Sportsarmbånd med sportsøretelefon Pulseira desportiva com auscultadores desportivos MEDION LIFE S69007 (MD 83527)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Sportsarmbånd med sportsøretelefon Pulseira desportiva com auscultadores desportivos MEDION LIFE S69007 (MD 83527)"

Transcrição

1 Sportsarmbånd med sportsøretelefon Pulseira desportiva com auscultadores desportivos MEDION LIFE S69007 (MD 83527) Betjeningsvejledning Manual de instruções

2 Indholdsfortegnelse Forsigtig! Tag hensyn til driftssikkerheden!... 6 Forsigtig! Overvej installationsstedet!... 8 Forsigtig! Overvej den elektromagnetiske kompatibilitet! 11 Vedligeholdelse Reparation Rengøring Bortskaffelse Pakkens indhold Tilslutning af øretelefoner Kundeservice DK-3

3 Fejlfinding Tekniske data DK

4 Korrekt anvendelse Dette apparat er kun beregnet til lydgengivelse til privat brug. Apparatet er kun beregnet til brug på tørre steder indendørs. Den er udelukkende beregnet og må kun anvendes til disse formål. Den må kun anvendes på den måde, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan føre til beskadigelse af apparatet eller af de tilsluttede apparater. Dette produkt egner sig ikke til anvendelse på kontorarbejdspladser. DK-5

5 I særdeleshed er det ikke tilladt at anvende produktet i forbindelse med aktiviteter, der kræver særlige opmærksomhed. Forsigtig! Tag hensyn til driftssikkerheden! Åbn aldrig apparatets kabinet. Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre beskadigelse af apparatet. Foretag aldrig selv modifikationer af apparatet! 6-DK Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske,

6 sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare. Nye apparatet kan i løbet af de første timers brug afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig røg, som med tidens løb aftager mere og mere. For at modvirke røgudviklingen anbefaler vi, at du DK-7

7 8-DK regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under gældende grænseværdier. Forsigtig! Overvej installationsstedet! Hold apparatet på afstand af fugt, og undgå rystelser, støv, varme og direkte sollys for at undgå driftsforstyrrelser. Brug ikke apparatet udendørs. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned.

8 Udsæt ikke apparatet for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand f.eks. vaser på apparatet. Indtrængende væske kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. DK-9

9 Advarsel! Vær opmærksom på følgende: En for høj lydstyrke ved anvendelse af hovedtelefoner kan medføre høreskader eller tab af hørelsen. Indstil inden afspilningen lydstyrken til den laveste værdi. 10-DK

10 Forsigtig! Overvej den elektromagnetiske kompatibilitet! Apparatet lever op til kravene i EMC- og lavspændingsdirektivet. Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og datatab. DK-11

11 Vedligeholdelse Reparation Henvend dig til vores servicecenter, hvis du har tekniske problemer med apparatet. Reparationer må udelukkende udføres af vore autoriserede servicepartnere. Afbryd straks strømtilførslen, og kontakt kundeservice, hvis... der er kommet væske ind i apparatet. apparatet ikke fungerer korrekt. apparatet eller kabinettet er blevet beskadiget. 12-DK

12 Rengøring Sørg for, at apparatet ikke bliver snavset. Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. DK-13

13 Bortskaffelse Apparatet Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Oplysninger om mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse kan du få hos dit lokale renovationsselskab eller hos din kommunalforvaltning. Emballage Dit apparatet er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. 14-DK

14 Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Sportsøretelefon Sportsarmbånd 3 par ørepolstringer Brugervejledning med garantidokumenter DK-15

15 Tilslutning af øretelefoner Tilslut hovedtelefonernes lydkabel til 3,5 mm jackstikket til output-enhedens hovedtelefonstik. 16-DK

16 Kundeservice Fejlfinding Kontrol af tilslutninger og kabler Start med en grundig visuel kontrol af alle kabelforbindelser. Kontroller, at alle apparater forsynes korrekt med strøm. DK-17

17 Tekniske data Frekvensområde: Bredbåndsmærkespænding: Impedans: Følsomhed: Tilslutningsstik: Kabellængde: 20 Hz 20 khz >75 mv 16 ohm 91 db ± 4 db ved 1 khz 3,5 mm jackstik ca. 1,0 m Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 18-DK

18 Índice Utilização correta... 5 Cuidado! Considerar segurança operacional!... 6 Cuidado! Considerar local de instalação!... 8 Cuidado! Considerar compatibilidade eletromagnética!. 11 Manutenção Reparação Limpeza Eliminação Volume de fornecimento Ligar auscultadores Apoio ao cliente PT-3

19 4-PT Localização de erros Dados técnicos... 18

20 Utilização correta Este aparelho serve para a reprodução de som apenas a nível privado. Este aparelho destina-se apenas a uma utilização em espaços interiores secos. O aparelho deve ser utilizado de acordo com o manual de utilização. Qualquer outra utilização é considerada incorreta e pode provocar danos no aparelho ou nos aparelhos a ele ligados. Este produto não é apropriado para o funcionamento em locais de trabalho de escritórios. Não é permitida a utilização do aparelho especialmente em actividades que requerem especial atenção. PT-5

21 Cuidado! Considerar segurança operacional! Nunca abra a caixa do aparelho. Isto pode causar um curto-circuito elétrico ou mesmo o incêndio, o que terá como consequência a danificação do seu aparelho. Não efectue alterações no aparelho por iniciativa própria! O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas por pessoas com limitações de capacidades físicas, sensoriais ou mentais (incluindo crianças) ou com falta de experiência e/ou conhecimento, a não ser que se encontrem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se dela obtiverem instruções 6-PT

22 sobre como utilizar o aparelho. As crianças têm de estar sob vigilância para se certificar que estas não brincam com o aparelho. Mantenha o material da embalagem, como por exemplo, películas, afastadas das crianças. Em caso de uma utilização incorreta, poderia resultar perigo de asfixia. Os aparelhos novos podem emitir, nas primeiras horas de funcionamento, um cheiro típico, completamente inofensivo, que se vai reduzindo à medida que o tempo vai passando. De forma a reagir contra esta formação de cheiro, recomendamos a ventilação regular do espaço. Ao PT-7

23 8-PT desenvolvermos este produto, preocupámo-nos em ficar consideravelmente abaixo dos valores-limite válidos. Cuidado! Considerar local de instalação! Afaste o aparelho da humidade e evite vibrações, pó, calor e luz solar direta, de forma a evitar avarias no funcionamento. Não utilize o aparelho ao ar livre. Coloque e opere todos os componentes sobre uma base estável, plana e sem vibrações, de forma a evitar a queda do aparelho.

24 Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos de água e não coloque recipientes com líquidos p.ex. jarras sobre o aparelho. Líquido que penetra pode comprometer a segurança elétrica. Coloque os cabos de forma que ninguém tropece ou escorregue neles. Não coloque objetos no cabo, uma vez que estes podem ser danificados. PT-9

25 Aviso! Tenha em atenção: Uma pressão sonora exagerada ao utilizar auscultadores pode levar a danos na capacidade auditiva e/ou à perda da audição. Antes da reprodução, defina o volume para o mínimo. 10-PT

26 Cuidado! Considerar compatibilidade eletromagnética! O aparelho corresponde aos requisitos da diretiva de tensão baixa e CEM. Mantenha, no mínimo, um metro de distância relativamente a fontes de avarias de elevada frequência e magnéticas (aparelho TV, colunas, telefones móveis, etc.), de forma a evitar avarias no funcionamento e perda de dados. PT-11

27 Manutenção Reparação Se tiver problemas com o seu aparelho, entre em contacto com a nossa assistência técnica. A reparação deve ser efetuada exclusivamente pelos nossos parceiros de assistência autorizados. Interrompa imediatamente a alimentação de corrente e dirija-se ao serviço de apoio ao cliente, se... tenha entrado líquido para o interior do aparelho. o aparelho não funcione de forma correta. o aparelho ou a própria caixa estejam danificados. 12-PT

28 Limpeza Assegure-se que o aparelho não está sujo. Limpe o aparelho com um pano húmido. Não utilize quaisquer solventes ou produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos. PT-13

29 Eliminação Aparelho Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Obtenha informações relativas às possibilidades de uma eliminação ecológica junto do organismo de recolha de lixo regional ou administração municipal. Embalagem O seu aparelho encontra-se numa embalagem para ficar protegido de danos de transporte. As embalagens são feitas em materiais que podem ser eliminados de forma não prejudicial para o ambiente e reciclados adequadamente. 14-PT

30 Volume de fornecimento Verifique se o volume de fornecimento está completo, caso contrário informe-nos dentro de 14 dias após a compra. Juntamente com o seu produto, recebeu: Auscultadores Sport Pulseira Sport 3 Pares de esponjas para auscultadores Manual de instruções com documentos de garantia PT-15

31 Ligar auscultadores Ligue o cabo áudio do auscultador à ligação do auscultador 3,5 mm do aparelho de emissão. 16-PT

32 Apoio ao cliente Localização de erros Verificar as ligações e os cabos Comece com um controlo visual cuidado de todas as ligações de cabos. Certifique-se de que todos os aparelhos estão conectados corretamente. PT-17

33 Dados técnicos Gama de frequências: Tensão de identificação da banda larga: Impedância: Sensibilidade: Ficha de ligação: Comprimento do cabo: 20 Hz 20 khz >75 mv 16 Ohm 91 db ± 4dB com 1kHz Jack 3,5 mm aprox. 1,0 m Alterações técnicas e óticas assim como erros de impressão reservados. 18-PT

34 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) PT Medion Service Center Visonic S.A. c/ Miguel Faraday, 6 Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13 E Getafe, Madrid Espanha 04/07/12 Hotline: Fax: (+34)

Indhold Korrekt brug... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Korrekt brug... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Universel USB-rejseoplader med USB-bilopladeradapter Carregador de viagem USB universal com adaptador para carregamento automático USB MEDION LIFE E69118 (MD 83053) Betjeningsvejledning Manual de instruções

Leia mais

HA 20. P Amplificador auditivo Instruções de utilização. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

HA 20. P Amplificador auditivo Instruções de utilização. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com HA 20 P Amplificador auditivo Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Conteúdo Material fornecido... 2 1. Utilização prevista... 3 2. Explicação dos símbolos...

Leia mais

HD 100. P Cobertor elétrico Instruções de utilização. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com. 06.0.

HD 100. P Cobertor elétrico Instruções de utilização. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com. 06.0. HD 100 P 06.0.43510 Hohenstein P Cobertor elétrico Instruções de utilização BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Conteúdo 1. Volume de fornecimento... 3 1.1 Descrição do aparelho...

Leia mais

SOLID CERAMIC HAIR STYLER

SOLID CERAMIC HAIR STYLER SOLID CERAMIC HAIR STYLER Straigth & Curls HS 3830 PORTUGUÊS A C E A B D F 2 SEGURANÇA Durante a colocação em funcionamento do aparelho, por favor, respeite as seguintes indicações: 7 Este aparelho destina-se

Leia mais

HA 20. P Dispositivo auxiliar de audição Instruções de utilização

HA 20. P Dispositivo auxiliar de audição Instruções de utilização HA 20 P Dispositivo auxiliar de audição Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Leia mais

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A PLACA DE FOGÃO SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS SUGESTÕES PARA POUPANÇA DE ENERGIA CUIDADOS E MANUTENÇÃO GUIA PARA RESOLUÇÃO

Leia mais

ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO

ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO INSTALAÇÃO LIGAÇÃO ELÉCTRICA SUGESTÕES PARA POUPANÇA DE ENERGIA SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS

Leia mais

V-ZUG Ltd. Exaustor DW-E. Manual de instruções

V-ZUG Ltd. Exaustor DW-E. Manual de instruções V-ZUG Ltd Exaustor DW-E Manual de instruções Muito obrigado por ter optado pela aquisição de um dos nossos produtos. O aparelho satisfaz elevadas exigências e o seu manuseamento é simples. Todavia, leia

Leia mais

MG 18 P Mini-massageador Instruções de utilização

MG 18 P Mini-massageador Instruções de utilização MG 18 P P Mini-massageador Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Portugues

Leia mais

PH60 Rádio AM/FM ESTÉREO. Manual de Instruções

PH60 Rádio AM/FM ESTÉREO. Manual de Instruções PH60 Rádio AM/FM ESTÉREO Manual de Instruções Parabéns pela escolha de um produto Philco. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir. Este Manual de Instruções

Leia mais

Sistema de altifalantes Bluetooth 2.1 SP 120. Bedienungsanleitung Manual de instruções

Sistema de altifalantes Bluetooth 2.1 SP 120. Bedienungsanleitung Manual de instruções Sistema de altifalantes Bluetooth 2.1 SP 120 Bedienungsanleitung Manual de instruções Antes de conectar Agradecemos-lhe por haver adquirido este sistema de reprodução de multimédia. Para utilizar este

Leia mais

CM 50. P Aparelho Anti-celulite. Instruções de utilização

CM 50. P Aparelho Anti-celulite. Instruções de utilização CM 50 PT P Aparelho Anti-celulite Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de Componentes

Leia mais

Climatizador de Ar Fresh Plus PCL703

Climatizador de Ar Fresh Plus PCL703 Climatizador de Ar Fresh Plus PCL703 Agradecemos sua preferencia por um produto da linha Lenoxx, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções,

Leia mais

Manual do Utilizador do Nokia Bluetooth Headset BH-112

Manual do Utilizador do Nokia Bluetooth Headset BH-112 Manual do Utilizador do Nokia Bluetooth Headset BH-112 Edição 1.1 2 Introdução Acerca do auricular Com o auricular Bluetooth Nokia BH-112 pode gerir chamadas no modo mãos-livres, mesmo quando está a utilizar

Leia mais

Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0

Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 Manual de segurança CECHYA-0083 ADVERTÊNCIAS Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça sons a níveis de volume muito altos durante longos períodos

Leia mais

Advertências. Código QR. 1 Advertências

Advertências. Código QR. 1 Advertências Advertências Como obter o manual completo Neste manual são apresentadas apenas as noções básicas necessárias para a utilização do aparelho. Para obter o manual completo com as descrições de todas as funcionalidades,

Leia mais

Condições de Instalação e Uso

Condições de Instalação e Uso [M06 11102011] 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança. Condições de Instalação

Leia mais

FineNess Cachos PRO. Manual de Uso

FineNess Cachos PRO. Manual de Uso Manual de Uso IMPORTANTE, POR FAVOR, LEIA ESTAS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DUTO Antes de começar a utilizar o novo Fineness Cachos, por favor, leia atentamente as instruções. 1. Certifique-se

Leia mais

AQUECEDOR CADENCE DILLETA AQC 412 LIGADO

AQUECEDOR CADENCE DILLETA AQC 412 LIGADO AQUECEDOR CADENCE DILLETA AQC 412 LIGADO Obrigado por adquirir o Aquecedor Cadence Dilleta, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções,

Leia mais

com a qualidade e características deste produto, mas recomendados que leia cuidadosamente estas instruções para tirar o melhor partido da sua compra.

com a qualidade e características deste produto, mas recomendados que leia cuidadosamente estas instruções para tirar o melhor partido da sua compra. ÍNDICE 1. Introdução 3. Instruções de segurança 4. Características do produto 5. Instruções de utilização 6. Manutenção 8. Informação de eliminação de pilhas e produto 9. Declaração de conformidade 1.

Leia mais

Manual de Instalação e Operações

Manual de Instalação e Operações Manual de Instalação e Operações Acionador On/Off Bivolt Sistema de Aquecimento para banheira de hidromassagem PARA SUA SEGURANÇA: Antes de Instalar este produto, leia atentamente este manual de instruções.

Leia mais

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 P 1. Informações gerais 72 1.1 Informações sobre o manual de instruções 72 1.2 Simbologia 72 1.3 Garantia 73 1.4 Direitos de autor 73 1.5 Declaração de conformidade 73 2. Segurança

Leia mais

MANUAL DE OPERAÇÕES. Ar Condicionado de Inversor de Sistema FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

MANUAL DE OPERAÇÕES. Ar Condicionado de Inversor de Sistema FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB MANUAL DE OPERAÇÕES Ar Condicionado de Inversor de Sistema FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ÍNDICE LER ANTES DE UTILIZAR Nomes e funções das peças...2 Precauções

Leia mais

Manual de instruções Forno para pizza Mini

Manual de instruções Forno para pizza Mini P Manual de instruções Forno para pizza Mini 203510 203500 V1/0813 PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3218

MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3218 MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3218 POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade. Agradecemos a sua

Leia mais

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Manual do utilizador

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 PT Manual do utilizador a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Português Parabéns

Leia mais

Manual do Usuário Nokia Power Keyboard SU-42

Manual do Usuário Nokia Power Keyboard SU-42 Manual do Usuário Nokia Power Keyboard SU-42 Edição 1.0 PT-BR Sobre sua capa para tablet Conheça o novo Nokia Power Keyboard. Com o Nokia Power Keyboard, é possível: protege seu tablet contra impactos

Leia mais

DW-M9 / DW-M12 / DI-M10 / DI-M12

DW-M9 / DW-M12 / DI-M10 / DI-M12 V-ZUG Ltd Exaustor DW-M9 / DW-M12 / DI-M10 / DI-M12 Manual de instruções Muito obrigado por ter optado pela aquisição de um dos nossos produtos. O aparelho satisfaz elevadas exigências e o seu manuseamento

Leia mais

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204665/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204665/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204665/2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE NOKIA CORPORATION declara que este produto HS-99W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO PRANCHA DE CABELOS CADENCE CHIARO PRO

MANUAL DO USUÁRIO PRANCHA DE CABELOS CADENCE CHIARO PRO MANUAL DO USUÁRIO PRANCHA DE CABELOS CADENCE CHIARO PRO Obrigado por adquirir a Prancha de cabelos Chiaro PRO um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É Muito importante ler atentamente este

Leia mais

BOMBA-FILTRO MANUAL DO UTILIZADOR

BOMBA-FILTRO MANUAL DO UTILIZADOR ESPECIALISTA EM INSUFLÁVEIS BOMBA-FILTRO MANUAL DO UTILIZADOR Para os modelos: 110 220v Leia atentamente e guarde para referência futura! 1 INSTRUÇÕES Agradecemos-lhe a compra da nossa bomba-filtro. Pensamos

Leia mais

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA ÍNDIE GUIA DE ONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS PREPARAÇÃO DA ROUPA SELEIONAR AS OPÇÕES E O PROGRAMA INIIAR E TERMINAR UM PROGRAMA MODIFIAR UM PROGRAMA INTERROMPER UM PROGRAMA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS

Leia mais

Manual de instruções. Misturador de bar duplo V1/1013

Manual de instruções. Misturador de bar duplo V1/1013 P Manual de instruções Misturador de bar duplo 135101 V1/1013 PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo

Leia mais

A unidade Energise inclui a tecnologia sem fios SimplyWorks, permitindo a ativação de aparelhos até 10 metros de distância.

A unidade Energise inclui a tecnologia sem fios SimplyWorks, permitindo a ativação de aparelhos até 10 metros de distância. Instruções Descrição do Produto Um regulador de funcionalidades de alimentação elétrica que permite que os utilizadores possam controlar até dois aparelhos elétricos com manípulos com ou sem fio. A unidade

Leia mais

PRANCHA DE CABELOS MODELLE CADENCE PAC167

PRANCHA DE CABELOS MODELLE CADENCE PAC167 PRANCHA DE CABELOS MODELLE CADENCE PAC167 Obrigado por adquirir a Prancha de Cabelo Modelle Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É Muito importante ler atentamente este manual de

Leia mais

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO l INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DOCUMENTO TRADUZIDO A PARTIR DO ORIGINAL IMPORTANTE: Deverá ler atentamente todos os documentos antes do armazenamento, da instalação ou da utilização do material

Leia mais

CM 50 P Aparelho anti-celulite Instruções de utilização

CM 50 P Aparelho anti-celulite Instruções de utilização CM 50 P P Aparelho anti-celulite Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Portugues

Leia mais

Obrigado por escolher um aparelho da gama KRUPS exclusivamente previsto para a preparação de alimentos e para uma utilização doméstica apenas.

Obrigado por escolher um aparelho da gama KRUPS exclusivamente previsto para a preparação de alimentos e para uma utilização doméstica apenas. Obrigado por escolher um aparelho da gama KRUPS exclusivamente previsto para a preparação de alimentos e para uma utilização doméstica apenas. DESCRIÇÃO a Bloco motor a1 Selector electrónico de velocidade

Leia mais

Modelo TS-243 ESCOVA GIRATÓRIA ARGAN OIL + ION MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo TS-243 ESCOVA GIRATÓRIA ARGAN OIL + ION MANUAL DE INSTRUÇÕES Modelo TS-243 ESCOVA GIRATÓRIA ARGAN OIL + ION MANUAL DE INSTRUÇÕES PRECAUÇÕES IMPORTANTES As instruções de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir riscos. É importante ler com cuidado todas as

Leia mais

FOGÃO ELÉTRICO. Manual de Instruções SIEMSEN. (0xx) 47 255 2000 LINHA DIRETA

FOGÃO ELÉTRICO. Manual de Instruções SIEMSEN. (0xx) 47 255 2000 LINHA DIRETA Manual de Instruções METALÚRGICA SIEMSEN LTDA. Fone: +55 (0 )47 255 2000 - Fax: +55 (0 )47 255 2020 Rua: Anita Garibaldi, nº 262 - Bairro: São Luiz - CP: 52 CEP: 88351-410 - Brusque - Santa Catarina -

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES. Modelo TS-242 ESCOVA GIRATÓRIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES. Modelo TS-242 ESCOVA GIRATÓRIA Modelo TS-242 ESCOVA GIRATÓRIA Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual. MANUAL DE INSTRUÇÕES PRECAUÇÕES As instruções

Leia mais

Seu manual do usuário COMPAQ BD 340I http://pt.yourpdfguides.com/dref/3594988

Seu manual do usuário COMPAQ BD 340I http://pt.yourpdfguides.com/dref/3594988 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação,

Leia mais

TRC 095 UMIDIFICADOR ULTRASONICO MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRC 095 UMIDIFICADOR ULTRASONICO MANUAL DE INSTRUÇÕES TRC 095 UMIDIFICADOR ULTRASONICO MANUAL DE INSTRUÇÕES LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR, GUARDE O PARA FUTURAS REFERENCIAS DADOS TÉCNICOS Modelo: TRC 095 Saída Padrão: 280mllh Volume de

Leia mais

MG 158 P Esteira de massagem Instruções de utilização

MG 158 P Esteira de massagem Instruções de utilização MG 158 P P Esteira de massagem Instruções de utilização BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Portugues

Leia mais

Auricular Bluetooth Nokia BH-102 9207246/33

Auricular Bluetooth Nokia BH-102 9207246/33 Auricular Bluetooth Nokia BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207246/33 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE NOKIA CORPORATION declara que este produto HS-107W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições

Leia mais

TERMÔMETRO DIGITAL Digital Thermometer Termómetro Digital MT-401A

TERMÔMETRO DIGITAL Digital Thermometer Termómetro Digital MT-401A TERMÔMETRO DIGITAL Digital Thermometer Termómetro Digital MT-401A *Imagem meramente ilustrativa. Only illustrative image. Imagen meramente ilustrativa. MANUAL DE INSTRUÇÕES Instructions Manual Manual de

Leia mais

Mini Dome CT831D/CT-832D

Mini Dome CT831D/CT-832D Mini Dome CT831D/ Manual de Referência e Instalação 1 Introdução Obrigado por adquirir nosso produto. Este documento apresenta as operações da Câmera CT- 831D e. Mantenha-se atualizado visitando nosso

Leia mais

Manual de Instruções. Carregador de Baterias BC800W 12V/50A A&C12V/50A A&C. A&C Automação e Controle. Rua: Itápolis nº 84 SBC.

Manual de Instruções. Carregador de Baterias BC800W 12V/50A A&C12V/50A A&C. A&C Automação e Controle. Rua: Itápolis nº 84 SBC. Manual de Instruções Carregador de Baterias BC800W 12V/50A A&C12V/50A A&C A&C Automação e Controle Rua: Itápolis nº 84 SBC. SP CEP: 09615-040 Tel: (11) 4368-4202 Fax: (11) 4368-5958 E-mail: aec@aecautomacao.com.br

Leia mais

TERMOVENTILADOR FAN HEATER INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUCTIONS FOR USE SAVE THESE INSTRUCTIONS MODELO/MODEL HVE 132

TERMOVENTILADOR FAN HEATER INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUCTIONS FOR USE SAVE THESE INSTRUCTIONS MODELO/MODEL HVE 132 TERMOVENTILADOR INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES FAN HEATER INSTRUCTIONS FOR USE SAVE THESE INSTRUCTIONS MODELO/MODEL HVE 132 1 2 SELECTOR DE FUNÇÕES FUNCTION SELECTOR TERMOSTATO AMBIENTE

Leia mais

Espresso 3000 - Cod. M0S04159 - Edizione 1H10

Espresso 3000 - Cod. M0S04159 - Edizione 1H10 10 2 3 6 4 5 15 8 7 9 14 16 11 12 1 13 18 17 19 20 Espresso 3000 - Cod. M0S04159 - Edizione 1H10 PORTOGUÊS Espresso 3000 1) Interruptor geral 2) Luz de aviso de funcionamento ON: máquina ligada 3) Luz

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO PIPOQUEIRA CADENCE POP201

MANUAL DO USUÁRIO PIPOQUEIRA CADENCE POP201 MANUAL DO USUÁRIO PIPOQUEIRA CADENCE POP201 Obrigado por adquirir a Pipoqueira Cadence POP201, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções,

Leia mais

características do seu novo ionizador de plasma

características do seu novo ionizador de plasma características do seu novo ionizador de plasma O seu ionizador de plasma é uma excelente escolha para uma limpeza eficiente do ar. O ionizador de plasma protegerá a sua família das alergias causadas pelo

Leia mais

Sumário Instruções de Segurança... 3 Limpeza... 6 Reparações... 6 Reciclagem e Despojamento... 6 Cópia de Segurança de Dados... 6 Introdução...

Sumário Instruções de Segurança... 3 Limpeza... 6 Reparações... 6 Reciclagem e Despojamento... 6 Cópia de Segurança de Dados... 6 Introdução... Sumário Instruções de Segurança... 3 Segurança de funcionamento e montagem...3 Normas / Compatibilidade electromagnética...5 Limpeza... 6 Reparações... 6 Reciclagem e Despojamento... 6 Cópia de Segurança

Leia mais

Seu manual do usuário GRUNDIG VARIXX UMS 4800 http://pt.yourpdfguides.com/dref/2920283

Seu manual do usuário GRUNDIG VARIXX UMS 4800 http://pt.yourpdfguides.com/dref/2920283 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para GRUNDIG VARIXX UMS 4800. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual

Leia mais

hypermic Manual do Usuário

hypermic Manual do Usuário hypermic Manual do Usuário Instruções de Segurança 1. Leia estas instruções antes de operar a unidade. 2. Mantenha estas instruções para referência futura. 3. Siga todos os avisos para assegurar a operação

Leia mais

Componente B Catalisador AL 1006 Componente B (12256557) - (1,5L)

Componente B Catalisador AL 1006 Componente B (12256557) - (1,5L) WEGNILICA CVE 804 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Promotor de aderência bicomponente, formulado a partir de resinas vinílicas com excelente aderência sobre metais ferrosos e não ferrosos. RECOMENDAÇÕES DE USO: Indicado

Leia mais

Descrição B. Cilindro sensor PD 40..

Descrição B. Cilindro sensor PD 40.. Descrição B Cilindro sensor PD 40.. PT 1. Segurança 2 2. unção 3 3. Transporte 8 4. Montagem 8 5. Instalação 9 6. Comissionamento 10 7. uncionamento/operação 10 8. Eliminação de falhas / Reparação 11 9.

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES LINHA TOPÁZIO FOGÕES ELÉTRICOS DE MESA E EMBUTIR

MANUAL DE INSTRUÇÕES LINHA TOPÁZIO FOGÕES ELÉTRICOS DE MESA E EMBUTIR MANUAL DE INSTRUÇÕES LINHA TOPÁZIO FOGÕES ELÉTRICOS DE MESA E EMBUTIR ÍNDICE PARABÉNS! Você acaba de adquirir um dos mais eficientes produtos com tecnologia e eficiência de quem fabrica fornos e fogões

Leia mais

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 P PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Índice 1. Segurança... 72 1.1 Indicações de segurança... 72 1.2 Explicação dos símbolos... 74 1.3 Fontes de riscos... 74 1.4

Leia mais

3 Dados Técnicos Página 1 de 7 Protetores Auditivos Tipo Abafador Modelo H9A-02 e H9P3E-02

3 Dados Técnicos Página 1 de 7 Protetores Auditivos Tipo Abafador Modelo H9A-02 e H9P3E-02 3 Dados Técnicos Página 1 de 7 Protetores Auditivos Tipo Abafador Modelo H9A-02 e H9P3E-02 DESCRIÇÃO Protetores auditivos tipo circum-auriculares constituídos por: - 2 conchas em plástico ABS de cor azul,

Leia mais

2. Segurança 64 2.1 Informações gerais 64 2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 64-65 2.

2. Segurança 64 2.1 Informações gerais 64 2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 64-65 2. 120.109 V2/1011 P 1. Informações gerais 62 1.1 Informações sobre o manual de instruções 62 1.2 Simbologia 62 1.3 Garantia 63 1.4 Direitos de autor 63 1.5 Declaração de conformidade 63 2. Segurança 64 2.1

Leia mais

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA [REV.03 29112011] 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança

Leia mais

FERRO A SECO GLISSER CADENCE IRO102

FERRO A SECO GLISSER CADENCE IRO102 FERRO A SECO GLISSER CADENCE IRO102 Obrigado por adquirir o Ferro a Seco Glisser Cadence, Modelo IRO102, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual

Leia mais

MIXER INOX. Manual de Instruções

MIXER INOX. Manual de Instruções MIXER INOX Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.

Leia mais

0800-55 03 93 Segunda à Sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 17h.

0800-55 03 93 Segunda à Sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 17h. 1 ANO DE GARANTIA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR Manual de Instruções L I G U E G R Á T I S 0800-55 03 93 Segunda à Sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 17h. M.K. Eletrodomésticos Ltda. Estrada

Leia mais

V-ZUG Ltd. Exaustor DI-SM12. Manual de instruções

V-ZUG Ltd. Exaustor DI-SM12. Manual de instruções V-ZUG Ltd Exaustor DI-SM12 Manual de instruções Muito obrigado por ter optado pela aquisição de um dos nossos produtos. O aparelho satisfaz elevadas exigências e o seu manuseamento é simples. Todavia,

Leia mais

MANUAL DE OPERAÇÃO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LAVA RÁPIDO

MANUAL DE OPERAÇÃO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LAVA RÁPIDO MANUAL DE OPERAÇÃO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LAVA RÁPIDO 1 1. AVISOS Leia este manual cuidadosamente antes de instalar e operar o equipamento. A operação da máquina deve estar de acordo com as instruções

Leia mais

Manual de Instruções. Nº de série NR12. Serras Fitas Modelos BSFP-2820/1 e BSFM-1780/1. www.braesi.com.br BSFP-2820/1 BSFM-1780/1

Manual de Instruções. Nº de série NR12. Serras Fitas Modelos BSFP-2820/1 e BSFM-1780/1. www.braesi.com.br BSFP-2820/1 BSFM-1780/1 Manual de Instruções EQUIPAMENTOS NR12 Nº de série Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda. Av. Eustáquio Mascarello, 512 - Desvio Rizzo Caxias do Sul - RS - Brasil Fone: 0800.979.6222 www.braesi.com.br

Leia mais

Manual de Instruções Aparelho Abdominal

Manual de Instruções Aparelho Abdominal Manual de Instruções Aparelho Abdominal Parabéns, você acabou de adquirir o Aparelho Abdominal! Um produto ideal para você cuidar da sua saúde e do seu corpo no conforto da sua casa. Temos certeza que

Leia mais

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o seu climatizador.

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o seu climatizador. Manual É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o seu climatizador. SUMÁRIO 1 - Precauções de Segurança...pag. 03 2 - Especificações Técnicas...pag. 04 3 - Conheça

Leia mais

Manual de instruções Máquina de gelo

Manual de instruções Máquina de gelo P Manual de instruções Máquina de gelo 104.025 / 104.040 V2/0412 Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto. - 1 - 1. Informações gerais 3 1.1 Informações sobre o manual de

Leia mais

FM 60 P Massageador shiatsu para pés Instruções de utilização

FM 60 P Massageador shiatsu para pés Instruções de utilização FM 60 P P Massageador shiatsu para pés Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Leia mais

Auricular Bluetooth Nokia BH-104 9213524/2

Auricular Bluetooth Nokia BH-104 9213524/2 Auricular Bluetooth Nokia BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213524/2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-104 está em conformidade com os requisitos essenciais e

Leia mais

SKYMSEN LINHA DIRETA. Ramais 2011 2012 2013. E-mail: at@siemsen.com.br

SKYMSEN LINHA DIRETA. Ramais 2011 2012 2013. E-mail: at@siemsen.com.br PRODUTOS METALÚRGICA SIEMSEN LTDA. Rua Anita Garibaldi, nº 262 Bairro: S o Luiz CEP: 88351-410 Brusque Santa Catarina Brasil Fone: +55 47 255 2000 Fax: +55 47 255 2020 www.siemsen.com.br - comercial@siemsen.com.br

Leia mais

TBM220. Instruções de Serviço

TBM220. Instruções de Serviço Instruções de Serviço PT CARO CLIENTE! O berbequim de mesa PROXXON TBM 220 é uma máquina precisa e potente. As presentes instruções contêm: instruções de segurança manuseamento e manutenção lista de peças

Leia mais

Série 1000 Manual de Instruções da Unidade de Sucção. pulmocare DISPOSITIVO DE SUCÇÃO MÉDICA. Modelos No. SU-DC02

Série 1000 Manual de Instruções da Unidade de Sucção. pulmocare DISPOSITIVO DE SUCÇÃO MÉDICA. Modelos No. SU-DC02 medcare a saúde em 1º lugar Série 1000 Manual de Instruções da Unidade de Sucção pulmocare DISPOSITIVO DE SUCÇÃO MÉDICA Modelos No. SU-02 Modelos No. SU-DC02 Esta unidade é compatível com a EU EMC norma

Leia mais

IKD 4860.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen

IKD 4860.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Leia mais

IMPORTANTE: Por questões de segurança, em nenhuma circunstância o envio das baterias usadas deve ser feito via aérea.

IMPORTANTE: Por questões de segurança, em nenhuma circunstância o envio das baterias usadas deve ser feito via aérea. TABLET TA 7801W Índice Precauções e cuidados com seu Tablet...2 Descarte seguro de baterias usadas... 2 Retirando seu Tablet da caixa... 3 Primeiro passo... 4 Ícones... 4 Configuração de rede... 4 Conexão

Leia mais

FREQUENCÍMETRO DE ALTA RESOLUÇÃO 2.4GHz VELLEMAN DVM13MFC2

FREQUENCÍMETRO DE ALTA RESOLUÇÃO 2.4GHz VELLEMAN DVM13MFC2 FREQUENCÍMETRO DE ALTA RESOLUÇÃO 2.4GHz VELLEMAN DVM13MFC2 MANUAL DO UTILIZADOR 1. Introdução & Características Para todos os residentes da União Europeia Importante informação ambiental sobre este produto.

Leia mais

FREQUENCÍMETRO DIGITAL Digital Frequency Counter Frecuencimetro Digital MF-7240

FREQUENCÍMETRO DIGITAL Digital Frequency Counter Frecuencimetro Digital MF-7240 FREQUENCÍMETRO DIGITAL Digital Frequency Counter Frecuencimetro Digital MF-7240 *Imagem meramente ilustrativa./imagen meramente ilustrativa./ Only illustrative image MANUAL DE INSTRUÇÕES Instructions Manual

Leia mais

manual e garantia Cooktops T2/T4/T5

manual e garantia Cooktops T2/T4/T5 manual e garantia Cooktops T2/T4/T5 SAC 0800-643-0330 sac@casavitra.com.br Prático. Seguro. Moderno. Quando adquirimos um produto, procuramos sempre o que há de melhor. O Cooktop Casavitra é a prova de

Leia mais

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 P 1. Informações gerais 82 1.1 Informações sobre o manual de instruções 82 1.2 Simbologia 82 1.3 Garantia 83 1.4 Direitos de autor 83 1.5 Declaração de conformidade 83 2.

Leia mais

Sistema de registo e gravação das conversas telefónicas «SpRecord» Descrição técnica Manual para instalação e operação

Sistema de registo e gravação das conversas telefónicas «SpRecord» Descrição técnica Manual para instalação e operação Sistema de registo e gravação das conversas telefónicas «SpRecord» Descrição técnica Manual para instalação e operação Copyright Sarapul Systems, Ltd. Rússia, Sarapul, 2011 Conteúdo 1. A designação do

Leia mais

9.356-019.0 09/02 Ind. c

9.356-019.0 09/02 Ind. c 9.356-019.0 09/02 Ind. c 1. Esquema da máquina 13 2. Elementos de comando 1 - Mangueira de alta pressão 2 - Pistola 3 - Tubeira 4 - Bicos 5 - Trava de Segurança 6 - Gatilho 7 - Saída de alta pressão 8

Leia mais

LÍDER. 80m. Atenção: Leia as instruções antes de usar o aparelho.

LÍDER. 80m. Atenção: Leia as instruções antes de usar o aparelho. LÍDER Atenção: Leia as instruções antes de usar o aparelho. Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A Tel.: (41) 2102 0300 - Fax: (41) 2102 0334 Rua Francisco Dal Negro, 3400, São José dos Pinhais, PR, Brasil

Leia mais

Auto Falante- Radio FM - USB MicroSD

Auto Falante- Radio FM - USB MicroSD Auto Falante- Radio FM - USB MicroSD Modelo: SY-1246 Obrigado por ter adquirido o seu novo alto-falante Boxbeat SY-1246. Por favor, leia estas instruções para fazer o máximo cuidado. Guarde estas instruções

Leia mais

Breve resumo Gigaset DA310

Breve resumo Gigaset DA310 1 Breve resumo Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teclas de marcação directa 2 Etiqueta para anotar a programação das teclas de marcação directa e marcação abreviada 3 Tecla de marcação abreviada 4 Tecla

Leia mais

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS É MUITO IMPORTANTE Este manual e o próprio aparelho possuem importantes informações relativas à segurança, que devem ser lidas e respeitadas

Leia mais

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόμενος Θερμοθάλαμος Πιατικών تعليمات االستخدام

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO AQUECEDOR ECOLÓGICO DE PAINEL ECOTERMIC AQC700

MANUAL DO USUÁRIO AQUECEDOR ECOLÓGICO DE PAINEL ECOTERMIC AQC700 MANUAL DO USUÁRIO AQUECEDOR ECOLÓGICO DE PAINEL ECOTERMIC AQC700 Obrigado por adquirir o Aquecedor Ecológico de Painel ecotermic Cadence, AQC700, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito

Leia mais

SISTEMA DE SOM 2.1 REGGAE

SISTEMA DE SOM 2.1 REGGAE PARABÉNS Seja bem vindo! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, testado e aprovado por diversos consumidores em todo o Brasil. Tenha certeza de ter em mãos um produto de excelente acabamento

Leia mais

ENCOSTO SHIATSU COMFORT RM-ES938

ENCOSTO SHIATSU COMFORT RM-ES938 MANUAL DE INSTRUÇÕES ENCOSTO SHIATSU COMFORT RM-ES938 1 Sumário 1. CONHECENDO O SEU APARELHO...3 2. USO CORRETO...3 3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA...4 4. DESCRIÇÃO DO APARELHO...5 5. INICIALIZAÇÃO...5 6. OPERAÇÃO...5

Leia mais

CHAVE DE IMPACTO PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA

CHAVE DE IMPACTO PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA *Imagens meramente ilustrativas CHAVE DE IMPACTO PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA Manual de Instruções www.v8brasil.com.br 1. DADOS TÉCNICOS CHAVE DE IMPACTO PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA Modelo V8 Chave de impacto

Leia mais

Laboratório de Química Orgânica. Orgânica e Farmacêutica. Com colaboração da Dr.ª Sara Cravo QOI - 02/03 1

Laboratório de Química Orgânica. Orgânica e Farmacêutica. Com colaboração da Dr.ª Sara Cravo QOI - 02/03 1 Laboratório de Química Orgânica e Farmacêutica NORMAS GERAIS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Com colaboração da Dr.ª Sara Cravo 1 Laboratório de Química Orgânica 2 QOI - 02/03 1 1) Não entre no laboratório

Leia mais

Para a consulta atualizada deste manual, acesse o site www.nardelli.com.br/downloads

Para a consulta atualizada deste manual, acesse o site www.nardelli.com.br/downloads 1 Parabéns Obrigado por adquirir uma coifa de ilha Fogatti, esperamos que este produto satisfaça a sua necessidade. Por favor, leia todas as instruções atentamente para obter os melhores resultados da

Leia mais

556 FL GERADOR DE VAPOR 808 250 178 I556.00. Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A. Linha Directa Consumidor

556 FL GERADOR DE VAPOR 808 250 178 I556.00. Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A. Linha Directa Consumidor GERADOR DE VAPOR 556 FL Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A. Rua Alto de Mirões, nº 249 Zona Industrial Ap. 2041 3700-727 CESAR Portugal Tel. +351 256 850 170 Fax +351 256 850 179 E-Mail: info@flama.pt

Leia mais

Instruções de operação Bomba para barris DULCO Trans 40/1000 PP

Instruções de operação Bomba para barris DULCO Trans 40/1000 PP Instruções de operação Bomba para barris DULCO Trans 40/1000 PP A1637 Ler primeiro o manual de instruções na sua totalidade! Não o deitar fora! Por de danos devido a erros de instalação e comando, a empresa

Leia mais

ALISADOR DE CONCRETO MANUAL DO USUÁRIO NAC2. Por favor, leia este Manual com atenção pára uso do equipamento.

ALISADOR DE CONCRETO MANUAL DO USUÁRIO NAC2. Por favor, leia este Manual com atenção pára uso do equipamento. ALISADOR DE CONCRETO MANUAL DO USUÁRIO NAC2 Por favor, leia este Manual com atenção pára uso do equipamento. Aviso Importante Certifique-se de verificar o nível de óleo como é descrito a seguir: 1. Nível

Leia mais

AVISO: PERIGO DE ASFIXIA Peças pequenas. Não recomendado para crianças com idade inferior a 3 anos.

AVISO: PERIGO DE ASFIXIA Peças pequenas. Não recomendado para crianças com idade inferior a 3 anos. AVISO: PERIGO DE ASFIXIA Peças pequenas. Não recomendado para crianças com idade inferior a 3 anos. Guarde estas instruções para consultas futuras Evite que o Sound-Shuffle entre em contacto com água ou

Leia mais

Petit MANUAL DE INSTRUÇÕES. Umidificador e Aromatizador de Ambientes com luz noturna. Certificado de Garantia

Petit MANUAL DE INSTRUÇÕES. Umidificador e Aromatizador de Ambientes com luz noturna. Certificado de Garantia Certificado de Garantia MANUAL DE INSTRUÇÕES Comprador: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Estado: Produto: Nº de série do produto: Nota Fiscal nº : Data da emissão / / Nome do revendedor e endereço: Umidificador

Leia mais