ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012"

Transcrição

1 ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012 ENQUISA : PARTE ESPECÍFICA Enquisador/a: Inspector/a de enquisadores: Data da enquisa: Día Mes Semana de referencia Informante: Persoa de referencia: Teléfono de contacto do fogar: ESPAZO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA ESPAZO PARA MODIFICACIÓNS Concello Rúa, praza, estrada Concello Rúa, praza, estrada Núm. ou km. Escaleira Planta Porta Código Postal Núm. ou km. Escaleira Planta Porta Código Postal Provincia Área de mostraxe Código do Concello Provincia Área de mostraxe Código do Concello Código de Distrito Código de Sección Código de Distrito Código de Sección Nº de orde da vivenda Nº de fogares na vivenda Fogar nº Nº de orde da vivenda Nº de fogares na vivenda Fogar nº Nº de cuestionarios no fogar Cuestionario nº Nº de cuestionarios no fogar Cuestionario nº Vivenda titular Vivenda substituta Vivenda titular Vivenda substituta A información recollida neste cuestionario, segundo a LEI 9/1988, do 19 de xullo, de ESTATÍSTICA DE GALICIA: Ten CARÁCTER OBRIGATORIO (Art. 18): "As estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística, nos Programas Estatísticos Anuais e as previstas nos convenios de colaboración aos que se refire o artigo 13 desta Lei terán, para a súa elaboración, a obrigatoriedade de colaboración cidadá", obrigatoriedade suxeita á potestade sancionadora á que se refire o Capítulo IV (Réxime sancionador) do Título I, que tipifica as infraccións administrativas e regula as sancións aplicables nos artigos 32 e 36. Está amparada polo SEGREDO ESTATÍSTICO (Arts ): "Serán obxecto de protección e quedarán amparados polo segredo estatístico tanto os datos relativos ás persoas físicas como ás persoas xurídicas" (Art. 24.1). "Os datos individuais facilitados por razóns estatísticas non se poderán usar en ningún caso para finalidades fiscais ou policiais, nin para calquera outra distinta daquela para a que foron solicitados" (Art. 24.3). "Todas as persoas, organismos e institucións que interveñan nas operacións reguladas pola presente Lei terán a obriga de manter o segredo estatístico respecto dos datos comunicados. Esta obriga conservarana as persoas aínda despois de concluír as súas actividades profesionais e a súa vinculación cos servizos estatísticos. En virtude da devandita obriga, os datos individuais comunicados non se poderán facer públicos nin se lle comunicarán a ningunha persoa ou entidade" (Art. 26).

2 GASTOS CORRENTES DO FOGAR 32. Podería indicar o gasto medio, en 2011, do seu fogar nos seguintes conceptos? Tivo ese gasto? Quen pagou ese gasto? Gasto medio pagado polo fogar (refírase aos recibos) 1. Telefonía e internet móbil 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 Enquisador: A partir de aquí, consideraranse unicamente os gastos da vivenda principal 2. Telefonía e internet fixa 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 3. Luz 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 4. Auga 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 5. Gas / gasóleo 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 6. Butano 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 7. Seguro do fogar 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 8. Comunidade 1. Si 1 1. O propio fogar 1 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 9. Servizo doméstico 1. Si 1 1. O propio fogar 1 (dedicado unicamente ás tarefas do fogar, NON inclúe o coidado de nenos 2. Outro fogar (familiares, veciños, amigos) 2 nin persoas en situación de dependencia)

3 Gasto medio pagado por outro fogar (refírase aos recibos) Período de pago (en meses) (ex: cada dous meses: 02) Nº de meses que tivo o gasto (independentemente do número de recibos) Intervalo de gasto Gasto incluído en Enquisador: A partir de aquí, consideraranse unicamente os gastos da vivenda principal 1. Ata 30,00 8. De 420,01 a 600,00 2. De 30,01 a 60,00 9. De 600,01 a 900,00 3. De 60,01 a 90, De 900,01 a 1.200,00 4. De 90,01 a 120, De 1.200,01 a 1.500,00 5. De 120,01 a 180, De 1.500,01 a 1.800,00 6. De 180,01 a 300, De 1.800,01 a 2.100,00 7. De 300,01 a 420, Máis de 2.100,00

4 GASTOS EN EDUCACIÓN GASTOS EN EDUCACIÓN NON SUPERIOR 33. Tivo o fogar algún tipo de gasto en educación non superior (infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional de grao medio, bacharelato) en 2011? 1. Si 1 6. Non 6 PASAR Á A cantas persoas este fogar lles pagou o gasto en educación non superior? Número de persoas.. Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Nº de orde da persoa (Se a persoa non é membro do fogar, poña 99) Titularidade do centro de educación Concepto que orixina o gasto Importe do gasto non superior SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) 1 6 Privado concertado 1 6 Mensualidades 1 6 Privado 1 6 Material escolar (libros, dicionarios) Clases particulares ou academias Comedor ou manutención e aloxamento Transporte escolar Actividades extraescolares SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) 1 6 Privado concertado 1 6 Mensualidades 1 6 Privado 1 6 Material escolar (libros, dicionarios) Clases particulares ou academias Comedor ou manutención e aloxamento Transporte escolar Actividades extraescolares SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) 1 6 Privado concertado 1 6 Mensualidades 1 6 Privado 1 6 Material escolar (libros, dicionarios) Clases particulares ou academias Comedor ou manutención e aloxamento Transporte escolar Actividades extraescolares SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) 1 6 Privado concertado 1 6 Mensualidades 1 6 Privado 1 6 Material escolar (libros, dicionarios) Clases particulares ou academias Comedor ou manutención e aloxamento Transporte escolar Actividades extraescolares

5 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Contía do gasto Intervalo de gasto Número de meses (Non cubrir se o importe é total) Gasto incluído en 1. Ata 30,00 7. De 300,01 a 450,00 2. De 30,01 a 60,00 8. De 450,01 a 600,00 3. De 60,01 a 90,00 9. De 600,01 a 900,00 4. De 90,01 a 120, De 900,01 a 1.500,00 5. De 120,01 a 180, De 1.500,01 a 3.000,00 6. De 180,01 a 300, Máis de 3.000,00

6 GASTOS EN EDUCACIÓN GASTOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 35. Tivo o fogar algún tipo de gasto en educación superior (diplomatura, licenciatura, FP de grao superior) en 2011? 1. Si 1 6. Non 6 PASAR Á A cantas persoas este fogar lles pagou o gasto en educación superior? Número de persoas. Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Nº de orde da persoa (Se a persoa non é membro do fogar, poña 99) Titularidade do centro de educación superior Concepto que orixina o gasto Importe do gasto SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) Privado 1 6 Mensualidades Material de estudo Clases particulares ou academias Comedor ou manutención Transporte Aloxamento SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) Privado 1 6 Mensualidades Material de estudo Clases particulares ou academias Comedor ou manutención Transporte Aloxamento SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) Privado 1 6 Mensualidades Material de estudo Clases particulares ou academias Comedor ou manutención Transporte Aloxamento SI NON Público 1 6 Matrícula (inscrición) Privado 1 6 Mensualidades Material de estudo Clases particulares ou academias Comedor ou manutención Transporte Aloxamento

7 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Contía do gasto Intervalo de gasto Número de meses (Non cubrir se o importe é total) Gasto incluído en 1. Ata 30,00 7. De 300,01 a 450,00 2. De 30,01 a 60,00 8. De 450,01 a 600,00 3. De 60,01 a 90,00 9. De 600,01 a 900,00 4. De 90,01 a 120, De 900,01 a 1.500,00 5. De 120,01 a 180, De 1.500,01 a 3.000,00 6. De 180,01 a 300, Máis de 3.000,00

8 GASTOS EN PROTECCIÓN SOCIAL GASTOS EN GARDERÍAS OU LUDOTECAS 37. Tivo o fogar algún tipo de gasto en garderías ou ludotecas en 2011? 1. Si 1 6. Non... 6 PASAR Á A cantas persoas este fogar lles pagou o gasto en garderías ou ludotecas? Número de persoas.. Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Nº orde persoa Titularidade (Se non é membro do fogar, poña 99) Intervalo da gardería ou ludoteca Importe do gasto Contía do gasto de gasto Nº meses (Non cubrir se importe é total) Subvencionada (empresa, concello) Subvencionada (empresa, concello) Subvencionada (empresa, concello) Subvencionada (empresa, concello) GASTOS EN PERSOAL PARA O COIDADO DE NENOS 39. Tivo o fogar algún tipo de gasto en persoal para o coidado de nenos en 2011? 1. Si 1 6. Non... 6 PASAR Á Especifique o importe (ou intervalo) da contía pagada en persoal dedicado ao coidado de nenos en Inclúa só a parte pagada polo fogar CONTÍA 1. Total 1. PASAR Á Mensual Especifique o número de meses que tivo ese gasto en 2011 Número de meses 1. Ata 30,00 7. De 300,01 a 450,00 2. De 30,01 a 60,00 8. De 450,01 a 600,00 3. De 60,01 a 90,00 9. De 600,01 a 900,00 4. De 90,01 a 120, De 900,01 a 1.500,00 5. De 120,01 a 180, De 1.500,01 a 3.000,00 6. De 180,01 a 300, Máis de 3.000,00

9 GASTOS EN PROTECCIÓN SOCIAL GASTOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE 42. Tivo o fogar algún tipo de gasto en centros de atención a persoas maiores ou con discapacidade en 2011 (centros de día, residencias )? 1. Si 1 6. Non... 6 PASAR Á A cantas persoas este fogar lles pagou o gasto en centros de atención a persoas maiores ou con discapacidade? Número de persoas.. Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Nº orde persoa Titularidade do centro Intervalo (Se non é membro de persoas maiores ou con discapacidade Importe do gasto Contía do gasto de gasto do fogar, poña 99) Nº meses (Non cubrir se importe é total) Privada concertada Privada concertada Privada concertada Privada concertada GASTOS EN PERSOAL PARA O COIDADO DE PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE 44. Tivo o fogar algún tipo de gasto en persoal para o coidado de persoas maiores ou con discapacidade en 2011? 1. Si 1 6. Non... 6 PASAR Á Especifique o importe (ou intervalo) da contía pagada en persoal dedicado ao coidado de persoas maiores ou con discapacidade en Inclúa só a parte pagada polo fogar CONTÍA 1. Total 1. PASAR Á Mensual Especifique o número de meses que tivo ese gasto en 2011 Número de meses 1. Ata 30,00 7. De 300,01 a 450,00 2. De 30,01 a 60,00 8. De 450,01 a 600,00 3. De 60,01 a 90,00 9. De 600,01 a 900,00 4. De 90,01 a 120, De 900,01 a 1.500,00 5. De 120,01 a 180, De 1.500,01 a 3.000,00 6. De 180,01 a 300, Máis de 3.000,00

10 GASTOS EN SAÚDE 47. Efectuou o seu fogar algún pago relativo a seguros médicos privados voluntarios en 2011? Comprende recibos de seguros de cobertura voluntaria e privada 1. Si 1 6. Non 6 PASAR Á Especifique o importe (ou intervalo) da contía pagada en seguros médicos privados voluntarios e o número de meses que tivo o gasto en 2011 CONTÍA 1. Total 1 6. Mensual 6 Nº MESES 49. Efectuou o seu fogar algún pago relativo a consultas médicas privadas en 2011? No caso de que teña un seguro privado, indique aquelas que NON estean incluídas. No seu caso, especifique a contía ou o intervalo do gasto CONTÍA 1. Si 1 6. Non Efectuou o seu fogar algún pago relativo a outros servizos médicos privados en 2011 (operacións como corrección de defectos visuais, ortodoncias, varices, quistes )? Especifique, no seu caso, a contía ou o intervalo do gasto 1. Si PASAR Á 51 CONTÍA 1. Si 1 Incluído en consultas médicas privadas 6. Non 6. Non Adquiriu o seu fogar bens sanitarios, próteses e equipos como gafas graduadas, lentes de contacto, audífonos, aparatos ortopédicos, cadeiras de rodas, servizos de ambulancias non hospitalarias... en 2011? Especifique, no seu caso, a contía ou o intervalo do gasto CONTÍA 1. Si 1 6. Non 6 1. Ata 30,00 7. De 300,01 a 450,00 2. De 30,01 a 60,00 8. De 450,01 a 600,00 3. De 60,01 a 90,00 9. De 600,01 a 900,00 4. De 90,01 a 120, De 900,01 a 1.500,00 5. De 120,01 a 180, De 1.500,01 a 3.000,00 6. De 180,01 a 300, Máis de 3.000,00

11 ACHEGAS ECONÓMICAS A ORGANIZACIÓNS SEN FINS DE LUCRO 52. Realizou o fogar achegas económicas a organizacións sen fins de lucro (ONG S, asociacións benéficas, cotas de partidos políticos ou sindicatos ) en 2011? 1. Si 1 6. Non 6 PASAR Á Especifique o importe das achegas económicas a ONGs en 2011 CONTÍA Nº MESES 1. Total Mensual GASTOS EN PRODUTOS ECOLÓXICOS 54. Realizou o fogar algún gasto en produtos ecolóxicos durante o ano 2011? Enquisador: A agricultura ecolóxica comprende as técnicas agrarias que non empregan produtos químicos de síntese nin organismos xeneticamente modificados. Os produtos ecolóxicos levan no etiquetado o indicativo AE (de Agricultura Ecolóxica) e o selo do organismo certificador (en Galicia é ES-CRAEGA). A normativa prohíbe a utilización dos termos bio, eco ou similares nos produtos que non sexan ecolóxicos. 1. Si 1 6. Non 6 PASAR Á Podería indicar, no seu caso, o gasto nos seguintes produtos ecolóxicos en 2011? Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Intervalo Tipo de produto Tivo gasto? Importe do gasto Contía do gasto de gasto Lácteos 1. Si 1 1. Total 1 6. Non 6 6. Mensual 6 Cárnicos 1. Si 1 1. Total 1 6. Non 6 6. Mensual 6 Hortícolas 1. Si 1 1. Total 1 6. Non 6 6. Mensual 6 Ovos 1. Si 1 1. Total 1 6. Non 6 6. Mensual 6 Outros produtos 1. Si 1 1. Total 1 6. Non 6 6. Mensual 6 1. Ata 30,00 7. De 300,01 a 450,00 2. De 30,01 a 60,00 8. De 450,01 a 600,00 3. De 60,01 a 90,00 9. De 600,01 a 900,00 4. De 90,01 a 120, De 900,01 a 1.500,00 5. De 120,01 a 180, De 1.500,01 a 3.000,00 6. De 180,01 a 300, Máis de 3.000,00

12 Incidencias:

ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES Módulos de 'Ocio e hábitos culturais' e 'Capital social: benestar'. Ano 2014

ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES Módulos de 'Ocio e hábitos culturais' e 'Capital social: benestar'. Ano 2014 ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES Módulos de 'Ocio e hábitos culturais' e 'Capital social: benestar'. Ano 2014 ENQUISA : PARTE ESPECÍFICA Enquisador/a: Inspector/a de enquisadores: Data da enquisa: Día Mes

Leia mais

ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de vivendas familiares: características e medio 2010

ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de vivendas familiares: características e medio 2010 ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de vivendas familiares: características e medio 2010 ENQUISA : PARTE ESPECÍFICA Enquisador/a: Inspector/a de enquisadores: Data da enquisa: Día Mes Semana

Leia mais

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS 1.-ÁMBITO PERSOAL FOLLA DE REXISTRO DE DATOS A.-Datos persoais. CLAVE: 1.- Sexo: 2.- Idade: 3.- Estado civil: 4.- Grupo étnico: 5.- Data de recollida dos datos: 6.- Procedencia da demanda: -Familia: -Centros

Leia mais

ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS.

ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS. ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS. 2018 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación desta

Leia mais

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo Condicións do Campamento Explora Ourense 2016 subtítulo 1. Introdución O campamento de verán Explora Ourense; un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades

Leia mais

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VIVENDAS AO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS (MODELO PARA OS CONCELLOS) SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO

Leia mais

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ARTIGO 1º. CONCEPTO 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da

Leia mais

ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES Módulos de mobilidade e vivendas familiares: características e medio 2015

ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES Módulos de mobilidade e vivendas familiares: características e medio 2015 ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES Módulos de mobilidade e vivendas familiares: características e medio 2015 ENQUISA: PARTE ESPECÍFICA Enquisador/a: Inspector/a de enquisadores: Data da enquisa: Día Mes Semana

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE NOVO INGRESO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHALÉ ROSA CURSO 2018/2019 DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DO NENO/A APELIDOS NOME DATA DE NACEMENTO DATOS

Leia mais

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS NORMATIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA HISTORIAL DE CAMBIOS FECHA Órgano Actuación PUBLICACIÓN Boletín Nº Fecha 29/12/2010 Pleno Corporación Aprobación BOP 53 05/03/2011

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos:

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos: BENESTAR SOCIAL 2015 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PERTENCENTES Á REDE AFESIN, Á CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E Á AXENCIA GALEGA

Leia mais

2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 Prestacións económicas da Seguridade Social 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2 ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODASEESTABLECEMENTODOCORRESPONDENTEPREZOPÚBLICO P2 Exposicióndemotivos. OConcellodeRibadeoten,adiadehoxe,unhapoboaciónde10.080habitantesdos

Leia mais

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar. DATA REMATE: 30/09/2011 Contía da Subvención: -CONTRATACIÓN

Leia mais

Puntazo de Encontro speed-dating cultural

Puntazo de Encontro speed-dating cultural Culturgal é un gran punto de encontro. Por iso, o Concello de Pontevedra quere ORGANIZAR espazos e momentos para atoparnos no Culturgal. Entendemos que é moi importante que empresas (novas ou non tanto),

Leia mais

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF PROCEDEMENTO NOVO INGRESO EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CÓDIGO DO PROCEDEMENTO BS404A DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE EN CALIDADE DE NAI

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29

Leia mais

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 15 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de

Leia mais

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO DATA REMATE: 30/09/2017 Subvencion base de 2.000. Incrementarase 25% ata un máximo de 4.000 - Se é muller - Si é discapacitado/a ou risco de exclusion social - Si é unidade familiar con todos en desemprego

Leia mais

ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO

ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO Artigo 1º. Fundamento e natureza. 1.- En aplicación do disposto no artigo 57 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba

Leia mais

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PERMISOS DE INICIO E CESAMENTO DE ACTIVIDADES DE CENTROS E PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS Permiso de inicio de actividades de centros e programas

Leia mais

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO O programa de puntos de R Cable e Telecomunicacións Galicia S.A. (en diante R) foi deseñado como unha atención para aqueles clientes que dispoñen

Leia mais

LIÑA EMPRENDE MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL

LIÑA EMPRENDE MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL LIÑA EMPRENDE MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL Para a correcta presentación do plan de negocio, cumprimente todos os apartados deste formulario EXPEDIENTE SI429A 2018/ DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Leia mais

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL A ESCADA Artigo 1.- Obxecto O obxecto deste prezo público é o cobramento da participación nas actividades socioeducativas

Leia mais

ACORDO: Artigo 1. Obxecto

ACORDO: Artigo 1. Obxecto Anteproxecto de orde do de de 2015 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola

Leia mais

En, de de. Firma O/a Secretario/a VºBº

En, de de. Firma O/a Secretario/a VºBº SERVIZO DE CULTURA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓNS ARTÍSTICAS EN SALAS DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS DE TITULARIDADE DE PERSOAS FÍSICAS OU XURÍDICAS PRIVADAS SEN ÁNIMO DE

Leia mais

Programa estatístico anual SEGUIMENTO

Programa estatístico anual SEGUIMENTO Programa estatístico anual 29. SEGUIMENTO Informe resumo. Nova estrutura Número de operacións e outras actividades incluídas no programa 29 Operacións estatísticas Consellería Curso (1) Novas(2) Total

Leia mais

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4.1 Anulación de matrícula Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna presenten a anulación da súa matrícula.

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO páxina 1 páxina 2 DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE: 1. Familia Profesional: SERVIZOS SOCIAIS

Leia mais

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo.

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo. PERMISOS E LICENZAS Permiso por parto. 16 semanas ininterrompidas (6 delas deberán ser disfrutadas pola nai no periodo inmediatamente posterior ao parto). Permiso por parto no suposto de discapacidade

Leia mais

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE Integración dun PLAN DE ORDE E LIMPEZA (POL) para os laboratorios CONSIDERANDO : 1- A falta de orde e limpeza como un factor de risco máis. 2- Que a interacción entre as tarefas

Leia mais

DATA: Domingo 15 de Maio de 2016, a partir das 10:00 horas. LUGAR: Pavillon de deportes de Mesoiro-A Coruña.

DATA: Domingo 15 de Maio de 2016, a partir das 10:00 horas. LUGAR: Pavillon de deportes de Mesoiro-A Coruña. II C-TRAIL BRIGANTIA AVENTURA. ORGANIZA: CLUBE BRIGANTIA AVENTURA COLABORAN: CONCELLO DE A CORUÑA SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES PROTECCIÓN CIVIL CONCELLO DE ARTEIXO DATA: Domingo 15 de Maio de 2016, a

Leia mais

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral:

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: CURSO Impartido por Beatriz Méndez Darrocha O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: UNHA INSERCIÓN LABORAL REAL PARA TODAS/OS. A Coruña 21, 22 e 28 de febreiro, e 1 de marzo. 2013 Con

Leia mais

Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia

Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia 1 Ficha técnica do estudo Ámbito: comunidade autónoma de Galicia. Universo: poboación dun e doutro sexo de 18 e máis anos. Tipo de enquisa:

Leia mais

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA.

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA. ORDENANZA FISCAL N.º 14 - REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVA DAS VÍAS PÚBLICAS

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO.

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO. Expte.nº Expediente Nº. Ex SOLICITUDE DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS Apelidos e nome: DNI/NIF: Correo lectrónico: Domicilio: Teléfono: Localidade: Provincia: C. Postal: EXPON: Que

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: Denominación: CIF (só para entidades): Enderezo: Localidade CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico Número do Rexistro Municipal

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 30 DE XULLO ÁS 12.00 HORAS. ORGANIZACIÓN. A X edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO, rexerase polo código deportivo e a

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro de 2014 Páx. 42848 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de

Leia mais

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 A Fundación SGAE presenta o seguinte programa de bolsas de formación para o ano 2014/2015: -Bolsas para a formación

Leia mais

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx. 10797 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR ORDE do 3 de abril de 2013 pola que se procede á apertura do prazo para a presentación da

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

BOPPO. ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF

BOPPO. ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF Enderezo fiscal (Lugar, núm., parroquia, CP) Teléfono Email Representante legal Cargo da/o

Leia mais

As claves da. factura eléctrica

As claves da. factura eléctrica As claves da factura eléctrica Que vai cambiar na miña factura eléctrica? Que vai cambiar na miña factura eléctrica? ANTES AGORA ANTES AGORA Consumidor acollido ao MERCADO REGULADO TUR (Tarifa de Último

Leia mais

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007 ANEXOS Situación da lingua galega na sociedade Observación no ámbito da cidadanía 2007 183 Situación da lingua galega na sociedade 14. ANEXO I: ENQUISA 14.1 Precuestionario e cuestionario 14.1.1 Rexistro

Leia mais

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes Decreto lei RD 16/2012 Preguntas frecuentes [ Contido ] [ Porcentaxes e límites de achega ]...2 Cales son os cambios que se producirán na prestación farmacéutica?...2 Se supero o meu tope máximo mensual,

Leia mais

DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE

DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE 1.- O QUE VOSTEDE TEN QUE CUMPRIR En toda explotación gandeira deben estar presentes os seguintes documentos: 1.

Leia mais

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 4 DE AGOSTO ÁS 12.00 HORAS PUNTUABLE PARA O CIRCUÍTO GALEGO DE AUGAS ABERTAS ORGANIZACIÓN. A XII edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO

Leia mais

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada ANEXO I PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES NO SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUA DAS PROFESIÓNS SANITARIAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DE SAGA CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Leia mais

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo Instrución: 14/2007 Data: 1/06/2007 Asunto: Trámites administrativos de aseguramento a realizar nos centros de saúde Orixe: Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria e Dirección Xeral de

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24106 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013,

Leia mais

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. marzo 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. marzo 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés zo 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

Leia mais

A orde das axudas do Plan Apícola 2018 será publicada no mes de marzo. A subvención repartirase nesta orde prioridade e coa porcentaxe máxima de:

A orde das axudas do Plan Apícola 2018 será publicada no mes de marzo. A subvención repartirase nesta orde prioridade e coa porcentaxe máxima de: PLAN APICOLA 2018 A orde das axudas do Plan Apícola 2018 será publicada no mes de marzo. A subvención repartirase nesta orde prioridade e coa porcentaxe máxima de: Ata o 80 % nos tratamentos contra a varroa

Leia mais

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO INFORME SOBRE O DE COMERCIO POLO MIÚDO Agosto 2018 Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2018 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Leia mais

1.- Organización da Escola de Primavera:

1.- Organización da Escola de Primavera: Curso: Escola de Primavera do CESG. Metodoloxías de acción e participación socioeducativas Lugar: Centro Cívico Municipal de Monelos da cidade de A Coruña Data: 9 e de maio de 6 Duración: horas lectivas

Leia mais

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA 3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA A.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA : compoñentes e sectores (páx. 94-5) A.1.- Que é a actividade económica? A actividade económica é o conxunto de tarefas ou actividades dos seres humanos

Leia mais

Febreiro Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do. Maio Agosto Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do 1. Novembro Lu Ma 1 7 8

Febreiro Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do. Maio Agosto Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do 1. Novembro Lu Ma 1 7 8 Calendario xeral do contribuínte 2016 - Axencia Tributaria Página 1 de 9 Inicio Axuda Manuais, folletos e vídeos Folletos informativos Calendario do contribuínte Calendario contribuínte 2016 HTML Calendario

Leia mais

EXPOÑO que o meu fillo/a (Nome e Apelidos)

EXPOÑO que o meu fillo/a (Nome e Apelidos) CONCELLARÍA DE CULTURA Pazo da Cultura. Rúa do Pan, s/n Carballo (A Coruña) 981 704 300 www.carballo.gal SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE "AXUDAS DE ESTUDOS PARA ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN

Leia mais

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.10 TAXA POLA APERTURA E VERIFICACIÓN DE ESTABLECEMENTOS Artigo 1º. Fundamento e natureza En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución

Leia mais

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON CARÁCTER XERAL: 1. Declaración responsable asinada polo solicitante ou representante.

Leia mais

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA ANEXO III - 1 DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DATOS DO CENTRO NOME C.E.I.P. Plurilingüe de Palmeira LOCALIDADE Palmeira DATOS DA/O ALUMNA/O SOLICITANTE NOME PRIMEIRO

Leia mais

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación . Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación CONTIDO 1. DATOS DE POBOACIÓN 2. ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

Leia mais

REGULAMENTO XERAL CATEGORIAS DE PARTICIPACION

REGULAMENTO XERAL CATEGORIAS DE PARTICIPACION É un pracer presentarvos o I Circuíto de carreiras saudables CorreSAN, un programa de probas de carreiras a pé organizadas polo Concello de Santiago de Compostela a través do seu departamento de deportes.

Leia mais

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO INFORME SOBRE O DE COMERCIO POLO MIÚDO Novembro 2017 Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 Proba de Acceso á Universidade (PAU) Proceso de Preinscrición Matrícula en titulacións do Sistema Universitario Galego (SUG) D E C E M B R O 2 0 1 1 12-16 Envío

Leia mais

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III REGIÃO NORTE GALICIA Camas por 1000 habitantes: número de camas de hospitais e de centros de saúde com internamento referido à população residente estimada para

Leia mais

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017.

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 2017. O día 10 de maio de 2017 foi publicada pola CIUG as instruccións e calendario de probas

Leia mais

Programas europeos. IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente. IV.2 Accións descentralizadas do novo programa

Programas europeos. IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente. IV.2 Accións descentralizadas do novo programa Programas europeos IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente O programa de Aprendizaxe Permanente é un programa de acción comunitaria adoptado na Decisión nº 1720/20006/CE do Parlamento Europeo e do Consello,

Leia mais

IX CARREIRA POPULAR DE CHANTADA 10 km no corazón REGULAMETO

IX CARREIRA POPULAR DE CHANTADA 10 km no corazón REGULAMETO IX CARREIRA POPULAR DE CHANTADA 10 km no corazón DATA: Sábado dia 14 de abril de 2018 HORARIO: Menores 17:00h Carreira pola integración: 17:45 Adultos e adaptada: 18:15h Organiza: Concello de Chantada

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Os Organismos Autónomos aparecen recollidos no artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que os define coma entes institucionais de dereito

Leia mais

1.- Modalidades. Convocanse premios en dúas modalidades:

1.- Modalidades. Convocanse premios en dúas modalidades: A axeitada transferencia de coñecemento procedente dos organismos de investigación ao tecido produtivo está considerada unha estratexia prioritaria a nivel global para incrementar o desenvolvemento socioeconómico

Leia mais

PROPOSTAS PARA PARTICIPAR NO MARCO DA CAMPAÑA #COMPOSTELAENNEGRO. #EnNegroContraAsViolencias. #Galiciaennegro

PROPOSTAS PARA PARTICIPAR NO MARCO DA CAMPAÑA #COMPOSTELAENNEGRO. #EnNegroContraAsViolencias. #Galiciaennegro PROPOSTAS PARA PARTICIPAR NO MARCO DA CAMPAÑA #COMPOSTELAENNEGRO #EnNegroContraAsViolencias #Galiciaennegro O 17 de decembro de 1999 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou o 25 de novembro como Día

Leia mais

IV RUTA DA MERLUZA DE BURELA (XII RUTA BTT DE BURELA)

IV RUTA DA MERLUZA DE BURELA (XII RUTA BTT DE BURELA) IV RUTA DA MERLUZA DE BURELA (XII RUTA BTT DE BURELA) Día 5 de Febreiro de 2017 ás 9:30 horas Saída: Praza do Concello Chegada: Pavillón Vista Alegre Organiza: CLUB CICLISTA BURELA CONCELLO DE BURELA Colaboran:

Leia mais

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN PROTOCOLO USO PISTOLAS ÍNDICE 1.- USO... 1 1.1. SISTEMÁTICA DE TRABALLO... 1 1.1.1. Calibración... 1 1.- USO As pistolas de intradermotuberculinización están destinadas ao uso veterinario para a inoculación

Leia mais

Na súa virtude, esta consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DISPÓN

Na súa virtude, esta consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DISPÓN Anteproxecto de Orde do.de 2015 pola que se desenvolve o Decreto 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo. Por Decreto 50/2015, do 26 de marzo,

Leia mais

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx. 48389 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2016 pola que se abre un período de elección de provisor de asistencia

Leia mais

FCT con Erasmus+ Curso

FCT con Erasmus+ Curso FCT con Erasmus+ Curso 2016-17 ALUMNADO QUE PODE PARTICIPAR: Alumnos/as de ciclos superiores e de ciclos medios que estean matriculados no centro na actualidade e superen o proceso de selección. Curso

Leia mais

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses 1 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O paro rexistrado baixou en xullo, como ocorre adoito nese mes. Na evolución anual tende á baixa desde novembro de 2013. Malia o descenso, o desemprego

Leia mais

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015 FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN PROGRAMA FORMATIVO DE INNOVACIÓN: PÍLULAS FORMATIVAS DE APOIO PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DO TFG/TFM Datas de realización: Febreiro, marzo, abril. Horario de 16:00

Leia mais

PREZO PÚBLICO Núm. 5 ORDENANZA REGULADORA DE PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS E INSTALACIÓNS CULTURAIS.

PREZO PÚBLICO Núm. 5 ORDENANZA REGULADORA DE PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS E INSTALACIÓNS CULTURAIS. PREZO PÚBLICO Núm. 5 ORDENANZA REGULADORA DE PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS E INSTALACIÓNS CULTURAIS. Artigo 1 No uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril,

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO 2016-2017 D E C E M B R O 2 0 1 5 9-14 Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para participar nas Comisións Delegadas e nas

Leia mais

TÁBOA ORIENTATIVA DE INGRESOS MÁXIMOS PONDERADOS SEGUNDO OS TRAMOS DE REFERENCIA

TÁBOA ORIENTATIVA DE INGRESOS MÁXIMOS PONDERADOS SEGUNDO OS TRAMOS DE REFERENCIA TÁBOA ORIENTATIVA DE INGRESOS S PONDERADOS SEGUNDO OS TRAMOS DE REFERENCIA Nº membros unidade familiar 1 2 3 4 5 o + 1,5 IPREM 2 IPREM 2,5 IPREM 3 IPREM 3,5 IPREM 4 IPREM 4,5 IPREM 5,5 IPREM 6,5 IPREM

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL (con)trato feito!

PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL (con)trato feito! PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL (con)trato feito! (Fomento da creación de emprego a través da contratación de persoas desempregadas no municipio durante un período mínimo de 12 meses) (LIÑA B- ENTIDADES SEN

Leia mais

MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA. Nazaret Álvarez Freire Coordinadora de Servizos da Mancomunidade Terra de Celanova

MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA. Nazaret Álvarez Freire Coordinadora de Servizos da Mancomunidade Terra de Celanova MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA Nazaret Álvarez Freire Coordinadora de Servizos da Mancomunidade Terra de Celanova POBOACIÓN (hab.) 2008 2015 Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017)

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) 1. Carga e capacidade docente Para os efectos da elaboración do POD, a carga docente básica dun departamento ou área é o total da docencia

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

Asociación de Nais e Pais A Ferradura do C.E.I.P. Pío XII HORARIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. ANPA A FERRADURA CURSO

Asociación de Nais e Pais A Ferradura do C.E.I.P. Pío XII HORARIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. ANPA A FERRADURA CURSO HORARIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. ANPA A FERRADURA CURSO 2016 2017 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES Ballet - (2º PRIM.) Ballet (1º PRIM.) Ballet - (2º PRIM.) Ballet (1º PRIM.) Ballet (INFANTIL)

Leia mais