??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8"

Transcrição

1 > >~i... V.í. n n Vrdrs ü hriznt Vir Pdir Encçã d Frç Luz n» XI # Quirt.Ff.r, 7 dt Mi d 958 ft N.» &iw\ wê }Mki _ty«??nn0/ff?l^s5ffminj QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE DIT INTERVENÇÃO EMPRÊS INSUSTENTÁVEL FEDERL SITUÇÃO D IME CPITL MINEIR TO NTE DE ENERGI OTCIONíS ntxkj s**ss IMPOSTO PEL SUBSIDIRI D BOND ND SHRE OKLO HORIZONTE, ( (Pl tlfn) ^^sbsíl E xtrrdinári rcullzd h, tlr «Is 8 ur hrs, runius n Cánr dn Vrcir drs, c ii rsnç d rflt Cls Ml du zvd, u fi dcqu lgisltiv xcutiv unlcll dllucrnsc rslt dn Insustntávl sluç qu n ncntr n cidd, c rclnntõ d nrgi Ist lu ci. Fôri IV si» *<_k Luz. _^^^ DiiETOR: Dis VáSüIiO d u xsiçã MOTT d LIM rfit d iilistn d dlvrss rdrs, Ids unni,» xigir rvidnci idit qu nh U ás XfT ^^^^**********%ww9ms <VV»VM^MWwwi WÈ^ÊÈÊÈãÈ :,.sh SShM lláy r_flr9 BIS_H WBi_PÍ R^bBf I *, ^fwê IflH B li&n^ i* PiÉlll ^V! B^ÉiS_tl B~»l&_âf i_í_( <iffllm^/^»â^^&^; _í lfl!<9 _í_kjl tâà ww, ^kmw^ \\\WMÍ ^^\W^^UW^ÊLWWW^^ è&f \W%wTuwÍWrrí % T^J W^W» líuüm^^li^w^êu W*V f B HP^lW SHi 3*BJ ís&, *::..i,;? «^r_lé ; _ _.<>^:.V ^_H^9^Í _K:::i::<:iM»%;>»_Kâ té_e l _R_ i_ _ _ ^ _Ib. H^3_i9HHMÍ Hi» :J»iU9 PÜ Ir^Jil _B_I_ÍéIÍ SnH Pr^«í r^9»?w 4> llkh lh ti il _% l _Kí ib>_». Ml Ib. /» ÜbI _K9 SI lyfl i^_. f»^ll_li rl i Hl B ;ÉI Bfltfl I MM* IM WJÊ I. :_i HJI_H_^ r9 F.«.iíltvJÍPr ^ Ffi i,_h>_i tüb PW i rlf Í II_r_i v,: ; K B Bfl E9 % Kl w^á B_HíMí9 íl* JBffl y ^w ^^ l _s_dn_n?_l _B)^í:H _B BMI^%_ífl ^L<iíÍÍfl HII»_I»»& : ílx _!fl lvd_k^_2 i nfi ^ÜlMc B_f_P!_.J _ _ wwr»m t /H?K5 B^B BKB W»»tI HBMM _K&. ^^^%, ^^ ^ ffielí^bpi3l iílii i_.._»ii?bfisi»>_i.««bi ^r:í>: r^b i i Lr ^éíiii B^^ I nf^ LBÍ^ l^^imii ^^i^tv _B K_B»B _B 9^^^^^^^ ^ J» l^* M! *_B.sct d cnnirçã d fvlds ^^^f^t>^!^f^if^ 8 %áw Tvt 0* rn à trd, ns scdris d Câr ds Dutds Mtrist* r.::» Grv i PREVISO 5 DO TEMPO 0:!,;;: ^ rrávs *i, ;?. (ir iíi cáiçs s È}si trsdrs c cis Pé:.gis ci ú:iibus stv runids n ;xüü dc su s«. clict discutind, dlsè d TSTJ (;;i iil;ú un. t ísári.: ici.,,gi r Durçã. Dun rusts lv, és ç^discuiss..un^t dr t/lgrçãu.: gry; n ró ;;iá. fgnnâflfã utr r itrçã d rcurs n Sur Tribunl Fdrl. M _Jl LEI OEPEHDtNCL sguint rvid t frncid ss l Srviç d Mtr» lgl d Ministéri d gricultur, válid té às 4 hrs d nh:. DE T: nubld. Trtur: stávl. Vnts: vriávis frcs Máxi d nt: Míni: «Chlk» Chgu Sã Slv à Cs d Dtnçã, Nitrói O. rr, ~ dlgd J Ol., TVT. d 2. DP fir qu f rginl drá sr cndnd 50 ns d risã Dlgd Q *** ri Lã, titulr d 2» Distrit Plicil, flnd ã irn. s, dclru lculr u inini d cinqünt ns.l risã r Luiz Brnr.lin.d Siv, «Cblir». qul utridd, ls sus cálculs, su 30 ns l rt d invstigdr Eugêni Prd s utrs vint ns, ls frints cusds n0 invstigdr Frrir n gwrd Mi, b c u sslt tri qu sid rticd fvrir d 957 r «Cblir» cnhi d indivídu Irr Frrir d Brit, rcss qu stá crrnd l 35» Vr Cri ini. POLÍCI CUS Sbr rt d invstigdr ugêni Prd á (CONCLUI N 2» PG.) PrULISDO POR 20 DIS 0 PORTO DE PRNGUÁ Susnss tds s stiydrs lcis, lr r xigid gnt d dúsnl d inslubrídd, nu dscrg d hirfsft did vilnt cincid c litrçã, r brqu, d t d cfé rcur d sr. Olivir * * Frnc d utrs dutids rnnss stv ii Câr un cissã d stívdrs dc Prnguá. Dnuncir sss trblh. «trs u rbitrridd d «itã d rt d Prnásé, cnndnt Pul <*H l Tixir <f Frits, ss utridd susndu tds s stivdrs d Frnguá r vint dis, rüisíid cnsquntnt s trblhs d crg dscrg. ssi, tds s n vis li ncstds u ncrds lvntr frrs bndnr rt. Qul tiv dss rvidênd? O. s stivdrs f (CONCLUI N 2» PG.) N CÂMR FEDERL.! IJ {. dificuldds qu Indústri, cérci td ulçã cst&u trvssnd, fi dlibrd dlr u gvórn fdrl qu Ci. Frc Luzs ncd l CEMIG, C, ntrtnt, rvidnci;; r ncçã sil drds situçíl n rit rtlçõs, fi didld litr Intrvnçã idit d gvru fdrl n cucssinrl, cus srviç.dv sr dsd gr ntrgus CEMIG! fi d dnr curint rsluçã d Cur Municil, qu fi cit l gvrn d Estd t i grl d ulç d cldd, rtir r Ri, c btiv ntndlnt d u dirt c rsldnt d Rú Wlç, gvrndr Dis Frts, rfit Cls Ml d zvd Quixrs s Fvlds Ds Vilêcis Pliciis Cncntrçã (l rdrs d Vil Cchir, n Pláci Tirdnts Quixcri c utr gnrl Krul % ÇHE... (l llll il ini %#.ls rsiinuàvcls l. rrl» u cntr nft. rntlcloh, Cus ru u du iii/.ii. dis v. ris fulxuh un iiuiiuiiliuviii nt, nu Cintnii ds 3ii. tnoi, u.s fvcliuls il Vil» Cchir. N C.Vk!«... ; DEPUTDOS Cnduzids r dlrlgcut du nsclç Pró Mlhruiit. «l *ll Ciiclilr «lu Uiitfl d Trnbnlldr. Fvlds circu d trzcntns ss, dqul fvl ciiciitriiruniss nt n Ctr ds Dutds, à sr d qu ulgu rlntrs s udss lvr ntí Ministéri d Justiç, r dir rvldúncls n íllustr n sntid d qu css s cçõs d qu stã snd vitis, r rt ds utrldds. Mulhrs, vlhs rl( nncs cunh qul ss qu sirv r uni trtnt ust srv qu ísstn utndlds. Prcurds l dvgd Mgrlns Trrs, s Dutds uréli Vin Lutr Vrgs cncrdr drndr s dirits ds nivlds, diznd qu rcurri ntrr c cntd c Chí d P. Il.lii ru iuuiiut íntgrs tds s su. dirits, QUEDCCllIM*. CONTR O CUPJ. DE POWOI ôs niuntr ntndints u cissã d vrdrs, SIMPLES INTERMEDIÁRI BELO HORIZONTE, 6 (D crrsndnt) O rcinnt dc qus 00 r cnt d flnt d nrgi, Ist ln Ci. Frç Luz, cst snd ncrd l ulç dst cidd (CONCLUI N 2» PG.) c s rlntrs, dv. gd Mgrlns TOrrs (i nté cscrltârl d su clg Evndr Lins, r trtr d ururnt,ti,ii d qulxcrl cntr Chcf d Plici, c b «n rsnsbllldd qu t qul utridd r t* ds sss cntcints. unt ds Trifs d ut Llc.s cnsud qu fi»_.( W nt ds Prçs d«t rlfs dc dlbug (cçu vigrr n _r hr! h.! Prfitur ssrá, «gr. < xinr qustu tl0 uun» t dg rçs Ts ssgns d Jtnçôcs. qu cnsguis urr Junt à ssciçã ds Prrltris dc ut LtçOcs, did d0 nrçfi J fi ncinhd Drtcnt dc Cncssõs d Prfcltur. rtnsã 6 d qu, cn. fr linh, ns trifs sfr rçòcs qu v d» r cnt sbr s nívis tuis. Cnsultr d FBI Trzid Pr Krul Ds EE. Unids Prnênci n Ri ntid sgrd ficil Ccbn Pálc O rgrssr ds Estds,. qul srviç T* licil strn nd stv, visit às gir. instlçõs d «Fdrl Btu Trts d ricn ru f Invstigtln», gnrl ury Krul, Chf hsdd n Ccbn Jhn Krgic, qu s ch d Plici, trux su Plc Htl, r cnt d cnhi u gnt d DFSP, c rcndçã Hsdd n d n rvlr ningué su rsnç n ult ns sus btivs nss is. Qu s rdns t sid crids, cnsttu rrtg d IMPRENS (CONCLUI N 2» PG.), Rvlu Vtgã d Ont n Câr. DOS LÍDERES ^ ^ l ^ ^ «_l&3»^«rw*>y,. T.i.VJ. B9 i *^ sv *. \ H Wg Prtgid l dlgd Wilsn. Frdricci, d S. Jã ã Mnti, Lut Cblir dè s scds d Fn lcl. r ntrr, n rr qu cnduziri Nitrói Prr s s Trblhdrs rr Cncntrçã Frnt Ctt «* rwtiã d nt d Cnslh Ontiritív dt 0HTI fi cnsurd cndut d Ministéftf dq TrfifWw, r tnttiv d rssã sô. i_i _!%rv,^,,«i,_.v POSENTDORI Urn difrnç d ns 5 vts i«_dir ss irtnt «cnquist d tds s trblhdrs Hvrá nvs rtrdnts cs s lidrs nã s vint U frncdr d lit, dssr, d fchnt d Cngrss *%EL difrnç d quinz vts Câr dixu d lcnçr núr, nt, r rvr rt d sntdri rdinári. Cntinund téri rd d0 di, fi st vtçã dd c rvd, is t nnrr fvrávl f\~. > i \<.. O sr. Crls i.ui,., i.ndir nrtfluinns, llt n lgnd d PSD, cntritu lidrnç d su róri rtid, dind v. rtflcçã d vtçã. Er vidnt intuit d rtrdr rvçã. Sgund rvgtnt intrn s dids d vsrtqcã d ctçã nh d int d 5 dutds. O sr. Crls Pint btv ss int. Fit cntg ds vts r bncd.;, cnsttus qu 48 hvi vtr, é. Prt 5 cntiv». cdus ntã à «;;. v i ninl, tnd., i: (CONCLUI N l.h,,,>*»w V^T.( VW M:^0iiUi li ili._: ti sbr igntis C > Dl^..ç.5 Sviétic _ r Prsidnt MM Nssr Visit U.R.S.S.i. >** ;; : ^^ \ >*»^^i^$^t\ ~^**í_^b8mb863^k^^í^íb^ í:sj tíffiy *. > ^^SiJIíx^^^ &* CT«! >^^.^^^^OfiWUi «^ WÊÊMêt 8 T fi^::;^^hp l^bctbbk*y J_J^ Py^^^T?!^^^_^^Bff^^ 3Í ffi?»» *> w^ i^^_d_í_f^_l*9 ff^f^ ^ BÍ_B*^^r*3ff ãtw?lj^bsí^»rm _ ft>^»»bi»mml WJ?. MJKwWz&Èfâ&àWM wmêíigêêpmsit&iimzm * H_^ B SBÜBBg fr^ittt. ffíqv&?^vsik^yírs(erz*^b»bwbéci& B_M»_JEi 5flcSS ^T_KÍR ** J N_B^_W^^B *?» ^^S\$?*. *<%9fB&\K3\W&ii> t^ BMBr llwpwáflwrtvr^^ ^^v><^mwlimíír ^^^lww^^ ^ \ ^Bl^BB.... \M ; XS Í??S *»»^^W!&!QW&sffi i^^ * * > f í ZT^^^^^^ ^S^ BB^^^^^B P~^^L_l»^8g»KB _H \ SY %i ^^^^^^^^y^^t^íísíssww^^»?^^^^wbp^ws»sf^^h _^l :^^K BB PESR ds sfrçs dis * * ndids l rrtgni, n Itrti ns fi ssívl btr cnfirçã, dsntid, s tlgrr» vinds d Buns irs, qu unciv cntts ntr s dlgçõs brsilirs svfêu à ss : Pr»? sidnt Frdizi, tnd vist d rthbnt «l rlçfis ntr s dis iss. brdd l rqdtr, u rtvz d íinistr Mcd Srs liinit_ dizr: ;l*íí?l>ií B \\w^\\\w *_M ftvj_í M lh BMBHB 8_^^_É ^l^^_b ^^^^^ B E!_H WW ^FBPB _Hr_!B _Bi_l MB^É «ss ssunt é uit «cxlsiv; nã ss dizr. ^^^^SiíSíSíSK^H $$&$9\l * ^t W K l B l fi l R H S^«i SSí«fíN ií W v::^w_»s: H <_H I B P?i H Ht»ff)» l wn^»w9^_s_h 8 i ww^k^b SE_BI.K!!lí^^!»BB^^^!llf _BFfi PIB BHI ssbp??b h_$^ fí^_í i n < n si, ui ^_s!?b_ílbi tj*^*^****»*» qu ns.. > tó wv.* nutiwts d siiiáiis «íwi.i...;..v.i^í di ís E gst II Ct^nci Sàwicl Pr ss«f Kdr iihn ddtisi E 0«*» MlldllH,. i f.ii.«i,. f,: (N0ÍCÍ N QURT PÁGIN.?n!dit. Orquir, rsiãn i.u. ix â,i.;:.«, rs. ^»_._«u/i/ fg d0 Bd. ds Mtlúrgics d Sindicutu ds tí*;.; Wi.V,...»...; Mnóli Esttl d Enrgi tôic Os nts íuridntáis i d., iél Cs li ls brçã. (Li n 3» 5 ; :inn, Fr d Plnári) E* *^s*.. <^*^&^:Ng,iSfiiri J y^^_b BP^^W^^B^H _Bk^^t»^íb»^»^»»^»I WÊSHM^!: w&sêspsl Encntrs rsntnt n Uniã 8viétic rsidnt bdl Nssr, d Húblic Árb Unid, rliznd irtnts cnvrsçõs c s utridds sviétics. Ns flgrnts ci, d gnd TSS r IMPRENS POPULR vs, n rd:.isifhí dsfil rus lr, d Mscu, íiu crr brt, ldi d l rsidnt Vrchilv ri..,.:.jíí»m?.7í.í, / inistr Knt&chiv lg ós su chgd rrt d vnukv; durnt s cnvrsçõs ntids ntr Nssr su citiv brs d gvrn sviéh. n gbint d rir Ktitschiv; finlnt, gvrnnt.árb, untnt r Vrchilv, Kruschiv Surnv, s ;.i dsfil d i d Mi. d lt....! LCnfn c Btálhi, n.p.;í Siiiisiíf,

2 I NO PGIN Z: imprens POPULR: :Rl* 7. I COMEMORDO ONTBM VID UNIVERSO «PlctUrn, Itõê, iitvs «idfid d st rniu l Sb ks t, rfssr MIM rú Jrg HnWl Ir, h, qurtfir, *» «0,30 hrs, u lstr n (uditóri d Institut Ncinl d Clnnvi Eductiv, nn rç dn Rúblic, J4, difíci (d Hdl Ministéri d Edu cn. runiã ó trcind r Jn ssciçã Brsilir dc i strni, «u siultânnt rcnllz u slnidd Inrn ssnv n injnt n!vn dlrctrln n blcnl ípfi8m: rsidnt dr..lxndr Fuxs; vicrsidnt) dr. Mll rú Jrg H; I» sccrctrl «Ir..Surd. I Flvl Mirllírcl,.3.V.r,.MnWW tzvcd Dlniz, l* tsurir Oit ltschuli * «* Kri Kud* Jncclc N Cnslh Fiscl, cl. lclndr lvrs Prir, Mri Durnt Pint dr. P* hll Frir d* ndrd. DESPRECEU 0 PEDIDO DE URGÊNCI Câr d Distrit O sr. Dings Dnul nntliiuu discutir rbl dt blll d fliiurt..ird )nsf»itui, frisnd qn* llwitl Nii guur, s*, tr d sfr 4» s»r d srvidr**, n st t ndlco* d tndr nsc* «idd» d ulçã. rsit 4 ch* i rstituiçã n s» sl, «T» HRr, Msrlht Jssr Irlrs* d u rmn tl <iu n» rslv ct TMsd lltls. Mn U*> Uvsrsii «Plid MlUkr. flu Br. O. rm Mtttr, rfisiln «ssrrc. Sr, IM M^rsllr. nu qu Sr, Murí flk ü ct us U»M_ *> Prfitur s simil litrl. O Br. TMtt ITicisr rtst cntr dss^xstnt d iqtit 4 «rs*nl ur TVJsU»r)*U» «Ir. Or. Wld. Wld INICISE HOJE GRNDE CMPNH EDUCTIV CONTR O CÂNCER Exsiçã vlnt, cinc vículs rcrri* s t» t ir cncntrçã hun Dclrçõs d dirtr d Srviç Ncinl d Câncr, rfssr Pinhir Guir&s À rósit d Rrnd Cnh Eductiv Cntr Câncr, qu sril inlcindn hc. ncsi citl, rfssr Ufí Pinhir Guirãs, dirtr d Srviç Ncinl dc Cflncr, dclru... ft. rrtg qu dst vs lv é tingir ir vlu s* 6lvcl d sss, dl tr sid dd à s crátr vlíitc. O tril ( tt distrl. bulrs nst str, xliu, crnlrá grnd Bl (Pré á) Mtrist Lvu Su ut dc Encntr Bnd.Qund trnsitv i ru Cnd d Bnfi, icdlçüs d núr Üü, trist ShírlitVnviidis, rritúti d cir ch , ficnd nrvs dvid intnsidjví d trnsit nqul rtéri lvu su uí d richtr u bnd < linh nüi/ò 66. TiuiV., qu fêz biritllr r trânsit n HTtrià d Tiv;in:i hrs invlini.ntilii ucá. éir frids s sguints ínssglrs. d bnd: Wilsn Pchc i3i> ns, rsd, Siinirf cânic), rçsidctc n,i fuu Ci Un. f.t. 02; l^uií Giizg Crtv, (32 unò.f, csd, (liihiircint rdr à R, Góii7.g HNlns, 2Mi, Mni;.! Mrtins d Olivir (3(> «nu, OrltigubS, cnd, crcint), lswnt u.vnid I>I«vcr.,_ TOds sliciu cntusõs s WfL TfSf *»i ^BBBBl Ü^ >*.. *%% * BUOsI B SBW^l H^BiPH ^»»»»B*BB*»f*>^^^V,T9^^^_HB*»Ws»tiÃ^ 4(r Dvid Ectt, inistr d ifrcl GrSBrtnhn. (F. \fi.ir,k Chg H Ministr d Cérci ftisitrá S Pul Entrvist à irns < HJ«, hg ã st citl, inistr d Ctnírtif, Grt (.Brtnh, Slr Dvid Bl», r Cdnt d Vnul, O inistr «cls xri crgs lnlstcrlsl dsd vlt d Prtid JCrwrvdr dr, n útín d* 9S, qund ff nd tnlnlstr ds Obrs PtibHcás fcnslhlr Privd. N xrt U dst crg, tl rsnsávl l rrgt* d líd d crcs dá Rinh Bllssth II, tnd sid rd Cvlir ndnt Cd Rl Ord Vltr»in, c rcns ls srvlçs rstds», Fíli ftl. í Ns ltrçõs gvrnntis Vd utubr d 96*. Slr Wvld Eflls dixu Mlnlàtêrl ds Obrs POblIs r rcbr st, ã Ministéri d Bduc.,Trnus inistr d. Círl, t Jnir d 95T, qund d Jrç d Gvrn, di r. M Kitln. : O., inistr Hcls, tiu vi ^cfnhdó d su ss d «u scrtri rtlúülàv, *r. Dá *M Stl, rnctíâ ri Brfl tê di 3 d i, dvn», âssõ ríd, visitr tbé t Pul. Drá u ntrvist.cltiv à irns, sr r Itunnt nuncid. criçõs gnrllsdn.s c ós tr sid dicds n Hsitl Prnt Scrr, INUGURÇÃO DO LBORTÓRIO DE PESQUISS Qunt Lbrtóri dé Psquiss, qu srá inugurdò n róxi di 3, & 0 hrs, l inistr Mni; dé Mdirs, rségüíu,ó.rfssr Ug Piihlí.. Guirãs, c is u grnd r qu ss rtirrs.. tl bl trist rs flgrnt, cnduzid rs 7 D. P. nd íi utud. lnh Ocidntl Tbé Qur Exlrr Áfric BERLIM, 6 (F.P.) «lnh Ocidntl íinnci. nã snt gurr írncês n rgéli, s tbé s síòfg, r Outr ld/íú r rticir d xlrçã d Áfric», dclr cunicd ublicd l gnci DN inistr d Extrir d Rúblic Dcrátic l. O inistr cus s circuls dé ngócis d lnh Ocidntl d ntr «dsígnis irlists» c rfrênci às riquzs fricns flr. r utr ld: «crçã ilitr frnclã ClbBchr, s rts d xrintçã d r, s tôics n dsrt nrtfrlcn trinnt d scilists tôics lãs n Libl cnstitu rtl ç r v rglin. EM SESSÕES SECRETS «I ds nx ã tíinn > niii.in Dutr, dtlnil lr * luns stdnt*. Dis d rtmt d* vári* vrdr** nntr #«** drlnt, rdr lrni qu tl rnvr rqurint, ilhnl nv» tlnlur*. rsit n viiigc d vftrl vrdr* llruxl**, «r. «rutr d Huvr dclru qu Irtânci d Cri lis..n, rcbid r cd u r r»r«*sntr Cr n ICxnlcR Intrnclnl WIrs nqul its, l itr r ntr un* di* PtrllH. crscntu nu» h lèsgdn trã d utlllr.ii Mi» róris n. cfiiucntsv flsn», U* rsvcct d ni lir, flr s Srs. Hlã xnrh («rqulltu 3 fun Irl* r Cl»»4i di» _i) Sr. Cut d, riir Scrtri, qu silu rsns qu lvrsn Bfr did urscntnd qu Sr. Mulílu FIlhdlrr tr rquisitd s rvldr» r tndr Hin d JlÜ»*» núr d crtzs, c xls d css d cânr ti; bc, n si, n0 rst divrss utrs rts d cr,.lé d flhts, instrüçôs c bss gris d r* vnfl. d l O cs qu fixs diz bstnt d cuidd qu tds dvs tr c rlçã st l. tr n lut cntr íul. li, sb dirçã d dr. Sérgi dc z\>d.», squisrç» á Inicir trblhs d rfundidd visnd dciirr incógnit titgnt d câncr ctrlndssts c: s studói scts c: s stud crts turs ligns, s ssibilidds d trnsissb d câncr trns. lntçã d turs. Tis squiss vis tbé à t li quiitri ds studds l dr. Sérgi d zvdi i futur róxi, dyrã chgr à urlgi à gêns ds chds turs ligns. Dsd lgu t sts cuidnd d u l rgr d invstigçõs cintífics n str d câncèr, gr crds c rgnizçã d u clt Lbrtóri dc l/csuuiss, qu srvirá d xclnt instrunt r dscbrt ds cinhs qu i intrss c vists à cur ds nfrs. REPÓRTER POPULR: ? nivrsári d Clégi Militr i Ri d Jnir Vârt*. fstividdfm «. inlr i»t>gni d dt Mdlhs rêis fr distribuíds luns xluns Inugurd Pntã d Clégi O Clégi Militr d Ri d Jnir0 cru nt, c vri» fstividds su 69» nivrsári. lé d rsidnt d Rcúbllcn, crcr üs slcnldu ds, gnrl Hnriqu Tl. xclr Ltt, inistr d Gurr; crdl D. Ji d Brrs Cntr; rfssr CIOvis Slgd, lnlstrn d Educç; gnrl ugust Mgssl Prir, dirtr d En Exércit; gnrl n. tóni Lôncl Prir Fr rz, cndnt d Crégl MUtr; gnrl Zndbl d Cst, bixdr d Brsil n Prgui uits utrs lts utridds civis ilitrs, lé d fílis ds luns d trdicinl csi. bclclnt. l^v s slcniddfls tivr inlcl0 às 6 hrs, c tqu dc lvrd, «nl ficid iss fstiv, 4s 7,80 hrs, n rç Tás Clh. CHEGD DO PRESIDENTE ós frtur r rcbint d Bndir c dlssitv d Gurd d Hnr, rllzi J«frtur grl c chgd d rsldnt Jusclin Kubitschk, cnhd d gnrl Nlsu d Ml, chf d Gbtnt Militr d Prsidênci d Rúblic dis uxilirs idits, csiã qu fr rstds chf d gvrn ts hnrs ilitrs d stil. HOMENGEM O MINISTRO D EDUCÇÃO Dis d criôni d hstnt d Bndir xcuçã d Hin Ncinl, rsidnt Jusclinn Kubits. chk dis utridds ncinhrs r slã nbr d Clégi Militr, nd fi rstd urn hng inistr Clóvis Pitrôfs Pfi Pri d 6 Dí i EMft. cw s N Drtnt Ncinl d Trblh, sb rsidênci d issistnt sindicl Hubrt Pól, tiv lugr nt u runiã ntr s rrsntnts d Sindict ds Oficiis Eltricists dlgds trnis d indústri d instlços létrics, gás, htdrlótrics snitáris d Ri d Jnir, r dbtr rtndid rustnt slril ntr sss trblhdrs scillzáds. rsctiv cltividd nâ tv unt dsd 953 liti u crsci d 30%, incluind cust dc ícrrnts. Os dlgds trnis slicitr u rz d is 5 dis, fi d rsntr u cntr vfft. DiSGut Hfll h d Gnfrêci d Cúul TMbt ^><>^i^ «c«bu^fór««ruiúds Oç«l*g z «tnvi. ifà ns BB.UU. COPBNKOüE,«Bruscnt, (r) _ sssã d Orgnizd d Trtd d Uànüc Nrt ssu d lsgréd à bsuridd clt. qurt sssã scrt, dst trd, íi crctrizd t crls, fit r tds s inistrs rticints,. d nd rvlr d sus dbts. runiã d nhã, qu durr dus hrs, fi cnsgrd u séri d discurss fbr s rlçõs lstst rr dá Cnfrêncl d Cúul. d trd, qu duru igulnt dus hrs, tu, cntrári, fr d u discuss livrnt inls* trs. Fi rvvlnt ss librdd d xrssã qu lvu à dcisã d gurdr sgrd bslut br s dbts, Sk, n qulidd d scrtárlgrl d NTO, fi ncrrgd d rdigir cunic* d finl cu rt sr subnttid s inistrs h nhã d nh,, s dbt dr cunicd nã ltrr crd qu á s í. s d nh cd dv sr ráid, r ritir «MUM stn cunicd rltl VRIS TWOtstKXM COPBNHOUB, C (Í3>) Os rtidáris s rsrvs d u ngciçt tnd vist cl Intrncinl flsrás uvir lrgnt n n trcir ssfl scrt d cnf»r»l d NTO ssst qu s nlisu d 0hrs l di. O r. C. Hnsn (Wurc), Hrvrd Lng (Nrs. Bft),. Sidny Slth (Cndil, r nr did, r. Vlctr. Lrk (Blgt), nkstr u ds d vr cr, ds d flt, n is brv r, s trblhs rndids r s chgr u cnfrênd, d u. B ss tndênci, qâu s drft Chr d librl, â dix d tr influnci n titud WttX d NTO, rt cnstltul, ntrtnt, snft u nn. i O nt d vist l rtdx fi dfndid l r. Pu I Cunh (Prtugl) l»r. Giu Pli (Itáli) nqunt t sr. Pul Hnry JUDE À * ** ~~ ii.; k, u»crt>lcg«rl d N TO fti u tnts ds dlfrmlréfl OOITM)t*S9. RKCBSSO NOS HB.ÜU. COPNHGüB, «(B«) _ rcssã n Btds Unids rcuu st. trd s qulnz lnlrtr d Extrir d NTO, nuncis d fnt utrtd. O rt. 2 d Pct tint}c fir qu s r.lss brs dv rnv ns dínis cnôics, s;;! ulturl. Tri chgd uc nt, sgund crts inlstrs, d dr cr st dissls d Crt. trdiçã qur qu s fl tds s sssos d NTO d rt. 2. C rdínis cnôics, scil. css nrin, crçã nôlc ssu nvt» crfttr d tulidd. Prls, i. Kund crts lndiccos n cnfirds sr. Sèlwyn Llyd tri sugrid nvnt runiã d u cnfrênci cnôic dt íss brs,, fà xinr d qu nir s têncis tlântics d dulr inl s ílts d cris rlôânft. IMPRENS POPULR *i «qu dc Cxis, n c n dil d Obr d Esludnnt Pbr, ntrruo l crdl D. Jni.v d Burrs Câr, ENTREG OB MEDLHS Y. PRBMIOS E KKuldn. vàilns nlis v xlun» d0 ci>>h»l<!clciti rcbr cndccurc u it». is, gnd dlshiuw c dlhis dc ir rt studsntc Cri» Subóin MnW. xciidntliiiiii d Cl. Kiu Militr qu b<cvc riir lugr n Escl d En. gnhrin. INUOUHÇO DO PNTKO DO COLÉGIO Lg nós fi inuturnd, cln ivslttcnic d Rúblic, Pntã d Clégi, cntnd rtrts dc ntigs luns iirvudim curs édi.surir n nv» nti. DEMONSTRÇÕES Ecirnd fsts siliiiiih rcnlisr.s dus du. niiiriivcb Pl Cr d luns d Clégi. riir fi u cbt siuld ds urin dc Infntri últi u rris l», cvlri, c vlti c slt* rnn tl». Rlçõs Entr Estd c Igr n rgntin Slgd qu cnsistiu n ntrg fit l0 rsidnt d Rúblic, c n d stbldnt, d «Mdlh Du BUENOS IRES, «(*) K brv nlcucb, rnicld n tr ss dns su» finco>s d sul>scrtârl d Cults», d Ministéri ds ltlcoc; irxtrlnrs, r. ngrl Migul Cnt, n firu qu s trdicinis rlçõs ntr lmnil. ti Ibt Ctdlic srfl htldns lhrds, d nls livinnlsn nir ssívl. Dis d Ivr frisd rlnrdlnl il dsnhd *l ctlicis cn tds s nscts d dsnvlvintn liistorlc culturl scil d rgntin, dclru subscruui qu s cults ni ctólics, qu Igulnt cntrtbu r rgrss rgnttn, gzrã d rsit qu!h«s «dvid s dri lyfllir ds dirits qu cx;cfcl dís. ss cults xig qunt s sus dts... SlíriMíni d Cr$ 5.000,00 Pr Trblhdrs Brçis S. PULO, 6 (. N.) Os funcinárig uniciis, ssbbléi, dcidir citr rst fit l rfit d citl, d unt rcil d vncints rtir d di 26 d crrnt. Sgund rst, s trblhdrs brçis, dirists, trã dirit sléuiíni d 5 il cruzirs, hvnd unt ns vncints té 6 il cruzirs. s dis cisss, rfrêncis drõs srã rustds dis d nvs studs. sr rlizds ulh róxi. Prtind d u stélit rtificil d Trr à vlcidd d 3.29 M sg., drsá ftur u vô s scl TrrLuTrr 0 dis inuts < (Prl. d strnáutic,. STERNFELD) LEI:0 VÔO NO ESPÇO CÓSMICO EDITORIL VITÓRI LTD. Ru Jun Pbl Durt, 50 Sbrd. O. F. (ntig Ru ds Mrrcs) Tl.: 2263 CLÍNIC PSICOLÓGIC Nrvss, ngústi, dsni, insoni, lrlgidz sxul n trihr, itênci n h utrs distúrbis nurótics sicssátic. tt t» éptd DáTàlU db Sc IT Ul?,,c0, JL/IÍ» J. IrJllíUIS Sicl Stuüy f Sll (ssus US R. lv.r lvi,!íl. 3 9 às 2 4 às 9 hrs Tlfn: DECLRÇÃO SOBRE P0UTIC DO PRTIDO COMUNIST DO BRSIL EDITD EM FOLHETO Pwç d xlr Cr$ 3,00 À vnd n sd d «Vz Orári», à v. Ri Brnc, 257, sl 3/72. RIO, 26 DE BRIL DE 958 EDITORIL VITÓRI LTD. cnvid td» «u* ig» litrs u visit à su brrc n «Fir d Livrs», instld n Prç Flrtn (Ctnlândi).. Brrc ni 8, frnt à Câr Municil. Dscnt d 20% tds s livrs, rvists grvur». brt ns dis útis ds 9 às 22 hrs ns dings frids, ds 6 às 22 hrs. Rgistrds s Ltrs d Tsur Pl Tribunl d Cnts O Tribunl d Cnts, rri sssu d 5 dc i, rdnu rgistr d issã d ttrás d Tsur, rtdr, Jurs ds txs d 8,6% 9,5% ns r»», rsctiv 0 Gvrndr d Mins, Prfit s Vrdrs d Bl Hriznt Vir Pdir... «rn vrddir clidd úblic. El vl rvlr, d fr drátic, u Situçã qu h uit t Sid dnuncid, l irns: inccidd d rs cncssinári r àténdr às ncssidds dnrgi d ulçã E fici diflgíffò; ;Pi%Iitur, rs «cn Ci. Frc Luz rvl qtl ds 70 il quilôts cnsuids nst cidd, l cntribui có ns 2inlÍr CÉMQ lh Vnd 20 il CESIT, ü. ; tà fr, frust nfi ss dé sils trvssdr, dquirind nr gi dsss dti&s rss r rçs bixs rvndnd à ulçã,. r dus vzs is. Está rticulridd éhã: Uíri sltílâçã curió* : Estd é ir.cnsuidr dâ hrgl frcmd l Ci, Eôfçá.è.Lifê (crc d ti trç). Bss s Estd, iháiòr: cinist d frnc,cemig. nrgi à ;nfés cncssinári r u. rç, r cbírá_i á fiícs rs r rç nus vfr.ès nihlói!... ;. CRISE CONTINUR O nticis, r<à<*in«t tul tv u rig idit n crt rjiittl l CEMIG n urint, qu vinh fznd cncssinári, d sbrs, d su. rduçã. Iss cntcu rqu qul rs sttl rcisu tndr ltã slicitçõs d nrgi r rt í.?**^^:*?*»^»»*!* CÉáÍT n* drá «ttthwi* r uit t ícr brs à (M. s Frç è Luz, ílnds s n. fi qu dit án crtrá urint qu v fznd t h. \ RECOMENDÇÕES BSURDS Enqunt nã s ncntr u sluçã cris, órgãs r rsnsávis sugr dids :wsl rtuís Ç** P0^ nfwntr rcin $fi tá tric ^Drtnt d Águs Enrgi El* d Estd, nt distribuíd rcnd, à irns ulçã nã cndr tricôs fgõss lô: usunt nquls hrs í.u qu dv «rrds t» lç (Winvyi (; ntr, iud, vitr ligçfi llzílcílo dqucdrs t^trit, «iriir núncis lurni DIFICULDDES... irü.*.^60 ^,^ fpí.ul«à, qu Btitr SSu.?^ ** utridds, é d ncçã _9f*»«ht. liás, cnfr n csiã twsbilv?^ WWPMt rsid DÓÍ&S* xd qhç *4» turizcfi;. WÊWk W SPí?»usft^ls_ htuit studs, d ir rfundidd, quns* d sr cncluíds nts d dis ns..7 COMCIOMONSTRO E grnd i»vlt uli cntr rdunnt. ulçã dst cidd nifstrá su rúdi à Ci. Frç Luz, rsnsávl i cris, u grnd cíci qu srá ríli X sw «ttu*, «E«> t Sinu,. nt, d Wô dis 3BÓ disg, s tis O Ministéri d Fznd trn ubüc.qu sss títuls d rédit lri clcádts l Bnc d Brsil Sk. Bls d Vlri d Ri d nir, frcnd u rntbilidd líçiuid d 8,07% c 9, rsctivlnnt r s títuls d sis ss u n, Já d«dusddó ist d rnd, cu tx d 6% é lcuiá :sjurs sbr c cbrd n fnt». O Ministéri d Fsnd clrtc.qu «_, ss «tls rsgtvèis s& uttint MO, Bnc d Brsil S. ns dts ds rstivóá vncintà. s frlidds.. ii i REPÓRTER POPULR: :TELEF0NE 22858,! iíi N Dndênci ds Lidrs. WONOLU8ÃO D * PO.) siv vtu ds qi s ncntrv n clsns. O nv iitiilibili) fi,, Miihi tci 37 vls iu rt v cntr. Fltv 8 vts r sr tingid «iiiini ncssári dllbrcn. O roimentu O lnt dd si, Crls Pint r did d vrlflccn > trinu, ssi, is u dint d vtçn. Pl cntg vrlflrs qtt Câr, trvés d sgdr nlri, cslií dtrind rnvr rt. M» dicilln rtidári 6 qusi nul c sirit d rti* d tbé ult rcári Dc srt qu u s h Id qu s vt d çr d c u criss d su róri rtid cnsgu r ss fi nt d l d 5 cld. dfts, d qus trts s d«* trás r*rnlzç6s ru65lrt tbé crissds n rvçã d rntd* ri. QUEM Ê CRLOS PINTO? O sr. Crls Pint rrnt bdc à rintçã d PSD, cu tngnd cn* sguu lgrs trvés d vt d cbrst d is «Os Tlguids strnáutic d nhã» O Institut Brsilir d nutlc stá cnvidnd s su» sscids sss Intrsnds r. sltir cntrncir. sftbr t Os tl rlds strnáutic. d nh, crg d nrfssr J. Tt. Blfrt ds Mts, sr rliid às 7 hrs, nh n uditóri d BstdMlv d rnáutic, vnld Mrchl Câinsrn, 2SS 0» ndr. Nvs Ônibus Elétrics O rsidnt Jusclin Kubltschk gsistiu, nr nh dn nt, frnt Pláci d Ctt, u dnstr. Çfi d Trllybus, riir ônibus lirlc cnstruíd tril róri r íiricçãu séri l Trlly. DU Villrg S.., c rsuç d >r. I<uls Vlllrs c ngnhlr luis J. Lrrbur, rsctivnt, dirtrrsidcutc surinfcdcnttécnic dss rs. fábric trá tun rduçã inicii dc 40 crrs, n0 vlr f três i Ihõs duznts il cruzirs cd unidd, sndó 85 r cnt d Pçs ncinis. Su ccidd é d HS ssgirs. bisnhs clégis lltrgls d su Estd. Cnstntirxnt * vist lmjd, illscursnni, tirds rttn lisi»». uu nyrrttnd, iiiiniuiii, iiiiurtlnlncu. Pit» imisn liivsiivfiltit c n rç du rrrg dt su/, \iics clu slhnlu. lit*«c u lã, lúli vix qu nu rtndi. imuiquir l tgun cn* tnvus nu rç d llt, lint du rins d nlí>infs, ii<iu uivst cntr iu>iiii.niiiil«d trblhd vh qu tnh 5S ns ds idd W d iuiiiírixrrrr ;«Un» «c» MiiulhnU k tul, qund bl** Ur* qltnl d Jutsd, t» dd.!. d didrinds r]«t iw.inin «ns n wm tviu núr r vtã. Ct s lidrs ni t vvidtnclu «nírl r ulitic& d uuru, rnrá r t Indtlnd \r. itucr, rkjudlll t trblhdrs lb rstíl ds ittí V su lidr», D!S<TtTi*sVO O r. urtl Tls, ss «k tnttiv ds Bt l i, tlu b à sdls, nlld rm 9» stdri rdlrl. thbt sts Mw d» lidrs sindicis, dst ltl ci Btd d Ri. Diss ivrsswnlt d lrct qu Mtdi II nt d Idd W d ssnl bti* fltr u l ds trblhflrm. Bsd t dd tttstlcs. ubsrv qu, n c (Inclusiv, rt tznd d sr. Crls Pint),. cs tiiillr frquunt s dz u us. ssi, s 30 ns d strrl sss trblhdrs strt ld lng d hcruik.i cndlk, ist é, ds 55 d Idd. l diss tdl d vid ncinlnt, d d 4í ns,»utuln. d inri, rincilnt ntr s trblhdrs, s qtn lisn s 55. Pr qu ss» tr, qunt int dss sntdri? Outr bsrvçã lntrssntc d si. uréli Vin. qtwl s Cnnru, n qul lrrns culs ints ngclv «tn fc (t iittl rt, J dlscric ints ngcv «i i s fèltiõlh cncdr sntilrln nn 00 ns d Idd... (Jlitin cuiiliii vt, chsndu <l lnitii::üíti«0 rls, lguns «l PH.trnis. Entrctnlu, tíulltillniii u sr. uréll Viállli, * Dinrcgdõrãs ítiln ilcvciuín IIiGns d cruiici tiillcb ítlvs U i*cnt;;i iis in»ítitii!.s 6 diivlt siís^qúánlluh l«ncs, bnfibtndúsc ii lii, nrr <;:i Ihdêbllü, crir.i iri»vistni. lis ljciil. ;. Íki,u viíátçcr S nt lii rins s nuíclt/u n vótácâ, sr. Crls Plnl íi ü. tribun firu nt rt, s rvdl lvurlit u is. ruín. Ussr tid, ikillu u gnrl Ltt u fèchsâ Câr, i d rvçã d rt, is nçã rgulhri n turqnl. Cnsultr d FBI Trzid Pr.. (CONCLUSÃO D * PG.) POPULR, c C rcnd àqul htl, nd tds s«str cnfuss ist. riss, qund rgunts l núr d qurt dn «Gn» inqu, cu n n& cnst d list d hsds. Pds infrr, ntr, tnt, qu istr Jhn Krgi s ncntr c ns ís n qulidd d cnultr d F.B.I.. B is. tws qu dsss rsultnts dc su Prnênci n Ri s fits Pl DPSP. _ í: nturl qu s xi d gvrn u xlicçã r slhnt ft, Qu fnz n Brsil, Crcd d td0 êss intrávl istéri, cnsultr d Fdrl Burv, 0f Invstigtins? Qu ficssidd xist d uvir s cnslhs d istr Krgl, cnhcid c é intrêss ds circulg dinnt? ns EstJs Unids d.pntrr cd v is nss rlh dc Estd subtêl s lds, Orin tçã nrtricns? Ess strnhs 89 Justific ind is qund fi Pr. Pri gnrl Knil qu ánui. ciu hvr trzid ds Efr; ds Unids 30 il dólrt: frncids l Pnt IV rn trbnlhs liciis, inclusiv s d Divisã d Ord Plftic Sclnl. Prlisd Pr Vint Dis... (CONCLUSÃO D V PG.) r susnss r tr xigid dicinl d insiubridd n dscrg d scs d hirísft, dub quíic d niulçã rigs r súd. O rt d Prnguá s. tá, ssi, dsd d i, rd, ustnt qund cb d sr librds li scs d cfé r. xrtçã. Sbr ss ft.discursu. rrsntst rnns, sr. Nlsn Crnir, rr.vnd did dtd. l cndnt Tixir dc Frits. «Cblir» Chgu Sã Slv (CONCLUSÃO D * PG.) dusr iiis qu fzi rt d tur qu ntru chqu c rginl, s quis ntr *Cblir> c utr ds frints rtis nò li. cii. Dvrã gr, sr uvids s lnts d 4? SubSçã. N CS DE DETENÇÃO s 8,30 d nt, «Luiz Cblir», scltd l Dlgd Wilsn Frdérlcl, d Sã Jã d Mrltir, du ntrd n Cs d Dtnçã, Nitrói. ôs un* vig d nv hrs, qu s liciis fluinnss rcurr dsistr s clgs crics, tnd qu its udss str, bncds à sr d rs r vingr rt ds sus cnhirs, chgr finlnt n Cs d Dtnçã, rsntnd 0 fugitiv ãò dirtr dqul sthtdiit, sr Lli d Mll, cnhd d u fici d uiz d Sã Jã. «Cblir» fi, incntinntí, cnduzid u cublcúló individul, qu fic itud à ntrd qu é uti. lizdô n fs inicii r lhr futurs rcluss. U «, u rt u clhr d tl, r OS únics bts qu li s ncntrv. Inlclnt, rginl fi cnvcd I irns r cncdr nvs ntrvist, qu fêz durnt hrs. Nã chgu siqur sr fichd. «Cbliri ns s ncntr is à dissiçã d Juiz d Sã **». ««* MMfi» 4» SÜ» d Excuçõs Criinis d Estd d Ri gsòu ãssuir td cntrl:; sbr su dstin. fwnf»t DIRETOR PBÕRO MOTT UM Rdçã dinistrçã Ru Álvr lvi. 2 22» NDR SUCURSIS CMPOS: Ru J«Pss, 26 (sbrsd) S. PULO: Ru ds Estu. dnts, 44 TELEFONES Rdsçb! Rdçã: Grtdi VEND VULS Nur d di....,50 ô] dings.... 2,fW Nu úrs trsds.. ifiti [, SSINTURS.. í ssintur nul, ssintur Sstrl lüo.of islntur ristrl 05.^ EXTERIOR 6 ss..,... JOÔOÍT, 3 is lõo.cu Vi* ér, crscid ds. i dsts» d* rt. i

3 :xzx RIO, 7BltBB IMPRENS POPULR: KBHH IS JtlEGJICOES N fffifu v;áo (id sr cit» l iiiiãn úblic s tiv» invcd» n lirvlslft cncdid l Sr. N. fii ã d Li à Irns, rcurnti uvtlficr unt ds stgns dc ônibus. Cç rfit r dclrr qu «fi brigd» cncrdr c lvçã d» tri (us, qu frc bdcu? Qu brigu N, vrdd, ntr» intrsss d r cric, tã l tndid, gnânci dl xlrdrs dss ui gnrls» indústri indústri ds sucssivs lvçõs d trifs Sr. Ngrã d Li ndu r sts. C n cs d» bnds, r dus vzs, r du» vzs tbé c rlçã s ônibus, qu rintn rfit fi rtnsã dscbid dc. cncssináris qu s lcult c lucrs crsctts, nu rgi qu vnl tud, nus cnfrt c scurnç ds ssgirs r%s lgçõs ds rss d ônibus, qu á cbrv n iri ds linhs r trifs surirs às ds ltçõs, nã cnvnc ningué. nir c é rlizd trnsrt, c crrs surltds, s hráris, s brigtridd d rg d u dd nur dc vículs funçã d ss d ssgirs, s dvid fisclizçãò, indic lhs vists u rnt:ibiiiddc fr dc tds s liits, sn ditid r u dinistrçã cndscndnt. cntbilidd, vidntnt frudd. Ms ssi, qu s vinh urnd ii gr r xistênci d lucrs lvds. O unt d ssgns, rtnt, nã tinh rzâ d sr. Citulnd, 0sr. Ngiã d U rsnt, c u incênci iróri d su tircini dinistrtiv lític, êst sust irtiv: «ti rcis qu ò v slb diz qu S sss unts n fss cncdids s ônibus sir i.d circulçã, ulçã iri sfrr cnsidrvlnt». Trsi rndid, c rtnd fsr crr dint d chntg ds cncssinári»,»u ç d Wc* ut» Fvrávl Dirit PGIN Ministr Rch Lg d Vt s nlfbts Crcnd à ClS Prlntr d Inquérit, rsidnt d TSE rstu infrçõs sôbr rcss litrl listds ns st ilhõs quinhnts il litrs O qu xist qun t fruds O, R, v sb qu Prfitur di lnçr ã d uits rcurss sr idir* qu s ônibus «síss d circulçã». S rvlcss sirit d livr cncrrênci, uits intrssds cncrdri ntr srviç d trnsrt cltiv c s trifs ntrirs. S* fiuvss u lític d stiul nutltçã, r vxl, s «rs bnnts ds ônibus nã s trvn fzr isiçõs, D* NTES, is, d qulqur ríci, è fácil iginr qu rnd n ônibus r vig, lé diss, irns btv n róri gbint d rfit infrçã d qu s rss cncssináris sngv dds s rits, u rsntv E srt qu, s s rits uniciis vrificr sr lucrs is qu rzávis ud gr d iniã, u s sr diss, rfit s, dbr nt, ç d lk ut», cric t rzã d cncluir qu n Drtnt d Cncssõs nã ir u hnslidd td rv d, qu, l ns, rfit nã quis nfrntr udáci d grus r dntis cnhdds ns is litics dinistrtivs d cidd. C rsnç d qus ttlidd ds dutds qu Intgr, sb rsldnci d dutd Lit Nt, stv runid n trd d nt. Cissã crlnd r urr s dnúncis d crruçã c frud n rcss litrl. MIS VOZES DO QUE NOZES EM MTÉRI DE FRUDES Crcu, sntânnt, c btiv d clbrr, rstnd s rrsntnts rtidáris s sclrcints infrçs ncssáris sôbr rch d rsnt rcss litrl, Ministr Rch Lg, rsidnt d TSE, qu rsndu rgunts ds dutds Gullhcrln d Olivir, dut Lúci Crds, Ernst Sbóln Cliiigs Rdrigus. Dclitru Ministr Rch Lg Hr uits, rlnt, dn lgçõs sôbr xistênci d fruds. iri dls, r, crc d crvçã. O lhr trôtr rá itírçü dd rlidd c utóri d fruds 6 núr d rcurss qu chg s Tribunis Elitris, cu vlu 6 b nr d qu dri rcr. tribui rsidnt d TSE à dfilncln /ulhs d tul li litrl lrrcgulrlduds c fruds quc ind s vrific ns lclts. MEDIDS CONSE LH VEIS Rsndnd s sclrcci 0 Prt d Mlhd EUSÍNIO LYiGNE fr OS MIGOS DOS BURROS ^ s tw róxi fxifir rlizçã d n Cngrss d rrsntnts ds «scidds d igs ds birrs» ntidds qu vêni s ultillcnu, ns últis ss, r td cidd. idéi d u Cngrss rvl nã só núr á vultd dsss scidds, c tbé ncssidd qu snt s sus dirignts d u intrcbi d xriêncis < d dbt d rbls qu dl «rsit, cu, s burs d nss trntd citl. O surgint rlifrçã dsss ntidds sã, s dúvid, u rélic d ulçã :t rvd inccidi,» du gvôrn unicil di sluçã s rblus cd vz is flitivs d cidd. Mstr quc, cnvncid d qu sri inú Ul sçrc cln çã (I Prfitur, v rslv rgnizr.h«liíntu c btiv d rssini s utridds, rdgiiidbihs curint d iíiis < srviçs qu sf?. brigds rlizr, c r ôr çã róri inicitiv ds rdrs, fznd quil qu dr úblic, sr dc sus dvrs insist i s itir. DÔSS.S d, tê sss ntidds u sntid cnstrutiv u crátr d blividil qu lhs rit griigr siti ui d td ulçã. S ê vrdd qu lgunis dls intrfr intrsss d rd ssl, sciint gr às vésrs d liçõs, cb s rdrs ds birrs, li nd iss s vrific, iriir às sus scidds u rint Çã qu s clqu ci dêsss intrsss ssgur ctnt, ls sus dlrlgnts, às finlidds r s quis fr crids. Nã sri dissívl, rlnt, qu rgnizçõs surgids r unir td ulçã d u birr r.lut l sluçã d sus rbls, viss s tr ulc d disuts ssis, çnd xtnt qul cndiçs q lhs di frç nstlgí: unidd ds rdrs. D d grl, s scldds d birr té nc t d xistênci, nqunt lgus s ch ind rcss d instlçã. Nã ts dúvid, ré, qu ns utrs «girã, rqu niss cst u xigêncl d situçã d ibndn«u qn s ncntr cd snbdrbl cd birr d Ri. W t» InWtiT d v qu flrsc vi buscnd, n róri rlidd, s frs d s nifstr dr sluçã s rbls is guds. Esrs, ssl, qu nuncid Cngrss dê: ultds sitivs, cnstltuinds u stiul r frtlcint ds scldds á xistnts r surgint d utrs, ns birrs qu té gr n fr crids. 2r OS CIENTISTS MERICNOS IE PZ Fdrçã ds Cintists Nrtricns, qu stã0 filids dis il cintists, rnuncius nt, sgund tlgr d Wshingtn, fvr d u crd r cssçã ds xriêncis nuclrs, s s srr u crd grl rsit d qustã d dsrnt. E dclrçã distribuíd à irns, rstigis ntidd, dis d firr qu rllsçâ ds xriêncis nuclrs é cntrlávl n su ssênci, str qu «qulqur rgrss sònt s figur ssívl c çã r quns ts». ffiss rnuncint, qu S y untr tnts utrs, cltivs individuis, d hns d ciênci c rçã intrncinl d grus ciçs d cintists d divrss iss, s. su, Ingvlnt, rticulr irtânci. Trts, riir lugr, d u Brsíli, Crvã Ctrinns Prç d Cfé Runius nt Ci «Prlntr dc Inquérit u invstig sôbr sltucü Ju ins d crvã d Snt Ctrin. Sb rsidênci l sr. Elis di, tstlv r rn.s, bdcnd cnvcçã, rfit d Cridu, sr. dd Clds ó írsntf d0 Slndit ds trblhdrs Mins d ísl^sse* Bn3in sit. bs cnfirr dntds cnhcids \%. br s éssis cndiçõs d trt) ns ins, nd ti. lcl d cruzirs tr NÃO SE REUNIU 0 CONSELHO NCIONL 00 PETRÓLEO Nd dcidid ind sôbr fábric d brrch sintétic Nã s. rlizu nt i runiã d Cnslh Ncinl d Ptról fins d dcidir sôbr s r. ists rsntds r s instlçã d uni fábric d brrch sintétic, c ccidd r 40 il tnlds,. Duqu d. Cxis. Nss runiã, dvri rsntr rcr cr. nl Gisl, c...rltr d Cissã d Estuds. E* br nd d cncrt tnh ind trnsird, crdit ss qu rcr dcisl finl srã fvrávis à Ptrbrás, qu cncrr dus utrs rss Ci. Brsilir d Elstrs Fábric Brsitir d* Êrrch Prdu,Ê3 t *04UinU8. Câr Fdrl blhdr t nu uir 4 hrsr di c Btris d crc d u tr d itur, cndiçõs xtrnu, d insgurnç inslubridd. Pr êss tiv ugr s stã grv nv il inirs ctrinnss, qu xig unt d sláris, «nqunt s vrific uni ud é urr ntr cni]i«i..i.tirs Ci. Sldrúí.rlcu Ncinl. DíFORMgÔBS SÔBRE BRSÍLI O sr. uréli Vin rsntu rqurint d infrçbs sobr s trblhs d cnstruçã d Brsíli. Entr utrs ciss indg rrsntnt scilist sttbr q il u d (licçã dü vrbs rçntris n tutur citl; s NOVCP ublic blnçs rfrnts. su tividd; quis s stblcints bnc4ri*s qu sft dsitds s rcurss d nrês; qul ntnt d, dívid, dbrt d Nvc, qul rç d tr qudrd d cnstruçã;, qul trll cntrtd ns Htls Unids qu! rç d r ntg; s, rs stá di qunt crisss ssuids c ntidds strngir s; s há. títuls rtstds cntr rís cs firtiv qul ntnt rsctiv. BRTEMENTO DO CFB* Tnd vist brt» nt d cí* unt d «snsu n rcd intrn, *r. S*rgi Mglhãs rsntu nd rt d rir d lgislçã d iu. JV.Mu qu dtrin t. «fccttf 4» fwmt «br,.. ctgrizd ssciçã nrtricns, qu r ^ s nã d sfrr s cnhcids tqus d s ncntrr srviç d rgnd sviétic. E sgund lugr, s intists inqus nã s liitr u sils êln l susnsã ds xriêncis tôlcs, s brdr, su dcunt, dis scts irtnts d rbl,. slintnl qu ss did é rfitnt cntrlávl qu s dv sguir cinh d vnç r ts, dsligd cssçã ds xriêncis nuclrs d qustã grl dò dsrnt. C s vê, s cintists nrtricns ublicnt s clc slçã qu cincid c nts d vsit dfndids l dilci d vist, liás, nã ns dfndids l URSS, s á lvds à rátic, is gvrn sviétíc susndu s cliênls nuclrs. Ess cin. cidêncià é B dúvid nidr r tds s qu sincrnt s nh n sntid fstr s tl. vs d tnsã intrncinl brir cinh r quc s chgu u crd grl sôbr dsrnt, nu ss dcisiv r : nutnçã d z. rósit d cnsult. Htlc d «lrd», scrv. s qu futur gvrndr dvri rcir c ss iutgrsd ns rbls d rglã ccuir, qn rrsnt is li dr cnôlc d Estd. NS s ustific dsrlçã d litic d Estd c zn qu lh sustnt, rincilnt, s fnts rçntris. Or, ng. Osvld Ris é u ds nsss hns úbll is snhrs ds rbls d cni buln. Hnst, rs, ilustrd intlignt, dvslh, n vigênci d crgs qu t cud, u séri d srviçs irtnts dstin d Sul d Esld, cu unicíi d Blnt é ccuicultr. Fi u ds crss cbtnts d utrqiiisçã d «Institut d Ccu», r qu rncss crtlv, br rfrávl. Cntrl d Funil» rcbu d su clbrçã u rvlt Instiávl, s qul qul rs sri iôssivl finncint, qu t uni rlidd, Iinfíci, sbrtud, d industrilizçã rginl. Prticir, ficznt, c cutir nôni, ld d rnld Wllbrgr, d «Fln d Rcurçã d Lvur C culr». E ssi r dlnt. Trblhnd, sr, I b cltiv, s dir rcnss. Fi r ist qu»ibs nis uvil sbr ncçi d rt d Ilhéu. E l, s rdis, cndnu, c u t d inéci d irvisã, ruins ã z> n ccuir, rticulrnt, s rtuáris dqul cidd, rqu cri sluçã dfinitiv d rbl rtuári d Ilhéus. E, s t, iu, cnt r cnt, cnh l rt d Mlhd. li dissns él, dsrtndns lbrnç s inglêss dsbrcr trll d Estrd d Frr, qund d su cnstruçã, crc d SO ns trás. Os inglss, rátics ibsrvdrs, stndr u n* f d dir, d ri d Mlhd r dntr,, r l, xcutr dsbrqu, s qulqur dn nvi, ni bstnt nrs rcdri c su rcnduçã trrstr n rt fluvil, nd s lcusv s ficins sd dinistrtiv d Estrd Ḟr f s vê qunt t tns rdid licr dlnhir ns lhrnts d rt fluvil d Ilhéus. H* W ns clu d tribun stdul dutd Pdr Ctlã s rdutrs rginis rcl sluçã rtuári d Ilhéus. Ms, tds, grgs trlns, ts rcdid ínt, sôbr ssunt. lnts cncssã Bnt Itrll, l gvrndr Scvrin Viir, n liitss à cnstruçã d rt d M Ihd, qu, l t l rg dn lut nurárl dsndid c brs n ri, á stri, dc há uit funcinnd. O ng. Ny Turinh, chgr Ilhéus, dirius c rgiã nã subr rvitr qul vst rfund ncrdur, qu s stnd ds «Trinchirs» d «Pdr dc Ilhéus» «Pnt d lis» c r l d qul, h, s rslvn, br c lviyngg, xrtçã dirt, nvis d grnd cld, d ccu r xtrir. E rsntu, ntã, cdrtnt d Prts Ris Cnis» u stud sôbr nv rt, qu, sr d brt às rds d r, t ntrds rnçss, rzã d li xistir, há uits ns, uni clôni d scdrs. Fi n qu.; òs ciiiicnts d rávl «Ms Rdnd», d )56, rvid l bnérit rsidnt d ssciçã Crcil d Ilhéus, Álvr d Ml Viir, itiss ts «l Prt d Mlhd, só gr rvivd, ls igs d rgrss d rgiã. Prcisnt, r su crvd ciênci ds rbls rginis d Kstd, áxi d sulbin, dr. Osvld Ris, c trn quz qu lh é culir, u. trisimis ublicr su iniã fvrávl & cnstriiçã d Prt d Mlhd. E ns dclru is qu rcridd d rt d Ilhéus, n ri Cchir, nã is cz, r is bnficid s, d stisfzr surt crscnt d cérci cculr ds zns cuáris dcnts, cnstituirá u ds rzõ s c qu s rtnd fzr d Mrú rt d ccu. Or, s rglã cntrl d ccu ssui frnt, b is rôxi qu Mrú, situd uit nrt, u rt frnquávl & nvgçã d lt r, ntr ls lhs qu s frçs vivs d cni stã indicnd, cust qunt custr, cnstruçã dss rt ríti, qu é d Mlhd. Dnd s cnclui: Ilhéus, Itbun td zn trlbntárl d rt d Ilhéus, incluslv s unicíis srtns, c Vitóri d Cnquist, dv vtr n gvrndr qu ssu crlss sln, crt ftiv, d cnstruçã d rt rginl d ccu, d cnfridd c rt, té gr sbtd, inustifldnt, d ng. Ny Turbih, c s dificçõs rvntur surgivis. E ss u ds rcndçõs ilícits d nv «ssciçã d Dfs d Prt d Rgiã Ccuir, Hhns» iniiuns slicitudk * dutds qu Intrvir n dbt, Ministr Rch Lg dclrus fvrávl ãs sguints dificçõs nu tul lgislçã: cédul únic, vt nr lgnd, trnsrts lintçã s litrs ds zns dls Inntcs ds cntrs litris frnccldns l Tribunl Elitrl. VOTO P/VR O NL FBETO cntrvrtid qustã d xtnsã d dirit d vt s nlfbts fi b Jt d cnsult n Ministr Rch Lg. Rsndnd, rsldnt d is lt crt d Justiçn Elitrl d is nlfstus fvrávl dirit d vt nlfbt r ulgr inust qu u clddã qu g Ists, rst srviç ilitr à su átrin c r l d sr cnvcd dnr su vid nã tnh êss dirit fundntl d rticir d sclh ds rrsntnts d v às Css Lgisltivs d nçã à sur Mgistrtur. Julg, ré, qu did dvrá vir r ts: nu riir t, á r s liçõs d uluhr, dirit d vt ns lits lcis ssbléi Lgisltiv Câr Municll;, strirnl, ns liçõs gris. NOVE MILHÕES DE ELEI TORES TÉ 30 DE JUNHO Finlnt, Ministr Rch Lg infru qu té nt ír listds f i ilhõs d litrs, qu té 30 d unh* dvrã str c sus nvs títuls litris 9 ilhõs d ciddãs brsilirs. N últi lit, litrd fi d 5 ilhõs, ds quis vtr snt 9 ilhõs. Dclru tr sid Mins Gris únic Estd qu á rcbu td vrb qu lh fr tribuíd dntr d ln d distribuiçã d riir d ct d ilhã d cruzirs, strnhnd, rtnt, qu, sgund dizi dutd Guilhr Mchd, tnh hvid flt d rcurss finncirs váris unicíis inirs r custr xigênci d ftgrfis. lntds à Irns n rgéli RGEL, 6 (FP) Fr rndids h d nhã, nst cidd, sis diáris risinss: Cbt, Pris Prss, L Crix, LHunité, Librtin L Mnd. crdits qu tnh sid dtd ss did cnsqüênci d rtigs ublicds rsit d tividd ds cnds d sul. \$cb dsf^titifà MRI D GRÇ S s (lrrttmlh ds Miri titnduri.ni h nu.. i «E^StF * W»t»\iw ^Zvál»^Zl^urt Jt sôbr sntdri rdinári nssu n«i?..?... Snd, trnnd viávl rusò d í i,f ir snind criss IÍiS^ cn, s trblhi.* by83ks^i& K St d nt nã huv núr, br vári* CZ\LLh.J.? nnts d Inquérit, tnh Kfd?V* LINÇ.INGODEMB N SUCESSÃO PULIST J st ltur ds ucntclnts qu..vir tuultur nr sucssrl ulist rc qus Issívl rcsiçã d Frnt Pulr Nncinlist, O PTB, bndnd ls riirs cligds PTN, PST PSB s dis riirs crds l sr. Jâni Qudrs, trcir sid d u Cnvnçã lvrávl à cndidtur gvrnist n qul rcu dllcrd três crrnts, rrs rn rchr c sr. dr d Brrs, c qu sr. Jã Gulrt t tid ncntrs frqünts. Nss linç Jngdur. nu drá dividir u bs0 itrl trbnlhlstu, «í.iididilf0^ & yfgvrnnç O PfB íinriu c snlórl r sr. Frt M. ilru. ssi, PTB, quc n dri rchr c cndidt Jnlst, nã vnd n sr. Ulisss Guirãs u n d ldt sulllcntinnt frt nu árn fdrl, isnts Inclind ir cndidt ulist, liás, qul s r qusj sr s Inclinr 34 sitis ssis d br. JS Gulrt, FRUDE N COMISSÃO D FRUDE ELEITORL uêrun «TS^ní» J,tnl déss ôrg Pnrtuuntnr d inqurit, dsit d rsnç d Ministr Rch T«W* rsidnt d STE, rcgislrus u cstcncrl d fí* rtj^0* d0 S.r?»»«IMcbMi fr JvdSr *,&&qu0 n,cs,críh POMtwlnt rcnhcid s «22 róris. FRESIDENTE D C.N.I. N COMISSÃO IM «MERICN CN» N runiã d nt, d Cissã Prlntr d inqurit sôbr rbl d nrgi tôic n0 Brsil, rssguir s dbts trn d rt d utri d Sr. Dgbrt Sls, trnsfrd rt d?«róri Cissã ós s nds nl intrduzids, substitutiv rsntd l Cnslh Ncinl d Enrgi tôic trvés d su rsidnt, lirnt Octcili Cunh. O rf. Cristóvã Crds, rsidnt d Cnslh Ncinl d Psquiss, stv rsnt, ssisriu grnd rt ds dbts. Fr stblcids, cnsqüênci ds dbts, s nts fundntis d nv li rrçã,.qu drá Estd nli d cérci intrn xtrn d inris nuclrs, crir u órgã únic, Cns. Ncinl d Enrgi tôic, r licç fiscálisçã d lític ncinl n0 c d nrgi nuclr sus licçs. Os cncits fundntis firds n runiã d nt diz rsit critéri r fixçã d rç d cr l Cnslh ds inéris riunds ds lvrs cncdids r xrtçã d inéris dstlnds cérci.»xtrir critéri r clssificçã ds inéris d xrtçã ribid, t d ndt ds brs d Cnslh sus tribuiçõs. INQUÉRITO SÔBRE REDE FERROVIÁRI N Cissã d Inquérit sôbr Rd Frrviári *& SSS^Sr^.^ VO,trá uvi, «Kèht Ft, xdirtr d Cntrl d Brsil tul rsidnt «I MINÉRIOS TÔMICOS: LEI EM PREPRÇf Cissã qu invstig s rsultds d rtri 3 d SUMOC sôbr cni ncinl («ricn Cn»), rúnirsá às 5 hrs d h r uvir s infrçõs sclrcints qu irá rstr sr. Lidi Lunrdi, rsidnt d Cnfdrçã Ncinl d Indústri. nhã, di S, hvrá nv runiã, à qul dvrá crcr u rrsntntd Cnslh d Sgurnç Ncinl.!~ O ssunt d di é sntdri scil r s trlhdrs. Ess ssutòíi t vlid rtigs tôds s ágins d tds s rnis. * Dsd circunscçã d riir cntnrizli d últi. 86 rcrti s d riir, gin cntráris à did, qu sã s is tétics. Sr, nã r cs, dis rtigs d O Qlb. O riir t u t d srã trinc u did ungid d snt cnsrvdris: Qu Dus s id d Brsilt Tlvz fss is grticl dixr id. E td cs id u id nã cri n rcilidd divin. O sgund, xcluind cnh sistátic cntr sr. Jã Gdulrt, té ud dfs d rt, qu, s tint dúvid, é cbívl, ust, viávl hun. Ccs l snt cnsrvdris, qu cnsist n cntinuidd d vlh rd. Os trõs d vivr sntds, vid intir, ls css d divrsõs, ls cssins, r tds s htéis d tds s érics d Eur, fundds bls utóvis, trnsfrds nticis ns cluns sciis, s s ráris (hi êss», nã) té qu dr sur, lgri, fôrç, súd, vid, té di qu rbcã ár n rt d su csbr crrg r Cu. i, si, snt cnsrvdris cncd trblhdr s I d sntdri trn. Ps à l. ^^é«tâ*c^> Entnd qu Brsil é, btivnt, s ds dis, ds trõs ds rgds. Nã é ust qu O Glb cl, ;., qu Snhr nu tl dil. finl d qu Brsil dvrá tr idd? D Brsil qu s divrt, qu ssi, qu ngrd, u d Brsil qu rduz, qu é cd di is scrificd, qu l t t d rusr ntr di d h sguint, d Brsil qu grc? Ms ts sgund rtig, n qul sr. Gulrt ntr c Pilts n Crd. Nã é ust, rqu, finl d cnts, s nu lvr s ãs, ns vésrs d i d Mi, fr s dutds fltss. O sr. luízi lvs crc rtig c tôds s hnrs, cntstnd s ssibilidds turiis ds Instituts, virtud ds dsnds dinistrtivs. Prgunt: qu cul t 0. cntribuints Cs flhs dinistrtiv ds Instituts? Nã cnsi qu s trblhdrs cu sts d rsnsbilidd n dirçã ds Instituts. Qu cul tê, r xl, s trblhdrs d qu Uniã nã rclh s cfrs d Prvidênci Scil vults irtânci qu lh dv? lé diss, u cis è dirit d cntribuint utr sã s ts bns u us ds dinistrçõs. crsc, ind, qu sntdri scil nã vi sr n sl, n, fvr, n cncssã. Srá ü rêi réltiv u sgur g durnt 30 ns, l sgurd. Nã é rbl d idd. Grnds Prgrsss d Tchcslváqui, N Indústri, Ns Ciêncis n Técnic SÍIIÍ!r?>IIStÍt,í»d^ P0r? 7? d is It tdifiãculturl, su rincil crctrístic fi lut l sbrvivênci, rsistind à dinçã strngir Kizs histórics d u ds íss is dintds d Eur Su tul nívl d dsnvlvint, n vilhã d Exsiç Univrsl d Bruxls Dis d nhã, «li 9, fsts dt ncinl d Tchcslváqui. Estd cnstituid l uniã d dis vs rrsnttivs d is lt cultur uréi tchrcs slrcs tnd c cntrs d tividds» vlh Prg, c su univrsidd qus ilnr, sgund ntigui,dd td Eur (dis d lns it.» vóvi) h flrscnt Brtslvl, tiã sus crctrístics histórics is cntuds rfund sntint ncinl cult à librdd. RBSKT9NCI Viti* d díáiçâ ustricfl dsd sécul XVI, quls v qu tinh..nsütid h ds séculs iéri d Grnd Mrri r f i u ds iss d ir brilh d Eur cntrl, Bêi, nã cssr su rsistênci. Prsrvr Idi, cstus, td u ric trdiçã culturl. Lutr sr ss lut r ssuiu* crátr d cis rligis, qund s hussitss s rblr tirr Is Jnls s cnslhirs is, r lt vlr nifst ds «Qutr rtigs», r, Já ns gs d sécul XVH, tinh u significd lític is dirt, qund d nv ls nls fr gds s gvrndrs iriis ustrícs. Rcnquistnd rcilnt s tn I sguid, Tchcslváqui sô lgru su ttl librtçã d ug d Áustri fi d riir gurr undil, 98. Vint ns dis trnv sr lv ilu cbiç d lnh hitlrin Dcsunu,:! ls têncis cidntis iíi 938, uii bstnt drátic l dvuiiiã Sviític à Frnç & Ingltrr r. ízíir curir s trtds idir iòtsãó dnqui is, s nzists nxr trritóri ds Sudts. U n dis, n inicirs sgund cnflgrçã undil, cur tód Bêi Mrávin, subtnd Eslváqui à cndiçã d rttrd. Durnt is d sis ns, is, d s Mnt, s tchcslvcs d nv s stri insubisss inssiniuávis. U tridr d átri, influnt clbrcinist, industril Btt (h hisid 0 Brsil) chgu frcr Hitlr, trvés d u livr, ln clt d citulçã ntrg d trritóri ncinl à lnh, c udnç ds tchcslvcs r éric d Sul, zn qu scrificri s Estds brsilirs d sul Urugui. vnçr ds xércits sviétics, r, lind grssã nzist, s frçs d rsistènci tchcslvc rdbrr d tividd. Qund Prg, & ôs qud d Brli, stv sb ç d sfrr dns siilrs s Ists Vrsóvi ls n dssês d cus, u suwvçã nqul utrs cidds rssu librtçã d ís, xtnt 9 d i d 945. Ess librtçã fi cnslidd l rsiiiç ds fuíçs sviétics, qu à su ssg ritir:::.; s trblhdrs, s cnss v grl cnstituir sus róris gvrns rstblcr sbrni ncinl. Durnt qutr ns Tchcslváqui ntiv u gvêrn d clizã ds rtids ntrirs à cuçã nzist. K U49, nt u* gl d láci tndnt xcluir d inistéri s frçs ulrs, clss rári dclrus grv, trblhdrs rlizr u cncntrç& rd Prg utrizr Clnt Gttwld, inistr ni dissinári, frr utr gbint c s rtids s rgnizçõs dissts ntr lir rticiçã d v n dr. Dss isódi nscu tul Rúblic Pulr d Tchcslváqui. GRNDE PROGRESSO Pis á ltnt industrilizd, Tclicslvãqui t rgrdid xtrrdinárint dis d dvnt d dcrci ulr. Sus grnds êxits n indústri, sciint d quinr», n gricultur, ns ciêncis ns rts stã rrsntds innt vilhã, u ds irs dn Exsiçã Univrsl d Bruxls, fiss struárl, sgund fi nuncid à irns cric rcnt ntrvist cltiv l inistr lnitnciári, Sr. Jrslv Kuchválk, srá grnd rt rrduzid n Exsiçã Intrncinl d Indústri qu s rlizrá n Ri, n C d Sã Cristvã. O róri vilhã tchcslvc, td dsntvl d ir lvz, srá rvitd n xsiçã brsilir, U d» çs xsts d ir trçã é rd girtóri d u turbin Kln, ntd n fábric CDK Jrg Diitrv» d Blnsc, dstind à ir usin hidrlétric d Tchcslváqui, Orlik, sôbr Mldv. E váris «stnds» srã xsts rduts brs rtístics d cntns dc rss, tllrs, ficins dc rtsãs lbrtóris d td is. Enqunt durr xsiçã, n TcUcôslváqui rsntrá dirint., c «uu Sl d Cultur, u rgr subrdind t «rxir s nçõs l cnhci nt dc su vid». N trrn cii*ii.i«>it. ltri d u xsiçã ddicd à u.iirügrfi, Tchcslváqui xibirá fils di^untáris, icrfils, tc. E rlçã stud ds rdiçôs cósics, r xl, visitnt d vilhã tchcslvc d vr fcnninn d chqu ds núcls tôics c i! si dstruiçã. Td u séri d dcücbcrtiis ds tchcslvcs n trrn d físic, < quíic, du bilgi, tc, sã rscnli: c índici d lt dsnvlvint ci fic tcnlógic d grnd nçã. «fc i>i.ii c...

4 I I < PGIN Ü =llnr«e«s POPULR: Ri, Prrs s Trblhdrs Pr Cncntrçã Frnt Ctt B^swStõif bãick *?* * «** * CBlk C ultív d CNTI fi cnsurd cndut d inistr d Tr ninid rtiniiv d cn»* blh r tnttiv d f? riii libr Sindict ds Têxtis i u»«kli»»».»..,.,>... lh Rginl cnsultiv JÈãs i.* *,. c «í. «. ««rnnts d sincnti, c rsnç d «* ssskidm dn 3 En gst, II Cnfrênci Sindicl Prsnt lídr «indi» «*? *» *» *... l_u_»_»_». sr. _si._ r.» i».. ^. «ut d0 un dd0 d0 vi. nt sindicl brsilir, cnsttçã ss fit n c* nurss dirignts sindt..lsuil tnllss sw» d su. rt cl*cl_ n nurss dirignts Ét Cl itrbo dducd Ebcn Cngrss Sindicl ds Bncárl», rlizd Dlscutlu»sc n runlft ér dis trblhdrs rt u Bl H» cs nfl ttniiu sid i «ds rsluçõs tds n qu Julh, r tbé «ind rvd rfrid dbtr li L ii Cnfrêncit0 d di» d i, n S» rtlir ds slnildiuls PRESENTE UM DIRIGENTE riznt c s cntts qu Si d Priir d Mi, n sd r2?í dlct ds Tôxtlí, rltivs d rfrid órgã d clss, ássís00* SINDICL LrS?Wnt d.r~*cnr& ITLINO tv c s dirignts slndl» Rúblic» dids Estôv à sntdri rliz s gst 4) rsnt & runlfl cis ulists, gr; n cíit d II Cnfrênci ds rticulrnt.s três Cn. r Elgr tds u r su»r» d Cnslh Cnsultiv Cissã cst 0 dl* Distrit Fdrl. fdrçõs ncinis, às drl Trblhdrs d Distrit F««quis vçfl. d dlri» rtgnt sindicl itlin, sr. Dis d rçã d sr. sindict rdu su gnts sindicis ds sd, Os dirignts sindicis três Cn* dduccl fiz. Elnc, d Fd» dduccl, sr. ri Clst fdrçõs Os dirignts sindicis lé r qustã d r lbrr sclrcr u t rçã ds Mtlúrgics lt# grdcu su árl rgint rsnç I O Cnslh Cnsultiv r» diss, strnhr titud titud Intrn ds trblhdrs d llmi, d Cnfrênci. qu n fi d rcu* àqul runiã, dund r dcunts firu su rvçã s d inistr d Trblh, lbrnd sus ntidds sindicis, nifl cnsidrnd qu crt Irns xrssu su stisí ncrrd. lnçds n * d I i sbr n rv qu s dls» curs i çft d li d sntdri rnuncid Vlt dst citl stá dturnd > Rdnd n s di, fir sntid d rfrid Tlgrfists dnstrçã rári. Rivindic unt cnsttu qu» ss tivr rrcuss, sitiv. ri sri ssind n di 3 E fc d xsistlnci» ds» qu li d sntd» PRESSÃO SOBRE O d i qu êl Ministr d ls xlrçõs Cnslh SINDICTO DOS TÊXTEIS Trblh, stri rsnt n Cnsultiv rslvu lnçr O sr. Flix Crds d» SUv, rsidnt d Sindict sncind li t Prsi sclrr iniã úblic Ctt, n nt d sr u nt ficil íl d fjjbmsmsssssl^^ àà\2íl._~,..:i^_fcáibs dnt d Rúblic. Rfir» s trbhdr» grl,.^^ ií.wfivii»,»,.!:,..! :.. ^SssÊ^^^Wt^^^^^^^BIM&SBi^ iítnitrf:í>\..:.;».l!,..:......»/<< f H r ind s dirignts s t trnsitir ^s»y ^^L. ^^B»wv<S B sindicis qu ss r u rintçã crc d cncntrçl d di 3. r» l» qustã unicnt d lçd ds ntidds sindicis, qu brr ss nt fi lit tê rsnsbilldd r c u cissã cst ds Lvlsdl 0l9K.^B BB? T^lflPV ijvli. ^ ^^^^^v^êèr^^ ds têxtis d Rir, d Jnir ftifru lnári tr sid chd l inistr d ^Trblh r dr xlicçã sbr dcunt rvd!n «Di d rblhdóf» «I qu s criticv Rvêrn i s dutds r nã tr i ssgurd rvçã d Li d sntdri. O Cnslh rslvu, r í unniidd, qu Sindicl t ds Têxtis ns c icss Ministr I Trb» s trblhdrs, nt s us Hflcnd, rtnt, nnhu intrfrênci d inistéri. CONCENTRÇÃO DO DI 3 DE MIO NO CTETE E sguid, discutiu Cnslh s rbls rlcinds & cncntrçã d di 3 (lh qu rsnsbilidd d d i, s 8 hrs, írn» ludid dcunt... cbi... _ t Ctt. r ssistir à i tds s dirignts sindicis snçã d li d sntd l Plts, Cntr Industril Surir dis btíi d cruzirs su rduã d rcdris O qu s sttístics rvl Esti IBGE MO.OOOlzir r n, cbrídò dis hbitnts tul ulçã trçs str d rduts unicíi d Plts,n lintrs. rduçã d fti Grnd d Sul, Já 960 lss rósr cun cu* v sgund lugr n Estd, c hbitnts, su iri (5,296) cn» cntrds n cidd róri nt dit, ntã c yis, dlstribulnds rs* tnt l qudr rurl ü< hbitnts) ls vi Is d Cã d Lã (2.009 hbitnts) d Dus ;(.780). s ulhrs stv suriridd nuéric... <5l,7%), c u xcdnt d is d 4 ilhrs. QUDRO FBRIL r. Ecnicnt, nã i nr irtânci d Plts dntr d Estd. Pdrs cntr industril, su rduçã d rcdris ultrss cs ds dis bilhõs d cru Hng d d IM r nhã Sindict ds Ergds nó Cérci srvidrçs d Dlgci d IPC d Distrit Fdrl, às 6 hrs, rstrã u hn sr. Ji d Silv g órrê, nã só l ssg su ntlíci, c rintçã l qu t iriid rgnizçã sindicl qu r su tuçã nqul rtiçã d Institut ds C El _rcláris. dirignts sindicis Nlsn H» gldl d Pinh, Hug Cst, Nwtn Edud d Ollvclr, Bndit Ccrqulr gstinh d Crvlh. SSEMBLÉI PEIIMNEN TE DOS SINDICTOS C é d cnhcint übllc, n t rlizd n di * d i n Sindlct ds Têxtis, fi rslvid qu s Sindicts ficri ssblél rnnt té rvçü d li d sntdri Nst sntid, Cnslh Cnsultiv dlibru qu us ssbléis ds sindicts sri inicids n di 3 às 8 hrs. Instlds s ssbléls, srt cnsidrds crátr rntnt S trblhdrs iditnt «gulrfl r cncntrçã d Ctt. Fi crid crns d cnsrvs, b tbé u cissã c bnficlrnnl d r cnhr rduts discussã grícls, ntdnt d rt d li trz, s cnsidràvlnt n blnç unicil. Ou d sntdri n Prlnt ntrr ntndint c s utridds. tr str d rlv é d xtrçã d óls vgtis. Cnsnt lnts frncids t, n Câr ds Du Ess Cissã Já stáv, n r U rcnt trblh d tfl*,0». Cnslh Ncinl d Esttistic, stv funcinn TRBLHDORES DO II CONVENÇÃO DOS t n unicíi, 955, 224 DISTRITO FEDERL s t blcints industriis, O últi nt d rd c rsultds glbis d 2,02 d di d runiã fi rii bilhõs d cruzirs u rrid d qus sis ilhrs. O qudr fbril ltns strs bstnt dlvrsificd, s b qu nl rd* in indústri d lintçfi. PELOTS, PRÇ COMER CIL E BNCRI V Os rinciis itns d ut grícl sã rrz btt ingls. N qüinqüêni 95 85, unicíi rduziu,4 ilhõs d scs d rrz crc d 900 il scs d btt. Os ftivs cuáris nã sã d ir nt cnfrnt c s ds grnds cntrs cridrs d Estd... ( bvins sulns). Slints, ind, siçã d Plts c rç crcil bncári. O vint d su rt v «nd rciávl; 956, ntrr 242 nvis, ttliznd tnlds. [ ÉJli» M: ;»::?^^,...,.,.. L.. \ Mw*^ sh S %v». MÊMÊ i ^ l^,, if> #^S á ^«k^^p^^ < Ww I E^S% t**r~x*s. M0ÈÈ B:fl Bsi^i^ss^ ^SÈ Bfl BBsfci fcitl. Wt ;ÉWf^^^^^M^^B>SSlWBsWBSMBSWBsWBsWBSWSsWBsWBsWBS D NIVERSÁRIO DE MRTINH GRÍCOL C rsnç d Jã Crds, Jsé Mrir/Nic Brsil, Luiz Mtts Crls, Dings ítl Ls úrs íi crd cnvld. nlvrsiriwsrtf Sh«l rtncnt fui grícl d Ilh rnnt d GvrLdr d scidd flnó lç, Mrtinh rcbu SDrn. ts inúrs hngns, tnd sid td bstnt rris ls sss rsnts. ss nivrsrirft frqüntdr é d Cctá, nt cnsguiu d td gnhr ss qudr scil d grêi ilhéu. N ít, nivr» tt %\ntst T 0 QUE VI PELOS CLUBES FLEIRO E. C. ^ nhã bitdnçntè ds 20 às 23 hrs c rqustr. vvri,*. w g P^iuMiirá. n íãdê 7, ns slõs d (EREÉB, d P. Migul, u gfdis bil c rqustr. GNIO F. G. *d èr stç # sábd, nv bil : s d btut d str disclin ds 22 às 3 hrs. E. C. INDEPENDENTE Os lvivrds n Rng, f crã, n róxi sábd, JSZ c niçã d J. Fr» Mir, u grndis bil ds ««. hrs. JUROf ^. Os ivr» ds d ftçch Mirnd frindr su qudr scil ds 8 às 34 hrs. C sr, vlh Rs ít u gntil nfitriã. *!%**, r c d gonóri ros íviclsfs d Rííft Ururi brindr, n nit d sábd, sêüg ssió;s c u grndis fgt, qudp fi ssr nv Dirtri nrrfvds c nid bil rqustr..hlub JStt^^lB ssfl HLl imwl III MsWt^ \\\\ ij»p*^bssssi WkW IP^PPlSIf^M El ssl WSSSÊS^ Br #?EH ü sl Bflt& ^ ^SWwÊ *JÈ9 Sl H^M ^ sss;í ÍSsÉbI BV fl H B n h sbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhsbbbbbbbbbbbb^sfésb s«8k^sit3»g<i,^ sm^iitt.v:.i.fc»»ssmmiis»»»iié» MswFíffii:^SSHkTsl MBWf.ftHr» fsrpjppjsqpimb srj Brc^yf.^i B^L»wY*lfô In nãh HBtWWJMV ^H yflk^e sr ^S7 ^QPl LV^^ «issv tt sh W^^s«?M sb^wsibnwr#% ^^ )itflsrwfcj^st^tsml On trblhdrs rss télgráficuti rditlsyrófks ntõ ucs dks rf:«d grv/int r uiiint dc slári», cnfr dclrçõs d H» dur».iindicis dqul crrçã, qu dlvulguuws n diçã d nt. Â st ilid lnçri ã s tlgrfists rditlgrflsts, us s rss cntinu rcusund tndr às sus rivindicçõs slriis. Sxtfir >róxi rrsntnt» ds rgds rgdrs strã runids nv srdnd n Ministéri d Trblh à trd srá r Ihd u grnd ssbléi n Sindict ás Tlgrfists dst Citl, qun l Hfl k»fl k K^vB! d srã dbtids t dids lr dtds, cs nã chgu, nqul runiã, u sluçã stisftóri. N ft, vs cissã d dirignts sindicis, tlcrfists, qu visitu ntnt nss rdçã, intgrd ls srs. Otvin Junquir, rsidnt d Sindict ds Tlgrfists crics, dutd stitdl lxndr Fnsc, rsidnt d üditò ds Tlgrfists d Rcif, Rôul Pcrcs, ri Dnis, Wilsn Ris, Dvid Silv, Rôul Mrinh, Rfl Crtçz, Iv ndrd ndic Suz, rrsntnts dr? divrss rss n Cissã d Sláris Ncinl, Cntribuints d CPFESP Rivindic u Hsitl TIFBIBOS O Sindict Ncinl ds Fiflrs d Mrinh Mrcnt cnvcu n» liçõs rn rnvçfl d su Dirtri, Cnsuín Fiscl Rrsntnts d Fdrçã, n ríd i M ds bril 7 d unh róxi, ENFERMEIROS D MRINH MERCNnK Estã cnvcds s lclcós d Sindict Ncinl dn. Enfrirs d Mrinh Mrcntil, r rcnvuçd d su Dirtri, Cnslh Fiscl Rrcscntnt d Fdrçã, n» r di 30 d unh róxi, rostos E GRGENS Os rgdrs grgns sts d gslin ( crrr d dr u rsst u did d unt d sl» rl (40 r cnt) fruld l Sindict ds Trblhdrs Inflàvcls, c srdnd rcd r di 8 d i vindur. COOPERTIV DOS MRÍTIMOS Crtiv ds Mrítis Clsss nxs rlizrá. h, u ssbléi grl xtrrdinári, às 8 hrs, r rvçã d blnct d xrcíci d n d 057. TRBLHDORES QUÍMICOS Os trblhdrs n Indústri d rduts quíics rvnn zrfi ns dis 6 7 d i crrnt, liçõs r rnvçà d Dirtri Cnslh Fiscl d Sindict d clss. Dus chs stã Inscrits drã vtr tds s sscids quits. RBUMDORES O Sindict ds rrudrcs d Ri d Jnir cnvcu s liçõs r rnvçã d su dirtri, cnslh fiscl» rrsntnts d Fdrçã, c sus rsctivs sulnts r di 8 d Mi róxi. TELEFÔNIC O Sindict ds Ergds Bnrêss Tlfônic Ri d d Jnir rlizr/i nhã, às 9 hrs, u ssbléi grl xtrrdinári nr dlibrr sbr unt ds iids. n<= JUSTIÇ DO TRBJ.H0 Tribunl Rginl d Trblh d l.«rgiã PUT DE JULGMENTO Rcrrnt: ld. Nlsn d l Rcrrid: Editr I EM 2 DE MIO DE 958 Rltr: : rssr d Jrnis Juiz Pi ttni. Rvk Is S.. Rvisr: Juiz Mári Prir Rltr: Prcss Juiz n Pirs (2» Chvs JCJ Rvisr: Nitrói). Juiz P. d Cst ssunt: Prcss n. Rcurs Ordinári (4? ) ssunt: Rcrrnt: Rcurs Ol Ordinári Evngllst Rccnnt: Rdrigus. du d R. Rcrrid: Gnn & Ci. Ltd. I s. Rltr: Rcrrid: JuizMári Prduts Prir. lin tids Rvisr: Cdr Juiz J. Ltd. K. d lid I Rltr: Juiz Jã Blist Ṗrcss d lid. n (4* JCJ). Rvisr: Juiz Cls Lnn. ssunt: Prcss Rcurs n. 2895S Ordinári (Vlt Rcrrnt: Flicin Rdnd Estd Flix d Ri) d Silv. ssunt: RcursSOrdinári Rcrrid: Móvis Rcrrnt: Stlir Ci.Sidrúrgigic Ncinl. Ltd. Rltr: Juiz Rrcrrid: Pi Ottni. Jsé Rfl d Rvisr: Juiz rntcs. Mri Prir Prcss n..s73.57 Rltr: (Vlt Juiz Btist d Rdnd lid. Estd d Ri). ssunt: Rcurs Ordinári Rvisr: Juiz Cls Lnn. Rcrrnt: Júli Rdrigus Prcss n (9» JCJ) Sbrl. ssunt: Rc.rs Ordinári Rcrrid: Cnhi Sidrúrglc Ncinl. Rltr: Juiz Pi Ottni. zçâ Rcrrnts: d II Cnvnçã ntôni ds : Brit Trblhdrs Glvrã & Siquir d Distrit Ltd. FdrL Rccrids: Os ss. Dis d dbtid tri, s dirignts sindicis Prcss n (JCJ d Rvisr: Juiz Mn Prir Rltr; Juiz Pirs Chvs! Rvisr: Juiz Frrir d chgr à cnclusã d qu Ptrólic). ; Crt. rsluçã d rlizr rfrid Cnfrênci Junh Rcrriu: ntôni Frnn ssunt: Rcurs Ordinári ssunt: Rcurs Ordinári Prcss n ,(3». JCJ) róxi, r rciitd, dvid à xiguidd d t Rcrrid: Ci. d Frç d^ d Frits. Rcrrnts: Sidnv Âzvd Ml Lóid ér N. cnsidrnd qu n nt nã s di dsvir Entrgu ls sindicts d trblhdrs vinculds qul instituiçã t0 Rcrrids Os ss. Luz d Sã Jsé d.ri Prè03 s u instnt d lut l rvçã d li d sntlri. Rltr: Juiz Pi Ottni. Rltr: Juiz Pirs Chvs. u ril inistr d Trblh Rv:sr: Juiz Mári Prir Rvisr: Juiz Frrir d Find dbt sbr tri tl, Prcss n » JCJ) Cst. Os rrsntnts 0 sr. Bndit sindicis d disrsã rcurss c à situçã d«=srd ds ds Crquir Grus s. ssur: Rcurs Ordinári Prcss n (2 JCJ) rsidnt d Sindict d Trblhdrs ( «trts r rstçã d s urds Sã Pul. d Enrgi Pnd, Rcrrcnt: i.irn Frrir ssunt:. Rcurs Ordinári ds Mtlúrgics, Elétric fêz Prduçã d Gás, d Tlfônic, d sir.tênci hsitlr. ru. ssi, sguint rst, rvd r td» s qu n rçnt Cérci Indústri S. Rcrrnt: Jsé ntôni O titulr d st d0.trblh rsndnd d scrr rgênci Crrls d.. Ribrrid: Nlsn d Silvi d Sil.. Urbns, ds Frrviris, ds rsnts: s ls ) Os Sindicts rnuts 059. rlizr n ês ds hvin c. cntuu issibilidd r Rdrigus. Rcrrid: Srrlhri Cruqu CPFESP r rviárls, ntrgr d unhn s sus n t únic instituiçã c d u sluçã u ri c0 sir Rltr; Juiz MãrlQ Prir. Wr d Sul Ltd. ril Rvisr: Juiz J B. d l. Rltr: Juiz.Jã Btist ssbléi r dbtr rivindicnd vilígi d disr d dis tr. v s rrsntnts sindi.l}sidá cnstruçã d Cnfrênci lgr u dlg^ Hsitl.! çs d vrb ttl dc scrr cis. Prcss d<> lid. n (» JCJ) ds s^fdrcis ***** ^ P n Fclizd CPFESP, SÉÍfíndT ssibilidd divids D. Rvisr: Juiz Pi Ottni. F.) Prcss n. 4 RDC5S. tnd & vist? ci. tnd vist situçã d cbrnç ds r ssunt: Rcurs Ordinári ssunt: Rvisã d Dissídi S^SSiüS. Rrsntnts S S!Í!! ^Prcriddd ssistêncién,^ fl Prcd crifqu cnfqu s ncntr.e rt ds rss clichsltirdss rtículvw^ *=^*= rtícul. Rcrrnt: rtfts d Cltiv. institui; 957. trvés d ludid Fun rs ds utrquis gvrn. ç d Mtl «Gyz» Ltd. Suscitnt: Sindict ds rvidênci vist J d, fr gs bnfícis n I ntis, inistr d Tr PMt^^ ntnt ^^^BBWB* dc itcnts Rcrrid: Hrulu Cst. Ergds Escritóris çin., blh rsndu qu dir. Rcrrid: Prduts lintids Cdrs Ltd. Rdviáris. ds Erss d Trnsrts <M^M^^^í^^.<.^^l,^^.^., ^ qunt ilhõs d cruzirs;! çã d Cix stv nvidn gr, 958, d s! d sfrçs nss sntid, s fnt fi dintd ir r Rltr: Juiz Mári Prir. Suscitd: Sindict ds rblátic cntr c Rvisr: Juiz J B. d ltis ssibilidds. Qunt Erss l Trnsrts d StfõS é tànci d is c ilhõs ind nst id. Pssgirs d Ri0 d Jnir dl stv tribuld à CPFESP vibilidd d u rçã Prcss n. 458 (JCJ d u utr ^ * dintnt d stnt c ilhõs d cruzirs, dvid cin. bncári r ss fi, cn Ptrólis). Ṙltr: Juiz Jã Btist sidru s u quês ssunt: Rcurs Ordinári tã sr çstudd. R;crrnt: Eric Li. Rcrrid: Sid. Hnriqu Viir Crdir. MRCfU CONTINU N LIDERNÇ Rltr: Juiz Mári Prir Eftud Pgnt d Vrbs Rvisr: Juiz J. B. d l» C ntusis sr crscnt v s dsnrlnfl cncurs d Mlss id. rri n Inhuns F. c, d Dstinds Prcss n 3658 (9» JCJ) Estrd Itónic. Nrdst té ssunt: Rcurs Ordinári rsnt v lidrnd lit Pr dtrinçã dirt d dtçõs rçntáris Rcrrnt: Hrini Tôr. v Mrclll Nvs c 460 vts. Pr róxi u _,, dqu. rs uus dg Snts ui. rçã, s dis cndidts rt.»cwiíi,ri«>cug grnds surrss. O I Pr?ldnt 3***V? Kubttschck ls Drtnts d u Ministé Misrfr gs, nt, D.N ri d Viç&. Rcrrids: Ls ric UU..Í.M.J. _.:..v 42 irnin. DnK. nnr n rir vir\ n ViRn rsultd grl d cncurs é sguint:» lugr: Mr E.R. 298 ilhõs d cruzirs s ns S.. cui Nvs; 2» lugr: Ld Rs 345; rvidêncins 3» d crtf lugr: <J Jnt n wn,. r,,!, M^ri^ d Prir. _.. D.N.OC.S ilhõs....,.._ Gvrn fr,, UIWUUS dit^ Ugí:...G,Pld PÍnt0 282; 5 Pl gs: üfz J i d T ^88I.!,4 lu»?r: Irlnéi R frnts s dudécls ds ncssidd d rrcinr s 239; «lugr: Wil d Cnciçã 6. id N ft, vs I quls órgãs.técnics d sr. s dus riirs clcds, ;; UMENTO viç rcs n. 75.5S (7, JCJ) DOS úblic rcurss idits ssunt Rcurs Ordinári EMPREGDOS rpir;tl0s,tn HqU fsêc, Ug0Dn: Rcrrut: Hnriqu Lg EM CRRIS.. í Cérci Indústris S.. Rcrrids: Onfr Tv URBNOS Tbé r qrd d r,rg_ t usclin Kubltschk fi, O Rltr: Juiz Jã Btist rsidnt d Sindict d ftud nt à COFR r&l], Ííri BBsE.^BSSSSSBsV K âv ls\\\\w SISSSS^BSS^bBBSSB \\ M^ÊM^^^i. d*! WJS«ft &M ãs d cru. ^ ** %* r, uiz Cls Lnn.. JHBsÜ F^fl II Crris urbns d RD d Jnifr, cncls, zlrs fi d sr. ntôni qu s n. Crs d Vs. Prcss n (JCJ d tid bstcint d gntnd vist s. TZ Gns)^ 4 luçã á d d â qutãq trifg ri d nrg ^. ^l utr(»u v«ssunt: Rcurs Ordinári ^ P&r * n d létric gás, I r fit lü B«Rcrrnts: Br.dit0 ntô ^f, ni d rusntó Flizrd Pindr Cr. COFP slril, ncrcu s bns rcbi ntrlcfí. nir Fntur, int is H d titulr d rcl õ* l i3t d Tr. Rcrrids: Os ss, % blh ]nôs d ruslrs r brvir dstind, n rt rffrntgri d tlfônic. Cst: s fi. Rltr: Juiz Pirs Chvs. ssl d» Su ct I Ryisr: Juiz Frrir d i Estnd ssunt n dn Éb^wS^Iu.. *:;^n: ^ss!hi^bs! HP^ lííi. *á» *IbV ã MTV*? ^vfyv,^rfj^b^ím Lsssst.:JM frfw9?^ :>:;. JfWBÍBB ^H ^^ws^^^!»^bsssssk»^^bssssssss>^i^bsssssr^sb&^ SOCIIS nivi&iiúu nlú u dsrtist Wr.lflir Srs Vi Nvb, nu nr.sq itiv t uit cuririiit4. H, Ri Bnit cr 0 ins d íi4çã. 0 gvêrri lcl frá rliir fruds fst» cívics, is «fridi niciüi. Crnd, 7 «««UbéiD n»t dt, Prltári. C. frá b ti* \vkà «n s«rç d* srts, _J nit, n sd, grdis bftu. v>íâj8i^h Bsssr ^dênci, d rnuncint d ubjcilidct, inistr f>rs» íl Brrs ncinhu r. sidnt 49 sindict d rrig q wflt Prncis Ngrfi í tini. snotiài Wã, B ^fs ^ur d. Siív». qu &rcr W~ i^n CP^h d Ds ilggu ^nvlvint Bãr*nts srá cns ti Isn»*. vivnd. dà Hu. d w^là, lé d su Oêrct rsidnt n«u st««istmbt x&srrit. d rrsntnts d indústri, à Bnc ivôii db Óss» ç d Usin Sidrurgi r Snt Ctrin II II Clt is Í^^^S^Í^ÍÍÊÊS». Ecic u nivrsft Cngrssistti d ri, H, r, tcd d^r NP } dirtnt IflL^fn^ MP ligds dsnvlvint ÓF üst íívrin nínwò Ts Mffi d ÍrSJÍStíS íí Mb! Snts, ssirt dq Mt Ê ii ã Crnissy industrl t zn crbnifr. l^ ffçvlrô Club Suburbn, Sycrifi s istudr s bss, d rgniz rá nlv d inúrs hnín Sc^ dí* futur Usin Sidrúigigns n club. c d Snt Ctrin, u<t qu tr Su Ihlirá intgrlnt II r:=r rdnd gcrvã ncinl, Rvndnd HIgs d Grnd citçã 7. Ru té MurlslQ, 286. n Blusfis d Kust&u lutrd, i.üo BlusSs r rãà, 20,00. Clss i. Mlòriiit, 30C u^ ^^t** u» Utndg, 3is Prcss n (6? JCJ) ssunt; Rcurs Ordinári DISCO TODOS d lid. Rvisr: Juiz Pi Ottni Prcss n. 58 (3» JCJ) ssunt: Rcurs Ordinári Rcrrnt: ndrd & Sá. Rcrrid: nclt d Silv. I Rltr: Juiz Jã Btist d lid. Rvisr: Juiz Pi Ottni. Prcss0 n (9* JCJ) ssunt: Rcurs Ordinári Rcrrnt: Ernstin Di Giói. Rcrrid: Mtrnidd «Cs d Mã Pbr». Rltr: Juiz Jã Btist d lid. Rvisr: Juiz Pi Ottni. Prcss n (* JCJ) ssunt: Rcurs Ordinári Rcrrnts: Srviçs Técnics Mffntis «Srtcs S.. I Rcrrü: chllls Cckll Quirnrã ÃJÜOE IMPRENS POPIR VENDEM Ms... iãfl vnds à PREÇOS BIXOS. Dig «i Bfws, últis lnçnís d «PRD DE SUCESSO», cus dscnts d fábric, trnsfris intgrlnt, s nsss clints. C iss vnds is r^s, gnhs is dinhir cnquists frguss. Tbé nã * Sç ns! ss únic cs qu cit dvluçã, d rz d três dis, d disc qu nã lh grd. Vnh vr nss rrçãkd fi d n 8 vcê grnd crdr d discs, frá.ns. cs u cni rciávl ád^crs. FEIR DOS DISGÒS»8 BUENOS IRES, 229 U RIO

5 r illflí» Li d nisti d Frndizi: IMPRENS Srá POPULR: Mis l d Td Histri rgntin Dclr dutd Frncisc Uil, d iri Insturr cificçi ncinl, btiv d li Prt nv rsidnt livr css ds rnlists tds s fnts d infrçõs HUENOS IRES, ti (FP) O rsidnt rtur Frndizi nviu rlnt u rt d «nisti l grl r tds s dlits lítics ilitrs u d%lts ri dirit cu cnxs, ctids c btiv lític». Ess nisti, sclrc rt d li, tingirá Igulnt s sindiclists u s dlits d dirit cu ctids r sindiclists cu Iniciiç ullllc. Eslrc<) rt: «Pr utr ld, nlngué drá sr Intrrgd u cnvidd crcr lustlç r dlits Indicds nst nisti». Finlnt, rct drrc tds s dids qu stblc lnbliltçs lítics u sindicis. PCIFICÇÃO NCIONL O rt d li d nisti, sclrc rsidnt Frndizi t c btiv rincil insturr clflcçfl ncinl. Sgund iniã ds bsrvdrs lítics, nfi há dúvid lgu d qu rlnt, cu iri é frndlzlht, rvrá ésss riir rt d li d gvrn. nisti lític rfrnt s dlits d dirit cu ctids c btic lític ritirá qu s rinciis áüxlllrs d Nrcsldni Pcrn rrç n vid lític d rgntin, ntndnnt Jhn Willi Ck. ntig dutd rnist tulnt hrdir lític d Pcrn, b c Gulllr Klly, chf d linç Ncinlist», gurd rd d c rnls. SITUÇÃO DE PERON Pr utr ld, usii tnd nsg d règidnt Frndizi, crcgcc u cis Inbllltiiçòtt ullticg sindicis dcidids 955 rfrid snári, qu é rgid r brug cf c] gvrn rvisóri rstllulrá n circuit lític 0u xcutiv d Cnd cltó Tá.i. slndlcitl is d c rnist: Rud trf tllrirnt.s rnists qu stv ribids dc quniqur btivs d librtçã cn. cwprn nv gvrn, cus.. ivldcf lític u sindicl. lc c rcurçã ncinl tgiirs ind s nisti d sr tingids tingirá Igulnt xrsldnt Prn, tulnt xil v. Pr qu ft gi c uxili ciç d td ci c Cludd Trulll. Exist d bis cnôic qul váris rcssg cntr Prn, fi lnçd cnscint c dlibrdnt* l ditdur rlclnnds» rinciis c lvrsçã ci funds (gvrn rvisóri;, Pátri DÚblIcg dsvi d nrs. ns d cntr c B ssívl, n ntnt, qu s v. fir snári, s rlntrs nli s u. cncluind:. Qutr ilhõs sr, nisti tin Igulct xrsidnt, d sss qu vtr t. qul, vr d«frndiii sr qu nêss cs, dri rgrssr gvrn xcut su rgr. Qutr ilhós d cns à rgntin, g gsi dsg. s. ciêncis qu dr dr nsg nvid lu ftndtl gti dissts tds s scrifíci»»r«rsti cfirlnt Frndizi rlnt, u di riir d tulr grnds à Pátri i, stisfz lnnt b str v. iniã úblic, slint Lin Dur, snári db. riir núr dis d s Public snári, nss vtit rnist qu circul cngfi d rtur Frndizi h c u rtrt d Prn dr, lngs rtigs c n riir gin. On lgi d rn d flci fs»bw«<i»«<»»i>» Prnt URSS Crciis C d Uv Pcrn. vnd livr d Lin Dur ssinl 0 ingris d rgntin n r tu. tl d librdd d xrssã, Rlnt, xisti n /t cf gvrn ruvlsórl, u dcilll qu ribi ublicçl d ftgrfis d Prn v d rtig» lztid lgi d rind qu dsrnu c stbr d 955, r c Hllltl UM ICVtllIÇIlll iitlcriils. MIS MPL NISTI BUENOS IRES, li (FP) «li d nisti, sr brv tnt vtd l Prlnt, srá, tlvz, is l ul gnrs Jis c. nhccld d Históri rgtiuná»; dclru dutd Frun. cisc Uzi, rtncnt à iri IrndiziBt d Ctnr ds Dutds. O dutdu crs. cntu qu u nisti tingirá lítics, ilitrs sindic lists,, ind, s dlits dc dirit cu cnxs, c rigns lítics. Uzl crs, cntu: tsrá nistid s rsrvs, àqul qu lvr cnt rlis d tullcidc lític ncinl». O dutd firu: Nss bs d rcnciliçã, vint ilhõs d rgntins drã rduzir u trblh fcund, d qu õis nêcmltã>.sê rt; d nisti, tl c fir dutd Uzl, fôr vtd, r. itirá s lugrstcncnts dc Prn rgrssr is, rln. cllnt cxlnlstr d Intrir ngcl Brlnghi, xdutd Jhn Willi Ck. substitut lític d Prón, lé d Guilcr Klly, qu fi chf dn gurd rlrin rnist, cnhcid sb n d «linç Nclnlist». LIBERDDE DE IMPRENS BUENOS IRES, 6 (FP) O rsidnt d Rúblic, dr. rtur Frndizi durnt u runiã qu ntv nt à nit c s rnlists ds* lçd» nn Cs Rsd rlu librdd d Irn. s firu qu s Jrnll». ts trã livr cis Ids s fnts Infrtivs. O sr, Frndizi crscntu qu nfi rcbi s rnlists r fzr dclrçõs, s «nfi quri Inicir «inhs trfs c rsidnt d Nfiçfi s sudr s r. sntnts ds diáris gén» ls». ÜCH O rsidnt dclru qu n Cs d (Invrn hvrá ssl dur» s 24 hrs d di, d nir qu qulqur nt d di u d nll s rnlists ncntrrã «g ti ns funcináris c utrldnd suficint. r rnrlnmiis infrçõs qu rquir* frltiiind qu fic ntndid qu «hrs nris drã blr csns Infrçõs d róri rsidnt*. Frnç Rlizr Prvs tôics 0 Shr MOSCOU, «tfp» E l». sán dstind à Áfric, Rá ;MMscu tlcnuncluu Frnç dclrnd quú s nis linh u intnçã d rlizr xriêncis tôics «flhr c clbrçã c s l litrists nlfih. Slintu Qund n clnkor: Frnç snt 960 dvri sc;iidr à ctgri d tênci tôic, rntinnt s sub qu c.hc is Iri rchznr brvnt xrlêncliiv nuclrs. Ist é cnsqüênci d ft d«tr Frnç r. vvlntc rcbid uxili ds ilitrists d Bnn fi vs fricns. firu, cnclulud, RádiMscu: Oâ irllistns frncss nã s Prcu, d d lgu, lir s Rlçõs éric Ltin Dclrçõs d sr. Mikhü Ptrvich Trsv, vicrsidnt d Prsidiu d Svit Sur d Uniã Sviétic, irns d Buns irs BUENOS IRES, 6 (FP) O vicrsidnt d Prsidiu d Svit Sur d Uniã Sviétic, Sr. Mi khil Ptrvich Trsv, ntrvist cncdid nt s rrsntnts d irns n bixd tci d su is, cusu s Estds Unids d ir s iss ltinricns u lític crcil qu id }; su dsnvlvint cnôic nrl, liitr c érci xtrir ds ss iss c URSS. Slin tu Trsv, t c vicministr d Extrir d URSS, Sr. Kuznitsv: «URSS d sr u r dr cnstnt d» rcdris trdicinis qu» iss ltinricns xrt». Rsndnd u r gunt rlcind c rcnt cr sviétic d i tnlds d fi d cbr Chil, dclru T rsv: «URSS stá rnt r lir rlçõs c rciis c tds s iss d éric Ltin, inclusiv Chil». crscntu qu» cr» sviétic* d c br chiln dri dsnvlvrs «s cndiçõs rci rcnt rvitss r URSS r Chil», slintnd ré qu nã r stisftóri std ds rlçõs cnôics ntr s dis íss «rqu dtr ind ís (lusã s Estd» Unids) nft rit dsnvlvint nrl dss» rtçõ». fi dclrçã scrit c niss, lid n rtunidd Mfc trduçã ^W^iêW^^WTWi^lTív Snscinl sslt Mã rd Lndrs Bndid* rd» drrw d 48 il librs strlins rtds rrrri LONDRES, «(FP) VV tificus, st nh rub d nts d bnc, n vlr d librs stérilns. Fi êss rub t n PrtduçM d PttféÜè nb«m **M»!rB, ívsts* últi «*. d«s. rrdc n sdu. Sã d tróiu n R6n*V EiR, qu Wngiu t crk, iwríb, *»«vií^, 24 hi,,3 õfnu... «.96 brris. *é ctft, q uiu i(,u íudi, «ci íwduçã diári d fh btt n»)ui ní0 fi r, tisfú snscinl crrid Lndrs, dsd d i d 952, n qul bndids s«ssr d librs ttt«r< Uns, trnsrtd* nu crrcrrtí., O ítvt rrv c nu fil isódis, n lbirint ds ru* sinistrs d birr0 <** Linhus. Os sis bndids, rds d rvólvrs d trlhds, v Hti», nã snt u. udáci ««tnirdin&ri,» tbé, Irginc, sti, snguíri, ós d«. tr «cint* lugd l Wttwtr Bnk, d Stny, u ds lfitrs, vstiu unün d trist, rvint dind rrd. Crcnd bnc, diu ntrg d irtânci qu l stv «ncrrgd» d trnsrtr, Os cts d nts lh ír ntrgus s dscnfinç, nqunt dis cixs JMIS FLTOU À R U. SOUDRIEDDE D URSS * Nssr, discurs s ty* d MOfE^J. 6 (F) ^ sgun. t Jíádl d Jfs«u. u ^?^& ^ Prnunciu nt. gggg * *f?d ns Ór d Swfcnt, rsidnt Kssr dm: «izd s. sbmlifll qu ncntrs ^ÍL*?v gvrn sviétics frã d nss ís u Estd frl, cz d rmr qulqur grssã f MJf lgrr s nbrs i. lirllts?. #»& «K* izd ss» tltól *» rssguiu NRisèr, «tsrs vzs intrrid s wus rfrçrã n8. llt librl. yu rçsi 9 nutrlls. ssi cã; t rslçâq ds àliiíçàs grssivs dt bss rnlllt. rs. Els n«nrrhltirfin urs Wg^iir nss «Kit cqsis úi ténci cífic z». T?nrl crilicd n linnrln uturucs,».l»u*»t ss intifís >is* dn», dclru qu nqn* tinh â, d crédit às finriçõs s. sunq \t quis U«i8 S. viétl cnstituiri u ç r s ss árbs, «Os cntcints ns dr r zâ, rssguiu, is. fr GrãBrtnh, Frnç Isr.ál qu invdir Egit». 0 rsidnt Nssr fz sguid lgi d Uniã gviéti, qu «èui tds s ctiõs iu Rtll r. b Uniflí. ^çu Indus. tillur^ nfrq r liiyçui cfiôini Iri. lisiâ.ó grs^ ^ntíu Egit.. iiiçtç dn Kiuil l»rt], inllffciii.ri d rlc i,8;h,0hl d i:). i i.,:, n.,; iti;i ri çr, s iss árbs I lilll c\ t!.. >, ; \B àt Chgnd lcl sclhid r bscd, sudtrist ntrgu, s sus cúlics, bti s rgdd». Trvus «ntã, u lut brv, vilnt, n qul s dis cixs lr btids bndnds n uicd, nqunt cint cntinuv su vig, r sr bndnd, ucn dis, ls bndids, qu fugir utr utóvl rubd. Mnifstçõs Cntr Gvrn d Irqu U ds cixs íi tndids n hsitl. N n utr ci. x, n utêntic trist d cint, fr frids. CIRO, 6 (SP) Sgund Mdl d Cir, fr russ. ds vilnts nit«t«0ff, nt, viri Wtyds irqunss, ntdnt»» Bfldd, Nf Xrb. Jf, citl d Irqu» studn ts d Fculdd d Mdicin tri rgnisd nifst* çã ntigvrnntl qu s tri st fr d rd. Tri sid lnçds bbs cntr s díulg ds i«hr«bdul Whb d«rsilr w. cnhln t ds lidrg ds dúls íss, us crçã tôic. Ns. si Cndiçõs lnh Ocidntl, ribid d fbricr r«s tôics ls crds dc Pitrlfi, drá, cbrtd Pl Frnç, fbricr g sus rs nuclrs rlizr cx Pcriênclits, Min trc d uxili cncdid à Frnç r fbricçã dg bbs tôl. c», lnh btê dirit d ftur xriêncis n Shr, n dsit d rig dc tis xriêncis r s cn 8rt d ulçõs fricns, c rv s xtciinluls rticds n rg. li, n0 Oru utrs lugrs. Iníiiii CIRO, ul Wsciul ihiiu IPI u nrdst d Pnínsul rábic stá situd iniiint d On, is dc glurlii» trdiçõs Indndnt, utá tii, c 055,» inglss titutv cuál l fõrttt, siu ttclnrçd dc gurr «iitrq ids s rincíis ds Dirits d llii d Crl d ONU, Usnd bss érs nurl» Instl* d* trr árb, s btids tulniullsts rl viõs < nvis dn gurr r bbrdr irulhur s róris árbs. Usuuti bss i, iwdids durnt sgund gurr undiul s lids is róris gvrnnts árbs, c ind cbt cntr s niunuilfsnistus. Onstruirns s brçs árb» cn tribnir, tbé, r s sus instlçõs. Dis d ntrgus s clniiilists, fr cuds ul» sn» xércits rlhds c surc.nrçudti», bbrdirs, tnqus utrs instrunts d rt. Os drb» tivr, nti, dn s huilhr sb rssã d» cnhõs usslnr cts trtds r ntrg d td sl d su átri fls ig. DcStcs ntr s citds bs», s sguints: J ilh d Bil, bs nvl cnstríd n» cst» rídini» d Glf Árb; l O rt d Msct, nis irtnt d cst rintl d Ptiltutul rábic. 3 Bhrctn, ir rrt ilitr d Oólf, d qul dcl» bbrdlrs r clrlhr s tnd» d» bduins d On: h Sllu, Zcfr, n xtr sul; ff ú,» Isc n qtil s cncntr s irinhntii» ru PGIN uttwur u ç U On; <i Vhunss, sv b ér ilitrj r Chrá, bs udr nus csi» du On, Durnt sgund gui undil, i,» sus bs» fur intnsnt usd» cntr rig qu ràrsnlvui» suburs nlfinic», b c i uuhsticcr us grnd» bbrdir» lid» c uçfl n Kxtrui tiinit. K inliint gnrs cntribuiçã d» ÃrVs,» clnlulmu» srvitiminm, O cri ds rssrs ná»c liit uçõ wíii frç ri* (rrlitíhg árbs rndint d gurrs d OUtrM cntr ulçõs dsrds, lilás xutu ist rln d und» sus rátic» di, islnt du» v» r ts subugds, fi d ntl» dbix d u.f>ò.r/i»fí( sitinbrl d d vr, dntr d qul sóndiii tlr irvr s su» rtvz». O Glf vnbfí & i» ui» Isld d und, Itic.icii rnitiittin nturis, c tról, ur, nbr, crvã ntiiwrf trig, vl, çúcr, táuru», fruts citri», lgdã brnc «vrlh. M cvl» d iir»iiiigiih árulw, intii d Oiniiii nã t, rqu tutu d, nnhu u rlçã crcil u culturl c unliiiui i» d und. O ttãtti á clrl. bslut. Snt «n rnlniii,ili»tu» cttlln 0 dirit d ngcir svtut ld» és»» rdut» c, lb, d clrr n» rcds lci» ct \, urrs qu 6 v ncssit, nts d toõb, ulçã,lc On i r dc três ilhõs; gr, á» dis n» d cuçã icriulisltt, ficu rcdusld u ilhã «qninlits il. n». Cntinu s Prtsts Cntr Intrvnçã D Clr Itlin n Cnh Elitrl Cnsidrd l d tscd c vilçã d li litrl d Cncrdt d 929 ROM, 0 (D Frnnd l. dlsl, Frnc Frss)? Cntlnu cnstituir bt dns rcòch ds círculs lítics dó tds» tizs l & tinidd ds ctólics, lncudci [l Cnfrêncl tólsul Itlin, tnd vist s liçõs lglsltlvs d d crrnt. Os scrtáris d Prtid H. ubllcun d Prtid Kdinl dir u udiênci Prsidnt d Cnslh, Hr. dn Zlt. fi d lh ntrgr rtst cnunt ds dis nrtids cntr Intrvnçã db iscd. Rnlnt», ulg s dis rtids ligs d ôntrsqurd qu rbl git, d l Dclrçã iscl dvri sr xind l Cnslh dc inistrs, Ist rqu figur c riir nt d róxi runlü inistril u rltóri d inistr d Intrlr rsit d dsnvlvint d cnh litrl. VIOLÇÃO D CONCORDT Pr utr ld, nqunt s Nã Pnt Dus Vz* Os rçs d ury nl dilt ctidrs. Biusõs dc Trlclln Nv éric 350,00. Biusõs «ud» 00,00 BlusSs dc Cbri 90,00. Ru d lfândcgu 3S» ndr, ttu Vint d bril 7. Ru Jsé Murlcl 2S6. v. Nil Pcnn 376, Cxis. E. d Ri. círculs d ç Ctólic slin dur ridudiiiit II t qu Sl unids ircnci n vt. l tllill. Nds, un úrgn s» Ritlldnd d Intrvnc v\. Uss nò.fdslst s bns ctólics, sntirs nél nfui institui nvs str cnl sá cnfirds siritulnt l viulônci ds tidus, tid xclusiv n fvr dc n ln lêic» scilistsd I»r.ln, nus nttrrts tóus dirigs cunists rtid UtlbO, ligs, Us íruls ds lics. qunndti vtrs» us CiUólls qu fvr dv str d Mvint.Schil rtids squrdists rtílunò cntinu sustnti ts... d qu l clsccud unstltulrl u vili;ü nã súnt d Li litrl dã Cnsthtulcã Rublicn <iu. DERS CMRGO OBTEVE s liindnt ss li. ti, iunlnt, u vllqfi d Ccncrdt d 0!!). GRNDE MIORI Os círculs siciíii düinciruis sllnt st lític ngtiv qu tri l.l.i d s últis infrçõs, ns Os BOGOTÁ, li (KPI Sgunviduds. cnfrênci iscl, qu rnis nunci qu du i si s distribu s vts hvids ns liçõs rsidnciis clètárlò cnôic d Prsi. dr. Álvr Ortiz LziínO, s nv surt s rtidáris d u rgrunt titlclciiiul. c slint L. d ding: dtici d Rúblic, Olustlzl. qu é lbrt fir Lirs Crg rnl qu u iri tbé dirtr d Pin bslut d dcrclcristã (r qu á xrcr sss fun. n nfrqucri, s rfr Jrg Lyvn çõs qund d rgi Rs Crl cunis, rqu s bstnçõs rxid, lhnt iri, dividiri uls dis blcs cntrri?, ritirl qu s cunists, nbsrvs tds crrnts riticlricls d vis. xtr dirit, finlnt, nã critic q l lscl, s clc litrd dss str lític ntr s «ntólics qu s dirigi lscdn, D fi ntrgu à Irns, cntuu dirignt sviétic: É «Unl Sviétic d xrtr, r rgntin d i is iss d éricltin, áquin» instlçõs É industriis, ntdnt quint r industri i trlifr, tril ltrtécnic, áquins, utnsílis, á ^ quins r cnstruçã d strds, rlhs instru É nts divrss ds is d trnsrt, inclusiv tr T lirs cs? utóvis. URSS d vndr Igulnt, s íss ltinricns, tról drivds, l, lu Ú us ts, rduts quíics utrs rtigs d sr u ; crdr cnstnt ds rcdris trdicinis qu trglü iss ltin ricnf. xrt. E rticulr, URSS é crdr d rcdri» d xrtçã d rgntln, c cur, li, xtrt d qnèbrch utrs». Qunt às rlçõs sviétic rgntins, dclru vicinistr Kuznitv: < URSS stá rnt r rndr cnvrsçõs dstinds lir» rlçõs crciis c rgntin, tulnt rgid» r n PEL SEGUND VEZ trtd d cérci qu xir gst róxi». Plvn tl Encrg d Frr Rcwiw tdvi viinlstr rsndr u rgunt qunt, dissiçã d sn ís d frcr trtnt résti k rgntin, ssinlnd q nd tinh crscntr às dclrçõs d Trsv. U Ri tr Princil d Fil Frncês «Águ Viv» Prssgu Fstivl dt Cnss CNNJâB, 6 (È^urtiBc Di RnurH, d Frnç Pr) í= O fil frncês gti viv fl dstcdu n. rgi h rtftllsêáft fi PViiõ d Fstivl }ntni(nl. Tnii» nss fll rv d qu s stdrs d fstr s {çrnds rtists, rcind ns ^t.i rincil, qu nã é ss hun, s ii ri, Durã, cu drs cri znis ttlnt rvètçlss l r i?4r d éluí, Fínçis Villrs.... Sbrss s vists, lsgns d dirávis frs, tids ci lts nts, uu d& irssã d inturs utírts. Hft BTl liiiriíls d vfui<ls tnllclds, lydiis lif vê «s ds S rfrscr» inss nquls águs qu dsc çts nvds ls. Pss r r u vd ft>) ^u flçn riç gtiçitjtqi, su filu, Hrtgni, nsidrd riç. lirdtr. H ntnt, hvi dívids 4 ilhõs, qu tõds d^cwcft, fs d nd sbi. s dívids crrt rvitnt ds S#us d Duríic, fi d qu su tênci hdrbétfic b^íflcl r Sii, thr iná itd.. çs«s fir*. # rà*, s áési, IfiMtsv, <!* «? *S ft>rt« Sfifwtrsi * «v idlnl d«u ti, Sln, str 9 çãdçfr) sslrn rt nhr u vd d scdri cgdrs, qu viv ln librdd, nil dnd Irtnl lgu, ssívl slrlu. flnlniéiilti, icsfcnu> íllnt s grnds brs qu stã snd rlizds ns ls, unst)tuliid irssinnt dcuntári c tl finlidd 6 u rlnt fi rdu. Á IMPRENS POPULR ^f^wuiihn Pinill fi dstil uid r nl 700.UOO ( d dcrt d Junt, Ofiilnt, nã há sclrcints litrs). Enqunt rssgu u rsit, ins s rnis lih. ruç, gvrn rvisóri, i ris. <EI Ti» c íei Indcrid 0 d i d 957 ndinl.. vê u M n. qun dnv ssr dr dfiii ; Ir ss dstituiçã s cntr d três ss nv cii tcinls d sn ss, t, ntru su últi f d. qunrln huv tnttiv d s, intnsificnd sus tivl gl d Estd., Intrcâbi d Rrsntnts tfàs Indústris Sidrúrgic Minir Entr URSS s EE. Tlvti slicit invstídnr n róxi sxtfir squrd d u iri d dirit#*. fi wctn «u?íp PftlS, 6 (FP) Pl vri gvrnntl d Plvn gund vt, n tul cri» l vnh sr sgd sb nlstrll, sr. Rn Plvn s ds c, is u ns, dutd* indndnts citu tnt* frr gvôrn, d dirit. Gstri s rdicis, qu rc, vr s In. «Di Prsidnt Ctty u rsst firtiv» dndnts dntrn d gvêr dclru Plvn dixr Pláci d Elisu, nd hvi sid rcbid l Chf d Estd «Cnstti, c tfit, qu«hvi crd ds rinciis Prtids d futur iri sbr u rgr, crd tbé sbr s dr indisnsávis s. br ncssidd ncinl d cnstruir r l ns u n. Vu, gr, sclhr s rsnlidds qu frã rt d gvrn. Minh vntd é ndr drss. Ent«ndri, dsd á, c Mirn «Khni Knn», sirsidnt d Cnslh c ircinl sbr dt d did rsidnt d ssbléi Nsldnt d Cnslh rsidnt dn cás, r«*iv Intrrgd d invstldur. > nt. sbr su in d trblh, «ldr» d Uniã Dcrátic Scilist d Rsistênci diss qu cçrá s cnsults nhã, à rtir ds 0 hrs, n inistéri ds Obrs Públiç, nd t su gbint. Nã xclui Plvn ssibilldd d vir sliciti à invstidur á ssbléi n róxi sxtfr, Nticius qu MRP, rtid DcrtCristã, rslvu rticir d gvêrn qu sr. Rné Plvn vi frr. ^ DIFICULDDES SÉRIS sr ds grntis d i qu á rbu, ddr» d ÜDSR trá ànâ qu nfrntr séris dificuldds. í t rtruss d is dts tntóris Sctiis finncir. Ms qunt st bllti, su gvrn nã drá sr d lrg uniã rtidári, c r su ds. Vã lh fltr s scilists, fstnt d Prtid Scilist qu v rtilhnd s rsnsbilidds d dr dsd s liçõs d nir d 956, rc, u rvirvlt d lgisltur, ^vd dss l squrd scilist, iri g^vtnntl vs* ds lrs r dirit Ms s rtids d nitr^squrcl, r xl s rdicis, In. q u i t s r nã qu. rr vir cnstituir * l WSHINGTON, 6 (FP) ( drúrgics inirs, incluiu t/íirâ~s.vc?tit,!. O rst d d.l U dlgçã d 9 brs I d rincilnt grnd igçã rncrá ês. rrsntnd indústri sidrúrgíc inir ds Est. Url, nunciu h Dr çã SÕViéticii slá snd iscntr0 d Mgnitgrsk. n Pr utr ld. u dlgds Unids Irá 33 d crrut à Uniã Sviétic, nd vi Dz brs dss dl ss dc ulh gsl, Ig tnt d Estd...ld;i tis F.slcls Unids ns I sltrá divrss instlçõs sigçã ficrã 3 sns n nrs ind quis s cntrs industriis n r i rirns qi( visitrá. Obsrvs nn Diiriincnt trn f d Estd qu crts r. giõs qu? dus dltçõí rcrrrã, n Uniã Sviétic ns Estds Unids, fi. grv ntr s zns t gr ribids ns ciddãs n, titul ssl, s nã c ndtáris d su r tid. «Ns nft dixrs ôr cus unidd dc ri rtid» Rsnd s indndnts. Os rublicnulrs, dcrtscrlstis vã rtiár d gvrn, s ft é qu dntr d MRP nã há rfit unidd. dcisã d MRP fi «rrncd» r 20 vts cntr 8 ( ind huv 0 bstnçõs); su dcisã rflt zr d vr s sócilists dixr iri gvrnntl. Ms igulnt s divisõs qu rcnt frcss d sr. Grgs Bidult ns tnttivs d fzr Gbint, grvr situçã rtidári. Plvn, tdvi, cnt c s rrists dcrts cristãs r quillrr s dus ls d su rjri nã é issívl Nrlizr Ecni d Sutr DJKRT, 6 (FP) O riir inistr indnési, Dund Krtwid, dclru h d nhã..sgund gênci «ntrs, qu g. vêrn Iri gr brdr trf d nrnilizr dinis trçã cni d Sutr, r tr cld Bukittingi, citl ds rblds. Pr fcilitr sss sfrçs, gvêrli nã ritirá tividd lític lgu ns rgiõs rccuds, èsclrécèü) ícrtwid, crscntnd qu dr Vnt s rçõs ilitrs sri cncntrds n nrt d Clbs, nd s rblds ind cu váris siçõs. Vcê á Viu Diiss Prçs? Clc» d Hnii ncinl, 39Í),0tt Clçs d ürn iinhb,sn,. Clcs d Tricl, tiur l,i, llsti listrd, ROO.OD i ury. Ruu d inltulcgu,.8.» ndr, üuu vint d rll, 7. Bu Jsé Muríci, 2Stt, n I *»«**, V, 9 PiHtg, 37B, I s qu cnfi s dcrtscristãs s dus stschvs: Rlçõs Extrirs Finnçs. d n nutr is. s visits s fturã n uéidy d còrdn d trcs d sss cncluíd nlré Wshirigfn Mscu, 23 d nirn últi. «sr d tds s css d tds s uíiixs tráris, u dsnvlvint rgrssiv trin brind cinh.» (Éngís) Estud Mrxis Lnd s Clássics POÉTIC Obrs Esclhids d Lênin d vl.) Obrs Esclhids d Lènin (II ii vls.) cd., Obrs Esclhids d Mrx Engls (I vl.),,.. Qustõs Fundntis t, Fikhnv) Cncçã Mtrilist d Históri (G. ikhnv) O 8 Bruári dnlã Bnrt (K, Mrx) s Luts d Clsss n Frnç ifí Mrx).,., Slári, Prç Lucr,(K. Mrx).. O Scilis Enciçã d Mulhr ilênin) FILOSOFI / Mtrilis Dilétic (lns. d Filsfi. d URSS.) IV.,, D Tri Mrxist d Cnhirit (M. RP snti)..,..,,,, CIUNCI l Orig d Vid (, Orin).... Áíbuin Vid (À. B. Ristin) O Vô n EsÇ Cósic ( Strnfld),. ti O BC d Sist Slr (V. G. Pshkòv). Históri d ntigüidd (. V. Michulin). EDUCÇÃO Educçã n URSS (Psçhl L).... À Educçã Nrtrnriçrá ; Cris (Prfci d P. L)..... O Scilis Educç ds Filhs (. S. Mkrnkb)..... Educçã Cunist (M. I. Klinin) LriSiRTUR 23,00 3,00 90,00 50,00 35, ,00 0,00 20,00 80,00 80,00 40,00 25,00 00,00 00,Q0 00,00 60,00 70,00 35,00 U H d Vrdd (Bris Plvéi) ,00 Clhit (Gltn Ntkllèyã)., ,00 Trgédi d Scc Vnztti (Hvyrd Fst) 80,00 Cli (Mulk R nnd) Fs scritr indin.. 80,00 O Cvlir d Esrnç tvld d L. C. Prsts) scrit r Jrg d 80,00 DIVERSOS Rvists Chinss, lãs, Runs, Sviétics, tc. Crtõs Pstis, Grvurs Isíàs, Álbuns, Ests d grvurs, tc. RU JUi PBLO DURTE, s Sbrd Tl,: 8SM6J9 tántig HÜ DS MRHECSl «D. FEDBRL: COMUNICMOS QUb; TÊ O DI U DK MIOESTREMOS C3UM NOSS BÁRRÜÁ N K DO LIVRO. (PRÇ GLÓRI NO, EM FRENTE CÂMR,UQS VEREDORES (BRRC N. S). DESCONTO N BRRC: áü%.,.i;il!..,...u...,... i.i»?stí«!> >< ««J «it, lm*tílf i //.

6 i ~rum 0^=^ IIUrRENS rurullr: MOf ioi«0 sssszr í ft* «á i V> éww^^lw»\\\\\\\\\^^ ^\\ \\W ^^W ^^LW ^^àw K; V,^!/><>r«IJÉlP>n..Cn dc r^sxàw^ti^^^ ** MÊQKw Jrnd Insqucívl, qu, s sr u (li dc rlr, ssui vris scts sitivs «Jrnd Insqucívl)) (Th Rid Bck) n WÒC^ M?.Dirçã: lln H. finr, Prduçã: Willi Cnrd, Rtir: nthny Elli», Múnic: Frnk d Vl, Ftgr fin: Jsh Birc. Elnc: nthny Quinn, Willl Cnrd, Org Trvin, Lit Miltn, Victr Miltn, Elln H Mnr, Jsé Dinguz, Luis Twrs. Th sscits nd ldrlch Cny. JORND INESQUECÍVEL srv c ** rsntçã ilc lln H, Minr. rsntçã st qu nã dirs usicis, s tã snt rissr. Minr tc b u t, s ts qu rcnhcr qu fi uit udd r u b lnificçã r u óti ftgrfi d str Jsh Birc. Flh, n ntnt, n rit qu iriiu à lícul, i, cul tbé cb rlcirist nthny Ellis. O fil rssnts d flt d dinâic qu 6 róri ssênci d gênr wstrn. Nrrnd u históri r vsts intrssnt, Th Rid Bck c r su flt d riginlidd. Dr ft, dsd s riirs inuts vislubrs izd futur ntr frustrd licil Hish (Willi Cnrd) bndid inslnt srcástic Bb Klln (nthny Quinn). Est kd v, qund bs sã tcds r indis chs. Hish crn cnfss, flhr, inclusiv rid ig. Di ntrgrs dc cr l à trf d rndr Klln, qu sri su librtçã d clx d infriridd Th d qul r rs. C vs, Rid Bclc fg qus qu cltnt à urê riginl d wstrn, snd s crátr» d sus dus. rinciis rsngns chi d nus, qu cntrdiz silicidd siclógic ds riitivs hróis d fr wst, Jrnd Insqucívl é u wstrn d ctgri édi, tnd, c diss, u bl ftgrfi d Birc, u b cnhnt usicl d Frnk d Vl, rinciulcnt qund ã us d guitrr ru urblinhr s nts d tnsã,routrtct sitiv d.licul é dirçã sgur quê Minr du s trs, stnd nthny Quinn Willi Cnrd uit b sus éis, Lit Milln (blissinvn) nin Elln H Mnr stã uc cnvintéé sus dsnhs, fi»«««ifwtó ú uc xriênci, PULO SBOY Isuí KliLlUisTOtiiM! fl 3 CPITÓLIO Sssõs sst. IMPÉRIO _ grt ds is rts _ 3.40 _ 5,20 _ 7 8,40 0,20. %/ < NOITE DE CL.»flcntá*.i( qu nfl cni^3w?««gsff & l d Gl é u rgr d duss 22 hrs d durçã c qudrs. InlclH cntnd s vist últis c d«si sr. Victr énte Cst. FIvI CvlcntiTcnítluIS l rvlçõs té ntfl Inédits, dfc tis c d d dlrçfl d u su «.i d Udl Ncinl ít K d crt d l dfvukí Vrgs; qu su rtird d crg rnáutic; S^ZS qu nfl rtcltu dirigir s skds cncrdr c. Intrissõs 7â d Cht. FlvTcvlcítl «. ^^rv^íls.,rc,>*rt *» *»> «>«<. d t* bt qu Cblir stv scndid n su cs... EtRC rsntçã d nbl, n n riir qudr. El nir.!l dsgrdávl. Prc nin d clégi. í,^cn SSfüEfW f Mult b. s ult nflr s d nllz Lnl, cntnd u sblnh grdri ind gsts. qu nfl strss bl lástic. Ms, T *$&. P^«,,c nuc«* dis. Rgulr, crut 23 qudr il. ótis s R* qudrs c Dlrs DurnMriz c Luiz BndlrCIáudl c Brrs. cn rrsntd Ç r^tj3,?.*n.ct. í utr d» c8»» grdávis d Nlt d Gl. Mult b, trblh ds cárs c b sclhid fi fund usicl. Tnl, lé d b rrsntr, é ds qu surt b u cls. EHt Mtts, nlt b ulhr, sr grd n su núr d sdbl. Su ss, lbrt Ribir, n tnt. Ms, clôni v str d stisfit é Just qu s stisfç clôni. ENTREVIST Issívl vlu, ns, *r» l rfit crctrizçã d ntôni Jsé. Frc, scrit. S grç, u qus s grç, óti intrrtçã d Night nd r..y, ls Crics. Ms, ls b dri rgr :;us rcurss vcis n divulgçã d úsic ulr brsilir. Dix qu Th Plttrs divulg ricn. nrt Ortunlssi, gru zr ns dns d CBD. Frqutnh Vcê, fz stácul. U bsurd rêi d dz il cruzirs r qul qudr qu fi rsntd. B, núr dc Sllvinh Tlls. Stnlslw Pnt Prt cntinu c s dficiênci qui á cntd: rticui l, lê scrit, qund dvri dcrál nu tnttlv d lhrr su qudr, qu é b fit sr rsnt grts intrssnts. SILVIO CLDS? B, d tltk> bst scrvr qu qus nfl rsts tnçã bl cr d Titln, ç qu é is b dsid d Urugui. Intrssnt trçã, qudr c s cõs d tnisds. Fr quisslp» «udr hurístic dc L Elichr. irnvs lswws)t»t4# Pii» Jg«l»«nvcnwHBiiiOS s litrs d «RáílTV Discs>, uvints d rádi, rcnds, r h, udiçã ds sguints r. grs: MINISTÉRIO D EDU CÇÃO: 0,00 O qu diz s tutins; 2,00 Os istéris d nturz; 7,00 Rsódi brsilir; 20,00 Jvns rcitllsts brsilirs. VER CRUZ 2,30 ss d tcld; úsic dntr d nit. TUPI 20,39 Rclhnd flclr; 2,30 V. s dr u.gir; 23,00 Blti srtiv. COPCBN 9.00 Prgr. tèútbrsilir; 20,00 Nticis édics; 22,00 Cnvrs fi H. JORNL DO BRSIL 2,00 Tud é úsic; 2,30 Fntsi usicl; 2.55?: #«\ 5V O Jrnl d Brsil lnfr.. NCIONL 2.30 Ê vrdd u ntir?; 2.35 Vs rr n ssunt; 23,30 * Rrtg d di. MUNDIL Cruzir usicl; 23,00 Ds. fil d sucsss intrndns; 23,30 Nturn d rlts. MYRTNK 20,30 r. gr d Elizt Crds; 2,00. Musicl ntôni M. ri; 22,00 Vi lvnd. MU 2.05 Psi t d sb; 2,55 fils cnt ssi; 23,00 Viv u sb, ELDORDO 8,55 RádiutiHdd; 22,00 Cn. crt Eldrd; 23,00 Rlt. s d bit. GLOBO 2.00 Cn Cã d nit; 22,0 Cncrt Rádi Utilidds; 22,00 Cnèrt d discs. W SsfiVIP Kè» í* üiísf,<<: RH nhh tit Bi.ÍHV>*.*>vslWtVsB i *&\WÊÊÊ] w^^m^ tl: : \WÊÊBÈÊ»WWÈÊW >: HttâÊ. là\\ } 4 wíá?:^ I \ V i/\wí^\w ^sswív^wê^wi vs WW Ctdrí Mirls utgrfnd su LP hin d CrdáHs r nss cnfrd Jlr rl HOJE, PELOS GMIS lnftnm OMcIt Otfci CNL MiDl 3,00 l«ç c s strls 3,25 Esrts TV 3,30 TlVsrtin 4.00 Cncurs Mlss Brsil 4,30 Clégi d r 5.00 B Trd Cássi Munlz 6,00 «Els Mrc Nss Cuidd 6,30 Históri Qudrlnhs Instrutiv 7.00 Sssã ds Cinc 8.00 Lnr Dc Lr 9,00 Sugstõs d Dcrçã rqult. tur 9,5 Musicl 9,30 Circ Bbril 80,00 Rórtr 20,20 TlTsts L. Frrnd 20,40 gnld Ryl 2.0 Drivl Cyi 2,30 Encntr Entr igs 2,50 E Cs d Fili d td rsit 22,20 Rrtg Du. cl 22,30 Entrvist 23,05 Fil d lng Mtrg CNL 3 7,5 Cin Vridds 9,00 Rtir ds rts 9,20 Vrity 9,50 Nss Infr. tlv Rtlhs d Nrdst 20,30 Clurs Dsfil 2,05 Crrussl 2,50 Cngrss Rvist 22,20 Rádi Ministéri d Educçã 23,05 B. id yré 23,5 trçõs Muá Cirndinh, Prgr Pr Crinçs Dirint, às 7,30, Rádi Tl rsnt nu slçã.d Dis Jsé, rgr «Cirndinh». scilnt ddicd às crinçs, c úsics sc Ihlds nn cncinir u. lr. Rtcttl d Srn O Drtnt d Vnds, infrns sr s sguints grvçõs Cc. bn, s is vndids du. rnt sn qu trinu: DISCOS EM 78 RPM ixnd Vlti: c gl Mri Lnt Dvçã: c Jir guir Fi nit Lur: c lir Ribir. Didu b rç Hn. ç: c JrgVig. Vlt und Mis u vz scut: c Jã Dis. LONGPLYINGS Rit d Crib: C/Wldlr Cln su rqustr Qund s strs s ncn. tr: C/ngl Mri Wnldir Cln. Cnvit à úsic:: C/Mris Mcyr Silv su cniunt. Vs flr d Brsil. C/Tnzit Brrs Hng Ri M: C/ltlr Crrilh su bndinh. Lny fc: C/Lny Evrsng. t Rfrs d Cntrts Rnvr cntrt c Rádi Nciinl, r is u trd, s sguints ráditrs: Brun Nt, Cr Lídi. Crls Mrcius, Ilk Mri, Mnds Nt, Jurcir Dissv, Lúci Dlr. Luiz Mnl, Nwtn d Mt, Pul Prir, Rfl d lid. Sir d Mntr. Sln Mris, Tirs Fnsc Wldir Firi. Tbé rfr. r criss c PRE8 nrrdr.tns Gr rt cntr Ndir d Ml Cut. UM POR DI O^ crnist Dlg, d rtutln O Di, sbr gurr ntr Frncisc Crls Cuby Os Pixt: qu s rst tl ridiculri, ds dus u. Ou sts cnscint d l qu fz Rádi d á çã qu rtic c ntuslsts ingênus d uc; ÍXvííW ;, stã ; d uit bfé, u METRO Nã ci nágu, ru 2 2 bslutnt crts 4 d G ;s 0 hrs..«flrtt Tlin qu stã srvind s sus dirdrs s8 sincrs... ODEON ~ Pris Must H»H S l hrs. Rádi Ministéri d Nu u nutr cs, ts Educçã Cultur rsnt h, às 2 qu lntr. Lntr ns s cntrs qu s rs t W PLÁCIO _ hrs, dirtnt cwk d dib M _ 6 9 hrs.. Jir Pintd, d uditóri slêndid d Pt tis lhçds, c intérrt ds rits brsilirs rtrn i^th?,n 22^8795 ~ intrrtnd Bbrd» d Vvá Esnt Ció, dus lcs d su Iáci0 d Educçã, u rcitl c srn s nã tivss nnhu vlr, qu s.róris cridrs «u ulhrs,0 2 utri Flrit 3,20 _ r 5 ríd fstiv d 6,40 _ 8,20 unh, 0 qu qüivl hrs, i dizr, utínhs^ucsss Tlin, qu n drã fltr qu srá cnhd fntdrs d tis b às bs disctcs PLZ _ _ N ft, bzlrs. Jir Mlss Prnbuc in0 r Hr. ulhr qu u» 2 _ 2 _ M _ Un Cstl Brnc. 4 6 _ 8 0 hrs. *vüf ~~ 2 3»*0 fsn327 ;T 2n*ld0 d0 Frt Pttft*» 5,20 7 8,40 0,20 hrs. VITÓRI _ Jrnd 8,40 _ inrnnnrirlt. 5,20 _ 7 _ 8,40 0,»hrls! ^^ ~ * ~ wmsnmn NDENTE.itftttH.T«<t^WMM^tM>M,^MM M^^M,^^^_^_ :*ffl*p O tri finl d Mtrist, c/u str* «çã n trdtdzc grntiu t H ESPORTE EM PDRE MIGUEL Et Entr Juvntus F G x cdêic F. C. Escr: 2x2, r s lvirubrs, Nlsn Jsis, r s visitnts, Mcl Dci (cntr) N rliinr, 3x2 r club d ntôni Li Nv vitóri d ricn E.C. Uniã cntinu invict Outrs < nts Ktrin cirrd l, s ritèntés qudrs d JuvnJi ií. c, d Pdr Mifful. cdêic F. C, d lílng, l scr d :. t.its r cd ld, tnd ugurd lcr s visitnts s (dz) inuts d cntnd l cntrvnt MclS, n riir fs. O réliu trnscrru c lncs ltrlznts. N sgund fs, clr quti lcl lgru t c u ltç d l.rqurõ Nlsn, qu rcbu d ss Isis. Tnd dcrrid ~ P^H52^TO_?_5?9 bnit ~^ PROLETÁRIO MRR0T0U 0 CSTELO SSEGURNDO POSiO DE LÍDER Nv t d Mtrist núlti rdd d rt d Lig Ribnitns O cnt d Lig Ribnitns Dsrtiv tv r«sisgulrit n trd d d, lng, cc; rélizl dií ü ^ntslti rdd, runind s sis clubs filids tíntiddá. ; O rincil g d rdd fi lsutr.tl ntr s qíidrs d Prltári. C. Cnntl, C. finliznd c vitri d riir ul cntg d» 2 x I. Os..,.<.. r*: nhid c lntrssnl,» b qu grdu U nurs úblic rsnt. cndut discilinr ds gdnm di iiibiiá s lubs fi óti. O qudr vndr rntu, iüu» ; frçã:. Rui, Füfl Linl; Lig, Otlin Frnnd; Tdl, Blil, Lbrêt, ints Isl. Tnts d Lbrt (2); N vncu rliinr tbé Prltári tr t> x 3. MOTORIST CRÜfnSIRO EMPTRM O.Icln disutd Cruz.rn Mtrist, n c d nirn. ri trinlnu ci rc lr iuv.iiir],, diix t nt,lfl cd r bnd Os sirnts d Mtrist vncr r dis trt» cr,,eííu0o **> CERTME POR PONTOS PERDIDOS té núlti.udd, rsultds s cusr 3 sguits cuiucss r dids: nts r rlniir Prltári 0; c sgund Mtrlst, 3; trcir Bncáris, 6: qurt Cruzir, 6, Cstl, 7, Esrnç c 8 nts rdids. N xi rú Ulti rdd d lurn sõ hvrá u r st srá trdicinl clássic d Ri Bnit, MOTORIST V PROLETÁRIO, rsctivnt ci, d 57 é tul lídr d qu cnstituír sguint squdr: Cquir. Dingâ Wilsn; Russ, Nivld Ctn, Jlr: Jsis, Dri, Luiz lr (Pdr). Os rcdrs: ísis, Dri Pdr.,í*OV GOLED DO MERICNO F. C3. Prllndó ding últi n giud d Ri Brnc P. d c. Snt Cruz..0 P ricn V d lj* liiü,, l is lguns inuts sc u sus ntgnitlus l cntg d 5 x. Nu trd gl cntr s Jnvcntins. E grnd tqu d sus dvr fliz, s lvirubrs > ::r.i gr zguir DécI rcn Ciciêncl técnic úr.i sl cntr. s 40 inuts rt lgu d réli dixr sus ntgnlsts sbr, qund á rci vncdrs s vlsitnts, is qu tlt Jsis, grnd árrtl. J0S0 lvssr ntu s uáls. O dd d técnic d, rcu gl d t. sus cndds DETLHES nt JUVENTUS P. C. qu.dvri tcr s dvrsftris Vlud Zé r clhr ss Luiz (Wilsn) Rltngn: grnd vitri r su Rc, Jrg glriá. Os Frànlc Dió; gldrs, frr Jsis, Russ, Isis, Nlsn c Ircl, Minir Vnltâ; Héli. ltlr, Dni Hlinh; Ttu, CDÊMICO P. C. Tü Klbr II, Nvl, Nlsn Cchrr Chlcò. Os Brbs, Mninh Ji II Lcyr, gl fr Euds Jurcn luizl blrd, rcds r: Klbr n (), Mclü, Lulú Nvl Jrg. (2) Nls Cchrr (2). N rliinr, s slrnts d ricn vncr OS MELHORES Dstcrs nst irélt l cntg d 3 tnts 0, s lhrs tlts d tnd sid s rcdrs Esqudr d Juvntus P. C.i O glir Vlud, Nlsn quérdlíli Çliiyuinh (2). Jc4l«VITÓRI DO E. C. UNIÃO strnt Déci. N visitnt qudr Cltnd su 6» Mlé, g Jurz Lcr. invict E. C. Unlá..d Pdr Migul, btu >su. N PRELIMINR dvrsâri r 3 tnts, nã dnd cnfinç s sus nti;r Os qudrs d sirnt tbénists s dfrntr qu brir sr.. bni. t l s trd nã fi rici r s visitnts, d sid U drrtds r 3 tnts 2 ls sus ntgists riir fs d réli. I.60, fclind rc du ntndr s sus clgs d qui qu stv n hr d vncr. Os vncdrs: LS, Ollnt (Cubi) Enqu; Iv, Nlsinh Oswld; Gbril, Edivn. Edlvld, Rné Sils, s sis fr d Edivld (2) Rné. N rliinr, s lvlclsts lgrr bnit triunf r 6 x 3 frr c: Vilud, Eudécl Crá (Misés): Jsé Srs, Iv II Oswld: Pvã, ldir (Cr) Prtuguês, Mrtins Juri Os gl: Jurz (2) Crá, UitüM«Brtttcuii..TSsfrB clidsci \\f ll^ifffffffffi^iiiiit^llli JORND DE UM LONGO DI lr DKN TRO D NOITE, d Rugn 0Nlll l lnc I0 Ttr Cclldii Bckõr, 0 Ttr Dulclnu n rtir d lã d nl. Nn lt: Cticlldu HivkiT rincil Intrrt dsfn ínsn çn d 0Nlll, nu ds nls cvnts rsnngns f.lnlns d dr drn. II». H l Ccild Bdwr dá s últis. C. CRVLHO, ulr rrtmtçflcs O d Snt d Olh Mcânic», róxi Prc PnryH.. d 4. rin i. n i0{ uçfl0 d Suwu Cln. Tónl Clidlrn n Ttr Ms. n, n Ttr Dulcln bl. scrvu sbr.mi. ç: flhr, crt vz, Stuidy Evciilnn st sl, ntr s ids, c u crtn: niv dixv vn(0 25 u niv cd brç. O csl d três, fliz, rcbi trdicinl chuv d nrrz nqunt, rii*» ln, cntv: 6 u dvgd srtlssi! s li tivr burc, èl rvit s! quil clu n sirit c l írssc intrssnt, qu is trd dsnvlvi, rsultrã Olh Mçánlcv. E gr, btut d rlizçã stá ns ãs d Bndit Orsl; rtnt, d c str Crsi! lh Mcânic t cnáris figurins dc Nlã Mnlz Frir, Músic scilnt cst r Gnl Mrcnds. Elnc: frnl Brrirs. lln L!«. ury Cltt, Crn Vrônic, Edíin Guirãs. Hln Xvir, Lrci Lurlll, Mrgrid Rcy. Mnh Dlcy. Nrbrt Nrdn, Oswld Lurir, Oswltl Nlv, Pul utw Sbstiã Vscncls. I WiWMM%x%:wêMw kws^^wi^sl ^^^tm \^í^l\^^^^sês^íi\\\^^^^^\\ w W. / O TETRO D PRÇ snts n rtbrlgçã d vir úblic grdcr Orlnd Rs Crls Mgn, qu rstr s cdirs d TETRO DUSE r qu udss strr. Trts d u dsts,:: > w gsts, qu l su dslnt IIIIP rss, nbrc dignific íiisw ind is s sus utrs, s quis ns cnsidrs trnnt grts. I! II WN»^s\\W»»Wl^ s trçsfirs, Ci. TniCllutrn Sssã rliz ds Sis, curind dst nir, su ln d Pschl Crls Mgn fi h frcr u nv hrári ngd, ding últi, Públic d ttr, l Ttr d Prç, cnunt ***.n0 Mk; ; Jtí;t... c í D.t «Cluni», d Lilli Hi\ qu s fèz strr c Bb n, qu Jâ s ncr ObS, d Ligt Nuns su sgund ês d rrsntçs. Srã 2 d crrnt stréi d «Ttr ds Sgundsfirs d Ci. TôniCliutrn n Ttr Msbl c u stácul cnstnd ds sguints çs: Os Cgs d Michl d Ghldrd. Escufil fn Michl d Ghldrd. Cnvrsçã^infnlt d Jn Trdiu.! & CRTZ TETRL TETRO DE BOLSO «U Cs! ntr ss» às 2 hrs. s dings, vsris às hrs. 6 Sábds: sssõs às hrs. TETRO CRLOS GOMES «Mrl Cncrdt», d bíli Prir d lid às 2 hrs Vs. rl: quints, sábds dings, às 6 hrs TETRO COPCBN 5788 Ovs vstruz», d d Russin às 2,30 hrs. Vsris: ts, sábds quln dings, às 6 hrs TETRO JOÃO CETNO «É JuuFrufru» Tud rvist d S. S, M. Césr Sbrinh, Bitux Slv Filli, Elln, Mrcds Btist ld su bi flclóric, EHnr nd Jcksn. DMESBL Tini ^? «Clúni».d Lillin Hln. rsntçã d Ci. TniCllutrn às 2. hrs. Sábds dings: às Vsris: hrs. quints dings às 6 hrs TETRO RECREIO Fchd. TETRO D «MISON DE FRNCE» Ms», «Trt <J * Suyn, Céli Blr, Trs Rqul, Mndnç Mur utrs às 2 hrs. Vsris: dings às 6 hrs 4 quinttt. T TÍ:^TP SECDOR 42*442 _ Luiz «Tünbir» Iglézis d s 2 hrs. Vsris: dings, quints, sábds TETRO às 6 hrs. <*«««, s RIVL r _ «Qu Pdç d Mu Cinh» d Luiz Is;lózis Mári Mlr às Guirãs ^.lü085 c nchlt MscrnhsGrndétl TETRO DO LEME «OwTt dtun ST tz^ V,Srtll ÇÇWWSSSrStí Cr nlr às 2 hrs. Vésr s: lngs, quints, sns sábd* rfn às 6 hrs. 4««««, d BCXÁ F.C, CMPEÃO D SIMPTI lnrl /hiui. _... qudrslstzt^tl^t^ ÍTg * ^ d *& lir F. C. ds Pilrs. N fw d» C tí Zi frtl ^czvzúr^ S? cr F ngrs, vnds s vrdrs Prflri víd Iv Luiz Sin9ns rstds. s dirignts d F, «lr F. C álviv M f sdl^r LP h CP0 ^grls Séfff ESPORTE EM Ns róxis dis d crrnt ês srá inicid trni intrn d fábric Bngu, tnd c cncrrnts tds s sçõs, disutr qu Tç Guilhr d Silvir Filh, tis c Fiçã E. C, Ordidir F. C, Eltricidd F.C. Mssrquir F. C, E. C. Mcânic, cbnt F. C.. Tclg, Drtnt Trritril F. C. N fst áúx^àsx BNGU rlizd n sd d Bngu. C, ós rcbr Trféu sus tlts vê nvidnd Luiz Rnt sfrçs d Mts, c rêi d rtilhir r disdut d róxi trni. trni d disutd n n ssd, tlt Wldir hngd fi ls sus c npt dtiui s Mirs d0 Olris Fiçã qudr d E. Ci tnd c trn dr. d 958 lbrt Vscncls, qu b clcçã n,^!06?, cnçu i Pliiut.. cét íí5ó.tt?í,^.s ?ur fnliv. (8. lugr). ML, Sst l i ^.ds.vtt íds n liu *>,0G dn Fiçã l.fí. C. stá t;vsii t i l «Vi..

7 uy l :.i.,,iiisii i. nl ln. ti. ii.; ;isn>,m i.i \tíi ttlrf tili.r:) i ii^vic?rrti SO c (ii) i:.!..vf,.i xi».tiíi ím fân(lc(in.h.s :!..ui. Husi Vint fk lllli. liuii i<ftt.,vi,ii. rlcrl 2S(t. ii.í ivlíkii iv niii Pshiin n.i,; >s < i,. \(u, i R!, ^^^^ PRGUI 75I908.IMPRENS POPULK:, li liimiiit, ná grdu úblic tlsctdr i» «<i>, crc d stnt il ss» bl rgd l» issrs d Tlvisã, ding ulti. n. iriililii dn grnd ubllldd irnsiiiisnã d rtid llsii x nruriuil cndu nr xcttiv iin lrs vrl. K ribiçã d CBD, ci d hr, snt iincgulii dsrstigir tlsctdr, u vs qu u ds iuínnrs ind»»l lnsgulu rllsr rlnlninlu trf «trv» filg.» issr» rtstr tnlr rt CBD Ju»(lflc c r. uunth crcil*. N dur s, bs hiw Iiiu ds rsá. O dib d qu» nã rd ni d qurcr s rslvr tud ci d rn, n Irvis, li* nss iniã qu0 tcliivulnnt d Jg» dv sr I txd; Já fi, crt vs. Nqul rtunidd s ntinik fr crtds trnsissã *, fs nrlnt. Nã bss dfinitivs, rl n brnc, qu s ii(k,sii iinrivtdurl nã rit. Fixd rç, st rl ir nã H flu l» n ssunt, cnt s quil iir.r u rr vnt. O rsultd i» tá: stnt il sss blfds,» issr» dscrditds CM) niiiilii ninln ind. O únic bnfici qu Incidnt n» trux fi d «dr firr, s nccnsldri d r rtintt, qu tlvisã nã t Influnci n» rnds d Mrcnã. O stádi Já chi, ssl cs nçurdnd ròli. O qu fugntu uit gnt fi <xtr ds rçs. Sb lá qu.* sltr «u gl» iá sntr n cint Incôd d Mrcnã! NOTS SOLTS Pnilini, qul qu du ul n Pctnbu, fi crtd. Justlílcsc: Rbrt é filhd dc Pul Mchd d Crvlh, *. Srã dis s glirs. C qul xibiçã, 2ugl criu rbl, Já qu r rvist ns u nt r.sqnrd. Crtnds u glir cric ficrá is u ntir ulist. JSt, hnstidd! BNGU ESTÁ FZENDO, BONITO N TURQUI Vltrá gr n sábd ding róxis.quin d Bngu, qu v...,..i.iiiin lnvnlbiltdd grds hós tr» rtid», btnd dus vitóri» u csit, vltrá Jgr n ró \linn «dd nhr n di* idit «ltr,.v..rtn d qlt bnguns cntinurá, quc i llifbfrilíbó stnd r F I JUDE IMPRENS POPULB d» sguints gs: dis», T 8 Birut dis Hl, 23 36, tns. CONCtBTULÇOKS EntuBld c : nqulstd uc» hrs D ós chgd c s dus vltóris cnscutivs btids «bd ding, trn Gullhr d Silvir Filh nviu DESEJO POS CONTENDORES i PGIN 7ss=«w \i : REBILITÇ* BRSIL: OUTR GOLED Brsilirs c rguis dvrã fir h, à nit, u réü b lhr Pl d sbrvis r lugr d Did Du ltrçõs n qudr gurni HO UIMl (l tlfun) O iniiillni inillu i i.il frnn xútnuv it u. Riuuiii i,/, ntr s *>lt>)nttdu bniilir inigiiiilu, v.ilnd l Tiniu Ohwnlilu (Vir.:, nr rnlldu ciu iit, i r. lillii.municil du Puciinitiu,.MEI.IIOIt.l..C.M I Irin iiiiliirsil ii liiiidcdácl ul bliéittr dc lilc üiibiid* qu (. iiiiuiii*, àtnci libl Jhs d» frcr éríu rsistiuclu un unzu lliululliil, i)i:l>tililu, iihhiiii, r cniltv/. c«nlinil lnirchi.fi, dlxndu iil i gld sufrlilú i, Miirn.inli Nfl riln iliivi.lm qu li «qul ri Prgui ilvn rtuli l. tu iniils clu qu ii,i stréln, nu s ci, Hi, slucind brsilir, DlrKIÜS. MIS TENT lllti) imulll t/.,. ).ll cis rrçà» srituén hr» sillrs, rincilnt ns li. fnirc», ihninnndu nllitii&u ur ns liiciiniiii dixri» n rifnii n g ri (linlliko últiõ.i qu híi nu luriini rvitd» l flt d ciictiuç d» nvnntcs cntrri, fists, ccriu. nt, dvrã I. uni hvu stil; ri Jógn c, \ic; s, tcl. cuidd c uc, triidr lrtu iiliulii tíis cnniuiiddós r xcss d titlnilniiii, qu srft iirciiililiil, cnriirniitl D Qunts Hrs Vcê DisHê? \*0Cé ud iuiililu dinhir i qui Riinrnl l quu ci, fft ding. H K0IIMC0K8 quic bruhllirii frr, llniclnliiiviit, niu unutltlllçflu il Jg suiiili, xl. tind «rn uniu riilrld.i n. brn u uouiinl d» iiilcquci du. Tudu Indic qu sr JDIdn. n» Tlcst d ubruvllu vn.» tlluliu n hcjii. iirviidu n xu dic. T.ilvcn IVh Inclu, ti sgund t,.vii. Inii Hálits, IJJiiliiiu üiints C iliiuliii, iiiiiii vs uuu rgiiiinciiiii dn Tç nnlt tr» Hllli(..llHl i;lii, O ti rgui sfrrá dus lillrços: Hgóvlu nu lugr d Licnnó vr, nu st U llnir, ssi, us qui» fr. iiiiiin i ItlIHIl. lillniiir; O Srdl, i.iciiui ii i ir: Uiu zr,l:,ll, nidi. Vvá, Did SSgni, PRGUI MMyggr: rvl Hvln Khiu: VIIlulb ii chucrr: itur, J. Trdl, vr, Riillr nrrll. is. rrcdçã d cntnd tá rvltu r dt nillhbi d nruslr». Kuncliiirá nn iifiiltrg n iiuiisiii.il iiigunlu Wnslnu /ruttl, uxilid óls Itndlrinlins d KlK J Ktsl l,ll cs Tlninc ru. O Inici d Ifig.i isl. fixd.;( r s,5 liiii. neniiss O rgrss d» Jgdrcn invincs srá nhã, nqunnt.s ulists»6 chgrã Itl n sxtfir. N Citl d Itúblic, s Jgdrs flcrfl cncntrds n Htl d» Pinlrn» sgurdnnd JSgn.trlnu ri ding c Flng. TÊNIS MRI ESTER BUENO ELOGID PELOS INGLESES LONDltns, 6 vfj?) Pr :nu. tlv d brtur d Cunt d Tnls d tlu, Irns lndrin»tá chi d» lglus Jv brlllr Mri Estr Bun. N Dnlly Tlgnih. Lnl Tlngy u d» irs sclllit» d tênis d Irn. s ingls, fir qu ss v brsilir drá sr str Iu d Wlbldu, nqunt qu n Dily Exrss Frnk Rstrn intitul: tnç, Wlbldn, Mri 6 u bb! Tinguy Julg qu Mri E!u viiiliulu iirtlgs dc ury: Cuniisn Uriiiusi Trlcllnc Nv ric isii.uu c , Cis d Trcudr lu.oo BlusGOs d.surà u nsg d cónitulços & td» s cnss d CrS 20,00. Huu du lfsiiul..;ii 8» ndr. Huu Vint ri bril, dlgçã, r 7. Itu.lsc Instld Muríci 38Ô, n n Prs Pnh. v, Pls Nil Pcçnllh 70, Cxlns, Estd d Htl, Stbul. n é Itl, is brilhnt Jgdr dis d lic Mrbl (.lrt nnirlcnii ilçã Mxicn Vsc qu rinu ns qudrb ri S39 ÍI6. Su ténl d gl 6 crávl d u h, diz l ss qu s sus crtd» nr> tê Igul dsd gurr gn& s d Luis Brüght ri Mrgnrt Du Pciit. Duls d su chugd.. Eur Mri Bstr Bun, rdu váris tbs crnnt. S ilrtvid ind rdrá vári» vxs ns qudr» lnts d Eur, r s n grni su Jug «rxir d qu tncilnt cx; u lnlst brnslllr rni u tl;is nvs gdrs is ntávis qu J. b viu IVIbldrin. Ktnl buin»bl n: Mri Estr Bun, scrv, r»u ld, Frnk nsth, qu fir: E u Jgdr sn «cini rdig qu trnr... á cã «WlblduV. Ont R, dlx l, uivrisu su dvrrrl u tnl» du tênci Inlgusil.ul dsd qu Luls Brught stv n. gu..» íc^ lj*lf^ ^_lwk^l»rl»*áii_ ir**^! JÊ/k\\\wr^^^»r»TÊ^^^^ ^í^it^ «f^bn^f^l^hbv^l^l^hbvoib^l^lh ^L^»Q»»»^^^^»f^^ ^4»^V *J.>*,v., *^^ u_m*v**r^^*l :. :,^lccfl»bvhl.>s E^vffl^^iOg»w!»PJ LflBH^IwilK íwv **. \ t^*i*^viih[»l Bc^ * SBBi bmbb%»b»bi libr^^^^l»»»»»«í»w^^ O ti d Brsil qu glu Prgui * n! i G Hã Jgr B ir xicilft diz qu slçã dccinu Vsc nã. stru su futbl nrl MÉXICO, 6 (FP) ~ * c cntáris s qul» uits vzs flt tiis, qu irns:.xicn.rlt grrtf cntcint srtlv qué :fól ncntr ntr Vsc d G, db Ri d Jnir,slçã nádnàl qu disutrá C d Mund. O t hvid fi r s xicns «u rsuttd ui. t stisftóri, s s cnsidr qulidd indiscutívl ds crics» scrv «El Uni. vrsi», qu.ulg qu riir t fi ráid d quridíd, nquntn qu n sícgund. çã s trsu. DECEPÇÃO..PctC «Nvdds», sl. 5&bi ncinl dccinu, nã r cus d cntg, qu Sià Tf (iiã íi tã á», s l «usênci d rsnlidd, árêncíá d cnunt», N qu cóncértl à qui brsilir, > rnl ulg qu «l nã íi tã brilhnt», l ns n íi nss rtid, rquq «fz u futbl rátic». O VSCO NORML : Q «Exclsir», qu intitul su cntári «Clr frcssn d slçã», 6 ind is dur su ulgnt. Pr êl, qui xicn n stru n ridz n r nlidd, n Vsc d G nã0 stru «su futbl nrl», rqu nss cs t. ri cnquistd ir núr d nts. Os rnis srtivs sb is vnçds sus critics. «Est» ch qu s dfits d qui xicn s, sbrtud, rrs d slçfi, rdvl rqu r riir rtid d slçá. Os vrd. dlrs dfits sã dvids s trinnt cçd c u trs Irdávl, dnds srr qu slçã rvcrá snsç8n dis. *TMWiH*Tff t^nn ««n _ÉBi _fw Oi 4_Mh> l^x^^fflsffltbpsipj ^ffi^yiw T^ffBi R4Xâ3L ^k&w%mm$l&»wék»w Ping ftnd «í r Vs, vnds fund Sbrá K BRBO.. À«4,05 HORS LMOO.MBTÇROfi r Cr$ ,00 BBiMndõ r»ndlí«. d ttrwr Ctgri). ir ídy H.. Bán Gn S Séi... Sír... * I Blnd.. «Glrl.^ VT Lbis.. í Snndw.,.:sr. l. f fitko S 4,30 HORS liffoo: TffÊTríOHii cr.$.fii.iini n.m,. i..s,<...,.,..) ^» >_u» íuíhu».....;;» i,. 4* f>rko S Jfí.OO HOlUff.400 METROS Cri BB.00fl.nn rl Crtiir...,,.. 2 Grnd Gl,. S Sír 2 4 ur Suv.... Hus.. sv7 Ivnn d Cri 8 Zc/rfti 0 Glrl Chyl.. Si L Fln» PREO SI.. i.sii ntwns JiirlcK... * «.**_lt u.» u INGLTERR X PORTUGL E HUNGRI X ESCÓCI Dis grnds istss intrncinis srã rlizds h n Eur runind s srricúnds d futbl d In HOJE: I! i trcid stá Igulnt tiist, scrv ôs rnl gltrr d Prtugl, n sládi ci Wbly, Ln scilizd, qu cnclui:.. úblic rcu squcr rirs, s rrsntçõs ncinis qu rn riir rtid ri d Hungri d Escói, qui xicn, qu su Glsgw. * dvrsári r Vsc ri G». FVORITOS OS INGLESES Ingltrr, clssificd r s itvs d finl n qurt gru c Brsil, MEXICNOS NO CND TORONTO. 6 (FP) sicçü ncinl d futbl ci ri cntnd, dvnd cnquis URSS Áustri, é fvrit Méxicn chgu Cndá, nd disutrá dis gs, 8 dicinl stádi d Wbly. tr is u vitóri n tr d i, nts d vir r Eur. D Trnt, slçã virá r Mntrl, nd fi rgnizd u ncntr c s lhrs gdrs d Prvinci d Qubc. E sguid, s xicns virã d viã cruzirs (d n ssd). d «Cndln Pcific irlins. c dstin Prtugl, cncdid às issrs ds T rr nt, n CBD, dvrá sr nd dvrã disutr dis utrs «tchs», nts d C r tlvisinr ncn. lvisã, dst Citi, licnç nnt d Mund0 c Estclng slçã tr d ding, ntr Fi brsilir..» 54 S 3 HIlDr. 6.,S4. Hlvéti.. 54 *) ü ígsclr I i! lii! í âfi6.... I ;> Hinínn.., ii Brsl., 0 HlRli Mntr 8 < 0 5 2!ii:.v «0 Si BC 58 II : ãz 56. su r> S 6» PÂRKü ÀS lli.oo HÒR METROS. Cr* (BÈTMNG) CORONEL SSÜN0ÂO Néàrgú.. cyn,.. Brltrld. 2=4 Ncrln.. õ Entixrrin G Du.,.,? Nn.... s Tlc., 9 Dlsu, 0 ltlt.... in icliâl... *l V.iill.. ;. IÍJ Í!nii;i;ir., TinsMiHi. * «O : liás, s últis dschs in* fr qu Englih T stá xclnt fr, nã tnd id bld l trgédi d Mnchstr Unitd. O OUTRO JOOO Escdtíà Hungri, tbé clssificds r» itvs d ílnl n sgund trcir grus, rsctivnt, frã u ists b intrssnt. Srá u tst sitiv r bs s quis, s nã fss ftr c ntrís s húngrs c fvrits. Prfitur rc C g_h_^ HVERÁ TV NO DOMINGO Mtivu st dcisã d Pr. sidnt Jã Hvlng, it d tr sr. Ngrã d Li rtid gr tuutv t, dinhir, wbvnç d ilhã stnts il cruzirs (d n ssd), qu CBD fz t, d crd c vtçã ci Câr d Vrdrs. Nrlnt, ns 5096 dst dinhir é g s. éclc, snd rstnt g r>f>llc*» d I»xsJdWtur. Fi flt sntir, ntl, rfit, qu»» dlt#j»t«s, qund t tstds vrtr, sfr un drwjrisçã d qus 40%. O r. Ngrã d Li n. dtu qu ri td rnbvtsnã dtlmtt, dsd qu CBD briss ni d» qulqur ct i r.fsã d Ul^^»^»»»^»»»»i i^k^^bmãk *W^B^W_,H w»w f fnuuimnv. xnotnuiwn* tf, du r. RsrSWng, T. l d, ssi, u «nv I» qu á stv cusnd uiiints tds s strs d ddd. Ds nir, té sgund rd, hvr* Tv ding n Mrcnã. JDIR E MOCIR NO JOGO TREINO COM O SELECIONDO Hiltn Snts nt c crt Ubrç& d édi 9 d tcnt Flnd s rnlist*, nt, n FMF, 0 «f. Hiltn Snts, rsidnt dò Flng, diss qu r trin d ding, cntr slçã t c rt Chnân» i. 2 Burundu. 2 3 Gngs.,, 4 Csiir Ji, B SKuívc.., 8 Ml Mund T Ti tüls.. ri cri», 4 8 Cnês,, 9 Tólt*..., Tful.,.. :ll ds sus gdrs qu sti nvd. «llbic ds us JstrH, r Fcl, srá fit, rqu, Inclusiv, srá lhr r slçã, i$ qtss nfnntd u ti l trt, trinnt rltii ultis rvit, s», dis Hiltn Snt»! *»QtHi drsr, ntrtnti>, BilJBáflflilIsyHB /_F * qu sã kt quls qu _^ÍÇ^*^Í^^fl i stêl»hmc^^ _»»/ HE_f_^W\\\^r^»^flV^^Bl»_=*^flr *flfl Bfl nã «ti «ti títulr, c Jdkr Mtr, i qu c, t é tr qu tris n dri sr «dids», i ntu ldnt d Flng: FÂ*S&LzJ* ^ h9?s «Pr lhr vtrir l.«s«) MB KM CrS Or» n.ftnr. ts,0flo,««3 7 PREO >S 5 DO HORS PROGRM DE MNH.900 METRO» g, fnd qu êlc Üt» 78, i SC BETTING) s n utêntic tt POLICU MEUr S dtbrs»,... ÕIS S Lg»EíUi TR DO DI6TRÍTO FBDBrUL ti bruülilr, dv dizr I S Xói,.. 4 3ãnlnh.. ind qu trã ritids * Osdnh S Huy!.., ns 3 snstltulços. Hvnd dís d 3 substitui t í TdgHlgl 6K lfi í^ásâilh.. S Mnlt!) St. ZrÀ»..., i.oüs, VT cbri Vfll snd u «J6... 5S» Stít! Btlr.ii ~.i ü ;,üifc!ftíhuvftl», d rifli tun tri,! nn üírlii:. trinu rsi,i iir.miic ri i Wüt qtitrldüs.. / s rsn qu I..lgntlrèH ri.jpl. tü i»:;.j.iin (M r,lu ióíhiu;uí:, d.lógu. n í tlingu. si (lir..cii léciilcu flu club rslvu cnclr ists qué stv fgrd,..«uu i ^^ à» nit..«.w d ~~» *?PftSKÕ g 7,00 líors.400 írô* Crs 58.00, nhã, éô«ti ó Bnsuísíó. «* Gn»2n 2 Güchò Sbr..., 8 Sl rg...» *. 8 4 ftnl Brlnc» *. ^ 6 Sci , íifí*0!0 * * < 3 7 I*áftt.wU»..... s Qulbn.... ;,..!i Durd».,...,.,. iftli ljl... Cuuiru.,,. li QUlnibi Gulliin Vi flr.t LCV... _ 4 4 ti i\ s st s («Z KS 7 59 : s,2 ;l 54 0 <0. Bil Qur Jgr GIP tiütfèsd* rslsr u ln. rf, «itd «rtnlss» r s d» i, 6 Grãi irns Pulr, cit g qudrs r riir «Sgund n c ci dvrsri. TiBtur l tlfn: Í!2^3070, istini snhr lidvld, u Lvl, dáã.r.ilo I» 8hOJKU,. ^ íí^^íiíísísi tíèsiã& ÍSv / * *, i.._i^sí^$w^/s?*w $.0 tqu gurni c gur, Jsé Prdi, Rr, guillr rill. Est nit. Riér cdrá Instr vr Dsdid d Fi H Cntr Vi Íw lll;fl %? U. íst W Dsiri.s h. dós cs bins qui dó^flng gnd cntr vitóri, róli qu vlrá l, rbilltçft., O qudr rubrngrõ nã O qudr rubrngr lutrá l rbilitçã, _.. i, M,_,,...^ i^^mlflr Uv yi / Dquinh rrcr íi fliz ns dis córqis. sós ntrirs, bs c E. C. Bhi, tnd rdid riir r 3 x td sgund r 0x0. ;. REFORÇO DE DÈQÜINIÍ Pr n rli d h, Fing cntrfi c rfrç d su cntrdíó titulr Déqüinh, qu fi chd d0 fil r Sss fi.... Flltns Sllch dvrá, ntã, írr qudr d sguint nir: Frnnd; Tirès Jubrt; Miltn Clii. Déquinh Jrdn; Bbá, Duc, Hnriqu, Lttis Cr!s lírdinh. Cr Pr Mns Cr n ráusic J«fv s íi i!.. s.v;. iiivci^ári Ü nr Pul Sòiyi ti Silv, tilh dã cs) üf ci [ Silv sr. lín Tiííélrâ.dá Silv, iísidnt ciil Pâdr Migul, fólêtu dingó is u rit nátltci. E òinrçã, sus is.frcr* s rniguínhs d lnilh u lut s d dcs c s íntis d fíli, u lç c su rsidênci. REPÓRTER DESEJ O MERIC FZEI PRELIMINR COM O TIME B dirignts d éric üirus intrssds fzr rliinr d g d ding nó Mrcnã. rst. ds.rubs. 6 d, gr c â slçã <&i. Ênv ttht,.ds. ssgurr,què nã srá tndid r. tnçã ds ricn», íác d á tr rsidnt d iflí.ng0 átthd inclusiv, tüilè ilrftízr * rliinr. I Pr, dty ld,, st s I iitrs. rib.flnng nvidífitrió sfrçs r cnsguír itfn ôgu tis rubrs ri Esirit Snt.ding, fi d qu s.ânínsd did,d ^.ériii.i.. :;: :DR.;. TODOS QUERfíM JOGR COM SEtECt) Nã só s Frirçõs Pr* nbucn é tliiriâ stã qurnd riir cvii.i sl li.hé cinád. cs inirs qur.vr 0 qu ti drrtu nint s rguis, n ding. Pr su turn, Snts ntôni, d cidd ri Vitóri, ri frcr qunti ci ;.!0O nül cruzirs, r un ídbicã ds ncinis, nts ri rtid r Eur.. CBD stá studnd tds s dids, r dis dr u rnuncint dfinitiv. CMPOS (ClrurrlâOntisl) Ücntdurs ntôic», xtrçõs dilícéis c úrçãcs d bc. URfliGÊã ÍTÜItOS IBS MOVEIS (Kch) c tril grntid, ôr rçs rsàvéis. Cnsultóri: Ru d «Jr. *, «l 90 Ssgundàs, qurts sstsfiíkfi Tlfn: 826ÍÍ2S PEQUENOS.NDNC50S Fn: _r/f?0.í/tilt2«r^*ttóbos stts dütlsfòs v PEQUENOS rnts nss sçã d NüN ÕÍÕB á CrS S0,00 r u». S;c íbd u CdrYíór ds stt rnl, Ülsqn ss.s B szicit ( MrçiS Sbr c nuncir c âxii cndwtinf. i JNELS PERSINS Hfr,nB, cnsrt»» ctc nrãs. Oêbfr rcd» Tl.! Sf, Mndi Cstnh. iiisss U õtlô lt d tr du d 2x30 c ru clcd sui ncnd, n birr d Tlur». Trtr OtSctlO ru Xingu, 47 usu XXI, Frguil < Jácrugu. ÓTIM VTUNJDDIil Vki*» s U tàrrliü sl ^xlii. ns fiiiu. (iii fâbcicti lltvl inilldii. ruu Virnltí d NUOirtl, iluiiruir, PfBtfü Clli ls,n ()0,)..ix lilts *K)76, Trutr Itu Ciindiu.dilt, ní sb c sr, lí.i.. /.:/ fí li

8 i.vp Í.Í ir; Frcsss Lntnt Ebrqu ds flglds Pr Sl d Pis ^^^»^>^/^ ^/Vv\/^/^*^/^/wvvvVMVVVV^»SVMMVVV^^^^*^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. ctid d Eilcsl trlu nciã i....u*.*>,..,! i.tiii» Ui, It n», vvnldn iln» IHcitlPirn., 827» dlrlgln ltlhti. du linliu K.iMnlvIi n RlsInctii dinn 8*33.fii), núr d rd u ln,.ir n vnl* d tiiló::.r;i.,. iiiulnu dn vcnldn BlrMr, híwu u ntqu llôtlc. E ciilisríiu. uri.i, vicul, dsgvrnnd, fi iitrclnr, ntnnd, crclárl Jsó Bndit Ollvln (csd, 65 is), Ind c sruld, subir u clçd nr ch «nr*s cnlru uinn rvr. O Médic d Usilnl Suz guliir licu n t. i riktr. un Incçfi qu d róri lcl fi cnduzid Inrn tf Distrit Plicil. lf lí^fmhv.mfibl *MK T^K? ^ l I^B^D H^S BSúdffi i. K I i wmksqà íüiiui! «^ : il RfH Skl íêl B^ Sw%.MU\ ^c _^ M/ _ ^B W&W// f^^k\ LÍ \ I i Ii ut HihL BI KOKTI.KZ, 6 (Pr MII..Nu LOPES,,.,,,.,,.,,.., IMPRENS POPULR) Cntinu ttln v/ ui. uvi. itu..i dx flngludn u n ncnlru Fruil. n sr d trnsrt «ti h lv t zn* u Sul, Hsdri Gtúli V(irgn_ n ncnirn Hiiiiindii, nlni, «nd u ttl d flgld», ult Nuvrli* tis. u. i_. llillldndf., Enqunt lut, ui. d 2 il niii i.u.*. < ülu dbix d cuirs, ii rxiidd» dn n ti. dri, xigind ntrdii, li c dirit cid. N.n tind, gvrndr Pul Srziit cr, cu t\ Hncdrl ntru ntndint_ c drninlmrdrgcrl, r, Vnlilr Nucii visnd, brigr l n nli lgu, cntcii d fílis,. cn* sidrnd nr I qusl Issívl, cis ficu iicriiidii, nis n& curid, Entã, xtn.firn últi, r vlt d 4 hrs, côrc d,000 flglds rvitnd n brtur d rt cntrl r ssg d u cint crr, gd d chrqu, Invdir Hsdri dcrcdnrn czinh c bustu d lints. O dinistrdr fi brigd dixr lcl rtgid r u vitur dn rdi cunicnd trulh, crrid ft dirc cntrl du INIC i«du tlnd.s d crg, sb nlgç d lltn d KOgurunçn. O nv dinistrdr J fi nd dvr chgr n Orá, h u nnhft, COM FOWMUH, SM r LGRLMOH POR DI Est sltuç d inquitçã vlui r ir, virtud rincilnt d lvd núr dc flglds qu ch g dirint Frtlz, rcdnts ds is divrss nt» d SMd. Clculs qu u ttl d 300 hns vê dirint w runir ilhrs qu sc st ns 9H HHIIl ^ fl Bhihuí s crics lut r u lugr ti» lnv, n hr d ru.lt, grg ttá chi» d ônibus, inutuitã r flt d ç», «* d duhê, sttsnft» á Vlçt On ônibus chis d rnds tkfg ns vórws unhs IdiOi d HsdrJ, Idind tunlnnt nr l d cérci n birr d lgli., O.içnnt;rti ul u r.n. c»t. ndu (it d nir ln». Ilflciiltiul ind ttl. rbl, SKfJÍBf^^ i^vüf.i. r hí:v JJM wk vii B ^ lr^., Wxl i fl B*St;B w \w _fl BB BÜ; v>lflh»;v Irl Bf 7^I! NHr> Ess. crinç, <ru«i nclhi nu Hsdri (7iii.it. Vrgs. rç grii d tini c d cncntrçã, tl su rquitis EM JUIZ DE FOR, MINS GERIS r i > Iiii ^H ^r^ VfliifBB&BBHfliii L TWÈkWiwW l^flw^i ihi i BB i W \UUUUUUUU%W!*Ç9i$!B)MW& HKBtè i_mt>t i_l i Hw^ S^MHHK^%i_^^^^_^ H Hkh^vSESIí EfsSíJíI B. R *: \npj3í:.wt^yv^ki^ BM_Sffl_S^gBBgJHB8i $$& &tíffi3lm D hiccúhíc nisír «rárfr «ç dsgstd, r í. c/iil «(7 7rá stíbstitttf n rç * ^ Nã [«Cblir)), Cl B Flnt: Su Pçs dsgstds, rtirds d crrs á ncstds, sã rvitds lfiçã Cric n! Q Rkrt flnín «i WúvnPV qu rst d su ntig frt Nâ há hrári n linh 9 Os rsáris gnhr n õtrd I*cuu w UJV <l *,u IO rtir dc nhã, zr hr, strã vigr s nvs trifs d ônibus, cncdids l rfit N. gril d Li. ulçã cric gnrá, is cr l trnsrl qu nã lh frc qulqur cnfrt c n íni d sgurnç. O unt, qu lguns css é surir 60, r cnt, fi dd às rss d ã bid nã s flu té gr n lhri d trnsrt. Vrddirs «fr. rsvlhs» dsfil ls rus d cidd, nd risc vid ds ssgirs, s qu nnhu did s dtd. nt d trifs, s brigçã d lhrr s sus srviçs tédfák PrqUC Vndi BtótO DESCLBRO Os crrs qu ts trfg tulnt, c núr d dèz, stã trblhnd c çs gsts, rtirds d vículs á ncs. tds íi rvlçã qu ns fz, nt, n sr. Jsé Gnzlz. chfgrl d gvg d Viçã Cric, cncssinári d linh, qu íz rcurs Mud. Frt Ccbn, ós lntr s rçs xrbitnls ds utçs. Pr cnizr trisu nss ntrvistd ns utilizs ds ccssóris ds crrs vlhs, s qc nã st cndiçõs. Mnstr Qu Quisr Fzr d Mi. idiz qu fi lun b crtd Crqu dr fã d Zizinh Fi uxilir d tr nir, nts d ingrssr n S..M. Jv, d xclnt sct, cl, b ílnt, s trçs fisinôics qu udss ntr nl, d qulqur fr, u fcínr, u ind u lyby trnsvld, Luiz Brnrd d Silv, vulg Cblir, u ind Lnlãlnhó r s sus igs # h qu r váris dis íi trnsfrd iniig úblic n, l líci cric. Luiz Brnrd, frnt â ns rrtg, n Fóru i fift J ti d Mrltl, cd s rsntu & Justiç, stru tncis, dificilnt fugl ft nsss indgçõs, ns strnds squiv n nt» qu fi bbrdd ls flshs ssdid r váris rnlists, s t. SU PROFESSOR B U4B rlbr Cbllr fl triculd r us lf, n Escl Irndd d Pnh, n birr qu td vid vivi, Pnh, frqüntnd r três uns scl riári, c ssldul V_«^M«cC4Wg» 3SK... dd. Infliznt, h, lnh rfsr dv str surrndld c trist ntrldd lcnçd l su sr b crtd lun. Prssgulnd Lniz Brnrd fir: Sô ns cnclui u urs ri&rl rqu us is, brs, rcisv d inr ud r grntlr s dsss d cs. lgué rgunt ntã s ^Cblir lbrvs d n d su str n Irndd d Pnh. Ctgóric rs HM_J ^;_f_wbéiàstj %< 7* * W I <H illl iít: l^^^i^b BÈ&> WÊÊ^ * 9 I _hi MBãitB»à^^y._y..._^s^_»ll_B^ :3MK«_P II IfiÉlll 9 H^ ^W WÊlt» \s\ttjêt\sbubs^^ ^fr^^w ^^H_R:*^i rhk Bf^ÉB ^r \wá ÉB *x *^ H _fl Si w& B WÈÊ.^BifíÊlr!S& «Bi Éu»,íVí^?BKÍ_W_^_tS _K S Wr \& H _K.I _M s /M Sn^_^*^*íT_OTTH Í. BM^BEV^^_E_T_ nl_z^m^^_^^_^i_smm_btiiié^^^^bhib^^^^^^^^bi W _M?J_f_. WRWÊLw. Wk U rs n ã, frnd u brrir hun, s Uiis fuiihii»^gr<h.tir crr nd Cblir ntru qu lvri, dit, Nitrói llll WM CRESCENDO SEM PLWDÈ :\Os Cntrs PróMlhrnts d vizinh citl qur clbrr c s drs úblics Prsnt à últi s rdnd <Js Cntrs PróMllirnts d Nitrói, rlid n séd d Fdçfi ds Indústris d Estd rrtg tv rtunidd d uvir sr, rthur Mrtins F!U> nr. idént d Cntr ci Sónfn SS lurnç ssssrtécuic d Cis «Ã Prnnt d Ongrss ds Cntròs PróMlh. rnts, ntíci d sus.tívldds, qu sss s litrs. FOLTICS E VOLTDS PR O INTERESSE D COMUNIDDE D iníci, sr. rthur Mrtins Filh, frisu qu sbtivs dsss griçõs sã s is lvds, nã s, tnd srviç dss u dqul crrnt rtidári. E cntuu qu su finlidd è dfs dus rclvlndlcc.s ds birrs qu rrsnt. ; trtnd d suulr c. rçã, sntid d irêsg cltiv, tund c ViOdcirs scls d civis. ss lturd su n?rvist, infru qu Cntr d birr ci Snt Rs bltu lã d bril últi. 20 niv_3ãriu c qu st cusiruíü si séd róri à ru Pul Césr, snd is nv ds ntidds d Icrl, qu v tnd tuçã rnt E rssguiu: s ssrdnds rlizds. ls Cntrs PróM lhrnts d cidd btiv r rlv s rivin. dicçõs is sntids d cd birr, gitnd s rblcv s rvcnd stud ds sluçõs. Dntr d sn. tid d critic cnstrutiv. d. clbrçã, sss ntid ds b crctriz sírit rgrssist d nss v. C êss sirit, c bs d ns runir is u vz, dbtnd s rbl. s ds nchnts d flt dè cnlizçã d. àgu.s Pluviis,x qu tnts ivuízs tê cusd & cidd. NECESSIDDE DE DISCIPLINR O PROGRESSO CE. NITERÓI C é d cnhcint d tds cntinuu n trvlstd Nitrói fi uu cidd cnstruíd s ln, is surgiu nturlnt íi s dsnvlvnd s bdncr squs. Pr iss, sã srã inurávis s r bls d cidd, rincilnt ns q.u rfrc cu. nlizçá d ág luviis d sgt. Nturlnt, ss situçã rsult d ls d surgint d cidd nunc dôgs u dqul r. fit u gvrndr. Mg n r Jss dts rur b brçs cntu r rthurmrtins Filh, i* rèsntnts d utçá, rfit, vrdrs, chf, dó Excutiv stdul, M quç lhr r Nitrói c cidd, irtnt,. iti d Estd. Nss stíd, rslvr s Cntrs PróMlhrnts d Nitsói slicitr u udiênci d rfit lbrt Prts stildr c S. Exci. s Pssós.qu drã sr dd» ós ss udiênci, s. rtnds fzr unt Gvrnd. Migul OBt^ rtlh.. :..... Prqu s rbls sft grnds nurss ná ds ficr intivs Cntuu u vz qu ls nfi srslvrã r si ss, rclnd cntrri, inificçs cuidds sírit úblic udáci finlizu ssssrtécnc d Cissã ssssrtécnic d Cissãt. ds Cntrs PróMlhrn ^MM^ ~ ntlu: Lbr si, &s r qu clcr su n tud iss? CRQUE B F DB ZIZINHO Luiz Brnrd, nft gst d flr sobr s tcnh» qu lici lh tribui. Pr iss ud d cnvrs: N u t d futbl é l qu fir hgiitl trinr n Olri, lvd ls ãs d rllnd, ilir técnic dqul ti, tnd rt grdd. Pré cntu qudr. qu is tui fi * Sulricn, d Pnh, nd Jsui n qudr titulr, n siçã d éis squrd, nd sr rcuri Iitr Jã d SWnh, d qu su grnd IS. UXILIR DD TORNEIO E MOTORIST Flsd sobr su ittni Cblir, rlbru, á 4c qu dixu l fi trblhr c su lrft qu ssuí u ficin câni. b, inicis n fici d trnir, nd rndu * dirigir, sô nfi tirnd crtlr d trist r sr nr d idd. IRI BNGJRBE NO B. C. C. Flnd sbr su situçâ. Exércit, Cbllr firu qu nã 6 drtr uits rnis nticir, s qu silsnt gurdv su chd, is hvi s inscrit n Junt d litnt Militr d Mlr, nd, inclusiv, J*. hvi «M dsignd r srvir n Btlhfi d Crrs d Cbt. NO SOU O MONSTRO QUE QUISERM TORNRME À ntr qu nwi rrtg rrvs r s rtirr, Cblir, srrind, rguntuns: C é, rç c nstr d qu vcê uviu íl#rt Ou rcnhc qu nftsu ti fi.c intr? «rg d «.Cric, situd n Ri Cnd dc Btí, n Tiuc, é uni vrddir citéri d cllibqucs. stfl à sr d rrs r ntrr nvnt c circulçã. Puc intrss us róritárls.«s ônibus rn. ch u nã s rquisits xigids l Drtnt dc Cncssf.s. POUCOS E RUINS O s v cntcnd n rs.turim», linh 9...Prç d HrniBirr dn Pixt*. Os ônibus dss linh ír qus tds dsvids r s linhs Ficr uns ucs vículs qu crr s hrári írquntnl sã brigds s rclhr à g. rg virtud ds éssis cndiçõs qu s ncntr. Ms ssi, ssg d Hrni Birr d0 Pixt ssrá sr cbrd nhã rc d Cr$5,50. FLT DE SEGURNÇ Ns últis cnds d Drtnt d Cncssõs fi grnd núr d crrs ilhds flgrnt r flt d fri, vidrs, c. Dsgvrnd Subiu à Clçd trlu Snhr D s_rvffl_n_l zlgu*gund, 0 crr rticulr ch 06296, dirigid l cânic Riund Ji «d Suz (ru Jft Lib, 74), «t clcd frnt núr 276 d Jrdi Btânic trl, frfnd grvnt, nèur brsin ri Grild (csd, 44 ns, ru bru Filh, 7). E guid», cânic irvisd trist, rcbnd xtnsã d su t, tntu fugir, qund fi rsguid l gurd unicil núr 505. O licil, vnd qu d nd dintv s sus. dids r qu cânic rss, scu d r fèz u disr r chã. Só ssi, cgid, trist trólâf ru fi rs, snd cnduzid r 0? Dttrit Plicil.. snhr trld íi rvid r Hsitl Migul Cut, rsntnd frturs d crâni* x squrd,.^^^^^^^b* i_^_m_sbflk_$»^l \ ^B ^S:^^r_r_^^% I K : 4<<_{à^Si:iM?P_I Uu., ;.y& UfW*fM^.y*?UUn Bicf uh W _SS^^J,^^^^J^^_8 ^^^B ^^^S\\\\ _{! tt^líui U\ ÍR?í _4íí íi_é_ssb ^P?: \\.^\.^ ^ «W^^Ê ^^^LW IBHP_WWW_WBI^tv.^_^tMBWB WBSM^nil M TliT l^^#^ SÊ WÊSÊIWÉtí BBM ^^^^^WBBWBJH^W^BP^^^^ifc^B^ ^fgssí.\^.^s.^mb^ê^^wsl^^f^il^/m3ui %y$$m$èiw:s: ^^^ H!.^^B_rl Nüsu nstr qu quisr fr d. i, dis Luià d Silv nn iwm, dirs n*biitd.s l, qu rv b dslix qu trnsrt qu srv cric stá rlgd. Nã rrs vzs, s rnis rgis. Ir cidrnlcs, uits vczs ctstrófics, c viculs qu trfg irrgulrnt. Tud iss fi squcid l rfitn Ngrã d Li n nl c qu ssinu s nvs trifs. unt si; lhris, nã! n XI C grnds slnidds, hiiv rbrt nnhll. c Juiz U Tr, Mins Gris, lr. inclu. d yomp lcl nu. hvi sid fchd r u ndd d sgurnç I Ird ls rritáris dc fnn.l dqul cidd inir. Nscu cnflit ntr COJIP s rritáris d.fríll, qund firgs unlclnl d COPP, vlrtuil d dsnfrd xlrçã rinnt n crci vrist d drgs, dcidiu brir I nu fniiíi.i i u vndi is brt u v. Untlndu s rudicd!., s dns òi frácis, utruvf d»rcli fl Cnircliil d Juiz d P ; r cu rsidnt fi vir* I lsl dc drgs, rcrrr i li..liistlçn líllcltnd fflcliu. nt d cs cr. :rrnti. i ntd l Cinisstl Muni I cll d bstcint tjn. çs t) ubtlvr in.dulu IIinr. Rccrnd u CO.M.M* nr u Instânci surir, v, gr, d btr gnh d cn QurtFir, 7 d Mi d 958 ;: N E^^i^^^^^^^^^^^^^^yt DIRETOR: PEDRO MOTT LIM VISITOU 0 MINISTRO D JUSTIÇ r^ M:: 0 GENERL JORGE RDILLES PI ^ Ut^,. th ^^^^^^^l^fl ^B^H _íu B^^SB H ^_ B ^K;:^B!_ ;,^B BSft^B wèê h\f?i. ÊÊM WsWW W^^^ R_i_]_f_i_ttMHE=: B»V^U ii y. MSÉfc /? Ywí ^^^^^^DB^F^^ Pi^P^^^Hf: ^HPIW^^ Fi rcbid, nt, udiênci sil, l r. Euric d guir Sls, inistr d Justiç, cndnt grl d Cr d Crbinirs d Chil, gnrl Jrg rditts, qu vi Brsil cnvit ã gnrl Orr Osóri, cndnt grl d Plíci Militr d Distrit Fdrl, fi d rticir.ds slnidds crtivs d í9* nivrsári ú dst lilfi crrçõt. O ilustr «titnt, qu fi rsntd «iintsír 4 Justiç l gnrl Orr Osóri, st* u cn7td d sr. Pstr Rn, Mncrrgd ds Ngócis d Chiln Brsil ã crnl Pdr Brdn, tbé d Cr d Crbinirs. N clichê, ft. N., u sct d visit. Rgistrs Pliciis VITIM DK ltrocimio O VIGI P O. Cissári Cícr Fnts Mrtins, cr Ú dit str n cinh crt sr dntr ú d 48 hrs sclrcr ltrcíni d qu fi P viti vigi ntôni Ribir Frnnds (60 Ú ns), rgd d lilir fns Nuns P qu fi ncntrd rt nu ds dndên Ú cis d lct & Ru Flrinólis, 378, Ú Jcrguft. Qu ncntru cr fi sbrinh d viti, ltlr Nvls d Silv, íi qund s 3,30 rgrssu lct. O nciã stv sntd sbr u cdir rsntú v dis frints n cbç, rduzids r u c d dir, c 80 cntítrs d Ú crint qu stv gd s sus ês, rsntnd ind, vstígis d sngu. Os blss stv rvirds * s chvs rlc su qurt du hvi sid rtirds. ITBOOtNIO Ound hióts d qu ttk t nh sid viti d ur ltrcíni, utrld Ú d UcIl cnsttu qu s sus ls st v rvirds. Nls dvri str gurdds Ú rxidnt 80 il cruzirs qu n& f É r ncntrds. s susits Iniciis vltr. s r dis rgds ds brs qu stã H snd fits n lct. FUMTllM PROS DB RDIO K> NVIO ú Os stivdrs Osvld Mdst d bru,, Wldir d Silvir, Gilbrt Cvlcnt Rs, P lbrt Jsé ds Snts Jcl Curvl fr Ú rss qund, n Plici Mríti, rcurv Ú sbr s cntr ls cnstv lgu, susit c utrs d u furt d 20 il cs d % rádi d nvi lã «BcrgSrrndrg». C P nft huvss susit u si crtz bsl lut, s cinc stivdrs ír ncinhfs ds à Plici Cntrl. dnúnci cntr s Sdrfis fi fit r Jsó Pncin d Silv, vulg «Rt Jt», qu. rs r liciis d Dlgci d Rubs FlsificcBs, ntu. c rticints d furt. DESBRTD QUDRILH DB RROMBDORES frigs qudrilh d ldiccs rrbdrs cb d sr dsbrtd c risã d três ds qutr cnnts. Sil. ôlcs: Hrld Brhrt, Jsé ndré Brgs dir ivs f % rir qu fr rss, fltnd snt l _ 5 Grg Wtrd. Os três.ldrós gi cnunt: nqunt Hrld, crintir d r % íiss&, rrbv s rts nls ds rsl f dêncls, s utrs dis s ncrrgv d f zr liz grl. Já é cnhcld d lici ^ rlcü d css rtnts qu rc É br visit ds lráis. Entr utrs, fr s sguints s rsidêncis ssltds: % Ru Jsé Linhrs, 4, t. 409; Ru Crls Ú GólB, 30, ts ; RuRinh Guilhr % in, 20, t. 0; Ru Sblb, 57; v nid lxndr Pcrrlr, 74; dis difícis du vnid Viscnd d lbuqurqu; R\iu Mr Vz, 370, Ru rtur rrl, 7, átb, Í0. Prt d intrll rubd fi ncntrd ri cvil ds ssltnts rt fi rndid ú s «Intruõs» Eucllds Viir d Cstr, Crls Ls Rdrigus. DESSTRE N RIO D*OSRI. N nh d, ntni, csiçã rcdut d.jcrub, rfix UX2, cn.uzld r. Cruz qu s dstlny à. stçã d Frncisc Sá, tingir nt sbr u Ri^ crl, & S. Jtt d Mrltl, tv su últi crr, rfix PSM33, dscrrild tbd. E cnsqüênci, sír frids lvnt três s ú sglrs snd qu snt u rucuru; s scrrs d Hsitl ú. Crls CKiigs: EHn,d Suz, sltlrn, d 8 ns, Ru iir..s Uí. M * rir, 4S0, S. Jã d Mrltl. s tls cntinur vig n fnv.i cidnt fi tribui. u.rssf nh férr. OS LDRÕES LEVR»! SO nsomn.i is vi _f t:.., S LTS. : Fi u sslt difrnt.l6s c! cidd. Entrr r. g^sl fábric ^ic f fr d fir Jrdi Lquô, Mn!ò. Ctvl, 4 dis d dsligr:.v lkrlc. crtr s tis, qubrri, Iâ..inds fzr utrs dsrdns, s strnhs lifilrtçs lvr dus lts d gslin, cns dc*cliii_ib u istl létric. Kntrtnt, s qu tivss Id h rcur rt dinhir, ns tri ncntrd, is, n vésr, forn dsltd 90 il cruzirs ri bnc. lici d 4» Distrit st di:;2:;..;iund r urr fl... J«fi>* h\:

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O A B O R T O : U M A Q U E S T Ã O M O R A L, L E G A L, C U L T U R A L E E C O N Ô M I C A C U R I T I B A

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

.', HGFEDCBA. M e u s c o m p a n h e iro s e m in h a s c o m p a n h e ira s. M e u s a m ig o s e m in h a s a m ig a s.

.', HGFEDCBA. M e u s c o m p a n h e iro s e m in h a s c o m p a n h e ira s. M e u s a m ig o s e m in h a s a m ig a s. . ---,,,",jihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ".',.;. " f.,..~~' D is c u r s o p r e f e it o M a r c e lo D é d a S O L E N I D A D E D E L A N Ç A M E N T O D A S P U B L I C A Ç Õ E S D O P L A N

Leia mais

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M N Ú C L E O D E C O M P R A S E L I C I T A Ç Ã O A U T O R I Z A Ç Ã O P A R A R E A L I Z A Ç Ã O D E C E R T A M E L I C I T A T Ó R I O M O D A L I D A D E P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 027/ 2

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.)

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.) 32988 Quarta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ou tu bro de 2003 Art. 3º O Gru po Parlamentar reger-se-á pelo seu regulamento in ter no ou, na falta deste, pela decisão da ma i o ria absoluta de seus mem

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos 2º/3º ciclo O Ã Ç A T N E M A LIndo d pgunt u u ni u i ct n u Exit co? d d dit, d á l tção, f n ão p t t N n nci li ê f p tnt o p i hábito i g ê t d indic udávl. o ã ç t n d li Filip, 12 no lid 1 EguNntTAÇÃO

Leia mais

Boiadêro. Música na escola: exercício 13

Boiadêro. Música na escola: exercício 13 Bidê Músic n scl: xcíci 13 Bidê Aut: Aut scnhcid, cnçã flclóic Ptitus Mi, hni lt Rgiã: Piçbuçu (Algs) Fnt: 500 Cnçõs Bsilis, Elind A. Pz Fix: 13 j: Nil Azvd Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin tôni Dis Csqui

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO Consórcio muda d ndrço Corrio Lagano - 20/01/2016 5 - Colunista - Olivt Salmória Mídia Imprssa Co m d n 1 Içara prd vantagm comptitiva 9/01) Diário d Notícias/Criciúma - 20/01/2016 7 - Gral Mídia Imprssa

Leia mais

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024 E S T A D O D E S A N T A C A T A R I N A P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M A J O R V I E I R A S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O, C U L T U R A E D E S P O R T O C N

Leia mais

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão Vs o to nh o oho d ão Oá, ss ntd fo ns dos tos fz s gost. Aé d nd dd, obnção d sbos sson té os s xgnts. A t s dfí v s onsg vs fss. Ingdnts: 1 to nh; 3 dúzs d vs; s nt t; d do. Modo d fz: t s tbhos é bs

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

C R IS E E C O N Ô M IC A E G A R A N T IA DE EM PR EG O

C R IS E E C O N Ô M IC A E G A R A N T IA DE EM PR EG O C R IS E E C O N Ô M IC A E G A R A N T IA DE EM PR EG O J o s é A ju r ic a b a d a C o s t a e S ilv a ( * ) I. C R I S E E C O N Ô M I C A S e g u n d o o s e c o n o m is t a s, c a ra c t e riz a

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

O P a pel da M ídia no C o ntro le da s P o lític a s de S a úde

O P a pel da M ídia no C o ntro le da s P o lític a s de S a úde B ra s ília, 26 de s etem bro de 2009 C o ntro le da s P o lític a s de L uiz R ibeiro FU N Ç Ã O D O J O R N A L I S M O J o r n a lis m o é a a tiv id a d e p r o fis s io n a l q u e c o n s is te e

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 Estratégico III Seminário de Planejamento Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 G es tão Em pre sa rial O rie nta ção pa ra om erc ado Ino vaç ão et

Leia mais

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG X () 59-5050 v. Jesus Candian, -. angueira Rural - C 500-000 - bá - G -mail: qualidade@moveisnovohorizonte.com.br RIR G TS T.: 55mm RG.: 00mm R.: 50mm CRT NSS ÁGIN N CK INK D (QR CD) ICH TÉCNIC RDT 00%

Leia mais

P r o g r a m a d e T r e in a m e n to e P a le s tr a s

P r o g r a m a d e T r e in a m e n to e P a le s tr a s P r o g r a m a d e T r e in a m e n to e P a le s tr a s D ia b e te s M e llitu s e H ip e r te n s ã o A r te r ia l Dra Fernanda Pavarini Diabetes M ellitus P o r q u e g e r e n c ia r D ia b e te

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<<F#"FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS T RTUR / PRF. R. RL UR I M 1/8 R. PR WI RVIÇ UITÓRI PÁTI RVIÇ PÁTI RVIÇ RR LH RI P Ç XP IÇÕ ITR TRUÇÃ UM T P Ç IÇÕ M LG M IT M ÁRI ULI IT FMI ÁRI I XP F IL P Ç XP IÇÕ MU U XP IÇ IT P V. M RR Õ LHR RR I

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA Migul bi qu t clbr 100 n qu N Snh prcu? Qul N Snh? A N Snh d Fáti qu prcu trê pqun ptrinh. Du dr gç j d tulidd Fáti!rr Mri g r ir V il d b jú riçõ nch d ári d p

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

IFC Câmpus Santa Rosa do Sul capacita 18 profissionais locais para elaboração do Cadastro Ambiental Rural CAR

IFC Câmpus Santa Rosa do Sul capacita 18 profissionais locais para elaboração do Cadastro Ambiental Rural CAR IFC Câmpus Snt Ros do Sul cpcit 18 profissionis locis pr lborção do Cstro Ambintl Rurl CAR No di 10 bril 2015, no Cntro Trinmnto Arrnguá (CETRAR), foi rlizdo um curso cpcitção profissionis rgião pr lborção

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Associação de Resistores e Resistência Equivalente

Associação de Resistores e Resistência Equivalente Associção d sistors sistêci Equivlt. Itrodução A ális projto d circuitos rqurm m muitos csos dtrmição d rsistêci quivlt prtir d dois trmiis quisqur do circuito. Além disso, pod-s um séri d csos práticos

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

APLICAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR

APLICAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR APLICAÇÃO DE ODELOS DE PREVISÃO DE DEANDA E UA FARÁCIA HOSPITALAR rin Wil Afns Univrsidd Fdrl d Juiz d Fr Rrt lhirs rir Filh Univrsidd Fdrl d Juiz d Fr ri Luci d Olivir Nvs Univrsidd Fdrl d Ri d Jnir RESUO

Leia mais

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000313/2013 DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/03/2013 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR011016/2013 NÚMERO DO PROCESSO: 46205.003892/2013-28

Leia mais

IN S A In s titu t N a tio n a l

IN S A In s titu t N a tio n a l IN S A : U m a re d e d e 5 e s c o la s s u p e rio re s d e e n g e n h a ria O INS A de Rennes existe desde 1966 R ouen O INS A de Rouen existe desde 1985 O INS A de S trasbourg existe desde 2003 R

Leia mais

Correção da fuvest ª fase - Matemática feita pelo Intergraus

Correção da fuvest ª fase - Matemática feita pelo Intergraus da fuvest 009 ª fase - Matemática 08.0.009 MATEMÁTIA Q.0 Na figura ao lado, a reta r tem equação y x no plano cartesiano Oxy. Além dis so, os pontos 0,,, estão na reta r, sendo 0 = (0,). Os pontos A 0,

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

REVIS TA CONTATO LEITOR GALERIA COLUNAS EDIÇÕES ANTIGAS ASSINATURA. 30/7/2014 Salão de Gramado encerra nesta quinta-feira.

REVIS TA CONTATO LEITOR GALERIA COLUNAS EDIÇÕES ANTIGAS ASSINATURA. 30/7/2014 Salão de Gramado encerra nesta quinta-feira. Q u a, 3 0 d e J u l h o d e 2 0 1 4 search... REVIS TA CONTATO LEITOR GALERIA COLUNAS EDIÇÕES Selecione a Edição ANTIGAS C l i q u e n o l i n k a b a i xo p a r a a c e s s a r a s e d i ç õ e s a n

Leia mais

Programa Copa do Mundo 2014

Programa Copa do Mundo 2014 Programa Copa do Mundo 2014 Programa Copa do Mundo 2014 Gerente do Programa: Mario Queiroz Guimarães Neto Rede do Programa: Rede de Cidades Objetivo do Programa: Organizar com excelência os eventos FIFA

Leia mais