I. Kidung Buat Rerahinan Ida Sang Hyang Yesus Mangkin Rawuh Immanuel Halleluya Sang Hyang Yesus Ih Para Percaya Wengi Suci Ambate Luwih Cahyan Latri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "I. Kidung Buat Rerahinan Ida Sang Hyang Yesus Mangkin Rawuh Immanuel Halleluya Sang Hyang Yesus Ih Para Percaya Wengi Suci Ambate Luwih Cahyan Latri"

Transcrição

1 I. Kidung Buat Rerahinan Ida Sang Hyang Yesus Mangkin Rawuh Immanuel Halleluya Sang Hyang Yesus Ih Para Percaya Wengi Suci Ambate Luwih Cahyan Latri Anak Nista Anak Menak Luwihangja Sang Mahaluwih II. Kidung Buat Rerahinan Sedan Ida Sang Hyang Yesusu Oduh Ratu Sang Hyang Yesus Salib Ida Sang Hyang Yesusu Sang Hyang Yesus Kapentang Sang Hyang Yesus Wiakti Kapentang Wenten Rah Suci Mamuncrat Duh Hyang Yesus Sedan Ratu III. Kidung Buat Rerahinan Nyeneng Ida Sang Hyang Yesus O Wenten Suara Jangih Rahina Niki Suci Haleluya Ida Nyeneng Rerainan Ida Nyeneng Margi Ngeluwihang Ida Juru Rahayun Tiang Nyeneng IV. Kidung Buat Rerahinan Munggah Ida Sang Hyang Yesus Imanuel Ratun Titiang Margi Sami Bingar-Bingar Sapunika Ratun Titiang V. Kidung Buat Rerahinan Pentakosta Duh Ratun Widin Titiang Titiang Nunas Roh Suci Duh Roh Suci Mugi Kayun Mugi Roh Suci Nedunin Duh Sang Aji Ring Suwargan

2 VI. Rikala Hyang Yesus Munggah Duk Rahina Pantekosta Sampun Rawuh Pangunci Kebaktian Haleluya Puji Miwah Panyuksema Baktinin Ida Sang Aji Sih Swecaning Sang Hyang Yesus Kristus Astiti Ring Sang Aji Dumadak Sih Swecaning Yesus Pangancep Titiang Manusa Jagi Kapaicain Pada Aturan Puji Ih Pra Kawulan Hyang Widi Ih Jadma Saduuring Gumi Ring Gunung Miwah Ring Pangkung Sang Hyang Widi Maha Luwih Ratun Titiang Sane Wenten Ring Swargan Sang Hyang Widi Suci Panglipuran Kayun Sungsut Ih Nak Ne Keteteh Dosa Maring Dija Ratun Titiang Oduh Ratu Sampunang Ja Tiang Ngrenga Sih Ida Turun Mrikija Nangkil Ring Hyang Yesus Sira Ne Leteh Tan Kalurga Yadiastu Dosan Titiang Ageng Mulih Ja Cening Duh Hyang Yesus Titiang Sukserah Nagnkil Mangkin Ring Hyang Yesus Dosa Sida Kaicalang Jagat Swecanin Hyang Widi Hyang Yesus Masabda

3 Elingang Parab Hyang Yesus Titiang Uning Wenten Kuri Ambate Ramennya Duh Jiwan Titiang Bingarja Sang Hyang Widi Ngempu Titiang Ih Jiwan Titiang Bingar Ja Titiang Muji-Muji Ratu Yan Ngiring Sang Hyang Yesus Titiang Ngandel Ring Hyang Yesus Sang Hyang Yesus Nuntun Titiang Sang Hyang Yesus Ratun Titiang Titiang Ngirih Sang Hyang Yesus Krahayuan Jroning Yesus Sang Hyang Yesus Switran Titiang Duh Ratu Dumadak Nantan Margin Titiang Dumadak Sih Swecan Aji Jadma Sane Leleh Titiang Meled Ring Umah Tiang Tiang Uning Wenren Jagat Langgeng Oduh Ratu Sang Hyang Yesus Wenten Prahu Malayar Ke Suwarga Rare Rare Puniki Sang Hyang Yesus Titiang Sami Duh Ratu Sang Maha Darma Titiang Niki Jadma Dosa Pasamuan Liang Napi Duh Ratu Titiang Ngastawayang Sang Hyang Yesus Titiang Pacang Titiang Nyadia Ngiring Hyang Yesus Margi Iring Sang Hyang Yesus Duh Hyang Yesus Wit Kapitresnan

4 Ambate Rahayu Sang Mapikuren Titiang Nangkinl Sareng Sami Duh Ratu Titiang Sami Mriki Pangandkan Sang Hyang Widi Pasawur Pasamuan Ne Ring Pangubakti Ring Rahinan Redite Oduh Ratu Titiang Sami Oduh Ratu Sang Hyang Widi Suryane Sampun Surup Rahina Niki Wantan Kicen Nawegan Ratu Titiang Nunas Gentosin Sasih Tur Tahun Ceritan Sang Hyang Yesus Yening Ngiring Widi Sampunan Ajrih Kakewuhan Ida Sang Hyang Roh Suci Sang Hyang Widi Nuntun Titiang Yen Sampun Dawuhnya Rawuh Ring Purin Ida Sang Aji Duk Sang Hyang Yesus Kategenin Salib Titiang Tan Uning Napike Krana

5 No. 1 MANGKIN RAWUH IMMANUEL 1. Mangkin Rawuh Immanuel Idane Jantosang Titiang Mangda titian kabebasan Saking bandan dosan titian Suka ren jamanusa sampun rawuh Immanuel 2. Mangkin Rawuh Immanuel, Sane Dados Galang Jagat. Tundung Saking Umah Titiang, petengin dosa mwah pati. Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel. 3. Rawuh Utusan Hyang Widi, tumurun Saking Swargan. Dumadak titian kaicen, sutrepti miwah rahayu. Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel. 4. Mangkin Rawuh Immanuel, titian nunas swecan Ida. Wantah Ida ne ngicalang, bedak haus manah titian. Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel. No. 2 HALLELUYA SANG HYANG YESUS 1. Halleluya Sang Hyang Yesus Ngrawuhin Manusa Galang kalwihan Ida rauh masinar ring jagat 2. Halleluya Ida Prapta, rehning sih suweca. Ring Sakatahing manusa, mepica raharja. 3. Halleluya Sang Hyang Yesus, Sang Juru Rahayu. Penebus ne setya tuhu, tur jumeneng langgeng. 4. Halleluya-halleluya, putran Sang Hyang Widi. Sampun embas ring Betlehem, pujija tan mari.

6 No. 3 IH PARA PERCAYA 1. Ih para percaya liang jarring manah Margi ja sami ka Betlehem Sang Putra ne makta krahaywan jagat Ngiring margi baktinin Ngiring margi baktinin Ngiring margi baktinin Sang Raja 2. Ring jaban Negara para Malaekat, Mamuji swarannya suka rena, Puji Katur ring Sang Hyang Widi Wasa, Ngiring margi baktinin, ngiring margi baktinin, Ngiring Margi baktinin Sang Ratu. 3. O aturang puji, miwah pangubakti, Sang Sabda mangkin sampun maraga, Ida Sampun nilar kalwihan swarga, Ngiring margi baktinin, Ngiring margi baktinin, Ngiring margi baktinin Sang Ratu No. 4 WENGI SUCI 1. Wengi Suci Sepi Sami, Sang Juru rahayun mangkin turun menjadma rawuh mijil ring kandange kapangguh Sang Hyang wus menjadma Sang Hyang ne menjadma 2. Putra Suci, nyeneng Ratu, Nebas dosan Jadma, Nilar kaluwihan ring swargan,

7 Magenah ring kandange nista, Maranin manusa, maranin manusa, 3. Wengi Suci, sepi sami, Sang Putra mamakta, Karahaywan jadma sajagat, Kadi perjanjian Ajin Ida, Dwaning kaluhurang, dawning kaluhurang. 4. Wengi Suci, Sepi sami, Sang Putran mamakta, Perdamean jadmane dosa, Nyawisang perjanjian langgeng, Amin luwihan ja, Amin luwihan ja. No. 5 AMBATE LUWIH DAHYAN LATRI 1. Ambate lwih cahyan latri Jagat Kasunarin Duk utusan swarga prapta Midartayang sih sweca Wyakti bagia para jadma Ne Kaicen krahayuan Antuk juru rahayu Antuk juru rahayu 2. Puji Widi Maha Luwih Ne nywecanin manusa Ngluputan saking pasisip Micayang krahayuan Patut luwigangja Ida Widi sane Maha Sweca Tur Langgeng selawasnya.

8 No. 6 ANAK NISTA ANAK MENAK 1. Anak nista anak menak tansah pada ngaturang Kidung sane ngutamayang parab Juru rahayu Glo-ria Baktininja Ida Glo-ria Baktininja Ida 2. Inggih sasoring akasa Saduwuring pratiwi Jadma sami nyaad pada Nyumbah Putraning Widi Glor-ria, baktininja Ida Glor-ria, baktininja Ida 3. Para balancing suwarga Taler nangkil tur muspa Daging sarga miwah jagat Sami maktinin Ida Glor-ria, baktininja Ida Glor-ria, baktininja Ida No. 7 LUWINHANGJA SANG MAHALUWIH 1. Luwihangja Sang Linuwih Ring suwargan, Ring suwargan, Ring suwargan Krahayuawan Wenten jarring gumi Mwah kaliyangan ring manusane Luwihang Widi ring swargan Luwihang Widi ring swargan Rahayu ring Gumi Rahayu ring Gumi Rahayu ring Gumi Rahayu ring Gumi Kaliyang ring manusane ring manusane luwihan ja sang Linuwih

9 ring suwargan ring suwargan Krahayuan Wenten ja ringgu miwahkaliyangan ring manusane Amin Amin No. 8 ODUH RATU SANG HYANG YESUS 1. O, duh Ratu Sang Hyang Yesus Icen titian pikukuh jroning sengsara pakewuh sane marginin Ratu Reh ning ratu asih sweca maring titian jadma dosa Kantos arsa sangsara Ida pacing manyawisang Karahayuan titian miwah jadmane sami 2. Ida dados banten luwih Manut Pakarsan Widi Ngicalang malane sami Mwah kaletehan gumi Nebas dosan jadma sami Ring ayun Ida Sang Aji Dados banten sujati Kaluwihan kasediayang Masrana antuk rah Ida Buat anake percaya

10 No. 9 SALIB IDA SANG HYANG YESUS 1. Salib Ida Sang Hyang Yesus sane ring Bukit Golgotane Katancebang Buwat titiang Patut tansah ceheng titian 2. Tiang sedih reh iwang titian Ne ngranayang sedan Ida ne Pangajum jadma ring titian Sujatinne kapocolan 3. Mangkin patut tiang ngluwihang Salib Ratun titian kewenten Tur ngaturang paderben tiang Pinaka banten ring Ida No. 10 SANG HYANG YESUS KAPENTANG 1. Sang Hyang Yesus Kapentang Kasrahayang antuk Hyang Widi Kayun negen pasisip miwah temah dados gentosing jagat 2. Sang Putra ne kapentang Tan madosa kadosayang Mangda titian, anak madosa sami Rahayu rehning ngenga. 3. Hyang Yesus ne kapentang Sane nebas saking dosa Miwah pati, Ida ne nebus titian Titiang ngwales tresna. 4. Sang Panyupat kapentang Dewek jiwa srahang titian Kaaturan, ring ayun Sang Hyang Yesus Dados padruwen Ida.

11 No. 11 SANG HYANG YESUS WIAKTI KAPENTANG 1. Sang Hyang Yesus wiakti kasedayang Sang Hyang Yesus wiakti kasedayang O, duh manah titiange lintang sedih sedih sedih Sang Hyang Yesus wiakti kasedayang 2. Tangan Ida kapentang kapacek Tangan Ida kapentang kapecek O duh, manah titiange lintang sedih, sedih, sedih. Tangan Ida kapentang kapacek. 3. Piyah Ida ne raris katumbak. Piyah Ida ne raris katumbak. O duh. Manah titiange lintang sedih, sedih, sedih. Piyah Idane raris katumbak. 4. Layon Ida ne raris kapendem. Layon Ida ne raris kapendem. O duh, manah titiange lintang sedih, sedih, sedih. Layon Ida ne raris kapendem. 5. Ring jagate raris peteng dedet. Ring jagate raris peteng dedet. O duh, manah titiange sedih, sedih, sedih. Ring jagate raris peteng dedet. No. 12 WENTEN RAH SUCI MAMUNCRAT 1. Wenten Rah Suci mamuncrat ring gunung Golgota Inggih Erah Sang Hyang Yesus ne ngicalang dosa ne ngicalang dosa Inggih Erah Sang Hyang Yesus ne ngicalang dosa 2. Duh Panebus Erah Ratu Wiakti kantun sidi Kantun kwasa mrasta dosa Tur nyuciang manah. Tur nyuciang manah, tur nyuciang manah

12 Kantun kwasa mrasta dosa Tur nyuciang manah. No. 13 DUH HYANG YESUS SEDAN RATU 1. Duh Hyang Yesus sedan Ratu Ngelempasang titian saking sisip banger gunging pitulungan I Ratu nebas titian Napi anggen tiang naur I Ratu nebas titian Napi anggen tiang naur. 2. Titiang kimud yen ngelingang Dih paswecan Sang Hyang Yesus Buat titian jadma iwang Mugi titian midep ja, ngrasayang sih Idane Mugi titian midep ja, ngrasayang sih Idane. No. 14 O WENTEN SUARA JANGIH 1. O, wenten suara jangig karenga ring Yerusalem Wawu mrawat galang kangin sampun nyeneng Ratun titian 2. Kakwasan peteng sang pati, tan sida ngalawan Ida. Ida menang nilai kubur, sinah Putran Widi luwih. 3. Ne mangkin sang pati wiakti, tan ngrana yang takut manah. Para anake percaya, reh Ida sampun ngawonang.

13 4. Reh ning Ida sampun nyeneng, titian wiakti polih urip. Malarapan Rah Idane, sane ngecor ring salibe. No. 15 RAHINA NIKI SUCI 1. Rahina niki suci Haleluya Sang Panebus wus nyeneng Haleluya Nering Golgota Haleluya Manyupat dosan jagat Haleluya 2. Ngiring luwihang Ida, haleluya, Sang Ratunin sutrepti, haleluya Sane sampun matangi, haleluya, Ngendagang karahayuan, haleluya. 3. Sampun molih ring rana, haleluya, Ida munggah ka Swarga, haleluya, Pramiaekate sami, haleluya, Muji bakti slaminnya, haleluya. 4. Kidung Anggen ngluwihang, haleluya, Pji bagia sih katur, haleluya, Maring Ida Sang Aji, Haleluya, Sang Putra mwah Roh Suci, haleluya. No. 16 HALELUYA IDA NYENENG 1. Haleluya Ida nyeneng Sang Pati kawon wiaktinne Antuk tangane kukuh Baktinin ja SangPrawira Sane ngincen pangampura Tur ngwarasang nak dosa Rahyu Ratu Sampun ngunggul Naur sampun puput nebus Tanda tangan tinulis Sabdan Widi ne wlas arsa Katrima banten Sang Putra Mangda titian urip. 2. Haleluya kayu temah. Sampun dados kayu merta. Buktinne sihing Widi. Wus manyupat dosa sami. Maring anak sane ngenga. Saha nerus ring manah. Haleluya ring Golgota. Wus muncar sih pangampura.

14 Nenten wenten piduka. Rah I Ratu ne nyaksinin. Sang rumaket ring I Ratu. Sami kaangken putra. No.17 RERAINAN IDA NYENENG 1. Ih anak Kristen ring gumi Haleluya Margi puji Sang Hyang Yesus Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya. 2. Niki rerainan ageng, Haleluya. Sang Hyang Yesus sampun menang. Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya. 3. Ih swarga, jagat, liang ja, Haleluya. Makidung ja saha liang, Haleluya Haleluya, haleluya, haleluya. 4. Rehning Ida Ratun Jagat. Haleluya. Sampun nyeneng saking seda, Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 5. Ida ngincen urip langgeng, haleluya sampun nyeneng saking seda. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 6. Diastu setan ngamesehin, haleluya. Nanging ipun sampun kalah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 7. Pada girang ja manusa, haleluya. Luwihang ja Sang Wisesa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. No. 18 MARGI NGELUWIHANG IDA 1. Margi Ngaluwihang parab Ida Sang Hyang Yesus Nangkil ja ring ayun Ida, tur nyumbah, nyumbah Ida Sang Ratu Yesus 2. Orti rahayun Idane, madak kaortiang Margija pasamuan sami, manyumbah, nyumbah Ida Sang Ratu Yesus.

15 3. Ih para kaulan Ida, ngiring ja umedek, Ring sane mebasang raga, tur nyumbah, nyumbah Ida Sang Ratu Yesus. 4. Saking klod kaja kangin kauh, manusa ring jagat. Ne nampi paswecan Ida, manyumbah, nyumbah Ida Sang Ratu Yesus. 5. Pasamuan maka sami, ring masa wekasan, Nunggil ring ayun Idanne, manyumbah, nyumbah, Ida Sang Ratu Yesus. No. 19 JURU RAHAYUN TIANG NYENENG 1. Juru rahayun tiang nyeneng Manah titian mangkin purna Ida sampun nyeneng Ida seda buat titiang Nyene ngedados pikukuh Urip titian sami Nyeneng Nyeneng Juru rahayuan tiang nyeneng nyeneng nyeneng juru rahayun tiang nyeneng. 2. Sang Hyang Yesus nyeneng wiakti, Buat titiang Ida matangi, Patut titiang muji, Lwih banget Ida nywecanin, Titiang ngantos kapicain, Urip langgeng ugi. Nyeneng, nyeneng, Juru rahayun tiang nyeneng Nyeneng, nyeneng, Juru rahayun tiang nyeneng. No. 20 IMMANUEL RATUN TITIANG 1. Immanuel Ratub titiang Mungah mangda kalueihang Mlinggih ring tangent Sang Aji Sampun ngawonang sang pati Haleluya

16 2. Yadiastun wenten ring swargan. Ilid saking pakantenan. Plungguh Ratu nganampekin Yening titiang kasengsaran Haleluya. 3. Manah miwah bibih titiang. Pacang mamuji I Ratu. Rawuh jiwan titiang kalugra. Nagkil ring ayun Sang Putra. Haleluya. 4. Drika tiang manggih kluwihan. Teler ngaturang pujian. Ring ayun Hyang Widi Wasa. Sane ngutus Putran Ida. Haleluya. No. 21 MARGI SAMI BINGAR-BINGAR 1. Margi sami bingar-bingar Saha mangeling eling Ida munggah kasuwargan Klintang banget luwih Ida Ida Sang Juru rahyu 2. Ida kicen kaluwihan Miwah sakancan kuasa Ring jagat miwah ring swargan Tur parab Ida Kaucap Ngluhurin maka sami. 3. Sang Hyang Yesus maha kuasa Pada gaga ja Ida Sujai mraga manusa Ngaluwihang Ajin Ida Sang Aji ring suwargan.

17 4. Yesus Kristus kawenangang Dados panebus jagat Patut sami ngangkenin ja Ida nitah swarga gumi Hyang Widine nglugrahin. No. 22 SAPUNIKA RATUB TITIANG 1. Sapunika Ratun titiang Mungah kaangkasane Mamargi mantuk kaswargan Nangkil ring Sang Hyang Widi Haleluya puji ja Haleluya pujija Pasti nika Ratun swargab Mangkin margi puji ja 2. O, Ida sampun ta kanten. Kalikub antuk ambun. Samenton ngiring puji ja. Ida wenten ring swargan. Haleluya puji ja. Haleluya puji ja. Pasti nika Ratun swargan. Mangkin margi puji ja. 3. Para sisia tansah nyeheng. Ida mantuk ka swargan. Raris krawuhin mlaekat. Masabda nglipur manah. Haleluya puji ja. Haleluya puji ja. Pasti nika Ratun swargan. Mangkin margi puji ja. 4. Ida mantuk manyawisang. Genah pabuat titiang. O, ambate aget titiang. Benjangan ring suwargan. Haleluya puji ja. Haleluya puji ja. Pasti nika Ratun swargan. Mangkin margi puji ja. No. 23 DUH RATU WIDIN TITIANG 1. Duh Ratu Widin titiang Sang Roh Suci Dumadak ja tumurun ring manah tiang Basmi leteh manah titiang Icen ja urip suci bayu anyar.

18 No. 23 TITIANG NUNAS ROH SUCI 1. Titiang nunas duh Roh Suci Pangengan sane kukuh wiakti Dumadak nuntun titiang sareng sami ring margi sane nuju kasuwargan Nunas Ica. 2. Titiang nunas duh Roh Suci. Sunarin ja manah titiange. Mangda titiang Uning ring Hyang Yesus. Panembahan titiang ne setia tuhu. Nunas ica. 3. Titiang nunas duh Roh Suci. Mugi tedun ring pasamuan. Ngawonang iyeg miwah tatungkasan. Ngantos sareng sami saling tresnain. Nunas ica. 4. Titiang nunas duh Roh Suci. Mangda titiang sampunang ajrih. Yenning keni sengsara wiyadin padem. Dumadak ja titiang kalipurang. Nunas ica. No. 25 DUH ROH SUCI MUGI KAYUN 1. Duh Roh Suci mugi kayun Nedunin manah titiang Mangda titiang rahayun Kebekin kapitresnan Duh Ratu ne setia Widi Sane andel titiang Dumadak kayun micayang Roh Ratu rig manag tiang Widi mugi nyuciang manah tiang. 2. Dumadak ja cahyan Ratu, Ngalangin manah titiang. Mangda kapetengan dosa, Kasirnayang ja sami. Duh Ratu ne setia, Widi sane andel titiang.

19 Dumadak kayun micayang Roh Ratu, ring manah tiang. Widi mugi nyuciang manah titiang. 3. Mugi. Nantan margin titiang, Ngiring sekayun Ratu I Ratu baktinin titiang, Ngantos ring kawekasan. Duh Ratu ne setia, Widi sane andel titiang. Dumadak kayun micayang Roh Ratu, Ring manah tiang. Widi mugi nyuciang manah titiang. No.26 MUGI ROH SUCI NEDUNIN 1. Mugi Roh Suci nedunin Titiang sinamian Skadi mbahan toyan tukad Ngecokin manah titiang Manah titiang kadi tanah sane tuh tur mampungan Mugi antuk toya urip Ngentikang Sane mawoh 2. Sabeten langite wenten anak sane ngastawa Mugi Roh Hyang Widi Kahyun Nguripang pasamuan Mangda kuat pangegannya Taler jroning gagodan Wiwah mangda sayan suwe Sayan ageng pitresnan. 3. Sira bedak mriki ja Ngungsi tukad puniki Mangda kaicen kaliangan Saha manah ne suci Toya sih swecan Hyang Widi Tan Pacang pegat-pegat Nyabran rahina nyukupin Anake sane ngega.

20 No. 27 DUH SANG AJI RING SUWARGAN 1. Duh Sang Aji Ring suwargan Dumadak manah titiang Kebekin antuk Roh Suci Sane turun saking Aji. 2. Dumadak Roh Suci dados. Juru pangrawos titiang. Ne ngwecanayang ring titiang. Sih swecaning Sang Hyang Aji. 3. Duh Rohin kasujatian. Rawuh ja ring pasamuan. Mangda titiang katantan. Ring Margi kaiaktian. No. 28 RIKALA HYANG YESUS MUNGGAH 1. Rikala Hyang Yesus munggah Praya ngranjing kaswargan Raris ngwentenang perjanjian Pacang ngutus Roh Suci Ring dina Pentakosta Ida ngutus Roh Suci 2. Rikalaning para sisia Sami wenten swara makuwug Sang Roh Suci tumurun Pangwakyan nabi dumun Mangkin wus kagenapang. 3. Punika orti ngliyangin Sih swecaning Sang Kristus Sane seda kasengsaran Tur sampun nyeneng malih Ring dina Pentakosta Ida ngutus Roh Suci.

21 No. 29 DUK RAHINA PENTAKOSTA SAMPUN RAWUH 1. Duk rahina Pentakosta sampun rawuh daweg sisian Sang Hyang Yesus mapunduh Bangsa akeh Sami rauh ring Pura Agung Pangipur raris tumurun Antuk lidah geni angen mwah bahasa Inggih cihnan pakaryan Sang Roh Suci Para sisia kicen kakuadtan anyar Ngelumbrahang ortin Ida Panebus. 2. Ne miragiang sami angob tur mabawos Anake ento punyah baan anggur Antuk pamidartan Petrus raris sinah Sabdan nabine kamargiang Antuk lidah geni angin mwah bahasa Inggih cihnan pakaryan Sang Roh Suci Para sisia kicen kakuatan anyar, Ngalumbrahang ortin Ida Panebus. 3. Sang Aji ring suwargan sampun majanji Ngutus ring sisian Ida Sang Hyang Yesus Roh panglipur mwah panuntune setia Rawuh mangkin ring manag titiang. Antuk lidah geni angin mwah bahasa Inggih cihnan pakaryan Sang Roh Suci Para sisia kicen kakuatan anyar Ngalumbrahang ortin Ida Panebus. 4. Ring rerainan sane luwih puniki pasamuan Kristen wus kaadegang Dumadak mangkin titiang sareng sami Dados saksi karahayuan. Antuk lidah geni angin mwah bahasa Inggih cihnan pakaryan Sang Roh Suci Para sisisa kicen kakuatan antar Ngalumbrahang ortin Ida panebus.

22 No. 30 HALELUYA PUJI MIWAH PANYUKSEMA 1. Haleluya puji mwah panyuksma SahaAstiti bakti Aturang ja ring Sang Maha luwih Wenten ring pasamuan Sihing Aji dumadak ngetel ja Duh Ratu mugi nywecanin titiang Sang Ro Suci nunggil ja maring titiang sami. No. 31 BAKTININ IDA SANG AJI 1. Baktinini Ida Sang Aji Baktinin ja Sang Putra Baktinin ja Sang Roh Suci Sang Hyang Tiga ne Tunggal Haleluya Haleluya Sang Hyang Tiga ne Tunggal 2. Baktinin Sang Maha Kwasa Sane ngwengku buanan Sang Maha Luwih ring swargan Panembahan pasamuan Haleluya, haleluya Panembahab pasamuan. 3. I Para kaulan Ida Sami pada ngaturang Brana miwah pangubakti Ring Ayun Sang Hyang Yesus Haleluya, haleluya Ring ayun Sang Hyang Yesus. No. 32 SIH SWECANING SANG HYANG YESUS KRISTUS 1. Sih swecaning Sang Hyang Yesus Kristus Tur sihing palunggung aji Miwah panunggaling Sang Roh Suci Dumadak nunggil ring titiang maka sami Amin

23 No. 33. ASTITI RING SANG AJI Astiti Ring Sang Aji Putran mwah Sang Roh Suci Skadi saking pangawite Taler mangkin, puji ja slawas lawasnya Amin No. 34 DUMADAK SIH SANG HYANG YESUS Dumadak sih Sang Hyang Yesus Tur sihing Sang AJi Semalih panunggaling Roh Suci Wenten ring titiang, wenten ja ring titiang Sinamian Amin Wenten ring titiang, wenten ja ring titiang Sinamian Amin. No. 35 MUGI SIH SWECANING YESUS Mugi sih swecan Hyang Yesus Tur Sihing Sang Aji Mwah patunggilan Roh Suci Nunggil maring titiang Amin No. 36 PANGACEP TITIANG 1. Pangacepan titiang, Wantah parab Yesus Ida sane nadosang pasamuan rahayu Ida sane ngesengin titiang druwen Ida Mangdene sami ngiring tur mayungsung Ida 2. Rawuhin saking kangin, Saking kauh kaja klod. Masikian sareng same,

24 Antuk parab Ida. Sami kaicen merta, Sami tebus Ida, Antuk Erah Ida, sajroning sangsara. No. 37 MANUSA JAGI KAPAICAIN 1. Manusa jagi kapicain, kemenangan Ida Yesus Wisesean seta kabrastayang, Sutrepti rahayi tedun Jagat pacing kanyarang reh ning Ida sampun menang 2. Para bangsa ring sor akasa, Srana parab Sang Hyang Yesus, Jagi ngangken Ida Kuasa. reh Ida jumeneng Ratu, Drika kidung kaaturang, Sang Hyang Yesus sampun menag. No. 38 PADA ATURANG PUJI 1. Pada aturang puji Ring Widi Maha Asih Rehning sih swecan Ida Langgeng slawas-lawasnya 2. Pada Aturang Bakti Ring Widi Maha Luwih Rehning sih swecan Ida Langgeng slawas-lawasnya 3. Pada aturang puji Ring Ratu ning pra Ratu Rahning sih swecan Ida Langgeng slawas-lawasnya

25 4. Ida nantan kawulane Kagenah rahayune Rehning sih swecanin Ida Langgen slawas-lawasnya. No.39 IH PRA KAWULAN HYANG WIDI 1. Ih pra kawulan Hyang Widi Sane pageh mangastiti Darma sadu diang latri Aturang Puji ring Widi 2. Tangane dong panjerang ja Tur nulengek ja ka swargan Saja manhembah samungkem Ngaturang puji ring Widi. 3. Dumadak Ida mapica Merta bayu saking swargan Ida sane ngawengku rat Patut puji ja tan pegat. No. 40 IH JADMA SADUURING GUMI 1. Ih Jadma sajagat sami Pada gitang ja mamuji Tur baktinin Hyang Widi Tur Majidung muji-muji 2. Angkenin ja Sang Hyang Widi Reh Iraga Ida ngardi Iraga kawulan Ida Kadi ingon-ingon Ida. 3. Ngranjing ja ka purin Ida Muji saha sukarena

26 Tur ngungsi ka pura suci Ngaluwihang parab Ida. 4. Reh Hyang Widi maha sweca Langgeng paswecan Idane Tur kasatianne tan telas Nenten obah salawasnya. No. 41 RING GUNUNG MIWAH RING PANGKUNG 1. Ring Gunung mwh ring pangkung, ring kota mwah ring desa Dija ja tiang madunung, Sang Hyang Widi Wenten, Napi ja marginin tiang, mwah pinehin titiang, Kuningin sinamian, antuk Sang Hyang Widi. 2. Sang Hyang Widi ring swargan, ngwengkku maka sami. Sapa sira percaya, kaptining wiakti. Paksine ring ambara, Ida ngicen teda. Padang entikan bunga, sami hiasin Ida. 3. Duh Jiwan tiang trepti ja, ngega ja ring Ida. Ring ilehan iraga, Sang Hyang Widi wenten. Rikale iraga, manggihin sengsara. Ida ngraksa iraga, rahayu tur bagia. No.42 SANG HYANG WIDI MAHA LUWIH 1. Hyang Widi maha lwih, patut puji titiang Rehning mliyah swecan Idane katiba ring titiang Tan pisan keni wilangin, trus tumerus tan pegat Hyang Widi maha luwih patut kapuji Hyang Widi maha lwih patut kapuji. 2. Hyang Widi maha lwih, patut puji titiang. Rehning ledang mamicayang, putran Idane tunggal. Kadadosang juru supat, miwah juru panebus. Hyang Widi maha lwih. Patut kapuji. Hyang Widi maha lwih, Patut kapuji.

27 3. Hyang Widi maha lwih, patut puji titiang. Rehning Ida tan ngwales, ring kaiwangan titiang. Nanging titiang kasuciang, tur saha kanken putra. Hyang Widi maha lwih, patut kapuji. Hyang Widi maha lwih, patut kapuji. No.43. RATUN TITIANG SANE WENTEN RING SWARGAN 1. Ratun titiang sane wenten rig swargan parab Ratu titiang muji-muji Rehning agung sih paswecan Ratu Haleluya, Haleluya. 2. Ratu rawuh ring jagate puniki. Rehning Ratu arsa ngincen pitulung. Maring titiang jadmane madosa. Haleluya, Haleluya. 3. Ratu seda buat tiang jadma dosa. Banget ageng sih Ratu maring titiang. Duaning titiang mamuji I Ratu. Haleluya, Haleluya. No. 44. SANG HYANG WIDI SUCI 1. Sang Hyang Widi sane ngaksi, sahanin manusa Taler wikan indik titiang, Ngamargiang dur sila. 2. Titiang luput saking dosa, wantah saking sih Ida. Sang Hyang Yesus nekapentang. Mrastayang dosan titiang. 3. Amin inggih, Agungngin sih, ring bukit Golgotane. Banten Ida mrasidayang, Ngresikin manah titiang.

28 No. 45 PANGALIPURAN KAYUN SUNGSUT 1. Panglipuran kayun sungsut, paican Sang Hyang Yesus Saluwiring sumangsaya, Ida sane ngicalang Sang Maha luwih ring swargan, kayun turun iriki Nawur puput dosan titiang, Duh Ratu titiang muji. 2 Klintang Agung swecan Ida, ring jadma nista sami. Kabebasang saking sisip, srana sengsara seda. Kringet waspan Ida nrebes, Ring Taman Getsemani. Rahe ngecor ring salibe, ring bukit Golgota 3. Sang Hyang Yesus wiakti dados, Krahayuan urip titiang. Klintang suci luwih Ida, Patut setata puji. Tinutin ja salaminnya. Diastu urip diastu padem. Iring pamargin Idane, elingan sabdan Ida. No. 46 IH NAK NE KATETEH DOSA 1. Ih Nak ne kateteh dosa, ungsi ja Sang Kristus Ageng sih paswecan Ida, Ring anak percaya Percaya ja percaya ja twah percaya ja Ida kwasa mabebasan saking idosa 2. Ida wus adangdang seda, negen dosan titiang. Rah Ida nyuciang, manah putih kadi salju. Percaya ja, percaya ja, twah percaya ja, Ida kwasa mabebasang saking idosa 3. Ida sane dados margi, mangungsi ka swargan. Sapa sira ne nyungkemin, nenten katulang. Percaya ja, percaya ja, twah percaya ja, Ida kwasa mabebasang saking idosa 4. Nak dosa margi parek ja, tagkil ring Sang Kristus. Kicen rahayu ring swargan, salawas-lawasnya.

29 Percaya ja, percaya ja, twah percaya ja, Ida kwasa mabebasang saking idosa No. 47. MARING DIJA RATUN TITIANG 1. Maring dija Ratun titiang, Kaliayangan,amah tiang Maring Dija keparannya, Dija genah tiang ngrereh. 2. Sang Hyang Yesus sakelangkung, Titiang buat ring Ratu. Sampunang ja nilar titiang, Mugi mawali ring tiang. 3. Dumadak kayun ngampura, Ring kaiwangan titiang mana tiang mugi dados ja, Purin Ratu slaminnya. No. 48 ODUH RATU SAPUNANG JA 1. Oduh Rati sampunang ja. Ngimpasin titiang Anak tios kicen krahayuan Nggih titiang nunas Duh Hyang Yesus swecanin titiang Anak tios swecanin Ratu Nggih titiang nunas 2. Sumungkem ring ayun Ida, titiang ngastawa. Icen titiang Pitulungan, Oduh pireng ja. Duh Hyang Yesus swecaning titiang Anak tios swecanin Ratu, Nggih titiang nunas. 3. Titiang ngega Rah Hyang Yesus, ne nebas titiang. Ring ayun ajin Idane, Oduh tulung ja. Duh Hyang Yesus swecaning titiang Anak tios swecanin Ratu, Nggih titiang nunas.

30 4. Wantah Oda sane dados, panglipur titiang. Ring Urip wiadin padem, rawuh kawekasan. Duh Hyang Yesus swecaning titiang Anak tios swecanin Ratu, Nggih titiang nunas. No. 49 TIANG NGRENGA SIH IDA TURUN 1. Tiang ngrenga sih Ida turun sakadi sabeh bales. O, manah titiang wiakti tuh kirangan toya urip. Manah tiang, tuh wiakti, madak Ratu nywecanin 2. Sampunang nglintang nggih Aji, manah titiange sedih. Picayang ja mertan Ratu, sampunang nilar titiang. Swecanin, swecanin. Icen sabeh Roh Suci. 3. Sampunang nglintang duh Ratu, reh titiang kakewehan. Manah titiang banget lesu, kateteh antuk dosa. Duh Ratu Hyang Yesus. Dumadak rawuh nulung. No. 50 MRIKIJA NANGKIL RING HYANG YESUS 1. Mrikija nagkil Hyang Yesus. Sampunang kantos kasep rawuh Diastu dosa kalintang ageng Ida ne ngesengin Ambate liang manah iraga Yen kapanggih ring Sang Hyang Yesus Pasti pacing kumpul ring swargan ring genahe langgeng. 2. Mriki ja nangkil ring Hyang Yesus, Sira ja sane nandang kewuh. Diastu manahe leteh cemer, Ida ne ngesengin. Ambate luang mabah iraga. Yen kapanggih ring Sang Hyang Yesus,

31 Pasti pacing kumpul ring swargan ring genahe langgeng. 3. Mriki piragiang sabdan Ida, Sampunang jai raga lenga. Rauh ja ring dina puniki, Ida ne ngesengin. Ambate luang mabah iraga. Yen kapanggih ring Sang Hyang Yesus, Pasti pacing kumpul ring swargan ring genahe langgeng. No. 51 SIRA NE LETEH TAN KALUGRA 1. Sira ne leteh tan klugra Ngranjingring suwargan Ida tan kayun nerima Jadma kari leteh Duh Hyang Yesus titiang nunas Titiang nunas kasucian 2. Sira leteh tan katrima. Ring ajeng Hyang Widi. Duh Yesus dumadak arsa. Nyupat leteh titiang. Duh Hyang Yesus titiang nunas Titiang nunas kasucian 3. Sira ne leteh tan klugra. Kapanggih ring Ida. Duh Roh Suci madak ledang. Duh Hyang Yesus titiang nunas Titiang nunas kasucian No. 52 YADIASTU DOSAN TITIANG AGENG 1. Yadiastu dosan titiang ageng, Mangkin sampun kampurayang. Punika mangangobang banget,

32 Titiang tan pisan madaya. Mangkin tan wenten pasisip, Mangkin tan wenten pasisip. Wantah kicen sih paswecan, Wantah kicen paswecan. 2. Sang Hyang Yesus nywecanin titiang, Dosan tiang sampun kabrasta. Sampun tan wenten ne nyisipang, Turing titiang kangken putra. Sira ke titiang puniki, sira ke titiang puniki. Jeg kaican sih paswecan, jeg kaicen sih paswecan. 3. Patut pisan titiang ngluwihang, Sih paswecan Sang Hyang Yesus, Tiang kaluptang saking dosa, Manah titiang kasuciang. Tan tios ne puji titiang, tan tios ne puji titiang. Wantah ne ngicen sih sweca, wantah ne ngicen sih sweca. 4. Sang Hyang Yesus andelang titiang, Reh adung sih swecan Ida. Ida dados jalaran titiang, Nangkil kaayun Hyang Widi. Diastu titiang kantos padem, diatu titiang kantos padem. Kantun mamuji sih Ida, kantun mamuji sih Ida. No. 53 MULIH JA CENING 1. Mulih ja cening, mulih ja dienggal. Pajalan suba joh. Buina kasasar. Aduh sengsara cening mulih ja. Dienggal mulih ja. 2. Inget ja cening, nak dosa kapokja. Sang Hyang Widi asih, nyantos saha sedih. Aduh sengsara, cening nak dosa, Dienggal kapok ja. 3. Kapok ja cening, nak dosa nyelsel ja. Di swargan umahe, neraka musuhe.

33 Aduh sengsara, cening nak dosa, Nanging Ida sweca. No. 54 DUH HYANG YESUS TITIANG SUKSERAH 1. Duh Hyang Yesus titiang suksrah dewek mwah jiwa sami. Urip titiang kaaturang ring I Ratu Slaminnya Oduh Hyang Yesus, Juru panebus Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima. 2. Titiang suksrah ring Hyang Yesus, sane baktinin titiang. jagat tan nyidayang nulung, skadi palungguh Ratu. Oduh Hyang Yesus, Juru panebus Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima. 3. Mangkin sami kaaturang, dados padruwen Ratu. madak ja nyidayang sinah, jroning laksanan titiang. Oduh Hyang Yesus, Juru panebus Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima. 4. Titiang suksrah ring I Ratu, Ledang Ratu nerima. Merta Ratu madak membah, ring titiang selaminnya. Oduh Hyang Yesus, Juru panebus Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima. No. 55 NANGKIL MANGKIN RING HYANG YESUS 1. Nangkil mangkin ring Hyang Yeus, Glisang mangkin nangkil, Mangkin glisang nangkil, Glisang mangkin nangkil 2. Sang Hyang Yesus nyamtos raga. Ida nyantos raga, Ida nyantos raga, Ida nyantos raga. 3. Mangkin raga kaesengin. Antuk Sang Hyang Yesus. Raga sengin Ida, raga sengin Ida.

O decrescimento como condição de uma sociedade convivial. Ser ge La tou che. ano 4 - nº 56-2006 - 1679-0316

O decrescimento como condição de uma sociedade convivial. Ser ge La tou che. ano 4 - nº 56-2006 - 1679-0316 O decrescimento como condição de uma sociedade convivial Ser ge La tou che ano 4 - nº 56-2006 - 1679-0316 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS UNISINOS Re i tor Mar ce lo Fer nan des de Aqui no, SJ Vice-reitor

Leia mais

ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS. Stephen Castles. Introdução

ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS. Stephen Castles. Introdução ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS Stephen Castles Resumo As mudanças globais e a crescente importância dos fluxos e das redes transnacionais em todas as áreas da vida social criam novos desafios às ciências

Leia mais

MU DAN ÇAS NA IMI GRA ÇÃO Uma aná li se das es ta tís ti cas so bre a po pu la ção es tran ge i ra em Por tu gal, 1998-2001

MU DAN ÇAS NA IMI GRA ÇÃO Uma aná li se das es ta tís ti cas so bre a po pu la ção es tran ge i ra em Por tu gal, 1998-2001 MU DAN ÇAS NA IMI GRA ÇÃO Uma aná li se das es ta tís ti cas so bre a po pu la ção es tran ge i ra em Por tu gal, 1998-2001 Rui Pena Pires Re su mo Os da dos es ta tís ti cos so bre o re cen te cres ci

Leia mais

UMA MENSAGEM A GARCIA MENSSAGEM IDA BA GARCIA A MESSAGE TO GARCIA PESAN UNTUK GARCIA. Apologia do Autor - HELBERT HUBBARD

UMA MENSAGEM A GARCIA MENSSAGEM IDA BA GARCIA A MESSAGE TO GARCIA PESAN UNTUK GARCIA. Apologia do Autor - HELBERT HUBBARD A MESSAGE TO GARCIA Apology by HELBERT HUBBARD UMA MENSAGEM A GARCIA Apologia do Autor - HELBERT HUBBARD MENSSAGEM IDA BA GARCIA Apologia husi Autor - HELBERT HUBBARD PESAN UNTUK GARCIA Permintaan maaf

Leia mais

Um bre ve ba lan ço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil

Um bre ve ba lan ço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil Um bre ve ba lan ço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil Marilia Pontes Spo si to Uni ver si da de de São Pa u lo Resumo O ar ti go re a li za ba lan ço da pes qui sa so bre as re la ções en tre

Leia mais

OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública. Alba Zaluar

OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública. Alba Zaluar OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública Alba Zaluar Resumo O texto aborda algumas das idéias mais disseminadas hoje nos meios de comunicação de massa, assim como no acadêmico, para entender

Leia mais

Anos Dour ados e Revi ver l ocali zados no muni cí pi o de Paul o Af onso- BA passar am a vi ver mel hor?

Anos Dour ados e Revi ver l ocali zados no muni cí pi o de Paul o Af onso- BA passar am a vi ver mel hor? I NTRODUÇÃO O t uri smo é u ma das pri nci pai s ati vi dades econô mi cas par a o desenvol vi ment o l ocal e soci al em u ma r egi ão, vi st o que, pr opi ci a a ger ação de bens e ser vi ços par a a

Leia mais

Correção da Unicamp 2010 2ª fase - Química feita pelo Intergraus. 11.01.2010

Correção da Unicamp 2010 2ª fase - Química feita pelo Intergraus. 11.01.2010 UNICAMP 2010 - QUÍMICA As questões dessa prova exploram matérias da Revista Pesquisa FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), uma publicação men sal disponível gratuitamente na rede

Leia mais

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL URBANO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL URBANO

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL URBANO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL URBANO CEMcapa12007ok 14.02.75 14:15 Page 1 ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL URBANO MINISTÉRIO DAS CIDADES SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL URBANO Eduardo Marques (coord.),

Leia mais

Parte I Es ta tís ti cas mo ne tá ri as e financeiras

Parte I Es ta tís ti cas mo ne tá ri as e financeiras Parte I Es ta tís ti cas mo ne tá ri as e financeiras Es ta tís ti cas mo ne tá ri as e fi nan cei ras METODOLOGIA UTILIZADA NA RECONSTRUÇÃO DE ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS 1. Introdução 1.1 Objectivo

Leia mais

POLÍ TI CAS PÚBLI CAS DE JUVENTUDE I NTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO E FOR MA Ç Ã O PROFI SSI ONAL

POLÍ TI CAS PÚBLI CAS DE JUVENTUDE I NTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO E FOR MA Ç Ã O PROFI SSI ONAL 0 UNI VERSI DADE FEDERAL DO RI O GRANDE DO SUL FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EMEDUCAÇÃO CURS O DE ESPECI ALI ZAÇÃO EMEDUCAÇÃO DE J OVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO DE PRI VADOS DE LI BERDADE

Leia mais

DES Instalação versão 3.0

DES Instalação versão 3.0 DES Instalação versão 3.0 A Secretaria de Finanças, através da Gerência de Tributos Mobiliários (GETM) e da Gerência de Informática, esclarecem que para instalar o executável da versão 3.0 da DES o procedimento

Leia mais

Si Mesmo. Logosófica. Carlos Bernardo González Pecotche. Editora RAUMSOL

Si Mesmo. Logosófica. Carlos Bernardo González Pecotche. Editora RAUMSOL Carlos Bernardo González Pecotche RAUMSOL A Herança de Si Mesmo Editora Logosófica A HerAnçA de Si Mesmo Ao publicar o presente tra balho, o autor levou em conta a repercussão que ele pode alcançar no

Leia mais

Pu + n RESOLUÇÃO: 235 U 92. Índices inferiores: 92 + 0 = Z + 36 + 3(0) Z = 56 Ba 239 Pu

Pu + n RESOLUÇÃO: 235 U 92. Índices inferiores: 92 + 0 = Z + 36 + 3(0) Z = 56 Ba 239 Pu QUESTÃO 1 60 anos após as explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, oito nações, pelo menos, pos - suem armas nucleares. Esse fato, associado a ações terroristas, representa uma ameaça ao

Leia mais

CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA, ADAPTADA A UM SISTEMA UNIVERSAL

CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA, ADAPTADA A UM SISTEMA UNIVERSAL MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAMST1CA - IBGE DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E ESTUDOS AMBIENTAIS CLASSIFICAÇÃO

Leia mais

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS FRENTE 1 - MECÂNICA Módulo 1 Fundamentos da Cinemática 1. Ponto material tem massa? Resolução Ponto material é um corpo e todo

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS FRENTE 1 - MECÂNICA Módulo 1 Fundamentos da Cinemática 1. Ponto material tem massa? Resolução Ponto material é um corpo e todo EXERCÍCIOS RESOLVIDOS FRENTE 1 - MECÂNICA Módulo 1 Fundamentos da Cinemática 1. Ponto material tem massa? Ponto material é um corpo e todo corpo tem massa. Quando consideramos um corpo como ponto material,

Leia mais

APRENDA CHINÊS COM 500 PALAVRAS 中 葡 文 版 本. Comissão dos Assuntos Referentes aos Chineses no Exterior 中 華 民 國 僑 務 委 員 會 印 行

APRENDA CHINÊS COM 500 PALAVRAS 中 葡 文 版 本. Comissão dos Assuntos Referentes aos Chineses no Exterior 中 華 民 國 僑 務 委 員 會 印 行 中 葡 文 版 本 Comissão dos Assuntos Referentes aos Chineses no Exterior 中 華 民 國 僑 務 委 員 會 印 行 ( 中 葡 文 版 ) 劉 紀 華 著 楊 宗 元 譯 中 華 民 國 僑 務 委 員 會 發 行 中 華 民 國 九 十 三 年 九 月 出 版 葡 文 版 序 言 近 年 來, 海 外 華 人 日 益 增 多, 華

Leia mais

UM GUIA William M. Branham 14 de outubro de 1962 Jeffersonville - Indiana - E.U.A. Tradução - GO

UM GUIA William M. Branham 14 de outubro de 1962 Jeffersonville - Indiana - E.U.A. Tradução - GO UM GUIA William M. Branham 14 de outubro de 1962 Jeffersonville - Indiana - E.U.A. Tradução - GO 1 O Senhor te abençoe, irmão Neville. Estou tão feliz por estar de volta à igreja nesta noite. Estou apenas

Leia mais

O HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM

O HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM O HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM Millôr Fernandes Texto disponibilizado no site de Millôr Fernandes: www2.uol.com.br/millor/, não sendo permitido o uso comercial sem a autorização do autor ou representante.

Leia mais

Tip Lewis e Sua Lâmpada

Tip Lewis e Sua Lâmpada Tip Lewis e Sua Lâmpada Tip Lewis and His Lamp 1987 foi publicado originalmente no inglês sob o título Tip Lewis and His Lamp pela Rod & Staff Publishers, Inc. Crockett, Kentucky 41413 EUA e traduzido

Leia mais

O imaginário é uma re a li da de

O imaginário é uma re a li da de ENTREVISTA O imaginário é uma re a li da de RESUMO Nesta entrevista Michel Maffesoli, pensador francês do co ti di a no e do presente, herdeiro intelectual de Gilbert Durand, faz uma cartografia da noção

Leia mais

A figura abaixo representa, em corte longitu - dinal, o coração de um sapo.

A figura abaixo representa, em corte longitu - dinal, o coração de um sapo. 1 A figura abaixo representa, em corte longitu - dinal, o coração de um sapo. Lado direito Lado esquerdo Comparando-se o coração de um sapo com o coração hu - ma no, pode-se afirmar: a) Não há diferenças

Leia mais

POSSUINDO TODAS AS COISAS William M. Branham 06 de Maio de 1962 Jeffersonville - Indiana - E.U.A. Tradução - GO

POSSUINDO TODAS AS COISAS William M. Branham 06 de Maio de 1962 Jeffersonville - Indiana - E.U.A. Tradução - GO POSSUINDO TODAS AS COISAS William M. Branham 06 de Maio de 1962 Jeffersonville - Indiana - E.U.A. Tradução - GO 1 Estou mui agradecido por estar aqui, Aprecio vossas orações quando ouviram acerca do pequeno

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE MEDICINA PLANO DE ENSINO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE MEDICINA PLANO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE MEDICINA PLANO DE ENSINO I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Disciplina: Psiquiatria - Estágio Código:MED-08-834 Pré- Requisitos: MED 120 e MED 209 Curso:Medicina

Leia mais

JESUS CRISTO É O MESMO ONTEM HOJE E ETERNAMENTE Jesus Christ the Same Yesterday Today and Forever

JESUS CRISTO É O MESMO ONTEM HOJE E ETERNAMENTE Jesus Christ the Same Yesterday Today and Forever 1 JESUS CRISTO É O MESMO ONTEM HOJE E ETERNAMENTE Jesus Christ the Same Yesterday Today and Forever William Marrion Branham Terça-feira- 04 de junho de 1963. Tucson- AZ- EUA 1 Deus te abençoe. Obrigado,

Leia mais

[Type text] As Asas de um Anjo José de Alencar

[Type text] As Asas de um Anjo José de Alencar [Type text] As Asas de um Anjo José de Alencar COMEDIA EM UM PROLOGO, QUATRO ACTOS E UM EPILOGO Representada no Gymnasio Dramatico, em Junho de 1858 PERSONAGENS. LUIZ VIANNA...SRS. PAIVA....HELLER....GRAÇ,A.

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

S. Tiago Maior, apóstolo, o primeiro a ser martirizado.

S. Tiago Maior, apóstolo, o primeiro a ser martirizado. S. Tiago Maior, apóstolo, o primeiro a ser martirizado. Festa em 25 de Julho Lat.: Jacobus Major. Cast. Arc.: lago, Jaime. Catalão: Jaume. Fr. Arc.: Jacques le Grand; Jacquinet, Quinet, James, Jaumes,

Leia mais

Condições de trabalho e saúde dos trabalhadores(as) do ramo da alimentação. AUTORES Leny Sato

Condições de trabalho e saúde dos trabalhadores(as) do ramo da alimentação. AUTORES Leny Sato Condições de trabalho e saúde dos trabalhadores(as) do ramo da alimentação AUTORES Leny Sato Psicóloga, professora doutora do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia

Leia mais