0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que"

Transcrição

1 -: _ NN R DE JNER SEGUND-FE R, 29 DE DEZEMBR DE 1930 NUMER 201 -^^k^ jí hrs ^*Ê &B^(ãk&&J*ò (MSSfS^SS^r w ^^J^^M;W^M%:^j Vl *,>>-_-«-*N_» -_-/>«<>, r S q^ M-> ^^^^^^ íll B l \J < ÍP^ y*>, í3=^py**^ REDCÇÃ E FFCNS RU BUENS RES, 154 1^^ *PfiNS ncntr rliz, hnt, ntr, ric F Cx è Fluinns F C, trinu :^^^^^^]0^^^y^Ê^^^^k^^ nu pt rbt hní, d Frçã Náutic d L Rdrig Frits, btv pln êxit Club Rgts Puqqué fi ir vncr C grn niçã ríizu-s hrit, n Lg Rdrig - Frits, rgt prvid pls clubs Jrdinns Pirquê, filis á víctris Frçã Náutic qu t n dqull lgò pittrsc birr 9 Gáv spit d tr chuvs fri qu fz, ss crtãn dè ncrrnt d stçãò r lcl, lgru brilhnt êxit Tds s prvs inttrssnt prgrá fr disputds c grn pnh, uit rr sprti- Vid, ffrcn lguns finás vrdirnt plgnts Upublic nurs nthusist cpnhu c intrss s luts trvds ntr s rwrs s vlhs glriss clubs rgts d lg Rdrig Frits, Pirquê Jrdinns, qu s nrtr c ntávl gi sss luts siu c ir vncr C R/Pirquê Est fstj grêi rubr-ngr cnsguiu st victpris cntr cinc nã ns fstj Jrdinns RESULTD GERL Fr s sguints vnc rs d rgt hnt, cujs prôs fr crris n distnci 1000-trs: 1 prô ~-VDr ndré- Fri Prir Cns á 2 Nvíssis Hild Club R PÍrqúé rln lvs, Jsé Gs Gs (ptrã) 2 -prô Mnl Frnns Yl 4 rrs Junirs Mnl Frnns R C Jrdinns 3 prô Dr Cândi Pss Cns 2 r- MELHR ECNM lhr cni: cprr u trrn Trrn nã s rub Trrn nã s pr Trrn nã spp rc Trrn nã s qui C MMBLR KSMS 87-Ru uvir-87 CU b^>! B vlrs gurniçã d yl n su rs Hilct- C Rgts Pirquê lbrt Snts, Mnl Pdrlh swl Silv (ptrã) 4 prô rn df Silv» Cnó junirs Rul C R Jrdinns - Rr: ry s Snts 5 prô Dr Linlf Cllr Yls 2 Junirs lfr ugust, C R Jrdinns; lbrt Su- \ z, Crls Gnçlvs Mri Hydr (ptrã) í 6 prô Btfg F C Cns 4 Junirs Jndyr C R Pirquê Frncisc Crls, ntni Mnl, tnni Mntir M Pdrl 7 C prô R BBquirâ Pssi Cnó brt ás clsss Qui-Qui, C R Pirquê Rr Crls Gs 8 prô Dr lph Brgini Yls 2 Nvíssis lfr ugust, C R Jrdinns Srvul Crvlh, Frric Ml- Crls Mll (ptrã) 9 prô 24 utubr 193Ò Cns 4 qulqur clss Jndyr, C R Pirquê livir Silv (ptrã), ntni livir Silv, ntni Mnl, ntni Mntir M Pdrll 0 prô udx Ycht- Mtr Club Yls 2 Qulqur clss rrud C R pirquê; scr Guiàrãs, Álvr lvs ugust Gs (ptrã) llx Drby-Club prô Yls- 4 rs Nvissis Mnl Frnnts C R Jrrinns 12 prô S C Gv Yls 4 rs, qulqur clss Pirquê C,R: Pirquê ugust Gs (ptrã), Crls Gs, lvr lvs, Dri Brdini scr Guirãs 0 FESTVL D CMBN- 00 MR s rsults vrifics fr s sguints: l prv C Estrd, 1; C Ngrinh, 1 2 prv 200 ts Tringui zul F C, lá Vinn 3 3 prv péri, 1; Tringui zul F C, 0 4 prv S C Rs, 1; Glich, 2 B prv C Trin, 4; Firnts, 2 G FESTVL D L ME- RCN f ^ ^S**- *_*tv * - p_p_^_i f - ^_ í#7ff_y^^lm-1 **-*** *** _»*í*/ ji)rs!-ljr^^-^!_f^-1hrkrv)uh Qnl jl-vf*v fi grn ssistênci qu prcu lcl cptiçã fi uit b, tn-s vist á tp, s qu nã pô pnr brilh qu vri t u crtn dqull n:***jfcr_- prt tclinic fi b prcid, vn-s slintr tp cnsgui pr Jã Pdby Junir, Titê, n prô 100 trs rzs, qu - ndr vrlhinh cnsguiu btr rcrd pulist dn prv utr rsult xcllnt fi Hns Jpp ns 200 trs brçd cissic, qu rcrd pulist tb fi bti pr b rg prv s 50 trs pr strnts fi vncid pr Ulysss Vinn, d thltic tp b pr clss, lhr s qu bti n cptiçã clsss ultint rlizd prt slts, cnstnts prgrá, fi rlizd n piscin C Pulistn, vist str cndiçõs iprfits lcl ntrirnt indic, ist é, Club Estrll Ntçã s rsults grs fr s sguints: 100 trs N livr 1 Jã Pdby Junir, Titê 19J 5; 2, Luiz Mssril jji rsults vrifics nss fstivl fr s sguints: prv nfntis Nbu Frits x Viir Fznd Pulistn 1103(5; 3, Crlitinh Wignd, thltic Vncr, Nbu Frits pr 2x1 2* prv prv fi b disputd Pdby nstru Cbin Ri x péri sr nss lhr ndr Ept 1 x 1 3* prv nss distnci Triângul zul x 200 trs Cruz Mlt Brçd clssic 1, Hns Jpp, Ept 3 x 3 Estrll lfr ugust, Dr C R Jrdinns, prc lph Brgini 1 Dus quips C R Pirquê, vncrs n rgt dfc hnt, á tr, n lg Rdrig Frits, psn pr DÁR DE NTCS, frnt club rubr ngr sprt nutig lgns ; 2, Guilhr Shll, Shll crru cns prv, 0 CMPENT PULST thltic; 3, lfr Gichi, pl qu chgu á rgulr distânci vncr, pis crru 0 BÔ VST CNSEGUU Espri --b DE NTGÃ s sprv, Jpp vncu s 200 trs brçd clssic EMPTR CM 0 h prv, c u tp qu Ciskpt vncu b Lvy, S, C é lhr qu su rcrd pulist Shll ffrcu b lut, gr, s á pqun distnci MERC qu fi cllc trcir l- Rsult d cp qu trnu vrs iutrssnt prv Rvsnt 4 s 200 trs sgun ticã N cp Mvilis, n Rtir Sus, rlizr-s, 500 trs livr Extr Snhrits (strnts), Mficds, sguint : s turs prsntr-s hnt, di- _ S PUL, 29 ( B) C prtids qu nã trinr durnt cpnt, ntr fr plnt ntici fi lni Hlbig, Estrll 452[5; Titê Guilhr P Brrt, S C ric Bô Vist F rliz hnt n piscin d 2,- Thr Brgth, thltic; Nrcis Sturlihi Ângl C, Mrgri ind u utr, ntr Sã Pul cpnt 3V Chrl-t Sthlbrg _ V; Mgn-F-C Fidíg g Jã Pi_lby*vltiòr, C:,s-*n qu á priir fltv 20 pulist dê ntçã bix Est prô nã ntr n cpnt pulist, sn u ds Luiz C Ntt, G Shll Fli- inuts á sgund, 3 inuts thltic * Mri Fnsc, chuv Uin puc nts inici trni, í<_cip rci ci Lnti ncntr Mgn x Fidlg nã lhr, qu s u pns pr pucs nts psr tu 1» lgr Titê, fi rliz, pr tr Mgn F C; fit ntrg s pnts Fidlg N sgun ncntr, qu fi disput pl S C ric Bô Vist F C, prsntrs s ts d sguint fr: qu triuphu prvs xtr prgrá 400 trs n livr Cpnt pulist: 1 Crlitinh Wignd (thltic) 5 314i5 2 W Nvs (Titê) 3 J Fincchir (Espri) vncr r jà cnsir c tl, qu nã cnstitu surprs ss rsult Esprv-s, ntrtnt, qu tp fss lhr qu bti 110 trs n csts cpnt stdul: 1 Guilhr Crskpf ( Estrll) G Shll (thltic) 3 Lvy (Titê) tur d thltic crru sflcd dc divrss lnts, pl qu Titê puc tv fzr pr cnsrvr-s invict Fi is u xhibiçã, qu prprint u crrid Victri bslut dc C R Tité 1500 trs N livr Cpnt stdul l, Crlitinh Wignd (thltic), 22 45; 2, Wlr Nvs (Tité); 3, Hubrt Ppiz (Espri) C r spr, vncu Crlitinh, flg, nt, puc distnci su rcrd 0 ric Fluinns dividir s pnts n ncntr hnt Ess ncntr trnscrru grn crdilid Prnt u pqun ssistênci rlizu-s hnt,, n cp ric F C, ulti prtid d prsnt tprd dp ftbll chuv-*>,, qu s inici jg, ciu, prjudicu prt snvlvint u tchnic prciávl Entrtnt, psr nã is influir n cisã cpnt, rsult d pugn, bs s cntnrs s prgr c rr pr cnquist s is pnts juiz, sr Luiz Nvs, giu cntnt, c pquns f c Fluinns fi íít n 2 i tp Rcbn frt rbtid lbin, Prg scht b; rndinh tir-s s nã cnsgu sgurr bl qu btn su pit, vlt Slvi qu vinh crrn pl squrd nvi- ás rs c scht nviz CM GRM S TEMS jg fi, c indic scr, igul S huv ini fi prt prt, durnt lguns inuts N ric vis fs qu stv sgur rndi lhs, qu áliás^nã influír nh, sprnç ricn, n rsult finl crrspnu á cnfinç qu S TEMS lh psitv sus p ric fz linhr su ts Pnn Hilgr, firs c spr s hlvs squdr ssi cnstituid: rndinh Pnn rgulrs, c Hrgns Hilgr; Hrgns cvn uit N linh, Lincln Mri Pint; Sbrl Sbrl, Crll Tlê, n 2? Msquir Crll tp, fr s lhrs, Frgs Ppó tn s is s ntndi rgulrnt t luinnsstv ssi rgniz: Fluinns jgu b, Vlls tn Frnn lbin; Frt,: Cbrl vn, lbin u zguir sgur Frnn qunt Zé Mri D Mri M-, stv c bck só fz crnr_5 u á Prg Slvi pnlty Vlls N 2 tp Tlê substituiu jgu ptint, tn fit fss difficis Msquir, n ric s hlvs cvr uit, luinns rtiru Frnn d zg pssn- brl, u tnt brutlh s h fi vn C- pr i dirit; D Mri Frt rgulr pssu pr xtr, Zé Mri s tcnts n tp pr hlf Frt pr nã hck s ntnr, xcpt Puc l squrd Prg Slvi, pis ury substitul Má quuit fz Mã jgu l N 2 tp, c inclusã Frnn, huv S GLS gl ric fi cnqulst n ulti inut tb is cbinçã D Mri 1* tp Durnt u lé n prt su gl, Fr, nã tn s rgistr jgu cntnt prt disciplinr fi ptinn tc bl c ã nr sururu bs s juiz rc pnlty, qu ts prtr-s lhr pssivl, tn bti pr Sbrl é trnsfr- tr- n únic gl ric in ncntr bix d is frnc crlid ric Evrist Snn Bllz Cb, Lucn Biri rnts, Mri, Gulrt, Nnê Bs Bô Vist Cpitã Hiti Luvic Vivirs, Nrcis Sinhô Bthul Msquir, Brclls, Ctit Cpist Bô Vist, prsntn u quip b trind, lg n cç jg rcu, pr intrédi Bthul u bll gl, fit ss qu grntiu u gnific pt ixn S C ric psiçã duvis n tbliã cpnt d Lig Mtrplitn Run-s, hj, ssblé d Frçã B R fi tr cnhcint rltóri d gstã prsint rivist lid Rg, run-s hj, ás 20,30 hrs, ssblé d Frçã Brsilir R Srá ss ulti runiã ctul pr lgisltiv nss sprt náutic ^S s cncurss íntis n tçã, hnt rlizs * s Vsc d G Ntçã Rgts crrr uit nis prv rsistênci «Luiz d Cunh», C R Bquirâ Pssi fi gnh pr ldin stut C nticiás, três clubs d pri Snt Luzi prvr, hnt, pl nhã, intrssntprvs ntçã crctr inti Fr lls Vsc d G, Ntçã Rgts Bquirã Pssi Est rlizu su prv nnul rsistênci, nind Luiz d Cunh, quils cnuss ntçã, crtns sss qu crrr uit nis, lcnçn xcllnt êxit CNCURS D VSC Rlizs n pri Snt Luzi, c uit r nthusiàsq, cncurs inti Club Rgts Vsc d G f frcu sguint rsult: 1* prv 200 trs N livr * Estrnts nscripts 17 ndrs Vncrs: 1 lgr, Vicnt Pd, tp 4 30; 2, lbrt Villl Suz, prv 100 trs N á l brss Nvissis nscripts 8 ndrs Vncrs: 1 lgr, Crls Durt, tp V 50: %,J*XXv Snts, 1* 58 1 f 3 prvi i~ 50 trs N livr nfntis nscripts 6 ndrs Vncrs: 1 lgr, Luiz Silvir d Rs, tp 54; 2, Cyprin Sid, 47 4* prv 100 trs Crwl Junirs nscripts 4 ndrs Vncrs: 1: lgr rint Frrir, tp, 1» 25; 2, Rbrt Mntngr 5 prv 50 trs - N livr Snhrs snhrits nscripts 3 ndrs - Vncr 1 lgr, Elz Gnçlvs d Cunh, tp 48 6 prv 200 trs N á l brss Junirs nscripts 4 ndrs - Vncrs: 1 lgr, nnibl lvs Pint, tp 3 50; 2, ntni Viir dc Mll, prv 100 trs N csts Qulqur clss nscripts 3 ndrs Vncrs: 1 lgr, Mri Pint, tp , ntôni Vilv Lit, V 53» 8 prv 100 trs Nlivr - Nvissis - nscripts 14 ndrs Vncrs: 1 lgr, Crls Evrist livir, tp 1 25; 2, Frnn ruj Silv, prv Turs 3 x 100 D csts, nvíssis; á l brss, junirs; n livr, qulqur clss nsripts 3 turs Vncrs: 1 lgr, tur, tp 5 45; 2, tur C, tp 5 57 Tur vncr 1 lgr: Mri Mirnd d Cunh, ntni Viir Mll rint Frrir E 2 lgr: Ângl Pul s Snts, Crls Mrtins s Snts ntni d Silv Lit 10 prv trs - N livr Junirs nsripts 5 ndrs vncrs: 1 lgr, Pul Mntir, tp 3 10; 2 Jsé Pichlr/S prv --- Turs 3 x 100 * vr r si strck, á l brss: v n livr, nvissis- * inscripts 3 turs Vncrs: 1 lgr, tur C, tp 5 100; 2 lgr, tur, 5 25 Tur vncr 1* lgr: rlin Flipp d Cst, Niclu Bptist Crls Evrist livir E 2, Mri Mirnd d Cunh, J Gs d Cst Miltn Prir Surnt CNCURS E NTÇÃ E REGTS cncurs grêi d ncr brnc, lv ffit, tb ns águs Snt Luzi, ci;i êxit, gnífic, tv rsult bix: 1 prv J00 trs N livr Estrnts E 1 iitni Ll; 2L, Jsé Snt Rs 2 prv 200 tr:, Er- -cd cissic Nvs K 1, Svr Cr Viir; 2, Kurt Sik1 3, prv 100 trs Nri cst Qulqur clss E 1, Nlsn Duprt; c 2, Tü Trhghi 4*1 prv 100 trs N livr Nvs E 1, Mrin Cunh; 2, Jsé ugust Brrs 5» jprv lp trs -f livír Nvíssi E- -*_ _ Rul Ghblnd; 2, Mnl Mciir tl4 prv -tü trs N livr Qulqur clss E J ntni Lvil; 2, Trtulin Luvic Filh 7 prv 100 trs N livr -- nfntis E 1, Nhun Zlin; 2, Eldi Prs Dingui 8 prv 100 trs N livr _ Snhrits E 1, dili Mrir zv; 2, lbrtin Pinii 9 prô 200 trs Brcd clássic Qulqur clss E 1, Frncisc Hidun; 2, Svr Cr Viir PRV DE RESSTÊNC BQUERÃ prv dc rsistnci n Luiz d Cunh, Bquirã Pssi, qu vl pr u trvssi d Gunbr, ntr Blnr d Urc pnt gl, Snt Luzi, tv pr vncr, is u vz, ldin stut Bstnt cncrrid, grn íi prcntg s grrfs qu :i fizr s priirs clssifics fr s sguints: Vncr ldin stut, 55 inuts E 2 bindb Trjn, 58 inuts E 3 Edur Crs, 1 hr 13 inuts E 4 Christvã Clh, 1 hr 15 inuts E 5 Cludinr Cps, 1 hrs 17 inuts E 6» ry Clzns Cr, 1 hr 30 inuts E 7 Eric Sut Pilh, 1 hr 35 inuts E 8 Edur Nv_, 1 hr *10 inuts s vncrs prô Linlf Cllr, yls 2 rrs junirs, prtncn- ts Jrdinns í : yyi/w -À r$f --V-_J 1, Üw * -s y yy: fy, i-á % -»,*j -V -_ ~ ;i- ;::_(- - ««««- L-ri t,-,í«â- -«j/v1 - c - X X X :y- -!

2 ^*g / DR DE NTCS v^^s--^^y DRECTRES -Nóbrg d Cunh, Figuir Pintl lí Dnts irprid d S DHK DE NTCS 0 R Dnts, prs; Mnl Mglhãs Mch, ths; uréli Silv, scrtri ÊÊiÊtJÈÊ ^w i > SSGNTURS 0 Brsil Prtugl d?? -Min Tristr lu$0w> Sstr 30$000 Mz 5Í000 Piiss signtáris d Cnvnçã Pstl Pn-ricn nu Sf Tristr 2õ$000 Sstr 45$000 Mz Í0 1izs signtáris d Cnvnçã Pstl Univrsl nn 140?000 TrisCr 40$000 Sstr 7Si?jD0 Mz SJ) Ts s pdis ssignturs v vir cpnhs d rsiprtâncis^ nctivs è_i-âl pstl, chqu u vlr clr, S nrçs ã Diári Nticis Ru Buns irs, 154 Ri Jnir s ssignturs cç qulqur di dircçã DR DE NTCS nã é rspnsávl pls piniõs xpndids ni rtigs ssigns Tlphns: Dircçã, ; lidçã, -1-4S04; dinistrçã, «1-1S02 (R ligçõs intrns) Enrçs tlgrphics: Rdcçã: NTCSdinistrçã: MTUTN tí nsss vijnts: n Est Mins, s srs lxndr Pint Mglhãs, Mcyr nrl Victr Mllt Hlin; n Est Ri Jnir, s srs Crls Rli ntôni Rdrigus s Rtis fl «nu rsilir s rsts rts Cri i Prt fr NUGURÇÃ LUCC,âg (Ü *>) J_ s rsts rtis: fs vir Cri i Prl/ què prcu nu sstr ri Bhi Gunbr, ; pis; hvr fit c rthur Fèrrrini à udcis trvssi r R jíàtál, fr trnsprts hj pr; uslc d fíli, qu é u srcóphg nuinritl; styl clássic n citéri dqüi 0 > ssistir á créinni s pãs - irãs dé DlPrt cndnt; Fèrrrini tígrphu diznjqu, prtir Blnh è jrpln pár ssistir ct, s ~fr brig rgrssr, vi nvir: MRTE DE ÜM LLUSTRE PNTR TLN RM, 28 (U P) -rfllcu fs pintr ntôni Mncini, br d ci d táli, c 78 nns id Mncini pnhu u pnuni sxt-fir pssd s funérs rlizr-s-ã trç-fir s cptnts cnsir Mncini ir clórist cntprân PEQUENS CCURRENCS PLCES,MNTEVDE0, 28 R lizu-s, hnt, grn bnqut qu scid Mntvidé ffrcu, hng bixr Muríci Lcrd, qu hj sgu pr Jgurã, n v inugurr pnt intrncinl sbr ri Uruguy ffrcn bnqut, n s prsnts, flu inistr Spgnr, qul lludiu lngnt á iz qu un s is pizs vizinhs Brsil Uruguy pr lçs u ffct rciprc, cd hr intnsifics rnvs Rspnn, Muríci Lcrd prduziu u discurs fridávl, cd hr intrrpi pl ssistênci, n qul nã só grcu, n Brsil, hng qu lh r prstd nquil hr, s tb ffiru s prpósits pcifists d nv Rpublic bixr xtrrdinri Brsil qu surprhnu rrbtu, pl su lqunci, grn uditóri qu tu prt ssistiu bnqut, fi lirntnt ppludi trinr su gnífic rçã ss fst cnfrtrnizçã uruguy-brsilir cprcr s ns ir significçã plitic scil Mntvidé, ntr s qus x-prsint Blth- ssistênci scrru hnt s sguints psss: Jsé bru, 2S nns, cs, prtuguz, rsint á rii Cnstntin Clh, 14, ggrdi su rsidênci; sf fru frints ns cst Dixu, nst dt, sr nss Sbstiã Suz, 12 nvijnt sr Frnn Mll ns, brsilir, rsint n rr Sã Crls, s n, ggrdi Sã nsss rprsntnt scs, sffru frints n Ptróplis s srs brsn & nriz Jsé ru ffns, C, 48 nns, Mntcsrs n 163 cs, prtuguz, rsint á ru éli n 42, victi u sstr ut n ru HdckLb, sffru frctur s sss nriz nr lchi, 4 nns, brsilir, filh Cicr Pi qud u vlh rrsint á ru ndré C ciss, scnhcid, nhir, vlcnti, 281, trpl pr ut nst piz, s iplnt- frnt á su rsidênci, sfçã d Rpublic, fcult n- fru cntusõs scriçõs gsj u infinid c- nrlizds Jsé Rul Fil Fnts, C gitçõs udciss Equnt rlid brcj c s nns, brsilir, rsint á ru iprtivs cnôics, scil- Mglhãs, 48, victi u qud su rsidênci, sffru ln ntr s plltivs b- frctur cubit dirit Crn Gs Vntur Guislts d issã d Guilhr Mch d Silv, rãs, dc 32 nns, csd, rrtri sncntn vl- 26 nns, brsilir, sltir, r á ru Dr Cândi Bnici, rs sttístics c lnd prári, rsint á ru Li- 4SG, hnt, pós rn sintl201, fri pr r lignci c su sps, n su funcinlis, julg vrnt, idés u rr tibr, c fg n rgiã pli squrd, rsidênci, tntu cntr xis u ccint ás vsts lpjs slvçã public virtu Zfrin Jsé Frrir, 34 tnci tn lg bbt-s gzlin U ds is prgrins, s- nns, cs, pis prtuguz, pr trslucd snhr tv s br cuj ptrnid ind g n cri, rsint á -sntnci ru Mnl Victrin, 81, cs 8, sccrrs n Pst ssistênci nã invstigs, Myr, n rcbu s curtiqu slvçã vrá str victi u xplsã íg- vs ncssáris, sguid, fi u nv divisã di- rir álcl &u rsidênci, rvid Hspitl pr nistrtiv Brsil E prin- rcbu quidurs 1 2 Prpt Sccrr, st bs s ãs n thrx grãs cipi, sts ccôr, Victi pós sr scrrid grv pl n h qu nã stj, c ssistênci Myr, fi intrcrrn á sccrrl-, su sfnsc Gui ncssid indicd nd n Hspitl d Bnficênci ps ugust rãs, prtuguz, rcbu tb nss ficçã crci Prtuguz Jã Bptist Vilri, dc 28 quidurs 2 grás, fz durnt 60 nns, dultrcã systtl rgi- nns, sltir, brsilir, rsin- bs s ãs, scrri tn Pst Myr, rtirn prpugn pls i- t n ilh Villgignn, ggr b punhl n prt psc j -s sguid, lists 1870 ri 1889 s di plici 23 district r Sã Christvã, sffru frigrns Ests, c rpr- nt n ctvll hithrx gistru fct NSTRTV D PNTE NTERNCNL Pr CRLS DE LCERD, nvi DR DE NTCS zr Bru, prsint Trr, rcntnt lit, inistr d- Gurr, Rguls Blnc, cv Dis utrs bnqut fi c tlhrs, tn fic Muríci vn s u prfrnci nifst, pv uruguy, cnsulr s rprsntnts brsilirs tds s gntilzs nstrçõs vrdir ffct s qu srt d vid Bbu lysl sturu crn c u bl JUREZ TVR PRESTES PRTR PR 0 NRTE bln i h snt ntr x-prsint Blthzr Bru prsint Trr, h puc lit bixd brsilir, lé ss hng, t rcbi uits utrs, h- -,- - vgç BERTUR DTMBÍ MERCD CLM D 4 53/64 5 d briu funcinv, hj, rc cbi, cndiçõs cls puc ccssivcis Bnc ri Brsil f fixu tx ri utr scffcit s«> ünhir pr ilr 10íj>lG5 10Ç200 s ístrngirs prv líh^tl^^n grlnt 90 dis 4 51/64 d, vist, c dinhir 4 27/ /G4 d, d F pr prticulr s lhrs txs qu purás n rc fr s sguints: 90 d/v /v Sbr Lndrs /64 4 õfj/64 Librs 49S70S 50Ç032 Nv Yrk 10S30Ü Pris $105 Brli 2S4Õ8 strd 4Ç150 Zurich 2*1005 Mdrid 1S1ÜÜ táli, ;; Sj-Kl Bruxlls 1Ç440 Prg S306 Vinn 1S4C0 Buns irs í?320 Mntvidé 7Ç80Ü Bnc Brsil frncu s sguints txs: 90 d/v Sbr Lndrs 5 d Librs 48Ç000 Nv Yrk,,? 15Ú Pris syyi Zurich Brli- /v 4 01 M 48S42Ü 10S200? S5-7 S462! 100 S4Ü5 Prtugl Hspnh, Bruxlls B u n s i r Mntvidéu VLES ULKU lux U huj íi ;;f?3üü T:-Ylni dc jjfüli pui il ri ^*Uí4-_r--J >- V* CHEGU 0 HGHLND CHEFTN NVS ENTRR E SR HJE TRNSTLÂNTCS FLNDR 7 Entr ás hrs d Eurp; trc n rz n 17; sá ás 15 hrs Pr Buns irs Entr HG CHEFTN ás 16 hrs d Eurp; trc n rzé n 18; sá ás 17 hrs pr Buns irs prcnts 0 FLilR VEU DE -^fcf*fft,p#n--íí!^-i^_*,v^ MSTERDM s it hrs d nhã, funu nss ncrur psb qut Flndri, qu, cn cpitã L Mrs, prc strd scls rgulrs Dpis sbrç pls utrids prtuáris, ss trnstlântic Llyd Rl Hllnz trcu junt Cãs rz 17 C stin st cpitl vijr br ss unid ntr utrs s sguints pssgirs: Elnr Nsltr, industril hllnz Hnri Vn -Dr Hs, Mri Cr Dis, Bnt Mglhãs, Mri áli Mglhãs, Mri Mglhãs, ntni Bnir Mnt Rch, phli Rch, rir Wlfr Lã, Fili Vrsini, cpitã ugustus licks, Exrcit llã, cônsul llã Ernst Schidi, ngnh-ir Frnz Ncthr, dr Crls Mrs, dic; dr Pphili Dutr Crvlh, dvg ngnhir inglz Willi Wsnght Pr st cpitl vij lln pssgirs, sn 23 1» ciss, 21 2* 69 3» E trnsit pr Buns irs vij br Flndri 177 pssgirs pus jg, fi bl i S9 WSSWWÊWÊÊM id ^ j nstitut Brsilir Gntbilid d d ll LER N CM u sssã sln, pss d nv dirctri qu vrá dirigir s stins st cntr n nn 1931 Sn s já cnvids ts s cnscis nsss c-irãs s cnfrs grl Dirctri r :: bsrvrs dqui str-s ptiists qunt ás prspctivs futurs d Chin, sprn qu nn 1931 trg cssçã d ut civil nrlizçã d vid crcil Clcul-s qu nur rts n gurr civil durnt nn crrnt subiu trznts quinz, il Glri Ntl Pri c 250 CNTS d ltri xtrhid hnt fi vndi n blcã PRZ D FRTUN, á ru Cr, 68 Hbilit-vs spr nsi fliz cs BRÇ E BRÇ -% futi ddd r w -WWÊÊMWÊÊ -t»!- ) B G0LSDRt^ PNS BCHDS \ PRS, 28 (U P) sr Rynd Pincré ch-s lhr, já cn rgulrnt s édics prittir-lh lr s jrns rcbr lftuns i* gs ssistênci Myr scrru, hnt, nr Mcyr Gs Crvlh, 19 nns, sltir, brsilir, quitnir, rsint á prç Butnqué n 16, qu prsntv frint bl n rgiã glutt Mcyr, pós s ntrgr jg nt, n strd Ri Grn, dirigi-s pr rsidênci, cpnhi váris cpnhirs, qun u lls n Cláudi lut ncinlist n Criul, vulg Rs Brnc, índi gurd ncturn 15 disperspectvs DE UM trict, ntnu fzr vgrnde CMBTE ris disprs s s ubngn, 23 (U P) trs rpzs prcurr is cprfrçs gvrn, pdir qu Rs ssi prcis il hss tntr rrbtr- hnn lh r, ss dispru, ns xrcit rgulr, stã prpts pr inicii, in ttingir victi Cn- nhã, u ffnsiv cnduzi á ssistênci Myr, tr s rbls Thrwddy jvn rcbu s curtivs s ch frtifics qu urgênci sguir fi fss nturs, nu frntrnsprt pr Hspitl t cinc ilhs Espr-s Prpt Sccrr u lut sj vilnt Rfr cplt c irs qu nã bich, prit pinls, nu crditd cs Rnvr Pins r i-l i/ \!V\ ()\ UCH õl - li L D LVRD 51 Phn: 2-2üüü -V-V T Cnsir lisngir st Pincré pis u prçã, r - 1 i T ), cnhci c grn p- Prspctivs ptiists trit jrnlist Nscu sbr Buns irs 1862, tn gurr civil n cç trblhr n L Chin Prns, 1894 CNTÃ, 28 (U P) Muits Lisb Chgr st cpitl 113 pssgirs scrificd pls buss pls rrs s qu ns ntcr n dircçã d ncinlid Ms s ciss trã ru cnvnint Brsil nã s pô suir nu spç, n sr trg pls águs, n sr prs cnquist E ficr n stá, sr grn, frt, prgrdir Nã c u individu; nã pô fllir spirit vtnt lld s ids d Rvluçã, rintn ni s hns qu srv, h lvl- á psiçã qu stin lh rcu E sguid, rfrin-s Ri Grn Sul, inistr ssis Brsil nifstu-s nsts trs: nss glris rid trr, sss pls qusus nturs cndiçõs xisténci, sguirá cinh qu s circustncis lh trçr Ri Grn Sul, inis, bst-s si própri T c s lintr s vstir szinh S ncrrss ntr u ur qu ixss isl, vivri s, prqu prduz tu qunt ncssit nss pv cuprirá, tnh crtz, su issã históric, t-rqu qusqur instints infrirs srã vncis pl nbrz ds finlids cprhndids n ilis quc ns inspir n vr, qu ns cb, rlizr nst pc~ ri rcnstrucçã qu sts trvssn Run-s, hj, ás 20 hrs, CSTERS sssã rdinári, Cnslli TNGE Espr Pr- Grl nstitut Brsilir t lgr scls ás 16 hrs; Cntbilid, n s scil, n trc n rzé n 13 ru Rsári 149 BCN Entr st C cstu, lé j nit, Prt lgr scls; trblhs scis, hvrá cinustá fun lrg nicçõs r tchnic, fiub Espr, hj, s ts pr jscis hr trind, Ri Grn dirctri nstitut cnvi; funrá lrg u pr runiã ts s snfrmções RD- cis trn cnvit xtnsiv s luns d Escl TchnicTELEGPHCS Crcil, ntid pr qulnvs E ESTÇÕES EM CM- l scid MUNCÇÂ NEST DT LMED STR Snts LCÂNTR F Nrnh CNTE VERDE Flrinplis Lâpds rtístics pr DRR Victri ci s, s 8Ç500 FLNDR Ri 7 SETEMBR GUL CESRE Juncçã HG CHEFTN Ri KRKUS lind KNGW MRU SnCntr Espirit Crits L MRQUES F Nrnh d sl SERR CRDB rlin Rliz-s nhã, 30 WESTH PRNCE lind crrnt, ás 20 hrs, c sph Cstr Jsé Luiz Pin- t, 2S00U táli N hspitl Prpt Sccrr flícu, hnt, stic Jnn, 35 nns Mri id, sltir rsint á ru Crlin Mch s n, qul h dis pz fg ás vsts pr suicidr-s cdávr fi rvi pr ncrtéri nhcu hj nss nhighlnd crur pqut Chiftin, qu viu, prcnt rgulrs, Lndrs scls cpitã Rsb cn brt Rbirch br ss unid d Nlvijr, sn St Nvigtin c stin st cpitl, ps sguints pssgirs: Jhn Mrdcn Brbr, Jck Nlsn; Lwis vr Lurnc Sith Spncr, Edgr vy Winifrd Sith, Vrônic Jy Sith, rthur Hncck, li Hncck, Knnt Hncck, Jhn Upsdl, lxndr Ribir, Flrnci Ribir, lin Cstr, Jsé Cstr Jsé Luiz Pint, ts 1* clss Prcnt Bulgn sbrcr n Ri rthur Hncck, éli Hncck, Knnt Hncck E trn fhcin Jhn Upsdl Vij trnsit pr But u jrnlist rns irs 105 iigrnts is pssgirs 1 clss gntin Vijnts 3* clss sbuens RES, 28 (U P) brcr qui lxndr Ribir Flrnci Ribir, vins Jsé Mnul zguirr, Blnh; lin Cstr, J rru hnt, á nit, qu, PESSMSM D ULTM BLETM MEDC PRS, 28 (U P) s drs L Rich, Fur, Bulin Fntin publicr á tr u blti dic, qu diz nfliznt s lhrs bsrvds st nhã n rchl Jffr nã s ccntur pcint cntinu nfrqucn Cntrrint crts nticis, nã huv u sgund putçã s édics prhibir qulqur visit nfr CCENTU-SE ENFRQUECMENT PRGRESSfV DE JFFRE PRS, 28 (U P) nnunci-s fficilnt qu st rchl Jffr s ggrvu s lhrs vrificds pl nhã nã s ccntur grn sld v nfrqucn prgrssivãnt su sps, u filh gnr ch-s di nit á su cbcir, sprn, cd nt, chgd d criss vist d su xtr frquz N qurt nfr bslut silnci, gurd-s prqu rchl s ch xtrnt bilit insist flr c ts PRS, 28 (U P) gnrl Wygnd, qu s chv strci ns sus rlçõs c rchl Jffr s s sus divrgêncis c Fch, l qu s cllcu, stv hj n hspiti visit grn sld Qun Jffr sub qu Wygnd s chv prsnt, diss qu sjv vl- s is trcr u prt ã, tn Wygnd dit c vz cind: Espr qu s rstblç lg ntig prsint Millrnd visitu rchl Jffr pis diss crrs Unitd Prss: pnnt rchl ind stá cbtn grn cbt sr Pincré indgu pl tlphn st Jffr inistr d Gurr, sr Brthu, ás 9,30 ixv hspitl, sntin ntici qu iílustr nfrpr QUE JFFRE N s chv c SFFREU SEGUND NTER- rchl rcnhcu-, VENÇÃ CRÚRGC diss ll su é grprs, 28 (U P) Sub- v, s nã s st ch cs qu s édics quizr Dnt sss plvrs, crtr utr prn - crdit-s Jffr ind rchl Jffr, nã fzn rsistirá st qunit PRT LEGRE, 28 ( B) jrnlist Jã Crls Mch, qu cpnhu, hnt, gnrl Pirs d Cunh Plts, tv li pprtunid uvir ás iprssõs inistr ssis Brsil sbr nt p_> tic, iprssõs qu pprc, hj, publicds n Prçã, ntig órgã Prti Rpublicn RiGrnns Diss sr ssis Brsil:! Eu su u h qu cnfi qu hi stá pl Sylvi Frir, tchygrph d bixd, sr Muríci Lcrd Pilh, scrtri, inistr ds brs Publics, u filh st, su fficil gbint, rprsntnt prsint d Rpublic váris jrnlists d iprns dqui Buns irs Dpis ct inugurl d pnt sbr ri Jgurã, citiv rgrssrá, spr pr vi trrstr, té st cpiti, n ssistirá ás fsts crtivs cntnri d inpndênci plitic Uruguy PRTD PR JGURÃ MNTEVTDE0, 28 tr spcil qu trnsprt pr frntir uruguybrsilir, citiv qu li v inugurr pnt intrncinl sbr ri Uruguy, ixu gr ás 19 hrs, sb s is lirnts cclçõs d nr ss ppulr li prsnt, qu nã cssv vivr Uruguy Brsil NFRMÇÃ D UNTED PRESS MNTEVDÉ, 28 (U P) Prtiu u tr spcil cnduzin inistr ds É^-SMBBWB-WWH^^ Rlçõs Extrirs Ministr ssis Brsil bixd brsilir, prsidid Lcrd, Muríci sr pl stá l, s nã ss jrnlists utrs prsn- piz, s rspnsávis pr ss lids, fi ssistir n nós Rcbs u situçã l di 30 á inugurçã d Jint intrncinl Jgurã PSSGERS QUE DESEMBRCRM NEST CPTL Sgu 195 iigrnts pr rgnlin Ultis nticis sbr nfrid grn sld d Frnç- gnrl Wygnd, squcn vlhs sntints, visitu vncr M S EMT, NUGURÇÃ D PNTE NTERNCNL MNTEVDE0, bixr Muríci Lcrd sgu, hj, pr Jgurã, cpnh dr Gnrl Ntl - nn B r-ísi,;, JGURÃ Fllcint n H P S sguir, tu fg ás vsts sntçõs plitics prpnnds s sus núcls cnsitáris, plgr cntrl d chin dinistrtiv, crin prfiçn lchii litrl c qu s vri rvzr n pr,, té qu, fi, vingss u rvluçã nst piz dipós u vid chi bn- fzn rvr crp pr visã qu s ipunh, ss çã sfrç pr ligr á fili ncrtéri, n fi utpsi, n s frá Cnsistiri r- u n hnr ntr á vn sr, hj inhu UM BLHETE tlhr s Ests grn xistênci rsgur ds prc utrid ncntru pcupçõs tris, vlh trb trritóri, fi lhr rslvu brvir s sus r rt sguint bilht: ppulçã stblcr u quilíbri dis, Ningué t culp nst trgicnt gsrltiv, nir qu s Nã rvlv, pr, pln t- t () Migul Tixir bncds 22 u 37 pu- nbrs qu grinv n cérbr, fili trsluc nciã ts nã xrç u s- nsci tlvz, u inti sbr d iprssinnt curficu cnnci cisiv, nnull- prfun sgst, sfrçn-s rnci sldissi E tri spirçõs u influ- pr pprntr sprccupçãp qunt gst su quri ncis ds bncds 4 u qu nvlhss srrin Su chf, clru só pr sr lssi, v cnt cbrunhnt gst cusu, 6 puts Ns Ests Uni- trsluc lrs surprs ts qu qu lh pnv flicid s divisã dinistrtiv cnhci intint qun qun, pr tr u s fz prqu s ntigs 13 Prpritári u fficin filh pcn prtinz nfrclônis s trnsfrss frrir srrlhir á ru lzir id 48 Ests Frnç s- Brndã n 81, ns funs d qul lucinu prbl d i- rsidi c su fili, Migul Frrir, prtuguz viuv, Cl prtnci prigs s grn- ánns, tinh pr hbit lvntrs fus c rgnizçã c pr s ntrgr s sus prtntl táli, s fízcrs Hspnh utrs nçõs ssi cntcu, hnt, s vlnt sld é sprcr c igul crit- vlh trblhr, vz prri, ist é, sbrn nu- ncr n ngci, siu, tnpr n Bhi 4 r prvíncis nss ru Rch Mirnd z vinur suprfíci é suprir á s EsVNTDE DE MRRER BH, 29 ( B) nts Unis, s xcptur chgr fun ss c frçõs clhids fnt s Trritóri lsk ru Ctrby, ist ás 7 hrs, sgur, nnunci qu ngest rzã, lud s - sxgnári pru, tu u tivs plítics já indics, grrf qu trzi, cntn lysl nhir Pint d Cunh só pss crg prcnslh u divisã di-, psitn grn quntid trá st cpitl pis d nistrtiv fit n snti dqull crrsiv cp, ingriu fit chgd dó Gnrl Jurz clássic, lvn nur nu trg sguir, trsluc scu Tvr, qu é qui spr Ests, fi qu, futur- u rvlvr iitçã W 4 Jnir vinur nt, sclh rcnli- pntndò- ncntr SJ uvicint prsint d dirit, u gtilh Rpublic s rprsntnu rcrd singulr SCCRR NÚTL ts d sbrni ncinl nã stpi ttriu ttnçã i pr Musslini cntinu pnr cn- váris trnsunts qu slcichvs, subsrvincis i- tr s sccrrs d ssistnlvrn, 28 (U P) qun bulânci Cuprin prss fit psiçõs s chs grn- ci,, s, lcl, infliz já h- priir inistr Musslini, s litrs cncpçã chgu vi fllci rlizr u rcrd tnip, s psu-bisrckin ds ncunic fct á plici stllirs nl lnçr nxçõs nunci u n- 7 district, cissri l- r hj cruzr Grizi, tlid plitic priitiv vr, di nqúll lgci, utriz pl nnxn Ri Grn tránsprtu-sé lcl, è tu trt tnlds, Wshingtn, pns is prvincis Nrt á Prhyb, u Srgip qu lh cpti t zs pós hvr si btid á lgs, nã s tri ttnsu qilh di tndêncis scis u tcrá n Ri Grn liits ggrphics nturs Nrtn sl, lgdã, fi n stri fits fr- crnúb, s crs çõs cpzs u n- pcuári grnt prspcipçã plitic cnôic, rid plitic cnôic, vis-á-vis s Ests pri- s qu pprç diir r E cupr ffír- nistrrs clrvints Ninr qu s pquns Ests gu crdit qu Rvlubrsilirs tê pssibilids çã pss xcutr divisã D 5 DE JNER qu lhs ssgur dirit dinistrtiv qu s ipõ á vid utôn E is n- Ms clrcustnci nã ns, sb ctucã fficint pr prstr tnh srviç prb Jã Pss, P- piz, nã v sriiírhyb cnsguiu u sl tr pnt prpugnr Pr 200S000 5 il cuts, prvn ind sluçã invrs, qu sri fnsú l>000 billictus,j Jí; âs ncssids su sn- t nvs Cntsts vlvint s cn- lrs sprtists DE spcil Brigu c sps 8, t fsts êiííéi pli ni cnfrênci, rlizd Plts, ntr Muríci Lcrd hng c u grn gnrl Flrs d Cunh inistr ssis Brsil prtnts clrçõs prsrigibnqut pl scid Mntvidé s chf Prti Librtr rfsgssr RECRDND UM MPRESSRMTE DESSTRE DE VÇÃ *wt wy? Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 *

3 V Sgund-fir, 29 Dzbr 1930 DÁR DE NTCS Encrru-s, hnt, c crrid Jcky Club, tprd 1930 trinu rgi crlid pl qul, durnt tnts nns, s nrtr s rlçõs ntr s scids turfists st Cpitl R crrid ncrrnt d tprd n Hippdr Brsilir Enig Rdny fr s vncrs s prêis clássics Frrir Lg lsé Cln 7 ffff f> * x ^*^l\ SE «ui - ^pyy^éi li li lllpi Mr^wk F: >í: >: pf w^êff - -í- --?WW i;<;--7f ^: -> ÊLW-ff*»^i»> v;, ^rwêw> Enig, vncr clássic Frrir Lg, pr gnci Suz Dbix u chuv iprtirièhí, rlizu Jcky-Club su 30 runiã fficil, ncrrnci ssi su tprd 1930 Nã s pô dizr qu crrid hnt fss ds lhrs; ps,si st d ri flsu lgus crrirs, dn rsult triuphs insprs lé diss huv lgus prfrncs suspits, licts ri dus pssinis prtids s hnrs di cubr Enig, fácil vncr clássic Frrir Lg, dirigi stisfctrint pl jcky ptríci gnci Suz, Rdny, qu triuphu n clássic Jsé Cln sb dircçã bridã chiln Ricr Spulvd pis <ic tr prduzi u crrir ui- EM nt tp suspit n pri Frivl, crri pl s jcky r ss prfissinl é nt fficil s nis prtncnts u s brs d Cissã Crrids Jcky Club, cvll Rdny prtnc u dirctr d rfrid scid bs sã cvlhirs ci qulqur sussprtn distinctissis pit, Mistr s fz, prtnt, qu lls ss prt s diligncis ncssris pr cplt sclrcint ss fct sgrdávl gr is qu nunc cb prlqui: ulhr Césr nã p sr suspitd cvll béric vncu fácilnt pri driátic, uit br s dig qu ss nil crr puc ri psd E NCTHERY Vtrns s Vsc vncr Fluinns Fluinns C, cb qu s nté fst d NE, prvr hnt, n prç sprts d ru Pul Césr u, ncntr intrstdul ntr su squdr principl, qudr Vtrns Vsc d G Rgulr nur psss, ffluir áqull grund, fi ssistir prli ctuçã principlnt s -vôvôc grêi S Jnuári prtid, nã fi, c nã pri sr, pl circustnci u s qudrs cbtnts, Vsc, nã str fr, brilhntissi Tdvi gru su snvlvint, principlnt n 2 tp, n squdr club nicthryns lhru ctuçã, nã chgn pré gir c spr ts vist Nss tp prtid quilibru-s ntn-s cntu tqu s lcs qu cnsguir rcr 2 tns, qu lh fizr grntir u rsult is hnrs qu nihil gl qudr vscin ctuu principi fi s srcr Pschl Frtrlli, fr s princips tinirs p quinttt qu fi b pr pl linh édi triângul finl ntv-s spr fir, crrspnnn cnfinç nll psitd t vnci, tv ctuçã dícr s, c spcilid s sus hns d fs flhs ns rcçõs irrslut ns jgds Só n 2 tp, c s dificçõs sffrids, é qu su ctuçã lhru victri cub justnt Vtrns pr 3 x 2, pnts cnquists pr Bdú 1, Rinh - Zgril 1 s pnts Fluinns fr btis pr Mri Elvis s qudrs r s sguints: FLUMNENSE cyr; Nú (pis C lvs) Jrbs; Jvi, Álvr Srphi; Binh, Clóvis (pis Nô) Mri, Curt Elvir VETERNS Wlr; Mingt (pis Crlinhs) Lin; Bdu, Blã rthur; Pschl, Frtrlli, Rinh, Bdu Ngrit Fi juiz ntig plyr Rspnhl, qu giu b prv prliinr qu fi disputd pls priirs qudrs princips Nicthryns C Ri, fi vncid pl l vi-zul pr 1x0 ESTVL D ÀTHLETC PERER CRNER Nu bint slct, tv lgr hnt, fstivl crtiv priir nnivrsri d ssciçã» thltic Prir Crnir, n vizinh cpitl á tp r prt, prjudicu splndi prgr rgniz pl nvl nucl sprtiv s prvs thltics r st rsult: 100 trs 1* prv lgr: Cstr lvs, 2 Srs Pint, 3 Villç 2* prv 800 trs: 1 lgr: ristótls Frrir, 2 ntôni Brsil 3* prv Crrid scc lgr: lid 4* prv Slt xtnsã 1 lgr: Cstr lvs, 5,30; 2 ristlin Fir nhir, 5 Crrid 5 prv lhs vnds 50 trs - 1 lgr, ristlin Pínhir PRV DE FTBLL ncr x Pysndu Vncu ncr pr 5x4 CMPENT CMMERCL s jgs cpnt crcil, n vizinh cpitl r st rsult: Cs Srg x Cs Brtir Vnvu Srg W Cs Mir x nstitut Vitl Brsil Vncu Cs Mir pr 6x5 FTBLL N RE Tv lgr hnt, n pri crhy, intrssnt tch ftbll n ri, ntr s turs Cnt Ri Pri ds Flx s Club lut trnscrru nid ntr s bns disputnts, trinn, c victri Pri ds Flxs pl scr 2 x 1 CMPETÇÃ NTTR D PR DS FLEXS CLUB Fi ptrnsfrid cptiçã nttri Pri ds Flxs Club, qu vi s rlizr hnt, n pri qu lh prst n rfrid cptiçã trá lgr n di jnir próxi 0 FESTVL D S LURENÇ N cp S C Pulistn tv lgr hnt ss fstivl qu btv s sguints rsults: 1* prv Cbin Estrll x Cbin Prisins Ept, 2 s 2 2* prv Pulistn x S C ricn Vncr S C ricn, 2x1 3 prv Cbin Clifrni x S Lurnçp Ept lxl 4 prv Cbin ndin x Cbin Grnhld Vncr Cbin Grnhld, 2x1» GELDER LEXNDRE NÃ TEM SERRGEM RU DS NDRDS Si utr pr qul chs ttnçã d Cissã Crrids; s xplicçõs frncids pis frcss li quinz dis, nd lucid; sã rs ffirtivs scptóris qu só p illudir qu nã cnhc turf c- ric s jckys victriss fr: Fijó, c Vlr; J Slustin, qu vncn c Vlnt brinu s sus pstrs c bll rti ; Slustin Bptist gnhu c lpin; Jsô Slft c Vlis; Crl Frtriuphu c béric; nnz gnci Suz c Enig, Rs fi pilt vir 11 Spulvd fi únic qu btv dus victris c ns Rdny vint psts fi frc: 286:550$; pist psd, rlizn-s s qutr priirs p:irs n pist rns rsnltuut sguir ds grl: crrir Pri Vntni 1500 trs 5:0008 1:000$000 E, Vlr ( Fijó), 54 tils, sc, zin, 3 nns, Prná, pr Sking ld, sr Cnstntin Pint Clh; 2 Pirjáj D Surz, 54 kils; 3, Víilntã, C Frnnz, 54 kils Crrr is: Littl Jck, Li vy Frrir, 54 kils; Vrés, J;i Slft, 54 kils; Clr, ntiiii Hnriqu, 50 kils; Pstrid gnci Suz, 52 kis; Grn-j c, Slustin Bptist, 54 kils; Vid, N Pirs, 51 kils; Pjucn, Lydi Suz, 54 kils; Pnthr, R Spulvd, 52 kils Nã crru Jvry Tp Rtis: vncr, 76$G0; dupl (34), c Pirjá, 228S400; plcés, 18Ç000; 2,26S100 3, 14?600 Mvint prô: 10:590$ vncr fi cri pl sr Crls Ditzch, é trt pr swl Fijó Gnh fácil pr 1 crp, 2 3, 3 4 crp 2 crrir Pri Nssu 1500 trs 4:000$ 800$, E, Vlnt, (J Slustin), 52 kils, sc, cst, 4 nns, S Pul, pr Tstfrr Vlutin, d sr Zir Prblli; 2, Prrir, S Bptist, 53 kils; 3, Gviã, R Spulvd, 54 kils, Crrr is: Dnt, Rs, 55 kils; Vulcni, L Suz, 84 kils: Cnchr, Fijó, 54 kils; Ubá, C Gs, 55 kils; Fs, D Surz, 53 kils; is, D Surz, 53 kils; Mruf, J Slft, 54 kils; Tttrsl, L Frrir, 56 kils; Ppir, Hnriqus, 51 kils: Tp 99 Rtis: vncr, ; dupl (23), c Prrir, G2Ç400; plcés,, 40?900; 2, 37Ç00U 3 Í7S700 Mvint prô: 18: vncr fi cri pl sr Rlph Crspi é trt pr Christin Trrs Gnh fir pr 1 crp, 2 3, 2 crps 3 crrir: Pri Lbr 1300 trs 4:000S000 S0ÇÜ E 1 lpin, (S Bptist), 50 kils, f, lzã, 5 nns, Sã Pul, pr Clpin B Vist, sr Thtni Lr Cps E 2 Xingu, ( Fijó), 54 kils HnriE 3 Urc, ( qus, 51 kils Crrr is: Pirt, (Jsé kislft), 52 ls Rnc, (C Gs), 55 kils Prstigisj ( Rs), 51 kils Lbr, (K Ppvitz), 51 kils Tp: Rtis: vncr vncr s cncurrnts pssg pl Frrir Lg clássic 54$ pscç 4 crrir: Dupl (12) c Xingu 7í)SíifM Pri Frivl 1600 Plcés: 1 24Ç700; 800S 4: trs 2 18S300 31Ç200 3 Mvint prô 22:520S E 1 Vlis (J Slft), vncr fi cri pl pr- 51 kils, sc, cstnh, 3 npritri é trt pr swl j ns, Sã Pul, pr Si Rub Cs Cis M Nut, Dsr rnl Guin12 crp; Gnnh fácil pr 1 i)wibnr*i MMttfllMMilrHllilHW<MH»WJ,W^^ ; *:-:í: SífíSÍ^^ :::v: : í:>m:-«í:^^ i ííí : :*: í: ^ êx : : MÊÊ - x,ff «gr SÊÊÊÊÊÊk íài^ chgd pri cl ssic Frrir Lg Distribuiçã brinqus n stádi Vsc d G w íií WÊt\!tfÊSw\ wx Wf^^ÊMÊ^M^W^^rMã^^^^ átbsíis^-í <r^i X ^S^\\K^99^wBK^^uw^^BZ^^^- j8hh>sb^g^y^jml^^^^bf»^3 TBP^R- g^^mt j-^^fc :»wiê:^ühl:: Jiff^tTfct^-j^^i-t^(!KKr^W^ T r àw^fí^^r^^f^r^jnffirmpwklffffntff: ^Ç^^^S-ifc itíl» M&k>< «ls* f>dsk8bemfcbfr*wh r«gtws\wbwêêèéw?íwêsàw^w^jssk,w^s%j^^*^êx^^^^^sl^wwx^ flftúnrwê%t ftifítbf^íftír^í*tr tffniwí %Ê^BK$SÊB ^^^L^k\à%kMK^^^kJ^^ ^0^> ^^^P^É^ *-4i^J»l isw^w::*- wmyp^b^rthffiiiwwffi^i - ^ÜP^^W^n^^BS^^^J àw HBHwHKlf^Vv!^ r^ulilmfbr_uilriffllbbmlb MM-iL\WiW X- * ^Tf Kdiklfw 3BKSL ^^^^L^ltl^ WWwi^^x^^^ ylbè 1 i* v&wisrr<y%w&fcxw: wsr :-vwk-:&--wês±:-:-- L JB8 : : ^^L-: JZffZER X^9W^Ê9?f^W&XWgií ^SWÊ^fWÊWurK&^-- TBfiHBlf^» ç*&^^^r^m^m^:yf&^^ ># BBk; flh É:$8ks\\\\WÊÉBBÍiMÈi>«KiKs>%^«SS^i^K^Mfcj^^^P&lk:1!&K>>?MÊÊtiüí Sé^ MÊíL JWBBW^: -xijwbsm vfw^í^bbp^w ÍT&B&8W MBWlÊ7M^*^w?i^^iW^ WÈwfàwÊÊÊW^ r:vêtâ Fr áwm JfcJkrTMfr^TByj^HKT^TflPP^F?^ È^ÊÊ JÈÍÊtSWW W^í^^Kv:vXv^ R»i:?SBB^Bt^ UBE JlSWl ^^^Y*^8SBÊ^SBWBÈÊÊ\\\\ BLbFi JbSS wèxj \^S^^&j^\^wÊ^ WWu S )WÉÉÊkÊTWt* W will -%à-w-m \Wí TÊ W M ^Wf & 1 iívík: ^wèww^jbtr:wê?wm&- J^& WÜtúW& BH^ i Èí 1 ^BFjWP^^*Ey^&,: ^^^^^^i: WiWÊÊ^já 0$ÊÈÊÊÈb- ^Ê^Ê^^^W^^ w-iíb^ml^::::^^wí^ift;: ^HffliH»! v <: ^í^i^t íssc WXx V^B K^^^ wx ^^Ê WWkw ÊÊÊk W? ^JB 3^ i B^ 2BE9Pv s^jts ~Jjii*wtj»: JiJiZir^ki >i^ey i^----t :^J i cp Vsc pndêncis publics grn quntid prt d nurs TflCXP^ L» íi JÜE ljbgsfsblr>«bbk: Mi i^ fi *v$trx Bi^l^gggviB JÊt* j ^l^^w^jê *áb&i $iê: immm^jbmkm^x_ BtKif^Jft4W»»M^BBMKé \\Wiêí^v^w^3»f\wi^M^^r^ >*»-- <* - - * «*^W * --\ l^w* >->,*-- ^ t d G, stv hnt, cncrridissi U vrdir ultidã crru ãs jstss ti qurid scid sprtiv, cuj dirctri, nu gst ltnt dignificnt, fz distribuir brinqus ntr s crinçs pbrs E ss bll cntcint spct ci, n s vê ptizd qu cprcu stádi d ru bili, nsis pr rcbr ffrt gnrs sy nthic club d Cruz Mlt - ** priir uricury (G SuE 2 z), 53 kils Rdny, (R SpulvE 3 d), 54 kils Crrr is: Hnriqus), 60 Tinir, ( kils Uiriri, ( Fijó), 51 kils Trpir, (W ndr), 54 ki ls Krss, (L Frrir), 52 kils Suz), Prnt, (Lydi 100 kils Vil n, (F Cunh), 53 kils Giglôt, ( Mri, 53 kils Nã_ crru: rgi Tp: 104l 5 Rtis: vncr 40$800 Dupl (14), c uricury Plcés: 1 13^00; d, 2 14$ ?600 Mvint prô 34:460$ vncr fi cri pl sr Linnu Pul Mch é trt pr Jsé Lurnç Gnh fácil pr 1 crp; crps 5* crrir Pri dritic 1750 trs 4:000$ 300?000 E i, béric (C Frnnz) 55 kils, sc, zin 5 nns, rgntin, pr L Tps Mrt Link, sr Frncisc Brrs; 2, Bô Vid, (Surz), 55 kils; c 8, Crdit ( Fijó), 58 ks Crrr is: L Grn Mó (Slft), 57 kils; Dlly (R Spulvd), 64 kils Nã crru Cclt Tp: 115 Rtis: vncr, 42$ dupl (14) c Bô Vid, 117?500 Nà huv plcés Mvint prô, 30:280$000 vncr fi iprt pl sr Guilhr Frnns é trt pl prpritári Gnh fcil pr crps; crp ti crrir Pri Clssic Frrir Lg 2200 trs 8:000S, 1:600$ 400$ E 1, Enig ( Suz), 55 kils, sc, cstnh, 3 nns, ngltrr, pr bbfs Trc Eclipt, sr Frric Lundgrn; 2, Có (Slft), 52 kils; c 3 Funchl (Fijó), 55 kils Crrr is: P Sr (R Spulvd), 57 kils; Cng (C Frnnz), 53 kils Nã crru Vi Dré Tp: Riis: vncr, 12$700; dupl (13), c Có, 24?200; picés: 1, 11$; _2, 12S700 Mvint prô, 37:700$000 vncr fi iprt pl Eulgi Mrg Gnh fácil pr prpritári é trt pr crps; 2, 3, váris crps Pri Mrl7 crrir nhir 1750 trs 4:000$ 800$000 E 1, ns, (R S50 kils, sculin, pulvd), cstnh, 4 nns, S Pul, pr Tstfrr ndluz, sr Rlph Crspi E 2», Dnt, Hnriqus, 52 kils; c 3, Tuyuty, K Ppvitz, 52 kils Crrr is, Dynit, Suz, 51 kils; Zpplin, Fijó, 51 kils; Udi, L Frrir, 52 kils; Hit, S Bptist, 52 kils; Tnbrs, J 57 kils Slft, Tp: Rtis: vncr, ; dupl (23), 32$700 Plcés:, 33$100; 2, 16S100 Mvint prô, 45: vncr fi cri pl sr Rlph Crspi, é Trrs trt pr Christin Gnh c sfrç pr i cbc; trcir is crps 8 crrir Pri Sin 1800 trs 4:000$ 800$000 E 1», vir, ( Rs), 62 kils, sculin, zin, 5 nns, rgntin, pr Sint Eilin Mnn Lis, sr lbn Gs livir E 2, trré, Fijó, 52 kils; 3, M Wst, Slis: Crrr ft, 56 kils n ~ *-*^Bc^»^^rf-< l^^^^^^^^u^^^^^f^^e---- V _r,bk^&m2à*j- \4 - fl r\ i:xffffffff 7^^^PrsÍÈSK :/ B^BWB s psííííilçj!! :::::::::-*^iw!;;: :,;,;:^x-:-i^_fb:v: tlf 5$&*&-Jlébís -wp^wc- */r** v*s * :- -:-:- -XX-XyX- wííjíhp :::-XyffX^ÊX-- ^BBk \WWWw ^W,<^>\ - --: - - -:- 3K- XX --:: ^- : - ^L ^St_ * i *::::: ir -Á -;:*;;::: jí,:,:: _~-*i- Djric, vncr pri driátic, sb dircçã Crl Frnnz t Sphis,_K Spulvd, _ 51 kils; Yg, D Surz, 55 kils; Dn Srs, Hnriqus, 53 kils; C Grn, C Frnns, 53 kils Tp: Rtis: vncr, 66Ç200; dupl (22), c trré, 225$700 Plcés:, 20Ç400; 2, 35Ç400 Mvint prô, 45:720$000 vncr fi iprt pl sr Szfr Ls, é trt pr Bruli Cruz: Gnh fácil pr 3 crps; 2» 3, plht g crrir Pri Clássic Jsé Cln 8:000?, 1:600? 400?000 E, Rdny (R Spulvd), 52 kils, sc, lzã, 4 nns, Sã Pul, pr Lisir Mirgy, sr dhr Fri; 2, Crtir, C Frnns, 54 kils; 3, Ubu, Jsé Slft, 52 kils Crrr is: Pirt, gnci Suz, 49 kils; Nptun, Hnriqus, 57 kils; X Rri, Lvy Frrir, 60 kils; Vlnc, K Ppvitz, 51 kils; Ebr, Fijó, 55 kils Tp Rtis: vncr, 80?200; dupl (13), 29Ç700; plcés 1, 21Ç100; 2, MS $600 Mvint prô: 43: vncr fi cri pl sr Linnu Pul Mch, é trtri pr Jsé Lurnç Gnh c sfrç pr trs qurts crp c trcir i cbç Pist psd Mviirfnt ttl ds psts: 286: D grn fstivl Snts F Sbrn F C btu S C Dl ff: ;;Si Mré n prv hnr pr 3x1 C grn niçã tv lgr hnt n cp Brsil F C á ru Pid, Sá n grndis fstivl prvi pl vlnt Snts F C prgr fi ptint rgniz, sliutn-s prv hnr qu fi trvd ntr s disciplins ts Sbrn F C,S C Dl Mré, qu trnscrru c grn brilhntis, sin victris n finl cnjunt Rgéri pl cntg 3 x 1 rsult ds prvs: 1* prv Crsáris Bt- fgx Crinthins Vncr Crinthins 1x0 2 prv S C Sã Pul x S C 11 Mi Ept lxl 3 prv Univrsl F C x Cizir F Club Vncr Univrsl F C 4 x 0 4* prv Hnr S C Dl Mré x Sbrn F C Vncr Sbrn F C 3 x 1 TÇ DE SYMPTH Univrsl F C lvntu tç sypthi, ssi c s dlhs pr s jgrs pr dirctr sprtiv 0 finl l trnis üi ü it Sul ric Ptc Club su vncr fi Cnfr fi plnt nti- ptist Ntt, lhr t ci tv lgr, hnt, finl vncr trni initiu Ptc, pr Srviu juiz Dlr Prir vi pls nsss cnfrs d Silv, Drgã Ft-Bll MTCH FNL Sul ric cp S Christvã Ptc Club x Club Ptc Brsil Juiz: Dlr Prir d Silv Club ficu cpltnt chi s ts r s ss dirrs lin sprt, Vncu rcidnt Sul n finl, victri srriu qudr Sul ric Club, sgui ric pr 30 x 21 s vncis, n finl, fr Club Ptc dp Brsil ins S RESULTDS Sul ric Ptc Club tr JG Sul ric Ptc nu-s vncr Trni nitiu, nir brilhnt, Club x rs Ptc» Vncu Sul ric pr W * ii» i- T vncr: Ângl Pss Endin Rzn sr Mnzs dlbrt livii-* Edgrd Br- b ^b 2 JG Club Ptc Brsil x Club Rgts S Christvã s ts: Brsil: Hnriqu Ntt Hug Pinhir Dci Pint Mrir Jcy Gulup Rnt Ntt x S Christvã: J M Cstll Brnc ry lid Rg Ryun Mrn Ludgr Bsts Lvy Flrid Vncu Club Ptc Brsil pr 30 x 18 B jg s vncrs surprhnr, prgn u jg sgur Dstcu-s Hnriqu B- Prsnts üs s lhrs s is lins prsnts utilid, pr prçs nrnt rduzis té 31 zbr rzéns Brzil ssblé Gnçlvs Dis PL Fi trnsfri ncntr hnt / M Dvi á tp fi trnsfri ncntr Pl, qu vri tr lgr hnt, n cp Gáv Glf Club, disput d Tç Tház Dnil 0 FESTVL D CMP 00 CQUER F C Frrir Lit btu Sldnh d G n prv hnr pr 3x2 Tv lgr, hnt, c grn niçã, fstivl prvi n cp Cquir F C> hng á snhrit Lur Nguir, Miss rjá prgr fi ptint rgniz, btn s sguints rsults: 1* prv nfntis Cquir x Jcrpguâ Vncr: Cquir, 3x1 2* prv Cbin ric x 2 t Fluinns Vncr: Fluinns, 2x1 3 prv Cbin Jã Pss x Cbin táli Ept, lxl 4* prv Cruzr Bhi x Fiçã Ri Jnir Vncr, Cruzr Bhi, 2x1 5* prv Hnr Sldnh x Frrir Lit d G Vncr: Frrir Lit, 3x2 Tç Sypthi Sldnh d G H M Sn trn é vlh fic nv Mun virl- pl vss, tbé s rfr cncrt-s rups, cit-s crts csir fiti 80$, bri, 40$000 Rus Lã, 66, ntig S Jrg,?;

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa.

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa. N trcir pági: ENTRSDS N BTL SU- CESSRI S CSS D PETR- LE E D VEND D CFÉ D N FLGRNTES D SSEBLÉI SSEBLÉI j JRNL NTICIS Dirtr-Supritt: Dctri Ni dild Dirtr-rspsvl: dré Crrzzi ^ y jãpll N ulti pági: Pvrs ctástrf

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 www.prtlgzt..br GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8 > >~i... V.í. n n Vrdrs ü hriznt Vir Pdir Encçã d Frç Luz n» XI # Quirt.Ff.r, 7 dt Mi d 958 ft N.» 2.406 &iw\ wê }Mki _ty«??nn0/ff?l^s5ffminj QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE DIT INTERVENÇÃO EMPRÊS INSUSTENTÁVEL

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social)

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social) OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI Pr Rphl Slimn Pirs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à Bnc Exmindr, n disciplin Prjts Exprimntis. Orintdr Acdêmic: Prfº Dr. Ptigur Mns d Silvir Jr. UFJF

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

BATERIA R ECARREGÁVEL A LUMÍNIO COM ÂNOD O DE F rnnd Mnul Sus Alvs d Fnsc ( Licncid) Dissrtçã prsntd n Fculd Ciêncis Tcnlgi d Univrsid Nv Lisb pr btnçã d Gru E nrgis Rnvávis Cnvrsã U tilizçã Sustntávl.

Leia mais

Caresiia e Fome: só o Enérgico Protesto Popular Pode Impei Ação Criminosa Dos Sonegadores

Caresiia e Fome: só o Enérgico Protesto Popular Pode Impei Ação Criminosa Dos Sonegadores * *»» _-^ ~-\ "àí /O* (tajv t. Amnhã (Di 3) Cnvençã Ncinlist e Demcrátic n Gunbr tti Persnlids. Assembléis e Câmrs Pel Registr Eleitrl d PC i;j 8* p.11 [ GOVERNO AUMENTA IMPOSTOS E CRUZA OS RAÇOS Cresii

Leia mais

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia - rr Ç^^^í^TJ^rí-Jí^íÇ? -rí ^s«- - -JX^Jü--/ ^ Drr Là LL í Crr -y-r--~-^ --/---7 kww^j à ^WÊÊ ãt r h JXrJXT XX 3Nr^ Ü Gr DURT FLX ^w^^^^^^^^t^^^^^ ^P 773Ê NT í d) (D r - < RUCÇà Lrg d Cr x 3 NTRNCNL rvçs

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

Darci Mallmann deixa o Hospital, após 44 anos de trabalho

Darci Mallmann deixa o Hospital, após 44 anos de trabalho Ft: Btriz Arúj Órgã Divulgçã Hpitl Divin Prviêni gnt vr ANO XVII DEZ 14 57 CENTRO CLÍNICO Méi 18 pili tn nv trutur tp linh DIREÇÃO QUALIFICAÇÃO Dri Mllnn ix Hpitl, pó 44 n trblh Divin iplnt çõ pr ntinur

Leia mais

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia :< V l Vss ST d lj dí u b prl pj P j l r írll u r Trg d Cp] d Rpúbl -- Prvsõs l 2 hrs r hã s 0 TE- Tp B bulsd Tp- rj FKrpHvp) vs - SE NE rds rr TlBS ÁXS B ÍNS HE NTE: TE r Rurl 3045; S Cruz 32-95 lcrh

Leia mais

TYE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER

TYE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER o iornol comunitorio portugus 93 COLLEGE T ANO NlJrERO 5 JmJHO 0 97E TYE PORTUGUESE COMMUNTY NEWSPAPER TELEFONE 535-866 PPEO TORONTO AVULSO 25c ; NDO MORRE PELO SEU -POVO No di 6 d Mio Nlson Smll Lgs urn

Leia mais

A FOLHA DOS QUEIMADOS

A FOLHA DOS QUEIMADOS ç g u g çã g ã u u u ç g çã g u g g ã g u g çã u g ã ç u çã ã ç u çã u g çã g ç u çã ã g u çã u g çã g ç u g u g çã u g çã u g çã u çã u ã u g çã u g çã g ç u g çã u g ã u g çã g çã g ç u g çã u g u çã

Leia mais

IM NUMERO AVULSO 100 R3.

IM NUMERO AVULSO 100 R3. R D JNR Sgu-fr brl 84 PBPRBQ D ÚW CDÜD ífvfl l ~ XDCÇ 5TJ- PZ flh r rg r rulçã r Sul SSX^JTTTRSk CPTL B- STDS KST 65 US» M NUMR VULS R psl s ãs blr Suz Ul lçã s pssgrs pr s lffluu- rr Jsó Mxò Glvã lfrs

Leia mais