Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ""

Transcrição

1 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò Ù ÙÑ ÒÓÚ ÓÒØÙÐ ÔÖ ØÓ ÓÑÓ ÒØÞÓÙ Ò ØÒº Æ Ø ÖØÓ ÙØÓ Ó ÔØÓ Ò Ó ØÖÐÓ ÈÐÒ ½¼¼ ÓÖ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÓØ ÕÙÒØÞÓ ÒÖº ÙÒÖ ÝÖ Ó Ø ÕÙÒØÙÑ ÓÒÔØ ÔÖÓÚÓ ÖÚÓÐÙØÓÒ Ò Ò Ò Ø Ö Ó ÒÛ ÓÒÔØÙÐ ÓÖ ÛÓÐ ÔÝ ÑÔ Þ Ý Ò ØÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Á Ù Ø ÒØÐ ØÙÖ Ó ÈÐÒ³ ÛÓÖ Ò ½¼¼ ÓÒ Ø ÐÓÝ ÖØÓÒ Ò Ø ÝÔÓØ Ó ÒÖÝ ÕÙÒØÞØÓÒº Á ÁÒØÖÓÙÓ ÌÖÓÔÚ ÒÓ ØÖÓ ØÖ ÉÙ ÒÓ ØÒÑÓ ÐÚÖÓ Ñ ÒÓ ØÒ ÐÚÖÖ Å Ó ÐÚÖÓ ÕÙ Ñ ÒÓ Ú ÒØÖÖÑ ËÓ ÓÑÓ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÓÒØÒÓ ÔÖ ÜÔÒ Ó Ó ÍÒÚÖ Ó ÈÓÖÕÙ Ö Ó ÓÒØÓ Ó ÒÖÓ Ó ÚÖ Ó Ñ ÙÚ ÓÖØÙÓ Ó ÚÖ Óµ Ó ÕÙ ÔÓ ÐÒÖ ÑÙÒÓ ÒÓ ÑÙÒÓº ØÒÓ ÎÐÓ Ó Ñ ÄÚÖÓ ½º ØÖÓµ Ñ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼ ÅÜ ÃÖÐ ÖÒ Ø ÄÙ¹ Û ÈÐÒ ½¹½µ ÔÖ ÒØÓÙ Ñ ÙÑ ÖÙÒÓ ËÓ ÐÑ Ó ØÖÐÓ ÒØØÙÐÓ ËÓÖ ÌÓÖ Ä ØÖÙÓ ÒÖ ÒÓ Ô¹ ØÖÓ ÆÓÖÑÐ ½ Ñ ÕÙ ÒØÖÓÙÞÙ Ó ÓÒØÓ ÕÙÒ¹ ØÞÓ ÒÖ Ù ÓÖÑ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ ÒÓ ÙÐÓ º Ç ÚÖ Ó ØÒÓ ÎÐÓ Ó Ó Ù Ó ÄÚÖÓ ½ ØÓÖÒ Ó ØÑ ØÒØ ØÙÐ ÔÖ Ó ÖÒ ÔÙÐÓ Ó ÒÓÖ ÖÓ Ó Ñ ÙÒÓ ÓÓ Ð ÖÑÒ ÒØ Ó ÍÒÚÖ Ó ÔÖÑÓÖÐ ÔÖÒ¹ ÔÐ ÚÒ Ü ØÒ Ó Ò ÜÔÒ Ó Ó ÍÒÚÖ Óº ÓÖÒ ØÓÖ ÕÙÒØ Ñ ÔÖØÙÐÖ Ó Ò¹ Ó ÖÔÖÙ Ó ÔÓØ ÈÐÒ ØÑ Ó ÒÐ Ñ ÚÖÓ ÖØÓ ÐÚÖÓ ÓÑ Ó ÚÓ ÖÓÖ ØÓÖÓº ÒØÖ Ð Ó ØÖ ØÖ Ó ÄÓÒ ÊÓ ÒÐ ÅÖØÒ ÃÐÒ ÀÒ ÃÒÖÓ ÅÜ ÂÑÑÖ½¼ ÅÖ ÊÒÖ½½ ÕÙ Ö¹ ÐÚÑ ÓÖÑÒÖ Ó ÔÔÐ ÈÐÒ ÓÑÓ ÒÚÒØÓÖ ØÓÖ ÕÙÒغ Å Ó ÕÙ ÐÖÖ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÓÒع ÑÒØÓ ÔÖØÒÓ Ò Ø ÖØÓ ÙØÖ ÓÖÒ Ø¹ ÓÖ ÕÙÒØ ÙÑ ÑÓÓ ØÓ ÔÐÓ ÑÒÓ Ò ÓÒÔÓ Ó ÙØÓÖ ÓÑ ÔÖÒ ÕÙ Ø ØÜØÓ ÔÓ Ö Ù Ó Ñ ÔÐÒ ÅÓ¹ ÖÒ ÅÒ ÉÙÒØ ÓÑ Ò Ñ Ù Ô¹ ØÓ ØÓÖÓ Ñ ÓÑÓ Ò ÔÐÒ ÚÓÐÙÓ ÓÒØÓ ÓÙ Ñ ÑÓ À ØÓÖ º ¾ ÒÚÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÑ Ó ÑÙØÓ ÜÑÔÐÓ Ò ØÓÖ Ò ÕÙ ÖÚÐ ÕÙ ÓÒ¹ ØÓ ÒØ Ó Ó ÖÓ ÔÓÖ Ó ÑÒÓ ÒØÐÒ ÙÑÒ ÒÓ Ó ÓÑÓ ÓØÓ ÕÙ Ó ÓÖØÓ ³ ÓÑÓ ÒØ ÕÙ Ü ØѺ½ ÓÑÓ ÒØÞ ÖÓÒ ÐÖØÖ Ó ØÙÒØ ÔÖ Ø ØÓ ÙÑ ØÖ ÖÚ Ø ÖØÖ ÔÓÓ Ò ØÑÚк ÍÑ ÓÙØÖ ÖØÖ Ø ÖÐÚÒØ Ø ÒÚÒÓ ÑÓÒ ØÖÓ Ð Ò ÒØÖÓ Ò¹ ØÖ Ó Ô ÕÙ ÓÖ ØÓÖÓ Ó ÜÔÖÑÒØÐ ÔÖÓÚÓ ÙÑ ÒÖ¹ ØÖÙØÙÖ ÐÓÖØÓÖÐ ÕÙº ÐÓ ØÖØ ÒØÖ ÈÐÒ Ù ÓÐ ÀÒÖ ÊÙÒ ½¹½¾¾µ ÖÒÒ ÃÙÖÐÙÑ ½¹½¾µ Ó ÈÝ Ð ¹ÌÒ Ê Ò ØÐØ Ó Ñ ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÐÓÖØÓÖÓ Ó¹ØÒÓ ÐÑÓ ÒØÖÓ Ö¹ ÖÒ Ô Ó Ñ ÔÖÙÖ ÓÖ Ó ØÙРĹ ÓÖØÓÖÓ ÆÓÒÐ ÌÒÓÐÓ ÐÑÒ ½¾ º ½ ÖÓ Ø ÒÓ ÓÑ Ó ÖÑÑÝ Ñ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÑÓ ÑÙ Ð Ó ØÓ ÍÒÓ Ò ØÓÖ ÏÓÖÐ ÅÙ º ¾ ÍÑ ÒØÖÓÙÓ ØÒØ ÑÔÐ Ó ÓÒØÓ ÕÙÒØ ÒÙÑ ÓÖÑ ÕÙ ¹ ØÓÖ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖ Ò Êº

2 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÔÖ ÕÙ ÔÓØ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ Ó ÓÖÑÙк ÓÑÓ ÚÖÑÓ Ó ÓÒ ¹ ØØÓ ÔÓÖ ÊÙÒ ÕÙ Ù Ó ÜÔÖÑÒØ Ù ØÚÑ ÑÙØÓ Ñ ÓÖÑÙÐ ÈÐÒ ÔÖ ¹ ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÖÓ ØÖÑ ÓØ ØÖÚ ÒØÖÔÓÐÓ ÒØÖ Ó ÐÑØ ÖÕĐÙÒ Õ٠й ÚÓÙ ÈÐÒ ÔÖÓÙÖÖ ÖÞÓ ÔÖ ÓØÒÓ ÑÓ Ð ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÕÙÒÓ ÔÓ ÐÙÑ ÑÒ Ó Ñ ÜØÒÙÒØ ØÖÐÓ Ñ¹ Ò Ú ÙÖÓ Þ ÙÑ Ò ÔÖ Ú Ø ÓÑÓÙ ÙÖÖº Ç ØÖÐÓ ÑÒ ÓÖ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ¹ ÓÖÑ ÔÖ ÒØÓ ÔÓÖ ÈÐÒ ÔÖÒØ ¹ Ñ ÐÑ Ò Ó ½ ÓÙØÙÖÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼º Æ ÔÖÑÖ ÓÑÙÒÓ ÙÑ ÒÓÚ ÓÖÑÙÐ ÔÖ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ö¹ Ó ÒÓÖÑÐ ÓÖÔÓ ÒÖÓµ ÔÖÓÔÓ Øº Æ ÙÒ ÈÐÒ ÒØÖÓÙÞ ÔÓØ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ ÙÒÓ ÙÑ ÑØÓÓ ÒÓ¹ÓÖØÓÓÜÓ Ò ÔÖÓ Ò ÑÒ ØØ Ø ÄÙÛ ÓÐØÞÑÒÒ ½¹ ½¼µº ÆÓ ÒÓ ½¼½ ÔÖ ÒÓ ÒÒÐÒ Ö Èݹ Ó ØÖÐÓ ÓÑÔÐØÓ Ñ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÙÓ Ñ ÐÓÖ Ù ØÖÙÓ ÔØÖк ÁÁ ÊÓ Ó ÓÖÔÓ ÆÖÓ ÍÑ ÓÖÔÓ ÕÙÓ ÑØ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ Ñ ÙÑ ÐÖÓ ÔØÖÓ ÓÒØÒÙÓ ÖÕĐÙÒ ÔÖÒÔй ÑÒØ Ò ÖÓ Ó ÒÖÚÖÑÐÓ Ò Ó ÐÓÖµ Ñ ÓÑ ÒØÒ ÚÖÚÐ ÕÙ ØÒ ÙÑ ÑÜÑÓ Ñ ÙÑ ØÖÑÒÓ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒº Ñ ÓÒÓ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ ÕÙ ÙÑ ÑØÐ ¼¼ Ó ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ Ñ ÙÑ ÓÖÒÓ ÐØÖÓµ ÔÖ ÒØ ÙÑ Ö ÓÐÓÖÓ ÚÖÑÐ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ó Ñ ÑÓ ÑØÖÐ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ Ñ ÙÑ ÖÙÖµ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÓÖ ÞÙÐ ØÑÔÖØÙÖ Ñ Ñ ÐØ º Ç ËÓÐ Ù ØÑÔÖØÙÖ Ò ÙÔÖ Ö º¼¼¼ Ó Ó ÜÑÔÐÓ Ñ ÑÐÖ Ñ Ó ÖÓ ØÖÑ ÙÓ ÔØÖÓ ÖÒ ØÓ ÖÓ Ú ÚÐ ÒÐÙÒÓ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÑÓÖ ÒÖÚÖÑÐÓµ ÑÒÓÖ ÙÐØÖÚÓÐصº ÙÑ ÑÒÖ ÖÐ ÑØÖ ÖÓ ÒØÖ¹ Ñ ØÒÑ Ó ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓÒÑÓ ØÖÚ ØÖÓ ÒÖº ËÑ ÔÓØÒ Ñ Ú ºº ÕÙÒØ ÒÖ ÖÒØ ÑØ ÔÓÖ ÙÒ Ö ÔÓÖ ÙÒ ØÑÔÓ ÓÖØÚ ÓÙ ÓÖØÒ ºº ÖÓ ÒÖ ÒÒØ ÓÖ ÙÔÖ ÕÙ ÓÖÚº Ϻ ÊØ ½ µ Ú¹ Ö ÓÙ Ó ÔÖÒÔÓ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÒØÖ Ñ Ó ÓÖÓ ØÓØÐ Ñ Ù ÑÓ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÓÖÔÓ ÖÒØ Ù ÒÓ ÙÑ ØÖÑÓÑØÖÓ ¹ ÖÒк Õ٠ź ÈÐÒ ØÓ Ò Êº Ôº º ÚÖ Ó ÔÖ Ó ÔÓÖØÙÙ Ø ØÖÐÓ ÒÓÒØÖ¹ Ò Ø ÒÙÑÖÓ Êº ØÓ Ò Êº Ôº º ÆÓ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓ Ó ÔÖÒÔÓ ØÐ ½µ ËÙÔÓÒ ÕÙ ÙÑ Ó ÓÖÔÓ ÔÖ ÒØ Ô ÕÙ Æ ½ ÓÙ Ó ÓÖÔÓ Æ ÓÖÚ ØÓÖ¹ Ó ÕÙ Ò ÓÖ Ðº ÒÓÑÒÑÓ Æ ÓÖÔÓ ÒÖÓº ÚÒØ Õº ½µ ÕÙ Æ ØÐ ÕÙ Æ ¾µ ÔÖ ÕÙÐÕÙÖ ÓÖÔÓ º Ñ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÓ Ù ÙÑ ÔÓØÒ Ñ Ú ÑÓÖ Ó ÕÙ ÕÙÐÕÙÖ ÓÙ¹ ØÖÓ ÓÖÔÓº ÚÒØÑÒØ ÙÑ ÓØÓ ÓÑ Ø ¹ ÖØÖ Ø ÙÑ ÓÖÔÓ Ð ÕÙ ÒÓ ÔÓ Ö ÒÓÒ¹ ØÖÓ Ò ÔÖØ Ñ ÔÓ Ö ÓÒ ØÖÙÓ ÒÙÑ Ó ÔÖÓÜÑÓ ØÖÚ ÙÑ Ü Ó ÙÑ ÓÖÒÓ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓµ ÓÑ ÔÖ ÒØÖÒ ÑØÐ ÙÑ Ô¹ ÕÙÒ ÖØÙÖ ÕÙ ÔÖÑØ Ô Ñ ÖÓ ÓÑÓ ÐÙ ØÖÓ Ò º ½º Ü Ú Ö ÖÚ ¹ Ø ÙÑ ÜÐÒØ ÓÐÒØ ØÖÑÓ ÔÐ ÜØÖ¹ ÒÑÒØ Ö ØÒÓ ØÓ ÖÓ ÚÒØÙÐÑÒØ Ò¹ ÒØ ÜØÓ Ò ÖØÙÖº ÖÓ ÕÙ ÒØÖ Ò ¹ Ú ØÑ ÙÑ ÔÖÓÐ ÑÙØÓ ÔÕÙÒ ¹ ÔÖ ÔÖÑÒÒÓ Ñ Ñ Ù ÒØÖÓÖ ÒÓ Ô¹ Ð ÔÐ ÔÖ Ú Ø ØÒÖ Ó ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓº Ø ÓÖÑ ØÓ ÖÓ ÒÒØ ¹ ÓÖÚ ÔÐÓ ÓÖÔÓº ÙÖ ½º ÊÔÖ ÒØÓ ÕÙÑØ ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓº ÖÓ ÓÒØ Ò Ú ÔÓ Ö Óѹ ÔÓ Ø Ñ Ù ÓÑÔÓÒÒØ ÔØÖ ØÖÚ ÙÑ ÙÒÓ ØÖÙÓ Ì µ ØÐ ÕÙ Ì µ Ò¹ ÒÖ ÒÖ ÔÓÖ ÙÒ ÚÓÐÙѵ ÖÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ÓÑÔÖÒÓ Ò¹ ØÖ ÕÙÒÓ Ú Ø ÙÑ ØÑÔ¹ ÖØÙÖ ÓÐÙØ Ì º Ç ÔØÖÓ ÑØÓ ÔÐ Ú

3 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ Ô Ó ÔÐÓ ÙÜÓ ÒÖ Ê Ì µ ÕÙ ÓÚ¹ ÑÒØ Ú Ö ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ Ì µ ÓÑ ÓÒ ØÒØ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÚÒ ØÓÖ ÓÑØÖÓ º Æ ÚÖ ØÑÓ Ê Ì µ Ì µ µ ÙÑ ÔÖ Ó ÖÓ ÕÙ ÑÓ ØÖÓÙ Ö Ô Í Ù ÒÓ ØÓÖ ÐØÖÓÑÒØ ÂÑ ÐÖ Åܹ ÛÐÐ ½ ½¹½µ ÓÒ ÖÒÓ ÖÓ ÓÑÓ ÙÑ ÑÕÙÒ ØÖÑ ÙØ Ð ØÖÑÓÒÑ ÔÖ ÓÒÐÙÖ ÕÙ Í Ì µ Ñ ÕÙ ÚÐÓ ÐÙÞ ÒÓ ÚÙÓº Ø ÒØÒ¹ ÒÖ ÕÙ Ñ ÜÔÖÑÒØÐÑÒغ ÁÁº½ Ä ÍÒÚÖ Ó ÔØÖÓ Ñ ½ Ù ØÚ ÊÓÖØ ÃÖÓ«½¾¹½µ ÔÖ ÒØÓÙ ÔÖÒØ Ñ ÖÐÑ Ó ØÖÐÓ ËÓÖ ÖÐÓ ÒØÖ Ñ Ó ÓÖÓ ÐÓÖ ÐÙÞ ÑÕÙÔÖÓÚÓÙ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ñ ÑÓ ÓÑÔÖ¹ ÑÒØÓ ÓÒ Ñ Ñ ØÑÔÖØÙÖ ÖÞÓ ÒØÖ ÔÓØÒ Ñ Ú ÓÖØÚ Ó Ñ Ñ ÔÖ ØÓÓ Ó ÓÖÔÓ º Ç ØÓÖÑ Ó ÑÓÒ ØÖÓ ÓÑ Ñ ÓÒ ÖÓ ØÓÖ ØÒØ ÑÔÐ ØÐ ÕÙ ÔÖ ÕÙ ÕÙÖ ÓÖÔÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓ ØÖÓÒÓ ÖÓ ÓÑ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ Õº ½µ Ø Øº ËÓÑÒØ Ñ ÙÑ ÙÒÓ ÖØÓ ÃÖÓ«ÒØÖÓÙÞÙ ÒÓÓ ÙÑ ÓÖÔÓ ÔÖ¹ ØÑÒØ ÒÖÓ ÓÑÓ ÞÒ Ó Á ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ ÔÓØÒ Ñ Ú ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÔÒ Ó ØÑÔÖØÙÖ ÖÕĐÙÒ ÖÓ ØÐ ÕÙ Æ Ì µ µ ÓÒ Ì µ ÙÑ ÙÒÓ ÙÒÚÖ Ð ÒÔÒÒØ ÓÖÑ ØÑÒÓ ÓÑÔÓ Ó ÕÙÑ Ó ÓÖÔÓº ÓÑ Ò ØÖÑÓÒÑ Ò ØÓÖ ÐØÖÓ¹ ÑÒØ ÖÓ ÔÓ ÚÐ ÙÞÖ Ù Ð Ö¹ ÐØÚ ÔÒÒ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÓÑ ØÑÔÖØÙÖ ½º ÔÖØÖ Ö ÙÐØÓ ÜÔÖÑÒØ Âº ÌÝÒ¹ ÐÐ ½µ ÕÙ Ñ Ó ØÓØÐ ÙÑ Ó Ôй ØÒ ½º¾¼¼ Ó ½½ ÚÞ ÑÓÖ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ñ Ó ¾ Ó ÂÓ ËØÒ ½ ¹½ µ ÓÒÐÙÙ Ñ ½ ÕÙ ÒÖ ØÓØÐ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÕÙÖØ ÔÓØÒ ØÑÔÖØÙÖ ÓÐÙØ ÔÓ ½»µ ³ ½½ Ø Ö ÙÐØÓ ÓÖØÙØÓ ½¼ Ó ÑÓÒ ØÖÓ ÖÓÖÓ¹ ÑÒØ ÔÓÖ ÓÐØÞÑÒÒ ½µ ÓÑ Ò Ü ØÒ ÓÒ ÓÒ ØÒØ ËØÒ¹ÓÐØÞÑÒÒº ½½ ¾º ÓÙØÖ Ð Ñ Ð ÐÓÑÒØÓ Ø ½ Ó ÑÓÒ ØÖ ÔÓÖ ÏÐÐÑ ÏÒ ½¹½¾µº Ð ØÐ ÕÙ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ò ¹ ÒÖ ÔÐ ÕÙÓ Ì µ Ì µ µ Ñ Õ٠̵ ÙÑ ÙÒÓ ÔÒ ÖÞÓ ÒØÖ ÖÕĐÙÒ ØÑÔÖØÙÖº Ø ÖÐÓ ÔÓ Ö ÙÞ ØÖÚ Ó ØÓ ÓÔÔÐÖ ÕÙ ÙÖ ÕÙÒÓ ÖÓ Ò ÓÖ ÙÑ ÔÐÓ ÔÓØØÓ ÑÓÚк ½¾ Ç ÖÚ ÕÙ Ð ËØÒ¹ÓÐØÞÑÒÒ Ø ÓÒØ Ò Ð ÐÓÑÒØÓ ÏÒ ÕÙ Í Ì µ Ì µ Ì Ü ÜµÜ Ì Ð ÏÒ ÔÓ Ö ÖØ ÙÑ ÓÙØÖ ÓÖÑ Ñ ØÖÑÓ Ó ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÖÓ Ó ÒÚ ÖÕĐÙÒº ÇÖ Ì µ Ì µ ÓÑÓ ØÑÓ º ÈÓÖØÒØÓ Ì µ Ì µ ³ Ì µ µ ÓÖÑ Ó ÒÓÑ Ð ÐÓÑÒØÓ Ú¹ Ó ØÓ ÕÙ Ó ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÒÓ ÕÙÐ ÒØÒ ÖÓ ÑÜÑ ÚÖ ÓÑ ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÓ ÓÑ ÖÐÓ ÑÜ Ì ÓÙ ÑÜ» ½ Ì µ Ø ÖÐÓ ÐÑÒØ ÙÞ Õº µ ÑÔÐ ¹ ÑÒØ ÐÙÐÒÓ Ó ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÔÖ Ó ÕÙÐ Ì µ ÑÜÑÓº ÇÚÑÒØ Ó ÚÐÓÖ ÔÒ ÓÖÑ ÙÒÓ Ì µ ÈÖ Ó ÐÙÐÓ Ø ØÓÖ ÚÖ Êº ½ Ôº º ØÓ Ò Êº ½¼ Ôº ¾º Ú Ö ÑÒÓÒÓ ÔÓÖ ÖÞÓ ØÓÖ ÕÙ ÃÖÓ«ÒØÖ ÓÙ ÔÐÓ ØÙÓ Ó ÔÖÓ Ó Ñ Ó ÓÖÓ ÔÖØÖ Ù ÒÚ ØÓ Ö Ó ÔØÖÓ ÓÐÖº ÙÖÓ Ó ÒÐÖ ÕÙ Ó ØÖÑÓ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ú Ó Ù Ó ÒÓ ÓÑ Ø Ò Ó ÔÓÖ Á ÆÛØÓÒ ½¾¹½¾µ ÒÓ ÐÚÖÓ ÇÔØ ½¼µº ÎÖ Êº ½¼ Ôº ¼º ½¼ Æ ÚÖ ÌÝÒÐÐ ÑÙ ÙÑ ÖÓ ÕÙ ØÚ ÐÓÒ Ö ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓº ½½ Î ÙÓ Ð Ì Ò Êº ½ º ÓÒ Ö ÙÑ Ð ÖÓ ÓÑ ÒÖ Ò ÒÖ Í ÔÖ Ó Ô ½ µí Í ÒÓ ÖÐÓ ØÖÑÓÒÑ Î µ Ì Ì ÔÌ µ Î Ô Ó ØÓ ÕÙ Î µ Ì Í ÔÓ Í ÙÑ ÙÒÓ ÔÒ ØÑÔÖØÙÖ Ù ÔÓ ÐÙÑ ÑÒÔÙÐÓ ÕÙ ÍÍ ÌÌ µ ÁÒØÖÒÓ ÓØѹ Ó Ö ÙÐØÓ Óº ½¾ ÎÖ ÔÒ ÁÁÁ ʺ ½ º

4 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ Ð ÏÒ Ó ÚÖ ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÒÙÑÖ ÚÞ ÓÒ ÖÑÓ Ñ ÙÓ Ó ÖÖ È Ò ½¹½µ ÓÒ ØØÙÙ ÙÑ ÓÒ ÖÚÐ ÚÒÓ ÔÓ ÔÖÑØ ØÖÑÒÖ ØÖ¹ ÙÓ ÔØÖÐ ÔÖ ÕÙÐÕÙÖ ØÑÔÖØÙÖ ÙÑ ÚÞ ÕÙ ÓÒ ØÖÙÓ Ñ ÙÑ ØÑÔ¹ ÖØÙÖº ÇØØÓ ÄÙÑÑÖ ½¼¹½¾µ ÖÒ Ø ÈÖÒ Ñ ½¹½½µ Ñ ÖÐÑ ÓÒ ÖÑÖÑ ÚÐ Õº µ ÒÓÒØÖÒÓ ÕÙ ¼ ¾ ѺÖÙº ½ ÁÁº¾ ÓÖÑÙÐ ÑÔÖ ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÆÓ ÒØÒØÓ ÒÑ Ó ÔÖÒÔÓ ÖÐÓ ØÖÑÓÒÑ ÒÑ Ó ÐØÖÓÑÒØ ÑÓ ÔÓÖ Ó ÔÖÑØÑ Ö ÓÖÑ ÙÒÓÒР̵ÓÙ³ Ì µº ËÙ ØÖÑÒÓ Ö ÙÑ Ó ÑÓÖ ÔÖÓÐÑ ØÓÖ ÒÓ ÒÐ Ó ÙÐÓ Áº ÍÑ ÓÒØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ½ ÔÐÓ ÔÖÓÔÖÓ ÏÒ½ Ó Ñ ÖÙÑÒØÓ ÙÓ ÕÙ ØÖÙÓ ÒÖ ÚÖ Ö Ó ØÔÓ ÕÙÐ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÓÖ ÅÜÛÐÐ ÔÖ ØÖÙÓ ÚÐÓ ÑÓÐÙÐ ÙÑ º ÏÒ ÖÙ¹ ÑÒØÓÙ ÕÙ Ó ÒÙÑÖÓ ÑÓÐÙÐ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÜÔ ÑÚ ¾ Ì µ ÜÔÖ Ó ÕÙ ÚÖ Ö ÚÐ ØÑÑ ÔÖ ÑÓÐÙÐ ÒÓ ÓÐÓ ÙÑ Ú Ó ØÙ¹ ÐÑÒØ Ø ÕÙ Ö ÐØÖ ÑÓÐÙÐ ÔÓÑ ÜØÖ ÓÒ ÐØÖÓÑÒØ ººº ÓÑÓ Ó Óѹ ÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÖÓ ÑØ ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÐÙÐ ÙÑ ÙÒÓ Ú Ú ØÑÑ ÙÑ ÙÒÓ º Ñ Ù ÒÓ Ù Ð ÔÐ Õº µ ÔÖÓÔÓ ÕÙ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ö Ö ÔÓÖ ³ Ì µ ÜÔ Ì µ ÓÙ Ì µ«üô Ì µ µ ÓÒ «Ó ÓÒ ØÒØ º ÅÖ Ö ØÓ Ó ÔÔÐ ÑÔÒÓ ÔÐÓ ÈÝ Ð ¹ÌÒ Ê¹ Ò ØÐØ Ó ÜÔÖÑÒØÓ ÖÐÞÓ ÔÖØÖ ½ ØÖÚ ÙÖ ÔÖÓÑÒÒØ ÇØØÓ ÄÙѹ ÑÖ ÑÑÖÓ Ó ÐÓÖØÓÖÓ ½ Ù ÓÐ ÓÐÓÖÓÖ ÖÒ Ø ÈÖÒ Ñ ÀÒÖ ÊÙÒ ÖÒÒ ÃÙÖÐÙѺ Ñ ØÖÙÓ ¹ ÔØÖÐ ÖÑ ÖÑ ÓØ ÓÑ ÔÖ Ó Ò Ö ÔÖ Ö ÒØÖ ÚÖ ÓÖÑÙÐ ÑÔÖ ÔÖÓÔÓ Ø ÍÑ ÖÓ ØÐ Ó Ö ÙÐØÓ Ü¹ ÔÖÑÒØ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖ Ò Êº º º ¾ ÑÓ ØÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÄÙÑÑÖ ÈÖÒ Ñ Ó ÒÐ ½º ÓÖÑÙÐ ÏÒ Ù ØÚ¹ Ø ØÓÖ¹ ÑÒØ Ó Ö ÙÐØÓ ÜÔÖÑÒØ ÔÖÐÑÒÖ ³º ÙÖ ¾º ÁÒØÒ ÔØÖÐ ÓÑÓ ÙÒÓ Ó ÓÑÔÖ¹ ÑÒØÓ ÓÒ ÓØ ÔÓÖ ÄÙÑÑÖ ÈÖÒ Ñ Ñ ÒÓ¹ ÚÑÖÓ ½º ÜØÖÓ Êº Ôº ½º ÁÁÁ ½ ÈÐÒ Ú Ù Ö Ø ÚÐÓÖ ÔÖ ØÖÑÒÖ ÓÒ ØÒØ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒ º ÌÓÖ ÈÐÒ ÓÖ ÊÓ Ó ÐÓÖ ÔÖØÖ Ó Ó ÒÓÒØÖÖ ÙÑ ÓÖÑÙÐ ÔÖ Ñ ÙÒÑÒØ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ò Ù ØÓÖ ÕÙÒØ ÒØÖÓÙÞ ÔÓÖ ÈÐÒº Ñ ½ ÈÐÒ ÓÑ ÕÙ ¼ ÒÓ Ñ ÓÑÓ ÐÐÓ ½¹½¾µ Þ Ù ÓÖØ ÓÑ ÙÑ

5 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÚÒ ÓÑÔÖ ÓÑ ÕÙÐ ÓÙ¹ ØÖÓ ÖÒ ÒØ Ø Ò ÔÓ Ù ÑÓÖ ÓÒ¹ ØÖÙÓ ÓÑÓÙ ÒÚ ØÖ Ó ÔÖÓÐÑ Ö¹ Ó Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓº ÓÖÓ ÓÑ Ó ØÓÖÑ ÃÖÓ«ÖÓ ÔÓ Ù ÙÑ ÖØÖ ÙÒÚÖ Ð ÑÓÓ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖÓÙÖÓÙ ÙÑ ÓÖÑ ÕÙ ¹ Ò ÐØÖÓÒÑ Ò ÖÖÚÖ Ð Ó ÔÖÓ¹ Ó ÕÙ ÓÒÙÞ ÖÓ Ó ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓº ÕÙ ØÓ ÔÖÒÔÐ Ö ØÖÑÒÖ ÓÑÓ ÖÓ ÑØÖ ÒØÖÑ ØÒÑ Ó ÕÙÐÖÓº ÓÑÓ ÔÓ¹ ÑÓ ÜÔÐÖ ÕÙ ÙÑ ØÑ ÓÒ ÖÚØÚÓ ÓÖÑÓ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ ÙÑ ÓÐÓ Ó ÐÓ¹ Ö ÖÑÓÒÓ ÕÙ ÈÐÒ ÑÓÙ Ö ÓÒÓÖ Ó ÕÙÐÖÓ Ñ ÒÚÓÖ ÓÙØÖ ÔÓØ ÐÑ Ð ØÓÖ ÐØÖÓÑÒØ ØÖÑÓÒÑ ÓÐ Ó Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÓÑÓ ÙÑ ÑÓ¹ ÐÓ ÑÔÐ ÔÖ ÑØÖ ÔÓ Ö Ù Ø ÔÐÓ ØÓÖÑ ÃÖÓ«ÕÙ ÙÖ ÒÔÒÒ ØÖÙÓ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ñ ÖÐÓ ÓÑÔÓ Ó ÑØÖº Ñ ½ ÈÐÒ ÔÖÓÚÓÙ ÙÑ ØÓÖÑ ØÒØ Ñ¹ ÔÓÖØÒØ ÕÙ ØÐ ÙÑ ÖÐÓ ÒØÖ Ò ÒÖ Ì µ ÒÖ Ñ Ù Ì µ Ó ÓÒÙÒØÓ Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÕÙ ÖÔÖ ÒØÚ Ó ØÓÑÓ Ò ÙÔÖ ÒØÖÒ Ú ÒÓ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓÒÑÓº Ç Ö ÙÐØÓ ÔÓ Ö ÖØÓ ÓÑÓ ½ Ì µ ¾ Ù Ì µ ½¼µ ÓÑÓ ÖÓ Ó Ó ÐÓÖ ØÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ÖÕĐÙÒ ØÑ ÙÔÐÓ Ò Ó ÖÔÖ ÒØ ÖÕĐÙÒ ÖÓ ÒÒØ Ñ ÓÑÓ ÙÑ ÔÓ ÚÐ ÖÕĐÙÒ Ó ÑÓÓ Ó ÐÓ Ó ØÓÑÓ Ò ÔÖ Úº Õº ½¼µ ÔÓ Ö ÓØ Ñ ÐÒ Ö ÔÐ ØÖÑÒÓ ÒÖ ÖÖ ÔÓÖ ÙÒÓ ÔÓÖ ÙÑ Ö ÐÖº Ø ÙÑ ÐÙÐÓ ÒÐ Ò ØÓ¹ Ö ÐØÖÓÑÒØ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖÓ Ñ ÒÙÑÖÓ ÐÚÖÓ ¹ØÜØÓ º Ç Ö ÙÐØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ Óѹ ÔÖÒ Ó ÔÖÓÔÖ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ ÒÓ ÔÒ ÒÓ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Ñ ØÑÑ ÕÙРѹ Ø ÔÓÖ ØÓÑÓ ØÓ ÖÓ ØÖÐ Ø Ò ÓÖÑ ÓÖ ÞÙÐ Ó Ù º½ ÑÓ ÓÖÑÙÐ ÔÖ ÔÓØÒ ÖÖ ÔÓÖ ÙÑ ÔÓÐÓ Ó ÐÒØ ÔÓÖ È Øµ ¾ Õ ¾ ¾ Ñ ÕÙ ÐÖÓ Ö Õº ÆÓ Ó Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÔÓÐÓ Ó ¹ ÐÒص ¾µ ¾ Ü ØÓÑÒÓ¹ Ñ ØÑÔÓ¹ Å ÖÐ ØÖÒ ÓÖѹ Ñ È ¾ Õ ¾ ¾µ Ü ¾«Ñ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ ÑÓ ØÓÑÓ Ñ ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÐÓÒÓ ½ ÖÚÓ ÑÔÐ ÒÓÒØÖѹ ÒÓ ÔÒ Êº ½¼ Ôº ¼ ʺ ½ Ôº ¼º ½ ÙÓ ÔÓ Ö Ú Ø ÒÓ ÔÒ ÁΠʺ ½ º ÓÑÔÖÓ ÓÑ ÓÔÖÓÓ Ó ÐÓ Ñ Ù Ò¹ ØÑÒØ ÔÕÙÒÓ ÔÖ ÔÖÞÖÑÓ ÖÓ Ò Ø ÒØÖÚÐÓ º ÓÑÓ ÒÖ ØÓØÐ Ñ Ó Ó ÐÓÖ Å Ù Ñ ¾µ ¾ Ü ¾«ÒØÓ È ¾ Õ ¾ Ñ ¾µ ¾ Ù ÈÓÖ ÓÙ¹ ØÖÓ ÐÓ Ó ØÖÐÓ ÓÖÒÓ ÔÓÖ ÙÒÓ Ó Ó ÐÓÖ ÔÓÖ ÙÑ ÑÔÓ ÖÓ ÓÑ Ò ÒÖ µ Ó ÔÓÖ È Õ¾ Ñ µ ÕÙ Ö ÙÐØ ÓÐÙÓ ÕÙÓ Ó ÑÓÚÑÒØÓ Ó Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ Ò ÔÖ¹ Ò ÙÑ ÑÔÓ ÐØÖÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ½ ÁÙ¹ ÐÒÓ Ù ÜÔÖ Ó ØÑÓ Ó Ö ÙÐØÓ Ó ØÓÖÑ ÈÐÒ Õº ½¼µº ÚÒØ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖ Ú ÐÙÐÖ ÒÖ Ñ ÙÑ Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÙÑ ØÑÔÖØÙÖ Ì ÔÖ ØÖÑÒÖ ØÖÚ Õº ½¼µ ØÖÙÓ ÔØÖк ÈÓÖ Ù Ö Ó Ö ÙÐØÓ ÓÒÓ Ó ØÓ¹ ÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ ÕÙ ÒÓ ÐÚÖ Ö ¹ ÔÓ Ø ÓÖÖØ ÓÑÓ ÙØÖÑÓ ÙÖº ÆÓ ÒØÒØÓ ÈÐÒ ÔÖÖÙ Ù Ö ÙÑ ÓÖÑ ØÖÑÓÒÑ ØÐÚÞ ÚÓ Ó Ù ÓÒØÒÙÓ ÒØÖ Ò Ø ÐÒ Ô ÕÙ Ó Ù ÓÙØÓÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÙ ÒÙÑ ÖÒÐ Ó ØÖÐÓ ÊÙÓÐ ÐÙ Ù ½¾¾¹ ½µ ÓÖ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒÑ Ñ ØÖÑÓ ÒÓÓ ÒØÖÓÔº Í ÒÓ ÓÖÑÙÐ ÏÒ ÔÐ Õ º µ µ Õº ½¼µ ØÑÓ Ì µ «µ ÜÔ Ìµ Ø Ö ÙÐØÓ ØÑÓ ÕÙ Ì ½ ½ ÐÒ Ù «µ Å ÓÑÓ Ì ½ ËÙ ÚÓÐÙÑ ÓÒ ØÒص ÕÙÓ ÔÓ Ö ÒØÖ ÒØÖÓÔ Ó Ó ÐÓÖ Ë ÔÓ Ö ÖØ Ñ ØÖÑÓ Ù ÒÖ Ù ÒØ ÒÓØ ÔÓÖ Ù Ì µ ÓÑÓ Ù Ë ÐÒ Ù ½½µ Ñ ÕÙ «Ó ÐÓÖØÑÓ ÒØÙ¹ Öк ÓÑÒØÖÓÔ Ñ Ò ÈÐÒ ØÖÑÒÓÙ ÒØÖÓÔ ÖÓ Ñ ÕÙÐÖÓ ÓÑ Ó ÓÒÙÒØÓ Ó ÐÓÖ ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ Ø Ø Þ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒѺ Å Ò ÈÐÒ ÓÙ ÑÔÖ ¹ ÓÒÓ ÓÑ ÑÔÐ Õº ½½µ ÕÙ ÑÔÐÚ ÕÙ ¾ ËÙ ¾» Ù ½ º ÈÐÒ ÑÓ ØÖÓÙ Ò ÕÙ ÕÙÐÕÙÖ ÓÙØÖ ÓÖÑÙÐ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÖ Ì µúö Ö ØÐ ÕÙ ¾ ËÙ ¾ Ó ÙÑ ÙÒÓ ÒØÚ ÒÖ Ù ÑÓÓ Ø ÞÖ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒѺ ÁÎ ÓÖÑÙÐ ÑÔÖ ÈÐÒ ÆÓ ÒÓ ½¼¼ Ù ÕÙÔ Ó ÈÝ Ð ¹ ÌÒ Ê Ò ØÐØ Ñ ÖÐÑ ÓÖÑ ÔÓÖ

6 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÄÙÑÑÖ ÈÖÒ Ñ ÊÙÒ ÃÙÖÐÙÑ ÒÔÒ¹ ÒØÑÒØ ÓÒ ÙÖÑ ÑÖ ÖÓ ÒÙÑ ÖÓ Ò ÒÜÔÐÓÖ ÖÒ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒº Ç ÔÖÑÖÓ ØÑ ÚÖÖÙ ÖÓ ½¾ ½ Ñ Ì ¼¼ ½¼Ã ÓÒÐÙÒÓ ÕÙ ÓÖÑÙÐÏÒ ÒÓ Ö ÚÐ ÔÖ Ø ÚÐÓÖ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ Ñ ÐÓÒÓ º Ñ ÓÙØÙÖÓ ½¼¼ Ó ØÖÐÓ Ü¹ ÔÖÑÒØÐ ÑÙØÓ ÙÓ Ó ÊÙÒ ÃÙÖÐÙÑ Ò ÖÓ Ó ÒÖÚÖÑÐÓ Ñ ÐÓÒÒÙÓ ¼ ¼ Ñ Ì ¾¼¼ ½¼¼ Ó ÑÓ ØÖÚ Ñ ÒÒÙÑ ÙÚ ÕÙ ÔÖ ÓÑÔÖÑÒØÓ ÓÒ ÐÓÒÓ ÒØÖÓ ÙÑ ÖÒ Ü ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÑÙÐ ÏÒ Ö ÒÕÙº ÃÙÖÐÙÑ ÔÖ ÒØÓÙ Ø Ö ÙÐØÓ Ò Ñ Ñ Ó Ñ ÐÑ ½ ÓÙØÙÖÓ Ñ ÕÙ ÈÐÒ ÔÖ ÒØÓÙ Ù ÓÖÑÙк º ÑÓ ØÖ Ó ÔÓÒØÓ ÜÔÖÑÒØ Ò¹ ØÒ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÓÑÓ ÙÒÓ ØÑÔÖØÙÖ ÔÖ ½ ¾ Ñ ÓÑÔÖÓ ÓÑ ÙÖ¹ Ú ÖÐØÚ ÓÖÑÙÐ ÏÒ Õº µ Ì Ò ÕÙ ÒÓ ÙØÖ Ò Ø ÖØÓµ ÄÓÖ ÊÝÐ Õº ½µ ÈÐÒ Õº ½µº Ñ ÓÙØÙÖÓ ÊÙÒ Ú ØÓÙ ÈÐÒ Ð ÒÓÖÑÓÙ ÕÙ ÔÖ ÐÓÒÓ ÓÑÔÖ¹ ÑÒØÓ ÓÒ ÓÙ Ü ÖÕĐÙÒ Ì µ» Ì º ÈÐÒ ÓÖÙ Ù ÓÖÑÙÐ ÖÓ Ò Ø ÒÓÖÑÓÙ ÊÙÒ Ù Ö ÙÐØÓ ØÖÚ ÙÑ ÖØÓ ÔÓ ØÐ Ò ÒÓØ Ñ ÑÓ º ½ ÙÖ º ÙÖÚ ÒÖ ÖÓ ÚÖ Ù ØÑÔÖØÙÖ Ñ ØÖÚ Ó ÖÓ Ö Ù Ö Ø ØÖÐÒµ Ù ÒÓ ÔÖ Ð ½ ¾ ѵ ÓÑÔÖÓ ÖÒØ Ò Ò ÐÙÐÓ ÔÓ µ ÓÑ ÓÖÑÙÐ ÏÒ ÄÓÖ ÊÝÐ Ì Ò ÈÐÒº ʺ Ôº ¾¼º Ñ Ù ÓÑÙÒÓ Ñ ½ ÓÙØÙÖÓ ½ ÈÐÒ ÔÖ ÒØÓÙ Ù ÓÖÑÙÐ ÔÖ ØÖÙÓ Ô¹ ØÖÐ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÓØ ÔÐ ÒØÖ¹ ÔÓÐÓ ÒØÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÔÖÚ ØÓ ÔÖ Ì µ ÒÓ ÐÑØ ÜØÖÑÓ ÖÕĐÙÒº ÈÖ ÐØ ÖÕĐÙÒ ¾ ËÙ ¾» Ù ½ ÔÖ Ü ÖÕĐÙÒ ¾ ËÙ ¾» Ù ¾ ÓÑÓ ÔÓ Ö ÐÑÒØ Ú ØÓ ÕÙ Ì µ» Ì ÒØÓ ØÑÑ Ù» Ì º Í ÒÓ Ì ½ ½ ÎÖ Êº Ôº ¾¼º ½ ÚÖ Ó Ñ ÔÓÖØÙÙ Ó ÖØÓ ÙÒØ Ø ÒÙÑÖÓ Êº

7 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ËÙ ¹ ÔÒÒ º ÈÐÒ ÒØÓ ÔÖÓÔÓ ÙÑ ÜÔÖ Ó ÕÙ ØÓ ÑÔÐ ÕÙÒØÓ Ü¹ ÔÖ Ó ÏÒ ÕÙ ÑÖÖ Ö ÒÚ Ø ÙÑ ÚÞ ÕÙ ÜÔÖ Ó ÏÒ ÒÓ Ù ÒØ ÔÖ ÓÖÖ ØÓ Ó ÖÚÓ ÔÓÖ ¾ Ë Ù ¾ ½ Ù «Ùµ ½¾µ Ñ ÕÙ Ù Ó ÖÚ ÙÒ Ë Ñ ÖÐÓ Ù ÔÓÖÕÙ Ø ÕÙÒØ ØÑ ÙÑ Ò Ó Ó Ñ¹ ÔÐ º Ø ÐÓÒ Ñ ÑÔÐ ØÓ Ü¹ ÔÖ Ó ÕÙ ÐÚ Ë Ö ÙÑ ÙÒÓ ÐÓÖØÑ Íº ÁÒØÖÒÓ Õº ½¾µ ØÑÓ ËÙ ½«µ ÐÒ «ÙµÙµ ÓÒ ÙÑ ÓÒ ØÒØ ÖØÖÖº Í ÒÓ ËÙ Ì ½ ½«µ ÐÒ «ÙµÙµ Ì ½ ÒÓÒ¹ ØÖÑÓ ¼ ÔÓÖÕÙ ÒÓ ÐÑØ ÐØ ØÑÔÖØÙÖ ÑÓ Ó ÐÓ ÕÙÓ ÚÑ ÒÙÐÖº Ñ ÒÖ Ó Ó ÐÓÖ ÔÓÖ Ù ««Ì ½ ½ µ Ù ÒÓ Õº ½¼µ ØÖÙÓ ÒÖ ÚÑ Ö ÔÐ ÜÔÖ Ó Ì µ «¾ «Ì ½ ½µ Ð ÐÓÑÒØÓ ÏÒ Õº µ ØÓÖÒ ÐÖÓ ÕÙ «Ú Ö ÙÑ ÙÒÓ ÐÒÖ º ÍÑ ÜÔÖ Ó ÖÐ Ñ ØÖÑÓ Ù ÓÒ ØÒØ ÒÖ ÔÓ Ö ÖØ ÓÑÓ Ì µ Ì ½ ½µ ÈÐÒ ÓÒÐÙ Ñ ÔÖÑØ¹Ñ ÑÖ Ù ØÒÓ ÔÖ Ø ÒÓÚ ÓÖÑÙÐ ÕÙ ÓÒ ÖÓ Ö Ü¹ ØÓ ÜÔÖ Ó ÏÒ Ñ ÑÔÐ ÔÓ ÚÐ Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø ØÓÖ ÐØÖÓÑÒØ ÖÓº Î Ä Ð ÊÓ ÌÖÑ Ö ÕÙ ÙÑ ÔÕÙÒ Ö Ó ÔÓÖ ÖÞÓ Óѹ ÔÐØØÙ ØÓÖ ÔÖ ÒÐÖ ÓÒØÖÙÓ ÄÓÖ ÊÝÐ ÂÓÒ ÏÐÐÑ ËØÖÙØØ ½¾¹½½µ Ò¹ Ú ØÓ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÒÖÓ ÕÙ ØÓÖ¹ ÒÓÙ ÑÖÒØ ÓÑÓ ÒÓ Ó Ö ÙÐØÓ Ð Ó ¹ ØÖÙÓ ÔØÖÐ Ó Ò ÑÒ ØØ Ø Ð ÅÜÛÐйÓÐØÞÑÒÒº Ñ ÙÑ ÙÖØ ÒÓØ ÔÙÐ Ñ ÙÒÓ ½¼¼ ÊÝо¼ ÔÐÓÙ ÓÙØÖÒ ÅÜÛÐй ÓÐØÞÑÒÒ ÔÖØÓ ÒÖ ºº Ó ØÓÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ Ó ÐÓ ÐØÖÓÑÒØ ÖÓ Ò Ú ÒÓÒØÖÓÙ ÙÑ ÓÖÑÙÐ Ö¹ ÐÑÒØ ÓÒØÖÖ ÓÖÑÙÐ ÏÒº ËÙ ÑØÓÓ ÓÒ Ø Ñ ÐÙÐÖ Ó ÒÙÑÖÓ ÓÒ ØÓÒÖ ÓÙ ØÖÙÓ ÑÓÓ ÐØÖÓÑÒØÓ ÔÖ¹ ÑØÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ÒØÖ Æ µ ÒØÖÓÚº Ñ ÓÒÓ ÕÙ ½ Æ µ Î ¾ ½µ ÈÖ ÒÓÒØÖÖ Ò ÒÖ ÚÑÓ ¹ Ö ÒÖ Ñ Ó ÐÓÖº Ç ØÓÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ ØÐ ÕÙ ØÖÑÓ ÒÖ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ Ó ÕÙÖÓ ÓÓÖÒ ÑÓÑÒØÙÑ ÓÙ ÑÔÐØÙ ÓÒµ ÓÒØÖÙ ÑÔÖ ÓÑ Ñ Ñ ÕÙÒØ ÔÖ ÒÖ Ñ Üع ÑÒØ ½¾µ Ì º ÄÑÖ¹ ÕÙ ÒÓ Ó Ó Ó ÐÓÖ Ô ¾ ¾Ñ ½¾µÑ ¾ Ü ¾ ÒÓ Ó ÖÓ ÐØÖÓ¹ ÑÒØ» ¼ ¾ ¾ ¼ µº Ñ ØÖÑÓ Ù Ì µ Ì ½µ Ð ÓØ ÔÓÖ ÊÝÐ ÔÖ ÖÓ Ó ÓÖÔÓ Ò¹ ÖÓ ÔÓ Ö ÜÔÖ ØÖÚ Ó ÔÖÓÙØÓ Ó ÒÙÑÖÓ ÓÒ ÐØÖÓÑÒØ ÒØÖÓÚ ÔÐ ÒÖ ÙÑ Ð º Ç Ö ÙÐØÓ Ì µ Æ µ Î Ù Ì µ Ì µ ¾ ½µ Ð ÖÓ ÊÝÐ ÓÒ ÓÑÓ Ð ÊÝйÂÒ ÔÓ ÓÒØÖÙÓ ÂÑ ÂÒ ½¹½µ Ñ ÑÓ ½¼ Ó ÒØÖÓÙÞÖ Ó ØÓÖ ½ ÒÓÐÙÐÓ Æ µ ÕÙ ÓÖ ÕÙÓ ÔÓÖ Ê¹ ÝÐ Ñ ÙÑ ØÖÐÓ ½¼º ½ ÓÑÓ Ó Ù Ö ÙÐØÓ Ö ÓÒ ÖÚÐÑÒØ ÖÒØ ÐÑ ÓÖÑÙÐ ÏÒ ÊÝÐ ÒØÖÓÙÞÙ ÙÑ ØÓÖ ÜÔÓÒÒÐ ØÐ ÕÙ ÜÔÖ Ó ÓÑÔÐØ ÑÓ Ì µ ½ Ì ¾ ÜÔ ¾ Ì µ ½µ ÊÝÐ ÓÒÐÙ Ù ÒÓØ ¾¼ ÓÑ Ó ÙÒØ ÓÑÒØÖÓ Ë Õº ½µ ÖÔÖ ÒØ Ó ÖÚÓ Ù ÒÓ ØÓÙ Ñ ÔÓ Ó ÖÑÖº ÔÖ¹ ÕÙ ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ø ÕÙ ØÓ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖ ÖÚÑÒØ ÔÐ ÑÓ ØÓ ÜÔÖÑÒØ ÕÙ ØÑ ÓÙÔÓ Ø ÙÒØÓº ½ Î ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ Êº ¾½ Ôº º ½ Æ Ø ÒÓ ÊÝÐ ÂÒ ØÖÓÖÑ ÚÖ ÖØ Ò ÆØÙÖº ÎÖ ÖÓÒÓÐÓ ÚÒØÓ Ò Êº ½ Ôº ¾º ¾¼ Æ ÚÖ Ó ØÓÖ ÒÙÑÖÓ Ó ÓÖÑ ÐÙÐÓ ÒÓ ÖØÓ ½¼ Ñ Ó ØÖÑÓ ÜÔÓÒÒк

8 ¼ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÒÓ Ö ØÖÓ Ó ØÓ ÕÙ ÈÐÒ ÔÓÖ ØÖ Ù Ó Ó ØÓÖÑ ÕÙÔÖØÓ ÒÖ Ù Ì µ Ì Ò Ù Õº ½¼µ ÓØÓ Ó Ñ ÑÓ Ö ÙÐØÓº Á ØÓ Ó ØÓ ÔÓÖ ÐÖØ Ò ØÒ ½¹½µ Ñ Ù ØÖ¹ ÐÓ ½¼ Ñ ÕÙ ÒØÖÓÙÞÙ Ó ÓÒØÓ ÕÙÒØÙÑ ÐÙÞº¾¾ ÈÐÒ ÒÓ ÖÖÙ Ø Ö ÙÐØÓ ÊÝÐ Ñ Ù ØÖÐÓ Ñ ÓÚÑÒØ Ó ÓÒ ÔÓÖÕÙ ÓÖ ÔÙÐÓ Ò ÔÖ ØÓ ÈÐÓ ÓÔÐ ÅÞÒ ÊÙÒ Ò Ú Ø ÓÑÐÖ ÓÙØÙÖÓ Ð Ó¹ ÑÙÒÖ ÕÙ ÔÖ Ü ÖÕĐÙÒ Ó Ö ÙÐØÓ Ó¹ ÖÚÓ ÓÖÖ ÔÓÒ ÓÖÑÙÐ ÄÓÖ ÊÝÐ ÔÐ Õº ½µº ÑÓÖ Ð ÊÝйÂÒ Õº ½µ Ø Ð ÐÓÑÒØÓ ÏÒ ÔÐ Õº µ ÓÑ Ìµ ̵ ½ ÓÖÑÙÐ Ð ÒÓ ÐÑØ ÖÒ ÖÕĐÙÒ ÓÒÙÞ ÙÑ ÚÖÒ Ò Ò ÒÖ ØÓØÐ ÓÑÓ ØÑÑ ÔÓÒØÓ ÔÓÖ Ò ØÒ ¾¾ Í Ì µ» ½ ¼ ¾ Ú ½ ¾¼µ Ø Ö ÙÐØÓ ÓÙ ÓÒÓ ÔÓ ØÖÓÖÑÒØ ÓÑÓ Ø ØÖÓ Ó ÙÐØÖÚÓÐØ Ö ÈÙÐ ÖÒ Ø ½¼¹½ µº ¾½ ÒÓ¹ÓÖØÓÓÜÓ ÐÖÑÒØ ÖÒØ ÕÙÐ ÑÔÖÓ ÔÓÖ ÓÐØÞÑÒÒº ÈÐÒ Ú ÑÓ ØÖÓ ÒÓ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ ÕÙ ÙÑ ÔÓÒØÓ Ú ÔÖ ÙÑ ØÓÖ Ó ÔØÖÓ Ö¹ Ó ØÖÑ Ö ØÖÑÒÓ ØÓÖ ÒØÖÓ¹ Ô Ñ ÙÒÓ ÒÖ ÙÑ Ó ÐÓÖ ÖÑÓÒÓ ÓÑ ÖÕĐÙÒ ÓÑÓ Ò Õº ½½µ ÒÓ Ó Ù Ó ÓÖÑÙÐ ÏÒº ¾¾ Ë Ù ÔÖ Ó ÔÖ Ì µ Õº ½µ ØÚ ÓÖÖØ ÒØÓ ÙÒÓ Ó Ñ ¹ ÑÓ Ô Ó Ò ÓØÒÓ Õº ½½µ ÔÓÖ¹ ¹ Ó¹ ØÖ ÒØÖÓÔ Ó Ó ÐÓÖº ÓÑÓ Ñ Ù ÓÖÑÙÐ Ù ¼ ÜÔ Ìµ ½ ½ ÒÚÖØÒÓ Ø ÕÙÓ ÔÖ Ì ½ ËÍ ÒØÓ ÒØÖÒÓ ¹ Ó Ö ÙÐØÓ Ë ¼ ½ Ù ¼ µðò ½ Ù ¼ µ Ù ¼ ÐÒ Ù ¼ ¾½µ Ñ ÕÙ Ó ÓÒ ØÒØ ÕÙ ÔÖÑ Ò Õº ½µ ¼ ¾ ÈÖ ÙÞÖ ÓÖÑÐÑÒØ Õº ¾½µ ÈÐÒ ØÒ ÕÙ ÔÖÓÙÖÖ ÓÙØÖÓ ÑØÓÓ Ó Ò¹ ÓÒØÖÓÙ ÒÓ ØÖÐÓ ÓÐØÞÑÒÒº ËÙÒÓ ÓÐØÞÑÒÒ ÒØÖÓÔ ÙÑ ØÑ Ñ ÙÑ Ó ØÓ ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÔÖÓÐ ¹ ÕÙÐ ØÓ ÕÙ Ñ ÒÓØÓ ÑÓÖÒ ÔÓ Ö ÖØ ÓÑÓ ¾ Ë ÐÒ Ï ¾¾µ ÎÁ ÁÒØÖÓÙÓ Ó ÉÙÒØ Æ ÖÙÒÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼ ÈÐÒ Ó¹ ÑÙÒÓÙ Ó ÑÑÖÓ ËÓ ÐÑ ÙÓ ØÓÖ Ù ÓÖÑÙÐ ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ½ ÓÙØÙÖÓ ÒÓ ÕÙ ÚÓ ÑÖ ÙÑ ØÓ ¹ ÔÖÓ ØÚ ÕÙ ÒØÖÓÙÞÖ ÔÓØ ÓÒØÒÙ ÒÖ Ó Ó ÐÓÖ º ÒÓØ ÙÖØ Ð ÓÑÔÖÒ Óº ½ ÌÖ ÑÒ ÔÓ ÈÐÒ ÒÚÓÙ ÙÑ ØÖÐÓ ÓÑÔÐØÓ ÔÖ Ó ÒÒÐÒ Ö ÈÝ ÓÒ ÔÖ ÒØÚ ÙÑ ÙÓ Ñ ÔÖÑÓÖ Ù Ü¹ ÔÖ Ó ÔÖ ØÖÙÓ ÔØÖк ÆÓ Ó Ñ ÕÙ ÔÖÖÑ Ù ÖÙÒÓ ÈÐÒÑÙÓÙ ÖÐÑÒØ Ù ÐÒ ÔÒ ÑÒØÓ ÜÔÓ Ø ÒÓ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ Ó ÓØÖ ÓÐØÞÑÒÒ Ö ÖÐÓ ÒØÖ ÒØÖÓÔ ÔÖÓ¹ к Å Ò ØÚ ÕÙ ÒÚÒØÖ ÙÑ Ó ÓÒØÓ Ñ Ó ØÓÖ º Ó Þ Ù ÒÓ ÙÑ ÑØÓÓ Ñ ÕÙ Ï Ó ÒÙÑÖÓ ÓÑÔÐÜÓ ¹ ÓÑÓ ¹ ÑÓÙ ÈÐÒ ¹ ºº ÓÒÙÑÖÓ ÖÖÒÓ ÑÖÓ ÓÔÓ ÓÑÔØÚ ÓÑ Ó Ó ØÓ ÑÖÓ ÓÔÓ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒº ÓÑÓ ØÖÑÒÖ Ï ÈÐÒ ÖÙÑÒØ ÕÙ ÒØÓ ÒÖ ØÓØÐ Ù Æ ÆÙ ¾ µ ÙÑ ØÐ ØÑ ÓÖÑÓ ÔÓÖ Æ Ö ÓÒÓ¹ Ö ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ ÖØ ÒØÖÓÔ ØÓØÐ Ë Æ ÆË ¾µ Ó Ñ ÑÓ ØÑ Ñ ÕÙ Ë ÖÔÖ ÒØ Ò¹ ØÖÓÔ Ñ ÙÑ Ö ÓÒÓÖ ÔÖØÙÐÖº Ø ÒØÖÓÔ Ë Æ ÔÒ ÓÖÑ ÓÑ ÕÙÐ ÒÖ ØÓØÐ Ù Æ ÖÔÖØ ÒØÖ Ó ÖÒØ Ö ÓÒÓÖ ÒÚÙ º ¾½ Ç ØÖÑÓ ÔÖÙ ÔÐ ÔÖÑÖ ÚÞ ÒÓ Ù ÕÙÖØÓ ÔØÙÐÓ Ù ÖØÓ ÔÙÐÓ ÒÓ ÒÒº ÈÝ º ½ ½½½µ ÖÑÔÖ Ó Ò Êº ¾ º ¾¾ Ø Ø Ò ÔÓÖ ÃÐÒº ÓÒÖÖ Êº Ôº º ¾ Æ ÚÖ Ô Ö Ø ÓÖÑÙÐ ÓÒ ØÖ ÐÔ Ù ØÙÑÙÐÓ ÓÐØÞÑÒÒ ÒÙÒ ÖÚÙ Ò Ø ÓÖѺ ÉÙÑ Ó Þ Ó ÈÐÒ Ñ Ù ÖØÓ ½¼½ ÒÓ ÒÒÐÒ Ö ÈÝ º Å Ò ÕÙÑ ÖÐÑÒØ ÒØÖÓÙÞÙ ÓÒ ØÒØ Ó ÈÐÒº Ñ ÚÖ Ó Ó ÒÓ ÙÐØÑÓ ÒÓ Ú ÈÐÒ ÓÑÒØÓÙ ÕÙ ÑÓÖ ÓÒ ØÒØ Ó ÓÑÔÖÒ ÚÐÑÒØ ÓÒ ÓÑÓ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒ Ø ÒÙÒ Ð ØÖÙÖ ÐÙÑ Ò Ó Ó ÒÑ ÒÙÒ ÔÖÓÙÖÓÙ ØÑÖ Ó Ù ÚÐÓÖ ÒÙÑÖÓ Ôº ½ º ÈÐÒ Ò Ù ÖÒ Ò Ó Ù ÖØÖ ÙÒÚÖ Ð Ñ Ù ÓÑÙÒÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼º

9 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ½ ÈÖÓÜÑÓ Ô Ó ÁÑÔÓÖØ ÓÖ ÒÓÒØÖÖ ÔÖÓÐ Ï ÑÓÓ ÕÙ Ó Æ Ö ÓÒÓÖ ÔÓ ÙÑ Ñ ÓÒÙÒØÓ ÒÖ ØÓØÐ Ù Æ º ÈÖ ØÓ Ö Ò ÖÓ ÕÙ Ù Æ ÒÓ ÙÑ ÕÙÒع ÓÒØÒÙ Ò ÒØÑÒØ Ú ÚÐ Ñ Ò¹ Ø ÙÑ ÖÒÞ ÖØ ÓÑÔÓ Ø ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÔÖØ ÒØ Ù º ÒÓ¹ ÑÒÑÓ ØÐ ÔÖØ ÐÑÒØÖ ÒÖ ØÖÑÓ ÔÓÖØÒØÓ Í Æ È ¾µ ÓÒ È ÖÔÖ ÒØ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ Ñ ÖÐ ÖÒº ÜÖÑÓ ÒÓ ÑÓÑÒØÓ ÒØÖѹ ÒÓ Ó ÚÐÓÖ º ÈÐÒ Þ ÕÙ ÒÐ ÓÑÒØÓÖ ÑÓ ØÖ ÕÙ ÓÒÙÑÖÓ ÖÔÖØÓ ÔÓ Ú Ï Æ È ½µ Æ ½µÈ ¾µ ÍÑ ÙÓ ÑÔÐ Ø ÓÖÑÙÐ Ó ÔÓÖ ÖÒ Ø ÇÒÒ ½½µº¾ Õº ¾µ ÜÔÖ Ó ÒÙÑÖÓ ÑÒÖ ÕÙ Æ Ö ÓÒÓÖ Ê ½ Ê ¾ Ê Æ ÔÓÑ Ö ØÖÙÓ ÔÐÓ ÚÖÓ ÖÙ ÒÖ ¹ ØÖÑÒÓ ÔÐ Ö ÑÙÐØÔÐÓ ¼ ¾ ÓÒ Ö ÙÑ ÜÑÔÐÓ ÔÐ ÔÖ ÒØÖÓÙÞÖÑÓ ÙÑ ÑÓÐÓ ÔÖ ØÖÙÓ Æ È ÍÑ ÔÓ Ú ØÖÙÓ Ê ½ ØÑ ÒÖ Ê ¾ ØÑ ÒÖ ¾ Ê ØÑ ¼ Ê ØÑ Ç ÑÓÐÓ ÔÖ Ø ØÖ¹ ÙÓ ÐÓ ÕÙÖ ÔÖ ÖØ Ò ÒÖ Ê ½ Ê ¾ Ê Ê Ò ØÖÙÓ ÓÐ ÕÙ ØÑ Ù ÔÓ Ö ÖØÓ ÓÑÓ ÈÖ ÚÐÓÖ Ö Æ È Ó ÑÓÐÓ ØÖ È ÚÞ Ó ÒÐ Æ ½µ ÚÞ Ó ÒÐ º ÕÙ ØÓ ¹ Ö ÕÙÒØÓ ÑÓÐÓ ÖÒØ ÔÓÑ Ö ÓÖÑÓ Ò ÑÒÖ Ò Ó ÒÙÑÖÓ Ó º Ú¹ ÒØ ÕÙ Ó Æ ½ È µ ÐÑÒØÓ ÔÓÑ Ö ÖÖÒÓ Æ È ½µ ÑÒÖ ÖÒØ ÒØÖ Ó ØÖÑÒ º Å Ð ÚÖ ÕÙ ÚÞ Æ ½µÈ ÓÑÒÓ ÔÓ Ú ÖÓ Ó Ñ ÑÓ ÑÓÐÓ ÔÖ ØÖÙÓ ÓÑÒÓ ÕÙ Ó ÓÖ¹ Ñ ÔÖÑÙØÒÓ Ó È ÐÑÒØÓ ÓÙ Ó Æ ½µ ÐÑÒØÓ º Ñ Ó Ö ÙÐØÓ ÒÐ Ú Ó Ó Ó ØÖÑÓ º Ç ÐÙÐÓ ÒØÖÓÔ ÓÖ ÖØÓº Í ÒÓ ÓÖÑÙÐ ËØÖÐÒ Ï Æ È µ Æ È Æ Æ È È ¾ Õº ¾¾µ ÒØÖÓÔ Ó Ö ÓÒÓÖ Ñ ÙÒÓ Ù ÒÖ ÖØ ÓÑÓ Ë ½ Ù µ ÐÒ ½ Ù µ Ù ÐÒ Ù ¾µ Ç ÖÚ ÕÙ Ø ÜÔÖ Ó ÜØÑÒØ ÙÐ Õº ¾½µº Ø ÕÙ Ó ØÑÒÓ Ó ÐÑÒØÓ Óѹ ÔÐØÑÒØ ÖØÖÖÓº ÓÒØÙÓ Ë Ú ÔÒÖ ÐÑ Ù ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ¹ Ð ÔÒÒ ÓÑ ÖÕĐÙÒ Ú ÔÖÖ Ñ º ¾ ÐÑ Ù ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ¹ Ð ÔÒÒ ÓÑ ÖÕĐÙÒ Ú ÔÖÖ Ñ º Í ÒÓ ËÍ ½Ì ÈÐÒ ÒÓÒØÖ ÒÖ Ñ Ó Ó ÐÓÖ ÓÑÓ Ù Ì ½ ¾µ ÑÓÓ Ø ÞÖ Ð ÏÒ Ó ÐÑÒØÓ ÒÖ¹ Ú Ö ÔÖÓÔÓÖÓÒÐ ÖÕĐÙÒ Ó Ó ÐÓÖ ¾µ Ñ ÕÙ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ Ð ØÓÖº Í ÒÓ Õº ½¼µ ¹ Ó Ñ ÑÓ Ö ÙÐØÓ Ó¹ ØÓ ÒÓ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ ÈÐÒ Ì µ Ì ½ ¼µ ÔÖØ ÒÐ Ù ØÖÐÓ ØÒ ÓØÖ Ó ÚÐÓÖ ÒÙÑÖÓ ÓÒ ØÒØ ÔÖØÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÜÔÖÑÒØ ÓÒ ØÒØ ËØÒ ÙÑ ÓÑÒÓ ÖÞÓ ÑÜ Ì ÓÖ¹ Ò ÙÑ ÙÒ ÕÙÓ ÔÖ º ÒÓÒØÖÓÙ ½¼ ¾ Öº ½ ½¼ ½ ֻú Æ ÓÑÙÒÓ ½ ÞÑÖÓ ½¼¼ ÈÐÒ ÓÑÒØ ÕÙ ÔÓÑ Ö ÙÞ Ù ØÓÖ ÓÙ¹ ØÖ ÖÐÓ ºººÕÙ ÔÖÑ ÔÖ ÑÑ Ö ÓÒ ¹ ÖÚÐ ÑÔÓÖØÒ ÔÖ ÓÙØÖÓ ÑÔÓ ØÑÑ ÕÙѺ ÈÓ ÚÐÑÒØ ÙÑ ÖÖÒ ØÖÑÒÓ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒ ÔÓÖÕÙ ÒØÖÓÔ ÙÑ Ð ÑÓ ØÖ¹ ÕÙ ÊÆ ¼ ÓÒ Ê Ó ÒØÒØ Ó Æ ¼ ÓÒÙÑÖÓ ÚÓ¹ ÖÓº ÓÑÓ Ê Ö Ñ ÓÒ ÈÐÒ ÓÒ ÙÙ ÒÓÒØÖÖ Ó ÑÐÓÖ ÚÐÓÖ ÔÖ Æ ¼ ÕÙ Ò ÔÓ Ó Ö ØÑÓ ÒÖØÑÒØ ÔÖØÖ ÑÓÐÓ ÙÐØÖ ÑÔÐ Ó ØÓÖ Òغ ÈÐÒ ØÖÑÒÓÙ Ò ÔÖØÖ Ù ØÓÖ Ö Ó Öѹ ÓÖØÓ ÐØÖÓÒ ÓÖÓ ÓÑ ÕÙÓ Êµ ÓÒ ÓÒ ØÒØ Ö¹ Ý ÖÙÑØÓÑÓ¹ÖÑ ÓÒ ÑÓÒÓÚÐÒØ º ¾ ÊÓ ÒÐ ÙÖ ÙÒØ ÐÒ ÖÓÒÓ ÈÐÒ Ë ÒØÖÓÔ Ó Æ Ó ÐÓÖ Ö Ó ØÔÓ ÐÓ Ï ÒØÓ ÔÖ ÓØÖ Õº ¾½µ Ï ÚÖ Ö ÙÑ ÜÔÖ Ó Ó ØÔÓ Æ È µ Æ È Æ Æ È È ¾ ÈÐÒ ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ ÙÑ ÓÙØÖ ÓÖÑ ÖÚÖ Ð ÏÒ Ë Ùµ ÎÖ Õº ½¼µ Ù ÖØÓ ½¼½ º

10 ¾ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ Ð ÓÙ Ó ÚÐÓÖ ½¼ ½¼ Ùº ÈÐÒ Ö Ð¹ ØÓÙ ÑÔÓÖØÒ ØÖÑÒÓ Ø ÓÒ ØÒØ ÕÙ Ù ØÓÖ ØÓÖÒÓÙ ÔÓ Úк ÎÁÁ ÓÒÐÙ Ó ÑÓÖ ½¼¼ ÓÒ ÖÓ ØÙÐÑÒØ Ó ÒÓ Ó Ò ¹ ÑÒØÓ ÕÙÒØ ÖÚÓÐÙÓÒÖ Ó ÕÙÒØ ÒÖ ÒÓ ÔÖØÓÙ ÒÒÙÑ ØÒÓ ÒÓ ÕÙØÖÓ ÒÓ ÙÒØ º Ó ÔÒ Ñ ½¼ ÓÑ Ó ØÖ¹ ÐÓ Ò ØÒ ÒØÖÓÙÞÒÓ ÔÓØ Ó ÕÙÒØ ÐÙÞ ÓØÓÒ µ ÕÙ Ó ÓÒØÓ ÈÐÒ ÓÑÓÙ Ö ÖÓÒÓº ÎÖ ÜÔÐÓ ÓÖÑ ÚÒØ º ÃÐÒ ÖÙÑÒØ ÕÙ ØÓÖ ÖÓ ÒÓ Ö Ó ÒØÖÓ ØÒÓ Ñ Ò ÔÓ ØÒÓ Ñ Ú Ø ÖÒ ÓÖØ Ò ÚÖ Ó ÙÐÓ ÖÓ ¹ ½µ ÖÓØÚ ½µ ÐØÖÓÒ ½µ Ò¹ ØÖ ÓÙØÖ º ÐÑ ØÓ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ ÑÒÒØ ¹ ÒØ Ø ÐÖÓ ÔÓÖ ÏÐÐÑ Ç ØÛÐ ½ ¹½ ¾µ ØÚ ÓÑ ÙÖÓÖ Ó ÙÒÑÒØÓ ØÓÖ Òغ Ñ Ù ØÓÖ ÓÑÓ ÚÑÓ ÑÓÖ ÈÐÒ ÒÓ Ø¹ Ò Ù Ó Ó ÑØÓÓ ÓÐØÞÑÒÒ ØÖÙÓ Ñ ÔÖÓÚÚÐ ÕÙÐ ÕÙ ÑÜÑÞ ÒØÖÓÔ Ó Øѵ Ò ÖÐÓ ÙÒÑÒØÐ ÒØÖ ÒØÖÓÔ ÔÖÓ¹ к Ô Ö ÑÓÖ Ó ØÓÖÓÖ ÖÓÒÖ ÈÐÒ ÓÑÓ Ó ÙÒÓÖ ØÓÖ ÕÙÒØ ÔÐÓ Ñ¹ ÒÓ ÙÑ ÜÓ ÐÙ ØÖº ÌÓÑ ÃÙÒ ½¾ ¹½µ Ó ÖÒ ÐÓ ÓÓ ØÓÖÓÖ Ò Ù ØÒؾ ÕÙ Ó ÓÒØÓ ÓÒØÒÙ ÕÙÒØ Ò Ù ÒÓ ØÖ¹ ÐÓ Ò ØÒ ÙÓ ÀÒÖ ÄÓÖÒØÞ ½ ¹ ½¾µ ÖÒ Ø ÒØÖ Ó ÒÓ ½¼¹½¼ ÒÓ ÒÓ ØÖÐÓ ÈÐÒ ÑÓÖ ÓÚÑÒØ Ø Ó ÙÑ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒØÖÙÓº ÈÖ ÃÙÒ Ó ÖÓÒÓ ÈÐÒ Ó ÓÑÔÐØÑÒØ Ð Ó ÑÓÖ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ó ÓÒØÒÙÓ ÒÖ ØÖÑÒÓ ÔÐÓ Ð¹ ÑÒØÓ ÒÖ Ó ÑÓÚÑÒØÓ Ó Ó ÐÓÖ ÈÐÒ ÔÖÑÒ ÓÒØÒÙÓººº ÒÒÙÑ Ó ØÖÐÓ ÔÙÐÓ ÑÒÙ ÖØÓ ÓÒÓ ÓÙ ÖÑÒØÓ Ù¹ ØÓÓÖ Ó ÙÖ ÕÙ Ö ØÖÒÖ ÒÖ Ó Ö ÓÒÓÖ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ ÖØÓ ÚÐÓÖ Ð ÓÓÖÖÙ Ø ÕÙ ÓÙØÖÓ Ó ÓÖÖÑ ÖÓÒÖ ÙÖÒØ ½¼ ÒÓ ÒÓ ÙÒØ º ÊÐÑÒØ Ò Ù Ä¹ ØÙÖ ÓÖ ÖÓ Ó ÐÓÖ¾ ÙÖÒØ Ó Ñ ØÖ ÚÖÓ ½¼¹ Ò ÍÒÚÖ ÖÐÑ Ñ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ñ ØÐ Ù ØÓÖ ÒÓ ÑÒÓ ÓÒØÒÙ ÒÒÙÑ ÓÖÑÙÐ ÓÑÓ Ù Òº ÙÒ ÖØÞÓ ÔÖ Ó ÓÑÔÙØÖ ÔÖÓй ÙÑ ØÖÙÓ ÒÖ ÓÑÓ ÞÖ Ñ ¾ ØÓ Êº ¾ Ôº ¾ º Ù ØÖÐÓ ½¼¼º ÔÒ Ñ ÓÙØÙÖÓ ½¼ ÒÙÑ ÖØ ÄÓÖÒØÞ ÈÐÒ ÖÖÙ¹ ÕÙÒØÞÓ ÒÖ Ò ¹ ÙÑ ÓÒØÒÙ ¾ ÜØÓ Ó Ö ÓÒÓÖ ÒÓ ÓÖÖ ¹ ÔÓÒ ÓÒ Ð Ó ÔÒÙÐÓ ÑÔÐ ÔÐÓ ÓÒØÖÖÓ Ü Ø ÙÑ ÖØÓ ÐÑÖ Ó Ö ÓÒÓÖ ÒÓ Ö ÔÓÒ ØÓ ÜØÓ ÑÙØÓ ÔÕÙ¹ Ò Ö ÔÓÒ ÑÓÖ Ó Þ ÓÑÒØ ÑÓÓ ÕÙ Ù ÒÖ ÙÑ ÑÙÐØÔÐÓ ÒØÖÓ Ó ÐÑÒØÓ ÒÖ ØÐ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ Ò ¹ ØÒØÒÓ ÒÖ ÑÔÖ ÖÔÖ ÒØÓ ÔÓÖ ØÐ ÑÙÐØÔÐÓ ÒØÖÓº Ñ ÙÑ Ù ÔÓÖ ÞÖ ÕÙ Ó Ù ÔÓØ ¹ ÒÖ Ó Ö ÓÒÓÖ Ñ ÙÑ Ó Ò ¹ ØÒØ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÓÙ ¼µ ¹ ÒÖ ÑØ ÓÖÚ ÔÓÖ ÙÑ Ö ¹ ÓÒÓÖ ÙÖÒØ ÙÑ ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÓÒ¹ ØÒÓ ÐÓ Ó ÐÓ ÔÓÖØÒØÓ ØÑÑ ÒÖ Ñ ÙÑ Ó ÐÓÖµ Ñ Ñ ÕÙ ÕÙÓ Ó ÔÒÙÐÓº ÌÖ Ó ÈÐÒ Ñ ÙÑ ÓÒÑÙÐÓ Ò Ò ÔÖÓÚÓØÚ ÓÒÔÓ¾ ÖØÙÖ ÃÓ ØÐÖ ½¼¹ ½ µ ÍÑ Ù Ó Ø ÓÒØÖÓÚÖ Ø ÓÖÓ ÓÔÓ Ø ÖØÓ ÔÓÖ ÐØ ÔÓ ÓÑÔØÒ Ó ÙØÓÖ ÙÖÓ Ê º ¾ ¾ ¾ Ó ÐØÓÖ ÒØÖ Óº ÈÖ ÓÒÐÙÖ Ó ØÖ ÐÒØÖ ÙÑ ÚÖ¹ Ó ÜÔÖÑÒØ Ñ ÑÖÒØ ÔÖ Ð ÈÐÒ ÖØÓÖÒÖ Ó ÚÖ Ó ØÒÓº Ç ÍÒ¹ ÚÖ Ó Ø ÖÔÐØÓ ÙÑ ÖÓ Ó Ñ ÙÒÓ ÙÑ ØÑÔÖØÙÖ ¾ à ÕÙ Ñ ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÚÒ ØÓÖ Ó Ò ÔÓ Ò ÜÔÒ Ó Ö ÖÑÒØÓ Ó ÍÒÚÖ Ó ÓÑ Ó ØÑÔÓº Ø ÖÓ Ó Ñ ÒØÓ Ó Ð ÖÖÒØ ÙÑ ÔÖÓÓ Ñ ÕÙ ÑØÖ ÔÖÓØÓÒ ÐØÖÓÒ µ ØÚ Ñ ÕÙÐÖÓ ØÖÑÓ ÓÑ ÖÓ ÐØÖÓÑÒØ ÓÑ ØÓ ÖÕĐÙÒ º ÉÙÒÓ Ó ÍÒÚÖ Ó ¹ ÖÓÙ Ì ¼¼¼Ã ß ÑØÖ Ö ÓÒ ØØÙ ÖÓÒÓ ØÓÑÓ ß ÒØÖÓ ÓÑ ÖÓ Ú ÔÒ Ò ÖÕĐÙÒ Ö ÔØÚ ÐÒ ¹ ÔØÖ Ó ÖÓÒÓº Æ Ø ÔÓ ÑÓÖ ÔÖØ ÖÓ ÔÖÓÙ ÑØÖ ÖÒÓ¹ ÒØÖÓÔ ÓÒ ØÒØ Ø ØÙÐ ØÑÔÖØÙÖ ¾ ú ÔÖÑÖ ÚÒ ÖÓ Ó Ð Ó ÒÓÒØÖ ÔÓÖ ÖÒÓ ÈÒÞ ½ ¹µ ÊÓÖØ Ïй ÓÒ ½ ¹ µ Ñ ½º ÍÑ ÐÙÓ ØÖÒØ ÖÐØÓ

11 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ØÓÖ Ø ÓÖØ Ù ÜÔÐÓ Ó Ò Êº ½ º ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÖÓ ÙÒÓ ÑÖÓÓÒ Ó Ñ Ó ÓØ ÔÖØÖ Ó ÒÓ ¼ ÔÐ Ñ Ó Ó Ñ ÖÓÙÒ ÜÔÐÓÖÖ Çµº º ÑÓ ØÖ ÒØÒ ÔØÖÐ ÓÑÓ ÙÒÓ ÖÕĐÙÒ ÓÑ ÒØÒ ÑÜÑ Ò ÖÓ ÑÖÓÓÒ º Ç ÚÓ Ð ÈÐÒ Ó ÑÒÑÓ ÐÙÑ ÔÖØ ÔÓÖ ÑÐÓµ Ó ÚÓ ÙØÙÓ ÔÖÑÓÖ ÕÙ ÐÚÖÑ Ó ÔÖÑÒØÓ ÐÜ º ÙÖ º ØÖÙÓ ÔØÖÐ ÖÓ Ó Ñ ÙÒÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÖÓ ÙÑ ÓÖÔÓ ÒÖÓ Øѹ ÔÖØÙÖ Ì ¾ ú ÎÁÁÁ Ó ÓÖ Ó ÈÐÒ Ò Ù Ñ ÃÐ ÐÑÒ ÒÓ ¾ ÖÐ ½ ÐÓ ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ ÖØÓ ÓÒ ØØÙÓ¹ ÒÐ ÙÒÚÖ ÐÓÐ ÂÙÐÙ ÏÐÐÑ ÑÑ Ò ÈØÞµ ÈÐÒº ËÙ Ô ÚÒ ÙÑ ÑÐ ÑÓ Ô ÚÓ ÖÑ ÔÖÓ ÓÖ ØÓÐÓ ÍÒÚÖ ĐÓØØÒÒµº ÊÙ ÙÓ Ò¹ Ð Ñ ÃÐ ÅÙÒÕÙ ØÙÓÙ ÑØÑØ Ò ÍÒÚÖ ÅÙÒÕÙ ½¹½µ ÖÐÑ ½¹½µº Ó ÐÙÒÓ ÀÖÑÒÒ ÚÓÒ ÀÐÑÓÐØÞ ½¾½¹½µ Ù ØÚ ÃÖÓ«Ñ ÖÐѺ ÇØÚ Ó ÓÙØÓÖÓ ÙÑÑ ÙÑ ÐÙ ÍÒÚÖ ÅÙ¹ ÒÕÙ Ñ ½ ÓÑ ÙÑ Ø ÓÖ ÓÒÔÓ ÒØÖÓÔ ÒÓ ØÖÐÓ ÊÙÓÐ ÐÙ Ù ÙÒ Ð ØÖÑÓÒÑ ÒÓ ÒÓ ÙÒØ ØÓÖÒÓÙ¹ ÈÖÚع ÓÞÒØ Ñ ÅÙÒÕÙº Ñ ½ Ó ÔÖ ÍÒÚÖ ÃÐ ÓÑÓ ÜØÖÓÖÒÖØ ÔÖÓ ÓÖ ÓÓµ ÕÙØÖÓ ÒÓ ÔÓ ÙÙ ÃÖÓ«Ò ÍÒÚÖ ÖÐÑ ØÒÓ ÙÑÓ ØÖ ØÓÖ Ñ ½¾ ÔÖÑÒÒÓ Ø Ù ÔÓ ÒØÓÖ Ñ ½¾º Ó ÑÑÖÓ Ñ ÈÖÙ Ò ½ Ó ÐØÓ ÑÑÖÓ ÊÓÝÐ ËÓØÝ ÄÓÒÖ Ñ ½¾º Ó ÖÓ ÓÑ Ó ÈÖÑÓ ÆÓÐ Ñ ½½ ÔÓÖ Ù ØÖÐÓ ÓÖ Ó Ø¹ ÐÑÒØÓ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ ØÓÖ Ó ÕÙÒØ Ð¹ ÑÒØÖ º ËÙ ÖÖÖ ÒØ ÒÐ Ó ÚÓØ Ó ¹ ØÙÓ ÙÒ Ð ØÖÑÓÒÑ ÔÐÑÒØ Ó ÓÒØÓ ÒØÖÓÔ ÓÑ ÔÐÓ Ó ÔÖÓÐÑ ÕÙÐÖÓ Ó ÕÙÑÓ ÓÑÓ ØÖÒ Ó ¹ ÓÓ ÐØÖÓÐغ Ó ÔÖÓÙÒÑÒØ Ò ÙÒÓ ÔÓÖ ÐÙ Ù ÑÔÖ ÑÙØÓ ÔÖÓÙÔÓ Ñ ÒÓ ÐÖ Ó ÓÒØÓ ÙÒÑÒØ º ÅÙØÓ ÑÓÖ ÒÓ ÑÔØÞ ÑÙØÓ ÒÕÙÐ ÔÓ ÓÑ Ó ØÖÐÓ ÓÐØÞÑÒÒ ÓÙ Ó Ù ÐÓ Ò ÑÓ ÔÙØ ÓÒØÖ Ç ØÛÐ Ó ÔÖØÖÓ Ó ÒÖ ÑÓ³º ÈÓÖ ÚÓÐØ ½ ÚÓÙ Ù ØÒÓ ÔÖ ÙÑ ÒÓÚÓ ÑÔÓ ¹ ØÙÓ ÖÓ Ó ÐÓÖº ÈÓ Ú ÖÞÓ ÓÖÑ Ù ÖÒ Ò ÑÔÓÖØÒ Ó ÖÙÑÒØÓ ØÖÑÓÒÑÓ ÒÓ ÐØÖÓÑÒØ ÑÓ Ó ÒØÖ ÖÐ ÒÓ ÒÓÑÒÓ ÓÒ ÐØÖÓÑÒØÓ ÔÖÓÚÓÓ ÔÐ Ñ Ù¹ ÜÔÖÒ ÀÒÖ ÀÖØÞ ½¹½µº ÈÐÒ ÔÙÐÓÙ ¾ ØÖÐÓ ÓÖ Ò ÐÓ¹ Ó ÓÒÓÖÑ ÓÒ Ø Ð Ø Ñ ÈÖÙ ¹ Ò Ò ÒÐÙÒÓ ÑÙØÓ ÙÖ Ó ÖÐÓÒ¹ Ó ÓÑ Ù ÙÒÓ ÓÑÓ ËÖØÖÓ ÈÖÔØÙÓ Ñ ÈÖÙ Ò ÕÙ ÒÓ ØÒ Ó ÖÓ ÔÖ¹ Òص ÒÓ ÔÖÓÓ ½½¹½ ÓÒÖÒ ÓÖ ÙÒØÓ Ö º Ñ Ó ÔÖÒÔ ÑÔÓ ÓÖÑ ÌÖÑÓÒÑ ÔÖÑÖÓ ÓÒØÒÙÓ ÑÓÖµ ÌÓÖ ÉÙÒØ ÔÖØÖ ½¼¼µ ÌÓÖ ÊÐØÚ ÔÐ ÔÖÒÔÐÑÒØ ÒÓ ÔÖÓÓ ½¼¹½¼µº ¾ º Ó ÖØÖØÓ ÙÑ ÈÐÒ ÑÙÖÓ ÕÙ ÖÙØÓÙ ÒÓÖÑ ÔÖ ØÓ Ò ÐÑÒ ÙÒØÓ ÓÑÙÒ ÒØ ÒÓ ÔÒ ÔÐ ÑÔÓÖØÒ Ù ØÖÐÓ Ñ ØÑÑ ÔÓÖ Ù ÕÙÐ Ô Ó¹ ÖØÖ ÒØÖ ÑÓÖÐ ÔØÖÓØ ÑÓ ÐÖÒº Ö ÑÙØÓ ÒÕÙ ØÓ ÔÓÖ Ù ÓÐ ÐÙÒÓ º ÉÙÒÓ ÖØÓÙ Ó ÓÒÚØ ÍÒÚÖ ÎÒ ÔÖ Ù¹ Ö ÓÐØÞÑÒÒ ÓÔØÒÓ ÔÓÖ ÔÖÑÒÖ Ñ ÖÐÑ Ù ÐÙÒÓ ØÖÑ ÐÖÑÒØ ÓÑ ÙÑ Ô Ø ØÓ º ËÙÒÓ ÚÖÓ ØÓÖÓÖ Ù ÓÒ Ö¹ ÚÓÖ ÑÓ Ñ Ó ØÓÖÒÓÙ ÖÐÙØÒØ Ñ ØÖ Ó ÓÒØÙÓ ÖÚÓÐÙÓÒÖÓ Ù ÔÖÓÔÖ ØÓÖ ÕÙÒغ ÙÖÒØ ÒÓ ØÒØÓÙ Ù ØÖ Ó Ù ÓÒØÓ ÕÙÒØÙÑ ¾ Ó ÈÐÒ ÕÙÑ ÓÖÖÙ Ó ÖÖÓ Ò ØÒ Ñ ÒÖ Ñ ÓÑÓ ÓÒ ÕĐÙÒ ÓØÒÓ Ñ Ù ØÓÖ ÖÐØÚ Ø ¹ ÖÒØ Ñ ØÖÒ ÚÖ Ð ÐÓÒØÙÒÐ Ó ÐØÖÓÒº Í ÒÓ ÔØ ÈÐÒ ÑÓ ØÖÓÙ ÕÙ ÙÑ Ó ÒÓ ÑÓÑÒØÙÑ Ö Ô Ñ ¼ ÚÔ½ Ú ¾ ¾ ÔÓÖØÒØÓ ÙÑ Ñ ÓØÖÓÔ ÔÒÒØ ÚÐÓº ¾

12 ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÒØÖÓ ØÖÙØÙÖ Ð º Ó ÔÖ ÒØ ËÓ Ã Ö ÏÐÐÑ ÔÖ ÈÖÓÑÓÓ Ò ½ ¼ ½ Ö ÙÑÒÓ Ñ ½¹½ ÙÑ ÔÖÓÓ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÑÙØÓ Ð ÔÖ Ò ÐѺ ÀĐÓ ÐÒº ÈÐÒ ÓÖÙ ÑÙØÓ ÓÑ Ù ÙÖÖ º Æ ÔÖÑÖ ÙÑ Ù ÐÓ ÙÑ ØÓØÐ ÒÓ ÑÓÖÖÙ ÓÙØÖÓ Ó ÒÓÖÓ ÔÐ ØÔÓ Ñ ½ Ù Ó ÔÖØÔÓ Ñ ÙÑ ÓÑÔÐÓ ÔÖ ÑØÖ ÀØÐÖº ¾ Ò ØÒ ÔÖÚ ÑÙØÓ Ó ØÖÐÓ Ô Ó ÈÐÒº Ñ Ù ÓØÙÖÓ ½µ Ò ØÒ ÖÚÙ ÙÖ º ÅÜ ÈÐÒ ÙÖÒØ Ó ÒÞ ÑÓ ÈÐÒ ÔÖÑÒÙ Ò Ðѹ Ò Ñ ÓÔÓ ÐÙÑ ÔÓÐØ ÓÚÖÒÑÒØ ØÒÓ ØÒØÓ Ñ ÚÓ Ñ ½ ÙÖ ÀØÐÖ Ü¹ ÔÙÐ Ó ÒØ Ø ÙÙ ÙÒÚÖ ÐÑ º ÖØÓÙ Ò ÔÖÓÔÓ Ø ÒØ Ø ÐÑ ÐÖ¹ Ó ÔÓÖ ÈÐÔÔ ÄÒÖ ½¾¹½µ ÂÓÒÒ ËØÖ ½¹½µ ÖÓ ÙÑ ÖÒ³º ÍÑ ¹ ÔÓÑÒØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ ÔÓ Ó ÈÐÒ Ò Ø ÔÓ Ó Ó ÏÖÒÖ À ÒÖ ½¼½¹½µº Þ ÙÑ ÔÜÓÒ Ò ØÒ ÒÓ ØÑÔÓ ÙÖÓ ÖÔÖ Óº Ñ ÙÑ ÙÖ Ó Ò Ñ Ñ ½½ ÑÓ ½ ÖÑÓÙ Ù ÖØÓ ÜÔÖÑÖ ÓÔÒÓ ÑÙ ÓÐ Ñ ÑÓÖ Ó Ó ÐÑ Ó ÞÖ ÕÙ Ó ËÖº Ò ØÒ ÒÓ ÔÒ ÙÑÓ Ó ÓÖ Ö Ñ Ó ËÖº Ò ØÒ Ó Ó ÙÓ ØÖÐÓ ÔÙÐÓ Ñ ÒÓ Ó ÙÐÓ ØÒÖÑ ÔÖÓ¹ ÙÒ ÑÔÓÖØÒ ÕÙ ÓÑÒØ ÔÓ Ö ÙÐ ÖÐÞÓ ÂÓÒÒ ÃÔÐÖ Á ÆÛØÓÒº ¾ ÈÐÒ ÔÖÚ ÑÙ ØÒÓ Ó ÙÑ ÓÑ Ô¹ Ò Ø ß ÓÙ ÔÒ Ö Ñ ÙÖ ÙÑ ÖÖÖ ÔÖÓ ¹ ÓÒк ÓÙ¹ ÓÑ ÅÖ ÅÖ Ð Ñ ½¼ Ñ ÙÒ ÒÙÔ ÓÑ Ù ÔÖÑ ÅÖ ÚÓÒ ÍÑ ÓÑÑ ÕÙÑ Ó Ó ÒÓÖ Ó ÑÙÒÓ ÓÑ ÙÑ ÖÒ ÖØÚ ÒÓ ÔÖ¹ Ó ÐÓÙÚÓÖ ÔÓ ØÖº ËÙ ÔÖÓÔÖ Ò Ð ÓÒÖÙ ÙÑ Ú ÑÓÖººººÓ Ð ÖÓ ÈÐÒ ÕÙ ÓÖÒÙ ÔÖ¹ ÑÖ ÑÓÒ ØÖÓ ÖÓÖÓ ¹ ÒÔÒÒØ ÓÙØÖ ÙÔÓ Ó ¹ ÑÒØÙ ÓÐÙØ Ó ØÓÑÓ º Å ÕÙ Ó Ð ÑÓ ØÖÓÙ ÓÒÚÒ¹ ÒØÑÒØ ÕÙ ÐÑ ØÖÙØÙÖ ØÓÑ ÑØÖ ÙÑ Ô ØÖÙØÙÖ ØÓÑ ÒÖ Ö ÔÐ ÓÒ ØÒØ ÙÒÚÖ Ð ÕÙ ÈÐÒ ÒØÖÓÙÞÙ Ù ÓÖØ ¹ ÐÓÙ ØÓ ØÖÙØÙÖ ÑÒ ÐØÖÓ¹ ÒÑ Ð ÑÔÓ Ò ÙÑ ÒÓÚ Ñ Ó ÒÓÒØÖÖ ÙÑ ÒÓÚ ÓÒ¹ ØÙÐ ÔÖ ØÓ º ÖÑÒØÓ ËÓÙ ÑÙØÓ ÖØÓ Ó ÈÖÓº ÖØÙÖ ÅÐÐÖ Ó ÄÓÒÓÒ ÓÐÐ ÔÓÖ ÔÓÒÐÞÖ Øѹ ÔÓ ÖÖÒ ÐÓÖ ÖÐÚÒØ ÔÓÖ ÓÒÚÖ ÓÖ Ó Ò ÒÓ ØÓÖ º ÖÓ Ò Ó ÈÖÓº ÙÐÖÑ º ÄÐ ÖÖÖ ÔÓÖ Ù Ó ÓÖ Ó ÖØÓ Ó ÈÖÓº ËÐÓÑÓÒ ÅÞÖ ÔÐ ÐØÙÖ ØÒØ Ó ÑÒÙ ÖØÓº ÊÖÒ ½ ź ÈÐÒ ÙÖ ÌÓÖ ØÞ Ö ÒÖÚÖ¹ ØÐÙÒ Ñ ÆÓÖÑÐ ÔØÖÙÑ ÎÖº ÙØ º ÈÝ º º ¾ ˺ ¾ ½¼¼µº ÌÖÙÓ ÔÖ Ó ÒÐ Ò Ê º ¾ º ¾ º ØÖ ÀÖ Ì ÇÐ ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ ÈÖÑÓÒ ÈÖ ÇÜÓÖ ½µº ĺ ÊÓ ÒÐ Ä ÈÖÑÖ È Ð³ ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÌÓÖ ÉÙÒØ Ç Ö ¾ ½ ½ µº ź º ÃÐÒ ÅÜ ÈÐÒ Ò Ø ÒÒÒ Ó Ø ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ Öº À غ ÜØ ËÒ ½ ½¾µº ź º ÃÐÒ ÈÐÒ ÒØÖÓÔÝ Ò ÉÙÒØ ½¼½¹½¼ Ì ÆØÙÖÐ ÈÐÓ ÓÔÖ ½ ½ µº ź º ÃÐÒ ÌÖÑÓÝÒÑ Ò ÉÙÒØ Ò ÈÐÒ ÏÓÖ ÈÝ ÌÓÝ ÆÓÚº ½µ Ôº ¾ º ¾ ØÓ Ò Êº º ¾ ÐÙÒ ØÓÖÓÖ ÙÖÑ ÙÑ ÚÒÒ Ô ÓÐ ÀØÐÖ ÔÐ Ù Ò ØÒ ÓÒØÖ ÜÔÙÐ Ó Ó ÒØ Ø ÙÙ º

13 ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ź º ÃÐÒ Ì ÒÒÒ Ó Ø ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ Ñ À ØÓÖÝ Ó ÌÛÒØØ ÒØÙÖÝ ÈÝ Ñ ÈÖ ÆÓÚ ÓÖ ½µº Àº ÃÒÖÓ ÓÖÒÞÓÖµ ÈÐÒ ÇÖÒÐ ÈÔÖ Ò ÉÙÒØÙÑ ÈÝ ÌÝÐÓÖ ² ÖÒ ÄÓÒÖ ½¾µº Àº ÃÒÖÓ ÖÐÝ À ØÓÖÝ Ó Ø ÈÐÒ ÊØÓÒ ÄÛ ÌÝÐÓÖ ² ÖÒ ÄÓÒÖ ½µº ½¼ ź ÂÑÑÖ Ì ÓÒÔØÙÐ ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÉÙÒØÙÑ ÅÒ ¾º Ó ÎÓк½¾ ÓÐÓ Ì À ØÓÖÝ Ó ÅÓÖÒ ÈÝ ½¼¼ ¹ ½¼ ÑÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÝ ÆÓÚ ÓÖ ½µº ½½ º ÅÖ Àº ÊÒÖ Ì À ØÓÖÐ ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÉÙÒØÑ ÌÓÖÝ ÎÓк ½ ÈÖØ ½ ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÖÐÑ ½¾µº ½¾ Ϻ Àº ÖÓÔÔÖ Ì ÉÙÒØÙÑ ÈÝ Ø ÇÜÓÖ ÆÓÚ ÓÖ ½¼µº ½ º ÖÓÒ ÌÒ ÁÒØÖÓÙØÓÖÝ ÈÝ ÂÓÒ Ï¹ ÐÝ ² ËÓÒ ÆÓÚ ÓÖ ½µ Ôº ½½º ½ ˺ º ÖÙ ÀØ ÓÒÙØÓÒ Ò Ø ËØÒ¹ ÓÐØÞÑÒÒ ÄÛ Öº À غ ÜØ ËÒ ½½ ½ µ ÖÑÔÖ Ó Ñ Ì ÃÒ Ó ÅÓØÓÒ Û ÐÐ ÀØ ÎÓк ¾ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ½µ Ôº º ½ º Ê ÙÒÑÒØÐ Ó ËØØ ØÐ Ò ÌÖÑÐ Èݹ ÁÒØÖÒØÓÒ ËØÙÒØ ØÓÒ ÅÖÛ¹ÀÐÐ ÆÓÚ ÓÖ ½µº ½ ÅÜ ÓÖÒ ØÓÑ ÙÒÓ ÐÓÙ Ø Ùй ÒÒ º Ó Ä Ó ½µº ½ Ϻ ÏÒ ÇÒ Ø Ú ÓÒ Ó ÒÖÝ Ò Ø Ñ ÓÒ¹ ËÔØÖÙÑ Ó Ð ÓÝ Èк ź ˺ ¾½ ½µº ÌÖÙÓ Ó ÒÒÐÒ Ö ÈÝ ½ Ú Ôº ¾ ½µº ½ º È Ò ØÒ Ò Ø ÉÙÒØÙÑ ÌÓÖÝ ÊÚº ÅÓº ÈÝ º ½ ½µº ½ Î ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ º ˺ ÖÛÓÖ ÂÖº ÏÚ Ö¹ ÐÝ ÈÝ ÓÙÖ ÎÓк Ó º ÅÖÛ ÀÐÐ ÆÓÚ ÓÖ ½µº Î ØÑÑ Ó ÔÒ ÎÁÁÁ ʺ ½ º ¾¼ ÄÓÖ ÊÝÐ ÊÑÖ ÙÔÓÒ Ø ÄÛ Ó ÓÑÔÐØ Ê¹ ØÓÒ Èк ź ½¼¼µº ¾½ ʺź Ö ÙÒÑÒØÓ ÅÓÖÒ Ù¹ ÒÖ Ó ÊÓ ½µº ¾¾ º Ò ØÒ ÓÒÖÒÒ Ò ÙÖ Ø ÔÓÒØ Ó ÚÛ ØÓ¹ ÛÖ Ø Ñ ÓÒ Ò Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó ÐØ Ñº º ÈÝ º ½µ ¹ ØÖÙÓ Ó ÖØÓ ÔÙÐÓ Ñ ÒÒº ÈÝ º ½ ½ ¾ ½¼µº ÍÑ ÓÙØÖ ÚÖ Ó ÔÖ ÐÒÙ ÒÐ Ø Ò Êº ¾ Ôº ½º ¾ Ⱥ ÖÒ Ø Ò Àº ÃÑÖÐÒ ÇÒÒ ËÑÔÐ ¹ ÙØÓÒ Ó Ø ÓÖÑÙÐ Ó ÓÑÒØÓÒ Û ÈÐÒ Í Ø Ó À ÊØÓÒ ÄÛ ÈÖÓº Ñ ØÖ¹ Ñ ÑÝ ½ ¼ ½½µ ÖÑÔÖ Ó Ñ ÓÐÐØ ËÒØ ÈÔÖ Ó Èº ÖÒ Ø ØÓ ÔÓÖ Èº ÅÖ¹ ØÒ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ½µ Ôº º ¾ ̺ ˺ ÃÙÒ Ð¹ÓÝ ÌÓÖÝ Ò Ø ÉÙÒØÙÑ ¹ ÓÒØÒÙØÝ ½¹½½¾ ÇÜÓÖ Íº Ⱥ ÇÜÓÖ ½µº ¾ ź ÈÐÒ Ì ÌÓÖÝ Ó ÀØ ÊØÓÒ ÓÚÖ ÆÛ ÓÖ ½µº ¾ º ÃÓ ØÐÖ Ì ËÐÔÛÐÖ ÈÒÙÒ ÄÓÒÖ ½µº Ü Ø ÙÑ ØÖÙÓ ÒØ ÔÖ Ó ÔÓÖØÙÙ Ç ËÓÒÑÙÐÓ ØÓÖ ÁÖ ËÓ ÈÙÐÓ ½½µº ¾ ź º ÃÐÒ º ËÑÓÒÝ Ìº º ÈÒ ÊÚÛ Ëݹ ÑÔÓ ÙÑ Á ¼ ¾ ½µº ¾ Ⱥ Ð ÓÒº ÃÙÒ Ò Ø ÉÙÒØÙÑ ÓÒØÖÓÚÖ Ý Ö¹ Ø Âº Èк ˺ ¾ ½ ½½µº ¾ ̺ ˺ ÃÙÒ ÊÚ ØÒ ÈÐÒ À غ ËØÙº ÈÝ º ˺ ½ ¾ ½ ½µºº ¼ ź ÈÐÒ Ì ÌÓÖÝ Ó ÀØ ÊØÓÒ ÓÚÖ ÆÓÚ ÓÖ ½µº ½ ˺ ÏÒÖ Ç ÌÖ ÈÖÑÖÓ ÅÒÙØÓ ÙÒÖ Ó ÊÓ ½µº ¾ º Áº ÅÐÐÖ ÐÖس Ò ØÒ ÌÓÖÝ Ó ÊÐØÚØÝ ÓÒ¹Ï ÐÝ ÊÒ ½½µ Ôº ¾º Ϻ À ÒÖ ÐÓÓ ÓÖ ØÓÑ ØÓ¹ ÖÐ ÎÖÓ Ä Ó ½µ Ôº ¾½¾º º ÖÓ ÅÜ ÈÐÒ Ò Ø ËÓÐ ÓÒØÜØ ÔÐ ØÖ ÔÖ ÒØ Ò ËÙÑÑÖ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ø ÈÝ Ó ÆÓÒ¹ÓÒÚÒØÓÒÐ ÒÖÝ ËÓÙÖ ÌÖ Ø ½¼ ¾ ÙÐÓ ½ µº º Ò ØÒ ÖØÓ ÅØÙÖ ÆÓÚ ÖÓÒØÖ ÊÓ ½µ Ôº ¾½º º º ÅØÖ Ø Ðº ØÖÓÔݺ º Ä ½¼µ ÓÒØÑ Ó ÔÖÑÖÓ Ö ÙÐØÓ ÔÖÐÑÒÖ º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ó ÀÓÖØ Ð Ò Å Ò Æ ØÙÖ Ð Ð ÓÒ Ð Ò Ð Ëº º Ó Ö Ñ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ú

Leia mais

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾½ ¹ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º Ø Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ö Î Ú ÓÑ Ê Ø Ö ÒÓ Ö Ò È ÙÐ ÓÕÙ ÛÛÛº Ñ ÒØ Ò Ø Ú ºÒ غ Ö Ö Ð ¼½ ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º Ê Ð Ó ÍÖ ÒØ Ê Ð Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð È Ó Ð Ç ÈÓ Ö Ó Ë Ñ ÓÐ ÑÓµ ÊÓ ÖØ Ë ÖÑ Ø ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ö Ð ÓÒºÓÑ ½¼ Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÌÖ Ò Ö Ó ÌÖ Ù Ó ÖÐÓ Ä Ø Ë ÐÚ ÖÐÓ Ñ Ö Ò Ð Ø ÐÚ Ñ ÐºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ½ ¹ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº Ò Ð Ø ÑÓ ÙÒ ÓÒ Ð ÒÓ Ò ÒÓ Å Ø Ñ Ø ¹ ÍÑ Ñ ØÓ Ó Ô Ö ÓÒØÓÖÒ Ö ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ì Ö Ó ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ¾ Ø Ñ ÖÓ ¾¼½ ÔÖ ÔÖ ÒØ ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ÒÓº ¾¼½ º¼¾ ØÓÖ Ì Ö Ó ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ø Ö ÓÑ Ñ Öº Ñ ºÓÖ Ê ÙÑÓ ØÓÙ Ö Ú Ò Ó Ò Ø

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ç ÒÓ ÓÐ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÙØ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ½ ¹ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÐÙÐÓ ÁÁ Ô Ö Ó ÙÖ Ó ÓÕÙ Ñ Ò Ò Ö Ó Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÓÐ À ÖÑ Ò Ð Ó ÓÖ ÇÐ Ú Ö ÂÙÒ Ó ¾¼½ ÓÒØ Ó ½ ËÙ ÆÙÑ Ö ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ ÈÖ Ø Ø Ù Û Ó Ò ÙÖ Ø Ú Ø Ù Û Ê ¹ Ø Ó ÓÑ Ö Ø Ó È ÖØ Ö Ó Ä ÚÖÓ Ð ØÖ ÓÒ Ó ÇÖ Ò Ð Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ÔÖ Ø» Ù ÈÖ Ø Ó¹ ¹Ê Ø ºÔ µ Ó ¹ Å Ö Ó ¾¼½½ ÛÛÛº ÙÖ Ó Ò ÖºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ä Ç Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ È Ë¹ Ê Í Ç Å ËÁ Å Ì ÊÁ ÇÆ ÆË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ Å ¾¼½¼ Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ Ê Ó Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Æ Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ Ä Åº Ë Ò ÓÑ Ø Ó Ò Ð Ö Ð Ù ÓÐÐÙ ÊÓ Ö Ó Ä Ñ Ç ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚ ÖÒÓ ÓÑ Ø ÃÐ Ù Ö º È Ö ÓÑ Ø Ó ÂÙÐ Ó Ë Ú ÖÓ ÄÙ º ÒØ Ð ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó Ì Ö Ô ÆÙØÖ ÓÒ Ð Ó ÓÙØÓÖ Å Ü Ö ÓÒ È ÖÓ Å ÖØ Ò Ë Ñ Ó ÔÑ ºØ Ö Ô Ö ÓÒ Ñ ÐºÓÑ Ä Ó ¹ ÈÓÖØÙ Ð Ø Ö Ô Ö ÓÒºÛÓÖ ÔÖ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º

Leia mais

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º Ä Ø Ö Ð Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂÓÓ º ÇÐ Ú Ö ½ Ü Ö Ó ÕÙ Ò ½º¼ Ö Ú ÓÑÔ Ð Ü ÙØ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑ ºº ÒÓØ Ó ÓÑ Ò Ó Ù Ó Ô Ö ÓÑÔ ¹ Ð Ö Ü ÙØ Öº Ñ Ù ÒØÖÓ ÙÞ Ô ÕÙ ÒÓ ÖÖÓ Ñ Ù ÔÖÓ Ö Ñ ÙÑ Ú Þ µ Ú Ñ Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ ÔÖÓ Ó ÓÑÔ Ð Óº ½º½ Ö

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ¼ ¹ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ º ËÙÑ Ö Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò ÐÙÓÖ Ø Ó Ë Ø Ñ Å ÓÖ Ö Ù ÒØ Ó Ë ÙÐÓ ÖÒÓÐ Ó Îº Ó Ø Å Ð Ò ÆÙØÖ ÓÒ Ð ÔÖ ÒØ Ó ÇÖ Ò Ð ½ ½ ÔÖ ÒØ Ó º º º»Ú Ø Ð» ÙÓÖ» ÙÓÖ¹Ùѹ Ò ÒÓºÔÔØ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ Ï Æ Ê ÅÇÊÇ ÁÇ Á Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÐÓ ÀÓÖ ÞÓÒØ ¼ Ñ ÖÓ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º Ù Ó ÁÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á ËÖ ÙÖÓ Ò Óµ Ù Ó ËØ Ò Ö ÊÙ ÓÐ ËØ Ò Öµ Å ØÓ Ó ÅÓÒØ ÓÖ Å Ö ÅÓÒØ ÓÖ µ ÓÐ ÈÓÒØ ÂÓ È Óµ Ù Ø ÓÒ ÓÚ Ð ËÙ Ø ÒØ Ð µ ÁÒ Øº º ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ¹ Á ÈÀ Ð ÒÒ ÓÑ Òµ ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó Ê ÙÐ Ó Ò Ö ÔÖÓ ÙÞ Ò ÙÒ Ñ ÖÓ Ö Ó Î È Ö ÔÖ Ò Ö Ø Ö Ù Ó Ø Ñ¹ ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖ Ò Ö Ð Ö Å Ð ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó

Leia mais

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾ È Æ Á  ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Ì È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ¾ º ¼º¼½ ¼ º ¼º¼½ ¾ º ¼º¼½¾ ¾ ¾½¼¾º ¼º¼ ¾ ¾ ½¾º ¼º¼ ½ º ¼º¼¾ ¾¼ º ¼º¼ ½ º ¼º¼ ¾ ½ ¾º¼ ¼º¼ ¾ ½¾ ¼º ¼º½ ¾½ ¼ º ¼º½ º ¼º½¾

Leia mais

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira.

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira. ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ö Ø Ö Þ Ó Ð Ø ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò ÙÐØÖ ¹ ÓÑ Ö Ò ÙÖ Ë Ö Ó ÄÙ Þ ËÓÙ Æ Þ Ö Ó ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó ÌÓ Ó À ÙØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò¹ Ö ¹ ÍÆ ËÈ ¹ ÑÔÙ ÁÐ ËÓÐØ Ö Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Leia mais

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ ÌÎ Ø Ð ÁÒØ Ö Ø Ú Ôð ØÙÐÓ ¾ Ó ô è Ó ÓÒØ ÈÖÓ º Ð Ô À ÒÖ ÕÙ Å Ê æ Ä ÓÖ Ø ðóö Ó ÅÙÐØ Ñð Ò Ñ ô è Ó Ê ÓÑÙÒ ô èó ̻ʠæ ÍÒ È ØÖ ðóôóð ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò

Leia mais

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )]

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )] ÍÑ ÈÙ Ð Ó ËÓ Ö Ð Ö Å Ø Ñ Ø ÔÐ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ðº Ò Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÖ Ò Ô ÔÐ Ø Ñ Ó È ÖÑ ØÖÓ ÒÓ ÅÓ ÐÓ Ê Ö Ó ÄÓ Ø ÉÙ Ö Ø Ó Áº Æ ÊÍËÃÁ¹ ÍÁÅ Ê Ë ½ Å Ì ¹ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ ¹ Ø ÍÌ ÈÊ ¹ ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò ÊÙ Ë Ø

Leia mais

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ç Î Ä Ç ÊÁÇ ÇË ËÁÆÇË Á Æ Á Ë Ì Ë Ì ÆÇÄ Á Ë ÍÊËÇ È Ë¹ Ê Í Ç Å ÇÅÈÍÌ Ç ÈÄÁ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓÖ ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò ÔÓÖ Ê Ä ÍÌ ÊÊ Ë Â Å Æ ÖØ Ó Ù Ñ Ø Ú Ð Ó ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ð Ô Ö Ó

Leia mais

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0 Å Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ¹ ÖÓØ ÖÓ ÙÐ Ù Ö Ó º Ó Ø ÍÒ Úº ËÓ È ÙÐÓ Å Ý ¾¼½ ØÖ Ø ÊÓØ ÖÓ ÙÐ Ô Ö ÓÖ Ó Ö Ñ Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ÓÒØ ÒÙÓ Ò¹ ÐÙ Ò Ó ÔÓÐ ÒÓÑ Ó ÓÖØÓ ÓÒ º ÈÖ Ñ Ö ÙÐ ¾ ½ Ç ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ö Ò Ó Ò Ó (x i,y i ) Ô Ö

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç COPPE/UFRJ ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó

Leia mais

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä ÄÇ Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº Å ¾¼½¾ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ

Leia mais

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ Å Ö ÓÐ Ñ Ö Ó ÐÙÐ Ö Ò Ð Ù ËÓ Ö È Ö Ö ÖØ Ó Ö Ð Þ Ó ÓÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ÓÖ Öº Å ÖÓ º Ⱥ Á ÖØ ÔÖ Ò¹ Ø Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Í Ê Ë Ñ ÔÖ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ

Leia mais

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

Leia mais

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ËÓ È ÙÓ ¾¼½ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

metros

metros ½ ½ ýä ÍÄÇ Ç Á ÆÇ Ê ËÁÄ ÓÖ Ñ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÙÐ Ó Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò Ö ÑÓÚ Ö¹ ÐÙÐ Ö¹ Ö ÔÓÖ Ë Ó º µ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ ÑÓ Ó Ø Ö ØÓÒ Ú Ò ÇÐÐ Ú Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ì Ë Ó º º¾µ Î Ò ÃÐ Ù Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ñ Ó

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º Ì ÓÖ ÔÖ ÒÞ Ñ ¹ È ÓÐÓ ÔÖ ÒÞ Ñ ÒÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÖ ÒÞ Ñ Ò Ñ ÒØ Ú Ú Ô ØÓ Ó Ñ Ø ÑØ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÒÞ Ñ ÍÑ Ò ÓÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ö ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ÅÓ Ð Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ê ÓÒ Ð Ó ÆÓÖÓ Ø Ó Ø Ó Ó Ê Ó Ö Ò

Leia mais

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Å Ö ÐÓ Ä Ñ Ä Ð ÖÖ Ö Ê Ì ÊÁ Ç ËÁ ǹÉÍ ÅÁ Æ ÍÄÇË ÈÄ Æ ÌýÊÁ Æ ¼ ÌÊ Î Ë Å È Å ÆÌÇ ËÈ ÌÊÇË ÈÁ Ç ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ØÖÓÒÓÑ

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ÔÖØ»ÙÈÖØÓ¹¹ÊØ ºÔµ Ó ¹ ÅÖÓ ¼½½ ÛÛÛºÙÖ ÓÒÖºÓÑ ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

cosx e x x 2 2! x 3 3!

cosx e x x 2 2! x 3 3! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð d cos d sen d d d d e d d sen d d d d cos d d d d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n d d d d d d Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ

Leia mais

ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö v u + v v u + v u v u + v u u v u + v u v u + v u u u v u + v u v u + v v u + v Ô Ó ÙØÓÖ Þ Ñ Ú Ò ÚÙÐ Ù ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÈÖ Ñ Ö Ó Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð È ÁÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓ º ÁÅ ¹ Í

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ë ÆÌ Ì ÊÁÆ È ÊÌ Å ÆÌÇ ÍÌÇÅ Ç ËÁËÌ Å Ë Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö ÈÄÇÊ Æ Ç Ç ÍËÇ ÁËÌÁÆ ÍÁ ÇÊ Ë ÍÌ Å ÌÇË ÁÆÁÌÇË ËÌ Æ Á ÇË Æ Ì ÇÊÁ Ç ÇÆÌÊÇÄ ËÍÈ ÊÎÁË ÊÁÇ ËÁËÌ Å Ë Î ÆÌÇË ÁË Ê ÌÇË ÐÓÖ Ò ÔÓÐ ¾¼½ Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö

Leia mais

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2!

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð senh d cos d d d d d d d d d sen e sen d d d d d d d d cos cosh d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n+ d d d d d d Å ÖÓ ÙÖ Ð Ó

Leia mais

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö ¼ È ÁÌÍÄ º Ë ÄÁË ÊÌÊÆ Ñ ÒØ Ñ ÒÖÑ ÒÖ ÑÙÐÖ ÑÒÐ٠ص Ð ÔÖ ÞÖ Á Ø ÒÖÒº ØÙ Ø ÖÖ ÔÖ ÒØÖº ËÒØ¹Ñ Ø Ò ØÒ ÕÙ Ò Ò ÑÔÖÑ Á Ø Ñ ÖÖÚÐ ÔÖ Ö Òº ÔÒ Öº ÔÖ ØÖ Ò Ö º ÑÒ Ñ Ò ÑÒØ Á Ø ÔÒ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ñ ØÖÐ ÒØÖÖ ÕÙ ÞÑ ÕÙ ÑÐ Ø µ ÔÖ

Leia mais

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ½ Ç Ì Æ ÍËÌ ÎÇ ÄÁÅ ÄÇËË ËÁËÌ Å Ê Ç È ÇÌ Ë ÈÌÁ ÇË ÇÅ ÁËÌÊÁ ÍÁ Ë ÇÍ È Ê Ë ËÁÆ ÁË Á ÁÌ ÁË Ê Ì ÁË Æǹ Ê Ì ÁË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÙÖ Ó Å ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö

Leia mais

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ ÙÓ ÍÖÒØÒ ÓÐ ¹ ÊÐ ¾ ÉÙÐØØÚ ÉÙÒØØØÚ ÓÙÑÒØÓ ÍÖÒØ ½ ÄÚÖÓ ÍÖÒØ ÔÒ ½¼¼ ÓÙÑÒØÓ ¾ ÚÓÐÙÓ ÈÓ ØÖÓÖ ½ ÊÐÓ ÁØÑ ¾º Ú ÊÚÐÓ ÈÖÖÓ º ¾º º Ç ÖÙØÓ ÖÐ ÙÒÚÖ Ð º º º º º º º ¾º º ÓÖÑ ÒØÙÖÞ ØÒÓ Ó Ö ÙÑÒÓ º º ¾º º ÅØÖ ÑÒØ ÔÖØÓ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º ÍÆÁÈ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø Ò ÈÞ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø ÁÒØÖÒÓÒÐ Ö Ð ÙÒÓ ÈÞ ÁÒÓÖÑÓ ÔÓÒÚÐ ÒÓ Ø ÛÛÛºÙÒÔÞºÓÖºÖ ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾

Leia mais

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ºº ÓÑÓ ÜØÖÖ ÙÓ Ù ÒÓ ÙÑ ÐÕÙ ÓÖ º º ¼¼ ºº ÓÑÓ ÓØÖ Ö ÙÐØÓ Ñ ÖÔÓ ÓÑ Ø ¼ º¼ ÆÓØ Ò ÅÜ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ

Leia mais

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø ÍÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÂÓÓ ÖÐÓ ËØÙÐ ÁÒ ØØÙØÓ ÓÑÔÙØÓ ÍÆÁÅÈ ºÈº ½ ÑÔÒ ËÈ ½ ¼ ¹¼ ØÙкÙÒÑÔºÖ Ê ÙÑÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÖÖ ÑÒØ Ó ÕÙ Ó ØÙÑ ¹ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ Ø Ó ÒÕÙÐÓ ÕÙ ÑÓ ÑعØÓÔÓ

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ ÅÁÆÁËÌ ÊÁÇ Í Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Æ ÆÀ ÊÁ Å þæá ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Ì Ô Ö Ó

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º Í Ó Ó ÑÒØÓ ÅÌ Ó ÑÒØÓ ÈÓÖØÐÒ ÓÑÓ ÌÑÔÓ ÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ ÊÞÓÒ ÁÒÓÑÔÐØ ÃÒÒØ Ó ËÒØÓ ËÒÒ ÇÖÒØÓÖ ÒÖ ÙÙ ØÓ ÖÒÓ ÅÖÕÙ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÔÐÞÓ Ñ ÒÓÓÒØ ÍÒÚÖ ÈÙÐ Ø ÍÆÁȵ ÅÒÙ ¾¼¼ ʹØÓ ÑÓÒÓÖ ÓÖÒÐ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ º º º»ÚØлÑÓÖлÔÓÖØÐÒ»Ù

Leia mais

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÐÙÚÓ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÎÔÓÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅØÖÐ ØÓ Ù ÔÐ ÒØÙÖÓÔØ ½ º½ ÄÚÖÓ ÎÓ ÈÓ ÌÖ ËÙ ¹ Ø ÉÙÖÖ º º º º º ½ º¾ ÔÓ ØÐ ÈÖ ÖÚÓ ÊÙÔÖÓ ËÙ º º º º ¾¼

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÄÇË ÁÆþÅÁÇË ÈÊ ËÊÇ ÊÆÍÄÊ ÀØÓÖ ÖÔ ÅÖÕÙ ÖÒÒ ÖØÓ ÖÐÞ Ó ÓÖÒØÓ Ó ÈÖÓ¹ ÓÖ ÂÖ ÓÒ Âº ÖÒÞÓÒ Ò ÄÚÒ ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÍÊË Ñ ÔÖÒÑÒØÓ ÔÖÐ Ó ÖÕÙ¹ ØÓ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ º ÈÓÖØÓ

Leia mais

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:...

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... FEP196 Física para Engenharia II Prova P 04/1/008 Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... Observações: A prova tem duração de horas. Não é permitido o uso de calculadora. Preencha de forma

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º Ù ÈÖÑÖ Ó ÒÖ ÀÔÓÜ Ó ÖØ È Ó ÔÖØÙÐÞ ÈÖӹΠËÓÖ Ó ØÖÐÓ Ó ÈÖÑÓ ÆÓÐ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø Ç ÅÐÖ Ó ÐÑÒØÓ ÎÚÓ Öº ÃÖ ØÒ ÆÓÐ ÀÍÅÄÊÆ ÔÖ ÙÑ ÐÑÒØÓ ÙÚÐ ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ

Leia mais

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ Ô ÓØÖÔÙØ ÕÙ Ó ÚÓÖ ØÖÔ Ó ÐÓÓ Å ÑÓ ÚÞ ÖÓÑÒÑ ÙÑ Ú Ø ÙÑ Ô ÕÙØÖ ÔÖ ÑÓ ÑÙØ ÚÞ Ò ÔÖÒ ÕÙ ÖÓ ÖÓ ÐØÖ Ó Ù ÐÒØ ÓÙ Ù¹ÐÓ ÐÖ ÓÑ ÑÓÓ ÓÐÓÖÓ Ú ÐÓÖ º ÔÖÓÖÖ ØÓ ÑÙØÓ ØÖÔÙØ ØÑ Ó ÐÚÓ ÖØÖ ÕÙ ÖÓ Ó Ò Ö ÓÑÓ ÔÖØ Ó ØÖØÑÒØÓ ÔÖÓÐÑ Ô

Leia mais

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º ¹ Ç ÑÒÓ ÔÖ ÙÑ Ø ÜÓ ÌÓÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ ËÙ ÓÖÙÖ ÓÒ ÖÓÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ ÒÓ ÙÑÒØ º ÍÑ ÇÐ ÒÓ ÇÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ ÍÑ ÓÑ ÓÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ ÐÓÖ Ó ÔØÙÐÓ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ ÈÖÓØÓ È ÕÙ ÅÖÒ ÚÓÒ ËØÒÖ Å ØÖÓ ÖÚØÓ Ó ÑÓÐÓ ÅØÖ ÒÖ ÙÖ ÒÓÑÒÓÐÓº ÈÖÓº Öº ÐÓ ÐÐ ÇÖÒØÓÖ Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ

Leia mais

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B =

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B = ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó Ä Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø Ü Ö Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÂÓÓ Ó Ø Ë Ö Ó Å Ò À Ð Ò ËÓ Ö ½ Å ØÖ Þ ÆÓØ Ó M m n ÒÓØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ñ ØÖ Þ Ö Ó Ø ÔÓ m nº ÉÙ Ò Ó m = n Ö ¹ Ú ÑÓ M n º ½º½ ýð Ö ÔÖÓ ÙØÓ ØÖ Ò ÔÓ

Leia mais

½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º º º º º º º º º ÓÐÐÙ ÐÙÑ ØÖØ Ò ÔÖÚÒÓ Ó ÒÖ ÌÑÓ ÓÐÓ ÙØÖÒÓ º º º º º º º º º º º º

½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º º º º º º º º º ÓÐÐÙ ÐÙÑ ØÖØ Ò ÔÖÚÒÓ Ó ÒÖ ÌÑÓ ÓÐÓ ÙØÖÒÓ º º º º º º º º º º º º ź ËÒ ÓÑ ØÓ Ä Ö ÐÙ ÓÐÐÙ ÊÓÖÓ ÄÑ ÒÐ º ÈÖ ÓÑ ØÓ ÃÐÙÖ ËÚÖÓ ÄÙ º ÒØÐ ÂÙÐÓ Ê Ó ÎÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ÆÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚÖÒÓ ÓÑØ ½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º

Leia mais

Determinaçao do Vector Optimo

Determinaçao do Vector Optimo ØÑÓ ÌÖØÓÖ Ó ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÑ Ù Ø Ó ËÒÐ Ð ÖÐÓ º ËÐÚ ½ Á Ð ÌÖÒÓ Ó ¾ Ò ËÑÖ ÒÒÓÙ ½ ÔÖØÑÒØÓ ÐØÖÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÍÒÚÖ Ó ÅÒÓ ÈÓÖØÙÐ ÒºÙÑÒÓºÔØ ¾ ÁÆË»ÁËÌ ÈÓÖØÙÐ Á кÌÖÒÓ ÓÒ ºÔØ ÈÐÔ Ê Ö Ä ÆØÖÐÒ ÒÓÙÒØÐºÖ ÖºÔÐÔ ºÓÑ Ê

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º ØÓ ÐÑÒØÓ ÆØÙÖ Ø ËÙ ÄÓÒÚ ÒÓ ØÒÓ ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ ÍÒÚÖ Ö ÁÒØÖÓÖ ÌÖÐÓ ÒÐ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÖÑÓ Ò ÒÓ Ò ØÒ ÒØÖ ØÖÐ ÈÐÒØ ÅÓÒÓÖ ÖÐÞ ÔÓÖ ÄÙ ÖÐÓ ÇÐÚÖ ÖÚÐÖÓ ÐÙÒÓ Ò Ó ½¼¼¼ ÇÖÒØÓÖ ÈÖÓº Öº ÈÙÐÓ ÎÖ ÅÓÒÞ ÓÚÐ ÅÓ ¾¼¼ Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º ÎÖ ËÑÔÐ ÓÖ È ÕÙØÖ ÎÓ ¾ ÓÑÓ ÖÓ È ÕÙØÖ ÊÐÑÒØ ÙÒÓÒÑ ÈØÖ ÖÒ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚϾÎÛ ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÈÖØ ÁÁÁ Ì Ó ÇØÑ ÑÓ ÌÖÓ ½

ËÙÑÖÓ ÈÖØ ÁÁÁ Ì Ó ÇØÑ ÑÓ ÌÖÓ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ ÙÖÒØ ¾ ʹØÓ Ó ÐÚÖÓ ÓÖÒÐ ½ Ñ Ù ËÒØÓ ÍÑ È ÓÐÓÓ ÒÓ ÑÔÓ ÓÒÒØÖÓ ¹ Ç ÅÐÓÖ ÒØ ÌÖ ÙÖÖ ÅÙÒÐ Ó ÑÔÓ ÜØÖÑÒÓ Ó Ü ØÒÐ ÑÓ ÎØÓÖ ÑÐ ÖÒÐ ÌÖÙÓ ÏÐØÖ Çº ËÐÙÔÔ ÖÐÓ º ÚÐÒ º º º»ÑÒØлÐÓÓØÖÔ»ÑÙ ËÒØÓ¹ ÎØÓÖÖÒкԺ ËÙÑÖÓ

Leia mais

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç È Ê Æý Ë ÌÇÊ Á Æ Á Ë Ì Ë ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Å Ì ÅýÌÁ ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Ì Ë ÇÍÌÇÊ Ç Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ ÙÖ Ø ÈÊ Ö Ð ¾¼½ ËÁ Í Ä Ë

Leia mais

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù ÙÑ ÚÞ ÙÑ ÖÒ ÒÒØ ÙÒØ ÑÖº ÒÒØ ÔÖ¹ Ö ÙÑ Ñ ØÖÒ ÖÑÖ Ø Ù ØÒØ Ñ Ô Öº ÕÙ ÖÒ ÒÒØ Ú ÔÖ ÐÑ ÑÙÖ ¹ Æ ÙØÖ ÙØÖ Ð º Ø Ð ÔÖÒÖ ÚÖ ÕÙ Ø Ù ÒØÖ º Ù ÖÑ ÙØÖ Ð ÖÑ Ú º ÒØÖ ÚÞÒ ÔÖÒÞ ÖÑ Ø ÖÒØ ÙÑ ÙØÖ º ÖÙÜÒÐ Ù ÑÖÚÐ ØÖÒ Ú ÐÒÖÒ ÀÚ

Leia mais

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ ËÐ ¹ ÁÒØÖÓÙÓ ÖÒÓÒºÙÖºÖ ÈÈÁ¹ÍÊ ÚÖÖÓ ¾¼½½ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ½» ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ¾» ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ

Leia mais

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Í ÊÄþÆ Á ÍÄ Å Ì ÅýÌÁ ¾¼½ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓ

ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓÔÓ Ö ÄÁÆÇÄÇ ÅÁÊ ÖÐ Ñ ÈÓÖØÓ ÐÖ ÊË Ó ØÓ ¾¼¼ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù ÐÒÒ ÓÑÒ ÁÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÈÖØ Áµ ÌÖÐÒÓ ÓÑ ÖÒ ÔÓÖ Ñ ¼ ÒÓ º ÁÒ ØØÙØÓ ÔÖ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÈÓØÒÐ ÀÙÑÒÓ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ Ø ÚÑÒØ Ó ÀÙÑÒ ÈÓØÒÐ ÁÀÈ ÌÖÒ ÖÓ ØÖÙÓ Ó ÚÓ Ò ÁÒØÖÒØ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚÏܼ ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ

Leia mais

ÔÓ ØÖÓÖ ÙÓ ÅÓÒ¹ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ø ÓÖ ËÙÑÖÓ ½ ÙÓ ÒØÖÐ ÍÖÒعÁµ ½ ½º½ ÙÓÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÔÓ ØÖÓÖ ÙÓ ÅÓÒ¹ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ø ÓÖ ËÙÑÖÓ ½ ÙÓ ÒØÖÐ ÍÖÒعÁµ ½ ½º½ ÙÓÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÄÚÖÓ ÓÐ Ó ÅÙ ËÓÒÓ º º º º º º º º º º º º ¾ ÙÖ Ó ÙØÓÒ ÓÚÐ µ ¼ º½ ÙÖ Ó ÔÖÓØÓ ÓÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÈÖ Ò ÒÓ ÒÓ ÓÒØÒÒØ º º º º º º º º º º º º º ÙÓ ÁÒØÖÐ ÍÖÒعÁ ËÖ ÙÖÓÒÓµ º ØÖÙØÙÖ Ó ÙÖ

Leia mais