Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ""

Transcrição

1 Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ ØÖ Ù Ó È Ö¹ØÓ¹È Ö Ö Ø Ö Þ Ó ÒÙØ ÐÐ Ê ÙÑÓ Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÙÖ Ö Ñ Ö ÒØ Ñ ÒØ ÓÑ ÔÖÓÔÓ Ø Ú Ð Þ Ö Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ Ö ÙÖ Ó ÓÑÔÙØ ÓÒ Ú ÁÒØ ÖÒ Øº ÒØÖ Ø ÒØÓ Ò ÓÒ ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ö º Ñ ÙÒ Ó Ð ÙÑ Ù Ö Ø Ö Ø ØÓÖÒ ¹ Ò Ö Ó Ó ØÖ Ø Ô Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ó Ñ Ñ º ÔÖ ÒØ ÑÓ Ò Ø ÖØ Ó ÙÑ Ñ ØÓ ÓÐÓ Ö Ø Ö Þ Ó Ö¹ Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÙÒ Ñ ÒØ Ò Ö Ø Ö Ø º È Ö Ú Ð Ö Ñ ØÓ ÓÐÓ Ö Ð Þ ÑÓ ÙÑ ØÙ Ó Ó ÓÑ Ö ÒÙØ ÐÐ Ó Ø Ò Ó Ö Ùй Ø Ó Ö Ð Ú ÒØ Ó Ö Ñ Ñ º Á ÒØ ÑÓ ÒØÖ ÓÙØÖ ØÖ Ù Ó Ø Ø Ø ÕÙ Ö Ø Ö Þ Ñ Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ Ö ÕĐÙ Ò Ô Ð ÚÖ Ò ÓÒ ÙÐØ Æ Øº ØÖ Ø È Ö¹ØÓ¹È Ö Ò ØÛÓÖ Ñ ÙÔ Ö ÒØÐÝ Û Ø Ø Ó Ð Ó Ñ Ò ÔÓ Ð Ø Ö Ò Ó ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð Ö ÓÙÖ Ú ÁÒØ ÖÒ Øº ËÓ Ö Ø Ö ÒÓ ¹ Ò Ø Ú Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ú ÓÖ Ó Ø Ò ØÛÓÖ º Ù Ó ÓÑ Ó Ø Ö Ö Ø Ö Ø Ø ÓÔØ ÓÒ Ó Ô Ð Þ ØÖ Ø ÓÖ Ø Ö Ö Ø Ö Þ ¹ Ø ÓÒ ÓÑ Ò Öݺ Ï ÔÖ ÒØ Ò Ø ÖØ Ð ÛÓÖ ÐÓ Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ È Ö¹ØÓ¹È Ö Ò ØÛÓÖ Ø Ø Ö Ø Ö Ø Ö Ø º ÌÓ Ú Ð Ø Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Û Ô Ö ÓÖÑ ØÙ Ý Û Ø ÒÙØ ÐÐ Ò ØÛÓÖ ØØ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÙØ Ó Øº Ï ÒØ Ý ÑÓÒ ÓØ Ö Ø Ø Ø Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ø Ö Ø Ö Þ Ø Ö Ð Ø Ú Ð Ð ØÝ Ó Ø ÖÚ ÒØ Ò Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ó Ø ÛÓÖ Ò Ø Ö Ô ØØ ÖÒ Ø Æ Øº ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó Ç Ö Ñ ÒØÓ ÔÓÔÙÐ Ö Þ Ó ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒØ Ñ ÒØ ÓÑ ÚÓÐÙ Ó Ò Ù ØÖ Ö Û Ö Ö ÙÐØÓÙ Ñ ÙÑ Ñ ÒØ ÒÓ ÕÙ Ð Ú Ö Ó Ð ÒØ ÓÒ Ø Ó ØÖ Ú ÁÒØ ÖÒ Ø Ù Ñ Ô Ò ÙÑ Ö Ó Ù ÔÓ Ö ÓÑÔÙØ Ö ÓÒ Ð Î Ö¼½ º ÍÑ Ú Þ ÕÙ Ñ ÓÖ Ô ÖØ Ö Ò ØÙ Ø ÒÓÐÓ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ ÒØÖ ÒÓ ÖÚ ÓÖ Ü Ø ÒÓ Ð ÒØ ÙÑ Ô Ò Ø Ú ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó Ù ¹ÙØ Ð Þ Ó À º

2 Ô ÖØ Ö ÓÒ Ø Ø Ó ÓÑ ÓÙ Ö ÙØ ÒÓ Ò Ð ½ ¼ ÙÑ ÒÓÚ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÐØ ÖÒ Ø Ú ØÖ ÓÒ Ð Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖ Ô Þ Ú Ð Þ Ö Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ Ó Ö ÙÖ Ó Ñ ÕÙ Ò Ð ÒØ ÓÖÑ ÔÓ Ð Ø Ö ÙÑ Ñ ÓÖ ÙØ Ð Þ Ó Ó Ù ÔÓ Ö ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð Ñ Ò Ö Ñ ÒØ ÙÑ ÒØ Ö Ó Ô ÖÕÙ Ò Ø Ð Ó À º ÔÖÓÔÓ Ø ÕÙ Ó ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÒ Ø Ó ÁÒØ ÖÒ Ø Ô Ñ ØÓ Ó Ü Ö Ö Ó Ô Ô Ð Ø ÒØÓ Ð ÒØ ÓÑÓ ÖÚ ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ò Ó Ó ÕÙ Ú Ñ Ñ Ò Ó ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ô Ö¹ØÓ¹Ô Ö ÓÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ È¾Èµ Ë ¼¼ º ÍÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ È¾È Ø Ñ ÓÑÓ Ò Ó Ó Ø ÔÓ Ö ÙÖ Ó ÕÙ Ó ÓÑÔ ÖØ ¹ Ð Ó ÓÑÓ ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ñ ÓÖ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ó Ù ÒØ Ö ÒØ º ÍÑ Ö È¾È ÙÑ Ò Ø Ò ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ È¾È ÓÑÔÓ Ø ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ Ô Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ º Ñ ÙÒ Ó Ü Ö Ö Ñ Ô Ô Ø ÒØÓ Ð ÒØ ÓÑÓ ÖÚ ÓÖ Ó ÓÑÔÙØ ÓÖ ÒØ Ö ÒØ ÙÑ Ö È¾È Ó ÓÑÙÑ ÒØ ÒÓÑ Ò Ó ÖÚ ÒØ º Ç ÔÖ Ò Ô Ð Ö Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ È¾È Ù Ô Ô ÖÑ Ø Ö ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ó ÔÐ Ó ØÖ Ù ÓÐ ÓÖ Ø Ú ÒÓ ÒØ Ó ÕÙ Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ ÓÑÔÙ Ö Ñ Ø ÓÖ Ñ ÒØ ÓÑ Ñ Ù Ö ÙÖ Ó Ô Ö Ö Ö ÙÑ Ö Ò Ñ ÕÙ Ò ¹ ØÖ Ù Ò Ò Ó¹ ÑÙØÙ Ñ ÒØ º Ñ ÓÖ Ö ÒØ Ó Ö ÒØ Ù Ó Ó Ö ÔÐ Ó ÔÓ Ú Ô Ö ÖÕÙ Ø ØÙÖ È¾È Å¼¼ ËÙм¼ Ó Ö Ó Ù ÔÓØ Ò Ò Ó Ú ÒØÙ Ô Ö À¼¼ º Ë Ó Ô ÐÑ ÒØ Ö ÖÓ Ó ØÖ Ð Ó Ó Ö Ö È¾È Ð Ó Ñ Ó Ö Ô ÖÑ Ò Ò Ó Ñ ÖØÓ Ö Ð Ú Ð Ó Ù Ñ ÓÔ Ö Óº Ø Ò Ö Ó ÑÓØ ÚÓÙ¹ÒÓ ÒÚÓÐÚ Ö ÙÑ Ñ ØÓ ÓÐÓ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È¾È ØÖ Ð Ó Ø Ò ØÓ Ø ÒØ Óº À Ú Ö Ñ ØÓ ÓÐÓ ¹ Ö Ø Ö Þ Ó Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ô Ö ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖº ÆÓ ÒØ ÒØÓ Ö È¾È Ø Ñ Ð ÙÑ Ö Ø Ö Ø ÕÙ ØÓÖÒ Ñ Ò Ö Ó Ó ØÖ Ø Ô º ÔÖ Ñ Ö Ð Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÒØÖ Ð Þ Ó ÓÙ ¹ Ò Ó Ü Ø ÙÑ ÒØÖ Ð Þ ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó ÓÙ ØÖ Óº ÙÒ Ö Ø Ö Ø ØÙ Ó Ú Ö Ú Ð Ó ÖÚ ÒØ ÔÓ Ò Ó ÓÑÔÓÖØ Ö Ø ÒØÓ ÓÑÓ Ð ÒØ ÕÙ ÒØÓ ÓÑÓ ÖÚ ÓÖº Ø Ö Ö ÙÐØ Ñ Ó Ò Ñ ÑÓ Ö È¾Èº Æ Ó Ø Ñ Ñ Ò Ò ÙÑ Ò ¹ Ø ÒØ Ö ÒØ ÔÓÒ Ð ÙÑ Ó ÖÚ ÒØ ÓÙ Ò Ó Ø Ñ Ö ÒØ ÕÙ Ð Ø Ö ÒÓ Ö ÕÙ Ò Ó Ö ¹ÐÓº Ø ØÖ Ð Ó ÔÖ ÒØ ÔÓÖØ ÒØÓ ÙÑ Ñ ØÓ ÓÐÓ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È¾È ÕÙ Ð ÓÒ ÓÖÑ ÑÓ ØÖ Ö ÑÓ ÓÒØ ÑÔÐ ØÖ Ö Ø Ö Ø Ñ Ò ¹ ÓÒ º ÈÓÖ Ö Ø Ö Þ Ó Ö ÒØ Ò ¹ Ö Ø Ö Þ Ó Ó Ö ÙÖ Ó ÓÑÔ Ö¹ Ø Ð Ó Ó ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ò Ö Ô Ö ÙØ Ð Þ Ó Ö ÙÖ Ó ÓÙ Ö Ö Ô Ð Ø Ú Ö È¾Èº ÓØ ÑÓ Ú Ó Ö Ø Ö Þ Ó ÒØÖ Ó Ð Ó Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ º Ñ ÙÒ Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ ØÙ Ó Ó ØÖ Ø ÔÓ Ð Ø Ö ÙÞ Ö ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ó ÕÙ Ó Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ Ñ Ö Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖº Ñ ØÓ ÓÐÓ ÒØÖÓ ÙÞ Ø Ñ Ñ ÙÑ Ñ Ò ÑÓ ÓÐ Ø Ó Ó Ò ÔÖ ÓÔÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ È¾Èº Æ Ð Ò ÓÖÑ Ó Ö Ó Ó Ø Ô ÖØ Ö Ó ÖÚ Ó Ó ØÖ Ó ÕÙ ÖÙÐ Ô Ð Ö Ö Ó Ö ÕÙ Ó Ô ÔÓÖ Ñ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÙÑ ÖÚ ÒØ ÔØ Ó ÕÙ ÓÐ Ø Ó Ö º ÌÓ Ö Ø Ö Ø ÖÕÙ Ø ØÙÖ È¾È Ó Ú Ö Ò Ñ ÓØÓÐÓ ÔÖÓÔÓ ¹ Ø º ÔÖ Ñ Ö Ö Ö ÒØ Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ð Þ Ó Ø Ö Ö Ó Ò Ñ ÑÓ Ö È¾È Ó Ø Ò Ô ÐÓ ÒØ ÓÐ ØÓÖ Ó ÕÙ Ö Ö ØÓ Ò Ó ¾º ÙÒ ÕÙ Ö Ö ØÙ Ó Ú Ö Ú Ð Ó ÖÚ ÒØ Ø Ò Ô Ð ØÖ Ø Ö Ø Ö Þ Ó Ø Ð Ò Ó ¾º½ ¾º¾ ÕÙ Ñ ÒØÓÙ Ó ÖÚ ÒØ Ò Ù

3 Ö Ø Ö Ø Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ º È Ö Ú Ð Ö Ñ ØÓ ÓÐÓ Ð ÑÓ ÙÑ Ö È¾È Ô Ô Ö ÓÒ ÙÞ ÖÑÓ Ó ØÖ Ð Ó Ö Ø Ö Þ Óº ÒÙØ ÐÐ ÃÙÔ¼¼ ÇÖ ¼¼ Ó ÓÐ ÔÓÖ ÙÑ Ö Ö Þ Ó º ÔÖ Ñ Ö Ö Þ Ó Ó ÒÕÙ Ö Ö ÒØÖ Ð ÔÐ Ó È¾È Ñ ÕÙ Ó ÖÚ Ñ ÓÖ Ö Ñ ÒØÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ º ÇÙØÖ Ö Þ Ó Ó ØÓ ÒÙØ ÐÐ ÔÖ ÒØ Ö ØÖ Ö Ø Ö Ø ÙÑ Ö È¾Èº Ç Æ Ô Ø Ö ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ ÓÙØÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ È¾È ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ ÑÙ ØÓ ÔÓÔÙÐ Ö ÙØ Ð Þ ÙÑ Ò ÒØÖ Ð Þ Ó ÇÖ ¼¼ º ÈÓÖ Ñ Ö ÒÙØ ÐÐ Ø Ñ ÙÑ ØÖ Ó ÒØ Ò Ó ÓÑ ÚÓÐÙÑ Ó Ù ÒØ Ô Ö Ù Ö ÒÓ Ö Ø Ö Þ Óº Ñ Ø ØÖ Ð Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ ØÖ Ø Ö Ø Ö Þ Ó Ô Ö Ö ÒÙØ Ð¹ Ð Æ Øµ ÕÙ ÔÓ ÒØÖ Ø ÒØÓ Ö Ø Ò Ô Ö ÓÙØÖ Ö È¾Èº ÔÐ Ó Ø ØÖ Ø ÓÙØÖ Ö È¾È Ô Ò Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÓÐ ØÓÖ Ó Ò ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÕÙ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ú Ö Ú Ö Ñ Ó ÖÚ ÒÓ Ô ØÓ Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ Ø Ö º ØÖ Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐ Ó¹ Ö ÙÑ Ö Ö Ð Æ Ø ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ò Ó Ð ÙÑ ÓÒÐÙ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ó Ö Ó ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ó Ô ÖØ Ô ÒØ Ø Ö ÓÑÓ ÙÑ ØÓ Óº Ç ØÖ Ð Ó Ø ÓÖ Ò Þ Ó Ù ÒØ ÓÖÑ ÔÖ ÓÜ Ñ Ó ÔÖ ÒØ Ñ ¹ ØÓ ÓÐÓ Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È¾È ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÔÖ ÒØ ÔÐ Ó Ñ ØÓ ÓÐÓ Ö ÒÙØ ÐÐ ÓÑ Ö Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö Ð ¹ Þ Ó Ö Ð ØÓ Ó Ö ÙÐØ Ó Ó ÖÚ Ó ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ð Þ Ó ÔÓÖ Ñ Ó ÔÖ ÒØ Ð ÙÑ ÓÒÐÙ Ó ØÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ º ¾ Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È¾È Æ Ø Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ Ñ ØÓ ÓÐÓ Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö Ú Ò Ó Ù ÓÖ Ò Ö Ø Ö Ø Ô Ö Ð ÓÒ Ö È¾Èº Ç ÖÚ ÒØ ÙÑ Ö È¾È Ò Ó Ú Ñ Ö ØÖ Ø Ó ÓÐ Ñ ÒØ Ñ ÓÑÓ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ú ÖØÙ Ð ØÖ Ù Ù Ó Ó Ø ÚÓ Ö Ø Ö Ø Ó Ñ ÑÔÐÓ Ó ÕÙ Ó ÖÚ ÒØ Ô Óº Ö È¾È ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ Ò¹ ØÓ ÖÕÙ ÚÓ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ø Ñ ÔÓÖ Ó Ø ÚÓ ÔÖÓÚ Ö ÙÑ Ö ÔÓ Ø ÓÖ Ó ØÖ Ù Ó ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ö Ô Ñ Ò Ó Ó Ò ÓÖÑ Ó Ð Ñ ÔÖÓÚ Ö Ñ Ò ÑÓ Ô Ö Ñ ÒØ ¹Ð ÔÖ ÖÚ ¹Ð ż¼ ËÏÀ¼¼ º Ö ÔÖÓ ¹ Ñ ÒØÓ ØÖ Ù Ó ÔÓÖ ÓÙØÖÓ Ð Ó ÔÖ Ø Ò Ñ ÓÒ ØÖÙ Ö ÖÚ ÓÖ ØÖ Ù Ó Ó Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ù Ò Ó Ó ÐÓ ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ñ ÓÖ ÔÓÒ Ú ÒÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÒ Ø Ó Ö Ô Ö ÔÖÓ Ö Ø Ö Ô À º ÓÖÑ Ò ÐÓ Ó Ù Ó Ø ÚÓ Ö Ø Ö Ø ÙÑ Ö È¾È Ú Ñ Ö Ó ÖÚ ÓÑÓ ÙÑ ØÓ Óº Ö ÒØ Ñ ÒØ ÙÑ Ö Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖ Ñ ÕÙ ÒÓÖÑ ÐÑ ÒØ ÓÒ ÒØÖ Ñ ÒÓ ÖÚ ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ù ÒØ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ö Ó ÖÚ Ó ÓÑÙÒ Ù Ù Ö Ó Ñ È¾È Ò Ö Ó Ó Ø Ö Ò ÓÖÑ Ó ØÓ Ó Ó ÓÒ ÙÒØÓ ÖÚ ÒØ Ô Ö ÓÒ Ö Ö Ø Ö Ø ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ Ù Ó Ó Ö ÙÖ Ó Ö Î Ö¼½ º Á ØÓ ÓÒØ Ñ ÙÒ Ó Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö ØÓØ ÐÑ ÒØ ÒØÖ Ð Þ Ó Ò Ö È¾È Ò Ó Ø ÙÑ Ö Ø Ö Ø ÙÒ Ñ ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ º ÓÑÓ Ò Ó Ü Ø Ñ ÖÚ ÓÖ Ó Ñ Ñ ÓÖÑ ÕÙ Ò ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ð Ò¹ Ø» ÖÚ ÓÖ Ò Ó Ø Ñ Ñ Ò Ò ÙÑ ÓÑÔÖÓÑ Ó Ó ÖÚ ÒØ ÓÑ Ö Ð Ó ÔÓÒ ¹ Ð ÓÙ Ò Ó ÔÓ Ø Ñ Ö ÕÙ Ò Ó ÔÓÖ ÕÙ ÒØÓ Ø ÑÔÓ ÙÑ ÖÚ ÒØ Ø Ö ÓÒ Ø Ó Ö º Ö ÙÑ ÒØ ¹ ż¼ ËÏÀ¼¼ ÒØÖ Ø ÒØÓ ÕÙ Ö ÙÒ Ò ÓÖ ÙÒ Ô ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ØÓ Ó Ó ÖÚ ÒØ Ô ÖÑ Ø Ö Ñ ÒØ Ö

4 ÔÓÒ Ð Ó Ù ÖÚ Ó ÓÑÓ ÙÑ ØÓ Ó ÔÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ò Ó ¹ ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ ÓÑÔ Ó Ñ ØÖ Ú ÔÓÐ Ø Ö ÔÐ Óº Ò Ñ ÑÓ Ö È¾È ÓÙØÖ Ö Ø Ö Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ º Ð Ô Ó ÖÚ ÒØ Ü Ö Ö Ñ Ô Ô Ø ÒØÓ Ð ÒØ ÓÑÓ ÖÚ ÓÖ Ø Ö Ø Ö Ø Ó Ô Ö Ñ ØÓ ÓÐÓ Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È¾È ÔÖÓÔÓ Ø Ò Ø ØÖ Ð Óº ÆÓ Ó Ó Ø ÚÓ Ô ÖÑ Ø Ö Ø Ñ Ø ¹ Þ Ó Ó ØÙ Ó Ö ÒÓÖØ Ò Ó ØÙ Ó Ú Ð Ó Ñ Ñ º Ñ Ó ÖÙÔÓ Ô ÕÙ Ò Ö ÔÓ Ö Ó ÓÒØ Ö ÓÑ Ö Ø Ö Þ Ó Ñ Ó Ö Ô Ö Ó ÖÚ Ö ÓÑÔÖ Ò Ö Ó ÕÙ Ö ÔÖ Ø Ñ ÓÑÓ Ø Ó ÙÒ Ó¹ Ò Ò Ó ÓÒØÖ ÔÓÒ Ó Ó ÕÙ Ô Ö Ú Ñ Ñ ÕÙ Ò Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÓÖ Ñ ÓÒ º Ñ ØÓ ÓÐÓ Ú ¹ Ñ Ù Ô ÖØ Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ Ö Ø Ö Þ Ó ÖÚ ÓÖ Ñ ÕÙ Ó ÔÖÓÔÓ ØÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ú Ö Ú Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ö Ö Ô Ø ¹ Ú Ñ ÒØ Ó Ù Ó Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ Ó Ö ÙÖ Ó Ñ ÙÑ Ö È¾Èº Ú Ö Ú Ò Ñ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÒØ ÓÐ ØÓÖ Ó Ó ÕÙ Ð ÙÑ ÖÚ ÒØ ÙØÓÑ Ø Þ Ó ÕÙ Ð Ñ Ó ÖÚ Ö Ó ØÖ Ó ÔÓÒØ Ò Ó Ö Ö Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö Ó Ø Ö Ò ÓÖÑ Ó Ô Ñ Ñ ÓÐ Ø Ò Ó Ó Ó ØÖ Ó Ö Ó Ñ Ö ÔÓ Ø º Ø Ù Ô ÖØ Ñ ØÓ ÓÐÓ Ó Ö Ø Ñ Ø Ð Ò Ó ¾º½ ¾º¾ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ º ¾º½ Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ Ç Ð Ó Ð ÒØ Ó ÖÚ ÒØ ÙÑ Ö È¾È ØÖ Ø ÙÒ ÓÒ Ð Ð ÙØ Ð Þ Ó Ó Ö ÙÖ Ó Ö ÓÙ ØÖ Ø Ó Ð Ó ÓÒ ÙÑ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ º Ð Ø Ñ Ù Ö Ø Ö Ø µùø Ð Þ Ó Ö ÙÖ Ó ÔÓÒ Ð Þ Ó ÔÓÖ ÓÙØÖÓ ÖÚ ÒØ Ö µ Ö Ö ÕÙ Ó Ñ Ò Ò ÕÙ ØÖ Ñ Ò Ö º Ð Ñ Ù Ù Ö Ó Ó Ö ÙÖ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ò Ö ÔÓÖ ÓÙØÖÓ ÖÚ ÒØ Ó Ð Ó Ð ÒØ Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô Ð Ö Ó Ö ÔÖ Ñ Ö Ñ Ò Ò Ò Ö º Ñ ÓÙØÖ Ô Ð ÚÖ Ð Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ Ö Ö Ñ Ò Ò Ò ØÓ ÒØ Ö Ó ÒØÖ ÖÚ ÒØ ÓÙ Ô ÖØ Ø Ú Ó ÖÚ Òغ ÈÓÖ ÓÒ ÕĐÙ Ò Ô ÖØ ÕÙ Ò ÕÙ Ó Ó Ö ÙÖ Ó Ñ Ò Ó Ö Ô ÖØ ÕÙ ÔÖ Ö ÓÑÓ Ó Ø ¹ÐÓ º Ñ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ó Ó Ð Ó Ð ÒØ Ó Ò Ó ÓÖ ÑÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ú Ö Ú Ö Ø Ö Þ Ó Ñ Ò Ø Ú Ö Ú Ò Ñ Ó ÒØ Ö Ó ÖÚ ÒØ ÙÑ Ö È¾È ÓÙ Ó Ö ÙÖ Ó ÕÙ Ð ÓÐ Ø Ñ Ö º Ñ ÙÑ Ö ØÖ Ù Ó ÖÕÙ ÚÓ Ú Ö Ú ÔÓ Ö Ñ ØÖ Ø Ö Ñ ÐØÓ Ò Ú Ð Ó Ø ÔÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÙ Ø Ñ ÒØ Ö Ó ÖÚ ÒØ ÓÙ Ñ Ô Ñ ÒØ Ö Ð Ó ÖÕÙ ÚÓ Ñ Ö ÕÙ Ø Ó Ò Ö º Ö Ø Ö Þ Ó Ú Ö Ú ÔÓ Ð Ø Ó Ñ Ô Ñ ÒØÓ Ñ Ò Ö ÙÖ Ó Ñ ØÓ Ö º Ö Ø Ö Þ Ó Ó Ô Ö Ó ÒØ Ö Ó Ø Ú Ö Ú ØÖ Ø Ñ ÓÖÑ ÓÑÓ ÙÑ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ù Ò Ö Ö Ò Ö Ú Ó ÕÙ Ð Ø Ñ Ñ Ñ ÓÖÑ ÓÑÓ Ð ÔÓ Ò Ú Ö ÔÓÖ Ð Ñ Ù Ö ÙÖ Ó º Ð Ø Ó Ö ¹ Ø Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ Ú Þ Ò Ò ÙÑ Ó ÖÚ ÒØ ÓÖÑ ÓÑÓ Ó ÖÚ ÒØ ÒÚ Ñ ÔÖÓÔ Ñ Ù Ñ Ò Ò º Ö Ø Ö Þ Ó Ú Ö Ú Ú ÔÓ Ð Ø Ö Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ ÓÒ Ø Ú Ö Ó ÚÓÐÙÑ Ñ Ò¹ Ò ÕÙ Ú ØÖ Ö Ô Ö Ó Ø Ò Ó ÙÑ Ö ÙÖ Óº

5 Ò Ó Ú Ð Ó Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ú Ö Ú ÔÓ Ð Ø Ö Ø Ö ¹ Þ Ó Ó Ð Ó Ð ÒØ ÙÑ Ö È¾Èº È Ö Ö ÕÙ ÔÖ Ø Ò Ö Ø Ö Þ Ö Ò Ö Ó ÔÓÖØ ÒØÓ ÒØ Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø Ö Ò ÓÖÑ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ö Ó ÒØ ÓÐ ØÓÖ Ó Ô Ö Ó Ø ¹ÐÓ º Æ Ó º¾ ÔÖ ÒØ ÑÓ ØÙ Ó Ô Ö Æ Øº ¾º¾ Ö Ø Ö Þ Ó ÖÚ ÓÖ Ç Ð Ó ÖÚ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ ÙÑ Ö È¾È Ø Ö Ð ÓÒ Ó ÙÒ ÓÒ Ð Ð Ó ÔÖÓÚ Ñ ÒØÓ Ó Ö ÙÖ Ó Ö ÓÙ Ó Ð Ó ÓÖÒ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ º Ð Ø Ñ Ù Ö Ø Ö Ø µ ÔÓÒ Ð Þ Ñ ÒØ Ñ Ö ÙÖ Ó ÕÙ ÔÓ Ñ Ö ÙØ Ð Þ Ó Ô ÐÓ Ñ ÖÚ ÒØ Ö µôöó Ö ÕÙ Ó ÓÙØÖÓ ÖÚ ÒØ ÔÖÓÚ Ò Ó Ó ÓÙØÖÓ ÖÚ ÒØ Ó Ö ÙÖ Ó ÓÐ Ø Ó º Ç Ð Ó ÖÚ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ ÔÓÖØ ÒØÓ Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô Ð Ó ÖØ Ö ÙÖ Ó Ò Ö Ô ÐÓ Ø Ò Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ó ÓÙØÖÓ ÖÚ ÒØ ÔÖÓÚ Ò Ó Ó Ö ÙÖ Ó º Ñ ÓÙØÖ Ô Ð ÚÖ Ð ÓÔÖÓÚ ÓÖ Ö ÙÖ Ó ÖÚ ÒØ Ù Ú Ò Ó¹ ÒØÖ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÙÖ Ó ÙÒ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ó º Ñ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ó Ó Ð Ó ÖÚ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ ÓÖ ÑÓ Ó Ó ¹ Ù ÒØ ÓÒ ÙÒØÓ Ú Ö Ú Ö Ø Ö Þ Ó Ó ÖØ Ø Ú Ö Ú Ò Ñ Ó Ô Ö Ð ÓÖÒ Ñ ÒØÓ Ó Ö¹ Ú ÒØ ÙÑ Ö Ó Ö ÙÖ Ó ÓÙ Ø ÔÓ Ö ÙÖ Ó ÕÙ Ð ÔÖÓÚ Ñ Ö º Ñ ÙÑ Ö ØÖ Ù Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÖÑ Ò ÐÓ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ð Ó Ð ÒØ Ú Ö Ú Ö Ö Ñ Ø ÒØÓ Ó Ø ÔÓ ÓÙ Ø Ñ Ó ÖÕÙ ÚÓ Ó¹ ÑÓ Ö Ð Ó ÖÕÙ ÚÓ ÔÓÒ Ú Ò Ö º Ö Ø Ö Þ Ó Ú Ö Ú ÔÓ Ð Ø Ó Ñ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÖØ Ö ÙÖ Ó Ñ ØÓ Ö º Ö Ø Ö Þ Ó Ô Ø Ò Ñ ÒØÓ Ø Ú Ö Ú Ö Ú Ñ ÓÖ¹ Ñ ÓÑÓ Ó ÖÚ ÒØ ÓÒ Ù Ñ ÔÖÓ Ö Ö ÕÙ Ó ÔÖÓÚ Ö Ó Ö ÙÖ Ó ÓÐ Ø Ó Ô Ð Ñ Ò Ò ÕÙ Ñ Ö º Ð Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ð ¹ ÓÒ Ó Ñ Ò ÑÓ ÐÓÒ Ñ ÒØÓ Ù Ó Ó Ö ÙÖ Ó Ô ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ º Ö Ø Ö Þ Ó Ú Ö Ú Ú ÔÓ Ð Ø Ö Ò Ð Ô Ö Ó ÖÚ ÒØ ÒÕÙ ÒØÓ ÖÚ ÓÖ Ö ÙÖ Ó ÕÙ Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ð Ô Ó ÖÚ ÒØ ÓÑÓ ÙÑ ØÓ Óº ÆÓØ ÕÙ Ø Ú Ö Ú Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÙØ Ð Þ Ò Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ Ó ÖÚ ÒØ º Ò Ó Ú Ð Ó Ò Ð Ð ÔÓ Ð Ø Ö Ø Ö Þ Ó Ó Ð Ó ÖÚ ÓÖ ÙÑ Ö È¾Èº Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ Ú Ö Ú ØÙ Ô Ð Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ Ð Ó Ö Ñ ØÓ Ó Ó ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ ÒØ ÙÑ Ö È¾Èº ÓÑÓ Ò Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ Ô Ö Ö ÕÙ ÔÖ Ø Ò Ö Ø Ö Þ Ö Ò Ö Ó ÒØ Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø Ö Ò ÓÖÑ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ö Ó ÒØ ÓÐ ØÓÖ Ó Ô Ö Ó Ø ¹ÐÓ º Æ Ó º¾ Ü ÑÔÐ ÑÓ ÔÖÓ Ó ÓÑ Æ Øº Ö Ø Ö Þ Ó Ö Æ Ø Æ Ø ÃÙÔ¼¼ ÙÑ Ö È¾È ÖØ ÓÑ ÔÐ Ó Ð ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ú Ö ÕÙ Ô Ò ÁÒØ ÖÒ Øº ÓÑÔ Ø Ð ÒØÖ Ó Ð ÒØ Ö ÒØ ÔÓÖ ÙÑ ÔÖÓØÓÓÐÓ ÓÑÙÒ Ó ÑÔÐ Ò Ó Ô Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ º

6 Æ Ø ÓÑÔÓ Ø ÔÓÖ ÖÚ ÒØ ÙØ ÓÒÓÑÓ º ÖÚ ÒØ Ø Ñ ÙÑ Ö Ð Ó ÖÕÙ ÚÓ Ó ÕÙ Ó Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÙÖ Ó ÔÓÒ Ð Þ Ó Ô Ö Ö º Ñ Ó Ö ÙÖ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ò Æ Ø Ó ÖÕÙ ÚÓ º ÖÕÙ ÚÓ ÒØ Ó ÔÓÖ ÙÑ Ø ÜØÓ Ø ÔÓÒ Ú Ð Ô Ö ÓÛÒÐÓ ÔÓÖ ÓÙØÖÓ Ô ÖØ Ô ÒØ Ö º ÍÑ ÖÚ ÒØÓÒØ Ø ÓÙØÖÓ ÔÓÖ Ñ Ó ÙÑ Ñ Ò Ñ Ó Ø ÔÓ Ô Ò ÕÙ Ö ÔÓÒ ¹ Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ø Ó ÓÑ ÙÑ Ñ Ò Ñ Ó Ø ÔÓ ÔÓÒ º Ç Ô Ò Ó ÔÖÓÔ Ó Ú Ù ÚÓ ÖÓ Ø Ô Ö ØÓ Ó Ó Ú Þ Ò Ó Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ Ñ Ò Ñ ÓÒ Ù Ö Ð Ò Ö Ø ÙÑ Ø ÖÑ Ò ÔÖÓ ÙÒ º Ð ÑÔÖ Ñ ÙÑ Ñ Ò ÑÓ Ò ÐÓ Ó Ó ØØÐ ÙØ Ð Þ Ó Ñ ÖÓØ Ñ ÒØÓ Ö ØÔ» Ô Ò Ó ÖÚ ÒØ ÔÓÖ ÓÒ Ñ Ò Ñ Ô ÕÙ Ú Ð ÒØ ÙÑ ÓÔ ÃÙÔ¼¼ Ê Ø¼¼ º ÓÒ ÙÐØ Ó Ø ÔÓÖ Ñ Ó Ñ Ò Ò Ó Ø ÔÓ ÕÙ ÖÝ ÒÚ Ó Ú Þ Ò Ó Ó ÖÚ ÒØ Ö ÕÙ Ø ÒØ ÓÖÑ Ò ÐÓ Ó Ô Ò ÙØ Ð Þ Ò Ó Ó Ñ Ò ÑÓ ØØк ÓÒ ÙÐØ Ô ÔÓÖ ÙÑ Ø ÜØÓ ÔÖÓ ÓÑÓ ÙÑ Ù ÔÖÓÜ Ñ Ó Ö Ó ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ º Ç ÖÚ ÒØ ÕÙ ÔÓÒ Ð Þ Ñ ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ ÓÒØ Ñ Ó Ø ÜØÓ ÔÖÓÙÖ Ó Ö ØÓÖÒ Ñ ÙÑ Ñ Ò Ñ Ó Ø ÔÓ ÕÙ ÖÝ Ø ÓÑ Ó ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ ÒÓÒØÖ Ó º Ç ÓÛÒÐÓ Ó ÖÕÙ ÚÓ ØÓ ÔÓÖ Ñ Ó ÙÑ ÓÒ Ü Ó ØØÔ Ö Ø ÒØÖ Ó ÖÚ ÒØ Ö ÕÙ Ø ÒØ ÕÙ Ð Ð ÓÒ Ó ÒØÖ Ó ÕÙ ÔÓÒ Ð Þ Ñ Ó ÖÕÙ ÚÓº Ñ Ò Ñ ÔÙ Ù Ø ØÙ ÓÒ Ü Ó ØØÔ ÒÓ Ó Ñ ÕÙ Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ Ø ÔÖÓÚ Ò Ó Ó ÖÕÙ ÚÓ Ø ÔÖÓØ Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ Ö Û Ðк Æ Ø Ø Ñ ÙÑ Ö Ò Ò ÙÑ ÖÓ Ù Ù Ö Ó ÒÓ ÑÙÒ Ó ØÓ Ó Ö Ò Ó ÙÑ ØÖ Ó ÒØ Ò Ó Ð ¼¼ Ò Ó ÒÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ö Ö Ò ÓÑÓ Ü ÑÔÐÓ Ö È¾Èº ØÖ ¹ Ù Ó Ó ÖÕÙ ÚÓ Ó Ñ Ò ÑÓ Ù ØÖ Ù Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ô ÐÓ ÓÒ ÙÒØÓ ÖÚ ÒØ Ó Ó Ù ÔÖ Ò Ô Ö Ò º Ø Ó ÔÖ ÒØ Ö Ø Ö Þ Ó Ö Æ Ø ÙÒ Ó Ñ ØÓ ÓÐÓ ÔÖÓÔÓ Ø º ÁÒ ÐÑ ÒØ Ó º½ ÔÖ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö Ð Þ Ô Ö Ó ÒØ ÓÐ ØÓÖ Ó Ø Ð Ò Ó Ò Ó Ñ ÒØ ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ö Ð Þ Ó Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓº Ó º¾ º ÔÖ ÒØ Ñ Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ Æ Øº º½ ÓÐ Ø Ó Ë Ù Ò Ó Ñ ØÓ ÓÐÓ ÔÖÓÔÓ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓ Ô Ö Æ Ø ÙÑ ÒØ ÓÐ ¹ ØÓÖ Ó º ÍØ Ð Þ ÑÓ ÓÑÓ Ô Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó Ó Ó¹ ÓÒØ ÙÑ ÔÐ Ó ÒÙØ ÐÐ Ü Ø ÒØ ÔÖÓÚ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÒÙØ ÐÐ º ÔÐ Ó ÙØ Ð Þ Ó Ó ÒÙØ ÒÚÓÐÚ Ó ÔÓÖ ÙÑ ÖÙÔÓ Ò Ô Ò ÒØ ÒÚÓй Ú ÓÖ ÓÓÖ Ò Ó ÔÓÖ ÊÓ ÖØ ÅÙÒ Ó ½ ÓÑ Ó Ó ÖØÓ Ò Ð Ò Ù Ñ ¾ º ÔÐ Ó Ó ÔØ Ô Ö Ö Ö Ö ÕÙ Ó ÙØÓÑ Ø ÙÒ Ó Ô ¹ Ó Ò Ô Ð Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ Æ Ø ÓÒ ÓÖÑ Ö Ø Ð ¹ Ó Ò Ó º¾ º º Ç ÖÚ ÒØ ÓÒØ Ø Ó ÓÖ Ñ Ó Ø Ó Ô ÖØ Ö ÙÑ Ö Ð Ó ÖÚ ÒØ ÓÒ Ó Ò Æ Ø Ó Ø ÒÓ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÒÙØ ÐÐ ºÓÖ º ÙÖ ÒØ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ð Ó Ó ÒÖ Ñ ÒØ Ô ÖØ Ö ÓÙØÖÓ ÖÚ ÒØ ÕÙ ÓÒØ Ø ¹ Ö Ñ Ó ÒÓ Ó ÖÚ ÒØ ØÓ ÔÓ Ú Ð Ô ÖØ Ö ÓÖÑ ÔÖÓÔ Ó Ñ Ò Ò Ò Æ Ø ÃÙÔ¼¼ º Ç ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓÖ Ñ Ö Ð Þ Ó Ô ÖØ Ö Ù Ø Ó ØÖ Ð Ó ÐÓ Ð Þ ½ ØØÔ»» ÓÑ º ÖØ Ð Ò ºÒ Ø» ÑÖÓ»ÔÙ ¾ Ð ÔÓ Ö Ó Ø Ó Ò ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº ÒÙØ ÐÐ ÚºÓÑ» ÓÙÖ» ÒÙØ ÓÙ Ò Ñ ØØÔ»»ÛÛÛº ÒÙØ ÐÐ ÙÑ ºÓѻРÒÙÜ ÙÒ Ü» ÒÙغ Ö Ð Ó ÖÚ ÒØ Ò Ó Ø Ñ ÔÓÒ Ú Ð Ò Ø Ò Ö Óº

7 ÒÓ Ð ÓÖ Ø ÓÖ Ó ¹ËÔ Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö º Ø Ó ÙØ Ð Þ Ñ Ó Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ð Å Ò Ö Ú Ö Ó º¾ ÙÑ ØÖ Ù Ó Ó Ä ÒÙÜ ÔÓÒ Ú ÒÓ Ñ Ö Óº Ð Ø Ñ ÓÒ Ü Ó ÁÒØ ÖÒ Ø Ú ÊÆÈ Ö ÕÙ Ö ÔÖ Ò Ô ÐÑ ÒØ Ò Ø ØÙ Ó Ò ÒÓ ÙÔ Ö ÓÖ ÒØÖÓ Ô ÕÙ Ö Ð ÖÓ Ó ÕÙ ÔÓ Ð Ø Ö Ð Þ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓÒØ ÒÙÓ Ñ Ö ØÖ Ó ÓÒ Ø Ú º ÓÖ Ñ Ó ÖÚ Ú Ö Ó ÒÓ Ò ÙÑ ÖÓ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ø Ó Ö ÒÓ ÓÒØ Ù Ó Ô ÕÙ ÒÓ ÚÓÐÙÑ Ö ÕÙ Ó Ö Ð Þ ÒÓ ÓÖÖ Ö ÙÑ ÙÑ Ñ Ò º Ú Ö Ó Ó ÖÚ ÙÖ ÒØ ÙÑ Ñ Ò ÓÖ Ñ Ø Ø Ñ Ñ ÒÓÖ Ð Ò Ö Ö ÒØ ÙÑ ÔÓÖØ ÒØÓ Ô Ö ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ò Ó Ø Ò ÙÑ ÚÓÐÙÑ ÑÙ ØÓ Ö Ò ÒÚ Ð Þ Ò Ó Ó ØÖ Ø Ñ ÒØÓ Ó Ó ÓÔØ ÑÓ ÔÓÖ Ö Ð Þ Ö Ò Ð Ó Ö Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ñ ÙÑ º Ñ Ó Ö ÙÐØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ØÙØ Ó Ò Ø ØÖ Ð Ó Ó Ö Ð Ø ÚÓ ¾ ÓÖ Ó ¼¾»½¼»¾¼¼½º ÇÙØÖÓ Ô Ö Ó Ó Ò ÐÓ Ó ÓÖ Ñ Ò Ð Ó Ö ÙÐØ Ó ÓÑÔ Ø Ú ÓÙ Ñ Ð Ö ÓÖ Ñ Ó Ø Ó º È Ö ÕÙ ÐÓ Ð Þ Ó Ó ÖÚ ÒØ Ò Ö Ò Ó Ò Ù Ò ÒÓ Ó Ó Ø Ó ÓÒ ¹ ØÖÙ ÑÓ ÙÑ Ò Ö Ó ÔÖÓÚ Ò ÒØ Ð Ø ÔÓÒ Ð Þ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ö ¹ Ö Ò Ò Ó Ó ÖÚ ÒØ Ñ ÓÒ Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ò Ñ ÓÒ Ø Ó ÔÓÖ Ñ Ø ÑÔÓ Ò Ö º Ø ÖÚ ÒØ ÒÓÒØÖ Ñ Ô Ð Ó ÔÓÖ ØÓ Ó Ó ÑÙÒ Óº Ç ÖÚ ÒØ Ô¹ Ø Ó ÓÒØ Ø Ó Ò Ö Ó Ø Ð Ø Ú Ø Ò Ó ÕÙ Ó Ó ÓÐ Ø Ó ÔÖ ÒØ Ñ Ô Ò Ö Ø Ö Ø ÐÓ º º¾ Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ Ö Ø Ö Þ Ó Ð ÒØ ØÖ Ø ÙØ Ð Þ Ó Ó Ö ÙÖ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô Ð Æ Ø ÓÙ Ù Ó Ø Ò Ó ÖÕÙ ÚÓ Ò Ö º Ë Ù Ò Ó Ñ ØÓ ÓÐÓ ÔÖÓÔÓ Ø Ð Ù Ú ÒØÖ Ó Ö ÙÖ Ó ÕÙ Ñ Ò Ö Ñ ÕÙ Ö Ø Ö Þ Ó Ô Ö Ð ÓÒ ÙÑÓ Ó ÖÚ ÒØ ÓÖÑ ÓÑÓ Ó Ø Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó Ñ ÕÙ Ö Ø Ö Þ Ó Ñ Ó Ô Ö Ó Ø ¹ÐÓ º º¾º½ Ö Ø Ö Þ Ó Ñ Ò Æ ÒÙØ ÐÐ Ó Ö ÙÖ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ Ó ÖÕÙ ÚÓ º È Ö Ú Ð Ö Ó ÖÕÙ ÚÓ Ñ Ò Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ Ö ÒÙØ ÐÐ Ö Ð Þ ÑÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÕÙ ØÖ Ø Ñ Ñ ÒØ Ñ Ò Ò ÕÙ ÖÝ ÙØ Ð Þ Ô Ö Ù Ö ÔÓÖ ÖÕÙ ÚÓ º ÆÓ Ó Ó Ø ÚÓ ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ø Ö Þ Ö Ñ Ò Ó ÖÚ ÒØ ÓÙ ÕÙ Ó Ø ÔÓ Ò ÓÖÑ Ó Ö ÕÙ Ø ÔÓÖ Ð Ö º Ö Ø Ö Þ ÑÓ Ô Ð ÚÖ Ñ ÔÖÓÙÖ Ò Ö ÓÖÑ Ø ÖÑÓ Ú Ó ÔÓÔÙÐ Ö Ø ÖÑÓ ØÖ Ù Ó Ù Ö ÕĐÙ Ò º Ç ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÕÙ ÙÔÓÖØ Ø Ò Ð Ô ÚÓ ØÖ Ð Ò Ó Ñ ÒØ ÓÑ ÓÐ Ø ÕÙ ÖÝ Ö Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ ÕÙ ÒÚÓÐÚ ÑÓ º ÌÓ ÕÙ ÖÝ Ö Ó ÓÒ Ö Ò Ò Ð º Ç Ó Ø ÚÓ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ Ö ØÖ Ù Ó Ö ÕĐÙ Ò ÓÓÖÖ Ò Ô Ð ÚÖ ÔÖÓÙÖ Ò Æ Øº È Ö Ø ÒØÓ ÓÖ Ñ ÖÑ Þ Ò ØÓ ÕÙ ÖÝ Ö Ô ÐÓ ÒÓ Ó ÖÚ ÒØ ¾º ¾º ¼µ ÙÖ ÒØ ¾ ÓÖ ÜØÖ Ô Ð ÚÖ ¹ Ø ÒØ ÕÙ ÓÑÔÙÒ Ñ º ¾µº Ö ÕĐÙ Ò ÓÙ Ò ÙÑ ÖÓ ÓÓÖÖ Ò µ Ô Ð ÚÖ ÓÖ Ñ Ö ØÖ Ø Ñ Ñº ÔÓ Ó Ó ÓÒ ØÖÙ Ó ÙÑ Ö Ò Ò Ö ÕĐÙ Ò Ô Ð ÚÖ º ½¼ Ô Ð ÚÖ Ñ Ö ÕĐÙ ÒØ ÔÓ Ñ Ö Ú Ù Ð Þ Ò Ì Ð µ ÙÖ ½º

8 Número de Ocorrências da Palavra Número de Ocorrências da Palavra X Ranking da Palavra (LogXLog) 1e+06 Linearização com inclinação Ranking da Palavra ÈÓ Ó È Ð ÚÖ ÇÓÖÖ Ò ½ Ø ¾¼ º ¼ ¾ ÚÜ ½½ º Ú ½½ º ½ Ó ¼º ¾ ÑÔ º ÑÔ º ¾¼ Ò º ¼ Ò º¾ Ø Ö º ¼ ½¼ ØÓ ¾ º ½ ÙÖ ½ µ Ê Ò Ò Ö ÕĐÙ Ò Ô Ð ÚÖ Ô ÕÙ Ò Æ Ø µ ½¼ Ô Ð ÚÖ Ñ Ö ÕĐÙ ÒØ Ç Ö Ó µ ÙÖ ½ ÔÖ ÒØ ØÖ Ù Ó Ö ÕĐÙ Ò Ó Ö Ò Ò Ô Ð ÚÖ Ó ÕÙ Ð ÔÖÓÜ Ñ ÙÑ ØÖ Ù Ó Ô Ô ÓÑ ÒÐ Ò Ó Ù Ð ¹¼ ¾º Ê ÙÐØ Ó Ñ Ð Ö Ø Ó ÔÖ ÒØ Ó Ñ ËÖ ¼½ º º¾º¾ Ö Ø Ö Þ Ó Ô Ö Ó ÒØ Ö Ó Æ ÒÙØ ÐÐ Ó ÖÕÙ ÚÓ Ó Ó Ø Ó ÔÓÖ Ñ Ó ÙÑ Ñ Ò ÑÓ Ù ØÖ ¹ Ù Ó Ñ ÕÙ ÓÒ ÙÐØ Ò ÐÑ ÒØ ÒÚ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ó Ó ÕÙ ÔÖÓ Ñ Ù Ò Ù ÔÖ ÓÔÖ ÖÕÙ ÚÓ Ö ØÓÖÒ Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÓÑ Ó ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ ÒÓÒØÖ Ó ÔÖÓÔ Ñ ÓÒ ÙÐØ Ô Ð Ù ÔÖ ÓÔÖ Ú ¹ Þ Ò Ò º Ö Ú Ó ÔÖÓ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÜØÓ Ô Ö Ø Ö Ð ÙÑ Ö ¹ Ø Ö Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ Ò Ñ Ò ÑÓ Ù º ÔÖ Ñ Ö Ð ØÖ Ø ÓÒ Ø ¹ Ú Ó ÖÚ ÒØ ÓÙ Ú Þ Ò Ò Ó Ñ ÑÓ ÕÙ Ó Ø ÖÑ Ò ÒØ Ô Ö Ó Ð Ò ÓÒ ÙÐØ º Ç Ð Ò ÙÑ ÓÒ ÙÐØ Ñ ÕÙ ÒØÓ ÖÚ ÒØ Ó ÓÒØ Ø Ó ÕÙ Ò Ó Ð ÒÚ Ô Ö Ö º Ç Ñ Ò ÑÓ ØÖ Ù Ó ÓÒ¹ ÙÐØ ÒÙØ ÐÐ ÔÓ ÓÒØ Ø Ö Þ Ò ÖÚ ÒØ Ñ ÙÑ Ù Ó ÕÙ ÙÑ ÒØ ÔÓ Ð Ù Ó Ò Ù º ÆÓ ÒØ ÒØÓ Ó Ò Ó Ò Ö Ñ ÒØ ØÖ ÙÞ Ö Ñ Ú ÐÓ Ò Ô ÕÙ º ÍÑ ÓÙØÖÓ ØÓÖ ÕÙ Ú Ö ÓÒ Ö Ó Ó Ø ÑÔÓ Ð Ø Ò ÒØÖ Ó ÒÚ Ó Ó Ö ØÓÖÒÓ Ñ Ò Ò º ÓÑÔÓ Ó ØÓÖ ÒÓ Ô ÖÑ Ø Ñ Ò Ð Ö Ó ÔÖÓ Ó Ù ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÓ ÙÑ ØÓ Óº Ñ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ó ÖÚ ÒØ º Ë Ó Ó Ó ÔÖ Ò Ô Ö ÕÙ ØÓ Ú Ð Ó Ñ ÙÑ Ø Ñ Ù Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ð Ø Ú Ù ÓÙ Ó Ù Ù Ö Ó ÒÓÒØÖ ÓÙ Ò Ó Ó ÕÙ ÔÖÓÙÖ º Ú Þ Ò Ò Ó Ð Ò Ó ÖÚ ÒØ Ó Ø ÖÑ Ò ÒØ ÒÓ ÔÖ Ñ ÖÓ Ö ÕÙ ØÓ ÙÑ Ú Þ ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ñ Ó Ø Ñ Ò Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÒ Ö Ù º ÆÓ ÒØ ÒØÓ Ó Ø ÑÔÓ Ö ÔÓ Ø ÓÒ ÙÐØ Ó ÖÚ ÒØ Ò Ó ÓÖ ØÓÐ Ö Ú Ð Ò ÒØ ÔÓÖ ÙÑ Ò Ò Ø ÖÕÙ ÚÓ º È Ö Ò Ð Ö Ö ÕÙ ØÓ Ö Ð Þ ÑÓ Ó Ù ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ô Ö Ñ Ö Ð Ø Ò ÒØÖ Ó ÒÚ Ó Ñ Ò Ñ Ó Ö ØÓÖÒÓ Ù Ö ÔÓ Ø º Å Ô Ñ ÒØ ÕÙ ÒØ Þ ÑÓ Ð Ø Ò ÒØÖ Ó ÒÚ Ó ÙÑ Ô Ò Ó Ö ØÓÖÒÓ Ó Ö Ô Ø ÚÓ ÔÓÒ ÓÖÑ Ü Ñ Ò Ö Ð Ø Ò ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ó ÖÚ ÒØ Æ Øº È Ö Ø ÒØÓ ÓÖ Ñ ÒÚ Ó Ô Ò ÓÑ ØØÐ ½ Ô Ö ØÓ Ó Ó ÖÚ ÒØ

9 ÒÓ Ò Ö Ó ÙÖ ÒØ ¾ ÓÖ Ô Ö Þ Ò Ó ÙÑ ØÓØ Ð ½º ¾ º ¾ Ô Ò º Ê ØÖ ÑÓ Ô Ö ÔÓÒ Ó Ø ÑÔÓ ØÖ Ò ÓÖÖ Ó ÒØÖ Ó ÒÚ Ó Ó Ô Ò Ö Ô Ø ÚÓ Ö ÔÓ Ø º ÓÑ Ó ÓÒ ØÖÙ ÑÓ ØÓ Ö Ñ Ö Ö ÒØ Ð Ø Ò ÒØÖ Ó Ô Ò Ó ÔÓÒ º Ø ØÓ Ö Ñ ÔÓ Ñ Ö Ú Ù Ð Þ Ó Ò ÙÖ ¾º 0.1 log(latência (s)) X Porcentagem de PINGs(%/100) Aproximação Log Normal 1 Latência (s) X Porcentagem cumulativa de PINGs Porcentagem de PINGs(%/100) Porcentagem cumulativa de PINGs log(latência (s)) Latência (s) ÙÖ ¾ µ ØÖ Ù Ó Ö ÕĐÙ Ò Ð Ø Ò ÒØÖ Ô Ò ÔÓÒ µ ØÖ ¹ Ù Ó ÙÑÙÐ Ð Ø Ò Ò Ð Ò Ó Ó Ö Ó µ ÙÖ ¾ Ó ÖÚ ÑÓ ÕÙ ØÖ Ù Ó Ó ÔÓÒØÓ ÔÖÓÜ Ñ ÑÙ ØÓ ÙÑ ÙÖÚ ØÖ Ù Ó ÄÓ ¹ÆÓÖÑ Ð Å Ø Ù ÓÖÑÙÐ È Üµ ËÜ Ô ½ ¾ ÐÒ Üµ Å µ ¾Ë ¾ ¾ Ð Ò Ö Þ Ó Ö Ð Þ Ö ÙÐØÓÙ ÒÓ Ú ÐÓÖ Ë Å Ù ½ ¾ ½ ÓÑ Ú Ö Ò ¼ ½ ± ¼ ½¾± Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ º Ç Ó ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ø ÔÖÓÜ Ñ Ó Óѹ ÔÖ Ò Ò Ó Ö ÔÓ Ø Ö Ñ Ø ¾¼¼ ÙÒ Ó Ö Ò Ñ ± Ó Ô Ò Ö ÔÓÒ Ó ÓÒ ÓÖÑ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó ÒÓ Ö Ó µ ÙÖ ¾º º Ö Ø Ö Þ Ó ÖÚ ÓÖ Ö Ø Ö Þ Ó ÖÚ ÓÖ ØÖ Ø Ó ÔÖÓÚ Ñ ÒØÓ Ó Ö ÙÖ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô Ð Æ Ø ÓÙ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ó ÓÙØÖÓ ÖÚ ÒØ Ö º Ë Ù Ò Ó Ñ ØÓ ÓÐÓ ÔÖÓÔÓ Ø Ð Ù Ú ÒØÖ Ó Ö ÙÖ Ó ÕÙ ÔÖÓÚ Ö Ñ ÕÙ Ö Ø Ö Þ Ó Ô Ö Ð ÔÖÓÚ Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ ÒØ ÓÖÑ ÓÑÓ ÔÖÓ Ö Ö ÕÙ Ó ÔÓÖ ÙÑ Ö ÙÖ Ó Ñ ÕÙ Ö Ø Ö Þ Ó Ñ Ó Ô Ö ÔÖÓÚ ¹ÐÓ º º º½ Ö Ø Ö Þ Ó Ó ÖØ Æ ÒÙØ ÐÐ ÖÚ ÒØ ÙØ Ð Þ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ö Ñ Ó Ô Ö ÓÑÔ ÖØ Ð Ö ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ Ô Ö Ö º Ç Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ Ó Ô Ó Ñ Ó Ó Ø ÔÓ ÖÕÙ ÚÓ ÔÓÒ Ð Þ Ó Ó Ö Ø Ö Ø Ò Ô Ò ÒØ ÖÚ Òغ ÈÓÖØ ÒØÓ Ò Ó Ò Ö ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ó Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ ØÓØ Ð Ö ÙÖ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú ØÖ Ø Ò Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÙ ÕÙ Ð Ø Ø Ú ØÖ Ø Ò Ó Ú Ö ÓÒØ Ù Ó º Ñ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ö Ó ÖØ ÖÕÙ ÚÓ Ò Ö ÒÙØ ÐÐ ØÖ Ø ÑÓ Ù Ú Ö Ú Ñ ÒØ ÚÓÐÙÑ Ó Ø ÔÓ ÓÒØ Ù Ó Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ ÓÑÔ Ó Ñ Ö º ÙÑ Ð Ò Ð ÔÓÖ ÙÑ Ö Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö ØÓ Ù Öº

10 º º½º½ ÎÓÐÙÑ Ó ÔÓÒ Ð Þ Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ Ö ÒÙØ ÐÐ Ô Ó ÙÑ Ñ Ò ÑÓ Ô Ö ÚÙÐ Ó Ò ÓÖÑ Ó Ó Ö ÚÓÐÙÑ ÖÕÙ ÚÓ ÔÓÒ Ð Þ Ó ÔÓÖ Ñ Ó Ñ Ò Ò Ô Ò ÔÓÒ º ÌÓ Ó ÔÓÒ ÖÖ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ Ó ÚÓÐÙÑ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ ÕÙ Ó ÒÚ ÓÙº Æ Ó ÙØ Ð ¹ Þ ÑÓ Ñ Ò ÑÓ Ô Ö Ú Ð Ö Ó ÚÓÐÙÑ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ò Ö ÒÙØ ÐÐ º Ç Ó Ø ÚÓ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ø Ö Þ Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ Ó ÚÓÐÙÑ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ º È Ö Ø ÒØÓ ÓÖ Ñ ÒÚ Ó Ô Ò Ô Ö ØÓ Ó Ó ÖÚ ÒØ ÒÓ Ò Ö Ó ½¾¼º µ ÙÖ ÒØ ¾ ÓÖ º Ê ØÖ ÑÓ Ô Ö ÙÑ Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ ÒÓ ÒÚ Ö Ñ Ö ÔÓ Ø ¼º¾ ¾µ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ ÒØ ØÓØ Ã ÝØ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó º ÔÓ Ó ÓÒ ØÖÙ ÑÓ ÙÑ ØÓ Ö Ñ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ Óѹ Ô ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ ÙÖ µµ ÙÑ ØÓ Ö Ñ Ó ÚÓÐÙÑ Ñ Ã ÝØ Óѹ Ô ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ ÙÖ µµº Î Ù Ð Þ Ñ Ð ÄÓ ÄÓ Ñ ÔÖ ÒØ Ñ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ð Ò Ö ÓÒ ÙÖ Ò Ó ÔÓÛ Ö Ð Û ¼¼ º log(número de servents) X log( Número de Arquivos Compartilhados) log(número de servents) X log(tamanho dos arquivos compartilhados) log(número de servents) log(número de servents) log(número de Arquivos Compartilhados) e+06 1e+07 1e+08 1e+09 log(tamanho dos arquivos compartilhados) (Kbytes) µ Æ ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ µ ÉÙ ÒØ Ã ÝØ ÙÖ ØÖ Ù Ó Ó ÖÕÙ ÚÓ Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ Ò Æ Ø Ç ÖÚ ¹ ÒÓ Ö Ó ÙÖ ÕÙ Ö Ò Ñ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÔÓÙÓ ÖÕÙ ÚÓ Ø Ð ÓÖÑ ÕÙ ± Ó ÖÚ ÒØ Ò Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ Ñ Ó ÕÙ ½¼¼ ÖÕÙ ÚÓ ¼¼ Å ÝØ º ÈÓÖ ÓÙØÖÓ Ð Ó Ð ÙÒ ÖÚ ÒØ ÕÙ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ Ñ ¼º¼¼¼ ÖÕÙ ÚÓ ¾º¼¼¼ ÝØ º Ñ Ñ ÓÖ ÙÑ Ö È¾È ØÓØ ÐÑ ÒØ Ò¹ ØÖ Ð Þ Ó ÖÚ ¹ Ò Æ Ø ÙÑ Ö Ò Ñ ÓÖ ÖÚ ÒØ ÕÙ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÔÓÙÓ ÖÕÙ ÚÓ Ð ÙÒ ÔÓÙÓ ÕÙ ÒØÖ Ð Þ Ñ Ö Ò ÚÓÐÙÑ Ó º Ò ÓÑ ÒÓ ÓÖ ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ Ö Ð Ø Ó Ñ À¼¼ º Ç ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó ÓÒØÖ Ù Ò Ø ÕÙ Ø Ó Ó ÒØ Ö ØÖ Ù Ó ÔÓÛ Ö Ð Û ÔÖ ÒØ Ø ÒØÓ ÒÓ Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ ÒØÓ Ò ÕÙ ÒØ Ã ÝØ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ Æ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó ØÖ Ð Ó ÒØ Ö ÓÖº Ò Ð Ó Ó Ö Ó Ò Ò Ü Ø Ò ÙÑ Ö Ð Ó ÔÖÓÔÓÖ ¹ ÓÒ Ð ÒØÖ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ ÒØ Ã ÝØ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ñ ÙÒ Ó ÙÖÚ ÔÖ ÒØ Ö Ñ Ò Ó Ñ Ð ÒØ º È Ö Ú Ö Ö Ö Ð Ó ÓÒ ¹ ØÖÙ ÑÓ ÙÑ Ö Ó Ñ ÕÙ ÔÓÒØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ ÒØ Ã ÝØ ÙÑ ÖÚ ÒØ Ô Ó Ó ÕÙ Ð ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó Ò ÙÖ º Ç ÖÚ Ò Ó Ó Ö Ó ÙÖ ÔÓ ¹ Ô Ö Ö ÕÙ Ó ÔÓÒØÓ ÓÒÚ Ö Ñ Ô Ö ÙÑ Ö Ø ÓÙ ÓÒÚ Ö Ñ Ô Ö ÙÑ Ö Ð Ó Ð Ò Ö ÒØÖ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ

11 1e+07 Nœmero de Arquivos Compartilhados X Volume(Kbytes) f(x) 8e+06 Volume(Kbytes) 6e+06 4e+06 2e Arquivos Compartilhados ÙÖ Ê Ð Ó ÒØÖ Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ ÒØ ÝØ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ó Ø Ñ Ò Ó ÖÕÙ ÚÓ º ÔÖÓÜ Ñ Ó ÔÓÒØÓ ÖÓÙ Ö Ø Ü ÒÓ Ö Ó Ù Ó Ó ÒØ ÒÐ Ò Ó º¾ ¼º ÇÙ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ó Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ò Æ Ø º¾ ¼ à ÝØ º Ñ Ñ Ó Ó Ö Ó ÕÙ ØÖ Ø Ñ ÕÙ ÒØ Ã ÝØ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ó ÖÚ ¹ ÙÑ ÓÒ ÒØÖ Ó ÔÓÒØÓ Ñ ØÓÖÒÓ ¾º¼ º½ ½ à ÝØ ÓÖ Ó Ô Ö Ó Ö ¹ ØÓ ÙÑ Ô Ó ÙÑ Ö Ø Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ µº Ú Ó ÔÓ Ñ Ø Ö Ó Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÒØ ÖÓ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÖÚ ÒØ º Ö ÔÖ ÒØ Ó Ô Ö Ó ÒØ ÖÓ ÙØ Ð Þ ¾ Ø ÕÙ Ð Ð Ñ Ø Ö Ó ÚÓÐÙÑ Ó Ñ ÝØ ¾½ Ñ Ã ÝØ ¾º¼ º½ ½º Ö Ø Ö Þ ÑÓ Ô Ð ÚÖ Ñ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ò Ö ÓÖÑ Ó ÖÚ ÖÑÓ ØÖ Ù Ó Ù Ö ÕĐÙ Ò º ÔÖ Ò Ô Ð ¹ Ö Ò ÒØÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓÔÓ ØÓ Ô Ö Ò Ð Ó ÒØ Ö Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ Ø Ø ÚÓ ÒÚ Ò Ó ÙÑ Ö ÓÒ ÙÐØ Ô Ö Ö ÔÓÖ Ñ Ó ÕÙ ÖÝ ÓÑ ØØÐ Ò Ð Ò Ó Ó ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ Ö ÔÓ Ø Ö Ó ÒÓ ÕÙ ÖÝ Ø º Ç Ó Ø ÚÓ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ Ö ØÖ Ù Ó Ö ÕĐÙ Ò ÓÓÖÖ Ò Ô Ð ÚÖ ÕÙ ÓÑÔ Ó Ñ Ó ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ Ö ØÓÖÒ Ó Ô Ð ÓÒ ÙÐØ Æ Ø Ñ Ò Ó Ó Ò Ð Ó Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ ÒØ Ó Ô Ð ÚÖ º Ò Ð ÕÙ Ð Ú Ñ ÓÒ Ö Ó Ó ÓÒØ Ù Ó Ñ ÒØ Ó Ø Ô Ð ÚÖ Ó Ø Ú Ò Ó Ø ÓÖ Þ Ö Ó ÖÚ ÒØ ÓÖ Ó ÓÑ Ó ÓÒØ Ù Ó Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ó Ö Ð Þ Ö ÔÖ ÒØ Ñ ØÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ º È Ö Ø Ò Ö Ó Ó Ø ÚÓ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÕÙ ÔÖÓÔÓ ØÓ ÓÖ Ñ ÖÑ Þ Ò Ó ØÓ¹ Ó Ó ÕÙ ÖÝ Ø Ö Ó Ô ÐÓ ÒÓ Ó ÖÚ ÒØ ½º¼ ¼º µ ÙÖ ÒØ ¾ ÓÖ Ü¹ ØÖ Ô Ð ÚÖ Ø ÒØ ÕÙ Ó ÓÑÔÙÒ Ñ º½ ¼µº Ö ÕĐÙ Ò ÓÙ Ò ÙÑ ÖÓ ÓÓÖÖ Ò µ Ô Ð ÚÖ ÓÖ Ñ Ö ØÖ Ø Ñ Ñº ÔÓ Ó Ó ÓÒ ØÖÙ Ó ÙÑ Ö Ò Ò Ö ÕĐÙ Ò Ô Ð ÚÖ º ½¼ Ô Ð ÚÖ Ñ Ö ÕĐÙ ÒØ ÔÓ Ñ Ö Ú Ù Ð Þ Ò Ì Ð µ ÙÖ º Ç Ö Ó µ ÙÖ ÔÖ ÒØ ØÖ Ù Ó Ö ÕĐÙ Ò Ó Ö Ò Ò Ô Ð ÚÖ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ó ÕÙ Ð ÔÖÓÜ Ñ ÙÑ ØÖ Ù Ó Ô Ô ÓÑ ÒÐ Ò Ó Ù Ð ¹¼ Ñ Ò Ö Ò ÐÓ Ó Ó ÖÚ Ó ÒÓ Ö Ó ÙÖ ½º

12 Número de Ocorrências da Palavra Número de Ocorrências da Palavra X Ranking da Palavra (LogXLog) 1e+08 Linearização com inclinação e+07 1e Ranking da Palavra ÈÓ Ó È Ð ÚÖ ÇÓÖÖ Ò ½ Ø ½¾º ½¾º ½ ¾ Ü º º½ Ó º º ÔÓÖÒ º º ¼ Ò º º½ ÜÜÜ º ¾º Ø Ò º ¼º Ö ØÒ Ý º½ º½ Ò º¼ º ¾ ½¼ Ñ ÓÒÒ º º¼ ¼ ÙÖ µ Ê Ò Ò Ö ÕĐÙ Ò Ô Ð ÚÖ ÕÙ ÓÑÔ Ó Ñ Ó ÒÓÑ Ó ÖÕÙ ÚÓ Ò Æ Ø µ ½¼ Ô Ð ÚÖ Ñ Ö ÕĐÙ ÒØ º º¾ Ö Ø Ö Þ Ó Ô Ø Ò Ñ ÒØÓ Ö Ø Ö Þ Ó Ó Ö ÙÖ Ó ÕÙ Ó Ó Ö Ó Ö Ô ÖÑ Ø Ó Ñ Ò ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÚÓÐÙÑ ÖÕÙ ÚÓ ÔÓÒ Ú Ò ÒÙØ ÐÐ º ÆÓ ÒØ ÒØÓ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ó ÔÓ Ö ØÖ ÙÞ Ñ Ô ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ Ö ÙÖ Ó º ÇÙØÖÓ Ö ÙÖ Ó ÓÑÓ Ô ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÓÒ Ø Ú Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ ÔÖÓÚ Ñ Ó Ö ÙÖ Ó Ó Ø ÖÑ Ò ÒØ Ò Ô Ø Ò Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ó Ö Ò Ó Ø Ñ Ñ Ð Ñ Ø ÓÖ Ô Ö Ô ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ Ò Ö ÒÙØ ÐÐ º Æ ÓÒØ ÜØÓ Ò Ð ÑÓ Ð ÙÑ Ú Ö Ú ÕÙ ÑÓÒ ØÖ Ñ Ô Ø Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ ÚÓÐÙÑ Ö ÕÙ Ó Ö ÓÚÓÐÙÑ Ö ÕÙ Ó Ø Ò º º º¾º½ ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ Ç ÖÚ ÒØ ÙÑ Ö È¾È ÓÑÓ ÒÙ¹ Ø ÐÐ Ø Ñ Ô ÙÐ Ö Ò Ó Ø Ö Ñ ÓÑÔÖÓÑ Ó ÓÑ ÔÓÒ Ð ÓÙ Ð ÔÓ Ñ ÒØÖ Ö Ö Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ÑÓÑ ÒØÓº È Ö Ò Ð Ö ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ Ò Ö ÒÙØ ÐÐ Ö Ð Þ ÑÓ ÙÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓÒ ÒÚ ÑÓ Ô Ò ÕÙ ÖÝ Ô Ö Ó Ñ ÒØ ¾¼¼ ÙÒ Ó µ Ô Ö ØÓ Ó Ó ÖÚ ÒØ ÒÓ Ò ¹ Ö Ó ½¾¼º µ ÙÖ ÒØ ¾ ÓÖ º Ê ØÖ ÑÓ Ô Ö ÙÑ Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ ÒÓ ÒÚ Ö Ñ Ð ÙÑ Ö ÔÓ Ø ¼¼ µ Ó Ø ÑÔÓ ØÓØ Ð ÔÓÒ Ú Ð ÙÖ ÒØ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ô ÖØ Ö Ö ÔÓ Ø ÒÚ Ô Ö Ñ Ò Ò ÕÙ Ö ÑÓ º ÔÓ Ó ÓÒ ØÖÙ ÑÓ Ó ØÓ Ö Ñ Ó Ø ÑÔÓ ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ º ØÖ Ù Ó Ó Ø Ü ÒÓ Ö Ó µ ÙÖ Ñ Ð ÄÓ ÄÓ ÙÑ ÔÓÛ Ö Ð Û ¼¼ ÓÒ ÓÖÑ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó Ô ÐÓ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ð Ò Ö Ò Ð º Ç ÖÚ ¹ ÙÑ Ô Ö Ó Ó ÔÓÒØÓ ÒÓ Ò Ð ÙÖÚ Ñ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÚ ÒØ ÔÖ ÒØ Ò ÒØ ÖÚ ÐÓ ÔÓÙÓ Ò Ø ÚÓ ÓÒ ÓÖÑ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó Ô Ð ØÖ Ù Ó ÙÑÙÐ ÔÖ ÒØ ÒÓ Ö Ó µ ÙÖ º Ò Ð Ó ÑÓ ØÖ ÕÙ ± Ó ÖÚ ÒØ Ò Ó ÙÐØÖ Ô Ñ ¾º ¼¼ ÙÒ Ó ÔÓÒ Ð Ò ÒØ ÖÚ ÐÓ ÜÔÐ ØÓ Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ð Ò Ö ÙÖÚ º ÓÑÓ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó ÒÓ Ö Ó µ ÙÖ Ö Ò Ñ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ ÔÖ ÒØ ÑÙ ØÓ Ü ÔÓÒ Ð ± Ó ÖÚ ÒØ µ Ò Ó ÙÐØÖ Ô Ñ ½¼ Ñ ÒÙØÓ ÔÓÒ Ð ¼ ± Ó Ø ÑÔÓ ØÓØ Ðµº ÈÓÖ ÓÙØÖÓ Ð Ó ÔÓ ¹ Ó ÖÚ Ö Ø Ñ Ñ ÙÑ ÖÚ ÒØ ÓÑ ÔÓÒ Ð Ñ ± ¾ ÓÖ Ñ ÒÙØÓ µº Ú ÐÓÖ ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ó Ö Ó ÒÓ ÖÚ ÓÖ Ö Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖ Ñ ±µº

13 Número de Servents X Tamanho da Sessão Porcentagem de Servents X Tamanho da Sessão f(x) 100 Número de Servents Porcentagem de Servents Tamanho da Sessão (s) Tamanho da Sessão (s) ÙÖ µ ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ Æ Ø µ ØÖ Ù Ó Ô Ö ÒØÙ Ð Ù¹ ÑÙÐ ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ Ò ÙÑ ÖÓ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ØÙ Ó ÒØ Ö ÓÖ Ñ ÕÙ Ó ÖÚÓÙ ÕÙ ÔÓÙÓ Ö¹ Ú ÒØ Æ Ø Ó Ö ÐÑ ÒØ ÔÖÓÚ ÓÖ ÖÕÙ ÚÓ À¼¼ ÑÓ ØÖ Ò Ó ÕÙ Ó ÖÚ ÒØ Ø Ñ Ñ Ó ÔÖ ÓÑ Ò ÒØ Ñ ÒØ Ð ÒØ ÒÓ ÕÙ ÓÒ ÖÒ ÔÓÒ Ð Ô Ö Óѹ Ô ÖØ Ð Ö Ø Ö ÙÖ Ó º º º¾º¾ ÎÓÐÙÑ Ö ÕÙ Ó Ö ÌÖ Ø Ò Ó Ó Ô Ö Ð ÖÚ ÓÖ Ó ÖÚ ÒØ Ö ÒÙØ ÐÐ Ø ÑÓ Ø ÔÓ Ñ Ò Ò Ö ÔÓÖ Ð Ô Ò ÕÙ ÖÝ ÓÛÒ¹ ÐÓ ÔÙ º Ø Ø Ñ ØÖ Ø Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÖÙÔÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ñ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÑÓ Ò Ð Ó Ô Ò ÕÙ ÖÝ Ö Ó º Ñ ÙÒ Ó Ð Ñ Ø Ó ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ð Þ Ó Ò Ó ÔÓ ÑÓ Ò Ð Ö Ö ÕÙ Ó ÓÛÒÐÓ ÔÙ º Ñ Ó Ó Ø ÚÓ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÕÙ ÒØ Þ Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÕÙ ÖÝ Ô Ò Ö Ó ÔÓÖ ÙÑ ÖÚ ÒØ Ó ÐÓÒ Ó Ó Ø ÑÔÓ Ñ ÓÑÓ Ö Ð Ó ÒØÖ Ò ÙÑ ÖÓ ÓÖÑ Ö Ø Ö Þ Ö Ó ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ö Ô ÐÓ Ð Ó ÖÚ ÓÖ ÙÑ ÖÚ Òغ È Ö Ø ÒØÓ ÓÖ Ñ Ö ØÖ Ó ØÓ Ó Ó Ô Ò ÕÙ ÖÝ Ö Ó Ô ÐÓ ÒÓ Ó ÖÚ ÒØ ÙÖ ÒØ ¾ ÓÖ º ÓÖ Ñ Ö Ó ÙÖ ÒØ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÙÑ ØÓØ Ð ¾º¼ Ô Ò ¾º ¾º ½ ÕÙ ÖÝ ÓÑ Ñ ¼ Ö ÕÙ Ó ÔÓÖ ÙÒ Ó Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ º Ø Ü Ñ Ü Ñ Ó ÖÚ ÓÖ Ñ ¾ Ô Ò ½¼¼ ÕÙ ÖÝ ÔÓÖ ÙÒ Óº Ç ÖÚ ¹ ÓÓÖÖ Ò Ö Ø ÒØÓ Ô Ò ÓÑÓ ÕÙ ÖÝ Ó ÐÓÒ Ó Ó Ô Ö Ó Ó Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓº ÈÓÖØ ÒØÓ Ó ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ò Ó ÓÒ Ø ÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ó Ò ÐØ Ö Ó ÖÙ Ó ÐÓÒ Ó Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓº ÇÙØÖ Ö Ø Ö Ø Ó ØÖ Ó ÕÙ ÓÒ ÙÑ ÖÓ ÕÙ ÖÝ ÑÙ ØÓ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ Ó Ô Ò º Ç Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ö Þ Ó ÒØÖ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÕÙ ÖÝ Ô Ò Ö Ó Ó ÐÓÒ Ó Ó Ô Ö Ó Ó Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓÑ Ú Ó Ô Ö Ó ±º ÇÚ ÐÓÖ Ñ Ü ÑÓ Ó ÖÚ Ó Ó ½ ÓÑ Ò ÑÓ ½ º º º¾º ÎÓÐÙÑ Ö ÕÙ Ó Ø Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ó ÖÙÔÓ ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØÓ ÒØ Ö ÓÖ Ó Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ù Ö Ò Ð Ñ Ö ÕÙ Ó Ø Ò Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ º Æ Ó ÔÓ ÑÓ ÔÓÒ Ð Þ Ö ÖÕÙ ÚÓ Ñ ÙÒ Ó Ó ØÖ Ó ÕÙ Ó ÖÖ Ø Ö Ó Ð Ò Ò Ø ¹ ØÙ Ó Ò ÒÓ ÕÙ Ø ÑÓ Ð Ó º

14 Ç Ó Ø ÚÓ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ Ö ÕÙ ÒØ Þ Ö Ô ÕÙ Ó ÖÚ ÒØ ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ò Ö ÓÒ ÙÐØ Ø Ò Æ Øº È Ö Ø ÒØÓ ÒÚ ÑÓ ÕÙ ÖÝ Ô Ö ØÓ Ó Ó ÖÚ ÒØ ÒÓ Ò Ö Ó ½¾¼º µ ÙÖ ÒØ ¾ ÓÖ º ÓÒ ÙÐØ ÓÖ Ñ ÔÖ Ô Ö Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ø Ñ Ó ÖÚ Ò ÓÒ Ùй Ø Ö Ô ÐÓ ÒÓ Ó ÖÚ ÒØ Ú Ó º¾º½µº Ç ÕÙ ÖÝ Ø Ö Ó ½º ¼µ ÓÖ Ñ ÖÑ Þ Ò Ó Ò Ó ÓÒØ Ð Þ Ó Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ö ÔÓ Ø ÒÚ ÔÓÖ ÖÚ Òغ ÔÓ Ó ÓÒ ØÖÙ ÑÓ Ó ØÓ Ö Ñ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ º Ò Ð Ó ÑÓ ØÖ ÙÑ Ö Ò ÓÒ ÒØÖ Ó ÖÚ ÒØ Ö ÔÓÒ Ò Ó ÔÓÙ ÓÒ ÙÐØ ÙÖ ÒØ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ± Ò Ó Ö ÔÓÒ Ö Ñ Ñ Ó ÕÙ ½ ÓÒ ÙÐØ ± Ò Ó Ö ÔÓÒ Ö Ñ Ñ Ó ÕÙ ½ º ÈÓÖ ÓÙØÖÓ Ð Ó ½ ÖÚ ÒØ ÕÙ ÒÚ ÓÙ ¾ º Ö ÔÓ Ø Ó ÙÒ Ó Ñ ÓÖ ÒÚ ÓÙ ½ º Ö ÔÓ Ø µº Ê ÙÐØ Ó Ñ Ð ÒØ Ó Ó ÖÚ Ó Ñ À¼¼ º Ç Ó Ø ÚÓ Ó ÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ú Ö Ö Ü Ø Ò Ö Ð Ó ÒØÖ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ ÔÓÖ ÙÑ ÖÚ ÒØ Æ Ø ÕÙ ÒØ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ Ö¹ Ø Ð Ó Ô ÐÓ Ñ ÑÓº È Ö Ø ÒØÓ ÙØ Ð Þ ÑÓ Ó Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÒØ Ö ÓÖ Ô Ö Ó Ø Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ ÔÓÖ ÖÚ ÒØ ÓÑ Ò Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ô Ö Ò Ð Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÖÚ ÒØ Ú Ó º º½µº Æ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓÖ Ñ ÓÒØ Ø Ó Ö ¼º¾ ¾ ÖÚ ÒØ Ó ÕÙ ± Ò Ó Ö ÔÓÒ Ñ Ò Ò ÙÑ ÓÒ ÙÐØ º Ì Ñ¹ Ò ÕÙ Ö ± Ó ÖÚ ÒØ Ò Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÓÐÙØ Ñ ÒØ Ò ÕÙ ¾ ± Ò Ó Ö ÔÓÒ Ñ Ò Ñ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ Ò ¹ Ñ Ø ÑÓ ÒØ Ó ÕÙ ½± Ó ØÓØ Ð Ó ÖÚ ÒØ Ò Ó ÙØ Ð Ô Ö ÒÓ Ò Ð º Ó Ú Ö Ó Ø Ñ Ñ ÕÙ ± Ó ÖÚ ÒØ Ø Ò Ñ Ó ÓÒØÖ Þ Ò Ó ÔÓ Ò Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ú Ñ Ò Ò ÙÑ ÖÕÙ ÚÓ Ñ ÑÓ Ñ Ö ÔÓÒ Ñ ÓÒ ÙÐØ ÕÙ ¾ ± ÔÓ Ù Ñ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó ÔÓÖ Ñ Ò Ó Ö ÔÓÒ Ñ Ò Ò ÙÑ ÓÒ ÙÐØ º Ñ Ó Ó ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö ÓÒ ØÖÙ Ó Ó ØÓ Ö Ñ ÓÖ Ñ Ó ± Ó ÖÚ ÒØ Ó ÕÙ ÔÓ Ù Ñ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ö ÔÓÒ Ñ ÓÒ ÙÐØ º Ø Ö Ø Ö Ø Ó ÖÚ ÒØ Æ Ø Ó ØÙ Ñ Ø Ð Ñ À¼¼ º ÍØ Ð Þ ÑÓ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ô Ò Ó Ó Ó ± Ö Ø ÒØ Ó ÖÚ ÒØ ÕÙ ÓÑÔ ÖØ Ð Ú Ñ ÖÕÙ ÚÓ Ö ÔÓÒ Ñ ÓÒ ÙÐØ º ÔÓ Ó ÖÙÔ ÑÓ Ó ÖÚ ÒØ Ñ ÙÒ Ó Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó º Ñ Ô Ö Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó ÐÙÐ ÑÓ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ñ Ó ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ ÕÙ Ô ÖØ Ò Ñ ÖÙÔÓº Ç Ö Ó ÙÖ ÑÓ ØÖ Ñ Ó Ö ÙÐØ Ó Ó Ø Ó º Î Ù ÐÑ ÒØ Ô Ö ¹ ÒÓ Ö Ó µ ÙÖ Ü Ø Ò ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ù Ö Ò Þ Ñ Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ Ð Ò Ó Ð Ò Öº È Ö Ú Ö Ö ÕÙ Ð Ö Ð Ó Ð Ñ Ò ÑÓ Ò ÐÑ ÒØ Ó ÔÓÒØÓ ÙÔ Ö ÓÖ ½¼¼¼ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ Ñ Ñ ÒÓ ± Ó Ô Ó ÑÓ ØÖ Ð ÔÓÖ ÔÖ ÒØ Ö Ñ Ü Ó ÖÙ Ó º Þ ÑÓ ÒØ Ó Ó Ù Ø ÙÖÚ Ó ÖÚ ÙÑ ÙÒ Ó Ó Ø ÔÓ Üµ Ü ÙÑ Ò Ó ÕÙ ÙÑ Ö Ð Ó ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ð Ñ Ò Ó Ò Ö Ñ ÒØ Ð Ò Öº Ç Ú ÐÓÖ Ô Ö ÒÓÒØÖ Ó ÓÖ Ñ ¼ ¾ ¼ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ ÙÖÚ Ó Ø Ó ÑÓ ØÖ ÒÓ Ö Ó µ ÙÖ º Ñ Ü Ø ÙÑ Ö Ð Ó ÔÖÓÔÓÖ¹ ÓÒ Ð Ñ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ Ö ÓÑ Ñ ÒÓÖ Ú ÐÓ Ó ÕÙ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ Æ Øº

15 140 Número de Arquivos Compartilhados X Número Médio de Respostas 60 Número de Arquivos Compartilhados X Número Médio de Respostas f(x) Número Médio de Respostas Número Médio de Respostas Número de Arquivos Compartilhados Número de Arquivos Compartilhados ÙÖ Æ ÙÑ ÖÓ ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ Ñ ÙÒ Ó Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ Ö¹ Ø Ð Ó ÓÒÐÙ Ó ÌÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ Æ Ø ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ Ñ ØÓ ÓÐÓ Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È¾Èº Ñ ØÓ ÓÐÓ Ó ÔÐ Æ Ø ØÖ Ú Ò Ö Ó ÙÑ ÒØ ÓÐ ØÓÖ Ó Ò Ö º Ø ÒØ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô Ö ÓÐ Ø Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ô Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ø Ö Þ Óº ÓÑ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ð Þ Ó Ó ÔÓ Ú Ð Ö Ð ÙÑ ÓÒÐÙ Ó Ö Ð Ú ÒØ Ñ Ö Ð Ó Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Æ Øº Æ Ö Ø Ö Þ Ó Ó ÖÚ ÒØ ÓÑÓ Ð ÒØ ÔÙ ÑÓ Ó ÖÚ Ö Ä Ô ÒÓ Ö Ò Ò Ö ÕĐÙ Ò Ô Ð ÚÖ Ô ÕÙ º Ç ÖÚ ÑÓ Ø Ñ Ñ ÙÑ ØÖ Ù Ó ÄÓ ÆÓÖÑ Ð Ò Ð Ø Ò ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ó ÖÚ ÒØ º Æ Ö Ø Ö Þ Ó Ó ÖÚ ÒØ ÓÑÓ ÖÚ ÓÖ ÔÙ ÑÓ Ó ÖÚ Ö ÙÑ Ö Ð Ó Ð Ò Ö ÒØÖ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ó Ø Ñ Ò Ó Ó Ñ ÑÓ ÒÓÒØÖ Ò Ó ÙÑ Ø Ñ Ò Ó Ñ Ó ÔÓÖ ÖÕÙ ÚÓ Å ÝØ º ÈÙ ÑÓ Ú Ö Ö Ä Ô Ò ØÖ ¹ Ù Ó Ô Ð ÚÖ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÒÓÑ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ò Æ Ø ÙÑ ÈÓÛ Ö Ä Û Ò ÔÓÒ Ð Ó ÖÚ ÒØ Ò Æ Øº Ç ÖÚ ÑÓ ÙÑ ØÖ Ó ÒØ Ò Ó ÕÙ ÖÝ Ö ¼ Ú Þ Ñ ÓÖ ÕÙ Ó Ô Ò º Ò Ò Ö Ø Ö Þ Ó ÓÑÓ ÖÚ ÓÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ð Ò Ó¹Ð Ò Ö ÒØÖ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ ÓÒ ÙÑ ÖÓ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ñ ÕÙ Ø Ü Ö Ñ ÒØÓ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ ÙÐØ Ö ÔÓÒ Ò Ö ÓÖ ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÒØ º Ø Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ø ØÖ Ð Ó Ö Ø Ö Þ Ó ÒÓ Ô ÖÑ Ø Ù ÒØ Ö ØÖ ¹ Ù Ó Ø Ø Ø Ñ ÙÑ Ö Ö Ø Ö Ø Æ Øº ÓÒØ ÒÙ Ò Ó ÒÓ Ó ØÖ ¹ Ð Ó Ø ÑÓ ÔÖÓ ÙÒ Ò Ó Ó ØÙ Ó Ð ÙÑ Ö Ø Ö Ø Æ Ø ÒÐÙ Ò Ó ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ò Ð Ö ÔÙØ Ó Ó ÖÚ ÒØ ÒÚ Ø Ò Ó ÔÓ Ú ÐØ Ö Ó ÕÙ ÔÓ Ö Ñ Ñ Ð ÓÖ Ö Ö ÓÖ Ó ÓÑ ÓÒÐÙ Ó Ò Ð Ö Ð Þ º ÈÖ Ø Ò ÑÓ Ò ÔÐ Ö Ñ ØÓ ÓÐÓ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÖØ Ó ÓÙØÖ Ö È¾Èº ÆÓ Ó ÓÙØÖ Ö ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ ÔÖ Ø Ò ÑÓ Ö Ð Þ Ö ÙÑ ÓÑÔ Ö Ó ÓÑ Ó Ö ÙÐØ Ó Ó Ø Ó Ò Æ Øº ÈÓ ÑÓ Ò ÙØ Ð Þ Ö Ø Ñ ØÓ Ó¹ ÐÓ Ô Ö Ö Ð Þ Ö ØÙ Ó Ö È¾È ÕÙ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÓÙØÖÓ Ø ÔÓ Ö ÙÖ Ó ÓÑÓ ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ñ ÓÖ º

16 Ê Ö Ò ¼¼ À¼¼ ż¼ Ä º Ñ º Ô ÔÓÛ Ö¹Ð Û Ò Ô Ö ØÓ ¹ Ö Ò Ò ØÙØÓÖ Ðº Ì ¹ Ò Ð Ö ÔÓÖØ ÖÓÜ È ÐÓ ÐØÓ Ê Ö ÒØ Ö ¾¼¼¼º ÝØ Ò Ö Ò ÖÒ Ö Ó º ÀÙ ÖÑ Òº Ö Ö Ò ÓÒ ÒÙØ ÐÐ º Ö Ø ÅÓÒ Ý ½¼µ ÇØÓ Ö ¾¼¼¼º Ö Ò ÓÓÔ Ö Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò º È Ö ØÓ Ô Ö Ø ØÖ Ò ØÓ ÔÖ ¹ ÖÚ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ ËØ Ò ÓÖ Ø ÖÓÙÔ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼º Ð ¼¼ Ð Ô¾ºÓѺ ÒÙØ ÐÐ ÌÓ Ø Ò Û Ø ÖÖ Ö Ò ÝÓÒ º Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ð Ô¾ºÓÑ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼º ËÏÀ¼¼ Á Ò Ð Ö Ç Ö Ë Ò Ö Ö Ò ÓÒ Ï Ð Ý Ò Ì Ó ÓÖ Ïº ÀÓÒ º Ö ¹ Ò Ø ØÖ ÙØ ÒÓÒÝÑÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓÖ Ò Ö ØÖ Ú Ð Ý Ø Ñº ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Á ËÁ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ò Á Ù Ò ÒÓÒÝÑ ØÝ Ò ÍÒÓ ÖÚ Ð ØÝ Ö Ð Ý º ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØ ÂÙÐÝ ¾¼¼¼º À ¹ ÙÒ ÀÙ Ò Ë Ñ٠Р̺ Ò ÓÒº ÁÑÔÖÓÚ ØÖ Ø ÓÖ ÝÒ Ñ ÐÓ Ð Ò Ò º Á ÓÒÙÖÖ ÒÝ µ ÂÙÐÝ¹Ë Ø Ñ Ö ½ º ÃÙÔ¼¼  ÖÓÑ ÃÙÔØÞº ÁÒ Ô Ò Ò ÖÖ Ý ¹ ÒÙØ ÐÐ ÍÒ ØÓÔÔ Ð Ý Òº Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ï Ö Æ Û ¹ ØØÔ»»ÛÛÛºÛ Ö Ò Û ºÓÑ ÇØÓ Ö ¾¼¼¼º Å Ø ÇÖ ¼¼ Ê Ø¼¼ Ë ¼¼ ËÖ ¼½ ËÙм¼ Å Ø ÛÓÖÐ º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø ÛÓÖÐ ºÛÓÐ Ö ÑºÓѺ Ò Ý ÇÖ Ñº ÒÙØ ÐÐ Ò Ö Ò Ø Ö ÔÖ ÒØ ØÖÙ Ø ÒÓÐÓ Ð ÒÒÓÚ Ø ¹ ÓÒº Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ì Ç³Ê ÐÐÝ Æ ØÛÓÖ ¹ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ÐÐÝÒ ØºÓÑ Ñ Ö ¾¼¼¼º ÂÓÖ Ò Ê ØØ Öº Ï Ý ÒÙØ ÐÐ Ò³Ø Ð º ÒÓ Ö ÐÐݺ Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ ¾¼¼¼º Ð Ý Ë Ö Ýº Ï Ø Ô¾Ôººº Ò Û Ø Ò³Ø Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ì Ç³Ê ÐÐÝ Æ ØÛÓÖ ¹ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ÐÐÝÒ ØºÓÑ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼º ÃÙÒÛ ËÖ Ô Ò ÙÐ º Ì ÔÓÔÙÐ Ö ØÝ Ó ÒÙØ ÐÐ ÕÙ Ö Ò Ø Ñ¹ ÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ Ð Ð Øݺ Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½º ÒÒÝ ËÙÐÐ Ú Òº ÅÓÖ Ø Ò Ù Ø ÑÙ Ö º Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ì Ë Ö Ò Ò Ê ÔÓÖØ ¹ ØØÔ»» Ö Ò Ò Û Ø ºÓÑ» Ö ÔÓÖØ ÂÙÒ ¾¼¼¼º Î Ö¼½ È Ø Ö Î Ö Óк ÓÐÐ ÓÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ô Ö Ò ØÛÓÖ ÒÚ ¹ ÖÓÒÑ Òغ Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ ÄÓØÙ Ú ÐÓÔ Ö Æ ØÛÓÖ ¹ ØØÔ»»ÛÛÛºÐÓØÙ ºÓÑ» ÓÑ ºÒ»Û ÐÓÑ» Ú ÐÓÔ ÖÒ ØÛÓÖ ¾¼¼½º Ô º ú Ô º ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ Ò Ø ÈÖ Ò ÔÐ Ó Ä Ø «ÓÖØ ¹ Ò ÁÒ¹ ØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÀÙÑ Ò ÓÐÓ Ýº ÓÒ¹Ï Ð Ý Ñ Ö Å Ù Ø ½ º

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº Ò Ð Ø ÑÓ ÙÒ ÓÒ Ð ÒÓ Ò ÒÓ Å Ø Ñ Ø ¹ ÍÑ Ñ ØÓ Ó Ô Ö ÓÒØÓÖÒ Ö ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ì Ö Ó ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ¾ Ø Ñ ÖÓ ¾¼½ ÔÖ ÔÖ ÒØ ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ÒÓº ¾¼½ º¼¾ ØÓÖ Ì Ö Ó ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ø Ö ÓÑ Ñ Öº Ñ ºÓÖ Ê ÙÑÓ ØÓÙ Ö Ú Ò Ó Ò Ø

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾½ ¹ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º Ê Ð Ó ÍÖ ÒØ Ê Ð Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð È Ó Ð Ç ÈÓ Ö Ó Ë Ñ ÓÐ ÑÓµ ÊÓ ÖØ Ë ÖÑ Ø ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ö Ð ÓÒºÓÑ ½¼ Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÌÖ Ò Ö Ó ÌÖ Ù Ó ÖÐÓ Ä Ø Ë ÐÚ ÖÐÓ Ñ Ö Ò Ð Ø ÐÚ Ñ ÐºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ½ ¹ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ç ÒÓ ÓÐ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÙØ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º Ø Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ö Î Ú ÓÑ Ê Ø Ö ÒÓ Ö Ò È ÙÐ ÓÕÙ ÛÛÛº Ñ ÒØ Ò Ø Ú ºÒ غ Ö Ö Ð ¼½ ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ó ÀÓÖØ Ð Ò Å Ò Æ ØÙÖ Ð Ð ÓÒ Ð Ò Ð Ëº º Ó Ö Ñ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ½ ¹ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾ È Æ Á  ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Ì È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ¾ º ¼º¼½ ¼ º ¼º¼½ ¾ º ¼º¼½¾ ¾ ¾½¼¾º ¼º¼ ¾ ¾ ½¾º ¼º¼ ½ º ¼º¼¾ ¾¼ º ¼º¼ ½ º ¼º¼ ¾ ½ ¾º¼ ¼º¼ ¾ ½¾ ¼º ¼º½ ¾½ ¼ º ¼º½ º ¼º½¾

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ Ê Ó Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Æ Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ Ä Åº Ë Ò ÓÑ Ø Ó Ò Ð Ö Ð Ù ÓÐÐÙ ÊÓ Ö Ó Ä Ñ Ç ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚ ÖÒÓ ÓÑ Ø ÃÐ Ù Ö º È Ö ÓÑ Ø Ó ÂÙÐ Ó Ë Ú ÖÓ ÄÙ º ÒØ Ð ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ Ï Æ Ê ÅÇÊÇ ÁÇ Á Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÐÓ ÀÓÖ ÞÓÒØ ¼ Ñ ÖÓ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ ÈÖ Ø Ø Ù Û Ó Ò ÙÖ Ø Ú Ø Ù Û Ê ¹ Ø Ó ÓÑ Ö Ø Ó È ÖØ Ö Ó Ä ÚÖÓ Ð ØÖ ÓÒ Ó ÇÖ Ò Ð Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ÔÖ Ø» Ù ÈÖ Ø Ó¹ ¹Ê Ø ºÔ µ Ó ¹ Å Ö Ó ¾¼½½ ÛÛÛº ÙÖ Ó Ò ÖºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÐÙÐÓ ÁÁ Ô Ö Ó ÙÖ Ó ÓÕÙ Ñ Ò Ò Ö Ó Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÓÐ À ÖÑ Ò Ð Ó ÓÖ ÇÐ Ú Ö ÂÙÒ Ó ¾¼½ ÓÒØ Ó ½ ËÙ ÆÙÑ Ö ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó Ì Ö Ô ÆÙØÖ ÓÒ Ð Ó ÓÙØÓÖ Å Ü Ö ÓÒ È ÖÓ Å ÖØ Ò Ë Ñ Ó ÔÑ ºØ Ö Ô Ö ÓÒ Ñ ÐºÓÑ Ä Ó ¹ ÈÓÖØÙ Ð Ø Ö Ô Ö ÓÒºÛÓÖ ÔÖ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

Leia mais

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ ÌÎ Ø Ð ÁÒØ Ö Ø Ú Ôð ØÙÐÓ ¾ Ó ô è Ó ÓÒØ ÈÖÓ º Ð Ô À ÒÖ ÕÙ Å Ê æ Ä ÓÖ Ø ðóö Ó ÅÙÐØ Ñð Ò Ñ ô è Ó Ê ÓÑÙÒ ô èó ̻ʠæ ÍÒ È ØÖ ðóôóð ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò ÐÙÓÖ Ø Ó Ë Ø Ñ Å ÓÖ Ö Ù ÒØ Ó Ë ÙÐÓ ÖÒÓÐ Ó Îº Ó Ø Å Ð Ò ÆÙØÖ ÓÒ Ð ÔÖ ÒØ Ó ÇÖ Ò Ð ½ ½ ÔÖ ÒØ Ó º º º»Ú Ø Ð» ÙÓÖ» ÙÓÖ¹Ùѹ Ò ÒÓºÔÔØ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º Ù Ó ÁÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á ËÖ ÙÖÓ Ò Óµ Ù Ó ËØ Ò Ö ÊÙ ÓÐ ËØ Ò Öµ Å ØÓ Ó ÅÓÒØ ÓÖ Å Ö ÅÓÒØ ÓÖ µ ÓÐ ÈÓÒØ ÂÓ È Óµ Ù Ø ÓÒ ÓÚ Ð ËÙ Ø ÒØ Ð µ ÁÒ Øº º ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ¹ Á ÈÀ Ð ÒÒ ÓÑ Òµ ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ¼ ¹ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ º ËÙÑ Ö Ó

Leia mais

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ä Ç Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ È Ë¹ Ê Í Ç Å ËÁ Å Ì ÊÁ ÇÆ ÆË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ Å ¾¼½¼ Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø

Leia mais

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º Ä Ø Ö Ð Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂÓÓ º ÇÐ Ú Ö ½ Ü Ö Ó ÕÙ Ò ½º¼ Ö Ú ÓÑÔ Ð Ü ÙØ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑ ºº ÒÓØ Ó ÓÑ Ò Ó Ù Ó Ô Ö ÓÑÔ ¹ Ð Ö Ü ÙØ Öº Ñ Ù ÒØÖÓ ÙÞ Ô ÕÙ ÒÓ ÖÖÓ Ñ Ù ÔÖÓ Ö Ñ ÙÑ Ú Þ µ Ú Ñ Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ ÔÖÓ Ó ÓÑÔ Ð Óº ½º½ Ö

Leia mais

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira.

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira. ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ö Ø Ö Þ Ó Ð Ø ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò ÙÐØÖ ¹ ÓÑ Ö Ò ÙÖ Ë Ö Ó ÄÙ Þ ËÓÙ Æ Þ Ö Ó ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó ÌÓ Ó À ÙØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò¹ Ö ¹ ÍÆ ËÈ ¹ ÑÔÙ ÁÐ ËÓÐØ Ö Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó Ê ÙÐ Ó Ò Ö ÔÖÓ ÙÞ Ò ÙÒ Ñ ÖÓ Ö Ó Î È Ö ÔÖ Ò Ö Ø Ö Ù Ó Ø Ñ¹ ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖ Ò Ö Ð Ö Å Ð ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó

Leia mais

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ç Î Ä Ç ÊÁÇ ÇË ËÁÆÇË Á Æ Á Ë Ì Ë Ì ÆÇÄ Á Ë ÍÊËÇ È Ë¹ Ê Í Ç Å ÇÅÈÍÌ Ç ÈÄÁ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓÖ ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò ÔÓÖ Ê Ä ÍÌ ÊÊ Ë Â Å Æ ÖØ Ó Ù Ñ Ø Ú Ð Ó ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ð Ô Ö Ó

Leia mais

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0 Å Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ¹ ÖÓØ ÖÓ ÙÐ Ù Ö Ó º Ó Ø ÍÒ Úº ËÓ È ÙÐÓ Å Ý ¾¼½ ØÖ Ø ÊÓØ ÖÓ ÙÐ Ô Ö ÓÖ Ó Ö Ñ Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ÓÒØ ÒÙÓ Ò¹ ÐÙ Ò Ó ÔÓÐ ÒÓÑ Ó ÓÖØÓ ÓÒ º ÈÖ Ñ Ö ÙÐ ¾ ½ Ç ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ö Ò Ó Ò Ó (x i,y i ) Ô Ö

Leia mais

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )]

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )] ÍÑ ÈÙ Ð Ó ËÓ Ö Ð Ö Å Ø Ñ Ø ÔÐ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ðº Ò Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÖ Ò Ô ÔÐ Ø Ñ Ó È ÖÑ ØÖÓ ÒÓ ÅÓ ÐÓ Ê Ö Ó ÄÓ Ø ÉÙ Ö Ø Ó Áº Æ ÊÍËÃÁ¹ ÍÁÅ Ê Ë ½ Å Ì ¹ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ ¹ Ø ÍÌ ÈÊ ¹ ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò ÊÙ Ë Ø

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ÅÓ Ð Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ê ÓÒ Ð Ó ÆÓÖÓ Ø Ó Ø Ó Ó Ê Ó Ö Ò

Leia mais

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ Å Ö ÓÐ Ñ Ö Ó ÐÙÐ Ö Ò Ð Ù ËÓ Ö È Ö Ö ÖØ Ó Ö Ð Þ Ó ÓÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ÓÖ Öº Å ÖÓ º Ⱥ Á ÖØ ÔÖ Ò¹ Ø Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Í Ê Ë Ñ ÔÖ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ

Leia mais

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç COPPE/UFRJ ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó

Leia mais

cosx e x x 2 2! x 3 3!

cosx e x x 2 2! x 3 3! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð d cos d sen d d d d e d d sen d d d d cos d d d d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n d d d d d d Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ

Leia mais

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ë ÆÌ Ì ÊÁÆ È ÊÌ Å ÆÌÇ ÍÌÇÅ Ç ËÁËÌ Å Ë Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö ÈÄÇÊ Æ Ç Ç ÍËÇ ÁËÌÁÆ ÍÁ ÇÊ Ë ÍÌ Å ÌÇË ÁÆÁÌÇË ËÌ Æ Á ÇË Æ Ì ÇÊÁ Ç ÇÆÌÊÇÄ ËÍÈ ÊÎÁË ÊÁÇ ËÁËÌ Å Ë Î ÆÌÇË ÁË Ê ÌÇË ÐÓÖ Ò ÔÓÐ ¾¼½ Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö

Leia mais

metros

metros ½ ½ ýä ÍÄÇ Ç Á ÆÇ Ê ËÁÄ ÓÖ Ñ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÙÐ Ó Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò Ö ÑÓÚ Ö¹ ÐÙÐ Ö¹ Ö ÔÓÖ Ë Ó º µ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ ÑÓ Ó Ø Ö ØÓÒ Ú Ò ÇÐÐ Ú Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ì Ë Ó º º¾µ Î Ò ÃÐ Ù Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ñ Ó

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ËÓ È ÙÓ ¾¼½ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2!

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð senh d cos d d d d d d d d d sen e sen d d d d d d d d cos cosh d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n+ d d d d d d Å ÖÓ ÙÖ Ð Ó

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ½ Ç Ì Æ ÍËÌ ÎÇ ÄÁÅ ÄÇËË ËÁËÌ Å Ê Ç È ÇÌ Ë ÈÌÁ ÇË ÇÅ ÁËÌÊÁ ÍÁ Ë ÇÍ È Ê Ë ËÁÆ ÁË Á ÁÌ ÁË Ê Ì ÁË Æǹ Ê Ì ÁË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÙÖ Ó Å ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö

Leia mais

ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö v u + v v u + v u v u + v u u v u + v u v u + v u u u v u + v u v u + v v u + v Ô Ó ÙØÓÖ Þ Ñ Ú Ò ÚÙÐ Ù ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÈÖ Ñ Ö Ó Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð È ÁÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓ º ÁÅ ¹ Í

Leia mais

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Å Ö ÐÓ Ä Ñ Ä Ð ÖÖ Ö Ê Ì ÊÁ Ç ËÁ ǹÉÍ ÅÁ Æ ÍÄÇË ÈÄ Æ ÌýÊÁ Æ ¼ ÌÊ Î Ë Å È Å ÆÌÇ ËÈ ÌÊÇË ÈÁ Ç ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ØÖÓÒÓÑ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B =

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B = ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó Ä Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø Ü Ö Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÂÓÓ Ó Ø Ë Ö Ó Å Ò À Ð Ò ËÓ Ö ½ Å ØÖ Þ ÆÓØ Ó M m n ÒÓØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ñ ØÖ Þ Ö Ó Ø ÔÓ m nº ÉÙ Ò Ó m = n Ö ¹ Ú ÑÓ M n º ½º½ ýð Ö ÔÖÓ ÙØÓ ØÖ Ò ÔÓ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ ÅÁÆÁËÌ ÊÁÇ Í Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Æ ÆÀ ÊÁ Å þæá ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Ì Ô Ö Ó

Leia mais

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º Ì ÓÖ ÔÖ ÒÞ Ñ ¹ È ÓÐÓ ÔÖ ÒÞ Ñ ÒÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÖ ÒÞ Ñ Ò Ñ ÒØ Ú Ú Ô ØÓ Ó Ñ Ø ÑØ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÒÞ Ñ ÍÑ Ò ÓÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ö ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:...

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... FEP196 Física para Engenharia II Prova P 04/1/008 Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... Observações: A prova tem duração de horas. Não é permitido o uso de calculadora. Preencha de forma

Leia mais

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä ÄÇ Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº Å ¾¼½¾ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ

Leia mais

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç È Ê Æý Ë ÌÇÊ Á Æ Á Ë Ì Ë ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Å Ì ÅýÌÁ ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Ì Ë ÇÍÌÇÊ Ç Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ ÙÖ Ø ÈÊ Ö Ð ¾¼½ ËÁ Í Ä Ë

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Í ÊÄþÆ Á ÍÄ Å Ì ÅýÌÁ ¾¼½ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÁØ Ù Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö ¼ È ÁÌÍÄ º Ë ÄÁË ÊÌÊÆ Ñ ÒØ Ñ ÒÖÑ ÒÖ ÑÙÐÖ ÑÒÐ٠ص Ð ÔÖ ÞÖ Á Ø ÒÖÒº ØÙ Ø ÖÖ ÔÖ ÒØÖº ËÒØ¹Ñ Ø Ò ØÒ ÕÙ Ò Ò ÑÔÖÑ Á Ø Ñ ÖÖÚÐ ÔÖ Ö Òº ÔÒ Öº ÔÖ ØÖ Ò Ö º ÑÒ Ñ Ò ÑÒØ Á Ø ÔÒ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ñ ØÖÐ ÒØÖÖ ÕÙ ÞÑ ÕÙ ÑÐ Ø µ ÔÖ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ÔÖØ»ÙÈÖØÓ¹¹ÊØ ºÔµ Ó ¹ ÅÖÓ ¼½½ ÛÛÛºÙÖ ÓÒÖºÓÑ ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução.

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução. Processos Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÔÖÓ Ó ou Ø Ö (processes/tasks/jobs). ÈÖÓ Ó é um programa em execução. A execução de um processo é

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º Ù ÈÖÑÖ Ó ÒÖ ÀÔÓÜ Ó ÖØ È Ó ÔÖØÙÐÞ ÈÖӹΠËÓÖ Ó ØÖÐÓ Ó ÈÖÑÓ ÆÓÐ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ºº ÓÑÓ ÜØÖÖ ÙÓ Ù ÒÓ ÙÑ ÐÕÙ ÓÖ º º ¼¼ ºº ÓÑÓ ÓØÖ Ö ÙÐØÓ Ñ ÖÔÓ ÓÑ Ø ¼ º¼ ÆÓØ Ò ÅÜ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù ÐÒÒ ÓÑÒ ÁÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÈÖØ Áµ ÌÖÐÒÓ ÓÑ ÖÒ ÔÓÖ Ñ ¼ ÒÓ º ÁÒ ØØÙØÓ ÔÖ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÈÓØÒÐ ÀÙÑÒÓ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ Ø ÚÑÒØ Ó ÀÙÑÒ ÈÓØÒÐ ÁÀÈ ÌÖÒ ÖÓ ØÖÙÓ Ó ÚÓ Ò ÁÒØÖÒØ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚÏܼ ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES 28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES TUTORIALS PROCEEDINGS September 30 th October 3 rd, 2013 Recife, Pernambuco, Brazil Promotion Brazilian Computer Society SBC SBC Special Interest Group on Databases

Leia mais

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ ËÐ ¹ ÁÒØÖÓÙÓ ÖÒÓÒºÙÖºÖ ÈÈÁ¹ÍÊ ÚÖÖÓ ¾¼½½ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ½» ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ¾» ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º ÍÆÁÈ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø Ò ÈÞ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø ÁÒØÖÒÓÒÐ Ö Ð ÙÒÓ ÈÞ ÁÒÓÖÑÓ ÔÓÒÚÐ ÒÓ Ø ÛÛÛºÙÒÔÞºÓÖºÖ ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ ÈÖÓØÓ È ÕÙ ÅÖÒ ÚÓÒ ËØÒÖ Å ØÖÓ ÖÚØÓ Ó ÑÓÐÓ ÅØÖ ÒÖ ÙÖ ÒÓÑÒÓÐÓº ÈÖÓº Öº ÐÓ ÐÐ ÇÖÒØÓÖ Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ

Leia mais

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÐÙÚÓ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÎÔÓÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅØÖÐ ØÓ Ù ÔÐ ÒØÙÖÓÔØ ½ º½ ÄÚÖÓ ÎÓ ÈÓ ÌÖ ËÙ ¹ Ø ÉÙÖÖ º º º º º ½ º¾ ÔÓ ØÐ ÈÖ ÖÚÓ ÊÙÔÖÓ ËÙ º º º º ¾¼

Leia mais

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º ¹ Ç ÑÒÓ ÔÖ ÙÑ Ø ÜÓ ÌÓÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ ËÙ ÓÖÙÖ ÓÒ ÖÓÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ ÒÓ ÙÑÒØ º ÍÑ ÇÐ ÒÓ ÇÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ ÍÑ ÓÑ ÓÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ ÐÓÖ Ó ÔØÙÐÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º ÎÖ ËÑÔÐ ÓÖ È ÕÙØÖ ÎÓ ¾ ÓÑÓ ÖÓ È ÕÙØÖ ÊÐÑÒØ ÙÒÓÒÑ ÈØÖ ÖÒ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚϾÎÛ ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º Í Ó Ó ÑÒØÓ ÅÌ Ó ÑÒØÓ ÈÓÖØÐÒ ÓÑÓ ÌÑÔÓ ÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ ÊÞÓÒ ÁÒÓÑÔÐØ ÃÒÒØ Ó ËÒØÓ ËÒÒ ÇÖÒØÓÖ ÒÖ ÙÙ ØÓ ÖÒÓ ÅÖÕÙ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÔÐÞÓ Ñ ÒÓÓÒØ ÍÒÚÖ ÈÙÐ Ø ÍÆÁȵ ÅÒÙ ¾¼¼ ʹØÓ ÑÓÒÓÖ ÓÖÒÐ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ º º º»ÚØлÑÓÖлÔÓÖØÐÒ»Ù

Leia mais

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ ÙÓ ÍÖÒØÒ ÓÐ ¹ ÊÐ ¾ ÉÙÐØØÚ ÉÙÒØØØÚ ÓÙÑÒØÓ ÍÖÒØ ½ ÄÚÖÓ ÍÖÒØ ÔÒ ½¼¼ ÓÙÑÒØÓ ¾ ÚÓÐÙÓ ÈÓ ØÖÓÖ ½ ÊÐÓ ÁØÑ ¾º Ú ÊÚÐÓ ÈÖÖÓ º ¾º º Ç ÖÙØÓ ÖÐ ÙÒÚÖ Ð º º º º º º º ¾º º ÓÖÑ ÒØÙÖÞ ØÒÓ Ó Ö ÙÑÒÓ º º ¾º º ÅØÖ ÑÒØ ÔÖØÓ

Leia mais

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Ç Ó Ø ÚÓ Ø Ù ÔÖ Ø Ü Ö Ø Ö Ú ØÓÖ º ½ Í Ó Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ñ ÖÓ Ö Ò Ñ Ó Nesta aula vamos usar

Leia mais

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø ÍÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÂÓÓ ÖÐÓ ËØÙÐ ÁÒ ØØÙØÓ ÓÑÔÙØÓ ÍÆÁÅÈ ºÈº ½ ÑÔÒ ËÈ ½ ¼ ¹¼ ØÙкÙÒÑÔºÖ Ê ÙÑÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÖÖ ÑÒØ Ó ÕÙ Ó ØÙÑ ¹ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ Ø Ó ÒÕÙÐÓ ÕÙ ÑÓ ÑعØÓÔÓ

Leia mais

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù ÙÑ ÚÞ ÙÑ ÖÒ ÒÒØ ÙÒØ ÑÖº ÒÒØ ÔÖ¹ Ö ÙÑ Ñ ØÖÒ ÖÑÖ Ø Ù ØÒØ Ñ Ô Öº ÕÙ ÖÒ ÒÒØ Ú ÔÖ ÐÑ ÑÙÖ ¹ Æ ÙØÖ ÙØÖ Ð º Ø Ð ÔÖÒÖ ÚÖ ÕÙ Ø Ù ÒØÖ º Ù ÖÑ ÙØÖ Ð ÖÑ Ú º ÒØÖ ÚÞÒ ÔÖÒÞ ÖÑ Ø ÖÒØ ÙÑ ÙØÖ º ÖÙÜÒÐ Ù ÑÖÚÐ ØÖÒ Ú ÐÒÖÒ ÀÚ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÄÇË ÁÆþÅÁÇË ÈÊ ËÊÇ ÊÆÍÄÊ ÀØÓÖ ÖÔ ÅÖÕÙ ÖÒÒ ÖØÓ ÖÐÞ Ó ÓÖÒØÓ Ó ÈÖÓ¹ ÓÖ ÂÖ ÓÒ Âº ÖÒÞÓÒ Ò ÄÚÒ ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÍÊË Ñ ÔÖÒÑÒØÓ ÔÖÐ Ó ÖÕÙ¹ ØÓ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ º ÈÓÖØÓ

Leia mais

½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º º º º º º º º º ÓÐÐÙ ÐÙÑ ØÖØ Ò ÔÖÚÒÓ Ó ÒÖ ÌÑÓ ÓÐÓ ÙØÖÒÓ º º º º º º º º º º º º

½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º º º º º º º º º ÓÐÐÙ ÐÙÑ ØÖØ Ò ÔÖÚÒÓ Ó ÒÖ ÌÑÓ ÓÐÓ ÙØÖÒÓ º º º º º º º º º º º º ź ËÒ ÓÑ ØÓ Ä Ö ÐÙ ÓÐÐÙ ÊÓÖÓ ÄÑ ÒÐ º ÈÖ ÓÑ ØÓ ÃÐÙÖ ËÚÖÓ ÄÙ º ÒØÐ ÂÙÐÓ Ê Ó ÎÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ÆÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚÖÒÓ ÓÑØ ½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º

Leia mais

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ Ô ÓØÖÔÙØ ÕÙ Ó ÚÓÖ ØÖÔ Ó ÐÓÓ Å ÑÓ ÚÞ ÖÓÑÒÑ ÙÑ Ú Ø ÙÑ Ô ÕÙØÖ ÔÖ ÑÓ ÑÙØ ÚÞ Ò ÔÖÒ ÕÙ ÖÓ ÖÓ ÐØÖ Ó Ù ÐÒØ ÓÙ Ù¹ÐÓ ÐÖ ÓÑ ÑÓÓ ÓÐÓÖÓ Ú ÐÓÖ º ÔÖÓÖÖ ØÓ ÑÙØÓ ØÖÔÙØ ØÑ Ó ÐÚÓ ÖØÖ ÕÙ ÖÓ Ó Ò Ö ÓÑÓ ÔÖØ Ó ØÖØÑÒØÓ ÔÖÓÐÑ Ô

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø Ç ÅÐÖ Ó ÐÑÒØÓ ÎÚÓ Öº ÃÖ ØÒ ÆÓÐ ÀÍÅÄÊÆ ÔÖ ÙÑ ÐÑÒØÓ ÙÚÐ ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ

Leia mais

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html Acetatos baseados nas aulas do Prof. Fernando Silva ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ì Ö Ë Ø Ñ ÇÔ Ö Ó ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html ÁÒ ÙØÖ Departamento de Ciência de Computadores

Leia mais