Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS"

Transcrição

1 Materia / Módulo CIENCIAS DA NATUREZA Páx. 1 Curso / Ciclo ESO 1 Profesor/a responsable * Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS 1ª Proba 2ª Proba Tema 1. O Universo e o Sistema Solar Tema 2. O planeta Terra Tema 8. A atmosfera terrestre Tema 9. A hidrosfera terrestre Tema 10. Os minerais Tema 11. As rochas Tema 3. Os seres vivos Tema 4. Os vertebrados Tema 5. Os invertebrados Tema 6. As plantas e fungos Tema 7. Os seres vivos sinxelos Tema 12. A materia e as súas propiedades Tema 13. A materia e a súa diversidade Tema 14. A composición da materia PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN Para a recuperación da materia de Ciencias da Natureza de 1º ESO para aqueles alumnos de 2º ESO que a teñan pendente establécese: Instrumentos: Criterios: Probas 1ª proba 30 % 2ª proba 30 % 60 % Plan de traballo 40 % Plan de traballo consistente na realización dun boletín de exercicios que permitirá valorar a adquisición das competencias básicas. O boletín terá un prazo límite de presentación de xeito que non serán recollidos aqueles boletíns que se presenten fóra do prazo establecido. Para a cualificación do boletín terase en conta a organización, presentación, coherencia e corrección na realización das actividades, non será tido en conta para a a súa cualificación aquel boletín que presente unha porcentaxe elevada (superior ao 60 %) de cuestións sen realizar. * Punto 6 do artigo 6 da Orde do 21 de decembro de 2007: O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente ao devandito programa. [...] Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte docencia.

2 A cualificación global do plan de traballo representará un 40 % da nota final. Realización de 2 probas parciais. Cada unha das probas representará un 30 % da nota final. Con antelación ao exame entregaráselles aos alumnos unha listaxe cos contidos mínimos sobre os que versará cada unha das probas así como a especificación dos temas que abranguerá cada proba. O libro de texto de referencia para preparar as probas será: Ciencias da Natureza 1 ESO. Proxecto A Casa do saber. Editorial Obradoiro - Santillana A cualificación final obterase por proporcionalidade entre os boletíns (40 %) e as probas realizadas (60 %). (Nota da 1ª proba x 0'3) + (Nota da 2º proba x 0'3) + (1º Boletín x 0'2) + (2º Boletín x 0'2) = CUALIFICACIÓN FINAL Realización dunha proba final, no mes de maio. No caso de non obter unha cualificación positiva o alumno realizará unha proba final de contidos mínimos de toda a materia no mes de maio, na que poderán recuperar a parte ou partes avaliadas negativamente. En ningún caso o alumno será avaliado exclusivamente pola cualificación desta proba. A proba final terá a mesma ponderación que a correspondente as partes que deba recuperar. (Nota da proba final x 0'3 ou 0'6) + (1º Boletín x 0'2) + (2º Boletín x 0'2) = CUALIFICACIÓN FINAL Dado que a cualificación final debe expresarse en números enteiros, o truncamento na cualificación farase ao alza cando os decimais sexan iguais ou superiores a ± 0.5 puntos e á baixa en caso contrario. Proba de setembro: Aqueles alumnos que non obtiveran unha avaliación positiva ao longo do curso realizarán unha proba no mes de setembro que versará sobre todos os contidos da materia, con independencia dos bloques que houberan aprobado de forma parcial. Unha cualificación positiva nesta proba requerirá un coñecemento global da materia así como a demostración de que se acadaron os contidos mínimos esixidos, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas.

3 Materia / Módulo CIENCIAS DA NATUREZA Páx. 1 Curso / Ciclo ESO - 2 Profesor/a responsable * Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 1ª Proba 2ª Proba Tema 1. O mantemento da vida Tema 2. A nutrición Tema 3. A coordinación e a relación Tema 4. A reprodución Tema 5. A estrutura dos ecosistemas Tema 6. Os ecosistemas da Terra Tema 7. A enerxía chéganos do Sol Tema 8. A dinámica externa do planeta Tema 9. A enerxía interna do planeta Tema 10. A enerxía Tema 11. A calor e a temperatura Tema 12. A luz e o son PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN Para a recuperación da materia de Ciencias da Natureza de 2º ESO para aqueles alumnos de 3º ESO que a teñan pendente establécese: Instrumentos: Criterios: Probas 1ª proba 30 % 2ª proba 30 % 60 % Plan de traballo 40 % Plan de traballo consistente na realización dun boletín de exercicios que permitirá valorar a adquisición das competencias básicas. O boletín terá un prazo límite de presentación de xeito que non serán recollidos aqueles boletíns que se presenten fóra do prazo establecido. Para a cualificación do boletín terase en conta a organización, presentación, coherencia e corrección na realización das actividades, non será tido en conta para a a súa cualificación aquel boletín que presente unha porcentaxe elevada (superior ao 60 %) de cuestións sen realizar. A cualificación global do plan de traballo representará un 40 % da nota final. * Punto 6 do artigo 6 da Orde do 21 de decembro de 2007: O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente ao devandito programa. [...] Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte docencia.

4 Realización de 2 probas parciais. Cada unha das probas representará un 30 % da nota final. Con antelación ao exame entregaráselles aos alumnos unha listaxe cos contidos mínimos sobre os que versará cada unha das probas así como a especificación dos temas que abranguerá cada proba. O libro de texto de referencia para preparar as probas será: Ciencias da Natureza 2 ESO. Proxecto A Casa do saber. Editorial Obradoiro - Santillana A cualificación final obterase por proporcionalidade entre os boletíns (40 %) e as probas realizadas (60 %). (Nota da 1ª proba x 0'3) + (Nota da 2º proba x 0'3) + (1º Boletín x 0'2) + (2º Boletín x 0'2) = CUALIFICACIÓN FINAL Realización dunha proba final, no mes de maio. No caso de non obter unha cualificación positiva o alumno realizará unha proba final de contidos mínimos de toda a materia no mes de maio, na que poderán recuperar a parte ou partes avaliadas negativamente. En ningún caso o alumno será avaliado exclusivamente pola cualificación desta proba. A proba final terá a mesma ponderación que a correspondente as partes que deba recuperar. (Nota da proba final x 0'3 ou 0'6) + (1º Boletín x 0'2) + (2º Boletín x 0'2) = CUALIFICACIÓN FINAL Dado que a cualificación final debe expresarse en números enteiros, o truncamento na cualificación farase ao alza cando os decimais sexan iguais ou superiores a ± 0.5 puntos e á baixa en caso contrario. Proba de setembro: Aqueles alumnos que non obtiveran unha avaliación positiva ao longo do curso realizarán unha proba no mes de setembro que versará sobre todos os contidos da materia, con independencia dos bloques que houberan aprobado de forma parcial. Unha cualificación positiva nesta proba requerirá un coñecemento global da materia así como a demostración de que se acadaron os contidos mínimos esixidos, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas. En aplicación da orde do 30 de xullo de 2007, punto 4 do artigo 14º: O alumnado que acceda a un programa de diversificación curricular sen acadar os obxectivos dalgunha materia dos cursos anteriores, realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalos ao longo do desenvolvemento do programa, sendo a avaliación competencia do profesorado que imparte clase nel. Será o profesor que imparte o ámbito científico-tecnolóxico quen propoña e comunique aos alumnos as actividades conducentes a recuperar a materia.

5 Materia / Módulo BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Páx. 1 Curso / Ciclo ESO 3 Profesor/a D. Enrique Sosa Franco responsable * D. Jesús I. García Fernández (Xefe de Departamento) CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 1ª Proba 2ª Proba Tema 1. A organización do corpo humano Tema 2. A alimentación humana Tema 3. A nutrición humana (I): aparellos dixestivo e respiratorio. Tema 4. A nutrición humana (II): aparellos circulatorio e excretor Tema 5. A relación e coordinación humana (I): sistemas nervioso e hormonal Tema 6. A relación e coordinación humana (II): os sentidos e o aparello locomotor. Tema 7: A reprodución humana. Aparello reprodutor PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN Para a recuperación da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO para aqueles alumnos de 4º ESO que a teñan pendente establécese: Instrumentos: Criterios: Probas 1ª proba 30 % 2ª proba 30 % 60 % Plan de traballo 40 % Plan de traballo consistente na realización dun boletín de exercicios que permitirá valorar a adquisición das competencias básicas. O boletín terá un prazo límite de presentación de xeito que non serán recollidos aqueles boletíns que se presenten fóra do prazo establecido. Para a cualificación do boletín terase en conta a organización, presentación, coherencia e corrección na realización das actividades, non será tido en conta para a a súa cualificación aquel boletín que presente unha porcentaxe elevada (superior ao 60 %) de cuestións sen realizar. A cualificación global do plan de traballo representará un 40 % da nota final. * Punto 6 do artigo 6 da Orde do 21 de decembro de 2007: O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente ao devandito programa. [...] Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte docencia.

6 Realización de 2 probas parciais. Cada unha das probas representará un 30 % da nota final. Con antelación ao exame entregaráselles aos alumnos unha listaxe cos contidos mínimos sobre os que versará cada unha das probas así como a especificación dos temas que abranguerá cada proba. O libro de texto de referencia para preparar as probas será: Bioloxía e Xeoloxía ESO 3. Proxecto A Casa do saber. Editorial Obradoiro - Santillana A cualificación final obterase por proporcionalidade entre os boletíns (40 %) e as probas realizadas (60 %). (Nota da 1ª proba x 0'3) + (Nota da 2º proba x 0'3) + (1º Boletín x 0'2) + (2º Boletín x 0'2) = CUALIFICACIÓN FINAL Realización dunha proba final, no mes de maio. No caso de non obter unha cualificación positiva o alumno realizará unha proba final de contidos mínimos de toda a materia no mes de maio, na que poderán recuperar a parte ou partes avaliadas negativamente. En ningún caso o alumno será avaliado exclusivamente pola cualificación desta proba. A proba final terá a mesma ponderación que a correspondente as partes que deba recuperar. (Nota da proba final x 0'3 ou 0'6) + (1º Boletín x 0'2) + (2º Boletín x 0'2) = CUALIFICACIÓN FINAL Dado que a cualificación final debe expresarse en números enteiros, o truncamento na cualificación farase ao alza cando os decimais sexan iguais ou superiores a ± 0.5 puntos e á baixa en caso contrario. Proba de setembro: Aqueles alumnos que non obtiveran unha avaliación positiva ao longo do curso realizarán unha proba no mes de setembro que versará sobre todos os contidos da materia, con independencia dos bloques que houberan aprobado de forma parcial. Unha cualificación positiva nesta proba requerirá un coñecemento global da materia así como a demostración de que se acadaron os contidos mínimos esixidos, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas. En aplicación da orde do 30 de xullo de 2007, punto 4 do artigo 14º: O alumnado que acceda a un programa de diversificación curricular sen acadar os obxectivos dalgunha materia dos cursos anteriores, realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalos ao longo do desenvolvemento do programa, sendo a avaliación competencia do profesorado que imparte clase nel. Será o profesor que imparte o ámbito científico-tecnolóxico quen propoña e comunique aos alumnos as actividades conducentes a recuperar a materia.

7 Materia / Módulo BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Páx. 1 Curso / Ciclo BAC 1 D. Jesús I. García Fernández Profesor/a responsable (Xefe de Departamento) CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 1ª Proba 1. A materia vva 2. A orixe da vida e a súa organización 3. Os tecidos 4. As funcións dos seres vivos 5. A biodiversidade e a evolución 6. A clasificación dos seres vivos 2ª Proba 7. As plantas 8. A nutrición nos animais I 9. A nutrición nos animais II 10. A relación nos animais 11. A reprodución nos animais PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN Para a recuperación da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato para aqueles alumnos matriculados en 2º de Bacharelato que a teñan pendente proponse: Instrumentos: Criterios: Realización de 2 probas parciais. Realización dunha proba final, no mes de abril Proba de setembro Realización de 2 probas parciais. Os contidos mínimos que abrangue cada tema serán entregados aos alumnos con suficiente antelación. Na corrección das probas terase en conta a coherencia, exactitude, razoamento, uso axeitado do vocabulario específico da materia, lexibilidade e adaptación ás cuestións formuladas O libro de referencia será: Bioloxía e Xeoloxía. Bacharelato 1. Editorial Anaya A cualificación obterase por media aritmética entre as cualificacións parciais de cada proba. (Proba 1 x 0,5 ) + (Proba 2 x 0,5) = CUALIFICACIÓN FINAL

8 Dado que a cualificación final debe expresarse en números enteiros, o truncamento na cualificación farase ao alza cando os decimais sexan iguais ou superiores a ± 0.5 puntos e á baixa en caso contrario. Realización dunha proba final. Os alumnos que non acaden unha cualificación positiva a partir da media aritmética entre estas dúas probas deberá realizar unha proba final global da materia., no mes de abril, na que poderán recuperar a parte ou partes avaliadas negativamente. A proba final terá a mesma ponderación que a correspondente as partes que deba recuperar. Proba de setembro: A proba versará sobre a totalidade da materia impartida. Os alumnos que teñan que presentarse a esta proba deberán contestar a todas as preguntas formuladas, con independencia dos apartados que houberan aprobado de forma parcial durante o curso. Unha cualificación positiva nesta proba requerirá un coñecemento global da materia así como a demostración de que se acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose na corrección a coherencia, exactitude, razoamento, lexibilidade e adaptación ás cuestións formuladas.

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia Anatomía Vicens Vives Galicia Anatomía OBRADOIRO DE CIENCIA Nestas páxinas propóñense dous tipos de actividades: INTRODUCIÓN ACTIVIDADE PROCEDEMENTAL Permite poñer en práctica aspectos estudados no ESTUDO

Leia mais

EXTRACTO PROGRAMACIÓN CMC 1º BAC

EXTRACTO PROGRAMACIÓN CMC 1º BAC EXTRACTO PROGRAMACIÓN CMC 1º BAC CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS Os contidos, a través dos que se acadarán os obxectivos sinalados, aparecen estruturados en 6 bloques. Na táboa seguinte enuméranse

Leia mais

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4.1 Anulación de matrícula Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna presenten a anulación da súa matrícula.

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2018-2019 ÁREA: CIENCIAS NATURAIS CURSO: CUARTO ETAPA: PRIMARIA Rúa Pi y Margall 58 36202 VIGO Telf.: 986 22 95 20 Fax: 986 43 47 61 Página 1 de 15 UNIDADE 1: AS PLANTAS, UNS SERES

Leia mais

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA. Versión Modificación Data

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA. Versión Modificación Data Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Procedemento PR.75.AUL Actividades de aula Versión Modificación Data 01 Edición inicial 01/09/2011

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2016/2017 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional

Leia mais

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017.

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. O día 10 de maio de 2017 foi publicada pola CIUG as instruccións e calendario de probas

Leia mais

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 Segundo establécese no RD 1393/2007 de Ordenación dos

Leia mais

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares.

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares. 5.2 Acollemento Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas actividades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado. A maioría do alumnado

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

En consecuencia, esta Dirección Xeral dita as seguintes instrucións:

En consecuencia, esta Dirección Xeral dita as seguintes instrucións: CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

ALUMNADO QUE PODE PRESENTARSE Á PROBA ESTRUTURA DA PROBA

ALUMNADO QUE PODE PRESENTARSE Á PROBA ESTRUTURA DA PROBA ALUMNADO QUE PODE PRESENTARSE Á PROBA O alumnado que reúna os requisitos esixidos polo Real Decreto 412/2014, do 6 de xuño (BOE de 7 de xuño) poderá acceder a ensinanzas universitarias oficiais de Grao

Leia mais

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación

Leia mais

MESTRADO EN PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA

MESTRADO EN PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA MESTRADO EN PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE MESTRADO Preámbulo Coa chegada da implantación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), o Traballo Fin de Mestrado

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2016-2017 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade Política e Obxectivos de Calidade Curso 2014/2015 1 Política de Calidade do Centro A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha

Leia mais

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años) Benvidos, Benvidas Universidade Formación Profesional. Ciclos de Grao Superior Proba final superada Bacharelato Proba final non superada Formación Profesional. Ciclos de Grao Medio Con proba de acceso

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2017-2018 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 142 Mércores, 29 de xullo de 2015 Páx. 31560 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

Segundo aparece recollido no Plan de Estudos, o TFM ten asignados 18 créditos obrigatorios.

Segundo aparece recollido no Plan de Estudos, o TFM ten asignados 18 créditos obrigatorios. REGULAMENTO DO TRABALLO DE FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOXÍAS DE ANÁLISE DE DATOS MASIVOS: BIG DATA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO de COMPOSTELA [Aprobado na Comisión Académica do 14/12/2016] Aprobado

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 15023466 Lamas de Abade Santiago de Compostela 2017/2018 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia profesional

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN Acordos sobre criterios de convalidación tomados pola Comisión de Relacións Exteriores (Subcomisións dos Graos en Tradución e Interpretación, Linguas Estranxeiras e Ciencias de Linguaxe) modificados o

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 81 Xoves, 26 de abril de 2018 Páx. 22220 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

Planificación do curso escolar

Planificación do curso escolar Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CMUS/CDAN DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Procedemento PR81PLA Planificación do curso escolar Versión Modificación Data 01 Recodificación

Leia mais

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 103 Luns, 30 de maio de 2011 Páx. 12209 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 24 de maio de 2011 pola que se aproba o calendario escolar para o curso

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 4º ESO CURSO ACADÉMICO 2017/2018 PROFESORA LUCÍA CASTRO FERREIRO

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 4º ESO CURSO ACADÉMICO 2017/2018 PROFESORA LUCÍA CASTRO FERREIRO PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 4º ESO CURSO ACADÉMICO 2017/2018 PROFESORA LUCÍA CASTRO FERREIRO CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1 B1.1. Célula procariota

Leia mais

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años) Benvidos, Benvidas Universidade Formación Profesional. Ciclos de Grao Superior Bacharelato Formación Profesional. Ciclos de Grao Medio Con proba de acceso Graduado en Educación Secundaria Formación Profesional

Leia mais

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45091 III. Outras disposicións Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter

Leia mais

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da de Ciencias Empresariais de Ourense (Aprobado en Comisión Permanente celebrada o 15 de decembro de 2014 e en Xunta de do 18 de decembro de 2014)

Leia mais

Procedemento de Admisión

Procedemento de Admisión Procedemento de Admisión TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS: 1.-NORMATIVA DE CARÁCTER XERAL: A solicitude de acceso deberá facerse a través da aplicación informática NERTA (https://www.edu.xunta.es/nerta/paxinainicio.do

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas

Leia mais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DOG Núm. 96 Martes, 22 de maio de 2018 Páx. 25226 III. Outras disposicións Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

REDE EUSUMO. información e comunicación

REDE EUSUMO. información e comunicación REDE EUSUMO información e comunicación Índice 1. Presentación do documento 1. Principais responsabilidades dos beneficiarios en materia de información e comunicación. 1. Referencia ao financiamento e disposición

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) (Aprobada en Consello de Goberno do 14 de marzo de 2008) A Lei Orgánica

Leia mais

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca.

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca. 1 Departamento de Lingua e Literatura Galega EPAPU Eduardo Pondal LITERATURA UNIVERSAL 1º DE Bacharelato GUÍA BREVE Curso 2017-2018 MATERIAIS E RECURSOS Non se vai predeterminar ningún libro de texto.

Leia mais

DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 131 L Venres, 8 de xullo de 2005

DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 131 L Venres, 8 de xullo de 2005 12.190 DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 131 L Venres, 8 de xullo de 2005 Resolución do 27 de xuño de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 15023466 Lamas de Abade Santiago de Compostela 2017/2018 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia profesional

Leia mais

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESORA María Loreto Albo García

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESORA María Loreto Albo García PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO 2016-2017 PROFESORA María Loreto Albo García CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE

Leia mais

Unidade 1. Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación

Unidade 1. Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación Unidade 1 1. Presentación da unidade 2. Obxectivos didácticos 3. Contidos da unidade/criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe avaliables 4. Selección

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 15032391 Santiago Santiago de Compostela 2017/2018 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional do ciclo formativo

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO páxina 1 páxina 2 DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE: 1. Familia Profesional: SERVIZOS SOCIAIS

Leia mais

GRAO EN FILOSOFÍA GUÍA DOCENTE TRABALLO FIN DE GRAO

GRAO EN FILOSOFÍA GUÍA DOCENTE TRABALLO FIN DE GRAO GRAO EN FILOSOFÍA GUÍA DOCENTE 2017-18 TRABALLO FIN DE GRAO 1 1. INFORMACIÓN BÁSICA Descrición Código da materia. G5031426 Traballo Fin de Grao (TFG) 7,5 créditos ECTS Tipo: Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Leia mais

CIENCIAS DA NATUREZA

CIENCIAS DA NATUREZA Instituto de Educación ecundaria Rúa Fernández Losada s/n 32800 CELANOVA Tel: 988 43 565 Fax: 988 43 460 Correo-e: ies.celanova@edu.xunta.es DEPARTAMENTO DE MATERIA BIOLOXÍA CIENCIA DA NATUREZA E XEOLOXÍA

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado NORMATIVA DE PROGRAMA CONXUNTO DE ESTUDOS OFICIAIS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO (Aprobada no Consello de Goberno de 23 de xuño de 2015 e modificada no Consello de Goberno do 12/02/2016 e do 22/07/2016)

Leia mais

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs IES URBANO LUGRÍS A CORUÑA INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA (curso 2012-2013). INICIATIVAS XA REALIZADAS NESTE CAMPO. INTERESE DE CARA AO FUTURO. 2. OBXECTIVOS

Leia mais

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte INSTRUCIÓN 1/2013, DA SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE APLICACIÓN DAS NORMAS DE PERMANENCIA A PARTIR DO CURSO 2013/14 E DO REGULAMENTO DE INTERCAMBIOS A EFECTOS DE MATRÍCULA

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2017/2018 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia

Leia mais

Anexo III. Modelo de programación de proba libre de módulos profesionais

Anexo III. Modelo de programación de proba libre de módulos profesionais Orde do 5 de abril de 2013 Anexo III. Modelo de programación de proba libre de módulos profesionais 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 27015773 I.E.S.

Leia mais

PAU XUÑO 2016 ECONOMÍA DA EMPRESA

PAU XUÑO 2016 ECONOMÍA DA EMPRESA XUÑO 2016 Instrucións: O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder todas as preguntas da opción elixida 1.1.- Que é unha Sociedade de Responsabilidade Limitada? 1.2.- Que se entende por segmentación

Leia mais

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30 REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES Día: 02.02.2017 Hora: 10:30 RELACIÓN DE MEMBROS DE COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA

Leia mais

FCT con Erasmus+ Curso

FCT con Erasmus+ Curso FCT con Erasmus+ Curso 2016-17 ALUMNADO QUE PODE PARTICIPAR: Alumnos/as de ciclos superiores e de ciclos medios que estean matriculados no centro na actualidade e superen o proceso de selección. Curso

Leia mais

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo Condicións do Campamento Explora Ourense 2016 subtítulo 1. Introdución O campamento de verán Explora Ourense; un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2016 Páx. 15351 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx

DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx. 13329 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos

Leia mais

Nº 66 Luns, 4 de abril de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.939

Nº 66 Luns, 4 de abril de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.939 Nº 66 Luns, 4 de abril de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.939 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias

Leia mais

ILDA BLANCO GONZÁLEZ A

ILDA BLANCO GONZÁLEZ A MD75010303 Data: 23-09-2016 Rev.3 PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 4º ESO PROFESOR CURSO ACADÉMICO 2016/2017 ILDA BLANCO GONZÁLEZ A CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS.

Leia mais

Avaliación ordinaria trimestral e de xuño

Avaliación ordinaria trimestral e de xuño 2. Lectura / ( 20 % ) 3.Interpretación 4.Público 5.Nivel global / ( 20 % ) MATERIA DE CONXUNTO DE GUITARRA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. / CRITERIOS DE CORRECCIÓN: DENTRO DE CA ÁREA Avaliación ordinaria trimestral

Leia mais

Memoria final do departamento de ECONOMÍA IES A Xunqueira II. Pontevedra.

Memoria final do departamento de ECONOMÍA IES A Xunqueira II. Pontevedra. Memoria final do departamento de ECONOMÍA IES A Xunqueira II. Pontevedra. Asdo. A xefatura de departamento. Dª/D. Jorge Fernández Seoane Departamento de Economía Páxina 1 de 7. 1. Modificacións introducidas

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

Código Centro Concello Ano académico IES Concepción Arenal Ferrol Código do ciclo formativo

Código Centro Concello Ano académico IES Concepción Arenal Ferrol Código do ciclo formativo Control de residuos 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 15006742 IES Concepción Arenal Ferrol 2016-17 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia

Leia mais

Segundo.- Derrogar a Resolución Reitoral da UDC do 8/09/2016. ANEXO I

Segundo.- Derrogar a Resolución Reitoral da UDC do 8/09/2016. ANEXO I RESOLUCIÓN REITORAL DO 16/10/2017 DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTIVIDADES POLAS QUE SE RECOÑECEN CRÉDITOS NOS ESTUDOS DE GRAO, POLA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURAIS,

Leia mais

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 1º BACHARELATO CURSO ACADÉMICO 2016/2017 PROFESOR PABLO FERNÁNDEZ ZAPATA

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 1º BACHARELATO CURSO ACADÉMICO 2016/2017 PROFESOR PABLO FERNÁNDEZ ZAPATA PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 1º BACHARELATO CURSO ACADÉMICO 2016/2017 PROFESOR PABLO FERNÁNDEZ ZAPATA CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1 B1.1. Niveis de

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 15016000 Compostela Santiago de Compostela 2017/2018 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia profesional

Leia mais

Formación Profesional Básica Novidades normativas. Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional

Formación Profesional Básica Novidades normativas. Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional Formación Profesional Básica Novidades normativas Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional Lei 8/2013 de Mellora da Calidade Educativa. Modificacións na Formación Profesional

Leia mais

NORMATIVA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (Aprobada no Consello de Goberno do 23 de novembro de 2016)

NORMATIVA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (Aprobada no Consello de Goberno do 23 de novembro de 2016) NORMATIVA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (Aprobada no Consello de Goberno do 23 de novembro de 2016) A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades establece no seu artigo

Leia mais

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2018-19 ESTÁNDARES/CONTIDOS MÍNIMOS DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º ESO Terase moi en conta a participación nas clases,o esforzo e a entrega puntual das

Leia mais

INSTRUCIÓNS A TER EN CONTA PARA EFECTUAR A MATRÍCULA

INSTRUCIÓNS A TER EN CONTA PARA EFECTUAR A MATRÍCULA INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO "SAN CLEMENTE" C/. San Clemente, s/n. 15705 Santiago de Compostela Teléfonos 981 58 04 96-981 58 03 66 Fax 981 57 21 90 e-mail: ies.sanclemente@edu.xunta.es www.iessanclemente.net

Leia mais

Programa para maiores

Programa para maiores Programa para maiores A través do seu programa para maiores, a Universidade de Vigo pretende ofrecerlle á xente maior, nunha extensión á toda a sociedade, a súa misión educativa, os seus coñecementos,

Leia mais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DOG Núm. 93 Martes, 16 de maio de 2017 Páx. 23748 III. Outras disposicións Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

Normativa de Traballos Fin de Máster [TFM]

Normativa de Traballos Fin de Máster [TFM] Normativa de Traballos Fin de Máster [TFM] Máster en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio (Aprobada pola Comisión Académica o 19 de decembro de 2016 e pola Xunta de Centro da Escola Politécnica

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO 2016-2017 D E C E M B R O 2 0 1 5 9-14 Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para participar nas Comisións Delegadas e nas

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 1516 Compostela Santiago de Compostela 217/218 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional do ciclo formativo

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 Proba de Acceso á Universidade (PAU) Proceso de Preinscrición Matrícula en titulacións do Sistema Universitario Galego (SUG) D E C E M B R O 2 0 1 1 12-16 Envío

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro de 2014 Páx. 42848 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 1532391 Santiago Santiago de Compostela 217/218 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional do ciclo formativo

Leia mais

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 130 Xoves, 7 de xullo de 2011 Páx. 18468 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 133/2011, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes

Leia mais

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada ANEXO I PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES NO SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUA DAS PROFESIÓNS SANITARIAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DE SAGA CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Leia mais

PLAN TIC IES Chapela (PE)

PLAN TIC IES Chapela (PE) PLAN TIC IES Chapela (PE) Marzo 2015 (Borrador) 1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN TIC 2. ESTADO ACTUAL DO CENTRO 2.1 Recursos do alumnado e familias 2.2 Equipamento do Centro 2.3 Recursos humanos 2.4 Posibilidades

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

CONTRATOS-PROGRAMA Información xeral sobre a convocatoria

CONTRATOS-PROGRAMA Información xeral sobre a convocatoria CONTRATOS-PROGRAMA Información xeral sobre a convocatoria 1. Que se pretende con esta convocatoria? A Resolución pretende acoller, baixo un marco único, a todos aqueles programas que se veñen desenvolvendo

Leia mais

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Borrador do Decreto /2014, do de, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación

Leia mais

ESTA REITORÍA RESOLVE

ESTA REITORÍA RESOLVE RESOLUCIÓN REITORAL DE 10 DE FEBREIRO DE 2017 DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE FAI PÚBLICA A CONVOCATORIA DO PROGRAMA SICUE DE MOBILIDADE ESTUDANTIL PARA O CURSO 2017/2018 O programa SICUE (Sistema

Leia mais

DOG Núm. 175 Luns, 15 de setembro de 2014 Páx

DOG Núm. 175 Luns, 15 de setembro de 2014 Páx DOG Núm. 175 Luns, 15 de setembro de 2014 Páx. 38714 I. Disposicións xerais Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos

Leia mais

Regulamento para a elaboración do Traballo de Fin de Grao na Facultade de Ciencias da Educación

Regulamento para a elaboración do Traballo de Fin de Grao na Facultade de Ciencias da Educación Regulamento para a elaboración do Traballo de Fin de Grao na Facultade de Ciencias da Educación Aprobado na Xunta de Facultade na súa sesión do 25 de novembro de 2011 Co informe favorable da comisión de

Leia mais

Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego. de Estatística do día 21 de novembro de 2008

Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego. de Estatística do día 21 de novembro de 2008 Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego de Estatística do día 21 de novembro de 2008 Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia Edificio Administrativo

Leia mais

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL A ESCADA Artigo 1.- Obxecto O obxecto deste prezo público é o cobramento da participación nas actividades socioeducativas

Leia mais

Orientación 4º ESO ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO A LOMCE

Orientación 4º ESO ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO A LOMCE ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO A LOMCE A Formación Profesional A formación profesional divídese en básica, media e superior. Existen 26 familias profesionais cada unha das cales se divide en diferentes

Leia mais