ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade"

Transcrição

1 Páx. 1 de 10 ÍNDICE 1. Obxecto 2. Alcance 3. Pautas de actuación 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade 4. Condiciones de almacenamento en armarios de seguridade 4.1 Almacenamento de líquidos inflamables e combustibles 4.2 Almacenamento de líquidos corrosivos 4.3 Almacenamento de líquidos tóxicos 4.4 Almacenamento doutros produtos químicos 5. Anexos 5.1 Valores de aplicación da norma 5.2 Clasificación de produtos líquidos inflamables e combustibles 5.3 Clasificación de produtos tóxicos 6. Referencias - 1 -

2 Páx. 2 de Obxecto Esta norma ten por obxecto dar a coñecer as pautas que se deben seguir para unha correcta xestión do almacenamento de produtos químicos en armarios de seguridade. 2. Alcance É de aplicación aos traballadores da Universidade de Vigo que polo seu traballo almacenen produtos químicos en cantidades iguais ou superiores ás sinaladas no Anexo I desta norma

3 Páx. 3 de Pautas de actuación 3.1. Redución das cantidades almacenadas Programar os pedidos de xeito que non se almacenen os reactivos para longos períodos de tempo Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade Algunhas substancias son incompatibles entre si, porque poden reaccionar de forma violenta. En tales casos, estas substancias non deben almacenarse conxuntamente. A modo de exemplo, non deben almacenarse xuntos produtos combustibles e oxidantes, porque o seu contacto provoca reaccións exotérmicas moi violentas que poden ocasionar incendios. Tampouco deben almacenarse produtos tóxicos con produtos comburentes ou inflamables. Incompatibilidades de almacenamento dos produtos perigosos. Nota: Non está permitido o almacenamento conxunto de produtos que requiran axentes de extinción incompatibles entre eles Pódense almacenar xuntos Almacenaranse xuntos adoptando certas medidas Non deben almacenarse xuntos - 3 -

4 Páx. 4 de Condicións de almacenamento en armarios de seguridade 4.1. Almacenamento de líquidos inflamables e combustibles Será obrigatorio legalizar o almacenamento de líquidos inflamables e combustibles cando as cantidades almacenadas dos mesmos sexan iguais ou superiores a: Clase A Clase B Clase C Clase D Sempre 50 litros 250 litros 1000 litros (Ver Anexo II) Dependendo das cantidades almacenadas os requisitos que se deben cumprir para a legalización varían (ver art. 7 da Instrución técnica complementaria MIE-APQ-1 do Real decreto 379/2001, de 6 de abril polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos). Os armarios contarán cunha resistencia ao lume mínimo RF 15 (Norma UNE-EN ). Levarán o sinal de Inflamable (Anexo III). Non se instalarán máis de tres armarios de seguridade para líquidos inflamables e combustibles na mesma dependencia a non ser que a distancia entre cada grupo de tres armarios sexa como mínimo de 30 metros. Os armarios que conteñan líquidos inflamables e combustibles da Clase A levarán obrigatoriamente ventilación exterior. Os armarios levarán preferentemente patas regulables, para en caso necesario poder nivelalos

5 Páx. 5 de 10 A cantidade máxima de líquidos que se pode almacenar nun armario é de 500 litros, tendo en conta que non se poderá superar en ningún caso, dentro das distintas clases, as seguintes cantidades: Clase A Clase B Clase C 100 litros 250 litros 500 litros Non están permitidos os almacenamentos de líquidos inflamables e combustibles en: - Corredores - Ocos de escaleiras - Vestíbulos de acceso xeral - Salas de traballo - Salas de visita e lugares de descanso 4.2. Almacenamento de líquidos corrosivos Será obrigatorio legalizar o almacenamento de líquidos corrosivos cando as cantidades almacenadas sexan iguais ou superiores ás indicadas no art. 4 da Instrución técnica complementaria MIE-APQ-6 do Real decreto 379/2001, de 6 de abril polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos. Dependendo das cantidades almacenadas os requisitos que se deben cumprir para a legalización varían (ver art. 5 da Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-6 do Real decreto 379/2001, de 6 de abril polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos). Os armarios levarán o sinal de líquidos corrosivos (Anexo III)

6 Páx. 6 de Almacenamento de líquidos tóxicos Será obrigatorio legalizar o almacenamento de líquidos tóxicos cando as cantidades almacenadas sexan iguais ou superiores a: Clase T+ Clase T Clase Xn 100 litros 250 litros 1000 litros Dependendo das cantidades almacenadas os requisitos que se deben cumprir para a legalización varían (ver art. 6 da Instrución técnica complementaria MIE-APQ-7 do Real decreto 379/2001, de 6 de abril polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos). Os armarios levarán o sinal de tóxico (Anexo III). Prohibirase o acceso ao persoal non autorizado, mediante un letreiro ben visible e lexible Almacenamento doutros produtos químicos Será obrigatorio legalizar o almacenamento de produtos químicos sólidos cando as cantidades almacenadas sexan iguais ou superiores a: Sólidos tóxicos: Clase T+ Clase T Clase Xn Comburentes 50 quilogramos 250 quilogramos 500 quilogramos - 6 -

7 Páx. 7 de 10 Sólidos corrosivos Irritantes Carcinoxénicos Sensibilizantes Mutaxénicos Tóxicos para a reprodución Perigosos para o medio natural 200 quilogramos Dependendo das cantidades almacenadas os requisitos que se deben cumprir para a legalización varían (ver art. 3 do Real decreto 379/2001, de 6 de abril polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos) Deberase ter especial coidado co almacenamento das substancias clasificadas co símbolo T "tóxico" e as frases de risco R45 "pode causar cancro" ou R49 "pode causar cancro por inhalación", e as substancias clasificadas co símbolo Xn "nocivo" e a frase de risco R40 "posibilidade de efectos irreversibles"

8 Páx. 8 de ANEXO I Valores de aplicación da norma Líquidos inflamables e combustibles: Clase A Sempre Clase B 50 litros Clase C 250 litros Clase D 1000 litros Líquidos tóxicos: Clase T+ Clase T Clase Xn Sólidos tóxicos: Clase T+ Clase T Clase Xn Comburentes Sólidos corrosivos Irritantes Carcinoxénicos Sensibilizantes Mutaxénicos Tóxicos para a reprodución Perigosos para o medio ambiente 100 litros 250 litros 1000 litros 50 quilogramos 250 quilogramos 500 quilogramos 200 quilogramos - 8 -

9 Páx. 9 de ANEXO II Clasificación de produtos líquidos inflamables e combustibles 1. Clase A.- Produtos licuados cunha presión absoluta de vapor a 15 C superior a 1 bar. 2. Clase B.- Produtos cun punto de inflamación inferior a 55 C e non pertencen á clase A. 3. Clase C.- Produtos cun punto de inflamación comprendido entre 55 C e 100 C. 4. Clase D.- Produtos cun punto de inflamación superior a 100 C. 7. ANEXO III - 9 -

10 Páx. 10 de Referencias Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais (modificada pola Lei 54/2003 de 12 de decembro). Real decreto 379/2001, de 6 de abril polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE- APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 e MIE-APQ-7. Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo. Real decreto 665/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. Real decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 polo que se regula a Notificación de substancias novas e clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas. NTP 353: produtos químicos carcinóxenos: substancias e preparados sometidos á directiva 90/394/CEE

ETIQUETADO DE PRODUTOS QUÍMICOS

ETIQUETADO DE PRODUTOS QUÍMICOS ETIQUETADO DE PRODUTOS QUÍMICOS A sinalización identificará obrigatoriamente: Nome do produto envasado e se é o caso a denominación corrente coñecida no mercado. Grao de concentración. Lugar de orixe.

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA Suplemento en lingua galega ao núm. 56 Martes 6 de marzo de 2012 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA 3164 Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o réxime retributivo

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel

Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel ACCESO Á FORMACIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN REQUISITOS FORMATIVOS REGULACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE Orde do 7 de Xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos

Leia mais

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18 Plan de Evacuación CIFP Carlos Oroza Curso 2017/18 Obxectivos do Plan de evacuación Amosar a toda a comunidade educativa como debe actuarse en situacións de emerxencia. Coñecer as diferentes zonas e as

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte INSTRUCIÓN 1/2013, DA SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE APLICACIÓN DAS NORMAS DE PERMANENCIA A PARTIR DO CURSO 2013/14 E DO REGULAMENTO DE INTERCAMBIOS A EFECTOS DE MATRÍCULA

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro de 2014 Páx. 42848 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA Suplemento en lingua galega ao núm. 312 Venres 28 de decembro de 2012 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA 15656 Real decreto 1676/2012, do 14 de decembro, polo que se aproba

Leia mais

MANUAL DE USUARIO DE etrades

MANUAL DE USUARIO DE etrades MANUAL DE USUARIO DE etrades Versión: v.01.02 Data edición: 14/12/2010 1. ACCESO Á APLICACIÓN... 3 2. EMPRESA DESPRAZA... 4 3. DATOS DO DESPRAZAMENTO... 5 4. EMPRESA CONTRATA... 6 5. PERSOAL... 8 6. RESUMO...

Leia mais

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE Integración dun PLAN DE ORDE E LIMPEZA (POL) para os laboratorios CONSIDERANDO : 1- A falta de orde e limpeza como un factor de risco máis. 2- Que a interacción entre as tarefas

Leia mais

2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 Prestacións económicas da Seguridade Social 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen

Leia mais

DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE

DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE DOCUMENTACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE 1.- O QUE VOSTEDE TEN QUE CUMPRIR En toda explotación gandeira deben estar presentes os seguintes documentos: 1.

Leia mais

MAPA DE RISCO QUÍMICO: Resultados da 1ª fase Xornada de presentación

MAPA DE RISCO QUÍMICO: Resultados da 1ª fase Xornada de presentación Mapa de risco químico de Galicia Mapa de Risco Químico de Galicia MAPA DE RISCO QUÍMICO: Resultados da 1ª fase Xornada de presentación Centro ISSGA A Coruña, 13 de abril de 2012 Avance de resultados 1ª

Leia mais

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ÍNDICE: 1 INTRODUCIÓN... 2 2 GASTOS XUSTIFICABLES...3 2.1 Consideracións

Leia mais

GUÍA TÉCNICA PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DOS RISCOS NO TRABALLO A BORDO DOS BUQUES DE PESCA ESTADO ACTUAL DA IMPLANTACIÓN DA NORMATIVA

GUÍA TÉCNICA PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DOS RISCOS NO TRABALLO A BORDO DOS BUQUES DE PESCA ESTADO ACTUAL DA IMPLANTACIÓN DA NORMATIVA GUÍA TÉCNICA PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DOS RISCOS NO TRABALLO A BORDO DOS BUQUES DE PESCA ESTADO ACTUAL DA IMPLANTACIÓN DA NORMATIVA LEXISLACIÓN SEGUNDO ESLORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias

Leia mais

San Caetano Santiago de Compostela

San Caetano Santiago de Compostela CIRCULAR 1/2015, DO 18 DE XUÑO DE 2015, DA SECRETARÍA XERAL DO MAR, POLA QUE SE DAN AS INSTRUCIÓNS PARA A IDENTIFICACIÓN DAS NASAS PARA POLBO E NÉCORA-CAMARÓN I) ANTECEDENTES A Resolución do 4 de maio

Leia mais

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA.

ARTIGO 1.º. FUNDAMENTO E NATUREZA. ORDENANZA FISCAL N.º 14 - REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVA DAS VÍAS PÚBLICAS

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso

5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 5.4.1 Anulación de matrícula Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna presenten a anulación da súa matrícula.

Leia mais

NORMA DE SEGURIDADE Código: NPR-11 (2) ETIQUETAXE DE SUBSTANCIAS E MESTURAS QUÍMICAS PERIGOSAS INDICE. 1. Introdución. 2.

NORMA DE SEGURIDADE Código: NPR-11 (2) ETIQUETAXE DE SUBSTANCIAS E MESTURAS QUÍMICAS PERIGOSAS INDICE. 1. Introdución. 2. INDICE 1. Introdución 2. Aspectos básicos 3. Clases e categorías de perigo 4. Palabras de advertencia 5. Pictogramas 6. Indicacións de perigo. Frases H 7. Consellos de prudencia. Frases P Páxina 1 de 22

Leia mais

PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL

PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL PREVENCIÓN E SEGURIDADE NO SECTOR FORESTAL Sinistralidade laboral Esther Varela Cerdeira A Coruña, 19 de xuño de 2012 Galicia 2009-2011 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 39499 Accidentes en xornada

Leia mais

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 15 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de

Leia mais

statísticas en materia de economía social COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORAIS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

statísticas en materia de economía social COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORAIS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO statísticas en materia de economía social. 2016 COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORAIS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Xunta de Galicia. 2017. Estatísticas en materia de economía social. 2016 Edición: Consellería

Leia mais

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC O Servizo de Informática e Comunicacións (en diante SIC) da UDC pon a disposición da comunidade universitaria o servizo de

Leia mais

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D)

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) Finalidade / Obxectivo A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira

Leia mais

Nome e apelidos:... materiais sólidos (ou no interior fundidos a altas temperaturas)

Nome e apelidos:... materiais sólidos (ou no interior fundidos a altas temperaturas) Nome e apelidos: UNIDADE 4: OS MINERAIS E AS ROCHAS 1 Completa a seguinte táboa: Capas da Terra atmosfera hidrosfera ecosfera xeosfera 2 Completa a seguinte táboa: Capas da xeosfera Codia Manto Núcleo

Leia mais

GUÍA PRÁCTICA DE SINALIZACIÓN.: RISCOS LABORAIS :.

GUÍA PRÁCTICA DE SINALIZACIÓN.: RISCOS LABORAIS :. GUÍA PRÁCTICA DE SINALIZACIÓN.: RISCOS LABORAIS :. Introducción: Esta guía forma parte do Plan de Autoprotección (Plan de Prevención de Riscos) do IES Leixa e con ela pretendemos dar información aos traballadores

Leia mais

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos:

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos: BENESTAR SOCIAL 2015 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PERTENCENTES Á REDE AFESIN, Á CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E Á AXENCIA GALEGA

Leia mais

A continuación expóñense de forma resumida as novidades máis significativas:

A continuación expóñense de forma resumida as novidades máis significativas: A incorporación ao noso ordenamento xurídico da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior (Directiva de servizos), supuxo cambios

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2017-2018 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

OS PRODUTOS QUÍMICOS NO AGRO

OS PRODUTOS QUÍMICOS NO AGRO OS PRODUTOS QUÍMICOS NO AGRO Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral OS PRODUTOS QUÍMICOS NO AGRO ÍNDICE Os produtos químicos... Riscos no traballo con produtos químicos perigosos... Como podo saber

Leia mais

Potencias e radicais

Potencias e radicais Potencias e radicais Contidos 1. Radicais Potencias de expoñente fraccionario Radicais equivalentes Introducir e extraer factores Cálculo de raíces Reducir índice común Radicais semellantes. Propiedades

Leia mais

CONCELLO DE CHANTADA

CONCELLO DE CHANTADA ASUNTO: INFORME ESTABILIDADE E REGRA DE GASTO LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2017 DA Dacordo co artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, por o que se aproba o Regulamento de Desenrolo da Lei

Leia mais

REDE EUSUMO. información e comunicación

REDE EUSUMO. información e comunicación REDE EUSUMO información e comunicación Índice 1. Presentación do documento 1. Principais responsabilidades dos beneficiarios en materia de información e comunicación. 1. Referencia ao financiamento e disposición

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA Suplemento en lingua galega ao núm. 119 Xoves 19 de maio de 2011 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA 8687 Real decreto 650/2011, do 9 de maio, polo que se aproba a regulamentación

Leia mais

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA 3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA A.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA : compoñentes e sectores (páx. 94-5) A.1.- Que é a actividade económica? A actividade económica é o conxunto de tarefas ou actividades dos seres humanos

Leia mais

DOG Núm. 193 Venres, 7 de outubro de 2011 Páx DECRETO 189/2011, do 22 de setembro, de homologación sanitaria dos tratamentos

DOG Núm. 193 Venres, 7 de outubro de 2011 Páx DECRETO 189/2011, do 22 de setembro, de homologación sanitaria dos tratamentos DOG Núm. 193 Venres, 7 de outubro de 2011 Páx. 29637 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE SANIDADE DECRETO 189/2011, do 22 de setembro, de homologación sanitaria dos tratamentos prescritos. Determinados

Leia mais

Seguridade nos laboratorios

Seguridade nos laboratorios Seguridade nos laboratorios Prevención de riscos no laboratorio A información un seguro a todo risco Recompilación feita polas alumnas do CFGM Laboratorio: Gayoso Padula, Antonella Santana de Amorim, Ingrid

Leia mais

Manual de seguranza e saúde no laboratorio

Manual de seguranza e saúde no laboratorio Manual de seguranza e saúde no laboratorio Páxina 1 de 93 ÍNDICE 1.- PRODUTOS QUÍMICOS... 5 1.1.- Substancias perigosas. Clasificación segundo a perigosidade... 5 1.1.1.- Polas súas propiedades fisicoquímicas...

Leia mais

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III REGIÃO NORTE GALICIA Camas por 1000 habitantes: número de camas de hospitais e de centros de saúde com internamento referido à população residente estimada para

Leia mais

As persoas comerciantes deberán cumprir entre outros cos seguintes aspectos recollidos na normativa vixente: Horarios comerciais:

As persoas comerciantes deberán cumprir entre outros cos seguintes aspectos recollidos na normativa vixente: Horarios comerciais: As persoas comerciantes deberán cumprir entre outros cos seguintes aspectos recollidos na normativa vixente: Horarios comerciais: Horarios: Os horarios de apertura e peche deben estar expostos de xeito

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 176 Martes 25 de xullo de 2017 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE 8755 Real decreto 656/2017, do 23 de xuño, polo

Leia mais

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON CARÁCTER XERAL: 1. Declaración responsable asinada polo solicitante ou representante.

Leia mais

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018

REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 REGULAMENTO DOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. Aprobado na Comisión Permanente de 26 de febreiro de 2018 Segundo establécese no RD 1393/2007 de Ordenación dos

Leia mais

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS NORMATIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA HISTORIAL DE CAMBIOS FECHA Órgano Actuación PUBLICACIÓN Boletín Nº Fecha 29/12/2010 Pleno Corporación Aprobación BOP 53 05/03/2011

Leia mais

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ARTIGO 1º. CONCEPTO 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da

Leia mais

POIO. Directorio. Concello de Poio Praza do Mosteiro, Poio, Pontevedra

POIO. Directorio. Concello de Poio Praza do Mosteiro, Poio, Pontevedra POIO Directorio Concello de Poio Praza do Mosteiro, 1 36995 Poio, Pontevedra 986 77 00 01 http://www.concellopoio.com 1 Distancias Terras de Pontevedra: Campo Lameiro Cotobade Marín Poio Ponte Caldelas

Leia mais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

MINISTERIO DA PRESIDENCIA 800 Martes 1 abril 2003 Suplemento núm. 6 c Parámetros Valor/Observación (2) W. Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, 54, 67A-76A. (3) Method

Leia mais

Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal. Roza coa rozadoira

Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal. Roza coa rozadoira 6 Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal Roza coa rozadoira Autores: Gema Bértoa Veiga (técnico superior en prevención de riscos laborais, ISSGA) Martín Barrasa Rioja (técnico superior en

Leia mais

A ORGANIZACIÓN DA PREVENCIÓN NA

A ORGANIZACIÓN DA PREVENCIÓN NA 1 I INTRODUCCIÓN 3 II III Obxecto da Lei... 3 Obrigas do empresario... 3 Dereitos e deberes dos traballadores... 3 Competencias dos delegados de prevención... 4 Obrigas dos traballadores... 4 A ORGANIZACIÓN

Leia mais

TURISMO CREATIVO. Regulamento do Concurso. Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia

TURISMO CREATIVO. Regulamento do Concurso. Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia TURISMO CREATIVO Regulamento do Concurso Turismo Creativo: Ideas innovadoras para o Norte de Portugal e Galicia CAPÍTULO 1 DISPOSICIÓNS XERAIS Artigo 1º Ámbito e Obxectivos O Concurso Turismo Creativo:

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) (Aprobada en Consello de Goberno do 14 de marzo de 2008) A Lei Orgánica

Leia mais

Instrución de manexo da rede de frío. Actualización xullo 2012

Instrución de manexo da rede de frío. Actualización xullo 2012 Instrución de manexo da rede de frío Actualización xullo 2012 Instrución de manexo da REDE DE FRÍO Actualización xullo 2012 Esta instrución pode ser consultada na páxina web da Dirección Xeral de Innovación

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 309 Xoves 21 de decembro de 2017 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE 15191 Corrección de erros do

Leia mais

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2017-2018 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS NIVEL BÁSICO (A2 do MCERL 1 ) CURSO BÁSICO 1 1 MCERL Marco común europeo de referencia para as linguas 1 Información para o alumnado ÍNDICE

Leia mais

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30 REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES Día: 02.02.2017 Hora: 10:30 RELACIÓN DE MEMBROS DE COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA

Leia mais

MAPA DE RISCO QUÍMICO

MAPA DE RISCO QUÍMICO MAPA DE RISCO QUÍMICO SECTOR INDUSTRIAL INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL MAPA DE RISCO QUÍMICO SECTOR INDUSTRIAL 2014 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral Edición: Instituto Galego

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2016-2017 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

Língua Portuguesa na Galiza

Língua Portuguesa na Galiza Exmo Sr/Sra Diretor/a do Centro / Exmo/Exma Sr/Sra Diretor/a do Departamento de Galego/Português do Centro Da DPG em colaboração com um grupo de docentes da especialidade de galego vimos por este meio

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24106 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013,

Leia mais

9448 ORDE PRE/1114/2003, do 30 de abril, pola

9448 ORDE PRE/1114/2003, do 30 de abril, pola Suplemento núm. 8 Luns 2 xuño 2003 1185 e de tremesía (scrapie), para as proteínas de orixe animal, poderanse manter á espera dunha decisión comunitaria sobre o tipo de tratamento térmico capaz de destruí-lo

Leia mais

EXERCICIOS DE XEOMETRÍA. PAU GALICIA

EXERCICIOS DE XEOMETRÍA. PAU GALICIA IES "Aga de Raíces" de Cee EXERCICIOS DE XEOMETRÍA PAU GALICIA 1 a) (Xuño 2001) En que posición elativa poden esta tes planos no espazo que non teñen ningún punto en común? b) (Xuño 2001) Detemine a posición

Leia mais

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO O programa de puntos de R Cable e Telecomunicacións Galicia S.A. (en diante R) foi deseñado como unha atención para aqueles clientes que dispoñen

Leia mais

ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA

ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE INGRESOS E REINVESTIMENTOS EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN MR652A COMUNICACIÓN COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN QUE COMUNICA

Leia mais

Que é unha rede de ordendores?

Que é unha rede de ordendores? Redes Tema 4 Que é unha rede de ordendores? Unha rede informática é o conxunto de ordenadores interconectados entre sí, o que permite compartir recursos e información entre eles, Entre as ventaxas do uso

Leia mais

SBN: O TEMPO NO XORNAL

SBN: O TEMPO NO XORNAL I SBN:9788445345054 1.O TEMPO NO XORNAL PROXECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. CAMBIO CLIMÁTICO 1 O TEMPO NO XORNAL Nesta materia debedes recoller datos meteorolóxicos, podendo obtelos de tres fontes diferentes.

Leia mais

Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia

Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia 1 Ficha técnica do estudo Ámbito: comunidade autónoma de Galicia. Universo: poboación dun e doutro sexo de 18 e máis anos. Tipo de enquisa:

Leia mais

I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE

I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE Úlceras por presión en Galicia. Resultados e perspectivas. Francisco Javier Rodríguez Iglesias Servizo de Integración de Coidados S.X. de Procesos

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2 ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODASEESTABLECEMENTODOCORRESPONDENTEPREZOPÚBLICO P2 Exposicióndemotivos. OConcellodeRibadeoten,adiadehoxe,unhapoboaciónde10.080habitantesdos

Leia mais

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN Acordos sobre criterios de convalidación tomados pola Comisión de Relacións Exteriores (Subcomisións dos Graos en Tradución e Interpretación, Linguas Estranxeiras e Ciencias de Linguaxe) modificados o

Leia mais

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral:

O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: CURSO Impartido por Beatriz Méndez Darrocha O emprego con apoio e a figura da/o preparadora/or laboral: UNHA INSERCIÓN LABORAL REAL PARA TODAS/OS. A Coruña 21, 22 e 28 de febreiro, e 1 de marzo. 2013 Con

Leia mais

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Tramitación parlamentaria: Proposición de lei, BOPG núm. 24, do 27.4.1990. Debate e toma en consideración

Leia mais

A, B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos investimentos realizados no 2011), C, G, H, I

A, B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos investimentos realizados no 2011), C, G, H, I ANEXO. Requirimento xustificativo Nº 1 Programa A. Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, rehabilitación e conservación das súas instalacións CÓD ENTIDADE LOCALIDADE PAÍS CIF MOTIVO DA

Leia mais

Edita: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) Coordinación: Alberto Conde Bóveda. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Edita: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) Coordinación: Alberto Conde Bóveda. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Edita: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) Coordinación: Alberto Conde Bóveda. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Revisión: Lucía Ferron Vidán. Instituto Galego de Seguridade

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

FECUNDACIÓN IN VITRO OU MICROINXECCIÓN ESPERMÁTICA (FIV/ICSI), CON TRANSFERENCIA E CONXELACIÓN EMBRIONARIA DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO

FECUNDACIÓN IN VITRO OU MICROINXECCIÓN ESPERMÁTICA (FIV/ICSI), CON TRANSFERENCIA E CONXELACIÓN EMBRIONARIA DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO FECUNDACIÓN IN VITRO OU MICROINXECCIÓN ESPERMÁTICA (FIV/ICSI), CON TRANSFERENCIA E CONXELACIÓN EMBRIONARIA DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO Modelo 4 SOCIEDADE ESPAÑOLA DE FERTILIDADE D.ª, maior de idade, con

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE XUSTIZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE XUSTIZA Suplemento en lingua galega ao núm. 277 Xoves 17 de novembro de 2011 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE XUSTIZA 17962 Real decreto 1612/2011, do 14 de novembro, polo que se modifican os

Leia mais

país a necesidade de poñer en práctica políticas de prevención eficaces e definir procedementos adecuados para solucionar os problemas que ocasiona.

país a necesidade de poñer en práctica políticas de prevención eficaces e definir procedementos adecuados para solucionar os problemas que ocasiona. Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia 1. Introdución

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia SI O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais II.2. Empresas que non usan Software

Leia mais

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx. 48389 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2016 pola que se abre un período de elección de provisor de asistencia

Leia mais

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 4 DE AGOSTO ÁS 12.00 HORAS PUNTUABLE PARA O CIRCUÍTO GALEGO DE AUGAS ABERTAS ORGANIZACIÓN. A XII edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO

Leia mais

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs IES URBANO LUGRÍS A CORUÑA INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA (curso 2012-2013). INICIATIVAS XA REALIZADAS NESTE CAMPO. INTERESE DE CARA AO FUTURO. 2. OBXECTIVOS

Leia mais

- Língua Portuguesa na Galiza

- Língua Portuguesa na Galiza A ASOC. DE MÃES E PAIS DO ALUNADO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO CENTRO do concelho de E a/o representante legal: com DNI EXPOMOS: 1. Que o professorado de português do nosso Centro pode vir a precisar pessoas

Leia mais

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 188 Venres, 30 de setembro de 2011 Páx. 28969 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx. 10797 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR ORDE do 3 de abril de 2013 pola que se procede á apertura do prazo para a presentación da

Leia mais

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE NOVO INGRESO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHALÉ ROSA CURSO 2018/2019 DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DO NENO/A APELIDOS NOME DATA DE NACEMENTO DATOS

Leia mais

poboación xitana en paro

poboación xitana en paro 6 A poboación xitana en paro 6. A poboación xitana en paro En capítulos anteriores vimos, a grandes liñas, cifras da poboación no seu conxunto e a poboación xitana en situación de desemprego. Recordemos

Leia mais

Tema 1: A MEDIDA. Na Física e na Química, como ciencias experimentais que son, estamos constantemente medindo diferentes magnitudes.

Tema 1: A MEDIDA. Na Física e na Química, como ciencias experimentais que son, estamos constantemente medindo diferentes magnitudes. Tema 1: A MEDIDA Na Física e na Química, como ciencias experimentais que son, estamos constantemente medindo diferentes magnitudes. Entendemos por medir unha magnitude, a comparación cun valor arbitrario

Leia mais