0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que"

Transcrição

1 -: _ NN R DE JNER SEGUND-FE R, 29 DE DEZEMBR DE 1930 NUMER 201 -^^k^ jí hrs ^*Ê &B^(ãk&&J*ò (MSSfS^SS^r w ^^J^^M;W^M%:^j Vl *,>>-_-«-*N_» -_-/>«<>, r S q^ M-> ^^^^^^ íll B l \J < ÍP^ y*>, í3=^py**^ REDCÇÃ E FFCNS RU BUENS RES, 154 1^^ *PfiNS ncntr rliz, hnt, ntr, ric F Cx è Fluinns F C, trinu :^^^^^^]0^^^y^Ê^^^^k^^ nu pt rbt hní, d Frçã Náutic d L Rdrig Frits, btv pln êxit Club Rgts Puqqué fi ir vncr C grn niçã ríizu-s hrit, n Lg Rdrig - Frits, rgt prvid pls clubs Jrdinns Pirquê, filis á víctris Frçã Náutic qu t n dqull lgò pittrsc birr 9 Gáv spit d tr chuvs fri qu fz, ss crtãn dè ncrrnt d stçãò r lcl, lgru brilhnt êxit Tds s prvs inttrssnt prgrá fr disputds c grn pnh, uit rr sprti- Vid, ffrcn lguns finás vrdirnt plgnts Upublic nurs nthusist cpnhu c intrss s luts trvds ntr s rwrs s vlhs glriss clubs rgts d lg Rdrig Frits, Pirquê Jrdinns, qu s nrtr c ntávl gi sss luts siu c ir vncr C R/Pirquê Est fstj grêi rubr-ngr cnsguiu st victpris cntr cinc nã ns fstj Jrdinns RESULTD GERL Fr s sguints vnc rs d rgt hnt, cujs prôs fr crris n distnci 1000-trs: 1 prô ~-VDr ndré- Fri Prir Cns á 2 Nvíssis Hild Club R PÍrqúé rln lvs, Jsé Gs Gs (ptrã) 2 -prô Mnl Frnns Yl 4 rrs Junirs Mnl Frnns R C Jrdinns 3 prô Dr Cândi Pss Cns 2 r- MELHR ECNM lhr cni: cprr u trrn Trrn nã s rub Trrn nã s pr Trrn nã spp rc Trrn nã s qui C MMBLR KSMS 87-Ru uvir-87 CU b^>! B vlrs gurniçã d yl n su rs Hilct- C Rgts Pirquê lbrt Snts, Mnl Pdrlh swl Silv (ptrã) 4 prô rn df Silv» Cnó junirs Rul C R Jrdinns - Rr: ry s Snts 5 prô Dr Linlf Cllr Yls 2 Junirs lfr ugust, C R Jrdinns; lbrt Su- \ z, Crls Gnçlvs Mri Hydr (ptrã) í 6 prô Btfg F C Cns 4 Junirs Jndyr C R Pirquê Frncisc Crls, ntni Mnl, tnni Mntir M Pdrl 7 C prô R BBquirâ Pssi Cnó brt ás clsss Qui-Qui, C R Pirquê Rr Crls Gs 8 prô Dr lph Brgini Yls 2 Nvíssis lfr ugust, C R Jrdinns Srvul Crvlh, Frric Ml- Crls Mll (ptrã) 9 prô 24 utubr 193Ò Cns 4 qulqur clss Jndyr, C R Pirquê livir Silv (ptrã), ntni livir Silv, ntni Mnl, ntni Mntir M Pdrll 0 prô udx Ycht- Mtr Club Yls 2 Qulqur clss rrud C R pirquê; scr Guiàrãs, Álvr lvs ugust Gs (ptrã) llx Drby-Club prô Yls- 4 rs Nvissis Mnl Frnnts C R Jrrinns 12 prô S C Gv Yls 4 rs, qulqur clss Pirquê C,R: Pirquê ugust Gs (ptrã), Crls Gs, lvr lvs, Dri Brdini scr Guirãs 0 FESTVL D CMBN- 00 MR s rsults vrifics fr s sguints: l prv C Estrd, 1; C Ngrinh, 1 2 prv 200 ts Tringui zul F C, lá Vinn 3 3 prv péri, 1; Tringui zul F C, 0 4 prv S C Rs, 1; Glich, 2 B prv C Trin, 4; Firnts, 2 G FESTVL D L ME- RCN f ^ ^S**- *_*tv * - p_p_^_i f - ^_ í#7ff_y^^lm-1 **-*** *** _»*í*/ ji)rs!-ljr^^-^!_f^-1hrkrv)uh Qnl jl-vf*v fi grn ssistênci qu prcu lcl cptiçã fi uit b, tn-s vist á tp, s qu nã pô pnr brilh qu vri t u crtn dqull n:***jfcr_- prt tclinic fi b prcid, vn-s slintr tp cnsgui pr Jã Pdby Junir, Titê, n prô 100 trs rzs, qu - ndr vrlhinh cnsguiu btr rcrd pulist dn prv utr rsult xcllnt fi Hns Jpp ns 200 trs brçd cissic, qu rcrd pulist tb fi bti pr b rg prv s 50 trs pr strnts fi vncid pr Ulysss Vinn, d thltic tp b pr clss, lhr s qu bti n cptiçã clsss ultint rlizd prt slts, cnstnts prgrá, fi rlizd n piscin C Pulistn, vist str cndiçõs iprfits lcl ntrirnt indic, ist é, Club Estrll Ntçã s rsults grs fr s sguints: 100 trs N livr 1 Jã Pdby Junir, Titê 19J 5; 2, Luiz Mssril jji rsults vrifics nss fstivl fr s sguints: prv nfntis Nbu Frits x Viir Fznd Pulistn 1103(5; 3, Crlitinh Wignd, thltic Vncr, Nbu Frits pr 2x1 2* prv prv fi b disputd Pdby nstru Cbin Ri x péri sr nss lhr ndr Ept 1 x 1 3* prv nss distnci Triângul zul x 200 trs Cruz Mlt Brçd clssic 1, Hns Jpp, Ept 3 x 3 Estrll lfr ugust, Dr C R Jrdinns, prc lph Brgini 1 Dus quips C R Pirquê, vncrs n rgt dfc hnt, á tr, n lg Rdrig Frits, psn pr DÁR DE NTCS, frnt club rubr ngr sprt nutig lgns ; 2, Guilhr Shll, Shll crru cns prv, 0 CMPENT PULST thltic; 3, lfr Gichi, pl qu chgu á rgulr distânci vncr, pis crru 0 BÔ VST CNSEGUU Espri --b DE NTGÃ s sprv, Jpp vncu s 200 trs brçd clssic EMPTR CM 0 h prv, c u tp qu Ciskpt vncu b Lvy, S, C é lhr qu su rcrd pulist Shll ffrcu b lut, gr, s á pqun distnci MERC qu fi cllc trcir l- Rsult d cp qu trnu vrs iutrssnt prv Rvsnt 4 s 200 trs sgun ticã N cp Mvilis, n Rtir Sus, rlizr-s, 500 trs livr Extr Snhrits (strnts), Mficds, sguint : s turs prsntr-s hnt, di- _ S PUL, 29 ( B) C prtids qu nã trinr durnt cpnt, ntr fr plnt ntici fi lni Hlbig, Estrll 452[5; Titê Guilhr P Brrt, S C ric Bô Vist F rliz hnt n piscin d 2,- Thr Brgth, thltic; Nrcis Sturlihi Ângl C, Mrgri ind u utr, ntr Sã Pul cpnt 3V Chrl-t Sthlbrg _ V; Mgn-F-C Fidíg g Jã Pi_lby*vltiòr, C:,s-*n qu á priir fltv 20 pulist dê ntçã bix Est prô nã ntr n cpnt pulist, sn u ds Luiz C Ntt, G Shll Fli- inuts á sgund, 3 inuts thltic * Mri Fnsc, chuv Uin puc nts inici trni, í<_cip rci ci Lnti ncntr Mgn x Fidlg nã lhr, qu s u pns pr pucs nts psr tu 1» lgr Titê, fi rliz, pr tr Mgn F C; fit ntrg s pnts Fidlg N sgun ncntr, qu fi disput pl S C ric Bô Vist F C, prsntrs s ts d sguint fr: qu triuphu prvs xtr prgrá 400 trs n livr Cpnt pulist: 1 Crlitinh Wignd (thltic) 5 314i5 2 W Nvs (Titê) 3 J Fincchir (Espri) vncr r jà cnsir c tl, qu nã cnstitu surprs ss rsult Esprv-s, ntrtnt, qu tp fss lhr qu bti 110 trs n csts cpnt stdul: 1 Guilhr Crskpf ( Estrll) G Shll (thltic) 3 Lvy (Titê) tur d thltic crru sflcd dc divrss lnts, pl qu Titê puc tv fzr pr cnsrvr-s invict Fi is u xhibiçã, qu prprint u crrid Victri bslut dc C R Tité 1500 trs N livr Cpnt stdul l, Crlitinh Wignd (thltic), 22 45; 2, Wlr Nvs (Tité); 3, Hubrt Ppiz (Espri) C r spr, vncu Crlitinh, flg, nt, puc distnci su rcrd 0 ric Fluinns dividir s pnts n ncntr hnt Ess ncntr trnscrru grn crdilid Prnt u pqun ssistênci rlizu-s hnt,, n cp ric F C, ulti prtid d prsnt tprd dp ftbll chuv-*>,, qu s inici jg, ciu, prjudicu prt snvlvint u tchnic prciávl Entrtnt, psr nã is influir n cisã cpnt, rsult d pugn, bs s cntnrs s prgr c rr pr cnquist s is pnts juiz, sr Luiz Nvs, giu cntnt, c pquns f c Fluinns fi íít n 2 i tp Rcbn frt rbtid lbin, Prg scht b; rndinh tir-s s nã cnsgu sgurr bl qu btn su pit, vlt Slvi qu vinh crrn pl squrd nvi- ás rs c scht nviz CM GRM S TEMS jg fi, c indic scr, igul S huv ini fi prt prt, durnt lguns inuts N ric vis fs qu stv sgur rndi lhs, qu áliás^nã influír nh, sprnç ricn, n rsult finl crrspnu á cnfinç qu S TEMS lh psitv sus p ric fz linhr su ts Pnn Hilgr, firs c spr s hlvs squdr ssi cnstituid: rndinh Pnn rgulrs, c Hrgns Hilgr; Hrgns cvn uit N linh, Lincln Mri Pint; Sbrl Sbrl, Crll Tlê, n 2? Msquir Crll tp, fr s lhrs, Frgs Ppó tn s is s ntndi rgulrnt t luinnsstv ssi rgniz: Fluinns jgu b, Vlls tn Frnn lbin; Frt,: Cbrl vn, lbin u zguir sgur Frnn qunt Zé Mri D Mri M-, stv c bck só fz crnr_5 u á Prg Slvi pnlty Vlls N 2 tp Tlê substituiu jgu ptint, tn fit fss difficis Msquir, n ric s hlvs cvr uit, luinns rtiru Frnn d zg pssn- brl, u tnt brutlh s h fi vn C- pr i dirit; D Mri Frt rgulr pssu pr xtr, Zé Mri s tcnts n tp pr hlf Frt pr nã hck s ntnr, xcpt Puc l squrd Prg Slvi, pis ury substitul Má quuit fz Mã jgu l N 2 tp, c inclusã Frnn, huv S GLS gl ric fi cnqulst n ulti inut tb is cbinçã D Mri 1* tp Durnt u lé n prt su gl, Fr, nã tn s rgistr jgu cntnt prt disciplinr fi ptinn tc bl c ã nr sururu bs s juiz rc pnlty, qu ts prtr-s lhr pssivl, tn bti pr Sbrl é trnsfr- tr- n únic gl ric in ncntr bix d is frnc crlid ric Evrist Snn Bllz Cb, Lucn Biri rnts, Mri, Gulrt, Nnê Bs Bô Vist Cpitã Hiti Luvic Vivirs, Nrcis Sinhô Bthul Msquir, Brclls, Ctit Cpist Bô Vist, prsntn u quip b trind, lg n cç jg rcu, pr intrédi Bthul u bll gl, fit ss qu grntiu u gnific pt ixn S C ric psiçã duvis n tbliã cpnt d Lig Mtrplitn Run-s, hj, ssblé d Frçã B R fi tr cnhcint rltóri d gstã prsint rivist lid Rg, run-s hj, ás 20,30 hrs, ssblé d Frçã Brsilir R Srá ss ulti runiã ctul pr lgisltiv nss sprt náutic ^S s cncurss íntis n tçã, hnt rlizs * s Vsc d G Ntçã Rgts crrr uit nis prv rsistênci «Luiz d Cunh», C R Bquirâ Pssi fi gnh pr ldin stut C nticiás, três clubs d pri Snt Luzi prvr, hnt, pl nhã, intrssntprvs ntçã crctr inti Fr lls Vsc d G, Ntçã Rgts Bquirã Pssi Est rlizu su prv nnul rsistênci, nind Luiz d Cunh, quils cnuss ntçã, crtns sss qu crrr uit nis, lcnçn xcllnt êxit CNCURS D VSC Rlizs n pri Snt Luzi, c uit r nthusiàsq, cncurs inti Club Rgts Vsc d G f frcu sguint rsult: 1* prv 200 trs N livr * Estrnts nscripts 17 ndrs Vncrs: 1 lgr, Vicnt Pd, tp 4 30; 2, lbrt Villl Suz, prv 100 trs N á l brss Nvissis nscripts 8 ndrs Vncrs: 1 lgr, Crls Durt, tp V 50: %,J*XXv Snts, 1* 58 1 f 3 prvi i~ 50 trs N livr nfntis nscripts 6 ndrs Vncrs: 1 lgr, Luiz Silvir d Rs, tp 54; 2, Cyprin Sid, 47 4* prv 100 trs Crwl Junirs nscripts 4 ndrs Vncrs: 1: lgr rint Frrir, tp, 1» 25; 2, Rbrt Mntngr 5 prv 50 trs - N livr Snhrs snhrits nscripts 3 ndrs - Vncr 1 lgr, Elz Gnçlvs d Cunh, tp 48 6 prv 200 trs N á l brss Junirs nscripts 4 ndrs - Vncrs: 1 lgr, nnibl lvs Pint, tp 3 50; 2, ntni Viir dc Mll, prv 100 trs N csts Qulqur clss nscripts 3 ndrs Vncrs: 1 lgr, Mri Pint, tp , ntôni Vilv Lit, V 53» 8 prv 100 trs Nlivr - Nvissis - nscripts 14 ndrs Vncrs: 1 lgr, Crls Evrist livir, tp 1 25; 2, Frnn ruj Silv, prv Turs 3 x 100 D csts, nvíssis; á l brss, junirs; n livr, qulqur clss nsripts 3 turs Vncrs: 1 lgr, tur, tp 5 45; 2, tur C, tp 5 57 Tur vncr 1 lgr: Mri Mirnd d Cunh, ntni Viir Mll rint Frrir E 2 lgr: Ângl Pul s Snts, Crls Mrtins s Snts ntni d Silv Lit 10 prv trs - N livr Junirs nsripts 5 ndrs vncrs: 1 lgr, Pul Mntir, tp 3 10; 2 Jsé Pichlr/S prv --- Turs 3 x 100 * vr r si strck, á l brss: v n livr, nvissis- * inscripts 3 turs Vncrs: 1 lgr, tur C, tp 5 100; 2 lgr, tur, 5 25 Tur vncr 1* lgr: rlin Flipp d Cst, Niclu Bptist Crls Evrist livir E 2, Mri Mirnd d Cunh, J Gs d Cst Miltn Prir Surnt CNCURS E NTÇÃ E REGTS cncurs grêi d ncr brnc, lv ffit, tb ns águs Snt Luzi, ci;i êxit, gnífic, tv rsult bix: 1 prv J00 trs N livr Estrnts E 1 iitni Ll; 2L, Jsé Snt Rs 2 prv 200 tr:, Er- -cd cissic Nvs K 1, Svr Cr Viir; 2, Kurt Sik1 3, prv 100 trs Nri cst Qulqur clss E 1, Nlsn Duprt; c 2, Tü Trhghi 4*1 prv 100 trs N livr Nvs E 1, Mrin Cunh; 2, Jsé ugust Brrs 5» jprv lp trs -f livír Nvíssi E- -*_ _ Rul Ghblnd; 2, Mnl Mciir tl4 prv -tü trs N livr Qulqur clss E J ntni Lvil; 2, Trtulin Luvic Filh 7 prv 100 trs N livr -- nfntis E 1, Nhun Zlin; 2, Eldi Prs Dingui 8 prv 100 trs N livr _ Snhrits E 1, dili Mrir zv; 2, lbrtin Pinii 9 prô 200 trs Brcd clássic Qulqur clss E 1, Frncisc Hidun; 2, Svr Cr Viir PRV DE RESSTÊNC BQUERÃ prv dc rsistnci n Luiz d Cunh, Bquirã Pssi, qu vl pr u trvssi d Gunbr, ntr Blnr d Urc pnt gl, Snt Luzi, tv pr vncr, is u vz, ldin stut Bstnt cncrrid, grn íi prcntg s grrfs qu :i fizr s priirs clssifics fr s sguints: Vncr ldin stut, 55 inuts E 2 bindb Trjn, 58 inuts E 3 Edur Crs, 1 hr 13 inuts E 4 Christvã Clh, 1 hr 15 inuts E 5 Cludinr Cps, 1 hrs 17 inuts E 6» ry Clzns Cr, 1 hr 30 inuts E 7 Eric Sut Pilh, 1 hr 35 inuts E 8 Edur Nv_, 1 hr *10 inuts s vncrs prô Linlf Cllr, yls 2 rrs junirs, prtncn- ts Jrdinns í : yyi/w -À r$f --V-_J 1, Üw * -s y yy: fy, i-á % -»,*j -V -_ ~ ;i- ;::_(- - ««««- L-ri t,-,í«â- -«j/v1 - c - X X X :y- -!

2 ^*g / DR DE NTCS v^^s--^^y DRECTRES -Nóbrg d Cunh, Figuir Pintl lí Dnts irprid d S DHK DE NTCS 0 R Dnts, prs; Mnl Mglhãs Mch, ths; uréli Silv, scrtri ÊÊiÊtJÈÊ ^w i > SSGNTURS 0 Brsil Prtugl d?? -Min Tristr lu$0w> Sstr 30$000 Mz 5Í000 Piiss signtáris d Cnvnçã Pstl Pn-ricn nu Sf Tristr 2õ$000 Sstr 45$000 Mz Í0 1izs signtáris d Cnvnçã Pstl Univrsl nn 140?000 TrisCr 40$000 Sstr 7Si?jD0 Mz SJ) Ts s pdis ssignturs v vir cpnhs d rsiprtâncis^ nctivs è_i-âl pstl, chqu u vlr clr, S nrçs ã Diári Nticis Ru Buns irs, 154 Ri Jnir s ssignturs cç qulqur di dircçã DR DE NTCS nã é rspnsávl pls piniõs xpndids ni rtigs ssigns Tlphns: Dircçã, ; lidçã, -1-4S04; dinistrçã, «1-1S02 (R ligçõs intrns) Enrçs tlgrphics: Rdcçã: NTCSdinistrçã: MTUTN tí nsss vijnts: n Est Mins, s srs lxndr Pint Mglhãs, Mcyr nrl Victr Mllt Hlin; n Est Ri Jnir, s srs Crls Rli ntôni Rdrigus s Rtis fl «nu rsilir s rsts rts Cri i Prt fr NUGURÇÃ LUCC,âg (Ü *>) J_ s rsts rtis: fs vir Cri i Prl/ què prcu nu sstr ri Bhi Gunbr, ; pis; hvr fit c rthur Fèrrrini à udcis trvssi r R jíàtál, fr trnsprts hj pr; uslc d fíli, qu é u srcóphg nuinritl; styl clássic n citéri dqüi 0 > ssistir á créinni s pãs - irãs dé DlPrt cndnt; Fèrrrini tígrphu diznjqu, prtir Blnh è jrpln pár ssistir ct, s ~fr brig rgrssr, vi nvir: MRTE DE ÜM LLUSTRE PNTR TLN RM, 28 (U P) -rfllcu fs pintr ntôni Mncini, br d ci d táli, c 78 nns id Mncini pnhu u pnuni sxt-fir pssd s funérs rlizr-s-ã trç-fir s cptnts cnsir Mncini ir clórist cntprân PEQUENS CCURRENCS PLCES,MNTEVDE0, 28 R lizu-s, hnt, grn bnqut qu scid Mntvidé ffrcu, hng bixr Muríci Lcrd, qu hj sgu pr Jgurã, n v inugurr pnt intrncinl sbr ri Uruguy ffrcn bnqut, n s prsnts, flu inistr Spgnr, qul lludiu lngnt á iz qu un s is pizs vizinhs Brsil Uruguy pr lçs u ffct rciprc, cd hr intnsifics rnvs Rspnn, Muríci Lcrd prduziu u discurs fridávl, cd hr intrrpi pl ssistênci, n qul nã só grcu, n Brsil, hng qu lh r prstd nquil hr, s tb ffiru s prpósits pcifists d nv Rpublic bixr xtrrdinri Brsil qu surprhnu rrbtu, pl su lqunci, grn uditóri qu tu prt ssistiu bnqut, fi lirntnt ppludi trinr su gnífic rçã ss fst cnfrtrnizçã uruguy-brsilir cprcr s ns ir significçã plitic scil Mntvidé, ntr s qus x-prsint Blth- ssistênci scrru hnt s sguints psss: Jsé bru, 2S nns, cs, prtuguz, rsint á rii Cnstntin Clh, 14, ggrdi su rsidênci; sf fru frints ns cst Dixu, nst dt, sr nss Sbstiã Suz, 12 nvijnt sr Frnn Mll ns, brsilir, rsint n rr Sã Crls, s n, ggrdi Sã nsss rprsntnt scs, sffru frints n Ptróplis s srs brsn & nriz Jsé ru ffns, C, 48 nns, Mntcsrs n 163 cs, prtuguz, rsint á ru éli n 42, victi u sstr ut n ru HdckLb, sffru frctur s sss nriz nr lchi, 4 nns, brsilir, filh Cicr Pi qud u vlh rrsint á ru ndré C ciss, scnhcid, nhir, vlcnti, 281, trpl pr ut nst piz, s iplnt- frnt á su rsidênci, sfçã d Rpublic, fcult n- fru cntusõs scriçõs gsj u infinid c- nrlizds Jsé Rul Fil Fnts, C gitçõs udciss Equnt rlid brcj c s nns, brsilir, rsint á ru iprtivs cnôics, scil- Mglhãs, 48, victi u qud su rsidênci, sffru ln ntr s plltivs b- frctur cubit dirit Crn Gs Vntur Guislts d issã d Guilhr Mch d Silv, rãs, dc 32 nns, csd, rrtri sncntn vl- 26 nns, brsilir, sltir, r á ru Dr Cândi Bnici, rs sttístics c lnd prári, rsint á ru Li- 4SG, hnt, pós rn sintl201, fri pr r lignci c su sps, n su funcinlis, julg vrnt, idés u rr tibr, c fg n rgiã pli squrd, rsidênci, tntu cntr xis u ccint ás vsts lpjs slvçã public virtu Zfrin Jsé Frrir, 34 tnci tn lg bbt-s gzlin U ds is prgrins, s- nns, cs, pis prtuguz, pr trslucd snhr tv s br cuj ptrnid ind g n cri, rsint á -sntnci ru Mnl Victrin, 81, cs 8, sccrrs n Pst ssistênci nã invstigs, Myr, n rcbu s curtiqu slvçã vrá str victi u xplsã íg- vs ncssáris, sguid, fi u nv divisã di- rir álcl &u rsidênci, rvid Hspitl pr nistrtiv Brsil E prin- rcbu quidurs 1 2 Prpt Sccrr, st bs s ãs n thrx grãs cipi, sts ccôr, Victi pós sr scrrid grv pl n h qu nã stj, c ssistênci Myr, fi intrcrrn á sccrrl-, su sfnsc Gui ncssid indicd nd n Hspitl d Bnficênci ps ugust rãs, prtuguz, rcbu tb nss ficçã crci Prtuguz Jã Bptist Vilri, dc 28 quidurs 2 grás, fz durnt 60 nns, dultrcã systtl rgi- nns, sltir, brsilir, rsin- bs s ãs, scrri tn Pst Myr, rtirn prpugn pls i- t n ilh Villgignn, ggr b punhl n prt psc j -s sguid, lists 1870 ri 1889 s di plici 23 district r Sã Christvã, sffru frigrns Ests, c rpr- nt n ctvll hithrx gistru fct NSTRTV D PNTE NTERNCNL Pr CRLS DE LCERD, nvi DR DE NTCS zr Bru, prsint Trr, rcntnt lit, inistr d- Gurr, Rguls Blnc, cv Dis utrs bnqut fi c tlhrs, tn fic Muríci vn s u prfrnci nifst, pv uruguy, cnsulr s rprsntnts brsilirs tds s gntilzs nstrçõs vrdir ffct s qu srt d vid Bbu lysl sturu crn c u bl JUREZ TVR PRESTES PRTR PR 0 NRTE bln i h snt ntr x-prsint Blthzr Bru prsint Trr, h puc lit bixd brsilir, lé ss hng, t rcbi uits utrs, h- -,- - vgç BERTUR DTMBÍ MERCD CLM D 4 53/64 5 d briu funcinv, hj, rc cbi, cndiçõs cls puc ccssivcis Bnc ri Brsil f fixu tx ri utr scffcit s«> ünhir pr ilr 10íj>lG5 10Ç200 s ístrngirs prv líh^tl^^n grlnt 90 dis 4 51/64 d, vist, c dinhir 4 27/ /G4 d, d F pr prticulr s lhrs txs qu purás n rc fr s sguints: 90 d/v /v Sbr Lndrs /64 4 õfj/64 Librs 49S70S 50Ç032 Nv Yrk 10S30Ü Pris $105 Brli 2S4Õ8 strd 4Ç150 Zurich 2*1005 Mdrid 1S1ÜÜ táli, ;; Sj-Kl Bruxlls 1Ç440 Prg S306 Vinn 1S4C0 Buns irs í?320 Mntvidé 7Ç80Ü Bnc Brsil frncu s sguints txs: 90 d/v Sbr Lndrs 5 d Librs 48Ç000 Nv Yrk,,? 15Ú Pris syyi Zurich Brli- /v 4 01 M 48S42Ü 10S200? S5-7 S462! 100 S4Ü5 Prtugl Hspnh, Bruxlls B u n s i r Mntvidéu VLES ULKU lux U huj íi ;;f?3üü T:-Ylni dc jjfüli pui il ri ^*Uí4-_r--J >- V* CHEGU 0 HGHLND CHEFTN NVS ENTRR E SR HJE TRNSTLÂNTCS FLNDR 7 Entr ás hrs d Eurp; trc n rz n 17; sá ás 15 hrs Pr Buns irs Entr HG CHEFTN ás 16 hrs d Eurp; trc n rzé n 18; sá ás 17 hrs pr Buns irs prcnts 0 FLilR VEU DE -^fcf*fft,p#n--íí!^-i^_*,v^ MSTERDM s it hrs d nhã, funu nss ncrur psb qut Flndri, qu, cn cpitã L Mrs, prc strd scls rgulrs Dpis sbrç pls utrids prtuáris, ss trnstlântic Llyd Rl Hllnz trcu junt Cãs rz 17 C stin st cpitl vijr br ss unid ntr utrs s sguints pssgirs: Elnr Nsltr, industril hllnz Hnri Vn -Dr Hs, Mri Cr Dis, Bnt Mglhãs, Mri áli Mglhãs, Mri Mglhãs, ntni Bnir Mnt Rch, phli Rch, rir Wlfr Lã, Fili Vrsini, cpitã ugustus licks, Exrcit llã, cônsul llã Ernst Schidi, ngnh-ir Frnz Ncthr, dr Crls Mrs, dic; dr Pphili Dutr Crvlh, dvg ngnhir inglz Willi Wsnght Pr st cpitl vij lln pssgirs, sn 23 1» ciss, 21 2* 69 3» E trnsit pr Buns irs vij br Flndri 177 pssgirs pus jg, fi bl i S9 WSSWWÊWÊÊM id ^ j nstitut Brsilir Gntbilid d d ll LER N CM u sssã sln, pss d nv dirctri qu vrá dirigir s stins st cntr n nn 1931 Sn s já cnvids ts s cnscis nsss c-irãs s cnfrs grl Dirctri r :: bsrvrs dqui str-s ptiists qunt ás prspctivs futurs d Chin, sprn qu nn 1931 trg cssçã d ut civil nrlizçã d vid crcil Clcul-s qu nur rts n gurr civil durnt nn crrnt subiu trznts quinz, il Glri Ntl Pri c 250 CNTS d ltri xtrhid hnt fi vndi n blcã PRZ D FRTUN, á ru Cr, 68 Hbilit-vs spr nsi fliz cs BRÇ E BRÇ -% futi ddd r w -WWÊÊMWÊÊ -t»!- ) B G0LSDRt^ PNS BCHDS \ PRS, 28 (U P) sr Rynd Pincré ch-s lhr, já cn rgulrnt s édics prittir-lh lr s jrns rcbr lftuns i* gs ssistênci Myr scrru, hnt, nr Mcyr Gs Crvlh, 19 nns, sltir, brsilir, quitnir, rsint á prç Butnqué n 16, qu prsntv frint bl n rgiã glutt Mcyr, pós s ntrgr jg nt, n strd Ri Grn, dirigi-s pr rsidênci, cpnhi váris cpnhirs, qun u lls n Cláudi lut ncinlist n Criul, vulg Rs Brnc, índi gurd ncturn 15 disperspectvs DE UM trict, ntnu fzr vgrnde CMBTE ris disprs s s ubngn, 23 (U P) trs rpzs prcurr is cprfrçs gvrn, pdir qu Rs ssi prcis il hss tntr rrbtr- hnn lh r, ss dispru, ns xrcit rgulr, stã prpts pr inicii, in ttingir victi Cn- nhã, u ffnsiv cnduzi á ssistênci Myr, tr s rbls Thrwddy jvn rcbu s curtivs s ch frtifics qu urgênci sguir fi fss nturs, nu frntrnsprt pr Hspitl t cinc ilhs Espr-s Prpt Sccrr u lut sj vilnt Rfr cplt c irs qu nã bich, prit pinls, nu crditd cs Rnvr Pins r i-l i/ \!V\ ()\ UCH õl - li L D LVRD 51 Phn: 2-2üüü -V-V T Cnsir lisngir st Pincré pis u prçã, r - 1 i T ), cnhci c grn p- Prspctivs ptiists trit jrnlist Nscu sbr Buns irs 1862, tn gurr civil n cç trblhr n L Chin Prns, 1894 CNTÃ, 28 (U P) Muits Lisb Chgr st cpitl 113 pssgirs scrificd pls buss pls rrs s qu ns ntcr n dircçã d ncinlid Ms s ciss trã ru cnvnint Brsil nã s pô suir nu spç, n sr trg pls águs, n sr prs cnquist E ficr n stá, sr grn, frt, prgrdir Nã c u individu; nã pô fllir spirit vtnt lld s ids d Rvluçã, rintn ni s hns qu srv, h lvl- á psiçã qu stin lh rcu E sguid, rfrin-s Ri Grn Sul, inistr ssis Brsil nifstu-s nsts trs: nss glris rid trr, sss pls qusus nturs cndiçõs xisténci, sguirá cinh qu s circustncis lh trçr Ri Grn Sul, inis, bst-s si própri T c s lintr s vstir szinh S ncrrss ntr u ur qu ixss isl, vivri s, prqu prduz tu qunt ncssit nss pv cuprirá, tnh crtz, su issã históric, t-rqu qusqur instints infrirs srã vncis pl nbrz ds finlids cprhndids n ilis quc ns inspir n vr, qu ns cb, rlizr nst pc~ ri rcnstrucçã qu sts trvssn Run-s, hj, ás 20 hrs, CSTERS sssã rdinári, Cnslli TNGE Espr Pr- Grl nstitut Brsilir t lgr scls ás 16 hrs; Cntbilid, n s scil, n trc n rzé n 13 ru Rsári 149 BCN Entr st C cstu, lé j nit, Prt lgr scls; trblhs scis, hvrá cinustá fun lrg nicçõs r tchnic, fiub Espr, hj, s ts pr jscis hr trind, Ri Grn dirctri nstitut cnvi; funrá lrg u pr runiã ts s snfrmções RD- cis trn cnvit xtnsiv s luns d Escl TchnicTELEGPHCS Crcil, ntid pr qulnvs E ESTÇÕES EM CM- l scid MUNCÇÂ NEST DT LMED STR Snts LCÂNTR F Nrnh CNTE VERDE Flrinplis Lâpds rtístics pr DRR Victri ci s, s 8Ç500 FLNDR Ri 7 SETEMBR GUL CESRE Juncçã HG CHEFTN Ri KRKUS lind KNGW MRU SnCntr Espirit Crits L MRQUES F Nrnh d sl SERR CRDB rlin Rliz-s nhã, 30 WESTH PRNCE lind crrnt, ás 20 hrs, c sph Cstr Jsé Luiz Pin- t, 2S00U táli N hspitl Prpt Sccrr flícu, hnt, stic Jnn, 35 nns Mri id, sltir rsint á ru Crlin Mch s n, qul h dis pz fg ás vsts pr suicidr-s cdávr fi rvi pr ncrtéri nhcu hj nss nhighlnd crur pqut Chiftin, qu viu, prcnt rgulrs, Lndrs scls cpitã Rsb cn brt Rbirch br ss unid d Nlvijr, sn St Nvigtin c stin st cpitl, ps sguints pssgirs: Jhn Mrdcn Brbr, Jck Nlsn; Lwis vr Lurnc Sith Spncr, Edgr vy Winifrd Sith, Vrônic Jy Sith, rthur Hncck, li Hncck, Knnt Hncck, Jhn Upsdl, lxndr Ribir, Flrnci Ribir, lin Cstr, Jsé Cstr Jsé Luiz Pint, ts 1* clss Prcnt Bulgn sbrcr n Ri rthur Hncck, éli Hncck, Knnt Hncck E trn fhcin Jhn Upsdl Vij trnsit pr But u jrnlist rns irs 105 iigrnts is pssgirs 1 clss gntin Vijnts 3* clss sbuens RES, 28 (U P) brcr qui lxndr Ribir Flrnci Ribir, vins Jsé Mnul zguirr, Blnh; lin Cstr, J rru hnt, á nit, qu, PESSMSM D ULTM BLETM MEDC PRS, 28 (U P) s drs L Rich, Fur, Bulin Fntin publicr á tr u blti dic, qu diz nfliznt s lhrs bsrvds st nhã n rchl Jffr nã s ccntur pcint cntinu nfrqucn Cntrrint crts nticis, nã huv u sgund putçã s édics prhibir qulqur visit nfr CCENTU-SE ENFRQUECMENT PRGRESSfV DE JFFRE PRS, 28 (U P) nnunci-s fficilnt qu st rchl Jffr s ggrvu s lhrs vrificds pl nhã nã s ccntur grn sld v nfrqucn prgrssivãnt su sps, u filh gnr ch-s di nit á su cbcir, sprn, cd nt, chgd d criss vist d su xtr frquz N qurt nfr bslut silnci, gurd-s prqu rchl s ch xtrnt bilit insist flr c ts PRS, 28 (U P) gnrl Wygnd, qu s chv strci ns sus rlçõs c rchl Jffr s s sus divrgêncis c Fch, l qu s cllcu, stv hj n hspiti visit grn sld Qun Jffr sub qu Wygnd s chv prsnt, diss qu sjv vl- s is trcr u prt ã, tn Wygnd dit c vz cind: Espr qu s rstblç lg ntig prsint Millrnd visitu rchl Jffr pis diss crrs Unitd Prss: pnnt rchl ind stá cbtn grn cbt sr Pincré indgu pl tlphn st Jffr inistr d Gurr, sr Brthu, ás 9,30 ixv hspitl, sntin ntici qu iílustr nfrpr QUE JFFRE N s chv c SFFREU SEGUND NTER- rchl rcnhcu-, VENÇÃ CRÚRGC diss ll su é grprs, 28 (U P) Sub- v, s nã s st ch cs qu s édics quizr Dnt sss plvrs, crtr utr prn - crdit-s Jffr ind rchl Jffr, nã fzn rsistirá st qunit PRT LEGRE, 28 ( B) jrnlist Jã Crls Mch, qu cpnhu, hnt, gnrl Pirs d Cunh Plts, tv li pprtunid uvir ás iprssõs inistr ssis Brsil sbr nt p_> tic, iprssõs qu pprc, hj, publicds n Prçã, ntig órgã Prti Rpublicn RiGrnns Diss sr ssis Brsil:! Eu su u h qu cnfi qu hi stá pl Sylvi Frir, tchygrph d bixd, sr Muríci Lcrd Pilh, scrtri, inistr ds brs Publics, u filh st, su fficil gbint, rprsntnt prsint d Rpublic váris jrnlists d iprns dqui Buns irs Dpis ct inugurl d pnt sbr ri Jgurã, citiv rgrssrá, spr pr vi trrstr, té st cpiti, n ssistirá ás fsts crtivs cntnri d inpndênci plitic Uruguy PRTD PR JGURÃ MNTEVTDE0, 28 tr spcil qu trnsprt pr frntir uruguybrsilir, citiv qu li v inugurr pnt intrncinl sbr ri Uruguy, ixu gr ás 19 hrs, sb s is lirnts cclçõs d nr ss ppulr li prsnt, qu nã cssv vivr Uruguy Brsil NFRMÇÃ D UNTED PRESS MNTEVDÉ, 28 (U P) Prtiu u tr spcil cnduzin inistr ds É^-SMBBWB-WWH^^ Rlçõs Extrirs Ministr ssis Brsil bixd brsilir, prsidid Lcrd, Muríci sr pl stá l, s nã ss jrnlists utrs prsn- piz, s rspnsávis pr ss lids, fi ssistir n nós Rcbs u situçã l di 30 á inugurçã d Jint intrncinl Jgurã PSSGERS QUE DESEMBRCRM NEST CPTL Sgu 195 iigrnts pr rgnlin Ultis nticis sbr nfrid grn sld d Frnç- gnrl Wygnd, squcn vlhs sntints, visitu vncr M S EMT, NUGURÇÃ D PNTE NTERNCNL MNTEVDE0, bixr Muríci Lcrd sgu, hj, pr Jgurã, cpnh dr Gnrl Ntl - nn B r-ísi,;, JGURÃ Fllcint n H P S sguir, tu fg ás vsts sntçõs plitics prpnnds s sus núcls cnsitáris, plgr cntrl d chin dinistrtiv, crin prfiçn lchii litrl c qu s vri rvzr n pr,, té qu, fi, vingss u rvluçã nst piz dipós u vid chi bn- fzn rvr crp pr visã qu s ipunh, ss çã sfrç pr ligr á fili ncrtéri, n fi utpsi, n s frá Cnsistiri r- u n hnr ntr á vn sr, hj inhu UM BLHETE tlhr s Ests grn xistênci rsgur ds prc utrid ncntru pcupçõs tris, vlh trb trritóri, fi lhr rslvu brvir s sus r rt sguint bilht: ppulçã stblcr u quilíbri dis, Ningué t culp nst trgicnt gsrltiv, nir qu s Nã rvlv, pr, pln t- t () Migul Tixir bncds 22 u 37 pu- nbrs qu grinv n cérbr, fili trsluc nciã ts nã xrç u s- nsci tlvz, u inti sbr d iprssinnt curficu cnnci cisiv, nnull- prfun sgst, sfrçn-s rnci sldissi E tri spirçõs u influ- pr pprntr sprccupçãp qunt gst su quri ncis ds bncds 4 u qu nvlhss srrin Su chf, clru só pr sr lssi, v cnt cbrunhnt gst cusu, 6 puts Ns Ests Uni- trsluc lrs surprs ts qu qu lh pnv flicid s divisã dinistrtiv cnhci intint qun qun, pr tr u s fz prqu s ntigs 13 Prpritári u fficin filh pcn prtinz nfrclônis s trnsfrss frrir srrlhir á ru lzir id 48 Ests Frnç s- Brndã n 81, ns funs d qul lucinu prbl d i- rsidi c su fili, Migul Frrir, prtuguz viuv, Cl prtnci prigs s grn- ánns, tinh pr hbit lvntrs fus c rgnizçã c pr s ntrgr s sus prtntl táli, s fízcrs Hspnh utrs nçõs ssi cntcu, hnt, s vlnt sld é sprcr c igul crit- vlh trblhr, vz prri, ist é, sbrn nu- ncr n ngci, siu, tnpr n Bhi 4 r prvíncis nss ru Rch Mirnd z vinur suprfíci é suprir á s EsVNTDE DE MRRER BH, 29 ( B) nts Unis, s xcptur chgr fun ss c frçõs clhids fnt s Trritóri lsk ru Ctrby, ist ás 7 hrs, sgur, nnunci qu ngest rzã, lud s - sxgnári pru, tu u tivs plítics já indics, grrf qu trzi, cntn lysl nhir Pint d Cunh só pss crg prcnslh u divisã di-, psitn grn quntid trá st cpitl pis d nistrtiv fit n snti dqull crrsiv cp, ingriu fit chgd dó Gnrl Jurz clássic, lvn nur nu trg sguir, trsluc scu Tvr, qu é qui spr Ests, fi qu, futur- u rvlvr iitçã W 4 Jnir vinur nt, sclh rcnli- pntndò- ncntr SJ uvicint prsint d dirit, u gtilh Rpublic s rprsntnu rcrd singulr SCCRR NÚTL ts d sbrni ncinl nã stpi ttriu ttnçã i pr Musslini cntinu pnr cn- váris trnsunts qu slcichvs, subsrvincis i- tr s sccrrs d ssistnlvrn, 28 (U P) qun bulânci Cuprin prss fit psiçõs s chs grn- ci,, s, lcl, infliz já h- priir inistr Musslini, s litrs cncpçã chgu vi fllci rlizr u rcrd tnip, s psu-bisrckin ds ncunic fct á plici stllirs nl lnçr nxçõs nunci u n- 7 district, cissri l- r hj cruzr Grizi, tlid plitic priitiv vr, di nqúll lgci, utriz pl nnxn Ri Grn tránsprtu-sé lcl, è tu trt tnlds, Wshingtn, pns is prvincis Nrt á Prhyb, u Srgip qu lh cpti t zs pós hvr si btid á lgs, nã s tri ttnsu qilh di tndêncis scis u tcrá n Ri Grn liits ggrphics nturs Nrtn sl, lgdã, fi n stri fits fr- crnúb, s crs çõs cpzs u n- pcuári grnt prspcipçã plitic cnôic, rid plitic cnôic, vis-á-vis s Ests pri- s qu pprç diir r E cupr ffír- nistrrs clrvints Ninr qu s pquns Ests gu crdit qu Rvlubrsilirs tê pssibilids çã pss xcutr divisã D 5 DE JNER qu lhs ssgur dirit dinistrtiv qu s ipõ á vid utôn E is n- Ms clrcustnci nã ns, sb ctucã fficint pr prstr tnh srviç prb Jã Pss, P- piz, nã v sriiírhyb cnsguiu u sl tr pnt prpugnr Pr 200S000 5 il cuts, prvn ind sluçã invrs, qu sri fnsú l>000 billictus,j Jí; âs ncssids su sn- t nvs Cntsts vlvint s cn- lrs sprtists DE spcil Brigu c sps 8, t fsts êiííéi pli ni cnfrênci, rlizd Plts, ntr Muríci Lcrd hng c u grn gnrl Flrs d Cunh inistr ssis Brsil prtnts clrçõs prsrigibnqut pl scid Mntvidé s chf Prti Librtr rfsgssr RECRDND UM MPRESSRMTE DESSTRE DE VÇÃ *wt wy? Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 *

3 V Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 DÁR DE NTCS Encrru-s, hnt, c crrid Jcky Club, tprd 1930 trinu rgi crlid pl qul, durnt tnts nns, s nrtr s rlçõs ntr s scids turfists st Cpitl R crrid ncrrnt d tprd n Hippdr Brsilir Enig Rdny fr s vncrs s prêis clássics Frrir Lg lsé Cln 7 ffff f> * x ^*^l\ SE «ui - ^pyy^éi li li lllpi Mr^wk F: >í: >: pf w^êff - -í- --?WW i;<;--7f ^: -> ÊLW-ff*»^i»> v;, ^rwêw> Enig, vncr clássic Frrir Lg, pr gnci Suz Dbix u chuv iprtirièhí, rlizu Jcky-Club su 30 runiã fficil, ncrrnci ssi su tprd 1930 Nã s pô dizr qu crrid hnt fss ds lhrs; ps,si st d ri flsu lgus crrirs, dn rsult triuphs insprs lé diss huv lgus prfrncs suspits, licts ri dus pssinis prtids s hnrs di cubr Enig, fácil vncr clássic Frrir Lg, dirigi stisfctrint pl jcky ptríci gnci Suz, Rdny, qu triuphu n clássic Jsé Cln sb dircçã bridã chiln Ricr Spulvd pis <ic tr prduzi u crrir ui- EM nt tp suspit n pri Frivl, crri pl s jcky r ss prfissinl é nt fficil s nis prtncnts u s brs d Cissã Crrids Jcky Club, cvll Rdny prtnc u dirctr d rfrid scid bs sã cvlhirs ci qulqur sussprtn distinctissis pit, Mistr s fz, prtnt, qu lls ss prt s diligncis ncssris pr cplt sclrcint ss fct sgrdávl gr is qu nunc cb prlqui: ulhr Césr nã p sr suspitd cvll béric vncu fácilnt pri driátic, uit br s dig qu ss nil crr puc ri psd E NCTHERY Vtrns s Vsc vncr Fluinns Fluinns C, cb qu s nté fst d NE, prvr hnt, n prç sprts d ru Pul Césr u, ncntr intrstdul ntr su squdr principl, qudr Vtrns Vsc d G Rgulr nur psss, ffluir áqull grund, fi ssistir prli ctuçã principlnt s -vôvôc grêi S Jnuári prtid, nã fi, c nã pri sr, pl circustnci u s qudrs cbtnts, Vsc, nã str fr, brilhntissi Tdvi gru su snvlvint, principlnt n 2 tp, n squdr club nicthryns lhru ctuçã, nã chgn pré gir c spr ts vist Nss tp prtid quilibru-s ntn-s cntu tqu s lcs qu cnsguir rcr 2 tns, qu lh fizr grntir u rsult is hnrs qu nihil gl qudr vscin ctuu principi fi s srcr Pschl Frtrlli, fr s princips tinirs p quinttt qu fi b pr pl linh édi triângul finl ntv-s spr fir, crrspnnn cnfinç nll psitd t vnci, tv ctuçã dícr s, c spcilid s sus hns d fs flhs ns rcçõs irrslut ns jgds Só n 2 tp, c s dificçõs sffrids, é qu su ctuçã lhru victri cub justnt Vtrns pr 3 x 2, pnts cnquists pr Bdú 1, Rinh - Zgril 1 s pnts Fluinns fr btis pr Mri Elvis s qudrs r s sguints: FLUMNENSE cyr; Nú (pis C lvs) Jrbs; Jvi, Álvr Srphi; Binh, Clóvis (pis Nô) Mri, Curt Elvir VETERNS Wlr; Mingt (pis Crlinhs) Lin; Bdu, Blã rthur; Pschl, Frtrlli, Rinh, Bdu Ngrit Fi juiz ntig plyr Rspnhl, qu giu b prv prliinr qu fi disputd pls priirs qudrs princips Nicthryns C Ri, fi vncid pl l vi-zul pr 1x0 ESTVL D ÀTHLETC PERER CRNER Nu bint slct, tv lgr hnt, fstivl crtiv priir nnivrsri d ssciçã» thltic Prir Crnir, n vizinh cpitl á tp r prt, prjudicu splndi prgr rgniz pl nvl nucl sprtiv s prvs thltics r st rsult: 100 trs 1* prv lgr: Cstr lvs, 2 Srs Pint, 3 Villç 2* prv 800 trs: 1 lgr: ristótls Frrir, 2 ntôni Brsil 3* prv Crrid scc lgr: lid 4* prv Slt xtnsã 1 lgr: Cstr lvs, 5,30; 2 ristlin Fir nhir, 5 Crrid 5 prv lhs vnds 50 trs - 1 lgr, ristlin Pínhir PRV DE FTBLL ncr x Pysndu Vncu ncr pr 5x4 CMPENT CMMERCL s jgs cpnt crcil, n vizinh cpitl r st rsult: Cs Srg x Cs Brtir Vnvu Srg W Cs Mir x nstitut Vitl Brsil Vncu Cs Mir pr 6x5 FTBLL N RE Tv lgr hnt, n pri crhy, intrssnt tch ftbll n ri, ntr s turs Cnt Ri Pri ds Flx s Club lut trnscrru nid ntr s bns disputnts, trinn, c victri Pri ds Flxs pl scr 2 x 1 CMPETÇÃ NTTR D PR DS FLEXS CLUB Fi ptrnsfrid cptiçã nttri Pri ds Flxs Club, qu vi s rlizr hnt, n pri qu lh prst n rfrid cptiçã trá lgr n di jnir próxi 0 FESTVL D S LURENÇ N cp S C Pulistn tv lgr hnt ss fstivl qu btv s sguints rsults: 1* prv Cbin Estrll x Cbin Prisins Ept, 2 s 2 2* prv Pulistn x S C ricn Vncr S C ricn, 2x1 3 prv Cbin Clifrni x S Lurnçp Ept lxl 4 prv Cbin ndin x Cbin Grnhld Vncr Cbin Grnhld, 2x1» GELDER LEXNDRE NÃ TEM SERRGEM RU DS NDRDS Si utr pr qul chs ttnçã d Cissã Crrids; s xplicçõs frncids pis frcss li quinz dis, nd lucid; sã rs ffirtivs scptóris qu só p illudir qu nã cnhc turf c- ric s jckys victriss fr: Fijó, c Vlr; J Slustin, qu vncn c Vlnt brinu s sus pstrs c bll rti ; Slustin Bptist gnhu c lpin; Jsô Slft c Vlis; Crl Frtriuphu c béric; nnz gnci Suz c Enig, Rs fi pilt vir 11 Spulvd fi únic qu btv dus victris c ns Rdny vint psts fi frc: 286:550$; pist psd, rlizn-s s qutr priirs p:irs n pist rns rsnltuut sguir ds grl: crrir Pri Vntni 1500 trs 5:0008 1:000$000 E, Vlr ( Fijó), 54 tils, sc, zin, 3 nns, Prná, pr Sking ld, sr Cnstntin Pint Clh; 2 Pirjáj D Surz, 54 kils; 3, Víilntã, C Frnnz, 54 kils Crrr is: Littl Jck, Li vy Frrir, 54 kils; Vrés, J;i Slft, 54 kils; Clr, ntiiii Hnriqu, 50 kils; Pstrid gnci Suz, 52 kis; Grn-j c, Slustin Bptist, 54 kils; Vid, N Pirs, 51 kils; Pjucn, Lydi Suz, 54 kils; Pnthr, R Spulvd, 52 kils Nã crru Jvry Tp Rtis: vncr, 76$G0; dupl (34), c Pirjá, 228S400; plcés, 18Ç000; 2,26S100 3, 14?600 Mvint prô: 10:590$ vncr fi cri pl sr Crls Ditzch, é trt pr swl Fijó Gnh fácil pr 1 crp, 2 3, 3 4 crp 2 crrir Pri Nssu 1500 trs 4:000$ 800$, E, Vlnt, (J Slustin), 52 kils, sc, cst, 4 nns, S Pul, pr Tstfrr Vlutin, d sr Zir Prblli; 2, Prrir, S Bptist, 53 kils; 3, Gviã, R Spulvd, 54 kils, Crrr is: Dnt, Rs, 55 kils; Vulcni, L Suz, 84 kils: Cnchr, Fijó, 54 kils; Ubá, C Gs, 55 kils; Fs, D Surz, 53 kils; is, D Surz, 53 kils; Mruf, J Slft, 54 kils; Tttrsl, L Frrir, 56 kils; Ppir, Hnriqus, 51 kils: Tp 99 Rtis: vncr, ; dupl (23), c Prrir, G2Ç400; plcés,, 40?900; 2, 37Ç00U 3 Í7S700 Mvint prô: 18: vncr fi cri pl sr Rlph Crspi é trt pr Christin Trrs Gnh fir pr 1 crp, 2 3, 2 crps 3 crrir: Pri Lbr 1300 trs 4:000S000 S0ÇÜ E 1 lpin, (S Bptist), 50 kils, f, lzã, 5 nns, Sã Pul, pr Clpin B Vist, sr Thtni Lr Cps E 2 Xingu, ( Fijó), 54 kils HnriE 3 Urc, ( qus, 51 kils Crrr is: Pirt, (Jsé kislft), 52 ls Rnc, (C Gs), 55 kils Prstigisj ( Rs), 51 kils Lbr, (K Ppvitz), 51 kils Tp: Rtis: vncr vncr s cncurrnts pssg pl Frrir Lg clássic 54$ pscç 4 crrir: Dupl (12) c Xingu 7í)SíifM Pri Frivl 1600 Plcés: 1 24Ç700; 800S 4: trs 2 18S300 31Ç200 3 Mvint prô 22:520S E 1 Vlis (J Slft), vncr fi cri pl pr- 51 kils, sc, cstnh, 3 npritri é trt pr swl j ns, Sã Pul, pr Si Rub Cs Cis M Nut, Dsr rnl Guin12 crp; Gnnh fácil pr 1 i)wibnr*i MMttfllMMilrHllilHW<MH»WJ,W^^ ; *:-:í: SífíSÍ^^ :::v: : í:>m:-«í:^^ i ííí : :*: í: ^ êx : : MÊÊ - x,ff «gr SÊÊÊÊÊÊk íài^ chgd pri cl ssic Frrir Lg Distribuiçã brinqus n stádi Vsc d G w íií WÊt\!tfÊSw\ wx Wf^^ÊMÊ^M^W^^rMã^^^^ átbsíis^-í <r^i X ^S^\\K^99^wBK^^uw^^BZ^^^- j8hh>sb^g^y^jml^^^^bf»^3 TBP^R- g^^mt j-^^fc :»wiê:^ühl:: Jiff^tTfct^-j^^i-t^(!KKr^W^ T r àw^fí^^r^^f^r^jnffirmpwklffffntff: ^Ç^^^S-ifc itíl» M&k>< «ls* f>dsk8bemfcbfr*wh r«gtws\wbwêêèéw?íwêsàw^w^jssk,w^s%j^^*^êx^^^^^sl^wwx^ flftúnrwê%t ftifítbf^íftír^í*tr tffniwí %Ê^BK$SÊB ^^^L^k\à%kMK^^^kJ^^ ^0^> ^^^P^É^ *-4i^J»l isw^w::*- wmyp^b^rthffiiiwwffi^i - ^ÜP^^W^n^^BS^^^J àw HBHwHKlf^Vv!^ r^ulilmfbr_uilriffllbbmlb MM-iL\WiW X- * ^Tf Kdiklfw 3BKSL ^^^^L^ltl^ WWwi^^x^^^ ylbè 1 i* v&wisrr<y%w&fcxw: wsr :-vwk-:&--wês±:-:-- L JB8 : : ^^L-: JZffZER X^9W^Ê9?f^W&XWgií ^SWÊ^fWÊWurK&^-- TBfiHBlf^» ç*&^^^r^m^m^:yf&^^ ># BBk; flh É:$8ks\\\\WÊÉBBÍiMÈi>«KiKs>%^«SS^i^K^Mfcj^^^P&lk:1!&K>>?MÊÊtiüí Sé^ MÊíL JWBBW^: -xijwbsm vfw^í^bbp^w ÍT&B&8W MBWlÊ7M^*^w?i^^iW^ WÈwfàwÊÊÊW^ r:vêtâ Fr áwm JfcJkrTMfr^TByj^HKT^TflPP^F?^ È^ÊÊ JÈÍÊtSWW W^í^^Kv:vXv^ R»i:?SBB^Bt^ UBE JlSWl ^^^Y*^8SBÊ^SBWBÈÊÊ\\\\ BLbFi JbSS wèxj \^S^^&j^\^wÊ^ WWu S )WÉÉÊkÊTWt* W will -%à-w-m \Wí TÊ W M ^Wf & 1 iívík: ^wèww^jbtr:wê?wm&- J^& WÜtúW& BH^ i Èí 1 ^BFjWP^^*Ey^&,: ^^^^^^i: WiWÊÊ^já 0$ÊÈÊÊÈb- ^Ê^Ê^^^W^^ w-iíb^ml^::::^^wí^ift;: ^HffliH»! v <: ^í^i^t íssc WXx V^B K^^^ wx ^^Ê WWkw ÊÊÊk W? ^JB 3^ i B^ 2BE9Pv s^jts ~Jjii*wtj»: JiJiZir^ki >i^ey i^----t :^J i cp Vsc pndêncis publics grn quntid prt d nurs TflCXP^ L» íi JÜE ljbgsfsblr>«bbk: Mi i^ fi *v$trx Bi^l^gggviB JÊt* j ^l^^w^jê *áb&i $iê: immm^jbmkm^x_ BtKif^Jft4W»»M^BBMKé \\Wiêí^v^w^3»f\wi^M^^r^ >*»-- <* - - * «*^W * --\ l^w* >->,*-- ^ t d G, stv hnt, cncrridissi U vrdir ultidã crru ãs jstss ti qurid scid sprtiv, cuj dirctri, nu gst ltnt dignificnt, fz distribuir brinqus ntr s crinçs pbrs E ss bll cntcint spct ci, n s vê ptizd qu cprcu stádi d ru bili, nsis pr rcbr ffrt gnrs sy nthic club d Cruz Mlt - ** priir uricury (G SuE 2 z), 53 kils Rdny, (R SpulvE 3 d), 54 kils Crrr is: Hnriqus), 60 Tinir, ( kils Uiriri, ( Fijó), 51 kils Trpir, (W ndr), 54 ki ls Krss, (L Frrir), 52 kils Suz), Prnt, (Lydi 100 kils Vil n, (F Cunh), 53 kils Giglôt, ( Mri, 53 kils Nã_ crru: rgi Tp: 104l 5 Rtis: vncr 40$800 Dupl (14), c uricury Plcés: 1 13^00; d, 2 14$ ?600 Mvint prô 34:460$ vncr fi cri pl sr Linnu Pul Mch é trt pr Jsé Lurnç Gnh fácil pr 1 crp; crps 5* crrir Pri dritic 1750 trs 4:000$ 300?000 E i, béric (C Frnnz) 55 kils, sc, zin 5 nns, rgntin, pr L Tps Mrt Link, sr Frncisc Brrs; 2, Bô Vid, (Surz), 55 kils; c 8, Crdit ( Fijó), 58 ks Crrr is: L Grn Mó (Slft), 57 kils; Dlly (R Spulvd), 64 kils Nã crru Cclt Tp: 115 Rtis: vncr, 42$ dupl (14) c Bô Vid, 117?500 Nà huv plcés Mvint prô, 30:280$000 vncr fi iprt pl sr Guilhr Frnns é trt pl prpritári Gnh fcil pr crps; crp ti crrir Pri Clssic Frrir Lg 2200 trs 8:000S, 1:600$ 400$ E 1, Enig ( Suz), 55 kils, sc, cstnh, 3 nns, ngltrr, pr bbfs Trc Eclipt, sr Frric Lundgrn; 2, Có (Slft), 52 kils; c 3 Funchl (Fijó), 55 kils Crrr is: P Sr (R Spulvd), 57 kils; Cng (C Frnnz), 53 kils Nã crru Vi Dré Tp: Riis: vncr, 12$700; dupl (13), c Có, 24?200; picés: 1, 11$; _2, 12S700 Mvint prô, 37:700$000 vncr fi iprt pl Eulgi Mrg Gnh fácil pr prpritári é trt pr crps; 2, 3, váris crps Pri Mrl7 crrir nhir 1750 trs 4:000$ 800$000 E 1, ns, (R S50 kils, sculin, pulvd), cstnh, 4 nns, S Pul, pr Tstfrr ndluz, sr Rlph Crspi E 2», Dnt, Hnriqus, 52 kils; c 3, Tuyuty, K Ppvitz, 52 kils Crrr is, Dynit, Suz, 51 kils; Zpplin, Fijó, 51 kils; Udi, L Frrir, 52 kils; Hit, S Bptist, 52 kils; Tnbrs, J 57 kils Slft, Tp: Rtis: vncr, ; dupl (23), 32$700 Plcés:, 33$100; 2, 16S100 Mvint prô, 45: vncr fi cri pl sr Rlph Crspi, é Trrs trt pr Christin Gnh c sfrç pr i cbc; trcir is crps 8 crrir Pri Sin 1800 trs 4:000$ 800$000 E 1», vir, ( Rs), 62 kils, sculin, zin, 5 nns, rgntin, pr Sint Eilin Mnn Lis, sr lbn Gs livir E 2, trré, Fijó, 52 kils; 3, M Wst, Slis: Crrr ft, 56 kils n ~ *-*^Bc^»^^rf-< l^^^^^^^^u^^^^^f^^e---- V _r,bk^&m2à*j- \4 - fl r\ i:xffffffff 7^^^PrsÍÈSK :/ B^BWB s psííííilçj!! :::::::::-*^iw!;;: :,;,;:^x-:-i^_fb:v: tlf 5$&*&-Jlébís -wp^wc- */r** v*s * :- -:-:- -XX-XyX- wííjíhp :::-XyffX^ÊX-- ^BBk \WWWw ^W,<^>\ - --: - - -:- 3K- XX --:: ^- : - ^L ^St_ * i *::::: ir -Á -;:*;;::: jí,:,:: _~-*i- Djric, vncr pri driátic, sb dircçã Crl Frnnz t Sphis,_K Spulvd, _ 51 kils; Yg, D Surz, 55 kils; Dn Srs, Hnriqus, 53 kils; C Grn, C Frnns, 53 kils Tp: Rtis: vncr, 66Ç200; dupl (22), c trré, 225$700 Plcés:, 20Ç400; 2, 35Ç400 Mvint prô, 45:720$000 vncr fi iprt pl sr Szfr Ls, é trt pr Bruli Cruz: Gnh fácil pr 3 crps; 2» 3, plht g crrir Pri Clássic Jsé Cln 8:000?, 1:600? 400?000 E, Rdny (R Spulvd), 52 kils, sc, lzã, 4 nns, Sã Pul, pr Lisir Mirgy, sr dhr Fri; 2, Crtir, C Frnns, 54 kils; 3, Ubu, Jsé Slft, 52 kils Crrr is: Pirt, gnci Suz, 49 kils; Nptun, Hnriqus, 57 kils; X Rri, Lvy Frrir, 60 kils; Vlnc, K Ppvitz, 51 kils; Ebr, Fijó, 55 kils Tp Rtis: vncr, 80?200; dupl (13), 29Ç700; plcés 1, 21Ç100; 2, MS $600 Mvint prô: 43: vncr fi cri pl sr Linnu Pul Mch, é trtri pr Jsé Lurnç Gnh c sfrç pr trs qurts crp c trcir i cbç Pist psd Mviirfnt ttl ds psts: 286: D grn fstivl Snts F Sbrn F C btu S C Dl ff: ;;Si Mré n prv hnr pr 3x1 C grn niçã tv lgr hnt n cp Brsil F C á ru Pid, Sá n grndis fstivl prvi pl vlnt Snts F C prgr fi ptint rgniz, sliutn-s prv hnr qu fi trvd ntr s disciplins ts Sbrn F C,S C Dl Mré, qu trnscrru c grn brilhntis, sin victris n finl cnjunt Rgéri pl cntg 3 x 1 rsult ds prvs: 1* prv Crsáris Bt- fgx Crinthins Vncr Crinthins 1x0 2 prv S C Sã Pul x S C 11 Mi Ept lxl 3 prv Univrsl F C x Cizir F Club Vncr Univrsl F C 4 x 0 4* prv Hnr S C Dl Mré x Sbrn F C Vncr Sbrn F C 3 x 1 TÇ DE SYMPTH Univrsl F C lvntu tç sypthi, ssi c s dlhs pr s jgrs pr dirctr sprtiv 0 finl l trnis üi ü it Sul ric Ptc Club su vncr fi Cnfr fi plnt nti- ptist Ntt, lhr t ci tv lgr, hnt, finl vncr trni initiu Ptc, pr Srviu juiz Dlr Prir vi pls nsss cnfrs d Silv, Drgã Ft-Bll MTCH FNL Sul ric cp S Christvã Ptc Club x Club Ptc Brsil Juiz: Dlr Prir d Silv Club ficu cpltnt chi s ts r s ss dirrs lin sprt, Vncu rcidnt Sul n finl, victri srriu qudr Sul ric Club, sgui ric pr 30 x 21 s vncis, n finl, fr Club Ptc dp Brsil ins S RESULTDS Sul ric Ptc Club tr JG Sul ric Ptc nu-s vncr Trni nitiu, nir brilhnt, Club x rs Ptc» Vncu Sul ric pr W * ii» i- T vncr: Ângl Pss Endin Rzn sr Mnzs dlbrt livii-* Edgrd Br- b ^b 2 JG Club Ptc Brsil x Club Rgts S Christvã s ts: Brsil: Hnriqu Ntt Hug Pinhir Dci Pint Mrir Jcy Gulup Rnt Ntt x S Christvã: J M Cstll Brnc ry lid Rg Ryun Mrn Ludgr Bsts Lvy Flrid Vncu Club Ptc Brsil pr 30 x 18 B jg s vncrs surprhnr, prgn u jg sgur Dstcu-s Hnriqu B- Prsnts üs s lhrs s is lins prsnts utilid, pr prçs nrnt rduzis té 31 zbr rzéns Brzil ssblé Gnçlvs Dis PL Fi trnsfri ncntr hnt / M Dvi á tp fi trnsfri ncntr Pl, qu vri tr lgr hnt, n cp Gáv Glf Club, disput d Tç Tház Dnil 0 FESTVL D CMP 00 CQUER F C Frrir Lit btu Sldnh d G n prv hnr pr 3x2 Tv lgr, hnt, c grn niçã, fstivl prvi n cp Cquir F C> hng á snhrit Lur Nguir, Miss rjá prgr fi ptint rgniz, btn s sguints rsults: 1* prv nfntis Cquir x Jcrpguâ Vncr: Cquir, 3x1 2* prv Cbin ric x 2 t Fluinns Vncr: Fluinns, 2x1 3 prv Cbin Jã Pss x Cbin táli Ept, lxl 4* prv Cruzr Bhi x Fiçã Ri Jnir Vncr, Cruzr Bhi, 2x1 5* prv Hnr Sldnh x Frrir Lit d G Vncr: Frrir Lit, 3x2 Tç Sypthi Sldnh d G H M Sn trn é vlh fic nv Mun virl- pl vss, tbé s rfr cncrt-s rups, cit-s crts csir fiti 80$, bri, 40$000 Rus Lã, 66, ntig S Jrg,?;

4 Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 DÁR DE NTCS,/ fd, h - Rdrig Frits, pls Club Jrdinn s Pirquê, 6 stç u briihnt xii pbrs RÀDPHN1À Ft-Bll Sã Pul ntl ds crnçs lrg distribuiçã brinqus rgt pt í#> SEJMS PTRTS Vnc spr nis frt! Está nsts css r-iy-y;p N stádi Fluinns fz-s, hnt, EM CMPNS GURNY DERRTU PRTUGUEZ, PR 4x2 CMPNS, 29 N cp Gurny P Club, nst cid, rlizu-s, hnt, u prtid disput cpnt principl d p, ntr s qudrs princips dqull qudr lc! s d Prtuguz Esprts, d cpitl lcl ncntr,cprcu grn ssistênci, intrsd n ncntr, dd situ çã s litignts, qu ccupii n tbliã cpnt, situçã pqun diffrnç ntr si Pr utr l, fz bllissi tp, hvn s sl, du rnt tr Snt ns ultis nts ncntr, s rcgistu qud d chuv, qu prtid nã fi prjudicd pl tp, c ;i cç s sprv, vi á instbilid tp durnt sn victri cub Gurrj, pl cntg 4x2 Fi u rsult just, pis qudr lcl s sfrçu vrs pr rcr s 4 tnts qu lh r victri Prtuguz nà ixu, pr su turn nstrr intrss n victri s is qudrs s prtr pis, c brvur, rsultn dhi uti bll tr sprtiv tur Gurny s prsntu c brçir ngr, w signl psr pl fllcint, crri h dis, jgr Llic, u s lhrs pntirs d tur nts inicir-s prtid, :; is qudrs cd jgr su psiçã guru silnci, pl spç u inut, hngni á óri llgr sprtist s tnts vncr fr rcs pr Zéc (2), Tulli (2) s d Prtuguz fr fits pr Slls 0 FESTVL Dfl TÂJUTl F CLUB Jhú C vncu Gyz C pr 3x1 n prv hnr N cp rgntin F C, situ á prç rthur zv, c Cscdur, tv lgr, hnt, grndis fstivl prvi pl vlnt tquti F C c u prgr ptint rgniz, btn s sguints rsults: 1» PRT^ 1 prv nfntis ruj x Flrntin Vncr: Firntin, 2x0 2 prv Mrn x Mll Mrs Vncr: Mll Mrs, 1x0 2» PRTE l1 prv C S rs x Estrll Ept, 2x2 2 prv Mrchl Hrs F Club x Cbin Cscdur Vncr: Cbin Cscdur, 1x0 3 prv 24 utubr x Cbin Cruj Vncr: Cbin Cruj, 1x0 4 prv Rsplnr x rn Vncr: rn, 1x0 5 prv Hnr Jhú Club x Gyz C Vncr, Jhú C, 3 x 1 TÇ DE SYMPTH Fi vncr Jhú Club c 30 vts Nã fç sus cprs, s vrificr s nvids s r s d fi ClflVf DS RU í URVES, 60 TEL Mvis tpçris NJECÇ SECCTV MCED pr trtnt d gnrrhé chrnic u rcnt vnd ns drgris phrcis ã M% ~~v~- ND DMENT D JG SNTS-CRNTHNS S PUL, 28 ( B) xpi qu cidi s sbb, din cnsqüênci á tp, ncntr ntr Snts P C Crinthins, s dirctrs d p cidir rcr pr próxi ing prtid ntr Plstr S C Syri cp Plstr st lg N JG S PUL x MERC VENCEU 1 PR 2x1 S PUL, 28 ( B) psr d insistnt chuv qu t ci qui durnt td sn, cp ntrctic tv rguir ssistênci pr csiã ncntr cpnt ntr s turs S Pul C S ric prtid, rcê d prticipçã S Pul, vinh sn gurdd c intrss Entrtnt, xhibiçã fit pls cntnrs stv lng sr divinhd victri qu gri triclr lcnçu sbr su dvrsári fi difficili, tn ncntr qu nã rvlu phss grn tchnic, virtu st cp, trnscrri grnnt fvrávl S Pul fs, cnjunt, vncr, ctuu bstnt fir Dntr s cpnnts ric, stcu-s, priir pln, gurdiã Tixir, qu prticu difficis fss, vitn qu fss su t vsd ir nur vzs prtid s sguns qudrs trnscrru fvrávl S Pul, qu cnsguiu vncr pl cntg 8 x 3 pós ss ncntr, s qudrs ás princips ntrr cp,fr15 hrs G inuts, ssi s: _, S PUL Nstr CiMin Miltn, í Brthô rinhán Luizinh, Siriri, Prid, rndinh Junquir MERC Tixir Mrtti Milnzi Nil, Brzlin C< nr Mnl, Bsts, Sndr, Vsc swl sid é dd pl S Pul, c scpd pl squrd rndinh sht niét Tixir intrvé pl priir vz Rgistr-s u flt cntr ric Brthô é ncrrg btl- cur, pré, v á trv Sgu-sc lguns lncs c, is u qu, bti pr Brthô, nã dá rsult Vlt S Pul tqu _ Luizinh sht, prticn Tixir nv fs rndinh rcb bl qun stv ispdi, sn flt punid si s tir, fzn u pnt qu c justnt nnull pl juiz s 16 hrs 25 inuts, firiri scp sht Prid ntr c cbç, in bl á trv vltn pr cp Cb Luizinh tirr fzr pnt d tr lguns inuts pós linh ric rgniz frt tqu Su xtr squrd scp vlz, s é trnc próxi á ár S Pul juiz ssignl flt Sndr bt pn, c frt sht á t, ptn rtid H ind lguns tqus Sâ Pul, s priir tp find qu cntg sj ltrd ric inici 2 tp, ás 16 hrs 45 inuts Cinc ininuts pós, rndinh, rcbn u pss rinhán, cnsgu burlr vigilânci Tixir, cnquistn 2 pnt Sã Pul jg trnscrr c s nss crctrístics, rcu-sc lgu vntg pr S Pul ns tqus fs ric, tdvi, cntinu gin c firz Rgistr-s dus fss ixir tirs Frid rndinh Siriri sprdiç tqus Sã?ul c ipdints H tlus prt prt té finl rp, s qu cntg sj ndificd C victri S Pui pl scr 2 x 1 finu ss intrssnt ncntr * 65 KV CRC til 15 inuts Ephris BrPRGRMMS DE RD PR HJE silirs Brã Ri Brnc Nts scinci, rt lit10 hrs Rdi Club Rdi * ^^^J!ití^ Â, * Plstr pl sr LuJrnl, c rsu ds nticis rtur V^jf*fcf ^ jáè^^^^t^ %^isszk ^^S^^M^^M^^ff sbr Ciss s jrns d nhã Discs v- prci Grci Cncrt tp ntig-rus ris 12 hrs Rdi Scid n Studi d Rdi Scid c Hr crt Jrnl i -di cncurs d prfssr MrictMri Supplnt usicl té ás 13 t Cpll Brrz, zv rchstr d Rdi Shrs 13 hrs Rdi Club Discs cid Ri Jnir slccins PRGRMM 14 hrs Rdi Educr Discs vris Di bin hudpplr 16 hrs Rdi Club Dis- srn uvrtur rchstr cs slccins Nicl surd Billt 16 hrs 65 Rdi Sci- ltri Scn t Rn d Trnsissã rdit- prfssr Mritt Cpll Brlgrphi prgr sr x- rs cut nhã n Studi d Rdi Filippucci ndnt rscid ligis rchstr 17 hrs Rdi Club Rdi V Sl Vilin fijrnl (scçã d tr) 17 hrs Rdi Scid Ghipsnn Hr crt Jrnl d tr SupNTERVLL plnt usicl 18 hrs Rdi Educr V Trist L Mnti P syphnic rdiscs n d Cs Edisn gn 18 hrs 15 Rdi Educ- chstr r Discs d Cs Pul J V ) Chpin Pur ti Christph sul; b) Brrz Ntt Cnti18 hrs 30 Rdi Educ- g Prfssr Mritt C vris Discs r Brrz 18 hrs 45 Rdi Educ- pll V Filipucci L chnsn nticis Blti r s nbills rchstr 19 hrs Rdi Club Discs X Dniztti Dn Psquslccins l Ári Prfssr Mritt Scid Rdi 19 hrs Cpll Brrs Hr crt Jrnl d nit Sup Rkczy Mrch rcs d Discs plnt usicl chstr Snts Lignul Pul J Christph,, Hyn X Fr Mnl Ci Hnriqu Tvrs Ci rchstr 20 hrs Rdi Educr Ncinl Rdi Educr 21,30 Discs vris Trnsissã Studi 20 hrs 30 Rdi Club nt Rdi Jrnl pr intrir d Rdi Educr u pr usics gr ppulrs piz 20 hrs 30 Rdi Sci- xcutds pl cnjunt Fliõs Estci V 2215 durnt d Prgr spcil intrvll srã dds prvisã discs d Cs Mldi 20 hrs 30 Rdi Educ- tp, hr crt, nts intrss grl r Discs slccins stádi xcllntnt i20 hrs 45 Rdi Club spit d chuv incl- ds Crinçs Pbrs, qu cn- spct ss dlstriuiçã, qu fi- prssin c ss fst Discs slccins nt qu, durnt t sistiu n distribuiçã, sts, tv ssistil-, lé nseducr 21 hrs Rdi ntlici s ptizs crics, rprsnttivs bjcts brinqus gurs ri sbr Cs Disc ciu hnt, di dn Prgr cuj pbrz lgrr lvicid, lcnçu spr utilid, qu íi fit s scól scil, dr lph Rdi Club 21 hrs dr, crtnt, nsss fug- nnt intrvntr Brgini, Strbrg stádi lrg scl Prgr brilhntis, n t uinul scppcr nss grvur fcliz u District Frl, qu ixu cs nts lgri Crlsn udiçã usics c c/ór Scintifics i Fluinns F C, Ntl Rdi studi prti/l curtivs ppulrs Club, c cncurs d sr n- /WifUrRlS f PHRMCS n lbuqurqu Mll, srs P- j trici Tixir, Mzrt Biclh H Vglr, ffrci s uvindt ÍÍ ts Rdi Club pl sr G H Zin ppfic -Dr trind Gus Cpnhi Liitd Rdi Scid 21 hrs nã s p cbr fisclizr rnd d Es-, cluss dc cndpctrs prti- nhii, dispsts sprr p- ggns prtnt, tinh;*; trblh trd?! qu qu s frcss quixr cnts dc tr dirigiu, sbb ul- prtunid MESMS grntis qu lhs PL QUÁTC Entrtnt, nós utrs, ps ti, u lng ril dr is sd pr tnttiv, rgulnts s vs rclr cntr fct cnc bstss tu nã c Ms, d E vist, tp rcinndirctr ctul Luz, rlin srs scls pr srviç CTUES Dixu illustr rt, c pr nã cprcr grucntrl Brsil, n qul_ xpõ iss, ind utr illustr pu- dc bggirs, nunc cissã sábi ltr, pr prqu nur lnts s quinucisnt situçã s l prsntu u nd pl fs nã prs, lglu- pri Câr, c plnári, b fridrs inscripts, nã tv lgr s qu cl qul clss s cndutrs s- t, sr sus cpnnts, fiis s st (x-bsnt pnt: Fjgs dc Pl quátic qu cntr flt justiç vrific- ri ind is prjudicd lr iggirs) nã tri nnhu vri s rlizr Qun u funccinri cit grnti d nqull vi férr, n s lisnt, illustr tã si pns, ir bggirs Bnifáci, fi nivlls nir, sr Jsc qu u nçã Est cn- snt s grntis qu já lhs fr KESULTD GERL D rglis vntgns s rc- rltr d Cissã Fi- fr fir-s u cntrct t- stv ssgurds pls rgutrne grn tácit ntr s srvirs qu lnts CTUES, qur dizr: nnçs, cprhnu clànts _ l c R Titê Sã injustiç qu s i prticr cn- cntrct srviç funccinri Eis ril: épc, Pul, pts, c 15 pnts Nã prá v x scnhcr tr ll s xtrnu, n su p- prpõ fzr u srviç, crt s rgulnts dqull lls r fiis, gurdqu cd u u rcr, qu srá pr nós nt trin, Esl s c- rs bggns rspnsávis funçã s prgs 2 Club Estrll, c 10 ns xin prtt runrl- pr ss pr lls c pr is nd qu gurd bggns, qu disé, pnts cnhcinã sã srviç prtnt, strds, grl, tr n D DEPUTD PRECER sc pssss b4 C Pulistn, c 2 HJE Á VEND sivl qu, pis srvir prsms finç Ells fiis s c ninçã JSE BNFÁC pnts tr u trin srviç du- tinh u finç uit infrir ggirs Pis b N Estrd 5 Club Espri, c 1 pnt E u trblh cnsicincis rnt tnts nns, x brupt s Frr Cntrl Brsil, tcndutrs Cntinuri á clr, u u lh xij srviç diffrnt á s s finç E txtiv b hvi ss clss Ts sr- Discrds, c utr pnt, qu nll é dit; cndiçõs infrirs qull qu virs, s duvid uit útis s, prcr nss pnt Pis b sus linhs grs, stis- prstv srviç d nss vi-frr, nã dr Znr nã rspitu pfz plnnt: Huv s is qu iss: Tcr dr Jsé Bnifáci, pprcisn lidr c public, fr dittis c u prv ) Prqu rcnhc qu s Huv invrsã cplt prv pl Câr, ugnbggirs, pis funçõs: funccinris infrirs tu, pr su cnt risc, fin- F GRCD GVER- bt á cris qu trvss hbilitçã lntrissi, p- ntigs l qul bstv sbr lr, scr- tr ctus cndutrs (s fiis x bggirs) ps- ç s ntigs bggirs, s- 2VDR MLTR DE LSB s clônis (sp- sr chfs funccinris su- nt intuit plític nivr cntr qudr diffrnt LSB, 28 (U P) HMENGEM * MEMÓR u dc diinuir cnsc, vll-s cndutrs) cii) cntinu DE JSE ELS GRC sr s ps(s Crn grciu prirs fiqu qu Pr qu vinci u trblh lgisltiv, sô pl prsint Christ, LSB, 28 (U P) F fficllt cncurs fit pls cndutrs cis c sipls udnç sr subrdins!!! c s u fct sr utri Ms pssrs á nlys n Fz lbrr cs s lr inicis hj, LisSuz, Dnil tr, nd s sslh brigir Librl!! b- frs qu pssr sr sgun- prcr put Jsé Bnif- lrs d Uinç tl prv hbilitçã funccinri gvrnr ilitr Lisb b, s hngns á Nã prtrir ci: s-tnnts Ms sglã, ggirs é qu, 1Ü14, uits CMPNH NCNL ri Jsé Elis Grci, cs fiis 1* pss cn- lgu, pr prtncr u qusrviç, s funçã Nd ir prt s prticnts spcil dr ltru, snã titul s dutrs 2* c s vncints DE NVEGÇà REDUZU rtivs cntnári qu hi cnstitu qudr sr, prtriçã nã é són- EM 30 FRETE DE FRU- su nscint, tn-s r cis cntcu n s tr cs Trã funs cndutrs crrspnnts: pcil fiis rtuls u sr lis u rri pv, cnduttrnsfrir-s s lg- -ss TS PR ÁFRC c su pr- t fct utr prvi prfriu prtrifiis b- cçõs cptívis brs d ci grprjuíz Ells r tr ds lé P) pr 28 cndutrs xpriênci, (U rs LSB, pr su, pl li, pssr sr ss grntis qu lhs cnc- rã s pô dr diffrntsé Cpnhi Ncinl N- içõs rpublicns cs b«?f>s nl crtz ggns rl cndutrs prtriçã bggns qu nst ulti funçã, nã s rgulnts ctus, sr- frs 30 pr itri, n fi inugur julgs té vgçã rduziu tã iprtnt ( prcisri nstrr s ss Nós, r rclnts, spr f- v c s finç nã is iprtnt) qunt t- cnt s frts pr Áfric, n su túul u lpi lgu, cnhcint? s cndutrs tr, prqu prtr funccinri ril u pcuniári Fs dii- cdjuvn, ssi, n c- PLETE-SE PRHBÇÃ, cpti á dircçã s crrs, prqu prtnc u qudr s- nuis, rbixs, huilhs Nã h, nst ffirçã, PR PRTE D GVERN, su rch, rnn d pcil su intuit priir qu qur Subltrns u di pssr D MPRTÇà D CFE sid ds stçõs tu qunt C s vê, li fi vtd c ns dr rns, n utr!_ Nós, qu sj, s tã snt c ESTRNGER sd!!! Ciss cs s rlcinss; inclu- sts cndiçõs: tidi, nu dizr vrd, qu nã pô rns qu dávs siv cbrnç fisclizçã ds Qudr diffrnt spcil, vs squisits sguinlsb, linu 28 (U P) S Us i» n sr séri cntstd rcbl-s qu d rnd, fi; s pr qu lls nã prtriss pdrõs - pssgns, s rcbi n crcintcs dqulls gricultrs t, qu fiis nunc FES DE TREM MELHR QULDDE EM pssr nã b 11 p- ningué Nã prtrir nã qur véspr! ngl runir-s, hj, funçã sns s, rã d prstçõs pssr nns, nâ s psnt crrr dizr C prçõs: CN Lisb, ficn libr ris Jll bggirs, ggirs, nd pjrtiv, pr3?, c srtis diáris rl, CENTRL Ü BRSL ré, clss s b- prtrir, tu, qur Cucursi d ESTRDS S rfrçr pdi já fit dientre xplic cuid STTUE qu qu «0 pi E, plitiprtnt, prn-s n qur trilnt CMS DK SED4 ED MUN su vid nós rctnt dqull clôni, influnts, ggns Cçr utrs nã pdís sr pr- DE FERR DE TD u ns R cs is 45 URVES, bggns cuidn dhi tris rlnt, D, UM EXCEPÇà n snti gvrn prturbixs, cnsguir cngrss ch- ninçã: bggirs S diinuís ÚNC! rguz brigr n Mtrópl ncinl u udnç bcndutrs tr qur sr Funçõs cptívis c tul Nã quizr sr is vid srrzd uiilhs djcnts cnsu n ccpçã fiscs pssfz su prpr Tnt funçã ts s digns brs d cisggirs cr^-rss lhsfiis cfé clnil, prhibin tgns d rnd nd is sifiis tr, qu hj intituln-s vnt, d iprtçã rfri fç cncurs, gurdn gurdr bggns nã xigi s pis: spcil cndutr, igul fr tcg qu qudr bggirs pii- pprtunid diss, tl qul prpr prdut strngir lh r fzi u ligir s s ntnu qu cndutrs, priirs Qun c qulqur u nós, cn niutrs cncurs s u x ninçã EDTL tr ss udnç dutrs, prs spirr sr cndut- huilhnt bggirs sr quizr nçã, nã scnr su in- funccinris d scrtri, u n- Lg, s funçã CMMERC fiis, fiscs Estrd: tuit, ns cnvrss n pr pis s julgr tc, prnchids s fr- rs, n ccpçã Ts qu ir vncn pr gnhirs, Sã cnvids ts s srs sjn sr lids ncssáris pr ttin- rnd, dirctrs s srviçs ind diinuís, cncurs s trns, xigi crcints, industris sprcupprts Dpis plitrs girs sss psiçõs Eliin-s rdiclnt bggirs (fiis) pns u cndutrs E* u cn- sciçõs Clss, cprugnt vncints, is çã puril Tb xist usn nti-sudr, pó Ms, tl c sri disprt indispnsávl tr, unificçã c clss qu quizsss sr cndut- x, clr é, vint s trn, dutrs bn nós n cr n s scil, á ru d lri prfu, di- pr iss ns chs diinuís fng, 17-1 ndr, n próxi hygin diári Cix, réis cndutrs rs c rtul ngnhirs qu srviç fisclizçã cpticndut3$500 s u utr qulqur, é incntstávl- rcçã s trns nã é Bgund-fir, 29 crrnt, ás Puc pis, c ninçã ssi fi Crnshly & Cinuvir, 58 bggirs, já ntã fiis, nt bsur, 14 hrs, fi tr prt rs tr té irrisóri, qu vl c prpr s fiis «rjr Brrini Hspíci, 18 Nã h pr n fugir ss vrdir ninçã s u runiã pr trtr rcnsguir ujtnt h- s bggirs quir tr é clr n prpri qu gurd bgg é qu çnt Municipl pr 1931 nrris D_ fr qu, is s funçã qu nsó utrs rcicini, qu illustr dr Jsé Bni- lls Trtn-s ssupt ltinh priitivnt: bzs, lls cnsguir tbliã ugn- E is irrisóri bsur é prcr Lyr, qu n prtic (cntr li, liás) fci;, sr cndut- t rlvânci, p-s cprt prvisóri d ggirs; fiis s fz: srs brigs fzr bggns cint ts s intrsss Funçõs cptívis c rs, sl--i udnç rtul pr cri Jnir, 24 Dzbr tr, puc pis, is is trblh bggirs, qun su xpriênci P sr (cndutrs bggns) qu, n is sri qu 1930 Srfi Vllndr, ugnts, sn qu ulti fizs cncurs pr cndut- ptivl c xpriênci finl, prsint cnsgui pr prcsss qu - rs, n ccpçã vrdir d p- gurdr bggns, fisclizr bgcirs dirigir srviç grl s trns, H, pré, u pnt dign inucis bst- lvr bggirs rcé x té n fizr x lidr c s pssgirs c r- nt Tds s strds fr- ntnu cinhr s -ns ntrr n âg sun intir, tê cis- Cngrss nã quizr ir E, ss qustã, pr nã sirs hbilitçã pr cuidr b- prsntnt d dinistrçã r- r, n bggirs, clss sti- si, n Cngrss diss s bjctiv st xpsiçã Znr xclusivnt, nd, só pr finç é s, drfil DESEJD UNFCÇà filibru: finç cndutr gurd bggns Scrtri Ru Luiz dc s trnsfrs c igul finy Dpis Frr Cntri À Estrd Cõs 36 bggirs fiis tr, Brsil prsnt, pis, nst - vrdir, lgiti cndutr d trblh lls cçr nt, riginlid ss cn- Pr ss fr, igulu-s Cnvi s srs sócis sé sjd unificçã idé r fusã nrchic ntr cndut- d: fls s cnfundiu c runir ssblé grl bsurd Ells nã tinh cnrs tr cndutrs b- vrdir! xtrrdinári, cntinufcnclusã curs uits nã pdi ggns, isturs c s 17 ndnt, szl-, pr ntóri flt hbi qu s stá u, rtul is qudrs: Vt n snhrit pssn ns çã 29 crrnt, gund-fir, nrs bs litçã trns brr ds grl; utr, spcil u put Huv, pré, li diss ( intrprtçã stá spr bsrvds n nss vi- ás 20 hrs, nst scrtri, uit n prcr) qu s fiis cnti- férr tds s strds r- pr fi spcil únic pl District Frl qu, fiis, crici pl clss nunri c s bggns c cs gnizds Mun E, c rfr s sguints rs ir x d qustã, s cndutrs c dircçã fis- v x c u str n ssupt, tigs s sttuts: rt dirit nnhu rspit clizçã s trns pl u lhr: nã prciss dizr is, sp- 3 S 1 rt 10 8 rt lhi, prpz n Câr ucd u n funçã qu já tinh, rn pns Justiç D *> i nvs rt fiis* dnç n s s ltrr nud Ms dipr Sbs qu dr rlin Luz 13 rt * cndutrs tr prtinistrçã, influnciri pl cii- v studr cnvnintnt 3 rt 16 S 5 rt 17 cnts tr ist é, justçã prsincil, cnsirn tl- ssupt, sn sprr qu vtnt nt tl unificçã c qu vz qu lguns lnts d ds- lh dê sluçã fvrávl, ist é 1 rt 74 nv Ri 28 s fiis, ntigs bggi 1930 Jsq s fiis, puss ssgurr pn cd clss n su l- Dzbr rs, dc lng dt vinh s triuph litrl gvrn, gr Tixir Ribir, Prsint Cl ls í bggirs s tr d s  clss prticnts É Brsil ril dirim itt K/J pjt ÍS Cínrí ÁLBUM ilip luxus 3 ssciçã Crcil Ri Jnir ir sur F 3k y j DZ TUD gr [MdÉLy ^Jük UW6UYH i» áq ; PR RNH D SPRT MENR Scid Prtcír s Brbirs Cbllirirs

5 W ; Ding, 28 Dzbr 1930 MMENT NCNL /y Brsil rvlucinári su nv rgnizçã plitic DUCT FERNNDES (Espcil pr DÁR DE NTCS) s cncits sci-plltics â tr tpstus 24 riuns d ntlid r- Fvrir 1891 vluclnri brsilir, lv pdrã-l d Uniã r- á fitur st rti- frlist Cnstitucinl, jâ g, crt qu stu, ind s sbç n rstblcint prdurr ntr dl s d stbilid d r, n nvs hns d Brsil, Unifrizçã s qudrs s spirit ptritis s funccinris civis ili scrifíci, qu nt t- trs, n Equiprçã s sus ds s nsss frquzs - vncints, n Frlizçã rs, fru, ss urél d Justiç, d nstrucçã luz n gurds dic- s lis Dirit Judiciári,, çã, r, hris, n guld Lgisltiv ds hnr óri s 18 rprsntçõs stdus, n Cpcbn Exrcici vt scrt n E just pis, l s Unifrizçã ipst Fi iss, pl ns, prns cps qu s btr d nsngünts lut r- ss fit pl Junt Gvrd, surj s brirs ntiv, lg pós psiçã pnsnt, pr judl-s á sr Wshingtn Luis fitur ss sbrb, bll Ms, qul nv fr grndis difici qu v gvrn? Fz-s istr, sr nss ncinlid nt prcipit s cnc iss trs d u tcints, sj gizds s prt d lhr vnt qu grns linhs ss drnprsi cncpçã individul g utrinri, td fit cd u nós principis jurídics, qu, qu sntir cd pr sr dirit public ciddã sj rflx viv cnstitucinl, rc stus sntir cllctiv qu ds c uit cuid, c fru xcutu rrc- uit r c uit sd hnt, á cnquist br rvilhs nunt nc lls trs fr, cinl, Brsil Nv uit brv s cntrns Ms, c? Qul fund- ss sstur juridic, qu nt sci-plitic qu - h brlhr trblhd á vrá prsidir frr, l rgnizçã plitic is pur ss grn crp u rpublic sul-ricn principis jurídics, crin tird ntr ds rfrs ss hgni nsngüntds ds rvlugrnz cntinntl, purnt - çõs rds ricn, c qu ts bri nt qu trvssgçã surgir n cncrt s é prfund rspnsbilid E frnt s nss pvs cults? Dpis d victri rvlu- stins plitics, stã is cinri, qul lhr fr nrs cinhs brts gvrn qu Rpublic pl rvluçã innt E, Brsil vrá sguir? pr- bs sduz pls rlisincilis u dictdur? ds pprnts, rbrilhn rgin frlist srá á intnsid luins s frvnts N própri á nss inl né- nthusiss tnt, ltin? sbr prciss Dnt iprvist su- trilhl-s Dlls, u h qu pr s principis crciti- ns lvrá Glri, Prvs, qu s pz u g- grss, á r, á Pz á vrn s ntrgu di- Frtun Ms, i! nós, s nistrçã piz á vnt rrrs n sclh s cúnic u h hnst, inhs utr, só t pps frt qu é gvrn rênci,, n irg ng si ns ds sducçõs lnçds, prvisóri, qu tu s incubênci pr- lvr-ns-á, ftlnt, pr clr fr LEtt fun ss r rvlt, cst i, prttn ind fit nrchi sngu D fitur d nss nv rfrr crt Mgn d Rpublic, sb principi rfr cnstitucinl h L drit cst frc, ncssrint sir struunificr gistrtur, f- ctur d rgnizçã plitic rlizr nsin brigtóri Brsil nhã;, é xpriári, scundári prfis- ind ss structur, isinl tchnic, cnstituin, clusivnt li, qu h finl, u cngrss qu - nscr stbilid nvrá rvr tds s lis çã livr sbrn qu ns piz, c ncrg n- rgulhs sr, c s dr prcr ás liçõs pr ss ts s bns júriprsint d Rpublic, s dics qu fr pnági Ests, puts sn- d librd ricn E prcis cnvir: n ssrs frs, stdus cnslhirs unicips, t tur juridic ss nv cns piz, ficn ssi rstb- titucinlis brsilir, slci nv rgin rpúbli- tã, indiscutivlnt, rcn cnstitucinl, ntn, prgrss, cni qu, iprns, ss rvr futur Brsil prqu é b sntir f- b é licdissi, ntr cund ds grns idés, v Dirit d Mrl,, ctr, pl pnn s brirs prt u un cnsi pnsnt script, u rçõs thics, pr s qus ppl prpnrnt, fficin- s fz ncssári td ttnt, pnr, critic-nly- çã s hns inrs lhr nt tic, n snti s cnhcrs Dirit, cncrrr á cnstrucçã ss ncinl, nunt dvgs, qu su iri, nhã srá, invitvlnt, juizs prtrs justiç, Brsil futur pr prfrnci tê qu s dic dvg, scriptr rigir á iprns, n snti prvcr sclrcint jrnlist, nã tnh dirit furtr vr rl ss vlh nr ths qu cnsciênci brsili- plitic- juridic, pr qu s r ipõ, ipllin- cnstituints nhã nã fzr qunt i cib, vnh ns ffrtr, c rsult frut cnstituint pr, c prcll s cnhcints qu sã p- rvlucinári u br iculirs, cncrrr tbé á prfit, iptritic, qu cintçã licrc ss sus linhs grs nã cônsulnv nunt, qu é t s intrsss suprs tpl n s h brigr pv, ss grn rtyr grnti tds s nsss qu nã p n v ficr xpst ás nvs prsss librds sci-plitics fntids Est trblh ipst pl Já nã é is pssivl srvlt qu triuphu 24 cnr s lhs prri utubr ulti, v sr brsilir iprstbiliu quinhã E nã é puc d d prgátic rpubll Brsil, Nrt Sul, cn ds prsss qu lh qurnt u nns vld tê fit, uit br rpublicn, téri clss s ncirfrs plitics, pns s- ns gnizprdutrs á iséri d su fr séri gst sistiu, própri cndiçã scil ç 15 Nvbr 1889, prsincilis pst, viqu lnçu snt cns- ci vicis, librt ltitucinlis frlist, qu pidr, já é tp pprfi td ss Crt Mgn, s, c tb slvçã trblhd pl cpi vulgr qu nufrági 41 nns u br lhi, iprópri plític rpublicn ns nss gêni á nss ln- ffrc, u utr syst cultur, rgin cnfus, gvrn, is própri, is hnst, is cnôic, is prdutr is ig ds clsss práris Ms qul?! pprnci é Ficrís c s frlis prsincilist, tu n vid chi thris rtubnts fits rig?! Vist-s n Nss cs, pr qu s fz rvluçã civil-ilitr 24 utubr?! rfr plitic-brsilir, h uit qu pssu sr CRC, 50 u ds nsss ncssids priris S su ffctivçã, piz nã prá is LFTR LBERT PR S FESTS ir is vrid cllcçã rtigs pr prsnts DjML DÁR DE NTCS uvir 128 bjcts dc rt, jóis fins, prtris pdrs prciss VSTEM NSS EXPSÇÃ PREÇS LCNCE DE TDS N UR E N SCEDDE NEVES & MTTS prpritáris d Litri Cpitóli, grc prfrnci dispnsd pls sus frguzs, ugurn-lhs u nn Nv chi flicids RU S PEDR, 289 PHNE vivr Dnt ss ânsi cllctiv, sntid prsntnt pr 40 ilhõs ls, só ns rst u dil rfr plitic rdicl, s rrnt sngu, u, ntã, rrnt sngu c rfr plitic-rdicl Crcs u syst is nv, is rliz, is just, is prgrssist, is cnôic, is cult, qu sj is cnsntn á inl rvlt d nss gnt, trblhd s inici d ncipçã plitic Brsil, pr ntlids trfgs, dds lux ts s sbnjnts crtis brsilir, c utrin cnstitucinl, significn gvrn pv, pl pv pr pv fi ir burl té hj lnçd c scrn á incultur u rç fit ults, lucs cfuzs, ind n pri d su priir infânci plitic Rpublic sntu-s á s tds s nsss cdêncis plitics, riunds d nrchi crépit, brign-ns frlis crci, qun ind stávs rpusn á sbr nsngüntd s plurinhs, rfn cnsç, n qubrnt s últis grilhõs qu ntr nós prndi rç ngr Drribás nrchi pr scntrlizr pr prr; s, prsincilis frlist rgin, c td su crcicntrlizu ns ãs prsincilis rpublicn, n Uniã ns Ests, s ts s prs sptis irrspnsávl s gvrnnts lits Rpllis iprilis cnstitucinl rprsnttiv, ns slubrás c prsincilis frlist cnstitucinl, tnts librd, cgs cultur, cnfundin, lg n inici nv rgin plitic, ssnci d fr, rpublicn D crci ncinl fizs, s 15 Nvbr 1889, té 24 utubr ulti, is snfrd scicrci stdul Cnfundis s principis qu fund s ntr ds frntirs piz, vint rpublics, unids frds, pns, pl vincul plitic d sbrni ncinl, s, sprds sus utnis, rgnizçõs cnics, judiciris, n nsin ns uniciplids Fi ssi qu fizr Rpublic nss prsidêncilis, tl c fi cpi d ric Nrt, h uit qu, ntr nós s clru flli Ds qu urrcu 15 Nvbr 1889, cçs rspirr tlvz pr cndiçõs iprópris cultur u bint t fit scnfinç scrdit, qu crt sctris lbis, rfrt grgts prpins bundnts, v, criins inpt n pr intrsss incnfssvis, fnn n d r d lglid gvrn sr Wshingtn Luis fi b u xpl viv E, infliznt, nã é só iss Ns Ests c ns Municípis, ns Cpitãs c ns Vills, t Brsil, lvntr-s prtis plitics nurss, cuj únic prgr só t u bjctiv: tr cnt tds s psiçõs plitics, ntrvr rch d vid rpublicn xgtr, d trr pv, tds s sus fnts prductrs Rpublic brsilir trnu-s, pr tl, u cntr syndiclist, tn s gvrns qu pssr, c trust, s prsints s Ests, c rrs xcpçõs, c dirctrs sus is gncis r, c ss chnis plitic, nã é is pssivl qu s cprt ntlid sdi ç gvrn prvisóri nts tu fzs istr cbr vz c ss figur nr, té ntã indispnsávl, snhr fudl sb, qu vivi xigir rcpnss, psiçõs pgnts, trc ss filid plitic qu ll préstv á Rpublic, qu s gvrns chv chf plitic ss D Clç E xpnt áxi s prçs inis is brtir Brsil j^sjèsêp/ S ULTMS NVDDES PR VERÃ Chics 30$ - cur spts fin nc brnc lvvcl cbinçã dc chr côt dc vinh, u pllic nvrnizd t prt, frr pllic brnc, slt xicn 32$, Mrnissis spts fin pllic rrn, typ btcln, t frr pllic bij, slt xicn Snhrs: Mri Luix Mrir; Zjld Crrê d Cst Silv Pssô; sr Frncisc Slls; Lêg Crvlh Snhrs: dr ntôni Jnsn; dr Hnriqu Lgn; dr Luiz Tvrs Mc * Fz nns nhã jvn Ry Pintl, pplic lun Curs Frycint, íilh sr lbrt Pintl Sgun Dn dlgiz Pintl NVDS sr Crls Gnçlvs, filh sr lbin Gnçlvs, industril, D Julit ndr Gnçlvs, cntrctu csnt c snhrit Rs Pinhir d Silv, filh d viuv D Rs Pinhir d Silv Cntrctu csnt c snhrit Esthr Cstilhs, filh sr nnis Cstilhs, já flici D Mri Li sr Jurndyr Cstilhs rnt cdêic Crls Frrir, cntrctu csnt c snhrit Elz Srs, filh industril Srs Mrir cndnt Flix Blnrt, cntrctu csnt c snhrit Mrcs d Cunh Mntngr C snhrit Mrin Pinhir filh sr rnl Pinhir D Guldin Pinhir, cntrctu csnt sr rlin Mc Silv, funccinri d E F Cntrl Brsil pós crni, n rsidênci s pãs d niv tv lgr u siré dnsnt hng s futurs nubnts NSCMENTS 0 lr sr Jcinth Cbrit su sps, ch-s nriquci c nscint u nin qu rcbrá n pi bptisl n Zild _ C nscint u nin qu rcbu n Hrngil, ficu fsts lr sr sr Guilhrin Ris FESTS E_ n próxi di 31, qu s rliz bil fntsi c qu Club Ncinl, v hngr su priir prsint, prf s fiti, t, Litã d Cunh, s sócis fun nc brnc lvdrs d nv griçã culvl, u cbinçã pllic rrn, ind t pllic zul turl scid cric, pl su u vrlh, slt xicn scl, trá pprtunid, nss di, dirr riginlíssi crçã d s club, lclizd n ulti pvint Edifi^%j!7 > <*^r\^^i(^^^^^> ci n, ttitu qu ssgur lind vist sbr bhi Gunbr tprtur nissi Vã dints s prprtivs pr fst, durnt qul srá srtd u ric prnd, ffrcid ás snhrs snhrits, distribuís fins prfus, b c rtigs Crnvl s ss qu rst pr Fin, pllic nvrni- ci, p sr rsrvds c zd, prt lin dirctr-finncir lç fit, t frr pl bil s inicirá ás 22 hrs, licubrnc, slt xicn sn trj: sking, brnc rigr, u fntsi s fiti _ brir-s-ã, is u vz, n rrn, pllic t nit 31 crrnt, s pls frr pllic bij, slt slõs Btfg F Club, pr xicn nlls clhr lit cric, nt rs500 rlizçã u grndis pr villn Eüs fst fz qu tbé prt ds hngns qu srã s cpçõs 1930, prstds trá cncurs dus rchstrás, tcn u cd u s slõs s dnss trã inici ás 23 hrs, prlngn-s té ás 4 hrs d nhã Srti vliss prnds Prfus distribuiçã brins ÜLTJ1 Mss rsrvds srã dispôslinds fins lprcts c ts bs s slõs( vn suprir vllu linds crs, sr rquisitds c ntctd frrd cprichsnt dênci, virtu nur licnfccinds xclusivnt d it ds ss ngrss ns trs s EstCS GUMR tuts sn trj siré scking c prissã brnc rigr D ns Q$000 Nã hvrá cnvits» $ U$000 Prt pr Ctálgs grátis, pdis rutc nú M Fl MWK Ri Tlphn Pr pintur css, utôvis crrs grl, s lhrs sã s d STNDRD VRNSCK WRKS Dpsitáris, C MCHD & C, Ru Buns irs n 77 Grn psit ts s rtigs pr pinturs E cs is ntig Brsil, qu is brt vn Tl PRTMENTS^^frtvis, divrss tnhs Próxi cntr s bnhs r Pláci Rs Lrg Mch n 21 Sj snhr s fiscl su dinhir, nã ccitn utr lfitri, snã JUL DE SUZ VEND PSSS N 120 ENKVES «TR LBERT PR RECEMNSCD05 CRC, 50 ; / LÚSftiÉÊ 1 n wtêkspssb li 11 JF JM CS DEL 151-jici-ii«H*ij! c óptic RU 7 DE SETJEMBU 66 Prgunt su ig, qu s trj tã b, qul su lfitri psts qu dirá LFTR LBERT CRC, 50 JG Est cncr scil v sr stirp pr b d cunhã ncinl Exs Snhrs: Gntllissis Snhrits: E ncssári, n prsnt nt, td cutl qun ns dirigirs cntr d cid, pr rlizr s nsss cprs vid xig cni; n tnt, é vrd tbé qu nã ps pprcr n scid rnnts c prduts sgund r ssi, ir fbric chpés pr snhr, qu é Cs Thrzinh, situd n Lrg S Frncisc n 44, sbr, rfrrá tingirá su chpé pl insignificnt qunti QUTR ML RÉS! E s V Ex s jr dquirir u nv l, nã tnh nr duvid: fç u ligir visit á nss cs, su dirçã nã trá liit prpssr su vist pls innurs, vris lins ls xpsiçã, ts trblhs ns linds cprichss côrs, nã bstnt, ffrcis prçs vrdir rcl, c V Ex vrifícrá n prsnt list prçs Fôrs plh sd, uits crs, 4$000 Fôrs nilh dupl, uits còrs, 9$500 Fôrs crin utrás, uits crs, 9$800 Chpés plh pr crinçs, nfits, uits crs, 5$000 Chpés pr snhrs, nfits, uits crs, s 5$000 Chpés plh rnds, ulti nvid, s 25$000 Ts chpés pr ts s prçs, ssi c Bngl, Bcu, Rjh, Splits, tc Nã prc pprtunid n ix ns fzr u visit, s titul curisidid! NT MPRTNTE: nts ntrr n Cs Thrzinh, V Ex v vr cuidsnt s n prt stá nur 44, pis h invjss s r, tbé instlls n Lrg Sã Frncisc, qu já tê illudi bô fé divrss clints qu ns prcur, llgn s intrujõs qu li é Cs Thrzinh T cuid é puc nur d nss, vrdir, únic Cs Thrzinh é 44, junt á ru Luiz Cõs! MR VNN (Espcil pr DÁR DE NTCS) Brsil, qu gr spr-, srgnizçã hnrs tu sn inlnt : lrs, cpi livrnt nsqu vivu nsts dus c- t Cpitl, sb ninçã ds nns, cinh ru : ppss tituls trnv pr jsts sr- inds prss, grçs á guint s cstus pli- scndls nutnçã tics ntr s vrdirs pss dd pl própri jus principis d rl, d justic d rzã Pr fiiilid d cru- crnrci jg xplr zd r nctd v sr?*? Pln Cpitl d Rpu %f El cndiçã prcipu pr ts W**c, c rtul Cycl-Bll ulls u sincrnt qulls sincrnt Ctr-Bll, qu R-Bll, frut iprt lj stbilid st grn pátri, vtnt pls figurõs d plitic qu C brsi cd u s sus filhs; prii prgrss s ss sintrss, p- lir, v pr b grl d ré, vlis cncurs, jis scid, sffrr s s prs, n ccpçã is lngínqus rris té tr, sr u pv livr trópl piz, is Qu cd brsilir, n su cisiv frnc tds s pst sntinll vnçd, gurrs pr prt ds ut! stj lh viv lrt pr rids publics qu g s u utr iniig qu sbr br utrs hriznts, stã flss pprncis ind pr- pnhs n cplt slifr publicnt su s- nnt s cstus pli truir influnci ns diff- tics d nss ncinlid; dign pr ts s principis rnts cds scis E lhrs dis pr st! pr qu s ilists hj nã vnh nhã pssr blcint su grndis pl s dissbr já xp- futur rint pls vnguriruy Brbs c À rs d glris jrnd funz suquluins prs1889, urg qu, pr ncr- pirit sbi prlustrr s ptizçã s nsss ptriótics lyfrics cçõs nuns, *%i snhs, fçs prl scrvn sbr ltéri Brsil nv, s st - influnci jg, ssi s nt, cplt xtinçã xprssu: D tds s s tur lign qu pl grçs qu pntr n hprfissinlis d plitic- pl lgiblr rruin g crrupt r rrubd, crctr frtun, vin Sã Pul, pl c- is grv é, pl s duvid nplcnci s sus ntigs - nhu ss: jg jg ntris, cntinu sn- n su xprssã ã, jg gu ds clsss ns fvr- n su ccpçã usul, jg cids nst cpitl, cusn- prprint dit; u lhs ssi ir tds plvr, jg: s nips, s s sgrçs jg ds, s vr Ess l Est chg cncrs qu cntinu gc su crtj iséris, nil brsilir qu uitnt t cncrri pr ts vzs nã s spr lupnr snã pl tbiqu divlsinri ntr sl lcv; ss ftlid, qu rub stu tnts tlnentr c pé dits, á industri tnts frçs, á prbid tnts crctrit 1931, vs» rs, vr éstic tnti nu trn fits virtus, á pátri tnts hríss, rin sb su t n nifstçã cplt ns scnrijs, n plvr s bstrd n clã, n prsnlid hun s scrc, 50 p su pur, n briguz d cbiç lir cynic bscur; n s, ris blsph prgs xé iprpéris cntr su hnr cnjugi; n, u cunhã dis, s cntr izs nã vrdirs; n ns qu GRNDE SRTMENT PR s gst é quilíbri d is FESTS DE NTL, ns qu s rruin é il, ns qu s dissip é tp, stf prcis tds s brs pris, ts s rtigs pplri S tds s cçõs grns 31-ERNZ Eis jg, grn putrfgnrl Câr, 241 Ru ctrd (Próxi á v Psss) sr Gtúli Vrgs, qu Mrchl Flrin 159 nst subli nt, pl vnt d vrdir sbrni ncinl nfch sus ãs ir ds prvnt Cfé Blls rts clls pr public, té Livrs cll- hj jis cncdi nc- nhu utr gvrn* cb gis isfflfâwffl* ics Ru uvir 166 ritri trf, c visã s grns stdists, Pr cçr b qu tp tp surg, c xpl á fc nn nv v (V d trr, tl Mssis prstin, xtirpr grn n vstir-s jg qu fficiliz, é xplr qui n Ri Jnir c industri rns crts plitics qu ssi, viv cs CRC, 50 1 Dstind s pquns stu- nbbscnt, tlls á cust dinhir dnts qu sjr pssr stin pã cd di s féris nu ilh ncnt- s inflizs qu, n c ilr, c ts s bnfícis lusã tntr s incrts lncs d srt, vã s Eld vid á bir r Cycl-Bll ctr-bu R-BJk^ ntrs vrdir prdiçãv -^HHBHMMHVMMMft Ests isrávis cvrns ninds prss ;is,e:0,e iivrsõs v sr fchíllfth»lllilll ds nã só pr rlid s nsss cstus, c- S^::4: Cix 4$0Gí is prqu, lé tuí iprt nu br lvu sbnt * 1$500 uxili s intrsss d?ill brsilir, qu li ttrint nns i succss 1s s dis fic rcl s& lhr pr MBHR BFiniiNGin & C > sus cnis sflcd JUVENTUDE Hprc»(n dinhir «br Jfns prfrir s is 15 sticnts Mts ftlcrcnrlnh LEXNDRE pr tr éis tribut st cuj rfltr bllz s bl R Ln!» Cnff* n 00 *: é u Índic sgur su l Extingu rsp, c* Tl R DB JNER Tprí shnr s qud» cblls vitn cl vici Fz vltr á côr nturl s cblls brncs, dn-lhs vigr cid Nâ cnté ss \\ «s us-s prt lçã c lçã NjEÊ P cs d c :!: 8 LFTR LBERT PSTES E FLHNHS Livrs sclrs flrs - flicids ê r fi Rsivli v li Brrs livrri lvs MTR LBERT Féris d Escl Brsilir Pqutá j Zucitil ^P-Mp^F JÃ NEVES fl ibegflli EML DE MCED dvgs QUTND, 47-4 Phn yj\ Vltrt 1 g 0«pC<trtt*niutrv / \fí\ C$pk\ Tii i rjq wití, Th 33/ «*»*?^P*&% ptf htmffc Wíi Í vulh linlt trt «csil 10$ i-knnri plnfciiin s 20$ BlncnlK, luinln», Thrtr», tc, pr prc rdnzltln» EXME UH VST GRÁTS viim rrlfn* cills c scnt* spcin LUCÍEYPP f VULSÀS\ RTGS PR TDS S PREÇS GUERR Snhrits: Dlkn d Grç utrn; Vr ffns Vizu; ugust Frrir Murã ***** VEUE-SE QU LNKSE pr prç ódic przívl vivnd, própri pr pqun fili, cntr trrn (10x40), grn trrç, pqun jrdi, rvrs frutífrs T cnfrt, fgã squntr gz, tc B cunicçã bns nibus; vr trtr ds 9 ás 3 hrs, ru Grjhu 71 (ndrhy) Bns: Uruguy-Engnh Nv Brã MsquitVrdun (bs d Prç Tirnts) nibus: Mnrc-ndrhy, d vnid Ri Brnc JT _Í\ épc UnifT ts cll inspir cnfinç j \ww T f i si própri, vstins uiç\ rl M «^ HFTR LBERT CRC, 50 i iiiiiiii ii ii r L S f «s, M , u- &fé*ié&0^1**^ f-

6 * t-r U? \ cs ir Ri qu is brt vn Chpés lcnc ts 1 ris Últis ls lt nvid prçs fi nn TDS cns ií pl CRC Mvis pr Es- \ criptri? : GRNDE VREDDE Cs F CST 27, Ru s ndrds, 27 Visit nsss xpsiçõs cnsult nsss prçs Jóis pr prsnt UM BRLHNTE QUE VLE 50 CNTS PR 30! cs Rbrt vn c 50 btint ^ Brchs pltin c brilhnts, Pulsirs lrgs rns, Rlógis pltin c brilhnts, grn cllcçã Jóis fins 100S áté 10, cnts CS RBERT V R BRNC, 127 HYGENE NS BRBERS vnr s slõs brbirs, fcs léstis MNEL PERNMBUC Kxpuk c frnquz cus icróbis ncntrs nns ljs rl ds fíccyõ qu s dqulr ns brbris, pntn hygin, clint v xigir brbir, n h scui public flt lipz sinfcçã tril ns pquns qu v grns slõs sr utiliz Nã h rci s inhs cnsirçõs fr cntrrir virtu s prfissinl, brbirs s ngr cuprint ds dis- pincl individul t qu brigçã prgr u psiçõs rguintrs pr nsbnt d brb, u tlh Dprlnt d Sú Public, cpltnt lip, s ncli n chir nü citn s dids snitris grx, rusr s is ccssrls vig*r D qu, s tivs pr st cpnh qu nã pssr sã pr u stuf á pr is clrs s su vist Fç ist nnhu pr nsinr, s pnt pr n s pss qu sbcr, sphisr Kis pr qu ssui cuprir li Estu crt u ttitu rlçã s qu, tn sts brbirs, prvincis, fnn Sudc cntribuís ts Public, pr u ssnnt grl nsss pr nã prr su css utni ntr u clss qu, pr principi nnhu, s v ngr ctr s sus tltrinçõs Pr iss, cntif c s bsrvçõs qu vnh fzn trn ssupt tnt iprtânci, prqu ntn qu ts s sclrcints nst qustã sã ncssris, fi s stblcr vrd Pntrr nst?: css, discutir snnt, téri, suprir - ci d tchnic cpillr, prcisn-s tr lnt pr snvlvr, s utr, prtnsã qu nã sj lvr su cis s Pr ss tiv é quc prcuri fzr lgus vriguçõs ns ljs brbirs si- us ns pr^icips pnts d cid, pr cngr fi qu ilizi Nã fi uit difficil ttingir u sj, pis, cnhcn bstnt i prfissini, n viv li lngs nns, ncntri s fcilids pr spnh u x cnsttçã E, c ffirss rtig* ntrir, inbr ligirnt, qu tnt fz ntrrs nu slã cntr, c qulqur utr situ fr circul lgnt d id, qu cnfrt ô s, cpnh ds ss dispsiçõs, nã int, nã dultr cis lgu, prqu std ás vists qu quizr vrificr Nã é pssivl rduzir is s slõs brbir : cntrrir u vrd 0 diffiili Fic ssi, ss nir vilici qu nã tnh prpósit cntrrir inh clss s tivs qu lv stblcr u cpnh c st, just rspnsbilids, 6 vr sbcid li snitári, qu é, s duvid nnhu, útil c ts s sus pnts E prcis qu s nt qu s ns cntrs cultur din nã s dinitt igul prcdint srspits c qui Ms tu iss ó qustã pnts vist, ê flgrçã sntints incults, qu pr qulqur cis s gch p pr nã sr fisclizs! Fliznt, s bs cpnhs vnc s ntrpcis gr qu sts n ug ntbusis, pl crtz qu ts srs rintgrs n nss lgiti dirit, qu h tnt tp vivi spr, pssivl, tlvz, chgu qu vz s brbirs llirr situçã rfrctrl intrnsignt cnfrt su pr clintl Prtnt, xpsiçã fit, rltiv ás brbris, é pur vrd s brbirs sc rsnt u flt, snnt prciávl, cndiçã ssncil pr su funccinnt Tnh dit bstnts vzs qu s brbris Ri nã pssu s rquisits indispnsávis uni cs r p- srvir public c hygin cnfrt s pincéis srv indistintnt tds s criturs s nr lipz; r, stá n cnsciênci u qulqur qu srviç ssi cus rpugnânci Entrtnt, cntinu sn fit s qu hj cuid, qu ns fz dirr Urg u prvinci st rspit, nã sô pr grntir sú d clintl, qu nã v ficr sujit durs cnsquncis, c tbé ssgurr prfissinl grntis snitáris Frncnt, nss cid ê digii, pssuir is slã u brbir n pss sr ttndid frguzi c vrdir ssi s qu xist pr hi fr, c sus ntgns tscs, brrnts qulqur principi hyginic, nã crrspn á vluçã grss, pr- nã rún s cndiçõs Sú Public prvists li; sã vlhris incdtlcis, nti-liyginics, pr ss tiv vrdirs fcs lstis infcciss uits brbirs prç qu nã nílu u srviç l s s prigs clint sir infccln pl pincl cu d brb, qu s prg s distinçã; pl tlh l lvd, pl scvinli tirr s pôs rrz u pl rinh C s vê, tu iss s rs prss utilizds pr l S nã trs u vinci pr- crtd, nturlnt ficrs cndiçã infrir lhs s rspit vi u prfissinl Prsntnt nã ts ljs brbir hyginics Tds s qu xist infring qunt p s rgrs snitáris Suppr qu nã v trzr cnhcint public qu 6 ncssári pr ficr b cprhndid xtnsã ü inh cpnh, é u ngn; tnt ssi qu nã pss ixr ncinr s ãs fficil brbir c u lnt cntgi, qun nã fr sinfctds lgué, tlvz qulls qu cnsur, pr hi, nst nt, cpnh Hygin ns Brbris, h julgr u xigênci uit grn s u lbrr instilçã u pprlh spcil c gu qunt ss ntisptics pr lvg ds ãs, qun fr inicir qulqur trblh cnvniênci lvrs s ãs t bstnt iprtânci, prqu, l n sujitrs pll clint prigss infcgõs, vits nictin cigrr qu fic ntr s s, pl hbit fu E fi psitivnt vici fur ns brbrls E lgus, n nã h rgulnt, prqu nã ts r n ngci, ficil v displicntnt cigrr n bc, ãs suds, fn fu, srvir n frguz Lg, qu tnh dit, rspit d flt hygin ns brbirs, fi crt Qu nã citr quizr inhs cnsirçõs, ppnh-s c lnts cpzs struir qu vnh firn f- Ms, qu é fct é qu prciss tr rspnsbilids finids n prfissã, pr prs xigir lcs trblh, n ns sj d rspirr _Entrtnt, é prcis fisclizçã sôri, prqu, cntrrl, s brbirs cntinurã sn u pnt prnnt léstis d pll, Pr vitr X justnt qu s ntrz prpgu utrs Nst, nstrçã rltiv s brbirs, tnh str áxi, iprcilid, pr iss, fl c bslut sincrid: nã ts, n Pi, slã brbir á su ltur U, si, u nt css sujs, nusnts, s nnhu xprssã N prcs u cntr civilizçã, quslã brbris, fics qué utrs cntrs n s nt ntnt Pssuís Ests qu cuid is st nr gngci qu nós, prprint Nã ncin! Est, prqu, is u cui- d crinhsnt ds instll- çõs cpillrs, dittin nt sõ- sguint ds linhs trçds pr u sntint i vluçã prgrss, tu iss indicn ncssid frt cn- hygin ns css n public v srvir-s qui, pré, ind cntinus ignrânci nà ds rfrs, qun surg u idé n snti trnsfrçã, bnfici d lin tl, fic instisfits, grit, injuri, prqu ns pnhs pl lipz s brbirs grl ind nã nlysi cnvniiitnt! clss; nã si pnt priitiv d prsntçã s bjcts qu nã sffré phiit Diss siplsnt qu public vi, s qu nã grv pnti pns lgrscuns brbirs xts, ugr- pré, s fzr rgõs cnsi- Nã stri intrir u cs, c s tp; pss qu fz s prgs pl nhã, tr, qun n- pr u lhr hns ppr- Qun public subr qu lguns ns scrúpuls cs s brig sus prgs fzr lvg crrirs, ds s- n cntr, d tlvz cid- nã crdit r pns qu nã ê hygin s_ fzr- u brb c s ãs ss qu lvr u, ir scrr- E ssi ns css qusi tds Prciss uniã pj st cruzd Nã brbir é só qu cpt trblhr pl rspit â li hygin public fili v ü su xigir chf is bslut rspit su dirit frguz pdir s trr pr nã ns n- css n nã rquisits hj s lipz U sps pdi- vl uit csis; nsts prtnt, u ps ig s- nã cnvé frquênci su sps css qu n pssu pprlhg rn pr su srvi- S, T cuid ê puc Clri bté V Exci rnntn su lr c s lindíssis pdrngns ppis pints, tpts cnçluns d CS CRC RU D CRC, 19 Phn, DR JSE* DE LBUQUERQUE Dnçs Sxus n H iissísif111 trtnt d MPTÊNC ç-e-c ric, 22 D 1 ás 6 FDGS Cbllirir ir is cpl t cs n gênr Crts, tinturs, ndulçõs qulqur nturz ptis nicurs RU GNÇLVES DS 16, Phn (Nã t filis) f DÁR DE NTCS Rnvrj N crçã s intrirs, prfir s ppis pints, tpts cngluns d CS CRC RU D CRC, 19 Phn, íbr(sn Í - *; NÒ -v-ttmeh-^ s $ DBETE PÍLULS D DK* C1ÍCS Cbt ssucr ts s sypts crrnts ss lésti pp pl D N S P sb n 336 BX NS PREÇS Mvis furts, b cbnt styls rns Fç visit u LEÃ DS MRES vrifiqu s sus prçs DU- MTÓRS PR CSL PLETS, CM- 1:200$ DTS TYP PRTMENT 900$ SL DE JNTR, 1:200$ SLS DE V STS TD ESTUFD (10 PEÇS), 500$ Pr intrir, ctlgs srritis LRG D LP, 32 SL Mcu Mssró SUPERR SENT 3 iniputtlsxs H> BSLUTMENTE SES MSTUR Usu nint íirss sns u :t rrnl spcil pr K-i<l(>, pnir) tritur l u pr slss, Cin culinári, pnr is pur vi drs pr u» Prir Crnir & CJ Ltd «, V R BRNC U~ Ètffi*#^W*tâná :»::: r^fsi 5:52:1 Lilõs flliii Vinn rã & Ci RU PEDR, (ntig E Snt) LELÃ DE MERCDRS E 30 crrnt Eprs Pnhrs SLVDR LTD Fz lilã rcris n di 31 Dzbr RU PEDR, 31 Eprs Pnhrs SLVDR LTD RU PEDR, 31 Pru-s cutl nur st cs Eprs Epréstis sbr Pnhrs SLVDR LTD RU PEDR N 31 Pru-s cutl nur st cs SUPER-DEPURTV pprxi-s clr! J MNDU LVR 0 SEU TERN? Pruc GRNDE TDÍTURR TJUBÁ Ru Sn 243 Phn 2-2G38 Mnd buscr lvr icili Ru nnit Gribldi, 38 (Cpcbn) -,-: CURS DE FÉRS (dissã 1» nn Sri, Língus Curs Priári) UTMÓVES E Nvs CMNHÕES uss, liquid-s prçs rduzidíssis bns fbricnts ricns RU EVRST D VEG, 63 cultur ilh c diinut sps E u grn runiã nnts gricultrs rcntnt ffctud n Cllgi gricultur w, u s gricultrs li prsnts, sr L hrt, fz u intrssnt xpsiçã s is pr ll pts n cultur ilh, dints s qus nã prg is qu hrs-h pr cr (1 cr 0405 hctr) s prprçã trrn té sflh ilh, c u sps pns 34 cntvs pr bushl (1 bushl 35,2 litrs), cust st qu é cnsir uit bix sr hrt cultiv u bll fznd 590 crs, s ths pr ll pts sã s sguints: ilh é s sucssã u cultur trv chir (lilt), qul é ntrr n privr pr srvir dub rdur é ffctud c rs trs rlhs trcçã chnic, fi cclrr is pssivl trblh, prgn-s prlngçõs dus pllgds ns ivcs qutrz pllgds, c fi pr crtr prfundnt s rizs trv chir vitr qu ll trn brtr Qun trv chir crsc uit ns, s rs funccin prvis u fc qu lhs nritt ntrrr cbrir b c trr s plnts trv Sã vris s rzõs qu Mr hrt rsnt pr u tnh rslvi dr prfrênci trv chir n frtilizçã sus trrs, nts nrcr á sdur ilh u utis crs grã ui trv chir tnific sl uit is rpidnt qu trv vrlh, lhrn- is u nn qu st trs lé diss, ixn- qu sp snvlv is pssivl n privr, sphyxi qusi tds s ás hrvs, cnsqüênci ilhrl s cnsrv livr li c u sps ini nhs did qu v sn r, sl é cprii siuç c pulvrizr jud u sls ngt r, pux pl tr ctr Est prçã rdur, cprssã pulvrizr é únic prprçã ~d qu sl rcb nts sdur, signific u cni tp cnsirvl sdur é ffctud iditnt pis st prçã, prgn-s srs cânics prvis dispsitivs qu ix u clhã cd l d filir ilh sd, clhõs sss qu vit qu snt sj rrstd pls águs css chuvs frts; dint st syst, gu pluvil, cir, crr pr ntr s filirs;, s tp, pritt tbé rr u sn priir grdg, c qu st s trn uit is fficz n xtrinçã ds hrvs dvnticis Pr st ulti fi Mr hrt prfr gr nts rígis cu cnsirn- xcllnt pr nhr fficznt trrn, u vz qu s lh cnsrv b fis s nts Ns ilhrs qu vã sr prvits c pst pr g prcin, Mr hrt si u bushl (35 litrs) sj pr cd cinc crs suprfíci, c jud u dispsitiv qu funcin dhrin sr Qunt nhs, sã is s systs prgs pl dit gricultr, bs tê nstr sr igulnt fficzs N priir prg-s cultivrs dus filirs n priir trcir pssgns, u instrunt spcil pr hrvs n nh trnsvrsl N sgun syst utiliz-» cvr rd, prlllnt ás filirs, n priir trcir pssgns, rlizn-s c cultivrs dus filirs nh trnsvrsl ilh, u vz qu tnh is z u z pllgds ltur, já nã p sr nh c ncin cvr rd; s, grçs s systs pts, n ilhrl Mr hrt cstu hvr uit pucs hrvs dninhs, nã sn prtnt ncssári trnr dr utr nh c bjct xtirpl-s Já qu é á lt vlcid qu cvr rd u nxd rttóri lhr xcut trblh, st pprlh é pux pl trctr u vlcid qutr ilhs pr hr quntid ã br prgd, hrs-h pr cr, sgun s últis ths pts pr Mr hrt n cultur ilh, é c sgu: rdur, 1; sdur, 2 3; grdg, 1 4; cultivr dus filirs, 2 3; c- Tr é cnsguir Mcid Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 Nã cnté Ychibin, Cnthrid, n Phsphri Zinc Rédi purnt vgtl E tds s drgris x^^ibh^/ftr^^^ VPR phrcis LURENÇ MÃRQU D Cpnhi Prtugus, spr 2 Jnir sc 5 pr PERNMBUC, FUNCHL, LSB LEXÕES gnts - MGLHÃES & C _ Ru 1 Mrç, 51 - Tlphn GURYS td» s ds, nús u l vstis! Vin cig M nfntil qu h lá rupinhs pr ts nós! R St Stbr 215 (Prx á P Tirnts) vr rttóri 14 Ttl N nn dc 1928 cust ttl d cultur n rfrid plntçã ilh, fi $2040 pr cr (Est iprtnci é cnsird bix, pis v-s tr f nt qu ns Ests Unis, s sláris sã uit is lvs qu n ric Sul) cust ttl, incluin clhit, nã ps dr, prqu ir prt ilhrl fi prvit c pst pr g prin CRRE ÉRE CNDQk fch ás 18 hrs Rgistrs ás 16 hrs SEGUNDS E QUNTS PR SUL QURTS PR NRTE HERM STLTZ & C fflgm BBNQ Tlphn CMNHÃ 4 TNELDS PERFET ESTD DE FÜNCCNMENT Vn-s pl irrisóri prç Rs 2:0S00 RU EVRST D VEG, 63 VJ SENHRSt Pr vsss incs â, «* rs nstrus, irrgulrids, t i s Cápsuls SEVENKRUT (pil-sbin-rrud) & \-T íüp_,drg Pçhç^Ru s ndrds 43/7iTub 7$ Rgin Híí Flng, próxi s bnhs r, ru Frrir Vinn 29, tlphn gu crrnt ts s psnts, prtnts c bnh própri, ôrchstr diári Prçs ódics Enrç tlgrphi: Rgin Tlphn: J^~^l^^^^^^^^^l^^^i^^^^^ifBBiBg^^g Cs Univrsl Bicyclts Frnczs, pssi ELTE, 280$; EL!- GNTE, UNVERSL 2 cnus, 3009: dn crrid, 300$; Pnus r tlã, l, J5S 22S000 Cârs r Elit, G$500; l, cccssris c grl pr Bicyclts ir is cplt srtint n Brsil Su psitári grl t pr Brsil ds princips fbrics d llnh, ngltrr Frnç s prçs sã s ss ds fbrics J Crrir Junir Mtriz: Ru Mrngup 36, Ri0 Jnir Filil Sã Pul: vnid Sã Jã 193, Sã Pul QUER SBER QÜE SE PSS EM S PUL? Li PLTE Dircçã Pdr Cunh JRNL D CTULDDE, EM S PUL Vnd vuls nc» Ri Glri Cruzir nfrçõs: C Mll, ru Buns irs, 151 -// ^«^tri-í- tsftr>%#<íi ís3&? \;,&>

7 Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 «<S u dispuzss s is, brigri t h trblh ir pssr cd nn, pl ns 15 dis Cbuquir (Plvrs dc u h ngócis, vlt Cbuquir) C ffit, s s psss qu trb lh subss c sri is ff i- cints s prticss c rgulrid ts s nns, Üscnç spiritul physic qu crc, crt nã hvri u só qu s privss u stçã nnul rpus! 15 u 30 dis Cbuquir qulqur épc nn, sã tp sufficint pr rstblcr, c pr ncnt, sú prjudicd n fficin trblh u n zf stntnt s ngócis U stçã águs nã é privil gi s riçs u bsts! is hu scrifíci finncir, pssr 15 dis il prg crci pô, s Cbuquir Dispn 8 htéis gn ificnt instlls, n s cbr diári , Cbuquir é stç ã il pr tds s clsss U grn dic ptríci clru liz st rvilh: é únic stçã cur hydrq-inrl, u cur cliátic, c uit crt, qu Cbuquir r águs qu h, ffctivnt, u u cur rpus! T hj s su pssg! s trns prt d Cntrl ás chg Cbuquir ás 1937 Pr utrs infrçõs, dirij-s qulqur s grns gnif ics htéis: Htl Cbuquir ntôni Grci iivir Htl Elit Juli ndr Ls Htl Eprz Pdr Bltrã Suz Diniz Htl Silv Htl Victri Ângl H Villr _, E ts sss htéis cbr- J Slv* s diáris 15$ 25Ç /* *^ ^ *** ໫is ds rfiçõs ^yiuk 1 * Grn «& C 1, ^èfflj 1 ^^_!ü Pd«** sprtr ptit «trtivy dig«wt, DÁR DE Ni»viS CS! NTCS DE PRTUGL NTCS 00 VER VER, zbr H u zn nns, íi li Mrc Mnl Firin, pr tr rcnhci qu ll já nã stisfzi, pl su rduzi spç, s ncssids d ppulçã Cnstruir-s, ntã, titul prvisóri, n cp Côj, cus, 17 utubr ulti, tr ffndi, crprlnt, Jsé Frnns d Silv, gnt sgurnç public n 44, st cid, fi hj julgií Frncisc Mll, Ri, cs, rsint n Estrd d Brr (vir) Fi cnn 15 dis prisã crrccinl, 300$ ipst justiç, c s ccrscis lgs qu fôr vi s prits, 50$00 fvr fnsr fficis bul Álvr Prir; 1 prç fix; 1 S Frncisc) j lhr prtuguz, u- í-cnçã, - nris ^ 1 Fãbrics is Cribs 6 Pisis 1 ikf jl^jli x ii^ii»j»-/ v,/iv,j_^0 âlp (FUNDD EM 1908) T spr stck núrs pr css Fz-s cribs brrch pr s di CET-SE GENTES EM TD BRSL J C FRGT <& C RU BUENS RES, 200 TEL 4-598S R DE JNER MSCTTE Pó rrz finnt prfu uit dhrnt vnd ns bs css n Prfuri MSCTTE Prç Tirnts, 18 20, squin 7 Stbr, n ncntrris vri sr ti» nt fins prfuris strngirs, stjs pr nicur rtigs pr prsnts FLRD HTEL FLMENG Máxi cnfrt, pl ini prç RU FERRER VNN, 75/77 DRECTR CMMERCL BRSLER Gnir infrçõs té 30 Nvbr SHR D PREL NV EDÇà Nã cnfundir c s flsificçõs qu nd sn «Mrcids c utr n j Fdis pl tlcpüuc, U0103 n ll NCLN V S 20 Pr Ms Pr 4y C ^* h 7v jjj ; :: %, / %* y * íék Ns sus cprs prz n CMPENSDR inclu u Vntilr MRELL Mâ NCLNVES Pr Ms Pr 25 c 95$ 30 c 115$ 40 c 195$ T NTS GLNES CMPNH D NYSS RE- VERTEU PR ESTD (D Rvist Prtuguz Cunicçõs, 15 nvbr 1930) pucs fruts btis n pssg s trritóris Nvss pr Est H1ÉS iii CS CR prticip sus igs frguzs qu rcbu grn srtint Estjs c prfus fins, cutlri pr tucr c uits utrs bjcts prpris pr s fsts Ntl, nn B Ris RÜ D UVDR, 183 (Entr Uruguyn lrg Nticis frscs sbr thtr prtuguz RS UM REVST! LSB, 12 dc zbr THETR VREDDES r sbrchn n snvltur git Btriz Cst, pr qu u incrrigivl vizinh tv st pittrsc rqu: Est grt é dnd! lun s pupils c nin divls, sypthic duct Btriz Cst Mri Lur; ngrçdissi pt ci*j*cir, xcllnt ppludid r- Fzi vss prfu cs 1 Sins nü vs squcs qu rsults psitivs só pis btr s cprrs s rspctiv** ssêncis n CS CNEND» rvist fntsi, 2 Pssu cts n z fin 12 dt qudrs, Pt C t Mrrc nnivrsri cbv instllr- lnstrucçs przr vs db d cssçã s pr fbrlcü prs uns tlhirs b ir, sbrigs, dificçã Nyss d intgrçã s tr- n jsttics inh vhkb iu própri cn d Cpnhi t cir d 3 fil, qun vizinh d dirit, frqüntr qulqur Extrt, Águ Lqü ligir c spct ds ntigs brrcs fir inistrçã ritris Cb Dlg ssidu u Clôni Únic nn d- vnc cs spctculs ssênci dirct Est priir já fixd t «iul«iur pr ã, u sts Esss brrcõs vri xistir snt quánt nã s rnt cntcint pssri inti- psss fcilnt is prfu, s cu cunictivãs, tn is lt rr cust! sprcbi n trpl, s s jrns nã tivss Cck-Tuil spr u cntri cnstruíss nv rc qu pr fu d d pr- 3 0 grrs 5*000; glri, diz srrint: nss Câr s prpuzr dificr, pr qul fr lbc tlgr nvi, prpsi- E vrd, public u vibrnt ptriti- Entã, is u rvist? inbri ir>*z*ivt?? P rfu 10 qu grs 8$000 JV~ Ncnvi crtznt Mis u r u gnífic prjt Ms t, pl Lig Dfs Prfu ncprávl Prpgnd Mçbiqu, i- 10 grs 5$000, s nns tê pss,, ns tlhirs Côj, cntinu fzis nistr ds Clônis - pr Ku pr cllcçã utrs cntns Qu is! ltnt tl srá? icni-^ttn prtic! E* lcin qu vs vr, s bstcint d cid, qull Lig c qu nã pri Nã si cp st SS5«*ri rz ~ Junt Cngnt ind s tt scrvr rvists! Í2iíL2j^i5iSÍ i!i3^i?íl * psr tp lh tr cus squcr-s d dt qu s iniciu rlizçã d plitic d s ssupts stã sgts, s Ucisnt váris strgs su spct ctul, c s unid dinistrtiv d prvinci Mçbiqu, spirçã rs? idés gsts Cnhc cnt s ut- ibr, pr Frnnd prs scids, s irnts pr pintr, rp xi sã núrs intrssnts qu prsistntnt ntid U puc Sã rpzs qudr nvs, spirit spir ru, fclizn liquidçã lh dá ccss chi l dqull rgnis prtuguz d u cnhci tblcint s- s ás- cndiçõs hyginics ds nss Áfric rintl udcis, qu já r d s bix, sus rlizçã ntávl sus instllçõs, dá sgrdávl iprssã, s s Trt-s n vrd u cntcint qu, s qulqur x- Si, scngrphic prvs d ll Durt, já tnh vist pçs ils Efi, cá sts Prir pr Álvr qudr lgrnt cdi, visitnts qu, vins d stçã gr, v sr tx d is lt cnduzi vnid cinh frr, sc trnscnci pr dinistrçã clnil prtuguz pô d C nst Crls E stávs lvs, tinl c b u Cntrl, pr cid prpr, nt sss rcrt tic dr- sprg, Trn-s, pis, cnvnint s fôr fitnt ffirr-s s clássics pncds Mlièr xprssivnt cnstrucçã u difici prpri, pl, hyginic, trçpnhi Nyss nã tri crrs cpsss, qu vinc cntrct c C- rchstr tcss priini pr nt- Gs, cplt u lquz vizinh gitu-s is cd- sd, ssignd cuj 1» ct ncntr rn lgnt, tnt cduc, spprcn pths zs qu stisfç ás ncssids s sus prs jsttics, s nt n su cir, tn prgrss u pr Blthzr Rdrigus, 6 u ctivid cntr d Lig Mçbiqu nã t si incnsávl t- dispst uvir s bts, c Crrd crtin, licd ttitu ppulçã grv u juiz svr, xhibiçu nu rtístic c iprtçã á vir nz ctul s, lá rc, iprópri cá, s nã t cri u rpr códig, ist é, prgr, nt s lhs siv bulhnt n ntã líri c u cpitl piniã district, sô sbn public qu s qu u xpn- frçs nti-ncins nã cid cnsguir, n jugulr, n nnulthntic fit, á nir prltnusis E fit cçu vizinh ppludi* u u- clrsnt, chn c n- s utrs NMEÇà DE PRFESSRES lr, dn inistr ds Clnis, bn g, prsntn crtz d pç s silhuts s intrprts, stisfit Si, snhr, dizi- gré l gré, u ntã Núrs Pl Rgiã Esclr vir frç uit qu clu inutilizu ts tn fliznt n pr bix, cpnhds n rchstr P Euz t scnns bns vistss, fr fits s sguints nçõs ntg s sfrçs durnt nns cutlsnt prprs, vist pls trchs rnusics, li prfssrs Qudr uxilir: pr cd rvists pr s E s rpzs, sirr-s! ntr n prvinci u rgnis indiscutivlnt sncin- Ml cbr nrlr-s fi- s cnhcis s sus iprssõs u lls is vulgriz & siu tbé, D cunicn Mri Zilin Mrqus Figuir, pr sl Cntuil, cnclh livir z- Extincts òs prs jstti- sgrdv: nv lizr t, já u flr vizinh «un riblt s ccnu stv u h óis; d Mri éli d Cst, cs d Cpnhi Nyss, cbs s przs d Zbzi, pis nã é? ct qu 2 prsntçã é riginl, su n lgr Ctnt pr Vill Nv Pirs, n sci, c é cstu cçu ll Vill d Fir; d Murici rst dr pprtunnt glp Rltivnt, c diri Brnr, pr Mlhpã, iivir Birr; d Rs Brgs biqu, pr rcnduzir nss Ms, stávs, gr, n llngu-s pr- rt á Cpnhi Mç- Álvr Prir Pis nã sciu succss núrs lid Brrlh, pr s prvinci cn ndic á unid dinistrtiv qu nt- n pprcr grsnn vivs tr gr jrdi d bll M Flr, rcs grciss c rtístic rlc cnclh Vgs; d Mri n- s qus vult rhpsdi sbl Frt, pr Lir rá prtuguz rsgtrá insnst prjudicil plitic qu, rc titul, disfrç dnt guind pr Frnnd á Mri Christin, pt r- cntigs dnss ppulrs, ni- S Pdr, Mlhd; d Eili Siõs Ls, pr qunt ss, s fz sguid gluch, pr Snts Crvlh, Cibr, lnt vlr nnqucr lnc Vrids: Srnl, Mlhd; d nn ultitu invitávl cpr qu Durt d Silv Srr, pr d E ntrtnt, urg qu, qunt gntil rinh ds flrs s prss strr s spcilids Chrlstn dns c niç, nu riginl induntári s cnclh gud; d s trritóris Nyss ssi Mri ndré Sns, pr c qunt ás trrs d Zbzi s inici u dinistrçã flrs d cid, lind usic su hrt prfu: s pllids pl cid glnt Mri Frcntls, gud; d Mri Christin, qu qu fi tbé u s Snts Vidl, pr Pnt vlrizçã cnôic, vist Mri Lur cnt c licz pculir, s brncs Mrg- bbir lgnt pru; tntr sri rn, u Pcguir, Svr Vug; nã só ugntr prsprid Mçbiqu, c srids nt clr frscur, - d dlin Prir Crs, pr tnts utrs pisódis vlrizs infntil Vr Cruz, vir; brtu pr vitr qu nhã, ldisnt find n vz grdvl Frnnd Cibr pr Btriz Cst, Mri Lur d Mri Mgdln Squir Dvsss, pr Prs qun chgr nt nniquillr Cpnhi qu i- lh, E livir, Álvr Prir^ ntôni Frnnd Cibr! Gs Crls lvs ligs Birr, ndi; Mnl Pt iivir, pr Plhç, livir n Mnic Sfl, crts ptrits nã rgunt c us cntu sujit l Ms pl intrvnçã cpdri Snts ll nã chgu h is dis Crvlh, xprint Birr: Jcinth Frnns pzr ds sus rspnsbilids plítics, c incpcid trblh Brsil? Estudri s ppis gênr, qu Tvrs, pr Lbã, Vill u vizinh br? i sublinhn c d Fir; ugust lvs Sbr pr ncs, ndi; pnt n cnvrs qu stv ir- n rprsntdinistrtiv Est c s Tlvz, pprvtivs rspndi, cntris pr pr ntrcln-s Jsé Tixir s Ris, pr ritn s spctrs s lgrs d frnt Çã, s bils qudrs vivs, pl Crtgç, vr; d nn Prir Murã, pr Pçs E pss, ntr bils, gr- plástics grup Th Gln Bllt fr nstrçõs rt bllz Brndã, Vill d Fir, d Mri Eili Durt pr cisnt rcs pl ngnh chrgrphic jvn bi- E, fchr-s pnn sbr pthtic rupçã vulcânic Mit lrin Chrls, cnquistn c ulti ct, quánt (ndi) sujit glhrdi su priir victri l clv chds s utrs PEL TRBUNL nscnr, flr stuf intrprts, u cultivd pr E livir c pnsv qu b pdi clinr hbitul fcci, flr inh issã bir- critic illustr scnhci, qu spdir- ESCLH MDEL QUE MS GRD PR LR PR ESCRPTR c grnti ECNM - DURBLDDE - EFFCENC E ELEGÂNC ffrcs rc R ELL PR TECT 3 ps lluiniun 80 c - 240$ PR TECT 4 ps ir üsss* 135 c 440$ r^^^ ^^^^ DSTRBUDRES NSTLLDRES --VREGSTS-- Í235S» n vrá,i^c~n &«««WÊ WÊkfWSl fctfv/> à J1ÍPS\É$ wwê^&wttmv wi?» i FXS SCLNTES Pr Ms Pr : nn,,,v 25 c 160$ PR TECT 3 ps Uuiniu 3» c 200$ ; 120 c - 32ftíR 40 c - 245$ 11 S & Ci l Lii RU 7 DE SETEMBR, 42 - Phn wss s diss ind: Si, snhr! Tê rvist! E nst ulti ffirçã v t luvr s utrs, sus dircts cllbrrs, ntr s qus grup scngrphs lid Durt, Blthzr Rdrigus, Luiz Slvr, Pint Mglhãs, Rcynl Mrtins Rgri Mch, qu s srr n clri hrni s s- ZB c ijèê< J Prçs spcis PR PREDE UÒ$ / 7?H / 4 % sj pi Jh JÊÈÈÈMf* ü 7 T,J ÈM-</-«^ pr Cfés - Rsturnts - Htéis grns Escriptris li r } ; tt-,v 1 íf XyC t 1 íc n?: Cl y jl -r * -f-* - j,,jj _,, ^r-*---^ ; «Ml,ir

8 «s i ^V LUR DE NTÍCS Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 PRBLEM DS CMBUSTÍVES Cntri C titul *\tici priir clichê str u grn iprtânci, s quc nt u jrd qudrd, nu Snscinl*, disss pprlh cplt, prpt pr gtts sj bstnt pqun?! nã ix rprsntr 1296 prsntr brv u sluçã crburr qulqur ssênci Fbric-s própri pr qulqur tuçã trn-s is séri s s U né-zlnz, Ernst Gd- pr s inflr, pré, si- pllgds qudrds viávl prbl s cbustivis pr trs xplsã rc utóvl, substituin lhr ã qustã d distribuiçã wrd, é u s qu s tê prcup c st prbl d Nã cnsist, c ffirás riginl s ncssid igul ts s cylindrs npnnt snh tub sccg hgnid pl ci, n qulid n rig prfurçõs, tc crburànt prg, s si sgun clichó, d squrd scrg, s vlts qu istur prcis dr pr chgr t- tn bti lguns rsults suprfíci pl qucint, rfrr s crburrs pr dirit, str u prt ctus, dptn-s cnsu qulqur cbustívl s blc tr, ntn-s n guns cylindrs srá prs xcllntcs únic flt qu brtur dispsiçã d turbin qu clichês pr s is cnsqunci qu illustr ths fndid pl sr F H Dutchr, ps bsrvr é qu, trtn-s u dispsitiv tã si- u vprizr, cuj figur stá prã sr jgds fór cntr s sus funcçõs cnsist liqüfzr crbu- liqui crts css is uxiliri s nsss ngnhirs prtículs pis tã lógic, ll nã tnh chnics s studiss si i h uit tp Tlvz qu siplicid lógic pcints n cnstrucçã du p- prcis-s rrnt, prn sccg ntr quilíbri tp indisguir crburr fôr d sluçã chd pr Gdwrd Nsts cndiçõs, prlh nálg, cujs funcçõs s stinss prvitnt, pnsvl á su gzificçã, s dr s cylindrs is frcs nã puss sr b cit pr indistintnt, ds nsss tris crburnts, s i- duvid c ir dispfndi u istur qud, qu signific qu istur pr s u- ir é cplicçã, ir é qulls qunt qu julg qu sfrç, cpns, liás, cl l n d fi1- pl su lt cpcid vpri- trs c ric is cbustivl stá sn sprdiç C C s pô vr pls fjgu- ttrcçã pr vnd ntçã plps fibrs vrib Er Ss substncis grdurss nsss crs, snts u sss nvs crburrs crg, trcir phtgrphi str u b snh tub srs, us-s u crburr cu, c vprizr u gurd plnts ntrtnt, ugnt qu grin flrsc sb xplsõs luxuri ns spsss crburn, pr cs, ló dpt u utóvl Frd, riquz d istur nã srá suificint pr ffctr srint tub dissã crburr gz é cnstruí ntr ps, s qu pri crburr frç dispsitiv t fôr ttgs d zôni trblh qu s vê bix l lv, krzn, gzlin, icl, tc, tc é bstnt, sã prciss pr pr r fits luini u Trs ftrs, s qus u sô u srpntin, cujs chps p- qu é utri sr Dutchr, prc spi intrss cs fc, vist lingug t- ns infr, cust 5 llrs tp, clr suprfíci U sss pyrlhs, qu duzir u cplt vprçã : cbr, é cllc ntr u clinic usd pl clbr ngnhir ricn H li, vld ngltrr stá, c s sb, iprtânci fun rcipint é nvlvi cif N qu rcipint, n qul istur ntr pr u rifíci fun Lndrs cncrn tp, nã h grn- pl tchnlgi, princípis phy- pnhd rslvr pr- vlcid g: n tub pr u cis, pr qul sã BS cnduzis s gzs quis clr pss fun pr s chps, n tp ds qus stá f^sr\ ^^T^T jr/^tlfl 1 llcd u câr Est câr t fi dirigir nd d istur, fór qu td ll pss ntr K ^i ^,3 Jjjiww ttfifb^jtyysf^ffíktx ^tqlb yé:::y pj H s chps E utrs plvrs, ll prvê curt-circuit* Qun sá crburr, istur cnsist nu rduzid quntid vpr, u grn prçã r u gr crnbustivl, ás vzs fôr nvir, utrs vzs c fôr pings tnh vriávl rst nu cd liqui qu sb pls prs crburr Qun istur tc ns chps u n câr, su tnnci crrr linhs rcts brig nturlnt liqui splhr-s, ár ds chps é tl qu liqui trn-s fin Ts, prtnt, nss ês n fôr u cylindr chps, pprxidnt 6 8 pllgds diâtr crc d% s ltur gzlin liquid é sprgid nsts chps, fôr qu irupçã r pnh- n st vpr nã nst ss liquid qu trn qulqur tr trpidnt flh, ist pr nã flrs n diluiçã lubrificnt n crbnizçã ds vls sluçã nã stá n 11 qulid n n rig crburànt, pprlhnt s si cânic 110 Dvi á cçã d grvid, crburr pr cnsuir qulqur cbustívl cd cbustívl ns chp crr pr bix, cntr crrnt d istur qu sb, sic, dissrtçõs thrics pr, finl, scbrir-s qu s ricns crir u crburr spcilnfc pr cnsu gzlin utilitris ynk rvêlu-s, s n industri utvis, du sgcid suprir sbr prvidênci s is pvs univrs Dsnvlvn su industri utbilistic, tr prgrss li snvlvint d industri d gzlin, s qus, pr circustncis qu nã vê cs, sã s tntrs s irs nncis Está, pis, xplic prqu sprzr cnstrucçã du crburr qu cnsuiss, s tp, qulqur ssnci inflvl cnlizçã, pré, grns ss ur rcs cnsuirs pr s cntrs xprtrs, tn-s vlu c rzã snvlvint utbilis, cçu prcupr s studiss sts, pós psquiss cnclusõs prtics, tinr c s ltrçõs fzr nu crburr pr qu ll funcin c gzlin, ptról, álcl, l ps, tc Dutchr nlys cnstrucçã ctul ss pprlh, cujs funcçõs s liitr á crburçã gzlin s clris fcilid vprizçã ná xig utrs dispsiçõs C fi, ntrtnt, cnstruí, p snt utilizr qull crburànt S, pré, s lh intrduzir s dificçõs citds pr Dutchr, já pplicds pr divrss invntrs, hi trs dptçã ncssári pr s cnsuir qulqur qulid cbustívl utr icfr-s á gzlin r crburànt prcn, ssi, nã lludir á su substituiçã pr utrs cbustívis ttnt-s, pré, n pri gryph, vr-s-á qu é nll qu?stá cnclusã infllivl ds bsrvçõs qu chgu, tn prtic pr bs s princípis physic pr inducçã Nt-s qu ltrçã liits pns crburr, pis s trs nã sffrrã c prcss d rfr, is ligir dificçã SYSTEM bl s crburnts Eis prqu, c n cs d nss brrch, ll prcuru u substitut ds ntigs cârs s crburrs, ntã cnics u cylindrics, bstnts á fcilid vprizçã d gzlin, ncntrn- n criçã pprlh cntr, ncrrg vltilizr qulqur cbustívl cnduzil-, pr vints prpulsivs, ás cârs cbustâ cni qu rsult st pprlh dissl- u tlgr ndinplis, n fi xprint C 4 glõs l prcrrr 576 ilhs trrstrs, u 971 kiltrs 600 trs gvrn, xpl qu fz ngltrr, qun, nts lvr s snts, prcurv prduzir brrch pr ns siís ncssids, pri instituir u prêi digs, réis 200:000$000 invntr ncinl u strngir qu cnstruiss u pprlh stin s fi, ist é, crburr indistintnt álcl, gzlin, krzn, l ps, tc E* u prcss is sipls, tlvz, nvis rcinl pr s rslvr cs s cbustívis DR DE- NTCS rcndn, is u vz, ttnçã s litrs pr pri gryph, illustr st trblh c clichês qu p srvir pnt prtid s gênis invntivs s brsilirs ptrits ÜM NV CMBUSTÍVEL P\R S UTMÓVES: LE PESD Pr F H Dutchr crburr cu s divrss typs tubs scrg nunc ix pssuir u séri flh Sã incpzs frncr s cylindrs u istur prfitnt scc u vprizd Sb pnt vist d priducçã frç, ist nà t dissã clr t u édi áxi b ci c pés pr sgun,, s qu distnci crburr xtr s cylindrs sj nr qu u jrd, rsult ns qu u trç sgun pr qu cbustívl s vpr s istur c crrnt r C vs, nã é prcis uit tp Cnsirn gr qustã clr pr vprr cbustivl, chs qu ns gzs quis ts clr sbr, s ll ncssitrs difficuld stá fzr c qu sj pns bstnt pr vprr cbustívl, nã si pr qucr xcss istur st é uit iprtnt, prqu tprtur d crg n cç d cprssã trin finitivnt c pô sr lt cprssã nts qu xplsã s tnh d Pr utr l, qun Í3 qunt fr crg, ils lv ll srá, pr btr frç prciss crg psd Nturlnt qu sri pti s pns s prçõs nã vprizds cbustívl puss sr subttids qucint ntã vprizds, juntn-s pis vpr á crrnt d istur cpltnt istur c s, rsultn dhi istur scc hgên qu s sj Nã ê, pré, u cis ttlnt fácil s btr E pr ulti ts suprfici, cnsird pr lguns c is iprtnt s trs fctrs Td gnt sb qu u s prçã gzlin s vpr uit is rápidnt s stivr splhd ci u s, qu s stivr cntid nu cp Lg, qustã é: Qul suprfíci c btl- 1 Sri bsur prcurr utilizr s c u ccssri crburr, ind qu s trtss _ u pqun tr, suprfici ncssári lcnçri fácili KSMS Rsult 20 srti, rliz 27 Dzbr 1930 Nur srt próxi srti trá lgr sbb, 3 Jnir 1931 Fiscl Gvrn Dr BESSNE CRRÊ nhi biliári Kss ^fíj C rflâ&iimmmm c s chps sã js qunts qu fun, s frcçõs psds cbustívl, sts c pnts buliçã grus s is, scrrg pr u zn cd vz is qunt, té ttingir u tprtur qu s brig vprr _ ind is, s qu sj btid pr st fôr u istur, scc nã xcssivnt qunt, sri rzávl suppr qu qulqur cbustívl liqui qu puss sr us nu crburr cu, vprr-s-i pr st th s xpriêncis té gr fits str qu nã h difficuld lgu fzr trblhr u crburr cu c krzn u ls própris pr quir únic dificçã disp* sitiv cnsist ugntr suprfici d chp tprtur, spr qu cbustívl qu s sj usr sj is ps Rlnt, t si difficil pr lgus psss cprhnr qu s pss btr c st pprlh u gz scc frsc st xplic-s nturlnt pl crnç qu u srpntin vprizçã nvlvid pr gzs quis qu ttingc 1500 grus Frnhit, v tbé cstr st tprtur Entrtnt, qun squcrs qu nu tub clir s prs xtrns stã dirctnt cntct c ch d frnlh, cnsirvlnt is qunt*> qu 1500 grus Frnhit» tprtur vpr gu srá tã lt qunt prssã prittir fct s ddicinr qucint á prt xtrn rcipint nã signific nir lgu qu s chps st j á s tprtur E priir lgr, s chps stã pids nã fz prt intgrnt rcipint, fct tr u junt signific u trnsissã clr é nrnt rduzid Tbé é sbi qu qun lgu cis s vpr, trn-s ncssári qucint s, c nst cs, vprçã s prcss pl rzã u grn suprfici, is qu pl u lt tprtur, clr s trnrá qu clr pr vprçã virá nu lrg did d própri istur, qu xplic nrnu tprtur nrl d istur pr s trs quips c pprlh Gdwrd, usn gzlin yri ntr grus, Frnhit, s rsults str qu s st tprtur bix istur é scc pr cnsguint hgn cnstnt qu subr sr Hnriqu Pschl, rsint n Ri Jnir, sj sbr prir d sr sbl Rs Villr, qu prtiu Ersil n di 20 stbr 192S, br lirnt Jcguy D sbl scrvu is u ns té uns it zs pós su prtid, pis, nunc is u nticis sus su dircçã n cid Prt é: Ru Thtr S Jã, 61 ntig Ci Vill T dus irãs qu s ch Elis Estphni Rs Villr Qu subr é fvr dr in- õs pr sr Hnriqu Pschl DR DE NTCS Ri Jnir Ri funn Ml-it Eriiril CRNÇS QUE UM NV ER PR 0$ PRPRETÁRS CMNHÕES! Mirs lucrs ir cni sã prprcins pls>s pnus Gdrich Blã! SÊÊÊ SFFREM iri ds dirrhés infntis sã vids rrs lintçâ, lints uit grdurss u uit cs Muits vzs, pré, s dirrhés sã rflxs dc pylit, sipls cryz u inflçã d grgnt Hj di, nã s cur is dirrhés c dits xcssivs, n c s prjudicis xrps, pçõs gss, s si c rgin qu c dicnts qu cbt s frntçõs, c Elfri d Cs Byr, s csints cálci s priirs cuids édics, sgun dicin rn, cnsist fstr s cuss stblcr u rgin spcil c puc grdur puc ssucr, s nfrqucr ntinh c dit xcssiv Elfri Byr s csints srã s rcurss cplntrs grn vlr, sbrtu pr cbtr s frntçõs Tbé ns dirrhés s dults Elfri é dicnt prfrnci Ex Snr Nã cpr vstis s vr s d cs ÁGU DE UR s prçs sã uit cs gst é is pur! UVDR 169 Clinic Urlgic Dr Sul Knitz J) rgrss d Eurn n slv durnt 4 nns, x-sslstnt s Prfssrs Lichtbcrg-, Lwln Jsph Brli c Hslingr Vinn Espcilist c nçs s Rins, Bxig, Próstt, Uruthr, vis Urinri» Dnçs Snhrs Micçõs frqunts lrss Elctricid dic Dithrl, Ris Ultr Vilts, Sllux Cns Ru 7 Stbr, 42, sb, ds 13 ás lti Phn, Rs phn 52S9! Cllgi Mnin Jsus jst Cll: *-** gnificn3 n ru przivl, 5, Snt Thrz, rliz-s r* j u pqun fst pr distribuiçã rups nqus bnbns LEGD DE ÜM #GW í\t\ FÃM Du Fun vlh, cns, H u sgr lg r r Nyphs s ilhõs! Lá di/: S qur sr quri, n nú u só vsti Pl Fir ds Nçõs FE1K DS NÇÕES, ultrrn stblcint fznds lfitri, instll c s lhrs tcis rcbis ds princips fbrics ncins strngirs Excut-s brs 1 r 24 u 48 hrs Vn-s cit-s crts nr trcr u cnfccinr Pr intrir nvi-s strás, crts tbé lgntissis trns sb did, bstn qu s prtnnts nvi pr script su ltur ps Prcss infllivl, unic n gnr Prçs vrdir fir NUNES Ru Mrchl Flrin n 1-1 Ri Frguzi! S prpritáris cinhõs nibus ccl nv Gdrich Blã pr cinhõs Pl priir vz prsnt n Brsil, st nv typ pnu Blã inici u nv ér pr ut-viç crcil Rflict sbr qu st ntávl rlizçã scintific d Gdrich trnu pssivl; Mir vlcid, vlcid qur dizr lhr prvitnt s dis Grn flxibilid quc issgur ir durbilid inh própri pnu! Mir gurnç prqu, sn is lrg bnd rdg, is fíicints s trn s fris Qulqur gnt Gdricb trá áxi przr lh strr nv typ Gdrich Blã pr cininíiôs Vj- hj s vrifiqu c prpritári du cinhã p ugntr utilid su crr cnisr dinhir Rslv Minuis Qulqur Efrç Gástric FRUTL, ffrvscnt digstiv nti-ci nti-dyspptic rslv inuts qulqur brç gástric, vitn cgsts utrs ccints grvs pr prd u prturbçã d digstã FRUTL é cçã rápid sgur, grdávl pldr é rédi Lr Cust 50 is brt qu s ss fruts strngirs Dvi á su purz fficci v sr prfri ás gnsis bicrbnts Ns Drgris Pchc, Silv Gs, Gstir, Wrnck, Cs Hubr, Grn, tc UNVERSL BLÃ Trns Rup DE 450S000 PR 350$000! Pr Liquidr cbr lfitri Frrir, ã ru uvir n ãü, sbr, stá vn- (ln sus suprirs lgl!- tus trns Uup, fits sb did linds rns csirs tngrlzs :;Fj0 000! qu r prç 450Í00Ü, jnir 1924 té hj Tbé vn csirs ing-lzs utrs fznds divrss, incluin s lins trpics inglzs, fins tcis vrã rçõs tdps s vis utnsilis, u trspss-s Vclh lfitri, pssuin distint nurs frguzi LELÃ DE PENHRES LBERL, BERLNER & C E 29 dc Dzbr 1930 R LUZ DE CMÕES, 58 E C Turc Jrg, gr stá b prtinh 13, vnid Psss, 13 JJ Wk\ (Pr ci d Cs zr) gr é qu v hvr brulh Fch tu qu é cs rtlhs Só fic vlh Turc Jrg Ningué pô c ll TEM RETLHS QUE NÃ CB MS ENCST FREGUEZ!! RETLHS! RETLHS! Trz lguns tstõs lv Sds, Viils, Triclins, pís, Linhs, Bptists, fi tu qunt é fznd b brt E SW %i& %Jr ^Wl E E GR %Jr Jbb» M ffnh ** ii!, rj UM M tpí ÍUltj y **

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos 2º/3º ciclo O Ã Ç A T N E M A LIndo d pgunt u u ni u i ct n u Exit co? d d dit, d á l tção, f n ão p t t N n nci li ê f p tnt o p i hábito i g ê t d indic udávl. o ã ç t n d li Filip, 12 no lid 1 EguNntTAÇÃO

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

Boiadêro. Música na escola: exercício 13

Boiadêro. Música na escola: exercício 13 Bidê Músic n scl: xcíci 13 Bidê Aut: Aut scnhcid, cnçã flclóic Ptitus Mi, hni lt Rgiã: Piçbuçu (Algs) Fnt: 500 Cnçõs Bsilis, Elind A. Pz Fix: 13 j: Nil Azvd Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin tôni Dis Csqui

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA Migul bi qu t clbr 100 n qu N Snh prcu? Qul N Snh? A N Snh d Fáti qu prcu trê pqun ptrinh. Du dr gç j d tulidd Fáti!rr Mri g r ir V il d b jú riçõ nch d ári d p

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

fora, hontem, o espirito ordeiro da população canão rioca, talvez tivéssemos que NUMERO AVULSO, 100 R8.

fora, hontem, o espirito ordeiro da população canão rioca, talvez tivéssemos que NUMERO AVULSO, 100 R8. *v ííír*f3?i^^ssv!skí V"^"iJ 7 l*^ **J **^"\^!?í ^ ^^rtíj^pçíiíjw^ts^ 3^^í^-^->vi*í3^:r];*t; TD D-- spini rccipnri DÁR D NT fr hnt spirit rir d ppulçã cnã ric tlvz tivsss qu NUMR VULS 1 R8 rgistrr currncis

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

ÕÈSSMdõMBMA JORNAL DA MANHA. ÍOdaSnOSSàS,ndu,tò a tod s os réos. Florestas. US??? *tána*»m» aos implicados no movime.lo

ÕÈSSMdõMBMA JORNAL DA MANHA. ÍOdaSnOSSàS,ndu,tò a tod s os réos. Florestas. US??? *tána*»m» aos implicados no movime.lo WÍ }i"^u»-_- Curityb Sbb 14 Nvbr dè 1925 ^ÉtgfS!F!íç35Wí^B^K NUM 262 ÕÈSSMdõMBM ü Dirctr: DrFrncUc Mrnhã ft^ul$0»200 1 nunf q spiizr svblízrá " iz ntr - Brzil rgntin ds s nstrçõs n V luns cntr i cncrdi

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM OS PAÍSES DO EIXO

DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM OS PAÍSES DO EIXO J W r /» S^fs 7 - - WMH Dirtr: fcsftósá NTE; un R DE JNER HUM RCRD (icii-nr 0 Plíli ipiiili - SUMíKNÍtiNJliNK: U/ C QURT-FER 20 DE JNER DE lí i NETT \\ im 44» TV EXÉRC NTCS DE TD BRSL FB Jí METERM PQUE

Leia mais

""niiimitii»"1"" Rio de Janeiro, Quarta-feira, 24 de Outubro de 1934. io=escola "Almirante peio do resurgimento acionai!

niiimitii»1 Rio de Janeiro, Quarta-feira, 24 de Outubro de 1934. io=escola Almirante peio do resurgimento acionai! NN V y s ií d Jsn«fc» VWHBt - 7 V H T^Tir 2409 }f -M \ k EDÇÃ j ^S 4 HRS >M ^> jy -- - TRSTE HER H qutr nns justs n di hj sbv frgrsnt Vlh Rpublic Ss ts nós tstunhs nthusis lirnt c qu pv pr t prt rcbu fstju

Leia mais

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG X () 59-5050 v. Jesus Candian, -. angueira Rural - C 500-000 - bá - G -mail: qualidade@moveisnovohorizonte.com.br RIR G TS T.: 55mm RG.: 00mm R.: 50mm CRT NSS ÁGIN N CK INK D (QR CD) ICH TÉCNIC RDT 00%

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren Hymnrium ur de strels & 2 Pdrinho Sebstião Prtituren RINH O MR - 2009 Prodution: Mrco rcie Imperil Prtituren: isele rcie Imperil irigentin: isele rcie Imperil www.ceflupedrmr.org ur Prte www.ceflupedrmr.org

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

LISTA DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE CANDIDATOS

LISTA DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE CANDIDATOS LIST MISSÃO XLUSÃO NITOS ódigo do Procedimento oncursal 40/02 09 (2010) RF.ª G) Termo ategoria Habilitação Serviço INTRMINO SSISTNT TÉNIO (ÇÃO SOIL) 12º NO SOLRI OU QUIPRO ÇÃO SOIL Nº de Vagas 2 * andidato

Leia mais

Correio da Manha RIO DE JANEIRO,

Correio da Manha RIO DE JANEIRO, ^KítlfprçfW" *M wwfw,?»* PUL j^nrfprt" FLH dv Uw Frr, 8/88 f Rr"nçS0 ílcluus RKDTMlHKrB CS KüÜ v EXERCT "*"T" -w^t^t Crr d Mnh R DE JNER, SEXT-FER, 7 DE SETEMBR DE 943 wr"qmfrv^flfwft:ty*tfff^yw,r- ---

Leia mais

ROUPEIRO SONARE 3 PTS

ROUPEIRO SONARE 3 PTS PBX () 5-5050 v. Jesus Candian, 86 - B. angueira Rural - CP 6500-000 - bá - G -mail: qualidade@moveisnovohorizonte.com.br RPIR SR PTS LT.: 80mm LRG.: 05mm PRF.: 500mm CRT SS PÁGI FCBK LIK LD (QR CD) FICH

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O A B O R T O : U M A Q U E S T Ã O M O R A L, L E G A L, C U L T U R A L E E C O N Ô M I C A C U R I T I B A

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

f*~3w^"'"*'*>>*v >^gãlfev. i ^CSs * mè^y^&ti* ^j/"*"w» mn..- ^rs ^a5»iii"iiiimii>«'»"^í-^

f*~3w^'*'*>>*v >^gãlfev. i ^CSs * mè^y^&ti* ^j/*w» mn..- ^rs ^a5»iiiiiiimii>«'»^í-^ TEMP Prvisõs pr hj, té âs 8 hrs: B FKDERM, E NCTHERY çr, pssn instávl; chuvs Nvir Tprtu stávl â nit c lvçã di UÈBi Vnts vriávis frscs pr vzs Tprturs hráris hnt n D Frl: lh--07 j 5h-92 9h-900 3h-9_ 7H-92

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

P i s cina s : 2 P i s ci n a e x te rior de á g u a d e m a r a q u e cida P i s ci n a i n te ri or d e á g u a

P i s cina s : 2 P i s ci n a e x te rior de á g u a d e m a r a q u e cida P i s ci n a i n te ri or d e á g u a E M P R IM E I R A MÃO T h e O i ta v os é o e x c lu s i v o h o te l d e 5 e s tre la s q u e co m p le t a e v a l ori za a ofe rta d a Q u i n ta d a M a ri n h a, co n s olid a n d o -a c om o d e

Leia mais

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO.

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO. leã IR ÍL é t ei le, ni e liõe e eent tiie eüenii. le 1 e 2, liõe enle tl i e nnte, filitn eni lfet. ei le etã lt à itetiã fíli ilái, eitin, e nei, e fe lie itetiente n e e ln, fen inteenõe e eee e l ln

Leia mais

O P a pel da M ídia no C o ntro le da s P o lític a s de S a úde

O P a pel da M ídia no C o ntro le da s P o lític a s de S a úde B ra s ília, 26 de s etem bro de 2009 C o ntro le da s P o lític a s de L uiz R ibeiro FU N Ç Ã O D O J O R N A L I S M O J o r n a lis m o é a a tiv id a d e p r o fis s io n a l q u e c o n s is te e

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í TB-fflfW--- - -vtf^rr^- Prprtr Drtr L VLL DMUD BÍTÍGURT Drtr 558 CR 5698 Clnltrl Cntrl prss ppl RDKG & C«- Chrstn R CRRM nr- tlgrph prss ppl LMBKRQ BC & C«tkltn < X g XT 98 Jntt x M RDCÇÃ R D JR QUTT-BR

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com.

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com. R PALMA Programa de Alfabetização na Língua Materna Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas Catálogo de QRCode www.programapalma.com.br 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode

Leia mais

..,*. ;- ehrqniòa. que se possa comparar aquella feira mundiai e- sempre cambiante; pensamosi vagatüen* em Bizancio, no tempo das primeiras

..,*. ;- ehrqniòa. que se possa comparar aquella feira mundiai e- sempre cambiante; pensamosi vagatüen* em Bizancio, no tempo das primeiras r rlt^mlll ^^ U ; WHÍJ : Drtr EDMTTND BTTE^CTT ptm t uwm tttwtu UJHN RçãRu uvr E DE JNERDMlNGÍ 6 DE UTUBR DE 2 M XN 407 tt v C qu s pss prr qull fr und spr bnt; pnss vgtün Bzn n tp ds prrs Cruzds; sgus

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

P R Ó L O G O. Ele estava sentado em uma mesa no centro do salão, obviamente. M377-01(Ficção Estrangeira).p65 9

P R Ó L O G O. Ele estava sentado em uma mesa no centro do salão, obviamente. M377-01(Ficção Estrangeira).p65 9 P R Ó L O G O r só ppl séri TV, pns prtmnt E qunt mis côm s cnts, Nv stvm Yrk. ficn Ms ppéis difícis qulr ncntrr, tip, té msm Ls Angls ts cnhcim vlr pid-àtrr s ppéis Nv ficilizçã Yrk. Além diss, divórci.

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

DIMENSÕES DO PRODUTO / DIMENSIONS PRODUCT F2 11

DIMENSÕES DO PRODUTO / DIMENSIONS PRODUCT F2 11 RK RTRÔ 85 INSÕS RUT / INSINS RUT L / W x / x / - 1620 x 388 x 547 TNÇÃ: VÍ NTG ISNÍVL N SIT www.olivar.com.br TNÇÃ ST RUT NÃ SR RRST S: TS S ÇS SÃ NURS. X: 1915X-X 05 (nº da peça) 3 3 2 1 03 08 1 05 UIS

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

NOVA CASA DO ESTUDANTE PARA O CENTRO CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS CENTRAL DA UFRGS PARQUE DA REDENÇÃO CIDADE BAIXA

NOVA CASA DO ESTUDANTE PARA O CENTRO CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS CENTRAL DA UFRGS PARQUE DA REDENÇÃO CIDADE BAIXA .T STUNT UNIVSITÁI U TY PUS NTL UGS N É H YU VI NT QU T V. NG. LU I IZ NGL T Ã.J V SS P V Í I IX, PT LG SILV V. LUI PQU NÇÃ V Ã.J P SS G N L S N T L IT LI SI L V LI PÚ S I V L S I IX LLIZÇÃ esc 1/00 NT

Leia mais

MACEIÓ 11 à 21 DE JULHO GERÊNCIA DE COMPETIÇÃO

MACEIÓ 11 à 21 DE JULHO GERÊNCIA DE COMPETIÇÃO GRÊNCI D CMPTIÇÃ JGS STUDNTIS PRGRMÇÃ D BRTUR Dia: 12/07/13 Sexta-feira Concentração: 16h30 Local: stádio Rei Pelé (Secretaria djunta do sporte) CRIMNIL D BRTUR Hino Nacional Corrida da Tocha límpica MCIÓ

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Na quinta páginat Nndit reiolvtdo l»rc o mlifltimflnto. Feriadoi bancários para 1949. do* frcten. Ta-jr-wmvmm-

Na quinta páginat Nndit reiolvtdo l»rc o mlifltimflnto. Feriadoi bancários para 1949. do* frcten. Ta-jr-wmvmm- JRNL DE NTCS DirtfSuprintndttt Dcnitrl N«l Hddd Dirtr-ripMvli ndré Crruni N trcir pgini idti pgini E iprtiv rfr d (ln* Nil ui indici dt) qu M ir«puni titiitl Ent uniu j-nic ( nil «l

Leia mais

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo * ^sssxsísf^^ Mnstr JJJJT fçj ln rl(wmüm l * V, VT-r!>>^^5v!í!p!" w, ;,,, x :-,) swl 5 V «,-», ^^«VfVMlx^pw^^B^H»Ky^MPyy»«^,?^lp-«T»W^»w;f/( n_-«v*r F;v *, «Ty-- «T "VI-,T - -, * " : rnh Cnc, yy Ml w Iprtnt

Leia mais