«^^^^^^^^^^ ^.^^ ^mumawm\%a^êmumma. ^ÉfJ BS^Ék V. pelo general Dantas Barreto. ..Chegam mesmo a confessar que, tendii».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "«^^^^^^^^^^ ^.^^ ^mumawm\%a^êmumma. ^ÉfJ BS^Ék V. pelo general Dantas Barreto. ..Chegam mesmo a confessar que, tendii»."

Transcrição

1 tfrwfwfzfi - iiwiuwqfrr. f&jépflftw* -j^-- >r: REDCÇ. DMNSTRÇà E 0FF1CKS RU D RSÁR N. 139 Tlphn d rdç: *5ÔÍ Jf. fhphn d dministrçã: >*507 /í. Enrç Jlgrphl <j1 p> «^^^^^^^^^^ ^.^^ ^mwm\%^êmm. ^ÉfJ BS^Ék SSGNTURS (PR BRZL) nn 3» Smstr s»8»000 (PR ESTRNGER) nn.. rs* mstr ttft Uirti : ESTÍTÕB P1MGBJB vrfè NN Ri Jnir -- Sxt-fir^-19 Fvrir 1915 N. 909 >/ ssss? /jjfpã 0 jwlu(_ísm SECRETR D SDE PUBLC FLL ttf- --«- s mdids d prphylxí psts r* l2 H^^^liffl 19 ^Ê*JtTmT- -^m fl S. ;^M m m * >:Mmm m»1h ÀvP: ^k. --^ ^*!^&ê»*4«t E^Éfl! Km n<9».^ih iíímfih^«yãyihí h v,.. iíém- : Pliâsl mbrlmmm ^>j F^PPrHlB r;*«fl f (Sh^BB BW :--~- :-::^ij tski^b n*5sf «P F*!-* HrjÉPuÍ»~. BffK-<l-i l ** H» * :.J í-^/^l P-ifilBà 1t-, ^Sííí: játb».. Mm r «ÍHpJt ^«fij Br <Í91 Hnü ^M^> BbviS^BD *tm v-- 9 ^é^. BHfi^^^^^^^n P(SÍ» W * Üm lmliiâi Dr- Crls Sldl, dirtr Sú Publi Pruráms hntm, m suj przívl vivnd, m Btfg, illustr dr. Grfild lmid,. srtri d Dirtri Grl Sú Publi, ndgms d prstims fttiwçinri nhid lini su piniã r ds ss typh pludismò vrifids nst pitl»^:-: -. Entr nss rprsntnt distint mdi stblu-s sguint dilg: Rpórtr nss id stá rlmnt ssld pr tim dupl pimi typh pludismò?. Dr. Grfild Em rlçã á fbr typhi? tm hvid mnifstmnt éxggrô ns ntiis trzids publi. D litur ds bllins d dmgrphi vrifi-s, d t. ugmnt snsívl n nr d óbits pr ss mlsli ms nã tã ntud quntu s quiz fzr rr. rspit é pris, prém, nã squr dus irstnis - pr rzã: s inthds psquiz hbitus sã psquiz d grmn typhi n sngu hmd sôr-rçã Widl. r, m rlçã á primir, si prsnç d grmn indi psitivãmnt infçã typln, usêni ll infrm dignsti linibm fundmntd, snd msm hbiliti qu ll nã xist ns ss bnigns, s mbr s nfirmd. Pri, rspit, itr-lh fd pssd m nt mu m S. Sbsliã, n qul s sus primirs rçõs frm ngüvs, fit, n Lbrtóri Btriqlgi utr m Mngui- lis, só trir viu dr rstã dignsti lini. R. Qul sri ntã mi diminuir sss uss d rr? Dr. G. Um ntifiçã n- Einis tds s ss pssivis d suspit, m psluiz d Widl, fit mns dus vzs, m l«tmi intrvll. R. Ms fbr typhid é d ntifiçã mpulsóri? Dr, G. Sim, mbr ind niuits línis, bó fé, qur m vigr ÉPC qus, pnd pssr sprbids, sã, pr iss msm, mis p- rigss m ints..d ntmin çâ. Em rlçã á sgund, muits vzs só ppr trdimnt md qu psquiz pód dr rsultd ngtiv, trlnd-s nhm ntribuíd indirtmnt pl frmçã águs stgnds, m mir u mnr sl, pr ugmnt ds nphlins nqull zn nsquntmnt mir inrmnt d mlésti. R. Sb infrmr-m qus s mdids tmds pl Sú Publi pr bllr pimi? Dr. G. hspitlisçã ds impludds m pqun lis- piti imprvisd n fznd d j Engnh Nv, ssistêni m! dmiili qund pssívl, pr- phylxi quinini prtid intlli- gnt prsistntmnt m td i zn, uj snmnt, fit pl Prfitur, s impõ trminritmnt.... R. E xuçã sss mdids figur-s fáil? Dr. G. Mns d qu pr. Esss srviçs nntrm tds, pr mm? ^^ÊÊ w > 4 Wf^.^% F^ 1 WmW\ 3- f< -üij»^ 1 ^k*. íékwêêê^u^ly ll íjmm- vr# m- ^B MÜÍ] :.- l m\ 1^2 filii W svnturds rturs qu fr i-ft, s sus 1içõ3 frm rspitds pl gnrl Dnts Brrt. s llmãs vã nim pbrz nvrgnhd, visi-! tm-s s hils hupns m..chgm msm nfssr qu, tndii». qu s lbrgm s sm trblh j.bnmérit gvrndr Prjijnbu nhimnt qu m ipis, m rçã sngrr, -gtijis muniípis rri prig vtçã lul-s nrmid d ml trzid st sgrçd piz pls,.óws plítis rsptivs, pr xigir- líií P. R. C, hmu, plái s qutr nns m qu dminu ntr.hís liçã lgitim, mçnd-,, d prissp, n s ntrri, m ntàu m hf Bm Cnslh, inir blurt d sr. Bnt Brgs. Dst md, P. R. C. s s-,mijntiii ultim usçã qu ind sásrvv d pé, yni misrávl- nós plitigm ròz bsrvnt d sr. Pinhir Mhd. Pr iss msm qu é grvíssim mis nss situçã, urgnts mis nérgis s trnm s mdids dptr pr, mns, stt-i visr ris qu vms trvéssnd. nflizmnt, é dlrs trms ssignlr, nnh prvini fi tmd pr prvnir ggrvçã d ml. Tms pnsd m rtr vnimnts funinris, m tirr pã p- mntt ssd á pss d impllut iptrwti gvrn d hnrd dmi- Tnislrdr d Lã d Nrt prsint d Rpubli inbiu mmndnt Jrg Dds- Wrth Mrtins, d s militr d prsidêni, visitr rnl Juiit> Bun Brndã, x-prsint d Entd Mins Grs, qu s rris ds ffiins d Estd ms h nst pitl. nã s uidu ind n mdid; msm ffiil rprsntu qulqur pz mprr s milhrs milhrs d rturs qu rsd xpsiçã d pintur ds srs. ; prsint d Rpubli n brtu- ntôni Dkir Prrirs, qu s pr hi rlm sm limntçã,.~- -.-, rlisu hntm, n Esl d Blsm brig. Td ss gnt ; st j3,rts. snd trturd pl fm, di virá, tivz nã muit lng, m qu td il, runid, srá frçd Cndidts xigir qu lh rspitm dirit d vivr. Pr iss msm qu rnh-, ms n tul prsint d Rpubli s mlhrs intnçõs (?. qu dqui lmbrms s. x. nçssid indiávl d xutr pln qulqur qu ns vnh rr ir d minh qu sguims - qu ftlmnt ns nduzirá á rvluçã pl fm. E bm rt qu prt ds ppulçõs mns ults ds zns similrs rt má dr. Wnslá Brz nã pô sr vnt, qu é diffiil vnr. rspnsbilisd pl qu fizrm. m. Lfiul Cnvnr rústi qu s srs. Hrms Pinhir Mhd. pid msquit us d Nã pód sr tmbém pv, mlésti qu prstr prsudir qu, durnt qutr nns, sffru E bsurd. indivídu sã qu é pris tmr rmédi pr nã r, é ás ll infligids pl mrilh qu s s hilhçõs s vrgnhs 1 s dits nurs vm primr pl lrz. Dlls têm, nssárimnt, d nstr, nts tud, s vzs mis diffiil qu snr mltu sb stndrt d P. R. C rgiã pl ld mtril. ssim m vms é qu é impôsri mtéris sbr qu vrsrá prv Em grl sã ftlists, inrdhls snfids; fgm d mdi- qii shir dist. sivl ntinur: tms, pr frç hbilitçã. qu, prém, stá prnd é qu, burlm tds s mdids nslhds u psts m prti slhid pr srtáris psss r m diffiuldds s ndidts nã prsint d Rpubli diz tr s disiplins d nurs, u frm mittids prpsitdmnt, pr ll- rr, ixm ntifll-i SM tm-n m srtnj qu d su intir nfinç, prsidmnt mptnts pr nrr s ri nstruçã nã sib ind prtgids, u prqu própri dirt- rspit, p dr. Sidl, dirtr d nntri n minh mmissã á Sú Públi, já trminu i «p,i,vi,n. (lr> Nrt..m Cmpin diffiis prblms qus lhsprsntni. Mmntq mis prpii nã- ni-.;.ínur fôrm, iss nã ns pr qu vá xigir ds nrrnts. D \?^S7^!^SWà^SS^S^^^^^^^^^m\^^m\\ s lh pô ffrr pr quiltr; jr»jí!j)r. Chmms d- vlr d sss sus pr s ttnçã ds sr. dirtr grl nstruçã prfit muniipl, primir0 pr mn- ] K&l^<3^v^l m uxilirs.lmbrm lls às mdids s prvinis qu vm sr dptds pr suvisr mi- pits, qu svirt s sttistis. _ D ld. m s p hj m muit mir frqüêni uxili d lbrtóri pr vrifiçã ds ss duvidss, nssrimnt hã s purr s psitivs m mir sl. Pr utr ld, h nr nsirávl d stds mórbids tlgds d infçã intstinl,. 1tttmmMB^mmmmmWBWnWM^m^mmm^f^^MMt^^>^~~ intxiçã limntr, gripp intstinl, t, t, muits vzs trminds pl mrt qu, nã tn- Dr. GrHld lmid, srtri d Dirtri Sú Publi d sífrid vrifiçã btrilógi, pm sr, d rt sã mir ttnçã pr prt ds lgis d su. Grn, qu, prguntd pr qu nã s vinv, rspnu: muits vzs ss fbr typhid. R. Qus s mis mir li. -- Ess vrifiçã pl lliriri é bslutmnt ilsti? ffii pr rduçã d m- üri G. ntifiçã, mrá pr tr grn siv?. G. bsltitmnl nã,. vnt- gm: hspitlisçã ds nts, uj islmnt dmiilid nã pss sr fit nvnintmnt, trtnd-s mlésti, uj grmn ó nntrd frtmnt ns jts uj durçã é lng. trtmnt m dmiili s v sr nsntid qund lij grnti bslut n ultur intlligniá ds - irstnts, pzs d mntr pr lng prz s mdids nssáris prtçã ds psss sãs. sinfçã ntinu ritrd ds xrt tds s bjts m ntd m nt mpltrá qulls uidds.-. Ns ss d hbitçõs pssivis diffusã mir, prs-á mprgr vin nü-typht qu stá prvnd dmirávlmnt m Frnç, priniplmnt gr, prnd qu su xrit é úni nã ssld pl fbr typhid. r, _ E m rlçã pimi d pludismò Jrépguá? Tm il, rlmnt, grn inrmnt? Er, G. ss rspit s sltistis ind sã mis fituss. H, d fd, mir ntuçã d mlésti, qu, liás, s dá mmümnt, nst ép, m tds s zns plustrs irvisinhs d Ri, prnd qu bstruçã d lg Cmrim s frts lrs d tul vrã t- mlésti q dá é Dus, tds mrrm n di; só pru é qu mrr n véspr, R. D srt qu xtinçã mplt d pludismò nã é prvávl qu s btnh pr gr? Dr. G. Nm s rurss qu dispms prmittm. Já i lng nss ntrvist, nã pdíms pr mis tmp busr d bnd d dr. Grfild. D- stnt, mpnhnd-lh sffrimnt, sguind-lh s psss, uvind-lli s quixs, é qu pód dizr qu últims xtrms hgu nssid ntr gnt qu tinh subsistêni grntid pl trblh: muit s pr hi xist n s hr pã flp rn. srr ds primirs dis sppr, s gntilzs ssm d td, fhm-s pr mplt s prts n rid pri gzlhr-s qu fi é bndn, é fm, é sspr. Prrrm-s s rus st immns Ri d Jnir, uçm-s s liriris. frtur qu lls pr sntm ntrst m misri d qusi ttlid ds bràzilirs. Nã, pis, pr lls qu s hmns d gvrn vm vlir situçã d ft ds mis. Ells nstit lss ds privilgids. Diss, liás, v str nvnid sr. Wnslá Brz.S. x pr xpriêni própri, sb muit bm qu pliti, só pr si, nã nri-, qu ninguém. nurs pr djuvnt.s d nsin rlmm ntr.s trms m qu stá rdigid ditl publid n flh ffiil d Prfitur. Ess ditl nã diz qus sã s glris xigids n rfrid nurs. :. Ess missã é td pnt injustifivl. Ell, prm, nã prjudiri 03 intrssds, si st9, ind á dir. tri d nstruçã, btivssm 3 nssri; infrmçõs. Tl, prém, nã ln. s prtnnts sss lgrs frm á rprtiçã grl d Ensin, ninguém li sbi qus s mtris qu vã sr xigids ds ndidts. Nã é intrssnt?!, D srt qu s psss qu sé stã [insrvnd, fzm sm sbr sbr qu disiplin vã sr rguids! dr rrigir ditl, si ll fi rdigid i su rvli, sgund pr-pôr br bus, si fir prvd-qu ; dirtr nstruçã é m ll ónnivnt. sri qu flgii s nsss niddãs. qu s lg pris fir ssntd é sguint: s nssi-j ds publis nã pm sr v Pgmnts n Prfitur lids pl situçã pssl ds qu; Nn j Pffitur Muniipl pgm-s, s nhrm n gvrn pssd;.hj s flhs d vnimnt? d mz s srs. Pinhir Mhd, Hrms find ds prfssrs pi-lmtls, xp. dlnt ns msms nstitut Prfisslnl Jã lfrd..d Fns, itrin Mntir, Fns Hrms, ntôni zrd B qunnd pngrã ; vnimnts, ds tnts tnts utrs stã mil- Jrinlirg d vlmpz Publi Dlrl tri d brs, ds mzs d nvmbr, imbr jnir finds? N plái d Cttt frm hntm rbids pl prsint d Rpubli, m udiêni prvitnt mrd, s drs. Ernst N,simnt Silv, qu fz ntrg d xmplr d rltóri d stí gstã m dirtr d Fuld Mdiin d Ri Jnir; Hnri Bilh, Pdr Prnmbu Grld Rh, rprsntnts d Brzil Rilwy Cmpny, zidr Cmps, dirtr d Junt Cmmril. Sbms qu n próxim sph lltiv srá ssignd rt d pst d içã, dnd nv rgulmnt á nsptri Frl Prts, Ris Cns. HDn igrrs. LWf\U pnt rtiç pr 200 réis, m brins; Lps, S & C. 6 GRNDE SRTE PE * nnivrsri dl Ép Est jrnl v-srtr ntr s sus litrs, lém muits utrs; f>rmi n vlr lili : N plái d Cttt stivrm hntm m prsint d- Rpubli s srs.: sndrs Lpl- trir nnivrsri d ppà d Bulhõs, Prir Lb, Pirs rímiit d ÉPC srá fstjd m m grn sr. Frrir, guir Mll, Tndi d téi m.qu ppr m primiró prmi limpóli sldd d Brzil rthur Lms; putds Mrir d Rh, Euzbi d ndr, Cst Rdrigus, Hsnnh l UNERSL. ntmpld imprtnt mpnhi d sgurs livir, rinu Mhd Grçã Stklr; dr. Rivdvi Crrê, pis d prmttrms mir filid n rprduçã ds sus r- prfit d Distrit Frl, dr. [&n ss vlisissim prmi lgrá á su fmili, sm hvr spndid rl, imprtnt sònim Clmntin d Mnt. CNCENT CNTS DE spsts, spdim-ns d jvn RÉS. s rédits d qu gs m sintist, pnhrds pl gntilz m qu lhu nss vi- í.tdd Nã li Brzil-qull nitud prtismntir P. R. C. mprs, rtidã jmis ntstd níqu ll pr s m- m própri P. R. C.,.. sit. 1S imus prgm, pr xmpl, su vlr prmisss ssids, lld ds litrl; hgm s liçõs, sã vrg-, sus srtis s nms ltmnt nhsmnt rrtds s ts flss qu lnçm mã m sspr-.dirtri, sã suffiints pr n- rspitds ds qu mpõm su nrrgm us, s lhs mstrr ltr xtrrdinári vlr d própri lv, nunir-lhs frqttz ingnit. EPÇ v srtr. prmiqu p\ i di miséri, úni lgd D utr ld, luninim gvérn0 m d gnrl Dnts Br- d funst gvrn pssd, mis s iilu -s lstr: q rt, qu pdm, ntr iss m pv viv m ntd n- mis infms, spti. J \WWrWm: -Em sguid, lls msms, m yêm, sr. Urbn ds Snts, slrómlgis tud qunt vnçrm s utrs, mns qulid déspt, sbr qul gurdu rsrvs... Est, prém, nã0 P di lmbm fir pé : tinh ftlmnt sr smntid... fi, ind pls própris d P. R. C. ind s liçõs, inqiint librlism d su grup trnv n fznd psitivist d sr. Brgs Mlr, dirit ds minris, 0 gvrn Prnmbu dv lgr m d distrit s sus inimigs. E, m r pris, virm, finlmnt, s srs. Bnt Brgs, Ju)i0 Mll mis trir, uj nm nã ns rr, dizr d publi qu, 1 -j ilsli blqur pssssõs prtuguzs d Jífri s QUE SERÁ D LH D MDER 9? lh d Mir, ns bllzs ns urisids -»* ttmãpmw+m pérl d tlânti - pnt Grjn - Egrj Nss Snhr d Mnt - Câmr Lbs - Mhi - Bquirã phrl d pnt S. Lurnç - Cpll n rh m S. int - Chã d Ribir d Sixl - Rh bslti, n Fyl - Tlpi - Crr pssgirs Tlpi gr qu s llmãs lnçm sus vists sbr s pssssõs pi-- tuguzs, prtnnd nquistis, julgms pprtun srvr s bllzs, pu nhids, d frmsíssim ilh d Mir, Pérl d tlânti, tã biçd pls tutõs. Efftivmnt q vz pô vr s mrvilhs dàqull prdigis nturz ubrrim nã pbrá squr s intnss mçõs qu. pnrm qusi phnts,ti di lh rdu. ilh d Mir, vist d mr, lng, ppr-ns primir m tds s ilhs, n muh nvnt, qu s sbt n mr. sihd-s ns nuvns; pis, á mdid qu ns pprximms, mnh inis lv v-s dfinind; s rhs vã tmnd fõrm; jis mntnhs, qu prinipi prim brts d musg, n mpstr d tint svrd, gr, mis prt, sm s rms ds rvrs nrms qu s nsmbrm, qubrnd-lh xprssã itiv fri; s vs d mr d trr nfunm grits ssbis, n hrmni plngnt riginl; ôr, gnrsmnt splhd, smpr m tns msid surs, rd-ns sud tud. qu ns fi qurid, s nsss j nrvs, gsts m tnts mçõs sussivs, rlxm-s n lssidã invnívl. Esb ss sntimnt mlnli qu hgms á Pnt Grjn, u lhé, qu nstitu ntrd d bhi d Funhl. hi rb-s imprssã mpltmnt nv. sptul imprvist pr-s-ns n pisgm insriptivl, diluir-s m. tns suvs. lt, s mntnhs ss n linh irrgulr qubrdi; n invrn fim brts nv, qu sl rrt, rrnd ntã s águs, zig-zgund sbr drs d rh. Dpis vist tém-s n Mnt. ssim s hm subúrbi d id mis lind qurid ds strngirs nturs. lli vgtçã tm prprçõs xtrrdináris; s nsíis sã tfríds òffrrh iv.n vrid rs prfs qu inbrim; s quints prqus, qu sã muits, rmntism lgr, qu é stçã d md n tmp d lr. E hi qu xist fnt lndri, qu ingnuid d pv tm m milgrs. E tl fé qu pv tm nss águ qu n siti d nsnt mndu fzr spi d pll, m frm d ipndr, sustntd pr liunnts nf -itds d vns rhidés. nngu trr btid pl» nds ás, n, ns nits lr, gnt d id pssi, gsnd bris ns bns m qu di drmm brquirs psdrs, ns hrs sl qunt. Lvntnd pu s lhí, vêm-s s ss frss lvds n brnur d l, sniiil-s ntr vr d flhgm, mstrnd qui lli jnlls smbrds, qu mis prm lhs spritr, ilh d Mir é d rigm vulâni su rlv sbr n lmbr nvi lssl, d quilh pr r. Sguind lng d si pr ést, já pms vrifir su rigm plittni n frmçã ds rhs bir-mr, r frmds d bslt mpt rij, r d bslt prs, lmbrnd sp ngr ptrifid pr rts rsidus d lg dinh vsuvin. \ té Câmr Lbs rh t* ting, sbr mr, ltur qu vri ntr it vint mtrs. Esss rhs fzm upprt ds trrs qu, pr nrt, frmm bs ds mnts qu prm grn rdilhir. Entr ss mnts Srr multiplim-s sr vlls vrs d vinh rvrs d frut td fix mgnífi bundâni S. Mrtirili,.,Snt ntôni S. Rqu. Câmr Lbs é, m td» s gglmrçõs d ss á bçir< mr, prtd, btid, dp sl, ml &,? ->?--/.*#, «.st-;- «>* *MNM^Kj ffcs^ ^H MbR*^«í3 Bb âmr lbs n imgm d Snhr d Mnt, smpr llid, imp qu fi águ ix rrr... Tds s nns, n di 15 gst, tds s pnts d ilh s fzm rmris pr Snhr d Mnt, n s vils, mhts ntigs s nfunm m çã d grçs, m qu vinh mr nun ixm tmr prt. Dntr d id bllz pnrmi sppr. Prisms vltr mr pr brngr id m njunt. Cmçnd pl pri, hi brs, qusi tds pintds d vr, tlvz pr hrni m nisgm, vms ^j^mb^ki*«j««««l««l««««««p,,w,* ~J t*áfr;:- ;; - : - %m:^é^0^::^:^mm ÍÊÊt> *t * l^^i^^^^^ê»m iiiiiwiw iiiiii 1 mwm 1 in rniwmi ir. «4 Crr pssgirs pss d nv hf d grn std-mir ds Exrit Tm pss hj; 1 hr d Nnh dispndi prisrã fzr s nsss litrs pr nrrr s prêmis d 30 nnivrsri, std-mir d Exrit gnrl tr, d rg hf d grn -Bst rtr s upns qu dirimnt publims m^ lls divisã Bnt Ribir Crnir Mntir, nmd nt-hntm nhr rnt qu publims u; s qu distribuíms vulsinnt n nss sriptri. rmni ssistirã ds s pr ss lgr. sussbtid pls ntrirs srtis d Epá, r- ffiis st giçã, tnd nhimnt d rtidã m n t d pss divrss bnds qu stms prr h ntrg musi militrs. ds prmis, nimrm-ns rgnisr ss nurs, m qu vã p- vliss gnrl Bnt Ribir rnl Frã prt d std-mir d prr prêmis ds mis vliss Q d x. t ds mis nssáris m qulqur Dlu «-*«. j s fmili, mmndnt d Crp Bmtf- rs, pitã Grgri Prt d Fns, qu srviu m su srtri, qund prfit. ministr d Gurr trminu qu s rlhm ás sus unids pitã d 47 d çdrs rthur méri Cnlli, s primirs tnnts d 15 rgimnt d infntri Emygdi ugust Pmpu Brrs rnld Crnir 2 tnnt d msm rgimnt Silvri d rúj. Cmmuiiiu-s insptr d lfng st pitl qu ministr d Fznd rslvu pprvr prpst, fit pl0 fil d rmzém d msm rprtlçs Gbril lvs d Piv, d Pmpili d Silv Piv- pr uxilir d rfrid rmzmi. m subúrbis liiss, n s lhs s sprim nntds. Pr lém d Câmr Lbs* qusi subitmnt rh ltê, sb, prpndiulr ás águs, qu nss siti têm ôr ntudi mnt zuld ds grns fundsi é rh d Cmpnári. Nst minhd, hi inipr* vist, hgms Fyl, frguzi, m tds s utrs, frs lind, mrgulhd 11 vrdur d ílligm. Est lgr stá sprd, á1 bir-mr, d Prt d Cruz pr rhd lssl, hmd Pnh dgiti, qu s lvnt, mi gsts ru, ntr s dis vlls. Dizm s lnds qu fi lli qu prínip nntd, xtrmmnt ri, nstruiu plái m íór-í m águi, qu s vridvàs rn mirm. 1 Funhl é hj id bsi tnt mmril, vid nw prhndimnt ds llmãs, qud lli xplrm váris prpdútòs ni turs, Dhi str msm guçnd á biç llmã, qu prjt bmbárn dl- pr s prr dqiillf liis pssssã prtuguz. influni llmã, liás, já vi* nh sniphjisnd ilh d Mir, snd qu hj só s vt-st!! ppulçã á mnir BrlimH j s nturs flim inglz l-< lmã, m lingits própris. futur d ilh d Mir, m gurr tirpé, é ind inrt! pn d vitri 011 d «lrrt ; llmã. gnrl Fri ssu linç dis frndrs d Exrit gnrl Ctn Fri, ti* tulr d pst d Gurr, mndu xpdir irulrs ás rprtiçõs i stblimnts d rsptiv min nistri, lrnd qu sr Ti! vs & C. Gnçlvs Cstr & C.< d prç st pitl, nãò prã! mis vnr s rps d Exrit stblimnts militrs, pli nã trm linç idôn, nfrn m sviniu ds trms d sn* tnç judiiri prfrid n prss-rim 0111 qu stivrm nvlvid».

2 *«l - >#l*f /?<, * Sxt-fir, 19 Fvrir 1915 ÉPC EXPEDENTE B «ÉPC» Tlphnés N N. Ku ti Rsári 139 SSGNTURS Pr Brzil 1 nu ti mzs Estrngir 1 nn 6 mzs 30$Ò i3? 50$òd 30Ç000 t Wrrur, pilã-tnnt Jsé Mri Niv 1 tnnt ntôni Guimrãs. mbixd sguirá brd d ruzdr Brrs, xprssmnt signd pr ss lt mimssã i»*r*»***g *>~m prsint d Rpubli, dirtri d ssiçã Cmmril, t ii lvrá hf d Estd rprsntçã d inniri sbr s bilhts d Thsur. DELCS limntíi Digstiv CSCTM f 000 BKD ministr d Justiç signu hf sçü0 d rhiv Ninl Mnl Jsé Lrd pr sulistituir rsptiv dirtr, ns sus flts u ni «u impdimnt. S CRMET PSSNES TELEGRMMS ESTRNGERS rtlimòs s nsss ssignnis, qii s hrm m trz ns sus ít.-signtiirs, finz rfrinl-s té fins d rrnt iiiü, fim d qu ni sj intrrõrripid rmss st lhi Ui >l Jnir, 18 d fvrir tl tjfrnt, _Y7d Tds s imprtânis pm sr nvids pl Crri, m vl pstl u ri rgistrd.ndrçd á msm grni pr _» ru d Rsári ii, i.w i NSS REPRESENTNTE SEGUE PR MNS D Spui! n s h tulmnt, sgu pr Mins srviç <i.-l Ép, nss rprsntnt sr. Jã Rdrigus Mrir. Pr nss rprsntnt, qu visitrá s nsss ilistihtps migs ssignánts nqull Estd, pdims mlhr lhimnt pssívl. Mm* Hrms d Fns E stisftóri std d nfrm s ntiis hntm hgds d Ptrplis, slir std d xm. sps d mrhl Hrms, sã trnquillisdrs. Lg pis d lmntávl int, s médis qu xminrm; sr. Nir d Fns rditrm tr hvid qulqur frtur. nvi inglz Spnr prs ds hmms Um vilnt inêndi irrmpu lintm, á nit, 110 prã d nvi ingl-z Spnr, surt m nss prt. _ Erm 7 1 j hrs d nit qund tirin tl stivdrs, hfid pl biüí-mstr illrinhò, iniiv srviç srg nqull nvi. Ml tinhm s-trstivdrs pnlid 110 nvi, fi su ttnç sprtd pr grn quntid fç qu s sprndi d prã. minditiunt fi dd lrm, frmnd guniiçã d nvi, qu é ni.miuld pl çnjtã Tylr, fim prvinir pr xtinçã d fg. Sinl d rrid, gurd 68 d plii spil d Cãs d Prt mmtiniu ft á plii d 8 distrit, qu mpru ll, tlntl tds s prvinis qu s xigi... ft fi tmbém iiimuuid á stçã ntrl d Crp tl Bmbirs, qu mpru, bm m pssl ds stçõs d Sã Christvã Mrítim; qu rm inii. tqu inêndi, mprgnd sis bmbs, inlusiv Dilúvi. Qurnt jts hirtn sbr Spnr, qu ntinuv snd vrd pl fg. Cnfrm puru plii, inndi tv mç n prã 11, 3, rrgd frds linh nsi- j gnds s mníril Snts. Spnr, qu prtn á m- j pnlti Lmprt & Hlt, l ; tnlds prdi l.ivrpl RM. sslstni: d piibl rnbtu TÁL 3 (. 11.) Cm glfnlg jur d prlmntrs, yiir, Cmr ds Dputdjbs hj s sus trblhs. trgédi ill sbl N std-mir d Brigd Pliil, n s h rlhid, pr sr lfrs d Gurd Ninl, ntinú m prfund std btimnt Frnnd Pint Trrs, quç, n nit d 16 d rrnt, ssssinu su sps su sói mpdr, pnhds m flgrnt lii d dultéri.. Ests dus ultims nits tm infliz ngint pssd sm drmir, hrnd nvulsivmnt. D qund m qund prnuni nm d sps phrss sm nx. s sus filhinhs qu stã s uidds il su dvgd, dr, Pixt tl Cstr Junir, visitrm-n! hntm. Fi sn minnt. brçu-s frntimnt infliz ugint, rrmnd bundnts lgrims. ust dr. Pixt Cstr nsguiu rtirr-lh s lhs ds brçs. 1» t fi- Fi iniid disussã d rmnt ds Crris, find qul fi lvntd sssã. PRTUG y LSB, 18 (..) Chgu Tj, vind d táli, ntr-trnirb l.iz, d mrinh gur*r prtuguz. MSB, 18 (. H.) sr. Jsph Cillux sps smbrrm m Lisb, sguind pr trr pr Pris..,{.?, ESTDS UNDS ix YRK, is (. H.) Tlgrninis d Méxi nniinim qu s trps d0 gnrl Crrn trnrm vur pitl, qu fi nvmnt úpdít uls zptists. : lr,.»nt, d ^^P ^ Glsgbw, in rrgmnt v ris mrdris nsignds mnt fit, m s r grm s médis á nlusã d qu nnh frtur huv, lintl-s nfrm m std lisn- jir.... Mm. Fns tm sid muit visiltl. ntinund m trtmnt n rsidêni d sr. Edvvigs d Quirz, m ujs imhidiçõçs rru sstr. CFÉ GLB, M hnbns fins fnlsi hll. só Bhérihg & C Ku St d Stmbr 310. *««ii mu» sr» Bun Brndã hgu hntm st pitl Pl trm nturn hgu hntm, Mins, ás 7 hrs d mnhã, _ sr. Júli Bun Brndã, x-prsin- l dqull Estd. Pus psss s divm s-,ir d s. x., n gr d Cntrl. Ntv-s usêni dinund ffiii. prsint d Rpubli nã s fizr rprsntr. ndgd, prém, us ss friz m qu fi rbid dign minir, subms (pi sr. Bun Brndã prpsitdmnt nã visr ninguém d su vigm Ri, tnd sid srprs pr dr. Wnslá Brz ntii d qu x-prsint d su Estd s hv nst pitl. Lg qu prsint d Rpúbli fi sintifid d hgd d rnl Bun Brndã, inbiu mmndnt Ddswrth Mrtins visitl-, m su nm, n rsidêni d dr. Júli Hun Brndã Filh, â ru Rl Grnz, n s h hspdd. x-prsint Mins viu Ri m visit su filh dr. Wnslá Brz. S. x. diz qu nã trux st pitl nnh mtiv pliti. Rgrssrá mnhã pr ur Fin, n s h nfrm d sur.s filhs, prtin, m sguid, pr Águs irtuss, fim d fzr tin stçã d águs. Ép prsnt bs vinds 10 dign hf minir. trpld mrt pr utmóvl Em S. Christvã Tím xssiv vlid, pssv nuin nl ru Jsé Clmnt, m Sã Christvã, utmóvl , qund, 0 hgr á- squin dáqull rim m Bll d Sã Jã, tr-, pllu mnr Glilu ds Snts, brn, d (í nns d d, filh Jsé Crls ds Snts, mrdr áqul- ruã ti 151. pqun, qu rbu inrl iiistntir-, fi, m gui d plii d 10 distrit. rmvid pr Nrtéri Pliil, ynsiphpr nsguiu spr i çã dáqull utrid. Cmprrm á udiêni dipl- /nti i ministr ds Rlçõs Extrirs s srs.: Mnsnhr vrs, núni pósíli; lr. Durt Lit Prir, mbixdr Prtugl; Edvvin rmn Mrgn, mbixdr mrin: Pirr Mxiniw, ministr d Rússi; Frnz Klss, ministr d ustri-hungri;. Pli, ministr d llmnli; mmnddr Luigi Mrtlli, ministr d tli; Etiun Lni, ministr d Frnç, Silvn Msquir, nrrgd d ngóis d Prtugl. 1 firm Nrtn Mgw, st prç. s bmbirs trm pr tds s lds s limms, qu s prpgvm pr td nvi, qu s hv trd Cás d Prt, m frnt rmzém 11. 3: fg, 110 mtnt. n diminuí d intnsid, psr ds sfrçs ds bmbirs, qu, s s 7 1. hrs d nit té hr m qu srvms, 2 d mdrugd, stvm psts, mprgnd águ! slgd, pr uã funinrm mis s mnguirs lrr. N ll stivrm 30 lgd uxilir, dr. Jrdã, lgd d 8 distrit; mmissri Nguir, qu prstu rlvnts srviçs, pitã itr Mr!:-, d plii spil d Cás d Prt. Rnuttii-s lgd fisl _m Mins Grs, pr qu sj vidmnt slld, rqurimnt m qu srivã ti lltri ds rnds f- Üèrs d Ri Nv, n msm listd, Sbstiã Ds Crquir sliit prmissã pr usiilr-s d su rprtiçã, rmtiindu-s-lh rprhnr rqurnt pl ft dlrigir-s dirt-imnt ministr d Fznd, rvlnd, lém dist, mplt ignrâni d rgulmnt d sll., Rmttu-s dirtr d Ksl Ninl Blls rts rqtirimnt Psqtili Chur, nstrutr, rsint n Bhi, pdind isnçã dirits pr ix ntnd sttu d brã d Ri Brn, m brnz, qul s stin 11 ssiçã ds Emprgds 110 Cmmri d msm Kstd, fim qu qull dirtr s prnuni rspit. RGENTN ESPER-SE RELUÇÃ EM L RJ,1 D ôrd m sph d ministr d Kznd.pdiu-s insptr d lfâng sl pitl prvinis 110 sntid tl sr smbrçd ntrgu 11 Cix mrtizçã vl ntnd éduls d Thsur, rmttid pl mrin Bnk Nt <*., Nv Yrk, pl vpr ltir, vnd ll vl sr psitd n gurd-inrin d msm lfndég; pr mis rpidmnt sr rird. Ci >rp il Bmbirs trblhu sb s rns d su mmndnt. rnl Cssin tl ssis, uxilid pl pitã Crnir, tnnt Mirnd, lfrs Frri, Figitird Cst. srviç d mnbrs tl águ stv sb hfi d lfrs Rmn, qu s mstru tiv dign lgis. Rbrm frimnts durnt s srviçs xtinçã d inêndi mmndnt Cssin, lvmnt, n inã dirit, bmbir n. 462 n rst. Frm gsts pr mis litrs dgu ptávl, mtiv pr qu fi srviç xtinçã d fg fit, já n fim, m águ d mr, fim nã sflr bstimnt d id. srti mnsl d«univrsl» Cnfrm stv nunid, rllsun hntm, li.; 2 lim-, m prsnç d vris sóis rprsntnts d lnu> m-.-ii-.-. srti mnsl ds prêmis f. Crèltl i>r st sid ns -..in ms- sòírts, ns séris z vlnt u* 1 ts dt> réis. 1 Fi:r:n srtds n sguints psss: BUENS RES, 18 (..) - Ntiis qui rbids d prvíni L Rij, dizm qu s nt grn gitçã ns rds plítis dlli, rind gvrn d rfrid prvirii qu s lr mvimnt rvluinári. Cnst qu gvrn L Rij já pdiu gvrn frl pr qu lh nvi rfrçs, pr prvnir qul- qur ltrçã d rm publi. BUENS RES, 18 (..) Fi prmulgd hj rçmnt pr prsnt xrii. Rgrssu st pitl, hj, prnt d Prvíni Kntr-Ris, n fr snçr lguns dis, n stâni Cln, lli, lmirnt Snz lint, ministr d Mrinh. huni-s brd d vpr ilmã Hõlgér, ntrd nst prt, lm muits triplnts nvis inglzs, mttids piqu pl0 ruzdr llmã Krisruh, 73 triplnts d nvi llmã Crmprinz Wilhlm. Fi did sin di inugurçã d ln mnimrliv d ntnári d npndêni, qu fi mndd nstruir dd gvrn pls mmbrs d lôni inglz, qui rsint. gvrn rsindiu ntrt fit m Cs lcnipp, pr quisiçã d rmmnts stinds xrit ninl. BUENS RES, 18 (..) 0 gvrn d uruguy prmtt dr x. pllçõs sbr <> tirti fit ntri * i iiihi-çã urgènthi qu nvg, v ri Uruguy, mnndiuid prdr Um rlgrt nquérit, rim d sl* r-r fi-t. BUENS RES, 18 (..) pós -18 (Uin vigm ligu hj j «st pittii vpr lilliiz Lpp»T*.suin, prnt Cpnhgu. prils nstituins. Wm dist,] sntnç u mir trrn Mi- ns d qu ss rlmv,, nãj snd rspitd nvêni, Es-j pirit Snt nã stá brigd r- spitr isã injust d Tribunl rbitri. Mins nã pdi invdir trrn ntstd sb jurisdiçã d Espirit Snt, sm s frmlids lgs, m fz, mndnd jrt xntingnt frç suprir 130 prçs pr zn ntstd. Sudçõs fítuss. CTR, 18 (..) Tèm pprid ultimmnt m irulçã, n mrd st pitl, muits nts flss 100$, stmp 12 ôr sur. Cm ils nsguirm s flsáris rlisr trnsçõs m ss mmris bns st prç. plii stá gind, fim d sbrir qus sã s pssdrs sss éduls. SNT CTHRN FLRNÓPLS, 18 (..) -j brd d vpr rin sgu hj j pr ss pitl dr. Eugêni Mül- <- *, nibrqu d dr. Eugêni fi muit nrrid, tnd mprid gvrndr d Estd, dr. Füpp Shmidt, lts utrids, muits rrliginris plitis, t. FLRNÓPLS, 18 (..) -] hf plii st Estd lgiu s utrids qu tmrm prt 110 srviç pliimnt d Crnvl tmbém s ffiis d Rgimnt Sgurnç qu stivrm d srviç. FLRNÓPLS, 18 (..) _- pitã-tnnt zmbuj ssiu hj mmnd d frtlz Snt Cruz. FLRNÓPLS, 18 (..) - Embru hj, brd d rin, m stin ss pitl, mmndnt Durt Silv, m xrii n frtlz Snt Cruz. Su mbrqu fi muit 6 psiçã Pppips n 6sl Qlls fipts -ijír- R GRNDE D SUL \S CRGS D BRZL PDEM 1 SER DEPSTDS GRTU- TMENTE EM MNTEDÉ. PRT LEGRE, 18 (..) -_- nsuld d Uruguy nst pitl stá publind vis, m qu diz qu s rgs m trnsit, d Brzil, sj imprtçã u xprlçã, pm sr psitds, grtuitmnt, n prt Mntvidé pr prz qu nã xd nn., m m m^mêm^b^b^mêmmmm ^m**m^mmm~mmi. i&. «jthstm&vrwt-kim Um ds qudrs d Expsiçã Prrirs Estv bstnt nrrid in- guns fits ntômis, smpr ugurçã d xpsiçã d qudrs mlhr qu Flur Brésilinn, ntôni Dlir Prrirs, r-1 qu 6 lmntvlmnt má n lisd lintm, n Esl Blls Css in prstçõs Edifim.s nr 120 d:s, ss pr vnr m prstçõs; infrmçõs Ri: Sht n S. 0 GNFLCT D CÃES D PRT rts. s qudrs xpsts pr ntni Prrirs sã muit pus. psr d su lbrid inntst, ntôni Prrirs nã fz xsnh n ps d figur. lém d mis, xhibiçã fusts ds rs, n rgi ptrhs in sjm jrrs, flrs, sndlis, t... tud iss dá st ultim qudr xprssã irri psiçã qu mrç grns l-jtíit s lhs q qur qu n érl z nts Dmings.lsé Prir, rsint m lllnns, m 1:000$; Wllrómlid Mrtins il.t fjsu Cruz. rsmilt m Mlnm. m 2:(00$: méri Suz Mntir, iwiht «m Mins, in 500$: Pmplll d Tld, «ssidnt m Mvns, m 5(10$: g. nr Gms Suz; rrsldnt m Min», m íiãil$: int Lurt WuRiir. rsi. nt im Mins, «1111 2õ0$; Tíldy Klyji d Esl, ri.mnt m Mins, m 2(10$ :,Tí iir nlls, rslnt m Mins, m 1005; Jsé itr imuil, víldiuti m Mins, m 100$; Migul HppóW; i«8iiit n KRtiid d Ri, m Frm srtds ind muits utrs n írl d vlnt nts r51s. t hntrm, s 2 hms, m prsnç Cmmndu rdã d islmnt,) qu fi mpst vint prçs _ infntri, lfrs ldfns Cimlir. plii intimu pr s srs., Christvã âsònlls, ffiil dunir; nfrnt ntôni Cst sprdr Jsé Pint d Rh, sts dis últims mprgds d rfrid mpnhi, qu s hv n ll. ultim hr prtiu d qurtl d Crp Bmbirs, á prç d Rpubli, srr pr uxilir srviç xtinçã. Plii (Mrítim stv n ll. Fi pst á dispsiçã d mmndnt d frt d Cpbn pitã d 20 grup d rtilhri Jã Evnglist Suz inn Junir, fim fzr, prt d nslh gurr.- Run-s hj mmissã prmçõs n Exrit, fim d trtr d prnhimnt ds vgs xistnts ns rms d infntri ávllri. N plái d Cttt srá rbid hj, ás 2 hrs- d tr, pl ministr d Justiç sliitu d su llg d Fznd prvinis fim qu lgi fisl d0 Thsur n nuitns prst infrmçõs sbr md pr qu prfit d prtmnt Târusi. trritri d r, ppliu, rédits d $ d 150:000$, distribuíds áqull dlgi, rsptivmnt, pr viss ns. 121, --15 jnir 1013, 5 fl mrç 1914, jr -rrr, mdint flis nts pr intrmédi d ms d rnds mis -próxim d s dqull Dprtmnt, s spss td xrii 1914, vist qu primir substitut0 d rfrid prfit lr -lr msm prfit xpndid, só u primir smstr dqnll xrii, qunti -4j8:8i$2i, qu s trn nssári purr m urgni pr qu s pss prmvr rspnsbilid dáqull utrid. «1 ***-*»-».»» Cntin s bts rvluçã n Ri Grn BUEXQS RES, 18 (..) -- T. Rzn, m diçã d hj, ipl8íi n. vm bts str snd prprd mvimnt rvluinári n Ri Gru d Sul. Su.tn1 ss jrnl qu mvimnt rvluinári st snd fmntd prprd pr lmnts (Miitiiiris. plíti d gnrl Pinhir Mhd, ríiicmitnnd qu vigm fit, ultimlmnt, pl d-r. Crls Brbs, -x* prsint d Ri Grn d Sul, Uruguluy, s prn s, tnd id ss plíti n piz viilnh, fim nvbinr rçit, 110 s s _ lnrr á. prpld rvluçu. nsist iji Riu m qu fi dirl_ gld pdid & plii rgntin, fim qu tt prur vitr imprtnt mpr d mimnt, qu st snd fftiid n s-gntin «qu s stin, 110 qu r \z, Ri Grm d Sul. Esss Sifflrmçõs d nhid rgâ prtnli usrm rt imprsitt nst pitl, índ tmd vult» s.rfrlds bts. CHLE SNTG, 18 (..) Rgrssrm st pitl s ministrs ds Rlçõs Extrirs d; Fznd, rsp. tivmnt, srs. lxndr Lyr l. brt Edwnrds. SNTG, 18 (..) Ntiis qu ti gvrn dn Rpubli v rguliuiiiitr ti librd imprns. URUGUY MNTEDÉ, 18 (..) n. liitts «qui irbidn, litiv/mnt 6, próxim, visit d dr. Lur Mullr, w± nistr d Extrir d Brzll, ft -gntln, têm usd «xllt drprssl m tds s iruls d«st pitl. wls jrns. rgistrnd sss ntlls, tm lgiu hsllr bruzl. llr fzm vts pl rllsnçftp d prjrtd visit. NCNES SERGPE RCJU, 18 (,.) - dirtr d BiMith fili rslvu prmvr, «durnt rrnt nn, séri nfrênis Htrris sintifis. brirá séri Prvinis d plii Cntinu, n lgi d 11 distrit, inquérit insturd fim purr s uss qu trminrni grn nfiit snrld, n nit nt-hntm, m frnt s rmzéns d Cás d Prt. plii nsguiu prnr s indivídus Mnl Jsé ds Snts Jquim Pint Mglhãs, rsint á ru d Gmb n. 115 qu, psr sr rbnri vrmlh, é mmbr d Uniã, ds -Estivdrs,- n smpnh >s funçõs spiã. Est indivídu, nfrm já fi 110- tiid, á frnt nrs grup rbnris, ggrdiu, tirs lvint d pistl, s stivdrs qu trblhvm n sr* d Cubtã, d Llyd Brzllír, trd m frnt qulls rrriins. Huv nturl rçã, stblnd-s rrd tirti. Ds it. psss qu firm frids, h-s m std grv, n Snt Cs, stivdr ntôni Pstn Gri, q«rbu bi n x dirit. Cnfrm já puru plii, tgis. s sus figurs ptntr i gs inrrçôs n snh n tmi, n xprssã psyhlgi. Tnh-s m vist, nã já su qudr Prlmçã d Rpubli Ri-Grnns, qu stá ivd snõs, ms s sus lbrs prgds qudrs xpsts u Sln Pris Flur Brésilinn Nnhln. Nnliln, má grd intnd pu d sthti! Nã s pód dizr msm is d pisgist.! ntôni Prrirs, n pisgm,! dmirávl. Pô rivlisr m s mlhrs pisgists frnzs.! Lu drmnt é trh d ; nturz d Frnç, qu pinl d mstr sub intrprtr m lrj guz vist prfund intuiçã rtisti. Clh Ntt, pprxi mnd-s nós mprliiuliuít nss x.is nt ss hlu qudr, diss: Nã h pisgist brzilirt qu tnh lrguz, xprssã d lrid suvid ds trç: ntôni Prrirs, qund intr* prt sntimnt d nss utn rz. Dkir Prrirs, filh d ntôni Prrirs, bll prmss d pintr. tlslin-110 s sus qu* drs Lssitu, *Suisns,Drniér Luur, Êxts Rligis, gni d Tr utrs. Ls* situ rprsnt uni snh bm bd lrid firm, Exts Rligis é qudr npçã, m iju h vigr sgurnç snhs. B. C. sss nfrênis dr. Nbr mrm prt n tqu s sri Lrd, qu dissrtrá sbr pr- i rs Mni Lit, Álvr Silv MUDNÇ D ESCL NRML piniã d sr. HnsHilbrn prsint d Rpubli rb, n plái d Cttt, ás sgunds, quints sxts-firs, ds 2 ás 3 il* hrs d tr, s psss q hj mrd udiêni,, ss hr té s 5, s sndrs putds qu prurrm fllr s. x. ****«i»! bjts pr Prsnts Grn vrid, n Cs Muniz, prçs d li.iuidgã0 finl. uvidr, ) gvrn brzilir rslvu fzr-s rprsntr n pss -d,prsint lit d Rpubli rin- Ui d Uruguy, dr. Fliin iyr, fíiu-r-s n di í d mr- - ç próxim futur, pr mi uni mbixd spil, mpst ds sguints mmbrs: Embixdr xtrrdinári, n- (r-lmirnt Frnis d Mtts; l srtri d mbixd, Jsé Jquim Mniz rgã; pitã frgt Césr ugust d Mll, mmndnt d ruzdr Brrs, ddid á mbixd; ffiis ás rns: mir Ei«ii;h» ntrns- N msm di m qu sr. Rivdvi Crrê tmu librçã insnstã d trnsfrir finitivmnt Ksl Nrml d prç d Rpubli pnr difíi d Ksl Ml Ksti d Sá. situd á ru Sã Christvã, tnittims nss piniã, m bslul ntrri ss mudnç. ris rzõs ns lvrm nninr ss t0 d prfit. Ms, tds, mtivs pr nós prsntds, r suffiint pr qu sr. Rivdvi nã tivss tmd tl rsluçã.: spprimnt d Esl Ml Esti d Sá, frqüntd pr.r mil: lns, qu fr instlld n prdi muniipl d ru Sã Christvã, s qu msm fi nstruid, n dministrçã d dr. Prir Psss. Pis bm. Entrvistd hntm pls nsss przds nfrs d Ru1, sr. Hns Hilbr, dirtr di Esl Nrml, prurnd justifir t d prfit, só nã s priipu m srt ds lns d Esl Esti d Sá, privds nsin; pl stpfúrdi mudnç d Esl Nrml. sr. Hilbrn fz lgis rsgds ás ndiçõs hyginis pdgógis d difíi d Esl d Esti, pr! qul fi m simpls hsp, pr br ll s prprind, Rfrius -á fiiêni d prdi d prç d Rpubli, n, durnt tnts nns, funinit Esl Nrml, hnd- pqun, nhd, qunt, immund, dib! Qund rprsntnt d Ru prguntu si s luinns mrdrs m ltulfg utrs birrs distnts, nã sffrrã m mudnç pr difi- ;i d Esti Sá, sr. Hns Hil- Krn lv St rspst : Ms nr lnns qu hbitm m Btfg é rduzid, pni s r, qustã nã é d sbr-s qunts lunins, ds qu s hm mtriuldiis n Esl Nrml, rsim m Btfg. Si hj xistm pns 50 lns mrdrs nqull birr, pin, d futur, mtriulr-s utrs 50, u S, u 100, hhitnt du itd rrbl, mns qti sr. Hilbrn tnh intnçã impdir qu s psss lli rsints pssm spirr sr prfssrs... ssnil sri mnstrr qu lrg0 _d Esti Sá é.pnt ssivl s lns tds s birrs d id. ss, sr. Hilbrn nã mnstru, -nm pdi mnstrr. Tnd p rprsntnt d Ru ihfdid 11 distni qu trã glgr ns lns Btfg utrs birrs distnts, sr. Hns bndk)- nu s utrs birrs, pr só fllr m Btfg, pr sbr ( u) é rltiv- mnt pqun nr ltinins dqull rrbl, vrdd.prém, é qu Esl Nrml firá ml llisd, mbr nignifiiiint instlld, 110 prdi rubd á ppulçã infnntil d Esti Sá. Cr mil lns firã smi instruçã st nti, pis qu s s-.ls_ xistnts ns prximids d Esti Sá ml mprtm s sus prprts lns, nã pnd rbr vlnh frmidávl rnçs spjds d prdi d qu sr. Hil- brn gstsmnt s pru. Srá pssivl qu sr. Rivdvi mntnh ss t sstrd? Sbms qu sri ntrgu pr- fit, m brvs dis, uni rprsntb0 ds imrftrs.d Esti :Sá, ntr.supprssã d Esl M-!. Ess rprsntçã já lm grndt. nr ssignturs snlid d Pdr Clsns, n di 26 d rrnt. RCJU, 18 _(..) - Chgu hj st id rbisp d Bhi, d. Jrnym Thmé, qu vm ssistir à sgrçã d bisp d. Rymund. rmni d sgrçã d bisp d. Rvnuind rlisr-s-á n Crndrl. RCJU, 18 (..) Tm fit qui muit lr, nsts ultims dis. MNS GERES BELL HRZNTE, is (..) rnl Mrns Suz, prsint d Estd d Espirit Snt, trnsmittiu dr. Dlfim Mrir, prsint d Estd. Mins Grs, tlgrmm irulr qu dirigiu s prsints ds Estds,! prtstnd ntr upçã militr d rgiã ntstd. -.., - - dr. Dlfim Mrir tlgrphtt lmbm s. x. ntr-prtst sbr upçã, bsd n lud intávl irrrrivl d Tribunl rbitri, diznd nã hvr sr-1 spit á utnmi d Estd d Es-; pirit Snt. BELL HRZNTE, 18 (..); Frm nmds lgds li- vir, Lpldin Estrll d Sul,; s srs. Frnis Pul Slls, Rmul Ph Mlhis i-i lhn. -BELL HRZNTE, 18 (..) Pr t hj, frm rnduzids s prmtrs d Lpldin Brbn, drs. ristis Si Mrili Prir d Silv. JUZ DE FR, 18 (..) - sr. Blmir Brg prsnt-s ndidt á putçã stdl pl 2 distrit, pid m frts lmnts plitis divrss munipis. JUZ DE FR, 18 (..) - Cnst qu pitlist Jsé rgs v stblr m Bmfi xrqud, fim bstr mrd d Ri Jnir utrs prts. JUZ DE FR, 18 (..) - Y-s prlngnd muit,0 vrã n Estd usnd prjuízs á lvur n zn d Mtt. lr qui tm sid xssiv nsts nltims dis. ESPRT SNT CTR, 18 (..) -- rnl Mrns Suz, prsint d Estd, nrçu sguint tlgrmm s gvrndrs prsints ris Estds d Uniã: Tnd st gvrn sini d tlgrinin-irulr d prsint d Estd Mins, dirigid v. x., prss-m m lrr v. x. qu nvêni 1908 ligçã lg tm m nvêni Ü in; qull stbli drrrribilid, prém, r slhid só rbitr pr mhs s Estds; ist nnullu KJ08, stblnd nstituiçã ur Tribunl rbitri, mpst d trs mmbrs, snd rgnisd sm Bxig, Mnl Cst Dnts, Mnl Blã, Emygdi d tl, S sss, rthur lvs Prir, Birng, Bndit d Suz Rms, Pdr Mntir, Jsé Mthus Msquit, Crir, P Jã Jã d Rh Sutll. Tds sts indivídus, qu stã snd prurds pl plii, frm xpulss d Uniã ds Estivdrs, n ds gitds ssmblés hvids lli ultimmnt. s rmzéns ns. i, 11, stã snd gurdds pr frç infntri d 20 hmns 10 ptrulhs ; ávllri, mblds. Pr brd d rguir inglz Spnr frm stds dis gnts sis prçs plii, mbls, fim vitr rptiçã sss sns, qu muit põm ntr s nsss frs pv ivilisd. CRTNS TPETES, lds, phs tids pr rpstirs prçs brtissims: - CS MNTER. Quitnd, 29 ji < 1 PE PERERS mnr Cândid Lim nã fi frid sulmnt H (lis ntiiáms qu mnr Cndid ntôni Lim. mrdr á ru Flipp Crds, m Snt Cruz, fr frid0 sulmnt n nág squrd, pr su p, Luiz ntôni Lim, n siã m qu st. xminv pistl. N msm di m qu s u ft, dr. Snts Ntt, tiv lgd d 27 distrit, rbu nuni d qu s lrçõs prstds á plii pl p d0 mnr frid nã rm vrdirs. tir nã fr sul. Luiz Lim, pis tr spnd filh m pá, sfhr sbr ll tir, qu prduziu frimnt qu prsntv. vist diss, quli utrid fi á Snt Cs tmu pr trm s dirçõs d mnr frid, qu nfirmu nuni. brt inquérit, puzrn* -lgs tstmunhs, find blmnt prvd rim Luiz Lim. inquérit, qu stá qusi nluid, v sr.rmuid juiz mplnt, q v sr pdid prisã prvntiv dn usd. 50 nts Em 20.d rrnt Ru Gnçlvs Dis n. 10. ** >»»» ministr d Justiç, tnd m vis-.t.0 ffii d hf plii sb n. 17, 9 d rrnt, luvu bhrl ntnr r Nsnts pl zl ritéri m qu smpnhu n funçã d prit 110 xm qu á rquisiçã dáqull utrid fz ns livrs dnts d 2 distrit d Rprtiçã d Águs brs Pu- jlis, 0 trnsprt d mm vr * Expriêni ffiil ds vgõs frigrífis D N Entrpst S. Dig Cnfrm ntiiáms, rlisu-s hntm xpriêni ffiil ds nvs vgns frigrífis, qu vm fzr trnsprt d rn vr d Mtdur Snt Cruz pr s rmzéns íri-j grifis d Cás d Prt. Ess xpriêni fftupu-s n E_ntrpst Sã Dig, n B» s-; tirm dr. Rivdvi Crrê, prfit d Dktrit Frl, su srtri, dr. ívít Rdrigus; dr..crls Sidl, «rtr -d Su Publi* Pulin ^fr-k, dirtr. Hyfin Muniipl-* rrjd Lisb, dirtr *3 Cntrl d Brzil; Miin Mtt : lsé d Cstr, médis Hygin junt Entrrpst; Flrin d Britt dr. Prsts, rprsntnt ds trigrifis, dirtr d Entrpst -divrss rprsntnts d imprns. Só ás 2 10 minuts d tr, hgu primir trm d Cntrl d Brzil, m Sã Dig, nduzind rn, mpst d sis rrs ntigs dis nvs. Sgund infrmrm, ss rm. qu vi hgr á 1 i 2, só hgu áqul- hr, pr flt dgu n rml Snt Cruz. s.rrs ntigs, inimunds,.tinhm s prts ml fhds, pls frsts sbim.pdçs rn, ml (/di-; indu. prfitr, mndu brir primirmnt uni ds rrs ntigs, nll -nntrnfl, m sguid, s mis utlidds prsnts. su tmprtur, muit mbr nã fss muit lvd, ntrtnt nã rrspndi ás nssids d srviç. Ds dis rrs nvs, r nstruid pl Cnipnhi Frigrífi utr pl Cntrl d Brzil, snd st mir qu mlhr prnh s fins qu s stin. imprssã ss rr fi mlhr pssivl, q nll pntrss vri qu ndiiiiiunl d rn lli r muit mlhr d qu ns vgns ntigs. rn qu lli s hv tinh utr spt, prnd trm sid blids s rzs mmnts nts. Em sguid, fi brt 0 sgund ir, qu fi nstruíd pl Emprs Frigrífi n imprssã pr tds trbid fi msm. Um diffrnç d tmprtur fi bsrvd pls drs. Rivdvi Crré, Crls Sidl, Pulin Wrnk rrjd Lisb. sr. Prstg xpliu pis ss diffrnç, diziul- mtivd pl xss rg. N rr nstruíd pl mprs d Cás d Prt vim sr llds, 110 máxim, 35 rzs, 0 pss qu hvi muit mis, qu vgn d Cntri d Brzil tinh lvd mis gl, pr tr _ dbr d tmnh, Est pód nduzir, sm iiinvnint, 50 rzs btids. _ imprssã qu s lts utrids tivrm d xpriêni, sgund dlrrm, fi mlhr pssivl. tmprtur ds rrs nã fi tmd, hntm, pr nã hvr tlirmnitr n siã, imprvini, liás, imprdávl,.prqunt r bm nssári nfrnt d grá thrmmtri ntr 0s dis nvs vgns. Dpis d xpriêni frm mbs s rrs nvs pr Cás d0 Prtp, fim d rn sr psitd ns rmzns d Emprs d Erigrifis. dr. Rivdvi Crrê, mpnhns xistnts n nv prç iir Sut, 110 nrig mrr, d Snd. ultim hr, j;i qund r gf-ud nr d nrrnts, s lilirs qu lli-5 hvm, tivrm siu. i qil ministr d içã livi rslvid sustl-s té sgund rm. Sguiid s diz, Prfitur Muniipnl átg ministéri d içã qu s rfrids trrns sã frirs, m vist diss, dr. Tvrs Lyr v mndr purr prdêni d pnrçã ftfit pls utrids niuniipãs. Cs sj vrifid nã tr fundmnt quli nllgçã. s rfrids trrns irã0 á lilã ppr.tuniuht. CHPÉS pr Snhrs * t*nli<«ritsí Últims mls»his> brts, sóncs-pib- Ku St Stmbr, 163, frnt ápr Ryl EffUEU MS 0 s d Cntstd ffiis d Exrit qu mpnhm ntir.- gnt 300 prçs Pr tr sguir pr Cnts.. td, prsntu-rs ás lts utrids d Exrit pitã d 2 rgimnt ávllri ntôni d Cur* vlh Brgs Sbrinh. % Em Jrépguá Eulys Gnçlvs, stv, durnt lg ;tmp, msid m ninl ôr prd Mri nn d Cniçã. Um di, prqu Eulys nã s nduziss bm, Mri nn rslvu bndnl-. Hmm vingtiv, Eulys, lg qu s viu bndnd pl msi, rslvu vingr-s. nt-hntm. á Jiit, nnntrnds m Mri un, n lgr drióínind Crls lmid, m Jrépguá, Eulys, pis insuitl-, ggrdiu- f, prduzind-lh frimnts nn pit, d nd squrd. Prtid lit, rimins fugin.._,._... plii d 24 distrit tmu nhimnt d ft briu inquérit. Mri nn,.pis srrid p- ssistêni, fi rmvid pr Snt- Cs. spírits mprtnts álbuns m phòtógrpliis spírits indiçõs pr s vr vêr, pr mi d nv spirilspi mrin, lm qulqur nhid. Srã rmttids GRÁTS, pr nt ssiçã strngir prpgnd, lg.qu hgrm d mri, sbrtud qulls qu nã mrrm m insrvr-s pr pdid m rt ÁLR MLTN, ix d Crri 1.734, Ri Jnir..68t) d ds utrid niuniips, prtn vltr lli hj, fim d vrifir diffrnç qu fz rn 110 frigrifi. E, pr mlhr rintr-s sbr ss mmnts qustã, srá fit, ntã, nv xpriêni. S. x. ind nã dplu nnh ds nvs typs d vgns, ms piniã ds ntndids mtéri é qu rr d Cntrl d Brzil é mlhr, prnd sr sl ml ds trnsprts frigrífis qu srã mprgds n intluçã d rn vr. nv vgn nstruíd pl Cn. tri d Brzil diffr d d.mprs tm systm tubulçã mgni. fi nniitn mlhr distribuiçã d gl. Frm sustds s lilõs ds trrns d mrr d Snd Estvm nnunids pr lintm. ú» 4 i «d tr, s ililõs ds trr- DE SNTS R M ngint íg pr nã pgr s rdrs plii pulist p su prisã Edurd Chvs, stblid m Snts, -tv, nã li muit tmp, su stblimnt mmril vrd pls hmms. Prvd sulid d sinistr, Edurd Chvs trtu s hbilitr pr rbr sgur, n imprtâni 3:$. Cmn firm fss vdr rt qunti, Edurd pruru s dvrs prmttu sldr s divids. lg qu rbss sgur. Rbpd 0s 3:$, prém, Edurd fugiu pr Ri, ixnd s sus_ rdrs vr nvis. Nã s nfrmnd m prdimnt Edurd, s rdrs frm pr s tribuns, nsguind mndd prisã pr Edurd. Síibnd- qui, plii pulist- r. quisitu d nss prisã d usd, qu st snd prurd pr rm d dr.,n Rtissuüérs, primir lgd uxilir. Tivrm rtn d ministr dd Gurr, fim ir pr 11 rgiã militr, n Prná, mpnhnd ntingnt trznts prçs qu pr lli sg, s sguints ffiis: pitãs Jã Phillph d Rh, d 4 rgimnt infntri; Bnjmin Cnstnt d (Mll Silv, 4 s* rgimnl infntri; Rrnd d Silvir Silv, d 6 rgimnt d msm rm; 1 tnnt int lyinjri d Rg Gibir, d 6 rgimnt infntri; 2* tnnt Tnrd iir d Cunh, d 58 çdrs. ntingnt mbrrá, m s* tin Cntstd. 110 primir pqut qu dqui prtir qu tnh mnilçõs pr mprtr t prçs. UNÃ D CTR. 18 (-.) ln d lést tmr hntm rdut ti bndid li* x, fznd prisinirs váris ni pnhirs lnuúid grn nr nims. s frçs lgs nã tivrm bi xs, pr tr sid tmd rdut sm rsistiu-i. hf lix n. sguiu fugir. UNÃ D CTK. is (,.) - Chgu hntm st idd, prnt d Puni Grss, fl rnl Sitiiil. Pul, qu. > nhnd Elis d.mrs utr» hfs d rdut d Snt Mri nfrniqu gnrl Slmbri n d Crvlh rspit d ppr Umid sr nvid pss nrrgd d btr ds.bndlirs qu pnhm s rms, find msm rnl inbid ss missã pifi, prurnd, ssim, g* nrl Stinbriti d Crvlh viti grn rrmmnt sngu. Cmtml, ln d sul n* tinurá nntrr rfrçs, fim dí tr rdut. s frss misã pàifidrà. s nvs ndidts á mtriul n Esl Nvl _ Nu Esl Nvl Gurr, tv inl i hntm, 11.liKpçã d su ds 1 mtriul n Esl N-,i,,. idts s«- m nr d J, -pr«10 vgs xttónts J.*rni ínsiilniidi 3 ts, Dls médis uiü-iillus vi. Ksss ds ândid.,,. Priiuélrs-limnts dm Brbs G-ms swld Plliiuw d mint m1ull *«*?; Hj sw-ã inspinds mr» 36 Gft. s nu. mh&^<ss*^»x>» MPTÊNC Cur rdil, sm uxili i drgs. nfrmçõs Grátis, vrbs u pr rts, lr. K. T. Snu, lrg d Cri nu* mr 15, i ndr. ««B» <gi*^*>gg** Esl Estd-mir Pl hf d grn std-mil d Exrit f rm rquisitds pár s mtriulrm n Ksl Esld* Mir, -s sguints iffiis, qu vm prsntr-s áqull rprtiçã, m máxim urgêni: pitãs irgili ntôni Brb, Digns Mntir Turinh nlitir Sltur; primirs-tnnts Jquim ndr, Nil Ribir.d livir i, Sbstiã Rbll -Lit, Th.tni Riliir, Migul Pul Dnniingus d Cstr Emygdi Srô d Mtt; sgundsitnnts Nwtn Brg, Crnliò Clds d Silvir.;. Edmund Crnir Suz, Jquim Gudi quin Crrê. Sylvi Lurnç Shldr ntôni Lit Pinhir lvs. CSCTNH g úni ls nir lr. unind! Brrs v Mnt1 vidé ruzdr Brrs ixrá nss prt n próxim sbbd, fim rprsntr Brr.il n* pss d nv gvrn d Uruguy*.» Cm nss mbixdr, sguu*» brd d Brrs çntr-lmirnt Prnis Mult*

3 ,- ^SWWf^?!^=w -r?~! -. ><<iv-. ÉPC & *i Sxt-fir, 39 fl Fvrir 1915 J±. 00]^iTFíX-i^lL.<3-l-éÍf. pjl. EURPE í- ; vr * 3 Em tds s linhs d Frnç d Bélgi llids llmãs mbtm m furr i imprns llmã tit.,%rliri:^txttmin.t s Estds Unids w - ministr d intrir d Turqui lr qu su pis inutilisrá pr d ngltrr i.» s srvis rpllm mis tqlt^ ds lbn/s m*f B ^^ J^BKi83 E1jBÍ««Ímé h^i» ^B?^3«^^^%f^B B«f^B ^Bm^í^K^^ *v i-»^^mb^bsww5«3p;jbffl Hn *3HS ^Bi^H ^b^ 9^ft*> Sius lmss lbrnd d/ nn tím, ns trinhirs, Drkhmn (Prússi rinti) <s rigns d gurr íinfiiíii//» bubliist frn. i trms «.«isu n jrnl mis»f_ minnt piitiist 710 Brlim, n dutrin d impr GiifnW Hnii/ii.r uçu. ^bh» industril, nmttqd ntr publir primir fsjul ru n-.-.tt gurr; Histri d gurr u- EStn slmn dvrtêni nfirmv rb. 0 rtig qu sguir plnmnt s sntimnts diffundidi trdirjms fôrm. ds ^^^^^^^^S^àrí piluls ss fsiçul. pn sô d su vnt pr trm us sus ffi-lmnts. Pr brir»»mlnli n mund, inu tvi dit Gzt d llm. nh il Nrt; nquistr pr- lgr sb sl, m hvi uhnunld, rt tribun d Rlhstiig, prlnlp Uulw, llmnh d Guilhrm pruru primir rrstr ms-lgr» Eurp niinl- sbr - inimns prs d impéri hlnz. n d Bulw di 110 Rlhstg (8 d fvrir 18t»8): nvi dn nss squdr Klã Théu n r, d md nnh, nt imprvisd; r, n ntrri, rsultd d mdurs nsirõs, d xm d tds s l-tn. ls, r n xprsü «l uni pliti lm sgur d fim m vist.. Cm ffit, snh, qui, fm nflmtnmnt -mis vst qu - i-lisçn: mpnh hlnz, qu, nplnd.su n nd m ngltn-, hvi prvist p-rtillm d Chin, bu, m mis ridíul fis, 110 ôh m <tuti pmpss mrhl \u-ln< fi slv, pls mrinhirs frnzs, i- grn ust, d nêndi qu riluzlii inzs su -nmbustivl d fbriçã llmã. N mtnt, m rsultd si= sfrç, fiu lôni K-Thu, qu tmu rl rnvlvlmnt, ms qu fi ftr prinipl d hstilid d Jpã ntr llmnh: r rvrs dn mdlh. lém d Chin, qu s suppunh m rlbl, hvi n inund - utr lustr nfrm, uj bnnç r sd mult biçd: Turqui. llmnh n ustrl.-hungrl lnçrm s lhs sbr <ut utr prs qu prl prsti n s ixr vrr. Cm nnxn.il:> d Bsnln--rz. Bvin f! rigm -imindlnt d grnrt gurr 101-1, st pnt tm ligçõs strits m s ngi» -ur. pus. llmnh prtnu lnçr mi nbr mpéri tur subsistnt, pr uniid lmjulr.s ns sus qudrs milltits, dministrtivs nômis. E n fms.inipnnlin d strd frr d Bgdd m s mpnh» -nnxs d vnstruqib d xérits -turs, ds frnimnts militrs «dintmnti finnirs - CliBtiint-lnõpíá: mprzn d Sngdd fi suss diplmáti, pis qu n llmnh «bu vnnd finl ppslq n. Elzn, russ, fi-nz qu diplm, l itií -trs ptênis, ngnd pl dlplml finnç llmãs, trminu pr (m» n mils fi xpnsã grmâni llfts, nã mstrv própri gvr. n. úni «shid pssívl? H z nn, p s militrs rsm m frnzi ntnind. Em pln ri. s l, mqunt td llmnh s quixv pdi-s bô gl. p, fis lsss il», ntribuiçã militr d bilhã mi mrs. d qul mprhnu str mu, ms ninguém murmurju. gurr stá. próxim, dizl-,, íi m. nii sud, rsnlv-s-: st nã p lui-r. nh gurr, jã qu ll >6 nsri; nís qu st b!... GBREL HNTUX Mrr m Edimburg pitã Erdmnn, mmndnt d ru-; Bluhr. 1 zdr llmã LNDRES, 18 (..) Cm- munim Edimburg qu fll-1 tu lli, vitim pn-j ni, pitã Erdmnn, mmn- Bludir, struíd pl squdr in- (int d ruzdr llmã glz, s silists iims pz PRS, 18 (..) Um tlgrmm d instrdm infrm qu. s silists llmãs dlrrám qu nã pirã nnh mpnh fvr d pz sinã qund llmnh tivr btid vitri isiv sbr s sus inimigs. Qutr Tubs vm sbr Dunkrqu, tirnd bmbs sbr lguns brs ps. PRS, 18 (..) nfrmm Dunkrqu qu q«tr rplns llmãs, typ tir- Tub rtn 14 bmbs sbr lguns brs d psdrs, usnd pus strgs. Nã huv vitims. nn Mf*pí»!..i-inlíi.,0 rrnj Ptsdm fi vltri d pibvórrirj tiítrtin sbr wtigmlnld plnln t-usfs. trir Cmpnh tl m.-vnwiqullu; ll rtriz WtplUll»: ns. us nihdts nix.m.tud su; mptnt ggi.süilvlfl. Km siri, nr, üíiuís qu prrm nimmlitmnt n gurr W-ltplltlk, dptrl lr prturbd univrs du- vitri d Turqui pn d lvntmnt grl ds musul-i mns. rnt rm vint nniiiis, niiiius, nd rn-.-biun n-.-gni u d ir-; p-1 Bitiv. Biti Pl plíti lnll, i indus-,. YRK, 18 (..) Ntrlít - ^;.íiyl,l^,,ih.^^.j^^^.^..^^^:,^-1,.,,.,... liiil- tiis tlgrphis rbids, d nrpnlnâs ts sus nssldn. s. pmir ds prgríss npntmstvls, - mmrl nã s snti» nun s- Cnslntinpl dizm qu minis Bur d mnh. s gruns mrds tr d ntrir, Tlt-By, m n urpus itmlhim thnr-s; itun. trvist qu nu jrnlist, lru qu vitri ds t- Cn» fliiiinii- tr ds niuls m«ilir>. Kxiispmd, mblild-, «- plnlil pu. lilln l-llmfi li-ritvii-s unm sss mb tmns srá ssgurd pl lvntmnt grl d ds s mu- Biisss, Em -tr -st Mnrt-: Prdid, btfrin.ns, dlzlmn s prfui. srs d unívrslds, piz *uld;» ]«-l nilstln d siimtui; nf sju. trr d sulnins sb dmini d ngl- Frnç. rims ngl, unin pnt d lli- Ç qutril útil nss lni^çil: insltit mnt gurd íi* lnins lirtuguzs. r1! td prt nvj, him, ti mlqurnç (dlsuir d prínip d Bulw, disurs d fnllr lltlmrn- Hllw-rr, n tlhstng) ns brrm wmlnli, mpi-linim nss rrj, nvm dirits ntrirs, pirii tmim. Hinr mi nsss mpr-us. Nós, n iiitnt1). Ns prisms vivr. tms frqn. FJrQuõ nã ns srvims li pr litiinvnms qu ns rusm? Tr. qu t-i-v-m s -x. «rbitunts si-ltiis qu -ns pm n. ssntmnt lir - xrit, pil. rmd, s1 runis smpr n ínnin- W drislv? Br plwk is nv, inimditn. mnt td ust. llmnh vi, m rsnt inquitu, pi-lngr.su rt nml íinnin qu pdi -nduzil.- (i. tslrphç iiiimili t. Um mz f ml nts d lrçã d gur-, finnir mig d impifidr, Bu nslhir mis sgur, su niiu intim nfint, sr. Blliu, frmulv vrn dquirir s vprs prtnnts ás nçõs blligrnts qu s hm rfugids u intrnds m prts mrins. Cmrvn ruzdr inglz stv m Mntvidé ^^^ MNTEDE, 18 (..) Entru nst prt, pis d dmr rgulmntr, shiu nvmnt, m r snhid, Crnrvn. ruzdr inglz Cmmunid ffiil frnz PRS, 10 (. H.l Cmmunid ffiil ds 11 d nit d hntm:. Entr mr is, nss rtilhri disprsu nrss grups d sldds fz xpldir vris ixõs muniçõs. Um mbi d mrdris d inimig fi gulmnt struíd pl nss fg. nrt rrs, prm- jj s turs, prnd-s d nl d Suz úpnd Egypt, drã glp isiv n pr d Grã-Brtnh, impdind- d s mmunir m índi. Lg qu tmp mlhr n Cus, ugmntrá tivtdd ds frçs turs, qu srã rfrrds, d md lnçrm fftiv d milhã d hmns, rsr- snd rgnisdãs frçs d v m gul nr. Fi pprvd prjt qu utris gvrn mrin dquirir vprs ds nçõs blhgrnts. WSHNGTN, 18 (..) - Cngrss Ninl pprvu prjt d li qu utns g- ns d dus trinhirs llmãs rpllims lguns vilnts ntrtqus, fznd muits prisinirs infligind inimig imprtnts prds. Nrss ffiis limãs hiràm mrts n çã qu hi s mpnhu. N rgiã Hims, mntms nslidáms tds s prgrsss rlisds n di 16 d rrnt, ns immdiçõs Prths ntimims htr vntgns. Nst ll tmáms 700 mtrs trinhirs. Em Mnil-ls-Hurlus Busjur rpllims ds s ntr-tj qus qu ns dirigirm s prussi-, ns, s qus pprhndêms muij ls buzirs. Tmbém fizms hi duznts prisinirs. Cntins gnhr vntgns n rgiã d rgnn, n mnt-i ms tds s psiçõs nquistds inimig, psr ds vilnts ntr-tqus á bynt qu stq ns dirig. s prds llmãs, ns-j s rgiã, têm sid vultds. Frssu mpltmnt t-t qu d inimig ntr Fur Pris. Prgrdims m muits pnts ntr rgnn Mus. N lsi ssnhrám-ns ds llins Sudl nsrvms td trrn nquistd. s vidrs frnzs bmbrrm gr Friburg, m Brizgu. Sublim Prt p sulps á Gréi LNDRES, 18 (. H.) - Tlgrmm rbid Cnstntinpi infrm qu Sublim Prt pdiu sulps á Gréi pl st qu sffru ddid nvl á lgçã grg nqull pitl, rntinnt prs m spiã. tlgrmm rsnt qu inint diplmáti prvd pr ss ft fiu, ssim, finitivinnt trmind. nvgçã ds nvis ds nçõs nutrs srá rstblid n nl Suz. NÁPLES, 18 (. H.) Entru hj nst prt, vind Bssuh, vpr itlin Umbrt, uj tripulçã infrm rinr^ mis mplt lm n Erythré. Sgund infrmçõs lhids brd, nvgçã ds mbrçõs nutrs u nl Suz st rstblid s di 12 d rrnt. rspst d bt»10 llmã á rlmçã ds Estds Unids N YRK, 18 (. H.) - Tlgrmm rbid Brlim nrmni qu, n rspst qu dirigiu s Estds Unids, gvrn ilmã mntém rsluçã tr s nvis mrnts inglzs nslh gvrn Wshing-tn qu fç mbir pr unids d»su mrinh gurr tds s t^vis nrt-mrins qu singrrm águs britnnis. UM CRUZDR LLEMà PÕE PQUE ÁRS NS N- GLEZES. BUENS RES, 18 (..) Está nfirmd,1 ntii tr Fridrih ruzdr llmã Willilm pst piqu s vprs in- 570 GERMN tbnd qu ndim s lirs, fiu iuit dmird. Um dmirçã, pr ssim dizr, lnil... brnd, prguiçs, lg rprimid... pprx«nu-s d mrgm, pssnd, diss hmm qu bjv nstd á murd: Entã vã pprlhr? Nã, rspnu utr. Ms mhin stá sb prssã... ind nã... Entã pr qu nrm s li- s?. Pr lvr nvi á nsd d Cri- pi Fuillé. h.. Sim, dlii vms nlhr n flir d Pnl-Muri. _ Bm! diss gurd, stisfit m st bnl xpliçã, qu nã mprmtti qu stisfzi su urisid. E fstu-s bjnd «prguiçndi, m uni hmm frt... d nã fzr nd. Entrtnt, s frçds ntinuvm trblhr ns nrts d nl Lusst. mnhã pssr-s sm inint dign nt. 0 gurd nrrgd d vigilâni ds frçds, lng dmirr-s, m Jly, pr nã sr nssári prr m rigr slv stisfitíssim pl bm mprtinut ds nnuids, qu lh filtlv trf... D tr, s frçds mstrrm-s ind mis submisss. dministrçã, qu tinh mtivs pr trminr m urgêni s brs d nl, rfrçu nr ds -trblhdrs. Hvi, pis, uns m hmns, sb v.gi- [niã dis gurds. \ vrm qull mdid, qu nã mprhndim, lguns nmnds dmirrm-s intrrgrm Bmbh, n tm vz qusi imprptívl, ms qu s frçds Mlhr! diss uvm prfitmnt. ri ds glés, m xprssã d.» Highlnd-Br, Ttr glzs Hmisphr Smth..0 HLGER NTERND N, PRT DE BH BUENS RES. 18 (..) - gvrn rslvu intrnr, prvvlmnt n prt d Bhi Bln.i vpr llmã Hlgr, qu qui, hgu, nduzind tripulnts d n-! vis mrnts inglzs, psts piqu pl ruzdr llmã Krls- ruh. EFFETS DS MEÁQS LGEMS 1 LNDRES, 18 (. H.) Cm n. nunliul blqui llmã, srvid d»» trnsprt pssgir»! prn 11 11<»1- lnd, fiu mpltmnt piirlysd. Ns linhs snnrtiuvs trfg nlliitin nrml. S LLEMÃES DZEM TEU 84 ML PRSlNEltS RUSSS BERLM, 1S (. H.) L*m mmunld ffiil l-nnunlii qu»» ttl ds prisinirs rus-s, n Pru-si n. ntl, lv-s, tulmnt sssnt qutn- mil. «S RUSSS CltPLETMEXTE B- TDS, D1ZE.U DE BEllLlM BERLM, 18 (. -.) imprdr tlg-ipliu pr Kiilsbui-g,. prsi. nt d prvíni, d PruNsl rinti. s russs frm mpltmnt b tids. Nss mult md Prússi riutnl st livr. s srvis rpllm tqu ds lbnzs ntr Prisrnd rupm Urinih. PRS, 18 (..) Tlgrm-! m rbid d Nish infrm qu s lbnzs snvlvm tqu grl m td frntir d Srvi. s srvis, prém, rpllirm invstid ds lbnzs ntr Prisrnd ruprm Urinih. DRES FRNCEZES M SBRE S CDDES LSC- NS. PRS, 18 (..) áris vidrs frnzs vrm sbr ids lsins, tnd hgd té Hmbrg, bmbrnd hi stll upd pl std-mir d xrit llmã, m prçõs nss rgiã, ignrnd-s, prém, rsttltd d bmbri. S RUSSS RECHSSM S LLEMÃES PETRGRD, 18 (..) - Ntii-s qu s trps russs rhssrm s llmãs ntr Khv ikrtsh. S LBNEZES CNSEGUEM CTR U YRK, 18 (. i) - Chgm tlgrámms vris prnis, diznd qu s lbnzs prsgiim, vitriss, su mrh invsr sbr Srvi, tnd upd krid, n stã s frtifind. S FRNCEZES FZEM PR- GRESSS PRS, 18 (..) Ntii-s, ffiilmnt, qu s trps frnzs fizrm prgrsss m Mnil-ls- Hurlus m Busjtir, tnd btid tmbém grns vntgns sbr inimig nrt d rgiã rrs. ódi indí/sriptivl; drms-b d dis m vz dp. Tmr^u qü qui stivssm tds pr lhs rtr psç! Chgrm pl sgund vz ld ftid, pst sbrt pl mré bix, n qul pullulvm milhrs milhrs d nimnls, qu sã supplii ds urpus, d qul s xhlv hir hprrivl, pântn fbr. Sm hsitr s frçds mttrm-s n ld, m st, mçrm tr- blhr m rdr, m frim trblhdrs livrs 110 primnt d trf qulqur. s gurds nd tinhm dizr, Cm prvini muit dmirr, sm qu tivssm rbid rm pr iss, s nmnds hvim nslruid diqu qu -intrptv minuniçã m mr. Dqull md prim ntinur rblhr sm qu mré hi s inmmdss. br firi trmind ntr m brv. 0 gurd Jly firi srprhndid m qull zl,, mis d qu nun, sntiri ugmntr s sus snfinçs. s dis subrdinds, gurds ind nvs, trir lss, qu nã tinhm di! nns srviç pnitniári, lgrvms. ingnnt, sm prbrm qu, ir, s prig, nl Lusst stv fh d s sus mbrçõs immbilisd; pl diqu, qu frmv brrir itn pssivl trnspr. uviu-s uni silv gud urt n dirçã d bhi. pzr d prdigis impéri qu tinlw sbr si, ri ds glés strmu niur muru: pprxjnir.-s mmnt? Tud psts! 0$ frçds lhrm m rd, m s m xprssã» gtiid çntrpíhrm-s pungnt frz. E, his d ódi d mçs nntr» ds il«.m 01 dis gurds. Ests, ttnts, «i,.^^»»^i^^i«««l«p«««««»»»««««,^»»»i»j»»»«««<««««n»»»««» u «t3wgggg^g»gg*j*^w«mbt KL El WÊrWW! ftgr>ti7tiváy 11 *!? m UM H ifi fimb^»ws Sf*^^- i ffi iir 1 M** ^^ ml v - 1 & *..-.-*»- -.,* ( Mulhrr?, ütlzs distribuind prvisõs s sus trinhirs CMMUNCDS FFCES Cmm-hs Lgçã Frn- z: sr. E. Lni, ministr d Frnç, rbu s sguints mmunids: PRS, 17 (. H.) Um squdrilh frnz bmbru muit ffizmnt prqu d viçã ilmã Chistlls. stnd fi bmbrd pr squdrilh inglz. s llids prgrdirm prt Livrs. Ns bsqus d Luxmburg s frnzs fizrm prisinirs tmrm mtrlhdr inimig. N Chmpgn, n linh frnt, qu s stn d nrst Prths nrt d Buséjur, s frnzs nquistrm s llmãs r d trs kilmtrs trinhirs fizrm vris ntns prisinirs, ntr s qus s nntrm in ffiis. N rgnn, huv çã infntri, qu s snvlvu s Fur d Pris té st Burruills. s frnzs mpltmnt rpllirm tqu llmã, prnunid pr trs btlhõs, infligind vultds prds inimig. s frnzs, n Bis L Pêtr, ssnhrrm-s váris blkhus inimigs. Cntrrimnt ás ssrçõs d mmunid llmã, s frnzs nnh lmnt tl trinhir prrm próxim d hrd Sul, n, pl ntrri, tmrm inimig lnçdr mins, dus mtrlhdrs rtuhs. PRS, 18 (. H.) nrt rrs, s trps f rnzs tmrm dus linhs trinhirs, rpllirm vilnts ntr-tqus infligirm prds imprtnts inimig. Nrss ffiis llmãs frm mrts r nrst Prths. nrt Msnil Buséjur, frm nquistds psiçõs inimigs n linh d frtnt m 800 mtrs xtnsã. Rpllirm-s tds s tqus llmãs fizrm-s 200 prisinirs. N Bsqu d Gruri, s trps frnzs nsguirm vnçr mntivrm trrn gnh, pzr dis vlnts ntr-tqus d vigrsissims çõs á rm brn, qu ustrm inimig lvds prds. N Fur Pris, fi mpltmnt rhssd frt tqu ilmã, Prgrdirm tmbém s trps frnzs m divrss pnts ntr rgnn Mus. N lsi, s frçs frnzs ssnhrrm-s ds minênis qu dminm hrd Sul. gr Friburg f: bmbrdd pls viõs frnzs. LMDRES, 18 (. H.) - Sir Edwrd Gry nnuniu hj, n Cmr ds Cmmuns, qu Jpã b. d ligr-s ás ptênis d Tripli llinç, mdint rd m Grã-Brtnh, m ndiçõs intis ás d trtd, ssignd m Lndrs, 5 stmbr S DECLRÇÕES D MNS- TR D NTERR D TURQU N YRK, 18 (..) Ntiis fnt tur dizm qu ministr d ntrir d Turqui, Tllt- By, ffirmu qu supririd ds turs é vid á gurr snt. Dlru tmbém rfrid ministr qu sã flss s ntiis rigm inglz, nnunind frss d mrh ds turs sbr nl Suz, rsntnd qu pssgm ds turs sbr ss nl srá ft, brvmnt, find intrrmpid trfg pr Tntli. Dlru, finlmnt, qu m irt spç tmp Turqui trá m pé gurr ur milhã d hmns. sldds blgs ns i( Prtug1.iuíiv s-á.«ntr, diz mbixdr ilmã m Nv Yrk N-YRK,18-(4..j mbixd d llmãnh nst piz infrm qu gnrl Pimnt Cstr, prsint d Cnslh Ministrs d Prtugl, lru n ds ultims sssus d Câmr ds Dputds d su piz, qu msm mntr-s-á n nutrlid, prqu é ss vnt d pv prtuguz. NT D GERN NGLE?. S ESTDS UNDS WSHNGTN, 18 (..) Fi publid, n intgr, rspst ti ngltrr á nt nrt-mrin sbr tnçã d nvis mrnts nutrs. ngltrr xpli s diffiulds rds pls nvis mrnts riunds ds rprsális indispnsávis ntr prdimnt d inimig, qu mtt piqu nvis mrnts, tnd tripulçõs nã blligrnts. Diz qu. n piz militrisil m llmnh, é impssívl distinguir ivis, pr s qus ixri pssr vivrs, ms qu, vid ljrgnisçã prussin, gvrn v sustntl-s, nã pnd ngltrr ixr fislisr. rigrsmnt, s nvis mrnts nntrs. Filitrá, mtud. s nvis mrnts ynks. mmri FLHETM D«ÉPC» 567 Esnrm-s trz ds rbusts n»brir fhr lhs, m rpiz qu indiv lng hbit, Bmbh vstiu ft burguz m qul Brth, frm.- sps d Bbin, rnhr n bil d gvrndr. Ms m vz s prt vsti sbrs. Durnt trnsfrmçã s dis hmns nã trrm plvr. Dpis v»tid, Bmbh diss mpnhir, m vz bix m suspir: Sgu-m m psss, m st. Pis sim, rspnu snhid inlinnd bç tpd té s lhs m pt lnil. Bmbh-mçu ndr, m r d pssi, m dirçã á id nu bll hrut, m nã st vnm n mtrpl. trvssu Cynn nl dignl dirigiu-; s dl rus próxims d bhi. Pssu m frnt s b pprni mpurru prt. Est nã stv fhd, u sm ruid. Bmbh nntru-s m s d ri ngint Cynn, bm nhid Cprimntrni-.s prtrm-s vigrsmnt mã, m é própri psss qu s niprhnm prfitmnt. Dpbis dizrm lgs plvrs m rspit bil d gvrndr, n tinhm nvrsd mrdmnt, Bmbh, qu rdquirir s mds d nss nhid brã d i Puissux, brdu vivmnt qustã pl qul bv d trnspr mur d pnitniri.. Está tud prmpt? ~ Está... ms h ttrits. Pr qu? hm qu 6 pu dinhir dd pr mim... s m mil frns? Exigm qu pgmnt sj m ur. Nã imprt;-íl--i m ur. E nvi? Fi snd prprid minh. E impssívl pr ss prç. Tm dr mis innt-mil frii s. Bmbh nrugu tst, s lábis tr. nrin-s-lh livids risprm-s n srris má. Cnt innl mil frns pr ss lhmbqu qu nã vl nm z mil... lgs tnlds d sut m mhin qu nã prst pr nd... E v rsntr, diss git, qu nã lh drms tripulçã lg... nm fguirs, nm mçhinists, nm pilts, nm mrinhirs... E rt qu nós sms frçds,.. ms pr mprr pr bix prç ur rubdò ds mins pr sr rptdr Qu qur, mu r? E pris vi- s snhrs sã ldrõs... tds s mrdris ülglmnt dquirids. nss mmri é rrisd..; vr. Nã r ll úni nqulls ndiçõs Ptif! su qulid d rptdr nã impdi sr nsird, prqu pssuí ntinuu trnquillmnl git, brinn- s injuris pgm-s utr -md, hv qu br tds s prts n sidd: dinhir. ppis. d m rvólvr qu lh srvi d pis- Esprv rtmnt Bmbh, prqu Tm rzã, diss Bmbh. nã mnifstu dmirçã lg qund Estms ns sus mãs nã tms rmédi sinã stisfzr tds s sus xi- st, pis lr trvssd rrdr pt, ntru n gbint n lbr git srvi á luz vls. gnis. Ms nd triçõs... sinã... Sã inútis s mçs. Pis fiqu sbnd qu tmbém é inutil fllr rmigò nss tm! Su ri ds glés! dig-lh qu tm utl, prqu bst qu u fç uir

4 .,,.,..,,t-:»>; -.---»»- -,.,..,.,,,..,,...,- 5- Sxt-fir, 19 fvrir 1915 ÉPC S.CTMS D PLÍTC dr, lympi Tixir mtt bl n bç fll n Snt Cs iu fllr nt-hntm, i nit. ír. l ns rsint, á ru Thtni TC zn li1 su xistêni prmpt. tntu m» sgsts i8, tntu tmbm ntr J tr-s.,.,.,,. s,i, Enntrnd m filid vidr 1 mnd jirmngnt ptsj, n» wj.rin-0, ntrnd gritr, Ms. pind mm. fz histri, subi nt n Ki xisti -bll sr ssistêni dhi... s- Qus frm, prém, s mtivs iníplllrnin ss tp n» s iun- ms, bn) im plirtrit. st é lá m ll, Clltt. Estv dis-. Ç pu, ^Mlqu» ntpr stv m dib: n rp Mlqu ntnr, d i» m ds qurts prtiulrs Snt Cs, pr n hvi sid mndd m trtmnt, lr. lympi Tixir livir, pliti mini.- r x-puid stdl n Estd iminás Grs..,. - Pr mtiv d dissini.n prtid qu r hf n muniipi Crngl, dr. lympi Ti- xir viu-s brigd fstr-s dqull lild. Embrnd pr st pitl, n prtndi fllr dr. stlpli Dutr, hgr qui, nã mis nntru áqull pliti qu hvi prtid pr intrir, justmnt n véspr d su hgd., Snd intnçã d dr. lympi lixir sliitr dr. stlpli Dutr rg psitári publi, qui, vz qu fr xluíd d hp d prtid qu hfir m Crngl, nã tnd pdid fllr áqull pliti, rslvu mtr-s, disprnd tir n bç. Dsilludid ds hmns d pliti, dr. lympi Tixir, pis s munir rvólvr, bndnu Grn Htl, n Lp, dirigind-s pr Sylvstr. lli, prvitnd-s. mmnt m qu s viu só, su d rm, qu pu nts rrgr, tnu- ntr uvid dirit, prduzind bl frimnt grv. sr. J. Gri, prpritári d Grn Htl, lg qu tv nhimnt d trist ft, fz trnsprtt frid pr qurt prtiulr d Snt Cs, mmunind ntid, pr tlgrmm, á fmili d su hsp. ris psss qu rrrm ll m qu mllgrd pliti lvr ffit su t sspr, uvirm ll lrçã d qu r inblávl su rsluçã d mrrr, rsntnd qu, s viss spr st, pr utr vz mttri bl n rçã, pr sr mis rt mrt. Trminu lrnd nã sr unhunw rnç hvr pnsd muit sbr su rsluçã, nts pôl- m prti. -,;. - Qunt s mtivs qu lvrm suiídi,.qu sã, mis u mns, s qu fim im xpsts, dr. lympi Tixir lls sinti- fiu plii, pr rt. Trnsprtd pr Snt Cs, dr. lympi Tixir viu ftir nt-hntm, â nit, snd su dávr trnsprtd pr nrtri dqull hspitl, n shiu hntm, á tr, ntrr pr mitri S. Frnis Xvir. D fllimnt d svnturd pliti tivrm immdit nhimnt s srs. J. Gri, prpritári d Grn Htl, ntôni.-bnt Chvs, sói d firm. Ribir livir, á ru isn nliítm, qu hvi std, n véspr, á tr, m visit nfrm. Pru xm dyri d infrtiind pliti minir dr. Rg Brrs, mdi lgisl d plii. *.».. - s mnbrs d squdr m Snt Cthrin \ PRTD SERÁ M PRÓXM S brrim mmóri, stv hntii m uruub n rp. hg v-sé. ll, hntm, n ru isn d Spuhy, qund lh pssl prt mulhr d pv, vnj d d.,*», Sm mnr rmni, ntnj* fz d pbr mulhr vspsin.) Úm pliil qu prsniu f» t tntu prndl-, snd rg-gr, did nvlh. J Só lpis muit trblh flj Mlqu ntnr prs nditzid á lgi ll, snd r; lhid xdrz, pis d utdq. Eulys Brrs, lgri Mil, sóri d lmid, Brbs Um, Hbrt ntuns, Psss d Mirndi Sérgi Sby, Jsé Sby, Rdrígus Sldnh, Simns d Silv, Dri d Mndnç, Crls Librlli, rthur Thmpsn F.pminnds Jm. Fi pst á dispsiçã d Cmmis- «ã d rifiçã Cnts ngnhir 2 lss d nsptn brs Cntr s Ss méri Nry, vigm d «Brrs» 1 1 * ^mmmmmm BENJMN NSTNT»?s~*.y &;:&: ^ÍÍvSÍÍ^Ríii^H \\mmmmwk, B6 l *> $SR ti dfâlbf s v ~ * / Wm^xSmmmm ^^m^w^smmmmmmmmmmm^fmmmw i- ^t!«-s^t^--^ Btf J HE itsw*-* -^^M»-»-»-»-»^^ MllBíy^fkfP-^^ &mwfjêmw9it^mi*99mm\ HTEL END^ mir mis imprtnt d Br zil Situd n mlhr pnt dà vnid Ri Brn Mgnífis mmdçõs. Diári i$õ pr im. Ri Jnir. J ministr d Mrinh xnru pitã-tnnt Nlsn ugust Mll d rg judnt d rsnl Mrinh d Ri Jnir. ; Jl Mnp.li d Fliid SRTES grns só nsi lliz s. HBLTE-S Sbbd 50 nts- Rmttms bilhts pr intrir, mdint 600 róis pnr prt (j Crri, Frnis & C 14 - RU SCHET - 41 lgrphs, pdind pgmnt d grtifiçã stipuld n rt. 502 d rgulmnt d 1901, d rfrid rprliçã, durnt s mzs gst, utubr, nvmbr zmbr 1912 nfrid, rd m infrmçã prr, ^^ ^m~m immflf^^ * BB pprvçã rrnts prçs d ill Militr ministr d Guòrr ppròuvu pi. n ls.r.rmnt8 * prftw j \ Militr, tvnnx «ffii i -8 «tniilr tinl, l mmnünnt 1», L l Wrihrí, «b uj Kutvrl s -ti.i mtril* minttt qu stv nrrgd u msm vill. Cs Sis NNERSRS nstruçã <l 0 ministr d Mrinh trnu sjn ffit nmçã d 1 tnnt m di dr. Pdr Mrtins pr uxilir lini d Sntóri Nvl d Nv Friburg.?*?_ Brigd Pliil^ Mins Grs», pltn d 1» dlviss, qu v pr s mnbrs Cnfrm fms s únis ntiir, ministr l Mrinh rslvu trnsf. rir pr tx próxim smn prtid u v«s gurr qu vü mprhndr xrids n guns l Snt Cthri. S, x., l rd m vl-tlmlrint Gustv íírnlr, hf l std nmlr l rmd, ssnitu, hntm, & t-r, iu prtid lr lgát ntrç-fir l smn, vindur. - s primirs fl ixr ii-s prt, nqull di:, s-rs s urçds Mlns Grs, S. Pul, Flrin*!Dd.r, qu nstit dus dlvis*. Brrs, qu prtn divisã lqulls dis últims urçds, pr. Uri mnhã, pr Mntvidé, fim smpnlmi mmissl d gvrn, ntiid «m utr ll st flh. Est vs gurr rgrd-sr Mntvidé rf pr Flrinóplis, fim d tm.r prt ))s mnbrs, junt su dlvisii. - Sguirã tmbm, junt s urçds, rbdr Lurlnd Pltt, sb mmndé- d pltil.tnént Sérgi líizrr ndr Pint br» nsu güssu, mb» find á dinfjlçã d squdr, m xríis. niivl-sl Hnímln Cnstm >rtlr& tmbm nqull di,, m stl. 110 Chuhy, lvnd su brd s lns d S nn l Esl Nvl ii nv turm gurd..mrinh, qu v fzr vigm instruqil: brd d Flrin d Dd. r tmbm gulrã lguns spirnts, «fim ssistir s mnbr* «divisã mpst d Mins r» * S. Pul rfi, mmndd pl ntr-lmlrnt ttln Flvi Mirnd.Crr utr pl f flrl gul ptnt FiTils Mtts. pvilhõs -sss lmirnts iir lds, rsptivmnt, d Mins G. r-i n Brrs. vljvlmlrnt Grnlr, hf std mir d rmd, n véspr «3prtid, pssr rvist, d mstr m tds s nvi qu vm prtir. s prprtivs dt) Birrs, Flritm Ddr já stã nluldj, bm m d Lurind Pltt d» gussu, Mins Grs S. Pul vm trminr prst&mnt té sigund.fir próxim. s lmirnts lxndrin Grnlr utrs lts utrids nvt istl. rã» prtid d squdr, d mr, s suts Bhi, Ri Grn d Sul ruzdr Bpubll, lg qu tnhm nlulds s rpis prqu-stã prnd, sguirã pr ll drs mnbrs, fim tmr prt ns msmn. Qunt 1 divisã ntr-trpl. ts, ministr d Mrinh pr str n firm- prpósit ixl. m p»*s pr sss vz. s xríis, qu sbms, durrã qurnt in sssnt nstrã rnhimnts, rtilhri, trpd), t, prnd s divisõs slts m njunt. Srviç pr hj: Suprir di, pitã bíli.; ffiil di á Brigd, tnn l rthur. \. Mdi di hspitl, pitã dr. Gulrt.. ntrn d di, lfrs hnrári Chgs. Di á phrmi, lfrs phrmguti guir prti rnld. Rnd ás ptrulhs, lfrs Clds..,,, Rnd 4 distrit, lfrs tl.... :, Musi prmptidã n qurtl d rp, d 2 rgimnt infntri. uxilirs d ffiil di Brigd, srgnts Jquim Guimrãs Frnklin Cstr. Prmptidã:.n rgimnt.vliri, lfrs Mir Lim; n * rgimnt infntri, lfrs Mrtins. Gurds: mrtisçã, lfrs Lin; Cnvrsã, lfrs Mdurir; Thsur, lfrs Esbr, Md, lfrs Piv. Estd-mir ns rps: n 1 btlhã, tnnt Grl; 2, pitã Tlls; 3, pitã Lim; 4. tnnt Tlls; n vllri, pitã Ctlã. Unifrm, 4. ministr d Mrinh nu trs mzs linç prfssr nnibl Sd. Í>ntr Uniã ds Emprgds d Estrd Frr Cntrl d Brzil l Chmms ttnçã ds slns ilst Cntr prn publiçã d ssmblé Grl, qu vm nutr ll st flh. insptr frl içã Mritim Fluvil ministr d içã mndu rméttr s ppis nniinhds pl Ministéri ds Rlçõs Extrirs, rfrnts ás mdifiçõs fits n btgm rgntin. ministr d içã trnsinittm su llg d Mrinh s infrinçõs prstds pl Dirtri d Estrd Frr Cntrl d Brzil, rfrnts rnts psss m trns suburbns btimnt sbr s prçs rgulis pssgns, nfrm sliitu lmirnt lxndrin lnr, CMMENDDR THN DS LBÕXR. i Ciss l ij 0 iúm fl- rimins Pr rsistir ss vrã implávl só ss vrn CSGTiNH nvrs d suiídi Mis vitims H mzs nhrm-s Dmiã Tupiiimbá á livir hid ini Mri d Cniçã. Cnhrm-s nstituírm su ninh,. iúm, prém, ppru, trnnd vid m mnuim insupprtvl. Nã hvi di m qu nã disutissm.,, nt-hntm, pis d vilnt tr d plvrs nt huv ntr s mnts, Dmiã shiu á ru, n su usêni, Mri lvu b idé qu trmntv. Embbu s vsts m krzn, tnd-lhs fg m sguid. Qund s visinhs udirm, já nntrrm hrrivlmnt iuimd. Srrid pl ssistêni, fi inftliz rmvid pr Snt Cs, n viu fllr n mnhã hntm. su dvr fi rmvid pr- Nrtéri.. suiid r brzilir, sltir, òr prd, tinh 42 nns d d, mmmmmmy^yy:- :Í?Sli:É-á -.-, ij^mh:ífflffii m&i 1 1 llt^f f:~l-~~,~ ~,m gfmmbxsmmjbxbm *»» ** «- * ~ r mimlmriimmmt-^ífâ,:- - >* * jd «*** ^^-m.» r~^\^ - i^iffy^»-,tff--*-^ - **% **ÍTT i»%!!^fr ^^^^^ -.-»» J~ * 5i* r-- BÈlSiSBPi»^^SS^Í2^>i;fLíSr %3B!&Z &Z}* ** **- ^^SSBS^ mmmmmmmmmmmmmwf^^^ SMmmnmmmmmÍ m\m\ 35&mmmmmW*^ rii* j^sl^^mmlwfêê^mmmmmmmml P mmmmmmís^^iê&^> ^jmmmwmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmm Clssifiçõs n Exrit Frm lssifids, n rm ngnhri, s primirs tnnts Sbstiã Pint Clir, 110 i, htlhãd*, rmnd Eugêni Mrint Jsé Srvul Brj Burqu, n 5, sgunds tnnts Ângl Frnis Ntr, ; Plini Rti-. lin d livir, n 3,-. Hitr l- brt Crls, 110 i, snd trnsfrid d 4 btlhã pr qudr supplmntr 1 tnnt Sinsi Fri, qu xr rg instrutr d Esl Prti d Exrit. -: std d mnr Blmit Em su rsidêni, á ru Silv Tlls ri. 124, ntinu gurdnd lit mnr Blmir, qu n nit dé nl-hntm fi ttingid pr tir 110 pit, d ld dirit, disp- : rd pl su nmrd Pdr lfntr, mprgd m litri rsint, m mpnhi sus ir- mãs, á ru Bm Rtir n...li...,0 :std Blmir é lisnjir. lântr, qu pns nt 18 nns d, stv rntmnt pixnd pl mnr, qu, qu -fiçii-prvd, nã lh vtv lá grn- dé stim. d s pprximr Crnvl, nmrd fz s tnts impsiçõs á Blmir, qu nã frm pr st prids. Dhi spit. Rspnd bç, lântr rmu-s rvólvr dirigiu-s s su lit, fim pdirlh xpliçã. * Blmir, qu n siã pssv pl ru Mxwll, m mpnhi uín miguinh, nã s xpliu, lântr u-lh tir, uj prjtil, flizmnt, rsvlu pls stlls, frind- lvmnt. gr stá lântr 110 xdrz *1q.i60 distrit, hrnd su lttur. ministr d içã lru ngnhir hf d Estrd Fr- -i* tpur Crbá qu nã s stn á msm strd rgimn mults qu s rfr rt. 33 d li rçmntri vignt. CRTZ PR HJE THETR REPUBLC - piz d sl, pr sssõs, THETR S. PEDR ultini d Dudú, pr sssõs. THETR S. JSÉ* - Mxmx, pr sssõs. THETR PLL Grã bi, pr sssõs. THETR RECRE - Pss-lh mã, pr sssõs. Rlms «ULTM D DUDU Cmplt lij ml9 nnivrsri snhrit Girid Prir buz dilt filh d ngint nss prç, sr. M. Prir Suz. Cnt hj su trir iinivrsri ntlii glnt mnin Rbrt Hãnnçiuiiv Crnir, filh l tnnt l Exrit Hnri d Mg- hãs Crnir, d su xm. sps, d. Zuzu Hnnqutn Crnir. Cnt hj mis uni nnivrsri ntlii dr. Frnis Chvs livir Utlh, x-prsint d Estd d Ri.,.,., Fz nn. hj snhrit lzir Frós d Cruz, dilt filh d mjr Jsé Dig Frós l Cruz, thsurir d Prfitur Muniipl l Si» thry.,,,, Pss hj dt ntlii 00 rnl bili Nrnh, mmildnt d 3 rgimnt l infntri intrin l i brigd strtégi. S. s. pssrá di hj fr st pitl. Cnt hj mis nnivrsri ntlii pitã d Exrit Rul Dwslv Cbrl lh. Pss hj mis nnivrsri ntlii l. sr. Sérgi ntôni zvd, d prç.ithry. Fz nns hj snhrit lvih lvs l Piv, prfssr publi d Estd d Ri. Cmplt hj mis nnivrsri ntlii mnin Luiz, filh d dr. drin Guimrãs, primir ffiil d dirtri l Srviç Esttisti. Pss hj dt ntlii d pitã Tnrd Gurr Pirs, stimi funinri d srtri d Cnslh Muniipl. Trnsrr hj dt ntlii l sr. Linllph Xvir, nss llg imprns. r ê pssr hj dt d su nnivrsri ntlii illustr gnrl Gbin Bzur. Fz nns lij jvn phrmuti sr. Hnri Brndã. Cmmnirnd ss ntimnt, migs d nnivrsrint ffrnilh jntr intim. CSMENTS Mis dis nimdíssims sptís hj. n thtr.sã Pdr m ppludid rvist Rul Prnirs ultim d Dudu. npulrissiin Brndã, m nv qudr Qubr, Dudu, ntinu trznd plté m nstnts grglhds.. -_ Juli Mrtins, smpr rrt ns pis d Cxngá. ultim d Dudu* é pç qu s impz sbr d publi, s L primirs rprsntçõs qu, pr iss msm, s tm nsrvd m sn, smpr m grns ppluss, Ns sptuls hj, pr rt, htr Sã Pdr pnhr mis dus mgnífis nhnts.. MEXE-MEXE Cntinu m pln suss, n0 ppulr thtr d prç Tirnts nrçl rvist tulid Mx.- Mx, riginl ds snptrs Cndid d Cstr Crls Bittnurt. Esfusint grç, rimnt mntd, m smpnh mgnífi _ prt musil lindíssim, ss p- Cóntti isuni tm nquistd muits mrids rit EpjHná d? Frlti nluss ds frqüntdrs d S d uj M*.Pdr Ri «h.3,- SEMPRE MPRUDÊNC., DS FERDS Jsé 1lnt d Rh, rsint ü ru Gn-ml nlirr n. 44, stv hntm, ih mpnhi su prrnltrn, d. Julnii Pint d Rlm, á prt d su rsldnl, tund tv lmbrnç xminr su rvólvr. FK tr dsiítrimnt qu r. vlvr dispru, tnd - prjttl, ipis ds vrr-lh m squrd, Jd frir d. Juin, n vntir. ssistêni mltu.s plii d 10 llstrlt isub d ft. Min. Clltt,..frni, 28 n- «Brrs», pitn d 2 divisã, qu v rprsntr Brzil n pss d nv gvrn d Uruguy, nts tmr prt ns mnbrs. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ pitã rvt Luiz Prdi-; ã fi sprnunid pl ns-( lii invstigçã qu stv r-, spnnd, m qu s nfrmu hf d std-mir d rmd. Estivrm hntm n ghint d! ministr d içã s srs. sndr Gnzg Jym, putds spui bru,. ristrh Xvir Lps, Mximin Figuird Cls Bym; drs. Cândid Gdy, rã Ris, Firm Dutr.^.Lim : Brndã, Rqurimnts sphds pl ministr d içã: Mr Jb, pdind rstituiçã txs qu lh frm brds mir pl stçã tlgrphi ns xriis , n imprtâni ttl dè 230$t Dirij-s Ministri d Fznd, pr n frm xpdids s viss ns., , 23 zmbr Edmund Gnçlvs, insptr d ppluss \íiis dus nhnts rgistrrá hj ss thtr, m s rprsntçõs d Mx-Mx. Ntiis Está mrd pr próxim di 27 mbrqu pr Snts d mpnhi dirigid pl prfiint tr lvs d Silv. Subirá á sn, n thtr S. Pdr, 24 d rrnt, rvist. bdi Fri rlind Ll, intituld Rinh-Mã., Ess pç, qu pprr prihsmnt mntd, divi-.s m dis ts nv qudrs, m s sgvunts títuls,...; j«i- Dr Brzil n plái Quhrir; 2» 4- Uni -rpt n.quint d B ist j 3 Mi hr n pn-t hi d Ri; 4 Md vluind0 pr Nu*; 5 vlu» çã d Lqu (pths mvimntd) 6 hr d sptul; 7 _ Estré juvlin; 3» Esndl mim musi-hll ; 9 P... bij; 10 Cruzir d Sul (brilhnt pths). Mrgrid lls Pláid Frrir, rlists l mpnhi Glhrd, rlism, li próxim trç-fir, 110 thtr Rpubli, fstivl rtisti, m su bnfii, did Cntr Csniplit. D mpnhi l htr Sã Js. st pitl, qu tulmnt s nntr m Sã Pul, trblhnd n thtr pll, sligrm-s s rtis» ts Frnklin l lmid, slrubl Mirnd, Trrs. ntnitt lg Blmir lmid,. Cm mll. Ryn-ld-s ruj Hr, irmã <l nss lls hnprn«, liri Hr, nsriu.s lintni sr, HrmUSi. Dunhffr. N rmni ivil, qu s fttuu n 2 prtrl, srvirm tstmunhs, pr prt d niv, sr. Flix Bzrr, pr prt d niv, ur. Dmings C:- rl, d mmri st prç. r. Lin iir Rms, ngimt nstn p.iç, ntrtu smnt m snhrit Jly.r Clh, filh d st. Luiz Mrllin (Frrir Clh, sphnt grl di lfâng. Mll. mli Rslt d Fntur, gntilissim filh d rnl J0S0 Pr. pli d Fntur, ntrtu smnt m sr. Eugêni Brg, íunin.wl d Juíz frl d 1 vr. mnt m snh- lts Rgnzzl, filh Rgzzl, 1» ffiil d DlrtrD <l nstruçã Publi Muniipl, sr. s livir Pi. mir, funinri l rititnl d Gurr. Em su r.idnl, f ru JsS llinlf. l n. 134, t-m Nithry, lllu hn. tm, s hrs d. ninhil, m. mynddr thn Lnrd.1*», mstil tf ti- «i l Gréi, n Brzil, prntd xtint r uni ds tiguriii ml ttvl d rp nsvhu* strngir gsy d vrdir.f. m D sid ri. thn Lnrds, qu r d nnln* lidd grg, mrru m dj l S nns, t-nl xrld rg d ônsul, n Brzil, durnt -13 nns. ibssul mmnd l rm h R, l Brzil, U S. Slvdr, d» G-rhi, DlJM viuvi,1 xm. sr. d. Hiirlt Lnrds sis filhs: lhu Liuir. is Júnir, n.-.il grnl l Pru; Tlw mz Hnry, nglnnts; Lnhrlts Hln lg, d. Ci r l Pul Su. z, sps l lr. ntôni l- Pul Su. z, ndustril; z n-tts, d. Cnm-n Lnrds l Rg Brrs sps,,\ tnnt d Mrinh, Flipp Uni nh l Rg Brrs; thit, thn li, Lllfi, Qrg, Thmns, llvri ll-nry - rn, dlb bisnts: Hlís Rul; trs nrs, l. llli. Nbu Lnrd;, d. Mrlt d lhir.-, nrds d. nu /v.rrignirussin L. frds, ntrr rllsã lij, fi.» br.s di ninhil, 110 mitéri Mruhy, Fllu hntm, á tr-, hin nt- Mnrll, filh d sr. Jil Kvriiigllst l Flgulréd Llmti, rdtr dj Dlrl fflfl, l mm, Zlld,1< Rzn Lim. ntrrmnt rnllénr-s.íl bj..-, fiu 1 hrs d tr, n mitéri Sâ,i Jü Bptist, shlnd frtr d ru Silv TÍm n. 162, ifllu hntm, xm, v.i. i. Ezqulll Mri l Cnlçü Pul, -sps l sr. ntôni gnl Lurir Pul., ntrrmnt d ndltsn nhr, rlls.s hj, lis 3 hr-i d tr, shind frtr d ru Luiz Brbs nu. mr 03, pr mitéri S. Jã Bptist. JNTES h-s nst pitl prnt d Rif, dr. Dlgns Cls d Xbrg, Juiz m Brzlll. Sguiu hntm pr ntrir d Estd d Ri, lrurglu-dnttst P. dr Brnt Filh. Rgrssu d Prnmbu, n- Elhir Gnçlvs Frrir, putd frl pr ttiull Estd. Sguiu lintni pir Ptrplis, dr. Flguluti Mll, prmtr publi dn pitl, mpnhds süá fmílis hgrm nt-hntm st pitl, dns. livir. Pntd, Jsé urgl Frnis Flü. Prtiu liirim, n nturn pulist, m stin Cstr, n Prtuif, í-> tnnt ntnnt Edurd Mrtins Ribir, uj mbrqu stv inult nrrid. Chg hj itri, pl trm d Lpldin, dr. Mnl Silvin Mnjrdim, putd lit pl Estd l Espliil Snt, pnr rnvçã d Cngrss Ninl; irâ rbl. gr l stnçil d Pri Frms, grn nr migs dmirdrs. ENTERRMENTS N rnir n..147 d mltrb d r. mndd d SS. Srmnt, l Niiti ry, fi lintm spultd i Jvn i frd ntôni Gl.-i Ntt. filh d, lfrd -ntrri Glri Ju-nlr, mprgd l sçil rüvgngfl!iv Cmp. nhi Cntrir. -Fi mult nrrid ntrr d ndits mnin ui ntv pns 12 nns l ill». Entr s rs lllih riiibr f.r-tr, ntvm. s sguinus: D i.us ps, sus vfis pli-inhvs, sus rmãs, sus vf>. tl», d Luind, Frnis, Mu Eug. ni, dns ms ãirrrigulnh») dlglz lsnur.i. l Tl-mtli Zlzlnli d,> l),jnuri Chgs. D. SBEL PRTELL - Fi hntm spultd n mitéri M. ruliy, m Nithry, xm. sr. d. sbl Prtll, viuv d x-gvrndr d Estd d Ri ultimmnt sudr d Rpubli, dr. Frnis Prtll. xtint, qu ntv 3 nns d, rsidi á ru Bnjmin Cu. stnt n 380, nqull id. Efftuu.s lintni ntrrmnt d d. Jnn Gldshimidt, sltir, 62 nns, fllid á ru ssuinpçs n ), n mitéri Sã Jã Bptist, Rlis-s hj, n.mitéri Sã Jã Bptist, ntrr d sr. ENFERMS i. ^lss d Rprtiçã Grl ds T- Suz. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmm mpnhi Glhrd dá hj, n thtr Rpubli, s primirs rprsntçõs d rvist piz d sl, riginl Crls Ll vlin H , 568 GERMN FLHEÍTM D*«EPCn úgnl pr trs mil frçds ssltrm su vivnd, s sus riquzs, su pssi ;: - - «Tm i-., rpit! si m r n T b, n brir fhr lhs tds s snhrs srã, sptifds id srá mntã ruins Nã s squç qu h st nus pr simpls vis - Cynn i rnd td. Est virulnt rpli, qu bndid rfrçv m rgnts irrsistívis, fz rfltir lbr git, qu s trnu mis imnjvl. Fiu - nt rduzid nt vint in mil-frns, ds qus m mil m ur, m fr mbind, vint in mil m nts d bn lnil. ur sri ntrgu n di sguint tr, s nts vint qutr hrs pis. s dis ptifs prtrm nvmnt mã utr, m dus psss hn-. rds qu bssm fzr trnsçã mmril, Bmbh -üspôz-s shir... git ítv-, Pô dizr-m m qu di é is? Nã! mnhã m nt nvi s- {irrá junt ás. Pr qu srv.ss mystri?,, snhr pri trhir-n». Está lu!.,. Sã s vsõs qu ns dãò dinhir... Julg qu dministrçã sri pz dr pr nuni s nt innt mil frns qu snhr dá pl vsã?. E pssivl, ms nã diri is ig, Um plvr ind, s grdds sã riquíssims, nã é rrd?...._ Riquíssims... é trm. * ix tm, pl mns, trs milhõs. Cm? 1 xlmu.0 git, ssmbrd, Qunt, diss? Tr-s milhõ-i, qui, n Guyn. Em Frnç stã- sndids z vzs mis....-/.; Cm mil dibs 1 snhr stá gri, ir,. Nã grj m qustõs d dinhir, Nã v qu, qund s trt mpri nssã, s grdds prsntm-. s smpr m dinhir... mds já gsts, sujs... qu bm sr sntrrds?.e vrd nã m ln%v. Fiqu ntã sbnd qu s rurs1» ds grdds sã inxgtyis,.. qu tms dinhir rd qu, si huvss smpr ri ds glés d minh frç, nã pdrrim qui s grds... Pr-»m qu tm rzã, diss ági» t m tun spéi dmirçã, llid vrdir trrr, gr, us! Nã ns trnrms vr... ntinu srvir filmnt qulls pbrs rpzs vrá qu nã s h rrpnr. ; Si ns.trhir, já sb: vid vês tds id nã. vlm pnt igrr... Diznd sts plvrs, xtrrdinári prsngm, qu inrnv tã bm pi mystris ttrriyl. sppru.. Tmu, trnquillmnt, minh ti p nitniri Méré, -n, hgu sm in nvnint, sguid pl hmm-vstid dt gurd, qu pri sr su vrdir, smbr. Guyn é piz, frtilid prdigis. s sus trrs stã imprgnd! spéi d húmus, mpst dé dtrils rgânis nlls rsimnt v. gtl é spnts. E nã sã nssáris uidds ultttr* H águ m td prt, tmsphr < luiinid, sl é rnt. Eslá-s n vr dir stuf. Em in smns Um-s fijõr, r», sis smns tb milh, nst : )?.* çã m rspit ás utrs ulturs. H pr iss pstgns splndids ndtt prim rr-s milhrs bis í. t çs* lls. r Cntinu> grvmnt nfrm firs Frnis Suz lnt, tinid funinurl d Cntrl d Brzil, filh d nss vlh llg im. prns, pitã zidr Trrs Suz lnt. nfrm iu s lh Ttld n lit h dis mzs, stá «s uidds ls nhl línis drs. Tmbrim Gulnr. rits Euri Rngl, hfis lini l ^isslgã Grl d uxílis Jlutus d Cntrl d Brzil. itim sstr utmvl, h-s nfrm gurdnd lit, dr. ntôni lvs d ll Júnir, rmã d rnl tubns lvs d ll. MSSS Em suffrgi d lm d d, Djnir Suz l Crvlh, srft rzd, hj, iniss, âs hrfí, 11 grj Ns. su Snhr d Crm. N ltr.múr d girjii Sã Frnis Pim, lbru-, hntm, fi hrs, miss d sétim di pr lm l d. rmlni Thtni Guiin 569 lim nã é prjudiil? ó ndr impunmnt r livr; èm qulqur ép d nn. s frs s rptis nã sã ijitp..pr tmr s strgs fits péli. íífms frzs nã sã grn imprtjni. Cmtud, n Guyn frnz nã h trznts vlls, ntnd ;m.s«d;.rtilhri mrinh s d ;p[ii.mntd. Nã hh tlvz qutrnts vlhs,, dpzr ds sttístis mninrm dus mil quinhnts bçs gd vuin, nã ns pr qu tl nr rprsnt vrd. :L-! g qu é vint é qu lôni rã tm gd sufflnt pr sustnt d gurniã, ds funinris, d ppulçã ivil ids frçds. ji.. Têm mprr-s 110 Prá bistpqitns, qu ns vnm pr ur prç xrbitnt qu s vã. busr m mbrçõs!i>rpris pi: ss fim, ú t ^, i mir prt ds vzs nã li, pis; lli rn frs-; psig-s st pr qutr vzs sn,vlr..ê grlmnt s, dur í qulid infrir m xtrm.,.em mpnsçã, n-s nsss!; visinhs Guyns inglz hll)iz h rn frs m bundâni -pg-s z: sldós rrtl..,.-..., Prgunt-^ qu fzm s inglzs pr prm mr, tds s dis òstlltás bistks pr mbtrm trfivl nmi d qudr.. E simpls grim gd. -f-* ;C i E J1Ó3? í :_* ;.-Pr qu s lns nã têm grns qulids grils... «j ;; Pr iss mprm-s s bis n Prá. bv ntrr m rpárjçõg urgnts s mhin nm ds vprs qu stm fzr srviç trnsprt fid. Tl vntsui vi str ppsl prt h mnh tmp; ms, qu qurm?.ns l<>nl-s nã s é diffill ntnti-, ; r ; Cnç*4, pli, mnjr sbr dás d..st nds, rsfllgr, snjtintnd m d sudill pbr rss rbntd, ixr fugir vpr.pr vris fririhs dê bbr águ slgd m qulqur spnj, vlh nvi sprv nrt imprvisd, fim pssr nvi d pntã m Dmrr, n Guyn inglz. Em Cynn nã h stlirs própris pr nrts, vlh nvi hmr-s ns sus tnv ps áurs v ds Trópis. tripulçã, mpst prls, stis fitissim m áqull snç frçd, stv m trr trtv divrtir-s. nvi nã prisv sr gurdd. Pssv-s ist prismnt n di s guint áqull m qu Bmbh fr vi sitr git qu mprv ur s ldrõi. ds mins fvri pr dinhir s v» ss ds frçds. r, nit, uns pus hmns mds suspits hvim id tmr pss d v ds Trópis, tinhm-s instlld brd. Cnduzim, m rrts, brris xtrmmnt psds s içv pr brd, sn ruid, pr mi plés. lá! pnsrm s gurds d lfru g, strmunliáds pl smnò, v stá mttr lstr... Pr qu stv pr nrtr... Ms s rmdrs nã prbrm ndi dist 1 E s bns ds gurds ntinurm ( snui intrrmpid m mi, sm s im prtrm mis m phnmn. s snhids rm sis. Dis rtir rm-s s qutr rstnts firm hr d m m su s. D rst, r rlmnt pssivl qu nã\ tivssm utr Pssu-s nit n di sgriht s» ss hmns ndvm bw-d lim ld pr utr, trblhnd m mrinhirs, ninguém rpru m tl, prqu s r nturlissim. : Entrtnt, im gurd d- funi-ís, ttrils, ;vnèrnd jirõgiíltr d pltl bvl Guinirüs,.nss stlmãd l. lg d mprns, mndd.rzr pl fmili d uds xtint. (Fi lbrnt.0 rvdm. pdr Frmnis Pint l Cunh, snd rm. ni mpnhd rg-m, pl sr. Quí rin livir. * ir.s nl rligis mpri-m, ntr utrs, s sguint-, psss: Dr. livir guir, pitã Migul Pint iir, lr, Clnth,íiuin,fi,.mjr.Tã Drmnd Cmrg, Fusti. 110 Í3llv, Jquim lvs l Suz, pr si pl Cs ills B*?;.ulz ntni Mrtins Frrir fmili, rnl Chi-ls i Cruz Slm, Crls zv. d Pint, Luiz Hnriqu Suz, Gd frd Frniisp Ll, Migul ndr Silv, mjr Mnl Mrqus brnhs, pltil Jsé Cruz, Wnlfi-ltl Brb, i.nl mr Jsé Ctn, t nnt dlbrt.ru Mll, íiíájpr Jil T. l bru Nvrr, pitã C.mir.Ti l Cmps Hitr, mjr mu Blíürplré Rh-n, nplt Jil Kt.igui-s Nuns, fjimili, tnnt rnl Luiz Frrir Mil, lbrt int Frrir, mjr ugust l Mtt, tniit Durvnl Gm, pitã vlin Mrtins, dr. J.é Háríiilqtié rn, rnl Cruz Sbrinh, tnnt Eu ri r.lundinr, rnl lvrs z vd, pitã Zózim Pçnh, tnnt Jã d Slhü, Pint snhr, pitã rlind Rdrigus fmíli, méri l Mtt fmíli, Pint, Crvlh 4 C., pitã Hnriqu Frrir lmid. Ebrrl Sri, tnnt Luiz Crir dr. ndil ntuns Filh, mjr Rird Quiiiitlm l Mur-, pitã Jls Rms Nguliü, dr. Mri Slls, m jr FrnD Murity,. pitã \\iiislfõ Fèrrlir inn, tnnt Crls Fns, dr. inliru Filh, W-ldémwr Ribir d Silv, Djnir Riliir Guiimirãu, lg ds Siittf Lim, pitã Lnl Msquit, d. Mritt snlls, sr Drmnd Suz., mjr Gusmã Lim, nnni iniv utrs; Pr lm l d. Gullhniiin Xvir, fi rzd, lintm, f.i íl 1 2 lirs, mus ü stlm di, n grj Snt ífns. pids t mprrm, ntr utrs, nu sguints pssis: Juli Xvir Nguir..Mrinn G Wig, viuv Cniçã Crvlh, Tl Un Pirs, Pdr B. Cstr,,T uim F. <l Cunh, Hilári Prir, Hbrt Mrlln. lnrln Mbvl, Jã Tvrs, J-Í- Figuird, Zbhrlíis ds Snti, Mnl B. z, Js6 Mri l!rgs. Bndit inn, Jsé Frits, lin Glvã, Dr.mèvl Silv, nt ni zvd, Rmuld Mntir, Mui Unh Mntir, lympi G. l Silv, n-tni Tèmi-i,.lãi Lr, irtliui-. Prir, Frnxvlr Turt Hrhíii Xvir. FLLECMENT^ Prspr Juli Luiz Dsrblls, sd 64 nns, shind fírlr d ru Tvrs Bsts 61, is 10 hrs. Frm spultds hntm : N mitéri l Sã Frnis Xvir : Pulin Juli Frrir, 34 nns, s!- tir, pri d Rtir Suds.u; Lnr llr.bj Trrs, 30.innj.» sl, Nrtéri d Plii; Cindid, 30 mzs, ru Bll ist 44; Ciii,,1 mis, ru tpiru 241; Frnis d Silv Mtts, 70 nns, sd, ru J Univrsid 87; nr, 11 inm-s, ru Dr. Crm Ntt! Mrliin Dis Snts, 42 nns, sd, ru ilprnç 4S, s 8; ntôni Thdr l Silv, 22 nns, sltir. Hspitl Mrinh; rmnd, 27 li-s, ru ;;i Luiz Gnzg 607; Dti, 4 i\ nizs, ru isn tun 21 ; Jã Crds, 29 nns, sd, rn dns n. vlid, g; Mrinn Eugni Pint, 75 nns, viuv, trvss Pdrgs jj; Jã Brr, 49 nns, viuv, Ntrtri Muniipl; Bndit Luiz i- z. vd, 11 nns, Nrt-ri d Plii; Djnir, 2 mzs, ru Mriz Brrs 144; lfrd.rigr, 22 nns, sltir, ru Suz Frn 107. X mitéri l Sã Jã Bptist : lympi Tixir livir, 44 n» ns, sd, Snt Cs; lin, 5 m» zs,-ru -Gnrl Svrin 74; Elz, 1 mz, ru Brrs 2; Frnns/ 63 dis, ru Brbr lvrng 26;,.-.iiii Gldshimidt, 62 nns, sltir, ru.dssp;ã 10; Ôlympi R. l Silv, 58 nns, viuv, ru Pinhir Gui» mrãs 62; blrd, 13 mzs. ru Sã Jã Bptist 50, s j sur, 8 mzs, ru isn Silv 42; itrr> 2 nns, ru l qudut tò; Mri, 6 mzs, Estrd l Gáv 34; Mnl lmid Mtts. 32 nns, sltir, Snt Cs; ntni NTbr d Silv, 14 nns, sltir, ru C-:- stnt, Rms 107; Yrò, 22 dis ru tpiru 164; Nlsn, 6 mzs, ru d Cttt 221. N mitéri Sã Frnis df Pul : Mri Rit Cstr, 65 nns. viu. v, Hspitl d rm. 1X0 mitéri d Pnitni : Jihth Mrinn Gms Prir li livir. 66 nns, viuv, ru Dr. F lix l Cunh?S. «>»»»»» Prfssr Tnnt- Crnl Dr. Silvin Mtts Cirurgiã-ntist pl Fuld Mdiin dt Ri Jnir Lurd m Grns Prêmis, m mdlhs ur prt, ni divrss Expsiçõs Univrss, trnins Nins, nrru m trblhs prfissã. Extrçõs nts, sm dôr, -: Dntdurs vulnit, d nt - btttíçõs d nts, 5$ Limpz nts 5? Cnrts m ntdurs qubrds, fits m qutr li* d nrt i$. E ssim, nst prprçã d p çs rzávis, sã fits s liiii trblhs irtirgi-çlntris. nsultóri ltr-lntri l CíiC p.1,1 i$nn Fllu 1(1 d rrnt, 110 Estd d» Bhi, 1» tnnt d Exrit, Edmund Hrnis d Silv, d 11» rg-.n.&nt dn inf.itirl. Flsu nt.hntm, sr. lfi-ti Klgr, rmil d Cpitü sr Rigr. ; nu nurujniit.r-llu»í hn. tnn, s ü hi.ij ü» Urd. ru mmw\ squin l ru d Cri frnt lrg l Cri;. lirs d mnhã ás 5 d tr ds s dis. TELEPHNT. N. i.s-is -PTL FEDER,

5 s > - ÉPC. tytõb Subúrbis ni d«ép», ru Engnh Nv n. 25, t stçã d Smpi, pr n v sr dirigid td rrspndêni rltiv s subúrbis. Chrism P,..br m ntrw d lg*, Hrs, fitms rspitss primnts w** «...*, d. Rgin JPPt í illustr filh d rnl Cr Pdi-su, prsd mprtnt -,.,(,. Suzhw Jpprt f rsint h stnç.l d R viitu.x spiii d sr. Rmir Ss! «S r-ntr m R_n-,,! Estd d Ri- _,, univttft lut «u dign tsp( lili luilll illmtr.brãm pl fusts» dt riprvi» (miz d psss Liu insi _1G.T E M TESDEL... Mun Jvstninnt -lndiérndb s.ul- «ji». niriidõru nhúm ntr pis-, i _,i..vi!j0 ds bndt-s dn Ught, (.rri ui lid.mnhã íl tr nil, fis nssids d ppulçã. s bns xtmnt nns hrs m_. fr.qunlii pi sglrs sit s-,,«. utmnd vim rr mir nu. *,. \. -ii-i-s ds 5 fis 10 hrs d m- (.fi, dn 3 du tr íi» 1» m d n S Ught fss rigrsmnt tís. lls,(lu nil busri tnt, prjudind siiri-1..s ds ppulçõs suburbn-, -i- n própri ntrss d Light nduçi.s.m sir nugmntds -s Engnh u.:;. niin, Pid, Dur. Csdur. -\ i-i., pr6m, qu nil ru d fui-nb._wii.r_; llnd.s frn...,,.....id d pv, -iitnd. qu _ j. vi sr mpllld «pri-.l su trirmlitvl ntrt n!i7i,.pr Judldu.srmnt pm d-s gnnusu mprs. -iid.. d Fntinh :v-=.ç *^.?-Wr^>* --{ TTT ) musm^-r- - -;»,-- r~r»-r~~>~~*. w-^rr-r-r-r-r- nilps m st zn qu tnt tm prgrdid hgniid sr nhid pm plll d. subúrbis. S ntrms -ntil _u Prfitur xá n..xlm dming, s 2 lirs, Y,, ungnb Nv, srft ministrfs frmnt d Chrlsmn, snd bndnu té n rus i mir mvimnt. próxims stçã m sjm <r:it d, ;!» prsidi* pl xm.»r. Cl- ns hmds Crlin Myr, Duqu Estrndn, Mntliu- utrs, hgms Ut nlttt Pm sr dquirids,ns pls thlis _u si- nlusã qu rlmnt imunllp. 08 btr Srmnt d ntlnnnçtl lid.i nilp prur rrspnr s f-- vrs qu rb nm i- intrss pl i-upiiídiu bm str d. ppulçã. UME- urícn JPrKRT TEDRS r, sss rus qu itms stã bstnt strgd.;, r just qu Pi.fitur mndss lçl-s nvnlntmnt. Dixr lgrs -tã mprtnts n bndn «.prvi qu nã h vnt ntribuir pr qu tuigmnt ss v, vl: H Ri ds PdiUB _ ill Prxist impi-tiint ár Entr. tt t,-_.n,.i-:innt & Cnhid fzn-,1,, d l-(.n:lnh, ujns trrs tü-m sid nlv lu mirs..mblç, snd ff. p._...,, rnstrritmènt vnds d lts, 0q nstitu frmidávis stlllnn. tu-, -rqnn ã nhm «s dns ud> n.. d lludld fznd. \ i.dqull prprid ind _. _i r.quld,.ipprnd ndlvl-,1. ixpluiüm b fí ds irl.-s, u...; nult» fznd vnd...ri-s, m ppis flss, pr- --., r.nfnrm im fiu dit, rilnv lcc s lgítims prpritáris.(-trrs. _;ít hnst srivã Lin d,.;,.iipt- s rusu lvrr srl. it-impiii vnd. lts n,... i Fòntlnh». ssprtlhõs, Y. i.;!.:iiin i -ànltris id Cidnd, \-.._,! pssr í_s«s lnstnimnts qu, :u nsílt L bls tilhl.... qu nlgunii xplrdrs n. ynnd- s i-i-ndntuirls pr,.., dwpj sm frmlids, ;.is, snd ds vitims.-i.lr Jsé d Silv, qu mnntém -,,ul riçã d gd. X., ixibéms m juiz fnz xpdir Uís irritnts imlls mndds. Crtmnt t fé d Juiz, srivã.mls funinris d rtóri ítí,.-..!» ludibrid pls rtnzns frnsts... ntrtl_.s, prtnt llustr n. lf.r dr. Crds Mll srivã ruj. prgrss qu i-ômnt - iniitiv pr. tlulr tm nsguid fr. ENGENH N rgnhs püi..- rédits d Prfitur piqu ttstti mis rvltnt rltnint i >td m qu fiu lrg d Mtriz. Est sçã smpr pugnu pr qu ts dd mlhr lçmnt ss lrg, pis qu xisti r insupprti. vl. Dph lut nrm Prtitur mçu ns brs, ssntu vitls mts fis, trvnu bstnt lrg qund,i pit.tw qu-tud iss trzi m nsqüêni tã lmjd bn. fii pr publi, is qu sss brs priu.nn, find rfrid lrg m vrdir hã;! qu signifi tud ist? sr. Rivdvi, prguntms pr qu siiipndilm.s trblhs d l. mnt d lrg du Mtriz? st í, mis. K zmbr d pv qu tnt s srlfln nrrnd m impus pi prfitur. RMS EM PEST Ns trs dis Crnvl prçrssist stçã Rms vibru intnss lgris, Muits spirituss phntsis frm vists, btnd splndid suss... grdu muit Grup ds plis Rms, rbnd, pr iss, fliitçõs d ppulçã. Grup ds phs. Rms é mpst d gntis snhrits distints vlhirs d lit Rms, fznd prt d msm s sguints psss: li d Silv, Ernstin d Cunh, Jnn tl Cstr, Hln ruj, ilt ruj, Eurydi Mur, lg Judith blh, lin Rh. Pris Rh, Mri Jsé ruj, Snt Frrir Rh, Emili Frrir, Elz Frrir Rh, Dntil Silv, s srs. Jrbs Rh, Lur Rdrigus lvs, tti Rh ( Esrutilint), Puni (. Shdór), Rgéri,C Rs Ngr), Est grup, pis háyi ntd,xutd váris bilds; sudu sr. lympi Mur, pl pss d sr.. Rh, rspnnd msm sr. Mur, snd, pr st siã, rguids muits vivs Suburbn, Ép, s phs Crnvl ii5- GRDM RECRET RMS _ urrs d fznd d Pntinh nã pm sr linds. bnd musi. U gvrn v mndr m urgn- s slõs hvm-s rplts d íj qu s rprsntnts d justiç publi, prurm nutlr qull mpr. lit d zn d Lpldin. in; ii-m usnts; uj pss.-.tft. Durnt sss dis, st lub rbu m sus slõs visit ds s- snd rtlhd pr -mlb srlpturs («..s utrs muls óni nnh vlr guints grups lubs: ju.idl. Dnd lrm, ntr -sslt s trrs J í-i-iut d Pntinh, ntn. ms qu hf plii v tmbm mndr brir.rigrs iuqui-lt fim -flnrni purds s frus.-i..ultihs d ps gm s-, rptu.n ribs, vrdirs nfrijòth d rt. 338 sus prãgrnphs d. C-lg Pnl. Junt nll d Myr, u «.«J n s.-gm d msm pr ru Dr. Dins U Cruz, h -du» pçs dgus v.(1h, qu srvm pr ugmntr _ pililiuçã ds msquits Pr nrivl qu -h pu-, psss xist lgnln dn Hu Publl, bm frnt fábri d vts d snndi Rpdur, u sj gni dn Prfitur. mbs gsnm-qull dlfi_ nt iptniil, rvldr dn flt uniprimntii d* vrs funins. n.nid1fi dr. Álvr? Prqu Jü ilã uni r d mi grç, mndnd mr iibr m (i.üué f, ntiull d r-s?.., PRCMBY Rbu muits f. íiitçüs, pl su l-nnivi-stri nntlli rrid nt-hntm distint snhrit. lvin Mrdnt, qu fi mui. t brçd pt. sus nnrs ^ni. gulnhs dsjsns qu vnturs dt s rpit pr muits nns, smpr m - mir lgri vnuirn, NHÚM Cm mnsprs m flu Prfitur v ixnd st zn m brv tmp s lgrdur, publis firã -ntrnsitávis. E uni vrgnh qu vê ns rus nhúm. vgtnçã hgu tmr td xtnsã ds «it-guns prt ds lits ds tu... pi -nt m Cminh ds Pilrs «3 is rus Ur. tvi, Mthus Silv, Psl, Dr. Mltggssi u. trás. hygin nã xist tmbm. m nhúm íi prv lli nntrms n Prç Btfg, smpr lmmund, mbn sj pnt muitíssim fr- QUntnrt.. Rvln ss std dêni ti fltn mpi-hnsã. vrs dqullb qu sã pgs pl pv pr llií) prprinr s n-srbs bnfíis. E lstim tud st. Qund r.r.ltu. llt.-ft pr inhúm? MEYER Nã lin xpliçã lg **n indiffrn-um» ds prá* _mi- DE Est sympthi sid rlisu, pr fstjr Mm, trs bils i á phntsi, snd sgund-fi- r brilhntd m xllnt Srvtirs d Rms, qul fi busr su stndrt qu lli s hv psitd, snd íírtd.pr ss siã, ri plm; pl Grup ds pixnds, filid : s Eudibds Rms; phs d Rms, mpst ds snhrits li d Sjlv, ErnstiiiY d.cunh,, Jnu Cstr, Hln ruj,; it lt. ruj, J2u.iydi Mur, lg blh, Judith blh, lin Rr h, Pris Rh, Mri Jsé LLÁ S. JSÉ _r. Mnl Plmyr, grn.t i»»>pgndlstn ds mlhrmnts d ilhi Sã Jsê, 110 mrr d Cpã, n< ill Mill._r, ãu.ii lux fzr nns nt.lintm. ruj, Snt Frrir Rh, Emili Frrir, Elz.Frrir Rh, D- Tnt bstu pmr rbr trsnts duzius. brçs stíi mpnhirs..til Silv, ds srs. Jrbs Rh, d trblhs migs, ts qus junt, ms tmbm _ nsss nmplxs, prqu Plmyr _ dlnd nmlg d» dint), prigi Pnri ( Sl- Lur Rdrigus lvs, ( Esrun- Ep.. tdr), Rgéri ( Rs Ngr). Est grup PRECE NCRÍEL!. muit grdu pls sus ântis dnçs rigins. Tmbm stv prsnt Grup Uruub Rms, mpst it xêntris músis, sb hfi d mstr Tnrd. Entr grn nr psss prsnts, nsguims s nms ds sguints snhrs snhrits.: Jndyr inn (Cign), ilt Nguir (Cign), Nir Srs (Cmpnz), Lydi Ll (Rpubli), Mri Guhyb (Pirrt), Rs Mur (Sttltn), Hrili Cmps (Mrinhir), li d Silv (ph), Jnn d Cstr (ph), Ernstin Prir (ph), lxndrin livir (Enfrmir), li Mur (Sultn), méli Snts (Clwn), Mri livir (Sli), Esthr inn (Clwn mrll), l- «mir Binhi (Clwn), Stll inná (Dminó. H), Mri Gm (Cmpnz), Luiz Crvlh (Pírrt), Dlind Prir (Pirrt), Lpldin Crvlh (Pirrt), Judith Gms (Cmpnz), Edith Cp-fià (Pirrt); s srs. Hrmng-ld lbuqurqu (Pirrt), Jiiiiri Mglhãs (Pirrt), Frnis Pul (Mrinhir), Álvr Silv (Pirrt) ntôni Brgs (Clwn); nã phntsids: li d Silv, Mri Cândid Lps, Estplini d livir, nn Cmps, Rs Prir d Rh, Gtiillirmiii Pinhir, Bnvt.uit_.d Cunh, Dlind sntls; Mri Frrir, méli Frrir _ Btdisi Tlimé d Silv, s srs. Jvliii Pinhir, J.sé.d Cst, Jsé Tixir, Juli Tixir, Nrbrt Gms Brrt, tili Gms Brrt, Jsé Tvrs, Editrd Gms, Mnl Ll, Dmings Guimrãs, mmtjddr Prir, Jsé Frnis d livir, pitã Luiz Cmps, tnnt Ps iir muits utrs, ujs nms nã nsguims tmr imt. HERES DPEDDE Est nitud lub rnvls, qu tm su séd á ru Prná nr 46, prrru, ns trs dis d Crnvl, s prinips rus ds suburbis, ntnd linds mrhs. su stndrt, qu tm s rs nrnd, mrll zul, stv nfind m muit prih, prsntnd rt bm gst. N trç-fir grd, st glris lub visitu rsidêni d nss uxilir grnt d Suburbn, sr. Edurd Mi, tnd usd d plvr sr. Mrtinin Srs Gri, rdr ffiil d lub, qu prnimiu bnit disurs trminu sudnd á prsprid d Ep d Suburbn. grnd, rspnu nss uxilir, qu vitriu s Trs d Pid, pl triph lnçd 110 Crnvl rtirrm-s s glriss rnvlss, frm rguids vivs dr. int Pirgib, Edurd Bnjinin Mglhãs nss uxilir Edurd Mi, qu, mis vz, gru, m nss nm, qull prv nsirçã ds Hrs d Pid. LL PRLETÁR ê pssr hj dt su nnivrsri ntlii xm. sr. d. Ntlilin Frnns, dign sps d sr. lfrd Chvs Frnns, uxilir ds ffiins xilgrphi d Cs d Md, nnivrsrint, qu é bstnt stimd n irul sus rlçõs, srá, pr tã just mtiv, muit fliitd 110 di d hj. REPENTNS D ENCNTD Est. sympthi grêmi, qu tm su s prvisóri á ru Sims nr 9, prtn, n próxim mz, rlisr grndis fstivl pr 15 mrç Slv! Rpntins d Enntd. Nâ mprm fznds sm vr s ptçs d (insn d lyph ENGENH N indidr süburbk sübur N.- :? gni grl ltri... it nmmnd bilhts pr tds s Estds. Pgmnt mmdtt d qulqur imprtâni. E s mis bm mntd ns suburbis. JRlS /.BNC & C. ííti Dr. rhiti Crir 151, Myr. (9.778 RMZEM R BRNC Trrr ds brtirs. Espilidm vinhs, gns. lirs, hmpngn, blsuts: ds m ld tds s qulids. Prçs brtlssims. Gnr primir qulid, pr td vrj. Brrs _. Cmi. 38, ru Dr. Bulhõs, 40 Engnh Dntr Ri Jnir. (8.739 Sxt-fir, 19 Frrir 1915 pr, òrd m rt, 62 d rgulmnt 3 d bril d 9U prstrm xms prllds ds mttis xigids pr mtriul 110 rfrid stblimnt, srgnt d 1 rgimnt d vllri Crls d Cst Lit nspçdn d f btlhã d 3 rgimnt infntri Crls Flrin d Cst Brrt Junir. Frm lssifids, n rm ngnhri, s pnmirs-.énn.s Sbstiã Pint Clir, n 4 btlhã; rmnd Eugêni Mrint Jsé Srvul Brj Bur.ti, 110 5, s sgunds-tniits Ângl Frnis Ntr, n 4 ; Plíni Pu-, lin d livir, 110 3; Hitr lbrt Crls, n 1, snd trnsfrid d 4 btlhã pr qudr supplmiitr i tnnt Sinsi Fri, qu xr rg instrutr d Esl Prti d Exrit. Frm trnsfrids: d 4 squdrã d trm pr ds rps vllri d </ rgiã, i srgnt inphilqiii Grmn _ d Silv, d 30 rgimnt infntri pr ds rps d 12, 2 srgnt Bnjmin Gusmã Mhd, Riin-s hj iiiiiiissã d prmçõs 110 Exrit, fim d trtr d prnhimnt ds vgs xistnts tn divrss rms. - Bixu Hspitl Cntrl d Exrit 2 tnnt d çf btlhã d rtilhri psiçã Sylvi Litrnç Shldr, qú s h m trnsit nst pitl. Fi pst á dispsiçã d mmndnt d frt Cpbn pitã d 20 grup rtilhri Jã Evnglist Suz inn Junir, fim fzr prt nslh gurr. gnrl insptr d 9 rgiã, m vist ds infrmçõs, infriu rqurimnt m qu 2 srgnt d 1 rgimnt infntri Rird Thdr Prir Mll pdi trnsfrni pr 2 btlhã d rtilhri. 20 d rrnt, mi di,.. ruii-s, n sçã justiç d. 9 rgiã, nslh d gurr qu rspn ré sldd Srphim Jsé Lrib, qu vrá mprr, fim mminrr primir nnivrsri j s vr prssr, d qul sã julzs: mjr Frri Ribir, - su fundçã. Pr ss fim, já s hm psts s sus dirtrs, s qus nã Pnts, primirs-tnnts Lulin pitã Jquim Simplii Mirs tèm lhd srifíis pr dr Rms, Brnrd Frgs, sgundstnnts ntôni Elvidi d brilhntism nssári á grn fst ndr FBRC DE MSSS LMENT- CS 1» DE BRL Mhinlsms prfiçds mvids 1 ltriid. Frinhs primir qu. lidd ntôni d Sã & Filhs Esp. llldnd m msss limntíis d tdj s qulids. 59, Ru.T0»é ds Ris, 59 Engnh Dntr Ri d Jnir. CS MZNS Clçd dd 1 Srtimnt lssl.. Prçs d id. Smpr nvids m lçds pr hmns, snhrs rnçs. Sçã spil d hpés, gurd-huvs smbrinhs. Rit Dr. rhis Crir 198, Myr. R DE JNER EXERCT prsntrm-s ás lts utrids militrs s pitãs Hrmngild ugust d Sixs, pr tr sguir pr Fbri Pólvr d Piqut; Juli Frnis Srp, pr tr sid julgd prmpt pr srviç; ntôni d Crvlh Brgs Sbrinh, pr tr sguir pr Cntstd; Fliin Pint Pss, pr tr trmind nslh qu fzi prt. prsntu hntm diplm prfiiêni m rdigrphi sm fi, nfrid pl Esl Mrni Tlgrplii Sm Fi, 2 srgnt ddid i rgimnt infntri lvr livir, qu srv m nrrgd d tlgrphi sm fi d Dprtmnt d Gurr. Fllu n Bhi 1 tnnt d 14 rgimnt d infntri Edmund Hrnids d Silv. ind d 13 rgiã, prsntus hntm Dprtmnt d Gurr 1 srgnt mnuns Cilin Migul d Silv, ultimmnt ngjd.pr 1 rgiã militr. Fiu ddid 13 rgimnt, vllri, pr rm d ministr, 2 tnnt d 17 d msm rm ntôni Luiz Frnns Suz. ministr d Gurr nu linç pr s mtriulrm, st nn, nesl Militr: d òrd m rt. 183 d rgulmnt pprvd pl rt 11. i.198, 30 bril d 1913, ltrd pl nr , 28 d mrç 1914, s spirnts ffiil ntôni lnstr Guimrãs, ntôni Lim Tixir rthur Lã; pr prstrm xms, m mrç vindur, d 1 ul d 1 nn ds disiplins d 2 nn,,pl rgulmnt 2 utubr d 1905, sldd d 9 btlhã d 3 rgimnt infntri rikr Slgd ds Snts; Pdr Pinh. Srviç pr hjf uxilir d ffiil d di á 9 rgiã, srgnt Crrê d Sá. brigd strtégi drá ffiii pr srviç d rgiã; s gttrds d Ministéri d Guir, Hspitl Cntrl, plái Gunbr, ptrulhs pr stçã Mdurir. á dispsiçã d qurtl gnrl d inspçã. brigd mixt drá gurd d plái d Cttt,: ptrulh pr stçã D. Clr, Unifrm, 5. DENTST Dr. C. l.l.k\0 Figuird Extrçõs mpltmnt sm dr utrs trblhs grntids, prçs módis m prstçõs : ds 7 d mnhã ás 9 d nit, m d Hspii, 222, nt d vnid Psss. i CELH BSTS & C N Um dêmi prári põm trm á xistêni Sbr ntii, m pigrph im, insri 11 Epá d di 16 d rrnt, p-ns uni rtiíiçã rnl Hniilr Mhd, qu ns dlrit nã sr su filh dêmi Háiiiilí Siquir Mhd. íjí;mj S!!! nm-s prçs lilã m lns d tds qulids fitis. «MDRLÉNH - Mrhl Flrin Pixt n ESMLS ti Rbms d mnin Edgrd ds Snts, pr 5 nsss pbrs, qunti 2$. Distribuirms, 1 á 4, smls d 500 réis. Dr. Crls M. Nvs Mmbr d ssiçã Frnz Urlgi. Trt. d blnórrhgiã gud hrni, stritmnt, psttits hrnis pls rrnts 1 thrm-ltris. Cns. r. 50, ( 12 ás 5 hrs). Cri PST RESTNTE - Tèm rt nst rdçã sguiuts psss ugust0 Brgs Mntir, dlnh Bittnurt, lbrt livir (çpilã),. L. F.,.. Crtu, gripin Trrs Mirnd méri Wrnk (dr.).,.,. B Brii Filh (dr.). C Ci Mntir Brrs (dr.) Cir Suz Guimrãs. Eulli Silv.,. Frnis Prir Frnis Xvir d ssis Césr. C, Gbril Mrtins Frrir, Gnuin livir Gstã Ruh.,H Hrili Estt Sssm. rinu Mhd (dr.). j Juvni lvs Suz, Jsé Gnçlvs d Silv J.. Silyj;,. Lux Lpld ltt Br- M Muriin d Lrd (dr.), Mnl F. Dis Gri, Mri d Lurs Mirnd, Mri Mglhãs Tlls : Mri Hrms (tnnt). _j _\il Pçnh (dr.) sr Silv rlnd Lps p Pdr Bz, Pinl d Rh (dr.), Pliilmn d Lms Brul, Prunt d Mr,.s Filh (dr.), tlgrnri; P,-itrii0 Mnzs. R Rird Cii-llr. Z Zhris Gós snlls. DENTST DR. MRER SENN spilist m xtrçõs, mpltinut sm dr grnt tds s mis trblhs prçs bstnt rduzids pl systm nrtmrin. it pgmnt, çin prstçõs Ru Mrhl Flrin Pixt 46, próxim á ds tuír» ds. TEL.J03.NRTE Ru ds urivs, 40,42 44 Prfris fins-cmisri rtigs fntsi i ----Wl»M^^M^ ~ ^^m^b r - -_ Lçã iltt Prm» tf m C &=& m\ Espnjs hyginis Prt-svs nts 30 >.í&lílsí.-^ brrh pr g\ _. H 8 ^S_ S. bnh tiltt ãl 5 flf ü_> ^* H Lttnh.. ld l1*5-2*> 2s5 3$ 8$ rn ^ ruls m Crtn, Zphyr Musslin ^ PRSDENTES ^ M «_f **** íl w B8SS_^^ME4m^ ^ j^s^s^k^w Çj rid srtimnt pr tds s prçs % Pt... l$5» ^3 : ZT ^ rp ^^ C. ÃPRSDRES fmu\ _â _tff_bi JÊm W «L-rLU» W ã imw g W&hjg* Ri ds tônis n,--.^ S! í h- nmimi! K twmwj pr s blls J ^gij# ^^ <m F^W^l ãbktix,nmprl M ^% W tu li 11 Wm sp ; JJ-. 9 ^^ Flr ds mrs.. u Quin finmnt prfd.,. Hgu u* v ({BJzt)) fin0 prft Ól prfd pr bll.... u Clôni, bstnt prfd. ^^tmmwtwvmwtimsimmmàmm\mmmsmmwm^ S 1 i Mi 3$ 3$0 3$0 5$ l$8 3$5 1 ^» Finmnt g 4jyS_1 B W wkmw L.h»... ts idr. ^»< 7$.ò )fl WLim. limpdr tsur pr unhs» ^ +J\ H Em tub nikld pr bls 2 50 liniuín. Clulói.. 2$0 3$ l$ l$ Brilhntin nrt prfs fins... idr l^ t) Wr.^, _»»», ^ l M HMMW ^^ _ * il ^ fidrpr nvlhs... 2s5 mjm ^w^ \ l K > í» ^^ í\** j* *,w v&* _ll- -i r^* ^j ^Sní-iMi i^j! tí l - -f ulí l i i b ^*. ^P < pprlh....5# ^ 45^000 j i;i

6 ftt^^.14;? - ^.«^T^ «.*-,,..?.. *^-T^*-i-i-v..7-;^.-7!Í-.:T-v;-r Sxt-fir, 19;ft.Fvttir-4b M5 EPC dirtr xpfll hntm dirtni- dn llllrui, sguint ffii, Hb n. S»D:. vist dt» xpst n ffll nulur 4»1», 6 d rrnt, il :»» fltyl. lã, flliiltt d liéi-vfs st Cti-it ti-rvnt d 1 lri).i-lhui- Klrlil, pr tr it mprfftln, i-und priltl. mit --unti-rnti, Bubti-iihld uni fril - füi-n-ln/i n ut.lç& d lfril Ml, ri rv. :! d»- fllij- M, iluvnd «mi- *l*u fliiflui.iípinisliburt. il pl rrpbtlv mprtâni, ppl ii Stii-niiri qu 11 Dtrõti-, á vlstn d 1-lili.d. rlnl.lr d jjrtiiitui.. pr st ii-j il lnçh, uid dr «uiu- <;ã nrintuiirji m» lntiv-s. nmu.s il Mlttt*» jiildj dl».syu. dll Sá-dui Pulist _rl_tu. rj-, rl grtuit ú»» nff-i ( u. dw<_ pliud Snts, s illutiniú-m Òirr- -i lu Tu s d C6, m Pris Ȯr, -ppis ráirtlm «nn.ttmpti rm lintm nti-n-in m s.u «juwnt trblh. -dli-ti»: d Fbri il Plvi.r vim funiiiç, m Piqut, pdiu dr. rrjndt» frnimnt d mii-lu» dlvir.» drsüniiu - u rprs d tju n. i* linh itu x* lnt nqu-i l- (iilid- pbrtnnt iniiiistrit» d drn, llgnfl pru iss nsuffllt-n hi d rdit**-vtitd st nn pi ngsss piir-i rsptlv.:» usti. dirtr d Cntrl, qu,lims, n-th-fl inütidu nã ttéiii- smi-, lhuiiti pi-tiiiv, ttnndu tinnbm st-tm-.gfi m-r..ní-ntnrl dfi-li vl.fm-n, n ítrnt xríi, miiilssil d x nts, qu funjn nu Cntrl, sliitu u dr. rrjd nt-rmçüi r d prçu -i-nts, nu priiu st pitl, rmri mtrtís frnids ss vin-fiitpii n dmirii tr.fl Frntin uju.-i fturs -sl& snd dvidnir-nt ftuélwls. ii d! tr d Cntsl vu ltnr pdldi d rtrld.mml-iâ, inndni dj vrifir, pr piwij â su nflnnç, prq dn» mtrls m qurs. tã, ii fim ilu s pr nfrriltl- m nqn-llés pi-lt qus frm s msms fr-iü-idrm Cntrl. dr. Crls 2n!«*r, suh.dlrtr d linh, hn lvr n nhlnn-nt d dr. rrjd uni nsn iriti«3sntissim, K uilmlnliirçã pssd v. lhir prpz dr. Frntin u vnd, pl if.üntl fl 5: , britdr, sn-tli» su prpst it sm inls nm mns, st C-, sm msm xm, pr miin- qu fss. prpnnt, us Chtilll nã lh quisss pnsnr --«í 5:000$000, niitni-i trílíiv» bwiv«*.sn_rnts s qunti, ms, n huv* tluvid-, dr. Prntin fi. u m brttr, msm dinhir. iri-.i mmülldíi d.<*: tnd prpiküit rlmd * 5:000*000, <lr. Çrli Kl-.r du-s ti.-iiiilh xminr,»n> nti-lr, brltdr m rurutã, k-ml hgd nlusã iiu<- «i msm nü v-l nm ml pt. n! 1.K28.112, d -ntrudrls dlvrns, uiilirl, milh, fljil ufí. à fliidn st ultim prdut fi ss, p.-.niid 1.4!»!Ui*(» li H. grnnmih, tnd luu iréiidluint d. sphs pçs n íiigr, n <ll uturlv, d 31 ti!kss0. Pt. d H. Dig, frm mprtds, n msm di, kllgrnmni nur-iidplus iimiiiiidti*, tnd x. prtiul , d m-r-drln-,, innti!ii«, nrn-vi- <- i-iiiniid1.»». rmiu du dlu 15 d mmt, fi 1 :4:ili$G00. f.iii-tn qú u dluti viu- rqlilsl. tr d pllin, uni s-d ivil, uj i>rsiign dli-l, n wi ds rpiwsnüurts j ilu mprnsi ti.ii pr fim vltnr qu s. Juni stunillds pr lguns furõs ns lr-lni-i rn Ju srviç pi-nti-rt-du 2 dh-*n»i... X i.<l»i«ã<i d Siti, hntm,. i1lluu h-uli d rr 850, d trm C 48, qund st nínnbi-hv n svi d bri-l lli «xt-tnt, Nil huv vris n mtrlnl fix nm n i-ihtnt, nttçmnt tílnu upiis s trzs 1,20, n C 48, 2,5, n S 1. Cirulu, nt.hhtrn, m til- K d 20, trm t!. vid «prul- L P 2, m Cmm-rl tmiir ngu m j-npinnfl Blém, Hntm, irulu utrziid 10 N 1-2, d«:d tmr sz -m Brr s. pnr llònn m CUsdui»*». Fnruni íviihttliliw s rsptivs dlvlsü-s. s sguints gulus inspsfi sud: lvnr d.» Silv Cstn, gurd 1 ls; Bdiiiuiiilu Dnts dn lilt, guuid.huvf.i3 1» lnss: Mnnl Firm Brgs, gurdn.livs 2» lss; Miiinl zvd Mntir, trblh. dr 1» lts; ThilmlT inn, srvnt; urli.in Mhd Cnmp, mui-l!n.«-t d- 2* lr.s; Álvr-d Sllv Prir, Biini-d-fris; dvntln tnptistn Clh, bnglr 1 l.-; ntnr d livir Tixir, prtint di- nrri nt; vlin d Crvlh, prn. tlnnt <l nti:nt; Jsí Curl-s i. hrnl, tiffi-phlstii.- 1 Clss; Crm, zln Mximin d Rsári, gurdfivls; Curiós Muniu Crir, bugiigir*xtiniri; Zfrin NTtfi BniTs, prndiz d 3» ls; Pdr J-,i Brbs livir, ndutr d 4 lnss; JsC- Prólr Bptist Filh, pr. ilnt xtrununi-rurl d tlgrph, ms rlind <l.nis Frrz Lur Ju Cunh ll. nsptri Pis tv prmissã, pr rm d ministr d l?znd, pr sphr livrs d dirits nz vls d mr M.. C m pprlhs ltris vinds d Hmhurg, pl vpr llmã Tiju. Fi frid vqiiriniritq lbrt Gms - C pdind rtifiçã ds númrs d in ixs plits, fim -pr dsphl-s. ]*i mndd npllr, órd m rt n i.ic»3> d bril d 1913, prtris númrs 81. ihril, ilii, d mi d msm nn, nt d rvisã vrifid n sph n , d jnir , J. R. Cmõs & C. mnindnt d vpr frnz mirl Pnty, ntrd m 14 dzmbr d nn pssd, fi niu d pgr 05 dirits d mrdri xtrvid ds vls imprtds pr l-rist & C. 0 N GERN FLUMNENSE»» CTS D PlDliK. UhCUTlÚ Brnrdin Snts Ktt, Crls Jsé Gnçlvs Crds Jsé Mri Mrtins Rms; thsurir, dr. Crls Prir d Silv idl Cnurs nvls d EPGÁ Kp, ttnnd çã0 qu fizrm divrss 1 sliitsnhrits rsints ns subúrbis S. l*rnis Xvir té Gurtib Snt Criiz rslvu, mçr d hj, nté 0 di 2 bril 191;, brir grjind rtmn pr sbr ntr s snhrits suburbns qul mis gris. s prêmis srã ntrgus n di,1 bril, sbbd d-llliti, n slã d hnr d imprtnt Cmpnhi Silist, n ru rhis Crir, 180. n Myr. Pssl lrt!... Qul mç mis gris rsint ns suburbis?... prêmi Um ri stj CRRESPXDKX _. -p. -_, hi v publid su rtu d 9 d rrnt: Tnh uniiinnhd m intrss siitif-fnçã qu tm dit su nitud jml sbr «-itniòs dminlstiçã d m. d. rrjd Lisb, n Cntrt. Cm innusss prvs lgírlsms tm sid mnstrd t u, m nfstiit d lmnt- ltéri* immdit àdpçil d urtuds mdi. ds dmlnlstrtlvlw, st própri ni. nl, qu dnts r survdur d dinhir, pss tmt.-..ippnrnis d fnt d rnd, tl qul v sr 110 mmnt m u piz trvss príd u udls.«!ni. *Ms, sr. i.dt-r, d-s fnt d qu. s. pris upnrs, junt dn dirtrji. qustã qu v sr t. m_n iêi-k», uni prvini qu v. s. v. fznd fvr, pdir, pr sr tm. bm mdid dininl-itriivlvn, qu J vr tr sid tmd-: purnmnt prt, m usts ix frrd stim rubr, ffrt d firm Euri Frnns & C, d vrj igrrs d gr d stçã iniii d E. F. Cntrl d Brzil, n msm prêmi s h m xpsiçã. 2 prêmi Um ri ürir rystl ffrt d imprtnt firm t Ãl. Lps S Cmp., d prç d Engnh Nv, n s nntr prmig nl xpsiçã n vitrin. 3 prêmi Um lind ntr pr inz. d rystl, ffrt d Cmpnhi Silist pr intrmédi ds srs. F. Knitz rlnd Gulrt d Silvir. Est prêmi stá m xpsiçã n ru rhis Crir, 180, 110 Myr. 4 prêmi Um srprs lfrt d sr. M. d Brit, rprsntnt d Cmpnhi Crvjri Bhmi (Grup Srrn). s vndrs, lém ds prêmis im, trã s rtrts publid^ n, Ep. Pr vtr bst rtr upn bix nvir pr Jã d Gnit t, rdtr d Ep, ru d Fi nmd Jsé Mri Cstnh pr - rg siipi*intiiflt. id nsin, n muniipi rr, find xnrd tui lgd slr. j Fi ndid, títul grl:- fiçã ddiinl, rsim d 20 sbr s vnimnts d nti- _u d Dirtri Fznd Jsé Mrir Gms, pr ntr mis vint nus srviçs prstds Estd. Fi nmd vigári ntni Crrê Lim pr rg suprintnnt d nsin, n muniipi d lnç, find xnrd tul lgd slr. Fi nmd dr. Mnl Clh Brrs pr rg suprintnnt d nsin n muniipi Cmps, find xnrd tui lgd slr. Fi nmd dr. SvrinT.ss pr rg d lgd Hygin d muniipi Cmps. Fi nmd lfrs d Frç Militr d Estd Edmund Brndã pr rg lgd d plii spil, m mmissã, n muniipi d Crm. Fi nmd lfrs d Frç Militr d Estd Jã Thdr Hlsn pr rg d lgd d plii spil, m òmniissãà, muniipi Bm Jrdim, dispnsd tui. Frm nmds bhrl din Mil Xvir, ntni ruj Crds Mrir, Mrtinh Frnis d Nsimnt Jquim ugust Mglhãs pr s rgs vgs d lgd d plii, 1, 2 3 supplnts d muniipi Nv Friburg. Fi nmd Jsé Prim Ribi- 10 pr rg supplnt d subdlgd plii d 14 distrit d muniipi d Cmps, find xnrd tui. Enjrin.s s insripçõs pr s xms d dmissã s divrss ur. ss, á -;8 d rrnt, u ru d lfng 161. ESCL SUPERR DE GRCUL- TUR E MEDCN F.TER- XR Cnvid111.s tds s linnns d Es- l Suprir griultur, pr runiã, n di 22 d rrnt, ás 3 hrs d tr sbrd. ru d Rsári n 172, FCULDDE H11N EMNNX Cntin brts, té íim 4 rrnt mz, s insripçõs pr s x. ms dmissã s mtríuls pr «b urss: mdi, phrmuti dntlgi. TD ESCLR CLLEG MLTR D R DE JNER Dvm mprr, m urgêni, ss llgi.fim d fllr m pitã srtri, s sguints lns : 5, 20, 40, 139, 193, **6, 285, 294, 3i6, 35». 373, 382, 387, i, 643, n find Dirtri Grl ds Crris imprtâni d 7$, 12 pçs simir duzi d.lhs nus. lsi!,, quixu-s á plii ll. SEM CHPE- E SEM RU- P pdrir sr lvs, rsi. nt á ru Frnnd Mrinh n J9, brinu -muil n Crnvl, drmiu á bss n -mrtà-fir mgr. Drmiu tnt qu ixu rubri»,»- lh hpé Pnmá nm trn d simir, Qund rdu, sr ntu -qu tinh sid0 rubd, snfind d su visinh Jrnym Crnir, qu é águi, rru á lgi d 23 distrit, n prsntu quix. Jrnym fi prs ntrgu s b. jts rubds. 994 GGREDU ESPS N0 lgr nmind r Lb, m rjá, rsim lbrt Frits ds Snts. gurd-ivil n 994, su sps,.hln Quirz ds Snts. 994 nã viv bm m mulhr, mltrtnd- nstntmnt. ind hntm, Hln, prsntnd vris ntusõs pl rp. <mixns «i -plii d0 23 distrit d qu su mrid spnr pá. quixs fi mndd á Plii Cntrl, fiiu d sr submuid rp d lit. CRM-S PRES Pl pli, i d 23 distrit fi prs hntm srir rthur ntôni Suz, qu h dis tntu ssssinr á su mulhr, tirs d rvólvr, n stçã d Rird lbuqurqu. mm» «_» 1 Sçá ^iv-p «UNERSL Sid nnym Pulis pr MutuHddt Rlçã ds prêmis d 9 srti ffiud m 18 Fvrir rltiv mz Jnir SÉRE DE 2:000$ 1.rini, d 4-«$ - nsripçã n. -is Sóis Dmíuts Mri Glhrd CiF ruj Glhrd Rsints m Trt Nv d Cunh, Mins.._ prêmi, 2*000$000 nsr-ipçã n Sói Jã Jrt» nym Sut Rsidi-nl m Juhy. Mius. 3 pri-iiii. il i:f nsripçã Sóis Jsé Frnis 1mn Mri d Cniçã Jsus Rsints m Snt Rit d Ri bix, Mins prêmi, i:n$n nsripçã Sóis brplnhi Luiz d Suz Crlin Tixir d Suz Rsints m rrz! d Pirliy, E. d Ri. 5 prêmi, 500Í000 íislisçã d lit Frnm sliitds mults vl nsptrl S-ü-niUirln d Cmmri d Lit, ntr «s prpritáris -ds ngóis: íi pni D. Gntunçn n. 3, pr vnr li Rqurimnts sphds t Ernst Mnzs d Cst, prtint d primir lss, dirtri grl, r-. 1 ir.:.-.., nm pnic 11. untiinç n..», pr yuiht wirrnd-d t pl qul fi snspns» ^^ n)n d CU(,k. m _ nfrid, á vist ds mfqrmçs. 1 (_trgr, 937) pw vuldt, Miltn -Cvlnt Pin, pdind m-1 pl.0uu(.l0 _ nims qu nil stil snisçã pl xtrvi d rgistrd ^lts ktmnt n fitiltç-, sm n 570, m vlr lrd»$. str nvnintmnt punirílsud; â SECRETR GERL D ES- TD!; íii dr. rj.li**) nã qur ndqui. rir rr.-trlnn imprstávis pr s srvlçs li Cntrl. Zí»s. trnu d nn-i,.rr..;t»» kó- s-u <, mmill _0 p, x,,,-.1.» <v prpnnt fiu m s ttinstiu, - Ksri, 139. d.rt, m 11 C.-ntirul. m ímpnsuçh (ií.ixnu tr.11 su irviçn, futurnin. t, hi-ltdiir, ujs «prs mpririm -m qunti mult lvd. D dliwtr d Cirü-nl jft mçu lbri- 1-liKl qu prximint pruf.ntnrf: :i inlni.str d. içü ntrm -fis-rviti-, dn Cntrl. Li (..-. rrjd-liisb-utá.uidind d.t.-imif.* iiun rnnx-ih ntrss p. d-iiüis msm tiuitll-- qu su trnli- tí nstlliiiríl rpsiló ntr. inçõr pj-çl issinvs sbr íid imi-l, nuitriul finnir «m qu n. s. nntru iv.u l.fi-rfi. Crstl- -tá dqui nil,. pl rmttiiil dn pivç png n.«(nilnlstrntjíi nliiç. irltívn mi d jnir 191-1, qu -ité -gr fi pg, nil si prqu. Jlult rt qu»*.». tud frá m fvr dn quixss, m uj nr 011 stu, muit iir.-i. Ru Jã d Gnt r.-intiii, d l- niiilnisilvl, ni-stfu-i missri Jã Bptist Bllriny, subás lmtivs liniiítndiis m ivn mu., rispt0r Fznd Fisltsçã, nã tnd dd prt rns r- MRNH Rprhiisã fil 1* iss d Crp d Sub-ffiis d rmd Sórts Rdrigus idur, pl flt -nsirçã pr m su «puniçã srá fit s sbbsuprir pitã mr gurr m- ^06 ^ smn, ds 3 ás 6 hrs _ tr. 0B0iíf_9 rnvls dl $mk Sbbnd dllltiii», 3 tlnbiil 1915 Qul é mç mis gris rsint ns subúrbis? Snhrit lriiil 1-Jstft p.iil.i 1,5 pl (ü/tr -s SlKiitrttés ivqii..i-imn:n.: -lliin lninn«rifrlí-; Jlfrd liru du Gm Lli m; r. tliur llvi/ l.-rs it 11 íiiidni prpsb»*; lfrd inilz- l-i-i-li- t.imr.., Dírtd; llif::t-> fi Jlrés M_i Ciiíl S dins, nm -i--jii intgr&lt Kiuifls.s diningü v _ttrim)i.\ ;..ntmi-ii» M. Silvir Smpi Dfi-rl. dr); ntônijlptíb ti Su rhlvs: iit.-.nlii Psíthliu uitò n find. li pr-pstu; rrtunl,1»_é Bifs iiil 2i dlus m biii» rntg.l; tisònlb Jié Crvlh Pnnittt -qu s _ihnt 80 8rilç iltiriint 30 flii.ii, mnii vnlmts-; intnl ugust-i.nrlií- C»)»li * sll d rqui-jmii. t; Custdi J.«6 J?rniis ndfrid; Clillrl Priinlis PUr-lr f-rtlflqui quf unsir; CM>:inii JJps ülli Dfrid; -Cnstniitin *Fitninds.iibp Ciib D lu m 2 3 -rt_ df.irln; si-íò Edurd ds Siin-j-i m, 13 dlnfi, idm; Crls Evrist Cirvnlli.Mm, 110 uis, m iibuii llft_iiái; Drinr-nl Brnn fl Mri-. D-f.-.iil; nimui- jnps Clh ld-i-in:; líálhi-t Cltiins Nil h qu Bfm*li-, vist qu 110 pi-.lll j n» nst ntrud.» d. pllijili» qu iilluil ; Emili lmid.cnd 90 lu, m 2 3 <lu dinriii.;.bi-nnl _u_ ps iir. m, 11 dis, im; Hrind iikiii-itii du -l-juli-d Kh nfrid: Frnis ü ssis -s.,pi;ã ídcirld,; Fj-nnliv -Pdr *Ms-i bm tml tí -ííb, «m vuniixin* ts: Gustv G-niçiflvÕB Lps n. (-ld; niilu du Cstr Frtun Piifiivitt qü s usnt d «rvi flurnt 30 dins, sm vulmrts; Wr. i Ttlspull Dfrid; Jrg linid.i nflfrl; Jsé- Srli & Flllii» D0_s uriwã ds.qu nstr; ffsin iritt d -Pnuli. Cnd 30 «fli.i-, m-;3 il itlriu; Jtiwi Cnlr Crtlflqiiii-s qu.nstr:; Jã,l. búquòrqu Bll nfrid; Jsé J. quim il Fns-Cmili.3uiilr Dfrid; J»>,5 ióixj:.dn Gst rtitu. t qu.s qu nstr; Luis-. tibrr Lli d lru nfrid; Luiz n- «Siil Suis Cst Dfrid; liri Lurs Crtifiqu-s qu n. Ur; Mri.il Sdhz Brg ndfnrid; Mnl Piidús.Cn.30i «Sins, m 2]3 d <Bl_;; inl l^i-rlit! ti Suz Cmplt wll d irquri. «nnt; Rul Clrv-s : Cnfl, m T bntlmtft; _*nss -Rdrigus! ifl -Suz iiifriíl; Thdr u- Sust d lmid Jdm;; Urbn ui-llr Dfrid, ntnd linç ti j>i-tli- d 20 - uníbr fi 1Í14. iprnr» mndds -ti-rb-*}1hn,t, s n.j /frimts: tutil d lmid, m 111.ds Pttrs;; Sbstiã Clirm, m Prfit Bnt Rlbt; rlind d llvlr, m Pnh; Elistri Tlxlm, <Bm Pnlmyji-; ímul rrir Pint, m lixlstln. Flti-m lirvl, «itélrpliis-»s: Elfl?*v*s, Sm», «Hitv <insl»s,n d ientt Ris. Prni mnd^di twtvlni*, s t! vn-ihlbts:: int Ris Brz.C.; rlli, st in Bui-rn, gull m Entr Bls. -ub._lr«tr fl (5«-dlvítuã, r. Curiós Bulr, fur& hj-- vigm fl! tspç.&. i-m-1 d turusüá. Bmbu Cl thgri -trib, *í fbnms í. Sylvsür, slüiult n Mlni*. «tr t_18 -t mis S mtrs d Unh -d ntr. rdm * ss rsjiil mçr iwr -uüiki m 25 d rrnt. Pl stçã Mnrithm», írnm im- /ptds, nirt-lintm,».süf».!8() itil. frmms il. mrdri 1 :-.vü. liids usntnd-s d rprtiçã ím linç. Exm pr uxilirs sji-. ilisls s srs. mmndnts sb uis r.flns srvirm s infrirs Mnl d Silv Lim^Eustri kiintr Jã Slls Rbllq, s fçm prsntr brd d nvi-snl Tmndré n di 5 d rrnt, fim i srm ixminds. Exnrçõs D pitã- tnnt lfrd Crls Srs Dutr d 1 tnnt Jã Frnis lh Sbrinh, ds rgs, rsptivmnt, ssistnt judnt iâ rnsidi «mimnd d divisã nvl, mpst ds urçds Ddr fi H-! rin i ruzdr Rpubli. Xmõs D phã-tnnl lfrd Crls Srs Dutr d 1 tnnt ntâb lvs Brt pr xrrm, rsptivmnt, s rgs ssistnt d dirtr d Esl Kvl.judnt d.pitni d prt ti E-std _ Espírit Snt. liinp» n 1 tnnt ngnhlt :mhmist Jã Bptist ilv Gst, ;pnr itrtrít dis, n fórm d ili, pr ibrtr sus intr* sss i»_ Jh nvir. Bmbrqn D nfrmir nvi» _*.lss Jsé Eit d Cst.j n nwi-isln Bnjmin Cnstnt. Dsmbrqus Ds prirméirs-í tnnts WiSlfingtn Piirry lm»- d sr Ribir d Crvlh, iflt tikiíjml Mins Grs; Hrnni Frnns d Suz, d sut Bhi;; ngnhir mhinist Jã B. tiát ily Cst, d n- \ii-sl Jlnjmin Cnstnt, ; ds tiílr_5.jã Esps, ü intr-j trpir Piuhy, pr mtiv d mlstin, Ernst d Silv R?, d sruzdr ábitrim, su píiú&. Lnr -zvd, 250 vts. Lili Xvir d Brit, 200 vts. Mri d Glri Cnturi, 200 vts. Wdlfiig S. d Gm, 155 vts. FiTliirihá Mtts, 150 vts. lrrind Ris, 100 vts. Duxinh Cunh, 100 vts. LTli Cunh, 100 vts. Glrinh Frrir, 150 vts. Jsé il Suz i, 150 vts. ntnitt áltt, 100 vts. Lnit Rh, 100 vts. Crlin - Crvlh, 90 vts. Edith Bsts Css, Bj* vts. Nir mrim, 80 vts. Din Crnir, 70 vts. lmrrntl kltr, 65 vts. Djnir R. zvd, 55 vts, srin Crids, 50 vts. Ruth Ribir, 30 vts. Judith Tnrs, 35 vts. Guimr Cust, 30 -vts..nir livir, 20 vts, rzur Durt Nuns., 10 vts. quisiçã imvis prtlulws «d Estrd, xprtds^ qull ministéri s ffiis duni LF-TE Pr sph d lintm, linsiitr; mmiíli» inrtmnr firm Finnz yj lvrz rxprtr, Bntr 20-dis, i s 25 ixs vinh B mr P. y,, iflu imprtu n nn pssd, sb ipn mult i.i$, vist tr vrifid pl vpi uthnti d; n.ily ss vinh, qu pdiu dirfr d Lbrtri0 Ninl, qu * msm ntém substni niv á; su. (Pi it fidr prsntd pl sphnt grl -Frnis d Suz Silv Brg, sr. lbrt ;T_f-lhíis Júnir, ngint imprtdr- Frm -rstititids Rms.S-j.hrinh :& C.,s quntis d 98$p2,... irvtlfff t SSÍJfiS, dirits.pgs nitünt. insptr rbu iiimuniçii d Thsur qu ministr d Sttnd trnu sm -ffit -s ts ifl 3 9 d rrnt, mndnd srvir ji- dqulr wm!mmv_i4 Jquim Dmingus d Silv, prdi,, _ ru Gnrl. Gmi? Crnir, n. 73, pr 1C:Í: Césr ufruiüt i6. Silv, trrn, â triu Cst JHnds, pr ; msn», trrn, trvss livir, pr 40?-; «ylnitittlm Gms piws, j)rdt, (m ruluns), á ru d -Sn?nu -n. 19S, pr i::000?000; Mnl lvs d livir, trrns, s i-nnn Einill Rllilr Snt sbl, pr «f.; Br. Xist Jrg ds Snts, prédis, _ *twiv;ili Td ns, 6.8, pm* 17 :S20?000,; Mri. ( 9. -Cnr-.iqri fillvtii, tri-n, ns Pilrs, pr í :C00?000 ; ntôni Dubrn Slgd, tnrn, ru Md Bn, pr Í,; Luiz d Cst Siizu, prédis, ru Gnrl lnn BuTrt ms. 113 T20, pr 12:000$000; julz C. Dutrn hmn, prdi, á «m ilmpril -n. i25, pr 12-:000!*000 ; Sbstlü Frrir Drmnd, trrri,.ru S. Tninl, pr 1:4ü0?000; ntni Sv dn Cniçã, tmj nu, n (Cminh ds Pilrs, pr! í :000*i000.; lilllídíj^lui-, írrn, im Di. nyid Ctírqulr, 3r 7: ; Frri d S. F. Hiisslmnn, trr.; ur, ii-u» Mri»rd, pr. 5 :C25Ç000.; ílirn»! Hm.ix nij, prdi, rrun lfâng n. 380, pr 3:005?000; Luln Pint d linldn, tn-n, li. xu *U_Glnn Piqpl -n. 11 CTitig), pr Í. Rqurimnts sphds; Flrisbll Mri Bptist llnsrs, prfssr publi, pdind rmçã Estnd m nurs sl pdid, si pprtunmnt pr sr tmd m nsirçã rqurid. lk Frrir Rus, pdind dis mzs linç Cnd linç, ns trms ds infrmçõs. tt. Frnns Btlh, p- (lind trs mzs linç Cnd linç, ns trms ds infrmçõs. Mri Bndit Jsus Guvê, pdind rgêni sl Junt rtidã, prvnd qu nifjltu- us, m llg. ntni Ribir Cstr Lps, pdind rgêni d sl Junt rtidã, prvnd qu mpltu urs, m llg. Pgmnts utrisdsí 4:672$- Jsé r; 10? n Fmlri dvil Bittnurt Mll; 48$ dr. Frnis Pul Prir Fustin; 2:957$ Frnis Ll & C.J 796$g 1 :T94$ ds féris d usti, gurd trtmnt nims d Pst -limçã Nv Friburg; i:i8$500 á Gnvv Gms d Silv; 506$ Frnns Mlm & C; 74S100.;» Gnvv Gms d- Silv; 1:170$ d flh d pgmnt d pssl subltrn d Clôni gril linds rgm lgr; 2i2$6 Jrnym Frrir d Silv; 6r$70 Thmz Luiz Mntir; 426$** ntôni Mir f C;?8 ntni d Rs Mhd Sbrinh, 30$ á Cmpnhi CntTir içã Flinns. SSEMBLÉ FLUMNENSE; Cm -prsnç 18 mptítds, rlisu-s hntm nrrmnt d sgund sssã d itv lgisltur d ssmblé Flinns. Em nnm ds sus llgs, prdit- ziu disurs spdid sr. Lngrtibr Filh. Cnvi-s stintári juntr rtifid rgistr vlt, pis stisfit ss xigêni. Thmz Clrni Fris, pdind j rnsirçã d t pl qul fi xnrd Mntnh pnlid. rqurnt nã nsguiu runir imnts prbnts qu ximissm d utri d xtrvi, qu nst d prss r suífiint pr utrisr, missã, mui rgulrmnt ppli- d. Emili Tvrs Md, prtint sgund lss, dirtri grl, pdind sssnt dis linç, pr trtmnt su Cnd trint dis, n fôrm d li. rmnd Tvrs Md, prtint sgund lss, dirtri grl, pdind 60 dis linç, pr trtmnt su Cnd trint dis. Bnt Bggi, prtint primir lss, Bhi, pdind 60 dis linç, pr trtmnt d su, snd vint nv dis pr justifiçã d fl ts trint, m. prrgçã Cnd, n fôrm d li. Rnn Mrtin» inn, prtint d sgund lss, dirtri grl, pdiud0 90 dis linç, m prrgçã, pr trtmnt -d suiid Cnd, ns trms d infrmd. ntni Jrg d Silv, srvnt d primir lss, dirtri grl, pdind 60 dis linç, pr trtmnt su Cnd, ns trms d infrmd.. Mnl Mrqus Brbs, rtir rurl d primir lss, dirtri grl, pdind 60 dis d linç, pr trtmnt su Cnd trint dis, á vist d-ttstd mdi. Jym Juvni d Nrnh, prtint d primir lss, Mins Grs, pdind sis mzs linç, prn trtmnt d su Cnd 90 dis, n fôrm d li. Lpld d Silv Cst, prtint d sgund lss, Ri Grn d Sul, pdind 30 dis d linç pr trtmnt su Cnd. ru Tnllrus ti (ntrgdr 1.914), pr vnr lit mgr m gruft; rus Stwrtn Clr n. 52 (ntrg, dr, 1.436) «Jjú Brnrdin n. 11, pr liifruil d nrt. 3G d -gulnmnt, Dvm mr prsntds, hj, nst rpttiçfi, ns ntr.prvs ds mstrás ns. 3, Frm íçitiis, n lbrtóri utrl, 47 nlyss, snd ndmniid mstr ttndid-.is dus rlmçt, Fi vrifid listiulçã m -17 mstrs -d lit. lill SCEDDE UNà DS F- GUSTS D rm d sr. prsint, sã nvidds tds s ssids mprr m ssmblé grl xtrrdinri, rlisr-s hj, 19 d rrnt, m sgund ultim nvçã, d rd m rt. 32, prgrph i d nss sttut, pr, m qulqur nr, trtr-s sspt muit urgnt d suursl d Bhi. Ru d Hspii n CENTR DE ESTUDS SCES Cm «st, st ntr rlis, rjé, s 8 lirnr. d nit, su runis pr dltiftir prblms urgnts tunlidiid.r. ütliys, pr ls, mpi-lmnt tds. CRRESPNDÊNC Jtilnth Frnns Lg (Rj mrd t-nli**. piêni. Mn nrtlgs dutrináris, rlntçit pr: ri, mni«nã d plmi u qu <is priiviiqiiiiii, prqu, fn.vnmnt, mui. ts vzs ntr t nóis vnt, - Tmõ d spç pr bns rtigs, qu rdundm m bm d lss, qunt mis pr s qu nil lli trbni bnfii ulg.., CRP DE BMBERS Srviç pr hj : *Estd-iuir, pitã lin. uxilir, lfrs Sbstiã. Prmptidã^ i srr, tnnt Snts; 2 srr, lfrs Bptist. Mnbrs, Jilfrs Filgtiirs..Rnd, tnnt lântr. MdiD di, mjr dr. Rh. Emrgêni, pitã dr. Trig álfrs Ely. Unifrm, _\ Gurd, frril n 409 b.n -Ü7, Di Crp, sgund-srgnt n 6*15- Prsidiu sssã sr. Jã Gui mrãs. Prstu s ntinênis d styl mpnhi.gurr d Frç Militr, sb mmnd d pitã Blisri d Silvir Trr, tnd m subltrns tnnt irgili zvd s llrs SutiiÜn -livir t tvi Mrir G- ms. 1 íi filiis ESCL PLYTlvCHXMC turm m xursã prti d inhins, sb dirçã d dr. itr; ds nn di 22 d rrnt mz, dt ESCL BPTST DE MDURER Durnt s últims xms rlisds nst sl, frm pprvds s sguints lns : Curs mplmntr dlin Frits, distinçã; RirJiu d Silv -tivid Lim, plnmnt. -Curs primári Plnmnt : Jã d Cruz. Brnrdin d mpr, Crls Silv, rlnd Mrtins, Mlndlin d Silv, Juli lxndr, Rubns Prir, ntnitt snlls, Blmir ds Snts, tili Bíwnõ, ldmir Brwn, Crmn Côr-tsi Sylvi. Suz, rm Mglhãs, Nris Mrtins, Jéiyn.i Pixt, Ernilind Mnzs, Emili Pss, Elz Gu. lup, Quiiüilin livir, Lindur Silv. Crmn Jsus, Jrg Gnçlvs, ry Bhx.Mri Rngl simplsmnt : Luiz Nbr, méri G-.ihnnrãs, Wlmr (l Lim, Mri dli Ligi Gudlup; distinçã: ntôni gni, Ruth Prir. Jsé ss.çãò, Cnstâni -d mpr, 1-rmiiiiliii d Silv, Nil Srs rm lmid. Ns urss nturns frm ppr-. vds s sguints : distinçã, Jsé Tixir Dmings Mrtins; plnmnt -; Tul Guimrãs. Dmsn Brélls, Jsé Trrs, Edurd Mur. Tiburi Gms, Hyd Nuns, ugust livir, Ldislá Gnçlvs. Cntin brts s mtríuls, á ru Dmings Lps 256. ESCL SUPERR DE CMMERC hm-s.brts s insripçõs pnr mtriul ns urss d prprtóri suprir st sl, snd nrrm nstruã Muniipl Estil mrds pr di 1- mrç s miriuls d 1*. 2- Esls Prfissins Fminins. á ru* d Htmni n. 80 prç Duqu Cxis n 20. pr s Uimns já mtriulds ntdrmnt, m pr nvs t; n nstitut -PrtissinRl rsiri d Fns, pt mtriul ds lns xtrns, vnd s qu sã ntrns tr ntrd nqull dt. SSCÇà DS EMF-REGl)S D CMMERC Rliz-s hj, -fls 8 hrs d nit, n ssiçfl ds Emprgds d Cmmri, runin ntr s sóis d Cix _ Pulis m fim trtrs d rmisbíi ds msms, rd m -rlrm d.ngnlmnt dqull ssiçft. nsripçã li Sói pdr M«nl Mri d Silv Rsint m Crting, Mins,. prêmi, 500$ nsripçã n Sóis Frnis d Dus iir d. Lpld Tixir d Cunh Rsints m Crm dl rrnhyh, Mins. -.,., 7 prêmi, 400S000 nsnpç n Sóis ntnr * r ds Snts Crlin Tixir ds Snts Rsints m Pirpi ting, Mins. _. 8 prêmi, 20ü$ nsnpç n. 4* sóis Jquim 1 - rir d Silv Jnn Mri d Silv Rsints m Thphil tlni, Mins. _...,. 9 prêmi, 20(>$ nsnpç 11, 3-07,;; i-is l-lusin Tirs Cmrg Mri Jq d Jsus Rsints m Lg Frms, Mins.,* i prêmi, d 20u$ nsnpç Sói Jsé rdr ndr Ris Rsiut tn Juiz d Fr, Mins. Rlçã ds prêmis d 10* srti fftud m 18 du fvrir 1915 Rltiv mz fvrir- Sri 20:000$000 1* prtni. il 4:$ nsripçã n. 2.1Ó3 Sói pdr Jã Bptist Ris Rsint m Lg d Mttrihé, E. d Ri. prêmi,- 2ÒlÇÒ nsripçã Sóis dr. rtir gni d lmid Mri Frts lmid - Rsints m Pimyr, Mins.... r v, 1 prêmi 1 :$ nsnpç Sóis Xnphnls Rnult lb Clds Rnult Rsints m Brbn, Mins._ 4 prêmi d 1 :? nsripçã n Sóis Juli Csr Mntir Brrs Mri Custdi Mirnd Mntir Brrs Rsints m Prt Nv, Mins. _.,. _.- 5 prêmi, 500? nsripçã n Sóis Blu» nt-i in Flti Mrinu Jrg Rsints m Prvini, Mins. 6 prêmi, s$ nsripçã n Sóis Jã E.vnglist Slvin Cnstnç d Mtt Rsints m Cnis, Mins. 7 prêmi, 400$ nsripçã n Sóis Frnis Frrir d Silv Mriri Cut d Silv Rsints m Grghu, E. d Ri....., 8 prêmi, l 200$ nsripçã n Sóis itl M rir Cmps Mlvin Mrir d Nsimnt Rsints m lhs, Mihns* çf prêmi, d 200$ nsripçã Sóis Bndit Rdrigus Suz nin Lndy d Suz Rsints m rrzl d Pirhy, K. d Ri., 10 prêmi, 200S000 nsripçã n Sóis Jrg P;.ul Mlh Pul Rsints m Crm d Ri Clr, Mins. Rlçã ds prêmis d P srti fftud m 18 fvrir Rltiv mz jnir - Sri 10:00$00 prêmi, 2:ii$ nsripçã n Sóis Crlin Mri Jsus d. Mri Frnns Rsints m lnç, Estd d Ki.. 2 prêmi, its nsripçã n Sóis zns Trrs Crvlh d. Àmi Cândid Crvlh Rsints m Ribirã rmlh, Mins. 3,.prmi 50$ nsripçã n Sóis Jquim iir Mhd Júnir - d. li ugust Frn Rsints n stçã d Simplii, Mins. 4 prêmi, 500^000 Tnsripçã n. 939 Sóis Césr u* gust Siquir d. Crin ugust livir Rsints m Snt Brbr--» d T.uguri, Mins. 5 prirà, d 250$ nsripçã n. 9 Sói nlni Mr* qus d Suz Ksint m Brbn. Mins. 6 prêmi, 250^000 nsripçã n. 334 nns d Fns d. Jinth Mri Fns - gustirr. Murs. 7 prêmi, 20$ nsripçã n Sói méri Jquim lls Rsint m Livrmnt Brbnn. Mins. 8 prêmi, ist nsripçã n, Sóis Pdr ir* gir.i ds Ris d. Rrlli ugust d livir Rsints m ill Npmun, Mins. 9 prmi, i$ nsripçã n Sói Grldin Crds Rsint m Bin, S. Pul. j -pr-mi, i? nsripçã Sóis Tlitni Jsé Rufin Frnis Mri Bptist Rsints m Pdr Gurtib, Distrit Frl, Rlçã ds prêmis *d 12 srti fftud m 18 fvrir Rltiv rrnt mz Sri 10*000$000 prêmi, d 2:$ nsripçã n. 71 Sóis Dilr.mnd Mrtins d Cst Cruz Mri ntnitt Lbt Cruz Rsints m Juiz Fr, Mins. 2 prmi, d i:$ nsripçã n Sóis Dtnings Jsé Prir Rymund Mri d Jsus Rsints m Bm Jsus d mpr, Mins. 3 prmi, d 5$n nsripçã n. 409 Sóis méri dí Suz Mntir- Clst Murã Mntir Rsints m Bm Suss, Mins. 4 prmi, d 5$ nsripçã n. 952 Sóis Pmpili Tld lmrind d Crvlh Tld Rsints m S. Gnçl d Spnrry, Mins. 5 prmi, i 250$n nsripçã n. 205 Sóis gnr Gms Suz Mri ds Drs Ntivid Rsints m ill Rzn Cst, Mins. 6 prmi, 2S$n Tnsripã n. 166 Sóis int Lurt Gábrill.».urt Wgnr Rsints m Brbn, Mins. 7 prmi. d 200$ -nsripçã 11, 226 Sóis Ely Ely«i Est Mri iir Est Rsints m S. Jã del-ry. Mins. 8 prmi, d lç Tnsripã )80 Sóis Jã iir snlls Prilin d Prd iir Rsints m Muzmbírih, Mins. 9 prmi, iíp nsripçã Sóis Jsé itf mni- irgini Mri Jsus S. Jsé d Pdr Bnit, Mins. 10 prmi, d íntf nsripçã Sóis Migul Hipprt Ctliriná Strmpf Hipprt Rsints m Prhyb d Sóis ntni Fr* - Rsints m n- STS fflmlss Sul. E..(iS5) d iri. -!. «P1 iwb_i.,- i-- illit, v.m s-bbd., ás n hrs dn ninlifi, visitr s frigrífis d Cás d Prt. ESCL.1RE DE DNTL- C D K DF. JNER linin-s brts nst sln,is insripçõs jir xms d dmissã urs dntlgi. FCULDDE LRE DE* -SC1ENT- CS JURÍDCS E SCES D R DE JNETR D di d rrnt (Códig; d -Ensin 1011), ds _ ás 4 hrs* d tr,.strã brts 41 srtri d Fuld, s iii5ri içõs pr s xms d sgund -ép. D di i 1» 7 d mrç (Li rgtuii d Ensin, ign), strã.tíbrts ns insripçfis -pr s xms d dmissã. ESCL *DE -DRET PHRM-..C _ -DNTLG nv dirtri d Esl <l llirrt, Plirmiii dntlgi d0 Ri d Jfmir fiu ssim nstituíd : Dirtr, dr. Pdr Pul utrn; vi-dirtr, dr. vidi lvs Mnyj dirtrs thuks, drs, ntôni r ii mçrã s xms ds mtrins.fins ds rfrid., urss. strtri ftiniurá, pr tl fim, ds -7 ás 10 hrs -d nit, á prç Quinz Xvmbr (0111 frnt Tlgrph Ninl),. PJEQLfENQS FCTS PLCES EM FLGRNTE.lrpi lfrd Prir ds Snts, indivi- du qu trii hrrr trblh, pntru hntm n prdi n 185, d ru Jky-Club dispunh-s rrmbr uni ml d srgnt Edg.iTd.Prir ids Snts, d 13 rgimnt d vilri, qund fi prs m flgrnt. ini sguid, itt-d - rlhid xdrz d js distrit -pliil. SSLT ru isn d.ítnuu :n 15 é stàb id0 m lj il fznds rmrinh tur Nilá Jsph Kyd. TsTn iiidrus.iil tl hntm, usds 3-rriipis nssltrm stblimnt «d Nilá, rubnd-lh dinhir nu mndnt lvitn Cust. MTRZ D ENGENH ELH- Srmõs qursmus Smn Snt, m ns nns nnt.rirs, srá. prdid pls sr- niõs qursms, ujs.prgdrs brã á sguint rm: s sxts-firs, ás 4 hrs d. tr, rvtu. ng Gnçlvs Rzn. s dmings, ás 7 lirs,.0.r.vm. ng Mri Ribir, 1 djutr d jirhi. s 8 hrs, rvni. nng ntni Pint, vigári d ptrhi. s lirs, rvm. pdr Luittin F.lyn, 2 djutr d ptrhi. s 10 hrs, r.vm. sng tgnçãlvs Rzn. s 4.hrs d tr, rvm. pdr lsé M- iri.- n nv pitã d prt d Estd Snt Cthrin pitã d rvt Thdr Jrdini v sr nmd,pr rg pitã d.prt Flrinóplis, m isnt -Cthrih, -vnd sr xn*d d rg idênti n Crá, -m- missã ss qu v sr smpnhid pl pitã d frgt lvim (Cst. «D rg d pitã d prt _ ü-ilrinplis srá xlird pi- ttã d frgt rümr Thmpsn, qu srá nmd.pr dministrdr d prtirm d brr d Estd d íki Grn d Sul, uti ntrá tm- pr, mbrqu. Dss rg srá xnrd m- Sul mri Rlçã ds pólis Rs. 10:GQ$000, ntmplds u srti dit Cmpnhi, rlisd m 17 d Fvrir d l.r». Jfrs Jfms ds sgurds Cids Rznd G. druj Crvlhtr Lisb irit Jsé Gnçlvs S. Luiz Pdr Crds d Cst Snt -Luzi MiRul Jsé lvs Dis lhés 33- Cstdi ÍPr-lufl Mrnhã Bhi S. Slvdr Bll Hriznt ur Prt Srr» Lvrs» S. Jsé ttlém Prhyb» Cpitl Filrsl Pdr JEtUr Sá Dr- ffs Pnn Junir Jvlin lmid 4.1*15 Dr, ugust lmntin d Silv urlln ndr Btlh Dr. llr-d M. Lim C. liritn 14,684 D..li C. d Sil.v. Crvlh., 11 im Hwrld Tillnn Him Cpit-lnnt H. T. Ski.Sá.37,433 Ln iir L,-Rbihz méri L. CrxC- d Silv Crls BpUst Mg- hsls.; Frnis Srr Júnir Rznd Ru idl... Jurulihy Eugêni Mir CssnlFt _. Crls d Pinhl Eugêni Mir Cssinlli, Prnis d Cst Pirs Snts Br.nz d. ntni d Rh Cintr Jsé Crvilh Litã snhr _ Dr. Jfl Dringuu Smpi t TDr. Crls Cmps, )fl_hm*iqti Thilii Pnt Grss 4.54b Jfl lmui-hklguy Fi- lh Hitr Muritl Brndã Jsé Jtíli Mullr Mi n.13 rrqur Minirs S. Pul S, Pul ) Edurd -nn. gustin _ulur Cu. rdtns S. Gbril» Tqur i Muiul Nv» Pn lgr > Prti;» Ki G. d Sul Pru

7 ÍÍfM ÉPC Sxt-fir, 19 Fvrir MS - çyl G3.tmní tvndd Um íqüií publid pr uilm ííts PEQUENS NNUNCS Ests iiijttúuis ust 300 s qu nâ xdm trs linlitis -??- mprgs mprgds Gi UKD-.RGS bnslnt mp r tnt, m lnií prti d nt-..t *.* tnn.in- nu nitr-s dis nui-.stn, pitl, nd n» mis ií mns, vm trtr d putlulr ntii su «dispnd d lsu» hr» lrlmnt imiti»!- <->: rliits d dis u t tsèllmnt it- prç; u ff-r-, mó».n, u srviçs q lls irsr. Frn, utrslm, sttuts Ü sid»* mutu*, nnym!*, pintlvns. l.; trmul» rlilvmni d usuur ntrts mniri; mls livr.-, d... MrlDtuçfl d sid, púlis pr mutulld, d-qulqur ntuvit, t, t. i nfnns. r. lmtd,. ru Cn d Ls 33, u pr ml rtu, nst, rduçüu, Th d lm. LUGÀ-SE bm -ruizm LUti-si*, iitn rmzém prif t.ug-se sl ibrtir, m mrdi pr fuini-»í-l. li, m rmçã, p utnilis, n li Ciimpist, ru D. liri n 117; s hvs islã i)n n risj trt-s n ru 1 d Mr d frnt, á snhr séri; infrm-s á ru isn Spuhy 326, (* C-..3Ü7 wj sl; LUG-SE s d ru Rl Grn- * z , m 2 qurts,, 2 s- \>t.se splndids qurts l N j? 5Í1*lli*< t* Tri****-»*- f Mrhl Flrin ^W (33 S26 n ru Pixt r, sbrd. (- LUGM-SE bs sls qurts pquns brts; ru Chf Divisã Slgd n 7, Glri. (2.830 LUGM-SE dus bs ss, mi» qurts, dus sls, sinh, -bnhir quintl ru Dr.. Silv Pint. 15!) 15.!, pr trtr ns msms. ill sbl. (21831 LUG-SE s, pqun fxsmili, á ru Gnrl Mmi Brrt 114, s ;. s hvs stã u s junt, n ), trt-s i ru Frnns Guimrãs 81, Btfg; lugul,... SiÇ. ( LUG-SE qurt frnt, m liiz, sl u dus snhrs; ru Cuinz 125. s 10, Engnh d Dntr., (--95 grn Sá 5-, m tds s nfrts pr nrs fmili. (- is0 -LUG-SE, pr 250S000, **- sbrd d vnid Mm d tjf> 0S ^mmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmi^^^jl m H BWBSBSBgW nrvs Nã LUG-SE prdi ru d Hspii n C bns mnids, -ts pnsã ssbrdd d 323, m mui própri pr (2.801 J/ím\imí kilí precs-se d trtr ppis pr *- smnts, nturlisçá, inviilris, PrtCitur, t; ru Crlin Mliil 312, Mdurir (2.641 s- nu- Trmin hj publiçã d fv- Jht í mm. iits. nhid prurd rtmnt d prç d Rpubli n Qul í imprssã ds litrs sbr;: trblh d intllignt jlir? gur-, mqunt tnh s nj,s suppsiçs, qu sã s d qu flht grdu bstnt pl su l-i.uni mn intrssnt, sm fl-.s prtnçõs m ssvrçõs qu nã -pm sr ntstds, pr lrm sid trzids livrs d grrtil3 sriptrs. Esprms gr livr qu ns prmtt illustrd snhr qu ipprrá pprtunmnt. pitul, ultim d f- PRECS-SE dis ** vs. Ru Engnh çã d Smpi. minhs Nv 48, ti- st- LUGM-SE sl qurt,. ** junts, m s fmili, n ru Thphil üttni 11 58, 2 ndr. (2.S32 PRECSM-SE sturirs t ts, n ru :1 lfâng brd. judn- 350, s- (2.760 LUG-SE bm sgund splndid rmzém, prç rzávl; ru Muniipl 11 ndr pr 11. (2.820 LUG-SE bm d Rilíulò, 383; ds ndrds ndr d ru trt-s n ru (=738, d Gnrl R 16, Fbri ds Chits; trtm-s n msm ill. (2.736 LUGM-SE s ss -*-*- ill Cstr, ti ru ÜUM MÇ brzilir, rm hgd d Eurp, n s duu, fllnd srvnd r rtmnt llmã. frnz j ur pu, itlin, ffr s [ sus srviçs pr mistrs mrris. Crts pr. n ru Dis d Silv n. 19 (Myr) ) LUG-SE, pr is mnss, *** prdi á ru Brã S. Frnis Filh n 407. s hávts stã 110 n 377. Lrt-s á ru d lfâng n i,i, (iu ndr). (-.9 lni- 2ÇJ d:i bri W-SE dis prdis, n F- 1 ds Chits: 3 hvs stã Cn Bnitim 117. (2-744 LUGM-SE mmds rjds ms sltirs, ss sm filhs, ml, uni rmzém; trt-s U msm; ru Gnrl Cldwll, ntig Erms, 61. ( rubm sffr. Rmpi, niã, s s mls qu v0 trmntm. vz vss psiçã n inund lris vós? Pr qü s mr invstigçã, mr qu li vs prupis plitimnt. Nã bst sr livr silmnt pliysimnt livr, Un 11-? Qu librds gzá si,.., privm trblhr vs Sis srv, Um srv qu is qu vs pr Mã bst sr li bst sr mrlmnt livr,. nssári sr hrd gzs si prlysi vs tm prstrd nliiimtism, siirtf bilid nrvs ids s prsèrj d vid? Nnh lldlll, rrnu-ss pr lng* Trii.vs nvnm-nl hmm. ujm utr utrs nsguirm. Pr qtt lmbm n ffris qund prtls iirr.vs? Quiilulp mns. infrm-vs srimnt. vss pris _ Si s drg; flhrm, nã vs ix su. d liriid, lsit.m hj> qu, bm pplid msm, Estudvs mu ssprr..inbr-vs TDS S N-BRMCBS S GRÁTS. Si mrs m lgr u tlhid d inòlstl nã pis vir psslmnt; nm rsidêni, u vlt d rri hvi,, mus livrs SUDE GR, ns qus s trt id sus ppliçüs. rmédi systm. distnt, sf mndr vss rbr, GRÁTS, ixtãniiit ltri. LRG D CRC N. 15 Cnsult» grátis <1«** T SNDEN --! NDR -R Df JNER!> li rs d miiliã á» í- «l nil 4.UG-SE. pr - 5?, sl p- r sl, ntrd inpnnt, luz ltri, águ, sinh quintl; ru Csi Bsts i, prt d ru d Rihul. (--3 7 ENDEM-SE lts trrns iç, m prstçõs 10S, mdind 12X , ns subúrbis d E. F. C. d Brzil; trt-s n ru d lfng 218, sbrd, m sr. Mtt, (2.737 EXDE-SE ri prdi nv, nr fi nts- m Dr. Frntin, pr. LUGM-SE qutr bs ss - * *- bds d nstruir, á ru Tixir Pint d R Css trrns nini..r.rit suprir; luiiérs; prinz bn: Eis llit: Entr s lbrs dms qu mn-,rin hmr s sus pláis s lbrs rtmnts, stã mulhrs,i«imprdrs Cnstntinpl; Rmir, lbr pl su s duquz Lsdi- Luiz d Búr trn Dslittliérs; mm. d Sbür, qu fizr jus. pl su spirit, á miz L Fntm; min. Hlvtius, sps d ntávl mdi Mri Lkzinsk, brnz brkirh. Entr s ntliilidds msulins, itri sultã Mhmt, qu pri vivr mis m s rts d qu m s sus dliss; Clbtt, qu mndv lr fulitr ds gtinhs qu sltitvm ns tpts d su luxus gbint trblh, Hnriqu -\ugr, lbr tr drmáti, qu sub, pr mi d rts, grn suss d su stré ns mpnhis thtrs. histri é muit pródig ns grntís vults qu rditrm.h pr ds rts pr litur d futur. Euripis nsultu s rts pr vr xit qu tri su trgédi lln.. ssim, sntnç d futur pl litur ds rts nã é, psitivmnt, is tã frivl m s pô imginr, s qu sj: fit pr rtmnt mptnt. X. i).6sb) Prmby LUGM-SE tlã qur. t, junt u sprdmnt, m s d fniiii, psss ( u trbrlhm fr. Ru Brãn ltp t;i iss. Pnt ds bns. LUG-SE, n stçã * l. pr is, s. ru lnüni d Fns, m 2 sls. 2 qurts, spns, sinh m fgõ gz l-nh, jrdim grn quintl, Chvs 110 rmzém d squin trt-.s n ru Clr llrrs n 9, (--93 LUG-SE grn pri pr hspdri, plndid; irt-s á ru sbrd, prm lgr sd Lp 4.2. (2.743 LUG-SE, sl frnt, m u sm mbili, própri pr sriplm s fmili, 11 28, ru d Cttt, sbrd. ( LUG-SE, n xllnt birr d * Tiju. uni s pr pqun fmili trtmnt, m luz ltri grn trrn! pr vr mis infr-.nuçò.s, nn ru Cn d Bmfim (2.702 LUG-SE pr ru, *! ru Ctby 11 qurt m jnll sl sm filhs; á 80. (2.823 LUG-SE sgund ndr d -t~* di d ru d Rsári 136, pri pr fmili; rt-s prprirmzin. (2.730 ntd), quintl, vnd d trt-s 172, 174, (Enm dis qurts, dus sls, jrdim; s hvs stã n sr. Pvã, á msm ru 47. n ru d Rsári 170. (2.802 pr í> nti t d stçã; -trt-s fng 21S, sbrd, sr n ru d: Gri (. 737 ENDEM.SE mprm-s prédis trrns mprst-s dinhir sbr liypths, m Rh, bulvrd 28 d Stmbr 361. (2.780 \r U.\DE-SE, n birr mis przivl sl id, hlt, m 2 sls, 5 qurts, prã hbitvl, q:iintl, t.; rn tulmnt, 2:640$; infrmçõs á ru d (rm 19, 1 ndr, m prpritári. (!,8-1 :8$ ru d i. DE-SE b sinh nv, qurt, sl sinh. pr... próxim á 1uh; trt-s _ n lfâng 218, sbrd, sr. Gr- (2.737 LUG-SE lind 2 ndr * di.á ru d Rsári 115; pr tlir u fmili; rtóri. l pr-.própri trt-s 110 (2.726 ENDE-SE bm prdi n ru Sut Crvlh, tnd 4 qurts, sls, sinh, prã hbitvl, t; pr 10 nts; trt-s n ru d lfng 218. sbrd, sr. Gri. (-7.17 Y;.:, K.\)!.M-SE lhõs, rfípriuáin. mprm-s vnm-s rinçõs td qulid d mvis, n ru d Hspii.!; s nv, pr. xim á ru d Núni. 12.8,1.1 \r 5ND á ru ts..-se uni llnriu pin, pr :?, Tds 8$u; s Sn- ( Divrss U.S inthmtis, pr prtssrs ffiis; ru Lrg 11 18, brd, ds 12 ás 9 hrs. (J.77 LUG-SE, **^- sbrd 124; trt-s 11 pr pqun fmili d ru d Cttt n jllik.ulr ( -* gr Cl MFU-SE J fírls 0 Crri S42. s lé 4:500$; sr. E, C. Cix d (2.783 plcete X nd»--* Bô lj. i.ug,\:«-si in» tut rn in Xvir «li s ns. pr- rn- :ís>. LUG-SE vst sbrd m dus sls frnt..dis qurts, sl jntr, bm trrç tnqu, pr i8$; n ru s d Gn 161; s hvs slã n insiiiu ru 152. btquim, ill Flistu, própris pr ngóis s hvs stã 110 ti *>!. Trt-s 110 msm LUGM-SE ** fmilis u bns mnids \ LUG-SE. pr prç módi, s nstruçã mrn, tnd 3 qurts, 2 sls, sinh, spns-, quintl luz ltri; trvss d Luz n 20. Ri0 Cmprid; trt-s n LUGM-SE. n 25$, ss nvs, * m sl, qurt.slt trrn, m z Lb, Estrd Mrhl Rngl. Trt-s n msm strd n 678, m sr. Mur. (2.834 LUG-SE prdi nv ir:* r- ** inttzm, m z Lb, Estrd Mritl Ungl. hv m - sr. Mur, n dit strd, 11 (Í78. (2.S35 LUG-SE -1*- m Xtt inlí, (-.810 ils, n 24. s d iqi), m quintl; Ur. Cr. ru 3 qurt s livs siã. bll r- 1 nfrt, ld Quint d bns á prt, Jky-Club Csdur; prç d ép; vr á ru Sã Luiz Gnzg -346; trtr n ti 35. m sr. rthur. (2.764 llò i nv m ld slubrrim. prt ist, (li; Y ENDE-SE brrã trrn plntd, mdind 11X811 tu., á ru Mrr d intém 77 (Myr.): tr-, Ptróiní, ru d Hsd tr m liii u. (rtóri). (2.713 ULS nurss prfssrs ffíi. 18, sbrd, ds 12 á n Mrinh, pr s; ru Lrg ii d nit. (2.771 ENDE-SE uni btquim livr siiibrçd. m nlrtu é mriln pr fmili: 11 Estrd d P. nh n 788. (-.^-l t-wijtiitf^n»!*^»*!!»*!^^ iyiss fitiibis Cviiiiur Hsitó bll /-1 CUU RS plliids \j qiiiiiníi vnm-s i á ru ds Nvs 1-. Pul t Thrz. brns, pinírm-s Mtts. Sn- (3.809 \rende-se uni s; trrn,, 5» 50, pr ; prç, 1:500?; ru Nmi Crrê; pgd n 17; Enntd. ( murt $000. Mém Sá pnsã, lug-s pr rpz nt; vnid 19, m s fmili. (2.836 B1 ENDE-SE hrinh r vlhir l P,rr rmlh, ru n 121; lgr muit slubr águ; bns nqus grn r; prçs rzávis.,pw LUGM-SE spçss mi-.m--i Tllsj mds m jnlls, á ru Dzmbr 85- (s f muit rdu- it grn). lugul brt, prm s s lugm psss nts ) grn trrn s m it mmds; n ru Frnis (b.tiii 2iW n. 79, prç 2:800$, ngi T urgnt. mtiv é tr prprit- vlugm-sv bns mnids m,, rtirr.s pr Mins. Tr- ^ --nh inpnnt, n ru ds ^ ^ 5ptrini n. ns., H ypthecsi Qulqur qunti nn iiilqur pri;-, m rpiz bns jurs; ru. d Hspii C, s. brd, m J. Pint. (i.s--i rs n (2.766 ; LU-9E tun bnit sbrd, s nv, á ru i Cttt 11..CS, tr t-s ri rniiu- <1<> msm prdi, ulusül lug: -SÍ 011 \ pr s trtr 113-, Lrnjirs n-s u ru pnsã. pirng n (2.822 t!l0$.»lüd m prdi n- LUG-SE s n ru Ti- xir Ribir , tm dis qurts sl, zinh, quintl tm sil; hv stá n msm ru n. 24, n s trt (Bm Suss). lugul, 4?. l-s80 LUGM-SE qurts, v, prt ds bnhs mr, m s d fmili. 40$. 8$; v- hirs distihts; ru \p-.rng. n 113-, Lrnjirs. (2.S21 LUG»! ü M D bns qurts muit rjds, tnd imiit git, s muit sijg ; ru Dr Crls Ti. Prç 30»«*0» 2492 LUGM-SE LUGM-SE s bs ss d ru **- isn Spuhy US, 298_»,8, m 2 sls, 2 qurts bm qutntl. t287 S s rmzéns G.spL* stã vnnd tud pr prçs muit rduzids ln tds l dn tr qu rtirr-s pr Eurp, n visinh id Nithry, in minuts distnt d pnt ds Hrs, nrm splndid prdi d prtd ntri, snd pdr l, m trs jnlls d frnt, qu dã0 pr bll jrdim, n ntr d id; uiirnint prb tpinbiim, lnd si grns qurts, dus sl-r mpls, rrdr, qurts pr rds. mpl sinh. Y. C,, bnhir, tnqu, illiimiiiçã luz ltri «z; m d trm 9,10 pr 66,10 fluids; ld milrd n prt ds funds: li.m trrn n llid, km vlr d 12:000$, só trrn, m bllíssillj std nsrvçã; prç qu rndi, r 2í$ mnss; situd á ru Sã Jã n 21, áuli; livr ilsmbrí d qulqur niis; s hvs stã pr fvr, n nhid nfitri d sr. Trr, ru isn d Uruguy; pr mis infrmçõs ru u lfng 130, 1 ndr, m prpritári, ds 3 ás 6. ( ENDE-SE. 110 ndrhy, tun munifi trrn, qu m i 111. frnt, pr 22.S0 il íuii d : prç. 3:400$; lfâng ndr, ds 3 ás (1. (2.74!) CS - uls urss nrml ru l.r. 18, sbrd, d nil. M ltylgrplu QDimril; 3 12 ás d (-.771 RDEUSE iu. n , d Mnt d Srr st pitl. (2.760 TjlKlKM»SB ndidts pr s s. lm primris Hunilurls; nsln.vs prtugu/., írnz, nglz, Usiin utrs mtéris, n ru Chvs t. ri n. S, ís. Clu-stvã. RECS-SE d sói, qil dis- -* pnh 2 n 3 nts, pr snvlvr fbri fé, tnd b frguziá, Crt á st rdã. á /... (--75 UEM mis brt vn mnts d 1 qulid é zm s Uis Mrs; n ti Sá 11 7»- Q n..- rmirs Es- (2.073 llnri Rbll jüíiíi. *> lírnsiih im Mrir, Rs Suz Rlü l* lilhs (usnis) lfriiçisr Mrir liülnft sps liulli lgs hi Silvir, njiriii tds s prnts u migs qu nipuliiin -i rsts mrts su pnd sps, lilh.i, nr, (inilti.l.i. filhd mig Químr Pint Kbll d nv nvid.i 11 pr ssistirm miss tl sii di, qu pr trn rpus sti lm mndm rzr, sgud-lir, -2 d rrnt, iís 9 hrs, n grj d Cmpinli, m Csdur. Eugni Nví bru (SNHSX1T) 10 ijei. irm JE pr flru EL.S d õlbã. mpr-! hrutri Gm SELLS vn-s, n l Stml g tlm. ml LUGM-SE bs ss, m nssári, bm quintl md lugul; ru hy n 3. SGM SS ST Prç Tirnts, isn H pi tirs pi-prrs pr ngi d ru fddl r.b ns. M» *3T. Trln-s nst i- Um/m Dm»ii»u. t LUGM-SE bs ss sl u- *» pqun fmíli, m dis qurts, dus sls, luz ltri, t.; prç mrd; á ru Cn d Lpldi- (2,022 n r.(2. S ** LUG-SE pr 90$ mnss s nv X d vill á ru it Dzmbr 85-, m sl visits, qu tmbm pô srvir qurt, pr sr inpnnt, sl d jntr, dis qurts, zinh, w.. bnhir m mmuniçã intrn, tnqu pr lvgm, luz ltri quintl; pr infrmiçõs, á msm ru 79, s ; trt-s á ru Thphil ttni 45, sbrd. 2* 599) Eu bix-ssigiid vnh, pr mi st, grr tds s mus mi- 50S frguzs qu m judrm h =2 nns, té st dt m rm smpr prfrni, m uxilind pr vivr rir mus filhs, nã si m grr sts hbrs Dirtrs práris d Cmpnhi Brzil ndustril tds, qu-têm-m judd té st dt.. Mtiv d -trç mir d nã pr ntinur, pss mu stblimnt pr s srs. Bilim & Mhd,.find rsidind m Prmby, á dispsi- ã0 tds s mus migs, pr qul-.qur is qu stj m mu ln. Mnl ntôni d Ci).5Í1 (2.640 DECLRÇÕES LUGM-SE -*-*- n stçã Chár ds Junir. vnm-s prdis, d Pnh; trt-s n Plmirs, m Lb (2.0S3 LUGM-SE bn, mnids pr ss sm filhs u rpzs sltirs, m lmbm s lug ld sbrd pr prç módi; ru isd Spuhy S7. m frnt Brliin. (2.422 LUGM-SE mmds muit b- À*- rts, vid á ris qu trvésn ru Brã tpgip n (2.787 snts 109. LUG-SE prdi á ru Prir uns 196; trt-s ít ru Rufin lmid 18. n s hm s hvs, ill sbl. (-*-7»5 LUC -Xu LUG-SE mmd L dus psss séris md sts: LUG-SE b sl d frnt, m ntrd inpnnt, n pr- C d Rpubli n 40. (- 7l-5 ru Gm rl bri. R S, s i. l;.is n Crvjri LUGM-SE, n ru Gnrl Syçss, m 2 qurts grns; 2 sls, ltrjid. grn quintl, iu$ lítp; frmàç3s n msm ru. ií>, litfg rmzém. (2.046 LUG-SE nv grn rinzm; 4 prts, m mrd pr fmili, sbrd m 4 qurts, 2 sis, luz ltri -gz td nfrt; lug-s junt u sprd: lr, l d ru ru lirã Lpld tr- Msquit 7.?8. prpnt suprir. LUG-SE s, n ru gip n 00, s. próxim d Bnir, Sã Christvã, sls grn ár; 02. ç qurt vs stã n msm ru 11 \LUG\M-SE, n ru D. Mri n- *- * j-ll, bs ss rntmnt nstruíds, próxim á ru Jrdim Btui, 75?. 9 $ <- $.. rmzém, pr issi trt-s n vnid n $; s. Gáv, (2.64; 1 Srá prm 2 is h- (2.7 = 0 LUGM-SE ss nvs, m bs *-*- minrlçõs pr fmili. rgulr; á ru Brrs n 67. ill Muni, Cpbn.; s lúivs stã n n 73. (2-55,1 LUG-SE prdi pr pqun fmili, rjd; m bstnt n ru Nv d Sã Luiz.45- d ru Cst Frrz; -prç, EXDE-SE grn vnid Slvdr d itrrn d Sá, 192, lvd, nivld, murd, dnd pr 19 ss rnd 27 nts. hv (6n ENDE-SE brrã, m trrn u pr 40 funds- td rbrisd, m águ nnd, ru Sylvi n 65, stçã0 d Rms, E. F L.; trt-s n msm ll; prç, 2.500Ç000. (--340 TT EN-piS-SS. trn, ; (l írnl pt difir; 5 :s!j 1 ndr- ds 3 ás ndrhy. bll 1 bn á pri, m : lgr slubr. prill- ; Snní lfâng 130. (2-7-1J. Ms mvis, lhõs fbri rnld, m frn-.- á stçã d Pid, sfi mplidr.-s. m pr; qulid. Cmnlt srtimnt drmitóris, sls s visits. Rfrmm- -s lustrm jntr, lhôi ENDEM-SE ns, 6X35, Mtt, Myr; lfâng 130, 1 bns lts $, n prmpls ; ndr, U trr- B d difir; s 3 ás 6. (2.746 s s mv:. n Mri d Glri bri llis mis urnfs, grni ás psss qn s digurni mpiuihr s rsts n-.rts su qurid filh, unhd, ENT.ENM NES BREU, nv s nvidm niiss -411, i. sutfrgi su m, srá rzd hj. d rrnt, ás hr», triz 10 Engnh Nv. sxt-tí u (gr-j mu ntôni Ms: Pint 1. quintl squin $; Ri Cmprid. U LUG-SE tun s m dis qurts, dus sls; ru Tnnt Ern- Myr, bns Jsé Bnit- (2.782 ç 143 i. v\ ENDEM-SE bns lts d trrns dinhir prstçõs 24 mzs, ns rus Brã Msquit, Jsé int, Brã d Tripu. prlll á d Uruguy; Mri mli, Mxwll Brã Sã Frnis 1ilh, tudi n ndrhy Grn; vr trm Tmiri, á ru Brã Ms sbrd, ds 6 ás 10. ds lr quit 1 16 ás 18 hrs. ( LUG-SE bm prdi, sbrd, trrn grn ntígu ms quê, pl tmnh mmdçõs qu dispõ, srv té pr pqun fbri; lug-s ld u prl, u vn-s pr módi prç; ru Dr. Csri Mbd0 n 20, n s trt. tds s dis té s 10 hrs, stçã d Pid. (2.779 Y EXDE-SE b s m du. grns sls, dis qurts, grn zinh mis pqun puxd, tm águ m bundâni:, trrn tm 11x50, td rbrisd, á ru lg n. 12. Bm Suss. (2670 SENHR snhrit çitm lns pr urs primári lingus frnz inglz, í ru Cstr lvs n. 121, Myr. Club fitl: C. mnt Fli d 1- Ru Ur. Nlièyér n Engnh d Dntr ssmblé grl pr prstçã d nts liçíl dirtri, sbbd, 20 d rrnt, 6s 19 hrs. 0 srtri, Jsé yi. üpiisi LUG-SE jnll, prç, Mtts 130. bm mmd m ru d (2.64S 25^000; DÜGi-SÈ, brt, s d ru.d. Mri 85, stçã d Pid_; 2 2 sls, águ ltriid, fbri d nurts, hv trlr. n rnld. LUG-SE, pr ntf,.1. d rn Sã Crls mvis (2.7-i stã n n 104. s 11 s hvs (2.723 LUG-SE pr 140$ mnss s nv á ru it d Dzmbr 79, tnd n pvimnt suprir dus sls, dis qurts, w.. bnhir m bnhir smltd,, n infrir, sl, dis qurts, w., t. Tm luz ltri, quintl dus ntrds, prstnds pr dus fmilis. Pr infrmçõs, á msm ru n. 79, s, trtr á ru Thphil ttni 45, sbrd. 2»598) LUG-SE xnt s, m 3 sls, 4 qurts, m jjinçlls, prã, grn quintl ds s inmdids: lugul, 120S; s hvs á ru Chvs Eri 721 rmzém, nll Sã Chrislvã. (2.774 LUG-SE s n Dr. Mi Lrd, Rdrigus. 85., d. ru ntig Snts (2.724 ntr Uniã is Emprgds d Estrd Prr Cntrl d Srzil SSEMBLÉ GERL D rm d sr. prsint nvid s srs ssids quits, s runirm m ssmbléd grl, dming, 21 d rrnt, ás 4 hrs d tr, nit B, & ru Dr. Dis d Cruz u. 177, Myr rm ds trblhs: Disussã ds Esttuts lifri d nv dirtri. L srtri, JtTri Fns Dr. Pdr d Cnnli D Fuld Mdiin d Ri Jnir d nstitut Pr» tçfi ssistêni á nfâni. Clini mdi mléstis rn» s. Rsidêni, ru S. Slvdr, 73, Cttt. Tl,: 1.633, Su** Cnsultri, ru d Quitnd , ds 3 ás 5 hrs d tr. Tl.; S- *. Cn» tri, LUG\-SE bm qurt inpnnti á vlhir d mmri u studnts; ru Cssin n 23 (Glri); luz ltri. --- d pins, m pqu- ENÇ ns nrts. i$; nrts irs brtissinis; hmds n t Gurny, prç Tirnts 87, tlpili, v /.i UUGM-SE s ss d ru Migul Piv. 173 }.h» m, duil.s *- s dis qurts, sinh, huvir quintl, frrds pintds nv, u,z ltri; lugui, 8$ pr-mz s hvs stã n. ru d Cnórdi n» 62. n s trt. t-/ 3 LUG-SE s nv, m dis qurts, dus sls grn quintl n ru inn Drmnd Trt-s n ru Brã Msquit n _,. (2.612 LUG-SE sbrd0 d ru d Snd 351, próxim á ru d Rihul, iii tds s rgrs higiênis;, tm trrç m td xtnsã, m tnqu pr lvr rup; s tm bnhs qunts fris, é illind luz llri, tm fgã gz. s hvs stã m frnt, n pdri; trt-s á ru isn d Ri Brn- LUGM-SE 70$, 75$ S$. xllnts ss nvs, ind nã hbitds, uiin ssbrdds, m luz llri, lnd dis qurts, dus s- s, trrç m lvtri, sinh, m fgã nômi. \. C. huvir, lnqu grn quintl td murd, tnd d s dus ntrds própris pr dus fmilis pquns vivrm inpnnts; n ru Silv Rg 35, próxim lrg d Jré, Rihul, srvid pls bns Csdur. (2.773 li hár, m muits rvrs írutiirus, pusmu ind ngun ntiv hir. prdi nfrtávl, ntri mir tl li, m dis pvimuts nstruid n ntr d trrn. Pr trtr n ru Mrsuiz S. int 11. «PUtTi HMEQPTH100 E: Um sbid grn flt qn xisti n mdiin hmptlii d uin purgtiv, m qu 03 pt» st mdiin punm lnçr mã nr surns, ns ns m-qu fi trnr n- Cssri fzr u,s d pin-gtlvs, s unis rurss (16 quõ prim lnçr mã rm, 011 fzr us d«drgi llplhs, u ds lvgns inlstins. Ests rurss, , n111 s iiinvulnts, primir, nã pssr d pllitiv, pis «u iti-ll ê mmntân, líni d nnvnint rfir i n. tstlns, ngnd, triins pr mis nnvnint, pl inid qu us. purgtiv NTi- viu snr ; st flt; su us pr lg tmp. sguid, m, nflllvlmént, qulqur prisã vntr, pr uiii ntig qu : sj. Est spifi tm mis n vntgm, snd prprd m pqunins t- bltts, pr sr dsd m purg- i tiv frt u fr m» nvílv pr s psss qu sffrin pri- Bã vntr liliitul. ssim m tm. bm pd s usd pls rnçs ti qulqur d. su us nã dpnd d qulqur ltrçã ds hábits d vid du pss qu fizr us dll pd jr usd disslvid 0111 gliní lit, t iiu vinh, u msm s. Nã tm gst nã us ólis. Prprd unimnt pr MNEL JQUM D CST..:.-.. Fbri m Ptrplis: vnid l» )Jvmbr n Phrmi Hmpthi Dpsit (Cs R. Hss & C.) Ri Jnir (Ru 7 d. Stmbr n. 61 rn.-.1 splndid RSPSS-SE s d mmds, m ntrt sis nns mi, m grn trrn rbrisd td lugd inquillins; pg 260$ pr vr trtr, ru 164, ill sbl. t viuv, fil- d -::! NTÔN MSS- PNT, nvidm píij íim miz pr i.-v.uir á miss qu, m siiííigi su.- m, srá lbrd hji. fixt-fír, 10 d rn 11!.. á» «hr», n igrj S.-nr. Ril; 30 di d. s.u fhiiiuiu, nfssr.nd-sê trn.-imthit grts. nn M:>.ri-,. i Silv Cut! rbi Suz bns 772$; Frn (2.803 TRSPSS-SE livr smbrçd, tnd mr. ui bm btquim ti i mds pr fmili utrs lugds bm ntrt si prtnnt quizr; infrm-s m sr. Srs d zvd, á ru d Misriórdi, 28. (258: Ci KNTDE-SE mil ylindr m 3 ld d frr, pr pdri, nrin 11 llí. rls ENDEM-SE: mhin pp-rlhr mldurs; mhin dç ngizr listr; mhin d drnt.v. dit d mssr miturr; srr iultir. 25 ylindrj d ç_ grvds, 5 mtrs ltris mis prtn.., tud prprid pr fbriçã mldurs; vr á ru Cmrin ffi. t Ernis t;rnndí3 Junit snhr filhs. lbrt Cut Frnns. snhr, titi. riqu E. Cut Frnns, s. nhr filh, Jsi Cut Ernns, snhr filhs, Mittfi Cut Suz, nvidm sus prnts mig., pr ssistirm á miss d trigsim di d fll-inint su przd sgr. mã. vó bisvó, NN MR D SL CUT, qul s rlisrã hj. sxt-fir, in d- rrnt, ás p r,2 hrs, n grj mtriz d Glri, lrg d Mjj.hd. pl < ii s já SC nfssm f.unm. mnt grts. Brz Slid Prir SE PS ipr: illtli KX1EM-S1-. < mprm-s rmçòrs, blõs, priiss.- dlvisõs r. utrs mvis; ru S nhr d.- triz >... \ líifh (2,.3S.-_ XNERSR.[0 S < SMENi viuv Mrr Pr. ir. mis pr lid UK35 RER. n d su miz ssislirm ã miss m;rn/lin lbrr li 1 d rrnt, ás l Sã l;é, u grm. G 11 ti: lie S Lim s d nm.irs d fl- Z PEpsss fins mi- : u (l LUG-SE. psss séris, grn qurt, bstnt rjd, m u sm pnsã, -prç rzávl, m s -fmili, á ru Junquir Frir n, próxim á prç ffns Pnn. (2.772 jug-se, pr 8$ mnss, prdi á ru Thdr d Silv n» ENDEM-SE, minut Crdvil, trrns 200$ 300$ lt dinhirb m prstçõs; trtr m prpritári, n bulvrd Sã Christvã 46, sbrd; tlphn, 1.862, ill. (2.037 E.N-Dli.-Sli bm pin m bm sld pr 450?; KN-DE-SE ;in bm d Stmbr yél 1 ru ; (-liu Pnin Crvlh d livir \r ENDE-SÈ grn qun.id 1 rmçõs, blõs, splhs, ms: pdr mármr, p, mármr vitrins, divrss.tmnhs fit:s frs á prv fg, mhins r gistrdòrs, mni uins, pr limtis snhrs, mhins stur, lip lirs, liquid-s pr qulqur prç prç d Rpubli ns. 71 ; 5.092, Cntrl. li 1 FFGTt 1)0 PSENT )0 Ti (2.251 ENDE-SE Jsé Bnifái ts, m trs pndênis. bm -prdi d ru 1-8r, Tds s Snqurts, dus sls mis trt-s 110 msm. (2.704 ^6-\. s hvs stã n 1 Trt-s á ru d lfâng n ndr) (1 (2.7S9 Y ENDE-SE uni grn prdi, n B d Mtt, prstçõs bs mnss, snd primir prstçã 10 nts; tm 4 qurts, dus sls, sinh, spns, bnhs qunls fris, jrdim, grn quintl; tr. t-s n ru d lfâng 218, sbrd,m sr. Gri. (2.737 T7- END.E-S \ brrã, END.E-.SE trrn, m m qurt, sl sinh..n trvss id n 14, S.Christvã, pr infrmçõs, á ru Esbr 113. (--79 ENDE-SE bm prdi, m 4 mnids, nstruçã rnt, bm trrn td murd, pr 4:200$, á ru ndré Pint 56, rtird dis minuts d stçã d Rms. (2.727 ENDE-SE mgnífi s, nstruçã primir rm, rd d jnlls, prã hbitvl, igs rvrs fruliffrs, -jrdim; ru D. nn Nry n 496, stçã d Rh, vr trtr n dming, ds 10 ás 4. (2.78S ENDE-SE xllnt pin d lbr utr C. Blistin, prfil uni nt ris; pr mns Pin d ur, ru Kiluu- (2.600 t, prç; l, 425. gm d iin; vds, prtn LUGM-SE, pr 5$000, s ss ns., d ru Umrnin n» 32; m-s finç»,- trts n ru Crá n! 24, stçã S s n ru Frnis Xvir 60. (2.720 LUG-SE s n ru Crds. m trs qurts, dus sls, sinh, spns quintl; trt-s n ru Trrs Sbrinh 11 10, Myr. (2.706 LUG-SE b s, n ds rujs n 07. Fbri Chits; ns hvs n n 89. (- ru ds 730 \ LUG-SE bm qurt. ntrd inpnnt, m s fmili, só pr snhr u prári, sm fmili; n ru Crá n» 24, stçã Sã Frnis Xvir. -M LUG-SE s n ru d Su, prt d ru d Livrmnt, lj sbrd, prç módi; trt-s n ru Snhr ds Psss , lj. (2671 fis Minrs, Hins Extrnáirs, inhs fins ms, Lirs, Chmpánès, t. BN^KEGS DMCL J. Friri-**?» & G. ENDEM-SE dis trrns mprst-s mprm-s prdinhir sb hyptlis; trt-s m int Crm, ru Jrg Rudg 21. (2.781 PRÇ TRDENTES.27 Tlpiiii C9g CE.\H» LUG-SE **.pnsã; ru d Rihul. qurt, m u sm Silv Rg 40. stçã (2.701 LUGM-SE sl qurts frnt, m ds s mmdids, fmilis nts;: ru Pul Silv 17, prt d lrg d Cnl, prlll á ru Chvs Fri, Sã - Christvã (2.733 LUGM-SE dis prdis nr 100$ iffs, tnd st sis qurts; dus sls, quintl jrdim, gz luz ltri, lgr lt, frs súdvl, própri pr fmili strngiri ud intrir; n ru d Flrst n. hv stá 110 sbrd , jun- Ctiimby; n s tri, ( ; t; LUG-SE, pr 1»*-.m dus sls LUGM-SE bnits qurts frnt, bm mbilids. m piiã, pr mçs d trtmnt;.vnid Cntrl 8j, 2 ndr, ld diritu :$, s trs qurts: tm ntrd pr dus rus, snd frnt pl ru D. nn Nry 328-; trt-- s á ru d Thtr 19-. LUCM-SE, pr S? mnss, 4 bns mmds. á ru Snt lxndrin ri sr. ffns s li;, n m-,-s m m prdi. (2.790 LUG-\-SE - b sn d ru is-» n Spuhy n 154, mnllmntê nv, m trs qurts, dus tsriáòsãs sls, sinh, quintl b instllçã ltri: hv st n btquim d squin, n s -.rt.i. U.716 LUG-SE prdi nv d ru Sá Frir 34. m ds s mmdids pr grn fmiü; lugul, 205?t i-7s LUG. Dr. LUG-SE m ntrd nh quintl, n puhy n 144; mgnífi inpnu! rn isn çjnrtsi Sw nv, n Tiju. m 6 qurts, 4 sls, inifãllçã ltri d lux, s sprd pr rds; prstçõs 500$ mnsis, snd primir 20- nts; trl-s n ru -d lfâng 21S, sbrd, m sr. Gri. (2.737 ENDE-SE çã mrn-, prdi nstruç:tn mnrun; prstçõs d 200$ mnss, snd primird_3 nts; Cm 2 qurts, dus sls, sinh. t: n Engnh d Dntr; trt-s n ru d lfâng 2.8, sbrd, m sr. Gri. (2-737 ENDEM-SE grn hár m frnt pr ru Sndr Jsé Bnifái, ru ugust Nuns, pssnd bn n.t frnt, distnt 2 minuts d stçã d Tds s Sn ts; b hár rbrisd m slid s, n ru Cnslhir gstinh, xllnts lts trrns, n ru Jsé Bnifái, m ll lt m bllissim pnrm. Prçs siã. Trt-s ds 8 ás 10 hrs, n ru ugust Nuns 75, u ds 11 ás 16 hrs, n ru Mrhl Flrin xt 11 9, fbri d bnirs, Crvlhs. ( ntr d Snt Cruz. innd pr mmtr, frç d,1. Ru prri n Mtdur Publi dq C2.5S4 ENDEM-SE, pr supr l- gr: suprir mbili sl visits, bm tillt, mi mmd, gurd-vslids d nllá gurd-prt ní vidrs grvds m ir blnç. ( mis mvis, n ru 24 d Mi 2C8. ( T.uiz Cnrvnili. i C livçii, su mulhr lui.s, nvidm tds s sus prnts migs pru ssistirm misrs qu mndm rzr n grj d Curt d Snt Ciik, ás 9 hrs d mnhã, d di 21 d rrnt, pr lm su irm.i, unhdú li Pónin Crvlh livir, pl qu s já s nfssm sirimnt grids. 2;767 Ezquil Mrisi i Cniçã Fiü Pim :.7S6 ss br-. pusiii!00[ mq ujji ut püj mdind 36 mtrs d frnt pr 40 d funds, frnt- pr ru Jquim d Suz trvss Nv n 2, m nhrjá; trt-s ns msms. (-7»r ENDE-SE iun btquim, m ntrt; mtiv, é tr utr ngi tr mudr ffiin-; ti ru Gnrl Pdr n (Í tt KNDEM-SE, prtiulr, v tnrin utr hllnz, dnd0 muit mgnífi lit; n ru Dr. Dis d Cruz n^i. (Myr). (-35 i ntôni gni l.iuir Pul, nslm Gnçlvs 1 ir u- ENDE-SE, bd s, di, qurts é própri m pr n $, hlt trnir, m dus ssinh; trrn 15 mtrs d frnt, pr 10 mtrs fund; livr smbrçd, prt d stçã d Ri ds Pdrs. nfpnn-s 110 btquim d sr. Mhd, m frnt á stçã. (2.712 fir Pul, snhr fi/s; Pdr Czr Lurir Pul Mri lxndrin Pul, M. gdln Pul, Mritt Pul. Frnis Gms Psspçã, snhr filhs,. bl nlni0 Rdrigus.snhr, dlrsmnt mpungids m fl. limiit d su idltrd sps, mã, sgr nvó, EZEQUEE M- R D CNCEÇà PUL, iividm tds s psss dç su miz mpnhr s rsts mrts d insmi hj, ás 15 hrs, d ru Luiz Brbs ti 93, ill sbl, pr mitéri Sã Jã Bptist, pl qu s já s nfssm trnmnt grids. ENDE-SE bm d bm utr stá prfit, puhy 87. pin Frnz. brt, pr 250S; ru isn S- (2.710 r ENDE-SE s, m- lguns brrõs rnnd 300$; 7 :$, funds. -s n msm.790 LUG-SE, *-* b n!r;ul; Pdr sl sm filhs sl frnt qurt npnnt, n rn n» 206; -u t-s n m Gnrl msm. (2-797 TT ENDE 2 4 Bô ist, trrns fng lt-se lts d trrns, 4 nts, junt á Quint d, tliniri.r u prstçõs; iills; tr.ti-s n ru d l- 218, sbrd, m sr. -Gri. (2.737 r-r K-NDE. prxinv trt-s n brd, sr. SE s ná 1 á p H, pr ru d lfn Gri, Pid. 3 :-u$; 218, s- (t-73? m Hnri 203, pnr n» f grn trrn á Tds s Snts. (2.762 ENDE-SE uni bm trrn, muit prt vr t: çã d d stçã, m 10N62 m.; trtr á ru Sntóri 34, st- Csdur. ( , m trl-s jri. ENDE-SE trrn d ru dri n. Tds s Snts, ué d n í.xj.sm., pr i:i$; ru Urusuyn 121, rl- (2.776 ENDE-SE br d ps, m pid pr z tnlds, m ptim std; pr vêr trtr n d Zby n 177, ilh d pri idòr G- (2.-00 Mléstis tl lhs, uvids, nriz grgnt Dr. Gus d Mll, mdift bulisi ífii-liv d Plylini ds Crnçs, d Snt Cs d M-isri* rdi d 1lylitii Btfg, hf d váris srviçs línis u C, su spéiãlilád. Cíísiilirió, d S. Jsé, 51, tlphn G.ijíiú ds 2 i ás S p Rsidiii: y::u G ; r: }.[..-. t 1=6, -11 ds brts, t prç Tirnts 30, uni bm find; tlphn, (2.720 KNDEM-SE, n ru Fri Cn 326, -ppgi muit flldr inris bls, u ntm bm. U.7S-» Dr. Bbld m tsypftilis. sus mpli-.-.içi is. ppliu Cur guds lirnii mis mrn;;. Gnçlvs Dis ds s dis. \:zz, vi 73 Linris, :i.s([tiu» Ç). iirrliés prsss Cnsultóri: ru, ds 3 ás ii. t C06 X.-05

8 r-st?üpr 1 ;>y«^r.^-~r.-j^- * -r ÍJWjBKJPB 8 $*t>fir, 19 fltf Fvrir 1915 ÉPC nh mmril ti, 1 fvrir d CURiil Est rprtiçã xpdirá hj mls pls sguints pquts : «Unqui», pr Bhi, Estâni r- (ájfi, rbnd impvsss té s 6 lrs dicmíinliii, t-ús pr intrir»téns 0 l, idm m prt dupl té tu 7. liir, inr Eurp vi Lisb, rbnd linpivsss lé 7 hrs d mnhã rts pr xtt-lr té»»0. NT ls psts intrnins nins, n thsui-ri, ns. dis jli, t - s hrs d tr. Rbimnt, nõmmndnb psts intrnins; pl új «p d tr. rg, pr Prtugl Hspnh; m rrlü pèrmüfãntés m tds s pi. z d UnlB Pstl, çrs, Mir Estd, Unids, dlrtnirnt ns m*- ms dis, té 2 hrs d trd t f véspr d prtid dns pquts qu tu, stinrm Lisb, Hmburg Estds Unid!, xíptud ns d mnnhl Sud llntlqu, ntrg tm. lim n msm di, ds 10 s 2 hrs i»ti tr. RENDMENTS FSCES lfâng itnn rrdd lintu». Em mir Em ppl... ^ Ttl 2Õ2 3.TÍSC52 Rnd ni-i-dc. 1 1S : Ent. gul pr. d lül-i :09-SM DifT. mir m ~.114:0llíJ8S MMENT MNETÁR CMB Cntinuv nird m ltitu bix, td tinind m rguir m-ò-ür sm trs ffrçids. Er imit rdiiüid -stk-. d ltrás prtiulrs.ujs ppis «hm llds, ssim lund -mrd n d-iiiilni d spulçã, ms rintnd pnr bix, hrirr s bns li 1]2 bnri 12 {ijlc- d. rpssd, blnd Biissivinnt li 7 6, 12 3i8 12 bilfi, nntr lirs 12 lr2 lü :i R d., dnd s sbrns CÂMR SYNDCi Curs ffiil mw» md mtlll» Pinç» 50 ilir â vist Sbr Lndrs ljfil. Pris 8770 tjti» Hmburir $908 Í907» táli 1751 > Prtugl 2»9--<» Jív Yrlt... 4f0S5 üuns ir M3 Librs nti-lin» m md 18;7»7 ur ninl m mnd...» ur n. m vls, pr H. Txs xtrms i Unnns j8 Cix mlfiz 12 5[10 12 l< MERCD DE FUNDS ENDS FECHDS ÁRS MERCDS CPE Mlhnrs ntiis d bls i fiv Yrk dizm qu tm std m bix, ms qu subiu pu pr ul im, lntnd bstnt nss mrd Dnt diss d bix d mbi rnlmu-s prur pr nvs np/i-9, snd sts filitds pls vndrs qu tm trnsigid n bix.- Rgulv prç d CS1C0 qu frm fhds ss d mnhã tr, n ttl tr 7.0J d véspr. MMENT QÍilUb 73:17)i020..,.. 129:185;0;i2 pólis grs ntigs, 5 \ 2 Dit il Dit 2 Dit 7 Kmp. d 1909, 42 Dit 22.. Diis 1... Kmp. 1903, 5 \.,S pólis stds Ri d 103* Mins 1:0091, Dit 500Í. 1 pólis nmniipi Kmp llt, prt., Dit prt. 10,... Emp 11-00; prt. 31 Dit prt., 120 Mds Sbrns Dits 100 Cmpnhis Dnns d Snts, nm. 70 Dit prt., 15 Lt. Nins, Dit 10J... Dit 50..,-. Dit M Dbnturs : T. Prgrss $ 813S 804$ 8l5» 783! 7fi55 734» 900$ $ ndi* Hntm,,...,. Ds di Ds di 1 julh...» Entrds: Hntm.....<>,<.>.>> Dsd di,,.,. Dsd dil- julh,,. Embrqu*: Hntm..,.,,.,,,, Dsd di Ds di 1 d Julh... Divrss: Existêni,,,... Km Nithry Put «mni Qulid* - CTÇÚBS Pr W kll4* 11: )0 rrnmbu, i * Prnmbu, 1- *,, 10-0J ssu, 1 sn litl Ntl, 1- srt JJ 10*3u Mssró, r srt C 1U»5C0 Crá... 9$9-0 10»t0 Prhyb. 1. srt. 9Í800 ÍC Mió,! srt... 9»»u0 10&0 PREÇS CRRENTES, GURDENTE * HU 18S910 18$ Í $! > $ s* s $150 Typt CTÇÕ83 Pr 480 litrs íj uf 95$ 85J000 85J0Q 115Í000 DStD 9í$qp 85$,, 95$ «rrb* ;. 7*100 7*000 Qulid D Prty D ngr D Cmps D Mió D Bhi.,:... D Prnmbu D rju... ÁLCL -:, Qulid - Pr t litrs Dí 40 grãs J00P isfó D 38 grás... i2$ tfijw D 36 grás... n$ uf - LFF Qulid Pr mi lff ninl,. fi- :.%\ Dit d R. d Prt $230 $2«j LGDÃ : :.«,,. Msvinh, lm Crystl mrll id.$ Msv bm, im Msv rgulr, d. Msv bix, id. RBZ Ninl : Qulid Pr 100 Espil... 46$7 Suprir 4$ Bm 33$3 Rgulr 30*000 D Nrt, brn 3**700 Rjd, d nrt Estrngir :, nglz (Rngn). gulh ii$70 45$ 66Í700 GMl» 0$5)0 6$20) 5$90J SSUCR 6!-80, CM0) t>ll>0 5$809 Rgulv lm st mrd qu fhu m pus vnd*. <-Entrrm s, shirm 5 8JH, snd stk dits. PREÇS Qulidd*: Kllg-rinm*! Brn rystl., «29b 1 $350. 8* srt..!!!.!32) $350 í«jt. $ Msvinh $230 2S0 Crystl mrll $230 $580 Msv bm, $ ) > Tmilr $ » bix $195 á $205 LGDÃ Cri d intrss mvimnt ss nird qu fhu sbrigd mirs ntrfjs. Pus vnds s fizrm nã nstrm ntrds, snd s sbid* d 3J0 frds stk d dit*. Qulid Prnmbu, 1* sr t d srtã.-..- Prnmb. i srt Prnmb. mdin,.. isú, 1* «rl... Ntl, 1 trt... Ntl, rgulr... Mssró, 1* srt Mssró, rgulr -.., Crá, 1* srt.-... Crá, rgulr... Prhyb, 1* srt Prhyb, rgulr. Mió, 1 srt.. Mió, rgulr... Pnd, 1 srt..1 Srgip, Drs... Srgip, tbin. Mrnhã, rgulr Piuhy, rgulr... $330 $339 $270 $245 % kils 53$J 45* 38$3 33*300 40*000 35Í 45*8 80*000 kils Í9$6 6g$6 <3$ 63S000 7$ 66$ > Pr 10 kiks t$6 n$3< i$; i$7(0.nminl., i$3pq à 10Í700 1$20 1$6 Nminl i$2fl i$6 Nminl i$2 10Í600 Nminl >$2 i$6ó Nminl:; >$:!t6 Nminl BNH D Prt lgr Pr ( Em lt 3 kils 66$ Em lt 20 kils t58$40 D Mins Grs : Em lt d 2 kils <* Eni lt grn.. ój D Snt Cthrin : Em lt kils 6g$6 Em lt grn... <4$> mri. m-brri», BTTS Pr «nv Btt ninl..,- $420 - $500 Dit strngir: Pr s\i ixs Prtuguz (U*b.). Frnz 32*000 3í*««> ngl. (N. Zlnd.) - BRRCH., ji.--- Brrh Mn gbir Mins ** rf- Dit, Mniçb fin Dit. mmtótu) brr t* ««^ -.,, BRE»,.-.,, Pr ít lihrs Dit tls - Dit Exlslr.,..; Dit isurgis ; Dit Trs Jtés.. Dit Pirt... Dit Expsiçã... Dit Cr Prt Dit Cthdrl... i5$ ij$ i.l$s 4$500 >4$500 4$5 i4$ i$i6 i$i3 CRNES Xrqu d Ri d Prr. Pts mnts... i$4 Pur? mnts i$i8 Dfituss Dit d Ri Grn d Sul, systm pltin : Pts mnts... 1*000 1*120 Purs mnts... i$ i$z Mtt Grss : Pts mnts... $900 1*040 ii/úf Lvd... Mk Mrggip Typ n 1 Typ n Typ n 3 Typ n 4 Typ n«5 Typ0 n* 6 Typ n 7 Typ n 8 Typ n 9 Typ n 10 Eslh... CFÉ- FRELL Frll trig Pr 100 kils D Minh Flln. 7*400 7$6 D Minh nglz 7*400 7*600 FEJÃ Ninl i» Pr rrb Nminl Nminl Nminl Nminl Nminl Nminl Nminl Nminl 6$3 6$500 jlg 6Í100 5$500 5*700 5J100 5*3<i Nminl 72$5» 15*100 13*300 12Í200.. FUM Em rd d Ri N\ Pr kil i$ i$2 Bru mri. lru Dit sur, 42$. 43$ Nminl SSUCR Qulid Brn usin, dlv, prdênis... Brn rystl, id. Brn, 2* ft, id. Brn 3 srt, id. Prkili S340 *3i $380 )«350»*CLH0 Pr ix Blhã m ix $ 54* Em tin - _. Pr Un Gsp - ~ -i mri. (Hlifx) - pixlim 48*000 50*000 Rgulr. Espil..;; «* Suprir... i$4 Dit m rd d Pmb : D primir 2$ D sgund i$6 Bix»*200 D primir..: 1*100 D sgund $800 Bix, 7,,. Dit m rd d Sul Mins Espil... 1*400 D primir :.. i$s Dit m flh d Prt lgr D sgund i$i mrll *40 Dit d. Bhi Crngl i$ mrll *4Ó à Cmm $600 Cmm $420 Dit m flh d Bhi 8$Q0 38*500 37*500 39*7 38*500 37*700 CMENTf Qulid Mr Pyrmi Pr brri 15$0 Espil Suprir Bm.,. Rgulr D primir D sgund Espil Qu/Mdí? Pr 100 Ms Prt P. lgr 45*000 46$7 Prt d trr... 48*300 50*000 Prt S. Cthrin 43*300 45*000 Mntig Nã h Enxfr Nã b Multinh,.* t 35* Brn N h mndim N fi rmlh Nil h D rs divrss Nã n Estrngir : Brn... FRNHS Mndi, Prt lgr s Espil 14*700 Fin «2*900 Pnird n$8 Grss Dit S. Cthrin 8$2 D trig, d0 Minh Flinns : Pr i\s ss D > qulid.. 39$ 39*5 D 2 qulid.. 38*000 D 3* qulid.. 37* Dit d Minh nglz : > D 1* qulid.. 39*200 D 2 qulid.. 38*000 D 3* qulid.. 37*200 Dit d Ri d Prt s ; D 1* qulid.. Nminl D qulid.. Nminl D 3* qulid... Nminl. Dit mrin : Pr brru Em brri Nminl Em s Nminl. LDRLHS Pr mtr Ldrilhs Mrslh, milhir *000 Dits nins hy. drulis 4$ :$ MTTE Mtt m flh, kil $3*0 $560 MLH Milh mri, nrt Nã h Pr 100 kils Dit im d trr i3$20 Dit brn. d trr i3$70 Dit mixt d trr i2$6 MNTEG Mntig d Sul.. Dit Mins, kil 1*800 Dit st.divjmrs ÓLES Pr Ól d linhç m brril 1*600 Dit im m lt 1*300 PHSPHRS Pr lt,$900 2*100 Mr lh 51*000 Dit Brilhnt... Pinhir (Curityb) Dit rin Dit Rin X Dit Dméstis... D r m. rin D r m. lh m Ri X PNH Síf 47$ J0$00\. 5<>?» Cj$i. 62$0 Pr dusit i$8 1J400 i$0 $600 2$000 i$6 2 $200 i$8 l$. Ò 1$200 $900 i$5 1J7Ó0 1$200 $660 $200 $500 $620 $440 2$000 i$6 1$200 $800 13*700 14*500 i2$g 2$20 *i/ i$8 i$50 mrin D rzin Spru Su brn...;..-. Su vrmlh... MMENT D PRT PR.H* S-.il.i) M 19 Brs ss., «Grnn>. 19 Ri d Prt «Drr». 20 Prt ltfr s, «H.-uijm. 20 Prts d nrt, «Srgip-, 20 Prts d nrt, «lihi., 21 Bilb s, «Lã 1 H. 21 Rif s, ultqur». 2Í Prts d su), «limpv». 22 Bidés s, «Divn». 22 Prts d ul, «rin», 22 Livrpl, s*,, «Hsnn*. 22 Nv Yrk s, «Crvdi. 22 mrrçã s., «Stllit», 23 Ui d Prt, «<rdi>. 23 Gênv ss., «P. Jmbrt* 23 Ri d Pri, «sri». 23 Prts d sul «Uuhvb». 23 Ri-d Prt, «P Mfld.K. 24 Ri d Prt, «Tubntim. 24 rsjú ss. tpb». 25 Brs s. «F.rld». PRES SH Crvlli ss.,nphillphii> 19 Livrpl s, «Drr>. 18 Ri d Prt, «Girni 18 Lgun ss. «nn». 19 Brs s, «Grrn». 20 Prts, d nrt «Muui-y». 2i Prts d nrt, «Bhiu. 20 Prts d sul, «tub». 20 mrrçã ss. «Stllit*. 20 Cb Fri, «Qudrs,. 20 Rib d Prt, «Grrn». 21 Ri d 1rntn, «lã 111». 22 Ri d Prt, «Din». 22 Flrinóplis ss. Plnl». 22 S. Filis s. «Filns«. 23 Nv Yrk rdi». 23 mrrçã, «Íris». 211 Hi d Prt», «sri». 23 Ri d Prt, «P, Mfld». 23 Gênv s. «P.Uiiibrt». 24 mstrdnm ss. «Tubni». 24 Prts.d sul, lt-itib-i». 21 Prtsd sul, ««tq jr». 25 ris d sul «lti >v». 25 Bi-ds ss. «Flrid». WDlCDR D ÉPC vnd vid... DGDS DR. RTHUR L17.XX - Ru Primir d Mrç n.»s.,jf) _ DR DRBRT-DB CRLH Quitnd 51. ds 4 t C d trd. MÉDCS DR TEXER CMBR - Çljds 10 ás 12 ds 3 s 5 d tr. Tl, 3.265, Nrt. Grátis s pbrs, â primir hr, 0.4-5) DR NNBL RGES - Mfll rtlnl mdi, mléstis nrvss ds «nhrs l syphllis í - lum, t prti d «-plilus,.tubruls mls lus vnrs. «ppil Hvdi-lhrnl llrtlirpi. -r- «ílnl nultrl: vnid mu FrZ. 00 ds 0 t 11 tri ds h 6 d tr. Tlphn, Cntrl, l.ii ). DB. CLCNT MELL - C»nit mdi, spètllnliit d «}««^Trtnn tfntó) mrn d syphil» Cnsultóri ]l»ld«nll Ru. d* rlluis n. 01 Kftl- Cmpist» nu nmxr.fítty Mltl d»,.nç^s^0\c?lfsyp«.il.s. Cnsultóri: ru, UruBuyn, 11. Ciuult, t 4 hrs. CMPNHS CMPNH DK LTERS N- CWNES D BRZL - Bxtrç» pibus, sb fislisã: d gvrn frl, ús 2 12, fl s.bbds j -3 his d tr, ru isnd d tbthy n. iü._. EMPRES DF. TRNSPRTES Jquim lvs Crr & Ç. - rnt síhstlã Trrs Chir, ru Gnrl Pdr n> nt. ru isn S tbrhy: squin d Thphil ttnl. - Ennrrg-s «usqur rrts, mhillísms t. BRSL UND Sidndn n. nymn d púlis pi- mutulldn, p- Srvd pl Gvrn Frl. Cpitl niil 100: S, m Cmps, Estd d Ri. Suursl, á ru Gnrl Câmr n. 03, sbrd. Pçm pr. prts ). CNEMTGRPHS E DL ERSÕES EMPRES PSCHL SEGRET Esriptri ntrl, ru ]juiu.~(-,m n. li. Ri d Jnir. DERSS j,/. GYMNS DE MUSC F. ML- L rb lns u lns m nunlnur ép. uls: pln, nt, vilin, vllrill, t. Crprçã dnt d primir rm.- uls dliirn n nòturmus. Prçs p. pulrts. 0 Prç Tlrnts 9. PRFESSR DE PTN0 CNSTNTN NUNES l.ln pln, thrl slfj, pl Drpi-mm d nstitut. Ru Mrhl Flrin 10, sbrd, u dmiili. Enrrg-s tmbém d rgnnisr rhstrs pr inms, thtr, t, prçs módis; ) RESULTD DK HNTEM ( Ltri d S. Pul; NTG Elphnt MMli-.RN - U.,. 331 Tur S.TKD Pru Pr hj: TELEPHNE NRTE TMNCR GT Cmplt srtimnt lçd pr Hmm, Snhr rns, hinlls tds s qulids. Tmns systm prtuguz. Espilid m nns, Tmns rlm pr hmns snhrs $-500 pr rnç $400. nd pr td vrj,.migul Suz, ru Mrhl Flrin n ,211 li 01)1i Cri-1 mht, -tuni- çnqu dá n sults sbr qulqur sspt, tm brv qu s nsgu tud qu s quizr, n ru Mrlil Klrin n.. 63, sbr. s sbbds, m Nithry, ru isn Mrs n. 46. Cnsults ds 9-ás 9 hrs Ü Cvdr. ESTÔMG E HGti Curm-s m us ds infllivis PÍLULS RTUSS, unis d ffits grntids; ns drs d bç, fásti prisã d i-ntr. - Dpsit: DRGR R- DRGUES, ru Gnçlvs Dis ii. 30. idr, i$500. (0517 LPES E q dá frtun mis rpiil.i ns Ltris ffr mirs vutgns publi. Ru d uvidr, 151 Quitnd, 7 9 (Cnt uvidr) FLL Ru d Rsári, 26 «SÃ P.vUl.l») L0 D MCDDE!? Grn suss ds píluls Bruzzi, m td prt jm imprtnt ttstd: llm. Sr. riirniuti Jã Bruzzi Estnd sffrnd d blnrrhgi, rrri su prprd, piluls i ufiti-blnrrhgis d Bruzzi. N fim dis vidrs l;v-m mpltmnt bm; msm grn sbrt qu fizsts. D m. bm. Cr. ntôni lvs, stçãd Pnt Nv. ;. * Únis-psitáris: Bnr/.zi & Cr Ru d Hspii 133, phrmi, ru 7 Stmbr, ) Pulin Mri d Cniçã irgíli Jsé ds Snls, p d mnr Fulin Mri d CniçD, tnd sid sbdr qu st su lilb s h qui n Ri,.h uns trs nns mis u mns, vind Snt id, r q subr su prir, tzr rid m: munir st jrnl n srá msm inlrmd Brz Luri mihã^s: íiiirs, srns, brtjs, t, spprm fáil mpltmnt m DERMCUR. (Nã pmd). n-s m tds s drgris d Ri Jnir Nithry. Dpsit grl: Phrmi r Ru r, 38. Tlphn Nrt, Prç 2$. MLÉSTS DS SENHRS DR. LER BSTS, sp. ini prts, prçõs, mléstis nrvss, syphllis, t. Evit gr-viz fz nbr sm prçã sm vr s lints, n miri ds ss, t. Cur rdild imptni, rrimnt, hmrrhgi, (mbs s sxs). Rçõs dt Wssrmim Ngtih , s mpliçõs ds brts.. Cnsults, ds 9 âs 12, grátis s pbrs, d 1 ás 5,. spivds 5 ás 3: hrs d nit. it-s prturints m pnsã hmds qulqur hr d nit. Cnsultóri rsini : 203, RU DE S. PEDR, 203, ióbrd..:..; /-.-«( $ Ltris d Cpitl Frl! Cmpnhi Ltris Nins d Brzil Extrçõs publis sb fisllsçs d Gvrn Frl, âs 2 li2 hrs s sbbds íls 3 hrs, à HJE tbrhy n ru isn HJE) 000$Q l*r ^ m mis TELEPHNE 1.716, ill \ PENSÃ BRZLER x Pr fmilis vlhirs trtmnt Czinh rm ^R. HDDCK LB 123/ 2082 Cvlls Hulirin dis.ivlls, n nit d 16 pr 17 d rrnt, snd niss mrhdr. m st plms d ltur, pit slld m mr (T), n prn; utr, stnh rsilh, mrhdr, lin, vlh, m 5 mhinhs ds pés rrids. Q lls dér ntiis rts Estrd d Pnh n i.3?5, s grtift- Cdn m ([iinti d i$. (2.815 iirlvs Dis, 28 ntr uvidr KDlCDR CMMERCL CSS RECMMENDDS MES FNS Ninguém s í. «s mprr sm vr grn stk, t prçs brtissims, n ru d u. «vidr n 87, Jã idl. ( XGELN SMÕES ft C. FrutüM. íspis d tdfi s prdêni». Cstnh spil. Enntr-s n Stu Fruts. Ru d Mr 20, isquln d. d uvidr. MPTÊNC Cur inflllvl «H- «lutmnt rt ds órgãs gnlts, úlqui- qu 60j us- d nfrquimnt u d, m Suspnsri Bltr-Mgntl d Dr. Wilsn. Dpsl- Url: Cs Mrln, ru d uvidr n Rmttm-s tlgu ss pprlh ).: ÓÔÔPÉR.TWÃ CÔNFMÂ -> Clubs dè mrdris, m 6 srtis nr smn, itm-s gnt*- n - Diti n intrir. Ru d Uruguyn n. 170, tlphn 416. N. utllrrm» ds Pinh & Cubr ).. Rb, smpr grns nvids, tnd rgulrmnt:..;»«d. Fmmi) Chi 6. Pris, 7Í000; L Pnrlinn, 4-?000; L Chi P. risln, C$000; L Tiltt, 2JB00; L Gi-nd Lux P-rlsln, 8$000; Ls nhts, $500 $700; L Ntur, $500 $800; L Rvu Siimtiflqun, $500 $800; Hjs Slts, 1$200; El Mund Cintlli, 1$000 1*500. PREM GRTUT s litrs d ÉPC; Dz upns : sts; stds prsntds, té di 27 d rrnt, á Prsvrnç ntrninl, vnid Ri Brn n. 171, srã trds grtuitmnt pr Um Cupn Prdil d sri, uj próxim srti é n di 3 mrç ) M» ZZN Grn rtmnt brzilir, mrti lrivint, trblh li 10 nns n Ri d Jnir, n í.trnu ntávl pl rt sus píiilíjs, snd m 1903, 1904, 1906, 1910, 1911, 1912, , dlstlnguid m rfrnis linrss pl (lustrd mprns st piti d tds s Estds d Brzil. Mm. Zizln ntlnu dr nsults, ds 11 d mnhã ás 8 d nit, ná RU D QUTND N ttnçã; Mm. Zizln prviii 4fl psss d intrir qu só d nsult»j m prsnç d pss.. miliilift mnhã*» 3 hr* dn trd - 30 & Pi* -i& m quints SBBD, 6 DE MRÇ «t 3 hr*, di tr :00$00 Pr Süji, m déims N. B. s prmis suprirs 200$ stil sujits snt ,. s pdids bilhts d intrir vm sr mpnhds mis 600 réis pr prt d Crri dirigids; s gnts rs NZRETH & d., & ru d uvidr n. 34. Cix n. 817, Tlg. LUSEL, n s F Guimrãs. Rsári 71, squin d B ds Cnlls. Cix d Crri l Cpivr EMULS DE CYTGENL E LE DE CPR Cápsuls lò Cpivr pur CÁPSULS CRESTDS DE LE DE CPR Cápsuls Cytgnl l Cpivr Sã s únis mdimnts qu urm tubruls Sus ffits sã tmbém mrvilhss n STHM, BRNCfh TES CHRNCS. BRNCHTES STHMTCS, NEM MPLUDSM, DBETES tds s mléstis ds órgãs rspi rtris. Emprgd m rs vntgns ns ss m qu indid, é ríistitiiint nérgi. Ps-vs nts fzr us d EMULS, trint dis pis d usl- bsrvris ugmnt ps vlt ds frçs prdids. vnd m tds s phrmis drgris d Brzil n psir* Krl, 86, END PSSS, RU D LFÂNDEG, 2 -PHRMC N. S. UXLDR- R DE JNER Tud qu é imitd, signl grn vlr. Pr vitr ílsifl. çõs imitçõs grssirs, qu sã smpr prèjudiis. s düits, xijm s prprds Mirs Gms, uj mr rgistrd t CPR sã s lgítims prprds d LE DE CPL R. Prç d frs, 4$. Prç d dúzi, 42$. 30 E* CL QUEM QUER. PERDE S CBELLS QUEM QUER. TEM BRB FLHD QUEM QUElt TEM CSP QUEM QUER. prqu R1L.EM Fz rsr nvs blls, imp su qud xtingu mplt, mnt sp. BM E BRT Em tá9 s plirmis, drgris prf* ris n psit. Drgri Giffni 17, Ru 1 Mrç - R DE JNER ftvis s urivs Dsmp: nm-s s rls Liminr, m nv prss, sm stmprl-s, á ru Cmrin n i ) Mvis á prstçõs S P CRC Só nã tm mvis. q.n3 qur Pr qu? Pis Emprs Nrt-mrin, Smul Glpr, á ru Sndr Euzbi, 73, vn 09 mvis prstçõs,, m ntrd 30 n t d vnd, 10 T brnç mz, ntrg-s immditmnt, sm fidr prs 10 mzs, nst mprs, á ru Sndr Euzbi, 73. Tlphn, 3.854, nrt Cllgi Prgrss d Myr { Pr mnins ) Ru rhis Crir 218 Dirigid pr Hnriqui d Cunh prgrmm stá dividid m 5 urss Primári Sundári Médi Cmplmntr Suprir ilm-s lns mnrs dp 11 nns s uls já s hm iuninnd S STHMTCSL Espifi r sbrt, qu tm fit rl suss n ur d sthm brnhit sthmti. Um ur imprtnt : llm. sr. mjr Bruzzi. Estnd minh filh Clr, sffrnd d sthm, rrri su prdut, Elixir nti-sthmti Bruzzi, m só vidr btv ur rdil tã trrívl mlsti; Em bnfii tds, pss prsnt, pr grtidã. Ri, Hri Césr Lim Ru isn tun n. 543, s n. 7. Únis psitáris: BRUZZ êr C. - RU D HSPÍC Nwi33 ru 7 Stmbr, 81 Ri Jnir. FDLG Cs í.p»l»l J l- Bls Jntrs: prgs módis, mrdb n rt. S Jsí n» 81, próxim vnid Ri Brn. T»p!in nu. mr 4.513, C. FBRC Muvn mis bnrt. tids - «r- 2i«pr rs, li-!):.ib, gllllllilrts t, t, «n» ru i. Chtnl. Espirit smninm Cnsults sintifis ur rdil qulqur mlésti, fznd dspprr s trzs rivlids d vid Prç d Rpubli, n, 195, sbrd. PRFESSR DE LN LFRED MELL Prfssr d vilin, tlifi slfj, prpr mdint ntrt spil, pr s xms d dmissit n nstitut Ninl Musi, á Prç Tlrnts 9,1 nd. Gymnsi d Musi, Rs. Prç d Rpubli N. 40. TELEPHNE Cntrl w-j Smbrinh Esquii-s li dis, n difíi d Prfitur, Dirtri Cntbilid, smbrinh plh sd, brdd m styl jpnz. Q. nntru, quir ntrgr, pr bséqui nst rdçã* - - -* nstitut dêmi Edifii mlr runind tds s ndiçõs hygin pr lns intrns, smi-intrns xtrns, hbilitnd-s pls prsss mis mrns d pdggi n nsin primári sundári n dmissã ás sls suprirs. primir stblimnt qu n pitl s stin á mis mplt duçã ppulr sintifi. Dirtr. snlls ig. Mdi Nturist è Prfssr Philsphi Sinis Nturs m lrg prti m Cllgis Prtuguzs. Mmbr d nstitut f Sins. Ru d Prgrss, 9. - Snt ttrz Ri Jnííi» CRTMNTE strngir.trblh m prfiçi n si^i^ d. ultisihq m 36, rts; diz K> prámit prdiz futur; svnd» qulqur r.iystrfò d vids : inrt qulqur -.üifiulddó m igis n. :s; fz rinr iz n lr ds fniliqs; un s sunids. Ps. «:u.,s vrdd-i. rs pdrs <l Sivi, vinds dir. tmnt d Jruslém. Prs tlis. mn nhid té hj. Prç d R. publi, 84, squin d ru S ir ds Psss. ^WWt*6r GNRRHE Cur rdil m st dis pr mis ntigs u rbls qu sjm m njçã s Cápsuls Citrintus, Mirs Gms..... j Cthrr d bxig, ystlt, blnrrhgis guds, urm-s rdilmnt m us d Lir ltrã Cmpst STEM LFTR MDEL Lindíssims Csmirs Pur Lã, vimnts 1* qulid Figurin á slh d frpz. Tms Sb-mdid 50160$ E m 224, RU Dl. llchs CRDER, 224 EM FRENTE ESTÇÃ D MEYER N -r>k- Cllgij Pirgi ^p NTERNT E EXTERNT (Pr mnins) Dirigid pr FRNCSC PRGBE Ru S. Frnis Xvir 894 M :i Hlvls prstçõs Entrg-s n i prstçã sp.i fidr, m bs ndiçõs, só n s Sin, n ru Sndr Euzbi, n. ii7 Tlph Cntrl.. PELS CHGS DE CHRST Um snhr nt, impóssibilitd trblhr, m prv m ttstd mdi, tnd-- filh tubruls sm tr mis- pr sustntr-s, pssnd s mirs nssids, vm pdir ás psss ridss, pl Sgrd Pixã Mrtt Nss Snhr Jsus Christ, sml pr su sustnt, qu Dus tds drá rmpns. Ru Snhr d Mttsinhs, 34, vnid, s 1, u nst rdãó í-br-s-á qulqur sml. vnd m tds s bs plirmis drgris n psit grl, Phrmi Nss Snhr uxilidr- N. 86, vnid Psss n. 86, 213, Ru d lfâng, 213 Prç d injçã, frs Prç ds Cápsuls Citrins, trs Prç d Lir ltrã Cmpst, rs, 2$ $000 Dúzi. 24$000 60g (Cuidd m s imitçõs grssirs) urs s(s\ dividid m ii lsss : 1» Clss lmntr lustruçü primri stud prti d prtuguz frn s, Si* Clss sundri Estud práti ds língus vivs, pr.tujçuz, (fráiis inglz) ds sinis fundinnts. 3* Clss d prprtóris.. itm-s mnins mnrs 11 nns. s uls já stã funinnü JE2xri/príS. Pslil Sgrt THETR S. PEDR Cmpnhi prts rvists HJE - H, Esptuls pr sssõs s i4 BRNDÃ impgávl qudr grç h nv 0 Csmnt d Dudú d mis ppludid» rvist s rçõs gnrss Thrz Mri fl Jsus, pbr g, ppèll pnr s 6ntlmnts d hnld ds litrs st jrnl, pdind ml»; pl mr. Dus.,..Ép rlir qulqur bu!4. línim dii-ild. ^ ULTM D DUDU - m qu tm i>rt td mpnhi nrs rprçã rs Km nsis nv qudr pr rvist ULTM D DXTDÚ Brvmnt - RN WÁ-lS/lÁ\WZ x,njí:.rr«, s. jsk Cmpnhi prts rvists d thtr S. Jsé S, Pul-. Mstr LUZ FLGUERS - Dirçã J. GNÇLES # : HJE - s 7 3i4 ás 9 3i4 - HJE grndis rvist sts ntimnts plítis, m - tiy i qudrs 2 sl brnts pthss MEX Pm Cândid Cstr Crls Bittnurt Xfgnifi smpnh Númrs d iriniprví spirit mlhl mis hrmnis mpnhi rvists lgri! s lgnts vilriss RES D MXXE frã trs númrs snsins. mprs hm ttnçã d publi pr slbrnt ninigm st rvist, visnd qu msm nã ntém sbrsid.is d lingugm, pnd sr vists pls-fmílis mis xignts. Nrs rp rl. Mis 200 prsngns m sn! Prçs d Miim. H.>j, mnhã smpr, MEXE-MEXE,!- > ;;-.- :-T?:-ií..., m

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

ehapa OJeneesláo Qpaz-ÜPbano

ehapa OJeneesláo Qpaz-ÜPbano y^3*^psi^.!js~*:::,:*?*^^^ gt.f&grrz:: -^spg* ***mr?rf--. -: ~*w~w^~-tb?-. -»=.-»- HWPW^piW». ÍCLDDE NNM «ÉPC» rmkctites yiif.it «ii*- /rt J, /. (t Câmr Cnt Yir.i pirffib PREÇ DE SSlGNTUn nn :íi>íi>t>

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

'" ' "'. ' '#* " :' -J2% '1 '.. ^«fr- Virando. t a folhinha» que. ã lalta dó melhor, bem poderã ser o de psycliographo. E ahi esta como de um

' ' '. ' '#*  :' -J2% '1 '.. ^«fr- Virando. t a folhinha» que. ã lalta dó melhor, bem poderã ser o de psycliographo. E ahi esta como de um U-fMMÉjü - < - - tm r: *;***- - ) < #* : -J2% ^«fr- PREÇ DE SSGNTUR nn rij Smstr i^ Pr strngir 5i) J/ mtf RED00l E DUNlSTRgÓ VEND R BRNC N 5 - m : iji ní m \_\ Ri Jnir == Trç-fir 8 utubr 92 ~d- Supr nu

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Leão Veloso reafirma que não mais existem norte-ameíkanas no território brasileiro

Leão Veloso reafirma que não mais existem norte-ameíkanas no território brasileiro » JRNL mt : «*»- > >» «! «"» «*- < -» NTICIS ^^^^^ ^-^^-_»-_»»_ ^gfff- ã**»t**ã*m *** > ****TMsT***"*Sl *T*T*T*TèT*Tl *? N 1 S PUL Sxt-fir 22 Nvmbr 1940 NUM 184 Prvu vilnt bix ns prçs d lgdã grv grl ds

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

automóvel na estrada Rio-Petropolis FlsfÃÇSO DE PILAR 0956V_RÕü COM TRE ZE PASSAGEIROS

automóvel na estrada Rio-Petropolis FlsfÃÇSO DE PILAR 0956V_RÕü COM TRE ZE PASSAGEIROS i f, w SS nn XV *ftl SS0NTU5 P-l 2 ni» Pr 6 mrii 0000 800( Ruigf vuls C0 tth -» ntrir, 200 réis impst ^mmm,-m d«nnlr ^Stmnl-fflrn 22 Stmbr dè Í02Í X Ò08 mmmmmm^tmm^m^ê^^m^^l^^^^^^l^* - **»* -m*mtmmim^mmmmêmmmwnmm

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I L A N E M U SR IN O I R Ó A RO ã i c i F 0 mm sjurss s * r M d 3 é S t Mr 07 *Csult-s cdiõs d pgmt prstõs. 800 83 4 5 I www.dtlxprss.pt ã Prm URBINA PREMIUM PACK DE IMPRESSÃO - 4 Elit HD Putty - 4 Elit

Leia mais

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO.

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO. leã IR ÍL é t ei le, ni e liõe e eent tiie eüenii. le 1 e 2, liõe enle tl i e nnte, filitn eni lfet. ei le etã lt à itetiã fíli ilái, eitin, e nei, e fe lie itetiente n e e ln, fen inteenõe e eee e l ln

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Associação de Resistores e Resistência Equivalente

Associação de Resistores e Resistência Equivalente Associção d sistors sistêci Equivlt. Itrodução A ális projto d circuitos rqurm m muitos csos dtrmição d rsistêci quivlt prtir d dois trmiis quisqur do circuito. Além disso, pod-s um séri d csos práticos

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

ícaçoes o de S.Paulo Dlr-sctop: LBLL1S VIEIRA São Paulo - Quinta-feira, 7 de Dezembro de 1933 ANNO II NUM. 461

ícaçoes o de S.Paulo Dlr-sctop: LBLL1S VIEIRA São Paulo - Quinta-feira, 7 de Dezembro de 1933 ANNO II NUM. 461 nnunim-s mdifi íçs n gvrn prvisóri \ "-== rjustmnt nômi... ü. Pul Lvur m f rt s 50 % L A "nmi dirigid" sr. swl Arnh pr mis qu s lliurifrnris Gvrn Prvisóri s prlim uu fs i rlsind ri 23.533, li áur d nmi

Leia mais

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ«

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ« œ œ 1) chei teu cminh (bertur) Segur minhs mãs! Miss n Interncin d rinç Letr e músic: dith Serr & c m j _ œ. j 1 chei teu c mi nh, te_en cntrei, Se nhr. u vim de v g & _ j ri nh, ms che guei, Se nhr. Se

Leia mais

Cnm. tivos que o levaram a reaproxlmar-se do sr. Getulio Vargas. "Essa

Cnm. tivos que o levaram a reaproxlmar-se do sr. Getulio Vargas. Essa Dirtr Grl HRAC DE CARVALH JÚNR Dirtr Rdtr>Chf DANTN JBM Dirtr Grnt AUL NHER CHAGAS Brigir Vi rurá-l Diári Cri # UM JRNAL D R ARA TD BRASL n xxm N. 6.797 DSTRT FEDERAL, QUARTA-FERA, 23 DE AGST DE 1950 0

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

' * .: -. -;, wíí~:--/4w*".i,t;' hontem. palácio tio Cattete, ás 4 Padua Salles e julio Mesquita. Vermelha, alé. rigindó-se

' * .: -. -;, wíí~:--/4w*.i,t;' hontem. palácio tio Cattete, ás 4 Padua Salles e julio Mesquita. Vermelha, alé. rigindó-se :^ ; :- -; SH- ^H ^ ^^^ ^BBB ^h ^B r^k? ^^^ BH - wíí~:--/wt; ^^^^ lr«m ppl d n P PRX C V«EDMUND BEPTE3íC>0&T rj-m«ssbsssj5!5gs!!ssgs!55s5bbsg RdçãRn d uvdr ív: «JW-/r«T«r«: jn r r nqk&jg gttggepjjjbgbsse!

Leia mais

NOSSAS FORCAS. í iipiii. il fisii IS

NOSSAS FORCAS. í iipiii. il fisii IS - -r nn =-Q l «Jnr Qurt-fr 3 Dzmbr 9 29 m

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

W1.'-- mwr* ' _r M i-a *l'wfj - fl r mm M ' - ' ' ' ::^llii P^^_kK Oi mwêew Ml _«a-e»»>- '' * $?! a^ ' 1 IsmlJ gsv' ' 'B a^s w.

W1.'-- mwr* ' _r M i-a *l'wfj - fl r mm M ' - ' ' ' ::^llii P^^_kK Oi mwêew Ml _«a-e»»>- '' * $?! a^ ' 1 IsmlJ gsv' ' 'B a^s w. JRNL DE NTCS N 1 S PUL*- Sxt-fir, 20 bril!»!«num. Vimmmm. pin-s m Lndrs qu prsistirã fits d inflçã n Brsil S sssz ds mrdris nsum pntd m us d intrnqüilid trblhist UüNÜlÜM, 25 (t) m- Mst d -uniu- Kiprt dtit"

Leia mais

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS T RTUR / PRF. R. RL UR I M 1/8 R. PR WI RVIÇ UITÓRI PÁTI RVIÇ PÁTI RVIÇ RR LH RI P Ç XP IÇÕ ITR TRUÇÃ UM T P Ç IÇÕ M LG M IT M ÁRI ULI IT FMI ÁRI I XP F IL P Ç XP IÇÕ MU U XP IÇ IT P V. M RR Õ LHR RR I

Leia mais

boca que o nordeste b uma regiáo O PREFEITO SERIA O INTER- PRKTE DA SAUDAÇÃO DO cem, aos duzentos mil, se lhe dessem munições.

boca que o nordeste b uma regiáo O PREFEITO SERIA O INTER- PRKTE DA SAUDAÇÃO DO cem, aos duzentos mil, se lhe dessem munições. UM SECÇÃ JRNL EDIÇÃ DE 14 PGINS NN XII RI DE JNEIR QURT-FEIR, 29 DE UTUBR DE 1930 Jurz Tvr rrmtu hntm glrismnt su grn "rid" militr d xtrm Nrt á cpitl d Rpublic situçã d piz sb dmini rvlucinári chgd tríumpkl

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA Plnih01 ANEXO II MODELO DE PROPOSTA Lot Itm Dsrição Uni 1 2 3 4 5 Imprssão CARTAZ: Formto A4, 21x29,7 m, Ppl rilo, 120 g/m² Nº ors: 4/0 ors. Qunti Rgistrr: 6.000 Imprssão CARTAZ: Formto A4, 21x29,7 m Ppl

Leia mais

8/8 6/8 5/8 4/8 3/8 2/8 1/8 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 2 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 1 MOTIVO ÉRITON S. VER.

8/8 6/8 5/8 4/8 3/8 2/8 1/8 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 2 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 1 MOTIVO ÉRITON S. VER. 3 4 6 7 8 9 ÁR S MÁQUIN QUIPMNTOS ONTROLOS STÁIOS À 8/8 NOTS, LN OS NOMNLTURS 7/8 LIST PRIÉRIOS 3 7/04/ LTRÇÃO OS USÍVIS, NOTS, LNS OS LIST MTRIIS TOS 77 6/8 /8 4/8 LIST MTRIIS IRM INTRLIÇÕS O MÓULO M-0.

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren Hymnrium ur de strels & 2 Pdrinho Sebstião Prtituren RINH O MR - 2009 Prodution: Mrco rcie Imperil Prtituren: isele rcie Imperil irigentin: isele rcie Imperil www.ceflupedrmr.org ur Prte www.ceflupedrmr.org

Leia mais

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í TB-fflfW--- - -vtf^rr^- Prprtr Drtr L VLL DMUD BÍTÍGURT Drtr 558 CR 5698 Clnltrl Cntrl prss ppl RDKG & C«- Chrstn R CRRM nr- tlgrph prss ppl LMBKRQ BC & C«tkltn < X g XT 98 Jntt x M RDCÇÃ R D JR QUTT-BR

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO Consórcio muda d ndrço Corrio Lagano - 20/01/2016 5 - Colunista - Olivt Salmória Mídia Imprssa Co m d n 1 Içara prd vantagm comptitiva 9/01) Diário d Notícias/Criciúma - 20/01/2016 7 - Gral Mídia Imprssa

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

íâo sem amw t.tj "parede' II '.- ^XB^«sl**a^^^«''-. ' V/m.''~à'~~~- ^' '~"í''^^ IíxQííSífflí^^ :-::

íâo sem amw t.tj parede' II '.- ^XB^«sl**a^^^«''-. ' V/m.''~à'~~~- ^' '~í''^^ IíxQííSífflí^^ :-:: * f R Jõhè^urt-féír 8 Jnr 89lò íí S?*- M-63 -V *: :l 0 TEMP - U nhã brlhnt tr nfrrusd lhd x d tprtur f 272 ín 236 SSGNTURRS Pr nn Pr sstr NUMER VUlS 00 RS kw-ss u 22S000 2S000 àtvl \ÀW\ ít RESPST UM MVMENT

Leia mais

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva Escla Básica Scdária Dr. Âgl Agst da Silva Tst d MATEMÁTIA A º A Draçã: 9 mits Març/ 3 Nm Nº T: lassificaçã O Prf. (Lís Abr) ª PARTE Para cada ma das sgits qstõs d sclha múltipla, slci a rspsta crrta d

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO EIC0011 MATEMÁTICA DISCRETA

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO EIC0011 MATEMÁTICA DISCRETA 1. Tm 40 livros irnts qu vi gurr m 4 ixs ors irnts, olono 10 livros m ix.. Qunts possiilis tm istriuir os livros pls ixs irnts? Justiiqu.. Suponh gor qu tinh 60 livros. Qunts possiilis pr os olor ns 4

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumnt utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm ttlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. ncntrn rrs qulqur

Leia mais

NOVA CASA DO ESTUDANTE PARA O CENTRO CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS CENTRAL DA UFRGS PARQUE DA REDENÇÃO CIDADE BAIXA

NOVA CASA DO ESTUDANTE PARA O CENTRO CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS CENTRAL DA UFRGS PARQUE DA REDENÇÃO CIDADE BAIXA .T STUNT UNIVSITÁI U TY PUS NTL UGS N É H YU VI NT QU T V. NG. LU I IZ NGL T Ã.J V SS P V Í I IX, PT LG SILV V. LUI PQU NÇÃ V Ã.J P SS G N L S N T L IT LI SI L V LI PÚ S I V L S I IX LLIZÇÃ esc 1/00 NT

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<<F#"FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

REVISTA QUINZENAL PARA PORTUGAL E BRAZIL. i Anno. Volume i. Numero 3. PARIS 5 DE JUNHO DE 1884. Director : Mariano PINA, 7, rue de Panne.

REVISTA QUINZENAL PARA PORTUGAL E BRAZIL. i Anno. Volume i. Numero 3. PARIS 5 DE JUNHO DE 1884. Director : Mariano PINA, 7, rue de Panne. ILLUSTRÇÂ RVIST QUINZNL PR PRTUGL BRZIL RI D JNIR GZT D NTICIS, 70, R. d uvidr. ssignturs nn (Crt) 12.000 Smstr (» ) 6.000 nn (prvíncis) 14.000 vuls 5 i nn. Vl i. Nr 3. PRIS 5 D JUNH D 1884 Dirctr : Mrin

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais