Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ""

Transcrição

1 Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç Ì Æ Ç Ç Ê Í ÇÍÌÇÊ Å Á Æ Á Ë Å Æ ÆÀ ÊÁ Ä ÌÊÁ º ÔÖÓÚ ÔÓÖ ÈÖÓ º ÇØØÓ ÖÐÓ ÅÙÒ Þ Ò Ö Ù ÖØ ÖºÁÒ º ÈÖÓ º ÂÙÐ Ù Ö ÖÖ ØÓ Ä Ø È º º ÈÖÓ º ÖÐÓ Ö Ï ØÔ ÐÐ Öº ÈÖÓ º ÂÓ ÖÖ Ö Ê Þ Ò Öº ÈÖÓ º ÂÓÖ ÄÓÔ ËÓÙÞ Ä Ó ÖºÁÒ º ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ Ê ¹ Ê ËÁÄ Å Ê Ç ¾¼¼½

2 ÊÍ ÁÆËÌ ÁÆ Å Ê ÄÇ ÇÆ ÄÎ Ë Ú Ð Ó Ó ÑÔ Ò Ó ÒØ Å ¹ Ú ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ê Ê Ó Â ¹ Ò ÖÓ ¾¼¼½ ÁÎ Ôº ¾ Ñ ÇÈÈ»Í Ê ºËº Ò Ò Ö Ð ØÖ ¾¼¼½µ Ì ¹ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÓÊ Ó Â ¹ Ò ÖÓ ÇÈÈ ½º ÒØ Å Ú ¾º Ö Ò Ñ ÒØÓ Ê º Ú Ð Ó ÑÔ Ò Ó Áº ÇÈÈ»Í Ê ÁÁº Ì ØÙÐÓ Ö µ

3 Ö Ñ ÒØÓ Ó Ñ Ù Ô ÁÖ Ò Ù ÄÙ Þ Ô ÐÓ ÑÓÖ ÔÓ Ó Ñ ØÓ Ñ Ò º Ó Ñ Ù ÖÑÓÅ ÙÖ Ó ÓÑ Ù Ø ÓË ÑÙ Ð Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓº ü Ñ Ò ÔÓ Ð Ù Ô ÐÓ ÑÓÖ ÔÓ Ó ÙÖ ÒØ ØÓ Ø º Ó ÈÖÓ º ÇØØÓ ÖÐÓ ÅÙÒ Þ Ò Ö Ù ÖØ ÔÓÖ Ù Ò ÒØ ÚÓ ÓÖ ÒØ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ñ Þ º Ó ÈÖÓ º ÙÝ ÈÙ ÓÐÐ ÔÓÖ Ø Ö Ñ Ö Ó ÑÙ ØÓ Ñ Ò Ö Ò º Ó ÈÖÓ º ÂÓ ÖÖ Ö Ê Þ Ò Ô Ð Ñ Þ Ù Ô Ò Ò Ø ÒØ Ø Ú Ö ÓÐÙÓ ÔÖÓ Ð Ñ ÑÙÐ Óº Ó ÈÖÓ º ÖÐÓ Ö Ï ØÔ ÐÐ ÑÙÒ Ó Å Ö Ô Ð Ù Ø ÒÓ Ü Ñ ÉÙ Ð Óº Ó ÈÖÓ º ÂÙÐ Ù Ä Ø Ä Ó Ô Ð ÔÖ Ò Ò Ò ÓÒØÖ Ù Ó Ø º Ó Ñ Ù Ñ Ó Ð Ú Ó Ê Ò Ø È ÙÐÓ Ô Ð Ù Ò ÓÐÙÓ Ú Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÙÖ Ó ÙÖ ÒØ ÑÙÐ Óº Ó È ÖÓ Ö ÓÒÒÓØ Î ÐÐÓ Ó Ô Ð ÓÒØÖ ¹ Ù ÓÒ Ö Ð Þ Ó ÓÔÖÓØ Ø ÔÓ Ó ÒØ Ñ Ú Ðº Ó ÒÓ ÓÄÙ À ÒÖ ÕÙ Ô Ð ÙØ Ð Þ Ó Ù Ñ ÕÙ Ò ÙÖ ÒØ Ø Ø Ò Ö Ò º Ó ÈÖÓ º Ê Ö Å ÙÖÓ ÐÓÝ Ó ÊÓÓ Ú ÐØ Ð ÓÒ Å ÖÓ Î Ð Ð Ñ ÖØÙÖ Ð Ò ÃÐ Ö Ë ÙÐÓ Î Ð ÒØ Ñ Ö Ð ÙÒ Å Ö Ð Å Ö Ó Ð Ü Ò Ö Ö Ò ØÓ Ö ÖÒ Ö Ó Ê Ð Ù Ó ÂÙÐ Ò ËÓÐ Ò Ú ÐÝÒ Ï Ð ÓÒ Ð Ï Ò ÖÐ Ý Ô Ð Ñ Þ º Æ Ò Ã Ð ÓÙÒ Ä ÙÖ ÒØ Ì Ñ Ö Ò Ö ¹ÄÙ Ä Ð ÅÓÙÖ Ã Ð Ø Ò Ë Ð Ñ Ù ÐÐ ÙÑ Å ÙÖÓ Ò ¹ Ð ÊÓ ÖØÓ Ä Ö ÓÐ Ó Ö Ø Ò È Ð ÄÙ ÒÓ È ØÖ Ö Ø ÐÐ Ð Ô ÐÓÓÒÚ Ú ÓÒ Ö Ò º Á Ð ÖÐÓ Á Ð ÖÐÓ Ù Ö Ó ÒØ Ò Ó È ÐÐ Ö Ð Ü Ò Ö È ÙÐ È ÙÐÓ ËÔ Ò ÓÐ ÊÓ Ö Ó ÁÐ Ñ Ö ÂÓ Ù Ö Ó ÄÙÖ Þ ÖÐÓ Ò Ð Ò ÄÙ Þ Ð Ò ÖÓ Ò Ö Î ØÓÖ Å ÙÖ Ó ÅÙÖ ÐÓ Å Ö Ò ÄÓÒ Ì Ð Ö ÖÒ Ò Ó ÑÓÒ Ø Ô ÐÓ ÑÓÑ ÒØÓ ÓÒØÖ Óº Ó È» ÇÈÈ Ô Ð Ò Ø Ð ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ ÙØ Ð Þ Ó º Ó ÆÈÕ Ô ÐÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ô ÕÙ ÒÓ Ö Ð Ò Ö Ò º

4 Ê ÙÑÓ Ì ÔÖ ÒØ ÇÈÈ»Í Ê ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ Ò ºËºµ Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Å ÖÓ»¾¼¼½ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÇØØÓ ÖÐÓ ÅÙÒ Þ Ò Ö Ù ÖØ ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ø ØÖ Ð Ó Ò Ð Ó ÑÔ Ò Ó ÒØ Ñ Ú ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ¹ ÓÑÔ Ö Ò Ó¹Ó ÓÑ Ó Ó ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ Ó ËÆÅÈ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓеº Ñ ÑÔ Ò Ó Ó Ó Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ¹ ÑÙÐ º ÈÖÓØ Ø ÔÓ ÙÑ ÔÐ Ó ÕÙ Ó Ø Ñ Ú Ö Ú ÅÁ ¹ÁÁ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ÁÁµ ÓÖ Ñ Ö Ð Þ Ó Ø Ø Ó Ñ ÙÑ Ö ÐÓ¹ к Ô ÖØ Ö Ó Ø ÒÓ Ô ÖÑ ØÖÓ Ö Ð Ø ÚÓ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ÙØ Ð Þ ÒÓÚÓ Ö ÙÐØ Ó ÓÖ Ñ Ó Ø Ó Ô Ö ØÓÔÓÐÓ Ñ Ð ÒØ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÑ ÙÑ Ö Ò Ò Ñ ÖÓ Ò º Ò Ð Ó Ö ÙÐØ Ó Ó Ø ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ò ÕÙ Ó ÒØ Ñ Ú Ð ÔÓ Ù ÙÑ ÑÔ Ò Ó Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ó Ó ËÆÅÈ ÕÙ Ò Ó Ó Ò Ñ ÖÓ Ð Ñ ÒØÓ Ö Ò Ó ÒÓÒØÖ ÒØÖ Ó Ð Ñ Ø Ó Ò Ö ÓÖ Ó ÙÔ Ö ÓÖ ÕÙ Ó Ø ÖÑ Ò Ó Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ô ÐÓÒ Ñ ÖÓ Ñ Ò Ò ÕÙ Ô Ñ Ô ÐÓ ÓÒ Ô ÐÓ Ø Ñ Ò Ó Ó ÒØ ÕÙ Ö ÓÑ Ú Ö Ú Ö ÓÐ Ñ Ð Ñ ÒØÓ Ö Ò Óº Ç Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ Ñ ÑÓ ¹ ØÖ Ñ ÕÙ ÙÑ Ñ Ð ÓÖ Ò Ø Ú Ó ÑÔ Ò Ó Ó Ø ÕÙ Ò ÓÓ ÒØ Ñ Ú Ð Ö ØÓÖÒ ÓÙ ÒÚ Ù Ó Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ô Ú Ø Ö ÙÑ Ò Ñ ÖÓ ÜÓ Ò º Ú

5 ØÖ Ø Ó Ì ÔÖ ÒØ ØÓ ÇÈÈ»Í ÊÂ Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ ¹ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ë Ò ºËºµ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆ Ç ÅÇ ÁÄ ÆÌË ÁÆ Æ ÌÏÇÊÃ Å Æ Å ÆÌ Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Å Ö»¾¼¼½ Ú ÓÖ ÇØØÓ ÖÐÓ ÅÙÒ Þ Ò Ö Ù ÖØ Ô ÖØÑ ÒØ Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ì ÛÓÖ Ò ÐÝÞ ÑÓ Ð ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ñ ÒØ ÓÑÔ ¹ Ö Ò Ø Û Ø Ø Ð Òع ÖÚ Ö ÑÓ Ð Ù Ý Ø ËÆÅÈ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓеº È Ö ÓÖÑ Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ö Ó Ø Ò ÖÓÑ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÑÙ¹ Ð Ø ÓÒº ÈÖÓØÓØÝÔ Ó Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ö ÅÁ ¹ÁÁ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ÁÁµ Ú Ö Ð Û Ö Ö Ø Ò Ø Ø ÓÒ Ä Æº Ý Ó Ø Ò Ò Ô Ö Ñ Ø Ö ÖÓÑ Ø Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ñ ÒØ Ò ÖÓÑ Ø ÒØ Ò Ö ØÖÙØÙÖ Ò Û Ö ÙÐØ Û Ö Ó Ø ¹ Ò ÓÒ Ð Ö ØÓÔÓÐÓ Ñ Ð Ö Ò Ô ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ê ÔÓÒ Ø Ñ Ö ÙÐØ ÓÛ Ø Ø Ø ÑÓ Ð ÒØ Ô Ö ÓÖÑ ØØ Ö Ø Ò Ø ËÆÅÈ Û Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ Ò ¹ Ð Ñ ÒØ Ö Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ð Ñ Ø Ò Ò Ö ÓÖ Ò ÙÔ Ö ÓÖ ÓÒ Ö Ô Ø Ú ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ý Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ Ø Ø Ô Ø ÖÓÙ ÓÒ Ò Ø Þ Ó ÑÓ Ð ÒØ Ø Ø ÖÓÛ Û Ø Ø Ú Ö Ð ÓÐÐ Ø ÓÒ Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ º Ì Ö ÙÐØ Ð Ó ÓÛ Ø Ø Ò ÒØ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ú Û Ò Ø ÑÓ Ð ÒØ Ö ØÙÖÒ ÓÖ Ò Ø ØÓ Ø Ñ Ò Ñ ÒØ Ø Ø ÓÒ Ø Ö Ú Ø Ò Ü ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ º Ú

6 Ä Ø ÖÒ ÑÓ ÈÁ ÒØ Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó ÔÐ Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ö Ñ ÁÒØ Ö µ Ëƺ½ ØÖ Ø ËÝÒØ Ü ÆÓØ Ø ÓÒ ÇÒ ÌÅ ÝÒ ÖÓÒÓÙ ÌÖ Ò Ö ÅÓ ÅÁÈ ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ÇÊ ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ ÁÈ ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÁÒØ ÐÐ ÒØ È Ý Ð ÒØ Â Ã Â Ú Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ã Ø Á Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ò Ö Ò Ì ÓÖ ÁËÇ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ Å ËÁ ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØÝ Ð ØÝ ÅÁ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅËË Ø Ñ Ò ÓÑ Ü ÑÓ Ñ ÒØ Ó Å Ü ÑÙÑ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ë Þ µ Ò Ò ØÛÓÖ ÑÙÐ ØÓÖ ÇÅ Ç Ø Å Ò Ñ ÒØ ÖÓÙÔ ÇËÁ ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ È Í ÙÒ Ó ÓÔÖÓØÓÓÐÓ ÈÖÓØÓÓÐ Ø ÍÒ Øµ ÊÅÁ ÒÚÓ Ó Ö ÑÓØ Ñ ØÓ Ó Ê ÑÓØ Å Ø Ó ÁÒÚÓ Ø ÓÒµ ÊÅÇÆ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÑÓØ Ê ÑÓØ ÅÇÆ ØÓÖ Ò µ ÊÈ Ñ Ö ÑÓØ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ê ÑÓØ ÈÖÓ ÙÖ Ðе ËÅÁ ËØÖÙØÙÖ Ò ÒØ Ø ÓÒ Ó Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Ì È ÌÖ Ò Ñ ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ ÌÅÆ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÛÓÖ Ú

7 Í È ÍÊÄ Ï Æ Í Ö Ø Ö Ñ ÈÖÓØÓÓÐ ÍÒ Ú Ö Ð Ê ÓÙÖ ÄÓ ØÓÖ Ö ÐÓÒ ØÒ Ï Ö Æ ØÛÓÖ µº

8 ËÙÑ Ö Ó Ê ÙÑÓ Ú ØÖ Ø Ú Ä Ø ÖÒ ÑÓ Ú Ä Ø ÙÖ Ü Ä Ø Ì Ð Ü Ú ½ ÁÒØÖÓ ÙÓ ½ ½º½ Ç ÅÓ ÐÓ Ó Å Ú º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ Ê º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ç ÌÖ Ð Ó Ê Ð ÓÒ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ç Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ ÓÌÖ Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ç ÒØ Å Ú ½½ ¾º½ Ö Ø Ö Ø ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ ØÖÙØÙÖ Ó ÒØ Å Ú º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ú

9 ËÍÅýÊÁÇ Ü Ç Ë Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ê ½ º½ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÅÓ Î Ò Ó ÒØÖ Ð Þ Ó º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Ó ÓÑ ÒØ Å Ú º º º º º º º º ¾ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÈÖÓØ Ø ÔÓ ÙÑ ÔÐ Ó Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ ¾ º½ ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÅÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ Ç ÔÐ Ø ÚÓ ËÆÅÈ ÍØ Ð Þ Ó ÒÓ ÈÖÓØ Ø ÔÓ º º º º º º º º º º º º ¾ º Ù ÁÑÔÐ Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ç Ì ÑÔÓÌÓØ Ð ÙÑ ÒØ Å Ú Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º Ç ØÙ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ç Ê ÙÐØ Ó Ó Ì Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò Ð Ó ÑÔ Ò Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÖ Ú Ë ÑÙÐ ¹ ¾ º½ Ç ÅÓ ÐÓ Ë ÑÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ Ç Ê ÙÐØ Ó Ë ÑÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ Ê ÄÓ Ð º º º º º º º º º º º º º º Ç ØÓ Ä Ø Ò Ò È ÒØ Ó ÒÐ º º º º º Ç ØÓ Î Ö Ú Ð ÖÇ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º Ç ØÓ ÓÈÖÓØÓÓÐÓ ÌÖ Ò ÔÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ Ñ ÙÑ ÌÓÔÓÐÓ ÌÖ Ò Ø¹ËØÙ º º º º º º º Ç ØÓ Î Ö Ú Ð ÖÇ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º

10 ËÍÅýÊÁÇ Ü Ç ØÓ ÓÈÖÓØÓÓÐÓ ÌÖ Ò ÔÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º Ç ØÓ Ó Ê ØÓÖÒÓ Ó ÒØ Å Ú Ð Ø Ó Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ç ØÓ Ó ÒÚ Ó Ó Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ º º º ¼ ÓÒÐÙ Ê Ö Ò Ð Ó Ö Ç Ë ÑÙÐ ÓÖ Ê Ò º½ Ø Ð Ë ÑÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ç Ö ÓÖ ÌÓÔÓÐÓ Ì¹ÁÌÅ

11 Ä Ø ÙÖ ½º½ Ç ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ Ç ÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ö ÑÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½ Ç ÑÓ ÐÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ Ç ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓÚ ËÆÅȺ º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ç ÒØ ÓÖ Ó ØÓ Ó ÖÙÔÓÍ È Ò ÅÁ ¹ÁÁº º º º º º º º º ¾½ º ÓÔ Ö ÓËÆÅȺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ç ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓÚ ËÆÅÈÚ¾º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ç ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓÚ ÊÅÇƺ º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓÔÓÖ ÒØ Ñ Ú Ðº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓØÖ ÓÒ Ð Ù Ò ÓÓËÆÅȺ º º º º º º º º º º º º º ½ º ØÓÔÓÐÓ ÙØ Ð Þ ÒÓ Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ Ô Ö Ó ÒØ Ñ Ú Ð Ô Ö ÓËÆÅȺ º º º º º º º º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó ÒØ Ñ Ú Ð Ô Ö Ó ËÆÅȺ º º º º º º º º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ö Ð Ø ÚÓ Ó Ó ÅÁ º º º º º º º º º º º º º º Ì ÑÔÓÖ Ø ÒØ Ó ÒØ Ñ Ú Ðº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÒÚ Ó Ö Ñ ÒØÓ Ô ÓØ Ô Ö Ñ ÕÙ Ò º º º º º º º º Ü

12 ÄÁËÌ Á ÍÊ Ë Ü º Ì ÑÔÓ ØÓØ Ð Ô Ö ØÖ Ò Ñ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¼ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö ÓËÆÅÈ Ô Ö ÓËÆÅÈ Ó Ö ÅÓÐ º º º º º½½ Ì ÑÔÓ Ó ÅÁ Ô Ö ÓËÆÅÈ Ô Ö ÓËÆÅÈ Ó Ö ÅÓÐ º º½¾ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ù ÓÒ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º½ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ö Ð Ø ÚÓ Ó Ó ÅÁ Ô Ö Ù ÓÒ ¹ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ì ÑÔÓÖ Ø ÒØ Ó ÒØ Ñ Ú Ð Ô Ö Ù ÓÒ ÙÖ º º º º º º ¼ ¼ º½ ØÓÔÓÐÓ ÓÑ Ö ÐÓ Ð ÙØ Ð Þ Ò ÑÙÐ º º º º º º º º º º º º¾ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ Ñ ÙÑ ØÓÔÓÐÓ ØÖ Ò Ø¹ ØÙ º º º º º º º º º º º º º º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó ÒØ Ñ Ú Ð Ô Ö Ó ËÆÅȺ º º º º º º º º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ö ÒØ Ð Ø Ò Ó ÒÐ ÓÑ Ò ¾Å Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ö ÒØ Ò Ô ÒØ Ó ÒÐ ÓÑ Ð Ø Ò ¼ Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ Ô Ö Ö ÒØ Ú Ö Ú º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ö ÒØ Ú Ö Ú ÒÓ ÒÐ ¼ Ñ ¾ Å Ô º ½ º Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ Ô Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ØÖ Ò ÔÓÖØ Ì È Í Èº º º ¾ º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ØÖ Ò ÔÓÖØ Ì È Í È ÒÓ ÒÐ ¼ Ñ ¾ Å Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½¼ Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ Ô Ö Ó ÒØ Ñ Ú Ð Ô Ö ÓËÆÅȺ º º º º º º º º½½ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó ÒØ Ñ Ú Ð Ô Ö Ó ËÆÅȺ º º º º º º º º½¾ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ö ÒØ Ú Ö Ú º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ØÖ Ò ÔÓÖØ Ì È Í Èº º º

13 ÄÁËÌ Á ÍÊ Ë Ü º½ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÓÑ ÓÖ ØÓÖÒÓ Ó ÒØ Ñ Ú Ðº º º º º º º º º º º º½ Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ ÓÑ ÓÖ ØÓÖÒÓ Ó ÒØ Ñ Ú Ðº º º º º º º º º º º º½ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÓÑ Ó ÒÚ Ó Ó Ó Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓº ¼ º½ Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ö ÒØ ØÖ Ø º º º º º º º º º º º º ½ º½ Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ ÓÑ Ó ÒÚ Ó Ó Ó º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ØÖÙØÙÖ Ó Ò ÒÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

14 Ä Ø Ì Ð ½º½ Ç ÑÓ ÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ç Ó ØÓ Ù ÔÁÒ Ø Ö Ñ ÅÁ ¹ÁÁº º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ Ç Ô ÖÑ ØÖÓ ÙØ Ð Þ Ó Ò ÑÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç Ú ÐÓÖ Ô Ö Ö ÒØ Ð Ø Ò Ó ÒÐ Ö ÐÓº º º º º º º º º Ç Ú ÐÓÖ Ô Ö Ö ÒØ Ò Ô ÒØ Ó ÒÐ Ö ÐÓº º º º Ç Ø Ñ Ò Ó Ó Ô ÓØ Ô Ó Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ú Ö Ú º º º º ¼ º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÓÑ ÓÖ ØÓÖÒÓ Ó ÒØ Ñ Ú Ðº º º º º º º º º º º º Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ ÓÑ ÓÖ ØÓÖÒÓ Ó ÒØ Ñ Ú Ðº º º º º º º º º º º º Ì ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÓÑ Ó ÒÚ Ó Ó Ó Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓº ½ º Æ Ñ ÖÓ ÓØ ØÓ ÓÑ Ó ÒÚ Ó Ó Ó Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓº Ü Ú

15 Ô ØÙÐÓ ½ ÁÒØÖÓ ÙÓ ÇÅ Ó ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ÁÒØ ÖÒ Ø Ó ÚÓÐÙÑ Ò ÓÖÑ ÔÓÒ Ú Ô ÐÓÑÙÒ Ó ÓÙ ØÓ ÑÓÚ Ñ ÒØ Ó Ó Ô ÕÙ Ò ÜÔ ¹ Ö Ò Ñ ÓÑÔÙØ Ó ÑÙ ØÓ Ù Ù Ö Ó Ø Ñ Ó ÑÓØ ÚÓ ÔÖ ÓÙÔ Ó Ô Ö ÓÑÙÒ Ö Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ ÓÖ ÔÐ Ø ÚÓ º ÇÚÓÐÙÑ Ò ÓÖÑ ¹ ÔÓÒ Ú Ñ Ö ÒØ Ø Ó ÔÓÖ ØÓ Ó Ó ÑÙÒ Ó ÒÓ Ø Ñ Ó ÓÑÔ Ò Ó Ô Ð Ô ÙÑ Ù Ù Ö Ó ÔÖÓÙÖ Ö Ð ÓÒ Ö Ó Ø Ö Ò ÓÖÑ º Ð Ñ Ó ÑÓÚ Ñ ÒØ Ó Ö Ò ÚÓÐÙÑ Ó ØÖ Ú Ö ÔÓ Ù ÙÑ Ù ØÓ Ò Ø ÚÓ ÓÒ Ñ ÖÓ Ù Ù Ö Ó ÓÑ ÔÓÙÓ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ñ ÓÑÔÙ¹ Ø ÓØ Ñ Ö Ó Ú Ö ÓÒØ ÒÙ Ö ÙÑ ÒØ Ö Ö Ô Ñ ÒØ º ÍÑ ÔÓ Ú Ð ÓÐÙÓ Ô Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ø Ò ÙØ Ð Þ Ó ÒØ Ñ Ú ÕÙ ÓÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ Ù Ñ ÙÑ Ù Ù Ö Ó Ö Ð Þ Ö Ø Ö Ò Ö Ò¹ Ó Ñ ÒØ Ö Ø Ù Ù Ö Óº ÒØ ÔÓ Ñ ÑÓÚ Ö¹ Ô Ö Ó ÐÙ Ö ÓÒ Ó Ó ØÓ ÖÑ Þ Ò Ó Ð ÓÒ Ö Ò ÓÖÑ ÕÙ Ó Ù Ù Ö Ó Ò Ø ÓÒÓÑ Þ Ò Ó¹ Ò Ô ÒØ Ø ÑÔÓ Ò ÖÓº Ç ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ Ø Ñ Ó ÙØ Ð Þ Ó ÒÓ Ñ Ø Ñ ØÖ Ù Ó º Æ Ñ ÓÖ Ó Ó Ó Ð ÒØ Ó ÖÚ ÓÖ Ó Ü ÙØ Ó Ñ Ñ ÕÙ Ò Ö ÒØ ÙÖ ½º½µ ÔÓÖ ÓÒ Õ Ò ÙÑ ÒØ Ò Ó Ó ÓÖÓ Ó Ù ØÓ ÒÚÓÐÚ ¹ Ñ ÒØÓ Ñ ÒÙØ ÒÓ Ð ÒØ Ñ Ú Ö ÔÐ Ø ÓÖÑ º Ñ Ö ÑÓØ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ê ÑÓØ ÈÖÓ ÙÖ ÐÐ ¹ ÊÈ µ ÓÑ Ò ÑÓÑ ÙØ Ð Þ ÓÔ Ö

16 ¾ ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ º Ç ÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÖ ÑÓØ ÙØ Ð Þ ¹ Ó Ô ÐÓ ÒØ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ö Ó ÑÔ Ò Ó ØÖ Ú Ð Ñ Ò Ó ÓØÖ Ó ÒØ ÖÑ Ö ÓÒ Ö º Æ Ø ÑÓ ÐÓ ÙÑ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ó ÙÑ Ð ÒØ ÔÓ Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ Ó Ô Ö ÙÑ Ó Ô ÖÓ ÙÒØÓ ÓÑ Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö Ü ÙØ Ó Ñ ÒØ Ö Ö ÓÑ Ó ÖÚ ÓÖ ÒØ Ø Ó Ô ÖÓ Ö Ð Þ Ò Ó Ù Ø Ö ÐÓ¹ ÐÑ ÒØ ½ ÙÖ ½º¾µº ÔÖ Ò Ô Ð Ú ÒØ Ñ Ù Ö ÓÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ö ÑÓØ ÒÓ ÐÙ Ö ÊÈ ÓÒ Ø ÒÓ ØÓ ÕÙ ÓÑ ÒØ Ö ÙÐØ Ó Ð ÓÒ Ó Ô Ó ÖÓ ÒÚ Ó Ñ ÒÙ Ò ÓÓØÖ Ó Ò Ö ÔÓ ÒÓ Ò ØÖ Ò Ñ Ø Ö ÓÑ Ò Ó ØÓ Ó Ó Ó Ö ÙÐØ Ó ÒØ ÖÑ Ö Ó º Cliente Hospedeiro A Rede Servidor Hospedeiro B ÙÖ ½º½ Ç ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖº Cliente Agente Servidor Hospedeiro A Rede Hospedeiro B ÙÖ ½º¾ ÇÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ö ÑÓØ º ÑÓ Ð ÒØ ÓÒ ÙÞ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ó ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ Ó Ð ÒØ ÒÚ Ñ Ô ÖØ Ð Ô Ö Ó µ ÖÚ ÓÖ µ Ô Ö Ü ÙÓ ¾ º Ð Ñ Ó Ó ÒØ Ñ Ú Þ Ñ Ô ÖØ ÙÑ ÓÒ ØÓ Ñ ÑÔÐÓ Ñ Ö Ó Ó ÕÙ Ð ÓÑ Ô ÑÓÚ Ö Ò Ñ Ñ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÙÑ ÔÐ Ó ØÖ Ù ÒØÖ Ó Ò ÙÑ Ö º

17 ½º½ Ç ÅÓ ÐÓ Ó Å Ú ½º½ Ç ÅÓ ÐÓ Ó Å Ú ËÙÔ ¹ ÕÙ ÙÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð ÐÓ Ð Þ Ó ÒÓ ÐÙ Ö ÔÖ Ó Ö ÙÐØ Ó ÓÑÔÙØ Ó ÙÑ ÖÚ Ó ÕÙ Ó ÐÙ Ö Ø Ö ÒÚÓÐÚ Ó Ò ÒØÖ Ó ÖÚ Óº Ü ÙÓ Ó ÖÚ Ó ÒÚÓÐÚ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÙÖ Ó Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ Ó Ó Ü ÙÓµ ÙÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô Ð Ü ÙÓ Ó Óº È Ö ÕÙ Ó ÖÚ Ó Ö Ð Þ Ó Ø Ð Ñ ÒØÓ Ú Ñ Ø Ö ÔÓÒ Ú Ñ ÙÑ ÐÙ Ö ÓÑ ÑÓØ ÑÔÓ º Ç Ó Ñ Ú ÔÓ Ñ Ö Ð Ó Ñ Ú Ð Ó Ö ÑÓØ Ó Ó ¹ Ñ Ò ÒØ Ñ Ú º Ð Ó Ø Ñ ÙÒÓ ÐÓ Ð Þ Ó Ó Ö ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÒØ ÔÓ Ü ÙÓ Ó ÖÚ Ó Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ Óѹ ÔÙØ ÓÒ Ð ÕÙ Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ Ü ÙØ Ö Ó Ó ÓÒ ÓÑÔÙØ Ó ÓÓÖÖ ØÓº Æ Ì Ð ½º½ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð Ñ Ò Ö ØÓ ÕÙ Ð ÕÙ Ü ÙØ Ó Ó Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ Ù Ð Ò Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ÕÙ Ð ÕÙ Ó ÑÓÚ Ó ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ö ÙÖ Ó ÓÓÒ Ñ ÒØÓ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ó ÔÓÖ Ö º Ì Ð ½º½ Ç ÑÓ ÐÓ Ó º ÅÓ ÐÓ ÒØ ÔÓ ÄÙ Ö ÄÙ Ö ÄÙ Ö ÄÙ Ö Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ Ö Ö Ú Ð ÓÖ ÑÓØ Ö Ö Ó Ó Ñ Ò Ö Ö ÒØ Ñ Ú Ð Ö ¹ Ö ÆÓ ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ Ó ÖÚ ÓÖ µ Ó Ö ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÖÚ Ó º Ç Ö ÙÖ Ó ÈÍ Ñ Ñ Ö Ò ÓÖÑ ÐÓ µ Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ Óµ Ò Ö Ó Ô Ö Ü ÙÓ Ó ÖÚ Ó ØÓÒÓ ÐÙ Ö º ÇÐ ÒØ Ñ Ò Ö Ð Þ Ó ÙÑ ÖÚ Ó ØÖ Ú ÒØ Ö Ó ÓÑ Ó ÖÚ ÓÖº ÓÑÓ Ö ÔÓ Ø Ö Ð Þ Ó ÖÚ Ó Ü ÙØ Ò Ó Ó Ó Ò Ó ÓÙØÖÓ Ö ÙÖ Ó Ø Ñ Ñ ÔÓÒ Ú ÒÓ ÐÙ Ö º Ñ Ö Ð Ó ÖÚ Ó ÔÖÓ ÙÞ Ð ÙÑ Ö ÙÐØ ÓÕÙ Ö ÒØÖ Ù Ó Ð ÒØ ØÖ Ú ÓÙØÖ ÒØ Ö Óº

18 ½º½ Ç ÅÓ ÐÓ Ó Å Ú Æ Ú Ð Ó Ö ÑÓØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ñ Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ Ñ ÒÓ ÔÓ Ù Ó Ö ÙÖ Ó Ò Ö Ó ÕÙ ØÓ ÒÓ ÐÙ Ö º ÒØÓ ÒÚ Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÕÙ Ü ÙØ Ó Ó Ù Ò Ó Ó Ö ÙÖ Ó ÔÓÒ Ú º Ç Ö ÙÐØ Ó Ó ÒØÖ Ù ØÖ Ú ÙÑ ÓÙØÖ ÒØ Ö Óº Ç Ô Ö Ñ Ó Ó Ñ Ò ÔÓ Ù ÙÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÕÙ Ô Þ Ö Ó Ö ÙÖ Ó ÕÙ ÔÖ ÒÓ ÒØ ÒØÓÒÓ ÒÓÐÙ Ö Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÓ ÔÖÓ Ö Ø Ö ÙÖ Ó º ÒØ Ö ÓÑ Ô Ö Ñ Ò Ö Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ö Ð Þ Ó Ó ÖÚ Ó ÒÚ Ó ÓÔ Ö ÕÙ ÔÓ ÒØÓ Ü ÙØ ¹ÐÓº ÆÓ Ô Ö Ñ ÒØ Ñ Ú Ð Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ Ó Ø Ñ Ó ÕÙ Ð Ø Ò ÐÑ ÒØ ÒÓ ÐÙ Ö Ñ Ð ÙÒ Ó Ö ÙÖ Ó Ò Ö Ó ÈÍ Ñ Ñ Ö Ò ÓÖ¹ Ñ ÐÓ µ ØÓ Ñ º ÄÓ Ó Ñ Ö Ô Ö Ó ÐÙ Ö ÖÖ Ò ÓÓÓÒ Ñ ÒØÓ Óµ ÔÓ Ú ÐÑ ÒØ Ð ÙÒ Ö ÙÐØ Ó ÒØ ÖÑ Ö Ó º Ô Ö ÒÓ ÐÙ Ö ÓÑÔÐ Ø Ó ÖÚ Óº Ç ÒØ Ñ Ú Ð Ö ÒØ Ó ÓÙØÖÓ ÑÓ ÐÓ Ó Ñ Ú ÔÓ ÒÚÓÐÚ Ñ Ö Ó ÙÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð Ü Ø ÒØ º Ú Ð Ó Ö ÑÓØ Ó Ó Ó Ñ Ò ÙØ Ð Þ Ñ ØÖ Ò Ö Ò ÒØÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ ÒÓ ÒØ Ñ Ú Ð ÙÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð ÒØ ÖÓ Ñ Ö Ó ÙÒØÓ ÓÑ Ó Ù Ø Ó Ó Ð ÙÒ Ö ÙÖ Ó Ò Ö Ó Ö Ð Þ Ó Ó ÖÚ Óº Ç ÑÓ ÐÓ Ó Ñ Ú ÔÖ ÒØ Ó ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ ÙÖ Ö Ñ Ò Ð Ð Ò Ù Ò ØÙ Ó Ñ Ú ÕÙ ÔÖÓÚ Ñ Ó Ø ÔÓ Ñ Ö Ó Ó º Ë ÙÑ Ñ Ö Ó ÓÖØ ÔÖÓÚ ÔÓÖ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÓÖØ Ó Ñ Ú Ó ÒØ Ó Ó Ò Ð Ò Ù Ñ Ó Ñ Ú ÔÓ Ñ ÑÓÚ Ö Ù Ó Ø Ó Ô Ö ÙÑ Ó Ô ÖÓ Ö ÒØ º Ç Ø Ó ÙÑ ÒØ ÓÒ Ø Ñ ÙÑ Ø ÓÖ Ð Ø ÚÓ Ó Ó Ó ÒØ ÕÙ ÓÒØ Ñ Ú Ö Ú ÐÓ Ò Ø Ò Ñ ÙÑ Ø Ó Ü ÙÓ Ö Ð Ø ÚÓ Ú Ö Ú ÐÓ Ô ÖÑ ØÖÓ Ó Ø Ö Ü ÙÓ º ÆÓ Ó ÙÑ Ñ Ö Ó Ö Ö ÔÖÓÚ ÔÓÖ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ö Ó Ñ Ú ÓÑ ÒØ Ó Ø ÓÖ Ð Ø ÚÓ Ó Ó Ó ÒØ ØÖ Ò Ö Ó ÕÙ Ò Ó Ñ Ö Ó Ó ÒØ º ÓÒ Õ ÒØ Ñ ÒØ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ Ó Ö Ó Ø Ó Ü ÙÓ Ó ÒØ Ñ Ú Ö Ú Ó ÔÖÓ Ö Ñ º

19 ½º¾ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ Ê ½º¾ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ Ê Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ ØÙ ÓÑ ÙÑ Ö Ò Ò Ñ ÖÓ Ò ÕÙ Ô ¹ Ñ ÒØÓ Ö ÒØ Ö ÒØ ÒÓ ÔÓ Ñ Ñ Ö Ö Ò ÓÑ ÒØ ØÖ Ú Ó ÓÖÓ ÙÑ ÒÓº ÓÑÔÐ Ü Ø Ø Ñ Ø ÖÑ Ò Ó Ù Ó Ø Ñ ÙØÓÑ Ø Þ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö º Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÙÑ ÔÐ ÕÙ ÔÓ Ñ Ò Ö Ó Ù Ó ÒØ Ñ Ú ÔÓÖ Ø Ö Ó ÙÑ ÑÓ Ó Ö Ð Ñ ÙÑ Ô Ö Ñ ÒØÖ Ð Þ Óº Ç ÔÖÓØÓÓÐÓ Ö Ò Ñ ÒØÓËÆÅÈ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓе ÅÁÈ ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓе ѹ ÒÓ ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ ÒÓ ÕÙ Ð Ó Ö ÒØ ÒØÖ Ð Þ Ò ÓÖÑ ÓÖÒ ÓÖ Ñ Ô Ö Ü ÙÓ ÓÖÖ Ø Ú Ó ÒØ ½ ÒØ Ö ÓÑ ÅÁ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ µ Ü ÙØ ÓÖ Ò Ó Ö ÒØ º Æ Ø ÔÖÓØÓÓÐÓ ÓÔ Ö ÔÓÒ Ú Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓÔ Ö Ó Ó ÅÁ Ó ÜÓÒ Ú Ðº Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ ÑÔ Ò Ó ÙÑ Ö ÙÒ ÓÒ Ó ÑÓ ÐÓ ¹ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÇËÁ ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒµº Ø Ø ÔÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ð ÓÒ ÔÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó ÑÓ Ó ÔÓ Ö¹ Ø ÖÑ Ò Ö Ö Ö º Ò Ö Ó Ó Ó ÒÑ Ó ÙÑ ÕÙ ÒØ ÒÓÖÑ Ó Ö ÕÙ Ð Ó Ø ØÖ Ú Ú ÖÖ ÙÖ º ÒØ Ö Ó Ö ÒÙÐ Ö Ò Ú ÖÖ ÙÖ Ô Ö Ö Ñ ÙÑ ØÖ Ó ÒØ Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÖÖ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÙÐØ Ò Ó Ñ ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ð º Æ Ø ÒØ Ó Ó ÒØ Ñ Ú ÔÓ Ñ ØÖ Ù Ö Ð Ö Ó Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓº Ç ÒØ Ñ Ú ÒØÖ Ð Þ Ñ ÓÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÓÓÒØÖÓÐ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ ÓÒ Õ Ò Ö ÙÞ Ñ Ó ØÖ Ó Ó Ö ÓÖ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÓÖÒ Ñ ÒÖÓÒ ÓÑÙÒ Ó ÓÑ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ø ÑÓ Ô Ö ÒÐ ÒÓ ÓÒ Ú ÓÙ ÓÑ Ô Ö µ ÙÑ ÒØ Ñ Ü Ð Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ó ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓº ½ ÉÙ Ò Ó ÒÓ Ô Ó Ó Ø ÖÑÓ ÒØ Ö Ö Ö Ö Ò Ø ØÖ Ð Ó Ó ÒØ ÒØ Ð Ò¹ Ø»Ñ Ú ³º È Ö Ñ Ö Ö Ö Ò ÕÙ Ò Ó Ò Ö Ó Ó ÒØ ÙÑ Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÓÖ Ú ÒØ Ñ Ó ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓº

20 ½º Ç ÌÖ Ð Ó Ê Ð ÓÒ Ó Ô ÕÙ Ò Ö Ó Ñ Ú Ô Ö Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ó Ö ¹ ÒØ ½¼ º Ú Ö Ó ØÖ Ð Ó Ø Ñ Ó ÔÙ Ð Ó Ò Ó ÕÙ Ñ ÓÖ ØÖ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ò Ñ ÒØÓÙØ Ð Þ Ò Ó ÒØ Ñ Ú º ½º Ç ÌÖ Ð Ó Ê Ð ÓÒ Ó Å ÒÞ Ø Ðº ½½ ½¾ ÓÖ Ñ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖÓÔÓÖ ÙØ Ð Þ Ó ÒØ Ñ Ú ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ Ø Ð ÓÑÙÒ º Æ ØÖ Ð Ó ÙÒ ÓÒ Ð Ó ÒØ Ó Ö ÒØ ÙÑ ÒØ ØÖ Ú ÙÑ Ñ ÒØ Ü ÙÓ ÒØ ÕÙ Ð Ø Ö Ð Þ Ó ÔÐ Ñ Ú Ö Ò Ñ ÒØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö ÔØ ÒØ Ñ Ú º Ä ØÓÙÐÐ Ø Ðº ½ ÔÖ ÒØ Ñ ÙÑ Ø Ó ÖØ ÒØ ÒØ Ð ÒØ ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ó Ô Ö Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Ð Ó ½ Ó ÑÓ ÐÓ ÒØ Ñ Ú º à ÖÑÓÙ È Ñ ½¼ Ö Ú Ñ ÓÙ Ó ØÙ Ð ÒØ Ñ Ú Ñ Ø Ð ÓÑÙÒ ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö º Î Ö ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ô Ö Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÙØ Ð Þ Ò Ó ÒØ Ñ Ú ÒØ Ð ÒØ ÓÖ Ñ ÔÖÓÔÓ Ø Ò Ð Ø Ö ØÙÖ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾¼ ¾½ º Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Ð Ó Å Ò Ñ ÒØ Ý Ð Ø ÓÒµ ½ ¾¾ ¾ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ô Ö Ñ Ú Ö ÒØÖ Ð Þ Ó ÙØÓÑ Ó Ø Ö Ö Ò¹ Ñ ÒØÓ ØÖ Ú Ð Ó ÒÑ ÙÒ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó ÒØ º ÃÓÓ Ñ Ò ¾ Ø Ò Ó Ö Ò Ñ ÒØÓÔÓÖ Ð Ó ØÖ Ú ÓÙ Ó ÒØ Ö ¹ ÔÓÒ Ú Ô ÐÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ Ö Ò Ó ÕÙ Ü ÙÓ Ø ÒØ Ø Ò ÓÓÖÖ Ò Ú ÒØÓ Ô Ó º Æ ÙÑ Ò Ø Ðº ¾ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÙÑ ÔÖÓØ Ø ÔÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Ð Ó ÙØ Ð Þ Ò Ó ÒØ Ñ Ú ÇÊ ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ µº ÇÐ Ú Ö Ø Ðº ¾½ ÙØ Ð Þ Ñ ÒØ Ñ Ú Ô Ö ÔÖÓÚ Ö ÑÓ Ð Ò ÔÐ Ø ÓÖÑ Ñ Ò Ó ÖÙÔÓ ØÖ Ð Ó ØÖ ¹ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ ÓÁ Ì º Ð ÙÒ ÙØÓÖ ½ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ÒÚÓÐÚ Ñ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÕÙ ÙØ Ð ¹ Þ Ñ ÓÑ ÑÓØ ÑÔÓ ÒØ Ñ Ú ËÆÅÈ ÔÖÓÚ Ò ÓÓ Ó ÒØ Ð Ó º

21 ½º Ç ÌÖ Ð Ó Ê Ð ÓÒ Ó Ð Ø Ðº ÒÚÓÐÚ Ñ ÙÑ ÔÖÓØ Ø ÔÓ ÙÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÓÑ ÒØ Ñ Ú ËÆÅȺ ÒØ Ö Ó Ó ÒØ Ñ Ú ÓÑ Ó ÒØ ËÆÅÈ ÓÓÖÖ ÔÓÖÕÙ Ò Ñ ØÓ Ø ÔÓ Ù Ñ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ Ò Ö Ô Ö Ü ÙÓ Ó ÒØ Ñ Ú ÔÓÖ Ñ Ó ÙØÓÖ Ø Ñ ÕÙ Ó Ñ Ð ÓÖ Ö ÙØ Ð Þ Ö Ó ÒØ Ñ Ú Ö Ø Ñ ÒØ º ÅÓÖ Ò Ø Ðº ¾ Ò ÑÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ò¹ Ñ ÒØÓ Ò ÕÙ Ð ÙÑ ÖÚ ÓÖ Ú Ö Ó Ö ÒØ ÓÑÙÒ Ñ ÓÑ ÒØ ËÆÅÈ ÐÓ Ð Þ Ó ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ Ö Ò Ó Ò Ð Ñ Ó ÑÔ Ò Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ØÖ Ú Ñ Ñ ÙÑ Ö Ø ÖÒ Ø ÓÑÔ Ö Ò Ó Ó ÒØ Ñ Ú ÓÑ Ó ËÆÅȺ È ÙÖ Ø Ðº ½ ½ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÙÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÑÓ Ð Ó ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ø Ö ÑÔÐ ÕÙ ÒØ Ö Ñ ÓÑ ÒØ ÐÓ Ð Þ Ó Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö º Ð Ø Ñ Ñ ÔÖÓÔ Ñ ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ö ÒØ Ð ÒØ ÒÓÕÙ Ð Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ó Ø Ó Ö Þ Ñ Ô ÖØ Ó ÑÓ ÐÓ ÔÓ Ò Ó Ö ØÙ Ð ¹ Þ Ó ÓÖÑ ÒÑ ¾ º ÈÙÐ ØÓ Ø Ðº ¾ ÙØ Ð Þ Ñ ÒØ Ñ Ú Ô Ö ÓÐ Ø Ö Ò ÓÖÑ Ó Ö Ó Ø Ó Ö Ô Ö Ö Ð Þ Ö ÙÑ Ñ ÖÓ¹ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ Ö ØÖ Ú Ñ ÐØ ÔÐ Ú Ö Ú º Ë ÐÚ Ø Ðº ¼ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÙÑ ÔÐ Ø ÓÖÑ ÒØ Ñ Ú Ô Ö Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ø Ð ÓÑÙÒ ¹ ÔÖ ÒØ Ñ ÙÑ ÔÖÓØ Ø ÔÓ ÔÐ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÑÔ Ò ÓÔ Ö ÓÐ Ø Ó Ñ ÌÅƺ ÍÑ ÜØ Ò ÓÑÔ Ö Ó Ñ Ñ ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÑ ÓÙØÖ ÔÖ ÒØ Ñ º ÃÒ Ø Ø Ðº ¾¼ ÙØ Ð Þ Ñ ÙÑ ÔÐ Ø ÓÖÑ ÒØ Ñ Ú ÚÓÐØ Ô Ö Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ñ Ð ÙÒ Ö ÙÐØ Ó Ø ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÙÑ ÒØ Ñ Ú Ð ÓÑ ÙÒ ÓÒ Ð Ó ÔÐ Ø ÚÓ Ô Ò º Î Ö Ó Ô ÕÙ ÓÖ ½ ½ ½ ¼ ½ ÔÐ Ñ ÒØ ÒØ Ð Ò¹ Ø Ò ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ò Ñ ÒØÓº Ï ØÔ ÐÐ Ø Ðº ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÒØ ÙØÒÓÑÓ ÒØ Ö Ó Ó ËÆÅÈ ÓÑ Ö Ø Ö Ø Ü Ð ÔØ ¹ Ð Ô Ö ÙÑ Ñ ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ø ÖÓ Ò º ÈÖÓØ Ø ÔÓ Ö Ò ÔÖ ¹ Ø Ú ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ñ Ô Ð Ø Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÔÓÖ Ï ØÔ ÐÐ Ø Ðº ¾ Ì ÖÓÙÓ Ø Ðº ÒÕÙ ÒØÓÇÐ Ú Ö Ø Ðº Ù Ñ Ö Ò ÙÖ Ô Ö Ö Ò Ö ÑÓ Ó ÔÖ ¹ Ø ÚÓ Ö ÌÅ Æ ÙÑ Ò Ø Ðº ÙØ Ð Þ Ñ Ð Ù Ô Ö Ö Ð Þ Ö ÙÑ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÖ ¹ Ø ÚÓ ØÖ Ù Óº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÒØ Ð ÒØ ÃÙ Ø Ðº ½ Ø Ñ Ñ ÙÔÓÖØ ÒØ Ñ Ú ÓÔ ÖÓÅÁ ¹ÁÁ ÒÕÙ ÒØÓ Ø

22 ½º Ç ÌÖ Ð Ó Ê Ð ÓÒ Ó Ðº ½ Ö Ú Ñ ÙÑ ÒØ ÒØ Ð ÒØ ÕÙ ÔÖÓ Ò ÓÖÑ ÓÐ Ø ÔÓÖ ÒØ ËÆÅÈ ÙØ Ð Þ Ò ÓÖÑ Ô Ö Ø Ø Ö ÒÓÑ Ð ÕÙ Ø Ô Ñ ÒØ ÔÖ Ñ ÙÑ Ð Ò Ö º Î Ö Ó ÙØÓÖ ½ ½ ½ ÙØ Ð Þ Ñ Â Ú ÓÑÓ Ð Ò Ù Ñ ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ó Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ Ñ Ú º ÇÊ Ø Ñ Ñ ÙØ Ð Þ ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÔÓÖ Ú Ö Ó Ô ÕÙ ¹ ÓÖ ¾ º Å Ö Ø Ðº ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÙÑ ÑÓ ÐÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÒÖÓÒÓ Ü Ú Ð Ò Ö Ó ÓÒ ÙÖ Ú Ð ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ ÆÓ Ñ Ø Ðº Ö ¹ Ú Ñ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÒØ ÖÔÖ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÔÐ Ö Ò ¼ ÕÙ ÙÒØÓ ÓÑ ÇÊ Ü Ð Þ Ó Ô Ô Ð Ó ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÓÖÒ Ó¹Ó Ñ ÒÑ Óº Ñ Ö Ð Ó Ú Ð Ó Ó ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ Ñ Ú Ú Ö Ó ØÖ Ð Ó Ú Ñ Ò Ó Ö Ð Þ Ó º ËØÖ Ö Ø Ðº ½ Ö Ú Ñ ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ñ Ø Ñ Ø Ó Ñ¹ ÔÐ Ú Ð Ó Ó ÑÔ Ò Ó ÒØ Ñ Ú ÒÓ ÕÙ Ð Ó ÒØ ÔÓ Ñ ÙØ Ð Þ Ö Ñ Ö ÑÓØ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÓÙ Ñ Ö Óº Ð ÙÒ Ö ÙÐØ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ñ Ñ Ó ÔÖ ÒØ Ó º Á Ñ Ð Ø Ðº ¾ ÔÖ ÒØ Ñ ÙÑ Ú Ð ¹ Ó ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ Ñ Ú Ó ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖº Î Ö Ó Ù ¹ ØÓ Ø Ô Ñ Ö Ó ÙÑ ÒØ Ñ Ú Ð Ó ÔÖ ÒØ Ó Ñ ÙÑ Ö Ö ÙÐØ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Óº Ì Ò Ó ÓÑÓ ÔÐ Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ¹ Ó ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ Ñ Ú Ø Ñ Ó ØÙ Ó ÔÓÖ Ú Ö Ó Ô ÕÙ Ó¹ Ö ¼ ½ º Ø Ðº й Ö Ý Þ ÇÙØØ ÖØ Ø Ðº Ú Ð Ñ ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ñ ÒØ Ñ Ò Ö Ñ ÑÔÐ Ó Ò¹ Ø Ñ Ú ÓÑÓ ÐÓÐ ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖº Ó Ø ÔÖ ÒØ ÙÑ Ú Ð Ó Ò Ð Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú Ó ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ Ñ Ú Ó ËÆÅÈ Ñ Ö ÒØ ØÓÔÓ¹ ÐÓ ÑÔÐ Ö º ÈÙÐ ØÓ Ø Ðº ÓÑÔ Ö Ñ Ò Ð Ø Ñ ÒØ Ó ÑÓ ÐÓ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ Ú Ð ÓÖ ÑÓØ ÒØ Ñ Ú ØÖ Ú Ê È ØÖ º Ð Ø Ðº ½ Ú Ð Ñ Ô Ö Ñ Ó Ñ Ú Ñ ÔÐ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö º Ä ÓØØ Ø Ðº ¾ ÔÖ ÒØ Ñ ÑÓ ÐÓ Ñ Ø Ñ Ø Ó Ô Ö Ú Ö ÓÒ Ù¹ Ö ÒØ Ñ Ú ÒÓ ÕÙ Ó Ò Ð Ó Ó Ò Ñ ÖÓ ÐÓ Ð Þ Ó Ò Ð Ó ÒØ ÕÙ Ö Ò Ñ Ö Ö ÖÕÙ ÓÑÓ Ö Ø Ð ÓÑÙÒ º

23 ½º Ç Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÌÖ Ð Ó Ó ÓÖ Ø Ðº ÔÖ ÒØ Ñ ÙÑ ÓÑÔ Ö Ó ÑÔ Ò Ó ÒØÖ ÒØ Ñ Ú ÇÊ Â Î ¹ÊÅÁ ÙØ Ð Þ Ò Ó ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ Ñ ÙÑ Ö Ìź ÍÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ó ØÓ Ó Ø Ó µ ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ó Ø Ö¹ Ó Ø ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÙØ Ð Þ Ó Ò Ô ÒØ º ÍÑ ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓØ Ñ Þ ÒØ ÓÙØÖ Ú Ð Ó Ó ÑÔ Ò Ó Ñ ÙÑ Ø ÖÒ Ø ½¼¼ Å Ô Ó ÔÖ ÒØ Ñ º Ú Ð Ø Ðº ¼ Ò Ð Ñ ÙØ Ð Þ Ó Ò Ô ÒØ Ô Ö ÓËÆÅÈ Ô Ö Ó ÒØ Ñ Ú Ðº Ê ÙÐØ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÔÖ ÒØ Ó Ñ Ø ÖÑÓ ÓÒ ÙÑÓ Ò Ô ÒØ Ø ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó Ø ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ñ ÐØ ÔÐ Ú Ö Ú Ñ ÙÑ Ö ÐÓ Ð Ð ÙÒ Ò º Ù ÓÙØÖ ÔÐ ÙØ Ð Þ Ò Ó ÒØ Ñ Ú ÕÙ Ó ØÑ Ø Ð ËÆÅÈ Ó Ø ÒÓ Ó ØÓ Ø Ð ËÆÅÈ ÕÙ Ø Ñ Ø ÖÑ Ò Ó Ö Ø Ö Ó Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ñ º Ë ÅÓÖ Ò ½ Ö Ð Þ Ñ Ñ Ø ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÙØ Ð Þ Ó Ò Ô ÒØ ÒØ Ñ Ú ÔÐ Ð ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖ Ñ ÙÑ Ö Ø ÖÒ Ø Ð ÙÒ Ò º ½º Ç Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÌÖ Ð Ó Æ Ò ÙÑ Ó ØÖ Ð Ó Ö ØÓ ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ ØÖ Ø Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ð ¹ Ó ÒØ Ñ Ú ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ Ö ÓÑÔÐ Ü ÑÙ ØÓ Ò ÓÑ ÙÑ ØÓÔÓÐÓ Ñ Ð ÒØ ÁÒØ ÖÒ Øº ÈÓÖ Ó Ò Ø ØÖ Ð Ó ÓÑÔ Ö ¹ Ð Ð Ó ÒØ Ñ Ú Ú Ö Ù ÒØ ËÆÅÈ ÒÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ØÖ Ú Ò Ð Ó Ö ÙÐØ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÙÐ ¹ ¼ ½ ¾ º Ó ÔÖÓØ Ø ÔÓ ÙÑ ÔÐ Ó ÕÙ Ó Ø Ñ Ú ¹ Ö Ú ÅÁ ¹ÁÁ ÙÑ ÓÑ ÒØ Ñ Ú ÓÙØÖÓ ÓÑ ÒØ ÙØ Ð Þ Ò ÓÓËÆÅÈ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ø Ó Ñ ÙÑ Ö ÐÓ Ð Ø ÖÒ Øº Ô ÖØ Ö Ó Ø ÒÓ Ô ¹ ÖÑ ØÖÓ Ö Ð Ø ÚÓ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ÒÓÚÓ Ö ÙÐØ Ó Ó Ó Ø Ó Ô Ö ØÓÔÓÐÓ Ñ Ð ÒØ ÁÒØ ÖÒ Øº Ð Ñ Ó Ú Ö Ò Ð Ó Ö Ð Þ ÑÓ Ó Ú Ð Ö Ó ØÓ Ú Ö Ö Ø Ö Ø Ó ÒØ Ñ Ú º Ø ØÖ Ð Ó Ø ÓÖ Ò Þ Ó Ù ÒØ ÓÖÑ º ÆÓ Ô ØÙÐÓ¾ ÓÒ ØÓ ¹

24 ½º Ç Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÌÖ Ð Ó ½¼ Ó Ó ÒØ Ó ÔÖ ÒØ Ó º ÆÓ Ô ØÙÐÓ Ó Ö ØÓ Ó ÔÖ Ò Ô ¹ Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÙØ Ð Þ Ó ØÙ ÐÑ ÒØ Ñ ÓÑÓ Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÓÑ ÒØ Ñ Ú º ÆÓ Ô ØÙÐÓ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓØ Ø ÔÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó Ö ÙÐØ Ó Ñ º ÆÓ Ô ØÙÐÓ Ó ÔÖ Ò¹ Ø Ó Ó Ö ÙÐØ Ó ÑÙÐ º ÈÓÖ ÐØ ÑÓ ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ó ÔÖ ÒØ ÓÒÐÙ Ù Ø ØÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ º

25 Ô ØÙÐÓ ¾ Ç ÒØ Å Ú Æ ËÌ Ô ØÙÐÓ Ó ÓÒ ØÓ Ó Ö Ð Ø ÚÓ Ó ÒØ Ñ Ú Ó ÔÖ Ò¹ Ø Ó º ÔÖ Ò Ô Ö Ø Ö Ø Ó ÒØ Ó Ö Ø Ò Ë Ó¾º½º Æ Ë Ó¾º¾ ØÖÙØÙÖ Ó ÒØ Ñ Ú ÔÖ ÒØ º Æ Ë Ó¾º ÔÖ ÒØ ¹ Ó ÙÑ Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ø Ñ Ó Ñ ÒØ Ñ Ú ÕÙ ÔÖÓÚ ÖÚ Ó Ò Ö Ó Ñ Ö Ó ÓÑÙÒ Ó Ü ÙÓ ÙÖ Ò ØÓÐ ÖÒ Ð ÐÓ Ð Þ Ó ÖÚ Óº ¾º½ Ö Ø Ö Ø ÒØ Ç ÒØ Ó Ò ÖÖ Ó Ö Ð Þ Ö Ø Ö ÔÓ Ñ ÓÔ Ö Ö Ó Ö Ö ÕÙ ¹ ØÓ ÓÖÒ Ó º È Ö Ü ÙØ Ö Ø Ö Ó ÒØ ÔÓ Ñ ÙØ Ð Þ Ö Ù ÒØ Ô ÙØÓÒÓÑ ÒØ Ð Ò ÑÓ Ð º Ç Ö Ù ÙØÓÒÓÑ ÙØÓÖ ÒÚ Ø ÒÓ ÒØ Ñ Ó ØÖ Ú ÒØ Ö Ø Ú Ó ÒØ º Ü Ø Ñ ØÖ Ò Ú ÒØ Ö Ø Ú ÓÑ Ó Ù Ù Ö Ó ÒØ Ö ¹ Ø Ú ÓÑ ÔÐ Ó ÒØ Ö Ø Ú ÓÑ Ó ÒØ Ð Ó ÓÖ Ó ÓÑ Ó Ö Ù ÒØ Ö Ø Ú Ô ÖÑ Ø Ó Ü Ù Ù Ö Óµ ÐØ ÒØ Ö Ø Ú Ò¹ Ø µº Æ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑ ÔÐ Ó Ô ÖÑ Ø ÒØ Ö Ø Ú ÓÑ Ó Ù Ù Ö Ó ÓÑ ÔÐ Ó ÒÕÙ ÒØÓÕÙ Ò ÒØ Ö Ø Ú ÓÑ Ó ÒØ ÒØ Ö Ó ÒØÖ ÓÙ Ù Ö Ó ÔÐ Ó ÓÙØÖÓ ÒØ º

26 ¾º¾ ØÖÙØÙÖ Ó ÒØ Å Ú ½¾ ÒØ Ð Ò Ó Ö Ù Ö Ó Ò Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÔÖ Ò Ó Ð Ó ÒØ Ñ Ø Ö Ñ Ø ÓÙ Ù Ö Ó Ö Ð Þ Ö Ø Ö Ð ÓÒ Ö º Ü Ø Ñ ÕÙ ØÖÓ Ò Ú ÒØ Ð Ò ÔÖ Ö Ò Ö Ó Ò Ó ÔÐ Ò Ñ ÒØÓ ÔÖ Ò Þ Óº ÆÓ Ñ Ò ÑÓ Ú Ü Ø Ö Ð ÙÑ Ð Ö Ó ÔÖ Ö Ò Ø ÐÚ Þ Ò ÓÖÑ Ö ¹ Ö ÓÑ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ò Ö Ò ÓÙ Ð ÙÑ ÓÙØÖÓ Ñ Ò ÑÓ Ö Ó Ò Ó Ô Ö Ö Ó Ö ÔÖ Ö Ò º Æ Ú Ñ ÓÖ ÒØ Ð Ò ÒÐÙ Ñ ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ó Ù Ù Ö Ó ÓÙ Ð ÙÑ ÓÙØÖ ÓÖÑ ÒØ Ò Ö Ö Ó Ò Ö Ö Ô ØÓ Ó ÕÙ Ó Ù Ù Ö Ó ÕÙ Ö ÕÙ ØÓ ÔÓ Ò Ó Ó ÒØ ÔÐ Ò Ö Ó Ñ Ó Ð Ò Ö Ó Ø ÚÓº Æ Ú Ñ ÐØÓ ÒØ Ð Ò ÔÓ Ñ Ö Ó Ø Ó ØÖ Ú Ø Ñ ÕÙ ÔÖ Ò¹ Ñ ÔØ Ö Ó Ù Ñ ÒØ Ñ Ø ÖÑÓ Ó Ó Ø ÚÓ Ó Ù Ù Ö Ó Ó Ö ÙÖ Ó ÔÓÒ Ú Ó ÒØ º ÑÓ Ð ÓÖÖ ÔÓÒ Ó Ö Ù ÑÓÚ Ñ ÒØÓ Ó ÒØ ØÖ Ú Ö º ÍÑ ÒØ ÔÓ Ö ÜÓ Ö Ò Ó Ò Ñ ÕÙ Ò Ð ÒØ ÓÙ Ò Ø Ò Ó ÒÓ ÖÚ ÓÖ ÓÙ Ñ Ú Ð Ö Ó Ñ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÒÚ Ó Ô Ö ÓÙØÖ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ô Ö Ü ÙÓ Ñ ÙÑ Ñ ÒØ ÙÖÓº ÍÑ ÒØ Ñ Ú Ð ÔÓ Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ Ó ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ô Ö ÓÙØÖ ÒÓ Ñ Ó Ù Ü ÙÓ ÖÖ Ö ÓÑ Ð Ó ÙÑÙÐ Ó Ó Ö Ó Ù Ø Óº ¾º¾ ØÖÙØÙÖ Ó ÒØ Å Ú Ç ÒØ Ñ Ú ÓÒ Ø Ñ Ñ ÙÑ Ó ÙÑ Ø Ó Ñ ØÖ ÙØÓ º Ç Ó ÙÑ ÒØ Ñ Ú Ð ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ Ò Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ó Ò¹ Ø º Ç Ú Ñ ÒØ ÙÑ Ó ÙÑ ÒØ ÔÓ Ö Ö ØÓ Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ð Ò Ù Ñ ÔÓÖ Ñ ÙÑ ÒØ Ú ÔÓ Ö Ö Ü ÙØ Ó ÙÑ Ñ Ñ Ñ Ò Ö Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ó Ô ÖÓ Ô Ö Ó ÕÙ Ð ÔÓ ÑÓÚ Ö º È Ö Ó Ð Ò Ù Ò Ñ ÕÙ Ó ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ø Ñ ÒØ ÓÙ ÓÑÔ Ð Ô Ö ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÒØ ÖÑ ¹ Ö Ñ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ ÕÙ ÔÓ Ö ÐÑ ÒØ ØÖ Ò ÔÓÖØ Ü ÙØ Ñ Ö ÓÑÔ Ð Óº ÓÑÓ Ü ÑÔÐÓ Ð Ò Ù Ò Ø Ñ¹ ÌÐ È ÖÐ Â Ú Ò Ó ÕÙ Ó ØÙ Ð ÒØ Ö Ñ Ø Ñ ÒØ Ñ Ú Ú ÓÕÙ ÕÙ ÒØ Ö Ñ ÒØ Ö Ò ÓÓ Â Ú ¼ º

27 ¾º ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ½ Ð Ñ Ó Ó ÙÑ ÒØ ÖÖ ÙÑ Ø Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ù Ù ¹ Õ ÒØ Ñ Ñ Ù Ô º ÓÑ Ó ÙÑ ÒØ ÔÓ Ö ØÓ¹ Ñ Ö Ó ØÖ Ð Ó ÓÒ Ô ÖÓÙ Ô ÑÙ Ö Ô Ö ÓÙØÖÓ Ó Ô ÖÓº Ç Ø Ó ÙÑ ÒØ ÓÒØ Ñ Ó ÔÓÒØÓ Ü ÙÓ ÒÓ ÒÓÚÓ Ó Ô ÖÓ Ú Ö Ú Ò Ö Ô Ö Ù Ü ÙÓ ÕÙ ÒÐÙ Ñ Ó Ó ÓÐ Ø Ó ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ º Ç ØÖ ÙØÓ ÙÑ ÒØ Ö Ú Ñ Ó ÒØ Ó Ù Ö ÕÙ ØÓ Ó Ù Ø Ö Ó Ô Ö Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ º Ç ÔÖ Ò Ô ØÖ ÙØÓ ÒÐÙ Ñ ÙÑ ÒØ ÓÖ Ò Ó ÒØ Ó ÓÒÓ Ó ÒØ ÓÑÓ ÙÑ Ò Ö Ó Ø Ò Ø Ö Ó Ô Ö Ö ÙÐØ Ó ÒØ ÖÑ ¹ Ö Ó Ñ Ò Ò ÖÖÓ ÓÙ Ö Ð Ñ ÕÙ ÒØÓ ÙÑ Ñ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÒØ Ó Ø ÑÔÓ ÓÐÙ Ö ÓÖ Ñ Ó Ø Ö Ó ÓÑÓÚ Ñ ÒØÓº ¾º ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ Ç ÒØ Ú Ñ ÒØ Ö Ö ÓÑ Ó Ó Ô ÖÓ Ô Ö ÙØ Ð Þ Ö Ó ÖÚ Ó ÔÓ¹ Ò Ú Ò Ó Ô ÖÓ Ò Ó Ö ÖÚ Ó ÓÑ ÓÙØÖÓ ÒØ º Ç ÒØ ÕÙ Ó Ñ Ú Ð Ñ Ô Ó ÒØ ÜÓ Ú Ñ Ò ÔÓ Ö ÑÓÚ Ö Ñ Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ º Ç Ñ ÒØ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÒÓÑ Ò Ó Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ÒØ ÕÙ ÔÖÓÚ ÙÔÓÖØ Ô Ö Ó ÒØ Ñ ÙÑ Ó Ô ÖÓ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÖÚ ÓÖ ÒØ º Ö Ó ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÒØ Ö Ò Ø Ó Ð Ø ÙÑ Ö Ò Ò Ñ ÖÓ ÖÚ Ó ÔÐ Ñ Ö ½ º ÍÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ Ú ÔÖÓÚ Ö ÖÚ Ó Ò Ö Ó Ø ÓÑÓ Ñ Ö Ó ÓÑÙÒ Ó Ü ÙÓ ÙÖ Ò ØÓÐ ÖÒ Ð Ô ÖÑ Ø Ò Ó ÙÑ ÒÚÓÐÚ ÓÖ ÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö¹ ÒÓ Ø Ð ÔÐ Ñ ÔÖ ÓÙÔ Ö ÓÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ º Ð Ñ Ó ÙÒ ÓÒ Ð Ô Ø Ñ ÔÓ Ñ Ö ÓÒ ÓÖ Ó ÓÑ Ò ¾ º ÍÑ ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ó ÙÑ ÒØÓ Ò Ø Ú Ô ÕÙ Ö Ð ÓÒ ÒØ Ñ Ú ÙÖ Ù ÒÓ Ò Ó Ó ÒÓ ¼º ÍÑ Ö Ò Ò Ñ ÖÓ Ö ÒØ Ø Ú Ñ ÒÚÓÐÚ Ó ÓÑ Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ú Ö ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÒ ØÖÙ Ó Ö ¹ Ö ÒØ Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ñ Ö ÒØ Ð Ò Ù Ò Ø ÒÓÐÓ

28 ¾º ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ½ Ø ÓÑÓ ÓÌ ÇÅ ÌÖÓÑ Ò ÇÖÒ ÐÐ ÅÓÚ Ò ÒØ µ Ó ÒØÌÐ Ó Ç Ý Ý ÒØ Ó Ì Ð Ö ÔØ µ Ó Ð Ø º ÆÓ ÐØ ÑÓ ÒÓ ÓÖÓ Ô ÖÓÒ Þ Ó ÓÑ Ö Ñ Ö Ö Ð Þ Ó Ô Ð ÁÈ ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÁÒØ ÐÐ ¹ ÒØ È Ý Ð ÒØ µ Ô Ð ÒØ ËÓ ØÝ ¼ Ô Ð ÇÅ Ç Ø Å Ò Ñ ÒØ ÖÓÙÔµ ½ º ÁÈ Ó Ö Ô Ö ÔÖÓ ÙÞ Ö Ô Ø ÒÓÐÓ Ò Ö ¹ ÒØ º È Ö ÔÖÓ ÙÓ Ô Ö ÁÈ ÙØ Ð Þ Ó Ù Ñ Ñ ÖÓ Ó Ù ÓÐ ÓÖ ÓÖ Ö ÒØ Ô Ö Ö Ö Ô ÕÙ ÔÓ Ñ Ö ÙØ Ð Þ Ô Ö Ð Ò Ö ÙÑ ÒØ ÖÓÔ Ö Ð ÒØÖ Ø Ñ Ó Ñ Ò¹ Ø ÒÚÓÐÚ Ó ÔÓÖ Ö ÒØ ÓÑÔ Ò ÓÖ Ò Þ ¾ º Î Ö ÔÐ Ø ÓÖÑ ÒØ Ù Ñ Ô Ó Ø ÓÑÓ ÍË Â ÁÈ ¹ÇË º ÒØ ËÓ ØÝ Ú Ð Ø Ö ÓÐ ÓÖ Ó ØÖ Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÒØÖ ÒÚÓÐÚ ÓÖ Ø Ñ ÒØ Ñ ÓÑÓ Ò ÒØ Ú ÒØ ÖÓÔ Ö Ð ÒØÖ Ô Ö ÖØÓ ÒØ º ÇÅ Ø ØÖ Ð Ò Ó ÑÓ Ó Ø Ð Ö Ô Ö Ò Ù ØÖ Ô Ö Ø ÒÓÐÓ ÒØ Ñ Ú ÔÓ ¹ Ð Ø Ö ÒØ ÖÓÔ Ö Ð ÒØÖ Ø Ñ ÒØ º Å ÒÞ Ø Ðº ¾ Ø Ñ Ñ ØÖ Ð Ñ Ò ÒØ ÖÓÔ Ö Ð Ø Ñ ÒØ Ñ Ú ÅÓ Ð ÒØ ËÝ ¹ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØÝ Ð ØÝ ¹ Å ËÁ µº Ô Ó Å ËÁ Ú ÙÑ Ñ ÒØ Ó ØÓ Ñ Ú ØÖ Ù Ó ÙÒ Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÒØ Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ñ Ö Ð Ó Ø ÒÓÐÓ ÐÓ Ð Þ Ó ÒØÖ Ó ØÓ Ø Ø Ó Ñ Ú º Ñ ÓÖ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ Ü Ø ÒØ Ñ ÓÖ Ö Ò Ó ÓÒ Ö Ú ÐÑ ÒØ Ò Ö Ð Þ Ó ÙØ Ð Þ Ñ Ñ ÓÐÙÓ Ô Ö ÔÓÖØ Ð ÙÖ Ò ÒÓ Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ó ÒØ Ñ Ü ÙØ Ó Ò Ñ ÕÙ Ò Ö Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ñ Ö Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ðº Ó ÒÚ Ó Ó ÒØ Ó Ü ÙØ Ó Ñ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ú ÖØÙ Ð Ù Ù ÐÑ ÒØ ØÖ Ú ÙÑ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ ÙÑ Ñ ÒØ Ñ Ø ÑÔÓ Ü ÙÓ Ó ÕÙ ÓÒ Ñ Ó Ø Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ó Ø Ñ Ó Ô ÖÓ ÓÒ Ò Ñ Ó ÒØ ÙÑ Ñ ÒØ Ö ØÖ ØÓ º Ó ÑÓ ÐÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÙØ Ð Þ Ó Ñ ÙÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ÙÖ ¾º½µ Ó ÖÚ ÓÖ ÒØ ÕÙ Ø Ò ÖÖ Ó ÔÖÓÚ Ö Ú Ö ÙÒ ÓÑÓ Ó ØÖ Ò ÔÓÖØ ÒØ ÙÖ Ò Ó ÒØ Ó Ó Ô ÖÓ ÓÑÙÒ ÒØ ÓÑ Ó Ó Ô ÖÓ ÓÑ ÓÙØÖÓ ÒØ ÓÑ Ó Ù ÓÒÓ Ó ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ø ÒØ º ÍÑ Ñ ÒØ ÔÖÓÔÖ Ó Ô Ö Ü ÙÓ ÙÑ

29 ¾º ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ½ ÒØ ÒÓÑ Ò Ó Ñ ÒØ Ñ Ø ÑÔÓ Ü ÙÓ ÒØ Ö ÒØÖ Ó ÒØ Ó Ù Ó Ô ÖÓ ÔÓÒ Ð Þ Ö ÙÖ Ó Ó ÒØ ÑÓ Ó ÓÒØÖÓÐ Óº ËÙ ÔÖ Ò Ô ÙÒ Ó ÔÖÓØ Ö Ó Ó Ô ÖÓ ÒØ ÔØÙÖ Ö Ó Ø Ó ÙÑ ÒØ ÒØ Ö Ö ÓÑ Ó ÖÚ ÓÖº È Ö ÒØ Ò Ó Ü ÙØ Ó Ñ ÙÑ ÖÚ ÓÖ Ü Ø ÙÑ Ñ ÒØ Ñ Ø ÑÔÓ Ü ÙÓ Ó Ö Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖº ÓÑ Ó ÙÑ ÒØ ÒÓ Ø Ñ Ó Ö ØÓ ÓÙØÖÓ ÒØ ÕÙ ØÓ Ò Ó Ü ÙØ Ó ÒÓ Ñ ÑÓ Ó Ô ÖÓº Ç Ù Ù Ö Ó ÓÒÓµ ÙÑ ÒØ ÒØ Ö ÓÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ØÖ Ú ÙÑ Ð ÒØ º Usuário Cliente Servidor de Agentes Servidor de Agentes Ambiente em Tempo de Execução Ambiente em Tempo de Execução Ambiente em Tempo de Execução Agente Agente Agente Hospedeiro A Hospedeiro B ÙÖ ¾º½ Ç ÑÓ ÐÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ º Ç ÖÚ ÓÖ ÒØ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÓ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÓÖÖ Ó Ð ØÖÒ Ó ÓÙ ÙÑ ÖÚ ÓÖ Ìȵ Ü ÙØ Ó Ñ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÕÙ Ö Ú Ð Ó ÒØ Ø Ò ÖÖ Ó Ó ÒØ ÕÙ ØÓ Ò Ó Ü ÙØ Ó Ò ÓÑÔÙØ ÓÖº ËÙ Ø Ö ÒÐÙ Ñ Ø Ö ÒØ Ö Ö Ó Ñ ÒØ Ü ÙÓ ÔÖÓÔÖ Ó ÙÔ ÖÚ ¹ ÓÒ Ö Ü Ù Ó ÒØ Ö ÔÓÒ Ö Ô Ó Ó Ö Ó Ø Ó Ó ÒØ Ø ÖÑ Ò Ö Ü Ù Ó ÒØ ÕÙ Ò ÓÒ Ö Óº Ç ÖÚ ÓÖ ÒØ Ø Ñ¹ Ñ Ú ÓÖ Ò Þ Ö ØÖ Ò Ö Ò ÒØ Ô Ö ÓÙØÖÓ Ó Ô ÖÓ Ö Ò Ö ÓÑÙÒ ÒØÖ ÒØ ÒØÖ Ó ÒØ Ó Ù ÓÒÓ ÙØ ÒØ Ö ÓÒØÖÓÐ Ö

30 ¾º ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ½ Ó Ó ØÓ ÓÔ Ö ÒØ Ö ÙÔ Ö Ö Ó ÒØ Ò ÓÖÑ ÖÖ ÔÓÖ Ð ÒÓ Ó Ð ÓÑÔÙØ ÓÖ Ö º ÙÒ Ó ÖÚ ÓÖ ÒØ ÔÓ Ñ Ö Ú Ñ ÙÖ Ò ØÓÐ ÖÒ Ð ÓÑÙÒ Ó ØÖ Ò Ö Ò ÐÓ Ð Þ Ó ÖÚ Óº Ì ÐÚ Þ ÓØ Ô ÓÑ ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö ÓÑÔÐ Ø Ø Ó Ø Ñ Ó Ñ ÒØ ÙÖ Ò º Ñ ÙÑ Ø Ñ Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ Ò Ñ Ó Ò¹ Ø Ò Ñ Ñ ÕÙ Ò Ó ÓÒ Ú º ÅÙ Ø Ô Ó Ó Ñ ÒØ Ñ Ú Ñ ÑÔÓ Ø ÔÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ Ñ Ð Ó Ó ÓÑÓ Ó Ú ÖÙ Ó Ú ÐÓ ÌÖ ÔÓ ÙÑ ÒØ ÔÓ Ø Ö ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ó Ø Ö Ó Ö ÙÖ Ó ÐÓ º Ú ¹ Ú Ø Ö ÕÙ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÒØ ÙÐØ Ö Ó ÒØ Ù Ö Ó ÓÙÑ ÑÓ Ò Ô ¹ ÓÒ Ó Ó ÙÑ ÒØ ÕÙ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ ÔÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÙÑ ØÖ Ø Ò Ó Ó ÙÑ ÓÑÔ Ø ÓÖº Å Ò ÑÓ Ö ÙÔ Ö Ó ÒØ Ò ÓÖÑ ÕÙ ÖÖ Ñ ÓÙØ ¹ Ð Þ Ó ÒÓ Ó Ð ÓÑÔÙØ ÓÖ Ö ÑÓ Ó ÕÙ Ü ÙÓ ÔÓ ÚÓÐØ Ö Ó ÒÓÖÑ Ð Ó Ñ Ö Ô Ó ÔÓ Ú Ð º È Ö Ø Ò ÙØ Ð Þ ÖÑ Þ Ò Ò Ó Ó ÒØ Ó Ù Ó Ó Ù Ø Ó Ø ÑÔÓ Ñ Ø ÑÔÓ Ñ Ñ Ñ Ö ÒÓ ÚÓÐ Ø º ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ ¹ Ñ ÔÓÒØÓ Ú Ö Ó ÕÙ ÒÓÖÑ Ð¹ Ñ ÒØ Ó ÔÓÒØÓ Ö Ø Ó Ò Ü ÙÓ ÙÑ ÒØ º ÉÙ Ò Ó ÙÑ ÔÓÒØÓ Ð Ò Ó Ò ÓÖÑ Ö Ø ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ Ó ÐÚ Ò Ñ Ñ Ö ÒÓÚÓÐ Ø Ðº Ñ ÓÖ Ó Ø Ñ ÒØ Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ó ÒØ Ñ Ú ÓÑ ÒØ ¹ Ñ Ö ÙÖ Ó ÔÓÒ Ð Þ Ó ØÖ Ú Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ º ÓÑ Ó Ò ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ ÙÑ ÒØ Ñ Ú Ð ÙÑ ÒØ ÜÓÕÙ Ö ÐÑ ÒØ ÔÓ ¹ Ö ÕÙ ÕÙ Ö Ø ÔÓ Ö ÙÖ Ó º Ð Ñ ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ ÒØ Ó ÒØ Ú Ñ ÔÓ Ö ÓÑÙÒ Ö ÓÑ Ó Ø Ñ Ó Ô ÖÓ ÓÑ Ó Ù ÓÒÓ º ÍÑ Ö Ø Ö Ø ÔÖ Ò Ô ÒØ Ñ Ú Ù ÔÓ Ö ÑÓÚ Ö ÙÑ Ó Ô ÖÓ Ô Ö ÓÙØÖÓº Ö Ò ÒØÖ Ø ÔÓ ÑÓ Ð ÒÓÒØÖ Ñ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ø Ñ Ð Ò Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ñ Ö ÐÓ Ó ÔÖÓ Ó ÕÙ Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÓÒØ ÓÖ Ó ÓÑ ÙÑ Ô Ó ÜÔÐ ØÓ Ó ÒØ Ó ÒÚ ÓÓÖÖ Ö ÔÓÖ Ó Ó Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ð Ñ Ó ÒØ ÒÓ¹

31 ¾º ÁÒ Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØ ½ Ø Öµ º Á ØÓ Ð Ò Ù Ñ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÒÐÙ ÙÑ ÒØ Ò ÓÙ Ñ Ð ÓØ ÓÖÑ ÅÇÎ ¹È Ê Ó Ô ÖÓº ÉÙ Ò Ó Ñ Ü ÙØ Ó ÒØ Ù Ô Ò Ó Ó Ó Ô Ö ØÖ Ò Ñ Ó ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ô Ö Ó ÒÓÚÓ Ó Ô ÖÓ Ó Ó Ò Ø Ð Ó Ô Ö Ö ØÓÑ Ö Ü ÙÓ Ò ÒÓÚÓÐÓ Ð ÔÖ ÖÚ Ò Ó¹ Ó Ø Ó ÒØ Ö Ó ÒØ º ÙÒ ÓÒ Ð ÐÓ Ð Þ Ó ÖÚ Ó Ù ÙÑ ÒØ Ö Ð Þ Ö Ù Ø ¹ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ó Ð Ð ÙÑ Ó Ô ÖÓ ÕÙ ÔÖÓÚ Ó ÖÚ Ó Ô Ó ½¼¼ º ÓÑ Ó ÒÓ Ü Ø Ò Ó Ù Ù Ö Ó Ö Ó ÒÓÑ ÓÙ ÍÊÄ ÍÒ Ú Ö Ð Ê ÓÙÖ ÄÓ ØÓÖµ Ó Ó Ô ÖÓº Ñ Ó Ô ÖÓ Ü Ø ÙÑ Ð Ø Ó Ó Ô ¹ ÖÓ ÐÓ Ð Þ ÓÖ ÖÚ Óº ÍÑ ÒØ Ñ Ú Ð Ñ Ö Ô Ö ÙÑ Ó Ô ÖÓ Ô Ó ÓÑÙÒ ÓÑ ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ó Ó ÒØ Ó Ö ÓÖ ÕÙ ÔÖÓÚ Ó ÖÚ Ó ÐÓ Ð Þ Ó ÖÚ Óº Ç ÒØ Ù Ô Ð ÚÖ ¹ Ú Ô ÖÑ ØÖÓ Ô Ó Ô Ö Ö Ú Ö Ó ÖÚ Ó Ô Óº Ç ÖÚ Ó Ó ÚÙÐ Ó ØÖ Ú ÙÑ Ö ØÖÓ ÙÒØÓ ÙÑ ÒØ ÜÓº ÍÑ Ð Ø ØÓ Ô Ð ÚÖ ¹ Ú Ó Ô ÖÑ ØÖÓ Ô Ó ÕÙ Ö Ú Ñ Ó ÖÚ Ó ÓÙØ Ð Þ Ó Ô Ö ÚÙÐ Óº

32 Ô ØÙÐÓ Ç Ë Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ê Æ ËÌ Ô ØÙÐÓ Ó Ö ØÓ Ó ÔÖ Ò Ô Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÙØ Ð Þ Ó ØÙ ÐÑ ÒØ º Æ Ë Ó º½ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ó Ø Ñ Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Ó Ö Ò Ë Ó º¾ Ó Ö Ø ÔÖ Ò Ô ÑÓ Ø ÒÓ Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓÚ Ò Ó ÒØÖ Ð Þ Ó ÓÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ó ÓÒØÖÓÐ º ÈÓÖ ÐØ ÑÓ Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÓÑ ÒØ Ñ Ú Ó ÔÖ ÒØ Ò Ë Ó º º Ñ ÒØ ÙÑ Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÓÒØ Ñ ÕÙ ØÖÓ Ø ÔÓ Óѹ ÔÓÒ ÒØ Ø Ö Ò Ñ ÒØÓ ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ò Ó Ü ÙØ Ó Ñ Ò Ö Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ò ÓÖÑ Ö Ò Ñ Ò¹ ØÓ ½¼½ º Ç ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó ÒØ Ù Ó ÔÖÓÔ ØÓ ÔÖÓÚ Ö ÙÑ ÒØ Ö Ô ÖÓÒ Þ Ô Ö Ó Ó Ò ÓÖÑ Ó Ö Ó ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ö ÒÓ ÕÙ Ð ÒØ Ö Ñ º ÍÑ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙØ Ð Þ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ö Ò Ñ ÒØÓÔ Ö ÓÑÙÒ Ö¹ ÓÑ Ó ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓº Ò ÓÖÑ ¹ ØÖÓ ÒØÖ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó ÖÑ Þ Ò Ñ ÙÑ Ò ÓÖÑ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÅÁ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ µº Ç Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ó Ð Ó Ñ ÒØÖ Ð Þ Ó ¹

33 º½ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Ó ½ ÒØÖ Ð Þ Ó ÓÖ Ó ÓÑ ÐÓ Ð Þ Ó Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÓÓÒØÖÓÐ Ó Ö Ò¹ Ñ ÒØÓº ÆÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Ó Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ò ÓÖÑ Ó Ø Ó ÓÒØÖÓÐ Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÓ ÓÒ ÒØÖ Ó Ò Ø Ó Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓº ØÙ ÐÑ ÒØ Ñ ÓÖ Ó Ø Ñ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Ñ Ð ÙÒ Ô Ó Ú Ò Ó ÒØÖ Ð Þ Ó ÓÖ Ñ ØÓÑ Ó ½¼¾ º º½ Ç Ö Ò Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Ó Ç ÔÖÓØÓÓÐÓ Ö Ò Ñ ÒØÓ ËÆÅÈ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓ¹ Óе ½¼ ½¼ ÅÁÈ ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓе ½¼ ÔÖÓÔÓ ØÓ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ô ÐÓ Á Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ò Ö Ò Ì ÓÖ µ Ô Ð ÁËÇ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒµ ѹ ÒÓÑÓ ÐÓÐ ÒØ ¹ ÖÚ ÓÖº Æ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÓÑÓ ÙÑ Ð ÒØ ÕÙ ÔÖÓÚ ÙÑ ÒØ Ö Ô Ö Ó Ö ÒØ Ö ÒØ Ö ÓÑ Ó ÒØ Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ó ÖÚ ÓÖ ÕÙ Ö Ò Ñ Ó ÓÖ ÑÓØÓ Ù Ò ÓÖÑ ÐÓ ÕÙ Ó Ú Ö Ú ÅÁ ÙÖ º½µº Gerente Agente MIB Rede ÙÖ º½ Ç ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓÚ ËÆÅȺ ÙÒ Ó Ó ËÆÅÈ Ó Ò ØÖ Ú ØÖ Ô ËØÖÙØÙÖ Ò Á ÒØ Ø ÓÒ Ó Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ì È»Áȹ Æ ØÛÓÖ ËÅÁµ Ö Ú ÓÑÓ Ó Ó ØÓ Ö Ò Ó ÓÒØ Ó Ò ÅÁ Ó Ò Ó Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ Ó Ì È»Áȹ ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Ú Ó Ó ØÓ Ö Ò Ó ÓÒØ Ó Ò ÅÁ

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ½ ¹ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ç ÒÓ ÓÐ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÙØ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º Ê Ð Ó ÍÖ ÒØ Ê Ð Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð È Ó Ð Ç ÈÓ Ö Ó Ë Ñ ÓÐ ÑÓµ ÊÓ ÖØ Ë ÖÑ Ø ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ö Ð ÓÒºÓÑ ½¼ Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÌÖ Ò Ö Ó ÌÖ Ù Ó ÖÐÓ Ä Ø Ë ÐÚ ÖÐÓ Ñ Ö Ò Ð Ø ÐÚ Ñ ÐºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º Ø Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ö Î Ú ÓÑ Ê Ø Ö ÒÓ Ö Ò È ÙÐ ÓÕÙ ÛÛÛº Ñ ÒØ Ò Ø Ú ºÒ غ Ö Ö Ð ¼½ ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ Ï Æ Ê ÅÇÊÇ ÁÇ Á Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÐÓ ÀÓÖ ÞÓÒØ ¼ Ñ ÖÓ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ ÈÖ Ø Ø Ù Û Ó Ò ÙÖ Ø Ú Ø Ù Û Ê ¹ Ø Ó ÓÑ Ö Ø Ó È ÖØ Ö Ó Ä ÚÖÓ Ð ØÖ ÓÒ Ó ÇÖ Ò Ð Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ÔÖ Ø» Ù ÈÖ Ø Ó¹ ¹Ê Ø ºÔ µ Ó ¹ Å Ö Ó ¾¼½½ ÛÛÛº ÙÖ Ó Ò ÖºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾

Leia mais

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ ÌÎ Ø Ð ÁÒØ Ö Ø Ú Ôð ØÙÐÓ ¾ Ó ô è Ó ÓÒØ ÈÖÓ º Ð Ô À ÒÖ ÕÙ Å Ê æ Ä ÓÖ Ø ðóö Ó ÅÙÐØ Ñð Ò Ñ ô è Ó Ê ÓÑÙÒ ô èó ̻ʠæ ÍÒ È ØÖ ðóôóð ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó Ì Ö Ô ÆÙØÖ ÓÒ Ð Ó ÓÙØÓÖ Å Ü Ö ÓÒ È ÖÓ Å ÖØ Ò Ë Ñ Ó ÔÑ ºØ Ö Ô Ö ÓÒ Ñ ÐºÓÑ Ä Ó ¹ ÈÓÖØÙ Ð Ø Ö Ô Ö ÓÒºÛÓÖ ÔÖ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ç Î Ä Ç ÊÁÇ ÇË ËÁÆÇË Á Æ Á Ë Ì Ë Ì ÆÇÄ Á Ë ÍÊËÇ È Ë¹ Ê Í Ç Å ÇÅÈÍÌ Ç ÈÄÁ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓÖ ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò ÔÓÖ Ê Ä ÍÌ ÊÊ Ë Â Å Æ ÖØ Ó Ù Ñ Ø Ú Ð Ó ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ð Ô Ö Ó

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó Ê ÙÐ Ó Ò Ö ÔÖÓ ÙÞ Ò ÙÒ Ñ ÖÓ Ö Ó Î È Ö ÔÖ Ò Ö Ø Ö Ù Ó Ø Ñ¹ ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖ Ò Ö Ð Ö Å Ð ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó

Leia mais

metros

metros ½ ½ ýä ÍÄÇ Ç Á ÆÇ Ê ËÁÄ ÓÖ Ñ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÙÐ Ó Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò Ö ÑÓÚ Ö¹ ÐÙÐ Ö¹ Ö ÔÓÖ Ë Ó º µ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ ÑÓ Ó Ø Ö ØÓÒ Ú Ò ÇÐÐ Ú Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ì Ë Ó º º¾µ Î Ò ÃÐ Ù Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ñ Ó

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

cosx e x x 2 2! x 3 3!

cosx e x x 2 2! x 3 3! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð d cos d sen d d d d e d d sen d d d d cos d d d d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n d d d d d d Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ

Leia mais

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ Å Ö ÓÐ Ñ Ö Ó ÐÙÐ Ö Ò Ð Ù ËÓ Ö È Ö Ö ÖØ Ó Ö Ð Þ Ó ÓÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ÓÖ Öº Å ÖÓ º Ⱥ Á ÖØ ÔÖ Ò¹ Ø Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Í Ê Ë Ñ ÔÖ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ

Leia mais

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2!

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð senh d cos d d d d d d d d d sen e sen d d d d d d d d cos cosh d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n+ d d d d d d Å ÖÓ ÙÖ Ð Ó

Leia mais

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Å Ö ÐÓ Ä Ñ Ä Ð ÖÖ Ö Ê Ì ÊÁ Ç ËÁ ǹÉÍ ÅÁ Æ ÍÄÇË ÈÄ Æ ÌýÊÁ Æ ¼ ÌÊ Î Ë Å È Å ÆÌÇ ËÈ ÌÊÇË ÈÁ Ç ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ØÖÓÒÓÑ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º Ì ÓÖ ÔÖ ÒÞ Ñ ¹ È ÓÐÓ ÔÖ ÒÞ Ñ ÒÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÖ ÒÞ Ñ Ò Ñ ÒØ Ú Ú Ô ØÓ Ó Ñ Ø ÑØ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÒÞ Ñ ÍÑ Ò ÓÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ö ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ ÅÁÆÁËÌ ÊÁÇ Í Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Æ ÆÀ ÊÁ Å þæá ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Ì Ô Ö Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö ¼ È ÁÌÍÄ º Ë ÄÁË ÊÌÊÆ Ñ ÒØ Ñ ÒÖÑ ÒÖ ÑÙÐÖ ÑÒÐ٠ص Ð ÔÖ ÞÖ Á Ø ÒÖÒº ØÙ Ø ÖÖ ÔÖ ÒØÖº ËÒØ¹Ñ Ø Ò ØÒ ÕÙ Ò Ò ÑÔÖÑ Á Ø Ñ ÖÖÚÐ ÔÖ Ö Òº ÔÒ Öº ÔÖ ØÖ Ò Ö º ÑÒ Ñ Ò ÑÒØ Á Ø ÔÒ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ñ ØÖÐ ÒØÖÖ ÕÙ ÞÑ ÕÙ ÑÐ Ø µ ÔÖ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ÔÖØ»ÙÈÖØÓ¹¹ÊØ ºÔµ Ó ¹ ÅÖÓ ¼½½ ÛÛÛºÙÖ ÓÒÖºÓÑ ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò

Leia mais

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ºº ÓÑÓ ÜØÖÖ ÙÓ Ù ÒÓ ÙÑ ÐÕÙ ÓÖ º º ¼¼ ºº ÓÑÓ ÓØÖ Ö ÙÐØÓ Ñ ÖÔÓ ÓÑ Ø ¼ º¼ ÆÓØ Ò ÅÜ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º ÎÖ ËÑÔÐ ÓÖ È ÕÙØÖ ÎÓ ¾ ÓÑÓ ÖÓ È ÕÙØÖ ÊÐÑÒØ ÙÒÓÒÑ ÈØÖ ÖÒ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚϾÎÛ ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÄÇË ÁÆþÅÁÇË ÈÊ ËÊÇ ÊÆÍÄÊ ÀØÓÖ ÖÔ ÅÖÕÙ ÖÒÒ ÖØÓ ÖÐÞ Ó ÓÖÒØÓ Ó ÈÖÓ¹ ÓÖ ÂÖ ÓÒ Âº ÖÒÞÓÒ Ò ÄÚÒ ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÍÊË Ñ ÔÖÒÑÒØÓ ÔÖÐ Ó ÖÕÙ¹ ØÓ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ º ÈÓÖØÓ

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º ¹ Ç ÑÒÓ ÔÖ ÙÑ Ø ÜÓ ÌÓÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ ËÙ ÓÖÙÖ ÓÒ ÖÓÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ ÒÓ ÙÑÒØ º ÍÑ ÇÐ ÒÓ ÇÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ ÍÑ ÓÑ ÓÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ ÐÓÖ Ó ÔØÙÐÓ

Leia mais

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução.

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução. Processos Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÔÖÓ Ó ou Ø Ö (processes/tasks/jobs). ÈÖÓ Ó é um programa em execução. A execução de um processo é

Leia mais

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù ÙÑ ÚÞ ÙÑ ÖÒ ÒÒØ ÙÒØ ÑÖº ÒÒØ ÔÖ¹ Ö ÙÑ Ñ ØÖÒ ÖÑÖ Ø Ù ØÒØ Ñ Ô Öº ÕÙ ÖÒ ÒÒØ Ú ÔÖ ÐÑ ÑÙÖ ¹ Æ ÙØÖ ÙØÖ Ð º Ø Ð ÔÖÒÖ ÚÖ ÕÙ Ø Ù ÒØÖ º Ù ÖÑ ÙØÖ Ð ÖÑ Ú º ÒØÖ ÚÞÒ ÔÖÒÞ ÖÑ Ø ÖÒØ ÙÑ ÙØÖ º ÖÙÜÒÐ Ù ÑÖÚÐ ØÖÒ Ú ÐÒÖÒ ÀÚ

Leia mais

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÐÙÚÓ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÎÔÓÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅØÖÐ ØÓ Ù ÔÐ ÒØÙÖÓÔØ ½ º½ ÄÚÖÓ ÎÓ ÈÓ ÌÖ ËÙ ¹ Ø ÉÙÖÖ º º º º º ½ º¾ ÔÓ ØÐ ÈÖ ÖÚÓ ÊÙÔÖÓ ËÙ º º º º ¾¼

Leia mais

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø ÍÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÂÓÓ ÖÐÓ ËØÙÐ ÁÒ ØØÙØÓ ÓÑÔÙØÓ ÍÆÁÅÈ ºÈº ½ ÑÔÒ ËÈ ½ ¼ ¹¼ ØÙкÙÒÑÔºÖ Ê ÙÑÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÖÖ ÑÒØ Ó ÕÙ Ó ØÙÑ ¹ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ Ø Ó ÒÕÙÐÓ ÕÙ ÑÓ ÑعØÓÔÓ

Leia mais

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Ç Ó Ø ÚÓ Ø Ù ÔÖ Ø Ü Ö Ø Ö Ú ØÓÖ º ½ Í Ó Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ñ ÖÓ Ö Ò Ñ Ó Nesta aula vamos usar

Leia mais

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES 28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES TUTORIALS PROCEEDINGS September 30 th October 3 rd, 2013 Recife, Pernambuco, Brazil Promotion Brazilian Computer Society SBC SBC Special Interest Group on Databases

Leia mais

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ Ô ÓØÖÔÙØ ÕÙ Ó ÚÓÖ ØÖÔ Ó ÐÓÓ Å ÑÓ ÚÞ ÖÓÑÒÑ ÙÑ Ú Ø ÙÑ Ô ÕÙØÖ ÔÖ ÑÓ ÑÙØ ÚÞ Ò ÔÖÒ ÕÙ ÖÓ ÖÓ ÐØÖ Ó Ù ÐÒØ ÓÙ Ù¹ÐÓ ÐÖ ÓÑ ÑÓÓ ÓÐÓÖÓ Ú ÐÓÖ º ÔÖÓÖÖ ØÓ ÑÙØÓ ØÖÔÙØ ØÑ Ó ÐÚÓ ÖØÖ ÕÙ ÖÓ Ó Ò Ö ÓÑÓ ÔÖØ Ó ØÖØÑÒØÓ ÔÖÓÐÑ Ô

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º ØÓ ÐÑÒØÓ ÆØÙÖ Ø ËÙ ÄÓÒÚ ÒÓ ØÒÓ ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓ

ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓÔÓ Ö ÄÁÆÇÄÇ ÅÁÊ ÖÐ Ñ ÈÓÖØÓ ÐÖ ÊË Ó ØÓ ¾¼¼ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ ÍÒÚÖ Ö ÁÒØÖÓÖ ÌÖÐÓ ÒÐ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÖÑÓ Ò ÒÓ Ò ØÒ ÒØÖ ØÖÐ ÈÐÒØ ÅÓÒÓÖ ÖÐÞ ÔÓÖ ÄÙ ÖÐÓ ÇÐÚÖ ÖÚÐÖÓ ÐÙÒÓ Ò Ó ½¼¼¼ ÇÖÒØÓÖ ÈÖÓº Öº ÈÙÐÓ ÎÖ ÅÓÒÞ ÓÚÐ ÅÓ ¾¼¼ Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ

Leia mais

½½ ËÐÙ ÇÖÒ ½½º½¾º ÒÞ ÒÞØ º º º º º º º ¾ ½½º½¾º À ÀÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½º½¾º ÇÐ ÚØÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½½º½¾

½½ ËÐÙ ÇÖÒ ½½º½¾º ÒÞ ÒÞØ º º º º º º º ¾ ½½º½¾º À ÀÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½º½¾º ÇÐ ÚØÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½½º½¾ ¹ ÖÙÔ Ò ÙÑÖ Ñ¹ ½½º½º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÒØÐ Ø ¹ ÚØÒ È Ø ØÚ ÐÑÒØÖ ½½ ËÐÙ ÇÖÒ Ò ÖÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ Ò ÙÑÒØ ½½º½º¾ ÈÒ Ù ÚÞ Ò ÐÑÒØ ÒØÙÖ º º º º ¾½ ½½º½º Ë ÙØÐ Ñ Ö º º º º º º º º º º º

Leia mais

é êíé é çã é ê óééçú ê é çãá çíçã çã ã çã ê ã á íçõíá íí í çã ô ú ç ç çê ú á éé í çõ í ã ã ã ã é ü óéó É ç ã çõ â ã ç áãúé çã ê çõ ô ç ú ú çõ çààá àúç

é êíé é çã é ê óééçú ê é çãá çíçã çã ã çã ê ã á íçõíá íí í çã ô ú ç ç çê ú á éé í çõ í ã ã ã ã é ü óéó É ç ã çõ â ã ç áãúé çã ê çõ ô ç ú ú çõ çààá àúç Ó é ç í ó ó ó çõ ã ê ã á ã ú é á ê ç á çã ê íç éçãé çãé ê éé çúê í çã é êíé é çã é ê óééçú ê é çãá çíçã çã ã çã ê ã á íçõíá íí í çã ô ú ç ç çê ú á éé í çõ í ã ã ã ã é ü óéó É ç ã çõ â ã ç áãúé çã ê çõ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÈÖØ ÁÁÁ Ì Ó ÇØÑ ÑÓ ÌÖÓ ½

ËÙÑÖÓ ÈÖØ ÁÁÁ Ì Ó ÇØÑ ÑÓ ÌÖÓ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ ÙÖÒØ ¾ ʹØÓ Ó ÐÚÖÓ ÓÖÒÐ ½ Ñ Ù ËÒØÓ ÍÑ È ÓÐÓÓ ÒÓ ÑÔÓ ÓÒÒØÖÓ ¹ Ç ÅÐÓÖ ÒØ ÌÖ ÙÖÖ ÅÙÒÐ Ó ÑÔÓ ÜØÖÑÒÓ Ó Ü ØÒÐ ÑÓ ÎØÓÖ ÑÐ ÖÒÐ ÌÖÙÓ ÏÐØÖ Çº ËÐÙÔÔ ÖÐÓ º ÚÐÒ º º º»ÑÒØлÐÓÓØÖÔ»ÑÙ ËÒØÓ¹ ÎØÓÖÖÒкԺ ËÙÑÖÓ

Leia mais

ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÖØÓ ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÅØÑ Ø ÔÐ ËØÓÖ Ò ÜØ ÍÒÚÖ ÖÐ Ó ÈÖÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ ÅØÑ Ø Ôк ÇÖÒ

ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÖØÓ ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÅØÑ Ø ÔÐ ËØÓÖ Ò ÜØ ÍÒÚÖ ÖÐ Ó ÈÖÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ ÅØÑ Ø Ôк ÇÖÒ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÈÊÆý ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÍÊÁÌÁ ¾¼½ ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÖØÓ ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÅØÑ Ø ÔÐ ËØÓÖ Ò ÜØ ÍÒÚÖ ÖÐ Ó ÈÖÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å

Leia mais

é é ç í é é é ç ó çõ é ê á çã é çã é á á ã é í á ã ó É ã ê í á á é á ã â é ó é é ã é é é á é ã ó ã á é í á é ê ã

é é ç í é é é ç ó çõ é ê á çã é çã é á á ã é í á ã ó É ã ê í á á é á ã â é ó é é ã é é é á é ã ó ã á é í á é ê ã Ó é é ç ç ã éó éçéá éé çí é éé çóçõé ê á çã é çã é á á ã é í á ã óéãê íáá éáãâé ó é é ã éé éáé ãóã áéí á é ê ã çã é ã é çã ãíçãê éé ô í é çóã á ó ó é çãéã ú ê é á íô á ãé úóé çãçç óçãéééõé ççã çãôáíô éçé

Leia mais

½ ØÓ ÚÒ ÐÖØÑ ½ Ó ÒØÖÓ ÆÓÒÐ ÁÒÓÖÑÓ ÓÖ Î¹ ÐÖØ ¹ ÆÎÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ò ÕÙ Ó ÙØ ÑÓ Ù Ó ÔÐÓ ÑÖÙÖÓ ÒÓ ØÑÖÓ¹ ËÖ ÚÒ º º º º º

½ ØÓ ÚÒ ÐÖØÑ ½ Ó ÒØÖÓ ÆÓÒÐ ÁÒÓÖÑÓ ÓÖ Î¹ ÐÖØ ¹ ÆÎÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ò ÕÙ Ó ÙØ ÑÓ Ù Ó ÔÐÓ ÑÖÙÖÓ ÒÓ ØÑÖÓ¹ ËÖ ÚÒ º º º º º ØÓ ÍÒÓ Ò Ò ¼ ØÓÖ ÓÐ ÒØ ÕÙ Ø ÔÖÒ Ú ÓÑ ÚÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÖÒ ÐÜÓËÑØÃÐÒ ÖÙ ÑÐÓ Ó ÓÚÖÒÓ Ö ¹ ½¼º¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÐÖÓ º¾ ÁÒÒÓ ÐÒ Å ÁÖÐÒ ÅÁµ º

Leia mais

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html Acetatos baseados nas aulas do Prof. Fernando Silva ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ì Ö Ë Ø Ñ ÇÔ Ö Ó ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html ÁÒ ÙØÖ Departamento de Ciência de Computadores

Leia mais

Åaxwell Mariano de Barros

Åaxwell Mariano de Barros Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Å Ö Ò Ó ÒØÖÓ Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÆÓØ ÙÐ ¹ ¼½ ÐÙÐÓ Î ØÓÖ Ð ÓÑ ØÖ Ò Ð Ø Åaxwell Mariano de Barros ËÓ ÄÙ ¹ ÅA ¾¼½½ ËÙÑ Ö Ó 1 Vetores no Espaço 2 1.1 Reta Orientada....................................

Leia mais

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "!

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) (   ! '   % # ! 5 6 7 8 9 : 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! 5 6 7 8 9 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! [ M [ M R I RC Z O V O Z O N N = F? O r s u v l O g h l i l k m l k jg i hg

Leia mais

Determinaçao do Vector Optimo

Determinaçao do Vector Optimo ØÑÓ ÌÖØÓÖ Ó ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÑ Ù Ø Ó ËÒÐ Ð ÖÐÓ º ËÐÚ ½ Á Ð ÌÖÒÓ Ó ¾ Ò ËÑÖ ÒÒÓÙ ½ ÔÖØÑÒØÓ ÐØÖÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÍÒÚÖ Ó ÅÒÓ ÈÓÖØÙÐ ÒºÙÑÒÓºÔØ ¾ ÁÆË»ÁËÌ ÈÓÖØÙÐ Á кÌÖÒÓ ÓÒ ºÔØ ÈÐÔ Ê Ö Ä ÆØÖÐÒ ÒÓÙÒØÐºÖ ÖºÔÐÔ ºÓÑ Ê

Leia mais

9 JUNHO. Rua Cândido dos Reis, Vila Nova de Gaia Tel.: Fax:

9 JUNHO. Rua Cândido dos Reis, Vila Nova de Gaia Tel.: Fax: ÇÃÀ 9JUNHO í çõ úãá ÕÚ õ ú ã é çã é õéá é à Rua Cândido dos Reis, 545 4400-075 Vila Nova de Gaia Tel.: 22 374 67 20 - Fax: 22 374 67 29 www.jf-santamarinha.pt 1 õ á õ à çã çõ õ á çã áí é àí àçãçã ã Á à

Leia mais

Protótipo de Software de Gerência SNMP Para o Ambiente Windows NT

Protótipo de Software de Gerência SNMP Para o Ambiente Windows NT Protótipo de Software de Gerência SNMP Para o Ambiente Windows NT Aluno : André Mafinski Orientador : Prof. Sérgio Stringari ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO - Introdução; - Gerenciamento de Redes; - Considerações;

Leia mais

Á Ç ó á ç

Á Ç ó á ç Á Ç ó á ç É í é çã ô ã â ã á ç õ é á õ é ê ã ê çã õ ê ú õ ê ó ó ó ó ã é à çã ê é ê í é ã ó ã á ç í á é ã ó é á ó ó á ó á ã ó ã ã çã ó ê ó ê á ô ô ã ã çã ô çã ô í ê ó á ó ê çõ ê é á ê á á ç ó í çã ó ã é

Leia mais

Reasons for the lack of sports performance of Comercial F.C

Reasons for the lack of sports performance of Comercial F.C RAZÕES PARA A FALTA DE RENDIMENTO ESPORTIVO DO COMERCIAL F.C. Reasons for the lack of sports performance of Comercial F.C V W X W Y Z [ \ ] ^ _ ` a _ a ] ` ] b X W Z c \ ] ` _ ` a _ a ] ` ` 5 & ', " d

Leia mais

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL ARP Nº 09/2013 Aos Órgãos da Administração Pública Ref.: 2013. Ata de Registro de Preços conforme preceitua o Decreto Nº 7.892,

Leia mais

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques, Covilhã, Portugal João Antunes 1, Nuno Neves 1, Miguel Correia 1, Paulo Veríssimo 1, Rui Neves 2 1 Faculdade de Ciências da Universidade

Leia mais

!"!#$ %"&'$ (#!') *!"!#$ %"('$ (#')+,-#$ (,-'.,/%0,).,/%0 ).,/10 %23455623556 7899: 5;665;66 ?9@ABCD@9EF9G3H>BIJK>I9@A@BG4>I9LAB@K@JIM>D899:566566 NBCKOPQCIHBCRSG7HHBCRHBCKOTA>CUGNBCKOTA>CUIHBCR8ACUVW:X6YZ

Leia mais

MIB (Management Information Base) Objetos Gerenciados Um objeto gerenciado é a visão abstrata.

MIB (Management Information Base) Objetos Gerenciados Um objeto gerenciado é a visão abstrata. MIB (Management Information Base) Objetos Gerenciados Um objeto gerenciado é a visão abstrata. A MIB é o conjunto dos objetos gerenciados. Basicamente são definidos três tipos de MIBs: MIB II, MIB experimental

Leia mais

Gerenciamento de Redes - Evolução. Gerenciamento de Rede. Gerenciamento de Rede NOC NOC

Gerenciamento de Redes - Evolução. Gerenciamento de Rede. Gerenciamento de Rede NOC NOC s - Evolução 1970s 1970s 1980s 1980s Dispositivos 1990s 1990s Browser A Web Server Mainframe Estação Gerenciadora Browser C Browser B NOC (Network( Operation Center) Conjunto de atividades para manter

Leia mais

Do cadastramento da Instituição de Ensino:

Do cadastramento da Instituição de Ensino: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,. NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES INSERIDAS NO SISTEMA ONFEA/CREA, PARA CONCESSÃO DE TÍTULOS, ATRIBUIÇÕES

Leia mais

Matemática F2 1 1 e 2

Matemática F2 1 1 e 2 Matemática F2 1 1 e 2 NOME SALA 1 - Seja A o conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 11 e B o conjunto formado pelos elementos de A que são pares. Represente os conjuntos A e B simbolicamente:

Leia mais

Um Algoritmo Genético para Projeto de Rede de

Um Algoritmo Genético para Projeto de Rede de ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÇÅÈÍÌ Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ ËÌ Í Ä ÅÈÁÆ Ë ÍÑ Ð ÓÖ ØÑÓ Ò Ø Ó Ô Ö ÈÖÓ ØÓ Ê Ì Ð ÓÑÙÒ Ëº Ä ÚÖ Ñ ÒØÓ º κ ÅÓÙÖ º ú Å Ý Þ Û Åº ź À Ö Êº º Å Ö Ò Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ ¹ Á ¹¼ ¹¼¾ ¹ Ê Ð Ø Ö Ó Ì Ò Ó ÆÓÚ Ñ Ö ¹ ¾¼¼ ¹ ÆÓÚ

Leia mais

SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ ÇÃO TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS DOS Prof. Giuliano Prado M. Giglio, MSc. profgiuliano@yahoo.com.br http://www.profgiuliano.cjb.net Tópicos

Leia mais

4 - Na figura: AB = AC, med (BÂD) = 30º e AE = AD. Calcular o ângulo x.

4 - Na figura: AB = AC, med (BÂD) = 30º e AE = AD. Calcular o ângulo x. Matemática F2 5 2 1 - Calcule β de acordo com os dados da figura. 2 - Na figura seguinte, sendo  = 20º e AB = BC = CD = DE = 7 cm, calcule a medida do segmento CE. 3 - Os ângulos de um triângulo medem

Leia mais

RMON Remote Network Monitoring

RMON Remote Network Monitoring RMON Remote Network Monitoring!"#$%&'(() $&*+, -. / /01 / 2 34 São dispositivos usados para estudar o trafego na rede como um todo, Produzem informação de sumário, incluindo estatísticas de erro, estatísticas

Leia mais

INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES

INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES 1 Resumo 2 INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES Parte 7 Introdução à Gerência de Redes Introdução Segurança SNMPv1, SNMPv2 Segurança SNMPv3 Prof. Pedro S. Nicolletti (Peter), 2013 Introdução 3 4 Com o

Leia mais

ETANOL E USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO

ETANOL E USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO a Q Q a I I I I 5 a a ETANO E USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO ethanol and corporative use of territory! " # $ & ' & ( ) & * $! + # $, " & ( ( -. / 0 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 : 6 ; 5 < = < > 4 6 6 8? @ > = 6 =

Leia mais

OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZA- DORES. - Canções mimadas; - Atividades livres na sala e exterior; - Jogos de interação; - Canções de roda;

OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZA- DORES. - Canções mimadas; - Atividades livres na sala e exterior; - Jogos de interação; - Canções de roda; 66 66 F 6 66 F 66 F 6 66 F F 66 F 6 66 F F F F 66 F 6 66 F F 66 F 6 66 F F 66 F 6 66 F 66 F 6 66 F 66 F 6 66 F F 66 F 6 66 F F F 66 F 6 66 F F F 66 F 6 6 Ÿ Ò Ï ß Ò Ï Ò ¼ ¼ F Ÿ ž ž µ Î ¼ Þ Ý Û Ò ¼ Î Ò µ

Leia mais

Gerência de Redes de Computadores - SNMPv1 & SNMPv2c

Gerência de Redes de Computadores - SNMPv1 & SNMPv2c Gerência de Redes de Computadores - SNMPv1 & SNMPv2c Prof.: Helcio Wagner / Iguatemi Eduardo Agosto de 2009. p.1/50 Gerência Internet = Introdução Nos primórdios da Internet, as únicas ferramentas utilizadas

Leia mais

Revisão Gerenciar consiste em supervisionar e controlar seu funcionamento para que ele satisfaça aos requisitos tanto dos seus usuários quanto dos

Revisão Gerenciar consiste em supervisionar e controlar seu funcionamento para que ele satisfaça aos requisitos tanto dos seus usuários quanto dos Revisão Gerenciar consiste em supervisionar e controlar seu funcionamento para que ele satisfaça aos requisitos tanto dos seus usuários quanto dos seu proprietários. A sua rede deve está rigorosamente

Leia mais

INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES

INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES 1 INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES Parte 7 Introdução à Gerência de Redes Prof. Pedro S. Nicolletti (Peter), 2013 Resumo 2 Conceitos Básicos de SNMP Introdução Arquitetura MIB Segurança SNMPv1, SNMPv2

Leia mais

Š ˆ Œ Ÿ ˆ Š - ˆ Œ Š -4Œ

Š ˆ Œ Ÿ ˆ Š - ˆ Œ Š -4Œ Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 765Ä773 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ Œ Ÿ ˆ Š - ˆ Œ Š -4Œ.. ³ ÉÓ,.. Š,.. Š ÊÉ Ì, ƒ. Ÿ. ŠÊ ±,.. Œ ±μ,.. ŒμÉÒ,.. μ,. Œ. É μ,.. μéμ,.. ³ ²Õ±,.. ÊÌ μ,.. μ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ μ ±,

Leia mais

Gerência de Redes e Serviços de Comunicação Multimídia

Gerência de Redes e Serviços de Comunicação Multimídia UNISUL 2013 / 1 Universidade do Sul de Santa Catarina Engenharia Elétrica - Telemática 1 Gerência de Redes e Serviços de Comunicação Multimídia Aula 4 Ferramentas de Gerência de Redes Sistema de Gerência

Leia mais

Matemática F1 2 1 e 2. ) 3x Escreva a matriz A = (a ij. , tal que a ij. = i + j, para i {1, 2, 3}, j {1, 2}

Matemática F1 2 1 e 2. ) 3x Escreva a matriz A = (a ij. , tal que a ij. = i + j, para i {1, 2, 3}, j {1, 2} Matemática F1 2 1 e 2 NOME SALA 1 - Escreva a matriz A = (a ij ) 3x2, tal que a ij = i + j, para i {1, 2, 3}, j {1, 2}. 2-3 - 4-1 Matemática F1 1 e 2 2 5-6 - 7 - Dada a matriz A = (a ij ) 2x2, tal que

Leia mais