Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ""

Transcrição

1 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò Ù ÙÑ ÒÓÚ ÓÒØÙÐ ÔÖ ØÓ ÓÑÓ ÒØÞÓÙ Ò ØÒº Æ Ø ÖØÓ ÙØÓ Ó ÔØÓ Ò Ó ØÖÐÓ ÈÐÒ ½¼¼ ÓÖ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÓØ ÕÙÒØÞÓ ÒÖº ÙÒÖ ÝÖ Ó Ø ÕÙÒØÙÑ ÓÒÔØ ÔÖÓÚÓ ÖÚÓÐÙØÓÒ Ò Ò Ò Ø Ö Ó ÒÛ ÓÒÔØÙÐ ÓÖ ÛÓÐ ÔÝ ÑÔ Þ Ý Ò ØÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Á Ù Ø ÒØÐ ØÙÖ Ó ÈÐÒ³ ÛÓÖ Ò ½¼¼ ÓÒ Ø ÐÓÝ ÖØÓÒ Ò Ø ÝÔÓØ Ó ÒÖÝ ÕÙÒØÞØÓÒº Á ÁÒØÖÓÙÓ ÌÖÓÔÚ ÒÓ ØÖÓ ØÖ ÉÙ ÒÓ ØÒÑÓ ÐÚÖÓ Ñ ÒÓ ØÒ ÐÚÖÖ Å Ó ÐÚÖÓ ÕÙ Ñ ÒÓ Ú ÒØÖÖÑ ËÓ ÓÑÓ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÓÒØÒÓ ÔÖ ÜÔÒ Ó Ó ÍÒÚÖ Ó ÈÓÖÕÙ Ö Ó ÓÒØÓ Ó ÒÖÓ Ó ÚÖ Ó Ñ ÙÚ ÓÖØÙÓ Ó ÚÖ Óµ Ó ÕÙ ÔÓ ÐÒÖ ÑÙÒÓ ÒÓ ÑÙÒÓº ØÒÓ ÎÐÓ Ó Ñ ÄÚÖÓ ½º ØÖÓµ Ñ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼ ÅÜ ÃÖÐ ÖÒ Ø ÄÙ¹ Û ÈÐÒ ½¹½µ ÔÖ ÒØÓÙ Ñ ÙÑ ÖÙÒÓ ËÓ ÐÑ Ó ØÖÐÓ ÒØØÙÐÓ ËÓÖ ÌÓÖ Ä ØÖÙÓ ÒÖ ÒÓ Ô¹ ØÖÓ ÆÓÖÑÐ ½ Ñ ÕÙ ÒØÖÓÙÞÙ Ó ÓÒØÓ ÕÙÒ¹ ØÞÓ ÒÖ Ù ÓÖÑ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ ÒÓ ÙÐÓ º Ç ÚÖ Ó ØÒÓ ÎÐÓ Ó Ó Ù Ó ÄÚÖÓ ½ ØÓÖÒ Ó ØÑ ØÒØ ØÙÐ ÔÖ Ó ÖÒ ÔÙÐÓ Ó ÒÓÖ ÖÓ Ó Ñ ÙÒÓ ÓÓ Ð ÖÑÒ ÒØ Ó ÍÒÚÖ Ó ÔÖÑÓÖÐ ÔÖÒ¹ ÔÐ ÚÒ Ü ØÒ Ó Ò ÜÔÒ Ó Ó ÍÒÚÖ Óº ÓÖÒ ØÓÖ ÕÙÒØ Ñ ÔÖØÙÐÖ Ó Ò¹ Ó ÖÔÖÙ Ó ÔÓØ ÈÐÒ ØÑ Ó ÒÐ Ñ ÚÖÓ ÖØÓ ÐÚÖÓ ÓÑ Ó ÚÓ ÖÓÖ ØÓÖÓº ÒØÖ Ð Ó ØÖ ØÖ Ó ÄÓÒ ÊÓ ÒÐ ÅÖØÒ ÃÐÒ ÀÒ ÃÒÖÓ ÅÜ ÂÑÑÖ½¼ ÅÖ ÊÒÖ½½ ÕÙ Ö¹ ÐÚÑ ÓÖÑÒÖ Ó ÔÔÐ ÈÐÒ ÓÑÓ ÒÚÒØÓÖ ØÓÖ ÕÙÒغ Å Ó ÕÙ ÐÖÖ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÓÒع ÑÒØÓ ÔÖØÒÓ Ò Ø ÖØÓ ÙØÖ ÓÖÒ Ø¹ ÓÖ ÕÙÒØ ÙÑ ÑÓÓ ØÓ ÔÐÓ ÑÒÓ Ò ÓÒÔÓ Ó ÙØÓÖ ÓÑ ÔÖÒ ÕÙ Ø ØÜØÓ ÔÓ Ö Ù Ó Ñ ÔÐÒ ÅÓ¹ ÖÒ ÅÒ ÉÙÒØ ÓÑ Ò Ñ Ù Ô¹ ØÓ ØÓÖÓ Ñ ÓÑÓ Ò ÔÐÒ ÚÓÐÙÓ ÓÒØÓ ÓÙ Ñ ÑÓ À ØÓÖ º ¾ ÒÚÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÑ Ó ÑÙØÓ ÜÑÔÐÓ Ò ØÓÖ Ò ÕÙ ÖÚÐ ÕÙ ÓÒ¹ ØÓ ÒØ Ó Ó ÖÓ ÔÓÖ Ó ÑÒÓ ÒØÐÒ ÙÑÒ ÒÓ Ó ÓÑÓ ÓØÓ ÕÙ Ó ÓÖØÓ ³ ÓÑÓ ÒØ ÕÙ Ü ØѺ½ ÓÑÓ ÒØÞ ÖÓÒ ÐÖØÖ Ó ØÙÒØ ÔÖ Ø ØÓ ÙÑ ØÖ ÖÚ Ø ÖØÖ ÔÓÓ Ò ØÑÚк ÍÑ ÓÙØÖ ÖØÖ Ø ÖÐÚÒØ Ø ÒÚÒÓ ÑÓÒ ØÖÓ Ð Ò ÒØÖÓ Ò¹ ØÖ Ó Ô ÕÙ ÓÖ ØÓÖÓ Ó ÜÔÖÑÒØÐ ÔÖÓÚÓ ÙÑ ÒÖ¹ ØÖÙØÙÖ ÐÓÖØÓÖÐ ÕÙº ÐÓ ØÖØ ÒØÖ ÈÐÒ Ù ÓÐ ÀÒÖ ÊÙÒ ½¹½¾¾µ ÖÒÒ ÃÙÖÐÙÑ ½¹½¾µ Ó ÈÝ Ð ¹ÌÒ Ê Ò ØÐØ Ó Ñ ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÐÓÖØÓÖÓ Ó¹ØÒÓ ÐÑÓ ÒØÖÓ Ö¹ ÖÒ Ô Ó Ñ ÔÖÙÖ ÓÖ Ó ØÙРĹ ÓÖØÓÖÓ ÆÓÒÐ ÌÒÓÐÓ ÐÑÒ ½¾ º ½ ÖÓ Ø ÒÓ ÓÑ Ó ÖÑÑÝ Ñ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÑÓ ÑÙ Ð Ó ØÓ ÍÒÓ Ò ØÓÖ ÏÓÖÐ ÅÙ º ¾ ÍÑ ÒØÖÓÙÓ ØÒØ ÑÔÐ Ó ÓÒØÓ ÕÙÒØ ÒÙÑ ÓÖÑ ÕÙ ¹ ØÓÖ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖ Ò Êº

2 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÔÖ ÕÙ ÔÓØ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ Ó ÓÖÑÙк ÓÑÓ ÚÖÑÓ Ó ÓÒ ¹ ØØÓ ÔÓÖ ÊÙÒ ÕÙ Ù Ó ÜÔÖÑÒØ Ù ØÚÑ ÑÙØÓ Ñ ÓÖÑÙÐ ÈÐÒ ÔÖ ¹ ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÖÓ ØÖÑ ÓØ ØÖÚ ÒØÖÔÓÐÓ ÒØÖ Ó ÐÑØ ÖÕĐÙÒ Õ٠й ÚÓÙ ÈÐÒ ÔÖÓÙÖÖ ÖÞÓ ÔÖ ÓØÒÓ ÑÓ Ð ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÕÙÒÓ ÔÓ ÐÙÑ ÑÒ Ó Ñ ÜØÒÙÒØ ØÖÐÓ Ñ¹ Ò Ú ÙÖÓ Þ ÙÑ Ò ÔÖ Ú Ø ÓÑÓÙ ÙÖÖº Ç ØÖÐÓ ÑÒ ÓÖ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ¹ ÓÖÑ ÔÖ ÒØÓ ÔÓÖ ÈÐÒ ÔÖÒØ ¹ Ñ ÐÑ Ò Ó ½ ÓÙØÙÖÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼º Æ ÔÖÑÖ ÓÑÙÒÓ ÙÑ ÒÓÚ ÓÖÑÙÐ ÔÖ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ö¹ Ó ÒÓÖÑÐ ÓÖÔÓ ÒÖÓµ ÔÖÓÔÓ Øº Æ ÙÒ ÈÐÒ ÒØÖÓÙÞ ÔÓØ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ ÙÒÓ ÙÑ ÑØÓÓ ÒÓ¹ÓÖØÓÓÜÓ Ò ÔÖÓ Ò ÑÒ ØØ Ø ÄÙÛ ÓÐØÞÑÒÒ ½¹ ½¼µº ÆÓ ÒÓ ½¼½ ÔÖ ÒÓ ÒÒÐÒ Ö Èݹ Ó ØÖÐÓ ÓÑÔÐØÓ Ñ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÙÓ Ñ ÐÓÖ Ù ØÖÙÓ ÔØÖк ÁÁ ÊÓ Ó ÓÖÔÓ ÆÖÓ ÍÑ ÓÖÔÓ ÕÙÓ ÑØ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ Ñ ÙÑ ÐÖÓ ÔØÖÓ ÓÒØÒÙÓ ÖÕĐÙÒ ÔÖÒÔй ÑÒØ Ò ÖÓ Ó ÒÖÚÖÑÐÓ Ò Ó ÐÓÖµ Ñ ÓÑ ÒØÒ ÚÖÚÐ ÕÙ ØÒ ÙÑ ÑÜÑÓ Ñ ÙÑ ØÖÑÒÓ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒº Ñ ÓÒÓ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ ÕÙ ÙÑ ÑØÐ ¼¼ Ó ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ Ñ ÙÑ ÓÖÒÓ ÐØÖÓµ ÔÖ ÒØ ÙÑ Ö ÓÐÓÖÓ ÚÖÑÐ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ó Ñ ÑÓ ÑØÖÐ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ Ñ ÙÑ ÖÙÖµ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÓÖ ÞÙÐ ØÑÔÖØÙÖ Ñ Ñ ÐØ º Ç ËÓÐ Ù ØÑÔÖØÙÖ Ò ÙÔÖ Ö º¼¼¼ Ó Ó ÜÑÔÐÓ Ñ ÑÐÖ Ñ Ó ÖÓ ØÖÑ ÙÓ ÔØÖÓ ÖÒ ØÓ ÖÓ Ú ÚÐ ÒÐÙÒÓ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÑÓÖ ÒÖÚÖÑÐÓµ ÑÒÓÖ ÙÐØÖÚÓÐصº ÙÑ ÑÒÖ ÖÐ ÑØÖ ÖÓ ÒØÖ¹ Ñ ØÒÑ Ó ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓÒÑÓ ØÖÚ ØÖÓ ÒÖº ËÑ ÔÓØÒ Ñ Ú ºº ÕÙÒØ ÒÖ ÖÒØ ÑØ ÔÓÖ ÙÒ Ö ÔÓÖ ÙÒ ØÑÔÓ ÓÖØÚ ÓÙ ÓÖØÒ ºº ÖÓ ÒÖ ÒÒØ ÓÖ ÙÔÖ ÕÙ ÓÖÚº Ϻ ÊØ ½ µ Ú¹ Ö ÓÙ Ó ÔÖÒÔÓ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÒØÖ Ñ Ó ÓÖÓ ØÓØÐ Ñ Ù ÑÓ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÓÖÔÓ ÖÒØ Ù ÒÓ ÙÑ ØÖÑÓÑØÖÓ ¹ ÖÒк Õ٠ź ÈÐÒ ØÓ Ò Êº Ôº º ÚÖ Ó ÔÖ Ó ÔÓÖØÙÙ Ø ØÖÐÓ ÒÓÒØÖ¹ Ò Ø ÒÙÑÖÓ Êº ØÓ Ò Êº Ôº º ÆÓ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓ Ó ÔÖÒÔÓ ØÐ ½µ ËÙÔÓÒ ÕÙ ÙÑ Ó ÓÖÔÓ ÔÖ ÒØ Ô ÕÙ Æ ½ ÓÙ Ó ÓÖÔÓ Æ ÓÖÚ ØÓÖ¹ Ó ÕÙ Ò ÓÖ Ðº ÒÓÑÒÑÓ Æ ÓÖÔÓ ÒÖÓº ÚÒØ Õº ½µ ÕÙ Æ ØÐ ÕÙ Æ ¾µ ÔÖ ÕÙÐÕÙÖ ÓÖÔÓ º Ñ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÓ Ù ÙÑ ÔÓØÒ Ñ Ú ÑÓÖ Ó ÕÙ ÕÙÐÕÙÖ ÓÙ¹ ØÖÓ ÓÖÔÓº ÚÒØÑÒØ ÙÑ ÓØÓ ÓÑ Ø ¹ ÖØÖ Ø ÙÑ ÓÖÔÓ Ð ÕÙ ÒÓ ÔÓ Ö ÒÓÒ¹ ØÖÓ Ò ÔÖØ Ñ ÔÓ Ö ÓÒ ØÖÙÓ ÒÙÑ Ó ÔÖÓÜÑÓ ØÖÚ ÙÑ Ü Ó ÙÑ ÓÖÒÓ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓµ ÓÑ ÔÖ ÒØÖÒ ÑØÐ ÙÑ Ô¹ ÕÙÒ ÖØÙÖ ÕÙ ÔÖÑØ Ô Ñ ÖÓ ÓÑÓ ÐÙ ØÖÓ Ò º ½º Ü Ú Ö ÖÚ ¹ Ø ÙÑ ÜÐÒØ ÓÐÒØ ØÖÑÓ ÔÐ ÜØÖ¹ ÒÑÒØ Ö ØÒÓ ØÓ ÖÓ ÚÒØÙÐÑÒØ Ò¹ ÒØ ÜØÓ Ò ÖØÙÖº ÖÓ ÕÙ ÒØÖ Ò ¹ Ú ØÑ ÙÑ ÔÖÓÐ ÑÙØÓ ÔÕÙÒ ¹ ÔÖ ÔÖÑÒÒÓ Ñ Ñ Ù ÒØÖÓÖ ÒÓ Ô¹ Ð ÔÐ ÔÖ Ú Ø ØÒÖ Ó ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓº Ø ÓÖÑ ØÓ ÖÓ ÒÒØ ¹ ÓÖÚ ÔÐÓ ÓÖÔÓº ÙÖ ½º ÊÔÖ ÒØÓ ÕÙÑØ ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓº ÖÓ ÓÒØ Ò Ú ÔÓ Ö Óѹ ÔÓ Ø Ñ Ù ÓÑÔÓÒÒØ ÔØÖ ØÖÚ ÙÑ ÙÒÓ ØÖÙÓ Ì µ ØÐ ÕÙ Ì µ Ò¹ ÒÖ ÒÖ ÔÓÖ ÙÒ ÚÓÐÙѵ ÖÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ÓÑÔÖÒÓ Ò¹ ØÖ ÕÙÒÓ Ú Ø ÙÑ ØÑÔ¹ ÖØÙÖ ÓÐÙØ Ì º Ç ÔØÖÓ ÑØÓ ÔÐ Ú

3 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ Ô Ó ÔÐÓ ÙÜÓ ÒÖ Ê Ì µ ÕÙ ÓÚ¹ ÑÒØ Ú Ö ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ Ì µ ÓÑ ÓÒ ØÒØ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÚÒ ØÓÖ ÓÑØÖÓ º Æ ÚÖ ØÑÓ Ê Ì µ Ì µ µ ÙÑ ÔÖ Ó ÖÓ ÕÙ ÑÓ ØÖÓÙ Ö Ô Í Ù ÒÓ ØÓÖ ÐØÖÓÑÒØ ÂÑ ÐÖ Åܹ ÛÐÐ ½ ½¹½µ ÓÒ ÖÒÓ ÖÓ ÓÑÓ ÙÑ ÑÕÙÒ ØÖÑ ÙØ Ð ØÖÑÓÒÑ ÔÖ ÓÒÐÙÖ ÕÙ Í Ì µ Ñ ÕÙ ÚÐÓ ÐÙÞ ÒÓ ÚÙÓº Ø ÒØÒ¹ ÒÖ ÕÙ Ñ ÜÔÖÑÒØÐÑÒغ ÁÁº½ Ä ÍÒÚÖ Ó ÔØÖÓ Ñ ½ Ù ØÚ ÊÓÖØ ÃÖÓ«½¾¹½µ ÔÖ ÒØÓÙ ÔÖÒØ Ñ ÖÐÑ Ó ØÖÐÓ ËÓÖ ÖÐÓ ÒØÖ Ñ Ó ÓÖÓ ÐÓÖ ÐÙÞ ÑÕÙÔÖÓÚÓÙ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ñ ÑÓ ÓÑÔÖ¹ ÑÒØÓ ÓÒ Ñ Ñ ØÑÔÖØÙÖ ÖÞÓ ÒØÖ ÔÓØÒ Ñ Ú ÓÖØÚ Ó Ñ Ñ ÔÖ ØÓÓ Ó ÓÖÔÓ º Ç ØÓÖÑ Ó ÑÓÒ ØÖÓ ÓÑ Ñ ÓÒ ÖÓ ØÓÖ ØÒØ ÑÔÐ ØÐ ÕÙ ÔÖ ÕÙ ÕÙÖ ÓÖÔÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓ ØÖÓÒÓ ÖÓ ÓÑ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ Õº ½µ Ø Øº ËÓÑÒØ Ñ ÙÑ ÙÒÓ ÖØÓ ÃÖÓ«ÒØÖÓÙÞÙ ÒÓÓ ÙÑ ÓÖÔÓ ÔÖ¹ ØÑÒØ ÒÖÓ ÓÑÓ ÞÒ Ó Á ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ ÔÓØÒ Ñ Ú ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÒ Ó ØÑÔÖØÙÖ ÖÕĐÙÒ ÖÓ ØÐ ÕÙ Æ Ì µ µ ÓÒ Ì µ ÙÑ ÙÒÓ ÙÒÚÖ Ð ÒÔÒÒØ ÓÖÑ ØÑÒÓ ÓÑÔÓ Ó ÕÙÑ Ó ÓÖÔÓº ÓÑ Ò ØÖÑÓÒÑ Ò ØÓÖ ÐØÖÓ¹ ÑÒØ ÖÓ ÔÓ ÚÐ ÙÞÖ Ù Ð Ö¹ ÐØÚ ÔÒÒ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÓÑ ØÑÔÖØÙÖ ½º ÔÖØÖ Ö ÙÐØÓ ÜÔÖÑÒØ Âº ÌÝÒ¹ ÐÐ ½µ ÕÙ Ñ Ó ØÓØÐ ÙÑ Ó Ôй ØÒ ½º¾¼¼ Ó ½½ ÚÞ ÑÓÖ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ñ Ó ¾ Ó ÂÓ ËØÒ ½ ¹½ µ ÓÒÐÙÙ Ñ ½ ÕÙ ÒÖ ØÓØÐ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÕÙÖØ ÔÓØÒ ØÑÔÖØÙÖ ÓÐÙØ ÔÓ ½»µ ³ ½½ Ø Ö ÙÐØÓ ÓÖØÙØÓ ½¼ Ó ÑÓÒ ØÖÓ ÖÓÖÓ¹ ÑÒØ ÔÓÖ ÓÐØÞÑÒÒ ½µ ÓÑ Ò Ü ØÒ ÓÒ ÓÒ ØÒØ ËØÒ¹ÓÐØÞÑÒÒº ½½ ¾º ÓÙØÖ Ð Ñ Ð ÐÓÑÒØÓ Ø ½ Ó ÑÓÒ ØÖ ÔÓÖ ÏÐÐÑ ÏÒ ½¹½¾µº Ð ØÐ ÕÙ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ò ¹ ÒÖ ÔÐ ÕÙÓ Ì µ Ì µ µ Ñ Õ٠̵ ÙÑ ÙÒÓ ÔÒ ÖÞÓ ÒØÖ ÖÕĐÙÒ ØÑÔÖØÙÖº Ø ÖÐÓ ÔÓ Ö ÙÞ ØÖÚ Ó ØÓ ÓÔÔÐÖ ÕÙ ÙÖ ÕÙÒÓ ÖÓ Ò ÓÖ ÙÑ ÔÐÓ ÔÓØØÓ ÑÓÚк ½¾ Ç ÖÚ ÕÙ Ð ËØÒ¹ÓÐØÞÑÒÒ Ø ÓÒØ Ò Ð ÐÓÑÒØÓ ÏÒ ÕÙ Í Ì µ Ì µ Ì Ü ÜµÜ Ì Ð ÏÒ ÔÓ Ö ÖØ ÙÑ ÓÙØÖ ÓÖÑ Ñ ØÖÑÓ Ó ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÖÓ Ó ÒÚ ÖÕĐÙÒº ÇÖ Ì µ Ì µ ÓÑÓ ØÑÓ º ÈÓÖØÒØÓ Ì µ Ì µ ³ Ì µ µ ÓÖÑ Ó ÒÓÑ Ð ÐÓÑÒØÓ Ú¹ Ó ØÓ ÕÙ Ó ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÒÓ ÕÙÐ ÒØÒ ÖÓ ÑÜÑ ÚÖ ÓÑ ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÓ ÓÑ ÖÐÓ ÑÜ Ì ÓÙ ÑÜ» ½ Ì µ Ø ÖÐÓ ÐÑÒØ ÙÞ Õº µ ÑÔÐ ¹ ÑÒØ ÐÙÐÒÓ Ó ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÔÖ Ó ÕÙÐ Ì µ ÑÜÑÓº ÇÚÑÒØ Ó ÚÐÓÖ ÔÒ ÓÖÑ ÙÒÓ Ì µ ÈÖ Ó ÐÙÐÓ Ø ØÓÖ ÚÖ Êº ½ Ôº º ØÓ Ò Êº ½¼ Ôº ¾º Ú Ö ÑÒÓÒÓ ÔÓÖ ÖÞÓ ØÓÖ ÕÙ ÃÖÓ«ÒØÖ ÓÙ ÔÐÓ ØÙÓ Ó ÔÖÓ Ó Ñ Ó ÓÖÓ ÔÖØÖ Ù ÒÚ ØÓ Ö Ó ÔØÖÓ ÓÐÖº ÙÖÓ Ó ÒÐÖ ÕÙ Ó ØÖÑÓ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ú Ó Ù Ó ÒÓ ÓÑ Ø Ò Ó ÔÓÖ Á ÆÛØÓÒ ½¾¹½¾µ ÒÓ ÐÚÖÓ ÇÔØ ½¼µº ÎÖ Êº ½¼ Ôº ¼º ½¼ Æ ÚÖ ÌÝÒÐÐ ÑÙ ÙÑ ÖÓ ÕÙ ØÚ ÐÓÒ Ö ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓº ½½ Î ÙÓ Ð Ì Ò Êº ½ º ÓÒ Ö ÙÑ Ð ÖÓ ÓÑ ÒÖ Ò ÒÖ Í ÔÖ Ó Ô ½ µí Í ÒÓ ÖÐÓ ØÖÑÓÒÑ Î µ Ì Ì ÔÌ µ Î Ô Ó ØÓ ÕÙ Î µ Ì Í ÔÓ Í ÙÑ ÙÒÓ ÔÒ ØÑÔÖØÙÖ Ù ÔÓ ÐÙÑ ÑÒÔÙÐÓ ÕÙ ÍÍ ÌÌ µ ÁÒØÖÒÓ ÓØѹ Ó Ö ÙÐØÓ Óº ½¾ ÎÖ ÔÒ ÁÁÁ ʺ ½ º

4 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ Ð ÏÒ Ó ÚÖ ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÒÙÑÖ ÚÞ ÓÒ ÖÑÓ Ñ ÙÓ Ó ÖÖ È Ò ½¹½µ ÓÒ ØØÙÙ ÙÑ ÓÒ ÖÚÐ ÚÒÓ ÔÓ ÔÖÑØ ØÖÑÒÖ ØÖ¹ ÙÓ ÔØÖÐ ÔÖ ÕÙÐÕÙÖ ØÑÔÖØÙÖ ÙÑ ÚÞ ÕÙ ÓÒ ØÖÙÓ Ñ ÙÑ ØÑÔ¹ ÖØÙÖº ÇØØÓ ÄÙÑÑÖ ½¼¹½¾µ ÖÒ Ø ÈÖÒ Ñ ½¹½½µ Ñ ÖÐÑ ÓÒ ÖÑÖÑ ÚÐ Õº µ ÒÓÒØÖÒÓ ÕÙ ¼ ¾ ѺÖÙº ½ ÁÁº¾ ÓÖÑÙÐ ÑÔÖ ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÆÓ ÒØÒØÓ ÒÑ Ó ÔÖÒÔÓ ÖÐÓ ØÖÑÓÒÑ ÒÑ Ó ÐØÖÓÑÒØ ÑÓ ÔÓÖ Ó ÔÖÑØÑ Ö ÓÖÑ ÙÒÓÒР̵ÓÙ³ Ì µº ËÙ ØÖÑÒÓ Ö ÙÑ Ó ÑÓÖ ÔÖÓÐÑ ØÓÖ ÒÓ ÒÐ Ó ÙÐÓ Áº ÍÑ ÓÒØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ½ ÔÐÓ ÔÖÓÔÖÓ ÏÒ½ Ó Ñ ÖÙÑÒØÓ ÙÓ ÕÙ ØÖÙÓ ÒÖ ÚÖ Ö Ó ØÔÓ ÕÙÐ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÓÖ ÅÜÛÐÐ ÔÖ ØÖÙÓ ÚÐÓ ÑÓÐÙÐ ÙÑ º ÏÒ ÖÙ¹ ÑÒØÓÙ ÕÙ Ó ÒÙÑÖÓ ÑÓÐÙÐ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÜÔ ÑÚ ¾ Ì µ ÜÔÖ Ó ÕÙ ÚÖ Ö ÚÐ ØÑÑ ÔÖ ÑÓÐÙÐ ÒÓ ÓÐÓ ÙÑ Ú Ó ØÙ¹ ÐÑÒØ Ø ÕÙ Ö ÐØÖ ÑÓÐÙÐ ÔÓÑ ÜØÖ ÓÒ ÐØÖÓÑÒØ ººº ÓÑÓ Ó Óѹ ÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÖÓ ÑØ ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÐÙÐ ÙÑ ÙÒÓ Ú Ú ØÑÑ ÙÑ ÙÒÓ º Ñ Ù ÒÓ Ù Ð ÔÐ Õº µ ÔÖÓÔÓ ÕÙ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ö Ö ÔÓÖ ³ Ì µ ÜÔ Ì µ ÓÙ Ì µ«üô Ì µ µ ÓÒ «Ó ÓÒ ØÒØ º ÅÖ Ö ØÓ Ó ÔÔÐ ÑÔÒÓ ÔÐÓ ÈÝ Ð ¹ÌÒ Ê¹ Ò ØÐØ Ó ÜÔÖÑÒØÓ ÖÐÞÓ ÔÖØÖ ½ ØÖÚ ÙÖ ÔÖÓÑÒÒØ ÇØØÓ ÄÙѹ ÑÖ ÑÑÖÓ Ó ÐÓÖØÓÖÓ ½ Ù ÓÐ ÓÐÓÖÓÖ ÖÒ Ø ÈÖÒ Ñ ÀÒÖ ÊÙÒ ÖÒÒ ÃÙÖÐÙѺ Ñ ØÖÙÓ ¹ ÔØÖÐ ÖÑ ÖÑ ÓØ ÓÑ ÔÖ Ó Ò Ö ÔÖ Ö ÒØÖ ÚÖ ÓÖÑÙÐ ÑÔÖ ÔÖÓÔÓ Ø ÍÑ ÖÓ ØÐ Ó Ö ÙÐØÓ Ü¹ ÔÖÑÒØ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖ Ò Êº º º ¾ ÑÓ ØÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÄÙÑÑÖ ÈÖÒ Ñ Ó ÒÐ ½º ÓÖÑÙÐ ÏÒ Ù ØÚ¹ Ø ØÓÖ¹ ÑÒØ Ó Ö ÙÐØÓ ÜÔÖÑÒØ ÔÖÐÑÒÖ ³º ÙÖ ¾º ÁÒØÒ ÔØÖÐ ÓÑÓ ÙÒÓ Ó ÓÑÔÖ¹ ÑÒØÓ ÓÒ ÓØ ÔÓÖ ÄÙÑÑÖ ÈÖÒ Ñ Ñ ÒÓ¹ ÚÑÖÓ ½º ÜØÖÓ Êº Ôº ½º ÁÁÁ ½ ÈÐÒ Ú Ù Ö Ø ÚÐÓÖ ÔÖ ØÖÑÒÖ ÓÒ ØÒØ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒ º ÌÓÖ ÈÐÒ ÓÖ ÊÓ Ó ÐÓÖ ÔÖØÖ Ó Ó ÒÓÒØÖÖ ÙÑ ÓÖÑÙÐ ÔÖ Ñ ÙÒÑÒØ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ò Ù ØÓÖ ÕÙÒØ ÒØÖÓÙÞ ÔÓÖ ÈÐÒº Ñ ½ ÈÐÒ ÓÑ ÕÙ ¼ ÒÓ Ñ ÓÑÓ ÐÐÓ ½¹½¾µ Þ Ù ÓÖØ ÓÑ ÙÑ

5 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÚÒ ÓÑÔÖ ÓÑ ÕÙÐ ÓÙ¹ ØÖÓ ÖÒ ÒØ Ø Ò ÔÓ Ù ÑÓÖ ÓÒ¹ ØÖÙÓ ÓÑÓÙ ÒÚ ØÖ Ó ÔÖÓÐÑ Ö¹ Ó Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓº ÓÖÓ ÓÑ Ó ØÓÖÑ ÃÖÓ«ÖÓ ÔÓ Ù ÙÑ ÖØÖ ÙÒÚÖ Ð ÑÓÓ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖÓÙÖÓÙ ÙÑ ÓÖÑ ÕÙ ¹ Ò ÐØÖÓÒÑ Ò ÖÖÚÖ Ð Ó ÔÖÓ¹ Ó ÕÙ ÓÒÙÞ ÖÓ Ó ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓº ÕÙ ØÓ ÔÖÒÔÐ Ö ØÖÑÒÖ ÓÑÓ ÖÓ ÑØÖ ÒØÖÑ ØÒÑ Ó ÕÙÐÖÓº ÓÑÓ ÔÓ¹ ÑÓ ÜÔÐÖ ÕÙ ÙÑ ØÑ ÓÒ ÖÚØÚÓ ÓÖÑÓ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ ÙÑ ÓÐÓ Ó ÐÓ¹ Ö ÖÑÓÒÓ ÕÙ ÈÐÒ ÑÓÙ Ö ÓÒÓÖ Ó ÕÙÐÖÓ Ñ ÒÚÓÖ ÓÙØÖ ÔÓØ ÐÑ Ð ØÓÖ ÐØÖÓÑÒØ ØÖÑÓÒÑ ÓÐ Ó Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÓÑÓ ÙÑ ÑÓ¹ ÐÓ ÑÔÐ ÔÖ ÑØÖ ÔÓ Ö Ù Ø ÔÐÓ ØÓÖÑ ÃÖÓ«ÕÙ ÙÖ ÒÔÒÒ ØÖÙÓ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ñ ÖÐÓ ÓÑÔÓ Ó ÑØÖº Ñ ½ ÈÐÒ ÔÖÓÚÓÙ ÙÑ ØÓÖÑ ØÒØ Ñ¹ ÔÓÖØÒØ ÕÙ ØÐ ÙÑ ÖÐÓ ÒØÖ Ò ÒÖ Ì µ ÒÖ Ñ Ù Ì µ Ó ÓÒÙÒØÓ Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÕÙ ÖÔÖ ÒØÚ Ó ØÓÑÓ Ò ÙÔÖ ÒØÖÒ Ú ÒÓ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓÒÑÓº Ç Ö ÙÐØÓ ÔÓ Ö ÖØÓ ÓÑÓ ½ Ì µ ¾ Ù Ì µ ½¼µ ÓÑÓ ÖÓ Ó Ó ÐÓÖ ØÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ÖÕĐÙÒ ØÑ ÙÔÐÓ Ò Ó ÖÔÖ ÒØ ÖÕĐÙÒ ÖÓ ÒÒØ Ñ ÓÑÓ ÙÑ ÔÓ ÚÐ ÖÕĐÙÒ Ó ÑÓÓ Ó ÐÓ Ó ØÓÑÓ Ò ÔÖ Úº Õº ½¼µ ÔÓ Ö ÓØ Ñ ÐÒ Ö ÔÐ ØÖÑÒÓ ÒÖ ÖÖ ÔÓÖ ÙÒÓ ÔÓÖ ÙÑ Ö ÐÖº Ø ÙÑ ÐÙÐÓ ÒÐ Ò ØÓ¹ Ö ÐØÖÓÑÒØ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖÓ Ñ ÒÙÑÖÓ ÐÚÖÓ ¹ØÜØÓ º Ç Ö ÙÐØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ Óѹ ÔÖÒ Ó ÔÖÓÔÖ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ ÒÓ ÔÒ ÒÓ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ñ ØÑÑ ÕÙРѹ Ø ÔÓÖ ØÓÑÓ ØÓ ÖÓ ØÖÐ Ø Ò ÓÖÑ ÓÖ ÞÙÐ Ó Ù º½ ÑÓ ÓÖÑÙÐ ÔÖ ÔÓØÒ ÖÖ ÔÓÖ ÙÑ ÔÓÐÓ Ó ÐÒØ ÔÓÖ È Øµ ¾ Õ ¾ ¾ Ñ ÕÙ ÐÖÓ Ö Õº ÆÓ Ó Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÔÓÐÓ Ó ¹ ÐÒص ¾µ ¾ Ü ØÓÑÒÓ¹ Ñ ØÑÔÓ¹ Å ÖÐ ØÖÒ ÓÖѹ Ñ È ¾ Õ ¾ ¾µ Ü ¾«Ñ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ ÑÓ ØÓÑÓ Ñ ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÐÓÒÓ ½ ÖÚÓ ÑÔÐ ÒÓÒØÖѹ ÒÓ ÔÒ Êº ½¼ Ôº ¼ ʺ ½ Ôº ¼º ½ ÙÓ ÔÓ Ö Ú Ø ÒÓ ÔÒ ÁΠʺ ½ º ÓÑÔÖÓ ÓÑ ÓÔÖÓÓ Ó ÐÓ Ñ Ù Ò¹ ØÑÒØ ÔÕÙÒÓ ÔÖ ÔÖÞÖÑÓ ÖÓ Ò Ø ÒØÖÚÐÓ º ÓÑÓ ÒÖ ØÓØÐ Ñ Ó Ó ÐÓÖ Å Ù Ñ ¾µ ¾ Ü ¾«ÒØÓ È ¾ Õ ¾ Ñ ¾µ ¾ Ù ÈÓÖ ÓÙ¹ ØÖÓ ÐÓ Ó ØÖÐÓ ÓÖÒÓ ÔÓÖ ÙÒÓ Ó Ó ÐÓÖ ÔÓÖ ÙÑ ÑÔÓ ÖÓ ÓÑ Ò ÒÖ µ Ó ÔÓÖ È Õ¾ Ñ µ ÕÙ Ö ÙÐØ ÓÐÙÓ ÕÙÓ Ó ÑÓÚÑÒØÓ Ó Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ Ò ÔÖ¹ Ò ÙÑ ÑÔÓ ÐØÖÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ½ ÁÙ¹ ÐÒÓ Ù ÜÔÖ Ó ØÑÓ Ó Ö ÙÐØÓ Ó ØÓÖÑ ÈÐÒ Õº ½¼µº ÚÒØ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖ Ú ÐÙÐÖ ÒÖ Ñ ÙÑ Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÙÑ ØÑÔÖØÙÖ Ì ÔÖ ØÖÑÒÖ ØÖÚ Õº ½¼µ ØÖÙÓ ÔØÖк ÈÓÖ Ù Ö Ó Ö ÙÐØÓ ÓÒÓ Ó ØÓ¹ ÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ ÕÙ ÒÓ ÐÚÖ Ö ¹ ÔÓ Ø ÓÖÖØ ÓÑÓ ÙØÖÑÓ ÙÖº ÆÓ ÒØÒØÓ ÈÐÒ ÔÖÖÙ Ù Ö ÙÑ ÓÖÑ ØÖÑÓÒÑ ØÐÚÞ ÚÓ Ó Ù ÓÒØÒÙÓ ÒØÖ Ò Ø ÐÒ Ô ÕÙ Ó Ù ÓÙØÓÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÙ ÒÙÑ ÖÒÐ Ó ØÖÐÓ ÊÙÓÐ ÐÙ Ù ½¾¾¹ ½µ ÓÖ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒÑ Ñ ØÖÑÓ ÒÓÓ ÒØÖÓÔº Í ÒÓ ÓÖÑÙÐ ÏÒ ÔÐ Õ º µ µ Õº ½¼µ ØÑÓ Ì µ «µ ÜÔ Ìµ Ø Ö ÙÐØÓ ØÑÓ ÕÙ Ì ½ ½ ÐÒ Ù «µ Å ÓÑÓ Ì ½ ËÙ ÚÓÐÙÑ ÓÒ ØÒص ÕÙÓ ÔÓ Ö ÒØÖ ÒØÖÓÔ Ó Ó ÐÓÖ Ë ÔÓ Ö ÖØ Ñ ØÖÑÓ Ù ÒÖ Ù ÒØ ÒÓØ ÔÓÖ Ù Ì µ ÓÑÓ Ù Ë ÐÒ Ù ½½µ Ñ ÕÙ «Ó ÐÓÖØÑÓ ÒØÙ¹ Öк ÓÑÒØÖÓÔ Ñ Ò ÈÐÒ ØÖÑÒÓÙ ÒØÖÓÔ ÖÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ÓÑ Ó ÓÒÙÒØÓ Ó ÐÓÖ ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ Ø Ø Þ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒѺ Å Ò ÈÐÒ ÓÙ ÑÔÖ ¹ ÓÒÓ ÓÑ ÑÔÐ Õº ½½µ ÕÙ ÑÔÐÚ ÕÙ ¾ ËÙ ¾» Ù ½ º ÈÐÒ ÑÓ ØÖÓÙ Ò ÕÙ ÕÙÐÕÙÖ ÓÙØÖ ÓÖÑÙÐ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÖ Ì µúö Ö ØÐ ÕÙ ¾ ËÙ ¾ Ó ÙÑ ÙÒÓ ÒØÚ ÒÖ Ù ÑÓÓ Ø ÞÖ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒѺ ÁÎ ÓÖÑÙÐ ÑÔÖ ÈÐÒ ÆÓ ÒÓ ½¼¼ Ù ÕÙÔ Ó ÈÝ Ð ¹ ÌÒ Ê Ò ØÐØ Ñ ÖÐÑ ÓÖÑ ÔÓÖ

6 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÄÙÑÑÖ ÈÖÒ Ñ ÊÙÒ ÃÙÖÐÙÑ ÒÔÒ¹ ÒØÑÒØ ÓÒ ÙÖÑ ÑÖ ÖÓ ÒÙÑ ÖÓ Ò ÒÜÔÐÓÖ ÖÒ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒº Ç ÔÖÑÖÓ ØÑ ÚÖÖÙ ÖÓ ½¾ ½ Ñ Ì ¼¼ ½¼Ã ÓÒÐÙÒÓ ÕÙ ÓÖÑÙÐÏÒ ÒÓ Ö ÚÐ ÔÖ Ø ÚÐÓÖ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ Ñ ÐÓÒÓ º Ñ ÓÙØÙÖÓ ½¼¼ Ó ØÖÐÓ Ü¹ ÔÖÑÒØÐ ÑÙØÓ ÙÓ Ó ÊÙÒ ÃÙÖÐÙÑ Ò ÖÓ Ó ÒÖÚÖÑÐÓ Ñ ÐÓÒÒÙÓ ¼ ¼ Ñ Ì ¾¼¼ ½¼¼ Ó ÑÓ ØÖÚ Ñ ÒÒÙÑ ÙÚ ÕÙ ÔÖ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÐÓÒÓ ÒØÖÓ ÙÑ ÖÒ Ü ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÑÙÐ ÏÒ Ö ÒÕÙº ÃÙÖÐÙÑ ÔÖ ÒØÓÙ Ø Ö ÙÐØÓ Ò Ñ Ñ Ó Ñ ÐÑ ½ ÓÙØÙÖÓ Ñ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖ ÒØÓÙ Ù ÓÖÑÙк º ÑÓ ØÖ Ó ÔÓÒØÓ ÜÔÖÑÒØ Ò¹ ØÒ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÓÑÓ ÙÒÓ ØÑÔÖØÙÖ ÔÖ ½ ¾ Ñ ÓÑÔÖÓ ÓÑ ÙÖ¹ Ú ÖÐØÚ ÓÖÑÙÐ ÏÒ Õº µ Ì Ò ÕÙ ÒÓ ÙØÖ Ò Ø ÖØÓµ ÄÓÖ ÊÝÐ Õº ½µ ÈÐÒ Õº ½µº Ñ ÓÙØÙÖÓ ÊÙÒ Ú ØÓÙ ÈÐÒ Ð ÒÓÖÑÓÙ ÕÙ ÔÖ ÐÓÒÓ ÓÑÔÖ¹ ÑÒØÓ ÓÒ ÓÙ Ü ÖÕĐÙÒ Ì µ» Ì º ÈÐÒ ÓÖÙ Ù ÓÖÑÙÐ ÖÓ Ò Ø ÒÓÖÑÓÙ ÊÙÒ Ù Ö ÙÐØÓ ØÖÚ ÙÑ ÖØÓ ÔÓ ØÐ Ò ÒÓØ Ñ ÑÓ º ½ ÙÖ º ÙÖÚ ÒÖ ÖÓ ÚÖ Ù ØÑÔÖØÙÖ Ñ ØÖÚ Ó ÖÓ Ö Ù Ö Ø ØÖÐÒµ Ù ÒÓ ÔÖ Ð ½ ¾ ѵ ÓÑÔÖÓ ÖÒØ Ò Ò ÐÙÐÓ ÔÓ µ ÓÑ ÓÖÑÙÐ ÏÒ ÄÓÖ ÊÝÐ Ì Ò ÈÐÒº ʺ Ôº ¾¼º Ñ Ù ÓÑÙÒÓ Ñ ½ ÓÙØÙÖÓ ½ ÈÐÒ ÔÖ ÒØÓÙ Ù ÓÖÑÙÐ ÔÖ ØÖÙÓ Ô¹ ØÖÐ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÓØ ÔÐ ÒØÖ¹ ÔÓÐÓ ÒØÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÔÖÚ ØÓ ÔÖ Ì µ ÒÓ ÐÑØ ÜØÖÑÓ ÖÕĐÙÒº ÈÖ ÐØ ÖÕĐÙÒ ¾ ËÙ ¾» Ù ½ ÔÖ Ü ÖÕĐÙÒ ¾ ËÙ ¾» Ù ¾ ÓÑÓ ÔÓ Ö ÐÑÒØ Ú ØÓ ÕÙ Ì µ» Ì ÒØÓ ØÑÑ Ù» Ì º Í ÒÓ Ì ½ ½ ÎÖ Êº Ôº ¾¼º ½ ÚÖ Ó Ñ ÔÓÖØÙÙ Ó ÖØÓ ÙÒØ Ø ÒÙÑÖÓ Êº

7 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ËÙ ¹ ÔÒÒ º ÈÐÒ ÒØÓ ÔÖÓÔÓ ÙÑ ÜÔÖ Ó ÕÙ ØÓ ÑÔÐ ÕÙÒØÓ Ü¹ ÔÖ Ó ÏÒ ÕÙ ÑÖÖ Ö ÒÚ Ø ÙÑ ÚÞ ÕÙ ÜÔÖ Ó ÏÒ ÒÓ Ù ÒØ ÔÖ ÓÖÖ ØÓ Ó ÖÚÓ ÔÓÖ ¾ Ë Ù ¾ ½ Ù «Ùµ ½¾µ Ñ ÕÙ Ù Ó ÖÚ ÙÒ Ë Ñ ÖÐÓ Ù ÔÓÖÕÙ Ø ÕÙÒØ ØÑ ÙÑ Ò Ó Ó Ñ¹ ÔÐ º Ø ÐÓÒ Ñ ÑÔÐ ØÓ Ü¹ ÔÖ Ó ÕÙ ÐÚ Ë Ö ÙÑ ÙÒÓ ÐÓÖØÑ Íº ÁÒØÖÒÓ Õº ½¾µ ØÑÓ ËÙ ½«µ ÐÒ «ÙµÙµ ÓÒ ÙÑ ÓÒ ØÒØ ÖØÖÖº Í ÒÓ ËÙ Ì ½ ½«µ ÐÒ «ÙµÙµ Ì ½ ÒÓÒ¹ ØÖÑÓ ¼ ÔÓÖÕÙ ÒÓ ÐÑØ ÐØ ØÑÔÖØÙÖ ÑÓ Ó ÐÓ ÕÙÓ ÚÑ ÒÙÐÖº Ñ ÒÖ Ó Ó ÐÓÖ ÔÓÖ Ù ««Ì ½ ½ µ Ù ÒÓ Õº ½¼µ ØÖÙÓ ÒÖ ÚÑ Ö ÔÐ ÜÔÖ Ó Ì µ «¾ «Ì ½ ½µ Ð ÐÓÑÒØÓ ÏÒ Õº µ ØÓÖÒ ÐÖÓ ÕÙ «Ú Ö ÙÑ ÙÒÓ ÐÒÖ º ÍÑ ÜÔÖ Ó ÖÐ Ñ ØÖÑÓ Ù ÓÒ ØÒØ ÒÖ ÔÓ Ö ÖØ ÓÑÓ Ì µ Ì ½ ½µ ÈÐÒ ÓÒÐÙ Ñ ÔÖÑØ¹Ñ ÑÖ Ù ØÒÓ ÔÖ Ø ÒÓÚ ÓÖÑÙÐ ÕÙ ÓÒ ÖÓ Ö Ü¹ ØÓ ÜÔÖ Ó ÏÒ Ñ ÑÔÐ ÔÓ ÚÐ Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø ØÓÖ ÐØÖÓÑÒØ ÖÓº Î Ä Ð ÊÓ ÌÖÑ Ö ÕÙ ÙÑ ÔÕÙÒ Ö Ó ÔÓÖ ÖÞÓ Óѹ ÔÐØØÙ ØÓÖ ÔÖ ÒÐÖ ÓÒØÖÙÓ ÄÓÖ ÊÝÐ ÂÓÒ ÏÐÐÑ ËØÖÙØØ ½¾¹½½µ Ò¹ Ú ØÓ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÕÙ ØÓÖ¹ ÒÓÙ ÑÖÒØ ÓÑÓ ÒÓ Ó Ö ÙÐØÓ Ð Ó ¹ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ó Ò ÑÒ ØØ Ø Ð ÅÜÛÐйÓÐØÞÑÒÒº Ñ ÙÑ ÙÖØ ÒÓØ ÔÙÐ Ñ ÙÒÓ ½¼¼ ÊÝо¼ ÔÐÓÙ ÓÙØÖÒ ÅÜÛÐй ÓÐØÞÑÒÒ ÔÖØÓ ÒÖ ºº Ó ØÓÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ Ó ÐÓ ÐØÖÓÑÒØ ÖÓ Ò Ú ÒÓÒØÖÓÙ ÙÑ ÓÖÑÙÐ Ö¹ ÐÑÒØ ÓÒØÖÖ ÓÖÑÙÐ ÏÒº ËÙ ÑØÓÓ ÓÒ Ø Ñ ÐÙÐÖ Ó ÒÙÑÖÓ ÓÒ ØÓÒÖ ÓÙ ØÖÙÓ ÑÓÓ ÐØÖÓÑÒØÓ ÔÖ¹ ÑØÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ÒØÖ Æ µ ÒØÖÓÚº Ñ ÓÒÓ ÕÙ ½ Æ µ Î ¾ ½µ ÈÖ ÒÓÒØÖÖ Ò ÒÖ ÚÑÓ ¹ Ö ÒÖ Ñ Ó ÐÓÖº Ç ØÓÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ ØÐ ÕÙ ØÖÑÓ ÒÖ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ Ó ÕÙÖÓ ÓÓÖÒ ÑÓÑÒØÙÑ ÓÙ ÑÔÐØÙ ÓÒµ ÓÒØÖÙ ÑÔÖ ÓÑ Ñ Ñ ÕÙÒØ ÔÖ ÒÖ Ñ Üع ÑÒØ ½¾µ Ì º ÄÑÖ¹ ÕÙ ÒÓ Ó Ó Ó ÐÓÖ Ô ¾ ¾Ñ ½¾µÑ ¾ Ü ¾ ÒÓ Ó ÖÓ ÐØÖÓ¹ ÑÒØ» ¼ ¾ ¾ ¼ µº Ñ ØÖÑÓ Ù Ì µ Ì ½µ Ð ÓØ ÔÓÖ ÊÝÐ ÔÖ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ Ò¹ ÖÓ ÔÓ Ö ÜÔÖ ØÖÚ Ó ÔÖÓÙØÓ Ó ÒÙÑÖÓ ÓÒ ÐØÖÓÑÒØ ÒØÖÓÚ ÔÐ ÒÖ ÙÑ Ð º Ç Ö ÙÐØÓ Ì µ Æ µ Î Ù Ì µ Ì µ ¾ ½µ Ð ÖÓ ÊÝÐ ÓÒ ÓÑÓ Ð ÊÝйÂÒ ÔÓ ÓÒØÖÙÓ ÂÑ ÂÒ ½¹½µ Ñ ÑÓ ½¼ Ó ÒØÖÓÙÞÖ Ó ØÓÖ ½ ÒÓÐÙÐÓ Æ µ ÕÙ ÓÖ ÕÙÓ ÔÓÖ Ê¹ ÝÐ Ñ ÙÑ ØÖÐÓ ½¼º ½ ÓÑÓ Ó Ù Ö ÙÐØÓ Ö ÓÒ ÖÚÐÑÒØ ÖÒØ ÐÑ ÓÖÑÙÐ ÏÒ ÊÝÐ ÒØÖÓÙÞÙ ÙÑ ØÓÖ ÜÔÓÒÒÐ ØÐ ÕÙ ÜÔÖ Ó ÓÑÔÐØ ÑÓ Ì µ ½ Ì ¾ ÜÔ ¾ Ì µ ½µ ÊÝÐ ÓÒÐÙ Ù ÒÓØ ¾¼ ÓÑ Ó ÙÒØ ÓÑÒØÖÓ Ë Õº ½µ ÖÔÖ ÒØ Ó ÖÚÓ Ù ÒÓ ØÓÙ Ñ ÔÓ Ó ÖÑÖº ÔÖ¹ ÕÙ ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ø ÕÙ ØÓ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖ ÖÚÑÒØ ÔÐ ÑÓ ØÓ ÜÔÖÑÒØ ÕÙ ØÑ ÓÙÔÓ Ø ÙÒØÓº ½ Î ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ Êº ¾½ Ôº º ½ Æ Ø ÒÓ ÊÝÐ ÂÒ ØÖÓÖÑ ÚÖ ÖØ Ò ÆØÙÖº ÎÖ ÖÓÒÓÐÓ ÚÒØÓ Ò Êº ½ Ôº ¾º ¾¼ Æ ÚÖ Ó ØÓÖ ÒÙÑÖÓ Ó ÓÖÑ ÐÙÐÓ ÒÓ ÖØÓ ½¼ Ñ Ó ØÖÑÓ ÜÔÓÒÒк

8 ¼ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÒÓ Ö ØÖÓ Ó ØÓ ÕÙ ÈÐÒ ÔÓÖ ØÖ Ù Ó Ó ØÓÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ Ù Ì µ Ì Ò Ù Õº ½¼µ ÓØÓ Ó Ñ ÑÓ Ö ÙÐØÓº Á ØÓ Ó ØÓ ÔÓÖ ÐÖØ Ò ØÒ ½¹½µ Ñ Ù ØÖ¹ ÐÓ ½¼ Ñ ÕÙ ÒØÖÓÙÞÙ Ó ÓÒØÓ ÕÙÒØÙÑ ÐÙÞº¾¾ ÈÐÒ ÒÓ ÖÖÙ Ø Ö ÙÐØÓ ÊÝÐ Ñ Ù ØÖÐÓ Ñ ÓÚÑÒØ Ó ÓÒ ÔÓÖÕÙ ÓÖ ÔÙÐÓ Ò ÔÖ ØÓ ÈÐÓ ÓÔÐ ÅÞÒ ÊÙÒ Ò Ú Ø ÓÑÐÖ ÓÙØÙÖÓ Ð Ó¹ ÑÙÒÖ ÕÙ ÔÖ Ü ÖÕĐÙÒ Ó Ö ÙÐØÓ Ó¹ ÖÚÓ ÓÖÖ ÔÓÒ ÓÖÑÙÐ ÄÓÖ ÊÝÐ ÔÐ Õº ½µº ÑÓÖ Ð ÊÝйÂÒ Õº ½µ Ø Ð ÐÓÑÒØÓ ÏÒ ÔÐ Õº µ ÓÑ Ìµ ̵ ½ ÓÖÑÙÐ Ð ÒÓ ÐÑØ ÖÒ ÖÕĐÙÒ ÓÒÙÞ ÙÑ ÚÖÒ Ò Ò ÒÖ ØÓØÐ ÓÑÓ ØÑÑ ÔÓÒØÓ ÔÓÖ Ò ØÒ ¾¾ Í Ì µ» ½ ¼ ¾ Ú ½ ¾¼µ Ø Ö ÙÐØÓ ÓÙ ÓÒÓ ÔÓ ØÖÓÖÑÒØ ÓÑÓ Ø ØÖÓ Ó ÙÐØÖÚÓÐØ Ö ÈÙÐ ÖÒ Ø ½¼¹½ µº ¾½ ÒÓ¹ÓÖØÓÓÜÓ ÐÖÑÒØ ÖÒØ ÕÙÐ ÑÔÖÓ ÔÓÖ ÓÐØÞÑÒÒº ÈÐÒ Ú ÑÓ ØÖÓ ÒÓ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ ÕÙ ÙÑ ÔÓÒØÓ Ú ÔÖ ÙÑ ØÓÖ Ó ÔØÖÓ Ö¹ Ó ØÖÑ Ö ØÖÑÒÓ ØÓÖ ÒØÖÓ¹ Ô Ñ ÙÒÓ ÒÖ ÙÑ Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ÓÑÓ Ò Õº ½½µ ÒÓ Ó Ù Ó ÓÖÑÙÐ ÏÒº ¾¾ Ë Ù ÔÖ Ó ÔÖ Ì µ Õº ½µ ØÚ ÓÖÖØ ÒØÓ ÙÒÓ Ó Ñ ¹ ÑÓ Ô Ó Ò ÓØÒÓ Õº ½½µ ÔÓÖ¹ ¹ Ó¹ ØÖ ÒØÖÓÔ Ó Ó ÐÓÖº ÓÑÓ Ñ Ù ÓÖÑÙÐ Ù ¼ ÜÔ Ìµ ½ ½ ÒÚÖØÒÓ Ø ÕÙÓ ÔÖ Ì ½ ËÍ ÒØÓ ÒØÖÒÓ ¹ Ó Ö ÙÐØÓ Ë ¼ ½ Ù ¼ µðò ½ Ù ¼ µ Ù ¼ ÐÒ Ù ¼ ¾½µ Ñ ÕÙ Ó ÓÒ ØÒØ ÕÙ ÔÖÑ Ò Õº ½µ ¼ ¾ ÈÖ ÙÞÖ ÓÖÑÐÑÒØ Õº ¾½µ ÈÐÒ ØÒ ÕÙ ÔÖÓÙÖÖ ÓÙØÖÓ ÑØÓÓ Ó Ò¹ ÓÒØÖÓÙ ÒÓ ØÖÐÓ ÓÐØÞÑÒÒº ËÙÒÓ ÓÐØÞÑÒÒ ÒØÖÓÔ ÙÑ ØÑ Ñ ÙÑ Ó ØÓ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÔÖÓÐ ¹ ÕÙÐ ØÓ ÕÙ Ñ ÒÓØÓ ÑÓÖÒ ÔÓ Ö ÖØ ÓÑÓ ¾ Ë ÐÒ Ï ¾¾µ ÎÁ ÁÒØÖÓÙÓ Ó ÉÙÒØ Æ ÖÙÒÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼ ÈÐÒ Ó¹ ÑÙÒÓÙ Ó ÑÑÖÓ ËÓ ÐÑ ÙÓ ØÓÖ Ù ÓÖÑÙÐ ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ½ ÓÙØÙÖÓ ÒÓ ÕÙ ÚÓ ÑÖ ÙÑ ØÓ ¹ ÔÖÓ ØÚ ÕÙ ÒØÖÓÙÞÖ ÔÓØ ÓÒØÒÙ ÒÖ Ó Ó ÐÓÖ º ÒÓØ ÙÖØ Ð ÓÑÔÖÒ Óº ½ ÌÖ ÑÒ ÔÓ ÈÐÒ ÒÚÓÙ ÙÑ ØÖÐÓ ÓÑÔÐØÓ ÔÖ Ó ÒÒÐÒ Ö ÈÝ ÓÒ ÔÖ ÒØÚ ÙÑ ÙÓ Ñ ÔÖÑÓÖ Ù Ü¹ ÔÖ Ó ÔÖ ØÖÙÓ ÔØÖк ÆÓ Ó Ñ ÕÙ ÔÖÖÑ Ù ÖÙÒÓ ÈÐÒÑÙÓÙ ÖÐÑÒØ Ù ÐÒ ÔÒ ÑÒØÓ ÜÔÓ Ø ÒÓ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ Ó ÓØÖ ÓÐØÞÑÒÒ Ö ÖÐÓ ÒØÖ ÒØÖÓÔ ÔÖÓ¹ к Å Ò ØÚ ÕÙ ÒÚÒØÖ ÙÑ Ó ÓÒØÓ Ñ Ó ØÓÖ º Ó Þ Ù ÒÓ ÙÑ ÑØÓÓ Ñ ÕÙ Ï Ó ÒÙÑÖÓ ÓÑÔÐÜÓ ¹ ÓÑÓ ¹ ÑÓÙ ÈÐÒ ¹ ºº ÓÒÙÑÖÓ ÖÖÒÓ ÑÖÓ ÓÔÓ ÓÑÔØÚ ÓÑ Ó Ó ØÓ ÑÖÓ ÓÔÓ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒº ÓÑÓ ØÖÑÒÖ Ï ÈÐÒ ÖÙÑÒØ ÕÙ ÒØÓ ÒÖ ØÓØÐ Ù Æ ÆÙ ¾ µ ÙÑ ØÐ ØÑ ÓÖÑÓ ÔÓÖ Æ Ö ÓÒÓ¹ Ö ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ ÖØ ÒØÖÓÔ ØÓØÐ Ë Æ ÆË ¾µ Ó Ñ ÑÓ ØÑ Ñ ÕÙ Ë ÖÔÖ ÒØ Ò¹ ØÖÓÔ Ñ ÙÑ Ö ÓÒÓÖ ÔÖØÙÐÖº Ø ÒØÖÓÔ Ë Æ ÔÒ ÓÖÑ ÓÑ ÕÙÐ ÒÖ ØÓØÐ Ù Æ ÖÔÖØ ÒØÖ Ó ÖÒØ Ö ÓÒÓÖ ÒÚÙ º ¾½ Ç ØÖÑÓ ÔÖÙ ÔÐ ÔÖÑÖ ÚÞ ÒÓ Ù ÕÙÖØÓ ÔØÙÐÓ Ù ÖØÓ ÔÙÐÓ ÒÓ ÒÒº ÈÝ º ½ ½½½µ ÖÑÔÖ Ó Ò Êº ¾ º ¾¾ Ø Ø Ò ÔÓÖ ÃÐÒº ÓÒÖÖ Êº Ôº º ¾ Æ ÚÖ Ô Ö Ø ÓÖÑÙÐ ÓÒ ØÖ ÐÔ Ù ØÙÑÙÐÓ ÓÐØÞÑÒÒ ÒÙÒ ÖÚÙ Ò Ø ÓÖѺ ÉÙÑ Ó Þ Ó ÈÐÒ Ñ Ù ÖØÓ ½¼½ ÒÓ ÒÒÐÒ Ö ÈÝ º Å Ò ÕÙÑ ÖÐÑÒØ ÒØÖÓÙÞÙ ÓÒ ØÒØ Ó ÈÐÒº Ñ ÚÖ Ó Ó ÒÓ ÙÐØÑÓ ÒÓ Ú ÈÐÒ ÓÑÒØÓÙ ÕÙ ÑÓÖ ÓÒ ØÒØ Ó ÓÑÔÖÒ ÚÐÑÒØ ÓÒ ÓÑÓ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒ Ø ÒÙÒ Ð ØÖÙÖ ÐÙÑ Ò Ó Ó ÒÑ ÒÙÒ ÔÖÓÙÖÓÙ ØÑÖ Ó Ù ÚÐÓÖ ÒÙÑÖÓ Ôº ½ º ÈÐÒ Ò Ù ÖÒ Ò Ó Ù ÖØÖ ÙÒÚÖ Ð Ñ Ù ÓÑÙÒÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼º

9 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ½ ÈÖÓÜÑÓ Ô Ó ÁÑÔÓÖØ ÓÖ ÒÓÒØÖÖ ÔÖÓÐ Ï ÑÓÓ ÕÙ Ó Æ Ö ÓÒÓÖ ÔÓ ÙÑ Ñ ÓÒÙÒØÓ ÒÖ ØÓØÐ Ù Æ º ÈÖ ØÓ Ö Ò ÖÓ ÕÙ Ù Æ ÒÓ ÙÑ ÕÙÒع ÓÒØÒÙ Ò ÒØÑÒØ Ú ÚÐ Ñ Ò¹ Ø ÙÑ ÖÒÞ ÖØ ÓÑÔÓ Ø ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÔÖØ ÒØ Ù º ÒÓ¹ ÑÒÑÓ ØÐ ÔÖØ ÐÑÒØÖ ÒÖ ØÖÑÓ ÔÓÖØÒØÓ Í Æ È ¾µ ÓÒ È ÖÔÖ ÒØ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ Ñ ÖÐ ÖÒº ÜÖÑÓ ÒÓ ÑÓÑÒØÓ ÒØÖѹ ÒÓ Ó ÚÐÓÖ º ÈÐÒ Þ ÕÙ ÒÐ ÓÑÒØÓÖ ÑÓ ØÖ ÕÙ ÓÒÙÑÖÓ ÖÔÖØÓ ÔÓ Ú Ï Æ È ½µ Æ ½µÈ ¾µ ÍÑ ÙÓ ÑÔÐ Ø ÓÖÑÙÐ Ó ÔÓÖ ÖÒ Ø ÇÒÒ ½½µº¾ Õº ¾µ ÜÔÖ Ó ÒÙÑÖÓ ÑÒÖ ÕÙ Æ Ö ÓÒÓÖ Ê ½ Ê ¾ Ê Æ ÔÓÑ Ö ØÖÙÓ ÔÐÓ ÚÖÓ ÖÙ ÒÖ ¹ ØÖÑÒÓ ÔÐ Ö ÑÙÐØÔÐÓ ¼ ¾ ÓÒ Ö ÙÑ ÜÑÔÐÓ ÔÐ ÔÖ ÒØÖÓÙÞÖÑÓ ÙÑ ÑÓÐÓ ÔÖ ØÖÙÓ Æ È ÍÑ ÔÓ Ú ØÖÙÓ Ê ½ ØÑ ÒÖ Ê ¾ ØÑ ÒÖ ¾ Ê ØÑ ¼ Ê ØÑ Ç ÑÓÐÓ ÔÖ Ø ØÖ¹ ÙÓ ÐÓ ÕÙÖ ÔÖ ÖØ Ò ÒÖ Ê ½ Ê ¾ Ê Ê Ò ØÖÙÓ ÓÐ ÕÙ ØÑ Ù ÔÓ Ö ÖØÓ ÓÑÓ ÈÖ ÚÐÓÖ Ö Æ È Ó ÑÓÐÓ ØÖ È ÚÞ Ó ÒÐ Æ ½µ ÚÞ Ó ÒÐ º ÕÙ ØÓ ¹ Ö ÕÙÒØÓ ÑÓÐÓ ÖÒØ ÔÓÑ Ö ÓÖÑÓ Ò ÑÒÖ Ò Ó ÒÙÑÖÓ Ó º Ú¹ ÒØ ÕÙ Ó Æ ½ È µ ÐÑÒØÓ ÔÓÑ Ö ÖÖÒÓ Æ È ½µ ÑÒÖ ÖÒØ ÒØÖ Ó ØÖÑÒ º Å Ð ÚÖ ÕÙ ÚÞ Æ ½µÈ ÓÑÒÓ ÔÓ Ú ÖÓ Ó Ñ ÑÓ ÑÓÐÓ ÔÖ ØÖÙÓ ÓÑÒÓ ÕÙ Ó ÓÖ¹ Ñ ÔÖÑÙØÒÓ Ó È ÐÑÒØÓ ÓÙ Ó Æ ½µ ÐÑÒØÓ º Ñ Ó Ö ÙÐØÓ ÒÐ Ú Ó Ó Ó ØÖÑÓ º Ç ÐÙÐÓ ÒØÖÓÔ ÓÖ ÖØÓº Í ÒÓ ÓÖÑÙÐ ËØÖÐÒ Ï Æ È µ Æ È Æ Æ È È ¾ Õº ¾¾µ ÒØÖÓÔ Ó Ö ÓÒÓÖ Ñ ÙÒÓ Ù ÒÖ ÖØ ÓÑÓ Ë ½ Ù µ ÐÒ ½ Ù µ Ù ÐÒ Ù ¾µ Ç ÖÚ ÕÙ Ø ÜÔÖ Ó ÜØÑÒØ ÙÐ Õº ¾½µº Ø ÕÙ Ó ØÑÒÓ Ó ÐÑÒØÓ Óѹ ÔÐØÑÒØ ÖØÖÖÓº ÓÒØÙÓ Ë Ú ÔÒÖ ÐÑ Ù ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ¹ Ð ÔÒÒ ÓÑ ÖÕĐÙÒ Ú ÔÖÖ Ñ º ¾ ÐÑ Ù ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ¹ Ð ÔÒÒ ÓÑ ÖÕĐÙÒ Ú ÔÖÖ Ñ º Í ÒÓ ËÍ ½Ì ÈÐÒ ÒÓÒØÖ ÒÖ Ñ Ó Ó ÐÓÖ ÓÑÓ Ù Ì ½ ¾µ ÑÓÓ Ø ÞÖ Ð ÏÒ Ó ÐÑÒØÓ ÒÖ¹ Ú Ö ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÖÕĐÙÒ Ó Ó ÐÓÖ ¾µ Ñ ÕÙ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ Ð ØÓÖº Í ÒÓ Õº ½¼µ ¹ Ó Ñ ÑÓ Ö ÙÐØÓ Ó¹ ØÓ ÒÓ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ ÈÐÒ Ì µ Ì ½ ¼µ ÔÖØ ÒÐ Ù ØÖÐÓ ØÒ ÓØÖ Ó ÚÐÓÖ ÒÙÑÖÓ ÓÒ ØÒØ ÔÖØÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÜÔÖÑÒØ ÓÒ ØÒØ ËØÒ ÙÑ ÓÑÒÓ ÖÞÓ ÑÜ Ì ÓÖ¹ Ò ÙÑ ÙÒ ÕÙÓ ÔÖ º ÒÓÒØÖÓÙ ½¼ ¾ Öº ½ ½¼ ½ ֻú Æ ÓÑÙÒÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼ ÈÐÒ ÓÑÒØ ÕÙ ÔÓÑ Ö ÙÞ Ù ØÓÖ ÓÙ¹ ØÖ ÖÐÓ ºººÕÙ ÔÖÑ ÔÖ ÑÑ Ö ÓÒ ¹ ÖÚÐ ÑÔÓÖØÒ ÔÖ ÓÙØÖÓ ÑÔÓ ØÑÑ ÕÙѺ ÈÓ ÚÐÑÒØ ÙÑ ÖÖÒ ØÖÑÒÓ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒ ÔÓÖÕÙ ÒØÖÓÔ ÙÑ Ð ÑÓ ØÖ¹ ÕÙ ÊÆ ¼ ÓÒ Ê Ó ÒØÒØ Ó Æ ¼ ÓÒÙÑÖÓ ÚÓ¹ ÖÓº ÓÑÓ Ê Ö Ñ ÓÒ ÈÐÒ ÓÒ ÙÙ ÒÓÒØÖÖ Ó ÑÐÓÖ ÚÐÓÖ ÔÖ Æ ¼ ÕÙ Ò ÔÓ Ó Ö ØÑÓ ÒÖØÑÒØ ÔÖØÖ ÑÓÐÓ ÙÐØÖ ÑÔÐ Ó ØÓÖ Òغ ÈÐÒ ØÖÑÒÓÙ Ò ÔÖØÖ Ù ØÓÖ Ö Ó Öѹ ÓÖØÓ ÐØÖÓÒ ÓÖÓ ÓÑ ÕÙÓ Êµ ÓÒ ÓÒ ØÒØ Ö¹ Ý ÖÙÑØÓÑÓ¹ÖÑ ÓÒ ÑÓÒÓÚÐÒØ º ¾ ÊÓ ÒÐ ÙÖ ÙÒØ ÐÒ ÖÓÒÓ ÈÐÒ Ë ÒØÖÓÔ Ó Æ Ó ÐÓÖ Ö Ó ØÔÓ ÐÓ Ï ÒØÓ ÔÖ ÓØÖ Õº ¾½µ Ï ÚÖ Ö ÙÑ ÜÔÖ Ó Ó ØÔÓ Æ È µ Æ È Æ Æ È È ¾ ÈÐÒ ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ ÙÑ ÓÙØÖ ÓÖÑ ÖÚÖ Ð ÏÒ Ë Ùµ ÎÖ Õº ½¼µ Ù ÖØÓ ½¼½ º

10 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ Ð ÓÙ Ó ÚÐÓÖ ½¼ ½¼ Ùº ÈÐÒ Ö Ð¹ ØÓÙ ÑÔÓÖØÒ ØÖÑÒÓ Ø ÓÒ ØÒØ ÕÙ Ù ØÓÖ ØÓÖÒÓÙ ÔÓ Úк ÎÁÁ ÓÒÐÙ Ó ÑÓÖ ½¼¼ ÓÒ ÖÓ ØÙÐÑÒØ Ó ÒÓ Ó Ò ¹ ÑÒØÓ ÕÙÒØ ÖÚÓÐÙÓÒÖ Ó ÕÙÒØ ÒÖ ÒÓ ÔÖØÓÙ ÒÒÙÑ ØÒÓ ÒÓ ÕÙØÖÓ ÒÓ ÙÒØ º Ó ÔÒ Ñ ½¼ ÓÑ Ó ØÖ¹ ÐÓ Ò ØÒ ÒØÖÓÙÞÒÓ ÔÓØ Ó ÕÙÒØ ÐÙÞ ÓØÓÒ µ ÕÙ Ó ÓÒØÓ ÈÐÒ ÓÑÓÙ Ö ÖÓÒÓº ÎÖ ÜÔÐÓ ÓÖÑ ÚÒØ º ÃÐÒ ÖÙÑÒØ ÕÙ ØÓÖ ÖÓ ÒÓ Ö Ó ÒØÖÓ ØÒÓ Ñ Ò ÔÓ ØÒÓ Ñ Ú Ø ÖÒ ÓÖØ Ò ÚÖ Ó ÙÐÓ ÖÓ ¹ ½µ ÖÓØÚ ½µ ÐØÖÓÒ ½µ Ò¹ ØÖ ÓÙØÖ º ÐÑ ØÓ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ ÑÒÒØ ¹ ÒØ Ø ÐÖÓ ÔÓÖ ÏÐÐÑ Ç ØÛÐ ½ ¹½ ¾µ ØÚ ÓÑ ÙÖÓÖ Ó ÙÒÑÒØÓ ØÓÖ Òغ Ñ Ù ØÓÖ ÓÑÓ ÚÑÓ ÑÓÖ ÈÐÒ ÒÓ Ø¹ Ò Ù Ó Ó ÑØÓÓ ÓÐØÞÑÒÒ ØÖÙÓ Ñ ÔÖÓÚÚÐ ÕÙÐ ÕÙ ÑÜÑÞ ÒØÖÓÔ Ó Øѵ Ò ÖÐÓ ÙÒÑÒØÐ ÒØÖ ÒØÖÓÔ ÔÖÓ¹ к Ô Ö ÑÓÖ Ó ØÓÖÓÖ ÖÓÒÖ ÈÐÒ ÓÑÓ Ó ÙÒÓÖ ØÓÖ ÕÙÒØ ÔÐÓ Ñ¹ ÒÓ ÙÑ ÜÓ ÐÙ ØÖº ÌÓÑ ÃÙÒ ½¾ ¹½µ Ó ÖÒ ÐÓ ÓÓ ØÓÖÓÖ Ò Ù ØÒؾ ÕÙ Ó ÓÒØÓ ÓÒØÒÙ ÕÙÒØ Ò Ù ÒÓ ØÖ¹ ÐÓ Ò ØÒ ÙÓ ÀÒÖ ÄÓÖÒØÞ ½ ¹ ½¾µ ÖÒ Ø ÒØÖ Ó ÒÓ ½¼¹½¼ ÒÓ ÒÓ ØÖÐÓ ÈÐÒ ÑÓÖ ÓÚÑÒØ Ø Ó ÙÑ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒØÖÙÓº ÈÖ ÃÙÒ Ó ÖÓÒÓ ÈÐÒ Ó ÓÑÔÐØÑÒØ Ð Ó ÑÓÖ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ó ÓÒØÒÙÓ ÒÖ ØÖÑÒÓ ÔÐÓ Ð¹ ÑÒØÓ ÒÖ Ó ÑÓÚÑÒØÓ Ó Ó ÐÓÖ ÈÐÒ ÔÖÑÒ ÓÒØÒÙÓººº ÒÒÙÑ Ó ØÖÐÓ ÔÙÐÓ ÑÒÙ ÖØÓ ÓÒÓ ÓÙ ÖÑÒØÓ Ù¹ ØÓÓÖ Ó ÙÖ ÕÙ Ö ØÖÒÖ ÒÖ Ó Ö ÓÒÓÖ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ ÖØÓ ÚÐÓÖ Ð ÓÓÖÖÙ Ø ÕÙ ÓÙØÖÓ Ó ÓÖÖÑ ÖÓÒÖ ÙÖÒØ ½¼ ÒÓ ÒÓ ÙÒØ º ÊÐÑÒØ Ò Ù Ä¹ ØÙÖ ÓÖ ÖÓ Ó ÐÓÖ¾ ÙÖÒØ Ó Ñ ØÖ ÚÖÓ ½¼¹ Ò ÍÒÚÖ ÖÐÑ Ñ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ñ ØÐ Ù ØÓÖ ÒÓ ÑÒÓ ÓÒØÒÙ ÒÒÙÑ ÓÖÑÙÐ ÓÑÓ Ù Òº ÙÒ ÖØÞÓ ÔÖ Ó ÓÑÔÙØÖ ÔÖÓй ÙÑ ØÖÙÓ ÒÖ ÓÑÓ ÞÖ Ñ ¾ ØÓ Êº ¾ Ôº ¾ º Ù ØÖÐÓ ½¼¼º ÔÒ Ñ ÓÙØÙÖÓ ½¼ ÒÙÑ ÖØ ÄÓÖÒØÞ ÈÐÒ ÖÖÙ¹ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ Ò ¹ ÙÑ ÓÒØÒÙ ¾ ÜØÓ Ó Ö ÓÒÓÖ ÒÓ ÓÖÖ ¹ ÔÓÒ ÓÒ Ð Ó ÔÒÙÐÓ ÑÔÐ ÔÐÓ ÓÒØÖÖÓ Ü Ø ÙÑ ÖØÓ ÐÑÖ Ó Ö ÓÒÓÖ ÒÓ Ö ÔÓÒ ØÓ ÜØÓ ÑÙØÓ ÔÕÙ¹ Ò Ö ÔÓÒ ÑÓÖ Ó Þ ÓÑÒØ ÑÓÓ ÕÙ Ù ÒÖ ÙÑ ÑÙÐØÔÐÓ ÒØÖÓ Ó ÐÑÒØÓ ÒÖ ØÐ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ Ò ¹ ØÒØÒÓ ÒÖ ÑÔÖ ÖÔÖ ÒØÓ ÔÓÖ ØÐ ÑÙÐØÔÐÓ ÒØÖÓº Ñ ÙÑ Ù ÔÓÖ ÞÖ ÕÙ Ó Ù ÔÓØ ¹ ÒÖ Ó Ö ÓÒÓÖ Ñ ÙÑ Ó Ò ¹ ØÒØ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÓÙ ¼µ ¹ ÒÖ ÑØ ÓÖÚ ÔÓÖ ÙÑ Ö ¹ ÓÒÓÖ ÙÖÒØ ÙÑ ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÓÒ¹ ØÒÓ ÐÓ Ó ÐÓ ÔÓÖØÒØÓ ØÑÑ ÒÖ Ñ ÙÑ Ó ÐÓÖµ Ñ Ñ ÕÙ ÕÙÓ Ó ÔÒÙÐÓº ÌÖ Ó ÈÐÒ Ñ ÙÑ ÓÒÑÙÐÓ Ò Ò ÔÖÓÚÓØÚ ÓÒÔÓ¾ ÖØÙÖ ÃÓ ØÐÖ ½¼¹ ½ µ ÍÑ Ù Ó Ø ÓÒØÖÓÚÖ Ø ÓÖÓ ÓÔÓ Ø ÖØÓ ÔÓÖ ÐØ ÔÓ ÓÑÔØÒ Ó ÙØÓÖ ÙÖÓ Ê º ¾ ¾ ¾ Ó ÐØÓÖ ÒØÖ Óº ÈÖ ÓÒÐÙÖ Ó ØÖ ÐÒØÖ ÙÑ ÚÖ¹ Ó ÜÔÖÑÒØ Ñ ÑÖÒØ ÔÖ Ð ÈÐÒ ÖØÓÖÒÖ Ó ÚÖ Ó ØÒÓº Ç ÍÒ¹ ÚÖ Ó Ø ÖÔÐØÓ ÙÑ ÖÓ Ó Ñ ÙÒÓ ÙÑ ØÑÔÖØÙÖ ¾ à ÕÙ Ñ ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÚÒ ØÓÖ Ó Ò ÔÓ Ò ÜÔÒ Ó Ö ÖÑÒØÓ Ó ÍÒÚÖ Ó ÓÑ Ó ØÑÔÓº Ø ÖÓ Ó Ñ ÒØÓ Ó Ð ÖÖÒØ ÙÑ ÔÖÓÓ Ñ ÕÙ ÑØÖ ÔÖÓØÓÒ ÐØÖÓÒ µ ØÚ Ñ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓ ÓÑ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ ÓÑ ØÓ ÖÕĐÙÒ º ÉÙÒÓ Ó ÍÒÚÖ Ó ¹ ÖÓÙ Ì ¼¼¼Ã ß ÑØÖ Ö ÓÒ ØØÙ ÖÓÒÓ ØÓÑÓ ß ÒØÖÓ ÓÑ ÖÓ Ú ÔÒ Ò ÖÕĐÙÒ Ö ÔØÚ ÐÒ ¹ ÔØÖ Ó ÖÓÒÓº Æ Ø ÔÓ ÑÓÖ ÔÖØ ÖÓ ÔÖÓÙ ÑØÖ ÖÒÓ¹ ÒØÖÓÔ ÓÒ ØÒØ Ø ØÙÐ ØÑÔÖØÙÖ ¾ ú ÔÖÑÖ ÚÒ ÖÓ Ó Ð Ó ÒÓÒØÖ ÔÓÖ ÖÒÓ ÈÒÞ ½ ¹µ ÊÓÖØ Ïй ÓÒ ½ ¹ µ Ñ ½º ÍÑ ÐÙÓ ØÖÒØ ÖÐØÓ

11 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ØÓÖ Ø ÓÖØ Ù ÜÔÐÓ Ó Ò Êº ½ º ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÖÓ ÙÒÓ ÑÖÓÓÒ Ó Ñ Ó ÓØ ÔÖØÖ Ó ÒÓ ¼ ÔÐ Ñ Ó Ó Ñ ÖÓÙÒ ÜÔÐÓÖÖ Çµº º ÑÓ ØÖ ÒØÒ ÔØÖÐ ÓÑÓ ÙÒÓ ÖÕĐÙÒ ÓÑ ÒØÒ ÑÜÑ Ò ÖÓ ÑÖÓÓÒ º Ç ÚÓ Ð ÈÐÒ Ó ÑÒÑÓ ÐÙÑ ÔÖØ ÔÓÖ ÑÐÓµ Ó ÚÓ ÙØÙÓ ÔÖÑÓÖ ÕÙ ÐÚÖÑ Ó ÔÖÑÒØÓ ÐÜ º ÙÖ º ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÖÓ Ó Ñ ÙÒÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÖÓ ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Øѹ ÔÖØÙÖ Ì ¾ ú ÎÁÁÁ Ó ÓÖ Ó ÈÐÒ Ò Ù Ñ ÃÐ ÐÑÒ ÒÓ ¾ ÖÐ ½ ÐÓ ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ ÖØÓ ÓÒ ØØÙÓ¹ ÒÐ ÙÒÚÖ ÐÓÐ ÂÙÐÙ ÏÐÐÑ ÑÑ Ò ÈØÞµ ÈÐÒº ËÙ Ô ÚÒ ÙÑ ÑÐ ÑÓ Ô ÚÓ ÖÑ ÔÖÓ ÓÖ ØÓÐÓ ÍÒÚÖ ĐÓØØÒÒµº ÊÙ ÙÓ Ò¹ Ð Ñ ÃÐ ÅÙÒÕÙ ØÙÓÙ ÑØÑØ Ò ÍÒÚÖ ÅÙÒÕÙ ½¹½µ ÖÐÑ ½¹½µº Ó ÐÙÒÓ ÀÖÑÒÒ ÚÓÒ ÀÐÑÓÐØÞ ½¾½¹½µ Ù ØÚ ÃÖÓ«Ñ ÖÐѺ ÇØÚ Ó ÓÙØÓÖÓ ÙÑÑ ÙÑ ÐÙ ÍÒÚÖ ÅÙ¹ ÒÕÙ Ñ ½ ÓÑ ÙÑ Ø ÓÖ ÓÒÔÓ ÒØÖÓÔ ÒÓ ØÖÐÓ ÊÙÓÐ ÐÙ Ù ÙÒ Ð ØÖÑÓÒÑ ÒÓ ÒÓ ÙÒØ ØÓÖÒÓÙ¹ ÈÖÚع ÓÞÒØ Ñ ÅÙÒÕÙº Ñ ½ Ó ÔÖ ÍÒÚÖ ÃÐ ÓÑÓ ÜØÖÓÖÒÖØ ÔÖÓ ÓÖ ÓÓµ ÕÙØÖÓ ÒÓ ÔÓ ÙÙ ÃÖÓ«Ò ÍÒÚÖ ÖÐÑ ØÒÓ ÙÑÓ ØÖ ØÓÖ Ñ ½¾ ÔÖÑÒÒÓ Ø Ù ÔÓ ÒØÓÖ Ñ ½¾º Ó ÑÑÖÓ Ñ ÈÖÙ Ò ½ Ó ÐØÓ ÑÑÖÓ ÊÓÝÐ ËÓØÝ ÄÓÒÖ Ñ ½¾º Ó ÖÓ ÓÑ Ó ÈÖÑÓ ÆÓÐ Ñ ½½ ÔÓÖ Ù ØÖÐÓ ÓÖ Ó Ø¹ ÐÑÒØÓ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ ØÓÖ Ó ÕÙÒØ Ð¹ ÑÒØÖ º ËÙ ÖÖÖ ÒØ ÒÐ Ó ÚÓØ Ó ¹ ØÙÓ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒÑ ÔÐÑÒØ Ó ÓÒØÓ ÒØÖÓÔ ÓÑ ÔÐÓ Ó ÔÖÓÐÑ ÕÙÐÖÓ Ó ÕÙÑÓ ÓÑÓ ØÖÒ Ó ¹ ÓÓ ÐØÖÓÐغ Ó ÔÖÓÙÒÑÒØ Ò ÙÒÓ ÔÓÖ ÐÙ Ù ÑÔÖ ÑÙØÓ ÔÖÓÙÔÓ Ñ ÒÓ ÐÖ Ó ÓÒØÓ ÙÒÑÒØ º ÅÙØÓ ÑÓÖ ÒÓ ÑÔØÞ ÑÙØÓ ÒÕÙÐ ÔÓ ÓÑ Ó ØÖÐÓ ÓÐØÞÑÒÒ ÓÙ Ó Ù ÐÓ Ò ÑÓ ÔÙØ ÓÒØÖ Ç ØÛÐ Ó ÔÖØÖÓ Ó ÒÖ ÑÓ³º ÈÓÖ ÚÓÐØ ½ ÚÓÙ Ù ØÒÓ ÔÖ ÙÑ ÒÓÚÓ ÑÔÓ ¹ ØÙÓ ÖÓ Ó ÐÓÖº ÈÓ Ú ÖÞÓ ÓÖÑ Ù ÖÒ Ò ÑÔÓÖØÒ Ó ÖÙÑÒØÓ ØÖÑÓÒÑÓ ÒÓ ÐØÖÓÑÒØ ÑÓ Ó ÒØÖ ÖÐ ÒÓ ÒÓÑÒÓ ÓÒ ÐØÖÓÑÒØÓ ÔÖÓÚÓÓ ÔÐ Ñ Ù¹ ÜÔÖÒ ÀÒÖ ÀÖØÞ ½¹½µº ÈÐÒ ÔÙÐÓÙ ¾ ØÖÐÓ ÓÖ Ò ÐÓ¹ Ó ÓÒÓÖÑ ÓÒ Ø Ð Ø Ñ ÈÖÙ ¹ Ò Ò ÒÐÙÒÓ ÑÙØÓ ÙÖ Ó ÖÐÓÒ¹ Ó ÓÑ Ù ÙÒÓ ÓÑÓ ËÖØÖÓ ÈÖÔØÙÓ Ñ ÈÖÙ Ò ÕÙ ÒÓ ØÒ Ó ÖÓ ÔÖ¹ Òص ÒÓ ÔÖÓÓ ½½¹½ ÓÒÖÒ ÓÖ ÙÒØÓ Ö º Ñ Ó ÔÖÒÔ ÑÔÓ ÓÖÑ ÌÖÑÓÒÑ ÔÖÑÖÓ ÓÒØÒÙÓ ÑÓÖµ ÌÓÖ ÉÙÒØ ÔÖØÖ ½¼¼µ ÌÓÖ ÊÐØÚ ÔÐ ÔÖÒÔÐÑÒØ ÒÓ ÔÖÓÓ ½¼¹½¼µº ¾ º Ó ÖØÖØÓ ÙÑ ÈÐÒ ÑÙÖÓ ÕÙ ÖÙØÓÙ ÒÓÖÑ ÔÖ ØÓ Ò ÐÑÒ ÙÒØÓ ÓÑÙÒ ÒØ ÒÓ ÔÒ ÔÐ ÑÔÓÖØÒ Ù ØÖÐÓ Ñ ØÑÑ ÔÓÖ Ù ÕÙÐ Ô Ó¹ ÖØÖ ÒØÖ ÑÓÖÐ ÔØÖÓØ ÑÓ ÐÖÒº Ö ÑÙØÓ ÒÕÙ ØÓ ÔÓÖ Ù ÓÐ ÐÙÒÓ º ÉÙÒÓ ÖØÓÙ Ó ÓÒÚØ ÍÒÚÖ ÎÒ ÔÖ Ù¹ Ö ÓÐØÞÑÒÒ ÓÔØÒÓ ÔÓÖ ÔÖÑÒÖ Ñ ÖÐÑ Ù ÐÙÒÓ ØÖÑ ÐÖÑÒØ ÓÑ ÙÑ Ô Ø ØÓ º ËÙÒÓ ÚÖÓ ØÓÖÓÖ Ù ÓÒ Ö¹ ÚÓÖ ÑÓ Ñ Ó ØÓÖÒÓÙ ÖÐÙØÒØ Ñ ØÖ Ó ÓÒØÙÓ ÖÚÓÐÙÓÒÖÓ Ù ÔÖÓÔÖ ØÓÖ ÕÙÒغ ÙÖÒØ ÒÓ ØÒØÓÙ Ù ØÖ Ó Ù ÓÒØÓ ÕÙÒØÙÑ ¾ Ó ÈÐÒ ÕÙÑ ÓÖÖÙ Ó ÖÖÓ Ò ØÒ Ñ ÒÖ Ñ ÓÑÓ ÓÒ ÕĐÙÒ ÓØÒÓ Ñ Ù ØÓÖ ÖÐØÚ Ø ¹ ÖÒØ Ñ ØÖÒ ÚÖ Ð ÐÓÒØÙÒÐ Ó ÐØÖÓÒº Í ÒÓ ÔØ ÈÐÒ ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ ÙÑ Ó ÒÓ ÑÓÑÒØÙÑ Ö Ô Ñ ¼ ÚÔ½ Ú ¾ ¾ ÔÓÖØÒØÓ ÙÑ Ñ ÓØÖÓÔ ÔÒÒØ ÚÐÓº ¾

12 ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÒØÖÓ ØÖÙØÙÖ Ð º Ó ÔÖ ÒØ ËÓ Ã Ö ÏÐÐÑ ÔÖ ÈÖÓÑÓÓ Ò ½ ¼ ½ Ö ÙÑÒÓ Ñ ½¹½ ÙÑ ÔÖÓÓ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÑÙØÓ Ð ÔÖ Ò ÐѺ ÀĐÓ ÐÒº ÈÐÒ ÓÖÙ ÑÙØÓ ÓÑ Ù ÙÖÖ º Æ ÔÖÑÖ ÙÑ Ù ÐÓ ÙÑ ØÓØÐ ÒÓ ÑÓÖÖÙ ÓÙØÖÓ Ó ÒÓÖÓ ÔÐ ØÔÓ Ñ ½ Ù Ó ÔÖØÔÓ Ñ ÙÑ ÓÑÔÐÓ ÔÖ ÑØÖ ÀØÐÖº ¾ Ò ØÒ ÔÖÚ ÑÙØÓ Ó ØÖÐÓ Ô Ó ÈÐÒº Ñ Ù ÓØÙÖÓ ½µ Ò ØÒ ÖÚÙ ÙÖ º ÅÜ ÈÐÒ ÙÖÒØ Ó ÒÞ ÑÓ ÈÐÒ ÔÖÑÒÙ Ò Ðѹ Ò Ñ ÓÔÓ ÐÙÑ ÔÓÐØ ÓÚÖÒÑÒØ ØÒÓ ØÒØÓ Ñ ÚÓ Ñ ½ ÙÖ ÀØÐÖ Ü¹ ÔÙÐ Ó ÒØ Ø ÙÙ ÙÒÚÖ ÐÑ º ÖØÓÙ Ò ÔÖÓÔÓ Ø ÒØ Ø ÐÑ ÐÖ¹ Ó ÔÓÖ ÈÐÔÔ ÄÒÖ ½¾¹½µ ÂÓÒÒ ËØÖ ½¹½µ ÖÓ ÙÑ ÖÒ³º ÍÑ ¹ ÔÓÑÒØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ ÔÓ Ó ÈÐÒ Ò Ø ÔÓ Ó Ó ÏÖÒÖ À ÒÖ ½¼½¹½µº Þ ÙÑ ÔÜÓÒ Ò ØÒ ÒÓ ØÑÔÓ ÙÖÓ ÖÔÖ Óº Ñ ÙÑ ÙÖ Ó Ò Ñ Ñ ½½ ÑÓ ½ ÖÑÓÙ Ù ÖØÓ ÜÔÖÑÖ ÓÔÒÓ ÑÙ ÓÐ Ñ ÑÓÖ Ó Ó ÐÑ Ó ÞÖ ÕÙ Ó ËÖº Ò ØÒ ÒÓ ÔÒ ÙÑÓ Ó ÓÖ Ö Ñ Ó ËÖº Ò ØÒ Ó Ó ÙÓ ØÖÐÓ ÔÙÐÓ Ñ ÒÓ Ó ÙÐÓ ØÒÖÑ ÔÖÓ¹ ÙÒ ÑÔÓÖØÒ ÕÙ ÓÑÒØ ÔÓ Ö ÙÐ ÖÐÞÓ ÂÓÒÒ ÃÔÐÖ Á ÆÛØÓÒº ¾ ÈÐÒ ÔÖÚ ÑÙ ØÒÓ Ó ÙÑ ÓÑ Ô¹ Ò Ø ß ÓÙ ÔÒ Ö Ñ ÙÖ ÙÑ ÖÖÖ ÔÖÓ ¹ ÓÒк ÓÙ¹ ÓÑ ÅÖ ÅÖ Ð Ñ ½¼ Ñ ÙÒ ÒÙÔ ÓÑ Ù ÔÖÑ ÅÖ ÚÓÒ ÍÑ ÓÑÑ ÕÙÑ Ó Ó ÒÓÖ Ó ÑÙÒÓ ÓÑ ÙÑ ÖÒ ÖØÚ ÒÓ ÔÖ¹ Ó ÐÓÙÚÓÖ ÔÓ ØÖº ËÙ ÔÖÓÔÖ Ò Ð ÓÒÖÙ ÙÑ Ú ÑÓÖººººÓ Ð ÖÓ ÈÐÒ ÕÙ ÓÖÒÙ ÔÖ¹ ÑÖ ÑÓÒ ØÖÓ ÖÓÖÓ ¹ ÒÔÒÒØ ÓÙØÖ ÙÔÓ Ó ¹ ÑÒØÙ ÓÐÙØ Ó ØÓÑÓ º Å ÕÙ Ó Ð ÑÓ ØÖÓÙ ÓÒÚÒ¹ ÒØÑÒØ ÕÙ ÐÑ ØÖÙØÙÖ ØÓÑ ÑØÖ ÙÑ Ô ØÖÙØÙÖ ØÓÑ ÒÖ Ö ÔÐ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ Ð ÕÙ ÈÐÒ ÒØÖÓÙÞÙ Ù ÓÖØ ¹ ÐÓÙ ØÓ ØÖÙØÙÖ ÑÒ ÐØÖÓ¹ ÒÑ Ð ÑÔÓ Ò ÙÑ ÒÓÚ Ñ Ó ÒÓÒØÖÖ ÙÑ ÒÓÚ ÓÒ¹ ØÙÐ ÔÖ ØÓ º ÖÑÒØÓ ËÓÙ ÑÙØÓ ÖØÓ Ó ÈÖÓº ÖØÙÖ ÅÐÐÖ Ó ÄÓÒÓÒ ÓÐÐ ÔÓÖ ÔÓÒÐÞÖ Øѹ ÔÓ ÖÖÒ ÐÓÖ ÖÐÚÒØ ÔÓÖ ÓÒÚÖ ÓÖ Ó Ò ÒÓ ØÓÖ º ÖÓ Ò Ó ÈÖÓº ÙÐÖÑ º ÄÐ ÖÖÖ ÔÓÖ Ù Ó ÓÖ Ó ÖØÓ Ó ÈÖÓº ËÐÓÑÓÒ ÅÞÖ ÔÐ ÐØÙÖ ØÒØ Ó ÑÒÙ ÖØÓº ÊÖÒ ½ ź ÈÐÒ ÙÖ ÌÓÖ ØÞ Ö ÒÖÚÖ¹ ØÐÙÒ Ñ ÆÓÖÑÐ ÔØÖÙÑ ÎÖº ÙØ º ÈÝ º º ¾ ˺ ¾ ½¼¼µº ÌÖÙÓ ÔÖ Ó ÒÐ Ò Ê º ¾ º ¾ º ØÖ ÀÖ Ì ÇÐ ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ ÈÖÑÓÒ ÈÖ ÇÜÓÖ ½µº ĺ ÊÓ ÒÐ Ä ÈÖÑÖ È Ð³ ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÌÓÖ ÉÙÒØ Ç Ö ¾ ½ ½ µº ź º ÃÐÒ ÅÜ ÈÐÒ Ò Ø ÒÒÒ Ó Ø ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ Öº À غ ÜØ ËÒ ½ ½¾µº ź º ÃÐÒ ÈÐÒ ÒØÖÓÔÝ Ò ÉÙÒØ ½¼½¹½¼ Ì ÆØÙÖÐ ÈÐÓ ÓÔÖ ½ ½ µº ź º ÃÐÒ ÌÖÑÓÝÒÑ Ò ÉÙÒØ Ò ÈÐÒ ÏÓÖ ÈÝ ÌÓÝ ÆÓÚº ½µ Ôº ¾ º ¾ ØÓ Ò Êº º ¾ ÐÙÒ ØÓÖÓÖ ÙÖÑ ÙÑ ÚÒÒ Ô ÓÐ ÀØÐÖ ÔÐ Ù Ò ØÒ ÓÒØÖ ÜÔÙÐ Ó Ó ÒØ Ø ÙÙ º

13 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ź º ÃÐÒ Ì ÒÒÒ Ó Ø ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ Ñ À ØÓÖÝ Ó ÌÛÒØØ ÒØÙÖÝ ÈÝ Ñ ÈÖ ÆÓÚ ÓÖ ½µº Àº ÃÒÖÓ ÓÖÒÞÓÖµ ÈÐÒ ÇÖÒÐ ÈÔÖ Ò ÉÙÒØÙÑ ÈÝ ÌÝÐÓÖ ² ÖÒ ÄÓÒÖ ½¾µº Àº ÃÒÖÓ ÖÐÝ À ØÓÖÝ Ó Ø ÈÐÒ ÊØÓÒ ÄÛ ÌÝÐÓÖ ² ÖÒ ÄÓÒÖ ½µº ½¼ ź ÂÑÑÖ Ì ÓÒÔØÙÐ ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÉÙÒØÙÑ ÅÒ ¾º Ó ÎÓк½¾ ÓÐÓ Ì À ØÓÖÝ Ó ÅÓÖÒ ÈÝ ½¼¼ ¹ ½¼ ÑÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÝ ÆÓÚ ÓÖ ½µº ½½ º ÅÖ Àº ÊÒÖ Ì À ØÓÖÐ ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÉÙÒØÑ ÌÓÖÝ ÎÓк ½ ÈÖØ ½ ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÖÐÑ ½¾µº ½¾ Ϻ Àº ÖÓÔÔÖ Ì ÉÙÒØÙÑ ÈÝ Ø ÇÜÓÖ ÆÓÚ ÓÖ ½¼µº ½ º ÖÓÒ ÌÒ ÁÒØÖÓÙØÓÖÝ ÈÝ ÂÓÒ Ï¹ ÐÝ ² ËÓÒ ÆÓÚ ÓÖ ½µ Ôº ½½º ½ ˺ º ÖÙ ÀØ ÓÒÙØÓÒ Ò Ø ËØÒ¹ ÓÐØÞÑÒÒ ÄÛ Öº À غ ÜØ ËÒ ½½ ½ µ ÖÑÔÖ Ó Ñ Ì ÃÒ Ó ÅÓØÓÒ Û ÐÐ ÀØ ÎÓк ¾ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ½µ Ôº º ½ º Ê ÙÒÑÒØÐ Ó ËØØ ØÐ Ò ÌÖÑÐ Èݹ ÁÒØÖÒØÓÒ ËØÙÒØ ØÓÒ ÅÖÛ¹ÀÐÐ ÆÓÚ ÓÖ ½µº ½ ÅÜ ÓÖÒ ØÓÑ ÙÒÓ ÐÓÙ Ø Ùй ÒÒ º Ó Ä Ó ½µº ½ Ϻ ÏÒ ÇÒ Ø Ú ÓÒ Ó ÒÖÝ Ò Ø Ñ ÓÒ¹ ËÔØÖÙÑ Ó Ð ÓÝ Èк ź ˺ ¾½ ½µº ÌÖÙÓ Ó ÒÒÐÒ Ö ÈÝ ½ Ú Ôº ¾ ½µº ½ º È Ò ØÒ Ò Ø ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ ÊÚº ÅÓº ÈÝ º ½ ½µº ½ Î ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ º ˺ ÖÛÓÖ ÂÖº ÏÚ Ö¹ ÐÝ ÈÝ ÓÙÖ ÎÓк Ó º ÅÖÛ ÀÐÐ ÆÓÚ ÓÖ ½µº Î ØÑÑ Ó ÔÒ ÎÁÁÁ ʺ ½ º ¾¼ ÄÓÖ ÊÝÐ ÊÑÖ ÙÔÓÒ Ø ÄÛ Ó ÓÑÔÐØ Ê¹ ØÓÒ Èк ź ½¼¼µº ¾½ ʺź Ö ÙÒÑÒØÓ ÅÓÖÒ Ù¹ ÒÖ Ó ÊÓ ½µº ¾¾ º Ò ØÒ ÓÒÖÒÒ Ò ÙÖ Ø ÔÓÒØ Ó ÚÛ ØÓ¹ ÛÖ Ø Ñ ÓÒ Ò Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó ÐØ Ñº º ÈÝ º ½µ ¹ ØÖÙÓ Ó ÖØÓ ÔÙÐÓ Ñ ÒÒº ÈÝ º ½ ½ ¾ ½¼µº ÍÑ ÓÙØÖ ÚÖ Ó ÔÖ ÐÒÙ ÒÐ Ø Ò Êº ¾ Ôº ½º ¾ Ⱥ ÖÒ Ø Ò Àº ÃÑÖÐÒ ÇÒÒ ËÑÔÐ ¹ ÙØÓÒ Ó Ø ÓÖÑÙÐ Ó ÓÑÒØÓÒ Û ÈÐÒ Í Ø Ó À ÊØÓÒ ÄÛ ÈÖÓº Ñ ØÖ¹ Ñ ÑÝ ½ ¼ ½½µ ÖÑÔÖ Ó Ñ ÓÐÐØ ËÒØ ÈÔÖ Ó Èº ÖÒ Ø ØÓ ÔÓÖ Èº ÅÖ¹ ØÒ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ½µ Ôº º ¾ ̺ ˺ ÃÙÒ Ð¹ÓÝ ÌÓÖÝ Ò Ø ÉÙÒØÙÑ ¹ ÓÒØÒÙØÝ ½¹½½¾ ÇÜÓÖ Íº Ⱥ ÇÜÓÖ ½µº ¾ ź ÈÐÒ Ì ÌÓÖÝ Ó ÀØ ÊØÓÒ ÓÚÖ ÆÛ ÓÖ ½µº ¾ º ÃÓ ØÐÖ Ì ËÐÔÛÐÖ ÈÒÙÒ ÄÓÒÖ ½µº Ü Ø ÙÑ ØÖÙÓ ÒØ ÔÖ Ó ÔÓÖØÙÙ Ç ËÓÒÑÙÐÓ ØÓÖ ÁÖ ËÓ ÈÙÐÓ ½½µº ¾ ź º ÃÐÒ º ËÑÓÒÝ Ìº º ÈÒ ÊÚÛ Ëݹ ÑÔÓ ÙÑ Á ¼ ¾ ½µº ¾ Ⱥ Ð ÓÒº ÃÙÒ Ò Ø ÉÙÒØÙÑ ÓÒØÖÓÚÖ Ý Ö¹ Ø Âº Èк ˺ ¾ ½ ½½µº ¾ ̺ ˺ ÃÙÒ ÊÚ ØÒ ÈÐÒ À غ ËØÙº ÈÝ º ˺ ½ ¾ ½ ½µºº ¼ ź ÈÐÒ Ì ÌÓÖÝ Ó ÀØ ÊØÓÒ ÓÚÖ ÆÓÚ ÓÖ ½µº ½ ˺ ÏÒÖ Ç ÌÖ ÈÖÑÖÓ ÅÒÙØÓ ÙÒÖ Ó ÊÓ ½µº ¾ º Áº ÅÐÐÖ ÐÖس Ò ØÒ ÌÓÖÝ Ó ÊÐØÚØÝ ÓÒ¹Ï ÐÝ ÊÒ ½½µ Ôº ¾º Ϻ À ÒÖ ÐÓÓ ÓÖ ØÓÑ ØÓ¹ ÖÐ ÎÖÓ Ä Ó ½µ Ôº ¾½¾º º ÖÓ ÅÜ ÈÐÒ Ò Ø ËÓÐ ÓÒØÜØ ÔÐ ØÖ ÔÖ ÒØ Ò ËÙÑÑÖ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ø ÈÝ Ó ÆÓÒ¹ÓÒÚÒØÓÒÐ ÒÖÝ ËÓÙÖ ÌÖ Ø ½¼ ¾ ÙÐÓ ½ µº º Ò ØÒ ÖØÓ ÅØÙÖ ÆÓÚ ÖÓÒØÖ ÊÓ ½µ Ôº ¾½º º º ÅØÖ Ø Ðº ØÖÓÔݺ º Ä ½¼µ ÓÒØÑ Ó ÔÖÑÖÓ Ö ÙÐØÓ ÔÖÐÑÒÖ º

Determinaçao do Vector Optimo

Determinaçao do Vector Optimo ØÑÓ ÌÖØÓÖ Ó ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÑ Ù Ø Ó ËÒÐ Ð ÖÐÓ º ËÐÚ ½ Á Ð ÌÖÒÓ Ó ¾ Ò ËÑÖ ÒÒÓÙ ½ ÔÖØÑÒØÓ ÐØÖÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÍÒÚÖ Ó ÅÒÓ ÈÓÖØÙÐ ÒºÙÑÒÓºÔØ ¾ ÁÆË»ÁËÌ ÈÓÖØÙÐ Á кÌÖÒÓ ÓÒ ºÔØ ÈÐÔ Ê Ö Ä ÆØÖÐÒ ÒÓÙÒØÐºÖ ÖºÔÐÔ ºÓÑ Ê

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS ASPECTOS MORFOMÉTRICOS COMO SUBSÍDIO AO ESTUDO DA CONDUTIVIDADE #'(%)!*")+$!"#$!%&!&& HIDRÁULICA E SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS,-./01 :;354A946;69354UA>::

Leia mais

Do cadastramento da Instituição de Ensino:

Do cadastramento da Instituição de Ensino: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,. NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES INSERIDAS NO SISTEMA ONFEA/CREA, PARA CONCESSÃO DE TÍTULOS, ATRIBUIÇÕES

Leia mais

Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Departamento de Física e Informática

Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Departamento de Física e Informática Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Departamento de Física e Informática Ê Ë Ä ÁÎ Ë Ê ËÀ ÊÁ Ë ÌÊý ÇÅÍÄÌÁÅ Á ÇÅÉÓË Å ËÁÅÍÄ Ç ÁÅÈÄ Å ÆÌ Ç André Muezerie Tese apresentada ao Instituto

Leia mais

PARTE 1. Letras Vernáculas. Módulo 6. Volume 3 LITERATURA, IMAGINÁRIO, HISTÓRIA E CULTURA

PARTE 1. Letras Vernáculas. Módulo 6. Volume 3 LITERATURA, IMAGINÁRIO, HISTÓRIA E CULTURA PARTE 1 Letras Veráuas. Módu 6. Vume 3 LITERATURA, IMAGINÁRIO, HISTÓRIA E CULTURA Ihéus, 2013 Uiversidade Estadua de Sata Cruz Reitra Pr. Adéia Maria Carvah de Me Piheir Vie-reitr Pr. Evadr Sea Freire

Leia mais

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques, Covilhã, Portugal João Antunes 1, Nuno Neves 1, Miguel Correia 1, Paulo Veríssimo 1, Rui Neves 2 1 Faculdade de Ciências da Universidade

Leia mais

Componentes de um Sistema de Operação

Componentes de um Sistema de Operação Componentes de um Sistema de Operação Em sistemas modernos é habitual ter-se os seguintes componentes ou módulos: Gestor de processos Gestor da memória principal Gestor da memória secundária Gestor do

Leia mais

DVD ÛÙËÌ Home Theatre

DVD ÛÙËÌ Home Theatre 2-179-837-21 DVD ÛÙËÌ Home Theatre ËÁ Â ÂÈÙÔ ÚÁ Kullanma Talimatlar Instruções de Funcionamento GR TR PT DAV-SB200 2004 Sony Corporation ÚÔÊ Ï ÍÂÈ ÛÊ ÏÂ ƒ Ã : ÚÔ appleôê Á apple ÚÎ ÁÈ ÎÈÓ ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Leia mais

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura Autor: Renato Martini rmartini@cipsga.org.br Março de 2000 Curso de Segurança em Redes Linux www.cipsga.org.br cursos@cipsga.org.br Página

Leia mais

PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001.

PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001. 1 2 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO GABINETE DO COMANDANTE PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001. Aprova as Instruções Gerais para Avaliação de Documentos do Exército (IG 11-03) e dá outras providências.

Leia mais

Lalitā triśatī. Os trezentos nomes da deusa Lalitā

Lalitā triśatī. Os trezentos nomes da deusa Lalitā Lalitā triśatī. Os trezentos nomes da deusa Lalitā Este texto está disponível no site Shri Yoga Devi, http://www.yogadevi.org/ Tradução do sânscrito para o inglês por Swami Satyananda Saraswati; tradução

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset Manual de Instrução e Instalação TELEMATE Modelo TM-10 ÍNDICE Introdução 4 Apresentação 4 Acessórios 6 Instalação 7 Descrição de Funcionamento 8 Instalação em Rede 9 Descrição TS-10 10 Características

Leia mais

1 Avaliação de Desempenho de Sistemas Paralelos 1

1 Avaliação de Desempenho de Sistemas Paralelos 1 1 Avaliação de Desempenho de Sistemas Paralelos 1 Leonardo Brenner 2 (PUCRS, lbrenner@inf.pucrs.br) Paulo Fernandes 3 (PUCRS, paulof@inf.pucrs.br) Afonso Sales 4 (PUCRS, asales@inf.pucrs.br) Resumo: Este

Leia mais

A Importância da Disciplina de Análise & Design para uma Aplicação. Ivan Zilotti Alencar 01/06/2006 ialencar@gmail.com

A Importância da Disciplina de Análise & Design para uma Aplicação. Ivan Zilotti Alencar 01/06/2006 ialencar@gmail.com A Importância da Disciplina de Análise & Design para uma Aplicação Ivan Zilotti Alencar 01/06/2006 ialencar@gmail.com Apresentações Sua empresa/instituição Seu papel Sua experiência Em requisitos Processo

Leia mais

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE MANUAL DO UTILIZADOR

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE MANUAL DO UTILIZADOR ! BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE MANUAL DO UTILIZADOR œƒ«œ ««00X3C-VH3-F17 Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE BESKRIVELSE BESKRIVNING

Leia mais

Distribu par / Distributed by March Europen / European Market Visiomed SAS France Service clients / Customers service 8, avenue Klber - 75116 Paris -

Distribu par / Distributed by March Europen / European Market Visiomed SAS France Service clients / Customers service 8, avenue Klber - 75116 Paris - Distribu par / Distributed by March Europen / European Market Visiomed SAS France Service clients / Customers service 8, avenue Klber - 75116 Paris - France Tel : +33 8 92 350 334 - Fax : +33 1 43 73 59

Leia mais

O QUE SÃO BPMS: SISTEMAS DE SUPORTE ÀS TAREFAS PARA GESTÃO DE PROCESSOS.

O QUE SÃO BPMS: SISTEMAS DE SUPORTE ÀS TAREFAS PARA GESTÃO DE PROCESSOS. ! "#$ " %'&)(*&)+,.- /10.2*&4365879&4/1:.+58;.2*=?5.@A2*3B;.- C)D 5.,.5FE)5.G.+ &4- (IHJ&?,.+ /?=)5.KA:.+5MLN&OHJ5F&4E)2*EOHJ&)(IHJ/)G.- D - ;./);.& O QUE SÃO BPMS: SISTEMAS DE SUPORTE ÀS TAREFAS PARA

Leia mais