2 Prestacións económicas da Seguridade Social

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "2 Prestacións económicas da Seguridade Social"

Transcrição

1 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen nun parto ou que se adoptan simultaneamente sexa igual ou superior a dous. Requisitos: As persoas beneficiarias deben estar acollidas, tanto ao nivel contributivo como ao nivel non contributivo, ao sistema da Seguridade Social e residir legalmente en territorio español. Cal é a súa contía? O importe da axuda económica variará segundo o número de fillas ou fillos nacidos no parto ou adoptados. Para o ano 2015 son: Dúas fillas/os 4 x SMI* 2.620,80 Tres fillas/os 8 x SMI 5.241,60 A partir da cuarta filla ou fillo 12 x SMI 7.862,40 * O salario mínimo interprofesional para o ano 2016 é de 655,20 É compatible con outras axudas? Esta prestación é compatible con: a prestación por nacemento ou adopción de filla ou fillo nos supostos de familias numerosas, monoparentais e nais con discapacidade, subsidio especial de maternidade por parto, adopción ou acollemento múltiple (ver permiso de maternidade), as asignacións económicas por filla ou fillo menor a cargo e, a pensión de orfandade e en favor de netos ou netas e irmás ou irmáns que, se é o caso, lle puidesen corresponder. Guía de recursos para as familias

3 Atención e asesoramento Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) Tel.: Prestación económica por filla, fillo ou por acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción dunha persoa menor a cargo É unha asignación económica para apoiar a situación que se produce por ter fillas, fillos e/ou persoas acollidas menores de 18 anos ao seu cargo ou maiores de 18 anos que teñan recoñecida unha discapacidade nun grado igual ou superior ao 65 %. Requisitos: Residir legalmente no territorio español. Ter fillos, fillas ou persoas menores acollidas a cargo, menores de 18 anos ou maiores que teñan recoñecida unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 %. Non ter dereito a prestacións da mesma natureza en calquera outro réxime público de protección social. Os ingresos da unidade familiar non superen a cantidade de ,83. O limite de ingresos irá elevándose nun 15 % por cada filla, fillo o persoa menor acollida a partir da segunda. Non se esixe límite de ingresos para o recoñecemento da condición de persoa beneficiaria da asignación por filla, filla ou persoa menor acollida a cargo con discapacidade. No caso de familias numerosas, os seus ingresos anuais non serán superiores a ,84, incrementándose en 2.822,18 por cada filla, fillo, persoa menor acollida a cargo a partir da cuarta. Non obstante, tamén poden ser persoas beneficiarias aquelas que perciban uns ingresos anuais de calquera natureza que, superando os importes indicados nos parágrafos anteriores, sexan inferiores á contía que resulte de sumar á dita cifra o produto de multiplicar o importe anual da asignación por filla, fillo ou persoa menor acollida polo número destas ou estes. 30

4 Como se calcula o límite de ingresos? Se as persoas proxenitoras viven xuntas, téñense en conta os ingresos que tiveron as dúas no ano anterior, aínda que só unha das persoas cumpra os requisitos necesarios para pedir a axuda e ser persoa beneficiaria. Se viven separadas, téñense en conta os ingresos percibidos durante o ano anterior pola persoa proxenitora, adoptante ou acolledora que teña a filla ou o fillo a cargo. CONTÍA Fillas, fillos ou menores de 18 anos acollidos sen discapacidade 291 /ano (24,25 /mes) Fillas, fillos ou menores de 18 anos acollidos cunha discapacidade igual ou superior ao 33 % /ano (250 trimestrais) Fillas ou fillos maiores de 18 anos cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % 4.414,80 /ano (367,90 mensuais) Fillas ou fillos maiores de 18 anos cunha discapacidade igual ou superior ao 75 % 6.622,80 /ano (551,90 mensuais) No caso de superar o límite inicial de ingresos (11.576,83 ), pode recibirse unha asignación reducida, que será a diferenza entre o límite máximo (11.867,83 ) e os ingresos anuais da unidade familiar, sempre que non sexa inferior a 24,25 anuais por cada filla ou fillo ou persoa menor acollida. Persoas beneficiarias as persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras que cumpran os requisitos establecidos. os fillas ou fillos con discapacidade maiores de 18 anos que non fosen incapacitados xudicialmente e conserven a súa capacidade de obrar poden ser as persoas beneficiarias das prestacións que, por razón deles, poidan corresponderlle aos seus proxenitores ou adoptantes, previa solicitude e con audiencia daqueles. as persoas menores orfas de ambas as persoas proxenitoras menores de 18 anos ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %. as persoas que cumprindo os requisitos de idade e discapacidade do parágrafo anterior fosen abandonadas polas persoas proxenitoras ou adoptantes sempre que non estean en acollemento familiar permanente ou preadoptivo. Cando se trate de persoas menores non discapacitadas, orfas ou abandonadas, será requisito indispensable que os seus ingresos, incluída a pensión de orfandade, sexan inferiores a ,83. Guía de recursos para as familias

5 Que obrigas ten a persoa beneficiaria? Presentar antes do 1 de abril de cada ano unha declaración sobre os ingresos que tivo no ano anterior. Comunicar nun prazo máximo de 30 días aqueles cambios que afectan o dereito de percibir a axuda. É incompatible con outras axudas? Con prestacións análogas establecidas nos restantes sistemas públicos de protección social. Coa pensión de xubilación ou invalidez na modalidade non contributiva. Coas pensións asistenciais. Cos subsidios de garantía de ingresos mínimos ou por axuda de terceira persoa, establecidos na disposición transitoria única do Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro. No caso de que se teña dereito ás dúas, tense que elixir entre unha e outra. Atención e asesoramento Instituto Nacional de la Seguridad Social Tel.: Prestación económica por nacemento ou adopción de fillas ou fillos, en supostos de familias numerosas, monoparentais e nos casos de nais con discapacidade igual ou superior ao 65 % É unha axuda económica que se concede para cubrir a situación de necesidade ou de exceso de gasto por nacemento ou adopción de fillas ou fillos, sempre que non superen un determinado nivel de ingresos, nos seguintes supostos: 32

6 familias numerosas ou que, con tal motivo, adquiran a dita condición, familias monoparentais, nais que padezan unha discapacidade igual ou superior ao 65 %. Requisitos: Residir legalmente no territorio español. Non percibir ingresos anuais, de calquera natureza, superiores aos límites establecidos para ser persoa beneficiaria das asignacións económicas por filla ou fillo a cargo. Nos supostos de convivencia, se a suma dos ingresos das persoas proxenitoras ou adoptantes superase os límites establecidos, non se recoñecerá a condición de persoa beneficiaria a ningunha de elas. Non ter dereito, nin o pai nin a nai, a prestacións desta mesma natureza en calquera outro réxime público de protección social. Cal é a súa contía? A contía íntegra é de 1.000, nun pagamento único. No caso de superar o límite inicial de ingresos (11.576,83 ) poderá recibirse unha axuda reducida, cuxa contía será a diferenza entre o límite máximo (12.576,83 ) e os ingresos da unidade familiar que solicita a axuda. No caso de familias numerosas, o límite inicial de ingresos será de ,84, incrementándose en 2.822,18 por cada filla, fillo o persoa menor acollida a cargo a partir da cuarta. É compatible con outras axudas? Esta prestación é compatible con: A prestación por parto ou adopción múltiple. As asignacións económicas por filla, fillo ou persoa menor acollida a cargo. Subsidio especial de maternidade por parto múltiple. Calquera outra axuda análoga concedida por unha administración local ou autonómica. Atención e asesoramento Instituto Nacional de la Seguridad Social Tel.: Guía de recursos para as familias

Guía de recursos. p a r a a s. familias

Guía de recursos. p a r a a s. familias Guía de recursos p a r a a s familias 2013 Guía de recursos para as familias 2013 Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Familia e Inclusión 1ª ed., 2013 Edita: Xunta de

Leia mais

Permisos. Excedencias

Permisos. Excedencias 1. 2. Permisos Permiso de maternidade 1 Permiso de paternidade 4 Risco durante o embarazo e lactación natural 7 Redución da xornada laboral por lactación 9 Redución da xornada laboral por coidado de menores

Leia mais

Permisos. Excedencias

Permisos. Excedencias 1. 2. Permisos Permiso de maternidade 1 Permiso de paternidade 4 Risco durante o embarazo e lactación natural 7 Redución da xornada laboral por lactación 9 Redución da xornada laboral por coidado de menores

Leia mais

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo.

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo. PERMISOS E LICENZAS Permiso por parto. 16 semanas ininterrompidas (6 delas deberán ser disfrutadas pola nai no periodo inmediatamente posterior ao parto). Permiso por parto no suposto de discapacidade

Leia mais

Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar. Lugar: Santiago de Compostela. Ano:

Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar. Lugar: Santiago de Compostela. Ano: Guía de recursos para as familias 2011 Edita: Lugar: Ano: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Santiago de Compostela 2011 Un ano máis, e desde o convencemento de que a familia constitúe

Leia mais

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2016 (2º semestre e total 2016) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25801

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2016 (2º semestre e total 2016) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25801 ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2016 (2º semestre e total 2016) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25801 1.- PRESENTACIÓN. O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2016, aprobado

Leia mais

INFORMACIÓN SOBRE A I.V.E. Artigo 14 da Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo

INFORMACIÓN SOBRE A I.V.E. Artigo 14 da Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo INFORMACIÓN SOBRE A I.V.E. Artigo 14 da Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo Prestacións, beneficios, permisos e excedencias que favorecen a

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 316 Mércores 31 de decembro de 2014 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL 13680 Real decreto 1107/2014, do 26 de decembro,

Leia mais

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ARTIGO 1º. CONCEPTO 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da

Leia mais

Estatística de familias numerosas 2017 Operación estatística n.º OE05

Estatística de familias numerosas 2017 Operación estatística n.º OE05 2018 2102-01 OE05 Estatística de familias numerosas 2017 Operación estatística n.º 2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas 2017 Operación estatística n.º 2102-01-OE05 Xunta de Galicia Consellería

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2 ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODASEESTABLECEMENTODOCORRESPONDENTEPREZOPÚBLICO P2 Exposicióndemotivos. OConcellodeRibadeoten,adiadehoxe,unhapoboaciónde10.080habitantesdos

Leia mais

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF PROCEDEMENTO NOVO INGRESO EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CÓDIGO DO PROCEDEMENTO BS404A DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE EN CALIDADE DE NAI

Leia mais

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos:

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos: BENESTAR SOCIAL 2015 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PERTENCENTES Á REDE AFESIN, Á CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E Á AXENCIA GALEGA

Leia mais

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes Decreto lei RD 16/2012 Preguntas frecuentes [ Contido ] [ Porcentaxes e límites de achega ]...2 Cales son os cambios que se producirán na prestación farmacéutica?...2 Se supero o meu tope máximo mensual,

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE NOVO INGRESO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHALÉ ROSA CURSO 2018/2019 DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DO NENO/A APELIDOS NOME DATA DE NACEMENTO DATOS

Leia mais

Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º

Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º 2016 21-201 Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º 21-201 Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º 21-201 Xunta de Galicia Consellería de Política Social

Leia mais

EXPOÑO que o meu fillo/a (Nome e Apelidos)

EXPOÑO que o meu fillo/a (Nome e Apelidos) CONCELLARÍA DE CULTURA Pazo da Cultura. Rúa do Pan, s/n Carballo (A Coruña) 981 704 300 www.carballo.gal SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE "AXUDAS DE ESTUDOS PARA ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN

Leia mais

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo Instrución: 14/2007 Data: 1/06/2007 Asunto: Trámites administrativos de aseguramento a realizar nos centros de saúde Orixe: Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria e Dirección Xeral de

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 69 Sábado 21 de marzo de 2009 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE TRABALLO E INMIGRACIÓN 4724 Real decreto 295/2009, do 6 de marzo, polo que se regulan

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III REGIÃO NORTE GALICIA Camas por 1000 habitantes: número de camas de hospitais e de centros de saúde com internamento referido à população residente estimada para

Leia mais

GUÍA PRESTACIÓNS. secretaría de política social, estudos e cultura s. n. de cc oo de galicia

GUÍA PRESTACIÓNS. secretaría de política social, estudos e cultura s. n. de cc oo de galicia GUÍA PRESTACIÓNS secretaría de política social, estudos e cultura s. n. de cc oo de galicia Secretaría de Política Social, Estudos e Cultura Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Setembro de 2013 ÍNDICE

Leia mais

3.13. Actividades agrícolas e agroindustriais Almacenamento de bagazo e augardentes fermentables JUAN CARLOS I

3.13. Actividades agrícolas e agroindustriais Almacenamento de bagazo e augardentes fermentables JUAN CARLOS I 3716 Mércores 21 novembro 2007 Suplemento núm. 30 3.1.2. Produción de gas pobre, de gasóxeno ou de auga 3.2. Minaría 3.2.1. Instalacións de tratamento de pedras, seixos e outros produtos minerais (insistencia,

Leia mais

3. Administración do Parlamento de Galicia

3. Administración do Parlamento de Galicia BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA IX lexislatura. Número 674. 11 de xullo de 2016 3. Administración do Parlamento de Galicia 3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do Parlamento

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS.

ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS. ORDENANZA Nº 40: ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS. 2018 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación desta

Leia mais

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PERMISOS DE INICIO E CESAMENTO DE ACTIVIDADES DE CENTROS E PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS Permiso de inicio de actividades de centros e programas

Leia mais

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte INSTRUCIÓN 1/2013, DA SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE APLICACIÓN DAS NORMAS DE PERMANENCIA A PARTIR DO CURSO 2013/14 E DO REGULAMENTO DE INTERCAMBIOS A EFECTOS DE MATRÍCULA

Leia mais

ANEXO I 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL CENTRO ESCOLAR

ANEXO I 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL CENTRO ESCOLAR ANEXO I DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (pai, nai, titor/a ou persoa acolledora) 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL TELEFÓNO ENDEREZO ELECTRÓNICO DATOS DO ALUMNADO E MODALIDADE/S DE

Leia mais

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 A Fundación SGAE presenta o seguinte programa de bolsas de formación para o ano 2014/2015: -Bolsas para a formación

Leia mais

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA.

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA. ORDENANZA FISCAL N.º 14 - REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVA DAS VÍAS PÚBLICAS

Leia mais

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 15 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de

Leia mais

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 Segundo establécese no RD 1393/2007 de Ordenación dos

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017)

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) 1. Carga e capacidade docente Para os efectos da elaboración do POD, a carga docente básica dun departamento ou área é o total da docencia

Leia mais

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx. 10797 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR ORDE do 3 de abril de 2013 pola que se procede á apertura do prazo para a presentación da

Leia mais

Prestacións por desemprego. Subsidio por desemprego dos traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura. Protección por desemprego

Prestacións por desemprego. Subsidio por desemprego dos traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura. Protección por desemprego Prestacións por desemprego Subsidio por desemprego dos traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura Protección por desemprego XANEIRO - 2017 Catálogo de publicacións da Administración Xeral

Leia mais

BOPPO. ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF

BOPPO. ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018 Referencia (a cubrir pola Administración): Entidade CIF Enderezo fiscal (Lugar, núm., parroquia, CP) Teléfono Email Representante legal Cargo da/o

Leia mais

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 1.04 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS Artigo 1º. Fundamento e natureza No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 y 142 da Constitución

Leia mais

Subsidio por desemprego dos traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura

Subsidio por desemprego dos traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura Prestacións por desemprego Subsidio por desemprego dos traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura Protección por desemprego XANEIRO - 2017 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

Leia mais

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo Condicións do Campamento Explora Ourense 2016 subtítulo 1. Introdución O campamento de verán Explora Ourense; un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades

Leia mais

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 A) ALTA NO REXISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DA XUNTA DE GALICIA SEF O primeiro que hai que facer é acceder ao SEF a través do seu enlace para

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE XUSTIZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE XUSTIZA Suplemento en lingua galega ao núm. 277 Xoves 17 de novembro de 2011 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE XUSTIZA 17962 Real decreto 1612/2011, do 14 de novembro, polo que se modifican os

Leia mais

secretaría de emprego sindicato nacional de comisións obreiras de galicia

secretaría de emprego sindicato nacional de comisións obreiras de galicia ALGUNHAS CUESTIÓNS QUE DEBES COÑECER SE QUERES ESTABLECERTE COMO AUTÓNOMO OU AUTÓNOMA QUE DEBES SABER SE QUERES SER EMPRESARIO OU EMPRESARIA INDIVIDUAL? QUE HAI QUE CUMPRIR UNS REQUISITOS COMO: o Ser maior

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

Prestacións por desemprego. Subsidio de desemprego. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Prestacións por desemprego. Subsidio de desemprego. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Prestacións por desemprego Subsidio de desemprego Protección por desemprego XANEIRO- 2017 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Catálogo de publicacións

Leia mais

BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA AS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NO VERÁN DO CONCELLO DE CARBALLO ANO 2016

BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA AS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NO VERÁN DO CONCELLO DE CARBALLO ANO 2016 BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA AS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NO VERÁN DO CONCELLO DE CARBALLO ANO 2016 Co obxecto de axudar ás familias que se atopan nunhas condicións socioeconómicas

Leia mais

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Tramitación parlamentaria: Proposición de lei, BOPG núm. 24, do 27.4.1990. Debate e toma en consideración

Leia mais

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL A ESCADA Artigo 1.- Obxecto O obxecto deste prezo público é o cobramento da participación nas actividades socioeducativas

Leia mais

Prestacións por desemprego. Subsidio de desemprego. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA

Prestacións por desemprego. Subsidio de desemprego. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA Prestacións por desemprego Subsidio de desemprego Protección por desemprego XANEIRO - 2016 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL SERVICIO PÚBLICO

Leia mais

de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da convocatoria no B.O.P. e rematará o día 23 de outubro de 2017.

de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da convocatoria no B.O.P. e rematará o día 23 de outubro de 2017. BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

Dereitos laborais para a conciliación 2015

Dereitos laborais para a conciliación 2015 Dereitos laborais para a conciliación 2015 Dereitos laborais para a conciliación 1.-SUBSIDIO DE RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL. Protexe situacións nas que axentes, procedementos

Leia mais

ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012

ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012 ENQUISA DE CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS Módulo de gastos e coidado de menores 2012 ENQUISA : PARTE ESPECÍFICA Enquisador/a: Inspector/a de enquisadores: Data da enquisa: Día Mes Semana de referencia

Leia mais

ANEXO I SOLICITUDE BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2018

ANEXO I SOLICITUDE BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2018 ANEXO I SOLICITUDE BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2018 DATOS DO SOLICITANTE NOME E APELIDOS DATA DE NACEMENTO. NÚMERO ENDEREZO A EFECTOS DE COMUNICACIÓN RÚA/PRAZA:

Leia mais

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.10 TAXA POLA APERTURA E VERIFICACIÓN DE ESTABLECEMENTOS Artigo 1º. Fundamento e natureza En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución

Leia mais

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 6 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2017

Leia mais

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO DATA REMATE: 30/09/2017 Subvencion base de 2.000. Incrementarase 25% ata un máximo de 4.000 - Se é muller - Si é discapacitado/a ou risco de exclusion social - Si é unidade familiar con todos en desemprego

Leia mais

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30 REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES Día: 02.02.2017 Hora: 10:30 RELACIÓN DE MEMBROS DE COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA

Leia mais

ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO

ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO ORDENANZA Nº 7- REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO Artigo 1º. Fundamento e natureza. 1.- En aplicación do disposto no artigo 57 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba

Leia mais

ANEXO I SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2013

ANEXO I SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2013 6 ANEXO I SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2013 DATOS DO / A DEPORTISTA SOLICITANTE LUGAR DE NACEMENTO ENDEREZO DATA

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL CANGAS. Ordenanzas e Regulamentos

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL CANGAS. Ordenanzas e Regulamentos ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL CANGAS Ordenanzas e Regulamentos ANEXO Á ORDENANZA DE PREZOS PÚBLICOS POLO SERVIZO DA PISCINA CUBERTA CLIMATIZADA MUNICIPAL E INSTALACIÓNS ANEXAS A Xunta de Goberno Local

Leia mais

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ÍNDICE: 1 INTRODUCIÓN... 2 2 GASTOS XUSTIFICABLES...3 2.1 Consideracións

Leia mais

LIÑA EMPRENDE MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL

LIÑA EMPRENDE MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL LIÑA EMPRENDE MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL Para a correcta presentación do plan de negocio, cumprimente todos os apartados deste formulario EXPEDIENTE SI429A 2018/ DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Leia mais

As claves da. factura eléctrica

As claves da. factura eléctrica As claves da factura eléctrica Que vai cambiar na miña factura eléctrica? Que vai cambiar na miña factura eléctrica? ANTES AGORA ANTES AGORA Consumidor acollido ao MERCADO REGULADO TUR (Tarifa de Último

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE DEFENSA Suplemento en lingua galega ao núm. 293 Xoves 4 de decembro de 2014 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE DEFENSA 12591 Orde DEF/2265/2014, do 28 de novembro, pola que se establecen as canles

Leia mais

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D)

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) Finalidade / Obxectivo A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira

Leia mais

Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego de Estatística do día 21 de decembro de 2012

Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego de Estatística do día 21 de decembro de 2012 Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego de Estatística do día 21 de decembro de 2012 21-201 Estatística de familias numerosas PROXECTO TÉCNICO 1. Normativa e organización A estatística

Leia mais

ACORDO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE

ACORDO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE ACORDO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE... PARA A ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

Leia mais

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade Política e Obxectivos de Calidade Curso 2014/2015 1 Política de Calidade do Centro A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha

Leia mais

4. Feitos os trámites anteriores, enviaranse ao provedor os exemplares da folla de pedimento que corresponda.

4. Feitos os trámites anteriores, enviaranse ao provedor os exemplares da folla de pedimento que corresponda. INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ESTRATEXIA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FORMALIZAR A FOLLA DE PEDIMENTO NA XESTIÓN DO GASTO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA. (Inclúe as modificacións de 24/09/2004) Coa finalidade

Leia mais

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da de Ciencias Empresariais de Ourense (Aprobado en Comisión Permanente celebrada o 15 de decembro de 2014 e en Xunta de do 18 de decembro de 2014)

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 295 Sábado 6 de decembro de 2014 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 12730 Real decreto 1003/2014, do 5 de decembro,

Leia mais

Solicitude do bono social

Solicitude do bono social Solicitude do bono social Modelo para a comprobación do bono social a través de medios telemáticos Datos da empresa comercializadora de referencia: Gas Natural S.U.R. S.D.G., S.A. N.I.F. A- 65067332 Av.

Leia mais

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar. DATA REMATE: 30/09/2011 Contía da Subvención: -CONTRATACIÓN

Leia mais

Lei 39/99 Conciliación da vida familiar e laboral dos traballadores

Lei 39/99 Conciliación da vida familiar e laboral dos traballadores 21568 LEI 39/1999, do 5 de novembro, para promove-la conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras. («BOE» 266, do 6-11-1999, e 271, do 12-11-1999.) JUAN CARLOS I REI DE ESPAÑA Saiban

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) (Aprobada en Consello de Goberno do 14 de marzo de 2008) A Lei Orgánica

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

Matemática Financeira

Matemática Financeira Matemática Financeira 1. Introdución 2. Porcentaxes 2.1 Incrementos e diminucións porcentuais 2.2 Porcentaxes encadeadas 3. Problemas de intereses 3.1 Interese Simple 3.2 Interese Composto. Capitalización.

Leia mais

ANEXO I SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2016

ANEXO I SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2016 ANEXO I SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2016 DATOS DO / A DEPORTISTA SOLICITANTE LUGAR DE NACEMENTO DATA DE NACEMENTO

Leia mais

ACORDO: Artigo 1. Obxecto

ACORDO: Artigo 1. Obxecto Anteproxecto de orde do de de 2015 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: Denominación: CIF (só para entidades): Enderezo: Localidade CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico Número do Rexistro Municipal

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA 3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA A.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA : compoñentes e sectores (páx. 94-5) A.1.- Que é a actividade económica? A actividade económica é o conxunto de tarefas ou actividades dos seres humanos

Leia mais

editorial: Defendemos as pensións de xubilacións públicas traballadores/as do Ensino Réxime Xeral da Seguridade Social XUBILACIÓN

editorial: Defendemos as pensións de xubilacións públicas traballadores/as do Ensino Réxime Xeral da Seguridade Social XUBILACIÓN te traballadores/as do Ensino 2016 editorial: Defendemos as pensións de xubilacións públicas Réxime Xeral da Seguridade Social XUBILACIÓN XANEIRO 2016 PENSIÓNS DE XUBILACIÓN DO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE

Leia mais

OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS A poboación dun determinado lugar aumenta ou diminúe ao longo do tempo. O estudo deses movementos da poboación realízase a partir dunha serie de indicadores demográficos denominados

Leia mais

NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS DA FFT NORMAS DE APLICACIÓN XERAL A TODAS AS TITULACIÓNS

NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS DA FFT NORMAS DE APLICACIÓN XERAL A TODAS AS TITULACIÓNS Praza das Cantigas, s/n Campus de Vigo 36310 Vigo España Tel. 986 812 251 Fax 986 812 380 webs.uvigo.es/fft sdfft@uvigo.es NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS

Leia mais

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DOG Núm. 27 Mércores, 8 febreiro 2012 Páx. 5369 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA RESOLUCIÓN do 7 febreiro 2012 pola que se corrixen erros producidos

Leia mais

Manual de cumprimentación da solicitude

Manual de cumprimentación da solicitude Manual de cumprimentación da solicitude Para comezar a realizar a comprimentación da solicitude poderá acceder a páxina habilitada a tal efecto na dirección: https://cooperativas.xunta.es Pasos xerais

Leia mais

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS NORMATIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA HISTORIAL DE CAMBIOS FECHA Órgano Actuación PUBLICACIÓN Boletín Nº Fecha 29/12/2010 Pleno Corporación Aprobación BOP 53 05/03/2011

Leia mais

Procedemento de Admisión

Procedemento de Admisión Procedemento de Admisión TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS: 1.-NORMATIVA DE CARÁCTER XERAL: A solicitude de acceso deberá facerse a través da aplicación informática NERTA (https://www.edu.xunta.es/nerta/paxinainicio.do

Leia mais

DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE

DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE 1.- O QUE VOSTEDE TEN QUE CUMPRIR En toda explotación gandeira deben estar presentes os seguintes documentos: 1.

Leia mais

TEXTO COMPLETO: para ter en conta o sacerdote

TEXTO COMPLETO: para ter en conta o sacerdote TEXTO COMPLETO: para ter en conta o sacerdote ACOLLIDA Irmáns e irmás: Aínda queda, no noso recordo, o Bautismo de Xesús no Xordán. Aquel Neno que, sendo mozo, iniciou a súa misión como Fillo de Deus ao

Leia mais

Língua Portuguesa na Galiza

Língua Portuguesa na Galiza Exmo Sr/Sra Diretor/a do Centro / Exmo/Exma Sr/Sra Diretor/a do Departamento de Galego/Português do Centro Da DPG em colaboração com um grupo de docentes da especialidade de galego vimos por este meio

Leia mais

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO O programa de puntos de R Cable e Telecomunicacións Galicia S.A. (en diante R) foi deseñado como unha atención para aqueles clientes que dispoñen

Leia mais

A GANDERÍA EXTENSIVA E A NOVA PAC

A GANDERÍA EXTENSIVA E A NOVA PAC Santiago, a 5 de novembro do 2012 A GANDERÍA EXTENSIVA E A NOVA PAC A nova proposta para a PAC da Comisión Europea vai eliminar o actual réxime de Pago Único (desaparición dos dereitos históricos no 2019),

Leia mais

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007 ANEXOS Situación da lingua galega na sociedade Observación no ámbito da cidadanía 2007 183 Situación da lingua galega na sociedade 14. ANEXO I: ENQUISA 14.1 Precuestionario e cuestionario 14.1.1 Rexistro

Leia mais

BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA O INICIO DE ESTUDOS EN MÁSTER OFICIAL NO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA O INICIO DE ESTUDOS EN MÁSTER OFICIAL NO CURSO ACADÉMICO 2017/2018 BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA O INICIO DE ESTUDOS EN MÁSTER OFICIAL NO CURSO ACADÉMICO 2017/2018 1. OBXECTO Estas bolsas teñen por obxecto financiar os gastos derivados da matrícula,

Leia mais