Gazeta de Coimbra , 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Gazeta de Coimbra. - 1921, 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:"

Transcrição

1 Gz br , 1º rr Publcd pr: J R URL prn: URI:hp://bdglbucp/rpublc2/USIB-GH-169/rhl; URI:hp://hdlhndln/103162/22827 ccd : 16-Jun :34:14 nvgçã cnul crrgn d íul nrd n Bblc Dg U Dgl, U Pbln U Ipcu, prupõ cçã pln rrv d Tr ndçõ U Bblc Dg, dpnív hp://dglucp/p-p/r nfr xp n rfrd Tr ndçõ U, crrgn íul c rr rqur u lcnç váld urzçã vnd ulzdr cr () dcun() prr u nrç IP d nuçã nr d uprncnd lcnç ulzdr é pn prd crrgn pr u pl, pl qu prg d() íul() crrgd() pr ur f, gnn crcl, crc urzçã d rpv ur u dr d br N dd qu d br d U Dgl ncnr prgd pl ódg d Dr ur Dr nx lglçã plcávl, d cóp, prcl u l, dcun, n c qu é lgln dd, vrá cnr u fzr- cpnhr pr v dglucp

2 " f í S r v : -! - : T r ç - f r, 15 r ç 1921 N X N 1129 Publcçõ: núnc, pr cd lnh, 200; rcl cuncd, cd lnh, n 1 pgn, 500 (Pr nn 20 /, cn) nur (pgn nd) nu, 6$0Q; r, 3$00: rr, 1$50 Erngr, n 10S00 Pr cln n, 8$00 Pl crr 10 cnv pr rr Nur n prd plg cd Jrnl, dá nc chr rn rgnçã n br u cd dfcdr pr cnruçã dí préd hbçã, qu fl l vd nur n cd Nã br un ur nfrçõ, pr nã p frr qu nc j vrdr rn blu u qu, pr nqun, nã p nv B jrí qu j Un fc qu p brv p cnfrr Enr vár lhrn qu cd prc, é j u d qu fgurr n cbç d rl ppulçã und ur rzõ h qu fzr «unhr nur nquln H pr í u c dc r nc blun cnn d pr vvr, pr nã r nnhu cndçõ hgénc H vrdr vvr gn vv, n r cu u p c prg pr u xnc Tud prv b nc d cnrur nv pr d prç, p>qu l fl pr pbr, rc rdd lgu fíl vr nbr gd r rdr pr fr br ur, pr fl c, d? vvr br Huv p qu n v f rrn b cndçõ p;- dfcr nv préd n cd Hj nã dá fl D qu r br plu, pnd r cnrd nr lhbé, çã vlh, Sn lr Sn nn d lv, nã fl b rrn E n Ur, ud, rd d Br, l d P, nc nrr é S-n Ju, rd nv brr S Jé lhbé, Pnd d Sud, Sn Tr, c, c, h rrn xcln cnd çõ hgénc qu b p prvr pr nv brr xlá qu nc d n clg lcl nh d v vrdr qu nã r u u cnfrçã br prc plr c u nv brr pr c bé fzr prcr u cbr vlh und qu? rv hbçã u fíl qu nã ncnr u r c pr vvr H u dfcr u lr Nã fl bé qu p dpr cp pr pr? g r ã prn lhr n, jur d dnhr prgu fcrá prfn grnd Nã é u prê du vd Bnd d G N R Ec d Scd bnd d N R drá nvrár u prr cncr publc n Fz n, hj: prx dng, n c rêí d Dr rgl Jqu dgur vnd Nvrr, d 14 á 16 nhd: hr, c gun prgr: D r d ncçã brl Prr d rl j 1 p r Pdd cn Pl r dr unh lvr f pdd cn pr n c rd Lu, r" D Dn Txr Lp, dn pn Dn r Dr Jqu rn Txr rvlh pd lhr n Úl d d dnç qu h p d c Snár l frcd pr unçã d Snár cd ngd lvd rnrnc, b c bé f n rnd bzr prnd qu u grup nhr rlu pr f lur cnfrn r dr rr Pn grcu n dng, n Sé drl, n d r bp cn, vl u xl prd pl clc Snár E lr Pruguê (r- ch) brn (uvrur) Sgr (Fn) Trbu Zr (jr) LI WEBER FERI UNUD 2 p r rr Prugu (3" Rpzd) Grn lgun rn rch lr LI IL udn brlr rculd n Uvr-d br v publcr hj u nf n qul prrã cnr vlênc xrcd prugu n Brl cnr prpgnd créd f Prugl Tl I Lvndr Publcá h d;- u rg dvgnd blcn br du lvndr v pr, pl prc rn rcu p h u u p lgu l n pdd qu nã lrgu un v rr u lhrn prn lvr vã rrnd cd vz xg dnhr pl rup qu lv qu g, prqu á frç l qu prg nr puc p prn rup ch r-gõ lvndr dr u grn ruld br á prz qu blnç n- r du g-n uld pr Prc qu n bd crá Dublc n prd d qurl, n u d, nd cnvdd urd, prn, c np Gnbrcn n n qu u grup c d np nbrcn rn rvlh, g d flcd r Jé nr d Sn, pn ndr clcr n l d õ clcvd u rr c unh grdã pl bn rvç prd pr qu rfrd c np B rcd é hnd h u n qu f g ld pr d cr d nun d Sé lh, fcnd Excurã é hj rrn cnqud E u d prx ê pr rgulrr P, pr cnqun dv vr br lgun x c, dnd àqul pl u pc qu nd hrn curn u v á c u vlr ríc, hór - n Unvrd Sã d u qu d pr c rqucónc, fr d dn dqul Pr frn nu pí n d Sé lh, v gr H qu rrn, qu ã junu fr nv prc áb, v rrunu Lb cvnd p lx du br qu pr fr ncd, é ln nuíd pr rccund fc cr br cndgnn nv d b cnár pr r pr- r Il Trncr, qu rn d nu rr qu pr vr pr prr fr nvgzlr pl prg d u n çã ln, pl fíz d nun nv chg 15 Junh, qu ã á u gurd prqu c r u nc Nâ n prc qu v d; prnc pr lx j d cnhcn d rr rçõ- crc ã d nun N d d pí ln, é crr n, pr, n pr qu cncn j crd nuncá l pr qu p d hr xí brd d Tncr rílrqu v Sé lh nã -hs f qud julgu rr cfr prnç cncn crrçl, J fc p n v, 0 nu d U Dlh c d Pr runu pr rr d qu-ã -nv, rvnd ndr u l gád br Lb cnfrncr br un c cdéc ; du cd p<,r qu d p r u cçã cu pr E br já c hv rund pr f, c ncá qu cd c c d p u c á u cn, qu n dá prnç r rlvd c pr lng S jgund lgr d R Jr publcd n Dár Nc, c, cpnh f cnr prugu v r rbuíd nrd pr grícl cln Prugl, p fr Brzl grçã prugu-, qu l é drfrd á dur ncnd, qu l 1897 qu n cnu pc f u d d crcr grl - - Edr, NTNI DS NEES RDRIUB5 Fub!c- á rç, qun h d vul ãfl ld Fl 8«dc««, «dlnçí prfl PT80 D IRQUISIÇl, 27 (f 35!) I l l l rcr prprár, JÃ RIBEIR RRBS ngr B r ã U runã n r N runã rld n n dfíc d P-;ç d nclh, p 21 hr, pr nr br r-prnçã br n ngrf Brã zu, f rlvd pr unnd pdr n d cngr, pr nã hvr p r cnvnnn udd prbl qu lá hã vrr, F bé pr n pnã cd u f?z rprnr cndgnn,u nã v cngr Tud qu nã j, rá crd S0G 8 S IÍBÍS7 br 53cnn $n I nr n puc d r u vz c rd rgéd d lvr, grnd cncn qu Igrj rg c u d c lén d u lurg p v qu d un d rp nã ó c nd funn d u fé crã c nd lcrc du v d prf, hrn c ígn d árr d Glg E u durn, pr r cnrd c u ngu pur ncn, prvlcd rvz d p pnvlcrá nd é á cnuçã d écul, gund n n lbrn pxõ l cnd crn u bál prc uvr grur d xnc lg r j vu já pzd prn c qu ngu n qudr d Fxâ é prx bd llu vv n lu n rz, crnd c dvr nfçõ nn Pxã d Rnr d Hund, r<: dqul qu nuu n und ubl d durn, qu b p cncrzr n ã r c lur plvr: -v un ur lu, pré, qu n l é rfrd bd l luí, rnud rpn c glr cânc d Glr n xcl, nd nr Hn fv lgr, qu brnz d I g n j v rprcur pr d pr, upu pf é á hu l chupn, d lvnd u qunhã gn nvl c u cnlh prnç, lhr d, r fl cd E cr qu nã chg d lr bulíc f gr E u l, nflzn, r h u? nflcd pr purfcçã d crçõ bnd E prqu é d c gr, qu crçõ ã chd á prc d b, rprr c nflz u prcl d u flcd, Gz br, n fr d n, v brr u clun pr rvr cfr prc á gnrd d u lr, pdnd n d nflz qu prg, qulqur bul qu lh nr rrívl frr B b qu ncrg d vd ã hj b dlr pr d, nr n l b frd, nr n crçõ gnr, u h nd, flzn, qu nã quc d qu vv n d r grur E! pr ó pr qu nó lc crr qu crc E n l, p, u l c qu p lbrr d Rurrçã r, l qu rá b runrd c lgr grdã qu fz brr Wlhl B c k u E hj qu rl n T r Su B cncr pl P l dr fd pn lã Wlhl npcr d plc nbcku, qu dá pn u vgçã pru n pr Sudçã, gund pr Lb r, n v nurr u prc cr pr r d nr d nrr, r, rl fn, qu é cud r rcbd Rl- hcj, pl 21 hr, qund prn d r unu d l d Jun Grl d ncpl dnrdr d cncdr, u runã pr rr lh dqul lcld, u pr d hr fr rprnr cã ucr, qu c ur prln, rclnd cn ndvídu ngcu n vz j cluã d cnh frr v-nr publc d?l, qu? r ; rgnl, nd runã d v r rprnn dqul crpr Nçã çã dnrv, d r, d cçã rcl d Scr nd ncrrgd d j d Dfz Prpgnd çã pl S Jã d j 1 br, p, r, Jé d Sn,! lnhdtrr d rgnl N BRZIL 0 uç d ppgf P r c nã r v r g r n d p r n c cpnh nv D n u l d d Brl n cd, p d - n r n c r ç ã d lgr b x, d " D á r d Nc,, d 15 d c r r n : RI Dr J E I R, 12 - r c c c d c f u n d n nc rnd b r u r qu nflngd p r u g u B pl cnrr, dfru qu prugu u u ç ã b r nvjávl grn p r u g u ã qu uí b r c b d p r f r d dur ncnld 3 cã q u u d n b r r rlr u ã d p r c u u qu p n p r ã p r c rcr f u n d n u bjcv fcggskdffy «n Tív S u PRFESSR DÃ FULD EDIIN c u l c (SERL Pr, dnç d fhr crnç Rnc: : nul : : R Dr Sõ : : d 3 á 5 (jun Hpl) : : : : Tl f 556 R Frrr Brg, 96 ul c p pr 100 n, flcu n cd, Jn ugu Luc, jnnh d rên, grln cnhcd Dprcu c l ul cp d ulhr qu uv rn br qu r rj vul gr n cd h qurn n prgr d fzr ubur cp p-l chlé, Jnnh nunc xu ur cp, pr ã lp cvd qu prc nv Á Jnnh rv nd r d bn, nd u fvl pr d du c rr prnvl Er u vlhnh qu gv cbu cr ul c p, c c n Frr ul blã p blã r dgn fgurr nu uu curó d Qu b vlrá ur cp, nã crd prqu bjc vuár qu ncubr prn nunc rnrá prcr nnc é prâ ubr pôr b á r cnl, n vng r cnc p rc prx d ldn r drgd u rprnçã á r pdnd qu nã j ld rc prx d ldn, ld cnruçõ qu ch br, pr r ubuíd pr E rluçã qu dvgd buár Flcu n cd gurd n 59 d plc cívc, % nn Rqu d Sn, qu r u d h u n prnc àqul -crprçã Tbé fnu r" D rln Ju R, bd prprár Flcu Lb r1 D r Jul Gdnh Su l, vuv d r cnlhr dr Frnnd ugu dndr Pnl l, qu f ln dcn br v qu grn prg plc; ã d r nn crnl dc dr Frnnd l, Hnrqu l d r D r Gdnh Lg Pl flcn u ã gr, ã lu ré D Br n Sõ r u rd r Jé lv G, ngcn cd fíl nlud prn n cndlênc Pl rbun RELÇÃ Sã PELÇÃ IEL nd Jqu nul Júnr ulhr, prprár, d lugr d znh lrnh, cnr vln lqu T ulhr, d lgr Rlr, Dnz d Fnc; crvã, Pnl GRS ÍEIS l Brnc Luz Dug, cd, crcn, l Brnc, cnr P Rlr, Prr chd ; crvã, Fr Lp br D l d ruz Rch, dvrcd, prprár, rn br, cnr Luz Su nzg, cd, prprár, rn n cd Rlr, Sá ; crvã, Pnl br P cnr Jé B rvlh, cd, cndr d Trbunl d rc Lb Rlr, J Rdrgu; crvã, Fr Lp GR RIE Tr Dnl Lp Nv, lr, prprár, d l lh, cnr P Rlr, Inác nr ; crvã, Qunl crd Ecrvã, Fr Lp ; PELÇÃ ERIL Guv nn Pr Brg ulhr, cnr Frncc S nun, ulhr ur nfrd Subênc nnu gprcír n jr n fr nc bn prç gnr ub Sã 9=3-921 nc nflzn nd PELÇÕES IEIS nã prcbu rnllnn bnfc Fundã Jqu Trgnr lh rgã pj, prprár, r br Ghv N n rdcçã ncnr lgu chv, qu nrgrã u dn, n n Fundã, cnr Jrn Trgur rgã rl, lr, prprár, rn, Idnh--Nv, Rlr, Prr Zgl; crvl, Qunl Fguró1 d nh Frn Tí

3 G Z E T xr L Squr, u Frn Txr L, lr, rn nhr, cnr nn r ulhr, prprár, rn n lgr d Rlr, Prr chd ; crvã, Fr Lp Tr P cnr Jul r d lr, lr, prprár, rn Pç rc Rlr, S Lrchr; crvã, Pnl I B R, nd0 Sérg, Srr : L" 34, líl 15 c lqudçã «1- Ecrvã, Qunl: PELÇÃ RIE nd Sng h lv n, nr P nfrd Sã PELÇÕES ÍEISnd nul Lp ulhr, d lgr d Slvr, frgu Sã, cnr Jã Frrr d Slv, cd, prprár, d lgr l r Rlr, lvr Pr; crvã, Qunl, lrc d Br nn Pdr ulhr, rdr n Qun d Rgung, cn Jã d Sn cd, prprár, d Brçl Rlr, Frrr d Sn; crvã, Fr Lp PELÇ RIE br P cnr r d Nzré, lr, dc, S rnh d Bp Rlr, Prr Zgl; crvã, Qunl GRS ÍEIS Fundã Jqu Trgur lh rgã p, prprár, rn n Fundã, cnr Jrn TrgurêÒr rgã rl, lr, prprár, rn Idnh--Nv > _ Rlr, Tl; crvã, Pnl Fundã r Squr, rd ur, prprár, d Pv d l, cnr n Squr, rd ur, prprár, bé d Pv d l Rlr, ând p ; crvã, Qunl córdã Ecrvã, F Lp: PELÇÃ IEL l Brnc nul d Sn Sl p, cnr D lr d Sn Sl Przr nuld PELÇÃ ERIL lrc d Br nn ld Tnc, cnr D Lpldn Furd ndnç nuld Ecrvã, Qunl: R RIE br nul Ju brn cnr Jã Rdrgu Ngd c ldlõr n- B r Drgr cr gul zvd lp br Hl Scd d flgu d Çupí Scd nón rpnbld ld pl cl, $ 0 0 Sé URÍ/Í bl Grl nvd nhr cn cprcr n bl Grl rdnr, qu h- fcur- n l d Eblcn Trl, n d 22 rç 1921, pl 13 hr, nd un rr; Dcur vr Rlr n d rnc 1920 P rcr d nlh Fcl ur, 15 Fvrr 1921 Prn d bl Grl, bl bru Epr Trnpr cânc r Epr Trn pr uv d Pnínul SÉ E LISB E Epr ncrrg- d gnr rnpr, n nr c pr fr d cd Ecrír br, ru d d, 144 pqun qun B z r r c r G é - -> lló, > \ pnp pr í S U! Rubrní gd d d 9, n cb crr qu vnh pr br, urn crr qu cnnh u prnc qu dn nã p prcr, íccu n qu lh f-z u fl blh v d P- gun Í2vr fcr c dnhr nvr crr dcun cnr rbl, pr Lndr Gnçl v Lp, ru Srgn ór IBR TRESPSSE D rcr b frgu d b lcl Tr lcdr P, Ru cn d Luz, 34 1 u nãb Sf n- u c ud n ru d Sf, c n 97, T ljn pr 10 fíl, nã nclund u k-j npnn, rzé pá c gl própr pr crçã, rnbrn u pç c gu pr lvgn r- r d ncçã Prr, n ru n 92 rcb prp cr fch d Jã r rqu, Pv d Lb, nnh Trrn cckírcó n- l n Erd S Jé lhbé E rd d Br, l Unã Pr rr; S LNDRES, Ru Frrr Brg N I Drcc dbíuuíc d rn L 5 SEÇÃ UE 0fS f ÇÂ j Erd Ncnl n 12 Grn Rprçã nr rg d E N 52 -:- -:- Pr -:- -:Fz publc qu n d 31 rç 1921, á 12 hr, n crr d dnrçã u nclh d Luzà prcrá á rrçã du prcu rrnqu, cng, cnuuç brg 270 ; 000 uc pdr x p u rprçã u klr 19,362 c 19,032 ú r fnd rd B lcçã, 2430$00 Dp prvr, Ò0$75 p fnv r u 5 pr cn d p ç d jud cçá gu pr fcur p prvír, v rqud Scrr Drcçã, íé á 14 hr, d d 30 rç 1921 gu pr fcur p prvír, v rqud n crr Drccçà, é á 14 hr d 30 rç dc 1921 dçõ, rçn cndçõ pc rrçã rã pn n Scrr Drcçã, br n Scrr d nrçã d nclh d Luzã, d d ú, 11 é á 17 hr br, 9 rç d 1921 v;: b h l P ~ n ( d 4 5 lír) URR NEI, HLRSE E NEI PLUSTRE ELHR REEDI É F E R R - Q U I N L NÂ PRES DIET EN-SE E TDS S FRIS % U nh : L cur ququr h n Qu- j N- : qu «vl p x ; v r h Ê uú-c,, n ] rd Bânc, n prx-í qnf-l- r, á 14 h - L ( r «nuc-jc u - q u r É p- í l y U; 3 lj (v :, ) ; pp r- c vcu<u-c v u «u - c r - - r D nrc1 é 8 11 r, crp v <;u uzd D gn r <, n r L ", p r -fzg,?" IWíjJ c? p b d ô q p Sgur rí; rrr: uul grév:cr:grícl: rub uv r r p n d n RDS fíj!! n : ú pinu H d ; >3 >-"J l b r PNHI " Hvn) [>! d g J J / r T I n jíf c í «u c u v r c l, rn bn d b pnc F nfr <;õc cnrc, ugr-- D Jul L :áj Tnc, ru U Pd R ch, br r u u ~ u; c y í c u í u dnd- u vlr qu:n -n; y r n r-j çã í f cu, c v lun, nb, pn, br d d f l r, ruçã prr, frncê c pn n á rdcçã jn?!? R j l n u r pu p:r I prr l u d c u õ l frçf, -u r -hr, n" 11 Lfâbpp ÇIíDQff,, r ã rn clnc Prdu Bríld d (urn, n=\ gu, pc\ rçã, c,) ru u r ;d > r b l G â d c Znc cn r u \ \ í p n n 0, 7 lgur n d - c n cl- p d 1) u, 47 S n - uc n jà u luz k-cc, p dc vr r- 1 bulhr P ç 8, u n - c > n l, u c cn q u n u l ; n B l Lp, fju U Sn;>, d lv T ; - n r g c c n R d P d I n q u ç, 33, 2 br ; -y w"n% U rr- n n E ; B ;; 5 nu d Hck r pr>x n r qudrd nd c frn T d rrr prr pr rd 55 r n pr cd d Gurd, n nnhl u N;, rdcç dz pç pr d qun c grn vnh T bé lvl, c hbçã, u g p d rpí grn dfg currl Pr r- nh rlçõ, frcnd lh r d 2 á 4 hr c Bjvn nh c, n? cd R cí d lhr c u n? ur Dr n fbrcé lnfíc! Dr Lp ;-í-/?lh, 10 Ihr lcl c prç rvírd br, ! Sn lr, u c Jé r- I pr qulqur r- dr c;ncrcu! yb nnhl Jé Gdnh d Uh< N rdcçã d (pl, r, gz lgdã) á c S n d r, f fâ n K -T -rf--- p «w 1 E I B I (Rgd rn 15 pz) Jé dc Su Tull nd (l prprd cnr fg - E G G Drcr, Dpdd L; fcá n rnçõ r c r f- çjc uc- u já f b u, Drg- jrnl g urd-vr judn rc- bcn hbld, r d; çã, lr E íncrlçõ cnp- n v c- r, é á,- g fj, - - N PKElDÍÕ Ú IIXJ G f- rn \ S \ 0 S!X " ZSZ 2 0NSIGÇÕ S BS vpr N Bzrr r Encnrrg- fd prçõ < r/r, í c: c7 W vnd pp crd, Krw pr rnfrnc, c, c íí " cnruçã fbrc d P r jz - n U klll u % pár lé à nh lr (uv U) r prç rrpnn n b r : h ít!;hgr > c v íh ví r; Pr ÉS Sé qu p r á v n d un g r n d v r d rd g n r c l h d d l h r p r c d ê n c r Pr Bn n Dpr- u rrnd- c P f< f bíl u, fôr pr Fll, r B Dír, n G- P h prdú p ó cá h IBR 1 1! c c cbnr! Drgr í rd/cç c - c u d Jâ,, l,! ó á cv í, : I 11! < ju á-l uf c 1 r u c - íví I f \ fr ll l S /, S rj I % 11 v u (! JíJ ru í- :,(J E cvc u r, p í l - : - j :!u :: L- L 3 K Ulu U Pr dluçã cd, nhr grn, prpr [ urd u" 5 Pc ; rp- rn br, b - d r, v n d n : g r n d n q u r J--vrv 70 nã íu n Lcgír ud, c d u-, qu- d Q u ú dd Zbr c TH nn prnc crrqu í Pr clrcn rcinfr br, z c 40, b prp cr fhd, n Frrr, Trrr d Erv, íuj>f" é 15 rç, lcdr 44, 2" ndr w u Nu <fl, : çj 11 " 32 lbr P, Ru cn d L,f > - KI;S j Luz, 34, 1,í1í, rrn n I w c Txn-z n U (Jl u - U nu ú k h n 2 T :n 4 uu c c v z- p- r ç- 8 U<; Pá1; uu wn pn dcld u -í fcl c, n-j ncr, cu n u n Erd d à cuíj! pcv, Br, á rrgç, cp Jé ccrn B- d SnLJ c g r fy j <- U rz d chã, 1 ndr gu, z vnd cnjun u n? B,," furd l d rrn ud á n rrrç, d r J T 10 dvõ, lj qu r rd d vnd D d Slv, c n p- v pr fcg u cvlrç n ngul frd pr v ju:j rcl q u uê clcc, Uu qun! nd pl cjh d Jrál -u «Õ rv \ Pr rr, c dvgd u c: bu luv, Ku d dr Frnnd Lp, n ru Gl n1 1 cn d Luz, 50 1 ; 9 2 I Ru g, 1 7 Prç d rc, Ru c Err, í «x ng,y nfrd R FÍ? P R U luj íítitk II í-jlflnl «" Td p u fr, qu f-y cnr c crdr cd, U prnr cn, n crór cd, n ru d d 78 1, d 15 á 17 hr,, nr d pr dc 30 -n cnr «d nunc Pd pr pr p r é d r n lgr d dr / u créd n d br, 10 rç dc L u n- préd n n Pl ã L-qud -, cnr nld pdr Pr gr nn ugu Grc dndr f T un b frn d<± cr pã põ rz d chã, 2 E 1 ndr gn furd - : Rcb prp crtrp b lc Ecrvã, F Lp\: fchd n préd, prcp, pr qulqur r l Yí PELÇÃ IEL br n rcr fr J :-é d ruz, r«v< br rur Gnçlv r, ív ngl Jé rqu, Prç d d Fr, IBR cnr r Erl d Sn rc, P nfrd l ç d v n d n l h PELÇÃ ERIL r prç d rcd br nn Brrz d Sn p QU r cnr Jã Duqu j "l PELÇÃ ERIL nd Jun Sp lgr, cd, crcn, nd, cnr D Frncc r Llr, úbd pnhl Rlr, Frjz Sp; crvã, Pnl P E L Ç Õ E S RIES br P cnr Frncc Brb Frrr, «Pqunh, lr, nurl d Fgur d F02 Rlr, Prr chd; crvã, Qun! lcbç P cnr Jé Hr rrr, cd, jrnlr, d Sn Trz -- Rlr, p, crvã, Pnl nx--nv -- P cnr nul Dur lvr, cd, ngcn rp, d, frgu n Rdnd, crc Lr Rlr, Tl; crvã, Fr Lp crdã vvw«í<í BS rwb,, «Tí\rr lfl S r g n -ór, 3 6 IBR ud- rzé cd pr vnd d lr, 3, n cnnurá c rg: frh, cr, rcr pr cd E fr rp u r nz n ru Srgn ór Qu prnr p drgr á ru, 36 D E - >4 S cn1 rr- culn und, nr r; f lh u rclçã! D blu gunç, - l - ; -n nfnv, nubuív rr,prr< : v - -! u < cnhcr-"? d 3 pr! publc c néçõ dulrçõ quprc pr vr n r ç u ;U ;r;d p!udl-, p qu v vrfcr x rr cudd -! q ; u : n vf?;r!í «uu ná l derbn I X, 4$59 Pl crr, áíl cv Dp r-: Frc J Nbr, Rc, , Lb vnd n f br<, Drgr rqu Prç 8 ú, 31 34,

4 «wn-frà, 17 rç $2l N X N «113Ò Publcçõ: núnc, pr cd lnh, 200; rcl cuncd, cd lnh, n 1" pgn, 30 (Pr nn 2 0 % cn) nur (pgn nd): n, 6$Q0; r, 3$00; rr, 1$50 Erngr, n, 10$00 Pr cln n, 8$0Q Pl crr 10 cnv pr rr Nur vul 5 cv, l xpl cv E nx é lvnd u nun r : d gurr nx, 14 H lgun z, u cã nv vl, cp d r nn Jul Rbr d, dr rl Pr rnd, nn Pr chdç lfr nn Sõ FrnfdéJúnr, dr Jul Pr chd Jé Pr íchd pr pz- rgr qu u pqun nun qu prpu jnr d ldd cn çh qu n gurr Frnç fr Áfrc ubr cbr r, pljnd è fz d Hr qu lh rvu brç n cnfrd ru rrnjr dnv, qu pndu lvnr nun qufr hj v n Prç d R jublc, - qu n f brlhn En nugurd; U q b pzr d chuvnh pr np c qu nurzn u, pqun gnfc v f d nugurçã d rfrd nun qu cã rgndòr êvu cb, f x rrdnrn cncrrd cpnhn d Qrfn ndcx f pl pdrç vln Fgurd, á 13 hr, rzd u n grj rz, ufrgnd l d cbn, cnclh, n grn gírr pdír vln Fgurd, qu f prr cplã q guu c n rp pâf Frnç, n pru c ffffd, prfru á fíà un Bl é próc dcur, qu "-fu grdu5! Pél 15 Hr chg f qu uóvl r g è r l cnándríè"d 5 Dv l l ò d Exérc u judn flõ cnp, r gvrndr cvl éõ-dr crár grl; jgun fc d N R; d Exrc, qu fr rcbd n r uncpl Puc fp d u chgd prcu pr d prn u prcd, fl fnln n qurd g ln dvgd vl r dr, qu, c rprnn d r uncpl, cv d cã rgndr d nun, cuj gurd cnrvçã dhr vn fc crg E c u brlh pr fl d n Hr, fznd vr qu brvur hrcd qu urqu pr cpnhr n glr npd ã qu ndv nqul prugu qu nd nã h u bquv n frc Frnçj NTS Fnd dcur, crnç d cl fíl d hngd cbrr flr pl d nun hnr lr fr prd pr u plã c vlr d gurd rpublcn, b cnd d nn Frnc - Fzr c rprnr: rgn nfnr 35, pl r jr Çníp Brnc, cp ã l, nn u, lfr Frr, Dá qu Pr B, pr u lgçã rgn; 5 grup r hdr, pl lfr rr, rrr glhã; rgn rlhr 2, pí lfr P r rnd; 5 grup d nrçã lr, pl nn Rbr d ; N R, p l r cpã Brr, lfr lv, rnr Frnc Plc n Br; r juz dr crc, qu ncnrv un, f prnd pl r dr Jqu Sõ p Júnr u v z! Edr, NTNI DIS NEES RDRIUBS Publc- á rç, qun bd quã nb rl Eíl d r PRTUGL E BRSIL cpnh nv U nf d udnflcu Er, n rd, r" D r Eíl d nn Lp Qur brlr - D fc cbn, cnclh, v r nn ugu d ncçã nn édc dr Jqu Bnr rvlh pqun nun f f n fcn d r lvr Sn, cd, -cnzld pl r r Frncc d Sn, Flh, bé cd bé r Inugurçã ln rhununcpl, dnrçã d nclh, cl prr, rg Prçâ d Rpublc v n- cvl crprçõ áíur pnhd gn - cnclh, rprnn d d cl c, vnd jrn Sécul Pr, jnl c brr d- Lb, Jrnl, br c, n fr lh u Qz br fz lhr dv u brlh grç rprnr pl r Jé Pr puc vulgr chd Dp? qur crnç,, f lh jr n gurr r crrd h bnr ncnl qu cbr n d u u d vz qu "p d rn glr lcd d r u r, udn Dr, ncpl prvnc pr cbr r pé cu, qu nã vê nn Pr chd nur rr, d vndr u nugurçã, r r pr rcd n d cã rgndr I nã p n v cn-grc prnç d r gn- nur é prc qu prrl, gvrndr cvl u- vnc, qu ã fcíl rd cv lr, pr pôr prc, prç qun nd hng á r ní B qu rn qu d u príc qu c u nnhu vndr l j d ngujgr rr Frnç d vnr qulqur gnr d«áfrc, fznd gud p d Q hr, lv px, nrg d nun á r qu chg r uncpl fc prr qu - rr Sgu- lh n u d pll- vndr vâô pr rcd á hr dá lgr qu Bnrl h d lbuqnrp? n hr rcd q u p flr n r nã ncnr ufcnn bd gurr, dz r pn nã cd gnr vnd crc rrr c qul brv n, pr xpl, pd Fl gud jr d N R, r dr Luí Jé d, l á 9 $34 pr u lhd grl, qur r lur Bvrndr Gívl d br vnd $24 $26 E prc qu r nâ qu, nu rg lqunc x nr rclçõ r pr, crv nr d publc qund l ã jb írnd d punhd pru 3H n fnr gu n grn c fl gr<çã c n u d r n gnn urp, n bé v I nã fzr c d rdp r clçõ d publc á u p l n u d vrçã u!, g RÍQ p r n v r lrfnâr 35, cuj dcur f Báf, ullrfl rwrfl PTE B IRQlSlÇl, 27 (lfn 331) IBIR Drdr prpcr, JÃ RIBEIR RRBS udn brzr d Unvrd br publcr, c nc, u nf brlhnn rdgd dn rl d u r pár vn ndgnçã cnr prguçõ f pruguê, qu l rbu á rnd u lgun d u príc, pcácul dlr qu c gu n brvd N dcun vér hnr pr lur cc h frçõ qu u hnr n Pr qu u cn rn bé d r ldrd c u clg puguê D nf rn crv gun príd: Eudn prugu! crd qu qu á pnd pr vd$ v nd dgu jul rvl, pr nó udn brzr, v rã pru n vlh pr nrnd Unvrd br, é cu u rz nfn Nã n prcup r lqun: j pn r vrdr Nã j frcr-v nnn u ldrd Iluór, qur prr-v n ã cncur qu v nbr u rc N pr v d n l Fz-l c d clr d n crçõ qu ul vz já n nd pulr jun d v n pclv jufcv- gurdáv rnn qu bnnç v qu prugu brzr, qucd grv lv, cnnur und n glr rf ngrncr n Pár Inflzn nã uc v dgnd frd pr glp ucv, v br ç prugu, qu n fnr u prón rc glór rdçõ c nnhu ur, v hnr nxvlhd, rgu- nu nl nbr frn Epr dè nó u xplcçã Nã rcu v pêl rpn c l ngrnd dr, rpn Nã qur fr lgu qu n lnc j d cn cuplcd Qur lvrn lvd pn pl d d n cncênc vz d crçã, unhr-v n b r blu ldrd nn rxcç chd cpnh nv, rprvnd u fr lén d prc cçã qu rvd nucu flng ldr, pr lvr f u fun ígn E frçõ fz-l, rp, brn, c crçã ch dgu, c u ncrd ll Dj ã òn qu nã julgu Brzl Blc Ru Brb u rr pr pr hl crul Nâl Drn- qu pná Brzl nâ, nâ p rprnr- cl Inrncnln, pr u prcl nfl d u ppulçã Brzl nâ é c S Scl Ncnl Du d ur v dnc du rl u vr Dprz crd pr n luz brlhn dqul Nã! n Brzl, qul q pxnn c cul qu pl Plr dn, h r pr p vó prugu, u prlngn Prugl, rr crnh cvlhrc pr, n fl língu, é rlgã, rdçã nn, u qu ính pr dzr ôbr, rrv-n pr fzr n n Pr, ul brv, pl vz u ng lun Unvrd, qu nr puc brc Prugl c ru Brzl El n n drá qu gr qu Julg n juç dzr Ê drá, qu lng d Pr n crçõ nunc xr pulr pr l, qur bé, xg qu lá nã nul rr Prugl, Pr Grn n P vó nf f b rcbd r, c n cd br qu nã prv ur c d br pr udn d Br?zl, qu n vz nrd u grn r pr Prugl Dfn u Pr hn rn Prugl qu nã fn c n nu, r, vuv d n g Frncc r Pqun, qu f chf d br uncp br, ã u r d n bn g r lvr r, ngcn; nn lxndr r Lurnç r xn r xrn bnd, xnd pr nn gu ud nã ó á fl j qun cnhc vr, cã prcr u b quld funrl rlóu n, c grn cncrrênc, nd rpn fúnbr rd n grj Sn ruz; d fl frd pr dur gálp prn n nd cndlênc Sgund u dár d R nâ rzã pr n nr D nuld d Brl n cíddc, p-n rncrçã f lgr bx, d Dprlp Nc,, 14 d crrn: RI JNEIR, 12-0 jrnl 0 DI rfrlnl- á cpnh qu Prugl v fznd cnr Brl n prx rplr njur d nv, dz qu l v rlbur- nrd prz grícl cln d Prugl pr fr d Brl grçã prugu qu qu é u qurd prfrd d ur ncnld crcn qu dp cônul d du nçõ vr fzr cnvrgr u frç pr cbr n xplrçã qu rprn u rçã á pr hbd pr nvdu d rg N Brl nunc nngué u prnc ncn r b u nv qu Pr ug fr ã vlud c chd nv rwlhl Bcku prn nr pnã brlr pn lã Wlhl Bcku rlzu n rç fr u udçã ucl n Tr Su B F u pr- r prnçã Prugl, n nunc nh vnd Excuu uc Bh wn, Schunn, Brhn hpn, rvlnd- u vrdr ud ríc, n écnc, n gén n g E u pn qu nã fl nnhu quld pr r u nbld qulqur pr publc prdglu lh fr rcd plu, prncpln n f d cncr qu d xu plnn : f ; Dr -«J Srn P hj nvrr nlíc d n qurd g dn dvgd r dr J Srn, prn lh n fcu prbén, prih u vz n h ngn l f l dgu rdr d ru Pdr r d vr gu n n á n é n á 11 hr, c n rcbr v qu dr fl, nã prvnr c gu pr u cnu dár E d c cnu dr pgr b cr gu, c v pr, Prvnc, c pdd, é cud lc á, prqu nã h qu n ç n n nd Qu u d d águ, é fr, nã ch? N T l S P c brlr fn u RI JNEIR, 13 0 cnr c ncnl u cnhcn d pr d u clg prugn, rlvnd c-l cnnr qu njufd qu prvnur vnh r c ququr rngr rn rrr brlr u hngn cpã Rby N çã br B, n cb-crr d r, p u n urn cnduznd cdvr d glr cpã Rby, qu frc pru vd nu cb cnr gn ncrrr l gnrl d dvã, d fcld br, rr d Unvrd, gvrndr cvl, cnngn d und chgd d cb fcld flu prn urn, cuprnnd p p rã d vlr lr U puçã fc d gurnçã br cp pl r nn crnl Rbr Nbr, cpf ugu r, d lfr r g, cpnhu cdvr é Brg ZEITE" Prc qu ó n d 21 prncp vnd d z pr crn d d ã vd 500 qu gurã pl r nuérc, cbnd lr pr z cd p r é pcchnh rp prç, é d bl rc prx d ldn r v qu publc Unvrd nrgu hj n cçã cpn u rprnçã á nr uncpl pdnd qu nã j Sp d Pbr ld rc prx d Irnd 5" nvfdn, bnr nuçã d nc, runr l n ddr ng gvrndr cv, gnn rç fr, á n, u rl d Dvã ur ndvduu lnvl r n r- ld qu qu r nc d r dr lbr Sr- jnr d prgd prqu p ruz N cã qu - l nuçã n g vrfcv u r r n rn Rbvlvr, dpru, nd r, qu ênc cnprjécl ngr n fc u - grd d u frç b nr 12 n, u crd b- vn prnuncu lgu p pu rpã lvr luv àqul d á n á r nr cçã d rfrd nuçã rn 4 n Frncc z, rn Plc l n ru d Pr, gu drcr grl d nér plrd nu cfr lcrc qu rld u zrr n djuç cuncu prnd, f clhd pl rd, d cã xcuv d Jun fcnd c prn qurd - rl d Dr, qu qugd, qul lh v r hj çã d plc l pr n pud r u- n lçã d rvç Juç çp á ur uncpl vnd Nvrr Ec d Scd nvrr Fz n, hj: Dr Jqu Frrr brl H Brb Dr J Srn nhã: Dr Jé Gbrl Pn lh Dn T xprnd lgu lhr n rpávl g ng crcn cd, r nn Jé Frnn Prd chgd Rgru d I n rpávl g, r ugu Jé L, rn Pé ã cpnhv- u r dcd p Qu l f ujlr- lndr prçã -- NTIIS RELIGISS N S d Dr Rl nh n Igrj ân ruz f N S d Dr, hvnd lén 11 hr r, ldnh, rã pl rvrnd pdr Incênc, bnçã d SS á 10 hr uc é d lég d Órfã SJé N bd clbr- n grj Sn ju, f S Jé qul cn ln á 11 hr, á 18 hr l dnh, rã bnçã d SS buár N frg flcu I r4 D r d Pd vlr, r p d r Jqu Frrr vlr, prfr dqul frgu Tbé flcu r nn n r, prgd n Ecl Ncnl grculur n cndlênc grã brul E r, crrcr ]«qu, S Frucu, gr du bruln á puld nn d ruz, 17 n, bl d Slv, 24 n, b d Luzã frd r nrd n Hpl d Unvrd, prnínd prr frcur d crn ur frd v íf d n rdgrfd

5 G Z E T I B R, l~7 R Q Lp 6 = nbpd", L bx prc, pr fzr br D Grn rzén d hd br n nu lhrr pr n qun pívl u rgn nunc cund rfc crrpnnd 3 á nr c d publc P b prcr u nvlvn, judnd c u b clhn prgr c, u drcçã c b cnrr c c nr Flh rpd lçã f 2" ndr, pr fzr grn lõ, f lhr pr nvlvr c ç õ Rupr, nfcçõ, lfr, v frr r, dr, Luç, Ubr znc, c, c, c nv c ç ã Pr crur lvrd, d 13 Jnr 1921, pl nár bchrl Edurd Sld nh d Slv r, d crc br, n u lvr n rpcv n 185, f cnuíd u cd, pr c, rpnbld ld, n- r r ugu d Frrr, drn ugu Bzrr d Fnc nn Su Gdnh, d br, cuj pc cl é d r gun: E R E / í R I Rlvnd prn fzr grn bn pr nuvr u d rg qu cnu rch d ndr, c j: v r fr, dr, Luç, nfcçõ Rupr, F f pr h crnç, d pr nhr, hp, c, c Fznd lé d bn c qu ud á rcd, nd cn 10 p r c c r n n c d cpr, u j c d b br c prç rcd u cn vrdr; p ud á b rcd c lgr b á v S qulqur bjc vr rcd, pr xpl, ( u v ) pr QQSQQ d c n 2 0 $ G 0, cu j hr cã dqurr pr prç xrrdnár u rg, qu ó gr pr fzr br prôrã vhrr xnc 1 cd dp n nçã Lr nbrcn, Ld 2 f d cd é xp rçã dndur crc lr plr, pnd pr f r blcn prprd qu julgu cn! vnn, c xplrçã dá í n g u c x prvr c ã >, d qu já pu, qu r " E cn é é d 31 d crrn d cd dlvd d rcr urgn, ã: crr rzé, n vnd d lr, n 3; l r plr n Ru d cn d Luz; lr plr Sn nn d lv; vc r plr n vnd Sá d Bnr; lr plr n Lrg d l; fbrc drgn r- c n Ru d Pç d n; cnfr nnd lnç, lhr n 2 n Ru Frnn Tá, qu cçã Scrr úu prnc rcr urgn, 3 G R U P Fundd 1840 nlh Evnul hz pu- qu bé nr pr cd J pfl fl SBÍ3B blc qu n d 30 d crrn,, pr pr l r xplrd 14 hr, n u qurl, P E N S Õ E S pl 3 prcrá á rrçã E cd é blcd Prn drcçã híbl- h publc d frncn d - Sr Rdcr; Nb n 1104 d d 13 jnr : D R ruz dn, vuv, vr pr lp qur- pr p nrnd u n, u cncud jrnl n- pr c rprnn d ld n Grup, pnd nc cç cnr ru: b qul pgrf u n u flh nr D c, rn rpcv crn ncrg d 1 Jnr crrn c d r fçnh qu br, c únc hr- r cnuld d d ú 4 rbu rlvn á up r á pnã nul cud n qurl, d 12 á 16 hr cpl cl é 50000$, flfcçã dcun pr 400$00, lgd pr u rd Qurl br, 15 rprnd pl c d p, c n Déc u- rç 1921 íd frudlrv z c, qu ã: Prnd nr lg fl gu d Rch dn 15000, c d c d; crr, r éd rn d cuçã; ó h puc 15000$, c d c Bzrr; d pu br dcun pr- cnr hj, cnvcnd () rnd d ncçã Sõ 20001)$, c d c Gd lfr rlhr csé p funnr u - ququr ur flh lgí, nh lgd u prflhd d fnd _ cpl d d prr P< ç J v r publcá- lcd, pgr qu rcl pr c ch já ngrln qu n pnã lh l, dpn- qulqur crlzd é rprnd pl nár, já qu nã é pvl p prncr vlr rbuíd blcnn prx dng, 20, pfnd pr rá rlvd rprsblr lgué pl bu qu r xplrd pl l 13 hr, n ru d d urd qu fu v- prnçã n 2 p pdr cd qu dlvr qu Lb Ecrr d nc du rc pr p z- nrr gr pr ; d r cnrçã, p Grl, 11 rç 1921, u b rr b c d c Gdnh ó á u c Frncc Prr Scrr d Drcçã, r, du cbcr, rlzd, 10000$, nd dfusly () Jã nul Ev Prr du c frr, lgu c- 2000$, vlr rbuíd br, u n zncd, bnc lcn d cnfr lnç, Jqu Srf rd Júnr, pr crpnr, lgu qu lh prnc qu nr phf d Rprçã Fcpç l qu rã pn r prn cd, 8000$ lçã d rd Grl n c d llã dnhr, rn 10000$ d nér d grculur rã rlzd qund grnprvn publc qu n rfc qu xnnd gn ncrrgd, c xgr d 21 d crrn ê rç, l g j rquvd n R Slvdr, Srr 5 pl 9 hr, prncp frnprçã xpdd pl Exc cn z, dn NT Dá- clrcn c prã fzr u lní ár rl, nprnçã d rpcv c n crór, ru rp prn á cx cl, pl cnr uíí b nur, rn, n p xn Du 5 1 r / c E qu rcbrã jur crrn d r S g u n : n bx d r uncpl n prç nd upr«exclní Snhr Q drbuçã é f; prvn f pr u ó vrndr vl, br n rn, n prprçã c, u rzçã rá f f r u pch, hj rg lr pr p pr ê cnfr rlvr n cncd d lvr rn crn rã vd Frncc d unh, chf bl grl z Jã Frrr Sn - pl r gun: d crr d r u6 pnh, nd bcn D 21 rç d n l 500 ncpl br: Só prã f jzr u d fr çbqu nã prnd 22 > > cl d c grn, Fz br qu 16 é lr uncpl cd rqu 23 > ón pr frr c z fr qu c d crrn ê rç, cnrc qu dg rp á d 11 á 17 hr, ch xp uncn r cd d c rn dpçõ p x rclçã d únc E juz, cdnrd, n crr d cr l duzn rá pr rprnd c r n rlçõ d vh qur zbr l n v u pvn, ón pr cddã ncr nv n rvcn vn - ár > , u d grn d bcn, () Trnc cnn lrl cn clh c d qu l f7 l brl E ud qun cn d r- 2 > r lnd, d qu u Nnhu d c prá frd lgr cp v r fxd n lcl d ngcr, qur u prpr E fé vrd n p 5 > cu; qu pr d r n, qur n nrr prn qu n, pbr, 16 rç 1921 clçõ fzr, gund d- p p, u nd cd d vru d pch d pçõ d rg 21 d cdg pr ur xplrr n cd Prn d ã nclh Çxcln ár Grl lrl d rg 2 d l n qulqur r ngc, qu bcn, br rqurn d nr294, 20 Jnr 1915, pl u nurz p prjud {) Hnrqu r l d Jã Frrr d Su prn rpcv Juz d cr prn cd Fclçí d rd rl cç 24 d d ê únc E brgçã í r á l d bcn, rç rn 7 brl n- fuur c, qu íz Fvrr l n cn d lhr n - prx, n r d qudn vnh r pr rnã, v cn vn u hr lcl prç, rvnd d r r-rj nx â uprd l c, qul d c qu Jqu Srf rd Júnr pr qulqícr r crc n" 2 rngrdr dp r Pl u lgânc rcn br 12 rç 1921 g rá r dn d cnruçl è b própr p cd, c prd 20 pr Frncc d unh r c bncr cn d SÍU cpl, fvr N rcbcçá dz d ur c, c nd n zç pr l rngrã NS RZÉNS DQ HID ní=p Grl ÍSÕ" EDITL Trp Jé crn B d Sn, fz vnd cnjun u l? á rrn ud á n-âdf d vnd D d Slv, r ngul frd pr v>fy cnh úq drl, I I I Í I I b "ri-c, írn d Enrg d rg n 3 nld Frç 36 H P Tp L 2 K r rdcçã á nc E n- \ U n n Erd d Br 5 nu d lcírc, nd prxn 5000 r qudrd nd frn pr rd 55 ur, N rdcçku d 1921 c qu prnr cr u c prcpá l há pr cr á cd, qu pr u vz cn ; vcrá bl grl pr rlvr br l un S cd nã rlvr cr pr c qu prn cr, qu cnn n u cnc, rá f prfrnc c, n prprçã d c cd u, qund j d qu u qurê-l pl prç qu á cd é lc dqur l: únc E qulqur c rzçã, rá f pl prnc d vlr d c, crcd d pr prprcnl n fund rrv, d pr d lucr vncd, clculd rzã p ôbr ul blnç, nd prnc d rzçã pg n pr d n 9 N c flcn u nrdçã dlgu d c, u fcrá prncr u hrr lgí, qu rã r cnhcd hvd c c 1 E blun prí bd dã c, xcp qund fr f nr hrr d c, p u flh lgí nr c cu d cd 2" cprprcír d c cl ndv, n c qu p hvr, ã brgd nr nr u rprnn, dr cnhcn d u n á cd, pr cr rgd 10 dnrçã grnc d cd, prnc c Gdnh d, qu nr dvdrã rvç cnfr nnr únc grn fc dpnd cuçã rcbrã c runrçã d u rvç u vrb qu rá rbrd bl grl, qu rá lvd á cn p gr 11 bl gr rún dárn d d, pr n d l d cd ê, xrrdnrn, qund cnvcd pr qulqur d c, c v ncpd qurn hr cr rgd drgd cd u d ur c, 12 n cl é n cvl, pr, Dzbr cd n, rã dd blnç gr D lucr líqud, purd n blnç p rrd u prcng pr grnc, qu rá rbrd ~ bl grl, lé d runrçã ndcd n únc d r g 10, rã drbuíd: 10 pr cn pr fund rrv, rn rá dvdd, pl c, prprcnln á c cd u N U N I 1 JPÍp: 1" publcçã Pl Juz Dr rc br cr crvã d 2" fc, Fr, r éd rn d, d gund publcçã d cv nunc, cnd Jé u Su, pr lcunh Srv, lr, r, pr, n«url rn n Prl d ng, crc, pr n pr z d, pó cçã, pgr n crr d crvã qu ubcrv, qun qur cud cncn cn cnv, prvnn cug ul lqudd n xcuçq qu é ur nér Publc, u pr nr d pr nr á pnhr bn ufcn pr l pgn, b p w nã fznd dr nçã vlvr qul xcuçã crrr u r é fnl rfqu xcdã, juz Dr, Su èn rc drclbr 1" Publcçã Pl juz dr cvl crc, crr u r g prc dcplnr, nrí pl dgn gn d nér Publc crc, cnr lgun dò fc dlgná juz, pl prn lb chd d p, qâ nh qux fzr cn qulqur d fc : dllg«c d rbunl, pr n prnr pr cr, n d pr rn d, bfr d br, 16 rç 1921 crvã, lfrd d ld p rfqu xcdã, juz Dr vl, Su n, grcn Ô bx nd, v pr grcr u rcçnhcd d p qu qur drc qur ndrcn nrr pl u j ú, u pcln dn clnc prfr r Dr Rch Br dc d fl r Dr Fnqur, qu c vlh g u xpnhn, rcbr níc n Luzã, d u d, prnu n cd br, f lh prr crr dé qu crc, cnr-l qu já lvdrá, d, p, «un% d u grdã Luzã, 14 rç I ó l, nn Hnrqu d Sn, 13 2 S l J c hp " b pr cd nã dlv pr flcn u nrdçã prd n cd Só r c prpr; qulqur d c, Tr c lcdr P, 14 ru cn d Luz, 34 l d qu j dluçã Q u pr lqudçã d cd, qu nr dqunã hj crd ôbr qu!1( rr u rv fcr c blcn qu xplr, hvrá nr l çã pr rcr d lcçã, qu r prç nv, blnç, p pr zfrcr, qu, pr vnh, nh pr cfé, vnh d fcr c d cv, pgrá Pr, lcr, chpgn, gu ur pr qu lh prn d pdr, pplr, chá, cfé r cr, n pr d n, grrf vz, u cndr é prçõ r, pr qu gz cnlçã, u crá lr, vn grn rg, qur drgr- n>l d pr p dón, vncnd r Frrr, ru Frrr Brg, 148, br jur crrn d prç N c ld cr 15 c p rrr pr n B r cn d lucr prváv qundrgr cr gul zvd qu bl grl - lp br Hl rnr 16 cd u é, dcl crr n vnd d lr, 3 r Epr Trn 17 Fc xprn puld qu nnhu óc u nrd, n u hrr u rprn n, prã b ququr pr x, rqurr pçã u l rrln í hvr c Nvj c rgulrã l plcáv, ncluvá d 8 cã c u pr 11 dc brl dc 1901 l, qur c qur r Nár, nh, ó prá r f nl Edurd Sldnh d Slv r cnnr cd, R r$0y«? dqur u pr Q (3 guç Fcnhçnc) Epr Trnpr cânc pr uv d Pnínul SÉ E LISB E Epr ncrrg- d d gnr rnpr, n nr c pr fór dl c!-d Ecrr br, ru dd d, 144 u r prd-, bld > g - ç ç S? 3 J -""" ~>nd«rrí- «"lô uh rd nl G B?fcí0,d:«Í«8-NSÍ

6 Sld, 19 rç d 1921 N é X N Ê I" n <> >: -, : PubíkQf: núnc, pr cd lnh, 200; rcl cuncd, cd lrh, n 1 pgn, (Pr nn 20/ cn:) nur (pgn Un): n, 6$G; r, 3$00; rr, 1$50 Erngr, n, 10$0Q Pr cln n, 8$00 P l crr 10 cnv pr rr N u r v u l S cv IÍÁFIÇÍ, DBILSTRFTJS T TIPGRFI PITE0 Drcr prprár,jqâ Dnr puc, n Blh, cnrã r r d Sldd Pruguê, jun dqul ur vlr Hró, l drá b d xclnc u Rç qu ub vr n cngrçã d hul d u flh r l d cngrçõ hgu à rr prugu ê Hró bcur, hul rd, qu u d dqu pru r n láb r n l, Ifnçâ plêndd du Pv du Hór, xrrdnár n jlãld n, f nr vl rr d u l, jl, d u vlr d u prz Pru, blhu, rru Pr l f u á prdd dê urbh n érz r Pr Trr, pr Pár, f u cn $ n ppé d u Hór Í Fé pl qulblhr vncr grçõ crçn hn hró f Pár yr ncr quã l, ô u plcd, prn< r cnhcr n lnd" d rã rõ d l, rõ??" Prugl, qu n Flndr, n Áfc, rlbrr nd c % l prugu, nnr h cnh, prr lh drr lh, u r vgíl ÍR rnchr u lng d d rã, h ud r E pbr ldd, fnr bcur du Idé du!u, blhu, rgu clrõ fg n nbln pd d FUn- dr, fnu çôbr rr ngr d rã u hrnç u n, à njúr d quècn rpnu c lnr d vlr, rgulh d u fõrç rgulh d u n, fru, gurdu, cnv, prd, ncn, é c;-ír prrd, ná vncd, n,própr chã qu fnd F grn â ldd pruguê! Grn cn fr n l, ur ldd, ur hjçfcn, qu crnç, vru, vlr, c l ç u dgnfcu Grn c bubrr r pr prugu n, grn pír grn crçã grn d, d gu, qu nã cubr n rncã d pl fr, r fr, prdulár, lvr d und ôd cvlzçõ, xpl d u grnz l à Pár Hrp : l à u vl, rn l qu f cô éju 0 guu, qu ncnhu n plj, vlu n prp u v nd n hr dá gn, E u pdç l, dr-gr qu vl junr d qu prnu, ln n c n l, upn d dôr nvl n Íuíq á p El n Pnn n rçl, c pr nó f d c r, u úl Pnn u úl plvr qu, b u rz! á pr El nd n fú, uá íygu, f nh r, ú d qu l bé n n nlg d xíl vl d u quf, jun n d, d QS pruè, qu u ê hnr n du r,, f í, n r g l n c d p í r, pr ô b r u!ú ul, n Blh, c r ô d n grdã Á Trr rn ul pldn d hnr ncdsll Ç Qu Prugl nr vj, n cngrçã d Hró, cn gr çã pln d u própr nlvdávl Glór f r ST PIPÃ Ec d Scd Eng Dr Jé d Sn urc dvrár Pr brvn pr R, n v cupr lgr n uln clác Jun d Lgçã n Sn Sé, n g ng- Dr: J-é d Sn urc, Prfr d Snár dc br, qu n?, cd cnv gr p pl n brèz d u crcr G r Dr Jé urc, qu é u pr u lurd, pnhu pr c grl grd u ppnc dvr crg lgu nuçõ bnfcênc br lur crd, qu f nd fcln pr pnh dqul l crg, h crn nlr l u pág, hnrnd c d brlh d u nlgênc Fz n, n : nn Rul, flh d r gul Rdrgu Fz n, hj: D r ndd Pnr nr D lbn lvr rvlh L í D r J Ev Dr nn lbr d R rgl Bn Trv J Su Fr nn Sõ z ugu r Rp Jé Brnr br nhã: D r d Trnd bru D r Jé Snfn nur Dnl Brzã chd Sgund-fr: nn Ibl Txr rqu d Sn, flh d r Bnj rqu d Sn D Lucl Frrr Rqu Dr ulhr lv rr Dr nul zvd ruj Q fdd cn Pl nn dê nfnr 23, r nul d0hvr L, f pdd ín pr u rã, r lfrd lvr L, r" D Sdr r Du Rbr ur rqu, prndd flh d n g r Jã Rdrgu ur rqu cn rl- brvn frld chgd Pl Iprn Brvn cç publcr n, cd u nv nr nuld Prgã P Pl Gvrn vl nr lã, pr nr Eá br rn-crnl, éd d nr d rng r ár p, dlnc prfr r, lcu qu pl Gvrn d lég lr vl br h f nvd cp d u dc prcp n cdvr njd á! Tu n ul qur fr c cuj nd nã nh lô Juz d Trbunl d R- pdd r blcd n d câ, r dr nn Lu>z u nrrn pcln Fr, qu fcu prncnd á qund pru rr f rnhr lâ?, S E f l N f f l T w r ;;, Igrj prncp ánhã cã nd pl lnr Pxã d Rnr d Hund crçã r ã Excuv d grnd fc, h vn r, n u ã qun f écul nrld, é ncd r, lbru nr dn c bnçã R, cuj ngnhr, r dr b Urbn crn lgr n gun Jrg Lucn, lur pr p: fcr d Unvrd, r dr Sé drl Bnç R, PLuí rr, pr cnuír xã Pnfcl, fcnd r cã qu h uprrn Bp uxlr, á 11 hr pl dg rcórd Bnçã ncrrgr- udr p R, Pxã á 11 hòr n d prn lhrn Sé lh unhã á 9 ht, nrduzt n p d Bcrç R, prqul á - í", B, drgr u x c u 13 hrnç S Brlu Bnçã dc R, çã á 11 hr gund- cnvn clh r,ã pd r n ul Sn ruz Bnçã R á crd, n d gr d d pnã publc, nã ó p 10 hr r Bnçã R, l rcnhcd cpênc u- á 9 hr rd d lur nd, Sn Ju Bnçã Rrc b n p-! uprr cnh-, á 10 hr cn qu? x85 d N prx nur dr vrdr ncd pr n d rn lndç çô d crch d Sn Sn p d Bn, c N fr d n, prn lhrn qu br n clun d n r lh v Inrduzr, prá jrn! u ubcrçã pr ux pr u rdcl rnfrçã, í d pbr ncd fcrá cnund u d u br, cnnd c gbl rn rcn r nr cprçã d n lcr cdn d n pn r pr bnfcr ndgênc qu cn n n r u n c p rd, n lbrg n ér n prvçô N u ã n n 20á00 ã Excuv d unc ccn Rdrgu L p n II I p br, rvu: Fízr rprnr n h- U l h r n ngn prr Sldd Dcnhcd, n n u ch gd Lb, c n u r N qur fr, p 21 h ldçã r, runr, n Jun Gr; Tu cnhcn du d Dr, cnv, rprnçã dvr hbn rprnn d rç vv d cd, pdnd pr nã cd f rlvr br r ld rc d ldn rprnçã drgr gvr pr r d pr d brbcã, n pdnd prlngn d fcnd un pc r u cnh frr 3 rgnl dd r dr, Trr Grc prnu u xpndd rblh c d dd íc Pu h d nvrr pr cncluã dqul pr nlíc d n d - n lhrn f r g cnrrân, r l Ru- nrgu pr públc, v d, h n rn fcnd n nn nd u Brr, Brzl, n rcê d cã pr rvr F rlvd cnvdr r u f cndu - xcpcn quld ; rblh cn prnn d r unc p bnfcd pr rfrd qud r p nguu qul n cnh frr c g cupr u lvd crg n ndvídu df rgã rn cpnh cnc Ipr Lb pr cpnhr d S Pul, lgr qu cã qund fôr nrgr pnhd c r c rprnçã gvrn pínc zl fr r"utâlitre cr cnrçã d g Sr Rdcr áu uprr dng, v Bnd d G N g d u rr, r r- nhã, Rpublcn dr u 1 cncr n l Ruv nã quc, nj vnd Nvrr, nd prr cpnh u prgr qu l cncrr u cnn c nu drçã-n p, pd v x qu, pr nr u jrnl, cngu qu vz nfd n u éd l ndcd nd, l ccr qu úd n crv lcr d u cr, prv Sud fcun f nd u fn gur rcn jg dcd prc prprcnnd publc prn cdd u pr grcr D qu «u vz nf- v c - F R nfr p n í fk b lvré d né rcnhcn, fznd v psd clbrdr, qu b l u prprd j qu íô prvd rl Ruv Pl nruçã é d Jun Eclr cnçh, chgd u nuác õ, vn ncd pl crár d Jun Eclr d3 cnc lh d crcul clr c d, cnfr nc nu d n úl núr Pl v ng c d cl nn prár grl d frguá r n é prfr r D r unçã Snn Lr, nã frcr cndçõ hgénc n pdgógc pr nn, f uprrn urd rrn n d c d hrr d x frcêuc dqul lcld Jqu Su r, c qu rún lhr cndçõ hgénc pdgógc RRBS (f!«wè í 5 í ) - «W «l f D IRQISIÇl, Tl NTN Edr, ÔS < pr > FTBLL ánhã á Fgur d Fz 1 d lub prár, qu jgrá c cçã Nvl n-n qu n prr dng brl, v cd, cnv d Unã Fb! br lub, grup R br r, zu, jgnd u ch c qul grup burl Flcu n u rncís, n lr, r Jé d Slv, ng r dbr«u cnrd n cd Er d n g r J é Brd, ccrcn pr Pr fl nur nã rlqu n qun fr ã ç, qu prn n çbndlnc d un Eclr f hl ur nlh dnrçã d Scd d Grn Hé Prugl, qu é prdd p l r dr"ugu Sr, x nr d rngr, cb cuncr á Scd Dfz Prpgnd br qu, u ã d crrn nz, f cngnd pr unnd u v grcn pl u prcv n rd rvç prd pr ã prg clcvd áqui prz, b pl cvn nçõ -nrçõ frnc dpnd r ngnhr nn B, ér rprnn, qund d u ul vnd cd n-n qu vrã brv n cd lgun c grd br d rfrd nlh dnrçã, c rpcv ngnhr rqu c, pr rr lgun n prn un qu prn c prx rblh d cnruçã d upu blcn hlr, qu, c b, v r cnruíd n p d Bn Sgund; n nfrçõ, cnruçã d hl rá f, ér grn pr, frr cn r-; d Í3E3S6SI n>< f NEES HDÇKfÉS P u b í f á - á r ç, qujn b d f - Sldd Dcnhcd RIBEIR K8 << [ - / " -fr Dr Dnl S E Rvrndr! B«p-Gònfc, rz, rprx?«qr-fr, pl 11 hr, n-fcpfc d Snár, u, ufrgnd l d r Dr Dnl E prr, p, qu pd c j bn cncrrd Órfã d gurr Pl Gvrn vl br f nvd Drcçã Grl dnrçã Plc vl n lhd d rfã gurr x n n rí dr: E n f lcd àqul uprr rprçã pl ruzxd d ulhr Prugu ul curd nfr qu n 17 cnlh dr pn u, Pr, nã rfã ldd r n pnh d wf -Hf N NTI NSULTTTL D EX LINI DR RND GNÇLES, BRIU N SULTRI RLS BE F G H Q nlj jr pr rbr d 9 á 10 1 / 2 br nul pg, d 12 áis T l f n, r 2 5 u N ul dng çlk-íírsá bl grl pr cnlh fcl rlv, nd,ucl dè uróà un rlò á Scd ncfk " E d gun r prícr d cn-í l h f j c l : «EcnRn;ddpçã dqr,2f drçcg d S- cd ncr v p cjnjhj fcl prnr-v prcf òír cn d cnlh dnr/ n grnc d n fnd 1920 Exnnd crurâçl è - d c u n qu n fr cudn prn-, d, vrfcá qu ã d b rrud qu nd íí> rc 5707 ê r u ld pv 39149, q u ó bn fr nf nlgênc uj dcçã 4 g n c q u vér n prí rgjlr cnlh fcl, grcnd hónr qu lbé crc, lgndlb, Tccnhndq qu cnlh dnrv d Sòcé4 d ncr f zl, dcd lc cuprdr d u vr prpõ qu lóuyf pl u l ç pr rvç cnlh fcl, quí Brg, r f f WlbDl, rl r p é nònó Pn qu? "E g"ud, f r prvd cn rlv n 1920 Pl drcr ríc fr f jgun prp: Lnçr n c v nn pl r d c, n d l, dr Jé Brun p ll un, qul cuncu fcln á Scd; Nr c hnrár, cr d Slv, n d rr Sá, ll un r D Eíl Brnc l, pl, rvç prc- ; dõ Scd; í-e nd prp br c uc, vnd-d rqur Bín-í ch: ur un / Fr nd-pr, Jgr vg n crp drgn, gun prfr d Unvrd: vc- prn d bl grl, dr lvr Gurã; crçj d blgrl, 4r brl ncçl; prn d cnlh fcl, dr Rch 0rí Fbr nd dcud ur un pqun prnc nd- gud ncrrd ã r jj- II líl >J!)«I U n l v r d d é nlh d Fculd Dr rlvu ncrrgr r dh lvr d òà nd l "égf u <fró déinvgçã Scnfffc Br dr ínrncpnl prdd dfhd lcéncdb Dféf f xrcr ffé Prugl, á fáznd x p ç ã n UnvrfWfl br, r 6r Tõíêêh lr gun, áplàdí pl Fculd -dcfn G«níp, 02 v9ê I Pl rbf RELÇÃ 5«-; ; PELÇÕES IE13 nd Jqu lvr ulhr, prprár, d l d rd ur, cnr n Ju,, P nrd ncr Rlr, rrjz Sp; crvã, Pnl nrx--nv Jun d frgu Eg, cnr nn cxdfc P ulhr, prprár, d Glpl d Brrr Rlr,f Rdrgu; crvã, rr Lp ÁÓRÒ 1ÈL FufdS Pdr Rbr f Brg glhã, lr, prprrló, rdr Lb BJr, n r D r d LUE Pnl r 4E lhn rd, prprár, rn n Fundã Rlr, Fr; rl/tàr Lp c r d á Ecrvã, Qunl: PELÇÃ IEL gud Jé Fr dl u lhr, cnr rcnj Frrr Rz bn«r nfrd Ecrvã, Pnl: 1 ITT Tl\ Su PRFESSR FULD BE EDIIH LINI BRL Pr, ínç d nhcrâ crnç -Rlncl :: nul R Dr G Sõ :: d 3rè 5 (jí BplUl) R F r r r : : : : Tl-f556 r- Brg, 96 cpnh nv c d Lcu Brg fcu Prn d cçã cdéc br, dnd u ã vn pr ncd pl c cnr cpnh nv qu cr ln ã l jnnd n 8rzfl< PELÇÃ RÍÈ nd P cnr B nfrd lbn Trrn pr? n l n Erd S- Jé lhbé Enrd d Br, l Unã Pr r: S LNDRES, Ru? Frrr Brg E cvc u r, pnhr grn, própr pr r, vn grn qun d n Qun d Zbr lcrrqu Infr br, nl Frrr, Trrr d Érw< 44, 2, ndr,

7 íllr - -r jnfr- S;, N lrçã d pc clíjquétáz fr l K â S N d 19 d ê Jnr d n 1921, n d br n u crór, f xrd u crur lr çl, dç cd pl fr gun: Qu Tpóf "crur "31 Dzbr 1919, xrd flh 97 d u lvr n nuf 229, cnuír nr u cd pr qu rpnbld ld, c pl cud 54000$00, qu pl prn crur vã lrr pl fr gun; RTIG Q U R T cpl cl qu n cd crur 31 Dzbr 1919 r cud $00, é pr crur lvd cud 66000$00, ubcr:" ugu Luí rh, Sucr, 3ô000$00 dlf L, 10000$00 ugu Tvr ld, W00Q$00 cr Fr, 10000$00 Snd rfrd un cpl frncd pr rê úl c, n rzã cd u ÀNNIÒ 2" publcçã P ]u; Drrò d crc br crr dó crvã dó 2 fc, Fr, crr éd rn d, cnr d gund publcçã d rpcv nunc, cnd Jé Ju Su, pr lcunh Srv, lr, r, pr, nurl rn n Prl d ng, crc, prá n pr z d, pó cçã, pgr n crr d crvã qu ubcrv, qun qur cud è cncn cnc cnv, prvnn cu ul lqudd n xcuçã qu é ur nér Publc, u pr nr d pr nr á pnhr bn ufcn pr l pgn, b pn nã fznd dr nçã vlvr qul xcuçã crrr r é fnl rfqu xcdã, juz ; - :" J, L L 2" Publcçã Pl juz dr cvl crc, crr u r u prc dcplnr, níurd pl dgn gn d nér Publc crc, cnr lgun d fc dlgnc juz, pl prn ã chjnd d p, qu nh qux fzr cnr qulqur d fc dlgn c d rbunl, pr prnr pr cr, nr d prà rn d, cnr d br, 16 rç 1921, juz Dr vl, pqun qun pr u rrnd- c bíl u l, fôr pr prd p ó dá- lh í c cbnr, p?glr 2 rçdcçl, Bzrr r ng c G n Ru d Gg, 1 7 Prç d rc, 88 «89 Ru d Err jyç!$ j qu p r á v n d u g r n d v r d r d gnr clhd d lhr prcdênc hpgn vnh vlh d Pr n nnhl u qun c grn vnh T bé lvl, hbçã, grn drg ê currl Pr rr d 2 á 4 hr c Bvn ur Dr n fbrc lnfíc Sn lr, u c Jé r vlh nnhl 1 Únc pár br d nh à lr (uv r cnruçã prç d fbrc Nã é ó ur fund È prc br- ur E, ng d Pr, fábrc d quld fund prlh rpédc u rprnn, brl n, hfrdr--h n Hl vnd, br, n d 1 2 cd z, ndé"p r prcurd pl-dn Pr nfrçõ, n gr, ru Frrr Brg, br E cn é é d 31 d crrn crvã, lfrd d ld p rfqu xcdã, f und Rvx Grn d n d rz ngu d x d prv c ã IBR ud rzé cd pr vnd d lr, 3, n cnnurá c rg: frnh, cr, rcr pr cd E fr rp u r z n ru Srgn ór Qu prnr p drgr á ru, 3ó Su n (Sgu rcnhcn) lgr b á v S qulqur bjc vr rcd, pr «x rpl, (cvl) pnr S 0 0 d d c n 2 0 $ 0 0, u j lr cã dqurr pr prç xrrdnár u rg, qu ó g r p r fzr cbr Scrr d Drcçã, () Jã nul Ev Prr Sn EÚ BIX nd, n n G rnr, pcnd u Hrrí crpl nd ud dvr fund ncn rngr qu rln vr d rngr, vd grn rcl, nunc nnhu u ruld jd Uln fu r lbn Pnhr Xvr, Flh, ru d lrr n 163, Pr, qul fz u) Fund Rvx, ã páff qu ré pr c p hprn, prnd ndd cvl fzr d r vç, jnd u pd, nr ín ncd, qu Iff ucd c fund rngr Sun gr nhr pl ruld bd, pr r vrd qu c dg, lh p prn clr- l, cuj prá fzr u gú lh pruvr rz TrvS, 22 Sbr 1920 nn Q rnr, Hlvnd prn fzr grn bn pr nuvr u xnc d rg qu cnu rch d ndr, c j: v r frr, dr, Luç, nfcçõ, Rupr, F f pr hr crnç, -l pr nhr, hp, c, íc Fznd lé bn c qu ud á rcd, d cn I p r c f c n - n c d cpr, u j c d b br prç rcd u cn vrdr; p u íâ b n rc c 34, R Srgn-ór, 36 nár, Fgurd EREfRlf p rã vnr Qu Q rfrd un cãl ", ncnr ngrln nj cfr, qul l urd pr çnu crd nr éé c$4 qw cón d rpécv c _ Dr, Í Grn rzén d hd br n nu lhrr pfs n qun pvl u rgn nunc cund crfíc crrpnnd á nr c d publc d P bd prcr u nvlvn, judnd c u b clhn prgr c, u drcçã cb cnrr c c nr Flh rpd lçã f f 2 ndr, pr fzr grn lõ, f lhr pr nvlvr cçõ Rupr, Gnf cçs, lfr, v frr r, dr, Luç, br znc, c, c, c nv cçã Prn drcçã hubl: D R ruz dn, vuv, pr c rprnn d u flh nr D;c, rn br, c únc hrr á pnã nul cud 4Ò0$00, lgd pr u rd p c n Déc ugu d Rch dn r éd rn d cnr hj, cnvcnd ququr ur flh - lgí, lgd u prflhd d f lcd, pr qu rcl pr qu n pnã lh p prncr Fnd pr rá rlvd prnçã Lb Ecrr d n P Grl, 11 rç 1921 Su n rg c qun fc fb dfcd rdgd pl fr gun: RTIG I QUINT Dlucr líqud d p ncrg, rrr hã 10 pr cn pr fund rrv lgl, qun n vr rld u pr qu fôr prc rngrd rn 90 pr cn rã rprd du pr gu: u 45 pr cn pr r dvdd l fr cr ugu Luí lr, Sucr,, ur pr: gul qun dè 45 pr cn pr dvdd pl cl, Tvr d ld cr Fr, R p/gerçã d u quõ, nd bé uprd prdk nf prprçã JU-Frrr çã é Scrr íu Fundd 1840 rrpnn br: í Bzrr r F I S S Õ E S X 0NSI6NÇ0 S Encrrg- d prçõ crr, c: cpr vnd p p crd, rnfrnc, c] c g BBhYwrwvwnrF ÊJn l Ern Lz WETZL3R 2 NÇÃ nvc- bl Grl prv pr d 20 d crrn ê, pl 14 h r, n Sl d np n brcn (Pá d Inquçã), c gun r d d : ) Dcuã d c lrl d cu) grnc; b) Rfr d Eu; c) prnçã d Rlr n d n 1920 nnd á grvd d un rr, p d - c prênc d c br, 13 ç 1921 n u n Erd d Br, á rrgç, cp rz d chã, 1 ndr gu furd T 10 dvõ, lj qu r vé pr gá u cvlrç qunl Pr rr, c dvgd dr Frnnd Lp, n ru cn d Luz, 50 1 Jrçg- d Enrg d, rg n 3 nld Fdrf 36 H P Tp L 2 K r rdcçã á nc E r r < à n d ~ 2" ndr n_âl - q u c-rnpf dc 2 c n Ru cn d L, crcp cr cr prlh crpfgrvf!f c f, f prjcçã REPRESENTNTES: Dõ, fbp % S u N prx dng, 20, pl 13 hr, n ru d d, P R 7 \ Ç 7 \ 8 D E 11110, 8-1 n 49 Prn d bl Qrl, b r n 2 p pdr () Dr Jé Prr Pv P du rc pr p z, u b rrò b r, du cbcr, du c frr, lgu cr, u n zncd, bnc 2 0 J 0 0 S 0 0 cntpr, pr crpnr, lgu " c b pr pç l qu rã pn $40 prd n cd Só r n c d llã c prpr R u d rv, 14 c lqudçã Bgn? ncrrpp, Tr c lcdr P, Td p u fr, qu ru cn d Luz, 34 1 Slvdr, Srr Epr cnr c crdr NvS rd NT Dã- clrcncd, prnr cn, n crr c- n crr, ru rp d, n ru d d 78-1, Du 51 r/c E, ç: pr n\rc?r í ís d 15 Á 17 hr,, nr -" frhg HÍ?, blnç, p pr z d pr 30 d cnr d R éd nflv ", rnh pr cfé, vnh d d nunc Frc, $80 F Pr,lcr, ch-pgn, gu- Pd pr pr Un rrn n Erd d d pdr, p glr, chá, cfé d dr u créd Br 5 nu d lécrc, g-rryf vz, u cndr br, 10 r r nd prxn gz cnlzçã, u 1921 í- B r r qudrd nd frn rí g, qur drgr níbl Pl ã Lqudár, Drgr cr gul zvd pr rd 55 r, r Frrr, ru Frrr Brnçnl fgç Qqrc ddr9è Ip - cíbr-hl!, Nfí rdâcçç 5? dí, g, I4S, pr, BfflpcS c l T8 r p -? ur pq n c; fé? p «r, fyí-nd bcn npgr v; -1< n-> ê plr r á f<; djgíc T! -c n u E-furd w " rnh- "6{ <E3 ã < znc«r/u7vd3 «!- T 2 20 >r>n Dn 47 pr-!! 0 57 d- hrpnr>, r Q c- Wndp urd-lvr jud f?rcc- b d, àr rdçâ,!í?ê %1L

8 T r ç - f r, 22 r ç 1921 N X N 1132 fr PublcçS: núnc, p r cd lnh, 200; Ec cuncd, cd lnh," n 1" pgn, ( P r nn 2 0 / cn) nur (pgn nd): n, 6$0Q; r, 3$00; rr, 1$50 Erngr, n 10$0Q Pr cln n, 8$00 Pl crr 10 cnv pr rr N u r vul 5 cv - D d lhrn prn urgn c br ã, ncnvln, cnruçã du nv rcd plçã u çã d cnh frr P qu dz rp prr, é b ; qu nã quç qu nunc rlhn br rcu nçã cudd d qulqur vrçã u n c p l rcd D Pdr, pr cbr h bn cncn n, h u qu rprn u g u n d vrgnh pr br, c u nd brrc d pé pc cndçõ nnhu c lpz-> Tud l fl pr r qu d-v r u rcd, n vã bucr d d gnr nn nc á lnçã publc E cõ chuv, qul é u chqur ncn, u fc dnç qu? fcln l dqur nã ó qu vn crn " qu cpr rcd br nã ó f pnd, bé cnhd, fl lh «c-pcd pr cprr n vndr qu l cncrr, prqu n rcd, grl, é bundn fr, príncphn- hrlç f;u prpr rcd px, cnruíd h puc n, já rcnhc r nufcn ínr f yr qu? br vv:? fcr vnd u vn, é qu l gn r é rcd p;-r qu n j? n?qr d lg-: T- bd qu-jã d lcl pr nv :- á b d- ín-nd qu l nl ppd; n f:-- < á Trrn r clhd ur«? n vrnúh S d Bn r é " -dfc d rr Qun á -íçã d cnh frr é b-rn qu dc,:p"<rcç qu í >? u crçã d c d", qul nn pjrvc -Junv rr r-: j dc qu? 1" -br?, q j dá r-n n/n nl á pnh d "u -- c H«qu d n fr cprd rrn pl G-pnh n nu d h l Trr Jã Lp- r udr p:;r Báy, dírfs ggríl FTE D! S p S l Ç 0, 27 (llfn 351) IIBB Drcr prprár, JÃ RIBEIR RRBS : Pub!c~ B rç, Edr, NTNI qun DS NEES RDRIGUES bd Irc I r â Slln8d!nn nfrá, f nrgu á r uncpl u rprnçã qu p cnrvçã d rc prx d dldn Fr fl p ç l - n rncrvr pn gun p n prncp d rprnçã: Ex Sr Prn d ã Excuv d r uncpl br: Ná gnr Ex nã gnr dgn g d ã Fxcuv d r uncpl br qu j, n cnr d und cul, u rnçã d clcvd d urgn crprv frn d br r dó nu- ), 26 0 çníp u g n d? c ( p n d n d Pd nrv rnín c "c br -1 nu glr u r nr u uld, nã n< nr u -rr ér nc r D prc d crj n p -r qucncrr pl -u 5rufc du:«v, cn;f7 v ér? n 30 vl b pn d rb-?çn- H Í!fU:ÇÕS, n d > d rcnuçã d ng l? rzén rcdr E br pré, nã f- vd lcl, nd, c vív rç d c ò n n u í d d hrk, n qur rn uvr flr l c cndçã d unã r Uln v ncr vár jrn qu 3 np nr grçõ, c prnh dr pul rnd br qu prjcd n :ç: dc ldrd n n cd j ncluíd n nur Nã h rzã lgu pr q u «cd j prrd pr p lgr vv á uur rr qu já u çõ h u p?lhr d r d r Pr d p;í cvlzd d, nã nvrgnhnd, n nd v pár frr u bund fc qu prgr Snré vr ã n c u! rnçã c u l ; Inflzn çã á pc -íé p h fl luu c r cá l v ; nçã h n nrr c xrrn, nd prc ndr á ÍX plpl r pé pç dgu qund chv, n frnnã cn Prug! n nu d bçã r d nçõ puln Dv cncrdr qu rcd ç crc blubr r nun, In n, u ubuçã ur n grn rfr pr qu nâ n nvrgnh lh d n vn, qu ju r pré ngr-lh d, dbx pc, dnã ã puc durn d n S br v d f vd p, f r - - r fgurr nr pí c v pr d qu é prc gr gr pr r l - cul;, rcnhcnd qu puí rlvn puc, c zr n r crnh n pr u d n rr! S r nã v grn prnç n cnrc p- vlr pl n prn r r nrg lcrc, cnlh n qu djudc u c N, cub br prz cnruçã xplrçã d rcd, prqu c dnh u cnrávl qunhã, br ud n qu c br rr d uncíp nã p cnír Hj v brr d Pnd d Sud h dz n ó qucur upr u hbn c rn r ru nclud! u flh nv u d pçã vr!h cnrvr fnr Tp flnd Ec d Scd N pnh vr nvrár Epcácul ncn v x n drg, rgnd Fz n, hj: N prx bd fz u u vl nrvnçã pr qu D gd Brg rnr c rp cnrv u nu Dr Jqu Urbn Pr Furd r n Tr vnd, c- n, cuj lvr r lbr ugndr, prfr SGlvã ugu d unh Júnr vnn, qu v cpnhd nã põ c xplr xcpcnl, cuj hr prnnhã: pr nr g Svnn D r Lur d Slv Eur náv n pcl- c d br d P éb, flh d d u rblh ug- d nn ugu d g Júnr E nun rc õ clcv, c rnfrbd ldn, çã d hr ncênd r Rlu- bd d nrd v x d vg n flh d r D Rn Bzrr d u r, â cnrd c d ã Excuv d r Slv Jã Frnn d Slv, pr- r-í-ugndr qu uncpl br pr prár d Hl ng, nd p- k prcd drnh r D ndd Bzrr Tv cã r pr- qu qur vnculr u n Rul Frnn d Slv u nlgn nbr rlu crnç, qu- é nrní, cçã qu jrn dn l çã, nnd n jufcd rblhd, fjz rrcbu n Jã, nd d unn j lvr rc dl Prd chgd dn vrdr nun h lg xrrdnrn Pru pr Gurã r dr l pl br v r órc d hórc cd vr B nj pr n dvr- br Pr lhd r Jé n Pr nx r Rdrg Pr d nçõ prv N rprnçã fz- rd R rvlh frnc á d l ç ã d c n Drã ó r pcácul, ruçõ br rc lvnr cnbrcn gur d ubuíd b d xpçã prduc xrcçã écnc d u rquccud pr r br, Trblh ríc rlzd Lb, d Tvé nu d úl d rquóg u cncrrd lgd c przr prcr n fcn E 1 qu pr d jrn d cpl blár d r jé R-drgu d v g d, Já práv Tnl, ud n Trrr d xpr, n Sn nn, u rurçã rd dê Sn lr cnrrân, n ncr u cndr ng, pu flcçõ n, prnç d r dr jã n n qu r nr «NwSj jsejw"--- "- Frjíz Sp, qu u d rc j ndr cnr > gnr n rvlhu E u rblh rur nv írd pr l vnh crvã, <5 lnh qu h ã ó fcn d Sn r, qu<j prf-r ur gnr nc b r Tndí c ndur rçd pl rd dc Lb xd prç, br bíl??n bn lí d lçd E rblh guu pr Lícnnu ns nr nlhnnd prcrã p pb, J dfrnç! qu ncrr Sugõ clcv Trnfrçã d hr, ncênd rl u l Suc undl Fl Qd uc dgu bnd uc d Gurd Rpublcn, b u hábl rgcnc d r lfr jé nn L, chf d bnd, cu prr vz publc, n dng, n cr d v nd Nvrr fluu l u gn n r qu dfcln l rn v, qu já prv pl grn pnh qu hv uvr xcln bnd, qu fc prncnd á Gurd Rpubcn rb r ã, fé qu f u bínd uc á lur d prnc br Er urn vrgnh cnn fl x cun n bnd nfnr 23, pbld cr publc pr v bnd d Gurd Rpublcn xcuu u xcln pr gr c brlh crrcçã, lgun núr cnnd grn dfculd publc fcu plnn f, pludnd dvr núr xcud, qu é c pr flcr nã ó chf d bnd crn d x j cun j Rcb d r ngnhr ruj, chf d rvç uncplzd, u fc clrcn br fl dgu, qu n rfr n nur n rr E fl f vd á rur d cn grl jun rc dl dn, qu xgu prn rd rprçã l r ruj cnlhr cnudr, xpl d qu fz Lb, dqurr pr u c u p u lh n nh pr rrv pr vnuld, u cr qun d dígu p dc d frç d 2 b vn é, pr qun, únc luçã pvl, cn lhd pl r ruj grc clrcn qu n fr frncd prndã c qu r Ulrnrn SEN SNT E n d lnd qu v rlr n pl cd: Sé drl Qur-fr fc r v, á 17 hr Qun fr Bnçã d Sn 4 Ól, Pnfcl cunhã grl, fcnd r Bp uxlr, á 10 hr fc rv, á 17 hr é é p d rcórd Qur-fr n lu, á 18 hr Qun-fr lén xpçã nudçã d lr, á 12 hr n lu, á 18 hr, Sé lh Qun-fr unhã grl á 9 hr, xpçã á 11, drçã pr urn, é á 19 S Brlu Qun-fr íén 5 xpçã á 12 hr Sn ruz Qun-fr ln á 12 hr Lv-p, rã d n d, á 17 hr? r r Ebn Lgun fr-! u úc u cx c í E Bnc fch á í hr d I gnífc chru r, n próx qun fr 24 Qun-fr én d crrn nã br n x cpnh vrd xpçã, á 12 hr fr, 25, -- N fr d n 1 dígd pr r cn, rqu j ru á r lcnç pr nr j gbr n clun d n Gvrndr, "ll dc Jã Ulrch, ] I u crc n nu d Bn, jrnl u ubcrçj pr lyjju

9 GZET l d pbr ncd br, cnnd c g nr cprçã d n lr pr bnfcr ndgênc qu cn n nrd, n lbrg n ér n prvçõ P Gvrn vl IBR, 22 R 1921 j KãóíííréàíSSívffy-, ; Fr pd lvrá u j rnd rldçã d cdvr j rgíl rn, flcd n j d 19 n cd, pr cluz Gnçlv Prr r nuz, D chd lxndr d ruz r ugu Rdrgu Bp, fchd, v pr, v lcd n Grnj d Ulr, pr cn Rdrgu Lpn 20<500 nã pr fzr plnn D nnj R 10,800 cr rr, grcr u rcnhcd d p qu r Tun cdéc T n pr u r pl rblcn u já nc, Tun rnd qun pr nrud rd flh, nn cdéc c u grup dr- gr u crd chd lvr chd, bn c c, v fzr u xcurã Ild, qu durn lgu p d qul qu dgnrrr nr d pí, dnd prr v rvç D lbrn cpnh á u ul rd d pcácul nd n d Pd rr Pru Lpn, Iguln u rcnhc d brl, 21 n- flcd n frc rnl d grc dgn cd 24 n Fgur d Dv, p, vr rdcçã br d Jun d frguz Fz Sn ruz, n flcd f N d 26 pr pr vr rn crnr vgl, hngn qu lh? n drã pcácul; 27 prr, frcnd lh p r uncpl lbru l Rl; 28 n Rg, ul u cr flr pôr prç frncn d 30 Brgnç n d 1 grup g d fn crn crnr v u rnl rchn r frcd pr d, qu nã ó prr u vnr pr n 6 õ bn rvç n u dnç, r Grn lub br kl qu v xcluv, bé lh frcr u c Lg ur prn- lô, lh prr vd E n prx bd qu n lgn lub, nld n r lrr qu fz gul hngn prn lc! pl u? ng plc d fíl Br, bn, prncpr n, rl u bl prvd! pr nã f cu- plvr cnfr qu n vr uvr n n dôr pl Drcçã, qu cr prf rá u f gul á qu l lur fl d r Jé P, p, r prn dd, dgn gn- ç cngur crn cr- Bn rr, pl rlvn nr br j-, pré, rvç qu prr nã ó n fc c rcr rd c qu ng- príd d dnç, cr íb- c fz Qund fz pr n cã d flcn d x Pr n pbr p pr bxn pr n, nd pl qu n cn D n d príc r ç, prc lg qu j nu prr cnç Rdrgu Lpn, rn- r prpnn! d pr n- hn, rcb, pr nlg p vnr b- prfund grdã rd dp n g, r Jã r, u íó fz qund br, 22 rç 1921 R, q u n 10$<;0 - frç d crcunc Luz Gnçlv Prr nd nflz prár cr- brg chd pnr, Jqu Ppnc lxndr d ruz chd E n d vnurd grc n g : u bul RELÇ Ic grdã NTIUf r ENDfl EXTRfR-DNRI N G r n d r z é n d h d D d rch d prr gur ndr c nr bn pr dr prncp á grn br qu vã r f n ndr Âpzr dc já r vndd u rg nd r lgun v r frr qu cnnu r vndd brí pnd grnr d publc qu qu nunc é xprã d vrd (fz brvçã pr já hvr qu dg cnrr, v prç c qu vnnd u rg r l nurz qu nã é pvl r cncrrênc) H d wl já I, j jz c d cpr gl JB13 /0 rg qu r nd: S í l k b l L d í S S jnr, Ecrr, frr r, Lvr, r, Brç, dr, Luç, r, Tp, rnd, Br-Br, Sr, frçõ, Rupr nhr, hpéu, F pr h, lç, d pvr crnç, F pr R p z, c, c, c E u rg, u Sf j ud qun fz pr d p lr gund ndr Nngué áx l prvr cã, p rá Ipívl hvr ur S E N S f I - N r \ L ; : : : S U B S I S T Ê N I S rrô Inglê pr chr ôf, kl fé hd, pr ríc, kl há pr prr r, kl $95 1$60 4$53 Brvn bclhn, u f j,, - N Grn ffrzgn d h P? r DLH n Drn d n-r f fr! rn, prr d qu v lgr n vnd Nvrr d qul rulu ír íd frd c u brgld u prnchd cdéc r nn Su z N cnfl nrvr lgu prç d N R plc Nu brn d d Sl, nrr nl d Sn ugu rqu, b d, qu p r bbd rcur pgr dn d vnd, r d Purz P, lh xg d nhr, grdr n, rrnd pl cbl, pncnd bé u cunhd u nr 15 n r pr, d rl prgr grn rênc, nd cnduzd pr prç d N R n n n Rg Bfn, lh, n vnd Jé d Sn, f brbrn pncd crd d Qun d l ã, qu é prprár n g r rnd Prr gn, n Jã rvlh c u pl 20 hr f prcd pr u grup ldd d nunçã lr 5 G r u p dnrçã lr, qu vz hnrr frd qu v, nd prcnd c qu b p r rprd nrgc n, pl urd cpn uu grn g n ppulçã l ncn, p qu nqul é bn d Jã rvlh, qu d cnhc c u bl rpz ncpz r brulh, lg fld prguu nqul cã, qu pr ndd u prã, fôr á vnd rcr u dnhr, qu nã cnguu, v qu nrr f rrd pr fór l pr d ldd d nunçã, qu, brgd, lh u pr cn nr c pbr rpz E qurnd fnr nu fu gr, cur dnc cu n l bnhd ngu, lvj d n cbç pr u nr pdrgulh pl rrd U vz n chã lr lh c, c ngu c lb fn, pu pdr, puzr cbç d grçd nu prf bl, fugnd gud qu vr pr gud? Er b qu urd cpn b cndn rg n prb nrgcn cp rnd d lr pr qul f vr grç fuur, xnd qu n pdd f, prnd qu gndd Sã PELÇà ÍEL br lxndr d, cd, prprár, cnr lbr Fn, cd, prprár, d cd Rlr, r Rl; crvã, Fr Lp PELÇà RIE vlhã Frncc Julã Su, lr, prprár, rn n frgu r, cnr P Rlcr, Frrr d Sn; crvã, Fr Lp GR IEL lvr d Hpl Frncc Pul bru r Lb, lr, prprár, d Qun d, cnr r d Przr Lb bru u nd, prprár, d Qun d rpr Rlr, S Lrchr; crvã, Qunl rr rr cpl lnç Ppnl frnp n- b u Tr«c Frncc d Sn, n c d r Jé Sbn, n Lrg d S Bzrr r âué íííg<lí Gàzn «l Hu c g, l 7 U lj!! Trcp- bn lcl própr pr qulqur r In fr Jé r d ruz, rc d Fr, IBR Epr Prç d rc, Ru d Err, u q u n p r á v n d u grn v n u rd g n r clhd d lhr prcdênc Trnpr r E p r Trn pr uv d P nínul Ecrvã, Fr Lp : SÉ E LISB PELÇà IEL E Epr ncrrg- lgul nn Lp ulhr, cnr r uncpl d gnr rnpr, n nr c pr fór nfrd cd Ecrvã, Qunl: PELÇà RIE Ecrr br, ru d br P cnr l d, 144 hnpgnu vnh ví u rr crdã pr nfrd GR IEL nór--lh Jé rr d Sv ulhr, cnr ugu Dur Lã ulhr Ngd Ecrvã, Pnl: PELÇà ÍEL Gurd Trnz Rdugu Pnhr cnr hrr nn G Pnhr Rvgd GR IEL br bl rvlh ulhr, cnr ncçã Ju Ngd lnç rcl, c lqudçã Td p u fr, qu cnr c crdr cd, prnr cn, n crr cd, n ru d d 78-1, d 15 á> 17 hr,, nr d pr 30 d cnr d GR RIE d nunc Tbu Bn Jqu Pn cnpd pr pr r P ur d dr u créd Ngd br, 10 rç 1921 uuíí Hlíd uuíj n cnruçã prç U fbrc ~jx r r ««r d - 2"ãu«n / U l, q u c p õ U 2 í npnn Ru cn Luz, 60 nfr u g - é u pn pr uu, u Ru d lu, 34 pn vcllcdl nu u, írr p uc ndl r- d 2 â 3 4, u qulqur hr qu cnvncnr R u Ur n 11 lur- d xnc> dc 11 p,n n 2" ràu p u d n B ruu-, n lgu, nu n U 2 ç Fd- á p qu ncnu návl fvr nl-gr n lfu r, á rç 8 dc 10$UÚ vçr g àínl-r c - p Ruçã Ed n- jn, ç 8 Pr rr c u dn El c, n c c l l g r f c pruc, pc- gu) Jbé d Bg ~ p l n g r d u cc, blg, 2 c-jn, vn- c - n- B r Drgr cr gul zvd D u d prr c d lp br-hl Pr, lnfíc, u rlcnd n Br Trz n11 d prnc í, c clcçã Fznd 3 -- : -! v: ú < -,-ÃÇ!! Brnc, á cã Dá - p r g d c,-rlhr rfrnc Prp g c r, c p,ucu UÍ $ 4 0 Rul, Ru ln g, 14-3, jun rcubj qu uê rrnc B br,!j;j;r -à Ku 01) f, 4 d rv, $ l Prc I c hpc b prprd n cd Só r c prpr Trí c lcdr Pl, r u cn d Luz, 34-j, 0, Uíu âr br c u p u p<ucu = r d j U r r p: íl c ác cupl ã Lqudr, uu-c Bucn, n quucb n nfrr dv nn ugu Grc dndr fl N S, d-- > Q : ç;> JÍ v l uuv-c uc u«:vu, í> gd Lb, dr Luzn Brn, p u b ó c dá cvc f, qu n d x pgur jójc,uá-l ÚU nc ;-l u nhr d Rprçã br Pulc, uu Ç Ir u, cd, Edurd rr r -v n-; U rrn n Erd d Sá, fcuu pgn E S  vclu-s Un II11 U TUBr 5 nu d lcrc, võ qunl 114 LUÚ Uu d d nn d lcnc qu f r r unuu n 5 Fr l vr u rrd d pz; nd prxn u u dn n Lgr N v n 70 crcd jur r é á r qudrd nd frn r pr rd 55 ír d, dcn, fcnd nrgpb U-c c unn rdcçã dz, n qu c Fznd Pud d ru rn vlh u" 2 T 4 ndr v pr blc c f fó U í k gã nd- n n c" fg Sé n P rrpnn ínb: Bzrr lssld r X HSÍfíÂÇS Encrrg- d prçõ crr, c: cpr vnd pp crd, rnfrnc, c, c Lfcu d rnçõ Bncr W Sgur cnr fg BE3SE38B6 n c r ç d cp- drn d Sv1 Frrr, é á ínprr 30U0éUU (vôr nnl) pr vn- l-"curr qulqur hr n Ququ d vnd pcx çã N v r q u z cluc- u ng Luz-n T- u lnç u uz, c ulun, c;b! P n d ê ppr p ã prr run, nrrç, lvr, n" l l n (Bbl) l gu u b d vn- n u d Iguj, 31 Fgur d FzL Q l 1 K u K v-l w w u W w K N cucçã z p z fc-c íun x gn- b rfrnc h r ( í p - g íguvd c-bcníí- w-rc-, u ru U<> unós r «> p 8 - > «un-ub u pqun íé plr, fzd bíl ugc, u dn ná píu r ã Ul u ngc T;- n lu Luuru lh :rnd bl znc cn r ú r T 2, r 20 cnpn 0,"57 lgur n- ; d Çp d Du, 47 n un u nl l v, pu pr rcnr ní, rc d Trçã n d - r KbbLY p J B, b cnrífug c nlçã p u r gu, crr rdc 24 nl íf p%hdr, N ccçà ú z n í luchru SÚb nl G Brrr, nx-nv, Ê r í U n- P-:-r rlr G-bl Tnc b rc, - g < í d r v, n vcu up u fuu-c c d Enrgd í; u c b:) d ku c bíl u rn l, fôr pr r r ín 3 nld Frç U 1 púudc p ó úá lh 36 H, P Tp L 2 K " U r d - : v r í j u c n frc- bn bbl- cí crn cbnr râ rdcçã á ndrgr rdcçã Ud r?, rdçâ, Jr E «yç, E; 73 E (0 w «S L«c Ql Ê T HIc _ S u r prc-, blu r rdcçã J «c k I n > -cj > SI 53 y Tff US IN <J Q E ÚJ N g Eu N U J= S JZ 98 H< c w) \ r KXPj ) u ««S c u Lu rp ÍSSS cn d lhr n lhr lcl prç, rvnd pr qulqur r crc, P u h-gn rcn cnruçá é bé prpr p«r c bncr N rfdícç dz 7000S00 cc pru Epr, N rd- c;frnc n l F«rd dç S Jé lhbé Erd d B-r, l Unã, Pr rr: S LNDRES, Ru Frrr Brg

10 Qun-fr, 24 rç 1921 N X~ N 1133 Wk, Publcçõ: núnc, pr cd lnh, 200, rcl cuncd, cd lnh, n 1 pgn, ( P r 09 nn 2 0 5, cn) nur {pgn ndch n, 6$00; r, 3$00, rr, 1$50 Erngr, n, 10$00 Pr cn n, 8$00 Pl crr 10 cnv pr rr N u r vul 5 cv r c d R c W L 1 f I I 11 E n d? lnd qu v rlr n pl H SE Ju Er flh Du qu grár cd: dé n d pr gul d rndsé drl, d u rg bl c rn pur Sx-fr - Prn c u crnç Drvr-lh uvn fcd, Pxã, Srã pl rv prr n d cd n ldã d párc r, drçã ch nnh, pl ndulçã d cln, jun ruz, fcnd rv n r Bp d lg d u pí, lípd, culd, nprv uxurc ênc d rv Q u v dncr- n vz d pvd pr- Bu nd, á 10 hr curr r c nh fnc, hv dzr- qu l, prfc rv, á 5 hr cupd c pln dlgu dfcçã fuur, nhlv pr r nv- pr dn u pç b lvr, b pl, b Sbd B nç d 3 lu n frnd, qu xprnr d n rç rqu- v, d cr p-c c p bcónc d br, qu nh nhd n l zul-clr d u íí, Pnfc d- llu, n fcnd rv r Bp uxu d pr d P pu pl u pr, d- lr, á 9 h jr l h : chgu u hr, prncp rblh d íu lí Dng ; Pnfcl n lé, rgud br du cln, á Jrul, cd Bnçã Pp!, fcnd rv nr d grc, prd nu cngul urlh, rr- r Bp, á l l % h r nd céu c u rr Lbr rduçã rl d ; í K - prr nh d u nj drcd clr d u E D-- í n j dv l é ngn c phí! lng, prr lbr l rnl, brlhn cnlçõ, d cô"0 dng d n c luz ncn ncnr l u ; v n n c h ; r á á 11 hr, pl d rcórd pr, gu vn, u g prlíc, ud nrjçã dlr du pr pn, u b r rnn Sx-fr P d x, drnnívl grn crp d rrl, flh Tu, r d - çã d ruz, d Pré ní nh luz, nã h rfrngr- n dqul pxõ uul- fcd, á 11 hr un; u, pr d nh nc, nã h jzr prfcd n?, hu-l rã p :! b bbd dqul pl; u, pní nprçã d r?v Luí L p?ç, á Infn, nã h cr pr ll d bçõ d u c 18 hr n b vln d lucur d u p v Sbd Bínçã d lu n Ju nru Jrul Jrul nã pd cn- v, prcn á 10 hr l- qul cd, rcpn prprd pír nuln Dng Prcã, xpnív, c hv cnrvr nr d u pr lé- rã p d rv nnurê nflvl d grn vrb d lbrd, cuj gnrl- g D ndr, á 12 hr çã nã l, nc xplv d r, cuj dísé lh n rcrcn nã é pr cp lgu cngr u lr? Sx jr drçã d ruz Prnífcd á 10 Nã pô cl-, nã pô frl- Rugu dn l hr r pívl d u cólr, rvjd pl éc d nsbd Bnçã d lu ngg prd rp d rvl, ululd pl vz d v, d ncn, d cír pcl crdc n r crílg d pl, rprduzd pl d p b dl, á 9 hr, nr d pr, pl nndr d rdçã, pr qun cunhã á 10 hr unv n pul vgr nru qun d Dng unhã á 9 qul cn cl hr, rç bnçã á 11 hr D nr qu, n gn, pn u pbr crn- prqul á 12 ç, lgun prár n u nv ruz, u ulhr n- n prnáv chv qu r b n fr S Brlu dvn qul nzrn qu, vz qund, cnv c Sx-fr Prn u lnclc bln vr pgn d Glê! fcd, drçã d ruz PJu f dr u n Enru Jrul d- xã, á 10 hr plvr nud r pz, qu f u cndl; Sn ruz rguu- dn d pv rçu, n pç d u dcur, Sx fr Prrngul d u durn, qu f u lucur; nvdu pnr d pl, flh Du, rquru pr p dqu- nfcd, Pxã prc dl lr, qu f u f Dp d qu, Jrul nn- rçã ruz, á 9 hr u qu Ju v r pr nã bv u vz, Sbd Bnçã d lu nplnd ndulçõ d r, pr fzr qu, n rcn - v d p b, grd, u ur vv vl pgn úd d xlçõ llu, á 10 hr lé prféc Dnl vl fr brnn péc n á 11 hr Ldnh, rã ubln pru d nprçã I í E du- pl rv" Incênc bnçã r jubld n xgé bíblc dqul p r u puc d SS á 15 hr grdvl Dng lén, prprn prc urí, nnç d, p- cã d Rurrçã, á 11 hr n r r Er lgc, u d lh prc qu Ju Sx-fr Pr nã v pln quçã c dvnd qu prv, b qu d crbr, nd brzd, uf nfcd Pxã á 7 hr pg fcln n br d pulur, nã upv Srã d Sld á 18 hr Sgund-fr F S qur d lng durçã d u, qun d u rlbn d, n d!, prcr E Ju, fh Du, qu r d grç d flôr, n u d u pél d á d l d c xpçã, á 18 h nu d u r, xu- lvr n brv urblhã dqul r T-Du, rã b-nçã, r é nr prr d cnnd, fru qu fru, gund rrçã f d qu d, fz qu fz, cngd, l qu r upr gç - N fr d r n, juç, á cruz, qu r u n, lvnu pr nd br n clun d n u grn l h rru! jrnl u ubcrçã pr uxnn ndd l d pbr ncd br, cnnd c gseçã LITERRI nr cprçã d n lec d Scd r pr bnfcr ndgênc qu cn n nnvrár Dp d c ; grd rd, n lbrg n Fz n, nkâ: Dz dcípul: pr ér n prvçõ D r Ibl Frrr Dn E ufu- pr rvrd jè hr D Erlnd él Trv rrb Nun Prr Sn B r Rl Sbd: D, nl lh d Slv, Bpn nn r Sr Br Dng: D él Frrr p D Dlnd Frrr Rbr Dr ugu r rr dgur gul d Fnc Br prn D rvlh Sgund-fr: D El cd Nun rr các Frrr d G Prd chgd cpnhd u p, pru pr Ilh S gul, l d Pvçâ, r dr ln u ndnç Dj lh flz vg Pr Fgur d Fz, r dr jqu d rvlhr > D lvr pr jrd Fc nd br u rchd, n, dr pr f El fl, v ó, d, ur rubr n fc l! El rôj; p rdr P del cálx rgôr! crnérbl,pír fr Dcu u nj d cu ndd, nuncr-lh qu d und pcd Só prdã pr Su ngu r br, rç 1921 L E P L D I N D E JESUS Dr, Br d Fv bn cncrrd clbrd n n cpl d Snár pl rv j r Bhp n, un-gnd l d ud prfr Dr, Dnl u cn Rdrgu Lpn D nn R U nón 20= l 50 ln ndnç u p, nd ncpr, n prdn, u d pr Ilh S gu l nã pnd, pr, pdr pln d p d u rlçõ z, fz -n p r, f-í-h nhr d dccup? d nvlur?dí-; d frcnd u n l d P E çã í br, r0 Eácç, drçâ p3fr f! P7B0 3 INQISIÇÍ, 27 (lfn 3í) BS Drcr prprár, JÃ RIBEIR RRBS Edr, NTNI DS NEES RDRIGUES Publc- r ç q u n bd nfgngq nl ll runn r d!«rr U g prí r cl I fr- n przd c hg Jrnl qu cb d cn-ur ní cd u c ã cp pr fc d íxr c pr ngrr dnv pr rgr n c u nun r n gurr, qu, qu cn, pu já b ; n vl ln, p r rlzçã d u próc? cv c v rlzr u ã hugrn á r d u clg prugu r n grn gurr? ã próc v rlíz -r n d 9 br!, v á r, fcu pr d ánd> ní g-nd udn v l clcr gr u plc jrnr u brnz c n d u clg d Unvrd ã br qu n Frnç frc rrr pl Pr d:rí fgrf cnbrcn n prd g r fv) Rr, frc! Dár Nc 1 xplr d plndd v grl br pr l rd, pr r vndd u prduc rvrr fvr d ubcrçã br n jrnl pr hngn r d gu?rr ã d ldd r n gurr, prncn ç«drc, qu v á Blh pr r pr n hngn qund d chgd l d cdvr d ldd cnhcd, é r R Ruv, S, Jã d p, ã d nflz crrr nfnr 35, J qunn Dnz, r n cb 9 dbrl r fucpl Nã v cnnur prr qu p d vnd Nvrr cnnu r lc! nd vndr bu ln, qu rnfr pn cncrrd br nu cpn prpr d lc r u urd plc nã v pãrr l bu qu u põ cnr b n d cd Fr í 23 fr n v pu c cncrrd prç d gd bvn bxu - B B W W > >«> l g f r j f l U! - Tp ffflnd Epcácul cnn nfr nunc rlz n prx bd n vnd r d clbr prfr S vnn culn n cd cnrd gund jrn d cp dn x bd r ugndr d und Rfrnd u rblh u d jrn cncud r crculçã n Brzl, Ed S Pul fl : lí-r â Pr, p r, pr qu Pdr rc lh úl r du rgn qu fru qu luu, p v r prçã rn nbr d ldd qu b pr, c vln c udc E ldd, qu chgu Lb, rzd d cr prvd n cp d blh, hró bcur hul, grn b;, n árr, é ncrnçã grnd d n qu prr chrnd, qu prr rrnd, f h dó pv, íd d pv, ínv nd n u l ncd rnpr qu fz vbrr l d pv n "hr rvl prqu dngu r p Pr rl pv r r W R f nblávl fnr d u rr xrc rn ã cnuíd pr ldd ç nhcd, rrncd d cnvív grd rnr d rr- El pr, bnd qu Pr qucrá cnfundd nr j fg d n h n blhr f I r vgrnd gun pr ç; " Frz c 5 nrd, 18S00; cr c 5 nrd, 15$00; fuu nurd!, 3$0Ó; c : r nurd, 2$0Q; grl, 1S00 ÁRI HD lbbkg w ~ w xnx uulques T0TTÁ,Ld PITI RESPNSÁEL 30 l NTS SÈDÍ n, n lub cdéc, p r fr Svnn fz lgu nrn xprênc hpn, ugã lp ugã clcv, frcd cdéc, á c dc á prn xprnc xcud c áx rd vr cnòl? p r pr d prfrd d Fculd dcn, prncpln n dfcçã d hr d rlg d qun r cur f u n d prã é qu n plê v r cã r u pcácul, qu nd u b dvrd nd, xrá n pcdr ç õ p r v Pr r fcld d pu j blc blh ã á vnd I hj, qnn-fr, á Q h cbr d lu d l El pr, bnd qu Pr ó vgn rnrá lbrr l, rcrdnd u gnd, v-z qund, c br u c fn d gurr d ruçã El pr, cnnd, lvd pl nn d rç, lvd pl vlr ncrl d rç, lvd pl rdçã d rç, nu nfçã drávl udc nrg, nu nfçã lnc cl dr dbncgçã pl- Pr E hró, flh d pv, nh d pv qu fr qu lu, qu urg pr, vbrnd nn fé, n hr rg nr ln pr qu p, á vz, grn ncnld, dnd-, hlc-u, dnd,, dnd, cnnd cnçõ ld d u l, dnd, nnd nd vbrçõ rn d u lr, ud brhun, rcb qu pr, c rcpn d u çã h rc-cu, d u crfíc grd, c pr d u bngçã d u rír, qucn, ngrdã crn d Pr, g- d hn, úpd b >ç-d, chg rnfrr bl nfçõ cv du pv, xbçõ b b r nn rrógrd Hj, l d Pr, nnd dr prqu pr hrc ldd Prugl, n hr lndr rgc d rnchr, frn ng, cnnn rld pl rlh, ngrnd frnd, rfcd pl ud pl lu dur nn fr pl rr dn qu rvv n pr n crçã, nã p qucr qu rrr, bnd rnn, Íp plndd nrg vlr, qu pr lá Fcr gnrd 6 hul á br du-cruz Hrc ldd d u pí! Hrc rprnn d nh Pr! Bcdí f u n hr í qu? nrg ncrl d u rç lvu l, á lu, á! crg, lund n, ll r gc, crn cbn n dd d n lu épc lubrn, Dnç pr pr n Bílh, qu rç rguu pr gurdr rnn r r d hró d árr bl, íbl grd d rç lu ín«j d-qu rç hró qu ubír pr r r br p-d Pr, chgu Lb hul, lvz, d cbn fng-2 glr qu? Prugl nvu á prgn d Flndr, á gurr, á gurr n grn, á gurr c-ul, n fnd prncíp d íbr d d p v, E hí n r, d ldd pru[uz qu rrrru luí<nd p cu qu u?, Pr Ínv prcnd, v cnçr, f llnn, Blh, dícnçr pr pr pr pr fcnd > c rprn-n upr d hró bcur d grnd gurr, hró qu nngué cnhc, hró qu nn gu-n vu f í lr, hró qu f r«n cp d luj, clhdn3 - l, n crp crp, nvl ér Snd E flngí árr, qu prr c lh rjd Lgr ud pl rr dn qu - urg pr d êp d n hr hróc ép c c únc qu crfc huln, dnd- á Pr, í gr n ngçã, cngrçã qu v rvr u crcr vrd rn ncnl, n crp já fr d bcur rprnn rç-j qu rcu pgn crfíc bngçã n g n gurr rlil l-isbn X IBR H (Edfíc p r p r ) n N I Ã S rn dc Bl «r U X w prz lk J l JSSÍ w\ w n n n l c r r, flzetr D - I B R r n ã < c p r j í u «wrq?-

11 ( GZET IBR, DF 24 R S NTINU flehdfl EXTRRDINRI N Grn rzén d hd D d rch d prr 8 gund ndr c nr bn pr dr prncp á grná br qu vã r f n ndr pzr já r vndd u rg nd rc lgun v r frr qu cnnu r vndd brí pnd grnr «d publc qu qu nunc é xprã d vrd (fz â brvçã pr já hvr qu dg cnrr, v prç c qu -d vnnd u rg r á l nurz qu nã é pvl r cncrrênc) f fíl jl f, nd f n g J cpr cn l0 / n - I n J I r g qu r nuã bl3 d l, bíl quhr,n rn d«c jnr, E c J r, í r r d r, Lvr,?rKS, Brç, dr, Luç, r, T p rnd, Br-Br, r, n!cçõ?, R ú p r d n h r, h p é u, F - p r h, lç, r d pr c v ç, F p - u R p z, cc, c, í c u rg -, u rj ud qun ""z p? p l)r gund ír K:E3«fâ éx é prvr cã, p rá?p«3!v hvr nr S LhS IN L : $ U B % 1 S T r N 1 S rrs lgíê pur chr 5f, Ir $95 ffj bf, pr r, kl 1$6G há yr dd prr r, f 4$-3d bwsh, -"9f g r ã, «c r nl c d Turn] pr Tnr prç S P n f E S zulj Scvé rvlhnh hpnh frnc rnjr, pr b uk cpl Bc rr, ncn rnjr, pr vár prç Bdl, Bnhr frr ld cn rd B b LUBI n 0, 2 4 Gíchpux pnd lndí nh nr pr prl p-nhd lcrc Egér crl, c rçã l F prfnd pr nlçã cpnh F vulcnd pr nlçõ lcrc N Sugõ clcv Trnfrçã d hr Incênd rl u r nundçã r Bnd d G N R, b n d d Gurd Rpubl c n drá u gund cncr n p r x dng, n crê d vnd Nvrr, d 14 á 16 h r, c gun prgr: 1" pr Lun (rch) F Rlj Lurn (uvrur) RQUES Blh Frnc 1014 (Fnz) LI dl rl (pr) ERDI 2 pr Un j pr Epfl (r Ppulr) PINTD Ec d Pv (Fd), GLIN nfrrnlçs lr LI lub prár nbrcn N lub, rl- n pr Scn dng u f dcd rup Drc Sá r n d, hvnd ã lén, n r g dpl dhnr, nu g u r ç ã d rr d g r u p, gund- bl grc cnv qu n nvr pr pc f Hpl ln Runu- cã n d pl Jun d Grl d Dr pr rr d cnruçã du hpl ln, nd d prnd u b lbrd prjc d r dr ln r p Prc ucr dfculd d quçã d rrn qu, c b, é l Rc qunn Pr rc pdd d qunn Dr fr pr nd 3 pç d qu ã ur r lnd rr, Jul l ár chd pç n qurd g P dn clbrdr f qu bv r nur v, cnnd-n qu c nul D cp bn Invgçõ npcr d plc já u nc á nvgçõ rnd pl nr d nrr, crc d cncn h p crrrd n Pplh d S?rn?, n qu v nvlvd dtnlríjr dqul cnclh, d Sur ncá h p, npcr d plc br f ncrrgd pl gvrndr cvl pr r d nr d nrr prcr u n vgçõ Sur crc dun v ucr nd publc pr r vndd prç d bl npcr d plc, r, Eurc p, prcnd dlgnc, puru qu hu v nv ngn du vgã ucr pr pr d r Junn rl fn, pr r d r Sur âd nrdr d cnclh, d crcn r lbr Luí d Sn lbn Príc Sõ, pr qu nr ubrnr vár frrvár vrguu bé r Eurc p quu nh d ngd ur qund ucr qu, c d prr vgã, r nd publc vnh á cngnçã d r uncpl á r rld dlgnc plc nx, Enrnc n Pbl, vnd n vgçõ rr, nã bn r Eurc p jr qu l fç c r brvd ã rv N gund f á 11 hr, u cã ru n prn u udn rc dldn E cã v rv Prvn cdéc qu v prnr dn pr rcbr rn Hj gur pr Lb 2 crnç rdd, flh d r Jqu lv P plc P crcn r Jã G Júnr, f prnd qux n plc cnr u crd r d Pd, rn Sn lr, ur du bu cnfnçj vld n prnc 656$15 F nvd pr jud c nl d Sn, d ;, pl cr grã -«<3P«- Gun vrn Pl gurd ncurn gul Prr, f pê drugd, nn lv, 20 n, qu dz r d rpnhr d Srr, qu nív rrbnd vr v rn n ru Frrr Brg d cn d Luz, dn ru bu vár rg qu v xp N ru cn d Luz rrbu vrn d r Frrc Frnn, nul Jqu Dr lç gul d Brg, prp d r d hplr Br, n R Fr dng, n Rg Bín, rr Brg dn rubu 4 prcb u cr d nn- r b crnl r Jã Br Pn dld, lur cndn d rnç clhd pr u lrc 5" Grup d dnrçã l crr lcrc n 7, qu á r, qul publcr n pr 10 hr íh d lv u x nur qu 1 r gurd r, Fínc;c ur, clhu frn á nu Sr- nçã lr, u nr 4 n F lu Lnd n pbr crnç qu fcu nu d príc r Jqu rd lnvl c u nrqu Prr, rã d n pr b ch n cbç, f cndud g cncud crzd f bnc í Hpl, n cn cd, r Jé rflcu n p dl qu Prr chgr Tb flcu r, S ul Brnrdn d Br, 2 rgn d 2 Grup pnh Sú u íunrl rlu n b u Trn, c Frncc d Sn, fíl nucd n c d v, j_c S òu, «u Lg ã nd cndlênc D ST!5 KTIGS SJRIXXIXXXXZXIIJ Tlfn SEGUINTES: Ldrlh zc Luç nr Lvr clun d fc v Lpd lcrc pr d vlgn R,fí Tubgn f chub Trnrd vár, l rl n k d ET, ET 2 HP, gz cu gzln gn Bch; crburdr Znh, u cnc PQPQÍS, PppQ Sj H H UXXXXXXXZXZXXXlXXXXÍÍ 8 Tlgr d H flnd á d Qnp, 7 13 P n u jn c c r pr uv I NI K f P ç 8, 25 Qun Du d prr c d Pr, lnfíc, u rl cnd n Br Trz n r, c clcçã Fznd Brnc, á cã Dá lhr rfrnc Prp Rul, Ru ln g, 14-3, br ÍflçãlõS, Ld IBR Sn nfnl d Dlu n u pqun qun c bô c hbçã b cdd lgrf, Td p u f,, qu Rcb prp n cnr c crdr qun, qu é cnhcd pl qun cd, prnr Gbrl cn, n crír cd, n u d u 78 1, d 15 á> 17 hr,, nr N T b c r l n ç pr d pr 30 u cnr ú c- u prgd qu dê d nunc Pd pr pr íbunçõ b lr crvr Drgr Gurã, urv d dr u créd br, 10 rç rc dldn, br 1921 gqyfçã Eprgd f - Â :3 Póh Pl ã Lqudír, n c l ufu nn ugu Grc dndr d ruzr, n Pdrulh, c p U j u nddr u fud, prncn Spu dndr, fr Tr c vnd dvgd rvlh Lu c c h rvlh, ru lu d r v, 1 4 d Sf, 22 br Bclhu lvrdr f$40 IS c n- S I 5_,rcp-d u ííl- c ;jbê u, fôr p dc jus ó l cr v bnr, Hrgr rdcçã, í I \ n- -l ru Brdl Pnhr n d ru d zr n < 5ò Pr rr n 1 rg d F nlh, 13 r d Prc pr rvç fr B rnd Bc d Fnd, n 5 n- 2 vã, r fl dr c vdrng cíl, dnd 2 l l - f 5 7, 5 rr- n ;nrv nrl r p T - - n ng cpl blcn d lhr b lclzd c u f-índ D f c r r p n d p n c nl rn B?rrrr, Prç d Rpublc nx--nv S í fl Trnpr cânc r E p r Trn" pr uv d Pnnul SÉ E LISB E Epr ncrrgá- dé d gnr rnpr, n nr c pr fór d cd Ecrír br, ru d d, 144 Trp cn d lhr n " lhr lc prç, rvnd pr qulqur r crc, Pl u lgnc rcn cnruçã é bé prpr p«r c bncr N rdcçã dz U lj!! U rrcí E nu < Br 5 nu d lcrc, nd prxudân: 5000 Trp- c b lc Uíí cru uc f prrprj-í P"! qunlqn-r r In prí UáU 53 nk jv jj ; d rruz, :rc N rcç?, d Fr, 5 7, IBR

12 Trç-fír, 29 dc r ç 1921 N X Publcçõ: núnc, pr cd lnh, 200; rcl cuncd, cd lnh, n 1" pgn, (Pr nn 20 / 4 cn) nur fpugn ú): n, 6$0l; r, 3$00, rr, 1$50 Eíngr, n ÍS Pr cln n 8$Q0 Pl crr 10 cnv pr rr N u r vul 5 cv, Prgr br Já pr yák y;>z n rfrd bndn 3 qu- r ã uj prç públc d c d Nã há nr cnphç pr c qu â, fn, d qu nngué dr dnfcr rn prv nn d bíx péc D ld õ à vnd Nvrr ud cu vndl, pír rudr, fl c du çã Du pn ur é rp, uê; c crácr, fl dgndíd- Q cbr pl p przr qubrr;?rg pl fçã únc rgr I prg cd, qu é, lgu nr, pr -g- pí, p qu è f r c r rnh qu nqu v, pcá cul ncr d n zl qu p, é qu nr fur ã crn nd, ch, ndnn, pqun dul Sã nd qu u vz dâ xpl àqul Sírá p pívl, qu nr du cdd ã gnfc n dd f õ ç gurnç públ-c, cnnu pru cnd dê fc qu,í ó nvlv crênc blu rp pundnr pr qu prc c fz nvlr íôd u cd-dccncn d u rpnbld pl pr rr dun n gnrd? Srá p pívl qu nr d rcr cd d pí cnnu prprfcd dê cr l-rl? Nã hvrá rprr Inn lvgn d dúz d l brn qu n vrr bnc d< c-d, rblr u ér pr ôbr blr d jrdn, rrubr gur d d blr crvr ôbr qul- bnc qu n >l d x fcr pun, gln rvldr bcnd? urd cpn drg u:; vz n «pl, qu nã è qu ru zn pdd qu;s cír flu à n rjcçá Ná é prr q- $«fnd qu é n qu n cu dnhr urd lr cvl p-> c v cbr «bu Pr qu ná- fz? Ec d Scd IUà nvrár Qur Ré Pl ncrnáv frç d crp dlgn d Scd ncr, cuj pír ncv públc cnbrcn f vd juç, - dr cnrr hj crn u d prr cnr uc d p é qu já n próx d 2 4 brl rlz n dfíc d Scd cncr d qur Ré, cuj c;kbrd é u u;ên ;c v c rgu h pr Scd d ncr br Fz n, hj: D r lnn Rbr g (rzl) D Lu dld Nrn Dr nn undd Rbr d Frncc Inác D Ngur nhã: drn d Slv Frrr Dr Jqu ugu Gbrl dlld Bd Rlu-, n Igrj Sn ruz, n ul dng, bd du nrn flhnh d n g r Frnnd ruz cncl u p r" D r Nzré h rqu Fr pdrnh r Frncc d ruz r " D r d dl d ruz ngrçd crnç rcbu n Ruy Dn Eá qu rblcd du grv dnç qu v lgu p n l, r nul Frnn, drcr d Fculd Fruc Prd chgd Pru pr Lb r dr Jé Tvr, cpnhd u dcd p l pr Pc br, 0 n g r Jã Sd Txr Brg Tbé v br r dr, nn Frncc d l Júnr Pr Juncl (Dur), r cn Juncl Pr Pncv, r D Rund rvlh Pr Sn b Dã:, r" D r d u r Rl Pr Epnhl r" D r Úcnçã D Txr Frçã ÂcfTnl Nlnl r Ru G, prn d Frçã cdéc L b rprnn d c n nlh 1 ruçã Publ c, v u rd cnfrnc c prn d cçã cdéc br, pr ulçã d rbdh d cn uçs d F N, fcnd blcd u crd nr cr p grn d cçõ c c Lb, Pr br Brvn v prcr 1 lçã d lgd á F N Sf crd d d ; rcçô fr n cd pl bl gr bl gr! d FN v rlr ph«prr vz n cd,, n prx z Nvbr v f ur bé rn br u cngr cdéc í ncr l n Erd u c lfru-pnr-bc Pr cncluã d fd rd ur Pncv Lu, fl pn 2600, cn nd-n, pr, qu nlh Tur Scd Prpgnd Prugl, pr lcçã d Scd Df Prpgnd br, vã- pnhr jun d r nr d rc pl nvlvn d rblh d u cbn, qu prc rí upndd h d, vru d prr nã pr cuprr cnr pr cu c cxgrrd l d l d pl D dçã $00 cud qu rn 1919 r Ern N vrr lh d 1 lu, nd r pr plcr l gun lhr cud b, rd é u d l d d fd rhngul ur br-pncv Buc, qu nh prnc pr cd Z Efrç p r c ngnr S prnc S g u d n nfrçõ, nd nd á rlvd br blcn du c p vçã n crcn ck cd, br j cr qu, pr pn d Scd D f Prup g nd ;u:r,, l un vl f-rç -, j fznd n nd, c b nf p d Drcçã d rnáuc Jr vçí, c b, á nd d pcí d Eurp c érc u grn nvlvn, nd já u U u pn c rápd dc rnpr crr pnnc ncnd p, nã rdnd lvz -r bé uld pr rnpr rgul r vrcr pgr, f znd vnj cncrrênc c lh d frr á nvrgçã rí fl vl r, nd br r nr u cd nnn prgr-v, nd nurl qu l bé pr pur u crrp c vçã, pr cn rr pr fuur, u prc fcr nvlvn d prn r çõ cnc c d u vd lcl rgnl Pr l H, pré, ná rv qu-lqur rrn, pl cnrr, xg- p qu nh rnd cndçõ, crn jrn r lg d á cd pr b rd; qu u brd j rn blu n brçd rvr c ququr urc bácul qu unpç qu prlh rz cp; qu nh cr nõ ín ( 3 0 Q X ) cuprn I rgur; qu-: p-u u pd cndçõí rlvn vn dnn n lcl n rgã, c Td crcunnc, c cprn, rnd dfícl clh d rrn,, cnqunn, pvl rcl çã ã prn lhr n, nu pr u n cur Sgund n cn, uln é qu f ndcd u, ud 4 kr cd, nu lnd plnl, qul prc r 500 X500 w nã, vnd «l r brvn lgun br d Scd Df-z Prpgnd pr l nrr S vrfcr qu cndçõ ncr pr >r uld p r f v, rá rd ur; crqu, qu vf -á r r d á Drcçã d :-rn uc l-r, p nã rn ndàr «br un cnc c rncrg x nr, qu b r n u nuác nf prp Nc N n d dng vdu d Ncónl pr plc r, r ugu d u uh Sn, qu já í"h d jul gd pl rbunl rnlur d Pr"SSSSSg,, vnd < gr n d gunbnd d 0 N «p L r Só n gund fr u próx cncr d buíd d N R rl n bd, p u fug, prund qu««f d Inquçã, d 16 á v íd dfrçd c cp J8 hr, nx nx 22 flrónc Llrb n x?n n d 19 d crrn ndu rzr n c pl d plác d r dr nd d S u r, vl, u n ufrgnd j d n cnrrân nn Frrr Pn, qu durn nu n f rgrn d -xn R l Fl?rnc rf-- vl, h puc flcd L b F cf í- brn pdr vln Fgurd, Rácj, áirçs S g g r f l! P T B 9 0 ISÇUISIÇQ, 21 (ífb I 1 B I Drcr prprár, JÃ RIBEIR RRBS Edr, NTNI DS NEES RDRIGUES Publc- á rç, qun bd E F US D E S R D E prp du nc qu nfbfrnjêlr, publc Du r du r n E p n h ó u l! Rg Bnn, rcb d Nrx-fr á r n lgr Su p r ó x v ndn dç 5 Grup d d Rx r-c grv uul c d d u- nrçâ lr, gun d qu rulu r r x c u r õ cr: d ppulr hvr vár f hgu n Enrnc Sr Drcr d" Gz - rd U pruh d G N R prn, vnd drd, xcur br,,: rnh l n jrnl rç fr, 22, u lcl qu r ncn p Pncv ã prfr udn rfr u r hvd n dd hàr r, d Fculd ng pd n l g r d Rg d fz u prnã 20 lr Lr d cpl pnhl, qu Bnf, rnhz nã pl nc, v z qu r prdr u vg ud, d v qu fc r d u cnh c- rprg rr pr vér qu vrd f cnd prncp nun n, lgu p nâ cncrurpc uu d n pd- Prc prndr- d c b d ní- dr c prnã nr xrurâ é drgd p c qu, c, nâ u puc prulh r gud lur prfr D E Trn, urd lr, pcln pr u pv é qu qund ndn rup, punr n- chgr nnd qu v cpnhd p l n frcr d ) rguln qu v críc hrógrf uj, prcnd prnr- Er d gn nã xu r, r Gz rn, Bl q u prç u bl przr cu qu z gu pr pr Snchz nn, pr 25 dúrb qu hj qulqur rpr- Pncv à > d pr dqul qu dr udn Enrn n cçr cp nunçã d dcpln, D Enrncn gu pr ndpnávl nu cd rg- cr rb prulh v bndnr Rx, vlnd xcurn pr Tr L- nzd E prncpln fl vrd- l r p Pncb, nd br nclud n prgr d xcurã, b q lv drgr- n pr- v qu r cp pr 5 pr çã qu- fc Sfj clrcévr, lcbç, Blh zu d qu cnhç vrd ç u cb, nd rcbd Tbé n prx d 4 nunc qu plvr n u n hln nd pnbrl, chg á frnr u x b vnh cr br qul q - pr nr n r pv ã b u cnd Spr qu nd, gurd rrcu, curã bânc u, - b fc u dênc, pr drcçã d prfr d Un d, u nh- cgd ã rgr- pdnd uxl p Pvrd Zurch, r Dr Bu- n qun rguln l- r, qu bé f rcbd hcknn Jrch, nd l gudá r pr, -r,b é vrd- ln, nd lg á u chg qu nunc l p, pr cpl, d Rx frd grvn n l r Dr Lu Wrch rr, r vd cbrç cndn d frç lur prfr d n UnvrE prv qu ud qnn d drcrj J jrd Bâ- pu pr rpn f cnh- E u du crg, nd nc áb xcurn ch- cd é qu dn n prc- d d grr, lp Rdrg? cd n d 12 - r vrguçõ?, vrguçõ qu gu Ru Jé Lufc d Fn, hbl cnr fc, qu p- frd nu brç nn r n d 13 á n r d gun fr : gul, d rblhdr, d RN ê Junh, u Jã rvlh v u lrcçã x, vnd pr Hpl d c u ldd, qu rulu nvlr xcur õí pr ng cd, prncpln ngl- vr- r, cã qu Unvrd, nd brç rvlh u u pncd rnírcn, vnd r c u p qu rz n ldd, pn- lh r pud u nur xcurn cd qu pnhu c ã, D ldd d p, qu hpdrã n Hl gud qu lh ru bnd-lh n- Pr fr bé frd c l culn n cbç d Buc, qu pr cr nã ã N bd nhã gur f r gur- pdrd rcd cncrá qund br p pr pr n> cv lr pr Rx frç cvlr ur prjcd G-;n Hl E é vrd d fc, qu - nfnr d G N R,, qu fz Tur, qu á pr pr d ld qu u Gz r 35 prôí, cnnd du n vrá cnrbur nâ ó pr rcfcrá ndn d 5 Gru- ulhr nr pr, qu u prgr ngrnc- p pnh dnrçã - ã nd nrrgd, n njã Br Pnl dld, n, bé pr u lr, pcçã plc lgun nn crnl b n prí g pr fr já p lbrpr cã d cngr cn Epccl r r n l d ífc qu Julh rl n T d vrdrn npr, qu rã pr nu ngrnd hró r áb pnhó, bé cn pcácul hsb prnc d r df, u vrã cd pn ugã dd n lv d Sn, runu n Tr vnd pl prfr E prc pr?vnr já Svnn pr u édu g bd Snd uncpl qu, u cd hpdg n rnnd hng hró n cu hé, ã lur Svnn N gnr é, ncnvl- pr-rugufz d grn gurr, vn, vnd qu n, qu prf lbru fzr rprnr n l lv d cd u á cpl v - crj ncnl d Blh prã b, br Fzr nr hpnd E F r í h uubp, hé cu n- nçã d fr, d clr, chr hp, cncnd, r rc, rr ndnã puc vz, nã hvr u gnd cr pcácul, dnçr, c, é u nd únc qur vlu r á p u l d u h br á nd r dvnhr cnc, núr, rn rn, pr u grup vd d vz, pr nc hr cr qu rc qulqur cnhcd rlg, qun u ndvdu n rngr, c nnhu dnhr n u crr, N dng á n huv ur cd prugu qu qu v rnd p qu Frlh u r n frd pr f c ã r nrnd qu nã édu nã vê, nclund ES b qu! nvlvr 4 ndvídu, qu dz u cr cnhcd, rulnd r n ngn qu u pcdr rz n bl, nn crn, cd, é cnhr u n pcld- 24 n, Frlh, vár H r nrn rblh frd nór-- lh 25 n E qund r rnprd Pr hj nunc qu nhã prcu r n prfr Svnn frá ug pr cd, flcu n nnd Rbr znh, n r pn lvr á cnv çã vlh prnv frcur Jqu r Frrr, qu pr- cçã qu ír á rr d crán nv crn prfurd c gn d plc r d nchn á u r pngrd, c chu cunh pzr d prç r nvgçã á n p d crb z gl, upnd- pr lvd qu qu n qu v d r nnn hvd pcácul públc lww Ignr v d cr, cwjwg Rub prn qu prc nã r d rub, n u ú n pbr N Fgur d Fz f prp á v f ncnrd cd u prn rub Rcb pr n qun uprr 100$00 Tbé nã huv grâ d pr pbr gun dnv: pr n vlr 6 000$00 Pr prcr nvgçõ 5í00 d nd, v qu n- F FT pru pr l gn Tg U nhr cnrv c u d ã n T 7 50 bl Prc- vrguçõ nn U nhr dnv rcbd fr b u á r ID UNIIPL nrgu pbr n qun, Flcu n cd ô r nx, bd dng Pn Sp lh Su, c Prr n pr Lb u rlçõ d cnpld prgd n drcçã d? br br r chf d ã xp n n rdçâ publc dr Tbé flcu r D Scrr- qu l fr nr c r d r Bzrr nun, lhd pr u lcr x Gr d Dp, c flh d r uguô Bzrr, n nr qu n qun fr ó Snd rlvu n b; d, crur rlv cnr f clhd pr u crr lécrc, p-cr pnd d cnh frr, cdvr f cndu c d pré 1500 ín n ru lp Nclu Ru Frzd pr Lb, pr nvlvn d nn, cnv 3 «n ncpl fíl nlucd? rvç uncpd lu r flh d r nn ndlncgj nçâ vçã Bn Sõ, fcl d êí, Uffl cp vçã U-n cpã d xrc, dn fcl vdr, qu n cd ncnr g ln ç-j, é qu v h d n é d Scd, n rcu í pr õ fbr un, cn Erd Sn lr -çr n br nd n qu f cnvdd v p;r brur d rd S- n - rff- rd rrn, v qu rl?rá nr brv d lr, pl l d lçd Sã n nfrpr v huv l çõ nfçõ r?gj,ndquj u fgu Fug du pr plc IBR 50 GRE SR r 0 l SE 1530 NTS

13 G Z E T T r : D E v n c H 0 J 6 : TpçfpQ : H j6 < I B R, I Incênd rl u r D E 2 9 r r r \ d - 2" í,ndr n l, q-,r cup 2 c npnn Ru cn Luz, 00 c nfr / u g - u pn pr ud, n Ru d l, 34 n g r í c J r gur,p c - Ru- Pdr rd, 5 pn vrcl ru r frr p l r- d 2 á 4, u qulqur hr qu cnvncnr R d l r n 11 Infr- d xnc 11 pn 2" p r vnc n!gj)!câfc: Pcí-c c cpl L u c r xplndd r rdcçã NTIGUIDS x r pr rzé d fznd Prc- d 2 hbld N rdcçã dz g " "! v h! r írc-<: pr c prculr u rurn r :S r - ç ã T J n- u ru Brdl Pnhí n d ru r zr n Pr", rr n L r g d Flhnb, 13 r PÍIS-6 p rvç U fr B r d n d Bc d Fd 5 " Lu- u c cuc dvõ qunl n ru G Frr n d r d n 5 Pr rr c u dn n Lgr N v n 70 B S d Ifn nv Sã cnvdd c d nn Eclr Dr Brnrdn chd runr bl Grl n d 27 rç, plz 12 hr nã prç nur lgl c fc rnfrd pr d 3 brl á hr funcnnd c qulqur nur r d d Rfr d Eu Fuã c Ecl fcn «Fuur br, 20 rç 1921 Prn, () Frnn rn Prc c n rzén dí hd 201 Prc c c hpc H? b p r prd n cd Só r c prpr Tr c lcdr P, ru cn d Luz, 34 l vx Nã é ó ur fund È prc br- ur EU BIX nd, n n G- rnr, pcnd u hrn crcp nd ud dvr fund ncn rngr qu n vr d rngr, vd grn rcl, nunc nnhu c u ruld jd Uln fu r lbn ( Pnhr Xvr, Flh, ru í lrr n 163, Pr, qul 9 9 % d p u r z grnd fz u Fund Rvx ã prf qu ré pr c 0 lhr ulf pl hérn, prnd c n cbr nglê dr cvl fzr d rvç nd pd, ífl nr ín ncd, qu nã ucd cc fund Prç 8, 25 rngr IBR Sun gr nhr p ruld bd, c pr r vrd qu c dt pn cífc g, lh p prn cln l n E- çã, í cuj prá fzr u rd S Jé lhbé c E qu lh pruvr rd d Br, l Unã rz Trvõ, 22 SPr rr: S LNDRES, br 1920 Ru Frrr Brg nn G rnr, Dpdd Tnd unr br, pç n d p qu dgnr bqur é Srv pr v r ququr xcçõ qu, br nvlunár, ã gr dáv br, 28 rç 1921 Jé d Sn urc Prvnçã bx nd, prvn pubc prncpln crc, pr nã fr cu lgu, j qu fôr, qu nã prn rquçã nd pl prpr, p ó rã vld br, Grn d n d z (Sgu rcnhcn) E c, é ng d Pr, fbíc d quld fund prlh rpédc u rprnn, brl n, hpdr -h n Hl vnd, br, n d 1 2 cd z, n p r pr curd pl dn Pr nfrçõ, n gr, ru Frrr Brg, br n c fn d ruzr, n Pdrulh, cp lj, u ndr?u furd, prncn Sp dndr, fr Tr d vnd dvgd rvlh Lu c lh rvlh, ru d Sf, 22 br Sf rln G Sr nul Jé d Sr Trp c prp pr rp du blcn c u fznd, prpr pr qulqur r crc, n lhr lcl prç Pl u rcn cnruçã, pr pr c bncr N rdçã dz qu pr á vnd u g r n d v r d rd gnr clhd d lhr prcdênc hpgn vnh ylh d Pr 192 Sé n Pr rrpnn b r : Bzrr r ík ISSÕES X Q0NSIGNÇ0SS Encrrg- d prçõ crr, c: cpr vnd pp crd, rnfrnc, c, c u Únc pr br I!QS nh l lr (uv G) r cnruçã prç d fbrc EíBG l u rnçõ Bncr Sgur cnr fg f " n- c f u n d<> d ru rn v!h n" 2 T 4 ndr v> p Prç 8 Pr rr c u d f l - -c, n c -prg8cí c p r ç Prc- Nb cuçu dz p r g d c p r ç n h c n d b rg á, u d lh, c rlçõ n p r ç ; b r Prc nc rc uckz, L!"í;;d fr-p-grc c, Dlgá, d 2 cn, v n d - g d prnc Pd> r v n rdcçã E p r g d c rc r, pc d jun rlh qu uè rfrnc Brr rr < Ru d rv, 14 T pr fnr lhr prç U S n- d d Pr rr G - b r l Tnc rvã, u c b d Ru 1 p x- urd< - 1 vr ujuuc, [jzxzzxrxxxxxxzxç; N- rdçã ) dz f u r d - v r judns Tlfn c c - õcu hju r r d ç, lr r c r ç õ cp- unnu b v- Fr r, é á zxxxxxxxxxxxxxxxl p r r u (vôr nnnnl) I I p r vkn- h curr qulqur hr n Ququ d vnd p r x d çã N v (( ;y H r l y Qvd un -cr cnplcjj cn nv qupn lcrc, N vnu- Pr, rr, Ku r, 37 br B 5 n l d [ y l c r q u z, cuu- ne cn nã é ud n " gu f Luzn Tr- rcnruíd n uuç rcl u uz, rc T grn d fbrcn dl<r:d c b à j n p p n p prr run, nfrçõ, u n lr, n 11 n (í rvl!) nul n u b d vn- n ru í Igj, 31 Fgur d F,z p r n- 2 và, -l -j r flndr, c vdr crl, dnd 2,ll-p57,5 -- n nrv nrl pâz f - ín fcxgff b rfrnc N dcçã dz rp - nn ng cpl blcn d lhr b lclzd c u fznd Drgr crpnnc nl G Brrr, Prç d Rpublc, nx--nv í r p - ngu b l gud blcn rcr, n ru d unl - nc u p q u n íé plr, fznd bn ngc v, u r nã p d r r á d ngc T?í- n u E d u r d l h n" 45 2 c b r ã K Í cu lvrdr RTIGS SEGUINTES: Ldrlh zc Luç nr Lvír clun dá fc v Lpd lcrc pr d vlgn R f Tubgn frr chub Trnr vár, l rl nlkld ET, ET zulj Scvé rvlhnh hpnh frnc rnjr, pr bíl nk cpl Bc U rr, ncn rnjr, pr vár prç Bd, Bnhur frr ld c cn rd Bb LUBI n 08 0, 2 4 fchpux pnd lndí nh 2nd r pr prl pnh lcrc Egérv crl, c rçã l F prfnd pr nlçã à: cpnh F vulcd p-vr nlçõ lcrc jpgà U lj!! l Ru d Err, í Td p u fr, qu cnr c crdr cd, prnr cn, n crrí c n d - nrrsslly d, n ru d d 78 p J í, b b uríug c d 15 á-í 17 hr,, nr nlçã p,r rr gí, c dí pr 30 d cnr d n 24 l lr pr hr N rdcçã dz d nunc J n d n n nchr Pd pr pr b d d dr u créd nl G Brrr, c n d x Dfnr d nrávl br, 10 rç -Nv r Trcr fz br qu n 1921 n- u cr u ( gz, b u b cnpl ã Lqudír, prx qur fr, 30 í cr dçõ T- n Prç d rrn n l d u õ, nn ugu Grc dndr c 100 pl 13 hr, rã vndd l l j r nhcnd u v frcd S Bn b B «rrd l D u r Prc lnç rcl u c nr z Ld () Dr Rdrg d Slv ruj J r n d - ã ô -cnu rtrp- b lcl rrr p r cn ruçã n u n n- d prp pr qulqur r In dn rc dgu( U b rc3 frn jé r d ruz, ;rc T- SP n :r d, 29 d Enrg d d Fr, IBR <~ q u r pnd r, cf rg ín 3 nld Frç h, prc- br u pr; x d, 36 H P Tp L 2 K G - rdcçã r rdcçs á nc E U rrrn n Erd d Br 5 nu d lcrc, nd prxn n-, B r r qudrd nd frn Drgr cr gul zvd pr rd 55 r, pp br- Hl R u õ, d qp, 1 4 r c ç ã n- br D E Bzrr r n g c G n Ru d g, 1 7 Prç d rc, R Q ERERI LUSITN Bnc Ppulr P á D E II 1 2 HP, gz u gzln gn Bch; crburdr Znh, u cnc PQPQÍS, PppQ 1 fnd Q Sá d Rnp, 7 13 fxxxxxxrxxxxxxxxxxxí; H j" S Tlgr l N u Kxxzxxxxxxxxxxxxxx ] Epr í Tr Hv Su PRFESSR D FULD EDIIN r E p r Trnpr uv d Pnnul SÉ E LISB E Epr ncrrg- EN SE: d gnr rnpr, PRIZ, PEREIR > n nr c pr fór d br, vnd Sá d Bnr cd Ecrír br, ru d dg lrpnfírd d, 144 Tlfn 170 I N qud d cdnn Dng bl, cp Prcp qu u cb frux rp ng crd- LINI íerl Rnc:: frg frg y Rd nfvl Fc, $80 Frc Nd zrh Sn lr cnlh : : d 3 á 5 (jn Hpl) R Frrr Brg, 96 : : : : Thf556 W wlh-ch) Eprgd N T b c r l n ç pr í-8 u prgd qu dê b nçõ b lr crvr Drgr Gurã, urv rc cldn, br f fjí n)r, hhuv d Wlí n u pqun qunc bô c hbçã bô cdd lgrf, Rcb prp n qun, u é cnhcd pl qun Gbrl W, r r4 í f F, III Trn cbl fr, cprd, lur rn E rd prf pr cbl PEPSITPRREE ífl qulnl u pqun qun pr u rrnd- c r bl u l, fôr pr prd p ó dá lh c c cbnr Drgr rdcçã Gnu :: R Dr Sõ Qu nv, vn- Pr rr n d Sn, Ru d Luz, 12 d L F I T R I L N D R E S, n ru Frrr Brg, 82, 1 2, n d c n nurá r c b r áv r d n d u Ex"uS frgu g Pr, dnç d Snhr crnç Ru d Fn EL- 5??7 3 B \f\ D PIDUD / -h X %k? N IIIIIIIIIIIS III1I1IIIIIIÊ pl 1344: Fnnd rrr ,5399 l? grn, pd n Grl Dp n Tcíl 63LÕTííl Ignçf, pr prjuíz, pg é 31 zbr :424$51 4 E pnh, ng pr Prugl, gur cnr rc frg, br préd, bíl, blcnn rc rí

14 Q u n - f r, 31 r ç 1921 N X N Publcçõ: núnc, pr cd lnh, 200; rcl c cuncd, cd lnh, n 1" pgn, (Pr nn 2 0 / cn) ídç, á âsíríâ íwrrfl PTS S SXQIISIÇÍ, 21 (íf Drcr prfjlrl, JÃ RIBEIR RRBS Edr, NTNI 01B88 DS NEES RDRIGUES Pubc- r ç, qun gbd R DS ÃES PRTUGUES br fc Excurn pnh, dnrqu, uéc ngl, u rcn - D ôd hngn, l, ju, bé bólc, é dúvd d Prugu, prqu é hng d qu hr p nnr d lvd nd d cngrçã qu prpr Infn júbl nh gud, d d, qul crcr qu, rund, h rn frr, prxn, cô u Lê rvz dqul lgr, pr frn gu pl nbr z xclênc d pír qu rduz, qul nunc r d nd d l prugu l pbr c rc, gnrd c cnhcd, l c u hul, u ulhr, ur ulhr ã Sb nn d lgu, cn n fund d dr N, dnhr é c qu u pérl fní f du lágr, é dr, é?u, é u l lu Nur, ná, dnhr lh u r qu brch E dnhr d qu vlr vr u, qul qu prr c ur, qu rrr, qu, flz qu, rnr Prugl dr é nd lgu c cnlçã c nh n crçã d ã! l qu crc, é ud qu vlu, é u J ôd ã dr cunc D du ã, flz, chr ur vê chrr Pr nqu l l prc bé ã- flz qu vu rgrr u fh E prqu ã n- r ã, é nurln ulhr, lá v bé gh d p, d nv é d rf- qul l é, fn!, u pclg E p~!c!<<g du gl, d l d ulhr E % pclg du l vllzd nh, cndur blz E pclg du l qu u, p qu u n qur E, fnln, pclg d ulhr Prugu qul l rduz ê u prul qu nvlv crçã d ulhr pr l, cnu pr, urél du vrdr cngrçã nhc vó, ã prugu, qul S nhr vr u nd qu udv r r r udv r? E v vru vn nd glh qu clcr á cb-r uu-uu, u vr nn, n~ glh, nã dnhr u grnld fr, lun rccívl, c v l, c v pí, ó n qurd ã I ST PIPÃ ngr d frçõ p Prvnc qu cupr á r á p l c 29 prfr udn pnh qu, nr brv d, v vr cd, b drcçã dr D E Trn, vc prn d Snd Dncr d Fculd Lr d Unvrd drd, v rã n Unvrd, prncpln Fculd Lr, nun, uu, Scf-d Díf Pr pgnd br prcurd prprcnr lh d fcl d rrvr-lh crnd hpdg n hé xcurã lur bn c, qu bé b v n ch g cd, cpõ dc 23 prfr unvrár c nn cundár, u, 2 dnrnfquz 2 -ué, nclur, 8 nhr, bé prf r, crn d n nur nrr, vg ud, b drcçã d Dr Brck Jrh, prfr d Unvrd dz Zrh r Dr Luz Wnch rr, lur prfr d n U lvítd Drc r d Jr<:,-n R > íffn ppu? ffrp f<«r JlL Scd Df Prp gn d br, cbnr c Drcçã prg cl cvd, cr prculr d v d lur prfr, qu chg cd pl 12 h r d d 12 b l, rn d é d 13 á n Hpd n Hl vnd E, Junh julh, v bé cd r v-dã pr cêr duzn nglz rcn, nr l lgun lnn v f g rcr, cnnd nr l u cncn nhr D í nv lbr á r ncd urgn ndr rprr bnc d vnd, p clçd, b? rnr qu jrdn públc j b cud, d Tbé p d cn r d vnd Nvrr, n prn r vdçã, ncnr rrubd Á plc pd qu nã pr qu j lnçd á v publc cc IrnjS, r ç, c, qu d d cn c jun d lc n hz u vnd, n cd d Prç 8 S T -g, n, c, Ec d Scd Epcácul d hpn ugã nvrár Fz n, hj : D Trz Qrngz D l d ncçã Tl D Plr Qbrll dld nhã: nn Srh, flh d r Hrn rrb D r d r rnr Su Pr D r d ncçã Guv d L Dr nl ur L Frr Bnj rqu d Sn Júnr rl qu, flh lbr nl Ngrã Prcín návl r xcn Svnn, u r p-ccul n Tr vnd, qu fr r grn nchn r n nrn nçõ p? l nvd qu frc p -ccul n pí cnc cul dnd u, puc crh cnd rblh Pru gl Svnn á u r jufcd f, cnqud á cu- u ud prc 17 n n r, luã d r ch ndvídu hpnd é grl nçõ cnn du f cpl E u grn r qu clhu br pr r prr -rr: Prugl n r blhu Dqu -gu pr Lb, n cnrc Gnrn frcu pr du lqu d pcácul nhã «fvr d c b; r? á plc cupr nfkí-nc br, á qu u hnr ngrnc hr c nçã pr c u quld r qu ddx ndcd, b pn d cd cr n l crcr, créd D brl 2 u ubr é épc br r "0 Prgã Rl,? u vd pr ncn Sb drcçã d r n urr, cçu publcr- rngr, qu cd vz r n cd nr nár- nur prcur, prn cupr-n r prvnd, Só quc Prgã Rl v n cd p nv clg j pôr á cnrçã d qu u prprd vh, Prd«chgd Eá l br r n d u huwpi I > H W II SEHL EHT3 TURIS wõ ncv lcl U l grn uld Prln cb pr vr u prjc l d r E n N-vrr cnd cõ ncv lc, c fund própr, qu rã pr f nvlvn d ndu d ur n n pí, pnd cnrr pr qu rã xcluvn plcd n rlçã lhrn qu n r ur Scd Df Pr pgnd br, crd c Scd Prpgnd Prugl, pnh pr qu ã án ncv c: j brvn cnuíd, cnfr rn l E cã, u vz cn ud, fcrá hbld rnr vrr ncv nn? Ihrr cndçõ- d cd, Jr fr rnr hgn c, prdâvl rn, côfd c nr c pr públc l ndc c c ôí d<vrã r cuud lclíd n l v xr, qu â ó qul n ur ncnr pc cn dçõ nvlvn, c j hé rn, bn úf rnpr, c,, n Ilur Sã prd brvn n cd, nd? vécrn rlzr cn prfr fr«ncê< r H u b r lh-, d- F c u I J - í > - L ur Srbu g; r ruch d Fv:uldí!l Sncí d Ecl N">r«l Suprr Pr, dr Tbn, d Unvr d á- B,-rdéu prr cnfrnc rá br hr J lrur frnc, gund br prbl- d cncr clrçcd pl plg vg! ul br nn c Frnç n hr prn, Rl- br n ú l d d brl cã rgndr d cngr d frçõ grícl, rlr br, crnu rblhr fn n nd qu rv r prnc Pr rlr íbr Dur fr cn vdd r l Brr, Nu n Sõ Lb lv, qu cr cnv cncur culur cnc cncrr qun fr h rr vrz, lv xprnc r r rd r nn r d Slv cncu nçã frnqu p l pr crrpndênc d cngr á rnd d bónu 5 0 % n cnh frr Td rgõ d pz frã rprnr l nh urqu lgrv <õ rã n d 24, 25, brl D nr Sul vrã u lgd U lvr hng d pí Sldd Dcnhcd Pruguê, v cr cnur u pnn cvd nf çs u d pí nr í u qu pr d u l, pr d l v prcurr cnrbur pr qu rg hrc r d Blh, nâ r ç í cr ~rr < c p r r r ó S v r <- çã c qu f prvd br nã p xr r n rg, lugr vd á r r qu fr crfcd n Grn Lu Trnd prn fclr, qun pívl, d p Lr, lbr crçã du cb pcl rgnd,? cud é dzr, n cndçõ fvráv cnvnn, u gn qu j r pr n cngrjçã Sldd Pruguê qu u r d nã cngur, v nd grv rnrn du vg ur cndçõ frd Sn lr Prncpu já cnruçã d nv rd pr l Sn lr, qul pr d pá d ng r rn n rd Lb, á l d lçd E u lhrn qu u vz dvg pl ncd urgn fclr c uncô n d brr Sn lr, v r dfícl prg rn, prncpln vícul pl clçd Sn b 1 rd p n pn n ncnr crrn fr r qu rvu prvlg l gurnç qu r prgud pl juç Snd u rdçã cur, u prvlg qu puc cnvn uv, cnvé nã rrr dl crrn frr, bnd vl- pn d rd Epr qu nnh cur rdçã É prr bé fr d v publc ndg r Hng ld cnhcd p Z0 Unvrd - br -jr u >Y -? d- h I - g - h-r «,nh" d<, ch " N T I N S U L T RI qul v lr n d D R-X L Í N I DR R I N d; 9 b l, ; f;n d : D G N Ç L E S, BRIU N Uuwríd fzr rprnr lrgn nqul d n fu 14 UÃKLS S FQ l UEH l EUQ r pr B lh nuí grá pr pbr SScd P n 0 1,0 d 9 á /«hr bé c fz rprnr n k nul pg, d 12 á Í5 hngn prr n Bdn ; 14: T l f n, n 2 5 ldd cnhcd frc bé pl, f WWW\ > \ > l < SPRTS > dnv nnu hj publcr n d gnr bfr qu uln fvrcd nrávl r Trcr c u Iã ncár c vl uxl Rg c luvr cçã d bnr bfr, fz v pr qu u n br xpl j gud pr ur l crd Pln, ugu Luí r, Sucr nn rr d Sn Jé rc Ev nn T r Irã, Ld Jã n nn pnh Indur dc Prugl n Prfír Dí lgd Jé ugu d Slv Frrr unh, R Jé B d ndr (Slz) D Eh B Tvr D lp B rvlh D Sf B r v l h D urr Rdrgu Elí B d d r Jqu rvlh d Slv nu-d Lp Iz j c d ncçã ful P r 50$00 5Q U0 10= J 5á Í )S50 5$ Í50 2á è50 FTBLL E n prx dng qu n v prn grup Rbr r, zcu, qu cnv Unã Fbll br lub v cd jgr u ch fbll Sgund n cn grup vn rz hn cgr v c u vn fr pr rcr n n T c dvrr Unã, grup nv qu nu frç drvl cnguu já u lgr hnr, p, gnhu nd há puc p n d nr Prugl Tç gnh Tr- rgnzr u rcçã dgn d3 n hp nn ugu d prvc d 90 n flcu n n cd r nn ugu d Pxã, ng ndurl lfr u d hn ng d frg d Sé drl xn, qu v u n blcd n ru ndd d R, ng ru Lrg r cnrd u b lf Q éldncçãbrb Í30á00 ufnv r rblhd pd Flrnd d R r l ndvduld D r d Encurnçl Brg br dívr Brnr 2000 r nn d Pxã r Glbr ugu lv, r c nur 1 d cçã nch, r u rã u vó 5á00 d r, prncnd nd pnh Grl rd ur clcvd lrg Prdl Pruguê 2 0 Í 0 0 p, nd qu d cuu Òl pny 5000 c ng pnh rcnl Inrncnl, Ld 1000 pzr u u lng d D r Jé Sn, u lqur dc prnv pr nrírrrwj v-nt, w,ítds cvqund c u nu l rlnd fc ng c D r d Sn urc, fjã, d prcã grí, rrz crn u funrl rlz- hj Scd Fznd, Ld, 1 pç rcd pl 16 hr nn B 1 pç dc pn cru vlhnh nrnd n l d r Trcr bé vr u d íí d ng Pc, nd rd crnh, grç drgn cqul bnr nuçã d fíl lgun d u g, qu ã nbr cruzd cngr crld r U rã d r Trcr cnrbuu c 20$00 pr uxl d jnr dqul d, qu cnu cnj glnh, glnh c rrz, d, grl, lfc, quj, lrnj, vnh, cfé dôc jnr f rvd pl r í D r Lur Pdrr, D r Lur g, D r Lur z Srr, D r Hln d Slv ruj, D r Elí d Slv ruj, D r Luz g, D r d ncçã z Srr D r d Nvd z Srr, qu r á pc f d vlhnh u n lgr vbrn, qu nã culr u cn nn pl fr gnl c fr rd vr pnnc d l hpl fr u vd, nd nd nxcdvl qu d l x cdd qu nrnd g Enr p qu fzr l u v cn rís D r Inê r ruj, D Dlfn P d Slv z S-rr, D Jul g, D El Pdrr, D r 1 b d l Su, D lc lv, D Inê, lv, c-pã Edurd unh lvr, dr, rur Sv, F r d p drn z S-Tí", 0 nncín d Rx / r S rc Iprl vlr funcnr, c já c unc, n p d Bn, nã pr r qu l n c qulqur pu rnj, / d prz pr, b qu n rcn fç ndl rup cr, pndurd lng crd n gr d urlh, c cncu qund uln rc l v Tud x u á prã n vn d cd, Td n v lbrr qu br cç gr r u vd pr ncn «rngr, qu ud rpr, pppnnc nór -- lh, 29 E cnquênc du r rvd n, n lgr d l Nv, ã, f r Jqu G, d l d lh, pr nn Frrz l, dqul lgr r f nnn ruln du nvlhd qu ngu crjçã d vc E crn vv n lhr rlçõ glp ng pr r f pdr d u g, n lcld, v qu cng r dr Jé d Sn urc, qu brvn gurá pr R c nvd d gvrn pruguz jun d n Lgçã p fíf>, F dd pnh d dr Fdlg d urc, nfe vl, pl él dqu, pr v d dnç d >J\ ár drã Sjp?R n já nh d p lbrd 3 0 d ndvídu j P l U n v r d d pê pr cu d cncn l d Snd f cnfn d Rx Supnd qu v rd, pl rr d Unvrd, d pr n grã á frç 1 gru dur prfr publc, nd cnnu b pr- j d nv Fculd, Frc I qu ã nur qur ã ndvídu dl

15 GZET ú u Plul Puk prg ú Grç h r cçã prí br ngu ««br nrv, d p, qu vj f g d u prd, nà r d r á rcuprr plnu d u frç puc d p u rn fácl "puc dpnd K quã d j u qulíbr d ú é u c d lv-l prnc Djrí qu lr cpnr b vrd, p cd vz v nd frqun qu dnç pc rv cnr rgn, qu ncnr á cndçõ f?n Td d, nr p qu cnhc, frc á v dçf xpl qu v rn prn v pr u v dr á vz n T nc d flcn u p qu v puc n qu p r c - dzn prc b d d ú Prcur n f r r-v d qu ucu, d-v vlh cnhcd rp: «K v r d d : p f r r b d brv d, pr u qul n f r d d dnç, lvu-, rr<;bu- pr u und lhr Slhn xprõ ndc br urprnn rpz d r cncn, qu ná r lvz prduz, dn dríd pr ur prcupçõ, rpr lhr n prpr d ú Inflzn, u ã p qu nf n, nnhu cn dvrn c, qu própr nurz p cd p lh á prdglnd S ú d lr x n jr, nà ncnr à rj fr c v r K xprn hj Plul Pnk K pl fl xprênc brá pr prudr qun lh nr cnnur c rrnrrhx, p n rdrá xprur u grn~ nçã b-r, ndc qu rcupr frç p rdd, qu lhr cnrvln uuçõ d u rgn Sã Plul P n k u rgnrdr- d ngu, n nc d nrv prr r Dã pr lhr ruld, dnç qu vr pr cu pbzn d n gu u nfrqucn d n, clr, nfrqucn grl, dnç dr d g, nxquc, nvrlg, nurn, rrgulrd d rgr ru Plul Pnk ã á vnd d frc, pl prç 950 r cí, 5J300 r 6 cx Dp g r l : Frc Drgr Pnnulr, ru ugu, 30 45, Lb, IBRÃ, 31 TPTYTnP T HàJJL IBlJLÍ Píu Pnk prg R Ç PR NEI, br, Scrr d r pl rpnávl, Ec 30000J00 Sé L I S B FIXXX D E S B R prpr) Trnfrnc Dcn rn Bl âb NSELH DINISTRÇÃ Jé Hnrqu Td, Prn lfrd d Slv, cc-prn JS ãc d n G r L l p r c, I n d u r Trnpr n n u g u d $ R ã G é P B r g rl lbr Rdrgu J grcn R d unh, rdr n ru d Gl, 27, cd, v pr grcr d p qu nr r qund d dnç qu cpnhr á ul rd u qurd flh Sul Brnrdn Br, flcd n d 23 br, 29 rç 1920 r E N D E - S E E TDS S FRIS Trp Dv Su c prp pr rp du blcn PRFESSU B FLBBE BE EBII c cu fznd, prpr pr qulqu-r r crc, G L l N G 4- E R L n lhr lcl prç«pr, nç d Scr crnç Pl u rcn cnruçã, pr pr c- bncr Rnc:: l nul :: N rdçã dz R Dr Sõ : ; d 3 áí 5 n d n b«rc, -d Enrg d rg n 3 nld Frç P Tp L 2 K r2 rcçà á? nc E Prc- n rzén d hd í uluíc Pãrul n c f un d ruzr, n Pdrulh, c p lj, u ndr gu furd, prncn S=p ndr, fr Tr d vnd dvgd rvlh Lu c lh c rvlh, ru d Sf, 22 br U lj!! Tr p r b lcl própr pr qulqur r In fr Jé r d ruz, :rc Fr, I B R n- n "BERLIÉT N Prfl 9 TIN Hvlddw rgrflu E cn ná é ud _p rcnruíd T grn d fbrcn EN SE: PRIZ, PEREIR br, vnd Sá d Bnr ÍblwTõêTrpnln Qu nv, vn- Pr rr n d Sn, Ru d Luz, 12 dnn Dng í c í u l l T pqun qun Prcp qu u pr- u rrnd c rp ng crd- bl u l, fôr pr d LFITRI LN- prd p ó dá lh D R E S, n ru Frrr Br- c c cbnr S g, 82, 1 2, n cndrgr rdcçã nu 1921 íã nurá rcbr áru cbrnç n dfíc r, v rn d u Ex frgu g ru d Sf, n 114 rrnd- Prvnçã gnfc 1 ndr n cnr bx nd, prvn d Bx pubc prncpln Infr jrnl crc, pr nã fr cu lgu, j qu fôr, qu nã prn rquçã d pl prpr, p ó rã vld br, lnç rcl, lqudçã Td p u fr, qu cnr c crdr c k J í, prnr cn, n crr cnç g r d, <~ n ru d d 78 1,, ~ Kl, 25$00 d 13 á< 17 hr,, nr N Ç S D E 2 5 G R S d pr 30 d cnr d d nunc KIL, 23$G Pd pr pr d dr u créd brã, 10 rç 1921, P nnjpâ L ; qudâí, nn ugu Grc dndr Pp fur: Zg-Zg, Lur, c NÂ PREIS D ET B 5 nld n \ r Trcr l br Dp á r prz HXND: É-PRESl NTE, Frncc lç d Fnc d B N Q U E I R S FERR-QUINL rguln uncp b rpnr U r r n n Erd d pl ul p pr d brgçõ rul- Br 5 nu d lcrc, n d cnrc, n Juz Dr d r c nd prxn 5000 br r qudrd nd frn pr rd 55 r uncpl, 18 rç 1921 N rdcçã dz J é J-ínpqu f, Ir (Edfíc uw WlUwJlH 4H WlUUW UW H L R S E E L H R REEDI É d qu xr c u p r r n rncdênc rá ul lvd d b r 9 lh rã prvd pl ncár pr publc r rvd rclçõ n r, rrvnd- r dr xgr lvçã d nur lh q u n d nnd u ncd cnu cnlh 10 rrn brg- r lh br brur d rcd é á 12 hr u lh é á 15 hr, b pn 20$00 ul pl prr vz 30$00 n rncdênc 11 rrn nã prá rcur- vnr crn qulqur cgr u uz qun huvr n lh, nã p d n d ngr vnd crn, nd prx r vndd, ncndd u ur qnlqur, n vnr crn c b, u un cl pr ur, u dr cnrp crn cl nfrr á vndd prcng nã prá r uprr 25 nfrcçã qulqur brgçõ rá pund pl prr vz c ul $00 n rncdênc 12" crn rã dvdd r cgr: prr cprn prn cl; gund rnhd r; rcr cchç p 13 -N lh vrã xr lugr n p r fcln ld pl publc bl c dfrn cl crn, uz rpcv prç, b pn 20$00 ul pl prr vz 40$00 n rncdênc 14 N n h u crn u uz prá r vndd n lh qu nã prvnh nç f n dur uncpl nã n h d ubd npcçã nr d écnc cpn Q u n d pr v frç r c prév ucrçã d r u d vrdr d plur nh fzr nç xrrdnr, fc rrn brgd pgn d d b r d x cnn d Rguln d dur, pl rvç prd n nç xrrdnr 15" rrn brg- pgr nln é d 10 d z gun àqul qu dr rp, p uncp vd pl crn b x d brrc d rcd d rvç prd n dur hrn c bl rpcv 16 rrn brg- rr pblc c urbnd, vnd pdr p r g d qu nã prcd j rncn prjuíz d rpnbld pnl cvl qu nh ncrrd; prr á fclçã d rcd á plc nrd n lh pr vrfcçã d cupr> URR E N E I PLUSTRE rrçã crn vr gd vn cprn ã Excuv d r uncpl br fz br qu é d 7 brl prx rrrá frncn crn vr n u cnclh, c n f r d d c cluul gun : 1" rrçã c p r n d crn vr g d vn cprn, u frncn cçrá n d 15 brl 1921 rnrá n d 15 Sbr d n 2 rrçã fr--h pr prp cr fchd d cncrrn pr r dd cncur vrá r f n Turr d r uncpl p 500$00, qun qu lh rá nrgu lg qu nã lh j djudcd frncn cncrrn vrã fcur p é á 12 hr d d d rrçã nrgrã u prp n Scrr d r é á 12 hr d d 3 cncrrn qu j djudcd frncn vrá pr n Turr, l d 500$00 pr r dd cncur, 500$00 qu cnurã p prvr, qul rá rfrçd c 2000$00 n c d nur d cnrc qu vrá rlzr- d n r d pr d 4 - r rrv- dr nã cr n n h u d prp prnd, q u n d nnd qu l nã cnvê nr publc, fcnd prpnn dr qulqur rclçã 5 N c hvr u u prp gu á r cnvnh u cçã, rá br lcçã vrbl nr prpnn c nr lnç frcd 6 prp rã br ã d ã Excuv, qul lbrrá br l ã xrrdnr nr d prr qur d gun 7 rrn rá brgd frncn crn vr gd vn cprn ncr pr cnu publc pl prç d djudcçã b cndçõ nr cv, qu rá prcd pl npcçã nr d dur fl cuprn cluul rá pund c ul «50$00 pl prr vz, c 80$00 pl prr gund rncdênc, cn 100S00 plà 3 4R c 150$00 pl 5, pnd r q u n d rncdênc ulrpr nu 5, rncdr cnrc nnr 8 rrn é brgd nlr n brrc d rcd n culn xrc c gd vn cprn d pr vnd d uz rz Enn- pr uz: vcr, cbç pé fl cuprn cluul rá pund c ul 20$00 pr cd 1921 Sf rln G Sr nul Jé d Sr pr cfcf Qun Sn nn d dlu n u pqun qun c bô hbçã bô cdd lgrf, Rcb prp n qun, qu é cnhcd pl qun b r l (Jun cchcpll) II Frrr : : : : 7 > / / B r g, 9 6 Iflp ; W W ;rr-índ- 2 Knd:<r n l, q cnpí uc 2 c npnn Ru cn d Luz, 60 jpfnrw n g r l d r J cgub,p- F c c- Ru Pdr rd, 5 x l r p zc U - fz-u Prcn- c 2 hbuíd N " rdcçã dz L u uuc-c n d ru B rdl Pnhr n d ru d zn n 52, Pr ruur r lg <1 P--n«Hrh 13 r cl Píc8; c pr rvç f B rnd, B - r ( Fnd, n 5 vnu-bc u cuu cnc v-õ qunl n ru G Fr dndr n"-5 Pr rr r u dn n Lgr N v n 70 br f r r ç, u ur, r c pc nc n- Tr cr j qn d Dr, Fn d~ g 3rllfQ, rrgç F - p r g d d prç " Pc- N rdçã dz S-"prgd p r ç íuhcíuu b rgu <nds, ru lh, c rlçõ n pç b r Prc lnç rcl udfz, L d Y/pnl - á frwr --c n b cu, Ru d Ql n 1 u r d lvrujuuu, G prc- N rdcç > B dz judnq urdò-vrb frc- b hbld r rd-çâ lr E ~ I n c r ç õ cp- dn n d S v Frrr, é í prnc (vlôr nnl Hrly D v l d f c d-cr c p l n nv qupn lcrc, vn- Pr vr rr, Ru r 37 b r r y r q u z, uuc- d n- 1 g fé Lurn Tr- n lnç rcl uz, c dldn, b N dng PÓcul c prr- un n u«rç d p, pr d rc d Bp Grfc- qu nrgr nqul ru, n 39-2 l n ê prupn pr prr run Infrçõ, ru lr, n 11 p l n (b ) l gn u b d vn- - n d Igrj, 31 Fgur d Fz H r cun-c 2 vá, íl fl ndr c vdr crl, dnd 211-f57,5 r-gf n nrv nrl I r p - g b lrcgud blcn«rprcn, n ru d nh y n d - r RSSLE p J B, bb crfug cr nlçã pr rr gu, c rd n 24 l lr pr hr N rdcçã dz n d - u nnu bíl ~ l v, pu pr rcnr nr, rc d Trçã n d - u cnucr gz, b u b cn««çôí T- n Prç d r- r?, 100 Bu / d j n h c u d un v b B í n d l Dnr, Prc lnç rcl u- r 1$4G Ru d r v, 14 L:n;<d n - n d - gnfc«r r pr cnruçã n ud rc dgu3 Tr- n udp, 20 nrn n- l n Erd S Jé lhbé E f í d d Br, l? Unã J r E p r Trn n-, B r Pr rr: S LNDRES, pr uv Drgr cr gu zvd Ruj Frrr Brg, d P n í n u l lp br-hl Eprgd SÉ E USíJ frg" E Epr nc-xrrg N T b c r lnç pr d gnr rnpr, c u rprgg qu dê n nu c pr fór d? frg y< bnçõ b lr crvr cd R éd nf vl, Drgr Gurã, urv Ecrr b-, ru d F u c, $80 Frc N rc dídn, br d, 144 Tlfn 17 Sâfh Sn ír

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt - - l y -?rr>l > -» Rf^?J3Pfl-ff CRRN Knrç lgrnpll BC C kl K LBR ppl rp r~-fggg^^ NKT C3 -- 3NJT Grrí - DURT FLX 738

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r"-..

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r-.. rk EB 9 HÈ$HHff! ã= GNTUR NN X PR BRL r fc 9 l l W RHfl Kl! w w WBWÈv g?gbp> 2y B #>EULHQPÉ F??r R WElR) fünd / l?ré! rr lbç WBç Tw g?\? PlT % Ü Wf E gl r rór xdd r r d dr rxèuà qd ç gl rrl Gr C d r r

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n.

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n. QUNZEN O MMO D E R O SS (VCOTE DE ORELL) ::g P q g E g g F" g Nã \ F f "q " E q "E?" H x g : "S ; g? " S í x& E f$ D g 3 f j U z! F : "P S Mg R :: " E f O NTU R LS MO O E g q E f ã ; q g y g ; q f çã ;

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS D i r e t o r E x e c u t i v o d a T O P L O G P o r R o d o l p h o C a r i b e A r m a z é n s g e r a i s s ã o e s t a b e l e c i m e n t o s

Leia mais

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil Acçã Cultur Lzr B Cg Pl Brr Nv crtgrf cl pv cu trc Brl Hrt GOIABEIR Ctr Epírt Lrt Exprõ cultur fíc trc Gbr Vlh Argu G Sll Vtór, Epírt St Lpl G Sll Ií Clh Suz Jé Alv 13 Dbrgr C Ct Alrt J R Prç Luz Alv Jé

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra.

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra. è?????~tfr Tyz Drr LÃ LL Crr d Mnhã CÒRRMH nrç lgrph pr ppl HLMBÍvG BCH f C l «R T r B Drr B CRfl 558 Cdnrçll Cn pru ppl RDK CClrnnRf RDCÇ BJJ JR DMG FR0 99 rn DURT FL Prprr DMUD BTTCURT 70 LLrgr u

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC MNT A AÇÃ NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - p p N Vé N Vé - 30/06/204 29/0/204 2 - p N Vâ Mq N 02/05/988 PF 23983487-09 AP 9362 q@fb g A Açã Lçã

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A C E N T R O D E C I Ê N C I A S D A S A Ú D E D E P A R T A M E N T O D E C I Ê N C I A S F A R M A C Ê U T I C A S C U R S O D E F A R M Á C I A

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Folheto/Encarte/Distribuição

Folheto/Encarte/Distribuição D 2 Dv X*, DT P f q y Hll K P z! 6 Il ç l, l f l lh y4 P Pl l! ç v Il q ã b 6 lh v fl h, lz l l jv x lç, ç v 76 à v: D 2,7 74 à v: lh v : : 85852 ó $ 4,5 vlh : 67 ó: 848 lh v : 2, 24, 46 : 886 ó: 857,65

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto...

Orfeon Académico. Na Estação Nova. Perto de Santarém, num apeatada. bom humor. Eh! r a p a z e s... vocifera um: Pronto... ( RN VII N 73 Publçõ upr á lh $05 rl u lh pg $0 (Pr lów) ur (pg ) 2$80 r $40 rr $70 Pl rr 3$20 r $60 Brl 3$60 (fr) Pr l prugu 3$20 l Brr Rgru Lb r r Fr Mr Su Nzré lur rr Iurl Brr qu l f h pl r Mr Iruçã

Leia mais

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua]

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua] q q Off S Off S 21 ANOS 21 ANOS [ ] [ ] ÍNDICE Içã 3 P 4 Ráv Púb 5 Açã 6 1. A A Cçã 9 2. T R E C-T 17 3. Dg Phç 33 4. C-T R 41 Lh T 51 C Az - R B T R 52 Cçã E Ab Lí Tx Ab Lí L M Rh Rg Ch E A Vv C Eí Sv

Leia mais

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada.

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada. 05W APRESENTAÇÃO - CARATERÍSTICAS 04 SA CA/MCA SP/MSP MB/XB MC MD/XD XC Cbu -ã ã áu T hóf u uã g h M 2 gu áx ê u x -15 C A fu, u x u bx (DC-INVERTER -15ºC) Cfguã ub b z u u gé T G F ó uã é ã qu fã bóg

Leia mais

1 2 9, i n c i s o I I, d a C F ; e a r t i g o 5 º, i n c i s o V, a l í n e a s a e

1 2 9, i n c i s o I I, d a C F ; e a r t i g o 5 º, i n c i s o V, a l í n e a s a e P O R T A R I A n 2 0 1, d e 1 8 d e j u l h o d e 2 0 1 3. A P r o c u r a d o r a d a R e p ú b l i c a q u e e s t a s u b s c r e v e, e m e x e r c í c i o n a P r o c u r a d o r i a d a R e p ú

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - Ax A p N Vé N Vé - 30/06/204 04//203 2 - N Tí g Ag N 20/05/987 PF 7265577-40 M p 788725 - @fb g A Açã Lçã Ap p

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn, Slvn Clud Dund br vã m um ur d lnur m mmá dân ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 161-178 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71532890010

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Prz, Juln; Rnd, Mrlú A. Pul Frr dlé d urdd: p pr um prxlg d nhmn ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 77-94 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c Crr r «m HDKG C «CUrM Drr -«EDMUÉD TTENCUT NN XV K 6043 l-th: CHNEMNH NE D ETEM 95 m M MllE KT C kl Kdçâ u uvr 62 T - TGÉD D HTEL D ETNGE v-v dm!«-r p r 0 rp rl phr Hlh Ê K ld mrr d hm Prgu quér pll u

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito PL EPE Fundada em 20 de gôsto de 2001, com nove itens de peças automotivas de produção. Dispomos de uma ferramentaria para confeccionar nossos moldes, e máquinas injetoras para fabricação dos produtos,

Leia mais

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje «pr ppl d C RDKG f C ^^^W^B {{ PÍflff Drr DUD BTTCUT Chr lpr rrc ílgrpl R JR BBD 0 JUH 5 Tllr CRKlH lgrh h ur h & 0 flf J#í # Rã rl l \d r 03 gggg? $Í Prugl (ud) U lh v Yrk 3$

Leia mais

A C T A N. º I X / 2 0 0 8

A C T A N. º I X / 2 0 0 8 1 A C T A N. º I X / 2 0 0 8 - - - - - - A o s d e z a s s e i s d i a s d o m ê s d e A b r i l d o a n o d e d o i s m i l e o i t o, n e s t a V i l a d e M o n c h i q u e, n o e d i f í c i o d o

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S

P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S P RO J E T O E S P E C I A L : A R E S T / F AZ E N D A S E N H O R J E S U S P ET A g r o n o m i a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e L a v r a s U F L A / M G 1 R e s u m o J a m a i s c o n

Leia mais

Universidade. Você na

Universidade. Você na Jl Gâ zb 2015 N. 1 Vcê Uv Alé fl M 50% públc v E Mé c f v cl. Fl cçõ fc p fl é p chg à v. Pc l b q lé f pf v l cíc ccí pp p v. 2 Vcê Uv EXPEDIENTE Jl Vcê Uv Rçã Gclly D Eçã Gclly D Fgf Gclly D T f Gclly

Leia mais

Noções gerais sobre o financiamento

Noções gerais sobre o financiamento Nçõ gr br fnnmn d duçã n Brl Jé Mrln d Rznd Pn Thr Adrã jmrpn@fflrp.up.br, FFCLRP-USP. Rbrã Pr SP [Brl] hdr@yh.m.br, Unp-R Clr. R Clr SP [Brl] E rg prn lr um brv pnrm d fnnmn d duçã bá públ brlr, nfnd,

Leia mais

REDES DE NOVA GERAÇÃO. m a i o r q u a l i d a d e, m a i s r a p i d e z, mais inovação;

REDES DE NOVA GERAÇÃO. m a i o r q u a l i d a d e, m a i s r a p i d e z, mais inovação; R E D E S D E N O V A G E R A Ç Ã O D E S A F I O e O P O R T U N I D A D E A P D C, 3 1 D E M A R Ç O D E 2 0 0 9 A S O N A E C O M A C R E D I T A Q U E A S R d N G S Ã O U M A O P O R T U N I D A D

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

!" # $$ " " '# " *+,!$%!-"( "%&'%"($ )%" !" #$% " &"% '(%&!" ) '%" *+( $&"% +"", -$. &) $% /.")" /

! # $$   '#  *+,!$%!-( %&'%($ )% ! #$%  &% '(%&! ) '% *+( $&% +, -$. &) $% /.) / !" # $$ "!" #$% " &"% '(%&!" ) '%" *+( $&"% +"", -$. &) $% /.")" #%"0&"#"1$!"%"2&% 3 "%&'%"($ )%" " '# " *+,!$%!-"( /4 56673 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

:- gal Ifiilg^lPl. &\ k.tr :ti.: hy. f V' m_'s:-\ m'y: . *ty&? 1-.P9» DE 1904 RIO DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO

:- gal Ifiilg^lPl. &\ k.tr :ti.: hy. f V' m_'s:-\ m'y: . *ty&? 1-.P9» DE 1904 RIO DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO JwÂTí L ~ Sk9SPS > ZSí p \Z SwSS S=!!S J ZJZj S>w g gp \k h ü {p\j N %v PZP LZS Z > jrü í \ à wbgg SSGNTURS NN X BRSL S íj PR XTRR í Pk ÍBJÇÍQ DS NÇS RU w whx dçb #R PBHB HgJÍS BDJ P9 9 R JNR QURTFR ZBR

Leia mais

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS ECANIO DE DEFEA DA PLANTA Dç: r â ECANIO DE DEFEA DE PLANTA CONTRA FITOPATÓGENO ABIENTE DOENÇA rgr Crg FCAV/UNEP 2015 PLANTA PATÓGENO P R O C E O F I I L Ó G I C O ECANIO DE DEFEA DA PLANTA (AGRIO, 1997)

Leia mais

BITTENCOURT. pj M>.ili«".s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s"» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*." *-*,.--...

BITTENCOURT. pj M>.ili«.s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*. *-*,.--... B r ll fnpru b hnu ruh VKlff»! «M,, U,gü Drr EDMUND»jE^»»H»»^ BTTENCURT NN V -N 2,777 R DE JNEK - DMNG DE FEVERER DE 009 pj M>l«s»-«-W,K4«XW >«í«m «) 4j «u r, rnrr -r»,n Rçã Ru d uvdr n 47 4 W s^

Leia mais

Gazeta de Coimbra , 4º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Gazeta de Coimbra , 4º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente: Gz Cbr - 925, 4º rr Publcd : J R URL prn: UR:hp://bdglbucp/rpublc2/UCSB-GHC-69/rhl; UR:hp://hdlhndln/0362/2285 ccd : 22-Sp-207 20:43:03 nvgçã cnul crrgn d íul nrd n Bblc Dg UC Dgl, UC Pbln UC pcu, prupõ

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 101 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro - Velhos 51-81-LG 66-32-UG 73-NF-90 21-70-SQ 40-32-SU 76-IG-48 60-OV-17 01-HI-83 05-30-UR 09-79-LV 09-AO-94

Leia mais

Gazeta de Coimbra , 2º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Gazeta de Coimbra , 2º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente: Gz d Cbr - 95 º rr Publcd pr J R A URL prn URIhp//bdglbucp/rpublc/UCSIB-GHC-69/rhl; URIhp//hdlhndln/06/89 Accd 9-Nv-07 040 A nvgçã cnul dcrrgn d íul nrd n Bblc Dg UC Dgl UC Pbln UC Ipcu prupõ cçã pln rrv

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos,

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos, Ru Snt Júl, 290 rc@gztgucun.c.br MGI GUÇU N 32 - Nº 4.046 - R$ 1,50 pruzn nfrçã qul Drtr: Jé Rbrt r Júnr QUINT-FEIR, 2 DE JULH DE 2015 SP-340 Prfr rr cnt t ft: fbríc l r prfr rln Luí Grnr, 44 n, rru n

Leia mais

A Páscoa vem aí! Saiba como aproveitar esta época tão saborosa.

A Páscoa vem aí! Saiba como aproveitar esta época tão saborosa. Rv Bl A Rlã 4 - º 15 M/Ab - 2012 www.l..b A Pá v í! Sb v é ã b. 2 El Pz L P ç, l b í: Ilbl é í O A Rlã já lj í Pá. A Il l,, F R ló, v. A z Sb. N çã, b b ó bl lj. A Pá x Rv Rlã z ABC Pl, v bé l b çõ çã

Leia mais

..-:- -t.- Rio Grande do Norte c ate parte

..-:- -t.- Rio Grande do Norte c ate parte & u W«W k l w Í5 lhb w wçr &«Drr «DUD BTTCURT «ppl d C RD & C Chrl X 595 8QTÜR8 r 0000 «llur r T Pr d d pçâ çd Rdç R d uvdr l &9 TlDh d pr públ qud pz rrud p rr l pr lvçã «D Tóp k vdr ã d ã rh d r d r

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl F d Vl, Frnnd; Frrr Sll, Ll Mr Jvn d prfr, l mu dn lr ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 365-384 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA Migul bi qu t clbr 100 n qu N Snh prcu? Qul N Snh? A N Snh d Fáti qu prcu trê pqun ptrinh. Du dr gç j d tulidd Fáti!rr Mri g r ir V il d b jú riçõ nch d ári d p

Leia mais

BLOCO Nº 2 JORNAIS, BOLETINS, PANFLETOS D a N º 1. H i n o N a c i o n a l e H i n o d a I n t e r n a c i o n a l? 0 1 C U T N a c i o n a l 2. M o d i f i c a ç õ e s d o E s t a t u t o p r o p o s

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

REDACÇAO. ALMEIDA Redactor-cHefe % DR, PfRNANPCr MENDES DE ASSIGNATURAS XII. rua. ordem. Braait, Jbmal. Alli chegando, dirigiram-se a

REDACÇAO. ALMEIDA Redactor-cHefe % DR, PfRNANPCr MENDES DE ASSIGNATURAS XII. rua. ordem. Braait, Jbmal. Alli chegando, dirigiram-se a rê- - -T -â v-t-fm [ff ÇÃ NH prj v UKWL N RÇ LM Rdr-Hf % R PfRNNPr MN GNTUR X ÇÃ PR BBL R J TR- J Trr ( du) XTMB M rdj) W r M ( dü) ( dç) Í G RU P M } k GMU BB KU -P Ê! pd d Pb? vm -B TRBUÇÃ B XPÇÃ - GNÇL

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3 Ambulâncias 111 Serviço de Transporte de Doentes e Sinistrados, S.A. 03-CG-22 03-CG-23 03-CG-24 13-72-XQ 17-EM-31 19-IX-83 19-IX-86 24-EC-12 35-79-QP 35-CD-95 45-GQ-20

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn Olvr, Jquln; Fn Brgh, Rqul Fundf/Fundb - mplçõ pr fr d duçã nfnl v nvên/ prr ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 35-53 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL. ---e Carvalho. rlgues. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL. ---e Carvalho. rlgues. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL ---e Carvalho rlgues Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação GOVERNO FEDERAL Projeto da Mina Subterrânea Encontra-se em fase de licenciamento da Mina Subterrânea da

Leia mais

Vi Vai. FETRANSPOR Rio de Janeiro RJ. Prezados Senhores,

Vi Vai. FETRANSPOR Rio de Janeiro RJ. Prezados Senhores, Ri de Janeir, 07 de Dezembr de 201 1. i»u ivu1'iy.w ÿ0 FETRANSPR Ri de Janeir RJ. Vi Vai At.: Sr. Sérgi Peixt Prezads Senhres, Em atençã a sua slicitaçã, estams adiante frnecend s preçs de carrcerias MARCPL

Leia mais

dos efeitos da desvalorszacão

dos efeitos da desvalorszacão : hp! n Mun Mr rrg n Fun 930 n XX > N ^r>;> Prupdí SS ÍHCJ >- NUTlWS Cp Rpublc l> K Uns psn; M lu Mrr surr; nrél Slv scrár n Prcvlíc! fllí lrs dc nnl n Ds- - Er w nclüs nvcfjc V rh - E SSKT f «8: -:v0

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

i-í-iim i "-r. i j','l-~'~ .nu

i-í-iim i -r. i j','l-~'~ .nu çwr --- --«grr rçr&lgphlò CRRMNH p:»/«ppl HLMBRC BCH C- - XXLZ-- u -r l-~~» --»-^ «:+ - ^»-^^r^>-^-^j^-- ->r- Crr d Mhã rr / /LÃ LL MX kl : - «l 60 Gr«/ lm/r Z/ ^ R JNR -- QUN-FR 9 JNR 90 Prprr MUN BNCUR

Leia mais

RUA BRESSER, 889 - BRÁS - SÃO PAULO/SP Sheet1

RUA BRESSER, 889 - BRÁS - SÃO PAULO/SP Sheet1 R REER, 889 - RÁ - / heet1 EEFE: 2697-2171 / 2639-5627 - W 96370-2975 www.pontodasublimacao.com.br contato@pontodasublimacao.com.br abela de rodutos e reços em Reais (sujeito a alterações) 01/06/2016 R

Leia mais

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO PRCÇÃO SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RLATIVAMNT A VILAMOURA LUÍS MIGUL FARIA D OLIVIRA AZVDO STMBRO - 2013 MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais