R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt"

Transcrição

1 - - l y -?rr>l > -» Rf^?J3Pfl-ff CRRN Knrç lgrnpll BC C kl K LBR ppl rp r~-fggg^^ NKT C3 -- 3NJT Grrí - DURT FLX 738 <??»»> «f T ~l rr d nh Drr L LL 4k R D JNR - DNG 9 D UTUBR D 99 Prprrl DUND BTTNCURT Dlr»l«f 8 CTd 698 Cdlnlçâ 37 Cnr» rpr ppl NRDKÒQ C Chrln K W RDCÇÃ Lrg d Cr ru 3 nwbk 0 NT NTRNCNL rvç d d Pr v rn rrpnn p J LNGFR 8 0 r xr f ln nnun qu d d K r n d nunçã xr upçã nr-ll u rvru hn r bnr brn llnh r r blhõ r nv drg ó n prn frnz f? ãò rçn d bl Nnl rbrl 8 p nunçã xr upçã n ndgnd uxlr blqu nr 7{u pr r-ll qu b qu r blhõ rnn Çllnh ã x l r dz qu xgên d v u ll qurr unr u xrvgân u d llnh Qur prnp h d d r rqu pl gvrn pr hpdg d õ nr-lld qu ã prd qu n próx n 0 pl õ n 400ff 800 hn ^llllllllí?»^ PR 8 prn frnz nn nv drg pl upr lnh pr qu uxl blqu nr Ru bdlhvk nf u rn l prdn xprân N dpl pn- nh rvr nv pr u prnõ gul rn d Lg d Nçõ Cnlh l» urpr nqu llãdã n llnu NTC D PRTURBuíí GRND FLUDCÜ J B RD D Ç CTR NGLZ NG CNTR BLÇÃ FU Lndr 8 (Rb r) Fllu lbr r rvng F 8 prfr 2ÃD BGD nll lr d ppulçã C u p u n fu f» nr rç» rgr n hr hr grv grçn brnn r n- C Juç prpõ n d Fznd T n rpr d br hk rn 0 rprã nrh ãò Fnnç rnrqu rvng p Tr upçã Ghn lnnl r und ln n Câr uvu r d xn N- PR 7 br grv prurbçõ lur pr r d r F nn qu b b url f nqud n p Crrê br lllgfr 7 (Rrd) (Crrpndên d p rn dvr Un lnrl r) d Pr) grv pl nglz durn u (K-b Dnnunz pr nnnnn nkuu Znll nr n Cnfr n runu- pu r rfund «l prr rrgr v nã vd vn rpr nn hvr r p grçn hn ãò uç prv rblh d -lã Yunh D- p D D CR rgd R DCUR rr pruru gnrl nrqu rvng ru- lglçã n pr rr pl rnu n-l qu nã bbr prnn Dnnunz prbbu vnd b nrh pr- un nv rg urzn gnr FRNÇ f vd yr n Grrk Thr nvndr LTT Crrr r l n d p pr urnl pl pr r lph vrn frnr nrn Pr 8 D lg p lã pn pr quã f prd n CR 8 (Rb r) lnl- nr blhvk u hl - p dub pqun lvrr Gr d dv- órgã pl r n Gl Tn r Gvnn pr r) xgr un d n nn n r 8 (Rb própr qul Lndr D rblh pdu bv Dr 0 Gnzg Jy prndr- nr Frnç v n fr rrv rp r dur T qu prnunu vnur (p u d Lb 8 n nr 0 v r Cnn Brg qu r C rpuçã ldn prõ (u gun prr nr prn u lr n- rr grvd ír n h u u publd unl > p lu prn nv gnrl ãò uç lrp frd rvng pnh ^^ 0 d lnh ndu plgun grn rzn qur n nn rln flh xd ãò pr p pr Ghn P- prn h f Grg lxndr pu d- nru Grn Cruz r nv Câr Dpu ã ffxn rz qu pr- prr nr n glçã nrn ) qu çã nhã f nrgr rul frguz qu v rgr ln rn rlzçã grn nvg- vn dul r Cnurn urgn nd prvn- u u r rgr hlr n J Chr r Bulvnrd qu br rgn d ul unr d x pru Lndr 8 nr d rçõ» n hvd r n dpu grnr Pul fr p prn Pu p r pu Lndr 896 nrqu r- qu prg rp bqubr pr pgn d br Gbrl Dnnunz Gurr rbu nfrçã l pl bld bru rlr nnd ffl d r r gurr b br fr pr lr n r v f nllgrn vng f drgd f b nru pr qu nrh Yunh pr qu gl d nr qu 3 duã pr rç rln Gurrr Cr f gnrl ur l dvrr pr- r Tb d CNTCNT Pb dvr fôr è p- n lnllvk puru d pr nvl d rgd h- fl gbn prn d n qu rn lh dv d Fznd nlh nr pl Ch rnd gr un lh Brl N Rpubl pr qu (lu hn qun rrr kprn ã nvl Trn ugn vrf p vrl u r frqünr rrd qu TC LTR N r - dz rlr n vl u Fr b qu ]>rn ã publ hnnn u p rvu lvr n- r v r dnhr d PRÍNC BLTJ pu d Unã grçn prnr nur f- p prp r Gl ç b) qu n lglçã x lng lu qur lh nrv ndd r l du ug Jffry qu fl ng r pnã püb ulgv qu nrd upr Cn» pnl ã pprlhd d Câr r pr 8 Pr pu v r Knv-rku n vznhnç rld p nvgçõ qu pnúr pl f rrpnn n d u bgg lrr rr Tll Rdrg r nnl l nn lg du qu gnrl gund duã pr fn fz pr u prgr- qu prn unr-9 pz lh br Krnld frnz d n- grn prg qu pô - xn p nr d nrqu rvng rru 49 Lb 8 prn d qu f nhd rlupr vr pruíz r- gn Brn l F pr n frnn nvã nr pz flu v nr-lld ã Fznd pr xr 9 qu Rpubl brvn v n hf gvrn pr rn b ppl d nn (r dn llnh pl pl d q- nã rlr çã pnrõ pru r pu n r f fzr nrg - nvr qu v rnl r lvr g ] r zr vuçã ) qu prrdlu vr rl nrgn nr d nr úru rr blhvk gnrl Bl pl n Crl fz nr qu frç d d ngn d r d r lg nu nr- qund pvl dnhr N d FUNCCNNT nr D d fnn- d u pr fr nnr Glz x vn r burd vln xgntrr pd qu f r- g qu v l prpó - d bl p prp pr nn vnlu flçâ pív ggrõ u - r xd ò vd pr prnn ur n qu nn nrd d n frnr nr íd dn br gr- CFÉ PR u nnçnn lru prgr qu ç ggrõ qu p xr 00000$ ur v rç pln órrnlb 8 x-prn r nrr d Pn- dnhr u rul - ur pz prrã nr Pr 8 Tn prõ v grl dn l rur u prurbr funnn- 7r777$2g8 ppl rrçã d d nrnnl «ã rv rpr- prg f p- d Rpubl lrn Cn d r N qu pv r pr dvr p qu pu d pprlh nrl prvnh nã nv gf-ng l f prvr rn lhr nhu- Cr fu dd nr vv lhn pr fuur nã prurv rrr- pz l- -» PR NLnUU n gurr u n- ugn pl u U n n lnç xr u - d rnh uã pr nurrçõ n llnh Frnç pr p unã nã vn g qun prndvr rvçãd) pz qu rçã nv rvç n ur LT CNDD bln br hr d Lb 8 3 rn n- dórd Nã v vr by- d dvnr grçn l Áur u n prxn nrh v pnrn un p r 0 rçnn»» drugd qu Prugl gu nr qu fzr gurr u d r pulçã qu n d nvbr d nnn dn? nr p- d nd r ulr lgun prõ ln u xr qu bu - qu fr u dvrr nrg r ndvdu qu vrr d rvluçã ru Chgu rg vn l p pr pr yrbnnr u lgn070 Yrk 8 d l duõ r pr prç nh upn pr lã n Frnç gn vn lhõ qu Chg r u rprã f nr b pnr np Pr 8 rn frnnrg nr pr br pr qu nnr n r- pr vpr r nnçnn prlyr v ) h uln lbr rln vpr grnr r publ rpçõ ruçõ ur z rn d nqüên -nnrr pl pgr gud rvnl- zn 2 rnruçã nnl d dffuld pr N nã ã nu pl rblh pr nnd prn nrçã - x nô xrí nz du pulçã Krnd (l urv lr qu rn- frnz qu v pplçã d l rln nluíd p n rurn f d 8 hr rblh Pr prr n lur Trr n gun pr fn l r d Prgr lnl nfr ó prçõ n lôn NT GRT Cngr Nnl r vrb ugn prp f nufrg nfr Nv pnrõ n Cnn u índn xpr grln Pr ur l drr Lb 8 nr rpu- P r prvçã gunrru nênd $ BRr dz nr-lh pr $ qu qu Jurnl qu u nã n u rnçã n f-nr lr qu np-» bln pr rlzr n d nn- ur $ fg ç rub l híd ppl pr 3 r d urçã prlngr 0 rrn nfbrl 8 (Rb r) pr pôr br l pulçã d-fr n rg pr nrn qud grçn vnr vn- brur ubvrã n hv d ruçã u n prrã f $ pr ul r» bln qu çã ór vn d Trnu grv llurg- g pdr Prln ln blhv u rd Cnlgl nu lv n $ n ll prl- drg n r Rbr Brv v qulqur grvçã d pnld prv grn rrgn ur d u n pô dzr qu plg prll ddrn--ll çbrr r- nv pu p r- prvçã nr n l nn)jínn ínl nr d ndvídu - r d qu qu r d frç blhv ur pqun ugn hg» dnhr d r f pln ng pl f vrbln u pr rp nfn pn fz plnn runr--ã D R BLT N pô ur%lg«l u nã gun N pr nrn qull fundçã d h ndn - u pr qulqur ur ffru nã rlr publ r n rd Pdr ln» prhbn u hr n ru lh ur nprz nnu- publd nn xr l upr nn CNDDT u u v d rulçã pr nz gun nfr r gun dl pr frg ó bnnu nv dç- çõ n qur qu fun pr rr duã l nr prv 0 pr f lnnçn pl Unã CCDNT D Rr Przr R 8 (Rb r) qulqur ur n Grnl lvr pr v p qu r pgb p dn ru Crr r pr Lb 8 Ppl publ Grçn lbr qu PLN çã dr nr prprd- fx vld 00000? uf qu rgnz ru r qu r Bl r- TD D PRDNT r rpuln qu ff vnh u u bg 6 ndpr 8 Cnun qu Chg rbu rd- nr vd r lgl r $ ppl nd u u nddur n prxdhf pl r Crnr brv rduzr- pr Pn prã llulr pr d ll nn f rpln yp nl n pv frnz nz qu J T ÍUUl pdn gr -ll lllll ^r^^ pfddê000 > UUU «- Çhrll^ lçõ lglv pl r- WLN ( ndpln fçõ nn flr lu Ggn prn d ngln- nf Wl Lllll lr pl prr qu rr qun lv 80 n nn xplrr ndur R rpçã pr 8 Whngn xr vrlh ln qu rr rr qu drg ppr l hlr lh dn nnrn Prgrph un pr- ufr rfr n vrnã Wln ú uffnndz prn b grçn r v prd d rd qun ru gun ffrpl nufrg rz b lv- vçã fr f lr b rçnr lln- n lludn u fuffru lrçã d n- vd rrv nquü lld dquru vnd-pl- DLGÇÃ TLN hlhd f nd prç u ff pl ôr ub fór ndçõ r nd ffrr D PZ pgr CNFRÊNC ur ll dr r nr ã ú bn f nduzl- - r ndv Pr h rpu llur nfr b- RCD NRT fnnç ãò urn lrg lbrldn nã prnuprr u l Frnfr nrnnl br 3 frbrn vlnn C f rgu d d r) l R 8 (Rb CX CNÔC uhlvl- nr urd nrçã d Câr r r r brgr Ru ffrr RCN qu n ngçõ pr (ffl) nd - n h nfr nrn prã pu nd prpô prn pu b nd FRNÇ nuíd Pn pr ur nqüên nfrún qu lgçã ddd ã r 8 Chg qu b hlhn qu pr r pu ur pí lnçd Kru nnh pnz Lb 8 pp B- ln Cnfrên d Pz r u ú prn- r bru h fr - llulr pr r nn Pr í b r n própr ãò qu rz bb X fbrçã nd drgu nlr 2 rurçã d r 0 ng - v frd r nrg nyr d prl çõ durn ngó publd rlór d C prp pr pr r lg u u Lb xuçã rfrn dyn p ququr pnrh f-lh nrg ng lh nr r lhd x nô nhã rdnr u- fr pr prr prõ u luld n 0 vlrur rnr- Tr Pz xplv r n r d prçõ < lnlh TUÇÃ PLÍTC D zbr $ 2 38 lh r Pz ínn nr rg qu n Frnç qu dr ur brb 0 }np «ppl 32000$ - -rl r nçã dn-lh Pr rfrd ãò fr rnpr u prg n $ 23 n durn nrg rlzd nn 97 $ rdunpr n nh f rfí nrv ur fór qu bg lgun grçn n n nrl gr d n r l Frr- CN Cçõ x pr n- u ur ul lr dr u xuçã Cp08 34 pnr rbln r- pr rlvr fzr rf- pr n hnd pl b- r ggrn D rn DPkh 8 prr n- rg zbr $ 2 8 u r u r - rn lgr vrí- nugur r qu gnn n nu nrçã grqn nfnç pn nçã pl r v- l gnrl Cvllr prf- r r Ch Yun-Fung nrv- ín $ 24 4 v pr gun r prv pprvd qu ã nd Ru nv r nn rd bln n ng d gr r Pgln h pl rrpnn d nrg zbr 7 34 pr r nn Pn pr- gr prp qu d 2» pr prnn- rd «l rgd pr bn nd rlgã hl nn r lru qu nrg 74 4 Pr ã llulr pr Pr nã dnuu n ur 3 duã fr ugn n Lb 8 prn uçã nprd n rp l vç qun rnd ul nn gurr nnur pl u n- pr nrg nr $ 3300 Rpu- fbrd u ndu- pr ppl rduz R FFN XT du lbrd blgln ró nn - pl rfrn- p» r dn- nrn Cçõ nrrn lh zd pr fn rn $00 rduçã n N ÁR DCRT nr uubr xn f pr Prugl pr br pf nd pl pr pr nrg n zbr $ 26 bb 0 r xplv 0 rnl l r publ nn ú nl Churl ur 22000$ xv d gurr dz qu n pó lvu- n d Rpubl Fln br znbrò 7 34 pr pr n» nnrd pr nr- pr lunn r prfr Tvrkh- Glnpln nn» pr qu prduzu r ffn 8 d drd pnh Áfr nh d gr pz L~ v pr nrg - h u uçã nrn frn fr qu Rpubl dpnu bff qu nh l ugn p n pr pqun gnu un r bln rvld nr prvn- rg nr $ 332 h nun f ngd ru nlh plg» 3» ruçã dfí p n- qup f çã 8 lhl dd lbr nr vgn r uprn - qu ul r Nr nu u nruçã qulqur rd r l nbullv r prr Pr- lg bxd hpnhl pz PD D TP qu nnrd b- TD D ÚD D vu u plrv ff (l rz r u pr n vrb xrí fn r hr d gr nn rn lgçõ ld -- ZT nr Lb ôr f pl nd n npprn- pr urzn BÉR rg n l TRTD D PZ drugd h nfu- rv nn Blgr pr qul pr nã PRDNT WLN nn Pn çã gvrn pr brr rd Whngn 8 bl nr llulr ul d Ru qu v rv- ] Nóv Yrk»} (Rrd) (R k ndr grn nênd n fbr Prg lng (br) u pr qur z upplnr f nr prã Buhn lgçõ n Brn C b r) rbuçã (Rrd) gun n lpr ud lnrnl -rnn bnvl prr nr lg pbl h Prgrph pr rubr nn gr lvd r fr Wl u )r Cn nrrbd Tulr r n rnl un-lb pruíz nrprn pr prn çã prn Wln n d qul hrrr ff r fôr p Cnu f bxd nn ngçõ pz du- br d ãò nr - frn lr- prdr d n dz qu prn prn- prg vd lgu u gn n fxçã d p -n n prr brndu- rn Fr dpl pr Ru blçã pl blu d d-» nv lhr l prn Wl rn d Cruz rlh qu Nã bn pnh pr r u nr d Fznd pr 9? rã u- rgr u gr xpld d gun v n br pz - g pr qu nã lr Áur rã n lg qu pl r r h qur d pr pr- rulr Pn prã pr N pprn xnu p v Tvrkhbff lr n r nr pl Nv Yrk un ç d r p nunr- br nd p yph fg nu ur pç uçã n pz fqu fln nn vn prr dr vul p «u nd Nv nul rã r- CNNÇÃ qu plg rã prnnr drçã d ng- qu r rgr Dz - p qu df CRT prçã n d qu pr z rn nn xr xr nbr- n p rpnv prn h- çõ f dd r Lnng qu rnl Tulr qu vrfr lhr d glândul pró n gun Prgrph 2 Lb 8 pr n n llnh pnbr d urzçõ n-d NN-FNR nr nrlru pl r n rr 000 nr rp - pl n próx n dr v f fr pr n f d n rg 90 pr prc qu qu v PRT PRTT Dubln 8 nvnçã - vnçã rrurg frn prfn pr d uçã brn ç n- ffn pl bllv prqu 2 nr n pr n 2 duã nr r nn-fnr rlgu ( q» pdr nrvnçã d õ r pr l 0 n qu d l- r bpz n u N ÁUTR LLÃ prvl- b nrr rnr p drn BLG FFCN r nrrg n d nglhr nv ã nf D lr lun r prn d ruç nn lu nr blhll rulr r u bx n X rn rdn- Lb í dr Brnrdn Pr 7 (Rrd) (Rb hur Grffn Fhr Fln- RCÇ FUNCCvn qun r qu çõ ur p Pn pr- prr z nn brnr prn d Rpubl d» nvrn r- h pvblu nf ó r D0 n rrpnu- gn v-prn un k n pr- qu n nrvnçã pprun n pr- põ pr ngr ndu- ld ln ã llulr pr vn rn rd pr pgn dprprçõ nr- xpln pz qu fn nn rb gun rry Blnd rr ln- NR vd xrí fn- rnuv pd l zr ngçõ pr nrd C pqun nn d nv ggrçã qu rd lgr W Dggn r rr 8 Bruxll rnç hrrr pr r l pu- rr qu rn40 Cnrr- r u f- qu pr nr vrb pl Wy Pwr hurr hnr- xpçõ grn un d pr prpgnd d Lg d Ngrl n gvrxuçã (l xr fn 97 í hnd C prv n lruçõ lg PRPGND D BRL çõ d qul x fz pr n qu nfrn nr lg r Blg vl funnr p pr lg r nn n bru rd n prân u-rç bv r u pz fl prn Wl- np D r k rl rr ndçõ fvrv quld u hf dvr rgõ urí qu -nlgu vntnn NKT ur RC 3279$266 ppl prnn b nrrr nn hnrr h- uln n- d rgõ vd qn n núr nn u d vuçã n pr n r g 98 r726399$38 Lb 8 gur- qu u rblh rnu pn» rr n prã nglz ffrr nvã r- pr u pr d vrrr «bhv br pr lrnu núl nr- ã Luz 8 ônul 882$676 ungr br nã r Dpnlun - Brl n Un qu r L Rg v bn- nfnç rprnn d r D lr Blnd nn- upçã ng rlhl- nnud n» gurr lg n- v-nçã nv $099 ppl nã n- bã p lu h pn- nr vd pl u p- r lzburg n Tyrl r- prnn n n d vd ll pln rn r ln l vlunr pun rd pgpln - r r 6 nfrên qu n rnh Gurr n- rlçã qu lh pr Un u f lnn nl Pn prã llulr pr n p pr xr Lndr nr d nuçã p ng rh n nn qull qu n rgulr prn fzr pr udnd nl pr dr- u n- rçã brd l drg» u v r nrr (rn nfr qu Whngn br rvlr qu ul ngó rngr Unvrd d l rprn- GR D PRÁR l» ur pr ffn qulqur prdn g prulr N xr lí qu rbu br rpr 7 (Rrd) (Rb nunr d r ul Lb f lhrr n rur prr hnn f» urd xên n- ddn rl TD N NR r p dqu f pr ] rvç frrvr d Rpu- rr lnr qu nr u d çã fr ôr d qu purn prgr l rp g- l r) gun nfr r ln ruí purr frn br r Pr r dn rf» d gurr qu 0 gvrn nn nr n grn nd n» UND n pn url Lkn prçõ n ur x- pn r- d n l $ n brv lnçr pr n Whngn 8 pzr d GNRL GLN rdnl dz qn çõ Tr Pz nr Un hgr nhr r 2 ppl rlzr-- vlr r ul-- 00 n qun qu pr pr n u» nv pr vr vnn- FL D BRL 4 6 Códg P $ l nr n r- Frnç llnh g rblh r pu n Qu dry rn rnn prr qu [ r- prgd prfrn n r-llã r bru bn p rphr rr Trblh r rrl grn ffnv nr b 0 nhã Chgu h nl 62 lng n n u Cnlh upr prdu nr-rn n- pr rl lv pr pr í Brux Pr pdr T- nã frl 2 zbr Wln qu n pô T-l-n n ffrl grn pu rluçã gun n ubur n r d prã qu Rpubl x- lhã rblhr d n d prn R 00 rã lvd pr d lbrr rçnlb 8 r (rru prd nrv qu xpr vrd d qul rã nd n» r ul u ngênr Chr qu f rn gr prã qu Rpubl u» rvã blunn prl Jnr gnrl Gln h nn n rvr Dn õ rd pl Tr Pz d urp pl gvrn r- ru rh pr r pr- grv pr d nv- f d ã lr frnz n pn r 82 p publ vn- r 30 Brl gnrl Gln - Códg Pnl r - pd rd n r r lrg frn fzr l llnh lg» hnríf drgu h fund qu nvlvr própr x- br próx xr rr n prn d Rpubl n d Rpubl d rnl pên RRU NU DTR dur prnr Nã bn fr d n r- nn Brl z nn DR run- r n ur rp - d qu nd nã rfr gçõ rr Trb rpçã qu v pr d TNNT rrnprgrph un rçã lh nvu pr runã pr rnn qu v prr- Klnh rln r DRG U prv n prgrph r Tn hf d lgçã RGT du pr nrd f l Frnç rgnzr ã - 2 Lb Chgu h RNNUNZ vlvk fzn 30 prnr rg pn nr d Rlçõ xnft R nr nv frul - prn vlr Brl nn Yrk 8 pl grn nngn r l rgn blhv f lün n» brv pvl u pz pru Nv rr nv rr r rp rp»t p 0 v ~~ prnn nv rr 4 pln nnnqln 8 -> prn Wln f rpnd fírvn- vwíwpvnn h ã Cnlh pl pr- qun qud nr- xpdnr rz >-- prv n l u Fl» dl2 «u Gbrl n pl nr prr U Ul l- fu v fun p- g pruguz í - Cun r vz u hgd - pln qu vv rl bl- rã pund pld nf Dnnunz drgu Rg nh pgr rru l í v r d n RC CNTRL pn r n r nn u lll â3 í» nh vr nn Wrgh frç fr rbd n rv n qul lr qu GBNT UTRÍC prr U grn n rç n-rr í bul pr rbl nrrg p vçã brqu pr grn un v hn r nn Ln grp-h -dll> n l? >rçã d nênd ruu n rçã r 0 D- flgrn n- nr nr p nn- n- r n2 nu pl n- RNUNC Pul Nbrk d dzn qu nrr rd nv r ll Cnr) d rg pl fnd pl ur lg r qun rprnn dr ll lã r qun-r R FFN X R n 8 írb r) dfí n v nll p fr nnrd fzn nfrên dr lfr rngr ld nôn prj Pn ãò nrrgd N PT N ( nrnç b PR grn rzn KxpT à nvçã qu hnllr Rnnr prnu n d Rpubl nr prvçã qu rfr nu- xnr qudr nr n> d rnbl prlnrãò - pã - 7 prnpl d Dun U- drd í Rb r) LLN Rh Fr u r vu nu v n 2 r r d gurr d rnh rpr- Crl qun u r d rnhr unhã Nnl pd ã l PD PNTfr ngun gnr q r ffn prr nhã pr nnrd ly Cr gul Cu qulqur p Brl í ãò nn nr nr v B-bn nr Kxn rzn g bb u - Crl d Dng p pz z pr n l Pr Chg bl p xnunr DR -brr rp l rv nv gurr lu u pr fn Cunh frn Px rnh r r nrrl- x br dvr drd 8 nfr Pn- r xplv pd prnz qn r Rnnr nr 2 u vv r rguu n nrr publ qu Pr u Lndr nfr lugu nd nã f fxd nr nnu frn gvrn vdr qu grn nv qu Rpubl pz pên - GR D lkctrr 3 qun n rdên nfrên qu f nvd pr pln x br b fzr pprv l nv - nqull d rr lgu lunhnín ç qn d nrd rbld fôr br ld lg CT LLÃ pnh qu r xpz x r r nr r grvd p dy- bb u r xplnr qu ll prn Lb 8 Rlzu- h gvrn rlvr b qu h d h d prr ldbr prp f n nr 8 Brl TÁL NDT v u d u ubn - n p un grn runã qulqur pr- fnv prbl v d prçõ hg h grv r Rnnr dn nur BR TURQU pr pr fbrl- lnn- Publ nfr vrf d prvd pr pr n lgr qu FRN- n rluçã nvd N DPLT d frç lr un rp llã pr fn rn xpçã v f n ncnnlp N r- rd frr N runã í» çã nrl Brfíl qu frr nv gbn nr f fr - n» prnr pnn CZ PR BÉLGC r 6» b n- g pr-n d Rpubl b pr b uk ff p dr- r nd d pr grn bbrfr nuçã Cfr ld bb u Cngr prpr - «lu l prnd xrr drdd Pr 8 r Crl Bn pruíz vn UT CR D n n dd dr lfr Pn n-j «g br nu f n r xplv b >u u nn d nd br Turqu qu ubn ur pçã u» p n Brnd PRN u nr nfnq N rfrnç nr plnpnr gun» K RÍT GR bbr-í rnl vlff pr r v ã rã nf «prã br d ãò rn d l nv pr lv u nfr lru qn - -»n nrv nr C RNN N YRK r 7 r ln- br rvç nr ru Lb 8 n n- rrrpnn nn uçã prlr nô r qu Xn- r) (Rb n 2902 pul Pur l n n nn- pr qun nqunrn ffru h? Ynrk NTÉR D CXCNh Rg -npr n n pr ur d n?gr «ln J d ppulç-í -- rrlí-»r rlr» d? br 9 rã fr b p-n dr r Pul Tn-rd» >-«rí r r- «- =-«nvn r l d grv «r Brr >rr»nrr zrr dz n lnrr pnv uu ^ - n(w ««rf r» > -rgí u?-^ d r nfnçv f n Rh Fr n df d ur pr?fr<r rngr prn-ç «blhr d nn Cnlh Bl N nfr Cr prvín Lndr rn r 8 Rvg- d- Publ rg pn xnr r u nfíun f vr rp-r rn- upn rvç r b Crl Cng d-r Prnp Rgn d Blgr l nlfxdn dr»grà rhnn qu prn nrr rg nv qu fz rnl pl pçõ nnun- - -«pb- vd l rfu Publ b Xl-» íurr nfrçã ãò unnn rr v-»» Lb - vr pn d Trq n pr rrr nr Nv rk nr-lld nrrgd nrrgu r Lubr Drv rr vh frr n nr ] gnu prr «f rnu nr lbü d«brv prd rpr Jã { pr d r--» Cnrl - n-g rrn n Thurnlr - ffln u ld q»» ò prrvrn rçõ d pl -í- nnrçã r up Rhn nvnn grçã u Brr pr Brl C ul dz P-««r í nnd» pnn Gnr blhvk prgr fr vnkdgbld nnun TCKL 8-0 qu Grrp u^^&^ p^lvur xr gvrn Nr d Ru íz íll^f u nrd Prgr f CÕ N CÕ D ND D Prugl N NTÉR D NTRR U prn nfrên br u Publ rfr rr-»-- w --ã ] h

2 - ^ W-v- -v-vvrv-k^-l~~lllj(>-«- - -W -r?«>?> r v - ^^^%W^r^T~^^TT-^r- - > l ) v -- #pg-ty -- - y-v- W»-^ CRR D NÃ -- Dng 9 uubr 99 «drr frld J Luz Bp F Cnrl 7$ pr nld xnrqnnr n ur qulqur d» ( ynrnl ub-drr d ub-drr rp nduír rvã? qul 4 xpçõ publd nã Dpz qu lh prn Brl pln fznr nrr d rr nnl? d Prlur rlçã p- prç nfrên qu nu l un r nr r qu dh ó dqur l?rn pulvrnr rnu r qul n p nrh qu r dnrv l nnl 3$ lh dv lg nqüên n 0 hr d nhã f n n pr- rvã n? r Frr pr llbrr r hr d r n 0$ pr grdvl 60 kl u Tru r n n r n n unu- qu qu u pr nld nlul- ln un lrbu qu ul lng qull v n prnd nd rduzn U bvr nr prn prnpr r d huv r gvrn ppru pr prvlg hb Trrór 300$ çã nurz plí uçã Pr lng qu vv rúpul - lrgn ngr npnz fulnr Câr r uv rnl vd d pl Bu bnln nr Juç ul rnndd dpr v íl pl pr x prz fn n pz nr br ú rnpr pr r d rpnnrn- u pl lbrçã lvn pr nr u r qu pnh n pl llu 7 ru l bld pr d rn pl r up n- qu u upr br nã f br f pd p nã quz prpó r p nrvr v >n nnr gg nuffn prp- fr h qu g nã Rv br l rngr n ll pr nã u gvrn v frã prdn d P fnnç rííçj Cnrnl ã p p qu lh luvvl r Frr nlur rçã prup- Nã h br rzã nu brur un nqul-n pr rlvu rffrdpu rp d u rp u Câr xpçõ d^ nrn fln «u Prfur nv h qun nã rln nru lg qu qu ufqu l nnll n nlg- r rgr vu f prl x frul r n nd rçn prdír n - rã llgn rg-n pnr h prv qu g r J u- bç nr rr d pu ã nd fz rróvrnl dn quã nr d gun ppl n qu rnr ã nrbun pr f n unpnr rnpr nlnr v qu nr u p r u- d r p vz d r f (7) > u frnr rvã qu p- gu pl qunl n n nbngn hr lp punn qu n pldn rngr u nr Cnlh unl br n nunl-n fl l hr prn prprn prçã n f n d nr n nr- pnv h P rduz- nrfn vl rnprr u pn Gr Nv f rv lv n br nv nr n ln rd pl- pl rfrn- pr vrn r nrnã pl rl qu nnu- hnl grr vlh h públ qu ul prdfr hrnn n u qu ã fpr í d lvur pru vv qu prfã lhn- prn- pru d Rpubl u nprnnd úl nn nfrên n - nrn pnr br rln p Rpl lã prfn ufd hhr gbn nn órgã dr X qu n d pr vllr x prr nr qu rqu lvz n f prlngd ln u nr d Fznd nlr nv r r qu Brnrdn h nd nlzu 0 unpl nvdr d çã Cnnírl ã bux u pu drnn d Juç n u r-uçã funrld pl xpl ç 4 hr d r r- n rvã d rf d lfâng fgur x pr - d r r R-lph) lg p nã fl frnquz guu runr r pnh- n ur rduz nnn pnd n bn ppll n nn nn 7 d n nl fr qu n r r r nr qu rlzu hn- n d drr d í = rrud rvç d u ln ru hn hbu q u rln lhr n rblh qu h dnr- çã u prn prpó prln pr D- prf qu l d lh fzr ndu- nn pô r qu nã v r fznd r luz d nnh n- qulíbr u x pfzr prr u nluã n u g nll bl ln rvã prn xplr r r qu qu nã r u d lvr prf p rrv nv f qu r u prbd d dnpr nã nrduzr nn pprr rv fr- lvxpz uçã- hgu» b gn nul gvrn rvzçã dvr prn fr nz qu prn d Rpubl rrpn l d n dfçõ fnl n- uã lvrr ll nnr Uhln b vrgn prdu ç- rçã qu n nr u nlr f- d lvur dn n- nhr fud n pnrn 0 pr n qu vrdr v rn pu br xg durn d ppulçã brvrn r Frr pr - vr nr gvrn r nlhd u pr d u prdí plí hn nh lr n bçõ qun dr Jã r ru f qulqur pruguz gnn pll n pl hrrr rpnbld- rvç públ pr- rp prní h vz grn p n rpnbld «- Kn dúz r puln rb hn pl prn d] g lhn v v qu qu pl ulr prdur p prqu pr vfguvru Rpubl Rn rê u hbn nnrr (Jl ) prprr ln qu ufpl l rrr n u br vz p nvlvu r pgd n P n u r^k nrr nlnvl rr lur l n ulp r Pul u u fzr nlrçõ rf r b p v gr(-7) nnã Brr rr dr fz publ qur nn lvr ê y pl vr nrvnçã ü- prnbll u vr urn lgn- nguu rlír wrh p Du ã- u hn prn d R- lfâng l rçnr d nrrên rngr rd d uã gvrnnl ( rd qu n nnl nr pr nrr u rn nçã pnz n n d pnã órgã Rpubl g publ fr ffrç xu- nz u nrh pr v dr br n n n nr nbluã rd nu dr nr Brl Bru- ndnrnvn hn ru pr qu vlu- -prníp nrr r l bu pr ur uvnu rn nl pnr qul pr pr bulu pr xrcunh ó -«n d xll nã lfr zl dnçã -prgunr - nvnu nr r ur hlr n u dçã hn d- Jã l nrvr q r nd n u rn dfr r funçõ npr n fgndlh n brçl nn fr nã r nv nh ód qun gn qun vr pl qu g- r rvç prphylx rd drl n h ã Juç nr qu lbll br n rpçã rnl Tb prudên n fzr p Fn gu nn Gr rnd unnb d dnrçã nã pd hn qun r qun n gnu n pz qu pr rurl õ x znbn nrn r nz Rbr Jul qu gurdr nrçr»» h u x ê pd rrr dvn r ndffrn prn-ll «nulbrd funnnr d rpud qul- n prr r Gnzg nr l D g Cnlh v h r ll d un nln lhn qun gr pzr nrr-) br xpã» pr r fnzndn qun rb r pr br n lr rfí Jy pr nd bp r q Unvrd d pl nh bn qur n pg u pr grn r u r gnz hdn ud b Gr dvr llph d rê r rgn rprln nvn fzr Frr g rpn nrn nrp v n vl n lfn xru Nã v pr rfr rn- pnr nh ur rr fl pb n- nrh qul u rçã b pn çõ qun br nr - grh nr qu pr frç nl b pr l-- xp lçõí r pr- p rb n dvr fzn-ll nd Frçã dr fnv Cruz Crqu nr dlv ur gn pruguz qu vu vô rnqu ã vrfn n r n ndnçõ dn rprçõ r fr r n vrdr gu flh rn- qu rrgnd qu rn grn d?») lfór pr prd gvrnr R rvn n br ld hn ff prrn 8 uubr Jnr ç rrdr T plí nn pr dpçõ u pprun pplln pr np pr «& nllgn- 09 N duã qu nv pul rfrn uçã rblh d rr u pr r?n0 nr gn pl pv n pd br TW r Trnv- nr fn- n ul pr fuur h nn p nã d d Bh qun n - pr lh prr- r vlh xr Pr prdn prf f JLCqlllíU pr prç vn Nã rr prn Llyd Brlr llg vlh r dfçõ d l dunr ru gnr prp - C RNNYGnç D 4 u vr prpn g çã r nr rrív rn hn nr pr h hn prf prgrv pr prã gvrnr nddur (080) pz nr nó nã x - nh vd ndurl p v r r qu rrpn ( uv nhl- nhn nd qu nbr u pr- pl l uríd qu nrngn nngu f grn nr pl ru r n nr prx n Flzn b urn n- ã u pl ppçã gr n qu hn dqur n n qu d ó nv y prç prgunr- pr rvl ptlvz qu rqnl dr Fgur ffrr Q? r n lln npl ur flz f hn nã rgn lh nrh urõ dur xprên d vd u lnn r prpó rr bru- b -Cçr? lhr l r fnnl u grn lh pr â ll bç bx brç ruz píã nn lbr L hn- nr vn nn ul nud nv rr d Lg n dzr Qur Bn prn br rgnzçã nv rr ã u un qu bru ryr qu pr Ruy nv> rdr nã gír lçõ T n Kuy f- nvlhfu lr Fbll Lg Urg d qu r rnd fçã pruguz grn pr pr lhn pn nvl Brb glr vul Cnh nrn pl h frç n nnv- b nh qux n pl pl- r n xprên hn lçã uurpçõè pr rnh fr Cnhç prqu r rvz d pr pr f dvrr d d R- d u nrr nrv grnd grnfçõ u pnnn- nã fr nã nç- d u gnfçã nh ln dr nã prn d r nr qu ll põ d yrnn l v ul P pu- qu u rúpul > rçn lh Códg Pnl n nã br -pr^ n u g d rvz nh lvr qun d bnçã y rn d prxp g»«bl 0 b u pdr-lh rp n nã pr h prv lrln nnn pnr nnn -<llju u K-»-- - d d»pr nã nr d nã pr Cnnvnn nu l rfçã pên lrl d Cnvnçã qu prr qu qu pl pz qu xr rnh C fl b rgn- dfçã u pn v unnn - r ppu hyph prhn ã br Bh r prç nh d ndr pv ê nuv Frnn r pd n p xn Nã n próx ng zçã qu vê pr- qu vrd xg Cnf qu nã nddur d pr r prp pr u p ybl h u q qu qu prdr bnn lh pr ngr r Flng» nlhõ hnbl plqu- Q dz- ndd lv lr bhn bnd frnu pu J nã lbrd xr prurbr d n pz nr rr - qur r nr ã dd r nrrgv Frr v r ud d p- pr pz nddur rul Fn ugu d qu pr rdnr Nã pdr nã l rnn- h pu rn nrnrn prn brp- rvu n u dur br dlv n rn ddn luz n pgr Fu lbr qu ónrí lr l n r d dnrçã vn brb nuçõ - n nrduz n r d n rçn l fu u Cpr- gr rçã ln h qu prn h rlv nrn u lgu - plí r ulp qur llur rr uhnd Q u vr públ rd lrnçõ rfr qu pr v prg nçõ qu prrúpul Rpubl çndr Ruy B nã nã nã u d r pr pl rv qun ll ã n Cn- duz Dr rv qu fd? q pr hn prv n gcnrgr brgçã d u nd pr qu pr J J br h uç Brb Ruy r xv ffrr qu qur nn-lh u pên pr d nên fzl- prqu Qur rr qu v vr n -dff- nhr rn nr r Çgr X <u nã nh n Rfl-nrvl nã pz gvrn pr dr brrçã d xrí lhru UN LR nçã l ur ln pn n n nnh bln uld u 03 rfr nfrên - u ggn prnldpn nhd p n qu n ur pç dn luç n nnn fn- prlr r prn d Rpubl- p qull frul n d-rl rr úl ulr rnr vr pr qu n rquld rç r nluã nrr xpl nã qur blun qu Frnn u b f r z r qu ó pr p nh d p fz- rvl d grn ã pr f prn z fr prg lr rbu lvnd qu dz r d lhrn qu r n dr Fn d d- qu l rngr l pr nr nên prn nh çã nprd pr lgun nl uóp l 070 vl quã Pr f n vnd 4$ Prqu nã u l Frr n u fúr rçã d ur pr rd hr h qu n prç fu u nrdu nr d çã xpdu ff nnr xplrr ll D prqu r pgã u pn nu l-l ffrr? p qun lh qu vr rnd - nf un rnçã nr r n hn ff-rulr rprçõ g ã pl Fnzndn d ã nnr d ng pl pl rzz rn- pnn u nr r- Cngr Brlr xpnã pr pv ufr- nhn ur pl g pur pl fr gr durn n- n fv- Prr Crnr lfnng d npr fhd zl n d çã nddur d çõ prvn > prnçã hn n pr p^ rp- própr br ul nrn nã qur ndn qu fuld ln pruru xhbr n qu rrr nân ul p pl lbrd v? gur u un v q dr X nun TÚL DNT prn d Rpubl pr lvr r- dzr qu nr dqur pr u Rpubl d ç pr n3 r prn funnr pr ã p n nhn x v ] u nr nh uv flr gênr u9 nr v prân p vn prn rnr fnvn 26 rrn unn Cngr ppludn- (rp xprn pr Cr- r d nlgn prqu p rlzr- prn uu prfund ld nçã r d nh) D ur pr nu v Cngr nf qu nã nd u p u nn lçã pu ur pr rblh bnn nrg íl nv prng gvrn d gnrân d ún p-?0 pu b ulr r Gnzg Jy nlur h v pr r pr f8$7 qun qu dlr nnn pl Dr Frl prblgr luçã rnrrupçã n u nluã rr lhn nl d ô»$» ró qu 4$ u d dd brlr n d rp lnr nr prpçã n nfjn n pr lv 3700 prr Lpldn prfun prr pr rlvr xqu nã prn prd rrdvl rd nr lnn - r (l0 nvdr x pr çõ J ugu pu pl nd n l nã pô r pr ln- u pr lg pprhnl d pl nr u 0 nrrnn lnn Cn- p qu d rn f Nr g n nrrên Grn R prd v- rnn pz d ppul-l rfgr gr rlzr- h n Ul- pln pr fzn n çõ ppld nd n gr prqun br h bh ln f pr r fr b r -C ff Prugl - p nn unvrl pr n nln prd «b nr n rr f- blh Nnl prfunnl vrg rçn qu qur pr í4ãr0^rcín^0 u prn d Rpubl fr- luçõ pr f dl n rfluí v ln TP h fln nr r 2? ç h h lnh pr g r nn v qur f ddprfxn l - rprnr l br lv rpud d própr pr br u prqu h pu gnddur Pul Fn Tprur hn n p ll vng Fnunn ln Lnqun (l u núl r rngr pn u dr Pul Fn n í p qu p qur r l n 2 x 3-2pl dffrnç B h nv qu nlnr nã vrn «4$ nã rr n D UR D F ulz ll C Df -- qu Fg lnl fz nrçõ ln Prn bnn gr pprr «Nnl qul r ç rçã r- dd qull f lg dn brvór Bl rn gr vnr buln (0) Nã n rb brvór plqur qun ru d --- n lvr lbr qu ul drg nrn pl p dupl çã pr- lhl- u b pn nnl gn ff zn u çõ nn n r Prugl nh - Nnl l 6 hr 30 nnu- d u u rgd dã pr nl vr n-w 6 nrn- prn nç v h nd ur 30 r u prã nn lhr br n nhã 3 u- lg brvçõ d (l d níd l hvn ln n n r n d gurr 7«Qun h quld n r qu ln nv Crn ul R nr dn r br Cngr) dul h f> r 3 % prn- ] xu- [rèfrír qu pr f fã rrz frnh ul Tr d çã rlóg dnrrã ur qu pruíz ã vuldí plv ú fr pr qu 0 n ul uçã plqu r nrr prv- n pupr pç ^hntrgj b «l pr un nd vê- -- > - - v~ % C qur qu p - ndur pr n -- hnr- r nã pr f-rulr prvõ n brv pr hygn n pz lv lvnd uffrg pzr d gr fn ln- pr pr-l rgru- d( ng qun uf p p pr - nh nr r Frnn fz xpçõ Crr l0(]0 Q nfrr ll nã n r p rl bru d Rpubl r lí P«dnhr r r bb vr nr- b br n qur f pl r ú «fl - J~ n nr nn % lçã pl pl uqun pn rnr^ rru v r bl nnun pngr n nh n rnr xpl- ^u nr prvn pr f rrl Frr v- pfê vld U ã prg nr pl prr lgr nó prf nun lçõ nrlò l rdnr -^Ããprdu r ugnr rnpr n u qu v pr nvn n d N Frr n prr d Cpnh Nnl Nv- qu hbuln nund ( qll( 0 çõ rnl 07) -» runã ln rlzd uçã v un rcr nvu hn dè nunul pr qu ««^K^? ll nd r vng gçã n r gurr d Rpubl pr Pr Pl Ppulr ll rçã vl prn prvn u nó qu pz l LglNTl» ã pl Cn-n qu n prn d ^^^^7-w^ r u n gun r xqu nhã n gr» nd h d br qu lçã l runu- hn n qu ufrg n n rgn fl Cb Frn Pul - Rpubl fr prnll v- 0 rlblldr qu 000 p pn glp n rv n u pl dn d 6 nvr- gun f r nunl b rr b fçã dqull Câr 4$ lr prdên r nr drr dqull - r lul qu rvr pr U» 90 D dr pr pu lrl n dyn- funçõ r- h pr pr rn J Lb brz l6 hr nr pr dn d nunã U Lndr br n dr Fr b duã pr nnn nã ã - ZZ^Z( $47 $460 rd br rdnh qu Pr grup prud pl r- lrçõ pruru hn pr pl nu ph quã d prç d Ppr prp pl r Pn- Frrr d lv gnrl Urní l prln qu fz g$30 n d Rpubl pr nfl n l n rlpdnh d gnn gnzçã hblçã 4$ Pn Flh vln P Cv» nwdê qu gvrn vrn ã rprg nunã nã uln u u d vl rquí l rgr n x ptííy $79 nrpu pg lln blh Pr huffur P rllur l Când fz pl prln u Tb rqur dên $72[ quz lrr n u nunã Juç d Câr ró ã d ã u í r n lnh uth grn rprn- n lrr - dn lgr n «ngun n burg b fr hygrphà r- r 2 dr pr pnn g íh nó v prnr lgun lg- qu huv hn rp d udên prn p hn pru prlnr ffr» ríl çã qu r d r (gn- b qu r-l dr Frn d lvr l p r qu nã p r r gur qu prã prr lvn $92 nfrçõ qu qu d r fr nã br rr- vr n u d nnn Crl lbr Rp u) v p- lrr x llun dz r nflxívl lg- nr p lg r ulg pl r unnduz quã prr n Câr 0 n0r 0r Gu Prr d nçõ frçã - d d lnh qu l rngr nrl- ur) b lrd n nã ( p ( Lb nvu pl r f J Bun ggrv pr r Nll fr rr gn 0 rrb ll r r h prpó d xplrçã qu rgn r pr kl p 30 r pr ur rlh u llg pr rr p $6 n br r nã u ã própr (p ppl) dr lpl l rn ur bnn qu n v r qu qu % n fzn prçã nhã unã vrf 3%9d rf lglv Nv Yrk frç rpln qu un rprnçã - -X>n llnd x í 2 % ur pr z h vr nv Clubrnd dr ( f nrr n u nrvçã d rbun vv pr qu nã Pr d r prlnl GBNT RRD n r ) pr x x- n Í prv r r xpr fl lln llyrurh rprnçã gnuín n rgn d urd ndr Rurn PR r pr kl - nr fld quê nf lr r d nr pdn l g Pçnh pr r Nl Uruguynnn 4 qun yr (9) ã v l nã nr h uóv rfg pr Q quf pr br p n ^^ Áur rzõ uffrg nduzn hn ( prr ngnfn grulr nr xrr nvu Undny ( ubrdn hn d ônu br gu ^ ndvdu pr l- qull prdu nv d BN prl n prç u p ndúr rndn rpr rô) l ng nlur frl ud l rngr p rpv rr prn gr Bruxll rzv N Prfr Nun hu hn d rr nh n Urçâ r r l uv 72$ xr-u- pprxn Frn 2 (463) -prbu $0J0 prr g )0l hbr (yn) n n pí - R nrr rblh blh nã pr ngnlr pl xpl pg Lpldqull l l C RNNY ívírí dn rnn - q llg qu l vlh rlçã qu n rn rrgr fr 4 7 n n r -Cn ( 33 rgnç D - n n vnd rz n v ã 0 - rd gr pr gurr 273 nprpn pr funnr pu- bnr 4 l6 l4 nld qu br r r r 4-f ur pr dqurdr Chubrnd 0 r B lbr dúz prg u bl prdên prfõ npçr hul r $ f nb fzr nulblun nã pd r dd rvã í ur d rnl- brn9n {) vr gun r r rvç rn p ng qu nã pr [(dvg qu n nglz nã u d l d í qu dçã gurr ) lr ln «?rn (ppl) rçã pr r gn br prân T pl <z d- gçã flzçã ll qur nuv L Qu ul vrdr bnd- uhnd r pr u nr qull xplçã gr qu r2 p Trângul nr? pr pr u rprnv p nll» fçõ u pr n qu l nrgu u C nã Cf-R xg ã ut-ud flípnf 4$ U pl quã g»r? plí pllu Chpu hn nr n nh uíí-- p (ppl) rgnd llv-- nv bn pg grn qu nr lr frld qull r ppld ggrpl qu hv n pnh p qu nã nã è vl d Qulqur n h uí fçã pu nr 00$ L vl nunã r J rlvr pl lgbr pl uxrv d qu fr pr h «0J3 hn n nh gn- nh rpv prpr hn d nr vz Brndã npr frl d l lul nrg dzr u vlr uríd p qu rprnçã rd Frr dd v0 prln v- Cf-R pu drgr qu d fçã Crr rvr plvr pr v pprund Nll l- ndpnvl ubrpõ- prfnnr Brndã prnu u frd r L Cf xplnl- huffur pl n0 rblh uóvl P rprçã xp U d qu v pl rgõ rngp d rrçã qu lvr n d pr» l nr hn n pr z gun vpr pl n d plvr nglz rlçõ lgrph flglld Cr Chun Kf n rn lgr - pr dr rç çã u pd pn frnz - C nurn Frgl qu rpv rvã n pl lnl pr n brnd d ó nrrn r prnfnç lg r d r ugn d h - nllh nv bll lvr qu r rdã n gnf u gur fr»» nn qu pr l prnu p lux rfrd grfçã qun u< l- Cf-R qu dzr prç qurn dr- nr nrnn RU PRR D RC r f nu- Pr# rr n- n drnã fzr -- ngl-xpn r p pr Rbr Prn Jã vr pl prr udór pl br n R Jnr gur lgrnn ll rn qu n nã rpubln rr drr vhul çã br uz nlg çõ nd gnhv nã lvr frnz u 00$ br prç qu bn p Cnrn f) d rlzu nfrn- nr Brb nvln 0 df Cf frd prd prfnl n r pr z r- vur Cf-R lnç rã prç prpr- pr Bn Dpó r Dnl» Pr rn bvn p nhb n pl urn fdíí rrubnn fr b Gbl v D d pr f^ ífu Qun r d prçí bn» pl Fz nfrên r n v h ub r v u f dã nd lrr (xpçã fr qu gnf qu >>n n nrp Dg u rg nr pr r-r p n ru qu 0 (847) n drrl) àruur l uz rlv u nã br n- br pubí í- plvr nglz d llnçã r qu nng dr Chu xrr rgn rór $- lçã lglv rp rg ur xprh ppçã l brnd nrgu-lh br qu rnrv 00 dpnd ll $4 pr lh r fr n prln D u nfr qu pr- ã nglz u lb un( lzr nrn fnd u r u nã qu n ng Fb frd pl n rd D rr r vr b pr ç ud K d un) lr- nã fz gun Fgur n r d d ^ rgn n br ã nã rbn qu h 0 qu ê ud v prr d plvr Fr n3 huv ã n prpó nv fr rw- lul d ã nhã d Câr 2 n rn flr rgr prnp d np- gnf frn br n pr- r pl ^fçb qu lh udór rvnur d u pr- x-llnã qul upu duã pr rçrín-l Câr pr fl nr n n (prurv- l d rr r d rg vl d fzn Tu frn d çã d R n0 pr fl nr ní huv rprn quld brlhn- hn vprn lul fr pr pr ç ún p qu h dr Dh drbu fr pl Gv lg 0 0 Cnlh unpl uprfl n hyph ulur n d? n - urz lrr qu g hubrnd nd fz n pr rçã pr 3 pl rlvu qubrr gr pdõ rór funçõ nvr d 44->-X lr prhn P nfx p gn duã brlr vrn qu r ndfrnç rff<>--- nu gnhu n nr xrr qu rgn nnur qun r r d rbun) pu r llr r gn - rã gr qu prç 4Í000 q 0 xrí0r p f gun rr vnnnn br rrgulrd ur grv n r» lglr vr grã vr dr ly vllr Fgur r r rr lnnd- n n- pr qu R uv n n xpd n nã xlln qun ã rf qu fj l rr 0 nr rz qu pzr d r nâ C & f-r vnh nn rngr l gru n prn- ln gu ld ll d n Frnç gurdn > ã xluv rr flr ubd pr fl np - v brrr lgun dbn r h d Rpubl u rn 0- rnç pur--p() bru fund gqu hór gnud hgd pl nçã pr uz ubu frl qu lv lg prç r prqu nr r nã (09) rn ffrd nr pu- prçã rr d pr nfn- bxr Cny U7$ qu -Gr lxndr ng rpubln d dqull rr pr ln h gn qu up- ll b bl d f prçã hf n 0 d fínz dz l Rpubl nu plr Fr hrrdrl dr ç pl u nld nruçõ q Kpulü r rzr pr v d ü prn r í gun unzd pl nflun gr rl d hnr br d r d nuçõ pruz ullr uz lr põ nó rblh ( n -p d Gurr vz d pd prv- gvrn rp vul unu hn n lng nf ã pv vngn rbh qu nrçõ Qun 4 J plí qu r nnn rluçã F nd urz - rn n pl Cll d d plzçã prfpr qu vg- Pr rfr Rgn ll- ugu pu n u br b vlnn gr qu( pn p pr( v qu nu rn r - nrn lrr qu Krnç nã n n Ffznd çã nl rg Q d xprên nlr d fbrn u - qudr F ffíd nn- nd lvn pr br ln vr rbrr r nã nxrg gr ph -> nv dr grlur drr d l blu n g ã públ g ur l nnx rr- n b- x br l vrfr qu ndgr d gr runã rô r n-n pr k -v 898 ur pr?-d rfr F d grn fgur dl br nfrr rguln K Grn rprnn nhã 4 f ucnr 0 r Llyd prprd xu xpl pr r dr prr pr pr n u nã ã pr ffrr n- grdun n blnlf Nrl prgu un prpgnd bld n- nv Zfrn Brlr r çã qu ã pr Bn pbld rul nn-rn qu qüên prh r nl p x lu- p Rbr drnl Cpnh d p vê nd Fr prn d( Crnr Crl ur xqunfçõ lu d pr dr Crl n nlhr ã fnn- rr rphn Grnn U r pã Jqn R Crbnfr bur Phlpp n brç l Brr d P nl dr qul pnr-n ç qu l nrçõ qu C» r Frrr brnh çr r Grã rr Lb xud Thr Nnl Qu h nn 2 Rr nrgu vnd 4 g 903 h uz frl -Gr n úl p Dprn frn n Prngu d Cpnh Ngur dr dfíulll d nrh nh u F Cr v rnh z nn lnu pr vrn (l d hn pl prn d Frnn nã X rp u rrnr nr r Nr lgrphu Juhy Luz C P Ln r fç fz n çã Cr- nd f prd vl n- nll Rpubl nn phru Wffuld n r qun bxr rgn nunn- prn d Cpnh n d ã prr pç qu ppru p- f vnd pr 2 f br r -lh qu u 0 Jrny rn- d r r qu r rlr f pld pl T? J0^^^0JR qn Qun dz pr qu n 37 n nâ u nrl nã nrrgd bn»--npq Wln hn dunr qu n vã d rf Nplrçã r rprnn rrh d prn g d r ngrl rr w nnd nlur n n r llr nrn 7 (í>7> nrh Prnpu n- 0 bxr dnr d r u D pr n glb ndçõ pz rbnfr - --W» dl dhnrv f hn gnhu n qun prk prvzçã F nugur vvln çõ n vã ggrg d rr pu Trqu nnunr prduzr C h q v n r xudór - rn r prnp f- pl nknr fu x Prfl n u- lbr Gnçlv d nrnu hn n bn pr- n xpz P prn p vr- q r T d rbr ppru r(ln Rp bld b d vnd n r pln d r qu p pr brur - vru d rluçã br qu qu n gr- gr u pnn rpl - pn- ç gnnh ã rpd qu q ndn rblh br nul huv nu ur r nngn pr fr- ^JlJ^^^l hrn g n]- 4 r d Câr uv u rr prulr dr P- lrn qu w? v nl lr nçã nr (Tçr) çã b d vnd uz ] grn gurr r gurr r- nã nh f ll Qurz un p n lngínqu p- hr prd n qu rvã nnl pulvrz prd n 90 d ru uv grd pl Prlr r r gbn ^^^2^f^ rngr lhõ vd n Tgn qüvl b rr pl u u qu glr ~ pó prr qu nrr qul vl pr 90 n prr- r Frr r n n nr gvrn -urp- d nn g prf ugu D Bn br 2 - r?h -- - hb frdvl nr d-260 rv u prr qu hn r d qu d Prfur f rn pr pnh vrfr qun nll qu Pr n prór d f- C RNNY- fç n flu vulg nr fz qu prç pr fx qu nd h xluvn nuí n u rn í d rvã nr qu - n u llr nçã FQuxu- r nnç b nrfn d dn lr lu rnfr u rv fzr lbll - n p f qu d vrd pr nd qu fn u 0()f p ngr hr qu r Blh uppln nlg vrf b d dnrçã Frnn r ur d uç n qu u r vnglh pr l- -n nã b n lvu Dln pl çr r Frnç B dvg ll r lg rd qu r rvnur x pl lfl l l gul pr prv n qu rr pr nr nr u nr f nrrên prgunr n u lvr ndígn r nr dd n pr r- qu l pròfn frul fr pl xün quld r uppln nã pô b n r v d Câr pn g ó nn qu rr gr prf rprnn í lul gvrn ÇÕ n vlpp p- nr ngrd pr pngr própr blh prnr dpçã prpr p nn qu rr gr n bn <-?nll» «l?- rbr grn BNC YPTC ur run x q nã pl u prulêr pur gnr vlh pr n rfr d luç frl d Juç r lfr UDR 97 nul? h lngínqu z- nr nzu lu p- ffz nvlvn Pr n- znh nnu GRÍCL D l rp l? n(2l?l n brlhnn rl u nh d Pn ub qu qu ã nn n GKK] N D dvg frnl nn hld nr Rpubl qu- prn d r pl r p P qun u( êr G r rrrj n bl-ín pr<u r g prf d Truã Fz d pwj uríd fr gr xpr- rn hgr rul prpr prfru prn l d ã rzll Crrê Rqu qun n xr r Pr R runu hn- l Plyhn Tg çun Jul d pruguz pl ggn ur 0 ndgu nã qu qun vz rp3-r u f rgbn Tr qu? Llçã ínprr gbn u -v--- J qu p<r prr rg rrn- Cn (n CC Lu-np n lr rfrn u rvã 3r â lb u d Nurln pr lvr f Nã nrh qu { prbbld Brl g u rr -qund fí êxp nd qu nír CC rçã rçn d p Brl- Llyd Brl r n r d r l r l lglr qu rv rl d frul rnn pr- n pr nbr qull prn qu nr pr 90 r pr 2 qu r? qund nrr prbl % pr fx nn l rgrn prl dr Fr bn qu Prfur l nr Frn pu ut pr fx 3 pnh r d l rn b bundân frnr r n nr xprnd u T CurD Jã Brg bp í pr fx J^^? prlr í lnu f-r n rnpr n n C rçn 4? v ff ru n í gr -- v hn d fz gvrn lvnu qu 76 yb prã bd nrrên publ r nnhr r» Rh-ír u p pnd Rpubl pr 7-í dpr gvrn vr prn gurr gr llulr qu pr qu ã zg prí D llll n vlr Prurr- pd fr d pl Pr ugn pô br l plí BN D R Rup u C CLB Trr ffl C fn FRNCZ brn r + TD DL C CLB Rup pr Crnç d nv l quld C CLB Tóp & ã pr f rnç qun vd rup d C CLB hn Juwl^ è««r «y Png &pnp PLTT TD C CLB Kqu í &^»^v?^&?? BNC RCNTL D R D JNR Rupnh l pr lgn 3$800 C CLB PR NN 4$00 $00 C CLB C D F DF- UR PR NR Kn $800 Pgnr 9800 C CLB pr Rup nn D Cnr Pyrrh hn pr Lvur TRR FFL Cyrn & C B

3 - - ^>-7^n-^^ - P «=---- r N CÂR ugn rí ppr vdí> p rvç lr pr nn hn f br prnç 62 pu lph Dur f l f-plvd ff xndln qu nu P çã çnu nr d» d rqurn nhn Rbr r Crln è uz nd J l nhr Cn- pdn nn f d bl R Grn n» nunn n lçã rn«n lgr Cnrl d «dr p ndn pr qu n ff bnf dn nhn ndncâr d prpçõ d Gurr ff nr nvn nfrçõ J^^^^ - l--l -> - f Jlllllll«llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»»í»l lhr C Ò Py ] lhr fln grv]? LCT rln l Frn 3nd -n pr hn uvr nlllllllllllllllllllllll^lllllllllllllllll^llllllllllllllllllll^»lll 0 nvlvn n Gr f rlxn rvç d Prfur C v r Frr w» n P Fun n R Grn ul U pbr h brbr n U - ãrwàvâl D 38vní (» 86 luu KdLxN Xà «DCTfff^pfl^^^^^^^ J-ír» v T»ÍJ -»»fr- wxx - r - -» k»j<wg-» Y l knd R Brn 833 D PRBL RC? fbó f-ólflcànt D CÇò RÁPD &í^l-^^^^p^^r^ r» í NGU P p br r h n pl prr bxr frnz P hgd Pr l «r rfrr-n gun <l nd nd n qu r J Nnh 6 nr prân hrrívl nrrçã ul-vnçl uníp n qu prp» rr Fun grnu P Cyprn FrCr Nunul Ubèlèl rr vl n lnçõ Bn qu d pu v rr J Gurndy qun ub-lg xluvn rnçõ bn ruln r 6 dr b prqudr ggrçdu- rl rrl l B x prnl- pnh ll v dpçã > rgn vrdr ndvídu r n fuld xpu r qu fnr nflz grr u nh nã pó rr-u n pr ll brbrn ru- d T prn r nrr pl nd n f rprr n nfrn brbr d nr ur vuv 82 FUNDD n nr qu n n nuru pr u pn pr uz ub-lgu r rfr (46) rpn prnpl - prpnvl pl l ur brçr vln- pr u rg prg qu rqurd xn çã dvr lg rvã pr dvg nnrr hgr rnr n fr nrr nf^^ l Cvprn v pulur N d gun grç çnr g pr dr v Brnb u-» r- DF D NR ULTRJD RGNT LL B FR GR» NT P DULTR -- RÇ CPLT RÁPD Cn ld -% <> p» grn blburd pu qu nd n vd dnrçã d r rvç prv- r pr lg n br rprxn r Crv- «nd nrg r pr lh C brrã n vnd R Frr p pívl qu rr dpl Fr hn prn r nr-nn Câr lgun pr Brn u nv blnn- r lxndr Cny d d lgun^ u n v hn rg pr Cf) pr br P «dvdn prd qu gr fun- nr pr qu p r Jã Cfbí h n pl r lxndr rprçõ nv Cf Jr dnhr lh nn l nl r n Cny prr bxr frntrn- pn l prvln n u ubrdnd nr d Fz rd un n g nr d d n burr lu znd vrn & <«>Prnrã l lh- nn vn qur f r Frr f llü r lxndr Cny qu Trbunl durn d durn nnnl 0 r upd Prfur pl dífuldfrn qu fl rvu rr ldr prvr Cn Rbr nrlzr qu qull ngn P pr gçã fz u u n Frl Cx rnrvç Pr públ Dr- vr nfrnr pr u n- rlzr l Plyhn 2çü C d d vã n-qull prn pr rn pr rrr dpl r í Crl qu pn qu ng hã nd ^PríLndd llr u nv bln qun Thur lg - Tn0 rr^íf Brn Prnbu f qu hgu rr brr nll ún Pr &fn^d^ zn fun n n vul- lhr prqu prlh Pul R Grn nr d prn pl lh plí r Frr vr d - qu n- nrnv Y-lu ---lu J «l lfâng n Pr Prfuur f rr n ru Ur R gr lh nã n prv Tnrff Bur fr qu Pr pnr pr qur Bh n nb nr rgn n- r Fur Jnr n f rv nd nã v lnl rvlvn qur npr Pu p lrr R Grn ul pr Bruxll p pr Br- ur bn n rg pru ó d fr Cr- ó punçã p xr ll B ulhrfrd d ulhr nnru Prn l pp u rnn d qu fl -p Jul n- nã x - p-g rr ffr r- vlh & C v pprund p FllPTíl nn lg Thur n Prn l- grvn pr r pl rr n- pr frl nfrçõ fur lllubu JUUUJ ll lg n lu U Lb d Jul prr gud pr lg d r nhã Cr pnhd pr nh pr n nv gõ Ngr nuçã br d çã rnh Drr n Gr >x y$»qd lg l Gr uv- nã pu r nurl ul u rr PrnCr qu v r nrqud d r vlu nvnj v r hg qu rn nd xpl ffrç lfâng rnhã P- rp dpl 98 Nnr n r vnd R Brn- x gr d p- rvr nfr r- gu lvr Chvíg rr N Prngu qu n hn blln dv v ó pn vu pór publ Cpnhgu r ruln Qudr pr- vã vr nr qu ê pp pnn r Qurn u r rr rn Pl rn qu uu Drr runr ( ql d D-n rnh ph pnhv ã rvln U qu qun- C vg f f pr n funçõ qu ul n lr bru Prnrã 3 l uv prn ó dfí u b- br frnz dnfruu nfnç z qu dz - dn K-nó pln n lur r h r- gvrn r l 0 r gv prv nhnlg Thur Puhy lnn Cr pl h rpr --- qu lgun r nnn nçã bxr nr pn vã d gr v u ngun lg p rrd ln n uu v ll l- nã r b R Grn Nr Prhyb l Cpl õ f pr lhr lvz lr lh pr vlhr qu Jul n Brl r vz nrgr-lh - Trnpr r hn- vr dvr frgp Gyz lfâng rduzr p ngur f- Frr quundr n -f Jrí r<u fzn prân n nnnçã Nr gun lll n Cl qu bx r3 d0 nr b v- bã - JU lllllll prhyb R Grn prn ngr n drçã flzçã qull pr rn yp u Du-lh rrnç r ç nul fx b r rgn Dlnr F- r phrl d ll dn rnrv ru pr n Frnu n nd pl u p Cyprn ]0 n d n rnh -vl p nrn dã ll pr nru pr lgun Guãru brqu x qu v Cn r r nnn Lvrn g lçã pnh u fl Pdu uffn gurr grç qu r dn puír nllçã - uxlr p nn n d rí Crb pr Uruguyn rflh dffuld nvlvn qu nfrún lr dqull nn grn q r- Frn Dp lg vluçõ pvl ffur-- 9 hr d - pr r nh prnr vr pr prvn nd ur n 39 dd d rg qu xr- rlvu qur prn rn n n d vr rrr frn l vçã nhã n drç u lg- qu hgr u pr- l) ru lv nl ndvídu J n fxn vnn rrn nguu lp rn l h u urv prd qu 26 Cylh D rquru lfâng d n lvnr d Cbr gunl-r f D Jun n R nlr BRT r p u 0 vô 6 hr d nhã Lrd f pl b llz nç pr u rl B rgn xr ln qu pv prv nnu D r ur prn Pdu fnv r F qun ppru n- buln bn RT PR CRNÇ ggn prr r rprg prpó f p- rd hydrpln J pr pr rprnn rnn qu -gvrn pl rrn l pl b ll ll qur r prd Cf Jrpubl Crl pln 2 N 3 r hr d nhã h Dprn Trblh rg- xrrdnrn bç í) n r ndvídu hn rr Prngu l nun nnrr fzr Cur n rqurn r P p0 d d r grn vn qu 400 prã () nzr ã x qur rr prr d pr fr n qu Curyb n rv n u fun- r Jul u g ub-l- bry n dçõ d lfn nl Bfp Qudr funnr prr lhr d vnd puu- f0 d 38 ruln gur nrrgr ç r fn ll nn Pr fl çõ lr lvr rfg bn fu pgr pl l prõ ur qu b nd n r ndr r nz p C Pd xplr r â - g flv qu gn- h prçõ l r- fz- lvdr rrpnr- nvnn vglân br D T 7 à r Brg r pr- dn ff - J pln prly 3743) prv x pl 4 Prpl Th- du n u urn r frn nn U n prn- (rí 6 rgud rnh pu Cr pr n) r grn ò nr f rgulfrul pr n d hf r drvln r u rz puz 0 v P b qu lh prn d flz uu çr nã pn Grn ul f- r hgn pprlh n l qu drgr u0 R n r ub u p- r ng u pl ç vu d prhn È lng fr u flz funnr p ( hr d urrv lr ll lgr prvçã qu gup- pu drg Nã rpd rrndl- - r lrn h- p n- n- rlzr bu n R Nnr bru pl K ó n grg lrg ulp gun lphnn rb r lr rn - rnu n nfrn qu v nufur rd JLl dn punçã pr fnprngu nn unplrr f pd zr lhr rln n u ín - r-club prf ã nn grn dr rgl qu fz gnn n d 4 rnr u rn gv & C dr qun fôr p f -2 dqull d uóv vngn prg rrn rpv rpur v lh n hrrívl R n nôn 9 Jul n r- hpd luu fr» qulqur gr d Lpl vr qu Cyprn Frrr í (8339) n n r Cyprn rqurr Tu ll ub pr nrd lng çrz nn nv l dn Rlwy nluv n Pã 0 l Prqu Blnr ^ b- pl 2 f gun qu u f qu- lnnn flhnh --rr v Ubul rb nnrn ur-ubfuh gg=t g d ln u pr- L fz rd rpnn lh çã qu ul? Cnl bã Çnl urd v f-l z np) (pnr Frr gun br q lh r dnhr qu luv qu pg í pr- lr p grd brnf Qu rpnd r u rvr qulqur - nd grn p qu u gul í pr d ur f n vld b ndçõ hy- r fzr pr ndgn F Nnr qu u z 96 klnr pr hr BC gn rvç n - nllçã d grn qu prõ CUR D-L pnh ffu rh rduzd p qulqur ngu p-lh U nd rã rpnd x qu pô qull ppr- PT íu lnh n rfg l- grn vul ng qu nn lh -P ld CU? D-L lh ngr klr ff- fzr prqu dçã v prnn nã f rubr-lh fdur brv fr n dnpr n gvrn CUK D-L v rr vr nv f d pnhr qun -f»»» ~ nrh- BLNRRG vr rb õ gul nurz çõ qu rã ur n fnpnhu ó vn nh nfçõ rcur D-L lhn r b prpr prvn ud vr prurbr u (fll nh pr pr pv gu - qu n pnh --( n0 prpó pr fld qu n ll v? C r n n u -^--rr^ rgr vrn n u Cçu nã vd nfry rn xpôr d pr rnpr qulqur (ã óp ru d Qun pr nhã pl - Chgu vp prprdd d Unã rr prç rn g J^Jg flfl CNTRBND n gbn pr x d nhã pr rrndd rr ünn-n pqun vgg qul gru r vz nã nnru n rnd lur qu prnd fç fr D r Chrn pã-nn D r ulhr nun () guz ugunn vnn nn Fl lvr gn u pr rz qu nd ffl dunr Álvr Rprg d ríbrçõ prn nbên T vuld nnd fl xr r pr nnrr gnrl Gbrl Bfg hrfçã f d ã lfâng Pr ur qu- - drgú Crvlh pprknu -r d rd u dur rr d urp rgn lp ll B n hn n (l ndvídu l n bb uru lhr n prn nn pr- Un qu ã pr l Urgy p qu vdu n p fl x-jf urr d Rpubl n d- hgr pr prnr u hnn prn d prunn r nlld ll hgu vu ulhr r n nr rzn ík^ r brr u9 bd n d gr pnh n f prurr f n lnll bll vr Rpubl pr vçã u n prr b rpv lg J rn nvl N n fr n- C Pr nrbàn pr ul dqull d h nn gu u vngnç prn n rz 4 grn pç d Thur pud grfhld ngçõ u- b gr ur p Pr -=======^==~=^== 2 nvbr 92 rnh d r qu f rlhd -n ddnl gurd pr l lulr nr fl pn rd unp n lfr vd lh rr prr bl W3 nu Qun rçnr vgn gurd-r n Ê du Pul ll vlu r pr ng qu h prnn- r pbr nã nh grn quànbr Brlr pr rp n g n R nrn dzr qu r-club & Rn uvr 08 n bçõ pr pu qu r nru h# Ê uu- N hr xpdn nn vn -^^ rnu qu n- bu npr d lfâng ll rb l hgv pr v rlhd pr 0 u nv pprr pr r prr hr rblh prp pr ublrn pr J g^pu dfí própr prvn f d qull nh br u nrg r prqu u f d gd pr r r- prd qu rrnd qu Byy L CP r fld ã dqullhr udv n u qun p- pu quz r fundr ]h^ R Cr 4 r r r r uz br- rlvê r n dl n vr d przr rn Tl Cnrl 92 n rnd Crl Pnn- r rg pr fr nd pvl qu r Qurn Nun nr ll urgr - lhr -própr rçã uvu TL qu brvn r (0468) fl»-ó nhã b prr lvn dulr Nr nhã grn pr ll qu n- d nr nnd prr r r uz uf- nl nrg TJ D RÇ 8 upr dfí n 2 f- flh lr nhu- nã zu u u-lh ç r dd b rn d du llg rvr n u lh C í» uên Pr n fld rbru CRRNT Lvd prn CNT r 8 qu Cnfr n Kuu [ nd h Cf Jr» gurd lnrd r Chrn r- ru uvr qu rpr ÜU«P du d pr qu n qu ll nh n- h urgu rnh pl TDÀ lã hq u d uçã d zôn r- b u prnn Urguy 4 nh pr lh pvr rçã nurn Jul lbru- JUR DF 4 % NN ln dn h u n hgu pv prvn rír- >lnn Pr nlur d-n ó vc PR ndur pdr rr d nhã hvdrpn p- CNT CRRNT <) gu JUKUb l d brrh u dfful- r Crvlh 6- C qu d l qu fr pr d lp nã quz qu grn rbn vr nã qull d n 90 ff l prv pr Pnnfl prnd nugurr u nv Crl d r nnh nã nvv fld nr plçã f uurnh gurr qu R pr- DF % NN GRND l-qudç pr ru rblh l prníp nn qu (=0-) lh prqu pu l - vd pr nngu d h r n ln rh u prr - v n pr brgu ulhr lvnrplu óul pnç-n pl ngr n n nhã fzn qu vrn pr lvr >r r br vu ll pr rr d fundçã fr prr ud ffn nrn urçõ N r d pl rrçã n pr-n d blí d ru l nvl d vçã Jrnl hn) Bnhãr =6 hr ndr (D lhrr (ÓPTC TNGZ) Prurn ll bu Prn 2 pu r vr lrr (243) () XUFCTU przu DNTL ç u nrn k çõ vd pr gurr - d nhã vlph Dur nu rpórr rn dqu T lhr fuur d fl qu r u u-lh ç r RNG C (BR7L) LTD v gníf Kn n ulg b hn qufzr fn rg pr u prupçã nn l- qu n lh rvr h u Lrg d Cr R nprn- r^ lbrçã pr g nã r fr rr(70) Jnr nn p rlvu vr pl d R- urgu rnh qu bn pl búl qu çã nw< L^ publ n nh g l- Jul lbru pdr rr 0 r Dd xplu u ã rlzr fl f lh qu vz r lu rprnn qu u prprr r v rgp n uã ur fz N p df nã qu u r p nr nnn p qu pr- uln fr p ulr r íl rr b u n- «yln gníf pn d Ru nfl qu flh qu pu ndr ngn gu n br prdur bul- vz b nn lh nul uvr n 08 6 rvç lr pr = F u r prçã zv lr n dffulddè ^ prnç qu nruí nn g nfrv- - Du lh dr d rnqul bl pru frn grynnnund r nn- 3 flz qu ur fruv Tul n rgã bnl vçã g vul nru UUUU^) Chgu pruru g rgn f pr prnrpr 869 nd du pr qu fx 8 fvrr nn n frç rr rfrn p w ll rpdn rnfr CND gurnr pr guu D Jul urd TRZ NTRL rvç vlunr r-? rnprd f çã pl n lf n ên rnlpçõ Crçã pr gn 0 Crçã í l pr xr nn rlhr -pr n C pl u rgn fl n nr prn r ufçõ nçã pr n Grgn Fl r Plr Rppr ã nf Cr Cruz lndr qurll n lu- fvr nn í $ Fl n Fl p n Cpl urz r Cnçç b p ur dr rgru $ rvç guu- n rbun ã l rlz r h ff uu Prngu l nn ôg rr Frqün z B rg n r lq ór u dur? rrv Fun lg d fl nvn pr Curnv l() l n llrrgn nô Ln Qunur n T yb nrr pr pr d dp dlvr vru br xên gn $ v l ç nlur nv lr Prln qu llgu r pp Cbç Pnd Dr Cbç Dr Cbç brr flhnh Jul n duvd pl r lly Chv nqur pr R PRÇÕ PRNCP n P Dr n C Dr n Cr Pnd l u xplçõ pr C lg r brqu f rdr n nr Tnur Trur xçõ Nr Flu r Nbu Guv DCNT PRÉT DPÓT úd- BRTUR D bd vv lgr flh bru nqur uvn qu vnd R Brn n 33 urn d D Zb n n qu gnrl vn Prn u n ã BRNC - PRÇÕ D CB u r ê nhn r gur vd rn lhr pu Prn r rnrv FUNqu D rgn brç Plgrn uv n Dl rr DNTNT lv d PRU XTRR luv pr CRÉDT N dnhr prn pr d Prn u n UT ÓDC Frquz r v GRL d Cnbr úb p Frgnld qur NFRÇÕ FX D XPRTDRn lur prnr fzr n n vnr ll dr fln qu n(3477) d rpn ur Fr 0 bundn rrp Drn n nuõ lbrv qu ll fr rn vz qu rr d ul ND R BRNC nã h fld blu nrr çã Clr üfrnl Pr Crp n fr pl prv npn GRND n CLNC D URNR lr r durn 627 Lng nr R Curyb qu Nr Chrr r v nfrqn d ór Tlphn v T d JTT rr Prgunr u llg BR RDLP (2) prprpn fu n Cnrl-^000 Tl lz Crp Fl n pr Fzr qulqur Trb 28 hn bl r r r pnõ qu- vlllllllllllllll (((«ll rn b pr nulzr qullh Fr n P n ã nh n Pl Cr Fd v r p prgv dnuçã l vnur l rvç n Frnç (nglrr d nã hv ggrv rd Cr Cr Cr T qu rpr v vr Curyb BUB Lã Brg -r durn vz Un ll Pr dvr x blr lpn- u CUR D-L n l l Prngu rd Tu p r u pl lpr pr Jul Trur n? n BRTJ u ln dqull u nã r uv Nnh rpn nl- n prur br d <h íldl fzr ff Ur CNFRTÁL- Ru CUR D-L C qul d Jul pnr p l lvr (96) prv n Cruz çu- vô fz pr CRT D CLL DL P ufr ugn br n 3=nuln Gên d lulhr p fr lr ll r n ç vnh p rvç pr nn n rrr rgrn -- n - n dl n d pl qul lgr rnór nh qu r p r r brrd zndn- pg R l CNCR fwdu ü?n qu nnh rru pfr p l v rd du í- rr d d fln b prv l ngnfn r- b r dqurr nruçã lr ffnfrçõ rp r n- «lnh rd ud -pl ququr n n nn nn lgun gn nhr v lg vn rul pu -r uên r hf nruçã n qur v nfr qu u Ur ffrn nflçã z lh pr ul d Fuld xr pr ulgr d p dd prr»»n»» -- ln lllllllllllllllllllllllll fug ll nã Ur qun ll l Dn l d lr vr N rdr rl0 lr r nrp ( n Juríd NTRND NU «BR» lhr nupn d hn n rbt brv unp nlphb Nã vçã rlzr- ur Órgã n b zr r hn Nnr Pr RCL ub- Jun prvnn D p ugn xr x fn qu ã lnn hng prv qu u v Ur Dn qu À ruc r funnr d lfâng u drr n ffn un prvn pz fzr l- r pr nqu dpl Urnh D TR Ul«««« plr Prngu h Cur Órgã ur l pr lr pr- vr rlzu ã qu r d Cl qu BR D n(009) fz quluh FDLG v u pr nr Txr ulhr n- ur qu rud lgr 0 lã n ur Pr pl flr r nn» - rpn du- n nd r qu v ur- ^^^rr d un qu lh pr durnf l CRJ CLR PUR BPf- d Fuld v prnç ^---^L çõ p prdí ^ d prn rprnn Pr0^Wd n f ll qun rdr nfrn Cpul prd Rpubl vr nr Crvlh nf- 0CKXX>CXKX>00^^ ugl nnu prr pcur- Cur- dvr br d ngrgçã lu- nrr ugn r <n pruz - fr r nr pprê uld n u F qu ln rrn prnên pr- hnr prgd prn CPN CRJR BR rnh lngd n flr pr qu hgu d Jul R ll l ll Tl u drí u vd GUL BRGCll Qunnl r pbr ludbr (242 í lnk ndd pl Tl N r r lhr gu nrl nurl ôg lrbu- b l-» u nn llllllll<ll>»l>»>ll><llll-ã d 7Q b q uv (837) nd f rd bn l n d r d przr gr Crr Ur nflçõ rn ur Rd qu dypp 49 v fvr 7 nr n TxZ rn fg gl b pr fxçã frç d nv Ur Frquz Ur n Plz rhr rr f pprv n rnflvl n ur d z Flz rldã d ç Tr Ur rrg n u r nd n J grn u r-r ã f r -nl úl p d R- 8 f pr rl- lp nã Ur Dr Cl Ur Dr r RRBUL GRT rd çã pr 3 duã (880) vnd d Dp Prç RRZ C PL g nu qu ulhr lhnpr p v vr pr- ubl 6 - Tlphn Cnrl 3470(730 nruçõ xgrd u Fr u u D- pdr>d T íp nn vul BN BRT GR rd Dr d nruçã Fl nruçã p &^XXK>^^ ^ %^ ^qu^h^nn hv nr pr lbnhã ngu Bhn Cl vd upnã d nruçã Pu nruçã y nnv PfJ~Kkxí-Càf rr br qu urz brulb vr pr gnu l qu b r Nv» l r r qu Nrv Qu u Dd l l-r rd 00 n pr Brh lfn n n brqu rr npr pnhr nh rn () p ul-^gâ DQ F D UR br rrd d nhr hv dr nun lr gvrg pru pl rrr pr ^^«««ír pr p nundçõ n Cnrl > «- % ll gr nfrd qu n b Frr Ru uvr n -õ ru ndgr prquu ulnull»l<<l»l>l<>l>lf (67) vrn (040 r hn vv frrr C >0 F D UR Xv gund ffr vlr fug r qu óp p nrd n L nd ÜTRN í ún rd Bbr l rv n d Gè r r uv frn lvr p- vr u b v rr p pr r XT 26 lqu qu gvrn (049) rp u nvlvn Crr prr prv ndrn qu ur Flr Brn rbr -- Uní r d CCTX nlrrn dur n n rr ng vu n n d prd nv pr d lp U rçã pl f r vr l pr rn lgr nrgr r rgrd nw Purgçõ ülnrrffp l r Áfr prqu nã d pd u vrrrn ndgu rlh N pr CPN NTC uu vrd b dlgn g d ulhr Ürlü prpnn lr qu ub- 6000^000 - qun prvnh vnr vnn hn Ru Dr J pn p] rr ó ó ó n brç ur D gvg v ur pr Jul vnr nn L prpó d próxbnà 34 fl d vlh brd pgn gu d q-- r qu ur Ju Chr F (073) Tl uu bul Lk 6 nuç gurr hn»»rnpn 2 rnpr (l prê n rn nqull n qu ulhr r-- nv fr rrn n pr <T-z vr rã ll Crrn d Flr Bru- ul l ã h- nr d «>?» Q nv rg buu nr r u- vnd n flz ~rç n n r b n f - ««- > nnrí n J CUR pp = d D-L u-n gun RUPÇÕ? r r l rruf ru n rqund grn drr prr pr d nç nr d rnh nã r d gr Ln- nn- PN? D-L CUR r qu ngv ln rnpr- r pr n prpnn 4 frn h bu Ru pr «u n nr-rn pr r ru- lp K Plr l prp Í8) nn»-u prp Td nnr v nr?-npr r nluvãn qu lgu- ^^^ ^ n^trhn nu fgun nrrên nr rbu Prd- nh Z- < «^^^^^^^^z^^^ dr? UTRX ur lgun vr- n> -0 p xrã vrdr píf prnd r Cp ur d r Wrrr Cpny prnd Prng óp x (lh n p-r Chlr Xurhn G Lgnv r Xnr Pn- p d nrrên pr fr^- ^- r r -nn rrcpnh Crl «dr pílul vrhàd Grl r- LU BR & C Cn l rn p r lvl ÜC Zn u z r- hrv - Bül x Crr l n gvrn Q r? pn pr rg «frn prr prpõ ^^ Jln br vlr prr-xprrr» 3 Jnr nvr g»-l Llnlnç D Jul rquu- r hnnh nduz p3 rl- n Ru ndn n n- pdr f- nv nr 2 frn h b qu «ur zulnxfr r~ lg fnrt ^n l fr u fr br - lrr ndr) xpln l vlr (2 r z pd füh u r Rlph Chp n nrpr ã nr«> nr nã lvr d p n hrpuü rn (63=» úl lp bnu nv - d pl r nr pr brç (6«) vnd v r grn bln W lã hqu v Tl (rz fl) PL PRR Z U à D GUR R T CDDlfÃNT rd vr Dfíâ^^^-0 qu d v n n C BJ-FLR CGRR TUR PL NTR D PUBL ^Q% f CR f PCL BNC CRCL D R D JNR C RC nglh pn T RY&L U CF CND Qu nfrn Ur Dn -líllé^ dr undl Qu ffrn rrív rrív 3Êg CNTR LTRC N FCULDD D CNC JURÍDC C prv d l vçã hngn n ffn Cl FDLG U JJCDLDR GTR L Rgulr («r RD - CT GRT D RCD Cnr^^ Gênr fllnl vnr vnn G D UD T PRG BLNT U n nr d rnh 0 4(9 í Rgulr Gr wwfjw»»» í

4 »»Kw~^ rr Crr NfX - pnpf ^unbr d(r> l^l^j^?<^-^ll-lrjí^<rl»»»l»^^^ N ff 9 PULC Ch nnç d v Fíl pur u prç xpn pr qu l n vnd rg durn lr rfr n n-r LCR D CCÁ vrfug Xvr R D D-lh RDPR un qu NÃ T DT qu dpn purgn GT D TR N f RRTNT NÃ CNTÉ L rnç qu n nh vfr l nã CRNÇ prqu D P LDR rngr nl drrh vnr r ndgõ d rrív lníbr nn n xên n llz d rnç fz xpllr vr Xvr LCR D CCÁ> vrfug «g LLUK Wff D ÚD CRNÇ prn prbl qu rlv U Tf Qur u - y flh FBR PT n lv lbll G u du br ld pr rvr rplvlbr d ur prphylx RUD n l Nvl n nrrl DRN TCD r rn rnh qu rnu ph «puòln rnl l nu C D Pn lfr nr RUP dr u P BRNC RN CRTNN druddr n nnrr pln un glr n gvrn RTG PR CRNÇ rr rnl pl Rbr Fl P r ul ul v uuuln lhr bç n rvç pr durn P# Prfur U g vuun undu r u n«rnld n ln J Ph hudu 43 Fr Cp rlvw 88 lv pruz u rr drr br vu n R Dp n d Brgd Pll brr dp Cpbn N n nrrn ffzn pr - nr lu prvn- çl b-u nd nçã nnr l u llff lxrr f lçn d ru Xvr d lvf U ll rn 0 h nqüên qu p brr n r Grã Cpí Br «Dlnã ó d ngã d rn n u pr -Brl p pr- r n rn Pru pnh l n d «lnd l u ub prdlhrn «qu nh u p«npr- 0 dr L d Cunh nff l run g 0 u vdn v pl urd d r rnç ã hn ru- ã rrvl l p nhn d fug r nlu- d nulr nqull pz C- y l vn u pr dur r l <» Tr prr hn l- n nu Jã lfr GRÇ lllu nulpl QU r ur d ph nr ( n lnr J d v hn pl nh n lu nrrn nôn r nl rgnl hr ur prg rvn u Cruz pr lfr nfru plrctl DK CNT - Rlz- prdên «n 7 ff dr Uln n n r n prl nnh f- zr u nrr- h - lu lnl ulu nn n rrn R rr n n pl rul2c6 urv u - lru n rblh Frn l Puulu n 3 nhí-0 n gun C^n - Pz Cnnr lr d ru nld pprvd nrr du lr xpnã Éxu un r prvnv qur ln rpv nlr d ln n rl n(27) xpdn qu nr íl d qu n Bpr pu- pr «lzn- ã lu í n- Bzrr Fznd Fbr C guu nrgrnnn (l rru-n n df d bít nlrn píf vn qu u d lur prr pó yndn unnnl n- ln gn u bll fvl v - h Nnl l nh ó un ryluu g u drr q rnu r r Wbr ll» Cnfrnr hn n nfn dr Frn vr p rn qu rln nã ó ur ff prl nnrll hlbr xpn Dr ug lr u gbn n hur qu lh nv rlór 9 gr ll n n u llr ph nd f fbr r Wgnr nluv -rrpw v-vn pn Nnl nr rhç -nnvlr zí fr rnh pr qu rkll l--lpp prg prvnv n pl lçr- r Álvr Crvlh hvr nr nl nã quã gun qul Cnlh nd Fró l Cngr D z fru-nl g qu prfn -u pu lph Dur fun- Dupr Bnp Gln -Rgrn & u rprçã drl Pbuy ff ã vr prg n ngnçõ Clbr nhrrüpnn grn dr lv Fr ffj ugu «nr dr Frrr r n rp- nlln Cln vd nr prpr PTN nr unp prv rl hf rvç u gl- gbn prf vu pr hn u rpr h (nd Uz xr dr Când P vn u frul rnl nf- v flh pgn rlu rr l luç-ã br dpn U pnhn rã f nn d z «hf rprçõ ubrdnd gud r l -- pl prfr n <-dd-8 K lbr p dur { n ndd pr ur d Rríl nínu rvn rdundn+ nr nu hn buz rullr d pã nv rbun pr upu uppõr r C0NCR0 r nrrn lv D n pl prfr C-ÜD fbr r pr lgr n n pr Llyd pã ngnhr lr D T ru nu í») Prf Dr Plrí - r rln br r d quã d rn vr 36$ n llhn llr frl vçrn b rfru nl r Luz Pr r Cnrl Brl prvnçã nr pldr -» r p- u p rl C0 ur gur YP0XC0 Pul bhrl J lrbgnpr dpn nu nl d CDv r rd rr f bnqu rn ngr d u urrn urru Prr pr lgr ã rrvl vr p- qu ln h r Ub -- n rubl-» u nvbr próx vnlnçã lullft d d r pl xprnuã b uu vr^ fl p n lhr bn G z grl z qu rr fur r dr P f pr br qu hv plubld nu rlzr n hr unpl r Jul Brndã hrb nrr R Grn Nr ( ur rlçã prg qu nhr N) N gr d pqu Qurz rr l ruu Grh Cr ld gnr Dr fll dunr xnru pd J nôn vrr hn prulr Rr rfzu- dã-n qu n b pvl fl d- u n Frn Puru lgrphu prn nn du 9 BrR ll lgr l r frl rn d Rpubl u ndd dzr pl rgn- pv rul ll» & Fr gênr p bn r çã rllyd qull ffry l Zhr rz rnu n Txr Frn r prn prv n unn U rlnd Pul prnrn nd r x ln dr ç lh qu Pll n l d Fgur nr Brgd vllr Rul r d nluí ynphu pr ppulçã lgr U Cnrl d gvrn plõu v d udçã Dur dn dên v n n prguçõ d gnrl d grulur v prl - udn pr lbr nndn r pívl r grç pl vl Bhvn rh ul bd nvdr Cru Çvz rfr nv dr P Qurz qu rn r- wld rçõ d Jk pl Rpubl nr l -0- nr rulr hn Crvlh Flh n lll nrçã rul b- prr nrd nvbrr vv d pr u- lv P nl qur fr 6 ( qu Lpr- rr ff C hffll p? rprçõ n nrr prfr í-l nr rn xpdd hf d dr lv Fr - bl pun brvl v- qull rprçã nvd prg d phn r nv nr d çã frç nr d FC Dhy nnlr pr rv brlhnn lvrr rn (- pr rbr rbun f qu pr- pd lnç Ju- lgrphu n ônul n pr ubrdnd lru-lh qu pvl r pz urpu pr l nã pr- nr Wgnr vr fzn hn d ] dnprhu-u Pf br u fbrn u rp- bur p n d Rpubl nn vn Clh Pulr nrqu - vr nrgn-ll pr frn pl f nvd p- hv rgnzd vrrn rgn qu plr l nrd lv u rluçã u qull rprõ Rdrgu d l- PÜTUCUZ- ã rlqunn r (l qu hbl vprnn n fr x r pd rr llã l nduz nv d prdr Dr ppulçã Tbur n d nrd nluõ p ã nüínrq Jfhr Prr d lv pruguz ã rí rfr vlr urv prvn- nn dpl pl p n rgr ndd vu nr lvr rn nv r- p qu hgv v d phn Ç?37) b ç nr un gênr ê qu rlzr 0 yru prvd p Cngr p { u n D ndd fr rpr- nrr pl ul u ul nr K Jnr nu u vn l lllã n gu pr brlndçõ l ^ ub-drr v nvr r Chgu hn pr v r pdd uu rvn rlçõ fzn drr ur 0 íprj x qu fz r rnrl lv P pv lnç ll dd pr xpnã nru ul nh prn hn- Lb pqu Cuyb r pr - ru rn pnh prv nr rnu - xlr n Cruz nrn nrrên d nlu- n prprd Brl rpv qudr - u ndn lgrphu rrn lg n xr Qun rr d Câr Dpu prp r d nv pn urn rnn pr n u flh Tr ã lnn» qu r u nã l vçã r prn Llyd dn n nr r pnh x hgv gr f rhvn nã pur v fn ngn hn r v < drr publ pr- nfrên nr d - d vg lrn r rf- nã prr qu nn b flr prn bn fr upn > prn) vn nr 6 l nv pl J0 gí-r vr rn QU rblhr r pqu pnh fr - r drçã uóv ndn d çã Cngr Nnl pd u br vrb rçnr Brgd flh ~^TLbTrõín» - r Cngr lnç pr nn pr rn çã fzr grv pf hn- rblh n n rv ndvídu l f ã prn r huv prl n lr-ór nd n ígr Dg < uúd f pl llr [ n lgrph ybl Prr Jubr ã l nrp n Rlz- drgd l C rulr TRNN r pên hn prf- qu lh v rrvd n Prnn Brnnh n n ul rprnçõ pln hf çõ ru nl - zn nl Brr Bp --XÍ ÇfrlBndlf n xgn r pgdvr gnr u l vuvll rrvr pr L d qu Cr g íw flr pr ç D r hf p- xr rprnn n l r d ln urzçã pr brur pvn rr prn Llyd qu nã Cf n n dvru l rllgn rd pl 446$4 r gu Crndh- Cruzr J - d çã lg l npr hul lr d prdên d Rpu- pr rg R flz lpnl qu nn dd grç l vv Culfr v <u qu rn funnr lfr prurn pprlhr pgr ndn r J bl r Lpl Fró nh ld nôn -p qu rr- rn vnd Fn - ã rvr n Cnrl b- d lv Dng Când nr f qu rp d Bngd nrr nr p n Chv vru nn- r Pr frfnn r nrpr ln n n n rní hn < r grf n rvç lnh r ffn Jy lv Nn uz uln pd nã lbrd F rgnnr funçõ uthçíí ndr r Dp n un Trnn bnr Crl J dr lv Fr r- ldn- n pz rng- lnn Dl pdr nnr-lr du õ d n lyp ph Pv L J-lh br 4> nr rnnn u - frn- r n h lhr rgul- Cr Pr ã Glr r nl lvr pr- CRÇÃ TÔG r» grnd pl rvç rgnzçã d llg d p d çã pr r rud uçõ nnu gn qu r Trb d d n rphã dnttn Cfr rqun ngnhr ã RN lln d gr ç pgn xlu RPUBLC vrd l prçã -Crn r - PCD > Jy bru g^g p-^^^^gc^ grd Furk Wrn d rd bn- qu dr lfr Pnv ubn n - lhr fu rlv dn- <l grüò uyf URTC pul qu u nu- «r d dn ph br rrr lrr f pr qu pdu Frr ró pr qu gnrl d grv xlln - p- ã xnr n v v b udd br -F l Fl n Gr ngn- v rg vrdr lxr d lng u prprn pl dn q b hn -fz df Rpubl n rqur n rdã rblh r nl ã P prqu vnn pl -lh pgn xplu r v<l n qu gn Nv Yrk Crfqu- f ph nd fuã drçã rn l nl- fnn lqün Í3> 2 rç -9 2 rç blr pl pr C L Dp grl Ru uvr J0 l N n n lkl dr lfr P vrqurn rn Frn u vr ur ru fã2$ v^lwf^ - v Llyd 36 pç prn gè rldd qu vnglh pdr Jyp CRUTR K pd^ííçlr-<h lç pr ànqu r grn bn pl lr n (8n Cr fz lluçã xr rg pdu-lh gnr Rbr Pv Gulbr pr br rgulnçã Ru Thr n nln (02) x uznd lvr p- nl rblh d rlr n Ubvrfd r prr rp vr rvd lnr p qu G n r íín ln d ul vgn u ã vu lh d rçõ dvn -n > drr xpdu hn - rb n d d ubu U yp nnrn pr n-lnn qu rulr uh-dr r Nr gun g hr n n n burr brn vn- rn u rfn drr qu nu F lv l drr > çõ quu l rn lprn p RCRnd h r frqun pd lnç n u nvd d rngup qu pl br lvr d brrh prd n nl u p n rz nr lu prvn n bn ngrl d dr qu u n prr nnpr ln urp h gu hnd pn- Frr pr nr C nvçã vnd Pn hy d lfr nnruí dr Club Rr ngrçd rv Pv «u llg d Gurr n n pd nã ã r vg pr Gênv l-rnn nv quz grr p- n nrr vu hn r- r pv d nçõ Nn vlr xr u rg u- rrn rlv n f n qul qu brn wl gu h pr n df d ru Lvrd Dp rfru prnld- br db d-lh h p- r durn nl n Prr qu f v prg r pr xlr rp d F Cnrl r nu 0 rz pl dvrld 0 zn ru rprnçã N Cr p- [nrl P u qul- nhl nã vê n pr v rlzr ról Pb l d fnnu Brl r pu Brr fl unçã d n d hr dr -f Fr Kr nur 0 r > rrn 2 n gun d d nr- própr nr q n rçã rr n du õ r d ll v nll brn? burr uz pr h n n x» Üê nhõnhô xlu y pllçã r r qu? r n r h gn r fr brbr f gnçõ lgn Cdg r rblh d Jun l- r pr nã r rrn lgu br pr Pnl rpr pr nl ) pr qn u nglgndrbuçã lguf lnn pr pdd unp d lv n ã lr n nn 9 Rbr Cunh -nh ulp qu brn lvçã d hó rnd Cx Jã u vru u nr pr fzl- nã u Clr p pnh n q PLC ffurà n ll v rvn Trbunl Jury d- rpr bnd d Brgd burr burr uvn n- U prê qu rrn n x ng- r Tpó nôn h du pr brl ql Clíll Club N rprn 60 «? Tn v rqurn u rndd rulr 47 d C h rd phã 2 qu hv prn u vr prnpu udr n 24 -duqu» Cprn Cr l ) CÜ vr rór n dfírn qu Cnnpnn Pr Frx r brvân d Dr rbd pllçã 2 nb r r l llrln l pgn 2 ulh 97 drr Ruy nnr C rd nr n víc qíz yn Nnl Bl Tbrn pr pr dn-lh nnr qu pn n- nn pr ulgn gud gnrl P rln brn burr Q 377 nld rlh ç- prvnn qu rqurn qu l r urnh vrfr - pbld d Dpur grn pplu N DK LXR vc0 Rnh pl nr v phngrplw rru rn r qu u F uz dn lnç bn ngrl pr pr nll pçã dqull prd nruí d-)8 hbd-rpu vlu- df drr x gr ngrd Cx pn- pr - nã vr vdn drgd nqu prçõ r Frl fvr r nll gbn n br unçã n n ul rblh b u lhr rl prç n p P v n dqull Trbunl fçã rèçf» rrn n FÍ Cnrl Brl qu f n prg d Pr nvn 0 l u367) fnrlz- h lvdí rn v dr lfr Pn fz- Pp lhr nfn Un nr urzu npr r- rã nrçã upct>r h fnv d rrl rr C fl grn n rz rív nr- ubr f fnln uld rl d -rd brr nrru- nnd qu lh qul- qu bhr Dp- pnhr pl u n lr ên n Pnh Crrò rçã ul r rb qul r n prã pl l nn pr n & C R Cr b r 6 ] ld pr rl pr Jbn «pr rã --l T r qur n qu rr hr u lhr rçã ulçã llud br 22$n vlr d (044) pv hf rvç p- lvzrz gun - nrgu brlr bl u ll qu f nvrd rzd luvr N qu prn uppín n pr prg prr pr rpnvl gr rd rrv n rpul r vr vn hr l Bh d Pnh lvr prqu d d prã ru < N nd ruçã dt-v pgn r ffu pl h D Lur uz lv ru b- hur lvr Durã qu 22 í«rr lnn n 29 ulh df rpnbld r dè frn«d nr Fur 73 dur Pv ô d pç urr qu l- pn Cnrl Brl pllã Rh $> rqurr v brn lv pdr d nn ln rqu Câr pnh u udn rn pl pr J nr ru d Lbrd 0 r n- v rzrrã Dpu pnh d rnd d Pnh xrí fn dqullr b prqu g rn pã-nn nr 30 d Cx - llrd 4 punçõ ppld prn p frn d n n r hn plvr pdd rqurn nz r-gã lrn dr nu n Prr f Flr» n p frçõ Rr rã du bnd n RdJ}lgrngnhr ygd J Rbr l- n llbr d lv npr Crvlhl run pr r gul n2 u9 Jvn u r r nr llã nã hvr pr õ n nu N f qur J pr vu hn u Nvl rz nr lh rrn nn fr nnrr nhõ dn lr UNDL Qun brr qu rlz b ppulr hrh nn 4 nn prã nvdphr prnd Lbrór l Jpry vr ur d u ld vru rn v v u pn dnuíd pn d pr Phl gr rlrr nr Funnrã p r qu h- ng publ pl Cnrl rnh d Gyz Pnh ff d n- nxgvl rv ll<l- Cr ppllçâ n rrl pr - «2 rpurr dd rvç d rd pr 6 rrn nrn rux lfàz b nll n lh d Cbr rd ó pr vr r pd «ífruf Th Lpldn Rlwy fr rdrgd pl gnrl br- burqu qul Jãó(ÍÍ Çüíyãl n nn ul 2 qu rrr Fnlâ Pr T J- ã f d rv Prrru -dn rvf z r (f xrrdnr 4Õ> Pr rr rn l nr Rdgz Crvlh fk pprn Crr d nã 22 pn zll -) f J prn Lbrpn Tr í í ã d prv3 x pr (l nr Pr Fr- h dpçã drr d Tx vr b grvur v r unh prqu 6 nng p0 pr Cl l 2 rfr-lh z nu r pl ndur pr^ pr-n Thrèzbpl 2 Pnh d pr nv n n nxprên nã rd frl ã < npr ô plhr ngrç f rnu f urz l - ^~- f n rr LFluvl pn prn r fb rdn Cnurã r u d prbrr vr rfvrr 97 np fl ) pd ( Cpnh U CrU íuuv vu (l rd l Frr (l Nr UU ln nã ó v nr vrçü n u rlz n r blh Cnuu ur pr r v G r CRL pl prz lrl ubur rubr nd l rup z pl nr r u rg xp ru u uv pç n ró qu 2Jó$ nl vpr R rguv n l nçã xprên f vgn d llnl Bx Tr-n 0 Crl G p nr pl 0 vlr Cnfr n dvgu Jyn pl dd rl prç r prçã rn lpplu qu rbr u ur pr r nn - rbr rnl nv dr lh Dnz pru duvd qu r nã prã ffud 2 nn u nrpr vz prr l br vlr r hb-rpu r nr lg p nrn- 2 l n pz n p gurr CU^RN^PURT-TNC n fvr vuvll frl rz» vr ppulr d n uz rub rnhr qu nnr rnh hr prl rn Jq nl ul f nvrld prf u dz prprpnh hgên p qu u ulhr prr rgã d 2 d prã gud lrn Jv qurl-gnrl 24 d lvl n qul u r - rvç fr hn - r prd n n prn Crvlhl v uz ugu pn çn n (lnl rpçv r fvrr l 07 v nnbl rl nnn d l dr- r Cll nnr n nl pprn df ( rb Nuv llg Qurl-Gnr n nv pr zbr 26 lnr qu ruzr nr rnhr hv lht n x-rf rn v u vlr r Uruguy rrn nn Jul <> F hn nrprd pr u lbrd lçã D 3 nvn rp nrn r llgnlp nhr qu pr r n n qu rprn nín prnhr fn (l u rgn- vru nã hvr unnn r 0l rpv nv hvr unpr pn qu ppl- qun rp í d hnl n n nv ld prvn fr p nn l rb 0 l n nnrv n pr pnh dur Prr n- pdr qu Jq r d <» nn J Crl pl 69 d 2 hr» qull n rlh fr flll Cunh u ulhr nruí rrnlln f gn pr d Nvl rd u npr nd rvç ggr pg -rr pr qudr nur hrn^ rn- d lh d Cbr 03 l d u prn quç r rnr r (l lru- f qu l -Rlz- nhã n r- pr nh publ prd nupl -Pl PLNDD RULbrvr p íplr> 0 r n ll lr x- duz pn próx lr f^- rfrd d xrí r»» F nn n qudrõ r <l hb-rpu TD qu bv >3Í - CN KCX rn ( Rul urd «dr l ppll uz pl v íub Cr ríxr r d ppulr pur U v rlf pngu pd nn qu p d nfrçõ J un d qu ruz r u - vr r pl n quí nfllu r d bn rv 4f n prn rã p n rn d pl uz d 2 vr r grdã Tdã nrqu Dlnp rlvd pl uz d prn pr pr (l- lngu r qu ffr l $> nnpçd v Gnçlv u r -rnl^ pr dn gnh vl n ln r Gurr gnu nr d x lrr qu nrp ã ngu Á v prã pr prr d Cunh fl nn D UUy r rbl RnrGrn rgr n Jq gun f n pr upr Pl (R lírpb pr ínvn d RLLUX nfrd BRD pl n h nnç qull ln ul 2 pr v d d uln ã grdvl n u u Grnç r çã Grl Tlgrph» n Frd Çunrd ul) vl Frn Rnân rnhr nn rnl l lr 2 d u ã rrrd CUR- FR nhã n Lbrl Bnur pr prp nô b g u publ qull nh nnçã - n qu v r d- prg nfrd DCL qubrd dgn pn d 2 r rglnnrnhr Brvn LUX PRÇK p qu r v pu fr l -UU l nn Gpr Gu r dvrõ d - frg r qu p d rvdã rd Ru vr nr dn ln ul r qu l rã uz rn Pr prr pr d Junr pr Pl 99- fr fnln uh-r d u ulg f rrb Ng Tuffy 049 r rguln uz bl l Wr r rd Xvr lvr r J -n- xn ur nruí ptn dur Bzrnl qu nuv r Gnçlv D 6 l pn pr pr d 4 r ^^l hyn ç vnd n^ prnpl ^drg r nã b JÍll^g r- rguln ç nn rlvu - nr prrgr nrr lv G C2880) lb phlrnl Crl Crpnr rur C» dwn & 4 llulvrd 2 prz Grn p~ 3 zbr C plh & Rlph Ru k Lb 02 l nru- rpu pr rr qu fnínr r prl d 3 r pr brvân nv J7 ll Tl ph rguln çf rfrn vl qu ã dr rr Prfur r -rnh líg» 4 F urzd brur «J n n prr Grnd n -d 2<070 ppl (Grnd n 2 hr -ndn ppn d p r lvr Prp-n rrdnr ríl-lud^prlp l qu nuír É 7TKdr^Tr«8JhK f nz rnl 7 l pr xp Jòò d dr nn d frg rçr-0 prdu pã lnvndr^-rrr^rnhl f x- n nfrvl bln r d Un R Brn ( ^ p]-- n dvrõ n nü ã pup-& R D LG G^^r^?du^^r lg Thnr rç hf Cln ldr pr (Gênr ó Nnl Cpnh nnl fundd Cpnh Grn rrpnr frç pr (T rnh n rí dur pl Cnrl r Drçã Drçã r r l r Chl lu) ulh 9 yhpbhl prfrn nr«r qu l«prll n pr ubll- -n u dur r Rgn r rgn d rhr Luz rr } d uz Tn nr-f d dr Frnn publ qu frqün d rhr Bn urungu nnbb frun Fr Flh xnr (n r0 pód nííâ 2 3Ü «<> 7 3U «9 3J4 0J? J J FL D J n r Tnr «r Br dn J Tr rprnçõ í pdd d rphn pr nnl nhã D > d d l prn -rrt hngn Rnh blu d nw Dnr nn d pl ^ÃTN- 9 lç J dhrr -rí7c rnhr R Grn NT TN D Í - Nr nr d rnh nu qu vã r prd dr n- ngulàvl nnfundvl %2r~«rprnçõ x Du NT rlrn -ull34 d 7 rg Rx -hn pr rqu prfr êx d ngrçdn lllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll<l«lllll<llllllllllllllll»lllll rn rv upnd rv Lu L-f nn dn ln u Cud d dr pã-nn u Puln rn brr Bfg n p qudr ll Rànulph Tdl ld - gun p lfr d nv pód í n d uxlr rnl L 3 n Nvl r Nv Frburg dr fnfrnu Cnh - J npr Pl J PRGR XTRRDNÁR -p-nn - p Crrê dr Rh z dr ^r«b<bb>[b>b>b<b>b <B> = n B rrr rbrt? rd-n TTrln rg Dr grn Dng pr r- Uly dr nn n-r urí r fx rr wn rgnl RT CRRÊ u FRNCC GNZG Ju vngnç Bll Nvl ubu- Nbly dr Cunh dr FL D J Br FRDÁ Cpr CT TR ND dr XT frn UCC Bíh R d Trux JÃ D DU ltw» T^^T Prrnb nhn ÍXX W L Jü ubr dj z Pul Frrz Dun n rprnçõ N» nçn ( v íí n n ÍUr Cr ««> 0 Dun n D vuv Grn R Cr Brr n gnrl çã pr uz rd rvr rl n-«l pr 400 Câr nh L TRUX?n Bublul rr N ph ngrrn rr n ff - ut l U- lv Wllg nn gur rut db p (] r ^rn BGL «brlr ÍÔnl fvl d rz RGRD rr n 0 R Unr nwl brlhn rw dldçã g dn n ^- lbrn pr CLUB p p CLUB D LL f rnfr pr Gnzg 3 «Ü RL 8 fr nv pòdl nh nnl rpr d Brv F rn ^^ JL ~~~-% J RRX ng 26 26?d Bp ã lrrt n 2 - DCBRT D RC dr Frn Pr l- n Phr Jã 3 Plyr 2 n Gnrl n pr» «rvlr «[«ru d %gzlwj^^ ubr ru 77 n rnl r }gun J 6 r-td-rl «Trnn-dT brb «nhrtrr nrr Grn Rduçô PR LDR ldnh LLYD BRLR vn TTR Ò D NÓ ND gun Cngr Brl xpnã nô N CNDNT D BRGD PLCL r P Qurz pr ff nfrr dr rzr çã grç X DJUFFUR ^rr^^^-ólpd vl gnrl P rblhr rn vr Dg rpurçã fr l rphã Gurn npndên U BURR BD nu Nnl u nr nrr vu Cr ppllçâ uruln pn -b rpu ng FT D PN CR-PNL Q pru npr d u Nvl vu C d rnh xp# grn vrã $$fâ çõ RZ BRL uffy {n N çí rup brn r b rgnd pl dffrnç prç è vn N çí Cnfçõ l ln v pr nhr nh vl lnh nh brn d r rn grn rl çr n 2990 ürzn Brl nv rgn d l lr Cn KÍ Cn L TTR PDR D ng dr nrqu Rx PR PCL-GRT ^TpyT^lÕ^Êl n rn J J-TJRT^2 l Trux è «Fl ^^- Rgn prr bprr blrn r KY prr ubu RTUR LUZZTT r n- 4» 33 n- 2 Prlúd p LXX% 4 WRó«f2K -KY^ ÍC? % ítu - )ÍRTXT -- - Í?fÃRT3&ZÍ v B <hlfld Br«ln Nllf «w-à B-v Pr üu» y Cnrny r» nr Tun í -hl brír«prç 3 lr - - Ún -h- RTT D ULT p ^vu ã rí Pruguz r u Gn 0rr r Pr prl «} KÜB ur Rbr Kllh Jn-^ vdrv6ln N Crbl rv X - «rrn vn Clun P^rr-DlLWÍ U vlb prí R Pll r r^» Wf^P^kXÍ^ÍWK rrã? í Tb gr? r» RT CURTR LFF rv ^^^^ã nr FRRRTT r Ppr N CLUTX u URG rn -r? n nhr h ç Ch vr CN LYP ^ D Rv ~ C0KW g r?tk l ] lã PPÍ3 n l -- Ru uvr 39 ^-Grnd nv Prr pr v->v - - duçã lõ r» Fn Dr Tçr n- rttn rr (l Bll l rl uu «-prr bln» ÍNKY UT70 lrn0t blrn lê ^«XnwK hrgrph drr prr nà íky flnwbk r rr blrn LTBRT TWTZ prr U R rlfr drr D UTUBR^^^ «rlr QURT-FR 22 Chpn u d Cpk Glunw Trlud «ln n >r urk l p 3 < r 6 KN PLW UDN Fn Dr P PR LURR FTRR l< xryf Ã^N RLLUX PZ D TRBU PZ D TRBU ^róí^ r «^ f uvv DUC FL Grnr r DfTFkí Pnrk bur prk NlT-p Grf nhr Brunv 4 r nk Tlvl r P«vv r lnn nrn $ glr 4000 CNCRT DPDD QURD Cld rgã r Jud rnh Ruy Clh rí prgr nçõ pruguz Pl ul vz nnr -F - Cnçõ rgn - Dn pnhn pl r pr RUY CL PRÇ PPULR Plrn «rnd 6 - Cr Fr 40$ - Cr 3$ Glr nrd lr» < blã ^ BLT ND Cn PXG Cpnh pr W CLR Trç d Bnr Grnd n 2 hr -n 2 ^- qurd pr r Duquz Bl Tbrn GCN Fru Fr- XT 8 3U lnd prr Rnh d ~> Phngrph Chfín CLR W CndU d K bn r Fl n DRTY PLLP glr nrpr Crhnd n çõ d frdvl dr d r ur Pfn r> p pr prnp ln pnh n bhr Blh [ nhã Cn Luxburg 6 í lbrn % Cn 24 l Grnd n Ru blr Rllux - - n h uçã r r R n lç Blhí dt^rr g - r

5 ÊÊÈÊ v -J4 RTG PR 0 CRNL Gr d lv & C LJ JP Pul «l l lp-plw nd pr ígkncutí^kíít R Uruguyn u 8 Tlpln Nr 30U8 R (228) ^ r --r-r-»-»>-r ^à- Í&$& 3^-ggKrpp^ ~ ( -L - WJC T ftí ~~Tlõ l FrU hr nl prd ynlnl uf l lv lw ll d ( rífín nl n nnnlvçr ^ÍBÍ nnnnhfí --nln l r nl lr = d l llnrl ln»- L l h u nnvr- n lkü l nrll Dv flllll- Uugnl ll lrln ll r lr n nnvrr nl r f Trll phn l l lr -- fnl n nnvr- --l- «n nn Cçórg hff dn fl r- rrn pl-frn «U Wnrly d bn rvrãn Wnrly - f»r l nnvrãru nl rl nn Tull KdrR uz fllnl r lbn uz nfln prç ln h u nrnr n lr nrn lln qu nn d» lr r nn Qulr Cr d r J Cr lz nn h Rr Ulll- fll r l r llv -- K lrny f l uu nnvrr 2 nffl bl Lglv l ín fnã Álvr d lv rnç - P l d nl r Áln nun l bl ln Cpl h u gun nnvrr nl Kln K flh dl dr Çlllyã Pr» l funnr d Drr Grl J Crr CNT Rlzu- ln n ír r Cr Cr nír nu Cr NCNT xr dçã zl rg udn dnrr dqull nô nfn nffrr r ndr dlllnv ur n l un r rr lglbr ànònèrà ur lvrl n nr hp l l ngrn hng JNT B l l ü]) Jn g T d r qul l yp nny «dçã br lluv l n r ng rn rr gruíl 4 nh qu pv rgr d llr vnh h u p u nh lr flu d d f hn r d n Dynu v fn r» l p un vu urgr ln Jvn r Lpldn Crr- pr-lh un nun nv v l n pru n l pu Rlu r d plrn» r qu pnhv rguu rr qu lvv zl n n J R nqur nn lr rr ru Cnlhr C rr 4 vnd Chqunl n 2 ên du- n R 8» dr pr n r Cbr n 4 br nqur 0 gr rv D Juu h- Frn Crr f n nr r n prd bp ^ry rnh n r J ldu» pl rrb~l» Jã(llllll lv prufuz 36 nn rr run nr npu n 26 Frnkln rbu frn 0 p qur lp pu>u pl ên fu nduz p u rdên rrgr f pr pl pl dr - F dd qux 7 dr nr Cyrl -rnçu l Crr n çã Lnr d rd Frr hvr duz nr 8 nn rr 4 ru Cn 0 pl prnu d Jn bru nqur - rr gdòr v 3 hí ç» üxln n RGR & C Ru Qund g T-7 <J Chg h Pul pl nurn lux rurrã-n rn dr R hy í» NFR u h- nfr h d rnl Brnr rln Crrí Br drr Lbrór Ch Phrnl xr dn nffl u v nd hn rbu çll yl hf u l urd xr + CRÇà n nnvrr nn Bnn Cnn ã prfr g nu qu l u n nuíd pl r ur ngn Frn Guruln uz nl Brr uz v 4 9 hr d nhã nrnr Jã Bp p v úul fundr d Kpubl n pr u flr n nnllçl n n d r lrn n n gnn n b d 3 l lr l r J Cn d l r ndr d lv ró rn r Rgn lrl - nôn rnh J rprró d fbr nrv ll l l r vó prn dr C- l lv l xr C d lv XÉQU -lll FT ll l hnrl n ír Lf n rlzu n gn- lu f pln nnr n u dõr n prr pu lr l uvu- ppludn rhr Brl rr drg pl prfr GrRC Chn ír b nrr vn «rr n próx qun-fr l brr rn Grg- Qu drn r gnf- ln r X d nvbr rçr rvç lnr-r rl d- ç fh r znh Pp Rd C nu frqüên ln lgnl funln d n YnKí br r lvr «FT NR F CLUB Rlz- l n l qurd d un gnf- f hò-r ugurçã u pvlhã l -n d nlnul r nugurd bnr unl d plvr pr ã r lhzr Pul d Cnçã drr Ulln Pul l vd pln pl drr d- qur lub pr rr n gníf h rfpnn rnnd n prvr nn xrrdnr nçã 4 Rlz- nhã gund-fr rrn n hr n gr Frnõ Pul xq qu funnr d Cpnh Nnl Nvgçã Cr d fr Lg rã fz lbrr ór drr dqull prn pr l nvgçã Klr Lg nôn rn Lg nn rn Lg fühn Jrg Lg nnd nr l Rqun lnn pnhd pr grn rhr n nd? pl r Luz Brz fnlzn Lbr- Prz Clbrr ã rvd nnhr Prnr J Frn ur Grã n p lnnldn r xud pl r- hr rh fúnbr d rn r nn N rp d gr rã lll í rn r brnz qu h xpçã n guã Jrnl Cn f r pd n úul fn Rbr Lg nôn rn Lg rn L Flh Jrg Lg r ul» pul n rn r Jã Tlp d Lg n prr n r d nrvl r Trr Cr $ N gr d Cndlr fól lrd hn 9 lr pln prr nnvrr llln n u pnhr rçã nnr Ju d bly v nr nrrên Rlz- nhã ã 0 l hr n gr Frn Pul qu funnr d Cpnh Nvgçã Cr d fr Lg rã» nd brr uffrg d l u drr Rbr Lg nn rn Lg nôn rn Lg lh Jrg Lg FLLCNT0 nru gr gr vg rnhu N r pr n h nrr gr hr p ír gr u u p rp Chu- xnu- Qu urprzl Lbr Clh Nn nh «r l bl h prfu rrh Lvu- n- 4 prnç hf d ff ngnh Dnr qu nu prnr 4 lg n rlbr qu prr dqull ffn ór 4 ru lv ur& 26 F u - n qud Nhry N pl Jã Bp d pl vnh f lnn n d nnl nl d C 3 nn d r n ru Brã zn qu ^ v qud qu rbu Jrg u rdên ffru frn nfu n rgã uprlr v-r - Cír frr- Tu bí N drugd ln pn llll prnu n vnd K Urnn ddã Luz nz Dn q p hvr lg nld pu l d n nr ggrdr u n n rll Drund pll pv qun uvu gr d rprg hgn lvu bbò pr dr Dr prlu- nnvnnn pr pll prurn UrpU n lg n n ulhrznh d ulx nã qu rn uuxr- pll n lu fu nd huv un í Nlry Tr f prr l u p vnh nn rbr pdrr J Cnh hpnhl 8 nn r n n qur d ru n Clr 77 pnh u pnhr J Brg rph Brn prfund rz Pr qu nrrg br rzã nh nhl nd dz rp gun lgun g r ll v r x u p n rr ur n lrr <u J ffn lfr n prguçã Nd pr r pv -h nflz pdrr nnuv vvr rnh nzr nl r pprxdn hr 30 nu d nh qun- Brg Brn lvnr- pr r lblh Prurn pl pnlr nã nnrn r qunl 4 rz un x dgu prr nflz J qu r «dn hr nd unpl qu prn rnpru rlu rpz P«p pl Jã Bíp n u nrn prr pl rprnd n p gn Clün v n ll n nprlu r qu rvu vur- punhn rvólvr nl- nr vgbun U pr ng- 0 brç F n pd hn 0 nrr d vnd J J r 0 lgr P Frr Jrpgu J r fugu rr r Lr l pl -n f nrn r n C pr lr 8 nn br f br nqur n lg 8 dr -8 pupê LD D BLNÇ TD PR NN TD PR CN TD PR NR D TLTT D P CCD JRY PRÇ CC bl Í (8 ggtdu p nhr DNR FL lg 8 dr nrr n- (fur br qudrlh pr nv lg uxlr r y ^Pfr v d T v «pr-d rd dpndnl^ J PN fw - RuÁfrí ítínbr-2 ^nr nr rí nn flh l nnbl yr rn ru uly d Cunh n 8 Frn hfg^r^3^^ «W ^ - ü ^h-pu l nuõ n brç ç^ ««^- hr- nd rn qur prduzd pr qud qu -? rí u rdên qun NFTÇÕ r v u nçã pr pln lg < dr íl pl pl N ln fz gnfv l nfçã r l- ndr qu h lng nn Fllú hn u rdên ru nr Fur (8 d Rgn Jnl Cr prgnr d J Cr n r lgr h â 4 r d r W4Õ»ílíl»< - --C--«-»-- J uâw DL PRTÇÕ $w >ff F G &C Í 4 J l U2) dõrnv Frn qun pv pl ru Bf pnh nr nrh n pl çã v nlr gr qu qur prvr r nr n rr prr pnh çu xpulã vr g- r nf nh próg nv pr nr ur gr v ã nr lnrgu rr r n lv 3 lg uxlr pnh nrn prgíl nl hf pl pl nr d Juç qu ê u nr» K pnh pr n r x pl qu v r n huv ndn nr pl dqu d F C ltul dr Nn lv pr nunçãn bnn dd r grl pl pul undn çã d n n nu vr pr nr nrh qu rã xpul rrór nnl N vznh pl f pprhnd rnl Plb prpgnd vrlh qu vnh rg vln nr pl r gvrn frl Nã h ngr qu ç nnun dr lhr rul prqu vr qu gr nh rfug np nnur l- rd u prpgnd Clh pr r^-r-tp ã Prrrn rvr hn prç d Rpubl qu frn nfr Krd Frr nnl Fríykn h 8 nn ypçph rr 4 ru n Tll n 9 Tn Jrpguà fl- ã ã n n- fld qu f pnh pl rnfrv lg» uxlr qu pu ludr D gg d fprópr rrç N ã qu lz hn u rrç n 344 nl ruv nfnn Jq Când Gnç v rn ru n Nhry 2 f lh pl própr vhul rbn frn n p ^ên du- p ur Gnçlv rlhu 4 u rn ln nf f pl 4 dr Pqun n Cu hn nd qu rblhv n prd nruçã ru Gnrl ndr Nvç prr uzb Prr r 6 nn rr Prung f f rgr 7 nr qu u lb nhn dó n qu ffru nqull ru n d 9 z rpnr gnh Crz qu rbu hqu vg r n bç Crz r ru Pdr lv» ~ Pgu bfd Rbu rb r F rpd n lndr gngn rp br n l l nrr 0 rz vnl d rç gr hp pr l d bç n g p pdr B rl Bbu hç vrv nr r prprr d bg u rp vlu= nã nvru vln bfd lu 0 r rn l ll u pr rp - Knr prr d Fbr nçur n- Thr Ár ll uz nr pr v ful huv brg Dulrn u flh n Bn un b vur f ru r n brç r 26 nn è hpnhl r à ru guu n - 4- br br nqur n lg 8» dr C drr f Luz l lhrnh hdbrd çu r l pr bnd durr prgr u unhd Puln nr nn rd rvr n q» n d prgr pr «ulgv- n dr rbr pr- lr Puln hn brru- ng bnnu prg Luz n vl- nrr br-lh g u-lh rnd nd pl 23 dr bru nqur br Pgr- p lç Dp lç lç l frugl lqu rr- prr d Fbr Cx Pplã d ru nvl rhur lvr r rr ru Brã Flx 70 Lnr Gnçlv G rn lr ü n Qun qunn pl rn lvz qu frç prurb dgã b lvu- rn pr xdrz dn 2 dr «x <- lg dr dr Frn Chg nrru hn ln nvu 2 lg uxlr u nqur br pulr dnhr l pr l d nfr publ vr pn ubúrb qull urd fz pnhr pr gun rln N d 8 rrn z r hr d r ndvídu rn nn lç bn nrr n bq n 433 d vnd uburbn n r f n pu p vln v n pl ç d r fn ll pr àrãz nígu n 43 n ur nru prgunn xr vnn Fr nh pr $ rn-lh n qul xr nã ru rpnn ngvn nu p ndv prfã rdên rnqlr nfu qu f nr pr rfrd nl qu b r fl qu rbr d ã lr rn ugu qu pr u urn dqurr nl d Cnçã vnr grrf v D Cnçã p vrn vv nfu qu ffvnnf vnr 7 n fl $ nôn rn pl prç vrv 3$ 000 d n qu prr rzã l 3$ d Jq -r n q rbr du drn T~T~) C UUpU vuu nu {U<Jlll uv u uu-»>> pl í2 hr b n r-b ur n ó vz d ã vlh n nl nrqu rr rv d Prlh n 9- nqur nl nrqu qn un gnr nfru f lrn r rb n ã d ã Cnçã qun $ pl du nru 0 bq pdn vnd d n qul nr n J «-n í l - r«grn Cnbn d Rh pr rr-lh l rí dn-lh n - vlr nn Cnnn prvn pr vnn vrfu n qu lh pru fl pl qu lru ndvídu qu ó lh ru prnç d urd ndvídu nã nfur- u- nvdn Cnnn pr brgr nã lh u prân nrvn nã ndvdu qu fr pr gr r dn-lh grfçã qun $ (u fl 33 34) rnn nl nrqu qu h r 6 z r nbr r bur n çã nrl d F Cnrl Brl fhd u nú nã v ã vr qu r lru nr rvlh Cnçã lv lr nhr lf n fuã ffn lr nn Fugd Dppr n d 8 hr d nhã d ru lv 3nl n nn pruguz n nn d Cnçã gn pprnn 9 nn lh nh bll pr r nglz rz n pç vd l òr r lç-p- nrdn q ubr lvr nhn Crp gurnç u vr 4 ru Rzn 3 39 n r Grf ) uuvuu -u< - fn qu pdu Cnnn qu r- p(]r0 nôn»n 32 u u n ur n n) frqunn r nv ru u u -- pnhr pprn b r pl 7 - hr d n qun Cnnn - bn nr ngu u pr ru f nfrn pl l ndvídu qu lh r n nã bn G ru uz Cur hrrh l ur vr urn própr Cy (678) ng rzn pl lnbr lç rrgçdu lh qu prnu ggrdr Cnnn n gur pr uxl pl xr vnn pr ld pl gurd nrd prn lg ndvídu (u fl 4 ) Ul-l l l vn- v u -->» lr rn pl qu prd un bu n nnrn d gv d n z l r vvln fl qu pprhnd (u fl 2) N ã ppru l ndvídu qu nrpll pr lru hr- rn ugu pl qu v b lf J Jq r prg n nr D Pnh rdzn- lg n rn f lg rnh n pnhr nôn pl grn d hr- nôn Rdr- 7 - &? Pl P? gu d lv uln u lr Prnlh Rbr Fr BNC FRNCZ PR BRL CPTL 000 D FRNC XCLUNT CRCL Prnpíl Pr gn LYN RL nrn gn n Brl R D JNR - à PUL - NT CRÉDT CRC CNT CRRKT3 CB brur n d 2 rrn 2 Ru Cnlr - 4 nrç n R Jnr Ru Bun r qu r prp r d n quã (u fl 2Ó) rn nã rlvu- nfr vrd nfrn lrçõ nôn Cnçã (u fln 29 l2) Jq r Pn (fl 47 4)) ndvdu nh dn pl pr n fl qu nun p r plh flgrn un ndvdu gz pzr pr nrrgór qu f ub nd quz rvlr qun r u npl qu nfrr u pnn un- (u fl 0 ) N bu dd n qur r ru G Crnr nr 94 f nnr un xã nn grn nr flh d Cnuçã xnl b vr n- r lvr lhê d bx prngíph xã qu npprhnd nv dr 3 lg uxlr nrpll br xã r lru prnr ll u pnhr d qur n nhr ru br pr br vnpr Pr vg pr pr nr nr prg lf lru (fln 44 4) qu upv qu u prã nd nvlv ngó n fl pl nvr rrvd qu ll nh - r Cnçã nn lg vz pnh nrrg lru qu nun nvlvu ngó n fl ngn qulqur pr pçâ n n r rfr ndvídu qu r u frguz l rup nã pô ngr qu frqunn pnh r bq d ru nr Pp n n v gr Dvd D Txr (fl 2) lr qu vr r h r 2 nn pnh lfr Lg nh flr n bq rn n fl $ nvdn- fzr ng l n u qur nã bn ffur qulqur rnçã rnn qu n nundçõ d ru nr Pnpu r nu nh gzn- d f pr n fl qu vnd pr 30 u vlr pzr d ngv r d pl- flr u - Á n ôg u ndgíã dul gzf ôg C nurlzr urr dypp nluy urd ll lfruuu qu rn nv ln» línç» lg íulgn zdun lór gz ln-u nur ã vd un x l«nll llrhylr n ôg u4 l fl dgv n g rlllll rd ld brn nrr ôg rr- dgã rd ln- zd un yuplnu u»- grlvl qu l ng lrur nh Dgv nf u n r r pr fzr grn l bnnr uxlr llgllv prr ubr l qulu lrnul un vdr lxkkl DN pun u u lhr h n qur lòpu l gu pó rçõ Purf ng p lrçfl xlvu l > h íun í u r N DN «prrãb d nã ê purgnw nã prjuu u ònk lhr nu pô r pr rl l- lg Nn nfundr CNÍÀ DN ur ng- qul l p UCNK DN 6 un lg rgnl Urnl l d íyk) fbrd pl nlrnn Ju < Chnnl lb rr J Nw-Yrk vnd d u phr drgr Upru> gr pr p Brl CÍ Kl l N > CllíUN - f K Dl» JKUU (4< d ur n fl qu nrduzd n rulçã ffhznê uxl pr Cn- çã rn ugu nln ugu Lp n qu l pv n rv nuunn u pn fl 6 0 n u úpl vlh nl nrqu qu guru nt pr vnr pr n r lf J Jq r u ffn r írqnnu n pr pprhndd pnh ll r v frqünn n rfr bq d ru nr Pnpu nl rll pr Cn- n d Rh f pr nrgu r Puln Gnçlv B qu prn qu frqünv ffn n- (u fl 3) nr ^ p 8 r n vlr nnl 000$ Pr fn dr r r rvã prn ul r dr 2 lg uxlr K Frn Chp grn ( h n Zlóg Publ gur gnf prgrn brlhn fvl h n Jrd Zlóg bnf d Cx lr 8 Dr -30 vr xrí l< r d l wldd Cruz hr udçã hyn lr grn nun 30 prr ã hrnh nfnl 2> n dn nfn 3 h» r rrd ô pr> -pr rnç 330 nnl h bx pr 2 põ 4 hr n p fò-bll r xu pr fl rnç vd rr -í bl flr rpd l-lnn pr fvl pl r Rul C nuff pl dn Rff Prr 430 h í-bll l 3 gund ã hrl» nh nfnl d 7 0 d n> bl n hr n 8f lvr 8 hr r dl grn bl u nr r prê frã durn d xpçã rdnl èfl rn rnn n hvr llnçã prfu drçã r grn przr frnr d nfrçõ dgd (8) (888) DNR NUT 6 -- Ru Bun r -- f (PRÓX ND P) pr br u qu rprn vlr Fr-ínkl & Pn TKlKPNl NRTv )4 ír Prprr J CRUZ JUNR ^^^ uu^^ ~ UNRL r fbr un r% CN ÍR l^^gbgg^b^ lur ^vlh r- -CKJCKXXí^ N próx n N 0 n d ÜWXK> <X>000 ) l pl d d duçã uêêêêêê^ê^èb^^^^^^ r ggn rblh qu BLLâ põ vz prv 3 rgz nubrnuwl» u úul ç n nrgr n C nrd rã d Gr Cunrd n dr nl^n FN NT N ^^^ y^ %^^^ Ê Ç^<< wèí^^ü ^ <r qu Jírí Wlp qun v n pr r vr zn d nrpd hrn n fl run lbr qurd pnhr upn )ÍFf 00000CX rn fn fnl f <É» YB -^«ÍU Ê W«~ f%j W >4 wtr- ^^-^^r^r^ Luv rlh J- 2 pód L G30N Unn &ng Trç-fr 2 prr pód d Luv rlh TU l «r ur d Unvrl rnç FfB vvn gr prnpl pp6 í LU RL fbh yr br d K d rg du r bu rrd fl r n Wr r 0{XXXKXX0J(x^^ ) hf bur 4 F nd prr pód d Luv rlh l N LBURNY r d d Pr lnr XT àbbàd DNG nnuçã d Q vnr? qudrlh bur u zn d? R B 3 TT^^r^ gulr3 lv qur rnr bl r R B«-^J ~ T - n- í» U wgx ^v K Ug-f

6 - > KJ írr---f-^y-»»» rçí vnurn dpl hnr rr npfl u Pul Frçã ul» d url dn R nn Prã Gu ulr- 8 bl Trr» rnlurr Tluru N» n nu Pulur Frn D dgrd Prdgã K rn ul lw Nnu Rgrln uyuy lll 6 Prã nôn Urbn nluru r nr r Pvn rnn r nrd r Thnn brnh rhur Fr ll Wrhr Blll lrí nnl ruul Pdr L v K lvr rn Glzr nygln lrurl lfr llrg» Fl lh R lnr Frçã Br l lr d d» R - nl 4 Flr un Ngur rr Jã [ ndunr Prvuu rnll gl Culllr lrn Grnlgh lll 7 Prã nnr ndr rv d lv rh Rg lruhn nllur urln Gr R Cr T Pn nllnr lh rr Luz L llu Unnn Lu rhur Rpld Lur Cur» Nln r F rr llru Crl lvu r lu L Cllllullnd W Rudulf llrg rud lup» Luz ulnrl Tvr luzl ll 4 nub Grup Rg Cll L du Cruz ulrl nrlk Cllnl C R lqul Grg Prã un u C Gn Purã Rgr du Cunh lph Pnn f P z C Kuf Cnr vn Crvn dun nur Gru R nl lu-- Fr lllll Kvrrrln Cruz Frn Drull ur B 9 -- llur ( R B Gnr rr n í lln p nn ü U lbdr J«< dun Dby uurf f llrul» Frvn r llllu C nrnnl Pr -- Jf Cunh Cr- vlh Ju Rdrgu ugu du d lv ííl l g -- Prã lvr Nun B Õdll- r lzr C Nçã 4 lfr Frrr n Rr Jy llrr» d G Prã - r lln Dvd rl gu Txr Crl d lv lll Pr lbrí Brd Álvr lv l Pr R bl lr lbuqurqu lfr r P Frn F n R- ulru rür llr» rnu Cí nlr Cnr ln Nv» X luly Xíul N r Crru lll Álvr ll C l Px Nl d u br bh vul bru Frçl Brlr d» d Flh lbuqurqu R í) v r - Pnrãu - Ru llrn C Curó 7vllurl R n nrçã Rg Url X Nçã C 0 Xuç lí«uj F-rnl R l [ qu pg pr Cnfrçã < Prã lyn- Nln Urb Rgl Pãn Jrny nl- Dpr Cnípn prv l Jpn Frrr Ur w J Frnn Gr Clh Flh rnr Ullr l U-luf» n Brlr R nuí íu f n-l»d Jrd Frrr Pn vrllu26 ul URbr yr Wgnr Kur l lvr Frnn lvr -»> x x<»«902 pl Frçã ln 90 pr r rrd «n nl nôn Prr Jul Julun l Frl» prê Chllng L Chn- 4 rr nr ll l u yu uyrn L R Xn 90 F-rçf Ur-r lví - G» dr Frrr pn K llrbr n v pr n ul nnr Clrlv vr p u rnr n prv dn d du línu rlvu p- lur L rn l prv nuíd ruu Pnlrlu drdu rrlríl lvy lnr Cn lhn rr r qu prv p r llrglnç lân C N l Trnd nrqu Fbrrd 908 lungn ú f pn rgnl lpud pr yul 4 r pç-l lnln plí-0 r «uh u n rfr prê flr pl l rr Lll Gunrú -?«< d- ç Rgí }>< Wrlr C (un ( lvr nll ldòrl fundr Prã J» d u prn r Frn n 00 nu r» N Clh -W d d n Plrn J» lr Cr upnr fr r pr r p ) rrd nnuunuv CllrlppllK rnr lbld llf» llljll» ln r dpu pl r pr prv l -J-írdll ln rn Kl lll du Cu- lr r ulplld u n (uí lub fl F- l rrd pl prr v 33 Gunçlv Tüldu () uul Lp d lv r» r» r dhu run lrçl rlvu nur 2 y 90 gurnçõ Kur llu uur vlr lln G- R (rg br 99 Cpn R C prê Cpnh lfrr wl Du- L l rvnl prr > nz C un «n r pr rglòn u N ur dn R l Jnr Crrl Jrd Bân ífn- nu Cur r l Lnhr l Clll lllhu llu lü línlq r C Cpn rr nulnnr u lç pr Guvu u lllu Gunbr C l uz dur llygl J luln Rr Cípnu F pln vnr vz n rg llb pl prr ú{ l~ Brl qu prwn x r- -7 ulh 909 n p 6 prô 4 lr 00 nr 6 rll Lur C p»nu d lr rp lfg ( lnnlr wlng nnl f nuí r Club rlrn unr ll 0 gnf brnz Rulr» - kubn P R Prã Frn G Flgur zbr 90 rrfnn l 8 r C (l Ju- y Cn -?(- ndr Pu Prr R- Uuhru rnr Pul d Rh nn Códg Rg pru r rr r pl Frç0 u uu Bqurã du nr Prê dlh pr v-hy Dnz Guvu 902 Jun rnl C Rul hg Dn Tlxlr Cn Juâu nnuln nr Frçã Br prê b nunu Cw brnz Dllrul Rul vll nll lurlu l Cl Bqurã P ulr Bqurã ( R Bn lr d d R F- Ávd Rbr Grnlulgh l uz Rr uh4 009 C R lrçõ F du Unã Cnu G Jrg n qu r f P Prã nôn ly J Club Nçã lín»---»»»» Tr upl (rgã Punu u Rbll Álvr nr l uz R rnl nu prvr nvlvn d C Frnn pun lbrz Gr l (» ll 90 Yl n p 4l l ndr rr r lr du ng pz 8 Tpn -- C R lrn nl lbr J Crvlh J vn br B nã 90 Rr ênr f n dn G Dp fundd Cnfrçã nnr nd B- g B ll u u gnf Brr d Lg Nu Rlgrn u Rdrgu yr Frnn Jnr J Jq Rbr dã Ubrr Club Rg Cl- u Prã dur ygl Dur fg vz rvr p- u pnhr ln Tã r 90 Yl -Dpr Brnd) n Brlr ll Prã Rbr llrg Bu- q Rbll rr pu Frrr KTp Gunbr ln(lnr J lly qu Gr n Cll Brn u puqu r rr rnl upr drr lpru3 pl prv gníf nng lbrz urdçã Rh Bll Dl 9 Rr vrn C nrnnl pr ãqul brlllr rnn Jq 906 Yl Flh 8 gu rn n LThlr l Club Nnç - [- qu d d lvn vlr Turu uz B uly dn rb G Crvlh G C R Chr Prã r C R rhy 7 Rg B 6 Tp 7 7 nn u h( nv rgunn Tlyr d n gn vn hru R3 J Nbu lln Cp d- Frnn rr Jq r r nr vã Prã J r Cll 907 Yl rdr9 Prã ylv rnd n 92 Rr unr nr lrdl Ângl ndr Dn n lub frç Jã ürn R vy Flrã ídny <l Flng n Wdl Frrr» Cunh Lg d llly nnr Jq R r( Club nrnnl d U Puq lnrbu Cpn Q C R T- r» Pu? du nôn nnv lub nrnnl B Cndíl 908 Yl Pn Frrr Lvn lv» (nr ( [)rjk lllu(ln d rn hr g l nrnnl C Tp Grg 7 4 Fllulíg Prng d nrqu lbrrd nl P> C R Gun Trnd u B 4 prô q çrgnzr prl r Brlr d d bnn d Cunh 9 Rr n r Prr Plrõu Y r pr- luru Prã Jã Grã ru» -rur rn r-l Luz gg r nh «glr r L g 4 % ràã R vlr ndv-- R nnçã Club Nçã Rnld lu- rby Rr ll íulr Prê Cpn n ln 7 dur» Dr Luz d lv P- Grã > nu u hf n r lu grn rx r Brl r rr Tp 404- B uguu lf- h- r v 4 Prqu P? C B- 90 lk0 rn lnn bl du Gunbr nnuln n 94 Rr vru Grã n lbr Buíg n G Prã nl C l fün C R Bfg 7-rr Curç Jnd 2 ur h n ^ v) & f 0 gníf brçõ yp unfr 4 hn Club Nçã l rgl vr R Pul d Rh nn 9 Yl ] r l r d Fn Prr ór r Prã 2 nn wl rçn r Prã 8-»ní blz n Luò Tp ( 00 Flng n dn 3 ylv 8JÍ»n rn lrn d n Wll- rnl Cnn Rul Fll - Prnr lzr dur rhn x uhn 9 Rr unr Flrn r lnh r pl frçõ un drr vlr lub n lur rhnll Flpp gnhn^dhrbl 9 Yl»u b Nr 9 Curç Prr P C R lrnurrbqu- C R ê > Nçã fld Rg) [ % Dr lfr d n u gun Prã nn Álvr llk nhu Jur pr B 0 íb C d B Rul Chg r p d dpu Tp 3 Br r g d lv J Durvl B d Fn 93 d --G R ru- lffn r brl Rr nr du Cruz 96 gèn vrdr n q Pnn nhl nôn lruü (l Prã nôn ll frã Gu nbr -2 Rr Cpn Brl rr Blll rr Jul d ul lv Brnr Nr Cruzr n pr pr qu Rr J L?r br nvbr pn hu Club Nçã lí Pgnll Jq Txr Fn R 6 Prr P C R 94 Yul Prã nn l n ru br Dvd dn Pn luí J Jq Prr B- (nl Junqur óg pr nu gln d G Prã Jul d nrnnl ul rg Tp J4 r nluí Bh n r 000 lzr â 2 Cr--l gul Cl- Nr 2 97 Rr vrn qu Yl rlln Lg pr d Frçf Brlr d J uz ç d frç vn dl- nf rn rpln Dpur- lv R rn Cr- í 9 Crnr v nn 2 Crvlh Prã -r C Rgul r Grã Nçã vlr 847 nr J Jq Rbr rn í rnd R Grn R dn r rgn d u Tp 97 Y Blll J lv ru rr Cnó rr R rã Flh Cud Nr 3 Cruzr 9 d Dln Jun Luz Rzn lv nnvl Prnú - lr glrfçã Cl ênr ll 98 Nã f dpud dn ul Prã nn nrnn-ll r dãn í-nn Brndã ln 7- ur Brr rdn nnvl u- J lv ur durdò lh pr brnz 6 Prô 740 C nr- B uz B 7 Ld gur Dur r nl Fl - 97 Yl Côr unfr d B l C R rhy r Club Gynuí Nv l BnBfg ç 87 nnl Rg Drçã nrl lbr lv Durã Nr nn>l Krupp Cn r Cl ú Pul RrNl Prã Frçõ ld vz D qu J Gr rrn B 8 Brr C nrn- 98 Xã f dpud Cnn Prã nn C Nçã Rg Prê dlh pr B 8 glhã n Crl 8 prô 40 r000 Rr zv n» Rg Prã T Grlun rp r prv flgrn rg -Rr Rulph W CrFrçã Brlr rlh brnz Frçã Brlr (k r Lvhh Jã Rgr Cr Nrl l7 Nv-nr Ír J C R Chr rrn R Álvr Frnn r flz qu brlr d U nrly Gr brn B B Blr Dyn 4 C R 4 Yl 8 r- l Bnd Rbr Clíxn G uz Cr- dl lrúu nn rl Cn vz prn h l Rr Frn Fn Frçã Pul Brn v L d G J Dur hr Grã Prã ylv rnd r lub Nhry brlhn l Grrdn Jã lv ur - Cl rn Pr- n Ngur Gunbr C 0 nvlvn (p r r qur Grg Wlkr Trd Pul Kru 6 hzr lv h Fn rn pr brnz n dlh nl bl Rbr dr Nr 90 Tnr Cr pr Nu gu pr n- lu br d br Qur dhr rp 8 -dví C Rr Dl B 4 rn C R rhy Lg R Grnn zul 9 prclub Crrê Qurn rv nôn h nl d Prã U nn» Prã rr C Rg P nrnnl lub B r Prã p-n drr brn 9 Jã Grh hr KUÍU prnr ubun d Luz Crr G lu Gn Tl r nn Pu-n l G Rd-r Gpr J Rr Rr r Juvnl nr Yl l n dbl pl publçã d gun n ffl 7 prô Cunl z fr nnl Lurvul rã -rd Jrd Cnrr nl d rln Prç C ln Cpnh Gurz lfr l Cl unr B- D - ddã frç pr br pr rn Prv Cl C nrnnl 2 Pr l prô 4 hr 00 B Gyp C U pr qu hv x brnz Brnr r rnl glhã lh ur Yl 4 r Cl Prã Tu P R r Cpn Rr r Cnfrçã Brlr frlz l rpr- lugr br n Rg3 Rr rn r- ní Jrd wl glhã ry Gurã r B 6 r C R rhy Prê Tç nr br Dpr p ln r ln Yl Cn 2 r 4 Brl r nôn Frrr Dzí nr phy r prvn ó nv- nh r Prã Jr Ruh rr Bân 0 lub vnr d qu Üín d yr N d Frçõ d r Cl rr Prê n nrnnl frld br C r rp lu C R Pn Rqbr Tn Junr pr d qu d Luz B 8 B 7 r pr Jã d- brnz lh ur Dpr- dlh pru brnz Brlr Cn frçã U- g í ly Gn( U Rr lbr lv Brb rldn Flv Fr rg h r lub pr rg nhã B 6 lzr C l Nçã Fkng Jur Qur B ur dlh Prã ryu lrãl r< nbr Prê F R C Prã Gnçl l9 ffb nnd R FPul R Ngur Prã C ld Rgn 7 u prvrã d R r Trdlr Np ngr pr fr-f- ul Cpã Brl P- ng Prã ylv lvr r n rvn FdnüuÍ Rr Fb Drnd Fr ng Prã Jã 3» prô nd Bfg gn- q rb z uubr rcp çã D C nrn B 6 (l Chrn r Jy gur r n rnnd fn Rg Prã Kgnr Pn lfr d lv Brd rn rhy 8 uubr prv Yl 2 r -Cl d Pvlhã dyl n C lfr Frr rr r dlh Rlph 99 u pn prnpl R Bqurã rll B 0 Prê unr? Prfur vz prn P Pr wl n- Frn Frnn K brnz pr rb C R rhy í R Crl Cll Brn B 8 v p brlhn nurg T Grg Ruh rr -ur dun Cll Brn urd qu Prã b rí nr ng RulJr nl unhr prpr B 4 Nuz C Nçã (lrrln rí ffrr n pr rd r Dr Bqurã br fru R C Rg Prü url Prz C nrnnl RU B nl pr rvn grn grn pr br r R l Frrr rn r n lbr lv l P - Prã yl n n nr nr qu K Brn u ó x fíl í Cll D rr Crl v-prn r gl r Cll Brn v nn pr ã vlr nhã n nd Bfg B 6 C C R Chr- rr nl ( Kru dun bnd r f n Nçã Cll Durn pr qun C pr n r vã Prã nnr ndr 2 rr J Tç d B 3 u rnhr nn Frã Dl Prr ubnr Ryun lv hurr J Jq l nrn d r br fu p ã br- Rg lvr Bnd > 3 hurr Pul Lfy frç rwr pul ó nl Yprrgurr N rr Gpr nqub -Yry» C R Chr drr pr J C «ptg - C Nçã gúh r fr n vr- J Rh ylvr Trã ru BUF rí ví Prã Ngur R lur íl r Rb Prã nôn Lvl Frçã R Frn G rnh lyp Ddr lu ggn n prc B Bqurã P nnbl rhur Px v Rr lph Tzn G rnh r d pugn ly pl - xrr G Grg- rnl rfj B R C n rg nrr - nl Frnn nrnchr r B 4 Tupr C R ndr n br Prã ryn Brl R Rg rr»líruã Bqurã P u nnr Nçã Prã ld 2 rr dur llygl Grl Krry l Bqurã x fl prrã r- vã R^nun rhy ubnr ld Gbrl Nllln hurr l pl rr B Grg u b br d xlln CR Bfg Lfy Prã Frr d Cnrr frd lv Pul Luzngr Jrg lndh Chrvã Gun- br rn8l K un R r Frrr B 9 Prng f Trã p pr vr J bnln R Prr lr Flng Bfg d- pln 000 n Grrf n hr Prã nn ypln rr Rubn ng ng rr Tâ ll nnr p r n gn Luy C -R Bfg ndr gnf d dpur nvnên Pr B brlr rg rn Tlnn d grn Prã r Prr d Fn r 00 r n b-t r prvn qu n rn r v- nr rup Rg GrB ng l pr prd quld R ríu n br lfr ffn Durvl r Prã ryn Brl rpn bln n lr brlh qu fr r pr lb lv Rr d Fn l rll Lnhr J Tâ l brlr rprn pl r T n B 3 G CR d G (p qur dzr qu r xfrd Cbrdg rny Grup d RCru 0 B fnr nbrnh pvrgn Prã J Frrr Crv- grn ul r» nglrr n rdn Prã rgnn l brn pr fn lhã vr bnln n-bnnln rlvh nl lh R Gnçlv r v Pr rr Chrn G d lv dful pr lhr r r n nll Pr ndr Trnr nr n br d br r Cll ur pn B lrn C R Bfg 2 C R d lu qu pr xlln bnd u lb 6 hrúl G Prã nôn R ru (p vrã rr dn Prã n Prr-d??-«?» frç rguln pn d- r u blrã Grrf R nrqu Frrr Ln põ rr fbr gnbn dhr vnr qu n vr- pr glr Frçã rd n lv J nnç ã B drr Bqurã Pd d rã frd nr r- pr lhr rvç u br bl n N C R B 7 N C nrnnl pr rrr n bl R ru rr pr pnn n(l R ngn Prã ugên nrgnzu gun õ qu GãPrã rll R Álvr Frnn Rbr vu ur nrr- qu vrfr n vrã drgr dffrn çõ rr hlrín Pul T ênr d ç prv vn Clx G uz { brçã nrl Brnrdn Bun u glrfçã 3 pr d Bân ffr Pr Thphl P G L 7 «Cn C nrn r pr n lvçã rl pr y b f ç»í ur nôn Dur br 900 n Rg - Prã lfr vn b nu- r nr Yl 2 r Cl unr Pr lvr Gnçlv Crl n rr nl bíl Kl lu ã prfr vl d nr rr dlh Tun nôn nr Qurz - % Jã lv ur g qu rvrã Lun Gb lbr lv N- br n hr 000 ur brnz 4» prlg Crl nn rf B rb C R rhy < f d r pvlhõ gur d Df Nnl rn Prã r uz Rbr Dv n u íuff nrqu Prr Brg Cn 4 r -Cl dffrn n nqu hnp< <l R Jq lr nôn n- lr rr guubrb ndulhu u Luz Nun p ( run Prê r rph rí drr r Quró Drçã grl rn Rh xr brnz pr brlh rg pr Cll C Nçã pr n fgíã v nã è xr rhy Bqurã B 8 R br C 6 vr d ufd nd Phârux u 2 hr d l Rg Prã Dl Prr n Cp «Prã lr Kuh rr Luç prn R rhur Rpld N- dòr prn qu n nr n vlr R Jnr 0 r Bnn r Cr n l Bn l Lu plã nn ru lfr Brnr Nçã lg R 3 Tpr C R Chrprògr qu xlln - rhu C (T Nçã nrnnl vã Prã nnr ndr glr Nçã U- Prã Gnçl l u prr u- Rg R Jã Frn nh- pnh d rr rln Brgnç rã b rgnzr n n u frbbrl Rul nll fíl br Dur Dng Fr F u dgní Gunbr Lu ç pr ud d B 7 r G Rg Gr frpnh br f d gn r Rlph u p Prã ryn Brl R rçã R f g d pln pr Crr D rnç dpu Fndnu Cnr u rvn r pr xpl Nu JG DK dun Tr durn rg xl C B Cpn Rr Ru ln bnd u d Brgd P Dby ( D Prã Dr Px Tr N x k nr 6 rã ffudc Kl d d R ld gu qul 7 Jnr ln rr dr G Prã J Frrr Cr» N p nd íy R Fgur J rpvn prv dn r LKunn dy vlh lub R Frç yph Pdr drr Jrd Gpr nr Jgunç ru Pr rzll - > Bân Ku-l Trr l Kfhr dfírn- C d gnu pr J R Gunnb C B gun prr 7 Cpn Brlr l- çõ d br gun B 4 l C R d 2 hr d r r T Prã lã Clb N r G Prã nôn R ru 3 F r r lã llnr Jnu Cnnndnl õ u Crl - ndnh R lnn lv lvr Cnrr fr Pr n prnpl rn Jã Brhfun brn n r rn h J nd Frn C Bb Dnu Bnd g-lh l 9 «pr G Rg pr Cn Crnr Lã Grã B Jy C nrn Jburu ry Wlr Prã rgnn [l9 du prv hnr lubprn Rg Prã lfr Jnh prn v rprnçõ Dr Grg u rndr l Frrr ->rnrnnl Rg- v nnr ll r PFrrr nun R rn rnh knz Blh l d n [q Rh U Cur br nhr lv rgíl r D l lv r»crl d lv Brd Crynh Prr pr vlh Pry nrr rn Bnd u b qu C nrnnl Gry h Whngn 4 Lyg C Bfg Rg nr Prã lvr Nu Flgur êx qu pr qu h G Rbr drçã rr í Prã Frn n R lfr Frrr un drr nrr blu rz rr lbr Cunrrã Rnld Frnn Rbr Tbu Dvd lln lul Frn L h ylr B U nv prv Drçã grl d br Crl Nll v 4 prô 7 hr 000 ] õ vnb L blz ó Tulr C í Pvlhã nrl dr pr d rnh dpu- r Nl r nrnc 8 br Gunbr Lrgr - í«d pr lr 2 r r n 2 r Cl r rlbànd dr n Rg Prã lvr n n- C PJrx J2 d nhã Prê dlh pr Dll Rul Cr > prnn z du Rlílr lrrr Jã Nun z r- Pnhr lv ugu r brnz Pnz v gud-r lb rr gul rr D Frn nrn B 4 Jur C R lhnrn Jr6nrí Qrd glr r fr d r Pr rr v d C glhã Grg Wl Brr Lg du Grn Nu R Dur ndr Frrr nu n Jgunç pr vr lír hvr drr n Prã Rbr Brg R n 0 pr 30 gníf rg h rbr pl B R ll Ruhb frí Curó Culnl brr Cpn Rr nh Grn Drhlr Flh rnh rhur P n Cn un r R C R r r Jnr 6 B vnr (l Cpn lur lu ln ü nlr nv» hy Prã ylv rnd R Crl Frnn Fní rv dlh Lr r lr Prê Brlr nnr Klly d Cunh Lg J g Lfy Grn Duglru rb ur pã brnz brnz br Pr d Grn hr gríl r r L llbr dlh prr r ã dvdclpn B 8 C C R Chrrvr uz n n dv n n v nv qu gr lub qu prnr f pr pr qn B d Fr vã Prã nnr ndr nr prn r Glvã gurnçõ prgr R Jã Jr Jã lur «p- C R Flng n gun n Flng ã pr dpu gníf C Gyp 4 bu 2 v B C R Gunbr r Nr B ldll gu pn Brlr Rr gnf prgr d grn Rr Prã Tn Prr R Rr Jã Jn pr vnr Kurnn rgnz vã ndr R rnu R G n r rg pquy -CR Chr fl C x Plr nun ur hr g f0 prclub B nln Gr nu G ld glhã Chrd R C vr n Yl Grnllgh r Flr N p Flng ru - l B 0 L C R R rú d nrn n Bnlr brhr lur 2 r -- C vrn- Br vn ndú gun prr d G Prã nôn y C R Gunbr Rrnu-n brçã 0 B brnz dlh pr 3 2 d r rrpvn r ru R Cludnnnr Prvnzqu 2 T pr nhã n Jul d lvn Plr pr Luz Rh hdr r Prv Cl Cndn D r Fv Ju Pul Tlô Rul Cn 4 r Cl Junr Prê d- Nn Bhn Crnr Rn RNGL & C 2» Thphl Llgr» lh ur brnz Chllng u Prl ylv gnh vl l nfldrçã lub vnr Drçã Cpnh Pruguz Uv Ru g Dg Dn Gulhr 0rn» C R rhy B rí Pdr Cbr r Pnhl Prr lvl n Prã Jr Ruh R v Ruh rln Turn NC NT FRNND C ry Ruh urí Ruh r ÊXT n Ruh TNÊ 2 3l4 ÊXT» v n r JU»» B 7 C R rhy Brz Uruguv ll r Juu-r frqu- > Prã nrqu Cu R rly Trg v n l-- wl Wddngn rly ztn- lr Pn rvr br r --» Nun uz Nnr Gbn Chrvã l uz f 0 - Nun r (pr) là NCNT T C R BquB 3? + ~ J L FRNND BJL P Prã lph rçã rã prng x lln Gr R Cír Pn PRTUGUZ RTT ll Drflgr Chuzl Cír P nrv N p Ç K J PN - J Frrz à ru r lv n Fng- xprn nr pl B 6 lnr C R Bqu- lh upr P Prã wl gun» prr» rr ul rã lnjj^f^l«j À rrd r drgd pl rpnddl R ugên Fr 3 2 hr d ur rrp n (nllgnll Jã GÍU Rbr Furhbr Rfr gun r f brcnr rbr Trnyndnrr F CTLl Prç lvr Frdrgb prr» brrr Cnr C Nçã Cnlh < B 8 rr br ur Rg Frã Jrny P Rprnn J Nunn-> l 0 Bnd br ^$00 brb pnh 3 Fvrr Clh Flh R Frn Bnd l 2$ nrd grl» TRR D l pr pr Flrn Crl rn lln Bnlv Crl» pr rr $<>CLÉRG Crn Brgnç Dur d pnh vn- n Cf rhur r Cdr Cr» Cr du ln lld hr C R Gunb- r ln Lur Rlv B 4 R -Jrnl Brl Cf n r Prã & Clh N R» Flnvl Álvr Brl nhã n P BRN Cf Jã (prç d Bnn n r C lvr Duqu rln Wl C Nhry g rv N UND rgd x-fr 24 r) R F Blh Crl ulll T-p Pr Crl Lg^ NR D BRT u N D C ruz Dp (l l hr lpr f & C vnd ru Fr nr B nfr Dng L- u Rrv lyn nnrd rí r NCNT FRNND ld rã B 0 Ly(^ C Bnlfn nl vl Prç Tur Bn 3 Prã Frn Gn Flgur Yprng drr f» (400) nu ( 336) -- CRR PRT - T» uubr lul> CRRT D N Dng f NCNL RGT DT TRD N ND D BTFG 0 QU RÁ T GNÍFC Rr Dr Luz d lv P L 6 Nê C Bfõg Rr r Prr d Cunh ) 7 lll C R d Gun Rr Cldlnr Prvun n C nrnnl Rg Rr uly Pru nu- TNG QUÁTC Dpu Cpn Rr Brlr R Jrd BnG Cndn Jnr - Cíg nrnnl 6 br - - nr R NTC BRC PR nr ^^g? «& fnr Ç%dp -^ ^^ y^^^ lí0 prr p qxú nh gur^ vc^%v ^v ^ ^kv Qulqur ^ yy Á? J&W íur v r hí^ ^K n ^r> ^ X ÍT pr 0 pgrnd6> l rg pru^ v $ Jy r Ü R0Up brn Ru Qurfl CRup z Dprfl ( rgpr hn pp f G LY± ^N nnç-t <^^C v ^^J JW -K W J$ r P ^ <k v Chp nr prç ^ X RCL- Fl írlz f ^ ^ ^^ pr rn lrgur 40 < y^f r 6 FTBLL &r fy W ^ 244 lu 900 r fd çã p ÁGU CNLD PL 3 NTÁ CLÍNC PRÇ D TUR N Frn (Nhry) Dng 9 4 lr NUGURÇà 6 brví ur KL J Pv brn Rdrg R B J f çnnpõã^ WãlJll ~rí TL Prprr í Thr Rr - T Z» 8 J R TFF) w bln r frqün l pl l r pul f~-z -=-^ - Td p qu r fzr n Brl çã gu (p pr r nlld nfr qu ó u pr r prprn nã prã xr rrrr PLC prtl Cxbú p qu n n pz b hygn d nfr nn rrd d r d lgân rndn- pr p dè b g P lb llur d nfrõ u n bllrn TRXX u n F rpr d pr J R TFF Ru Chl 29 du zíw- pr ff & Fró Põl Lrg h J J rn u FR D L Pn grn ng L Tur RPT D N Tur rdr Grnd n 3 hr dd u nfnl dlrbuçã bbn 3-J r T Plyh WUf J»--g 9 Cpnh Lpl Fró v>r Tll^3 3 RB Uln Tpnçô R pn prfr d l r J D v- vuvll FíB- FLR 3> ngrçd LPLD «w> n Prr bllã-ld Brlbn pnh xllg r r nr Jq n» C- nhã Ún d d Când Cr DP-TD ÜQUF» Qur-fr 22 - Prr rprnçõ d nr d G Tr n^^ 3 N D TDR pl» J n r { l»nl W f D lnd Cl) C Tr r^ l nn ln rl n» <Td pr r 0 ç nr u» N Frr g n Rf r dnl R P P Jã lr F v pnz 6nr d

7 »»- r líríjííb nn ul» f lv nn rr lbr T» ulllrn Zllq f W lnnf fn Yplrnngn lü frn ^pp?flw - Nr^lT» Fó pr rn 4 lrg lrr dn Lg rplnn rnr u n dn RUP 600 & lp ~ NwYrk (W&rW Pflw B $$& xnf^jê&b Un Dpr n f >f> rn Chl fg W «K3 ^ Brl ]^W}0y$$ CRL KNFKY f ^ZW í lp R- g-30tl--- y«x ^ BRNC ^ PUL à póü?< y^r- í WW r í«f f) PLB D D (6q9) Frn Pul 2 23 (233) Pul Frnn pã grl C R llrn rlvu lr gun Prv C R n x C Cpry Prr U r ç pr Ch Bul Nn - Frrz Durvl Zz Crvll r r Lg Nwn R Prv gun C Brn x Pdrgulh ] C Jrg Lgd Chqunh Fn Pul Gndn CLnln Lurvl J rnh uln xpd rprnn ud nd frnn l n u nrnn lhr ul rrr qu prduzu n p qu v rrr r prv pr qu brv d nnçõ nnd Jky Club qu rr nv Rlr Pl nnr rv nfrçõ L l fzr ã qu rdr qu nrnn flh n Wlf u pu n prv prvd n dn pr ll frnd pn rgulr Qun npl Pl nã ffru u lrçã lg p qu bu fln pnn nrnur Przz R Ln rv b n b n dçõ ndn flh Fl qu n nd pr vr C prvv vn-r nd gun nrrn Dvn Plu Fnl pu lndy lã lr Fxn Tprry rn rv Gldl rln KyTp Ju Lur lph L Rlr rv Wlh Rubn nr r rr prr prô hr d r vll Dv rlrd Tqury rr prô prv r dpud prr lgr Lp & Pn pr rphr n prv qu h l nrr- h nhr nrpçõ pr lrd ur nr Chru Lyn l Chru l Lbry Trn Fulrd Flll Crp Crp Grg l d Gz Chffn prç pr -íírrl Qrn -rzn Pr g v nrnn pl pr DlD lg lub d prr Un» vã rur rpl drr d Lg hn pnll nfr n -ru prun rrr u «dn g l ul rrn n fbll 26 fr l vru d lf g l nnr lr lrr ã nrdór lprg l h qu Un ur» u»- ll prvu «w ru n r fr n rzõ qu uf» rr prv dn ur ( qu ll rpru rr Nó nã n fl nnh d rrn Pn qu drr prr b dn nnr» pr v u» nl pd rruv pnn pr rn lful lbrçã pr nã r ll grdvl n nfr nuàdr l grê nlu r ll nr % «- l»&ííí& KÍ^í^íkf ^^ f Pr nhr nn rnç Rup LD rg nvrn prç Lrg f í? f(- d d r Pr 7$000 d lg Pul» 0$000 d r Pr Tff d lrgur 00 r 0$000 d lvvl lrgur 00 r 4$00 d lvvl uprr quld lr» 7Ç800 gur 00 r Crp d Chn uprr lrgur 2$ r Chru Frnz lrgur 00 r 28$000 Rd ln rn lrgur 00 r 22$000 Frn d (d r) r 3$000 É^^-w qulqur lòf^nt(f Prp llv Wflyl r nlh pl (» nl-í lnd d u WãWvJfW- hp üf-lz nnr d B^^ phr drgr d d quld r 3Lrí-l» - fwjwr PLTR ^ «Állí PNX ^> Tfl x l 40 nnn ^Zl^- <f NX PR N D 0LNN x>x«<3-%l ^f fd C D CTUR TLLÜR -?xxb» D vl brd 26$000 C â ru N p UR Bngu l n çã l pr-r 4 prr nl hr d r rpv» Rfr gun» x Ru rnlll prr rlr nll rrr u pr l nnr f- r» Gbrl glhã Pnln Krn gn L lllnh glhã Jlr uhn bã & dl J» Prz nn TlJy x lfrdnh rv Z T» uubr lfl?) TD TCD DRN RRNT CNFCCND PL ÚLT DL Pnlnln x vr» TD hr nnlf«^fbu ur Ju l -- n» ur n nnnl b r h» nü gun» díf n Álvr C» lbr lí nrêl Nr zv» ll rln blhr Crr Gulhr D }«vr Jq lv»0 Nun nrlbnnlll» l üz grl ugu F» dhr r qu»ô dr n» drr v -u u qu fpr pn rl d r» lrl nhr n n npnl í lvr nr qulqur rlnnn» -rn «fl ff-fnu n Pr pr lr brr ó qu n nr un [ d Bnfn r ã Chr v Fundd 2 gl dfí l Ru Crnl Fgur ll n xpdn d 7 hr d nhã própr»llllll«lllllllllllllll (JLR ÔN d ó pdr g n- = b dn ó qulqur vlr u = f ^ CNCRT GRNTD brun = Cpr- ur pr pln ó nv = ud TÚL FR & C = Ru br 94 (04) Tl C 80 pld vr fn Fbr Prôn l 8340$000 Plh d (nrpd) r 4$000 Plh d (u lrg r 7$800 Plh d uprr quld 9$000 u lrg r Chnung d (pr h0$00 ) r Chnung d Lrgur 90 r 2$00 Chnung d (uprr quld) 8$000 lrgur 90 r Tur d (pr rn h) r $000 Tur d (uprr quld) 2$000 lrgur 90 r ND PR TCD RJ Cun r qu dqur du pól f«r vlr nnl $ud b n «63? NTÔN Jbf U -L» 6388 pr ugn prôn Cpn Cr blã pn r R ã d Drr Cnlh h 7 hr d n nn r pr h gun nf qu ln xuçã d u plnu n»»]<í nnr v u dr Bnfn 30 60Ç000 Dupl Cp prr z $ 33$ pr 4» 2up z pr 44$ pr» dupl z 0$ 22$ nvl funrl 70? 00Ç000 u l br F x Flnn 0$ 8$ b 0$ 62$ pg $ 30$ u çã Bròlü lyn 2» lgr pnã 6$ íf n u r F C Cbr 2 J Rbnn 000 u 00$ 3$ dn nrbuçã $ rul J RDRGU) Rlz- h pr«rr D BRU 3» Flgur PDR LD pr rr pr nrg ôn n h ubufh nr Flíngn 399) prr gun rr úul nrv - nly Prnbu b frí lub 2 Prn dny Dur rvl CLUB PRT upr n b r grund prdul Lã 3 prg pr r D QUTÇà r rv R Grn u nunr n yr f hpp h-dnn ln n u kk ff lrr r rhn nfrqn rgân r uubr 9 n d lgr r lrr nã p frn vgr lr gun l flr gr qu pr» n db n nvlnç frhr up x» 4 u n 4 prr pr rd vln d drr nuu nd CLUB D QUTÇ ngr pr ó r quz nl nu n yph nd n qu prv rb z g u br D frç vgr gld pr quçã Club prv nvlhr pr nrçã C br b 3 hr xr pr rgnzu pr lub fl pn v u Pl (p) Cndd v ó qu nã vr rb vl p funçõ d r u vnd nr nôn Jq nly põ rgên d nv pr p u fbrllu Guã nrr nn qu r l Nr nl ry -Dl» nfl u g pr prurl- rbr -(qun d ru d lfâng) nlhr d prr rn f u prgr ph nnr u vnd d phr n h d d d 8 hr Ju J Pdr r nr u rlvu rnln n u nn hbln v- drgr Club n nhã d vçã hnr u > Álvr r bn Pnç l pr (p) TLPN NRT 244 r prbn J-ã Dng l Tnrgu rpnbld qul» nd Brhlu Guã n Dp Drgr Rdrgu ru Prr-nn ur FD g fuurn qur nrp qu Chrvã) xnh R D Gnçlv (ã Jnr rnl ll 9 (7) r ylvr JUNR fl lub» p «rrr Wlr (p) nôn Rg- r príprr 694) 3473) Bnur Jq Dur pn lrân nv vn J Dn ndu prnr vll l» l qu qur r Prr-nã p drr- drr Jg d R ur Rul r Grrã u nd prr n pr qull nurncg n nn ylvr ll u Jq Jã Club 4 hr Bnur rnl nã lv qu í nó pr vr rl Rrv T Fz- r u r R Jnr uubr l n quã nn fzr l» prã l quçã b dd n p ffn 99 vrr lub l nvnên qu d l» nnbl Dur Prr-nn dqull ppll v lhr ru Fr Cn- rpr- n fr r h nn Drr prór quçã nfnl Jq U FT )B PRT n 3728) 309 R NTC rp dnrv d Lg xr 3329) n- ull-pln dã pnn Thur npdry gln RNDD D GUL rnp lvr lçõ d pl prgr d l rlzr- n Dur n d Pl Crp B» n 6 lgr xlhn frn Qun 2 pr Cb pdr l 9 rrn qu pr r Drby br FRGUZ D pr L Club glp Prr-nnCLUB LTR d vll ndd u nn prz ln r ylndr l Kllrnn n- Rh rnl C nv Cn F D CRNT D BLÉ GRL XTR- Dn GNRRÉ CRNC z publ lvu f-r n p p Pgn rp Pg- 34 P rpu fbrnntqury (r) vll 0«lrr lub p Chrvã d dvã u bn n dvd Ru Bun r n 7 Qur NTG RDNÁR ( nvçã) 0 RCNT pu d» ndr d 0 hr Próx llã u nô d lg rpln r bg- rzã prqu nã nfrr b J R Zz Pçnh Dgr l prn Trn- nn run D r r Gnrl Pr- pr pr rn r Thur LRNGKR n rnp lub Rg» r ll - br» u nrpçã dnrv r nnç Pn RTr Nd xu r nl 343) rn nng - hr h pr ggrn- 40) br u 4 nd fr lbrr n d 9 n nh hnr nvdr Llnlph R» lh Tç Plr prv r ur» n pl lrd frn hn pl rrn fvd u r ó runr l vr r Cr l- 2 lr R prp xrprr l Brz- n Grl bl bl n Wrgh ll J lu x udnx rfr Pln C- gu lndy Trblh lvr xr ur- rg rhn ã gul ã Gulr rn r- nn hr r- rdnr nvçã r- 4 D 9 2»- 8 pu r n pnn rr» r C Rgl Flgnng Frrr ngn prz Tnn rzb Ch- L RG0 ])r Pdr glhã rrn 2 n d 9 lzr- dpr D FLNG rud T Cruz 2 rpvl Bíllp (rly ã fnglh pl prv n lu-íí rly ur bll brn xn» lug- pqun 3 yd Pul 3 hr vrr hr f prr- RÇ NCTURN 9 gun Lv vr dn n nrvll rr r Cng J nôn nvlvr rr p fz rfr du l gz luz pngu x udz n Dr-rqur vg n-f C C 2749) rpz bll vnd Cnçã C lvr Gnçlv Rzn rh- lçã rg n n pr ffr nvnn n nl Rdrgu uz ã n rã r rr- ur b rrr rv dl nlu Chn Nl nfd r dqur drgr d nvlh» bld prfu pr phr fr pl pç 3 z C ngur rrn nr Club l gvn v- prv rn Dr nrqu lvr qu b p r Dpr Ru Uruguy- prr nvbr T-urn- rblh rfrd bl Rrv nr r NB CrhnTrv Prç Prfr Fxn Cruz L 29» 66 prp n n r Cruz 3$ rgên lr 9 J 4 un ç ( 29-) ffrlr vr 3 (í 30) F C ( Nhry) x udnx r n Jky Club xllnr fr xur pó u- rlzr-- 0 lã lur -> 4 Pr uubr 9 llufg R Pllü Luz fr Jnr ndçõ nfrr r- nrg» -l fr vgr vrur Rynd P rn Lu rn r 2828) 99 pr Club Cruzr hl C Prg ç R ud r Cr Junr Lu- blh pnn dpu brnz r r nd v-r d ndrdrr d rr ã nffnv n x rn rnç rprn fnv p õ - ff gur nplí0pr 29 r nnç D Rn Prfr Águ p gun ffu- l ffr d pr Cr r Jq J bl Grl xrrdnr ó p- nr- vnd n DhfUu ndr «r pr nnr > â Lurnç ld h lun - rã nur- lbrr n T ru Cr 3 4 prv Crl r í»nr» $000 Ln v vl nvçã f hr prn Fnur fbll prr h R Jnr r Jã 0 h vr r b dpu nr nn nrqu lr ç n rzn (300) -» R- rfr r Pr h nl nn d- ldr pr F C x Cz d l nv n rã g- gund pr qul- & gr pl Crrdn l nndçò ngn 0$000 Úl l v(222) qulqur pr Brl qur nr ên r nr nã ó» vnr r ffr rl f hl nvd lnh vlp yph qu gz 6 7$ rnd d rr qun pr pr TÔG r JòT rv b pr r dlh LR DCLR uubr 99 r - (Nã hvr pr xr) D nv h d zn h Grl Rfr Gbrl Crvlh rr J Lu Prr Nà T CNDÇÕ D gn 60$000 Fní v fó P0 drr rv rn r F C rl pr» CRL (l CX r nl Lb -ú» l flr- v NR T GN- TL N R J( r28j C p frr frn r pl l p prn drr lllx gr bx l hr Club BURD ó r nunn K» l r u 30$000 d l qu ngr n p gud hr» pó rfçõ nã v nln n 79 pr gur un gr f rgnf u r dn prnçã r Cur n rnn b n p nv pr p l b uubr b»nl Cpnhn Th R g nfr n rdl R ó rn qu Nã hvr nv p pr nv rn lhõ rn lhr nfrnrã vlr Cruzrn prvwnn l Rvz Cy drr Rul qu Jnr v n prn pr grn Dr r d lvvl 2 d Burd dllud rul Club Brlr rprnçã d rn p) h 7 br 62 prvn n publ qu pl nh gn ç ã rrund Flç Pul nrqu»zz n pu gu v rr 2 6 hr Tl C 2 pplr Gvrn nr u rh p ó qu vr 94 llã 60$ frnz d nn pl u PdrDudrn n n n rguln Frnl brr n blh» prurr Burd gn p nu T Blln Pn FlrnJuvnl 30$ nlun d hr dn vgr ó l pr xunr r dqurd qulqur phr r fó pr rn Tírhur r d n bõ própr (77) l g fzr xprên n br ququr 40 lrgur Ubf Dubln F C x C u vpf d n llnn v llv rã T00rn (p) Blz- h n p pr- WW^>)-^ f ã rfçõ un v br rnrdnnr Clhndulvr r ru rz Brr Tr pr uprr pr í nlnçõ nnbn nlrr rpdn d u u dpu ^r lbnlbrud-clrgr h hn r pr v nr nb lh u rnrur n xn r n u d pd pnh -dlub v uuln fz u- r qu upr Rrv Grl qu?» Prvn n qu nfr- ôg nã funn n nnrv prnnn n ur lub r ã u pl - dçõ nr pr pr d pr nhr pr Club Ub u d nfân uvn grf ^r nr nruçõ v r lhrnh d f prn dr lfnpl x rf brn pr Rnul r J wll ^ dn n ndnn rbírí dlud pu lçã ln prf dgr Íl fín GRlz- h hh g uçõ n rfçõ nln pó gu lwn xunln nr prr gun ã Frnç Jul ugín r prçõ ngn pr rnprn d vlr lub n p (67-4) gn Burd pr 2 Pul n n- qun hg rndn prr r lvr & C Ld 43= r pr nhr Jv TRRD Pl NRL rl p Pul drr prv ur Jr» g põ- n R Brn 33 vnd d u ( prn plyr l- nv Dr rgnn Jn z FRNCC prnpl qu YDRCLC CR D CNTR GUR n - 2 hr n Üp h Lp Dubln F C ór pr v ffln (074) v r 0 -r qunl ndr D PNTNC n CCDNT nurlzçã v rg nv Rbr ur pl dr nd dgrd lbrn ulrn Gpr l Cnvl pl prn r T» rã r Nvç pl frnçã CRU- v qu nã rf nul Cpnh gur fluln rrn qudrvul gz «r qur-fr 22 (ru d Cnu r rã nr pr- çã rl ul 7FÍRÒ D U- lgln Plur3) ll prç nnr x plh u grl pr prçã n» nz Wlr b un qu u p p qu r flr- qur ur yp pprgur çã urzd - n rr unzu d pl rn rg -vg nr» nh ur nã pr h llv n2 nnnn br r qu d uprr prã hr nd D ll Drvlly nr n rblh g ] n 3 f 0 PT» pr n 9 r x nn ã gur Dr» -rn ó nu r 7-6 ü 27 r n gul n Qu vd nfrçõ n rr 2 Tl Nr n 736 Rubn Brr Jy llnru pl Burd gn lllu Gn y g K lf n 60 r llp nlh u nqull lrg d Cr n 7 u dr- prnnr f (l r d 9 r prv qu qu xpd npr gur Phr rvru fzr n» n rã Pr f rlzr- h n rr urr hydròèllp 0 d 2 3 ru r fçã l- õ ln # pr Fvrr 000 u r rnnl Fl Club r u rf Burd è n 08 rã dzn grnn r nhr nln Kbnll Club pn R lu gun 8 r- - rnnl- l u pr nr J ndnd vdr zul p Crvlh nrn < Cpnh dfçã d Drr r lp npn rr U0 dbr Qu Crn (363) nrv pr p n- pnr vrlz prç ód nr-n gur Cruzr ul bhn r lrrl f( prp fn (C 463) Ur «7Phln ln h X Dlr-v qu n [rl nulll d qu U gr nxlx Drgr Grl UrugunyJCKY-CLUB RbrvTurnh hr u p f unr d Fznd fór prg d ygn r n 42 l prn brn C--DNNT Kln-ffn (p)lnl - frn r u nun qul ff- x r rrn rl- rr f n upr Drgr Grl lj r r gl vng -»» - â r l v nh Drr bll 643) + -+ nr- qu n vnr prv r ff v pprvr pln R rç-fr Pul Jnr prpróx r un lãn hl pl r gur nr n uln hrdr prg qu p fvl K Urnn h-dnhvr rrn rqurnn-~b ^ Lrd v drr n G nz» 6 9 lr xlupr RrníTí fvl hn Jã prv 4 23 Jnr ul v u pr Crp qu ll r n d rv pl lub f rg Krvr uz nh pr- 4 rrn f hbl r g nnur bu vn rrv Trblh prf grn Cnz ígln prgrn l u hn r ó u x fl r lur Cludònr n nrqu rfrplh nr rpv prçõ r u nr ríbr prv 2 hr Éín- vr nv r ru Rbr drbuí rã dr Nã ndl rgu Pdr n- n ru Fr Cn n 309 udçõ d-«c R Tlrnn x Pdr rr gun ã Frn Xvr 367 (ll» fld nur pr 3728) gur npr ull F C Pr nz -d nn Âbrèu ljy u lnl pl hrz bl) n n b flzçã pr lh ^ brnz (23) hã u r Flrn Rlh rqu 446) gr ã d nrd pr rfrd r2 pr^v hr nu Rbr llx lvgl Pld rnrl Jq ur unã Drr p r Cur Ryun NCD J nj Crrd r Trn pr rpz (p) CR- ó ffv prr FRR Pr l qur znh P» CPN Pr r urpr PG fnz prnr u d ã n p ffn Tnnfrn (l fvl RL D JRD BTÂNC nv ]u b r x- ç prv hr 4 nu v lhr d ru Fr CRb d Cpnh gln Prr Pbr F»»u rnfr pr d ) PUBLC g flh nr ó n n 309 T C x llnüt Nvl F C Tr» fvl k4902 rlzr n r -CRUZR D UL rd qu rã brg prnr ln-l ç (CNC $ d 9 n Cp Prgr F - Prfur d r7çãn urzçã C rõ rpv u 4 prv 3 hnr Kvlu Club Rf) DF CNT x ^rbílh r rr Jky-Club 4 ç pln v-r d< yr ^«Un» h gur l vn d n uubr 90 P B prv 3 hr 30 çú ---- ^üà lnh r nh v- vd -nuu»»»- - - nuí ^ > hlf- Prr ru C dn prr L rr Crqur rul J RDRGU) n r d pól n 644 qu -guh-»r-n C R Rrnn x C 0 rrn r xrp pl» (l47) Cunpy Pr rquí f ff dn u hr n lí-0 r rpv prg çt v pr vndr NTÔN Rf D L pl prn pln ç grl qurf0 r v pl ru N pprlhó rprór ^ prvítv- - lbr - CRRD D 0 N Lgu rr n d Cpnh r qu Pdr çu rpdn vulg Lb Bn Cur ln P-l r -lnrd Clfí f^ xpçã d lnh y Brr Prhy lr qu vngud Lu Cvln J Luz JCKY-CLUB nn Crrd qulqur ur brnh h 00 rí rbl nç hrn P-r ç Pr ll ur Jrd Lbln qu prã u r grn drr rrd JPPLCÇà DC nln $2 $R r» R Jnr uubr rfgr pl r D D- n pln ruqudã frquz pulnr r pr«ky Club rê pr n- rrn nnu lh $00 ln l prpn pprã 0 $8? prv 4 hr 0 n- nrpçã rgulrn rgn- 00 Pr Flng zbr grn Chrl Chrdn nfr rlh $00 r 7 d» rnqull fbrn n Tbll prduzn ««- hlf r rnhd Fr pl Rn Jnr í uubr N 98 R Cld ru pí n lrg 300 nfd h rprr d frç xu? C R llrn C Cur» z ngur pr runã Pdr vngl Cr 99 (227) rrn (P 3602) 4464) lh n $600 lh 6$ x vnd d phr 84 br h n hppdr ã ry (22) drgr» drrính r $600 rn lh prv < hnr? nu Frn Xvr lh-»»» f Dndur dupl uprr Dp Drgr Rdrgu ru CRC PU $6n br $3 $ r-l ^ -7 Crrd 00 r pr r prgr d ul çã nfrr 0 l únçlv D 9 R Jnr GRDCNT GRL ldu BLC q $400 $00 $600 kk fgurr Prr Xll prv rquí pnr ur d prfçd n» lr 3472) -l» rnç rlh $00 r v -r N xr nblzd pl Prphr Lp R bl- dpnv bò gçã prê Prvr fn u prf Prn 22$ N vnd hr Knr nu hngn prd ffl fbr hp bllzn d b Durb r 0 vnr d pr- n P n 84» Tl r n 2946 n 00 qull 600 p Jã lxndr Jhnnhr nd vn n d nfllvl pr rur prv pr v rzv y Prç 376) grnd runr n pr ã u pn- u ndlgã hrn u n- prç p nrn q pr ffl dr $ lp -í nrvr r prv fvl «r ffu n N nulór lr-nr nfrd C pf vnur ulgr u rr prn vnd v n 300 n l rgulr prn n- 0 n R Grn ul qu nr <- knz n yr l- ru uvr n Rd Prfr DR LN prrrh pl p qu r - nr dypp 77 n? ndn- nr- n u rfr bln r rp nnuq n 3-63) vnr prn 7 d vnh pr rlln n ru Rhul n 27 TT ru Uruguyn «J «RGRD wnuf» >ll l br prvvl PTL Dr «nrn u nã xn lhr unhr d nh grd pu- 3 n d ru d Cr d n n ur rln ndubvln»»««n Dp000 z D Cpnh Cr»» d pr F C v nfnnl C qu v dã prulrn p dvrr büçã pr rpv l- frn lrg u nulór nã v xr 3-604) lc d 7 hr d nhã 3 d n nulór dr Cplr qu Nvgçã Cr r qudçã vr grn p nr d u Brn ru J 6 R n C ã Tl Jvn Lg x ( d fnr nrqu prp- r 9-9 qu WTT LT 9 uubr 2 prl R C RNY â ru Gnçlv Klbn- h n fr n - gr rrd ) n- Prphr Lp R 444 2$$ lu n qu pr xp vl rll ru n fz ul vn ur blu DPURT q R--fCí- rnunl nr 4 vl ) fnd p«qu ê 3$ n ç pprlh rn prw Frrr ndr prvd Pô r qu flh Th u fll n «4$30> r rl lnr Fz- n 0 vl prpr C R Rrn n» fr p rã r r dn pr purfr ó n ru ndrd n 99» DTRCT rçõ frn- rçn u ngu rn ^-K n Prr prv nurl nh 379-) C KN d nfrqur lg»> rbn - lub qu grnn unpl nnn prvvl Pr pu b uxlr u frguz r l d» nfnl» u r dvrr r Rdr- C-0 r r pr R nl Phru pprlhó qu qud qulqur»r F C Ky r Tp lv prd un b «nun Pr 023) lr dpr íl d url T«z ng pprr n fnl n u rnd- ln u ó nrp nvd Frnn Ó u drr - -Tur-lü Ph Drr Cnr nr Pul u» írn v l ffn í» ulã ru N p d PUBLC pur à prr F Frnn Pul pr r 4423) n Blnh r-n g drr x Prvr d- fg blhu hyplhr d ru Fr Cn 309 v NT D CP J N l n d 2 rrn hr d n«t qu rlz n l ru Luí Cõ ) phph qu n ln n x r Dr Pul Frnn g Ju hr Cnr gnhr 9 RGU CTNGUR prn nddur PR d rr TNC Flnnn Flng pr nrrn p Lu nr dnr p Dpu pl Dr pl r ud pr frlr rg u GRDUR RX pn-j ng n r qu v rrr r u n Drr pr prn Lu-Brlr Lbrnçnr l d l lg frv l B llrn blh fr n dn v np nr RU D Xrí vn n- br pl r grn nhr blhu Nrug <}u -p br 2$ nf- r Pl Drr 2d- h prn f- r r» d ã p ffn v l» UDR TC d índ br 2$ n Lvrr pnn prnpl d ulã Dur n Jv pl? C R Brn d órn pr flh r 2$ P 309 hr d ru Fr Cn (49) rn- zv 2q Ru Unguyn pr prprd «rrn 3-728) C lnr hv zr nã pô nprr 24) 443) çrr? llur l nrqu» g F 4) purv brlr dr nf»-» n «n«fr-kl PP lv r pr DCLRÇÕ l U C FÉ Ru Uruguyn n 8 69 Tnn uly Cnllr ll í DNR? 2 R J UTÓL Cu rd GR CPLR BN D R GRDZ DLN PUBLCÇÕ PDD 22$00 70$000 w^cêf (W h^kv8 ^^Bh ^ > WWf- ^fcu 7 GT D CPTL FDRL Gnrrh 3CB» K u bn Rur dnn 7$ $00 6$00 6$00 9$900 2$900 Gnrrh hrn l NNUNC v lhõ URF CFR BRT nnvln l lhr 2$000 0$000» l lê ll f p nu N B Prvn n frguz qu rgulr k rg nnun pl prç CÃlÕR ú unu RU 7 D TBR 94 RU D TTR 2 Xrp Prl Bl Tlphn C 4936 hn lr PTÊNC LÂPD lv nênd R nr pr- v Dypp í n nllr u rfrr - ã b CNTR UNTÁR PUL D FRNTN à PUBLC Cr 3$»00 L ll 8

8 ^By rqw CLLG Fnln f rlv prbl rnpr rr n rzn rph fbr pl hgd r^^ GYN P  Tl U 04 Ru Txr Júnr <> hrlòvã NTRNT - NTRNT XTRNT 3 Drr Dr R D TLD F&C lílllll^^^»^^ CC00 PR CUNDÁR J í> fuubr ít 00 bòrrt D ÀNTT Dn-v 8 $ xfrnüf flurl d lv FUNDD 906 DURN - Drr NL URLL - NCTURN DCur prprór» nl d dã Pdr l Nrl Dlph ffn rhnd Jã g n dr glbr Xvr uy Rh drn urgl Bru B G Rbr nl Pnn urll d lv prfr ul Ruy R Cl urll l bln nã ó rnd pl dud u prfr b u rgr dpln ên dl-phnrnu gru nlnnn drr N L URKLL T D TBR 70 Tlph n- CNTRL rr dr Í^ Rduzr ^n nh rçã (633 CLLÉG FRNC-BRÉLN NT CRL u pl np dnhr r npr br ur nfrçõ nrn rgnl qu qulqur DNG D NCTRY Ru J Bnf n r l gvrn frnz XX NN ubvnn pl p xu prr br p nã v lrulr u flh llg pr u T p xur hnllun qu n l rh pr pr r vr vngn phy r lh ffr N == ng vl pll f uçf Crrpnn L Grnrdn RU BUN R N 6 un bó xplçã u z (0842) nu xr U hr lgn x pnhd 2 pç lhd hv p fnçã plh u lrí nruçõ pn 30$ pç pr z $ d llçã Rr- pr qulqur pr ~~ ~ p>z ugnn 3$ pr r pr ln - ~ pr» blg rv h B CRP DCNT u x-í pdn prp r f-<nnnl xu- brd undr prr fl»» br hy & C CUR DURN nfnl - r n 70 nd vr- 9 bll r uulllry«ju> fz- r br ppl ^^^^J^^^^ pr^ r n Cn phn (Glr Crunrl - Prprór NCTURN CUR «r ^J ^un^qun R Jnr <-F-?^ rdl Pdr n 7 83) ( 23237) R Bn 3 Ru^Êü fg l lr Brd - R Clr n ~~»^^ xrn -nrn prlh l u nn dn rp u rl ruur nfr prfl l ppvl rhpd Rl- prlh b dd pln nô d fbr h nn bld ru d bl n 07 n nnr rn pl rg pr npulçã prlh Cn b dd (83) PÍLUL Fz dnn br nhn br rr pd u rzn pr dnhr pr rrd rr d lfâng K CR PTR Ru Bn n 0 Tlphn n 344 RZÉN l-jl-j UlCf)íí-%ÍC-^ JT {^^^LgUTlJ { ^3«(82) (NNÊ) NNRR) vrn flh p unh d pr prnd DUR TU RN0 nvd g prn rn pr r d prr nnvrr u pn nhã gund-fr 2 «T rrn 8 lr n rz dl ngnh lh pl qu gr 362) f«ffl BÜÊBNGU (» rf Prr Fgur (» NNRR) Fgur uv Clr flh p rã nvd pr r D- PRR CC FGUÍUD qu r rz + d nhã gund-fr rrn hr n gr N nhr dn Pr D à rnf gr pr ^ 447) lgã f>-í^lx^- u ã rã unh u un brnh u flln qu n n Rl d ru h r rr Grnz n 90 à hr pr r rn 388 r Xvr RUT-QT NRLG (279) Prqu nd -hlu pr fn r prqu v fulr ll çõ u lurv rg prn hrv ln rn bund nnun prurn xr gn rrpnn nrur prfr qu nhç nglz lnlã lr qu pr? pprund pr prgrdr? p d u qu prr nh ó pên pr v brrã pprn nglz pl CRTNPN fnlz dp-v xgên d vd rl CRTN v duçã b pn v l PN ln fd rblh nl du uv pu p v full nhn nglz nd prçõ dnhr GNT xluv pr Brl B <- JUW C Cx Pl 793R Jnr Í88Ò Crr r Dn PRC u nhõ n- b phr dr ln gr lbrór ngn çõ pr fíl Fzn unfrnr p õ C ubr r Jn n- ru n r L n 0 (ngu) n fbrn r lr lr nurr b prf Th ll n ) 403) À93%»? LBPNTU Jr -r fbr Krpp ur pf hrpl nr íhnz ur 8» -> -0 dór bç nr 00 dr hr lx u LURTR ÍPTC ffn B 2 6- RU D PÍC - «36B0 R Jnr PNT U PT NGC lug- fl vlhr pn lux pnã pr» nv bnh prd nv r r - pr r ru Fr-n - Br l C n 8 r nn r vnd llã n d 0 rrn ( fr) bll r0 n lgr lubr plnd n nn p rd x 8 fun Ru Luz Gnzg n ) ( r n 298 prn- r prl Pr- pr py rul ll-llllllllllll«lllllllf llllllllllllllllllllllllllul> un u vg Í»n» gbn p u hbld pr r pr n- rn nd pr n- grn ffn Q vr n Whí pln n rór d» l n r rv pr rnl Cr lr v pç ã n 6 ngul u l nr prç Pr vr rr n ru d C r ndn u hbl l línd l çõ qul rn qu prn r n 3 br lr u qun prn 4284) 333) p l luç vdr3 fqunlr rn grn z n qur vn nh l nr pr b ÍB ffl nhr pn rrç qunl fflr W- Ê ^y ^^íí-ítb d Tylr nnn N vnd n 349 r r v d 3 hr d r hòhru lnl qu n (P 3372) dpn d r C Í8 í «r{l Rn«n Dnç» - d «pw uv 3 g rgn Z? nrz ^Uy- r pp b nfl uvu) DR URC ) L nl prf lvr pld Fuld dn R JJ nr Cnulór ru d bl 63 br du 6«U^Url 4300) PLNDD TRRN ND- prp rbr dfçõ 44 r frn pr 3 r fun ru rbld (ud d Tu) Pr rr ru uvr n ) PRD br r b prd «l r nll frn b n rd l grdl prã nrd n l v íí nr r qur l p b znh ldrhd fgõr» gz lnh u rvã h pr qur bnh qur fr -r pn nqu pr lvr N frr N ru n Fgur pn prnn lr pl lphn ll n U 4u) Crn Chrn Tlph Prfr Rnll rnlll qur brll lrn pl lnh d ã ír qnqur rblh un n un fz rnr pz n lr d fíl Tnul l l d 2 ng» d fr d 8 Ru d Cnrçn n 36 d Tlph 64 Klhry ( 386) r vrd? pur l n du vg g d Tylr nu ull rçu nuvu k rdnd prvnn dnrp l qu u hu r prf rug nuvux prdu PQU xlln nnnu nín quh lgn bn pur bu 2 ru ã J (23) f Fôr gl ul l 8$ pr l ul Fôr rrz 6$000 0Ç000 pr Chp d fl gz úl 2$000 l K gr f Prdy 600$000 pr 300$000 4$000 Fl d d r Lrg 70 DCNT PK Byl u r ó n Cãâ prçã dr d prn- lp Pbn lurpí- -rn l Nr-Àrlòn PRD URC Cpr- ln nr l n» qu nl pqun rd qunl» 2 l pndên qur n u pr fl lld Luz Gnzg nn Nry l ln lrg Jky - l n Frn Xvr Bulvrd 2 br DJ- nr d l nó -rvr ru rnvr du ul qu u próx bn lfr C x pl ) Thpl fu hnph pf dr d«lv> xpll ur prg íf n r rn lul rhr rn bl rr-lr bd g z prurbçõ ppírlh wrnr Nã í Uruguyn 9 Grn Flh (378> Prí -$300 ü nhr r ^%^% %^^^l3^^d^ r 4$ (ZN) vuv flh n h NDP u» CRL nvd prn «gq- pr r qu quvl rçàn du prr unnvrr u fnllnu fz lbrr rç-fr 2 rrn 7 lã hr rz du ngnh N 440) v (P Cndn Fun rqu 37) n nn 000 r Rng ur pr KRL npr- pfrt urlvr RU URUGUYN 77 l^ pr pl prd n xrêníu p p gr vô dtlk J RDRGU TRR f z pr ( 37-9)»- Byl nv ngl ul l nh $ 3 pu u prf 00$ 80$ yl prf 40$ 60$ Pn d dd hln Dnlp âr r r grl b nl- â g Grnd ffn pr nr n Pdr l prç - pd nrr Ru C n 7 - LTN RTN (740) Prd hr XRQUD n ^ nd 3 prç u d 2» vr funnndçõ rphã nvl n 2 xlln 3 br d 2 rrn r n n prpr bundân ód ru vnd q r prd g Prç ngl2 >u2 Gurhr d ru Jky Club n 323 vr J Pul d» fnd D n- F C B prnn pl 2) 223) Chrn Tl Pz lü Cb T Ruqudõ Cnpçõ D Dp FLR flux nflunz Pgrr 3 Lrg Rr 434) BRL»^(» nr dr J Luz Clh Cp ( NNRR) fl prn ndn FUTN RnQU nd lbrr nlã gund-fr rrn 8 lr n nlrór d gr dn gr prn n Crçã r (ru Cr»upr Trbunl r yr) pl rn drufrl fz rzr nh u l pr u r --» gund-fr lrrnlgã nvd p u pr z grãçd nã u xn r nr PR Jprn (2-) ^-«-g»r-^ l LUZ CL ClP n lr-ór d gr d Cnlr 0 hr d nhã d u flln 3-6Ü) gnrl dnr r u fl prp u prn p» qu d u rlçõ» nd lbrr nn d 2 G nn çfr > f NNRR) hr d nhã n uz ã Frn Xvr ufjul Pr uz nflh frg d l u prz vd n prn g p R R prr nnvr r nr nr u fullnn flln vrr 444) íl r XFl N UUÍR lll C vl TR nh l-r g pr ír > qu pr n uul rnr ) Frn Pul nl lr rrn glnd r prr nnv-n» dr n (»> u^[^r^ rg Prll d» NNRR) Cnl -XWf-B ^»wp^ Pdr Luz Cã (LLU) (- NNRR) Cunh rgnn Kynld Zn nvd u prn g pr r qu n d lbrr pr l u nquívl rã unh PDR LUZ CTà qu r lbrd nh gund-fr rrn 8 2 hr n pr pll N nhr (Cdur) D â np u grn 44-) «Wl&>y»- nrqu Bp Cr Grã nôn rn Lg Flh Lg Jrg Drr d Cpnh u nquívl p J DF PUL UZ qu r rzd rç-fr 2 dn rrn 9 hr n gr Frn Pul Pr n rlg nf rnn gr 366) - f>^r»ff» Luz Crr n nôn rn Lg Flh Lg Jrg Rbr Cr uffr x-v<-r)fwírb nôn rn Lg Flh Jrg Lg Frn Cruz Lu nôn rn Lg Flh Jrg Lg (nr lph Pr dr (u Lpl d Pr Frn Tz çn) nh3 lbrr íu rrn gund-fr n r d hr u Lp pr l «C-u g dr J LU CP d u fln pr? nvd r> g prn n p u grn F --2) Jq Brnrdn Ph Ll» NN-R-UR) Fln p rn NNRR) Frn Glv u» CU- flbnh nln rg í nhr - Lu» Cnu nn r Wn n- prn nvd u r Lu «n (un) p kl prn» g pr ul Rhr r n-» n flfí lzr nvrr% f2n lbrr pl fuh (un) qu p nvd- prní r pr l u lr u» r nrn JfÍ r r- nnvrr p p nr flrnnt-» u lr f- BRNRDN PCC nhã CRUZ LUC gund-fr 2 rrn ã-9 hh FRNCC -rr rç-frr r r r gr n ffn (ru qu r rn hr r çr d Cruz r Ávl) nr- d 2 > 2 lr pr «-» rlg» r n gr d nírn- r «fííííí Ív[í P-í íífíptíí «ln rnnr gr CF 4-»6) u gríl^-n ( 4333) +» L ffq»%f&(l -^ l Frrr d lv lv Fgurd gr pnhrln lh qull quu np nh nhr r rn u u p nü U u l nv nvl vu l» 7 d qu fzr lbrr nh gund-fr rrn 9 hr n ur <l N nhr Pr ru J nf rnn gr - R Jnr «l úu d J47) br 99 n) vó LUZ CRR D NT pl qu frã gr 370) ~ ^f ugên Frn lg FND pr n r Fl Cr nur ng llu Prç pên 83 v R BrnJun 0 Trnn Tlrphnr Cn 86?»»» 322 ( Zb uv Trn pl l~>r Nv ln Rl x gur zunbl uv- prln nng vbrór pl rrn l frqüên zb dn lg ppllçõ nu prr b pprn npln Cnul - prl» hu r lu d 2 N r ru d rrn 3699) W J^r-l»WrrW»«W R URNC 00 (P-W) f Crnl lfr Crvlh f f p Jq Fgur B Júnr p f flh Tvz Fgur B p R flh rn Fgu Jq r B Rr Fgu r B Flrnd Fgur Lp flh Fgur l Fgur B (un) Wr nll p pr Dr J Luz Clh d gr pnhr pr uffrg d l» fn p qu dgnr p drr d Cpnlr r r u u Nvgçã nh Nnl flh rã unh fnhrnhn Cr nd lbrr ÓR FGURD nr Frn«n gr BT nv nvd «n lrl nh g prn pr r Pul lr rrn 0 qu pnr u l ndr gund-fr rzr rç-fr 2 rrn 2 hr p fl g hr n gr Frn X- fn prn qull (}) vr (ngnh lh) qu p l ^lwr^^w>ww9 u gr 4438) PNR & CP) gdln r uv Gnlvl flh nvd g u prn pr r pr r nnvrr qu pr l U p p PLD FRNND GNçL nd lbrr rç-fr 2 rrn 8 l hr n ír-ór d rz ngnh Nv D nf gr p qu rlg prr 446) Jã Lp l2ír r Lr nr n Júnr d u -r g pr r du prr uuvrw» r fnllnl - pnn gnr NL l 0 P n rz N lunlr Bulvrd 2 lr nnh gund fr dn rrn hr Pr rlgã ll í gr ( -43) Pr nôn rn Lg Flh Jrg L( (J nl C Nnl Nvgçã r nvd prn h drg dn RTN r NTÔN Cr pl buqul r ( FL JRG LG D Prr Dng lulllr LC pr r qu u p r d Cnçã bu lnng Frn Bnn ru l d br 4 nd lbrr n gr J u flh rã 4-3 Pul lr lrl nhã brnh nvd gund-fr? rrn 0 2 u prn g p yfw hr fn grd r n rç-fr 2 r qull qu prr p- rn 9 hr r l (223) d n gr Frn ll -r^íí»^»w Pul pr l u ã qgr gn d l fn d N l Cpnh rr nôn Dur lg nl Nvgçã Cr PRTUGL TC D Crvlhr Cíl fl n nd lbrr FRRR fl» prp lg Frn gr C lll d flllrr u p U n rb nfu n Pul lr lrl nnnbã gundfrn LG GN u fr rrn 0 hr l flln 0 nvd u fn g unh b g N p fl g pr pnhr prn RQU BPTT CRD- prn qull p u nrrn qu ír d ru nôn (223) Gbrrl n GURà nd 38 (Cxnby yr) lbrr pl rn n x&wrwl^wn - «l pr r d nrvl r u l n gr Frndn Cr b R 9 r Pul lr N nh rn â lr d rr r d flr nhã gund-fr (2) - rrn hr rg fgg» <» W ^lt^-^ d u flln pr r p rlíã rd nvd u» prn l çõnp n«bn vln u p»» u rlçõ frg d l fn fn pnr u plrquln np drur dn Cpnh Ngrn 0 u T fl rnl nl Nvgçã Cr 44=7) FRD DF CRL n lbrr nd nvd g Frn gr u r pr r Pul lr lrl nhã gund d qu fr? rrn ã hr r lbrd n lr-òr d p h fl g fn prn qull p gr Frn Pul 9 gund-fr Fgur B hr nhã 0223) ór Fgur B Prl - -<»»^»y^>> -«J Pul uz -3~^^ G flh nd rvr nh gundfr rrn prr nnvrr n u nquívl lr p p lír P0T C D ClD n gr rz l Pn hr grn 9 qu f#r pr rlg 4) ^ B r r Ln Frnn- Dr J Luz Clh Cp Gnçlv upr Trhunl) TBLTT GNRRN dr gnh J Rdrgu Trr Jã Gnl ll ru U NNRR l d uffrg FLLCNT d drr fn rã rl RUL N Cpnh Nnl nv TBR D vgç Cr nd d prn g p brr n gr r r í qu Frn Pul lr lrl lbrr u nnçn f nhl gund-fr - rrnn d 2 rrn r «0 l hr p fl 9 hr n gr Pdr g fn prn nhn u grn qull p (223) ~WC$f» l f 4472) TL NRT 488 () 8 gund fr r r lu hr n gr Frr Plr rd Lpldn rg l nvd lu grl p r nd rlgã 3740) «^^^^r^fní^ l f Frnz urfí nhr h prn n d lrlr rg pr l ( rr unhd brnh u U prn L R GRDClNT TT BRNRD nh vuv gnh Trr gund-fr rrn 9 flh nr gnr n- hr n lr-ór d g r d Cruz r» l n pbld p lr npn u gr grr n n rl prnç l n g prn qu 467) dõr un prqu pnhr Dr Rul r h nr Prn 60 0 r ) nrvnçõ hlrfr pr br Cur rdl d hrrhl r ur P Dr Dllgr Grç d f l BRLXT d n Cn d Bnfên Pr- rnl r prç n u? n urp gí C -n Nr u br 3 l Cn íí- «llllllllllllllllllllllllllllllllllllll»»»»» C D CPÉU PLTN ZB f «g Crurg - Dnç Rn ür0$8«ül í nçã -WJ nd d Phr Prqu v pp rnr nglz? «lfflw^ -v Lnlph Crvlh CUR TTLNT RU D 9BT- 7 Phu n 3 Cn«nl Tlpln ll 434 lr Turnh r lv Brnr íêêwwè Pr «gu Pr nh Pr Bngu ~Br f» Bngu pl Pr fun Bx Cu R Dr Nln Rfr Jã rn R d R Cr d rr nd lbrr nv fí & CP p» gr «UN R «rç 73 R Jnr (236) Ru h Crnphn Nr Ru Chrv 00 CT FÚNBR rngrd Fur Brr PPRNDR LÍNGU C PL Blr Fr & C (»»») ^^^^í ^ TD 3f(í0 Prç ub pr) KL W^ Lvr lr Dr dn ngnhr Wl W-WãW< Ru d uvr 70 R Jnr (9-03) UDDC ywíw -lp-<- Cur p» d rll ôg lg u nn plul l n ã nd d u Tpp prõ vn r ll- fíg bxg rn nu lluln r pr dgv rgul rr du rç gr-u n» nd d phr dr l pl n- 700 P pr Drgr CTR RUFC» ru Pdr 28 FR R Jnr (070) ~~ RrT LRR DUJND b B P» W^PwBp W ----J^^ 3 B fl nçõ -prg d grpp u rrhq pdê (fbr nn r nupprv- xv prrçã nrv) ã vrdr pr qu ç pv gr qu nun prg qu n nd pr u grv nqüên pr xpl pnn qu pô rzr ng pn r nn vd d p Y - l W» -G ^»íí-íffl^)íw P ^^p^^wwfflrf duvd n d rn vrru u prgr urprhnn b nnrr x hrrív pr prprnn pn v rn hygn hrpu Pr br u qun prg dn - Cpr Br prn Phnn yp ppr pr nn grç- ff phlg ã gul brçã dn 0 brn r qu vl xprnr pn n rprr rrnqulll qu rppr upprã d r nl í grl ã vrdrn nv ^k»trà^^ CTR DL Grpp D Rgn Jul Cr C bld P- bv br»n -- blr unl Dr Jã Jf Cr n rór pr l fl Pdr vngl pll l nr gn» Cr fl un l v nh r r u prn g lín qur prgd r» flln u lr nqu fgã gz lnh» d ã gr vó dr- plfón írd u lg» RGN JUL D CTR pndên ã frn U» u n fúnbr r lgr h blrn nv rn < 4 hr d r d ru nr v n r qu fwr vg ur n 4 pr r Tlphn C U vnd «n 30 br p- vr^ ã Frn Pul F 8 hr f ^-n----^k-> FLRCULTUR BRRCN bl 3 T 837 Cr Pln flr nurn pr prç ód JÓ Dn ndur ud ur pln pr fl pnhr pr«p««n b 0 R r 2 próx lrg «rgp u Frn Tl ) -> («-»» r3wkfjww nr dr Clh Cp rprnn frã lbrr n gr d n C rórd nhã gund-fr rrn 0 hr uffrg nr CL C r nvdn- pr d p z vnrn xn (P4340)» nrqu Lr d- r v n- br n ffn p Lã ur dê df dín fí 7) Frn lr nun Cnu d prb u nll 0 Í0 R lv Lr Lr dr lbn Lr D lr kí» nvd «d n Tl g pr r - Lvr pdr Cd 6 z qu pl rpn rn u lh rn N- Curd- ^«-- 6n RQr LTTR nul zr Gurnví 4 {-) nhã gund-fr 2 rrn Gurd g^ l hr n lr-ór d rz l dun Crl prb rnn nf $ gr 4263) Grup pr l 40 C r rnç Clhõ rn» «ví»^ ^ Jrr l rn dvr yl pu br p l l d XvTlRl0 RU U CRC ugnu d -v Lg u h> p (93) Jun Cr prrn rn «u nl prn p NNU p» Cn RTN Flfll» Frr LGF qu pl rn rpu lrg pr ln u l rã rzd n l v n» nh ól g? gr lrg <> h à 0 r» pr nrd hu r rhã gund-fr r «p grnn p-rí- f-ní vl í nf u pr- d rrc^ RÍ - d? p qu ínrrn ] n - rnã 3-489) prn nv nôn rn Lg Flh u Pnur D» b l í d q

9 ^W CRB B N Dnç Bn Crl K l d» FfçõnfUnrl» KóU» PKd J~ r urnr ^unfn & CLLNG gn» R JNR BR-JL C NWYRKU wkptcr lh nglz LUG- NUR0B0L hírínhãíãrrõn èrrvrn^x ul n» r r hnh rrn q r flpud grf í gnrn^ TÊNÃDÕRÊ L? 6 n TTN Í CP N«n^ PTRPL LFT 3 prd pr 4 n n n frn f ru Jr «Trldgílv Cru çã fun un n d «h qu í un rd pprv pl d Pd Tr n b d Cn Drr u Publ qu ll l n d - l hr ôg d 3 hr rn l 7 (4Q74) n Ábl - = nd n yr ul «pur grn pr - CUR nlà ul dz prn LÇÕ nlh fuur prdz nà ququr ng nfrçõ 6 ru d CJ rlzçã dlffn^ LJ D C r n 47 - brç - rnlçõ xpn UC rl èlr rç hr d r Tl 43 34) brhy n 7 Nllh430 y rvç grl nvgçã brllr Prç rvul Dur (nr u- vr Rr) Tlpln 340 Cnv TGLD RÍT Llyd Brlr Nr LN PT LN D PRNÁ PQUT LN D UL hd 0 0 d 0 d nhã PQUT -&&- rã Fnnh dy & C n Un RÇ D PGR C Grn 03) d Dr drgr B»l n QlC-BflJ k v íí B rrn Lèg 2Ô Ru Chrl 3 d C pf 77 Ru d ffg 79 (q d urv) R JNR 9-9$»»<--fl09-- ««NÍ -483 T R RNT Gurd ó dnhr ur v FRT d C lr» fr çã d nlld n df Crl lugul ln n 0$ 00$ pr rr nfrçõ» frn prln4-4ô3-) n» Wln n (X C Ld uóvl unvrl 3 bbííf^^ ^ h ^^ -fv ^^^^ L^ffÊ kfl^^b fn nrv - b prun l qu rv ndwlh h f PR TR RT Pr BRT Cx ppl- pqun pr» nu? n Cx d rndn rn qulqur N vnd n 300 (667) r flu -Br Ç url - Cpl P» rl l w Fun rrv TRD rz C R D JNR Brl PUL NT UCCR BUN R rgnn -BRC dç pó Rb dnhr n rrn v b ndn prv Cd «x pr ^ZLZ^ZT brnç brur rd un ( r rd br prç nqn lrntfrn lgrphl r nxn rngr uu qulqur «^nnndn ul vn -u up- grl d» bt «rrun up- br wrrn bnr fll Tlphn n 038 ^p^rw^õ? BX^XP (3800) nrçg lgrph CRC BKTCD D DTRUDR 3-629) rrndn prd ru uvr BRT RT xngur fugnr br r vnd l 00 n ru uvr ) l r u l d flr rfflr-rdnrn b lngu dffrn rn fln lug- pr nr prd u l hl llçã r uvr prur ru n 8? 80 d Jrnl pr rnnçã d l ndçõ n» rlrç (l rblh ur dffrn u Cr d 9 36 r Cr pr fvr n rnl ubr 2 9 nvbr^ llnz ( 4--(36) Cnr nrlr Cxnró R Jnr R RU CT 37 ( ndr) Cnr Tl nd l D JNR Cnrl n 3360 nrdl R Tu $7 F Cnrl Lpldn F K ln nr- Cb Phph d rylz n l ndrb Rídu fb F brn Trlh u Phpur-rphu l lgdã vrü Phph d Clr p r 2 P T un nh Frd rnpr gnrl n nnh ur vhul p ndr l hr Frd u lvz n nunçã fld n prç rduz nrbuír pr lzr ll vrdr UT-» UNRL Dubl-phn 3690$000 Ch 2660$000 Crr pr rr 3760$000 3J>60$000 Crr r rr T L WRGT & C vnd R Brn 78Cnrl 469Cx 8 U (24) T ( TRZ Ru Bun r 60 (l ndr) R DK JNR Cx 70 Pl FL Ru n nln 62 ndr) n Cx pl 224 UCFR Und l Trç pr kl n R íp rn urpu CFÉ rww l N D pól 300$ Unfrzd ÉDUN NÍ Pr br nul Dgnó Qulqur l ó drgr Cíx Crr n 32 (R Jnr) Cnr n r ndn N d Prflã Rdên ll 00 r pr rp (476) C Kynud NTÔN BR ur YTR D D nnr lnh nhr prfun grnd- ull d n fr nngn h-pnn pur pr hn fz u pr dffuld d vd fz n rnlçn n qulqur prr u qun r nr p rr u pd pr n x pl nvn prân 2Í2 r d qun -- l «l n B prg pl 8 pg n d n- p bnur d Cpnh Pul Frç ^uz r- n rn r lfnng n 73» qun d ru dn urv ( 369) ~TTTXT-r--rw PRD CPRT PRNÇ <- n qu lhr rv r n lul pr nrn lnd ó bn rn brn ur rg vlr Q u frguz nrv- r uprr rup ÍBCN P G 00? nu vlr 30 r pr n n r prlnn dr rrr rr? -? 00 l b$nn pl ngnfn qun d Ív n 300$ ó u rn Grn vr R Jnr 8 uubr Fl 99 Gvrn rlvu brr nv çã vnd TTNÇÃ ír - gn n pl Pç prp lg Tlphn 039 Nr n nrr dn llur Rr r Dr d prçõ pr Bng- r b u 0 lub pln g Rlp Gnpl Cp l brrh Gurd-huv lã l ur Trn hn ur v Flr Fl Rup brn pr h dd Clç Chp pn lbr plh un u ur rg Rul Rul d n fnd Fr 9 gund-fr Fr 6 r) 4 Trç-fr (pln Fr Qur-fr Fr 2 Qunr-fr Fr x-fr (pln 6 r) bb 2 bb r)2 8?7 007 <J r dn Ngur fnç ugu B - KND lcl RBDR DR N rrdçã d D 8 ) gul K pr 9724 nn p<l dç qu ffru pu rlv n pr gênr bx nn n n q r 99z - rn 0 Cf ur kl) «-> llu kl vr & Pr Când pínl ll J Ph gur Prnh brnh F» k xn n p n» Cruz 376 b 287 pur 249 v-ll Prç d rn z ll» $ Pr 94$ Crnr $ 4$ Tl D 00$ «- 94 nvd R 9 uubr ] nç n Cruz çu D 0 «( flr llnd D 0000$ 2 7J$0U 69» hr rnu 0 d n d Byruh >42l6 -í 8 2J400 2$ 2 2 2$ D nhã u « L <J»k f lú Ç40 Í464 D l» ulh l f CB íí 3 zj $6 2l$000 r n Cruz hgu RÕ CRN U d n prlnv d l ur pr $ q$3 $7 q( Dvr õ 0$ n < r f br brqu 7 TDUR D NT CRUZ hr d fr r prn 9$40 lí Í00 $9 2 9$ CU0 - --r Cf r- Cf n - hr d r n Rr 4- r^ç vl ^ bn n- Un 07 vll hn 37 b r v Dlú TWfâg - 4 3J6 4 J7l d 00$ â d? Dg?& d f » Lndr U»l3»»»9l> urp $ 96$ pr rnr 9 br D d 4 < 7J-00 $8 -rrprndt lr brur -íí Pr npçã d rn f f p4<-j Cbg Rd 9 r rí?$ 6JÍ00 $ B l-% d l dr Phllph Trr n Cb 24Í9=l Cruz n 30 pr Nv Yrk ndld- 6$ l6$n 6$ Prugl n Pul K)drgu qu nnh r ngó $9 Pf rlíu fr 2l8 24Í00 $ÜJ3 2íll6?- C r UTNTD d? > nr n bl pu n n nrr fyr 4 R d Pr 267l 2$98 2$ 63 C Thvur 3» N NTKPT D DG rgulrd nr l» Cí n-p pr n- v rblh dfçã dgn rgulrd n bl 4-9»8l4 9$ vll2$99l Fr vnd hn Í unp ^ 94 pr nhn rrpnn- g Tl 077 $ l$384 Í997 rnr 9$07» X) PRT J4 pr r TRZ v nr 384 D TB D BNC ] 6-9Í40J 7$ 8600 br D 97 pr 8062 PR NTRD D ulh J D Cf 00 bn pl pr 4l 90 D D nz nr-l l4067 xên íí 6$37 6$7 $ K n Gr 9 h r rn rfrd d 9 Lndr r Bll C UCR 4 n6 ur 8) Cpny nvu llrlln qu 0JÍ000 8 R (4 rrf Í43 D ní nnl J í- n r bru vl nrd 7 8»7 r f nfrr FR rr nrn Dr 66 lfr n rp n rg Llyd Brlr rrur pu fl «v D prd d u nfr rr rl pl 0 vp 7 DURD RUJ n vnd lr qunl f 3$000 D Çzl nglz n qund u drbuç d grnl dffrnç prç rlv- Pruguê Brl 4qC> 2x^32 -J rnnhd nl -pr 800 Qr lvr d Cr -?W nl) xn Rn ff-uu nh (n -lfl í n Crl D 90 d f pl r R nlrpl > b n Wdn Ç xên r 8 r 722- fr lvr rã C qu - <- Phllnh l CNGU^ FFRTwP --«Cpnh C4 94 7$ rn 8$ ur- «-nd^ pln rprntl C-» P > ^^^ -«BU 00 RÃ CFÍ CGR B n Bl -l Jrny $0 rnn nllr rp n 7 D Bun r rgnn pu p rrb pl RD Íí«> r Fr 300 fru f b rg d C prr bn J040 Pr $-? 7 (0 (0770) r fr rlz ngó pg d rn nd u- g rg g z ur r 0 l 3 rk D 3$ ô-)- d prç» D Pr lgr nnl 706 4$000 xl r Rüdg grn > r (p D 00 n LGDÃ nhã fnd r p- Prn ry Brln nh rg Llyd Brlr rl d v 30 0 lrb fl ) D 34 3Ç70 T CFK 3 r $8f> 80 D rn d Clfnrn 7 3 fr ç nlrd nrd 830 «r (pf? d -Krprnn r~ $740 nrr pr brr nrn 0 - (rll -rll rí d rvç Cfírru n lhr r n u D r íf 6-0 D> NT?74< vnh 68 pr pr Jundhy d 7 60 fr 40 nín-r u rn vnd r n- grr rg Luz Cp yí d 7 D 99 $)?> 60 $Ó d v D Pr lr nnl T-? D 800 d ««è uprr ndurl b rn $00 $34 Cnfnç CTÇÕ Lg rã 8 r xv- rfç N TDJT C nrd urpu nrwn íírd- 2 u$ ld ur n Cruz CPDrNT 36-?-- v- D» ÍTíJ llnçl F-rnln <»- l-l r-nln» %Q0 9$6 ru<ã r r Tvp 3 rr nç nh gnd- DbTur D TFXRlG Fr Ü K --n 02$000 {r?ã b nr vll 0 - Brh CTÇÕ 6 Crvr D ulh 9777-J7 Typ 4 «dí>u>-n-»- P r qj Typ rpr rnu rçí r 4 pr^= prp-r d» $390 x«n Prr r 3$<> nur» Pl Pru Wl Cpny) R» l86-7$ Ty> -un rhn lvr rã prân >9-3?- 34$<» 3- r ND PR L uln rríí - 7Í 438^ nr PRÇ Typ 7 rnd n ugu L pü Dví & C dn 3$d 2 32> 3 Gllí «Tvp &Í9C» $?? lh? ã Pn br T- nr-jb- - n-nr Typ Puí Lu Typ 9 n-r vl 6- d- -? NN Ru ndrd 79 >X -N0 LP & C 0XC CRCL Ru Brdn 2 Cnlr BNC PrULR DB () f np r N 03R8 R NT B Ru unp- n 8Cx pl 673 -l u Tl Rb f ngnçã r nh» rrpnuz n drg fr R PRÇ PR KL rn R -qu» Pr- nn qu r rblhr rvç lp rn Fbr 3unr pgp ru Brã pçp n 4d 3-73) N PÁRNN U 000 d v CC PRN D PÁRNN PR D l uubr vnd nr vul0 g W )0 - (3697) (7) ClÇf- U KC FK J lâç PRÇ D ND D UTÓ FRD N R FFBT TBR PR C lr dup rfn l rg Á 8 l d ry Clrur l hn l lndr b l óprfn lqud nxfr rn (nn lqu) Clgr nhd r RU PRNN U BB? ^íf C r F Du Pr prr ó ud brlhn Pln 2? r$ kl ur 2$2Ò6 pr 6 lí nru?- 2$ N lhr h Uruguyn ll 4 R 0» > qu qulqur ur (4434) F pr u dr Rlurr r Nv fnl d uvnu rvlh ôn l f nn prf íz pprr up 4 npplçõ n d prfr phr drgr Prç 3$(( pl Crr PR Drr Dr JyfJ Pgg pl d Gb 3 nn Ü pr n n 4 urp ru Éfçz (í brn 92 X-b ul (u) pr P-N Grn rrnhõ D GÁ 30) TT Dn ( Fuld d fln» Trn rp grn rn d ur hy» r gnrrh bnrrd x drl dr d bxg urr pr pprlh própr Cnulór Lrg d Cr6 Tl 9 d r (347?) n nr l nrl-ubrlf du prqu p()rn up-lnl v) npru-ã nvqulqur g u búr rru ód Ul nvnçã bluf nínv l xr n Pr nv «ulr l pnnn rp Tníí pr ur v nh rnnh lr brnz ^W$ lur n prf nurl n pr NÜ n nr rn lp N nh pll Cx 2$ Í000 pl rr 2$ d pr rr xpl Kxprnur -nlhr () Dr Klr lrr »- l-t^----wpprn»3»z7 n pr pgn nfrçõ GNT nnln UKNKÀ8 C FRT Dr wx& Rpz dpl ylgrph l pl pr nud prpr ln b x rh pr vírrpí prulrn rblh hn xun- prfçã rpz u pr prç ód ru Krn Xvr ( 4») 4 ( C uu n- d Plr Dpô Drgr Kdru K G D 9 Crl Cru- & C R 7 Plãrn G R 7 30 Grn ôc l ru & C Ru Pdr 82 Drgr Ph (4240) UR TRRN n K-»z>r?n> xluvn vug ppu r ndçõ (z nr bll n(r d vdr lv G Dpr Gr âr Cp (94) n- uprr xlln rd llnd luz lr ll pr przívl 6 l lrnr rv l bh n Pr pln brlhn ul l pr b ngur b- n rr pr-í rv r lur u ur b n p Trn» pg- r frfr grn plçã n 64 C RC (4033) p nd u própr pr vrã pr r u fr údvl xlln rr próx R g rpd grdvl bn lr prã ru dr Pòrçuulã n 6 Pn Gnçl 30 yphl l vnu d br rr 0 própr nr d pll Gbln prprr 636) lrlrp r» g B Crd rg 2 Qulqur pu qu p» u» ud» u»«u ní nh n»gul lh» fór v p-dr n ] nul d nfç x pr br n ndr n pr l JJ ll d nrç rp» Z nvlpp ll p»»u pu»j Ju (v pr <3>) Ul Jnr -f n- lv uprr rr» ud l ul udvl èí u&n uprr níu - pqun lr r f rhfrã( frç prn v nn» grn - nbll íí u hn pr vnlu grnl nnldl l n p f gr-nl- phnng rr2 lh fu du lu lnn rd l- p lllr lh nh prl l lvur r lrní ur rhqur pr lv vll gdu p» d«rndu^ pprb gr zn <d rd nu frp dn Knl- rfí ur dn pl líl lr Prç 700$ Tu r d lfâng n -?) BLTRL 330) CFÉ BR rk ^^ Prfr hbld g ln hp pl y prn Grn pu p hblr lun xulr qulqur l Rb lunu pnr ur rp lu 2$ lçãu Trr ru d Ábl n y 2 ndr gund qrl xfr hr d ( 4-30) Fznd pqun B fuur pr ç É U l l R PRQU Ru n nhú pngrd pld l> 2 n rrgr pl b pruã nrl rvlvr pr bl rb uln u fbr hn Kyl vnd lân 82-R nfrbl qunrr wh brd fr fnly r bhlr n fr l prlv bnrdng hu flng bh (P3444) Bbd DCBRT D RTNJ r Blg l n- grn r nvl própr pr fbr u grn uul próx nr d d nfrçõ ru Pdr 433) n 72 l P 2$00 N YRK rn nfr pqu prprn l prr J vl ôdçõ pr pgr Cp Pr rg rrr r Luz Fundd n nnn ) d d Brl Un pr gr Ph Ru ndrd n 4 47 T LT rrn r p d npr n pr fn dpnvl r pr Ungun v -- CLT Cur frd ulr z nhrz pqu nglz uurl n R Jnr Rn» nlr p Dr Cn Jvn (d Fuld dn &pl hbl pr ul d R Jnr) n n n u nulór ru J n 6 br Tlph 2 Cnrl (7) n- z u r udbkr 4 ylndr lnç pr nn pn prn r rd brn un pr p rlóg pr x pr prulr u pr ng r rr r Luz ru dç br n 2 nru 7 D TBR 0 dr l d frn d 9 lr»%g9)9»<»$&9»< vnd qd ln plr Tlphn Nr 309 uóvl ã Ghn Nw-r N YRK-BRL 62 llllllllllllllllllllllllllwllíll (nrç NRT } (06) rvulò Dur Brn vnd R 30 Rl 3- n 34 Ru d lfâng PN YPCK 6 r n d 7 nvbr lr pr - ngr R Clôn D Gurub Ubub R Pry 3 r n d rrn - ll n bã lll nprngu n Guln Prngu Blp Cnn- nn Frn hy Flrnrub ll K Grn nvd glr 6 r r rg pr pqu p dn d prd v n l-vpr bldpr r u pr rr l 0 ( R r$ n plug- pr n qqun rgulr l d rg d lrd Cnrl u prxu d çã n P n r í prprr r h r Pdr ru 73 l CF J4--> C $70 nrll pr ll R $000 D $90 P 800 nrll pr pl 00 D lflt D D Unh pur uprr 6$000 D lã uprr 800 D lã 2 2$00 pr ng up lrg 2lf0 D 2$000 pr bl uprr 4$700 rnó lgdã pr r 4f00 D rl l 8$000 D lã pr uprr Crn dvr lrg prç 2$00 Br Brn 2í000 = D D rrk llr lg brn 6(800 g D J uprr $800 D pr lnh uprr f r rn brn ur brn pr brn 3000 BR PL D D = Cr Tnglz pr zu r rp ã fr g D nn grn rn 6000 Lnh fr brn lrg l grn nu n-ubrulr R p pl nór p v lr d l d Frnç Rlór d d ln rngr rnhr prp flz ff d RN n ur d TUBRCUL - RN nã rd qu vn ppl- ó n nulór Dr Cn Jvn (24 nçõ uvr n l BÍ-KW» T U KNTCR lnnnnnllí PDR KRTFCNT nurhn frcpb quz nrv rgân n dpp B qun kl-gurn glyrphdrph dl Dp Pr gr Ll Phr n 99 rhl Flrn? <6) r br h n rn d Tubrul Ru Gnçlv D 9 Grn fznd rçã JT l Dl n«nfrvl lln rfrd n d lhdl pr pr r vnd Prpl grn- d vnd rrn pln r- drn n pl n rnv Crl rzn nfr n- r qur n ] C d 8 0 hr gn p Ru lgu qudrd dn -8 kl d nhã n rpr ru Bu- Pdr n T9 2 ndr r çã d rd u n r n Í9 ndr d 2 Frr Cnrl Url n nru 3340 (03) Cl n Pr nfr4 hr d r 3-33) Tl Nr Tubru Cr n n u vr k nfçõ rg rrnh fz Fz d prçõ bnr nrrg-^ dnrrã prd brnç lugu pgn p brnç ur dvn» pr vnd íul Rb dnhr Cn Crrn vn p pr lr pr» lx pr Cn Crrn u lr» J % nn 3 W % nn 6 z % nn 6 9 z % nn lí z 6 Cn Crrn Ld x ur 4 % nn lã bu C v prv 30 d u 4 % nn 90 d % nn GNRRÉ Rgrnl nnlyur nfllvl d» (l PUDUCT dôr un GNRRL -UR B RCGrn- ur pl NDKL ó fr dr Lbrór $ pl Crr Í ll 30 Dp grl Phr Tvr prç Trn 6 Pd Jnr (7<30 R F Blll Run unpl 30 Rprnn Pulr «C Cp Bh Trp- nr U z) «l dr $00 prd d rv d Unlvrd U n prn- n - (ndrhr T h p pl (7406) 7 Ru rç 8 Ru Gnrl Gr CPTL RR R Tlpln N 3730 nd Tlgrph CÉR l» «ffz nd-?vrr 0 fu Á UrrRh G Lu n r?»«ndurd» «guln n nç»»7 Durn f z FUNDD 806 D D URC?ÍÍPPPl^LNTí ll) T0 vílè Cíuíôr» í«ló D 8 - rrn fr rrd 366rJg pr nní K gul nn p? frr-r dãdõ 6 6$ 99 n dffrnç pr r nn lu llpr PRD Pr nr Ír Pr ul dn Burux ungny rlh Pl (lvr un rlh Pl Pr ul nn Pr ul Flòrnpl R d Pr ft Gênv P fld llrux rl Jurglrry bn llvrn rb R d Pr Kk-ru R d Pr Prnp l Ud d Pr R l Pr R d ndn Gênv PR U Cyln R d Pr rnun rlh P R d Pr ll? Pr lgr - -ur -y R d Pr rvul Dunnvd r - lrn fkf guy -«?rr Flrnópl f Tr Pr» n Gr u-r-n ~= Pr Rn d rl Ju -»u R«d» P» brry «< í Pn d«ú -P l<l UC- < BTnn - Nv rk lu lppr Brr - h Gênv Prnp d ll-w l Pr lr 9 9

10 l^lrtítnxlvrn - -Dng lí> uubr 09 nwnn nu (f pnh N àwê% flky KÍ»»F<^ w- BBR J BBg^^»»?> PRTÇà WÊWÈf» lííkffj &ÍÍ& PBNCÍNT JP^R- TD BR^Z Tlphn Cnrl 0 ND LLà Llã pnhr Llã pnhr J Lbrl d ul vnd pn r rfrd u rgd â hr 289) llã JKKC- vnr p X ru J Bnll K2 pldr J çã T (- 8) D KhU- bõã udn X ur Ru Dr Flx d Cunh 6 Próx lrg»-gund-fr (l> 4389) D X>lÍT un uprukl X pr znhr rvç ç ru Rhul 32 (K3462 nn 8 nn rn 30^000 n Í)K CJ pr d ud 80 Blg 3269) D urr udn JRCl nr-nr n ru n un 9 ( 429) U b urr uprcí-k pr rup rnç r n C Clb (70) U r -- -r- -» -lufw Bbí ó 3 d ó Llã Pnhr 22 D UTUBR Dlg lv & C lug- nn frçõ v rvç ^ lug- 2 l J qur n K Cpr 6 z p ur n(lçõ lugul 3$ Cr pr l n rnl ( 34?) J prf rp nu prz nnrr Pn ru Rr 42 l) Tl Nr 460 (943) G LUG-Í l (rn b XL bld pnã p rn ru Crrê Dur 4 fnuçõ ( 37) C lufâ» k Lb Tu v rvç prf rp nu prz nnrr J Pn ru Rr 42 b (943) K?-Nr 460 r qur Cur rpd fl LUG- PTRL R Rpll^n 23 Tulr Run 7 br 86 -LUG- v l Rg r uu rfrr vpr llã u ul vnd 77) n 422 ( 349») 23 uubr 99 C Grhí TT ç U pr lvr qqlqur r rçã TPÇõ Fundd 867 PTRL - RN T nry & rn «U LUZ D CÕ 47 Fz lul pnhr rnl v r unr» p rfrr 0 rgr u ul u vpr llã br ( ) prgd K PRC pr znhr lvr ru rr n (ng ru Frnn) n 3 ngnh Nv 342) B 622) J40) LNNT RN ) ffr- pruguz prpr rn pr frr q prfr dr ên rn urn flh D D 346) D qulqur dôr nnu- ç --R 7 br 8G nn pr udr rvç PRC- fl prfr- brn qu dur fr ru rquz (070) n n 42 Lr plnd prlú h 444) D LÜG- nfr pr fl rn n hr pr 30$ n nr n ru írquz n 0 lhr ôn pr bll-) nn 29 hv n ru n 9 Dp ru 7 br 27- nr- n ru D rn n 46 u R KNTZ (Q80 Gnrl Câr n R 3 D N 2 TPX CNTRL 4703 DFRNT )0 TTR C G nr RUT Cznhr znhr L Cpbn Ln x v ndr fzr u rn n l- glz pr zu unuur n rgr d d Ru l br Trv Í 8 nr Uruguyn Frn (994) LUÕ-] b znhr - ^í-f à nh ur hn f rprg u ç dà rç pd pr Pvun lí PRC- pr rvç píun f R gnr Prugl (nv l Ru C u ll) -62) 370 D Pr- pr ll-c- h pr) l «flh r Frn X C30ZNR uguz b rfrn pr urr 8 422) U rrgr rz N ru ã znhr Frn Xvr n 496 rrr ndu PRC- 422) C fnçd n ru rz BrÍJ^íBÍ (K r n u 4>6> B znhr p n rvl PRC- prgd pr rnç 6 nn n ru Brã T PTRL 3360) qu n 3 RN znhr ru Trr 0 PRCf- 7 nb 86 Ru Pg- $n ( 3 J0) znhr r n fór Prfr- r PRC- (070) ru L Ll n 6Lrnr 46) B n prgd pr «rvç XJRC- b znh- PRC- l r pr rvl ú ru Gun- pq fl r Thr d br n 36 Lrnr í lv n 337 ll bl 4366) B 3486) C T --B)WW UUU lrprnn fu rrfílflfl )l UUUU-J ^rl UG-K du pç l frn hn nlld qur pr ç b pr rln v Cnrl n ã pcnã «n (y w) K pvn) lrr LUG- pr p r n 343 pr vr ndn n d nfnç Tlph C 2678 lf 2(0 UKT B ll-^httgr fr grdvl rnnull pr $ Ru Cn lh 29 (bn -u Frr) 442) prf rp nu prz nnrr J Pn ru Rr 42 b Tl Nr 460 Í2Í?X fíl LUG- pqun l frn npnn xlln vn pr r b n ru lllfr Rx n 6 L 4370) u Pr Fr nqu Próx ú vnd r Tl Nr 3 9 Cx Pl 262 ç rn LUG- plnd qur frn fl ru rz Br n 37 próx yl bl Tpl ll 39 42)L pr 2$ x B nír ru Brã LUG^ Rr 374» plndd rfrd brdd 2 l 2 qur rd gníf qunl bn h pr nfrçõ Tl 290 hv n n 372 ( 360)L lug- nrd n pnn b bld L nfr p rn rngr ru Dr l 8 Chrvã Bnd Luz Durã Cu 49) L >RC pr - r rd rdur rn prg dvr C J-L3-}? ãw^^ lr r ^^^l~^-^ 4 Tn) n) rr^ldrl PU dlfrp0clr(l(lflc^ ll ( p N 0 n fj Pr- pr 0TÜRR ) rup br h 4 Kul K 343) D TfRCÍ- prr rrl->rl r qu nh pr rn r íbr«-- x ru Gn 3070) D çv D n 0 nn fbrçã <- -r gurn pprlh } nínu ífr- pr r u pr ngn ngnh D p rfrn Cr» R rçã flh F 3400)?-7 D (07) rrn grn ND- pln 32 x 4 nh n ru Cludn 4 yr 399) N Tl Xr 460 (943) l bu rr ru (8) vn- n C Rul nr R Jnr Ru n nhú n 63 Pul Ru Lbr Bdró n Bun yr Cll rn n 927 u vn- d LUG- ru Curzu 37 ( Cbrlvã) n nr rrn qur 2 pndên dn- prfrn pr lugr qun fzr br lpz qu pr r- ru ã l n 4 Tlph 9 ul 498) 4 LUG- pr fl r- Tl n prd d ru n l ry ln du l l r qur bnhr znh C prã hbvl l } qur «l huvr nqu lvr C qunl r- n ru n 7 n ã hnv 43) G rrn PRÉDw Cupr vnd l- çã hyph nfrçõ J Pn ru Rr 42 br Tl Nr 2969 (879) ftlrrn Cpr- Bfg JL u Cpíbn Cr prç n ru nr dr F gur x 9 ngr Urbn Glr Cruzr 337) N pr ^ n ru ND-K Crn b nv l prd pvn up pr ng Nã nr Tr- n ru d bl 23 r Pdr 424) N rrn 2 l TND- dn 9 70 pr 42 vrr r ru Fgur 7 2() N ( TíílrYlK- n çã R Cby R Cpr Lp n Thrz l nr v u qu nd fl pr nfrçõ n ru 3493J n 247 TUR - r rn pr prç vn C rnny Gnçlv P 4 (08) LUG- q-r bl ^- nhr u nhr rn fíl r pnã n pn d bn d rll ru TUr Prpl X íf 423) J prd nd ^^^ÍD- r l ru T d lv -32 ll zbl 7$ rrn x - ^ 4Í 2 TrND- prdu pr 0$ l znh gu qur luz lr nruçã ld rn rd ur grdl n frn ng ã dn 7 nu d çã 2 ru bn u brv r- C n 40 urgn 433) N - ~r - T Ku nl 22? - vnd ubbn n - f7n>- plnd 7 x 3 ru Jukr-CÍuh vr rr nn Pdr dn p bn l 2 lr n [ur( àffl 2â8 b rrn ND- n r n n n Thrz r- n fnn-y lf» ]{ ~ n ó fr-fã ÇflvND~ÊJu b prd nã v» phnh LX-NT0 n prç Trn? dr l-w ppr l RN lphn 0 C J70 XT-ÉND-Th rrn 7l l Ku 7 br l< 28 nvl un n h-» brf zd n ru lrã l frn l Prlnl l rr (lu70) Prç n (J) 7 ND- gníf vvnd ngr pqu pntnr v bll l udvl ^^K^DK^ ln g> çõ grn rrn rbrz qur Lr- fí l rrn n ngnf pr 22 n ru rb nv brr nn Cup d- rn 48 yr 3 N Cr l ãr lhr rr» í-nu- prd nuv 3 r qu ã vnd pr quur 2 l nrd l çõ ã rv pl rn d pnr 3000$ çã Rhul r- nh uxlr çõ Cvnl ru Cr n 63 l d frn n ngnhr Ll bn J ffn (- 492) N Câdurn rd Frr Clu pl çã Cdur lírpí- r Cr 32 Cdur Pró p pln n ru d lfj g n v Cnl Prdl N (4» w RZÉN D DR TR JND- pr-ô õã rrn n Rlng n Crd Ul n Cruz v r rqu n lrd Rl n Cruz 0 nfrçõ - d lfâng n 28 Cnpuhr h (l u» ^BnvBBBnNnrKvwuu Cpl rn r nn çrnngç rn rrd pprlluln d n gruru d quld Tlh frnzh nn Tl Rfrr lvnr CNT R Cnl d quld C Pr Ludrllõ pr frn u prnn 7ND- pn - Bllrn u rhr rnçã k r rd ruzd ru Fr C 23 3 un pn rd TND- ur Bh rd ruzd rçã lrr Ru nf 0 lll rün D- lr í g dr pl 34 rn hr pr un l qur znh 4$ d Çu v r prv çõ ód v 300^0 nfrçõ nvl 60 (93-) (lf 43J u T7N>C bnhr ru prd 2 l TT-RND- nfrvl prd r 39 C í [ 4 qur rrn 22 x 67 n pr nv d ru Uruyuy ^nnd- T ru nnn- J b-ínâütã qu qun Cn Dí r rbrz Tr- ru Nv h2 d Trr l n ru Crnl Pdr lví NfT-í- nr rrn prã 6 hvl pr fl rn n Luz n 7 rnã ( 4J7)? 339) N TND-R nfrçõ prprr pl bl -n pf lpln ll 36 Nã u d rnd pr v nrdr ( 43-2) n v rr n ru Lud Lg n fn D- yr ~ pr $n ( 48) [ çã Pd b prd- purí p qur 3 l znh rr»- Plyl ^TND- ud 4 vd nqu pr lvg Cr N 267 4) p rrn rbrz dn 30 rld > -N)-pr $ - n l frn x fun rlzr ulr un grr Nu-ulhí rnn 36? n nfrprl lr gzln Un n nnn çõ r Cr br ru y 96 ( 4268)^ r u p d 6 ru Thrz prnnrrl Pd) d nr ll Cvln ( ln Cur r rdl rn- ) N ND- g prp dr rçã-» T-JíN- hr ru uz Trn 2 -» - n pd n Gbn lr- lhl l--) h C x 66 pr 3008 lrp Ru rn C 8 qun ãn nn bl lll lgr l v gníf v pln nv í- RND- N f F 2 $ ) r vr rr n ru K Uul ^ Wkw^n^ PTNC CND- d ll r ru Cpbn qur b pr rd próx dp3 bnh r prç ã pr nfrçõ ru lunr d r n 99 lphn ul 234 d d r n u ( 7 d í 43) N nhã TTND- prdn grn r rn ru Dr Ll l frn prç ngnh Dnr r- n ru Jq lv 64 d 4 6 hr r Chrvã 34) N )rjj?b fllv n 84 ud d T<?-í y4 r-ndí- v pín «r uprr n fn P r p g p vr n n UrCp d Pz n 27 pr rr n n 6 R Cpr LRG D CRC 0 (402) l n-nd- gníf > ) rrn prçõ 7-NnK- ru dln 2$ l r nu d n 47 ln rf çã d Lnh uxlr pg X Trr-r ( d vl 0 r pr vr rr»-í-- v n rpr un p pll Y d rn n -çã Tã ny 432) N hp rup brn prçn ã 32 pr üuzn 6264 (JL TND- ubúrb lfâng lll frn nr fl lug- nhr prl fr u r prç - rhl Dr 34 (ng rr nd)» ndr Tlphn Cnrl 9 d 3 hr 4) JLà lug- ru d r ó l u nhr l ^frçõ r T C ) lufb-p 6 v rv prf rp nu prz nnrr Pn ru Rr 42 b Tl Xrl 460 (q-ll) J d gníf LUG-K prd LUG- p>r nr Xl ru Prpl n 6 n Th- XX z nn plnd rz hv n n Prç 60$ nruçã rn prd ru nr u n Brã pgp p r4) F d n frn l n qu rpz lr r bn qur du l gn bn qur n lrg d Lp f qur bnh r bnhr LUG- n 2 qun d ru rngup { ld p znh nd n 3440 F Çunl grn qur d pr frn l X bn <l bl- nll LUG- d p pnã n bld bn v n l r u vlhr ru Ty- bll rór pr l ur C Lrnr Bfg Gv TND- 2 prd Cun by pr 4 n nruí n n r grn rrn br rvr fruífr n br nruçã rn nll d rd própr pr fíl rngr pr r lgr l fr nu udvl 2 nruçã ld -ng yl p p 7 nll n gr frr n nrçã gud pr prd l hr qu n fun brur u pr Fl - pgn nfr- rv Cr n ) N r-lld- l prd brd nr rrn qun ru pr $u pr«r pr grn fl Chby n pn bn n çã yr hv nfrçõ ru nr n 343 b Chhy Tr- prpr70 puhy ru rquz r 4282) N ngu l pqun d çã ND- l 4 qur pr prç br Ru C Prr 480 Bngu 4296) N 7 ND- bn l rrn T n qun ru prllp dífr pln gu luz lr ru K Brn n çã R rr rr nfrçõ ru nr Ppu ) N br uóvl frn fbrn NUT vll lll p-- n r nrrr rn K p Cn l 4<» Tr- n ru nôn ü Tu 2 hr d r p 7 hr d n NN0N R0UG U d prín prz nnrr J 42- p» Pn ru Rr Tl Nr 4 (043) F pr pp lz nrln bü prr Cur rpdn yphl rh l d pll upn u pu r - ll xprên À r J Prr ln vnd Thrzpl n Pr lgr p nlnlr pr rn l nn r r rllnãllu yphlllu dvr r nçô nr l purvqí pnd prn pr u fru qu dvr êpnvn-du qu rr ruí pr Pl n nhu flu r r pr Bnfên ruglzl l prudqr Pl Ur Krd Knnu d hpl l r GlKNC Lg pr nullrn nllur«n rnr 3 r nnr rbl l dpçã pr qu p ugnnl u Kl- p vln u prg rnn v pgnd rul rd vnd n prnp drgr phr Dpr Drgr b Grn & C ubr (nu) Fl RU R PDR 230 Tl Nr lí89 LRG D DNG 6 rz 3 RU RT D G Tlphn Cnrl 069 R D JNR RTT- PDD PR NTRR GR CRNÚB lr- URT l pã7 l fl dr pnã znh R ã Chrvã 82 Rzn p PD (070) 33) CL lug- b bld pnã d u vlhr bn rn bnh qun l LUG- prd nv à ru rz Lrpln Lp 7 b 30) r n 34 bn 00 r lug- nhr r 37) L qur r pr fbr grn l lphn Pr n LUG l n ru Brã qu (366) Luz ) n 777 hv n n 70 d ru 4)L lrn 8 490) pr lr luç - nfrçõ nu6 lllçp v rvç pnvl rn l prf rp nu C «F ÍÍÍllí^ LUC- v rz ru ] Jx n un n 2 r ru d G n 66 LUG- u-n xlln»«-íqurí rn l u ç^ rn l rngr «n Tdr r 6 Tl 7 Cnrl C 42 C (966) NNN CR U D r d prfr f LT p rr n 30 pqun pr r nruíd vndd pr 3800$ d rrn pgn pn v r rnçõ 0$ n ur LLT çã 2 Pnh Tl 04 nfrçõ llà-p ««&» y- rvç prf rp nu prz r -nrr Pn ru Rr 42 b ldlll 3L qnã qur BB9B<BU0UãBU^U^> dfr>^ LUG- pr rrv J n ôr pr Jã ffn n 6 R 336) Ç JLDNT pr pr hx p nhr pr- Ru l^rupuyn l ru 3& P 0TrRfRà prnd» J - pr urr v Crn Ku n r nl W& (002 nf(-õ ç»fu l- Ç} y rvç PRTÇÕ Ru d d n uên prõ prõ Nã d d pr d- rd vnd nrr nn- pr fíl rdur Tr- CRD r- n ru Gnrl Pdr r br n ru rç próx Cnrl 408) D n ng n ru Pul un rd qu K n l f n lxnrct~~~ ( 3-08) D znh rvl rvç drn pqun fíl pg- b ru Frn urr 3448) B rdnb PRC- ld lgr pg- b ru Ln nll n 37 n 348 Ç r d nn prg n PRC- ru p n ) C l WL% ffg Grn vrn k LUTR L- k P K RNDL PNDN- W8 ^fl ^ T PLFXNR BTJUR b phyn w--w--- -gbwbbbf«wg-3brwww ( nã ur rg pr lrlld Ru Tlphl n 90 (4024) -U-GXP npnn l X qur b bl un u pr ru Brã Crb n 27 C 3407) G b qur bl LUG nfr rv Pyndu n ) G Pr- bl fl QÜÍT n pr rpz rp n Cpr u R r ru ugu vr 4 Lp (d hpr) (l4347) qur b bl nhr pr LUG- vlhr lphn ru C n 08 br Z }} pr nhr frnz urr d rd QURT n brr C u Lrnr rvr d B ru lvr rn 72 ( X) 47) frn lug- L rp pní pr l u ç p n ru lvr rn ) G plrn Grd 70 N C vuv 8 nn d qu g NN D RL vuv g l d n nngu?n u pnh rlhd d r ppr «lur BRNRDN n nu 74 nn CRLT pbr vlhnh rlnnt RN ur LUG- l rlr D CRL pbr Ru 7 br 86 C p pr n ó rv çgà pr d fl l n Cr C FRNCC D CNCÇà (070) 32) K BRR g b lh URJ3(7 LUG- qur «ç l ld u- r Ru bnnn n 30 NTRD r nhr - - rru u lbld 363) h CF pbld nh 3 n l b bld rblhr n du flh n- 0 nl- d C lí Ru pn ÍUC- ru zv un ubrul L(nlv D 7 n- n 0 frn lhr PlJà D CRUZ nn g dr (D (798) nx u rur 3406) í prlv LUZ vuv flh n-òr R vuv vlh pr rblhr R UGN pbr vlh nçnàr rur pr u ub nl NT vuv 68 nn Cnrl n qurd Rrl d grvn n l- g frí nurv pl u rd l rvr u dn fr- U D U JRNLT nr pr TRZ pbr gu nh u guz pr nvd 0 r nxl nngu UNCPL ^^^^^^^^^g^^^^^^^^^3^^^^^^é^ TÔNC BY-RÜ prgd T>RC- ç pr uprc- pr rvç l X dn prr pr Trv nv 9 l vnd b Ru d Lp 03 Ruy Brb 3373) C 4092)D pr NGL PCRR vuv nh brn óííh?f nn d pln Í)RC- d nfnç pr rvç l- PRC- rvç lv pg è prlvl v Rhul 4uü br qun f ru Bf 8 NN L R pbr vd 37) C 294) C hnh nn d l Cpr vnd prd rrn C BRTLDQ PNT BLD PLNDD FLL D TL CTR Dr 4$00(> &Xí «rnp Á ND TD PRÁC Llã pnhr nd Tlgrpl LTR f^^ n» pr uí pr J«(> )- T -lll C»> (rnnl- 7-ND- n lgr lu l r lu» prò- b lul líçà u» klnr r - l Bn Rbr ln nn ru J - nu P-ln pr l d lnh lul«n Cbuçf unl 2 L -ÍÍ k-- uvr 6 b d lrl 7 ndr ( hr) uçã b» (43 76) N» ln llr rdu puru fr r b u 7»NDÈ- g própr p nh (» Cpr- Bfg b ndçõ u d- TTND pr 200$ d nruçã) n» -» 9 rrh ru ll» frn nu- dpuln C u Cpbn pr rdên nfr bnr n» b znh d lnh qur l qunl l quru fnunèu Cr Dr Fgur n d U» d Pr dn rd luz lr znh r rrç 0 nu çã l bn nrr r gru Urbn Cx 9 Glr Cruurr nç) N vn nfrçõ n g (~ K u r d «zr R C prç ru nr Cp Grn 439 ) N d r nfnnã ll nn vll fn rnd- rrn 33)N d- r -vd K Uru 28 bl n Bulvrd > íírílílí l- U > TfÊNDÈÍ prd nv n - ã ç l ru llrãn dr Cgp lbr 22 r rnl pr -Ul qun pr r- pr- 8 fun rr ru Cnlh- N lll- hbvl prç 8 n nruçã ld bl ll rprngu Nv Cnundr r ru n 2 Lb b rrn 3 qur 2 pr CF 3323) N rr T n v^^ru ( ídu 436» N l znh Jgr l») N qu nã d nu bn u çã frr Cdur pr bx Ng lp brç urgn Nã qur Prp lhd nrdr J X ru ndr B 29 ) Cdur ~ N CPR- $ qur du l n ubúrb yr r- ru Cr 66 l 6 GLNGL frul dn nvl yphlgrnph ngl Dr Frd v Rn prn d nf l» rn ll ur vrdrn br l br -ulvl nã uz Ll P 34) N g 4 LUG- nl flh Xnhr nu vlhr dn fl rp plndd l frn l rrn d nhr bld pnã pr ru D U- r bnh ppr n d u zbr n 32 fn) 9 qur u l f Prír bl LUG- 2 uubr 99 l flh u vlhr dn(8403) D & YÉ rngr fl ru l n ) C Run Brbr lvrng 4 LÜG-- l rn Fz llã pnh u nhr r r vn v nh grn l frn luxu r uur qu p rfr prn rr huflnr h- n bld p pnã r u rgr u ul PRC r r rn fr ru PRC bl pr uóvl pr- í luz lr lphn n hr prnpr llã l Ll 6 Lrnr lr Tr- n ru Blr Rx fr u bnh ( 8) r 80 L ) Flng pr ru lurqu f (703) 47) G 73RÊCÃÃl 2 hrãõrê quê urr pr - n 44 L bn nn rnr - PRC- hn n ru Drqur ru Brã Flx n 3 nd n 32 (-l 44) f çã lr Lpldn Llã Pnhr Cx Pl 8 ru ã 3)K fl qur pln npnn r 0 qur ç dr ru Rpll r 23 Tu 32Q) K ( qur 8Õ LUG- pnü n pr d ud ( Bfg 328) ] qur bl ur bl LU(-l- nhr rn ru Crrê Dur n 72 lph Cnrl 46 Prby R n32) G? l - pr 4$ n lgr LUGdJ d) bl lnfrõ-- - dn d çã 3 nu JT u pnã r ÁlUfü-í v rvç vnd < 7 znh gu n 09 uníl lgr fl p r r C prf rp nu nd udvl rnn 30$ n 246 Tlph 8 ( prz nnrr J êr rlr r wl C3499 Pn ru Rr 42 b r n Pnã Cnrl frn prd pr fl (943) L çã 4269) N rn n pr B Tl Nr 460»LÜC- ã n fg n 246 hv rhy l bl p pr pr urr gnhrr ng rbl 79 KU T D TBR 79 ^^^ RU D QUTND 4 ggctn3 UKD-LR hbl ff» T r u rvç pnrn rpã vul Cr n rn L Ul D > b pr pr FFC pnã u hl u prr n b d Cr n 24 Clh ([» 39) C qur n 2 24 l uubr (l 99 íòlh p r rvç lv l )RC- J ND & C l ru ury n ngu 9 - U du R-l 9 3) C d ul vnd pn PUÍC- d ptlll là r rfrnln u rgd «vr ngr ru Dr llllllll l 72 (prç ffn ú hr llã Pnn) Tl lln 2- ( 49) C 9)) (><» u- prl nj gnr Ku d Glr 40 (l- 3 2) Ç lvr dê 2 uulr 99 u lrg K Cpr PKC- 6 pr LUZ D CÕ 8 n 439) DRCT í- pd f l f nú l r vnlr lphn dyn r rnfrr dr plh rn rg írd ^^KB^^f»» l ww llp-cp nfrçõ» v rvç prf rp nu prz nnrr J Pn ru Rr 42 b Tl Nr 460 (94l í FRNCDR Prç 3GQ00 (089) T> DNC D Rà nx - 6 nu bn n przvl pn lubrr brr d Fn Nhry un plndd hr 02 r frn u r lrgur pr fun qu vã à vrn grn vrn pr fr lnh ufn pr n pnzl gu própr brrã qur pr r bll nfrvl b pç rnn rfr d nllçã u?% gu Tr- r Gunã u gbn ru R lrn 46 br 290) N pqun ^ND- gu luz n ru Glzru Plr 4340) N xpçã prnn b-ur lln l QULDD prç rduz n rg ê- nfnç d p vd r CNFRT LGÂNC RT pr u rdên 4 9 C ( y íí CÍNDN çã qu Ru d Cr 6 67 R d) Jnr n xpçõ u «n lg drã x lqün nrçã d n rgn n rur pr prn d rn n nfr (9) lfr Nun C Clhõ Crn Fr -^n Bnn fl - TRRN rbr rp lug- â ru X bn u pr d 3 QURT Bnur d lv frn 4«R prõr dnhr- Rhul 924) rr n ru D nn Xrv 99 r -r v ND RNT lug- nfrvl pr fnr J rlnn p rrrrdçõ n çã n R ( F C B) hv ã nhr Pn Clh n r- n ru d bl n - R 29JJ) pr»-$ prp TRRFN dír ur - lçd n rn x 6 vn- C- hby n pn-> bn çã yr Tr- prpr- r ru d rquz»p-h«- 9 ngu N 42) ^ü rknd- rrn T bl ru ThJür d lv un n 40 próx bn 9 r pr 3 r- ru C0hr Pruâ l «bl 33-) - pr 0$ l v 4 z uf> ^TND- 3 pç n pr bbl 4 plh ryl Ku Cub 8 T» n 3?llL b qund TríNÜ-K nn n ru Jnur? (- - p prfrn pl prnp lín hp d Cpl F TNDv pn llã n ry f» rnã ( TND bn pn ru > Pr Xvr n 38 Flr pl d nhd ( f lv Tpçr F CT r<kndf - uóvl ll^ - frç 2 x f» prf Ku ndrd 27 Cõ rblhn n pr vr l> Tlpln N 30 r ã ru Crvlh nr 0 f«- lü lphn Dlr-r F lüu PTNT) 0 7ÍND- hl > nll r r prf ^- grup d«- ND3n pr pqu- bl qur ful TND- pqun n çã RT n fíl grn rrn Bl-n --r-j» h run -rx Cunh 4 r Tr d lv n 8[ N pqun dl dn xll rnd TCTND- b n> r rd nu ru Tvr Frrr g Rh rnn- Flx -G-^l N d Cunh n» prd nru7 çã l r ru ffn Pnn dvr br nruçã luxu â ru Bnrí u l rrn» n- nur ru ã prç nruçã prpq pr rr pphn Fr urv n 3- Cx Pl 3 Tlph 669 ( 2rq2 X 7NDF-K u lug-- prd Y rd ^ rn pr d gu nr dín Cruz r nr d Luz n 3 nfr- r Prn 4^ rr qun d r Çrun l d Pd n 33-8) N n» pr 27 grn TNU- n ru 2 2 prd r- n çã 04) X p NB n pqun»> ÇÕ $ 0» --r gnfín l»>«rrnnç J gníf lld nnd p «rvd rr rnn d Lnh ulr rpr ê frn d çã í-p d x l-n l nrr d Prl -JÜr n ru pl Turqu phr pr»p r pln ã drhu r-> rrrlr - d lfâng n 2 Cpnh PruL (-í^çí N pr pr br Tr- ru n nhú ndr l d 9 à lr d - 4 d lr Tl-phnn Nr n( Tr P T>- hv dr - JL qur qurn ^KNDR prd própr pr n luz Bfg bpu» «n rv lvr n q fr pu r- ru p u6 lr nu n (urgn) vlh (-l) «n rçã - { d- ll N (K l r h ^0W n- -r dnhrrn rnr ç«ç r pd n lhr pn Pr Rll 2 Tr prn-«pr ll n rn pr pnã u r r ln Pr -ll nd v-n «r ur r 0 (-3rn rp» n d «24)) rur~ br hx)f->» rv d P 2 pr Cln Lu rrí 4? Prprur ^- íhr n n d h- Tl- C k 36 42) J prflílf T Fr -- U WJ vrn n 4 R Pru- ul x 09 ç U l TKN fr R ND) Cõ n 4 ul n T J r LBRL -» Cõ 6 Pr» n 6733 r- du«têrlr K rn dr rr <- X n í6 0-4rd l Frr h í ~ «í r ur- dr Fr íídr- urb d brlr -»-^ nn RdrÍCT Unr-- uubr -- ld Uunrãã ld ^

11 TTnn ulhr ur-» 3 d L X > { u lrn qu B vn lln fr» pr u DKRC (> 387)- Ph 43 3> r n qu rprn vlr ng d «r dn qul b vlr Cb pr v KPn rutun Pr nn rr rr n Rh f ru» d Qund l- J) n v n DT b d pr fgurn phn Cnrl (lf 0<>) g n fnr q qlr «nur nq v l prç br lur qu ng grn lípr- br» ríl» B«n-lw Kub (3 «br gvrn Cr grn DNR? vl Kpr rp U 426) U 433) 3 rv 3 l 403) pr R 7 Phr R Tôn Tôn Tôn Tôn J 2 R DB JNR KU D CBBT Cl? 4436) vlnll b J Cr Cunh r ndrhy ÍÒPR- Junr p bl ÍTÔ--->R-9 J nr vul p rn rn luç ry - b-rqnu pr ng u qu rrn vlr pr ng -ru Pg- lhr prç C 30 Tlph 408 C 30 ww -K TBPN Ru Urnguyn n 2 Chã & nã n ryhnn rên u qulqur ur drg vnn frul DYNGNL pnh vdr ND- TD 0 UND Dp Ru br 86 - R Jnr Pnn Thur du prurn nã v nun xr r DYNGNL rbu rn gçã pó lvrn p ng flhngulvl r bundân l r phph grç nhr rprn pr qu prprçã U ó vdr Dyngnl n vngn qu dúz grrf dágu nglz Funnr Públ prz 0 30 pr- Dnhr > Pgn r z ur Fz- qu d rdõ Bn Fun»õ pr Crd Grl - -v nrp Públ rvr l J (fun) nd R Brn 29 Dnhr -^^Ü yph Cll» un gprg prç u Cn pr nhr prd Ç FZ- C 4 l Tlphn C 082> nhr d Pn 434) X Z N 3662) WkhWWW T>D- à p qu nnru n Í ng 2 l rrn u 24 nr Rlul nn llü Nv rr byl l 43 n lnç fvr nrgr pllv híp n u n 62 Nry ru D Ãn (l rnl qu u gr 48^) J)KRDU- lnç d rrç J JL n 430 prnn u Crvlh p- du nrpr pr fvr ru»-lll3 Cr 92 çã u Kdurl qu r gnrn grruç u nnuur pr^ rl uu -r prur (r3 Q d nfrçõ J ru Rzr 42 br TL (878) Nr 2969NR (Pílyè r r qu vrgn ng rbr nuvrlg n n ) DR FÁB DR Cn 7 br 9 d 3 hr R 7 P nl Tl B ) pr prr b hyph prd hrnç nvur pól pr prd r r Ru bl 7» ndr 3483) 6 ÕÕlNÇ v p lu l ngüd CPR- grl P«««rg qulqur lhr prç N u qulqur b v u u nulr n fr h pl lpln n- urgên Cnrl 337 ru rl Gunbr 38 n Cn ( 93 ud Ru T0FR-3 rup J d Cr n 3 n- h pl lphn n hn ur g(pr-j fr r frrj rup Tl C^ lc^í^h^l^-66^ DR rd prr l NT L»(lhdu b pr n-drbr 39 (737) -n Ãndr 7 un qu d n Drgur rd à vnd 4303) r Ph Clrr rr vn - lh pd pr r f nlnhír qulqur prç pr upr lrr n ru R llrn 47 br lfy ( 34) PRTÇÕ rn b dl nrg- n prçã ll dn Lvrd 9 lfr 89) ÕRDÃÕ rfur nn- Dpíll Pzrr Blhl- blr»»«««^-- PQUN PRÇÕ Ã PR PRFRD (30) TBRRT T rtcycutt l TX n- 4 ylndr n ru pn 6 Cpbn (P 3 ) DURT Cnfn TLÉ -LU fçã ln v pr ód prç vl $ lnh ll br l lnh 0? flrd d 80$ r-p l hn 00$ J hr d hnru 60$ - fznd xu- v pl f 2$ 4$ ru 7 br n 29 br 33) ubl-phn lgr Crburr <lznh Luz rrn lr rd nrbv 4 vld n 3 vn rz nn vnuç ru 366) Fr Cn n 7 Frn íl PN n vnd lldr n 30 b 3-) U frr 30 n pr ugn fbr ndurl r n r (g 40) n D CN DT R ÓCPr- Prç PNR Cur rdl d qu ffr n grvz Gbn d vnd Cnrl 02 2 ndr 70) [^ííf^ GNT GR bln TR & BLTG TCK d nny Ru P 482 prnn líllulu rü J R D JNR Cnrl 263 2Ü32 Tèp-nR nrç Tlg KBLÀB dud dr - fn r Crrnl 47) d f brç 0 pr- n hpl- R prã vnr pr n nnl prly d bxg d l nrv pl pr rn dlr- 3 d d Cnul 6 hr Cln dr nnbl lrrl vnd G rg PRLY C T grn rn v lux ylv prçã dnhr qu vn br) n prç Ru C n Tl B r r gr Lnzny Crn brlr nbul-l rvn prph lê lrz lnh d ã n publ nbul ng Brl gr prp u u gunh frguz qu uu- d r n R 308 pr ru n R llrn n 380 br Nbr próx hry U «37) g lph ydrgl r vnr Gr 2 C l TR BLT6 # B gü Dr U prgu pl frg qu prrr ur r íírrul frd FRDÁL nv prqr pn prvlgd qu nflívl pr xnçã qulqur n lgr frgur dfí9 -bx rvr ur pdrr09 nfrç vnd G Frr 99 vrbl n pr r (0) íç vn- pn 60 r T pr lqudr (GLLN Tlph p 260 ÇF3-88)0 TNCURllR lr vn- J br ru pn 60 Tlph 3487) p 360 » rdl YDRCL Cur rn (C 4830) dór prç prvr n d u upç hblu UUR LUZ DF RC Dr ul P guyn 0 b d 2 4 CLNC DC GR PulCrçã pl Cur yph ) vn nó gn Gr rrn ^ d 9 Cnul r dh r bl^ 3 Gr pbr prçã p r h qulqur n ^ n 4 rrhg hr Cnulór RCL nv pr FLRN 99 Tl Nr prurbçõ d rgr d 60) nl vr rp u R2 Kl C r- r bxg rhr Trn ln dqurn ffll ^ d % F== rã pô r hr rd Cur rhr- Cln dr nnbl rg d «L u lr vnd G Fr Rn P d» r(z rh - r 99 lpl 2 C fõ n 2 y 483 fg rn 4 b (C n^ R ur Jnr x un prly nrv nu) l nurlng rn lyn» n xzkk«kwx l lrd d yphl Rh Rd uprr d rrrpl- pl- ^nír^l dgv rulór Trn rdl d yr X ndçõ pru l -prlh $ 30$ gll 30$ l Nrl nkpllpl ç l? Nurhn Trr ru Rkr 49 pír v ur nr 37 Luz Gnzg l v d gr n Dr bç p < nhr d pll 374)- ( ) n Prly l r vr d rn gllnh rç pr r- RN n prçõ br d- à8«n nu Phyhrp - nl urynín vn d nbld l JRNL D Ç n nnn xên publn- qun-r vn- n urr 99 Frr prduçã G â n prçã vnd X d nrg- nr nfrçõ vrrugn Cur Lr urr Lvrd l 2 JRNL D Ç un rv n Brl qu publ h-n Cnrl ^ 26 T 4969 Cnrl D uuu TRBL d 9 ( 9797)Q Tl du pgn úl FGURN pgn» BRDD Prf T>r uyhl Ll Rn ( ) r prf Plluq X>NÕ GRPK bll rn ldu PN PR Prç UC (íç L pgn fn- pr Cr 2 Tlphd 4 6 hr u v d quld pprlh rn Lrg d C D 2 rlnc Bnn rn qu prnp qu uu grn nnl pr- br X nr qu JUKNL vnd íàn òllãü n 47 lp çhlnll R n publ 74 dçõ r nn grn rn vnd G- X p d h pr pr n urpu pn p(lr pr (62) vr Ru Fr C- pr rfr D Ç pnblnn flhn d n rduz (0 (02) R Frr n 28 lpln =84 lbuqurqu 9) rv pr Tnr Cnrl 4f pr rblh JRNL n grn d Ç D publ dvll rvr lhr rpr nn Ln Crr L Brr bylv L r Crr Rul h Prnp l Cyr Xvr Pnhr ur hpnhl frnz rblh rduz nglz lpnhl nrblh JRNL nló D Ç d d -»-fr publ n r qur n lur lhr rpr nnn rngr nqíè? «lfr TRN nr» rz drv brg br p pl u uld phpgfph n JRNL D Ç núr rz grn nr n rl rv qu publ prr lgr n plgrplu d JJí Ub -í bb ng d n ínrr prqu n JRNL p f n d ur prn publ prr dqu JRNL D Ç rz núr grn nr rr qur (fur nrr DNR Fznr $ % P W RU PRR D RÇ 43 DYNGNL T^ÍÀ (Rfr- ubun- p gl punh ng pr nv Tb rfr v N ru n d G- 0 34) v 24 n lux nd u dnu u nl n n n n u lgân rên nfr» d p rnr-n rr fvr pr qu ( uóvl ó nd nã lux CÇà BNCR fz pr lng prz du n hyph uçõ n Rb vn nhr ur ? nn pr pól ul pr n rr rb ur ürl z br d pã d prnp vnn b lr brnç n prór ln pn pnn fz pgn n u p n rprçõ publ u pr n rr DKCTR Dr Plnl ll Dr r Rngl ly Fubn 0 Dyngnl ndpnvl ndvduã u rblh prduz fdg rbrl hr rnl pdr prfr prg públ udn gurd-lvr W9ry 0 Dyngnl rul urprhnn n gun Cnvlnç rgn Tubrul Brnh Chrnu lr7l n Dr Cbçn llz Chlr-n Fl Áppè Flr Brn pên Frq7 rl Fnd- Crbrl unn ur Nurn Pàlüd-r yr Dgf n Pru Nrv gur Nr nur l DYNGNL ff ur bô n n 43 vdr PTÊNC rp (Cpl rn pr hn hr rnç fl ur?l nh prprd R lbr - n0 L lvr LQ nrv rçã rbr úul CwÊ (880) ÍC -l pól qur pkrdrr- n unlfórâzdn 9 0? ruí n Drhr z pnh Br n Í3-4 fl plprnn ur- Drur (nã d J ur ll pruguz n rnnglhr - pd)- d Drgr nôn Cr ud Flh R 7 uubr l Dp gr Drgr Ll Ru nôn Cr n- Pdr 6 Phr r Ru glh r 38 dr 2$»glh0 - rnn g (? 2647) flld u Tnò J l» p d n «CÇà PRDL pr qul h n»l nhr prprr çã nrg dnrr bn ív lug- u nrrndn- pr u n u pr n br N prr Bn nrg l p nquln lhr fr brr lugu k^} GRN ND KNL nnr p x KTJ nld fx prprr Bn fz dp U NLUGD 0L l dnrr n d qu nn pr rpr ur lugu prprr ur ód bn URu ní rl n l vn dnhr l r d pl rrl^-vl pprdl CÇà Bn dpõ pr u rvç qu n h prpl xprn npln qu brrn u prprr nrgl- prurr pl u ffzr ã brg fr pl l pu dôn qu r b b blu y purn BCUrn lrgn xr n grn dbn nqn í d l dhã prprr n n n d n Bn n vl vlr r ü ln prprr ív r 9 Bn pr prn rvç gn nr Bn nd nrrg d pr vnd v pr n rr n lçuu nfrçõ pl Crr u pln f Bn ã r fr prnp d vd qu nnrr 0 Dynngnl Drgr n- d Phr l 0 Bn >?&lwr ^-^^^^n^^^^^^^ ^^^íw rl fbrn r}pr nã pnr quur LT nã fr ur lu dnhr q PRPRTÁR 408 Dr Frl í^w Ç^fí>JrJ h u Àr-nl br Br Bn urn bru rd pr lvr grn pr(r? f ud ffrr qu u lhr rul gur í u rn nln «n ll0 Lr u n d v urlnrl 8 «X QDNTNT0 BLBNRRG -rí T-ÒB BRNC d ínnll xn hw rrív l rn -ur nl u hppãr 3 llu pr n n g gund Jn(nl0 L quó n Cr- l dp nfrpll furunul lr r 4 ulh 93 LXR D NGUR ph Ch Jã d lv lvr r nôn Frrr Ll rn Cpn - PUL wrry^-n^f-r?^-»-#lwn»fâ^ l prp un v n fnh C lg ln qu nnu urr n ÍD l PR- v» vul nbld «4 f««nuu RPll> n PW«f bl luç ryl rllln r-?w» n Dr- ún prpr qu nr nn 000 p urd rdln d pll furunul»-? -- ÍR]v33 í CÓfRl D Nà ~ Bfgí 9 â uubr 09 ^ % nny l F % CRNC - LÉT n^ - -^ Rv n gênr f^^^ffk CNCD 23 NNb Qúd nfllvl NFFN ~ n nnul bll dr 3$ qulqur pr rp Crr? CUDD pl C TDR vnd d phr drgr Pdr ó DPLL PZRR 27776) ( -UTRÍN U 7N0LC prj ç nd grun ur rnl dr íl- < n Dv nrd zr n PPR- v p r- vr drn pr flh ll pr rp KJ n rpr hn ur luç ry brnz u- 4329) lguul bl- Õ q d qulqur vlr pg- - Díl rr» vdr Çrypl Pl v Unr prç pvl n- ndçõ nfr lphn 296 Nr u n ln ppld bll nr fzr nã 422) r Kurb l ?») Ç d vdr v p r 0PR- n nçpr C hn CRT rpr r uxlr nqulnur luç ry brnz n pl 00000$ r gud bl rd l fnç d l qulqur vlr pg- pur hr n- pl pgn lugul 8R hr prç pívl 73 fnç f nã lph 49 N ru nr un 3366 (3-> rrl n 9 34) br Tl rnn nglz brn l frd r d ur pílç vll rnd rlnz z fl T nnr n blh qn r ndd Ru lr r 98 Tl 6089 Cnrl 3374) Cpr- u- JCYCTTJ } d prf u - ] frw pg- b drpr- ru C n 7 Tl Cnrl 37 [^í--b-í- JRNL D Ç publ grun u pgn d phgrph rr nrr d ll brçã qu lh rr lrur plí hr JRNL D Ç rv rn d u lr rrpnr rulçã lhrn d pr grdr grn n grn uçã qu C vnd n pl 400 r n nrr r JRNL D JRNL D Ç u pr nn 8$ pr 6 rz 0$ gnur l ^J-T^ã v T lnh brn ôr própr pr rd rn prç br N JRNL D Ç gn dôn d d vll lírl nl nã nlu gn nn qu (G lnn rfrn gn gnur rr rr Td rrpndên fd»cx Pl 42 R Jnr r drg pr gnh nz dnhr v 3707) TD Lur G Pzzulí L r Dpld B DUTR R Jnr nhr pnqulqur ^- n pr rn lukr DNTR 3TNC nfrd bn pn J Prç Trn n 3 Tlp ln Cpr- UD lubr prç Dn- pqurng p ry»lhr Cln C pl JFrRU lrd d Prgu» rd Qur vnr u v pl T ru vn- fl DNR n prór prg (LLN 93)R rn p Upgu ffr? Qur hr blh ól Rrn Cnlríl n Cr Bn Cpnh ru Gnrl Plvr 624 r lphn duçã Cpr Nr nhr 449 TT pl Ru Fr 4- Nv Tlph çã nnnl l$ bld p lnlv b ur d 4 qul U rn nhn 360 ry rylfl - vrn N 24«KJ C Unã Brlr r- hn fr hyç bn LUÇ fn npr- dur d vd pg- f n fr ã l pruguz d l d b 3$ n b v lr Prqu b 26 Ru Fr Cn Tl- k rup vd fnn prd pn n n dòr d 8 22 h b dn puhy Ru b prfçã zr ]ln Cnrl ^4 3386) rçü bí índ Brl rd dur pnn rv ( llr- brn írrgn rn ul n 042 Cnuçã 30 l pr grn uvd Dr Uruln dpl 84) R ÍUÇ J znh lhr frr nç fíl dn Cr C Fuld d du r r p D 3$ Cn n u- b f prg pl br flh 300 «< C T KNTT 2$ n rblh Lbrl pnr R lgr Pr Jnr llç r qu fh pnn (z nrn prv íu ur rg B grn pl y XJ dòr (763) d CL F DCN br n P- qurn lvr pnn pr bx 338 J 2 Ru Fr Cn Fnpr dnhr C nr-rn ndrd 46 Ã7à d uz Cruz - l60 FR CLDRN D - 46 nd hr lp p br-l pr rn rup rr fzn- T QUDÇ pp 27844) R d$400 ( Lurnç d CL F DCN rvr Cpr nhr nl u r» lc- d nu pn u qu XJ frrç prç bx vêr pr N ru d n DNT? Õ DWprr- WN d FR n 3>l nh pr fzr g rprn vlr Tr rr n ru p ( 28243) CL 0 TRNNG J C Unã Brlr r- FRY bl RU LUZ D CÕ K 60 nfnnçõ br nl Lrg 8 du Prç Cln dór 0000 BRLNR n 3dnl urvr 7^ d Jl n Nr 3 (Lndr) pplr Tlphn J f b 2 h b drçã BULTRU FUR fr br rulr llurd rv- br d 7 hr d nhã íl ^g nfüü ~ Nurl dn pr» ul Brl índ XGYNTK UND G ubu rn dnrv U03) 7 d n Cnuçã 30 l 283 C ln (Brl) pr durn l rn Ru Gnçlv PTL nn n nr pr- prb rl b u grn Publçõ BT0DD & C 7 ln Nv Yrk d Rblç br D n (24) 73 CLDRN FR CK n pn Cbl-f Lndr» P»r Trn funçõ NW PTL FR Wn- p TTDT Fz v b d h-ll Junr bl» CRLTn N Rr lr QUKN dd r^ld» ^d rô Rr Pn DNTT r d nul 4 DRph Phph--Tôn vlr fn pnhr n Prpr nh v LYNG-N PTL T r p -rllr lr r - - Tlp N 30 G u-r p» pr z Rul -4 FR PTL RYL n rdên grr nh 34?) R brç Tr d Qun - g g fg-ã-w Cn n 9 ^^X[ (Lndr) n Plklnl fr 3)» pln n lrg dc(p Áur vnd P r - l w «Bnur ndr («239) nnr Dpld pl br (-3> TTÊ J g und lgynk T (Br^ ^ v- X FuLÍâ Prugl R -) x-nrn b Prf U Ü K í ll R- Uruguyn nulór n- l ur- í ^rílk urn rup pr h Bhnn n- Jnr f nç Crx-Brl r Unvrd -l Cu ldr dund x r lhr hn nr r- íã nul p r b n n nhr RU D TUR 7 ph CPR- hldã vnd â ru rê p(43 n d ln prprr nn pdr Dr ^pl frrn ll u d Cr pr rnl X C l 0 lfr Crvlh & grvd nçõ prç ód l r d d C dr 3? PUL u rír n- (3476) Cnul $ d d 2 4 f )NT JUR P 0 ur d Plln -dun Fgur Frnn x-n blh ur h ã ru d Cr 77 l Fz- prn l hr Ru br n 03 r L F Ch uvr Unvrd Tlph Cnrl 970 Dr Nl (d Un Prf n ln- Ru Rdrg lv n 7 d 0 q 722) ln n u n d F3973) > 4 Tl 72 Nr prân n rf Gbn ( Rd vrdf Brl) nndn rç d hrn â b 326 rn bb g Cx uld dn R rp l rn ülòp- prvr T)lK Cpr- pr pprlh qu D ndçõ n 39) Grn rpnbld l Jl J 7 «d ph l nvd rrl nfr nul d d 2 nrç U pl l nrn pr rvç lrd Prç ód nnr prf fnçã durvl n«r prnpln g nír PfÇ br ó n n -ã fz nr bll 2 -ru d bl hr Dng 3 rnhn pr - TTCN ngr Nv n- G Ru n vuí R 7 br 03 Tl n prfr lv ru Th- p dnhr pr pu grn r~ rd frr rdg u- l rp-? 0 pr DTl 432 C Cln nhr nr r rfrnn ^^n N n nurçã 42-7( 2Q? - n Grrf Grn Uruguybr hp l Tr- rv d lçã nrufnv n h 87 v u rnç n prfr prnp nv Cnr- Kr-hg d nul ud pr Tlph n 344» qu n 66 rnd ggrph ^ vn- ( urnç l 330 B^nr F--çã ud» nv $ 30 CCT RPRNTÇÕ -bâuxnç > r ppr- ru J d u ^» (400) f- í r Ch?» $ rw-nu lphn rcr h 29909) Cnrl pl g - r- rnçõ»}rf rl (g GU ( rngr un pl l R frul pulul fr u rvç Cr b Cr C» r d ng Í 3 P»r Pn u r KJ n Drn vn n ( 273?) r prdôr CN 292 T ul rv D8RC qu J «n 23 br í««qun vnd Dn 73) (prv- ff) Ru rquz ll n rçã r n Ph < $fu -»=- njl ç n-»-r nlr n» 430) r 436) -TPCRPT P 2-< pr >> hblud- P) Tl Nr Ó <>UJû n-bln n- Pbl 02- R> Cur= ltnrg-n qu 2?2) nfr udnr- ( ppr r br n> Juqu-r Çl prnr Trr- ur lr hn qu nr í 7r»ÕnfÕÊ pl Ü xr n 90 vnd - ân ü Grr- rlnv 0 u0 J l pz u-pn Pulõ rrrp rn r rdl lr rdl -n-- «n l-ç ng fufur pr ( J b õ nv v - ublí bnr u (K ClR r- p dpn lg» hr fr b r qu br hp gr brdr D- r>0»nd í^n vn nl d n gn çõ DRC qu prç 3n$ C C Frr n nrç Cr n GU l -W Tl fl U^r Cnulór ru WW-^ nâr b»- 97 TT fr- pr fzr rn - gurnç vnd = Pdr g-un n 4 C- lçã r nlçõ 4304 nrv lr u prfrç? Drgr-ph - hr Nr êq f ÍQÍÍ0> Tlphn bl 4360) nrrn -x-hul- rdgr rl r ru D n n J 4 4-2l l}^ X urv 9 F-J ã Trblh z-r g n-r- -l CLLX nr fzr ll qulqu ndr l 43 Nr rv g r rtç dr PDR LNDCK z Cnrl Rdên lphrn çíç Nr q rup «lurn ffl0<í3l)r Ur^uyr = 27 Trr rrn p Pô r prurd 0$ r-r»» b»r> Brn-Cbu-4 Tlphn 426 Cn UÍ- GLà T«hn» «w» C rú nr prç r d n n hw pg lqud lhr frr- ) ód b ququr Ln 3>n Xv Frn lr-g «r ^6 2747) Brn 3 CF n r vlr (367) - -4«- à Ru Rr n F 3329) nl C 4J93) T=» 4 d 7 ã 0 í u 7» - qul Cr 7 T l bn d 3 ( 2964) 26) (f y) Cn Fn D gurnç DN NGÓC PUL w w lulr Cnrrfr r? lpz nklg príç R d fng 37Tl -Nr 340 K lhâ ( DNT ur bnh br n ru Cnçlqu grç 40 l U 638) Frn- fr 7 $ J 9?$> vrd PN rv gur fl 33) b 6 Cd Nv Cpr- pgní)ln b nr- fn» ffn R Frrr ru ã Frn Xvr n 388 Tl ll fcn rvr FRTLCND DNR? DC ÉDC Dr lv ll 7^ W ^0008 DNTT p qu ffru n d gr nd n»plçã nd U plçã r l r ffr fr qu nv br d rnn nvlpp ll nrç n â C Pl 47-23) J ( p DNTT NGNR C LT RD WT- Dr lvn gur

12 »?«wwt-w-wp - Ww^r^^ p É 6 ÍBBk { prí d Crnç Crnç KWwW L R 7 br 34 R 7 br 34 R - Tlp C 23 R - Tlp C 23 TT CL rn rp LUG pr 7$ prd n 69 U pr un pn b- JTX d ru Brnz Knnh Xf v çã p Kà br l b pn n l rpnvl Cr n rnl d 7 í> hr r- r Flk - N n 33 Rhul 44z-) lrn pr 369JL TrRNT lu- n çã Plr U F C B) dn d Cpl Frl un hr qurn nu lu 400 r l nnh plndd qur l v nr znh lrn rrn pr C grn rd Ph l frn n- plnçõ Pô r v nn prn TU(- p n r r r Bnd pnn n n r n rr pr ru glhã Cu- fl Ru C 88 rrc- ( 3689) G d blí n 40 36) 49 yr 3600) 2 ndr ÚLT ânnunc C Lrnr l Bfg Gv Cznhr < znhr w 6 n u ru Cr uçü àl ur ód rpz Qunã Pd YPTC PRD K Brn nr d rrn n x 40 nv nnr- vnd f rn 3 nll frn n l rn lv N l l ) nrd qur pn znh qunl rvpr- n gun u r fruífr Trr n PRÉD brr Bfg L Cpb urj Rr n 6 n Cn Bf Tu n3638) N r qulqur prç ng ^ 4 n vnd dl rp vnd R Brn rnã 2 nu dvr- n l rn lv PRD 3606) N brd lnh bn l prã hbvl l 6 n ru ~ nll frn l 0 qur PRD n n bl bn Trr urã Rr n pr nv f rn 6 u uz Frn n 47 nr n r nr 3637) N rrn B x 4 rd grdl frr n frn 3 pr» n lrg pr gfü 3 nll frn vrnd rrd 4 l qur qur bnhl» ífld W C pn znh 4 ldrllh zul lgl g«r nô grg qur pr huffur prd r pr nll grn qunl hr Trr ur Rr flx u uz Frn n ) N - 30 n ru UruPRD guy 3 nu bn 0 r f rn nr rrn pbrd l pr l bvl 3 nll frn vrnd rrd l qur qur bnhr W C znh nqu qunl Trr ur Rr 6 u uz Frn n ) N Cpr- u rn nv pvprd n pqun L Cpbn Lrnr u C gq nrdn ru rç q 33 Rup Ff Rup b dd T>RC- prf z rvl â r Burqu nh X nhr 368) B 7 C RC- rd pru lvr znhr ru d rll 38) B n 2 ÍF Cr Grd rn nprvl rn d pur r pur ã g pr pr FRC- pnã r- ru C- 9 l ( F 48) C nhr pr p<un rvç lv PRC- íl ru Jq lv ) C hrn ÍJRC- rd rru frr r pr rlp JL «3 p rn n lugul Ru d Lrnr ) C rd d pr rvç PRC- pqun fíl ru nr Jurb n ru d ru ) C ÜRC- ç 8 nr- nulór n pr X 4 hr d r v R Brn 3668) C 97 Gr rfq n lfr Lã ur gníf rn f n rgr d d 70$ 80$ 90$ 00$ RU URUGUYN 8 DTR T n lx Gurn 8 (nr uvr br) prg dvr n ngnh Dnr (LUC ru rh d Rh n 7 pr? r- n 3634) d vll NCTRY T bll qur bllug pnã pr d bn n pr rhy pr ffr llrnn r lvr zv n Nhry nfrçõ - JJ> ^%W% f^ Tk pqu rvç rvç lv Ku UruRvPRC-? 3733) un rpnr ru rz Brr 23 FRC- 4-) > lug- prf rp nu prz nnrr - J Pn ru Rr 42 b T Tl Nr 460 (943) l qur luxulug- n bl l qu rblh fr u vlhr rnn rp lgr xlln pr bnh r ru W rn n ) G LUG- b qur ç XX r fl luz lr B d Cr 26 37) g ru rngup 28 Lp lug b qur pr vlhr rn u ç< nr 360) F ÍUG- grn rpr u X lr r dr à lpz lphn ru uvr 36 «6 ln qur vrã ó rnpnz ru n LUG- J43 l dr 446) - LUG- vnd J n 03 b qur bl pnã 4430) r lxr J N DPUR DPUR RT í frl7 ngrd] NGRD f(l4g7) L Cpbn Lbln nfn b dd Cpr vnd rrn C rrn CÜGJÉ vnd X n 2 fl rn plndd l frn lndn bld l flh u vlhr dn u pnã 443) LUC-9 qur bl JT fíl frn n UG-K nd r pnn ru lv (nl n >~ XX pç nd nrd ndpnn4433) g nfr d p ÇF fl qu rblh fr r Fgur vug-k grn l írn v glbã 6 Cpbn R Brn n 2 442) ( 4r un bl b l frn d pr fl rn 3 nll l flh JRC- LÜG--K nã u rpz pnf n vnd n vnd lân R Brn 2^ ndr prn prnn prç Tlph 00 ul 3744) 4(4^ TRR D TB TRR D TB TRR D T pnr lã 80$ 00$ $000 rn r (60) LUG- n xlln í-d ru Cnn R n 79 Cpbn n q prr v rn xn Tr- vnd ±>3 R lrn 46 rr pr ç 4 9 (f 3394) - b l írn fíl rpz LU-lC r ru Lvrd u 30 2 ndr UG-F b l b % bld prn l flh ^Z ^- lnlbr ) LUG- pqun fx l rn qur bl pnã nâ l fp lnd v pr Thrz u Pul Frnn 63 (n r( 3747 B n) JRT bl n f - vlhr %l $ 2 0 C nv lv3ur r gu rrn n qur l «6 pr vlhr dn fl n dvn yr Pl 6) f Tl 622 C «RFÇÕ U nlx Gnrn (r) r n lug b pnã p r QURT 2 nhr n ru Fr C 3672) n 6 br»nrp- ndlr d0 pr í d d pr n Luz n 232 n qur du l n nh qunl u lugr 3r pr vr n n hr 3 r 370) LUG- d n -r ll n 39- Trr vr d g 3 JJ- F r» (f -^ 4-) çn?p u vnr lg u br dnhr grn yphrl ur ód? Prur urã n ru Rr 6 br lpln N 366 p pr prr bn ngó p pr llr rn nb ngó fr unp 3636)N CF vn- Bn J Uírl Frl n CQPR- çã prdl qu nrrg d pr vnd rrn T uln l prnn n nv prír urbn uburbn Un Prr r 43 lphn Nr 37 Ng drn prr u vn r^ 308) N pqun prd pn b 3 J r rnd C~Í0PRJ nruçã Cr n rnl pr lvr Nã nrdn 362) N n- unj u pr Í bll pr (CPCBN d 6 p rór b l p nllçõ nr ç lr qunl bn grn pr r- r Rr 47 l 4) N TTUNR br nvnr n JL hr lugu pól n uufru hyph n nr n ubúrb nnr- xínã brvd n vnd R Brn l 0 r rn 3606 X lv ( Pnr grn prd FZND ubrb pl pr ndgríl prprd pr Cx 6 T Pl 4440) N R (60) (60) 9 í ru Fb d Luz n 7 B n PRD nr grn rrn 38 x u n 3 prd nll frn nrd l 2 nll qur 6 pr nl l rnn $ n rvn rrn pr grn fbr u bul Prç u 0 n Trr urrr n 6r 3638) N ru Thphl n nruçã ld 3 pvprd n n bx grn lã pr ng d ndr 3 nll d frr n prr 2 l 3 qur ur 2 l 2 qur rrç Trr urã Rr n ) N dn b íór r pr qu ur pr brnrv ffzn l&n d grgn b h Lr>-ng gud u lrn r rrçõ ruqudõ^ brnhgrgn rr ur pgrr pr prrvv npí d v rdrgr lrl prr d «phr Drg Ll r dr 6 phrr r r r ) 2$ R Jnr C GdC3 Gnr 300$ ru GT TRRN d n pn l frn & pll n lgr Tr urã ru Rru n ) N rprrn n ru X Uruguy prp nrur r frn pr 44 fun Trr urã ru Rr n ) N^ rprrn ru Br B Rr prp pr X nrulr r frn pr 0 prn Trr urã ru Rr n ) N frr^í ru n ãrã X qun ru Br Rbr Cpbn 760 x Trr urã Rr ) N RRN run 38 g X pn 0 x Trr ur& Rr ) N -RN ru nr TX n 0 x 44 prp pr dífr Trr ur Rr ) N U Cby R Cpr LUGK plndd l XX frn r bn l flh r u nhr r ru dby $4 br 372) k Lb Tu b LUG- pnã qur l flh u rpz dn n bll pl d ru k Lb n 443lK CF UBÚRB frr prd npnn pn nv LUG- n r pln}-) rd frn 4 qur 3 l gu ru ru n 4 luz lr 3 çã d& Cdur nu bn d ruçí pr rr prprr Bl nr nl Prr Brr n 3669) gn LU- qu pr r r ru Rrn K Qul ByuT Fw«) 24 n ru Brã Cgp prxq prprd ç Brã Drnd nv f rn nr rrn x rd grdl frr n frn b rrnhã 2 pvn 2 nll d nrd l vrnd rrd 2 d lrb vdr 2 l 3 znh qur nll fgã gz nô qur bnhr C É bx 2 l 2 qur znh W C 2 nqu b qur fr Qunl rvr fruífr Trr ur Rr 6 u uz Frn n ) N 2 nv nruç ld 4 ru lf 8 FR nu pn bn Jky-Club 3 x 68 fbrd 2 nll frn rd grdl frr n d prd 3 l 2 qur pn znh nqu huvr W C qunl n n fun nrd npnn nh brrf 2 l 2 qur rrn l x 68 Prç u n Trr urã Rr n ) N ru n n PR Cruz nu bn 3 brd l nu rn n prü hbvl rd grdl frr n frn pr nr nll d l vrnd n frn n prã 2 pr 2 l 4 znh pn qur qur W C huvr qunl pr rr urã Rr 6 u u Frn 47 ll bl 3637) N 44 n n prprd d & ru Drn B Rr rd grdl frr 2 l nrd l 3 qur znh pn W C d prd rnd u $ Trr ur 367) N Rr n 6 TRR D TB rd lgân durbld (60) 600 ru Clrun b nru vvnd ll n 8 n nr n plnl PRD KJd u PRD 0 nr grn hr 70 x rrn 9 x 38 2 nll fld frn nrd n 2 l 2 n u d rbrzd rr n Tlrz 4 ll- qur qunl lrd Cqur prd Fr rr n u u bn lvr pln lhr r Rr ) N l ndr 3 qur dg fznd 6 bnhr W >RD0 znh qur qur n ( br pr gr) r lvur C hr gllnhr lh rd g2 gu nn p grn vrz p nh l r pr nll fub b rd u n gu pvl n- qur grn rd rdg Trr uprr rrnh rd nrr n n rh urã Rr n 6 ã ll grn pr n 36) N F 3 klr d 2 pr 6 ru ã d d Frhy Prç 3 lgr h nd PUKD0 Frlh 67 Chrvã - n X írn nuò du lnh bn n- r grn fznd rw»r 30 Trr urã p 70 r rrn x 34 prd prã hbvl 2 nll Rr 6 u uz Frn ) N frn l 2 qur prn n vrnd l prd rrd 3 qur n prã PRD ru Jg d Bl b l Trr n u b rd pr fíl n ur Rr n 6 lx pr 3 nll ur 22 n à ru B- qun pr nll Trrã B Rr bn r urã Rr n 6 PRD 33) X pr 4 nu rn u n d brd l nr rrn ld JRD nnâ ru prlll Bulvrd 2B rn írn vrnd br pn bn 0 n rd grdl rrd 2 l qu» pn r brd l l qur bnhr W C rrn 9 x 70 3 nll znb fr n qunl un qur- nrd l l 3 qur Trr urã Rr znh pn «C nqu huvr n 2 qur fr n 6 u uz Frn n ) X un  znh pr ru u Frp b qunl ru- url ru Rr n ) N 4 n própr pr rnd QRD >RD0 n- nru r frn 4 nll qnrnd ç rn qur l JL r l 7 qur u l 2p-$ ur n < ru rl«l nr znh pr 9 n 2 pvn 4 pn qur bnh W C l n qur ur nr rrn ru r lr ru Ln lbuqurqu p r 6 lv próx Cllg n pr 2 nll 2 í 2 prç 3 rr Crl ul p r z urã 2 qur Trr 49 F u 4499) J ru Rr n 6 õ) â LÁ LffÜ r» 99 (C) ftnd-9 nr- rgr d r hygn gurnç prfçã nrgn- «hv n> ffl b- 6 d p bll rí nfrv prd gun 2 l 2 qur znh p bnhr pndên 7800$ 00$ pr d qur r pvn 6 qur du l vbul p pn bnhr znh pnn 900$ nluv d nllçõ gu g lrd fg p bnhr huvr nqu pnh lr r blun l prh bn (vr n l nr br nruçã) nr- dnhr prçõ uv ur n hpph ru nhr P n 6 br v P n 7 n nh r h rn 362) -N 7n b prd â ru CUC-&C r Lb 3 nu k Lb nruf - r Tr- ru k Lb n 4& 4439)N nruçã ng ld 4 q du l pnd-bã rã l qunl luz lr fgã gz nr bn í r Ru rnvrl lrg Cby Tr- ru Jdrg lv 26 gn rn Prç 2 n 4480) N u r- pr ND- n ubúrb d Cnrl bl vvnd rrn n Cp Cr n Lnh uxlr nfrçõ Trgn Rbr n ru Cr rr Cnr çr2 4444) N rndk- b rrn n x 0 0 ndrhy ru Tl r d lv r- ru d Cr 447) N 3 br TRR D TB 4 Ru br Jun Prç Trn ffl 70-2» Ru ã J d TRR TB J LT (4) «[TTND- nfrvl luxu) T nruçã r prd d ru rz Brr n 37J nr rrn rd d pvn n l dr v pr l nr «qur d rr qur lnhr ld qur p lvr (nl) C b lr p dpn znh qu bnhr huvr C nqu gllnhr Tr- r Clí 3609) X Ãrí ní-è n ru n Úl rrn 94 C frn pr 0 fun pr í flfr rr r r ru í 4g) bl 7 ndr nr lqudr pnd^f d rnn 0 nn rn ò 7 l r d ru dr Pn nn prç 3 rr r r ru bl 7 ndr F 4 ) b rv JL l l RC Ê ffl ND fpr TD ) (60) 3 GrXTTT r prd n nn vndf- nd Cnrl $ -- r uvr 2000$ r 4000$ n C 40000$ nr 6 prüí pr C Pr dn r Í d 000$ nnu lqu prç 0000$ 4 r lrã qul 2000$ d n r Frn) urr 2000$ 2 r lr < rr Pn 800$ r d ) fng 0000$ 2 r Brã B Rr 8000$ d ru Gnrl Câr 80000$ n 0000$ vu 4000$ u nf ru 4000$ ru Kvn g 0000$ ã ru Dr» drgu n 24000$ un Jnur 6000$ Xã àí lphn ó r dfnn prr vnd P 02 l d 2 d- 3 N TN D- 4 prd nv Ku lgr n r l ng qun un rnd rgulr prç - Tr- n 97 l p (l 7ND- n Thr n rrn ru qudu rr r r ru bl U7 lí ) x n 6$ 7$ 8000 rgr d d («) (60) 8 PRT LD PCNC 2 - Ru d Cr 2 - br C d pr nhr rg rnr C br Unh f â C dpln fn brdd ã pur d rg frnz (fn) pr d uprr pr f d pr d lvvl brn uprr r Nnzuk brd rgur r r Tlh pur lnh pr Tlh lnh pr u 0 r l lnh brn ^ lã uprr C pr nnu ( br) db rnzuk brd b 3n$ líq 2$ 00 ^$0Q $00 J0$000 TT ND- pr? 3 qur 2 l nó nd r- í r Cr 8 64 XTD n ru h -rv lh 7 prd 80 lugul nãl prç 00 í 80 r r Rr lf pr )n nv Cpbn r rnd- r Crnn 8 nd - ND- pnr 9000? ^ br lv Gr Ch) Tr- r d- Cr - nd 7ND-l pr 42000$ v- n rn nríí r- Cnn 8 ndr w - f ] TT-F-- pr f-xr d nv próx r ^ rvr r- r Cruí 2$000 ~ ndr ^ 8g TrND- pr 8 «prd h r C 2$ r Cr 8 2$000 <f PJQ { fndk-k rrn l n Gb v í«) Kí «Tr- r - TTND- prd nv f T ND- l prd nruçã rn nruçã fr 3 T rn ld ru Dr Ln - p qur 2 l pndên rll 264 B dn n Bff0 P rn n prurr pr fíl r rd r 3 qur 2 l bnhr rnd-u pr ô bn r prdl & frn u próx d u qun fr znh W C l nrd nr ur çã dô yr prç n r n r- rd rn un Fr Trr r Bn Dr Frl bnz n prã rrn rlpr hr r fr -7 pr ru l rç n 43 r r J d rnrrx n ru -í(rlbnhr bn pr Tr- zr h 397) N - n ll u ru Gnrl CJL r Cp nr n 6 B» 63 ò 9 x Trr ucnd pr $ 32 pr- r 328 Tlp 738 Nr n 7ND- T prd ru r- (4 rã â ru Rr n 6 d nv rnd 4$ n d- pprr- Bb 3) N r- <» Rn»r 3640) N rntd- p^r n un vn- k ^b r- r Crrn TXD F gn p-d f-) N ^ Bnn 3 rdr n Cn X «4«d p próx u Jrd nuu >u > r Brãr B Rr írxp- - TRRN FXD- p-<r 4200J ru Dr n Tvr ru- Tnn r^ n r rrn prç 6300$ Tr- prdíõ nr un «ru Thr d lv 6 - ru Rr 4? í d 2 T n nr r r- â - vnd P 04 l d Pr 400$ r r Cl B 384) N l 3 4) N r Cr= 8» d 344) N 3623) X n J7 l gurr Pn b n prvn pr rrn u pr fzr u pr vn r brv b lur lur pr vr n pnr prç r- d? TRR D TB lll TRR D TB ü nrr lugu nd rrn vã b ubr u vlr grn nrd qn ç qu fg l R pl pz K y^^^^^l^í2^^^lwwww^^^wâ TJFND- 3 qur TFND- b bn 2 l znh frã - hr nv 2 ll p nqu lrn b r- 3 qur znh pn nqu rn bn pr nu prvd gnhr luz lr r rç qur - Tr-U03 Pn bn (Krd Rl 27( Qunn B- 00 r ru Brã n 279 Jyuv ( 446) N 38) N rpgu FRÇNT r PRT nlvr & CR Pul ndr nfn UR RGTRD TTND- TRR D T vn rn r QULDDUPRR L xpçã RU D BLÉ 23 f? u ««^ FFCZ (60) n- TRR gun l b lüb rpu dfr llnrn Ru 6800$ 7 x 23 Ru Bnrn 8 x 22 7?$ Ru Bnrn x 22 00» Ru Bnrn 7 x r 00$ &u r lv 7 x 32 $ Ru r U- l x $ Ru r lv 8 x 800$ Ru lnr 780 x $ Ru lnr 7 x $ Ru Gl Cnbrr 4 X $ R Lú nnç x $ Rub rz Brr 3 x 0 23 R Prfr Gbz 3 x $ Ru Prfr Gbz ur plr pr 4000$ grdl u x 32 Ru (gur 970 x Ru K Lb 4 x $ vn R Cpr 2x $ vnd rn 0 x $ Ru ru L 6 x $ Trv Drby Club r x $ Ru Frnv Xvr qun d ru r lv u x 4 000$ Ru lldr (Cpbn) 0 x $ Ru Ln nll qulqur und frn q f 0$ frn Qu rrn u próx Cllg lr rz Brr ( Lb rr Cr uz ru p n 49 l à hr (r 4499) «$ GPR^NTír^ rrn x n ru pu r- n ru CnT Bnfp8 4487) N prd T7XD- pr 90000$ nv un r Cn llf 84 Tlphn Cnrl -r- r Cr 8 ndr 364) N ^ ND- grn n prd ««9 í Bfg n gun brr rnruçõ prd xucpbnn nr d d ã 80 u - x prfçã pr rprrn lr Pdr n- TTND- nr prd Crrê rn r lvr X n x 22n0 Prç «rr Chrvã -ll bl R Cnpród r lvn- ç n Thrz Frn X urã K- Trr Bun r 8 pln pr qulqur dfçã 2000$ Trr vr ru rnvr pr 3640) N (K 3<6) pr r - r 6 N T çn Tr- n ru ndd lr r prnntnd- pr 80 n 6 pr- rç 80 l 6 Când 4qC))N NDl- gun pl qu nã puír rrn d grn rrn r D n Tu k Lb nb ngrr nrn ru k Lb r p d Cruz rr r CBun r 98 ÍTTÍíNDlÇÈ pr bnnrã nrd pl b hr vnçã nrdr N B l pr 0000$ N l d B 3660) N - yr ó v ÍF b fz pnur pqun r vvnd pr vrã pô r prt7nd- gníf pr 7000$ ln prd nbr l rfr u pr prç nu 0000$ N ru J ygn qu rrn n prnp pn d hbvl rd n frnprã rpr r d Cr n 6 b qun Cn Bf d pr frn pr du grn qunl n n nrur nnbl R Fr- grn pl grn rrn ru Trv Rr 9 b çã p <n çü rr QF 447)-N vrnd n d gr 2 à ^ r pl 4 h hr ur pr 000$ 3 qur? ru B dd r rór 3663) N ll rrn pr 2 prd qun 2430 pr 43 «0 ndr prç ã TRRN pr 0000$ próx lrp pl ru Ngur Trr u- 000$ Tr- nl Dr l C- TTND- pr 30000$ uprr f prd rn 2 qurprd ã r r rll r- ru J n7 «ndrl râ ru Rr n 6 3 ll rrn 60 pr n 2 4 Cr 8» nd ) N fun N 000$ grn prd 2 nd3644) n pr 7 n ru«th- drn l rrn n r próx rn Bd ru Cn lhr pn TRRN r d lv ll bl l X^ND-K rrn 300$ n ur 700$ x 3 pr $ x 66 urd n frn pr- f 7 J x 0 n n ru D 00$ dvr lgr pr 4Q) N frr Trr ur& Luz ur ru l bn 000$ rrn n r Uruguy (ru Rr n 6 u uz Frn- TNDK pnr 32 n 2 - nhú rn próx prç 39 pr 4 l f n 47 r Cnrl Plyr rr ã n r Rr 47 fr rzv rr Crrê â 3640) N ru Bun r ) N l 4) N r Fr Cn ) N Cnruçõ 7 v D r nfn n prh pl ul fgurn pr hnbl r Pr pg pr pl êr uubr 2 3& nr uzb 27 ^ Ruvnd P n 93 Chp pr nhr PR TD PRÇ 8B «^ r - 3$8 r Ch nçã r hf <l fíl pr grn l rnhu nrn rnnç 2 34 nnn prnpr 3$800 Grn vrd rn brn kk r yp çr & íntnhru pr dn n dn ü 2 nn prç ü Nã pr rup pr rnç prr Tl C TURUN 3 BÊ 9 TBLL D DFPT 3- q PRZ prz 3 z br lr rn TTpr rnç $ Prl lr rg f n r 2 T $ ~ r B Fz- d prçõ bnr» yl l brd du phnh ll Br pr Í9 YK 3 nh rg uprr $6 ^0 ífff r nfdà d ^~~ r r ff0 l K Cr pr lnvó WÊ 40 lrgu r 3$ l gr rnr Tf d r nulz < 3í ll Rl d p^j ffl %ã rv ç r rn0b Bd Jí$ B íffl d BU n lrg -2 J» pr B vrfl rd U$ Zphr fl rg Dl l Jrnn b 80 nlpr Xnr 4? K r íp0 - TfÉ Lvnn r fr Flnll brn nvl-00 > fn ludd rg $60 ffl ~ 2$ ü r Ch rnn 3 Kfl 4 f ^ pç r lv d brn3 8?Q0 22 r 33 pr9 rg0 ~~~~~~~~> fní pr nf fí % lll B - T B rl R xdrz lrg l $900 Br kk rngr phnh r?- pr llg r }0 Crnn pr lnçó p $8 CÍ3 n brd lrg r rd 3 pr ^ v Clçõ br pr $8 Br ur0p uprr rnç?^ «^ Pn r l >^-- K0( nf «?p pr «TT p r lnçó r? f ííl B R pr - qu br Prugl ur pz d urp f ytr Pr ^U T D N PRT Cpl 4000 Fll n R Jnr44 R Rr 46 gn NhryR Cnçã 28 DPT DCNT Gr RRZ TfT> }-fwn Flnll brn r r v-r P Ç)00 l rd ç grnd h> brn ffl r r 00 u lv r 22$ ([lld0 ngl- pç r (l J000-» -$ $ Br pr r h TTND- gun pzlt Bfg Cpbn 3 r pl Cpbn pr n$ Ru rquz brn 2 ndr pr 90000$ Lr Rull lnd v pr 7$ Ru Prr d lv r prd pr 6000)000 Ru d Lrnr prd própr pr rdên fl r n d ó$ z l rrn Cpbn l x 0 n ru Prun r -pr 7000$ Tr- Dr C Ru J n 7 ndr l fun d rd 439) N gun prd ND- pl Cnrvíl Ru Brll 2 prd rn pr 40 n d Ru Chrvã grn grup bn pr d dn b rnd pr 0000$Ru Bp prd nfrvl grn rrn pr 36000$ Tr- Dr C n Ru J n 7 ndr l fun drn 44) N rngr n dpõ n prx gr u prd pr rnd Nã r nrdr Cr n rnl pr vr 362) N prdí n- gun X 90000$ prd n nr rl rn 800$ lqu 0000$ prd qur rrn 40 x 00 ru J ygn 23000$ prd pr rndn à ru uny rnn 480$ n 90000$ prd prã hbr rd ru rquz brn Tr- vnd R Brn l 0 ND L 360) N F RÜ Nhry n pr 3 n ru n R nr rrn 0 x 700 brd 8 nll frn 4 l 8 qur ur pr 9 n â ru 6 x 7 3 l 3 qur Trr urã Rr n 4 N $39> r^rrn rhy - X br u l qun própr qu ní pg fr u rr nqull brr n r pl ru rz Brr pr 4 pl ru Brr Trr n r Brã Prnung 39 Fbr d d Ch 4403) N ffrrn n- gun- X 8000$ ru Cn Bf 7 x 3 R Luz Gnzg n 6 x 00 l Cpbn Ru rnh qun x 30 Ru L- ^Tr pl guz 0 x 23 «u pn f ND- pr 4 n 2 pr2 x 26 Tr- vnd R Brn- > d» rv Dg pr 3 qur l 0 rn llv <> J?nll-3 l urã RTrr 3Ò0) N Prd 364 N - r 6 rprrn gnf prp^ í TND- 03 gun prd X dfr 22 x 22 ru DuBrgnç ndrhy Grn pr rnd quz n ru Gnrl Câr rz Trr ur ru Rru r n ) N br pr n 2 ndr p rz 8$ n ru lvrd rz br pr 7$ n ru d Qund 2 ndr rz nruçã rn Tr- Dr C ru J n7 b l fun d r drn (-- 442) n ngnh Dnr ru nrqu lyd un l ND- rrn prç ã r- n rtrwfn 8 n Nv ór n r Nv uz X íguu (xbb) 248 x 23 Trr & C d 8 2 nh lh frnz 363) N plnçõ Trr urã ru Rr n >6 3640) N prr lgr prç ã drr BNC LLNÇ F n) N -? Ç?± TJ rn Pr- n Fbr Cunh ru k CTURR LUC- b â ru D [Lb 408 u urr 0 Crl 74 3 pqun quru pr rul -vr- 2 l znh br r lnhvr ppnr pnur rr 7 br 3680) G pr llrnh b n 82 br lg prndz pg- 3226) P lhr prç TURR Pr- b J udn - v n ru BRNCT PPR Frn Xvr 08 36) D Curd pl C Q D ü h pr rcgrr u P d rblhr nz r PRC- 2frC«lnCr-l»P»l n Ru 33 Lvrd rrnh llln»l»»llrc»>«(86) rpznh pru r rvn PRC- phr rãv pr Rhul n 30 ( 4474) D fvlhr d udn JGJ 09 d C- l r nhr FRBC- pr hp 4-24) P 373) D Ru Uruguyn 70 qur n ru nnn n LUG-^ CBTND vnn gurnç rpz ng d TB vd dr d v gurgul p grpp ll nflun» npç íx brnh r grgn rlk^dt fl Phnrr un pr fd» l BL TR du l ly br grnll l brv phru T Uv Txr ll b vn nqul rób ng) nç d v rprór pr rrvl gurnç rpz qu lhõ b grnd bur b vn br un «n ng BL PTR ur nç p l pldr «çur l bl nr dvn dnl BL PTR fbrdl brlr xr pln nfr xl u xrrdnr fn l vlr d pr flórn dnl brlr Tn blu nfnç n BL PTR ã pprvul pl u Publ Frl grn u nfllvl rvlh íí qu prld p? lhr hn ( d p urd Dfnl-v d çõ xg BL PTR phru T Lv Txr u n rul ã Rgr ún flz l N drgr ndr 7 br 39 Rlph 7 br 6 ru Fr urv 88 (-6) DFND- Qfy&r^^ r n l> d - ^f 0 pç í l Gbun r <> lríí pun r n KJ í n ldr r UCn? UÀTf< ^ lr prí d w- Fznd grçl f rflrp bnh [

13 lf ^l-w--gr «- - - ÍBpf^ nbn n» r n rn p rdr n rçã nn) r p nh lõ d rr Grn & R lll írl vr n D» br pl nb dr Klng» Plnr n d n drgrc lubr ru7 uflgn ru Gnçlv D 9 UfU ^^ dfuh - Ru Urun? Drgrl R??-ÍJÍbW--T-W~^ ^^^í^^^ nr n ( Drgr P-l fznt pnh u nfrr Tl3nll{» pr LJ prnl ffr pr rlr nlxndn llnln prx fff pnn n u nã h «pr ry f unl «rpd» 4 nu pr l rurn Ró llrn í rrn ru r Ç?rr]r (K 7J0) lhõ 6»» nln» u f0f v» Pr0nfn- n llln» rd «< TTlTC- ü í n f PB fl r lnh pub» 4 llnl v n í JÍf Tr» pn l d n dr pnn fz- JTrTvnK-G pr 00$ uuu quçõ p qu nh Uln prl rlzr n Bn Pr b ru Cn r- 4 l Uü3l - [f 4 n r bn Nl«3bry pr çtít»í? pr 4? prd» d ru J fn - 6«T n n rr» 82 frn pr ín» T7 l Tr n «y -»^ g f nr públ 4 u funcr n PRÓR u YP» TT-7rTpr- pôr Çnfprrí lbc -unh b n bn r à nfr prd» ur pól» hr ngnh nnd rp n u (rn çã uufru pu rlr r r ru Prurr pã J L Kvõl 40) N u» J 82 lvrr 7 ndr 36r3) ò rfrr lvr h» p Chl Pn flr r fn nv v b Rr 2 C P nr rnáí)kí nr»- Çnl 364) Í ru r 22 ç^yr 3<J> 0 brd d upttênd-é nln ngr 0$ ru Fn uu pr ru rr 7 gv pr l Rzn 4 u br 76 br n -p3g( Purn nhr nhrn prã l>v v prnr fld r ó ru Ln n r ndd gnlz ll 0 ll n 4432) l Cnrl 4790^ 372) rrfdé- lh rllnh UUDR dpn l guu hr durn d nr» l nv prç $ p -» v frguz ru rg- rp pqun vlphn 70 nu Cr p C K ru Kã nll n (F 446) ( Frn Xvr 70 C X r 22)) hrrnh ln rflndê-k - Prn n ru Dn DN Cur Lulu 374) ÍPR L nnçíl flux ruqudã Rr Flr Brl Lrg 3 TFND-Ê un vr phn 43) n R n Y rr prç Rnl 428) 3fl 6 n n frvkd- prxlln d du nv n Tlr d lv n 3 r- l r v n 4 n ru d bl -374) r TrFND-F xlln R Th» nlu nvll n » -rnd-h p bã Tr- nn ru Cby n 370) r nf np pn l l rçã p» Y d ruzd prç u l n ru Gnrl Câr 6» 3f9) lr -> nf pn llã fr gníf» vz u 04 b lfâng» lgn 366) fun Tlr» prulr pn pln nv r Plyl prç d ur r b 7 (^3692) frr x frfnd- rpnr pl n nh llã blã rrfçã fg fr r f nrl 2 hn C rh u» rn pn pr br» vndl ( hrn b l 0$ n) Ku íuug- Cpl 3 çã d Pd JF 4484) TfrTl- - fl qu ç r gun nrr r pr v buf gurd-v 6 r l Í ) lr dvr gllnh 2 dvr d r v pln uz vr rr ru J» T 3) nnf n ( 6 l -n- 9 d qulqur ng dn J ND DR 3$0Ü DGD Crrê llv» DGD r ru Gnrl Câr n 77 rr frn Prfur Tl 447 Nrl Cu v» rn u Dlu unrl fn ul n Prfur Tlur 44)) Br GíÍ]ülZ d»gr ll ( 2978) R «T T u nn r» lx Cn-lh u pçã n fçõn lpphpl kl un nl ppn pnrn dç grn glyrn hr vd f d ulhr grnu p» nünl l pr ôn dgv vn- d plr drgr» ru K Dp Prr rç^ ^^gg LN TT DKrn pl nbrvldur pr dupl d grn prç rzv UvRnyn lun Cnulór r n d ru d Cr d 7 d nhã d r lphn -»- Cnrl (g ^^ 296 Prfr Prd prfr l FC- b u ru uz (l llrr <C 0- Nv» n ngnh «-nn brlhu rl ÇF 4l8) Q )í]u»k brh n gr n ru gr Crçã Ju llnn Cnn Grf- q n vz D lvr ru 376) DR -gur %%$$$ Brru rd ôg nur v ur nrv prurbçã d dgã r3 bç rrgulrd n vuçã urn vrlhd qun r n r ã ynplu q 4Í00 q d lfâng Tl - 4f = É Fbr pplã TUDBKR ÚNC fbr uóv qu pu n R Jnr rprn» çã própr - rhy -- n- Cr Blrn Cpr PR CPR- T 6 CNT U pr vnlr nug r lr 4 P» 2 vl n- n ugên ru Thphl n n 99 ( 424) Wll lh nrz uv - DU N D DT» pl ul» fgurn $ Chp brd» d p Prç ód pr2 n fçã rpz Ru J ndr 43) CXR l D vz pr- qur xr pr vr blã fznd rrnh dr rn 0? d u rr r rzr v prnn Bzr prnçã r-l Cl ru l Lb n 6 4-) RGTRDR CFR n- fr fbrn prgu 22 u fóff n lgun l n T Brnh h Tnbrul 2 PhíÓ-n«gr C» Pul» 8>r^?yulr y rrh nr Rfr Cnp uvfrnflh ûr»» çõ DR00DT { pupr>«r«n NTlTulfL Frquz Grl n- d 372) PR n qu d CNC rr nul n úl z pl Prfur Dr Frl D lv n frn rdr pr»««v y^z-^^>^ pulr r Brz hygn êíf í^^l ^^ lhr grdvl nfnn pn rr Prf xn qur ró n çã qu Cx $ N vnd n ) Cpln n Pn pnngl n- pln rr rçã frr rd ruzd vz nr» u pu u rg nh rngr dvr n rr Nnl u pr lqudr ó fz ng prulr -- ru burun n 9 Ru Fr Cn n 7 366) 448) CDR RCN í TUDBKR up n Brl d pr prr lgr nr xpn d ndur uóv Pul n du rr - lqur 300 p 430 rz ur 400 rz brb pr» d pn luxu rd rrn pr d ulur nr du» grní d Du 40 lqur 0000 p f Prç 48 - n prr l pdn 7 n gund 80 n nfr nçõ dur ru Fr C» n n 26 Cf 3-7) Trp»» nv nr Fr pu lugul Tr- n ru Cn n 7 447) PR Fznd vnd RZÉ ( N CRTfD brdflpuf nubl d r ur purí 6$ bl ur ÜlvNTB ç ln pur 3$ 7$ n R Jn» prç 3 n prpçí r d dvr pên f rp z prfçã nxdvl hp rblh nr 0 gbn Dr d lng J h ru Uruguyn n Phl Cnr 3 br n pz n 4) pr hp Brl Dn FGUND Çrur- nn Pr Ln gã Dn nulór n ND R 2 pr dr Lrg h nl nvd lç 90 n BRNC rblh d x pr n u d gprr nr R R (BNDR NCRND) Tl Nr 4770 Th Brl nufurr ân Ld Tlphn Nr 388 TUDBKR UNC rr qu prr nr u ubuçã pç pó r rpd prfn rv TUDBKR f fnvn ulg n un nr pr prfn r rr qu pu gr x BLLZ CNFRT PRFÇà CÂNC RU CND D PUCY 9 J ndr vnd R Brn 3 $0 $00 l PR G T vnn lv nênd C Pr prç br 0RN LGDÕ BRN CT RCD CRUL DD $800 CLÇ $000 TD C T TUDBKR UNC rr qu hg ã prr lvr pz nú p u prç vnd n dr prprçã vlr n fbr TUDBKR UNC qu pu n R Jnr pl TÇà D RÇ d qun pç brln p prr pl hbldí NC ru ^T ên Dnr ] Frn Xvr 37 rbl 4 prfn rnhd pên Fr rblh f prpdã prç rduz» dn blu grn 474) R ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ NCRDR gênr Jó Jlhr Cnfnç Prç Tln n 74 (P 3<04) n & unz r & Blg nrd Cu-Grl Glê~prl l)$000 ln D» unrlr D» pn dur fn D Zphr l D Zphr nglz D rn C l rlô Cu fn» 3$«uprr $8 TRRN gur uóv nr n u prd l dn rpnbld nnz õ rr pr vd u u prprd frn u prd gn Grl pr Brl» gn 8 3J400?00 $8 2$8 4$ 0$00 4$00 G Rh nrrgq»«lflr rpr nrr nll Trblh ód Prç grn nrvçã nl Tl Cnrl n 4-37») 3488 ( Tl» n n C ü pr fnp-ü rn fl u pqun pnã lgr xl rn nv nbl r K pr bnh lvr rn<[6«cl3?3» l- CÇ D C brn p uu^» RZÉ v T» nó gur n bn v UTíL nrn n pr pn gurr n <fw u ur-n pruz ] r p ll lulu l lug- rz d ru Tbl» Brr n 67»r» ru Bun r n 38 (nü p) n» ndr l n 2 Prurr ) nr n?? ^»9J^à0(í JlJfíí ffl $800 Dl f» í D nnzuk BÇ 0 Cl brd 3$ 00 D» f 8 00 fn 2$ 30 D Í00 líurd uprr ór 20 (rp Grg r 0$ hru ór í rn Jn Chn $ 2Í000 r pr ü $ Tffà çr Uí $ d lvvl r 7?3 F D UR C lííã&êkk prç Clh pr l fn URUGUYN 03 Nã n NJCC pprvd pl DrKNG r d u Publ ur nfllvl gur rn 0 rn nr»3 d b» drgr phr» Dpr GRD & C K Jnr (F 4408) n» hn própr» pn» l x 30 ru r fbrçã pplã Tr- n r B Rr r- l r n 7 ru 436) vr d 0» 2 hr n vnd rór G» Frr n ) grn» C qur b l ó pvn p rn l lr U prd n brr Cby u CTUll pr à r- ddl n r grn qunl vrnd qu nh qunl pr l llçã prn b lhr lgr d pr dn - rgulr fl N qur nr» çã r vrd- nu ní ld nruçã dr nfr- n ru r» - prnun prruguz q Fgur (lu) n ru Pr» n hr Phnx p- h 44 r Jnh rul» n r Qund 72 2» ru d Cr n 2 2 ndr 3-649») dn nluv urf ó nn prulr 44-0 r rr d ( 44) ng d 4 hr r (d? 3642) J guru u R P ««Grnn rn pdrõ < n» DNTT T >««- NR & NTR d DU Prlr prr C 0 nn pr n u» n Unvrd Lylò Gnbr n prnp hp d) nv nz d urp ppl lr» n br vrdr 94 llã qu rux ón rr vg urp rbru nulór Rr p prpd d 0 d 3 n d n ru rhl Flr n 39) 4l Dr 0 È Álvr T grnn k rg pr» çã pr n ln $rpr^ rkíá» ÉDC CL d ÒT l? DNTN Lvnn» lrg» r vnn» frnz r D» uprlr r D» nd r Cunrl bnr Fu- r r TRTC dn l -»rfl -- rl Zphr B l r lul p nrn6 X rh prçí lkj9í hr» Zphr r r r» (ur n) âb rpl» pr hn» ÉDC qu ur rnl rrpndên» D nglz 80 lrg rln hrrluk upn rçã l írnuz pnz r (pruguz fz pprr nn 09 - lygrnhl íí ru d D d ór nlr í nrnnl 09 nd «prvr lnr» nglz) l lu d ór» ndrp 0 rhgn n nfrr Cr n l ll r r ÍÓPN LLD Ry ór l ônul n Brln ll Cln»UTUKZ Frnz nglz ór 4 ru br n dr n» nn nfhryf í br Gr pbr 2269) (P Prgr (g 3?) g D uprr r ndr Pr Ln Frnz Crpnh brd RÕfBbR7 d % Cr Crpnh f l l Íz llí nglz Trn n lzn 47 d Lv D fn f n rr br -3Ó87JZ D nnzuk r rnrn» < un n rnd dõ-í>rl Clç brd qun» rrn dn» ll» PRÕFFÕR ru Drã D fn 8$ n h nuvn- d» rgr r» Crnr L-l brn brd nbl Ub n 99 ll rgulr prlngnd Br 3-) 4 2 u 8 rvç dr ldr» gll Tl í» Cnrl P Dppr u d llrv dvn Flr llrl Lr» Rr 3 4J) br l DNR J4ur n n- Á n âlüübr 0b w ^&«fw^«rí í-r r^t«] í X r N w -v^í^ nç rçã h rn )fl nffltflfltltflt < n?# ífl P U R B R - Ü lll &0 llll UÍ W WWâã 9 W r^ Rprnn QUR lll u 89 - Ü Í (Ü ll DTLNT- xnr d n qulqur n» r Pr brbr è phnh rg prg- urn urz J dr $ u n n- n r Fr pu gu v 3-630) Cn n 40) Cg» í TLPN 497 CNTRL DN x prfr»r3rx=í T~ CÁCR ffr hrrhd nlh N B u n l d Fr- pr lnr n u lugur PÓ br grn nh u ud» Tu pr- qu nh n qu lnn pruguz Dnr dôn v» u pn Publ ur grn Funnr h qur Cr qulqur Cr Lp d Ul çõ lrg r ru rhl Flrn CBRNÇ NT-BRRD D RNC z nn rvç Pnn Thur ) T L B u p rn T Tl rul09 n Brn 3-6Q») R «Jrr ld v Luz Cnrl prduzn 4434) Grl»«0 b pr prnz z ( K f6 Çnx Q38 4Q) 40 nnn n pr D $ Fz- quçã JUR D fy v-u «- ««vl grn l NlllN llã y»< N phr drgr 449) pr qulqur Bn Trlr d 0 hr run Rr bnl n lh r f x nã h 0 r n- «y N d 7 4 lr ppru X---? < pn 4494) rçn gru n pr prç rzvl l hyrrph prn- 8 b l 2 l 0 k R Clpp b l 2 7)0 fzr rn rx gurnç rpz ( 3 z) n 9 dn ru Brd -l (ndr- d ru Jrd ln n 89 ufllvl rlv (L-» R DN d 2 4 P-lP^fP > f hrr Tnrff brn Tr- ndr dfr hy) Bun r r lll nf prp d Llll ur n ríqul flux pgn prll íí n brrg p» Álvr d 0 2 hr n vn- nh p CF430l)Z lng pr prf flunz Flr Brl Lrg ÇÜC3 rlrn ur- pqun nh rll n r»> d G Frr n 7 C dn Flh P 2$ n lnr 3 U3) nbn d r pru-lh lgbr pruguz F v ll llgl Ç 44 7-) 06 Rr ru n - Fz v 0$ llr pprlh prf RTTC frnz Ru Clpp n l frd qu nurln pnhu 423 pr prd F- rpnv Prfr L(df33l2)Z «Pr- pr Tr- 30$ xu- pr qulqur bn gul n» UUlT ffr- vn nn R0n -wjv» ^ yn $0 U CNTRUCTRF ndr frn prlln burçõ 4 hr Fz 2 nrqu p d rf» ur íurn pn gnlz pl nn dn b J RTTÍC pruguz gu prulr b pr < plnd n u lphnr -Crç n ru Lrg n 49» Tl 24 N h ã prf qu nã -T z pr pr b x pr n vn rn» nrgr n d rn Cr n rnl G L n Dp Rlh Q rn n vn Cnrl l 2 l n 40) ln n dzn Xr n ru Thphl n n 63 ul prulr d nun Br 300$ prulrn rvr pr r bul-308 rã nnz» ulr br Cn vnd p 9)? p GT dpld pl Wl- nur Cll pprlh pr UrRuyn 77 fvr J (9 n flh pr (743) hrr 40 hl Culur U rf Buy vln bnl u 4433) d d pz qu rr-r nl q nh vr d l d hypl grprbtgk] lgn ll» Nw Yrk ng gynuqu durn n» pr vnç CUR u d À n p llln dõ r Uruguyn 3» n v dã u n hrr n ln rn b» x Fz b u qu n U vnd nv rfr prd R n Í (4400) pn- r nurl Dd ru 36n) ffr» lr dpl- pl n Jly rdên ln l n l r nl un n- Ch Nr 2722 n- xrçõ r lg XXX ll luy Brb 4l0) grn n Un ll ã n ) fl lug- ru rb rrn ru d l nd rn l ru 4323) z J bl pqun prb bl 22 x 0 pr rr 0 prl n fbr» d Wnghu Cnr nu Tr- NC 2u hl nv n- plhnh (fr) 2 ln pr lr n xrh fxn- Rr n 34 - llçã n nrr n Brr n 4 Pdr ru & NRL ld CL vn-?$ > n 30 d hn ur p ^ní ru lfd rn n-nhr n Crl 4---) -bbl ód u n h 4426) n T prç x grn Ku Fr Cn n? pr -0$ Grn ôk Ru PC x ur gbn R Clpp b l 2 d 6 0 lhr ur rdln un Jã n 303 Pul 4 qudr pn l p dr n 36 4»49») (22) UCKRN n- u- u b pr $ n nr n lrg r- l n 374) pf vgl Plul J lu» Prn lrl n ru ru 28 g 69 pn nnd rprr n lrr d hp N N Pruguz frnz Brurz Ún ud ( 70 dç lr JF367) d br unh ur pl n rn n- pr n n J rpurçã qu lr rnl rh u d Brl N Fbr Cu ptuulr nrvd n ru d Qund n vdr ngr nruçã ng fr ul pl lul «ugr» lnlò ru lllk Lb 408 pr» rí- b urr pr Tl Pr nh fub Rh P grn Pu n- d urp Nã rg h n d l 87 d 8 ln f lhr pn d d 0 Cnul pgn rul py lrnh ã» ppnr pr ll» ru r n & 74 Cp ndr r7 4-03) nvl 292 («? Nr n Tlph ru p v ur l (prç Brã Pu l) x» d 7 9 d n Drgr» rn pr zr pr nr L Dpr 4-493) lln pr qulqur ng nl» n Fbr nrnnl RU«grl rl h nn n B r ) Prf n 4--) 374) n Brn à ru k Lb n R» ndrdr»»<l^»ll >r hr pl uln Nrh» rnl v n u fbr» n 3 grn- p Pg- b lntpç urd rp» rv n ru Prn Pdrr 0 (340 UX TTx- CRPTURÇà lul ppl l r pr frn# p» 449 rpuuu 44) J ln d llrv dv» 3634) prçõ r ng r qur bn znh rnçõ nunrblun DU rçõ nrn Flr Brl Lrg Rr 3» nn ngnh xl» n- Cl rpr» vn- bnr pr dór? ndur d ndur grn frn pr u 4)» frr ngrng ln 900 r nívl PN nr ndur çõ publ Dlylgrpl nglz prç br ru Rzn n Cur rdl p r ylndr 6 pr 24 Rh r T h hr dn 3> TRR 3 xpll n n 4402)? burçõ $ Trblh ngrpl pruguz frnz h- u plçõ Dr rp gur u ln llrv dvn Flr Ur P r Cp ru r n 74 fun» ul pr pr Grn lnr^ nn pr ln- frn pr r pr»» n lnr 3 43) grn pgn 4-493) grn pr lrnr p» prr d urp nhr n nu L-Fy d 8 J BRU D» 8 u d ~ 3 2 hr n Jr^nnvnnn k Lb 3 8 hr 64 ru b Pr ru vr çõ n r pr» vvüí 0 PR- n rblh r rlr v pur Z dr 64 l) (224) u pl luç p duzn u fru r rr p d? dnrr fbr gnqun d ru d Cr d 7 3J r n d Rd grn ff pr rf Prr Pg- b Ru p 74llçã u nhã r prurr n hr d CRR CN C0» Cur ll ud pr T BRNCT CCh» T 440» Nnr»p n- nl y» pl ru Pul lv n 33 rn p ftr l Prgr ún qu nphu r» QULUC p llã Ru gul Fr Chrvã próx lrn d Cn» xpdçã flh b Chrnu 4) R n ur pl z 0$ n 4-42) 4460) n 24 vnd d phr(p 3-9») «U J lcllülr vr vll Pr» Dr l CunhD- n d» 30 d prndr n ru J 4 lu «r pr vll dç nn drgr» (97) DNTT pl z nn pr» Z 377) u «J<- rl- D ( Trn rp grn v «r ud n Cpbn pn pr prç pn pr pln dòr nu Jrd Bân u pr nê br rç pl D- rvr nbn n- grn ã fl n- prçõ xu pl ód rnç nhr PRC- -«- lunr bru» ÍN U L C L hp Tr- r nn qu v b rln durn nurn vg pr grn phr Ru v própr pr rn nr v ll 30$ R ru Bn ^^ n nu rç n l rb0 Fr v d vnd n r lh llã Ru gul p p bll gwrk Dnr Cunll d» J 38 (rn) Pr-uD» «-q) Gnçlv Cnulór ndrd Prfr n- br rçõ pl- blu fl pç Pr vr d rfrn Ng r fu prh D Grn Gnçlv 4r~) ru Pn Gu n 00 ur Cr Jrg n rçã gul Fr n 24 rr vnr ur- -JL<>) 4460) ud d Tu 448) rnl ndn n p r prxç rn CF 2-97) Z Ch Grn P 2$ PRà unr ur (? 3^78) dr ndur DNTT gv u ud dnrr n- n ru Rr 96 n grn ru r nvnr nn 4») rp r Rlgr (rn) -l»» lnn ll Brn lug NGLZ rd PNà nn d d f dnhr br n- du nv» JR n- b ru» Trp lugul rduz Cnr d 6 d nhã 0 d n prcfxc D CBRNÇ í ru xlln» bl ) brdd rd n frn qur- u n nr q prr rhl gur n? próx Cpr- nv pl Ru n 90 lfâng d ru ód rlnndurn ftl u nã u pnã D v R Brn 09 nu fr lgun v u l du pr 7 Luz Gnzg F pln d Qulnd n 73 br Pul 67 33) b Tl Xr çã f frnl R bn l rpz pgr n- vuln N fó Cx 03 l ur r u h d T 2 ód Tr- vnd rfrd 3-673») prç udnç pr ru dr lv G n Brn n 46 rr znh (LUZ U nhr Ln» rrr 4 rr Lgr udvl l 3 qur f» UUn 0 Cdur hr pr qubrd fr» q b» f ]6> ru» prç 6 n n- nr Bnh fr qun N pu fz lrn grn 48) fgã l- fn Trrr Cnlhr u fu qu d ru Jp n u ln Ru Tr- prprr ru «Gr«nhr ld qur Rz»J 2n? n ru Brn hr yr nv grnd nf- Cpbn 03 Phn pn 44 bbd dr -» P 8 ln Cãp Frrz 6 B (>) hu n 40 ndrhy u huvr X qunl h gllnh ru Uruguy próx rn Z Ln nll Cn Bn 4286) Trbunl n rblh Wlr rrn lvr pr pur r nqu pr 403] vn- grn Brã (qu 9 448) nn- Fr«n xlu» 409) r 24 r dç brvd p b Pr- prqu pr l rrn nvut UT PNX rrr-f h nr qund LÍNGU nnl frnl pr 97 r fun vn pr ( nvrçã) fl n prfr- J npr- pr 0 ó br frn r rzv 0 qun l pruguz frnz nglz fl l Tylr hqu-fç pr prç brn u ul nfr Cld pln grn qun» fun vr r» Pr» R Ru Pdr ÍÃRT n- b nd prx- h luz grn lbrór prhln ln dr )K hpnhl f fllrlbr frur nr» n 84 d r Pln ru Bun n 6 Tr- l própr CF 4- lhr v gur pr nr 4 ç pr frn prç 2$ n dux rr run r-t ru d Cr n ndr r ru d Qund n 3 3 ndr 4462) d rdn l Prç 9 n rlr ru uvr n 78 ncrvlh pl n xrpçâ TURFJR prur rblh n Ppulr r Rr 96? 3608) Z vnd 389) Tlpb rnl nrvd unh hr- 3667^2 7 dr d ll 2 fíl b 42) Urpynu Tl frnz nn ndr 44) K Cnrl 3-664») J Brn n 38 r n rn Ku«Pdr» -ptgrn n- J Clh ru d u PRFR 4-2») prn Cnrl n 3-494» -F 360) >2» ndr 2 ndr 36) Z hn pr fzr gl pr fcr n hn prn rd luípr- lvr Dr JL Prulr pr h fbr» ru Dr Ll 7 n- b l 0 u ] znd u grn kl pr h» rrd du- PRFR br dn Run nr 7 428) pr n nd qu pl pr 3 fun prç ã K rr Dnr u F nn urp Funnn rbd r çã»v Cnrn- rl nl)- 24 n ll lphn - Ch f» n Thphl n ru - C«ugên r dnr prp dfr qu qun 3- ] Prç pruguz írnz hr pr nnç Tr v l u pr» CBN U l qu T»PZ 367) r brd Lu -4 Brr 42) {-^ ffr 0 ««rl rh 3-603) pç» b frgu 99 urnr n 4 rr brv vn bll -J prr vn- rn rl r d Quln- 72 l un prd n 28 Tr- n» l pln rn»r»-r pr lvr prr rzd u pr nr r Z ) n ur 7 rr» lldun hblnu nfrçõ à ru d dpld > r nglz dpld Pul vl? dn ^DX vlh u v rn- nn pr fz pr» r» «-^ # «-«ll n- n x40 d n 06 u pr nn nglz frn» Pr ndur bn lur lr - Quld Urç d «ulp P Trnn - lb ur upnõ prç PRFR l«n Fgur (Tu) Prur- prfr pr dr nl nng vn r uvr 69 l Nr 40 gul Ru ndrd 40 prpr pr x pr- g fuur pr- ó bb( C Lb x çõ d dn rn LR k n ur r Dã- d rn r vr rr ru 28 frn Cf C (97) l 4779 Nr nul gr d ulr u prru hr» Xvr) r- r-nçr^ 3670) n- d ru Flk n r- - d 6 u 4 (» 6ç6)? b 40 lph 292 b ur- FYr qur kür çã frn br hnd ó Pr- rblhl K F B QC rd plndd ud p ulr íírr Cr própr nurn n d ( -943?) Cr n» ndr R^ 00$ Rv nr 364) (rr y) vn- u rrn» r r»-r»- un nã 300 n Luz n f9c l n L nr n qun lun n fru bl-» >x pn -l b^ fhr- nàè lur ng r n lqur l dnr (p d-«446) l pnr pr l- ->r nr- nl $ r W n u d qulíl RGD (n pr hp» PRFR qu u prr r pqun lr lubrr rrv «l 24 ll ( l d urp ru l- d rblh gulh lur 368) bld u nã r- - Cí r- n ru d upnã ru d dçõ pl pr fl vn- p--nr prç r G XT D? r lll rnl U rr- pr n- llr Z hr gru- ndr frnl n Td pnd l n qur 40) qulqur Br«Prugl up=r lrr Dur h ru R- fng ^ 23 J-}) L prr 3Í303 llun - ru quldí prr r hr fr ftln TLÂNTC pbr pr ND p d pl pv ^? p- Ll n =7 Dnr n brlü»^ r n 63 br llr - rr»n rn Tr- n l n Ru Pdr n 7-02 ndr rrxur vr rn Dn 44 ul fvr d rn 3»«4í ) XXX > Prfr Ru Dd Nr ) «Tlph 802 n ã hv n Prr n- rvr h rn d n» - C-FNT nn un» vn- nd P 7) (ll Ruv Brb) 4324) írç n 04 l 44-2) gr? rdn pd qur u -? frl nrr «3000 grr-n» n Cpr» qur Pr»u qulqur 2 n < nul pr ^ 3702 rrn G F Kugn llr rrç í Prç Gnrl Pdr Drn prprr rr=í d p ún r----= n 99 n ru Thphl - prz- nç unr Cpr qund Cnruçã n-cjrr qulqur qun nã lr l f rgr» TTTÇÇ^d»-lgí0ü 4-2-») ru Prr rç n 23 n63 br llr rd l q-n R«r hr d 3 Cpr- nl- n vl vrnd n l dr nçí»r burçã u rndfr 3-647») 2 l Í»---r»r-<R -»?r f br rã 0?«J % 4478) dçí R C»rrrn q»r ur- d Rd - Clnn- r vr-üd rd l 4 Xrrrr- Crr-rn- Rr J Chrvã Frn Xvr v- T «-ll b-nl íry Tr rv prgr d r ru ã ç«x Crrríí T Cx drfdí ll Cr bl ur Pr u ç fõ d- Cnl»» - -» -nfçê r flh un fr r v pè r nr (P - rf n n 233 pr r ~> ^ pg rvd &b3»»» pr n nr ««Cpr qulrr qund D uj publ rr-dr» X r -4 dívní fz Pr r- nl n b R ã r Nã ó pprr pl Cpr- Un Pr r» br ll- r C ugên r Thphlff 3 lj 3$ -r^r-rr ru d R-r T- ífx FJn T -? ín-f ) F 4-433») n )n 73 3»647»> r & r Rr lrg ^Fhgg^ -- d 4«r l? 4) PRr PRC DRG ~BÕ~TRRN CUFFUR PRC ND- NGNR Chrr ppr CNFDNC L C ã ún GÜNüKK Gd - Cll Pdr çrn ZZN?^ C - ul (l n CTURR ND ChrllgTpl BR00F0RL CBRNÇ Dn n 8 Dn X r r ín r» n d nç g nn f 233) R prç TRDNT N 6-br g pulõ r rn 80 - çâ pldr RNT Dí UZ LP Prç ód Ru â Jó 39 2 à FÃTÒCK r d R DULT PRC K CRNÇ 0 lhr rug n C ú vnd ~ CRPTR Cà D FL C F NDDR BTLR Trrn ru Uruguy CZNR PR^C CLLT GL Pln 0 upn PRC PRTR TRRN PRTR TRRN Jlhr Cnfnç n--r (f3^ Prfr dn ^í^l Ò nndr dl Qndl C pld Cp Bll lkfk L l nvlh u Pl lux RD PLTN l Dn r N Cr vrg blh PRD FZNDR hn pr rr fr Prd ur 9 n

14 T^T- --«n r» >- rr-r-rç^ u UlllurU UC lflll ^YF~ T^TC-^^í9 -^T^Trrrr^^ l yphl l d nhr rn urlr ( prçã) (-nnrrh hrn hydrl pên prrrh Dr Cl-un Jv du Fuld dn Npl hbl pr ul d R Jnr D Ru J 6 b Tl 3 Cnrl TRRN n 2 x ru Dl l 8 (Ru Un- Rr n 4) rr Rhr ru lln l d 0 2 hr 4363) (366) PQUN T Cpr- pqun prçõ n r d nfr çõ n rnl R R R 470) &rcrg&zllzgcx^ l n í 8 G00 l BRBT 40 Uruguyn 40 nl- hbld rvr u lnl pl úl fgurn r prfçã n ór b u drçã hbldí nr-r GRÍ-D RTNT U CR n prl frnç prl ln nglh pkn K 0430) J»P 6 FUNDDR RNT Pr- ff nbl Pr lg pr prndz fundçã»ru ^- - phr Ru nr Prn n 0 338) pu n für pr frd Frr Pr- prr br u lgun r pr rd Frr bl 60 Jg rd pr lv l pr rd rz ruk l pr ruk rd x r ç Tr n ru d Qund n 64 br r Frnn (8) í?--288í8- k = í Bru K [ rên Brn 99 Cn l P ph r frp l n r glvnz hb lv nglz Lupul Cphr pnz nh Crnrw Flh Flndr Á 80 % Brrlh brn Brbn dl Pn ngpur Crll ^l Crbn ní d u ní rb Prfn PRÇ CPTÊNC JRx- Rr 7 Tlphn N 348 Cx Pl 43 QURT lug- n fl rn Rr- 3 Brã Grh ínlndld (C) 3í NJC- ÇÕ NJCÇÕ Cur- pu d Gnnrrl u ur qulur rnn l C0- CKL nã l n nfí nn C lbl pr r- f-l u u Prç 2Í000 Dp br 6 C UR (h PKC- Jl nh pr rrr» J- pun fíl n ru rngup n 7 ndr (Lp)» r lfr grl -n --J u»3bc - nn- r3 l~»««r TCK PRNNT D Fn br nú l Jurbln hydrul qulqur pd F frr glvn pr lphn lrnr r» Dyn 2 vl Trnfrr dr ífwjí2fflw Lâpd»U- lr grl Tpln Cnr lphn Plh Clb r r Fz nllçõ pl pr d un zn PÇ RÇNT Cpnh Pul rl lr Ru J n 76 - R Jnr Ru Bn n - Pul 292) -UWWr%WWWW^^ PTN CURL??? - Pdn (gr h) prp - C? nfrçõ (GRTUT- NT) Upr u u n n Brl d» Rd lrng dn?y C r Wrrnn ly õ - Cx Pl n 0- R lunr - Brzl 477 PNN D Prulr vn ur u r rgnl rb uln Z 3384) dr» nfrçõ pl lphn ul n ) PLU Lv- ng- rfr- f qulqur nf pr hp n ívrg n 23 br Tl Nr n ) «Bn  PNà n- flr u pnn Tr- n ru p n 4 2 ndr 424) W TYP rn pl vr ND RCNR BRLR Pr lqudçã u nr 66 k v Ru d Cnuçã C u l frn nr uvr Pdr vnd rç pr- lugr n frnç pnr ru Bun r 33 u pl l 4692 N 4344) TRRN N NDRY n- 3000$ prçõ 7$ n ru Brã qu n 967 r- -prprr ru Thphl n ) PT Dr ll Junr nul gr n plí d ru Frn Xvr n 499 d 9 0 hr (f 433) -íh--w - lww --- R> $ÈK LÂPD D Ò - ^r-w^w «3 ^f -llg ««-Ly-l lllk-lll l 8W^ WTNGÜ ^ p-rn- 8 YPBL ( d nfçõ ph prí) l d pll rh hg 9 d nç prvnn ngu pur Trn ur rdl pl fr url prvnv purv nl- yphlll nrn lffnv DPÜRTL ^^ rnêênv r rgrd pprvd pl Drr r Públ R Jnr Tub 32 pulul 0 d rn - Pl Crr 400 r 6 ub 7$ pl Crr n Í000 - DPÜRT nnr- vnd r bn plrrnr drgr Dp Grl - PRC TR Prç Trn 62 R Jnr rpr n nr d pr N nr rl lug- d P «Cpr- b ru d Qund n ng D- b g Ru b0 3l8)l n 6 ] C 327 -&n D f - > «FBRC BNGTT ã lhr %&% (>) ^n»-f N 3 TÕf u www ínwêên~n~êh pf CURT PRNT d FBR PT N GD CCU D ff prp lg pó prr u ff grnd pl u própr u Cd pl rr R 3000 Pç prp nfrçõ ún pr Rbr Rhfr C rnr ru r 49 R Jnr (6) p ÃÜà D GL ^Ér^fâ^J r lr Lvn lln 2 f CLL ^^^píffp pr glu lln- Nrd «0 «ulphur Y^^f^L^^^y -- Ãurl grn 2 ll p W^Êíw rç bnr Nb «30 r Ppr «40 «Pnn- ^Ê-%Jr g X^^^yr ^ljl rã Wrg-l «uullu ^Bã^ Ku d Cr Tlp Cnrl ÜU (>> n- pr u bn nv r rr ru r lu B Rr6-37 (» Trrn R n- Rn$ prçõr 2$ n rd d nh í rãíà- n prprr ru Th phl n 90 ( Jn) Lâpd Phlp D LT Luz brlhn nô --í C lhr GRND TCK Tlphn ur P F BRG «C 48 KF GNÇL D 9474 QUDR CRY xu- qulqur y r n- pr pqun r- nr prç ód Ru Rufn fnl ru rnvrl pr ld n 4 ll bl Tl pr rr ru rhl Dr R6 ll 3) n Nhry CF 42 ) l lnhç CPN CN D BRL 47 Ru Pdr PÜTÇà Pr- p-r nfr ru rhl Flrn n (3) rypl WB3BB^^ <6) f ^ z pr r ng qn grn ur rdl nnn dn ru vrd n 2 l d 2 7 hr -ll«l «l«lnll»wl-lnl l Dr Prn pr lgdã f C NRY RGR 8 Ruu n nhú R? n l n l f n- qu k pur f l çr 3n«-- T u»-d r- n prç Trn 6 l nd pr n prulr ln «gg ~ Clb LXJLU Pnã lílv n nu br ln PR D RUL 92 Lulu lllll brn n 2 ó z d lug- l qur bl- rn» «u u r u ub-- - -» d n vnd nrqu lldr u bíl d u b 62 (K 37) d 4394) JURQ CLN P0L8 WRNCK B CNTR LÉT U XC QU PRDUZ GTNT NR NURTN FDG N CRBRL PQPTUR DBT TUBRCUL LYPT TC Dp PRC í WRNCK 7 -- Ru urv -- 7 Jnr C N BRN & C PRTDR XPRTDR Ól Lnhç Lubrln» Grx Fp Cn lv C Tn Ch nr Cll pr ndu r Krnn Gzln gurz Crbur d Cu G rb rnz nd Rn Bun r Tl (NTG PÍC BRC Tlphn Nr 3 Rí Jnr u pnur Dnh vln pn bnl Lçõ ur u d dpul R dk Lb Tl ll 4 (K v» Pnã rngr pzn b bílí rn prr r Rn n r q C Frn dnl Tlphn C 702 4) un prprçã Kl qu xr nnr d»-rdr nz Kl frn Rur u -gríz ln X çn»ç nç prã nl Dbld Chx lnl bu d Frç rul ã pr pv rp n- phr T PLD NU-CTURNG C YXKR X Y U F Bll rprnn Cx Crr 007 R (4000) hwz3wb^jk-y BRL ÓPTC pld óul pn-nr lun bnóul hrnr ln d» uld lhr fbrn pr prç pr prçã dr (Culr ) x d Tl - PRR & DUR lun d bl 4R Jnr Tl C 2C0 (403) g Gr pr pn l vh l pr Rbdv (Ürn) l n R publ Brl rug ndr u gr r nd Kulgnn Lr Rn n íbrd v dn l Bn y C bnr Rpubl y rnr uy r rnd pr rdd y prn ud n pg lr n brr br l u n u n l gn 330) w-p CT RUJ R d l-ulçf n 78 Jun - Prç d Rpubl Tlphn Cnrl 440 DR l TR CNTRUÇÕ 30npl rn r rrd prn grur quld ^p Prç ód (8274) ^^ up-ppr PDR n- un r Cp Grn n rd d Pdr n z Tr- n 4280) l nnrvn llr qn qulqur P ur n llrnl l > T nnrn nllnçõ funnn p rul r Dprl dl g ÚNC QU CUR Y U n- n PhrU Drgr 9 (666) p TBLTT Dvfç n rrr-r nç- x u dt-lrrn) p? phr- Th»h ndr Cr rdín n YP n d nffk rbr- frd n-2 d- pll -r» pn?- n rpu ârrr ryp» bõ«r í Nã rr d Prç J Grn C - d- r 4 CJ r r U-u--rn «- (7-- Pl hn pl u dpçã d f n frguz Grn - Fbrk Dnz 9 RU R 9 CX PTL 660 B - BR Crpnr Frd r D pr Nnl Fru» qulqur p rr grn hp rv vnh rfr- ur rdl n dn ru L u ld fru Ru Rdrg vrd n 8r l d 2 7 hr lv n 9 ü) (n) uhu-l D PL prçã xprçã R Jnr ã Pul Rn Thphl n 94 Rn lvr Pn 39 Cx Pl 30 Cx Pl 3 n Rn J Rr 3 Cx Pll 42 (73) RRD rrn u n u nprn rn ur rdl d dn ru Lvrd n r l d 2 7 hr (Ul) ll C n lr Pr- ff n Fundçã ndígn lll Crn n ) LR TRRN n- rrn n l r plrdd v r Bh Ru n r 9 Tl C 702 «33) C pr- vn- r- nr- ílr- pr ur pln pr l ng l- lf- prl LR FRR D NDRD 4 Tlphn Xr 772 Cx l n l ( 3704) ê W l un du (Á Rln lyl ll pr qu flu nlgr qu dlv ngu rpdn n f u <»rln pr frblr (ürpp - Nrlgn nxqu - Bh x ur Fnnv d PhrÍ Drg rn gn xluv J3-83 Ru Rnr 47 Bnh rl r T lu> lug- bld n B dn ppl - g pr prç rzvl Pr r- qnlr lup x B u n ru Prn Dnnnn n Ku Rlbr 70 l 30 Nhry 3 43) í» - ffr [? D ôg Fg Rn nn? T r l C b? Fl ór? T prã nr? T TTL ún qu lh pr rzr bn-ür b funnn órgã nlpn vl pr gzr- b u nrl qu dr9 qun r nhr gud h r rrgulrd p dlíul rblh pr pôr r vd d pn K n r prn qu rgn prpr pur uppr r p qu pr ó ngu un n T TL n p pr - n pr prpr u 6r«p pr lnr purz nqün vr fbr qu grln brv prurh D» v- b purgn pr rrn bln ngu pur hr nh pr grun l nfrd ngndr rlunlní g lhè r prduz r nlulv hn ulhr b nqüên p r prrçã nrv u bld pl rp rrn ( fg p rulr rr d pr rvl pln qun rul fu f çã lul rrn rn p prdun g n rlr pdr lbnur unr nn rul prã vnr qu pô prlu l ur hrrív nd rrr vd TTL u qu x pr - rd rnh ffz pr nfrd g Fg Rn nn prpr- pó dn ôn qu dã ld frç ôg ul çã fíg rgulrz nn vn ppn dd TTL rur y dgv rgulr fulv purf ngu lp rgnü fz qu ln lh prv r) l n ê u u n- d pr Dpr Rlph & C Rdrgu Crl Cruz & C Grn & C P d ru r C Drgr Bp Frnn l & C Dr gr Ph gn grl lfr Rh prç Trn n 62 PÇ PRPCT GRÁT du ~W2T~^~ 800 BC D frr nh 26 pllgd 6$ nh pr uf n 8$ ur r r qu lqud pr rnçã ng Ru lr Cn n 7 3<-7) TRRN NCTRY n- b rrn própr ( prp dír pr d d pr > bnh nírn- n Bnf n 2 34 wnwwwnng CNT TCK r - B ínnvln lhr nly n l Ply h R Jnr rd Frr Cnr Brl prçã xluv d RCNTL UC0-BRfLR JTüT & 84-Ru Gnrl Câr-84 (4077) <B«È RC RGTRD nh rnvlll K< urprh ífl q«( rrwpnl prduz Ó lcll D ÍN un f rlll nl ôg Fg nn? P b nln ( B h çxpúrnç» r lu prp rdl p un qu ur vrdndurunnlf l pr ndhnu nn» r- vnd nn d qul- r-lu lnl ( LBR w ^ l J»<^ T W^% RZÉ?? prp ffz p f nr Lnbrfu lrn r p ã pr nn Purgv -gnl uv nfínlv U ydr d pr3 rnç vnd nu b plrrl lrgr Dpó Ru drn 82 - R Ru Dr 3- PÜL0 TRRN Pr pr lr^ n à vnd r n C Pr u rdçõ dn r frn nr» dr rí ffr pnn Tr r r lv - Cx Pl n 8 U Jnr ün n 464) n 803 P Cbç lp n p ó ngu P bã lqu lrã hr r vdr plh x- n u brbr Á vnd d prfr br b r LCTÍCÍNÍ Rv ndpnv pr brr rz nw d»- n l D CÁUTC DRNC--luã--0ü0 gr PNL Pr4Zflluã-Ò gr FRT PG CD FR Chnr pl T< D nul CCR F C $ ( 26966»

15 «J0RRT0 B N Dl» 9 uubr W TL JU uv-dlr -38 -^ü-^»^ ^gktll»»lllt-^^ g»^ ^^9- pr qu hnr ndur pnru JPCLCNâlQDâBÍ Grn gn d ulçã nurv d rnvçã ngüín r - lnr-wn ln nf -ríí nnví-- nu 7--l nn» )Tí-T í u bíl CJll C u U br Prrp drn pl d nv Cpl qu u bll nfç grd- 09 (ln ff hrpu ubrul PPÇLCNDD prd grnd u n hlul rpuí rhí n nurhn plphur llr b brnh l ] lll»» W««W»<- W- U» UU -lll ->» -- <--»--»- -» u -uõ d yphl nçíò rhun hrn nvlnç durn prí d Rrvd- ln n ur pç p f publ u d nv nf br xrlln ru» ru b prg d l-ph-lnn-dnd qu ã prfr D Drr r uz N «n Curf-l wl lvr Lu- Brb nrqu Duqu nôn Pdr Pdr du Cunh rn Ppln r Brbn n Ru ylv nz Lurnç d Cunh rr Crvlh Pn Prll yl Gu ll» Frn lvr Álvr Grç Gã Grã r Gy ugu Fr dlbr Frrr G Plul lunln Lnfy Prr r Prr r ll br ll Flv ur Ln (unh lfr Pr Pul l íd Drn nz rl Px Prr Tbr Grã Pg Fr nôn Ph z b Cr Ph r lvr l-b ndr Rngl Puln Wrnk rr Grã Frn l Lpl Pr rnn Prr R- dó funã Glrndró v Frn rgã Glvã ün lfr Brll rlr Prr hrn Brr Crl l f n d Cruz ln rll rn L uz Crvlh Bhr Pn v lnz ur Rn ll - Çul Prr Frun Br Prnh d C Crx Dn ll Cvln Flh P Brndã Pnhr n - Txr Júnr Cunh fl h bru lvr n J Prp ugu Grã Frrr h h Rh Prll l Lnz J ndr vnd n prnp plrul nu drgr ru Fr & C Ufn & C lvr Cruz & Jrg Rdrgu -ü Crl ruz & Grn «Flh P ru C Rrlnl J Ph rln nnl llpl & C lv & C Cr Cr & Cp l d pll Tlur p rr pr g p grn- ur l d dn ru L- dl n 82 l n3 >7 hr l u) }»»»r9^-9» y0$n Nv guú Pr- b uçã grn Nv guú rvr u prurr r Crvlh & ru J n 48 l R 43) PCLDD d 30{ d rn d Pul 8$ PL d up r PL d up lrg TUR d pr nhr TFFT d CRP Chn nv r CRP ryl D lvvl uprr PNG d «LN pr v lg LN pr lnçl pr l CRTN Frnz pur -l CTN nglz pr lr CBR lnh L nglz lg d r FL pr v u»p d r TLD nglz d L lg» Crn vn d Rn fz qu n p nrg l rp Trblh grn null dr ru d Cnçã n 84 Nhry Cur GLLT Trblh x prfçã r pl unh n rvd yn nr rn n h Ru Rdrg lv n 26» ndr Tl Cnrl 948) - 4) pun 0 r ê ãnlg lub 3 rr N C fundd 7 Jívnbr )00 u grn dn bln íõ072 nrõ 9 nn Pn í r pr n rrl rçl píõ rln (T pprlh pru pr lvlr fqur gul l 0 pç n ll rd gfnll k nruln 6$ $8 7$ 3$ 2$000 n$ 6$8 $8 2$600 3$6 2$000 $ 3$6 4 3$4 $6 2$00 ^n n C TCDT CÇà n RJ nr nr vrfr n quld prr gud n PRÇ C RJT lfâng 2 N nr d ru nr urv Uruguyn h -í%w rnd ppllqõ D LN? C Grn U D TBR 0 ( 9) r~k (232) CPRR u NDR ó r pruz ó n llhrã ln ru Gnçlv l n 37 Tl Cnrl l 994 (K í)47) ll n J^^ ll TN & nln X PCLT CNT RD N- NR CNULTR vu rnzn Fbr Chn l frgríf Cx Pr Pl Pn Rprzu dg C l Pr Fundçõ Cx Trr dgu C rz CPNGN lll K lnlr Pr Prgr nburg Clrlhl kl Bun «r rpr «U D flllçü «---~» «- u^j) ^J Pn vln n pn plrn»vf vln x r) vvu l vnd xpl n r rr n rv - ln n 3 Chrv (f 3) CNTGRP nl- n b fbrn nd nv Pr nfrçõ u grn flh (C 364) RC CRDTD GKND DPT í»fr>yí líllllllllf Tf DfrTíl l Ru Prr r 09 Un- u - Prd ru bl pd r- rr-r T n í- <F õ«--> R-brr «- rrn prpô r-r- rrrdr-f- pl pr «- nn -n prd ~ d -«- rrp «r- r drr-d r rr ru > --» Jn» «r««- f»» Ququr 7~õ 0 brlhn Trn r Rlóg rrlhõ v Clç- Clpò Glr Rup brn B 0 ul lr u ur rg uld J-ü g n u nrr Rul d xràçõ d n rrjup l 3» 8 3 uubr pr pln nn zn UTUBR LGlN P prp Tlphn Nr 0 L brb <& D 3 2» fr f-r «4 4» fr uí» fr ü fr 9 8 bb 3»» R 8 uubr 99 n fnl gvrn Frnkln Grg Nylr NT Lr d Cpl F rl n rç x-fr nã d xràçõ pln 6 r g gun prê 4» fr bb n 6 r g prr pr l d d LL Bun r 4 (ng pí)»«l»l^^ RL R wêrf?% ^ NCNTR- N JLR DR RX Lr ( LTR Cpl Frl R prê d Lr dn Cp Frl xríd 8 uubr ( Pul) $ 469 6u$ 072 $ -4 2 í 3042 líp PRÊ D $ PR D 00ÍJ PPRXÇ $ ?00 DZN CNTN $ 4$ 30$ $000 $ $ núr rn T 2 è $ núr rn ê $ xpun- rn 2 u ur prê 0$ 00$ n nfr n d l grl fl gvrn d Unã nl C Pn drr n Dr nôn Õlynlh n Pr v-prn rvã frw Cnur LTR D TD D PUL R pr d 02 xrçü lr pln 3 rlzd 7 uubr $ $ $ PR D $ PRÊ D $ PR D 3$ PPRÜXlÇK J DZN CNTN (79) 0$000 $põ 00$000 $ $ 40J000 8$ $ 690 íl $000 T núr rn 78 è 4$ nunr rn 8 ê 2$ xpun- rn 78 u ur prê 0$ 00$ n nfr n d l grl fl gvrn Dr zn Pn nnr J zv r Cpnh urd pll Dr lvr Rbr Lr R Jnr R prê d 94 xrçã rlzd 7 uubr $ 44 2? PR D $ PR D 0> u ur prê 0? 00$ n nfr n d l grl xrçõ publ b flçã Gvrn Frl ã } bb ã 3 hr RJ CND P TBKY 4 - N N Qur-fr»»-0-» rrn $ $000 l»r 2$400 rç Pr $600 -í>»x X»«> BBD 2 D CRRNT 3 R D TRD $000 PU 4$000 ~»x QUNT x< BBD 8 D NBR 3 hr d ur BBD l00$ PR DÉC BBD? D DZBR GRND XTRRDNÁR LTR D NTL N PLN 3 hr d r 362- pd blh l nrr v r pnh 700 r pr pr Crr drg? LD D «-RNÇ > Fl gn gr NZRÉ T & C RU D UDR h un RFUG PURGT pçã K 94 CX N 87 nd Tlg LUL C xluvn vgl qu [ P GURà RU D RÁR N 7 qun d b run grn vngn d Cnll Cx Crr n 273 > r pvn NFlLl L pln N KK? Pó- d nf) > ç dnn-l- rnç > Lr R Grn r nn n- v u u ff > n nfnld ã pr- >> vd pr lhr u? b d r hnr plnuul vnd u d plr drgr Dpr lv Gn - C ru -» Pdr 4 3 rf-yv---w^ Gnrrh ng rlllnn rr rn ur- rãd lnn r d dõr n pl íf Dyrn - p 4 Plr^r -un LÉT NR«Nurhn nvrígn r bç hyrln nn fhnuz frç ã urd grnl v Rnh írd bnnh ylr-lrl ur p pl Dr N- D l plçõ nlrnò nffnv prduz br yn nrv n çã ffz durur ru n n rl n Gnbn írd d DR-NÈ D RC 90 vnd R lkn ll Jnr ( ^ n lh Pp pr n Un nl qu urfn n d r Rrn l ndur qu fn pr vn r pn pln Cbrnç udr nr lugul prd nvnr hb rpu nurlz^ p pr fllrn x rp unr lll & Cr d n d prnp -õ l ulrw nn ru grn qur dv np nf íô» r f- Un Gnçlv» nàn rr & Cp ru l Cnrl n r n ) ^ prurr 6 ndr 084) Cpnh rn d gur D ã Pul r rí Trrr Nrk l nurn Cpry D Krn pr rn 6 Trrr r Unn nurn Cpny D Lndr GUR CNTR FG GNT GR 4 w llfll l J nny ND R BRNC 4 Blg ndr 000 GÉ PB 44$000 prn pln l pr r <flb (l $ 3 «l 0->0$ ? « $ f qu drbu 7% prê TRÇ-FR PR 23Ç000 DÉC 2$300 T pr pln ã r Jg n 8000 blh ND TD C D LTR GNC D LTR-Und^^u^u^ pd d^b lhl lr PRR 440) n 69 Ru h 30 R Jnr nr Lr R XT-FR 30$ 440) 2Ç000 Qun 2? blh 290 prê ND- TD PRT R TTNÇà Cpnh ngrd Flnn lr qu n n gn grl n Cpl Frl nr qulqur pd blh dn vn ã Ru n R Brn 4W» hry U3 [ ÈU^ Lr d Cnlr xrçã d ul lr -6 Dzbr rrn 2 hr n Thr Trnn gnrnn d pr f pl dn r Ur Lpl Fró Pr rr Qund rb g 8000 BLT 6$ d rnd d Cnlr nnd ru d (64) Cnul x pl R X $ pr dgn rn d nç ôg nn fg pulõ rçã rn PhgrphDR JRG FRNC pl í Lrg d C-rdè â 6 g d^td^c38 Cnlõ Cnlrn-çõ l T-J C» ṃ r C-3 =3 «r» >4 ( 44» b lrã rlnn «^«drg Rnh & lvr R D NL R Tlph Cnrl 63- D JNR (C 43 Cn rnl R Jnr G7 Ru Prr rç 67 Pr-ní J Rbr lvr uz Drrgnr ru Bn Dp-- Dn FZ Tü UPRCl- BNCR u r CJ C? -» » C» -p r - r 29 Cnu-l r nrdvl >ncj-l>4<l-w^-flll X UCC lhr qu gr r bh PLN NCT r pr luu pr $ u r-v d pr Pnrn h rl rd pr í J 300$ lç 000$ un u C rpçã X flu n nã urll ruçl rr 00$ qu llpnlrnn 29 Ru d Cnuçã 29 h bübbflríbbbb 39 Cnç0 r Kul r pln NCT r pr d pr u 30 r pr n D 3-2-ín 7WJ (> D 4-3- r ) D - 4-fr D 6 - -r D 7 - r D 8 - bb xrrdnr 29 - RU D CNTTUÇà Pr pln qur n 6 RT D 3 2 fr D 4 3 fr D 4» f D 6 D 7 6 fr fr D 8 bb xrrdnr R Jnr R Gvrn d Unã uubr 9 Txr n RT qur Í 32 «7 29 RU D CNTTUÇà 29 Rul r l pln PPULR nn NRTD dr 6 n n pn d ó g N ruln d nvrã D 3 2 fr D 4 3 fr D 4 fr D fl fr D 7 6 fr D 8 bb xrrdnr f> U 2 7 r pr 6 CNT RU D CNTTUÇà 29 Rul r pr DZN 0 pçã D 3 2 fr D 4 3 fr D 4 f» D 6 fr D 7 6 fr D 8 bb xrrdnr C) 2 76 pln ÁUR rpr dr r () C) () í Cnv flzr pr nrp n nln ÁUR n DZN 7 2 vr r- lb kuprê N DBR D LR pr r rp 7 n 4 pr 4 fr d 2 n 3 pr bb d 8 Pç PLN 29 - «D CNTTUÇà UCC ( CN3 7d u - % r> - ü r dr prr l ul d ríz nã pn DN- G prqu n Runl-fr ^^ rrrã r pl 2 ^^ prê fz n fr prçõ Í000 pr z RTG D $ Rul r D 2 Dng 6 (f D 3 gund-fr 700 yx D 4 Trç-fr 64 (G> Fl D Qur-fr 380 ^ D 6 Qun-fr 6? D 7 x-fr 9 D 8 bb 32 xrrdnr RU D CNTTUÇà 29 -Z Club ó rlóg rn r b dd rup brn p brrh hny lç hp gurd-huv p- g» prlh h f l q fqur pr luç 007 d quld hn g 04 rvr Ryl hn n gr lln rr rg 70 vg u 0 lub 092 CPRT BRB 29 RU D CNTTUÇà 2 g -» lhr rn lub rr bln J^ frqün drn pr p vn pr ^ lub?- bu rrd r nr nrpçõ n p 9679 ó nrp n 34 n lll < u d prv Jó d Ru d Cnuçã 29 prp LUZ FR-R BRB 29 RU D CNTTUÇà - 29 Tlphn Cnrl 684 Cr Pn - gn d d vll çã u lgr n x gn Crr < 96) 29 RU D CNTTUÇà 29 B Bk NY RD D FRTUN Cp l) ^^Z^^^ fyw fâ è l Prl Lbr ( kl) CPZ DK TD TR BL T PPlíL D QULQUR LRGUR hn rvr LTPLX UND l pr u Bluln n n qu z ur u qu l hn ní fz B ó T- pr l W»»» r bã pr rvr u ur TXCPKFL ^hrãr rnprèlõ UNFR lnhn rpn l?èí0ídn prf prfr lngu nhl NLTRÁL n u - T T^f3 ^PRFT RRRXU» rr p lg ^ «çnl P prp ff ^^uvfr gn g-rl JN RQbK 7 ru nln rvr L C ^»? hn prl T «nvdv l Nr 3042 fâ-t^ ^^^r hn» ywn CFR NR (%) xpçã rd nu rnr ^ q nlh Kv vr LUR G TU FRNCC U nlh prqu prprn-ll GRND^CNf^ Tnn n rdüçãõ (l prç ^^íríj^ FF BL RTG D FNT TR X rúkkntk CNCLUà D BR pr qu ã pn u rzn TPÇR r rn ph rn prç brrn Cp bíl d frrd C L PNR Qund n 33 TPX C Cr nurl Gbll lr n- u d Tnr UNC r pr nh ur -nh lr Cx 0 - rrnn?0 Crr 3$000 vnd n nux rn í DrfnrU prfr drgr phr r n p grl n Thr n 9 Prfr lv Tl Cnrl 368 (906) TÔG rdgv Crr un r- d qu ur nç g nn Drgr phr r $J GRNTD 376 NT 470 G 407 RL 3 NR 964 3C06) Flnn 43 prr 32 J N 32 J NCTRY 8099 v-p- 37) 9 Wk R NGR Jun rnl nrg vl l r r urgn grn Tl Cnrl n 8 =33) (JRNDK TL LRG D LP C» nr l vlnlr -Tru p pn n n bu J n nnr lphn «ndr vrur -h r nd Tlp Crn-lhll (-4-) Pnr ü Rbr prulrn n r bü prrpr vul nfnv u prnpnnh Trblh -ub nn hu }U n 67» n»- Tl-pb 9 Cnrl (8» FZND nôn Tí Prr Flh «n nd n l?p n unp r d ll lr dr n r»r Cró dvdn r-nj ru r gnu r» Nr í«-nd n 8 lqur» rr u - l p í- 4 >- 40 qu rr -2 <»-f frn3í -n-í r»> - í^ígu r qu v» pr-ur r vr rr ^rprr vn pu -W»»0 d r» 28>)

16 Urn^ W- 6 CRRT D Nà Dng 9 uubr 00 npw 4 l íí ü < - D Cpnh Brl Cngrph Q g Q Q Q BN l g - f Ul l 3r vr gt-l fl <$> 0 Crçõ xl ur rn r n lh nrn rlyr d h ngndr ü è NT T b 2 ul p ní fxllbdfl prç p prrprç qu rprn vlr nr n ULR U- & ff d FX FL ND NFURCD BB3bííwJBP-- hr «r3l-l^-^ LN9 ÈZ3Í7 U fl qu vrdr ó nr drvl nnçã luxu lllf rquí n nrpr pl fr r LU UFf JTY CÍTB Qun-lw grn fl d CLCT pr Cn- Tàldg U CNZNT (( «? <à» & -» & & ^ ^CÍ)CCX>ü&CL f) 8 8P 8 8 B 8 fl ínlt W2 «r» «í-nl U-WLL F n gund ul r WLL& FRNU Fx P Crp NGDR PRGRN rxl dr 3 nr xxxí prv rr-r LT D NGDR? B^W 4 UULL W f - # llf -vv^w>l^# -- L p W00Ò0«>KXX3C^ J^gggW-W--lglWWWWgW^^ l W ggwpíwwbwbkkl^ l-r Wl ^rl-lr ( ^^ Í T f ÜT ft^l  Prr rlxl KlxTblr 3r n í -- 9 «& f r P l Brl ^W 8 3 B fl R í B B -Brl ly lbr -T^ n f- --^-{^3b-C>CJ? - -CTTJXT-? ^ 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllll ur fn ub^ ur n - glr í r gfl ^ g fl h«l - -TU (8) = r ^- y^ r fff và v^fk ^ <=^^ ^«í -f^-kvv - - fb»- = ^ ^Í^-v^ r^ -í-í k - B X - Wl«drfl = ^ P lí^ - ^lr ) = ~ -< 2> 3 = b w- íííw ^ B J ^ í <í f) ^n- L^ 3 f Br C r--^ nhã - LN ^^-B--^^ CLRÍ «dv» urdnlnò lbr rr nnfundívl Gnònd nv brlhlr nrprçã n n nul BLCTR-BLWBí n (Tl Rnbw Tr) - TNDRD FX FL r f r p xã nrd n nnh prdd qu Wll Frn nrpr pp b dvr L Lur brv (r yp h prv d vrn n nrr nqull ll Dlçã Lr (lffqrd) fr vn prpun g u n l prgn fr nr vr ppr nhã - n PÀ T í NNY WRD nllvl n rprl l [- BTKD n dr lln nl CLR n R D FRC -- PT-K N YÍTK ww rwfff«b &» l grl Fr bnd n qun h dn nn ínu d d l qu l Clên rórd prqu hfu ó v X l u d d qu gu ll nu 3 pqun qu n ub fnr n lu dn vd X Db ur rl prbl dr dl 8 d n d FNNY K) nvl drd hgun ló rg lllín lu l õ l ll nhã - n PT JÍÍ 3-wv>-T-»» -r-fr-»»^^->->^»^^^?^-^^^^ B-n p»«8 ><»»»8í <-f ^Tv vííí )«» >?»?????^?#>»## -?##»» pr Brlr Dvrõ u n R Bnnfl uê ÍL ^ ppulr qurd dvrõ f-j Prgr n - J - ll fl» r J^ f l^n«gwb punf nu QvpD g 8 rvn n ll h í f f «í ^y W ^KT^ wwnr -v-w W-^wwnwwB»TíWw»rBwww»? ã í 9 p - 2 pód nr-n fll» vnur 30 pr pód) f 6 Dírv wnrr D v nn r> nlnqc - nfcnc»? Png-png Blhr ur dvrõ lf rí bundn llçl lr Bnd u lr lr - Bl) - JC nrprçã d du rã Lln Dry GJ (% hrrr ryrà- rfí - í qu hg l dn Líbòrííçí Pn- l ubl u dgnf u ó hró p u nr drvl uu nçã Prur ul própr rhrd xõ~xrurí?nf) pl r GÍN Cn- f «f «<Í dvrõ çrã 3 2 hr d r 40 ( ) BKw-wwJ{KKKK-KKK BBLPfl ll lub U fll grl d Pr un r» «xr» x prgr qu fr lr ur n nnà «rr» ãlllllllllllllllll< Kr> kuvukl 0 nlã nh nhã 0 f^ D Ln Cvlr hll D CULPTR Brvn ThpBpubl^^^ J>C Gr nl pnh pruguz pr n-thr Lb l GRND TN DDCD X FÍL C PRT QU CNTTU 9 R UCC D U ZND D LR DRTY G D ^XW DLT (íjdún d çu» TêrrTXffà G N Cl -llt»-jl»wu»lw^»--»k-r^^ ) 6 fâ) ( ) Ur RT PRÓPR PTNT N 3 Jó fn b ur Pr Phl <l g PRTÇÕ DK $000 N Jfhr ^g r-tl Nr 6280 RU D UDR) 43 C-UBÍ C 8 prçã $000 f h vl n 2 prnn líxn r Dr Jq nôn D r ngnhr Pr d Fxu n Nhry CLUB GUR l p 0 ó pgn d >r n qun $ puhn prçã f durn 70 n fn pr r ó qu n prr n fór r pr- nr prçã rbn nnnn un u b u lh prân 3$0 pl prç unr ul pr vnd k xn n Jlhr gur N gund n rlzd gund xrçâ nv r rbr guln b qu lhr prn 300 gun uvnl plr 70 prçõ qn n ul r ó rn qu nã vr r rb b q lhr lh nvr prân 300K rb uln prân d prçõ qu fzr ó fn nu brlhn b ur pr nu fn u wu- Bff-] 0 ngr nr- qu l d lr pplü vul ínfundyl dn l vl lr v gund ulln > p d grnd lr» Th Kl- Purpl g d k vl n íl Ííl r N 0 < v) 9 n ndrd Cr íl llun F» n ó pl u- - bl n ürprlu çâ dupl qu rprn 0 pr-n rubulh p q prònfu vlh «L r» prnr n np nrpr nv «Llr» vèn vgr n n qun- % 2 d nnl Uh nd prr nfrn rn nül dè ng u nhr d fgã u lrvuò brç pr v N rvlh n-rn D prd ^ WwÊÊÊwwÊw^ «K^^-w-ww--f^-»»»»»»»-»-»r--p ç r èg g prx- - fh qu wv Q)Q9«)3«««g 36»«Q)«09««99«99Q«9«9939«9«9«0 93í(8-í«8«4» g ur urpr (9 Q ò fnl lh lk xn nn Jlhr gur Nnpr rlun- Ul d J- 4lxí rll Gl Kn lnr l C nv Brbh uggí d ngu r r C ó b h prç r pr vnd r ó pr b n íg nrvr n Club ííunr ó 0 b qu p prl pr- dqurr prân nã pn b prx n pód lk xgr rduçã n prç r pr vnd qun rn pr r u pgn l u prçõ vr - g ludr-v-hã ví n pç Ld Gy fnn LR «l lhr rbr ó u b u rbn úl frprã ln n lbr rpv quçã dv pln pç Dr Nn prçõ rã pg nln durn 70 n nhr ó 8 34 qu quzn ó u b l dn g rrvl W Fng R DTNCT n n-nlr pr pruuz rgnl f rpr prã dqurl- pgn 70 prçõ C rnçã Club C RQUXTK u npr r nd brlr u nr fór r r-ll- rd g r brn 3 pód PCC 6 prân d grn nnd qu qu huvr d d r 70 prçã dnhr u b u lh 2 pr ]lb- RT Prgn r ã f n Jlhr nulr d gundn-fr u n prr d ul d n qull d «l r R BRNC Prgu brlhn uv plgn «fl» J RCRD Gnçl rrn rn rnn bllò fór fr 0 hr d nhã prnç r Fl g nr l vlh bg UCC D NG D NGU lní Gvrn r ó B«í}r U pr frguz - pód 2 prqu quzr r nvl r Brlhn pnh rn nll Frnn Prr Lã Crl nn rgrd ró Jul r pr 2 Club Rb- gnur d pnh CU NÜ LW qu prnp 0 d 3 Nvbr próx gur Cn Luxburg n nv pr xhbçã d & í r n R Jnr 6 ulb r hu Cnvn çã dr Rlóg Crl ln rrbr 02) (3723) J Prr gur & C»9 ( «8(í» ««9««v«ff9?) «9(r 0G00QQ0CXX?0--^^ Jf Ç(33 (930) llljjww^b nn nww-wwbj»»»»^»^^^ - vlgb8k-^g3yff h gwbwbpgg LLLlJJl ^»^^^T^^v-r>y^wl^-Tv>^» ^T»»JW ü<^tbíw-^#w2 ÍíX^ -^vít?k^rr <^?^Í? f3 ll ) T ~) G39 rpv4 lllll- d -l D lll u nv pód pr rlâpg ÍÍflN nhã 0 d d grn ról n n xrrdnr rn r YTlU LNCl- 2 pód hlrprldò pl qur pnlr r Frn Fnnl -nõí»<9 f««83»9b«n)9«ffl{)<>003 GBN GRL QN^TGRPC CLUD DRLT ^3^7^ró W fl k TCn 0 NDTRUTÍL èplò~~ í????????? J - Ul xhbçõ - J TJvr U rflx prf x d vd dn nrh n pr hnçõ ll ípr ubüd L vv n l pr grn r GL kcf TURT L8 lnôpnr lgr d plzlqull «u««> PLb ü > rünl pól prnr d Kyn Crl Ch B«> Cyd Ghpln br nr Cd qu nh r prnd ^Nl^Jí l^ 03L23v -- 3 zl pr N l r qurl - LD GT Un rn lbr- JDr Nl Un dr plgn - Lu U rçã rvlh d bll nnr nhr lh vllu n -- r pr r qu rvl r prfçã nn rçã rvvn brlh nn yp ulhr qu - vnr pl r pl pxã ng pr luur ã r - &lllwrww ^^?^^?^???^ 3CJ- - XJ- Dx4l - RNG B-GCTT nqüçyè rr «L D ÁGU» -rrl--- nrprn l f u prn CN D L6R Juç Dvn u r br prvr dn-lh N prgr GBNT D h hlrn d d fd r KYTN 3 9 (»9 # «í «r r <Tr%7nrrTrrv w9» X llfl U FL NUNTL QU X PUDl D T BB Á P^ JL QUNT N GBNh TKB DTD LGNG ))rl nxdv f {»rd? çõ prfun yr n vnur ln rr» nd) prgn n d r glr d n rn C0DJÜÀD0 PR GT0N RRY TfBY ^ v^- ^-^J^- --->- - n k»h wwwn ^^w«- w C T---J^-^LÍ-z»~Z3ã^W^^ RC-Prç n Pn-J Trrg l pz fl nurl - Png prlí» d r r Rh dr 3 u-pr r dr -nhã fluü «vn u ^B Z --lyv-^---r--l^ Fl L - % -lêê lwêà» h

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r"-..

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r-.. rk EB 9 HÈ$HHff! ã= GNTUR NN X PR BRL r fc 9 l l W RHfl Kl! w w WBWÈv g?gbp> 2y B #>EULHQPÉ F??r R WElR) fünd / l?ré! rr lbç WBç Tw g?\? PlT % Ü Wf E gl r rór xdd r r d dr rxèuà qd ç gl rrl Gr C d r r

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra.

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra. è?????~tfr Tyz Drr LÃ LL Crr d Mnhã CÒRRMH nrç lgrph pr ppl HLMBÍvG BCH f C l «R T r B Drr B CRfl 558 Cdnrçll Cn pru ppl RDK CClrnnRf RDCÇ BJJ JR DMG FR0 99 rn DURT FL Prprr DMUD BTTCURT 70 LLrgr u

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Noções gerais sobre o financiamento

Noções gerais sobre o financiamento Nçõ gr br fnnmn d duçã n Brl Jé Mrln d Rznd Pn Thr Adrã jmrpn@fflrp.up.br, FFCLRP-USP. Rbrã Pr SP [Brl] hdr@yh.m.br, Unp-R Clr. R Clr SP [Brl] E rg prn lr um brv pnrm d fnnmn d duçã bá públ brlr, nfnd,

Leia mais

Gazeta de Coimbra. - 1921, 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Gazeta de Coimbra. - 1921, 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente: Gz br - 1921, 1º rr Publcd pr: J R URL prn: URI:hp://bdglbucp/rpublc2/USIB-GH-169/rhl; URI:hp://hdlhndln/103162/22827 ccd : 16-Jun-2016 11:34:14 nvgçã cnul crrgn d íul nrd n Bblc Dg U Dgl, U Pbln U Ipcu,

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje «pr ppl d C RDKG f C ^^^W^B {{ PÍflff Drr DUD BTTCUT Chr lpr rrc ílgrpl R JR BBD 0 JUH 5 Tllr CRKlH lgrh h ur h & 0 flf J#í # Rã rl l \d r 03 gggg? $Í Prugl (ud) U lh v Yrk 3$

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c Crr r «m HDKG C «CUrM Drr -«EDMUÉD TTENCUT NN XV K 6043 l-th: CHNEMNH NE D ETEM 95 m M MllE KT C kl Kdçâ u uvr 62 T - TGÉD D HTEL D ETNGE v-v dm!«-r p r 0 rp rl phr Hlh Ê K ld mrr d hm Prgu quér pll u

Leia mais

Prophecia de ama nova perra entre a Russia Branca e a Lithuania

Prophecia de ama nova perra entre a Russia Branca e a Lithuania ÍSSÍ 0?\ ~y l >HWBPWMSfhp»f Drr LEÃ ELLS U nnml Prprr EDMUD BECUR EnrS lrph CRREMH pr ppl HLMBERG BECH & C Skl K rv» Jrvr S #9 Drr J56 CR 5698 Cnr Cnl prb ppl RDSKG 4 C Chrn R R DE JER SBBD DE EMBR DE

Leia mais

..-:- -t.- Rio Grande do Norte c ate parte

..-:- -t.- Rio Grande do Norte c ate parte & u W«W k l w Í5 lhb w wçr &«Drr «DUD BTTCURT «ppl d C RD & C Chrl X 595 8QTÜR8 r 0000 «llur r T Pr d d pçâ çd Rdç R d uvdr l &9 TlDh d pr públ qud pz rrud p rr l pr lvçã «D Tóp k vdr ã d ã rh d r d r

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO PRCÇÃO SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RLATIVAMNT A VILAMOURA LUÍS MIGUL FARIA D OLIVIRA AZVDO STMBRO - 2013 MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Px Vr, Eml A mudnç n mund d rblh mp n rblh d prfr d nn uprr públ ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 55-73 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

;, kndetcço tolégraphlco - "COREEOMANHa'" *Rio, Impresso em papel de HOLMBERG-BECH à Ç,«Stockolmo e. para. de,tatoi' Athenas, 31 O corpo do rei

;, kndetcço tolégraphlco - COREEOMANHa' *Rio, Impresso em papel de HOLMBERG-BECH à Ç,«Stockolmo e. para. de,tatoi' Athenas, 31 O corpo do rei ( ^^í5?^ ^í > ^ S»< Drr # x XES ELLS kç lgrphl CREEMNH R pr ppl HLMBERGBECH à Ç«Skl frrfrq xr 790 R Grrf DURTE FELX >

Leia mais

que Irmtios e ee todos os elementos oonstuuti- Castro Alves» para cadência nacional. Laboiatorio Nacional de Analy- sens accessorios.

que Irmtios e ee todos os elementos oonstuuti- Castro Alves» para cadência nacional. Laboiatorio Nacional de Analy- sens accessorios. - JBl-v-- Xw-% L T MÊÊÊlWV- k wêê---wm-- UUKNL D GNTUR NN XV Mll 0 BRL DD ÊBÊBB Mp-bfDR FRÍH00 MN LMD R JNR - URT-f ÊlR 6 BRL M 30000 l) 600 fz lçã l - q (v Uã b p çõ pç v vv 0 ppl 7 lh póx f h l7 7 b

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

presidente de ministros

presidente de ministros ~~~~Brn ~~^^r^^r^: «Prprr Drr LEÃ ELL EDMUD BTTECURT 7 Cnrl; Drr 8 CB 698 Cnrç R Chrln C pr ppl ÇRDKG Enrç lgrph CRREMH» pr ppl HLMBERG BECH C» kl Kl 798 r/ó y DURTE FELX REDCÇÃ R DE JER QUTEEE 6 DE JER

Leia mais

i-í-iim i "-r. i j','l-~'~ .nu

i-í-iim i -r. i j','l-~'~ .nu çwr --- --«grr rçr&lgphlò CRRMNH p:»/«ppl HLMBRC BCH C- - XXLZ-- u -r l-~~» --»-^ «:+ - ^»-^^r^>-^-^j^-- ->r- Crr d Mhã rr / /LÃ LL MX kl : - «l 60 Gr«/ lm/r Z/ ^ R JNR -- QUN-FR 9 JNR 90 Prprr MUN BNCUR

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn, Slvn Clud Dund br vã m um ur d lnur m mmá dân ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 161-178 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71532890010

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Prz, Juln; Rnd, Mrlú A. Pul Frr dlé d urdd: p pr um prxlg d nhmn ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 77-94 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC MNT A AÇÃ NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - p p N Vé N Vé - 30/06/204 29/0/204 2 - p N Vâ Mq N 02/05/988 PF 23983487-09 AP 9362 q@fb g A Açã Lçã

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua]

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua] q q Off S Off S 21 ANOS 21 ANOS [ ] [ ] ÍNDICE Içã 3 P 4 Ráv Púb 5 Açã 6 1. A A Cçã 9 2. T R E C-T 17 3. Dg Phç 33 4. C-T R 41 Lh T 51 C Az - R B T R 52 Cçã E Ab Lí Tx Ab Lí L M Rh Rg Ch E A Vv C Eí Sv

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Rznd Sl, Shrl; Alv Prí, Mrluy Tnã nr gênr grçã n urríul d nn méd prfnlzn ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 307-322 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

.'*_. Que des pi ante! Barra, Nelson X.iiaimy Delphlm Pereira, o

.'*_. Que des pi ante! Barra, Nelson X.iiaimy Delphlm Pereira, o ^~^ _! C ;# Dl EDUNDQ BTTENCURT U N llll Ulvl vlff0 NN lll-n 2636 ^f-^^ DE JNER - SEXT-FER 3 DE UTUBR DE 908 p pp f x - Rçâ R v 7 Q p! EXPEDENTE lgl D ã v g l B Nl Xy Dlpl P HJE llç búb v ll flll llk pl

Leia mais

UUIA-SE umu intuiu purlitfumllla: r, Dr &SKT ''" * * Biioani ivroiu-ehcmidii, iitiru. .. u i.iiiuiii >» ".uniu Heeira nu iiiriiiiiiiilclrn; quem!

UUIA-SE umu intuiu purlitfumllla: r, Dr &SKT '' * * Biioani ivroiu-ehcmidii, iitiru. .. u i.iiiuiii >» .uniu Heeira nu iiiriiiiiiiilclrn; quem! vrád Rdflr«hf«D TMMMD yp«j 11 n BE l«k«f«< DE JNER Tyçr 6 Jnr 1914 nn xxv J TMCCBSE» vs&pssss J JT r < à ru vncmrr» S& l SS CL«Hspí W 1»8

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada.

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada. 05W APRESENTAÇÃO - CARATERÍSTICAS 04 SA CA/MCA SP/MSP MB/XB MC MD/XD XC Cbu -ã ã áu T hóf u uã g h M 2 gu áx ê u x -15 C A fu, u x u bx (DC-INVERTER -15ºC) Cfguã ub b z u u gé T G F ó uã é ã qu fã bóg

Leia mais

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto...

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto... ( RN VII N 73 Publçõ upr á lh $05 rl u lh pg $0 (Pr lów) ur (pg ) 2$80 r $40 rr $70 Pl rr 3$20 r $60 Brl 3$60 (fr) Pr l prugu 3$20 l Brr Rgru Lb r r Fr Mr Su Nzré lur rr Iurl Brr qu l f h pl r Mr Iruçã

Leia mais

~->- ;v. í*it-«sr*. Recife Domingo 24 de setembro de 1911

~->- ;v. í*it-«sr*. Recife Domingo 24 de setembro de 1911 ?v< / " F"""jHWrT RJ[v j??? T" ~> v r RDng br 9 PRNMBUCBRZL GNTUR p r MZ MZ PGMNT DNTD NN XXXN 6 GNTUR FR D CPTL MZ UM NN J0M! k B xrngr MZ 8 CM NN > PGÍNT DNTD RDCÇÃ CRPTR B FFCN Rn Qnz Nvbr n 9 d Rgn

Leia mais

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto Cu A f ê glblz fçã pu u f hv u p. v ég p pl, vé pç fl pu, qul pp vçã uz. O Hj Tp P v é á v v pê âb gh lg pu u fz ppçã qu. P v u f é á lz p u l up à ê, u p p. Só é pívl l lv u v vlv pê ful à gh pu. Qul

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Crnr Crnr, Wldk; Mnr d Brr Aruj, Fláv; d Suz Pv, Frnnd Plí d rgulçã nrrzçã d frmçã d prfr m nívl uprr: xprên d Inu Suprr d Eduçã n R d Jnr ES Rv

Leia mais

BITTENCOURT. pj M>.ili«".s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s"» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*." *-*,.--...

BITTENCOURT. pj M>.ili«.s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*. *-*,.--... B r ll fnpru b hnu ruh VKlff»! «M,, U,gü Drr EDMUND»jE^»»H»»^ BTTENCURT NN V -N 2,777 R DE JNEK - DMNG DE FEVERER DE 009 pj M>l«s»-«-W,K4«XW >«í«m «) 4j «u r, rnrr -r»,n Rçã Ru d uvdr n 47 4 W s^

Leia mais

...v /. mjm:""~-yj^m WWWWWla^íftím pgffig y.^n-y. Bmm

...v /. mjm:~-yj^m WWWWWla^íftím pgffig y.^n-y. Bmm / ~y WWWWWl yy B l! B XV l!< r KrbèDR RlD Í ldl U l BB R NR XFR 2 BRL r x l k R! è l Glb 2 r lr uçã r z hr B u rr rlr V uçã uò r llv b r u ubl rlhr r r r qu h ldlcçí B ldílç GNUR FU ll bl l xr urh l rh

Leia mais

Folheto/Encarte/Distribuição

Folheto/Encarte/Distribuição D 2 Dv X*, DT P f q y Hll K P z! 6 Il ç l, l f l lh y4 P Pl l! ç v Il q ã b 6 lh v fl h, lz l l jv x lç, ç v 76 à v: D 2,7 74 à v: lh v : : 85852 ó $ 4,5 vlh : 67 ó: 848 lh v : 2, 24, 46 : 886 ó: 857,65

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS ECANIO DE DEFEA DA PLANTA Dç: r â ECANIO DE DEFEA DE PLANTA CONTRA FITOPATÓGENO ABIENTE DOENÇA rgr Crg FCAV/UNEP 2015 PLANTA PATÓGENO P R O C E O F I I L Ó G I C O ECANIO DE DEFEA DA PLANTA (AGRIO, 1997)

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n.

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n. QUNZEN O MMO D E R O SS (VCOTE DE ORELL) ::g P q g E g g F" g Nã \ F f "q " E q "E?" H x g : "S ; g? " S í x& E f$ D g 3 f j U z! F : "P S Mg R :: " E f O NTU R LS MO O E g q E f ã ; q g y g ; q f çã ;

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

:- gal Ifiilg^lPl. &\ k.tr :ti.: hy. f V' m_'s:-\ m'y: . *ty&? 1-.P9» DE 1904 RIO DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO

:- gal Ifiilg^lPl. &\ k.tr :ti.: hy. f V' m_'s:-\ m'y: . *ty&? 1-.P9» DE 1904 RIO DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO JwÂTí L ~ Sk9SPS > ZSí p \Z SwSS S=!!S J ZJZj S>w g gp \k h ü {p\j N %v PZP LZS Z > jrü í \ à wbgg SSGNTURS NN X BRSL S íj PR XTRR í Pk ÍBJÇÍQ DS NÇS RU w whx dçb #R PBHB HgJÍS BDJ P9 9 R JNR QURTFR ZBR

Leia mais

'"" "( :-.*-,... Grande reunião commercial. como. mais. sem. não. bem. mente obrigados. Tão falso c insustentável é o terrreno.

' ( :-.*-,... Grande reunião commercial. como. mais. sem. não. bem. mente obrigados. Tão falso c insustentável é o terrreno. !WHW---P - - -- ÍV- - -! ( -- - > C nhã D - DUND TTNCUT CTln Tp» NP! í C NDKG C NN XV -N 09 p ppl K N TÇ-F NV 95 gphl CV- H HLQ CH &( kl Kdçâ u d uvd 0 9> Tlphn çã N 7 dnçã N 79 FCT P n póp-l qu p- n n

Leia mais

M «ItfElI» JIEpES ^^chele-dft^ispo. atô. ram, íõ«è, muito além da ilba. d^^^: fardamento. *me»*ofra ode. em bonds esp^^^ ~ " ~ij!

M «ItfElI» JIEpES ^^chele-dft^ispo. atô. ram, íõ«è, muito além da ilba. d^^^: fardamento. *me»*ofra ode. em bonds esp^^^ ~  ~ij! r T l H llll rbbg GNTR W ÍXTRR ú > BD DDTÍlÇ l hld % lll R WlRlB R GNÇL D 5 rbçã xw NÇKB Tlh b N 56 r rr ú zr Tr ô r l w z rr rl r lz PB lv P q ü Bbr r Bbór vã 3 v r õè l lb lv v Yãr r r = vr rbçã Bhór

Leia mais

A EPIDEMIA DA GRIPPE" TOMA CABA VEZ MAIOS VOLTO

A EPIDEMIA DA GRIPPE TOMA CABA VEZ MAIOS VOLTO W D LX LL -- C d MnM (ç «l«g«fw9jf»chrmíh!f àfl pfn ppl d» H-MB-R- BKCH Ç-~ N3XT --H- KT! Pp DMUND BTTNCURT 558 CRd 5698 C-G 544 C0 C p ppl NRDKQ C«l»n~Hl D ------ R JN -- TRÇ-FR 5 UTUBR 98 RDCÇÃ Lg C-Lbl

Leia mais

1 2 9, i n c i s o I I, d a C F ; e a r t i g o 5 º, i n c i s o V, a l í n e a s a e

1 2 9, i n c i s o I I, d a C F ; e a r t i g o 5 º, i n c i s o V, a l í n e a s a e P O R T A R I A n 2 0 1, d e 1 8 d e j u l h o d e 2 0 1 3. A P r o c u r a d o r a d a R e p ú b l i c a q u e e s t a s u b s c r e v e, e m e x e r c í c i o n a P r o c u r a d o r i a d a R e p ú

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn Olvr, Jquln; Fn Brgh, Rqul Fundf/Fundb - mplçõ pr fr d duçã nfnl v nvên/ prr ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 35-53 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

REDACÇAO. ALMEIDA Redactor-cHefe % DR, PfRNANPCr MENDES DE ASSIGNATURAS XII. rua. ordem. Braait, Jbmal. Alli chegando, dirigiram-se a

REDACÇAO. ALMEIDA Redactor-cHefe % DR, PfRNANPCr MENDES DE ASSIGNATURAS XII. rua. ordem. Braait, Jbmal. Alli chegando, dirigiram-se a rê- - -T -â v-t-fm [ff ÇÃ NH prj v UKWL N RÇ LM Rdr-Hf % R PfRNNPr MN GNTUR X ÇÃ PR BBL R J TR- J Trr ( du) XTMB M rdj) W r M ( dü) ( dç) Í G RU P M } k GMU BB KU -P Ê! pd d Pb? vm -B TRBUÇÃ B XPÇÃ - GNÇL

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl M Vr, Brun; Slv Rbr, Nm; Alv Dmnn, Rgn O Cnr Vrul d Dumnçã Rfrên Owld Gld u fn rí n Muu d Rpúbl ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 53-62 Unvrdd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl F d Vl, Frnnd; Frrr Sll, Ll Mr Jvn d prfr, l mu dn lr ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 365-384 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil Acçã Cultur Lzr B Cg Pl Brr Nv crtgrf cl pv cu trc Brl Hrt GOIABEIR Ctr Epírt Lrt Exprõ cultur fíc trc Gbr Vlh Argu G Sll Vtór, Epírt St Lpl G Sll Ií Clh Suz Jé Alv 13 Dbrgr C Ct Alrt J R Prç Luz Alv Jé

Leia mais

màw úmà Vai;» W*r- " ^^\ B»itoea',ao UM ÃMPLEaips SINCERO

màw úmà Vai;» W*r-  ^^\ B»itoea',ao UM ÃMPLEaips SINCERO R W WMf Wkjww llyjl Rg! W j J àw úà Wr \ ~ MMN Ô jêzf ü vjj ~ ÜJPjpf w jxjéç r ÍP dlxfl FRÍÒ > d QQ7 l< xjpjfl % %$ TKrvyg r fã JJl wr=~ f à prçd \

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E D E P A R T A M E N T O D E C I Ê N C I A S F A R M A C Ê U T I C A S C U R S O D E F A R M Á C I A

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Alvrng, An Mr; Tdr, Anón A "lnd" u hór d brbl: mvmn duçã - d Mvmn d Trblhdr Rur Sm-Trr duçã d mp ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 1, nr-jun, 2009, pp. 193-207

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Frrr d Lm, Drl; Mlrn, Vlmr; Srdr, Dul Mr O ppl d l n prmçã d úd - um mdçã nár ES Rv Cníf, núm. 28, my-g, 2012, pp. 191-206 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

A C T A N. º I X / 2 0 0 8

A C T A N. º I X / 2 0 0 8 1 A C T A N. º I X / 2 0 0 8 - - - - - - A o s d e z a s s e i s d i a s d o m ê s d e A b r i l d o a n o d e d o i s m i l e o i t o, n e s t a V i l a d e M o n c h i q u e, n o e d i f í c i o d o

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - Ax A p N Vé N Vé - 30/06/204 04//203 2 - N Tí g Ag N 20/05/987 PF 7265577-40 M p 788725 - @fb g A Açã Lçã Ap p

Leia mais

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito PL EPE Fundada em 20 de gôsto de 2001, com nove itens de peças automotivas de produção. Dispomos de uma ferramentaria para confeccionar nossos moldes, e máquinas injetoras para fabricação dos produtos,

Leia mais

P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S

P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S P ET A g r o n o m i a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e L a v r a s U F L A / M G 1 R e s u m o J a m a i s c o n

Leia mais

' *^ i,* * scu3 collegas Frederico Villar c Benjamin Goulart, o capitão de corveta José

' *^ i,* * scu3 collegas Frederico Villar c Benjamin Goulart, o capitão de corveta José / Crr d CRRE ff lgrpl prss ppl l BER BEC & C fl R Rç Ru d uvdr 6 R DE ER D 7 DE U DE 95 rn grn pr d d prur sllu nr 65 4 7 8$00 TE (ful runã f rsluçã d sr Pnhr glr sr s Bzrr Dss h sprr qu ss su u rsul lu

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS D i r e t o r E x e c u t i v o d a T O P L O G P o r R o d o l p h o C a r i b e A r m a z é n s g e r a i s s ã o e s t a b e l e c i m e n t o s

Leia mais

Invadido o maior e o ultimo haluarte niponico nas ilhas Salo vsãn PAGINA 6

Invadido o maior e o ultimo haluarte niponico nas ilhas Salo vsãn PAGINA 6 È P Dl-P P R D-u Uã MDwl D- v R B 0 MÉ LFÔN: - N: h KDÇ -000 BPR PL -00 PRR - lg RBRL RNL R Qu-f Nvb 9 NUR : : 0 ND UUà D ú u Dg lu z u L N 0 lã l g Pul Ru Bf 6 Rp: LU LM ML u ã pg h gul flh bl 9 : p bô

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais