Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2"

Transcrição

1 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å Ý Ö Ð Ö Ð Â Ô Ó ØÖ Ø ÅÓ Ø Ò ØÛÓÖ ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ý Ø Ñ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ó Ñ Ò Ó Ø Ó ÙÐع Ö ÒØ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ó Ø Ò Ù ÙÐ ØÓ Ü Ñ Ò ÅÁ Ó Ø Ó Ö ÓÖ ÙÒÖ Ð Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ ÒÓÖ Ö ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ý Ø ÙÐØݺ Ì ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ò Û ÐÙ Ø Ö Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ ËÆÅÈ ÒØ Ø Ø ÙÔÔÓÖØ Ñ ¹ Ø Ú Ö ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ñ Ò Ó Ø º ÐÙ Ø Ö Ó ÒØ ÔÖÓÚ ÙÐعØÓÐ Ö ÒØ Ó Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ Ö ÔÐ Ø Ñ Ò Ó Ø Ó ÙÐØÝ ÒØ Ó Ú Ò ÐÙ Ø Ö Ñ Ý Ø ÖÓÙ Ô Ö ÐÙ Ø Öº ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø ÐÙ Ø Ö Ú Ó Ñ Ò Ó Ø Ø Ø Ö Ù Ø ÑÔ Ø Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ò ÓÒ Ò ØÛÓÖ Ô Ö ÓÖÑ Ò º Ì ÔÖÓÔÓ Ö Ø ØÙÖ ØÖÙØÙÖ Ò Ø Ö Ð Ý Ö º Ì ÐÓÛ Ö Ð Ý Ö ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø Ñ Ò Ó Ø Ø Ø Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ º Ì Ñ Ð Ð Ý Ö ÓÒØ Ò Ñ Ò Ñ ÒØ ÒØ Ø ÐÐ ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ö ÔÐ Ø Ñ Ò Ó Ø º Ì ÙÔÔ Ö Ð Ý Ö ÐÐÓÛ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ñ Ò Ñ ÒØ ÐÙ Ø Ö Û ÐÐ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò ÐÙ Ø Ö º ÔÖ Ø Ð ØÓÓÐ Û ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ Û ÓÛ ÓÛ Ø Û Ù ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÙÖÖ Ò Ó Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò ØØ º Ì ÑÔ Ø Ó Ö ÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ Ò ØÛÓÖ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø Û ÐÐ ÔÖÓ Ð Ø Ò ÐÝ Ó Ö ÔÐ Ø Ó Ø ÓÒ Ø Òݺ à ÝÛÓÖ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ËÆÅÈ ÙÐØ Å Ò Ñ ÒØ ÐÙ Ø Ö Ò Ø Ê ÔÐ Ø ÓÒº Ê ÙÑÓ Ñ ÓÖ Ó Ø Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ñ ÒØÓ Ö ÓÑ ÒØ Ô ÖÑ Ø Ü Ñ Ò Ö Ó Ó ØÓ Ö Ò Ó ÒØ Ð ÚÖ Ð º ÓÒØÙ Ó ÑÙ Ø Ú Þ ÙØ Ð Ü Ñ Ò Ö Ó Ó ØÓ ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ Ö Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ö Þ Ó Ò ÕÙ Ð Ð Ñ ÒØÓ Ø Ð Ó ÓÙ Ò Ú Ðº Ø ØÖ Ð Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ ÒÓÚ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÒØ ËÆÅÈ ÕÙ ÙÔÓÖØ Ñ Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú Ó Ó ØÓ Ö Ò º ÍÑ ÐÙ Ø Ö ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ØÓ ØÓÐ Ö ÒØ Ð Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÙÑ ÒØ Ð Ó ÕÙ Ô ÖØ Ò ÙÑ ÐÙ Ø Ö ÔÓ Ñ Ö Ó ØÖ Ú Ù ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ð Ñ Ó Ó ÐÙ Ø Ö ÓÑÔÓÖØ ¹ ÓÑÓ ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò ÕÙ Ö ÙÞ Ó ÑÔ ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ñ ÒØÓ ÑÔ Ò Ó Ö º ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ñ ØÖ Ñ º Ñ Ò Ö ÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒ Ó Ó ØÓ Ö Ò ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ Ö º Ñ ÒØ ÖÑ Ö ÓÒØ Ñ ÒØ Ñ ÐÙ Ø Ö ÕÙ ÑÓÒ ØÓÖ Ñ Ö ÔÐ Ñ Ó ØÓ Ö Ò º Ñ ÙÔ Ö ÓÖ Ô ÖÑ Ø Ò Ó ÐÙ Ø Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ Ñ ÓÑÓ Ó Ö Ð ÓÒ Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ó ÐÙ Ø Ö º ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÔÖ Ø ÔÖ ÒØ º ÓÑÓ ÔÐ Ó Ü ÑÔÐÓ ÑÓ ØÖ ÑÓ ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ Ó Ù Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö ÓÓÖÖ Ò Ø ÕÙ Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò º Ç ÑÔ ØÓ Ö ÔÐ Ó ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö Ú Ð Ó Ñ ÓÑÓ ÙÑ Ò Ð ÔÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ò Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó º È Ð ÚÖ ¹ Ú Ö Ò Ê ËÆÅÈ Ö Ò Ð ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ê ÔÐ Ó Ó º

2 ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó Ö Ò Ð ÙÑ ÙÒ Ó Ú Ó Ø Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ö º Ò Ð Ö Ò Ð ÐÓ Ð Þ Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ù ÔÓ Ú Ð ÓÖÖ Ö Ð Ò Ö ½ º Ö ÒØ ÓÖ Ò Ø Ñ Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ô Ö Ö Ð Þ Ö Ø Ø Ö ÒÐÙ Ò Ó ÔÐ Ó Ò Ó Ø Ó Ñ Ò Ú Ð Ø Ñ Ô Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ØÓ¹ Ð Ö ÒØ Ð ¾ ÓÖÖ Ð Ó Ð ÖÑ Ø Ó ÔÖ Ó¹ Ø Ú Ð ÒØÖ ÓÙØÖ º Ø ØÖ Ð Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ Ô Ö Ó Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ËÆÅȵ ÕÙ ÙÔÓÖØ Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú Ó Ó ¹ ØÓ Ö Ò º Ô Ö ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ð Ú Ö Ñ ÓÒ Ö Ó Ó Ö Ñ ÛÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù Ó ËÆÅÈÚ Ð ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÔÐ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ö Ñ ÛÓÖ Ö Ò ØÖ Ù º Ñ ÓÖ Ó Ø Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÑ ÒØ Ô ÖÑ Ø Ü Ñ Ò Ö Ó Ó ØÓ Ö Ò ÒØ Ð ÚÖ Ð º Ç Ó ØÓ Ö Ò Ö Ø Ñ Ó Ø Ó ÒØ ¹ Ö Ò º Ñ Ð ØÙÖ ÅÁ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ µ ÙÑ ÒØ Ð Ó ÑÙ Ø Ú Þ ÙØ Ð Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ö Þ Ó Ò ÕÙ Ð ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ð Ñ ÒØÓ Ö ØÓÖÒÓÙ¹ Ð Ó ÓÙ Ò Ú Ðº Æ Ø ØÖ Ð Ó ÔÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ô Ö ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ Ñ ÐÙ Ø Ö º ÍÑ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ó Ö Ó ØÓ ØÓÐ Ö ÒØ Ð ÓÙ Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÙÑ ÒØ Ð Ó ÕÙ Ô ÖØ Ò ÙÑ ÐÙ Ø Ö ÔÓ Ö Ó ØÖ Ú ÙÑ Ñ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Öº Ð Ñ Ó Ó ÐÙ Ø Ö ÓÑÔÓÖØ Ñ ÓÑÓ ÙÑ Ó Ó ØÓ Ö ÙÞ Ò Ó Ó ÑÔ ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö º ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ø ØÙ ÐÑ ÒØ Ñ ÔÖÓ Ó ØÓÖÒ Ö¹ ÙÑ Ô Ö Ó Ó Á Ì º Gerente GC GC GC Cluster 1 Cluster 2 Cluster N ÙÖ ½ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ Ñ ØÖ Ñ º ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ñ ØÖ Ñ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ ÙÖ ½º Ñ Ò Ö ÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒ Ó Ó ØÓ Ö Ò ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ Ö º Ñ ÒØ ÖÑ Ö ÓÒØ Ñ ÒØ Ö Ò ÕÙ Ü ÙØ Ñ Ø Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ö ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ó ØÓ Ö Ò Ö ÔÐ ¹ÐÓ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ø Ö Ñ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö º

3 Æ Ñ ÙÔ Ö ÓÖ Ó Ò Ó ØÓ Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ö Ò Ñ ÓÑÓ Ó Ö Ð ÓÒ ¹ Ñ ÒØÓ ÒØÖ ÐÙ Ø Ö º Ø ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ö ÒØ Ñ Ó ÓÑÙÒ Ó Ñ ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö ÒÚ Ö Ò Ø Ò Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÒØÖ Ó ÐÙ Ø Ö º Æ Ø ÖØ Ó ÔÖÓÔÓÑÓ Ó Ù Ó ÙÑ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ô Ö ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ ½¼ ½½ ½¾ Ú Ó Ù ÔÖÓÔÖ ÖÚ Ó ÓÑÓ ÑÙÐØ Ø ÓÒ Ú Ð Ö Ò ÖÙÔÓ ÒØÖ ÓÙØÖÓ º ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÔÖ Ø Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÒØ Æ Ì¹ËÆÅÈ ½ ÕÙ ÓÑÙÒ Ñ Ù Ò Ó ÖÖ Ñ ÒØ Ò Ñ Ð Ô Ö ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ ½¾ º ÓÑÓ ÙÑ ÔÐ Ó Ü ÑÔÐÓ ÑÓ ØÖ ÑÓ ÓÑÓ Ð ØÙÖ Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ ÓÑ Ò ÓÖÑ Ó Ì È ÙÑ ÒØ Ù Ñ Ø Ó ÙÑ Ø ÕÙ Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò ÔÖÓÔÓÖ ÓÒÓÙ Ø Ö¹ Ñ Ò Ó Ù Ù Ð º ÍÑ Ú Ð Ó ÔÖÓ Ð Ø Ó ÑÔ ØÓ Ö ÔÐ Ó ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ó Ø Ñ Ú Ö Ù ÓÒ Ø Ò Ö ÔÐ Ø Ñ Ñ ÔÖ ÒØ º ÌÖ Ð Ó Ö Ð ÓÒ Ó ÒÐÙ Ñ ½ ½ ÕÙ Ö Ú Ñ ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ñ Ù ¹ Ñ Ò ÕÙ Ð Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó Ñ ÒØ Ó ÒÓ ÔÖ ÓÔÖ Ó Ð Ñ ÒØÓ Ö º Ñ ½ º Ë ĐÓÒÛĐ Ð Ö ÔÖ ÒØ ÙÑ ÓÖ Ñ Ô Ö Ò Ó ÖÙÔÓ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÓÒØÖÓÐ ÖÙÔÓ Ó Ö ËÆÅȺ Ñ ½ úÀº Ä ÔÖ ÒØ ÙÑ ÔÖÓØÓÓÐÓ ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ ÕÙ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÒØÖ ÓÖ Ò Ñ Ò Ò Ñ ÙÑ Ø Ñ Ö Ò Ö ØÖ Ù º Ñ ½ ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ñ Ò ØÖ Ó Ö ÒÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ Ö Ø Ø ÖÖ Ñ ÒØ Ó Ö ÓÐÙ Ó Ô Ö Ñ ÒØ Ö ÓÒ ÙÖ Ó Ó ÖÚ Ó ÒÓÑ ØÖ Ù Ó ÓÒ Ø ÒØ Ô ÖÑ Ø ØÖ Ù Ó Ó ØÛ Ö Ô Ö Ò ÙÑ Ö Ñ ÕÙ Ò º Ç Ö Ø ÒØ Ø ÖØ Ó Ø ÓÖ Ò Þ Ó Ù ÒØ Ñ Ò Ö º Ó ¾ Ö Ú ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ º Ó Ö Ú Ó Ö Ñ ÛÓÖ ËÆÅÈ Ô Ö Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú Ó ØÓ Ö Ò ÒÓ ÐÙ Ø Ö ÒØ º Æ Ó ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÔÖ Ø Ö Ò Ð Ò ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÖ ÒØ º Ó Ò Ð Ó ÑÔ ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö º ÓÒÐÙ Ó ÙØÙÖÓ ØÖ Ð Ó Ø Ó Ò Ó º ¾ ÍÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ Ç Ø Ñ Ö Ò Ö Ô ÖÑ Ø Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÓÒØÖÓÐ ÒØ Ö Ó Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ º Ç Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Ú Ö ÓÒ ËÆÅÈÚ µ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ò Ô Ö Ó ÁÒØ ÖÒ Ø º ØÙ ÐÑ ÒØ Ü Ø ÔÓÒ Ú Ð ÙÑ Ö Ò Ò ÙÑ ÖÓ Ø Ñ Ó Ñ ËÆÅÈ Ø ÒØÓ ÓÑ Ö ÕÙ ÒØÓ ÓÑ Ò Ó Ô Ù Ð Óº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ ÔÖ ÒØ ÜÓ Ð Ú Ñ ÓÒ Ö Ó Ó Ö Ñ ÛÓÖ ËÆÅÈÚ Ú ØÓ Ù ÒÓÖÑ ÔÓÔÙÐ Ö ÒÓ ÑÙÒ Óº ÆÓ ÒØ ÒØÓ ÖÕÙ ¹ Ø ØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ò Ö ÔÓ Ö ÔÐ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÙØÖÓ Ö Ñ ÛÓÖ Ö Ò ØÖ Ù º

4 ÍÑ Ø Ñ ËÆÅÈÚ ÓÑÔÓ ØÓ ÒØ Ö Ò ÕÙ ÓÑÙÒ Ñ Ù Ò Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ö Ò º ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ò ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ö Ò ÅÁ µ ÓÑÓ ÙÑ ÓÐ Ó Ó ØÓ Ö Ò Ö Ð ÓÒ Ó º Ó ØÓ Ó Ñ ÒØ Ó ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ Ö Ò Ó Ô ÖÑ Ø Ò Ó ÔÐ Ó Ö Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ö ÓÒØÖÓÐ Ö Ð Ñ ÒØÓ º ÒØ ËÆÅÈÚ Ø Ñ Ó ØÖ ÓÒ ÐÑ ÒØ Ñ Ö ÒØ ÒØ º Ð Ñ ÒØÓ Ö Ò Ó ÓÒØ Ñ ÙÑ ÒØ ÕÙ ÙÑ ÒØ Ö Ò ÕÙ Ø Ñ Ó Ò ØÖÙÑ ÒØ Ó Ö Ò º Ø Ñ Ø Ñ ÒÓ Ñ Ò ÑÓ ÙÑ Ø Ó Ö Ò Ê ÕÙ Ü ÙØ ÒÓ Ñ Ò ÑÓ ÙÑ ÒØ Ö Ò Ö ÒØ µº Ç Ö ÒØ Ó ÓÐ Ó ÔÐ Ó Ñ Ò Ú Ð Ó Ù Ù Ö Ó ÕÙ Ó Ö Ñ ÖÚ Ó Ø ÓÑÓ Ú Ð Ó ÑÔ Ò Ó Ò Ó Ø Ó Ð ÓÒØ Ð Þ Ó ÒØÖ ÓÙØÖÓ º Ö Ò ØÖ Ù ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÓÒ ÓÑÓ ÙÑ Ò Ô Ö Ð Ö ÓÑ Ö Ö Ò ÓÑÔÐ Ü Ò Ñ ½ º ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ñ ØÖ Ñ Ø Ñ ØÓÖÒ Ó ÔÓÔÙÐ Ö Ô Ö Ö Ò ØÖ Ù Ò ÕÙ Ð ÒØ Ö Ò ÒÓ Ò Ú Ð Ñ Ó Ó ÒÐÙ ÒØÖ Ó ÒØ ÒÓ Ò Ú Ð Ò Ö ÓÖ Ó Ö ÒØ ÒÓ Ò Ú Ð ÙÔ Ö ÓÖº ÒØ ØÖ Ù ÙÑ Ñ Ô Ô ÓÑÓ Ü Ù Ó Ö ÔØ ¾¼ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ú ÒØÓ ¾½ ÐÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ¾¾ ÓÙ Ö Ð Ø ÓÖ Ó Ð ÖÑ ¾ ÒØÖ ÓÙØÖÓ º ¾º½ Ê ÔÐ Ó Ç ØÓ Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ ÆÓ ØÙ Ø Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÑÔÓ Ú Ð Ü Ñ Ò Ö Ó Ó ØÓ ÙÑ ÒØ ÕÙ Ø Ð Ó ÓÙ Ò Ú Ðº ÜÓ ÔÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙ¹ Ô Ñ ÒØÓ Ñ ØÖ Ñ Ô Ö ÒØ ËÆÅÈ ÕÙ ÙÔÓÖØ Ñ Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú Ó Ó ØÓ Ö Ò º ÍÑ ÐÙ Ø Ö ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ØÓ ØÓÐ Ö ÒØ Ð ØÓ Ó Ó ØÓ Ö ¹ ÔÐ Ó ÙÑ ÒØ Ð Ó ÕÙ Ô ÖØ Ò ÙÑ ÐÙ Ø Ö ÔÓ Ñ Ö Ó ØÖ Ú ÙÑ ÐÙ Ø Ö Ô Öº Ð Ñ Ó Ó ÐÙ Ø Ö ÑÔ Ò ÙÒ Ó ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò Ö ÙÞ Ò Ó Ó ÑÔ ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö º ÓÖ Ñ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÑÔÖ Ò Ø ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ñ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ñ ¾ Ô Ö Ö ÙÞ Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ ØÖÓ Ñ Ò Ò Ñ Ø Ñ Ö Ò Ö Ñ ÓÚ º Æ Ø ØÖ Ð Ó ÙØ Ð Þ ÑÓ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ Ô Ö ÙÔÓÖØ Ö Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ Ö Ò º Ê ÔÐ Ó ¾ ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÙØ Ð ÕÙ Ø Ñ Ó ÔÐ Ô Ö ÒØÖÓ ÙÞ Ö ØÓÐ Ö Ò Ð Ñ Ø Ñ ØÖ Ù Ó ÒÓ Ó Ò Ó ÔÐ Ø Ñ Ñ Ô Ö Ñ Ð ÓÖ Ö Ó ÑÔ Ò Ó Ø Ñ º Ê ÔÐ Ó Ó ÔÖÓ Ó Þ Ö ÙÑ Ö ÔÐ ÙÑ ÓÔ µ Ö ÙÖ Ó ÔÖÓ Ó ÓÙ Ó º Ñ ÓÖ Ö ÔÐ Ó ÙÑ ÓÒ ØÓ ÒØÙ Ø ÚÓ Ð Ö ÕÙ Ö Ø Ò Ó Ø Ô Ö ÕÙ Ù ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ñ ÙÑ Ø Ñ ØÖ Ù Ó ¾ º Ê ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú ½ ÙÑ ÓÖ Ñ Ö ÒÚÓÐÚ Ò Ó Ö Ø Ö Ø Ö ÔÐ Ó Ø Ú Ô Ú ¾ º Æ Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú Ó Ó Ö ÔÐ Ó ÔÓ Ñ Ö Ó ØÖ Ú ÕÙ ÐÕÙ Ö Ö ÔÐ º ÆÓ ÒØ ÒØÓ ÓÑ ÒØ Ó ÔÖÓÔÖ Ø Ö Ó Ö ÔÐ ÓÖ Ñ ÓÒ Ó ÓÑÓ Ð Ö Ø ÖÑ Ò ÓÖ Ñ Ò ÕÙ Ð Ö ÔÐ Ó ØÙ Ð Þ º

5 ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ñ ØÖ Ñ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ Ó Ò ÙÖ ¾ Ö Ø Ù Öº ØÖ Ñ Ó Ñ ÜÓ Ô Ö Ñ Ñ Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö Ñ ÐÙ Ø Ö Ñ Ö ÒØ º Ñ Ò Ö ÓÖ Ñ ÒØ Ñ ÒØ Ö Ò Ñ Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Öº Ø ÒØ Ø Ñ Ó Ù Ó ØÓ Ö Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÔÐ Ó ÔÓÖ ÙÑ ÐÙ Ø Ö ÓÑÓ Ò Ó ÜÓº Ñ ÒØ ÖÑ Ö Ñ ÒØ Ñ ÒØ Ö Ò Ñ ÐÙ Ø Ö º ÐÙ Ø Ö Ø Ñ Ø Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ö ÙÑ Ù ÓÒ ÙÒØÓ Ó ØÓ Ö Ò ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÒØ Ö Ò Ö ÔÐ Ö Ó ØÓ ÒÓ ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ñ ÙÔ Ö ÓÖ Ñ ÒØ Ñ ÔÐ Ó Ö Ò ÕÙ Ò Ñ Ó ÐÙ Ø Ö Ñ ÓÑÓ Ó Ö Ð ÓÒ Ñ ÒØÓ ÒØÖ Ó ÐÙ Ø Ö º APLICAÇÕES DE GERÊNCIA CLUSTER i REPLICAÇÃO <=============> CLUSTER j MEMBROS DO CLUSTER MEMBROS DO CLUSTER ÙÖ ¾ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ÔÐ Óº Ç ÐÙ Ø Ö ÒØ Ó Ò Ó Ò Ñ Ö ÒØ º ÐÙ Ø Ö Ó ÒØ Ñ ÒØ ÖÑ Ö ÕÙ ÑÓÒ ØÓÖ Ñ Ö ÔÐ Ñ Ó ØÓ Ó ÒØ ÕÙ Ø Ó Ò ¹ Ñ Ò Ö ÓÖº ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ö ÒØ Ñ Ó ÓÑÙÒ Ó Ø ÓÑÓ ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ Ñ ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö ÒÚ Ö Ú ÐÓÖ Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÒØÖ Ó ÐÙ Ø Ö º ¾º¾ Í Ò Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÙÖ ÑÓ ØÖ ÙÑ Ü ÑÔÐÓ ÒÓ ÕÙ Ð ØÖ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ Ó ÐÙ Ø Ö ½ ¾ º Ç ÔÖ Ñ ÖÓ Ö ÒØ Ó ÐÙ Ø Ö ½ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ØÓ Ó ÒØ ½ ¾ º Ç ÙÒ Ó ¾ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ØÓ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ØÓ Ó ÒØ ½¼ ½½ ½¾º ÙÖ ÑÓ ØÖ Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ½º Ø Ð Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ó Ó ØÓ Ù ÒØ Ñ ÒØ Ö Ö ÔÐ Ó ØÓ Ø Ñ Ñ Ö ÔÐ Ö ÔÐ ÒÓ ÓÙØÖÓ Ö ÒØ Ô Ö ÓÑÓ ÑÓ ØÖ Ó ØÖ Ú Ð Ò ÔÓÒØ Ð Ò ÙÖ º ÓÒ Ö Ò Ó¹

6 ÓÖ Ñ Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú ÕÙ ÑÔÖ ½ Ó Ð Ö ØÓ Ó Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó Ù ÐÙ Ø Ö ÒØ º GC1 GC2 GC Cluster Cluster 3 Cluster 2 ente Membro GC Gerente do Cluster Objetos Replicados ÙÖ Ç ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓº ÙÖ ÔÖ ÒØ Ø Ô Ü ÙØ ÔÓÖ ÙÑ Ö ÒØ Ô Ö Ó Ø Ö Ó Ó ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ Ó ÐÙ Ø Ö ½º Æ Ø Ó ØÓ Ó Ó Ö ÒØ ÐÙ Ø Ö µ ÓÒØ Ñ Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÔÓÖ ÐÙ Ø Öº ÈÖ Ñ ÖÓ Ó Ö ÒØ Þ ÙÑ ÓÒ ÙÐØ ½º Ë Ò Ò ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ó Ø ÓÑÓ ÒÓ Ü ÑÔÐÓ Ó Ö ÒØ Ø Ñ Ò ÓÔ Ó Ó Ø Ö Ò ÓÖÑ Ó ØÖ Ú Ó Ö ÒØ ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ñ Ù Ó Ö ÒØ Þ ÙÑ ÓÒ ÙÐØ Ó ¾ Ñ Ó Ø Ñ Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ½º Gerente GC1 GC2 GC Cluster 1 ÙÖ ÓÒ ÙÐØ Ò Ó Ö ÔÐ º ÍÑ Ö Ñ ÛÓÖ ËÆÅÈ Ô Ö Ê ÔÐ Ó Ç ØÓ Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Æ Ø Ó ÔÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ Ö Ñ ÛÓÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ ËÆÅÈ ÕÙ ÙÔÓÖØ Ñ Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ Ö Ò º Ô ÖØ Ê ÔÐ ¹ÅÁ Ñ Ö ÔÐ Ç Ø ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò Ó ÙØ Ð Þ Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ñ ÓÑÓ Ö ÔÐ Ó Ö Ø º Ø ÅÁ Ø Ú Ñ Ó ÖÙÔÓ ÐÙ Ø Ö Ò Ø ÓÒ ÐÙ Ø ÖÊ ÔÐ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ Ó Ò ÙÖ Ö ØÓ ÜÓº ÍÑ Ü ÑÔÐÓ Ó ÑÔÖ Ó Ó Ö Ñ ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ó ÙÒØÓ ÓÑ Ö Ó Ó Ó ØÓ ÅÁ º

7 replicobjects clusterdefinition clustertable membertable repobjecttable peertable clusterreplication replicatable ÙÖ Ê ÔÐ ¹ÅÁ ØÖÙØÙÖ º Ç ÖÙÔÓ ÐÙ Ø Ö Ò Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÕÙ ØÖÓ Ø Ð ÕÙ Ó Ù Ô Ö ¹ Ò Ö ÐÙ Ø Ö ÒØ ÐÙ Ø ÖÌ Ð Ñ Ñ ÖÌ Ð Ö ÔÇ ØÌ Ð Ô ÖÌ Ð º ÐÙ Ø ÖÌ Ð Ø ÐÓ Ð Þ Ò ÔÐ Ó Ö ÒØ ÓÒØ Ñ Ò Ó ØÓ Ó Ó ÐÙ Ø Ö ÒØ º Ç ÐÙ Ø Ö Ó Ö Ó ÙØÓÑ Ø Ñ ÒØ Ô Ð ÔÐ Ó Ö ÒØ º ÐÙ Ø Ö ÓÒØ Ñ Ò Ó Ù Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ñ ÖÌ Ð µ Ô Ó Ó Ó ¹ ØÓ Ö Ò Ö Ñ Ö ÔÐ Ó Ö ÔÇ ØÌ Ð µ Ò Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ô ÖÌ Ð µ ØÓ ÕÙ Ð ÒÓ ÕÙ Ö ÔÐ Ó Ñ ÒØ º Ç ÖÙÔÓ ÐÙ Ø ÖÊ ÔÐ ¹ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÙÑ ÙÒ Ø Ð Ñ Ö ÔÐ Ì Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÔÓÖ ÐÙ ¹ Ø Öº Ø Ø Ð ÙØÓÑ Ø Ñ ÒØ ÓÒ ØÖÙ Ñ ÒØ Ñ Ó Ó ØÓ Ö Ò Ö ÔÐ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÙÑ ÐÙ Ø Ö Ñ ÓÑÓ Ù ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ô ÖØ Ó Ö Ñ ÛÓÖ ÅÁ ÔÖ ÒØ ÜÓº Ô Ó ÅÁ ÓÑÔÐ Ø Ø Ñ º Ò Ò Ó ÐÙ Ø Ö Ö Ò ÍÑ ÔÐ Ó Ö ÒØ ËÆÅÈ Ô ÖÑ Ø Ò Ó ØÓ Ó Ó ÐÙ Ø Ö ÒØ Ù Ñ Ñ ÖÓ Ó Ó ØÓ Ö Ò Ö Ñ Ö ÔÐ Ó º ÓÑÓ Ö ØÓ ÜÓ ÐÙ Ø ÖÌ Ð Ø Ð Ù Ô Ö Ò Ö Ñ ÒØ Ö Ò ÓÖÑ Ó Ò Ö Ô Ö Ö Ö ÐÙ Ø Ö ÒØ º Ç ÐÙ Ø ÖÁÒ Ü ÒØ ÙÑ ÒØÖ Ø Ð ÐÙ Ø ÖÌ Ð º Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø ÖÁ ÒØ ÙÑ ÐÙ Ø Öº Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø Ö Ö ÌÝÔ ÐÙ Ø Ö Ö Ò Ñ Ö ¹ Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ó Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ó Ò Ö Ó ÒØ ËÆÅÈ ÕÙ ÑÓÒ ØÓÖ ÙÑ ÓÒ¹ ÙÒØÓ ÒØ º Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø ÖÅ Ñ ÖÌÝÔ ÐÙ Ø ÖÅ Ñ Ö Ò Ñ Ö Ô Ø ¹ Ú Ñ ÒØ Ó Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ñ Ñ ÖÓ ÙÑ ÐÙ Ø Öº Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø ÖÇÁ Ó ÇÁ ÒØ ÓÖ Ó Ó ØÓ Ñ Ëƺ½µ ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò º Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø ÖÁÒ Ø Ò ÁÒ Ü Ò ÙÑ Ò ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò Ö Ö ÔÐ Óº Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø ÖÊ Ô ÐÙ Ø ÖÁ Ê Ô Á µ Ñ ÒØ Ñ Ó ÒØ ÓÖ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø ÖÆ Ñ Ñ ÒØ Ñ Ò ÓÖÑ Ó Ó Ö Ó Ö ÒØ ÙÑ ÒÓ Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô ÐÓ ÐÙ ¹ Ø Öº Ç Ó ØÓ ÐÙ Ø Ö Ö Ö Ú Ò Ð Ó ÐÙ Ø Ö Ó Ó ØÓ ÐÙ Ø ÖËØ ØÙ Ò Ó Ø ØÙ Ó ÐÙ Ø Öº

8 ÁÒ Ü Á Ö Ö Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÇÁ ÁÒ Ø Ò Ö Ô Æ Ñ Ö ËØ ØÙ ÌÝÔ ÌÝÔ ÁÒ Ü Á ½ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º½ ÔÚ ½µ Å ½ ÁÒÇØ Ø ½ ÂÓ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ú ½µ ¾ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º½ ÔÚ ½µ Å ½ ÁÒÇØ Ø ¾ ÂÓ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º½ ÔÚ ½µ Å ¾ ÁÒÇØ Ø ½ ÂÓ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º½ ÔÚ ½µ Å ¾ ÁÒÇØ Ø ¾ ÂÓ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º¾ ÔÚ ½µ Å ÁÒÇØ Ø ½ ÂÓ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º¾ ÔÚ ½µ Å ÁÒÇØ Ø ½ ÂÓ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ú ½µ Ì Ð ½ Ü ÑÔÐÓ ÙÑ Ø Ð ÐÙ Ø Ö Ò ÒÓ Ò Ú Ð ÔÐ Ó Ö ÒØ º Ø Ð ½ ÐÙ ØÖ ÙÑ Ö Ô ÐÙ Ø ÖÌ Ð Ü ÑÔÐÓº Ø Ø Ð Ò ÙÑ Ø Ñ ÕÙ ÓÒ Ø Ó ÐÙ Ø Ö Ò ÕÙ Ø Ñ Ò Ö Ó ÁÈ ½¼º¼º¼º½ ½¼º¼º¼º¾ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ º Ç Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ñ ÐÙ Ø Ö ÔÚ ½µº Ç ÐÙ Ø Ö ÓÒØ Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ Å ½ Å ¾ ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ø Ò Ó Ò ½ ¾ Ó ÇÁ ÒØ ÓÖ Ó Ó ØÓ Ñ Ëƺ½µ ÁÒÇØ Ø º Ó ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó Ñ ÒØ Ó Ö ÔÐ Ó Ñ Ø Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Öº Ç ÐÙ Ø Ö ÓÒØ Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ Å Å ÑÓÒ ØÓÖ ÓÑ ÒØ Ò Ø Ò Ó Ò ½ Ó ÇÁ ÁÒÇØ Ø Ö ÔÐ Ò Ó Ó Ó ØÓ Ñ ÕÙ ÙÐÙ Ø Ö Ô Öº ÇÓ ØÓ ÁÒÇØ Ø ÓÒØ ÓÒ ÙÑ ÖÓ ÓØ ØÓ ÕÙ Ö Ñ ØÖ Ú ÙÑ ÒØ Ö Ö º Ô Ò Ó Å Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö ÍÑ ÐÙ Ø Ö ÙÑ ÒØ ÕÙ Ø Ñ Ø Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ö ÙÑ Ù ÓÒ ÙÒØÓ Ó ØÓ Ö Ò ÙÑ ÓÐ Ó ÒØ Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö Ø Ñ Ñ Ö ÔÐ Ö Ø Ó ØÓ ÒÓ ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ø Ð Ñ Ñ ÖÌ Ð ÙØ Ð Þ Ô Ö Ò Ö Ñ ÒØ Ö Ò ÓÖÑ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Öº ÓÒ Ö ÙÑ ÐÙ Ø Ö ÕÙ ÓÒ Ø ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÒØ Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ º Ñ Ñ ÖÓ Ó Ó ÙÑ ÒØ ÓÖ Ñ Ó ÑÁÒ Üº Ø ÒØ ÓÖ ÙÑ ÒØ ÖÓ Ò Ó ÙÒ Ó Ô Ö Ñ Ñ ÖÓº Ç Ó ØÓ Ñ Ö ÌÝÔ Ñ Ö Ò Ñ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ó Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Öº Ç Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ö ÙÑ ÒØ Ò Ó Ô ÐÓ Ó ØÓ ÑË ÙÖ ØÝ ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ó ØÓ ÑËØ ØÙ Ò ÙÑ ÒØÖ Ø Ð Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö Ø ÓÑÔÐ Ø º Ø Ð ¾ ÐÙ ØÖ Ö ÔÅ Ñ ÖÌ Ð Ô Ö Ø Ü ÑÔÐÓº ÁÒ Ü Ö ÌÝÔ Ö Ë ÙÖ ØÝ ËØ ØÙ ½ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º Å ½µ ÓÑÑÙÒ ØÝ Ø Ú ½µ ¾ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º Å ¾µ ÓÑÑÙÒ ØÝ Ø Ú ½µ Ì Ð ¾ Ü ÑÔÐÓ ÙÑ Ø Ð Ñ Ñ ÖÓ ÒÓ ÐÙ Ø Ö º ÓÒØ ÒÙ Ò Ó Ó Ü ÑÔÐÓ Ñ ÓÒ Ö Ó ÐÙ Ø Ö º Ø ÐÙ Ø Ö Ò Ó Ñ Ñ ÖÓ Å ½ Å ¾ Ù Ó Ò Ö Ó ÁÈ Ó ½¼º¼º¼º ½¼º¼º¼º Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ º Ç Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÚ ½µº Ð Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ Ø Ñ ÓÑÑÙÒ ØÝ Ò Ó ÓÑÓ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò º

9 Ô Ò Ó Ç ØÓ Ê ÔÐ Ó Ð Ñ Ô Ö Ó Ñ Ñ ÖÓ ÙÑ ÐÙ Ø Ö Ò Ö Ó Ø Ñ Ñ Ò Ö ÕÙ Ó ØÓ Ó Ö ÔÐ Ó Ô ÐÓ ÐÙ Ø Öº Ø Ð Ö ÔÇ ØÌ Ð ÙØ Ð Þ Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ Ó ØÓ Ó Ö ÔÐ Ó ÒÙÑ Ó ÐÙ Ø Öº ÒØÖ Ø Ð Ö ÔÇ ØÌ Ð ÓÒØ Ñ ÙÑ ÇÁ ÒØ ÓÖ Ó Ó ØÓ Ñ Ëƺ½µ ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò ÙÑ Ò Ø Ó ØÓ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ ÖÓÇÁ ÖÓÁÒ Ø Ò ÁÒ Üº Ç Ó ØÓ ÖÓÁÒØ ÖÚ Ð Ò Ö ÕĐÙ Ò Ø ÑÔÓ ÒÓ ÕÙ Ð ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÔÐ Óº Ç Ó ØÓ ÖÓËØ Ø Ø ÖÑ Ò ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò Ö ÔÐ Ó ÒÓ ÐÙ Ø Ö Ó Ó ØÓ ÖÓËØ ØÙ Ò Ò ÓÖÑ Ó ÒØÖ Ø ÓÑÔÐ Ø º Ø Ð ÐÙ ØÖ Ö ÔÇ ØÌ Ð ÙØ Ð Þ ÓÑÓ Ü ÑÔÐÓº ÁÒ Ü ÇÁ ÁÒ Ø Ò ÁÒ Ü ÁÒØ ÖÚ Ð ËØ Ø ËØ ØÙ ½ ÁÒÇØ Ø ½ ¾ Ø Ú ½µ Ø Ú ½µ ¾ ÁÒÇØ Ø ¾ ¾ Ø Ú ½µ Ø Ú ½µ Ì Ð Ü ÑÔÐÓ ÙÑ Ø Ð Ó ØÓ Ö Ñ Ö ÔÐ Ó ÒÓ ÐÙ Ø Ö º ÓÒØ ÒÙ Ò Ó Ó Ü ÑÔÐÓ Ñ ÓÒ Ö Ó ÐÙ Ø Ö º Ø ÐÙ Ø Ö Ô Ó Ó ØÓ Ö Ò ÁÒÇØ Ø º½ ÁÒÇØ Ø º¾ Ô Ö Ö Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÔÐ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ¾ ÙÒ Ó º Ç Ø Ó Ó Ó ØÓ Ö Ò Ø Ú ½µ ØÓ Ñ Ó Ó Ó ØÓ Ø Ó Ò Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÔÐ Ó Ô ÐÓ ÐÙ Ø Ö º Ô Ò Ó ÐÙ Ø Ö È Ö Ð Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ó Ó ØÓ Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö ÐÙ Ø Ö Ø Ñ Ø Ö Ñ ÒØ Ö Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ Ö Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô ÐÓ Ù ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ø Ð Ô ÖÌ Ð Ù Ô Ö Ò Ö Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö ÒÓ ÕÙ Ó Ñ ÒØ Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ Ö Ò º È Ö ÒØ Ö ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ó Ó ÙÑ ÒØ ÓÖ Ñ Ó ÔÁÒ Üº ÒØÖ Ø Ñ Ñ Ñ ÒØ Ñ Ó Ó ØÓ Ô Ö ÌÝÔ Ô Ö ÕÙ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ñ ÒØ Ñ Ó Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ô Öº Ç Ó ØÓ ÔÊÇÌÁÒ Ü Ò Ó Ò ÙÑ Ó ØÓ Ò Ø Ð Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ØÓ ÕÙ Ó ØÓ Ó Ö ÔÐ Ó Ñ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Öº ÇÓ ØÓÔËØ ØÙ Ò ÙÑ ÒØÖ Ø Ð ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ø ÓÑÔÐ Ø º ÁÒ Ü Ö ÌÝÔ Ö ÊÇÌÁÒ Ü ËØ ØÙ ½ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º¾ µ ½ Ø Ú ½µ ¾ ÔÚ ½µ ½¼º¼º¼º¾ µ ¾ Ø Ú ½µ Ì Ð Ü ÑÔÐÓ ÙÑ Ø Ð ÐÙ Ø Ö Ô Ö ÒÓ ÐÙ Ø Ö º ÓÒØ ÒÙ Ò Ó Ó Ü ÑÔÐÓ Ñ ÓÒ Ö Ó ÐÙ Ø Ö º ÓÑÓ ÑÓ ØÖ Ó Ò Ø Ð Ø ÐÙ Ø Ö Ò ÓÑÓ Ù ÐÙ Ø Ö Ô Öº Ç Ø ÔÓ Ò Ö Ó ÔÚ ½µº Ç

10 Ò Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ò Ó Ñ Ö ÔÇ ØÌ Ð Ö ÔÐ Ó Ñ Ó ½ ¾ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ º Å ÒØ Ò Ó Ò Ó Ç ØÓ Ê ÔÐ Ó Ø Ð Ö ÔÐ Ì Ð Ñ ÒØ Ñ Ö ÔÐ Ó ØÓ º Ø Ø Ð ÙØÓÑ Ø Ñ ÒØ ÓÒ ØÖÙ ÕÙ Ò Ó Ó Ø Ñ Ò Ð Þ Ó Ñ ÒØ Ñ Ò Ø Ò ØÓ Ó Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö º ÒØÖ ÓÒØ Ñ Ù ÒØ Ò ÓÖÑ Ó º Ç Ó ØÓ Ö ÔÁÒ Ü ÒØ ÙÑ ÒØÖ Ø Ð Ö ÔÐ Ì Ð º Ç Ó ØÓ Ö ÔÈ ÖÌÝÔ Ö ÔÈ Ö Ò Ñ Ö Ô Ø ¹ Ú Ñ ÒØ Ó Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ó ÐÙ Ø Ö ÓÖ Ñ ÕÙ Ö ÔÐ ÓÙ Ó ØÓ Ö Ò Ò Ø ÐÙ Ø Öº Ç Ó ØÓ Ö ÔÅ Ñ ÖÌÝÔ Ö ÔÅ Ñ Ö Ò Ñ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ó Ø ÔÓ Ò Ö Ó Ó Ò Ö Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö Ñ Ö ÔÈ Ö Ù Ó Ó ØÓ Ö Ò Ó Ö ÔÐ Ó Ò Ø ÐÙ Ø Öº Ç Ó ØÓ Ö ÔÇÁ Ö ÔÁÒ Ø Ò ÁÒ Ü Ò Ñ Ö Ô Ø ¹ Ú Ñ ÒØ Ó ÇÁ ÒØ ÓÖ Ó Ó ØÓ Ñ Ëƺ½µ Ó Ò ÙÑ Ó ØÓ Ö Ò Ö ÔÐ Óº Ç Ó ØÓ Ö ÔÎ ÐÙ Ö ÔÎ ÐÙ ÌÝÔ Ò Ñ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ó Ú ÐÓÖ Ñ ÙÑ Ò ÙÑ Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó Ù Ø ÔÓ Óº Ç Ó ØÓ Ö ÔÌ Ñ ËØ ÑÔ ÓÒØ Ñ Ó Ø ÑÔÓ ØÖ Ò ÓÖÖ Ó ÙÐØ Ñ ØÙ Ð Þ Ó Ó Ú ÐÓÖ ÙÑ Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó Ó ØÓ ÖÓËØ ØÙ Ò Ò ÓÖÑ Ó ÙÑ ÒØÖ Ø Ð Ø ÓÑÔÐ Ø º Ô Ó Ó Ö ÒØ Ø Ú Ö Ó ÐÙ Ø Ö ÐÙ Ø Ö ÓÑ ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ó Ó ØÓ Ö Ò Ô Ó Ñ ØÓ Ó Ó Ù ÒØ Ñ Ñ ÖÓ º È Ö Ó ØÓ Ö Ò Ô Ó ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÕĐÙ Ò Ò ÕÙ Ð Ó ÐÙ Ø Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ØÓº ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ó ØÓ Ó ÐÙ Ø Ö Þ ÔÓÐÐ Ò ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó ÐÙ Ø Ö Ú Ö Ó Ú ÐÓÖ Ó Ó ØÓ ÓÖ Ñ ØÙ Ð Þ Ó Ó ÙÐØ ÑÓ ÒØ ÖÚ ÐÓº Ñ Ù ØÙ Ð Þ Ø Ð Ö ÔÐ Ì Ð Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ Ñ ØÓ Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ò Ó ÓÑÓ Ô Ö ÓÒ Ó Ñ ÒØ Ó Ò Ö Ô Ø Ú Ø Ð Ö ÔÐ Ì Ð º Ñ Ö ÔÐ Ì Ð Ñ ÒØ Ñ Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÐÙ Ø Ö ÐÓ Ð Ø Ñ Ñ Ö ÔÐ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ç ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ú Ö Ù Ó Ñ ÒØ ÓÐ Ó Ô Ö Ö ÒØ Ö ÓÒ Ø Ò Ó Ó ØÓ ÒÓ ÐÙ Ø Ö ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ð Ñ Ú Ø Ö ÙÑ ÐØÓ ÑÔ ØÓ ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö º ÓÒØ ÒÙ Ò Ó Ó Ü ÑÔÐÓ Ñ Ö ÔÐ Ì Ð ÑÓ ØÖ Ò Ø Ð º Ø Ø Ð Ñ ÒØ ÔÓÖ ØÓ Ó ÐÙ Ø Ö º Ø Ð Ö ÔÐ Ì Ð Ò Ü Ô Ð ØÙÔÐ Ö ÔÁÒ Ü Ö ÔÈ Ö Ö ÔÅ Ñ Öµº

11 ÁÒ Ü È Ö È Ö Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÇÁ ÁÒ Ø Ò Î ÐÙ Î ÐÙ Ì Ñ ËØ ÑÔ ËØ ØÙ ÌÝÔ ÌÝÔ ÁÒ Ü ÌÝÔ ½ ÔÚ ½µ ÔÚ ½µ Å ½ ÁÒÇØ Ø ½ ½¾ ÓÙÒØ Ö ¾ µ ¼ ¼¼ º¾ Ø Ú ½µ ¾ ÔÚ ½µ ÔÚ ½µ Å ½ ÁÒÇØ Ø ¾ ½ ÓÙÒØ Ö ¾ µ ¼ ¼¼ º Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ÔÚ ½µ Å ¾ ÁÒÇØ Ø ½ ½¾¼ ÓÙÒØ Ö ¾ µ ¼ ¼¼ º Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ÔÚ ½µ Å ¾ ÁÒÇØ Ø ¾ ½¾ ÓÙÒØ Ö ¾ µ ¼ ¼¼ º Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ÔÚ ½µ Å ÁÒÇØ Ø ½ ¾¼¼ ÓÙÒØ Ö ¾ µ ¼ ¼¼ ¾º½ Ø Ú ½µ ÔÚ ½µ ÔÚ ½µ Å ÁÒÇØ Ø ½ ¼¼ ÓÙÒØ Ö ¾ µ ¼ ¼¼ º Ø Ú ½µ Ì Ð Ü ÑÔÐÓ ÙÑ Ø Ð Ö ÔÐ ÒÓ ÐÙ Ø Ö º Ò ÓÒØ ÒÙ Ò Ó Ó Ü ÑÔÐÓ Ñ ÓÒ Ö ÓÖ ÕÙ Ó ÒØ Å ½ Ø Ð Óº Ç Ö ÒØ ÒØ Ó ÓÒ ÙÐØ ÙÑ Ö ÒØ Ó ÐÙ Ø Ö µ Ô Ö Ó Ø Ö Ó Ó ØÓ Ó ÒØ Ð Óº Ç Ù ÒØ ÓÑ Ò Ó ÒÑÔ Ø ÔÓ Ñ Ö ÑÔÖ Ó Ô Ö Ö Ò Ø Ò Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ ÁÒÇØ Ø Ó Ñ Ñ ÖÓ Å ½ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÐÙ Ø Ö º ÒÑÔ Ø ÒØ Ó Ø ÐÙ Ø ÖÊ ÔÐ Ø ÓÒ º º Å ½ º ÁÒÇØ Ø º ½ ÒÑÔ Ø ÒØ Ó Ø ÐÙ Ø ÖÊ ÔÐ Ø ÓÒ º º Å ½ º ÁÒÇØ Ø º ¾ ÓÑ Ò Ó Ó Ö Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ Ó ÐÙ Ø Ö ÕÙ ÔÓ Ö Ø ÒØÓ ÓÑÓ Ú ØÓ ÕÙ Ó Ó ØÓ Ó Ö ÔÐ Ó Ñ Ñ Ó Ó ÐÙ Ø Ö º ÁÒ Ô Ò ÒØ Ó Ö ÒØ Ó ÐÙ Ø Ö µ ÓÒ ÙÐØ Ó Ö ÔÓ Ø Ö Ü ÜÓº Ö ÔÓÒ Ó Ø ÐÙ Ø ÖÊ ÔÐ Ø ÓÒº ºÅ ½º ÁÒÇØ Ø º½ ÓÙÒØ Ö ¾ ¾ ¾¼ Ö ÔÓÒ Ó Ø ÐÙ Ø ÖÊ ÔÐ Ø ÓÒº ºÅ ½º ÁÒÇØ Ø º¾ ÓÙÒØ Ö ¾ ½½ ¾ ¼ ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÈÖ Ø Ø Ó Ö Ú ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÔÖ Ø ÒÓ Ö Ñ ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ó Ò Ó ÒØ Ö ÓÖ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ó ÖÚ Ó Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó ÒØ Ð Ó ÓÙ Ò ¹ Ú º ÖÖ Ñ ÒØ ÒÓ Ô ÓØ ÓÑ Ò Ó Ô Ù Ð Ó Æ Ì¹ËÆÅÈ ½ Ò ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ Ò Ñ Ð ½¾ º ÖÖ Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ô ÖÑ Ø Ö Ó ÐÙ Ø Ö ÒØ ËÆÅÈ ÕÙ ÙÔÓÖØ Ñ Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú Ó Ó ØÓ Ð ÓÒ Ó º Ç ÐÙ Ø Ö Ó Ò Ñ Ó ÒÓ ÒØ Ó ÕÙ Ð ÔÓ Ñ Ö Ö Ó ØÖÙ Ó ÕÙ ÐÕÙ Ö ÑÓÑ ÒØÓº Ö Ú ÑÓ ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ Ó ÙØ Ð Þ Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ ÙÑ Ó ÒØ Ð Ó Ø Ò Ó Ö Ó Ø ÕÙ Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò º Ç Ø Ñ ¹ Ñ ÖÙÔÓ ÓÓÔ Ö ÒØ ÒØ ËÆÅÈ Ò Ó ÓÑ ÖÖ ¹ Ñ ÒØ Ô Ö ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ Ò Ñ Ð º Ø ÖÖ Ñ ÒØ ÙØ Ð Þ Ô Ö ÓÒ Ö Ô ÑÙÐØ Ø ÓÒ Ú Ð Ó ÐÙ Ø Ö ÒØ ËÆÅȺ Ò Ñ Ð Ó Ö ÓÑÙ¹ Ò Ó Ó ÖÙÔÓ ÔÖÓ Ó ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ò Ó Ò ÓÖ ÖÒ Ó ÒØÖ ØÓ Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö º ÍÑ ÖÚ Ó Ô Ö Ö Ò Ö Ñ ÙÐØ ÔÐÓ ÐÙ Ø Ö Ñ Ó ÑÐÙ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò Ñ Ð ÔÓÒ Ð Þ ÙÑ ÔÖÓØÓÓÐÓ ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ º Ç ÖÚ Ó ÑÐÙ Ø

12 Ô ÖÑ Ø Ó ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ö Ñ Ð Ö ÒØ Ò Ó ÕÙ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ø Ñ Ñ ¹ Ø Ø Ñ Ñ Ñ Ð º Ò Ñ Ð ÙÔÓÖØ ÑÙÐØ Ø ÁÈ Ø Ñ Ñ ÔÓ Ù ÔÐ Ó Ó Ô ÕÙ ÑÙÐ Ù Ó Ð Ø Ú Ñ Ö ÕÙ Ò Ó Ø Ñ ÑÙÐØ Ø ÁȺ ÓÒ Ö Ò Ó Ó Ö Ñ ÛÓÖ ËÆÅÈ ÔÖ ÒØ Ó Ñ ÐÙ Ø Ö Ú ÒÐÙ Ö Ø Ð Ñ Ñ ÖÌ Ð Ö ÔÇ ØÌ Ð Ô ÖÌ Ð Ö ÔÐ Ì Ð º ÆÓ ÑÓÑ ÒØÓ ÕÙ ÙÑ ÐÙ Ø Ö Ø Ú Ó Ó Ó ØÓ Ó ÙØÓÑ Ø Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÔÐ Ó Ô Ö ØÓ Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ê ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú ÑÔÖ ÒØÖ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ò Ó ÕÙ Ö ÒØ Ó ÐÙ Ø Ö ÓÐ Ö Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ù Ö Ô Ø ÚÓ Ñ Ñ ÖÓ º ÍÑ Ø Ö Ô Ö Ò Ð Ö Ñ Ò Ñ ØÙ Ð Þ Ö Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ó ÓÒ º ÍÑ ÓÒ ÙÐØ ÙÑ ÐÙ Ø Ö ÔÖÓ Ñ Ñ ÓÖÑ ÕÙ ÙÑ ÓÒ ÙÐØ Ø ÙÑ ÒØ ÓÑÙѺ Ð Ñ Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÕÙ ÐÕÙ Ö ÐÙ Ø Ö ÔÓ Ù ÙÑ Ø Ñ Ø ÑÔ ÕÙ Ò ÓÖÑ Ó Ø ÑÔÓ ØÖ Ò ÓÖÖ Ó ÙÐØ Ñ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ó Ó ØÓ ÒÙÑ ÐÙ Ø Öº ÖÖ Ñ ÒØ Ô ÖÑ Ø ÕÙ ÐÕÙ Ö ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ö ÓÒ ÙÐØ Ó Ó Ö Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÕÙ ÐÕÙ Ö ÒØ ÕÙ Ô ÖØ Ò Ó ÐÙ Ø Öº Ø Ó Ø ÕÙ Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò ÍÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ó Ö Ð Þ Ó ÒÙÑ Ö ÐÓ Ð ÓÑÔÓ Ø ¾ Ñ ÕÙ Ò Ñ Ö ÒØ Ø ÔÓ ÔÖÓ ÓÖ ÓÑÓ È ÒØ ÙÑ ÁÒØ Ð Ã Å Ü ÙØ Ò Ó Ä ÒÙÜ ÓÒ Ø Ó ØÖ Ú ÙÑ Ø ÖÒ Ø Ä Æ ½¼¼Å Ô º Ç ÐÙ Ø Ö ËÆÅÈ Ó Ò Ø Ð Ó Ñ Ù Ñ ÕÙ Ò Ò Ó ÓÖ Ô Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ö ÙÑ Ù ÓÒ ÙÒØÓ Ó ØÓ Ö Ò Ì Èº ÐÙ Ø Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ú ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ½¾ Ñ ÕÙ Ò Ö ÔÐ Ú Ó Ó ØÓ Ì È ÒÓ ÐÙ Ø Ö Ô Öº ÍÑ Ñ ÕÙ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ô ÐÓ ÐÙ Ø Ö Ò Ó Ó Ù Ñ Ø ÙÑ Ø ÕÙ Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò ¾ Ô Ó Ð ÙÒ ÙÒ Ó Ñ ÕÙ Ò ÔÖ ÒØÓÙ Ó Ø Ó Ð Óº Ç ÐÙ Ø Ö Ò Ñ ÕÙ Ò Ò Ó Ó Ö ÕÙ Ø Ó Ñ Ü Ñ Ò Ö Ó Ó ØÓ Ì È Ö ÔÐ Ó Ó ÒØ Ð Óº Ç Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÒÐÙ Ñ ØÔÈ Ú ÇÔ Ò ÕÙ ÓÒØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ú Þ ÕÙ ÓÒ Ü Ó Ì È Þ Ö Ñ ÙÑ ØÖ Ò Ó Ö Ø Ó Ø Ó ÄÁËÌ Æ Ô Ö Ó Ø Ó Ë Æ¹Ê Î ¾ º ÇÙØÖÓ Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó Ö Ó ØÔ ÙÖÖ Ø Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ Ü Ó Ì È Ù Ó Ø Ó ØÙ Ð ËÌ ÄÁËÀ ÓÙ ÄÇË ¹Ï Á̺ Ç Ú ÐÓÖ Ó Ó ØÓ ÅÁ Ò Ó Ü Ö Ñ ÙÚ ÕÙ ÒØÓ Ù Ó Ø ÕÙ ÐÓ ÒØ Ö ÓÖ ÑÓ ØÖ Ú Ñ ÕÙ ØÔÈ Ú ÇÔ Ò ÒÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ø Ò Ó Ú ÐÓÖ Ù Ð Þ ÖÓ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ô Ó Ð Ó Ú ÐÓÖ Ö Ù Ð º Â Ó Ó ØÓ ØÔ ÙÖÖ Ø Ô ÖÑ Ò Ù ÓÑ Ó Ú ÐÓÖ Ù Ð ½¾º Ç Ú ÐÓÖ Ó Ø Ó Ó ÐÙ Ø Ö Ò Ó Ø Ñ Ñ ÓÖ Ñ Ó Ø Ó ØÖ Ú Ö ÔÐ ÒÓ ÐÙ Ø Ö ÓÖ º Ë ÖÖ Ñ ÒØ Ò Ó Ø Ú ÔÓÒ Ú Ð Ö ÑÔÓ Ú Ð Ü Ñ Ò Ö ÅÁ Ñ ÕÙ Ò Ù Ñ Ø Ó Ø ÕÙ Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò º

13 Ç ÁÑÔ ØÓ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ê Ú Þ ÕÙ Ó Ó ØÓ ÙÑ ÐÙ Ø Ö Ó Ö ÔÐ Ó Ñ Ò Ò Ó ÒÚ Ó ÐÙ Ø Ö Ô Ö Ñ Ò Ö ÕÙ Ð ÔÓ Ñ ØÙ Ð Þ Ö Ù Ö ÔÐ Ñ Ö ÔÐ Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÔ ØÓ ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö Ñ Ú ÖØÙ ÕÙ ÒØ Ö ÙÖ Ó Ò Ö Ó Ô Ö ØÖ Ò Ñ Ø Ö Ñ Ò Ò Ö ÔÐ Óº Ð Ñ Ó Ñ Ò Ò Ö ÔÐ Ó Ò Ó Ó ÒÚ ÒÙÑ Ö ÕĐÙ Ò Ù ÒØ Ö ÔÐ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö¹ ÒÓÒ Ø ÒØ ØÓ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó ÔÓ Ñ Ö Ö ÒØ Ó Ú ÐÓÖ Ñ ÒØ Ó Ô ÐÓ ÐÙ Ø Ö ÓÖ Ñº ÔÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ Ú Ð Ó ÔÖÓ Ð Ø ÕÙ ÒØÓ ÒÓÒ Ø ÒØ Ö ÔÐ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÓÒ Ö Ò Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ú Ö Ù Ó ÑÔ ØÓ ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö º Ç ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÒÓ ÕÙ Ð ÙÑ ÐÙ Ø Ö Þ ÔÓÐÐ Ò Ñ Ù Ñ Ñ ÖÓ ÒÚ Ó Ò Ö Ó Ñ Ò Ò Ô Ö ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ñ Ù ÐÙ Ø Ö Ô Ö º Ç Ö Ó Ò ÙÖ ¹ ÑÓ ØÖ Ð Ö ÙÖ Ò Ü ÓÒ Ö Ò Ó¹ ÕÙ Ñ Ò Ò Ö ÔÐ Ó Ó ÒÚ Ñ Ö ÒØ ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ú Ö Ò Ó ¼¼ Ñ Ð ÙÒ Ó Ø ¾ ÙÒ Ó º Ç Ò ÙÑ ÖÓ Ñ Ò Ò ÒÚ Ú Ö ½ ¼ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ò Ò ½¼¼ ÝØ ÓÙ Ñ Ò Ñ ÖÖ Ò ÓÖÑ Ó ÙÑ ÙÒ Ó Ó ØÓº Largura de Banda Utilizada (Mbps) Numero de Mensagens 1 mensagem 10 mensagens 50 mensagens Probabilidade de Replicas Inconsistentes Atualizacao dos objetos Media 6 Media 7 Media 8 Desvio Padrao 2.5 unidades de tempo A: Frequencia de Atualizacao dos Objetos Replicados (unidades de tempo) B: Intervalo de Atualizacao da Replica (unidades de tempo) ÙÖ Ç ÑÔ ØÓ ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö Ò ÓÒ Ø Ò Ö ÔÐ º ÉÙ Ò Ó Ô Ò ÙÑ Ñ Ò Ñ ÒÚ Ñ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ ÕÙ ÒØ ÝØ ØÖ Ò Ö Ó ÔÓÖ ÙÒ Ó Ñ ÒÓ ¾Ã Ô º ÉÙ Ò Ó Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÙÑ ÒØ Ô Ö ½¼ Ñ Ò Ò ÔÓÖ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ½ Ã Ô Ó Ò Ö Ó º È Ö ÙÑ ÖÙÔÓ ¼ ÐÙ Ø Ö ÓÒ ÙÑ ÒÚ ÙÑ Ñ Ò Ñ ÔÓÖ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ð Ö ÙÖ Ò Ü Ú Ö Ö ¾¼Ã Ô ÕÙ Ò Ó Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ¾ ÙÒ Ó Ø ¼Ã Ô ÕÙ Ò Ó ¼ Ñ Ò Ò Ó ÒÚ ¼¼ Ñ Ð ÙÒ Ó º Ñ ÕÙ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÙÑ ÒØ Ð Ö ÙÖ Ò Ü Ô ÖÑ Ò ÜÓ ¼Ã Ô º ÈÓÖ ÓÙØÖÓ Ð Ó ÕÙ Ò Ó Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ñ ÒÙ Ð Ö ÙÖ Ò Ü ÙÑ ÒØ º ÒØÖ Ø ÒØÓ Ô Ö ÐÙ Ø Ö Ô ÕÙ ÒÓ

14 Ð Ö ÙÖ Ò Ü Ú Ú Ð ÓÒ Ö Ò Ó ØÙ Ø ÒÓÐÓ Ö º ÓÒ Ö Ó Ö Ó ÙÖ ¹ º Ø Ö Ó ÑÓ ØÖ Ó ÑÔ ØÓ Ú Ö Ó Ó ÒØ Ö¹ Ú ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ò ÓÒ Ø Ò Ñ Ñ º ÓÒ Ö ÑÓ ØÖ Ù Ó Ù Ò Ô Ö Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ó Ð Öº Ñ Ú Ö ÙÒ Ø ÑÔÓº Ç Ú Ó Ô Ö Ó ÓÒ Ø ÒØ Ù Ð ¾º ÙÒ Ø ÑÔÓº Ç Ö Ó ÑÓ ØÖ ÔÖÓ Ð ÒÓÒ Ø Ò Ö ÔÐ Ñ ÕÙ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ú Ö º ÉÙ Ò Ó Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ ½ ÙÒ Ø ÑÔÓ ÕÙ ÒØ ¹ Ö ÔÐ ÕÙ ØÓÖÒ Ö Ó ÒÓÒ Ø ÒØ Ñ ÒÓ ±º ÉÙ Ò Ó Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ ÙÑ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ø ÑÔÓ ÒÓÒ Ø Ò Ú Ö ÓÖ Ó ÓÑ Ñ ± Ô Ö ¾¾±º Ë Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ù Ð Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ñ Ó Ó Ð Ö ÒØ Ó ¼± Ö ÔÐ Ø Ö Ó ÒÓÒ Ø ÒØ º Ò ÐÑ ÒØ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ ½½ ÙÒ Ø ÑÔÓ ÒØ Ó ± ± Ö ÔÐ Ø Ö Ó ÒÓÒ Ø ÒØ º Ñ ÓÒÐÙ Ó Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ó Ö ÒØ ÙÑ ÒÓ Ú ØÙ Ö Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ó Ó ØÓ Ö ÔÐ Ó º Ç Ó ØÓ ËÆÅÈ ÐØ ¹ Ö Ñ Ù Ú ÐÓÖ Ñ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ö ÒØ º Ñ ÙÑ Ò Ð Ø Ø Ø Ó Ò Ö Ó Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ó Ñ Ð ÓÖ ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ ÙÑ Ó ØÓº Ç Ö ÒØ Ú Ó Ø Ö ÑÓ ØÖ Ù ÒØ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ó Ñ Ó Ú Ó Ô Ö Óº ÓÖ Ó ÓÑ Ô Ö Ñ ØÖÓ Ú Ð Ó Ó ÑÔ ØÓ Ó ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ØÙ Ð Þ Ó Ö ÔÐ Ò Óº ÓÒÐÙ Ó Ë Ø Ñ Ö Ò Ö Ó Ñ Ò Ö Ó Ù Ø Ñ ÒØ Ñ ØÙ Ó Ñ Ö Ò ÕÙ Ò Ó Ö Ø Ô Ö ÐÑ ÒØ Ð º ÔÐ Ó Ö Ò Ð Ú Ñ Ö Ô Þ ÙÒ ÓÒ Ö ÓÖÖ Ø Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ò Ð Ò Ö º Æ Ø ØÖ Ð Ó ÔÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ ÒÓÚ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÒØ ËÆÅÈ ÕÙ ÙÔÓÖØ Ö ÔÐ Ó Ñ ¹ Ø Ú Ó Ó ØÓ Ö Ò º ÍÑ ÐÙ Ø Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ØÓ ØÓÐ Ö ÒØ Ð Ó ØÓ Ö Ò Ö ÔÐ Ó ÙÑ ÒØ Ð Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÔÓÖ ÙÑ ÐÙ Ø Ö ÔÓ Ñ Ö ¹ Ó ØÖ Ú Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó ÐÙ Ø Ö ÓÙ ØÖ Ú ÙÑ ÐÙ Ø Ö Ô Öº Ð Ñ Ó Ó ÐÙ Ø Ö ÙÒ ÓÒ ÓÑÓ ÙÑ Ó Ó ØÓ Ö Ò Ö ÙÞ Ò Ó Ó ÑÔ ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö º ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÔÖ Ø Ó ÔÖ ÒØ Ò ÕÙ Ð Ó ÒØ ËÆÅÈ ÓÑÙÒ Ñ Ù Ò Ó ÖÖ Ñ ÒØ Ò Ñ Ð Ô Ö ÓÑÙÒ Ó ÖÙÔÓ º ÅÓ ØÖ ÑÓ ÙÑ Ü ÑÔÐÓ ÒÓ ÕÙ Ð Ø ÖÖ Ñ ÒØ Ó ÙØ Ð Þ Ô Ö Ü Ñ Ò Ö ÅÁ ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ Ö Ð Ó Ô ÖÑ Ø Ò Ó Ó Ö ÒØ Ó Ö Ö ÕÙ Ó ÒØ Ø Ò Ð Ó Ú Ó ÙÑ Ø ÕÙ Ì È Ë Æ¹ ÐÓÓ Ò º Ú Ð Ó Ó ÑÔ ØÓ Ó ÖÙÔ Ñ ÒØÓ ÒØ ËÆÅÈ ÒÓ ÑÔ Ò Ó Ö ÑÓ ØÖ ÕÙ ÙØ Ð Þ Ó ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ú Ú Ð Ô Ö Ó Ø Ñ Ü Ø ÒØ º

15 ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ø ØÙ ÐÑ ÒØ Ñ ÔÖÓ Ó ØÓÖÒ Ö¹ ÙÑ Ô Ö Ó Ó Á Ì º ÌÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ ÒÐÙ Ñ Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÓÖ Ñ Ü Ú Ð Ò ÕÙ Ð Ó Ð Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ñ ÙØÓÑ Ø Ñ ÒØ ÒØ Ö Ö ÓÙ Ð Ö Ó ÐÙ Ø Ö Ó ÒÚ ÓÒ ÙÖ Ó Ñ ÒÙ Ð ÖÖ Ñ ÒØ Ø٠к Ì Ñ Ñ Ø Ò Ó ÒÚÓÐÚ ÙÑ ÒØ Ö Ñ Â Ú ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ó Ö ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ø ÒØÓ ÒØ Ñ¹ Ð ÓÑÓ ÒØ Ð Ó Ö º Ê Ö Ò ½ º Ä ÒÛ Ò Ò Ãº º ÓÒÖÓÝ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖ Ø Ð È Ö Ô Ø Ú ÓÒ¹ Ï Ð Ý ½ º ¾ ºÈº Ù ÖØ ÂÖº Ò Ìº Æ ÒÝ À Ö Ö Ð ÔØ Ú ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ¹Ä Ú Ð ÒÓ Ð ÓÖ Ø Ñ Á ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÎÓк ÔÔº ¹ ÆÓº½ Â Ò ½ º ºÈº Ù ÖØ ÂÖº º Å Ò Ð Ì Æ ÒÝ Ò Ë ÆÓ Ù ÆÓÒ¹ ÖÓ Ø Æ ØÛÓÖ ÙÐع ÅÓÒ ØÓÖ Ò ÓÒ ËÝ Ø Ñ¹Ä Ú Ð ÒÓ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø Á»Á ÁÈ ÁÒØ ÖÒ ¹ Ø ÓÒ Ð ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÁÒØ Ö Ø Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ Áų µ Ë Ò Ó ½ º ˺ ÃĐ Ø Ö Ò Åº È Ø ÖÓ ÙÐØ Á ÓÐ Ø ÓÒ Ò Ú ÒØ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÓÖ ÁÒØ Ö Ø Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø Á»Á ÁÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÁÒØ Ö Ø Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ Áų µ Ë Ò Ó ½ º º ˺ ÀÓÓ Ò º  ÈÖÓ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ÙÐØ Ø Ø ÓÒ ÈÖÓº ÁÆ Ç ÇÅ ½ º Ϻ ËØ ÐÐ Ò ËÒÑÔ ËÒÑÔÚ¾ ËÒÑÔÚ Ò ÊÑÓÒ ½ Ò ¾ ÓÒ¹Ï Ð Ý Ê Ò Å ½ º ź Ï Ñ ÒÒ º È ÓÒ º Ë Ô Ö º à ÑÑ Ò º ÐÓÒ Ó ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ø Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ ËË»½»¼ ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ¹ ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò Ë ÔØ Ñ Ö ½ º º À ÖÖ Ò ØÓÒ Êº ÈÖ Ù Ò Ò º Ï Ò Ò Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ö Ò ËÆÅÈ Å Ò ¹ Ñ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ Ê ¾¾ ½  ÒÙ ÖÝ ½ º Ð Ö Äº Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ò Ð ÒÒ Å Ò Ð ÐÙ Ø Ö Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ê ÔÐ Ø Ò Å Ò Ç Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Ø Á Ì ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼½º Ú Ð Ð Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÖ ¹ ØÓÖºÓÖ» ÒØ ÖÒ Ø¹ Ö Ø» Ö Ø¹ Ð Ö ¹ Ñ Ò¹Ö ÔÐ Ø ÓÒ¹Ñ ¹¼¼ºØÜØ ½¼ ú ÖÑ Ò Ù Ð Ò Ê Ð Ð Ò Ë ÙÖ Æ ØÛÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖ ÒØ ¹À ÐÐ ½ º ½½ ʺ κ Ê Ò Ãº Ⱥ ÖÑ Ò Ò Ëº Å «ÀÓÖÙ Ð Ü Ð ÖÓÙÔ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Å ÎÓк ÆÓº ÔÔº ¹ ÔÖ Ð ½ º ½¾ ź º À Ý Ò Ì Ò Ñ Ð ËÝ Ø Ñ È Ì ÓÖÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÁØ Â Òº ½ º ½ Ì Æ Ì¹ËÆÅÈ ÀÓÑ È ØØÔ»»Ò ع ÒÑÔº ÓÙÖ ÓÖ ºÒ غ ½ ºÈº Ù ÖØ ÂÖº Ò Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ë Ñ ¹ Ø Ú Ê ÔÐ Ø ÓÒ Ó ËÆÅÈ Ç Ø Ò ÒØ ÖÓÙÔ ÔÔÐ ÓÖ ÙÐØ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø Á ÁÈ»Á ÁÒØ ÖÒ ¹ Ø ÓÒ Ð ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÁÒØ Ö Ø Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ Áų¼½µ Ë ØØÐ Å Ý ¾¼¼½º

16 ½ ºÈº Ù ÖØ ÂÖº Ò Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Æ ØÛÓÖ ÙÐØ Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ ËÆÅÈ ÒØ ÖÓÙÔ ÈÖÓ Ò Ó Ø Á ¾½ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ØÖ ÙØ Óѹ ÔÙØ Ò ËÝ Ø Ñ ÏÓÖ ÓÔ Á ˳¾¼¼½µ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÔÔÐ Ê Ð Ð ÖÓÙÔ ÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ ÔÔº ½¹ Å Ö ÞÓÒ ÔÖ Ð ¾¼¼½º ½ º Ë ĐÓÒÛĐ Ð Ö Í Ò ÅÙÐØ Ø¹ËÆÅÈ ØÓ ÓÓÖ Ò Ø ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ ÒØ Á ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ËÝ Ø Ñ Å Ò Ñ ÒØ ÂÙÒ ½ º ½ ú¹Àº Ä ÖÓÙÔ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ØÖ ÙØ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ËÝ ¹ Ø Ñ ÁÒ ÈÖÓº Á ÔÔº ¹ ½ º ½ º Ö Ø Ò ÖÓÙÔ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ ÓÖ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Å Ò ¹ Ñ ÒØ Å Ø Ö ÖØ Ø ÓÒ À Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Â ÖÙ Ð Ñ ÂÙÒ ½ º ½ ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ Å Òµ ÖØ Ö ¹ ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ºÓÖ» ØÑк ÖØ Ö» Ñ Ò¹ ÖØ Öº ØÑÐ ¾¼ º Ä Ú Ò Âº Ë ĐÓÒÛĐ Ð Ö Ò Ø ÓÒ Ó Å Ò Ç Ø ÓÖ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Å Ò ¹ Ñ ÒØ ËÖ ÔØ Ê ½ Ù Ù Ø ¾¼¼½º ¾½ ʺ Ã Ú Ö Ò º ËØ Û ÖØ Ú ÒØ ÅÁ Ê ¾ ½ ÇØÓ Ö ¾¼¼¼º ¾¾ º Ä Ú Ò Âº Ë ĐÓÒÛĐ Ð Ö Ò Ø ÓÒ Ó Å Ò Ç Ø ÓÖ Ë ÙÐ Ò Å Ò Ñ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ê ¾ ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¾º ¾ ˺ ÓÐÑ Ò º ÊÓÑ ÒÙ Ð ÖÑ ÅÁ ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Ø Á Ì Ñ Ö ¾¼¼½º ¾ Ϻ Ò Æº Â Ò Ò Ëº Ë Ò ÆÅÈ ÀÓ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Á ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ Ë Ð Ø Ö Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÎÓк ½ ÆÓº Ù Ù Ø ½ º ¾ ʺ Ù ÖÖ ÓÙ Ò º Ë Ô Ö ÙÐعÌÓÐ Ö Ò Ý Ê ÔÐ Ø ÓÒ Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ê Ð Ð ËÓ ØÛ Ö Ì ÒÓÐÓ ËÔÖ Ò Ö Î ÖÐ ÄÆ Ëµ ½ º ¾ ʺ Ù ÖÖ ÓÙ Ò º Ë Ô Ö ËÓ ØÛ Ö ¹ Ê ÔÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÙÐØ ÌÓÐ Ö Ò Á ÓÑÔÙØ Ö ÎÓк ¼ ÆÓº ÔÔº ¹ ÔÖ Ð ½ º ¾ º º Ë Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÙÐعÌÓÐ Ö ÒØ Ë ÖÚ Í Ò Ì ËØ Ø Å Ò ÔÔÖÓ¹ ÌÙØÓÖ Ð Å ÓÑÔÙØ Ò ËÙÖÚ Ý ÎÓк ¾¾ ÆÓº ÔÔº ¾ ¹ ½ º ½ ¼º ¾ ʺ ÖÖÓÛ Ì È Ë Æ ÐÓÓ Ò ØØ Ò Ê Ñ Æ ØÛÓÖ ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ü ÏÓÖÐ ØØÔ»»ÛÛÛºÒ ØÛÓÖ ÓÑÔÙØ Ò ºÓÑ»ÙÒ ÜÛÓÖл ÙÖ ØÝ»¼¼»¼¼ ºØÜغ ØÑк ¾ ú Å ÐÓ Ö ËÆÅÈÚ¾ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÌÖ Ò Ñ ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ù Ò ËÅÁÚ¾ Ê ¾¼½¾ Á Ì ÆÓÚ Ñ Ö ½ º

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº Ò Ð Ø ÑÓ ÙÒ ÓÒ Ð ÒÓ Ò ÒÓ Å Ø Ñ Ø ¹ ÍÑ Ñ ØÓ Ó Ô Ö ÓÒØÓÖÒ Ö ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ì Ö Ó ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ¾ Ø Ñ ÖÓ ¾¼½ ÔÖ ÔÖ ÒØ ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ÒÓº ¾¼½ º¼¾ ØÓÖ Ì Ö Ó ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ø Ö ÓÑ Ñ Öº Ñ ºÓÖ Ê ÙÑÓ ØÓÙ Ö Ú Ò Ó Ò Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾½ ¹ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º Ê Ð Ó ÍÖ ÒØ Ê Ð Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð È Ó Ð Ç ÈÓ Ö Ó Ë Ñ ÓÐ ÑÓµ ÊÓ ÖØ Ë ÖÑ Ø ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ö Ð ÓÒºÓÑ ½¼ Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÌÖ Ò Ö Ó ÌÖ Ù Ó ÖÐÓ Ä Ø Ë ÐÚ ÖÐÓ Ñ Ö Ò Ð Ø ÐÚ Ñ ÐºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ç ÒÓ ÓÐ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÙØ

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ½ ¹ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ó ÀÓÖØ Ð Ò Å Ò Æ ØÙÖ Ð Ð ÓÒ Ð Ò Ð Ëº º Ó Ö Ñ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ½ ¹ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø

Leia mais

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾ È Æ Á  ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Ì È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ¾ º ¼º¼½ ¼ º ¼º¼½ ¾ º ¼º¼½¾ ¾ ¾½¼¾º ¼º¼ ¾ ¾ ½¾º ¼º¼ ½ º ¼º¼¾ ¾¼ º ¼º¼ ½ º ¼º¼ ¾ ½ ¾º¼ ¼º¼ ¾ ½¾ ¼º ¼º½ ¾½ ¼ º ¼º½ º ¼º½¾

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º Ø Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ö Î Ú ÓÑ Ê Ø Ö ÒÓ Ö Ò È ÙÐ ÓÕÙ ÛÛÛº Ñ ÒØ Ò Ø Ú ºÒ غ Ö Ö Ð ¼½ ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ ÈÖ Ø Ø Ù Û Ó Ò ÙÖ Ø Ú Ø Ù Û Ê ¹ Ø Ó ÓÑ Ö Ø Ó È ÖØ Ö Ó Ä ÚÖÓ Ð ØÖ ÓÒ Ó ÇÖ Ò Ð Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ÔÖ Ø» Ù ÈÖ Ø Ó¹ ¹Ê Ø ºÔ µ Ó ¹ Å Ö Ó ¾¼½½ ÛÛÛº ÙÖ Ó Ò ÖºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾

Leia mais

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ ÌÎ Ø Ð ÁÒØ Ö Ø Ú Ôð ØÙÐÓ ¾ Ó ô è Ó ÓÒØ ÈÖÓ º Ð Ô À ÒÖ ÕÙ Å Ê æ Ä ÓÖ Ø ðóö Ó ÅÙÐØ Ñð Ò Ñ ô è Ó Ê ÓÑÙÒ ô èó ̻ʠæ ÍÒ È ØÖ ðóôóð ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ Ï Æ Ê ÅÇÊÇ ÁÇ Á Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÐÓ ÀÓÖ ÞÓÒØ ¼ Ñ ÖÓ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê

Leia mais

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÐÙÐÓ ÁÁ Ô Ö Ó ÙÖ Ó ÓÕÙ Ñ Ò Ò Ö Ó Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÓÐ À ÖÑ Ò Ð Ó ÓÖ ÇÐ Ú Ö ÂÙÒ Ó ¾¼½ ÓÒØ Ó ½ ËÙ ÆÙÑ Ö ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

Leia mais

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ä Ç Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ È Ë¹ Ê Í Ç Å ËÁ Å Ì ÊÁ ÇÆ ÆË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ Å ¾¼½¼ Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò ÐÙÓÖ Ø Ó Ë Ø Ñ Å ÓÖ Ö Ù ÒØ Ó Ë ÙÐÓ ÖÒÓÐ Ó Îº Ó Ø Å Ð Ò ÆÙØÖ ÓÒ Ð ÔÖ ÒØ Ó ÇÖ Ò Ð ½ ½ ÔÖ ÒØ Ó º º º»Ú Ø Ð» ÙÓÖ» ÙÓÖ¹Ùѹ Ò ÒÓºÔÔØ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º

Leia mais

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )]

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )] ÍÑ ÈÙ Ð Ó ËÓ Ö Ð Ö Å Ø Ñ Ø ÔÐ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ðº Ò Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÖ Ò Ô ÔÐ Ø Ñ Ó È ÖÑ ØÖÓ ÒÓ ÅÓ ÐÓ Ê Ö Ó ÄÓ Ø ÉÙ Ö Ø Ó Áº Æ ÊÍËÃÁ¹ ÍÁÅ Ê Ë ½ Å Ì ¹ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ ¹ Ø ÍÌ ÈÊ ¹ ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò ÊÙ Ë Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ Ê Ó Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Æ Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ Ä Åº Ë Ò ÓÑ Ø Ó Ò Ð Ö Ð Ù ÓÐÐÙ ÊÓ Ö Ó Ä Ñ Ç ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚ ÖÒÓ ÓÑ Ø ÃÐ Ù Ö º È Ö ÓÑ Ø Ó ÂÙÐ Ó Ë Ú ÖÓ ÄÙ º ÒØ Ð ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó Ê ÙÐ Ó Ò Ö ÔÖÓ ÙÞ Ò ÙÒ Ñ ÖÓ Ö Ó Î È Ö ÔÖ Ò Ö Ø Ö Ù Ó Ø Ñ¹ ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖ Ò Ö Ð Ö Å Ð ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º Ù Ó ÁÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á ËÖ ÙÖÓ Ò Óµ Ù Ó ËØ Ò Ö ÊÙ ÓÐ ËØ Ò Öµ Å ØÓ Ó ÅÓÒØ ÓÖ Å Ö ÅÓÒØ ÓÖ µ ÓÐ ÈÓÒØ ÂÓ È Óµ Ù Ø ÓÒ ÓÚ Ð ËÙ Ø ÒØ Ð µ ÁÒ Øº º ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ¹ Á ÈÀ Ð ÒÒ ÓÑ Òµ ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ

Leia mais

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º Ä Ø Ö Ð Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂÓÓ º ÇÐ Ú Ö ½ Ü Ö Ó ÕÙ Ò ½º¼ Ö Ú ÓÑÔ Ð Ü ÙØ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑ ºº ÒÓØ Ó ÓÑ Ò Ó Ù Ó Ô Ö ÓÑÔ ¹ Ð Ö Ü ÙØ Öº Ñ Ù ÒØÖÓ ÙÞ Ô ÕÙ ÒÓ ÖÖÓ Ñ Ù ÔÖÓ Ö Ñ ÙÑ Ú Þ µ Ú Ñ Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ ÔÖÓ Ó ÓÑÔ Ð Óº ½º½ Ö

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó Ì Ö Ô ÆÙØÖ ÓÒ Ð Ó ÓÙØÓÖ Å Ü Ö ÓÒ È ÖÓ Å ÖØ Ò Ë Ñ Ó ÔÑ ºØ Ö Ô Ö ÓÒ Ñ ÐºÓÑ Ä Ó ¹ ÈÓÖØÙ Ð Ø Ö Ô Ö ÓÒºÛÓÖ ÔÖ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ¼ ¹ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ º ËÙÑ Ö Ó

Leia mais

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ÅÓ Ð Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ê ÓÒ Ð Ó ÆÓÖÓ Ø Ó Ø Ó Ó Ê Ó Ö Ò

Leia mais

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç COPPE/UFRJ ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó

Leia mais

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ½ Ç Ì Æ ÍËÌ ÎÇ ÄÁÅ ÄÇËË ËÁËÌ Å Ê Ç È ÇÌ Ë ÈÌÁ ÇË ÇÅ ÁËÌÊÁ ÍÁ Ë ÇÍ È Ê Ë ËÁÆ ÁË Á ÁÌ ÁË Ê Ì ÁË Æǹ Ê Ì ÁË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÙÖ Ó Å ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

metros

metros ½ ½ ýä ÍÄÇ Ç Á ÆÇ Ê ËÁÄ ÓÖ Ñ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÙÐ Ó Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò Ö ÑÓÚ Ö¹ ÐÙÐ Ö¹ Ö ÔÓÖ Ë Ó º µ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ ÑÓ Ó Ø Ö ØÓÒ Ú Ò ÇÐÐ Ú Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ì Ë Ó º º¾µ Î Ò ÃÐ Ù Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ñ Ó

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ç Î Ä Ç ÊÁÇ ÇË ËÁÆÇË Á Æ Á Ë Ì Ë Ì ÆÇÄ Á Ë ÍÊËÇ È Ë¹ Ê Í Ç Å ÇÅÈÍÌ Ç ÈÄÁ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓÖ ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò ÔÓÖ Ê Ä ÍÌ ÊÊ Ë Â Å Æ ÖØ Ó Ù Ñ Ø Ú Ð Ó ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ð Ô Ö Ó

Leia mais

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0 Å Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ¹ ÖÓØ ÖÓ ÙÐ Ù Ö Ó º Ó Ø ÍÒ Úº ËÓ È ÙÐÓ Å Ý ¾¼½ ØÖ Ø ÊÓØ ÖÓ ÙÐ Ô Ö ÓÖ Ó Ö Ñ Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ÓÒØ ÒÙÓ Ò¹ ÐÙ Ò Ó ÔÓÐ ÒÓÑ Ó ÓÖØÓ ÓÒ º ÈÖ Ñ Ö ÙÐ ¾ ½ Ç ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ö Ò Ó Ò Ó (x i,y i ) Ô Ö

Leia mais

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira.

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira. ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ö Ø Ö Þ Ó Ð Ø ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò ÙÐØÖ ¹ ÓÑ Ö Ò ÙÖ Ë Ö Ó ÄÙ Þ ËÓÙ Æ Þ Ö Ó ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó ÌÓ Ó À ÙØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò¹ Ö ¹ ÍÆ ËÈ ¹ ÑÔÙ ÁÐ ËÓÐØ Ö Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Leia mais

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ë ÆÌ Ì ÊÁÆ È ÊÌ Å ÆÌÇ ÍÌÇÅ Ç ËÁËÌ Å Ë Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö ÈÄÇÊ Æ Ç Ç ÍËÇ ÁËÌÁÆ ÍÁ ÇÊ Ë ÍÌ Å ÌÇË ÁÆÁÌÇË ËÌ Æ Á ÇË Æ Ì ÇÊÁ Ç ÇÆÌÊÇÄ ËÍÈ ÊÎÁË ÊÁÇ ËÁËÌ Å Ë Î ÆÌÇË ÁË Ê ÌÇË ÐÓÖ Ò ÔÓÐ ¾¼½ Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö

Leia mais

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ Å Ö ÓÐ Ñ Ö Ó ÐÙÐ Ö Ò Ð Ù ËÓ Ö È Ö Ö ÖØ Ó Ö Ð Þ Ó ÓÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ÓÖ Öº Å ÖÓ º Ⱥ Á ÖØ ÔÖ Ò¹ Ø Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Í Ê Ë Ñ ÔÖ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼

Leia mais

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ËÓ È ÙÓ ¾¼½ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

cosx e x x 2 2! x 3 3!

cosx e x x 2 2! x 3 3! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð d cos d sen d d d d e d d sen d d d d cos d d d d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n d d d d d d Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Å Ö ÐÓ Ä Ñ Ä Ð ÖÖ Ö Ê Ì ÊÁ Ç ËÁ ǹÉÍ ÅÁ Æ ÍÄÇË ÈÄ Æ ÌýÊÁ Æ ¼ ÌÊ Î Ë Å È Å ÆÌÇ ËÈ ÌÊÇË ÈÁ Ç ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ØÖÓÒÓÑ

Leia mais

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2!

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð senh d cos d d d d d d d d d sen e sen d d d d d d d d cos cosh d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n+ d d d d d d Å ÖÓ ÙÖ Ð Ó

Leia mais

ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö v u + v v u + v u v u + v u u v u + v u v u + v u u u v u + v u v u + v v u + v Ô Ó ÙØÓÖ Þ Ñ Ú Ò ÚÙÐ Ù ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÈÖ Ñ Ö Ó Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð È ÁÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓ º ÁÅ ¹ Í

Leia mais

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ ÅÁÆÁËÌ ÊÁÇ Í Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Æ ÆÀ ÊÁ Å þæá ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Ì Ô Ö Ó

Leia mais

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:...

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... FEP196 Física para Engenharia II Prova P 04/1/008 Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... Observações: A prova tem duração de horas. Não é permitido o uso de calculadora. Preencha de forma

Leia mais

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä ÄÇ Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº Å ¾¼½¾ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º Ì ÓÖ ÔÖ ÒÞ Ñ ¹ È ÓÐÓ ÔÖ ÒÞ Ñ ÒÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÖ ÒÞ Ñ Ò Ñ ÒØ Ú Ú Ô ØÓ Ó Ñ Ø ÑØ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÒÞ Ñ ÍÑ Ò ÓÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ö ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç È Ê Æý Ë ÌÇÊ Á Æ Á Ë Ì Ë ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Å Ì ÅýÌÁ ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Ì Ë ÇÍÌÇÊ Ç Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ ÙÖ Ø ÈÊ Ö Ð ¾¼½ ËÁ Í Ä Ë

Leia mais

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B =

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B = ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó Ä Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø Ü Ö Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÂÓÓ Ó Ø Ë Ö Ó Å Ò À Ð Ò ËÓ Ö ½ Å ØÖ Þ ÆÓØ Ó M m n ÒÓØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ñ ØÖ Þ Ö Ó Ø ÔÓ m nº ÉÙ Ò Ó m = n Ö ¹ Ú ÑÓ M n º ½º½ ýð Ö ÔÖÓ ÙØÓ ØÖ Ò ÔÓ

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Í ÊÄþÆ Á ÍÄ Å Ì ÅýÌÁ ¾¼½ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÁØ Ù Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução.

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução. Processos Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÔÖÓ Ó ou Ø Ö (processes/tasks/jobs). ÈÖÓ Ó é um programa em execução. A execução de um processo é

Leia mais

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö ¼ È ÁÌÍÄ º Ë ÄÁË ÊÌÊÆ Ñ ÒØ Ñ ÒÖÑ ÒÖ ÑÙÐÖ ÑÒÐ٠ص Ð ÔÖ ÞÖ Á Ø ÒÖÒº ØÙ Ø ÖÖ ÔÖ ÒØÖº ËÒØ¹Ñ Ø Ò ØÒ ÕÙ Ò Ò ÑÔÖÑ Á Ø Ñ ÖÖÚÐ ÔÖ Ö Òº ÔÒ Öº ÔÖ ØÖ Ò Ö º ÑÒ Ñ Ò ÑÒØ Á Ø ÔÒ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ñ ØÖÐ ÒØÖÖ ÕÙ ÞÑ ÕÙ ÑÐ Ø µ ÔÖ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ÔÖØ»ÙÈÖØÓ¹¹ÊØ ºÔµ Ó ¹ ÅÖÓ ¼½½ ÛÛÛºÙÖ ÓÒÖºÓÑ ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES 28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES TUTORIALS PROCEEDINGS September 30 th October 3 rd, 2013 Recife, Pernambuco, Brazil Promotion Brazilian Computer Society SBC SBC Special Interest Group on Databases

Leia mais

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Ç Ó Ø ÚÓ Ø Ù ÔÖ Ø Ü Ö Ø Ö Ú ØÓÖ º ½ Í Ó Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ñ ÖÓ Ö Ò Ñ Ó Nesta aula vamos usar

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò

Leia mais

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ºº ÓÑÓ ÜØÖÖ ÙÓ Ù ÒÓ ÙÑ ÐÕÙ ÓÖ º º ¼¼ ºº ÓÑÓ ÓØÖ Ö ÙÐØÓ Ñ ÖÔÓ ÓÑ Ø ¼ º¼ ÆÓØ Ò ÅÜ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ ÈÖÓØÓ È ÕÙ ÅÖÒ ÚÓÒ ËØÒÖ Å ØÖÓ ÖÚØÓ Ó ÑÓÐÓ ÅØÖ ÒÖ ÙÖ ÒÓÑÒÓÐÓº ÈÖÓº Öº ÐÓ ÐÐ ÇÖÒØÓÖ Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º Ù ÈÖÑÖ Ó ÒÖ ÀÔÓÜ Ó ÖØ È Ó ÔÖØÙÐÞ ÈÖӹΠËÓÖ Ó ØÖÐÓ Ó ÈÖÑÓ ÆÓÐ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù ÐÒÒ ÓÑÒ ÁÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÈÖØ Áµ ÌÖÐÒÓ ÓÑ ÖÒ ÔÓÖ Ñ ¼ ÒÓ º ÁÒ ØØÙØÓ ÔÖ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÈÓØÒÐ ÀÙÑÒÓ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ Ø ÚÑÒØ Ó ÀÙÑÒ ÈÓØÒÐ ÁÀÈ ÌÖÒ ÖÓ ØÖÙÓ Ó ÚÓ Ò ÁÒØÖÒØ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚÏܼ ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ

Leia mais

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ ËÐ ¹ ÁÒØÖÓÙÓ ÖÒÓÒºÙÖºÖ ÈÈÁ¹ÍÊ ÚÖÖÓ ¾¼½½ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ½» ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ¾» ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º ÍÆÁÈ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø Ò ÈÞ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø ÁÒØÖÒÓÒÐ Ö Ð ÙÒÓ ÈÞ ÁÒÓÖÑÓ ÔÓÒÚÐ ÒÓ Ø ÛÛÛºÙÒÔÞºÓÖºÖ ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º ÎÖ ËÑÔÐ ÓÖ È ÕÙØÖ ÎÓ ¾ ÓÑÓ ÖÓ È ÕÙØÖ ÊÐÑÒØ ÙÒÓÒÑ ÈØÖ ÖÒ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚϾÎÛ ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ

Leia mais

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º ¹ Ç ÑÒÓ ÔÖ ÙÑ Ø ÜÓ ÌÓÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ ËÙ ÓÖÙÖ ÓÒ ÖÓÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ ÒÓ ÙÑÒØ º ÍÑ ÇÐ ÒÓ ÇÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ ÍÑ ÓÑ ÓÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ ÐÓÖ Ó ÔØÙÐÓ

Leia mais

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø ÍÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÂÓÓ ÖÐÓ ËØÙÐ ÁÒ ØØÙØÓ ÓÑÔÙØÓ ÍÆÁÅÈ ºÈº ½ ÑÔÒ ËÈ ½ ¼ ¹¼ ØÙкÙÒÑÔºÖ Ê ÙÑÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÖÖ ÑÒØ Ó ÕÙ Ó ØÙÑ ¹ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ Ø Ó ÒÕÙÐÓ ÕÙ ÑÓ ÑعØÓÔÓ

Leia mais

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÐÙÚÓ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÎÔÓÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅØÖÐ ØÓ Ù ÔÐ ÒØÙÖÓÔØ ½ º½ ÄÚÖÓ ÎÓ ÈÓ ÌÖ ËÙ ¹ Ø ÉÙÖÖ º º º º º ½ º¾ ÔÓ ØÐ ÈÖ ÖÚÓ ÊÙÔÖÓ ËÙ º º º º ¾¼

Leia mais

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù ÙÑ ÚÞ ÙÑ ÖÒ ÒÒØ ÙÒØ ÑÖº ÒÒØ ÔÖ¹ Ö ÙÑ Ñ ØÖÒ ÖÑÖ Ø Ù ØÒØ Ñ Ô Öº ÕÙ ÖÒ ÒÒØ Ú ÔÖ ÐÑ ÑÙÖ ¹ Æ ÙØÖ ÙØÖ Ð º Ø Ð ÔÖÒÖ ÚÖ ÕÙ Ø Ù ÒØÖ º Ù ÖÑ ÙØÖ Ð ÖÑ Ú º ÒØÖ ÚÞÒ ÔÖÒÞ ÖÑ Ø ÖÒØ ÙÑ ÙØÖ º ÖÙÜÒÐ Ù ÑÖÚÐ ØÖÒ Ú ÐÒÖÒ ÀÚ

Leia mais

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ ÙÓ ÍÖÒØÒ ÓÐ ¹ ÊÐ ¾ ÉÙÐØØÚ ÉÙÒØØØÚ ÓÙÑÒØÓ ÍÖÒØ ½ ÄÚÖÓ ÍÖÒØ ÔÒ ½¼¼ ÓÙÑÒØÓ ¾ ÚÓÐÙÓ ÈÓ ØÖÓÖ ½ ÊÐÓ ÁØÑ ¾º Ú ÊÚÐÓ ÈÖÖÓ º ¾º º Ç ÖÙØÓ ÖÐ ÙÒÚÖ Ð º º º º º º º ¾º º ÓÖÑ ÒØÙÖÞ ØÒÓ Ó Ö ÙÑÒÓ º º ¾º º ÅØÖ ÑÒØ ÔÖØÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º Í Ó Ó ÑÒØÓ ÅÌ Ó ÑÒØÓ ÈÓÖØÐÒ ÓÑÓ ÌÑÔÓ ÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ ÊÞÓÒ ÁÒÓÑÔÐØ ÃÒÒØ Ó ËÒØÓ ËÒÒ ÇÖÒØÓÖ ÒÖ ÙÙ ØÓ ÖÒÓ ÅÖÕÙ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÔÐÞÓ Ñ ÒÓÓÒØ ÍÒÚÖ ÈÙÐ Ø ÍÆÁȵ ÅÒÙ ¾¼¼ ʹØÓ ÑÓÒÓÖ ÓÖÒÐ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ º º º»ÚØлÑÓÖлÔÓÖØÐÒ»Ù

Leia mais

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html Acetatos baseados nas aulas do Prof. Fernando Silva ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ì Ö Ë Ø Ñ ÇÔ Ö Ó ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html ÁÒ ÙØÖ Departamento de Ciência de Computadores

Leia mais

Do cadastramento da Instituição de Ensino:

Do cadastramento da Instituição de Ensino: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,. NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES INSERIDAS NO SISTEMA ONFEA/CREA, PARA CONCESSÃO DE TÍTULOS, ATRIBUIÇÕES

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÄÇË ÁÆþÅÁÇË ÈÊ ËÊÇ ÊÆÍÄÊ ÀØÓÖ ÖÔ ÅÖÕÙ ÖÒÒ ÖØÓ ÖÐÞ Ó ÓÖÒØÓ Ó ÈÖÓ¹ ÓÖ ÂÖ ÓÒ Âº ÖÒÞÓÒ Ò ÄÚÒ ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÍÊË Ñ ÔÖÒÑÒØÓ ÔÖÐ Ó ÖÕÙ¹ ØÓ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ º ÈÓÖØÓ

Leia mais

ÙÓÖÓ ÕÙÐØ Ú Ù ÓÑ ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÓÖ ÙÓÖ ÔØÓÐÓ ÓÖÖÐØ ÒÓ Í Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ÓÒØÖÓÚÖ

ÙÓÖÓ ÕÙÐØ Ú Ù ÓÑ ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÓÖ ÙÓÖ ÔØÓÐÓ ÓÖÖÐØ ÒÓ Í Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÕÙÐØ Ò ÔÓÔÙÐÓ ÙÑ Ð ÐÙÓÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ØÙÖ ÙÓÖÓ ÕÙÐØ ÙÑ ÚÖÖ ÓÑ ÓÙÐØ ÒÓ ÓÖÒ ÑÓ ÕÙ Ú Ö ¹ ÖÐÓÓ ÒØ ÖÖ ÓÐÙÒ ÚÖØÖÐ ØÙ¹ ÈØÓÐÓ ÖÕÙÒØ Ò Ö ÔÓ ¹ ÙÓÖØÓ º º º º ÐÑÒØ ÒØÓÜÓ ÔÐÓ ÙÓÖ

Leia mais