NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO"

Transcrição

1 NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia presencial e 18 de traballo autónomo. Dado que todas as materias de 1º e 2º teñen seis créditos, o número de horas de clase presenciais que deben recibir os estudantes en cada materia ascende a 42, e o número de horas de traballo autónomo do alumnado a En Educación Infantil e Educación Primaria haberá dous grupos (A e B) e en Logopedia e Educación Social un. A distribución do alumnado entre o Grupo A e B (no Grao de Educación Infantil e Primaria) virá establecida polo decanato e manterase durante toda a promoción. O alumnado que teña materias coa cualificación de Suspenso, e estas se solapen no horario, poderá solicitar o cambio entre o Grupo A e B, dado que, segundo contempla a Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2016/2017, está obrigado a matricularse das materias suspensas. 3. Opción A: As clases presenciais distribúense, tal e como ven recollido no Plano de Organización Docente Académica, en dous tipos de docencia: expositiva dirixida ao conxunto do grupo, e interactiva dirixida a cada un dos subgrupos de vinte estudantes: tres en Educación Infantil, Educación Primaria e Logopedia e catro en Educación Social. Nas Normas para o Plano de Organización Docente da UDC especifícase que a docencia interactiva debe concretarse en actividades tipo seminarios, debates e prácticas. Opción B: As clases presenciais distribúense en dous tipos de docencia: expositiva dirixida a dous grupos resultado de dividir ao gran grupo pola metade, e interactiva dirixida a cada un dos subgrupos: dous en Educación Infantil, Educación Primaria e Logopedia e tres en Educación Social. Nas Normas para o Plano de Organización Docente da UDC especifícase que a docencia interactiva debe concretarse en actividades tipo seminarios, debates e prácticas. O profesorado escollerá a opción que mellor se axuste a súa docencia. 1 Aprobada na Xunta de Facultade do 21/06/2016 1

2 4. Tanto na Opción A como na Opción B, a distribución do alumnado entre os grupos expositivos/interactivos, será establecido polo profesor da materia, tentando sempre que os grupos estean compensados en número de compoñentes, e de ser posible adoptando o criterio de orde alfabética. 5. Opción A: O peso da docencia expositiva e interactiva en cada materia pode oscilar entre o 40% e o 60%, é dicir, entre 17 e 25 horas para as materias de seis créditos, en función da súa natureza e do criterio do profesorado. Convén ter presente que por cada hora de docencia expositiva da que se prescinda (dentro do intervalo dun mínimo de 17 e un máximo de 25 horas), haberá que impartir tres interactivas (catro en Educación Social), e que se se opta por menos de 21 horas de clase expositiva, pode haber problemas de calendario para impartir as interactivas. Opción B: O peso da docencia expositiva e interactiva en cada materia pode oscilar entre o 40% e o 60%, é dicir, entre 17 e 25 horas para as materias de seis créditos, en función da súa natureza e do criterio do profesorado. 6. O profesorado responsable dunha materia, terá liberdade para organizar unha ou dúas actividades co tamaño que considere máis axeitado para a súa docencia, sempre que respete o número de horas expositivas e interactivas que ten que recibir o alumnado e as que ten que impartir o profesorado. 7. Nos horarios figuran catro sesións de clase semanais de hora e media de duración para cada materia en Educación Infantil, Educación Primaria e Logopedia, e cinco en Educación Social. Terceiro Curso de Educación Infantil e Educación Primaria 1. Para as materias obrigatorias de seis créditos rexerán os mesmos criterios que en primeiro e segundo. Para as dúas materias anuais de 9 créditos de Educación Primaria as clases presenciais serán de 32 horas por cuadrimestre para o alumnado e de 64 para o profesorado. 2. Nas materias optativas desaparece a diferenciación entre grupo A e B, de xeito que haberá un único grupo por materia, con un grupo de docencia expositiva. O número de subgrupos de docencia interactiva, segundo o Plan Docente Anual, será en función do número de matriculados no curso anterior. 2

3 Ao teren todas as optativas 4,5 créditos, en función do número de subgrupos, nos horarios terán asignadas 16 horas por cada grupo expositivo e 16 horas por cada grupo interactivo asignado no POD (32, 48 ou 64 horas) de clase presencial para o profesorado e 32 para o alumnado (7 por 19 e 13 horas. 3. No segundo cuadrimestre ocuparanse cinco semanas co Practicum I, reducíndose aproximadamente a dez as semanas de clase, polo que cómpre incrementar o número de horas das materias obrigatorias e optativas na proporción que corresponda. Terceiro de Logopedia 1. Para as materias obrigatorias de seis créditos rexerán os mesmos criterios que en primeiro e segundo do Opción A, agás no relativo ao número de grupos interactivos, que serán dous e non tres. Ao teren todas as optativas 4,5 créditos, en función do número de subgrupos, nos horarios terán asignadas 16 horas por cada grupo expositivo e 16 horas por cada grupo interactivo asignado no POD (32 ou 48 horas) de clase presencial para o profesorado e 32 para o alumnado (7 por 19 e 13 horas. 3

4 3. O Practicum I desenvolverase ao longo do segundo cuadrimestre en horario de tarde nas aulas clínicas da facultade. Terceiro de Educación Social 1. Para as materias obrigatorias de seis créditos rexerán os mesmos criterios que en primeiro e segundo seguindo a modalidade A ou B, agás no relativo ao número de grupos interactivos, que serán tres e non catro (Modalidade A) ou dous expositivos e dous interactivos (Modalidade B). Ao teren todas as optativas 6 créditos, en función do número de subgrupos, nos horarios terán asignadas 21 horas por cada grupo expositivo e 21 horas por cada grupo interactivo asignado no POD (42 ou 63 horas) de clase presencial para o profesorado e 32 para o alumnado (7 por 25 e 17 horas. 3. No segundo cuadrimestre ocuparanse cinco semanas co Practicum I, reducíndose aproximadamente a dez as semanas de clase, polo que cómpre incrementar o número de horas das materias obrigatorias e optativas na proporción que corresponda. 4

5 Cuarto Curso de Educación Infantil e Educación Primaria 1. No primeiro cuadrimestre concentrarase o Practicum II. Ao teren todas as optativas 4,5 créditos, en función do número de subgrupos, nos horarios terán asignadas 16 horas por cada grupo expositivo e 16 horas por cada grupo interactivo asignado no POD (32, 48 ou 64 horas) de clase presencial para o profesorado e 32 para o alumnado (7 por 19 e 13 horas. 3. O Traballo de Fin de Grao (TFG), con 6 créditos, impartirase durante o segundo cuadrimestre, xunto coas materias optativas. Cuarto de Logopedia 1. Para as materias obrigatorias de 6 créditos rexerán os mesmos criterios que en terceiro. 5

6 Ao teren todas as optativas 4,5 créditos, en función do número de subgrupos, nos horarios terán asignadas 16 horas por cada grupo expositivo e 16 horas por cada grupo interactivo asignado no POD (32 ou 48 horas) de clase presencial para o profesorado e 32 para o alumnado (7 por 19 e 13 horas. 3. No segundo cuadrimestre concentrarase o Practicum II. 4. O Traballo de Fin de Grao (TFG), con 10 créditos, impartirase durante o segundo cuadrimestre, xunto co Practicum II. Cuarto de Educación Social 1. No primeiro cuadrimestre concentrarase o Practicum II. Ao teren todas as optativas 6 créditos, en función do número de subgrupos, nos horarios terán asignadas 21 horas por cada grupo expositivo e 21 horas por cada grupo interactivo asignado no POD (42 ou 63 horas) de clase presencial para o profesorado e 32 para o alumnado (7 por 25 e 17 horas. 6

7 3. O Traballo de Fin de Grao (TFG), con 6 créditos, impartirase durante o segundo cuadrimestre, xunto coas materias optativas. Horarios 1. En Educación Infantil, Educación Primaria e Logopedia, as clases serán maioritariamente pola mañá, a non ser no 2º cuadrimestre de terceiro e cuarto de Educación Infantil, no 1º cuadrimestre de terceiro e no 2º de cuarto de Educación Primaria, e no 1º cuadrimestre de cuarto de Logopedia, en que serán en horario de mañá e tarde, por mor das optativas. En Educación Social, e agás no 1º cuadrimestre de terceiro, as clases terán que ser sempre en horario de mañá e tarde, debido a que a matrícula incrementa o número de subgrupos interactivos. 2. Para conseguir unha docencia presencial de sete horas por crédito, en terceiro e cuarto os módulos horarios poderán ser de 1, 1,5 ou 2 horas, en función do número de créditos de cada materia, o número de grupos de docencia interactiva e o número de semanas de clase de cada un dos cuadrimestres. 3. Cando a totalidade das materias optativas dun curso non poidan impartirse exclusivamente pola mañá, terán cando menos unha sesión de clase pola mañá e outra pola tarde, para procurar así que os horarios non distorsionen, de seu, a matrícula media por materia. 4. Non se poderá fixar o horario definitivo das materias optativas ata que se coñezan os datos da matrícula, pois deberá ser axustado no caso de que finalmente esta sexa inferior a 30 ou superior a 60. Encargos de docencia As materias dos graos encargaranse ás áreas de coñecemento ás que se adscribiron en primeira instancia pola Xunta de Facultade. 7

8 Practicum I: Educación Infantil encargarase ás áreas de coñecemento de Didáctica e Organización Escolar, Psicoloxía Evolutiva e da Educación, Teoría e Historia da Educación e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación. Educación Primaria encargarase ás áreas de coñecemento de Didáctica e Organización Escolar, Psicoloxía Evolutiva e da Educación, Teoría e Historia da Educación,Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación e Didáctica da Lingua e a Literatura. Educación Social encargarase ás áreas de coñecemento de Teoría e Historia da Educación, Didáctica e Organización Escolar, Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación, Psicoloxía Evolutiva e da Educación e Psicoloxía Social. Logopedia encargarase ás áreas de coñecemento Métodos de investigación e diagnóstico en educación, Didáctica e organización escolar, Metodoloxía das ciencias do comportamento, Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos, Psicobioloxía, Psicoloxía básica, Psicoloxía evolutiva e da educación, Medicina, Otorrinolaringoloxía, Anatomía e embrioloxía humana e Fisioloxía. Practicum II e TFG: Educación Infantil encargarase ás áreas de coñecemento de Didáctica da expresión corporal, Didáctica da expresión musical, Didáctica da expresión plástica, Didáctica da lingua e a literatura, Didáctica da matemática, Didáctica das ciencias experimentais, Didáctica das ciencias sociais, Didáctica e organización escolar, Métodos de investigación e diagnóstico en educación, Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos, Psicoloxía evolutiva e da educación e Teoría e historia da educación. Educación Primaria encargarase ás áreas de coñecemento de Didáctica da expresión corporal, Didáctica da expresión musical, Didáctica da expresión plástica, Didáctica da lingua e a literatura, Didáctica da matemática, Didáctica das ciencias experimentais, Didáctica das ciencias sociais, Didáctica e organización escolar, Métodos de investigación e diagnóstico en educación, Psicoloxía evolutiva e da educación e Teoría e historia da educación. Educación Social encargarase ás áreas de coñecemento de Teoría e Historia da Educación, Didáctica e Organización Escolar, Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación, Psicoloxía Evolutiva e da Educación e Psicoloxía Social. Logopedia encargarase ás áreas de coñecemento Métodos de investigación e diagnóstico en educación, Didáctica e organización escolar, Metodoloxía das ciencias do comportamento, Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos, Psicobioloxía, Psicoloxía básica, Psicoloxía evolutiva e da educación, Medicina e Otorrinolaringoloxía. Para o TFG engádense as anteriores as áreas de: Anatomía e embrioloxía humana e Fisioloxía. 8

9 Normas xerais 1. Opción A: O profesorado precisará a comezos de cada cuadrimestre o horario da docencia expositiva para todo o grupo e da interactiva para cada un dos subgrupos. Estes horarios comunicaranse ao alumnado e ao decanato ao longo da primeira semana de clase. Opción B: O profesorado precisará a comezos de cada cuadrimestre a composición dos grupos, o horario da docencia expositiva para todo o grupo e da interactiva para cada un dos subgrupos. Estes horarios comunicaranse ao alumnado e ao decanato ao longo da primeira semana de clase. 2. Non se pode alterar o número de horas de clase presencial que debe recibir o alumnado nin aumentar ou diminuír o número de grupos de docencia interactiva. 3. O profesorado publicará a comezos de cada cuadrimestre o seu horario de titoría no taboleiro do seu despacho e na intranet da Facultade. 4. O sistema de avaliación do alumnado será o establecido na guía docente de cada unha das materias. No caso do alumnado que teña concedida a matrícula a tempo parcial seguirase a Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes de grao na Universidade da Coruña. 5. O prazo para que se elaboren ou modifiquen as guías docentes por parte do profesorado será o establecido pola Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente. A Vicerreitoría lembra que as competencias non se poden modificar, aínda que si mellorar a súa redacción; os contidos deberían manterse tal como aparecen nas Memorias de verificación de cada título, aínda que poden modularse (intensificarse, reducirse); a planificación, a metodoloxía e a avaliación están menos sometidas a restricións. As guías docentes deberán ser aprobadas nos prazos e seguindo os procedementos indicados pola UDC. 6. O profesorado Coordinador/a de cada curso realizará as funcións asignadas pola Xunta de Facultade 7. O Profesor/a Responsable de Titulación realizará as funcións asignadas pola vicerreitoría correspondente. 9

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2017-2018 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte INSTRUCIÓN 1/2013, DA SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE APLICACIÓN DAS NORMAS DE PERMANENCIA A PARTIR DO CURSO 2013/14 E DO REGULAMENTO DE INTERCAMBIOS A EFECTOS DE MATRÍCULA

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 Segundo establécese no RD 1393/2007 de Ordenación dos

Leia mais

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da de Ciencias Empresariais de Ourense (Aprobado en Comisión Permanente celebrada o 15 de decembro de 2014 e en Xunta de do 18 de decembro de 2014)

Leia mais

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4.1 Anulación de matrícula Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna presenten a anulación da súa matrícula.

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

Edificio Reitoría Campus de Vigo Vigo España. Tel Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

Edificio Reitoría Campus de Vigo Vigo España. Tel Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado Materias singulares O recoñecemento en POD dos labores de titorización dos Traballos Fin de Grao (TFG) e de coordinación de prácticas está vinculado á Normativa de recoñecemento de actividades docentes

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado NORMATIVA DE PROGRAMA CONXUNTO DE ESTUDOS OFICIAIS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO (Aprobada no Consello de Goberno de 23 de xuño de 2015 e modificada no Consello de Goberno do 12/02/2016 e do 22/07/2016)

Leia mais

Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS

Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS Materia / Módulo CIENCIAS DA NATUREZA Páx. 1 Curso / Ciclo ESO 1 Profesor/a responsable * Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS 1ª Proba 2ª Proba Tema 1. O Universo e o Sistema Solar

Leia mais

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN Acordos sobre criterios de convalidación tomados pola Comisión de Relacións Exteriores (Subcomisións dos Graos en Tradución e Interpretación, Linguas Estranxeiras e Ciencias de Linguaxe) modificados o

Leia mais

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017.

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. O día 10 de maio de 2017 foi publicada pola CIUG as instruccións e calendario de probas

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017)

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) 1. Carga e capacidade docente Para os efectos da elaboración do POD, a carga docente básica dun departamento ou área é o total da docencia

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO páxina 1 páxina 2 DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE: 1. Familia Profesional: SERVIZOS SOCIAIS

Leia mais

REGULAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ALUMNADO DA FACULTADE DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

REGULAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ALUMNADO DA FACULTADE DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO REGULAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ALUMNADO DA FACULTADE DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO Aprobado pola Xunta de Centro o 25 de outubro de 2013 Artigo 1. Obxecto, réxime xurídico e

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2016/2017 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

Normativa específica para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e Grao en Dereito

Normativa específica para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e Grao en Dereito Facultade de Ciencias Empresariais de Turismo Facultade de Dereito Normativa específica para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e Grao en Dereito (Aprobado pola Xunta de

Leia mais

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares.

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares. 5.2 Acollemento Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas actividades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado. A maioría do alumnado

Leia mais

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZAS DE IDIOMAS CURSO

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZAS DE IDIOMAS CURSO FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN Campus universitario norte Avda. Xoán XXIII 15782 Santiago de Compostela Máster en Profesorado de Educación master.secundaria@usc.es MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN

Leia mais

Planificación do curso escolar

Planificación do curso escolar Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CMUS/CDAN DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Procedemento PR81PLA Planificación do curso escolar Versión Modificación Data 01 Recodificación

Leia mais

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45091 III. Outras disposicións Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas

Leia mais

NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS DA FFT NORMAS DE APLICACIÓN XERAL A TODAS AS TITULACIÓNS

NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS DA FFT NORMAS DE APLICACIÓN XERAL A TODAS AS TITULACIÓNS Praza das Cantigas, s/n Campus de Vigo 36310 Vigo España Tel. 986 812 251 Fax 986 812 380 webs.uvigo.es/fft sdfft@uvigo.es NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS

Leia mais

Segundo aparece recollido no Plan de Estudos, o TFM ten asignados 18 créditos obrigatorios.

Segundo aparece recollido no Plan de Estudos, o TFM ten asignados 18 créditos obrigatorios. REGULAMENTO DO TRABALLO DE FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOXÍAS DE ANÁLISE DE DATOS MASIVOS: BIG DATA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO de COMPOSTELA [Aprobado na Comisión Académica do 14/12/2016] Aprobado

Leia mais

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años) Benvidos, Benvidas Universidade Formación Profesional. Ciclos de Grao Superior Bacharelato Formación Profesional. Ciclos de Grao Medio Con proba de acceso Graduado en Educación Secundaria Formación Profesional

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

RELACIÓN DE GRUPOS 1.º GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL

RELACIÓN DE GRUPOS 1.º GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL 28/06/2018, en primeiro curso do Grao en Educación Infantil haberá dous grupos (A e B). A distribución do alumnado entre os Grupos A e B virá establecida polo decanato e manterase durante toda a promoción.

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN ACADEMICA ANUAL CURSO 2018/2019 (Consello de Goberno do 01/12/2017) A Planificación Académica Anual (en diante PAA) é o

NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN ACADEMICA ANUAL CURSO 2018/2019 (Consello de Goberno do 01/12/2017) A Planificación Académica Anual (en diante PAA) é o NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN ACADEMICA ANUAL CURSO 2018/2019 (Consello de Goberno do 01/12/2017) A Planificación Académica Anual (en diante PAA) é o instrumento que permite formular a Oferta de titulacións

Leia mais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO GRAO EN PEDAGOXIA APELIDOS E NOME DNI DATOS DO/A ALUMNO/A TITULO DO TFG A) TRABALLO ESCRITO (70%) Apartados

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 1532391 Santiago Santiago de Compostela 217/218 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional do ciclo formativo

Leia mais

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA. Versión Modificación Data

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA. Versión Modificación Data Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Procedemento PR.75.AUL Actividades de aula Versión Modificación Data 01 Edición inicial 01/09/2011

Leia mais

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade Política e Obxectivos de Calidade Curso 2014/2015 1 Política de Calidade do Centro A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha

Leia mais

Segundo.- Derrogar a Resolución Reitoral da UDC do 8/09/2016. ANEXO I

Segundo.- Derrogar a Resolución Reitoral da UDC do 8/09/2016. ANEXO I RESOLUCIÓN REITORAL DO 16/10/2017 DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTIVIDADES POLAS QUE SE RECOÑECEN CRÉDITOS NOS ESTUDOS DE GRAO, POLA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURAIS,

Leia mais

NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO

NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO Aprobada polo Consello de Goberno do 19 de decembro de 2013 Modificada polo Consello de Goberno

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

Regulamento de Prácticas en Empresa do Máster de Enerxía e Sustentabilidade

Regulamento de Prácticas en Empresa do Máster de Enerxía e Sustentabilidade Antecedentes Regulamento de Prácticas en Empresa do Máster de Enerxía e Sustentabilidade O Real Decreto (RD) 1707/2011, do 18 de novembro, regula as prácticas externas do estudante universitario, e completa

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

FCT con Erasmus+ Curso

FCT con Erasmus+ Curso FCT con Erasmus+ Curso 2016-17 ALUMNADO QUE PODE PARTICIPAR: Alumnos/as de ciclos superiores e de ciclos medios que estean matriculados no centro na actualidade e superen o proceso de selección. Curso

Leia mais

REDE EUSUMO. información e comunicación

REDE EUSUMO. información e comunicación REDE EUSUMO información e comunicación Índice 1. Presentación do documento 1. Principais responsabilidades dos beneficiarios en materia de información e comunicación. 1. Referencia ao financiamento e disposición

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 15032391 Santiago Santiago de Compostela 2017/2018 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional do ciclo formativo

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias

Leia mais

CTO. GALEGO DE NATACIÓN ABSOLUTO OPEN E JÚNIOR DE VERÁN

CTO. GALEGO DE NATACIÓN ABSOLUTO OPEN E JÚNIOR DE VERÁN CTO. GALEGO DE NATACIÓN ABSOLUTO OPEN E JÚNIOR DE VERÁN 1.- ORGANIZACIÓN, DATAS E SEDE. Tempada 2013-2014. Circular 13-20. 1.1.- O Campionato Galego de Natación Absoluto Open e Júnior de verán celebrarase

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015 FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN PROGRAMA FORMATIVO DE INNOVACIÓN: PÍLULAS FORMATIVAS DE APOIO PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DO TFG/TFM Datas de realización: Febreiro, marzo, abril. Horario de 16:00

Leia mais

NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (Aprobada no Consello de Goberno do 29 de maio do 2012) A nova regulación dos ensinos universitarios oficiais

Leia mais

DOG Núm. 124 Venres, 30 de xuño de 2017 Páx

DOG Núm. 124 Venres, 30 de xuño de 2017 Páx DOG Núm. 124 Venres, 30 de xuño de 2017 Páx. 32096 III. Outras disposicións Universidade de Vigo RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2017 pola que se ordena a publicación da normativa de permanencia e progreso

Leia mais

CTO. GALEGO DE NATACIÓN ABSOLUTO DE INVERNO OPEN

CTO. GALEGO DE NATACIÓN ABSOLUTO DE INVERNO OPEN CTO. GALEGO DE NATACIÓN ABSOLUTO DE INVERNO OPEN Tempada 2017/18. Circular 17-15. 1.- Organización, datas e sede 1.1.- Celebrarase a nivel rexional en tres xornadas, en sesións de maña e de tarde. 1.2.-

Leia mais

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN PROTOCOLO USO PISTOLAS ÍNDICE 1.- USO... 1 1.1. SISTEMÁTICA DE TRABALLO... 1 1.1.1. Calibración... 1 1.- USO As pistolas de intradermotuberculinización están destinadas ao uso veterinario para a inoculación

Leia mais

MESTRADO EN PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA

MESTRADO EN PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA MESTRADO EN PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE MESTRADO Preámbulo Coa chegada da implantación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), o Traballo Fin de Mestrado

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

clases sen 30 outubro 2novembro 11novembro 31 xaneiro 28abril XUNTA DE GALICIA información para os centros docentes curso

clases sen 30 outubro 2novembro 11novembro 31 xaneiro 28abril XUNTA DE GALICIA información para os centros docentes curso clases sen fume información para os centros docentes curso 2016-2017 30 outubro Remate do prazo de inscrición Remisión ficha de inscrición (web o fax) 2novembro Comezo do compromiso de non fumar 11novembro

Leia mais

BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS DO CONCURSO DE MAIOS OBXECTO:

BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS DO CONCURSO DE MAIOS OBXECTO: JLS/ ee REF. EXPTE. 2018/SUBCC/000005 BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS DO CONCURSO DE MAIOS 2018 1.- OBXECTO: O Concello de Pontevedra establece esta convocatoria de premios co fin de preservar

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Venres, 3 de outubro de 2014 Páx. 43190 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ANUNCIO do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros

Leia mais

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años) Benvidos, Benvidas Universidade Formación Profesional. Ciclos de Grao Superior Proba final superada Bacharelato Proba final non superada Formación Profesional. Ciclos de Grao Medio Con proba de acceso

Leia mais

Programa para maiores

Programa para maiores Programa para maiores A través do seu programa para maiores, a Universidade de Vigo pretende ofrecerlle á xente maior, nunha extensión á toda a sociedade, a súa misión educativa, os seus coñecementos,

Leia mais

da Linguaxe e Estudos Literarios Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre 6 OP 3 2c

da Linguaxe e Estudos Literarios Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre 6 OP 3 2c Guía Materia 2016 / 2017 DATOS IDENTIFICATIVOS Lingua portuguesa IV Materia Código Titulacion Lingua portuguesa IV V01G400V01983 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Descriptores Creditos

Leia mais

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación

Leia mais

ELECCIÓN DE HORARIO E ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO NOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS (CPI)

ELECCIÓN DE HORARIO E ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO NOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS (CPI) ELECCIÓN DE HORARIO E ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO NOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS (CPI) Segundo a nova redacción dada polo apartado terceiro da Orde do 28 de xuño de 2010 que modifica a os puntos

Leia mais

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral:

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: CURSO Impartido por Beatriz Méndez Darrocha O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: UNHA INSERCIÓN LABORAL REAL PARA TODAS/OS. A Coruña 21, 22 e 28 de febreiro, e 1 de marzo. 2013 Con

Leia mais

PLAN TIC IES Chapela (PE)

PLAN TIC IES Chapela (PE) PLAN TIC IES Chapela (PE) Marzo 2015 (Borrador) 1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN TIC 2. ESTADO ACTUAL DO CENTRO 2.1 Recursos do alumnado e familias 2.2 Equipamento do Centro 2.3 Recursos humanos 2.4 Posibilidades

Leia mais

Canle. Recomendocheunlibro. Concurso O ollo de vidro

Canle. Recomendocheunlibro. Concurso O ollo de vidro Canle Recomendocheunlibro Gústache ler? Queres recomendarnos un libro? Compartir as túas lecturas favoritas? Publicar o teu booktrailer? Xa tes onde facelo! Consulta as normas de funcionamento da canle

Leia mais

Orientación 4º ESO ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO A LOMCE

Orientación 4º ESO ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO A LOMCE ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO A LOMCE A Formación Profesional A formación profesional divídese en básica, media e superior. Existen 26 familias profesionais cada unha das cales se divide en diferentes

Leia mais

Formación Profesional Básica Novidades normativas. Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional

Formación Profesional Básica Novidades normativas. Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional Formación Profesional Básica Novidades normativas Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional Lei 8/2013 de Mellora da Calidade Educativa. Modificacións na Formación Profesional

Leia mais

REGULAMENTO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL

REGULAMENTO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL REGULAMENTO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL Contido Contido... 1 Antecedentes... 1 Artigo 1. Obxecto, réxime xurídico e ámbito de aplicación... 2 Artigo 2. Definición e características

Leia mais

TURISMO CREATIVO. Regulamento do Concurso. Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia

TURISMO CREATIVO. Regulamento do Concurso. Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia TURISMO CREATIVO Regulamento do Concurso Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia CAPÍTULO 1 DISPOSICIÓNS XERAIS Artigo 1º Ámbito e Obxectivos O Concurso Turismo Creativo:

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

Lingua, literatura e cultura galegas 1

Lingua, literatura e cultura galegas 1 FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA Lingua, literatura e cultura galegas 1 Rosario Álvarez Blanco María Álvarez de la Granja Ana Isabel Boullón Agrelo Vítor Míguez Rego Eduardo Moscoso

Leia mais

EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física

EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física Guía breve da materia de Educación física de 1º Curso de Bacharelato 1. METODOLOXÍA Na ensinanza a distancia semipresencial o aprendizaxe enténdese como un

Leia mais

Na súa virtude, esta consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DISPÓN

Na súa virtude, esta consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DISPÓN Anteproxecto de Orde do.de 2015 pola que se desenvolve o Decreto 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo. Por Decreto 50/2015, do 26 de marzo,

Leia mais

INSTRUCIÓNS A TER EN CONTA PARA EFECTUAR A MATRÍCULA

INSTRUCIÓNS A TER EN CONTA PARA EFECTUAR A MATRÍCULA INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO "SAN CLEMENTE" C/. San Clemente, s/n. 15705 Santiago de Compostela Teléfonos 981 58 04 96-981 58 03 66 Fax 981 57 21 90 e-mail: ies.sanclemente@edu.xunta.es www.iessanclemente.net

Leia mais

DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx

DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx. 13329 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos

Leia mais

2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 Prestacións económicas da Seguridade Social 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen

Leia mais

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada ANEXO I PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES NO SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUA DAS PROFESIÓNS SANITARIAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DE SAGA CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Leia mais

En consecuencia, esta Dirección Xeral dita as seguintes instrucións:

En consecuencia, esta Dirección Xeral dita as seguintes instrucións: CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Leia mais

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 30 DE XULLO ÁS 12.00 HORAS. ORGANIZACIÓN. A X edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO, rexerase polo código deportivo e a

Leia mais

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 4 DE AGOSTO ÁS 12.00 HORAS PUNTUABLE PARA O CIRCUÍTO GALEGO DE AUGAS ABERTAS ORGANIZACIÓN. A XII edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO

Leia mais

INTRODUCIÓN Á LITERATURA GALEGA 2

INTRODUCIÓN Á LITERATURA GALEGA 2 FACULTADE DE FILOLOXÍA INTRODUCIÓN Á LITERATURA GALEGA 2 Carme Blanco María Xesús Nogueira Xosé Manuel Salgado G 5051122 GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2018/2019 FACULTADE DE FILOLOXÍA. UNIVERSIDADE

Leia mais

CTO. GALEGO DE NATACIÓN INFANTIL, JUNIOR E ABSOLUTO DE VERAN

CTO. GALEGO DE NATACIÓN INFANTIL, JUNIOR E ABSOLUTO DE VERAN CTO. GALEGO DE NATACIÓN INFANTIL, JUNIOR E ABSOLUTO DE VERAN Tempada 2016 2017. Circular 16-20 1.- Organización, datas e sede 1.1.- Celebrarase a nivel rexional en catro xornadas de maña e de tarde. 1.2.-

Leia mais

Facultade de Ciencias da Educación DOCUMENTO MARCO PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO. Grao en Logopedia

Facultade de Ciencias da Educación DOCUMENTO MARCO PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO. Grao en Logopedia DOCUMENTO MARCO PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO Grao en Logopedia ÍNDICE Páxina 1. Presentación: o marco normativo e curricular... 2 2. Natureza e características do TFG... 3 3. Obxectivos do

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) (Aprobada en Consello de Goberno do 14 de marzo de 2008) A Lei Orgánica

Leia mais

Língua Portuguesa na Galiza

Língua Portuguesa na Galiza Exmo Sr/Sra Diretor/a do Centro / Exmo/Exma Sr/Sra Diretor/a do Departamento de Galego/Português do Centro Da DPG em colaboração com um grupo de docentes da especialidade de galego vimos por este meio

Leia mais

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18 Plan de Evacuación CIFP Carlos Oroza Curso 2017/18 Obxectivos do Plan de evacuación Amosar a toda a comunidade educativa como debe actuarse en situacións de emerxencia. Coñecer as diferentes zonas e as

Leia mais

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 1 Ђы C U R S O PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 M AT E R I AS C I E N CI AS E T ECNOLO X ЊП A H UM AN I D AD E S E C I E N CI AS SO CI AI S Artes pl ЋЁsticas,

Leia mais

Regulamento para a elaboración do Traballo de Fin de Grao na Facultade de Ciencias da Educación

Regulamento para a elaboración do Traballo de Fin de Grao na Facultade de Ciencias da Educación Regulamento para a elaboración do Traballo de Fin de Grao na Facultade de Ciencias da Educación Aprobado na Xunta de Facultade na súa sesión do 25 de novembro de 2011 Co informe favorable da comisión de

Leia mais

San Caetano Santiago de Compostela

San Caetano Santiago de Compostela CIRCULAR 1/2015, DO 18 DE XUÑO DE 2015, DA SECRETARÍA XERAL DO MAR, POLA QUE SE DAN AS INSTRUCIÓNS PARA A IDENTIFICACIÓN DAS NASAS PARA POLBO E NÉCORA-CAMARÓN I) ANTECEDENTES A Resolución do 4 de maio

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO 2016-2017 D E C E M B R O 2 0 1 5 9-14 Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para participar nas Comisións Delegadas e nas

Leia mais

RELACIÓN DE GRUPOS 1.º GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL

RELACIÓN DE GRUPOS 1.º GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL 28/06/2017, en primeiro curso do Grao en Educación Infantil haberá dous grupos (A e B). A distribución do alumnado entre os Grupos A e B virá establecida polo decanato e manterase durante toda a promoción.

Leia mais

MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL "denominación do proxecto

MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL denominación do proxecto MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL "denominación do proxecto CONSIDERANDO que o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro

Leia mais

DOCUMENTO MARCO PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO GRAO EN LOGOPEDIA

DOCUMENTO MARCO PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO GRAO EN LOGOPEDIA DOCUMENTO MARCO PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO GRAO EN LOGOPEDIA ÍNDICE Páxina 1. Presentación: o marco normativo e curricular... 2 2. Natureza e características do TFG... 3 3. Obxectivos do

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24106 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013,

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro de 2014 Páx. 42848 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de

Leia mais

CIRCULAR 6/2014, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA A ORGANIZACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DAS

CIRCULAR 6/2014, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA A ORGANIZACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DAS CIRCULAR 6/204, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA A ORGANIZACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DAS ENSINANZAS DE BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS, NAS MODALIDADES

Leia mais

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia Anatomía Vicens Vives Galicia Anatomía OBRADOIRO DE CIENCIA Nestas páxinas propóñense dous tipos de actividades: INTRODUCIÓN ACTIVIDADE PROCEDEMENTAL Permite poñer en práctica aspectos estudados no ESTUDO

Leia mais

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos).

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). clases sen fume información para os escolares curso 2017-2018 É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). Ten como fin evitar que comeces a fumar ou ben, se xa o fixeches, que deixes o

Leia mais