ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2"

Transcrição

1 ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODASEESTABLECEMENTODOCORRESPONDENTEPREZOPÚBLICO P2 Exposicióndemotivos. OConcellodeRibadeoten,adiadehoxe,unhapoboaciónde10.080habitantesdos caleso29,5%teñenmáisde60anos.ehai524persoasdemáisde65anosqueviven soas. Hai 686 persoas con minusvalia recoñecidas polo EVO(Equipo de Valoración e OrientacióndereferenciadaXuntadeGalicia)NestecontextooConcellodeRibadeo veprecisoeconvinteprestaroservizo xantarsobrerodas. A Lei 4/1993, de 14 de abril, incorpora dentro dos programas de servicios sociais diversasactuaciónsentreasquepodemosatoparapresente. A Lei de Bases de Réxime Local establece que o municipio para a xestión dos seus intereses e no ámbito das suas competencias, pode promover toda clase de actividadeseprestarcantosservizospúblicoscontribuanasatisfacerasnecesidadese aspiraciónsdacomunidade. No artigo 25.2.k desta Lei sinálase que o municipio exercerá, en todo caso, competenciasnostermosdalexislacióndoestadoedascomunidadesautónomas,nas seguintesmaterias; prestacióndosservizossociaisepromociónereinserciónsocial. En virtude do que antecede, establécese a ordenanza reguladora de prestación do servizoeocorrespondenteprezopúblico: CAPITULOI Art.1. OBXECTOEAMBITODEAPLICACIÓN. OpresenteRegulamentotenporobxectoestableceraorganizaciónefuncionamento do servizo de comedor xantar sobre rodas, e a regulación do prezo público correspondente. Art.2. FUNCIÓNS. Este servizo público ten como finalidade mellorala calidade de vida das persoas maioresouconminusvalíasquelleprovocancertoniveldedependenza. Con este servizo tentarase complementar o servizo de axuda no fogar que presta o ConcellodeRibadeo,eprestarmaioratenciónáspersoasqueoprecisennoseupropio entorno,evitandoouretrasandoasúainstitucionalización. O servizo prestarase con respecto á dignidade persoal e o dereito individual a programarapropiaformadevida,conautonomíaindividualnatomadedecisiónsque lleafecten. Art.3. DOSUSUARIOS.

2 3.1. Poderán ser usuarios do servizo xantar sobre rodas as seguintes persoas ou grupos: Persoas maiores que vivan soas e con certo nivel de dependencia, que non teñan ninguén que os atenda o suficiente en actividades básicas da vida diaria: preparala comida,etc, Unidadesdeconvivenciaformadaporunhaouvariaspersoasmaioresconcertonivel dedependenciaequeprecisenaxudanastarefasantesmencionadas. Persoas con discapacidade que grazas a este servizo poidan ver mellorada a súa calidadedevida. Persoasenxeralqueporsituaciónde:enfermidade,faltaderecursossociais,faltade recursos económicos, soidade, etc, teñen dificultades para desenvolverse por si mesmoseesteservizopoidamelloralalasúacalidadedevida Requisitosxeraisparateraccesoaoservizo: EmpadroamentoeresidencianotermomunicipaldoConcello. Que non presenten un grao de deterioro físico ou psíquico tal que precisen un internamentoasistido,postoqueesteservizoéprestadonofogardosusuarios. Nocasodeexistirmáisdemandaqueprazaspriorizaranseaosusuariosdeacordoco baremoprevistoaoefecto. CAPÍTULOII Art.4. PROCEDEMENTODEACCESOAOSERVIZO 4.1. As persoas interesadas no servizo xantar sobre rodas presentarán unha solicitude en modelo normalizado que lle será facilitada nos servizos sociais municipais Deberánachegarcoasolicitudeaseguintedocumentación: D.N.Idosolicitante. Copiadedeclaracióndarendaoucertificaciónnegativadefacenda. Certificadodapensiónoupensións. Xustificacióndeoutrosingresos,deexistiren. Certificadodeconvivencia. Informemédiconoqueconsteotipodedietadosolicitante. Certificadodacertificacióndeminusvalía,deselocaso As solicitudes serán avaliadas dacordo cos requisitos deste regulamento, así como,seéocaso,obaremoaprobadoparaoefecto. O traballador social emitirá informe de proposta á Alcaldía para que ésta emita a resoluciónqueprocedaaoabeirodoordenamentoxurídico.xuntocoanotificaciónda ResolucióndaAlcaldía autorizando o acceso ao servizo o usuario recibirá un impreso de domiciliación bancaria para que se lle efectúen os cargos correspondentes á súa aportación ao servizocandosexaprocedente,segundoobaremodeaplicación.

3 Art.5. BAREMOPARAASELECCIÓNDEUSUARIOS Estebaremosoamenteseaplicaranocasodequeademandadeservizossupere onúmerodeprazasofertadas AplicaraseobaremoquefiguracomoANEXO2dapresenteordenanza Si o número de prazas ofertadas estivera cuberto na sua totalidade, nembargantesossolicitantespoderánaccederáprestacióndoservizopagandoocusto totaldomesmo,efectuandoopagodirectoáempresaqueopreste. CAPÍTULOIIIPREZOPÚBLICO Art.6. OBRIGADOSAOPAGAMENTO Estánobrigadosaopagamentodoprezopúblico,reguladonestaordenanza,quenesse beneficiendosservicioseactividadesdoprogramamunicipalde xantarsobrerodas, enconceptodesuxeitospasivos. Art.7. REPERCUSIONDOPREZOSOBREOSUSUARIOSDOSERVIZO Paraobte losimportesquedeberánrepercutiracadaundosbeneficiariosdoservizo, aplicarase unha porcentaxe sobre o precio/menú fixado en cada exercicio. Dita porcentaxe será determinada en función do baremo que se establece nas taboas do ANEXO1dapresenteordenanza. O prezo público mensual, a aboar polos usuarios, será determinado no acto de concesióndoservicio,eosusuariosdeberánobrigatoriamenteefectuardomiciliación bancariaparaocobropoloconcellodasúaaportación. CAPÍTULOIVDAORGANIZACIÓNEFUNCIONAMENTODOSERVIZO. Art.8. OConcellodeRibadeovelarápolobofuncionamentodesteservizo,exercendo as facultades tutelares sobre os seus usuarios, dacordo co sistema de competencias establecido na legislación básica de réxime local, e específicamente tamén da lexislacionenmateria deservizossociais. Baixo a dirección da Alcaldia ou do concelleiro delegado que proceda, a actividade ordinaria deste servizo de xantar sobre rodas, terá como responsables administrativosdentrodoconcelloparaasuasupervisióna: Otraballadorsocial. queseencargarádastarefasdestanatureza Opersoaldoservizosmunicipais,deservizossociaiseeconómico administrativosque se encargarán da xestión desta natureza, acorde co procedemento legalmente establecido. Art.9. DORÉXIMEDEFUNCIONAMENTODOSERVIZO.

4 9.1.Oservizodexantarsobrerodasinclúeapreparacióndascomidasdoxantarque serántrasladadasaofogardosusuarios. 9.2 Os usuarios do servizo coñecerán as dietas alimenticias específicas e os menús dispoñiblesepoderánelexiroqueestimenoportuno. 9.3Oservizoinclúeotransportedacomidaenvehículo,sanitariamentehomologadoe dentrodebandexastermoseladasataofogardobeneficiario. CAPÍTULOVDEREITOSEDEBERESDOSUSUARIOS. Art.10. DEREITOS Aspersoasbeneficiariasdoservizo xantarsobrerodas teránosseguintesdereitos: Acceder ao servizo e recibilo sin discriminación por razón de raza, sexo, relixión, ideoloxia ou calquera condición circunstancial, persoal ou social. As persoas que padezan algunha discapacidade gozarán da protección que lles atribuen as leis e, en todocaso,aprestación desteservizogaranteasuaplenaintegración. Adebidaconsideraciónnotratoporpartedopersoaldoservizo. Aosegredoprofesionalacercadosdatosdoseuhistorialsanitarioesocial Aunhaasistenciaindividualizadaacordeassuasnecesidadesespecíficas. Acoñecerconantelaciónosmenús. Adeixardeutilizaroservizoporvontadepropia,previamanifestaciónescritadiante dosservizossociaisdoconcello. Autilizarasviasdereclamacións,queixas,preguntase/ousuxestións. A seren indemnizados polos danos que lles poidese ocasionar o funcionamento do servizo. Art.11. DEBERES Terán,ademáisdosqueresultendoordenamentoxurídico,osseguintesdeberes: Cumplirasnormassobreoaccesoeutilizacióndosservizos,establecidasnopresente regulamentoenorestodoordeamentoxurídico. Tratarcomáximorespectoaopersoaldoservizoecoidarosutensiliosempregados. Facilitarainformaciónprecisa,quenonafecteasuaintimidadeeredundenamellora dasprestacións. Avisardoscambiosqueseproduzcannaunidadefamiliarequeafectaronaconcesión doservizo,asícomodasausenciasdodomicilio. NotificaraoConcelloasúavontadederenunciaaoservizo. O aboamento, de se lo caso da aportación ao prezopúblico, segundo o baremo do anexo1. Art. 12. En todo caso serán tamén de aplicación os dereitos e deberes sinalados no capítuloterceirodalei4/1993,de14deabril,deservizossociaisdegalicia.

5 CAPÍTULOVIPERDADACONDICIÓNDEUSUARIODEXANTARSOBRERODAS. Art.13. A condición de usuario deste servizo perderase por calquera das seguintes causas: Falecemento. Modificacióndascausasquederonlugaráconcesióndaprestación. Ingresonuncentroresidencial. Porrenunciavoluntariadousuariooudosurepresentantelegal. Porincumprimentoreiteradodasobrigaspropiasdesteservizo. Por incumprimento reiterado no pagamento das cotas establecidas na presente ordenanza. Pordeixardeprestarseoservizo. Pornontercréditoorzamentariosuficienteeterquepriorizarentreosbeneficiarios dexantarsobrerodas. CAPITULOVIIRÉXIMESANCIONADOR Art.14. Osusuariosdexantarsobrerodasseránresponsablesdosdanoseperxuizos queporacciónouomisióncausennaoperatividadedoservizoenosseusutensilios. Senprexuizodaresponsabilidadepenaloucivilenqueponderaincorrer,seránobxeto deprocedementosancionadorque,concarácterxeral,establecealei30/1992de26 denovembro. Art. 15. Para os efectos previstos no artigo anterior as faltas clasificaranse en moi graves,graveseleves. Faltasmoigraves: Areiteraciónde3oumáisfaltasgraves. Agresiónfísicaoumalostratosaopersoalquetraballenesteservizo. Falsear ou ocultar declaracións ou achegar datos inexistentes en relación coa condicióndeusuariodoservizo. Ocasionardañosrelevantenosbensemediospropiosdoservizo. Faltasgraves: Areiteraciónde3oumáisfaltasleves. Entorpecerintencionadaehabitualmenteasactividadespararealizarenosservizos. Asustraciónsdebensoucalqueraclasedeobxetopropiedadedoservizo. Ademorainxustificadadopagamentodoprezopúblicocorrespondente. Autilizacióndoservizoporpartedefamiliarese/ouamigos. Faltasleves: Falta de respecto, actitudes desconsideradas ou inconvintes hacia o persoal do servizo.

6 Odescoidoounegligencianousodosmediosqueafectanaoservizo. Calquera outro incumprimento que non teña consideración de falta grave ou moi grave. Art.16. Assanciónsqueselleimpoñanaosbeneficiariosdexantarsobrerodasserán asseguintes: Faltasmoigraves: Suspensión temporal da prestación deste servizo por período superior a un mes, podándosechegarataaexpulsióndefinitiva. Faltasgraves: Suspensióntemporaldoservizoporperiododedezdíasataunmes. Faltasleves: Amonestaciónverbalouescrita. Art. 17. As faltas leves preescribirán aos dous meses, as graves aos catro, e as moi gravesaoano,semprequeduranteestesperíodosdetempononsellecomunicaseao interesadoaincoacióndoexpedienteou,nocasodefaltasleves,selleimpuxeseunha sanción. AsfaltasseránsancionadaspoloAlcalde Presidente. DISPOSICIÓNFINAL 1.CorrepóndelleaoConcellodeRibadeoaplicareinterpretarasdisposiciónscontidas neste regulamento, sen prexuizo das facultades que en todo caso lles correspondan aostribunais. 2.Elaboraraseuncontratoqueasinaráousuario. 3.ParaononprevistonestaordenanzaestaraseaodispostonaLei5/97de22dexullo de Administración Local de Galicia, Lei 7/85 de 2 de abril e Regulamentos que a desenvolven,lei4/93de14deabrildeservizossociaisdegalicia,lei3/97de9de xuño,galegadeprotección á familia, infancia e adolescencia e demáis normativas estatais e autonómicas de protecciónáfamilia,infanciaeadolescencia. ANEXO1PREZOPÚBLICOINGRESOSDOBENEFICIARIOAPORTACION INGRESOSDOBENEFICIARIO InferioresaunhaPNC BeneficiariodePNC Dende328,45ata492,49euros Dende492,50ata738,75euros Dende738,76ata985,00euros APORTACIÓN Exento 25%docoste 35%docoste 60%docoste 90%docoste

7 De985,01enadiante 100%docoste ANEXO2BAREMOPARAASELECCIÓNDOSUSUARIOS 1. CAPACIDADEDAPERSOAPARAREALIZARASACTIVIDADESDAVIDADIARIA. Teranseencontaosaspectosqueacontinuaciónsesinalan,valorandoosdaseguinte forma: Normalmente=0puntos Condificultade=2puntos Nonpode=5puntos Podelimparefregaracasa. Podelavar,tenderepasaroferro. Podecociñarelavarospratos. Podeerguirse,deitarsenacama,cadeiraoucadeiradebrazos. Podeerguirseeespirsesó. Podeasearseebañarsesó. Podeandarsó. Podocomersó. Posuecontroldeesfínteres. Posueorientacióntemporaleespacial. Posueactitudecoherente. Poderealizarcomprasnastendas. Poderealizarxestións(médico,banco ) Podesubirescaleiras. Permaneceencamado(non,confrecuencia,si) 2. SITUACIÓNFAMILIAR(puntuaciónmáxima10puntos) Vivesoecarecedefamiliares10puntos Conviveconpersoassencapacidadeparaatendelo: Maioresde65anos3puntos Minusválidosouenfermos3puntos Carenciadetempo1punto Incapacidadeparaorganizarse2puntos Vive so pero ten familiares (fillos) con capacidade para atendelos no Concello de Ribadeo5puntos Osfamiliaresneganseaatendelo5puntos 3. SITUACIÓNSOCIAL(puntuaciónmáxima18puntos) A)Vivenda(1puntoporcadaitem,ataunmáximode12puntos) Nontenluzeléctrica Nontenaugacorrente NonposueWC

8 Nonposuecuartodebañocompleto Nontenneveira Nontenquentador Nontenlavadora Estructuraenmoimalestado Nonreunecondiciónsmínimasdehabitabilidade Posuebarreirasarquitectónicas Asuperficiemínimadavivendaéinsuficinte(15m2porpersoa) Vivendailladadonúcleoondeselocalizanosservizosbásicos B)Entorno(máximo6puntos) Tensolicitadointernamento1punto Deberiaingresarnuncentroperononquere2puntos Nontenposibilidadedeingresoperonecesitao3puntos Situacióndeillamento3puntos 4. SITUACIÓNECONÓMICA(máximo30puntos) Ingresosporsalario,pensións,prestacióndesemprego Xurosbancarios(superioresa360eurosanuais) Rendementosdecapitalmobiliario. Outrosingresosenmetálico(alugueiros,doazóns ) Outrosbenmoblesouinmobles,apartedavivendahabitual(aplicaraseo2%dovalor catastral) Asumatotaldosingresosdescontaraselleoimportedoalugueroumensualidadeda hipotecadavivendahabitual. Nocasodaspensiónsenóminasosingresosanuaisdividiranseentre12 Co resultado destas operacións obterase unha media mensual(renda base), e coa aplicacióndataboa1obteraseapuntuacióndesteapartado. DILIXENCIA: a presente Ordenanza foi aprobada por acordo plenario de data 10 de marzo de 2008 e publicada definitivamente no BOP número 116 de 22 de Maio de 2008

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos:

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos: BENESTAR SOCIAL 2015 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PERTENCENTES Á REDE AFESIN, Á CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E Á AXENCIA GALEGA

Leia mais

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ARTIGO 1º. CONCEPTO 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da

Leia mais

2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 Prestacións económicas da Seguridade Social 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS.

ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS. ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS. 2018 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación desta

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PERMISOS DE INICIO E CESAMENTO DE ACTIVIDADES DE CENTROS E PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS Permiso de inicio de actividades de centros e programas

Leia mais

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE NOVO INGRESO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHALÉ ROSA CURSO 2018/2019 DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DO NENO/A APELIDOS NOME DATA DE NACEMENTO DATOS

Leia mais

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL A ESCADA Artigo 1.- Obxecto O obxecto deste prezo público é o cobramento da participación nas actividades socioeducativas

Leia mais

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA.

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA. ORDENANZA FISCAL N.º 14 - REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVA DAS VÍAS PÚBLICAS

Leia mais

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS NORMATIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA HISTORIAL DE CAMBIOS FECHA Órgano Actuación PUBLICACIÓN Boletín Nº Fecha 29/12/2010 Pleno Corporación Aprobación BOP 53 05/03/2011

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE DEFENSA Suplemento en lingua galega ao núm. 293 Xoves 4 de decembro de 2014 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE DEFENSA 12591 Orde DEF/2265/2014, do 28 de novembro, pola que se establecen as canles

Leia mais

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.10 TAXA POLA APERTURA E VERIFICACIÓN DE ESTABLECEMENTOS Artigo 1º. Fundamento e natureza En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución

Leia mais

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4.1 Anulación de matrícula Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna presenten a anulación da súa matrícula.

Leia mais

Os horarios serán de cómputo semanal cos descansos que a lei establece e segundo as necesidades do servicio.

Os horarios serán de cómputo semanal cos descansos que a lei establece e segundo as necesidades do servicio. APROBADAS POR RESOLUCIÓN DA ALCALDAÍA N.º148/2018 DATA 14/06/2018 BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA CUBRIR 2 PRAZAS DE PEONS ALBANEIS, 2 PRAZA DE PEONS CARPINTEIROS, 1 PRAZA DE PEON ELECTRICISTA

Leia mais

ACORDO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE

ACORDO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE ACORDO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE... PARA A ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

Leia mais

BOPPO. ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF

BOPPO. ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF Enderezo fiscal (Lugar, núm., parroquia, CP) Teléfono Email Representante legal Cargo da/o

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) (Aprobada en Consello de Goberno do 14 de marzo de 2008) A Lei Orgánica

Leia mais

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 15 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de

Leia mais

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx. 10797 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR ORDE do 3 de abril de 2013 pola que se procede á apertura do prazo para a presentación da

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo.

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo. PERMISOS E LICENZAS Permiso por parto. 16 semanas ininterrompidas (6 delas deberán ser disfrutadas pola nai no periodo inmediatamente posterior ao parto). Permiso por parto no suposto de discapacidade

Leia mais

EXPOÑO que o meu fillo/a (Nome e Apelidos)

EXPOÑO que o meu fillo/a (Nome e Apelidos) CONCELLARÍA DE CULTURA Pazo da Cultura. Rúa do Pan, s/n Carballo (A Coruña) 981 704 300 www.carballo.gal SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE "AXUDAS DE ESTUDOS PARA ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN

Leia mais

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS OU REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL NOS SUPOSTOS NOS QUE A ESIXENCIA DE LICENCIA FORA SUBSTITUÍDA POLA

Leia mais

ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012

ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012 ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012 ENQUISA : PARTE ESPECÍFICA Enquisador/a: Inspector/a de enquisadores: Data da enquisa: Día Mes Semana de referencia

Leia mais

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VIVENDAS AO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS (MODELO PARA OS CONCELLOS) SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO

Leia mais

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 A Fundación SGAE presenta o seguinte programa de bolsas de formación para o ano 2014/2015: -Bolsas para a formación

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

ACORDO: Artigo 1. Obxecto

ACORDO: Artigo 1. Obxecto Anteproxecto de orde do de de 2015 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola

Leia mais

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral:

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: CURSO Impartido por Beatriz Méndez Darrocha O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: UNHA INSERCIÓN LABORAL REAL PARA TODAS/OS. A Coruña 21, 22 e 28 de febreiro, e 1 de marzo. 2013 Con

Leia mais

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015)

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) V I G O FICHA TÉCNICA TRABALLO DE CAMPO: Do 21 de setembro ao 5 de outubro (a.i.) MOSTRA: 374 persoas PÚBLICO OBXETIVO: Usuarios/as

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo Condicións do Campamento Explora Ourense 2016 subtítulo 1. Introdución O campamento de verán Explora Ourense; un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades

Leia mais

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 1.04 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS Artigo 1º. Fundamento e natureza No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 y 142 da Constitución

Leia mais

ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO

ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO Artigo 1º. Fundamento e natureza. 1.- En aplicación do disposto no artigo 57 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba

Leia mais

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ÍNDICE: 1 INTRODUCIÓN... 2 2 GASTOS XUSTIFICABLES...3 2.1 Consideracións

Leia mais

BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS DO CONCURSO DE MAIOS OBXECTO:

BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS DO CONCURSO DE MAIOS OBXECTO: JLS/ ee REF. EXPTE. 2018/SUBCC/000005 BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS DO CONCURSO DE MAIOS 2018 1.- OBXECTO: O Concello de Pontevedra establece esta convocatoria de premios co fin de preservar

Leia mais

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses 1 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O paro rexistrado baixou en xullo, como ocorre adoito nese mes. Na evolución anual tende á baixa desde novembro de 2013. Malia o descenso, o desemprego

Leia mais

Febreiro Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do. Maio Agosto Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do 1. Novembro Lu Ma 1 7 8

Febreiro Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do. Maio Agosto Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do 1. Novembro Lu Ma 1 7 8 Calendario xeral do contribuínte 2016 - Axencia Tributaria Página 1 de 9 Inicio Axuda Manuais, folletos e vídeos Folletos informativos Calendario do contribuínte Calendario contribuínte 2016 HTML Calendario

Leia mais

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29

Leia mais

Na súa virtude, esta consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DISPÓN

Na súa virtude, esta consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DISPÓN Anteproxecto de Orde do.de 2015 pola que se desenvolve o Decreto 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo. Por Decreto 50/2015, do 26 de marzo,

Leia mais

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte INSTRUCIÓN 1/2013, DA SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE APLICACIÓN DAS NORMAS DE PERMANENCIA A PARTIR DO CURSO 2013/14 E DO REGULAMENTO DE INTERCAMBIOS A EFECTOS DE MATRÍCULA

Leia mais

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30 REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES Día: 02.02.2017 Hora: 10:30 RELACIÓN DE MEMBROS DE COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA

Leia mais

de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da convocatoria no B.O.P. e rematará o día 23 de outubro de 2017.

de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da convocatoria no B.O.P. e rematará o día 23 de outubro de 2017. BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE ALCANTARILLADO Artigo 1.- Fundamento e natureza. No uso das facultades concedidas polos Artigos 133.2 e 142 da Constitución, polo Artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril,

Leia mais

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45091 III. Outras disposicións Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter

Leia mais

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes Decreto lei RD 16/2012 Preguntas frecuentes [ Contido ] [ Porcentaxes e límites de achega ]...2 Cales son os cambios que se producirán na prestación farmacéutica?...2 Se supero o meu tope máximo mensual,

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

2.-Ordenanza Fiscal reguladora do imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana.

2.-Ordenanza Fiscal reguladora do imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana. 2.-Ordenanza Fiscal reguladora do imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana. PUBLICACIÓNS B.O.P.: 27 DE DECEMBRO DE 2007 CORRECCIÓN ERROS, B.O.P. 19 DE XANEIRO DE 2008 Fundamento

Leia mais

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO DATA REMATE: 30/09/2017 Subvencion base de 2.000. Incrementarase 25% ata un máximo de 4.000 - Se é muller - Si é discapacitado/a ou risco de exclusion social - Si é unidade familiar con todos en desemprego

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017)

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) 1. Carga e capacidade docente Para os efectos da elaboración do POD, a carga docente básica dun departamento ou área é o total da docencia

Leia mais

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 Segundo establécese no RD 1393/2007 de Ordenación dos

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

ANEXO I 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL CENTRO ESCOLAR

ANEXO I 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL CENTRO ESCOLAR ANEXO I DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (pai, nai, titor/a ou persoa acolledora) 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL TELEFÓNO ENDEREZO ELECTRÓNICO DATOS DO ALUMNADO E MODALIDADE/S DE

Leia mais

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx. 48389 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2016 pola que se abre un período de elección de provisor de asistencia

Leia mais

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO.

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO. Expte.nº Expediente Nº. Ex SOLICITUDE DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS Apelidos e nome: DNI/NIF: Correo lectrónico: Domicilio: Teléfono: Localidade: Provincia: C. Postal: EXPON: Que

Leia mais

BASES PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN TÉCNICO DE TURISMO:

BASES PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN TÉCNICO DE TURISMO: BASES PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN TÉCNICO DE TURISMO: 1.- OBXECTO: Esta convocatoria ten por obxecto a contratación laboral temporal dun técnico de turismo. Esta contratación

Leia mais

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 A) ALTA NO REXISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DA XUNTA DE GALICIA SEF O primeiro que hai que facer é acceder ao SEF a través do seu enlace para

Leia mais

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica no Concello de Redondela

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica no Concello de Redondela Rfª.-pr-02/08 Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica no Concello de Redondela Artigo 1.- Natureza e feito impoñible. 1.- O Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

Leia mais

Ordenanza Reguladora da Taxa por expedición de documentos administrativos e outros servizos municipais RESPONSABLES

Ordenanza Reguladora da Taxa por expedición de documentos administrativos e outros servizos municipais RESPONSABLES ORDENANZA FISCAL Nº II.6 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS SERVIZOS MUNICIPAIS Artigo 1º. ******************** NATUREZA E FUNDAMENTO No uso das facultades concedidas

Leia mais

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF PROCEDEMENTO NOVO INGRESO EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CÓDIGO DO PROCEDEMENTO BS404A DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE EN CALIDADE DE NAI

Leia mais

DOG Núm. 13 Xoves, 21 de xaneiro de 2016 Páx e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema

DOG Núm. 13 Xoves, 21 de xaneiro de 2016 Páx e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema DOG Núm. 13 Xoves, 21 de xaneiro de 2016 Páx. 2332 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de

Leia mais

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS 1.-ÁMBITO PERSOAL FOLLA DE REXISTRO DE DATOS A.-Datos persoais. CLAVE: 1.- Sexo: 2.- Idade: 3.- Estado civil: 4.- Grupo étnico: 5.- Data de recollida dos datos: 6.- Procedencia da demanda: -Familia: -Centros

Leia mais

Planificación do curso escolar

Planificación do curso escolar Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CMUS/CDAN DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Procedemento PR81PLA Planificación do curso escolar Versión Modificación Data 01 Recodificación

Leia mais

BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA AS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NO VERÁN DO CONCELLO DE CARBALLO ANO 2016

BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA AS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NO VERÁN DO CONCELLO DE CARBALLO ANO 2016 BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA AS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NO VERÁN DO CONCELLO DE CARBALLO ANO 2016 Co obxecto de axudar ás familias que se atopan nunhas condicións socioeconómicas

Leia mais

ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA

ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE INGRESOS E REINVESTIMENTOS EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN MR652A COMUNICACIÓN COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN QUE COMUNICA

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias

Leia mais

NADAL Obxecto

NADAL Obxecto BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE NADAL 2017 AXUDAS DE AGASALLOS 1.- Obxecto A finalidade é que os menores das familias máis desfavorecidas do concello de Ferrol teñan un agasallo polo Nadal e asi

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE ABRIL DE 2012, MEDIANTE A QUE SE APROBA O PROCEMENTO PARA A RECADACIÓN DE "IMPAGADOS" POR PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA.

RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE ABRIL DE 2012, MEDIANTE A QUE SE APROBA O PROCEMENTO PARA A RECADACIÓN DE IMPAGADOS POR PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA. RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE ABRIL DE 2012, MEDIANTE A QUE SE APROBA O PROCEMENTO PARA A RECADACIÓN DE "IMPAGADOS" POR PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA. Modificada por RR do 15/03/2016 (texto consolidado)

Leia mais

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017.

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. O día 10 de maio de 2017 foi publicada pola CIUG as instruccións e calendario de probas

Leia mais

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2016 (2º semestre e total 2016) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25801

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2016 (2º semestre e total 2016) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25801 ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2016 (2º semestre e total 2016) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25801 1.- PRESENTACIÓN. O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2016, aprobado

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Os Organismos Autónomos aparecen recollidos no artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que os define coma entes institucionais de dereito

Leia mais

VÁLIDO SÓ PARA EFECTOS INFORMATIVOS

VÁLIDO SÓ PARA EFECTOS INFORMATIVOS ANEXO II COMÚN A TODAS AS LIÑAS DE AXUDA Procedemento Código do procedemento Documento AXUDAS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES: -Enerxía solar térmica -Enerxía solar fotovoltaica illada -Enerxía solar

Leia mais

NOTA INFORMATIVA SOBRE A INSCRICIÓN NO REXISTRO DA TITULARIDADE COMPARTIDA DAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE GALICIA.

NOTA INFORMATIVA SOBRE A INSCRICIÓN NO REXISTRO DA TITULARIDADE COMPARTIDA DAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE GALICIA. NOTA INFORMATIVA SOBRE A INSCRICIÓN NO REXISTRO DA TITULARIDADE COMPARTIDA DAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE GALICIA. NORMATIVA Lei 19/1995, de 4 de Xullo, de Modernización de las Explotacións Agrarias. Real

Leia mais

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CAIXA GALICIA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EUROPEO DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA REUNIDOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CAIXA GALICIA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EUROPEO DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA REUNIDOS CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CAIXA GALICIA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EUROPEO DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA En Santiago de Compostela, a REUNIDOS Dunha parte, a Sra. Dona

Leia mais

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE FACENDA E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA O ACCESO PÚBLICO AO XARDÍN DO PAZO DE AMARANTE

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE FACENDA E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA O ACCESO PÚBLICO AO XARDÍN DO PAZO DE AMARANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE FACENDA E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA O ACCESO PÚBLICO AO XARDÍN DO PAZO DE AMARANTE En Santiago de Compostela, nas dependencias administrativas da Consellería

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DO AUDITORIO DO CENTRO MULTIUSOS DE ARCADE

REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DO AUDITORIO DO CENTRO MULTIUSOS DE ARCADE REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DO AUDITORIO DO CENTRO MULTIUSOS DE ARCADE PRIMEIRA.- FINALIDADE O Auditorio do Centro Multiusos de Arcade é unha dependencia municipal que ten como finalidade o desenvolvemento

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA Suplemento en lingua galega ao núm. 56 Martes 6 de marzo de 2012 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA 3164 Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o réxime retributivo

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24106 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013,

Leia mais

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 130 Xoves, 7 de xullo de 2011 Páx. 18468 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 133/2011, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes

Leia mais

Instrucións e Regulamento para o funcionamento do servizo de Comedor Escolar no CEIP Emilia Pardo Bazán de Vigo durante o curso

Instrucións e Regulamento para o funcionamento do servizo de Comedor Escolar no CEIP Emilia Pardo Bazán de Vigo durante o curso Instrucións e Regulamento para o funcionamento do servizo de Comedor Escolar no CEIP Emilia Pardo Bazán de Vigo durante o curso 2016-2017 1.- OBXECTO O comedor escolar é un servizo complementario de carácter

Leia mais

A N U N C I O ORDENANZA REGULADORA DO ESTACIONAMENTO DE HORARIO LIMITADO

A N U N C I O ORDENANZA REGULADORA DO ESTACIONAMENTO DE HORARIO LIMITADO (SECRETARÍA) EXCMO. CONCELLO DA ESTRADA PONTEVEDRA A N U N C I O En sesión plenaria do 7 de agosto de 2014 aprobouse a modificación da Ordenanza reguladora do Estacionamento de Horario Limitado. Dado que

Leia mais

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D)

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) Finalidade / Obxectivo A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira

Leia mais

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades www.esculca.net PREÁMBULO Considerando que o recoñecimento da dignidade inerente a todos os membros da família

Leia mais

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: Denominación: CIF (só para entidades): Enderezo: Localidade CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico Número do Rexistro Municipal

Leia mais

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar. DATA REMATE: 30/09/2011 Contía da Subvención: -CONTRATACIÓN

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

PREZO PÚBLICO Núm. 5 ORDENANZA REGULADORA DE PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS E INSTALACIÓNS CULTURAIS.

PREZO PÚBLICO Núm. 5 ORDENANZA REGULADORA DE PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS E INSTALACIÓNS CULTURAIS. PREZO PÚBLICO Núm. 5 ORDENANZA REGULADORA DE PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS E INSTALACIÓNS CULTURAIS. Artigo 1 No uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril,

Leia mais

IV RUTA DA MERLUZA DE BURELA (XII RUTA BTT DE BURELA)

IV RUTA DA MERLUZA DE BURELA (XII RUTA BTT DE BURELA) IV RUTA DA MERLUZA DE BURELA (XII RUTA BTT DE BURELA) Día 5 de Febreiro de 2017 ás 9:30 horas Saída: Praza do Concello Chegada: Pavillón Vista Alegre Organiza: CLUB CICLISTA BURELA CONCELLO DE BURELA Colaboran:

Leia mais

Manual de cumprimentación da solicitude

Manual de cumprimentación da solicitude Manual de cumprimentación da solicitude Para comezar a realizar a comprimentación da solicitude poderá acceder a páxina habilitada a tal efecto na dirección: https://cooperativas.xunta.es Pasos xerais

Leia mais

IX CARREIRA POPULAR DE CHANTADA 10 km no corazón REGULAMETO

IX CARREIRA POPULAR DE CHANTADA 10 km no corazón REGULAMETO IX CARREIRA POPULAR DE CHANTADA 10 km no corazón DATA: Sábado dia 14 de abril de 2018 HORARIO: Menores 17:00h Carreira pola integración: 17:45 Adultos e adaptada: 18:15h Organiza: Concello de Chantada

Leia mais

Puntazo de Encontro speed-dating cultural

Puntazo de Encontro speed-dating cultural Culturgal é un gran punto de encontro. Por iso, o Concello de Pontevedra quere ORGANIZAR espazos e momentos para atoparnos no Culturgal. Entendemos que é moi importante que empresas (novas ou non tanto),

Leia mais