PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS"

Transcrição

1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS NIVEL BÁSICO (A2 do MCERL 1 ) CURSO BÁSICO 1 1 MCERL Marco común europeo de referencia para as linguas 1

2 Información para o alumnado ÍNDICE 1. Definición do nivel Básico Obxectivos xerais Comprensión oral Comprensión escrita Expresión e interacción oral Expresión e interacción escrita Básico Obxectivos específicos Comprensión oral Comprensión escrita Expresión e interacción oral Expresión e interacción escrita Contidos Libros de texto e materiais didácticos Avaliación (Ver documento Avaliación na web) 2

3 Definición do nivel básico PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O Nivel Básico presentará as características do nivel de competencia A2, segundo este nivel se define no MECR. O Nivel Básico ten a finalidade de capacitar, fóra das etapas ordinarias do sistema educativo, para utilizar o idioma oralmente e por escrito de maneira eficaz e apropiada en actividades comunicativas sinxelas e habituais, relativas a necesidades inmediatas, e que requiran comprender e producir textos breves nun rexistro neutro que conteñan expresións e estruturas básicas e termos sinxelos. Este nivel de uso do idioma permitirá igualmente actuar en situacións cotiás de comunicación como intermediario entre falantes de distintas linguas que non poidan comprenderse de forma directa. 1. Obxectivos xerais 1.1 Comprensión oral Comprender o sentido xeral, a información esencial e os puntos principais de textos breves, referidos a asuntos da vida cotiá, ben estruturados, articulados a unha velocidade lenta e con claridade, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, nunha variedade de lingua estándar, e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada Comprensión escrita Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles relevantes en textos breves referidos a asuntos da vida cotiá, de estrutura sinxela e clara, nunha variedade de lingua estándar. 1.3 Expresión e interacción oral Producir textos orais breves, referidos a asuntos da vida cotiá, tanto en comunicación cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, e comunicarse de forma comprensible, aínda que resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas e titubeos, e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación dos interlocutores para manter a comunicación. 1.4 Expresión e interacción escrita Escribir textos breves e de estrutura sinxela, referidos a asuntos da vida cotiá, nos que se pide ou transmite información, utilizando axeitadamente os recursos de cohesión e as convencións ortográficas e de puntuación máis elementáis. 3

4 2. Básico Obxectivos específicos Comprensión oral Comprender o esencial en situacións nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas frecuentes que se refiren ao ámbito persoal sempre que se fale con lentitude e con claridade. Seguir un texto breve articulado con claridade, a xeito e con pausas, no que se utilicen expresións sinxelas e habituais referidas a temas moi coñecidos ou a necesidades inmediatas. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente e seguir indicacións sinxelas e breves. Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas que traten sobre asuntos cotiáns, e que estean pronunciadas con lentitude e claridade. Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non lingüísticas Comprensión escrita Comprender textos que inclúan ou soliciten información persoal básica. Comprender instrucións breves e sinxelas, e indicacións, especialmente se contan con apoio visual. Comprender mensaxes breves que conteñan informacións moi sinxelas relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá. Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos moi básicos e claramente estruturados relacionados con temas da súa experiencia. Comprender correspondencia persoal moi breve e sinxela. Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non lingüísticas Expresión e interacción oral Establecer contactos sociais moi breves, de estrutura moi sinxela, utilizando e recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con cortesía. Presentarse e intercambiar información básica e sinxela sobre si mesmo e sobre outras persoas, e expresar gustos, preferencias e intereses sobre temas moi cotiáns. Participar en conversas moi básicas sobre temas predicíbeis, facendo invitacións e propostas e reaccionando adecuadamente ante elas, e expresar sentimentos e opinións de forma básica. Interactuar para obter ou ofrecer bens e servizos ligados a necesidades inmediatas sempre que se fale a modo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reaccionando adecuadamente. Solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración do interlocutor para entender e facerse entender Expresión e interacción escrita 4

5 Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predicíbel. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá. Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e elaborar estes seguindo textos modelo. 2.2 Contidos: O alumno haberá ser quen de realizar as seguintes tarefas cara ao exame de febreiro: Expresión e interacción oral - Presentarse, falar de si mesmo e dar as súas coordenadas. - Falar da súa familia. - Preguntar cómo chegar a un sitio e entender un itinerario sinxelo. - Pedir unha cita formal (restaurante, médico, etc.) - Ir ao restaurante. - Propoñer a alguén unha actividade. - Facer unha compra nun comercio (comida, roupa, etc.) - Ofrecer/recibir un agasallo. Comprensión oral - Comprender textos breves e interaccións sinxelas referidos ás tarefas do apartado anterior. Expresión e interacción escrita - Encher fichas ou formularios con información persoal. - Redactar unha postal ou un correo electrónico con informacións persoais básicas. - Elaborar unha lista de roupa para unha bagaxe. - Detallar unha lista da compra. Comprensión de lectura - Comprender fichas ou formularios con informacións persoais. - Comprender unha postal ou un correo electrónico con informacións persoais básicas. - Comprender textos (anuncios, carteis, axendas, etc.) que inclúan informacións sobre actividades e horarios. - Comprender o esencial do menú nun restaurante. - Comprender listas de roupa ou da compra. 5

6 O alumno será quen de realizar as seguintes tarefas cara ao remate do curso Básico 1: Expresión e interacción oral - Presentarse, falar de si mesmo e dar as súas coordenadas. - Falar da súa familia. - Preguntar cómo chegar a un sitio e entender un itinerario sinxelo. - Pedir cita de xeito formal (restaurante, médico, etc.) - Ir ao restaurante. - Propoñer a alguén unha actividade. - Facer unha compra nun comercio (comida, roupa, etc.) - Ofrecer/recibir un agasallo. - Describir fisicamente unha persoa: o seu aspecto físico e a roupa que leva. - Falar sobre o traballo e as actividades cotiás e de lecer. - Facer un comentario positivo/negativo sobre un lugar ou actividade. - Propoñer a alguén facer unha actividade xuntos e respostar a unha proposición. - Falar de actividades pasadas (o que fixo o día anterior, a fin de semana, as vacacións ). - Falar dun proxecto de vacacións para o futuro. - Falar cun amigo sobre o seu novo apartamento ou a súa nova casa. - Dar consellos de xeito sinxelo. - Buscar un aloxamento nunha axencia inmobiliaria. - Mercar un billete de tren. - Ir ao banco para abrir unha conta. Comprensión oral - Comprender textos breves e interaccións sinxelas referidos ás tarefas do apartado anterior. Expresión e interacción escrita - Encher fichas ou formularios con información persoal. - Redactar unha postal ou un correo electrónico con informacións persoais básicas. - Elaborar unha lista de roupa para unha bagaxe. - Detallar unha lista da compra. - Escribir unha páxina dunha axenda persoal con as súas actividades cotiás. - Felicitar a alguén: polo seu aniversario, pola súa voda, etc. - Facer unha tarxeta de invitación a unha festa. - Propoñer a alguén facer unha actividade xuntos e respostar a unha proposición. - Elaborar unha listaxe de obxectos para comprar ou vender. - Escribir sobre actividades pasadas (o que fixo o día anterior, a fin de semana, as vacacións ). Comprensión de lectura - Comprender fichas ou formularios con informacións persoais. - Comprender unha postal ou un correo electrónico con informacións persoais básicas. - Comprender o esencial do menú nun restaurante. 6

7 - Comprender textos (anuncios, carteis, axendas, etc.) que inclúan informacións sobre actividades e horarios. - Comprender listas de roupa ou da compra. - Comprender tarxetas de invitación, felicitacións, faire-part, etc. - Comprender anuncios breves: inmobiliarios, para vender obxectos, etc. 2.4 Libros de texto e materiais didácticos Totem 1, version Espagne, Hachette (libro do alumno e caderno de exercicios) Ao longo do ano, o alumno deberá ler un libro adaptado ao seu nivel, escoitar un disco e ver un filme francófonos. Traballarase con textos escritos e documentos audiovisuais. Utilizarase Aula Cesga para facilitarlle ao alumnado o acceso a material complementario ou aos documentos empregados en clase. Ademais, o alumnado poderá facer uso da Biblioteca do centro, que dispón de libros de lectura con/sen audio, libros de civilización, cómics, gramáticas, dicionarios, CDs (música), DVDs (filmes) e ordenadores con acceso a internet. 2.5 Avaliación (Ver documento Avaliación na web) 7

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO. 1. OBXECTIVOS 2 2. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 3 3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO 100 4. PROCESO DE MELLORA CONTINÚA..

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2017-2018 DEPARTAMENTO DE INGLÉS NIVEL BÁSICO (A2 do MCERL 1 ) CURSO BÁSICO 2 Información para o alumnado 1 MCERL Marco común europeo de referencia para as linguas ÍNDICE 1.

Leia mais

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS Nº 196 Martes, 9 de outubro de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 16.413 I. DISPOSICIÓNS XERAIS VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR Resolución do 25 de setembro de 2007, da Secretaría Xeral e de Relacións

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2017-2018 DEPARTAMENTO DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (B2 do MCERL 1 ) CURSO AVANZADO 1 Información para o alumnado 1 MCERL Marco común europeo de referencia para as linguas ÍNDICE

Leia mais

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO : INGLÉS. IES Ramón Menéndez Pidal

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO : INGLÉS. IES Ramón Menéndez Pidal PROGRAMACIÓN CURSO 2016-17 DEPARTAMENTO : INGLÉS Táboa de contidos 1. Identificación da programación 2. Lenda das competencias 3. Concreción curricular 3.1 Secuencia de obxectivos, contidos e criterios

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2017-2018 DEPARTAMENTO DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (B2 do MCERL 1 ) CURSO AVANZADO 2 Información para o alumnado 1 MCERL Marco común europeo de referencia para as linguas ÍNDICE

Leia mais

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares.

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares. 5.2 Acollemento Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas actividades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado. A maioría do alumnado

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ACHÉGATE AO GALEGO, NIVEL BÁSICO 0. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. O curso Achégate ao galego nivel básico está dirixido a persoas de dentro e fóra de Galicia sen apenas coñecementos

Leia mais

P R O G R A M A C I Ó N D I D Á C T I C A

P R O G R A M A C I Ó N D I D Á C T I C A Departamento de PORTUGUÊS E.O.I. da Coruña DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS P R O G R A M A C I Ó N D I D Á C T I C A 2017 2018 Páx. 1 / 263 1. INTRODUCIÓN ÍNDICE 1.1. Corpus lexislativo e nomenclaturas 1.2.

Leia mais

Programa Curricular de Portugués. Ensino Secundario Obrigatorio Curso IES DE CACHEIRAS (TEO)

Programa Curricular de Portugués. Ensino Secundario Obrigatorio Curso IES DE CACHEIRAS (TEO) Programa Curricular de Portugués Ensino Secundario Obrigatorio Curso 2016-2017 IES DE CACHEIRAS (TEO) ÍNDICE páxina 1. Introdución / contextualización 3 2. Obxectivos xerais da materia 7 3. Contribución

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS

GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS ANEXO I GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO (A2) ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA CONTIDO 1. Introdución 2. Recoñecemento da certificación 3. Perfil das persoas candidatas

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO Competencia Clave: Comunicación en lingua galega - N2

PROGRAMA FORMATIVO Competencia Clave: Comunicación en lingua galega - N2 PROGRAMA FORMATIVO Competencia Clave: Comunicación en lingua galega - N2 Xullo de 2009 1 DATOS XERAIS DO CURSO 1. Familia profesional: Formación complementaria Área profesional: Competencias clave 2. Denominación

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ACHÉGATE AO GALEGO NIVEL 2

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ACHÉGATE AO GALEGO NIVEL 2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ACHÉGATE AO GALEGO NIVEL 2 0. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. O curso Achégate ao galego nivel 2 está dirixido a aquelas persoas de dentro e fóra de Galicia cunha formación de base

Leia mais

DISPOÑO: Capítulo I. Disposicións xerais

DISPOÑO: Capítulo I. Disposicións xerais Anteproxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos niveis Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de Réxime Especial na Comunidade

Leia mais

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS 1.-ÁMBITO PERSOAL FOLLA DE REXISTRO DE DATOS A.-Datos persoais. CLAVE: 1.- Sexo: 2.- Idade: 3.- Estado civil: 4.- Grupo étnico: 5.- Data de recollida dos datos: 6.- Procedencia da demanda: -Familia: -Centros

Leia mais

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs IES URBANO LUGRÍS A CORUÑA INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA (curso 2012-2013). INICIATIVAS XA REALIZADAS NESTE CAMPO. INTERESE DE CARA AO FUTURO. 2. OBXECTIVOS

Leia mais

TURISMO CREATIVO. Regulamento do Concurso. Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia

TURISMO CREATIVO. Regulamento do Concurso. Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia TURISMO CREATIVO Regulamento do Concurso Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia CAPÍTULO 1 DISPOSICIÓNS XERAIS Artigo 1º Ámbito e Obxectivos O Concurso Turismo Creativo:

Leia mais

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007 ANEXOS Situación da lingua galega na sociedade Observación no ámbito da cidadanía 2007 183 Situación da lingua galega na sociedade 14. ANEXO I: ENQUISA 14.1 Precuestionario e cuestionario 14.1.1 Rexistro

Leia mais

GUÍA BREVE SOBRE LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 1º DE BACHARELATO. Avaliacións Bloques de contidos Temas de referencia no libro de texto

GUÍA BREVE SOBRE LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 1º DE BACHARELATO. Avaliacións Bloques de contidos Temas de referencia no libro de texto EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Lingua Galega e Literatura GUÍA BREVE SOBRE LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 1º DE BACHARELATO MATERIAIS E RECURSOS Utilizarase como material básico o libro de texto Lingua e

Leia mais

DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2018 Páx

DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2018 Páx DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2018 Páx. 37621 I. Disposicións xerais Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo

Leia mais

Departamento de Francés. Programación curso CENTRO EDUCATIVO : I.E.S. REGO DE TRABE- CULLEREDO CÓDIGO DO CENTRO :

Departamento de Francés. Programación curso CENTRO EDUCATIVO : I.E.S. REGO DE TRABE- CULLEREDO CÓDIGO DO CENTRO : Departamento de Francés Programación curso 2018-2019 CENTRO EDUCATIVO : I.E.S. REGO DE TRABE- CULLEREDO CÓDIGO DO CENTRO : 1503293 1 ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN 1.1 COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO páx.3 1.2 NIVEIS,CURSOS

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

Decreto.../2008, do..., polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas

Decreto.../2008, do..., polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas Decreto.../2008, do..., polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, regula nos seus artigos 59, 60,

Leia mais

EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física

EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física EPAPU Eduardo Pondal Dpto. de Educación Física Guía breve da materia de Educación física de 1º Curso de Bacharelato 1. METODOLOXÍA Na ensinanza a distancia semipresencial o aprendizaxe enténdese como un

Leia mais

REDE EUSUMO. información e comunicación

REDE EUSUMO. información e comunicación REDE EUSUMO información e comunicación Índice 1. Presentación do documento 1. Principais responsabilidades dos beneficiarios en materia de información e comunicación. 1. Referencia ao financiamento e disposición

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2017/2018 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREAS DE LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA, MATEMÁTICAS, CCSS, CCNN, PLÁSTICA E VALORES (1º E. Primaria) CEIP EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ Esta programación foi elaborada segundo

Leia mais

da Linguaxe e Estudos Literarios Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre 6 OP 3 2c

da Linguaxe e Estudos Literarios Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre 6 OP 3 2c Guía Materia 2016 / 2017 DATOS IDENTIFICATIVOS Lingua portuguesa IV Materia Código Titulacion Lingua portuguesa IV V01G400V01983 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Descriptores Creditos

Leia mais

COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Área de Orientación Laboral e Emprego

COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Área de Orientación Laboral e Emprego COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Recursos de información Páxina web. http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ Perfil facebook https://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc

Leia mais

Os artistas de primeiro. CEIP Pedro Antonio Cerviño - Unidade didáctica integrada - Educación primaria 1. CONTEXTUALIACIÓN/XUSTIFICACIÓN

Os artistas de primeiro. CEIP Pedro Antonio Cerviño - Unidade didáctica integrada - Educación primaria 1. CONTEXTUALIACIÓN/XUSTIFICACIÓN 1. CONTEXTUALIACIÓN/XUSTIFICACIÓN TÍTULO OS ARTISTAS DE 1º ÁREAS QUE SON TRABALLADAS EDUCACIÓN ARTÍSTICA, LINGUAS, MATEMÁTICAS CONTEXTO EDUCATIVO NIVEL 1º CURSO 1º AUTORES E PROFESORADO QUE A POÑERAN EN

Leia mais

FRANCÉS 1-OBXETIVOS PARA TODA A ESO. IES Ramón Caamaño Francés 2017/18

FRANCÉS 1-OBXETIVOS PARA TODA A ESO. IES Ramón Caamaño Francés 2017/18 FRANCÉS 1-OBXETIVOS PARA TODA A ESO Os obxectivos expostos para o primeiro ciclo da ESO na área de segunda lingua estranxeira tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos que conforman

Leia mais

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos).

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). clases sen fume información para os escolares curso 2017-2018 É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). Ten como fin evitar que comeces a fumar ou ben, se xa o fixeches, que deixes o

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO páxina 1 páxina 2 DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE: 1. Familia Profesional: SERVIZOS SOCIAIS

Leia mais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO GRAO EN PEDAGOXIA APELIDOS E NOME DNI DATOS DO/A ALUMNO/A TITULO DO TFG A) TRABALLO ESCRITO (70%) Apartados

Leia mais

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS Nº 210 Mércores, 29 de outubro de 2008 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 19.583 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Decreto 239/2008, do 25 de setembro, polo que se establece

Leia mais

P E Z A P E Z A. Galicia

P E Z A P E Z A. Galicia 1 2 e A Galicia A Un proxecto baseado na aprendizaxe competencial Peza a Peza ofrece, co contrastado rigor curricular de Anaya, un proxecto no que o profesorado e o alumnado cobran o máximo protagonismo

Leia mais

EPAPU ALBEIROS. CURSO PROGRAMACIÓN LINGUA PORTUGUESA

EPAPU ALBEIROS. CURSO PROGRAMACIÓN LINGUA PORTUGUESA EPAPU ALBEIROS. URSO 2017-2018 PROGRAMAIÓN LINGUA PORTUGUESA Este é o primeiro ano que impartimos Lingua Portuguesa como lingua estranxeira na ESA deadultos en todos os grupos de Ensinanza Secundaria.

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2018-2019 ÁREA: CIENCIAS NATURAIS CURSO: CUARTO ETAPA: PRIMARIA Rúa Pi y Margall 58 36202 VIGO Telf.: 986 22 95 20 Fax: 986 43 47 61 Página 1 de 15 UNIDADE 1: AS PLANTAS, UNS SERES

Leia mais

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PROGRAMACIÓN CURSO

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PROGRAMACIÓN CURSO 2016-2017 ÍNDICE 1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 3 2.- COMPETENCIAS BÁSICAS E CONTRIBUCIÓN DESTA MATERIA AO LOGRO DESAS COMPETENCIAS. 3 1 3.- MÉTODOS EMPREGADOS

Leia mais

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade Páx. 1 de 10 ÍNDICE 1. Obxecto 2. Alcance 3. Pautas de actuación 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade 4. Condiciones de almacenamento

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

! " # $ $ "! % & #! '#

!  # $ $ ! % & #! '# ! "# $ $"!%& #! '# Sumario 1. Primeiro 3 1.1. MP3009. Ciencias aplicadas I 4 1.2. MP3011. Comunicación e sociedade I 6 1.3. MP3029. Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos 76 1.4. MP3031.

Leia mais

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia

Anatomía aplicada. Vicens Vives. Galicia Anatomía Vicens Vives Galicia Anatomía OBRADOIRO DE CIENCIA Nestas páxinas propóñense dous tipos de actividades: INTRODUCIÓN ACTIVIDADE PROCEDEMENTAL Permite poñer en práctica aspectos estudados no ESTUDO

Leia mais

Programas europeos. IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente. IV.2 Accións descentralizadas do novo programa

Programas europeos. IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente. IV.2 Accións descentralizadas do novo programa Programas europeos IV.1 Programa de Aprendizaxe Permanente O programa de Aprendizaxe Permanente é un programa de acción comunitaria adoptado na Decisión nº 1720/20006/CE do Parlamento Europeo e do Consello,

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

Programación de Lingua Portuguesa. Ano escolar IES CANIDO

Programación de Lingua Portuguesa. Ano escolar IES CANIDO Programación de Lingua Portuguesa Ano escolar 2015-2016 IES CANIDO 1 INDICE: INTRODUCIÓN 3 CONTRIBUCIÓN DA LINGUA PORTUGUESA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS 4 OBXECTIVOS XERAIS 10 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 11 ATENCIÓN

Leia mais

cos que se deben corresponder os certificados oficiais de coñecemento da lingua galega.

cos que se deben corresponder os certificados oficiais de coñecemento da lingua galega. 12.956 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 146 Luns, 30 de xullo de 2007 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA cos que se deben corresponder os certificados oficiais de coñecemento da

Leia mais

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca.

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca. 1 Departamento de Lingua e Literatura Galega EPAPU Eduardo Pondal LITERATURA UNIVERSAL 1º DE Bacharelato GUÍA BREVE Curso 2017-2018 MATERIAIS E RECURSOS Non se vai predeterminar ningún libro de texto.

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

Potencias e radicais

Potencias e radicais Potencias e radicais Contidos 1. Radicais Potencias de expoñente fraccionario Radicais equivalentes Introducir e extraer factores Cálculo de raíces Reducir índice común Radicais semellantes. Propiedades

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

UNIDADE 2: INTRODUCIÓN

UNIDADE 2: INTRODUCIÓN UNIDADE 2: INTRODUCIÓN O LIBRO DO ALUMNADO Na páxina de entrada da unidade preséntanse unha serie de actividades orais que parten dos coñecementos previos e avanzan contidos que se traballarán ao longo

Leia mais

PROGRAMACIÓN PORTUGUÊS. EOI PONTEVEDRA

PROGRAMACIÓN PORTUGUÊS. EOI PONTEVEDRA NIVEL AVANZADO O nivel avanzado deberá ter como referencia as competencias propias do nivel B2, segundo se define este nivel no MCERL do Consello de Europa. O nivel avanzado ten a finalidade de capacitar,

Leia mais

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESORA María Loreto Albo García

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO PROFESORA María Loreto Albo García PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA Investigación e Tratamento da Información CURSO 1º / 2º ESO CURSO ACADÉMICO 2016-2017 PROFESORA María Loreto Albo García CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

Área de Ciencia Excelente: Oportunidades no H2020 e programas de apoio na UDC (berce e InTalent)

Área de Ciencia Excelente: Oportunidades no H2020 e programas de apoio na UDC (berce e InTalent) Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) Área de Ciencia Excelente: Oportunidades no H2020 e programas de apoio na UDC (berce e InTalent) Octavio Pernas Sueiras Coruña, 23 de novembro

Leia mais

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18 Plan de Evacuación CIFP Carlos Oroza Curso 2017/18 Obxectivos do Plan de evacuación Amosar a toda a comunidade educativa como debe actuarse en situacións de emerxencia. Coñecer as diferentes zonas e as

Leia mais

Requisitos para subir documentos ao

Requisitos para subir documentos ao Requisitos para subir documentos ao Ser PDI Rexistrarse en RUC Solicitar a activación dos permisos para o depósito de documentos, enviando un correo a ruc@udc.es. Nel debes indicar os teus datos persoais

Leia mais

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2017-18 CONTIDOS MÍNIMOS DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º ESO Terase moi en conta a participación nas clases, a actitude positiva cara á materia e os compañeiros/as

Leia mais

ANEXO XIII MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO XIII MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico 36018677 Luís Seoane Pontevedra 2017/2018 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia profesional Código

Leia mais

CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. MÚSICA. Criterios de Avaliación de Música para os cursos de 2º e 3º de ESO.

CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. MÚSICA. Criterios de Avaliación de Música para os cursos de 2º e 3º de ESO. CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. MÚSICA CURSOS 2º-3º ESO Criterios de Avaliación de Música para os cursos de 2º e 3º de ESO. Segundo o decreto 133/2007, do 5 de Xullo (DOG do 13 Xullo de 2007),

Leia mais

UNIDADE 7: INTRODUCIÓN

UNIDADE 7: INTRODUCIÓN UNIDADE 7: INTRODUCIÓN O LIBRO DO ALUMNADO Na páxina de entrada da unidade preséntanse unha serie de actividades orais que parten dos coñecementos previos e avanzan contidos que se traballarán ao longo

Leia mais

discurso e as propias accións e tarefas, adoptar decisións e desfrutar escoitando, expresándose de forma oral e escrita.

discurso e as propias accións e tarefas, adoptar decisións e desfrutar escoitando, expresándose de forma oral e escrita. Programación 1 º Ciclo de Ensino Primaria Área de llingua galega e literatura Competencias básicas Obxectivos 1. Competencia en comunicación lingüística. Coñecer e utilizar apropiadamente a lingua castelá

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2017-2018 DEPARTAMENTO DE INGLÉS NIVEL BÁSICO (A2 d MCERL 1 ) CURSO BÁSICO 1 Infrmación para alumnad 1 MCERL Marc cmún eurpe de referencia para as linguas ÍNDICE 1. Definición

Leia mais

MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL "denominación do proxecto

MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL denominación do proxecto MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL "denominación do proxecto CONSIDERANDO que o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro

Leia mais

Índice. Proceso. Subproceso. Histórico de evolucións. PROCEDEMENTO Matrícula. AC: xestión académica. AC- 02: xestión de alumnado

Índice. Proceso. Subproceso. Histórico de evolucións. PROCEDEMENTO Matrícula. AC: xestión académica. AC- 02: xestión de alumnado Índice 02 Páxina 2 de 12 Proceso AC: xestión académica Subproceso AC- 02: xestión de alumnado Histórico de evolucións ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 01 25/05/12 Unidade de Estudos

Leia mais

GUÍA PARA PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL C1 ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA

GUÍA PARA PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL C1 ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA ANEXO IV GUÍA PARA PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL C1 ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA CURSO 2013-2014 ÍNDICE 1. Introdución 2. Recoñecemento da certificación 3. Perfil das persoas

Leia mais

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45091 III. Outras disposicións Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 311 Sábado 23 de decembro de 2017 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE 15367 Real decreto 1041/2017, do 22 de decembro, polo

Leia mais

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Infantil (0 a 6 años) Benvidos, Benvidas Universidade Formación Profesional. Ciclos de Grao Superior Bacharelato Formación Profesional. Ciclos de Grao Medio Con proba de acceso Graduado en Educación Secundaria Formación Profesional

Leia mais

Lingua, literatura e cultura galegas 1

Lingua, literatura e cultura galegas 1 FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA Lingua, literatura e cultura galegas 1 Rosario Álvarez Blanco María Álvarez de la Granja Ana Isabel Boullón Agrelo Vítor Míguez Rego Eduardo Moscoso

Leia mais

INFORMACIÓN PARA PAIS E EDUCADORES

INFORMACIÓN PARA PAIS E EDUCADORES 1 LAVAR OS DENTES 2 INFORMACIÓN PARA PAIS E EDUCADORES Establecer unha correcta hixiene oral desde os primeiros anos é un investimento para toda a vida. Os problemas relacionados coa saúde bucodental,

Leia mais

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ASPANAES- DUQUES DE LUGO. Centro Concertado Santiago de Compostela CEEPR ASPANAES DUQUES DE LUGO SANTIAGO DE COMPOSTELA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ASPANAES- DUQUES DE LUGO. Centro Concertado Santiago de Compostela CEEPR ASPANAES DUQUES DE LUGO SANTIAGO DE COMPOSTELA PROXECTO LECTOR CEEPR ASPANAES DUQUES DE LUGO SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 INDICE PAX. 1. INTRODUCIÓN 3 2. CONTEXTO 3. OBXETIVOS: 3 4 3.1. Obxectivo xeral. 3.2. Obxectivos específicos. 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Leia mais

Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS

Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS Materia / Módulo CIENCIAS DA NATUREZA Páx. 1 Curso / Ciclo ESO 1 Profesor/a responsable * Dna. Mª Luisa Ramos López Dna. Noemí Martín Álvarez CONTIDOS 1ª Proba 2ª Proba Tema 1. O Universo e o Sistema Solar

Leia mais

GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS

GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS ANEXO III bis GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL C1 ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA CONTIDO 1. Introdución 2. Recoñecemento da certificación 3. Perfil das persoas candidatas

Leia mais

1º CURSO DE PRIMARIA. A) Obxectivos xerais do curso e competencias (temporalizados por avaliacións)

1º CURSO DE PRIMARIA. A) Obxectivos xerais do curso e competencias (temporalizados por avaliacións) AREA LINGUA CASTELA E LINGUA GALEGA NIVEL PROFESORAS 1º CURSO DE PRIMARIA SILVIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ (1ºA) JULIA RODRÍGUEZ REY(1ºB) RAQUEL VALENCIA HERMIDA(1ºC) A) Obxectivos xerais do curso e competencias

Leia mais

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN Acordos sobre criterios de convalidación tomados pola Comisión de Relacións Exteriores (Subcomisións dos Graos en Tradución e Interpretación, Linguas Estranxeiras e Ciencias de Linguaxe) modificados o

Leia mais

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE Integración dun PLAN DE ORDE E LIMPEZA (POL) para os laboratorios CONSIDERANDO : 1- A falta de orde e limpeza como un factor de risco máis. 2- Que a interacción entre as tarefas

Leia mais

Puntazo de Encontro speed-dating cultural

Puntazo de Encontro speed-dating cultural Culturgal é un gran punto de encontro. Por iso, o Concello de Pontevedra quere ORGANIZAR espazos e momentos para atoparnos no Culturgal. Entendemos que é moi importante que empresas (novas ou non tanto),

Leia mais

1.- Organización da Escola de Primavera:

1.- Organización da Escola de Primavera: Curso: Escola de Primavera do CESG. Metodoloxías de acción e participación socioeducativas Lugar: Centro Cívico Municipal de Monelos da cidade de A Coruña Data: 9 e de maio de 6 Duración: horas lectivas

Leia mais

As claves da. factura eléctrica

As claves da. factura eléctrica As claves da factura eléctrica Que vai cambiar na miña factura eléctrica? Que vai cambiar na miña factura eléctrica? ANTES AGORA ANTES AGORA Consumidor acollido ao MERCADO REGULADO TUR (Tarifa de Último

Leia mais

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo Condicións do Campamento Explora Ourense 2016 subtítulo 1. Introdución O campamento de verán Explora Ourense; un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 81 Xoves, 26 de abril de 2018 Páx. 22220 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada ANEXO I PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES NO SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUA DAS PROFESIÓNS SANITARIAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DE SAGA CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

1.- Modalidades. Convocanse premios en dúas modalidades:

1.- Modalidades. Convocanse premios en dúas modalidades: A axeitada transferencia de coñecemento procedente dos organismos de investigación ao tecido produtivo está considerada unha estratexia prioritaria a nivel global para incrementar o desenvolvemento socioeconómico

Leia mais

Unidade 1. Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación

Unidade 1. Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación Unidade 1 1. Presentación da unidade 2. Obxectivos didácticos 3. Contidos da unidade/criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe avaliables 4. Selección

Leia mais

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 Segundo establécese no RD 1393/2007 de Ordenación dos

Leia mais

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4.1 Anulación de matrícula Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna presenten a anulación da súa matrícula.

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2018 COMO PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA?

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2018 COMO PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA? INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2018 COMO PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA? Para ter dereito ao pagamento da axuda, a empresa líder do proxecto, como representante da agrupación,

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO 2016-2017 D E C E M B R O 2 0 1 5 9-14 Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para participar nas Comisións Delegadas e nas

Leia mais

Formación Profesional Básica Novidades normativas. Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional

Formación Profesional Básica Novidades normativas. Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional Formación Profesional Básica Novidades normativas Xornada para orientadores Servizo de Ordenación e Formación Profesional Lei 8/2013 de Mellora da Calidade Educativa. Modificacións na Formación Profesional

Leia mais

Unidade 5. Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación

Unidade 5. Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación Primaria Ciencias da Natureza 3 Programación Unidade 5 1. Presentación da unidade 2. Obxectivos didácticos 3. Contidos da unidade/criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe avaliables 4. Selección

Leia mais