ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Contratos Rexistrados:

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Contratos Rexistrados:"

Transcrição

1 ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO Contratos Rexistrados: XANEIRO-OUTUBRO 29

2 ÍNDICE 1. Evolución dos Contratos Totais Xaneiro - Outubro Evolución dos Contratos por Tipoloxía Evolución dos Contratos por Sexo Evolución dos Contratos por Sexo e Tipoloxía Situación por Sectores de Actividade Conclusións

3 O obxecto deste estudo é obter un coñecemento máis preciso sobre a evolución dos contratos rexistrados dende primeiros de ano ata o mes de outubro de 29. Para iso, estudaremos a evolución dos contratos totais segundo a súa tipoloxía, sexo e sector de actividade, tanto a nivel do Pacto como a nivel dos concellos que o integran. 1. Evolución dos Contratos Totais: Xaneiro-Outubro 29 A comezos de ano o número de contratos rexistrados na área do Pacto Territorial de Emprego foi de 2.899, cifra que descendeu de xeito considerable ata o mes de abril. A partires do mes de maio o número de contratacións comezou a repuntar, alcanzando uns incrementos con respecto ao mes de abril do 6,27% en maio, do 29,8% en xuño e do 13,36% en xullo. Os meses de xaneiro e xullo son os que presentan maior número de contratacións, coincidindo coa demanda da industria conserveira e o sector hostaleiro no citado mes do verán. Unha vez chegado o mes de agosto o número de contratos comezou a descender ata situarse nunha cifra total de contratos no mes de outubro, o que supuxo unha caída total do número de contratos do 19,25%. A media de contratos do período a estudo foi de 2.336, sendo superiores á media os meses de xaneiro, xullo, setembro e outubro. 4. EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS NO PACTO. XANEIRO-OUTUBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 3 VARIACIÓN ABSOLUTA DO NÚMERO DE CONTRATOS POR CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON

4 Por concellos, só Noia e Outes incrementaron o número de contratos na comparativa dos meses de xaneiro e outubro de 29, en 175 e 61 respectivamente. O concello no que máis diminuíu o número de contratos en termos absolutos foi Riveira (en 358), seguido do concello de A Pobra do Caramiñal (cun descenso de 27) e polos concellos de Boiro e Rianxo (cunha redución de 11 contratos cada un). MES BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variac % -18,39% -13,33% 131,58% 169,44% -19,1% -8,6% -46,41% -49,79% Variac Absoluta O concello de A Pobra do Caramiñal é o que concentra maior número de novos contratos: un 35,79% de media con respecto ao total

5 2. Evolución dos Contratos por Tipoloxía Na táboa seguinte vemos a evolución do tipo de contratos segundo a tipoloxía á que pertencen; así, amósase a evolución dos contratos Inicialmente Indefinidos, dos contratos Temporais e das Conversións a Indefinidos. MES TOTAL INDEFINIDOS TEMPORAIS CONVERSIÓNS XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media de Contratos Variac % Xan.-Outubr. -19,25% -18,87% -19,64% % Variac.Abso. Xan-Outubr Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INEM. A media de contratos Indefinidos para o período estudado é de 87 contratos, cifra superada na maioría dos meses; tan só nos meses de marzo, abril e agosto non se superou esta media. Non sucedeu o mesmo no caso dos contratos Temporais, no que a media (2.186 contratos) só foi superada en xaneiro, xullo, setembro e outubro, ao igual que o acontecido coa media total de contratos. A media das Conversións a Indefinidos foi de 62 contratos, superada nos meses de marzo, abril, xullo e setembro. Como podemos ver no cadro anterior, tanto os contratos Indefinidos como os Temporais diminuíron o seu número, en 2 e 538, respectivamente. Pola contra, as Conversións non variaron o número (54 contratos) no período estudado. Para ter unha visión máis rápida da evolución dos diferentes tipos de contratos amosamos as seguintes gráficas: EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS INDEFINIDOS NO PACTO. XANEIRO-OUTUBRO 29 EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS TEMPORAIS NO PACTO. XANEIRO-OUTUBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO - 4 -

6 XANEIRO EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONVESIÓNS A INDEFINIDOS NO PACTO. XANEIRO-OUTUBRO 29 FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Os datos por concellos son os seguintes: CONTRATOS INICIALMENTE INDEFINIDOS MES BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variac % Xan.-Out. -33,33% -- 8,% 1,% -5,% -5,% 25,% -42,86% Variac Absol. Xan-Out CONTRATOS TEMPORAIS MES BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variac % Xan-Out -18,36% -33,33% 127,27% 23,33% -18,74% -1,82% -5,88% -5,23% Variac Absol. Xan-Out

7 CONVERSIÓNS A INDEFINIDOS MES BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variac % Xan-Out.,% -- 65,% -1,% -2,% -6,% 1,% -55,% Variac Absol. Xan-Out Temos que resaltar que no concello de Noia incrementáronse todos os tipos de contrato, mentres que en concellos coma Porto do Son e Riveira diminuíron. O concello no que se realizan maior número de contratos Temporais é o de A Pobra do Caramiñal, no que se asignaron o 37,57% deste tipo de contratos respecto ao total do Pacto. En canto ás medias de cada tipo de contrato, cómpre resaltar que son moi dispares dependendo da tipoloxía da que tratemos, ao igual que sucede cos meses que a superan. Vexamos agora a evolución dos tipos de contrato de forma gráfica: VARIACIÓN ABSOLUTA DO NÚMERO DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO 29 VARIACIÓN ABSOLUTA DO NÚMERO DE CONTRATOS TEMPORAIS POR CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON VARIACIÓN ABSOLUTA DO NÚMERO DE CONVERSIÓNS DE CONTRATOS A INDEFINIDOS POR CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON - 6 -

8 3. Evolución dos Contratos por Sexo A comezos de ano o 54,47% dos contratos eran realizados a mulleres, mentres que o 45,53% correspondía aos homes. Xa no mes de febreiro esta tendencia cambiou, contando tan só cun 32,44% de contratos femininos fronte ao 67,56% masculinos. Só no mes de xullo cambiaron as porcentaxes volvendo a ser os contratos femininos superiores aos masculinos. A media para os dez meses é do 56,7% de contratos asignados por homes e 43,3% por mulleres. Con todo, cabe destacar que os contratos femininos diminuíron nun 37,62% para o período xaneiro-outubro 29, pasando de contratos en xaneiro a 985 en outubro, o que en termos absolutos deu lugar a un descenso de 594 contratos. Os contratos masculinos incrementáronse nun 2,73% no mesmo período (36 contratos máis en outubro que en xaneiro). PORCENTAXE DE CONTRATOS SEGUNDO SEXO. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONTRATOS SEGUNDO SEXO. OUTUBRO 29 45,53% 42,8% 54,47% 57,92% MES TOTAL XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variac. % Xan-Out -19,25% 2,73% -37,62% Variac. Absol. Xan-Out Só nos concellos de Noia, Outes e Porto do Son aumentaron os contratos femininos en outubro con respecto a xaneiro; nos demais concellos reducíronse, sobre todo no concello de Riveira, no que se realizaron 38 contratos femininos menos en outubro que en xaneiro. Os contratos masculinos tamén se reduciron na maioría dos concellos do Pacto no mes de outubro con respecto a xaneiro. Con todo, nos concellos de Boiro, Noia e Outes incrementaron o seu número, en 42, 98 e 3 contratos, respectivamente

9 MES BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON H M H M H M H M H M H M H M H M XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variac % Xan-Out Variac Absol. X-O 25,77-34,94-13,33-13, ,3-4,8-46,1-38,3 86,7-33,3-54,4-23,1-61, Graficamente, a evolución do número de contratos por sexo sería a seguinte: EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS POR SEXO E SEGUNDO CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON - 8 -

10 4. Evolución dos contratos por Sexo e Tipoloxía Como acabamos de comentar no punto anterior, os contratos masculinos incrementáronse no mes de outubro con respecto a xaneiro nun 2,76%, aínda que cabe resaltar que este incremento non se produciu en todos os tipos de contratos; así, nos contratos Indefinidos apréciase un descenso do 15,48%, mentres que nos contratos Temporais e Conversións a indefinidos houbo incrementos do 3,57% e 7,69% respectivamente. En canto aos contratos femininos, observamos que diminuíron tanto no total (aspecto xa mencionado no apartado anterior) coma nos 3 tipos. As reducións de outubro con respecto a xaneiro foron: en Indefinidos, un 23,64%, en Temporais un 38,62% e nas Conversións, un 7,14%. PACTO CONTRATOS CONTRATOS MES TOTAL INIC. INDEF. INIC. TEMPORAL CONVERT. INDEF. TOTAL INIC. INDEF. INIC. TEMPORAL CONVERT. INDEF. XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variac % Xan-Out 2,76% -15,48% 3,57% 7,69% -37,62% -23,64% -38,62% -7,14% Variac.Abs. Xan-Out As porcentaxes de contratos masculinos e femininos tamén cambiaron segundo a tipoloxía de contrato con respecto ao mes de xaneiro: PORCENTAXE DE CONTRATOS INDEFINIDOS SEGUNDO SEXO. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONTRATOS INDEFINIDOS SEGUNDO SEXO. OUTUBRO 29 41,51% 39,7% 58,49% 6,93% - 9 -

11 PORCENTAXE DE CONTRATOS TEMPORAIS SEGUNDO SEXO. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONTRATOS TEMPORAIS SEGUNDO SEXO. OUTUBRO 29 44,98% 42,3% 55,2% 57,97% PORCENTAXE DE CONVERSIÓNS A INDEFINIDOS SEGUNDO SEXO. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONVERSIÓNS A INDEFINIDOS SEGUNDO SEXO. OUTUBRO 29 51,85% 48,15% 48,15% 51,85% Na media anual, tanto en homes como en mulleres, o peso dos contratos Indefinidos sitúase ao redor do 93,5%. Mirando as gráficas seguintes comprobamos o exposto con anterioridade: no concello de Noia incrementáronse todos os tipos de contratos, inclusive por sexo, mentres hai concellos coma o de Riveira no que o número de contratos experimentou un descenso tanto por sexo coma segundo tipoloxía. EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR SEXO E CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO 29 EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS TEMPORAIS POR SEXO E CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONVERSIÓNS A INDEFINIDOS POR SEXO E CONCELLOS. XANEIRO-OUTUBRO BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C. PORTO DO SON - 1 -

12 5. Situación por Sectores de Actividade O sector con maior número de contratos é o sector Servizos. No mes de xaneiro un 6,64% dos contratos pertencen a este sector, sendo o único sector xunto co agrícola no que non diminuíu o número de contratos en outubro (comparativa con respecto ao mes de xaneiro). Cabe destacar que no mes de outubro os contratos de servizos representaron un 76,72% do total. O sector industria era, en xaneiro, o segundo sector por número de contratos (29,8%), pero no mes de outubro a cifra descendeu tanto que pasou a ocupar o terceiro lugar (169 contratos), seguido moi de preto polo sector da construción (154 contratos). Os contratos do mes de outubro referentes ao sector industria representan un 7,22%. O sector da construción tamén reduciu o seu número de contratos, pasando de 196 contratos en xaneiro a 154 en outubro. Pola contra, o sector Primario aumentou o número de contratos no mes de outubro con respecto a xaneiro nuns 12 contratos, cifra que representa unha porcentaxe de variación do 117,65%. PACTO SECTORES DE ACTIVIDADE MES TOTAL XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Media Variación % -19,25% 117,65% -79,95% -21,43% 2,16% Variación Absoluta PORCENTAXE DE CONTRATOS NO PACTO SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29 3,52% 29,8% PORCENTAXE DE CONTRATOS NO PACTO SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29 9,48% 7,22% 6,58% 6,64% 6,76% 76,72%

13 Para analizar de forma sinxela a evolución dos contratos segundo sector de actividade amosamos as seguintes gráficas: EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS NO SECTOR PRIMARIO EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS NO SECTOR INDUSTRIA XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS NO SECTOR DA CONSTRUCIÓN OUTUBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE CONTRATOS NO SECTOR SERVIZOS XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO XANEIRO FEBREIRO Vexamos agora graficamente o acontecido concello a concello: MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO PORCENTAXE DE CONTRATOS EN BOIRO SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29,33% 36,62% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN BOIRO SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29 2,5% 5,74% 1,4% 52,68% 1,37% 82,17% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN LOUSAME SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONTRATOS EN LOUSAME SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29 3,% 13,33% 23,8% 23,8% 16,67% 4,% 7,69% 46,15%

14 PORCENTAXE DE CONTRATOS EN NOIA SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONTRATOS EN NOIA SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29 11,28% 7,52% 5,26% 32,14% 75,94% 56,49% 2,92% 8,44% 41,67% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN OUTES SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29 5,56% 16,67% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN OUTES SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29 38,14% 5,52% 36,11% 6,19% 5,15% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN A POBRA DO C. SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29,9% 11,99% 3,32% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN A POBRA DO C. SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29,57%4,56%,57% 84,59% 94,3% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN PORTO DO SON SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONTRATOS EN PORTO DO SON SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29 32,26% 41,94% 43,86% 29,82% 12,9% 12,9% 17,54% 8,77% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29 1,69% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29,79% 4,8% 37,8% 4,94% 48,52% 9,7% 2,47% PORCENTAXE DE CONTRATOS EN SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. XANEIRO 29 PORCENTAXE DE CONTRATOS EN SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE. OUTUBRO 29 39,78% 6,68% 13,2% 4,99% 8,31% 5,84% 47,71% 73,68%

15 O peso dos contratos no sector Servizos aumentou en 5 dos 8 concellos do Pacto: en Lousame, Noia e Rianxo diminuíu. Os contratos da Construción aumentaron o seu peso en Noia, Porto do Son, Rianxo e Riveira, ao igual que no total do Pacto, mentres en Boiro, Lousame, Outes e Pobra do C. descendeu. Os contratos da Industria redúcense en todos os concellos, ao igual que sucede no Pacto, sendo Lousame a excepción. Respecto ao sector Primario, os contratos aumentan en todos os concellos, agás en Porto do Son e Rianxo nos que experimentaron un descenso. DATOS MEDIOS SECTORES MES TOTAL BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA DO C PORTO DO SON PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE BOIRO PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE LOUSAME,98% 17,58% 26,36% 7,73% 11,1% 39,9% 7,43% 26,82% PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE NOIA PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE OUTES 12,87% 6,1% 8,64% 7,56% 17,44% 12,13% 68,99% 66,36% PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE A POBRA DO C.,3% 6,82% 2,14% PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE PORTO DO SON 21,42% 53,2% 1,59% 9,74% 14,78% PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE PESO DA MEDIA POR SECTORES NO CONCELLO DE 1,64% 28,25% 8,39% 14,47% 52,7% 18,4% 68,36% 8,78%

16 6. Conclusións Os contratos totais en outubro de 29 foron 2.341, o que supón 558 contratos menos que a comezos de ano (2.899 en xaneiro), descendendo porcentualmente nun 19,25%. Na variación do mes de outubro respecto a setembro do mesmo ano (29) o número de contratos diminuíu nun 8,27%. A maior suba dos contratos totais produciuse en xullo, mes no que se alcanzaron os contratos, debido ao aumento da contratación na industria alimentaria e no sector servizos. Segundo tipoloxía, predominan os contratos Temporais fronte aos Indefinidos e ás Conversións, que no mes de outubro representan as porcentaxes do 94%, 4% e 2% respectivamente. Tanto os contratos Temporais como os Indefinidos diminuíron o seu número en outubro con respecto a xaneiro (538 contratos menos no caso dos Temporais e 2 menos nos Indefinidos). As conversións non tiveron variación no período xaneiro-outubro 29. A comezos de ano a porcentaxe de contratos femininos superaba aos masculinos (54,47% femininos fronte a 45,53% masculinos), pero a media destes dez meses situouse nun 43,7% para os contratos femininos en nun 56,93% para os masculinos. O predominio dos contratos femininos sobre os masculinos só se dou nos meses de xaneiro e xullo, meses de maior oferta de contratación por parte da industria alimentaria no primeiro caso e do sector servizos no segundo. Destaca o elevado peso da temporalidade das contratacións que está a ser do 93,58% de media, situándose por sexo no 93,83% no caso dos homes e no 93,24% no das mulleres. O sector con máis peso nos contratos é o sector Servizos, que supón de media 74,57% do total do Pacto. Os contratos do sector Primario representan un 4,37% de media. O sector Industria supón unha media do 12,63% respecto ao total de contratos do Pacto.. O sector Construción conta cun peso medio sobre o total de contratos do 8,43%. Por concellos, A Pobra do Caramiñal é o que presenta un maior número de novos contratos asignados para este período (xaneiro-outubro 29), cun peso de 35,79% do total do contratos rexistrados no Pacto. Tamén é moi elevada a porcentaxe dos contratos rexistrados no sector Servizos nese mesmo concello, o que está especialmente motivado neste caso pola alta temporalidade dos contratos realizados polas empresas consignatarias. Os concellos de Boiro e Riveira son os outros dous que concentran boa parte dos contratos do Pacto

17 Unidade de Promoción e Desenvolvemento Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego do Barbanza-Noia Equipo Técnico: Santiago Páramo Aller Director Beatriz Pérez Rey Técnica en Prospección e Análise do Mercado de Traballo Sandra Pérez González Técnica en Emprendemento e Promoción do Emprego Carolina Pampín Pérez Técnica en Orientación e Mellora da Empregabilidade Carmen Paz Brión Persoal de Apoio Novembro

18 ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. marzo 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. marzo 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés zo 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

Leia mais

MAPA DE RECURSOS: Instalacións Portuarias

MAPA DE RECURSOS: Instalacións Portuarias ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Instalacións

Leia mais

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses 1 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O paro rexistrado baixou en xullo, como ocorre adoito nese mes. Na evolución anual tende á baixa desde novembro de 2013. Malia o descenso, o desemprego

Leia mais

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos 1 PARO REXISTRADO Evolución mensual do paro rexistrado No mes de novembro había 225.158 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego (122.449 mulleres e 102.709 homes). Dese

Leia mais

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Menor de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos 1 PARO REXISTRADO Evolución mensual do paro rexistrado O ano 2015 pechou con 228.808 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego, das cales o 53,31 % son mulleres e 31.076,

Leia mais

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Homes Mulleres. Menores de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Homes Mulleres. Menores de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos 1 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O pasado mes de febreiro pechou con 235.268 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego en Galicia, das cales o 53,73

Leia mais

VARIACIÓN MENSUAL DO PARO REXISTRADO EN GALICIA. AGOSTO

VARIACIÓN MENSUAL DO PARO REXISTRADO EN GALICIA. AGOSTO 1 PARO REXISTRADO Evolución do paro rexistrado No mes de agosto constaban 193.045 persoas desempregadas nas oficinas do servizo público de emprego (SEPE), das cales 107.431 eran mulleres (o 56 % do paro

Leia mais

Informe sobre o risco de pobreza e/ou exclusión social en Galicia

Informe sobre o risco de pobreza e/ou exclusión social en Galicia Informe sobre o risco de pobreza e/ou exclusión social en Galicia ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN... 3 - Gráfico 1. Evolución estatal da pobreza e a exclusión social, 2004-2014.... 3 - Táboa 1. Poboación AROPE por

Leia mais

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Mercado Laboral

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Mercado Laboral ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO Mercado Laboral - 1 - MERCADO LABORAL -2- - 3 - 6. Mercado Laboral 6.1 Introdución... 8 6.2

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

II.- O ESCENARIO MONETARIO

II.- O ESCENARIO MONETARIO II.- O ESCENARIO MONETARIO 25 1.- MERCADOS MONETARIOS E DE DÉBEDA. As características fundamentais dos mercados financeiros ao longo do ano 2005 foron, en esencia, as seguintes: Mantemento dos tipos de

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2015 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de estudos e investigacións Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia Santiago de Compostela 15896 - (A Coruña)

Leia mais

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015)

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) V I G O FICHA TÉCNICA TRABALLO DE CAMPO: Do 21 de setembro ao 5 de outubro (a.i.) MOSTRA: 374 persoas PÚBLICO OBXETIVO: Usuarios/as

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2017 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de Estudos e Investigación Estrada Santiago - Noia km 1. A Barcia 15897 - Santiago de Compostela - (A Coruña)

Leia mais

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Maio Nº Var. Int. 18/17

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Maio Nº Var. Int. 18/17 MAIO 2018 Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Maio 2018 ESPAÑA GALICIA VIAXEIROS 10.005.892 1,6% 380.080-4,7% NOITES 31.954.789 1,6% 679.897-0,5% ESTADÍA

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2016 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de Estudos e Investigación Estrada Santiago - Noia km 1. A Barcia 15897 - Santiago de Compostela - (A Coruña)

Leia mais

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO

EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO EMPREGO NO SECTOR TURÍSTICO GALEGO Infome anual 2016 Contacto: Axencia Turismo de Galicia Área de Estudos e Investigación Estrada Santiago - Noia km 1. A Barcia 15897 - Santiago de Compostela - (A Coruña)

Leia mais

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xuño Nº Var. Int. 17/16

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xuño Nº Var. Int. 17/16 XUÑO 2017 Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xuño 2017 ESPAÑA GALICIA VIAXEIROS 10.608.777 4,2% 460.539 0,4% NOITES 36.550.738 6,2% 859.230 8,5% ESTADÍA

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Sete anos negativos para o emprego que o 2015 non contribúe a paliar Febreiro de 2016

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Sete anos negativos para o emprego que o 2015 non contribúe a paliar Febreiro de 2016 1 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Sete anos negativos para o emprego que o 2015 non contribúe a paliar Febreiro de 2016 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico 3 ÍNDICE Balance laboral

Leia mais

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Outubro Nº Var. Int. 18/17

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Outubro Nº Var. Int. 18/17 OUTUBRO 2018 Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Outubro 2018 ESPAÑA GALICIA VIAXEIROS 9.674.718 2,3% 387.504-9,6% NOITES 31.139.207 0,8% 760.631-6,1% ESTADÍA

Leia mais

A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero

A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero SI A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Fundación para o Fomento da Calidade

Leia mais

CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA. Ano 2009

CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA. Ano 2009 CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA Ano 2009 Febreiro 2010 ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA (INE) Amósanse a continuación as primeiras valoracións dos resultados da Enquisa de

Leia mais

iml informe mecado laboral introducción

iml informe mecado laboral introducción 73 iml informe mecado laboral 2008. introducción .3 ámbito de demandas de traballo 74 No apartado de demandas de traballo establécese unha diferenza entre os demandantes globais e parados. Os primeiros

Leia mais

poboación xitana en paro

poboación xitana en paro 6 A poboación xitana en paro 6. A poboación xitana en paro En capítulos anteriores vimos, a grandes liñas, cifras da poboación no seu conxunto e a poboación xitana en situación de desemprego. Recordemos

Leia mais

PARO REXISTRADO POR GRUPOS DE IDADE

PARO REXISTRADO POR GRUPOS DE IDADE 1 PARO REXISTRADO Evolución do paro rexistrado Rematou a tempada estival e volve subir o paro rexistrado; en outubro aumentou por segundo mes consecutivo: 1846 persoas paradas máis ca no mes de setembro,

Leia mais

O recambio xeracional en ocupacións do mercado laboral galego O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO

O recambio xeracional en ocupacións do mercado laboral galego O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO 1 2011 O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO 2 3 O RECAMBIO XERACIONAL EN OCUPACIÓNS DO MERCADO LABORAL GALEGO XUNTA DE GALICIA Consellería de Traballo e Benestar Santiago de Compostela

Leia mais

Informe Sobre o Turismo no Pacto Territorial de Emprego Barbanza-Noia ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA

Informe Sobre o Turismo no Pacto Territorial de Emprego Barbanza-Noia ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO Informe Sobre o Turismo no Pacto Territorial de Emprego Barbanza-Noia ÍNDICE 1. Datos Xeográficos

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

O EMPREGO NO ÚLTIMO ANO

O EMPREGO NO ÚLTIMO ANO DOCUMENTOS O EMPREGO NO ÚLTIMO ANO gabinete técnico de cc oo de galicia área económica n.º 123/ xullo de 2008 gabinete técnico económico 1 Documento do Gabinete Técnico do S. N. de CC OO de Galicia N.º

Leia mais

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO INFORME SOBRE O DE COMERCIO POLO MIÚDO Novembro 2017 Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A

Leia mais

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación . Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación CONTIDO 1. DATOS DE POBOACIÓN 2. ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico ÍNDICE 1. Galicia crea menos emprego ca

Leia mais

INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER. Comisión Situación Socio Laboral da Muller

INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER. Comisión Situación Socio Laboral da Muller INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER Comisión Situación Socio Laboral da Muller Informe Situación Socio Laboral da Muller Coordinación: Secretaría Xeral da Igualdade Elaboración: Comisión de Situación

Leia mais

II. O escenario Monetario

II. O escenario Monetario II. O escenario Monetario SITUACIÓN MONETARIA E FINANCEIRA Desde o punto de vista financeiro e monetario as condicións das economías no exercicio 20 mativéronse suficientemente folgadas, nun entorno presidido

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014 1 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico Secretaría Xeral de Política

Leia mais

INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía

INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA 2014 Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía 1 SITUACIÓN LABORAL DA MULLER (Ano 2014) A crise económica que, desde o ano 2007, afecta a Galiza,

Leia mais

7.1 Introdución CONTRATACIÓN. Consello Galego de Relacións Laborais

7.1 Introdución CONTRATACIÓN. Consello Galego de Relacións Laborais CONTRATACIÓN 7 7.1 Introdución O Estatuto dos Traballadores establece no seu artigo 16 que os empresarios están obrigados a comunicar á Oficina Publica de Emprego o contido dos contratos de traballo celebrados

Leia mais

Estudo do mercado laboral Galicia 2015

Estudo do mercado laboral Galicia 2015 Estudo do mercado laboral Galicia 2015 Xunta de Galicia Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral Instituto Galego das Cualificacións 2016 Xunta de Galicia. Estudo do mercado laboral Galicia 2015

Leia mais

PRINCIPAIS INDICADORES DA MEDIACIÓN DE SEGUROS EN GALICIA EXERCICIO 2016

PRINCIPAIS INDICADORES DA MEDIACIÓN DE SEGUROS EN GALICIA EXERCICIO 2016 PRINCIPAIS INDICADORES DA MEDIACIÓN DE SEGUROS EN GALICIA EXERCICIO 2016 Páxina 1 de 21 1. INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección Xeral de Emprego e Formación Consellería de Traballo e Benestar Xunta de

Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección Xeral de Emprego e Formación Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección Xeral de Emprego e Formación Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN... 1 1.1.- CONTIDO, METODOLOXÍA

Leia mais

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2017 Abril de 2018

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2017 Abril de 2018 Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2017 Abril de 2018 Elaboración: Secretaría de Saúde Laboral e Gabinete Técnico Económico ÍNDICE PRESENTACIÓN...

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro de 2014 Páx. 42848 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS En definición do artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia os organismos autónomos son entes institucionais de dereito público, dotados

Leia mais

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO

INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO INFORME SOBRE O DE COMERCIO POLO MIÚDO Agosto 2018 Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2018 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

OBRADOIROS RÍA DE MUROS-NOIA

OBRADOIROS RÍA DE MUROS-NOIA OBRADOIROS RÍA DE MUROS-NOIA Do 3 ao 20 de Decembro 2018 Descobre as novas tecnoloxías internet e as redes sociais Adquire técnicas de comunicación efec va en inglés Fórmate en novas técnicas de cociña

Leia mais

Informe anual sobre prezos e mobilidade da terra rústica en Galicia

Informe anual sobre prezos e mobilidade da terra rústica en Galicia Informe anual sobre prezos e mobilidade da terra rústica en Galicia 2017 Este documento é o Informe anual de prezos e taxas de compravenda de terras rústicas en Galicia producido polo Observatorio Galego

Leia mais

Estudo do mercado laboral. Galicia 2011

Estudo do mercado laboral. Galicia 2011 1 Estudo do mercado laboral. Galicia 2011 EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións COORDINACIÓN: Marisa Mallo

Leia mais

OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS A poboación dun determinado lugar aumenta ou diminúe ao longo do tempo. O estudo deses movementos da poboación realízase a partir dunha serie de indicadores demográficos denominados

Leia mais

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar. DATA REMATE: 30/09/2011 Contía da Subvención: -CONTRATACIÓN

Leia mais

Estudo do Mercado Laboral Galicia 2013

Estudo do Mercado Laboral Galicia 2013 Estudo do Mercado Laboral Galicia 2013 Xunta de Galicia Dirección Xeral de Emprego e Formación Instituto Galego das Cualificacións 2014 Observatorio Ocupacional Instituto Galego das Cualificacións Dirección

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Os Organismos Autónomos aparecen recollidos no artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que os define coma entes institucionais de dereito

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

ANEXO C INFORME DE RESULTADOS ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA

ANEXO C INFORME DE RESULTADOS ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA ANEXO C INFORME DE RESULTADOS ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA Nº DE PROTOCOLO: 2014/25 1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: Alternativas para o acabado de becerros en pastoreo en sistemas semiextensivos 2.-

Leia mais

CARACTERIZACIÓN DE SEIS ZONAS DE GALICIA CON DIFERENTE GRAO DE URBANIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE SEIS ZONAS DE GALICIA CON DIFERENTE GRAO DE URBANIZACIÓN X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Pontevedra, 3 4 5 de novembro de 2011 CARACTERIZACIÓN DE SEIS ZONAS DE GALICIA CON DIFERENTE GRAO DE URBANIZACIÓN Calvo Ocampo, E. 1, Iglesias

Leia mais

Elaborado polo Gabinete Económico e coordinado pola Secretaría de Emprego

Elaborado polo Gabinete Económico e coordinado pola Secretaría de Emprego Elaborado polo Gabinete Económico e coordinado pola Secretaría de Emprego Xaneiro de 2018 ÍNDICE Presentación...5 Enquisa de Poboación Activa (EPA)...7 Afiliación á Seguridade Social...15 Contratos rexistrados...19

Leia mais

A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións Carlos Díaz Diéguez - IES As Mariñas

A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións Carlos Díaz Diéguez - IES As Mariñas A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións 1. Cifras e distribución da poboación Somos 7.000 millóns de persoas A distribución da poboación

Leia mais

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos).

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). clases sen fume información para os escolares curso 2017-2018 É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). Ten como fin evitar que comeces a fumar ou ben, se xa o fixeches, que deixes o

Leia mais

Estudo sobre a situación do sector turístico en Boiro e resto do Barbanza

Estudo sobre a situación do sector turístico en Boiro e resto do Barbanza Estudo sobre a situación do sector turístico en Boiro e resto do Barbanza Municipios de Boiro, Porto do Son, Ribeira, A Pobra e Rianxo ÍNDICE INTRODUCIÓN 4 ESTUDO DE CARACTERIZACIÓN DA OFERTA DE ALOXAMENTO

Leia mais

Estudo de inserción laboral dos titulados de FP que remataron estudos no curso

Estudo de inserción laboral dos titulados de FP que remataron estudos no curso Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Estudo de inserción laboral dos titulados de FP que remataron estudos no curso 2003-2004 Estudo comparado con curso 2001-2002

Leia mais

INDICADORES SOBRE BANDA LARGA Enquisa ás empresas sobre a Sociedade da Información en Galicia

INDICADORES SOBRE BANDA LARGA Enquisa ás empresas sobre a Sociedade da Información en Galicia INDICADORES SOBRE BANDA LARGA 2010 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico

Leia mais

ESTRATEXIA DE COOPERACIÓN DO RÍO MINHO TRANSFRONTEIRIZO 2030 PRIMEIRO BORRADOR

ESTRATEXIA DE COOPERACIÓN DO RÍO MINHO TRANSFRONTEIRIZO 2030 PRIMEIRO BORRADOR ESTRATEXIA DE COOPERACIÓN DO RÍO MINHO TRANSFRONTEIRIZO 2030 PRIMEIRO BORRADOR TEXTO PARA SER SOMETIDO A DEBATE DURANTE E A PARTIR DO PRIMEIRO FORO TRANSFRONTEIRIZO A CELEBRAR EN VALENÇA DO MINHO O 21

Leia mais

PANORAMA E CLAVES NO GRAN CONSUMO

PANORAMA E CLAVES NO GRAN CONSUMO II ciclo de workshops PANORAMA E CLAVES NO GRAN CONSUMO Workshop 1. Tendencias de consumo saudables Workshop 2. O surtido e a innovación na gran distribución Workshop 3. Plan promocional eficiente Primeiro

Leia mais

PERFIL DO VISITANTE EN AROUSA NORTE

PERFIL DO VISITANTE EN AROUSA NORTE PERFIL DO VISITANTE EN AROUSA NORTE Informe ano 2015 Axencia de Turismo de Galicia Área de Estudos e Investigación (AEI_tg) Obxectivos O estudo do perfil dos turistas que visitan Arousa Norte busca medir

Leia mais

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 30 DE XULLO ÁS 12.00 HORAS. ORGANIZACIÓN. A X edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO, rexerase polo código deportivo e a

Leia mais

Matemática Financeira

Matemática Financeira Matemática Financeira 1. Introdución 2. Porcentaxes 2.1 Incrementos e diminucións porcentuais 2.2 Porcentaxes encadeadas 3. Problemas de intereses 3.1 Interese Simple 3.2 Interese Composto. Capitalización.

Leia mais

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2016 Abril de 2017

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2016 Abril de 2017 Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Informe de sinistralidade laboral en Galicia en 2016 Abril de 2017 Elaboración: Secretaría de Saúde Laboral e Gabinete Técnico Económico ÍNDICE PRESENTACIÓN...5

Leia mais

II. O escenario Monetario

II. O escenario Monetario II. O escenario Monetario 27 SITUACIÓN MONETARIA E FINANCEIRA No contorno dunha significativa expansión económica, os trazos básicos que definen a actual situación monetaria e financeira dos mercados son

Leia mais

2. Contido Criterios A elaboración do Informe do mercado laboral aséntase nos seguintes criterios: - Conxuntura e evolución. No novo deseño do informe

2. Contido Criterios A elaboración do Informe do mercado laboral aséntase nos seguintes criterios: - Conxuntura e evolución. No novo deseño do informe 1. Introdución O Informe do mercado laboral é elaborado con periodicidade anual polo Observatorio das Ocupacións, servizo do INSTITUTO GALEGO DAS CUALIFICACIÓNS, adscrito pola súa vez á Dirección Xeral

Leia mais

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL A ESCADA Artigo 1.- Obxecto O obxecto deste prezo público é o cobramento da participación nas actividades socioeducativas

Leia mais

A orde das axudas do Plan Apícola 2018 será publicada no mes de marzo. A subvención repartirase nesta orde prioridade e coa porcentaxe máxima de:

A orde das axudas do Plan Apícola 2018 será publicada no mes de marzo. A subvención repartirase nesta orde prioridade e coa porcentaxe máxima de: PLAN APICOLA 2018 A orde das axudas do Plan Apícola 2018 será publicada no mes de marzo. A subvención repartirase nesta orde prioridade e coa porcentaxe máxima de: Ata o 80 % nos tratamentos contra a varroa

Leia mais

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007 ANEXOS Situación da lingua galega na sociedade Observación no ámbito da cidadanía 2007 183 Situación da lingua galega na sociedade 14. ANEXO I: ENQUISA 14.1 Precuestionario e cuestionario 14.1.1 Rexistro

Leia mais

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

O GASTO ENERXÉTICO NAS NOSAS EMPRESAS: A XESTIÓN EFICIENTE

O GASTO ENERXÉTICO NAS NOSAS EMPRESAS: A XESTIÓN EFICIENTE O GASTO ENERXÉTICO NAS NOSAS EMPRESAS: A XESTIÓN EFICIENTE Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2007 Xoán Ramón Doldán García Director do Instituto Enerxético de Galicia Distribución do consumo enerxético

Leia mais

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia SI O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais II.2. Empresas que non usan Software

Leia mais

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122

DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3122 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 15 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia 2014, un ano pésimo para o emprego en Galicia Febreiro de 2015

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia 2014, un ano pésimo para o emprego en Galicia Febreiro de 2015 1 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia 2014, un ano pésimo para o emprego en Galicia Febreiro de 2015 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico 2 ÍNDICE Presentación...5 Peor evolución do

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

Informe da da situación. mocidade. no mercado de traballo galego

Informe da da situación. mocidade. no mercado de traballo galego Informe da da situación mocidade no mercado de traballo galego Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego Das Cualificacións Coordinación:

Leia mais

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade Política e Obxectivos de Calidade Curso 2014/2015 1 Política de Calidade do Centro A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha

Leia mais

En Santiago de Compostela, a de de 2011 REUNIDOS

En Santiago de Compostela, a de de 2011 REUNIDOS ADDENDA AO ACORDO ASINADO POLAS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, FACENDA E ECONOMÍA E INDUSTRIA E AS UNIVERSIDADES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA E VIGO PARA O PLAN DE FINANCIAMENTO

Leia mais

Puntazo de Encontro speed-dating cultural

Puntazo de Encontro speed-dating cultural Culturgal é un gran punto de encontro. Por iso, o Concello de Pontevedra quere ORGANIZAR espazos e momentos para atoparnos no Culturgal. Entendemos que é moi importante que empresas (novas ou non tanto),

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Os Organismos Autónomos aparecen recollidos no artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que os define coma entes institucionais de dereito

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia A sinistralidade laboral en Galicia en cifras Abril de 2015

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia A sinistralidade laboral en Galicia en cifras Abril de 2015 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia A sinistralidade laboral en Galicia en cifras Abril de 2015 Elaboración: Secretaría de Saúde Laboral e Gabinete Económico ÍNDICE 1. Presentación...5 2. Introdución...9

Leia mais

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZAS DE IDIOMAS CURSO

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZAS DE IDIOMAS CURSO FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN Campus universitario norte Avda. Xoán XXIII 15782 Santiago de Compostela Máster en Profesorado de Educación master.secundaria@usc.es MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO LABORAL GALEGO 2011

AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO LABORAL GALEGO 2011 AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO LABORAL GALEGO 2011 As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2 As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 3 As persoas con discapacidade

Leia mais

A Sociedade da Información e os autónomos de Galicia. Edición 2013

A Sociedade da Información e os autónomos de Galicia. Edición 2013 SI A Sociedade da Información e os autónomos de Galicia. Edición 2013 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Lugar: Santiago de Compostela Ano:

Leia mais

Informe VIH-sida en Galicia: Diagnósticos de infección polo VIH: Casos de sida: Mortalidade polo VIH-sida:

Informe VIH-sida en Galicia: Diagnósticos de infección polo VIH: Casos de sida: Mortalidade polo VIH-sida: Informe VIH-sida en Galicia: Diagnósticos de infección polo VIH: 24-21 Casos de sida: 1984-21 Mortalidade polo VIH-sida: 1984-28 Pode atopar o PDF deste documento en castelán, na epígrafe Saúde Pública

Leia mais

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos:

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos: BENESTAR SOCIAL 2015 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PERTENCENTES Á REDE AFESIN, Á CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E Á AXENCIA GALEGA

Leia mais

SECTORES FEMINIZADOS ANOS

SECTORES FEMINIZADOS ANOS ENFERMIDADES SECTORES FEMINIZADOS ANOS 2009-2014 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral iro 2017 1 Autor: Manuel Armada Oya Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ISSGA Coa publicación

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Tramitación parlamentaria: Proposición de lei, BOPG núm. 24, do 27.4.1990. Debate e toma en consideración

Leia mais

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ÍNDICE: 1 INTRODUCIÓN... 2 2 GASTOS XUSTIFICABLES...3 2.1 Consideracións

Leia mais

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 A) ALTA NO REXISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DA XUNTA DE GALICIA SEF O primeiro que hai que facer é acceder ao SEF a través do seu enlace para

Leia mais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO GRAO EN PEDAGOXIA APELIDOS E NOME DNI DATOS DO/A ALUMNO/A TITULO DO TFG A) TRABALLO ESCRITO (70%) Apartados

Leia mais