ËÙÑÖÓ ¼ ÓÒ ØØÙÓ ÊÔÙÐ ÖÒ ½ ¼º½ ÈÖÑÙÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ËÓÖÒ ¾ ¾ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÓÚÖÒÓ ½¼ ÈÖÐÑÒØÓ ½¾ ÊÐÓ ÒØÖ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ËÙÑÖÓ ¼ ÓÒ ØØÙÓ ÊÔÙÐ ÖÒ ½ ¼º½ ÈÖÑÙÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ËÓÖÒ ¾ ¾ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÓÚÖÒÓ ½¼ ÈÖÐÑÒØÓ ½¾ ÊÐÓ ÒØÖ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ó"

Transcrição

1 ÐÖÓ Ó ÖØÓ Ó ÀÓÑÑ Ó Ó ¾ ½º Ó ØÓ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÊÔÙÐ ÓÒ ØØÙÓ ÖÒ ½ ÔÓ Ó ÌÖÒ ØÓÖ ÊÐØÚ ÆÓÚ ÐÓÒ ½ ÖÒÓÓÒ ÓÖÓ ÓÓ ½ ÍÒÓ ÙÖÓÔ ½ ÊÚ Ó ½ Ä ÓÑÔÐÑÒØÖ ½º½ ÖØ ÑÒØÐ ¾¼¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÑÙÐÓ ÓÒ ØØÙÓ ¾ ÙØÙÖÓ ½ º ¼

2 ËÙÑÖÓ ¼ ÓÒ ØØÙÓ ÊÔÙÐ ÖÒ ½ ¼º½ ÈÖÑÙÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ËÓÖÒ ¾ ¾ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÓÚÖÒÓ ½¼ ÈÖÐÑÒØÓ ½¾ ÊÐÓ ÒØÖ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ó ÓÚÖÒÓ ½ ÌÖØÓ ÓÖÓ ÁÒØÖÒÓÒ ¾ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ¾ ÙØÓÖ ÂÙÐ ¼ ÓÖØ ËÙÔÖÑ ½¼ Ê ÔÓÒ Ð ÈÒÐ Ó ÅÑÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ ½½ ÓÒ ÐÓ ÓÒÓÑÓ ËÓÐ ÑÒØÐ ½½º½ Ò ÓÖ Ó ÖØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ÓÐØÚ ÌÖÖØÓÖ

3 ÐÓ Ó ÒÓÚÓ ÈÖ ÒØ ÓÓÖÖ ÒÓ ÑÒÑÓ ÒØÖ ÚÒØ ØÖÒØ ÒÓ ÒØ ÜÔÖÓ Ó ÔÓÖ Ó ÔÖ ÒØ ØØÙÐÖº Ó ÚÒ ÈÖ Ò ÊÔÙÐ ÔÓÖ ÕÙÐÕÙÖ ÑÓØÚÓ Ñ ÓÙ ÔÓÖ ÑÔÑÒØÓ ÓÒ ØØÓ ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÕÙ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓ ÐÖÓ ÔÐ ÑÓÖ ÓÐÙØ Ù ÓÑÔÖÒÓ ÙÒÓ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÓÑ ÜÓ ÑÑÖÓ ÒÓ ÖØÓ ½½ ½¾ ÜÓ Ó ÔÖÓÚ ÓÖÑÒØ ÜÖ ÔÖÚ Ø ÈÖ ÒØ Ó ËÒÓ Ø ÔÓÖ Ù ÚÞ ØÚÖ ÑÔÓ ÔÐÓ Ó ÚÒ ÓÙ ÕÙÒÓ Ó ÑÔÑÒØÓ ÐÖÓ ÒØÚÓ ÆÓ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ó ÚÓØÓ ÔÖ ÐÓ Ó ÒÓÚÓ ÈÖ ÔÐÓ ÓÓÖÖ ÜØÓ Ñ Ó ÓÖ ÑÓÖ ÓÒ ØØÓ ÔÐÓ ÓÒ ÒØ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÒÓ ÑÒÑÓ ÒØÖ ÚÒØ ØÖÒØ ÒÓ ÐÓ ÖØÙÖ ÚÒ ÓÙ ÐÖÓ Ó ÖØÖ ÒØÚÓ Ó ÔÓ ÑÔÑÒØÓº ÒÓ ÔÖÞÓ Ø ÒØ Ø ÐÑØ ÔÖ ÔÖ ÒØÓ Ë ÙÑ Ô Ó ØÒÓ ÒÙÒÓ ÔÙÐÑÒØ Ù ÒØÙÖ Ö ÒØÓ ÓÑ ÑÒÓ ¼ ÒØ Ø Ó ÓÙ ÑÔ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÔÓ Ö Ö ÑÓÖÖ ÒØ Ó ÔÖÑÖÓ ØÙÖÒÓ ÙÑ Ó ÒØÓ ÑÓÖÖ ÓÙ ÒÓÒØÖ Ë ÑÔÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÔÖÓÒÙÒ Ó ÑÒØÓ Ó ÐÑÒØÓ ÓÙ ÑÔÑÒØÓ ÙÑ Ó Ó ÒØÓ ÆÓ ÚÓÖÓ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ØÙÖÒÓ ÒØ ØÒ ÚÒØÙ Ó Ñ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÐÖ ÕÙ ÚÑ Ö ÖÐÞ ÒÓÚÑÒØ ÓÒ ÐÓ ÓÔÖÓ ÐØÓÖ Ó Ñ ÑÓ ÚÐ Ñ Ó ÐÑÒØÓ ÓÙ ØÓ ÓÚÖÒÓ ÊÔÙÐ Ñ ÓÒÓÖÑ ÓÑ Ð ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÙÒÓ ½ ÔÖÓÔÓ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÖÓÑÙÐ Ð ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÙÓ ØÓÖ Ù ÔÓÚÓ ÖÒ ÔÖÓÐÑ ÓÐÒÑÒØ Ó Ù ÓÑÔÖÓÑ Ó ÓÑ Ó Ö ÙÑÒÓ Ó ÔÖÒÔÓ ÓÖÒ ÒÓÒÐ ÓÒÓÖÑ ÒÓ ØÓ ÐÖÓ ½ ÓÒ ÖÑ ÓÑÔÐØ ÔÐÓ ÈÖÑÙÐÓ ÔÐ ½ Ñ ÓÑÓ ÓÑ Ó ÖØÓ ÚÖ ÒÓ ÓÒ ØØÙÓ ÚÖØÙ ÔÖÒÔÓ ÐÚÖ ØÖÑÒÓ Ó ÔÓÚÓ Ñ ÓÖ Ó ØÖÖØÓÖÓ ÙÐØÖÑÖÒÓ ÕÙ ÜÔÖ Ñ ÚÓÒ ÊÔÙÐ ÖÖ Ð Ò ØØÙÓ ÒÓÚ ÙÒ ÓÖ Ó Ð Ó Ø ÐÖ ÙÐ ÖØÖÒ ÓÒÓ ÓÑ Ó ÑÙÑ ½ Ó ÊÌÁ ÖÒ ÙÑ ÊÔÙÐ ÒÚ ÚÐ Ð ÑÓÖØ Óк ÙÐ ØÓÓ Ó Ó ÔÖÒØ Ð Ñ ØÒÓ ÙÖ Ö ÓÙ ÖÐÓº Ê ÔØ ØÓ ÖÒ º ËÙ ÓÖÒÞÓ ÓÖÑ ½ ¾ ÈÊËÁÆÌ ÊÈ ÍÄÁ ÓÒ ØØÙÓ ÊÔÙÐ ÖÒ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ØÙÖÒÓº ¼ ÚÓØÓ ÖØ Ó ÓÒÚÓÓ Ó ÓÚÖÒÓº ÆËÌÁÌÍÁ ÔÓÚÓ ÖÒ ÓØÓÙ ÜÖÖ ÙÒÓ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓº ÈÖÑÙÐÓ ¼º½ ÈÊ ÅÍÄ Ò ÖØ ÑÒØÐ ¾¼¼º ÐÓº ÐÓº ÔÖÓÔÓ ØÓ Ù ÚÓÐÙÓ ÑÓÖغ ÑÔÑÒØÓ ÙÑ Ó Ó ÒØÓ Ö ØÒØ ÒÓ ÙÒÓ ØÙÖÒÓº ÒØÖÐÞº

4 Ð ÔÖÓÑÓÚ ÙÐ Ó ÑÙÐÖ Ó ÓÑÒ Ó ÐØÓÖ ÙÒÓ ÐØÚ Ñ ÓÑÓ Ö ÔÓÒ Ð ÑÒØÓ ¾ Ó ÊÌÁ ÐÒÙ ÊÔÙÐ Ó ÖÒ º Ó ÊÌÁ ÓÖÒ ÒÓÒÐ ÔÖØÒ Ó ÔÓÚÓ ÕÙ Ó ÜÖ ÔÐÓ Ù ÖÔÖ ÙÖÓ ÔÓ Ö ÖØÓ ÓÙ ÒÖØÓ Ò ÓÒÓ ØÐ ÓÒ ØØÙÓº ÑÔÖ ÙÒÚÖ Ð ÙÐ ÖØÓº ÔÐ ÐØÓÖ Ò ÓÒÓ ØÖÑÒ ÔÐ Ð ØÓÓ Ó Ó ËÓ ÑÓÖ ÑÓ Ó ÜÓ ÕÙ ÓÞÑ Ù ÖØÓ Ú ÖÒ Ó ÊÌÁ ÔÖØÓ ÓÓ ÔÓÐØ ÓÒØÖÙÑ ÔÖ ÜÔÖ Ó Ó Ð ÓÖÑÑ ÜÖÑ Ù ØÚ ÐÚÖÑÒØ ÚÑ ÙÖÓº Ó ÔÖÒÔÓ ÓÖÒ ÒÓÒÐ ÑÓÖº Ö ÔØÖ ÔÖ ÔÐÓ Ó ÔÖÒÔÓ ÒÙÒÓ ÒÓ ÙÒÓ ÔÖÖÓ ÓÒØÖÙÑ ÖØÓ ½ Ó Ò ÓÒÓ ØÖÑÒ ÔРк Ó Ð ÖÒØ ÜÔÖ Ó ÔÐÙÖÐ Ø ÓÔÒÓ ÔÖØÔÓ Ó ÔÖØÓ ÓÓ ÔÓÐØ Ò Ú ÑÓÖØ ÕÙØØÚ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÞÐ ÔÐÓ Ö ÔØÓ ÓÒ ØØÙÓº ØÖÚ Ù ÖØÖÑ Ó ÙÒÓÒÑÒØÓ ÖÙÐÖ Ó ÔÓÖ ÙÖ Ñ ÓÑÓ ÓÒØÒÙ Ó ØÓº ÔÙÐÓ Ó ÖÒØÓÖ ÒÔÒÒ ÒÓÒÐ ÒØÖ ØÖÖØÓÖÐ Ö ÔØÓ Ó ØÖØÓ º Ó Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÐØÓ ÔÖ ÙÑ ÑÒØÓ ÒÓ ÒÓ ÒÓÖÑ ÜÙÓ Ó ÔÖ ÒØ ÖØÓ Ó ØÖÑÒ ÔÓÖ ÙÑ ÓÖÒº Ð Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÐØÓ ÔÓÖ ÑÓÖ ÓÐÙØ Ó ÚÓØÓ ÔÖ ÒØÖ Ó ÒØÓ ÕÙ Ò ÖÓ ÔÓ ØÒ Ñ ÚÓÖÓ ØÒÑ ÓØÓ Ó ÑÓÖ ÒÙÑÖÓ ÚÓØÓ ÒØÓ ¾ ½ ËÊÆÁ ÔÖÓ ÓÒ Ó º ÆÓº ½ ËÓÖÒ ¾ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔØÙÐÓ Á ËÊÆÁ ÔØÙÐÓ ÁÁ ÈÊËÁÆÌ ÊÈ ÍÄÁ ÑÐÑ ÒÓÒÐ ÒÖ ØÖÓÐÓÖ ÞÙÐ ÖÒÓ ÚÖÑÐÓº ÒÓ ÒÓÒÐ ÅÖ Ð º ÐÑ ÊÔÙÐ ÄÖ ÁÙÐ ÖØÖÒº Ù ÔÖÒÔÓ ÓÚÖÒÓ Ó ÔÓÚÓ ÔÐÓ ÔÓÚÓ ÔÖ Ó ÔÓÚÓº ÒØÒØ ØÖÚ Ó ÖÖÒÓº ÆÒÙÑ ÖÙÔÓ ÒÒÙÑ ÒÚÙÓ ÔÓ ÙÑÖ Ó Ù ÜÖÓº ÔÓÖ ÙÖÓ ÙÒÚÖ Ð ÖØÓº ÆÒÙÑ ÔÓ ÜÖÖ Ñ Ó ÑÒØÓ ÓÒ ÙØÚÓ º ÔÓÐØÓ º Ë Ø ÒÓ ÓÖ ÓØ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ÖÙØÒÓ ÔÖÓ ÒÓ ÚÐÓ º ÕÙÖØÓ ÙÒØ ÙÑ ÙÒÓ ØÙÖÒÓ ÓÒ ÓÑÒØ ÔÓÑ ÑÓ

5 Ó ÔÖ ÒØ ÑÐ ÔÖÓÒÙÒÖ ÓÐÙÓ Ñ ÆÓÒк ÐÓ Ö ÓÓÖÖÑ ÒÓ ÑÒÑÓ ÚÒØ ÒÓ Ð ÑÐ ÆÓÒÐ ÖÐÞ ÔÐÒÓ ÖØÓ Ò ÙÒ ÕÙÒØ ÔÓ Ù ÐÓº Ë Ø ÖÙÒÓ ÓÓÖÖÖ ÓÖ Ó ÔÖÞÓ ÔÖÚ ØÓ Ö Ó ÓÖÒÖ ÙÑ Ó ÖØ ÔÓÖ ÖØÓ ÔÓÖ ÙÑ ÔÖÓÓ ÔÖ ÕÙÒÞ º ÔÓ ÚÖ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÙÑ ÒÓÚ ÓÐÙÓ ÒÓ ÒÓ ÆÓ ÐÓ º ÙÒØ ÓÒ ÐÖÓ Ó ØÓ Ó ÖÓÒÐÖ ÄÓ ÀÓÒÖ Ó ÒÚÓ ÜØÖÓÖÒÖÓ Ó ÓÒ ÐÖÓ Ñ ØÖ Ó ÑÜÓÖ ÓÒØ Ó ÓÚÖÒÓÖ Ú Ó ÖÔÖ ÒØÒØ Ó ØÓ ÌÖÙÒÐ ÓÑÙÒ ØÖÖØÓÖÓ ÙÐØÖÑÖÒÓ Ö ÔÐÓ ÖØÓ Ò ÆÓÚ ÐÓÒ Ó Ó ÒÖ Ó ÖØÓÖ Ñ Ó Ò ÑÒ ØÖÓ ÒØÖ Ó ÒÓÑÓ ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ ÖØÓÖ Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ Ó ÓÙØÖÓ ÖÓ ÖÑ ÔÖÒÓ ÔÐÓ ÍÑ ÅÒ ØÖÓ Ñ ÓÑÓ ÓÒÓ Ò ÕÙ Ó ÔÓÖ ÓÒ ÐÓ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÓ Ö ÐÓ ÔÓÖ Ð ÔÖ ÒÓÑÓ ÜÖÓ Ñ Ù ÒÓѺ Ö Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ Ó ÖÓ ÓÙ ÙÒÓ ÓÑ ÜÓ ÍÑ ÑÒÓÒÓ ÒÓ ØÖÖÓ ÔÖÖÓ ÔÖ Ó ÕÙ ÚÓ ÕÙÐ ÑÔÓÖØÒ ÔÖ ÖÒØ Ó ÖØÓ ÐÖ ÓÙ Ú Ù ÓÐ ÆÓ Ó ÔÓÖ ÒÓÑÓ Ó ÈÖ ÒØ ÓÒÓÑ ÜÖÓ ÔÓ ÒÓØ Ó ÔÙÐ ÓÑ Ó ÔÖÑÒÒØ ÊÔÙÐ Ñк ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÒÓ ÔÓ ÓÑÔØÒØ ØÓÓ Ó Ó Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÓÒÚÓÓ Ò ÓÒÓ Ñ ÒÓ ÙÒÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ½ ÜÓ ÓÙ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÖ ÔÖ ÒØÓ ÙÑ ÒØÓ ÔÐ Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ ÒÓ ÖØÓ Ñº ÔÖÚ Ø ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÔÓ ÔÖÓÖÖÓÖ Ó ÔÖÞÓ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ØÖ ÕÙÒØÓ ÔÖÖÓ ÕÙ ÚÓØÓ ÔÓ ÓÓÖÖÖ Ñ ÖÓ ÒÓ ÔÓ Ø Ó Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒк ØÖÒØ ÔÐÓ ÔÓ Ó Ó ÔÖ ÒØ ÔÖÖÓ ØÚ ÔÓÖ ØÓ Ó Ë ÐÓ ÙÑ Ø ÔÓ ØÖÓÖ ÜÔÖÓ Ó ÔÓÖ Ó ÑÒØÓ ØØÙÐÖ Ø ÔÖÑÒ ÒÓ ÖÓ Ø ÔÖÓÐÑÓ Ó Ù ÈÖ ÒØ ÚÒ ÈÖ Ò ÊÔÙÐ ÓÙ ÙÖÒØ Ó ÔÖÓÓ ÙÖÒØ ÓÖÖ ÒØÖ ÐÖÓ ÖØÖ ÒØÚÓ Ó ÑÔÑÒØÓ ÕÙ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÒÓÑ Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÜØÒÙ ÙÒÓ ÓÑ ÔÖ ÒØÓ Ø ÙÐØÑÓ Ù Ñ Ó Ó Ù ÓÚÖÒÓº ÔÖÓÔÓ Ó Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ Ð ÒÓÑ Ó ÓÙØÖÓ ÑÑÖÓ ÓÑ ÓÚÖÒÓ ÜØÒÙ Ù ÙÒÓ º Ó Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÖ Ó ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ º ½¼ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÖÓÑÙÐ Ð ÒÓ ÔÖÞÓ ÕÙÒÞ ÔÓ ÒØ Ó ØÖÑÓ ÔÖÞÓ ÓÐØÖ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÙÑ Ð ÐÖÓ Ð ÓÙ ÐÙÒ Ó Ù ÖØÓ º ÒÓÚ Ð ÒÓÚ ¾ ÈÊËÁÆÌ ÊÈ ÍÄÁ ÑÜÑÓ ÕÙÖÒØ ÔÓ ÓÐÙÓº ½ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ò ÔÓÖØÖ Ó ÖØÓ ÐÖÓ Ù ÓÖº Ú ÔÐÓ Ó ÖØÓ ¼ Ó ÖØÓ ÓÒ ØØÙÓ ÒÓ ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ º ÆÓÑ ÖÓ Ú ÑÐØÖ Ó ØÓº Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÐÓ Ó Ù Ù ÓÖº ÅÒ ØÖÓ º ÔÓ ÖÔÓ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓ Ð ÔÖÓÚ Ñ ÖØÖ ÒØÚÓº ÖÓ ÒÓ ÔÓ Ö ÖÙ º

6 ½½ Ó ÊÌÁ Ñ ÚÓÖ ÔÓ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ØÖÚ ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÓÚÖÒÓ ÙÖÒØ Ó ÓÙ ØÖÚ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒÙÒØ Ù ÑÐ ÔÙ ÒÓ ÖÓ Ð ÔÓ ÙÑØÖ ÙÑ ÖÖÒÓ ÕÙÐÕÙÖ Ð Ð ÓÖ ÓÖÒÞÓ Ó ÔÓÖ ÔÙÐÓ Ò ÖÓÖÑ ÔÖÓØÓ ÔÓÐØ ÓÒÓÑ ÓÐ ÓÙ ÑÒØÐ ½ ÆÓ ÓÖ ÖÐØÚ ÖÚÓ ÔÙÐÓ ÕÙ ÓÒØÖÙÑ ÔÖ Ù ØÚÓ ÓÙ ÕÙ Ú Ó ÙØÓÖÞÓ ÖØ Ó ÙÑ ØÖØÓ ÕÙ Ñ Ö ÓÒØÖÖÓ Ñ ÓÒ ØØÙÓ ØÖ Ó ÙÒÓÒÑÒØÓ Ò ØØÙÓ º Ó ÖÖÒÓ ÓÖÒÞÓ ÑÒØ ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÓÚÖÒÓ Ø ÉÙÒÓ ÔÖÒØ ÑÐ ÙÑ ÐÖÓ ÕÙ Ù ÙÑ Þ ÚÞ ÕÙ Ó ÖÖÒÓ ØÒ Ó ÔÐ ÓÓ Ó ÔÖÓØÓ ÍÑ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÖÓÑÙÐ Ð ÒÓ ÔÖÞÓ ÕÙÒÞ Ð ½½ Ó ÊÌÁ Ñ ÚÓÖ ¾ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐ Ð Ð ÓÖÒ Ò ÒØÖ Ù ÔÐÓ ÖØÓ Á Ð ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ò Ó ¾¼¼¾ Ö ¾ ÙÐÓ ¾¼¼µ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ØÖÚ ÔÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÙÖÒØ Ó ÓÙ ØÖÚ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒÙÒØ ÔÓ Ø Ù ÑÐ ÔÙÐ ÒÓ ÖÓ Ð ÔÓ ÙÑØÖ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÒÓ ØÚ ÓÔÓÖØÙÒ ÔÖÓÒÙÒÖ ÓÖ ½ Ö ÖÓ ÔÖÓÒØ Ó ½ Ó Ó ÖØÓ Ð ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÕÙ ØÓ ¾¼¼¾ ¾ ÙÐÓ ¾¼¼ ÒØÖ Ñ ÚÓÖ Ò ÕÙÒ ÔÙÐÓ ÒÓº ÔÖ ÒØ Ð ÓÒ ØØÙÓÒÐ ¾ ÙÐÓ ¾¼¼µ ÓÙ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ Ñ Ñ Ð ÓÒ ØØÙÓÒк ¾ ÖØÓ Ð ÓÖÒ Ò Ó ¾¼½ ½½½ ÞÑÖÓ ¾¼½ ÓÖ ÔÐÓ Ó ½½ ÓÒ ØØÙÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ Á Ð ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ò Ó ¾¼¼ ÖØÓ ¾ ÙÐÓ ¾¼¼ ÒØÖÖ Ñ ÚÓÖ Ñ ½ Ó ÒÖÓ ¾¼½ Ñ ÚÖØÙ ¾ Ù ÖØÓ ½¼ ÕÙ ÔÓ ÔÖ ÒØ Ð ÓÖÒ ÒØÖ Ñ ÚÓÖ ÒÓ ÔÖÑÖÓ Ó Ó ÑÓØÖÖÓ Ñ ÔÓ Ù ÔÖÓÑÙÐÓº ÙÑ ÖÖÒÓ ÕÙÐÕÙÖ ÔÖÓØÓ Ð ÓÖ ÓÖÒÞÓ Ó ÔÓ ÔÙÐÓ ÓÖ ÖÓÖÑ ÖÐØÚ ÔÓÐØ ÓÒÓÑ ÓÐ Ö ÑÒØÐ ÆÓ ÓÖ Ó ÖÚÓ ÔÙÐÓ ÕÙ ÓÒØÖÙÑ ÓÙ Ù ØÚÓ ÓÙ ÕÙ Ú Ñ ÙØÓÖÞÓ ÖØ Ó ÙÑ ÔÖ ÕÙ Ñ Ö ÓÒØÖÖÓ ÓÒ ØØÙÓ ØÖ ÙÒÓÒÑÒØÓ ØÖØÓ Ò ØØÙÓ º Ó ÖÖÒÓ ÓÖÒÞÓ ÑÒØ ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÓÚÖÒÓ Ø ÉÙÒÓ ÔÖÒØ ÑÐ ÙÑ ÐÖÓ ÕÙ Ù ÙÑ Þ ÖÖÒÓ ÓÖ ÙÑ ÓØÓ ÑÒÓÒÓ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ÔÖÖÓ ÔÓ ÍÑ ÓÖÒÞÓ ÔÓÖ ÒØÚ ÙÑ ÕÙÒØÓ Ó ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐ Ö ÔÓÓ ÔÓÖ ÙÑ ÑÓ ÐØÓÖ Ò ÖØÓ Ò Ð Ø ÐØÓ ÑÒØÓ Ø ÒØÚ ÙÑ ÓÖÑ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÒÓ ÔÓ Ö º ÔÓÖ ÓØÓ ÖÚÓÓ ÙÑ ÔÓ Ó Ð ÐØÚ ÔÖÓÑÙÐ ØÖ ÑÒÓ ÙÑ ÒÓº ÓÒÓ Ù ÔÖ ÒØÓ ÕÙÐ ÕÙ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ÐÞ Ó Ö ÔØÓ ÔÓ Ó Ó ÔÖÖÓ ÒØÖÓÖ Ó ØØÙÓÒÐ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÒÓ ÓÖ ÜÑÒÓ ÔÐ Ù ÑÐ Ñ ÙÑ Ë ÜÓ ÔÐ Ð ÓÖÒ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ó ÔÖ ÒØ ÔÖÞÓ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÒÓ ÓÖ ÔÖÓÚÓ ÔÐÓ ÔÓÚÓ ÖÒ ÒÒÙÑ ÉÙÒÓ ÔÖÓÔÓ Ø ÖÖÒÓ ÓÖ Ó Ñ ÑÓ ÙÒØÓ ÔÓÖ Ö ÔÖ ÒÓÚ ÚÞ ÕÙ Ó ÖÖÒÓ ØÒ Ó ÔÐ ÔÖÓÚÓ ÔÖÓÔÓ Ø ÍÑ Ó ÔÖÓØÓ Ð Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÖÓÑÙÐ Ð ÒØÖÓ ÓÙ ½¾ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÓ ÔÓ ÓÒ ÙÐØ Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ¾ ÈÊËÁÆÌ ÊÈ ÍÄÁ غ غ ÔÓ ÔÖÓÐÑÓ Ó Ö ÙÐØÓ ÓÒ ÙÐغ ØÖÑÒ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÔÖ ÖÖÒÓº ÒØ Ó ØÖÑÓ Ó ÔÖÞÓ Ó ÒÓ ÓÒØÖ Ø ÒØ ÐÓº Ó ÕÙÒÞ ÔÓ ÔÖÓÐÑÓ Ó Ö ÙÐØÓ ÓÒ ÙÐغ

7 ÔÙØÓ ÑÐ ÆÓÒÐ ÙÓ ÒÙÑÖÓ ÒÓ ÔÓ ÜÖ Ó ÐØÓ ÔÓÖ ÙÖÓ ÖØÓº ËÒÓ ÙÓ ÑÑÖÓ ÒÓ ÔÓÑ ÜÖ ÐØÓ ÔÓÖ ÙÖÓ ÒÖØÓº ÖÒ ÓÑÐÓ ÓÖ ÖÒ Ó ÖÔÖ ÒØÓ Ò Ñ ÆÓÒÐ ÒÓ ËÒÓº Ð ¾ Ó ÊÌÁ Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ Ó ÔÖÞÓ Ó ÔÓÖ ÑÐ Ó ÍÑ Ù ÑÑÖÓ Ù ÖÑÙÒÖÓ ÓÒÓ ÐÐ ÒÙÑÖÓ ÖÑ ÒÐÐ ÒÓÑÔØÐ º Ó ØÑÑ ÓÒÓ Ò ÕÙ Ó ÐØ Ô Ó ØÐ ÙÖÖ ÒÓ Ó ÚÒ Ù ØØÙÓ Ó Ñ ÓÙ Ó ÒÓÖ Ø ÖÒÓÚÓ ÖÐ ÓÙ ÔÖÐ ÔÙØÓ ÕÙÐ ÔÖØÒ ÓÙ Ù Ù ØØÙÓ ØÑÔÓÖÖ ÒÓ Ó ÑÐ ÓÑ Ó ÒÔÒÒØ Ù Ð ØÐ ÓÑÔÓ Ó ÒÓÖ ÍÑ ÓÖÒÞÓ ÙÒÓÒÑÒØÓ ÔÖÓÒÙÒ ØÖÚ ÙÑ Ñ ÓÖ Ó ÔÖÓØÓ ØÜØÓ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÕÙ ÐÑØÑ Ó ØÐ ÐØÓÖ ÔÖ ÐÓ Ó ÔÙØÓ ÓÙ ÐØÖÑ ÖÔÖØÓ ØÖØÓ ÊÌÁ ¾ Ó ÔÖÓÖ ÙÑ ÒÓÑÓ ÕÙÒÓ ÓÑ Ó ÚÓØÓ ÒØÚÓ Ö ÓÑØ ÖÔÖ ÒØÖ ÒÓ ÑÒÑÓ ØÖ ÕÙÒØÓ Ó ÚÓØÓ ÚÐÓ Ñ Ù ÓÑ Ó º Ð ØÖÑÒ ÓÑ Ó ÔÖÑÒÒØ ÓÑ ÓÒÓÖÑ Ó ÖÓ ÓÙ ÙÒÓ ÒÚÓÐÚÓ º ÔØÒØ ÙÒØÓ ÔÓØÒ ØÖÒÖ Ó ÑÜÓÖ Ó ÜØÖÓÖÒÖÓ ØÖÒÖÓ ÜØÖÓÖÒÖÓ ÚÖÓ ÔÓÖ Ù ÚÞ Ö ÖÒ ÒÚÓ ½ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ó ÓÖ ÖÑ º Ð ÔÖ ½ Ó ÊÌÁ Ò ØØÙÓ ÊÔÙÐ ÒÔÒÒ ÆÓ ÉÙÒÓ Ù ØÖÖØÓÖÓ ÓÙ Ó ÙÑÔÖÑÒØÓ Ù ÓÑÔÖÓÑ Ó ÒØÖ Ó ÑÓ ÓÖÑ Ö ÑØ Ó ÙÒÓ ÒØÖÒÓÒ ÖÙÐÖ Ó ÔÓÖ ÔÙÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒ ÒØÖÖÓÑÔÓ ÒÑÒØÓ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ØÓÑ Ñ Ü ÔÓÖ Ö Ó ÔÓ ÓÒ ÙÐØ ÓÖÑÐ Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ Ó ÔÖ ÒØ ÙÒ ØÒ ÑÐ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒк Ñ ÚÑ Ö Ò ÔÖ ÔÐÓ Ó ÖÒØÖ ÙØÓ ÔÙÐ ÓÒ ØØÙÓÒ ÔÖÓÒØÑÒØ Ó ÑÓ ÔÖ ÙÑÔÖÖ Ö ÑÐ ÆÓÒÐ ÒÓ ÔÓ Ö ÓÐÚ ÙÖÒØ Ó ÜÖÓ Ó ÜÔÓÒ º ÔÓÖ ¼ ÜÖÓ Ó ÔÓÖ ÜÔÓÒ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ Ø ÔÓ ÔÓ Ö ÓÒÚÓÓ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ ÑÐ ÆÓÒÐ ØÙÓÒÐ ½¾ ÈÊÄÅÆÌ ÈÖÐÑÒØÓ ÔØÙÐÓ ÁÎ ÈÊÄÅÆÌ ¾ Ó ÊÌÁ ÈÖÐÑÒØÓ ÚÓØ Ð º ÐÞ Ó Ó ÓÚÖÒÓº ÚÐ ½ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÖÒ Ó ÑÜÓÖ Ó ÒÚÓ ÔÓÐØ ÔÙÐ º ÓÑÔÖÒ ÑÐ ÆÓÒÐ Ó ËÒÓº Ó ÙÒØÓ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙк Ó ÓÒ ÐÓ ÓÑØ ÙÔÖÓÖ ÒÓÒк Ð ÖÒØ ÖÔÖ ÒØÓ ÙØÓÖ ÐÓ ÖÓÒ ÊÔÙк Ð ÒÓÖÑ ÆÓ ØÖÚ ÙÑ ÑÒ Ñº ØÓ ÔÓÖ Ð ÙÒÓ ÓÚÖÒÑÒØ º Ù Ñ Óº ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ö ÓÒ ÙÐØÓ Ù Ö ÔØÓº ÈÖÐÑÒØÓ ÖÙÒ ÔÐÒÓ ÖØÓº Ó ÒØÓ Ó ÔÙØÓ ÓÙ ÒÓÖ º

8 ÈÖ ÒØ Ó ËÒÓ ÒØ ÔÙØÓ ÓÙ ÒØ ÒÓÖ ÔÖ Ó ÓÒÓ ÒÙÒ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ÔÖÖÓ ÓÒØÒÙÑ ÜÑÒÖ ÚÓÖ ÔÓ Ó Ö ÙÐØÓ ÔÖÓÒÙÒÓ ÒÓ ÑÒÓÖ ÔÖÞÓ ÔÓ ÚÐ Ñ Øк Ð ÔÖÓ ÔÐÒÓ ÖØÓ Ø ÜÑ ÒÓ Ñ ÑÓ ÔÓÖ Ó ÒÐ ¼ ÜÖÓ Ó ÔÓÖ ÜÔÓÒ ØÖÑÓ ÑÓÑÒØÓ ÐÑ ÔÖÓÓº ÕÙÐÕÙÖ ½ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ØÑ Ó ÖØÓ ÑÒ ØÖÖ ÔÖÓ ØØÙÐÓ ½ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÓÑÙÒ ÓÑ Ù ÑÐ Ó ØÖÚ ÑÒ Ò ÕÙ Ó Ð Ñ Ö ÑÖÑ ÈÖÐÑÒØÓ Ù Óº ÕÙÐÕÙÖ ÔÓ ÔÖÓÒÙÒÖ ÔÖÒØ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÖÙÒÓ ÔÖ Ñ ÒÓ Ð ËÙ ÐÖÓ ÔÓ Ö ÓÖÑ Ò Ù Ù Ò ÙÑ ÓÒÖ Óº ½ Ó ÊÌÁ ØÓ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÕÙ ÒÓ Ó ÖÖÓ ÒÓ ÖØÓ ½ Ó ÊÌÁ ¾¼ Ó ¾½ Ó ÊÌÁ ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ Ö Ó Ó ÓÚÖÒÓ Ö ÔÓÒ ÚÐ ÔÐ ÒÓÒк ÙÖ ÜÙÓ Ð º ËÑ ÔÖÙÞÓ Ó ÖØÓ ½ ÜÖ Ó ÔÓÖ ÖÙÐÑÒØÖ ÒÓÑ ÔÖ ÔÓ Ó Ò ÖÓ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ò ÔÖ Ò Ó ËÙ ØØÙ ÓÑØ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ÖØÓ ½ Ó º ÓÒ ÐÓ ØØÙÐÓ ÜÔÓÒÐ Ù ØØÙÐÓ ÔÖ ÔÖ Ò ÙÑ ÓÒ ÈÓ ÅÒ ØÖÓ Ñ ÚÖØÙ ÙÑ ÐÓ ÜÔÖ ÙÑ ÐÓ ¾ Ó ÊÌÁ ÙÒÓ ÑÑÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ Ó ÒÓÑÔØÚ ÓÑ Ó ÜÖÓ ÕÙÐÕÙÖ ÑÒØÓ ÔÖÐÑÒØÖ ÕÙÐÕÙÖ ÙÒÓ ÖÔÖ ÒØÓ ÖØÖ ÒÓÒÐ ÕÙÐÕÙÖ ÑÔÖÓ ÔÙÐÓ ÓÙ ÕÙÐ ÔÖÓ ÓÒÐ Ð ÓÖÒ ØÐ ÓÒÓ Ò ÕÙ Ð ÒÓ ÔÖ ÍÑ Ù ØØÙÓ Ó ØØÙÐÖ ÑÒØÓ ÖÓ ÓÙ ÑÔÖÓ º Ù ØØÙÓ Ó ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÖÐÞ Ñ ÓÒÓÖÑ ÓÑ Ó ÔÓ ØÓ ÒÓ ÖØÓ ¾º ½½ ½¼ ÎÊÆ ÓÚÖÒÓ ØÖÑÒ ÓÒÙÞ ÔÓÐØ ÆÓº ÑÒ ØÖÓ ÓÖ ÖÑ º ÔÓ Ö ÔÓÒ ÚÐ ÔÖÒØ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ò ÓÒÓ ÓÖÓ ÓÑ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ÖØÓ ¼º ÒÚÙк ÖÓ Ú ÑÐØÖ º ÈÓ ÐÖ ÐÙÒ Ó Ù ÔÓÖ Ó ÑÒ ØÖÓ º Ø ÕÙ ÒÓ Ø ÙØÓ ÕÙÐÕÙÖ ÚÓØÓº Ò ØÖÑÒº Ó Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ö ÓÒÚÓÓ ÔÐÑÒØ ÔÖ ÓÖ Ñº ¾¾ Ó ÊÌÁ ØÓ Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ Ó ÖÖÒÓ ÔÐÓ ÑÒ ØÖÓ ÒÖ ÖÓ Ù ÜÙÓº ÔÖÖÓµ ½½ ½¾ ½ ½ ½ ÚÑ Ö ÒÓ ÔÐÓ ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÕÙÒÓ ÔÖÓÔÖÓ ÔÐÓ ÑÒ ØÖÓ Ö ÔÓÒ Ú º ÕÙÖ ØÚ ÔÖÓ ÓÒк ÓÚÖÒÓ ÔØÙÐÓ ÁÁÁ ÎÊÆ

9 ÒÓÒÐÞÓ ÑÔÖ ØÖÒ ÖÒ ÔÖÓÔÖ Ó ØÓÖ ÔÙÐÓ Ó ØÓÖ ÔÖÚÓº ÑÔÖ ÐÚÖ ÑÒ ØÖÓ ÙØÓÖ ÐÓ ÓÑÔØÒ ÖÙÖ Ó Ó ÖÑ ÔÖÓÔÖ Ó ÖØÓ Ö ÓÖÓ Ú ÓÑÖ Ð ÒÒ ØÖÑÒÑ Ó ÖÙÖ Ó Ô Ó ØÓ ÓÒÓ Ó Ö ÖÚ ÔÖÚ Ø ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº Ò Ð ÒÒÑÒØÓ ÔÖÚÒ ÓÐ ØÖÑÒÑ ÓÒÓ Ó Ù ÕÙÐÖÓ ÒÒÖÓ ÐÚÒÓ Ñ ÓÒØ Ù ÔÖÚ Ó Ö ÖØ ØÐÑ Ù ÓØÚÓ Ô Ò ÓÒÓ Ö ÖÚ ÔÖÚ Ø ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº Ó ÖØÖÞ ÔÐÙÖÒÙ ÒÒ ÔÙÐ Ó Ò ÔÓÖ Ð ÁÒ ÖÚÑ ÒÓ ÓØÚÓ ÕÙÐÖÓ ÓÒØ ÔÖÓÖÑÓº ÔÓ Ó Ó ÔÖ ÒØ ÖØÓ ÔÓÖÓ Ö Ô ÓÑÔÐ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº Ø ÑÐ ÔÓÑ ÚÓØÖ Ö ÓÐÙÓ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐ ÓÖÒº ËÓ ÒÑ Ú ÒÓ ÔÓÑ Ö ÒÐÙ Ò Ò Ð ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÔÓ Ö ÔÖÓ Ó ÒÚ ØÓ ÆÒÙÑ ØÓ ÓÙ ÙÐÓ ÔÓÖ Ó Ó ÓÔÒÓ ÓÙ ÚÓØÓ ÑØÓ ÔÖ Ó ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÔÓ Ö ÓØÓ ÔÖ Ó ÔÒÐ ÓÙ ÆÒÙÑ ØÒÓ ÓÙ ÕÙÐÕÙÖ ÓÙØÖ Ñ ÔÖÚØÚ ÓÙ Ö ØÖ ÓÖÖÓÒÐ ÐÖ ÒÓ Ö ÓÑ ÙØÓÖÞÓ Ñ ÑÐ ØÚ ÕÙÐ Þ ÔÖغ Ø ÙØÓÖÞÓ ÒÓ Ò Ö ÒÓ Ó ÖÑ Ó ØÒÓ Ñ ÔÖÚØÚ ÓÙ Ö ØÖØÚ ÐÖ ÓÙ ÙÑ ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ó Ù ÔÒ ÙÖÒØ Ó ÔÖÓÓ Ù Ó ÑÐ ÒØÖ ÖÙÒ ÔÐÒÓ ÖØÓ ÔÖ Ó ÙÔÐ ÔÖ ÔÖÑØÖ Ò ÖÓ ÔÐÓ Ó ÔÖÖÓ Ñº ÑÒØÖ ¾ Ó ÊÌÁ ÑÒØÓ ÑÔÖØÚÓ ÒÙÐÓº ÉÙÐÕÙÖ Ð ÓÖÒ ÔÓ ÙØÓÖÞÖ ÜÔÓÒÐÑÒØ ÐÓ ÚÓØÓº Ó ÒÒÙÑ ÔÓ ÖÖ ÐÓ Ñ ÙÑ ÑÒØÓº Æ ¾ Ó ÊÌÁ ÈÖÐÑÒØÓ ÖÙÒ ÔÐÒÓ ÖØÓ Ñ ÙÑ Ó ÓÖÒÖ ÕÙ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ÙØÐ ÓÙØÙÖÓ ØÖÑÒ ÒÓ ÙÐØÑÓ ÙØÐ ÓÑ ÙÒÓº ÒÙÑÖÓ ÕÙ ÑÐ ÔÓ ØÖ ÙÖÒØ Ó ÓÖ ÒÓ ÔÓ ÜÖ ½¾¼º ÑÒ Ó Ó Ü ÔÓÖ ÒÖ ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÔÓ ÓÒ ÙÐØ Ó ÈÖ ÒØ ÑÐ Ñ ÓÙ ÑÓÖ Ó ÑÑÖÓ ÑÐ ÔÓ Ö ÔÐ Ù ½ ½ ÊÄ Ë ÆÌÊ ÈÊÄÅÆÌ ÎÊÆ Ó ØÓ ÔÓÖ Ð ÒÓ ÙÑÔÖÑÒØÓ Ù ÙÒÓ º Ð ØÖÑÒ Ó ÔÖÒÔÓ ÙÒÑÒØ ÓÖÒÞÓ ÖÐ ÒÓÒÐ ÓÙ ÐØÓ ÖÒØ ÓÙ ÓÒÒÓ ÒØÚº ÙÓ ÔÖ ÖÚÓ Ó ÑÓ ÑÒØ Ó ÑÐ ÕÙÐ Þ ÔÖØ ÖÕÙÖÐÓº Ó ÖØÓ Ó ØÖÐÓ Ó ÖØÓ ÒÐ ÔÖÚÒ Óк ÖØÓ ÚÓØÓ Ó ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ô Óк Ä ÔÖÓÖÑÓ ØÖÑÒÑ Ó ÓØÚÓ Ó Ó ØÓº ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐ º Ñк ÊÌÁ Ó ½ ÖÐÞÓ ÓÒ ÖÙÒÓº

10 Ó ÓÖÖÓ Ó Ó ØÖÑÒÓ ÔÐÓ ÖÙÐÑÒØÓ Ñк ¾ Ó ÊÌÁ ÈÖÐÑÒØÓ ÖÙÒÓ Ñ Ó ÜØÖÓÖÒÖ ÔÓ Ó ÈÖÑÖÓ ÓÙ ÑÓÖ Ó ÑÑÖÓ ÕÙ ÓÑÔÓÑ ÑÐ Æ ÅÒ ØÖÓ ÔÓÖ ÙÑ Ò Ô º ÓÒÐ Ó ÜØÖÓÖÒÖ ÖÐÞ ÔÓ Ó ÑÑÖÓ ÉÙÒÓ ÆÓÒÐ Ó ÖØÓ ÒÖÖÑÒØÓ ÒØÖÚÑ ÐÓÓ ÕÙ Ó ÑÐ ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÓÑÒØ ÔÓ ÓÐØÖ ÙÑ ÒÓÚ Ó ÒØ Ó Ó Ñ ÙÒØ Ó ÖØÓ ÒÖÖÑÒØÓº ØÖÑÓ ¼ Ó ÊÌÁ ÒÓ Ó ÓÒ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÖÙÒ ÔÐÒÓ ÖØÓ ÜØÓ ÜØÖÓÖÒÖ Ó ÖØ ÔÓÖ ÖØÓ Ó ÈÖ Ó ÊÔÙк ÒØ ½ Ó ÊÌÁ ÑÑÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ ØÑ Ó Ù ÑÐ Ó ÓÙÚÓ ¾ Ó ÊÌÁ ÙÖÓ Ó ÑÒØÓ Ó ÔÖ ÒØ ÐØÓ ÑÐ ÆÓÒÐ ÓÒ ÓÑ ÙÖÓ Ó ÑÒØÓ Ð ÐØÙÖº ÈÖ ÒØ ÐØÓ ËÒÓ ÐØÓ ÔÓ ÖÒÓÚÓ ÔÖк Ó Ó ÊÌÁ Ó Ù ÑÐ Ó ÔÙÐ º ÖÐØÓÖÓ ÓÑÔÐØÓ Î Ë ÊÄ Ë ÆÌÊ ÈÊÄÅÆÌ ÔØÙÐÓ ÎÊÆ Ó ÖØÓ Ú ÖÒØ ÙÒÑÒØ ÓÒ Ó Ó Ó ÜÖÓ ÐÖ ÔÙÐ ÐÖ ÔÐÙÖÐ ÑÓ Ò ÔÖ Ó ÑÓ ÓÑÙÒÓ Ö ØÖÓ ÑÔÓ Ø ÔÐ ÔÒÒ ÒÓÒÐ Ó Ó Ñ Ù Ô Ó Ù Ò ÒÓÒÐ Ó ØÓ Ô Ô Ó Ó ÖÑ Ù Ó ÐÖÐ ÑØÖÑÓÒ ØÖÑÒÓ Ó ÖÑ ÐØÓ Ñ ÓÑÓ ÔÒÐ ÕÙ Ó ÔÐÚ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÔÒÐ Ò Ø ÖÓ Ð ØÜ ÑÓÐ ÓÖÒ Ó ÑÔÓ ØÓ ØÓ ÒØÙÖÞ Ó ÖÑ Ñ Ó ÑÓº Ó ÖÑ ÐØÓÖÐ ÑÐ ÔÖÐÑÒØÖ ÑÐ Ò ØÒ ÖÔÖ ÒØØÚ Ó ÖÒ ÓÑÐÓ ÓÖ ÐÓ ÖÒ Ñ ÓÑÓ ÓÒÓ ÜÖÓ Ó ÑÒØÓ ÐØÓÖ ÙÒÓ ÐØÚ Ó ÑÑÖÓ ÑÐ ÕÙ ÐÖÑ Ò ½ ½ ÈÊÄÅÆÌ ÅÒ ØÖÓ ÓÙ ÙÑ ÑÓ Ó Ù ÑÑÖÓ º ÊÐÓ ÒØÖ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ó ÓÚÖÒÓ ØÒ ÓØÓ Ò ÔÐ ÕÙÐ Ó ÓÒÚÓÓ ÒÓ ÈÖÐÑÒØÓ ØÖÖ ÓÞ ÓÒØÖ Ù ÖÙÒÓº Ñ Ó ÊÌÁ Ð ØÐ ÖÖ ÖÐØÚ ÒÓÚ ÓÖÒ ÓÖÓ ÙÖ ÓÒÐ Ó ØØÙØÓ Ó Ñ ØÖÓ ÕÙÒÓ Ñ Ó ÓÐØÖѺ ÈÓÑ Ö ØÓ ÔÓÖ ÓÑ ÖÓ Ó ÓÚÖÒÓº Ð ØÑÑ ØÐ ÖÖ ÔÖ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ Ó Ø ÔÙÐÓ ÒÓ ÖÓ Ó Ðº ÖÓ ØÓÖ Ò ØØÙÓ ÔÙÐ ÖÒØ ÙÒÑÒØ ÓÖ Ó ÙÒÓÒÖÓ Ú ÑÐØÖ ÑÐ ÔÓ ÐÖÖ Ñ ÓÑØ ÖØÓ ÔÓ Ó ÈÖÑÖÓ

11 Ù Ó ÒÓ ÔÐÒÖÓ Ñ ÔÖÑÖ ÐØÙÖ ÙÑ ÔÖÓØÓ ÓÙ ÙÑ Ð ÓÑÒØ ÔÓ ÒØÖÚÖ ÔÖÒØ ÔÖÑÖ ÑÐ ÔÖÓÔÓ Ø ÕÙÒÓ ÜÔÖÓ Ó ÔÖÞÓ ÑÒ ÔÓ Ù ÓÒÚÓ ÈÓ ÒØÖÚÖ ÔÖÒØ ÙÒ ÑÐ ÓÒÚÓ ÔÖ ÒØÓº ÕÙÒÓ ÜÔÖÓ Ó ÔÖÞÓ ÕÙØÖÓ ÑÒ ÓÒØÖ ÔÒ ØÖÒ Ñ Óº Ù ÔÖÖÓ ÔÖÒØ ÒÓ ÔÐÚÐ Ó ÔÖÓ Ó ÐÖÓ ÓÖ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ º ÌÑÑ ÒÓ ÔÐ ÒÓ ÔÖÓØÓ Ð ÒÒ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÒÒÑÒØÓ Ó ÓÐ Ó ÔÖÓØÓ ÖÐØÚÓ Ó ØÓ Ö º ÔÖÚÒ Ó ÊÌÁ ÔÖÓØÓ ÔÖÓÔÓ Ø Ð Ó ÒÚÓ ÔÖ ÔÖÓ ÙÑ ÓÑ Ó ÔÖÑÒÒØ ÙÓ ÒÙÑÖÓ ÐÑØÓ ÓØÓ Ñ Ñк ÔÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÓÙ ÑÐ ÕÙ ÓÒÚÓ Ó ÔÖÓ ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ø Ð Ó ÒÚÓ ÔÖ ÔÖÓ ÙÑ ÓÑ Ó ØÓ ÖØÓ ÜÖÓ Ñ Ó ÓÙ Ñ ÓÑ Ó ÓÖÓ ÓÑ ØÐ ÔÐÓ ÖÙÐÑÒØÓ ÑÐ ÒÓ ÑØÓ ÓÒÓ ÖØÙÖ Ó Ø Ó ÓÚÖÒÓ ÔÓ ÓÔÓÖ ÓÒ ÖÓ ÔÓ ÑÒ ÕÙ ÒÓ ØÒ Ó ÒØÖÓÖÑÒØ ÙØ ÓÑ Óº ÕÙÐÕÙÖ ÓÐØÓ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓ ÑÐ ÓÒÚÓ ÔÖÓÒÙÒ ØÖÚ Ë ÙÑ ÙÒÓ ÚÓØÓ ÓÖ ØÓØÐ ÓÙ ÔÖØ Ó ØÜØÓ Ñ Ù Ó Ó ÊÌÁ ÔÖÓØÓ ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÜÑÒÓ Ù ÚÑÒØ Ò ÉÙÐÕÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ö ÓÐÙÓ Ù ÔÖÓÚÓ ÓÙ ÖÓ ÙÒÓ Ó ÕÙÐ Ö Ù ÔØÚÐ ÑÖ Ù Ö ÔÓÒ Ð ÓÙ ÕÙ ÓÚÖÒÓ Ó ÊÌÁ ÐÖÓ ÙÖÖ ÙØÓÖÞ ÔÐÓ ÈÖÐÑÒØÓº ÓÚÖÒÓ ÒÓÖÑ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ù Ó ÒØÖÚÖ ÓÑ ÖÑ ÒÓ ÜØÖÓÖ ÒÓ Ñ ØÖÖ ØÖ ÔÓ Ó ÒÓ ÓÖ Ð Ô Ó Ù ÓØÚÓ º ÒÓÖÑÓ ÔÓ ÒØÖÚÒÓº ÓÖÑ ÙÑ Ø ÕÙ ÒÓ ÙÓ ÒÒÙÑ ÚÓØÓº Ö ÙÖÓ ÒØÖÚÒÓ Ü ÕÙØÖÓ Ñ Ó ÓÚÖÒÓ ÉÙÒÓ Ù ÜØÒ Ó ÙØÓÖÞÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÔÓ ÓÐØÖ ÙÑØ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÒÓ Ø Ñ Ó ÒÓ ØÖÑÓ Ó ÔÖÓÓ ÕÙØÖÓ Ë ÔÖÓÒÙÒ ÔÐ ÖØÙÖ ÔÖÓÜÑ Óº Ñ Ó ÊÌÁ ØÓ ØÓ ÖØÓ ÒÓ ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ º Ó ÊÌÁ ÖÒØ Ó ÕÙ ØÓ ÒÓ ÑØÓ Ð ØÑ ÙÑ ÖØÖ ÙÒØÓ ØÜØÓ ÓÖÑ Ð ÐØÚ ÒÓÖÖÓ Ò Ø ÙÒØÓ ÔÓÑ Ö ÔÓÖ ÖØÓ ÑØÓ ÔÓ ØÐ Ó ÓÒ ÐÓ ØÓº ÐØÖÓ ØÜØÓ ÕÙ ÒØÖÚÖÑ ÔÓ ÒØÖ Ñ ÚÓÖ ÔÖ ÒØ ÓÒ ÔÓÖÓ Ö ÐØÖÓ ÔÓÖ ÖØÓ ÔÒ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓ ÐÖÖ ÕÙ ØÑ ÙÑ ÖØÖ ÖÙÐÑÒØÖ Ñ ÚÖØÙ Ó ØØÙÓÒÐ ÔÖÒغ ÔÖÖÓ ½ ¾¼ ÊÄ Ë ÆÌÊ ÈÊÄÅÆÌ ÎÊÆ ÓÒØÒÑ ÐÑÒÖ ÕÙ Ð ÞÑ Ö ÔØÓº ÑÐ ÆÓÒÐ ÕÙ Ñ ÙÐØÑ Ò ØÒº ÔÐÑÒØ Ò ÔÖ ØÓº Ó ÊÌÁ ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ó ÓÚÖÒÓ ØÑ Ó ÖØÓ ÑÒº Ù ÔÖÓÖÖÓÓ ÔÖ ÐÑ ½¾ ÔÓ Ö ÙØÓÖÞ ÔÒ ÈÖÐÑÒØÓº ÔÐÓ ØÖÑÒÓ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÖÙÐÑÒØÖº ÑÒØÒÓ ÓÑÒØ ÐØÖÓ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÙ Ø ÔÐÓ ÓÚÖÒÓº ÊÌÁ Ó ½º

12 Ð Ó ÖÙÐÑÒØÓ ÔÓÑ ÒÐÙÖ ÔÖ Ò ÔÓÖ ÔÖÓÓ ÐÑØÓ ÖØÖ ÜÔÖÑÒØк ÔÓ Ó Ó ÊÌÁ ÓÚÖÒÓ ÔÓ ÔÖ ÜÙÓ Ó Ù ÔÖÓÖÑ ÔÖ Ó ÈÖÐ ÙØÓÖÞÓ ÔÖ ØÓÑÖ ÓÑ Ñ ÔÓÖØÖ ÙÖÒØ ÙÑ ÑÒØÓ ÐÑØÓ Ñ ÕÙ ØÓ ÒÓÖÑÐÑÒØ ÒÓ ÑØÓ Ðº ÔÖÞÓ ÔÓÖØÖ Ó ÔÖÓÚ ÒÓ ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ ÔÓ ØÐ Ó ØÓº ÒØÖÑ Ñ ÚÓÖ ÔÖØÖ Ù ÔÙÐÓ Ñ ÓÒ ÐÓ ÔÓÖØÖ ÔÓÑ Ö ÐØÖ ÔÒ ÔÐ Ð Ò ÑØÖ ÖØÓ Ó Ó ÓÑÒÓ Ð ÐØÚÓº ÕÙ Ó ÊÌÁ ÒØÚ Ð ÐØÚ ÔÖØÒ ÑÙÐØÒÑÒØ Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÔÖÓØÓ Ð Ó ÐÖÓ ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ ÔÓ Ô Ó ÓÒ ÐÓ ØÓ ÔÖ ÒØÓ Ñ ÙÑ Ù ÖÖ ÔÖÓØÓ Ð ÒÒ Ð ÒÒÑÒØÓ ÑÐ º ÔÖÚÒ ÓÐ Ó ÙÑØÓ ÔÖÑÖÑÒØ ÑÐ Æ ËÑ ÔÖÙÞÓ Ó ÔÖÑÖÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ Ó ÔÖÓØÓ ÓÒк Ð ÕÙ ØÑ ÔÓÖ ÓØÓ ÔÖÒÔÐ ÓÖÒÞÓ ÓÐØÚ ÔÖ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÔÖ ÒØÓ ÔÖÒØ ÑÐ ÓÙ Ó ËÒÓ Ö ÔÓÒ ÓÒÓ ØÐ ÔÓÖ ÙÑ ÆÓÒÐ ÔÖÓØÓ Ð ÒÓ ÔÓÑ Ö Ò ÖØÓ Ò Ò ÓÒÖÒ ÔÖ ÒØ ÔÖÑÖ ÑÐ ÓÒÚÓ ÓÒ ØØÖ ÕÙ Ó ÒØÖ ÓÒÖÒ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÚÖÒÓ Ó ÔÖ ÓÖÓ ÑÐ ÒØÖ ÓÙ Ó ÈÖÑÖÓ ÅÒ ØÖÓ ÔÓ ÓÒÚÓÖ ÒØ ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐ Ð Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ ÑÐ ÔÓ Æ ØÖÚ ØÐ Ó ÓÒ ÐÓ ØÓ ÒØ Ù ÔÖ ÔÖ ÒØÖ Ò ÓÑ Ó ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÔÖ ÒØ ÑÐ Ó Ø ÙÐØÑÓ ÓÔÓº ÜØÓ ¼ Ó ÊÌÁ ÔÖÓÔÓ Ø ÐØÖÓ ÓÖÑÙÐ ÔÐÓ ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ½ Ó ÊÌÁ ÔÖÖ ÙÖÒØ Ó ÔÖÓÑÒØÓ Ð ÐØÚÓ ÕÙ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÙ Ë ÐØÖÓ ÒÓ ÔÖØÒÑ Ó ÑØÓ Ð ÓÙ Ó ÓÒØÖÖ ÙÑ ÙÑ ÓÖ Ñ ÚÖØÙ Ó ÖØÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÓÙ Ó ÔÖ ÒØ ÐÓ Ó ÓÖÓ ÒØÖ Ó ÓÚÖÒÓ Ó ÔÖ ÒØ ÑÐ ÆÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÔÓ ÙÑ ÓÙ Ó ÓÙØÖÓ ÒØÖ ¾ Ó ÊÌÁ Ù Ó Ó ÔÖÓØÓ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÖÖÑ Ñ Ó Ó ÔÖÓÚÓ ÔÐ ÓÑ Ó ÒØÖÓÖ Ñ ÓÒÓÖÑ ÓÑ Ó ÖØÓ ØÜØÓ ÓÙ Ñ Ù Ù Ò Ó ØÜØÓ Ù ÑÐ Ó ÓÒÚÓº ÒØÒØÓ Ù Ó Ñ ÔÐÒÖÓ Ó ÔÖÓØÓ ÖÚ Ó ÓÒ ØØÙ ÆÓ ÔÖÓØÓ Ð ÒÒ ÔÖÓØÓ Ð ÒÒÑÒØÓ ÓÒÐ ÓÐ ÖÖÑ Ñ ÔÖÑÖ ÐØÙÖ ÒØ ÔÖÑÖ ÔÖÚÒ ÓÒÚÓ Ó ØÜØÓ ÔÖ ÒØÓ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓ ÔÖ ÑÐ ½ ½ ÊÄ Ë ÆÌÊ ÈÊÄÅÆÌ ÎÊÆ ÖÖ ØÐ ÔÐ Ð ÓÖÒ ÓÖÑ ÒÓÖ º ÆÓ Ó Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÕÙ ÐÖ Ñ ÙÑ ÔÖÞÓ ÓØÓ º Ó ÔÖÓØÓ Ð ÖØ Ó ÒÓ ÓÖ ÔÖ ÒØÓ ÔÖÒØ ÙÑ ÈÖÐÑÒØÓ ÒØ Ø Ü ÔÐ Ð ÐØÓº Ð ÔÓÑ Ó ÖØ Ó ÔÒ ÓÖÑ ÜÔÖ º Ö ÜÔÖÓ Ó ÔÖÞÓ ÑÒÓÒÓ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ÔÖÖÓ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ñ Ú ÕÙÒÓ Ù ÔÖÓÚÓ Ö ÙÐØÖ Ñ ÙÑ Ñ ÒÓ Ó ÖÙÖ Ó ÔÙÐÓ ÖÓ ÓÙ ÙÑÒØÓ Ô ÔÙÐ º ÒÙÓ ÑÐ ÓÒÚÓ ÔÓÑ ÐÖÖ Ù ÒÑ Ðº Ó ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓº ÐÖ Ñ ÙÑ ÔÖÞÓ ÓØÓ º ØÖÖØÓÖ Ó ÙÑØÓ ÔÖÑÖÑÒØ Ó ËÒÓº Ð ÓÖÒº ÓÙØÖ ÐØÙÖ Ó ØÜØÓ ØÖÒ ÑØÓ ÔÐ ÓÙØÖ Ñк

13 ÒÒÑÒØÓ ÔÖÚÒ ÓÐ Ñ ÔÖÙÞÓ ÔÓ Ó ÔÖÖÓ ÙÒØ ØÜØÓ ØÖÒ ÑØÓ ÔÐ ÓÙØÖ ÑÐ Ò Ó ÒÓ ÑÒÑÓ ÑÒ ÔÖÓØÓ ÖÐÓÒÓ Ó ØÓ ØÖÓ Ö ÖÕÙÖÑÒØÓ ÔÖ ÙØÓÖÞÓ ÖÖ ÒÓ ÖØÓ ÑÒ Ó Ñ ÕÙØÖÓ Ö ÖÚ ÔÓÖ ÔÖÓÖ ÍÑ ÓÖÑ Ü Ñ ÑÐ Ó ÓÒØÖÓÐ Ó Ó ÓÚÖÒÓ Ò Ó ÔÓÖ Ñ Ö ÖÚÓ ÙÑ Ò ØÐ ÔÖ ÍÑ ÑÐ ÔÓÖ ÒØÚ Ó ÖÙÔÓ ÓÔÓ Ó ÑÐ Ó ÔÓÖ ÑÒ ÒÓ ÑÒÑÓ ÒÐÙ Ú ÙÖÒØ Ó Ü ÍÑ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ ¾ Ö ÖÚ ÔÓÖ ÔÖÓÖ ÔÖ ØÖÓÖÒÖ ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÔÓ ÐÖÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ ÓÑ ÔÖÒØ ÑÐ ÆÓÒÐ Ö ÔÓÒ Ð Ó Ó ÔÖÓÑØ ÓÖ Ó Ù ÔÖÓÖÑ ÓÙ ÚÒØÙÐÑÒØ ÓÖ ÙÑ ÐÖÓ ÚÖÒÓ ÔÓÐØ Öк ÑÐ ÆÓÒÐ ÓÒØ Ø Ö ÔÓÒ Ð Ó ÓÚÖÒÓ ØÖÚ ÚÓØÓ ÙÑ ÑÓÓ Ò ÙÖº ÌÐ ÑÓÓ Ñ ÚÐ ÔÒ ÓÖ Ò ÒÓ ÑÒÑÓ ÔÓÖ ÙÑ ÑÓ Ó ÑÑÖÓ Ñ ÆÓÒк ÚÓØÓ ÓÑÒØ ÔÓ ÓÓÖÖÖ Ø ÓÖ ÔÓ Ù Ð ÔÒ Ó ÓÒØÓ Ó ÚÓØÓ ÚÓÖÚ ÑÓÓ ÔÖ ÒØÓº ÕÙ ÓÑÒØ ÔÓ Ö ÓØ ÔÐ ÑÓÖ Ó ÑÑÖÓ ÕÙ Ò ÙÖ Ñк ÜØÓ ÒÓ Ó ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ÔÖÖÓ ÜÓ ÓÑÔÓÑ ÔÙØÓ ÒÓ ÔÓ Ö ÒØÖÓ Ñ ØÖ ÑÓÓ Ò ÙÑ ÙÖÒØ ÙÑ Ñ Ñ Ó ÓÖÒÖ Ñ ÙÑ ÙÖÒØ ÙÖ Ñ Ñ Ó ÜØÖÓÖÒÖº ÙÑ ÑÐ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÓÑ Ó ÔÖÓÔÓ ØÓ ÓÓ ÙÑ Ù ÒØÓº ËÑ ÔÖÙÞÓ ÔÐÓ Ó ÖØÓ ¼ ½ ÕÙÐÕÙÖ ØÜØÓ Ñ ÚÐ Ñ ÔÖÑÖ ÐØÙÖ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÐØÖÓ Ñ ÑÓ ÕÙ ÒÖØ ÓÑ Ó ØÜØÓ ÔÖ ÒØÓ ÓÙ ØÖÒ ÑØÓº ÖÐÓ Ñ ÓÒ ÕÙÒ ÙÑ ÓÖÓ ÒØÖ Ù ÑÐ ÉÙÒÓ ÔÖÓØÓ ÓÙ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÒÓ ÔÓ Ö ÓØÓ ÔÓ Ù ÙÑ ÔÓÖ ÑÐ ÓÙ Ó ÓÚÖÒÓ Ö Ö ÒÓ Ó ÐØÙÖ ÐÖÓ Ñ ÕÙ ÓÒÖÒ Ó ÔÖ ÒØ ÓÔÓ ÔÖÓ Ó ÓÒÙÒØÑÒØ ÔÓ ÙÑ ÙÒ ÐØÙÖ ÔÓÖ ÙÑ Ð Ó ÒÑ ÓÙ ÔÓÖ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø Ð Ó ÔÖ ÒØ Ù ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÕÙ Ñ ÓÒÙÒØÑÒØ ØÑ ÙÐ ÓÒÚÓÖ ÑÐ ÙÑ ÓÑ Ó Ñ Ø ÔÖØÖ ÒÖÖ ÔÖÓÔÓÖ ÙÑ ÖÙÒÓ ØÜØÓ ÐÓÖÓ ÔÐ ÓÑ Ó Ñ Ø ÔÓ Ö ÔÖ ÒØÓ ÔÐÓ Ó ÔÖ ÔÖÓÚÓ Ù ÑÐ º ÆÒÙÑ ÐØÖÓ ÚÖÒÓ ÓÑ Ó Ñ Ø ÒÓ ØÚÖ ÜØÓ Ò ÔÖÓÚÓ ÙÑ ÔÖÓØÓ Ó Ë ÓÙ Ø ØÜØÓ ÒÓ ÓÖ ÔÖÓÚÓ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÑÙÑ ÒØÖÓÖ ÔÓÖ Ó ÓÚÖÒÓ ÔÓ ÙÑ ÒÓÚ ÐØÙÖ ÔÐ ÔÖÖÓ ÆÓÒÐ ÔÐÓ ËÒÓ ÓÐØÖ ÑÐ ÆÓÒÐ ÑÐ ÒØÚÑÒغ Æ Ó ÑÐ ÆÓÒÐ ÔÓ ÕÙ ÖØÓÑÖ Ó ØÜØÓ ÐÓÖÓ ÔÐ ÓÑ Ó Ñ Ø Ó ÙÐØÑÓ ØÜØÓ Ö ÚÓØÓ ÑÓ Ó ÑÔÖ ÕÙ Ò ÖÓ ÔÓÖ ÙÑ ÓÙ Ñ Ð ÔÖÓÚ ÔÐÓ ËÒÓº ØÖÓ Ó ÊÌÁ Ð ÕÙ ÓÒ ØØÙÓ ÓÒÖ Ó ÖØÖ Ð ÓÖÒ Ó ÔÖÓØÓ ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÓ Ñ ÔÖÑÖ ÐØÙÖ Ö ÙÑØÓ Ó ÚÓØÓ ÑÐ ÔÒ Ò ÜÔÖÓ Ó ÔÖÞÓ ÐÖÓ ÒÓ ØÖÖÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ¾º ÆÓ ÒØÒØÓ Ó ÔÖÓ Ó ÜÓ ÓÖ ÓÑÔÖÓÑØÓ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ Ó ÐÖÓ ¾½ ¾ ÊÄ Ë ÆÌÊ ÈÊÄÅÆÌ ÎÊÆ Ö ØÖ Ò Ò ÔÓÖ ÔÖÓÖ ÔÓ Ó ÓÚÖÒÓº ÚÐÓ ÔÓÐØ ÔÙÐ º ÒØÖ Ñ ÓÑÓ Ó ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º ØÜØÓ ÓÖ ÔÓ Ó ÕÙ ÔÖÑÒÑ Ñ Ù Óº ÙÒØ Ó ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ó ÓÚÖÒÓº Ñ ÚÐ ÑÒÓ ÕÙ ÓÖ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓº ÊÌÁ Ó º ÚÓØ ÐØÖ Ò ÙÒØ ÓÒÓ º ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÔÓ ÔÓ ÐÖÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ

14 ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ø ÒÓ ÔÓÖ Ö ÙÑØÓ ÐÖÓ ÔÖÓØÓ ÑÐ ÓÒÚÓ ÒØ ÜÔÖÓ Ó ÔÖÞÓ ½ ÔÖÑÖ ÔÖÓÑÒØÓ Ó ÖØÓ ÔÐÚк ÆÓ ÒØÒØÓ Ò Ù Ò ÒØÖ Ù ÑÐ Ó ØÜØÓ ÔÓÖ Ö ÔÖÓÚÓ ÔÐ ÓÖÓ ÆÓÒÐ Ñ ÙÐØÑ ÐØÙÖ ÓÑÒØ ÔÓÖ ÑÓÖ ÓÐÙØ ÑÐ Ù ÑÑÖÓ º Ó Ð ÓÖÒ ÖÐØÚ Ó ËÒÓ ÚÑ Ö ÚÓØ ÒÓ Ñ ÑÓ ÔÐ Ù ÑÐ º ØÖÑÓ Ð ÓÖÒ ÔÓÑ Ö ÔÖÓÑÙÐ ÔÒ ÔÓ ÐÖÓ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ù ÓÒÓÖÑ ÓÑ ÓÒ ØØÙÓº ÔÐÓ Ó ÊÌÁ ÈÖÐÑÒØÓ ÚÓØ Ð ÔÖÓØÓ ÒÒ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÑÐ ÆÓÒÐ ÒÓ ÔÖÓÒÙÒ Ñ ÔÖÑÖ ÐØÙÖ ÒÓ Ë ÕÙÖÒØ ÔÓ ÔÖ ÒØÓ ÙÑ ÔÖÓØÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÔÖÞÓ Ó ËÒÓ ÕÙ Ú ÐÖÖ Ñ ÙÑ ÔÖÞÓ ÕÙÒÞ º ÓÒÚÓ Ù ÖÐÞÓ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÓÖÓ ÓÑ ÓÒÓ Ñ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÒÓ ÔÖÓÒÙÒÖ Ñ ÙÑ ÔÖÞÓ ØÒØ Ë Ó ÔÖÓØÓ ÔÓÑ Ö ÔÓ Ø Ñ ÚÓÖ ÔÓÖ ÔÓÖØÖº ÔÓ Ó Ð ÕÙ ØÐ Ó ÖÙÖ Ó Ô ÙÑ ÜÖÓ ÒÓ Ë ÔÖ ÒØ ØÑÔÓ ÔÖ Ö ÔÖÓÑÙÐ ÒØ Ó ÒÓ Ø ÓÖ Ó ÓÚÖÒÓ ÓÐØ ÑÖÒÐÑÒØ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÙØÓ ÜÖÓ ÔÖ ÓÖÖ ÑÔÓ ØÓ Ö ÔÓÖ ÖØÓ Ó ÖØÓ ÖÐØÚÓ ÖÞÓ ÔÖÞÓ ÔÖÚ ØÓ Ò Ø Ó ÖÓ Ù ÔÒ Ó ÕÙÒÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ØÚÖ Ñ Óº ÒÓ ÈÖÐÑÒØÓ ÚÓØ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÒÒÑÒØÓ ÔÖÚÒ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÓÐ ÑÐ ÆÓÒÐ ÒÓ ÔÖÓÒÙÒ Ñ ÔÖÑÖ ÐØÙÖ ÒÓ Ë ÚÒØ ÔÓ ÔÖ ÒØÓ ÙÑ ÔÖÓØÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÔÖÞÓ Ó ËÒÓ ÕÙ Ú ÐÖÖ Ñ ÙÑ ÔÖÞÓ ÕÙÒÞ º Ñ ÓÒÚÓ ÖÐÞÓ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÓÒÓÖÑ ÓÒÓ ÔÖÚ Ø Ù Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÒÓ ÔÖÓÒÙÒ Ñ ÙÑ ÔÖÞÓ ÒÕÙÒØ Ë Ó ÔÖÓØÓ ÔÓÑ Ö ÐÚ ØÓ ÔÓÖ ÔÓÖØÖº ÔÓ Ó ÔÖÞÓ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ÔÖ ÒØ ÖØÓ Ó Ù ÔÒ Ó ÕÙÒÓ Ó ÈÖÐ ÒÓ Ø Ñ Ó ÔÖ ÑÐ ÙÖÒØ Ñ ÑÒØÓ Ñ ÕÙ Ù ÒÓ ØÖ Ó Ñ ÓÒÓÖÑ ÓÑ Ó ÙÒÓ Ò Ó ÖØÓ ¾º ÔÖÖÓ ÌÖÙÒÐ ÓÒØ ÙÜÐ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÒÓ ÓÒØÖÓÐ Ó Ó ÙÜÐ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÒÓ ÓÒØÖÓÐ ÜÙÓ ÓÚÖÒÓº Ð ÒÒ ÔÐÓ Ð ÒÒÑÒØÓ ÔÖ ÓÐ Ñ ÓÑÓ Ò ÚÐÓ ÔÓÐØ ÔÙÐ º ÈÐÓ ÚÒ ÓÒØ ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐ Ó ÖÙÐÖ ÙØÒØ º ÓÖ ÙÑ ÑÑ Ð Ó Ö ÙÐØÓ Ù ØÓ Ù ÔØÖÑÓÒÓ ÒÑ Ó ÊÌÁ ÔÖÙÞÓ ÔÐÓ Ó ØÖ ÙÐØÑÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ¾ ËÑ ÑÒ Ó Ñ ÕÙØÖÓ Ó Ö ÖÚ ÔÓÖ ÔÖÓÖ Ù ÓÖÑ ØÖÑÒ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓ ÔÖ ÓÒ ÖÓ Ó ØÜØÓ Ò ¾ ¾¾ ÊÄ Ë ÆÌÊ ÈÊÄÅÆÌ ÎÊÆ ÔÓ Ù ÔÖ ÒØÓº ÒÓ ÖØÓ º ÊÌÁ Ó ¾ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº Ù ÖÐØÓÖÓ ÔÙÐÓ ÓÒØÖÙ ÔÖ ÒÓÖÑÓ Ó Ó º ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ º Ù ØÙÓ ÒÒÖº Ò Ò Ñ Ñк Ó ÖÚÓ ÚÓØÓ º Ó Ø Ó ÕÙ ÓÐØ ÒÐÙ Ó Ò Òº ÐÑ Ó ÔÖÓ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÒÒ ÔÖÓØÓ Ð ÊÌÁ Ó ½

15 Ó ÊÌÁ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÓÑÔÖÒ ÒÓÚ ÑÑÖÓ ÙÓ ÑÒØÓ ÒÓÚ ÒÓ ÒÓ ÖÒÓÚÚк ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ö ÙÖ ÔÓÖ ØÖÓ ØÖ ÒÓ º ÌÖ Ó ÑÑÖÓ Ó ÒÓÑÓ ÒÓÚ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ØÖ ÔÐÓ ÔÖ ÒØ ÑÐ Æ ÔÐÓ ØÖ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ Ó ËÒÓº ÔÖÓÑÒØÓ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ÓÒÐ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ½ ÔÐÚÐ ÒÓÑÓ º ÒÓ ÙÐØÑÓ ØÙ ÔÐÓ ÔÖ ÒØ ÑÐ Ñ ÙØ ÑÓ Ó ÔÖÖ ÓÑ Ó ÔÖÑÒÒØ ÓÑÔØÒØ Ñ ÙÒÑÒØ Ñ ÕÙ ØÓº Ð Ó ÒÓÚ ÑÑÖÓ ÔÖÚ ØÓ Ñ ÞÑ ÐÐÑÒØ ÔÖØ Ó ÐÑ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ó ÜÔÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ñ ÖØÖ ÓÒ ÐÓ ÔÖ ÒØ ÒÓÑÓ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ØÑ ÚÓØÓ ÒÓ Ó ÑÔغ ÔÖÔÓÒÖÒØ Ó ÊÌÁ ÖÓ Ó ÑÑÖÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ó ÒÓÑÔØÚ Ó ÊÌÁ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÖÒØ ÖÙÐÖ ÐÓ Ó ÈÖ Ó ÊÌÁ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÐÖ ÒÓ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÖ Ö ÔÓÒ Ð Ó ÓÚÖÒÓ ÔÖÒØ ÑÐ Æ ÓÑÔÖÓÑØÖ ÓÖ Ó ÚÓØÓ ÙÑ ÔÖÓØÓ Ð ÒÒ ÓÙ ÒÒÑÒØÓ ÓÒÐ ÜØÓ ÙÑ ÑÓÓ Ò ÙÖ ÔÖ ÒØ Ò ÚÒØ ÓØÓ ÓÖ ÕÙ ÙÑ ÓÖ ÚÓØ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÕÙØÖÓ ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ØÑ Ó ÖØÓ ÓÐØÖ Ó ËÒÓ ÔÖÓÚÓ ÙÑ ÐÖÓ ÔÓÐØ Öк ÑÐ ÆÓÒÐ ÓØ ÙÑ ÑÓÓ Ò ÙÖ ÓÙ ÕÙÒÓ ÉÙÒÓ Ó ÔÖÓÖÑ ÓÙ ÙÑ ÐÖÓ ÔÓÐØ ÖÐ Ó ÓÚÖÒÓ Ó ÖØ Ú ÔÖ ÒØÖ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ù ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ Ó ÓÚÖÒÓº Ñ Ó ÙÑ ÓÙ Ù ÑÐ Ó ÓÚÖÒÓ ÔÓ ÔÓÖ Ù ÒØ ÒØÚ ÓÙ ÔÓ ÙÑ ÖÙÔÓ ÔÖÐÑÒØÖ Ò ÔÓ ÔÖÓÔÖ ÖØÓ ½½ ÓÖ ÙÑ ØÖÑÒÓ ÙÒØÓ ÞÖ ÙÑ ÐÖÓ Ó ÓÖÑ Ø ÔÓ Ñ Ó Ö Ö ÓØÓ ÙÑ ÒÓ ½ Ó ÊÌÁ ÒÖÖÑÒØÓ Ó ÓÖÒÖ ÓÙ Ó ÜØÖÓÖÒÖ ÖØÓ Ó ÔÖ ÔÖÑØÖ Ò ÖÓ ÔÐÓ Ó ÖØÓ ÈÖ Ñ ÑÓ ØÓ Ó ÙÔÐÑÒØÖ Ó ÖØÓº º ÖÙÐÑÒØÓ ÑÐ ØÖÑÒ Ó ÖØÓ Ó ÖÙÔÓ ÓÒ ØØÙÓ º ÊÓÒ Ó ÖØÓ Ô Ó Ó ÖÙ ÔÖÐÑÒØÖ ¾ ¾ ÆËÄÀ ÆËÌÁÌÍÁÆÄ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÔÖÚÒ Óк Æ Ó ÔÖÓØÓ ÓÒ ÖÓ ÓÑÓ ÔØÙÐÓ ÎÁÁ ÆËÄÀ ÆËÌÁÌÍÁÆÄ ÔÖÒغ ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÔÓ ÐÑ Ó ÖÓÖÖÖ ÔÖÖÓ Ø ÔÖÓÑÒØÓ ÔÖ ÓÙØÖÓ ÔÖÓØÓ ÓÙ ÔÖ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÔÓÖ Óº ÊÌÁ ¼ Ó º ÊÌÁ ¼ Ó ½ ÚØÐÓº ÚÓØÓ Ñ ÓÑÔÖÓÑØÖ Ù Ö ÔÓÒ Ðº ÓÑ Ó ÖÓ ÑÒ ØÖÓ ÓÙ ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓº ÓÙØÖ ÒÓÑÔØÐ Ó Ü ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÊÌÁ ½ Ó ½ ÒØ ÊÔÙк ÜÑÒ ÖÚÒÓ ÔÖÓÐÑ Ó Ö ÙÐØÓ Ó ÖÙØÒÓº ÔÓ ÓÔÓ Ó ÑÐ ÒØÖ Ñ ÓÑÓ Ó ÖÙÔÓ Ñ

16 Ó ÜÖÓ Ñ Ó ÓÒØÖÓÐ ÚÐÓ Ò ÒÓ ÈÖ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ¾ ÓÑ Ó ÒÕÙÖØÓ ÔÓÑ Ö ÔÖÑÖÓ ÒÓ ÑØÓ ÑÐ ÔÖ ÐÚÒØÖ Ò ÓÒÓ Ö ÔÐ Ð ÐÑÒØÓ ÒÓÖÑÓº ÔÖÚ Ø Ð ØÖÑÒ Ù ÖÖ ÓÖÒÞÓ ÙÒÓÒÑÒØÓº ÓÒÓ ÖÓ Ó ØÐ ÔÐÓ ÖÙÐÑÒØÓ Ù ÒÓÖÑÓ ÕÙ ÕÙÖ ÒÓÓ ÕÙ Ú Ñ ÐÖÓ ÙÑ ÒØÖÒÓÒÐ ÒÓ ÙØ ÖØ Óº ÓÖÓ Ó ÊÌÁ ØÖØÓ ÔÞ Ó ØÖØÓ ÓÑÖÓ Ó ØÖØÓ ÓÙ ÓÖÓ ÓÖÒÞÓ ÒØÖÒÓÒÐ Ó ÕÙ ÓÑÔÖÓÑØÑ ÒÒ ÖÐØÚÓ ØÓ Ó ÕÙ ÐØÖÑ ÔÓ Ó ÒØÙÖÞ Ð ÐØÚ Ó ÕÙ Ó ÖÐØÚÓ Ó ØÓ Ô Ó Ó ÕÙ ÓÑÔÓÖØÑ Ó ØÖÓ Ó Ó ØÖÖØÓÖÓ ÓÑÒØ ÔÓÑ Ö ÖØ Ó ÓÙ ÔÖÓÚÓ ÓÙ Ó ÒÒÙÑ ØÖÓ ÒÒÙÑ Ó ØÖÖØÓÖÓ ÚÐ ÆÒÙÑ Ó ÓÒ ÒØÑÒØÓ ÔÓÔÙÐÓ ÒØÖ º Ñ ÊÔÙÐ ÔÓ ÐÖÖ ÓÖÓ ÓÑ Ó ØÓ ÙÖÓÔÙ ÕÙ Ó ÔÓÖ ÓÑÔÖÓÑ Ó ÒØÓ Ó Ù Ñ ÑØÖ ÐÓ ÚÒÙÐÓ ÔÖÓØÓ Ó ÖØÓ ÙÑÒÓ ÐÖ ÙÒÑÒØ ÓÖÓ ØÖÑÒÑ Ù ÓÑÔØÒ Ö ÔØÚ ÔÖ Ó ÜÑ Ó ÕÙ ÒØÒØÓ Ñ ÑÓ ÕÙ ÓÐØÓ ÒÓ Ò ÖÚ Ñ Ù ÙÖ Ó ÆÓ ØÖÑÓ ÓÖÓ ÙØÓÖ ÊÔÙÐ ØÑ ÑÔÖ Ó ÒÓ ÓÖÖ ÐÓ ÕÙÐÕÙÖ ØÖÒÖÓ ÔÖ ÙÓ ÔÓÖ Ù ÖØÓ Ù Ó Ñ ÚÓÖ ÐÖ ÓÙ ÕÙ ØÒ Ù Ó ÔÖÓØÓ ÊÔÙÐ ÔÓ ÖÓÒÖ ÙÖ Ó Ó ÌÖÙÒÐ ÈÒÐ ÁÒØÖÒ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐÓ ÌÖØÓ ÒÓ Ñ ½ ÙÐÓ ÓÒÐ ÅÒ ØÖÓ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÓÙ ÓÙØÖ ÑÐ ÓÙ ÈÖÑÖÓ ÔÙØÓ ÓÙ ÒØ ÒÓÖ ÐÖ ÕÙ ÙÑ ÓÖÓ ÒØÖÒ ÒØ ÓÑÔÓÖØ ÙÑ ÐÙ ÙÐ ÒÓÒ ØØÙÓÒÐ ÙØÓÖÞÓ ÖØ ÓÒÐ ÓÙ ÔÖÓÚÖ Ó ÓÖÓ ÒØÖÒÓÒÐ ÖÖÓ ÔÓ ÒØÖÚÖ ÔÒ Ö Ó ÊÌÁ ØÖØÓ ÓÙ ÓÖÓ ÖÙÐÖÑÒØ ÖØ Ó ÓÙ ÔÖÓÚÓ ØÑ Ù ÔÙÐÓ ÙØÓÖ ÙÔÖÓÖ Ð ÙØÓ ÔÖ ÔÖØÖ ÓÖÓ ÓÙ ØÖØÓ Ù ÔÐÓ ÔÐ ÓÙØÖ ÔÖغ ¾ ¾ ÌÊÌË ÊË ÁÆÌÊÆÁÆÁË ÒÓÖØÖÓ º ÊÌÁ Ó ½ ÊÌÁ ½ Ó ¾ ÔÓ ÐÓ ÕÙ Ð Ó ÔÖ ÒØÓ º Ñк ÖÒ ÔÓÖ ÓÙØÖÓ ÑÓØÚÓº ÊÌÁ Ó ¾ ÌÖØÓ ÓÖÓ ÁÒØÖÒÓÒ ÔØÙÐÓ ÎÁ Ë ÌÊÌË ÊË ÁÆÌÊÆÁÆÁË ½º ¾ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÒÓ ÖØ Ó ØÖØÓ º Ó ÊÌÁ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÓÒÚÓÓ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ë ÔÓ ÖÚ Ó ÓÒ ØØÙÓº Ñ ÚÖØÙ ÙÑ Ðº ËÓ ØÚÓ ÓÑÒØ ÔÓ ØÖÑ Ó ÖØ Ó ÓÙ ÔÖÓÚÓ º

17 ÔÖÖÓ Ó ÙÞ ÕÙ ÔÖØÒ ÓÖÑÓ ÓÑÔØÒØ Ñ ÙÒÓ Ó Ñ ØÖÓ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓº ÖÐÓ ÓÖÑÓ Ó ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÑÓ Å ØÖØÙÖ ÓÑÔØÒØ Ñ Ó Ñ ØÖÓ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓ Ó Ù ÔÖÖ ÓÖ ÖÐÓ ÒÓ ÔÐÒÖ ÕÙ Ð Þ Ö ÔØÓº ÓÑÔÖÒ ÒØÓ ÔÖ Ó ÑÑÖÓ ÖÖÓ ÒÓ ØÖÖÓ ÔÖÖÓ Ó ÔÖÓÑÓØÓÖ Ó Ñ ÐÑ ÔÙÐÓ ÕÙ ÔÖØÒ ÓÖÑÓ ÓÑÔØÒØ Ñ ÖÐÓ Ó Ò ØÖÓ ÙÞ º ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÑÓ Å ØÖØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ó ÔÐÒÖ Ö ÔÓÒÖ Ó ÔÓ ÔÖÖ ØÓ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ ÔÖ ÒÓ ØÖÑÓ Ó ÖØÓ º ÈÖÓÒÙÒ Ò Ñ Ñ ÓÖÑÓ ÊÔÙÐ ÔÖÙÒØ ÖÐØÚ ÓÒØÓÐÓ Ó Ñ ØÖÓ Ñ ÓÑÓ ÓÖ ÕÙÐÕÙÖ ÔÖÙÒØ ÖÐØÚ Ó ÙÒÓÒÑÒØÓ Ù Ø ÕÙÐ ÓÖ ÖÖÓ Ó ÑÒ ØÖÓ Ù Øº ÓÖÑÓ ÔÐÒÖ ÓÑÔÖÒ Ð Ó ÒÓ Ñ ØÖÓ ÑÒÓÒÓ ÒÓ ÙÒÓ ÔÖÖÓ ØÖ Ó ÒÓ Ñ ØÖÓ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓ ÑÒÓÒÓ ÒÓ ØÖ ØÖ ÔÖÖÓ Ñ ÓÑÓ Ó ÓÒ ÐÖÓ ØÓ Ó ÚÓÓ ÖÓ ÔÖ ÓÒÐ ÕÙÐ ÑÒÓÒÓ ÒÓ ÙÒÓ ÔÖÖÓº ÔÖ ÔÐÓ ÔÖÑÖÓ ÔÖ ÒØ Ó ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙÒÐ ÕÙ ÔÓ Ó ÔÖÓÙÖÓÖ ÖÐ ÙÒØÓ Ø ØÖÙÒк Ù ØØÙÖ Ñ ÙÒØÓ ÔÐÒÖ Ó ÅÒ ØÖÓ ÂÙ Ø ÔÓ ÔÖØ ÜØÓ ÖÙÒÓ ÓÖÑÓ Ó ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÓÖ Å ØÖØÙÖº ÔÖ ÓÒ ÐÓ ÙÔÖÓÖ Å ØÖØÙÖ ÔÓ Ö ÓÒÚÓÓ ÔÓÖ ÙÑ Ù Ø Ò ÓÒÓ ØÐ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº Ð ÙØÓÖ ÙÖ ÙÖ ÐÖ ÒÚÙÐ ÖÒØ Ó ÔÖÒÔÓ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔРк Ö ÔØÓ ¼ Ó ÊÌÁ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÙÖ ÖÙÐÖ ÓÔÖÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ ½½ ÒÓ ÔØÙÐÓ Î ÔÖÓÐÑ ÖÖÒÓ Ö ÙÐØÓ º Ó ½ Ó ÊÌÁ Ð ÓÖÒ ÒØ Ù ÔÖÓÑÙÐÓ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÑÒ ÒÓ ÖØÓ ½½ ÒØ ÖÑ ÙÑØ Ó ÖÖÒÓ Ó ÓÒ ÑÐ ÔÖÐÑÒØÖ ÒØ Ù ÔÐÓ ÖÙÐÑÒØÓ Ö ÙÑØÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÕÙ ÔÖÓÒÙÒ ÚÑ Ù ÓÒÓÖÑ ÓÑ ÓÒ ØØÙÓº ÓÖ Ó Ñ ÑÓ Ò Ð ÔÓÑ Ö ÙÑØ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ÓÑ ÒØ Ù ÔÖÓÑÙÐÓ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ØØÙÓÒÐ ÔÖ ÒØ ÑÐ ÆÓÒÐ ÈÖ ÒØ Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÓÙ ÔÓÖ ÒØ ÔÙØÓ ÓÙ ÒØ ÒÓÖ º ËÒÓ Ó ÔÖÚ ØÓ ÒÓ Ó ÔÖÖÓ ÔÖÒØ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ÆÓ Ú ÐÖÖ ÒÓ ÔÖÞÓ ÙÑ Ñ º ÆÓ ÒØÒØÓ ÔÓ ØØÙÓÒÐ Ó Ó ÒÑÒÑÒØÓ ÔÖ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ù Æ Ó ÔÖÞÓ ÔÖ ÔÖÓÑÙÐÓº ÔÒ ÐÖ ÖÒØÓ ÔÐ ÓÒ ØØÙÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ö ÓÒÚÓÓ ÔÖ ÒÐ Ö Ó Ó ÔÓÖ ÑÓ ØÓ Ó ÓÒ ÔÓ Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ ÓÒÓ ÔÐÓ Ó ÔÖ ÒØ ÍÑ ÖØÓº ¾ ¾ ÍÌÊÁ ÂÍÁÁÄ º ÓÑÔÖÒ ÒØÓ ÔÖ ÐÑ Ó ÑÑÖÓ ÖÖÓ ÒÓ ÖÙÐÖ ÐÓ Ó ÔÙØÓ Ó ÒÓÖ º Ó ÓÚÖÒÓ ÙÖÒ Ø ÔÖÞÓ ÖÙÞÓ ÔÖ ÓØÓ º ÊÌÁ ½ Ó ½ ÒÓ ÑØÓ ÙÑ ÔÖÓ Ó ÔÒÒØ ÔÖÒØ ÙÑ ÓÖÓ ÙÖ ÉÙÒÓ ÖÙÑÒØÓ ÕÙ ÙÑ ÔÓ Ó Ð ÐØÚ Ñ ÖØÓ ÓÒÐ Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ ÓÒÓ ÔÐÓ Ó ÔÖ ÒØ ÖØÓº Ó ÊÌÁ ÔÓ Ö ØÓ ÖØÖÖÑÒغ ÆÒÙÑ ØÓ ÓÙ Ó ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙÒÐ ÕÙ ÔÖÓÒÙÒ Ñ ÙÑ ÐÓ ØÖÑÒÓº ÔÖÞÓ

18 ¾ Ó ÊÌÁ ÔÓ Ó ÐÖ ÒÓÒ ØØÙÓÒÐ ÓÑ ÒÓ ÖØÓ ½ ÒÓ ÍÑ ÔÓ Ó ÐÖ ÒÓÒ ØØÙÓÒÐ ÓÑ ÒÓ ÖØÓ ½½ ÍÑ ÓÒØÖ ÔÙÐÓ Ó Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙ ÖÚÓ ÓÙ ÙÑ Ø ÔÓ ØÖÓÖ Ü ÔÓÖ Ø Óº ÓÒ ÐÓ ÓÒÐ ØÖÑÒ ÓÒÓ ÐÑØ ÒÓ ÕÙ Ó ØÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ó Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÒÓ Ó ÙØ ÖÙÖ Óº Ó ÔÓÖ ÔÙÐÓ ØÓ ÙØÓÖ ÑÒ ØÖØÚ ÁÑÔÓÑ Ó ÊÌÁ Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ ÖÖ ÓÖÒÞÓ ÙÒÓÒÑÒØÓ ÍÑ ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÙÓ ÔÖÒØ Ð Ó Ó ÔÖÞÓ ÖØÓ ÔÖ ÔÖ ÒØÓ ÓÒØ ØÓ º ÔÖÒÔÐÑÒØ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ó ÖÒØÓÖ ÒÔÒÒ Ó ÔÓÖ ÊÌÁ Ó ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÑÓ Å ØÖØÙÖ ÓÑÔÖÒ ÙÑ ÓÖÑÓ ÓÑ Ñ ÖÐÓ Ó Ñ ØÖÓ ÙÑ ÓÖÑÓ ÓÑÔ ÔØÒØ ÓÖÑÓ ÓÑÔØÒØ Ñ ÖÐÓ Ó Ñ ØÖÓ ÔÖ ÔÐÓ ÔÖÑÖÓ ÔÖ ÒØ Ó ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙÒк ÓÑÔÖÒ Ó ÒÓ ÙÞ ÙÑ ÔÖÓÑÓØÓÖ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓ ÙÑ ÐÑ ØÓ ÒÓ ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ ØÓ ÙÑ ÚÓ ÓÒ ÐÖÓ ÔÖ ÓÒÐ ÕÙÐ ÕÙ ÒÓ ÔÖØÒÑ ÒÑ Ó Ó ÒÑ ÓÖÑ ÙÐ ÒÑ ÓÖÑ ÑÒ ØÖØÚº ÈÖÐÑÒØÓ ÊÔÙÐ Ó ÈÖ ÒØ ÑÐ ÆÓÒÐ Ó ÈÖ ÒØ Ó ËÒÓ ÒÑ ÙÑ Ù ÔÖ ÓÒÐ ÕÙÐ ÈÖ ÒØ ÔÖÓÑÒØÓ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ÙÐØÑÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ½ º ÒÓÑÓ ÔÖ ÓÒÐ ÕÙÐ º ÒÓÑÓ ÔÐÚÐ ÔÐÓ ÔÖ ÒØ ÑÐ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ñ Ù ØÙ ÙÒÑÒØ Ó ÔÖÖ ÓÑ Ó ÔÖÑÒÒØ ÓÑÔØÒØ Ø ÓÖÑÓ ÓÑÔØÒØ Ñ ÖÐÓ Ó Ñ ØÖÓ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÖ ÔÐÓ ÔÖÓÙÖÓÖÖÐ ÙÒØÓ Ó ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙ ÔÙÐÓ ÓÑÔÖÒ ÐÑ Ó ÒÓ ÔÖÓÑÓØÓÖ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓ Òк ÙÑ ÙÞ Ñ ÓÑÓ Ó ÓÒ ÐÖÓ ØÓ Ó ÚÓÓ ÓÖÑÓ Ó ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÑÓ Å ØÖØÙÖ ÓÑÔØÒØ Ñ Ó Ñ ØÖÓ ÔÖ ÒØ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÖ ÒÓÑÓ ÖÐÓ ÙÞ Ó ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙÒÐ ÔÖ ÔÖÑÖÓ ÔÖ ÒØ ÌÖ Ó ÔÐÓ ÔÖ ÔÖ ÒØ Ó ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙÒк ÙÒÐ ÓÖÑÓ Ó ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÑÓ Å ØÖØÙÖ ÓÑÔØÒØ Ñ Ó ÔÖÓÑÓØÓÖ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓ ÓÖÒ Ó Ù ÔÖÖ Ó ÖÐÓ ÓÖÑÓ Ó ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÑÓ Å ØÖØÙÖ ÓÑÔØÒØ Ñ Ó ÙÞ ÐÖ ÓÑÓ ÓÒ ÐÓ ÔÐÒ Ó Ñ ØÖÓ ÖÐÓ ½ ¼ ÍÌÊÁ ÂÍÁÁÄ ØÒØ Ñ ÖÐÓ Ó Ñ ØÖÓ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓº ÔÓ Ö ÔÖÓÑÙÐ ÓÙ ÜÙغ ÕÙ ÔÓ Ó ÔÖÓÙÞÙ Ó Ù ÔØÚ ÖÑ ÕÙ ØÓÒÓ º ÙÖ ÓÒ º ÑÐ ÒØÖ º ÙØÓÖ ÂÙÐ ÔÖ ÓÒÐ ÕÙÐ ÑÒÓÒ ÒÓ ÙÒÓ ÔÖÖÓº ÔØÙÐÓ ÎÁÁÁ ÍÌÊÁ ÂÍÁÁÄ ÓÙØÖÓ ÙÞ Ó ÒÓÑÓ ÑÒØ Ù ÔÖÖ ÚÓÖÚк ÙÖÓº Ð ØÓ ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ ËÙÔÖÑÓ Å ØÖØÙÖº ÍÑ Ð ÓÖÒ ØÖØ Ó ØØÙØÓ Ó Ñ ØÖÓ º Ö ÒÓÑÓ ÕÙ ÖÖÑ Ó ÔÖÓÑÓØÓÖ Ó ÑÒ ØÖÓ ÔÙÐÓº Ñ ØÖÓ Ó ÒÑÓÚÚ º

19 ÔØÓ Ò ÓÒÓ Ü ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÔÓ ÒÐ ÒÓÖÑ Ó ÓÚÖÒÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ Ñ ÕÙ ÔÖÓÔÓ ÔØÓ ¼ Ó ÊÌÁ ÓÒ ÐÓ ÓÒÓÑÓ ËÓÐ ÑÒØÐ ÔÓ Ö ÓÒ ÙÐØÓ ÔÐÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÓÖ ÕÙÐÕÙÖ ÔÖÓÐÑ ÖØÖ ÓÒÓÑÓ ÓÚÖÒÓ ÓÙ ÑÒØк ÓÚÖÒÓ ÔÓ ØÑÑ ÓÒ ÙÐØÐÓ ÓÖ Ó ÓÐ Ð ÔÖÓÖÑÓ ÕÙ ÒÑ ÓÖÒØÓ ÔÐÙÖÒÙ ÔÖÓØÓ ÒÒ ÔÙÐ º ÌÓÓ ÔÐÒÓ ÓÙ ÔÖÓØÓ Ð ÔÐÒÑÒØÓ ½ Ó ÊÌÁ ÓÑÔÓ Ó Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒÓÑÓ ËÓÐ ÑÒØÐ ÙÓ ÒÙÑÖÓ ÑÑÖÓ ÒÓ ÔÓ ÜÖ ÙÞÒØÓ ØÖÒØ ØÖ Ù ÖÖ ÙÒÓÒÑÒØÓ Ó ØÖÑÒ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº Ò ÓÖ Ó ÖØÓ ÖÒØ Ó Ö ÔØÓ Ó ÖØÓ ÐÖ ÑÒ ØÖÓ Ó ØÓ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ Ó Ø ÔÙÐÓ Ñ ÓÑÓ ÕÙÐÕÙÖ ÓÖÒ ÑÓ ÒÚ ØÓ ÐÑÒØÓ Ñ Ó ÖÚÓ ÔÙÐÓ ÓÙ Ñ ÖÐÓ Ó ÕÙÐ Ð ÓÖÒ ÙÑ Ö ÓÒÚÓ Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐ Ð ÓÖÒ ÕÙÐ ÈÓ Ô Ó ÕÙ ÓÒ Ö Ð ÔÐÓ ÙÒÓÒÑÒØÓ ÙÑ ÖÚÓ ÕÙÖ Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÒÓ Ö ÔÓÒ ÚÐ ÔÐÓ ØÓ ÖÐÞÓ ÔÓ ÙÖÒØ Ó Ù ÑÒØÓ ÔÖÒØ ÒÒÙÑ ÓÖÓ ÙÖ ÆÓ ÓÙ ÙØÓÖ ÑÒ ØÖØÚ ÖÒ Ö ÓÒÚÓÓ ÔÓÖ ÓÒÐ ÓÑÓ Ö ÓØÓ ÙÑ Ó ÙÑ ØÓ ÒÓÖÑÓ ÒÚ Ñ ÓÙ Ù Óº ÉÙÐÕÙÖ ÔÖÞÓ ÔÖ ÖÓ ÓÙ Ù ØÓ Ò ØÒ ÔÖÓÑÒØÓ Ó ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÙÐÓ ÔÓÑ ÖØÓÑ ÓÙ ÓÒØÖØ ÓÒØÖ Ð ÜÔÖÓ ÙÑ ÔÖÞÓ Ö Ó ÊÌÁ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÓ Ö ØØÙÓ ÔÒ ÒÓ Ó ÒÓ Ù ÚÖ Ó ÕÙ ÑÒ ØÑÒØ ÒÓÑÔØÚÐ ÙÑÔÖÑÒØÓ Ó ÜÖÓ Ó Ù ÑÒØÓº ØØÙÓ ÔÖÓÒÙÒ ÔÐÓ ÓÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÖÙÒÓ ÓÖØ ËÙÔÖÑ ÔÖÓÚ ÔÓÖ ÙÑ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÑØÑÒØ ØÖÒ ÑØ ÓÙØÖ ÕÙ ÑÐ ÓÖØ ËÙÔÖÑ ÔÖ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ ÑÐ ÆÓÒк Ñ ÙÑ ÔÖÞÓ ÙÑ Ñ ÔÓÖ ÚÓØÓ ÖØÓ ÓÖ ØØÙÓº ÐÖ ½½ ÆËÄÀ Æ ÅÁ ËÁÄ ÅÁÆÌÄ ÊÌÁ Ó ½ ÆÒÙÑ ÔÓ Ö ÓÒÒÓ ÔÒ ÑÓÖغ ÕÙ Ñ ØÓÑ º ÓÖØ ËÙÔÖÑ ÔØÙÐÓ Á ÊÌ ËÍÈÊÅ ÖØÖ ÓÒÓÑÓ ÓÐ ÓÙ ÑÒØÐ ÙÑØÓ ÔÖ ÔÖÓº Ò ÙÒÓ ÙØÓ ÔÓ Ó Ó ÖØÓ ¾ º Ù ÔÒ Óº ½½º½ Ò ÓÖ Ó ÖØÓ ÔØÙÐÓ Á ÁË ÆËÊ Ë ÁÊÁÌË ÙÑ Ñ ÔÓ Ó ÙÒÓ º ÊÌÁ ½ Ó ½ ÈÖÐÑÒØÓ ÓÒ ØØÙÓ Ò ÓÖØ ËÙÔÖѺ ØÖÙÐ ÓÑÔØÒ º ÔÖÓÒÙÒ ÒÓ ÔÖÞÓ ÕÙÒÞ º ÔÙÐÓ ÓÙ ÙÑ ÓÖÒ ÑÓ ÖÖÓ ÒÓ ÔÖÑÖÓ ÔÖÖÓº ÈÓ Ö ÓÒÚÓ ÙØÓÑØÑÒغ Ù Ó ÒØÖ Ñ ÚÓÖ ÑØÑÒغ Ð ÓÖÒ Ò ØÖÙÓ ÑÓÐ ÒØÖÚÒÓ

20 Ó ØÓÑ ÒÓ ØÖÑÓ Ó ÔÖ ÒØ ÖØÓ Ó ÔÓÖ ÑÓÖ Ó ØÖÓ Ó ÑÑÖÓ ÕÙ ÓÑÔÓ ÑÐ ÒØÖ ÓÙ ÓÖØ ËÙÔÖѺ ÉÙÐÕÙÖ ÐÓ ÚÓØÓ ÔÖÓº ÔÒ ÓÒØÓ Ó ÚÓØÓ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓ Ø ÙÑ ÖÙÒÓ ÓÖØ Ó Ð ÓÖÒ ØÐ ÓÒÓ ÔÐÓ Ó ÔÖ ÒØ ÍÑ ÖØÓº ÈÒÐ Ó ÅÑÖÓ Ó Ó Ê ÔÓÒ Ð ÚÖÒÓ ÊËÈÆËÁÄÁ ÈÆÄ Ë ÅÅÊË ÔØÙÐÓ ÎÊÆ ÑÑÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ Ó ÔÒÐÑÒØ Ö ÔÓÒ Ú ÔÓÖ ØÓ ÔÖØ ÒÓ ÜÖÓ Ù ÙÒÓ ÕÙÐ Ó ÖÑ ÓÙ ÒÖÓ Ó ÌÖÙÒÐ ÂÙ Ø ÊÔÙÐ ÓÑÔÓ ØÓ ÔÓÖ ½ ÙÞ ÓÞ ÐØÓ Ñ ÒÙÑÖÓ ÙÐ ÒØÖ ÔÐ ÑÐ Æ ÔÖÐÑÒØÖ ÔÐÓ ËÒÓ ÔÓ ÖÒÓÚÓ ÖÐ ÓÙ ÔÖÐ Ñ ÓÒÐ ØÖ ÙÞ Ó ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙÒÐ ÙÑ Ð ÔÖ Ó ÌÖÙÒÐ Ð Ô Ó ÕÙ ÐÙ ØÖ Ó Ð ÔÓÖ ÙÑ ÖÑ ÓÙ ÙÑ ÐØÓ ÉÙÐÕÙÖ ÔÓÖ ÙÑ ÑÑÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÒÓ ÜÖÓ Ù ÙÒÓ ÓÑØÓ ÓÑ Ó ÓÖÒ ÓÙ Ó ÖÕÙÚÑÒØÓ Ó ÔÖÓ Ó ÓÙ Ù ØÖÒ Ó ÔÖÓÙÖÓÖÖÐ ÙÒØÓ Ó ËÙÔÖÑÓ ØÖÙÒÐ ÔÖ Ò Ñ Ó ÔÖÓÙÖÓÖÖÐ ÒÓ ËÙÔÖÑÓ ÌÖÙÒÐ ØÑÑ ÔÓ ÓÒÚÓÖ Ù Ó ÌÖÙÒÐ ÂÙ Ø ÊÔÙÐ ÓÑ Ó ÔÖÖ ØÓÑØÑÒØ ÔÓ Ó Ó ÔÖ ÒØ ÔØÙÐÓ Ó ÔÐÚ Ó ØÓ ÓÑØÓ Ù ÒØÖ Ñ ÚÓÖº ÒØ Á ÆËÄÀ Æ ÅÁ ËÁÄ ÔØÙÐÓ ÅÁÆÌÄ Ó ÊÌÁ ÓÒ ÐÓ ÓÒÓÑÓ ËÓÐ ÑÒØÐ ÓÒÚÓÓ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓ Ó Ù ÔÖÖ ÓÖ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÔÓÖØÖ ÓÙ ÖØÓ Ñ ÓÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ð ÐØÚ ÕÙ Ð Ó ÔÖ ÒØ º ÓÑÓ ÑÑÖÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒÓÑÓ ËÓÐ ÑÒØÐ ÔÓ Ö ÍÑ ÔÓÖ Ø ÔÖ ÜÔÓÖ ÔÖÒØ ÑÐ ÔÖÐÑÒØÖ ÒÓ ÔÖÖ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÔÖÓØÓ ÕÙ Ð ÓÖÑ Ó ÔÖ ÒØÓ º ÊËÈÆËÁÄÁ ÈÆÄ Ë ÅÅÊË ÎÊÆ ½¼ ÔÓ ÕÙÜÖ ÙÒØÓ ÙÑ ÓÑ Ó ÔØÓ º ËÙÔÖÑ ÓÙ ØØÙÓº ÖÙÖ Ó Ó ÌÖÙÒÐ ÂÙ Ø ÊÔÙк ÚÓÖÚÐ ÓÑ Ó ÔØÓ º ½¼ Ð ÓÖÒ ØÖÑÒ ÓÒÓ ÔÐÓ Ó ÔÖ ÒØ ÍÑ ÖØÓº ÊÌÁ Ó ÊÌÁ Ó ½ ½½ ÓÒ ÐÓ ÓÒÓÑÓ ËÓÐ ÑÒØÐ ÒÓ ÑÓÑÒØÓ Ñ ÕÙ Ð ÓÖÑ ÓÑØÓ º ËÓ ÙÐÓ ÔÐÓ ÌÖÙÒÐ ÂÙ Ø ÊÔÙк ÌÖÙÒÐ ÂÙ Ø ÊÔÙÐ ÚÒÙÐÓ ÔÐ ÒÓ Ó ÐØÓ Ñ ÓÑÓ ÔÐ ØÖÑÒÓ ÔÒÐ Ø ÖÑ ÓÑÓ Ö ÙÐØÑ Ðº ÊÌÁ Ó ¾ ÓÒ ÐÓ ÓÒÓÑÓ ËÓÐ ÑÒØÐ ÔÓ Ö Ò ÖÓ ØÖÚ ÂÙ Ø ÊÔÙк

21 ÑÙÒ ÔÖ ØÓØÐ ÓÙ ÔÖØ ÙÑ ÓÑÙÒ ÆÒÙÑ ÑÒÓÒ ÒÓ ÙÒÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ¾ ÙÑ ÔÖ Ó ÖÑ ÔÖÚ ØÓ ÔÐÓ ÖØÓ ÔÓ Ö ØÚ ÓÙØÖÓ Ó ÔÖÚÓ ÓÒ ÒØÑÒØÓ Ó ÐØÓÖ ÓÐØÚ ÓÙ ÔÖØ Ñ ÓÐØÚ ÒØÖ Ñ ÓÒÓÖÑ ÓÑ ÓÒÓ ÔÖÚ ÒÓ ÔÖÖÓ ÙÒغ ÑÙÒ ÖÑ ÔÓÖ Ø ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ñ ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÓÚÖÒÓ ÔÓÖ Ó Ó ÓÙ ÑÒØ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒÙÒØ Ù ÑÐ ÔÙÐ Ó ÒÓ ÖÓ Ð ÔÓ Ö ÓÒ ÙÐØÖ Ó ÐØÓÖ ÙÑ ØÖÖØÓÖÐ ÐÓÐÞ ÒÓ ÜØÖÓÖ ÓÖ ÙÑ ÕÙ ØÓ ÖÐ ÓÐØÚ Ù ÓÖÒÞÓ Ù ÓÑÔØÒ ÓÙ Ù ÖÑ Ð ÐØÚÓº ØÚ ÓÒ ÙÐØ ÖÖ ÙÑ ÑÙÒ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÔÖÖÓ ÔÖ ÉÙÒÓ ÓÖÒÞ Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÓÚÖÒÓ Ø Þ ÔÖÒØ ÒØ ÑÐ ÙÑ ÐÖÓ Ù ÙÑ Øº Ó ÊÌÁ ÔÖØÑÒØÓ ÖÓ ÙÐØÖÑÖÒ Ð Ó ÖÙÐÑÒØÓ ÆÓ ÐÐÑÒØ ÔÐÚ º ÈÓÑ Ö ÓØÓ ÔØÓ ÑÒØÒÓ Ó ÖØÖ Ø Ö ØÖÓ Ô ÓÐØÚ º Ø ÔÓÑ Ö ÔÓÖ ÓÑÙÒ ÒÓ ÙÒØÓ ÔØÓ ÜÖÑ Ù ÓÑÔØÒ ÓÖÑ ÐØ ÓÒÓÖÑ ÓÒ ÖÖÓÓ Ó ÔÖÑÖÓ ÔÖÖÓ ÔÖ ÓÒ ÖÖ Ù Ô ÈÓÖ ÓÐØÚ Ö ÔÐÓ ÔÖ ÒØ ÖØÓ ÔÓÑ Ö ÓÒÓÖÑ Ó Ó ÔÐ Ð ÓÙ Ó ÖÙÐÑÒØÓ ØÐÖ ÐØ Ñ Ñ ÖÖ ÔÐÚ ÓÖ Ó Ù ØÖÖØÓÖÓ Ñ ÙÑ ÒÙÑÖÓ Ð ÑØÖ ÕÙ ÔÓÑ Ö ÓÑÔØÒ Ó ÑØÓ Ð ÐÑØÓ Ó Ó ÖÙÐÑÒØÓº ÓÙ ÖÖ ÒÓ ÒÖÓ ÓÖ ÒÓÒÐ Ó ÖØÓ ÚÓ ÐÖ ÔÙÐ Ó ØÓ Ô Ô Ó ÖÒØ Ò ÓÖ Ó ÖØÓ º ØÖÑÒ ÓÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ Ö Ó ÔÓÖ ÙÑ ÓÖÓ ÓÐÓ ÔÖ Ó ÜÖÓ ÐÙÑ Ù ØÓ Ò ÓÖ Ó ÖØÓ ÒÓÑÓ ÔÐÓ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÖ ÑÒØÓ ÒÓ ÒÓ ÖÒÓÚÚÐ ÔÓ ÔÐÓ Ó ÔÖÓ ÙÑ ÒÓÑÔØÚ ÓÑ ÑÑÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ ÑÑÖÓ Ó ÈÖ Ó ÓÙØÖ ÒÓÑÔØÐ Ó Ü ÔÐ Ð ÓÖÒº ÐÑÒØÓº Ò ÓÖ Ó ÖØÓ ÔÖ Ø ÓÒØ Ù ØÚ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ Ó ÈÖÐÑÒØÓº ¾ Ó ÊÌÁ ØÖÖØÓÖ ÊÔÙÐ Ó Ó ÑÙÒÔÓ ÔÖØÑÒ ÓÐØÚ ÖÓ ÓÑÙÒ ØØÙØÓ ÔÐ ÓÑÙÒ ÙÐØÖÑ ØÓ Ö ÔÐÓ ÖØÓ º ÉÙÐÕÙÖ ÓÙØÖ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖÐ ÖÒ ÔÐ Ð Ò ÖÓ Ñ ÚÞ ÙÑ ÓÙ ÚÖ ÓÑÙÒ Ö ÒÓ ÔÖ ÒØ ÔÖÖÓº ÑÒÓÒ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ ØÒÑ ØÓÑÖ Ó ÔÖ Ó ÓÒ ÓÑÔØÒ ÕÙ ÑÐÓÖ ÔÓÑ Ö ÜÖ Ó Ù ÒÚк ÙÒØÓ ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐ Ð ÓÑÙÒ Ó ÑÒ ØÖ Æ ÔÓÖ ÓÒ ÐÓ ÐØÓ ÔÓÑ ÙÑ ÔÓÖ ÖÙÐÑÒØÖ ÐÚÖÑÒØ Ó ÜÖÓ Ù ÓÑÔØÒ º Æ ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐ ÔÖ ÓÖÒ ÜØÓ ÕÙÒÓ Ó ÓÒÓ Ò ÜÖÓ Ð ÐÖ ÔÙÐ ÓÙ ÙÑ ÖØÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐÑÒØ ÖÒØÓ ÙÑ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ ÓÙ Ù ÓÓ ÔÓÑ ÓÖÓ ¼ ½¾ ÄÌÁÎÁË ÌÊÊÁÌÊÁÁË ØÖÙÓ º ÑÒØÓ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ÙÐØÑÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ½ º Ù ÙÒÓ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÓÐØÚ ÌÖÖØÓÖ ½¾ ÔØÙÐÓ ÁÁ Ë ÄÌÁÎÁË ÌÊÊÁÌÊÁÁË Ó Ó ÔÐ Ð ÓÙ ÖÙÐÑÒØÓº ÓÖÒÞÓ Ù Ø Ó ÖØÓ ÔÒÐ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÔÒÐ ÓÑ ÙÖ ÔÖÙÒ Ð ÓÙ Ó ÖÙÐÑÒØÓ ÕÙ ÖÑ ÖÖÓÖ

22 ØØÙÐÓ ÜÔÖÑÒØÐ ÔÓÖ ÙÑ ÓØÓ ÙÑ ÔÖÓÓ ÐÑØÓ Ð ÐØÚ ÓÙ ÖÙÐÑÒØÖ ÕÙ ÓÚÖÒÑ Ó ÜÖÓ ÔÓ Ó ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖÐ ÔÓ ÜÖÖ ØÙØÐ ÓÖ ÓÙØÖº ÓÒ ÆÒÙÑ ÕÙÒÓ Ó ÜÖÓ ÙÑ ÙÖ Ó ÖÕÙÖ Ó ÔÓÓ ÚÖ ØÙÓ ÐÓ Ð ÔÓ ÙØÓÖÞÖ ÙÑ ÒØÖ Ð ÓÙ ÙÑ ÙØÓÖ ÓÓ ÓÖÒÞÖ ÑÓÐ Ù Ó ÓÑÙѺ Ù ÓÑÙÒ ÐÓ ÖÓÒ ÊÔÙÐ Ó ÖÔÖ ÒØÒØ Ó Æ ÖÔÖ ÒØÒÓ ÙÑ Ó ÑÑÖÓ Ó ÓÚÖÒÓ Ö ÔÓÒ ÚÐ ØÓ ÒØÖ ÒÓÒ ÔÐÓ ÓÒØÖÓÐ ÑÒ ØÖØÚÓ ÔÐ ÓÒÓÖ ÔÐÓ ÓÑ Ð º Ñ Ð ØÐ ÓÒÓ Ó ÕÙ Ó ÐØÓÖ ÓÐØ ØÖÖØÓÖÐ ÔÓÑ ØÖÚ Ó ÜÖÓ Ó ÖØÓ ÔØÓ Ú ÒÐÙ Ó ÙÑ ÙÒØÓ ÖÐÚÒØ Ù ÓÑÔØÒ Ò ÓÐØÖ ÑÐ ÐÖØÚ ÓÐØÚº Ò ÓÒÓ ÔÖÚ Ø ÔÐ Ð ÓÖÒ Ó ÔÖÓØÓ ÐÖÓ ÓÙ Æ ØÓ ÖÐÚÒØ ÕÙ Ó ÓÑÔØÒ ÙÑ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖÐ ÔÓÖ Ù ÒØÚ Ö ÙÑØÓ ØÖÚ ÖÖÒÓ ÔÓÑ Ó ÐØÓÖ Ø ÓÐØÚº Ó ÓÒ Ö ÖÓ ÙÑ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖÐ ÓØ ÉÙÒÓ ÙÑ ØØÙØÓ Ô Ó ÓÙ ÐØÖÓ Ù ÓÖÒÞÓ ÔÓ Ó ÔÐ Ð ÕÙ Ñ ÓÒ ÙÐØÓ Ó ÐØÓÖ Ò ÖØÓ Ò Ö ÒØÖ º ÑÓ Ó Ó ÐÑØ ÓÐØÚ ÓÐØÚ ÔÓ ØÑÑ Ö ÓÖÑ ÓÒ ÙÐØ Ó ÐØÓÖ Ò ØÖÖØÓÖ ÔÖÚ Ø ÔРк ÓÒÓ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ Ò Ñ ÖÙÖ Ó Ó ÕÙ ÔÓÑ ÐÚÖÑÒØ Ò ÓÒÓ ØÐ ÔРк ÔÓÖ ÖÖ ØÓØÐ ÓÙ ÔÖØ Ó ÔÖÓÙØÓ Ó ÑÔÓ ØÓ ØÓ ÈÓÑ ÒØÙÖÞ º Ð ÔÓ Ð ÙØÓÖÞÖ ÒÖ Ð ÖØ Ó ÓÙØÖÓ ÖÙÖ Ó ÔÖÓÔÖÓ ÓÐØÚ ØÖ ÖÔÖ ÒØÑ ÔÖ ØÓÖ ÓÑÙÒ ÙÑ ÔÖØ ÖØÓÖ ØÓÓ Ó Ù ÖÙÖ Ó º Ð ÓÖÒ Ü ÓÒÓ ØÖÑÒÒØ ÕÙ Ø ÖÖ ÙÑÔÖº Ò ØÖÒ ÖÒ ÓÑÔØÒ ÒØÖ Ó ØÓ ÓÐØÚ ÉÙÐÕÙÖ ØÖÖØÓÖ ÓÑÔÒ ÔÐ ØÖÙÓ ÖÙÖ Ó ÕÙÚ Ó ÕÙ ÓÖÑ Ó Ó Ù ÜÖÓº ÉÙÐÕÙÖ ÖÓ ÓÙ ÐÒØ ÓÑÔØÒ ÕÙ ØÒ ÔÓÖ ÓÒ ÕÙÒ Ó ÙÑÒØÓ ÑÔÐÓ Ô ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ ÓÑÔÒ ÖÙÖ Ó ÔРк ØÖÑÒÓ Ð ÔÖÚ ÓÖÓ ÓÑÔÒ Ó ØÒÓ ÚÓÖÖ ÙÐ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ º ÒØÖ ÊÔÙÐ ÖÓÒ ÒÓ Ó Ó ÔÓÚÓ ÖÒ ÔÓÔÙÐÓ ÙÐØÖ Ñ ÙÑ Ð ÓÑÙÑ ÐÖ ÙÐ ÖØÖ ÑÖÒ ÙÒ ÅÖØÒ ÊÙÒÓ ÅÝÓØØ ËÓ ÖØÓÐÓÑÙ ÙÐÙÔ ÅÖØÒ ËÒØÈÖÖÅÕÙÐÓÒ ÁÐ ÏÐÐ ÙØÙÒ ÈÓ ËÒØ ÖÒ Ó Ö ÔÐÓ ÖØÓ ÔÖ Ó ÔÖØÑÒØÓ ÐÒ ÖÓ ÙÐØÖÑÖÒ ÔÖ ÓÐØÚ ØÖÖØÓÖ Ö Ñ ÓÑ Ó ÙÐØÑÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ Ó ÔÐÓ ÖØÓ ÓÒÓÖÑ ÓÙØÖ ÓÐØÚ º ÔÖ Ð ØÖÑÒ Ó ÖÑ Ð ÐØÚÓ ÓÖÒÞÓ Ô Ù ØÖ ÒØÖØ ÖÒ ÐÔÔÖØÓÒº ÌÖÖ ½¾ ÄÌÁÎÁË ÌÊÊÁÌÊÁÁË ÐÕÙÓØ ÒØÖÓ Ó ÐÑØ ØÐÓ ÔÓÖ Ðº Ù ÓÑÔØÒ º ÊÌÁ ¾ Ó ½ ÊÌÁ ¾ Ó Òº ØØÙØÓ ÆÓÚ ÐÓÒ ÖÓ ÔÐÓ ÔØÙÐÓ ÁÁÁº ÊÌÁ ¾ Ó ¾ ÊÌÁ ¾ Ó

23 Ñ Ò Ö ÔÖ ÓÖÒÞÓ Ó ÚÓØÓ Ó ÓØ ½º ÔÓÖ ÖØÓ Ñ ÓÒ ÐÓ ØÓ ÐÖÓ ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ Ó ÊÌÁ ÔÖÓÚÓ Ó ÓÖÓ Ó ÓÒ ÙÐØ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ ÔÓ ÓÖÒ ÓØ ÔÓ ÒÓØ Ó ÑÐ ÐÖØÚ Ð ÆÓÚ ÐÓÒ ØÖÑÒ ÔÖ ÙÖÖ ÚÓÐÙÓ ÆÓÚ ÒÓ Ö ÔØÓ ÓÖÒØÓ Ò ÔÓÖ Ø ÓÖÓ ÓÒ ÐÓÒ ÑÓÐ Ò Ö Ù ÔÐÓ ÓÖÑ Ó ÔÓÖ Ó ØÓ ÕÙ ÚÑ Ö ØÖÒ ÖÓ Ñ ÖØÖ ÔÖÑ Ò ØØÙÓ ÆÓÚ ÐÓÒ Ó ÐÒÖÓ ÑÓÐ ÒÒØ ØÖÒ ÖÒ Ñ ÓÑÓ ØÖÙÓ Ô ÕÙ Ø Ö ÙÐØÑ ÖÖ ÓÖÒÞÓ ÙÒÓÒÑÒØÓ Ò ØØÙÓ ÆÓÚ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÓÒÓ Ò ÕÙ ÖØ ØÓÖ ÐÓÒ ØÓ ÑÐ ÐÖØÚ ÆÓÚ ÐÓÒ ÔÓÖÓ ØÖ ÒØ ÔÙÐÓ ÒÓ ÓÒØÖÓÐ Ó ÓÒ ÐÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÙØ ÖÖ ÖÐØÚ Ò ÖÑ ÐØÓÖÐ ÑÔÖÓ ØØÙØÓ Ó Ó ØÙÑ ÚÐ ÓÒÓ Ó ÔÖÞÓ ÒÓ ÕÙ ÔÓÔÙÐÓ ÒØÖ ÆÓÚ ÖÓ ÓÒÙÞ ÔÖÓÒÙÒÖÑ ÓÖ Ó ÔÐÒ ÐÓÒ ÓÙØÖ Ñ Ò Ö ÔÖ ÜÙÓ Ó ÓÖÓ ÑÒÓÒÓ ÖØÓ Ó Ò ÔРк ÒÓ ÒÓ Ó ÓÖÔÓ ÐØÓÖÐ ÓÒÚÓÓ ÐÖ Ó ÑÑÖÓ ÈÖ ÐÖØÚ ÆÓÚ ÐÓÒ ÔÖÓÚÒ Ó ÕÙÖÓ ÑÐ ÕÙÐ ÖÖÑ Ó ÓÖÓ ÑÒÓÒÓ ÒÓ ÖØÓ ÖØÓ ½ Ó ½ Ð ÓÖÒ Ò Ó ¾¼ ½ ÑÖÓ ½ ÖÐØÚÓ ÆÓÚ ÐÓÒ Ó ÕÙÖÓ ÐÓÖÓ ÔÓÖ Ó Ó Ó ÖÙØÒÓ ÓÒÓÖÑ Ó ÖÖÓ ÖØÓ ÓÑÔÖÒÒÓ Ô Ó ÔÖÚ ØÓ ÜØÖÒ ÙÖÒ ÓÖÑ ÔÙÐ ÑÓ Ó ÔÓÐØ Ó ÑÓ Ñ ÓÑÓ Ó ÖØÓ ÐØÓÖк ÒÙÑÖÓ ÖØÓ ÔÓ Ó ÔÖÚ Ø ÒÓ Ó ÔÖÖÓ ÔÖÒØ ÒÓ ÔÐÚÐ ÔÖØÑÒØÓ ÖÓ ÊÙÒÓº Ó ÐØÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÙÒÓ ØÖÖÓ ÔÖÖÓ Ó Ó ÔÓ ÓÐØÚ ÖÖ Ò ÓÒÓ Ó ÔÖÚ Ø ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÆÓ ÔÓÑ ÒØÖÚÖ ÕÙÒÓ Ö ÖÚ ÒÚÓÐÚ ÓÒÓ Ò ÜÖÓ ÙÑ ÐÖ ØÓ ÖÓ ÔÐ Ð ÙÑ ÓÑÙÒ ÕÙ Ù ØØÙ ÙÑ ÔÖØ ÙÑ ÖÓ ÙÐØÖÑÖÒ ÓÙ ÔÐ Ò ØØÙÓ ÙÑ Ñ ÑÒØÓ ÐÖØÚ ÙÒ ÔÖ Ù ÓÑÙÒ ÒÓ ÔÓ Ö Ð ÕÙ ÓØÓ ÓÖÓ ÓÑ ÓÖÑ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÙÒÓ Ñ Ó ÖØÓ ¾ Ó ÓÒ ÒØÑÒØÓ Ó ÐØÓÖ Ò ÖØÓ Ò ÔÖÖÓ ÓÑÙÒ º ÙÖ Ó Ó ÊÌÁ ÓÑÙÒ ÙÐØÖÑÖÒ Ö ÔÐÓ ÔÖ ÒØ ÖØÓ ØÑ ÙÑ ØØÙØÓ ÒÓ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒ ÓØÓ ÔÓ ÔÖÖ ÑÐ ÐÖØÚ ÕÙ ØÐ ÓÑÔØÒ Ø ÓÑÙÒ ÙØÓ ÕÙÐ ÜÖ ÔÓÖ ØÖÒ ÖÒ ÓÑÔØÒ Ó ØÓ ÒÓ ÔÓ ÓÒ ÖÖ Ð ÙÒØÓ Ð ØÓ ÒÓ ÕÙÖØÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ØÖÑÒÓ Ó ÓÖ Ó Ó ÔÐ Ð ÓÖÒ ÓÑÔÐÑÒØÓ ÖÖ ÓÖÒÞÓ ÙÒÓÒÑÒØÓ Ò ØØÙÓ ÓÑÙ Ó ÖÑ ÐØÓÖÐ Ù ÑÐ ÐÖØÚ Ò ½ ÁËÈËÁ Ë ÌÊÆËÁÌ ÊÁË ÊÄÌÁÎË ÆÎ Ä ÆÁ ½ ÅÒ ØÖÓ º ÔÓ Ö Ô ÓÑÔÐÑÒØ ÔÓÖ ÙÑ Ð ÓÖÒº ÔÙÐ ÓÙ ÙÑ ÖØÓ ÓÒ ØØÙÓÒÐÑÒØ ÖÒØÓº ØØÙØÓ ÕÙ ÓÒ Ö Ó ÒØÖ ÔÖÓÔÖÓ ÙÑ Ò ÊÔÙк ÓÒÓ Ò ÕÙ Ð ÖÙÐÑÒØÓ Ó ÔÐÚ ÓÖÒº ÓÒÓ Ò ÕÙ Ù Ò ØØÙÓ Ó ÓÒ ÙÐØ ÓÖ Ó

24 ÔÖÓÔÓ Ø Ð Ó ÔÖÓØÓ ÔÓÖØÖ ÓÙ ÖØÓ ÕÙ ÔÖÓØÓ ÔÓ Ó Ô ÓÑÙÒ Ñ ÓÑÓ ÓÖ ÓÑÔÓÖØÑ ÓÙ ÔÖÓÚÓ ÓÑÔÖÓÑ Ó ÒØÖÒÓÒ ÐÖÓ ÖØ Ó ÙÒØÓ Ù ÙÖ Óº ÒÓ Ð ÓÖÒ ÔÓ ØÑÑ ØÖÑÒÖ ÔÖ ÓÐØÚ ÕÙ Ó ÙØÓÒÓÑ ÓÒÓ Ò ÕÙ ÓØ Ó ÓÒ ÐÓ ØÓ ÜÖ ÙÑ ÓÒØÖÓÐ ÙÖ ÓÒÐ Ô Ó ÖØ ØÓÖ ØÓ ÑÐ ÐÖØÚ ÕÙ ÒØÖÚÑ ÓÖ ÑÐ ÐÖØÚ ÔÓ ÐØÖÖ ÙÑ Ð ÔÖÓÑÙÐ ÔÓ Ñ ÚÓÖ Ó ØØÙØÓ ÓÐØÚ ÕÙÒÓ Ó ÓÒ ÐÓ ÒØÖ ÓÒÚÓÓ ÔÖÒÔÐÑÒØ ÔÐ ÙØÓÖ ÓÑÙ ÓÒ ØØÙÓÒÐ ÓÒ ØØÖ ÕÙ Ð ÒØÖÚÓ ÒÓ ÑØÓ ÓÑÔØÒ Ø Ò Ñ Ù Ø ÔÐ Ò ÐÓ ÔÓÑ Ö ØÓÑ ÓÐØÚ ÚÓÖ Ù ÔÓÔÙÐÓ Ó Ó ÑÔÖÓ ÖØÓ ÔÐ ØÐÑÒØÓ ÔÖ Ó ÜÖÓ ÙÑ ØÚ ÔÖÓ ÓÒÐ ÓÙ Ó ÔØÖÑÓÒÓ ÙÒÖÓ ÔÖÓØÓ ÓÐØÚ ÔÓ ÔÖØÔÖ Ó Ó ÓÒØÖÓÐ Ó ØÓ Ó ÜÖÓ ÓÑÔØÒ ÕÙ ÓÒ ÖÚ ÒÓ Ö ÔØÓ ÖÒØ ØÖÙ Ó ÓÒÙÒØÓ Ó ØÖÖØÓÖÓ ÒÓÒÐ ÔÖ Ó ÜÖÓ ÐÖ ÓÖ ÔÙÐ º ÓÙØÖ ÑÓÐ ÓÖÒÞÓ Ô ÓÑÙÒ ÕÙ ÓÑÔØÒ Ó ÔÖ ÒØ ÖØÓ Ó Ò ÐØÖ ÔÐ Ó ÓÑÙÒ ÙÐØÖÑÖÒ ÖÖ ÒÓ ÖØÓ Ñ ÆÓÚ Æ Ó ÓÚÖÒÓ ÔÓ ÔÓÖ ÔÓÖØÖ Ò ÑØÖ ÕÙ Ö Ñ Ò ÐÓÒ Ó ØÓ ØÒÖ ÓÑ ÔØÓ Ò Ö ÓÑÔØÒ ÒØÙÖÞ Ð ÐØÚ Ñ ÚÓÖ Ò ÑØÖÓÔÓÐ ÓÙ ÔØÖ ÔÓ Ó ÔÓ Ó ÒØÙÖÞ Ð ÐØÚ Ñ ÚÓÖ ÓÖÒÞÓ Ô ÓÐØÚ ÒÚÓÐÚ ÜØÓ Ð ÒÓ ØÚÖ ÜÐÙÓ ÜÔÖ ÔÓÖØÖ Ó ÔÖÓÚ ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ ÅÒ ØÖÓ ÔÓ ÔÖÖ ÑÐ ÐÖØÚ ÒØÖ Ó ÓÒ ÐÓ ØÓº Ñ ÚÓÖ ÔÖØÖ Ù ÔÙÐÓº ÙÑ Ñ Ù Ò ÒØÖÑ ÖØ Ó ÔÐÓ ÈÖÐÑÒØÓ ÒÓ ÔÖÞÓ ÞÓØÓ Ñ ÓÖÓ Ó ÊÌÁ Ó ÊÔÙÐ ÕÙ ÒÓ ØÑ Ó ØØÙØÓ ÚÐ ÖØÓ Ó ÖÖÓ ÙÒÑÒØ ÒÓ ÖØÓ ÓÒ ÖÚÑ Ó Ù ØØÙØÓ ÑÙÑ ÒÕÙÒØÓ ÒÓ ØÚÖÑ ÖÒÙÒÓ Øº Ô ÓÐ ÔÓ Ó ÌÖÒ ØÓÖ ÊÐØÚ ÆÓÚ ½ ÐÓÒ ÁÁÁ Ë ÁËÈËÁ Ë ÌÊÆËÁÌ ÊÁË ÊÄÌÁÎË ÔØÙÐÓ ÆÎ Ä ÆÁ Ó ÊÌÁ ÔÓÔÙÐÓ ÆÓÚ ÐÓÒ Ó Ñ ÔÖÓÒÙÒÖ ½ ÞÑÖÓ ½ ÓÖ ÔÓ Ó Ó ÓÖÓ ÒØ Ñ ÆÓÙÑ Ñ ÑÓ ½ ÔÙÐÓ Ñ ¾ ÑÓ ÒÓ ÑØ ÔÖ ÔÖØÔÖ ÔÓÖ ÚÓØÓ Ô Ó ÕÙ ÔÖÒÑ ËÓ ÔÖÚ Ø ÒÓ ÖØÓ ¾ Ð Ò Ó ½¼¾ ÒÓÚÑÖÓ ÓÒÓ ¾ ½¾ ÄÌÁÎÁË ÌÊÊÁÌÊÁÁË ÑÒØ ÔÖ ÔÓ Ó Ñ Ù Ó ÖÙÖ Ó ÔÖÓÑÒØÓº ÓÑ Ø ÔÙÐÓº Ó ÖÓ ÓÑÔØÒ ÕÙ ÜÖ ÒÓ ÓÑÒÓ Ð ÊÌÁ Ó ½ ÓÐØÚ ÐÒÙ ÖÓÒ ÔÖØÒÑ Ó ÔØÖÑÓÒÓ ÖÒº Ð ÔÓ ÓÒ ÙÐØ Ù ÑÐ ÐÖØÚº ÊÌÁ Ó ½ ½ ÒÓ ÖÓ Ð ÊÔÙÐ ÖÒº

25 Ó ÊÌÁ ÒØÚ ÖÚ Ó ÓÒ ØØÙÓ ÔÖØÒ ÓÒÙÒØÑÒØ Ó ÊÔÙÐ ÑÒØ ÔÖÓÔÓ Ø Ó ÈÖÑÖÓÅÒ ØÖÓ ÈÖ ÒØ ÑÑÖÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓº Ó ÔÖÓØÓ ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ø ÖÚ Ó Ú Ö ÓÒ ÖÓ Ò ÓÒÓ ÔÖÞÓ ÔÖÚ ØÓ ÒÓ ØÖÖÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ ¾ ÚÓØÓ ÔÓÖ Ù Ñ ØÖÑÓ ÒØÓ º ÖÚ Ó ÒØÚ ÔÓ ØÖ Ó ÑÐ ÔÓÖ ÖÖÒÓº ÔÖÓÚ ÒØÒØÓ Ó ÔÖÓØÓ ÖÚ Ó ÒÓ ÔÖ ÒØÓ ÒÓ ÖÖÒÓ ÕÙÒÓ ÆÓ ÈÖ ÒØ ÊÔÙÐ ÔÖ ÒØÐÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÓÒÚÓ Ó Ñ ÓÒÖ Ó Æ Ó Ó ÔÖÓØÓ ÖÚ Ó ÔÖÓÚÓ ÔÒ Ó ÖÙÒÖ ÑÓÖ ØÖ ÕÙÒØÓ Ó ÚÓØÓ ÚÐÓ º Ñ Ó ÓÒ ÔÖÓÑÒØÓ ÖÚ Ó ÔÓ Ö ÒÓ ÓÙ Ò ØÙÖÓ ÆÒÙÑ ÚÓÐ ÒØÖ Ó ØÖÖØÓÖÓº ÕÙÒÓ Ó ÖÙÖ Ó Ó ÕÙÐÖÓ ÒØÙÖÐ ÓÒÓÒÖÑ Ó ÙÖÑÒØÓ ÉÙ ÙÑÒ Ó ÙØÙÖÓ ÔÖÓÔÖ Ü ØÒ ÙÑÒ Ó Ò ÔÖÚ ÉÙ Ù ÑÒØ ÒØÙÖÐ Ó ÁÎ ÊÆÆÁ ÊË ÔØÙÐÓ ËËÁ Ó ÊÌÁ ÊÔÙÐ ÔÖØÔ ÒÓ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ ÓÐÖ ÓÓ Ó ÊÌÁ ÊÔÙÐ ÔÓ ÐÖÖ ÓÖÓ ÓÑ ØÓ ÕÙ Ñ ÓÖ ÊÔÙÐ ÔÖØÔ ÍÒÓ ÙÖÓÔ ÓÒ ØØÙ ØÓ ÕÙ ÐÚÖÑÒØ ÜÖÖ ÓÒÙÒØÑÒØ ÐÙÑ Ù ÓÑ ÓÐÖÑ Ñ ÚÖØÙ Ó ÌÖØÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔ Ó ØÖØÓ ÓÖ ÔØÒ ÙÒÓÒÑÒØÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔ Ö ÙÐØÒØ Ó ØÖØÓ ÒÓ Ó Ð ØÐ ÖÖ ÖÐØÚ Ó ÑÒØÓ ÓÖÓ ÙÖÓÔÙ ÓÒÓÖÑ ÓÑ Ó ØÓ ÓØÓ ÔÐ Ò ØØÙÓ ÍÒÓ Ñ ½ ÄÁ ÅÈÄÅÆÌÊ ÒÓ ÑØ ÔÖØÔÖº ½ ÖÒÓÓÒ ÓÖÓ ÓÓ ÔÖÓ ÒØÖ Ó ØÓ Ó ÔÓÚÓ ÕÙ ÔÖØÐÑ ÐÒÙ ÖÒ º Ö Ó ÑÐ ÆÓÒк Ð ÔÖ ÒÚÓÐÚÖ Ù ÚÐÞÓ º ÓÖÑ ÖÔÙÐÒ ÓÚÖÒÓ ÒÓ ÔÓ Ö ÓØÓ ÖÚ Óº ÍÒÓ ÙÖÓÔ ½ ÔØÙÐÓ Î ÍÆÁ ÍÊÈÁ Ä ÓÑÔÐÑÒØÖ ½ ÊÌÁ Ó ½ ÖØ ÑÒØÐ ¾¼¼ ½º½ ÔÓÚÓ ÖÒ ÓÒ ÖÒÓ Ñ Ä Ó Ñ ½ ÞÑÖÓ ¾¼¼º ÊÌÁ Ó ¾ ÙÖÓÔº ÉÙ Ó ÑÓ ÑÒØ Ó ÔØÖÑÓÒÓ ÓÑÙÑ Ó Ö ÙÑÒÓ

26 ÖÔÖÓ ÓÖÓ ÓÑ ÑÓÐ ÔÖÚ Ø ÔÐÓ ËÙØÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔ ÒÓ Ñ ÚÖÖÓ ½¾ Ó ÌÖØÓ ÚÓØÓ ÐÐ ÐÓ ÑÙÒÔ ÔÓ Ö ØÖÙÓ ÖØÓ Ó Ó ÍÒÓ ÕÙ Ö Ñ Ò ÖÒº Ó ÓÑÒØ ÔÓÑ ÜÖÖ ÙÒÓ ÓÚÖÒÓÖ ÚÐ ÓÙ Ú ÓÙ ÔÖØ ÒÓ ÒÓ Ó ÐØÓÖ Ó ËÒÓ ÐÓ Ó ÒÓÖ º ÔÖ Ð ÓÖÒ ÚÓØ ÒÓ Ñ ÑÓ ØÖÑÓ ÔÐ Ù ÑÐ ÍÑ ÓÒÓ ÔÐÓ Ó ÔÖ ÒØ ÖØÓº ØÖÑÒ ÓÚÖÒÓ ÔÖ ÒØ Ò ÑÐ ÆÓÒÐ ÒÓ ËÒÓ ÔÖØÖ Ù ØÖÒ Ñ Ó Ó ÓÒ ÐÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÐØÚÓ ÙÖÓÔÙ Ó ÓÙØÖÓ ÔÖÓØÓ ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ø ØÓ ØÓ ÙÖÓÔº ÍÒÓ ÓÒÓÖÑ ÓÑ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ØÐÓ ÔÐÓ ÖÙÐ Ñ ÑÐ Ö ÓÐÙÓ ÙÖÓÔ ÔÓÑ Ö ÓØ ÑÒØÓ Ò ÖÓ ÓÖ Ó ÒÓ ÔÖÓØÓ ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ø ÑÒÓÒÓ ÔÖÑÖÓ ÔÖÖÓ Ñ ÓÑÓ ÓÖ ÕÙÐÕÙÖ ÓÙÑÒØÓ ÑÒÓ ÒÓ ÑÐ ÔÖÐÑÒØÖ Ò ØØÙ ÙÑ ÓÑ Ó Ö ÔÓÒ ÚÐ Ñ ÒÓÓ ÙÖÓÔÙ º ÔÐÓ ÔÖÓØÓ Ð ÕÙ ÙØÓÖÞ ÖØ Ó ÙÑ ØÖØÓ ÖÐØÚÓ ÌÓÓ ÙÑ ØÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔ ÙÑØÓ ÖÖÒÓ ÔÐÓ Ó ÒØÒØÓ ÔÓÖ ÚÓØÓ ÙÑ ÑÓÓ ÓØ Ñ ØÖÑÓ ÒØÓ ÆÓ ÑÐ ÔÓÖ ÑÓÖ ØÖ ÕÙÒØÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÔÓ ÔÓÖ ÓÓ Ó ÔÖÓØÓ Ð ÓÖÓ ÓÑ Ó ÔÖÓÑÒØÓ ÙØÓÖÞÖ ÒÓ ØÖÖÓ ÔÖÖÓ Ó ÖØÓ Ó º ÔÖÚ ØÓ ÑÐ ÆÓÒÐ ÓÙ Ó ËÒÓ ÔÓ ÑØÖ ÙÑ ÔÖÖ ÙÒÑÒ ÓÖ ÓÒÓÖÑ ÙÑ ÔÖÓØÓ ØÓ Ð ÐØÚÓ ÙÖÓÔÙ ØÓ ÔÖÒÔÓ Ù Öº ÔÖÖ ÖÓ ÔÐÓ ÔÖ ÒØ Ó ÖÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÙÖÓÔÙ Ó ÓÒ ÑÐ ÑÐ ÔÓ ÔÖÓÚØÖ ÙÑ ÖÙÖ Ó ÔÖÒØ Ó ÌÖÙÒÐ ÍÒÓ ÙÖÓÔ ÓÒØÖ ÙÑ ØÓ Ð ÐØÚÓ ÙÖÓÔÙ ÔÐ ÂÙ Ø Ó ÔÖÒÔÓ Ù Öº Ø ÖÙÖ Ó ØÖÒ ÑØÓ Ó ÚÓÐÓ ÂÙ Ø ÍÒÓ ÙÖÓÔ ÔÐÓ ÓÚÖÒÓº ÌÖÙÒÐ ØÓ Ö ÓÐÙÓ ÔÓÑ Ö ÓØ Ò ÖÓ ÓÖ ÈÖ ÓÖÓ ÓÑ ÑÓÐ ÒØÚ Ù Ó Ü Ó ÖÙÐÑÒØÓ Ñк ÔÓ ÒØ ÔÙØÓ ÔÐÓ ÒØ ÒÓÖ Ó ÖÙÖ Ó ÖØÓº ÓÙ ÚÓØÓ ÙÑ ÑÓÓ ÔÖÓÚ Ñ ØÖÑÓ ÒØÓ ÔÐ Ñ ÈÐÓ ÆÓÒÐ ÔÐÓ ËÒÓ Ó ÈÖÐÑÒØÓ ÔÓ ÓÔÓÖ ÙÑ ÑÓ Ð ÖÖ ÓÓ ØÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔ ÒÓ Ó Ó Ó ÖÓ ÖÚ Ó ÑÔÐ Ó ØÖØÓ ÓÙ ÓÓÔÖÓ ÔÖÚ ØÓ ÚÐ ÔÐÓ ØÖØÓ ÓÖ ÍÒÓ ÙÖÓÔ Ó ØÖØÓ ÓÖ ÙÐ ÙÒÓÒÑÒØÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔ Ö ÙÐØÒØ Ó ØÖØÓ ÒÓ Ó ½ ÍÆÁ ÍÊÈÁ ÊÌÁ Ó Ø ÖØÓ Ó ÔÐÚÐ Ó ÔÓ ÙÑ ÓÒÖÒ ÒØÖÓÚÖÒ ÑÒØÐ Ù ÓÒÚÓÓ Ó ÔÐÓ ÓÒ ÐÓ ÙÖÓÔÙ ÒØ ½ Ó ÙÐÓ ¾¼¼ ÊÌÁ Ó ÐÓ ÓÑ Ó ÙÖÓÔº ÓÚÖÒÓ ÒÓÖÑÓº ÊÌÁ Ó ÊÌÁ Ó ÙÑ Ò ØØÙÓ ÍÒÓ ÙÖÓÔº ÊÌÁ Ó ÈÖ ÒØ ÊÔÙк Ñ Ä Ó Ñ ½ ÞÑÖÓ ¾¼¼º ÊÚ Ó ½ ÔØÙÐÓ ÎÁ ÊÎÁË

27 ÓÒÓÑ ÒÓÒØÖ ÒÔÞ ØÖÐÖ ØÑ Ó ÖØÓ ØÙÓ ÓÑÙÒ Ó ÑÓ Ù ØÒ ÕÙÓ º ÓØÖ ÆÓ ÖÒØ ÙÐ Ó ÖÒ Ó ÙÐØÓ ½ º ÙÓ ÓÖÑÓ ÔÖÓ ÓÒÐ ÙÐØÙÖº ÓÑÔØ Ó ØÓ ÊÔÙÐ ÖÒ Ð Ù ØÖÓ ÓÒÓÖÑ ÖÖ ½º ÖØÓ ÔÙÐÓ ÒØÖÒÓÒк ÆÓ ÑÔÖÒÖ ÒÒÙÑ ÙÖÖ Ó ÓÒÕÙ Ø ÒÙÒ ÙØÐÞÖ Ù ÓÖ ÓÒØÖ ÐÖ Ú ÒÓ ÒÒÙÑ ÔÓÚÓº ËÓ Ö ÖÚ ÖÔÖÓ ÖÒ ÓÒ ÒØ ÐÑØÓ ½º Ò Ö ÔÖ ÓÖÒÞÓ ÔÞº ÓÖÒ ÖÒ ÓÖÑ ÓÑ Ó ÔÓÚÓ ÙÐØÖÑÖÒÓ ÙÑ ÍÒÓ ÙÒ ½º ÙÐ Ó ÖØÓ Ó ÚÖ Ñ ØÒÓ Ö ÓÖ ÍÒÓ ÖÒ ÓÑÔÓ Ø ÒÓ ÔÓÚÓ ÕÙ ÓÑÒÑ ½º ÓÓÖÒÑ Ó Ù ÖÙÖ Ó Ó Ù ÓÖÓ Ñ ÓÑÙÑ ÔÖ ÓÙ Ù Ö ÔØÚ ÚÐÞÓ ÙÑÒØÖ Ó Ù Ñ ØÖ ÒÚÓÐÚÖ ÖÒØÖ Ù ÙÖÒº ÔÓÚÓ ÔÖÒØ Ó ÕÙ Ð ÙÑÙ Ö ÔÓÒ Ð ÖÒØÖ Ó ÐÖ ÓÚÖÒÖ Ñ ÑÓ ÑÓÖØÑÒØ ÖÖ Ù ÙÒØÓ ÜÐÙÒÓ ÕÙÐÕÙÖ ØÑ ÓÐÓÒÞÓ Ó ÔÖÓÔÖÓ ÖØÖÖ ÖÒØÒÓ ØÓÓ ÙÐ Ó ÙÒÓ ÔÙÐ Ò Ó ÓÑÑ ÜÖ ÙÑ Ò ÙÒ Ö ÒØ ÓÖ ÓÒÓ ÉÙ Ù ÔÖÓÔÖ ÚÓÐÙÓ Ú ÚÖ ÓÐÓ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ô Ó ÙÑÒ ÉÙ ÔÖÓÖ Ó Ó ÙÑÒ Ó ØÓ ÔÓÖ ÖØÓ ÑÓÓ Ó ÓÒ ÙÑÓ ÓÙ ÔÖÓÙÓ ÔÐ ÜÔÐÓÖÓ Ü Ú Ó ÖÙÖ Ó ÒØÙÖ ÔÖ ÖÚÓ Ó ÑÓ ÑÒØ Ú Ö Ù Ñ ÓÑÓ Ó ÉÙ ÒØÖ ÙÒÑÒØ ÆÓ ÓÙØÖÓ Ñ ÙÖÖ ÙÑ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ù ØÒØÚÐ ÓÐ ÉÙ Ö ÔÓÒÖ Ò Ó ÔÖ ÒØ ÒÓ ÚÑ ÓÑÔÖÓ ØÒ Ô ÖÓ ÙØÙÖ ÓÙØÖÓ ÔÓÚÓ Ø ÞÖ ÑØÖ Ù ÔÖÓÔÖ Ò ½ Ó ÊÌÁ Ô Ó ØÑ Ó ÖØÓ ÚÚÖ Ñ ÙÑ ÑÒØ ÕÙÐÖÓ ÌÓ ¾ Ó ÊÌÁ Ô Ó ØÑ Ó ÚÖ ÔÖØÔÖ ÔÖ ÖÚÓ ÑÐÓÖ ÌÓ Ó ÊÌÁ Ô Ó Ú Ò ÓÒÓ Ò ÔÐ Ð ÔÖÚÒÖ Ñ ÌÓ ÔÓ Ù Ö Ó ÑÓ ÑÒØ ÓÙ Ó ÓÒØÖÖÓ ÐÑØÖ Ù ÕÙ ÓÒ ÕÙÒ º Ó ÊÌÁ Ô Ó Ú ÓÒØÖÙÖ ÔÖ ÖÔÖÖ Ó ÒÓ ÕÙ Ù Ó ÑÓ ÌÓ Ó ÊÌÁ ÓÓÖÖÒ ÕÙÐÕÙÖ ÒÓ ÑÓÖ ÒÖØÓ ÒÓ ØÙÐ ÉÙÒÓ ½º½ ÖØ ÑÒØÐ ¾¼¼ ¾ ½ ÄÁ ÅÈÄÅÆÌÊ ½¾º ÆÓ ÔÖÓÐÑ ÓÐÖ ÙÐ Ó ÖÒ ÔÖÒØ Ô Ö ÙÐØÒØ ÐÑ ÒÓÒ º ÓÖÒÞÓ Ó Ò ÒÓ ÔÙÐÓ ÖØÙØÓ ÐÓ Ñ ØÓÓ Ó ÒÚ º ÈÖÓÐÑ Ö ÔØÓ Ó Ùº ÒÑ ÖÐÓº Ó ÑÓ ÑÒغ Ð Ù Ñ Ó ØÖÓÒÐ ÖÒ ÔÖÓÔÓ ÓÒÙÞÖ ½º Ó ÜÖÓ ÖØÓ ÒÚÙ ÓÙ ÓÐØÚÓ ÐÖ ÔÖÓ ÓÙ ÓÒ ÖÑ Ñº ÐÑ ÑÒØ Ò ÓÒÓ Ò ÔРк

28 Ó ÓÒÑÒØÓ ÒØ Ó ÔÓ ØÖ ÑÒÖ ÖÚ ØÓ Ó ÑÓ ÑÒØ Ó ÔÓÖ ÔÙÐÓ ÚÑ ÖÒØÖ ÖÖÚÖ ÚÐ Ó ÔÖÒÔÓ ÔÖÙÓ ÒÓ ÑØÓ Ù ØÖÙÓ ÔÐÓ ÔÐÓ ÔÖÓÑÒØÓ ÚÐÓ Ó Ö Ó ÓÓ ÔÖÓÚ ÓÖ ÔÖÓÔÓÖÓÒ Ñ ÚØÖ ÓÓÖÖÒ Ó Ñ ÒÓº Ó ÊÌÁ ÔÓÐØ ÔÙÐ ÚÑ ÔÖÓÑÓÚÖ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ù ØÒØÚк Ø Ñ ÓÒÐÖ ÔÖÓØÓ ÚÐÓÖÞÓ Ó ÑÓ ÑÒØ ÈÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ ÓÒÓÑÓ Ó ÔÖÓÖ Ó Óк Ó Ó ÊÌÁ Ô Ó ØÑ Ó ÖØÓ Ò ÓÒÓ ÒÓ ÐÑØ ÒÓ ÔÐ ÌÓ Ó Ó ÒÓÖÑÓ ÖÐØÚ Ó ÑÓ ÑÒØ Ø Ô Ð ÙØÓÖ ÔÙÐ ÔÖØÔÖ Ò ÐÓÖÓ Ó Ð Ó ÊÌÁ ÙÓ ÓÖÑÓ ÔÖ Ó ÑÓ ÑÒØ ÚÑ ÓÒØÖÙÖ ÔÖ Ó ÊÌÁ Ô ÕÙ ÒÓÚÓ ÚÑ ÞÖ Ù ÓÒØÖÙÓ ÔÖ ÔÖ ½¼ Ó ÊÌÁ ÔÖ ÒØ ÖØ Ò ÔÖ Ó ÙÖÓÔ ÒØÖÒÓÒÐ ÖÒº ÕÙ ØÒØÖÑ ÓÑÒÖ ÖÖ Ô Ó ÙÑÒ Ó ÔÓÚÓ ÖÑ ÔÖÓÐÑ ÒÓÚÑÒØ ÕÙ ÕÙÐÕÙÖ Ö ÙÑÒÓ Ñ ØÒÓ ÖÒ Ö ÖÐÓ ÒÑ ÖÒ ÔÓ Ù ÖØÓ ÒÐÒÚ ÓÒ Ê ÖÑ ÓÐÒÑÒØ Ó ÖØÓ ÐÖ Ó ÓÑÑ ÖÓ º Ó Ó ÓÒ ÖÓ ÔÐ ÐÖÓ Ó ÖØÓ ½ Ó ÙÒÑÒØ ÖÓÒÓ ÔÐ Ð ÊÔÙк ÔÖÒÔÓ ÈÖÓÐÑ ÐÑ Ó ÓÑÓ ÔÖØÙÐÖÑÒØ Ò ÖÓ Ñ ÒÓ Ó ¾º Ó ÙÒØ ÔÖÒÔÓ ÔÓÐØÓ ÓÒÓÑÓ Ó ØÑÔÓ Ð ÖÒØ ÑÙÐÖ Ñ ØÓ Ö ÖØÓ Ù Ó º ÓÑÒ º Ó ÌÓÓ ÓÑÑ ÔÖ ÙÓ ÚÓ Ù Ó Ñ ÚÓÖ ÐÖ º ÖØÓ ÐÓ ÒÓ ØÖÖØÓÖÓ ÊÔÙк ØÑ ÌÓ Ô Ó ØÑ Ó ÚÖ ØÖÐÖ Ó ÖØÓ ÓØÖ ÙÑ Ñ º ÆÒÙÑ ÔÓ Ö Ð Ó ÒÓ Ù ØÖÐÓ ÓÙ ÒÓ Ù ÑÔÖÓ ÔÖÓº ÌÓÓ ÓÑÑ ÔÓ ÒÖ Ó Ù ÖØÓ Ó Ù ÒØÖ º Ó ÒÐ ÖÖ Ó ÒØÓ Ù Óк ÔÐ ÌÓÓ ØÖÐÓÖ ÔÖØÔ ÔÓÖ ÑÓ Ó Ù ÖÔÖ ÒØÒØ º ÓÐØÚ ÓÒÓ ØÖÐÓ Ñ ÓÑÓ ØÓ ØÖÑÒÓ ÉÙÐÕÙÖ Ñ ÑÔÖ Ù ÜÔÐÓÖÓ ØÒ ÓÙ ÕÙÖ º ÙÑ ÖÚÓ ÔÙÐÓ ÒÓÒÐ ÓÙ ÙÑ ÑÓÒÓÔÓÐÓ ÖØÖ Ø ÆÓ ÙÖ Ó ÒÚÙÓ ÑÐ ÓÒÓ Ò Ö ½¼º Ù ÒÚÓÐÚÑÒØÓº Ó ÖÒØ ØÓÓ ÒÐÙ Ú ÖÒ Ñ Ó ØÖÐÓÖ ½½º ÔÖÓØÓ Ù ÙÖÒ ÑØÖÐ Ò Ó ÐÞÖº ÉÙÐ Ó Ó ½º¾ ÈÖÑÙÐÓ ÓÒ ØØÙÓ ¾ ÙØÙÖÓ ½ ½ ¼ ½ ÄÁ ÅÈÄÅÆÌÊ ÚÓ Ù ÓÖÒ Ù ÓÔÒÓ ÓÙ Ù ÖÒ º ÔÙÐ ÕÙ ØÑ Ó ÑÓ ÑÒغ Ó ÜÖÓ Ó ÖØÓ ÚÖ ÒÓ ÔÐ ÔÖ ÒØ Öغ º ÖØÓ ÖÚ ÜÖ ÒÓ ÑØÓ Ð ÕÙ Ó ÖÙÐÑÒØѺ ÖÚÓ ÔÖ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÑÓ ÑÒغ ÑÔÖ º ØÓ Ú ØÓÖÒÖ ÔÖÓÔÖ ÓÑÙÒº ½º¾ ÈÖÑÙÐÓ ÓÒ ØØÙÓ ¾ ÙØÙÖÓ ½ ÕÙÖ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÚÓ Ù ØÓ Ó ÓÙ ÑÒØÐ ½º ÆÓ ÙÒØ ÚØÓÖ ÓÒÕÙ Ø ÔÐÓ ÔÓÚÓ ÐÚÖ ÓÖ Ó

29 Ó ØÑ Ó ÖØÓ ÔÖ ÔÖ ØÓ ÓÒØ ÙÑ ÙÒ ÔÙÐÓ ÔÐ Ù ÑÒ ØÖÓº ÓÒÖÓ Ó Ò ÕÙÐ ÖÒØ Ó ÖØÓ ÒÓ Ø Ù ÉÙÐÕÙÖ ÒÑ ÔÖÓ Ó ÔÓÖ ØÖÑÒ ÒÓ ØÑ ÓÒ ØØÙÓ Ö ÔÖÓÔÖ ÙÑ ÖØÓ ÒÚÓÐÚÐ ÖÓ ÒÒÙÑ Ð ËÒÓ Ö ÔÖÚÓ ÒÓ Ö ÕÙÒÓ Ò ÔÙÐ ÐÐÑÒØ Ú Ó ÜÖ Ó ÓÒÓ ÙÑ Ù Ø ÔÖÚ Ò ÓÒ ØØ ÒÞÓº ÐÖÓ Ó ÖØÓ Ó ÀÓÑÑ Ó Ó ½º Ó ØÓ ½ ¾ ÖÔÖ ÒØÒØ Ó ÔÓÚÓ ÖÒ ÓÒ ØØÙÓ Ñ ÑÐ Æ ÓÒ ÖÒÓ ÕÙ ÒÓÖÒ Ó ÕÙÑÒØÓ ÓÙ Ó ÔÖÞÓ ÓÒÐ ÖØÓ Ó ÓÑÑ Ó ÙÒ Ù Ö ÔÙÐ Ó ÓÖÖÙÔÓ Ó ÓÚÖÒÓ Ö ÓÐÚÖÑ ÜÔÓÖ Ñ ÙÑ ÐÖÓ Ó Ó ÖØÓ ÒØÙÖ ÒÐÒÚ ÓÒ ÖÓ Ó ÓÑÑ ÔÖ ÐÒ Ø ÐÖÓ ÑÔÖ ÔÖ ÒØ Ñ ØÓÓ Ó ÅÑÖÓ Ó ÓÖÔÓ ÕÙ ÖÓÖÐ Ò ÒØÑÒØ Ó Ù ÖØÓ Ó Ù ÚÖ ÓÐ ÕÙ Ó ØÓ Ó ÔÓÖ Ð ÐØÚÓ Ó Ó ÔÓÖ ÜÙØÚÓ ÔÓ ÔÖ ÑÓÑÒØÓ ÖÑ ÓÑÔÖÓ ÓÑ Ó ÓØÚÓ ÕÙÐÕÙÖ ÒÓ ÔÓÐØ Ñ Ñ Ö ÔØÓ ÔÖ ÕÙ ÕÙÜ Ó Ò ØØÙÓ ÙÒ ÓÖÚÒØ ÓÖ ÔÖÒÔÓ ÑÔÐ ÒÓÒØ ØÚ Ó ÑÔÖ ÚÓÐØÓ ÔÖ ÑÒÙØÒÓ ÓÒ ØØÙÓ Ð ØÑ ÑÐ ÆÓÒÐ ÖÓÒ ÐÖ Ñ ÓÒ ÕÙÒØÑÒØ Ó Ó Ù ÔÓ Ó ËÖ ËÙÔÖÑÓ Ó ÙÒØ ÖØÓ Ó ÔÖ Ò ÓÑÒ Ò Ñ ÔÖÑÒÑ ÐÚÖ Ù Ñ ÖØÓ º Ó ÓÑÒØ ÔÓÑ ÙÒÑÒØÖ Ò ÙØÐ ÓÑÙѺ ØÒÓ ÓØÚÓ ÕÙÐÕÙÖ ÓÓ ÔÓÐØ ÓÒ ÖÚÓ Ó ÖØÓ ÑÔÖ ÖØÚ Ó ÓÑѺ ÖØÓ Ó ÐÖ ÒØÙÖ ÐÖÓ Ó ÖØÓ Ó ÀÓÑÑ Ó Ó ¾ Ó ØÓ ½ ½º ½ ÄÁ ÅÈÄÅÆÌÊ ÓÖÒ ÙÖÓº Î ÈÊÅÍÄ ÎÁ ÐÙѺ ÎÁÁ ØÓÓ º ÓÑÑ Ó Óº Á ÁÁ ÔÖÓÔÖ ÙÖÒ Ö ØÒ ÓÔÖ Óº ÁÁÁ ÔÖÒÔÓ ÕÙÐÕÙÖ ÓÖÒ Ö ÒÐÑÒØ Ò ÆÓº

30 ÖÙÔÓ ÓÙ ÒÚÙÓ ÔÓ ÜÖÖ ÙØÓÖ ÕÙ Ð ÒÓ ÆÒÙÑ ÜÔÖ ÑÒغ ÑÒ ÐÖ ÓÒ Ø Ñ ÔÓÖ ÞÖ ØÙÓ Ó ÕÙ ÒÓ ÔÖÙ ÓÙØÖÑ Ó ÜÖÓ Ó ÖØÓ ÒØÙÖ ÓÑÑ ØÑ ÐÑØ Ñ ÒÓ ÕÙ ÙÖ Ó ÓÙØÖÓ ÑÑÖÓ Ó Ó ÓÞÓ ÔÒ ÖØÓ º ÐÑØ ÓÑÒØ ÔÓÑ Ö ØÖÑÒÓ ÔÐ Ñ ÑÓ Ð ØÑ Ó ÖØÓ ÒÖ ÔÒ Ó ÔÖÙ Óº Ó ÕÙ ÒÓ ÔÖÓÓ ÔÓÖ Ð ÒÓ ÔÓ Ö ÑÔÓ ÒÒÙÑ ÌÙÓ Ð ÜÔÖ Ó ÚÓÒØ Öк ÌÓÓ Ó Ó ØÑ ÖØÓ Ô ÓÐÑÒØ ÓÙ ÔÐÓ Ù ÖÔÖ ÒØÒØ Ù ÓÖÑÓº ÓÒØÖÙÖ Ö Ñ Ñ ÔÖ ØÓÓ ÔÖ Ò ÔÖÓØÓ ÓÙ ÔÙÒÓº Ú Ó Ó Ù Ó Ù ÓÐÓ Ó ÙÐÑÒØ Ñ Ú ÌÓÓ Ò ÐÙÖ ÑÔÖÓ ÔÙÐÓ ÓÖÓ ÓÑ Ù ØÓ Ñ ÓÙØÖ ØÒÓ ÕÙ ÒÓ Ù ÚÖØÙ Ô ÓÑÑ ÔÓ Ö Ù Ó ÔÖ Ó ÓÙ ØÓ ÜØÓ ÒÓ ÆÒÙÑ ØÖÑÒÓ ÔÐ Ð ÓÖÓ ÓÑ ÓÖÑ ÔÓÖ Ð ÔÖ Ó ÕÙ ÓÐØÑ ÜÔÑ ÜÙØÑ ÓÙ ÞÑ ÜÙØÖ ÓÖ ÖØ º ÖØÖÖ ÚÑ Ö ÔÙÒÓ ÔÓÖÑ ÕÙÐÕÙÖ Ó ÑÓ Ò ÔÖÒÓ Ñ ÚÖØÙ Ð Ú ÓÖ ÑØÑÒØ Ó ÓÙ ØÓÖÒ ÙÐÔÓ Ö ØÒº ÓÒØÖÖÓ ÒÒÙÑ ÔÓ Ö ÔÙÒÓ ÔÒ Ñ ÚÖØÙ ÙÑ Ð ØÐ ÔÖÓÑÙÐ ÒØÖÓÖÑÒØ Ó ÐØÓ ÐÐÑÒØ Ôк Ñ Ú Ø ÕÙ ØÓÓ ÓÑÑ ÔÖ ÙÑÓ ÒÓÒØ Ø ÕÙ ÌÒÓ ÙÐÔÓ Ó ÙÐÓ Ò ÔÒ ÚÐ ÔÖÒÐÓ ØÓÓ ÖÓÖ ÐÖÓ ØÒÓ Ù Ô Ó ÚÖ Ö Ö ØÖÒÓ ÚÖ Ò ÖÓ ÔРк ÑÒØ ÔÓ Ö Ó ÔÓÖ Ù Ù ÓÔÒÓ Ñ ÑÓ Ö ÆÒÙÑ ÕÙ Ù ÑÒ ØÓ ÒÓ ÔÖØÙÖ ÓÖÑ ÔÙÐ ÐÓ ÐÚÖ ÓÑÙÒÓ Ó ÔÒ ÑÒØÓ ÓÔÒÓ ÙÑ Ó Ö Ñ ÔÖÓ Ó Ó ÓÑÑ ÕÙÐÕÙÖ Ó ÔÓ ÔÓÖØÒØÓ ÐÖ ØÓ ÑÔÖÑÖ ÐÚÖÑÒØ Ö ÔÓÒÒÓ ÒÓ ÒØÒØÓ ÔÐÓ Ù Ó ÖÚÖ ÐÖ ÒÓ Ó ØÖÑÒÓ ÔРĺ ÖÒØ Ó ÖØÓ Ó ÓÑÑ Ó Ó Ò Ø ÙÑ ÓÖ ÓÖ Ò ØØÙ ÔÓÖØÒØÓ Ñ ÔÖÓÐ ØÓÓ ÒÓ ÔÖ ÔÙÐ ÑÒÙØÒÓ ÓÖ ÔÙÐ ÔÖ Ô ÑÒ ÈÖ ÙÑ ÓÒØÖÙÓ ÓÑÙÑ Ò ÔÒ ÚÐ Ú Ö ÖÔÖØ ØÖÓ Ó Ó ØÑ Ó ÖØÓ ÓÒ ØØÖ ÔÓÖ Ð Ñ ÑÓ ÓÙ ÔÐÓ ÌÓÓ ÖÔÖ ÒØÒØ Ò ÓÒØÖÙÓ ÔÙÐ ÓÒ ÒØÐ Ù ÐÖÓ Ó ÖØÓ Ó ÀÓÑÑ Ó Ó ¾ Ó ØÓ ½ ½º ½ ÄÁ ÅÈÄÅÆÌÊ Á ÁΠĺ Î ØÐ ÔРк Á Ô Ó Ú Ö ÓÒ ØÖÒ ÞÖ Ó ÕÙ Ð ÒÓ ÓÖÒº ÎÁ ÁÁ Ó Ù ØÐÒØÓ º Ó ÒÓ Ô Ó ÕÙÐ ÕÙÑ ÓÒ º ÎÁÁ ÁÁÁ ÙÐÑÒØ ÒØÖ ØÓÓ Ó Ó ÓÒÓÖÑ Ù ÔÓ Ð º ÁÎ ÎÁÁÁ ÐÚÖÑÒØ ÓÑÔÒÖ Ó Ù ÑÔÖÓ Ð ØÖÑÒÖ ÕÙÓØ Ð Ú ØÐÖ ÔÒÐ ØÖØ ÚÒØÑÒØ Ò Ö