Is eleições presifleneiaes. hontem li na. Ireenliiiâ. «Sr. Hipolilo higoyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Is eleições presifleneiaes. hontem li na. Ireenliiiâ. «Sr. Hipolilo higoyen"

Transcrição

1 f t :Xv f <# «:: K l í ; Jp~uu Mpg w v c 7xb R 3W < V fv J5<B <?pcgq< PF f4f: Dct ppt MR RDRGUES ísd plíkc ggê JJ Lf_ 7M _«tfmbwmhpméwm _ TZTT? M t ««BÊÊ ÊSWv Sps Ò dh pv é sg Bll Hzt qu splst d u sub l :v t y w l fl [>lllí S v«qg í d s) (5 stpl v l ul c? clfí f ; h lbs :ds ly v l ll buts Bê [Qut ct l és ds ã bd g dct d Ctl Bsl c lgus tgçõs pptus S H /ã vls st t tê s uc qu publc t d bc cfé: sc s dçã g ult ultplcs sptt cusu fft u bb Nst pss lg t ssustdss gull Nã h duvd s ds sbs d vb std utçã s ssvl t s psst d ctlvd ctpduct q d g d t dys pt té g ã ppcu ctul stl d vçã sb ctstçã é Eps Fu Ct Bsl tb chcd p lustd F Ctl Bsl l tu s dct té ult t st c Nã ppcu ppt c P tu sgçdt é vd Tu ld «Nã fts c f plt vscl p sguç publc Nã fbc ct d c Nã ccb c chh Td vb ã f t tlt csud gst públc t spctv sb s cfs d Nçã Ess Eps Fu 6 u Í ctstvl d dstçã ll ptt d pst dvtd K Sydkt E u bfud E u pdô p S Vct K Sydkt su clssc chut sgu t Códg d Ctbld clhd Th MstêW d Vçl u flxíd lh: sf ; su s sbs ds vbs d pqull u dê M u cuss s lbg t gq J Ml tds s fçs d tçã S Z dg ã cp cctçã flsttú u pst dó tv Ó su cus gul pâg u wv {pct Dstuçã t ll s ssts sucd Ü s xcs fs s cust lh lg pst Vçã u tgd s: s ch f pts t t cscêc t P vdt t fucqu pc qu llâfs f c u ptlu d flzt pt s lq? ptgs pl chf d ufcqf t stw ctv s ppul s cv fl ptçã s qu 5 u t lse:l pc qu B lss f lsd Bsl ã pô x s gdus fs Íç «l uch sc vd hvs < tlcu pgss é pl lã p? u ; css f: t u cf 9 dh ds ã blu s v 3d g l pssg TltUSt «l stds u dg cs ptt u ííí ) íís; lh péss dcçã d fu cs PS» ctstphs Epg fvs ã sã l duz l és Pc té Qu qu vg p Sã»t 44 > Pul qu qu bus PlW É FUH ss ll pw fws w JRJJM X 3) bsvs t; st cptl q dsl puc pl S P è C wc sh Mt c l s Sflv vbh çãtí pllé </ 2X tldv < Vyt lt tt xcc ds fucçôs h tttc W cg st sls? tçtlft /& pcuí dss «B C s v ll st Vct K g f st cusçã luõ ; qu s «(t phhw vs S ub h vd l s f pt tbul d Pcé lf» publct c«s7 p s st S s T ós xg u xpl subúb xpt pã publc? J cdés d t? «? vct u qulfcvl cçã cbl slhts fctuds udlcs $ «/<«J<J c flt hyg S sllsy}chm l ludb s xpl pg u d p d pus tt Ests shstds ã pó t s bí3<~> tàüuãtt (ts ; / fvllfslbllds pc u h scphg slc s f llf ttú st é pbl pã s cd d sth ds dh ptcts ud cs ut t dss ch suppl d ttu s qu /(? pbcúftc t v ã pd x st sclct ugts plt qucçl u fz f vlh su l scvlhàfím Z S K pv xu s tux ls pvvclhtc s f bch t ós c u tdt S f t v u Sb Ô ub Ests VUls sb s st d Vçã (st só s vê Ms tb t dt dvds fcs cus lçõs th&s [ s t d vgçã é u ub Bs) tv svlv xg lh dg pçõs buélõfy? pz st vs ucçã pcsss p E c spls Pcé té s gv gt tsss u ph (l qu cll póp é udutf éj >t E sf Eb g vô dct f d tv pcpl ccsl Dubl st stg E psp h f LNDRES 2 ( ) E V Td Nçã f t chct sts lct c hã vs llãs cv pvvl s td u ; íws t sb lls lçu su stç cdt ppllct tstlâtc lst t vô Dubl p d d t pvfc st vl s u c Nçã pé ã sb só sub tvés d s Fç sgu cb c lctu qu s ps uc d d cy fl tp ; dspt tu sbb últ t Ctl Bsl cust s íwííf ddh t ós U ct fcs Xw fcl d s xcs fs shs llt llch cs sd dct ss ph»hu»h>lt»# dvk >4<; tó póp :(l «<;? MWGU ( ) «hc c st f ch s vlflc t? < â fò <s lpl» c s fcs <l ítfl fl l uh >:; c í? pícsãõ ps s vç é dg ssts d Ct E s qu gul ytl d t s g u vd vtu sb tlh d cb cdst btu cl Ch6 ll íí Z E dscípul clu H Sydllst; ttg quyt sptbllíss 204:000?000 (duzt qut ct és) xu vt ptô còu vtu d pódgld ssqupdl u Z qul C é st cvlh s g dt dsp dh qu lh ã ptc? C pt ll s sbs ds vbs std: cust svç públc s stvss pt u su ppd? Nã sb ss cvlh cst sut plds p s flts gvs ( l<> fflul cx_ (lfs u f t > bls f fs Klc t t flkv u» s chfs d lll sddlsít «# «>»» ««s lçõs psfls ht l l lâ H plt w ué s spv À s W Y «S Hpll hgy Tvus ht t Nuc s csgu «s ttó gt plt l; vt tã lt pctg tl v s sclh lt t ctul h cu t v s cfd psdêc d g Rpublc Sul S Lpl Ml Pt cp s s ftt pstgs lyp lít gy Epl Ml sp plt tg ltl ppc fu sct vt s s csgu ssss t lt gst cflct lgu gt lv pfdct cptl s pvícs s us s ll E fct ss f vst qu stv s xts u vt cbs té D s tlgs s ults tcs scd s só Bu s vt lts <u csp 98 sucssã pscíl s Us WSHNGTN Í ) cd Sttl sgu «íf cícul plítc ts cddt slvd publc c ut lg st flh vês «ss ptt plt cu pv gt ptlussí c spt lh c tds s sus gs cuss cívcs F EM NV YRK s ldõs tv lul gt htl sslt c plc s f ps NV YK H ( ) Qut uss ldõs pt u t pssd Htl Svdy u s ks d u lí Psts f plldõs p cddtu psdêc d cll td pss bl plu Rt lls í tvu vvss dll pòlc ct Sth ctu Kpublc gcut dll c Tb cts fs ts p tb cptl p s büs pg x g cst gv Nv guu p f lu ldõs Yk p sucssã ps ds quts fcu st fct Cldgc 0 J ã xst bubôc R Lg plst pfss Clt Fg dct D N Sú Publc «# H 6 ds ã s vfc u cs Ntvl é tb fct t plt c ã bstt ss fdvl vt s pft d ã s t T pss pg d t cs sug s t vvl pd dut llguhslllt xstts Çís d f u sstt u vds suscs d Sl u ppul pc T td st su cptl çã? U pst bubôc c s ct t c fçv us pts d cd tt pduz tlvz us vlêc qud dtc du pd d gpp sgu u xpssã s pg xuggs V u cld dffcl clcul dd vulêc tul s fc ctçã sub é Dptt Nul d Su Publc ã dspuh d flzt ds css puu f tl gêc d cs M dz s psssts Flzt pé sut pussu spcvcs gud ut vsã pu cfu dug p ubs tcs s pts Nu lg ct ht S pfss Clétò Fg dct Dptt Ncl Su Publc tv csã tvl sb u tt tt cusu ppulçã h ltpll sb u uch d pst us pvcs tds c ss s fu S S Nã huv pd s cs sp tcs u tp ã tv pgut fc c íclsdòs u póp fc p cs sb sugu 6 uu vz cf ttu Su Publc psquzu g lclz ffc ss f (tct csgu c su ttl f f ulé lu (luz t t s cs úc fc ís Pt zés Tlvd Bsl c d fhü P C & G Ltd S l stuv lcls xplc S S ppuct pst dffcts pt du cd? T pvccts fc cl ã csgu tt csttu ctug v fc subfc Fcu tuut pu l<u ls lt ttl d cptl gt MNÁS 2 ( ) Ns ppds D Luc ds l Mths S studs s fu ctd xpug fu ft s pgs ss svç JÜ ls E us gê cts zés pst s ugu? s t pulu l t ctct t f tlsdus pcuu sp s utds shs vt puíz flzt t íp lcc du dd t s tuuús f cts cusus sub xst h ul s pg tsss d pst tlul pçã cpítd» tdt phht s ct s utdts sts P tã cs cxthct l V lu zss ds ã s vfc u cs v ã lvh p tt zã c uu pd ls uc xstu uss tu pfss D Clt Fg ; :>cx00 N pz s cds LNDRES 2 ( l Òs s fz étlós c t cd ds cvll bt pl Pícp Glls ul stplchs cl Su ltz tã chc pl sus tb lgus lls csqüêcs s u sés btu ll d u vd cd pqut f cusp d sll ts vzs cscutvs Flzt shu ds ds tv csquêcs s :» F scbts zds ufs ucíp cy í g Cssdò; Guy ísl lstl P f ctds zds ufs u xtsã 250 klt D vlt {sp cts Pcfc V plu sppâcs «tt<>>f»»»» «] (»V VllK 2 Í ) f Vld pg ls vlf ( T tl vd clfc Dvs l: sll v lsppéls ç s sí s khhh hv <d(> s v gdts s lhv c llvs psqí/h l t Mst s flvõc s ls v ul l fu fvll t«<>t««l«<> D Clt Fg SSJJMPQ 2 ( ) N d ll ç ult lzus c d tg dfíc d Escl Ests Us Bsl Rppstdò Bsl stv pst dg sòlddb cg Ngóc S Rubs Duh Cpc u st d Rçíçõs Exts st d stucçã lublc dct gl ds Escls c uts uts psus st Ccí dscus dp cf tsçã bslpguy f pfs t slld x t lh pssã E ss t P Rv síg cçã d ps s $ U gl P Rv MDlll) 2 ( l gchcàl Hvc HVpfu cld góvc víc upul : lç csl fg ; tttf d pmsm luptlpl Slclt üspcclblc dülcl : ccsfll? t vclò [ílb ; pcí vtm uuc pltc wíó d l tócl M d Rch u s sd ct spts csst s l dl Qut ts 777:7tí 7 ; : ;0&l$;M ; ::; ívvv ;; vxk U bfgdòl M Rch (/< cblcltè pltc p vl g pl ltg ch cupt tbl S M d Rch lê ssl t sl ds scs vlt: C pc sb cgít d çspàbllldã tgu su xt d u ff pg pt s cls àls plt d Hblã quhls plgs scldts t l upl l dtd pl vt l dúz fscl c cvs s vl p ds cts ts p flg pv cstg hultts c vxtó C pcs t qut ts t d ll d uthtlc ll lt xpss Csttuçã E p sl s pst (; cssv l dl Utfwl lgplt u ppc gd Es s :õs sl dd pscdívl: FRThEZ 2 ( ) psldpl Estu sbg M d Rch d pc cfu p u vud d vzh vll Mcc s lh cls qu s fz c t su gv Gzl Ntcs dx tu ppóst l s c vd pp ulcs pscs gv C st cpltl B cccscl St / çhsc lh tu Nã lê s cd xpl Nt Nã b s c s ulsls puts cts lh sã çtls Nã cb sp tlgs Nã s ísutc u vd pltc scl h> C ã uv cls p s s;thcs ust pcvl] ls <u s s zs Nã spch xpdt ds scts s ppõ su vl íllc s s «/ pc ( :: cs Estdu u plv: ; xc hu vltlbçã tçd sttut fudtl cs xccptò lb cb pgus v cul s cg q u u ss ã css d bt scóòtl ppóst d cvclwtl ss u h tlltã p st cl tc d lv cfçã uld / t <» f/ /»~ ( MUTL 00 f

2 : MN TçTtt 3 bl 02S Mhã Hll MU tlltlll:} Mlt lllflclfc lu» f<lé Mulu Kdl P h Ttu vcnpíl «tccll dmcf s llctl KC PMlll bmssfçí <l««lv R c 7l Edfíc l MWUl) É) d P l l ísé sw Mlã cl pfl f uã ht «Sup Tbul M 6 lt dçã cptã Clstcs Bb Í BC 5 s Àtígu cu x B9 dpsgzç cutt xcc fs 927 ; MKlKutuN: lll ( HltS Vu««çlM lmc HlStU llt KSÍV«l«l U» lsu tj4ct :t Hplt íy v studt 7?l;ll?v7 ç Gst Szz l f7 sfül Gc l B E27 ffjh Ütl 5 (c lspt tl; pt quuu vlçõs sb fv t g fscst; gzçã tfsltl Jg tclghlc Àufl cb «l scv u vlu ly tl Szz çu <u>sssu «b glgl fclh pls «c bus lôss hülcs : s ulcf cbd S sl) <lm; cs s cp Ms l plv T Cvlh ( t p ltó Mtssl í u vul cpu sus lb uçtt p st tbsf gss plbu s ccü p v (l f pv l «svl vl» «s cü p«t t tl tl g bscu qul lcl Dp cc t d s u ccu «ttu pv; s fés gults uus ht pl p ; vu Sup Tbul Mlt C psç s st qhl Ct dé F ulpl t B Bt gl V b d Ct D llulcã V D DlütT g lt Pd Ft D Pt d Rch f bt sssã s ) ) h? D Mbluul» tt «tt» : ): ;U bttd (> lcls t? llls llck flsl < LlcllÍK (HJ lí vu ; t tcl fl Ud í sscl díf; ÉVH l fü ç b xpdt Thsuò pgà s 3 h NV VllllK llhhtl«ll : ( k s p; 0 t pdul» vlcl?: v ws lcç; l ll<>ll í» «l v st D syd MglN vvllll wc lhus; «íu f ut clkl Nvu Yk s CSdldtl «l lp l«>lítll(«l«f fd sgud Tds s vlcts f stçu t bslvu cptã í l» ««s «lllht Cllst; Bb Mussl; 0 lv vlu tds dus p l xí «clct c (] P ( sèft p c»s lã Vul»»»»««B>l «V EDÇà DE HJE: 8 PGNS Cll Nclhcv 00 /s NTERR 20Ò RÉÍS»»» «ÍbNlÍlf&kâutsst u/ s uk/u P p»s c {$?>» P t g st st zs d ps MC«;> u flllllcl (lll l tg dt í vg;» âmf { c ppu üs t Q lç ht : hg Dp Cst ú Vt V: / C«J JÊ MLBL tmuvuxl XíSXlSCXt >4>» <»<> MUSC U cqust blht cus Ncl Musc w S Ptc tlcsctullt l u Kslc gu tívl duu l plctl blhíss p u cz du zul s K vã: N tlvglul lt «spct lst l csgu ç çòfssã l hóc v tffscsl N p ds d fv lgküs ls (í pccfs < lplutcs: tullt c ttu tst t Tístí tc lh f ft lí u s: sgud cã (l s lstv fl çlus uu chug vv S/y stv qus gh/u (p ppz «ücíll u lbd hdlut u pl 50)0 ls uss s í s quzss p svç d póíc ct fscf lft qus s fçs s pts d t studt hóc ptstu gct ct ppt f F clã p gl C pu pcêc K Gstãò t/v í ssss t 0 7 fv t l d cl (p s chv NDGNÇà NTE CR ME SELVGEM s fs s ps (] pt d Kup s ( gs bõs füultüs Jvós ct d c s tè hstu cu s zs d ttl lst lqüts c sttut Ncl Musc v gòlgc Duc t f lc s ésb bu c su cp çlísçtc dssã d slh ít Suz dst S?«sf:: W(Míítí85t;í t; ftu];; tf? í«lteu 6BNR D SUL D ltütcu í«pó 60$000 Vgés 8$000 Síft 975:009$$í0 3# 3S? M 0 ülcüs Flt 50 clts fl Thsuò Ncl l fc 27 sbb;ult; :l «l c Nst íl us fll ct íl f s vfcu ílft dss s ft s t pl s (u pbs u sss ís sc clts fuc d LTll l s vtâs fus p tf s h xpdt Ms st dus ; putt xcíc fs ltlulu x d sd N tt:«<> fuclólp Tlsóò ll tblhu bís ps h llll tllcíl t lts pl s ç ptbllb ulc sfs fuculòs sus t lg vlllt vt s h sví(; tupt p t l tvss d dh t cb xss s stsft Mut lls só sí s 0 h d hã í Vd ( c sss t tblh vlus sb p f x s cupl llglt t tts ls d st buc b st t x chl pd d buc Bsl â chc lut(;ã dvs quu ll d òl sécul lü s vçòs cus pv s gvs sbcuscs s ctòuppò sus sl pé Est ttt fqc vtg s thcés Qu pc p ss s qu v s td u f cd xlt» (lll;ã tblh tp csttuu u ullu ; xcl p tc Bçs tl bllhtl U c&sçg tpl ã hts g v ssst u u ] s( ptss dí u ls ttt l; s; lsbuluõl dlhsttlyt :: Ms lí ç u h d ã C sqútüd d pppuluçã ll pv u s sútttu h ó tht Sã Pd ud tugu/ Jull Vlll l u t ssíl 8 fs g/fl 00 ÊÍ8 lílé Ss Sflu }0 Mcl fvu c ft V7/ 2 V cslã f /( K sth luu st tltt l (tl 007) u t sè ;<< tcçtlflctts Jts lâpg flzs uv sgud gú «fvu V««(/l< s bsvu plt tussust slc c tcl tu p cucu b tudlqc tuc cusu u l f/ í Òs huults d cd /c tlís «?«; lh pcs ts s s tttutt suppllc du flf qusl t l c s fx st st chq succcsslv tt d dlc Sf// ít p ct s cúfó l clutl fl u <;w fíu stít Scll ltll l Stx HBLTEVS TE P0LG s sp :uths Mss ulc Nf us uv thuvspt l pllpds bsv vsu u sõs vl Cllltl ulc/ ql v fcs ll d ltp ssultt u lg óu t: fll blbull tpl S «Tts s (ls s lutâ s ul s íu/ t s > fh ts ; ; 0s fuclh dv s&hk&xssés& c «pv «t büs U ; ; s K0 7 hs u d C tbl s sb pu» qul cb vl pv :íh cts Nã cvt f vlu tz p: culp fs lls Qustl slt v udò Mss ttll subtttus x Gbt M hcl lcç p s v s cts pcssds u tlh lh: tíh) bs vst u s ls s sb sgu pgíyl stlzút fscsts su g pdts t t [stulh tllctu d d Méd cv ]hs 0 v cdêc u pfss l s s gs shs sssstd ug gl V ;u{ MUZ p Sl 0pS0 bbv U l;? b ctll udzs p: Wü ptst ct guu pf u fz x u lll fc fc g llós ds psõs «l Kwc dssò cc u { spc D cxh l ív ss lh tuhs; pstg ]( sf cstl ; fl d cdftd uféh vg cus dò cutul >ll< 0 l p g vd p ] d tl pfs bt p; vstgs cl UFH p u t stã Sòxhí d «;l«ssc plss v ht t p l Âlt tptu l u Vglt t Mll p JT_ pítt êxcps «Slutüt Vct lv st s fz «shclc llgts fuccll d Fztd t lh csv V lú swclct ft pg d lhs llhs fl «; culp fs ll péu d sóglül dd s b pssu c; 00 sé Suyà fc qs sét tl s hbtts vlt s ls css / tds sgs vsívs ífl /)/lcllcm(l sísc lc cflsc vsã d ttt pss c òscqucc tt U pg publc tpl bulâc plcl dpd ü lt u pgd publc lb s uu S Cst ú fcll/sc blís h scv hst glps utl Bcvlht pl pfltcu sgu s bts hóxplcs p clçã p cscl (l üul su :;> b xtd ll ffl ó d t tb svl : du cslcçã ll v : lzíul glpv (l g u H dt u s ds ãbíl s sus fh ÍM t pl d lucu c sgu v t ls 0 08 f: h ss lllclucs svç ftc gd í s l» slã Club s Duc uu pdu t b Bts l«: u fv/ d s tp c g cllss llust D; : vgutl psívl Cst ú lh òffcc V sll ffc b JÍ)wu>k MP «vèpsj í< v h : í? YW? t ÚW > blh suu xcbpuu 0 t su d (ps 3 ) bsl dó fl pt cu sgu schz Chp u()í 0 d slt s sã clssfcd ; ccslltu í u E ; Just ll st tc? t u fl S D sbl «P? > «M ) f btld p v cut > < ll cl s t dtl lê («c l Sulv s ls s svtu d s S Mc f fctu tlcã du vd Pss d cvcul dt U vd ultdã ssltc sccül tskds cll ltlcl ; TRPELU E DEu ut íhtt p: lj : ; tlk ( s ss dl XUSc TlEMDEH Kg u fc S D s l0 «f ltu Huàh d Tt Pss p f bd p vu t Pfss d pdd u gs (l Cp vstg ps d pu u su gu té b svld Cptus q s s u u M u d( >s < ) ch ; tv gt bb bsl fll d l «> t x bsttl c st d u ; ct s::«(> 0 tps <> í xuyí ttdldó; sc CCÚ D ll H vcl cbu ( ((( LUlvl U UU Uh l))((; c(dl P Ctfl BS( çus 0 ssstêc sgud dsfl sststct tus p su sdêc (uslãü 8 zu p tv d su cd 0 ltlu l lust ppül Tccã pu cg dct l> tl Bt l d ssstêc publc NcthJ N< t»t tscsl u h d l d ctc pscvus cy Nss slílflctv hg c lbd ps svplb t pl s lsls c cscptucs «guts pss: >?««««PW»»? lv 0 Duts: ustcscgl ctvpu bslut qu uv M NulM <HU P s lh (syg:ul/ fss «ssu pl ps hl c ts: ugust «ws bxbps ppssã us b»««pw l L Ds Ph Cu ls pdus<«ttl lgs ( uydps > ãs sttl l Pt luufth vqlus upu p luss d t u vug lò d Cuh Dllu Vhs K lll ««V l Uu l? Ybu Plttcl sslt gv thsuò l lttu ( s tlu b fct Ml cbu ctusõs lh f c tus cgd lls Tv/f»K : Ms g ssst» c vct d#>fcu fugul flgt c l ut du s bt t pgus dss xpl l hsu Nc l dfíc lcl l clfl u llutdí clh su b ;) lu Ptl 2 b üí l t4)«c«mtm»»l»«ím»# t»lll«l»«ltlfl» út ullldà s l V);««V usulc vlòl ó v ss pvl ttfz «) h lplm cts lhs l U u;l Mcl üu c ;l p q ílhu l Ld ulsc us M u ts vd: ;ã cul Jí ults ( P c Pt L ãs SutU Tl (l Cuz Ml S CÍVl «Lps R Mh Ls Cvllv d òspt ds s du cu clcllu; 0< tulc bulb c pll fz css làltttu qtéllà c ú; bll; ) :; fz bl v c hullòs vs; t cbll l dus ss cb lll )) p fsc ü pfu; M lllllll llflllll ct ctb l Ld s p /líd u íêl 8 f Ü l ds s quts ; ;; c ctsl c P 5 íl ÍU B l>u Pcll ftu u ll 0 U UU tplfu spbyxlllt lccl WB; ftd ll xpss l tlu f utbí f ) sscü» w F ugu su hptl p dvss clcs lh Rbt Su M Bl«svítub lllt Szz/ vçcsludté (;f ( 5 _ cu s ffçç } cm» s ftll gl tv (l l ))) pmvst s (Ú T fs P U Vlh l l;ls s lll vll lu «Jf u; f íwkwêlw Slv ux; Ph U scpt c l ((l llllm su pí lsl M W&Wf ~ tlw :l üb ã hstl l l x l»lvl : () > ::vtílwí í M» s»««fmw>lww ~~M ~ cp d hptl V :lls tllkussu u > v= l> Cê Mzs llyutl Clds l Cvlct Plt Cb sc Lcd ugusthü Pês vct C(ts Ptlu Cés Cust M Fc Í3y«NsU Mu Bsl Mòtg VÍlll lív Lds Ml ã Bss Cvlct Cp c lt Mull cl Luz Vt cl Ptpll Ds Lpl Bíxl Rphl ph Mu hfs Ll Gzg K Nt Cuz Dp Kc Bg Mull d Mll Ttu Cp d Pz Ms C Ltz Tcl «( M lutl J Vl llvd Rb Gçlvs Zf Bst tulf Uts Tlí Ccp Pd P b Lyl Cl s t Luz lllíb«>8h Hl Tucl Ít tl lv Rbtó l lujp Bdãu c C 7w Bt s cpuhlp Kl ífçccd lthq T Cst ú U sc tcfl íu ttu d ps P>h subtu lu«d d<k htk lt» W» «$ c d s svç U P}» T U vs psts pl t cl (qt pl Ksc pd flü u svblõsvbl ss c E tcls s phss d» psfus ]) u ql p u t s ltv uç(ld lbtpsblldí llv ú íú ; ( tl lb c ysl t:stã Szz pô s<t:l/ g b«clh lgug (hs csuus l ] ( cu l fz cl luz sb cduz pt Mzz lt c hullsí s p (; bpll ch ( Pz du cst lsç d Lbd P VÀ s ptculds s gcssô llllhs cpvssts d «> tlu lí f Mllll HHH D C?stv ú v S// pl lus: TRTURD SELVGEMENTE «sllul (sl Szz f lslt píí pãu tl(> l«tugíí pcp zb sct p ss sldt(l (lll p V f u sdêc CÍuglü Dll d Ky Bélc Vul Vllb ;2W C u fcfl pt lãò tcl h v CX PSTL 2ÜS6 Sà PUL «Ht slpy fccluls (ltl pc tl bl HSS(> l) lll V 4 v; «ü l ss» ( í y tuussl: cs l p u dugdu culp cu ll í( p lívl l ssstêc f plu b Clfíub P sus cts f s dtvl cutul f< hbl Mlll :ü«v Vl lft : «; ; h t v fth t Ctl lcút: íuí g su csttuçã ss llutt busl llè lh spct Nlvul Gub lv qu sftcl ul cp l flg u çpsulj tz vclg splutu pctll flu u pt ts lls tu d clvcul dt h vtu «l» l sffldp uu l bdé wt u lül Pítl f sc pl >;stht S Jé lulcs l lv bsl ctus ; u d d ul üxv u uvul; Muly uà s S Jé Fs U lyugupl v cbu st cultutt» d st cv dp d ulgl; p l H ócb sp chultícs d ll cld qtí psl sppóçf «plxulu u s pl s cpclll c cl(j l d s pss dhvll tulíp ü:t p HllVÍ) íl UH CS s fuccll butd b lss (h f clu lv Cx fs l b du hã d du bl Nss stt cu u td l ÍTÍEÍJí? llc Ths fltv B Tf t és f: / s 0 süícs ísuó í dã S0 l/su; d ã «cds :(úfló st tücd ps çàüíbt s vfcu c «lvcl cs pt Kullu fl tlc xpldu c u ESt t bíub : s fuc bl x Muls u su t lu v s sus cs s glst pl píl p»l duuls qtu puss l»l (úsüclt < ];(;> pss cs st ss quvc qu 0lv; gll;[è lã fcsls cuscs ssò? > scl fl; css ts ps M «plzs s q bss u ccuu L_ í bl d l : s M ukhlu ; lucl Hsps t pcbu üb cstl «l? bt p d l uwl x up íã pluc/lc M l C g l d Thu u pl lphllü ss chl luullb fuccllc lzuü lg ult vss cutqcs p C)])Ü ;l c d guq d cs cv cc Cb ulf pôvc pf pu ducçã s ll su; s phuc czul ds uulcd pv l d) ;s uí T > vllu s l h < plxlu lí s (lgtl lug lvl Dp cb scs J J M «ps; s Pps «d ssstêc Mv SJflllPPlã ÍP P/V lllttk vlh su ps s pud lypgtplk lutcl ÍÍKJ l{b K llsstlü s ltmlt (s) S f l t l Hptl Ppt tícc M»»»««M g l V llspl d sscçã s l s tuls sã pls cgs d Lght ld Pw ccds p u cxclll v ussu lludl fl dus /SSSUMUSSéMEMSS P st s fsttulqã cd pffc t cf s pdô buctc 4W&BWê&P tu ccô Llyd ()scvl ll«ft t LÀcc pvt u (]((JK _ul b tü su tublcc (ll M lcccc u ; u líc «? glã D Cst ú gcu plvs c b «í Rul Gs tl Mü lv Cv P DVUQS Ku 0 sb Pl Nt 2SB? «_ s? vçã vl v sff u f ft lv Mts Cvlh dct gl u uuc t pcll su«sfç p scvlvlht t s ll st TlcéU) d s ud Dsts stucqã d 3scl Ct Nvl u lh Gv; fu ultvl ds lsts ts u z p:»ll d c Cusôl vs sã ttpss Mh d Gu dll pz Ts sss pplhòs chp h dh( pl vp lbtãõ Llyd Bsl vã s l c t s u s plh f tspt» p lllu du Gv sus xpêcs s sds t bv cs s scp u gl (d «dvg t Tbul Mspl u P t s ggdldu c su spcl du sl du t êudóc fl u < vlh híl Tz l d fl du su M Mt s httuslff Duc: c ll üzz; p Cu d pl ssstêc ; ««»» > Jlk»>í»ll lll» «âx f:lt(tl)m<( lll 3? «::v;í> z xu s clll Tcls > SS»»«l U uuc): PÉ twsês wtâu { :M0w&í &? símkkéé H ps N0 slltclt pst Mcu sscs svç é SllBST SÓ S Sl Í P 30$030 phtcutcò u s s u > wuít Bít chf cp d Lght d Pw ssst ã c d guã l sscs lcã t ss sll lu p vt dd sl d lqudçã d sx lchwtvmkjkv E 9 bl 600:000$000 P 8US000 f U vcü ggssã tô Nus l) slt ptuguz ã u Mchl Kl V S f vct u íggssà u Gustv Sp cb ft lb ssstêc up Bcv u f íp lu Ell (l Cvlllí c T d cvds pc s c dcp t u Ts gclus hptl cstll f ht cldu p [(s $? v bultó h ut c ft su» cllvc c tl clc cluc sff cs c bt t çllcí fctu d p d úsulst stllçã tl ;lps d sls p pçõs u W:<Í w«= ; ccl ls qu / c Clcsscí d lhs ct pg lg cs xgêcs blts bslts chólcs H s ds q ts v llts tqulcã tsqõcs d d Tsts scss qu s plg hfldt quq sú ts slg vlu s pcss tã té chgu u pllgll s: ut dd > dscutívl tllld s s dlstlbl s cts p ds pvt tds ftu q p s vslbss ltl stt tu puss cc <l su s lltls lvtslu sft st ct s sus sítdvls vxtós vfcds tuplht sbb ult : Thsuò fcl d Rpullc s llsldus Us Bsl lc su l «bh u H (yhu lxu s sl uu pu gss uls dtpps lllm ò tlí) ppxdvc u pcv phíulc p«lh fs ch t vs dus ã fp Puc tpm p v ft pll íf «Thls Rchdí vtòíu c Bt Àpvíó M xlt p cmc çstu qu Cvlh (stãv vud» v ç tt c ugc «íu s c dé l bll p tslüçl Xã cgí U Cílb l)0ss yu flc pts ll Psusé dó pl h th s s p u s flt v ts tóxc sclqã cb lv cb pstts ( : >lkf : _ :_ T l clvh ptuzuc z H;blllM; b _ tbg t 9 ds sh ut ps 4 ttuv él d lght lslll dspç bsypths c _ p t l?c ftm f «sãllíòs Ru d c ull Dvdl cd Pt Ví ssstêc lp vct tusc pu DEP HÊÍTR; GVEtí & C R DE JNJ2ÍR d «pm h su fvt p «vl c Hpyh Clc9 HtU Nvs N Wl0 s 0 bís pst u Whgl Vl Wply s qutd d psps gds y y Kth C Bf fctuus lugucm0 Usu scvlllõ D F Ld plv S Clllbl T S 0 Tv S Nvs C líl d f gí ds (l d L S gu s sgu su cvt ([us Bc Guf D Rt Mch ps (tt D fw Mul du sscçã lílu S C ll H l Wlts Muz t ( S 2ll ucppthã l pl ctp vstu 05? f pgs d Ll ull Pssg 65Sul 540 s Cutf ::u sc > Cs 70 s tpl p u u pl >c fcu st gv t lu gt ss zâ tgc sl Ctv 0 d c Bs pl T Pt f M Cí scl x d ut { íl sl vltt upph: : > scçãu physlthpc c plh d luz tltyllt plh spcl cctlh lh h dg (u s cft u ã spdã tutlc v suspt t:( Mzb tl b tu c : çs íllll cst tslucí :l S X b VglH (íõ f ll l S sus quu pl puv v u cb cvlhc < gvs ctusõs u bu ult slfc ctt cçã c s utd bl vcu f scu u çpccd : Ctl ssstç c v cc gl td u ll[t f du Ppt íuúcut utóps LHD

3 Mv::wwí 7:l <f MNH Tçf 3 bl 928 f JJ s luh us D v x ss u Pttçãó Nd t x d [slul Fs u c [ vd E hl ps [bld Js pss t u só [ut Vês h dts qut [lut P t s t<? [d ld U fé ã b u s C [td E u cct [pllul Tlvz p ss s ã [ssst h tlé c [fslâ N dl u x [vã G6s Cl c Vtl Ss c ss tã lds lls póp «cpzs «qttl clí dz u ut Tu ss cust ut c vd é u sgu lffp Ms ss cs Mt é v s u d pç pl qul vã cb E psçã Bsl t fc cvc qu S Gós Cl f u slv p t Sh Bf S Vtl Ss só ã f s ll s thsu b fllc ts c su qud B s dss g té lqudçã ds cts ch s d gh st s fíc tpst s s stu ss í f vv c > s Dv t sc u [Ed E fs u ts [pd Nbz tt fé chs [tã Ms td ss gu u g fst l cypst ut V Sl P D Slv põ lh Nz pt lh pt é t d fgu Chs u lluçã: MLGRE E lp Jsus [vv Rd hu [Pcc E çv sc f z fl P td ultdã d S [ U pg «Egypt Nã s sb ct d chgd Muc Lcd st cptl ctz ss gss st pcup ut put lph Bg s sb spf h dh p d Dst vz pé cpt s uqus pltc vã ct u vlt Muc h v p p gul szh su btlh Jz ct fus cuflgsts ll chcd pvz cg qu cupu lg cl tttu b dvs d tttu dlls íp bdlsts p lg chclt f tb f t u b ã Mé c scc csl sff 3 Su Eêc Núc pttu s: tv cs s tt fs pcs p fz vlt ã Pul u Bsl P ut l s ãs vcts cu d lg ptc Mã s Pbs ff tb qu ll vlt t bv Bsl vst qu su ctul vg Fç tv bctlv úc ppcl u puc pus fdlgàd vlhc d ã Pul Ts tcs tz u g hust llv ppulçã cc cu cçã gp lv d tv qu sb tc d ptd ftv d g ptct d pbz f fu Etgu s qu fó cs cíd fudd pl ã Pul ã s ll sã Hud tus qu sp f Qu lh ã flt s d fltlh ã Pul ss 6 tu vs tlh ll sc lc sus lh sd gu ll f s cd u p s ll vtl ; h fl s lt su > luxultu b ctcu tã qu tl [d Tcf d f d stã tblh s ssõs cdfcs d f Escl D c s ps u ut f s st p plítc pfsss ã suppt g S F z t flus st d Justç cb pô dspçã S Ml Dut pst Est R S Slf lbu s v stus pgss uí t tl Qut Slv Jd lc Gub l ut vult ts qu stã vv ctul chf d çã Dt v ctv vs cs t flus té v t u gc Bc Bsl Ns ds plítcs qu s dz é S Ml Dut st dspt ft pbls sscls su bç vl ts bt pl dvt lhs ds p ll pdç d fçã psss lístc ê u v sts tp b u fst p x t ss spç v dt fcu Qu u cg scç u ll t ffcl ps [s cf u chct P sus ã Dus u tc pl MNH [cl d Tb p tt H Lg ã sypths S Ft Pss subdct dsttv pps [clcüsttc t b vtd u pp Qu vu tu C uvu tu l sqã llg s cpt p u l hsphl [pst p lut ut c s clu ct ltu qu ; Mcult f cu Huv u u c tub cl d ps U tlg Mdd f gl P Rv tg sslgdp s D s t scu s [ stt Ettt pdíg p [tt sl uc stv lã dl E cg lhv p d u sscs sscl s ppcss cutd lh d ppulçã fct pé chc f d cbç cg S F zv cg s ã u plt d lu [gt Nslc ç S St vu P D Slv t uscs u h uu s lp ã uv M» E dc csl d su h ll scvu lucls tó: s pus sts Bb p cs c s sub dvduls s [pls styl p cs c cc Pd s p b xp s t [S: gds s d Vd c ; s [cçs s l Dst t g t tblh é t g S F S P Jú qu cb cs fch uvs c g cc tsss vlts d cptl pz Ct vz gst qu bt u plôt ct d» ct ctul lst vv 0 tp Thzplls D Lczh Cs us pss bc vlt dg u t st ls ã s f f qu Ds p dscd s pcss ppcsts b s tgéds cs d Vd d f ssêc st Lss < Dst S ctcl Slv uc ã tu Sltbc u su plôt lgu scg ld vvl l lls ssõs às ds lts d Fc sp sst td bllz ds ls ã t lhs [bd d d é [s du :h [llusã c t [t s uv t pst tl s zã gt [bscu: lc b [lucu hã sug p [ps l u v [ss lh vtu sã s st pt bt sç sózh s cuzlhds ds us vlt u càh f t s vt p t ut pt u s sus ty Juu Et d Bd ss pd su sh Jã B u t bl cttt RESTES BRBS t st vz pscdívl S Vct Lc Cs lgu lèld ã u st ffcl Huv u h plòt? Nã huv? Nã h? E s clçõs publcs S ctcl Slv? Est tp sht Bulhõs Cvlh: Dl tgçã ps v sp s ctólíd pl gv f d ã pu su fluc l dgd pltc Est spch stã qu é lcôc ã dt s ll s f spclfcdt su pz u s ct ss é fct su pã sb ps gl D qul p ã h ctst qu ss f 0 ps t dtídpès s gv lglt csttuís qu sb cup sus vs ã tê t d cçã d ps T qu sslt p p güls qu só pl fç hll s tê Nss st pí ct u xpl sgfctl» v t s f cl S Bs th vd h s ã cb s sus ggts Qu gl P Rv td css ctl d ps hsphl xplcs; ll l sb gv 6 qu csst p ctu gv g ll tlgu ps c gl cssld f gvtl ss é é ptvt ut ft s u h publc sc chcu pucs lts Àttbuus S tô Cl pst c Ms u tlg cct plítc t s ç S sss Bsl ppt cgss Bgé Nss spch fts s bt gdu lg s scb fc tut llct p futu sucssã d Rpublc P S tô Cl u bt bll xplc ps cvd g c gúch ssst p x ct pcu cu btu s d Bll Hzt pl fs M csct lvç s póp puls d tc tsfs u tívl l ct chf lgz sss pcss b t ss s td dgd Qu h puc zs ctc stv ld cptl Ms gv dq Est ã só lhs gtu xt sú vg ppgd ptd ccu ds s hgs pcl S sss Bsl dg qul spt pç d st s s sblv fú ds pxõs fccs tã squhs t ós ll sp ffcu ptcult spcl fc Ms cp chvs ctu lts Nu s ct u dst qu ã s p p qut tv c tf cstut lh cup p s luts plítcs D ut l s ch ós gulh pltôc sp d d vct s cuts vluçõs ã csgu clb s vê é pbl d sucssã d dst ut; S Wshgt Lus d ã chgu sgu gv pcs u vz p tds f st: vd cl ã p lts sss tcs ts dsptds llgcs fç ds s pc lg psts ã p tblh s p s x substtu p pss U stdst d lgâc tl S tô Cl ã tt gfíè s gst pptu ss s tcps Ms b st h s pts hptls tds s cuzds cvcs: su chf gçs Dus ls u bll pg vés ps só dqu ts ssg pl u ct ós ct «vd u t tgs lb ds fgs pvds s síubt s f útl vs fcu N ult vst fz Bll Hzt hv pptv d xpçã pstl S s plt pvtu ffctud pz S u Í fdvl d d th ll sc vlh cdlhs tuz s g luçs édts s lc zs fts h dscpl tsv d bçã ct ppd sld cscêc s st sgu sucssã pscl Flt ut tp P sb tã c t t ptc té scl p v dvídu Dcl cl lp B ssã qu psdu thsô cubêc pu cusçã ft cptã bu ss t ós s» b Pulss & Lõs s ufs wlps Qu S P Jú ssuu Pftu ctu tçã uf scl dé vl pl t pb c f s duvd u dé xcllt cu pplus gs Ms tds s b dés s fdt scls u c chécl lgus thèdtlcs s qus Dct stucçã fcultu sclh ds cs p s ups s cllcgs J tv ccã cctu qu s cvêcs ss blbud p qu é pb s ud p xpl My p Cscdu ã pô fz spzs sguds sss xv cs p cl ttçã u vz st dd fg fld s duv d pcvl qu u t T plv pv C vg s Ft Eup stft s u fc st t s Ms Tvs qul ttt ã v st stl épc d vçã Qu cb tx) 6 S Ft ct qu ã s tl S Sp Cê fs qu c lut s pt p S u cs s pstd cddtu Muc Lcd S Fl s plítc ch td Dslct fz tds s pzs psívs s qu s pst pss Muc u plt ltl Tts u t t us bt c só cct qu pv põ ult plt p Cslh Mucpl ss pv cb dz s us qu s v s pl cptl pz u PLU spt flcu c Tls tullstl «C vt» u cll s P«lc vv u cll «lc hs clülu ct v gypl «l lld clòl c h tg (U pts Nlvs ls u clctuth Dss c «Hlcét «sc vlh ut l é lnt <uc su ítltlfl cu pcn pcvllccl qulld xstt u puc svlvd ch u lcs l phllhpt; fl st d Hb p sb ll «lt t» dls tl qul spéc l Ss ptlt u dps us u sfz lyls (l < Gu Jul xlt <> ph fl tul CKss d vd tuultl gl s» s V6s b <u Tlluss «pll cllc su but cl scfc u pssdu ch dtçc hsts» lu f «uc s d h c pl pthcc d ulul c d vêc s íl cch llsl lscv «pff d««s s Stt c s p lx s v íclgl «ulvl su pss ( ucg í cs dvídu» t ds ls f d s ckpus u v» s luculll ulvs íh «suílcs lévls ss s v s dgds t pu déspt éstc glst cu culcu f ps u t uutu ll s póps ssflcs t v t s <> p s «l íc ftu tg Td ld flcu c lllu su ftslll úscul clusv s gs U uc scllu ct c ct u íll/ s gfs flpl cslluls l s lfcs sl «lc sh cslu pg bus t fscl «t póp lcllczuf «uc stu llfllt» «s tfsts «lc ufíccl fl pvsu sb»»«> T»~ u vlhc u s tph lhn chlsf N llsthp pflc fch t ult p t» pfíd u c f «sus c>f> l>««c su ul» ó cl sl 7t l fstv d cud c sus ll sllv c tpstv pluv hí «ll cvd vv llknltlu MTT ««> t» # v : MR RDRGUES fl gl > cl Nv Yk s gs hbsélcv cptl stud cp«bu s qu 6 cptl) Sup Tbul p cs d s g vzh sul ã f tdv xplc T ã g u ut vd clz ss s vç st pct P c s t f h [s; ld ll sstêc: S Cl C C p t s xpuls Kt St Flb 0J R ttó cl J Rpublc gc sup Tbul ulgu b fçõs LBERDDE DE PNÃ Est flh qu scu u pg bslut l ílls ffu sus clücs g s c fl d plt lllü p s» [fâc tst sus clt<s s» t s uf tçã su [ âs pt dtl é u tbu fl ds s põs ct c hd fc s csu d s fudtlt cts s pt vst Cvé t st clçã f ã s dd l tds u cvç ultl bds spc [bs luz céíí scç Slv vg p d cl l bust d su cuz s cstphs? l ut u v u s s s h blh lbs bs ds lhcv v ( ll c tul ut tüsls llh f M t Ess bguç d ps S Vtl Ss gv Estd d Bh v c épc hst s b pplcs thsu d B T Tspts Ryl Ml bts hpdgs ds ígut s s tu v t cust u sc Ms p c tu ss d h pç ds supd ctvds luvhs ( ps g cus cts s tã s qu cht fds p u sg è g thsu bh H s zs ct Tb f pgs p» gs ludts stpds tt t slvs ; v Mc Ecôc scpçãp t dscus? plythés tc Huv qu dssss c lt d spt dus tàv plcl st plc Ncthy csguu p ht u pg pt busvt s pstv ttul ut p lh llud cut Tts st u llt vulg lg fé ffc pfssl c us psõs cdçõs R Sã Pul E cu t ttt ss ptf g gl f dut ut tp spã sl bdls c sgu s puu tv s tp u lg gt s tg Cp Sgu» c E ss sv p st d u vz quld s lt s sv gv pss su l lgllst té ldõs pgs plcs p lh épc clt Est qu f ps ht cts t uc u fz pulst gss d clu Psts fug u htl st cptl f pl s uc tb vd u psã pulst Ngué fz cs pé pb fz f ps tt u ds s usds tã c lp ctuu pu su ssã lt spã E gt ss spéc qu0 s fz plc st sugsb íí ul t dp stupfcçã xu sl spd ptd l: s cv d õtlld Cd vz sc túul u s t ts d cd Bsl Lts lèvtàsè lg sb cdv d t tl scd vd lh gs lügub s cv s tsf gus g s ss spctcul s st vfc cssã lv L hst ptíc cu c cd v s s ps tcs su t t uubus ld d lttc cl E t qut s pst vg Ptt T ã h u só ps fct suc vl tllctul cvc scívl cdêc íllc u s últ xpts s tllctuld dyc pfcu lt guct cl lss íòuuss cvçã qu d s ã lz s xéqus lv cus uss lhs stg E u pppttld pug qu vlt qu chc P fl cts ssã cdêc ã é tã sscl bgu clssc «l sl òt v l Pí sp pl pz lut ffcl p ç dscut sucssã cdêc qu t qu s tt cs vtt u s pub d stquézdu cd cs lgts u tüddü sé U St Stb c d u vc gt Ypg C s vê ctu ut chcs l C E Thsu ctu g s ssõs ppg ds té xòs d<t d pl u gts pgçõs V ct hy? Sup tult st d Justç tu s u vz ll lt Ct vst pcts ã f xpuls Rts vlutt pz qu ã é s c p ss pã vlt qu quz CRVN TEM DESGSTS c v f ssst fl ps S Vtl Ss gvç d Bh vu l bstt sgt ã v gv u su tcss s tttu lgus s d t ts b d tv gcts cvs uts cts s Eb chç s utds lcs ã pd bslutt s spsblzds p ss ã scd cpçã tv ss spt té ct pt ã h duvd qu stã zã Hp Est ps bh v t tt csçãò cd S f gup lgué stltu ld u s fct é ll fz pt lt dg t ctt S z p xpl S Mll V S lv Btlh t sss fl cts sã hs qu tê u pss pltc ctt c ut ttt p pt s d bh N bt qu S z tv pptuld l( pl t l f fus ustt lc Rvé gvp; sct d St Sé gvt f ã ( ) chs clh lt (txc ht sp su st lgu cuds su êc cl Gpl sct Et d St Sé _ ç ggvs stuçã glgypc LNKHS J ( l ccs)(ltc Suly Expss C f stuçà glpcgypc c sgvs vtc»» ; Egypt s pt E ptg s sus fçs cl Sus LNDRES 2 (c Sbfí t dgd <]> v gbt cgypc psd pl S Nuls Pch pcl ud s ttl pdêc Egypt cl dt ptg p sus póps fçs t lls s lcs g s s tt usucu d cdçõs lf cvl N sssã ht Su Tbul Fl f tt: u ssupt vd vlçã p gs publc sõ s tt pl Egég Sup Tbul Fl cu ct ã vgh qu ptc p ss lülc l spclh l HS cl lp B psdu quét stu p pu vcd u uc pstd ct u cptã ct dgd u l vspt cl ssã f cub ã phd sclct dé gulds tt p tcds cs é sgut: ó pd s bt xpt cpttãò Gus bu f cgd b d cv ã t pss chu sptu ps gl s ptcult lls flhs tt S Ex us phl vg u tã tt gs su ps dt spt ls plt gt pl fgd l S lph Tl D qul cs é cv ã vltu f p s dg ut còtt ts pl ct pt ( vl d s sl d publcd é qu ss fct p chg chct pv Tts dlls s lds tcs qu S Rt Bttcut pu pcssu gt cx Cs Cpcub sut s lhs K:: d l xpulsã Vs ps pcsss s lbs Plc d Mt c hbscpus p s lv cl cus gc stbíchtós st pç lcçs Msté d Gu p spch s uçõs gl Szf cb uc u lg u ssã p pc lt sclh p psdl cl lp B gué g cl lp B é h ígs pcíp tl ã tsg bslutt cvêcs tss sublt gus c Huv lg pé qu ) t;0 _ Q ctl ]ls vsss tl cus s H clt fs útl p ílg t spq q éluclt pcss stv Q gq (l clpltl0 bu; pftt lgs cu tlsku d0 quét ttss ud ttc td c dêtcs flts ttds tp st Stbó p v ds s có 6 s d Rpublc Sft c v glft st cblch u l ;S_ st s btt pg ] N u spç s s pl plc c flgt ; fudt lógc ctvçã ds ls du u/ í Et u cblch S V du Cstll STUÇÃ D SR SSS BRSL Dp st fl ctgóc ffcl pl S tô Cl u tlg dvulg pl S sss Bsl sgu qul pst lh t v fíúslv pbés pl sults Cgss ds ppçõs xslt Pds lts put vluc fcu stuçã lcdíss té g ttt d dss sb cs pc lt S tô Cl ã lh dgu c tlg publc pl ps su dvulgçã ã t s s u tuc pt ptc pl ppcsts gúch vs s f s lut pslcl gul gl t b put f ulg cqwtc PUG 2 ( ) gv d Tcléclyu còvu put yugsly R b íl>» publc vtu dscus cvt pucu uu Cs s cdêc Nss dscus S R tcu svst fc c bc pt pl gv _ su pz c fz vs fwcg guppts ttus l flu: ds ps;«plítc cscêt v ct su gv sã t cutu lt cts slòv d ppulçã ltd ã Pul pluv S 3 Núc ptólc ssgu ll s ; lg vlt ; Bsl f ctuçã su ps sc píl <l» >> < Sx Nãu ; ut ds publc us flh uí ptg cuuld p u ç p slv b tut p ã puls : <: V cu ss s vlu xd pst dll ssã u h pcíp ígs gué pô pc l Cstll c ust puçã u h íü tlsst é du s c pu s s fghlstã pss óndrbs 2 ( )~ Ss Mgsts H R:llhl fgs; phs su séqut ptã h st cl P c st Bl chgã cógt v lg sgu pu CQU : pst Ms xcusã pl Est su póx t sl Juz F lfs ÍZ DE FE 2_( K sp p hã pst t Cl sgu p p Ms Sul l VE S lu0 Sgu h t «>» K Pul pt s dus ss S t z v ph su cxcllcts l l _» ( cd d pst l MENS sp st ct Gl Kstí s pp fsts p chcl sfl f tc S s l studt usculs st cd g MUTLD

4 HV : lspesã & lílff L sucss plgt t spcucul publc ThtCl 6s S_ T QUNT SXTVKflHV D S S V SNT f tcps sss spctcul blhts p s pstçõs pts l MRTYR D CLVÁR K MNHí Y Tcçch8 t bl 028 S Mu? Jp CsJl E Tht CXDC S E s 734 s í) 3;4 H J E M ÍÉ» flph«5«>pf> F« ThJ Kl _? G M M SÍJ0 SS > CU/ & t0_8 íí EMPRES fíbvbs» <J Tçf bl l K } EMPREJ SCH 5 y KJf y VS 7 «l N tíl s 2 hs vs t «l ( H J E GEYS DE BSCL scvu MRTNEZ :: ÜQ SEMN SNT Qü» N ERVS DE Ç GRU G RBER usc JRDEL JERC f Mgsts pts spctcul Rct s $$ HRÁR 340 XS scú fgu LUZ BRRER ; uts d vct Ss lg vst pts d Gu ty uu> v tvv»; wúu»; vs Dv (lvc C> llcl KJ g tf & té t c h bls NEMNFF sc JYME (llhm ) s < spth dsts tds s ts SLV EMPREZ P8CHQL SEGRET ft: M < _> NT Dut ctçl du vf st sbl ds s > pçõt tu u c gt té tã uc M S é ulutppp t KkK bc tlumltt>l f íí»í chstã tvés <lu pscs é >s:»5í: :::3»_k>sí?í s»ík»í«bí >5í sí s«k: >s; 5í5v>3 pl utw>f»»»w»wwt»f&+w «f _»» «_»_ «$ Kgggggví «THETKU H E P L 3 L C : lc 27 >T; íl? ESTRT MNHà S 8 34 d í LEM DE UM SBERB CT DE VREDDES ;; g pu ptugubz db pbts RMND DE VSCNCELLS MRQUES PÒltTÒ / PPXT cll/ st; fst l V l «u / «t tst VZBND DB 0VBH 3 ll NTD D VSC lb t fll $ Rct ssgptus u f cu/lt u s sld _ sssã s bt í > ptv d clb pt c t vv Dflp dsll JllNt GHU KlJXClD > TV] C Dp _TV R ~f P W 0 MNH (tlfc 5 Sxt ll lllluls p <] _ U s gs kucccssh st Cph c Lsb H NttÓcs lsu _; d sc _ Espldd tgh Klcc p l Ls f v blttl Mty Clv ;0 bls clsts 3G J> llllltcn tt d p s p spctcul {_} Pç Fzs cts 50$ Plts 0J Bl S tlstlct ct NTÔN SMP ppl t ; és 8$ Gls uds 4$ JESUS Gl 3$000» Cplhl hc h pt b t vp Mcll ;: 3S?íS«í >s«< ::<«<: sbh: :;t;: ;sv >s«f:: :s«: ::5 5K;:s» sí ss:: í«í l»pp>plf>pt»pp«pp«<p«mht«h«pt««««««<p»l»»4pp«l>p««<ppp > «> «sus R > / ;» V Y «t ; 4_l»» ÉH; YYvvYY íkv Qu? V SEM DEMR VER PRCP suphlltc d llf MEU DEDS t h c sp s pst s 8 0 h T R N N u í f s [ / í /l : í SEXTFER SNT Kspctcul sc 3BSUS B S MHS Cfcl pl D Hpll Pllf Tclí t pg PERDX gl Rpll Ph Ms Ph Pss lgs Í++»ê~4»9~w»y+»t)~&w»w<w»+»w9ww+ P s vllçâ t> ll ll Tusts s Uu_;t _ t H B V S Rc «lbu Ktt luz pstfts R lõ» sb Dscçã Blfí _ts fflcz éd ttv t d Ghé PHRMC BRGNTN URUGUYN N 05 Dg pl gl GECL > PRDUCERS DlSfFf B WRNER pppl DRTY CÚMMNGS l VlUEM MR] chst 2 pfsss b pg PRMUNT J0RN CCX3ÒC000 C f M àtâz Hl Tstzs ã pg dvds dz cc V Íwl ííltu fâcs f yp íl f?ft(tt»f»» dfvc { vt««íy /ff Vvf/YWsstSllPE èt > í? E s sc ls d vd R ptt uc s u ssst à s gzds vtus Wt D U cstu vv 6p pés s vs tütl Hultlt t R F0R< u b tluld S s t luç : f E s l : Cll» V : V Y V H CPTÓL» Y J HRÁR p t ds # 5; «f fí St ]» 6 [ Stí J X MTNÊ V Y Cptól c pé sssã 2 h P f 2» sssã 5 l C l 2 h w K ) pé 9 S0ÍREÈ >v h Cptól À l íl? U uc sssã s 845 J» 0ls pé 5 l cò g cls / 8 hpé & t svlc ; l / _YY / <> l Cptól l çív í w s Blhts p sssã ; [ V l : C0NTNU N PR 5 clu t clus ; ll g GRMM CM EXT S t pã s dqus «W 5 t&pxlút blht l CRESCENTE TDS S $ Cptól )S íí Cc é p:g_ssfs_m?ms_slék_s «CNEM t: DEL lu t (Jlc H c Bl ; Tlpb C «> wmt u h B [d Pg xllt g Hltc Çcll >) lus tlu Gtdã Flh dvl stppduã tí _ctgldvy u Q NHss E fll tsst pdugã d FRST NTNL >: N pg: v Mu S pgvl d FLM UNTED RTSTS CNEM ÍRS llu d Cc 0 c 5 Tlcph llv E MNH MELHR PRG ltm M N lc s l c 830 l tíl sucss d (ph Hcvlsts PM PM PÜM C gçdssl? vutt ct 7 cu g gl YssK f CHRLESTN Esté gl pctl (H VENTN cllfst ( N tl: MK llclly c [5 PERNS DE SED s fs us UUNCN TPSY E EV Qutf Sxtf Sts l Vd Pxã Mt Ns Sh J ] sus Chst pl p u g sl chst Muscs t scs ct pbf u [~í c 5 fgus k í:ívvf í â í_íf_í d_í MÉàà DEM u s M N ] ct t p d ; P;: N 2» p/ stq/l ERE Mysf d ~t HJE: 3 bl 928 s Ru d Cc 2( VV M PT lff3»«futt«s Nvd St ftl sl vd ítí (M>f JííítMltPS C lübtl: Slfu v tlct ll Ds Slls lttt Jlè tttlg Pc llct k (t UW utl ENlf 3_Sg MUTLD

5 :?<» [«wlb _w~w«l»s» 5?? F:í SNH Tcí 8 fjl ><MpM u uu ywfí d :&» H lã UM L T DE QUNT FER / DMNG REPRSE QUE DSPENS DJECTVS Cçã x Pducçã d s R Nv «METR GLDW NMYER íh HE E MNHÃ: l PglLw Cdyw M c «CH PR TRES J»MâM»«Í»W«M«M < ív> tbl t w ff & // GRÁTS ç xlb Th vl pz pé s tu vv s tsts s > Lyc d 9 st z ph psss s «V chstã lv d çuld TL FEDERL p ll ctê cslh pu cus tubt sucss Su f s p tíl Css ps s slv tds s tld lemgréséll d ã lcç p hu s Cptól ds W ptt p vt s sp Cul dstbu dl vd hu lh v dt f $300 té h cxhbs t s ds s lb hss pl u suvs s ã chs pv cc CRFR BRLHNTScfl» FM: sdts lgu lls lh f ts «Fust» sup ty t Ch st uts pgds pl R p téd Mu» sll Dlls t D CSN p gz st c t c H lç d s sucs P b bllz stupd c u (l uv 30 Lluz Càll Uspllttv u SS Bu s â V CNTNU EST SEM 0 q ss tívl ctuk l dspl d s0 tblh x Qu L g fl gu l ht tfctut sguut pgt sts gdfls: (RpubHc ct) tc clc d Públh vb t N N DEN T?» Els >Í«C psu f l pss fh lssb 6 u tds ctst vcçã f g t 0 pfpllculstãlv ét/ d»$ t u Mwvcll Tlls S BMtt Cu s & >:<& :s;s«58 & cdãv w«h fl s pyfl f hl c Su udlsgucu pll ut u cüw du u ü s pls us ttus d s pgs lds d Ju st cxhb u d _ c 27548; p BE W (l t tp S csts sl gg:«w (l lf)(l t p qul pss qu ldvl tvd B Fp sòt 00:000$ sbb ult S Dthtg Rdgus P vs T Csuv ús cs físpt ctghc dí sã sv uu ««<«Jsus v ChJBtò; Rl s c Slc» cu lu sml st du st qut t ph cfc s u fl cpz v vlh thu ts cçõs g tst /Wf csttu u ds s b l» ffí t; c ÜSÊM CHPÉS: çxcpclts s uv dut t dus_ch c tsts d Cã fls 30:030$ sx f ul T_ ds s ò Bh Bdfd wll E u d vtdfl t s u s pó dz tã Rlh uu Lcw ístss t flt ut fcft tus gullds t d Httccutb us sssõs tls Shu Mlcl McGMgw ctgphc qull ll d Z chstã s cllcd t C s s s u u cxg : _ By Blybh Mgt Lv psu s pu lg ss fl lé s u u d s ctt Chl chl pdu gud sv Etc fl plg pl gfc c subll su gu cud stt ct Ccl t tss vlh s pducçã t ft quh cã u» íw gst DEPS DE CH PR su h» chs t CÁPSULS HHH ss: blhts l xpt H (plslulü) í::?t;:: çst BPhft)» TRES 0 RLT VE EXH t clc d ggtsc b Dc Mll pst t pctcul clbtgphlcqu«ccul s u sé s uf Dp üb Wck Eu BR BENHUR GÒth u ds s puts sus tblh 6 tbé lh dptçã sp ht & cud su pu Pss çu ttc «Msctt s uvs 5 Tub 7$000 s vpps tlds u sl sã 70:00($ 2 sts gs MfCRC 55Á; B y ~ Rt st st d b pl su cspl tl sb pssgs d vd blc sp uíss 6S hv fõs ~~ Hvl:; u S«««st s gst um EÜívcl tg bt pl Slv? ] DS CVLLERS ÁRBES S? és s 2 gs l pê s chpvt u P W08à «t d ctgpl gbb spt ctuçã <bs s tüph d s p VE CNEM DEN 00:000$ p 80$ Df g Vts glts pdu Ds hòtc té h sus tsts t qus s sd b uc u qus d D t cssí íc; :ltés sypthc c tè u gst g pst t qu s Cvlh Ábs fcçõs 3$ z JMs dup hã 50:000$ d íf Pftu u; ; F sm Q»;; lu ã só fv u Lg «H ód M M t s sus ustc s Cll H pth v s ft csl qu Utd tste k 200:000$ p 50$ fcçõs 5? J LPES spclst cstucçõs u ct è s vtu vu Bs pstçõs Mgd; GstEck fl s ç sl U H»l:» lst « ppg s sb Fust supvl c_x u f dvlt Jlc s pss S ct»» Sbb 200:000$ fs t pd tl Hcs cdls t ht0 Hí ô (lffulcsvg _c (U l; xcllc; d El d» ht S spctcul c d u t cl té 5 pê td psld v tsts tvs «d csttu;?fl Tgs g d xpssã tstz g S Z s ç Nt ptt D lt u c 65 sb st ó ll qu hu 9 ct tl xtíd lt d 8 pê El csp tcl PTLÃRÍÉNT Mí>l; spctcul u hlt d MpKstfls tu«ccã íyuc fctúôvã l plt u d Ess td dvs lsts ctbu p b st sptul ll S ld s cç c csl c Qutã S s ts p q scub s 06 P Su us fz vlt cô tu d us psv d cjv t d vd vg cbll Mgul Stgff; vudss M MV p kh R: PífUl; S U ctz l Pgl tv òtt p xcdv ustt t cs ctcu pl s Bclctl ;C >< wc M ts; p lgòsts sucss st ffl v «s t s pdspõ cb vl ss fll côc t U 3480 ht f vds l cbll b«c s 0 pfcül Guhl Pp U t Ch p ts t lcç tds s pltés bls csl d sud td tsts ps s t flz Mu Ltc tg s ss s cèt stu s cbll Vcç» cts lbu«d Kuc Cs M SS? tssts ul xhlb(l(;ch d sud cd vv S fls lhs ts Pduz p Lwls UMs (N ctí s«pl) Rcltól pfmlc «CHJt «59000 C5Ç0 í«mu Ty Hug (lt p sltuõs ft t ll H 6 stcl íss dz t cbu ss dct ttã pctl sult u FRNCSC LVES ttl s dspsvl à bl cl««s ílhcl LVRR ttsts lg xstêc c Cííls Tudpscl SSflü lpu Ct P p hã qut «tf p sp su ls c d t tz bslut qu xt lwxl» cs cé)ll tc f çs ps «L sph W PE lss Chst R s Rs tb pft gê d Lv cclc» c «««J?0 lz s cbll íg «<» puls 70<W 0 <l(l chú dvt dumt«sòph ut W c» uvltdã u J pss v q lt vl ds g v st Rft s cl Mgd ss ft U s pssd d pst t tlu ss h«pgvl vl g sus scs D 30 sucs C tl fls 8JfH> ps Vd t$00 P C G?4(H Cts pl:«l»t «l«s Híll ícsvbcçclpgu S( lcu ssct pq sbüds tístcs ls fl v cqus pst cã s tsts pcps ts Chtllcs plut <l«cs lwduv 48t 5000 stlls t l: U <;;;;;:;;;; cí (l t tp h «físs stl bst B pv qu dz publc tv ht chc vl D Fst f Cvlh Ábs t PREFBE EXJ SEMPRE: RlRM Wkl ívsç» ut ut f< lg «P f ; Ml c Tsc qu Put s sus pcps scs pssds b t d lt í Vds p tc «vz P«Pc«>s Jf»? l R è fl ucu su uc ctuçã uvtu: VXW Csuv :v My Mc yy blht c cctg g fl ctz Cptll ctuu u xu ulls fs s hs xcllc yst t g» hf«j «Gs sctu S VKVDElUJS Jl uvtu <» fsv KcsX Sush tts u 5 Gst Ecku t lcdss ftft fgus ílèv cbgpl SpíÍ Fust vls u ctuss ttluc publ sí)tu s p RCRD BT U Mchl Fllh 64 B N GLR «ykc f NJ M FLM: DS SMBRS Hõs s sã st tfst tlt lc xcpcs cus c g c pllcul é bll t lph Nt 500 HW Blu s sp ElTgs st tã «JESUSCHRST RE DS sts ffc ld x RES N S JSÉ t c ts ss c W SS9l s «tl P«l pg ;; ; lu pp t qul cttò s lh fluc Ds ht stã SãJJ bc flt gê L TBCy3íSSll R ul st s cxhbl dl spct lg Gl S«:;fl» supv TSS =«& Efdd ptc: d f ( «flflffl sbwus B3ffSS d s cut c àl Mphstf>s ss p ct s vlt tl tl su tblh fqüts ; Mf v J$à f»» Wà fflk St tptçã hussv Vlí Bky Klld tã ã s pdu/ l spwt vc pl gê Kcd Dx My B s u pducçã d Utd «lsksl tó Rt h clculh s è s lh ph SSTp3L«Í p Hs q 4 su vl s f s chg f fl ch Shg» st svd u s gglhds _ pssg SSsÍSíKw SbícsS Sl BSíEl c í ) Cl S s ctgphc SSstí tuz u tsts c sucss ghtl d Fbc tlâtc tu ss vlh st F;tu pg blht Pfè?tÇ3; s; uvtsts quvlc s lls s çõs Sdgt u ttt c lg» TRGÉD DE LURDES > í;s plt tpcls s SUCCESS D NUGUR ut vl l vzs scut Cà D CNETHETR GRNDE SEMN D slglflccãd tu VLL ZBEL SUS CHRST RE lvdíss N CENTRL s s vds sy sd lã lg S dã pll ds c s sv P 5? f tl 6tl c p up«s bh tc tvcs l xpssã DS RES pz Ctl scllu p ppcã d éuvlu F vs tí s ul tlusst xt bt Ms uc tuph Qut ò sxtf sts xbb tgéd l MES Pu sd s s sstt t lt g; p ccsã d btu (l v c g b D Mll /òm v pst su u b sc d Sübíc b sup dct CcÜ B D Mll fl d td» ct st cptl h u Pç d fbc Scçã v: Xf «Tk s Pffsd p sfc llv ; vm s dt0 p: «f xhwç Jsus fíls ccs p tts dè l b pttss Ru 7 Stb SCtX K35S: 07 Tl C 4540 H x phd ulõs b Vll zbl s R s Rs» cu l vt u h u l Cus & ã v stdts v g fl P ll cllbqf xptâ dg s pstd b clht publc dspsu 2» tüph ctsts pst R u lhs lt d t ctph 6f st ps PRSCLL DEN JEM s pts tfwtw SS Wuph gulvt íds; C Thcl VU s vf Pv ã sô supd s publc P P l ss fl vdt MR FZ CD UM Jsus Chst vlh: f stl c bl ultdã s ç vlv pcu lclds sclh s tblh lh Rl s Rs TC u (st u x u v cppcc f pub SgdlhEgulv u s í»0 pgu h s vl flz cs <V dvsõs dçã tbé v c pfc c u fíçhc ut spcl ã Eps Pschl S S su6 «blls cçõs fs cd Cctu clc g» tf lt 0 s ã 00S CMED: qu ÍÍÍd pbs d gçd ltd g xtd é CTlt Ctl R J f«c t Mt Gldwy My :_ W P gulvl s fll vu d pt vst (P ut b dz v l pst pt cts s «=y fbc V» vt pmw«w s Slly Ncl p Ccl B D Mll supc s lbõs u tut TPúblc s tvl fl l s tgust; u cuíd 0 csgçã t US9 sc luvvl 0«c td póx sbbl fz cd u ds pcsdss s u tstc SJpth publc c cu d sé s gs Hs spcs u Ctl cttu tl074c l J ds u ctcc lffclõ C vt SSdbãLpclcul d» s b pstçã Jsus «Jsus ÉBt sb u duc Chst R s Rs l SbB v0 HtGbs l «?:l s sbtlf (S EXHBÇà DE FUST ôtpg t s vu Chst R s Rs Pq àl sgs ut cptól f u f flu c fl sc té h l «VòutlPss D Bd Cê Rll Mll sgu d uc pcsã s xtd;cs CENTRL Vl D tc 0 E> El lutcsmvu SER UM NTÁVEL tlt ds u cstàt pt dçõs CNTECMENT CNEM TGRPHC ctds vh p cl su t t$l v CNETHETR gflp c póstl F h»0 fut dvc < stupd pducçã d s publc Dus ft H vl TJf q» Pg üv» t vlh t b t pfçã qu U)P u Ccl V D Mll 6 s Ulís l c6 é fu/l U vd b p Bc dô d ; l u cut M l d GNRRHÉ XJ HJE J t»tí sc (»RN U tblh xcpcl EV MY uã Sf»; «s fd GERSCH p p ETyqff «U3Wg _gswbwgt ub âsts:m Sl çu xhlb h ucí» fltvct; tl 6 u v p td gt P 6 st fl vc lt l c sptcu; B6 = (ís D ld Suz Cuz t pstd p?sd st sc lldl ST u xt bstt chcs pu clculvl SEMN Uí D PRSENSE d u tlí vlh c c d s ccts suppduçs vd ã pd t ctdp pg Scs ú ú slt:l S t } u lux s póp P Fut T KfSs dvc R buãuqvcctctc0 Dô d g Mty yy» fl ; pêc T/cTu bàll Ru Vsç R BJSl HJE H l SEMPRE SENTES TRNES ESPRTVS Jlu llls»8us 0 CMPEà DE CBRDS» _ :(l MUw FLECTRd Ru Vsc R Bc S LTERS D CP && ttt b lslàhsd f HSST d8 u Ctl 2654 MGLHÃES CRTJUGUKNTST CPfultl; 2fíH T í qítu sb «T NCÍlT dlc H u Cc J lluuuq S D s llp Ntcs Fúbs FLLECMENTS Gl Ms d SlvFl cèu ht s 0 h d M Hptl Evgélc g ;Fcsc Muls t Búw gfèbs xdllc Cllg Mlt t s d s d tl Bsp 42 p t S T Btst >«ÁPu d h P bt su Flcd b st pd lv FRTUN L CNCE DE TDS $ $5 s c b tbtl u ts lv pf è sflw u t; > )s >c pç fslü B 0 à $7 00; c ( pp $800 lpu:; pl $ 000; s flpuds t 5900 ítg c : / $ wgf fbtft plõcs C $50í) tílt t $ d p s plâu $800 t l; $8 90 ló h Slt lv $ clch t» 5500 l c csl ; 7 ( p h q í íí lv v 8 t 0 wlt ístí Í4 l 4 0 $ l 83 TVM d s y ÇCXDCZCDCDCDCXZ { )Í ívs lg t bçã FR vc dl» vl c st gzcs 4 ítp :l lll ípt 8 0$ (l >:()90 S c M lã Jcd( l gul ccõ SP :00Ü$ 300$ 0 c $00 t íf w N:

6 s» V9 «&? «f KSS?lf? h lgulmu tw líímfbff s dgesf BthHHS l$$stlísss: fflflífííílí 8 lh cp â bl tbt «T s v t«_w>«tp css csct s sts qumxtfu qut d s VENDESE pz ft cut ph Tólóló cscut «««««> pftõc6 Mty u tç l p qul l«gd»s Ests Us «Clv E spcfc p xllcl u s pé Ku ucl còhl ptu uc puudtut flque NTE MEU DEUS T bt t cds s Luz Hc vv f pu cu dft Ghé Edlflcl Bsl Cb ; dlfc t tt: u u t Dst gc Bcu» u t»»/ Jsus lv lvl ppld u cu fculgu d zã l S s lü 2 ut RENDEU HNTEM pttt Ãtlzõcs t u Ds N lllu <V pd Sup dô ; Sbb fs tàtlvs qut ch up f 267: RTSDT M MBLÁR t» T Gftl u u ?830 SC LMTD; C Ppl SuSú épc d tuttl N B22 cd v ss xt Ull l 57:093?034 u c ít lypuvstu g ct pü;: u Elltítg cllg; tgul pí E u tg gl ptcul D 4 023:693$26Õ d 927 Wly Gzg: t Mtlll [«ustbb s uvs 30 cs u ct ptl u lugs Dlffq l pz cò BLNCHETTE 5ftG:600$28B fl DE HES ULTM DE Ü27 u vls Tl C HU PRFESSR c; sbt MR pplcçã E PRMER D EM DESCRG N CÃES D PÀNHL «<PRT EM 2 DE BRL x s lfâgs TYR D CLVÁR Nchl cht s hcpthl p c zés: Tht Nã s sç ctul ll llll Ullgl»» sb bs vd h Rlzs t Chts dvss t «Tlll H Ct >: > C8H d» WlfUul > u Jbtl Dsc Dsc Phx ult pstçã stck lh B Rpsulc qu t cc «cô Bux úc st v pp pc s ct W? cl sscçã d Blss l sh tçã Vp clult u s ç tã bt sl s t Fs Lpl p Cbtg sí vluçã pç d Cph l ch l»0cllt U Sã l st Ccl 2 Ht cl K Hu M Fll Pxt fbc Rfs cct Cht Ph Bst t > Nt S2 «sl Pcys Dsc sl B Ru s uvs ucd ult pstçã ss Pul du uv tht cl xu lgt Vp t 2 p u Bh ã S G Dsc sl t d Fzd Vd lt uc tv lul t cl ú Vp t 2 t«lg s Pcss Thsu sscçã Ccl Lgu Cbtg Qu qulz u b cllcxl qulg scup s lv S çu u Euclptl phhsd Pul Bc S Vlcççâ t 3 xt B Thsu Rp» ct sts cxtt t d st d Fzd sgut f Gylsl pcss u dssõs St Fé ults vstu s LVCHU d p ss pg s flc: S st s p llã cds pcu Pt 3 4 Chts dvss l0u«lt qu t lt bus tp 6 lvlut su p pstçã scçã Ccl h USlus Dsc flhs ppçõs fçs Ku l Tht ul t h v slct ctt; hã t lg p Vs Flds 2B d C ttçã Ru íchls sclcd d pç sc fct p(my) pstçã t Vp d Mty Clv Excllcls p sbp Zsk lfâgs Tç duzs p Dsc cg z cwtc plé flh sts tx ô t 87 d Tf «s vã pç u st s d sctg t t b qul uguês élàts vsts spd p tã t Vp Gud cs v égd tblh clss 2 qu s c M Blt líu cc dlyòés vs lhc > chts s spch vs ; : Tlt fct t pvc Tv Pc Plt Dsc c PNS M T M» :>> v Plh 44 l g ; _/ </K_M_MM_l Lpl Fôs s Nvgt Gfuz clçõs pts ; cs pt P tl Nt 5l)Gl llg t lby Pl sss t Est s Lóí» / blg ç ctlg 6 Vp t p vz Pcpl ct s vp sp uts ts p xé T f«wts S dstt tsts ü ««>>< ds Mul Du p 2 42» ult pt 5 ul < Pcu t Vp hllz sss pps h < > Pfss c Lígus v ldã çu s cul s ct ut ct tl pt 6G«ult pt bs» Zydyk chts dvss cc > us Ms t u su csgu puts qu chg t Pl d Pss Pcpl Díts Rctt ults M 88» Tu lc CETN c < JÃ suu N Qu t; st u v vct SEMN fgu sb d lg sd d pplcçã ptlc cl Pul S Vp t ps Nvs uã s Phx tbé v fz pp ls psvl td clss t Ruv Bb fst quòll st cd H hã ctu cu Dus Pcpl pst pç/ls ut s v tx c xp ccufh(ls Ptuguz Cbst uls sg xt cclt Jsus sb S7«ptculs hu ut Tht «Tã Ct t 0 Chts dvss Pz glz cllg Qu t u pt xclts sp su tblh Cc st c vd Tuty u v Th bslut Blzc Dlv c flst tübüt d vp pst xlb M cc css ptculs Pp c tàpç st Vt Dcs Pcp s tsfgu v fs cuts pg ugéf zv fz Vg sqult dlv c sã t scuô fs é xs ldéz su p tblh s Ju íz M»»»:» E ptt V ddt p Nv st fct qu vu vluc s ud su plys ud ut Bul Còllglb Pd pst s tptçã ds lpt lü Vp glz K llccl sctlí gs pul xg p ll: Jé ld 6 Ju llfíl Ests ã pd cgts «vt tuü tpd t su llsb fcs su c Qu lhs su Dsc t fhdégs Lg Mtvdó tu S Klcu puí t St Cllp p ds c Lyg d l 0 pfssl tht xtsv tds s t su vv c s lltó Kull qé pç s p u su óspu stl usc p uls Cph FósChby bs clds d clss 2 cvã tu s ltçõs dó S Pd gbb u Dus Pcp é Ec cud pz dvss U550 ã Chts t 0 vd Dt Cx P spzs t lls c ct bd c bllull pstd sc t pup Mty Wuttbg v pfss ptt g t xgbttàds p st é suphtptc Pul S õtg cc d> sb68 spct Stb s28 sb só ts vd tl cô Cttus «pdt d tv cd d gç fsc d tl p pst dd dut v tt d 87 ccí u p c Chts BllClv u tg tx d t blhcu tht ssstss phlêd d gglhd cô ll l xgêcs Pt vd s sb ct Nglld hóc d ct bslut d fqüêc Phx Rdsu Dsc cf du sssõs tb c ut s ls ubc ps u sb p ct l hã hv PhxMty Buccs gul t s suggéstã sb sus póp tf pl fçã vã; vp cl h pcp V6 K clh; «tllc té Cbtg spcts du tllc pplçt spctcul qu Thsu /Síppt: «llc WS hv Julty vu dfc p Quc t u Dus ChfíHC S xt C Ávl: Clv; utbft tbutçã ã é lct pl :/ vltc slu tu t qt xpss cl «g t :X (Kt;LV t((0 ít v ct5t):; CTRZ dspçã cc t dvss u ENFERM pl Eps M Pt p EST l l thchtf ssupt c fct vp llã tô Dlf cu l u c té PLMYR SLV «lk s<:«fgu puss c pést stçã s stud dvss òtl ítsn dfv lvl d chts Pssg; spctcul cslc t l«tltíl(sc Ppt d 48 l Gtttl lt f st s gs spsblds «s» TluX D sts U MCJl sxtf cc JÍKU c publc Qut Slvu d ppl ptgst cttu R R publcd Kul Ply lcfc t 92J :; Ml ctz > > ll >) S tbpd c b ph»t«vçz /lí:; p ffc íu c uh u DSTRBUÍDS tl 22 MNFESTS M Epz pclc p spclt Rc slvu Julty p s Fhx «v x ííü k >t:tlt ss Thsu cs lg _ Sp t» lht d pc l Tòfutô v lcc «ct tst Mty l(l u Cl«s sypfchc N 594 vp glz lc< <» s pç és pls st cdu p fô u t lllll l lu t pòstgõs l ;>:;>> h k publc cc sã cbs st l Cdff (cvã) cs cté tult ss vllvs lltvs utz fàlgt ss pls cc Clv à pq d( ldu ppc Mty lt lt V ftlv sucssv tt llll fst» sc Llyd Bsl TlW plts sgu pls lfâgs Cll st dstbuçã: pç g Cllllc lzs :d USS l«dffl ppl pplcçã cts Bs fss TUNf tb SER Mx; tsè scptu Vg M lítugd NTE BRSLER Sb «(lt««vtttmtlll LFRED; l st tst pn 5HH vp glz 6 pcst RMND DE sbtx M Mgãl d N DESPEDD DE fd s l Ncwpt spsbld CMPNH l u gê) ut (v tsfvsssem Vll; p bpdeàbrnches W Êh; Vôc Lulz f Edu VSCNCELLS S fdès tê tx M csg Ml Kcl glz tstc ( qü<; t svl Slt Pp Rut; C ESTRER MNHÃ Tz Tst Nvs R Kst M h scptu Cutl; fct VltLNDSSU D Cü l«bàt; Ruth lbtl p s v vlt t ; Clí Slv RGMENT N 5)G vp glz PRÍNCPE Dôí Ply t V Cx sscçã Md; Sh tt N s pt ã quz x PERET ; gpus M (v v Bu Pul cl S t: Rcll N St; Tc Bsl s s spd publc llb ; Tu fís flt ustfc «tv RLFF tvc ) csg Lpt & htc ll Plt Cc p Àbchs; lf lut hh p vz s vc gç u F sus <»«l scptu tss vcllc lllt P spc lll tl vp V Ex f W st E Juvl Pts; Cfz M u ld uct 0 d0 Mty Clvv«vplllllçí lls ls Chg h R N 5Ü7 vp llã ll ls v slçõs stud ssupt cl bl;: tf t ugust» pgms ds g s «sll HCp «l flds g l t Pu (v spt plté Mcíl só hã p pcdêc d v h 2 Nv/ Dg T; Mlcus fst Cp dlhk ul ds H Rc s z sutèstét G ssfch lz u t s? s xps pl csg l Stltz svl» :» K < ) p Gvsl sb Juds tg ppcts ÁVííó Bíg; íu tlçs Bul Slls ul c : /c»> J puzs s gu Bccltdò ct Jã Ct dg ctz sffc h Ptuguz cté lgl v pvl scptu òuéguz Tcslcl l>l ls suuld s cdlcs upp vu h Tâs; Pcus J Cp; su spd u g P Vsccll vp cpçã N 5S Jã d t S dl u Suz; : N; : sul 220 bsl Pd L ftl h;? ctz tsd lv c ppllq Nflk (v p pl Pd fst tt u ds s ptllà «lu FEST DEST NTE N pt Tllg Tf vc lv d Suz; pu tã cc Judlth «Tlst Bgcd ) csg fct ps R J tcpdt Pd Clst; Rcpshtsé THETR RECRE sb stf Ds; Dus c ftc sucss pc V Ex s dl scptu swl ty Gvs» ctluss quc ttçã pl Mx cmlctfus Slv Pl Mgd U ssupt Epz «T V pstçõs d sbb l 2000 dsps dp çph sbs Mll ds C ututy ít Hã Putpd gu ÀsscàcSÒ Ccl vct vst Sbb d u ct cl sesss» Lu s vp SD N ps p: t B Msqut t h sb t Phul t cd «lt Mcll cs vã su lg ctz sh d su t M Mtvdó d t pctuguz cct pl N ptst dé Mx s Rc í P; S t u S Ex )0c tht p ss s g (v gê) csg v s c Tuty pl c pl tvl spcl fstv p ssg ulhs uspc tgc lf csçã Chvs Llyd Bsl scptu t pcs Fcsc su D uts] spst S flzs J: RDCL c t ct s Es Bsl t h lí Àbchs TS ( hst dl» u p À P s chst lv Btlh st ts lu»s ll<í«vkt l Ss Ms cíçuí Jft s vd lclds lé u t v Cs ft t s Ngóc d Fzd cl vp 000 N u ÍS pp f Jã Ct s Cl s Pcp F gcsp t (v Lds b Bss:90í () «J xtbú 7t scpt (> Llyd Míàd Mx d u s cfêc d lv 7 csg ph <l tpd supcã ps t ) ;(::«v Álv My c llustçõs Llph ã gl tã su scptu l ~ sp _ Ttct s Bsl C ; gl «pòttst f c cctusls T Cl Rul v MlcK ( s h s st qu cb s ut tch ll lv» Slth D sgudt N GL vp glz d Tb pstã su c ccu fcs s l v u Klt 8 âs uí cls g(v blhhtss pt têp Suthpt _; Psv:x&zw_ lbv Fós pss su tblh Kcl s Lpl Ml pss ó csg ) h; u NNVERSRS st pç ptv; tugü pcts s v utvtulm3wsm Ncy é glz scptu tlb s Gu blhts NBRYN luv Pts d Nuts Jtspss st st d hã G02 vp cl N u 2; hlc t Bgu s p py svds pu l ll ttgust Vtbl SM //ll tub R tl Stlvtl v(d pu s» U ct fc Ml N dc UlQ Bg Lulz tl Vll Dg Jã Ct h R csg h çã M (tg) vcc Mclcul Tts v Jg H ph Judlth Pbll ê vl Tvs Sl v scptu K»«Nsc Bsl íl <» cu guct b Eduwg lff cc S D L Ny (STRE D CTRZ LÚC Suss Rt Rch C Rch h stc: tô bt PMb0 /ííl Pp Ru tc MRN N CRLS GMES t Ny fz d ptc Ms X 603 vp llã lchslty bc ck u lc sã (Js ut tpts é :; Ny sub ll s lyífl Bu Nclu pc ptítv px N xtzu E u Dlf csg Gs st ftu u bc fl Cl s gê) sc us S luss SUCCESS Pl su Th Vllc scptu ESTR0 s Lúc Mt EM UE N ; glt ctz lcgu scp shclb t ld c tllgt DE )?RC 0 dll F h puc tblhu Psu té lv vluc M6 8 glz TE MEU DEUS lff ptcu vvcd N G vp DVGDS :«:: T flltít (cvã) flz Cdff d l b lu p su klgl Pcp EM pz NTERPRETÇÃ Qu C pl tvs csg Guts Bz N NTK NVlSM» SBERB Quu t u Dus «u MRTYR D CLVNy b ã f hté bsl pc p tucentens [ l scptu Cê F DE du d Mutlts RECRE t ss [pttt «tl ll 6 NDR gus p _ tt) q«c p /«v R» N THETR Rss N G05 vp yuglv tu (ub tduz cssvl pst su pp ; ps cs c ísb cdtvl su pt lã té CENTRL 999 DcU (cvã) Ph: CENTENS u pd l B NVKltTS EJ { ; bh ó fl g publc quc Guts Bzll SETE JS vluçã lh d bb Uécsv «p t («vu f pé (f cftvl PELS g stc C vstht lt Pssu bt; st v _t»»tv»fvjk:mw_ Cê qut x q uc dl scptu «u sã hblt Duc tllc S Fcsc futs s pss c; v t pptud N 606 vp tl s sguu c(p lx c st 0 qus ltl u vz s «pssã d pc Fgu s ( v 6 Pul Bu «CRCUND» dt Tí lcç t; ut c XSÀíM PLPTE U sc l íhhe F Ctl sguu fug p gstl Gd bc Hu çcí d tst) csg í tl ;f«mty íhv c h csgu t Bsl BuNt Nã tt scptu c í us pu s tlt ll Cst pt cct pg cluc u fst : ht v Rgstus d l u u st lv su Tíw t ppl líc utóvs cu póp 25 gcu K shh d c Rc G07 vp Qu t s v c s lpfl t gl sccít u 0c p vs tllc Fc flh Wlsch ch d sc pct pcu t thu (gzl) l Pt (tóhdqs pçã scct Dus u bcv thlh gus xl Cpll csg Stdd tpt p u cut c s cd tsts xccllts lvp s suppt dtlftülcll tp g ctv d t C s u quc d spctscptu td pl cu Fc NEK» Tub «UDR ( 0«ust sus v c sl Luz Pxt N : l: «u TuSògu?ct» Byphllts c tblh gdtç N GS vp blg Mgll) ffctu _ dt b ssgl í u st d bsl sp cul csdlvc tu ll ctuu tgu vés (g( tspgu pl f sl lt d csg v gttt Jptblít lcãg «gl chclc Llyd Rl st c s vs tllc gud u;«h()uf«íesflutv pb su t) t fuc ~~ ls qu põ p Qut c t d u cystlt tvl c P lvs lff lx shh Elz Cê scptu psu c Blg pstg Csc DllH «Pcll» ptêc ll csgu d gc / c d vp 60) N u d p Cê fclhc 0 ( ss u publc dçã Sul dé flh d vuv l C R pud t s vk ftu fpus ) H ó sus cts blhts Fz «h D C pcsg pst _ ll 09 tst) P v p Vps f fuc ( sptlv; gl fíl l l Mts ct lv gc 8 lfâg SB <t: cpvcstçã p d Bsl tg RG u lh cptu Mc) ds Ccs t pu c pt u d vst tvdt8 z tt< N G0 vp glz Ms NVDS ud u 7 ptc Rl flg ctbc s lcs b Nv Yk (v gug ÍJJgJ sls Fbc cst & _L; : }; Cttu ) csg Lpt Pul» ds 5 2 ct vds bl cguhct t u Ms c scptu Rt DE NTMM 2 dt Tl 509 l cttã ut s ussú B Nul Ndkwsk hh Hlt Ms lüsultu S Fcsc Rch clls tsts h Wlsl qu lx lh d Slv c Lv (K<> lív0 N t; S thu C l cbã spcus blg : s Nd vp Mt 6 pg st pç lll cvtcs sd c «c b sss pl pzt s_ t shh M J tuép: (v l Tg _ C Mch Kc Wlsl Llyd V tll dstt lst S sulll quc s lh csg cdt ) dsfu Sltc cst spt cd cttu Ll lctls d plét Rss c b p p(òs ts ct v lluc u stscptu :?<tc Stb 04 Blg F Mch p v0 ugust t tv ; p _ U cvd 62 vp pz hú p N su gct Tu» s p t C «vfc fst u fst qu kútl M Bu lg t t pt lt scd EM CÇÃ DE GRDS > pcul P cs H Rc gê) h (v pc s pô Lpt k Ms lx quc cct scptu ulls p s (ls ã Tv g ccucc Nv x pytcll u g u cvt pcsçts u ss cçã gbb quc Bs Flc SYPHLS Estd N 63 vp suc )0 ESvd fdlg vlh c S Pth Du sg csg ht S R (tg) LTBhl»0 EST z dícul fz PRS spv DE flh DEX l t <l PRT SNT slptucd vz s S h d hã tz Mh g ; bl dç ttul v g fz fc ctd stdl Bss g ss Kxtcã Bptst pl c ílcsjã d ct ldíss Ndu Sbs p tclcg: Tlcl» í>ld<>l sultbíj l qu pl D su sp w_jj«y> ct «<«s sl(<k cclu Hzt) st sx (B ZZsssssss Suz Cuz l> tl5líltt lx vdt px Mtbl Du lstd t cb (K R D) D Vlct R J 5K3K ttls Slvu ut std pc c t Nd _ clb fgu ~ tlt ll lclãdà s:s lt scd FNS? dgtfí c s st :0Q 4 lt (lv) í» J MT Jó blht Cuz hzt) Suz 85? Sã lf > d w»s 7 st c p CSS BELL íl s lts l ps tblh VJNTES é u spls «V cb WDL é URR ccs t SR FREDERC ; ; «s (R) Mdld pc ldã scâdl s p c b pt ust pplus tg u 286 (R Ms Cttt Fc fdvl S Eup scss qul puvll st chf d ÍL;;; l d Mx l xpt tb t p t:kv t cut sb c pg ccc thtl DENÇS «TEMS RSX Wll Bxtcçã c «pducçã Dls>v d Cs gc tlguh: svcl ds çs dt Mx p Sbs 028 T US tsd «N CR Kcl pl d lus NG fíg s T Pul) stl (S 955 0:000? stt PC Tt l pl l» CRLS GMES b p d cltz (C) 062 d psu v T ã000:5 Uvt:««dltl» lsde2750 (R) h tu tt fz p TDS S SENHRS N Tht Cl Gs 5:000? tlclddç S Jé s s spct435 (S Pul) lvdtfc su cl STRE :000$ GKl VEM USR s t(r) 5234 csgu quc publc :000? t p cul fvt NTSEP3805 (M) MEDCMENT st su s ã tvss pfudt ds s ts «lff s pplud Splll Sc» b PRESERVTV g TC plt Vl s V:s cu z cst v M B EM LVst l Tólóló p lh p CNSELHD Dc P» «> u _ HUcss s ct s pl PR E lhs gs st 6» égens VGNES ustfctv d pt clbl : í HYGENE NTM DS lvs gç ut Cph Esclpt ssgtu d dt tscvss NS Blcb HEMÜílRKDS E Gvs SENHRS pl PttBubz pcts st f/«v CP«E cd ldt l gtd p s UtECTK PBPÈTll Vsccll qü DE CRRMENT 5 Cu s lu» <> u spcl s p = Mtcz G c C Rb J zcd lv pst t S PNT UTZRN pc s KNG THRR p d& Dstlc 5 EpuTht h c ( <cudst cclcs t S cã lã td u Slv s :{ 5 H tt ds g» Pcfu Hlcl vd Tcls vd s vd l > lg pz >/ T Vcls Tc? V 5300 / f SWW fíwè d u b blc tu s p cspéd põpõ 3 s s tslu R xtu ct / cstcl vst ds p M FFCNS >c Cus p s Pts Scú Âus pvl ss sc gt tpd Pul d ps (vss cctctl cttcgc C Ptl 2577 làs ducçs lpys St Ptg blht «<> pd sp s Rul ds plç fgu su Pgt B D ttlcs c ht üuststc p T Tl Ccutl 0:3 Úc cf dpls Fculd ífh d cc csv tvs d CT 3 t» qtl v llllllíd s» l Hl l guh sls CÀSÁ VUGÀ fbcts p ptl Sutüt üluuth;uuuüf REGN SLV dvs bz Slvu fgu ug u S Muzbl ( B s ccpç Dslgus d f6ló RTl NÍTU <; (hgplcls pfss uc ctz Rg Slv cl Nuff quc d»põ CTMf» yb/wb» MSMll» Pfss gz LFÂNDEG Pfss P Cbç Dt du QURT Mt St BNS EMPREGS GURDÁDR 50$000ü Cs Dvc Uuguy? Qu gh sp lt V HSsScô;;;;; ;õ ;«0 0 FRUT PR0HB00 00 Ef «7 L 0 GNRRHÉ í ütuelíllsêüts fllhetüb fê F ds Vds BVS ÜSUS El» Ü CSTR ílubulb R BRHKÍÍ2 llslísls 5sJ D Gyí ft 7 5 PFl2BlP8Sl f LTERS GNRRHE MPTÊNC l P Bt S VÃ Íp D Pd Mglhãs í S sèú Escl p tós 7 «sssí :_ L _w_ X»