr grfl KM D CUR u rs rsul U l lg pr pl l JJ wr vr rlw f h wm? u ps Í lss r u pmwprs K W8!! X\ lf!%l r í Th rl h p üsfülú rpu r Hfprxu lf) T((ír htl rr üu ls prl l U prll Kvlhl Krrlr q srv ínu lf r rurl u lrp qu hlurl Jus ru Clh V j u â sl prlul) s prs s fr rs pr pf s r í ls vlí r J f vj Txr llhuu lll luhl J jl)c w l? TvrH u fvr hul r JuT l Jl l ul Ur uuu Hvgll í s s rlu r qu 2 ru sqr fl rrl u rrç hrv uggf vç u g prí us b u rvólvr sprulh u r Nrrs ps sgu rg pr qu prr j s lrs h pl ss lh JjUy h rrê pr rl E u pqu sh ss fs rhs ruçô u r spp ru Murl Js qu brs vçã prrj uvfls s ssçã D Clr rs su fl grl prpr q l lr rxrr ll ps r ulhr ur flhs sgls (h Cs C íu C r <!f!lm fhs su splrl vu hpl ô Trlllu qu xr Z) Nvs llf ll h ( U s rplh s vl prls l íupulr r Prr Júr Lpr rã Á 2 u?9 () Trlllu vlsh s h lulf Mr Mr Jus! próx s/w su ggs prs u ur sh s fus su C Bru ( J Vlls C J Nrrs s su pr ô Cub b Mrs C F fr ( R Br lrl s pu r qu ll rs su (l Cs C hu Ub C Ds r jljg< rrò u Cusv Trlu C sr Us grü U Í52? ws qu p lh urr Vr Prs prfss s r s l Gu s rgurt l url Fl s lslh srs rlçõs rurss z qu j v us rês lçí prrl Rr MM Pr vr s r s gl s usu u írg gl rrju Hs pus ls pr u ls fu v ru Jr l br u wrlx 8l( uj óp rsv l suppr u gll ss Rus Mr Clç brg pru Trlll vu fzr pr u lllmh 8 s qu ss rrps s rlçõs ã rurss pr rrl p r s us fíls E s qu Trlll sf sr u sl pl r Dus Dll Bvr Rs lj C T qu l rgl pçã p (ub u fur gll rpllu 7 ls lu xrh fl llrl ls flz sslgur prgu f ll pssuí ( HvrH)! f r! p l vh lg su l s su us uu urgê Uvpl B s ss gj rrr b Mls prgu Cub v pur lru l< br qu pl sbru u lgr r plvrs Trlll r UprMPrrrV Rll/ lj s H lrr l rl pl qu ã ru s rlçõs F lv u ssr Dls püs ulu r s ll l) sírs ( l (rr l srvç < slr s prs xlgã s uprr ò l (r lçã jrr rslp jl l s u su pr r fr h gll ppru s fus u pl usrlr fjh ls ss u rr próx s furs hlr ruhs vspj N lg rrgór quò f Ds u p (p rkr<lr sublwü vrfus rsç Pr Trlll f u lgr rr vr lr r K Üll rrl u ü p!( ô lçr qull rurs u hlh s pró ã suu Cub s r ul Crw (u Uv/u Rl vr vl pr Cwpb r P r lv llr pr ( pll R Mr l qu Jul ff ll qull ps lhr hrj \ sr ll w lb x q vss pr r u ssfçã Rrí lrrz qu í l hj] ugulllh qu s qull svu Exlvs s âs s s pg í lru jj l p u rví lss f fr lu rprl s v rl qu(ullf s prf sll lllh rru hru sgrls ll Cub qu fu fr f squr bp sr ll r s M lrs s sru rrpl s f ) lvuh squ lç lll s Gh! r C rvçã s ulhrs flhs l fr s lurs sprs r Crrr íl< x K N lvru grr! usl rlvu lr rp sr ljrs su u ls u pr frê up su u! rlx l r u Prl lr ss s lss u prlfl rx í!í sl hõ lgrs pj qu s rbu Ufj ( p pruç RMrl Cçã r 8 lvr 6 ul u #l pr l su r fím Hrr br wpl psv ll só u rs buss s pr bur VD PKfR s s bss Ws M / fíf p própr Julgs pr ul vlw r Rs prv Tr urlu 9p qu s s%s â s rjub vróvul r fvrvl s us pr quró u rílêl h r Ns r h fl prsurl ru l pr jul l psrçw r # Dr Nsbó prr r ubbr lrç (ltísíü Jrqf lll qu s hrs l Cub rgrs rs Uss ss rlrbrrl ju s lh v rzr ls pstsuls su s fvr r/ Prfs sbrjhríw Crrfpô rsf r pr<sr sss u sí? su s brs su rblh lrlglus s Esu quf s pr ru Tl l pfl u srprgfl Us (rfg us prbbus l ríkí s 5 qur N huvu ssb hb pr fsl s Trlll fl r v slsf Prus % j qu s/ b Prs D gr uss sls à r s s 9 hrs) Cs r (ír 6shrs upv fô qü r rã julg í8 ur prsll vrf só s çâ V Cub pr Trlll qu s h â D vllspsr sü b =íhü qppôr Rs lrg Mh 8 7 l? hrs f rr s 9 srs sus rblh vs b g//mrhl/lufr Bs pu srbhb u í ur r<< h u s Cxs TCJ%T ggrssf lvhus u Hll u s/ E sb s qu ss gsghlr) vlf u l r s r r p Trlllu u pzs llh urs MRTE N BüFTT qulhfí s h ub s l qu p ruíí XVlr 8 s jes s Blg òllülló l x lvr r puxu u rvólvr spru E u s frurls Cufl rmbr qu pl lç s qssõs r fuss ppulçò lvj r xrr r s r s rrçu u uu j h gu sus rlrór hrllr frôprf íípmmlll s xpss rpwr b prsll sbrgr sí pl lr bruz s rsprs prjl f vrr r flz fllu h pltrg! ô) sulãu u u rrl ô sjw rrr vps bb r Bs l f ll fr v Cus Turí8 uhuè ulçõs rp l sl gr bu pr hl qu óqu qulqur ) â frubr qulqur prv quã uw frsbçs M sssã rr Trbul Rçã xpsâ usrll rlj hrrhgl rm l rr urrbq ul gjl Wlufr srçã llpwfllíup EslR sr slr 5 sp rulr s fuüls s r grl rg flers JU íwó! pr pl s slgss / s Tr pr s fus r l fflls fx í írrã urs vslhvf s l rr rr p gr r rurl lsr rvpr us s s j8h~l P ítspprfsrr prr M rf prgss brgrs Fgur íllò P Trrr ss ós ls hr lg pr fr f í qu hrs íü óu Rbll írs s <Crrârf(s Brrs s 7$!w Rus hj L Csr ls f Cu p jg 8rrló julgs qú ü f s Cps CrlsBss Js J qu 8B8 fulsubsblprlugl rrss s C xs Eôs prv fusã Cub vlu sssã rr lu! s vv r gvr lr pr Bbflj %?ftlrr r srvr sçr {r lls js / fr s lvf Es Pl í bs su svlv gs gr prurr qü r ll Tb s u Lr r rã Rs ffíí rçâ r Cfl ussv b sb rrrl uul s ll hrl s rr u <lf9ff lgs M prôtssr plsbhs jrbl ss pà ghhr VlrlòCrvlh ss jwó! sbr rrír j Thr r pó(ls rr g E ps w CJp Brbs Hr prr hr f pl lsr sb rlr JCju Èpr Curr s Krs qu pl T! qü GM ps srs ísssl sríís íls r prpr qu s Cxs El rrl lu üu ul BsB? r rt sus rslêrl frj Es Ms r ll s TçfpprTè ll pr ll prr s hr Tr rrsfl sssclíjf] s s s utfxpjqurrlll! <urvfví wrjltg fr r rbrljà PB+!!r ssrs E sgu Julgs sguls Vlls lyp qu pss r M u r râ Rl Bphâ ffà8 }BMrs8 u gb ü pulsr svlu srvrs pru flw sssq ú\ uss r B ffbrs prs prv < vrs qu?688!6 TwTl6Eír xlrs rguhu fz rsul PúRrlrl Brsllfr Rurs r Trlll pr hj s rs D lu M fvr Cf flz rvr V lãs f urrb Ífus spç ó Dr ílr? s írís l Cr r Tlí Eíl lvr wbír rr Dss rf çã qu ssgus Uhs hspl Cs Tílr r Lyulus l qu TlvJòls Mupl rlr flslòrbts C?í?prls Trs s srrs fr s wr h lgs r íw s ptãs srírs s u prs P v fs prr bus r jà rr llsrv ífíqu x ss rls p pr V sr ólgj g f Jj fl vw bsólvlp fr Tó Trbul Ü MCTf s rrp JWpjrps v pü ís!bós frrub fll l lv ô Frs) ã sõ hrs swll url\ r lv rhó gr p rr sur h l u ksqu vh s lbrls xr Burr MlfMk Ms] qr ur qumm C Wl w ru Cr Rubl rrl r r Msr prós fhu vgur R s Prs v hrs rug Mr sussã Tsllr wgrjhr lg q Llph Nls rlr (jjg l?rl s uljplm? pprh rvólv sds s s lísprss rlh] r prs <WrólpMlhg6róÇ llv Frr (l pr sbr rçírfrf r Csró Rbll jrlss MpBls s #$ pr suç qususffu flh rês BTKq íjjggr xrz sr p?< psíllíjrfçj grs Fgur MU fssu ps s Cul lrl fv pv Tí fwwr f TÍ( prswvhlgrstts í!lwur vçfjs rs rl srrs uíí íls frs prrjpu8 s rrp hrtls pf hm w rflíjf Br rlh xrz vrls pf br u ç rr jíull jpêsí swv sbs F prrg pr rs r! lç yf$f) T fflr MMMW v%çf! r srã jíf(ím ã só s r rgrsrr(wr r ô Trlll uj s r r fyl KMsrWl vs uj g s h pl W P(rkl< frès fuur s üs r r v brgflr Brrs u fluu Vhrssprlr pr r ô Phr Tslb l qu l Mpr lslsríí r<l PlPrlglr sfrç lbrs qu vlh rpu bv r s í ru qu r l< sg sbrgr Fgrrí < UM VWrBríh ghur sr sp ã (rl ruf rqjvr hbéq fbrbpubus Z jwu U! blrs plss s 5/Ms qu s h ul l prf 2pu<Mpplv rbul fr grs EWós \ xprê s qu s rsb ul Hss lèf fl T l vlhlrs ss s rí s ls líl Frí pph qu óul spr Dl lfrfr w fslr sírrrhhh hr lhr s s Hs Mh rlr Cp s Ml Ql B s q lvr rr s ss prlkkr jpm slwruscvrlus pl rrls Bss vç qu s s âs s s prgs zr qu vlll sbr prprt\r fí jm Rkr s jtgw pw T kjgw fllr uh PLâ s gu jrjul füsus Tlírf frgr sfjs s Ps hssxbusçã lur 2~ v ppls ppu lv l v süums WBguls s s g sr Ruug pr us wgfr ll ] ul lr uwuu u Wfs rs vgbus quprr plvrlfw íbrl Fur Mhr wl íólrr rmí5jp W! s lhrs s rss flít lsspçã jl l svlv lhr \ltgll Mr ú Mç Tlls r lus Trls bkmr< yl})([rj rrs Br s s Bpul sl s hrs BUTHÍD Bblí Tvl urbs Csrr btgr rs q rl PET ghr julg s brsfrs hvgvçf jmwr l rs s sbrkjwrs Brrs P Frr r E8/B ÍJX 6 YMr f l % WllrMWíl qu ps b l l l pl) ffl<ü b íffír Pslí prss x sr prv qu Rs rul l M fgr s r írvlç frír fls vlrbw Chílsp ll qu s rfru rlçf r prv u s < Klâl sublrór lvur Ls p 6 r Jul flprplls h v pllçâ prus lgus VsMls f pqu rs rrgxfwtsgf) E rg subsqu pr qul l ppll Jsph Crz pp slrís rí ss í??2?lf h MK b Bfg pw ç?tà fu! rsh ós r s ç lr prs Whwl Dí8fsPUhpw( f W í sr lls s br ru lx pl pr s brr/uhs gê 8 l l l!f jví f ffrrs<v{lrtls Wãí wí rr s xpll 9 pr lhr v r xss uz Vf! f r qu l b pr ll lqusptruí s pq8 sbrgr sr Rb rvss s ízrr rvs h llsrí qu lhfb sp ull s s sbrgrs Brrs Ppl f lífôwískbbssujts p! Dr 8VllWllrr íl fr C íâw bbs fgàls s prs Júr lg uls Wswírw r C Mllp lílf Tbí í) gulr vsr fssój pr q pr(!sfg(r rl qur lwru s vslhhs s ps s rsus pj pr)vll r U Y\b 6 í rs rl prrw jursl Jf W f P lí Tõãã lsr rrrví H vrs pss rrs Cõsr rípbh vjqvxí própr Rs q fssu rltus ju l(u) (lsr rõ lls Pr Tlgr rô f sg l f M rsllâp BlMrT?WVflwpll r pll ll sbprffl íjyjvjjfl s l qu wsl Esrrss ó Cuh r s flr h zs pr ó s vs ípx rl sbrgt P gulr f puçõs rlv rp s í lh %M% \us â Vgbug Í~~MÊÊ Êfà Prpr s Gl Mrhus wsrí v lvs { qu s uhrs b ukg r s p vrfsl l sm<rwâ flv!?l?flrf lhs s fs prsí gwp < h sr sv l pr s hr U j lf!s $ ss suprr Ãffíu íw()jdb s fsjs z r lvj U lrp ss líík!í h9 psprg Cw ( s ÉK2LÍ?ÍW ütpl r H s rxlnjb ÍJ wljj Prs vs vr s s Mgç rl <f~ vrórl TBf rlh q s vs pr jjrfí < r brú P vs vs prç 2 Duz pr h pí8 rí sr píub s l sv ssíu flr pfl l ll rr í pâsqu pprwrv rprhsó 8hv prs slhísr rjv Tvr prl rs ul vss lus l ll l uí r N Tr pr prpós r uur s b l vgr WhlrMír lr J rfr us rçs q h slmbqu rz sfbrsls [ l2zlpr shr prípó fl srvç bt r rss wjj fuuugyd?s us flls qu llsrr ó s Fbr Cujç ü Ôrâ( s TT/ Cuw pr ll pl Mr llã qull qu r ü<)írí upb ír Dí) s j r r yj#r Jflru f l uv s ll jsç qu u rílr sl8lu Cr 8 u pusísb lsrv Rhf J Hrvs suss üls pdsrptnv Cbr( s blqus?<bârr8m vlr rsull b xrvl sb rsul pruz pr flu xf rí j rsbrlb ll írógt<m s l (írrç r T pr ls l l v só <)fh bbô Flp hv Js vg gv pr Mlhus 6l fssu r flrl gr quü vgburs qu ps CC8çX DEMErrrrD r C Hlí JW/ÊÜ rsó Bul s Vgbus ülíbj Rsrsvqu pp s p jgr ur8bflrrs p u rbr srv P us gòubrú br usçã f pl rs M(T)rl 8 vlub prr prvusr fl v sr rrf? fíls wl 8 s wílvs/ímb Crrr g Mgul Crs fllrmrâ fhr(f bs òr slsf r f fr vsr Rs r fòl lr su ul srvç lspr urzllpyrrl prsesr8 U Ür su r hv r qu lu rvs l urbr lí qur Pw l llwíl g üj? Pl Mrl jr Trj Lu só Mr Cll rups Ths gr qu pgl sèuxmjfl H j/ rçu rprçã V ç vss 8B( ( 7)ll z spr ss Fr TMCs ú bblírh ílüb f u lbvb ã smus l lg uvu Nlú Chrsp PrurKB ü hf sr sgul ff r h l puçl jl sgus lvrs q b jrüu pl Chvs ujus lv u MgrBv WW rã q Prs Mr rí \âlmrè Pl Mrí R Pí JuU Mr Brbs Trl! spr ís brl lvpr ür u jí!j l rus pls írs pssls í %!}% rrr% ílvj çrô vrr u JM R 22 9J Ex sv Mrhy Vlll jbç JkWÊÊF s r à Hj Rs sr x lu p rufllvm prs r r hf pl Bsr F r ú Lur Ts uhs Tlg 9WEw ss lís s s lgsls pl f s Wè íulr Clg l lrl ü rlçã àl hj Jpl sr rrs ã Mrss ps s Mr ül)) g sus pjpr l<b íu CJ fssb RulEl wgfl}óblh W surõ p íl s pll upr lvr blx#ly)l V jàk u ( Cb fully us v x qu s fus sssr Hl Th Ru Jps Wr fl ü lulb Hlrg sv lr sr brl UírU slrrsur qur fls usrr Mrhlbu çõs xrs rfr jrl r prub 9 WB D W MTUJPRY frz v! pulã v çâ pór r Jâlb psssóhíl r5s qu pss xpr rlhr WMEf f D UT Pr Bruçã s Chs í u wr uls pl Er 8 brl prs l pí J Mrr lg ur v DU hlü upílu lv gls u llã JVp j qu / r u PRKElTlM f u J juz vítl Ubl lvs su Vl fl U l 7 zx Í5f JJBlTlâllWf Rrgl bló BjJrw u spsbr ÕlB ~ PlBMfls sbt) h Vçó Ú prr br ss M ) CRsluus BCflgH b rr flz zs h s Crl ph l r spír ss qu l l r shr quul ç bbs Brís u< lrclôn PRrCEZ vu Crlwb J 9 lstrffh( ã BgçD u b Cr rb uwu Lp lítu pr pr urgu )íwrl íf MTqs R çrfl Ju s rívr í rfjt r lçs s prs l lr rg p ltlf ófrb ÍMrfííí príspl frbêx ü ísfl (j<<í<ír íyp r }<)lg KV qu r)ul(rlrj vtfsf( PWWj lííl T fl 2 llrus srlus 58 ppl J%lrxrMr Dv hã hbílí ss TÊfíwy JB urss jvvcvô P Krrl vr rlh fluu JUv s fllg!tf(! s guww W BuDsMr Frz l 5rlfl \ Lg qu Uv h s Mr C v U lu < WRBPlLCJWv us )qu v x M8f lvpgr r NM B ru f uâspr fwwl! l(p75r r susp gl u Çuj ê PshrsUrãB K+u< p r jrr vr?l BBg %? p zlr jhjs órsí publm rõs pr purr vr í ur~ wr fínwl u bur lrslgvr r r NCTHERY ípr EM PrDETRE Vzsgur pr bl pqu vrè gp v Mv Clr ffsr rbr Brg s(l)upt sr plr prw prpvlô sr Vu Erv ru! lflf s 9 hws â pr Qh WW) lv up u hv f rí s (rblhv fllí Psw Córfsô s rprçã pw lr prl [8sBl sj! jl <lsh r Hz lt! w <?!r BjJ v sgur s s qu rm rr óf urb8 Mb êwr y9w8fu9b rj TPrl sps s qu s)rvru síl 7 Tj ju B U l g pss TJy Vr r vg ô Crrr lu(físüs vruj!u u v J NfMry üsuíí flsj ) Mü qull pss su! p uslí )yf7] p ppyl W s r v x s ílrõísí r K%r pr < fbrh xs M r 6 r qull Tpsy rbüssr <ls r < Js íul l l rm s sl urs s g fl WÊ%}? jvbííl J B BW pr spl v Rspr Jur x/hr sps s srv rr s rmíbuuls lws íux s rãs CsB us urs ujs KM8J f llplw Dvrss sslrs j s ll DHNrKBflB9K9 bllps Pw Lps B l u rlv (jum rr r Nss rb l s fól u shr qu spu l Ru qu slrx l s Hr h rwdfjrfrg hj! luxr u p l u hp % ô sv ssr Nss s âlr (CB \M s ó wl ss lu s fls sbr wír ls r<rfl j5 $ W Jhl vu q xr pr ílhr Jís Br s< s bscu bwfí pss r Cl Jwr üls lg rffr spr Jrus ps pru ~) rb <) rfhf ll l p KTl pr Mrs b r r í ífs p C jljr luró T ríl wv ü f Jz 9 prr s lír Gsprfr r Pfíh9 p+íh pr rls s Br? srs s s v rs ss qu U sub upr plsl r M PVC rw í5ífuc l9 w f T prsí g vlws ps s rjjbs flvs s íímcrrr Cspr ss g r T pãr pr9 vjy WBM xl u!f Crp lulr f r M! Pjs ffm{prps < V ld ulílfâeífl! óh sxw s ls r Txr Cs B xrí MgM MbrWr s Ds u rês s ps wíb<r Wur ís 5z8 MfPw rl rg r íí Hqu Ürs í s! CM lkmllç 5W r Brr pçü vg+f í hwr v vsr vlg Cüh fóugusz prrbllrsí s vl lwr í vz lbuqurqu v âtl<# ljm wljr fluí u Ms ) uh r/jllj çwf C l j \#j! [Cr r h pr js lh Pr Nu rss s ps jíwrr ríwprvr í P f s sr purír qu s r xlg jwl vbgbwgl WTTsXírs UhsJílrs l s f j (wrlr s!!b ls íwktrs Mgul <Uvrvl ss v j í HVM u rò Ug r psslv r ríw s grvs) Nls Ly íshs ss f u llfrlíjjwíl bqu hú r rg ps J rl 5fr lullí prsu Ê g ss R! r Ujfllv wl l v! rbuw lv ps s r uvjs lb qu 5írl u U M f l lvqr prs s rr rrrr lbrs Vss qw wígtívsrrurrss pus v X g plffsb Wf jgb suprrlrsw v Mu v< s r s r ô #WN(#s sr ( MT ljlã 5R pbuí r Juh HW Vís l Ml ( Ph Js Mrvsrrs Ps v smu úq vs ls Áuu % Mgul Vs íjeekpós f svsrâ sà V5K #ff VP s br PlíMs íjj Pl )v ír r r MóMsfMw íj u l fr M ílpfj g fíph R xpqul prss s sr Ms plr bf s psps s Thsur b gr Tss s pss ss r pr fl uíssjrpy qu pr rrlçõs s sbrg vrss publlss sss lgs r íbís prs s prs llv xuv j E s s sus us rjzs s ru vàrvl f su pr + N END r/ RLÇÂ D ETDD Q Rfl MffNECfí V RECLMÇÕE [ MBBBâTBlr F bu r f TRlM!Ò PRVÁf À VÍTà H?8 rsb[ WÊW j HÉGRlER W!l r~ W%b g? í\ W ífír s< ü ETD D p l í í8

4 ffj x < ÜRRB5 D MNH Qíflr 28 M 97 ryê lur rs (ull r rr l urs qu f lg sfru u Bqurl Mh ll b fr l pr s r P fl s vprs luuy Plrgf ã M pl lh fr us Hrqu Lsgr Gulhr Hl hur pr us qu! sçf fru rqurl s s pr slr s rrhl Hrs F ulr prv ll s vs pr qu rfu C p lvrs ul ps (rl Crvlh Luís p quc< /W/r f ul l~erp j r qu pruuru h Ml (lv Ml Uçlv Uur p gurr v rr qur r s pr lllguls rg lurbr Cblu prul N l sr rsfr p N p JÍuplPj Ju lusl plkb ph jr ll Brg Cv pr fl vgs u rps lu wlul ulu prl ll llç s vprs Brgr r r T lll Lulz V fvqurqu Pw sl Grr syl PrHu g pl r rhlr qu J hv pr sà (Hurrgu l su llll gb r rllrl sr Rbr s gêrs u bll ll uf rr Thphl rprl Crs jr llw Clr Prr Cll jl pp qu ph hj v s rpls üu r prj j sbr publçõs Prfur F hr rrl r D pr F j p rlpur pl br fr prv pgp sg r Hrs pr fr prs l Hrqu ls huur Flh f l pr u h ubmr l u(jrl pr UK sgçã 8 f fl rl r U rluru r rqur Dls Gr C J Txr BUrl Çrq Rpubl rqur g s Gulhr s Flfr Cls prju g Julg l Jk llll ls C Clv Prl p (lüprh! lvr rs pr lllrl u Prvgçl pr u hr ur lhlr F prs lrç ü pr s pssr ul s v MM 2 x u frlll Lps M (lrll zô Mlful ruhrru pr l u Buu su v r prps u prv l l hj r u V r P u grl bl gurr vs uu plvrã r us C pr bs uph RxpíllW l ô lv Fr pl lgr J l zv r Cuh Hwjv Mh Prlr Brsl vr u x u ss pr M Prr Hbl v rrr (lfl lãr urs Ul r Nf h vg sss s h f prs pl Híhlr qu rlu prl füpb rr fr lbl hrs x b p supp pl rhur rlc l p r Mu Tvrs (l uz vllr ull l r ll u Pl Cru l lg sçf fr h prs U Dr J C pós lur qu f pprv s u prvs furu hg r Ns 88 llsplr suhs rçl l l sr su prçã pr brvulms urr uwrr vrbs póls Cph rll lurrll Mfç xp br r s v rr fus b f pr JurUsul p r fr ul sr ( ffll uv r fs prj gul srlurrls puruu \up slv f l l\hl~p Dr ô lrl sul br HíRlll Th Rrgus (7 Trrs Fr ím l plvr Fllpp ur ss pg s Frs 2 pl ul r sph qu r prpçã Esg hr f lv sss ll 5 Muuur 5 Juyulh Nry prsu u prj sbr 7 Mr Câr Pl br pr u fr s Jqu qu l s p fr C Mr M Dlgus 8 Nrbr ugus Vllls Bs pã p qu sgu s s prh r Ms Tvrs r ul Dly pr r xlu fz sbl Guy lgl/ B xl l 6 E Ch 5 Gusv ) K Chv Lu ChM rg u fr s s ssls ull suçã pr sussf r hj HKpl Í7 pr r uuu vu pl usprr pr g Dlulz 25 (r Csr l l ylh Frs rr hur ru ru Lrr vs r spr prz pr s r rflur lu ü 22 üçlv J uz 2 C l Pss ul Wí u rr y Á fllz f ps l r HKTryHJ R s ffll ] sss uus r prr 2 wrr lv ls P6 l r hb Ur ll ur h r 6 Culf Duqus w NM Tllu sbr 89r xs spr gr pqu u u qull v pr Cph B Frl rl Xílr í ll llçl r ll (ll r ul ru u Ml Crr Cuh Kspll phr spç s sçf wr sr rb rspr ul ju pl rr H JuU FllppB lvr P s prlu fz qus s rs E Rvllqu C fr ur prj Juslflu bl s K ô Fr l Bul ruíjlls pr fflv Ju rl ru sps 5 s Es Tâprlçf rru h qu r u xplr sllsl Hlu Èll Cl llí? lxr lhlr llr Cpr N Es b suhsrlp pl r Hrqu 9r(l2l s 7762 r srvç 2 Gulhr Luz u u) qu subsu pr xpllíò Jf Cyrlll ls srg p Lg ur 27l92{l ppl uz Ur J Pul ll Mgllfl ruj í lç r Curbf Fr Trfrl up rbu VCENTE DE PUL l sgu pr l s sgus lfl x rrl r Curr Cs spr s ll Dg Cçlv Cuh J ç qur s pl Ku vs vs 2 zbr 897 Er Grz qu pãs lgs NCulflgs V Pul r r s rs slrçõs subu slh s lfâg f pru h su blll ur u f f W u 2 p s lzrr sbll sruç xs r llur M sul 5 7 lsrs prvr sbr gul prj Wr gb / Prplls rllzs g Mul P Mrqu Hqlr M Rr rspr fl Cuybf pr Cslh Mupl rslv ruj Luz 2 l llhr Ruus rbl ssf U h s lu vlrl r Curylbu r syl r Frf ls sss r ps s sgus srs Hlr próx fs 2 hrs r u sru lh Kll f r s xu r w 5 s sps Ylrl Juqu lrlgus uz sl ps subr Drr Grl Hvgl Wrr Hug Hss rbrs pr r Tr rv pr sup vsublrrl Cr Crl Trhl Mlr rus h ô v sr rr slrls Dsh pr sf ph Prl (l syl frl vs sssê Publ u sbll ff rl l ll rl rl Cl Els M u fs rb PrlPj Thrz Dsph r P CuUh C Jr l sj! Jusç s sssf Julgu r H ru uç5s 2 brl r 867 sssê s r syl s r rvíh Cír B Mll ç s J hr J r Pr ss fsvl qu pr gr C Crvjr lrhr lllur TUr s! prsss prçs pr Frs Pul lvr pf p vlhs bs s sxs qu pr f rbrs pr pr fz l Tr rlu M M R brlhs f rgz u gíf Hl lrl Fls Ufrl r vg subssê ssl Hl fr ls l rsfr r H Jf r rkvíwl E ru rurs b sprz s brgs julg prgr slu Muíp s prh K fr r Bl l hr pls srs Drg Crr s C r Grs pl glz vl qu s prss pl l Brhl BffV8Ch l Br ô Dvsl ls Frs 2 Prgrph ul Tb rã lrl ps rfs sssf lsf u f rg rfrr L Kzr syl Frs lssf s flsl Jr Mrr sç qu u pl prussf pr prfçr s sus f usslsl rsus s hsplus h rr qu s rfr uf rsss s susfr zs s prsã r Wslf Bll prs Brbs Cuh s flhs r r rr lus ulhrs Jqul Frrr brr Cpb u l lrr Nl grulur rbu f D D Mr P D lrç s sç jr rfr p ruçf s s urss f sjqu ps pr rpl sr fl pl u psfls lvs s yl Crl gríl Mrsrf hj qu ü pô ur sl Tr sr s llll xluí xr pr fr r v rblh f vs su 985 lv bf sgu llll 2\ ursr lu hf Ls s rs Cl lr ííôíxt/hr frquz pl s pl fls ph qu srv rl prv Th ssfçf ulr llsp J Frrr Pll fr vs ls rgs s lhrr r 2 Nf sr ls syl srlpurrls pr slfâg s v x p Hlblr f rlflçf qu brl l f ssr x prz s rlfs qu s (r s 2rrg Frs sss rs qul s lrs jusç lç ls prp l s pl y Crl í brs rrs r p L qu rgfs ugus lvr Fur qur sx l Uruguy l r \l lf qu s rgr pl gríl BíW b qux rzã sr r syl frr u rflçl r pl r Crr Cs p syl r ru Urjlrs N f prv prps hrr l 797 r 6 jr 9 pls 2 J r s pbrs sss qu svs vs 88 f fr Nós s hs Mljf lu qu pls rus l p qu pr rlhr Jf B 2 blh sus sus qu h 9 gr lvs hl plll PU r lr prv sr s çõs rupul jusç rr r spsçõs sm <àjj6 Mh Vr pr srvr r hr qu Jur! PU l Fufrs uz p sr ssss Mls qu u v vr s r ls f lf )P llrl Txr 2 gl blhf pprul prprs fzcps g prv Dv sr r g vrss rpzs rsfrr üs r s pbrs sss qu í?j l 7 ( lr Luz 5 p rrbl vrlr rf lr prss l ss rlr f rs r s x s l r v x s us Hrgll Px sssê ô?r rur r fkü slllr pl qu F blhf r s pr rífrl Ml g D slrç s rr lr r rrçrl rg srã srlps su vs lglz u prs gurr 2 Crg plrlr Vr rr ullr pr grl psç l l ll Hrqu Mrs Ns p lvr sp l rbrã u r su vls p u Prç vrsl l supz fr rru Ml Crf qu l u hp pr l qul brf lrlpss brr Ms 6 vr ú Trr rps r s s 2 s Lll ô Prs Vg sr s u u rfpçf s brgçã h fr fu r própr s hrs ru s qu r lfr P s s Prlr s l s Pr sl v rrsrs Ns ls ll l blr syl lss fulrls s lfâg p prvr Js Cs Gulrfs url ulp E hg lvrsr r 5 syl r hbçã gru srfs lrrflxf prh l rrg ps bj r rrr qü sl rqur s XVlVrr sxs h pr Juz s Prsgu ò bs Tyuy Ms blh rur sss vlhs blllss s frr grl wrlh vr bj plvr uçõs ( sr l Mrs ru qu s sgus bul spr ísbhr vr rl surl ulp lgs u uhrl r pls r qu sllr p lls pr Fus r lfrs rfr F s lys Drslr r 9 lhs rsp lrus vrgs qu s us rlrs N l Cp rrlb L u rrr sbl rus r qu prz Mll N rf 8à lhr bj rrh U ur rz Dr lls u su < Muus Cu C Vull Gull C pr pls lbr s s rss lvr 2 rr vr s sss vrbr rsês s urs bx fz rjí r rvólvrs r 6 hbçã qu ê r s prsr s furs sulrs vjs l Luz rrlçf s Dpóz suh phrul Hs spr rs s pr srjj s 2 f Drr r br VlB rss rs hsplf prurr vlus pr sss llrs prs 6 8 r r/lr K u qu s u fr l rzã sr 7 blhf srrr qu lvr lls vls v ssgr r rspsbl rlqu ruj qu qul pr Tv prssf pr vr s pll Cruzus s bls r prrs gru rblhv Lbrór rhl Mll s grl ç JuU ó sbl V sçf f Cublll ~ jr Js Cll Frrr Bbll Ju lypl lvr rg 2 sç pr frr uv Mupl lyss spç u v rvrs r Pss bj s rr flh ps r r vll rqurs J s prjs rz lrlr rhl hf Es suh fz u xpslçf 7 s syls sr fr fr vs s 2 9 rg v <r ÉòlBqurrlM h 6 sprr qu ul brv Exrl 2 blhf l l lçã vsur l lvs lvr C p rsuçã lh s fs jf psss qull slç Ll v Npl fl Js l pr fr rhl sr ur l s ss hs rprf r s qu lhs fr spsvl rs pgs s sphs bll Clírl BpMíruãíà rs fr Explu r pr qu r fs gsrr sgrçs rrs r r gurr 9 rg vlr ssr qu ffur rhl X h prsus s fss s brçõs bx s xs s pruós subls f (MRr sz vr ípl C 5 rgl ul Ess syls ur pr 2 blhf rlhr srlpusuj Mrh Dss s us u u pl vr Câr 2 s sgus qull lbrór sr sbl frã fr srbuís grl Rrgus lvrásw rhl hf sr s s prsrpç5s r rl rspv rrlssr M Dgus vpr prv ppr pr l r u r su grç r fr Hrls s fuçõs s us Drslr s rsrr Hrbè r r pr Dsrl ur fz u rr s xs u s Exr ru 9 ls r lç pr s spslçs rgulrs glz Ní pr Bh Bl R vwr J Frl Vll r rrs vrsf brgs u r 22 hlh s r pr qull r sú lu Esl Dlru r ssg lu r 8 s syls ô prll sr sg Mh glz sr Ch lypl L Dlrll r l sus ss prs rp J rílv Gurr lfr ls Es Júr lhs vr vpr glz rquú pr rl s rvjs pr rçã Bs pss qu uz Cp lk Es rr sís us hj fs hrs h frl Hrl üll Prlr fhs x hrs ll B Jr vsu h rhlv qu s subrr s prsrlpçs Rus rs sg f Ml Rl r zur Fur rr Lbrjws Wlfurw hlbr ur gurr sr rgul qul sr s s sr Lh br l l rl s pr ss v fz Ml s rsgujrrs lr uç s srr \\W V G W Frrr Cp Rbr rb gurr <l lr slh rs v rà rurr pls hrs sl r pr Gêv sg r qu s h su Blgu l Bí brh < ur s qu prs sr f pl lfll Brrs zv prr rvl r frlz Cruz r 9 s pbrs sru s 6 xprs B C pl lbrsll urs fulrls sbl BruM J ulur Prlr Fr brs sss ru ps s pês qull r6 rl Bl vlpu Jqu rs rllvpr glz Ty pr Grk ps u lls Luz Crvlh uv ò lllr Crrl Js Rlvr ll v prs s qul Mês Ml l)r Mlh Prr U Vs z <Jp publ ss sy prllç fz us x qur hzr lvr bll sb p sr prss sg Brslll Cl C qu sv rrp hwr ssg Ml flufr s srp pps qur gur F rlv rzg v lu s qu r lh huvss brqu qüt Crr Mhã s vzs s ufuls prçs ur p pr sr prus vlsll fz rr s qu s s pr Tr Brlh CpCrlu Jsú prs r s rfr sltrr l 25 xs xpl v ss rrp sgu srvs J sss s prs lfrl qu pru pr Jqu Mh u rrç l prç sls sl s lhrs rfrs à rg Mfs r lgr 25 rrfs rspv srpçf Es suh f rqur pls s pls srs Zh Rs Bxl qull srvç zçf s srs Lub rãs f prll vgs s uss pl prr 8 hrs uhf g rsl s yls pxs s bs r Equ f fr rs 22 Frrlr Cu MP s NFNruF h b Crrr f C Jqul p Gurr L s s fr sbls sps pr sr s ffur sphlg u publ Trlk òf CM Cp Gusv lhã vs pl grl C u x rb Brs surl vrl prsgulr hj fs qul prsl bll syl Frlsf r J Mull M lr fípb r slh gurr Csr 8 l (l pl v prs rvr rsr Frs 9 brg Crljr Gspr MsfCp Julr u pr s s pg pr ul [ xp hrs v sr uv sr Cslr ss vs ss s ph fr MuMklgrk qu b r pr r Lã rus 27 fr s gs rvrs s fs f lí CríK Rbr k Crpur g ss pr vl busv D rr 6 lhr ulrs s pl su sr hrs h ur gurr ps l \s 2 sçõs pr frr fr su p sr pr u Vff upü Frílí J M Prlr us qu s frls Rrblú Jsô Ds Ph Flh Fsulr srselub vs pr vs f flr ll pruguz sr r rpr lr lgs ss vssrqurlss qur Prgrh ul qu Cp F 5 rg srf rlhs s gs u Ml Cs C p rsuçã prâ rfr prsuçã r pl (ssrp f Rs lv pí rl rl rlhr Frs Jrg Plhl s qu pr h fr rlspl rs qu pgr v ~ r ós hrs pr r F sg sr rs pr vrlhllrrl f fbsphs N p r ur sglflçl lvr l ur s rs f juz u slh gurr fur Juz p Rsll ux Frrr MW J xhblçã s prs s rru qurl r lr v frr ps u x lz suhslçf Cruz gsrvrs s rs gls r publ lrpl s J FllulrUjr xr srr Ms Dps r qu sslls rpzs s s 2 blhf fr lhs syl fôr rg r CP prps sph PhDrrl s rupul s uu s b r írrl grl ru Rqurs sphs Hrgl ruj Phr Gl sf brgs prsr srvçs pl sr Crls Pqu vs prsr spr ç u Bxll r u Lr Rrgus Mll suppll h qu sgur pr Gyz s Cpb vs g r sus frçs p lfrç ps phs s ljs s çf N Juv D Ns Plx Hrf v s v rgr su rlçã Dlh frr sçfpr 25 r s s s brg qullsqu rr rblh f lrrcrls Fus xrrr Ls v sã r j l C C ç r rl pur u h uór gurr r sr lprgrph ulbpr ss f srf ú rqur s srs Mrs Cs rr Cs Vxqu s b llçf f Tf M M Rg Frs r ss r Jqu Js CuhPgu s r rus slh gurr qul ups rblhs surs s C p bx r rspsbr xus Cs jjr N fru lrrr qup fr fz pr prs pf Luz s us s syls jrlg l qu sslgr plr\ sss ss grs x sr pss s uls b ílsrr Mgl llr lr MsD J s Fr prçs lxr rls Hfs ssl s Prí MrrTvrssfç Glvf üulâ Brvls r srvçf s lvr hrulur pssr Dlrlgs Esl Rgl sssu Pr subsur 2 b r ó sbl ulfj Frrlr Prlr Js uz ps pls srs E Lbr Brg xgê sr l x srurã B írlr fr Frs Ls u sfrs P Mr r 2 gs vs pls u Crr Nlrôr gj Frs Blçü Prsgu su vs xu lh gurr vs rrçâ prs f ô MrD r p qul fz pr juz rls plls só flrf bgfs Pul sr J rs sbb 25 rr grl r rlr s s f fdêspshs ull(r l v s ur rr ubrr xrs 2 sbl rzg 2 rlv ó pr prr s 9 [2 ss í pês spr plvrs l Rs ztrsl pr B prí 2 hrs slv s fôr sl vlus srvs prs ruçf rlv qu l lus qu frr r Esr Frr Crl Br glss pr Rs r rhur Jv Lps r u pr Fls r r ll ürrs fr grl Ms Mrs pl Juz p su prê pr pls srs Ml Frrr C s ffs rhur Prr Mr ll sr prs s lllgjr flsul Gusv rhyb pl b rmgul Js BrbsErgus < s sps srvç r vlv ur urs prss s s u spl ssl qu ls vf r lrlrs f rvf ssf ffls L s r 27 f v rb hj s r s syls s Jrr qu ps ru ls üpl l< 8 vrlçõs ruz rl 2 rfçf srs Tvrs LpsRls f sp hrs rqur s Mr lr rs xpçf s vrs u pr N ph v grl Frs r rx v rl Grl s brs Publs s r í Elvr M ClCrUflqus s rrpus gusr pl lbr l Cruz C rlv u Ü s lufrf f MGlrUsf sssr u lçf rvç vpr l s prpss çã r sbls Hburg srrgr pr hj fr lç lur ss fuzl rgulr uprr jr rhyb s lugrs rsrvs srçã â Pfrpls ís vlçã Dr sr Csr lvrs Brgh fl f wrug l 527 PBNN lh usu rçf prsz quu brl7 lbr ls Prgrph r r bll s r s Prs r prr gz 85 qu MRD FL s prçs ss ph rsp uk ps Zfr Js ( CU s sguprsg r qu f f hs r r rsprzr s pr Mr RhTrsfrs fs gs! f fll sr brlvs!prs frl r ô s pls prgus Juz 2ssr jlíhv srvç xrrrs s ê hyg ssrs vrf qu rsluçl fr Js Mh Ms fl vr fru pru L frrs pçs su fu JEur Gullll u f s sbls/ s 2 sçõs f ó xr Mr Thr us lhf 9 brg gurçf Prs Cpl!Prv quç r Gçlvs L Frs E ss ph pl r srvç sr sbl rqur r sr rhur Prs rlv Mrlh rs C V rg s flls pr Ísó lrl H ul Uufrl M Csllhs us Rg Brrs rrg blhã vs sf sb rspsbl 5 vh r rrf l brrs ur fr qu vs sus r Prr Csr hr prçus sruç pr pl prurr l rspv Thphl Mrr Cus Ufr/? rrgs pr srzs s Ds í sl pl r r 2 bl llgu 2 Msò Lps Prgrph D r Ml Íxp spls rrfl r s Nls Gl ul r Cóg Pl ( L Brrs Frs f rbllfr F sg sr Vr Pull lrçffs srf sbl J Crrê Uubrl pós ss lçf v sssr s x C F C Jr Buír (7l6)Rllus (v ruçf ls rg qu s vr s syls CV D CRUZ Msu l pr vrlflr frr ps u r Js u GsC fls) xf frblh r sçf sgllrs qu s ~ r 5 N rgul qu sr xp x v bgg r sr ul Js sgs lç Ní f lv ff brur s r ll u lv pus b rph suhíh xuçf spb Mr Jsus Frrlrvph DrrUl pr Qurs pr qul f p prf pr Eghlr Jâ V Bv pulur 5 r r r hu s pl rr P l srf sbls us ps ls lvr ul 2g s rs rg r MRD FL r frã ur rr P ps flrsu u rrlr fr plrs Lvrs s Qr s sujs sylfr 9 r 27 fvrr 9 rs r Drr qu s Dsph ~< b prsl juz subsu srg Wlr Prr r hf ruz pr r s prs Mr Lulz Cçãl r Órl lr CrvlhNã hí 2 vr sssê r Csr r sçf srg Csr sl L s prprr r Bzr Clss f s l s uzr u rrr sphr 2 kls pólvr 5 s fls rgulrs Zhrs Gs EsllRsus r brrs ç5 r xs ru Prr rrus l surl /ílílh qu flr Vr lv r rg pl fu rfr p spulur r 6 s sylls prã sr vs çf s s prs 2 frr qu 99J2 lvs spz Lr Mr Mssslf ulp qu rsp pl r lfr Flx lv qu s hv rs vr R 5 ss hrs fr flhs l sbl ullr qu glvz Fll Cl Mrlr Mr Jsú ruçf ls fls p qurl ps s srgs Hj hr r r srã brs (rs rgul qu ss r ss fs brs pr u Jf Rrgus Lps Mr Fgurürhür Fgur rr prl r usr s vlurs f sr P J Jqu Vrfr r rr l sgu ll Txr rl NvsM TlPPELLÇr HPBBBNTB prurb r spl b Jr Jf Murz sr Trrs rg pl s 9U 95 shs rl rh F s v hv Dl 2 srvç sbl 2B!$86j kh sph lrr Esbr ps lvçf rlvs rs r 7 syls 2 s su s s rzs lfâg < Plp Mlrllfrl N pplíçà qu rpz Jh Gòr qu pr 6258 D 22 grl u rslr sus s s us r çf qu v r Essu Tl/ Csuw rg splr prsp rr prsr s hv rr f srf r çõs fflll qu 269 sr rr l frr rlhs rvr 585 vlus Bh Err sb pss pr 697J55! E 96 gul sph prí ô Guçlv PrlrDfr Js rrs qull Es upr Trbu P rg sgu ll rbr r r srrgr 22 brçõs pqus M Cjlhfr grl Frs vs qurl lr l fr rlhs 55 vlus rrs jul r! Lvprs prsp l Frl h rurs 22 fr sú Flx r 8 Nf prf sr s 7 s ufru sç ppll lhr prlz r ím VENCMENT TRZD qul f pss prsz E srg ur s vprs ~ Cll \Vf Ml P Npulr Prsph r hrr prs syls s víus qu vr rspplll Yglsr llsrsssívs <?r <u Luz Fàls Vlll pul lv UTR fpblflçh usffrr Hrgur El Gr pr rz Ds xrurrls Dsfrl Cs Trbul sssr ps v sf Lg llvlr Mr Ph ô C Lulsls s u urs fu r Tr pr Crvll pr l Vr r s prgs Drf pgws r Kws u Pur l Fgur Pl upr Trbul f julg pr rss v xrí gys Dsgus 878 vrss frs vs qu pss r s urs ll Nll pr 2 gu sfr r Publ pr V r Pul Ml Prr lv ppllçf qu Uã rpz lr xu pr u ur spr z pr 6 br V qu rlsss <r Ír MXr Dr Cuh Js Frs s us çf qu r ll v pl rgz pl sfrç p Rprçã s Tulgrphs rç syls Ár 9 s fulrls sublrs urs pr 5 f ç Fllpp ll Cv JRò Js pl juz frl l vr fr L Esbr lusrur grl r ul prvlrls s s prps Rl) Dvlf fr pls r r lhs sr pgs qu ss v Bru Frs Ml s R J r Mrs C pr r s Xlul 22 blhf fr U8G97 Th Brsl frs C r sbl sfó brgs spd Prr Crs Js P PPs s jus us rrl br Grl s srs syls s ssss xrs rs xp bl Tlff ls lrz r jr Tl f ssfçf qu grl pr f spr fs lrr sr lrs pr frul r ffru sl rhs sur Frl sguu hl pr ó rr fsu sss s bll gys brs Publs rçr Jí u U GrsPsss u s vs v r pr lls x l usr fz rqur s s rls sf s xrrr D 7f6 f s psslrr r pl prr vz xu HrfClv qu f C lbubl r fõrs pzs s rplçf p rblh pr s ffvs < Lzlrgr rfru sç D 759 Trbul pr s qu l ós prbs s Prs FrrlPsss lvr?vrr 2 F Prf urz x l pg s sus vs (ftrç qu ss sf pgs Julgr qull fr rr r çf r Rs jr rhyb pr fg R Jr brl ul6prl sl r l rgu rfrs sgu z pss qu lls rszs jjs F v v sr Lul M rz vzs uru sgíllv l BHpl rusrlpçbs pr fr pr sylprs Frs vbr zbr pss qur zs sffr l s prvd 29(5 vrss Frhl ç llg Esubur Jfí Ur r Uv Pul lzs hj l çõs vxs spul lfâg r lh C sss ur srf rl s rs JURY qul Tlf H swrh Vs rfór s prçs g pr!frl íll uls syls qu pô r syl prç llf vlus bs Pr srrs rlçs u! TRDUN s M prss DR f fvrr ul fu grvll rl Juss brós pr ll spç sss 22lflJ8 vrss fórl srs rgrs s rbl prç 2 ls lü Brslll Tlxr L ô Crvlh pl ss r l rs f sssf plr sfç s xlprs f Mrr frr s2 rs qu r Tvrs s Gçlv rr sçõs uls rh pr fr çõs vrs s rspvs prg Lyr Dps sr srv f bss s sr ísfls r l Mll fúl prr r p srçf s sbls s rgrs s pr v u rqur J Vlls xu s x qurl 22vsvl xrí ffbr) Rbr vrlü L Psss gul Csr l v C p rsuçf rs pgs qu r rf s sus rs ll s f su b xuçã b C xgê up pss D 596 vrss rspr s ssrs Eru julg r Blhzr ssf lg s sf vs lfur ss r 2 Rvgs s spsçõs s sphs qu pbr g rb pru qu s su sl llç Ví pr rprlçf stlgrphs qúrgur s prss us qu v fssf fr r rrb vz v su ps rblh qur zs rr f < Lurlrufr PMs u ur Crvlh úls pr fvrr u Fu zb Vlls Püg Jr Ml fru grv Psss à r upu pr rr sph B D vrss frtfs jr Jqul g B p r rü bggs ru Pív Dll uf P lv Jup Julh 95 r u s s Eur Rblr U prsã pf Epípb lvs Pqu su srhrpl Frl r rlbur ru Fgur Mll jrsp br % rr fwèr br prj 5 h 7958 s 5(95 ppl pr xr Brs u brh pr ô Pl Pí lblwr ç Df pl sr Egr Lr f pl sr pr qux s Pfr Cl 27$íll6 ur vrss us s js frrur u D 689 r Jql Pr Gurr s ll Fr T5 sbr? pr zs prlsà rês prr F rrv rzg v pr Rs Flzb l lsbr prhbl(f publçõs püs Ms Pss ruls v ghr vl Js br r Cgrss Nl f spl glzpru pr susps fpsgrf xlr r Culg vll 6 Rs ClllL rubr Cupr s llulr rvsrss r fór s gs pls rr < Prfur ó Jrs pr xs vh f v 876J76 D Eur Mrfqu Pl flçu prr r pr s rfrs f! prs pls srs Mur G hl Mgr us b rhrl àjh l rlr fvrr qu Jr (lu lsu lfâg f qurlgrl fsrppllu rquru v hí us Ml Gs r Ul Hus lv s C publçõs ul r lr Pssrs gus p sr sl s rfíur fl üsrl Fílrl 9 Uí (ulír r lr l bruturh Cjfprl Fr Hs Wl Ul f lí Hlr M ~ Jul EXERCT CNELH MUMCPl 5ò LFÂNDEG HPl!?w CPCBN s s rvjs Rbr R Jr NTC FRENE PGMENT REGTRD FUlí Crr umw sr jf ll própr ll rprgs ísgrçs qu ã b r r s lgs qu f íj s lh sgu rr fr qu lh pu r vl blls l frs qu ó u vr rblh suffls s q vs lh ppru rp 5 sll ss sub h su fbr qu rlzv pl su bjs qurjjjl ppls svlv hr su qu vç l pr s Ms rl vr fl s! l xllrè g pr u subssê s spr f s qu pr quprr çl ü h Jsl sr s rr l qu ll shv bsrv h jusç B prss lr s prrhç fbr sr Lbórl üs h spr prr r s xlu Lbr pl Luz su pr sv b lçâ s s qu ll ss pr vs ssgurs s uhuss s lh prrrê s s r u qu ó b r E sgu sprrs vv s sf qu sl s ss s qu ss u rspr qu l úl qu pr slrf Chg s psss s u rvs lq u ur pr s rgr qull prgs lçfvu zrlh Mus qu ll ã shrs ss prqub pss ss g pruçõs s s ps rspu pr Lbr rru r ull b sjrlh rp r u ss ll b g llz ã s llvs s gr p MlsllJs? qu llus ll r qu lh rgu u blh Eã vu r hr pr s susprrs Th r s ffls u vr u l pss fss qu s fsu Vu sru ll r h Es ss qu pbr Bs ó Elâ p!rãlh s prf frul fs grçs u qu prv qu ll ss Ds rp u sl çã qu z s s s lh rgr u plvr pr ll u ssuspr qu slv srlõ r fs= pr h üvfl vs h TERCE NÇÃ qu u spulçã qu r u lr vs l h r xã r prquslv rgr?! blh z sgu? vh vr s pss rr rs us ss qu u s julgv srhs prze srvl ve pssívl hr sb qu ã pl hr pl lllh ã urvs rslu ps qu vsl pr ll? ssfçã r s sulp uyl Pçlhs qur gs E r vr xlll Bs Nã prh qu s pss su ssfçã r Clu rr rs lhs huõs Pçlh p Nâ h r rsu ll qu l f XXXT f h b pr vl r D lr pr ã bs qu sr rgr ò s Vs lvf ls ss s xplqu s lr p ls lgrs rh prurbçã qu sv rpr u çs ss gr s hv su lur r qu fl pr jã qu pr M r slv u jsu r Dlur s ss fr E vs s frsr s rr s lhs ppl b u us fbr hgr p grç Th bsrvrlfs qu ll pr qu qu ós shrs v s sus ulòs s çõs qu bvs qu sã pbsss Êfí Js srvr ã vh fbr fr ps slv s V pl g jusç s p sl u pssl sr svs fz blç pr xs sr Dlúr JplJsfvs pr lhs flr gós prl r Dlur su qu sur sr spr ur u vz sgu fhrs fbr Mr Dlur juz Es qu fhjvl fgbírlhss s p Ps hbl u próx l ssfs ssr u p E prsf zr s pbr s Pê usgs ss r Ts sr v \[lrlhps u srvl s pruós è qu Esprr qü lh fr ssr r rr uv lgr u ll LíZK ós qu spr qu pr q qu Eã srf lvz sbr prçqu Dlur grv XXXV rmò für sr Lbèr ss 6 sr s up pr ss vh fzrlh sus s vz sulh rç s?th pbr h urs zçôs sb qu h f squh u? s ã rs sh uu gr vh l us sh r b ur b gês qu lh M JRN lígug V PT DB VlU JUpr ssu s pl qu lh!íh ulz s us rs Eu hò J su s\ su uxl qu subtç N PBHC BB DUPUPPK srvç s rês s qu h ur pzr surprz fxr pr ssfzr r qu rsss Lbr llu r prsss fjl s gsrhss fró pl pxã qu prgs UKMs juz k ulpu ur sffrvl s pl vz r Lbr qu b v xgrlh grsss Hls p pr qulls plvrs Ell ã rrus uvr flr MRTE LUCr u russs r s Luz ys Vu rv? r REPUGNNTE CÍN sr è srpur zr ss ssgr lh fl vs s àvrsqu spívl qull gggãâ prpós ól pbrsh ã ru u ur s ugr u pr r sgurç ps rbbr pr l frs sr Dlur pr svr p qu r Cvçã r lh hu qu rr ls fru rlv ugr h rz vul gh s pr l lur lô blh hu usr prsã Crls Lbr fh f Crls Lbr rrgu su p rr Uurgr s vçã 6 spr lã gr r sgs us qu sr fr sr u bxh pbr Js C r bqur Dur fsslò Ms pr rlbrl Prr suv s pls sus çõs prqu ã pr vs prur s uxlr Ms qu qur shr? Pr hv u sgrç lgqu flsl s us u rl fss? prhu Equ ss ííprrrlr s qu l prvr u sã p surprhr s physs s v guu Js r qull çv rvs ur qu Jsll r sã qu ulp? ul sr s Tv ps u spulçã su spulr ss us rlurs xplçã u ss uz Mr Dlur lh pr qu v $usrl j fr rsu s prgs qu s s uj ll ã p rslvrs qull qu lh sv pr u frç su s pr g urg í hj uvr qull jus s fr sr rph vlh r pr qu susll u pr pruu s uls p sh qull s l qu su ulhr pr rrgl Fr Drzy ps shr s su prr pl pr Tv r u rl psv Mr ssr qu çulpr u r sr lvrs srr v ps ur pss quí gr qu Vu ll rgr fl x pr vz rr l/ gr sss r p qu ssr ru rr Dlur hs ss fr xurí U8lp hl rrólv sv s Drzy s ppr shr Drzy qu r Prvppl h sfà shrs llg u u prf frul srlr pssu rgr u qu sséll pllj pruós s s ll Bbjòu sjv Nu f vçã prf rgr! pr rhr ll sl h rl u s r lpl C pruugsbr qu u v U u physq ss ullplss E pr qu â u qur Mpul br Lbr rbr u só qu fhfí só h s gèrs $fyêêèè rcu sr h hr rs Pjrs v l fl g qu u pu u lr gj? sssrr usr vz slh qu jrás lgrss F çà u s srprhr vru vs lgr fíl gsr ss r grvu b u sp êê surprh fbr íõ! qu íurír Brsr l ff El vsr RE D MUND fjkf

5 U MRNH s\uul ruvvugus lv vsrss lurs rshr!ílr< sr Jã Uvs suku lr Tjvr r íbrs prl u lfl lrlq Mslhl M rpsslr fíl pl f rusurrl s llhs Glíul ll lrfumsü l svl sl rjs êul M Cll pur jlsà su r u s rsú luurb Crvlh lpk sl M lv rur w lfu2 JrR ly/ljl sl v p l lvr rs u vpr Cr Cs slhsssguvl Dv ru rs 5 u u llur Grl Mrh s rrss hus uulll lh rr qu rsp rhr Gl l s lllllrp frg ful prssll pl s r( U uz Crlu C Vurll ul Qupll u Juízs rs lslps lfyl Nrh Mru frls r Klh sgus lr ls llr((l f!8! fl!r Kv prr ru u sulsfll luss rlu lvlr Csllll qus lu s s rprlçlu u l srg rp rlllru Nls í br lu frl u Trplrs 7 s ssslufb qull qu rsp l rp fr rh ugus llrrs qul 6 prbl Mpll rg rlss Mrulr ( Ph Jul/s pã íru J Fr pãs rv Jqul Crls Pv lfr Pl l Vlls p Crvlh lrgb Crs líur s llh v prr ls ru s sssuls pl Wll llrjr CHU br C ürl s Trpllrs srg rp fr uslh Jf lv V(ll(s 2 srg s rp uul Frs s s VD CDEWC7Í 28 Mj 97 ÒÒfRfl D MNH Qufr XJ lgruf 8 sll Álvr (ur Pr pl l f sps ghlrlf ô lll lr ír sr Mlussul s Mju pr subslull ghr hul Jã MFrugu Mç qu fr sg pr rgr sr Prbu Fr sgs s sus Rll llrlz Jlx Fr pr ss rs pllvl s lsrls Mu f Mlssul U Jurlsç srl Ms sul f!rufrll pr Mlur s (Murl s Wr s M url F sg lgrspllsl rgl Wlssr vr lllsrrgs Cslhs pr rrg lrl s l F xr l Msll rg llgrsphls V lss Ns rsrls Brsr u Mrh lll urs plsl s fvrs p pl fllsl rbul prlgl CrlU PssCssr llgrplu Uss prfru lsr usr lspróprsl su vlz p lrl bul D CL Dfrs NTM Cpl hj s u sr Ms Crvlh Pss lj ulvsr l ur slrlu Mulll llvr flh jhll lllà luur Npu llvr u h vrsr ll ul slr N Ks lllh lu J flll r Culll lllbr f Jlí gs s l r v Fs u ll hj u l Uf ss ülll llh rl ll lpl lk v luj vhrl ull s l fur Trbul Cus rs Krkll Xvr Fz s l x sr Mr u ll l l sps u ur ull lu ur ll grls [ Ují ll shr Nâkrl skps rursl! su p Vr ls húj sr J Mr Vll Ful Lvr ll Jurís Crvll r Muul Crvh l R Jr sbrll l r J M U VUl lf lr l rvs llrs Fã l Eph P u M r shss hj s \l hrs CUR MBD r s v v V Pyílll Flvl Culh P lpl lvr lvs lrll lbr Csr llrlqu gul Gurs Jull Círvlh ullhr Uvr Ml rlsl Xvr Uzrr Tur supplrjf üps Frfz pu Mr ur Mrs Frrís l Mll Jqu rlk Lux rrsls Fb l Dr Brrr Cr rs s ss hs Hlslgl CR PHRRMfBDT PhurulgBsll Dgus V Flh Js B LuMlh lbr üll Blòls rl lvs Lus MrUHr ChlJus lv Crvlh Jã Nus l Mul Frls Msrgl slr èllsl Rblll r Jqu bíl Brgs rgu lg fsl gvr frl Ju s sgu fll ss prssr lvr ò vss hc qu u xg rrbulçs rul x sròs rss pr f frul x sr sr Jusç fu srv s Jrs bj prs f gwll Nu l qux r s furs çrrg pr lr Cllglu Jblrrlslvsr s l f P lç pr lrr qu hj jjòprõ qu f sl sps rrbuçõs purs qur psõs qur xs xs qur usqur rõs qur gus rsl rs ú rll qu s p fzr u prr 6 prr s v rs Cllg u rlh s bls qu p pzr rs flr pr qu pss s sus s u rrs Ju rr vx frçã pl furvr rrg pr r s CUgu bíl D r lls s sus sl fu bj l << Düfl ès sr pr rr ssu ps s lrs V PL Ò 2 lj Hxr rb Vr quxs subr xrsõs busv prluls p s bss h rjs prvs lr Àpll ò fr ssr ss rrgulrll r r h pl r fr Px huv h r pfr qu b sssu r Trrs Cr lrr hyg upl sbr s bss srvç ssls qu pll v rgzr Vl pl rguy h lu pr pr lsbrr s pl fs rgls qu fur ps fzr pls fuclbrs púls rlf lu slr srv sssê r lf pll ufrlu prf flu ss qu vrflçl ób rrls s sssê uj fl pls s r rí grl hyg sssê lhpl qus b rrrr rspvup qul s rr r vl u pr ls fs gíl ljl u rr grl su pll UM CN FELZ lg sr s h upr vrs rus su pru ssgus vglus Jss MKs Frs Ml Íursçà rj Hr Frrr s s Ml Ms Frs Prlr M r Jqu vçà rhur Jsô lvmr Mjlu Fusl Ml Frul Jsí slv J Cu lph r CRRE TELEGRPH8 v/v j! ~ ClFrpprlssgh s Qurs gs bs u Es Pu N sç l r sr fr Mgyj Es Pul r u rgl <rr6 lqrruw lsphís Hllrl Lgy p pr sr rvss s prvs qu prsu H brll lr prsj u s pprv p õrs f h u frr LuzBsvsur s lt p rg us Hslus u rèb lspòr lfâg f p sph lvr r rs v xõs srlls urs fruls vs s Kss Uls u ll Gr ul Brr Js Mk fr s 6 s lç rr grsl vs s u vz r Csr s srrs r Dslzçl srv pulçã fl sr rrspê rb fl ss qulqur sbr u hu U r rg s ÍsKç rqur Luz s s rlr rrr srr s rrs Pul qu llu rg rr J lss v xr pl rr grl sgu sph vs s frçõs ssh r srr pr lss lgs bsã bru fr ls 6 s lç TLGlPFr ls lçs pr r su Pr 9 ls lgrphs lss rvsl qul Vslls pr gul p lgphls lss bsã lxr rl N rqur Thrss Bur Brrs Vslls vuv rlv lxfs r Brfs Vslls p s fvrs p prfru sr usr sphprv qu vv hs qul s vl su ülh lg Fr rvs l rphs rslj Dl Frs sçíl Chv pur Tqury r lgr]lls J ss Vuu Hrl lvr TBury pr Pr lgr B RÍ sg rrg W TJ glllú sçã xbsb Krl CCÇ l s Dpu Cu hj uu vrsr rg lfr Krl Cur hj su vrsrl u sruhrw Nu lbuqurqu lu sllul Nl Ms l lllh u r Js llllu lbuqurqu srr lury sl pl Fz s hj llusr s ç r Evrr kusr ghr rfllur s pl lss hj vrsr r l vr P ull gb prs lípubll ry gl ry llílg fllhh sr Frs Mlr Frr lsl r U F Cr Brsl rs s h rfg ry rbu us bjs v llçs rps pr fr s s r vssurs lhment llllus h sbb ul lç rl ll gl slrl Cll Lw u v Tl Br Mll s s vl rlgs Tur rl v prgur v pr Flg rvr lsurts vl s srs Jh Gr C Qr r Errr lur Mll N rl rulvs fr pryphs r Txr M u Lw r r Mll rl Vrgíl lrlgus lvs Fgurv rhlll v u r pr blls prls brlhs ffr pr Lw u pprlh prull jpuz pr h Gr u pr Nvrr r u pr rgls pr Jul u vrr u rysl hrlsfl plr B B Mll shr u b rrp ur brlhs rubs r Álvr Gurãs suhr s prs U prll pr pr lls kr Jur u l gurçã ps lrrugurprubllprll Lw u uss sf pr pr l sr J Gr u l brlh sr H bll lllh u slv pr Vrg l lvr u grp ur u srl us prls ll Lw u Hlj lhr pr pr h sr Ug M u rís su brz pr llm Cs Frrr u puls r ur u rl prls ll M rl u l rbll frs urs Ms u r brh l ur u prl brlhs lvr Brgs u plf ur l rubs Julh Ph llç J s ffrls pl r Br l Mll shr u uss pulsr ur brlhs pr lvr Brrs (l b lvr ss ur rusçã pr r rg T M rís ps ppl brz ll s u b pl ur llâ Uw v f ffrl u l sj pr srvh pr Lw pr Cplr h9ls ss r Jqu Gs llslglssl usr lh Esr Frr Crl Pul sr Mr lv Gs N Vlsss Cruzlr l rupl Bsp rlzs hj l rlll r Frs lâr Gs gllss slr h Ml Mglhãs Tsuhrã s s vl rlgs pr p Dv x Vlslss Cruzr sr Tz Mglhãs pr pr lv r Frls Bss Mll pllâ lllr Gs CLB B pbsus CN CMMERCL E ssbl x rrr rlz 7 rr fl l pss rrl qu llrgír kfs Css Crll u ríp qu u ss sll ls M E Vl vprs J J Fgurfrs r Flr Uvr Zl s lsurlrs gus l lv J qulr lv prurrs Hrqu Gçlvs Ml Câ lts Prs lrrs s Lu Psss bl Prr uslll PullCrrè llrl Frs Mrls rl Dgs Vr Vur Lps lv Ml Prr uz Brur C lv brh hlls P CsDfsr Csr Mur Ml Prr Gurãs Mxuu Mr Ml Ps ó Cu gfll Txr Fuu s HGHLFB CLUB s upuss slõs ss rsr lub fr l p l ruã ss lhr s qu s vr ps su sbrb rr lsr bl qu luu us v pr gr l s rlzu Huv su u splê srvç buctf rsur u b blhã vl lub v ugurr brv su sl sgrl/p s s prpr ul gs prh REUNà NTM Luís Buss Gurãs s prprr Rlg sj slhulzr su sll ffru hlh u ruã s psss sus lçs J pl ulrug u grup gs hlls pl Ml uz Mrluu hvlh f slgkluv rsuçã rsê qull vlhr hvs rpl fíls F srv fr s fs s lqus ls fl uvr bs srs rl Pl p Ml Mrs Jã Cçà ujs brs rspríu v lvrsrl Pr lgçã u ssrs prsss rprs bllsx r u uv s rl lqü suçã sbl Crs Ts Bss rbu vrss ls rôs lgrgr r rs s fllfçs s ss prlgrs s l rug rrs s grs r lh qu vr pr pr fs pr su sps FUfl Dur Gurãs Er s prs s sshrls Eslsllr lv Crll l lbr Grlblr Ryu Brbs E Ersü Luz l Br Hlu Crlr Rs Mrhã N Mu Fs Mrl Mrl Mrlll p Clrll llr Gurãs lrlh Crvlh hy Fs GllM Crvlh Ml Mrs sbl Crs Ts Cy lls Crvlh Rs pl Dur Crl p Ll Txr s srs Js V Ts s Ml Mrs Px Jã Cçã Luz Gzg Prr Prlr Brsl rul Jã p pã ffs C rvlh r ulpr Dru Jò < Brbs L ysl Mrhã CEDDE CRNVLEC RECRETV FLR U GVB Es B r lfuu s fsvl slubr sbb ul u u lg Cslll Glvu f ru Dur D Frrr 5 pr s lulzr ps v rr qul Hu ss suí pr Js Frs Cs uz rl vlprsl Gulhr Ds l sr r Fru Fr Mh í rl Juv Js l Usrlr Crls lv Gs prurr Fll Pul Prr fsl Ell lvs ur rl sl Fusl f sr grl Jã Bps s s slh lsl ô Rrgus rlr Tbl Cps Rul Frrr lv sl pss f brlh ru pl sr Luz Brlss srr pls srs Álvr Crr C ô Crr vls us lssà Hr Rljr r s fr ps s xs srs Flrl Mr llhr Lul Brbs l Mrs sur Mllrs MrlR lvr kís ã!j% luçã llr ps ~~Ê sr Luís l bs u s br v llrl r lpzll b usl Club Rrlv Crl b l rçã r Jv Pul xuu gl rh u lh rprór Plrvll (ll luh l pr U rgu ss suçl k f lll pr frls ll ãpr ws r lulz urhu Fru Fr M l lhrl ll l lvur Crr Psrl Jsã Crr ô Crr srs s sppluls P lh grs pplus s rçã u rp sl l s l Grê s llflrls z s pr ssur ubê lr vls urs prllsu Tlsl f qu U prvs lulv lh xl sj psss prs rrlblr vlls v hr f sgl pr qurlh hr ll pr lr< rs pss s gsã l F ss rs sgurs ur u rur r lgr rpr rr Klr grs ur psss prs qu prsr r brlhs fs rus s us srs l l U lllr Uulfl Urbr frls Url Gr ll (rullr Mr s Cll Mr Rbr Mr Rll lvr l Mrs sur Mrs l G s grppl l l Jul Frs Rg lur Fr s G ll Mr llllr l M Vrgí rs Jllh Mr Clçã Mr rs Elll rs Csr Gl Jrl Bllls luz l Jqul lvr J lv Mr Brg srs pã u lv rhur Ul Frs ô Crvlh rprsl pl r lulz Brbs lts Csr ô Mlrlls Pr Bs Ml Frls Pul Js ugus ullsg vl Crs Jã Frrr s lbr llv Trqu r Álvr Crr Pr Cs Js Frs s s lr Js Crrê r Mrs rls ô Crr Js Brgs Jã rs Js J lv r Cs Pr vul Mgul rls Ml lg Fus lll ô Rrgus s psu s lslí rr srrs pr s s vs sós u blll glzs lrs F u fsslvl Bpupu qu xu su s rrçõs qu lv s u vz rus qu gus u rr rpz Flr v C C DETHD D MEYER N ssbl grl rr rlz rr f l sgu rr qu rgr s ss s lubur s s 7 lv Euzb lv Rs prslu Jã Mspl Mrs vlprsl r Urs srr sr Js Pv! srr Lllph Prr lv hsurr Erl Rs prurr CUB FMLR DE BTFG bru sbl ul s sus b rs ss pls lg ã r lub pr u supus vrsã flr U s ur surprzs vrfus ggrbllssl u lbl uurs s flrs bus urs vl gs shrls ss vlhlr sr Luz Brlsfzs rprsr Fr pls u urs s flrs ss rxus srs Brh Ds lgr Rbr J rhj Espr Mr lvsr l b l prê U u hpl sl pr prê 69 u rlóg r prê u 2 u brh ur l prê u lgrrlr gurçã p sr f ítu pr us s flll pl psl hr Tu pv frl s lurl b r rrçã frrl sl xu qu s rruz ã suss vrss r lub Tv h lr fs sr Ml s u/ Vll s g ã Chrsv plu s u prvr su ülll! r Hl PRT \yrng Frç Brslllr lu b prsê sr Vrgíl L ruus l sssà slh Frçã Urslllr l R hà rs lruhsl l qu rru ss pr ru lã Cslh Club fl 9 CluívlDv hgr s ss pr 27 rr br pqu Plysè gl rs rpu sruí pl s Gllluu pr Cub Rgs Chrsv K v bríl v r pr s próxs rgs s J sl gurçã qü v rplr qul rsrà ss r juh prxl T k hr h r pr luw rr / r pr upl j pr rgsrr s s h FlUNKpr 8 Jã Brr Gb Fr rlx Tpwws U çrm f Blã r pr Urlr fl r pr upl ZYU (h) pr lus rs rl prs hr s í rs pr xrr < LEXNDR pr Cb Fr lll Gr ul rl prsss U hr u rs pr q rr U / upl s llnd prhus rbprss l hr hã urs pr l lr Ws lll/í lrlrã upl l pr up JÁ?! W bjl Pr rglr pr rglr sul l s s pr whur Muvlr rl lpr hrs hã rs pr rr s r upl pr xrr s ljus pr rgsrr s s lnn pr 8 Frls rb prsss l l hrs hã rs pr rr l l/l r pr upl bjs pr rgsrr l s ul BRll pr Vg Llx Clz M lg Vl lrl rb prss l h íü hrs hã rs pr x lr r bj pr lglsrr s l lg hã E8PÍRNÇ rr Bl rjô rb prsss!) hrs hã rs lr rlr s l pr upl s u bjs pr rgsrr às r bj CNC N pur Bl Eurp vl llsb rb prsss 7 hrs l r pr rr 7/! pr upl pr xrr b js pr rglsrurã s r hj LTEU NCNL Rsu s prls s 7 8 lru Cpl Frl xrhl U7G xrç rls s 5 2 ÜM (? Z 8M 2$ $ B BJ B 2X)8 7H U U PEM DB J BJ U HXMÇÕB ss ís DBZKN 2$ C $ CBNTBN XH Ts s úrs rs 9 ê Ts s urs rls slê 2J xpus s rs 9 fsl gvr jr FT sss lrrprsl lbr rv Fs rl lrrss9 Jã Crl lvr llsr srr rr srvã Frl Curl ETD D BH BH Es lsu s prls lr l Bh xrhl 22 l u 2 (rb pr 97pl ) pems b $ KXK K 2589 W B C L rsus b R ÍU < fpxmçõb 5W Í28 J68 7 2J 959 2V M 6885 lll 789 Í DE7KN 5 8 Club Tl p p glrs Club Tr ú pr qu v suspr s sus xrís pl v fç ll h su s p pr qursurglr 8 r pus s ll s pr 52 prl ps sgu uvs sr 7 72 BÍ 995 s gurr u ul prr qull s ssçã pr s rrs qu J pssu L pr sruçã su G86 v sl 79 5U gu uvs C u 78 CBNTBN ç ll ur b lub s pss lrs Tr lub õ B 72 7 } Brsl Club r T l!rl b prsl s l sr rl Ers Durh ru 2 27 lus h sssã rr Club Tr Frl ul l l s pr ss sã frs s 7 s sõs rlvs urs 2 s úrs rs Ts fl rr 26 j rrl rslvu s J rgsr Dr Cís r Lps Julr sl prgr urs qu s v r gvr Usr próx z r Juh ppgr Pl hsurlr Jã Frrr Crrê ss qusr publ r (lrr spr grpus s qu r s s xgs rrs Th l lll Zlglp lrprl Jr Zlóg g J òrgsçã prgrs u v urs r qul lvz sj lv ffl 9 z juh próxbs qu ss prgrfr pr lprv pr rbs qulqur sys xpu Musr s rs srv pr us ss prv lv rgulr s prvs 2 rs s us ô ss hvr prvs pr Fuzl Musr2 rs su u ss rrs qu h J vú prls qulqur s sss lhs lr ur pur s rrs vs rr Jr srs ul pêl fuur su lh Tr vs pl s ps xr sbr ll prqu su rsp s fsu prs qus qu grl VLME PEDTHNM Club Juvl ppv rr s syphl lub v s prprvs pr su fs g s ph fr pr pl lpf s bs sps pr rspr s sus vs s quslr qu s ss sfrçs í rsul lj r Cus Cuh g prs lub sss sg r[u prpr u bus srprz pr vr prv r Clb \hlll Mjup r R sssã rr rlz 2 rr f llr lu s Juzs hg srs rs ugus Csr l l Csr xs r brs fs rlz 2 rrl ujs vfrs j rbr s rspvs prês xpç s pr prê vru sòr s rflrs rfrl sssãs rsplvs vrs qu s s sgurs Ef lgrlbll 2 Frr Nll lspsl s qü s s hj srr lub s rspvs lhs l Pu xrç fg rr rrs s l lrlr r 2 rr rrs xr f p pr sr prs próx sssã prj Pr fs ffl rlzrs 9 jurlh próx ssbl grl rllzrs 28 r rr fur qulqur ur sls r lgr hr r p CMMERC R sr 7 (Uulhl h f srrr flrçf s xs fllls qu s bs ê luxl ss úls KC Brsl fllxu r lí Brsllll Hrllsh 5 E[? urs bós 5 l6 srvus r sprv prrs vrs bls s us srvs sus M lll su s urs u spv sur 5 (l pl ppl 5 T x qu pus lrs fr òlrls r ur gls fs ppl fr b T f p s çõs r fhu s çõs qu fs s qus fr fs p rçõs ü v r lllll sbrs f s xs lll Hlxlss pls bs fr s sgus 9 rv s Lrs vív5s/2 Kl/l C28 6 Prs Hburg HfV 67 8 l í 9 6 Prufll 2 NvYrl r 576 Mrl 7/8 ll[ Turqu J 8 luqr 59 7 Mwvú K 7 ur pr (vls) u rub [ ECEflEhR ETD DB MN 6775 rrl 22 MU77M57 l E gul prí pss 6585íí8C Mr ur Ds ss g h 8ugpr luurlls pl Cvê rl5lu l l s sssrs sgu fzr lgus vs s quls ll s s prçs 55 br s J pr l yp 7 plsw fss prurs ls rs s urd lgus vs pr pu pr su prçs qu ã pr slls uçõs su vlí r xprçã srvus rrís s xprrs rl lírr 9 ss pr bg brr ss pr K Juhy pssr6 s r NvYrk fhu rçfr lr spívl bx 5 ps s pçõs Hvr l?subu f5 6 Hburg lu pflg Bls NvYrk luu h s llruçà Hs çõs Hvr bx 95 l urg lr Cs l lyp 5( 7 MU rf b 9 lm Ers Ü2 lr Du lcsulór H7 ru lg 79rsê ru Esr Frr Crl 75 Chf r 7 Hr r Í975B r llhul l Mlss 225 Tl lllgr 88 pll syplls ü llsr ss 7 D l l CRRHlEs rprçã xp 82 E FCrl ps lgul p us 7795 Cbg Hj rr r 5559 EMEUD psr llr 6 ürp VlÈlsb rb prsss fs 8 hrs Tl kllgrh lb6írg7 l rs pr xrr fs 9 75 ífll TTY pr ís (l sul rb M lu ss (5 prss fs l! lrs hã s Ds jll ss 9B7J R gul prí lwf pr rr 8 [92 r 57Jâ p!l uó f rjs pr rbsrr ü (Qu ó fs fbã lh Chg THKNCB pr s rl prs lrrur 589 ss fs hrs ulü rs pr rus /2 pr upl Tl Jlgrs lb5ub77 ss 978 MYRNK pr Cb Fr Espr M lrlu sws u Gurprv rvls rb prsss EbJu T V Rs U!ur Hl Pr P rk TM uhrlr ll J? rr Vlr UW llll CuH (rulr) lx 5 7WXl 5M Jlus p us Ulllrl lx MWU líugr U prí s N p su 9 l Ds Hr Julh J r V M MVMBT Cr Rxsl u N 87H Cru Vrll U ubrqu í U Cbll Ul Pyr ( lrs l r pru 2 M L ExU U rul 59 urs rs Dlrr s l 7 Cr 5 suprr uuss 5 95 Kpr usrl Psrl Drllslr bj ll frr 2 Vrg Pr r hr 7 Hç Cr url lusll br V pruguês v fl Lsb l 2 Ul br grs pà Uã à hr Nl pr Cslruç Cvs l J D s s grls Fgur U 2 hr Plç Ts Mr br s Nl grs hr k Çphl Nl Cph Vll Trr pur s Dl ur k llpll hr Nl br 82 vr Ul Cph Prr Crrl Jr Bâ lll r 5 s ps v l pr g lgã U6 ll9 Prbu 6 RG Nr Ds w í Puuhyb v f sssu P j rglp plls Mr prlys s vrs <BÍ!Jf h J frs lí ( 5 8 Pr gur rl 7 25 gr rsjú s llbl 9 95 (ups l 5 / Esl M 7 Blíl 25 Ml ls lll / Í Pxry Ep Mupl íl ljhy Prbu (WG ÍK 9 25 Prbvb lb ü) Mr fr l 2 PB H fllr Áll B D grls 95 2l 8 Crl! l Mr fr Brsl s Ü6 p f uur Prbu Trsp Crrugs Br us Jqul5 8( (8 Hr rysl Cr 5 $9 ll D Prgrss usrl 5 l 2 Lrs Ns 2W Ms vh ll 99 5 Crysl rll 96 9 v G 75 Msv Ul rgulr V puhy 29 U bx Jr Bâ Cps lur 8 Br rysl Crrls Urbs W 9 97$ Crysl rll Mr Mupl 9 Msvlh M Pul 7ÕÍ rgp Jrl Bâ 5 95 (9 8 Hr rysl 2 (ü rl) 9 $ Crysl rll ( 28 Msvlh Tru 92 5 b Msv Rgulr s sgus 295 ( U rgulr póls s Ul bx Crs 5 ( 7 Bhl p 897 lfl 5 2 Crysl br Ep 9 5 Mr flr ls Ms <M (M (( 67 WM Tlgrs Es Hl / s í/) 98 9 C prê Prgu ru hj Ep MUllp Wí 9 89 s 7 hrs hã pqu l Gus (bb 2) qul rgrssr hã k r pr 2fl 288 Dburs ss pr Crrls Urbs (2) 8 97 Prbu 22 Jr Bâ 9s ll pqu ll Bug lu hj s 5 9fs 29 hrs r pr R Jr Brsl usrl 2 hgr g hã Ds s 22 Lsb 22 J Crl 97 9 Crfl sguu h ã pqu M Flus Í5 2 pr s prs BrslCrv 2 97 Clr ll bur Msr B8 25 EM 22 Mr Mupl 9 9 y õs bs rss à gq 27 ss lflls lrsl Bgrs 5 frscrll 728 Curs frs Cs ss Crl Ds xs L Crl Frh85 s Fu 7 brr F hs rrès Cs frr Mr 2 r M 7 ss J Bâ l 5 brrs Esrs frr Pl 8 frs M Jry 2 l 8 klls V Ms 5 Tu lh 9 frs Tpls 6 ss Vpuhy Vruh 5 xs Vh 95 xs Vqu Pul Gr 5 25 s xs Muzblh 5 fs gur Cf 8 rgbt7 H 267 Muquy Crvlls ~ lzr Plrgy s 89 Mrúr U s Prprrs 59 Crl 78 sur s C fç 6 8 Prv 78 2 D Esâ Grl 68 2 U Prbu T Crv Mgs 2 llç Erbrô pul Brsl usrl 2 RM (2 Clç 27 Prpll< Hburg svp l sul Pr lâr 52 7 Thr Wlll k C v69 s sgs Jqu 9 78 ls gêrs Blvrss Dl l usr PrguVp Ds Bh ls s sg Js Vlgs Vu sgu lsr Trrs Cllsçl 6 Lwsh 78 s g RMrlvp Trsp Crrugs 7 s sg pã lsr Lrs Ns 25 U25 Nll9 s l svp Mlb Murl 9 28 svs Thr Wlll C lsr M Pul gll 76!U l l s svps Thr Wlll C lsr Mr g r su s Bus rsvp H vl s sg Luz Cps Luz Vgr hj s prçs sguls Cps vrs gêrs s svp lg Tr 2 9 s sgs l rrr 9 Nr Mgw k C lsr 29 D frr 7 u rs Vp lg Zy 25 s 22 gz qul D slg Brslll Cl k C lsr gu 26 D 2 25 Dl gulh 9 Mv pr D frr 98 29! Fljf pr Pr lgr ENTRD N l 22 v 8 85 Crvlls 9sPq Muquy s D Chrl Nl Br pssgs llpl Frs J D ullh Nl Vr Fl llbrg Gusv D g l 8 2 L fíl Gullrr Rh ugus Ul xfr l 8 9 lss vrs gêrs Eprz Dl rs l 6 9 R Jr Nvçà Du br srgr 9 95 v ss 6 s TrlffPq l D 5 2 ll rrl pssgs Pl r h spdll Lugl llru 97 lss 5 l rs vrs gêrs Cr Pr D f 85 us rs s 5 s s Pq D pr 76 8 rsguy Pp pssgs Jg R D grss Lqul sr lbr fl Áur u65 6J BUU Vswlkl Hry lpr Ls MrPul z D grss Pr rlsu shr bl Vlfllb Crl Lh Wlgr Ní h Js Csr JlMyr lpvls lls D Nrgrss N h lss J Prs Guswf Yl lxr Mllb rll Nr Nã h shr Jã Mrsus Lus Gr D rr 7 6 ll r Rvv Crrê shr lss D br 65 7 llru shr Ju lbr rl Mll R r N h llr shr Eull Uruby Jspb R Frll rlgus r ô Hz fíl s 5 T Ns Ers r Vlrl Gs Bs lsklg u íw Flr Gs Wlls Ürgls Vl Cg 55 C5 Prr shr Js Nr J Juqur Fvs Nl N Vlü Ml fíl Js PJíuj/ruí rlr shr Ry lull f Ervlhs U srgl zv Wlls Prklus C 6 lpls v rhur Krurlqus Fus Crs Lulu 9 Fbí lh Rbr fl ly Cx Js Ph (2 (8 M flh E Wllls Dlk r Bplu llvs 6 ( r b ss Hrl Js Cyr Js Mlrs Tp 22 Pull Kh C õs Tls lub (28 lvllh lu Wlls Klg lss rh luhr 22 KM Cr pr r bíl V r lbr rk fc (56 Lígus R Gr u l Lurç Crrê shr r 5 W u r/ (9 Dll r Fws Mrr shr 9 lf kll lss 72 rs vrs gêrs 9 lur brrl Ryl Mll C 8 z Prbu pr s 2 s 2 hs ull l rlrs 26 Pq Plrgy ljl Ml Js vrs gêrs k Cph C(5 D u s M r Nvgçã Blhu Bl 8 s Vp lg Nl s Nrug (x) ry rg Mh glz sp () 6 7 qulp 27 D (rr vlh)?9 Vp lg Zl s 55 Grul Hlrv(l) U l u qulp 2 vrs gêrs r fr Brslll Cl J C Eru rrb sgu Bruk pr Burs 7 spq lb ChPrbu Clr brrl 98 lbrs 27 wlh vrs grs Lg rãs Bur brrl 26 Bhír grs ÍD N D 2 r (rr) (8 Ds l 2 klls líw Ul sspq Glr L s s psss í r llrr hs sbl Pr lgr lu 7 7(h Ngur M Brrs R N s Jull Ch (Kll) s Rls Br s lv l Lps lljuhy Kll Gurãs pã ô M Frrr s Cr sà Prklg s rsl Cllí Ml Mh H ru ul (sys ô Js Bllr ô Câ Ps g) N h ô P lvr Js PFrs D sys pl) C (62( rlr Prí J yôs lss Hl Pr (v) KW (7 R Pr sspq l l sô) 79 (8u r sg Mr Vlflv r (s Nã h (vlh) lfr C fl Ml Jqu Fxsl ruó (ul Crll Trrs 2 lss 5 Mr svlí rs Chã PrBlh Rsllr s f 55 Vr ll 9 lsr Rrgus qulp Pllll l uhp bhb P rgv Frh rlg Jqu Vr Pp pssgs R pr brr 2 99 r f r Ruy Rrls fíl 2 r 2í lfrl Vz Crqll Hrqus Fr2225 Mh glz bl 5 rr Crvlh r lrl P Luz Mh Flus brr P puz shr rl Zhrls x Gbr 2(5 rrl s s r Eur írí/rs Fs fl M lvr rrl R ru kll Nã b Cs ll lvr CB s Pl lru l (79 (72 Eus M rl Mzs jr (J) Krzx C Gusv Pk flh Ml Ulls ulllr U C Js Luz Frs fl Jqu Àlg uz V ll shr glll Crrê L)Ky sgy (ls sr lv fíl l Mul lv l Frs Ju shr Jl Cr s) 9Í5 s llv rll Ml l T rl rrrsfus srl) 2fJ 7 Luplll 97 vrs l shr Jqu Hus Jr lh95u HX) Ms Gll srl frp Frl flll ss ll bu 269( l vs Pzr Br Frz FMlr 2(65 Mr 26Ü Lll ruhbrg ls P Cruz Rrgus U7U 85 Mg! Ngur Ml Gs 9 rs 6K rll Thrz Frs ll Jqu D Ms 9X ll ul lv fl Ml Pv Vr25 l hjsêph Vrll Js M lvs l lç l kll lv üslhlr r Js lv Cs ll U brrl l lllh (r F Crvlh sã fíl 8 M í kll 5 (5 ul lrl Js Ls fíl Js Pbsphrs l 8 r Hrlll J lr C 86 Psss (x) hr Js Ry ls Ls rs 5$ Dbbr F W lr Julr rfruprsus s ô Rrgus lls Flh s }!fr líl 2 2 (r ru Flh fvlls Rz hr frr í l 8 íjj llr Rffff l frl Js l Cs Phs fulfs!j Glv J Brgs Rg Kll R Mglhãs Csr r lfr lrç ul pl rl lr pplã Ull vuul úz 8 fru r llrlq r Egr píu ul 8 Hrqu lhrzzl fíl Ml p Rü Fs r Dru 7 lss 72 r pò 98C ll PrguãPq Yplrg Vlhs Frl ÍM Mllllr U Dur RÃrlVp lg Lwlsh Tl Dí M w flv prl~p UhU B çh Mlllllll VPRE R Pr rll Rls UB Hllll Tlsps l Mlu y lvürp rhur Nv Yrl ss lvru v svl Prs sul v llsrulrgu s ur lsls ss u PM sul lbr s CrllWr Flllll lc llrl Pr f purhu s hh s Tlu H ru ub R Pr ju s ll Nvulrl ss luus Vlprls u ss rs Llvrpl uutll Juh Pr r pl Hburg s u Gêv ss zs Prs r lsus s Byr lll Pr llll R Pr uu s Nls ÜUClr uss Mlj l % 2G H VPRE! lrl ss Brsll Frs s l(u) Brs s hsu llr Mv ss l! V \\yp rê srs M[yrl( Jã Brr Cps Fr Bus ls ss Muz Hburg s sul ) lrl Npls l Ubr íj Mu Uã s Bulrs MJ Prbu s Plrgv NvYr s8thc!p BuslrH ss vl s r lu u hs Prs ( sul l uv l NvYrk s h Dlr Crvlls ss Mqv 8 ll Bl pflrb blr Nv Yrk ss/qyz l r jú s Esullu bs Pr Crlllír Flrlh ssvr (! Prs l Mssó R Pr pr s lls lll Pr sslrl hp ss wub J Brs s z Llvrpl ss rrs \ Rru ss B Juh s B rs R zs s lusrs Ts NvYrk ss Byr uhp ss z Gêv Npls lll Hburg ss Nl Gêv Npls Muz ECÇà LVR Er l Frr Crl Rflxõs r srr h V xr u r subúrbs çf Csur Qu fzr srpurrl ô h vr s srv hsór çr prv qu rr rr rr u rr pr s qu fu qu qu v fzr Jíu r rr s rrs pr s s s s qu r r rl sr ss s u rr g qu pçíl pr qulqur quô pss j bllhwj pssg huvr rr qu rr Qu hrrr Qu pf Flz u su gr g pr f hr p bs sr u própr v qu su pss u rul qu f ss ul b r srz qu ss p rflxõs s xu r pr rp u sp rpr ps f s bgs x prr su plgrr uu < Esu sjs lhrr s u spr qu ss sj prqu f pru grr ll s l qu l s h svlvr r s h s ut plhf u qu h s sl sub frs s rs ss subs ss h l sl plh s l ur bsí qu rgl u r f p lg prqu su rslv pr r s us glrss fs lr s qur vs prsg qu rl r í s rzõs qu l r ru us vzs s rgs qu srv s rflxõs sv ss p r srlz su r g xus r h r prf l r M hrg qu sv Qu r srlz ppru çf vl rz rz s vsf s sus f lgs rflxõs Th rz suj l p r lç qu h lp s lçl bs lsrhl lprã Dsssr srf zr qu s vu h pruz pr lf hrs b bs grglhs ll r srlz f s sr ss E Frs vlr h ps ll huvs fl 79 (D Jrl Brrl) Trbu grã s l qu pr b hu sffrr f v p fr lv qu vh rr publ à lls H lgs s qu bsss us qu l prvr qu qur lbr rurv xsê çv xgull Dsl j s í sp vrllvr ss rrívl frl rlh Mrl rg b hr s us r rhs ru rurgf r l r qu juv Ml sus ss uxllrs subs u llll quf l l prçf f f flz su xl grçs f su rh prfê v b qu rr! h pl rl ur lvr ss fr qu ur í s u fr v Nà pssu ur p pgrlh f rlvs srvçs lg f publ fssã h f pr f br lrurf ss uxllrs qu qu s lx rls hu sffr qu lls rrf s rs s llvl sss vlhrs ps s us u rvs ltuss gr! Rsê ru s rs br R M M Ll ç! s glls p ul luz prpl qu su llzçl s pulõs brhls H psss s fluz r s rçs psss frs ss sspru pr pp frs srr sgu f vü ílh lhs vss ubruls f rv r r r u vz u v Er s sss phs s s ssp rp lgus óss ps hró pr r lumn qu rl u pl su vlr própr C ru u prpr u vg srg sôg V l 6 spr ppl b ru us xprl lv GbbÇ Dpl v qulqur phrl rl Pbr gul s rurss frç rrrr f Js Bl gl publ p u bul qf lgr s grurs sl Kl sr v Qulqur qu p s rí u s prs gurül< flz rgr slçfl p<!u l r Hl llr CUR CBlíBCUL uuír rr s 9 r lgr 7 prl s urs up rbu l prfssr Hlr Px qu lr brggrph Hsr rur sl pr s ssser fr? ô MTÈ rr

6 % üír \ WgWBBg rsb flz H < brl W l sr Th /llfl wj Bll bs v/? rv çlupj Hl pprfü jw l lur ))pl ) líp r prulplõvul) fm pu v lul u r Vvs prrsj J ss u p lfb u Huu s ruxs Tuv u V ónurr vl MUM uu T u hlr í br Wrjl u l lp s ru hf Pu r à pu h / uííròl Uu xpr l r s ws bf[ P T MÉ l P àtr lllí}\!l h l uó íllurur ulr UruyMjjr < / è ru Rlll íèh u! uulplrl uu p Ulllflu hvu suu r s r 7l r l Vur!!! Í P? Lly Wl Mssr bru rlógss bjs ru lí Lvy rl ruu r uvr br bl pltrrl àumu lp h u r fpr hr Lul C%V M rrí ldlrj 8rl M ÒurlvM pr ru br lr l <? hrr uu l ffk Pklll (l D çr Ru ulj Luís Rs 9llllrp r s M íqur 6 ~ l WVE8 ytpeqr8 rts Upww ru Cwl u Mlsl Ms rv Lçs us lvrrs r Hrquí Hx v CH\ER 8EMENTE8 lvs llrlpl M < prr llrll pll brlllur Dr Prl sr rrl rbr l s u wr v rwjulj r EKMll wg l! <!flrlr jrl J àc hr rh hwk jujlwr u uvr 5 Julf RMh lw írrw r sullrl ru Cuby 58 Tlph CLÇD D Ul MlHrlrl r R Csll hupllq l llrbf Mlsl Urgujs Csuls vl rrl s hrsflsll Ru P lfb r lvr js M prllr j ílqul s y lul rhlfs urlb r ll r plrlws hhpl l suprsc vp urllflu lrl runv l uvlflr 8 9 s Crã Kllpp lr rl u Vlll Híbl r Thup Cl lpll Ul rj5 lcl ru Vlurs Cwur 5 rvs Frx C í s J Esplllfl r Mlhr Bllr Mls sbrvls urr prjcsulrl br p s l r lf)p6 sr prur pr vs hrru s làsuplslsmrquz r s Rslll r s E Chs prsrlp Dr rru Vlll M prr prj lr Cusullr ru r Urglrs Rslr ru f Pssg 9 l lu H r vrlr Crw l rg flu ph p u CMl Bl fbr Jllrçs f < Ru brr s s frguw rs Ul MLHD 5TlVg kuh lh vls 8 Wp rzl ò Ru r slz B Cbrl uvr 7 NRur lv s R Vlrl Br rslrlhvjl uuv slv yr U uzu Ru r 6 Ukhk Nr p u u uõf ssk Brííü V BURQUE f CP (Pqu<U l lrjlfj fu flu Mr 7 K MB fu flr flubf ll ò Mf r!l pr u Mppf) u y l(f Mj WflwwlWÉH v KW HllB llk Lb r Cl s rs Íru w r Kubl ru r M?rMlílêyslr jçlv D!? íhll! Dll pluu p flr D wl br M TÍ wuls l fl hrs u s l h flllr lr U rs k llspjl 5 r Gusv lul rurg MHuK l wtrs lu rsçs Ru Gusv p (U) Dr f uv rls l l llll U! Jur sl r brl r r s y< gu l J UruR! r D Mls r Hrlq R çhl Kuull M splls lslsdjuls rv! rrjl ls ru Vlurs Pr ullrl ru çulv Dl 9 s 8 hr rs qurs sflr w Mfll \ ls(vhpv# w2w w[ív l< lr l TLBD s plss urr pur r llvl s ls 5 C H sub s urs bs ulhr h lrf su ru qu u lvl xpr r rrss ps 2 frs UHr ll rs sb qu lurs ô lhr rs rs pr bs s brllus p u u lv Tl uvlrr su í? qu s h l lhss spfí s rs s lfcõ u lhrs r çhfl b lqu qu p r l J ps s prr vb r u s lhr s pprllr íl rv s Cu spl r s lrf prh f rs zs s ssr s f r l/rlh qu f uss s qu p s u ju íl s s hu ppprsur ffb Esu pl f v s sss flçõs B s sss rs grls b l sprr qu s s psss qu s xpss qu frus ( f p s pupr fç l llr Cuv qu v hur fíbl pl llv qu u u pssbl f flr rl Br JfBlg Tlr ru Prs U brl l!w us r lrf Guy rs fjrflõs s r Kj bs 6 vr pr urr Bü p s vr brçkh Cs?us s vzs rr urr lhlr ] b lr ps H slrf hu prr psçã rs fjubèruls pulã sru s s róbs qu sl us s psçã E spls rl r spçf s suhüíp grr brh Es l s prqu u s r ís s qu r rr lç ò lg ç < H % Guy 8 qulzr lhs vr l u Ul rróu lgr vrr lçrf Guy Bwr pr u Pr E flr ur brlhl! s rhs sgssprzs frlçr Blpõs íh ís bslu ssurl spfr b s phrl8 qu 8 qur vrlllr l?rl Ruv E f lurf pllru rll wpml rs Nrug prpr própr s Guy vr lrü slúvl l prqu s fllv) u s fflz qu s s yr pruhs lgs Pr vlór Jllqur g x b lrr vrlr lrf òy Guy prss us lrs u sslgur ll prss rês r rr vr BTl vll rvss b rç U fr ru Jb P7f$ ru r v sr ur l lr ff flwétmllã Jfvlgx Jl q< lul R zs LND v BDH T luèlud C K Frr!rà rru f Ml MjW Mhl Vlr 9 h pr v sl Hrlf blll ul Ur pr) EsprMr l 8 pr Juh ÇMr Tu/ Msrh Pr bl lullr Ms PQUETE rplh Nr Cr <! 8l l MíúTõ V pffe ll /uh r rbl! bur ú Ur VlB BXTRUN C LUlj Llhu r Kspr R rl lr pr Pr pssgs l lss s puuu kr Llb Hrès hj rfrçõs rglr r l FlT Es pqu gífs lr vm h Pr Ul r (s pr psglr l ss uj r Hpvl r pr Bhl Rr Ru Prlrj Mrç 7 brqu ss sus bggs Cr r M r f grulul s s MUlCrg s J pl ílh NrU N rvb Ml~Hrí s U hrs hf pq Es g h blhs psssg f lss grl vls s pr 88 pqus R Jr Prls vl Lsb vvrs s prçs 9 hr ur FDj D FRTUN 8 hl r rr Uhy 9 fr W ó U78 frs 8 r Jr Pru Cvll rr pr vl lsí Flrópls R r Mvl ll rrr Rbs rgs lr pr qur ghr hr Rb psr r rk pr Lsb Jug lls br u pl Pr lgr pr Ryl Ps Cphl r luls Ml Pk p Plfl Crjs pl rpll Nr u Nvlg Cp lr blhs Vís xrrr pssg r ls gr pqu r lrrpr vg qulqur pr p b rs pfsgrs vlr qulqur s puqus s rs DEUM HNTEM phs sr 95 rr 5 hr 8 l)r8 lgó Pr rgs sr M r pr Prgu Fr V Mr rrr u Cph ru P Klpll Mvlí u Buss Tgr Ul Crg pl rplb u ul r 2 sbr l f Pr rs s frçõs sr Ll l Mhus PUVL spr rrg pq g r Álvr r l pg s prs hj 9 rr lr çõs rblhs l pr Cb Fr lupírl Plu Bvfurpry VlrlüMbjlB rs prçs rzvs PRÇ Cllf) VlfJVÍl vl Pu lu N DENTE TR pr jrb rgs pl rpll l Nr pr lhrlu Tlph 9 BUôs Cblr l pr PF llplr Bb Mll HhM r lm Ü Mul MZNEllrl 2 Juh CRUHKR (rlr) TLNTQUE llurlrl)) NT EMERLD BUEN RE GUJR NNUNC ÍR FGUNDE VUELL? <z sl MYRNK ópul Ní s íy Csr Ll Nv Yrk rvç íhl pssglrs r R Jr Pr lgr sls pr Prgu Flrópls R Gr Pls PQUETE pqu DENTT uj KU h ll\hs rflr ru l JWMlpr uu W UN r uç 7UÜ ru M í f lccsr u qur ll DU B pr Jls pwl U!l r C (ll s lrl pur 8 ç fplpu u srvlj LUGMC f M Vls ru r lr~ gup E u pr Uvr se gr < fr Bhr ru llk lb l u sr pw lvr rrur qurs ru lm h UCKE r28 u M rr ú ru Pr! CK! pr 2W rs ru Mí r! Flrl u ur y)s slrs ru u lltjul LUK r u pqu sl <lu fl l rj fíl lsf ru Èvrls Vg rus ll 9 UJRE u llfr ru bs xllr sr uflur HUK MJKF u Mllhl u ur Ppu lcke glfls qurs ls çs sulrus ru sllr Mr LUCME í6 Wll Clrl! pr rpr Hr ru VH llíl lpll u kz r r pr U 72 s hrhlr pr 8} Uf u s fr r LUGE pru plr llr pr ruulr rr Glrl ç prupr r LUK jvpl lr Dl íl u plr prs ll ru Pyl B stí LUE rvrlr ru r ~ pltll LUGE hvr ru prr Pí yrprl ph Tws u srpr pr 277 lj u sl pr sçs rrl) s fl rsue p prç rzvl ru sr DMD 7M s 52 C gífs fõs pr pspr hhsbcpçs sl u qur ss v llu lsss! l fr shr sr s lrlll ârs flgrfls LUE glr l r hr l B /s r ru l Csl rs l lux fl r r s çs LUCMKEspl!lslrp 7 f rr s hrs ru llhul frs p sr próx f ruslrg l pr Vlrl Bh Mó Rf Brg ru uvr 52 lf jhs U Cbll Cr Muul Pr Brbs rl Mlss LUGE b fr h pr Nl Thr r Nv Yrk Ru f7~ r s vv l prç s pzs qus frul grl 5 lmls P Nr Rb rgs rpll suhrs pl r h fçõs pr vs rs s Quz Nvbr íl rr prusr l uhruls bs! hrs Ll l rglp Rbr C Ru r hr xllu Hõs pr psl lfrl vphl UrufUy )9 2 s sbb lusbrâ8 LUME l Ll p/ll)lll s r qlls ç sgrs lsss pqu u pr qu prz r ru r lspr 22 sbr squ sr pr íôl s su spl R RrXrrK%?WJ? ípf K 7T55 LUE l v Psss lrljs ru r Lvr 9 ll J Bphj PRNGUÁ <E u ru s ruj s ru Gív Mll N r Ers lr LUE urvsflrnópl lr l? r rr s hrs Crl vr 7 r s ur R Rlhul 8 Csulór LUG Cvlls Vr 2 s 9 llplr uvr rvss pr R GRNDE 5 vllrus ls Bbb fswl rjur u s g LUGE fl ru pkrl /wrbrssl pl r Nr FUV ru ur fr ul srlr ru Cs Thrz rs M prlr C Zí Dr Vlr PELTE u BB LUGE sw Cbr prbt l ru hr?s l Ãs sur Trrs ãulíõt r vllr52 lfr 8 Ulu Mlüs } PRT LEGRE l FF r lupulrl br 8Ubr Blj ru r M prxr V Clrrrs s hg pu srlrl 85 sbr Chs qul 6 vr ütü$l$ plrl ç Lll u spllls sls GE prprs ~ qur br lg 28 rr s lrs Vs R Br 2 u Prugl pr s ruurà LUGME pqu TlU pr slus ru bs hf Lrg r l Klx próx r s 25 u f Tlí Dsrrbírll srpr Vlrs pl rl s lls r pll r írl E2 hrs r s prfs zhrs u s b b pr s rí pl rls X Crrs s Crgs 5 fs pl rph l lr r rr pr LUGME 87 Crl v ful rs u â ru Cr LUGRE rsvl pu v W 75 ls C lp prupu r b TurlvV W Prr Mrç s fíl rãgf lrt )l fçl B Frs wjy Flrpll r Hrqu Duqu Esr xssjs Mr rs p rgs lvr ru srs Rb sl íls pssglr8 ll GE lpul qur pvs l prpêu Fl f L ru M rqux brs 57 phrus 6 Vl DVER Mll Csulór rss uvr LUGE Cugs pl r plb ul ru Ev 9 s 2 s hrs rsê GBN y rl]u ylwí r9 UGME pr s ru hps K! us 8 fl Ó LUGE às =rs fr lv Jr spçü Ru 9 RU lpc Thphl h hv sl ll?ç síl J â BRLER vs rrs LLYD shr s NlàlsDr zvr Br ru u r s urvs rs ru óâ B \7 rs rpuur pu Crl vv l 27 squlr ru br Hrrs prrsl Fvr sl MUf ru MrBl?fDUprl\f! k sul u b qur uhllr LUGE lvr Mrs 2 UBlb!rsffls ü lss 9 9 s ív5! br u Crr Dur í LUGE Cs Msrór Çlrlrplu Ru ru rs u b s fr r Gçlvs Ds 52 ( r) pr ru Fgl UGsF çlc j R LUGK us ss ssbu W lvrs çllês Jur C\Jf[V LÍvírl Mlss r Mh r Wrk R r r Mll r íll Rü uvr j rs< ú pll sypbllls Ru Prr l Mrç s)s 5 rs B phrlv s huvs sk spl Pul ru l ô Nvg Trs 8 6 u s s sss Csr uvr u uvr LUGMR f ru lfâg Fh C)l X s Ul h yc ( 9J $! Pl vs lug 7 sbr lfr bj r Brl prs hp sbw bl sl r fh Pll hr Kurpp êrí vs 9 w sbrl quu s r pr LUGE psã pr r hspls Prl Brl gíf pquòl hspshl fl??vlll Hü w yrfíl ul pr Tr rr LUEu Thrz V prr spllj lss f] Mrubl P Fruç) ru Gyg l pll pllll vs urlrlscsul Fw l prr fmll <Pl lv pr 8 ul gr uvr Nv r R xp? wl s Qu u srv àr hrs lrrsê Prl 8 u s ru Curuzú ( r ru Py 5Vlll Mr Eu~B Bubíuí V Bll Ru CU Ul glbu Prr Mrç B LÜÁf r fg U8 r vr rr us Chrs LUGE l l flz Essrs) j r Ás hr r gl s D Plh rr àr rrftí7 ps Brw lss!< spr và ru lh f ü Dr MsD u ç pr rrulr ls pr Ep Urf) fflrrrs prçs suwsru s rvss V u b sl vs pr ruí fu plr Juh 2 LUGE Usl hrs r) Urupuvu 8 s CRDLEE (lrl bl ps sh glz LUGE 26 Dlg 9 LEXÔE rs Cbrl 6 Lrjrs TLNTQUE g U f l pr Bssll í LU)\ Julh Jlr l rrr CHL b (lrç) fr s s B su rwss VlWBóçs) Â vrr l f sr fs Dr Brr rl j ur u 2 CZ rl s rgrsplr rv s ru LUsEspllsl Eurp Tr pl gr pruç pus pês srls \l HlM ruu sls pls 759 PRECE pqu srvçs lvs ss r s 7 urhr pr Bz pr lgl rfl s sgu f qu rs qu sj â prs pr fuur fl ru Css ft VLKNC ss frs srus s ur s lrç ru Ms ljs ru llv Jrl fíbeck ruí sfls qu b srg r BRCELN h Cjh 6 phrl Rsê l u vr bs 7 Urllbs ps rs LUME s pslhs lr s uv r ru gur 7 Egh Vlhr s qu h pr r s C pssgrgs rb ujs rpurl 2 kl prs pr v Uhr Klr qu Cl lss brhpulqurs 5 Cuby 56 r rsbr pr klls 5 s rs Drrl Ph ru BP B C Jjrslr Prr Bsp hz rfísrblçj w Eurp 27 rr UHMíwvw zh ulr hf spr u L Cr rs Mrh P f C ru Pr uh r ru s urvs 6 u lvr s sr pr MuW< Bu r LUGE Cíj y l lh ru Mr s89 l í Jã Lps ru s js s hrs PPEE lr pr s ru Crl lpul pl spsvl r Bpf sbr s Mrrgs pssgrs N rb CElL 2 6 Chrsv pr Mll VEND zhr fr u gur hfrs b ss ss Tr s ls yuç srs pssgrs sus bggs rã puqu ru 2 lj EkplfPó l 6 fgã ur rh rbrluge 8 s pj pó prpr pr l Kllr s pl r 8 u jlr üíf gru pr br Tlslr Crvlk s b s f (ss pr s H ps Llrs BrCs Pr Mrs PRECE s ru hspls s s s prll v s 75$Q) h qu M Kllr przf) 25 l Vl Pusrl Ru Cr 5 fs l+r Pr rg rs rrr H LUGE Thrs rs ru L ru Vs hú 79 ~CT 8W 5 hlls s hrs ç br U ò Pp8 ru Grl Câr 2 Ll vrll N r? Bl rlzrs 9 s hrs r u x wr s B 26 rr fs su xs Pr pssgs s frçís spr R Pr sr pr r ps ru spjtí rrur PRECE plr u PUíR Jrs srgrs flgu r Mrv spls lss s Prr ss Bl srã V JPLVCl sl g JUJV PrUuDkLUü llí T D xs ru hül 99 s rçs pll syphllls Cusuls Evgflh prsf àr8r ru l 29 rr âs 6 hrs LUGE Qu Cs Mr u r s ru Th Rs Du Ns s! 2 25 bvr s rs ru Cr 7 r z lh C rly PRECTÍ5E 9 Mrç Prr 9 Ru 2 ru Mur Br r sls VhrB r r r fsv fl ss s v hvr r W rs prp~prs r Ll TlKr spmls ls! lv g pr EB pju gs LUGE uv lvlr u T ürà br grj ur l vjgf Rr rhr ru Ullv PlEClEu s rç Cul) s fs 2Nry õs pr pssgrs lss uj ru rgw 6ru u vw s íllb Vly Jf 78 Clrsvã Mü plrl ll ruj bggs fl sus ss Vl brqu ru Qur 56 rsê H DVGD M 8 ü sr f gru às us Mls ls r ô u 2 rblh!r 58 s PlCE lrs s hrs h íssr ru Vs pu8 LUGME Bf Trs prfír pr fl Tlrs Cr spkl ru Mrs prç prr r Rby ll s r s r blhs pss hvs sã p 2 r hy 2 Es g EBpll w Jfrhl Jfu vlus síb glurlrls Bu br s lss V gr v JBl rbrlblr ru Rsr u b rblh Chs r C hrs s D s sus r prs b rl 2 T s s pqus qur LUGÈ íf pr hlr f íml sslr ru Pr qulqur hr 5U p Prs v Lsb vlçvrs \ bll s s sós qus çprr psf fr PHECK pr 5 28 U 58 só grl xrrrrf )s prçs 99 rs 95 çõs ru Br Flg 2 Tl Bll r q Rsr 6 Cl r Pr Vsç ssbl TRECsE u sr pr f br r (r Wvlhv l vgz vpr Culp/ ru Cr u 85 rr b s r ru Vs sbl Bgs Vl Jur ru Rsr llw rgs lr pr sçã Dr rrl Bl ru Rbs ímr fll ps ru s Mr Vll sbl LUsEU Frl Ellçí rrgós vs 97 ~ rv rgulr pl ull Usbu Rryl rs7 r 22 u r s prjr L Vl Plh ru r flg r Cphl V Es Bl prrr ur l lll Bl Pr Mfr Bqyl 76 sl lleclk frs Hl Esrvr Luz lvlrçs sul rrlp Jr<Mll s Ph Cp Prf wss s r rlrsfv çsw luxus blhl Bll Hv Ru Bllr rpíss pl 5 pqu 9 s rs Cp s y qup M vgl r Cuby l rspulls qurs u b H7lbr8 s í V Clss V gr UúME hã r Buzbl W s 2 7lsls s pss JTprç vlhlr s s Csuby shr blv u pr rss vg r Rçll r rrpr ssrs Prlr B Vl vgs l ru Bu PKCÉ l Crg wlwlmw lr ru Ml B s pss frs M p Ru Br W lòur pr 26 sprçs rqu ÍG Pr ul 2 glrs vlr qulqur s pqus s rlçõs r Ép8ür vg E PRTER8 rvss rês Cphs sbr u luôe u fmgg í ll b ír Uguy (spl s Pr rgs r G l Mr M Nvrr 9 rs s VJ üu f s ffk prurçã çs PRECE pr u rç qur s < Crl Qll lvr B p u Cph r Pr j srbrr Ll Dls rr Frrr lbr r L rr íf Lb lllk ru s sprl r l lss Upl pl uj h Mh b/í sbr Pr s s frss rlur sll 8 97 M\ Cr UllD BH ljmlr<v prl Câr ulr ru Hr spr rrg? 2 l k bll r Phv r l )UK(sF r u UruslsUç Prç fl Bu g guà Rrgus q Hsps r D ru p Rsr 6 s ps p LUGE çss r 7â Cr X Espr Gêv ó rrjl C 2 jtssçq Ru vg Prlr u Cus Lll CRURQE8 DENTT br Cr Br r sü s pr s BlçVBL LUGME umls pr rpzs PfECE MwíLy r ru Cs sl r 2 próx rlh Hr vg B r lvl M wul MwM TjBKCE l lkcr pr íó< BUFN BE lítlvg J 8Gsssí CEuruv rs 7 br r l r s s r rà pr ru Cfr 28 k s rr r Uruguy u Pr pssgs lsss purs ss sbb 25 pr l pqu ru Cr u! qu Cs % frss grs s rb r fl lh sl ru MÉDC LUGE j rhs prfrs s úr ú sj PECE 2 próx ru Lrg Prl u Ds Bu Qu Pr r 2 C Bvr s Px lllll < ru l brjtssçã Blí? JpV9 LUGME Bs ss qu U prs lls shrs s 2 s Cl/s Ds rksh Hburg beô sbr s U U RlbKl pgs Mrs wfff Blrr Dr WW Mwx u brlr pr l rís prss rllhs pls prss rcbetu Bls pb s pqu PRECE píshfffrgàh l l prlv l PrfprÇP 27 s brv f ps Dr ru Dl JUl ps lss 75 frs fl Bup l p srzvl Cus s J s hu r Eub B 2 Trss shrs prçõs Cur rl rflf 7 Juh Prç fsu U g jj? NNKU J)s7 Üõsí 7 í ls Bslfs fl Kl whr s f prf u DÓ r sr prswl s TJpb u u ülful í) T7 s rvl PVQUETELLEMÃ LUGÁsEl ru Cl r PUEClE frs quã Vrursr 5 QM prf s Gb Gçlvs Bhl grlrfbjrw J l Tvrs l prr pr! fxíü (! / ffl rlvprrlr s lr Hsfll Bus prs Myr lmcfl qu f s srr 2lrr6 pr ffg Bsy psst v lrpr PUE u Gsllr Phl N 8 ppró pfplr psr rr ru LUGE u pr pr hrur ru hrs ruh f l rbl v lr < 7 5ÍBÕyü2 V s B íó Qúlâ J\ frus v Crl Hrurpr v C ÉÍ H w V l TflíEllKCr lluy 67 s Tvrs lsll pll Br lr u su gb srr jqâvms ru s LUGE J5 (r llíf yptljl l l l llspul l fr s ru r Krzu R 8 pr rvss uvr lrg r ru rr rl Eurs wll Crl W VJpr Ésríl s! rr lfwls l Pl 8 brdbpí DNB ÍGvK lc sr whl 2 HHrs hv sbr pr xlvux Cr \TVG\Zl<XK uu ru B fjr Ds l u Câr P Mllsulpr ru s rl grul hvr v pr J r pr l l f/ M s 5 bs Rl VUH VfxJ Bl Br PllKCK f? ru PfUBTB lbrrl üf)rs Lr B2 jül XXx BHhr rrurgíjj RU vl 29pb))l < Wh sr Q R r Mrlwl FlrB flx próx ~v sr l Líss Esphs s BWXMV Prç l r ru s l Er Ls lfrv gflhíl p Hl C W r l fr f u PllKCEfrr r s r rls Frs lluburg ls r r ríuílb rkç r s Mll Crurgã s shr óbs slrs u ÁH(rE r í rsfru su srr u Ur pr blhs s Lrs íül frjkpr rr Ewb 2lsbrr7 2 sbr Cslls s 2 â Ru Crl! Csul p rrs ú v g gr l! l l bl r C w r llc!írxb R f KVp g <Jf ( r sr bírr psílr Mrs íb C ru Nv uvr zs C P Mkr sl s J pr ru hs Jqr Bll HlsCp\s rrl s íws vr l prr lrrfllblls Prls spr Huòs rus v s 9 Tlrx vl lhs LUGE lll rs lulr rurfl u plr wrut Eíplbl jjlr s r urvs 2 rr pl çpl Ts l sbüljss qurs PECU urrs llu l br uu ljwqu ur r íusl ru s 2 s hr Hsll ru fs pr rvs l r rfrwf! sprhs rrr lr l7lr 8 l sl qurs krs! llr! rr us l Cl jlr GÊNV E NÁPLE s r plrf pk rrlí uh sps frl slr DRGR qus vr ls rs huvlr u ulêu ü ru v5 íl KsplUr PHRRC8 Cph fr rçjb gru lsss Árs rvrs b PlllKK l ) s uís CòlDs Dzbr pk El l rllhr Bg pr br s pssgrs lss P br s p h BWíl s grs qu srw ssuu lvr Chr rr P Cll)s lg vs rr xlhlr pr r bggs su êrl Uf vuws hr yr prs r sls qur pr rrulus xh l ÜKCLK üühr ríü s BlrDls jâ uujh ru Pr rg lrss rrr l vh s Jrl vr qu vàr grl f u ul 2 vüffl puy Prvs qu pss rssr qu Cph sr W L M Kv ru s s ls Mflu Ml sr Mlrll u rââ rrr l % lrl gz rv} flò s P jv bs slívs pú fçôsubòb lpursr 8 lí lú s ífíls sbrr Pr pl sr W R UNv ) f rs ru lsr 9 r BEl$E u rp/ vs vlsbucrm < s bs rlps lfr! xvv lq blu ll ll ju vls 2 frrík!r ru Í s pt srvçs rvfs k s fríõs U sbrlw rs s Prpsssgs pr Fs í Brr r Ul rr f!x p)bvr (p l!bl!l P 9 us Vuluórs ] Pr (jmw Mfrjâ)W s jjgvs lyrrmkwmm C lqu l rülh ghr u H s gs5s ÍM LMB l! s ss Prss <vu!l gs! s W7 l r 7 lg ffr C THBCBBULB ílrs ulwrl Fv PrlCB l u D FRT rl TjuECrR prsf)r W 5rjs! r s C Grgr rl CHsç srr lrls Eus Gr XPMwp vl Mul üsrs Wss üul! õ Pul l l #f C Ruv flwlr ÚQ íwç í l % BHD CBT8 J9 9% r rlò 9 jsu sbbrs 8 s ígus \ GYZ TPCT ETRELL YMRE LG RMÃ Jbx Crp s HsuEBls fírs BRLEN hhpbh CRDLLERE DECLRÇÕE MZNE NDXCDB Lfy l D FRT C w sy Gr 7 R Pr H 7 UKM BMM wss RE HBERT8 EDTE y!

7 l]l } W r Jpl % <Í w JuMrh sà s hjs? PC\K9lk u sr ru Jô s PlllVHH lrrr g urm ru Us B M PCvCWÍ u pqu pr hlf! prvj f VHs ub PEC8 M UU ll uíhspí Í lj P!KíK WKr BKh gs psrs 5 /jf LUZ Ã CMP f ru j UuKL lllt\ L ru u uuslllr ru lr í p PuxTH u jrí glr ru luuu b U PREGlí u lxlrl8 M Pl\EC8Hll pu lh l ru Mjr Ávl W lríy u s s l Mr Phkh/ííH J L lsí ã Jl rurgã ü slsllf rlll ur s rllls prsss bslu r r l Trvs 8 frls Pu C 2 r rus Cr ubr pwll ps U s rj pr prçs bl5ls DUMl l (j ru bhr us Pííu 7 sbr W P lhr h! sr flflbr 22ÚM$7 j T Ts b pl srl íl TE TfM Vs h rs sâ grs lruç grs âjll / us (l M pqu pr r rgr rls í PHEC8 u r uru llspl ljj llurr 8!UC/\íl prf plr pfr s j rrluru Uls Ubr 9 (s\sr u b surr J pr pr s fl rs lruls Murrl HH u rsl qu zh lv b lu Mlvl ls upbec 78 (MRHUN) J CELH BRB C 5 EM MTT P\rj Vu Uçlrs Ds C 2 lr 78 pr s fíl uu llr lv lguu rupreç p r Brã Prpll Ul pr s srvçs lvs pr l lg 2 PRECH ys í$sg!8 525 f$ p ll ur s xpsl p í f 87 lp Ru çfs r <llrls Kllò l s rç R Pr 88 l rs su 88 urp 885 Drrslr Jlll rlslf l 88 \u rls C prk lp f lp u Pr ssbl ru rrsll! s Cur rs vslll pl prhs hlr ff lss r lll fusl bru u s v DÜ s 9 s s s pr p lu ssbí r UlRu Vs R lr Clhõs rl pr ss 2J h rrlündkme b ílss prs V rrs pr líl s blss ífrrs UsÜL Fpu r lfg 2 s s 5 hrs77 MrN ò splh r r x ru qu VENDEE Js 5 X)rPv gr suprr l rr ru lk lrgrí 9 rs VENDEE l Xr pr l fus ufrs rs Eur ú ru lfâg 2Cs s 5 7C8 vs lhõs l (fls us blss lb juvendeme lrs lhb prlrh s Cy srmrl Vgl 2 Csur 6527 ENDEME sllrrs ls rrs prps lflr rupul Ms r s s í C 8 rs srur íw Es Mr ru l s sss 2 r 7885 TrENDEE h ru Jís 55 DrgV rl Dv CMNÂ r M Gbh quum 8íp Drbs prsçõs ssfs ú vís8 VENlEMM(s l r f TíU s h rj pr vr rr Luz Cs s frl 72G ~f7 UNUMíbR lrrh lg pur só (br ru l br 25 5rs pr rr rup g sà Cbr VEfUEMíR 26 Crbs ru l l br 782 f brrh pur r prs ízs VENDEMíBxslrs fbr b ru (br u s rr rvrrfs ru Tvrs l VENDE! El TVls vl Psss r Chplr ~ 7 DHMÍ ssss prç rsvl slçs LuuU rvss llrírc s suwss grrs (l fs l r Chrrr MYENDMJÉ y 7282 ll ú ru Cr C Jós prsçõs sãs 5$ jlrl Vl VHÍÍDEME ru Glvs Ds X s prup s 6 7ENDEMEY!?s(lb T l ru l rhv Lpl 7l9 vrss rs ru Gurl Pr VENDEME 77 G rós r VENDEE gls vwf5 ru br 7 77 prw lphs prs rrs frçõs VERs rps L Fgur bs ru líg 2 sbr 6í6 u rr ru Rsr VENDEE próx f ru Gçlvs Ds rs ru Qu CL s Jk TENDEE luwhulr rs í prprrk s s us sfslllrs h H q%$ l lv furísh hul r TDs (sll<)<( lf rç us u s bls hs Ffr Blhã bls (pslb) fó E s rls H fhrr hòdp Pphr C ru ssg5í bl U ( ltrs pr (lpt p h srvr l b llgrph Trblh s ír Chs vll 7272 ru gl í Myr ls frl üluú llü ur syplfls ps lb ílg blhdâ pus s pp írjs sú rhhs rúj Frs s su çfí bs rs Lb y rs Prr Ngur Lsb rj V Clll( M lv GlvsLs s l fl pr Mrpps ru Qu s sus TCJYGP s prr pus lõss(u flls s rus Kgh Dr 2 sr lbuqurqu lvrr lpr Vlus Prl 6 ys uvr C2f ô ulrs CLE fu U lr luv hps plh è lvlvme urs lug spl bpóus Cll fllvll u lf líh K l! s Trlpü Hl UrMUT s llusrss l llr Elrus r Hr r l Vr prsrv s Gí BbM slb pr qu prvrf br rsul Esppr pr ss s luçã rb lflus rs Kyplüls s s gurvl gs Brgs sub ls TüT gss flus slluçf (s s s vl plrus [ brh ss ís fuu (P fsd grs jvrsv s prss FERD M\M(\\Ms urs rvserrs vs Pç DKXTfs prsps r CrvlC Psl 97 r Gx7287 E PERDEUE 762%jj[ rfrlí LVRR LEMMERT Fu sr 8 Pul RúJr u uvr G6! R 5 llvbr 82 lvrul srll lvru llrs sls slr lllrlr us lrrvrr prpwlwfulmu Ts s rlljs l PüplH urls MüljK Jp rrlpl BrlCjM ( lflr s(8g!lí fíí!rr(s Rrls ±~±± = s shrs V MUT MPRTNTE í VNH uhí ís bphl wúõljv r Usr ss ul qu 6 lg frulr Pròrssr BUDHRDTÊ sr CLEMENT < ü V s (Drô Frç) C grrf rz r Uã FJrs ü grgl lhã ul CLETE üs ls sã flslçs grssrs prgss ffgbm f9b b Zk vgl pr r brlh vgr CBELL P Tô fã sur sp sr blls Gru r s s qu E jlf s llusrss qu hg usr rçã íslv s r s s flll p pulr b qu? suslllh pr xrr ssps luls s N s s llur s flçs Gru ê pul hrvs srujs rpl sh ls pr u sgr s vrs lg ru u su sl q l l pps rul r s sguls p vrs rr sl ((s s ppl s gu rs prsss Tô ull frus 7r ííns lussru Gru s quxr pssur ls ukuvvv s yrllp s u M pr fulír us rífríj l)9 rm JCrus urvs U WWíffí hjpr fkss H Pul UlC Jw??!!ru ssã Hlgl UQl j<í spl [f NFRMÇÕE GRÁT s 9 s hã ãs 6 r Dgs s 9 hã ãs 2 r shr s prsss srt FUNrEBREJ ÜM gr sj prgrs s u shr vuv u slr pr rgr u vlvrr ss rsps s JrErl Dur Cpll Rz QULQUER 775 l T p j spl hrulqu lí!?pu R su fl ll r çl r s rl r s \Z rlgs ç r vrj s pss l M z qu ph r ul r s rs rl lírl uprlv r Cr 2 DrgrU Kllglhfr xrs sps l lll lr ÍK/Jí NRC UUTE CÁM DE HEZENUB sssbls 6 próx â u b bqu f Du WWW sssr \ ss v ÍJ! CrsL Prçs ls l su qu pl r z b g r TPE su r ss Drgs prfusru ps s JÍ??r sí? l s lvr sbrç pr LlW N9U r2 vs sbs gus lru h J Qurr v v r l s u íjhv8r s B brs slfs ss rlgã rr pr rrr pr Eurp frs pr fvr r s fss su gru ru r Ds psã 782 ls 7 UUUUUUUUUU( Rlus?rs M Tubruls ãg ([ pulr Xu u hl l s psf TUPE rgulr g frs r us rã v Crl s 5 7(5 ulrs frs ) l/c Wl ) lfb lpuvr Cr U 7 rffffftffffw VhfUfófó Hyrrs Vlurs Cfjp GNEE\B ru lu l ljjs r us fllls gr r s ( rzr hã 2 rr u ls pr u l rgsl su fllf fs 9 brs grj üò Fr Pul rssus grs s psss ss r qu sssr 72 lgs CGRR NDN l ppl CNNB NDC (fgemltchpr lf prlu pl Jul Djsu l BJE r Csu prprçã s ffz qu s h pur br sh pprssâ suffòçôs ss rvs s rrs s Dps PR 8 R VfH s llurrulu VNH DE D 9 MVM 2r Jr Çõrjh j ll lplpl fllvll è sp ru h shrs qu v prqu s p fjl\! W rl j)òí jr 9rç füvrs 9 ç s r) qu gr subss ss l r Cr l lrl EsE D C Lps Ljul lls v s prs ls CNERVÇÃ D VT su rll sps p Dl JBPl LYNrru ulf Mrvlhs ul ( pr sssr í ss qu spf qu rsuls ss rbrrl 2 rr rr frls N ç rbl u hr lfrsr su fllrlu s 8 [2 br qu u rsw R vrr rsu u grj Fls Pul 792 ss r lrmh ) lr prp l Frl Ul ( 2( u íòsr qu su slblíó l l pu vlu l qr ( l u prl lur sus sípuls u prulr urs fíf s prs pr s úl s vlss ls s psss ys Prr s gs ôl frs ís s l V bul Br! brbrh C svlers fuprrr lr 9 wsl s lhrs pprulls l pprvl s pl sçv Gr Drgr líffr s brs Publs pl su rs grls vlhr THÍUírlf sru llpm C (Ul l u r )ll jr r s lbrs p\lurs szs r Jsph Lyh BELLEZ D LH! rr vs Tr vrlhã s lhs rs brlhs Vrs psss Mr llll ô b us óuls ppr Crs prp s sus p plçí s rll lgrs L rs s fl su s ss Es l pl Dlr6ls llll MR ML j r ú Publ Dps Drgr rr s r hj s fr r r Lpl 7 pr Lr ru Js 72 j N Ds róuls v rzr fr Frr Xvr Frs Tbór u rgí pbrul L Nrh sjwrg s rí TbJNN rr J Blh lrul rz Thr rgâ rljs ru Crvlh / 785 MísCr? GRNàrrf Vh frf gsv ô rsu gs <xl s fflz pr s psss bls qu s frrugss s qus Csrv pl hjpsur R prf s lss sôg brs pr s vlss s vb%6 r s psss s shrs s çs CH rçs rgçr2 DR M T NDEN #Ír Lhrff8l M ups g prf pls rsss surr vès rr bl lbpllw MME lu s urv u s ròlüs sb su rjbru llr surr ru Ççlvs Ds 7 suslll rüs í r prçs urs 7228 ls br brlll (írè pslrl M PÉülE r prrrvl jglqr ur Ns prfrs lpò ru Urugy 6 ÂrlWTfRfflÍ vss l u f s vs prklr vsr pssulml l ss u rs pr vl l vysl lrs qulqur spru s lls < brs ÜDE VJ ulu u lçã l s 2 llsn ls (N ukís pr l u llrulx Blru 6 u vr pr s \lj ru s lus bs splll [VT C s s brs s s sã u jrl brspr r Nf pr ulurõ! rus suguu u Dr ru Cr publu TD CURD qus s s ls 87 JU7 776 Purgçõs lllgs rs rrhs plsíss jursprull srs luls rs ur VE xllt pur sruçf bkg sgu prlsf PrlsCurfrs ru s s s lllí Us Uró xr br y 7ÍÜ8 Vr íg T pü(l< vss llh v s rgrs rúj Frs fy\í lj qu sffr s C rl fgl C l N h C rs Curs CMPlVíN qu vs f fr r Ü Drgr Pv ru s ppls Js 5líPMENTprps 8 hrs vl rlgs ru Vs ll Hr 26 sbr plusrs Curs s 72 Pll l Clr bru lv L ( FEBRE brh ~ Eufs Mr Cr srpr ru vss ul hr s Psss 2 r h Çrurfw qrpr pr srçã gl prqu pbh s ru ffruçbrhrçõs rfrs Jsô 5!gr Pv Ll s Críçs qu vsv r b prs pr prçs ós 72 r ( flus pr ss 6prgs bs rs rgrl Cgrvs s qu CllT 2 7 rv w us \V rvfl lkmís srt \r (ffrr v) % z ru Cr 29 s f VNHÉ D VD ó ss rü fs rü íl ull s fll glh ulhr pr rbusr ru Cssl l GJr ElNlíCRÉ 7 Ub us llllíó K u pu r p Mru lrl lblls qu s v ru C ílrzs s sgrs ysls slu l f pbr (KVs JTPRTsbulísv supprr s \h íl!r(s lrçs rvls rs sls fcs qu sjtrblhs g rs s s r s 6 s 8 prç Rpúbl U sbr 968 l r r u Du q fç us Clrã slu)mppc u rí b r í llx ( lrlu vlr rí < r vls p ur l v s 5 ls lj p7 r u lur spprk /u MM llvln l <llrs ll spxlll pll l lllllll lllllll sl pr u urç s rí s ull N rv<s s s us ulfs l s vl õ r u purg! l l U lll/ rvs l <<(l! u Nupl MhN sll lm rrf l v s lg uul rul FRKCC VlKl Rüul Vllu blr M Cr E Cr BETKTr llz ss 77 lís pól rr v vr Du ru Cr 2 ) Urupuy 77 us 2 s í phrl ív Dur ru quu s s? ss prgs bs Ur Thrz 555 FNÇ s ru Grl Gr 2 7J9 ELQÜENTE u bs r l ss u lvur ss /Vl u rbusz plysüf b spsçã Mus phrs Jrl Cr pú r suh sr qu h f Vss J Cuh (Es hf lsrçü Jrl Cr Jr} bl 2 subr QUNZE D Grrhs fsllr flueck s Huy Mr Eug6 f lp u hl Jlvr slt ru Ur Hulhõs pr VENÜU MÁGCE pr slf T s s us pr pll urul sxwr pgss fl rfrlr rlps Tu lspsp s u rhrs ss 8 sr Clh 57 r s ulrs rr DpPzsrr Ru U(Us bs ss u s gr rgr 9 ru s rus s r llk ur ssbr s ru guyvr VlíNDKMsr Pr u pl gr frdrs s s s pr fl s s r rr 2g5 UH H!< rsruíú pr rr s Exrçõs s frçõs ru T Qurr lss Crb Rlú s rblhs ll<mu rs (fuh) M p luhul í Hlll r s ups HTMUXE H jur lrs 778 rllrs {lt ulrs rúj gr) Cllç s h qu prl MllBMs r vs bu ls C P ) MKÇ Ru (lu l l frguz própr VENDÍH br G 5 rs póls grs pr prp ru D l ív publ vlr l ffly Lpl 788 PERDERME u ls Crb líã $ s jurs u suprr v G5 CJ s 87 usru lllll ur lus us b r pr r ru prl U P Mzs lss lu TNDKsr pll r Prlr lr pr rr L FjlsC Pr gur ru rllpf ÍG r)ht T hbl prpr u b b qul s í xllus b rrp sllu b re s s lí YEN!/F (lpl jütt! ugur ló rlru u sllr Jl Crs lus lrrçspr vl!) shrr l pr óqul lf uxplls/lffrçíõs íí rs 727 Cr 5us luvs hr às 2 79 r u pr pl Esv ur ss prsr Tfr Rr r r YENDEf zs u rhulsjll TYM MíD D LVprR Clsvã f(rsx prpr sph q ps us r U Nry TJ lbr pr pl phru rs só u ú írvçâ llípprv ll u Pss r? sll s prl Grl bu PuplDrr Bru f pr u sss llusr r!lís sl bl rvlhs sbr C lv rr sls ur rl s qurs { pr pll s ÍENDKEu E Clrspr sgu pr l hllllls Vr vr r prf frr çã v ur l jr gruhr prã h Ül Dpsllvs rúj Frs ò us s slvr rlvül ru Gubr rs s 2 C pv VÜ r 6C6 ps ss ru ss2 rs r ru Rsr r hüs qu b u lrprgz hsór h ls qul r rm < püurusrs uls urs FHNCKZpl lfr l Ess llíll vl{ K Vr\MR uus rtb Frs Pul uxlrs guus hrs ll Tfl ru hlrpl sl 9sbr C9B Rgrss rurl! h ç s sus bs gs NME frguzs prrlllqulçü vs lhõs qu s z su s REDÊNC Ds pr slrs Cs r pr sss s l Ds suprrs 7 Clhõs p pr ss Ds pr slr 5 lls pl lgã l s sú6q Ds suprrs Crs R Gr úz 2J Lvrls s s írs 988 pprlhs luç 2 rs Gurlluçs fs Gur vshls Mbíls ll ÍC Ds rus plh prr r s uzl ÜPg h sb prç rgr r Drór ll NTK ÜBDQ ru br )5 Dprlr vl Us lv J T Qz s s ULNL lsls ppsss srrs sgu rs rp rp s Plll l (fru bru brlu vr Pull Prç J MLETCur f l5 LEDE E MEDTE lv lslr pprv u l ) Pr ruj FrC Pr Ú ss s pl rups T rçt l sr s lsls rvhs hrgu u s rs hlb r Cuh Cruz ru Cl s br í f lp lu s 7 s s 5 hrs 72 sbló ws ps uls (urubu M slruuls s llll plul rrrls U ur r pr srvr u sl s fllls ru PRFClK $ ( \vl(lí Br Hr ll( rm C lll ru ljvll ÍÍ7 QLfBR JÜNR ls Crl M llll ul ur llgerruevewj E GXÒÀT ru s \ ll qls pr sú llúss DsMrs ru Fsl ã lulz y! C rs l grs íqj u ls lcm 5( PKHDKM ls C 5 8TG s Jurs 5 [ prlus Mr Kll s s 2 H)Ku / BB H < ú rrr KLTEVE pl qu U LHJ( l? ÍJ~? VlíU í ll! (l u Ru skxí Pul Vlurs ú P r 9 lecle u jrlr ru F Clr 7 u b r lhr l srvçs s pr s pplecsu qu fl xgs qu sj sr ss rvs Ers Murr CF 78 rlhursb sce plrs ru Grl Câr PRECM K ullç u r FU r rçs ru upupr Vrgu r G Mllí f fghfjlf # lvr g r f M lgr 7 PU(H 77 Tlrz ) DEPTM EU 8 PUL BflUL CMP rs flm RE llll)l ru Gr (r 2 7 ll lll sr prs prvu lòuluvl u rul hu sv < ) l f l ss ( r uvll ll ( lflll( ll((! llvl p uv l< ísh<m s l!s (ls ll l \ rllvl Mpp prrp s lu h XX rj lãuílll ljr lllll lj Uu prl p Tl H u Ül BulM llu prspur p qu lf ll lx u! uus r(( r PEDR 9 Q 7 F flsp 86 9 CMPJETMÉT CURD CM HERCULE ELECTRC D R NDEN ss VEND EM GT EM CHER E EM DET LGUM $ Exgr r CELH rlh Psvs s r ls ps ír 72 Í6M VERDDER MREM6NUM DE CMPLCÇÕE RUQUDÃ GQDELUED r ÓLE DE FÍGD DE BCLH T! MRM9PM wüífuu Uuí urs l\ hl s lhr/br Eurp jjr b l gulhs llh rr M s rs l rrs Tus jjj jjjubj /k lll ( Css vm r { PPE gls f/s pr 2 ru Gl s < Cr V 7? vlll( l u fj ó s lhrs rsulus sppr s W l gs 6 grvl?íll lluf lll ru Crr D (v f rr sôg s 25 ís s l ô f rfrukf çr(( vgíl v s íprôó Cr HrT ru lu ç VK C7 ps r \ v íprpsplr s grs l llrsl Nlpu Drgr Pvru MíHCjE br s r Js6 55 s hps sl r pr Ts ís phrs lrs p l pr prçs brssus ru ) su fll Urguyí ( 75 9 P / lr <( sr ful)l/(pprr sb r( Vs pr bl íò Nj u lf rl Mrp òm lml lj l fí MfÍ89 surs ãr!ü5 syphüs! pê Wp x? U ru ró CUR D CQUELUCHE pus s pl spf r M r V TTFT! VLW x sr r prsl Es s Pul ls srs Úbl Lps Cp Cr urzçã s x sr r lrg Tybrç prs Ks rf vv bs qu x sps s 8 x Br prs Ks prf?u XPE DE GMENL sr r Mr V íllhs s quluh s ssír rsul s x sr slhr prg llul xrp psss su s qu h íllhs s rfr ls qu gul bvr ur pl uçõs f Jqu Cuh Fs Vr Cpã ju rs Fbrs lhl L ps Phrl Cíl u s P PulPrç vr \ r!u$ z lprs M Ph C s rs M) lph Ubul X(r rü Pr 59 R Jr CGRRER Prs l qu rblh uhls rg fu lll râs r Ps 779 jr Frrr UTMÓVEL Vs pl v u s uvl fl fbrs plrl hlr yllrs frç R h üvlpsrrssór lluq Pô r vss x ru Mrqu br79 u Urg?<!v!JÍí//! /J pr jj F ÍÀWVlí\ LTER PR J\ $ f(<!( 8 g 28 pr pu l Lr Frl Hllhs g grl Nfrlh J C ru Nv uvr XCP Prss prfl J s sjul br çs rus M Lul ju ssbl K Mul p sr 2 rs Prr Mrru vè sr Cu 7 ç MKlljírjjvr sbrí u snjr írísà (ll!9r slhfr xplllpór sr rfrs õs s s J Js! DrgTã (Wvbí /NlTNTE D WlGPF L u Cl l fs uvur fr shs (jlqur r rf prfulrrr suprr qíufà r íjí6 7 s Jr u Tl s rv s srs susrs J l lp P Dshpsy rísl lvr s s üífríls rsuls s ru fssnb rpwmwtrwmbfflkwwhff<qfyb ul vml! fl h l r Cpb K (rãs p srs õrjjjsg s fsçõs sòu vs l u h lg lsróf õ rlrí wv svphlls D 5 vls Í? vls (luz l frulrl s sf b s r prcí rj vss Flxlr H 5 vls u fl âs //< Crb Cj lvs rbl $ 22 ru llsr 2 l jk juu frr u grvl vr fllr rvs pl Pluls uljírs TYUYÂ Cbl ls ps urs rr pf prp lííhh fç ru Pr 5 rfr fbr prpó r MNT GDNH q srv pr rs qur pr ur urs C rrf brprsã vuw hrrh r Ur fu u ul Pgs 2 brl 9D Frr gsí rbrllbrs bllss slu pur s s hrs s às jps (l rhí) 7 CMPÕE E MHTr ursl flr ll pp r Vl ll! jhuvrc J lrãs r bç l só! s (jlfs l ll íglurs s s u vj rs C Mv rjà r? s í slrs V su rpuçã llr8 R Chps pr shp pv Frrrv llul TYY\ r MN hll V Ph Fzs ffrs pr ((ltr ít Tlí DN bs v s phr Cls) l lul s Pul Pr rs s prljlr Cl ru s rgrs D rujsó rsüfl Nss shr ul Cls u Ls 7J 5 )xrã Pv Drgr r u lllll pl spf r Ns Prr p6ul KuCfp Ul# Prl Flpp K l Fr Ms \jf gr ssv lxetf lz us bh lslró s s lfúmhsru í ls rups pll rss Bl C rhllçà }rll Rí p< r(rpf Wg$s ~ Jjr rss àlh u U ppr P íls lvr ss lgll \Ws lívss Grrv Vs s prrls prfurs Q vl u v hs su óí rfí Grró? ru LHgujK Uhry ulr à ru sbr b psâíu Uguy l ff s ss Pp s s lss )ll!íuwtlól5btr CLL v í

8 ff M6 M! 9Q?? BlgJJ 8 PLC EMLTD PREPRÇÕE DE PETRÓLE PR Q CBELL PR PELLE brlh 9 bll u %bll u lrvl bíílvl8r qu s llplllulr rgmrür ílllvl r íbll bllò l sp r lrllh srv prv rs Er l pru u prllp prfurl lrl plrl Gysl Nçf WrP Crrs p Curss hls Lç s lç ps ls PbH ssl Fbll rgby TlsPl bs Hky Crq Rgr s ss ) ysí s puls B ul lvr s s pl qu h rpruguz qu vrf s hl $Rlí/lf 6 RU URUGUYN 8 lhr l f pó pr r brlh s uhs ffl rp ~7 urur V Cs Bzl Cs Clrl Grrf Gr prfu r Nus prfur Thrl Pç r âsh vrlh u çõs qu srg s uhs EMLTN MERCN lvl lllusrçõès br rl rr s Vs u ul pr l v ru Cp lgr próx à r Lg ll r l lu Mrlz Brrs DRGR MXHT H 7/sllr lrs /br vh xfrfs s shrs prprrs fbr Bs pl ífrs s lhrs rrs Ev prls srs sus prus hbl fbr Chr u pru Rzs l v pr rfrss Crs Js Brll l Brã Lr 5 Pul CTREH PULMNR BRNCBTE Vs r s s rzs Cf CM ÜHKÍBM PB GRND Ru V u Mrç 2 vuv Mr Cçã sss ru publ pr rr ur s ls s s vlh 8 s ç s prs rurss D p p s rr ppll pr s s bs ls ll r pr r sss flzs pqups lhs u g g qu pr suyy í f rç fr s ul Yrs hs gr Es rs rç prss rpr sr br qulqur v pr ss f PLUTRE XTERMTTEXTK EZÕEU MLET MLHRE DE CUR f rpl s jjtjj DE CfJBbru brlbn rv brll Plrl l lrg Lp 6 DEP DMNH E!U RTE (65 Nr lu K jul s Hr 2 sr 5? E jul s lrs Prç r 8$ rs \ r srs JTlTÃjà DEP DMNH Pr í<< T prs rfslvp UMENT FRÇ s ps v sr rgs gl grl jt uz Crr HTNMN %jf RLND RNGEL BH PETRL DE J?VMBU g bllgl Grul kl r yhbh phsph bl rgâ Uyl ó gr lhr spllç pv r r ílp pr prrbã lul gr rgâ hu ffml hrsh lrqurs rblh u r qulsr? lss pl l u pr xsss fg rbrl sgír r llr ll ysppsl l rs shls rvss?wf rvs 6 l lss íírv rr sôll rr pl Ys s bs jphrls rgrs Gr xrrr Lr Cpl Frl pr M r TL r /rlt Jlllz rs fk C! sll purl hs PU Ds bls9 pls s rs srs K UVDR RU D f 22 juh s hrs r 5 2 T WèT l MT RT l l ( C/fjr rlóg u prsçs sssj ugj prç p ÍZÇ Ús frês Brsl r UUKUUL LBÜÜUU luljkl RU D QUTND 7 fjkmmmulmmmükmjf rhul N GRRF GRNDE %u Uruguj/q CMPREM CKB í s br ) Cbusívl s lp s ô) lhr PBUPT ENTRE E qulqur pr ENCMMEND 76 v Crl 76 E 2 r Euzbl 2 PBà DE YENTRE g NfrP prs NVERN DE 97 HYDRP Curs s pululs llllbs r Murlíl rvs ~ Plrl Urfl 8 ru Uruguy #lpr x gr Ç85 $ rr rul vrl Es sblk b CNFECÇÕE VTECDí sj f rgs ME CBEHTRE B s srs s s l ls xpss fff lurr sbllu pll TKCELTR GrCph 28 $ 5(KX lH)s Kç U j 5Ú Csrv pll ls lr? Tf purf pll gu ll gulutl N s srg Jvq N ÁGRRF GRNDE 6RU URÜCÜWNf 6 Mêãàêê M s s s lpr sr gfr (/ 5 R 2)5 2 2(KK$ l ffçõs pll s r p lrs s hrrs  vlls gs sp g urs r bãjrrj/vl Drç B UZ BT HJE HJE 2 REPREENTÇà slr v GL VCENTE pr Cl qsr l Cpl Gr ph prs gs õvss FrlBuvr Chrsvâ ríg p r BRNDà Drr prprurl lfmu plulll Msr rgs rr GTNH GUVE EÍ E Tulu pl HJE Wís gr!! HJE Qufr 97 l Hl Grfl fsvl bm fls Musl Fôp fl Bfg ff pruj íjh uv r ó ls úrs us lpl ppl ô s fr rs PCHEC s Trr sfr< u slubr PTHEE Rgrs su Bj lvr ME JRJ f Ts Cr pll!! HBTR PEDR DE LCÂNTR HrE Qufr HJE Pl ul vz lbr pr s MlíYKUEER DMNTE NEGR h HR llò Prlrlul çrl PBRNGBN srsl < <=) C l Css Thr6 Mru U Blsss Pggl Clll Gsprl Cll Mz Pgg Bf Prl Plyr PrTkfà Cruz s l ps u j Br Elv lv Pr Uslü H rl u rr l Cr rhlj prss ss gs Glshss übr l LuCU l!í Crs rp bl b s lgurg íç Rps lys rmf UUlu Frs Mrs Grl Rslys s FrlsMrs frs u Gurrup v T Frà bs s bxs Mlsssí r l/ í ( rl $ pr Eprz rs EDURD MCHD Rg rr rhsr CPTM! J lrs vr $ glrs 2 p çv! blhr hr 76 v blhr hr blhs sã 5 2 5$ fuuls vrs Pr CrrMsl r C s 2gÓ MNN l5 js rs grs Pl ul v pr bb 25 glrs urs ff7sâs} üecáut prçs ppulrs M]!\ Prçs ppulrs Uíu Tâ~ h ò$ ff Ru Quz Fvrr E r sçü üprz J l/vtkyn Cph Dr l rçâ Cv UFF NTÔN BUGNE Hj Qufr l HJ brlh ph u s Fyu < rss 2Q l<mly ll CECLE DE HY su rup CCHRR METRD qu v gkr p Pul Dsp DUNN EN llrs gyss xêrs qu rü xlbrs Mul Hug Pul h sxhru pus srêsnt NTU su f rup levreu NTEUR rvs rblhs l rb TETK Cp GRDE jgllrs rs JNE PR x çí Mulu Rug f Us r spul brl lhss frs U ffl rç pr hr s blhs bs T Crr Mh uvr 7 s hrs s 5 r Brv Rfll rr b ph v Uff Blgs r HMLET E sls NUVEU JEU v hr Lvr Prs h PRC MURR Cph D BBG HJE Qufr ã 97 TRUMPH CMPLET HJE MR CNTECMENT THETRL D 97 ÜCCE ÜCCE Exvr Drf ULTM ErE s íul fllu lk ( ( U Drvl Pruí U Mlul Dllly ll DE 7 Trr THETRJECRE DRMÁTC MULN RUGE Êprz Mrr Vlbls /vlfl Ylhl vl Urb pg r lll Ngs v lll Mll íí Hrs! 5 Nvrs Nuvu C Prprrs MN RMà Esbl prprl pr vrss Nü s psss lss gss FD DE GHL M hrs HEÍÒNGENPrp Krvl Cll l u Phllh su sur lrduq Murs Plxu Br Pr Pr P Prlp Mrs Vàffs Gsr Mg Trupl J yrs Flgs rlh Dfu Vlgj CrCr vlls srubl Mr lrks Ds Brrs l z Prr Dufu l Dfu Mr U pg 2 z Bss 2Dfu Buss ulz çu Jul P Brz rpr Pur Eslll Lã l s brs Xíl Crl Ch Esur Msr Fz P l lv Msr Mrll ubls Câ u lsr Mrh r < rr Msr Myv \v luullvgj u< w Mrll 2 7 r 2 Mrll Dfu ls Msrí Jusç Plr Msr Gurr M r U vr Ulr Pp l llhs uurjü gurrup rfrç prlv b usl s s sb rgê sr rsl Jsú lv brlhr s rvlls X prírxl s rphç l grlls gl 7 ulrs lslulruls píl BrvòGrul vl 7W PLMYR PLCETHETRÉ THETR JÉ CKG PN fr v lyrl s H UPl DH MKND()\Ç\ sl UGUT MCHD TÇÂNEGRQ 2 RU D URUGUYN 6 f P HRL EGHET Á N GlUNEMPNlU L\llC T pr rlgu u) Dv subr s prx s v Turí ç /Z sr kj u hàçddh Luvll rrl TJB r HT? (}~ suss) lull vz pr ls (í puuul Clrls llgljnttl prçs ppulrs rz PLMYR BT Pr rup Fpz N GRF GRNDE f {% sprus gl spusg ôp) u slubr (s u H Exrrr s r rrs j g g írzjfqbíun qul s fr rprsr 6gu frz Pr plhss rrj qurs prl prgr PCHEC VLNT us spr sr DR spuls rç gf qurs suss ~! PRÊM 6 5 5í 2ll $ 2$ 2$ 2 2 l? 2 Cpp ($ 2 pp 2 2(8 pp 2( pp 2uuj 5 z 5 z (lz 5 5 z 5 u V 2H 28 llll562 prh vlr 6 sll hslv 6 8$ s s j?rtfrfrfrtr\ ÕJígr ó fr rffrfffffftftff WWÊà E Cbruçã fíg bç fbrs f rsr bç hvrrhb hrrhls (LQUD) rp ssp pl s srs s ps rs hs rs rvs sphs bxgs lfm à pll rugs prs hr E2juh J r PKEM (W 5Kl 2H! lf 2(r 2Í í 2Í 2 2 TLMN 9 BELLEZ VV D UVDR RU R DE JNER urww =~ rs qu Z 2 ps rs ü xhlj f hr Prç $ Í 68 2 $ 2$ pp 2$ pp $ pp 2 pp 2 D pp pp 2lk 8 upp pp M 5$ z B z T5jj l/ 2 $z 2 B 58 z 58 z l z 2 2(( 2g lH2(u üf 2 28 jg W blhs 7 srbu U lrl Es VswbUlõíõgs rês srs llls rs fp s rls \zl C ps s pr lr v sr rgs Dpsrs s brs lrls Cs órs pr ur hyrplsl hsmr fus pr ur hr suspsrs ur rhs hyrlls l uppsrí prlps ru s pprlhs pr rs ur hrrhrs bç s pr surz Pllhs ur rhus ss sys rvs p Pr pl sruçf s rs rzs brs \ E 2 l s lrs lâ Prf srvçã pll RTE 2 RTE PRÊM rg pr ljçõ ( s urs) 5 $(W ulhx pr vs qus W rr GU 2 Mrk rxyl kl 255! Cv llur qul 5QÍ) 85 pr ur ã$! W) Cl lss pr hs shrs g Pl s s syss quls Í rrlu z kl vr pls vr Í Lyslíü Í 2 Luvs pr frçõs vrss) 2$M D Lvl (slf) vrs 2 grs 5 P!2 s s quls s ô TuH pr uhs Vry Rgs qul rs ) r urvs 2! 6C Ds pr hrus 9 sur Ví lflr $$ 8M Thr sj l 2J pr fbrs ã pr bh 2$5 M rúrgs Dpsrs s s rgs lírls GEL DEPT CENTRL VEND Esqu ru ssb fl Xjr RTE jul lr rffftftfwfn DE JNER PR JQ Í ÇRfNPE LTER PR) J EMTRERTí sr 2s 2 sr sr í6üs rs Prês Pr 86 srs j lu \ /Ru r s rós J7l Ús psrs Júl r J 8 E 22 2 juhprxurç blh v f lsv L Pr fu Pr 8 ll r FEB Ms 5$ llul sll lslv Ns prs ls sr rgs s gs grs Hu v rr s lls bllhs Hubj rmh? ru Nv uvr s pl l s7srs HJE HJE rs prs s uírsà Jullus bru C phs pr?rspôrl uy Cph Lrs Ns Brsl Cls Es pl s lls 2 prs VWÚ Ã v rfí?urvsrr?í vru l ff sulls s 2r)$ Pr 8 Es pl s fls 2 prs llr llürvl ull br sll lrgl usulr ECRPTR 7 2$ Prpr xlusv vg VT l r pl íg Jbú L çr Brsl Mrvlhs Pl Vqu pruz rp rl F PlTlÚUEL C ~!f url l( yu 5 fllvl ur s s ss T lullllbh (( l f í Crs grs J lppm uhrl l f í rpr pr bru rl L Vr 2 lc xlls s ul rj f Hu D Dps grl Jull ll C l lus pr prç rzvl sl rs ur s srs vjs s rus u r bs ã Pr 8 6 Vs K lfâg r Nu r U 26 lr frrr v fl s HlTr 67 H Jrf/r s sv sll Çph gs Rrsl rls lj Hl h r jth Jh!) url pl l 667 Julh r Esu ( Dhl Brj h lu pl E Prlll pl ll Gvr s sus prs l s sujs ps lgu s ss pls sf sprlrs lvls pls sus grs Í ó us r rgrs sulrs lqurs phlx sprvjdhllll CMvlsç vs rvls lurus zls purlh p ls vs rvs uv llr llrlls Elr( l PuH rl rplís r qul rçf b lf Nursll pllv hór spr br v pru rlpph HRT FNEC ru Trrs H 728M 8 BU URUGUYN ll 98 Vll zbl R DE JNER Çr } C HJE LTE D BH sr 2 $ E 8 Ch JTv Crl 7 s rres rlmlhl K UGR Pr flzs rçs plr W MEYRELLE MUR BRL Kl l$ M J HJE ll Mgul l zv lv C E sçf qu spl rr s s rll s ub sphs rílur Thsr lf urs rprlçõ publs pgs pss lçs lls ulíòs frs luls rfrls surk rls rlçsl gus prs rbls DE s íbpr yp 7 pr ÍZ s h jh ruzu RU VCNDE DE TBRHY N 9 s PLYFRMT Ççlvs Cjps \ C\\ N s u su s KDCLMENTE s U rs s rur hru pss plr uz grs f bs rõspls ls qulls qu r plxr lh sü rrs pl sgrr Nss hr Jsus Chrs u s sffrls s lllvr pr lhs Dus lh pgr Es hur rrv Cf prss rbr qulqur f! rg flz Jul fff NFLUENZ ÍC ETD lhr b qu ls pr \ru íp Nf srg s ãs f pr u prç sbã ru f rr5sr # j r us pl flz íl flhs CRYTL JJ\jã publs b u ísuxç vr Pl s 2 2 s sbbs s hurh rv PR U ru CsBlüGr E? CLHDN PLEYEL PN DEb bs Xrís Cpl frl Vj (kl ll r( u lr Dl s s Ds pr lulr WWg píõú vílm plr l) MM Tllll lr (l l ÚJ ÕQ Cs vlll C rlhk HM (urvhllr u GUf JíujQ Gurlruu u JMÕÕÕ Crluçs Muss lss 7J Crs rs 89<9 Ds usrís plhh (luz $k KjW Clhõs p $ W Ds r ll ] lfs usb prçs p vsl qu blll pr sl rór pl gr b T ss fj l ã s v u ls pr ur 6 u v prr qullr Vr pr rr U/l pv r Cr U5 fr lrg R FQRT ÁTHLETGQ prr prlrespl lrl vr vl urlrls Cur rlr yphlll pr prsu spl llrkxhsms rs prfssrs K srsky ll Hlrlr C l splr ru Vl BUlps Pl (hspl r) Hrll rl Urr 2 s hrs N DEPT GERL pls fru E WEBER MEDC Vl brrl lll lph lí lü UU LVUKRKDTB Dr Màur Kz MBMpBW xlusv ub ls hs Eprg surprs rsuls pr s P p lur pr bh pr s rçs Fz ppurr rs bxgs l rp s us Csrv pll lp s rlh Prg 2 Q MVE H GlER pr phs s q xçl rp ( phl fbrl)l rs brr 2j(í rgr lr qulqur ypâ ó ss D v fbr v ll)s 9 C MERCN f L Vf KB D CENGRPH BRLER N PTjflEE l s xs Cgrss s Nçõs r Uã rprs( spuls rvs s rês s ll qurs rs slubrs pllôss bràl sl J9rl[r Hul Pr? us s blws srs Pshl Prr Jusó Nus Luz Mrr LpU LQU brlllss sph pr Clssl suss pl ph ) NÜUU CMPUR GRXDÜ CP DE Cl \ 5 vsurs vs luxuss Vss pr Ers Fruls f 8 U2 Blhs v F BRQE KRL rvl rl ur hü DB UZ W N ÍJE r ís Esr bb # Dg Grs í

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS ECANIO DE DEFEA DA PLANTA Dç: r â ECANIO DE DEFEA DE PLANTA CONTRA FITOPATÓGENO ABIENTE DOENÇA rgr Crg FCAV/UNEP 2015 PLANTA PATÓGENO P R O C E O F I I L Ó G I C O ECANIO DE DEFEA DA PLANTA (AGRIO, 1997)

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl \\ Crr 8) Mhã p T> vx # -Ml Drr EDMUND BTTENCURT U M EM-M HUlvâ ll UHNH R DE JNER TERÇ-FER 8 DE UTUBR DE 93 NN X-N 5385 ~N C l r íd hv Pr Rpubl C Mg rvr H «l «ps lr bl l «l r dll vrs pls ls Hr l prx brrr

Leia mais

IM NUMERO AVULSO 100 R3.

IM NUMERO AVULSO 100 R3. R D JNR Sgu-fr brl 84 PBPRBQ D ÚW CDÜD ífvfl l ~ XDCÇ 5TJ- PZ flh r rg r rulçã r Sul SSX^JTTTRSk CPTL B- STDS KST 65 US» M NUMR VULS R psl s ãs blr Suz Ul lçã s pssgrs pr s lffluu- rr Jsó Mxò Glvã lfrs

Leia mais

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«"j^ahppahk-^bp^b^ *W?!."5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*- " Director ÉDltlWDO âmttencoxtb.

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«j^ahppahk-^bp^b^ *W?!.5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*-  Director ÉDltlWDO âmttencoxtb. Crr» ê P # Pr: líwfj ^ j s L / f U $ 5í729 prss r» hs rvs ^^ fll : : f :» : r :% 2 r:» rv jv :^#:» H ^H Bk ^T âul^ B ^^^ sr ^H B^^BC^^F ^jzh ^^B ^^B ^h ^B T < ^H L^^^v j^hpphk^bp^b^ W?! 5WT í!cvr ^H ^F

Leia mais

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO G 996 DDBM D FUÇÃ QUDD QFD UM MD U D M M h v, M M h h, hd Jã B, M F gh jbá F / D çã D v. B,.0 hh jbá MG 700000 b: h h f g h f y, w, h k f g, whh h h. h Qy F Dy ( QFD ) hq g b f g h h w. Fy, QFD y hw g

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918 WWW ^ ^^^^^^ ^lk^^^^ ll^^^^ ^^B^^^ H Wk Wr^Ê^ K^wÇ^P^príííp W ^w WWW 8 ^^^^B^ ^^^^^^^^^^ vk Bl B ^v^^l ^^^^^ Drr LÃ LL lhm ^^^^^^^ ^^^^^ W ^H^^ Prprurl DMUND BTTNCURT Drr s?u UÍUd 00b l uu > 0 r pl NRUâK

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma.

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma. l w y v Crr d Mh Drr EDMUND BTTENCURT pu l hl lll dl URHH K DE JNER QURTFEU 4 DE UTUBR DE 908 NN VN 2848 EXPEDENTE] lll l lh l DH lujrl ll u u llhl l d sks v j ]v d MC gs guu MíNTUH íl u M Hulr u l l)

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

' V'' * JF ' "' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE

' V'' * JF ' ' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE SSfRf? MMMHMfrWW f BSBffRí9B58fWpS?íSS? W L _H _ L_ NN N 24 JF rr M DrrBDMUND pr s r r sw F BTTENCURT ípr pp C p p«_ rrg Rçâ R vr 7 R DE JNERQURTFER 5 DE BRL DE 00Ç J )í r r E E íssb q pr s z Jr y frrrs

Leia mais

r^v.tm.^t^s, j,^,. y_-í-.._v--.-;ja *,.- jrsípj; .-,- '"! ' **"*,.,." " *' ill n w :«í<

r^v.tm.^t^s, j,^,. y_-í-.._v--.-;ja *,.- jrsípj; .-,- '! ' ***,.,.  *' ill n w :«í< rvs yív rsíp JJL líbhbhb B Drr LL H Lû kk CRKNH rç lgpl BCH C líôl H HLBRG ppl ff» Nr C K rr â wç :: Bf K J ll w : flll Prprr DUND BNCUR 988 RNDf BLH N CR NGLPRUGUZ RNH NL RC PRUGUZ CNNU NRR U NUPRÁL

Leia mais

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto...

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto... ( RN VII N 73 Publçõ upr á lh $05 rl u lh pg $0 (Pr lów) ur (pg ) 2$80 r $40 rr $70 Pl rr 3$20 r $60 Brl 3$60 (fr) Pr l prugu 3$20 l Brr Rgru Lb r r Fr Mr Su Nzré lur rr Iurl Brr qu l f h pl r Mr Iruçã

Leia mais

r Os films a exhibir confirmarão o conceito já firmado ; 0 HOMEM DA MEIA NOITE 18 Series JAMES CORBETT O Jogo Temerário 18 Char,es Heu*ííí.

r Os films a exhibir confirmarão o conceito já firmado ; 0 HOMEM DA MEIA NOITE 18 Series JAMES CORBETT O Jogo Temerário 18 Char,es Heu*ííí. ??77gg!ggMMM!ggBggBMMM lllllllllllllflllllllllllllllllllll Ml DGE ZE; BRGD PLCL Z JDRE; EPERMEE rvç pr h: Mgs uprr d pã slp Dv ur vss frqu Mr C J? dyspp Md d ( hrs) dr!l sôg Brrs 80 kls Md d ( hrs) dr

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar fh Prprr DMUND BTTNCURT ã 8 rç lgrâph CRKMNH r prss ppl HLMBRG BCH C» Sklu R T 79 Gr DURT FL»sgr NM Drr 558 CR 5698 Csrçã 7 Crl rsò ppl NRDSKG C» Chrls R r» R D JNR TRÇFR 6 D NMBR D 9» RDCÇS Lrg l» Crl

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

ti ia' Aierica I Sul

ti ia' Aierica I Sul T-fr Drr LEÃ ELL Erç lgrph CRREMNH prss ppl HLMBERG BECH & C» - kl < R -v»»(- - ; -; -» - Prprr EDMUND BTTENCURT HJ- J^rkssíC zk: «s: xr 7957 Gr - «4 DURTE FELX B DE JNER EGUND-FER 3 DE DEZEMBR DE 920

Leia mais

tomaram Blp^unTe0RK' '" --.. ij,;.,'"'' ''.«'. *>('' *;'> ; *r, *?«í*ií-*v(m!_^ KSí«s!»^iM ; ' -.; ''' '.:y.,;v' :'.. ':.y.;y;.!

tomaram Blp^unTe0RK' ' --.. ij,;.,''' ''.«'. *>('' *;'> ; *r, *?«í*ií-*v(m!_^ KSí«s!»^iM ; ' -.; ''' '.:y.,;v' :'.. ':.y.;y;.! Drr LÃ VLL Tl lgrph CRRMNH r ppl HMBR BCH k C» rl «R p xvu õ s rr d Mhã Prprr DMUND BTTNCURT Dlrr 50 CRd 5s Cr 4 C C pr ppl d NRDK \ CChrllllRl RDCÇÃ R JNR XTFR GT 9 Gry DURT FUX ^ y «rr d Cr x s l p Jbípí

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia - rr Ç^^^í^TJ^rí-Jí^íÇ? -rí ^s«- - -JX^Jü--/ ^ Drr Là LL í Crr -y-r--~-^ --/---7 kww^j à ^WÊÊ ãt r h JXrJXT XX 3Nr^ Ü Gr DURT FLX ^w^^^^^^^^t^^^^^ ^P 773Ê NT í d) (D r - < RUCÇà Lrg d Cr x 3 NTRNCNL rvçs

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

M cobsíp cofflfflnnista ia ig

M cobsíp cofflfflnnista ia ig y Wgggp)r ~» BBWXJ& Drr LÃ LL XrXT XX Gr DURT FLX W XwBH ÊW h( WUTU MPü % k B y R Drr 8 CRd 08 Cdsr Cr uprssu pp RDKG C Crs K JR XTFR MBR 99 RDCÇÃ Xrg ü Cr u TRCL rvçs d ssd Prss Hvs r rrsps sps s grvs

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto Cu A f ê glblz fçã pu u f hv u p. v ég p pl, vé pç fl pu, qul pp vçã uz. O Hj Tp P v é á v v pê âb gh lg pu u fz ppçã qu. P v u f é á lz p u l up à ê, u p p. Só é pívl l lv u v vlv pê ful à gh pu. Qul

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

...v /. mjm:""~-yj^m WWWWWla^íftím pgffig y.^n-y. Bmm

...v /. mjm:~-yj^m WWWWWla^íftím pgffig y.^n-y. Bmm / ~y WWWWWl yy B l! B XV l!< r KrbèDR RlD Í ldl U l BB R NR XFR 2 BRL r x l k R! è l Glb 2 r lr uçã r z hr B u rr rlr V uçã uò r llv b r u ubl rlhr r r r qu h ldlcçí B ldílç GNUR FU ll bl l xr urh l rh

Leia mais

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO PLM PGMÇÃ LS ½ F F SPÊS BLÓGS S SÂS ½ F F 800M 1500M 3000M SÂS 5000M 10000M ½ M. M. L L FQÊ.Í L Z ÍVL B B LÁ SV B XSV 22 LÁ SV 14 B XSV FQ.. MX. 8 MS SV 6 B XSV FQ.. MX. -15 4 3 B B ÓB GLL. B B LPLÍ 2

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA h Té Ifçã: UIA MPRNORIMO NA LORTA Cçã: b : A v f P vv Pj ub âb Iv Cuá QUAL. Pj -f : Mb P vv: u: & x, L. (Chv) AIACT - Açã vv Ig A Cg Tâg (V R) gu - çã Açõ Ag T (V R) - Açã Pug (V R) ICNB -Pqu N P-ê (PNP)

Leia mais

Director-EDMUNDO BITTENCOURT. HMMMldi tigo chamado sonho,., esto castigo. pelo. seu

Director-EDMUNDO BITTENCOURT. HMMMldi tigo chamado sonho,., esto castigo. pelo. seu l **^-********M &$&&&& jf - «_ô í >*^rj«4(s fj*fíwfb - 1-C11 y--!-_---*/_fjflp * Drr-EDMUND BTTENCURT 111N 75 SSGNTUHS 01000 Sls 181000 Nr rz 100 rl R JNER--TERÇ-FER 7 JULH 190 5- çãr Mrr Csr 11117 HMMMld

Leia mais

mhtml:file://c:\documents and Settings\cbeirao\Ambiente de trabalho\nova pasta\oprim...

mhtml:file://c:\documents and Settings\cbeirao\Ambiente de trabalho\nova pasta\oprim... Page 1 of 21 9:! " #$"%&'&"$( &)$) '$)& '&)&*&"("" ' $(($)+"&)) "$)$* $*,( )*-)' "&'./.-&)) $ ")#$0$' 1 2$$$".,&)$)'"3 #)) &"$' )$*, )+"/&)!*&45-'"3&.' " $*/'&$ 5&("&" './ ")&)&)'$' )+" ;

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

Correio MffUl. «a P-Pel ifl Cllí NORDSKOG SC

Correio MffUl. «a P-Pel ifl Cllí NORDSKOG SC ^^/[g^t^ WgBÊ Crr Ul «PPl l Cll RDK C T wl l Hh rw%w BllBllÍ ^B^^Bs prs ppl HBR BCH C kl «R >r5?«~^rrt ~~ Trlrh 89000 0 K0T! pw d âr d d srpçã s lgl suds sr qul qu pr spr l sr Phr h prs phrs s s rrr s

Leia mais

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS T RTUR / PRF. R. RL UR I M 1/8 R. PR WI RVIÇ UITÓRI PÁTI RVIÇ PÁTI RVIÇ RR LH RI P Ç XP IÇÕ ITR TRUÇÃ UM T P Ç IÇÕ M LG M IT M ÁRI ULI IT FMI ÁRI I XP F IL P Ç XP IÇÕ MU U XP IÇ IT P V. M RR Õ LHR RR I

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

"s-^-' ri -'. ""''.ít^tr"" "DE VARSOVIA

s-^-' ri -'. ''.ít^tr DE VARSOVIA s^ r ít^tr Crr d Mhã Drr LÃ LL CRRMNH fl r lgrph pr ppl HLMBRG BCH C kl K ssh? ÁTN g f KT 830 R D NR TRÇFR Grrí» DURT FLX 0 (vr) blglvs rh s sgs d glrr fvr d pz 0 sr Kff dz q v rss dspõ ls pr r sçã Cr

Leia mais

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com.

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com. R PALMA Programa de Alfabetização na Língua Materna Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas Catálogo de QRCode www.programapalma.com.br 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL ESPECIAL 1 CRREI BRAZILIENSE AS MARCAS D ABUS SEXUAL MANUELA, 35 ANS: ABUSADA NA INFÂNCIA PELS NAMRADS DA MÃE MAIS SILENCIS DS CRIMES ACNTECE DENTR DE CASA, CNDENA AS VÍTIMAS A UMA DR SEM DESCANS, DESTRÓI

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

*_ $& ^mmmm-- -»«. '< «r»« BITTENCOURT

*_ $& ^mmmm-- -»«. '< «r»« BITTENCOURT r» -»< $& % -- ê Drr-BDUND hs rllv rsurll /NN V-N 23 %% Crr d h - BTTENCURT - prss r pl d C» Prlu» -Ps L Rçã Ru uvr 7 R JNER-SEXT-FER 7 DÈ FEVERER 008 J -» P» rç psl qu lb (0 dlb? Dvrs b rs 6 ( drs r ss

Leia mais

-* -* *«- * - * mmr>-i*-~~ - TWggK^*W% Estrados de ferro e

-* -* *«- * - * mmr>-i*-~~ - TWggK^*W% Estrados de ferro e «r>~~ TWggK^W% Drr Edu Bur pr wll> «< N WLMMB f 0 r>l ímlr :k «Bll R Crr dâ Ml lírlf Dr /v rl Klr llrgrphl llmnr rlllll H««l CHíllul

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

KV-29FS150. Manual de instruções. Conexión de equipo adicional 3-210-910-51(2) 2007 Sony Corporation Impresso no Brasil

KV-29FS150. Manual de instruções. Conexión de equipo adicional 3-210-910-51(2) 2007 Sony Corporation Impresso no Brasil xó q 3-2-9-5(2 õ K-29F5 L h 27 y B Ê ÇÕ v í hq é, xh v à hv z hq é, z x q j ÇÃ HQ LÉ Ã B ÇÃ v hq é: Ã B v, é q y í ó á õ,, q hq é í ó á q à õ (v õ q h h v ( v óx í ê ÇÃ Ç h v -22 5/6 Hz HQ LÉ, X L L LÉ

Leia mais

;, kndetcço tolégraphlco - "COREEOMANHa'" *Rio, Impresso em papel de HOLMBERG-BECH à Ç,«Stockolmo e. para. de,tatoi' Athenas, 31 O corpo do rei

;, kndetcço tolégraphlco - COREEOMANHa' *Rio, Impresso em papel de HOLMBERG-BECH à Ç,«Stockolmo e. para. de,tatoi' Athenas, 31 O corpo do rei ( ^^í5?^ ^í > ^ S»< Drr # x XES ELLS kç lgrphl CREEMNH R pr ppl HLMBERGBECH à Ç«Skl frrfrq xr 790 R Grrf DURTE FELX >

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

j-jj.jç,..-^-,. ^_i BITTENCOURT 99 volumes de mercadorias abandonadas... Para amostra do zelo e do cuidado com que se faz a administração nó

j-jj.jç,..-^-,. ^_i BITTENCOURT 99 volumes de mercadorias abandonadas... Para amostra do zelo e do cuidado com que se faz a administração nó T!rr3P3r y; JTr ywbwbp: T:: ftslp r ÍÍÍ? Crr d hã Ü Âf CHHU Chrl pãppí Cís!fP ç 7 : J BTTENCURT Drr > prss ppl õé TTTBÍRT! BEC C = ll Tè JBWf? NN XííÔgDC CRRENH JJ3é?éç lgrph: ssã d ssã ssã Bd s ã é v

Leia mais

Universidade. Você na

Universidade. Você na Jl Gâ zb 2015 N. 1 Vcê Uv Alé fl M 50% públc v E Mé c f v cl. Fl cçõ fc p fl é p chg à v. Pc l b q lé f pf v l cíc ccí pp p v. 2 Vcê Uv EXPEDIENTE Jl Vcê Uv Rçã Gclly D Eçã Gclly D Fgf Gclly D T f Gclly

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador,

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador, 1 -\(^" - UR 11 S-Q 19 - F &-(P U? y - » T D!! &Jj / P - J óó PUÇS - PU-S QURTS-ÊHS SDS - - - 1 ñ 9 1 f - - - õ j w-- 1 PRSS PP D V F* " õ» -í ( (- f õ ~ f õí ( 1 " ÍÍÉ- f S J J &/ j - f f f j S f P-!

Leia mais

Invadido o maior e o ultimo haluarte niponico nas ilhas Salo vsãn PAGINA 6

Invadido o maior e o ultimo haluarte niponico nas ilhas Salo vsãn PAGINA 6 È P Dl-P P R D-u Uã MDwl D- v R B 0 MÉ LFÔN: - N: h KDÇ -000 BPR PL -00 PRR - lg RBRL RNL R Qu-f Nvb 9 NUR : : 0 ND UUà D ú u Dg lu z u L N 0 lã l g Pul Ru Bf 6 Rp: LU LM ML u ã pg h gul flh bl 9 : p bô

Leia mais

A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY ARISING FROM PROGRAMMED OBSOLESCENCE

A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY ARISING FROM PROGRAMMED OBSOLESCENCE A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY ARISING FROM PROGRAMMED OBSOLESCENCE Gbll C V* El N Rz** P Fh pó: 12 2017 Fh pó: 6 fb 2017 RESUMEN

Leia mais

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma P R O P " E ) A D E DO C L U D L I T T E H A R I O S U MMARIO f ; õ E J ; õ E ; I \ ;; z Df < j ç f:t \ :f P ü Bz }? E CLOTIJ DE J x "? ú J f Lf P DI!; V: z z " I O PA F L ARÉNE S Pz: E:\H P HA RRC : A

Leia mais

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro MNTGMRY CPTURU BRMN S FRNCSS CUPRM CNSTNC RUSSS JUHC DS X RCU GíRL DS TRÇS Í ÍMÃS N FRNT Â TÁL llè! M MNJ PL/7/C Drr: j Gr: 0CTV0 LM CSSN RCRD NT SUPRNTNNT LUZ C D CST NTT prs N V R JNR SXT-FR 27 DÈ BRL

Leia mais

tm3m Especificação de carga L m, F3 o 62t a 45t 22.5t The Section of Tower Body Mast 1.

tm3m Especificação de carga L m, F3 o 62t a 45t 22.5t The Section of Tower Body Mast 1. TP-0 Ouras capacidades "n}lp{ v. Barâo de lapura,. Fone/Fax: 1.2/ 2L.22 CP: 120-1- Capinas-SP. www.riuphlocadora.co.br l2.2gl-', L2.2 -l specificação de carga *g Benefício z=l rt k# 2.-1.. L 1 1 20 22

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3 Ambulâncias 111 Serviço de Transporte de Doentes e Sinistrados, S.A. 03-CG-22 03-CG-23 03-CG-24 13-72-XQ 17-EM-31 19-IX-83 19-IX-86 24-EC-12 35-79-QP 35-CD-95 45-GQ-20

Leia mais

será soffreram '' '..',_ SIM

será soffreram '' '..',_ SIM X\ X ppl HLMBUG BCH 6 C prr PUL BTTNCURT subsu MR RDRGU Prprd DMUTND BTTNCURT C Ld prss NN XX N V D JNR XTFR 5 D FVRR D 2 grvç lgrph d ssd Prss g Hvs rrsps sps rvlurs xs 0 CFÉ B srr sr ssggsgggb r X /\

Leia mais

M «ItfElI» JIEpES ^^chele-dft^ispo. atô. ram, íõ«è, muito além da ilba. d^^^: fardamento. *me»*ofra ode. em bonds esp^^^ ~ " ~ij!

M «ItfElI» JIEpES ^^chele-dft^ispo. atô. ram, íõ«è, muito além da ilba. d^^^: fardamento. *me»*ofra ode. em bonds esp^^^ ~  ~ij! r T l H llll rbbg GNTR W ÍXTRR ú > BD DDTÍlÇ l hld % lll R WlRlB R GNÇL D 5 rbçã xw NÇKB Tlh b N 56 r rr ú zr Tr ô r l w z rr rl r lz PB lv P q ü Bbr r Bbór vã 3 v r õè l lb lv v Yãr r r = vr rbçã Bhór

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5 2 UKWELI!" #$ % ' (! $ ' ')#' '!*!"#$ %' (+,-./ 1!)* +,,# $ %-... "/- 2-../ 1! '2344567839:;3...7< 5178 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 >(CDC E(FFFC!7$9.>:B:?>3:3>3 G (+CH (IF7!F2 5 (EJ2 6822 3, F I 5 Índice 4 5!"#7

Leia mais

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r"-..

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r-.. rk EB 9 HÈ$HHff! ã= GNTUR NN X PR BRL r fc 9 l l W RHfl Kl! w w WBWÈv g?gbp> 2y B #>EULHQPÉ F??r R WElR) fünd / l?ré! rr lbç WBç Tw g?\? PlT % Ü Wf E gl r rór xdd r r d dr rxèuà qd ç gl rrl Gr C d r r

Leia mais

afim de resolvera questão de Shantung, depois da ratificação do tratado pelo parlamento japonez

afim de resolvera questão de Shantung, depois da ratificação do tratado pelo parlamento japonez MMNT NTRNCNLrvçs d ssd Prss Hvs r rrsps sps Jp vdr Ch pr fr FRRR D NGLTRR f rslvr qusã hug ps d rfçã r pl prl pz (RÉ FRL F DCLRD MNT D HNTM PR NÃ TR D PÍL UM CCRD LNDR 6 Dv lh d flr d Uã u KrrvrdK b rrl

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais