Avaliación ordinaria trimestral e de xuño

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Avaliación ordinaria trimestral e de xuño"

Transcrição

1 2. Lectura / ( 20 % ) 3.Interpretación 4.Público 5.Nivel global / ( 20 % ) MATERIA DE CONXUNTO DE GUITARRA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación ordinaria trimestral e de xuño 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 6,25% 2º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base do traballo en grupo. 6,25% 3º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da afinación dos instrumentos, 6,25% tras os minutos iniciais destinados ó quentamento. 4º. Asistir a clase e ós concertos con puntualidade. 6,25% 5º. Utilizar en clase, concertos, ensaios e estudio persoal o material axeitado, e mante-lo en bo 6,25% estado. 6º. Participar con agrado e prontitude nas actividades, organizando asé con responsabilidade o 6,25% hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras. 7º. Anotar as indicacións que se acorden sobre a, organizando asé con 6,25% responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras. 8º. Traballar con colaboración entre os compañeiros, con actitude de equipo e flexible, valorando as 6,25% achegas propias e alleas, organizando asé con responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras. 9º. Valorar, respectar e asimilar como algo propio, o comportamento, a cooperación e as normas que 6,25% levan consigo a actividade de grupo, respondendo ó compromiso que se adquire coa música e compañeiros. 10º. Coñecer e controla-la relaxación no hábito de estudio individual e nas experiencias de grupo 6,25% (clase, ensaios, concertos,...), mostrando interese en mellorar aspectos concretos sucesivamente, para poder desfroitar progresivamente dunha capacidade comunicativa cada vez máis satisfactoria. 11º. Participar con motivación e superación nas experiencias do propio proceso de aprendizaxe, 6,25% disfrutando da contribución á unidade sonora do feito musical, mediante a escoita global das partes, como base para integrar a propia parte nesta unidade sonora, adquirindo unha progresiva seguridade persoal niso e valorando esta como preparación para o futuro exercicio profesional. 12º. Autoavaliar e mellorar a percepción persoal do empaste e compenetración da unidade sonora 6,25% como contribución á formación dun só son, con progresiva capacidade de reacción e reflexos no emprego dos recursos técnicos adecuados en cada momento da (flexibilidade no emprego de distintos ataques, articulacións, dixitacións, tímbrica, aplicación con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento). 13º. Respectar e desfroita-las obras que se interpretan e có coñecemento dos recursos 6,25% interpretativos 14º. Participar con motivación nos ensaios extraordinarios, que puidesen ser necesarios para a 6,25% preparación de concertos. 15º. Interesarse pola adquisición e ampliación de coñecementos, información e experiencias de 6,25% aprendizaxe. 16º. Participar na elaboración e elección de hipotéticos programas de concerto. 6,25% 1º. Afinar, medir e manter o pulso correctamente todas as obras do curso individual e 16,6% colectivamente. 2º. Coñecer e manexar as indicacións contidas no repertorio, sobre dinámica, agóxica, fraseo, 16,6% 3º. Ler, individual e colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na 16,6% montaxe das obras. 4º. Ler a primeira vista, individual e colectivamente, polo menos unha obra propia do nivel. 16,6% 5º. Esmiuzar e reforzar dentro do hábito de estudio individual, as pasaxes musicais que presentan 16,6% unha dificultade motora no momento da lectura, para permitir o progreso na montaxe das obras, e demostrar autonomía no estudio. 6º. Desenvolver a memoria mediante a, na asimilación das obras. 16,6% 1º. Mostrar unha autocrítica construtiva que enriqueza a formación do criterio de 16,6% persoal, e empregar este criterio persoal para valora-la propia e do grupo dentro do plan de traballo colectivo, a análise dos recursos interpretativos e gradual de obras de diversos estilos e épocas. 2º. Desenvolver progresivamente o oido interno e harmónico prestando atención á afinación, cor e 16,6% calidade tímbrica axeitados ó contido musical, empaste e o resultado global das partes: igualdade nos golpes de arco e ataques... 3º. Coñecer e responder ós xestos do alumno que exerza como responsable no grupo: anacrusa 16,6% como movemento básico da orquestral, diferentes tipos de anacrusas... 4º. Experimentar coas posibilidades sonoras do propio instrumento, e afondar progresivamente para 16,6% conseguir efectos distintos nunha mesma pasaxe. 5º. Interpretar intervalos consonantes e disonantes de crecente dificultade, como afianzamento da 16,6% afinación das obras do 6º. Analizar versións de obras do 16,6% 1º. Participar nos concertos que se organicen co fin de comunicar o repertorio aprendido e reforzar o 50 % proceso de aprendizaxe. 2º. Aplicar as aprendizaxes desenvolvidas no aula á en público e mellorar 50 % progresivamente nesta aplicación. 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100%

2 S 5 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: + + A avaliación trimestral positiva, é dicir, os mínimos esixibles para aprobar a asignatura cada trimestre, conlevará acadar tamén a metade dos criterios de avaliación, ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos. Dito doutra forma, será requisito para a realización da media Asemesmo, en coherencia coa avaliación trimestral devandita, a avaliación final positiva para poder promocionar ó seguinte curso, consiste na superación da metade dos criterios de avaliación, enumerados, ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos. Cada área ten a súa porcentaxe, asé como os ítems que as articulan. Cada ítem se puntúa de 0 a 10. Para aprobar cada área haberá que acadar un coñecemento mínimamente esixible dos ítems, facendo media aritmética entre eles, aplicado ao repertorio traballado. A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior. Tanto a cualificación trimestral como a final, resulta da media suma da media ponderada das cinco áreas (10 % - 20% - 40 % - 10 % - 20% ). No caso de ter suspendido algúnha das 4 primeiras áreas e sair aprobada a media aritmética total das 5 áreas, a cualificación asignada como media entre as 4 primeiras áreas e que faga media á súa vez coa 5ª área, será un 4. Dado que según o artigo 2º das Ordes do 8 de febreiro de 2008 e do 11 de febreiro de 2008 polas que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e danza, e nos puntos 1.5 e 1.6. da Circular 21/2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas elementais de música e danza, recóllese O alumnado ten dereito a ser avaliado conforme criterios de plena obxectividade, así como a coñecer os resultados das súas aprendizaxes, para que a información que se obteña, a través dos procedementos informais e formais de avaliación, teña valor informativo e o comprometa na mellora da súa educación e tamén ten dereito a coñecer os procedementos formais da avaliación, a súa natureza, e aplicación dos criterios de corrección. Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e os procedementos de avaliación son: 1. A Observación na da materia como medio para a avaliación continua das 5 áreas da materia recollidas no caderno do profesorado, en concordancia coa táboa trimestral e final de cualificación, homoxeneización de criterios, calibración das probas 2. A Observación na da materia como medio para a avaliación trimestral e final mediante a táboa de cualificación, homoxeneización de criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección.

3 MATERIA DE CONXUNTO DE GUITARRA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación da Pérdida de Avaliación Continua 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior, e resulta da suma da media ponderada das tres áreas. A proba consistirá en: 1. - Interpretar obras de conxunto, xunto ós seus compañeiros de clase, se é o caso da especialidade (ver a especificidade de Conxunto de Piano e Clave, máis abaixo). Estas obras poderán escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o criterio do profesorado Ler a primeira vista a solo un fragmento de 16 compases a proposta do tribunal, cun nivel máximo do curso anterior. Achegará acompañantes Pérdida de Avaliación Continua Sí (poden ser os seus compañeiros de clase) Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

4 MATERIA DE CONXUNTO DE GUITARRA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación do Exame de setembro 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior. A cualificación resulta da suma da media ponderada das tres áreas (10 % - 40 % - 50% ). A proba consistirá en: 1. Interpretar dúas obras seleccionadas polo profesorado da materia dentro do repertorio estudiado durante o curso, a só. 2. Ler a primeira vista un fragmento polifónico en primeira posición proposto polo profesorado da materia. Achegará acompañantes Exame de Setembro Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

5 MATERIA DE CONXUNTO DE GUITARRA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación da Materia Pendente e Ampliación de Matrícula ( 34 % ) 1. ÁREA DE CRITERIOS ESPECÍFICOS SOBRE A PRÁCTICA DO REPERTORIO 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior, e resulta da suma da media ponderada das tres áreas. A proba consistirá en: 1. - Interpretar a só dous obras do repertorio total do curso pendente de aprobar, e que o profesor decidirá no momento da proba. Estas obras poderán escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o criterio do profesorado. Nesta proba, o alumnado presentará dúas copias para o tribunal. 2. Ler a primeira vista a capella un fragmento de 16 compases a proposta do tribunal, cun nivel máximo do curso anterior. Materia Pendente Ampliación de Matrícula Achegará acompañantes Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

6 MATERIA DE CONXUNTO DE GUITARRA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación das Probas de Acceso de 2º a 6º do G.P. 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior. A cualificación resulta da suma da media ponderada das tres áreas (10 % - 40 % - 50% ). As probas de acceso ós distintos cursos do CONXUNTO DE GUITARRA consistirán en interpretar dúas obras do listado anterior a solo, sen achegar compoñentes. Estas obras poderán escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o criterio do profesorado. Nesta proba, o alumnado presentará dúas copias para o tribunal. Achegará acompañantes Probas de Acceso Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

7 MATERIA DE CONXUNTO DE HARPA, CURSOS 1º E 2º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación ordinaria trimestral e de xuño ( 25 % ) 1. ÁREA DE CRITERIOS ESPECÍFICOS SOBRE A PRÁCTICA DO REPERTORIO 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 6,25% 2º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base do traballo en grupo. 6,25% 3º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da afinación dos instrumentos, 6,25% tras os minutos iniciais destinados ó quentamento. 4º. Asistir a clase e ós concertos con puntualidade. 6,25% 5º. Utilizar en clase, concertos, ensaios e estudio persoal o material axeitado, e mante-lo en bo 6,25% estado. 6º. Participar con agrado e prontitude nas actividades, organizando asé con responsabilidade o 6,25% hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras. 7º. Anotar as indicacións que se acorden sobre a, organizando asé con 6,25% responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras. 2. Lectura / ( 25 % ) 3.Interpretación / ( 45 % ) 4.Público / ( 20 % ) 8º. Traballar con colaboración entre os compañeiros, con actitude de equipo e flexible, valorando as achegas propias e alleas, organizando asé con responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras. 9º. Valorar, respectar e asimilar como algo propio, o comportamento, a cooperación e as normas que levan consigo a actividade de grupo, respondendo ó compromiso que se adquire coa música e compañeiros. 10º. Coñecer e controla-la relaxación no hábito de estudio individual e nas experiencias de grupo (clase, ensaios, concertos,...), mostrando interese en mellorar aspectos concretos sucesivamente, para poder desfroitar progresivamente dunha capacidade comunicativa cada vez máis satisfactoria. 11º. Participar con motivación e superación nas experiencias do propio proceso de aprendizaxe, disfrutando da contribución á unidade sonora do feito musical, mediante a escoita global das partes, como base para integrar a propia parte nesta unidade sonora, adquirindo unha progresiva seguridade persoal niso e valorando esta como preparación para o futuro exercicio profesional. 12º. Autoavaliar e mellorar a percepción persoal do empaste e compenetración da unidade sonora como contribución á formación dun só son, con progresiva capacidade de reacción e reflexos no emprego dos recursos técnicos adecuados en cada momento da (flexibilidade no emprego de distintos ataques, articulacións, dixitacións, tímbrica, aplicación con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento). 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 13º. Respectar e desfroita-las obras que se interpretan e có coñecemento dos recursos 6,25% interpretativos 14º. Participar con motivación nos ensaios extraordinarios, que puidesen ser necesarios para a 6,25% preparación de concertos. 15º. Interesarse pola adquisición e ampliación de coñecementos, información e experiencias de 6,25% aprendizaxe. 16º. Participar na elaboración e elección de hipotéticos programas de concerto. 6,25% 1º. Afinar, medir e manter o pulso correctamente todas as obras do curso individual e 16,6% colectivamente. 2º. Coñecer e manexar as indicacións contidas no repertorio, sobre dinámica, agóxica, fraseo, 16,6% 3º. Ler, individual e colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na 16,6% montaxe das obras. 4º. Ler a primeira vista, individual e colectivamente, polo menos unha obra propia do nivel. 16,6% 5º. Esmiuzar e reforzar dentro do hábito de estudio individual, as pasaxes musicais que presentan 16,6% unha dificultade motora no momento da lectura, para permitir o progreso na montaxe das obras, e demostrar autonomía no estudio. 6º. Desenvolver a memoria mediante a, na asimilación das obras. 16,6% 1º. Mostrar unha autocrítica construtiva que enriqueza a formación do criterio de 16,6% persoal, e empregar este criterio persoal para valora-la propia e do grupo dentro do plan de traballo colectivo, a análise dos recursos interpretativos e gradual de obras de diversos estilos e épocas. 2º. Desenvolver progresivamente o oido interno e harmónico prestando atención á afinación, cor e calidade tímbrica axeitados ó contido musical, empaste e o resultado global das partes: igualdade nos golpes de arco e ataques... 16,6% 3º. Coñecer e responder ós xestos do alumno que exerza como responsable no grupo: anacrusa 16,6% como movemento básico da orquestral, diferentes tipos de anacrusas... 4º. Experimentar coas posibilidades sonoras do propio instrumento, e afondar progresivamente para 16,6% conseguir efectos distintos nunha mesma pasaxe. 5º. Interpretar intervalos consonantes e disonantes de crecente dificultade, como afianzamento da 16,6% afinación das obras do 6º. Analizar versións de obras do 16,6% 1º. Participar nos concertos que se organicen co fin de comunicar o repertorio aprendido e reforzar o 50 % proceso de aprendizaxe. 2º. Aplicar as aprendizaxes desenvolvidas no aula á en público e mellorar 50 % progresivamente nesta aplicación.

8 ( 25 % ) 2. ÁREA DE NIVEL GLOBAL ACADO NA PRÁCTICA DO REPERTORIO 1.Nivel global 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que / ( 20 % ) 100% ( 25 % ) 3. ÁREA DE REPERTORIO ORQUESTRAL 1. Repertorio 1º. Progresar nas aprendizaxes nos ensaios seccionais. 50 % orquestral 2º Progresar nas aprendizaxes de fraxmentos orquestrais 50 % / ( 100 % ) ( 25 % ) 4. ÁREA DE CONTIDOS TÉCNICOS TRANSVERSAIS NA PRÁCTICA. 1.Contidos técnicos transversais. / ( 100 % ) 1º. Coñecer as posibilidades dos pedais. 50 % 2º. Realizar mprovisacións 50 % S 5 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: ( ) / 4 = A avaliación trimestral positiva, é dicir, os mínimos esixibles para aprobar a asignatura cada trimestre, conlevará acadar tamén a metade dos criterios de avaliación, ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos. Dito doutra forma, será requisito para a realización da media Asemesmo, en coherencia coa avaliación trimestral devandita, a avaliación final positiva para poder promocionar ó seguinte curso, consiste na superación da metade dos criterios de avaliación, enumerados, ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos. A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior. En 1º de Conxunto de Harpa, tanto a cualificación trimestral como a final, resulta da suma media ponderada das catro grandes áreas - A+B+C+D -. No caso de ter suspendido algunha das 4 subáreas do área DO REPERTORIO as, a cualificación asignada este primeiro área e que faga media á súa vez coas outras 3 áreas, será un 4. Con este criterio, se valora importancia que teñen as 4 primeiras subáreas para a en conxunto. No caso de que o alumno, só por motivos debidamente xustificados, non puidera realizar algún dos ítems ou áreas anteriores dito Dado que según o artigo 2º das Ordes do 8 de febreiro de 2008 e do 11 de febreiro de 2008 polas que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e danza, e nos puntos 1.5 e 1.6. da Circular 21/2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas elementais de música e danza, recóllese O alumnado ten dereito a ser avaliado conforme criterios de plena obxectividade, así como a coñecer os resultados das súas aprendizaxes, para que a información que se obteña, a través dos procedementos informais e formais de avaliación, teña valor informativo e o comprometa na mellora da súa educación e tamén ten dereito a coñecer os procedementos formais da avaliación, a súa natureza, e aplicación dos criterios de corrección. Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e os procedementos de avaliación son: 1. A Observación na da materia como medio para a avaliación continua das 5 áreas da materia recollidas no caderno do profesorado, en concordancia coa táboa trimestral e final de cualificación, homoxeneización de criterios, calibración das probas 2. A Observación na da materia como medio para a avaliación trimestral e final mediante a táboa de cualificación, homoxeneización de criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección.

9 MATERIA DE CONXUNTO DE HARPA, CURSOS 1º E 2º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación da Pérdida de Avaliación Continua 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior, e resulta da suma da media ponderada das tres áreas. A proba consistirá en: 1. - Interpretar obras de conxunto, xunto ós seus compañeiros de clase, se é o caso da especialidade (ver a especificidade de Conxunto de Piano e Clave, máis abaixo). Estas obras poderán escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o criterio do profesorado Ler a primeira vista a solo un fragmento de 16 compases a proposta do tribunal, cun nivel máximo do curso anterior. Achegará acompañantes Pérdida de Avaliación Continua Sí (poden ser os seus compañeiros de clase) Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

10 MATERIA DE CONXUNTO DE HARPA, CURSOS 1º E 2º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación do Exame de setembro 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior. A cualificación resulta da suma da media ponderada das tres áreas (10 % - 40 % - 50% ). A proba consistirá en: 1. Interpretar dúas obras a só. Estas obras poderán escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o criterio do profesorado. 2. Ler a primeira vista a solo un fragmento de 16 compases a proposta do profesorado, cun nivel máximo do curso anterior. Achegará acompañantes Exame de Setembro Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

11 MATERIA DE CONXUNTO DE HARPA, CURSOS 1º E 2º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación da Materia Pendente e Ampliación de Matrícula 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior, e resulta da suma da media ponderada das tres áreas. A proba consistirá en: 1. - Interpretar a só dous obras do repertorio total do curso pendente de aprobar, e que o profesor decidirá no momento da proba. Estas obras poderán escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o criterio do profesorado. Nesta proba, o alumnado presentará dúas copias para o tribunal. 2. Ler a primeira vista a capella un fragmento de 16 compases a proposta do tribunal, cun nivel máximo do curso anterior. Achegará acompañantes Materia Pendente Ampliación de Matrícula Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

12 MATERIA DE CONXUNTO DE HARPA, CURSOS 1º E 2º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación das Probas de Acceso de 2º a 6º do G.P. 1º. Experimentar e valora-lo silencio na en grupo, como base da concentración e escoita 25 % 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á da que 100% S 3 ÁREAS PONDERAS SEGÚN AS SÚAS S: A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior. A cualificación resulta da suma da media ponderada das tres áreas (10 % - 40 % - 50% ). As probas de acceso ós distintos cursos do CONXUNTO DE HARPA consistirán en interpretar dúas obras do listado anterior a solo, sen achegar compoñentes. Estas obras poderán escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o criterio do profesorado. Nesta proba, o alumnado presentará dúas copias para o tribunal. Achegará acompañantes Probas de Acceso Os criterios de corrección son os anteriormente recollidos e o procedemento de avaliación é a observación na da

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2016/2017 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Conxunto de Gaita

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Conxunto de Gaita Programación de Conxunto de Gaita Índice 1. Introdución... 4 1.1 Marco Legal... 4 1.2 Características do centro... 5 1.3 Características do alumnado... 6 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais...

Leia mais

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4.1 Anulación de matrícula Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna presenten a anulación da súa matrícula.

Leia mais

Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS

Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS Materia / Módulo CIENCIAS DA NATUREZA Páx. 1 Curso / Ciclo ESO 1 Profesor/a responsable * Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS 1ª Proba 2ª Proba Tema 1. O Universo e o Sistema Solar

Leia mais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO GRAO EN PEDAGOXIA APELIDOS E NOME DNI DATOS DO/A ALUMNO/A TITULO DO TFG A) TRABALLO ESCRITO (70%) Apartados

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2017-2018 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA

REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Modelo MD75PRO01 Programación de viola CURSO 2017-2018 Modelo. Programación.

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2016-2017 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

CMUS Profesional de Viveiro

CMUS Profesional de Viveiro CMUS Profesional de Viveiro CONCELLO DE VIVEIRO PROGRAMACIÓN DE GAITA ÍNDICE 01. GRAO ELEMENTAL... 7 02. GAITA 1º CURSO G. E.... 7 02.1. OBXECTIVOS... 7 02.2. CONTIDOS... 7 02.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN...

Leia mais

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares.

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares. 5.2 Acollemento Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas actividades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado. A maioría do alumnado

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

NOME E APELIDOS /TEL/WEB TITORÍA X1, X2, X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, X24, X25 3. OBXECTIVOS

NOME E APELIDOS  /TEL/WEB TITORÍA X1, X2, X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, X24, X25 3. OBXECTIVOS PROGRAMACIÓN DOCENTE DE INSTRUMENTO I-II (JAZZ - CONTRABAIXO) CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 16/2015, DO 29 DE OUTUBRO) CURSO ACADÉMICO

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Trombón

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Trombón Programación de Trombón Índice 1. Introdución... 5 1.1 Marco Legal... 5 1.2 Características do centro... 6 1.3 Características do alumnado... 7 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais... 9 2.1 Grao

Leia mais

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs IES URBANO LUGRÍS A CORUÑA INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA (curso 2012-2013). INICIATIVAS XA REALIZADAS NESTE CAMPO. INTERESE DE CARA AO FUTURO. 2. OBXECTIVOS

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos).

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). clases sen fume información para os escolares curso 2017-2018 É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). Ten como fin evitar que comeces a fumar ou ben, se xa o fixeches, que deixes o

Leia mais

Modelo MD75PRO01 Programación da materia de Trombón

Modelo MD75PRO01 Programación da materia de Trombón Tfno., Fax Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Modelo MD75PRO01 Programación da materia de Trombón Curso 2017/2018

Leia mais

Programación DIDÁCTICA CONXUNTO Conservatorio Profesional de Música de Culleredo

Programación DIDÁCTICA CONXUNTO Conservatorio Profesional de Música de Culleredo Programación DIDÁCTICA Conservatorio Profesional de Música de Culleredo Conservatorio Profesional de Música Rúa Andrés Pan Vieiro, nº 30 15670 O BURGO-CULLEREDO Tfno. 981.667798 FAX 981.654644 e-mail:

Leia mais

PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE TROMBÓN

PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE TROMBÓN PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE TROMBÓN CURSO 2015-2016 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA CARBALLO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TROMBÓN CURSO 2015-2016 Profesor: Arturo Centelles Fabado 2 ÍNDICE 1.- INTRODUCIÓN.

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 Segundo establécese no RD 1393/2007 de Ordenación dos

Leia mais

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años) Benvidos, Benvidas Universidade Formación Profesional. Ciclos de Grao Superior Bacharelato Formación Profesional. Ciclos de Grao Medio Con proba de acceso Graduado en Educación Secundaria Formación Profesional

Leia mais

EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física

EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física Guía breve da materia de Educación física de 1º Curso de Bacharelato 1. METODOLOXÍA Na ensinanza a distancia semipresencial o aprendizaxe enténdese como un

Leia mais

IES CANIDO INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO

IES CANIDO INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO IES CANIDO INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2015-2016 Materia EDUCACIÓN FÍSICA Curso 3ºESO Profesor/a UXÍO LEIRA LUACES- ALFREDO J. RODRÍGUEZ PÉREZ CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,

Leia mais

Programación Piano

Programación Piano Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Modelo MD75PRO01 Programación Piano 2017-2018 Páxina 1! de! 68 Índice 1. Introdución.3

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2018-2019 ÁREA: CIENCIAS NATURAIS CURSO: CUARTO ETAPA: PRIMARIA Rúa Pi y Margall 58 36202 VIGO Telf.: 986 22 95 20 Fax: 986 43 47 61 Página 1 de 15 UNIDADE 1: AS PLANTAS, UNS SERES

Leia mais

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CORDA PUNTEADA 1 ÍNDICE 1. Introdución 2. Obxectivos 5º Curso 3. Contidos 5º Curso 4. Metodoloxìa 5º Curso

Leia mais

Programación da materia de SAXOFÓN

Programación da materia de SAXOFÓN Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Modelo MD75PRO01 Programación da materia de SAXOFÓN curso 2017/2018 Modelo.

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Conxunto de Vento- Metal

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Conxunto de Vento- Metal Programación de Conxunto de Vento- Metal Índice 1. Introdución... 4 1.1 Marco Legal... 4 1.2 Características do centro... 5 1.3 Características do alumnado... 6 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais...

Leia mais

PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE CONTRABAIXO

PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE CONTRABAIXO Conservatorio Profesional de Música Praza do Conservatorio, s/n 15011 A CORUÑA Telf. 981 276 800 - Fax 981 276 767 cmus.profesional.coruna@edu.xunta.es centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalcorunha PROGRAMA

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 Proba de Acceso á Universidade (PAU) Proceso de Preinscrición Matrícula en titulacións do Sistema Universitario Galego (SUG) D E C E M B R O 2 0 1 1 12-16 Envío

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Violoncello

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Violoncello Programación de Violoncello Índice 1. Introdución... 6 1.1 Marco Legal... 6 1.2 Características do centro... 7 1.3 Características do alumnado... 8 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais... 10 2.1

Leia mais

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia Anatomía Vicens Vives Galicia Anatomía OBRADOIRO DE CIENCIA Nestas páxinas propóñense dous tipos de actividades: INTRODUCIÓN ACTIVIDADE PROCEDEMENTAL Permite poñer en práctica aspectos estudados no ESTUDO

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Guitarra

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Guitarra Programación de Guitarra Índice 1. Introdución... 5 1.1 Marco Legal... 5 1.2 Características do centro... 6 1.3 Características do alumnado... 7 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais... 9 2.1 Grao

Leia mais

PROGRAMACIÓN DE ORQUESTRA E BANDA

PROGRAMACIÓN DE ORQUESTRA E BANDA PROGRAMACIÓN DE ORQUESTRA E BANDA ~ 2 ~ PROGRAMACIÓN ORQUESTRA/BANDA I. INTRODUCIÓN O proceso de ensino e aprendizaxe das diversas especialidades instrumentais ten forzosamente un marcado carácter individual.

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado NORMATIVA DE PROGRAMA CONXUNTO DE ESTUDOS OFICIAIS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO (Aprobada no Consello de Goberno de 23 de xuño de 2015 e modificada no Consello de Goberno do 12/02/2016 e do 22/07/2016)

Leia mais

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas

Leia mais

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017.

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. O día 10 de maio de 2017 foi publicada pola CIUG as instruccións e calendario de probas

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias

Leia mais

REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO (G. Profesional)

REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO (G. Profesional) PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo o Decreto 203/2007) REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO (G. Profesional) Departamento de Linguaxe Musical Índice INTRODUCCIÓN... 3 Obxectivos Xerais:... 3 Contidos Xerais:...

Leia mais

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca.

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca. 1 Departamento de Lingua e Literatura Galega EPAPU Eduardo Pondal LITERATURA UNIVERSAL 1º DE Bacharelato GUÍA BREVE Curso 2017-2018 MATERIAIS E RECURSOS Non se vai predeterminar ningún libro de texto.

Leia mais

Modelo MD75PRO01. curso 2017/2018

Modelo MD75PRO01. curso 2017/2018 CMUS Profesional de Santiago Rúa Monte dos Postes s/n Santiago de Compostela CP 15703Coruña (A) Tfno. 981519845, Fax 981519845 cmus.santiago@edu.xunta.es Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO páxina 1 páxina 2 DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE: 1. Familia Profesional: SERVIZOS SOCIAIS

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade Política e Obxectivos de Calidade Curso 2014/2015 1 Política de Calidade do Centro A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha

Leia mais

DEPARTAMENTO DE VENTO-METAL

DEPARTAMENTO DE VENTO-METAL Conservatorio Profesional de Ourense DEPARTAMENTO DE VENTO-METAL GRAO ELEMENTAL VENTO - METAL Finalidade. A finalidade do grao elemental das ensinanzas de música é promover a autonomía do alumnado para

Leia mais

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESORA María Loreto Albo García

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESORA María Loreto Albo García PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO 2016-2017 PROFESORA María Loreto Albo García CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE

Leia mais

Programación da materia de SAXOFÓN

Programación da materia de SAXOFÓN Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Modelo MD75PRO01 Programación da materia de SAXOFÓN curso 2016/2017 Modelo.

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de A Estrada. Departamento de Vento-Metal TROMPETA. PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo Decreto 203/2007)

Conservatorio Profesional de Música de A Estrada. Departamento de Vento-Metal TROMPETA. PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo Decreto 203/2007) Conservatorio Profesional de Música de A Estrada TROMPETA PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo Decreto 203/2007) G. Elemental e G. Profesional Curso 2016/17 Victor Vilariño Programación de Trompeta 2 Prof.

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Conxunto de Percusión

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Conxunto de Percusión Programación de Conxunto de Percusión Índice 1. Introdución... 4 1.1 Marco Legal... 4 1.2 Características do centro... 5 1.3 Características do alumnado... 6 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

PROGRAMACIÓN VIOLONCELLO GRAO ELEMENTAL E GRAO PROFESIONAL

PROGRAMACIÓN VIOLONCELLO GRAO ELEMENTAL E GRAO PROFESIONAL PROGRAMACIÓN 2016 2017 VIOLONCELLO GRAO ELEMENTAL E GRAO PROFESIONAL ÍNDICE INTRODUCIÓN...3 MARCO LEGAL...3 CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO...4 GRAO ELEMENTAL..... 6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NO GRAO ELEMENTAL...

Leia mais

Anexo III. Modelo de programación de proba libre de módulos profesionais

Anexo III. Modelo de programación de proba libre de módulos profesionais Orde do 5 de abril de 2013 Anexo III. Modelo de programación de proba libre de módulos profesionais 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 27015773 I.E.S.

Leia mais

CONSERVATORIOS E CENTROS AUTORIZADOS. Tipo de ensino Ensino regrado Ensino non regrado

CONSERVATORIOS E CENTROS AUTORIZADOS. Tipo de ensino Ensino regrado Ensino non regrado INFORMACIÓN SOBRE O ENSINO ARTÍSTICO DE MÚSICA NO CMUS DE CULLEREDO Que é e para que serve o ensino artístico de música O ensino artístico de música non ter carácter obrigatorio e está considerado como

Leia mais

" Programación" Trompeta

 Programación Trompeta Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Modelo MD75PRO01 " Programación" Trompeta " Curso&2016/2017 Páxina1de76 Índice"

Leia mais

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años) Benvidos, Benvidas Universidade Formación Profesional. Ciclos de Grao Superior Proba final superada Bacharelato Proba final non superada Formación Profesional. Ciclos de Grao Medio Con proba de acceso

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PIANO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PIANO CMUSProfesionaldeSantiago RúaMontedosPostess/nSantiagodeCompostela CP15703Coruña(A) Tfno.981519845,Fax981519845 cmus.santiago@edu.xunta.es Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Leia mais

Programación de VIOLA

Programación de VIOLA Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Programación de VIOLA Modelo. Programación. MD.75.PRO.01. Ver. 01 Páx$1$de$12$

Leia mais

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA. Versión Modificación Data

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA. Versión Modificación Data Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Procedemento PR.75.AUL Actividades de aula Versión Modificación Data 01 Edición inicial 01/09/2011

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de A Estrada. Departamento de Vento-Metal TROMBÓN. PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo Decreto 203/2007)

Conservatorio Profesional de Música de A Estrada. Departamento de Vento-Metal TROMBÓN. PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo Decreto 203/2007) Conservatorio Profesional de Música de A Estrada Departamento de Vento-Metal TROMBÓN PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo Decreto 203/2007) G. Elemental e G. Profesional Curso 2016/17 Prof. Victor Vilariño

Leia mais

Programación da materia de SAXOFÓN

Programación da materia de SAXOFÓN CMUS Profesional de Santiago Rúa Monte dos Postes s/n Santiago de Compostela CP 15703Coruña (A) Tfno. 981519845, Fax 981519845 cmus.santiago@edu.xunta.es Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

Leia mais

CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. MÚSICA. Criterios de Avaliación de Música para os cursos de 2º e 3º de ESO.

CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. MÚSICA. Criterios de Avaliación de Música para os cursos de 2º e 3º de ESO. CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. MÚSICA CURSOS 2º-3º ESO Criterios de Avaliación de Música para os cursos de 2º e 3º de ESO. Segundo o decreto 133/2007, do 5 de Xullo (DOG do 13 Xullo de 2007),

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO 2016-2017 D E C E M B R O 2 0 1 5 9-14 Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para participar nas Comisións Delegadas e nas

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA MÚSICA CURSO 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESOR DANIEL COSTA FERREIRO

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA MÚSICA CURSO 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESOR DANIEL COSTA FERREIRO PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA MÚSICA CURSO 2º ESO CURSO ACADÉMICO 2017-2018 PROFESOR DANIEL COSTA FERREIRO CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1 Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 81 Xoves, 26 de abril de 2018 Páx. 22220 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 1 Ђы C U R S O PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 M AT E R I AS C I E N CI AS E T ECNOLO X ЊП A H UM AN I D AD E S E C I E N CI AS SO CI AI S Artes pl ЋЁsticas,

Leia mais

SAXOFÓN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE CARBALLO

SAXOFÓN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE CARBALLO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA MATERIA DE SAXOFÓN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE CARBALLO CURSO 2015/2016 PROFESOR DA ESPECIALIDADE: Sergio Pérez Peiró 1. Grao Elemental... 4 1.1. Primeiro curso de Grao Elemental...

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Música de Cámara de Percusión

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Música de Cámara de Percusión Programación de Música de Cámara de Percusión Índice 1. Introdución... 4 1.1 Marco Legal... 4 1.2 Características do centro... 5 1.3 Características do alumnado... 6 2. Obxectivos xerais das ensinanzas

Leia mais

CONVOCATORIA DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA A AVALIACIÓN E PARA A HABILITACIÓN OFICIAL COMO CORRECTOR E EXAMINADOR DOS EXAMES DO DELF ESCOLAR.

CONVOCATORIA DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA A AVALIACIÓN E PARA A HABILITACIÓN OFICIAL COMO CORRECTOR E EXAMINADOR DOS EXAMES DO DELF ESCOLAR. CONVOCATORIA DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA A AVALIACIÓN E PARA A HABILITACIÓN OFICIAL COMO CORRECTOR E EXAMINADOR DOS EXAMES DO DELF ESCOLAR. Ao abeiro do convenio de colaboración para a obtención do Diploma

Leia mais

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN Acordos sobre criterios de convalidación tomados pola Comisión de Relacións Exteriores (Subcomisións dos Graos en Tradución e Interpretación, Linguas Estranxeiras e Ciencias de Linguaxe) modificados o

Leia mais

ELECCIÓN DE HORARIO E ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO NOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS (CPI)

ELECCIÓN DE HORARIO E ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO NOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS (CPI) ELECCIÓN DE HORARIO E ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO NOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS (CPI) Segundo a nova redacción dada polo apartado terceiro da Orde do 28 de xuño de 2010 que modifica a os puntos

Leia mais

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18 Plan de Evacuación CIFP Carlos Oroza Curso 2017/18 Obxectivos do Plan de evacuación Amosar a toda a comunidade educativa como debe actuarse en situacións de emerxencia. Coñecer as diferentes zonas e as

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 15016000 Compostela Santiago de Compostela 2017/2018 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia profesional

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Harmonía

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Harmonía Programación de Harmonía Índice 1.Introdución... 4 1.1Marco Legal... 4 1.2Características do centro... 5 1.3Características do alumnado... 6 2.Obxectivos xerais das ensinanzas musicais... 8 2.1Grao Profesional...

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

EXTRACTO PROGRAMACIÓN CMC 1º BAC

EXTRACTO PROGRAMACIÓN CMC 1º BAC EXTRACTO PROGRAMACIÓN CMC 1º BAC CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS Os contidos, a través dos que se acadarán os obxectivos sinalados, aparecen estruturados en 6 bloques. Na táboa seguinte enuméranse

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 1532391 Santiago Santiago de Compostela 217/218 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional do ciclo formativo

Leia mais

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte INSTRUCIÓN 1/2013, DA SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE APLICACIÓN DAS NORMAS DE PERMANENCIA A PARTIR DO CURSO 2013/14 E DO REGULAMENTO DE INTERCAMBIOS A EFECTOS DE MATRÍCULA

Leia mais

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Iniciación ao Jazz

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Iniciación ao Jazz Programación de Iniciación ao Jazz Índice 1. Introdución... 4 1.1 Marco Legal... 4 1.2 Características do centro... 5 1.3 Características do alumnado... 6 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais...

Leia mais

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada ANEXO I PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES NO SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUA DAS PROFESIÓNS SANITARIAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DE SAGA CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Leia mais

GUITARRA. Conservatorio Profesional de Música de Vigo PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE. (G. Elemental e G. Profesional) Departamento de Corda Pulsada

GUITARRA. Conservatorio Profesional de Música de Vigo PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE. (G. Elemental e G. Profesional) Departamento de Corda Pulsada PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo os Decretos 198/2007 e 203/2007) GUITARRA (G. Elemental e G. Profesional) Departamento de Corda Pulsada Índice Introdución... 4 Disposicións Xerais...4 Obxectivos e Contidos

Leia mais

FRAUTA TRAVESEIRA. Conservatorio Profesional de Música de Vigo PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE. (G. Elemental e G. Profesional) Departamento de vento madeira

FRAUTA TRAVESEIRA. Conservatorio Profesional de Música de Vigo PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE. (G. Elemental e G. Profesional) Departamento de vento madeira PROGRAMACIÓN OFICIAL LOE (segundo os Decretos 198/2007 e 203/2007) FRAUTA TRAVESEIRA (G. Elemental e G. Profesional) Departamento de vento madeira Índice GRAO ELEMENTAL... 4 Obxectivos Xerais...4 Contidos

Leia mais

DEPARTAMENTO DE ACORDEÓN Profesor: Mª Celia Adrián Rodríguez

DEPARTAMENTO DE ACORDEÓN Profesor: Mª Celia Adrián Rodríguez CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE OURENSE PROGRAMACIÓN DA ASIGNATURA DE ACORDEÓN CURSO 2007/2008 DEPARTAMENTO DE ACORDEÓN Profesor: Mª Celia Adrián Rodríguez 1 ÍNDICE: INTRODUCCIÓN...páx. 3 GRAO ELEMENTAL...páx.

Leia mais

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da de Ciencias Empresariais de Ourense (Aprobado en Comisión Permanente celebrada o 15 de decembro de 2014 e en Xunta de do 18 de decembro de 2014)

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

En consecuencia, esta Dirección Xeral dita as seguintes instrucións:

En consecuencia, esta Dirección Xeral dita as seguintes instrucións: CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Leia mais

PROGRAMA DO CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

PROGRAMA DO CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE PROGRAMA DO CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE OBXECTIVOS: Formar persoas capaces de realizar actividades socioculturais e recreativas, tanto en tempo libre urbano como na natureza. As funcións

Leia mais

Programación de IDIOMAS APLICADOS AO CANTO

Programación de IDIOMAS APLICADOS AO CANTO CMUS Profesional de Santiago Rúa Monte dos Postes s/n Santiago de Compostela CP 15703Coruña (A) Tfno. 981519845, Fax 981519845 cmus.santiago@edu.xunta.es Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

Leia mais

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE VENTO METAL-PERCUSIÓN 1 Introdución Os catro cursos que compoñen o grao elemental configuran unha etapa de

Leia mais

Programación de VIOLA

Programación de VIOLA Modelo. Programación. MD85PRO01. 01/09/2017. 1 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA MD85PRO01 Programación de VIOLA

Leia mais

PROGRAMACIÓN TROMPETA PROFESOR: ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ

PROGRAMACIÓN TROMPETA PROFESOR: ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ PROGRAMACIÓN DE TROMPETA PROFESOR: ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ CURSO 2014-2015 2 3 GRAO ELEMENTAL Obxectivos Xerais O obxectivo principal destes cursos de grao elemental, é, sobre todo, conseguir a formación

Leia mais

PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE VIOLA CURSO

PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE VIOLA CURSO 1 Conservatorio Profesional de Músic Praza do Conservatorio, s/n 15011 A CORUÑ Telf. 981 276 800 - Fax 981 276 76 cmus.profesional.coruna@edu.xunta.e centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalcorunh PROGRAMA

Leia mais

SBN: O TEMPO NO XORNAL

SBN: O TEMPO NO XORNAL I SBN:9788445345054 1.O TEMPO NO XORNAL PROXECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. CAMBIO CLIMÁTICO 1 O TEMPO NO XORNAL Nesta materia debedes recoller datos meteorolóxicos, podendo obtelos de tres fontes diferentes.

Leia mais