jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia"

Transcrição

1 - rr Ç^^^í^TJ^rí-Jí^íÇ? -rí ^s«- - -JX^Jü--/ ^ Drr Là LL í Crr -y-r--~-^ --/---7 kww^j à ^WÊÊ ãt r h JXrJXT XX 3Nr^ Ü Gr DURT FLX ^w^^^^^^^^t^^^^^ ^P 773Ê NT í d) (D r - < RUCÇà Lrg d Cr x 3 NTRNCNL rvçs d swk Prss Ws/r rrsps sps 0 vç ds rps pls drç 4í lv plíl^ í sg prsl rvçã J}h prs sã rgzs ug 0 s -s pr s sb ss rspsbl s l rpubls xpl s prs Jus pssl qu lçã h rqu ã h «ur r qu s z rp phlph lzd s pl pr gvr- rvs dzrrv () r rpubl ôr s rü/ r rs gr d rvçã ã r g- (4) Jur (4 vr rl r- lír Clh () dur R- rí dr br rru r- s suí ls Drd pl- l d rpubls rvs è rgspr vr qu d pr xs s C) dspuspls urs rsp r lçã Bh prsdss Gçlvs l () C Br- lbrd s dr d lr Fr r v pl g (6) prr Buds s rls ã qu rrz r rpu r s sss su- lhõs Crvlh l lss sr Ruy Brbs qu r zr rvr lus s lss v hd blr rv dz-s Nss s r s rs prr vl ppulr s çã Bh? d 06 qu x^vò qu prs gslv rvr s ppõ rg prp qú s qur x srv gvrr prurbçã d s s Bh sspdr pssg - v qulqur sul lys qu gu s sr s rpubld gyrs pssr d- r Huv u v sr s r 3 s 3u dsr rg pr Csuçã x du ss pã d- vrsr s r s prçõs lk-g lrl lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllw^ qu Cgrss Nl rr pu rv- Nzrh qu ssu pós /u- rpubl pr s xs u sbr s qus l xrr supr- s ã prs d Rpubl r vr llr lçã pr h pl çã rpubl u dg u s p rvr - dr ô prs lgslv xuv s sudçõs C s prpós ur D Kqsps ô dsrv rvr ã pód sr r prr d ã lgl rgzs ps qu qu s pósls Crr d Rh drr dr-s % sã pl pr lgslv - suls lvr Dr Fuld h d qu ss prs s ls prur pr s s s plv s s l d Fuld sã suís rd pl pr xuv uírs qu -gvr d Uã pl só gvr su brl rblh lvr pls rcdr dr Frr Crv- l rpubl llãs s s ps 0 - rr grup plpr ps prrs v d? gurdr plvr s lh Flh s d Fuld r d lçã ppulr brs s br sr rrgu d d r s rrgr prv qu prssr qur r s pls lllg- u s Bps dr d srp l su s qu prhr vr vz gvrr qul r d Pz K qu pr^r vr lçã s prssr d Fuld xpd x xr lgr pps vlsr xr rvss suçã sl lhr pl qu rl ppry s svlvr ssd lb pr xuv pó l ss s puzss g- d dr //-vudr C«-?- qu v prs uv r vv Trs F g r rvr qulqur vrr xr r u r prssr d Fuld - prr Trbul d Bh Brl s rs sd rê C s prps prs d s dr rlls v x-sb s ss sr ds s s ss r 6 s lgd u s rulr d dr Ts lgrs ppry r lurs Ldrs pur r rl sd Plh prssr d Fuld rvçã gvr rl s úrs- s lv ãrguçãp- puzss prrs u qu s bl lgrr Cs- gós sul ud ursprudê pr lgslv í p d u pulrs s ss Prs -suçã rd pl r qu gvr prrs llãs vdr s ss 0 r 6 d - lur - su rr s Rprss d prs s- slã rs pã pzr pl Csuçã pr ulgr d xdrd hs pl grv s rr-vrs pr- d Russ s vs rsdê s prps rpz ghr Cdl lu b hypd Còí/íT ssr rgulrd pl pr l vs prs qu pl r hrgr-s rll-s v rrgr-s d h h su rê pls plí pr sus sbr prbl dsrçã pz s- uçõs b ullss r spl suhr hs d vsã qu vv gr-lhs s sus rs s - -d dê xr ss pz pru-lh prs Cê ô Nl ds vs? dsrçã rrspsvl lçã vss v s prpçü pl rs- ã çrr só s rs u- í- bls s pls prdss pdê s ss - brlh pr lhr lgus ã s pô rbur gr p- s ís lrs su ur s sgu rs hyphss pr gvr - ppulçã pru vlr rblh s rs ssõs rrrs rds p- sl qu z Trs F s psr l d ã xsr s prgur 3 rçõs rl vs s prvís s rprçõs pls sruu sul s s lhrs bsrv- s lls Russ s Bh rg - rlçã s 3 ss v- sr Ruy Brbs qu 3 zbr s qu h s srl rvr ds s dçõs srvç sã vsdr b rê v sur s sys blr r- gur Cpr pró vr l- ss su s qu d ursprudê ps h 06 b 0 ru uxl lr ssr r- uçõs ã só rss du l b ss sbru vds rd pl uríd rvr hsr vr h v x s (uçã dl ôr Ldrs Tlgrs vd sprçõs lzçã ds sus r r pr C surs çã rvr srv pr r C- d prld rpubl rv) qu dr r Cphguè s s pzs qu lls qu s- vlurs urrs qus ê s d s /«( r rzã rprs d prs r s qusõs l hgds grss Ldrs srr d z pr xpl prs vsígs vd ss s (Rlv suçã gu s pr d qu gur u- dzs ós pr xuv) qu pl pr gvrr sus qur rlçã órgã pl sgu- s Dusslr dçã Lg ds Nçõs sr Drd huv ã ps qu rblh l rçu rd rvr s - urzr psçã l ur Ks rr «lhr r gvr q p u- H v vu ur lgrr upl rç pld ssívl s uls v qu0 su d pr r s r- s ã gvrr - hv r lbrd v rzr rvçã qur Tíhvlr prr u- r hrs u sr ds Rlçõs xrrs rl v z dusrl rblh s d Csuçã Ds qu sll pr subsur pl gvrr s gr C s rquss qu rsr Thhsys- v rus rl s rbls r rss s s s s Dpr- gvr blshvk rld gvrp su rvr? Csuçã r r ó ps d purçã rz ôr rpubl pd rspss pr d Nr l ll Wrs s s Ps-vs dr rvr râq lhs rl s huv xlçã lgus pr- rv r duvd qu s surg s s Ps s s rç 7 s qu d glrr s lh rbls r srs Cls rusr s prs s- sr rg drs 0 lrg Thr s ã pó srr subvrd s- s p sul s d gvrprguv-s Rsp qul rblh Brl F prs l Pu lhrs lhrs prrs s ôr s xssrs xr ss dr Brsl prr r- r- grvs sqüês dsps sv sudçõs R- LGLNT qu -- Dr - s pl sd v rgs Rspss rsrçã Dr Nè pssvl br r- r q rb s s xur r- ruã prlr sr - lr r d ssã pr lgr d uçã s rs prs ld s s sru rvr s sr Cr vçã s r rl vsgçã d glg qu rlçã g 0 Tr Pz qu rll br Bh s lgslv Cslh s s br rdvl 3 zbr ss dd prud prs d Rpubl vr rl U rdgr lh d dr subsur - rl s Frr-vrs pzr / Hy 0 própr d ghr l su rprs s s prurbçã d r qu xp- s rs bí d prs xuv udr urs llãs sr rll sr r pr pr «su lr qu s s s C s v lg r z rprs pô sr u - dr Bh d s z r rprss spz g- r phrs srd ã s sr xr prr N ur pr «gvr rl Brs Bh ír v x r-s ss <l vr sub ps su g prr r s d r prq llã ã s u lsvg gvr Brsl Cs lg lds vs rs s qus xur s rs gvr - l qu u rqu- su suh qu l- sl s 0000 u blshv pgd pr Brsr rvçã sru s gsrs s d su prsã usrí rl s h grê sçã gvrr s çã pr gvrr s çã su ks rê rvr pvlhã 0000 luís dspsçã sl s srrs uxprs rprss dsrçã s rv pr rd - rru d lhr r- Bh qu pr sqü- lrs vs prvss sssd rr rg l C pr ds r- grl Crs gur u d d rgã lr pr r ps pur- Brsl r u sb br d xlss d Nrug ulg qu lls v pr- s h grv ã r ulz- u s ã d rr - qu Brsl Rpubl r J ã dpr rrgds pr sss vs ss r- ssr pl rbuçõs rsbl d rquld- d lçã rr rgs s r s rspvs r-s s lr -grups d- v Lg d l v publ pls urds ss pkr srd pls u pr r rs d urs s T rã r s uss pr Fu Qu s d qu ã r r-s lhs grs qu l d- s vã rl Pr-s pr qu r- vllss rsul lls <l s u s r llrsl gvr llã s prp ppllç s pqu 3 r ps udrs vrg s blshvks d pl spr qu s pr vçã v sr ud- r u gurd vl u Rpubl Frv slhç d z xprr suís subs ul-s u dsplrs qu r pôs- russ qusã prps ã 0 3 s 0 u- s dsrs «suburbs C- s sus prs lds - Rpubl rg u uss sbrl gvr gr- s s prdss rsv sã s r- ps ssr rl s v r r 6 d Csuçã s rs d ppsçã lgl qu ss prs lurds hr s vz rgzs ã lu z phu pr s 0 d lvr Xs s suçã u srulr sps rs Ks s s pru? gzs vsr- svlv qu gvr Qus rs rsr Css dz ssór s rs s D- s duzr vss s d r lgug- l d r rpubl - Ü prpr sv subvrsã r uçõs s rvr qu rsurçã d r Xr Ps^ d pr Kv qu òr - p prpl d Uã - rpubl p Bh? -Nã r d -s u lhr r- rv pr rzã h s- d prs gvr qu srd -Cls ã dsr rgã sus d pls pls br v r pr Bh s s ls s prs l- gvr prsg pls lgru dzr qu ss - d Tr pr ã s Uusslrí ls 0 l ôr Ruhr pd s blhrs ds srds s gslv xuv s? urds slus pl gr rblh rr rvs ug v lh Cgl-? qu ss rbuçõs â v sr pr rçs r ss- rr sl rpls g lspr-s pr brv gvrr lvr pã publ R Jrl C- srr subvrd s pr s rgs pr rl Blu Pv d Cr Bv Çg^ ^^-r^ ppuh-s qu P qu s zr s pss gur s pr rçs d Pl- çã d pr s svrs Rçã Ns s xr-s urs prs - gurç sb slz- s srps rís vs Brã s gvr búlgr ll Dbb z çã ul s- vl lgã bsrv- Ru Trbu Jrl N- d qu gvr rl 6us? sv Ph d 0 s B C rvss ç vl s srs dds luld rl r s rus v rbuçõs r rvçã lhs s qu pd h r rg 6 Brl lrã Wsr- ps r s rd rr urr srvl d pl gvrr sl - xuçã s sus s u - udl pl s s- r ps uss hl-yslurg l- r ã d Csuçã u sll ldrd srd sgu rrvrs Pls s qu grv publds rd ud xlusv ss? Prurv Brr sbruk prpr qu Bh spyh r squ 0 pr bs vl- qu urd- lgrs prs <l Prs s bsrv-s pspuv-s h ã sds udr r 6 d Csuçã rs d Uã? p brl í h r què r grv x- lgus lls r ss slllr Ksh uh-s s z Kh ã pr- hr s /pur s gvrrs r pl ds s sçõs zss ss dd u ã pd uds ss bç r ll r p prsã uss pl vll dlg l «l bslu Üss sp u dus ssbls? sv g- urbs suburbs Prurb- pr- u pdd pr vrs rs - u xr ã s vzhçs d su Cphguè sr- Krs- prpr- rs rd s rvçã ss vr ls lh s - çã r só huv dsrl r rvr Nr r s ôr r- prs d spp-s lr s sss- sruçõs d Crçã Grl s rprs blshvk qu lçr lvr xr s sus Xzrh dlsdà vçã sr s d s h vr gvr ddãs? dr rv pr ssd r sr publ Trs s pr pr ls Hslrl üsu uxl qu drs? Trblh prvu hsçõs s rvs sbr vç s brã srvr su- r s dd gvrsl ur us vlçã rrd plp drçã Kv dss s d lçã - d prrs 03 ll rr 434 vs rprs Uã lh prs pr rlr-ll s hv b h 0 prss r s r- r ru rssê - qu s pls urd sgu zbr u d Bh s pdr -s ã pu sã s ls ôr r gvr s lhõs vl dr bru lhs usr s qus s- rrzd <u rs prprs srurs-r- ã lg ã pô r prr - rvçã -gvr rl lçõs us bls r ss- qu r gr d r r ur ss ppsçã d glzs gu s dz h ss urd gs pl spl- lusr-hugrs rs s rduzu rgz- zs urs sb sss 0 qulqur v r rpubl rv qu sp su bç v l rs çã sul- sus uçõs - gçõs gvrd sr ô dd d suçã prs v us u Rpubl rg h sbr lls s s lds ls 0 ss Csuçã pr Xs úls ds brã r- -grvs suprrd su rg dr pl z sv prss s Ruy Brbs s ss Us dz Cssgurr -su xprê lr s hv s- çrs sr Trs br us rs pr rlçã 337 l dsrçã rr-vrs s sss suçã ppsçã dur qur C hyprrpl s prs d Uã pss pról Brl ssã uçã r prgrã d s só vz ã s r- pr 64 vs s dur d v rvã pl qu ã r dl gu pr ps Gêv qu rbu s r- lhru d qur s h vlr rl ds rgu- pl pprus ds ssõs llgs rqusçã d lgsl- r qu ôr rpubl prss Kpp rg u r- dgsr s rsuls d v l sussvs su dê bsru ssã s g- l s rs ls r s pprpxd s lhõs lds ds çõs rulds r lçã v d s s s ur (u xuv qu rv srr qu r rçd v LWr rs v lluls r lgslur ã pur sr v- ss gvr s dvrsrs d pl 3 Trs Nrss prrs d gurr sul prçã gvr rl U rdgr Ldrs Yrbk rl s rs sr r d suçã ll Qu s lçõs rr vr s rpds rr Prs-Lyã-- pr su u 0000 lds spl rvã xpr- d)0 r rl dspõ L- srd rr- s ppsss r rvr u vd lr v gh pr vr rblh gvy g vlr rês qu Csuçã s ss prl qu s rps bsv drr lur rg è-òrl qu su dd pssuu l- sul rs prs sp- su vz pzr d prssã xrd pls hvks purr s r rvçã rçõs gr qu- çã 3000 rs lrs x sr s ls p s Klwz r hs rv rrór ds Prvv s qu pr xrss s prks krz ól sls bz ld s rqusçã sus urll rs s rspvs - gvrs prí Brl U urzss ud phds rs s Prs Uã llur- lubr Bku ds suíds PR U- r 6 lv-s uls prv lsd dqulr Xã s l l Trs br d ssã llã rr-vrs çõs rslvu Prs (s rgã l pl r < Csuçã rrgd r s rlçõs g TXTL- u rsbll-s s dzr- rs vgs ls lçõs v vd prçl-s qu ps grl rbu bs rs grv lrr ss sã rr d ppl u zr vr sss - rg huvr s pss rs glrr s v xggr qul r rs sph q - s r v h Cgrss Xl prssss uls lrçõs s h d rvçã lgurv Ldrs dz qu - pr Frçã vs gs sã ruz s w l pr rr v r - rprs du Rpubl up r prv v gr qud lllll prsd Rpubl prg su prs lvd s sgl prs drçõs r ls ds ss uçõs lvs l l s qu s s rrs svs rhs rrs pr-r- Trblh prr rlr urd rs xsss qu 0 s ã prs h grs dsrçã s sd vss d lgus zv pl r r prd gvr ll qu gvrr s- rs s r-s u dl- pr s gurr bbrr d dss pr sr pl vrs psss - ã hv grs pr s pp- prv s rsu pr pçã ll drs r l lhr pv dr us sss pr prr r pssu vlê qulvl 6 F d Tgrg d rr sçõs qu X ãdsrçã l ã r slld p- shs l v lrv rvl d s pss q lbrds ssvs us rsps sí u Prís hss Dur 3 r- s l prvlr-s gvr - r vlpdds rpll pl v p- sã s grvs sss s- qu s uh rã us s s Frçã PRÇ D PPL xlls d brrr- s rds usr prrs glzs ds vs qur lds qus rl d rqusçã gvr F só ps d lçã g- pulr gvr r rz000 bu pd r gl- ssã ulr s pr subslul- pr vrr qu s çu lr s ps írçã pur rrs brds l- Trblh rprss PRN gvr000 g húgr br s s 4 s rsss u r % r lh d srh Rd d s rvçã l pr spls qu l sr dsud UBR s sr ps rsrr-s Prgu xur % pv- subvrsã dd pdssl usrí uurrs llãs qu - ds srds u s 3 qu rr % pl g-s qu sr u- gvrs ss pr urd r 6 ss dsçã qu x- d r rpubl rv l pê qu xll s àlzçã s ruls s- u WHNGTN - bã d l prçã pr r 7000 s lu rvr só - hyphs s s ss ll l- s dqull ld sus lhrs prdus s gr- Dz-s llsr sr rvã prr rqusd rs pprlh rv s s buss pr qu s s xpsçõs dusrs l su? rvçã s gçõs gu lrt ss lds ds qus urz d Uã vss rb- ur qu s sys u rd ã rr dsçã gvr Gbr % gvr xprçã rg l rs lls qu pd gvr xr r srr vld ôr dllc0 çl- ã (ll ds ss sgçã s v s prdss g pl sr hsr Ly prssã dr Kpp pr rs- ã vlr sus rblhs C- v Cph s pp-s pl dr 3000 ssur rpubl u s ul br rr bs spr d Csuv-rslr dr uss ls h-s gr 000 lds lu Cs b r s pr bs ru pl vlê qu p- rvr sl g r 6 suçã ul pr subsur çã s prsru gul u rvã rs su g- d Csuçã spr qu Prçã r s pr4? s Dpu- rl l [pl Câr zl- rvs ds sus í- v slhss lvr gdu qur s s ls òèò l rrg- vl ssà F ss pr v r - s prgr gvr ã vrr rduz^ ss r dd d ppsçã llgss ssl d u s s pls llãs r s qus hrlrd lsl rr rgzçã rlzçã dsr- srds pl s urd z rrbr-lh à sus- qu ur ll ã su up- s p s h s rrs qu s vsg s u- uçõs ó Trs Dl v -s qu ã hgr- r urz rgír rpubl- r vlrs s urs ã pl- Uyà s vlls rru- lyu vzhs ss rgulr rprs g dr l^ ) pr xuv sr prp pr sr Ks dz- d pr s pr s ls rpubls Ts s srprs rs ppl {U prpl s pzs prs gs rrs rv rur srs u v ppulr s Câr g «luu - r r qu v rgs sã d lll x-prr ur rlzd prs prç ss ppl dè xpl lçã d pl llll lll lllll ll llll --r-ll-ll ll--llllll-lllllllllll-- s prr ru-s prs d ôrrs lss h próx d rbu r íuds vd uôs ppsçã dspõ l- P «rrs- vr subr p-r d h rh brslrs b ã Urrs rh r s P rl Hlsbld sus ds rs ulg s u suprrs s ul qu prs lçã ds r- h dsrpâ ôrs pçã xuçã s ds ulh rr ss bqs slã us rrs d â ps s s su gçã (l pr pl h ps s ls ss <ír 6 3 gvr qulvs gvr ã Cl Uã ur qu r rss s r Crçã Gr d Ukr vrr vlês r rs gvr h ã ur Jã Brblh u s) U6 u gvr ksr pl pp rà s lgug d pp- órs Uã brgd r r0 )rl dsur s ls sbls rpubl - st rvsr s s ôr s Plô ps r s prb rb& sd/s xr B( sçã sluçã Bh Jã Brblh prs s gvr ç sss gvr ã prs hsór vlr rs s prv sss s rv qu urs rbçõs d rrvr íl u Hugr r r s rsv prs Xã rrb u pr bs Fl-s b pqu- prqu gvr ^d Uã s rg hrs rd vê ss prv ssã prlr s g- rsblr ur lg l s l prl- rg qu x-prprs Cslh s rds pr brç ã pô rvr s sb rssu v prpv ru svr- (C srgrs v bslu s ) s sl d qu subr h-s u ss qú pg hvs ud s hr h qu r pl C G T quç pr- bxrs rusu h r dur s bs qu s p sul suçã s sr Crls xl dhr ss dsph dss àzr qulqur lrçã s lsldr r s Dps - Cdd rvçã ã vrd ôr rpubl - rh sgvr Crçã ssã pr rld 0 d s s r-vr r Dsslr Bs r- bslul vd s qu r rs pl su ps sr d rh s s pr ^s rvçã rl Uã ã ll rg Nã sàl sss bsrvd l gvr lu lr ur bv sã r- rv ds qu d pls vzhçs r- s rrr qu slh Tr Pz Hugr ru l pr- rlçã qusã d Ükr pô u prr pr lgl x- rs prvds Dvrss rs h sssr qud pssívl hvs sr pór - Brbs rrbls l s s sus dz Ruv Cslh upr- s d Rpubl q prs- lçã ds rrs Prs gvr sr v u udr rvçõs uv lgslv qullçã ss s s rvr x lrs d ph s è s X pã u r sbr urzr prvqu u rçõs pr s lh drg d rírs h ã h s rprss s gvr s rr s s qu -íuls sus qu sgurç lr r d rpl s lvds s qu rh lu pl Pru-s b qu gbçõs ssã ã pprvr ss hbr s urd lg Frls rsrp 0 Rshswr pl Crçã ã sçr pl Hugr s rs Tr- r drr ã prs qul pr ss 00 r 6 vr d Uã rvss Bs- qu s p l ur r Cls s psçã rlhs pprlh Xã bs qu upl s gurds v r u pr g- Pz qu publd /yd s lu pr ssgurr xuçã d v ruu rg rrl xps pl prs qur hr p pr rs v vg r- r prurr ur h r z r qu d pl pqu Ubprr s sgud -ussã pprs spls srv l rl qu l sv s -l ulh prl vl rus rs rs brg sluçã ls pssívl pr- qu s lls pês ss- rb qu v urp pr - vu rsluçã qu s p- Pllgr d vld sg 4 Pllgr rvçã qu ã r s s -prl- ds Hugr duzr Brsl r s Bls rr-s rrór p bl h Rrs spr ss l r Csuçã qu pl xr g- ulh í Cgrss<>rg- s rr à Fr pr- r qu pã publ ã p- s uur l r r s sus prhs d suçã s pr- qu s drs sr Ubrb vlr r prvr vr rqusçã^ d prpós vbsrvçã rv s spls p dspsvl urp lls gvrp pz qu ss h z sbld ruzr uxlr bs- lbrd s ddãs s qus r dr gvrr Clr d Gus- s qu s prulrz s qu Bh ã sv Brl sls Bk èss prudê r ã p lls u squs s? Xg dss F ssss grã- v rr (Crs lll prv pr rvr lu s gvr sr u- -s llgçõs ã r pr ôr Juhux qu r pr u ss pz u l prr sr prps sr pr r l s 6) s r rd dz qul s s prg- rbb brhã Cl Bulhõs Crvlh sgu rl prd d rspsbld prvds prvçã À grv s su- lg q s rs prs U vz BçWí Gz ss prd pr ll própr qul-- d gurr udl rçã F- rbud u d qull llusr sr J rhd r 6 4 pó u- s lgl rgzs - s s s bs rqus rbb ds rss p«s qu prurr grl x- dã sv ã pls uz lll 0 grã qu ã sd lgd s r pprud uv ur ssssprçã h Ch brhã ssgurr du d prsã r rz rvçã pr su vr Txs bs s d rpsçã bsrvçã h- xuçã ds sçs ãí Cr s pr hbru r-hrs- prs grl v hww u - p pssl xuv r u- pê pr slss s ls sruâs r urd slr uxl s rk r-s lh r ls su z -l) lr prs qu b ds s rs Xã Qu rrsp Ldrs rd lg rsblr xhg Tlgr u s rs pr srr s s x u dss qus r sss s Cp- pr vlr hbrs r rvluçã hd pr v Kpp svdlss ss ss b d urprr prurbd sss prvs ã sbd qu qu rrz l vld Bh r - qu dvdulzr lbr srl Í4 - llr v R Tgrphu dz- qu ã d gvr pr qu l (Prr ) ssss rru lgus ul sr ôr rpubl ã só xs- prg s drs dr d C G T sr- sbr Prs h- llr sbr r r h grv bsã L- u s rr s Qu sr N GBNT ss ppssrr vv ygg sbr vls d u s rs prs s- vdus s ív lpr -q llr s Bs -s pd psss l prgs s v v qu prru d sgu uss sã us rvçã v sr pdd pqu hsph- s hs rblh d d -dsussã HPNHL sls su plvr hrd ós ps ss 67 pss rdã 3 udr rd pr l ls 60 llr sbr kl- ç urs ôrs gvr puss s sus lr udr ã xuv xru ss p- s gvr brl rss u br llllll) v g- ss rsp Blh dz - llr sbr Chrs- grs s prr K gu çru s plvr uss Nd pss s qu rçã lvrs qu pr srps pr dsur u surs Dly rus-s D h s rr p qu pr Cphpr d pvl dólr sbr s b u ss suí gr ss qu pss prs pr ul s l vs dz s rprss rblh dss lgrr drg uprr Tubul r 70 r llã 3 sv gry d r rvçã publ Hl prsdê rh gvr srr grr s gu Pl Trbul Dly ll -r d d rgã ps- prs uprr qu dz rp Ldrs v prurbd pr v r usrí r srh pl- d Bh qu r ls 4 (xuçã lu sçs l-íí rr rquz vrdrs rsss pz ulhr Uã ul rlgb sr dçã sds gvr s rg qu subsr sr Ch rpubl rv) grd { s u rs s s ls h srspr h b rçã vs s s-s s s l- h- [ lsrgrs vs- v Hul slh rr rr lçã su- ds sã s g s < r pss dz qu gvr u s rç ssrs pr r- s hd dz s- xs 0 rs prs v s rrvrs slbs sr ll/ Gurr lgl- gvr ls dcld- rv- gu gru drg rs LGLNT- prqíà ps gr s drs lbêd h lrçã Cp Câr d vz ugr urs rbus sbll- rqusu qu s prgurr sbr - s uçã è rs ddã rvçã p rrgzçã brr u ul d s pv ll luhlç Kspl lsl4-u- çã rl só s U- sr d Uã d ssbl õ xs dzr rqu ur ss rrr rsprs rrvrs ss qu d pl pr udr qu qull pl - Ár pprvu h Dr- v vr llh vçã só lg r çãbh s prpubl çã Dgz àsl F- rs r qu rr rv zbr Csuçã 30 rs Jrl prvs-rrs Csuçã s gvr lzçã ds s l uulhr qu q usu s llègv-s qu ôr rpu- prçâ sss drs bç) 0 Cu-vs qu v çs rl brs ubl- rs lçã r Prl- uzs d gurr qu h - rl rv pr ssgurr ã hvr bv ssl spprr dr xuçã Pv lr qu blh s d rv pr ls vr s pgr urd s prs ls çã gvrr s Cl Trblh s l- v hlhçã prds gr bsrv u pr sr r rru s prurbçã d r d Bh pr s s qu rv s lv ã pr suís rsrçã lg l rssds ds dus prs hv- s pd rvçã gvr pr xuv ssgu ps rd br spls < sã rbllã qu ç qul- grl pl lbrd rr gçõs ôr ssr rslbll- s spâ l? ll- r g ss- rbll - u u r l- rl pr s Brsl rr p rç s sçs rs - rr subsuçã lu sr s Prs Ns ruls gvr ssr ds s rus ds s- Bh rs pr gus r pv pr s rç grl pr rv bss dr qu grs pr pr r pr dvdus s- Brsl Rpubl gvr rl u s rrvrs qu ã rr- prsss suts pvs r lld lsss bs s pr- r s s prs Xã h duvd qu xuu pr prlr sqüê lgl rgu h rçã r- sur d Bh sã su rvr ls pr ssv Bs xs síss sãl ss x rrçã sul s pó s srds rr rl sgurç qu vs rgulr g v Fulds uçã qu zs s prssrs ds s xuçã J ls r- U r sr ds rçs s rurss d xr-s vr r- uprrs h gurr xpl ls s v gu x d su s- rvdçã prpl uçà r rgzs sã d s ddãs pr ss Pr vr Bh r vç pr Cpl rr-p- d prx pplçâ rr Dd-vs ps Csuçã s l rspbld lgr- r pplçâ su r> hr bsurd prs lbrs pl - sd Brgsk T rss pl - s s r qu pr s vz põ lg pós lçã vr pl Crçã Grl r ós ps rbr l pss Ts qu r ós su- phv- lr svlvr Bh Kv dz qu rl - v ph hr vd s r zbr Cslh Trblh só g ó s d Tr(rl p dd u Plô r rvr s r 6 Pds prssã pr lvr Csuçã d Rpubl (r Crçã p s- lhs gr rs prsdívl (Cu U pg) r Trblh h ps d vlh publu u quls s sg r prvs pr ss qu ãu xs gvr l- h v x- b- 63) ss ds Ukr hu u r s- lrçã drj gvr- rr grss ru (Flâd r qu pr sd prp- p X llh Prprr DUND BTTNCURT Drr CRd 6 Cdsrçã 3? C pr ppl NRDKG & C Chrs K g R 4 -s pls sã pu pu s p- À TÁL DRÁTC prx Kv s h ps v rs K- lrs dss l gu s dz s blshvks {h-s srlzs r s rrs h- GRN TLN TUD C PNH zs r s vrlhs qu s rr srd l PRBL RLT Ó NPRT N D hvkssã bs s squ-] R Cs LNT CRCL qu ssd? vzhçs Kv s ss rzs s pr- qu (Crrspdê d R rç vur Cruz rlh r-r s rss) Cqu ã s d rslvd qus- prpr r gêrs ss ppulçã ã dr s ls ê s d r- ph su s drs prbs g x vs pr-? vl s d s rl rs svlv U JÍNR^- QüÍNT^ÉHT^Í> Í0 lllhlllll]lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh^ v # lr^-ww~p-k--r-r à-rr - ^?írtw ^~^l-rjr~^ Lç lgrpbl -k-kkknh - prss ppl HLBRG BCH C kl K d grv s rr-vü- Russ s vs rs s rs rzs T D R LBRT Ubrb vlr r ruzr uxlr RCNNT 0 (CNTNUÇÃ)

2 & TÉÍT ~-v- gsd pl pz v pl dus vzh zr su s plr d lub lg p ruã d l plur prv plh rub g qu drr ss lub s rú l prpõ xpulsã qu sl s rlz C qu supps sr gr g lgus urs ps bx d Rpubl vê s prs prhb gr qull rul pr lz uhs U s r s d prs òlzd ã sr prs publ pr ôr h rsp psçã l klp ss bl rdvl pryr r xvlh pz ss vl s qu qu h l r pr h s rprussã r J sb rg ul d x ps prs rg d órgãs lzs órgãs rbls subss prg lss pr g sdl pl sâdl spr v pr pxõs s rzr u publ grvíss uss sqüês pr dgd d çã Nã h ps gr Pr l vs lzçã lpõ-s d grl d prs Ts rl d s pv sdà pur gr qu dr s lh dã órgãs rlls s gvrs spr pvrs pssvl prsçã s sus s própr prs ssbrbd pl rd rs ppl pr rrs s lr ur pr s gzu pz h u K ld s lí q s NTR LBT sr u híd grdã í pr vgl u srç vís s rblhs d Crê d Pz rh vrul d ss prprd u rz sguu pr s plg sdsrrds s rs vl xr 3l?b huvu d d brur s rblhs pr lgslv- u hvr gl bs ó R pr ç d r ls pu ps ds sssõs Ns s pr qu d ã s z lçã d s-? 0 v prpl prs rdul vl sr Bu Brdã ã u gr usê ç s spls pu s ll br l d bd r ã u us prrsçã l r Tpu prhsvl qu ll s pg prss s pus pr xr dr r lg d sssã lgslv 0 qu s s pprs vr sr slvs s pus qux-s u ppulrd d C pr ã dl- s lls prprs s sp vlur d su urd rl s s prrs usr su prd qu sã s? sg çs s BNL U D vclu TK s/lr sg34 ppl N qu u r rgsrs 6367 s ur ppl U pz qu ã vuluss rurss pô v - U lh r vl pl lhr pr r s ã s ^rrs d rçã sgu hp pl gs ã z q s lv qu brd sss d pr uur d--l- U s ps s prs h vlr db dhr supclúb prbls su rg lr u> d sg prsl qu põ qu sã xlurvs s s Prs u vs s sphu rl rl y grvíss s rr s çs qu prduz ^ g sgulr lbuqurqu lv- rpd su ppl s Rr-s s ssp s v-prs grl í- sk dqur pl gíldrs lg supr ps sr lpír Pss p- pl pr sr lp ss Flrys- v-prs h subs qu v r0 brl ó vr puls D ss urs ur hu su xpsçã lgãrs- Pss pu sld r d ç l qul Frs llu >r ls pã qu lh pr br - dà lr ôr urúr d s bs ludvs prç qu rd ds lâgs dss sã rs srr s lrs lh slg rr p ls prud s d rl s pl d qubr s s ã sã s s ã Xã - prssr Gs Crr suh-dr usr ) d ss dgd h duvd rd srv ss lhs hgr R Jr vrd qur pr s bslu rr- dur s lvr dqu s surr plã yl- Dkr ps d ó lgs ss ppg u ss dr xr Jss pr sã rv l d vrd prqu s- vl ps vd rr hlulr drr ç - ú ds qu rvss z ds r ss s ús brslrs ds vês dpls ds rs dd s r pã Bd lv lgs s bld -U Dur ss p gr u l s psss qu qu vpu- dçcs suggrds qu pr lgus uhr sss 4 l0 plvr sub-drr l bl prs d Rpubl sub xu rrsgr s rss s s pssu u s rr U rg pru- pl gvr qu -s v Ppu Hr d l vl rr l ç uss ssds Thsur u rpulr gr l lls lr^ Crr d //)- r r r rp- pã ( drr bllólh v l s bl s rs D ã hv ud lhõs h hã s çõs qu ã s prz prr qu u h pr- pr pruguz u prí ul d lv ClJ ss dqurds bld pr uçãt0 prsss -s suçã ur s hs rlxõs rr prupds lblòlr slh s-lh Cs s suçã d lh s s srs sv spr rzã prs d Rpuusg Crrê lr Cr qu ls rl s sus Q s ll rg brv /( Hv {l vd (] )rd r spls pr rbslhds - bl rvsã ds rs L rprçõs srvçs srvçs ls grs dr l< d br d Lg s xrs sus squdrs r ss hs rlv lsrpurçã b r- rspv bx xs s l- Cw C sub-drr s Dr-h s qu pss p- Brrs rlv rçã d prs xps s pr ggrsrs syss pr d- prduv u- srs prqu (- lvr H uv- h grs pã Hr l h s sv s rs prss sã vrss us s urs Br drr dü dv g d prçã rrgr h u0 ( s blr g^ prh s svss rl svss l rlzd T u pr bs r s s drç pr s rrdvl ds Crr Ppg lur s ls ^ J g0 - rr gr rr d rprçã sub-drr sí xs sl s ss J= dssluçã rã sprduz s urs - ds xs s lhs sssê pã d vd prssl grs rbr- Í d prs ds su squs ds qus r vlh ur ô p- spr slls udrs Dx0 Cprhd qu q b Crvlh subdwr ps yrlllls hl)u) qur pr spr publ grâ qu vv Tlsu- rs ll spr bs s(k rgr su ubç rs s squs ssbl r r d sssê -q prss ã pssr s r qu h pgr qus bsurds xs us ss 0 rç d pl xpld- qu d rvl r pssu- r qur dr gs lvz sr Cpsgs sr pls vs s uss uls qu b r prhbvs (lr r l su u r g Pss rsu-s ss pgs rlzs 0 rb d v r xl ub-dr qu s dusrs gs prs d Rpubl brl d h urd squvl b qu d lv s ã s rlzd 0 p s vs qu s lzr lrs rrrvsã d ã h ph rl llsphl h suprr lvvr Íl vurr u pr N s s s ubss r prs vspr hr ur xdr Gy qur s- d s vçz su ux r d vspr (p - d è pã- lrvl pr rs órgãs pyrrhs Cslh sl G ds gs rlçõs d Frç Js r Nv sssu hô bl rl prs- ü s rurss lgrss qu - brqu R s- s s prur rr v splul Tr s- v bs pr q s prurb pz Câd Rdrgus rl [ xpl lg r Xg s r pss xuçã qu dp qu s s sr gr s h- d br s grdvl qu B Kd sssã sê s gvrs qull uz u prss suçã srvr rrr d qu pru pr rs s sbr r v ls pssvl lls sã glsss rl T rs Nv- l s gvrs zd d dsussã d vçã pr- ss br u dgs ós vlv d h ss í rr s qu Frs prsrl qu publu í pl- phs úgs rz d srpurçã rpdsss vs sud uglr-lh d vz çã d rç phys su gr- Crvlh r drr Llyd Brslr ã Thsur r bgl gvr l qu pssvl qu prs d pô vrr pr psss psss l s Frs rgã gur gz lyp drvl h prsg prur d prs rs s br rr brçs h d çã lgu-s qu u ssã sps ü Rpubl rlz su uçã sh - gvz ss bç pã Câd Js üv luvrs ls rhl-ll d Rpubl s sudr ss ssp du- ç d vs Thrzpls pr- s urds vs rllv s D rs urg- hgr prvur brb gr Çllv -0rl - Ubrb bud sus srrs sur ô s rs r sr x sbb ««H)r dr z pruízs vg pr qu lg urp s vprs hl- r brzd pl sl qu qu % ls ss uls qur vg s x r p v rzr Brsl r lbr- dsrçã pr ss dsu v lzs s s rl lhs bvr rdl qus s s sr lgdã - Cpã d vrs prvs qu buss vrs rrdçã ç d ul sssã rxí««u pssg grv prd-s s-slvgs hs vsõs Nus Trvsss r prs - s R d Blg prg s dhrs publs s s ll sr r qu % gd vlrz h qur ds srd lgíqus bbds vvur ss v su dsp pr Crr rpçã lvr psü rl rll pg U s uds gvr u ss lrzr pr qul vr ru r s yp r- dur rh dgu 0 z d lv s sr d ur rlzr d srgs [rvur l rs rê sr p r prs uprr Trbu- sçã b r d d d prssã rl z ll Jã lvs Frs p pl plvr huvs- purçã publ subrd- Pss qu br ã s qu sr publ b r Cyr zs uu Frs rç rqul sl- rgã pã lbl vs ds srs rd rr s qulqur p ss Drr Grl Cbld p usps ss s- ll dçã - s s p pü Bd prs d Rpubl qu 0 r Thsur rpr ll uçã r dv s pr- p-s sr bss u ll rbld < - swll u lgçã vd prssv r rbul sssã sr ds s drs u sçõs s s ds sgrdvl hqu lsrs sguu- dçõs zh br b r- Csr 0 d r-s pssg dvrss rslvu hr pl d Jussrs u rprçõs ss duvds qu z xl qu ss s s lgrs u qu N qu gur Rslv prr x us Qu Tb gvr uu rgu- h lvrgl (Puhs ç d suçã suss purz r d vg ru- s ç rs ss gvr rg prhbu u lrzr srvç pgs phzs vl qu s h pr ud- v srpr r u qu ul phs prhbr xprçã r- s pr qur rrgzr s pl r ld pv v prssds pr xrís r s rbr vs vlh g Dr dur Kslr pr slg d d prv r s qu r ur ds vrs srvçs d uprdê g sr supr gvr d TKP Bus s sbrgrs uzs rs x-pssgr s s ds s l r FRXCKZÍ brs u pz qu - rrçõs d dsrçã g- Lvur lz s pr ld s Frl d Dsr J h rs s pu- r- rh Nã v Prbblds s 4 lrs d lr s rsl s s- ôrs lss sl subds s s s (ls prr lgr su rl d-lh uçã s - gr -r v qu ssd l b - ps sã rzs r 3 Tu TRlC s KÜK ph rss qu rr s íssr r s s R (prvsã Rrll própr s s udr grs su svl Ns- rplss pr u uvr 07 >{) [d gs Dv ps gvr - Tp u svl - 74 zs sr ls ssds s xl qu ã s uur rrspr s s ps pss sr ss pr s d Tprur rrr d brl Pr- s lr Rpubl r ós b su l bs u s ãs rguzs prqu pdr pr s s s ss lsã qu 0 u lgr ssã ssr- s r svl rçã l- ld hr çã sub- qu rwud bud s xpls ppr- qus rd d ld publ usd pl d spr s pródg C spr rd ur lls r srs u l rpr qu burr u gr pr pr hã xs- prsçã ls qu sus Dsr Frl Nhry sçã D ds rs rgl^ s blç spdpssg lvs rr uhurss slhs Tp grl u r z prs rbl qu xs b pr pr l z srgs s u s hs gs qu r l lhs ds zr rr s vh- s ãs pr s s pr plr sr lhrs prvvs Fv rr- s prss s qu b rg d lzç C HRNNYG D rsv s zr? N d s- hs d () Tprur s r s qu s gr 0 uxl ss ph ó- (3) d Dv Prv h rr r sr pr Pul qu - svl u lgr ssã rl) s rgs s z s - - plçõs gul rh pr l lgus s sus H h s v4 zr hrr blds r suprrprpr- bs s x lr d s rgs prrã s qus ll ss lrr pprd xs l sv ã rd P-- pl? rs s lh r d rr dsrv rs slls rs lbr pã sss drr s sul rss () r publ pu ssr ur u sd - r sluçã su 0 Fx- hl lhs ss rprçã su prbblds Brsl s vu d l N s z r d Ju pr-r sgrdvs rss prl s lup v prvs r -l3 ) u prvvl l- r hd Dr Kslr ã sr hll Prqu u v d prsçã sub-pr quhybã lru própr supr dur ss -pã qu vl dzr u g- g s-s rr r prvvl qu sól pg prssr xggrr vs prv q qu xr su rr sps -dè s úls Cprv s s s pu prâ l pr prgl vrddór ls lgs prbblds prr prssl $} s suvs 0 sys u r prr ssd r gulç lvr u publ d r sl Lpld Rlwy â sã - rvç lgràpbçò s qu ó l grl rhr ssd 0N Nsl s pr lls s ã s l urp sys d d- s urs pr pr b pr qu s s r ( 3037 s ur h srus qu s qur - s rul xpl prs gr] dçõs pr su py srr srâçã JÍ s s r s drr rs ul dqu rs 777 s pr lg r pr z br pl rl r d prssã ppl l rg ss r hyg prpruru pr publ spr íív s vs u qur s qu dê sps 307 ls ur vs vs Nãl qu Gll l6gíídlíl d rdvl vç HXTH br qus s r spdr --3- s q sggu ds h rrgulrd sã pr- pl rl rlgã úl ds sl l ur s rz lgrz qu só prpr srs s ppl 0 u Cb u r u vr ps- s vs pr prvr-lh qu sr Cs Hry ( l sss vs l r s gsrs rrg- ss dçõs sls r sr prd s r qu l T Ds 4 ) lr rsul ã v s próprs brs pr- lvs s dsrbur usç s ssprs pr l lg s 3 rz prsr sbr s vr Rgrss ( 33 br Ldrs ps rr s ulhrs p dgu Prs 600 s ur 036 rr lh rlór gvr quls qu pl própr p- dd prvdê pprlu prurr $l ^U ^~ $0 gr pr lur s gs l s ppl qu lls bb r br- T0 d Pur purr rspsblds $ s Dsr rrs Qu lvur vd pl s ds sus J vrís r r qu pr Xs lgrss rrs ã s su pr rg ll r Grl d Fízd Publr 36 u qu â z llswl ryss s- -0 ps u q pr sr 66 uçõs v sr br ur ph sr ã luíds s prçõs ( ( lls0 0 ds «dur s Âwò rr l prsçã lvs uss?7 h vpr l duvd bs- squ ã susps prrlçã ulur rg r ós pr r- d süb-pr spls ã h Csr uz Bss ls Thurg qusqur sk gr («vrd $0-7 Ur s 0 hrs sv v- vl- ss su r Nv Pr Prs bsã rus Fr h-- qu r s bsrs v ss r s s Yrk s vrulç us urs 3 s xgês d vd qu br dsvl rpr Prugl Uhô (z (k r0 grz ds vr- (s r-s s sps Hp guss qu pzr rs pr vlv ã sr b q lè ulp s ls d phys lgu rp g pór ls us) $06 hrrr qu s ssõs rg pplrs ã s hs Pó-s xplr Bu-s hvr sluçã dss r rrd Thsur vl-s ur pr ã rs lrs vd s pr4 s «vs vs TUr Í -v dvrss p l lusv s pplprvzs s prgs (ps ur) 30 pr rz s pgs ã phòó s rdl r prd r lr r rsd puvs llcu C HRNNY R r4 d prvu r brr l s sss prs pls qu ê bs l- d s d d ursd qurs dr u s $66 ã sr rl rbul (ps ppl) rrd 4 pç dbl- D hs prvs - r ^^^l-^l-lrs sr quhs Hlld (H pprds sssvs sluçã prbl? C v l l qu z s vs Frç l ss r$0 r) dr brl gr s urs v R-sl ò Ghbrrl Drs r s rrs sgrpr prurr uvrs Txr N s pr s prçõs prgrss rsp ps s lhõs K - lbr qu sr d çã ru Ru r dss Js s 0 3 d suçã r rd r pç r vrus dr ulsls r- rpss s srvçs prs duzs l kls Pr ss d Fzd p u Dry Pyrh b pru /) guy qu -Prqu u uprdê zs s rrs rss d0 ls ur s qul pu r- 7 ss ps u gu u qu drr grl s s hs dçõs s 33 hrs dr- X Nrug vpr l qu sr d rh v pl qu rrp qull Crrs p xpdçã pr s ppl s qus d Lvur rbuçõs - r pr spdr-s s gs $763 Dr qul- uçã qu s gr lr Ó sl s l xll ss rçs ] vls shrç rg rpr- 6r66 s prdu s- ds ã pó sr rê vlr Blg s brl qur s pl ll ã Cs drr d sl Nu pr 7 lçã psl ps d rê sã póls 0700 s $( plr ur pr ps bss l rhr h Lhrds sus vês qu qu $ qu x R r d h dsxs l vlr ppl-d Jpã (y) Fl-lh p qu s hrs d- l sps ls sss u vls xrs ps rrd ss lr pruds J vrurr - vrsr Pdr pr prr-lh qu vr s rblhs s ur 004 pr lh 073 pru sppr ã rs- Cx rz 6 6 ül ^u P l u l r çã <l (l r rl u Bps ds [ d b vlupus d vd d sl s ppl rbr gu 67(6 6 l sbr dhr <«-uu Br {r ( hg d pr s- s ds rcpusê pl prs- ssuls ds sruí dvd xr udd rr sl vpr sphl vs sruçõs sr szr s lgus gs ul s pr Cí brs slr d Jusç prs- qu ss g rl s hs gvr qull rprçã gul ds rus gu ls l slã Dllrs (ppl) s 3 zbr - upr Trbul F- Dry z- vr llr qu pd - bs qu z vd br d h pu s brs srs lbrs prv NY Gòç Ds ) pl spç grs urblhã Frs (ppl) Trbuqull lr r ss rl v huu hs- vrdr h rs r ltrs $40 própr 34^00 (ppl) lbr rbul lgl pr r prr 0 lr d qu bubô ps lsr-s pl h s d g ulg sus (ppl) Rs rs sssã h pd x- prr sld sub-pr h pl d usç pr rpu B C Chl- H Gr ul 0430 s s lbr s rlçã sss s lhõs kls qu - d lg bsó h ur Pl prr vz rur r- -h pl pr us d l pg lr? Fr prs s rlzs s ug lr s urds 307 xplçã s s R ã u br ud Prsg- s hrrs qu lhs sã v Uruguy x lgçã dur Cpl s srvç Rprçã srs sldus sr prbds s pôspld urd pqu shbrr- r u rqllz s r s dur zs s prss dus dvds sds svl s rs s ps d r Pl lg uxlr lgll d su rh êspul rrgulrd vlh d d lrr pl l x- rl^xr l b s rss sr-s kís^ l vull g sbr rd «sl x sr s dspõ pl X Prr Pgr Tlsr g rd gs h qu b vluplusd- p) Crl rh p pr bs lul d ss gs rrdrs rs Cur ã prs r í d- Nl srã pgs s sgus gur plís pls sprul d su s sds rr rs s çr Js rs pgu- rurss dvd ur x 4 73 s qur s d Uã qur lhs Bblh Nl Rprçã ppludr ddur gvruld s d hã ss b róp próx -< Águs 0 - prs) Drr lrvs lubs qu d qu - s ss lr s rsp brs rs vz r u prss prss s prprl- qur r sr Rg rr b pssvl l prgrl sís ss s r u- u -s sgu rsul vs çõ burrs glz Rurd-luvs ò r s rd Gusv l H pu- s) Pl ( pr) Rrs dçã ã ds d qu v gurr u ulhrs sr ps pr v-«q pru u xlus vluçã lbrs6 s r ulr d d gs rs slbls pr d h b ll Uh lrl l s ds s h blu lvr d Crp Kbrs su Qs vã sr lâr Bllr pr- hs shrs 4 ls vr s lgrphu pr rs r rul s vs wl Cruz Pl ( pr)3 Crp Pru Cghs -l Grss pr xpl ps vlupus rs pl z l Dpl rvurs d Cul r rspsvl pl suçã Dvd s r=0433 hyphss sçàs qu r- Chl spr huls bgud íír llsv qull bus sl íl grlz qu Cps ps xrhvl qu T/rl Kríl lrs qu suprd rbul ds pl lql ss rp Gb çã d l qu pd r sã pus s br lur Dr-s- qu - rurs puplls ã l r ll ã b s RU D UDH ll d r rslvr só 3730 qu pô L B rg u lbss ã qur sul s qull vz u hgu s l p v rlçõs suçã (333) Nã s lgrs pr s z ulur phys g qu prp Lvs Pç-s Prur lh s uu prs d Rpü huv bxv sl- qu l xss r bubô qu qu h d s r d s sró hls v rr h p- ll r s r sd spr s vsõs s s órgãs rp xr- prvr pvrs ll srvu-s ss ps d dsuvl própr pr - p qu rs pdr udl qu r d h- g s dus lss rss d r xspr Ds- s pr r su s lhs FlC Lül s Pbr zs drã Pbr pr r ssss s qu s rr v sèr slsu rspçã u ds srs s rçã Rpubl Krv drs ós rpugâ s psvss pl pòr rls Dps qu 0 d l prl Lhgr Crr udçã Üdg (> u pr u ur qu l sr gvsl lusv ulr -pss pl v zl d pr s gvrs u slls slls prur ds r hubr Pu sss rprçã xp ls Cls qu sã s próprs ss Tls d s s brl r s s s prprds r hprls r gr só lgrv d- l d pl sgus vprs gr pr l- ps v qus sbrs pl rd Nd s r rur prs dqull qu ss qur l -s Ü grl s sss lgslrs ur-s q u Lsb ss g s Dkr syph rld urp qu g (l v pssu R rr s s rrg p - qu vrsã s sr s gr s v lr d psus Brrl qu hv s Burly pr rzs - qu pur s Pr llr-grl guz <- uíp s lqüs rs pl qu s xpl lul rgs lü Gr ul h r pr-sè s- Chr s Nã g rs u lb qull ru- pus rzõs prr rl põlls Q r d< sll lr s Bus pr s lls d v-s x d ü--dll6 vr d rlzçã xgu-s dgsr s ps pur (Rpll rdçã qu í x0- «rg ld pss rs ç qu s p gr llu- rçs urzçõs pr s- usv l ã prprd xlusv ) dr brl L h s <-l<l pvv - r qu rss rl- d pr pl l rrgulrd ã xl (lvl s próprs r- pss C squr us vzs rd s s s r sbrs 4 brl 0 spr - 7 ls qu pr- r llu 0 q brrdò ps lulds s qu ps srv ç lg s-s N ps rp r l]l - r Pr r bv ps sguu ps spç? srvr supr bs- çõs s r sd qull suí s pl x ru h Xã quz sbl- uv- x- u h gr rdl v P>HÇs Hllbrd qu Fl blvl rsss prs pl- pss rr s qrs rdçã ôr h rps Dg u prs d Rpubl sbr s sl U Bsv- sr- pl- hqu s ul- Cpsr bru uu í rv p psí pru prg $ v sr br dvrss srvçs d uprr xgur-s d r vr d sr ll ppl- pr0 r qu Qu s ssõs lps sgu s 0 splhr rr hãs b- Tr puhh x $3 lvr su rrdçã s qu d gr sr d rulçã Lp0 s s dss-s lurl34 lls $lu prs u sç bl l d l r -rh Dvs lllr s- rr qu l rr ss - h sr sb h ulur sss ç zbr h lgu lh pr-s s r- rrs $ l H ps r qu d usç? rr rvlu- Lbll dl gu rr gr r s sls sus gr- 706 ssõs s s ds sdrs s rs ss dsvrs sub rlr-s r ã xg qu l- 0lvrr P-rs qu ru b çbrr Nurl- pl ss sp sã ds br s svl? ss d r sl lqu d br ll s r- çã pr pssívl ls- ps v u pllqu br rslvd sb-srr xrr s- çã l T-0 -s vz s sr gzs pssr qur l qusã çs s rs gvrs rrs ul l Cursu v qu l prlv 0 l 0 rbu l uss dr prpr- sslu hl sph llnu Brsl v ã lrg s s rd s srvórs s vd bs- vr rs 0 v grbl s L prp r- d s gv v r ssd prs rl qu Frç rz s rã rulçã ppl-d u- r l h d s s s rd <l lêsprí xr lbl pl dss- rpu- rvã urp u d sbr s sbr s s srvçs vs x-llãs p- prs d Rpubl rsp rl lu ssd g u b u v s bss gêrs prr ã prpr qur sl pll sduzu Fu s spps russs g Q z s prhds pl llrsl sus d d bxd vrvs s d Frç srs pz xs qu r vd s sus pr r ã l> - l v vl rs d r s pr-l - sr r budâ s rlçã ll spls rh s drs brslprd qu s brg s b xu ír prçs rrâs uvrr s srlls çs lur llrs rs ô s spbl-s pr pr s s ss rlslz vlupus r r pr s sbr s vs x-llãs drr d srd Frr b rurrs pls sus prlqud sld 0 gzs - r lurbp ull pr lur sblbl grâ Pr s v6 pr b prç pr p Thrzpls dus xprs rgsrr r s rs spr d r u róp prurr d rd d grl ul s s spr 0 ól ul - rsps ss sr pus l rd l ur gr Fzd Publ òíu ( qu hr ds lçõs grr ur p lvr- l r s sls Us llã- l subss pr sl qu sbr ssp ss dd ps s hrs ssssbl qu qu hgr sr ã pó sr dll ss -l ls sdlzr pr sprsr xlusvs rs pl rrbhr s s h- l s dssçã ô vl rrssllls d gvr drgu dqull pz rsqu qu lh ds zv rqu- ul ç pr qu sr Tlsphr sss vlrzçã d sp rul r pã publ d su s gsl R b sr Q pr h Jr r prvrbl h ds] lqu l uz xrç s uçõs Nss príss Pul ã s hrr- pqu d b sr prl pzr d ldã (í brl â u ls drgs r pr s rplr s prr p llsurr dqull rr-v lvz s sv prvur Tlvz s phr X r gvr ul g d pl b v sç rr u hsr Frç s ss u ur qulqur d qu s pr pl dsspã rlhr rl F sr Frr pr r s úls ps d ã (ls sgur prgr- s h ll vgp rrvl pr- rvl gr v p vr qu Dsr Frl sssu hl gus Clu k? d pl qu r rç pl sr rl ph su r slí ld vpr só lh h s Trdu llrd l x hsr sps uldã gr s C r ür - Crls qu sr d Trr ls Fl-s d d srp 0 dsprsd dudd pl spç Brsl s hl l- rprsçã lll brl U v sr- u líls rgçs pl hã l rs brèr u vg pr r lu-s vg Fzd uu dqur r gug ã rz lgr Nl lvd pl pr u- s prr l d qurr Tr -Nã s r uxl ls v sã rg ss sg 0 upr Trbul r brr d qul ( q pr - rblh pr qu lss Phr rsuçã s prg (l hr d s l qu xprr u phí- vg su - rí ã r pr s dçõs subs d ã s sd Câr sllps qu s gvr u gr ds ssõs XílÍZ (sírs r qu rub l sê çõs psyhgs s u sus plr rgrs s ò Ps qu p RCs Cgrss rlzu dus sd slh (l su sbsu s-s úls ls qulqur ulr qu u pr ppl-d gr) sll - rz l X su plvr rr çã pl xss vrusd rr Prqu rãrprdds l sssõs r r Pr ss sv b s dsps r dr 3 ss prss vlus b qur T0K KhKU H s s lpr s sss h h bsrv qu u - sr rss qu? Prqu lgus s lrs sr d rh qu s- rç ur pr Thuvr 07 0 dur s pr b bsul s sss rss rblsss gvrs Qu ulp prprd llrsl sbr 03 vs qu s íl lbr-s qu (-360) lvv-s 7 s Rr dsus ê lls l qu dss- qusã ã gvr br qu v ssr lçã d s slh rr sbr lr sur gl) hls Qu çs qu lls ã prb qu s ds 403 prls qu s ds ã (p srvr u uls s ssõs Gs Prr slu çã ô s F qu slr duvd lg r s s ds pr sã Bhr brrs í s Cx rh r sls s (lr0 Rrs s h s ss ss pr v prs u ã s h râgul gu qu uvs d qu ã vs sã pã r gurr Frrzçã brrs 46 bs h r s sd prvs vru qu h hr rsp- d 0 R u qu s ls lr hs rprl rü qu ds u s- Cruz pã prvu ríss s s s vrsvs-ur r ds s vss s spr s ls spld rl- UC lh çd spç plylx d r prrgr íà s ã pr qulqur? dí d- ddl qudr slr br- «pr Frs s Thsurr Grl (l-- duzr vz ( vrdl0 r vpru-s s prs lqu- dçõs qu prà uvds d bllz slu rr grs d r prsg su rr Cs ss s s vrsívs d rqull s Prl bx só brgr pr us - d su s l- ds dssu-s s prls sl- - qu ur s s rslvd grç s- r ss dr-s- sr rlur vrqu hvr lã - lç gú 3 ls s r qu s s grs s s- d ds Trss s rb- r s s gvrs prê vrd ll - çl blhvs su qu Rpubl qu- rh Cu gvr dqurr rò qur prvr qu hãs pr s sds sp sã lí gr v s u lhõs kls qu gvr rz d - pl d l lr ur s s pus r ssbls publs lrrs pslr vg lr-lrl s rs lvrs d d- rdlí d zr prpgd ssã Rprçõs pss dzr qu r s rr ã huvr rí s rs us rvss u r pss s Nâ pr r qu s rd pl ll d rr rx pls s h- ã 6 Brsl v sr prlh s qu su pr prdhuv q sv u vl phr b ó lçõs s srç l Crv- s s s - sr l rs rs Juds Nd s lr qll qu Fr pru s vzs lbrçõs d s sâ s r- gr d su lg ppl sub-pr grâ vr d ls u rçôu rgrs s s- vrbl pr srp ru b sb qu vrs s qu -s ds s pãs ps- súpd r çã rrs) ó rg s rur d l spr brslrs s qu srv br ls qu Brsl su x- r sgu s syls) gurr lr Crvl P Brsl sprdís hgr r dd hs - ê-s ps s xpl sr ífrs lls qus d pr só prqu h llpçã prlh rvlã du-s v x prps pr s rblhs lgs- ugus rd p s l bll v pplr s rld Hl Prr pr- pu sr h ulr grç 0 g pss pr u vr prsçã ur su gvr qur Lh- llvs ã prr pã d lí-s d dsrçã pz lvr pr s - v ô qu pr s h vgs pr sl l íl h qu rb s s gs q < p r à pr- u vz s sssõs lgus l Pr s d su ld d l prr ur Nu -Ú-r lh vrs lls s- lr ls rsur drr p sgu pv prsçã rgçã d ruà us rs rspv ps dur Gurd 3 lsr zr s sus - Dps Nvl pr qu r s z ã sb vh rsp s rs s òlzd Ts s ss- du v 7 Cr C- rs bvlê òs d pv s sr sus lrs splhs pls í-> 0 ss própr çõs ls próprs sls pr sbr prs -vl pdê rsuçã s dvs prb ul rg s rrp rr d pr (Jsprupçã dp ups s d h qu í lçã s hd vls spr slu lh qu ur s bs srqu gvr s ps s pqu- s lhs br prs sus sly- p pr slrr ysr pssrs lçã - spr Prs Rs Csl ss ll rglrd vçs prss pz pl sr rs prv pssvl bs ps ss s l lsr bllz ) rs sldus N xu vr sr bd prv- s sr d çã upl ud qud prls -lrj ll r «/ qu ll s s rgulh lr lhs rz- pr vs h pl Prss xl qu s x sud- s q- u h l pr u slqu qu us spr próx sbb- d qulqur r rg- sr d slzçã pr puss b hbl vdàs slv quls qu huvr p- srur pur su sub rs U pg u qudr d r s v qul s vr rb s hs Pr Cxrbu u bsur r qu s urs hs prçã r rlzd gr r hyphs qu (r hr qu s pr l>v vv pl l -pr ss ry- hrs d lr sr Jã Pd Clg- prur prv qu dhr u Cvòs- dqull qu s âbs s sã vrvs ls públs Cvê sp d ã u pu s prp pr dds uldã s rr rs sr d Gurr u rlx r s lvrs? b s rrd hg sspr- qu s ul- lvrr-s s rrs xrs rsuçã ds vs (lüsul X) s sus rblhs qu s dssp ã s s pr s lhs sr Ruy Brbs rv prs us hl dspívs qu publ pssur pr prr qu ps sbr Uã pr- d dlh s vrs ús lu0 s d Câr s sus Brsl ps ll sgr qur pr gsr dhr ld lll shds s s kl- bl «ls s ls ós dspdl r s s l ll lxívl rós Tr dr rll- shr hrr çã d prsç pr s- rs xçã -r srurgulr dspss pl l h pr svs s r glr q r- < u dv dur dl - subsvs s rrçã pr rgrs< rr brur b dv- s pr Ns hypls sb v r- su ssgur uçã lgrph ps prl s l? g- ul slvss ru rçs bss pr r- s h rur ugr zl qu z prsg l bx r ds s brgçõs qu lh susp u lg s g d prs ã s gr rrdçã ds rds l b s Lõs -ul ssr r lls Pô dzr-s qu ss gs dsrv lllz hr pg srrs ll pô Tr ò qu pss r ã s vr lg ud spr v í rss vss síul d rrb u ll- Gd vl du Ruy Brbs pr? br s bs r d qu d C=s vs s bh du luz s rrs ss subss urs lrâ s vss drs r url () qu çã í lhr lò- s dv s sgu qu l hrs b d s d ud luz rs ss plvrs só sss bbls prlrs p- l - pr d qu dur pr d gurr N L gr ll rsp r su lsbrll h s pr ps rr r pr (l rd 300 qu p ld s dvulgds l d u hds rld vrdr qu pru sub-prpl s pr qu Cgrss ã - 00 ò$q br ysr d r s pr- lr ds ds FrF prv pr prr p r lgrçã Cílgs s vlgs rru s rrs pssgrs qu s rs s rs lsur Xã pssívl sr p - x s brr 0 (l 407 sg prsl vrr ul lè lls h sr d çã ur hypólrs gr 3704 s ur U vã ds s hãs 343 h sl sr ps qu r s pssl ssr pl d vr grl d qu ç rrr plr pl dsrçã CrCupphs pr xpl qu d bh ppl dssã u s ã s ssv qu gu pr grç ílr v- p rs Puhy p s dh s subsd d us brslr qu gíhrs drss s ss rp ds hslds rsr d Rpubl àl sss urd - z rl-s sbru hup çull rprçã ux d Cs vrd pr qu s s prs qu plí vlu g prpug s põ ã s pó rã h d pr 400 Xs srur hrs ã 0 qu vs s ull Br d brl hp prsd pr v drr (d J Prs Brdã) Tóps & N Cbrrs r squr u lr qu - Thrrs lsll htós 4 llã gl- ~s Hr brus d 0Frl^HÍlí(? í í Í l B Ps H?lBB^-HHHBB^ Kss í CHTUBRNU

3 ss u dg u rs pus s lls lr prls us s pls l d h prgs xg ss qur í sr- rw^^kblrppkçpsr^^? vísvt?7~rrpr~ Ü? sl Nrl 0 CR D TNNT BRU Fr s h s - suçõs rspr U sã u sgçõs s rgs ss s? rs vds d usçã d s - U s urs uh lr r uz pd Rl rduçã prçs v 0 brur d BrPrl ^k rã rs r rl s d vd R ssru d squ bl çõs dvg s -- -T Jlhr sr h prp qu vru ds grs brs sruçã su v d pssu prvsr ur prd d Ru uvr 3 r v d Gçlvs Ds u zr gr> s rduçõs su r sk ós brs r (760 sg prsgl rvçã Bh (Cuçã d pg) Fr s l s sgçõs ríís dè urs d spl Cgrss Nl prsl Nrl d Rpubl v r ã s sgus s vs s pr zl- prr D sí Pruguz ugus Bss dr s [s v uc lr Gs Hr suçãò rr dã Uã Js K l prs lhrs sr ssívs s r-s u dr s s Luz lvs r pr brhs shs luz swl Gs dvdul d ã x Frs v s udr qu Kgê Brd Hr gul Dlr DR 3$00 r su srr ur s Jul Ngur Jul ld ll pr lr l br Px Jqus Ryu rld Dpsrs TR RUFFKR & C vrsr pr vr qu ll v suçã d hã ru us- ss pr rsdê su s- Frrr d lv Frs x rvdluçã â h sr prs d Rv (007) Ru (l Pdr s 36 3 R çã rqurd vr gr s ã d r Ds bru Js bru ssss su ulhr u l bru rr rh- r lbr lpubl qu ll br s prs d v U rgzçã r lbrd bru pr l prs gbs sps brç d Glus d r vr Álvr Frd ucr s pr zr H s í u- s zh z d lvr glz Jq vru prl gvr u prs pr d rd su Cr Ld r pr sç uvd s suh rslvu sk PRNC NLsl (rld) sr- lll T-s r vd l Rs Rbr D rz - rgs prld u vd pç- lh Tr r Nã r í Kr prvsór pl g dvrsr -slh prpr zs r s dssr d p l su Nv r Clr Lps- GNT TD PL Yrk r r bl s gurds gr- d -s r r s ã u ll Fó Frs vllr F lhr prr l dz própr qu pr pôr sl- u r s grup vl rs PUBLC r Ú pr ls qu X dç-sê prs l d Dlph pr rã rs rã gur ll dr brs r zr ld rlzu h ruã hs rs qu s u h sgur ppll l bru -rr só Frs Prgb r rqüv ss b qu J dqull brur hs rvlurs 0- h d rbus lgus ss s ulhr u vl Dll Chsud Hrqu Cu- Dsbrr l s dvg s s l((//íí> rs dr rbus gzr gb gvrpr- s r- d r b s h Dd h Frs s grs bs bru Rs Câr sb d gs brs vsr qu l pr v rurs pr rsls d s ss qu g l Frs zv úr z pssgrs sãs sr sr vr s prçs s s r- lçõs Clls r rl dr puçã d bl prsls lbr sr l br ã rprs r Brrs Gvr r Prv Prl s rss d Gurr grl õr h- Llyd Grg ã Jur usçã d dz gs h pr ss publ dvg Rg ô Fr- h rs ds rz gr ubrl Frrz grl Br u bgr prí s r Frçr prs d Rpu sr ss p d- s ã? s rr bru Txr r grs urs ã rg çã s sus ls r prsã s pr- bl rvr ss ss sr lrv sr ds Fçs su vld h bh s srv ubl Frs d vu s bs s rzõs d [ s Cslh upr d Cór r) vrs prss plís vzs vrr (ls us grl prs- Cs l ll spr l gl publ urd rl Prr -- dçõs srs d h- ppllã pr hl s hs v rvlu- k dlrl ss lg d u p sul hr rd prss dr r r- pr rçã d u s us ls úrs- r r x r- rs Rs Dl h s lss p ] suggr qu dqu pr Trqur Flh uz d 4 Prvs dçã suss 0 prss Nã sssu s rs h lgbr l U- Publ ss v ulps ss rdíul U spr ur-s qu l dvdus srs uvr 0 Tlph 6 N r Cvl dr U Rh d- sb ll s u s- s d lv Frs d Fçã d GCph d ll dês pls pr s ulp gvr prvsór - s sbís ulg qurrã u prr dr C - v rrd su qur u-- lv Cbr Rbr Nus U- y Flh lbr glhãs Ts Flx l sl l- r D L ll-lür rd ppsòsl vl s r r Brrs dvg - vu s rs l u só shu dsy lh x- v r uz d 4 vr gvrr bs Qurz Jq Js s xprss l>-- prl Pd lgr ss Ldrs pr usçã sr vrs - qur qu u s bu l Gud pph l- s s pssgrs d vr vl qu ru grssss írl-rs r- d Cr Csul Qul prvsór qu prs rs pò lludd d Du Nã vu ps vr ll gul Clu lss ulgu s qu pr pruçã u slh pls ss rd r dsps pr Csul r Dpz suh dd susd Ppr (JWÍr gvrrs s vrs lly P ld Pr- ã r sbrs gvr glz s prsl- l? rd spls ru s s dês rr u- luvr sç lrr d u pr u prqu r Crrg Csr Clds grl pl ã gvr rl brg zr rvllss Jsbã ssã r- r rs Êsdü d glrr rs pls l ds d = xrd prsv ll drds d pl uz su s prurd pr Frs - s qu Clls sr bsrvr Csuçã prr lh gbr Xvr Hèrr s- br pssgrs prs ss suh dss qu r bru qu s v vr vl lss rgzr xpsçã l sbrs h pl qul lv s d r x l v Gurr v g ls grl llyd Grg s sr slr lh uz u uvrsl sç pur pruguz qu 6 s lls Bur Júr F- Ld R J- rr ru d Lp vu pdu vss pr ss us ls r grl lv- su s su qu - l udl d çã rpusss ll- s Hsh us rlsr brv v Ysl p s s bl l ulg qu Lupr pssd Crr qur ( ds çã sr vr lvr s pr r upr-s qulqur su s v s s sus p u Gulr Rul s Js su s ldrs ps sb qu r d u ç vs p r s Hpp h u s ds rvr qu çs pr P l -r r rã ss rdusd rblhs çh g pr s lvs vglâ d Thbl Ds Gurg r sus ãs s prs d d Brsl gvrr llusr h-sb s Cpl z gvr urs ls s pr bs d ls s u shr qu s dvrr usr pssgrs R lru dsrz Rb Frrr suh çu ús-s l slggrr qul sr slrçã rl s d ds ví dr Gr- grl Psul bs qu lr s prps u ss ç vrsr lrçõs u u r- z rr Jul Czr ll dçõs su pr vs ss prs vd r psl d YT çã prr sr s rçã sdul ssrs 0 sxpss llg d d uz D Ggrph hr- sbrqu d s sd d r- prsu qudrs qu h srã s vs rl ph dl su ssã xrrsríurqu qulqur qull rr-s puls qul pr < r rgus ^lí^>- >^^ J ssp vrd úd v- d ^sgu Qulqur us s s r grph vgl ugus dr grvd xrrdlgus ds rlzr sul d >shuh vlr rr ssã gur vz d d lbuqu sr yrs d Hugl Fll Dlru yd pr lr ds sus rspsblds^ s sss grs slõs líuxós Js lh ds ssp Chu ss ls d-v^ d zvülfurl lg l g h qu grulur Pph gvrjr llãs qurqu qu sl sbr r s qusã vrs h ru prx xpsçã r prvís s Cs d s d qu Hr s rvlurs rr bru sr Bhs Clds sl sub u ã quz pur sp ls llg qu l s P d r- grs- F vrs vss su rl R Gbgl vzs uvu vrs rr dds Plô Fr r rps svl í s d sd sr lbr P sr r lgrv llusr rd brslr -x Frç vrsr pl lph s d h ds lh ru í Rz Ryu LFlz çã gvr pug pl xrí s l- dusr Cr ps ls llã Trgs dlh dr P F- lgus lvrs qu prr su rsv dvg su r Br Cuh Js d sb qu ã sl qu dspõ r ps d sps d hrs prurbrs vsl -r l xpsççã P s D 7 lh prd s pls r ss suh ll hl uz Rs -Hllãs su Crl Pll bl lr su d prd p- dçã sur-s Pr ss s xpsçã í- s sl r urs s ll dru Drd rvçã grd sr P us qurd rqurd pl dr r uz lvsr - ls sss grs dúsrs su s rvlurs dds Plô sls qudrs qus ds d srr prvís rgh rz publ Wshg Rh r sgur dç slls prr vr s çdã gurd rrblh d s s prs póruguzs psss d pz xr l sr Dls ru u-s Brrs dvg d lv Pv dl d lr ls d Bll s rs v su pê 0 d rh próx r r sul lu s d l hgu dvsã sryrs d sbr h rsbl d lh lgus rs ssrs qu usçã Prh r 4 s sgu l r Cs Crrs ds ssp d uqu s h r r D s lupu s dr L -Rh prr - rs r Crr Gsã Ruh R b h ã br lv ph qu rblhs prs d sl 0 hqus) ldu rs gur çlâ (lã pr Frrr s blzçã gurd pz húgrs urs- rprsd pr rss s pr Js Prs dr bl su suh qu l u p v llusll vr J«dgrd Rbs Crr Fr BNC CUC )0 lbrç ã bs s pr Ky Ws rpr ls qu lr vs l svlv dç r rqurr xs s r P dr pr rs pz s s l s ppu Brdã r H DK JXKR0 ss r- p pr gr s gus s rds rss v gr vr d r rs- pr prsr srvç lh su qu dl s rss Í s ç prs pru Frs L ÍPr s rsps C- qu svrxr r rç zàuã lusã brs qu s d r l bru v puss p Rbr uz ls rr u dusrl - slh s bxrs s b- r pruru rrsrdspl s d r- s r d r >0-^ vssur Frç lr Blhzr v gurr prd xp- yàd pr yr qus sbr Prugl lh qu lh v pr Cr d s ll sbdê r- ô pd s rs «l^ qu qu pr 360) lvr pr d húgrs vr çõs «du (7) r v s rl-urs prslr sgs D us lr sr pr ã só d l s qu bru r lru vlh pz prps h - blhõs s prss spíç Ryu Rl rd r Brr rgu srr d lgçã r( u su p r«r quld vs yr d rd lvr hbs s lí Brrs Cr Cr s rs r rhã rslls- p C lbuqurqu dr Hugr d r ã d r quz N x z rsps ul s lgs up b ss suh g lh Lp bru rl ^r^%^píóèíí^àr vlu su ph N su yp rqus llz s Clb lh r- d r l sl - dz qu rv sçã grl - K- sã gvs pd d Hu- brr hrs sus us / <uw s d s Blrã Fr- l pr ds s sls pr r rçs gr lr qu ^ rlz p- Urs vs d suh dr prr publs r- uz GrGs ds dy ul xpl pdu bll Frrr suh b s s rrórs qu ryv ls s s rh d rd l urs ps- pr qu sfsls Us 0 Dpr- su - rs l s- r C vs r llrggpr Rgzz pr Fd rl vv- ss q sr P ss lvr dz sg lpã Cl d R u J- p r rdll 0 gvr rl lsbb sprs Frs Nóbrg s] rí sr vrlu s rsrçõs prhbvs prr d ppr srgp s url lrçrs s d Gs rú F Rs qu vs d glrr s vd Gs Frr - urs suhs lls sv ds surs s s d- prz z ds çr vprgr rçs brslr r lg lbuqurqu usu çã l ss s ruzrs lyp r s Lyd d s sr vrs brslrs pdr dãs r-rs s hddãs vulã r rpl Frrr v l- pl gs u r l dqurs pl C- Bd r su P sr bh rs suhs ulbs P drgs d ppsçâ < Pruglzz r Nvl Crl ssã duvd ps Bvl Hv dqurd ur urds s vr s sus gs b-s qu «g^ slhss z - Plyuh d lr q qu puzr xh Clh Judh ll suh d4 Rpubl xplr lpr s rs prsss yphrq ssã d - qu ll pz sp s- s srvç u Rpu s v -pr- ulp Dlru qu pr D duçã phvs l s srçõs hvds lr rl grd u NN prqu s vl PR Brrs prs vs gurr pr Pr- plu qu BR Pul suh LÃ dvg l s rs ss h sp s vr rsdê CTU ü d pr g pss r Pr bl vr d s hsr- Brsl dr Jã d ps xr rh lu rlrd qu ll h sqüê Us s uvu vrs vzs d r bru b prqu r pss D J ÍN l sr ddê vr splss r pdgg pls rs Rdrgus s bru BLL RTNT PRÇ lph qusçã pr pr ss vss yurr d vrsr (7) sr prr s prls - ür s vs qu vlhs rlçõs z «r dr Thz Dl ss ds rrrã pl prl d lh Tkpg d lgd Í634) D dvg Ch ss rrd rs rpr rs s vlss ssr sys s spr pr qu l lsl 0000 ã dü u bs qu r Grl s] dr C dss s qu dr l Bbr Ê^uBzsKÊ% pzr lsp s psyhlg rdçôs duzr prv ^^«^^ Cl rd sggu qu íl- p- s ury D rs rlí- urí -N d r vu vs s qu > «gvr d d u prr pr r Lpl hs srvs s rã r vlr ss rblhs lg r ru Lp r ll H l pl Crvlh sl rus Frshg Fr ppróvds h pl s sss 0 s -r l- Bll sgu v-s l gl 7 ^ d grl hsr grl D Gurr L Tr rqu sruçõs s ps d r çã qu sã d sr rrrr rç h rhs pr br dsã ír z rr ss vr s- v g rdlls rgllrs L Crrê Jq rgzds pl sgs s s s susrs l í rh lh qu pd 4 drr su Csru Jhs rhd pl D sr Duqu srd spr rl ds srd rgulr-s spr pls rp Dps u p Clhs lu- d Cípg uxlr R vrsr rr rçã pr qu l vlss pr sl d lvr rr Jã pr sruçã d l br- prs prld usç Qs rs publ h s pl- Bzl Gr ul rbu supr- ã usps d dr çd rdlls qu duru Nlsó Rul s lr squr br s s- v Pqu ub qu r pl0 Rvs plí r grlãs s ruzzrs qqu qul d u s rl0 d s r bs glhãs Cls ud rgull s u qu r s ss gu s r pgs Publçã sl spr ss grs rgz «g DTFs z?r srur Dã s Frs lçã gu Gvr ds s vvs grl Prshg - rblhs d sruçã lludd ss pópss s qus-rs Rb vss lgr U U gr supus r Crls d Cs Frr pr srã s uss pz rspr prp sr ph lvd pls r- d z rr Pç ss s urs lru h ô Crrr subrd- Tr r xpdu rr prvsór s ppssls d Bh s s pl s l Bps s hrs d l - -Nv Yrk s su- s sus gs ís d qull spr qus Phr Jã Frs d vsss prvsrs vgõs r- r d d d d -s rs s gvrrs > qull sr ss dsrv s s-s rgs rll uz ls s srã s l prps ds Cps s rspr dspu suõs s rssr s rçs l rsls b s pr Rh Pb rs l s dvrssdsrv- sul pz s R- bh lh Cxs Fuzl Rvlvr s u s r uz s xüld lsr srã qu pr s prs sldrr dd qu pr Rhr lusv sã vs prvs prdurs prs lr rú u pl rg rs lbd rhsífx P d r s pr v qu pr rb rrçã shrs rs v ss prr Ú h r lbç d spl- r h d çã suls blhã rsd pprvd D rs sssã kls Cslllpl br l rur r- ddl sr > qurs rrd çssã qu srã Frs R Fsr s p qu sls glbs s lh rspr squr brh r rgus s l bds h r-vs qu rs d rr l xp rsps ghr h s s ls rsss su rígd pr Frrr s s Jv vrs su sgus r xpdds lb d s r s su lppb s urs pss ssgs pl l prs qu Rs zur qu s prês rg s s srvçs vd prvd Plvr Cu s dds sruçõs pr p0 Drs sss sldã hv pr dsr- hvr ssss s r- lr pps Gulh ru P pl vl vs Flz lb ss l l rs s Jlsl - dspsr us vrdrs rs srd sld rlr- Pr ír grulur - bçã s psss d prsls bs Rqur ã Fzld rbsrvs vs s u u rsprs pss s Xvr xpçã b C us pssbls l r Rs u brslrs sd Cs brhs Pdr Prrv s prxds d Glr çã vss lgru rs srs vs prs s srs prs r Csl lgr rcld pr vlh pr ls sss srvç luh Dur s lb d 4 rr z rh Gurr qu d lhr rr - Crr Gu- us rd prrs bhs qu lg u s rblhrs brs Tll )u qulqur us s d s r ã brur rss s ã sgl prds pd Hr rsprs Glr s s prgs prpss z d prdzs lbrg svps próprs N sph llv rlz dl 6^6 pr pg- uíãs r d PrsrU Gu- vs 0 qurl-grl lxr d r 0NBCr-s ul d d ssã rã rã s sss lzs h prss s srs x- d gl d Cs - rhz Ksllr pr prç- bd us s - U vl v- çã uz prv s qurç ur pr H prbrã vs )«srs Clgrs z- urs lgrs sr rs r Prr s rs brr subspçs pçã prss rrs > us r0 sr-vs s s vç r r rbrs pl ur- h s luíss rçã ss v rqus r ssgs s Wshg Lus rs r zbl d dusrl d Frç u sr- l Txr l prç lvd dl p ls gvr lss r lbrgu ll pl ps- D zhs sgus rs rrd grul-s r Pul r u Prs í Prs dr P s rlrs çãõ CçPdr ls rs sls pr l u urd s > GRCULTUR sgu d d 3 - d Rh drr/ çu ur prr íí $ xd só pr lrssv s âs PTÊNC Cpg uçã pu Jã - lph rls bs &<«$«l Csru - pus qu ã p urzçã u sruíd s sbrs rvã qu ôr lulls pr slçà sgud sr srã - du Grãs lhs vru s Crll Tdusll r T) s0 zs s hr prp pr s Ts Fúz r gurr Ghr spr ds -srds üípsrqs Rrls H0zrs sss subsrpçs Brsl pr ur Rpu-r)lhs prlrs Ds s s rr PU pl lsv h ghr Crls çã rvs Cus ulpls ê -l u b lldus pl bl ugus lru Gçlvs s - Cl sr Js prl rr TH/rXK Prsps Prdus plrus í s s s urs s rlzr grçs s sd( díí Juv- Cl blld Fr Xr «sdx RNH - Prv plü q pr lls (0=) ^ ^^ v 3 us vs u- rçs hbld dp g3l rls ssbl gb s rs uls (x 0 R l Jr lul - çã ul l l d Drr rlh^ Ll xv - p Thz Cvl -Hl lórs us r 6 u su- s dspsçõs vd r drds ô l->- rèr r v ls gr- ã l ru L lrrquv Clbld Pr BWph s pr prr qülls srs qu pr srã T lvr duqu prs l 0 Cuh R (7>J) su Csr l rí l- ssâ d B ^ rsrl pr Lsb lqu d lv Frç s s Cphgu s ss r- sr s s urs s hv rvl pr us ^ rsç brr d ud llld us s - lçã s dz qu - u vs gurr - r rl 3 v gb dr- uls ur Cdd Rh 64 pus shr gz l r 36$ ê s lrr d prps us lgr lvz próx l d x srr d Cbr l- qu r ^ s - Ch gb sr Dl Hssl d G$ xlusv r prr r urd l òvgyr pr rlh dd Drr (l lr0 Pssl hv spr ds srds s í rsbl d rb Fzd sr Xls Xgrd - xpd Frs ru ]ç0 s pcl0 qu Cl rlls dr sj u slr xrr sr vus s s urs r- pru-s ls s l url qu KYL ls pr xrr rrg lvu sssã hsr D s rll sr ds brs Publs sr lr pl ghr h T- s rs rs huvss vís prduz rb- 3 pl d Drb s l srã ssl rrrr s ^P zí ^ s s ru ssd Rbr drr d C Clrrss vsr ll lhr pr r spç Cbld x dr Hrqu r dr sss - vs d l vz prg ls rs Fr Rdrgus d X GURR Rr pr r rr Brsl ru h- ( Ds sr Klus Brusl p h r sps dr gurd sr rbd srd pl sr dr slu z ps d rvçã pdrr sr rr Nrh uu «rvãu qu qulqur ur srg us Frs lvr D bvg qu lr d pl grl bíl J- ssã sr sssv- - rç grl Crs lhr lqu pr pr íl srvr Cs ds lâr h - grup dò Tbr Px G- dsru sud lgr lu- Brg sr d duçãj-s gbs br d qu dçã u uv rl s <)0 dsr rlhr s rur s pã rl u Brr rvss sçã hr b pp sr dr Fus Fspzl rg- vr rã? r pçã d Bs pr- prs sr lbsgr sr d sl s xud pl srul Ryu Js z luxlr qu rsp s sr J rdh R Lh pr dsr- h url NÇÕ XNR s -- blhã çjusç sr vg Rylr - rs ur Brg rur-s l uízs uss s rrs s 0 sr b sr(clusã) d grulür sr dsç çã durs b squdr prg r s - 06 sr lsrrl- FZND N rlzd d Cr pr CRT PPLLCÃ sr ÇÕ Ns Xyd qu sçã s gurr qúll slh [b brs Tr xuçã s rblhs -hlu sr Tyg Rlr Pr prrs b - rp r vs r r rspr qull sr ND NNULLR qur sus qur sruslr d Fzd r - s s srvç pr PRTÇÕ rgzds F srusrã çã s xrs sphs vl rspv psl p rp- D PRC CR UU UR - J «dçõs rgus NH bs HKlKll h ghr b C Pr çõs grs pl s í-lr Nl à l qu Gurd rsu-çã hv P ã d g NLC s u Cr pr DC UD0N0 7307l bll íu s subír pprvçã pp l 0 Tlph Ur-r 63 s pr lgr dur ugus Chgs vs r g & C us prl s KTK BJí qu ur Ç spr rl ds srds r s p qur Dl urr () r pl sr d pr >> y dur ls s lss < W (l 07Í) Cs brçã rs g pr z rrr & C d r- s zs prsã l- rs (ls) pr prsss srds WJ y s rs rvs l í qull pr ldr ul 3 U sbr su v s qu r bs sp hs rvs vd sbí pp rsv 0 Jr3 P? s prurl vról pr s luss d r ssbur C ld us lss 0 4 sb hs dr us surs dz pr brv rrg- squdrã rg s lz s bluò <( ds qu s l rç Uby u r prr pr xlls ds -4 p s ul zçã gb pl l Flrópls Jllí vllr dvsr (D Pdrlq vl rbrr busprç7 ls êu^s ppsçâ qu d sqüê plã ô d lv Rh s d pg s rl v r pl pz s prhsõs ^ vrr l pr Plr l Cíps rss vss s us sss dds pr gvr xrçã pr 6 lír srvã d llr ds xr Hl Pxl Br- Jhrds surr prss(740) l ru u Cõs Cu r sr Pk srd Rdrgus Drr Rds Frs Pdrr u rs qulls r r s lgus rs ç qus r pr s Pul s xsbls l prduus qu rd sr ll subsuí pdd ss lgr Xílu h r r pl vu Trw lã Rhrd Wh(l WlJU Crs ss Dps d pr h s r lççã ds r Whll Jh Fly s br 6 «60) N udê dç hl í -rí llr rl ruã urds srs prd d d vr rhpl r-ls d r Rhrd Whll U gb rh rr ur C sr ul h d ru r Pbu l r Gbrl Frrr d Cruz - l blhs h l Pul BNJN CNTNT lv r prss pru hyg l bslu spl- pr su dvg usu l? r Cru lkshr pr d s pl uz s rsrvds rsp- çã Rul Qurs h Rlzu-s R 3 PR U N dr xplçõs sbr xprsl dv bhr Cslh ruã r rps rurs ss sptr-s hbçã l- ss lss ds CRUZR <l srs lux b ur lg Câr d Cr Trbu lv l lulr prg r rçd vsprl h r B sgudrgu lkshr h Cs Rul pr s du rprs 0 F & sppl (C =) ppll-ã ss ruã xd s- qu qull l r pru xplu d lh prv pr rr s s h T rrs Cslh 0 ü l ô s sprs KU 7 È TÊB0 uçã prlr urss sã rrrd ullr b xu Chs pr s - ds phrss rpuds CRLTN rl(77) çã pprvu dvrss dds Publ prss pr r ã s- d «l Nvl u h lr r Pr rrs vs r qu g- çã d u lgr vs publ sruçã pr r vd vg l s ll s qurlls ís r pr vr pr ss rrçã d lr Pdr r ú Publ s (70 s s r rg vg qurll ssu h s-r d rs prrs x qur D r spls B su Frrr pç-z) prsg d óuls d ru qu vsr-s rsp d spr Prs srs síss v ruzr dsçã próx g s Rs Cs sr d - C r r- s d ssbl vrr lu0 ds ghr s ds s pr r lllll bll svl çã pprvu h rd pl drr d sds sus hs Pr vs l Crr d rz N d ruçã upl pprz H v rqus s d Cph Fus rr ssr - Rlzu-s h GUNBR rlv Pr xrís s rlzr Jrd d srl su Hrs dvídus p rs Nvs rs ds psl lls r su 0 d Cpg Frçs du r «r -d s 6 lrs rr Drr Grl rsps pl Luxburrrr prsss r R Grd du ud rv sllçã sx ssbl plr d u Públ u uuds rss r- Pr g vs pls pr rr slr su vls urs s prvs dr urí R Cr 4 Crê Prlr ry llllrll«llllll rs uh r svl Club Gysl bru spr Prphy ulh 7 uubr s l Cr Lç Gr 0 s - - u rç svr p pug s l gí gz su prs su sr Dsb brr sslx sv CNTR BHCNT s s qu rsulu - s ph s brs prl üc Ld «0 - sçã srvç r d Cs u s bs vds s lg d Dlpll U ul üss hvr sssã PRÁR l brr R Gr ssl ss s ( (lbps pl srgrs U ssã s su pr s s rã urs psss D s sss sus ls çõs s sb drçã r- q us NCP ssd llbrçã lubs rrs s qu sr- rr 3 s rs s d lls lã sr Dps Fzd d bs l llg su h s lls rlhur Gçlvs sr r s v uprdê s s s qu pr s) prpl bç - R slu-lh s s- r prd dur gur- pruru h srrd s ôs rh qu - v s l h l qu l huv qu rus- Prs qu r brã Cps prs d Rpusrs urr hã uussl ps lgrs l lz s grv r prvs d us prsdê rr sus Rllz-s rs s u bru s rpgs qulls phs Cslh Prlr blg bl sl udê pg urs v dhr ull lld r~ pl dr urí Hpll ssbl grl CC d lgçã br- sr FpPss Jury ll bsl- s prâs x )4 Trbul prs hs pr blhs) vu s-s u - -$43 rlvs rspv- prur lrss uís- sss urs ã p- squs vs Clr sgu publ (000 P-s ã bsã Cspls pãs l s urs sbr s 4 zs çã prs syph gruurss sudçõs Frç sr rbs vs qu ss lvrs l hqus ) h Ku h 4 s U ssã drrs ulrls Csulór ur prg ld - hr s x prsd sph bs prsã p rsd s s rs pr- sr Chu prs s lv í ds s 4C 7 pr ãs Cr rz s í xr pl prr ssã prlr llv T>rs vss pr póss zs ds r ú í Chs Kul 6740 r x sr dr pr- llrllhll- r 303 Cdí Pl l llè rrsp =u r Dsh s prs- sr gr Uur sgu prz lx (?<ll Frl pr hvr s lgçõs 0H pr rg vs dvrss Dsr ds s lhr XH Ru s hú pd r vdsã pl drr d s gus r rb R JNR xgu pl Rlçã llg d qu srgrs Trbul (D? s s s sss vr rrsp pr sruvs ss lubs ru s sç grl xrsssr ssbl rrs Xã s r r - çã 333d$}6 prg0 rlzd sr brs hlswg rdr u ã lls r v ^ N UNFR rgr u- s p sgud s ds ó g l blhs d 7 rr s 6 hrs d Pul - = 30 brl ru r- u Frl sbls ís- pr R Gr ul D RNH Pr Cslh - z sã ós xpls z pss B C- pr Trbul R CHÍT 4 srã sru rduzs r qul sr llg Tlvz rrsp pr pr lzr r u hbs-rbus ss bxrs uvu h r sr lh v sr lus ps rrs l r dusr vu prr- d lsl vçã Nvl vs rss pr (^ã0 bs qu p qu hã v qud lur <l rlór sr Chrls plp ss qu hs- ul-d - lv sr d rh 4^073 rlr qu rqusu subsçs ã s r u ur âs pl br Fzd rlds d ssã d çã prs ul pssu d s rg lss vçã - BTLHÃ NL NÃ l rss pr lss upr rbu) prg pr H br slgs vru ds r- ps s s vs plbs pr lrlld l ul ur h pd ulgu pr hvr rd bru rrd- s d qu sã ss s prrs qu s s s s dds pl pr- rs pr xçã l pr XRCÍC s 0 FZ vd pu r Brsl ulys d bs-rpus s d prâ 7-3u - d sr s rsuls s- s d Rpubl vs ls Bplsl Js B rs ss s rrs ss xr ur xd s rspvs urs plbs ss ulu sl HNT qusã Pl lr qu lur rvsã rl PRFUD x Bps r Hr h u qu 0 srvç ph p Frs u pld vs d v- ãs sr ss prçã r lvr rup 0 prçã r v l r r ur r b qu ll qu r- s pd dvrss s Dv huv v l rã v rs s us 00 l s sr p Pss pl r urs ^ í- Brrrs dur d pl ã subsu qulqur gõs hlswg ur pl -s vr-s -0 l s qu u -r d rd r- u hs s srvçs d vl s- s sbõs pssívl blhã Cslh sudr s qs- su prê l - > PdDRCH rl rsçõs < d s slv prl rs uçã ss r- brr 00 NTPPTC ds l-t U u ã s p s r uv uprdê (lz-íl lhr u > PRT Rsul d r vs lè pqu gr(4) pr s xrs rr- s CPNH Brhs ru Tl C 0 vr ss prr RYL sr Clul rprs r 6 BJ-FLR R pr d v lç sh rlzrã s ss 37) (064 z rrd ssã C DN HRG - Cls Qulpl Lur 3 ã s ( d quluh u x qu sl sq uv Tl N R 03) U000 r UU TLGR D XTRR TRN D FLLNC D FLX Cslh upr ulgu pr l sus PRTUGL 4 LUTYL ur syplls uprdê bs - > ^llll T À sruçã d srd Frr Pqu ub s lhs Tr ssàjbtbí «r- r CLLCT N CÂR C RLND RNGL C BÍL NRNHNN BRRT Dsrrl s r sr J Brg rsprs Lh uxlr r slh gurr Grs ZZ-TRZ Bllz d Pll Chõs Brsl ssd hr r s sus hbs Furr-s rs r CNT C LFUT^ NH UR hbsnã r s rpus s rvsã 4 (Tpêrê s Pul 00000$000 BÃ TN PLP lxr sruç BNC HYPTHCR GRÍCL D TD N GR % 0 W Cr Lr prrs âs splss vçã (rs Brsl C RCH Fss lbs Qur r upr Cs r yrs slls s U r lr ss prsgur pr HYGN ss-r pr urs Fbr ldurs Às ds s d Pr Pr d Frçs du R Gr du ud Fsvl rd Jrd Zlóg s lí Cpr % p

4 #r «hh ww ^gkjv r^--^yírr- «^^J-lJ -- -~-?-- ^^^ ^í^^k^- s srpr l Pr u r Qu u slh q sstr Hh Crs (76) H? TUBRCUL dsuvl lhr prpr l Fg Blh/ uvs s brhs s (pulõs ug prs > urçã «qu s ss pr br ls lô? «í FRU PRTT TT NCT PÒRTUN U pd ss ôsul J Brl r í R Pul J l Cud s Prvs? B PT BUBÔNC N R GRN D UL l íí CULTUR D RR ( ulsã- s gríls dr Ds rs drr Pr rvç grulur u xlusv rr pr pr s s s su l pr s grul dl urr-s çã d s ds pr pl prs pl lvr s próprs ulurs pru vl- ssõs dpl u 0 ls ds sus -s s prrbuçõs ds rbuçõs- çs sr rs dís srvç su rg s Pulr gr s s susfrquz d prs svs qu r d grulur - sbr prs sguu h z-s sgu upz rur qur rgl çã sbr pr luç d rlçã su s l lgs sr ds sus ssõs C prs ss p s hrs d r sr s u qu grqu zr ssu prsdê ulur pr s ghr dhí lru br sssã r pl s lldps ld pprvd s s l ô lr pssu-s xpd ulvò rss s qu su s qul s ups s qu d Câr s Dpus r lld uíp dvrss prs sls Gçl K r d çã d rçõs grô s rvç pl rrs prpsçã qu d prlr ll s rr s çõs pr s vs s rblhs su rg Tlgrphs s sprs qu r rss s qu pr vrvs qu d prr llll í rrs s subúrbs ds sss urs s prçõs R grs ds rqur R Kl xpl dsp Jr pr Cpr ssã pr pd rr pr lrulur ssrur dqus urs brs pqus rs Pr hr r Fus us rv lls çrè pr lr v- (>«sb vlr ô lprêsdò gçã s vs s rd pqus prprquã ír brs s 0 vur d ã srds s ur pr plvr s l su rss s qus pl lgrs rlps prrrz-p urs slhs Glr us N rz d s qu r l d s rprs vlss uxíls b h d Í zbr íyp sr Gurr d r ór Fru P- ss pr s vs s hpl p r d ssã sru- r lld 6 z pss- ls rl r r xr lbr s pl l brz ss suggsã suggsã r ss ã s llã só lrulur pru rz gvr v lrlçã s s rrs sus s lgs rpr- hrulur pulur s pzs xplrçõs r l g ss Flh grã-duquz psrs rblh llgç s qus s d rr xl ulur ds lrs svs s vrs r d l dlbrg-lvr d Pruss s- ds vl rsrs s psr 344 prpl qu vu s s ul d sps dr pr-s prur llds dyrss s g sss rrs vgs grs ds xgu Culur d rsr r pçã pr sbr ssp ãs su vd qu s F r gr qus s s 40- s d 0 Brl r sr dr Js l ds pprr h s r d pl «s xr sbr pr qu s dud u ulr Gçl ulrs pg brs dqu- llsrk pr lrsr ps R r s s qu rds rl Qlvr Dus R z prulr ru grô ll u rl s ds r rçõs rrs d rh rgrd qus s r lhr rr srggçl r s sus qulds ã çã xrd Quld rr susyl xr Jã Cl vs ulur rudçã Dps d r- rd s s s sr d Jusç brr pl d qu d rçõs sbr s s- r spd duçã u su rd ds rsrs ullrs qu ê sulr uríd sus vgs s- ds P Frz Nyr prvvs s qu ã ê u s pr dus vzs prr qu órgãs sulvs ss s srkrls Purpur rls Fssgud br llã v qu s sp ó ss l Crs C F l qu vrb ul sd gr bqur l vu s Lr Brz Kh- sulr grl d Rpubl s r R qu v- shld Cp Chrs ç zs ru s brgr r- Prss ulurl Prp- rspv gb sbr zr d lg pr pr- ru qü lru dspbld d prp rr vrss urs d Jsç u rru r lvr rr b u- í Dsbr us l zd r sr s r r s- s ps ss ru r r p qu blh qu vz p d br «çã rd- r u d xdã srr vlpl zbr r su r l ds rr xd l 307 ) ps hspl d Gb xu gê l s s b dll«sgud lur sss p- u prvr szh ó su pr- l sr l ur r p«s sr zr pssu prvgzs sss rsídus sus s sr lr Grãs pr d s s ls prv phuvss r plr quduçã prrd vr quê v-prsl u-s lçã z-s lls prssr s- dr qu r d s l s rz glz svlv d quldf r-lò pr 0 vs sr llã hsphl pru- rsr ô zr- v sr í Ds r s pls l l grll Pv sr Lur -uz b vrd Frz Krls pu- prr shsrpò llr gò s ss physs - d s rsrs dss l su ^rsl v- hs ds urs r r-lçã ggrph l- s prs sru C rllg hsr Purpr rls x dss 0 su dsurs qu grpb ds blls-rls phlsph - ls Lr r prv ç srd d-s spr ) Nyr Pul pr s- írs h pl pl rh su d bsl- Cp Clrs sgçã spl l r vrdlrur írs Tds sss uprd órgãs qu rs su rr llusrçã dv ds sã plds qudr s s upr sdj su r pssl lrçã - s Fus vrds s dvrgê spls pl prvl l r ós Crs C L l B- prpssl qu ll vr hs rlçõs rz Rhshld sã plds prpós s d Rpubl K dur ã s H- qu ds rr u slhs s rs v sr p-ls lvrs d rs r ç írs lr s rs gçõs qu lhs rhss gr - s rsrs rss d pr x z r rgzr l s s ulplçã ds rsrs b prssã sls sus lçõs us ds qus sã Pr xr brbulh Fr pr su z r-ls rbuçõs rlvs pr strsplçã < - 4 srrs s srs - l d lrur prd lprqus ldrz Cuh r Grãs Chr l dss Pd l prd durbds Xvs Hrgl s s rss su p gur r pr-s d rs dv d prssõs rss0 glhs ús s ss u rgzd s- s su r s us pl vlhs dpl hd xpl su sã suçã pr Turs (supprs s srs Fr s l- phrs drgd Wgr lprg vr l Crvlh Lps Gçl- ls sus udçõs r Br- pr s rsrs) su us s r s s quvs çs s srs Bu- l u rz Pv lr lls rs uur uur ã r us u pl Ul sgs qu lh gr svlv sí Chr- Js úzb sl Tr Gulurl lvl rux gurr ps l Jã -vr Flpp z zg y rs ds s qud brus ds suçõs p- p rsrl prs lls d llh u óí- lpz pd ds pls dupr ssã Flpp lur lrr «rr sr s ss pr r srs s srs - sl vr h ds s s pls ld lu ruy r Brurss rblh bd rvss rquz Pr brdlz s Ulru ls l s v dur -03 rsd hs d r d d lrsl G- l üsskd r rs ds d z uzb Grs rqus d s svl qu - pg d 3$ rr) Rlb-g r ssõs dsípuls lh rr - rs qu ss gs lçã ds urs ur s r s z rr vrdr sçã h u pr òçrrl l vs pl gs ll r ulurl durl lrg h p u 6$ Nr rsrs Ds s r r urs s sguu-í s psss rrds vrds Frz Dr gr Pr dr bl u-í 36 rsrs s -)- rãs Pr dr Purpur rls bru Flh Krls brz l Prpb dr l- 6 ls Pul Lr C vr ls shr dr R Nyr 70 Chrs Cp ph Hss Hrqu us dr P- Fus Crs C rs Brdã dr urí Fr L F Brz Rl Hss l Hss vuv l- shld -- l sss Gubr vuv Lu d-í rsrs vrds dç l Prr G- vrss s plds s srãs l Grãs Prl Luz r s ss l d su Cps Fr p Kr plçã -JB rsrs lr l dr Frr Prps prgs ls prs Cr C üsskd shr shr Cr- s l bzr pr dz ll s l h vu dur Pu Cp s pl ssw vrd ss prpl íl vuv zv- qu õr s bõs Chrs r-lh rulr lhs l xprçã bru Flh prdu rs v brr bl Clh Lsbr vuv Frkl qu bx u hrr qu b lvrs Jr R d Jur dr Jq s vrprsgu ss rsr Cu lv srs sr Du Pu llls Br- ds Pul Nyr C 0 L F sã ds r Cr C Ru s Cís üsskd pl d Jr p rd (lç? rls d b- rrrt0^cq vuv rss blh vuv r bvl çâ vv ss pr lh vrdlgs r bx rsrp sr Gllbl r Brw ç- & ^d^ ls sã pls pulpruds Rg shr dt Fbr ôsul d brsl rs ç Ruy Csr - gôs gr Brl rds s rsss s s hrs d í- l Frrr ru rl s rsrs Brz Rhss Frr Rg shr sr Ply qu s ph shld Frz Krls sã ss ss llusr rprs pr- lh plã rg Crsã prudls lss ã v v pr- ls üsskd shr sr lds P rd pls ss ru gr pgd hllg ss pr Cps Cr dr r s l Gós«plr du slhr Tp durçã dr Tr ppllr pr prvd g- Clu l Br Gubr sr sr l - rsrl r vrrsd sus sss rr Lu s d s durvs s ç Flh Cr spr ss qu vv Dl ç d Purpur rls Frz Krls s qur rbur lg Wlr Prry shr sr Cr- C L F hv rd qud p lh l Trhulr P srs ss vrds 0 rsluçã d qu rs h s pr pr su ã s ssr pr qu su ddv Gs & C Tp Lvrr r Gpl prduçã s v h- s u vr s shrs Dul N qu d Txr d lv shr H- > p ds huvs s s srçã C s lvd rqu Crr dr Js Rdr- vrds s prduvs grs sbsry- õs Lurs gus ls L F C vv ss Gl Cr qu prduz ss p s prs 3 s qu s urs vr- r r l ss ôsul ds l sgu Clh R br l 0 u dsçã vrdll sr Gl Gs d Prvs sã s ss- s Clh rss dr prs l Cr Cr svs l 7 rluls l phs qu vr C R Jr Prd l rss vrss pr TT 3 lpplu x s shr Dv prr pr vz qu l ph Cd rsr Brl próx z l Rd Curvll s lvr rws Bw Fr- r lqu rs pl pr B ls s rsrl 43 pr s pbrs dqull pl s Cups r lhs r qud qu ls l rrugs r su - rd dsrbuíd gru v-s 00 l pr 364? h pdr vss uxl d h--- Pr Cd rvdr rspv sp r rprçã qu dgulss rgul usr 4$ lllr drgs u l sgur RTTXB rsr qu lç u - lhr ds ss ssrs ss F lí Fus Crs prç ssr prpl prdu xprçã r prr p h v 0 Ku rhl Flr r ds Flrs d Cpl T vs su U0) Frl pr s v hr sr qu s phs s slh qulçõs bllgr urp qur vrd xp lusv Áusr s P llh rbr Tr ulurl rsrl plr s pl 0 pr sus r 40 u pr sus suçõs pbrs spç r rd s srvl u sp s r v su vs çã CÇ RCT qu ppll qu r h hcç sr lr rr vs zr sr rhs- U d rss lhds durv q R lh u s d vss hs- r ul ps rsrl bubô N l ds lss d R Gr prpl- 3 ()u ud s lr lz s ss s vã su ^W lqu vr pl«cp próp- rr- rgulrd ssu- r rsrs?4$ s l s- zr s ss s rvç ã p dr r rrbv s ss l s xs pr s lhr prpgd pl svlg-s s p d r- s ã lvl qu v d ss lrulur r d s rsulprss qu rr hs s g s ss Url s s xplrçõs gs r srs lr lz > l sr Prvd grulvl lçã s sr pr Cp xsv s sslí v dzr Pul s l ss rê d ur pr ã rs spr h próx d rprssv suppr ã prl- «sus rblhs z-s qus Publ pr só d rr rd s s pr zr dê p- r u -su u rss pr R grulrs qu r s qu s pll qull rçã s gr s vss b- Gr <l ul srsss s h í prsgs rvçã dr sd drgr-s vr d qu qu vs pç prèslrs lls pr - ruu lu-vs s >ulss qu pl s z s rvç blr pr gr s lvd l dss d $ lr s () pçs Pbr sul çã prls uxlr prs (J Ku Thó sl l 0 D N ND K «- «lu>«h pr l lí sr pdê Á TUÇÃ PLÍTC PRTUGL RTG NRN RTNT BLL FLNLL CRDRPCRP JRÍY D RZÉN D LUR U grv rs l - s grvs uls prr - Trs gvrs rr - rl r Bps CRC 4 J733) s bçu rld ds ss d vrd qusçã pr só ss rblh grl qu pô sr lhr prv su hrs ps vlr ô s lgrs bç s vs hbu-qs ss Brsl rblh ã grs pl prgrss pz s u p p l CHRNC PRT b ul su psyh rl rbs sr lr Brlls s sgus lhs qu ph rduçã pr ll d d udçã ss su publd rvs d l Clrqu d Dps qu s pls s ps pssr qus bxt- CND? v rd ppulr pr ss rgs d xprê sbs ss s sg? us u vlz vr ss qu s pht GURNÁ s sã ps-v rs Dps grl Ru uvr 0 vrdrs CHRUTR PR Xã ps drr qu gr 4) s vh qu ul Frç b s rgzr su pr su ss quslõs vz px qu d s rlu spr BDlllh rhvs Xçs çã dsrd z vs pr gvr qu b v s «r prduvs s lds s sus brs pr rrgtru pr rzçã d pr lrr ã sbr s vr u ã s pds urzçã qu gvr ps rzr s C rs Nò d sgu sr prssr u brr pr pr s prs s s vd psslsrs vrs grups grvss rr rblh qu pr ã d Nss s d usã lgd l Cê s urs públs lgrphspss pruru prs rs q pdu slur l urs qu hv s rl pd qu sr prss - s gçõs gu -l pr sluçã ur Nsl s d ssã lgd d Frçã Cvl pruru d Csruçã b sr prs gb u l q rgu ugls s rlçõs s pr s prrs s rspu qu prs hsur ã pr zr ss g slh lss qu sprss sr prqu br d vd hv sr u usss qu usss rsps ã grs C dss s rsss lrd grv d Csruçã Cvl s prrs llurgs Pr ur l gvr sd gu pprvçã d sssã lgslv pl spç p 30 ds qu ulg su pr sluçã s ls br d vd ícs ppçllu- p s sr prs d Rpubl --L w T? â«$ ds rçs ss s çs ss s vlhs qul ç qur ss qulqur p 000 brh sh quê ur-s BR pssl ds Bblhs r «r lvs rslvu dhrr lvr qu sdbsã d gu qu qu sr ps ô vz vrs v s prpr d lhr- v dr u rrsp prqu g srç ru qu ludprs rvss rl Wl -su duvçã pr u s ã s rblh d grv > slu U vr prd s- çã s hs s rpudr bslu qu vr pl spr r hrs ls qulqur lgçã uds s qu s pprrl sr p J s prurbrs d r ss qul <l x ll prv uss ss rssu- s ld su rr sg ru l ò sbld ds uçõs rqüs gvr qu Hsps vs r u s ds ru ug > ysvl vsvl pí«w«4 u- plrí br r 3- H r qus - d udçã s Csr U ssã grvss ^-vúl L r prgds prgs s su rsrp <l ggrvç rprs Chrs ssçã v s uls rrçõs pr l^^jp-j}?^ prgs sbrvdó súls ízs s s r b ls prs s dvídus qu d vrr Jrhwdrs s hvçõs hq srr hspl prr u vr (p puzr rr s urs vs xr úb uvu-s u rr psyhs Js bds s hr pls vdrs «u s pr grr rb d vz s çâ lu dqulls urs sbr l rr C? rl ru K qu s s d- pxd d )«) s su hd F-lhs d qu qull pssl Ldrs u vdus rs ldrõs hv pr lv rss s- sv dl l s pr rr qull ggry^ Hr vr rub u Rurçí ps - prs? > l s Í43$bò u ll í ss phus s s- uls publ grúí l lr 70Q$dò Prshldõs r ppulrs - br b s - v qu br s sus lcsr qu uí Td- íí r d Câr l C r s s prsgus sgu rss phsph ps lls r- grs lg qu Cê Crl l lçã quv s vrs rç d Ldrs lls qu lvv pll ugr vl sr h prs dy- ss rss s/u xg ulsíp èsdd ul du ur prs lv pr r qu Cê grdsr lru lr-s - s u psyhs qu pr vl us pr r l prvv qu U[ rpssr p ds pds u phr s s è rsdr ru rslv pcsr qu s r p- rsgur h r rgâs ssrs su s- r qu vs s srvçs d schrsóvíl 34s ç Dlru u r r urg udr s su pr rd u pr rr luz rr sr lqu lu s h gr s g ds> dulds gurçã s rrdl l xprl s grs gs s s srvçs d sblurs rrs glrr llc-j s s qu rusu rgd sbls qulls qu í lrr s prbls d vd s -Jhs ud us qulqur ur pr ] gr s sbs qu s h- r r r s púpl rlh xdrz s dçõs vd pívl d gurr v d psyls brs s Thsur pssl vr l us l h h sls s - ur s sus pss r s ã dusrs lluu rg qu rv brçs l dld- ss suu rsu p q rls pl prl s s l só ds sds rs p síru shr U qu >s Êxbríps s slds vs d r ys ls qu rs s hrrívl brhl slípu lsdul publ vs s sã ss - blh sã h rbl prduz ssd su rã dds dsl ul qull vd bll prz ss p pr rgzçã rl s puh ud us vd s prss r-s sr Ps b s rgzçã gvr r r purru (s pss qu sr sgus qus ss b rlzr s Ü sul s rd dê vs bl s rgvrsr ss ) s qu h rsdê lpsyh rl Lsb Prud vs pr P-s/ s psss rss uru s s l s ds d Áusr rs s qu -- pr llusr grs r lld d r pòrgúzs Rh ír Crs r l 40$000 J yr v grupr s sbs rd dspl s rus Prs l J x psl 6 lí l Jrsdê b) s qu h dó u r qu s rss urr ur rqulld pr- Cslh lgçã s r (6íí) d grv sluçã s urs ss s dsl pls sss sus spírs b r bsrv qu s r ggrç s su- vr prur uls s Tl- rs l urp pz qu gvr qu sr v Crr rsdê èlgrpls prs- d s rurss dspsvs lh ) s qu h su sb dd sã r s Ív(í qu d Cph dusrl sã ssgurs llds urs s grph-psus Csru- l su s gvrr s rrs plís ur çã Prpr s lr s uld publ çã Cvl ru grv? d r ls s xlí lhíòs s s l rrd su s ds bs r u vd Xl ds -4 uls - rs s u pçõs Jbs pl prs r qu s s rvlur rç su r Prs Tr lbr-rs prvs s pr s r 0 qu lluvl qu z srvç Cls Gurd r urs qu rb rsul s plbs s s srs xp ls h us r d ss rs ã p vgã r Prpr Crhlsps rs rs rísrrs bblhpr usç ds pssblds d prrs s srã sr dr du qu hgu Rpubl h sr d Gurr spgs pls rs ss slã pr lur ur p r suçã hsur s supr Cs lu pg 40? lp ss rs rrç-s s rs r rês rhvs Publ- sír brvd ssrs íçs su s lrü pr r qu s prâs r bl pród d Prlll s ês 0 syph prqq rsu ds sãs sprçõs s vrqu su s sus próprs rhlhs h su s s qu prpós ã prlgr s rlzs u ugs rs slrs suçã l rslvr s s psyhs ds publ- s s (Cu) ugs bxr p r ú pdr sr prs <l lvpu7 dd X llg gl r çõs rvss phr-s- gvr Prr pr d pr v- JlU Pr Bg í 4 prsur rs ds subss- rguçõs s s ulgs - s us s s s s- sr rrg ul lll gvr Jls- rsss rgzr rês srs dd s r url l Dlly prpr lz du r ll ú qu rbr ps GssÕF d srçã l- urg br lgus ggòsuk Jl sb pr v ss dur dus r 0 grs s qu sul rs^ srs sss v bxr Rrü Dlly grr s qu r ulgs bs d s r qu s l dh? qu pl pçd subsvl d l xsê s çhç lgus s ã s s rbrs r qu qu Chl sgu í RN CRTNN RUP BRNC r quslõs qud s ssds qu lhs pr s uhdl lhr s lgr rb pl Npp ugd ulzçã s rsprs plds l qul sgrr svlv s PR NHR CRNÇ CRPL l sr ly J susã prss ulds rís rrsrs qull s ps brrh d s N L BPTT CR L-L xru gul rg u su lpsyl z p bv s lçr by d v Cs Frr s R gvr N- N zv qu u prur pll s lss s s p- lgs «pssvl qu lg vz s v suprrd quld- zs ds s rçs s l s s s psrs g s us rgs sr s prçds qu s s qu d sbr Nu ls s rrrr ds srgrs Chg - rl prbl s s s v sã pl b s qu Jrí rs bru h rux sr d Jusç drgu s ru pr s sus rs d r sbr rss llgh 4 CRC ps lçõs dur s u ss pus uzs prrs s p s- gr gurr d bã lh pr s N ps d ur ã sus brs prssr gu vs-rulr pr busll «r Chrls Rll R lqu r rsluçã d rs subss Cv (734qu s pds rlh Clçã u pssgs pr us pu rsll/ s- s h gvr pulsr lh pr lur s s usç ss uz prss C Gr- prvs uxl s 60 3 hã s (ú b srvç pu- su l Frç v- vs qu v pss v pr (> r bl sh s rgulr prs urd hsurr dr zl- pl sr d grullug í vs( vr s rrs - Cl spr d grl r b gul sp bshl pr ulh F sr-s- qu pss s brçs qu lhs r- Gbrl «Dl Cll Flr pr ulh pr b gríl r r prss s Jls Rl pu g svl prduçã Cçõs lr l s rs drr su pr ss rgzçã sr d l- v p lr hd lhr pprv dr Çsv Gèly 3Í) prl í s blds rrs Fr Fgír uls ss ã surr Rvsu-s r brlh íss Ç^JG çã grçs dd llvr prbl d hydrul grl s r«r««r -s lò -Cr s Prssrs Cdupbr pr ss Tvr h s 0 [ vs rqur ds Ksls Nlursí pl lrg s sus d hã s DPvXC0 PUÜQ prvs urs rsbl d sr ss PuBs Jh rurss qu só dus - u subsu Fr sps su prs ur > Cu gr pr prssr d «xprês rds s s dçüs sys rbur sçã l hrr l rúrg pkgld u prs lu lzs rsuls vê s r vvl Pl - [ (H r prvr Kss ís bu srúrg d Fuld usçãp prvr xlubr s s bsr ds Fçs srã ps d s Cpl çã d ll s prss s s l ssrzds prl s prpus- xr u s urs dd b v d r suíd s gvr d rl Crs vgl (F) s quds gvr prlh ugus Pul - qu s huv ss pr sã prssrs d vd dqulls s s r vd - sbr s dvrss prurbçõs dd su ssr qu rb Ns Gur- rgs gur lbr r r qu b u vh xrpprlh brh-pulr s gul rduç s qudrs gl lv s Cprr 3«0L«C^-J>---«-«/ s l dhrusls (4-) prh ds rrhus vgs prs- s s dds srps Cr ds hrs 0 us d prç s sl s duld d rsprhçã s l rduç gu rz Drs ugus Brdã Flh Cr- hã hgr gr r 4 vs l í spss pr s s sgrs rhs brhrrs ls L rk Pdr Pul rò uóvl d l r- ê d drvl rs d s ã luu JJs duz Pul brrh Crvlh urí Gud s $ vsívl zls prpr b-sr prv ds ul s dsps rguçã Fr sps lh d l s prç prç l Uxí Ps b 0 Rl Çvs?- kl hv sk rs gul s phr pur bd Cr Bbrs sr rrulvr slr u l Frrs uz s l- 66 lds rduzr rulçã dur pr l-ps (Txs) ssss xrrd- l rbd s rs pr d drr prprçõs ds sh d P?/ pr lhrr s âbs pr - r bsrv Cr s ss Fr s rbds uu u ruls srúpul d hlí í hv sk ds s rs d gs l vlrs h-s sl qu s rl- bzd lr-ór pl lrç s s dçõs s spss ús rsuls psvs rls s pr r pr zv urs rpl ds prssr l Csr d lv Frquz Pulr pr ll rs s d sã ps Xã s uxlr prvr rçã s suds rprss prs Cr ( rpsr h s - vs rquzs blll pu p (6) s rpls du prsllu s rv s rr qu vrs urs lsss ss ls rr u pr ss rpl rr d pl gr l d sr ds Clôs psss rz bbrr sul vyl ds urds rlzds sr ps d ss prvs lhr sd h- gvr s squr q ul C PRFTUR rguçã shr l rúrg sr Pl l?r pr ph ud s b-s rsss rs v s sgus br pvrr lqu pls s s prssrs R rr Tur Cr- rçs rs s rs s dígs lr hrr p/ dspsçã lg rr- sbl ls lbr Fr lyssrs À- rd rr H ru C r p rl rs gru s rsprs r s sss - qu s d 6 s drrs l Cr pr dr br d Kprçã gus s l l-r svlvur Cru/ dhrr v hrs rguçã l pdr- lç pr sllçãò u d r rr-vr pr- T rr xrr 7 s prv pr - rs s s lg grl (l s gr sv r rd prd prr l rúrg pr sçã ulurs sbru s rrs d ru C l l r dur r Cs ur hspl d rhsr z prssrs br Bg p prdquls qu s s sí- 0 ÕlUg s s s prv pr v s uvr d rlr qu r drr âs rld í- Q quzr lr spr s ul- prr - X- sgud ur s hspl rís vrs vzs Lsb brs ups lç s vds só s Brz rpl qu gvr s gur - s prv pr Tr ss qu s rvr=u s s q rv Ds R Gçlvs Lr sr ú ôr rl rss v publ Tsr u s P lç pdlr rúrg l d sld rul ròss- lr btvl s rrs ã slvr s prbl p u g grl r shr ll r ru D Hspl l Zhrs s brds ls prpüsí lvu r s pss ps rl prv ls Cr u s ds l- s pprvçã sssã pr r bxd y Psps r luê pãs s - rs ss Fr rç- sl qu s prvs ul prv pr Prugl s ss qu pr lls b lh ls brds prss s pôr pl ps pr dvr sl d B- rrr-s r s s r- rurg ssgr-s gul -Clrh (40) l shr vlr qulls ís rbus rprs grfr- blh ís 0 prv pr phs uóvl bxr gvr r sã b pr pr s l drr Cr sr d Fzd r- sr vr r srgr s l- pr prr ur d d prv rrê xrrdr -L qu u u drr Clbld- ss s dudds sbr sssã pr pprvçã Chs çâ g -ph gul rg Publ rgzçã urg ss suçã r pr rurg dvr çhdó-s gr plíll 0 Dsr (r) pr lurzz r s ds ls qu v- r l rrs b - s 0 ss prv pr sgud s pr pl r sr-d Fzd u- Lsb rã sr ppruu rs Prugl srçr-s- pr ur s J sssã pr p - r r ru Tpós (u s pr qu r l- Gurrs sr svã sh prps pr Cgrss Nl pr qu ur pçã d rs- prvçã lurr) qu ã rsp s vrds s rd srpurs s vs l h vds pdr d sr uçã pr pr d glrr y pr pss ls ups u hr s s pl Fzd Nl s rs rr Rpll gvr s sss r r pssvl vs rurg > 0 ss prv pr rr rr pssbl rlvs sgus rrs d spld b spr s -«««í qu x-llísl (p lh r d- prr ur 3 s ss rs ps ru Tpós qu vrã sr vs Cgrss rr l s pprvçã ps sã pr gurr sds Js L 7 s u v rvss d rr r- Câd Frs vs rb grd pr pr prv pr l gvr ds Chgs pr 7$ l sã s vs Prll lu s pr r l sr-lh dspsvl d pdr rúrg s 0 ss r lvrr Clh b s sd 4 Lsb sgud ur30 - zbr l prurbçã s prv pr l - - d su «íl rgrssu s sus llgs ds s ps-«rr lgus r- Pr sr p pr 3-$4 prbls ís- s r Js lvr yã qu pdu - ls slu dr Hr l- suã pr d Cbr (l d v rl l rurg pr R$ ls s 7 3 Xvr bxr sr d lurr sr d ps prvs s Cgrss d Rpíbl prr ur sl d Cgrq D Frrr Fzd urzu sph l- sr rds sr d vr r d gvrrdprugu sr p pdr pr rrgu prl- gçã s lv pr 4 -)4$ l vr drs pr s vls Fzd r urgê s r bxr ql s dspsvs urz- pr prv rl l rurg -Brrd lvs ls ph - s rrs xr d F- d rl/- s ur prpr sgud çõs s Flh pr 3 33$ Xã rs qull sr pl sr r Uvrsd s p r pr sr-s - v rl d prr ur 6 Bg qu s rux llrx rg d l br v brr vr prsr s s rpr- prv rl d sgud ur UPRNTÍÊN^Ns br s ss zbr í srs p l pr çã lls 7 s sr D RCBN D spdd prvd vr pdr pr lrrg prl- prv rl l pdr pds qu s ss s rl pdr-lhs s sus sçõs r prr ur RRQUR Ú vrdulru k d HÉRN u ds s lsss d s «K ã sr s s s sr ss p pr sgud? Pul s drs Js Gós brã srçs gvr ã r s- ur s prv d prr 0 s hrs prv rps Cbr P pdr rs urs hs s ssr pr qu rl l pdr rurg xrçã s rgs supr pís s ds lsrds Prr r ur rr l s us s pró - d prr rrqur sk JNR s lgr-lh rs- urs T-^ Prs gu d su pdd pr l gvr sdul rusu x- lburgu pr s r vd Gs Frr 4 pr d Plrl s rzr-s xlusv rrçã vs ss u- pl uu lr FR D P-UC0 PRÇÃ pr d CNT rs ur rr su HRNR LCTRC s prgrss ô s d qull d Tsu rhpd ru dlh l r Prs ç Pr ã s pr l ul NUR TTTD CUR vs ds dr Gbrl P- rul h hsr gvr rru pd su x- sls Pr zzr vl d s vg Dll Hrz h- u prqu pr r- F rçã dr rgs ssu s v dspsçã s sll rs rsss d 6 brl r r < ds qu prpgd gr l d s Prs Fr d qu plp vds ús qur vz s pr slsul- dr Clx l Pu- ds s xqus r sphr rl d R spul v rr K- l uz ul h rg d l-r Cls l > rb publ pu l prslv-s p Crl qu spr«prqu só s rs prl s pr r r hv ps d -r lur rs gsus rgr Ku -lu-í lu hd hus shr drr «d R Publ ph r Pàrs-Ly s d rvlvr -pls r shr s rpubl ps h s- l qus dr r u lg sl qu rru rã rvlhss pprlhs íí b - d rblh r ur prgs rgp Ês dvs ü- íír rspr prvr ds - r? dd pr ír^vc ys p rlór prs gvr d s r gur vlss qubrdurs pl lh Clud lur s dvrss r srpurr Câd Pss sbr s s ]rrbpds Ksss prs d p lrs pr s u s spã qu pru s s rprsr u rl s 0 pl pr r uhu llt rr lvs vsívs íwâw/íw llrs - Luz uír r v gvr us plvrs suvs pr F br slsr r prus x ««pl brb ll Chrs spr vll z qulqur rblh u - r p urs bss s-s vl xpv lr r s rs rvss Prpr s ur pl dg u qus qur qu pz sbr sss spss rus 3 sr Álvr Csr qu s vrs rrgulrds pu p s prl lg rr ruz d Lgã dur ul sbrr lgv pr qu d s pr zzr sr pssl sr d Fzd u r hg pshu gru s rs s sh - s r su srç su u- ll dd u rsss P-s ís shrs ds llg ã l pl gdr qu plps s - lrr lg sl s- Cls vsr-s s sus prsss q Trbul p hrrvl sd Fxs sps pr bsd rs v? vr s qu s prs só pl rr ppru sgr ur Chr sssê U u u ur dr rç TNTR TR su sã prã pr s br hr Pr Lzzr U qull rprçã ds ds vld s suçõs qu - bul ã s z rr JUZ D 4-7 Hr Ku b- ssvrí lr qu sr h r s s ps ss d > p srrr l s s rspsvs pr dupl vl lr h líríru?u ur pl /u rsps? Y s hbrs s sus Fzd br Nl qu ã z Ps Crl lvu- pr h rvlhs Klrhpdl Pr Lzzrí Qú prud r Bps Cí í-- vgr v xgud lds ds sus çõs ã s dã sss- Pdr Rdrgus Frr bu l squdr rr sr d r Fr psr íp P ggrdu sr s urs quu sr ld Põlrl Ku D rd lul Hs Cpl lr pr lür uz s uz d- u d us rrüs - qull su ) pr pd r u r 7 grrdudò- -rv ud ldrõs ppr pll PR Ll surã p u prv ds s U l ullg RTGu RÃ RZÉN D LUR CNCUR HNT N FCULD DCN U prv qu dspr rss rs F rd Cuss Pul («Fr ss çã grçs pl su rsbl U 0 xp PRTÇÕ p ÍW F- KÍG k C 4 Js NTC NÁ rvluçã Uls P QUBR 0 X-Y---

5 hhuuh 3 0 C ds gr- s hs ulllllllll(llllllllllllllll«r^j-ps-^^^ T-^J/JWT-^) v-^k^í?ííír7tr- - y /-rr-~^ GNlk CNT vd R Br 6 - Tl 4 T Prprd d prs Pld /-^-- ^ vy%^>t C v HJ «s d «grpí s r rsrgr d vrdr r l/ vr br rl hkspr lbr ur qu ru sus yps sd ds pxõs qu lls syhz ll qu ru r própr r Luur própr luur r rpr r z própr -ípy %- rvw -v kàííu^à^ lwr -- 4 llllllllllllllllllull HllllllllllllH r prr d l l l3 ísíí - PB-H k ílt-í W Hl â ss rdlrl s ss xplvl hr sr /rw r dlr u sr Duvd ll Duvd qu ó s dí pl duvd r l ó s lr pl rdçà s sus lgrs s3 s hs ssu srrs dó u 6 qux r su própr r u ód vd sv su rç wr rdlpõ rg v v v rhs dr px lu ss grs pr hypr sr b rul RUGGR RUGGR u glz sr Rb C ss qu r br vâ pô r rr «spr qu/ s du r s rbus s ph çrrguã 00 llsr upru Pz us díô rp C ssv - çrrspu s - qu s lã pr hgu ps rss pv] p rr v up r lrã r rg lã Brh l vs uu pl Jrsr Hysl u rl x r s g rg pr - x «l«s llc0 Í4 pr ír- vs pr 6 3)4 Pr pr brrl l v pr l pr p Rls r X sb - -s prç -us- l vs r «prd vs lbr l ps d l rspr blllõ ( ds r U- rvl s -l x Kló s íruls r s r s rbrsl --«Currí rs pluv- ípr- lrl0 l l-- lsã d«s s 0 ( sr D íè ls Jlslp rs lu s rps Rpblç r s rds ds lí- lvl prspl l d d dr lu«d Br ul ulll lízhr l d C r pr ll lísã l d pls sussr } d - h çlb íçríís <J > d lsj - l C --duêrrp --«ísrqu Í r l ÍTR PZ -J Frç lgrã d rs r s ll lvl gò prwsv-uu -pl ^ rl vrs l-^ l sr l««0 r r- sãd Hsll H-- - qu lr sr UH uz <l [- «l prr rr l xrrdr prsg l bld xprssã íâ b sr sgur gs qu R uldã ã s v z-lh vçã qu ll guru ólg lbr r u ã sr N dl ppl d suv PHL sr ss gêr qurd LT- KWX s us s lhs vrs rh rz RC BRGNN suwss rdvl qu h prdurr pr u p us própr Prçs xkrl -wr Õ Plr l$ 3T^3CFÍ3D RNTL plr prgr br ã púb hssssu d r rçã lbr CHRL RNT s prgs s rvs Crls gd-ur 0 Dsprr lã l sup du Uvrsl pr r lsbury r spl Du 3 ppl l dr l r vlll Brv ux xp -u s vgrs l-r Bg íul C dr ld pl rz s vrs xprssõs glrs Drhy lllpps s rs s sss vds ó CNTRL spr CNTRL J ^W w-h-p^w PH < whr^ gg^^ P^^^^^^-^^^^ l lglu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r^ Grd h ~~ ~ ~ r w y Hw>wlWWylBWWHH Í«^r3^BB THTRC LYRC C â L Krs Js Lurr C plyh Br-r 43 LÍG D CHD HJ s «JlK s 7 s l Pr lbr s gís WLLC RD ld WND HWLY ll «J ph lrr pr WU Fr l xr d x sr grds TBJR qu s b rpr 0 us sgus U rd ê vd lrd lõòò vls pr u d dr pr squrd Tbrp s rr xu qu h s dl pçã U â rd grór d r spul víss Bç3 prs?rçòs s -- Cgrph NTLN & C Ru Chl 7 R Jr Crl -033 C- ÍR Prprl J CHZ JÚNR Ru du Cr s 4 C ÍR xhb d prduã d Uvrsl s 6 r lhr u r HJ --- ULT D --- HJ -- Drs 3 ls rblhs -- Ds sã ds rs P ^ ppq)] lbr rsl rvl TU X l HRRY CRY qu s ppr CD -4««GRD Nul ul l slr sgr d rub su pl urd qus qu sul r lugr ur NN JUTCR rsgll b l qdrll sr Ju l ls Prd r pru rs <l s -- U uíl v usr R C RW ds s lds srlls l UNRL u l dr s qu r v pl su sph pl su sçã hã - R WLCP ld GÚCH UD- C s du- lsr s sss UCC - PRT CNQUT D U CRÇÃ HJ -- s 3Í4 -y HJ Pl pl ul prs CLR W rprs l r pr rgsl CLR W h - CLHR D LU Brv -- NCNL PCTCUL hg CLR W «-7 ) KTRKPUBL prs Js Lurr CPNH LYRC TLN sr drr d rlsr v RTUR Dl -Ll- -HJ -- s HJ upr rs s uuu TC Cd pls rss Bldrh Glzz Fr Cpp Fuzz vr lr(0 Frzs 0$ rs -% s $ rs l «$ blã l Ç blã - glr urd? grl $u llhs í vd blhr s Lps Frs vd hã CRN ph dr ps pqu sr sp- CUR HJ J v prgr s gr spul àl&j3 D s FCX FL prsls ur xllur lvr TprUl pl s pl xprssv ds sus rss TH- D Blí vl rg spr qurd sb prd s ~í ^X prduõs xlr d pr r dr Nv Grbr s vl yslr s s rguls rspr s sâ pzs D q s s< lhs ysrss?0 v sr ulul srx? Fs xrrdrs lus ggss s s rvs s prsbrs sss s ) psód l rríl 0- psód h prs d uh FRÇ D BÇÃ r rdvs s svlvs suprôrl sübr r ssl-lss ll õ pr qu l pru rrqu d x prgs Nò s prgr uçã s vs psód- sr supr RTR D PL gud-r- gulvl rs NR URUR 4 lr d pb pruguz uprs l- PRTR D L s ssbr qu UN- RL s prs llr pr -077) «HT- ss db DB «( -- ^^kw^^^^^ ^=g^l HT H U ss)l spl (r Hl Í?L 3-C3U l ^^ s v< ^ r^ u hpll px l rs- «- rs -p ^ «w b «U rrír s prgr brlh x lu -sr pçã srpr rz BL - P GNC g«- H - rrí< D qul sã rprl-s s sy ps rss B lrw -/PvF^^C ZJLT ~^à)^~%&%w lü ^ Ê^ ^PY~^r^^^v^v^l^^ k3 ^ CyJL -lll^^k^ rjjr r^êí ^^^Wb ííd-ír Cldys Brkwll rs rsl ds xprssõs lllusõs s FX N s prgr vl C-XRT su ll hlrül rã GPNT s ^ rhí T^ P^J - vc JCCU ( u us ) xhbà 3 ul èp lgs lrsss s LL CNT vl rz l dr NN - CL grs blls s rgl rh T (lv vr s drvl prgr > ^~ w -> C «Pr íl X < C- J s s h & r THTR D PR PCHL GHTQ-Drçã Jã gr Drçã rs FKDK JÉ- zdr Nus g d rlíslr sr B ssurug Gr Cph Nl prs ldrs êr Th r Cll l lrs) Drçã rís Frs rzull HJ - Trs sssõs -- s 7 % 0 % HJ -sr r d rhsr Luz rr H - DU Õ s 7 % % # H pr r 3 s Csprçã r rl pl Dr vl dr usd pl sr Frs- Gzg d d Hrslr l urs Tlrs NCNTDR P QU CNHC UC XTRRDNÁR BLLZ NTG - PLNDR Luxus gurd-rup rgur JÍT D R pr Gsã Tr rss lbr Nus us Frs L CN RN ( r) JUT PRTG (W Hr) RTR D PL (sr) CRL G HJ - s % HJ Cph Dr Nl qu (z pr rs - TÁL FUT -- Hprç dr G HNT lullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 0 gr dusrl TR D FRJR - llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll>llllllll>ll^l CLR BULN TÁL FUT rquzã l Bul l Cuh l Dv Frg rz Prr Cr Frós uz Grzll Dz rgd g Cs Flpp ürly ô Rs srv Rul rrj Jrg Blg Jrg Dz Bhl Rlph l- d?<s hrã l Prr Álvr Cs v v L Grl lr Gbr Txr Dr rv L r r-- GRN NDUTRL 0 rrd ds hs hrs pr «sõs - Lçõs sgds ds s s - rvs CRL BTTNCURT CRD NZ F Grç pr íls T HNT TR P NJ 3<- P uss d br grglhd/gõõ TR N -0Ç0-LFT Dlír ppluss r s CWY pr TTL R PDR D - s ld pls JY L- BT-JUR hã ds s s P NJ Rç d pluds urs d0 P NJ Crls Blur Crs zs - Drhy Dl FRTUN FTL CN LYP - LGR NGT 364) (3 4- C-33J X-3JC C r (g s r) Ru s R Br 03 prs Pusll gr Õ CNTNU 6 hrs x gq ) hr H H hã R UCC D RN RT CNTGRPHC uü ukr lllllllllll««llllll«lllll- PRGR NUNC T Jus prsg dr d Pru prs Prgs WLL HRT 0 H D NT Úls psóds d ) l srs 0 RTR D PL psód r Db psód puh rn bb g ru l ( ) u rvz prs Fx Fl guds ]rls sxs Cds d Fx Fl Trçs ppulrs Lgrs vgdvs ullllllll«>llllíl^ lv dr d^ rru rpr pl vl rh DR- TY D LT T ru l r d Brsl Cgrph (3 4) = -< -l-< r0 drz HLN HL BBD DNG - U CPT-W Hr D- &&& rlhy Pl LNGUG D N dr d Fx JgW ÉU3 THTR xrrdr s 4 -r (rrdr Dl rr lv) Círl 6 hrs Nl lu us rírrs ú h ps 6 rsr (l Xl s r lscu-s slul lss l «Brvl- gl spul prçs us dus hrs r Grç r- qulqur - - phs JCCU Dsll CHL % 0 Tr r WC DB THRíZT ZZÜ NT 3 ul ph J^CCTJ T l p d pr r s s rls d sdd Prçs lxs d d r â Prss $000 Crs lgü - Crs g - Plr J( Gr- 000 «N r sssõs s hrs s X- s-sã s 3 rh JCCU Dsll CHL % Tr r C BN- % r sssã s ] (gí 3- ph JCCU - ZZ B gl J7 3 ph JCCU l s qu dhr usu sgu õ prs s b/s ss vv lhds pl p pls ^ s ds urds lrs qu sd vr ã qudrs? rpss d gurr s própr gurr ds sus phss s guds w C r d g çã dr rs s hrís ds Prs lu l rd glrs s rs s blhs pr d psl Dps < r/rl ^ ds Gs plp l s rs-rdvvs > Rps 3 ul ph ds JCU ^ sçã v susrh %L W íz prz rís Cgrph $ TKTTHTTTX & C Ru Chl R Jr Cr -u33 g glu íl s d prz sl dspsçã s srs lbjq^«uíprz 0 pr du ^ Ju prrs K- «D

6 yj K ^ - ^y~ ^r--í-- r<íp^^ ík - TRBLH D JURY prbl --^TJpR ^ rzgp Trbul dê Cs lx vç sr rslv pl rçã qu rslvu hr s ârs ruds vs rd- Rr pqu s qu s H ryul s h sr pdu u ulr d ps ulh pss N lug sss ds rg su d çã rr qul vrb pr l sr U hsr r ryslz Lr N ruã l ds - vg rd pr s prs v rrr spz r rsçõs su Dsd pr d b U r s 6 r- lqusçã rr s d lh pl s dsrd lgr ll rs ruds Trbul ud rgrss r r prxçã r rs urss l sybs bll l Cs rslvus sgu l srvç u d s ssus prprd h l ór srvç s d l rusr rgsr pr l v prgru qu h pl prprp dl Uã hgu h lpz publ rü- brd h s sus rqürs prv ph d sps s pã lg urs C- l uz Jrdã vr 0dr Álvr Brrl uz pr- pl sus pr rpr l lã l r- rs lbrs pl s bry s ss u uu T Cph s- d s 7 hrs d hã s Trbul Jury lv P sr ã spl blhã ôrr s pr rís sllçã su rd Frr Pl-K Grbll prrs qu r d Gurr ô l U l gs rg dg pr sr - lhr slh d lç urs (urs p r 4 s rb l pr s prs d vurp rqur rsuçã pr 4 çlrs sl qul qux grv lvd rs ppluss h rsp- vs r Hburg pr lv póls rs prr d l sdr Fgur l pl dò lsr Ngu gr qu rbu srus sgud üvls rú s lds rd Ls Kss vlrs rp «v dl rrê qul r -l- uprlu 4 )$4í pqu ru lg qur lr pu sí p grs qulds r urs pr r 4 vls ps dqull Trbul ss- v sr s ss ds pr ld ã huvr rg qu ps- sl Thsrq Nl qu qu us l qup v rqur publ r rblh uu ss s K d pls dul -Tr-s sgu rsr próx rrê dvgs rs u lhr ss lrr qu b pu J L Cs & C pr r- s psr s spss rrç d uçã qu r 0 s prps rs sbr rs uss sr ll- s vzs gru prh qu rgs Jq Frrr íurr xpd vg Hburg b ps- lusul 3 l r 70 prgrss rs l xdrz ^u brrs s pr v vsvl zds rspv rrz r prpr pr srr d Gurr svl qu P r sr Cpul 47 Rh vs l d Gv H u rpdu su llg < sr gru prd d qu s Bg s ds l l Cpb su vg Rrd Cl Gs h lh rhur Frs pr prsgsh d Fsç- r ru ss g b çã rr s gurd - d qu pd rr ph ã bll spul rg N su vl ss v rspr- ps- ps l vd prçã srvçs d pl Cs Pr úv ur-s sub- u phys r ssã qu lh / plr Rl ru D r d pr pr rp- qull rbu rrê qu 40 C 00 lds drs l CN PL pr ss pz 00 - suçã sld vpr du suçã prv sllçõs pxs d ds Ny «-pdu pr s h Jã d Urr vd grs Grss sr vu d ós rbxul- ul gr gtlí u rsr pr v prgr Tls pr psr p r P duz pssgrs rd qulqur rprl d zul Cs Pr pr u- [r srd Pr ã r s prs lbr- vs vrs sr d Fr v Lrd bx rgs gz s Gurr r sl prs prr 0 sbrqu pr Cs r Trbul lr s s rubs qu l r pr- duvd s bs rzõs h xpl-lh Dus duhh rs prs pr s syps lgs Ós ldrõs urv s ss Lxõs Hvr rsp prss qu Luz ss pv lllu Lsb 6 s Frr l s rçã r lvg s- r lgr qw lrs lr prvv 0 uubr r d Crl qu s h urp qõ Rórdu rd pqu L- rs s xs r- r l rslvu Trbul rusr 6400 pç grphd r 0 d lrlzçã rp Rqu lbr Rqu pd r- s hv sv r hvr us rsvrs srl drg là u-ll Hburg Frç lbrd d 70 l pr dçã 4 r rgsr gr rs urv qu lls uubr pss pr blçs lsulss psçã dr prrs lx r lbr pl sr dr lvs Frs s- rulr brrã xs- d Jã Frs sru- u - h l vl hrs d sssstu 0 b l Hry Drs gud - d grulur Pul ú ll pl hã s - l lrrs s d vl ds pr lg pr l-l gurd gsh rs rvlvr b- gds rsus s próprs sã lrprs lós pr lrglê l p prd prr dós Cg-s l gsã L- lr Cpy pr prv- us d Frrdur srd d rr d us l 0 ldrõs lls q 0 l-l vq rrr surprhu rs pr r gu v pl s ld ^ l pl dr usr r lr prduz d rç lydrul ls ugr ggrdr-0 Frs Nus q s r srvçs d us u s - puu lbr Cll srll Prpl çã Rçbrdu u qu 0 gs prsds g - rb Pul H sly gsh su gr qu rss vr s ls íus l pd l lqr vrã d h (r s u su ud «l pr Jq Frs p- ps qu ppru u grup pr qusõs lsrs Pl s Trbul rgsl í rr l rl ã p ] rprl vr- u p ulr d ps d çíó sr ràlí s vs ss l s ll r l 3000 publ u- u sruçã d?ss uss sr pr sbr dr qul z prl Js 0 ò-d r s s r Cg purr qulflrpls vr Hr pz psl íu-lh pr Zh l- - l Pv prprs pr z vulg d xuçã u pl sbrd pr qulqur rblhs (u rrsp) Hld su l p s s qu s- ólr prv r sçã r ól( spl Nvs pr sp zr h vsr x rç drs hs Lg qu vsfd usçã prr grl lulr prh qu pr Pr dl l í- lvrzl rv p- r lrrr pdr- ps í/gúí s qull sr p rslr Pr rl sus lgps hrl b ugrplu dpçã Cu dr sdu xr lull r rlr pll l dr Lgu - vr sbr su pd hgu h rgsr F l gurd ç u-s d ul us qul GÍ3R JX dr ssl gru H vls (Uz ss - bsã Çí d lgsl rrr-s Dsb z s Pv qu lu dur sr subsuí pr ur r- l l pl ph Npr rd 60000$ sr ry Ursu rs Bupsu rr ps svs- us rvlvr prl pr- u hr pdu plvr - spl dspsçõs r Csr 4676 spss l Ngçãò prç d grulur pr 0 s Grs rux r ssã dd Críí rs pr x h brçã rr ç lgs l lg lçr Cg sr r Js ld lv- b grr lvg srv CN ND 0 vls pr R 4 s br s s br qu rgã lrx prs- r h l óuls surs ç v sr r lr b pr Cph r su s gz pl rrpr s W brl sr ô Ül d- r rph qu sã s vçã ghr lu pr s prs sul rpubls 700 qu dz u us - r prsz pr rr s urs ugr s uu u usç sus pls Rs s prgr ç- l llls Crls d su llg d grul- s Bur èd vr rs vlur ps d rçã â Dd qu lh plvr h Dvr vd hgr prpr h vrs s çr v dr s prvs ssrs r urz s rs brrr plr s su ss prl pqu Írs qu ur sr pdu prvr ròprlr prgr s s r pr qu r ss srr çu yp p l blls spuls sr prss s - R prã rqu pr sus s rrd ls l ll pr- sl/r s s prs br srr rs s d síru r xu urs drgu-s lg (s drvl b spul ss r qu prv Ü durs Dus r d Rpubl lll pp l prd su s glp r prsl-s prsã Rpr s prps dçõs xgds s s srórds rrçslrs Cg srr ps- pl z rlhr l ls Cd írs plã sr prd d ru r ugus rs ã prurbl ru rppr 0 srã s s pll qu ( d l d rrs l lg urs Jã zv r rl sps Burk Nã squr rl sgud rv dvs vr í qu s pss lvr sr- Bur r rçã pr ubus- r qu 6 llll l subd v Âgl r Cs grvs qdurs p/us ps s drr bs s Llyd s Bur Lu Rpr prjã Cs s grqu lx u u- d s Cps s sgu h s sgus s- pur pr l rr s u- r url lã l rp sqüê pr F ã vrvs Grl s rr-pru d duçã prss v d ss l pr sprprls Pul llud prs qusulçã prd Nv gzs ghhçrò lld 0 d d rç pr sr xpuls rrór pl dsr bru vrvs us ã squ- xl s l gçõs l Ns qur ls u d pl - CN CNTRL r Pr d Ts pru s brs v bsr- x pss l l 66 l s s sphs s pr purr Hl pr sr rhs lr vr lx sb slr s Ryu ( 0 Csr vs x x z lhs p- sl spls uçã qu s lv h s Jsus pxpulsã lgl çã lr Dvlv sr Jã ô rss llr u spls qu h sr srgr rs l l P Js Frrr r pls us Fz-pr- prv H vu lh ll- s lbp Tdv? lhs Nrrs r ã q pl s gzs d pr dvr rv pr l Gurr prss rr Ts ppll pr g (l Ls hs sr s Brsl s luul Pl ór dss rr lhs brslrs pssur bs b ô ur Nus u- pg pr xrís s lvr Thruhs Chrs brrv d s qu- pr busã âr qu v gr ã spls pru r rr Ubsrb ls pl ljlg Fsl d Bh 0 vs 600 plvrs pz pl sll Uvr D r prs Trbul - prur l ugus Crl lv h su hbs-rpus sl C Hl uz rr r ls rds-lgr- r rr xr u çã rdíul u grls s rçs rspv qu dd r Js s pr s s uls l Ubrb Pç- u d lv Prs Frrr d í- lsrd W r rã dspsvs vs pr rsr s hkspr yls uds qu sbv sssã rsl rr- pls lgds p7ó$7 )> prv- sus pdr ô l s X- vd lí llr h «vu pdr-lh s surs rórs sruçã d pl g ã dg rpr 0 r r d l - rzb Brbs rlüc- pr Gr upr l z l dírçs suls grph òs l -plvr ls h spç sssã dsslv su s rs grs r rpld pr l u ss qu pr Hl lrpr pl gr Js Cusd Lps brbr r d r Trbul gu prv ps Brblu Gs Prr grçã dll srh- prê vru pprrrs 3 h slh l sç pr r lís RuggrRuggr l sã l r 4( s s slr rs r l Cs Clh í - rurs pr rlr C drr llvl r Bps lru ulr vllsí vgr rguz ã pd lur-s ulg- bds l Hyg Publ Cslír lu rl us d rs ru Bdl- qu rrrd gr r pr ru h prs dqull ps qu pg só Crlug s ps íg l h prvd s d u -P vz r s rç/í prs- Cr r l s prgds d r rb vrs rs llyppl K -lu s rblhs pr r bs llrs prs PHNX pr sr u ps l - vrdlru ísã ds sr ds pl pl puls p -l v lvd pr ppulrs h uz p rp qus lu s rrds pls gzs qu ru sr p dvídu pçr s Cr prpós du u prv hvr rss l Chrs pr us r prd h l C sb p sssê p u s próx ps - sssê l d lss s xplls r- Phx 3 p gr s r publ vlv lgr p v prv rh l su psblll Judr dur d pr psl sssê r l (s udr çus Pr s prr pôs ds s grvs pssu r us - hs Brsl ll r rpl suursl U Gr l purs òrdç ll r prss s srrs d p Í3ul r l d sbr s lsd llh rr splhv su srvç vs d qu lrsr d l r pg Jã hs qu qu r pr u rgzr s svl ã r b prhdls su sl U- xrrdr pssl - p prs-s s- prsrpl v só d r u- rr plí dsr sub PRTT CNTR = s ds ôr s r p s prrs d qu lr [ruçls lsps-s l r s vs d ll luvl dvd l R lu qrrl Js & C us -grph lusõs rblh s R Jã s qu- bru qur l dzr qu s br-pr qu prgr sl u qull dsrr h us sr sr pdu 0 su ls d lv prsl d TRD FRR pl prs rsp- s h Jus rs rs d òrdó v XQ-s í pl 3 dsr «sr Prg ll upl dr pd Câr d Gurr llg TBR R0N prs ghr dr dv qu /3 u dg l sr rlr vrs Cs 0 p llusr qu ór su sulór dç lvr Cs Frrr qu v sã ds dus prrs ps r u pr ud d Gulhr u prps prv- l v sr rlh r- d u ls ru Dgs Lps 6 u s ) grup slr (ll bgg prír 0 sudr ssp urp b rrrd- rh lr lurrí rub z gíu Cph lsrd Frr l ddã p quld grs Pu ppr- d Prg su prçã ds - CN PTHs ur -lgus s Çrz-Bprbâs rprsd dõ q p^-y- vrdl r lh du d x- slru dss qu s dsuívl d plu lâg s s («?-- prduçã r lr rs rs lhs ss ll ptt Th rblh ulg s rs Clpllll ô líls d l s r- rs ru l pr su prs sr sr - luíds dl r- Fll slã 0 r vs Brsl pssu í- l rpl^ qull hdò prsu h u uz ll l d r uprw «- l lr rrrç s xl rr l ã s r gurr pr u íssã rl l prs gus 6 «gu pl d vr Ph pl u l s xr pr ss íqk d lv r rrr l ul qu l Prulr huur prgr ld ru Rqu lrrlr- r ssã u srd l Publ d bçã ls qu s prsu r l Prg s s rspd l d sld lu rr ru Thr d lv 370 rr lg r ^- pr sls ds vr prsr s ls s lzs ( r) gurr sul v rgã llr /)«rspl) ds xg- l prsr srvçs írs s lg r l dsr dr í r qu rbu rs s pr Cruz - s bss vs gr rz qu Thl Br pr lísrçs s pr«hld u prqu qull qu r r- quívs srru> s prsgudò bç srríd pl sdsl- ssü qu dz ulud u- s s su s Rslvd pr ss g lh ó dd pr- xprssã rg lu r s huur ul brò ph l s ls Fr prs s&sss^^ qu gvr d sus rs s lí vr l ld bhrs qull pr l qu gv r? s pl rqusçã l gvrpru s r sr Clís Crrí rs í Uã pr lbrr r usl s rr s--s v pr v qu s Fx dr sr lx s pl põ-s - F vul lls ô ugs Frrr u lírquz 670 hr r r Cupy Cul Uruguy pr sr xrl bs d ud rs Lss sql Pdr Rzí l h r r Gv pruru llgu ph prs lx pl pr ss pz rspg - dsírí) ínr qu s sbr- qu uí z prvlgd rrãp srvç ll PRQU CNTNÁR qu r prss r rl zvl d P/ rbu rs pplun r l l u ss l prr su p gr 40 klrs s su rç l rã pr v llg lçu hr-s) x qu p ss pl s rps sps - Prqu Cr u sr gul qu -h pl u sr usrg llgl pr prss pssvl ls rs qu hã su s ã s rrssprr pr s v-s s pr Tr-s sbr [r- suí lbrd prqu çã l r s sí ã blll(íc Hl) ( PNT )) ds ls ãr vs ul s s ôr urz busvl b R Lr qu s rãs z s xrd- rs rrr Qurò Cruz pps Prr pr pd s rçã qu suh pl dsr pr gur vrdr plgrpb s hus ê s suçssvs pbrlguz 3 s dd r s srd sdul su pr ur l òr buslvl rs próprs pr lllz ç çã rd l h lgr rprs p s qu ssã d pê prv dsçã Xã s Crls ru d hv ll s r l ss? prs lls l u pss- ul suh l l slbrs rçlg / qu l pl ru Qrl Cúr v gvr s Kss ls l sr su gu zs qu prz x {3 vl prvlr l rrs d gvp pssv ~> gul lrpr su l lír(íkí rrç d r prpl ã q l qu uu ds u ugrs çã sss ss úu ds-j K qu s rpsluç-p (l d í- 4- ü vrrdur lgrurs s prr s Gr sud bq l rr d Cs Brrs & Cp u l blç pr pu- lbr Bussru Íd Lgv pr hbs-rpus u- (4 rzu sruçã bl ll l çhüudó-s bs r Duh Tlr Br vlsçs l sspà uès h l Frç Hsph Trbul Frl l z ur p su qu pr prvlg r srr pl ss s rblh sssã rlzd prl ô lvr qu Prl d ll lr l vrd dvl ls Ds prs r du rr rr pl 0 dsr uu rlh xdrz sülã lys sss x srl çdh pru u r qu ã - s rprs d lbrà -rór k-s p u h RT ls Õ qus vluçã pvs rps hs vsdò- r Cpy sr ]rk (s hr prd pr ã r s xpd r pr-hsór l s sss ds R v hr hr hs pr l ul lv u gr ru- dr Jã Txr rs Xíl bs qu d ã s r rspv lvr slur l Pr s Bl ls brv slrlzs lps qu us xhbçã s H vr sr ll x bç gurd 0 su - l xrd pr Trpd sssr d dòpór-s- s rud ír pr rír ldrã ChTdv ã çã sulll prçã lquld CC )0 C lg sr l ls u vs ls slh prurr d Rpubl rsbr r rpr vh- -s uuhh ^s ll rprs rr u v íí l dgu s p Trbul qu r v b lsr Ns b r grv s lvv qu h rux ul pl pr suprr hv prç duvd s xhbr sss qu vd Hrugl Brrs d Glvs rsl Q u du ( rrgr prvs sgu 0 pl ru Pdr pr ss ps rrdç s d lrs s ls qu rg -dz qu pr Wll b r u pr u ru r xrdçã l s ç l ru rhl Flr lgs plvrs gurd s r- qu pulçã hr s íí u qu Bl sv suós ruru gírdu ss ss d rqurd l sv d prsç qu ús urds 4 lvr lbs-írpus d pl hv rvrsã r Jí prb sgrdvl ppr ldrã lvu- pr ds- l lx rp l rs uu s s s qu sls h pr- ru rs ís d Pl p lu dvg ^^«s^ k rgl 3Í llvl bç r- v ss r- r ybúsvs sr spr ryvct?ltí^- ( X lg u u u dr ís rd qu ds?? rr u-r Òrld l) rh shr pruru h rrgr r h ldrã C 3C y Fr-s- srg dr sssê u r u lu prsl K dlwüí pl q prsu qu- s Fgur ú rux sú slrhãr r Cvl u - h r v rsdê rpul s ss- (í x r sr sór l- rups qu ll urr r Pr h ç d Br YR ) dur prs lr ldò-s pr gdss s- pssd r s rqur-w Íí3 sã «u dsl g ) dsr ^- dür suprr l ZT httí Hò~ s qu lh r rçs pssr l rd^ pl s r dr lí rr lh xdrz rd u sr Gà d HJ HJ ll Xã hvr sprçã l B - dur d lgb Nrs r hr? Psss u ríílrô WLL HRT pd xpdçã lvr lj^ Fr rp prur úqul- (uírs «pulçã [ DRTHY DLTN hspll s ííí r l ã rg u slur vr pgr- ««- ] llgdò d rl - s ru l P ur pl prl r = uz- durr r- lx v-s sp l s rss lbrs ss íz Jll lçl - r s susp d ru s 0 Rlg Prz Jbs-rpus óu u prvs h d í r rhul prs pls urdí s prçõs v Bdü ugus bl PrJ> lyls ílsí ll qu - su vl vl ^ dsr prpu-s - dsprsã l prs u xhlr ds r squ dd s Plyr lv r- Psbr plu rgulll z pssr su r lus lr 46 Guv ã gzs s d ssã hbs-r- r d s s (Yy r uv-yvzt#szz Bv lvr slur qu r pus l? p lóç p r srv r Dr u (Nhòshp) l3ó r lur l Dur s s lã rr luur r usd pss sgud Frrr pj RD NC-) zr srçõs r d K sr -s sr lxdr líls zv Ul 0&ÇTrbul 3 ps CHRL CHPLN Nud l0pc [òs Cru Rhl UCl Prs Hll ssbrs l llã --Ul Prs u prl pl gr rss x Cp B GlãÓ Gl Dl UC Hrlr PrrC uí ls d xrdçã pdd pl g ] (J glc r r vr Uruguy dvídu l br Pls prs pl ss p- l l qu r gul rsp C ls r U )-< úls WT vslh s TR rpubl r grçd prss s d CTULD RC ( ^Ò) [ í psçã N d Fx Fl pr r r ^ prlc Ldrã p-r r lls sõs r lll sà Ísèhr /[^r sád X g bb uds u sr d /-LllT «(«4^r pr Dr C lgs ~ Zã% p ^«-P Cr l pr Thd Br 44) pr Jusç ^-^ Í < ) pl prs upr RD) WRKCX KKKKX lplngr l plv WLLC T?--? ^^-^=====í====í=í====í====strbul ssbssrsssb^^ wg- ^í 3íÇÍ ^KKJ3^^WHÕHB3 $ prs ssu plvr sr us dsslvu slh sç Drg qu pl pur - grv lí grd gurd d Pl É Cs Pr ír ldrã bl l rru TRN D XPUL U NRCHT rpld pr u vd K Br r dò U s ur Pqus s pls upr Trbul d hbs-rssr pus pr ll d Cb Prprr J R í È p lu rlí grr vs 4- hrs wpríl HJ - s êlll Qux r l ^% s^^^ Bxu^^ ^T-usxrxrYrurswsr Ru s R Br C w (Dr b dl prs pl rz Glr 4 qu ísspb u - sprs r s l uòprvs wws 3Fsr ] plv 3 Pg-pp lllrs lrs dvrsõs l sll lã Brbr llr Ü] [síí3bí-cík - -- rr--ví s dvrsõs -rãç s hrs d r (u)} HJ PL uçã í è rçl «l sr dlbr u-vll HJ rg Wll Fr % Q Kydl <íl3 hküs? pulsvs prsss qu srv hsr lr lrs d h qu s ul d s qu p rz s vís lr rú N H s -dru sr xlub pqu ug prç v su lvrd us C xr prgr sr xhbd ss d d Fx Kl lgs ís ul s úls qu su u s-rs susss p U vrdr ríu pl pr gr rz d U DU BRR U dr FLH0 D PCCD -- ÍKBK ÜÍ - Pr v írç r) ã hyrh s u vspr d d pr lrr y B PNÇ -- % - bb - õ us-rv p ãç uudv >~r->>^^-r^~-----^-~r^~-^~^^^^^^^^^^?u3) llã s> u í (p vls drg pul sól ULTQD0 DUN CRUCFC- u l- blr - d Cs NUN prlr x d s s pls uds su - r slbr r í ís rz llã l -- ls vs prs J su l gr r- NGR srs HJ HJ Blísss ÉHl l BÓÍKP T UU X 6 Tlph ll ---4 KPK U G CT - BÕÊÃRD DK ltbh -- Cüã d ssl r 7 psóds hbl Trs s g brs Wll lu Drhyg ll Chrls Ch-pll U pv Crl0H Crl í JJ/üó s ívv}vü xdrz ll ( -[ rs > bud llíçü lr Prrs sçã ^«RT([l HT) HT 3 - r Y ^^^^^^^^^^^^^^^^^^à^^^^^ H H sl spul -- PL HGK --- squvl bru Jl lu Brrv s ppulr qurd s dvrsõs s pl JHÒJB Prrr v HJ l xdrz TT lgw Ku - w^ Bw««lT~rr~~~ ^ BTBlWl^llll ~~~~ ^^^ ~ ->-- ^Bâ-JlrslrR-ll^^ Kprs rsrr LíírU«lB «l Dvrsõs l Dvrsõs l l l- Bd d us ^^ ^LT- rbrxl-rtvxxuvxus^^wrsr K-Jxrv3swvKwwrxwu^^ LGTB-R ^ s «s <k^ >- RNÇ«- rr ~ í < } r? rs BWv uulrs C s bb pprr rlsl prss TR NTL ) Cl R Jg&&srr--4í-&s3^ l ww ->-r«rv^-^lt WTT Í) Üí UNRL N R PRGR3- HJ D FRGUZ Dà PPULR CTT Cslhr Prr Fr üslçâ l FÍ3 <&> í lu l ãru- u <) K lruldl l K R l d g JJ& sbrb dr ls lrpr^t pl lrs (r-/ ÜR GRW ( ls l P r u r s r v ur üuvrs rs BgsCTg-qrr^^ RYL # l l-y ír sbrb srs pl sbrb l srs WLC>U qurd r R Gúh us l Prrs dr s d Uvrsl l u u ssíír d v ( 3 )lll0 ) 3 lbr r r sbury JlKTÇl lprps sls ls s ssbrs l Gúh Âus-^ -psds Í ) s d rsl Ksr l Csuv > létrl0 Ts lllsr d ur publls d l ur)í qu ls s vrds píl Cr Ch l ) 0 T 3 vurs F rrs À sí Hd s r B ÔRULl PFTR0--Trü ltu ssçã ur publ ülusr d d rrpls )u ll s ls d l rsl srrã xhbs rl Cr 3slã H ) 3 s hd s pr Bll BRRCL büuçã srs s sgrs d r r) psóds PTRPL Ts PUBLC ssrã ur «publ llusr ^ d d Prls qu s s ls d Ursl srã xhbs Cr ChH íà y s Kí Í< W W vd l ã sã d 3 HJ Cuçã gr l srs s sgrs d r & psóds G<J l dr s CNT D NDUC Cd lu- l-kkl lkn PTRP L Tós PUBLC Bsç dp ur r puw lusr d -d l Prpls ]u s s d Uvrs srã «bbs p Cr Clhló -í Jss -Tèrèpà^ã H 7 psód s bll dr ls pr Wll Dsd LR l lr Ks 3 lunrl JRNL TÜLCD PTRPL - u r publ lls ssçã Prpls u s ls d xhvhíí Cur Cdü J s «Xlrv HJ l >k HJK ll srs 0- lss )}êsbs r /lír l psóds ds d $sr l l PUBLC PTRPL -s sísà l ur publ llusr d d l Prpls qu s sls d Uvrs srã xhbs plv Cr Chl ^ llwlwll Í^ -s-- - ísrts-^rk----cttr- 3 pósl d H? Dr ls Frs Fí Cuçã l P TYRÃÍ3Õ kwb h «^wbs^«b«g^^ -^U lsçãí (l lu # l l - - psóds rl u < u d UNRL Gúh us TLJT FLR BUl Jdü à Cs d rg l vurs pl qurd r W l s supd d s s gl hl r bul ypl ^ BxÊBuKxssxsB ^-ur-ç 0 K H 3 U r -4- psóds «-3 PR r bèó s ~ rsu^-r sv -d grph l ) Í psód B>-NTRL d 3 &sdsãgs $ Qh r ur U vrs Prgs lru C KF CNTRL PNFLD 3 k r s psóds ssl lrr vlrs r psóds s D ünlrrl vd R Br Prç íuy l luul 3 Gu íldss U lz Cqus psóds ysgsxxêb rvrvr r lg- - psóds 3gl v <í- G l uçã ll vurs pp R WLCP r-ws blüssp dr r Gúh us 3 J 3 0 > s l Uvrsl rgs Hrry Qry Cuuç0 du ll l vurs Cll wxstr ggbãp^^ /r vr--u l u u/ du uly ~ -~ H ( K H

7 ~y? Nlls Prrs TRR NTÍ Tr u-s h Tr Trr Nl qur rgl brslxdr pb [r qu Cs zv põ s d s vz l ds rs pl r qu v lv xsê subssê s p- ss s pvs grl s rs grs prulr T ps ss vl ss r d qudrgs qu p h z pr çõs qu s rprór rr rrs qu sr sd çs sã hs hu Rpubl hr hs ds hsórs ss u hds publ wluss ã lr d v Brgsh r qu d spd rpr s d rg sr s L gu qu dur rd só « W%Wy <-yr - bl Rló qul «qurd r ls b dssus l r çõs prvr ps gu slr grç lvs prsqu Clr Wss duz s gs Bõ qu rpr ds pçs qu s ss s rquss C hã rs rz vllr d Lu r D gls u sbrs -W-l ld qu rpr prpl p pl ] lr Trç Cllrs pl gr dusrl ã s s rs vhs s?íí -- -r-^7-r NT C < DT NT l NT guu h pr «urp P sr -Fz s hb shr rl- br vpr rprs ls Gs s d Frgs {lh pu ss l r çpulu rl rl Clh Frgs Pss b vrsr sus x sps lh qu u brqu l sr Jrg Lrd lh çurs r pls rr prr sr l Lrd s us s s spr s( prç > ^l B Cpl h gus psss rl lpul d Cs dr vrsr rssp Dv s r íl lh sr rgíl lv Cvl Jã Hubr ls h shr Dulph Fz s h Phr Cl dr r Brgs Frs lllu Lgrubr l rr dr Jã Brgs Frs - T & íl gs d grup buss h Jq Frrr J rs dr Cpl h s - r Rbr Cps T sw Ps Rbr íl l Tvrs lr íl Cllg l uh llg l l lh sr r Ps r- ugus bsã Rdrgus dr prç d ss - shr rll p l ^^ Fz s h hr Brl0 ph l R >C lh Pshl Jy Pshl sr Js s pã rg Rphl Pss h d - Brusqu r subh s dur vrsr l dr d prsdê d Rpubl bru ss g h dvg h pl ur pr Pul r lh dr Crls gí sgur pr K Gr ü s drrs B lí ul ^ Brsl vrsr br s slõs R CCÃ WgRÇ su rsdê pr rbr s - Hg vrsr gs drrs Fz s b ss l brã Px rr Nss us lg prs Crls x-prvr d rd Drs Frrr hr d Cçã ^Pr dsrçã v su vrsr Jur ul >0 sr s 6 h l lbrr u d h U Prr Frs s u rs ss sl Td dsrçã rvsd lr d Drr Hyp d Pr slur sus sígs prr Pdr Fz s h sr d rlgs lxdr Cl g s - -r - bbu us -rgul Tô sul- Rsu r F# HCJÍÜÍ^s / Cr«WlâlBHó rl Fz pu p NGÍDK ^sw-^ d vsvl k-% )ypípu JÍ> N rz Crls Gs lgur ^ -grl qu dusrl h s rs gs rr p br s su rprs í s rs dr h F-(à íuslr hsus írprr gur pr rd s s- ssívl pssgs vs qu pl <7B) s rs u d Cph Dr l l l Nl ã b rprs rlís dsõps lll s qu l Fus Dlpp-lu líx b v Frg Cr Frós xhb d duvl lds ls su s rs Tr sd rqus dzr vrs ss qur d rz l qu pss-s zd d sçã Dps grl b lg hrh d ru h Pl- U rpz Tl spr u QÜ H HJ Gr Cp rr 4 hg s ss Us ds qu lu s ( l s Cph Dr Nl l Jds sr qur pplr v Ts pr s Dvlu ppl Cr RPUBLÍC zd lsçã yk pr l Fus 34 Pl Cph Lyr rr rs ssgs sss rs bsl Pr ss subsu Nhròy pulr - Pul Frs gr s Cçl uóvl Cph dl r 0 bs p gr Frs ô gl s p hs çã CRL C p-s Cslg u rg lr s r gr rs dusrl dr s 3U Clr Bu- dsrr s Crrs Du Prr dur r pdr Js H u p ã Js lu l Fus s vã s x r qu R pr hr rd s N b gr Crr s s rvs ã grçd - ü pr u súb r p d - K-vl d( dsrbuçã s rtxr è -Luz sbl s l qu r d Trr quk br-u ds p l D-p q-ur TRNN brr vs surg pl sd s ls rz djçv- qull s r-s h sssã rcs s Lsb ph pruguz l s x r d duvl 7pl4 Urg ps rdr ss rrrêrs z pr u- prs U-r blrd Gs ld ll s dr sr s ru u prgs r J Fl l3l4 T r d l gr d Lps gh pl vgr d prur vsr-s ds r- Rr s- s rhl(rprs pll P Lu gulrd Tb s rs dr r sl Rdrgus Pzd s lrs uld d prssg prs l-rr ss Cddèrçõs sóuí ph- pl zv Prs lxdr l lh sv u prd prqu ds urp Lurr r rprsçã 0 lr-òr ss s s rs ph u Csr zr luglbrv Rbr br bls Js Hrl - -- hrs s Fzd s r >< lgr ds r lví prsss srs vr rz R qus ds s pçs gur prr Judh vs-bys Crls Gs sçã Ds rz Js urr Rbr pl rd Dvl % pr Pdr s ll pr ós rrr hg sr rprór rqu- zr gr sus- LYRC l Dsussã d prrsbr d - F gy 3 Pul s hrs rqus d lv Prugl s rb ul l r ds s s bd rví prh qu rpz s- s 34 Pl ph Clr Wss d lr bs rg qux r s J Rã rs Rdrgus Pv R Luz br rs pl Rdrgus vzs pr s hrs glhãs Crr prv lbr-s lh Flx Urus s UC Crrs vs qu dus Csprçã ssçõs J Bss d prç hpdr 0 Pss h vrsr - r dõs hbl qu y>d Clr dr Jur s s s q sb qul r ssl pldí vlh rqr ç «su pr duz rs rs gr Frs l r pr s l4 ss rl l d l glhãs ls rprsçõs sr lpzr dr v gh C s ul Rrprs lvr s ld v prv ld lbr ps lbr DPLD Pul dr RUBNTKN d rrglrd glhãs s bl pã pr ss rs Cusl-ll pr qu ps sr lvr úríçh d hbrs slul-s ssçã s C- s s u llr-r d grdb pl u ss rlzu R rhur rr pr rd pr d rprçã Cr rs Dpls d Frs l Pul r p slv d h u s srprs prs rl vrs rs upl g Durs Pul r v CNT v Cr sl uprr C- l Frrr Px s 0 hrs vsr-s vlr rblhr L Crvlh Brbs - Lyr qu gh p rvs JÒ Pr ss s hs r s sls gr gr l Frs Pul Fgur- ps rê rphl qu Puhv g lg qu s ls s sr l sr zr urp s s- s 7 34 lã dqull sh r-lr- b dsrr xss pz qu llçl çã Cru s (l rsr rhd pl gvr rl ss Us vru Thr rprs lr lv J l dp l l lh vss vl srvç s - Glr d rprçã r r upl -sr brs Kubs Dus T Fgur l r prprr sçhí s xgês r - r lvr p lqu r d s r shr vê r àrs D Lvr yur r- lã Lurr d Cru/ 0 rlzr s sus rs p Thr l d r r-p Crul r R d lgks rs prr h pr l gul s sss ss- s pl Lvr r u qu gh r ps l d r s Crs Cvr brus rp s- ]( ^-^ u ( upurr s sr Pr Lurr sr J prz Ts Lurr ru brslrs urgws rl príslvr - gs Luz Pdr Lsh Jss br br sr Dpls rp vr «v pl rr qu k lh- vl grçd s ]rs ul bçã sr Qusd prlvs d Fs Ngur - Bk dusrl u sl lss s rs pss pr LUT T íyâ s rrr sr «prlu -hò «r zr dqull vl rs pr Plyr s Rlzu-s rvdr s sus drs u s grgl rr Brbs & C sr l- d r Bps Bk rprs 0 p rslv r s ã l su vd s u prçs us pr s qu príul sssã sl d ssgur ss urds publs Cru s s brs ur ps lbr r rr pssg s úrs Pr l rs v lrr url rgu-br- prh 0 rr -00 shr r Frrr Bsk qu b s-r uvr 3 vrsr d udçã rl RL D Uruguy Pl CT C (s) d s urs gurs slr pl qul d rg- prs prd srr 7 d Tlph rrgulrds lr hsss ur Rur -ãu^sç-r Pr ds s pl d Í r-j prsu u su lhh -êph Brv sr br ssg Cl Nrs lvs Frrr rkíp «? lll0 sss rl3x3 sr rprg qu s sã p B urs ur br u sssã urg prv rg v prs dr Rr Lg v 0 vr sr r-rpr- ss Frrr s rs lvs pr lgr Rubs s Bsk rs sl qu srã dsrbuíds Câd rr ^^u ^ã - (lrl slh drl d v <l sr vê pr zd Thrs sld -v -prslu Js upl «Cl u d (Ds ur s dõ hr sss qu srã rlzs x h lv srl dhrbl pru d p b l sd lh s v- slã d bblh Cru -prs dlhs pr brz s r h ur- «J r Cvíl --l u s qur pr s srr d s- dh upl v rl d lg Px Cy s ( dur lv shr lhs s d s Cy sd vs sós - rs prpôs (H prssr ugus bvr b prvu sph r b s- r%^zc^^p«-s ^ slpèr ò l prs sr P d s s bls rs d UDÇÃ LUN Rl- pdã prls T rz>nvgçã Gulhr ls srs Clrs ss vlh gr rz pl- Rh rr sr Câd Csèl Águs lul FRl Csr g d l «^^«^«^«^^l?^^?l^lü^^?^^??^ r ss s srs ôsul d -s g 30 rr s b ss s uls srlld sr Jq l sphu u ppl xll- rg Cr usl rprs- brs d r 0 slã d ssr spplls Crls BrsJs rl Rdr- pll qulls qu lu----sr Cu-s Rgr u d zr lbr-s u- (l pl prssr Lpl lg- çã s prgs Cr urs Cllg lls zp u Crur Jq rr Txr Clrlr s sr k Txr <l glhãs sr udçã ls prv lv llh s ss d Chrs Prs sbr ssçã prs pl rr qlü- Cury Cr Rlh srcfrs Chll s- r us pl qu sã prssr s r ud u C lgs (Prrs Rul põ r ss Nl us prqu s pps vds prr su- prs s rblhs (l l d xr sh Câr s Dpus F Crs yphs pl sr l u l lh dl sr Jã rrd ls r llbrçã s Kssà s hr d pll/ bl Ju lr íó s gur Nl rspv rl r Js Nus Prô àlüs s yr uu g^ ss pr vh pr pl sr Rul Crs sgus url s s sr drs Pul Fr dsr (( u Qu spls sss hhk RRbr sr pl Jã Tvrs Lyr p lír l Bbrs l Cbò r rgã shrs Câdd N ppl rr s sus rs h pl r s urs úl suçãclh d sl Dr pl h rh lr l à s ds us ds 0 s h- D CDÊC s r ílbú v r Lu/ r dcíssõs sps N Cs s sr s Nr Cs Kz lyp Curs d r prh s vsr qu ps v sr lh ss pl sr dur r ll h Jll v s Jsph l LR DH^ ds rg pccld ls pl rrs rus l Jusç urds d Crvlh Cç s s d zd Lul Prs -s slã rpl ( srprs rr lg l T Tr lgr h s s sr Ru-s h sssã rd- r r rr Qurl ssçõs «ü Drs < ( lírr ld Hrrs shr] rlss prss Xlr KK Tíòpl Nr ssb grl xrrd- vd Rdrgus lvs ru r- l r u Fuld Lvr rz gru ur ss gr írs dusrs br sssã usu d plvr ru srs Nl Flh Glbr ^ r 4 ssçã sçprç d Rpubl r s ru r gul r xsã prpu Rh C d Pul lvr s d sr P lv ul r z qu 7 dà llrrã CX )0 (lllík 0 - r Xbr rpd lur Tuv R r d lç r Ppu s dl Gv ^^kõ^ lvr ã luvrs r lr Ply- r rr lb Uruuy (/X D BCÂKRÒ D rguxíã KX--TU-À v ulrbr dss lgs pl- (l) ür vgs d drr lusv sguu- ll Ds rl v bsrv b )0 HRL s CNTRL lv p lr vrs llusvs sgçã l rç (l sçõs ss Brsl vd CÕ- CXlÇXÇ r l dr blr drr d Cx uxlr s Br u sr lbr pssu ps R - plu Crl pl rulb quíl ã ls rspv brs Qurl Lb ggrs d Crl Hrsl rulur ullr s lur vê qu <l dd Rsírls ur ( Bprsçõs (l lírs srgrs u-s h sb prsdê 3y uçüs ss r d rg rs lh vr s Bbrs rbs br /lu) Flrs Qusr l Flx d lv -C ds b rã Rdrgus CL XRL vd hbrs pçs l ps qu pl Çudu-sç qull lf Ud pprvd d ss Nrl sr B T sr v gr rprór dsl xpçã d Cpl lxdr sssã s sós r K s rss s s hhs lvs xp sgu-s rr ««ç^ sã r lur- sudd slv zv rlz rr s sl dsçà sr rs sr pr qu lvz d 0 r qu su vs prpss h hrsd s rvd u lç uh pls ã v sós dvrss s vu qu ppl (rb r 0 ôsul d rg vu rs ís r ls s sr p s s pgu prhl brlh prvs dsursu sbr l llr r rlr ssp CHN PR CRT BllTL çã r rss d lss grdr lxdr z u qu rprsv qull br drr vr rgzr s brslrs rgs s rrs XÍl URUÍR dds ds pruh rpz dç vl bí s rs ss u ppld sgus N Fuld brv R? b ss rgzr l brlh URÍ- -s gr T PU d ssg pls srs P d hs brlh- xpd gr d Cx d u Ur Frrr z gl- Rh Câd Cs -uv sr rhur Bps hsuru l ll gru CHX PR CU Ã lusul s s sbl qu ugus Brlls zr s sus s -r r Crr r u h s rgll s r-lõ- rr -pprvs qus -- d C PR RUP 0 C l r b u qu grçdss s dus sds rr Xd s hv sssã pl phll d Cgrgçã sóbr rr rbu BNC 3 BRXQÜÉ Plyl lqu Js rs lvd sssã sl h r Nlwsh ls physs ur Lplí gr ur r lpèllr LÁP ss s bhl z qu úrs --- rz lr s ) F-ós s- rl Jã Flllg GRP PR CKí0 pd ppl ul prós sd ldr l s sgus pr Rzí-sç z L l r qu pd s lyp Bps d lv s CXl LXN l (lr Tru su prd u«- - ã xg Ghyr ph Lpl u d d yp qu v L lll l-^í Hrs ur Luz Gzg dus ss sçã durrã d Frs RTG PR DJ KC Prpgu l ílkr- s prssr Frós r sph rs TKU lã lpu pr d Pul uz Csã s g hrs Plvlçh z- vpr sl h «lrf du s d r -N ph suuud ur wr urs s «? «- LFT 0 bslu G/ PR s Pru lgr ll lss gr?«prló sbru pr prv pç rbu s-bb srr lgus s urll zh Lg J C PR U s Rs Fr ««r hrs vslllllr H J Rgsr lvsà uhê Nd lu pr qu r- bd GULH CTUR lhs r F-lh ll gu plpprs PRDUCT PUR d P ul dr d s spuls Ur pr- duzss l l d Cgrgçã l RCND dr v LLZ TD TNH pç yb í Fr s pruyplp pl ppldu v L «B òlló Frós vu rr Bàksr l HJÒUTR CBR s Wr spld Lbrór 0l l su s glg r l prdl s r ll s lusr THRÍ-Í0Í3TRÒ PR FBR 30 lrl dsurs s lbr r í -ls D TRTNT - CUR NFLLL prú v u Fds dr Nryl Cv- pr 0 rgrss l U < L3ÍPRX XCRPG lr N N LHR FRÁC llçã Urs vlr s d- rprs ru & Fs d ru N r üp Lpl s írrs FR PR DC (ND) DRGR l prvh D u) lípll CvU 73-T prs d Flpp Prr p Crl 7-FRR FRR r0í vz ípprç s Rprss d Clr Wss rlzu-s sssê PR CZNH urz JC l s-h ppulr r publ Pul rss gs llgs lr«l pl lr D p Bh pubs d r dçll u ll Cps u -rlõ X s sã lú<r«ll gls dr Í00 ss plyss TUJ r grã ur puh h (u ss C^Cu b gr s prps dr Us J l hs ll) ph L dqul ss r rrdó vs srr pr ssr bls s pl p rs r s s pruyl r Jrsuls lhqlhl l l (670) sl pr 3 publs rrlrb urp s g Lss s gós ã s u prrí l -}l-«- l lll lld ll ã l qu s pr s s urd p l l d UPRNTÍNKXC )0 6$00 dõ rs s s qps p4$pp quld lü00 --^w%à^ í Hl 00 $ 440$b pr rl r lgd s quld lítjjnt J 0 Nl K yrõs u íí í síí-ur s sus h GNC CCU D kls Fã 00$000 Lrs u Dsr rl rds g s Pu $ $ò l Crd Rl H PPULR JUN Pr sp -Ç l0? brl 0 pr v rrsr çã d pl s xr ã sò0ç0õ Cs vlb 0$Ò0 s Grs - > írds 4 rgulr $ 4Ç rí T llç sbr us us^ííírs u lõ d C Cprv Rpsb s Lrs ull spl 7$ò 00 rd ds v ps lgdã pl 34 ld Ld 0 ur Crrrs s vdl Câr Prdlu 7000 $ rrz 0300 ss ssur 44 rspv vs pl u p Crl r l C Rl 0?00 h Cpl B NT Públs 6$ó ss z Kus s Crs lvr lâg ã p ps ll u - 4Ç000 Lpld í 7Í ll pp Pur U ôrs Ru upl Cx psl 6r rl sssã blh 00 kls - sr r vl bus rvr l r Lurrrr s4$ C ll L vl Tl bs kls dul u vdulu u CURNTK prps lgr Ld PRÇ 74 kls Publ pr r Cbg u lluulll llrddç u s prsr $ò = sgrs p Frs lvr rslvu rs glds (g s Kbs «)Pr x rs lvr 4-/ Pul z hsss s s bul u/-r r sr Jq pr 703 ud du rspv rã lgrs xr (ú kls) s rrsp r l lur Tl Cxb rrr s d sssê d 7 R su uru pl lâg Ç000 - r síp lrs xrqu llr rí 3364 s r 00 prps kls 30 34$ $00 N Ds bry l r rs d spr? 4$Ó0Q 6000 rs PRÇ PU? KL Rl^ d rvã vgl 4-4 kl30 3$òò lurs hrs u-l-- u«í l ulg d vê s kl ls bls rh llw kls Fub õ l -- l-lul Ds J l l Cbuqur Cph ($000 PPlíRT UDClÀ lçs sslbl p qulqur urd pulzrs ND d 6633 ss rh 30J000 3$ s Cs ul Cs urs urç bl rr brs vs ll gó d çã Grss P brgus lh 7 kls rh rg ur sr ls sur ][0 Crrr ô z s s prdês brs vs l Grl ss lrr Grss 47 sus ã 36 guçp Jur póls Ulr37000 Frgs Uórzídãs 00 ss Us 000 Grss u krzçç lsuz ruuhuu dur rd Prur r CrvuHbv 000$ urs xs <Jl($ gzl dus pl lâg Pqu Thsur zdls gç C r- Cs r Cls urp «íí Frl rg 3 kls k 304 ssõs rs d r prz pr r s ll xs F r lg ls677 s òr Dvrss g$õ s Kgulr ds Pr Cbg - ^- J700 Nl 3600 u prpss pr lr xs lh 07 kls ul- l Tlsr Nl Pr (b g g$u Gr l llíssõs Dv P Ç4 - urs 40 () kls Pr us-hls 407 s- llw s lh kls g Gllls 4000 prss rçã l rgul300 R d r Í00 rll $4 0$ l?3sl «- 66?ò Rgulr uu lü P-r u ld srvs 0336 k s pss s Jul CB vvw «000 «pxs 4? 3- Br Í$ Í70- l7í7l 773 sbã Ãru sld rspv kls 0-63 spr ls plvlh -spl l Ç rs kls çã 63 //ll sl r?7(l 7$ /-P$ brur ll sl kls hr «l lr vrã -40 s 6) Tl - 7$P>- 777 K4 633 vs <l dsps r 0$ò $ 3? s rrs d íll «s r psçã svl ^su^uu llrlhd) lpó 70 ss uh 3 g F zs 47$ 4 r lul (7l 33 l$=3 rs sps 6 3?> Ds íll prgrph lll r l Ü ls J 4 $u kls rg grã 637 kls 30 spl lrs ls s $=?3=l H6- L $ Ts s$4l llçã 36 $ l s spór subpr 700 lu d í4)> hs 6 p sb 363 lllll uprr rs 400 D suprr lílll 40Í 77l?03 u srã sr d brr ( C 6 llll- d- xsê JJJl pl Ts rç R l3 4- rcrn lí u D rgulr s rb 03 rqurs ds uss s Fzd 4000 pg s urs bru ps ? Rgulr - r s d h vs plr) TDUR NT ÇR/ Cruz ô W-g r íru-s vgr r rgulr qud 4$000 4r$ Duz 00 r FR Hs òs (burs) llr r R «rzs 3 -l- bll d ph rçã hl 46 s Luvll luds bs 3060 rsrp r pã sr vd rgulr prur s Ds l rrz p lh d Rv ll Csr íus 07 prs rrs 7$ $ü l lllhçü $000 ug l 6 76 K d pr uls hã rsçõs l Crr Puls l l brl Dls d 4 luxs d $ Rs 4 rzs prs lll & C d sçã drs 000 Pr kl K brrl «JÇ00 p pss pr ppl prulr -l//lll ( Ds ss bs $70 4 Cruz durs 7 $ $4ò dds 40 «? l s X 6000 NUXCD ( -- d sr J7Í00 d v Nl rd vl s rr pr rrb pl yp 7 Ds lb 0 Nã h Pr kl () srgr 0000 d Plvlh s gós hs r rgu r r rlzs gós sks srã ã rduzs s Ds lrds s rzs C ph gurs grd DC brçõs NTRPT s kl psçã íyçq r Pr $000 d pzs s = ss s prç lr-â ll rr D s U ã Ds NuG -líjr prs hr d r h Fr vds 7) rh 0 7 $ Br rysl $ $ Ô$ l Cdl lh Kç svl squs dvrss $0 $360 Chs h h r p- prdurs qu h sr Pul Ds rrzs 3 vlls 67 prs s lrs $ l p Nã l -p (l x () vpr r Dls 7 D Pr lgr 3 sr çã lrd v pr rssr prssã Cpy d 0 s 3 hrs d 6 d dhr pr Nã l íç Crysl rll H r r Yrk bru r quzr zr Hrsl r pr- Ds $0 rós $0 llls brur Í 0C d Chr r Prçs d r 0 D 00 vr glz Tull (r x ) Xu bl bl r pl 3 ps bx«dur sv D u -Jh[br drs CrysPr kl Prrul b D Rzs 3 0 r 3 hs dvrss Cll r hv 0 $ su Pr d s d Cs < hr 3 rv ydl - Pssr Câr d svh l d pr Judhy - l - hs Prs $00 Pul) $000 J ( Plròqls Nl u«prb p rss lrs Rbr s 40 ls s Ws-ld (u ux/l7rí $0 dvrss 7? lls 04$000 Pr blrg brr r ã 3$ 36$ srgr pls puh P r brgrl d -><-> D Pry dvrss D BNC 6 hs ) r Crrs TÁllLL L ss srs (r x Dls Cps lsplrs 33$ huv rds d 0 hr d r D gr N TDUR C r- Dlur v BlW 7400 Dus 300$ lh ss uph ld brr Bh l D Cps rb 4 dvrss CTÇÕ ) ç r r hs 33 urrçs rds pr s h d drs us Hrz 3 hrs Brlh 40 lrs s d u Áll vlls r- r r hs dvrss l Ds 33-- d r ü h 6 bs 40?33 ll (r x 4) r v?-- 4$ $ Br - Prs l$000 D 4 grãs ds 4 C43 s 000 rs 0 prs 4ó$ T 7000 rs Brsl r Typ d Brsl 700 4$ ks xss s ps pr r rr s rrv lr Ds l43 ds 7Í D 3 grs $ p Tr b 6 66 Lvur Typ Pr p 4J-$ à«l-s du r pã l Ph D vã grãs [udrs 36 l/)> vlls r bs 6$ xsê 6000 Cruz 74 íó - Crl Tvp Cuph Trspr Crrugs Prs lv p 0 hs dvrss % 0 Kl 70 r lqdã 4u ss prs 6$ x r Cr Tvp 6 $ Wsr Hr (ã s 3 hrs d r d Nl l 36$ 37 D Rg Psçã r r rõs Nr $6 h--v rl Tvp 7 $ls Cph rr l d rls 0 l l $d pru 3000 Prrs srs Fr bs ur 46 $0l) ruguz vpr bs Pruguês $70 Typ s 3 hr d r 3$ brl $l 3000 u br í dur z l ld Cruz rvsl Crbu Prugl l Br vpr 4$ ( u s r 300 Typ 3Í- Nã h rl y d Ts Xv Yrk u vrlh s NBh Puls $ 3 sr r r r vbrsl $ próx pr4 3 bçs p?--( d 4 hr d r us hs d D rs íjí gl ul-r yr - Crysl rll ppulçã r pr r?? hã?3 Ch gurs ds ll Pr D ss ds- u kls 0$000 x svh?<> Pul (ru?j s 674 vrss CTÇÕ D vrss rs ul r d s hrs l ll- rs Cp760 - > ã D( rr vpr íí ps rzs ) s r sv s Ugrd (x) 3Ç0 3? & C s br l> FR s ur) 644 kls 3 D( RCH s?0 í$ ) r kls vlls 3 pr ( x rgs Fl 6$ Ll ( x) 0? urgy (r x kls llus rs (p Kprz Crâ Cruz d 300$000 rss Qus (Hlíp TRZ ru ls rs 60 ( prs çr- dvrss r Ç0 hrs d r s ppl) Nâ h 77 kls br- 4) r DÃ rs 3 x) s Frr (pr $040 qu D À Cx C lprs dusrl lhr Áusr dr K JNR $ 3$s s ps 6 ls 7)0 Pxl ) sç í ) «s JrPsl 70 s u Hrsl d 7 -d rds 4 -sg rs Dg Nrug- Fr rs Plyr (x) $ $ kl P PÓ y $0 FLL Ru ô (b (( Kprs grpur d -( âs Dr?T Ds J6 ds Dl 04 rzs C vlls 70 prs 7 Pr 60 kls $ 7$ l) uí $r)0 Cx Psl u-rê ul-r lrs d r P00 lgr?6>j ds 4 ll7 rs dr) NTRCFU r PR D Hsph brs - 6 PR írs Fr 7000 rrs r$ grss D Cb s $00 g$ r kls) $07 lg (l Ds 47 ds rl4 lburg 00 Dgl 00 ds $00 - prs r s D url grss Brsl r 47-7= Nr 3$0 xl Prl lgs Prçs pr kls 0 K líxs 30 0 v KBUX RKDR ss 6 0 vlls Nl (llhbrg prs J s $000 0 $(40 Typàs r Bâ urpu?4 (l kls) rs ( lr ) 0 brs s $ 000 rrs 0Ç q svl lk srgr D llss d 0 Hlld $7 gr 6 r l$ Pr J Í 7 grlzds Lü D Psçã rzs yruh Dg 3 Pr 000 Rs r() d 0 Kl - s Ts kl) CTW l r $4 7$ 00 $ 300 (l Tp?--J 3 7 Yrk Bl Nv br dusrl Js Dur u ls ur $ll 4 D Lgu (l 7$ 7$6õò 700 7$ Prrs srs 4000 $ Prg Flur p pr ls prus prçs qu vgrr dur Nrlk $ 0 Dvrss 30$000 kls) 0 Cr l d r õ$0 7$J l(l$)00 37 l 6600 Pr lh 00 36$ $400 rõs Cl s 400 z r s sgus rzs - Prs sul lu lly d Cph pçã 3? Tub d d$ $í d D 6$ $3 6 Tuh 00 =l3-> pr- rvrpl ss v 0 $00 vlls l - kls) dusrl Q 0 C Flx d 0 hrs Ldrs 6$ $ 700 $7 33$ $ 7 Puls C ss llghlãd 3?-í 70$000 s $ rrs brs puhpò 3?3 (l hy gs D Nv Yrk Í700 s$6 300 $ r D r $r?00 Gl kls) 300$ 0 r d u l rs & s d Prugl?u 4? 4$ Pr x 0L g 4Ó00 Fruh 0Ç000 D $4 (l ll-hy R d Pr s hr d r lx Tl $ 0000 YH-DH-lr r FR U $ 00 l $ dusrl kls) TD<T R d Prrh Brsl ll-sph ) TFNl)r /uu Cs us-ps pr 6$ 400 $ Pruguz Wshg póls Yrk g? Nv Puls 000 Lrà Crv yr í4$ó Thwld Hlvrs U NT $-4 s s hs rrspu- Urzds Frz G 0 kls) s rprçã rru h Nv Yrk uí FlPrs ~ã v sr lrs TRZ Krprs 0 0 Cus Pr l$00 0 rd d kls) 70$ 7$ /> gr R d Pr 4 7 prlu (l s NNUXCD uu P kl 6$ $40 0$000 Br lph s 3-4 ur B llç - Cph Trspr u ($ =4 $ ul?77 ppl l Gr 6=$4 T Nl uvrss brs Pr NT D CFÉ?6 Nrug í-s urs $700 r rr- R d prl srs rr Ç600 úds D ssõs 6$ kl r Bh d Pr Dvrss Ds Tl-U- X rqu Dr 44 Puls gç Ds s /u spl 00 ds 04s$) llv 300$ uss CUNCÜNC 0 lbr çã $000 í gul pr «pss?6 > rr Ds Ds kç ss uprr C 4?40 s Blg - uçã 0C Ql6$000 rrds 3 $ Rgulr J$Ó00 0 Clr l 3 ] LrÍs NNCNC Bus r çã s 0 rr v R d Pr ss Nl drç pr Brsl $ $6 h çã $3l > $ ísur s Ds 3? 0 ppl) 0 ulh Q07Í3 l rr Crl lrrrb 0 3 çã g Trr ClC 0 3 l$ Ugr ds s vprs Burwx ^s 3 Ds 700 çã?s - 3$ r sbrsl uuvd çã 0$000 4J 3? Typ FU zçã Ds J4 rb Drr rl D- l d Pr Ts) d vj çã d l-$3 hr gs Hl-u $ rrs d çã Typ Prdl Thsur pr ss r brl dr P lbr rs l( 3 - C 400 çã 4? D R Cr ( lh) 4$ Typ -r rssllzls pl Pr lgr ss p 7$ s s 0 çã 600 br çç Tv R urr 3$ s r Cr brs çã d l$l)00 rll çã Dls 3 rçrs Brh C drs s prs r pg?700 ^ -pu U ur pr lç pr 4700 çã gç Trspr CrTyp s xrvds vls prs pr R ^ pr 77 çã $00 - d srd hl Rgl uubr 400 uu 6000 Typ ã rugs C Cs Ph Grs lb 0 prr 000 uüus z & Dvd 4=00 çã ups $00 Nl lsur durrã l u 4? R yr Typ «C N 0 RUJ C l r DTR 4000 ró$ çã Tpy d r Pr brr F r rqur - ««37000 C çã H$ vrbr 30 g s br Ds s s Prr 6$ Clôs C pd r- «s í çã 4?3 3 Dv ubrs y & < 4 4 Jll R çã 40 D llg J^ r dvrss - R drs u Flupgr l4$3 s ls )lr uí ss Ds 4 P r- 000 $ 4000 D $ Dvrss qç l hru d lr 3 0 brl - D- s ds çã sph R? 4 qur Kl r Frl srds p0$000 $0 D 3 Prsul s ílllòrs - çã çã 0000 Ds sísz Cbls Ds s ss Pr lgr Pr r d 00 D Bh (4) Tl ls vds ss r 000 r] gí r u- grus sps Lgu s pru $ R-l Publ Thsur sp0 700 Ls rrs 4&$ z $ 3$000 r l l d -- s 3 h ds pqus r Psçã çã ss Ds D s l rd) ílrplís â 4 kls r r h prsu s ru Frh ur rr 00) svl 3 çã l s çõs Ds Nhròy 3$6«0 sgus rçõs sbr srssu v Ksps v ul Prr Crl Brsl D Pr lgr p NT Bs 4$ uprrs U dpls çsrícrs br l d Pr s lílld g$ spl Fbrl sruã ss rl r Ó7$000 D 4 R Pr Í3$ Crl 0 Rgulrs vs rs s pr ^ F r grb d u d Bh 7Í$000 Ds Gl $ lxs Brsl 0 00 rõs prssã pr $ Urí d r Cr l Ts séçò 7 br d vs v rds Cvz Frs ssprü 0 7- D rd 00 $ $ 000 D 04 srds Lu Prd ds r Prl Crv Brh r d RNDCTN gurdr D s l RU 0Ç00 sps Xl r Cphs hy ss 0Í0 70$00 Grss 7$ r- vd rlhs uss d Ds gs s T r d Crrus Nl spr Trs ss uprrs Ü R Trspr 0Ò$000 s ) Lgu lã J hrs d r F Lux X < s- R 70$ 74 Nl r?0l) Kgulrs r 000 uhp -lj Ds «r Grl brs çã d Prd Cssr d Cylà s 4 l Cps K lâg u - R d P/ Nl 000 $ü lxs Rí l r r Grss ur pr lç ç ds br s vs p0 Lh )0?0-J0 durs ss s 3JÒ007 K Nv C klüs Õ v Crv 4 T Fríl rg Uxísl $000 srd d Pvu d prç 0000 Nl sus slzçã s qu r pbà PRC03 sps 7$000 Ts llç 0 quld 00$000 rs p r Tbó dusrl Prg 4Ç000 Ç000 Typ 4 ^s hrs Ds ss pr 3 h< ú> í r Psçã r rul sdl r Grl llv C CRR Quxs r rrgulrds Ns & Ns B CR TNâZ d N-ãl ç X 0 PUHY F PR 0 R GRN D UL ss prs hps vrsr d u Cllg lr d Ggrph LTNT LTR s srvçs dsr lvs Ksrup&C ssçã CrurgõsDss 7{u d lg 6 «Grs ks QUR U?? â^^^x s rbr^^íl-utrsl lh glz ÈÈ LÃ gs NZN & C «R Jr - UDR -s- Pul Lrg B RC CFÉ víbx òp PNT LP & C C ssur g rs ds ps

8 % --T-U-sWBT-T r ^^XK r-tw í-sí -Tr^ v -«? --í^ ^ T?X -r-rt^írtlr- gggg^gpg^^ CRR PRT KrTÍJK RZNGN N CNTRL D BRL NT RLG Z R sl s ssçã Brslr - rjl -Jsr -&- r~ lbr z l ldhs s l- u s- r prs prs pr rd ss r sus drrs rgu l ssçã Crl ã s pls 06Q06 sr Frr rprss s hrs 4 us (ulçã s rrsds lh dsps pg v Cr d p às 6 l-- Pqu pd lgus lhr- p rs s vzs Frs ps pr qull g rds d Xvr Rlg Hgud Cp ds brhrr v Lg Gr Jã Bps RCRD FRsrv qull lh d Glr - s qu l N Gv r CBRD DNG drr d F Crl s prs dê Frs d Tr ssçã z ur su NN JTGU % ^- ppll s s hbs P- Brsl drgu drr d s- h R RlsP C-U sp- ^^BBB^^^l ul- usçã Curl sgu r rã Dv l- qu dvg ss W Cçõs s prlhrs «> qr vr ur ps Trbsh prâ pr s us grès srps d drr d s- ós 7 hrs s gr dqull lh pã brhã Cby u g dsr sçã R l Cçã ls Crl ^u- r yr W s sgus s çõs s lur ulu Jr dr- v x ru? í rzs - v Byuv u uvu «v «rllrs qu vrã rvr sbl r rã ds N ssp r Rbll h hg d lgr? R ^rd drhy «l g próx l rg sbr r d--érrd prç d Rpubl 6 pr sbb ul d s d qu prd --- hppdr ry Trblh ã Hvr s r - rv l dr vd ld pl 00 L N Pr huv h rspr rr duvs RR D NTUÁR D qu Trbsh [rs l- Pl pr r h- rs s d r- YR s pds Bus rs prp ss Tv- rçs rçã l s rrs rsrd pr s dr 30 dr Jã s brhã lur phylu gz Wggus lrüs pr Flh hõs 0 Cvl s - d rrl ps rãrs -ll uóvs ps 0000pss rg 30 xrr r lgr durs vhuls ã- p- r qu v sr l ur s 4 hrrgl 3 lds pr v rr prr Pqu rguz yr Kll 3 rur v qulur lr rgrph lys b- rr rblh s s pll Rqu rs r dgu usu r ós -- rgl Pr vr xprr r Lbrór u rlgs upl rl s bb s s hç s gvrs grr Qubql ^ 60 p l lyss dur p- dsps ss d srvç s lçs pl su sl T spr u s v L rpr d v sr s sus prrs ss s r«ssâ pr sã d v Nklg-Crs r ursd u u grpp d lgr 0 prgr d Frrr d lv pr ór v rç - ç Prgrss 60 prupv s sbr s sr pr r ã s u Prô brr upl brhã r s r rs p rrr rr sr l pr Nbr ô sus vlu qu l rpr ld rr d s 30 s rds lph gr gurd s s rzs ss srd xçã()< GRL^ gr prr vs s sup0 Jrds s spr çus s ssçã s çã lrd - CNCRT RPR drr puh rlr-s u = F rsr gurd úh Ç000 v x u l ã s qu Pr vss l spx - p pr qu Crg brs lrs 40 rd sr Frs Glh - r urzu spçr Prdd quv ã s lgr dz -í Ds gs -60 gurd brd L N Prôbrh pr lgr - rzg u çrs s Rs Cs sgr publ h rs upl d s r dr l r Tghr ss rprçã pr sub-drr K- s v qull d 3 ~ ^Lsl l Rubs rr qu lludd d rbslü dz qu rgs rblhs d d d Brs PRBT - p Dv 30 ds rru -h qu- vr s Rrd qu só ã prsdr d Cph Css- «brdr ds lrçõs r s sp u lpsu srl -> zs uóvl - 74Q0$64 luz lr qulqur pr urr- sl- sr lu p du drr brs v pr ã hvr lg v- r rs brs Pr d 3 Gw l vd ò rrd su prê r slu su llg d rsprl-s r 3 lz l plrd r rçã Ds u gr- Fzd prs Trb gu prlu-s rp4 rvll s slssps s qu sbr sã Crçã r r l Cs sgçã u- prp çh pl prl Nl ( Pr l lór)s qí sr lur 000 rs pr qu d- çã rv v x s prss rs qu sus lg^ pr ps 0000 pss ss h l s ds s vrã prpr s rb Lr 70 rg HsdPs&xxs-- ss drr lhs d lludd d s d Dsprv Tl purprç Hrbr ~~ Ls Pls sã -zs-^qu r urs brs 0 srpr d d ph sr pg pl qu prr srr 30 Bv sr slu s-s s gsls ssp vrb pr sr 3 ^^^wp-ww^rjvr - Y Bu yr su llg d Fzd s pg rs s rs s d vd ds gur 3 Nl Nvg sr Trbsh dz qu s Cph CPNH Nyr Pr rsruçã DU Grs ( Uzr r s r6d v ã rlz çã Csr qu qud 3 - lps - vss pl b $ rrsps s vngçã ULgss prss vlr d ps «ulrs 30 ss rú sr l pg su bls gs rus rlzds z d sps s rçd r Cuz TD -grypb qu lgr pr0 vrr ul (76) $ 40 rl F pprvd pl sll s ss plsplvrs Fr ulds pl spçr rplr 3 ysrs - T ssd ç00 prll-s d rspv- r d s d srpr Drby Club Nvgçã Frl sr d Frr Ts qu ssã rd pd pl l) vè-s qu Trbsh s $ Ó0000 rs qu brhã ps ã Fls sdll pôs su v P vrã s brs prs çã Frs- ssr Cph ds 40 Zuv srds Frr Nr u s 6 rlzçã v rgsr d vd Nyr sr pr- - Cph Nl Nv- Brsl rlv sgu ss hl Ds Trbsh spch-s sl zr usç pls --^- rhvr Csr s dú pr prê ds gçã p gu próprs ãs ls r Lur Gr - pr rb- rg xss v? vs qu slu Prê Drby qu s ã d brhã qu Prô s sus vs pruz ds spr brs Cr s s -(Nl prurr prr -psgrs í ru ss spld 00 rs s PR RGT dçõs b prss s sr lru Fs d Fzd D-l pssbld lvz í Cg u- qull pr r prg sr- spr Prs Rs Cs sur Lbrór lr brhã u s 40 su r- r rslv ds lhs Tps vç s l Flg pvu vrs lyss s pl qu s vs s l sr vr 0 Tuã g vpr pl shs lss dd dbd drçã rgs C R ps ssã C slrrs - sgurç P Pul l su vrqull spr Wlr Ds suçã rd pls rs Flg rslvu slr s gur- purr s rrgulrds 3 rv pr- ds qull sbl bx pr pss rrr pr d sr ursd s sss õs s brs Ddurs dupls suprr p rhy s rgs qu s ul s sus rg ssã sus pr rsbx u s ls - uvr h s sprsr rr Khrr uh l l h rblhs prp s dds Dzsl - br ss syph plr qu r ss ds s pííwds ur -sspr s vls ru Prô Cps srv shss psr 0000 pss br-gr3 r rp prvs qu ulgr dspsvs b slg í rs dspl lss lllrs Trbsh qu s qur 0 pr às brlhs srs v- rs bô r bllz l bò UUr 30 sr ru lbrór lâg rr Pr lgr s s- ps pr- rs d grl Prçs rzv- 0 sl ls drr srl s d rru dur s llg xrr p lr g ls s y0l lr-r N sulór lrr r v s 4 l 3 bl rs d sruçã Publ z próx prâ qu Rprçã Grl LN DU 7 rs lr dgu 0 K d Pr pr Kvrr Prssr lk s Tlgrphs prs rçõs Dsg Brz br u- 4$64 s C g rl gh Dss-s brhã 3 Jlllpll ru lvu Lr TT 073$434 Cílllvr lss pr b sbr suçã ul z du pr 3?$0 ur Duv d duv qu rl Cp Qub ry 3 d ru d C subr r Prbu 7 sl xl í dsr dr l Trbsh - g d lvr Crvlh - ppl Pr rl lrg d Cr Lbr J- gul prxu pr íl pr s 4 hrs u B í?s Pr vs h d?s 7 lrs d hã s s pr x 6 r- 0 pss rd gu pl dgí Duv duv rp 3 s ds Tl Í- Ld Ldy Xvs rgsrs 3 pr s r drr sr lru Frç rrp grl s 7 34$7-H s 3 prqu s qul à prur ds Cu Frçã l r p- r xr sl r- (7 ur 44 $- s Crrs qu l x -- gs Pr s b ls lubs Crs bx sls rgsrs r 6 s pruíz rzõs qu rrrr drç s KBpsBw r 3 qü r-s r dgu pr- pr s sgus rrs lh p- ppl u s d Xvr Pr ô Rlph srvç dur qu l-s «- 63G?77 plu dur qu D Chrsvã Kòsk r-rsr rsplvr Pr Jur 4-) güz d s gr Cps Pvs prã Jq d sl prssl Rvdv Crv-l g ud vr- ud h pã Cuh Crs r d Rbr Fshr Kbr Crr gh Nv rê sbr s lh rr ss Pç lvr s Frs Lu TÍ NTC pr - s Trbsh s üpl 4 ss drr qu s rspsbpr subsur sr d s ur rds s rs ós lh rgs h u p- d lss rrs Crr Brsl X prâ lzu rslrs íç sl r pl bslu Ns l pus ds qu r grs sss vrs xpl s 4 hrs pdsu s <l Frs dur prr s luls d rgsr 7 p?r ud lvr r dqur- s prrs ã só rps rspv -TR-ClKLLN C Rbr Br Hl F ul pr b - s xs pgs rslvu dr prhrã Flg rg prlhr rgz s usuls Js Frs subsur PTL 06 lss CX Xçã r D v rurs gurd-hvs g(g xpr lss pr lvd qu l ê rgs (Fgur ul ô P r-sr d - d s) Gurr rglu r-s ss d rspsbld K Jr r-s pr gr uls Tr ud Cs gr d- Frs lr d lss rs d sl prssl Rvd- Prr (404) uur phr bx r rd d Crl s- qu lhs rbud pr qull rs bb Rl l Rbr ssê shr sv rg T-s l - z pss rd Flg Álvr Pr- v Crrê Br Cuh Rubs px sr slu br «su Cs x-rãr pu $4 6 r u r Bu s u ur u u ã duv qu Trbsh uvâu sçã Crl ru llg d Fzd s ssrs subsu duv qu s r ss pr prvvl s pr sul r- d 4 rrl pr s prvs s sr > lhr rs s rg - h vlr ã duv qu ll Bzrr s pz lgs Fus ls Uã dvrss rprçõs pgs pr pçã pll prr C R BQURÃ )0 ps Tg zs lr-slr d sl pr- publs pssgs pr Rlwy s prâs L sçã urs l hrs r dgu ps spr d urr r lu 7 $00 rg dç lçã u )04$76 74$ ss-l B Rhr pr Fr lls srvç 3 prvr 0 lh s rl Uus rs r- r ss xlusv spld sd r0llhu CHNTC rrsps gxr prvsr ^000 l lhs «l prs ssdus s s xrurrs r rd s srd Fr Pul d- s- uu KCKNTF r pus d vrsr ssr l- prss Tpl vd prpr pd urs Br bll sbll ) r Fs U Kbr (lyrgu d Xvr pr 000 Nduv dur -Cl Ur Rubs Cuh qu ll s pr çísss lrs s r- u 00 d K Frr C Trpss sud Brsl pr lh gurd--s urs próx lss r vr lg lg lsgr-s r Rbr/ rb- r l s squ r s prlhr dqur ps Tr s l Cuh d brlhs l lrd srs d s ds sprlè gr u s prr s 4 hr subsur duv lhrs sçã rí pl ud lvr srp r dgu supr- güz s qu slh próx v yr QUND pss hg - Rbr rs lv glhãs d s pr- rds Frr dur ^ls J rêh>ssl>lr bvs s vrs lsss grs prês ls gus dssr lvr Wl ub Rgs srv0 prrs d xr prb s lgrphs Jã v- Cl lpr Brã su srpr xr-l srv 0 - P-s s - «pr s ã uss d ul prd s s vds Bus - rrã Pss vr s- qu xr subsu d hã gd lrd 0 v Fru- rru ls rs llss pr )r P-lr glhus s rblh pr d d s s u? l rsprspsblzr Ns qu vgl ul Prs u sps pô Flls svç uü Tus Trsr rs sl u duv uu sd ss d rr u Pr Rpss Ply lü sus pús l pss rg- duvdr pr luprã (( 046Í ds Chrs du lss vã pr-u ulr b í lrs çlru rblh dã Jrhy dõ brslr s d l qu 0 x Qu r v rsp? { s lüs s q>- v s sprd pr 6 sl srvr Hbr - s qu ò rs s vru ã r dr ul b h prlurãh qu sru grd d pls ss- dsr Js uxlr l b -l d h r lgu s qu s us Cs?( rvç pr ò ( -ssã d Krçã R-- s grrs v r s r- pr x Rh CRDGÇXT bru h vd hd K h Ur 4 íkk) pr ã pr drgr Hrqu l s ( ã s pur s vr d- r 0l Prs > Rqurs sphs l uprr (l dí pã Àsòl bs blhr rrgulr rr rçd rsrl- pr llusr l dr Cuh Pul 0 rld Tl- pl sb-lr- d Dvsã lã ky-prdz 6 ux Trbsh s u prssã qu d rr v ss l sç sp rz lvz sl ur ll ç l vs l ll prssl 3 pr s Gs lílpl dr pl Cuyprs gs u rs s ls zs pr srr - --UÍ- ul lr dí rl d hrs pã dsrçã xr rqu- s us prsprds pr rflr Grãs Drvl ls prrs dr rrd - r pr s- pus ds s d prrlr- x 0 lg s ls ls d r r dvídu dr Kzul qu R srv rs rspvnjcç s us d lrrvl ls qu sp-l) usê l>- Pl pr x s ul rs d d 4 lrs dr u sl sç b- slv prê qu ã xr pr sprr (p vss s CUD dd íl PbrP- - - l rr u ulgv urvl T rswll spç ur sls s rsps rsps ss qu -s lqull r l dsg 0 Hrd ds s p JJs Crvlh lv d-dr- ul Js Tx Phr d hr sru g r dvrss ds lsgul ã rprsr lu ç- ps prlllã d su rlzçã ] 3 pr lr dgrd Js rll sr bld rl l - d gr brrg gu PRÇ Bur rç s r r hrr rs í Pul Rs l- su u qusã sprv ã só rrv r q prgr x 0 luz l- Üds ô ls vzs s l-rls rrívs rs sqüês Fbr Prç Trs rs 0 Ds d yã lhr lbr ky glz Rbr b u- pr sr d Cs 3 pr x Álvr Nbr rr-l us slllddp sb qu ss s v sbb pr ã s slh s d sssê lpl D ss u d r rrr lvrs quu ] 0 - r glrr pl Cp- lvz hs sgur pr 40 g Plr rqs rdr r sl l qu r s ss d rqur Pssl l úrl g sulr 4 C Xu rqur Crl urp - s d p rçã vrsr uus prpdã írr s pluls Fsr pr s l grs l phrrl ur srldó U LPprór Jq pr rsps ps r- lã lub s-rr h r- BR d d ru ds Lrrs vllr rg u slv Rs è h Kyr d ld prprr < zvl s r rspr uxlr íul d Br- prgs hs s vs qu pr r dsprrã grhrul ld D NTÉR D Frs 6 pus rs s sós Crs qur l- Trhsl ll ll-r Pr-r uss r ll- sd srg Clgll v- rgl - gug sprs srds rr h pl b Fr u v Prpdã xs íls ÇÃ r- qu L % vrr-s d Gçlvs r Jã qu ddbr U s r h psss s qs ds rs d rg vllr - us b d drr prsgu rslvu udr - ssr slrr u vr TGçlvs r l s h vs brgds b- ç publ h grdã N r- br pr s qus sr phd dr uh (Ls Psqul s rbs prssl u ã su l r/g ds s- brs rprçã lpz - Kl ô lvr prgs pr sus ur r qu su sur r s s X Flrs b grl qurl q Prl d ã l vs sv Pyr ld rslvu ã v ss s) r qu qu sr prdd sssã h-ò d rr s- Hs rr pssblds pr l sb-lrr d Dvsã Wsl K 0 Cu Rílrg l-sss sgu qu Drgr qu sprl s s s r sl) bps s vs brs l çã sr u pr rgs sus sph Rd s r l s ls urz ugr r 4 dsr lgül srr u próx rrd u- qusã r sprv grr pluls sã h purs pssl Ru Prr d lv s çlvs Ds (<J r prps s br sr Js «urlr rhsr U xçll l lss lgu- r 6 us bís s lr puhs gqll bp dss pr gr drgs Bl ã rl xy s uprll ^) p Prr bd ll l dçs s d suprr C sbbs pr s- d sr vr Tb prds qudr dr prur- s suhs brs pr qu pss Crp rhrs Xs ] --r s rrds srgulr? ã ll Qd v ugr Tlls Cs Gur ru Krr zr rrd ds rgs Pr s drr hã xpdr r v- í sã$ Gurds F dspu - hrs sr h pã] sr 6 rbu qud s rçídds Bud-r í ul rprss d Ks s xpç sçã Js d-s rlsçã shr usds uvrsl pr sz duvd qu v rç próx pss prs r sds gsl Cps gd s ds bl Frç ss l K s l sprv d qu- rs D d Cbr sr s s ss s> bl gl-lãys z C- ç u urs syps l ls llz ps ds rv uòr dur rx Prplx ã Tlsur D sr subll ul s lul v rl slb r ds s RRvr - l ps? rl ã spr s prqu çõs sã syps sbrr CC P? rs 0000 rs l pruguz qu s publ l sç su pr s D-s s s Xã s s pr ll- gs ssôs rz pô sr-lh l Dr- g r Us-s s r qu ruuplu vll F dur 3 uz pslr Pr Gbrl Xèls Js - s prr plr blhã Lsb blhã N qu Tgl òk d ã su dçõs s Thll Ps pr çr s vd s - Fr lh íís h rs Pluls Fsr glly psr 0000 pss pr Rrçã bl D Crvlh l- d qul sr g r Fr dspslps Trçã X blhã - Fr pr s Rs k qü rrgu 60 kls s qu ã pr ss br J Crvlh ur 3 Dpós (Fr Ksl gr- llr v rs r rã rl (--u vd ds s phrjs Hv -râ pr Thv qu qu hv lhr rpçã d Cír Plr bur Ph N 3 blhã -- Jd u- l xír xrurrs g l ld GsTuz l pl ô ls s Gb Prr Grl r Fll ss u s rs s prv suhs sprv Pr pl brlhs prb rdg rp u Crvlh Ts d Rh ô lvs Fr ( blhã Dl ul xpdus d pr - vã sr u s pr lã r rtxr í pg-s h prç Trdu srh bs grvurs s - rr Hll lã lbr vllr gr rg rll hu pu prd s 04 - C GRC pl Trbsh r vr> Brg rsss Prugl W Hrqu Prr Frs Ds -Jrl Crvlh Csll BrT (- (lr vr rrd sr Crls Cuh drhy = lbír Txr lvr Cuh Nrbr Js N qurl pr ã Pul Kí sprs prs rrh Gs Rbr r qu z rd- l Trr xpsçã N- rr srvç X qurl d u r r su usê prpl h duvd l s ud sçã Trçã s lvs yp Pr dç prss sr l G P pòv (ll ruã g pr- s (u- prs r-s Csldl 7 qu b d pls blhõs r ud rd d dur x l Pul xpulr sl qulul- brh ãrrb u sd Trbsh gu r ds s s d l- pd qu r l T) srps lss ds shrs sr (Élyr ssã xuv d Tr- sr gurd RN J srtvlst-v blhã r z Drby Nl-Tuã - T- sb h D --- rprçã usp ur-s ílüvl s urllrs grrh br lll- JJll^ gr prl C çã Nl r xpsçã ls s Thsur pps s ls ss sír l xpru v syplls Cur rdl rl N-CNí ps r s ps h l - vs 3 <l«ssuu pr l- srrs lrr p ruu-s Dr C Jv ds Full s^ ur y Dps pr rd 0 prçs pr prvçã prsç ss pr qu u- r p- ul p gu? hã 0 ll srvçs d Npls K J pl s s x l prê ú xlls dçõs lísrl rs ss r ru Grl C- Dg r s p r s d r ru gu Gúh lhru qu pr sgur 6 hrs qu d rs K Dpss ur 3 lgus prvvl q r pus brr C -lg s rrd ps pssu r spl p s sv prss s srs - Trçã r rprds brl luz Cur-s THNPR-D Js Í sb lph sl Clu rs-s rrs slld s r (6 ll gurds s blhã s Uru g ul sl v- ss^ Dh ã pr ulg- qu llyls Nl <l - v Crrb r Rh H-3«Dps (r Rs)-4 lk- Cs Hbr ru 7 br Pul d d rlsçã bqk d Prrs ru dr ury Dp krs lh u lss duvdr qu Trbsh - rs u prprr drl bl rl r lvs Ngl- vs s gr rprçã llr Curyb s ru r pls rr pr rd (0) Cps ru Rg Fó 6 Fòxy Flyr s pr zss gr rrd pru dls pr s xs rss Prlãg lvs r qu l 3 d rrs pr gurd qurl g- s grl dr ds spr rru - llgr qu u pr ylsls lrs prsss r P? spçr s brs «s -pqu$$ $$â& rl 0 prçs pr prvçã > CTU dpçã «zr xgs pl ss Pl - l s s srvçs -l C lhr ps rlv XTKPX G JRU FK qu s r -us Ôrõ? í 3 Cuvs yp X ul sssã drr sr llr P CrL s h pã sp «d?-0 - T«s lv r prsg 73 ld -7 ru Lu pprvl pqus srr rr UlW 3 r rhds d r d s C l rduzs r b l dqurr pr- p d ps qu vr sr spr- l ssã prçs prrru s s d sl à r rl0l )rv (s rgul J ««««««Cr rul -brl lv v â <l Cuh Cr rprls ss Dpsl^ r lr s pr pl pss ul v r drr grl -d pr dr srs òvb s-s psss rssds Tlpl Crl - -N-l-Ü^ -dsr 0 prçs p ê us lrs pã pã dr Pdr rh p prs prvs xvll ll d rqu prvr v rç l -HP -ó % -H? -?3 K^ Plr brllíó rsp s qu h qu dur lgus s Zló spl çã r ulu pr rg -Tlã s s srvçs r írírr r d - -R vt ur v l ds duvd spr z pr d s xr d - (l ds brs lr r Fdd qurur lhlllllllllllllllllllllllllllülhllllll p r<- s q- r ls uur - Xssè Dps uh próx Cssã rqluzu lhr- v Ksprhs r p l çhd s sr s -lls - s uds vsípls r ll í ^ ^s r u rlóg ur PkPhds r pll pssívl r r vr 0 rslv r pr dã ll prs p qu l - pr l pós gr P«^ $ ç pl- P qu v Xrr- d KU lüénò R X pr ss u sl srrs srur vs glpõs vd ÍK hrs d sr r prv l Nr 37 Cx 00 Dss-s d brhã qu ís Prs Dr Pl psl ^P-0 su r rgrs 07) ll g lr qüs s s b spr glpã s Uííuy brl Rgud pr pã dr ( C Crr vr u ds Pdr rh rsl sr ugurd sl pr p s pd pr- UG 0 R lj C ul srul pr gr v pr 0 3 g - 0 yw- r ll l qu s d pld rr r ssr s 00 rs pr xpl u sl prsç ds s- v próx gr ps- pbl JÃ CKTX s sr rspòs ss su spld- rs ls urds s srvçs l ulg lb ds Flury ludu lx l 0000^000 lrg rr gíràlõs gud-í- ã h plhs s- «r Pl bl d su sruur pr prê gu ã u - vrs rprdurs N 6 Dps ( g) - s v d lçã grl pr lã hqu) pr r zr s Ju ss ps qu sr r- duu-s rprçãd 7 qu s gb«««ú- 66) s prs r Rgrssr bzd vl pr qu pu- srvç h pr lg rsrv-s r d ph rlhrs r- luu r duvdr bl s brg s rs sl- ] N Dps (Brr) gurd qurl grl CR J)H (URT Pr lgr br lp Dpóss ppulrs l- lv sr 7 v sruíd rprçã rs sr lv CH DXNTR ru rr s qu r pdl rbbd rv Brr pr rs url l <lg ( rvl rlz-s í sssê pssl rr b 3lllllllllllllllllllHlll>ll< d N l Px qu r -dud gr- ur blhã pr s vds u p Dps lrgul Xhry lsr rlbll p Cssã Prr ç-rír h ds ds l s 0 h- çõs sps 047) pprv d próx l «r xrurr vs srpçã pr rs Crl s Crrs d pr srr pl prvd lv r d u srul sr Gr Cs pr dr 7 Trh Fls u ps bud us sl br srr Club ( Xã h vg pr rsrr lü grss s srs sós Bu pr próx g prç pr Pul ] ND RTG 36 Prz <u p Plrr prv dvsã pdu Lvs sr r Frs rb s z d LâlP CUR CBLLLUD ud ur s rs u prsçã s Phr Chs rsu pprud J -X- í-r-^v srr rd prgr u lç^ Chv u ds vd lu 0 s rrd d J?-gò- bs sgurç lzí s qu s llgs sus vll qu prls rgz 0 lululr l r lss l- X R W- XKJ R -- 3 Hrs J- - í-^~ó -ss sr -v vd p d- < -v spr r rss r í ss lh srur ã d lv lç ( ) sr pr-d l p ur D RCH 0 r pvlhã pr sr publ rqür dqull pr sur [- br qur C LJ Trry su spul BBX l{ r xpsçã prdus -h purr sr ylv N h s?rç Rl Cs v x qu u bsu brãçã Gr Cs dur su C r xpl CRC l-l RT spds í sr r g h Dr r prg r s ò ò Gubr qu CBLL BP prê - r r(ç rçu lí slu pr rrl rs sbl pr h r U 76 sss l qull H ph ghu Crls sb s qu r sruçã Cs- su lul> u ís v à u- xurã s rs brlhs phss «l rd su drr sr Ks 4í00 s s lsss 0 prg d rrs s sr r ls lv 7 dds prs Fr p vh lr rpr gul gr R d-d ru Rsr u bíçò urrí C rs 3) r p Lpl Pl sr - llrs r -l r-vs lçã - s pr v l ul C HRNNY Hrs sl l su rk Js -Grl LÜs ssã su p s sus -s lv lvr Gsr rh grdã pl QDÇ D CD d 7í ulr dull squr ssr ps ã pr r pr Gçlvs Ds 4 l suu (lb rblhs r 0 ps Nl Js prs gh bs zr r u l PHCUl qu (ss s sç l sph - - prr-l su prprd pr l(7) 37-7 pss Rs í v Qus g s lhs u u rl-s 6 N s rd rslv pr K (rp) rs T s h ll pssr F s qu qu s «l p sr d P H R zd/ vss prsç pr Trr r url R (prs ss s xpsçã (ur) vll rv srpl lub ss s 0 ds rç pp pl Juz d ] l u Xr p s rrd ylv Wrgh X h d Drby Nl v s Frgrí ss prpsã rrívl r Cvl dr Fr rsrs u sgus u-s lb br 03 - rl Pul ug r s- lqudçã gvl d dpr pr - g próx h d- pr r us prg ds lluj 3 srg s srps 0 urs l s prs ídlr l q pr pu ulz uu gurs Puls] ggrgs srgd v ss p z qu rçã l D Crrg r llb vru d rsluçã ru-r ls lbr s s s grs qu s rlzr gy s Crrs l sr lhr h xsê s lub rqurr Cls s süulh-grgs rd rs-lcrss u Hll dvss - srg lh suh çrs rvs slzçã ls rs vr- s r - blls dlgr dr pr x v sh Cr s dd u Tl Grl ssbl qu r pprd g h-s -JJs É sçírs r < h h- xrg d > prvs su rír Jur Js Prr ss lds bs dçõs u ruvs 4 303) -Nr çs pr qu s- r rs ss v- vbr l s bx ss- C 3404 r u gds rz pl r psd lldò su rgsír pr 0 rg r sr vprl líquds d s ky K Rs u rr dr ls lírrl ls s pr J rã dudds s grups Rgy ds Cruzs r-c r vós vss prí vss s- gus ul s s bvs sus qu -s s ds drg r s -- sgs gurd- vss dçã u vs d vd s srs uucrs sudçõs ru R çrs lbr B uur çs çrs - uçã ss ur pr prsr pr prv s pr lss rsss slr ss Fr Gspr grç h b sh^^- prrs ls U ur-pr- Gs plu srr prvl l4ír g lrrs pr (ls u r<s r-l vr íuls u rspvs zrk uus u ll s rgs Hrqu Grs sus s ssã rlhs Prssr? pr C hbld l gs l s x s s us Zuv rblh qu prss q d r rlhrs U b pd Prg xrurrs Js L slr r srr d Frçã - pb s prz 0 ds - hps pl sys prs- uldòr luzs p sr rr rg vsss Cruz d Dv lpu ã r pr Flu ls sbrbs q Gu Js r pr Cuh s d publçã s s]? gr pu p hblr v Hyppúl- s- u rprs Us s prrs lhs s rbu s bd lí rlzr- brv s- r r ll pr s- Rul Crvlh dspsçã s rduu xur qulqur l Ks s s pr s rps r b -- gurd-slã zl X- z pê qu - lquds ís Hg ps v rgsr pr l ru Rb b $p ls lzr ds s s rsls s srs r-sã lçã qu r url «g- r d pssr rvs s rr s s só l p> pg us 4 s 6 hrs ru ã Trr âs sguds qurs Blr Ryl pr h - N sph d próx s sr r Rh - brg v pr (rp rh r gul qu ss r sx?-rs ru Cr 4 ÍBlz hg srã drl pr drr < qu [ sr rr pd - qu sv s rbs UrKuy 47 sbr ^ rhr r/u l u-r vs prs dr sl r) s r puls) Dus brdí pr glrr -vlr lvr srpçã rl % Pr R Jr brl hrs d r írs uísír llõr è s s bls rg 6 d vls s bs r gr drr ss ps s íll- s ç bls sssqu us qu- purd z us Lüds -l-íí- sbls ru uz Gzg u dhr vd - -Jrg Xl gu hã pr Bh -s xpsçã Crl Hg r srps Çã dsrbuís rg -Ru d sçã prs 46 sbr Chrsvã Í sr d Cuh Cs sçã d s urds r prus Ru -rg prrs lrí -«ój s su lg 34 - dus sr rüsu grs rdòs ru u s v prrv- r prssã rsss Prç Ç300 dr Kur- r s CD Gr G -íx-) Hhu?r-s ss -x- <<- r pr- xr r d íplzs rrrs rgul g ru rgã Blã ll- Drby Tu s kí [URF Lg & H NTÇG s dvrss Ds s ls s s brs w Csrv p r u vs prulrs > uóvs ÍÍ^p^Í^Í^^Í ^g^g^u p s p l ll Brsl] l-r g r /%C líwc Ru Wrqz brs 0 { - Tlph 377 Br r Ê-L^ 3 R d Cr 3 Bbr P 3 Tru k prvs òúxypw^ - l s rhuls^ud írã& ípds s purzí bxj Us- s pr qulqur ls pll- pr s s s qu rç dè ôs sp sbr sçâ db ãl lçã rl qu lh rss Ur psü -brsur D R Gr ul RU PDR 33 R Yzrh & G TNTRL D BRL l$) lv G--0 - Nã rblh v 6 ur BRGD PLCL l Ü^ ( sr GNRRB& sh Brhs Tsss H ruçsâds d urp RL í Pslhs Dr Rhrüs ~Õ CLRÇÕ ubls %J R TH URNR GRPP l hrs NNUNC B Dsr Frl ^sxv íüd ^^^ w Turh l/ R PubüGGõs ^d gõs Bl D&DGDYU W Quóds^ bll TUR 0LNGN TNCÔ RC-- ( Ü RR CK rrz u

9 v r ^TJxr7--írrsríx3r- T^r ^%Hlll«r-XTCT««>- Wg&Hr-rxÃrv- ]> RÍT Rrkblg Nrdsrí Lvrpl Brsl d Rvr Pl rs TCKHL ívjrsíjv>7r^- Jhs L - Prç r rrl vgçã brslr Rsr) rv CrUvul uvr- Dur (r Nr Tlph 0 PT LNH LNH D UL PQUT llll r d 0 rr pr Prgu s ã Frs lhy Flrp ls Ru rr vdó LNH D NRT PQUT ÉNH LGUN PQUT LGUN r brv pr Frs s Flrópls Lgu LNH u^hy RGP PQUT R Jr ÍR hã 7 rr r pr r brv pr R r Hh ó r Crvlls P Nl Cr rcbll (r lhs Bh ru l r Óbs hí Pr P r s Llyd Brslr ã s rspsblz pls rrs qu rr s sus rzs s s rsp vs rs brqus s qus srí lrs vpr rzs rspvs PQU T pqu UC XL JHNK HLBN Kspur Ghburg slus «<l sr H GRÀXDBN BUN TU? PQU TK UC KRNPRNH spr R d Pr subr s Juh pr CTR u «Chrlsll 34 brl pu P--- b R Jr u s H üru ul s rs N-TR UC KRNPRN GUTF L s pqu xrrçss sruí pr rs rs pr pssgrs ^ru lss ds rs qur s PRÇ D PG TRCR CÜ 30&000 NCLUXW) PT DLF «- spr H d Pr u HBURG U 0H X0RUG rg pur H lsgrs blã kl ^ rr pssgs s rçõs rr s gs Nr lgw & C L Pr urss rs s rçõs g LUZ - CP R Jr Tlpl Ru d u -Tlpl Nr 667 Ku s h 4 Nr 4 Lh Lpr & Hl (744) Ü-) TUHT lug-s prç rí ll Dlr J4 u (ü rrü ) lü srw gr) ÇG L Pr srpórs lug-s l ru Gçlvs Ds 6 T (ü ) - lpl lug-s u l QL r s l l l r h r ru Cslhr ls 7 u u r l ru Kll llph Crl 3l6QK Lp Thrz - L s bíl s íl ã sl s lhs u shr s ru gul Pv 0 lhrz [ ((30 ) -l TLUG- Pul s b s bs qurs sbs qul 00$ ul ru Rdrg lv 6 sb s ssll (C 0) LUG- s llyrs p s Thrz s# qurs dus sls s - òíõdçõs pr 0$ ru Hlrg lv 6 sbr squ l ssbl s Lp LUG- u XX qurs sls qul 6 sb lv 0$ ru Rdrg sq ssbl 077) LUG- Thrz s 4 qurs sls pr 0$ r ssbl 7 sb G R D 3 L K RPUT Çà r uóvs rrê d d s s Pr TUBKR ug d pr d vl s sus vds Ps d TUBKR pr pgds qu s vlh su rr s h huss s r Th bkr Crpr r QUU vd R Br rprs 0 Tl ( 07 C Lrrs Bg Gv sbr u v b sl r LUG- -UG u lh vuv TT ç qurs sls lll s rr bld ps LUG- s U lv l sr s hr s Psss 4 sbr LUG-K sl r s l ds pr 6) CG s r 34) u s çs -TL s íl prugüz zr s srvçs d p- r ã ru r 0 dçõs Js LUG- ss RC- b zh ss s rpzs r ru Pdr qu ku Cr pr vr vd 4 sb Psss P r ru lvr rs 4 dr X s Ur 70 prx hr 4 0 Br r 4 ( Ç 06) sbr r 70$ ) l 6L(C ç6) ^ TT ç lh 4 ud ru s - lí-s l zhr próx v J s s prgr-s pr srprkc rvl qu ç urs srvçs Hsp prç 0$ 3 qurs s 3 qurs sls LUC-3 T> 00 l vvçs lvs s pqu - LUG- dur 0 lugul s pru Rdrg sls lr s Psss ( l ã z qusã r bhr 330$ r pss lux pb0 (uu íl l ru r ssbl sbr sq vr ru Nl Pçh lv 6 sb Cr prd pr r sã prr lv l 7 ) l G 077) LUG- spl 3 Gl Nhry v prx s bhs r Trvss Thr R zhr ru prç u dd sl lxs dvd 07) D prx Frrr l v- - Ru Lulí Cõs - PRC- r gã pg-s 0$ g? p prd 3 - sl spr lpl ylgr- LUG- ç l Rdrg d R Br 37 3 dr sl C Tl Br r 0 ru dus uls vds p- ru 3 40 l Upl r sus srvçs lu- s pr 47$ ( ü lvr 063) B ssbl sq prd lv 6 sb sr rrds u rsg ÇG rçõs ru s urvs 300) 077) TJRlXl- zhrs d CG LUG- b qur bl CUT-C pr pr dus ó hr llã - ru X ~ r «ã urs rvl dz hs shr í d psã shr r- - 00) vr Ku lr C 40 sb ZxíZâõB^^^^H^^ Gçlvs Ds 4 Chlr s sl srgr LUG-K b ru rhsvrsl du sls u - D 07) D H) ru Crrê Dur u 7 ( zh ps sl s TX C gr s rl-k v760) G ls u b zh JUKR - Trls-í ) (( qurs 3 sls ($ lh u pss u rblh ôr u) PKC-K r rvl pr s pqu- XX d PàBQ 7 ÇG d r d s à ru k bl ru ^6 UG- qur Rdrg lv sb sq l ru C B ssbl u l 3- r (glhãs r(«cpb prrl pr rpsã sl Uu (l H u 6 pg-s b r pr d Burqu rur prrç lhs rs LUG- s pl-sã l b süul 6) G rsvrsl LUG- p s ru 00) ( 7 Ur ru LUG-lC rr C s bs qurs qurs sl pr $ du pr LUG- b qur s l ír ssbl 7 sb squ ur 3 < ) l ru d C 3 sls bhr qur u RU 7 ) TBR ) 34) ru Tídrg lv 6 s<b dr ÇG TTLUG- rpz pr lpz Tl 40 C sq ssbl sr urs T psã rr bl qur 077) C Fz llã s s r vçs s d b r rpz ÇG LUG psã u h pru - du r-s R ds Lrrs Uu lvr rs 6 ltc prh d pr phrs vs d 6 ÍvUGl$ plr u s u 0) D 044) G bs pr lür u rs(03) rls ss b - s 4 ç pr ss-s s bld s drs lrjg- d ru du Tlph 67 Crl LUG- gr prd XX srvç s lvr r 0) /Jl C sls srvç Tlph 37 ul (Ç sd C ru rr (( 40) Tr-s UG-â qurs própr pr psã - prs íplrs r lugul s 4 3) y X rrrs Ru Fr C slpç 46 Hg lugr s l-l00) D (( 3 HUU C -- PKCJ-F g qurs sl 40 sb (C U) C LUG- bs pss dr l- s pdês d sl b p-s C grg rd b Lpl pss pr shr r 430$ ÁPJ & C Ru pl 04 B r (C 3=3) 0673) G ss Crs Cx Crr G l-r Cd Nv s Luz Cõs ) G LUG- b sl bld T (r 3 qurs sl r Ps phrs vs p rd p b ssub 7 sòb -ug- bl lug-s r- QURT shrs r s rs uurs rss shr vlh u s ( 066) G r ru C 0 sbr Kvèlr rs 7 UUG-K gl-s 0 rr-òs ó qurs sls pr 0$ í rb TTKXCUrr (47) 07) G ssbl b UC qur LUG-K sb (0 ^íí) Qv ògãçr llã RT Rpz <l r- lug- r s (737) d u vlhr rsp s íl s prur 3 qurs sls p dr bh r ru Pdr d pr s dòs bls u 30$ r ssbl r sb LUC- bs pr?ds pr(( 06 l r bs rrs su du X URUzís pr rrràs ^ - CFTR0 u s ò FlC psã -07)6 r sus srvçs Qíí pr~ Glr s plr pr íl u psã p Crs dçõs s rlug- slrl slug- r Csll qur pr sr dr r ô J írbs rrs lplr <â Hr pr r lx ^ üly qurs 3 db ssbl 6 Çrl 3) rr ru r 3 J^(^> PTLTX (Tsl) 67) l sls ír sõwhí HÊÒBÒTX bv 0$ NGL PCR vuv ( 0) Cur r d pê Cur sl qur r prs lvrs ( 0706) TJÇ P- lllv 7 sb sl FGD s l d lss sl Cur s pl Jr LUGÃÍ- s lhs 6 D prs ~ LUG- bs s sxs u s psã pr ] TTX r /TkFFRG Üí rpz rquz R-l bls ürs-lds prly rr-k Pr Prs sl u pss r ru U s lp sls sb rs NT-UL Cur s brs plu- vgr d J s lg pr snc vuv s Ku Jr C 40 CG ) < qurs bhr qur s ~ s rs qurà dus s C b ylgrph l qb Ç -3 lr rgulr ll--k l-r d qus g (Pdr prsps rsrvs pr hs) ss CTRC l-r l C Flg lpl p<r? ru Rdrg lr7íts sl çr üdã NN H RL vuv g lpklgd s r 0$ pr BKTN rs s- v íl sbr squ ss 30 rs lugul l dlllly 00 CC ) l bld psã rpqr lsl? l dss s gu J prs-s r srvçs lvs s X3CTRCD Õ d C b CTss sl 0 s Cur Jlrls ls çs rà R plu rlhd u shr vd pr xpllr s lly Prpr rr b rr ( -077) KRC- =04) G ) Ç l uvrz rls (llul (ss prd) Dbll r- vrs d pã u rllã ru d Pssg pólg slrs lsl rl 6) G -p? ~ lx BRNRDN 74 s spçs /^KC u rpz pr Cur ruqudã rh 73) ll spu Nã h gul Lbrgs ^ CFLT pbr vlhh s r- rs pr r sl r- bld hr p Tô hró s pul- ò - lw-k sl rpz grurss 76) C ç > slr sr rsp ru õs Prs rd pr s r urr blã BD -J-CRC~ LR CRLH pbr prl 4 sbr ç srgl duls C s Trs dlly pr çs g s pr d Íl D ç su du CR Õ --04) G r pr rrr pur s dr ru 7 br 3 FRNCC D l CNCÇà FRC- N Lp gêr pll HR>T rrs su r (70) bs Us r dnss BRR g Õ dlly u qu vrd d brlh lgâ UG- sl Cp- b du Ru u s shrs gr lííd Cur Nursh dg rbrl - pll r s ss Nã w sphs surds hs íbrs ) ÇG s h- l rl l l bld NTRD r Cbbrr 6 Ç Í)PRC- s r sb lr srvr qu h ss surs óurs Tô s us- rvs Xã subss vss 47 ãs XT pòsslbl- /^lrc- usrí du ru Bbyl - psã luz lr us u s s s urs rrs s pr d rblhr l dus lhs J r s srvçs s l u (rx pr z P) Cr l r lrl RNGU Cur ubruls UND spr rbr s -D) 0 hrs shrs r( B uu ubruls D sl r Lr J C NL HNT P s bhs r Flg ru grs bll br z sppr- rsul r Í) C -l-l Jà D CRUZ g u rs sl U Burqu RRZ pr < u ÍR-X-K -0) pürlvl u s rurss r srrs Cur r prgd r - ÜRÊÕBÃFÊ psç ll b rs ãs r prul s Plr Cr õs L br hls dus p- JULT L CLÔN N0 GU srvç ru l r UG- shr 0) ) brã rãs DCNT/ qz d sgu budâ =-- ru d Lp NL -] bç - HlllllX«br 47 b ps lr r LUZ vuv (lls s u L TN CNCRT ur rru >KKCl^ K bs lll sbr ru lrã URTN dlly U> H0P0PH0T0N u prdz Dhr lqç pr r dlly rpluçl?> Curlvl - r pr sl pg-s d% R vuv vlh «vr ÍJRC- Dpurv l-syphl sbr 6 N rsul r ru 0 urrs ds vs s lss Gl Cur ru lrã s l rbllãr ír ds s lss d pll g- Cur s rs ds ss TD UND Cur 044) C 07) C prvs d b ur b bl K R UGN UG-C pbr vlh Xã h wrs qu prdus rl ur rhs srphuls lypldsslv l s lçâ s J?) Crr Dur =0 sbr rrus r rurs pr su subsuhsu s NL ««uu«u«««j«< uí s Tô rçã ug s pls r/ slr íl>- s> ssl luls Á urç urls rõõs LGRC è NL -URNR s NT vuv 6 s pls ur s lss s sss- Cur p Bxg rprhs rsuls TRD qu s gr l lggl u s ld sr- í grv lss dôrs pds buls qu prr- r d C U vl d urp pr s lhrs hsps XX surr í Lrr Rhs bsdgs d r pr qu ss s urvs sps r rp lrr ds Frçs D v- rlr-slrs brb s ll Pdr l-s prdu s KXD u U U JRNLT DR TLLT LN u) ís ur rsds v s pr 0 JNR gr ds pprlh urr r s r pr prg s hs s rs lzs só ds «s ss qüç rlr THRZ pbr guh s ucug-k b prd çs vrs (yplls bl l) vr vd s lss dlly rqu r-s ld XX s- QUXHTN Csuls ds 3 s (drs) Ds s (s 4 xl gu -r- rquz Cur s s vr pr usds spss - rsprl -- BRL ã s rrgulrds d dllly KÍPTNK prprr ru = (rs) Ds 0 s (s gs) Ru JU PRÇ su ll Nvl? l Crr l? u C ds s u ru Cur s lss s ss sruçã Prv spr pp JllllllllllHlllUlllllllllllllllllllílllllllJl^ll llllhl lll llll l vl uí pl Crr Ç b Lux Nvl ->$ r uzb ll l sbr ds ur dyspps prsã vr hr R pl lss d ls pós DRKC pl Crr - Pó ír Nvl $ plu Crr l?«hr Jll-) G 4 s r lrs su-r dè v3 rgulrz s vuçõs ur Ás s pr Fz grdr rlr sgu prs rrunvl r ll-l pl Crr 4$ l Nvl? s s rçs l JRKC- írs rs bç v dgsã l- Cur s Rgulr d sã rí rs s ss Ru r LUG- g qur l-r C 004)D pl Crr $ Lçã NL > Pl Crr lu -s C sbr KCC T XX bl s psã ç s Gss sls ur pçh- -l s ãs qu l v usr s 0 r lvr qu lvr r ru dr Pr pr r Crrg 0 hl pr xl- s prs rd -l Z0Í7) PRC- ) G >RC- rquz gr ru Tul Br l rr ru l u lrr d urçã us slvr ds shrs shrs Pruu Ts ls 0 Ku 7 br s?7 drhy Crd 00) C D RC- u brs u Í-K u rvl sl s u d s supr-dgslv ur hd vs - ôr Jr K Cí & C s ) 00) s pr 6 b rd bld u pr psã pr dvr-s- ppd lss Cur rvss TJUC- (7) ru Jur 6 (( 04) rrgr dlllll sl 0 s vlhrs r uxlr rlr u s pr s srvçs 0 ru C B- JRCllJ- r B Usb 46 lph DRC- pr ãrz ru Pul Br ur 4 0() l dus rçs drhy Gr Jlll l r r 4 UG-K R d u s ( 0 Ç s ru Brã zs ( 0) D pqu pr llugl- ss rsvrsl u 0 Tl ll 0Ó 3) prg u - ps Lrrs bls qur-s C Í)HC- vr?) r s l sígu-s hr s Psss íí sbr b du u çl r- JRC- r du çd s dçõs s llugk Pr l-urs - 06) G -s ru Grl Bru 7 C rã dds sã ru Grl 0) JzX sl s rss ê Hg qurs 4 LUGY-- s 00$ r ssbl 7 sb pr N xs g- Cud s çõs grssrs vss hr b pr uuhrr 47 prx ClX r> Cpb 00) ) s Nã lg lr sulp sr subsus ) dy Bpuly 4 ÇG u ru C JRC- rspss s Psss 43 sbr LUG-K dg PRCJ- bs hrdrs Nu sã gus s d D C NT LLY d u (C 0) L UG- prx ru 6) vrdrs d Ds d Cruz Uvs rgs ru J h Flrpdr spr spr í prprs lg b s bs qurs > uzb b l DCNTLL JRCL- u b rru- 7 yr íg- s 0Õ) J C Bpúdy r ru d- dus sls bhr qul p ss bs qurs dus sls X ss bs LUG- ud zh ru Ríí- ( bhr lgus vs ) v-s qul r d ru u rr çõs pu Nã prs llp h s busr vss llv u vss x r ór ur p/lguz drg lv Í sbr squ d lv 6 sb DCCNTLLY grçã 4-$ r-s ru Rdrg gulh ru r P< lb rlr l dqulls büs prss ds JRCH- lvr - Í)RC- ssbl gr pg-í 060) l) ru í pu 6 DRG v - l ds s qu ssbl CUR TUD só CUR s lss s 07 pssl ç pr buã ÇG sã (C QCK prqu -r?) ) H 330) l í 064) q 0 l r d Pv ru 36 prgãã (l ds ss LUC U qur dr LUG- u Hrrusq 0 u qur h Crrl r (( l ss l LUG- u rrr ru Frs )RC- zr lgs d s prjrcà Xã s ls publr rs l dus sls - À~ d s u sl s lhs l s bü ru C 3 <l Rhul -^ (í 0) D ru suprlu só s vs l CG-lv ru 0 Í surs ã sh d ru Xv prs s pr-s prqu hs ^) ps r pr r lph 67 Cr x 4 l 06) bs pdrrs sr( x ç PUBLC 070) { ã Lpl ds rgrs ss g rr 34?) r dhr UG- próx pr ru d vs prs rrr p-c-- LUG- CUR CJ 0) s LUG- u s K b U qu r qur bld h s Hlg 0) d ã pg-s ü$ ru >RC- surs qrs sls pr 0$ LUG- pr zhr grs qurs sls psã rd à bl v lrã Gl 0 Cpbpr PKl/- l l uprullçã Cs lgu qur ds pr urs çõs s s r ssbl r sb pr du l ru Rdrg l- r ru Brrs 07 C qul pr r d lrph- Hrrhds rd ur vrs Cl sl pr l srvç (C J4l>) ílh 67 Crl l RKC- sq 6 sb v ssbl u pr pr xs 3) G 330) grrhs pç rçõs prsps rprs 0 lr(c s l Bòulvrd s (l pqu l í WTRUND sr plru L Õ h-ly LUC- b zhr lsl b s Lrrs LUG- 0Ç r lxlr 7 br 47 ü JrY v g ls ru s d Psl K Jr BRL s bld bs qur lvr Pg-s l G l+ 7 Nr (( 07«) D PRG- ls sls bhr qul l Dísõs (ls slls rr < ps (sg ru â J4) ps X prs pr í (d T>( CC - lí ç ND grss vr R Jr ru s drds 43 ü? ru Rdrg lv 6 pru 66) ll s hírls ís < ls r lsls vrgs rss lr JL guz lvr sr sb sb sq ssbl (Cí r>) C prs zhrs < Dròprl- PCHC Pul ru Dr Drguss Brul r C rd pr rs l U ru Ruus rs «l pprlh Císr-sl í--- CXÍ LUG- DRC- rd «gã urs rvl pr próx T pssr ru ) sb lvr ll (l zhr Ru Fr C 40 X KCÍPTC Prssr Dr B l bru Bg s 6 bs qur- ÍG- ) Cpb 60 r 7$ H)RC- pr s s sls huvr rd vd ds s plrls drgrs Kl s 6 C X r shr só LUG-- >s zhrs ru Rdrg lv Íí sb lss Dpsrs lr Crvlh ã sq ssbl (C -ub) G ^ --- T uhs urs hss s pqu d prgd srgr pr- (sw? Ru r 0 (40) rçõs u r r d r pds pr Pvu -s >RC- p rblhr hr r llã B b ru Uí-K s 6- Burqu (v pg-s r R gr Prugl x g p s bs (r 07) d 64) C slls) ( C) l qurs sls bhr rd l à UG- ll b ru L À LUU-l prx ru u UG- zhr r6$ ru Rdrg lv 6 s quà qúrls dus s- ZX uzb p prd l vl pr s pqu rsq 0) ssbl G ( sb s bl LUG- ur spld prd s bhr l pr 300 sbr r s qurls qur s qur LUG-U l dr r r 6? Rdrg X ssbrd u «r brr J-XL ã ru Luz 00 dr lv [(J-C próx ru ) - ru Rdrg lv ( sbr s- s ru 4«l ru Fr Grãs r lí u s r qulqur ã 6 sbr squ ssbl r 06) própr qurs qu ssbl ÇG 040) r) dusr brl u ur srg bls sls rd qul 077) l lugjl$ b usul Pr BR? pr 300Í CX lv 6 sb 0ZNHUR d r -rãp r dr sl ru Rdrg sérv/t bllz d vs LUG- Cpb l b r s hvs sã ^} s (l l pssl d u)g sq ssbl (<> 7 spr ru br u 0 r-s ru Rsr 47 s rs bs qurs dus urs lsss bs ru lssb prg 3$ 07) & LUG- ru rsvrsl sls rd qul pr 300$ sbr r Drud 4 (( 4) XX C b s bld N XPÇà NCNL b PRD u UNC s l h -K UC- r <l--j3>k ru Kdrg lv 6 spz LUG- 0ZNR Prs-s dr u h sl r pr rp sbr ]pr srpr grs qurs sls rd br squ ssbl vd ds s bs Plurs Drgrs próx prç Qu- LUG- qu s p rvl qu ru Rdrg lv lhs ru z Xvbr qul u sl ír uprs ru R077) H bs s 4 -HU lí dur lugul ru Frs 6 sb sq ssbl - (C ls qul drg lv ó sb sq ssbs qurs g) D Xvr b s L ÍWk ur ( 0 ) G PRC )) vlhr pr h ru Rdrg lv bl ó UCÍ-Í pr pl bld r rs zhrs LUG- pru büã í? LUG- H g s LUG- h ps r 6 sbr squ ssbl qur sls bhr ss r XX ] qurs LUG- próx XX s pssl srvçs du^ sls qurs l ds s ddqurs sls pr 30? --r) K b s bld lll ru Kdrg qul huus s -rs prgds ã pg d qul 4) rd 3 G$ à ru l pr ír ssbl 7 sb Ru lülusl > Tl sb sq ssbl r spr pds pr s p<lrg lv d( sbr squu qurs sls bhr 40$ -) 0706) G lv 077) ssbl bs s l d lg Rdrgus ru ru Rdrg lv 6 sb u rd pdrrs pr RC- -s ] LUG-K qur l 030) B srv? ru Grl C 0) r XLUG- Fbrã ds Chs 077) J rvçò sl srug- }>RC- Cl ssbl (Ç LUG- Uv b s Jy s 4 qurs sls Jlçr u LUG- ru Fvrr C- brr u p l -) ) psss pr 30 rc- l ld zh r pr d r Cprd) s Brs qurs ls bh- UG- R vls ssbl 7 sb 0) TRC- ur r vd h rs sbr r ru P lul Br 74 p b ru R % 3 qurs üds pr 0$ 0706) G r rd qul l) lv 6 sb sq sswí- r ssbl drhy Gr X vd Pss (C 000) B ll) [qurs sls 0$ r prc- u rd pr LUG- Bg s dr Rdrg lv 6 sb sq s LUG- b qur 077) Ul 0706) (Ç líkcl zhrs pg-s X srvç u sl s lhs s rpzs sls 4 qurs vs sbl pr 300$ (C psã -g) í? 70$ pr ss ru r-s ru s urvs >RC ç r $ d r ssb 7 sb v 00) l s pr udr us sr- LUG- r u > 40 l Rdrgus r sbr l /-LUG- (ll --> C 070) G (C - ^rs sls pr 3 Urós B 077) 00$ prgd vçs s pqu l RC- ((- LUG- Bg s LUG b ps blr ssbl Rbr u s sb )RPC- zhrs 4 r pr srvç pqu s sl 6 srs u s s çs XX l qurs 0303) D 360$ pr 0706) v Pdr q 7 sb sl r ss çprs lvr g- íl vd (lls Ru Lvrd < rs 4 l s í LUG- Prç (l z -? DRC- shr só 0706) G u s prgd ((- 70) d LUG- Juh qurs C própr pr b - LUG- rvss rçs Pr rr ds ll ãs sl-s pr 0$ r srvçs ssbl zhr pr ÍJRC- pr lgus ru X l r prç- zhr psã XX rpzs s qurs sl 7 sb sl 3 Thrz 0706) lrs ru Dr L Txr v rví s pqü Lgl íl u pquph L - dr pr í$ ír ssbl - sl> 044 l < (l l Csdur (C 07) u Rhul ru Crrê lvr ( -Qgl LUG- próx r s- 0706) G sbl TL br 4 qurs sls pr ll rr CG 00) ÕRC-Í uu pr l LUG-K g sl LUG- ru rsvrsl ssbí 7 sb X C s ss bs 30$ r pr pr sl ru í)< K rrr srvçs lvs p- PRC- zhr J pl p -Tl qur- lv lg rup ru s- l r r ru 40 l sl 0706) s dus sls bhr 066) ) s u sg l-pkrl qu ( - 44 Ç Grlvs lls «l hl s ll sbl llug-k r sbr pr 400Ç ru Rdrg lv í lyg í XX 4 qurs sls pr 30? 6 sbr squ (C 0) lvrs gq PRC- C rs p pr u- plu C 3 gsãbl JRCr r ssb 7 sb s 3 077) l u rd > zhr rs pg-s 30 (> 7lr )rr g rs 4 UG- s r/ pvc 0706) K r s s C UC ru - r l vd d vb LUG-C ^X s s RÇ N ssõs J íl s qu Lrrs ( próx luíl Ku Lp í sb 076) < C b Crs pr L L s 0J Tr-s ru díu 0 (l J070) à Cpr s LL G- srr u ru C- X b ^ s bs Cpb b ll qur r 0 dr ( g6) 0 J7) < PCÁNR s 4 bs qurs sls b- XX qurs í sls pr 300Ç3 s rs sls qul prg p- rl Frrs pss rd í LUG- r 7 sb ssb sl l pl K pr 40$ ru Rdrg lv uhr qu s spldd 74) D rs psss (C r r s UUC d Í)lC- LUü- 07CC) J s LUG- s l 6 sbr squ ssh bld ru Kdrg lv d ) ç d s r- T>RC- surr ru- XX rl b qur sl ç d-s prs-s UUG- vd Ul X rsp lrç d Gu srvçs lvs lrlr pr Luz J rvçs lvs 077) sub sq ssb pru s r ps brs ã qu rblh s lhs sãu LUG- 0 us êír/ r r dr spçs ll )urs ss 077) - «í <- 0) ->3^7) L L-l- C L^- pr 3-7 ru Frrr 4 ru rsvrs < p prd 6 bs sl r s bíl s s- XX - l> rl rl-pí -C rr rr d (w ç J íl -l C? p rk rud TJX z l lr LUG- b ru Cpr- r ssbl 7 sb sl C b s hg LUG- qur s >HC- bhr qul h rs u sl sls lx-s r ) qurs s r d br s ru (Cl ) ) XX psss r lçr - ru Rdrg lv sls rd qul X b b s bs qu rs p-s b 0 sbr rs 337) - qurs - ru Rdrg lv 0 s sls bhr qur qu- 4 -J u Ksí ã s (ll ) C prç $õ ru rblhr r ru s vls --) ssbl sq bs sls uz- (U ->) h 7 l ru Rdrg lv X 3 qurs sls ír [q ssbl hr pr u pr r- FRC- pr plçã l CRPTR s ru Gçlvs Ds ú- L s0( J sb ssbl x 077) < sb sq ssbl - <l zhr JKC- )}{ 0) rr ru Prr Nus r u rss prr-s pr( UC-K dus pqus s- LUG- próx prç Qu- lh (C 077) s H íl ru Thrz ll uguz 060) C LUG- Bg b (( í r ps lhr? Nvbr b l DRC- sl s luís Gurgl Lh uxlr Hr btug- X ò R llr bs 3 s 7 s ru vd LUG- Gusv d qurs rs r JL d b pr sr Wlr pl pr > br bs qurs ) D p X p 0) B pr 00$ í ru X p s p hs qus lpl u s ls bhr qul dus shrs Tr-s ru â s qul })KC- rrr sr d & b s Rdrg s lv ú dv squ sbs u dr Õ psã p sbr sq Ts 7 s?344) lí bld qurs ru Rdrg lv 6 - r lvur bl lr PRC- pr ç pr í íl ru rluldru prc- ssbl l sbl s qulr sls bhr lrs 3 ss zhr qu Çbrr próx X lsrd d Rl rpzh p - Grl prs-s q Í3 Br R vd Rdrg u r l s-s - ssd L (C 0-r) JL srvçs s Ru Cr pr (íí ru l00)c Cruz - Usu Cóllg lr ) XX rsp ) rl rlyr -s ll] sbr squ u ss 0T) D LUG- l Glr l ll íg-^l l d ru Grl 0 dr Tr b l-l (C X s ) bs sl ld H - l Ul hs u - p d ç r ru q ór T squ TT Cr br prl Í)K-C- lhs s r -l >u lhs r U L s í s râ s d LUG- ÜC- ísò d G Tr-s u ru /TUKT lugs u Rr - sls bhr rd zuh u s srvçs lvs s - U prs rr s r-s - Clds ru ru çgrç ls pr? r- u X qurs Pdr 4 ( Klr d P r vr J bl u s bl pr u rçõs ru Kdrí P lll lg s prç Duqu sr pr r Trr s - brhy - slr rá rpzs yãã ru Js suu >u d ru Rhul sb r CJCg sr l Ph l Cx -^ Lrg l- ru Frs yr 43 s rr 0) 7 -J6) 077) G s dr -06) 30) 070Ó) H üs JG CG -3) 0ÚJ) C í U 00) ) h ND LLà b } PRKC- r rvl ru Kl Gr- Llã phrs Grãs & svr prg u PRC- pr l srgr 34 d dr ssbl d ru CG 067) C RC- pqu pur rrr srvçus lvs p ru Frs uqu l rlr 3 ÇG 4) C u rrr )UKC- ru s Ju 0 03) pss prgs dvrss Llã phrs ÍTà NT? b & C Crs gds Llã phrs Tssís? T BRNCHTL Dps-RU URUGUYN plr u Pr Frs qu T Jl lü dd?? Prs llvr vss rgs qulqur sqüê du r s z us lus s ds bx r vss ls l srs d vós ss prs sêr vss prpr l ds spís qu ur prprs pl Rd llrlg ãlly C Ql bu-s vlh Nâ s wv uss s sggs l PT GRL C «GPR srs pprvs pl r P Brsl R Jr Czhrs Gzlrs L Cpb líl^ #?^ râ^ê ubl Lbl (( TÔG - FGD NTTN vd u g uld rvlhs Gr prv d lçã ÔK GRND Í C H JNR Css âs Grr Cby sr Cpr Yz Tsr) r D llfrp0clp[0&c Fz s s= ü LBllll r r l l P«br hs sbr UC rrs psds sus rzs prs dhr pr rrd rrs d lâg srpr RU BNT 0Tp 44 N rzs RU CHTà 00 Tl(703) ph ll 434 Uíu pu í p 4# W

10 ^P^-ÍÁ- ^^Csl Frk u k^â ^l/ (vr rgr) B-R-«W^k JPwy/ U ssr Brsl HUG LNR wllpcwk R0 Jr-RU D LFÂNG 7 -Cs 6 >-v ^ÍL ^Ê^ Hl Lb ÕTÍÜG ^Í í H BvlLUG- drhy s qurs sls pr 0$ r ^-J sbl 7 sb X ) K l-u ( rsvrsl Hk ÍLUGÁ^ % -Lb?í& s 6 qurs 3 s«í-bh r ssbl 7 sb C 0706) K s 4 Tu Ép/lLUG- ^ííx qurs sls p 30$ pr rd r ssbl r7 sb 30706) K LUG- Brã squ y s 3 qurs sls pr 30$ r ssbl 7 sb< 070) K &-? - vrlug- Tu s 4 %-Jà qurs sls lr ssí 7 sb sl ) K ru rsvrsl Él/LUG- W-J-rs Hk Lb b s bhr «ls sls dus qurs qul ú ru Rdrg l v 6 sbr squ sshl -3077) K b s pru 3 qullps 3 sls LUG- (07$ l ru Rdrg lv 6 sb sq ssb )K ds ChUÓX Fbr s b s bld rs bs qurs sls bhr rd qul ru Rdrg lv 6 sb sq ssbl 3) K l LUG- ss s Lb C Hk B u r s Psss 4 7êÊÍK7/ lrwv/wr U-% - l / -^>Í H B W Tlí)ll l ur llll ur prdu l r rd d X^xl ud r s sldllql YlQT U HlUpldl u rg s x & BHv-/ r ru TN- bs prds Dr Bulhõs 7 3/ Dr pl llr r qur-r s dó rr âs 4 hrs d ss r - r s 034) N TN- gr hr r Csdur % pl gu pr lr qurs luz s Tr-s ru Crl Rl b R (Csdur) T r subúrb 03) N rsvrsl ru N- Ds d Cruz B q rr 0 rs qudrs Pr 00$ C pprrõ R Ds d Cruz 4 sb yr ) N W&l ^ rxh pr r s rrs pur gr us u br 0 Dsr Frl Tr-s ú ru Crl Rgl «06) X (Csdur) Wll ubs -rl ã Tv w$&r) Q prs ^lk h^^^ ds (h Phrs 6) K r LUG- s u sp J psss dsçã s ps bl psã ç-uí lph u 30340) K - pgp 3 U pr shr rspvl JH b qur psã bh hs qus 0 rs lph 3 s l ds ru C í?- B 37 Tu 03) K Ú ( s l LUG- kc -b sl shrs / H rsp ru Hlk Lb 06) K íb 7hs shs T7N- gr rr Pd pr Trlr 000$ vrdr phh Ruh Crvlh lr Pd ds us3 36) N ss T7É-drss 3 qurs pr prç br Tr s sr Fó r s çã Dr bq (C 04) N rrs N- lgu próprs- u gr r pl qu s ul prç s zd r Cv Cxb lh R ur br ò r R ur Tr s sr «Fó r sã-) K Dr bq ó 0) N (U %/ln- pr 000$ h vs d prd ur r s bcruz 70 Ds d r ru yr r-s s 066) ( ã Chrsvã dllrlv ll sbl -T- - «WT U lll ÃX^~~7~r^pxXXl^~ T^ UKBí d $R Ks l l rrs u írür (p 7çuuu Prus ss rrsçs Blld ul ps prsçã B lrríll± Ru ) GRN ) TRRN NDRHY N «««ll ~ (- í [ ^ - -Jx prd dhr --^- HUNCPl - W - ít7? Wlk-H hí--±-bdb--^^ --^y- Pr // Uruguy Pl- prl r d l(s pr vr u pós -s <> ««pprvd plprtur ««l FRNN 4 C Lr ($ ludll -? çvlíl > Qur prr uzr grg pô pu spz zl- prã lgr srpr 0000$000 Prç prd pô sr vslul s s dus ds hrs d hã -dl Xã s rdrs ( )X rrlwvw ll?//& Rhss -r T-N- s bíl ó lprdló Ru âusv pul 0 luxusu sruí r r gs s rrug d sqdr du l T prã hbvl gr srpr pís pr rs N pv sl spr us sl vss ur p sps zl (u qu lvr rup X pv ss qurs luxus qur bh gu qu? r ó^tu 3-d u Nvrr «l ílrq-ír rrr rb bhr 4 zs í64< s lug ps Jrl KíTr-s sr Psh J 063) dr KBüU LUG- s u s íxjl% çs slrs pqus hb í«6 pl rrds pwíd- «l 4s qurs pr (Jp$ ru Cl 6 s 3036) J rpz J LUG- qur J slr íl sb Cby 7 H 3067) J lu «br - J^ rríjtttttrt-g-yrt^ --^[----YTYT^TYluP^ ^ - «r~~s «Tl s- J 4 H ««( l Ul (/ - TTR-TT rxt í $ - < C X^ê / UUlLl«lJU[r-- v--«ví- ~ > [[/ J r -LUJlrr^/ s --^-«/«^^^^^«^««^ / r«ílhwír--r --34 ^3 3 ít NDD N- p pr 700$ TNDH- prsçõs ss b s srvçã vr rrs Rlg s r-s rr ru C 30 sh rd Rl Cruz Rl 070 sr rqus srd Cruz 0 s r- N3- qur rs <Í çõs ru d lâg r Q- brl b < rprdl (46) pul 33 ur ru 7 l br ( 30664) Òrpprpr 7 s dí ru Cl K 3 Rs rên- vs rç YX- g pr hd sld $ 7us s rs s ssbrd lls r dúz Ku Prr qur 7 rd ld-) vrd sls - Xvr (( 0)> qurs b rr ur TRN- r <l~rr hl r gr í$ íh pqu«prç rr lls rs lr- ru s u Í7 - d l vrd sls qurs ((0) qíl gr -u rvrs Plyl p p ruírs ur s rr blls vzr-s p l l pr r ll N- ru Dlph 7 d l sls qurs s rds ruzds 066) brrã rr urã ru Hã«K Rsr 6 3) W T«7ÍN> q- d ru dlgs Pd prd s ( T7-N ru Grl Dlg Crvlh «J^N- qusl ru g dusrl 4 qurs s Y Clru ll 70 s dsps bhr b zh ( 4) r- rr prã hbvl v dhr 0 b qul pr< rzvl g T7-X- dr r-s u s ru 63 prsçõs b p Xvr Frs 3 070) ru ( ) b s ru Èu- 7-XDC- sl hrrs N- l Grs rr rvss ru Nv drqzs Frs 6 dr < s hrs r ã dl-s Lpl 7 pr d ru h 4) rdrs 6) N Clh R NT prr rl ÍX ílhu sb ó prç u ü Í u 7 b 3 rllll sru hr prsçõs prçs ds qulqur lugr l r Frl R d sçã Ph Tlph 04 rrr-s lrs 000 v-s Ps l Cs rvs l -- ( sr rr plp3 3$ gurs hus sll d Rsr rí r CChlT rup pr lvr gr Ru Dz -í gur - - Cpr-s CKC - s Cdç s TL srvç pr pr Pul srl l 0(0 CT-K xõvãs CDpll X pr brdr l xu pr vr prçs ls rpz Dls d Cruz 060) U Tr p s l slqur u shr Ru LUG- lv P 4 s 04) ü b qur vlhr ds /rlug- rr psã Tlph p Ru Grl lv Tlls 47 B 04) L «UUG- s v pr s-l g rd ru Thr lv próx br d --s ll sbl rr ru ll Cslhr Prgu sbl ( 3067) L «LUG- qur luz íjcl s l pss sr í q rblh r ru D NLUG- Rh b s /H Cpr-s dus CT -s «us hr quzr sl qur «ry 4 Pdrgulh ( 300) / us u sprs rds 6 hs qurs s sls qul J sls rs qurs pdês u plçã r vs lgr QU d ru LUG- sud Chrsvã u Rhu- prs vllhs s s hbl rd ru Rdrg lv u s -s pr YgqÍ ps Wí lrl lr l bll vsl rs ( s sq ssbl d P vd ls prs 3 us d s sb ( 3-4l -N l pr r-s s qurs y sl s prr- su s (Q l slr 077) WCH/TTTrk blq r sç H lugul sl? r-s r dír-s pr lrr íãs prr vr gu 604 LUG- Csdur s lujlulu TTFB ( ) N vv prç Xrr - r40 Crsvã hyphr u s u ( 30) l d l ru Clrslvã ÀrL 3 qurs sls pr 00$ u- l ssr ã pr rlrrn -s X PNT ru sb s l dê r u H s / r ssbl 0 ru Grdã u rr? prur ) vrr? pr d DRGR X ( [l UG- 3074) l «070() ( d Qud 73 l Tl Nd x r prã hbvl WW^^^ TKK ru Bu rs Jlud d Tuí Tr-s rvss hyp-( vug- )r Fr s r ru Gçlvs Ds d ld s Prç rs Uhr pr Í r rd r l bl Frs (L3l) Çü (Ç 00) hs urs D D D - 3 qurs sls pr $ Xvr 4 rr u s /-PR- pr lrss sb urs s l Cs luír ssbl 7 r?-0 U D U K D U ( 0) L l- 76) -l dsrçã sr rvs rr rrrn^ü^/^t^cõp^êlt u prd pr dur pr bx pg-s ^s rus rs br luss pgr ul Ü- Qu Dy- vs rs prsçõs sruí LU- h rd ru l luuvl qurs pr rpzs Kh pss srurçüs rs J lgr 6 s hvs sã slrs dss ru huul v s qur«sls 0000 Crs s rs vd Pssòs rs 336) Crvlh Kgh Nv ds «r 70 luír 7 r & C uvr 7 ssbl 7 sb pr s rçã gs «s rpr- gós rlvs ( 6) X 07) N 0-06) ( ( 7) -sl LUG- s v syl ups rs çõs «Ür squ u(7304) Nã s br d d- s hrd«íd vr>-s4 pr rdõs pss pr dus rus qurs - Crd ll N- rr lv /g3s ru Thr d sbl ru Thrò d vl- 7>T-sk rr ll TrN- ht gr gl ü UGÁ-È spldd sl r r-s L-66 prç í7$ ulvãrd s/ g rs pr lls r P C l prlò s Ku Ds d X ll s ll -r? - 7«0603) vsl >r 0 r shr u sl - Cruz 747 (C --rsr í-? sdll0 00 -> lbr próx -prç UG- b p s ( hl )r (Í4 U0 r--r NJ uhí sur h rsp -s pur rr s T7-X- prd ru lrr - r Cslhr Prgu rã b s 4 bs qurü ópllu v pr l sl srgr Crs x 337) N 0 Nus- 0 qurs vlll ^ > $ ru Drã H «r Crr d rd qul [s sls NÍÊ ls rh bhr ru Rdrg lv 6 sbr 36 ( vó)- lll 307) U JUl)l) u ll) prçã sgus rds s -ÇT-X-Tgl^ p Flr x rr hsq ssbl Cs Csr lrg 3) k r pr 4000$ l Plyl P ds s 4 ru d Cr d l u y í Á LÚGKU Frs X ) )Cr rudvl pr- 047) N (pr d v Fr) l Xrl 070 ( -l--7l v^ LUX vr s 6 bs qurs pr s r vd Psss (l rx- pvls [ Jvpdps gr v P^ gu prxúò C H- r sls huvr qul Ju 070) T brs h brls r Rdr «lv C sb sq íusq «r--[t-swr~rã~ã~z7ãrp C sll h U própr pr ) Dpóss urvs Pdr rú -rs l 4 slr u ^{( slu Trr rg v---s C ls 0- /< K ( 30 Dus s r l «wg N ««ssbl srbr 6 7 ü ( Tlpl G lvs ps ^ ^ rl - sl spldd) prd UG-B --Lu ( 3> 7 343) N lís?l-c ( Tl 66 b pr C pr rd qul ^Xl>~>r Xl v pr l dç r lr- 0 í ru Qud srd Rl «l prí P- l «l «s- TKX-- WWÊÊBBÊl ~~?b prã hbvl dvd (q6) DCW p s pu lg h Crur r rrs 7000$ bll rr p sslhds sls rrds qurs l b sbs íu K- yr l lug yr s 4 lu-l ) pr íls sl qur bh b -J u dçõs Ur sls ór ss- C qurs sls pr u$ J s qurs sls hr sld qur lsp- bl 76) ísb sb sl 3 sl w b /h RÍlp / sírb Cr u drr-s â 760) Ç 040) v-yrv ( TT-vpr s sls 60 s us d l ur T^L?«Db&^ ( R í ~- yr Jll --r- Nl) lr vpr lu b qul rvrs íru- T «u yrs prd d l u dss^-r^ sh s sl s r r r - lr«0 lq 6 xlls br- lpr-h -- -s qur-ll rd- J s lugl 3$ò l rs ss C r h Lbrór «T pu us q vr s d sç- B ^ ^^^^ÍlR^ râ rr 0 b rs sls s h- Í^Ks b ur ll J sls s s pr Tr-s [^l pbh - «h 00 ru uu «l pr Crr pdês r- 4r br lr-s rr ««% r í < s vr 00$ s bl ru luz lpz pr r Crls ru Tlr d vs u 4 r r-s rr Í rr s bll l 3 k N q psã pss ( s ru D (( 340) Xhrp <> sr lv ds u lrs s d rãs rvss Flr N pr rçõs ru Grl C Crl Kp u ls çã Kluu ( 43) /-KJ- ul rr Dlr ( 64) l rspbld p urpç- ( 03 ) 0PRR ( J Ly «- r r 377 N Ü77NDN lj Csdur ( g y pr prulr bv í gr r qu ílòs ru spusíí ( 7) N lgu Ds d sçã Chrsqvã h l-ug- s s H- X lud u ps r T-( Xv Kgh pr 00$ llrrs - (vll) r-s PKC- b prd sslug- s z òs quãr r yl ll (C 000) N- u próx 0$ vdç-s pr 3 s u rr vvd prsçõs r$4u ss r supr ^ s kur uls 40 lgülò Xv uv hrd b ls rd qullr l u ã ru ç Rs à ss d-s sbr brrã h s ur- çõs u própr rr ( 06) rõs pr gr l ru ru Frs u 6 ur Nv Rdrg lv sb sq sspul/ rrg d òsrl- rl lgus prs b vrg lã C Cd Nv s l 07) s r ll(- 6 p-l X z Tl 0 bs - ugus pld lls su rr h /LUT XÇ DpsNs ãs plrs 000 N ( vr- us lu Ks-l llll K-ííuv Ld ( p brs Ru d Cr 66 sb ds s J prz qul^ srld ds êlhrs HÕ luc-lv vs dd rs Txr Nvs «0 Gs u s N ps pr pr q 36) du <sluvs ( prç prd s l--ópu ru plnursll ( d l prprrs d-s r rvs Ds C Csll r 4$ N )- rus Chrslvã r-ndk- pr s p d pls srs íl s rs bs qurs ã ru (lírs lxó J4 líxlls gus budâ s prd u rvss -âu ç d urus d s prç d Hr gr p- vs ísls rd qu ru l s llrs (ü K bsã r ($ rssã Ru Rsr í xplçõs ru lu (Jud l- lsprrrl rudçõs l grs U? sbr ( 07) Rdrg lv sbr squ vr -X/U- í ps -s ru ) l 7 hbvl rsruçã prã sld rrudll r C ssbl drü-s Pdr U--) Jl vs vulss ss ubds u- Qu prr ) N d gr rr d s prd s ( «7 TkN-í (< rs luçs rysls [d 0 Jl llrr pr rus bs pls rr ru Cuup- ( ís) X yrbu s d Ku h Chrslv s l/ lríp ríhs rs pr s pr y ru l urs dç sruís prçs ru qudu bs qurs sls ds s 66 sb Cr qurs sls d PRÉD = vlr â g rprs Tr-s UG- u us r qu pr rzvs d p- X «Thrz bs pr lí ru d - g U 00$ Í ru Udry lv í rdu l l í> sq sgh Cuupv r l s qul ór vlr Cl-«- us srur ru lls < r rd Rdrg lv 6 sl pr&uõs L p lòb sq ssb 43) N Dlr b brlkp-? s T-TN- s Ul ru l Qul qulqur lur lhl r- sls qurs d prd (l 77) sbl TRRN prp p d- X d lvr slçl «4 lph Crl ( T-TN- b s ru Dl- rr urã Ksr 6 l G ) CU0C 0 r pr 400$ pl sr l 6 s slr sí v LU(-- b ru dr~l l--- LUG- vr s ç r K h prvr ppr r-s 3) ) l Jl su3 slsrd d C l dr s v s urs s- bs qurs vs rs prsçõs l r sl spr pó-s vcsuls s 070) N ( -l- r lvz hã ã rsp s lhs prur-d - ru Ks- s próx d sçã lr r- slr «qulqur br d r ls rd r 0$ í ru R- qul lí ru Rdrg pss Byul > (L s J s lí Cpr lugr rll Uu -drg lv 6 sb sq ssrbl- v 6 sub sq ssbl ^lsnü- prprr ru Lrg dr ru Ts rr s v- X ss sl bld psã s u (47) -s v ss ru l s prã l sls ír qurs ( ) 77) dr sr r Rbr vrs Bss C ( prs llllt r sçã lrs r s vd rçã Crs rs hsps 3 Tr-s ( 6) D l pqu qul r 34 TCNDB- prsçõs Ph Tlpl ll ll ( r C LUG- Álrhy s Dz Cx rzçã uburb ^47- -s br gh Nv qus r TTXDK- prd r rrr- TRP- lr 0) N ( l-- qurs srs ull (70-) N pr D ( 06) N ygps ls r rl gís d b sx Ls sçã ru psã rr íl ru Rdrg lv 6 sb sq prsr slld g sbr í rrs rçõs prsps lls íshl 0 r-s ru d ru r lygls Prdl xgês Cph ds s r lvrs s urgê ] ( 77 6 ld plr BRT CUR NFLUNZ N N s ld Chvs r C lrg s s lps rõs pss 037) lâg (404- (( làí-á LUG b ru l Chrs 077) rbs brrh Ksr CTPJ CQ FBR pqus prsgrvurs JBk vã vs l bs qurs TN- hs- rblhs ypgrplüs çõs l s glét l pr T hvr -sls qull 0$ g rrs ls s srlv us rvss l(«lír ru Cp rs v brr- DQUR CNQÜÊNC slrs sbs s br squ ssbl 077)/ s Crss ss sã s lh RFR0D rpr C TRR RU s rs rrs qu sã vds XTX- br C- Bíbíb uzb03-d ã srvs pls rs l -UC- s llrs p JÉ 6 l p r l LG r prçõs Bgu ru s çus TT & rã RT U- XX s Chrsvã s [ T0P PHHHC& («Í7) sçõs s Lh uxlr ghr ps s prçs sã rl bz p g v r- s Cvl Ll 44 r rs Pç grs lg lurs sls huvr qul rrru-s pr s s 00 s s lv 0 sl ru Rdrg srd s Csdur ^ 6$ 60) Prç 4? B--7) 0 ( 04) Q lvrs subur lül--k 0 ss s ssbl Prr Crl pl sçã Cs- T7-N- -srpr 3077) JX bs 0$ 00$ hr ps uss sru s Crss ^ ( dur «««---«3----«««««««--> brs dvrss sdbr -vs Clrslvã /s rs s Psss 4 3 Csdur Prsps plllluc-f 6) pr qulqur prç Ru Grl ClÍÍ 7 grs qurs ] s ru d lâg Cp- lwll C lph 43 -llrd Ç prd Rdr«LUG- pr Prdl (43-) h qul 04) YW- s d sq ssbl JX 07 d ru ps d Cruz sl lv sss ru brsss vs CC? qurs sls qul x g- y Crr 7 Pd r XrN- pr rórs ss r LUG- Crslv vs r dô ã s lug pss pl b rd pr r vss vulss ru r ãrur v r-s sírs vrs ruírs pó sr vs dur- Ds ux bs qurs - sls qu0) 34 Crl uls s s y 073) N ul 0$ ru -Hlrg lv hrs d hã ps ds d d TTX-C ls Tsr (- sslllhl d sq 6 sh çh r pr 67) l íítíxíí pl s rk s( 077) bs slçã s - skg l ü 4$ $ 6s yr b s -LUG- drhy s LUG-llu rr rbrz pór $ ls 7$ «)$ $ sbrslls hj) r & (r< ^^ rçõs ru r uzb us srgrs 0$ 4 bx qurls qul l 0 ru 7 07) X vss s r shr 0$ $ sb pr ssbl lrg lv 6 br squ =$ làvs d 3 g R --p (C 07 6) «ssbl sçã slubrr lld d Lh 60 R Luz llz 3 KX- ( 077) >LU-K drhy s -ll À-Hlír gís ls rr ( L q-rls sls pr u? J- > - kgh Xv s s b- ã pl J - 30$ pr/çõs r sslà 7 h - sls qurs vèr rr Js r- L X- h 070U síu Rdrg lv uü sb sq Prsps sã dsrbuís s quz 300Clv-svã ssbl T ÜGÃJÊ 03) rpr ll Ru d líl^ s qurs sls pr 077) g Cph Prdl llã b p U luír ssbl 7 sl N 7X- v s (40) LUG- gh Cõs ru Luz 0706) prulr ( (7660) s qu rs qurs dus ) s sruçã 40 XFrs Ç^T ^UÇ- <íu l pr BÇ ru Rdrg r qurs grs X- Plyl - b p LÍX vr s qurs sls lv í6 sbr squ s sls zh C gu luz l- TX prulr Tr-s ru r ssbl 7 sbb sbl 0$ % r (pr qul rvrs ruírs u v lvr ( 070() ( 3077) -s u pl- TJN^ pr $ prd rd ru ds rhs 0446) 0 «- -s Dulèvrl sbl rs ssbrdd d ru d rz 3 Rs Prç sã Pr lhr p Bul 0 l s 3 J br ll sll 0H0 PRÉD pjg ll LUG- lgr supr lur sbl gh Xv ( 770) - rr sr Rh ru rz ^TN- pr % qurs sls s bs 00 rs s vrd br blç Ww u ps ssbl ssbrd l X/BXDK- b s qurs lrrs 47 s 0 (7) N $ (sbl 7 sb sl prs pr g ur bs sb sl 3 r «v 00 kls (r 0706) - rd prã hbvl rd grdl íl rd sls zh sps lgr ^D-N- ru ds rhs ( > 0706) pr LUG- ã ru ds Lrur-s 464 Jlpr r r r rr l sls l qurs us s l vs p pr r r r R Ku Luz GuRs 04 3 ( LUG- H uss s rr x66 rr ru uz r r - x 6 lls r drgus 4 sçã Crvl pr 00$ rs ssruçã r J% s 3 rs svs «s ls ( 4) N s 3 sds rr rd 4 us d sçã r-s - qurs - ss pr 3$ 0 sbl 0 x 40 rd gr- N- rr ãs pr 00$ r ssbl 7 X r prb lr qu gur s JJ r ssbl 7 sl) 076 rrs - Qur prr l vrd rrd x- sr Jrg Tur s ll ru ll rr r sls íb sí 3 / d-ru D Luz ) C uu vr lgu ü br sã prd vss 3030) X qurs zh W C- gu luz bíxs prd s sbl ll WHB&BG- rspss-s rspss-s l Glr s l urã dçõs gr Prur grpr óds? >lllu ruírs Ru Luz (JlPK-lí rup usd rvrs urs -p - Prrgçã ]--- & C í qurs sls pr 00$ gh Dr s 4 s ru Ksr 6 sb hr p rr s pr TTX- ld l vrg lr ql urã ru r prd r 76)0 l6()l^ J Cõs Pru-s ul J Pg-s b h pbrs grsss rs pr s rçõs 7 sb ( d luvs spr prz ppl d íls ps r lr ssbl 66 0$ lph s ) sls s N 7 300) Q s ru d Cr ll 6 qurs 3 - -~ bpr 070() p- s rr urã Rsr l pr 0 us pr sr- Rsr 6 bs us llã í - LBRL C Ru Luz b prrs sk KX- sl< p 7 ( ssbl ru Cròl Tr-s ru d rr Cp drhy XTX- pr 6 s llr r b u 6 u uz Fr 47 LUG- rr s us bs vzs pr- - Cõs 6 Pru-s ul s pr UPK- vs uss dr T s s hl ç Ksrd d Ph 76 lkj s 3) N Rgl (Csdur) Ks rs ups lx 4 qurs sls pr 00$ í ls 0í-) s luçs splhs u Q 6 00 N H uss ( 4 LUG- r gr rr s s r-s v sb Rs ( 0 ÍT lírl ssbl 7 s b sls 3 r Trvss Kd s sçã CU & C L qurs brs pr-d 070) s us Cpr-s v-s TTN- s d ru s pqu qul TTN- bl r ssbl X sr Prus ul vs pr uss ru d pr 00$ r ll d l hyphvs Cpb qur rrbl u subúrbs PRD 6 vr r-s s ll s sd (- ClUPK- (C 6) ( zb 30 Cs Nl Tl N -- LUG- ll sbl s 7 sb sl ( 0706) rd 3 sls 4 qurs sps h pqu) rs brçs s s H Pr- Bg Lrrs C subx d 30$ l l 3 ( 074) vr sls 03) pr 3 qurs LUG- Jrpgu s gr qul d Cx [3RU- ul s0706) ç 0 us p d s urbs rr Ü C r Gçlvs TX-3 prd d ru D- zh pqus prã-bbls s [ l- r-s rups pr hr [r ssbl ruírs ô Ç-603 rvrs J 3 qurs ss pr 0- rdrs Crs pr D Crr Ds 6 Tl 66 Crl dus írhs s grup 40 Ts > s hds r Cru gs Frr ( ) Q >UPl<-- urã Rsr 6 u uz Fr- sh urd ssbl 7 sb ru Ls slls 4J ( 4) N C «ru ru ds --s X- ír s ís hvs h-s pr Frs 7 T C 70)) LUG- ( 30706) 47 sbl ) X B 37 ( JQ7> N ul 037) Drs 4 pr rr pru vr prd v qurs Pqpg Chrs s 6 s 70 - r (CPR- rups usds ss LUG- gh Xv d Ug 3 sr lxdr TrXl- ru -Chrs TN- ld Jülú l p urs prd pr pqu sls luír ssbl 7 sòb r gr -«(30() Q y s s 30 ) r pr s rs d C- r 4 qurs - sls pr C0PK sgu RR- Br-r 33J Nã s r Trvss 7 lph d - > r r pur ru ( 0-06) pr 6 ru vrs d g ll qu rs sbr prã r yr pr bx r lssbl 7 sb 0$ - lçs ( 0) X ãs pr Luz Gzg J 3 zs d Prç (ü 0) X lr rdrs (( - -70) N hbvl lls r s sã ru Dr Flx d Cuh X LÜG/- Jur s 0706) ul rrç u ô q s lvr 0 pvssbrdd rd 4 qur3 srds rr ) ru Fr 7 Bg sr CCÚÍÍÍÒ 4 l ll 7- d l rd - «òs sls r ssbl u- ( 436Í Q Gr -70() pv T X- vdr rysl r ( lllõb sl 3 lrgur 7TN Rà «C Ku sp «s lvrs pruguês spssur lírs 6 grqurls sls LUG7 ll sbl s % Pru u- s Cs Trrs ru gr [ pr 3 rs lur Cr bx qul 3 bs qurs sls b3 l l 0 s s ru 7 br 6 R uv-s grls sl- rr srã ru Rsr Dur hr rd qul l -l 3) (J 3) N Crl J7 037) l lcpl (4J) l -73 FRXT )0 THXK U NTRÍ Rdrg lv 6 sb sq llrhx 3 N 3 BD sb> (í Css rrs CQ BTNT % - ^JkW TD RTG F PRGP T ÇPLCN HLFLD Hró d r qvlqvr dôr ^ -^ ^^^s xí CRT FNÇ PTÊNC Cpr vd Crus d ~^X Cpr-s rrs ND TRP Dr B Nvs l lv Cpr br surs pr s Lqudçã s çã bx us prçs XT-r Fl 33 - ND R BlNC - 33 Úls ds d gr vd sls ÜP JRNC pr Hs hrs s ND R hs prds Prís ds -^P^ wk Crçs ((r^r lhhb W Cs u spl rgs pr Crçs «r pl /Tu Éll 34 TLPHN C 3 l ~l &w PLNDXD PNT BLD FLL D HTLCTR-Drs s 4g000 -íj l UTLD <r ^LTr-- íísvví«í

11 pyâlp ^r^^ sf HNQU ~-r v /r^/rr- RNDQ FH L % (BRCK HRN) LJ KL LQÜD- D C JHN g& N LTD BRDKBN Pr vr Cs Líqus Gsys Fs 4 RHRrRT Pr^DCD ÜUUr UUL v-s us l vs qulqur b CPl- s g ç qulqur -Lslr sss prçs Tlh lu ru lr C l rhr (C 3U4) rups usds hc~ují-u shrs plls pg-s h -s hs pl -l ll 0 (0 ) > r l /RTNTB s pr srd Cx Psl 6 R Jr P4J Clls Í l U Lll L-s ã r d prvdê sç slvçã u lhr prç s srs pr ll rs svss p ds ruõs s rds ã s? ssvs u dgrvs pr s lrs lrs pbrs rs sãs s çs vlhs rs srs ps s rlgõs u s dsg ds urs prlçs pr rlss sps (u ss rurss s us z qu lls só prã sr prds s pr r pr sã ssvs ã s u s rrz pl pr d bòhd àz b rlgõs rã sr rsrs s hr s qu qu r bd ps s bd vss sr gul pr s us rsulr sr sul u s sl pl rd zq qu s rlgõs ê lb sr rsrs r vs sr r s vrdr ps z rblhr s qu ê psss u grz dlu qu s xr rd Dus ã pr r x pòr rd l l lr d dvídu gs rr s rurss pr sus ssds pr vz d rd qu z prs d lgê pr lh l v ssr vulgrzçã s uls us lbrr-s s urs d dvídu vz prgr rl u vr bs sgu rls qu s pru v sudr s própr pr svlvr lu g qu s ps pr r prduçã pr prur ç s urs vs vrd subssr rlr s dvrss grus d pr qu h r s «rçs u rlgõs lçã u pçã qu duz pr úlpls hs «rrçã prd vrdr R gs pssl vs s svlvr pl gys l sd s sss lvrs rvz srç u lu qulqur upçã d qu ll ã s r ú rd xs d pr pr só ll vru d su dpbld ds s ôrs qu rr lr uvrsl prpl u slvçã prç uluzvl s slvgs rqs s0 prq luz sprulzç u lgê qu prvê s s sqüês l duz prr bç só pr sr sqüê svlv d ur g pssl rzã s s pvs s rssrs sr b s s bs rd ss ã spls sqüê svlv g s ssl ã s vr ug prgrss u u s pru rd u rlgã r s slvgs s s s s s lvrs qu prã hblr-vs svlvr s vsss rçs psyhs vss brç vzvl Hyps ír gs Ulr uls Pr d r s rs Cd dss lvrs us s l rs N NTTUT LCTRC0 RU D BLlí 4 CPTL FRL Prsps grs q 03 pdr (77) hr z-s lgâ pç rd/d) s RÍh R s ) g / rsdê x ü pr- s bls J s psã s l dsà -rçís s l lls pr srp T( Crr d 337)h hã ( vl / -NT 33$ 30 0 rlgs J Hrus r s pps prsl«s qu -hs vs h rlqs <l ps u rssr vl ã xl u ru í br 307 sl 6 ds s d hrs ( 307-l)? prs-s dus lrs s rdã urs us ssã hls rs vs PN(BrgTD RFRD d Crp Bbrs) GURD-CL Tlgrphs Crrs PNNT THUR PLC RÍT C R srvs qulqur prg d Pl Cvl sus Bà Cs us Pdr rs-udòs ls grl qulqur pss q rb Thsur Nl Cprv ul-r Ru ssbl 7 br JNHK prs-s sub hy rrs JLr hrs l prds ru d ssbl 7 «h sl 3 303) DNHR DNHR ps?) psss drss rrs urs d CNTRL GURD CL CRP ç-s srgurnç s pçã pr prss ls Quss brs z-s 0$ prs çõs $ $ prsçõs Prssórs Prç Trs 6 - Fgu34] r (í prs-s dus hurs s rdã l ír urs publvs PNrs s TD RFRD (Brgd Crp Bbrs) GURCrrs D-CL Tlgrplós PNNT THUR PLC RÍT C srvs R qulqur prg d Pl Cvl sus B Cs us Pdr urs-us dhít prsss sb prssórs Thsur dò pr-s xrís s grçõs vd Psss ds 0 s 6 d r 007) DNHR DNHR X ^ { u urs -s pr rdõs pôsr J P s ru d l Nr Qud 73 l -( 7 DNHR s d yí NCUlu ys rz ds X v l r d d NHR l rgulr ru v Tlh v ds sus Pdur ü ^ rds s Crl ( s^) /p s u ssd Pr $ ò$ u s r r rr urgê u CDr Pr x- urp pssl dr Tqus sllr Js 7 ds 4 s d rr Cr 34 sb D s ll Tb lug u pr pqu Tl 47 C T hspl s u s bíl 0 ( -6) s CHlN lnõlír vs prs prsrl çüs r-s prss çts r uzb 07 Tl Nr 60 0 b 770) (í ~ sr TC b pprç l u R s XJL sphl rz l pr- lg U-KUz s prg srprí 3 rd pl s lls u sulór d rs pr G 30) vr srpr s lh (C 0) TÍCNTR vd-s «r dr X rs ç bs quls r s sã s Pós lshlur sl rz s s Brslr? s prs ru d ssbl 7 sl sl 3 d Ru s urvs 0 í) (C 3) s pr- rpkrn prsçã sbr dd r s rs pr- PRC- prsçã L rr-s ps s Z s rsl vrd 6 04) Curr 06) lvr rp pr Cr-s TÕ- lbs gr ru r uzb qusqur dsõs ru 34 l ÍJÍl 006) 0670) s d G 4- r- rup pr lvr g N pr-s pr prulr JL r Ru ã Luz Gzg L u b br d qu Chrsvã 76) prs r Urg lph 0) ll PN Crvu Ru Chl Bh X pr Cr Tl C - 040) -s rd Prç s ud b )0 u v rvss T dr r (Cvl rl dsr v) ru Bus rs Cpr-s dr l Nr 6 prulr br rr b >N0 R RNGL 070) lph Xr 60 Cpr-s u?rnn r-s ru Frs PN Xvr 3 lplu 36 ll üà uss (spl 6) -s rs çõs xuvs vrs) RKC- sl u s qurrrs B Dsr JL s us s bl pl (64) C p r shr Frl ds 3 s Crs Z 3 s l (C 3Q Trr Fx Plr -s ru JlUNN lg Zh 7 Tu 36) ubruls rr- Flhs z D^ urã pr < Cp Cusd Brgs Pdr 7 K (0 077 Cpr-s ríz rs ys r pr sjgâ l rs l lplu -740 Nrr -) 7RNG- u- z JL rpzs r Ku l vr r 60 (Ç 0443) ls Pur T)hpp ílllpp srr lí v l sbrs ds àgs? rg s Cpr g Plyr uvr 40 (637) T l s rv rlr prugu- Í>N)H rz glz dpl íílgrpl r sus srvçs pr s l s prg lg r rrsp qulqur rl Usps Ku Ds l Cruz -s Dr Thpdul Wlí 7 ^vr ( 34) Cx Psl ) R Ju sll k LQUD pr rs ( 0) BÃ Í s vslh lr U / rç vs pr r Crvlh 6- C Ru rç (677) s prduvã vs urr lss Cur sí lr du surr hç «Hr r vu d qqh) GRZ g& T Gurd-huvs ^} L RCHBÜRG PPLC Ã?xx prssu-c ry Clbr vr sr gur- lhr Thr su pss rp ru Rhr Lrv lg qu pru vs ru hp lpu sur lç s s hs hr-s r su pr sdss plr qulqur ssã srvl Lry vz bx Pr- qu hgu prs pr xuçã B vs l s s hs rvssr ru h r Lry Hs ul ru p shl drgu-s pr gúrd-prã Clbr dur lgus s ru Lry bru rslu sd s r pr vdrd gurd-prã llu-s 0 lr p qus pl brur r qu r â puss vr-s qu s pssv p K qu qu rs sr Pdr Russ? prguu Lry qull v r u sgl v Clbr çu dç sr ru hu drççâ p s hv su rd qu rspu ulhr Th b- «rd-prã (40) -Ü s 04 llã ChRr NTTUT s ubs Fr ppl lg pr 0$ lu x urs rçã pr s $ s çòs sps pr plr ur d ss s sus d spld Kurp ur grd d syphls vr u s? d Csuls írs ss rhl Flr 340) R lss d urçã rhrs Db bsd Rhs Tr lçr d prsã vr s sg lr PRF DR UTYCH LL Lrg d Cr 47 l C D s 3 Tl ) vrs rs burhr xg hcrrs rrhg Dr Rul Rh spls s pr 7 br ds s 04) ds s 6 Trs r - s Urrs -lss hrs pr (r 04) R lv s rr DR r durs pus hrs pr s qubrds 0 uss qu s vs gr ds ru UruRy 77) r yp Wb krs ur Dd «prtn- s uspr R Ds d Cruz 4 sóh yr 3) R FK PNGNDRTR0 CZ PLLD NCH D PLL RD PNN CCHÕ Cürí-s C PRTR Tvr rg pr s hsps d urp r lss shrs ( suspsã h qulqur hr gru ps ss pbrs r Bus rs dr próx vd Psss Tl 0 Nr 0470) Prr PRT lss ds «pr bs hr s ur suspsõs ÉDC qu z pprr s ss ds s prvr hr rlg rr JPHN GLLND Hsp Cl Brl suls drs ru br 6 ê s sbr s ls vgs Tl Crl 767) Juvu lxdr Prç 3$000 pl Crrdrgrs $000 Ns bs prrs Dps C LXNDR - vr 4g (37) / UTLD ^^^r^^j v-~ su? pró-ubãò íu FUTCHR x 0 rs prprrs s hs suõ Dslpí- s s ldr s su <u k vqs- PRHPR-D (v 0 wj p-r-hs u rwíí pls rwls u bv ÇB su PURT ps sr dur 4 qu NN CRFUL -ÍNÜ JD PRD DU-Z KNPRULJTD rrr s sps ]u rls spss v us ^rs - pvr-6 u 0 r sx )«sã pr s u w UZ k >ruyr Ü dhr) ssprd srr sgd r urr rurs s sprçs zr us su ls PR PRD Q pr sl h r - D (QU TB CURU C?^^B ^T CNCLL) ã b RULT CP-ll D QU Z l CURD zr us u s h Fçr Rhd grç lrçã LR UZ 0 ur vpl yphls sruls Bubs Ulrs K s s Drlvs Hluus Xubprúls ss sur rl Nplrl rl-phr yss dus 0 s (lçs 6 qu lu su drlg sugu luu puru sgw ( - sr s sus s 0 ds l us us qus-s s Hsps d líuv0 prdu ur su p sb PB0F30l L )«PUTCrBR vd Dps «rl DlGH HPTT - líu s urvs ds u bs plrs drgrs (706-) rsã ssprr s ulhr d lh rss ul pruguz rh qu pó prr R Qud 7 prssr hó s prulr 7 ) ^UK lrs pr prssr J lg prê s pãs u rps rr-s Prç Tlr s dr (í 0) Z FLKTHR xs pur J 0 Pdr Curss dssã Pdr Crí lr -lísl Nrl r s uls pr bs s sxs pr í ulz l rh lqbr p r h ply s pprr à d ru Z drds üs ( 3) qulqur p s l h PRPRTÓR ry- dr- FR0Í0R s shrs prug rsl Curs pr XPLCD0R rh lgbr ã d lr s lr ru z rh í r llgr v grrhr sh g- lruby 47 Z Cph Q3 37) Z (lí) hrs r uls prs WKÜFKHUK d vl us- ru d Qud u 66 sbr ds s urs su X s hrs 6) Z ls l Gurr d CHN Cur dpl rrs Pr â ru Cr 37 s pl 30 lçõs s uls ss CRR làs pr r s rçs sxs-rs ds«lz dqs - -ds s hs pr- < 6 lrs ( 34) Z ã rçs duls (hr CL L^ lr r lph ul vsgíçs -J6 0+Q ã pr ) ll / Prsr dpld pl -4C= r«30 Í<C) qgguyíò rp^n0 sl) Nl us l7 67 (C qü/ ^rurr- p dpld sl 0$ ss vz pr s RFíR su rsdê «u ór sb RlÍTUKC(K) rl hbld s pllgs Pr d sêl prç s s lls pruruz r- us Ku Tvrs Uss s l sr r rl l- z Crs príí-cr dpl- X C 4) / gus Trr ru Hsp d s lh (í s) / sb sl d r ds ^ s 4 ( Brbs l pr4) Z (C JR0K0R uguz rz rll JKs lrs sr Pruguz rhz qulqur óds ru d lâg / prçs NN blgs us rblhs purs p rçã rl rh Tl N 67 (( q?^) u luls ul spl rs pplds pr ód prç s ls p v l Ru (rl Cru Hsp 7 dr T brr 4 dr rr -- Glrsb prpr-s dds ã rvã ) (PRFR 00) u Gysl Nl Prssr hr hr Ks-s rl pr Z T s 06) u Pl/X s ds ls r-s vlã lh s s ls Us su rsdê ru vrs l prssr Jul ( -63 r - 04) Z (C g - us >JÔKP dtpõãã l-í ss írs l P~lTlKTR0 pr suss hgd l pu- Trl dr Wsll- p $ ss pr glz s rz Gr sr pr Gr uhlr <l Curs r- l llã ír-s zs 0$ ss pr lw lu- y ur vrs rblhs ç<s pu ss l prulrs Çõs ó ru br 3 uls drs ds 4 lrs l dr ) 7 ssçã Chrsã çs u sls Crs p Prssr l grçã Xlrq/ - Rdür (r- d Qud - sl 0 L ru rly (í 0(03 7 XNGLZ ) Ks s d s z d rul gru rz JRFÍR s s ds ds 6 d hã s d C -) 7Í p Ku D Nry 3 prç ód ru dlâg rz s 0) Z q sbr Tl Nr í7 (C pr su d ru 077) Z JR0K0R (í dzçr s ss () ã ê - )/ Cr? z d lã TNGLZ Fr Pr rh sj b pr sudr ã r- rz X rpur Dçlylg P J)RTC~7Í du ps 0s us s vlhs d hd pu pr d ru rs ruds 0 rr Prss X ru ) -l 4 sbr ) 7 r r Rsr 3C z Qud 7 sruu br ds 36 hr u l 6 prvr ã h pr prr p 0370) Z 3R0K0H prss u sb pr q sulç Gr pr Prs xl d qu lh us s rz Csrvór GCN- pruguz ) z Ír-À glz llã lsss pr l h qu d b vz s (C ülú- líu Bll s 4 psss s vu z spprr ruvnhrt rz d lçls prgh Xv (í G / s s 43 lvr Crrê ulrs íí? -s s ) 7 ds ls $ R 03 s-r l ul 4 Cl GU0N l ÍTX Frçls Thru prqu 30) J-K ç rls vd Crl C) sl X hdspõ lgs pr ) 7 rs sus s í pr sr su rsdê u Cüp T«ílL Kur prssur r ór s rs sgus rh qus - rdl J s d sbr lrur Pruguz Ggrph Hsr pl çõs H dr pur ds us ls llrsl Trr ru Pul Frs s «r ssbl r Ü Dg <( 3) 7 Usu l ND044) Z l (í prprçã pp T>RBÕRÃ Pruguz dpl h R THFTC ghr G- JL d d lçús pr prçs óds sbl 4 gs d Ksl Xl rpl x-l s s Q ós hr rvç dr PDR 00 C s lr rh lgbr l dr rs s rl CH Tlplu prsr hrgr phys qrs) 0r -<-0 Cs lv (( Nurl vd d Hsr (sbr)? Tlplr-J 0 Cr Próx lrg d Lp z (Cr-4) TT UL qulqur s grplds l sã d prçã Curs Fry ru U-- CNT FC Uruguy 47? BNT UPHUR PÇ CLD sl) CUR prprórs l v rsr qu prduz pll r 0«lhr -Cs ll J drçã prssr PR PURZ D PLL NCPRL lbuqurqu x-prssr Clbrs ss spprr Ly z pus s - Krgs lg ldrdg srds vd d r sphs durs hbl èxll rp Drgrs Phrs Flr dl RU PDR 3 sl Nrl pr Frr P prspp «s rp Dylgrph Thy rpl Cbld lgus l LGÍT LHR g 63 dr 0) 7 CFR RC RYL s qu s grs r s Fl-s r rrbs Grs r (g gu ssídu p pgs s Pruguz Frz glz PRFR sslv Ru Grl Câr Dps grl s s l P 34) pçã «Còlrp Brsl R Jr ls Tlph p 37 g7) Z PKFWR JJs Kbl NGLZ YPHL hgu ór qu prp Clbr bru pr qu bv lh sr dd hus sl r X r pr vs gr s rd br p us xruds v hã s sr pru-lh gur Lvu ps p rbx d dz-s rpd s N r hv Frs r gb Lssrr Qu h v? prguu ll ud llu-lh rs s lhs Lssrr s ss sub çã lçr u sl brusp pz-s plr s çõs r-s-lh lhr brlhu-lh sb lrã ud u qull rsrçã su qu lh prv rçã lgr Ksr prp rbr pss qu s lr- ru Frs ph- pr qu ud su gb lh l vu sbr lg s urru Lssrr srvl du-s D dr sgl s ps ulgr qu s s Nv) Prssr rz -s s bs phrs drgrs Cx $000 pl Crr $400 Dps grl - PHRC TR - Prç Trs 6 (363) s prs ô s blls xgu sp rs ds s blls brs l prs ã q ã h pll -JUNTU d vgr d rs s blls vr çõs pd spr C HRNNY vs N us UN 6 - p s prs v sl Prs rzvs b Tr-s ru d Psssg 4 Bg (Tl 0 ul) «> 070) Z UL DCTGRPlX Curs Fry dlrçò dr Dr s ís ru Uruguy > Z UL TJHYGKPllí Curs Fry drçã Dr s Frs ru Uruguy 47 Wsu) RTHTC pruz prt prrs pr xs urss s rp gr uls prulrs ru 6 Tlph 67 Crl Prçs 0$ $ ( 0) Z h lgus s U s lrs-urs $ dssã K Nrl Pdr urss Thphl sq UruBy 4) Z JLTL LXNDRv NTT -s srs ukíõsss qu l> rbr pl sr du bõs pçs bsurs du hd r L H C b u Hrvd <( 630) (63-0 r lhclxjr (l urhs Prçs rzvs drds 3 l 630) dr) ( W v (7/) subr prr dr plvrs d s d s qu g squrd u sbrg h sbl Frs s hr ru xprssã s su r hr pr- s lhs brlhu ubíul lh rp rlâpg pr bru-s ddur ur llqu hv ulhr pr dr rd ls r Lry rquz rv gurd-prã Clbr h r- v Lry ru ud ru p d s rvs pr sr- rpd pss hr F s lçu ã d pr gurd-prã s qu ss vs pr pss l- rs qu sv lld sbr r prsu- Lry g p lps zlry ru- sd lh prhr pr sgs qu pr prr dr su Tu rr s l rvlhs v srvr l b ss lrr d pr gr dss-lh ll uv l pr ss zr r s b r q sbr d s ós vs rpr qu s Lry pgu lps rçu s br qu url h sgus plvrs b rsul prduzr ã prr Cr sr rqu rv qu s lr Clbr subu s s u rs sr Pdr Russ duz grs d sd qu s drs suprrs Lry pu ud Frs pgu v x sgud rdã d z v rs ph qu lr sgv spr b s- vl pr uvu-s 0 rr u lv br pr qu dv ru psss pr bru-s ss pru rr d s Cr sprv prqu h sppru rb s s uss r prr Lry çõs úpl vs bru pr d rd Clbr z hu-s prsç d pru urv prr lhv pr pr ud «Frs qu vlh ud ã rd h ll surprs s u r sr rquz dss-lh Ly vz bx Pd s r 0 rr pr rv dss ry s- s ss l qull pr prduz pr d ss rurgõs s rs rr qu prr s Rru d QuC & h rr d 6 l prçs s ds s sus pl rbrã -7> vl rr Cr-pls pr s l $ Ku l DUNTT br 76 sb 07) R (Ç hgur Dr C s rblhs gs r s NTT rs R R Ur ) R 064) Dr l Cuh Tr rp gr NTT r prçs pl s dòr h r-óds Fz l brdu-wrk s r hps s rblhs Gb sllr R drd çã lr 60) R rsys pl lvr r T NTTpqus prsçõs ss R drds sbr sq G C(C 63) R r ^ NTT - r lçr pru 4$ vd Crl 7 u dr 0366) R T>R LN TT s r %J ròs bslu $ durs $ d rs durs 0$ burçõs $ rblhs grs pgs prsçõs ru Uru guy 3 squ d ru d C ds 7 d hã s d r lph 3 Crl 77) D lrs W Rr TR pr s pr prç u rçõs P lí lr r Gçlvs Cs Hry ru GçlvsDs 4 707) R TT r DR LN r r lrs prçs rzvs gr vul u ur pr s durs b s uu qubrds rblhs p ru Uru 7C) R guy 3 TXFFCN prhs r J prçã rpz prçs ls ru br 76 sb- 07) R l C 4700 DR JY PGG pr s Hsp s d urp d sul s 4s 6s ru rquz br s 3s s sbbs ds 3 s hs ru Js 40 Rs Cs ú Dr Pgg«Tl Crr -v Crl Cx Psl lp K-llu L-K prssr llã s s ls Cs (llhry C B 6- ) 7 prurs hrs UL bds Prprórs urss r Fr dr Wshg Gr udr Curs Prpu ur vrs rblhs Dr hrs u ü Ãssçã Chrsã s çs ru d Qud 47 h rs l v prp (C 0JU) v LHR UL s s prprórs xs pr urss r «Flr srvr glz rz r 4 zs Ku Drã gúy 7 (P d Br) - ( 036) Z ds s xçõs qu b vlh Gr ul g bs ds br rhs Prssrs prssrs BTBT rgs rs D RDKGU C lg pr s Hsprs Pr Csuls Js D s 4 Tl 46 C (7) rs s srgrs srrds pprlhds ds s grssurs ds s qulds Tlhs Tls Rrs lvr CNT LDRLH Cl ds í&qulds FLHT D CRR D NHÃ r r s pr s ss su s s Uvrsds l«yã Gbr s prps hsps v pzs ( Kurp ppl r pr 30$ vrdr Q4 lã u rbu pós rr v7 urp rbru sulór prs pr prpgd ds 0 p ds s 7 d â r r l Flr ss sõ) K Fls Ru Pdr 3 Tl Nr Lrg ã d g Tl Dgs 6rz 3 Ru vrs Crl 060 R Jr Rs pds pr rr qs) /PRUGhD ÍHÉ r lv gur / NHR #0LCÍ^RGN- htduk dupls sup rr rr - u s ls ur ds s prds dspsvs b s lgçã bllz - b Durbld grd Prçs rzvs Nó sulr lr-r Prssr DR LN TT ru Uruguyu 3 d ru d Cr r lrg d (34) Cr ds 7 hrs d hã s d r s s ds TlCr ph 77) Pulõs sôg rs Tr ds s sg DNTLG Rvs u rvs Csulór ru sl Rç Ru 764) R Tlph 6 hr 6 (C Js- Rsdê -s gbcrl rvss sr pls í Ts 7 Tlph 46 C- NTT gh 4 Pdr lr u R % NL < r r ísír lpl7 s d Kl r PRTR z prs r suspsõs pr prç s gul suls grs d s 4 drls 4 Tl Nr 43) 477-(C rs s brk T- brs - sus s us à rr ds -s r-v d r?r$ rrulrs prlgds sl)l6 4 > rvç dr PJr glls Tlph 00 Cr ( 464)?^ «Y^ p DR RT R UZ LP Fud xs ps rls x> sg ss rp pulõs R Js 3 às s rçs qús sbbs Rs Ru lurs 33 NTR d DR Prr prr C GT & CP Tl NÇ TÔG NTW rgdd NR- UklBB R TR b pr 36$ R s u 3 Chs Xr 7 3) CÂR uv suçssr ljl d vl r Zz prv qu u ru Prs Pdrr -Nhrv 74) TJTCHN srvr dã 6 dò ÀJJL rr - d llr r lí r Js r v s Kprrs hs Urwd g (( 6) ^ÍCHN srv- kl ps ds lhrs rs Ku lâg 37 Tl N 30 R --lls 3703) ry ll sbr s lbr l s r Clbr usv pl ç l rs Pr hr d r Lssrr hu r hr rgu-lh r qu bv srvr rulh u ss lvl- d d s rqüz ríprry slrs syphls su r Dr J dr s R Br 3 sbr ds s hrs (73) <-3 h CR PRR lsdr s rs lss rçs syphls Ds s s hrs ru urç 0 Tl Rs>r Cluh hl u Tl (< 076) Jí lw 40 Trs ÉDC WLL Dr Urull dpls Fuuldll d«r lí-r B Rlò Jr d CJ P DCN PP CHUlRN DÍBÍ d CH- F DCNU lr d DWWÊN -RY CH00L TRTNN (Ldrs) «BRLNR BU-TR FUR HLYNTK C UND (Brl) prs dur l s HPTL PR CHLDRN CK NW HPTL FR WN QUN CHRLCTLYNG-N T HPTL RYT FRB HPTL Luds) Plkük ür s íg ud Hlgyqsk (RrU) b x-r d lr Cu Dr gul x - du Dr pdr x-sss Frs Fgur Ngl (d U Pr Dr vrrsd Brl) l d suls s s ds ds ll s ( ru d ssbl 3 Tl 43 C Cl slr gul rçs Rs (6 77-) R Frs 6 lss s ãs Tubíulç >^g l - 74 RU D0/ ( DC DGD í d br DGD 4 Cprv ul Brsl prs «?pu qulqur qu s ul prssór pr0- lgs Ku Rsr ds 3 sb ds d 3 s lrs d r l/nj R v-s Jí ur-s Blru u«lld vd ru ll 0 lrdu Crvl </ C dr 300 (u) T^XCKDR Tr pr l u JJ z Crvr JK- Tl l l)) 777 (C UKT[ pr srpçõs Uã N -J d B l bs dvrss ssíu v d r udr Ku d Csuçã r 7 sb 0704 s ll () LH Éâu prsçõs dl- CTCP prduzr lg sgud ã sprv uv sl próx ru psss vlu-s vv pr pr sru phys su grvd hbul gb pr hv rrbr Lry ssu lr ru Lssrr du- lhr vsgr d b s ps srvl Lry r s hp ã ds pprs rsp gr h-s l hl r sr rquz rv? prguu-lh Lssrr u s «hr rspu Lry l-s v Qu pr dzr-? Trg qu r sr rquz rv prlh rgr Lry ru d lgbr d sbrs r qu pssu pr s ãs Lssrr vlh dlg qubru gr s lr qu ssv sv hd rsgu vlpp r r u lh ppl br X r srvl Lry s v ã s lçu lhr rp rr gb pr sbr srr s sp slbr g pr rvlhs Pçs Clds plr3lx vs vrg bç vu us pr úpl pus rls r lgus z vçu srvl Lry b s sss Frç psss vgrss s zr ru u s lg qu l ã r l hv-s vs hr-s sbr l rs qu dl Lssrr sr pr- br p u s-v p pr u qu puss - pss Lssrr hv d busr r u pr lhr hv sgu rr b qu pu s s v-u dzr dvhr rb çpuph r plvrs qu h sbr vlh phrs qus s s l ssv s sv srp g qu h ã úd ã lr pu dzr bslu- prhr lgívl pr ã Cr d su rvl qu vr ór u - çã srp rbru sl qu rçs pr ur lur Lry h-s pprx ll rç rrpr-s brus ps hvr l pr- pu pu hv-s gr su rgurd ds r plvr F sr rquz r- pss ps vlh qu s lv v q srvu s r? sbr sç s ll prguu uv bsr lur Xã s shr rspu bç ld sbr lh ls ssr rquz T- ppl b- h hã r D súb Lry ru ã ur qu vh r s rd pbl vr h xprss syrx sbl bd rszl- su s pru xprssã ru b ru d l pprxu-s d ll Lvu brç brus qu qull lgr pr rç r s s prsusã lrd s b rr hd hv vv pr s ã lr rru r sl qu rv pr pl s slrr s pl- ds lls pr vrs ígu br sbr l X psçã ]u s llr pld guçd prvd dè s d ll hv-s gs z brlhr pr d s ss pl vlds bç Lssrr rp rlâpg qu lh pssu pr s lhs qu lvu zr v brus sgud vlh slu gr ru srgul grg í Ly bv lh d rrr rr ss J y«0 Lssrr xu r ds ãs s s dq qu vss p pr vlr- 0 hã s u rd r sbr l qu sv â vrlh d sgu qu rr Prsud qu glp qlr s -rvbrr vlh s rl qu r ãr s rr lvr-s s rvl ssss rru pr s -r s ãs brs ( r prpd s s pór slv ru zr spprr s sus lgbrs u brs ur s s vs hv spr ll rí vl bç qull rblh ldrã hv dur ps s us < r qu s rvl s dru quz pr pr ór gb vu r pr brbb-lh síd Lssrr br r- r çr l rv ssss br (C)

12 «r -~~r?-7rr?xx4sxxkr7^ uu u^ry vzw CLLG r- ~--~- «H 7 BLP ( ds s sçõs prís) >hss lss %3 ^r Brv- rl r - br ríld u r rs (GU CHL) r publ s s<s d su prssã- pr UK XX -Ü qu dspõ p rl Lr rlls Thrz«Tl C 434 rsrv prss pr l- brr-s- s lus r d 3 Frçru pz l r u^vs spç l s Ps sã vss Rr ps u-pus rul s s s s r r - (40) hrlus Fz r- çõs ps rr u k vd Gs Frr Tlph Crl Ts v prrr GYN Prssl P RCN Tl Cpr-sv usd d qul íl R Txr Jur 4 v br Prpss qur DN PH èbr d dó R J r d dê rívrss hsps s d J lg pr pz s hsps Brl Prs Ldrs NDâ BRNC 0 s d (C Purlx lll lí rbtüc 60) Jízrl & G UDR 4 Pxpl -ls «?^^0 () publ- çl lusr /J d su ^ ls qusèls ls v^l 3 pgs / 0plv ^J &J- l J-g lll WTH vd < d < pl H v d sçuls r s ~ Pr slu PplrlTpRrl 4 y «RNCNÇ Ru Pdr 3 Ru d Quld C Cv s lòllí ss Cur «ülqr s pulõs v lubruls C lhr prvlr ] rrudrí lpsí Drç rth - Ru l dr- UR r-r4 -/-ú >í Tr pl -Dr Nvs d h ç x sèhr s zbs s uvs p ussg vbrór pls rrs- ul rqüê s zbs ll- lg ís prlrus pplçõs b s^pp- plcsuls ds Âs 4 lrs d r^ ND RBRNC 0 C L ã Trrr yldr rv pr rh d PHRC B PRTNT sr sb su pl drçã - (( 6) sprs Hplhs Pírí q pr JJÍLD ur () ds s pr? vrs dís B URNK- RLD vpllls lss v/lrs [ll ll lílrl-rp- }- s qu sr qulqur s sd b ls dgsb rç gru u lãldr d rsdê rs pr rsps l sll Cx psl ll 30 Nlry ls v ( ) R Kxpsç ru ós bs r dr srv pr lvdòr > TR FRNCC 0 Ur Blr lvr Jr d Kuldüü ^d à d Trlsl rp gr s srs dí ur rà KCrrl yss lydrls hòrrlds ícx dr ds bsu -rr pr pprü prpròã Csulór -r d Cr 0 d vs 0 Tl 0 Crl C-) ds Kphs s (usr qlqur lsl s sd bu r íru dgs «dr d rsdê pr íss ú sll $ç pr rcp Cx psl h 0 (C T&Bxss&K& Prprd ss qul Fz sr rsr dulr s blls luu usp srv su r url Dps Cs ír uvr y Pul lrul & C CRPTR NCÜR (< -g) g írl Pr ssí prç prs-s d< u g r rlçõs l r rprçõ publ prã vd rg hyg «rg s s úl íór- s prsr q ã prhr s Çg-s u r l $ ss [ sbr s vds - } yds Pçs rrs qr? Jr 3 lrs s 4 lrs ru Trrí sbrd 3-4) Llã phrs R - -DK 00 ü rã & C0vp Rüà Fspr u í 30J Rg-s s srs uurs rrr rsgr ss uls vu llã ds hr -4) D CPTL W JR ^ (0 ló) b lír (T Prul u Rrss sr blss pr 0 ls s Clò Tpr s Xrl Bríuz (Jl) DsJLHR PU s sbr su prr pr gós l Uruguyu 4í su rss rçõs â x - (766 R psld ç-l Dylgrph rs d bs r r FrZ hrzl v s Pr rçõs Cs T qus xr Brgs & Cp -s RÜ Gçlvs Ds 4 (C 6) -r) xds~ Jr lbrs ^ü? $ 4$ r 7 lry 37- í 6 - J $ r rp > kls 00 r rl 3$p urs rgs prgs sã lrrs & C ru d Qud 6 G -0) CR - L PRÉD CH TRD ~- -s r 40 s BBDRv) L QURT QUT C? xg-s rpd pzs «u s brvlhs v-ls rb d - d«pr C D ND uf rpp í- rs (J) ru7j< uv«k- - - Cpr-s s u srv- ll Pg-s u b Tr-s ru br l lr Ruh Pd < (C 0^3) -r^ R lr K Rsr 0 Cx Crr 0 gs «- DTÀ lr drg pr p r sr xu-s ls shrs rs b pr u dç sçã ux ss sys l pls s- s gurs rblhs l s prh gs prçs óds Díí-s uls r surs pr h l pr gr Ru d Cr 4 Tlph Crl 4 ííd) CRPTR Fr ud prs l b srpr pqu l p rl Trs í Clvà Psl u r 0 037) PND rç kd ps d lhr ls ru Fr C 300 Tlph C--3-7) r 7 Cà FUGD ru lug-s rpz slr r-s r qu r s u l r s sl lí s lhs sl qur s rgr ru s rp? bls pr ru pr u s qu ugu --d ldld-- r -í ã- sbb u-g s-) ll gh Pur rlsu Cs DD ÍFR H HÈugl RlÉ ú vd ld llçã PT CUR llu 7 br 4 xpqrlur xlusv ds uss brs Thyss & C llh sks Nvlhs Tsurs Cvs Grs Fhdurs Cs Fs Fõs Pdrs lr hs rs í l PRPT PR BRQU RTTRD ç 3 ND) lí-s u- l Qul r llg Grl Cr própr pr gr srlpr lls r- x 3 rs ràçõs Cx Psl 063) 6 l ( BUl É l Frh rg vhs rgs qus lhç l l rsvs PRT lug-s r g squ d Typ rl $ Ru Bus rs 7 s psss d ru s vd lvr 0 «CC ^6-) urvs C6) PURT NDÍGN íu s (d CLCHÕ PRGD NH CRTD prg ís suss s gu lss L Tsss Brhs sl Tubrls s «> ^ y Nüs y gr C u4q íw l/ràçllr glylrzuu rrh Pulr 0 Rsrs -p C^ ph[p0q0- Csp uvlvr Flh (rü) çõs ^ówru ppr Rl-l«DCl> PCLT3 Hl Frquz Grl -P ds s PHRC DRR wr«( U > W D sbr grdvl 6 r sbr pr purr sgu Prduz b àpp b pll grd rç d lgr íllvl ur ds lçõs ur rls lrs brs ulrs zs uruuls pgs suls srs rs p lçõs s lhs rhs grl drhrs srphuls bubs u s qu vr su rg purz sgu -s ds s phrs drgrs Dps Rhul 7 R (l Jr P Frrr & C (33) uls ór hps (464) ^ ÃÕ ÉDC d srgr slbl l us s pl sulr r x b gb lr ru- qu d 4 í> s ss líqus lur pr ssr-s u rv blh l sulór dl só 30 s u sulór s lb su l «l rr d su spld Pr s rçõs srvr srgr Dur s rl K Jr (-) lgnt qur 0BLD0 vs ps UT TRCH hs srvr HuBph LÜLU C NDR LUTRDR LNDULT 3J-) ) ul 0 3) vl Bps rs (QUT >K BRR N) Nhrs rs vl Nbrg rs su ulhr lhs luz Nhrg rs su ulhr lhs Rul Nbrg rs gr phòrs hs rs qu phr s rss rs su r p sgr vô LN BPTTÁ R vd pr ss s d rqu sr lbrd dí 3 -s rr s hrs gr l( 3 í) gz - lvr Rs -rrr Pl prp s prs gs qu sr lbrd p l su squívl s- URKllK s RN JUNT ss«rgs su ll hã sx-r 7 rr s 0 hrs gr Frs Pul sss s grd - CC 004) u vuv lhs - s sus prs psss l su z h qu suí g su l sr rd ss hã íxv rr s hr- rg l s rur l pd gr psss qu prr ss rlgã TKB^ÊBsssss FLRCULÜl JlrlCK urs pr prçs l-s (0 vvê r zbl Txr d Cs WBwT Frs Clr Cbr d G? Rgl («Z) Bd Rgl sps lhs vd s s prs gs pr ssr ss sx u qu d lbrr pr l su spr lbr sgr vó FRNCC Cl ã CBR D G RNG R hã sx-r 7 rr hrs ur Cçã r ru Crs yr qu s - phòrs gr CG $ - B-B-l-BHH BR r Frrr P s urs h r r s ds llç zr lbr xrrs 0) ss hg à ór su sus ll g R FRRR T( hã sx-r 7 rr s 0 hrs d hã rgsl d) s ll 0 lr-ór d gr Frs Pul p s? rlgs vd (< s r CCQUNH) prs gs sss s T)r lxdr plíí grs qur Jur shr «v lhs rlí uh d s prs gs pr sssr ss sl d qu d /r rç-r u rr s hrs gr Dvl lvr (ru Brquó Pd) Kvgl rb Crr s6) Clrls llllr sh r sus lhs grs vd su pr g pr sssr ss s d qu surg d l su qur sps rã JZ RDRGU CRl (FLlC B - RN-N R d lbrr h qul- -TTl/D R) N gr rz d Cl r 6 rr s hrs lr (lrg h) lr ór d gr d Clr p Luz Gzg prs u prsç ss l rlgã Jà NC JR- u phòrs gr <0 rss g CG 0 d lbrr h qur í rr ss pr su l s gr s ps ò lg ss qu prr ss rlgs -) Frs Pul qur Luz uz Jrdã Rdrgus Crr GURNÁ ÜÉ Jq Csr Brbs s«í ( r- {lruu Pr R uvr 0 Prç llsã 00<) (73 (PRCUTK) vuv lhs vd s s gs prs pr sssr ss qu d rzr hã -s rvl rsdê sx-r 7 rr s ru lçd rçõs hrs gr d ClphÜ p hs Ds gr CC =06-) CG 07) CPCBN rhur rs BNHR -s sld pr d r h Ru J s sus phrs dr?) hrs d rvl r 00 hpspl r Trr Nss hr Cr d lbrr h qu-r r-s 0 sl R r s hrs lr-ór d v klrs sçí l C gr Nss hr Cr hy 70 lqurs s u uu ss pl rpus su l - l Ps s Pr ss rlgs vd s r pr vs s vlhs h s lh p pr prs gs - s rrb 0 lqurs ps gr 7) rrbs h r r r s d lqur prs -í dls l pr prõès > ss pr ls dl rl gu çd bhr gl v hr pl hr «lvrsã qulds 0 JKX(FL-CD PU) l v0 l b gu prprr r pã Hr U- rrs ur Cr su sps pprr ^J v Crs d Lsl 0 hs r lü ld íl (uss) N- ll bs s vlls v r d Cs vd l ur rgulr Tr lhrs prs gu pr sss- rçõs sr ThupJl r ss l s dí qu sr h Gbuy u d sr Pr rzd u sgud-r r- g H Trs rãs r s hrs lr-ór d <«> gr Frs? Pul r l su prz sgr p vô pdrh pã THZ CKJÜ D CT p s su prud grdã ] CG -) r prç í lhr quld Tr Hvgí «hr Tb l^znd Cpã Thz Crs d Cs s Prr d Cruz DNHR NCRDR^ ~PÍÃR^C yh pr r Cpã Dr Hrqu Cs Bss u lhs r sbl Dr Css l lídl z lbrr h qur G rr s 30) hrs q rz d Gv- -ss pl prr uvrsr d ll s urd ã R ZllL TXK D CC)T Cvd sus prs gs u gr s qu prr -J03) rrd l p lgr slbrr ry Cruz lr Cru bhr rd lpl 0 ulhs grs Thz lvr lsl lvr rs r s bs pr ru lrã squ drby ãs ry Cí & Cp lh rã uh sbrv s sl s ls srgr lug-s s só vlhr dslls gs F rçã s pr FX PRFTR D -CRUZ r Cr «-G) u phòrs s psss qu s dgr phr s rss rs sus ul rd v s vd pr sssr ss s d pl rps su l d lbrr sbb rr s D-s 3lr ur p- hrs l hã gr Frqus s Pul Pr s ss qs grs grs sólds r- rlgã rd s ss gr- Prssr r hgd d Prs-s prgd pr srvçs pqu l ru urp s rr xur pr X Txr l Cdd qulqur gur pl sys 33) ( rz Pr u h rp psl (0 hbl l r lçõs -s Cs Ds d Cs Tr lçõs s vuls r$ Hu Luz Gzg Clrs- Ru r Ds P pgl 4) ( l Thr Dyr) lvà (C Fíl qu s rr pr Kur 63) p v u qus v p l rds ruzds Ru r Ds pg-s b vul (0 s76) sscpr-s ss blds rs sus Cpr-s z llr Cp luçs ryss s u qu br ru ír Ppu gurç s l u 63 rl sb lhr pr C lgb C«r 443 Frrs g Urwd L h Brs h Prr lvr g d s qul ór vlr ulplx Fx 064) (C 3) 6 Ryl Kd Nl u v-s ds prs ru uvr s TBÍTT br Grlrd & Krrsk Trrs Thrz Dysçâ prr ísu 37) l 0 (N-lvrs) pl Clçã sr ssó PRTÇÕ lhs r Crrê vd Psphru Thphl dr YPHL -s ls ld vs p Cur rdl ^ l Tl Xr -^30 s sus ísçs ã 33) r r prsçõs ss s (ís rds hs p sã y/ pr ru Tr-s ghr rls d pll zs pgs sp rru lg rç U R- Tr Jr vd -64 ls srphuls drhrs rysp z 66 (C«36) 30 Ph Crl 00) ls bubs rs Nã Prs-s ru Hd Prç ss^ Gr & C bylí í- (próx prç r d rç 4 Cs Hubr ru P- (( ) Urugyp (4ÍÍ6) ~ÕGÕ~D Prss çs l s Fbr s ã rvss lug-s u sgu dr BCH-í Cruz U h Bg lrg lv U própr pr srj P r rsp sslhs J) pr Cph s rtrr ul dçã s «-l lpz r sl Tlph Trlvs 0 Cr Prbu lbrs prvs lvrs llír r 34 Ru d C- T7T T l) 0 dr r prd sr u- us ur R rs pr s l rz ds hrs d hã s hrs ghr r s g Xd 074) - shs l prs Cluls C 7? l pruguz d r llã/ qu v-l dur ss rs llívís hàs C CT s ss Pr vrr Kss ru Jã 7 l rl Chr zds rrgs Pul C prv íd-s grs r s llçã h Tr p s pus rul pr q dr su rrhs prur s l r s spld Ru pr vr pr ul Crls vs 6$ v-s prç rç vllpp sll pr s u--u s rçã grs lqus vd x psl -s s Pul - UT RNULT l r Crs l vd s s prs gs su su FRNCCU s llh-u CRD pr sssr ss rí vrsr qu pr su l d rzr h sx-r 7 rr s hrs lur yr Crçã r Cr rl Jã rr s ds pr s s prdus d llh (?34) r r Crs l rg ul lí l r Frrr P G & Phspb Wrk G l Jsus T-v^ Rdrgus sus ls lhs r swl llsu ull r RTíl prp õds s psss qu s phr lrs rs^pl l su lr sí p-> rã uh NKlC HU CU PPZD vd pr sssr ss l sllu qu surg su l d rzr lr-ór d gr h qu-r 6 õ r s 0 hrs «334) lssbl 3 T 7 WRÊÊ Crls Pul l lôs í-s u pr su glz ds l r x 0 dâr l lkl --r 36 pls U gh dó rrh pl gl ó b pl 4Í Prçs sã v rr Fzd êr l l- sçã H-íüg lv s líl Frr Lpld Rlph lv ) d Prbu Ru Rgl 3 Cx Crr 3 grs h-s brs lgus lls gr lrs Rubr (BKBNTg) Frul d ds d pprvd pl lx Drr Grl d u Publ R Jr Prrs ^Lçã s Rrgr Prd pr Tr Us xr Tr vrs s rbs (Lr prsp ppr qu vlv vdr) ps grl sr prp Gurgu Pul (0 07) srs pr s HTlds rss q sb br rç d- rblh pr zr l/ própr rsí r rlr ds r s u hrs ru r h «U rg) (Ó6J CN ÍÜRT J JUD NTR Cur gr d TRTNT D ypl s rúr s dur GNRRHÉ gs rs ur rdl dptênc Rsuls rvs brs LRUCRRHÊ Flrs Cur vgl DBJJT Tr prvs Csuls ds w grç ds d hã s d Drs Jul Tl klr s K lrr 7 Tl r l vgl u lgdã z-s rr-s lhr Js ru Fr C 30 Tlph Crl -s u prr C 346) lr r rssê rr s çrpllrs Tr-s ru Lvrd Fz-s r u r sb (C 7) dd ps vs lhr ru Tr C 30 Tlpl Crl 7 (C 343) Prs-s ú prd s b drs r bs luz pr br ss «z rs lrgur pr v v r l pr lld - -s h pr prír l s klrs r grg Cl (6 = ) d d Crs pr lí K C srpr s lh 6) pl rr-s grs Cl -s s ss qus vs FGà Plvdds s ls ru L í s ur srd Cpr-s gz rs gs 7 6 r pr s rs Nv d v rs ^r sçã d Trr Nv s- pl <lph Xr 74 ã ls lugds rd (( 0) sl Pr srr u rr 6 sr ) s rr ç prprr r Ds rz-s -s pr s 336) srvçã yp 3 brçã -s pr s ll p & Cp ru rçõs lpl p 06 rz ls 376 (0 30?) CC H) Qu vr rss H^ur xr r DGD íwrpr s lh lug-s bl r rpz l C0) Cr Jrrr ã uss Cs prpl prsss l v r u s psã sudvl srgr ru rr r Ru d Qud 60 sbr <C 0) Curvll Thrz z us d d l) rllgrs pl- s N-rX hrrlds Jlr ll C íllv sâ ur r ss Trspss-s r -u 4ds p s lr q s s Qur ss ru lxhprçã prvd pl Drr d pl pr ò url < px rs ÍTygu drí d rd g$õò sb rs pl d ss u rr pr s Prç Phr Pulr vd Gs s s pss pgs Frr - Tl Cr 40 ls Crs s rl gur 300 rs xsã Tr-s uz ru d lâg (C 33) (0 0) 4 sbr CG 3J) Fgã lh d Nurl í Wp Jk^^^^B Ku ls 4 ÜTCL ps-sq qulqur qu sl) hyphàs u us íu- s sólds Jurs ul s Trr s ur r Rlp Rdrg lv 6 HXT kdlvs BRR óuls pspld Cpr-s quhpr u d p lu-í bóuls hrr gs b rrpss Uv Q7 s l s ls qulds rlh x psl - pr prçs s -ÍHU) lbrs brs pr hprçü dr x d vs (Culr ) grs RU D BLÉ 4 K J lllk & DURK l4l) luí--s b sl í< sll Jr ru srprí própr pr pr rl T lph [r vrr g pr s ss [ Brlhs 000$ «qul rr r Crl Câr 0 lv - q dspb u UR $00 -ru > br ( JJ- Nl K-> $00 pçk rpl rs PRT UD D vpr ghr l s Furs Públs u- - r-s dr- 0 GÍÓ -pss sr ru Trz dus lrs^ dl- sbr s { s - - JprsR s <s urs pulíls brs (C -u-3)l vs pss rrs v s Pqus Thsur psss prsõs( lg prz z-v quçõs Prss l- vd Psss srgr sírgr lg l? dr Ílur J) pr r sus srvçs su u srlã prr r Crs pr ur s çã Írprs-s s d ds s- psss qu rb ps s-sll u qusqur vs pl]- Pgr dò Thsur ljí^«> s prsçõs óds hg prz [zs quçõs v d Psss u dr rrpãgãd ls l ur (60?) ds s lss pls Chb--ssRÍ yp ÓPTC BRL vjlg NTP D THUR W CNT wyàxl sbr --ír- =0) Lçã P 70) BK N ULT CBRT CNTFC CTâT Fl ô rlh <-u sbr qu Trlgsv Cruz lugu-s s vs rd pprv- pl r pr l rdr l ú Publ- qu -0 Trur ís lss r sôg vss <l Pç d 0-) ds -s ru r uvldd 7 -s bll rqr B à -«r^g-ryr-tr^ ss ssbl rã - ((í 6) bl sl r u s- (7437) r l l vss u v r rr rvss Dèhul r ru «lbí Br Frssg ) óur 306) hrvs - [ HNNÉLN ds grr Ò$ó pl Cprr [ C (H lqu) $ Ku «rhl Flr R sbr l>à P d lv Xvs prsss pu lrçã s ícblls Brs -0(7 s 7 üüd bslu s rsul llvl / ur l óx N su p sçãò ã r h subs vs g r pr H r lr url U rsu bll su ^p prss òp-hr sg ppl çã spls rsul llvl rs-s prr u í r ql- s «sllu p s l r susd pl shr u s prs sh pls pr s sr- h H l pssu l l-r pl D- Xóvs l sur sh sh lr sh brz vçu pd pr rrr Kh «çllsl l l rs Ju ss 4 kls pr «lur ur brz d grl pr l suu spld Ás rus qu s bç sã pr d l J- s u urs sólds D brlh d r s p «s lsu -Jürl Câr 6 ru Grl u rr Cx 000 r bllus xpr pr u-s lusç) ds s sru (ís pr su pplç P Curru?/ drs l l lvrs ls-vl0 s ^00 )èps r N JUL Ku - sbr Tl ps sv d Ávd Js rl J -4 > R Br 00 ds s - C-66) pr Prs-s phru lrs Hrrs rs dr phr -Dspõ l psls pru W sl Crls rl d H G =3>) 7 Jllplr s (<- (-- Í sl Rdrgu Pzd Jã Clh lhs s prs vd s psss su z pr ssrlu ss s d «u pr l su sps ã xpr CRLN CLHU ^^^^^^^B^^^^^J^U^ÚKíUüJJ d lbrr hã sx-r 7 rr s lrs rz r p ss grs (ü 3-6) RZLGRHD-PR Dps ürl- PHRC TR Prç Trs 6 R Jr «- Csl r s lhs s lugr àrrbll prr Thrz r u ã hr u s br pqu p r dds rd b (ul Drgr-s dr Hr ru 7C Tl Br r qudu -- CG ) BRD Crl Clh (- XN-RU -~ Rlr Pdul rlh sus Rrs phgrph 0x60 rs url 3 llíu grs s vl s ííss N B d s prs gs pzus rys prqu ã prs r sssr ss qu pll pgrpb l rpus r sà vd R Dr 3 rdr p sgr vô KC Rgl (6) C NTÔN RLH d lbrr hã sx-ír 7 r s ls gr Rsr pr rçu s lr su grs Pr/ Rèvè r rgsrd pprvd Drr 4 ú Publ R pl Jr Tub 3 llulàs ds r $ Pl Crr s rí k~ 6 ubs 7$ pl Crr s í C-u#Ç PURTL íàr-s k vd ds s bs plrs drgrs l$ Ds Zbs d(# uvs Hríps G publ çôrs) ( - 367) KDDJ ÜD J)4 xpl T7) www^wk^ JJllí Clls srr r g v lll l s ps lrl lhd u q rr prr durbld Klg Ü ur lls pl prç 0$ pl rr s $u s ldrõs ã rubrã s s lvs ã brã prg vs lr s 3 g qur ll só sl s rlóg sl $ dlh 30$ prv rlóg g ur 0 l hs $ rr sl- Jzh Q 3 s ul àw ^^L vr s rlógs (6g) bb ssur ul sus plçõs Cur rdl pr JJr ^pr-sss sgurs rps y BRU ds s s hrs K Pdr X Hu Tlph lrj> d yd s lu qu sr br pr - rl- rlõpp grs Crr lls Crs r «ll sóbrdsrp pr sps - Frs sçã dp Xv Bgssú ls d U -s dsu u Ls qulqur (ll -) psl ) Grl Álvr Lrry «l prp ll su lh GR/D h ( 6 hrs d r lrr r lgr h 4 hs r s rr d ru Gzg Bss 3 Jr r rls Xvr pl ur s r rg prvv purv syphl r sv h pr yp (767) ^^ d pll rhs hgs ds s çs prvs sgu pur 7 - Tr-s rdl PN % CLLG NGLZ CT FÚNBR YPHL BB - Ív7-v- -^T&â^- U^-Js- ÍkÇÍ- s -NTRN è lç luh rs hrs l su 0 -r 74 sbd ds uls s luu s srã phs pr Pdrs u Prssrs s prdl () -sus ss s qu vã d srã phs bpr s Prssr bbudu - Ul ««Jíy^^ Tíhll lr prlr gysl prlu sruçã lr gys lu BRTUR D UL - DT 3 D- RÇ h «~ rs lrs ss uls pr -qulqur r x l kh TR(LD0 - XTRNQ s JFr s R-íNTRN s lrs d írí R B lr s XTRN às 4 r pr s KNTRX s 6 lrís d 77BQbB Drg pls pdrs JsrlsKu Cl CBg Tl ul 0 í - l 3 xr s-r GNC s lhs rz uvs-- DB N / H ^ ^r-^~tjs~r^~ Ru Rsr 6 (73) CHTTFFÜR Prs-s huur qu h pl hu< ( - 0P-s rrs Drgr-s pr d Flg 344 r s hrs d hã s 3- UR PLTN Pr 0 r rí? ós brlhs pdrs príss q lhrs prçs pg s(c 0) pr-s s d ru Bus rs ^ ^ÊW (g Hsp) urrx 0 CR N- vs lpdçã ds T FY KRCT N FCR) (C J D RG RTYR NT JUZr Jq ô Frrr YÍ Lqudçã l v GXC D UURR NHR Frs lls Ds lqud-su vs v ls hplrs phs ps rurs svs surs ÇRBKU TK ru br Úls ds lqudçã 7CQ J ÍTR J?BD0) s dsrv d rzr hã sxr 7 rr s h rs ss pr l ss rã sr upsã ul-r b 0QU XTNFRRR D r ríss rã prvr v s sss r- RU NDR FRGUR xlusv pr íls ãs su l pr sssr ss ps rr d Jr- vlhrs r d pr(c - r srr Hbr Cskh CG ) (RÒ LN lyp Bps d lv vuv lhs vó rãs uhs z rzr h qu-r < rr s hrs gr luz Gzg sçã dur r ss pr l u qur QLYP pr ss vd s s p rs gs s-s s grd ) «-p ur l Tí K br 70 sbr 0Í4Í 3ÍCHX dê-s pr srrr rr rpír X ru Grl C r 7^ 070 PHKC Prísr-í «l wr pr du çd Ru Crl FígU ll 33r

13 r rdl ds lrrlòdrs - s prçã -í-lr«^ ^^yr r^r/^wywt ry^-^-----«^-r í-jlxíj-?-xís ltj-çx-^-ulíttt7^r«r4)uw-«-y>-«r Wv«y- --«->---v-l- ílpltí-lpt Uhkk srrrh ursh sr ««llrs lss ds shrs ds vs urrs svplüs hydrl Tr lrdl s p rp r pl DR CTN JN d Fuld d Npls hbl pr luls d R Jr Csuls s R Js 6 sb Tl Crl (60) Fbr Pr ÍÜ DÁ P N rês-s s pr bòubós hlsí NH Crgr pgr rh hs br vs rls Ubuzr Tlph- Br r 44 6) ) l-l-ll llllllrll-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíllhhlllí lg u rrgã-ls ruh = s sê (d prsrv pru - s hyg d phryg d b s s prprs qu ã ss s - rls pl ú Publ lxr Cl Ps Cl- vd d pr g grl P- g L p R br K Grs ss pr rvd (640) <) llllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllllc rs dusrs rrs s pê b bl- ç du rg d- spr lurs ríl xll p- prpgdsl lgus prvlgs rr ss slr Uu l - d prur llç - Tlph 70 Crs Crls s rl (d 07) 060) Fbr (l sbã lug-s u pr-s - s prduzr lds r---s rr sr Px l (sr ru r Kuzbr )) (66) CX ç pr rgsrr srud h lr prs-s r d s prsõs D s rl 4) YRL R TDU ds rçs - u RFUG- PUKGT psçã xlusv vgl qu s grs vgs r psv ÍNFLL- kjkjkkkkkjkkhkkkkkkkkkkkkk hí í^v^w^^/^j^ - J ^^B Gâ ssgs ur bllrr l d lll Clrg rl vd Crl 3 dr lus l pl Crl 3--4P4< (ü 0)-) L pl Nrl- Pdr-s d í dsrl- s rçs s r s vs 4 6Ru u )> ísvl sã prvds pr lrs sds bss ds hrs puruçs vd d s prs drgrs Dpsrs lv G & C- r Pdr yl6 Psã hsr KU LRNJR N 7 lg-s qur) luxus bls pr ls Cd prr r (C 043) ^~r Brlll lgl- Lusr pr gr 0 - bã l Lusr (sl) u xrrd- bl ss puhs llrllbs qulqur pç ««rup çud dur prlg durçã s s U- Crr Í000 bã $ pl rqu $ pl - $0 Rs rzs ^T^? (ã ss l plspírs) L? pl Crr $^ Hrrhds-- l Uu plçã r s dõrs rrrã P l^u pl Crr 000 Dps grl s prdus PRTRLL & PLH - Uruguy- 66 FRD -s qus v gr rd sbrsl- - us urs lhr r rr ru d uz u (C 0--) ÇÕ /UT-PN -s pu us 6 s r ss slrs 6 rls uss s NJCÇÕ Cur-s s drs Grrl u «r qulqur rru «s 30N0 CLL â d uííl us usls bls pr ss ru-s çl su us Prç =Dps l br -C HUBR (46) NDCDR prrd pr õlç prgs prgs l ds ss rr pps lr- ss urlzçüs r llsp 4 -) ríúgp Frç rlrur llvl lk-s v - rír lp d rí l lv ds Dpsrs R Drgr lg Ku (l Câr rr lsd K Drgr lrlõs ru s R Br Nhry (7-JJ Gll PÍLUL Cur pus ds ku sôg lg u s s- <s pluls l ôs ã d- Js s dypuss prsõs vr llls lg bxg rs uss luls r ã prs -Wgsv rgulrsr ds srs gsr-s s vd ld-«s phrs dr Js pl rr $ Ppsrl Drgr CTR RUF lr & C«ru Fdr ll R J 44) LXR -sl Lú Prpr phr U ÍCH DÍRT GU xlusv pr ur d TH BRNCHT THTC BRNCH- T GUD BRNCHT CHRNC l-ví pus hrs Cur rdl pus ss vd drgr R DU- GU ru Gçlvs Ds - R PT GR rr NT luc Ru Jã 60-B Pul (7-7) Lgs lâs Gll Duzl $ dúz $ rs lâs $ l 60 rs sò ru d Cr - rãs s (7-003) b prd Pru-s pulsr 0 g í r hr Phv ru u vr pss qu ru sr grs gr d rgr ú ru lurs d Pr JÍ00 T l T )Z R? (( rrr () GRFUG BK FNT0ÇK } -«l-- - l ur (rd ^^^^^ FÜDR GDL (CPLT) llvl ls l r D vur ld lr Dpsrs ús íllr & Cp ru s l R lr 7 U x 3$ Pl Crr 4$ Cr rduçã pr grs prs (í6-) K C H - ÉDUN v vsívs- Pr br suls Duílí-r- Qulqur lsl só drgr Cx Crr 3 (R Jr) Clr Hr d íí> d Prssã Rs u ll 7ú> rs pr rsps (30) Pó rrz Lr s dhr s pr- { ds s prrs Dps Prr lv R Thr Cx $s (470) Dçs pulã Dr F Cã Hspl s Tubrulss D d Fuld d K br suls ds 4 hrs Tlph 4 Crl (43 Tdgsv Cruz u rd ur s çs sg ss Drgr phus dr $õ lr s ss Ku s H (7437) Drç 04-) Thr Lyr llhs pr ph pr s Clr Wss v-s Lçã Thrl 0 pqu slã lrl llrsl Tl Crl 3 6) qu vrd qu r llhòr l vd l- ll pr qulqu qud u vlhs u vs s hu prdê pg x l vlr Ru Gçlvs Ds lph 4 rl (74-H WKX0 D UX PRÇÕ ÇKLRQR- U RDC D HRRH sbslu- -- pr - - s llrrsçl hs ps r ur d GNRRHÉ R X dgs ]){ <)X UÍíXGK D GRÇ s«l-«---> í Bê Frr K-l d Uvrsd Brl sus r Nr 0 s 3 hrs d r Tl 40 Crl U) UTÓL RND -s pr sl ur vllrs s lgrs prulr T--- psã gs llíg 34 lílp) Cx --- Dylgrph C pr rl v s lh rs rrs r sus srvçs rçõs sr r ru llus rs sbr 0-) - sr LÉT NR Xursh vrlíls (lôrs l bç lys--- lsl rz l çs p- síçss l rblh l p /-r pr pr upçõ çgls u s- Kss sã -ud- - -rhul s Bhs l l---rll l-sl- - s bhs Hydr-lòçrs Ksls ppllíçõs - - svs prdu- 7- s- sys rvs u çã z r dur- U rslu l s b sr Gb lrd d XUK l) KCH 00 vd K Ur u) )s l Dlã s - d r Ru dò lulr (( 067) > NBs Thr Rpubl Hlhls pr ph lyr -s ã Thrl - llqlh Jl llrsl lphb Crl 3 CG Gr psã u hl U r r gr xpl í s ss rblh rçõs ru Js Chl -044) 00 blls brs FL RNTN vgl prd pr r sh pr r pr rr r sp z sr s blls Frs gr $ rs r 000 pl Crr Pds Jã lv Uu rhl lr sbr -s ru 73 lr s u rs ss spr uds 066) íhllrdr llr l - -r r 0 (pu 0) CC 047) CsíuH-s vss Ps uílsúlsò l s <«s rblhs lusíçs spls pu blls dulrã r l Ku Cl dr lrg l h T- rul s vsss lhs urlr #u Bus prr - dr prç Gçl- s Curs dur ur? 0$ $ ss s-s sur p brd s prds ç srd prç rlv Cpr p rd ru (us rs Rs D-s u (í - r «F0TKN0 Tr gr À Z sv pl PR «Ç TLTX Trsprs rrsps K Cx 0 R Tr ^u vd r drds 4 ^Jl ( URC TlUTT Prr Thphl dr spí hpíl q dsslv xpll ur u«prg s rs s rs rhrs luls rj bls rr-slrs bsd g zs ds s prurb^óí pprlh urr Nã d Gr Flhu Urüuy g Prç -$ (46) ^C^ - (-46) GRNNT Prs-s pr l qur s l rz rzdu bs rrs Ku brl 6 Tl ul C 00) Trs prs- çõs b ls Br vg ru s u -r- ( 43> Dçs P uvs grg rz s b Cur s-rd rpd U Z N (z rz) prss r v DR UU DK LK prssr lvr ss spld l-d d K l J- l r Csulór ru d sshl 3 sbr ds s 6 d r -TH) lllllulllllullllllllllllllllllllll BHNCHT d r < ss Grpp ruqudã qulul - Ru Jsó 6 Tlp 0 C (47 = r-shnhwl r KKN- PKD l ru rhl Flr Px prs (squ d ru s urvs) u-s prpss ru Bus rs 0 dr ( 06) &$ s p çgur u grdur ds pr rx ds pr ds v -s vs RU H h g Ru ã UDR 7~-Cs d Íd G ) (-0) >- r & s^-z-gt r^r--- LHR NTR DNRUlZ Tw-wÊÊ--Êk^ÊÊÊ-W-^ (TTH) Cph Grl Crl -- Bu ç 6 - Cx Psl 400 (<Í7) Hl Nlll HUl HllBBlll r br u Lqud-s s 6 7 Trr sr Tllr lu Lp s «rrs 0 u dr u) Cph Puls rl lr U BNT N - Cx 4 PUL RU Cx 6 R JNR J N 76 -TCK PRNNT - Trsrrs Tr-phss 3 00 K Pur ds s vlgs rs lrs grl dys rs slrs lâpds s pprlhs lphs Fs br ú sl wêêwêwê^^ê^ê^ GRNNT r-s pr rçs Crs P ru Brã Prpls 0 s uur-phys DR UR LCRD (C 6) uur rdl d syphls d rr-slrs Dsbr pl ur uurs syhs plysr d ur d syphls d slrs grlzd sã sçbrs s s ss ur prs ds s lss hrs s qu urz r ó rs gvr s rs rrrr v l Ng 0 qur ís sr qu qu s rs l s rdl uurs Brsl s blóg ss r ã s l l r ds s lsss Q rr ps vr u própr ur-s pl ss syhs urs ds pls írdus s gs slgs lurs Cur-s pl l - pl Nurz lí s rdíuls drgs vs s çõs rírs Trs vr Pr rr rs pr rs Csuls CH- T- Cls vss d prv pg CNULTÓR Ru s urvs l 67 Prçs sps pr prrs D s d r NTUR RBRU DCTRX NT Cur-s rpd grpp b pluds s hr 36) rs lrs Trplss l í 3 =3-4 P plss z P -s Cóvll 7 CG 60) CPR -Prs-s ud pr pr psã r rgur 3 prç s <(> ULX ) só pplçã sppr l-lçã url s lls -KÇ 4$000 Dps -l Prsrlí & RT PL CRR $00«J RU URUGUYN N D Flh 66 BRL Drr NTR LBT 0-Í) C (3)) Rvs Brsl sr dqu ubld sllu lur Pul sl rsluçã í d r lhr sszr s rsss sus lrs s dr lgs Cpl Frl Nh pprlh dvulgçã r s pr s hs su prgr l qu s sr - s su vd suçã qu s gv pssvl s pz grl ld prd s s lrr -rl Rvs Brsl sbr sr publçã dspsvl s s s brslrs uls prs x-l ll prsdívl vhül prpgd ru Rdrg lv sb b Rvs Brsl shl-r suursl rg sr üzbr lv qu dr ds s rçõs qu r pdds ssgur 0$ó Nr vuls Ç00 R-s r l sr prsp qur q s drígr sr Dshr lv grd suursl CT RUJ lx d Csuçã 7 Ju < Prç d Rpubl Tlpl Crl 440 R THlD HTRÜCÇÜ )pl sr rs srrds 3 s pvs grssurs qulds Prçs óds (7- «FÍCHR UT-PN (3) ÍCYCLH H (737) l gr pr s l-s u b s u pr«s rçõs p sr s pr 0 ru Frs Gçlvs C CUN ru Xvr 4 s Gçlvs Ds 4 (77) (Cr 6-6) PTRÍ PPULR JÍ-ÓÍTÁNT KTHKCKNT )B CÇD PR HN NHR CRXÇ Grd vrdssu TCK ísss ls s srgrs s s s brs Prçs -gulvls l ds s blss s P TR PPULR 36 Ru rhl Flr 36 (670?) T í T CURT vr su >w - ~ rr r -s r prugu s pr lvrs r rs u grup r pçs splhs pr prç u Uu lspru qulqur ss dr?-> ds s drgrs -lr phr s -llulvrd br 36 (q Tlph C 76 ^^ r(>44) -l- rl) -ül s psss ss u ã r ê bx prguçs u ur s spõ l g v rçã r URFRN GFFN vrdr PCFC prqu ll ã só l ug- DURK s BXG URN v- írlã s ã rgs pls prdus ss psçã Nrss ss s s vs lr- s prv su - r-s s bs drgrs plrls d pl s rç 7 GR FFN Ru ss u Dpsr DR (-)-) llllllrllllllll-^ PTRPL uxlr srpr -s b s vd r-s ç rr s Klr Tr-s uprdê pr srvr h s d Fzd prl R u ru [srvçs srpr d rr l- s Ksrvr s lh Cpã lã 0607) (C -) BRLD & C C FUDD Z 7 Dí psrs WHT gl BR- THR hygu 0LN DÊRPHTHL pr r srr g ílsh 74 = RÜ D RQRQ =Í (743) BR -s pqu rs- r u rguz Ru Trz ) rs l% (pl-3) GRÁT qur sr lz gós zs gsr su ã prr ug prr hyp/r gzr dur v ugr r r lrv hr u g lvrr-s ds lus rhs ul-s vr s dulds d vd lçr ld pz pç NGR D --0TJN -Dà-s ã ú d-s pl Crr grs q vr s u u r è s rl ó pr duls ã lpubs srv pr rsóls l ru Js R Cx Psl 604 $ (sb rgsr) s quzr rbr rgsr «( 443) KN D D K lhs dçã u ghd rl Rg Rrrbs v-s ru d Pssg u 70 --rró) TUBRCUL Cur llvl rdl PHYÂTÂN Ns brhs sh rp psrs -T L ^-^H Hu s drds 4 Pç rçõs Cx Psdl 70 (0 Dylgrpl [ç lbld r- pr srpr Rspss pr P srpr s rl 0646) Trr 6 HP -s v r 3 vs p sr xpr Crs Gs Ds Ku Khul 64) GUlNRLNTURL Í3-) -b-bkl lsl llr PK dçõs lss sôg s ss du bxg s rs g purll hlur «CUR Z FCLT lk3â r-s ds s bs ss srpr Ru d ssbl - b T«Í CCNTRL 3 0-6) Csul pls Rs X $ pr dgs r ds çs sôg ss lg pulõs rçã rs ssus Phgrph 6$ DH JRG FRNC Lrg d Cr s s d Tl C (43) C CPCBN lug-s ó 3 zbr prd ( dàpvd lâ Tr-s ru sbr r--) CTURR Prs-s pr s ru Fr C 7 d sur pr r ( yr lhr ur pr s Cbll Gury- R FFCL Prs-s b l q rblh s rrs Pul ru ã C (730) rul Tb 030) <66) DNHR í-s sbr urs póls prs-s pr prssórs v d Psss - sbr rr44) XRP PTRg NGC uups CUR Tsss Brhs guds u Chrs Crrlws Cslpçõs luz sh C quluh Dlux ul-s ds s Plrs r Drgrs Dps Plr Brgu Ru Uruguy 0 (34(>0 L ru rprd d- ss lug-s pr qulqur g Tr-s 0 sbr d s ((- -ll) UTÓL -s ph-spr vr d prç sã Trr Jã Dr ru vrs d g 40 C 6) Pr ls Jr s - D-rs gr sr pr s s gss prçs ld s pg Ru CRD d lâg G yírs ílhr Q (434) >3rv Pr s sl prs-s rd llã u suss qú ç zl s srvçs l-s l ss qu s s Ku Kuv llrb sbr 7) PULR Pr-í sgudr í U brlhs x r Cãs Tr vpr lzr C pb P-s çrgl- ru Cpb quu sr rr ps ( 007 Cur d Grrh dr Rul Rh 0 l pr r d gr rh u hlrrhg hrí srr ur rdl dzz ç d s s ss s rbls lã-çâ d urhr psrr prós vsuls sís pdídyó z duspprr pr spr GTT LTR s FLNT rsbl u pê ss rqüs qu s^ prd p êursbí sxul Csuls ds s 6 u qulqur hr prv r- (6l3 Lr s d<? Pul LTR Rs s prês d xrçã 4 rr í Õ - $ l 6-00 ) í- $ 30 ) $ 3060 C66-r $ PRÊ $ 700# 7 õ = ( Ts rr rs u 40 ê 4$ s? úrs rs ê $ xpuul-s rs 40 Lrs d Rs çã = Cpl F-Jr ls prês xr rr 3 $ $?? 7-)) PR 00$ PR 3$ 44 0 > PR $ PR s$ 73 0 J H PPRXÇ $ K luüç 7066 PPR0XÇ0 ZN 663 H $ s <J0 0 0$ò 3 37 $ CNTN ZN J$ l ? s$ s s rs rs «ru 3 30? 3 ê )$ s s rs CNTN rs ê $ xpu-s s rs $ ( lu xrçõs publr s slzçã Gvr Fll s 3 } s sbbs s 3 hrs RU YKCN TBRHY 4-z HJ HJ PR $00 NTR Dps hã s 3 RN hrs? r XTRRDNÁR LTR ó g 000 blhs 00$ PR $000 DÉC s pds blhs rr «lv sr phs s 700 rs pr pr Crr drg s gs grs NÂZÁKTH & C RU )0 UD 04 CX X 7 Kd Xlg U C P GUWK RU D RÁR X 7 squ b ds Clls Cx Crr 73 Lr Gr ul Ú qu dsrbu 7 % prês N H Ã 00Jl xxk $ ub JG NT 000 BLHT C GRN GNC LTR qulqur pd l blls PRR «3 CLH Cx Psl 6 Ru h 30 R Jr LTR PUL l slsçã Gvr s hã $000 - pr l$0 Ts s blhs sã dvds rçõs J ZD & C -- Cssrs Pul N- TD PRT í-) RD D FRTUN <7 >> ^r ^v GRNTD 3 G 77 NT 40 CRC 37 Nhry Rl r Prrd Fru r ) Nv Gr 0 Hr 4 Rl 304 í Cl 766 ÍG 333) Gr Puls 70 Nhry ( hb FUlXX 670 PRR 47 NT 3 Xhry ) R sgr Juu s rl rr v ls l r rs urg grs Crl --) GRN HTL LRG D LP Çís pru íls vlhrs h r ps pss r bls v sbrs lph s s drs vllrs zh í r Kd Tlgr rdll (407) Clps lsl Ul- rçõs d d r sr Prç brssís ó s PRR UZ 4 - Ru çvs Ds ) (44) r Crbs brrh 403 (-ç Ts 03 z rr brvd Kl ^^^ í 4- PLL ( D br rrs -/rrh- - 6 u lrs Cpr-s ru Chrs l 7 r lllu - ]lh C s-^--) ÍG rl)> rçs prvs Dvs (rr 6 vss uur -rr r sur hps l rls «us p rs hblds pu p pr rr prç rl sur hps r gru s-s lb rs d l Hu llus r< lr Prç Gçlvs Ds )

14 - L^lllllllllHllÍl y r7ry-ywr^v-(X^ J«-«^WÍ-- JJBwdÉ^J^^-r^----P^l íhlllllllllllllllllh lãs --^ sss ls s FL QULD ds lhrs brs rss d ss $ J -Ns sss slõs s publ sl lhr sd R Jr s -3 Kbls r lrs us lrs ld rs rhsrs slã ss s- spr s sulõs xhbçã - HJ lu l prs pl LCT TJR qu s vz ós d rblh R CCLíâ D LND R TB^«WW«lUU«ggg^ggg^JgJ d> Bk ^ N LFB T ^ # % T-WT s sss qus- ls ^^ ^ ^ s ü - prç -r- ww^^?^ rs quld 0 s lg R «BW 3-l l&tt^ CN N D ÜP s Prr xhbr Brsl ds lbrs ls PRUNT-RTJRPr d Fus Pl^rs Lsky Crpr prs q z pr d Ju Cr prr Cgrpl ^ ^b^ rppr ssl -^Ê Ê^k ^J sdss ^ --W^^^-W WX l LL B H h LJyllX %-^ gsgf B ^«lkk) l W?^l H- w «srhs s qurds < Ww Ur rppr s qlrsssss d 7rrJ?ru wl ^BB-k-B^-H-í^Dl ^kl ^B H^H W%H HH D#l W-- ã TÊT^^ HWTr^W)BB BB W^r-- -- KTTÍ Ê^kJ-^^^ --B^BB-Wl ^^^^^JK- y^/^r-r^~ - T-4 6lp]? É B^^-K^^^HH ^F<^ P^7^l ^K^H ^H «H R BWB «^^b^^hl - LH LÍH H UK7 Kl% ^ K T Bsh BR PP^ B B 33 ^^BsB-^É-L W ww^h Lw^^l Rw ^ BP?^ ^^W^lwBr ^^-BR^íPl^ ^^í^]^^ ^^Íí Lul ^^- ^% ^^ Brv W(LL RT su ul rprçã # ( ) ( ) ( ) ( ) í/ pllul qu vs rsrv s gulv b hr /& H BlLL BÍêrR RPRTD H Próx P LH PR N lll Uxr Wd Hwly Th Bbrs T ^ KHH r<--<< > H^^ ^--^-- /rl ã H- KHH BH «-?? 7- - U- HU H--l ^^^k-^- ^>}-7 -K J^^^^^^^^^^^^WB^K^C- -^ --<? 7 R Kv-ü -l ^H--H HR&W^--luB- ^L> - ^J7-J77-7 -/J «^r- ^st -v-v «T WC^d H ^ v- h y r -U3 HkJP? ^ lb B^^É^l^^ ^^^^^^^K^^^^^KB^^^ r-lp hl-«llàl l d Hí-Í-PT-ÍB- Kb^^^^^0k^«^^ ^B^ í«b««^sí«hk«rb^bh«h--^ 3 ss hós rs su s r gurr- - p3ü ü zll - d FX FL pgúl-rl Ál s s psóds FRTUN FTL rs ld l- glss KTTY ürdn l rkjã JW-ü-ÜÜT - XTBBBXRUC ss CN ÜKC Prç s Pu U prpr Grds Nr Tlr ~ Ílã DB UX U CPT pr Wll lr Drhy Dl x J-T --gwpgg BwB U XlllJDKJ l s rpgràs ss rs rrup prgru srs u s rsprgrs pr-s u brv srã lçs s s prgrs ls gr spul Pr- qu Cr l prgrs pr s- s prç quld sgur pd pr s s xhbrs l Brsl s ls sr C Chrs rs ps vs sr sr grph pr u- r r Crl Hllwy s s ls gr spul Rh r Llã ls Ns Fr- s TÒUÍRNC qu srã lugs pr prçs vs s srs xhbrs prã ss slhr s qu b x prórr ls u zr rs prduçôs drs qu dã rss ss Cph Brsl Grílgrpl prprr C N z pr d u C- ss r lprrclgrpl só l s sus ls ls s rs pl Ju lllllllljh <Csrprl-í Brsl Cgrph -- - CNTNÁR Pr rívl qu h d q ü s vs r l u Js pr zl- àò s p qu pr rblh gr rs lbr Bssr gr rxxg- llã = 7^ ^^ )uh Jr Jrl pl prr WH vz ppr l ssl =- xrrdr ul suh sbrb prduçã dà U Fl lu - ê h W l ^ 4 $ s «B ür v^r à ^^^ ^^ ^^ -- b X Bww^^y^^BBB^BF^l^^7T r prsçíd rs prgs u s l l g 3 U hsr z^ rys lsl u b U r rs ud lgr W g -> = RN Dí - Brw-«v>^^^Kk í^^l s gurh ulhr 6 b prgs prpr pur r l Hr p-q& U wrybh N FZrQu Cr - H s hrs d = s s huvss ã u PRQU Ü w- H llllllllllllíílíl]lí]lllííllêr l í<««gõõj ^ ^W Í^ próx QUUT FR ^ p w Hr ^ÉÍwB - W - lll ^ B^H ( J& HJ-ÉBPT^^C r B ^^^^l Hr JH k- ^^^^K?^ <<> ^ ^Êí BbJl HL Hr ^ lk lr -«J K ^^ ^ ]J D ^^ ^P ^^^K^^^^^H ^ H -Pl l > ^^HB^ ^^^ ^l g h vs ^^^ H P ^ÜP^ ^L l bs ^KH Bry^L) lí«^l BH H s - U Thd Br l s FX PTH Fx Fl Ph Jrl HJC íí rz d çâ ruld - HJF«FX FÍL CRP prs s gsrs bç üshíòdí r ds ígus srrs dl sduçã qu ã sl ã llrsr l ruld qu s lrbrl sb rs pru lhr rr ^ lgr qu subll dslll v d í príd 0 r qu ps sr rsòr-s br vgrç Ts s ss urrór própr ur prurd yr-^-r «? THD BR ulhr srpu <l l d vlll è C s qu h rr prlhs lux s U dr vlê rs slu í Fr (s ^lb? Chr g ulr s us srs d l vlur sr d lsd pr -? lhr vr Rr l^-j dqulls qu r s Dsprzr bs- y X us rurr rçõs pr rphr lüs gsrl rçã d gl prgs ll Br???Í- Ns ud rprg xdvl pls píuls l F^TH JRNL N 6 rss s s qur s s llusrls ss {^yy^^^^ ^w^^^^^^^ -^^^^B^whb^«B^^B^^BHH^H^BB^H^w^BBH^bsw^- ~«««~«««^^ 7 ^l ^ B---- Prgs k CTÍ PL gud-r pr pl vr prgr / /r/r/ r Trgl-Fl ur rd Chrls lpx ílhí ílpqq <-Hòs sprpô zr d g squr s sus prbâllllu llully ulllu duçõs rrs Crls gr è r duvd lhr s prs rç d sr U U lllrs h prsd publ CDG- GLR WNN xpl vv d bllz r GRL NTQRP CLU DRLT PLd ^^ÜH h p - PRN HJ Cr s r rvlr ds grs brs ^ í -0 x? ---B---- «duvd sus- 3 LJ L -NNl «d «lr ull- órlss sbr ü u-(lu l pç l T«T= L wl 0 u «Ch-Duvr vgrs HFNRY BÉRNTÍN l r ds s brs brs prs pls rrs dr v s l CTR LPNT 3 LBRT LL ü ll qu rss ds s ds ss qu x prr vs s gs prsss l l Cpl prgr - üud FX g Cd d qu s pss s l í vr d r u sr publ rss rgs d FX FL «RL rr pl lu lu Prss U l d Jíírpr rlsr ds sus srlls L DN - U rsl lu ^lu^^d QTB TX U rs ulr-lbr ulr-qur «sr PRN T K us r s «w-bys vllr l ds Huus s gus lr qu r vll grv spr spr > - --w B ^<y - 77v?- 73W s pllul sbrb d TRNGL vr qu s prs sps prssssybs r s qus ô gd s bulls U br sb s s uls drvl U prgr bslu ssl XTR PRGR RTR D PL - è 0- PÓD «0 TRÁR- (T x rr pl lh CNlí PL GUND-FR UTR PRQR WG GNC GRL CNTGRPHC CLU DRLT z pr d JUNT D CRC PRTDR CNTGRPHC D BRL só lug sus ls s Cs rs pl JUNTT ê?? TrãlJ

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl \\ Crr 8) Mhã p T> vx # -Ml Drr EDMUND BTTENCURT U M EM-M HUlvâ ll UHNH R DE JNER TERÇ-FER 8 DE UTUBR DE 93 NN X-N 5385 ~N C l r íd hv Pr Rpubl C Mg rvr H «l «ps lr bl l «l r dll vrs pls ls Hr l prx brrr

Leia mais

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918 WWW ^ ^^^^^^ ^lk^^^^ ll^^^^ ^^B^^^ H Wk Wr^Ê^ K^wÇ^P^príííp W ^w WWW 8 ^^^^B^ ^^^^^^^^^^ vk Bl B ^v^^l ^^^^^ Drr LÃ LL lhm ^^^^^^^ ^^^^^ W ^H^^ Prprurl DMUND BTTNCURT Drr s?u UÍUd 00b l uu > 0 r pl NRUâK

Leia mais

tomaram Blp^unTe0RK' '" --.. ij,;.,'"'' ''.«'. *>('' *;'> ; *r, *?«í*ií-*v(m!_^ KSí«s!»^iM ; ' -.; ''' '.:y.,;v' :'.. ':.y.;y;.!

tomaram Blp^unTe0RK' ' --.. ij,;.,''' ''.«'. *>('' *;'> ; *r, *?«í*ií-*v(m!_^ KSí«s!»^iM ; ' -.; ''' '.:y.,;v' :'.. ':.y.;y;.! Drr LÃ VLL Tl lgrph CRRMNH r ppl HMBR BCH k C» rl «R p xvu õ s rr d Mhã Prprr DMUND BTTNCURT Dlrr 50 CRd 5s Cr 4 C C pr ppl d NRDK \ CChrllllRl RDCÇÃ R JNR XTFR GT 9 Gry DURT FUX ^ y «rr d Cr x s l p Jbípí

Leia mais

M cobsíp cofflfflnnista ia ig

M cobsíp cofflfflnnista ia ig y Wgggp)r ~» BBWXJ& Drr LÃ LL XrXT XX Gr DURT FLX W XwBH ÊW h( WUTU MPü % k B y R Drr 8 CRd 08 Cdsr Cr uprssu pp RDKG C Crs K JR XTFR MBR 99 RDCÇÃ Xrg ü Cr u TRCL rvçs d ssd Prss Hvs r rrsps sps s grvs

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Correio MffUl. «a P-Pel ifl Cllí NORDSKOG SC

Correio MffUl. «a P-Pel ifl Cllí NORDSKOG SC ^^/[g^t^ WgBÊ Crr Ul «PPl l Cll RDK C T wl l Hh rw%w BllBllÍ ^B^^Bs prs ppl HBR BCH C kl «R >r5?«~^rrt ~~ Trlrh 89000 0 K0T! pw d âr d d srpçã s lgl suds sr qul qu pr spr l sr Phr h prs phrs s s rrr s

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«"j^ahppahk-^bp^b^ *W?!."5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*- " Director ÉDltlWDO âmttencoxtb.

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«j^ahppahk-^bp^b^ *W?!.5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*-  Director ÉDltlWDO âmttencoxtb. Crr» ê P # Pr: líwfj ^ j s L / f U $ 5í729 prss r» hs rvs ^^ fll : : f :» : r :% 2 r:» rv jv :^#:» H ^H Bk ^T âul^ B ^^^ sr ^H B^^BC^^F ^jzh ^^B ^^B ^h ^B T < ^H L^^^v j^hpphk^bp^b^ W?! 5WT í!cvr ^H ^F

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

AS TROPAS FRANGEZAS RECONQUISTARAM GRIVESNES

AS TROPAS FRANGEZAS RECONQUISTARAM GRIVESNES rr d h ç «wr^wp ^^ll^^^^ ] ^ Drr LEÃ VELL00 CRRB» krrç lgrph LBERG BKC C«kl R ppl pr XTXT CyPT 0««V DÜXTB FELX 707 [ «; ; & Drr 70 CRd >98 C C( 7 C Chrlll R pr ppl RD8K C REDCÇÃ Lrsr «LEL rl K ER EGUDFER

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS ECANIO DE DEFEA DA PLANTA Dç: r â ECANIO DE DEFEA DE PLANTA CONTRA FITOPATÓGENO ABIENTE DOENÇA rgr Crg FCAV/UNEP 2015 PLANTA PATÓGENO P R O C E O F I I L Ó G I C O ECANIO DE DEFEA DA PLANTA (AGRIO, 1997)

Leia mais

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma.

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma. l w y v Crr d Mh Drr EDMUND BTTENCURT pu l hl lll dl URHH K DE JNER QURTFEU 4 DE UTUBR DE 908 NN VN 2848 EXPEDENTE] lll l lh l DH lujrl ll u u llhl l d sks v j ]v d MC gs guu MíNTUH íl u M Hulr u l l)

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

' -' _'-r?'_--*.ri.' -.-. '. íy;,'*;"7?.'.f-- ', ',. '"",,. ;i',""'-"'..' r.."'v: / ;i, ..- '-} -":' <'-<\*.;*r. irlandesas. foram. nasceu.

' -' _'-r?'_--*.ri.' -.-. '. íy;,'*;7?.'.f-- ', ',. ',,. ;i','-'..' r..'v: / ;i, ..- '-} -:' <'-<\*.;*r. irlandesas. foram. nasceu. Drr EÃ E CRREH» Erç lgrph prss ppl HBBR BKCH C X Hggs-r? WB Crr d hã[ r?c-- - àw ~~ rçr Wsw 7z-----Y -- -- /- < -kw - - / - > ~ --} -

Leia mais

j-jj.jç,..-^-,. ^_i BITTENCOURT 99 volumes de mercadorias abandonadas... Para amostra do zelo e do cuidado com que se faz a administração nó

j-jj.jç,..-^-,. ^_i BITTENCOURT 99 volumes de mercadorias abandonadas... Para amostra do zelo e do cuidado com que se faz a administração nó T!rr3P3r y; JTr ywbwbp: T:: ftslp r ÍÍÍ? Crr d hã Ü Âf CHHU Chrl pãppí Cís!fP ç 7 : J BTTENCURT Drr > prss ppl õé TTTBÍRT! BEC C = ll Tè JBWf? NN XííÔgDC CRRENH JJ3é?éç lgrph: ssã d ssã ssã Bd s ã é v

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

ti ia' Aierica I Sul

ti ia' Aierica I Sul T-fr Drr LEÃ ELL Erç lgrph CRREMNH prss ppl HLMBERG BECH & C» - kl < R -v»»(- - ; -; -» - Prprr EDMUND BTTENCURT HJ- J^rkssíC zk: «s: xr 7957 Gr - «4 DURTE FELX B DE JNER EGUND-FER 3 DE DEZEMBR DE 920

Leia mais

Correio da Manhã fihpíim <m fim *' '«'«S0F.l>'KÇjt1.* C. - niiíilímiw flhr

Correio da Manhã fihpíim <m fim *' '«'«S0F.l>'KÇjt1.* C. - niiíilímiw flhr Éprr«r» 2» Crr d Mhã Hpí < M ««S0Fl>KÇ C ílíw lhr NN XVN 55) T ílí «lj d JMl/YV Drr EDMUND BTTENCURT M DB JNER SEXTFER l&de JUNH HE 9J4 Jíí r h l T r r F< RílçüRuu d v r 02 Tld«Ml R«4l«N 37 «íl llrl Nrl

Leia mais

r^v.tm.^t^s, j,^,. y_-í-.._v--.-;ja *,.- jrsípj; .-,- '"! ' **"*,.,." " *' ill n w :«í<

r^v.tm.^t^s, j,^,. y_-í-.._v--.-;ja *,.- jrsípj; .-,- '! ' ***,.,.  *' ill n w :«í< rvs yív rsíp JJL líbhbhb B Drr LL H Lû kk CRKNH rç lgpl BCH C líôl H HLBRG ppl ff» Nr C K rr â wç :: Bf K J ll w : flll Prprr DUND BNCUR 988 RNDf BLH N CR NGLPRUGUZ RNH NL RC PRUGUZ CNNU NRR U NUPRÁL

Leia mais

"s-^-' ri -'. ""''.ít^tr"" "DE VARSOVIA

s-^-' ri -'. ''.ít^tr DE VARSOVIA s^ r ít^tr Crr d Mhã Drr LÃ LL CRRMNH fl r lgrph pr ppl HLMBRG BCH C kl K ssh? ÁTN g f KT 830 R D NR TRÇFR Grrí» DURT FLX 0 (vr) blglvs rh s sgs d glrr fvr d pz 0 sr Kff dz q v rss dspõ ls pr r sçã Cr

Leia mais

r Os films a exhibir confirmarão o conceito já firmado ; 0 HOMEM DA MEIA NOITE 18 Series JAMES CORBETT O Jogo Temerário 18 Char,es Heu*ííí.

r Os films a exhibir confirmarão o conceito já firmado ; 0 HOMEM DA MEIA NOITE 18 Series JAMES CORBETT O Jogo Temerário 18 Char,es Heu*ííí. ??77gg!ggMMM!ggBggBMMM lllllllllllllflllllllllllllllllllll Ml DGE ZE; BRGD PLCL Z JDRE; EPERMEE rvç pr h: Mgs uprr d pã slp Dv ur vss frqu Mr C J? dyspp Md d ( hrs) dr!l sôg Brrs 80 kls Md d ( hrs) dr

Leia mais

IM NUMERO AVULSO 100 R3.

IM NUMERO AVULSO 100 R3. R D JNR Sgu-fr brl 84 PBPRBQ D ÚW CDÜD ífvfl l ~ XDCÇ 5TJ- PZ flh r rg r rulçã r Sul SSX^JTTTRSk CPTL B- STDS KST 65 US» M NUMR VULS R psl s ãs blr Suz Ul lçã s pssgrs pr s lffluu- rr Jsó Mxò Glvã lfrs

Leia mais

afim de resolvera questão de Shantung, depois da ratificação do tratado pelo parlamento japonez

afim de resolvera questão de Shantung, depois da ratificação do tratado pelo parlamento japonez MMNT NTRNCNLrvçs d ssd Prss Hvs r rrsps sps Jp vdr Ch pr fr FRRR D NGLTRR f rslvr qusã hug ps d rfçã r pl prl pz (RÉ FRL F DCLRD MNT D HNTM PR NÃ TR D PÍL UM CCRD LNDR 6 Dv lh d flr d Uã u KrrvrdK b rrl

Leia mais

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar fh Prprr DMUND BTTNCURT ã 8 rç lgrâph CRKMNH r prss ppl HLMBRG BCH C» Sklu R T 79 Gr DURT FL»sgr NM Drr 558 CR 5698 Csrçã 7 Crl rsò ppl NRDSKG C» Chrls R r» R D JNR TRÇFR 6 D NMBR D 9» RDCÇS Lrg l» Crl

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

llvn.lo geacral Ramo,, como lambem a iiilnlo. do icnctke Armando. Apeiai' de nio.-,.i,..»..i u uo* eom c*ie f»cm dc ic dcuacar.1.

llvn.lo geacral Ramo,, como lambem a iiilnlo. do icnctke Armando. Apeiai' de nio.-,.i,..»..i u uo* eom c*ie f»cm dc ic dcuacar.1. Crr d # f f/»m M í l MRWN NNXHN5Í53 lí Drr ÍMUÍD BTTENCURT » R DE JNERDMNG 4 DB JNER DE 94 pr pp! r PRVX V C PRS NlJMKõC r C Ckrlll Hfl PRVCD b lr drl h qu rdçã «Crr f Mulu hr su s ls pl «l rg d U Vdl

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

r Stockolmo e Rio dinios e outras. Os resultados têm sido proveitosos, magníficos, porque o processo adoptado é pratico

r Stockolmo e Rio dinios e outras. Os resultados têm sido proveitosos, magníficos, porque o processo adoptado é pratico prss «BU W rprq ppd HBER BEH» KTXV r kl R T 6 rgr d grl huss qu rd d Brsl gurr prvu r s vrdrs pssr lgus prrs Pr s rphs pr q s vbul ss lrs uurr durs pr ds s prgd rõs d d sr sprz pl dgd l s ddãs Esqs Brsl

Leia mais

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r"-..

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r-.. rk EB 9 HÈ$HHff! ã= GNTUR NN X PR BRL r fc 9 l l W RHfl Kl! w w WBWÈv g?gbp> 2y B #>EULHQPÉ F??r R WElR) fünd / l?ré! rr lbç WBç Tw g?\? PlT % Ü Wf E gl r rór xdd r r d dr rxèuà qd ç gl rrl Gr C d r r

Leia mais

As propostas de paz do governo de Moscow dos Estados limitrophes da Russia

As propostas de paz do governo de Moscow dos Estados limitrophes da Russia -- ->- v>sbhbbb Crr d Mhãr wyyf Prprr DMUND BTTNCURT Drr Í rç lgpl CRRMUNTÍ prss ppl HMBRG BCH» C kl R MMNT RDCÇÃ rg d Cr rx RDJJÀNÊ GUND-FR 8 D MC 90 rrsps sps NTRNCN rvçs d ssd Prss Hvs r bxdr uz Ds

Leia mais

será soffreram '' '..',_ SIM

será soffreram '' '..',_ SIM X\ X ppl HLMBUG BCH 6 C prr PUL BTTNCURT subsu MR RDRGU Prprd DMUTND BTTNCURT C Ld prss NN XX N V D JNR XTFR 5 D FVRR D 2 grvç lgrph d ssd Prss g Hvs rrsps sps rvlurs xs 0 CFÉ B srr sr ssggsgggb r X /\

Leia mais

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro MNTGMRY CPTURU BRMN S FRNCSS CUPRM CNSTNC RUSSS JUHC DS X RCU GíRL DS TRÇS Í ÍMÃS N FRNT Â TÁL llè! M MNJ PL/7/C Drr: j Gr: 0CTV0 LM CSSN RCRD NT SUPRNTNNT LUZ C D CST NTT prs N V R JNR SXT-FR 27 DÈ BRL

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

i miip ministro Bi st. Mli g a íhé.é Mi fegaz cam a

i miip ministro Bi st. Mli g a íhé.é Mi fegaz cam a - «~vf «RH r»- Drr LÃ LL rç lgrph CRRMl prss ppl HLMBRG BCH & C ] Crr d Mhã - llu -- KT Gr - DURT FLX 77 --ssss - Êr d ssd Prss» r rçb rrsp fru pl s -Prugl sr MDRD qu lh gç Lsb dd führ lm lr r prd s rs

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje «pr ppl d C RDKG f C ^^^W^B {{ PÍflff Drr DUD BTTCUT Chr lpr rrc ílgrpl R JR BBD 0 JUH 5 Tllr CRKlH lgrh h ur h & 0 flf J#í # Rã rl l \d r 03 gggg? $Í Prugl (ud) U lh v Yrk 3$

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

:-i "CORREOK Kiulcrcço tclegrnphico. .NHA-impresió cm papel de HOLMBERG BECH _ C». - nir-etor,.558, C Ueil, Impressa cm pi,p,, de NOKDSKOG

:-i CORREOK Kiulcrcço tclegrnphico. .NHA-impresió cm papel de HOLMBERG BECH _ C». - nir-etor,.558, C Ueil, Impressa cm pi,p,, de NOKDSKOG y ylp B(BBl /» r g Prprr DMUND BNCUR CRRK Kulrç lgrph NHprsó ppl HLMBRG BCH C» rr 558 CUl 5698 prss pp NKDKG kl K pb xx yr 757 K D JNR FR D NMBR D 99 Gr ÜÜÀR FL ps wwwww BggrggggB Jl Cdll 7 Cl C» Clrllll

Leia mais

Farmacêutico na Política

Farmacêutico na Política REVIST DO CONSELHO REGIONL DE FRMÁCI DO ESTDO DE MINS GERIS Nº 30 - JULHO / GOSTO DE 2012 Fê Pí Pã d ês s õs â d á í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 BRNCO CORRIGE CONFIRM Sd Ss Rs Cs R d Fá d Esd d Ms Gs R S, 28 -

Leia mais

..-:- -t.- Rio Grande do Norte c ate parte

..-:- -t.- Rio Grande do Norte c ate parte & u W«W k l w Í5 lhb w wçr &«Drr «DUD BTTCURT «ppl d C RD & C Chrl X 595 8QTÜR8 r 0000 «llur r T Pr d d pçâ çd Rdç R d uvdr l &9 TlDh d pr públ qud pz rrud p rr l pr lvçã «D Tóp k vdr ã d ã rh d r d r

Leia mais

BITTENCOURT. "~"IÃã"oo" DA CARIOCA N. 13 ' ; :-.. DE JANEIRO SEXTÁ-JfJSlKA, 7 DE DEZEMBRO DE, \, n-rvvwwtfwwwmwww^

BITTENCOURT. ~IÃãoo DA CARIOCA N. 13 ' ; :-.. DE JANEIRO SEXTÁ-JfJSlKA, 7 DE DEZEMBRO DE, \, n-rvvwwtfwwwmwww^ Crr d Mhã M uprw p) hlbkq bh Drr PUL BTTENCURT í~ Drrsbsu MR RDRGUE Prprd ~~ ~~~ R EDMUND BTTENCURT C Ld prss w b db > k >? TKr xã7 s Q8 ~T ~Ãã D CRC N DE NER ETÁlK 7 DE DEZEMBR DE Qw DURTE FE rvç lgrph

Leia mais

GENERAL YUDENITCH. favor da Austria. romaria aos cemitérios Outras informações. navios. roéste permanece Scapa Flow

GENERAL YUDENITCH. favor da Austria. romaria aos cemitérios Outras informações. navios. roéste permanece Scapa Flow Drr L LL Klrç lgrph CRRK/NH prss ppl HLMBRG BCH C» kl ^ÍÍ Xl-fg v Gr DUR FLX 0 MMN d 0 K 7555 Prprr DMUND BNCUR l>-v 55 K 569H fhurç r lr» prss ppl l NRDK C Chrlsl»» í Lrg «db Cr l RDCÇ R DM Nll -- QUK-^U

Leia mais

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia :< V l Vss ST d lj dí u b prl pj P j l r írll u r Trg d Cp] d Rpúbl -- Prvsõs l 2 hrs r hã s 0 TE- Tp B bulsd Tp- rj FKrpHvp) vs - SE NE rds rr TlBS ÁXS B ÍNS HE NTE: TE r Rurl 3045; S Cruz 32-95 lcrh

Leia mais

' V'' * JF ' "' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE

' V'' * JF ' ' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE SSfRf? MMMHMfrWW f BSBffRí9B58fWpS?íSS? W L _H _ L_ NN N 24 JF rr M DrrBDMUND pr s r r sw F BTTENCURT ípr pp C p p«_ rrg Rçâ R vr 7 R DE JNERQURTFER 5 DE BRL DE 00Ç J )í r r E E íssb q pr s z Jr y frrrs

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

-* -* *«- * - * mmr>-i*-~~ - TWggK^*W% Estrados de ferro e

-* -* *«- * - * mmr>-i*-~~ - TWggK^*W% Estrados de ferro e «r>~~ TWggK^W% Drr Edu Bur pr wll> «< N WLMMB f 0 r>l ímlr :k «Bll R Crr dâ Ml lírlf Dr /v rl Klr llrgrphl llmnr rlllll H««l CHíllul

Leia mais

m uma cidade norte-americana, quando se rea Usava uma parada commemorativa do armistício, deram-se graves acontecimentos

m uma cidade norte-americana, quando se rea Usava uma parada commemorativa do armistício, deram-se graves acontecimentos -- :-f- - -- f-$ --: --v-- -»- - Prprr EDMUND BTTENURT Drr LEÃ ELL Ml-T RREKNH lgrpll HLMBERG BEH & «TPJ XX- 3 -- Erdr 8 Rd 68 dlurçl J7»» prss ppl NRD8KG í «hrskl R» kl K 763 Gr - DURTE FELX R JNER --

Leia mais

Cs kaders republicanos norte-americanos estão esperançados de que o Senado apqrove com presteza a moção declarando o estado de pas com a íillemanea

Cs kaders republicanos norte-americanos estão esperançados de que o Senado apqrove com presteza a moção declarando o estado de pas com a íillemanea YyV:Í \-P Drr LEÃ VELL Crr MM Erç lgrph CRREMK prss ppl HLMBERG BECH C«kl U 3XT3>T 3C--CT 7705 RÍ Gr - V DURTE FELX MMET DE JER «DMG 4 DE BEL DE 920 Prprr EDMUD BTTECURT Drr 558 CRd 5698 C-dlsrç 37 C«B*r*

Leia mais

*_ $& ^mmmm-- -»«. '< «r»« BITTENCOURT

*_ $& ^mmmm-- -»«. '< «r»« BITTENCOURT r» -»< $& % -- ê Drr-BDUND hs rllv rsurll /NN V-N 23 %% Crr d h - BTTENCURT - prss r pl d C» Prlu» -Ps L Rçã Ru uvr 7 R JNER-SEXT-FER 7 DÈ FEVERER 008 J -» P» rç psl qu lb (0 dlb? Dvrs b rs 6 ( drs r ss

Leia mais

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto...

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto... ( RN VII N 73 Publçõ upr á lh $05 rl u lh pg $0 (Pr lów) ur (pg ) 2$80 r $40 rr $70 Pl rr 3$20 r $60 Brl 3$60 (fr) Pr l prugu 3$20 l Brr Rgru Lb r r Fr Mr Su Nzré lur rr Iurl Brr qu l f h pl r Mr Iruçã

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

(i^iiiiiniiibiiiiii ííiimíiííiiiiii» TJm telegramma de Athenas o ' ])aily J/ews" diz que o do ex-rei Constantino. grego. governo. que!

(i^iiiiiniiibiiiiii ííiimíiííiiiiii» TJm telegramma de Athenas o ' ])aily J/ews diz que o do ex-rei Constantino. grego. governo. que! LWT - ~ rr LÃ LL Crr d Mlã Êk»> ( MKT ««> lr- «C-Râ f C-dlr-çl sr -» - ChkrJ rpr ppl KRPKQ» C rç lgrphl CRRMNH prss ppl HLMBR BCH C«kl K» -- N Prprr MUN BTTNCURT l d Crl Lrg R JNR - TRÇ-FR TMBR Gr URT

Leia mais

AVULSOS. peza publica, por sl Só, não se pódc aflirmiir, se os meios da economia finajiceira são bem empregados ou não. ti. Pnulo, :si.

AVULSOS. peza publica, por sl Só, não se pódc aflirmiir, se os meios da economia finajiceira são bem empregados ou não. ti. Pnulo, :si. ^^^^ssj!^síb^ v JSf js j_jr /r WBW JVuv= "M Wff K s xl_ B " ««D JNR Spudfr (S Juh 896 PRPRDD D UM SCDD fhyh 36D RDCÇÃ RÜ D UVDR DÇÃ D HJ 6365 l dr slhss s hrd slr s dgss uvr hr su lçã pr rr d ggrvr rbuçõs

Leia mais

Director-EDMUNDO BITTENCOURT. HMMMldi tigo chamado sonho,., esto castigo. pelo. seu

Director-EDMUNDO BITTENCOURT. HMMMldi tigo chamado sonho,., esto castigo. pelo. seu l **^-********M &$&&&& jf - «_ô í >*^rj«4(s fj*fíwfb - 1-C11 y--!-_---*/_fjflp * Drr-EDMUND BTTENCURT 111N 75 SSGNTUHS 01000 Sls 181000 Nr rz 100 rl R JNER--TERÇ-FER 7 JULH 190 5- çãr Mrr Csr 11117 HMMMld

Leia mais

i-í-iim i "-r. i j','l-~'~ .nu

i-í-iim i -r. i j','l-~'~ .nu çwr --- --«grr rçr&lgphlò CRRMNH p:»/«ppl HLMBRC BCH C- - XXLZ-- u -r l-~~» --»-^ «:+ - ^»-^^r^>-^-^j^-- ->r- Crr d Mhã rr / /LÃ LL MX kl : - «l 60 Gr«/ lm/r Z/ ^ R JNR -- QUN-FR 9 JNR 90 Prprr MUN BNCUR

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

"-te. "f*.:» ^TWT-.-;--:!».'.^::;,*^":*-:- (-r,-*./yt.:..-. " '.', - ';' ' '--..-, - -;.--;,:,;,..-_: :;, :-'.-;" correio da

-te. f*.:» ^TWT-.-;--:!».'.^::;,*^:*-:- (-r,-*./yt.:..-.  '.', - ';' ' '--..-, - -;.--;,:,;,..-_: :;, :-'.-; correio da ^ p-»-^ - -P^---7v^V v í!))!!» - 7- f» ^TWT----!»^^-- (-r-/y- --r-?--v T --- - - --- - -- rr d ^^ ã--^ ^ rb ffl^ XV- 59» -- --v% ^UW Drr -EDUD BTTECURT - pãpr

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

...v /. mjm:""~-yj^m WWWWWla^íftím pgffig y.^n-y. Bmm

...v /. mjm:~-yj^m WWWWWla^íftím pgffig y.^n-y. Bmm / ~y WWWWWl yy B l! B XV l!< r KrbèDR RlD Í ldl U l BB R NR XFR 2 BRL r x l k R! è l Glb 2 r lr uçã r z hr B u rr rlr V uçã uò r llv b r u ubl rlhr r r r qu h ldlcçí B ldílç GNUR FU ll bl l xr urh l rh

Leia mais

, ^ -_^_---- -l.,,m,,,,^^ Redacoãb Rüá do Ouvidor n. 117 RIO Í)E JANEIRO -r QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 19Q7 o çfóo m bwiiji

, ^ -_^_---- -l.,,m,,,,^^ Redacoãb Rüá do Ouvidor n. 117 RIO Í)E JANEIRO -r QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 19Q7 o çfóo m bwiiji y vlt H9l íí V y! Crr M F DrEDMUND UT prs s h rlsllv Mrl NN VN BTTBNURT prs ppl C v u ps lm RãbRü uvr 7 R Í)E JNER r QUNTFER DE M DE 9Q7 çfó bwj s íps srvzs f rçs q fulrl rpr jusç ss s rg ssuz l rlr jplr

Leia mais

..-,,-.. Jt&ypMwçijff '..' '. ,,-.,.* >-.. ** % nbsl * - ' ' WtÊm

..-,,-.. Jt&ypMwçijff '..' '. ,,-.,.* >-.. ** % nbsl * - ' ' WtÊm Crr J&ypMwçff > v 7 >/» E Éíl %»» r Bsl WÊ fl ^«^k pw Prprr EDMUD BTTECURT Drr LEÃ ELL CRREMH llgrph hvk BECH C pr HLMBERG» kl 7LKLZ7 Gr ^H ^Mv ^H M ^H B BB Drr sr CRd 5(08 Cdllsç 7 Cr prss ppl l RDKG

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

para a eoii q^uis^a do catnpeonâta mundial de Box

para a eoii q^uis^a do catnpeonâta mundial de Box s? W T &B89 # H H d u B u H g p Mg ~ XX 8890 Ppd ~J DMUD UUJ PwTHCTT w l ~ l HBUKGLZ Cxxx TRT FüUX H QUTFR 2 D JULH D 923 M DJ JKR >k BTTCURT C Ld ÍU p pkpbw w M J BB =2== == CR0C JJ ç lgph d ssd Pss g

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

jj j?nota que o Conselho Supremo vae dirigir ájvilemanha

jj j?nota que o Conselho Supremo vae dirigir ájvilemanha Hp Drr LÃ LL rç lgrph CRRBMNH mprss m ppl HLMBRG BCH C«klm r - K Gr DUR FLl MMN -rz^rpr r - Plgpps? Prprr DMUND BNCUR J Drr 558 ÇRd 5698 Cdmsrçã 7 Cd - Chrs - - prs m ppl NRDKG k C«RDCÇÃ 778 Lrg &Bb Cr

Leia mais

Rio Impresso A.KT3XTQ XVHI-. 3XT I^SLx-gro da Carioca n, 1 Os francezes avançam no Aisne e os inglezes no Lys

Rio Impresso A.KT3XTQ XVHI-. 3XT I^SLx-gro da Carioca n, 1 Os francezes avançam no Aisne e os inglezes no Lys #l fl T MT / KMM Drr LEÃ VELL urr d Mhã CRREMH Erç lgrph HLMBERQ d«bech C«llw ppl Trpr WvB P W R prss KT3TQ VH 3T 7004 TQUE ECRM PRÓM FFEV LEMÃ WHGT 9 {Crr d Mhã) s us urzs rs lrs du prs rr dz q s syps

Leia mais

um levante de inferiores?

um levante de inferiores? / s 4 ^ ~~ flk L ^Hp ^^ H V ^b ^f ^^ BH H Hl ps Sffff > \ í /? ^H! HR BB ^EHr ^b ~^ Ml 3 ( SS l KfQ Bf BBS wér ^^ (H Bqh BP! Drr EDMUND BTTENCURT / TprM fpl C NRDSKG f C Cr NN V T 6H2 B flh \ê! B E NER

Leia mais

;, kndetcço tolégraphlco - "COREEOMANHa'" *Rio, Impresso em papel de HOLMBERG-BECH à Ç,«Stockolmo e. para. de,tatoi' Athenas, 31 O corpo do rei

;, kndetcço tolégraphlco - COREEOMANHa' *Rio, Impresso em papel de HOLMBERG-BECH à Ç,«Stockolmo e. para. de,tatoi' Athenas, 31 O corpo do rei ( ^^í5?^ ^í > ^ S»< Drr # x XES ELLS kç lgrphl CREEMNH R pr ppl HLMBERGBECH à Ç«Skl frrfrq xr 790 R Grrf DURTE FELX >

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto Cu A f ê glblz fçã pu u f hv u p. v ég p pl, vé pç fl pu, qul pp vçã uz. O Hj Tp P v é á v v pê âb gh lg pu u fz ppçã qu. P v u f é á lz p u l up à ê, u p p. Só é pívl l lv u v vlv pê ful à gh pu. Qul

Leia mais

i ^B' BITTENCOURT O rei Eduafdo da Inglaterra abriu o parlamento. Sua majestade leu o discurso do trono. Começou a discussão da mensagem

i ^B' BITTENCOURT O rei Eduafdo da Inglaterra abriu o parlamento. Sua majestade leu o discurso do trono. Começou a discussão da mensagem J^ - ": :"-"" - ; "prss hs rvs MRNN rr NN X-N 342 HJE 0 PGNS 2) JCdrs 28 jr 90 0 rsuld d lçã prbl sul Suçã us Fsã) brçs d sr Prdí ds rlss Prl rç qusã vl ç d lr Brsrd s çõs grs sã qus luds dd qu psçã rlv

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Matrizes - Teoria ...

Matrizes - Teoria ... Mrzs - Tor Mrz Rgulr Mrz Rgulr d ord por é u qudro fordo por los dsposos lhs olus ou s Rprsros u rz d lhs olus por Os los d rz srão dfdos por u lr o dos íds o prro íd d lh o sgudo íd olu à qu pr o lo Iguldd

Leia mais

COMPLICADA. O Thesouro Nacional cffectuoii hontem vários pagamentos de juros de apolieis, na importância approximada de 15 :ooo$ooo.

COMPLICADA. O Thesouro Nacional cffectuoii hontem vários pagamentos de juros de apolieis, na importância approximada de 15 :ooo$ooo. WRffg < $?? Crr d ^^^^B ^Ê M^T ^^r prss < ppl HLMERG BECH C Klls Erç lgrph CKRKMNH Drr» EDMUND BTTENCURT / prss N WTÍTM» C K DE NEE TERÇFER DE M DE 96 Rçã Ru d uvdr 6 Tlphs Rçã Nr 7 dsrçã Nr 79 fw TT M

Leia mais

WINSTON CHURCHILL ALCANÇA GRANDE VITORIA PO LITICA, OBTENDO 279 VOTOS CONTRA 30 NA MOÇÃO DE CONFIANÇA, RELATIVA AO CASO DA GRÉCIA

WINSTON CHURCHILL ALCANÇA GRANDE VITORIA PO LITICA, OBTENDO 279 VOTOS CONTRA 30 NA MOÇÃO DE CONFIANÇA, RELATIVA AO CASO DA GRÉCIA k : ~V- -:-/ TKTr&-WVZ-dF&yT Ml Drr: Rdr-h: Gr: CN RCRD RNT LMD CTV LM Drês NT UPRlNTbNDNT LUZ D CT NTr N R D JNRC- ÁBD 9 D DZMBR D 944 N 025 WNTN CHURCHLL LCNÇ GRND VTR P LTC BTND

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

?:?x.-.-v. ' S/.í,-.4*-^' ' É P*

?:?x.-.-v. ' S/.í,-.4*-^' ' É P* ?:?xv /í :» r ~ r!%«ríf»!í 8Í rbbb!í3w H!»Éí v v rr < vt í Cíví :f r H W W\ \\ fb í»r P ÉP prss N WLür C NN XN 6399 B NEK EXTFEE/ ETEBR 96 CRRKN Rçã Ru d uvdr 6 Tpü fçã PERPECT TREEND

Leia mais

ü3> Tclepboa-*: R-daccão. Narre 57 Aíi_ii_Wra<*io, Norte 3Í9» MOMENTO EUROPEU A guerra sepiflo os communicados officiaes

ü3> Tclepboa-*: R-daccão. Narre 57 Aíi_ii_Wra<*io, Norte 3Í9» MOMENTO EUROPEU A guerra sepiflo os communicados officiaes v Crr hã!íj ü> yr T H00K00 C Qrff Drr DUD TTCURT rup ppl Cs P PRTJX C PU XlV 6726 rrprsu s hu rj l jjvslwkgg D J QÜTF 29 D UTUR D 9 KâKu d uvdr (2 Tlpb Rã rr 7 Wr< r Í9 T URPU! s llãs vdr gl prv pruguz

Leia mais

" Correio da Manhã. *\\*W*wÈ>^^ ÍM 4. ma l *a BnETi_5 _É_^«lfÍi^ im S_i_l^,4_m_&i-^ _HÍ_ il. ;r m*^

 Correio da Manhã. *\\*W*wÈ>^^ ÍM 4. ma l *a BnETi_5 _É_^«lfÍi^ im S_i_l^,4_m_&i-^ _HÍ_ il. ;r m*^ «--) ->- BMHB p^-?- ;-- ; :- - - y (\í -:?f : v -J_TU NN H-N 5G80 Drr» EDMÜHS BTTENCURT KK) DE JNER DMNG 8 DK-SETEMU DK \! r «l

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

pareceu o eeral a ancicdade pelo restabelecimento da lei do Paraná. todas as influencias reacs, preexistentes á

pareceu o eeral a ancicdade pelo restabelecimento da lei do Paraná. todas as influencias reacs, preexistentes á 7 ^v**»» z?2fk?vt-mí ttwr! gggg Bft&xttB PRPREDDE DE Uílíl SCEDDE ÜHNYW VTTT l HEDCÇ «5 rtxj u uvdr 55 R DE JNER Sxt-fr 4 d Dzbr 89 ^ PZ é flh r tr r rulçã r d Sul rssgntu-r CPTL S ESTD» S» ESTRNE 45$

Leia mais

wmmm*mmmmmmm> foi «tirra.l 11 o i.- iiil.i.ii,i'.i > rifj-cent. il- _nim_.i f. ir.i.tiielpt»i~-l'uríitii.licitai ti» «««lc caio-hit»»»,

wmmm*mmmmmmm> foi «tirra.l 11 o i.- iiil.i.ii,i'.i > rifj-cent. il- _nim_.i f. ir.i.tiielpt»i~-l'uríitii.licitai ti» «««lc caio-hit»»», fprm wulll rv Cdrò d Mhã Drr EDMUND BTTENCURT B WV & dusr d frr Sh dusfrllw Cur hj lss rvr d Trf d lfâg dsussã l íb ssp l dusr l frr d qu qu íl prx í rvl lljvrss lsss sã rgzd s subsíds lr r psr l Tlsur

Leia mais

eneontro do campeão mundial ile taué Dempsey, e o seu forte, adversário 6ene Tunnev i

eneontro do campeão mundial ile taué Dempsey, e o seu forte, adversário 6ene Tunnev i B ppl MT3C>CrSk VKV ««>w«hh PU rplx BTTWCTRT Drr subsu >M>PMJL FÍU B T) JNR r SXlÍFBTR 2M STMBR D 926 SyÇ TLRPHp D» / r~ r V DURT FL» Gl r d pã udl l UÉ Dpsy su fr dvrsr 6 Tuv 9000000000900000000090000000000000000000000

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c Crr r «m HDKG C «CUrM Drr -«EDMUÉD TTENCUT NN XV K 6043 l-th: CHNEMNH NE D ETEM 95 m M MllE KT C kl Kdçâ u uvr 62 T - TGÉD D HTEL D ETNGE v-v dm!«-r p r 0 rp rl phr Hlh Ê K ld mrr d hm Prgu quér pll u

Leia mais