Portal de Directores de Centro de Gasto da USC

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Portal de Directores de Centro de Gasto da USC"

Transcrição

1 Portal de Directores de Centro de Gasto da USC

2 Índice Introdución Acceso ao Portal Operacións de Usuario Informes Orzamento Execución Xestión de follas de pedimento Alta Visualización

3 Introdución (1) O Portal de Directores de Centro de Gasto da USC é unha ferramenta web encamiñada a facilitar o seguimento da xestión das partidas das que son titulares e xerar follas de pedimento para os provedores. Unha posibilidade interesante do Portal para un director de centro de gasto, é a de emitir unha serie de informes coa información que pode precisar das partidas orzamentarias nas que figura como director. Dende este Portal, un director de centro de gasto, pode dar de alta en e SICUS unha folla de pedimento electrónica (autorización electrónica que supón a reserva de crédito na partida) dirixida a un provedor concreto. Ademais, se este provedor está dado de alta no Portal de provedores, pódese enviar un aviso, que se xera automaticamente, de que hai unha autorización electrónica tramitada da que é destinatario e de que pode ser visualizada dende o Portal de Provedores da USC. Unha vez dada de alta a autorización electrónica e enviada ao provedor por correo electrónico ou, previa impresión, por correo ordinario, a tramitación do resto do procedemento corresponde aos responsables de asuntos económicos asignados.

4 Introdución (2) Das altas de follas de pedimento electrónicas recibe información o responsable de asuntos económicos. Un director de centro de gasto poderá dar de alta autorizacións electrónicas nas partida orzamentaria, sempre e cando no sistema conste como titular da partida e ademais a partida estea asociada a unha actividade de investigación ou do desenvolvemento de cursos de posgrao. Se é titular de partidas orzamentarias pola súa condición de cargo académico non poderá dar de alta autorizacións nas partidas das que é titular pero terá acceso aos informes. Un usuario do portal, pode ser titular de partidas das dúas categorías, como cargo ou como investigador e outros, poderá dar de alta autorizacións nunhas partidas e noutras non, dependendo do rol que posúa o director nesas partidas.

5 Acceso ao Portal (1) O acceso ao Portal de Directores de Centro de Gasto da USC faise a través da dirección web (URL): Esta URL é accesible tanto dende a intranet da Universidade, como dende calquera ordenador conectado a Internet. O director de centro de gasto, deberá escribir esta URL no seu navegador para acceder a páxina de benvida ao Portal. Nesta páxina, deberá de introducir o seu identificador de usuario e o seu contrasinal, para poder entrar nel. O identificador de usuario e o contrasinal, son os mesmos que para o acceso a Windows do ordenador da USC do director de centro de gasto. As entradas para inserir estes datos están na parte inferior da páxina (ver seguinte diapositiva).

6 Acceso ao Portal (2) Entradas de datos para o identificador e o contrasinal

7 Operacións de usuario Máis detalladamente, un director de centro de gasto, dispón das seguintes funcionalidades dentro do Portal de Directores de Centro de Gasto: Emisión de informes: poderá emitir unha serie de informes organizados en dúas categorías: Orzamento e Execución. Xestión de follas de pedimento electrónicas: segundo sexa o rol do director en cada partida orzamentaria, este poderá emitir e visualizar aquelas autorizacións electrónicas que considere oportunas. Nas seguintes diapositivas detállanse cada unha das operacións dispoñibles.

8 Informes (1) Un director de centro de gasto, poderá emitir os informes deseñados no sistema iguais aos que xa existían en e SICUS referidos as partidas das que é titular. Iranse agregando novos informes do seu interese. Os informes dispoñibles agréganse do seguinte xeito: Orzamento: informe sobre o estado do crédito da partida, do gasto da partida concreta, do gasto por subconcepto económico e da relación con terceiros. Execución: podemos coñecer o estado de execución das partidas, resume de crédito e gasto, facturas en trámite (pendentes de asinar ou de inventario) e saldo de autorizacións (importe de autorización menos importe de obrigas asociadas). Todos os informes teñen un funcionamento común, por iso detallarase en profundidade un deles, e dos demais darase unha breve explicación.

9 Informes (2) Proceso Xeral (ver diapositivas con exemplo en páxinas seguintes): Na páxina de inicio do Portal, acceder á opción Informes do Menú directores, sito na parte esquerda da páxina de inicio do director do Portal. Mostrarase a continuación, unha pantalla co listado de posibles informes a emitir, agrupados en dos conxuntos: Orzamento e Execución. Unha vez aí, para emitir un informe determinado, premerase enriba do nome dese informe. Para volver á páxina de inicio do director, premer o botón de Saír.

10 Informes (3) Acceso ao Listado de informes

11 Informes (4) Listado de informes Premer no nome do informe para poder emitilo

12 Informes de orzamento (1) Dentro deste epígrafe, englóbanse os seguintes informes: Informe estado presupostos créditos: informe que mostra un pequeno resumo dos totais de créditos, autorizacións, obrigas, etc. vinculadas á partida elixida, así como de todas as modificacións orzamentarias feitas sobre esta partida. Informe estado presuposto gasto: mostra o estado de gasto económico dunha partida orzamentaria. Fai un resumo das autorizacións tramitadas e facturas vinculadas a elas. Informe estado presuposto subconceptos: mostra un resumo das autorizacións e obrigas asociadas a elas, vinculadas a unha determinada partida orzamentaria, agrupando os datos segundo os subconceptos económicos establecidos en cada autorización. Informe estado presuposto terceiros: mostra unha listaxe das autorizacións de obrigas asociadas a un determinado terceiro, sempre e cando as autorizacións pertenzan a partidas nas que é director o usuario do Portal. Nas seguintes diapositivas, farase un exemplo co primeiro e o último dos informes.

13 Informes de orzamento (2) Exemplo Informe: estado presupostos créditos Proceso (ver diapositivas con exemplo en páxinas seguintes): Chegar á pantalla de Listado de Informes Premer o botón dereito do rato, no informe chamado Informe estado presupostos créditos O sistema mostrará unha primeira pantalla, que permitirá filtrar os datos que se queren visualizar no informe. Tamén, hai que indicar o formato de saída do informe. Unha vez indicados os datos de filtro, premendo o botón de Mostrar emitirase o informe, no formato indicado. Para voltar á Lista de informes, premer o botón de Saír. Notas: Exercicio: indicar o exercicio presupostario do que se queira sacar o informe Segundo o rol do director na partida (decano/actividade investigación), escoller a partida no combo adecuado. Somentes se pode escoller unha partida dun combo determinado á vez. Formato de saída: os datos desexados, poderán verse nunha nova páxina web (formato: HTML) ou ben, como documento Adobe Acrobat

14 Informes de orzamento (3) Exemplo Informe de Estado Presupostos: créditos

15 Informes de orzamento (4) Exemplo Indicar exercicio presupostario Según o rol do director na partida, elixir unha soa partida dun só combo Seleccionar o formato de saída do informe Emitir informe Volver á páxina de listado

16 Informes de orzamento (5) Exemplo Informe en formato Adobe Acrobat (PDF)

17 Informes de orzamento (6) Exemplo Informe: estado presupostos terceiros Proceso (ver diapositivas con exemplo en páxinas seguintes): Chegar á pantalla de Listado de informes. Premer o botón dereito do rato, no informe chamado Informe estado presupostos terceiros. O sistema mostrará unha primeira pantalla, que permitirá filtrar os datos que se queren visualizar no informe. Tamén haberá que indicar o formato de saída do informe. Unha vez indicados os datos de filtro, premendo o botón de Mostrar emitirase o informe, no formato indicado. Para volver á Lista de informes, premer o botón de Saír. Notas: Centro: pódense pedir todas as facturas dun centro concreto ou de todos á vez (as facturas están dadas de alta nas partidas das que se é titular que poden estar xestionadas nun centro ou en varios) Exercicio: indicar o exercicio presupostario do que se quere sacar o informe. Terceiro: indicar o provedor sobre o que sacar os datos. Formato de saída: os datos desexados poderán verse nunha nova

18 Informes de orzamento (7) Exemplo Informe de Estado presupostos: terceiros

19 Informes de orzamento (8) Exemplo Indicar o centro do que se queren ver os datos Indicar exercicio presupostario Indicar o terceiro do que se queren saber datos Formato de saída do informe Emitir informe Volver á páxina de listado

20 Informes de orzamento (9) Exemplo Informe en formato Adobe Acrobat (PDF)

21 Informes de execución (1) Dentro deste epígrafe, englóbanse os seguintes informes: Informe estado execución: este informe é un resume do crédito inicial, das modificacións positivas e modificacións negativas de crédito e o crédito definitivo da partida. Ademais é o resume das autorizacións e as obrigas contabilizadas na partida. Informe facturación en trámite: mostra, filtrado segundo o centro orgánico asociado ás partidas, ás obrigas que están pendentes de inventariar ou de calquera trámite e que polo tanto non poden ser tramitadas para o seu pagamento. Informe saldo das autorizacións: é un resume dos saldos actuais (importe de autorización menos importe obrigas) de todas as autorizacións de todas as partidas do centro elixido, a información preséntase agregando as autorizacións por partida.

22 Informes de execución (2) Exemplo Informe: saldo das autorizacións Proceso (ver diapositivas con exemplo en páxinas seguintes): Chegar á pantalla de Listado de informes Premer o botón dereito do rato, no informe chamado Informe saldo das autorizacións O sistema mostrará unha primeira pantalla, que permitirá filtrar os datos que se queren visualizar no informe. Tamén hai que indicar o formato de saída do informe. Unha vez indicados os datos de filtro, premendo o botón de Mostrar emitirase o informe, no formato indicado. Para volver á Lista de informes, premer o botón de Saír. Notas: Centro: pódense pedir todos os datos dun centro concreto ou de todos á vez. Exercicio: indicar o exercicio presupostario do que se quere sacar o informe. Formato de saída: os datos desexados, poderán verse nunha nova páxina web (formato: HTML) ou ben, como documento Adobe Acrobat (formato: PDF)

23 Informes de execución (3) Exemplo Informe de saldo das autorizacións

24 Informes de execución (4) Exemplo Escoller o centro do que obter os datos. (Poden ser todos) Indicar exercicio presupostario Formato de saída do informe Emitir Informe Volver á páxina de listado

25 Informes de execución (5) Exemplo Informe en formato Adobe Acrobat (PDF)

26 Xestión de follas de pedimento (1) Dende este apartado do menú un director de centro de gasto poderá dar de alta autorizacións electrónicas nas partidas orzamentarias, sempre e cando no sistema conste como titular da partida e ademais a partida estea asociada a unha actividade de investigación ou do desenvolvemento de cursos de posgrao. Se é titular de partidas orzamentarias pola súa condición de cargo académico non poderá dar de alta autorizacións nas partidas das que é titular pero terá acceso aos informes Unha vez dada de alta a autorización electrónica, o director pode optar por enviarlle un aviso ao provedor a través do correo electrónico. Así, o provedor poderá visualizar o pedido electrónico a través do Portal de provedores da USC (sempre que nel estea dado de alta como usuario). A xestión posterior das autorizacións electrónicas, correspóndenlle enteiramente ao RAE, incluíndo a xestión das obrigas

27 Xestión de follas de pedimento (2) Proceso xeral (ver diapositivas con exemplo en páxinas seguintes): Na páxina de inicio do Portal, acceder á opción Xestión de follas de pedimento do Menú directores, sito na parte esquerda da páxina de inicio do director do Portal. Mostrarase a continuación, unha pantalla co listado das partidas nas que o usuario ten o rol de director con actividade investigación e outras. O listado está composto dunha liña por partida, tendo que premer o botón cunha Folla e Lupa, sito na esquerda da liña, para acceder á partida desexada. Para volver á páxina de inicio do director, premer o botón de Saír.

28 Xestión de follas de pedimento (3) Acceso á Xestión de follas de pedimento

29 Xestión de follas de pedimento (4) Listado de partidas Premer no botón para seleccionar unha partida concreta

30 Alta de folla de pedimento (1) Como tiñamos indicado anteriormente ao director apareceralle unha lista de partidas nas que pode dar de alta autorizacións electrónicas. Unha vez escollida a partida, en pantalla móstranse dúas pestanas: Lista de autorizacións electrónicas Estado da partida A primeira mostra a lista das autorizacións electrónicas xeradas ata o momento e a segunda permítenos ver o crédito dispoñible na partida, inclúe todos os datos asociados nela, crédito definitivo, total autorizacións (electrónicas ou non). O crédito dispoñible é o importe máximo que pode ter a autorización electrónica. A aplicación estase a actualizar constantemente, quere dicir que o responsable de asuntos económicos pode dar de alta unha autorización na partida un instante despois da consulta do estado desta polo que o dispoñible pode ter cambiado. Unha vez creada a autorización electrónica, o sistema pregúntalle ao director se quere enviarlle un aviso ao provedor a través do correo

31 Alta de folla de pedimento (2) Proceso xeral (ver diapositivas con exemplo en páxinas seguintes): Acceder á lista de autorizacións da partida desexada (ver proceso anterior) Unha vez dentro da partida desexada, para dar de alta unha nova autorización será necesario premer o botón de Alta autorización. Aparecerá, entón, a pantalla de introdución de datos para a nova autorización. Unha vez introducidos os novos datos, premer o botón de Inserir. Se o provedor ten un correo electrónico almacenado no rexistro de terceiros da USC, o sistema preguntaralle ao director se quere enviar un aviso por correo electrónico, tendo que premer Si en caso afirmativo. O sistema volverá á lista de autorizacións da partida. Notas: Os campos Identificador e Código expediente son automáticos. Provedor: pode indicarse o CIF enteiro do provedor ou ben parte do seu nome para que o sistema faga unha busca e poder escoller no combo da dereita unha das opcións mostradas. Concepto: detalle do material a pedir. Os demais campos son obrigatorios, salvo Observacións

32 Alta de folla de pedimento (3) Acceso á Xestión de follas de pedimento

33 Alta de folla de pedimento (4) Listado de partidas Premer no botón para seleccionar unha partida concreta

34 Alta de folla de pedimento (5) Caixas de texto para a introdución de datos Orde de gardar a nova autorización electrónica

35 Alta de folla de pedimento (6) Confirmar ou non o envío dun aviso ao provedor indicándolle a existencia dun novo pedido

36 Visualización de follas de pedimento (1) O director de centro de gasto, pode visualizar todas as autorizacións electrónicas que deu de alta. Deste xeito, pode facer comprobacións dos pedidos enviados e o seu estado da facturación. Tamén, poderá imprimir a folla de pedimiento a través dunha ventá coa folla de pendimento nun documento en formato PDF. Só se poden visualizar os datos, non podendo facer ningún cambio nas follas de pedimento xa gravadas.

37 Visualización de follas de pedimento (2) Proceso xeral (ver diapositivas con exemplo en páxinas seguintes): Acceder á lista de autorizacións da partida desexada (ver proceso anterior) Unha vez dentro da partida desexada, mostrarase unha lista coas autorizacións electrónicas creadas para esa partida. Premendo o botón Lapis, éntrase na pantalla de visualización dos datos da autorización electrónica. Dentro de esta pantalla, vostede poderá imprimir a folla de pedimiento se pulsa o botón de imprimir. Unha vez pulsado, apareceralle unha nova ventá co documento en formato PDF, listo para imprimir directamente. Premendo o botón de Saír, o sistema volve á lista de autorizacións da partida. Notas: Os datos móstranse só en modo só lectura, non podendo facer cambios neles. Se vostede imprimiu esta folla, ao RAE constaralle a data e a persoa que imprimiu a mesma. Se non fora posible a apertura da ventá de impresión, o sistema mostraralle unha mensaxe cun enlace ao documento PDF.

38 Visualización de follas de pedimento (3) Acceso á Xestión de follas de pedimento

39 Visualización de follas de pedimento (4) Listado de partidas Premer no botón para seleccionar unha partida concreta

40 Visualización de follas de pedimento (5) Lista de autorizacións electrónicas da partida Acceso aos datos da autorización electrónica Volver á lista de partidas

41 Visualización de follas de pedimento (6) Ficha da Autorización electrónica en modo só lectura

42 Fin do Documento Técnico

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 A) ALTA NO REXISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DA XUNTA DE GALICIA SEF O primeiro que hai que facer é acceder ao SEF a través do seu enlace para

Leia mais

MANUAL DE USUARIO DE etrades

MANUAL DE USUARIO DE etrades MANUAL DE USUARIO DE etrades Versión: v.01.02 Data edición: 14/12/2010 1. ACCESO Á APLICACIÓN... 3 2. EMPRESA DESPRAZA... 4 3. DATOS DO DESPRAZAMENTO... 5 4. EMPRESA CONTRATA... 6 5. PERSOAL... 8 6. RESUMO...

Leia mais

Máquinas Recreativas. Guía de usuario

Máquinas Recreativas. Guía de usuario Máquinas Recreativas Guía de usuario Índice Índice. 1) Acceso á Oficina Virtual Tributaria 3 2) Declaración e autoliquidación a) Carga de datos da liquidación informativa 7 b) Confirmación do modelo D-046

Leia mais

Manual de cumprimentación da solicitude

Manual de cumprimentación da solicitude Manual de cumprimentación da solicitude Para comezar a realizar a comprimentación da solicitude poderá acceder a páxina habilitada a tal efecto na dirección: https://cooperativas.xunta.es Pasos xerais

Leia mais

Proceso de facturación.

Proceso de facturación. Proceso de facturación. O proceso de facturación permite asignar os cargos dunha reserva a unha ou varias facturas que, á súa vez, poden estar tamén a un ou varios nomes. Facturar todos os importes a un

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

Potencias e radicais

Potencias e radicais Potencias e radicais Contidos 1. Radicais Potencias de expoñente fraccionario Radicais equivalentes Introducir e extraer factores Cálculo de raíces Reducir índice común Radicais semellantes. Propiedades

Leia mais

Acceso ao xestor documental

Acceso ao xestor documental Acceso ao xestor documental Na ventana inicial accedemos a [Documentación] para acceder ao xestor documental. Páxina: 1 Apartados: operacións con cartafoles e ficheiros Dispón de varios botóns para realizar

Leia mais

Que é unha rede de ordendores?

Que é unha rede de ordendores? Redes Tema 4 Que é unha rede de ordendores? Unha rede informática é o conxunto de ordenadores interconectados entre sí, o que permite compartir recursos e información entre eles, Entre as ventaxas do uso

Leia mais

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL SOLICITANTE

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL SOLICITANTE MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL SOLICITANTE Data actualización: 23/07/15 1.-Alta no aplicativo informático Para solicitar o alta no aplicativo informático de pedidos débese dirixir

Leia mais

PANTALLA INICIAL APARTADOS DA APLICACIÓN. Na pantalla inicial o usuario dispón de diferentes apartados na barra esquerda:

PANTALLA INICIAL APARTADOS DA APLICACIÓN. Na pantalla inicial o usuario dispón de diferentes apartados na barra esquerda: PANTALLA INICIAL APARTADOS DA APLICACIÓN Na pantalla inicial o usuario dispón de diferentes apartados na barra esquerda: Accesos: Entidades: accede aos datos das entidades para crear ou modificar as existentes.

Leia mais

Apostas deportivas e de competición

Apostas deportivas e de competición Apostas deportivas e de competición Oficina Virtual Tributaria (OVT) Guía práctica de usuario Índice Índice. 1) Acceso á Oficina Virtual Tributaria 4 2) Estrutura do ficheiro de datos e subida ao servidor

Leia mais

MANUAL DE INSTRUCIÓNS PARA A INTRODUCIÓN DE DATOS REDEXGA. Versión 3 (21/02/2013)

MANUAL DE INSTRUCIÓNS PARA A INTRODUCIÓN DE DATOS REDEXGA. Versión 3 (21/02/2013) MANUAL DE INSTRUCIÓNS PARA A INTRODUCIÓN DE DATOS REDEXGA Versión 3 (21/02/2013) A continuación descríbense os pasos recomendados para introducir información na aplicación de captación de datos REDEXGA,

Leia mais

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC O Servizo de Informática e Comunicacións (en diante SIC) da UDC pon a disposición da comunidade universitaria o servizo de

Leia mais

Uso do Disco Privado Virtual: acceso web ó contorno de probas

Uso do Disco Privado Virtual: acceso web ó contorno de probas Uso do Disco Privado Virtual: acceso web ó contorno de probas Aplicación web do Disco Privado Virtual Aplicación web do Disco Privado Virtual Acceder ó Disco Privado Virtual Conectarse ó DPV Autenticación

Leia mais

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares.

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares. 5.2 Acollemento Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas actividades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado. A maioría do alumnado

Leia mais

Requisitos para subir documentos ao

Requisitos para subir documentos ao Requisitos para subir documentos ao Ser PDI Rexistrarse en RUC Solicitar a activación dos permisos para o depósito de documentos, enviando un correo a ruc@udc.es. Nel debes indicar os teus datos persoais

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

AXUDA DE USO DO CALENDARIO DE AULA

AXUDA DE USO DO CALENDARIO DE AULA AXUDA DE USO DO CALENDARIO DE AULA O calendario de aula permite que o alumno/a poida xestionar os diferentes acontecementos e o paso do tempo nas aulas, desde un ordenador con conexión a internet, e preferentemente

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO O programa de puntos de R Cable e Telecomunicacións Galicia S.A. (en diante R) foi deseñado como unha atención para aqueles clientes que dispoñen

Leia mais

OS ELEMENTOS DUN ESPAZO WEB:

OS ELEMENTOS DUN ESPAZO WEB: Ardora permite ao docente crear un "lugar" no que integrar e organizar calquera das distintas páxinas ou grupo de páxinas que crea o programa: actividades interactivas, paquetes de actividades, páxinas

Leia mais

SBN: O TEMPO NO XORNAL

SBN: O TEMPO NO XORNAL I SBN:9788445345054 1.O TEMPO NO XORNAL PROXECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. CAMBIO CLIMÁTICO 1 O TEMPO NO XORNAL Nesta materia debedes recoller datos meteorolóxicos, podendo obtelos de tres fontes diferentes.

Leia mais

INSTRUCIÓNS PARA A EDICIÓN DE ARTIGOS

INSTRUCIÓNS PARA A EDICIÓN DE ARTIGOS INSTRUCIÓNS PARA A EDICIÓN DE ARTIGOS RESUMO Anxo de la Puente Fernández, Presidente CPMA-Vigo Neste Anexo ó Regulamento da web da CPMA-Vigo danse as instrucións para crear, editar e publicar artigos na

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL VALIDADOR

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL VALIDADOR MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL VALIDADOR Data actualización: 23/07/15 1.-Alta no aplicativo informático Para solicitar o alta no aplicativo informático de pedidos débese dirixir

Leia mais

programas .py python nome.py

programas .py python nome.py Scripts en Python A tradución literal sería guións, aínda que prefiro chamarlles programas. Un programa é un arquivo que contén código fonte en linguaxe Python. Os programas teñen extensión.py Para escribir

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

Xestión de Propostas e Memorias de Cursos de Posgrao a través de Bubela

Xestión de Propostas e Memorias de Cursos de Posgrao a través de Bubela Xestión de Propostas e Memorias de Cursos de Posgrao a través de Bubela Área de Posgrao Virtual apv@uvigo.es http://bubela.uvigo.es/ Índice 1 Introdución...1 2 Guía de elaboración da proposta en Bubela...1

Leia mais

Guía Rápida Correo Web

Guía Rápida Correo Web SEPTEMBRO 2011 Guía Rápida Correo Web Correo Web Exchange Índice 1. INTRODUCIÓN... 4 2. REQUISITOS DE ACCESO... 5 3. O PANEL DE EXPLORACIÓN OWA... 6 4. OPCIÓNS... 7 4.1. Configuración rexional... 7 4.2.

Leia mais

Conexión á rede Wifi edu.xunta.es: Instrucións

Conexión á rede Wifi edu.xunta.es: Instrucións Conexión á rede Wifi edu.xunta.es: Instrucións Índice 1.Introdución: 5 2.Configuración: 6 3.Equipos Abalar. 6 4.Maqueta corporativa Abalar Libre.6 5.Ubuntu (Linux) 8 6.Windows 7 9 7.Windows 8/10 11 8.Windows

Leia mais

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA (U.T.)

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA (U.T.) MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA (U.T.) Data de actualización: 23/07/15 INDICE: 1-Alta no aplicativo informático...páxina 1 2-Perfil...Páxina 1 3-Acceso ao programa

Leia mais

MANUAL PROGRAMA DIETAS E INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA

MANUAL PROGRAMA DIETAS E INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA MANUAL PROGRAMA DIETAS E INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA Data de actualización: 09/06/16 INDICE: 1-Alta no aplicativo informático...páxina 2 2-Perfil...Páxina 2 3-Acceso

Leia mais

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 30 DE XULLO ÁS 12.00 HORAS. ORGANIZACIÓN. A X edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO, rexerase polo código deportivo e a

Leia mais

Manual do director/a de cursos

Manual do director/a de cursos Área de Posgrao Virtual apv@uvigo.es http://bubela.uvigo.es/ 2 Índice de contidos 1. Introdución 4 2. Obxectivos 4 3. Acceder a Bubela 4 4. Menú de administración 6 4.1. Listaxe de cursos 6 4.2. Listaxe

Leia mais

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL UNIDADE RESPONSABLE DO GASTO (U.R.G.)

MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL UNIDADE RESPONSABLE DO GASTO (U.R.G.) MANUAL PROGRAMA PEDIMENTOS UNIVERSIDADE DE VIGO PERFIL UNIDADE RESPONSABLE DO GASTO (U.R.G.) Data de actualización: 23/07/15 1.-Alta no aplicativo informático Para solicitar o alta no aplicativo informático

Leia mais

REDE EUSUMO. información e comunicación

REDE EUSUMO. información e comunicación REDE EUSUMO información e comunicación Índice 1. Presentación do documento 1. Principais responsabilidades dos beneficiarios en materia de información e comunicación. 1. Referencia ao financiamento e disposición

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45091 III. Outras disposicións Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter

Leia mais

Oficina Virtual Tributaria. Taxa do Bingo

Oficina Virtual Tributaria. Taxa do Bingo Oficina Virtual Tributaria Taxa do Bingo Taxa do Bingo na OVT Índice Páx. 1. Acceso á Oficina Virtual Tributaria 4 2. Arquivos a) Formato do arquivo de datos Autoliquidación da Taxa 8 Declaración da Taxa

Leia mais

ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA

ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA ANEXO V PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE INGRESOS E REINVESTIMENTOS EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN MR652A COMUNICACIÓN COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN QUE COMUNICA

Leia mais

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE Integración dun PLAN DE ORDE E LIMPEZA (POL) para os laboratorios CONSIDERANDO : 1- A falta de orde e limpeza como un factor de risco máis. 2- Que a interacción entre as tarefas

Leia mais

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez

XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez XII TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO XI Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 4 DE AGOSTO ÁS 12.00 HORAS PUNTUABLE PARA O CIRCUÍTO GALEGO DE AUGAS ABERTAS ORGANIZACIÓN. A XII edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

Puntazo de Encontro speed-dating cultural

Puntazo de Encontro speed-dating cultural Culturgal é un gran punto de encontro. Por iso, o Concello de Pontevedra quere ORGANIZAR espazos e momentos para atoparnos no Culturgal. Entendemos que é moi importante que empresas (novas ou non tanto),

Leia mais

I.E.S. CADERNO Nº 1 NOME:

I.E.S. CADERNO Nº 1 NOME: I.E.S Os números naturais Contidos 1. Números naturais Sistema de numeración decimal Escritura Orde e redondeo 2. Operacións Suma e resta Multiplicación e división Xerarquía das operacións 3. Potencias

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO Aula CeMIT de Cuntis

Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO Aula CeMIT de Cuntis Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO 2017 Aula CeMIT de Cuntis CIBERDELITOS Días: 2 e 4 de Maio (martes e xoves) Horario: 10:00h a 13:00h Nº de Prazas: 10 Nº de Horas: 6h Descrición

Leia mais

4. Feitos os trámites anteriores, enviaranse ao provedor os exemplares da folla de pedimento que corresponda.

4. Feitos os trámites anteriores, enviaranse ao provedor os exemplares da folla de pedimento que corresponda. INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ESTRATEXIA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FORMALIZAR A FOLLA DE PEDIMENTO NA XESTIÓN DO GASTO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA. (Inclúe as modificacións de 24/09/2004) Coa finalidade

Leia mais

12.- APP para dispositivos Android, IOS (Apple) e Apple Watch

12.- APP para dispositivos Android, IOS (Apple) e Apple Watch 12.- APP para dispositivos Android, IOS (Apple) e Apple Watch Podes acceder ás diferentes ferramentas que esteas a empregar en prográmame tamén desde a APP para smartphones, dispoñible para dispositivos

Leia mais

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte

Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral dita a seguinte INSTRUCIÓN 1/2013, DA SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE APLICACIÓN DAS NORMAS DE PERMANENCIA A PARTIR DO CURSO 2013/14 E DO REGULAMENTO DE INTERCAMBIOS A EFECTOS DE MATRÍCULA

Leia mais

MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL "denominación do proxecto

MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL denominación do proxecto MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL "denominación do proxecto CONSIDERANDO que o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro

Leia mais

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx. 10797 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR ORDE do 3 de abril de 2013 pola que se procede á apertura do prazo para a presentación da

Leia mais

6.- Lapela programación e currículo

6.- Lapela programación e currículo 6.- Lapela programación e currículo Na lapela programación e currículo, en cor azul existen varias opcións de xestión que funcionan de forma independente con respecto á parte das UDIs, en cor vermella,

Leia mais

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017)

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) NORMAS BÁSICAS DE POD (Acordo do Consello de Goberno de 20/03/2017) 1. Carga e capacidade docente Para os efectos da elaboración do POD, a carga docente básica dun departamento ou área é o total da docencia

Leia mais

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 A Fundación SGAE presenta o seguinte programa de bolsas de formación para o ano 2014/2015: -Bolsas para a formación

Leia mais

Índice. Proceso. Subproceso. Histórico de evolucións. PROCEDEMENTO Matrícula. AC: xestión académica. AC- 02: xestión de alumnado

Índice. Proceso. Subproceso. Histórico de evolucións. PROCEDEMENTO Matrícula. AC: xestión académica. AC- 02: xestión de alumnado Índice 02 Páxina 2 de 12 Proceso AC: xestión académica Subproceso AC- 02: xestión de alumnado Histórico de evolucións ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 01 25/05/12 Unidade de Estudos

Leia mais

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada ANEXO I PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES NO SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUA DAS PROFESIÓNS SANITARIAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DE SAGA CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Leia mais

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes Decreto lei RD 16/2012 Preguntas frecuentes [ Contido ] [ Porcentaxes e límites de achega ]...2 Cales son os cambios que se producirán na prestación farmacéutica?...2 Se supero o meu tope máximo mensual,

Leia mais

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VIVENDAS AO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS (MODELO PARA OS CONCELLOS) SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO

Leia mais

LICENZAS Prezos aprobados na Asemblea Xeral da F.G.E. de 24 de setembro de 2011 Resumo de prezos Versión do documento: 19 de Xanerio de 2012

LICENZAS Prezos aprobados na Asemblea Xeral da F.G.E. de 24 de setembro de 2011 Resumo de prezos Versión do documento: 19 de Xanerio de 2012 LICENZAS 2012 Prezos aprobados na Asemblea Xeral da de 24 de setembro de 2011 Resumo de prezos Versión do documento: 19 de Xanerio de 2012 PREZOS LICENZAS FEDERATIVAS Federado por club Federado sin afiliación

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2016-2017 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

Convocatoria Valorización de Resultados de Investigación 2012

Convocatoria Valorización de Resultados de Investigación 2012 Convocatoria Valorización de Resultados de Investigación 2012 O obxecto desta convocatoria de Valorización de Resultados é a de iniciar o camiño de realización de probas de concepto ou prototipos a partir

Leia mais

MANUAL PROGRAMA INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PARA PERSOAS SIN VINCULACIÓN LABORAL PERFIL UNIDADE TRAMITADORA

MANUAL PROGRAMA INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PARA PERSOAS SIN VINCULACIÓN LABORAL PERFIL UNIDADE TRAMITADORA MANUAL PROGRAMA INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PARA PERSOAS SIN VINCULACIÓN LABORAL PERFIL UNIDADE TRAMITADORA Data de actualización: 11/04/2017 INDICE: 1-Alta no aplicativo informático...páxina 2

Leia mais

Minerva, Repositorio Institucional da USC

Minerva, Repositorio Institucional da USC Minerva, Repositorio Institucional da USC http://minerva.usc.es SUMARIO Dspace Estrutura de Minerva : organización dos contidos Recuperación da información: consultas Servizos ofrecidos por Minerva: Alertas

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO 2016-2017 D E C E M B R O 2 0 1 5 9-14 Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para participar nas Comisións Delegadas e nas

Leia mais

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN Ed.01 01/02/2017 Páx. 1 de 7 Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ÍNDICE: 1 INTRODUCIÓN... 2 2 GASTOS XUSTIFICABLES...3 2.1 Consideracións

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2017-2018 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

REGULAMENTO XERAL CATEGORIAS DE PARTICIPACION

REGULAMENTO XERAL CATEGORIAS DE PARTICIPACION É un pracer presentarvos o I Circuíto de carreiras saudables CorreSAN, un programa de probas de carreiras a pé organizadas polo Concello de Santiago de Compostela a través do seu departamento de deportes.

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx

DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2016 Páx. 48389 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2016 pola que se abre un período de elección de provisor de asistencia

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO.

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO. Expte.nº Expediente Nº. Ex SOLICITUDE DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS Apelidos e nome: DNI/NIF: Correo lectrónico: Domicilio: Teléfono: Localidade: Provincia: C. Postal: EXPON: Que

Leia mais

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN PROTOCOLO USO PISTOLAS ÍNDICE 1.- USO... 1 1.1. SISTEMÁTICA DE TRABALLO... 1 1.1.1. Calibración... 1 1.- USO As pistolas de intradermotuberculinización están destinadas ao uso veterinario para a inoculación

Leia mais

Os Números Reais. 1. Introdución. 2. Números racionais. Número irracionais

Os Números Reais. 1. Introdución. 2. Números racionais. Número irracionais Os Números Reais 1. Introdución 2. Números racionais. Números irracionais 2.1 Números racionais 2.2 Números irracionais 3. Os números reais. A recta Real 4. Aproximacións e erros 5. Notación Científica

Leia mais

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2014 Código: 26 MATEMÁTICAS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Leia mais

NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS DA FFT NORMAS DE APLICACIÓN XERAL A TODAS AS TITULACIÓNS

NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS DA FFT NORMAS DE APLICACIÓN XERAL A TODAS AS TITULACIÓNS Praza das Cantigas, s/n Campus de Vigo 36310 Vigo España Tel. 986 812 251 Fax 986 812 380 webs.uvigo.es/fft sdfft@uvigo.es NORMATIVA INTERNA APLICABLE AO PROGRAMA ERASMUS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL NAS TITULACIÓNS

Leia mais

I.E.S. CADERNO Nº 4 NOME:

I.E.S. CADERNO Nº 4 NOME: Números decimais Contidos 1. Números decimais Numeración decimal Orde e aproximación Representación 2. Operacións Suma e resta Multiplicación División 3. Sistema métrico decimal Lonxitude Capacidade Peso

Leia mais

A, B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos investimentos realizados no 2011), C, G, H, I

A, B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos investimentos realizados no 2011), C, G, H, I ANEXO. Requirimento xustificativo Nº 1 Programa A. Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, rehabilitación e conservación das súas instalacións CÓD ENTIDADE LOCALIDADE PAÍS CIF MOTIVO DA

Leia mais

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo Condicións do Campamento Explora Ourense 2016 subtítulo 1. Introdución O campamento de verán Explora Ourense; un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

1.- Modalidades. Convocanse premios en dúas modalidades:

1.- Modalidades. Convocanse premios en dúas modalidades: A axeitada transferencia de coñecemento procedente dos organismos de investigación ao tecido produtivo está considerada unha estratexia prioritaria a nivel global para incrementar o desenvolvemento socioeconómico

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

Guía de recursos dixitais da web da UMinho

Guía de recursos dixitais da web da UMinho Universidade do Minho Guía de recursos dixitais da web da UMinho Talleres de uso das TICS para a Orientación Universitaria Proxecto cofinanciado por: Guía rápida de recursos dixitais Índice Pax 2 Introdución

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

Miguel Mourón Regueira

Miguel Mourón Regueira Índice de contido 1.- Introdución...3 2.- Iniciando sesión...3 3.- Traballando con...7 3.1.- Creando un novo canvas...7 3.2.- Partes dun canvas...9 3.3.- Desprazándonos polo canvas...9 3.4.- Engadindo

Leia mais

CONCELLO DE CHANTADA

CONCELLO DE CHANTADA ASUNTO: INFORME ESTABILIDADE E REGRA DE GASTO LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2017 DA Dacordo co artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, por o que se aproba o Regulamento de Desenrolo da Lei

Leia mais

CADERNO Nº 13 NOME: DATA: / / Estatística

CADERNO Nº 13 NOME: DATA: / / Estatística Estatística Contidos 1. Vocabulario estatístico Poboación, mostra, individuo e carácter 2. Carácter. Variable estatística Carácter cualitativo. Atributos Variables discretas Variables continuas 3. Ordenación

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13

CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 CALENDARIO XERAL PAU 2012 ACCESO CURSO 12-13 Proba de Acceso á Universidade (PAU) Proceso de Preinscrición Matrícula en titulacións do Sistema Universitario Galego (SUG) D E C E M B R O 2 0 1 1 12-16 Envío

Leia mais

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007

ANEXOS. Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía 2007 ANEXOS Situación da lingua galega na sociedade Observación no ámbito da cidadanía 2007 183 Situación da lingua galega na sociedade 14. ANEXO I: ENQUISA 14.1 Precuestionario e cuestionario 14.1.1 Rexistro

Leia mais

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) NORMATIVA DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) (Aprobada en Consello de Goberno do 14 de marzo de 2008) A Lei Orgánica

Leia mais

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade Páx. 1 de 10 ÍNDICE 1. Obxecto 2. Alcance 3. Pautas de actuación 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade 4. Condiciones de almacenamento

Leia mais

INTRODUCIÓN XORNADA DE PORTAS ABERTAS

INTRODUCIÓN XORNADA DE PORTAS ABERTAS INTRODUCIÓN XORNADA DE PORTAS ABERTAS O Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación, atlanttic, abrirá as súas portas ao público amosando a infraestrutura que dispón e a actividade investigadora

Leia mais

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais Unidade Formativa 4 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais UNIDADE FORMATIVA 4 Denominación: Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais Código: UF0322 Duración: 50 horas MÓDULO

Leia mais

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015)

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) V I G O FICHA TÉCNICA TRABALLO DE CAMPO: Do 21 de setembro ao 5 de outubro (a.i.) MOSTRA: 374 persoas PÚBLICO OBXETIVO: Usuarios/as

Leia mais

Información do documento. Control de versións. Manual de Explotación

Información do documento. Control de versións. Manual de Explotación MANUAL DE EXPLOTACIIÓN Pllantiillllas para Joomlla versiión 1..0..x e 1..5..x baseadas na nova iimaxe corporatiiva da Uniiversiidade de Viigo Vigo 08/03/2010 Información do documento Nome do proxecto:

Leia mais

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PRINCIPAIS INDICADORES DA ACTIVIDADE ECONÓMICO - FINANCEIRA 1º TRIMESTRE 2004

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PRINCIPAIS INDICADORES DA ACTIVIDADE ECONÓMICO - FINANCEIRA 1º TRIMESTRE 2004 PRIMEIRO TRIMESTRE 2004 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PRINCIPAIS INDICADORES DA ACTIVIDADE ECONÓMICO - FINANCEIRA 1º TRIMESTRE 2004 CONTIDO Páx. Esquema de relacións a nivel de xestión...

Leia mais