Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses"

Transcrição

1 1

2

3 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O paro rexistrado baixou en xullo, como ocorre adoito nese mes. Na evolución anual tende á baixa desde novembro de Malia o descenso, o desemprego sumaba en Galicia ao peche do mes persoas: mulleres e homes. Dese total, tiñan menos de 25 anos % % % Homes Mulleres % <25 anos > 25 anos As cifras do paro rexistrado segundo a duración da demanda son moi preocupantes porque máis da metade da poboación desempregada levaba un ano ou máis á procura dun posto de traballo. O colectivo máis numeroso é o que levaba en paro máis de dous anos: persoas paradas, o 35 % da poboación total desempregada. Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses Ata aquí recóllense as principais cifras de paro rexistrado pero, realmente, o colectivo de demandantes de emprego chegaba ata as persoas o pasado mes de xullo. Como se sabe, do paro rexistrado están excluídas, entre outras, as persoas beneficiarias de prestacións por desemprego que participan en traballos de 3

4 colaboración social, as que compatibilizan a percepción de prestacións por desemprego parcial cun emprego a tempo parcial, as que teñen reducida a súa xornada laboral por un expediente de regulación de emprego ou as que demandan un emprego mellor. Como se ve no seguinte cadro, este mes baixou o paro rexistrado pero o restante colectivo de demandantes de emprego apenas variou (só 22 demandas menos ca no mes de xuño). Demandas de emprego activas /Xuño 2015/Xullo Paro rexistrado Outras demandas de emprego Total demandas de emrpego Evolución mensual e anual O paro rexistrado baixou en persoas no mes de xullo ( 5,54 %) e en desde xullo de 2014 ( 9,95 %). A diminución do desemprego estase notando máis nos homes ca nas mulleres, sobre todo, na comparación anual: hai homes inscritos nas oficinas do servizo público de emprego menos ca no mes de xuño e menos desde xullo de 2014; e no caso das mulleres, hai paradas rexistradas menos no último mes e menos no último ano. Canto ás persoas menores de 25 anos, rexístranse 663 menos ca en xuño ( 5,78 %) e menos ca hai un ano ( 24,10 %). O paro rexistrado baixou en todos os sectores de actividade na comparación mensual e na anual. Este mes hai persoas paradas menos nos servizos (concentran o 69 % do descenso do paro rexistrado), na industria, na construción, 640 na agricultura e 228 no colectivo sen emprego anterior. En proporción, o maior descenso dáse na agricultura e nos servizos, por esta orde. Con relación ao mes de xullo de 2014, a baixada do paro rexistrado dáse, sobre todo, nos homes encadrados nos sectores da industria e a construción: menos inscritos no SEPE e, deses, pertencían ao sector da industria ( 22,11 %) e ao da construción ( 19,32 %). 4

5 Malia o descenso do paro rexistrado, inscribíronse persoas máis ca no mes de xullo de 2010 (+3,14 %) e máis ca no mes de xullo de 2009 (+12,19 %). A evolución do paro rexistrado no mes de xullo desde ano 2009 ata o 2015 é como segue: Evolución paro rexistrado /Xullo 2010/Xullo 2011/Xullo 2012/Xullo 2013/Xullo 2014/Xullo 2015/Xullo Na seguinte táboa desagrégase o paro rexistrado no mes de xullo de 2015 por sexo, idade e sector económico. Establécese unha comparativa, en cifras absolutas e relativas, co mes de xuño de 2015 e co de xullo de PARO REXISTRADO POR SEXO, IDADE E SECTOR ECONÓMICO Datos absolutos mes actual Variacións Mes anterior Interanual Absoluta Relativa Absoluta Relativa Sexo Homes ,28% ,15 % Mulleres ,91 % ,11 % Ambos os sexos ,54 % ,95 % Idade Menores de 25 anos ,78 % ,10 % Maiores de 25 anos ,53 % ,06 % Sectores Agricultura ,94 % 693 8,54 % Industria ,48 % ,97 % Construción ,36 % ,65 % Servizos ,03 % ,40 % Sen emprego anterior ,20 % ,15 % Na seguinte gráfica reflíctese a evolución do paro rexistrado en Galicia desde xullo de 2014 ata xullo de

6 Evolución do paro rexistrado /Xullo 2014/Agosto 2014/Setembro 2014/Outubro 2014/Novembro 2014/Decembro 2015/Xaneiro 2015/Febreiro 2015/Marzo 2015/Abril 2015/Maio 2015/Xuño 2015/Xullo Perfil das persoas desempregadas Nas oficinas dos servizos públicos de emprego rexistráronse paradas, son o 54,4 % das persoas desempregadas. Por idades, o maior número de persoas inscritas no SEPE teñen entre 55 e 59 anos: persoas paradas. No dito tramo de idade e no de menores de 25 anos, hai máis homes parados ca mulleres; nos restantes tramos acontece o contrario. Os servizos suman parados e paradas, o 63 % de persoas inscritas nas oficinas do SEPE; a rama con máis persoas en paro é a do comercio: o mes de xullo. Atendendo ao nivel formativo, o groso do paro concéntrase nos niveis de formación máis baixos. En xullo de 2015 había persoas en paro que tiñan certificado de escolaridade (o 41,9 % das persoas desempregadas) e outras, con titulación de ensino obrigatorio. En xullo de 2015 había persoas que levaban no desemprego máis de dous anos; é dicir, xuntan o 35,2 % do paro rexistrado. No seguinte cadro reflíctese que colectivos soportan o maior volume de desemprego e cales son as ocupacións máis demandadas por sexo. COLECTIVOS CO MAIOR VOLUME DE DESEMPREGO E OCUPACIÓNS MÁIS DEMANDADAS POR SEXOS Paro rexistrado Xullo 2015 Xullo 2014 Sexo Muller: 54,4 % Muller: 52,2% Grupo de idade Entre 55 e 59 anos: 13,5 % Entre 35 e 39 anos: 13,7 % Sector económico Servizos: 62,7 % Servizos: 60,3 % Actividade económica Comercio: 14,5 % Comercio: 14,2 % Principal ocupación Restauración e comercio: 17,1 % Restauración e comercio: 16,3 % Estudos rematados Ata certificado escolaridade: 41,9 % Ata certificado escolaridade: 41,7 % Duración da demanda Máis dun ano: 50,7 % Máis dun ano: 50,5 % Ocupación máis demanda Mulleres Vendedoras en tendas e almacéns Vendedoras en tendas e almacéns Homes Peóns da construción de edificios Peóns da construción de edificios 6

7 AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL A afiliación media á seguridade social leva seis meses subindo; en termos anuais, tende á alza desde abril de Así e todo, as afiliacións non alcanzan o millón: o pasado mes de maio, homes e mulleres. En xullo aumentou un 1,48 % en Galicia, e no conxunto do estado un cativo 0,34 %. Pero na comparación anual segue subindo menos en Galicia que no conxunto do estado: un 2,33 % fronte ao 3,39 %. O incremento da ocupación ten que relativizarse porque as cifras de afiliación actuais están por baixo dos valores de xullo de En Galicia hai afiliacións menos que no mes de xullo de 2011 ( 4,34 %) e menos ca en xullo de 2009 ( 8,54 %). Evolución da afiliación á seguridade social /Xullo 2010/Xullo 2011/Xullo 2012/Xullo 2013/Xullo 2014/Xullo 2015/Xullo No último mes, o incremento da afiliación á seguridade social foi maior que a baixada do paro rexistrado: en xullo había persoas paradas menos ca en xuño, e as afiliacións á seguridade social medraron en Pero se a comparación se fai en termos anuais, o descenso do paro rexistrado non se traduce na súa totalidade en creación de emprego. O número de inscricións nas oficinas dos servizos públicos de emprego diminúe en con respecto ao mes de xullo de 2014 pero a afiliación media á seguridade social só aumenta en persoas desde xullo de En xullo, a evolución da afiliación por réximes foi como segue: afiliacións máis no réxime xeral ca no mes de xuño (+1,90 %), 398 máis no do mar (+1,92 %) e 157 máis no do autónomos (+0,07 %). Non obstante, na desagregación do réxime xeral, pérdense afiliacións no réxime agrario (38 menos) e no do fogar (153 menos). Se a comparación se establece co mes de xullo de 2014, as afiliacións avanzan no réxime xeral e no de autónomos pero no do mar hai 454 ( 2,11 %). 7

8 Na seguinte táboa recóllese a afiliación media á seguridade social correspondente ao mes de xullo de 2015, desagregada por réximes. Ademais, compárase coas cifras de xuño de 2015 e coas de xullo de AFILIACIÓN MEDIA Á SEGURIDADE SOCIAL POR RÉXIMES Datos absolutos mes actual Variacións Mes anterior Interanual Absoluta Relativa Absoluta Relativa Réximes Xeral (agás agrario e fogar) ,02 % ,13 % Agrario ,78 % 293 6,48 % Fogar ,55 % 117 0,43 % Autónomos ,07% ,46 % Mar ,92 % 454 2,11 % Total ,48 % ,33 % A seguir, reflíctese na gráfica a evolución da afiliación á seguridade social en Galicia desde xullo de 2014 ata o pasado mes de xullo de Evolución da afiliación á seguridade social /Xullo 2014/Agosto 2014/Setembro 2014/Outubro 2014/Novembro 2014/Decembro 2015/Xaneiro 2015/Febreiro 2015/Marzo 2015/Abril 2015/Maio 2015/Xuño 2015/Xullo 8

9 CONTRATOS REXISTRADOS No mes de xullo rexistráronse contratos temporais nas oficinas dos servizos públicos de emprego (o 93,90 % do total) fronte a tan só indefinidos (o 6,10 % do total). Contratos rexistrados en xullo de % % Indefinido Temporal En xullo formalizáronse contratos máis que en xuño e máis que no mes de xullo de Este mes medra máis a contratación temporal que a indefinida (16,90 % fronte ao 4,02 %), ao contrario do que acontece o último ano (un 7,85 % a temporal fronte ao 10,41 % a indefinida). O seguinte cadro recolle o número de contratos formalizados no mes de xullo de 2015 por modalidade e a comparación, en cifras absolutas e relativas, cos datos do mes anterior e do mes de xullo de CONTRATOS FORMALIZADOS NO MES DE XULLO 2015 Datos absolutos mes actual Variacións Mes anterior Interanual Absoluta Relativa Absoluta Relativa Modalidade Indefinido ,02 % ,41 % Temporal ,90 % ,85 % Total ,02 % ,00 % Ao tomar como referencia os datos acumulados ata o mes de xullo de 2015 (véxase o seguinte cadro), constátase que neses sete meses se rexistraron contratos; deles, o 92,20 % foron temporais e ao redor do 35 %, a xornada parcial. Por sexos, formalízanse máis contratos con homes ca con mulleres: con homes nos sete primeiros meses de 2015 (o 54 % do total) fronte a con 9

10 mulleres. En comparación cos sete primeiros meses de 2014, son contratos máis para homes (+ 13,6 %) e máis para mulleres (+ 13,9 %). Os datos de contratación acumulados dos sete primeiros meses dos anos 2014 e 2015 segundo o tipo de contrato, o sexo e a xornada aparecen no seguinte cadro. CONTRATOS ACUMULADOS ATA XULLO E 2015 Contratos acumulados Ata xullo de 2015 Ata xullo de 2014 Tipo de contrato Indefinido (bonificado/non bonificado) Indefinido persoas con discapacidade Convertidos en indefinidos Contratos indefinidos Obra ou servizo Eventual circunstancias da produción Interinidade Temporal persoas con discapacidade Remuda Xubilación parcial Substitución xubilación 64 anos 7 8 Prácticas Formación Outros contratos Contratos temporais Total contratos Sexo Homes Mulleres Por tipo de xornada Completa Parcial Fixos descontinuos Ata aquí tírase da estatística de contratos rexistrados do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE); agora, como información complementaria, tómanse como referencia os datos que publica o Instituto Galego de Estatística sobre contratos, pero considerando a residencia do traballador/a, independentemente de que o contrato se rexistre dentro da nosa comunidade autónoma ou fóra dela. E, como pode verse no seguinte cadro, o 30 % dos contratos iniciais de carácter temporal rexistrados o pasado mes de xullo tiñan unha duración inferior á semana: dun total de temporais. 10

11 CONTRATOS INICIAIS TEMPORAIS. XULLO DE 2014 E DE 2015 Contratos iniciais Xullo de 2015 Xullo de 2014 Menos de 1 semana De 1 semana a 1 mes De 1 a 6 meses De 6 meses a 1 ano Máis de 1 ano Indeterminado Total contratos temporais Contrato de emprendedores O contrato de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores (artigo 4 da Lei 3/2012) destaca, entre outras, polas seguintes características: poderanse realizar ata que a taxa de desemprego se sitúe por debaixo do 15 %, é para empresas que teñan menos de 50 traballadores/as, concertarase por tempo indefinido e a xornada completa ou parcial e ten un período de proba dun ano. No mes de xullo de 2015 rexistráronse 521 contratos de emprendedores: 281 de homes e 240 de mulleres. Son 24 contratos máis que en xuño e 126 máis que en xullo de Contratos de emprendedores Xaneiro 2014 Febreiro 2014 Marzo 2014 Abril 2014 Maio 2014 Xuño 2014 Xullo 2014 Agosto 2014 Setembro Outubro 2014 Novembro 2014 Decembro 2014 Xaneiro 2015 Febreiro 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Maio 2015 Xuño 2015 Xullo 2015

12 CONCLUSIÓNS En xullo baixou o paro rexistrado, como ocorre adoito nese mes. A baixada do paro rexistrado foi de persoas no mes de xullo ( 5,54 %) e de desde xullo de 2014 ( 9,95 %). Malia o descenso, o desemprego sumaba en Galicia ao peche do mes persoas: mulleres e homes. Do total, tiñan menos de 25 anos. A cifra de desemprego queda por riba dos valores de Hai persoas inscritas máis ca no mes de xullo de 2010 (+3,14 %) e máis ca no mes de xullo de 2009 (+12,19 %). O colectivo de demandantes de emprego chegou ata ás persoas o pasado mes de xullo. Este mes baixou o paro rexistrado pero o restante colectivo de demandantes de emprego apenas variou (só 22 demandas menos ca no mes de xuño). A afiliación á seguridade social medrou algo máis do que baixou o paro rexistrado: en xullo había persoas paradas menos ca no mes de xuño e as afiliacións á seguridade social medraron en Porén, no total do ano, o paro rexistrado segue diminuíndo máis do que aumenta a afiliación: inscricións menos no SEPE pero só afiliacións máis. O incremento do emprego ten que relativizarse porque o número de afiliacións non chega ao millón. É máis, en Galicia, hai afiliacións menos que no mes de xullo de 2011 ( 4,34 %) e menos ca en xullo de 2009 ( 8,54 %). Daquela, resulta optimista de máis a interpretación oficial sobre a evolución do paro rexistrado e da afiliación á seguridade social: segue habendo máis paro rexistrado que no mes de xullo de 2010 e menos afiliacións á seguridade social ca en xullo de Os datos de contratación corroboran que se están facendo moitos contratos temporais, a xornada parcial e de duración moi curta. Nos sete primeiros meses do ano rexistráronse contratos; deles, o 92,20 % foron temporais e ao redor do 35 %, a xornada parcial. 12

13 13

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos 1 PARO REXISTRADO Evolución mensual do paro rexistrado No mes de novembro había 225.158 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego (122.449 mulleres e 102.709 homes). Dese

Leia mais

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Homes Mulleres. Menores de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Homes Mulleres. Menores de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos 1 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O pasado mes de febreiro pechou con 235.268 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego en Galicia, das cales o 53,73

Leia mais

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos 1 PARO REXISTRADO Evolución mensual do paro rexistrado O ano 2015 pechou con 228.808 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego, das cales o 53,31 % son mulleres e 31.076,

Leia mais

VARIACIÓN MENSUAL DO PARO REXISTRADO EN GALICIA. AGOSTO

VARIACIÓN MENSUAL DO PARO REXISTRADO EN GALICIA. AGOSTO 1 PARO REXISTRADO Evolución do paro rexistrado No mes de agosto constaban 193.045 persoas desempregadas nas oficinas do servizo público de emprego (SEPE), das cales 107.431 eran mulleres (o 56 % do paro

Leia mais

PARO REXISTRADO POR GRUPOS DE IDADE

PARO REXISTRADO POR GRUPOS DE IDADE 1 PARO REXISTRADO Evolución do paro rexistrado Rematou a tempada estival e volve subir o paro rexistrado; en outubro aumentou por segundo mes consecutivo: 1846 persoas paradas máis ca no mes de setembro,

Leia mais

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. marzo 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. marzo 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés zo 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

Leia mais

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar. DATA REMATE: 30/09/2011 Contía da Subvención: -CONTRATACIÓN

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico ÍNDICE 1. Galicia crea menos emprego ca

Leia mais

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación . Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación CONTIDO 1. DATOS DE POBOACIÓN 2. ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

Leia mais

Elaborado polo Gabinete Económico e coordinado pola Secretaría de Emprego

Elaborado polo Gabinete Económico e coordinado pola Secretaría de Emprego Elaborado polo Gabinete Económico e coordinado pola Secretaría de Emprego Xaneiro de 2018 ÍNDICE Presentación...5 Enquisa de Poboación Activa (EPA)...7 Afiliación á Seguridade Social...15 Contratos rexistrados...19

Leia mais

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Contratos Rexistrados:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Contratos Rexistrados: ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO Contratos Rexistrados: XANEIRO-OUTUBRO 29 ÍNDICE 1. Evolución dos Contratos Totais Xaneiro

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Sete anos negativos para o emprego que o 2015 non contribúe a paliar Febreiro de 2016

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Sete anos negativos para o emprego que o 2015 non contribúe a paliar Febreiro de 2016 1 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Sete anos negativos para o emprego que o 2015 non contribúe a paliar Febreiro de 2016 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico 3 ÍNDICE Balance laboral

Leia mais

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO INFORME SOBRE O DE COMERCIO POLO MIÚDO Agosto 2018 Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2018 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2017 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de Estudos e Investigación Estrada Santiago - Noia km 1. A Barcia 15897 - Santiago de Compostela - (A Coruña)

Leia mais

O EMPREGO NO ÚLTIMO ANO

O EMPREGO NO ÚLTIMO ANO DOCUMENTOS O EMPREGO NO ÚLTIMO ANO gabinete técnico de cc oo de galicia área económica n.º 123/ xullo de 2008 gabinete técnico económico 1 Documento do Gabinete Técnico do S. N. de CC OO de Galicia N.º

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014 1 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico Secretaría Xeral de Política

Leia mais

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015)

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) V I G O FICHA TÉCNICA TRABALLO DE CAMPO: Do 21 de setembro ao 5 de outubro (a.i.) MOSTRA: 374 persoas PÚBLICO OBXETIVO: Usuarios/as

Leia mais

Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección Xeral de Emprego e Formación Consellería de Traballo e Benestar Xunta de

Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección Xeral de Emprego e Formación Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección Xeral de Emprego e Formación Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN... 1 1.1.- CONTIDO, METODOLOXÍA

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO DATA REMATE: 30/09/2017 Subvencion base de 2.000. Incrementarase 25% ata un máximo de 4.000 - Se é muller - Si é discapacitado/a ou risco de exclusion social - Si é unidade familiar con todos en desemprego

Leia mais

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO INFORME SOBRE O DE COMERCIO POLO MIÚDO Novembro 2017 Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A

Leia mais

Estudo do mercado laboral. Galicia 2011

Estudo do mercado laboral. Galicia 2011 1 Estudo do mercado laboral. Galicia 2011 EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións COORDINACIÓN: Marisa Mallo

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2016 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de Estudos e Investigación Estrada Santiago - Noia km 1. A Barcia 15897 - Santiago de Compostela - (A Coruña)

Leia mais

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Mulleres no mercado laboral galego: empobrecidas por xénero, desiguais por salarios Marzo de 2018

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Mulleres no mercado laboral galego: empobrecidas por xénero, desiguais por salarios Marzo de 2018 Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Mulleres no mercado laboral galego: empobrecidas por xénero, desiguais por salarios Marzo de 2018 Elaboración: Secretaría da Muller e Igualdade e Gabinete

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2016 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de Estudos e Investigación Estrada Santiago - Noia km 1. A Barcia 15897 - Santiago de Compostela - (A Coruña)

Leia mais

Informe sobre o risco de pobreza e/ou exclusión social en Galicia

Informe sobre o risco de pobreza e/ou exclusión social en Galicia Informe sobre o risco de pobreza e/ou exclusión social en Galicia ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN... 3 - Gráfico 1. Evolución estatal da pobreza e a exclusión social, 2004-2014.... 3 - Táboa 1. Poboación AROPE por

Leia mais

Estudo do Mercado Laboral Galicia 2013

Estudo do Mercado Laboral Galicia 2013 Estudo do Mercado Laboral Galicia 2013 Xunta de Galicia Dirección Xeral de Emprego e Formación Instituto Galego das Cualificacións 2014 Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección

Leia mais

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2017 Abril de 2018

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2017 Abril de 2018 Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2017 Abril de 2018 Elaboración: Secretaría de Saúde Laboral e Gabinete Técnico Económico ÍNDICE PRESENTACIÓN...

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2015 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de estudos e investigacións Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia Santiago de Compostela 15896 - (A Coruña)

Leia mais

iml informe mecado laboral introducción

iml informe mecado laboral introducción 73 iml informe mecado laboral 2008. introducción .3 ámbito de demandas de traballo 74 No apartado de demandas de traballo establécese unha diferenza entre os demandantes globais e parados. Os primeiros

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia 2014, un ano pésimo para o emprego en Galicia Febreiro de 2015

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia 2014, un ano pésimo para o emprego en Galicia Febreiro de 2015 1 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia 2014, un ano pésimo para o emprego en Galicia Febreiro de 2015 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico 2 ÍNDICE Presentación...5 Peor evolución do

Leia mais

Informe da da situación. mocidade. no mercado de traballo galego

Informe da da situación. mocidade. no mercado de traballo galego Informe da da situación mocidade no mercado de traballo galego Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego Das Cualificacións Coordinación:

Leia mais

7.1 Introdución CONTRATACIÓN. Consello Galego de Relacións Laborais

7.1 Introdución CONTRATACIÓN. Consello Galego de Relacións Laborais CONTRATACIÓN 7 7.1 Introdución O Estatuto dos Traballadores establece no seu artigo 16 que os empresarios están obrigados a comunicar á Oficina Publica de Emprego o contido dos contratos de traballo celebrados

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia As políticas de austeridade e a reforma laboral provocan un intolerable retroceso na igualdade Marzo de 2014

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia As políticas de austeridade e a reforma laboral provocan un intolerable retroceso na igualdade Marzo de 2014 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia As políticas de austeridade e a reforma laboral provocan un intolerable retroceso na igualdade Marzo de 2014 Secretaría Xeral de Política Lingüística Elaboración:

Leia mais

Programa estatístico anual SEGUIMENTO

Programa estatístico anual SEGUIMENTO Programa estatístico anual 29. SEGUIMENTO Informe resumo. Nova estrutura Número de operacións e outras actividades incluídas no programa 29 Operacións estatísticas Consellería Curso (1) Novas(2) Total

Leia mais

AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO LABORAL GALEGO 2011

AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO LABORAL GALEGO 2011 AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO LABORAL GALEGO 2011 As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2 As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 3 As persoas con discapacidade

Leia mais

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Maio Nº Var. Int. 18/17

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Maio Nº Var. Int. 18/17 MAIO 2018 Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Maio 2018 ESPAÑA GALICIA VIAXEIROS 10.005.892 1,6% 380.080-4,7% NOITES 31.954.789 1,6% 679.897-0,5% ESTADÍA

Leia mais

INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER. Comisión Situación Socio Laboral da Muller

INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER. Comisión Situación Socio Laboral da Muller INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER Comisión Situación Socio Laboral da Muller Informe Situación Socio Laboral da Muller Coordinación: Secretaría Xeral da Igualdade Elaboración: Comisión de Situación

Leia mais

Estudo do mercado laboral Galicia 2015

Estudo do mercado laboral Galicia 2015 Estudo do mercado laboral Galicia 2015 Xunta de Galicia Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral Instituto Galego das Cualificacións 2016 Xunta de Galicia. Estudo do mercado laboral Galicia 2015

Leia mais

O recambio xeracional en ocupacións do mercado laboral galego O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO

O recambio xeracional en ocupacións do mercado laboral galego O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO 1 2011 O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO 2 3 O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO XUNTA DE GALICIA Consellería de Traballo e Benestar Santiago de Compostela

Leia mais

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos:

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos: BENESTAR SOCIAL 2015 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PERTENCENTES Á REDE AFESIN, Á CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E Á AXENCIA GALEGA

Leia mais

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2016 Abril de 2017

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2016 Abril de 2017 Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2016 Abril de 2017 Elaboración: Secretaría de Saúde Laboral e Gabinete Técnico Económico ÍNDICE PRESENTACIÓN...5

Leia mais

CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA. Ano 2009

CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA. Ano 2009 CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA Ano 2009 Febreiro 2010 ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA (INE) Amósanse a continuación as primeiras valoracións dos resultados da Enquisa de

Leia mais

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral:

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: CURSO Impartido por Beatriz Méndez Darrocha O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: UNHA INSERCIÓN LABORAL REAL PARA TODAS/OS. A Coruña 21, 22 e 28 de febreiro, e 1 de marzo. 2013 Con

Leia mais

OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS A poboación dun determinado lugar aumenta ou diminúe ao longo do tempo. O estudo deses movementos da poboación realízase a partir dunha serie de indicadores demográficos denominados

Leia mais

poboación xitana en paro

poboación xitana en paro 6 A poboación xitana en paro 6. A poboación xitana en paro En capítulos anteriores vimos, a grandes liñas, cifras da poboación no seu conxunto e a poboación xitana en situación de desemprego. Recordemos

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

MEMORIA ANO 2013 SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES

MEMORIA ANO 2013 SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES MEMORIA ANO 2013 SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES ANTECEDENTES O Servizo de Atención Temperá da Mancomunidade de Ordes, situado no concello de Ordes funciona

Leia mais

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xuño Nº Var. Int. 17/16

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xuño Nº Var. Int. 17/16 XUÑO 2017 Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xuño 2017 ESPAÑA GALICIA VIAXEIROS 10.608.777 4,2% 460.539 0,4% NOITES 36.550.738 6,2% 859.230 8,5% ESTADÍA

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS En definición do artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia os organismos autónomos son entes institucionais de dereito público, dotados

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Precariedade e pobreza laboral: a realidade das traballadoras galegas Marzo de 2017

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Precariedade e pobreza laboral: a realidade das traballadoras galegas Marzo de 2017 Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Precariedade e pobreza laboral: a realidade das traballadoras galegas Marzo de 2017 Elaboración: Secretaría da Muller e Gabinete Técnico Económico ÍNDICE

Leia mais

PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL SINISTRALIDADE LABORAL NO SECTOR FORESTAL DE GALICIA E DA PROVINCIA DE LUGO

PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL SINISTRALIDADE LABORAL NO SECTOR FORESTAL DE GALICIA E DA PROVINCIA DE LUGO PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL SINISTRALIDADE LABORAL NO SECTOR FORESTAL DE GALICIA E DA PROVINCIA DE LUGO Gema Bértoa Veiga Xuño 2012 Sinistralidade laboral de Galicia 2009-2011 39.499 36.912

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ÍNDICE: 1 INTRODUCIÓN... 2 2 GASTOS XUSTIFICABLES...3 2.1 Consideracións

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Os Organismos Autónomos aparecen recollidos no artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que os define coma entes institucionais de dereito

Leia mais

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Outubro Nº Var. Int. 18/17

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Outubro Nº Var. Int. 18/17 OUTUBRO 2018 Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Outubro 2018 ESPAÑA GALICIA VIAXEIROS 9.674.718 2,3% 387.504-9,6% NOITES 31.139.207 0,8% 760.631-6,1% ESTADÍA

Leia mais

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ARTIGO 1º. CONCEPTO 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia A sinistralidade laboral en Galicia en cifras Abril de 2015

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia A sinistralidade laboral en Galicia en cifras Abril de 2015 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia A sinistralidade laboral en Galicia en cifras Abril de 2015 Elaboración: Secretaría de Saúde Laboral e Gabinete Económico ÍNDICE 1. Presentación...5 2. Introdución...9

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía

INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA 2014 Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía 1 SITUACIÓN LABORAL DA MULLER (Ano 2014) A crise económica que, desde o ano 2007, afecta a Galiza,

Leia mais

SECTORES FEMINIZADOS ANOS

SECTORES FEMINIZADOS ANOS ENFERMIDADES SECTORES FEMINIZADOS ANOS 2009-2014 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral iro 2017 1 Autor: Manuel Armada Oya Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ISSGA Coa publicación

Leia mais

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007 ANEXOS Situación da lingua galega na sociedade Observación no ámbito da cidadanía 2007 183 Situación da lingua galega na sociedade 14. ANEXO I: ENQUISA 14.1 Precuestionario e cuestionario 14.1.1 Rexistro

Leia mais

CARACTERIZACIÓN DE SEIS ZONAS DE GALICIA CON DIFERENTE GRAO DE URBANIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE SEIS ZONAS DE GALICIA CON DIFERENTE GRAO DE URBANIZACIÓN X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Pontevedra, 3 4 5 de novembro de 2011 CARACTERIZACIÓN DE SEIS ZONAS DE GALICIA CON DIFERENTE GRAO DE URBANIZACIÓN Calvo Ocampo, E. 1, Iglesias

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro de 2014 Páx. 42848 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de

Leia mais

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III REGIÃO NORTE GALICIA Camas por 1000 habitantes: número de camas de hospitais e de centros de saúde com internamento referido à população residente estimada para

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2 ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODASEESTABLECEMENTODOCORRESPONDENTEPREZOPÚBLICO P2 Exposicióndemotivos. OConcellodeRibadeoten,adiadehoxe,unhapoboaciónde10.080habitantesdos

Leia mais

PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL

PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL Sinistralidade laboral Esther Varela Cerdeira A Coruña, 19 de xuño de 2012 Galicia 2009-2011 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 39499 Accidentes en xornada

Leia mais

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 15 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de

Leia mais

statísticas en materia de economía social COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORAIS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

statísticas en materia de economía social COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORAIS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO statísticas en materia de economía social. 2016 COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORAIS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Xunta de Galicia. 2017. Estatísticas en materia de economía social. 2016 Edición: Consellería

Leia mais

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. V Plan Galego de Estatística Edición: 2018

A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. V Plan Galego de Estatística Edición: 2018 SI A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. V Plan Galego de Estatística 2017-2021 Edición: 2018 ÍNDICE 1. Caracterización do sector TIC 3 2. Actividades de I+D+i

Leia mais

Febreiro Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do. Maio Agosto Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do 1. Novembro Lu Ma 1 7 8

Febreiro Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do. Maio Agosto Lu Ma Mé Xo Ve Sá Do 1. Novembro Lu Ma 1 7 8 Calendario xeral do contribuínte 2016 - Axencia Tributaria Página 1 de 9 Inicio Axuda Manuais, folletos e vídeos Folletos informativos Calendario do contribuínte Calendario contribuínte 2016 HTML Calendario

Leia mais

- Língua Portuguesa na Galiza

- Língua Portuguesa na Galiza A ASOC. DE MÃES E PAIS DO ALUNADO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO CENTRO do concelho de E a/o representante legal: com DNI EXPOMOS: 1. Que o professorado de português do nosso Centro pode vir a precisar pessoas

Leia mais

2. Contido Criterios A elaboración do Informe do mercado laboral aséntase nos seguintes criterios: - Conxuntura e evolución. No novo deseño do informe

2. Contido Criterios A elaboración do Informe do mercado laboral aséntase nos seguintes criterios: - Conxuntura e evolución. No novo deseño do informe 1. Introdución O Informe do mercado laboral é elaborado con periodicidade anual polo Observatorio das Ocupacións, servizo do INSTITUTO GALEGO DAS CUALIFICACIÓNS, adscrito pola súa vez á Dirección Xeral

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO páxina 1 páxina 2 DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE: 1. Familia Profesional: SERVIZOS SOCIAIS

Leia mais

SITUACIÓN SOCIOLABORAL DA MULLER EN GALICIA

SITUACIÓN SOCIOLABORAL DA MULLER EN GALICIA SITUACIÓN SOCIOLABORAL DA MULLER EN GALICIA INTRODUCIÓN No ámbito do emprego existe lexislación, aínda que mellorable, para promover o cumprimento do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres,

Leia mais

Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade. Elabora: División de Asistencia Sanitaria. Colaboradores: Pablo Galego Feal

Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade. Elabora: División de Asistencia Sanitaria. Colaboradores: Pablo Galego Feal Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade Elabora: División de Asistencia Sanitaria Colaboradores: Pablo Galego Feal Antonio García Quintáns Ana Mª Gutiérrez Molina Javier Abalo Piñeiro

Leia mais

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA 3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA A.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA : compoñentes e sectores (páx. 94-5) A.1.- Que é a actividade económica? A actividade económica é o conxunto de tarefas ou actividades dos seres humanos

Leia mais

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia SI O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais II.2. Empresas que non usan Software

Leia mais

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS 1.-ÁMBITO PERSOAL FOLLA DE REXISTRO DE DATOS A.-Datos persoais. CLAVE: 1.- Sexo: 2.- Idade: 3.- Estado civil: 4.- Grupo étnico: 5.- Data de recollida dos datos: 6.- Procedencia da demanda: -Familia: -Centros

Leia mais

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo.

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo. PERMISOS E LICENZAS Permiso por parto. 16 semanas ininterrompidas (6 delas deberán ser disfrutadas pola nai no periodo inmediatamente posterior ao parto). Permiso por parto no suposto de discapacidade

Leia mais

Consellería de Traballo e Benestar

Consellería de Traballo e Benestar DOG Núm. 150 Venres, 5 de agosto de 2011 Páx. 22546 III. Outras disposicións Consellería de Traballo e Benestar RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón

Leia mais

Programas europeos. IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente. IV.2 Accións descentralizadas do novo programa

Programas europeos. IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente. IV.2 Accións descentralizadas do novo programa Programas europeos IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente O programa de Aprendizaxe Permanente é un programa de acción comunitaria adoptado na Decisión nº 1720/20006/CE do Parlamento Europeo e do Consello,

Leia mais

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 A) ALTA NO REXISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DA XUNTA DE GALICIA SEF O primeiro que hai que facer é acceder ao SEF a través do seu enlace para

Leia mais

A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES MENORES DE 30 ANOS NAS OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO

A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES MENORES DE 30 ANOS NAS OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO 2011 A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES MENORES DE 30 ANOS NAS OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO 2 3 A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES MENORES DE 30 ANOS NAS OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO XUNTA

Leia mais

SBN: O TEMPO NO XORNAL

SBN: O TEMPO NO XORNAL I SBN:9788445345054 1.O TEMPO NO XORNAL PROXECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. CAMBIO CLIMÁTICO 1 O TEMPO NO XORNAL Nesta materia debedes recoller datos meteorolóxicos, podendo obtelos de tres fontes diferentes.

Leia mais

PRINCIPAIS INDICADORES DA MEDIACIÓN DE SEGUROS EN GALICIA EXERCICIO 2016

PRINCIPAIS INDICADORES DA MEDIACIÓN DE SEGUROS EN GALICIA EXERCICIO 2016 PRINCIPAIS INDICADORES DA MEDIACIÓN DE SEGUROS EN GALICIA EXERCICIO 2016 Páxina 1 de 21 1. INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015 FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN PROGRAMA FORMATIVO DE INNOVACIÓN: PÍLULAS FORMATIVAS DE APOIO PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DO TFG/TFM Datas de realización: Febreiro, marzo, abril. Horario de 16:00

Leia mais

MUSEO LISTE ETNOGRÁFICO DE VIGO PROGRAMACIÓN 2º TRIMESTRE 2017

MUSEO LISTE ETNOGRÁFICO DE VIGO PROGRAMACIÓN 2º TRIMESTRE 2017 MUSEO LISTE ETNOGRÁFICO DE VIGO PROGRAMACIÓN 2º TRIMESTRE 2017 EXPOSICIÓN PERMANENTE Percorrido por nove salas temáticas nas que descubrir anacos da nosa historia: arte tecido, o escultor da madeira, a

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Os Organismos Autónomos aparecen recollidos no artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que os define coma entes institucionais de dereito

Leia mais

EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións

EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións COORDINACIÓN: Marisa Mallo Fernández María José Cortés Jiménez EQUIPO

Leia mais