Indhold Korrekt brug... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Indhold Korrekt brug... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2"

Transcrição

1 Universel USB-rejseoplader med USB-bilopladeradapter Carregador de viagem USB universal com adaptador para carregamento automático USB MEDION LIFE E69118 (MD 83053) Betjeningsvejledning Manual de instruções

2 Indhold Korrekt brug... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikker omgang med maskinen... 4 Opstilling... 4 Fejl... 5 Pakkens indhold... 5 Ibrugtagning via biladapteren... 6 Udskiftning af bilopladeradapterens sikring... 6 Ibrugtagning via lysnetstikket... 7 Tilslutning af lysnetstikket... 8 Fjernelse af lysnetstikket... 8 Oversigt over adapterstikkene... 9 Rengøring Bortskaffelse Tekniske data DK - 1

3 Korrekt brug Denne rejseoplader kan anvendes som oplader til apparater som f.eks. MP3-afspillere eller mobiltelefoner, som kan oplades via et USB-interface eller via en af de medfølgende adaptere. Der gælder intet ansvar ved ukorrekt brug. USB-bilopladeradapteren er kun beregnet til at bruges i biler med et V-stik, og USB-lysnetopladeren er kun beregnet til at tilsluttes korrekt installerede stikkontakter ( V ~, Hz). Denne rejseoplader er beregnet til privat brug og ikke til industriel eller kommerciel brug. Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser kan medføre skader på rejseopladeren. Sikkerhedsanvisninger Læs dette kapitel grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for dit apparat. Hold altid denne brugsvejledning ved hånden og opbevar den godt, så du kan give den med, hvis apparatet en dag får en ny ejer. Det er meget vigtigt, at du følger betjeningsvejledningen til de apparater, som du tilslutter rejseopladeren til. Apparatet må kun tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt (230 V ~ 50 Hz), der er placeret i nærheden af 2 - DK

4 installationsstedet. I tilfælde af, at apparatet hurtigt skal frakobles lysnettet, skal stikkontakten være frit tilgængelig. Hold rejseopladeren på afstand af fugt, og undgå rystelser, støv, varme og direkte sollys for at undgå driftsforstyrrelser. Opbevar rejseopladeren i tørre rum ved en temperatur mellem 0 og 40 C. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med rejseopladeren. For at undgå beskadigelser af rejseopladeren skal du sørge for at indsætte rejseopladeren i den rigtige position. På grund af den asymmetriske form passer stikket kun ind i tilslutningsstikket i én position. Efter transport af apparatet skal du vente med at tage det i brug, til apparatet har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Du bør kun henvende dig til en af vores autoriserede servicepartnere, hvis du har problemer med enheden. Åbn ikke apparatets kabinet. Hvis kabinettet er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Få en autoriseret servicepartner til at udskifte sikringerne. Anvend kun biladapteren ved en omgivelsestemperatur på mellem 0 og 40 C. DK - 3

5 Hvis du vil afbryde strømforsyningen til apparatet, skal du koble rejseopladeren fra V-stikket i bilen eller koble den fra stikkontakten. Når du fjerner stikket, skal du altid holde i selve rejseopladeren. Undgå at tildække rejseopladeren for at undgå skader som følge af for kraftig varme. Ophør med at anvende rejseopladeren, hvis kabinettet eller ledningen til apparatet er beskadiget. Sikker omgang med maskinen Opbevar apparatet utilgængeligt for børn og uvedkommende personer. Beskyt apparatet mod regn, fugt og vandstænk. Nedsænk aldrig apparatet i væsker. Opstilling Beskyt apparatet mod slag. Opbevar apparatet tørt og beskyttet mod støv og varme. Placer ikke nogen letantændelige, eksplosive eller farlige genstande tæt på apparatet. 4 - DK

6 Fejl Ved beskadigelse af opladningskablet, tilslutningsadapteren eller apparatet skal du straks trække stikket ud af apparatet. Undgå farlige situationer ved aldrig selv at forsøge på at åbne og/eller reparere apparatet. Ved forstyrrelser bør du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet fagværksted. Pakkens indhold Kontroller venligst, om alle dele er leveret med, og kontakt os indenfor 14 dage efter køb, hvis der er dele, der mangler. Med det produkt du har købt, har du fået: USB-lysnetoplader USB-bilopladeradapter 4 udskiftelige lysnetstik 8 adaptere USB-adapterkabel Tilslutningskabel Brugervejledning Garantikort DK - 5

7 Ibrugtagning via biladapteren Sæt bilopladeradapteren i bilens 12/24 V-stik. Alt afhængigt af bilens kabeltilslutning skal du aktivere bilens tænding, så bilens 12/24 V-stik forsynes med strøm. Tilslut nu enten et USB-kabel eller det medfølgende USBadapterkabel til USB-stikket. Sæt det ønskede adapterstik på adapterkablet. Kobl bilopladeradapteren fra bilens 12/24 V-stik, når bilopladeradapteren ikke bruges. Udskiftning af bilopladeradapterens sikring Træk bilopladeradapteren ud af bilens 12/24 V stik. Fjern om nødvendigt USB-kablet. Drej sikringsdækslet som vist. Udskift den defekte sikring med en ny T 2,5 Ah / 250 V-sikring, og skru sikringsdækslet fast igen. PAS PÅ! Første gang sikringen udskiftes, kan det ske, at det er svært at dreje sikringsdækslet. 6 - DK

8 Ibrugtagning via lysnetstikket Sæt det ønskede lysnetstik (VDE, USA, AUS eller UK) på den universelle lysnetopladerenhed. Tilslut nu enten et USB-kabel eller det medfølgende USBadapterkabel til USB-stikket. Sæt det ønskede adapterstik på adapterkablet. Kobl den universelle lysnetopladerenhed fra stikkontakten, når opladeren ikke bruges. DK - 7

9 Tilslutning af lysnetstikket Sæt det ønskede lysnetstik i strømforsyningen med låsetappen placeret sådan, at teksten TOP på lysnetstikket stemmer overens med teksten TOP på strømforsyningen. Tryk nu på lysnetstikket på strømforsyningen, til det klikker på plads. Fjernelse af lysnetstikket Skub stikstopperen ind under lysnetstikket i pilens retning. Du kan nu fjerne lysnetstikket. 8 - DK

10 Oversigt over adapterstikkene Følgende adaptere medfølger: Adapter Adapter til Motorola Samsung Slim Samsung Sony Ericsson K+W-serie Nokia Mini Nokia DC Mini Mikro-USB Kompatibilitet med alle apparater fra de anførte producenter kan ikke garanteres. DK - 9

11 Rengøring Det er normalt ikke nødvendigt at rengøre rejseopladeren. Sørg for, at rejseopladeren ikke bliver snavset. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Rengør eventuelt kabinettet med en fugtig klud. Bortskaffelse Apparat Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse. Emballage Apparatet er lagt i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug DK

12 Tekniske data Strømforsyning Model MD Indgangsspænding: AC V ~ 50/60 Hz 0.18 A Udgangsspænding: DC 5V 1.0 A (USB) Biladapter Sikring: T 2,5 Ah 250 V Model: MD Indgangsspænding: DC 12 24V Udgangsspænding: DC 5.0 V 1.0 A (USB) DK - 11

13 12 - DK

14 Conteúdo Utilização correcta... 2 Indicações de segurança... 2 Operar o aparelho com segurança... 4 Instalar... 5 Avarias... 5 Fornecimento... 6 Colocação em funcionamento através do adaptador do veículo... 7 Troca de fusível no adaptador do carregador do veículo... 8 Colocação em funcionamento através da ficha de rede... 8 Colocação da ficha de rede... 9 Remoção da ficha de rede... 9 Vista geral da ficha do adaptador Limpeza Eliminação Dados técnicos PT - 1

15 Utilização correcta Este carregador de viagem serve como carregador para aparelhos, como, por exemplo, leitor MP3 ou telemóveis que são carregados através de uma interface ou um adaptador fornecido. Exclui-se a responsabilidade em caso de uma utilização incorrecta. O adaptador de carga do veículo USB é apenas apropriado em veículos com uma ligação V, o carregador de rede USB em tomadas de rede correctamente instaladas( V ~, Hz. Este carregador de viagem foi pensado para o uso provado e não é previsto para o aproveitamento industrial ou comercial. A utilização em condições ambientais extremas pode conduzir a danos nos carregadores de viagem. Indicações de segurança Leia atentamente este manual e cumpra todas as indicações indicadas. Desta forma, garantirá um funcionamento seguro e uma vida útil longa do seu televisor LCD. Mantenha o manual de instruções sempre à mão e guardeo bem, para o poder entregar ao seu novo proprietário! Cumpra obrigatoriamente os manuais de utilização dos aparelhos, aos quais pretende conectar o carregador de viagem. 2 - PT

16 Ligue o aparelho apenas a uma tomada de fácil alcance (230 V ~ 50 Hz), que se encontra junto do local de instalção. Se tiver de retirar o aparelho rapidamente da rede, a tomada tem de ter um bom acesso. Afaste o carregador de viagem da humidade e evite vibrações, pó, calor e luz solar directa, de forma a evitar avarias no funcionamento. Armazene o carregador de viagem em espaços secos numa temperatura entre 0-40 C. As crianças devem estar sob vigilância para garantir que não brincam com o carregador de viagem. Para evitar danos no carregador de viagem, observe a posição correcta ao inserir o carregador de viagem. Devido à sua firma assimétrica, a ficha apenas podes ser encaixada numa determinada posição na tomada. Espere após o transporte com a primeira colocação em funcionamento até o carregador de viagem se adaptar à temperatura ambiente. Em caso de oscilações elevadas da temperatura e de humidade pode surgir formação de humidade através de condensação, a qual pode causar um curto-circuito eléctrico. Dirija-se apenas aos nossos parceiros de assistência autorizados, caso tenha problemas com o aparelho. Nunca abra a caixa dos aparelhos. Com o exterior aberto existe perigo de vida devido a choque eléctrico. Os fusíveis devem ser substituídos por técnicos de assistência autorizados. PT - 3

17 Opere o adaptador do carro apenas numa temperatura ambiente entre 0 C 40 C. Para interromper o fornecimento de energia para o seu aparelho, remova o carregador de viagem ou da ligação V do seu carro ou da tomada de rede. Ao remover segure sempre o carregador de viagem. Não cubra o carregador de viagem para evitar danos devido a um aquecimento não permitido. Não use mais o carregador de viagem, quando a caixa ou os cabos para o aparelho estão danificados. Operar o aparelho com segurança Guarde o aparelho sempre fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas. Proteja o aparelho contra a chuva, a humidade e salpicos de água. Nunca mergulhe o aparelho em líquidos! 4 - PT

18 Instalar Proteja o aparelho contra embates. Guarde o aparelho de forma seca, sem poeiras e protegido contra o calor. Não coloque objectos de fácil inflamação, explosivos ou perigosos junto do aparelho. Avarias Em caso de danos no cabo de carga, do adaptador de ligação ou do aparelho, retire imediatamente a ficha da tomada. Para evitar perigos nunca tente abrir e/ou reparar o aparelho. Em caso de avaria, dirija-se ao nosso centro de assistência técnica ou a um representante autorizado. PT - 5

19 Fornecimento Verifique a integridade da entrega e informe-nos dentro de 14 dias após a compra, caso o volume de fornecimento não esteja completo. Juntamente com o seu produto adquirido, recebe: Carregador de rede USB Adaptador de carga do veículo USB 4 fichas de rede substituíveis 8 adaptadores Cabo adaptador USB Cabo de ligação para ipod Manual de instruções Garantia 6 - PT

20 Colocação em funcionamento através do adaptador do veículo Insira o adaptador de carga do veículo numa ligação 12/24 V do seu veículo. Conforme a cablagem do veículo é necessário, accionar a ignição do veículo, para que a ligação 12/24 V do veículo seja alimentada com corrente. Conecte agora ou um cabo USB ou o cabo do adaptador USB fornecido na ligação USB. Coloque a ficha do adaptador pretendida no cabo do adaptador. Retire o adaptador de carga do veículo da ligação 12/24 V do seu veículo, quando o adaptador de carga do veículo não é utilizado. PT - 7

21 Troca de fusível no adaptador do carregador do veículo Retire o adaptador do carregador do veículo da ligação 12/24 V do seu veículo. Se necessário remova o cabo USB. Abra a cobertura do fusível como apresentado. Substitua o fusível avariado por um fusível novo T 2.5 Ah / 250V e aparafuse novamente a cobertura do fusível. ATENÇÃO! Na primeira substituição do fusível, pode acontecer, que a tampa do fusível seja difícil de rodar. Colocação em funcionamento através da ficha de rede Insira a ficha de rede necessária(vde, USA, AUS ou UK), no carregador de rede universal. Conecte agora ou um cabo USB ou o cabo do adaptador USB fornecido na ligação USB. Coloque a ficha do adaptador pretendida no cabo do adaptador. Retire o carregador de rede universal da tomada de rede, quando o carregador não está a ser usado. 8 - PT

22 Colocação da ficha de rede 1. Insira a ficha de rede necessária com o engate de apoio na fonte de alimentação para que a inscrição TOP coincida com a inscrição TOP na fonte de alimentação. 2. Pressione agora a ficha de rede à fonte de alimentação até que engate audivelmente. Remoção da ficha de rede 3. Desloque para baixo o bloqueio da ficha por baixo da ficha de rede em direcção da seta. Pode agora remover a ficha de rede. PT - 9

23 Vista geral da ficha do adaptador São fornecidos os seguintes adaptadores: Scart Adaptador para Motorola Samsung Slim Samsung Sony Ericsson série K+W Nokia Mini Nokia DC Mini Micro USB A compatibilidade relativamente a todos os aparelhos dos fabricantes mencionados não pode ser garantida PT

24 Limpeza Normalmente, a limpeza do carregador de viagem não é necessária. Assegure-se que o carregador de viagem não está sujo. Não utilize quaisquer solventes ou produtos de limpeza corrosivos ou gasosos. Limpe o exterior, se necessário com um pano húmido. Eliminação Aparelho Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Informe-se sobre as possibilidades de uma eliminação correcta e ecológica. Embalagem O seu aparelho encontra-se numa embalagem para ficar protegido de danos de transporte. As embalagens são feitas em materiais que podem ser eliminados de forma não prejudicial para o ambiente e que podem ser reciclados adequadamente. PT - 11

25 Dados técnicos Fonte de alimentação Modelo MD Tensão de entrada: AC V~ Hz 0.18 A Tensão de saída: DC 5 V 1.0 A (USB) Adaptador para automóvel Fusível: T 2.5 Ah 250 V Modelo MD Tensão de entrada: DC 12-24V Tensão de saída: DC 5.0 V 1.0 A (USB) 12 - PT

26 PT - 13

27 07/02/11 DK Medion Nordic A/S Naverland Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) PT Medion Service Center Visonic S.A. c/ Miguel Faraday, 6 Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km Getafe, Madrid Espanha Hotline: Fax: (+34)

Sportsarmbånd med sportsøretelefon Pulseira desportiva com auscultadores desportivos MEDION LIFE S69007 (MD 83527)

Sportsarmbånd med sportsøretelefon Pulseira desportiva com auscultadores desportivos MEDION LIFE S69007 (MD 83527) Sportsarmbånd med sportsøretelefon Pulseira desportiva com auscultadores desportivos MEDION LIFE S69007 (MD 83527) Betjeningsvejledning Manual de instruções Indholdsfortegnelse Forsigtig! Tag hensyn til

Leia mais

Brødbagemaskine Maquina de cozer pão

Brødbagemaskine Maquina de cozer pão DK Brødbagemaskine Maquina de cozer pão QUIGG MD 13558 Håndbog Manual Indhold Sikkerhedsanvisninger...2 Korrekt anvendelse... 2 Fare for børn og svagelige personer... 2 Sikker opstilling af apparatet...

Leia mais

BS06 MANUAL DE INSTRUÇÕES MEDIDOR DE NÍVEL SONORO DIGITAL TRT-BA-BS06-TC-001-PT

BS06 MANUAL DE INSTRUÇÕES MEDIDOR DE NÍVEL SONORO DIGITAL TRT-BA-BS06-TC-001-PT BS06 PT MANUAL DE INSTRUÇÕES MEDIDOR DE NÍVEL SONORO DIGITAL TRT-BA-BS06-TC-001-PT Índice Informações sobre as instruções de comando... 1 Informações sobre o aparelho... 1 Dados técnicos... 2 Segurança...

Leia mais

Isvaffeljern Máquina de fazer cones de waffles

Isvaffeljern Máquina de fazer cones de waffles Isvaffeljern Máquina de fazer cones de waffles LIFE MD 13211 Betjeningsvejledning Manual de instruções Indholdsfortegnelse Om denne brugsanvisning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne

Leia mais

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Manual de instrucción PT 280-120424 1 PT Instruções importantes de segurança 1. Para se obter uma utilização plena desta arca vertical,

Leia mais

Mini Altifalantes Nokia MD-8 9209474/1

Mini Altifalantes Nokia MD-8 9209474/1 Mini Altifalantes Nokia MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Todos os direitos reservados. Nokia, Nokia Connecting people e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas comerciais ou marcas registadas

Leia mais

ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO

ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO INSTALAÇÃO LIGAÇÃO ELÉCTRICA SUGESTÕES PARA POUPANÇA DE ENERGIA SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS

Leia mais

BS 29. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BS 29. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BS 29 P P Espelho de bolso iluminado Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Leia mais

INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA O fabricante aconselha um uso correcto dos aparelhos de iluminação!

Leia mais

Instruções de segurança importantes

Instruções de segurança importantes 1 pt câmaras IP MegaPixel Instruções de segurança importantes Números de tipo: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Leia, siga e guarde a totalidade das instruções de segurança que se seguem. Preste atenção a todos

Leia mais

Art.-Nr.: 45.134.92 I.-Nr.: 11012 RT-SD 3,6/1 Li Bivolt. Manual de instruções original Carregador

Art.-Nr.: 45.134.92 I.-Nr.: 11012 RT-SD 3,6/1 Li Bivolt. Manual de instruções original Carregador Anleitung_RT_SD_3_6_1_Li_SPK7_1 17.08.12 09:00 Seite 1 Manual de instruções original Carregador Art.-Nr.: 45.134.92 I.-Nr.: 11012 RT-SD 3,6/1 Li Bivolt Anleitung_RT_SD_3_6_1_Li_SPK7_1 17.08.12 09:00 Seite

Leia mais

Manual de instruções

Manual de instruções Manual de instruções Doppelkochplatte Dubbele Kookplaat Double réchaud Fogón doble Placa de aquecimento dupla Piastra termica doppia Double Hot Plate Podwójna płyta grzewcza Dupla főzőlap Двокамфорна кухонна

Leia mais

HA 20. P Amplificador auditivo Instruções de utilização. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

HA 20. P Amplificador auditivo Instruções de utilização. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com HA 20 P Amplificador auditivo Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Conteúdo Material fornecido... 2 1. Utilização prevista... 3 2. Explicação dos símbolos...

Leia mais

TBM220. Instruções de Serviço

TBM220. Instruções de Serviço Instruções de Serviço PT CARO CLIENTE! O berbequim de mesa PROXXON TBM 220 é uma máquina precisa e potente. As presentes instruções contêm: instruções de segurança manuseamento e manutenção lista de peças

Leia mais

C90 Manual de instruções

C90 Manual de instruções C90 Manual de instruções Leia este Manual do Utilizador e as instruções de segurança antes de utilizar este aparelho! PRECAUÇÕES IMPORTANTES Ao usar electrodomésticos, precauções de segurança básicas devem

Leia mais

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA ÍNDIE GUIA DE ONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS PREPARAÇÃO DA ROUPA SELEIONAR AS OPÇÕES E O PROGRAMA INIIAR E TERMINAR UM PROGRAMA MODIFIAR UM PROGRAMA INTERROMPER UM PROGRAMA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS

Leia mais

GARRAFEIRA. Modelo RV 8. Manual de Instruções

GARRAFEIRA. Modelo RV 8. Manual de Instruções GARRAFEIRA Modelo RV 8 Manual de Instruções Índice I. Indicações gerais de segurança...3 II. Especificações técnicas.......4 III. Partes principais, desenhos....5 IV. Esquema elétrico.....5 V. Instruções

Leia mais

Carregador de baterias. Manual do usuário. Antes de iniciar a operação do dispositivo, recomenda-se a leitura atenta deste manual do usuário.

Carregador de baterias. Manual do usuário. Antes de iniciar a operação do dispositivo, recomenda-se a leitura atenta deste manual do usuário. BATERIA PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL 13.600 ma h Partida EM VEÍCULOS Carregador de baterias LANTERNA LED MULTIFUNÇÕES Manual do usuário Antes de iniciar a operação do dispositivo, recomenda-se a leitura atenta

Leia mais

XDS-100. Manual de segurança R9898490

XDS-100. Manual de segurança R9898490 XDS-100 Manual de segurança R9898490 R59770579PT/00 25/08/2010 Barco nv Simulation Division Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Telefone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.84.86 E-mail: info@barco.com Visite-nos na

Leia mais

Índice. Simbologia utilizada:

Índice. Simbologia utilizada: Índice Cool Control Descrição dos símbolos... 47 Informações importantes 49 Utilização conforme a finalidade...49 Para a sua segurança...49 1 Preparação e colocação em funcionamento 50 Caixa original...50

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES ABRIDOR DE VINHOS ELÉTRICO SEM FIO BIVOLT

MANUAL DE INSTRUÇÕES ABRIDOR DE VINHOS ELÉTRICO SEM FIO BIVOLT MANUAL DE INSTRUÇÕES ABRIDOR DE VINHOS ELÉTRICO SEM FIO BIVOLT WO-50DBR INFORMAÇÕES IMPORTANTES Ao usar aparelhos elétricos, seguir sempre precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte: AVISO 1.

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES. Disco rígido. com ligação USB 1.1/2.0 e IEEE 1394. Copyright 2005, Eures GmbH. Reservados todos los derechos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES. Disco rígido. com ligação USB 1.1/2.0 e IEEE 1394. Copyright 2005, Eures GmbH. Reservados todos los derechos. MANUAL DE INSTRUÇÕES Disco rígido com ligação USB 1.1/2.0 e IEEE 1394 Copyright 2005, Eures GmbH. Reservados todos los derechos. Reservado el derecho de modificación técnica. Las marcas comerciales son

Leia mais

Tensão Capacidade (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Tensão Capacidade (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produto Pilha de zinco-ar Nome do modelo IEC Nominal Nominal Diâmetro Altura Peso Tensão Capacidade (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3184

MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3184 MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3184 POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade. Agradecemos a sua

Leia mais

HA 20. P Dispositivo auxiliar de audição Instruções de utilização

HA 20. P Dispositivo auxiliar de audição Instruções de utilização HA 20 P Dispositivo auxiliar de audição Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Leia mais

Unidade de disco rígido (com suporte de montagem) Manual de Instruções

Unidade de disco rígido (com suporte de montagem) Manual de Instruções Unidade de disco rígido (com suporte de montagem) Manual de Instruções CECH-ZHD1 7020228 Hardware compativel Sistema PlayStation 3 (série CECH-400x) Advertência Para garantir a utilização segura deste

Leia mais

11/13 1094-09-05 783912 REV.1. www.philco.com.br SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções

11/13 1094-09-05 783912 REV.1. www.philco.com.br SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções 11/13 1094-09-05 783912 REV.1 www.philco.com.br 0800 645 8300 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO PCL1F Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Philco. Para garantir o

Leia mais

JBY 52. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de

JBY 52. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de P JBY 52 P Aquecedor para biberões e comida de bebé Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Português Conteúdo 1 Conhecer o equipamento... 2 2 Explicação

Leia mais

MANUAL DE OPERAÇÃO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LAVA RÁPIDO

MANUAL DE OPERAÇÃO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LAVA RÁPIDO MANUAL DE OPERAÇÃO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LAVA RÁPIDO 1 1. AVISOS Leia este manual cuidadosamente antes de instalar e operar o equipamento. A operação da máquina deve estar de acordo com as instruções

Leia mais

Manual do Utilizador do Nokia Bluetooth Headset BH-112

Manual do Utilizador do Nokia Bluetooth Headset BH-112 Manual do Utilizador do Nokia Bluetooth Headset BH-112 Edição 1.1 2 Introdução Acerca do auricular Com o auricular Bluetooth Nokia BH-112 pode gerir chamadas no modo mãos-livres, mesmo quando está a utilizar

Leia mais

Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6)

Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU CN JP KR SA Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6) Liquidificador Manual

Leia mais

Referência do modelo 3. Especificações 4. Antes de usar 5, 6. Peças e acessórios 7

Referência do modelo 3. Especificações 4. Antes de usar 5, 6. Peças e acessórios 7 Página Referência do modelo 3 Especificações 4 Antes de usar 5, 6 Peças e acessórios 7 Instalação 8, 9 Modo de operação para modelos mecânicos Modo de operação para modelos electrónicos 10, 11 12, 13 Drenagem

Leia mais

Sistema de altifalantes Bluetooth 2.1 SP 120. Bedienungsanleitung Manual de instruções

Sistema de altifalantes Bluetooth 2.1 SP 120. Bedienungsanleitung Manual de instruções Sistema de altifalantes Bluetooth 2.1 SP 120 Bedienungsanleitung Manual de instruções Antes de conectar Agradecemos-lhe por haver adquirido este sistema de reprodução de multimédia. Para utilizar este

Leia mais

Advertências. Código QR. 1 Advertências

Advertências. Código QR. 1 Advertências Advertências Como obter o manual completo Neste manual são apresentadas apenas as noções básicas necessárias para a utilização do aparelho. Para obter o manual completo com as descrições de todas as funcionalidades,

Leia mais

A151.300 A151.600 V4/0111

A151.300 A151.600 V4/0111 A151.300 A151.600 V4/0111 P 1. Informações gerais 62 1.1 Informações sobre o manual de instruções 62 1.2 Simbologia 62 1.3 Garantia 63 1.4 Direitos de autor 63 1.5 Declaração de conformidade 63 2. Segurança

Leia mais

Manual de instruções

Manual de instruções P Manual de instruções Salamandra eléctrica 100 A151.5001 V3/0211 Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto! - 1 - 1. Informações gerais 3 1.1 Informações sobre o manual de

Leia mais

Manual do Utilizador Rocker! O seu parceiro para uma vida elegante

Manual do Utilizador Rocker! O seu parceiro para uma vida elegante Manual do Utilizador Rocker! O seu parceiro para uma vida elegante Conteúdo Prefácio Características Preparação Funcionamento LIGAR e DESLIGAR Como utilizar o seu aparelho auditivo Controlo de volume

Leia mais

SOLID CERAMIC HAIR STYLER

SOLID CERAMIC HAIR STYLER SOLID CERAMIC HAIR STYLER Straigth & Curls HS 3830 PORTUGUÊS A C E A B D F 2 SEGURANÇA Durante a colocação em funcionamento do aparelho, por favor, respeite as seguintes indicações: 7 Este aparelho destina-se

Leia mais

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A PLACA DE FOGÃO SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS SUGESTÕES PARA POUPANÇA DE ENERGIA CUIDADOS E MANUTENÇÃO GUIA PARA RESOLUÇÃO

Leia mais

FLEX KIT ACT 10 & PAS 10. Manual do Usuário

FLEX KIT ACT 10 & PAS 10. Manual do Usuário FLEX KIT ACT 10 & PAS 10 Manual do Usuário Instruções de Segurança 1. Leia estas instruções antes de operar a unidade. 2. Mantenha estas instruções para referência futura. 3. Siga todos os avisos para

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUÇÕES ASPIRADOR DE PÓ 800 W COM CABO TELESCÓPICO Equipamento somente para uso doméstico. Obrigado por escolher um produto com a marca Tramontina. Por favor, leia o Manual de Instruções por

Leia mais

Receptor de Áudio Bluetooth com Porta de Carregamento USB Manual 50002

Receptor de Áudio Bluetooth com Porta de Carregamento USB Manual 50002 Receptor de Áudio Bluetooth com Porta de Carregamento USB Manual 50002 LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES NA ÍNTEGRA ANTES DE MANUSEAR ESTA UNIDADE E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA. INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Leia mais

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB 6,35 cm/2,5 Disco rígido externo 1 TB

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB 6,35 cm/2,5 Disco rígido externo 1 TB 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB 6,35 cm/2,5 Disco rígido externo 1 TB MEDION P82754 (MD 90196) Betjeningsvejledning Manual de instruções Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord,

Leia mais

com a qualidade e características deste produto, mas recomendados que leia cuidadosamente estas instruções para tirar o melhor partido da sua compra.

com a qualidade e características deste produto, mas recomendados que leia cuidadosamente estas instruções para tirar o melhor partido da sua compra. ÍNDICE 1. Introdução 3. Instruções de segurança 4. Características do produto 5. Instruções de utilização 6. Manutenção 8. Informação de eliminação de pilhas e produto 9. Declaração de conformidade 1.

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO CLIMATIZADOR DE AR VENTILAR CLIMATIZE 300 CLI300

MANUAL DO USUÁRIO CLIMATIZADOR DE AR VENTILAR CLIMATIZE 300 CLI300 MANUAL DO USUÁRIO CLIMATIZADOR DE AR VENTILAR CLIMATIZE 300 CLI300 Obrigado por adquirir o Climatizador Cadence Ventilar Climatize 300, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante

Leia mais

Manual de I Manual de I nstruç nstruçõesões

Manual de I Manual de I nstruç nstruçõesões Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de um aparelho da linha Philco. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MEDIDOR DE ULTRA-VIOLETA MODELO UV-400

MANUAL DE INSTRUÇÕES MEDIDOR DE ULTRA-VIOLETA MODELO UV-400 MANUAL DE INSTRUÇÕES MEDIDOR DE ULTRA-VIOLETA MODELO UV-400 Leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual antes de iniciar o uso do medidor ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 1 2. REGRAS DE SEGURANÇA...

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3218

MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3218 MANUAL DE INSTRUÇÕES DEPILADOR ELÉTRICO AT-3218 POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade. Agradecemos a sua

Leia mais

FRD-2892 507 MANUAL DO USUÁRIO FRITADEIRA FRD-2892 PREZADO CLIENTE A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo,

Leia mais

TAQUÍMETRO ÓPTICO E DE CONTACTO MODELO MULTIMETRIX RPM

TAQUÍMETRO ÓPTICO E DE CONTACTO MODELO MULTIMETRIX RPM TAQUÍMETRO ÓPTICO E DE CONTACTO MODELO MULTIMETRIX RPM 82 MANUAL DE UTILIZAÇÃO J. ROMA, Lda. INSTRUÇÕES GERAIS Introdução Felicitações por adquirir este taquímetro. Este taquímetro é muito fácil de usar,

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÃO Mini Desumidificador Desidrat

MANUAL DE INSTRUÇÃO Mini Desumidificador Desidrat MANUAL DE INSTRUÇÃO Mini Desumidificador Desidrat Parabéns, você acabar de adquirir o Desidrat Mini, o mini desumidificador que vai resolver o problema de mofo, bolor e mau cheiro de dentro dos seus armários.

Leia mais

Manual de Instruções

Manual de Instruções Manual de Instruções (Party Cooler s Thermomatic) Modelo: 40 litros & 77 litros Obrigado por escolher a série dos Party Cooler s da Thermomatic. Para garantir o uso correto das operações, por favor, leia

Leia mais

Manual de instruções Forno para pizza Mini

Manual de instruções Forno para pizza Mini P Manual de instruções Forno para pizza Mini 203510 203500 V1/0813 PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo

Leia mais

TERMÔMETRO DIGITAL Digital Thermometer Termómetro Digital MT-401A

TERMÔMETRO DIGITAL Digital Thermometer Termómetro Digital MT-401A TERMÔMETRO DIGITAL Digital Thermometer Termómetro Digital MT-401A *Imagem meramente ilustrativa. Only illustrative image. Imagen meramente ilustrativa. MANUAL DE INSTRUÇÕES Instructions Manual Manual de

Leia mais

Manual do Usuário Nokia Power Keyboard SU-42

Manual do Usuário Nokia Power Keyboard SU-42 Manual do Usuário Nokia Power Keyboard SU-42 Edição 1.0 PT-BR Sobre sua capa para tablet Conheça o novo Nokia Power Keyboard. Com o Nokia Power Keyboard, é possível: protege seu tablet contra impactos

Leia mais

Manual de instruções para carregadores de acumuladores. utilizados para carregar acumuladores de cadeiras de rodas e scooters

Manual de instruções para carregadores de acumuladores. utilizados para carregar acumuladores de cadeiras de rodas e scooters Manual de instruções para carregadores de acumuladores CCC 405 e CCC 410 24V/5A 24V/10A utilizados para carregar acumuladores de cadeiras de rodas e scooters Certified to EN60601-1 3 rd ed. Em conformidade

Leia mais

ASPIRADOR TURBO RED 1850

ASPIRADOR TURBO RED 1850 06/08 350-04/00 072579 REV.0 Manual de Instruções SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO ASPIRADOR TURBO RED 1850 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO POSSÍVEL

Leia mais

Manual do Usuário Carregador Sem Fio DT-601 da Nokia

Manual do Usuário Carregador Sem Fio DT-601 da Nokia Manual do Usuário Carregador Sem Fio DT-601 da Nokia Edição 1.1 PT-BR Componentes Conheça seu carregador sem fio. 1 Cabo USB 2 Luz indicadora 3 Área de carregamento Não há níquel na superfície deste produto.

Leia mais

BOMBA-FILTRO MANUAL DO UTILIZADOR

BOMBA-FILTRO MANUAL DO UTILIZADOR ESPECIALISTA EM INSUFLÁVEIS BOMBA-FILTRO MANUAL DO UTILIZADOR Para os modelos: 110 220v Leia atentamente e guarde para referência futura! 1 INSTRUÇÕES Agradecemos-lhe a compra da nossa bomba-filtro. Pensamos

Leia mais

MaxHome. Mini Ferro de Viagem. MaxHome. Sm-110 Bivolt

MaxHome. Mini Ferro de Viagem. MaxHome. Sm-110 Bivolt Mini Ferro de Viagem Sm-110 Bivolt ÍNDICE NOTAS: Parabéns por ter adquirido o seu Mini Ferro de Viagem. Características do produto Dicas de Segurança Informações do aparelho Usando o aparelho Cuidados

Leia mais

Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0

Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 Manual de segurança CECHYA-0083 ADVERTÊNCIAS Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça sons a níveis de volume muito altos durante longos períodos

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO DECIBELÍMETRO MODELO DL-4050

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO DECIBELÍMETRO MODELO DL-4050 MANUAL DE INSTRUÇÕES DO DECIBELÍMETRO MODELO DL-4050 Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de iniciar o uso do instrumento ÍNDICE 1. Introdução...01 2. Regras de segurança...01 3.

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO: NL4000A - 127v MODELO: NL4000B - 220v

MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO: NL4000A - 127v MODELO: NL4000B - 220v MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO: NL4000A - 127v MODELO: NL4000B - 220v Leia atentamente este Manual, antes de usar seu MASSAGEADOR. Guarde-o em local seguro, para futuras consultas. WWW.G-LIFE.COM.BR SAC:

Leia mais

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO l INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DOCUMENTO TRADUZIDO A PARTIR DO ORIGINAL IMPORTANTE: Deverá ler atentamente todos os documentos antes do armazenamento, da instalação ou da utilização do material

Leia mais

0800-55 03 93 Segunda à Sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 17h.

0800-55 03 93 Segunda à Sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 17h. 1 ANO DE GARANTIA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR Manual de Instruções L I G U E G R Á T I S 0800-55 03 93 Segunda à Sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 17h. M.K. Eletrodomésticos Ltda. Estrada

Leia mais

AC 3.1/0308. Adega Climatizada Manual de Instruções

AC 3.1/0308. Adega Climatizada Manual de Instruções AC 3.1/0308 Adega Climatizada Manual de Instruções ISO9001: 2000 GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS A Tocave assegura ao comprador/usuário deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de

Leia mais

Servoacionamento série CuiDADoS E PrECAuÇÕES

Servoacionamento série CuiDADoS E PrECAuÇÕES A U T O M A Ç Ã O Servoacionamento série CuiDADoS E PrECAuÇÕES Recomendamos a completa leitura deste manual antes da colocação em funcionamento dos equipamentos. 1 Sumário Garantia Estendida Akiyama 3

Leia mais

PowerMust Office Fonte de alimentação ininterrupta

PowerMust Office Fonte de alimentação ininterrupta MANUAL DO UTILIZADOR PT PowerMust Office Fonte de alimentação ininterrupta INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES Este manual contém instruções importantes relativas aos modelos da

Leia mais

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA [ REV04 24112011 ] 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança

Leia mais

Manual de Instruções. Escova rotativa Red Hot. Leia atentamente antes de usar. www.lizz.com.br 11 5660 2600 TY3000A (127V) TY3000B (220V)

Manual de Instruções. Escova rotativa Red Hot. Leia atentamente antes de usar. www.lizz.com.br 11 5660 2600 TY3000A (127V) TY3000B (220V) Manual de Instruções Escova rotativa Red Hot TY3000A (127V) TY3000B (220V) Leia atentamente antes de usar www.lizz.com.br 11 5660 2600 2 Manual de Instruções Manual de Instruções (Leia atentamente antes

Leia mais

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA [M00 11112011] 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança. Condições de Instalação

Leia mais

KIT 6 em 1. (Aparadores de Pêlos) Modelo: RD1000 MANUAL DE INSTRUÇÕES

KIT 6 em 1. (Aparadores de Pêlos) Modelo: RD1000 MANUAL DE INSTRUÇÕES KIT 6 em 1 (Aparadores de Pêlos) Modelo: RD1000 MANUAL DE INSTRUÇÕES Leia atentamente este Manual, antes de usar seu KIT 6 EM 1. Guarde-o em local seguro, para futuras consultas. WWW.LIZZ.COM.BR SAC: (11)

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO TV LCD PORTÁTIL (7 ) TV- 3704TFT

MANUAL DO USUÁRIO TV LCD PORTÁTIL (7 ) TV- 3704TFT MANUAL DO USUÁRIO TV LCD PORTÁTIL (7 ) TV- 3704TFT PREZADO CLIENTE A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e

Leia mais

SÓ PARA USO DOMÉSTICO!

SÓ PARA USO DOMÉSTICO! - Não o utilize num espaço fechado e cheio de vapores que advenham de óleos, dissolventes, produtos anticaruncho, pó inflamável ou outros vapores explosivos ou tóxicos. - Extraia sempre a ficha do aparelho

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁQUINA DE ENCERAR

MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁQUINA DE ENCERAR MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁQUINA DE ENCERAR ZV1000A (127V) ZV1000B (220V) Leia atentamente este Manual, antes de usar sua Enceradeira. Guarde-o em local seguro, para futuras consultas. SAC: (11) 5660.2600

Leia mais

Manual de instruções Módulo eletrônico VEGAMIP Série 60 - Unidade emissora VEGAMIP Série 60 - Unidade receptora. Document ID: 37349

Manual de instruções Módulo eletrônico VEGAMIP Série 60 - Unidade emissora VEGAMIP Série 60 - Unidade receptora. Document ID: 37349 Manual de instruções Módulo eletrônico VEGAMIP Série 60 - Unidade emissora VEGAMIP Série 60 - Unidade receptora Document ID: 37349 Índice Índice 1 Sobre o presente documento 1.1 Função..................................

Leia mais

power one pocketcharger

power one pocketcharger P power one pocketcharger Volume de fornecimento 1 x carregador para power one pocketcharger 1 x conjunto de aplicações de compartimento das pilhas, para os tamanhos 13, 312 e 10, com código de cores 1

Leia mais

Kit de Carregador de Bicicleta Nokia. Edição 3.0

Kit de Carregador de Bicicleta Nokia. Edição 3.0 Kit de Carregador de Bicicleta Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Edição 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 PORTUGUÊS 2010 Nokia. Todos os direitos reservados. Introdução Com o Kit de Carregador de Bicicleta

Leia mais

Aquecedor à Óleo de Ambiente. Manual do Usuário

Aquecedor à Óleo de Ambiente. Manual do Usuário Aquecedor à Óleo de Ambiente Manual do Usuário Índice 1. Segurança... 5 1.1 Medidas Importantes de Segurança... 5 1.2 Segurança Elétrica... 6 2. Descrição dos Componentes... 7 3. Instalação... 7 4. Utilização...

Leia mais

Robô de piso programável adequado para crianças. Recarregável Robusto Fácil de usar GUIA DO USUÁRIO

Robô de piso programável adequado para crianças. Recarregável Robusto Fácil de usar GUIA DO USUÁRIO Robô de piso programável adequado para crianças Recarregável Robusto Fácil de usar GUIA DO USUÁRIO O Bee Bot é um premiado robô de piso programável e com layout simples, adequado para crianças e ponto

Leia mais

Para mais informações, consulte nosso site www.sky.com.br MÓDULO SKY TV ABERTA MANUAL DO EQUIPAMENTO

Para mais informações, consulte nosso site www.sky.com.br MÓDULO SKY TV ABERTA MANUAL DO EQUIPAMENTO Para mais informações, consulte nosso site www.sky.com.br MÓDULO SKY TV ABERTA MANUAL DO EQUIPAMENTO 16 1 15 MÓDULO SKY TV ABERTA distingui-los, estes canais não terão traços nos números, e a caixa com

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES Instructions Manual Manual de Instrucciones

MANUAL DE INSTRUÇÕES Instructions Manual Manual de Instrucciones HOLD MEDIDOR ANGULAR DIGITAL Digital Angle Meter Medidor Angular Digital MAD-185 16" Loosen Lock 9V

Leia mais

LÍDER. 80m. Atenção: Leia as instruções antes de usar o aparelho.

LÍDER. 80m. Atenção: Leia as instruções antes de usar o aparelho. LÍDER Atenção: Leia as instruções antes de usar o aparelho. Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A Tel.: (41) 2102 0300 - Fax: (41) 2102 0334 Rua Francisco Dal Negro, 3400, São José dos Pinhais, PR, Brasil

Leia mais

MT-1 / MT-2. Mantas eléctricas Cobertores eléctricos. Instrucciones de uso Instruções de utilização

MT-1 / MT-2. Mantas eléctricas Cobertores eléctricos. Instrucciones de uso Instruções de utilização MT-1 / MT-2 Mantas eléctricas Cobertores eléctricos Instrucciones de uso Instruções de utilização P INSTRUÇÕES IMPORTANTES CONSERVAR PARA UMA UTILIZAÇÃO POSTERIOR 1.- Aplicações e recomendações Este aparelho

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUÇÕES Steam Power

MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUÇÕES Steam Power MANUALDE DE INSTRUÇÕES MANUAL INSTRUÇÕES Steam Power INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de um produto da linha Philco. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.

Leia mais

Quality makes the Difference. powerpackpoint. Instruções de Operação Bateria Recarregável

Quality makes the Difference. powerpackpoint. Instruções de Operação Bateria Recarregável Quality makes the Difference powerpackpoint Instruções de Operação Bateria Recarregável NÚMERO DE SÉRIE A HOFFRICHTER GmbH libera todos os seus sistemas e aparelhos com um número de série que garante que

Leia mais

características do seu novo ionizador de plasma

características do seu novo ionizador de plasma características do seu novo ionizador de plasma O seu ionizador de plasma é uma excelente escolha para uma limpeza eficiente do ar. O ionizador de plasma protegerá a sua família das alergias causadas pelo

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO CLIMATIZADOR CADENCE VENTILAR CLIMATIZE 505 CLI505

MANUAL DO USUÁRIO CLIMATIZADOR CADENCE VENTILAR CLIMATIZE 505 CLI505 MANUAL DO USUÁRIO CLIMATIZADOR CADENCE VENTILAR CLIMATIZE 505 CLI505 Obrigado por adquirir o Climatizador Ventilar Climatize 505 Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante

Leia mais

Moldura Digital para Fotografias

Moldura Digital para Fotografias DENVER DPF 741 Manual do Utilizador Moldura Digital para Fotografias ATENÇÃO O cabo de alimentação com adaptador/dispositivo para desligar o aparelho deve estar facilmente acessível e deve poder ser desligado

Leia mais

TERMOVENTILADOR FAN HEATER INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUCTIONS FOR USE SAVE THESE INSTRUCTIONS MODELO/MODEL HVE 132

TERMOVENTILADOR FAN HEATER INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUCTIONS FOR USE SAVE THESE INSTRUCTIONS MODELO/MODEL HVE 132 TERMOVENTILADOR INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES FAN HEATER INSTRUCTIONS FOR USE SAVE THESE INSTRUCTIONS MODELO/MODEL HVE 132 1 2 SELECTOR DE FUNÇÕES FUNCTION SELECTOR TERMOSTATO AMBIENTE

Leia mais

Manual de Instruções. Aquecedor de Ambiente Halógeno. Modelo: MA - 012 H. Versão 191212. www.martau.com.br SAC: 0800 51 7546. ATENÇÃO: Não Cobrir

Manual de Instruções. Aquecedor de Ambiente Halógeno. Modelo: MA - 012 H. Versão 191212. www.martau.com.br SAC: 0800 51 7546. ATENÇÃO: Não Cobrir ATENÇÃO: Não Cobrir www.martau.com.br SAC: 0800 5 7546 Versão 922 Aquecedor de Ambiente Halógeno Modelo: MA - 02 H Anotações Índice - Introdução...4 2 - Recomendações de segurança...5 2. - Símbolos e

Leia mais

Ler as instruções de instalação antes de instalar o aparelho! Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler as instruções de utilização!

Ler as instruções de instalação antes de instalar o aparelho! Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler as instruções de utilização! Manual de instalação e utilização Esquentadores a gás minimaxx WRD 11-2 KME... WRD 14-2 KME... WRD 17-2 KME... Ler as instruções de instalação antes de instalar o aparelho! Antes de colocar o aparelho

Leia mais

Auto Falante- Radio FM - USB MicroSD

Auto Falante- Radio FM - USB MicroSD Auto Falante- Radio FM - USB MicroSD Modelo: SY-1246 Obrigado por ter adquirido o seu novo alto-falante Boxbeat SY-1246. Por favor, leia estas instruções para fazer o máximo cuidado. Guarde estas instruções

Leia mais

Breve introdução testo 51043

Breve introdução testo 51043 Breve introdução testo 51043 Breve introdução testo 510 de Tampa de protecção: posição de encaixe Conexão do sensor de pressão diferencial Visor Botões de comando Compartimento para as pilhas, ímans de

Leia mais

MG 158 P Esteira de massagem Instruções de utilização

MG 158 P Esteira de massagem Instruções de utilização MG 158 P P Esteira de massagem Instruções de utilização BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Portugues

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES WWW.ELGIN.COM.BR UMIDIFICADOR DE AR FGUA-03AZ-0 SAC: 0800 7035446 GDE. SÃO PAULO (11) 3383-5555

MANUAL DE INSTRUÇÕES WWW.ELGIN.COM.BR UMIDIFICADOR DE AR FGUA-03AZ-0 SAC: 0800 7035446 GDE. SÃO PAULO (11) 3383-5555 WWW.ELGIN.COM.BR MANUAL DE INSTRUÇÕES UMIDIFICADOR DE AR FGUA-03AZ-0 Atenção: antes de usar o produto leia cuidadosamente as instruções deste manual. SAC: 0800 7035446 GDE. SÃO PAULO (11) 3383-5555 VANTAGENS

Leia mais

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II pt Instruções de montagem e utilização do emissor portátil com função de memória Informações importantes para: o instalador / o electricista especializado / o utilizador

Leia mais

WXSB 200 3-7 WXSB 200. Manual de instruções

WXSB 200 3-7 WXSB 200. Manual de instruções WXSB 200 3-7 LT LV EE SL SK HU PL CZ EN FR IT TR GR FI DK SV NL PT ES DE WXSB 200 Manual de instruções 4-7 WXSB 200 Índice 1 Sobre estas instruções... 4 2 Para sua segurança... 4 3 Fornecimento... 5 4

Leia mais

para Scanner Sunfire Manual de Instruções

para Scanner Sunfire Manual de Instruções para Scanner Sunfire Manual de Instruções 3 CONTEÚDO 1. GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO 04 2. MANUAL DE INSTRUÇÕES 05 Conteúdo da embalagem 05 Nome das partes 05 Principais características 06 Encaixando

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A ASPIRADOR TIPO CICLONE Manual do utilizador MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A 1 Estimados clientes: Muito obrigada por ter escolhido um dos nossos aspiradores de uso doméstico, que é um aparelho

Leia mais