«^S el i N«2»-F C j i DEMOCRACIA. S USEI S Ul. ' /* ^*B^_áíf4 S i?! ****'. > >.' * ^" B. _rv\/^^^ mr^ú. _M. \W'wt\ \\ < _F^^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "«^S el i N«2»-F C j i DEMOCRACIA. S USEI S Ul. ' /* ^*B^_áíf4 S i?! ****'. > >.' * ^" B. _rv\/^^^ mr^ú. _M. \W'wt\ \\ < _F^^"

Transcrição

1 O gbnt jpnês já lmnt dés d rvnch m flã BWTM O xmv JORN t,, TflttU. lttb OÜC RtCLMV. 01 ONDE POD.fl j.. R.VJNOJCÇÔtt C DEBTER OS m.,-t. PRQG.S NCON» QUE 80 CE t Pt TTO Rt80_VM, ml ítht Pr«íf UNDDE TfWtrHtT \ y \ f vuyj L \\Jtfj WD V L r1 «^S L N«2»-F C j > DEMOCRC E HORÜO. EPPO MQT7 UM VDNO 00 COUTO íeb. _.VRO MORCTR Pt-ÇPO (UR. P. CRLO. PRUMON) DE ND. P. PULO f. TT UM PROGRESSO t M «v. pgfã. tkf » n-k» R.0 DC NUf»0. POMt. GO. tj tt M.U.1Ü lt \%M h. w_ ht.t. hxt -4M.l, mí SOà N.-g Ms. Ut 0.60 brm-s n pltc rgntn prspctvs pr Unã Ncnl U íl Ml S USE S Ul mn Mntnhs d rms ns dpósts íródrnms jpnss Curss cns d rndçã npnc n Mdchr 1%-íkk L _ W ág_# - s t. y ".-"?? MOSCOU «V Pr»t ptr TUtlllJ. POPULR - 1VÍ0 Trn-t-Cuwl N, Ptltllv Trmnu dtmm»n.< d! -.:_ :_;..<» 113 N cr tuflí» # n» -..;:.....! t. :.. t-. d» rm» O» - 1-1»- «tt npnm» drsrmd. M ncntrm n cddl, nt nl t r. qutlt nd unr» d tpüulçl. u m-ltvr. n l«d nc d», prwç&r. mll m n Mndchut:. N cblnr runrm-»» chfr > :<«. mn d wrtt nrç. Ttm m mttrtnm. um lu_s«.....;:. K cmr :> n h-tc t-nd.«jpn ll, m unfctn. «t Rnl Pum. prmtr» ríj.fr 0. snsçí «tr E «mm r ; nrl Bíém T,-H > ctrwndn:-- d».: , Qund tntru n tb!nu t<w_ ;.<! -. -_c s tytr tffjt- fntsr rm.-nsnd»;!. r dlvt jpns.» rnrt n (CONCLU.4 S. P40J Ds mbíftdí? dn ngltrr dn Chn ds Cmtês Dmnml-cs: O CmlU -.; :. d Ol, rt Ctt. :,.-.. c_1.cj :._.-» ldr» ds :; Um mç á trdcnl frtrndd lus-brslr s:! é crctrzd Unumc íscst d g-j t.rn d Slzr S.ctdd d mlf d.m. ltuju ntu á...-rfutn nu:..,.m nngnd n jí.j cjut».. -.:u.. í :..ts. m nu n»...«. u»«r.l mrl.,. xryvíw n- j u nnut. n r.,., p. «.ur-r -m.._.«!.«.. ü.uukrc^ m ptr..qucc«m j u.ír d».qtud»» uu. tu_» m-g prtu,...«qu lum.m íf b mtu-^t pl t cruç d» uu p». S- mult»» l»ç tj ut» un.m Prtugl,»wtüum. lnmtmn u cbíuúd» d» nu dttln «c. mt u..ur, nu, t»bctnt uturn, qu frt.rnldtd luuttuutl t ch prlgtnt»mç»d pl tndmcl ltc-t du gvrn prtu.uèj. E num mblnt» d Ubrdd» < d lgldd tm Prtugl. putãü u u. t cuçoc d p. p pv, rstblctrm-. - t tus lgtm» tund-. tl» rcs. cus d tncrc prtugus sb «t uptt ur cus brsl. 1. Tm» um dvd d «rtldl t prtuguss ntl-fcl»- tw; nunc p;çâ d Brsl u gutr cntr Ex dxu tco.vclü N 2.» PG.) STLN RESPON- DE Á MENSGEM DE TTLEE LONDRES, S (. PJ O -tntrlmns Stln rpntru _ mcnttm qu h» f.tj.. pl prmr m. t-. Átttt, pr mtv d -. t.... hr Jp&, mnlfrst.nrl crnç d " qu tnnptrç&" nscd ntr >l. OrS-Rrtnh. "n» ürrr., "vnh «1 t r n vlvr, trnnd-s ml frt n príd d pó. tn.rr, pr vnt-rm hcnrdcl d ns dí POTO", O (st dst mrnwrm fl (1strhtld pl rrtr d DTlnr Strt 10. CO PRÓ- BRGDERO, N BH Slvdr. 25 (D - mpn?í Prnt mchu pv qu Prç m d 86, ln_clu-» dscurs lh d sr. lll Cr Flh. drtr d Pculd-!fj? DrU, "Wtur cmlcl pró-cnd mjr-brlgdlr KS? «Publc Oms Prsdênc d» Frm mult plu- K.. 1 (llscufss dsl ldrs p «ísstdm c nd t0 rtft0 5tvm u plnqu flrl c,l JK vl um grnd "Td s p- "Ptnts dzrs: - «sm_..pdcr "gwm nsc "«rnd d mrt pr vvr mtnd". DE DOLF BER- LE PRESTES Ds Embxdr dlf Rrrl,.n!..r. Pr«-»«. S crtrl Cttl d Prlld. C mntl d PrM, ctvu «r-t-tt- tlgrm: "Cm nm t- Et d Cnld n-t-dtr» tnt- " t-_n d Prtd Cmuntt-. p rrt!l-» n-r"-ln nl n Jní. nt. -nflfn vtr tbr lfm n _ -r^r.. tu crt d qu pv mrcn t ch frmmnt nnlrl n rrrnr- d n tl vtr mürr- nlrln dt Om rm lurdr, nnuktd pr-r Td pl tfr mnr ds N»»-^nt d P d Lbrdd". Unld pr nurlr d tmn mnt muur d nlp-nsl-tcsm tm td mund, pt rrndlçl d c». mltlt_s: ; ás ;.:...: rms l, ds n Pcfc n Chn. O.-::.:..- d -:. :: :._ rspndu ".>.,... d t^uln frm: prfundmnt mmtm -:::..;..-: :. tru V. t. tvrm mblldd tí n vlr-m n glrm cslü d vtr íln.l c! fr nll^-s. «.1 >- < : Ur Gnr, mbxdr brtânc". r-pst d Embxdr d Chn f sm: "Rg.-.-:. n mus mlhr...:.:.-:-.; tlgrm d w.»» pl vtr nllün. (t....-» cus cmum, (. < ln- n l... mlxdr d Chn. ücm.oj-sc Chncúr Ámcghn BUEN03 RES. 25 (ü. P.) - nunc-s nu rnunc d mnstr ds Rlçõs Sxt-rl r.. Dr. C srr mrghln, r : rfgv- O Jn-.l "Ntcs Oráfns" d.r "qu prsdnt Fn-r1 ctr dmssã d chnc lr" / ^B^_áíf4 S?!. _rv\/^^^ mr^ú ^" B > >. _M. \Wwt\ \\ < _F^^ E_ff ^rr^kv_h l l nm Fv p h_!_.^^h W^Wt^ Kjéb B1 B1 uwfâb {l 9Bn_\Ü Ml W fl k M ^ fl L -D W -^ _! H. wée mtr _ w«!b..^ítprk^.. - B HB K» ml _KW ^ Os fscsts jpnss nã s cnvncrm d nsucss mltr "p«flm s ldrs nrôncs m ~l& "drrt tmprr" Cnsrvm. llstr d ssunts d Grnd àc cptulçã" m Ás, prlh d Nv Crdm Or :nll Mntêm Mntstír ds rmmnt.. dps d rnd c ncndcnl "Os crmnss d gurr d lst dvm cmprlhr d srt d sus clgs". CPPW 80 PCB O Prtd Cmunltt d Br Ut rr_::_.- mr.h stt p;tmtlr f!lv»l rtttlc m prl d cmpnh tl«l.rl. c m KHH urtllpçj d lun» d» mh O YlDOR QUS:.NG qu lnt tm lníct t:ctí«j putc pl mund, cd pr n llrtt Trcníun, Brslrs. r» nms d Ttr d Rd pr ptrts r.ruçuss. Nsx msm flrtst há tr.uüs n- s cmt t nt-nttlx nnàts qumr pl >vm (COrCW.V4 V PG) çcr.t fscut Rdl ft d nc»rvlç.cle.1 Tufõs mpdm cupçã mltr MNLt-. 26 (Dmng) (Rusrcll Urns, d. P.» crnd frçs ld», d r lr, qu «ü lr.m cb c s. r cnvrgr sbr Jpl. p r lnçr cbr cr...-..u pnlc pl rnnc» gurrclrs, prcnls pr tud, n» prlmlr nd d cupsçfl, tcr& cu grnd mmnt rrnrdd pr ms ds ds, cm vrtud ds tufõs PEL SSEMBLÉ. CONSTTUNTE E CONTR RERTCÜLÇÃO DO NTEGRLSMO J.S Fl "Trbun Ppulr", pn.sr Crls Sclr, x-cb d F.E.B. Um rtst n gurr cntr fscsm. Cm xpdcnár cm lst, stá d crd cm Prtd Cmunst "Dv-ms lut pl ssmblé Cnsttunt cm grnd f- tr d struturçã dmcrátc d Brsl, dz pntr, Crls Sthr, x-cb xpdcnár, qu cmbtu m Mnt Cstl Cr» Bcllr, um ds nrrs pntrs d nv grçf brslllr, f lutr n tl cntr fscír cm sldd xpd cnrl. ld d sus cmpnhcls d F. E. B. cmbtu s nzsts ns frnts d Mn Kíl trl ftngblr tr Cstl, Bcvdr, C d.,;;. Mglh&, Flu, cm s- J 0». u,»«. njr-brlgdlr Crst m tds ts frnts Edur- brlllrs, cm <v.b d rtllhrl. Cm rrtst, psu m "» qu brdu d ducçã prbl "Mtntfl ncnl, snd vcnd. rms cntr s mnstrs fsclsts vu tl nsngünt Em nm uh.q!10-rcl Dcmcràtlc m ll». d. dvstd m-.tlrlzd l sr- nrlcl Tü" Dln,. sr Kml1 fr5?m. Ertv m Llvm Frht r _ Rrm lntl n cmlcl Flrnç, Rm, Nápls, Mllf n J_. BrBr. Hmr Prs, utrs cdds tlns. st,n,!lc d lmd upscnsts CRTZES DE (TNO tnut-:j Jrm«crtnücs vlãm-s ENTRE COMUNSTS E n, ntr «rs!,!0brl3dr SwMcrt ntr SOCLSTS qus - Qu Bh Mlft, dss Scur m d Llbrtçíl", Q.r, ms Justç1 "Lbrdd nss rdçf é un cdd 60ucrn~--h!-.0 pr Brsü qu» m lmbr mult Sf Pul. vd." M05 flmd Encntr cdd cb.rt d cãrcstl dá 0... Nl»Hrss crvns dc nrtzs. Crtzs d mvmnt tssnm...ntm «tl0 ntrr, d snfrnclscn, d sud- Wnc.. nl?"s "-rrdrs. d rc dmcr&m qu s splh dn trn d pv, grnd mv mnt d pv tln cntr fscsm. Os crtzs Tlvm n unlf rntr s cmunsts s sclsts, g:nd r.rplrçft ds prárs tlns. V "Unf crtzs mm s dlzrs ds Ttblhdrs" qu ms trvm cmpnh pl íu.& ds ds grnds prtds d prltrd- ENTRE OS COMUNSTS DE BOLONH Sbr s gurrlh: s tl n, Sclr nã scnd _u grnd ntussm: N frnt d Ogg Mntn ncntr, ntr s prt- Bnl, muts studnts cmunlsts d Blnh qu, ld d pv s dstr.crm n lut (CONCLUE.. 2. PG ) P1ÓXMS ELEÇÕES 0«r. Frncs Crvlhl E:ct Nv", m-mbrt d dlrçf d Prfd Trblhktr. Brslpr, stvrm, ntm, n Trbunl Suprr Elltrn!, prcurrd flr c:.n rspc!v prcrwít. mlrlst Jsé Lnh rs, -m qum, ntrtnt, nf cr.-c_ulrnn r vstr. Sb-s u prtndm s m-..s prrrgçã d pr pr d- «nn-ptbrrçf d Chr d Gvrn, rr ft d cndld-tur á Prsdênc d Rrpúblc, tó 15 d utubr p 6x1- n nã p ns té 2 d -c t- br Pcr. rrslm s rt su-csft. rcdvzd pr 45 d. nrn? d "nl^brdd ltrl, ds md fcrm cnc ds cnhõs d squdr. Os Jpnss J cmuncrm n f.fc rthurqtcdcsl.nrm cmlssü fcl dc rcpçf. qul str, psts n rdrm dc tsugl, qu tds dc p-«-d,tc d Rpúblc, qu prprtv pr dsmbrqu é d 9D ds l trrssgm ds võs d mm k Unã Scfll Mnsgm d Mc rêhur Qurtl Gnrl npônc MNL. 26 (. P.) - E sc.tulnt txt d mnsgm nvd pl gnrl Mc rthur suprm cmndnt ldc Q. G. mprl Jpnês: "Unldds d Esqudr m r:cn ntrrã n bl 1 Sgml. hj. d 26 d gst. O Q. G. mprl -cpnê. prvdnc: f pr sgurnç dst prçã. ú Rfrnc dcumnt n. 5, xgênc n. 3", j Est íltm prájrf, p rntmnt rpr-sntu um rfrj-nc s nstruçõs.rlglnls d Mr.c rthur gvrn d J.pã. pr slv-cndut s n-vs mrcns n águs mtrpltns jpnss. Cmícs d Mtrpltn, hj O Cmtê Mtrpltn d P. C B. frá rlzr hj, s sgunts cmícs pró-cnst. tunt: Ás 18 hrs, n Prç d Hrmn (Súd), m qu f rã Frncsc Srs, Muríc Grbs, güd Brt, Hltn Vscncls, mérc Nclu, Gulhrm hn:n Mr Brt. Ás 17 hrs, n ru Cândd Bnc, cm frnt númr 4,142 (Prr Sc), dvnd flr pl Cmtê Mtrpltn. bnr Flrntn Crdr. DDS POR DOS DS S OPERÇÕES DE DESEMBRQUE NO JPÃO s frçs d d»cmb rqu trnsprtd» pr v mrítm, c s cmbs d suprmnt!> dxrm s Flpns.»»- mdrs nr;--mfrlns d Pcfc 3 6. brtânc, prprds pr cmbt. tctrulrtn pr águ» jpnss, prnts pr dsmbrcr crc d. dz ml mrlnhcl-? rs fusllclr» t mdçõs ds prs dc Tóqu, pnd s r qulqur vlã-sulcld qu prç. C?b:rá ns lmlr.-.nts Hsly c Sprunc nl-^ dc rcbr nds d d-s.mbny rc cum m vz d fzé-l s qu s squdrs lds cst frm dsgnds pr:r-rds pr «rrzr T^ut pr Mcrthur. cm s:s cnírnss d cnhõs, nrlmclr»-l d trlçü. n- vv TMPPQ prnt s ícrçss nrcs stf rül V.V/lXV/-O" llr^lmtntc pts pr nfrn- rndçã d r.5 nlnd rst d n_.u3dr mpcfbl qu s drá prvv.lmcnt;, dp!. d-\ ssntur d rndçã. 5.» Esqudr, C lmrnt En.cc. cntrlrí. cs cus d sul d Jpf, r. pss.uc d nlmlrnt? Hlry tr4 à tu crc bhl dc Tcqul. Os võs Jpnss qu Mc rthur ull. ú pz::\ v;ms nls õs d nc tí ccupçl strft mns dc dus mlhs d n rgntn Rdlf Ghld flrá num cmc mnstr ppfívrf.. - nr -.; j.h f^mjm Rdlf Ghld BUENOS RES, 25 (Crrs pndncl spcl pr TR BVN POPULR) Os drmdtlcs cntcmnts d últ:mn smn, nã chgrm ntrrmpr, cm p.vlm s ms pssmsts, prcss d dmcrtzçã d rftntln. qu hv tmd um rtm ms cntud d d ndnt. Hj, s Jrnrls d mnhã nuncm qu. drçã í Pr (CONCLUE N 2," PG.) MOSCOU (V Prwl pr TRBUN POPULR) O "xvcst" publc sgunt dtrl: "Trml nu sgund gurr mundl. F xtnt últm fc d p?r;g mltr n Extrm Ornt. s trp, svétcs lbrtm Mndchur S prcdm lmpz d prt mr línl ds Skhllns ds prts d Ccrél. \ \\w ^_r- jmjb O slcnd xérct d Kun.ung ccmu rsstênc rgnz d rnd-s Exérct Vrmlh nu vnç cm rpdz. O mp lsm npônlc f drrtd. Est é ft ndscutívl. Prém s nmdrs c drgnts d Jpá mltrsts ná prndrm, qu prc, s lçõs d írgrs drrt sfrd pls grssrs n Wx. f t, -r^m B. Hl -- mm lr;. V«:_ :..-.;:.. t ntrr st lst. O Jpã cptul, prém cptulçã é lvd lt m rtm dmsdmnt lnt. pnã públc mundl mnfst Just prvnçã cm rspt s mnbrs nlpôncs. Muts Jrns mrcns cndnss cnsdrm ncssár chmr?mnr- NJ&.s/^- tnçã cntr príd ds mm rç."_! mnrlsts Jpnss. Ò Jrnl cndns "Str" _J dvrt sbr s dclrçõs ds ldrs npncs d qu gurr - f prdd só "tmprrmnt". X_íl c qu nã íl "sb %Fmm\+f prdd spct \,^k\\mmf ;1 mrl". O pródc ssnl qu ^^PP3 t^mx... m ldrs mltrs jpnss, ncusv própr mprdr, stã ^my : " rlznd, durnt "príd d Nu.Kru Sltlj-mtttt, mnstr Extrr cptulçã", qu s prlng dnsdmntc, um prpgnd stut qu mnlfs- "cm s-,t clrmnt frm dcsã d slddcsc nlpôn- <n" " clc m rstblcr su ptênc dps d gurr,. Embr s utrs ds dclrçõs jpnss cnclmm su pv tr m cnt s dcsõs d Ptsdm, qu xgm cptulçã vngurd d cupç& nf prtcmnt cmplt». Os jpns» nd nsstm m qu s su» frçs d» llnhs d frnt, n Ás nd dzm qu huv dsrdns qu s br. grm gr m dfs própr nd s ncntrm tuçf cmplcd", qu trn cnslhávl qu cs pssm s rndr s próprs cmndnts dvrsárs, ns lcs nd s: SÃO DO VOTO OS CEGOS O prfstr Smp-Drl, mmbr d Trbunl Suprr El trl, mtu prcr fvr vl k cncssã d vt ns cgs. (CONCLUE N 2 PG.) _L>M-~4t. H m Tumlnr Kr.vc. mnstr sm pst ncndcnl, rptm írslg d ntmã cnhcd, cm mtvs chuvnsts místcs, sbr crátr dvn prfçã d rgm sttl npônc. cnsult ds ldrs Jpnss ndc qu s msms prcurrã s mscrr. O nv gvrn npônc prsdd pl su príncp Jg kun nã mnfst nnhum ds- (CONCLUE N _ PO.) """" ttmtâtd&m $8 lmmfrmtòm&rm<fc >" -<?<» " lts utrdds pé d sttu d Cqls Cmmrçõs l d Sldd" " FEB sub dmnstrr cm brslr é cpz d btr-s p- s cuss justs hnrnd ptr.n d Exérct" dss gnrl Gós Mntr m su rdm d d r d dd mltr d Vcnzu- ; ltur d Bltm d Ordm d Mért Mltr ntrg d c ndcrçõs d rfrd Ordm: Junt > sttu d Cxs fl dsfl d dstcmnt mst lvd ft crmn c ms frmu cm gurd à stmr slgnlflcçf mltr, cm u. prsnç d Chd d Gvrn OUTRS MNFESTÇÕES mntsr d Gurr, lts utrldds mltrs cvs dlg- utrs hmngns frm prs- lm dss crmn fcl çõs d Mrnh rnáutc tds "D d Sldd". N qu s sscrm s mnlfstçôs, n dsnrlr d qus s çã f rrdd um prgrm Rd d Mnstér d Educ- nvcu crnhsmnt flgu- spcl d c::nltcã sldd O trnscurs d "D d Sldd" f ssnld cm dlvrss slndds clvlc-mllltrs, prmvds pl Exrct r d Duqu dc Cxs. Cnstu d prgrm ds cmmrçõs d "D d Sldd", qu st n cncdm cm pssgm d 142" nvrsár d nscmnt d Luz Lm c Slv. Duqu d Cxs, ltur d Ordm d Dln c mnstr d Gurr; dlscur- brslr. F tmbm clbrd ml3s n grj d Cnvnt dc Snt ntôn. E n Clég Mlllr, dps d ltur d Bllm lusv & dt btlhã clglnl dsflu m cntnênc ás utrdds prsnts. (CONCLUh. / Z," PC, cyvuxxmymm, y -. ; ârcsfltr?ruuvml(!ttm^^mè,^. wsmtww^ T/m \J su sbtn d quntfr á nt m s cmrclrs, n.b.., rfru-s Luz Crls Prsts, pdd d ssstênc, rcnt dlscurs sbr pllííc xtrr d mr. Bvn, qu v rfrçr, cm sus tqus s gvrns ppulrs ntl-fscsts d Rumn, Bulgár, Hungr, ugsláv, tc, psçã d» gnts d mprlsm m gurr brt, cd vz ms vlnt, cntr Unã Svétc, s prtds cmunsts d mund ntr s próprs prncíps d Thcrán, llt Ptsdm. Prtssm ts cncts d um rstpcrt, d um cnsrvdr cm Churchll u Édn, su rprcussã ná sr tá grnd. rstcrc tm qu sr cntrr á cnqust (CONCLUE N 2." PG.)

2 PMn 2 vtmtt «j Cmtê d Rcb nt â Scdd Bsnfkntc Bnflh d R í MÉ CwvUmtt «9tB?V«íí»ÍÍ í %» 99 r,t pín nuí» tphtt-tu s»t»hsf tf» í9 ntt ttrtt. 4 thrf?»r-kn. ««d;í «" n, «st «pí»t» tl «ftn. tprpmp 4 Ct»?rr»«d» U«m»n;d»4 <»# lt 4 VnwU dt«#««< " tn «? uâlmübt tm mkt s N«tc Utn d» snlftío»f mncw H d Nw Yk, «tttf ns «H 53 4 twmtt, ^u»tflm,» 2010 mt?. r wl 141» 4 utmóvl Club 4 9ml Tcm O qu ft %4í » m 4 íu»»". Td qu «Mj» wh pw 4 < nttd tbun»?»,styt4!c ttms -t.l mpcõ. lfmtnn ««4í 4 hm" qu ínsm lítt» ílt t9mvt.c - lr.t.- fnç. TRBUN POPULR»,,,un»n. mtt.-.-" nvr rr--.mm^,«,««< «««M«w..M«M«:«m«MN«MNMM--m>r«"CM0.O NEGRO N ] )RM. DE ESP,ONGEM\s 1 \ ám 9,mmP9»»; - N HOMENGEM 00S FERROVÁROS NTÔNO SORES DE OLVER m m m- -tf» mwm tnd»#«r«r «,»»««441 «mrt. U» mnh m swtw Mutu,??-» <,, sm"r tmf t mttm \ d 9»-mmrm j»ur Pmmvt9 ttmpm mt»l.;pd<. fnd^pn ff "W w mtf tttm \-?tmtm OU»:» rlm! %m» ttst t d df». rtlmm \»» lw»»f!»»» n pf- #rq tt»m? tn»». «ít «««1» f» >#% f p>f4 r-? t;» p fs»!, t t"<» t tm» tttt9! $M ( lr,. tmth»». tm990è t" fwmí?^ s «nr. fíru «"»«t-»» fljht ff»h«,<l» t t» B!.- ««t, #m JU» t n»»t«mt tnv nm tfsm ríüííçáf lsutjft ô tvhds d fl/»rá n«í prf prl pí«fr.-r..«h.n.<»»4í mmm lwnm? t 4 W ll!«khs^k s#»ê«p. r 11.,...1»...-. dlf m tm pm p w «l» m «f.u -n) 9 l»lt1»l.»l M -«ft wt»»-»fd m m 9 mst, p O, dm tmrtttm Ur nm tmftt «ó r r Rh#.»dHln.d»» «11» q«í«#f ífr. r-w pprrdd» < ts >l,-htí.u ^P E L S S N mmm m NOTCS DO PR COMUNST CO Bn WWlíííQTON.» 1 nunwtl««kfpmhlbl-! mwvd. n Hltó d. mm., «.. m!»"" >. r.,1 «1.U».«"» rrótym»: "tw tm COMTÊ METROPCUTK Ptm, prtlhml «ffrtnón fw Ortrff «fr W8f. Z5 OMl fl»!llí«r»» fc ^" t -»-»-» tvl» BíttÜ - Wl» 9)9k 1 W frtd ««t d^ Vt^ ;^,, >..., gg^gs^jgsísffr Cntnum s vnçs Vy^M,, t-" m ríswwns&; svétcs n Jpã» pèr pwmv? s^nr.... prnd m d sldds jpnm UOSCfíU í «P O l»d. mb n»!»» turm» d» d< Cf«n> «tw tttu t\smm\nm t-ttpttdt d P "un nfcmtf! mt pt- «fc J^ ^ J^- à.. k jfjl.tf ^jàt) k\m lmkmmüm^mmmmmmmmm "!..v» p MlRM On». -t..t.:r dl» 1 d«tmuk n Estfm Qrt. í um».mn-stm n. BMB w»...v-. d» -- uvvm f (nm d» nsm» hou»»r»m.» H, d» MMMMWlS» fw4» d HBf» twn». «rí»» d pttfl«lr» BMN d btrn Ort-n!»» pn»»m r» ctdd«nn d fh»ntw»nt, «snd» tflrst» dm.rímw». nr.lt d dcsmlm^»rtí. un,» rp. d»»»f«nd» frm r» tt ttt<-,m d C ftrnrrt ntnb v»»» strsw-í» tm- Wnnn P w. f««f?r." (»»Hmp,» Rtr^dd. r»^»"»»» t m. d tptmt»«-->» -um tttr tr nt r»4»b rt 4-í» Pn n» tr»l» rt» Vj 115. Bl»l»flt» Ml» fhr,ftr mt ^. «1» M mlt n pww»fh» rtw-! ddr t^mtm) d rs? t»»n- tt. tm «!bt^^«mm tm \tt d P^ft«l tv -m, ttt «Ct # wl-1 ««durm Ortn«. n» «r m»««n, d m\rtx txrtm «m l wml d flh S»»»"».» rm M ld»d? dt»!c»r. l..jf». O dl» St dr tt": m d»«0 t-»w lomsh ;»pm»t«h MMMB BOHM bss lnr!-t«lt 1 pml. m t p "»» rwsd.m d f Orup d Rf«W» «t K»» lmf. lníht«sn»r.l BOHMMC mm -Onltnt m«ts <»» «nl- MM í...". >; :» q» t rtr.drm". f:. r.ís-- Sff SFlf s^m»mp - w-. «í«ttmrnn rl^fc wwt^ uv»5r»l»f w» rímw» wsw ê «Sn^» lx :,.n» H fl» rmtw f« tmun»»» mf -,-mm «ts. Kclw H 2 ««««fnnd ft»«w $ dtrunt l».«u.w.»!sjsmm mul O»r «prutó B,4cLTL.4 nmt mmwmtm, pm mq forço ^,» ^Cíl svk(» «lr» WWMM mt «!r»n» tí? -7P f tt dm t»p»h?»n -m % " tchr».!»!«pn». "vrttt, r»nd rm tm d? :l, num p»t»< cwnmn. Olh mágc rvrf vsâ m pcs d pdr pt pw» wpoud lf«cm t fl d hfr. l d um rêrn tttltí1 ft m l- mt rd, tm M-./á. dtlm rfr w qul n ílm r«cd. "Já nd»«k» ró. O htrpu!»,,,,.^.,«, 4, mj) h n>b:r,md«m,w,l". r-rt».."»»», #" fr ptnsd ptm /»-"«..,,,»>f.í rl ftsttd Cm~. dt Rt!. p«-w b«,xí -TShnlt^tm^»» /«RHUfS2...«...^.BJBíJu nv 49 #Mí-»»f«J«. O «wm ;f^«/ f^^l«^ d T«T9«V^«««Ur.?. rç trdlcí! Ín!crn:d4... curnh Srn0. Lr ut > smwé Cnsttunt cntr. l Ptul rnum Lulr Pf rrtmu ps tr.tm ^s.^, u,^ umítv Jt» M«dbmtmtm tm rrííçá»» T9 tm 8tM í^rdwc» Knw. d p»r ttm nu« w tuu wmck dt Ctm tmmlt..: tí mjrs «««t?tj0 \v»ccr. Htr Bb. rvrt. OíHn-r» c?»nlnh» %< tqtt t mtc^l cm.,ttt% Btnhcí é wd. O Prtd,.bü ítsur»:n» d ;r.»:.;;> -^ r-»-, tn, j w»mr Of&. <Suf ^ur»s j ;.-t^ dc rt«:ur : mwl á fl?» «tc qu lé.u -.m pt» r,í;.» Otn v í n» -hk»«.«- " -~3T. tdtt c pt c^w» d d frtn d.t 6fl, l _,»(,, Cb)lvt t-.:n rrpb.j4d d- «r-1 -lms t. Jt mutnt d u pc-- ^ggj gg^, «. Urlí CunK». OS UTST» Pt-STt COS TLNOS P OB- ON7.M,tT»«rrt.\ Ssr4t«t.c CONSTTCNTE" E lt. ft u mp»rnc» rmn» pl wmb. Cc» lítmnl: Dtrm Hr pl m tn» d. Eurp m ptut ru sdrt n jvrí»rrnínrí» d.fnns d Frnc Snr M»; ;,?qwc«f <j«pt»nc «utnu.» prfs «m trrr _» nrtlslf p>4t!í» "..u s y^,,..» dclr plmr xpd; ^^ cn»t!tu!nt. ckc trn mt p: dr S,nr. «tm d t»un."t «tvm. n mrn-: tí» {r 4 rtmtun^ dm»!»tr Murttl. td níd» tn cm qm ll m nctr» ccuc d RnsU. qu dr «rj n»trw nstr pr c fíu m tw» rch n «n «wnh. Ess crm qu frrlu píísvrt dmssôíc«cncn» prtuju».. trnt -COMO» m-».m.»n x "51" Rtul Uns» «r», rjdr Pn»d mks» t^>pt». ntôn Junn Pnff» 8 ft Mnn Wldlr Durt P ntr Cb^t. M Um t l lsts d dsl 8dr dtd» dm m!s«d. Orm-xr r»«rluuf. ujr!nurjrc.:»:» nunr rtn» mnt tvrmlrm-m n nrl» Jté Olímp n B.. Utnd d u unllçt». «l cmnrr-s. s Jvn»n»u» «m. cnlc. tuvm-t nw u»r t d cmunst cí.!us. p «rwnc d» qrd n U- Ur um ft. O POVO 6BF. QUS OS 8BÜS MBEBCS V qu. gurr fr. n l>.2l crscm. Scllr é pcls nl squcr ^u t) 11-vccd. pl fscsm, p» írsísm n& pdj wtntr-s bs. BBns CONTR UKtHT- < 1 1 \(. \< VEBDE" Estv fnd n»» nlrrlít. Cr Scllr. prm. :â tm-j s dspdr sm n d». u «.;>... > sbr. crucuht&t» vrrd tntd n rc«nl d Trt tm Pnt, ftnn»: -,-cwn xpêdlhnàrtb. p dl utr. cs n»p Knrr»T n O pvt. 1 dps d. Jlbrtcft; «í «cnfv» - d» vll..kkw qu h qulrm lmpnttlr, v r»pndr, pr mlm- pr d» d xpdclnnrlí «p tó. nl rrs^rfls cntr. r T tjt,? nntn ;.Ím rtculçã fcrd. cntr td KSSPM5 us2 «mnbr. fmctst» d!nunc f»sr!«m u p»srs» mr-.,,, trs dnt d f.scxm. O p»v srm. qurrl. ldrs nvs qur tlvssm um pssrd rlmnt d-1 mcrtlc ldrs d pv u nunc vcl-m n» luu cntr» f.ítsm. E pru s d.c«r ldr» cm THst. drgnt cmun^u,. Nnnl, drlgnt srllst». OS CTÓLCOS COMU» NSTS E SOCLSTS Rfrnd-s.s ctólcs, dlt nss rntrvltfld! Prspctv d Unã Ncnl n rgntn... CONCLÍ/SO D ljmo! td Cmunst.cltu.nvt t ft às frcs plítcs c :.;;.;.. pr um gmp 1 pr sn.ddc-s. pr.» unu nc.nl ms mpl psl dmcrul».!!>:. ttud tcms.m pl prtu^us.nl!-t»c»t«s t U «nr cm nl. ncr-»> t prncp» pl» qus s btm n N»(0s Unds. Fundnd t Scdd dt mlus d Dmcrcs Pru Kur, é n ntut rctmlr :> r td. s mts»» u-.- >.! cnc.» sfrç» títqu»l»s qu dntr d Prtu.V u n xíl prtndm substtu" vrn s#rü pr um r-.lm cmptlv! cm s trndc0n d f.\ nldnl ndpndnrlr d» pr tutfs trnnd n.»m p$l- n pln fcl rlsblmnt dss r»-6f d fr. tnldsd ccnfhnc» qu nun r. dxrm d xlür ntr 01 ds pv rmss. 01brt P clr. Mnl Bndr, C Prrd Júnr. Ord lln Rms, Jrü Mngbl. Hrnr Lm. Ed«: d Clr RbrJ. Crls D-umnd d nd-.»d. bl Cbrmnt. v nlclts qu ís.:.-. Hf.:» "-.-1 d f» ç.!»r"-. CZT jr<mn, Ptlt flfub-u «ttçuft. tttptdrn-tu rn t> Prtd Ttr líf «d 4 m pnd d prltfrd.»^«t "» pf<f> pt tmprt tru prftrtd. S lh trssm p-ttvntd. "nt ptqu p-rm Btfm fmtvm» cmun?" l rspndr qut tírcm pr r ngltrr Prttd- Trblhst r qu tlv m mlhr t v:df pr bm qu nt fundmntlmn t prltár. E vr dt cn -ud qu tu drçã rlss fs tlcrc át fnnçs, ttw smpr sr mlh d," prttrnç d sulr prtd "trp" n pdr Msm prqu, r lnrf - ; r 01 ldr trtw/fttl rl trr s msss, brt fcv ntã cmnh pr Prtd Cmunst substtur Lur Prty cm xcutr d vntd pulr. ímltdpm 4 # mj? w.t»«rtssás m mh 4 m mükdt-tm»,»- ",., t) V. «" 4%é Í4m 4» tlrt ««4 Ctnm tttm PtrM T;ttLT p, m. dt» M.»»4.«#lr».» CdlU tm," tvl - 4 %, nt ; fc»».-»». Oír rfôf g^rt.om ptm fíftlmt tfttlfc.rrl d t.d.» WÚU9, P» mt dpósts ródrmjd. r.uh - t»!-- dms,» 1 mn. ""cdfstí-ssrltt M»»4^, d Brr d»» td-ttlr. t.s t-r» ct "ímm". d Pr»í 4 Hítlr» - «d^tlr. é nu ls» Ctlíí 11 Klrl). CdlU -UdU P.t»", #»mpbt!f«d -%} Cdlt d ST.»»gBd.f!r, â 11 fc«t. Td» tmrd #lr«d ndt - fr. à. tr. ru d Olrt. mt jupfjj. Td»» mrd» ltrlt» n Prtd qc»»!»» ltptl Mlul C d t, t«r«t.r, l ru Jrdm Bnt, 7lt. Tud»» cmrd» d brr d Bufg rmtt tr d ptrmmr: PrU d. DUfg, Vltrj d Mntnh d rtns n jspn... 1COKC.U«40 04P40Í «t..» m tu b!<vrt t:j t-r» s-tun»» «8nn» dn huhm»««!«"ítttlp«í t»? nl plrr uu»r p»f» lum.» cnmlu. tru nn 44 tdu í.. qu tüv» s< u > «rfdlnrtmr» ttw«ld% ffl rí»n(4uttl; d»»..-.u.»--»c;lr. tun«^t.».-!..,» ml. >:».»-.- ttn rus«h^í". m»»^&» Jxm»» tutm On. «.lv ru Clun. rw» jtv «tm tumt tlôr t.». í» t, ttmm t^lhu. m ««S^^SS «S? tmtmt, «Uu. -: nl rn curr nugucm qut (!»»t«ptt. Tv qu»prv;uk«r u«k>tw» T» «r pfnwr « tr pt.^: - >».» -_ -, - losr «ÉfrnSp tll» út rt.tír,!. Pldr. Álvr Rm. Ww.Uu lur. qu llsr jpní» 0\..,,,. prr ss- lwí,r,>» s "- nd tumí H«í#" "w!,,... rzltt..t.t.-j»sw» tldíd u» llumu. «SS SrySf^SSl CONVOCÇÃO ESPECL DE TODOS OS lurt» qu ntu ut>mbd»>. Tr".4?U» fl» rtqutmntl d lcuu» «.uc «tt.un < -,:.. prm rctnlr u; íu tlhm trlu qu vrrnm ft dc«nlpnlc. rmt d gnrl tlpntc.» únulr u íp:l fdvrlí. 8u lllwr wntmn t px. Grv n Cssn durc H qusl dl mst mpr-. sdts u wrçd d Jg d C- COLGMOS m rtglstrr n d» Or» rclmm vnt pr cncdênc, n tus lnhs. /..-«r-,:r\".r\ rfn Utlft..t,.. r~t. rt «m ;,.. Xtrtrf tu d crklm m su» rls. S? um umnt qu lhs cb pr l. d vx qu s tr. t d trblh nturn. Ontm «4 " pt qutr tcnttl.s d cnrltlçl cr cnccsnr d Js d, mprücd Urc», s rfrds mprsds rs.. vcru dclrr-s m grv. l. gutls ). ;;-. x.úl.-.:...: ; OS utlvs qu dtrmnrm sluçâ xtrm, Dlsrrnm qu cnccsnrl nl dsc scntr n crtr d Mtturtcrl d...:.;. umnt xgd pr l. nd: msm xg qu sj rcr» qucstft mvd cntr C-.- n Mnstér d Trblh. Entrtnt, pós» mprgd. trm ft crts cnccss». umnt prmtd cntnuu snd dd. Dus qunzns s d-d. bl Cbrmnt. v nclus p rnm dn d umnt. H4 d MrK J-éLlns d Rç70. ÍT dln,, _,..,tlc! dcc. V cntns d cstómcs - -- dlrcc& ds prtds s «;.. flrm n Prtd Cmunst Sclst. Els sbm qu Prtd Cmunst, pr xmp! «um prtd d pv. lul rlmnt p-l llbcrdd.. pl bm str d pv. T. E..B, VNGUttn MLTR DO NOSSO POVO ftrn. Scllçr n» f»l». d v v _ P. E- B. f um. vngurd mltr d pv brslcl r cntr fscsm. Nsss sldsds chcrm grnds nsnwfnts nss lut vtru. E r cntcu» cm Exérct nrtmrcn, tvms nvs nsltmnts. O Exérct nrt mrcn du td SShtncl» nss prctnh O qu vm n Exérct nrtc-»rrlcn cm ft, um «xmpl, nm rflx d dmcrc ds Estds Unds. O RTST PRENDEU COM GUERR Tv prtundd cntlnuu Scllr - d vr ss css ms mprtnts pr um rtlst. V m Rm Glr Brghs, nd gvrn ld rgnlzu, pr s fdds, um «xpslçs d brs d rtc N Vtcn, lm d Cnl Slxtln, v pnctc, nd s ncntr umn mrvlhs rlcrl d pntrs prmtvs. Cnsldr ss clçf ml mprtnt cnjunt rtístc qu v r. tnll. E ldd qu > ms m mprssnu f Vnz. pntur n tm m glrr frm dus pdrss xprlcncls pr Scllr, dus rll dds psts qu nfluncrm smultnmnt U dsrm mrcs prfunds. O rtlst dclr: O cntct cm pntur prmtv dsd Cmp.nnt d Pt té Pnctc d Vtcn. gurr, frm d xtrrdnár lnfcnl pr mnh vd pr mnh br Hj, qu stu dstnt 1n Ttnl. lnt qu f fundmnt! ss nflunc. Scllr rft nuwr. mnhs gu xpslçfl dc dsnhs, sb ttul "Cm F E. B n "ttll", n nsttut d rqut ts d 1730 hrs. n"s. príunt sbr n nturz ds cus nvc drnhs, rspndu-ns! Os dsnhs nu vu xr<r sl smpls, um mnnrn âr cutr ns css qu m rdnrsrr n tál nn gurr, Os pntrs prmtvs m nfltn crm fundmntlmnt n crçü drsss dsnhs, n"ln su lngusm spntân vr dlru qu ls fnnm. MS S. lutt> Dmcrt Ncnl tcnsrvdrs). Só flt rspst d prtd Unft Cívc RdlcL ut: ntc nmdr: Plc Já utqrlzu c rlluc d - «ntlcl qu - - Prtd - Cmunlst nunc pr d 1 nt. Lun Ptk, rcnt f.chd m cpcdd pr 30U00p9- «...-. n qul fcl& Rdlf Ohlldl. Udr prár Jsé Pctr x-sndr scllst. hj mltnt cmunst, BcnltO Mru-tll. Sunrrm tmbt. munlsls cl/.ç" d um d mnnstrc& dmcrátc, dc prívctcl. num grnd stád, sb ptrcín ds qutr grnds prtds rcntlns c d dms fç ntl-fclsts d pl, Srrrl Brcu d Hlnd J g md. prlcl Tr»y. Os vd d ndrrd. Odln Btst. Mcyr Wcrnrrlc d Cs tr Or Brb srgl!d P»- rlr. L! Crr Dutr. lv- Mrr, níbl M. Mchd Rubm Brt, C-ls Lcrd.lurrcy Cm^. Pdr Mt Lm. Pnul Mt Llmn. Dntn Jblm. Nbr- d Cunh. ntôn Bnt- Gullhcrnn Flcuclrd. Oscr Ncmcycr. Cnrs tí. lcds R:h Mrnd P Cvlcnt. Jl Slvr Prudnt dc Mrs N"t. Prncsc d s?l Brrbs, R. Mnclhfrs Júnr. ugust Rdrlus. Crls Sclr, Jft ntn Mcspé. lbrt dc rut. Brbs M. Vnldcmr Cvlcnnt, M-! Wtnck, ;u M-lnh R-, Eugn Álvr M-- rlr, Vltrln Sml, Dnt d Erlt, lmlr Lbt, \ntnl Frcnc, Emlll Frh, Jsé Mspucs dl um.ítlcl dccp clnttc crru ntr s mprgds: umnt dflnltlvmnr nft vr ms. Um ds grvsts du sgulnt lnfrmc&: _ "Hft qus dzs ns qu st cssn funcn nunc t. vmsum umnt." Tds s utrs cxsns fzrm rjustmnt d slárs dtrmnd l umnt d cust d vd. Só Cssn d Urc nsst n prrmnncl ds rdnds ntlgs. Prc qu nft tms prblcms. O qu xgms é mult pcuc: vnt pr cnt pns. O sr Rl crtmnt hft d cmprndr qu csttms cm rzft". té mmnt m qu scrvms sts nts, s mprgds d scç d Jg d Csln d Urc cntnurm m grv. Mtüí Yun, mnstr d Mrnh m «CNS»nOS TSFETOS" Prlnd sbr dsprtr C n,r-.-u!.-v. d nss pv, Cr. St:l;r nntu: _ Elcntr mpts mds grvlçc d pv ns cm-tés Cfn"rrátcs, n srnrs nt-vls u.>- v lh-s fn stvm cnsds m; stlfts. 11- nh pjt0 d Ptld Cmun.st cnsguu mplçcr ns mussns Su nfun, pr mul, ntr us yuwu.;s»uc 0$ fscts jpnss nã s cnvncrm d... cncl. d f pg ss dsjs d ftur mudnçs rdcs. E sgnfctv qu n nv gbnt jp- Ssé cnsrvd pst d "Mnstr ds ssunts d Grnd Ás Orntl", st é, prlh fundmntl cm cuj jud s mprllsts npôncs mplntrm "nv rdm" fscst n Ás Orntl s sfrçrm m scvzr su ppulçã. rd d Tóqu cntnu prpgnd dntr d spírt d plítc mprlst "stc-rntl" cm sj nd huvss mudd cntnu dfndnd flsdd d qu slddsc npônc lv "lbrdd s pvs d Ás Orntl". O jrnl "Npn Tms" frm qu nv gvrn rcnstrurá vd plítc d Jpã "sm nnhum nflunc dsncssár ld d qulqur grup mtrlmnt ntrssd^. Prr sn- Uf td flsdd d smlhnt dclrçã bst d um lgr lhr pr vd d lguns mnstrs. O Mnstr ds rmmnts, pr xmpl, ( prpóslt, cntr qum Jpã rm-s, j qu cptulu ncndcnlmnt"?) é Ttuj Nkdzm, um ds mrs plutcrts npôncs d ctgr ds qu nrqucrm spclmnt cm gurr, prprtrs d fábrcs d võs, qu smpr stmulu fnncu prpgnd mltrst chuvnst. Nkdzm é, n rldd, tp utêntc d cnmns d gurr. Em vã s prcurr n nv gbnt um pss qu nã stvss lgd crmns pltc d rpn d mprlsm jpnês, plítc d lut cntr smgmnt ds frçs dmcrátcs. Dnt dsss fts nã é nd strnh qu lguns cmntrsts mrcns prsntm prblm d crm dtds mdds prvntvs urgnts cntr - sbtgm d cptulçã ncndcnl pr prt d Jpã O cmntrst rdfônc nrt-mrcn Btl, cnsdr ncssár cbr cm nv gbnt jpnês "qu é frmd xclusvmnt d crmnss c«gurr". Outrs cmntrsts ssnlm s lgçõs ntr mprdr s grnds mgnts d núústr bjlc.,,, Nã há dúvd qu s crmnss d gurr -lst dvm cmprtlhr d crt ds dnt. DOKNÇS O PELE - SfFl.lfl N-nrç - r«tfr»pl DR. GOSTNHO D CUNH lllp.m.l ptr nsttut dt M»nclnhn«Smllél,»J - T:l Í2-1S5. cus clgs d c- Cmmrçõs d "D d Sld d"... (CONCLUSÃO D 1 PG ORDEM DO D DO GE. NER, GOS.MONTERO; F sgunt txt d Ordm d D d Mllsr d Qurr, ld pr cnslíl dh slchld- < rllzdn n prç Duqu d Cnulns: "Est n, n d d sldd brslr, m qu vms rvrncr mmór dc Cxs, cmmrms ds grnds fsts hlstrls: cntnár d pcltlcçã d ps, cnsgud grçs ft çf d nvldvl Duqu, pós ms lng lut ntrn, vtór d nsss rms n vlh Eurp, d nd vrm s cnqulstndrs d Nv Mund. Duplmnt sugstv é, pr cnsgunt n dt d hj, m qu tstmunhms vv rcnhcmnt mrchl Luz lvs dc Lm Slv ncntrms rzõs pr trnr gr ss rcnhcmnt xtnsv s cmpnnts d Frç Expcdlclnrl Brslr, qu subrnm dmnstrr, s lhs d pvs ms xprmntds, cm brslr é cpz d btr-s pls cuss Justs, hnrnd ptrn d Exrct. crnç qu pudéssms cntnur s trdçõs ds ns- s ntpn:sds. nü f dsmntd pl grçü tul, pls brvs qu, n mnr. n r n trr cmbtrm ld dns Nçõs Unds, grngnd ^lm qu tnt ns dsvnc xlt nst nstnt. rfrmr dlspçft d E^rt d s n& fstr d3 fcxmpls d su pntrn, m cj plrfcçõs ncntr smpr nv nsprçã prn 6lvrunrdn ds suprms lntrsss d Brsl, tnhms íò qu hvms- d trnspr,, rslutmnt s mpclhs qu pssm,r-s à br d rcnstruçã ncnl, cm msm nm cm qu Duqu d C::s vncu ns qu urglrnm nn lvrd d ncnldd", prrtj. d ns "Olh Mágc" d sxt-fr cm pnrmmt d drgnt máxm d Prtd Cmunst rfrr-s l msm tm qu qu brdvms, qul / tlfnt... Pd-s dtr qu Pr^ Trbnhtf 4 t dnt mncr d sr plítc d frdunlnlffl. u mlhr, d prt d trc-unlnlsm qu lnd nd ululu pr mrxm. Su trdlçós ds Trd- Untns rmnt, tlvt crtlsm", épc m qu t trblhdrs brtâncs rt ds ms cmbtvs d mund. Ms cm mvmnt sndcl rgnzd trd-unlnlsm só surgu, vrddrmnt, n prmr mtd d sécul pssd cm fnldds qu ná m lém d "cnmlsm", d um lut pns pr mlhrs mcdtt d rdm ccnómlcc pr t trblhdrs. Um ds ms trls cmpnhs d Lnln, rpr mrxsm n su vrddr lugr, f nvstr cntr ss tndênc qu gnhv trrn n mvmnt sfndc! urpu. pm tmp: Prtd Trb hm, psr d flr m sclsm n su prgrm, nd fm um dlg mrxst, nss s dstngum ds prtrs sclsts d ntg Sgund ntrncnl, qu sã rfrmtsts, sl é, dpts d um mr.t.m dspjd d su cntüd rvlucnár pr Brnstln, Kutsky, Bur utrs d Frnç c d tál. E qu xplc, sm dúvd, usênc d um rntçã dfnd n trblhlsm, ps um prtd qu nã pssu um tr, um gul d çã cm mrxlsm-lnlnsm, qu rnt ns sus luts, srá smpr um prtd zg-zgunt, O PRTDO Trblhst, pr ss msm, só tm btd trunf ltrs ns mmnts cm qu mss ngls, prvtnd-s l msm d crcunstncs fvrávs, s rún ns sndcts cngrsss c tm nctv dc cmpurrr drçã pr frnt. O cs dsts lçõs crctrtstlc. O mvmnt m fvr ds lçõs d um prgrm d tndênc sclst v d bs ltrl d prtd Quní cnunçfl s runu já stv vtrs dé, huv mntstrs trblhsts, cm Bvln, pr xmpl, qu nd tntrm n cmç mnbrr num utr sntd. Bvn ft, lás, vd pls prárs nss csã. Outr cs cmum n trb- hlsm é squcmnt pls sus ldrs, n pdr, ds plvrs d rdm vtds pls cnvnçõs prtdárs. ss s tm. dd mults vzs, cm mr frqüênc n épc m qu drgnt mr dls r Mc Dnld, qu cbu drnd d crp lm s cntrvdrs. rspndrm td. tt pr «MM d crnr jrttc d-.»r;:-.3f:! u rím»m» t-mpnh dmm m ntrm.- çí- nccs-rt. pu lrdc..:.! v» cmp/ mnt j.p-:-.. gnm «vuu- Uc chf d std mr...»!rjj. qu! ndcu n cn.n dn«d dvd nlpnlc. cpltuld. ncstdd d pór n urdm n gurntç. «cbr cm» t d dlscphn d «upr sr d. uutlçft dt dlfcs uxlllr. d. rtprcft d. rd d ltrcdd d lunrt- (lmnt d csnh». Tldrr lhu pr..-jnrl svlttc cm cbç U <-«mnt nclnd. Um mnut dps tnnt crnl Murl Jlrsl crr, d.r.- uc ncssárs. sudtsr» nlpntc f dmnd. Smnt tr. d uvrm-s trs n rrlrnm. Erm ndvídus sld d d "dcslncmnt sulcld. Bndds ntr bndds cupm d»cu fc hbtul, Ocults ns cplnrls mts nlrm sbr s nsc llcll. Ontm s sldds qu pssvm nl rdrm lqudrm cm mn "sucd". Est dhprr sbr um srgnt qu pst. pl rdrm. prm rru nft tv tmp d trr pl -."gud vz: bl d sntlnc-.ungu frz bndd. COMUNSTS D CONSTRUÇÃO CVL O CmUd Mtrpll nr strrdlrsmm : cmrd» cmuntu d Cn.rçl Cvl s m sgund-fr, d ST. á r Cd d Us. M.» dttutr. rc»lr»m «br «un«> d rr,d<»,&:<. TODOS OS MGOS E SMPTZNTES DO P.C.B. E CSS EDTORS O Cmtê Jlrpll d Prtd Cmlts 4 BmS n vst d.»rs«t. m»ld.d fn.r. pr,ttk ln».!ç«d. nv d» m d.. brr d!d»í!» ptr d mg».mpllmot d rrm C U mr». sntd d. tb.rn n ld» lblld4» cmpnh ds lvr» ud. cm ql bjtv. lcs prmnnfs d rnô P»»»r.\. drvl. rnlm. n P»t «.«r! Cmprd. r. Cll.. 9. d crd m dl.» l ublcldw. t.sul.u. Célul, d.^ "Jj lh. P.d.rl. Gu.n.b.r«C. Fdrl M^í cm. sgunt. Céll. d Brr: Snt Tr. R prld. Cumbl S Cr». < P».rl runlr-s. dr.v.nl. n Psl Eltr»!ll " d» Cnsttulçl. 48. t.mbm d «crd cm d»!t«r t.blcld». s Célul».gulnlt: trpr?«n. 1»^nlrl d Ntc». VrnB. Elbrlc Hrly -Vtu n. V,^í KtVl. d Nrt. El.rlc. d Clç.d, (ld - "Ubrt. l.ldr "Quntn Bcyuv". -Mrlghl. Pr rghrzr lsfmnf Slct, cm urgcncl. prsnç ds b xn r! ru Cnd Lg n. 15. pr rcgulrlxr l ll«ltrl: lbrt Pnt Brbt. Pul Mrtns, 8. Crvlh, Gbrl Nrnh Trndd. nnl Rr mr Crls d lmd. Mrgrd dld Slv. Jü» < d Slv. Mr Crdvl Lvrmnt. l- Csn-l» Mr Cnld Gnxl». Áur Frnnds nnlr.kf l- rnhlr. Substl Pul. lmrlndn Trr» Onçl ~ d. svd. nlsrult lv d Ml. rllnd vm U" "Cmunsts, ctólcs t "»»> d w»ln ~n.,od! «H!!?-.1^ p QUE t cru n trduntnlsm, trvés dl n Prtd Trblhst, um subrstcrc stmuld pl própr mprlsm. O mpr pd dr-s ss lux. E flt d um dlg rvlucnrl ns Trd-Unns n Lbur Prty é clr qu fcltv hábl mnbr d lt, stmulnd um burcrd sndcl cd vz ms próspr, á frnt d dmnstrçã d cprtvs mprss jrnltcns pdrss. E cs, pr xmpl, d. Wltr Cttrnc, scrtr grl prmnnt d trd-unnsm. Ess ntg mdst ltrcst d Lvrpl d há mut qu t fdlg pr dcrt, cm l muts utrs, qu n scnsã d fscsm vvm d brçs cruzds ndfrnts á própr srt d pv spnhl. Est é últm prtunldd qu lhs dá hstr, ps pv trblhdr d ngltrr nã há d str dspst prmtr qu trçõs cm d Mc Dnld s rptm tudfludmnt. E cnvém crscntr qu Bvln é chnclr gr pdd d própr r. crts prvcdrs fscsts" prpó-lt d rtg publcd cm tltu ccmn. r»r»s. cdçl d S d crrnt, dc ut. d nn drtr Pr «M.tB lm. f-lh jndrçd s-gulnt tlgrm: "Cm crst& splrlt ucn tírdmnt slmptlc cmunlsm qut bdc dlrçí nsgn Lus Crls Prsts p u d clrmcnt? brlhnt -rtlg d prrd ptrcl "CmunUts. ctólcs crts pvcud.s fscsts" - qu prcs u tlvnd sprt p.rlótlc própr ds hmns d b vntd qu dcsm cncrtzçft d Justç scl rspt mutu pr frmçü d um Brtl 1vr. un. frt fllz Ptríc dmrdr. (.l Edyl B. Mrr P:tv Pl cncssã d vt s cgs... cnvn n D 1 Pfl bm fundrnld pç Jurídc ssm trmn: "Nft pd, dnt d l prvr s cgs drt d vt. cncssf d Trbun! srá smpmnl fll tr xrcíc d vt rm brr m d svrdd d» l m mtr d crupç ltrl. Mntnh, nslm mu vt ntrr, pcrnd» mprg d c.n u! fôr sstm d vtr fr d l, rr rsnll s-,-rd prlnlnl d lbrdd d sufrçl p lndvscbllldd d vt. N&n tnh, prm, rrft p- n~r s ldulâ» fs dlrt dc vtr dntr d l. \nt pl cnnc^ss d flldd, únl, n llpóls, q 6 cmpnhmnt d nr, pr ppsr dôn, pr vr físc-, mnt pr l, rulr-lh ns psss ns frmld ds ls» d vtrcs, rm nnhm. rbr, é clr, ds xlgcnl» d» l pr qu nlnnn. pw dvspr. n hn- «l» v»í^rn» prfrnc» rl» d ltr"., nclo d«.». u.»n >» v.."- ---,,.»»,,,. lmndl d zvd. Spt. Vlcnx. Sl.sl Om» Mnr Jclnlh Srs. Mrclln Sbln. Mnl d Nh mnt Lm. Mr Fls Rdrlf Tlnc. Mr 4 l.«««llhgn. Frnchs Crls Dn». znh Crls "»" V" clçft Rnc Plm. Crls Mlh» d»0 Wf 7B.Í, Lucs Vr. Fbl Snts, Hug Brbs d Cruz, cnlt d. Cncçã Frrr nms. Hllphll Ortg Jrr. J««. d Bv. ntôn Rdrlgn «uv. Js Vr Trrl Judlth lvs Cut. Jsó Bmfm Bnln. J««W ruj. Jft Txr. Jsé Ctn d Cruz. Pv BMs Hl v, nrnrd Prr dt Snls. Brun Cn Mrd d un dnç. tbrtln Rdró llndrlgus. Jv.h d Cm»n Eugn llbtr. Wnncslu Brnrd. utrn d 01U Frncsc Gmá Scrtr. COMTÊ MUNCPL DE N. GUÇU Cnvc tds s Scrtárs dstrtl», bm m m pnhlr, d Blfrl-Kx. pr um run n. Sd d «m Muncpl. Prc 11 d Dzmbr, BS, n próxm u ç-flr,» 10 hrs. Cd «l Cnt Prr Scrtr. "H UM HRMON FUNDMENTL FRÍNCO-MERCN,. P.) - chgd d gnrl D OuJM g-, Wshngtn,.í?",,,!tcutfj dt clrçft pssívs trvés dn j-w WSHNOTON, 25 ( O p.sldnt Trumn nrl D Grull, m dclrçft cnjunt, slntrm qu n "um hrmn fundmntl" ntr, s prpósts d stds Unds. d Frnç n pôsgurr é su dlsslçft 4" trbrlhr pl stblcmnt d "um cprç nd ms strt ntr s ds prs" E d sgunt tr dclrçõ d ds chfs d Estd: " vst d g-nvl D Gull. prsdnt d gvrn prvsrl d Rpúblc frncs, prsdnt d Estds Unds d mérc, f mrcd pr n pdrtnt trc d pnts d vst ntr s ds chfs dc Estd, qu, n curs d sun ps«v.s u""l?n "-Vnts. vst númr d MWW» uns s d """L-n. mdt pr s ds W.< Dps d «««ft^n çft ntr pstn c n-rl D Gull. «J pdd scrtnr ü dl Jms Byrns mm Extrr Onr"s BMrun Kvrm, durnt d ",, frnnc dlscuss^ pu («n,,:;/,:? ds rns" f - mt» ntrssds, "Dls ds» dj-cus- < ds chfs <"!",,.. ptd " frnc.-fundt.nrl d Extrl 1Í.SBQO, qu, uu»u u«uu». r,r." - fl p-lmlr runlft, xpümlrm ntlr^^t n c", sntmnt d mutu lt s Um. "s cnvrsçõs, qu nmçrm mdtmnt dps d Prsts rá, M, Rlng Luz Crls Prsts rá, hj. n Rlng, nd hvrá un prlmr dbt públc, cnvdd d uu. - nv r.rrnm"!,dí m:n<f hjrmnh tl ds prnsl"; \c.- cns n nstrtcí»..,, d nós-mr f, su d!»ps!ín d» d cm tp mtur.,,. t, s!shlcdn çs nd t""-1 s ds prs- pr um cmlssft nplltlc dq! cntr prár. D prgrm lbrd cnst ncntr n cstçü d Dclr, rcpçã nn Cntrl d Prn r^mnnkn FlfVnrl Brsl, vst cnjunt rcslr tmpnn c-r ncl W RUburbl0J.,B30 hrs, hvrá btln ppulr. m frnt Cltv. Srrft frcd um "cck-tll" á cmltlvn d p-.s c á mprns, pós rlzçã d prgrm. Rn prnnd nmçã nqul -subúrb, cm vst qu fnrá grnd Udr ppulr d Brsl. s rsdêncs ms srf rnnmntnls pnr r / r lnlcn dn fst d pv. Um r.lv d mrtrs ssnlrá ch- "dn d Prsts á Estrd Snt Cruz. Fír-s-ã rprntnr numrs cmtês dmcrl,,s p-ngrslsts c DJbjtrt Fdrl, COS NT-FSC^,, dp. C. B... CONCl-USO D 1" PO) O fstvl ptrcnd pl PCB trá lugnr n Ttr Jft Cntnnt ás 20,30 hrs, cnstnd d númrs vrds cm qu tmm prt, ntr utrs rtsts, Dclrgs Cmnh, Lucl Dlr, Sncl Plôn, Mdst d Suz Dnl Rmlrcz. tál Fust, grnd rtst drmátc, tmbm nprcrâ n sptcul ntrprtnd mnóígnnt cn cívc ptrótc "Lucur Mrt d Bàr-br ( HcUdr". P-nr-ns --npt: ">Vl,!"vl",t< ", nt-rldn <" mpm^rf í- v?-..^l-fp;",^ dn»n n» \t"..nnhr.lrl (lc -7 f rr"r" Tnnlr1 405 r trs ns "C""! m.fncf <lp Culturl Ttl- ntr pnlr: t dn -f nrl é Br«l rr, dmír.^ frn^mnl n- -vt-tln M-f n H--n, lt^ ^^; rn r"".. " 03 OSÍOtUtCv nub,1 t% à

3 ,84..«,_..,- <n»^w^_»_<»_n<w<wnmk» ^,,,.,, HUBUN. O. UU.,..,.!».,,.... n^m^mnn^nné mjwmnn-p flttn J 0l(B fté» M0T1 LM m,,_»... Pl, UHM» M M tu nn.. «tf turmt tkmllll. KttMKltt WTM ff_? r 1 t,1-»>! r1-!l»»,._!!» PR mmm, «m,«m. w. tm M Ww«l»» át, cn».>» Ècn.rml, Crt fm 1 OJO Pttl.»fl Mlt ltr. Ofl Ml; VfMO l. M V ü»: fn «... Ul rmá, Mt, Hwf», j..»,._.., mm; Mt,»» U!t. Trtl».»,..) _?»» rr 1,64 GULHERME QUEROZ RPPOL, _. cn«t«m tt ttptsmt n»»» tmut k, H BOM ttffm.. 0 cnglmnt d prçs;..>..,-:c rnpr»»», 9 C.rd»»dr 4 Mfm N tolttt»» Pr#!d#Bt tpblc» 4 1 p»«..«.. pl...n «ft fob#l4t <.4..,c««.m mt» wrm m»l_»d, í-», 1 md tmp, _>mp»4 4» r».» 4 «- - tr l4 «m ft.._.,. nm <".- 4» fttlldd» Rum».» ;_:,, 4, <-»"- ufctrw. : 1. d»!t 4#»"". 4»t4»_ «pr»«-». f# 4 9 rttm.t 11-1» 4 4 crtr.,,..» í-lrft»ít» prp» (rr â tfç. ttt rttlcfuum tld. Kl tílf. r44,. m.ttlv ml» 4 t»«-»»< > 4 Mmrt _-,!t.1»»m. l»b um... tnt m» frtll pr ttlul mutâ, nt- pr 4 mt rtn!» ;<.!» t "! 4 f. rmr»_» ftr. 1 %-r dltt. m»»m lr, dqurr» prtct, «-><» f»t»«.«lft».«l 4lr xr. l\9 4 r,; "Nl tm mt». BwUpt 4 l t«4 «dltl, Cr4»». t Mt «««Otl cll 4bl»r rts d. 1 u^r»mrt 4» trrlf». chg» crlr». -_ :_r._ Mn rt.l.»» 14 4 fbr... prtu. trtl, 14 pt «t mlf. qd.? fob cm cntrdlçl fundm» l r trt tt pr«4«c4 m rtlm m :.!.»._trm»r«_»lr»«l»n»bl lfd. ) «frm rj»m» qu, mnllplrd-t.m».?-> tw» d ««r» 4» prmr n«m_»tldd, nt whnn.» 4» «lrl» cr cr#»m» % q H» prmtr 4»«prr lr 4 mlrl m q»»«4 PM, Pt > prp std» lm»dlt pll rçft, t trm.r 4cur 4 H Jrl.»!» m»4l4». br» t-t frm m l»brl 4 nrt, --» mm. nm Sc»»P»"». prq» q 4t#»,»4mlBt»trlvm»m, HO-wblldd 4 llçs, «4wrt»B lr m»4 4» tt. s» tnl rll4d», m» buc»r, dtmnt», jud t» tt p»r frt4l. tr 4 q s4 m«4!4t prptt pl t Btrs»B»l»m f» 4» m, cr»kl4 d q r»lttm l %t mpl db 4 prblm, pdm ltr 4» ft m trtl trv» prblm br»lllr, q». tnt um crl d» nntr r»l.»4 pd r rlld m pttr tl»t tt»»»8tt rírl. Q ltm. pl», Crddr. q fttjt» Bflr d» prt-, dmt lrtddr lí!?t#m4u sud, mdtd prp pr. r»l». Cm 3Bí»m n rdm d d. nld pl pr. q nl pt «ínr ldflnldml trr r «n própr rn»«...u--lt d lflçt. UtM gtt rsprr!t» Pftâ t» t» tt#.tfl. Wl f ff! -Y? \írm. jm}%> mtttf.f pmmm f^.»f w^ BwMH r«_»»í 4» frt»j>9 MUM, M &<.% txt»»«hh-âf 4 üwàmm ( Hj tu Mn p n_m #» lmjmm»?«tttv r%t»hm mmm mstm»,-.<.,«./.< «..-<..!w4«m4»». mm», «wtu.,.,,<,. ;.-,_> t- >»-» ! t, 11..._>.. > tlmtt» 44 t -ttm\.».-n%. x $tm4 MM t» mm >rr»,«.«!.. «,.tá?». >,, ltf1»t t - 9 tt lxrmrmlt mm u n», < -HH ««tl»».,..-,í«1...«-..í t> j_ -»«t f% 4. tf» ^/- ;.,.».. h.-» «M!<-- _. mmt» tn, mtwwm to «.!;. íf»_l!. - - ;«líu».?/ wvrm rt» íj4»... #> >>- çv.l.!-»!.. tlí M rf, MM <»./_«..- n MMÕ ÍMMMMÍM pmt wb»»k^ ãmjmmm-h l»w.» p»«tó» <# 4» f.» 4» épmttmm " < 4tf pm»á MN Ml mstm tm -«fft.«m- MMRH M"4_^.»»:«. 1» f# xmt $ t ttmmt m tpm NM MÉM t MtMMf O Cxm.ttkt DftXM 4» Cl 4» t-;-\.:, t í - ttp v^... nptrtn»ft <»s rd» p MN " #t»í«0 r 4r?«% mtx- tmkm tí tx,. p.ít txtm t ( WMÕWM!»í#--4n t» 4» rm t. MMM tr M> -,-,,.-.;!»t» tfd tt h\». # p»» 4.. «.".u» pt»t q tlh ltrx:tr:>r»t p» t ttt t" m rn t»» H t fttn àft4h- ptçtrut t llttml. (MOr..-- t-rf" l» :«4.- OM -.-í,-.-. txx!.;jíu.--.4 fm«(k{4 9,.1 rwtfw l# fí4 1- põdrr cn d«^» _v«r\ 0 mn VLHCOUTO DO FSCSMO P^r nott UM mt PU unã dt trgntn Ocurnt ;> vu.j. d m»u mpl.:.»:- 4c t» mu»:;.;:» d»» t-ç- pclcs, d» ES SZZ2^S : S^SZl LGUMS NOTCS D RGENTN pl» rgntn..!.> p Sr«;rn» qu cmd prm- 1. pc ünlf Cívc Rdcl lu tlgrms dzm qu pr th», utrs qu pr «gunx-lt. nd f utrzd p. gvrn qu. prtnt, crr«n rsc u qu l rslvcm cmprcr.» dcmn»trç6.» d ru» crscntu ô H.â prmtd»»»cuc r nr.ludr»» nqudrrm d.-m ds duptlçc spcl» Em rum, Prón «trtbu td «.s d_nn»tr»cô cntr gvrn» tudnt,» tdvgd.» prtd» ntu Uv lt»ccldttl. d.llg dls prrd fl n br qu tm nd rllzr n pdr, "tvrs xrcll tm» um d\r» cumprr, d qul nnguém ns»í»str". E qund» flv d um» crs mlnltrtl c»nn prfunc-tíl "r»pcít pê plíc, d» brch» bru» n gvrn.»: cm rdclsm p- tl» qu unlc mhltr qu HrU dvrgm. Outr ntc dmt dn Fr. nd - t» msm tp. vnd d Bu-»ub»tlluUl pr utr sld d» próprs fllm d rdclsm, t» rs, é rfrnt «ds ll< ds unlf ncnl, mrcd u qu prc pr ntm. Fúrmu-n. cm t sb. um cmlté d prsnldds, ntr l» ldrs d clrss cn >»_»dr«s. cm ntut d prur. n» prtc, unlf d td» s prtds, d cmrc, u ndustr, d ntlctuldd, ls. ds trblhdrs, f d. tm nm dss grnd tnjunt ncnl prsntr cru crptl d ultlmtum :. m mltr, xrtnd-. nclusv, 1 tntrgr pdr Judcár. l: d mlt r» cmpftcr plác prsldncll frnt d mr mss ppulr qu. t. - ;,:-.-.. runr n cldd. rttnh». Qund «dcrnrlrm» Wfnts drmátcs mnlfsüçfts d Buns rs nf s ncntrv l chf d plj!t. crnl Vlzc. qu hv l Prgu tm cmpnh w prldrntc Frrll. rgrs- sr- Um d dsts, runu c» rpórtrs n su gbnt t hm dlsr; - Os Jrns nf ntcrm chmd smn trágc, c- «0 Jtrl lógc qu fzssm. " vlênc» prvcds pl» MBlf-stnts m dsfl cnsltulrn» su nt prml- "nt, ss f culud, tó t"rt pnt, pr qu s rssl- "««rçf ds nclnlls-» ds ccnscrlt» cm pr-.ctçf pur smpls. Sbdr» tud m ssunçft. Já m dls- P«nh K tmr um vlf pr «ssumr mu crg qund «"tl m frçu dsstr. vu. ps, g. cm «nrg. m. wnd tls s dsrdns. ""«m dst u dqul ld. Est hf d plc, crnl Z!ívs.í um rprsntnt dl- «t d» fcldd d gurnlçf.ump? <l My n gvrn. «n«g slmptsnnt d fscs- 2_.«?" trrlvl nmg ds m_l.ftm d0 P»"»50» dprtc, cm gr)< E bstúu >;; tl vlts d su vgm fuír qllí "B f sntss n p- "»» dctrmlnçft dc nf tó... "-""sntr mnfstb. n n!r D t, tkr lr smr,-prpln "v n»1p d u d nl TM,!r- "Q,, nl"8up"- d««m C q""lm é r". SP trds í SfU ffmnts vss nst«ds n publc. cursdd pl pltm.. 0,ú^!ln, P«r«.n f.n". > mnl1 trágc, qu f tmbm hftj» fnp 5f Pcr d r-,-?,!trn"1 nrlstcrcl ngrnrn 5»?«l f hmnlu» «míf.»d(tí». d _. d» p_.sft íw r ntr» d m --. mtrd. fn.fr «um, pl «nntr 3mé Mrt C»n Ul. p_ >:: <» EM-tr» pl tr. _MttqB MUs. Udr d mrd. wntn-!» snblhxd tvr<nu> tm.-:. - lrts. >t» dt um.:-:."» 4 dlf\. d OBMO Cvc lu...:. tírt sn!rn n trt d P. d Btttttt h; cmltuxxt c» chft- d Pntd Dtwr --Ncnl «ttvrydm». u prtm «mftrmcl» t sm» drtnw. d PttW :.:.-. Or.Um ( f, (.-:.-.::-. rnd lvm. crurl «tr. t J Rl» EJntst Oludlc. drtntt-j d Príld. Cmunlst. frm rcbldt pl cmtê xc-jtlr d r»dlc!.-w. n Ct Rv!--.. -: :- duru vrt» hr». " wlrt. rrtd lvmt dclru mprns q n«crnunl.» btrm pl tnlt. ncnl cm únc ml d rmvr.. rgntn. Rdlf Ohlldl. rtmrd mnht, dmng, m Bun lr». d» vlt d xl n Urugu. dmcrc n Blcn lrrltçt d»r. Btvln n- r»ftn»4 d.v. m ppttrw d«pl.r. hslrnlr gvrn» dt>»»u«pt», t plr d r-t-r tl t, d fl. m rprrsrntnntt!.. l rrlntrl d Prtd Trb- hbl tm lt ptl prtpndrntl ds frç» q ncrn ns flltlr» d grmlr prtd ln»tr. _ ttd d r. Btvn. qnt, pr rrt, vu trvr nm nv lnt» mnrquw» tr r», nrm pr ls»n vrá mpdlr fl-slmnt qn. n- r n Bltru. d dtmcrls d nv llp. brtrcd-» n vntdt mnfst d pt. D ndí dntm psdrl. rçã grg, rr sumuld pr Bvn. prqu n» plst» vlzlnhns prítrrm prprtv» d lcltô» dmcrtls. vrddfmnt lvrs, nt pn«sm ntí-rvnçt strnh, m» Umbm tm pv, t-vs d su Tngurd rgnltd», llrpnd» mr» sltl» tcnms d fscsm ntts nptrnt nwst» pls». ssm q pv blryn rh?-»» vésprs ds lçós d ssmblé Ppulr, n,-,.. bs d» l tltln-nl m»ll mmjbsm um b ntc. mçnttl» ffb& ],. mt -. tt»«t w» «!»» 4 pt " íl mkt tp tdtlt». #t»»- K» ftn»., tm tusm» xtt t 4tt» t..«.. 11 tll»ll»l» l«l.»» t-r..«.,..tj{&t!<( 4 «-«fl.» ft é MlMMMtM M 4 s: ft -».. 1»»»» - MM "»»»> v c,.. ct- j. 4«MM "",u u um té» tt Ép«í»n.n«. nu»l» 4 mm»n tm- ttt 4 qw mpct 4»wlt»?» l» t.- 4» mcmpl.t l» Í9 tmpf mt 4lfM M»wb«qu pt pnrt tt» p»«tt«4» l»-.jj m.u» tu» «rum cn- MM 4 mmht t m U. uuíuc «u U ««4HNM4» Ung c t ml. 4 ctmt».ft.lcl J-.ju. T l»lnl;t 4<t»--t pt» mn «n.fí 4» st pt c-- N blt q»«d»tc»4«c»m». c dt jsm lc d.t dt S-_u nr thb». tcbm MMtM < ftults ptm»»» d».»tt.rr O píw t.índ» 4» - lm pul t.-l Tm mpmtnc» ncuj.. cp d 4tt lt qul u mund tb l dt.n.-r- n.- pl» chct» d fv» n d» ftd» Un.Jt. d Un S «étc» d ln(l»ttt n Cnltnc 4 PHdsm Qu. rtu»l»»l»tt» p»nh d FfJ«< ü 01 ptl- P_, vj htcut d hcm drtt é mllmnf Qu nqul» du» mtrl n.» bêtt». h ftnl tctlcdâ» pr bnd d» ltltt». < _rc J MC tm mundl «u cúmplc, cptl clndt.» níqunt u lcnt. í h»» mntd cntt d pnjm. «b-cm ptvcç pl tc qu, prtnt, m.rtu»l nt pnh tr hmíd» m» ud»»» ctmn ^ gucr. n ptxt pr»l»r ptpt p. m» pt ntnur drgnd» ctt» tgn «ç qu!ntlunt»p»lhd» pr ld» lc d trr. N»ó Fln Slgd mntu m Lb»cu pt d cmnd, d nd cumpr» rdn» d dprcd Fuhrr. muncndc- m 01 cmpnhr» d mprtd nt-ncnl trvé» 4». dllh. d» Bltr d Slvr utr» rud» d lr<í d cnm. S Htlr nd m t tud lv crr qu l trtu d dr punç. bndnnd mnh cm cmbr. n prcurm» m nnhum lh prdd, m» «mbr d Slr u d Frnc. F mn» 01 mr» d»w»tk. «td mr d» lug.tv» lm». m l»tt b«m (.us...».u...1 t l.üt MMMM «p<t>tn(» d m.unl 4 1 gm» l..,,,. llm H(_ Ud t.. j»-! «tf. k., ««tt.c «gl», «m j.. trtutut ^MMfMM «-M" mt, qu t lbrt»!, t... m tmp 4 tu pct^t tfttf grtt n <-.<- tmlt!. <> 4»t «tmpt. lm 4tn n»4»«m»4d». qu ncumb t» p.n-._ «ncdr n pltn.nlctnt rul ct- n qu MO»ll, c.jt tl ÜHMM cnqu.nc tt» ft.m.tl- cm tn t_;...,.- pd pqtucl J > M». nltmtgó lí- Cít nunurr» cl.t.cttj r- _ - n»t p pluguét.»m d ld» um» «m qudtlh, cm rmfcc:, m mt tn lt, cm 19 Fttugt d» fpnh, Nt<t 44- pn dt «. tlntl. n pr m Jnn u tt mrcnt trnglr f tptv N cnctbívl qu 9 mmt d» Cp cc Srtch Rbt huvu prd durnt tnt mt n R «m t»jud» 4 n ngum Sbrtud qund qulqur clgl pnt» cm dd nd r qu nt-t trtm Ftttn g lm tu» mprm n rtll. ttu lc» d prvctç tut tcrt» "cmrc". lu Cru»»dt» lcttt. O» ud» tl gnt nd tt m»n»t lvm» um» pr». n tnt n ptcul d dcrptud d B-^ nvnlt. trntlrmd m "mlt" d Fç Frnc, mt» nqul cnllt l d utr prv.-dr ntrncnl, um frd qu lrd lr dpld t ct» «crdt» pr m hr tur cm»ld»d d»nt-crt. n» fl lr d prm rt qunt-clun, d Mtdr um ndc d cngm d qu t rvrtm ) t cd nt nl mgt dt pv», tmbnd d jutç» d» vncdr». cnvncd» d qu pdr, tbtr rgnç d p d dmcrc m td mund. Urg qu plc crc lv fund glp vbrd ntt bnd lntr. «rtculd m n» rtgurd puc» d»» pàt»mb»rqu d» Frç tpdlln. pr lurp Dvnd» llgçô». ntrgu» trdr»» trbunl. cncrr m» mplmnt nd pr lmp» d trrn, trl m qu t mphm t Nçó» Und».»»m mnítr lbrt»»rvr u«dt lqudçá mrl pl tc d fclm n mund, cncrrnd lmultnmnt prt frttlr t cnlnç d pv plnr cmnh d dmcrtlf d Brtl. SNDCTO D NDÚSTR DO TRGO, DO RO DB JNERO PREÇO D FRNH 1 nf th 1111 Ot Mnh» Flumnmr, lsê? á tm. ttbdfcd n DWtrít Fdtrl, prpstt d qu t ttm dt tbr um d prç d sc d lrntu d fg cntltd pt» utrdds cmptnt^, vím bm d vrdd lm d cvur xplrçâc m trn d nunt, dclrr tntnt: Qu um tc d frnh prç tul dc CrS 105,00 Ubld pl utrdd», r prtért rsultd d ttuds tt á lur d m» frt cmprvçã d dcumnu. O Mnh» «mpr tvrm ttsrâ á dptçã d» utrdd» pr nált m qulqur d dt tmntt fc» d»d cmpr d trg, trn»pr, d»r.-t d fbrcçã vnd té ntrg d tu prdut, ttr «mpr»t»fct» m fzr prv d qu frmm prnt s u trdd» qund pltr, um just rcmpns d su trblh. R d Jnr, 25 d gst dc DOS DESFLES Dlcd Jurndt clr pl Cnttltutn dpl d tnt» n» d.- dr lunl» d lndrcrltrl lttllt d. Ds «-:-:--.. quu nuncm ttm»»::... nv -"»,- t.!..::.!:. s utln t pr n»» trr. Kunr p- 31 lrtlt rru.» pr»tnht lslüvm»b clr d mu ttd. Sd r«!» lgr»- t.-..v. mltr Utm,drm :» grnd cmpnh. Trctn prtd mjrtár qu gr nt cm dus p»»t nfluçnt&: d ntrr d» Flnnçs. Cm s xplc U10? Está» OnlR Cívc Rdcl cd v» ml» dspst ntgrr mvmnt untár cntr gvrn d tt ds mltrs t dl qu vâ snd s nvs mnstr»? E qu rdclsm, mns qu um prtd dscplnd cmpct, um tndênc d grups dvrss, qu tm pr dnmlndr cmum, hj cm d cult & nt.tnt. d rlgycn lm. gr, pr flm um ntlcl» sbr s xlds. Est mnht dvm chgr Bun» rs, d vlt, qus td» qu stvm n Urugu, rdcs, cnsrvdrs.dmcrts-prgrsssts. sclsts cm ls cs cmunst. Rdlf Ghld. Rdlf rn. lfr c Héctr gstl. lst, nturlmnt,._ pu mprrnm»jnr rm mn d»-, rlrlçftr» bulí 4. um h.rrvdr m»l» mprcl.. «rrt»pndtnlr d "P.M. ftmrrlrn. Brnd. d_>mtnl t-t-.t. d dmín d um»ó furl»»brr nl».«ln qur tdn» > prdn» ntlf_-.st.v- l Bulcrln «f ntllnm pr unlddr» qu Frnt Flrlllc é nm "u. cnllr lnç d» prtd» qu ltvm ntr M «qn t r»< -rnprm". nutr ps blcânc, Knmn, vlvr tmt_m d» mt- brrs. B um n, m fnmt- 3 unr d runã dns frc» rmrtls grçs vltr-, fnsv d K.rrclt Vrmtlh. tl dtmbd dtdur f-ur l»t d nlntwu. Cm rhtgd.1.\ pdr d gvrn Pclr tlrr, tun-nl cmçu trlhr, cr flrmr/.. cmnh d dmcr.1tl7.1c, pcur d furs p. rá dw rtclnr». ttnd, frnt Mnnu. Em qu pt» dl d Bvn» psdl» d cmrlh tnnrqulst grg,» pv blrnlcs pdm lhr rm stsfrã pr cmnh prcrrd durnt um n, ch d grndt» cntcmnt» dmrr.tlr-,. Sus gvrns, rr p ds ms mpls mssí», lvm b rfrm crrl», rllrm cllrórs pr um --srmhlr Cnslllnln0. vrrm s rmnt» f»- clst.s d sl nnclnl, E ss è qu rrt Bvn. nugurçã d Psts Eltrs 0 Cmtê Mtrpltn d F. C. B. r- Usrá hj cm tlndtd nugurçã d p»- t» ltr!», nt»gunt» brr»: Snt Tr t 9 hrt, n Lrg dn Nvt. 10-frrã. Bnuct 17 hrt, n ru Nv Yrk n Cv t 17,30, n ru Mrqu d Sbár, 101, dvnd flr ptrn d Ft, cnddt dputd Bttt Nt, drgnt rmnd Cutlnh, d Mtrpltn. 0 Cmtê Mtrpltn cnvd td»» mrdrt dt brrt ctd cmprcrm t t» d nugurçã. CONTS CORRENTES POPULRES COM TLÃO DE CHEQUES BNCO CONTNENTL S.. CRMO N t.rud». «l ld» t.urp t n«tnd pr lbrdd. E vt tu tlü tud» ltr, d r.ü.j-kríl. d bllfw d Rpublc, d» lut» n-- nt» cntr rnwrl. ltlfun dl. tmptrutlsnw. V» pr-. - d grndr grv d 18». m» fundnd Prld Cmun»t d Brsl. V prm r cnc d Julh, mrch U Clun Pr»t». Blc Oprár Cmpnt», 6 dputd lvt Vntur, n Câmr, cnlr -.- f 1 f r csm,» m!» gtds d lnç... Lbrtdr»,» cárcr» ctlt.» prár», cmpu» c mrlnhlrs t.rlurd». hmm dsmbrcnd n Clôn d» Ds R», Cnt slnc ds p-snnrr- d rmnd,» lng, h» d gud, gllbcrt. Mrghl c cu cmpnllr» n lh Orm, fug d Pmr. Já mnth» t r»tl nh du xdr d UmrUL Prst, rst sngrnd, dlnt d Trbunl d Opr-vt. sn grnd pr td pv d Br» n dsfl m ms» grnds plvrs dqul d trrívl qu sr rptd d dr pl» mnn» brslllr» qund lhs cntrm hutrl d Cvlr d Csp» rnç. N trd fr. crç rdnd. prncuh» dsllrm. E pr mgm rl d qu fl trm ls pl ntt pv. pl lbrdd, pl rdm p» qu ncsstms pr cnquls trms nss dmcrc, dps.. su düfll. crscu.-.bc vnd, dsfl d Prtd Cmunst d Brsl. Ds tlsíl d um tgnfl CÇt dfícl. ll.rrmlvj ql.vl pr» rcnár», s fls dmcrts, dmgg ms mult fácl pr pv. Dult dsfls qu ncrnvm dí cntcmnts fundmntl» p r nsn vd plítc, d P. E. B vtrs, vltnd d frnt d gurr cntr fscs m d P. C. B. surgnd pr Td lgl, rgund pr» multdõs cntr dl d lguns fscsts nfurcds» mptnt, - Ruc fx», s bus crtz.. su vr. lt fst d vçã stlnn V0 do!l.. «"_(-:!;;.!.:. d pn -: d :::»- d.. 11-! vr. cm nqul Urd trl» qund prcnh» dmfll»rm qund Prrt» 9 frnt d Prtd cmnh»-» n m»»m mrch cntnud d Clun. Pr mm. ntmmnt.»ml brur d mhh nfânc,» mnn- frdnts fmnt» 44 Cchr,» vlh» p_<rdrt» mr rr nd n rd» suj» «m um r,...,- d- rmdl, ns m lh r d prt cm grts d dr n» str», «-m slvçã, mnh m m lvnd pl brç pr vr um crnç, l d vt-h n m. nn brrc» u mdr Prcn. V crt» rst«sfumcmlns d Ourtnu, crts pés rbrnudu» d lvrdr» rm Snurrm, crts «luç d vqurrs «rtbtctrs. trldtu, xplrds, cm r su» t.rru» tm.m («í snhr su cult dvgd, qu m<» tquccrl ml. >cbr-nr> d má Cndlc. qu lvv rup nr Snt Cs. grnd dvtt t Nss Snhn. lhnd tus nr.t» fmnt» M fllh tubrculs d rpnt rgur brç» gtur bldmnt: Mu Dcuk prqu n rn lg cmunsm!? Nft squrtrl qul rt. qu m prcu prfétc, qul scluç- nqulnt ms scurs ásprs qu tvvm rup pr» dsgrçds ndgnts d Snt Cs. E rcrd u ultm vt u stv m Ourunà ncnrcl Ptllcl cm três flhs nturs d p. dfrnt», mrnd num gtru pns ml cbrt, xpst chuv. S dntr hv ; pn nu.. fm. qu rtlnh» mrls trst» s dsqtl» crnçs m trn r lm. bndn..1 vst dttnc qu spr Fllcl d p. d rup, d um slmpl» qurt nd su» flhs nud.»rm drmlr ml» sssgds. Pl. rlmnt, ntr utrs mgns snsçõs drrrlnds. qu «ntt tmbm qu-nd dsflv nss Prtd. Tds? sfrmnts. tds s psprrnc». t ds s ínhns sufcd" ms tnvnclvcl d nv lvntãvnm-s l nlflh crnróct. nqul cbçs nu dsflvm. cr»- dltcí tmbm. u vr mu mlr Grcllln Rms n dsflln, u s sus prsnttns d "V ds Scs", rtrnt, su mulhr "Bll" cmnnhvm. Sm. td Brsl h d» cmpnhr ss dsfl. Hv ft ^ürlns n M sndct "d«"enc.. fl. tl- "b Pnrtplrr. dc CnRs d " 1. n rtpfln 0 rnn mns u mnsgunt dntr smnr,,", c«tumlr dmg -ln lhtrp?^» lunh mlhrs mltm ír, L.^hdr d-fllnpn «ff mnnlfstbçt n gvr- h»n,, lmíl dr- Buns rs,,ft,. "v um vltlrn pnr-!fl- nn!"-" dp,f "brdd pn, nl ^ trblhdrs. tl f-tjsüp m p-7. mtçj,nn í vlu" Estms vlgl MOSCOU (V Prw pr TRBUN POPULR) O D d vçã Svétc 4 cnsdrd pr nss pv cm fst d«vtór d rm ér svétc. N grnd gurr ptrótc nss vlç ft um ds rms ms mprtntc duntr»s frçs svlétlcs qu lcnçrm vtr «br msrvl pérfd nmg. Os prmrs mss d gurr frm um dur prv pr nss vçã. O nmg lnçu cntr Unlft Svétc dí trçs d su» võs, rfrçds pr undds érs flnlndss, húngrs, rumns tlns. vlçft nm.k stv cmpltmnt mb-,.r.d n nc d grs tnh xprlncl duur.u 110 st. vlç svétlc stv xprmntnd nvs prlh, qund gurr tv nc. O pssl ds nsss frçs ér» mltrs nd n slv sufcntmnt xprmntd, cm cnsuncl d surprs, nmg cnsgulu ns prmrs tmps, suprrdd numrc pdru-s d nctv ds çõs. psr dls vlçft svétc sustv prlmlr chqu cntr s squdrlh» ôr nmgs cmçu ;>. nfl.írflr-ll prd» bstnt grvs. Jà n trcr d d gurr s lmâ. prdurm ms võs d qu nós. N dsj d nutrlzr suprlrldd numérc lmft,. nss» plts mprgrm mr d sus sfrçs. númrs frm s ds m qu rll.rm <!, 8 té 10 vfls d trlpulçft. Ms pcrlcb n vô pns r nsufcnt pr tngr» vtr. Trnv-s ncssár cnsgur «rprrldd numérc qulttv tbr nmg. Ess f trf qu Chf Suprm ds frçs rmd». 0«-p-- f«lm. Stln, prsntu t s ndústr d» vlçft. Os ngnhrs s prárs ds ftrcs d vlçft cumprrm ntu.rlmnt. Dntr d brv prns pusrm m funcnmnt s fbrcs vcud» cmçrm ntrgr grnds quntdd» d võs d p nv. Puc dps d cmç d Kurrn cmrrnm chgr frnt s võ» d cmbt "llnhln^", m té. r nft tm n- -l n mund. N Últm tp dn Rnrr ptrótc prjtst lluhln cnfccnu Mrchl. NOVKOV (Cmndnt d -rlçá Hró d Unlf Svétc. nm mn ms prfçd d vl d» cmbt, "llushln-10". prcmnt ds võs d Yákvlv d Lvchkln pstrrmnt, mudu pr cmplt crrclçf d frçs. Os cçs "Yk-1", "Yk-3". "Yk-9", "L.-5" "L-7" suprrm m quldd s mlhrs ndls d võs d cç lmfts. O ngnhr Tuplv dtu nsss frç» érs, cm um pnt rpld bmbrdlr, d mln cpcldd d crg vlcdd qu "Junkrs" lmfts. 0 fms técnc m võs d cmbt, llushn, fbrcu pr nss vçã nturn "11-4", Tnd J sntd, trvés s prlmrb glpns tlj«fnlds,# ptncldd d vçl gvlétl. cmnd lmft cncn- n utn d 1941 grnd quntdd d prlb. pr -nn fnsv sbr Mscu. Prm s nrms prds sfrlln pl nlml- K frm cus d qu ns cmbts dlslvs l Mscu, n vlçft nmg Jà sfrss dfcênc d frçs. Ns ds hstórcs d fns d nvmbr cmç d tlpzpmbr s lmãs níl tnhm ms d foo võs nn dlr.çã d Mrcu, nqunt qm dn -n«w nd tmrm prt n btlh 1 r^-.""". Nss vçã cnsprlu, nn W^.0-9% nu, xpulsr nlmç d cm; v ^^! lmtr u tvdd. Os plts Rvl.t!c_ r cbrrm d.lrl durnt btlh d Stllngrd. Em 4 mss dc cmbts dfnsvs s cçs svétcs drrubrm n r.nn d Stllnttrd ml d prlhs nmgs. Frnm gulmnt dstru,ds muts utrs pr nsns vlõ d cmbt m bmbrds ds rdrms dvrsnrs. Pstrrmnt, durnt n d» d llquldçã ds trps nmgs crcds m St- lngrnd. vçã svlétr dsmpnhu um ppl mprtntíssm. Nsss prlhs fnrm frcssr tds s tnttvs lmãs m bstcr gumlçft crnd, cm võs d trnsprt. Durnnt blqu ér d sxt xrct lmft, nsss plt» drrubrm ms d 450 võs dstruírm n tl utr 400. N mns lmprtnt f prtlclpçft d nss frt ér n drrt d grup d Mrchl vn Mlstln qu tntv, d fr, rmpr nl d crc. N prmvr d» 1943 trvrm-s rnhlds cmbts pl dmín d r, n Ktbn. Os lm tntrm trr um dsfrr d su drrt n nvrn. Cncntrrm prlhs, mtd d» qul hv sld ds mlhrs squdrlhs d cç lms. lut ns céus d Kubn tv nc m mnrç cntnuu té sgund mtd d m. Drmnt tlnhnm lugr nqul str d frnt cm u ms cmbts érs. Nss vlçft nflgu frt ér lmã prds rrpnrv» nss grnd btlh ér. vtr f cnsgud cm guldd numérc d frçs. st f um prv vdnt d suprrldd qulttv d nss vlnçft. F tmbm tp crucl n lut pl dmín l r. Dsd ntft, tó fm d gurr, st dmlnl prtncu smpr s nsss frçs ér. trps trrstrs lmãs ntntrm m Julh d 1943 dsncdr um fnsv n rc d Kursk: u svlçà tntu, msm tmp, rcuprr dmín. d r. N prmr d d btlh trvrru- ml d 250 cmbt, érs, ds qus prtcprm cntns d nvlõs. Durnt s ds ds sgulnts lut nã rrfcu mbs s prts sfrrm psds prds. Ms, n qurt d d cmbt cmçu-s sntr qu nlmlg nã suprtr pr mult tmp. Su nvlçft dlmlnun numr d vôs nsss frçs érs umntrm nd ms prnã cnqustrm dmín d r. N dcrrr d sgund mtd d 1943 nss suprrdd sbr vçã lmã f cnsum. Cntud s vdncu cm ms clrz n vrã d 1914, durnt ggntsr. btlh d Bll-Russt d Ucrân Ocl dntl. Cm rsultd d ncursã m mss d ms d 570 võs «br grupmnt nmg crcd n tn d Bbrulsk, pr xmpl, ld á prssã d nsss frç» r trr, frm dstrçds ds crps d xrct lm». ptncldd d nss vlçft fcu vdncd m td plntud ns cmbts trvds sbr trrltrl lmã. Un» ds pgns ms brlhnts d nss gurr ptrótc, f vnç d nsss frç» lvd cb m cmçs d brl d 1945, O prncpl sfrç d nss vçã f cncntrd n drçã ds frçs d chquq. st du grnd ímpt tqu, qu chgu» 150 võs pr qulômtr d frnt. tp fnl d gurr pr ns nvlçft f btlhn d Brlm. psr ds lmãs trm trnsfrd pr dfndr su cpltl td s vo» dc qu dspunhm, nluslv prlhs d" tps nvs cm mtr rtv, d qu sun nvlçft rprsntv l un cnsdrávl frçn, nmlpn nã pd frcr frr psçã ns ntnss plts. btlhn d Brlm unl-s utrs grnds ncntrs érs, nn dcrrr ds qus lmãs sfrrm nrms prtlns. N prmr d d prçõs sbr Brrlr nsss f.vc. érs rlzrm cfr r> crd d ml 1 d ltmí> vôs. Vndms nn gurr ptrótc pnrc;tt< ns. pv svétc du n Exrct Vrmlh» nus frçs nórns. mtrl d guórr n.knlflct. m qunlt^nrld sflclénf, Pd-s Julgr. umnt d ptênclldnd d nss vçã pls sgunts clfrs: m Julh d 1041, sb bns cndçõs tmsfércs, nss vçã.rlzu vôs; m br! d 1946, drnt dgl dn prmvr, n cfr s.ndu vqô, cpcdd d Chf Suprm, t tnrltssr d. Uní.ft Svétc, Stln, sb nn.1 drçã mrchvm s nsss frçs rmd, trux-ns vtr. O pv svétc pd rgulhr-s d su frt ér, qu lurnt r gurr ptrótc f rfrçd t<.. cntnu snd um frm blurt dn pz t d nlpcndncl d nss grnd Pátr. FRRPO Vms sr justs! Fls n prlpc, n tubrculs, num chusm d dnçs trrívs, s clm prg d tds: "Cudd cm cntg!" Entrtnt, nunc uv nnhum cnslh d Súd Públc u prtculr, jms scut um vs d prcuçã cntr burrc. (Nã burrc d crts burrs, qu é ntlgntíssm; cntr burrc dc Crts hmns, qu é burrfuln), Ps nã há nd qu pgu tnt. Um ds últms css, ms scndls, f cs ds lmãs. utr gurr tnh dxd 0.1 lmãs cm jt dquls vsss qu, ns vlhs flms mrcns, lvvm um brdd n cbç: ntr.r./ rldd. píc.!-/.. l:lr. dps dc xpc nclí rczzds ;n sr,.prcu p, [.-vn, - lmãs, /s frm trás dl. E cd (. pncrm ms sns dn cmprnsã, mtds num crtz cntr, d lh:: rúmuls dnt d cr csvátl» c: dc rlhs murch/ul nn ml d nc.." só w>~ d dn scv: dc nurz nútl, bc nútl; sm,. w.ns, um rst d tt. Dr. rpnt, f ufr d burrc: - Vtórs! Vtrs! Vtrts! Qur Vtrr? Os píss nu Htlr "vncu" strn. vlíudc", Ond mrrcr nü cnsc/uu dc,,mrnll:r. qu dnts! Qu curs! O mund nã s cbu. O mund já sfrrá d nqusçã. s" slvr. vd cntnu.,. Á. vl.

4 1 VSth% 4.-#<» «W»4»««l»»««-r4«W»W..»»--^ l»» -. crvn p,.ss... Sv mpm d Ntn lqt mm. wn wnmmd±4 ttm lt tvsà V.«"«..^«r&l» ãsjubtlrr%»t»»lm»»- p^mês rl-íf^^vs. -, 4f,»/jlí#KÍ-tó «r. «ptwn., $»» »^<^ m» /t-w- EU mm m r -.^íl-^^í-^f-í^â^ BSffst»5mw»jw»»»_Sf»! Ü í «,»«; P» ««. J«...mm. Íf.«t9«?»«r.tfO«t M vl? t-"mtf9tm «nnub m -_ jf MtSuvllWlf-BlB -»-5t1_HS 0..««?«.» SM _rs wp«t»«s «- u»» ssss 3_5 Bt, 2 \í_7 -.«f-ll-.- K O"»» M»l«l»ll«l»< «WHB»»» _?^_^«_^4TtJjtt Fttwwm 1 «5 fm?» «s9!-!»»» v-dm 5 puw»!. «««.! BBãfT-U 5 m mm» m %mtmm d» m»vj!?.-! v. Vw 49»rtM,t»t- nü» «t «w^». « r..^.lír«ln-fslsb, «5-»U»»%. s-» »»»»» rr ^^^w;.» j»^. ««^»-. T,», %.r,tt^n tm ttmtmtt, tmott m.? Smm mwtltl, ««!.»-».»!. f>«f!»1. lf» L «^-Tt..«^rS9S. t«««bfl&.mbmk».»r»?«. V^t^.««^l»n^ d trdtt. títm ms. tm-. "Jgftfâ ^ - 844» ^ C«/»»l pw «ClSO MOVt.«P-««- >» «««r-wtívt»» ^»»»!!tt»ul do»tr»»r«nf» «r «w»».....,. _- mútr.tuj» t r»»«br,»l»-n- 4 >(%?? S? 4?í?r»»K«íÍf»««. ««m tm pur.v». »««>m ^^smr-u-s-m. Rssurg prppnd ttt «"T«tó0r.M «CORORM ««««d pw» «H»»vr»l...u.!» :<:» "-^ ft-ur»»! mumo.»r:-tr»r»í»»í>!«.»»»-» «? tmmm fmü^t " «wn»» «lím <»«trn«rtr». m- íb_í-l-u «K«"ÍU?«sV" «rttn P" d» «««;» n&lf. <4 rtt:, ÍuEmÍ - tm»! «m O m -dfttutn" qund flrrw»! t»jrr» n -fw» c-lr /cucus -»t»». - S-Mt. 10 ^ ncssnt dlúv d tlc humn" > /M. dpt»»mp«sn «1«Mr», «^»-», «n>mpo«n -r,, _ãm 4 Uunrní» n tm»rtn- qu hn luír -nr-»- -» «tttm» O --vflr»» "SsprslK» d ttm \mmtm 4 3«S088Í0 wru, num JlOOMn»u».:mr««Trnrlí-.t B»«m Cm»«MBltMWCm nrvt mrch, % Ttxmrt dl t, nm-»» «U P»n»»-fpn» ^^^^^-fcwtrt n XtH" - ts4of. r_k- trmt -.-»-»»»>»«.. H.»8»~»«JSjj1»»fc^^ \SSlSTFMn  "EB. N BH nu.v.h t% m tmwm.tw» -»»»4t»W- «#» C«- mn,4n ^M»»»! > Hr«»(l#»«Htf- «!.MH-í Pffl ÜmM mm» «ru4««> 4 r»» mmd ft»» Hh» O»» m»r.f. rht» fn Mttl»(»_» tl.t» rt» ($ «U»» ltljr.»v tv»! M «JMMMWM m «9-fptfS- u» MUPr d. Ot!- Htm tm ttèvnm, CKND t.oj 00 BKSL « l. U»m t.»»»»:. f» r «c.»-.r n d Sl tt "" r»»>. «59 tr, 4 vbd l"»r tnt V»9«#»09l,»»» «bb» d» Rgt P», um tb-«t.»r# 4u Mrll r»«.b# d»? S rdr «fll d», f,!». «t (»;»«..í l.!«tds. w.4 í.mdf-s ttftdlr Ín««_ <»!- r ct,\ Cbrl d» í Sll í < - ; TR.PUN. «tww^^sf»-.- POPÜUK. _, _. _.. jfc_fc_» «Bn»V_Éfc st % «J ftfr-hnh^^-? ^v-t- (f^mr.!: W «" JlHRWlB.BP1^1»» «^Mt^W-.»,.>.-,.»". J-1M^^MMBMMBrll.MrSPT^",^M,^UJ- - -MgM-m"1Jlr1"wr m Fst hj n Mrr d Sâ Crls <,b,!í 19-wcr! r Prgr«r«l-t d Um» d P prr!#», n»«f«!b. srut!.. r«,!m»»â. bt»» S l»«t um lín-tl «m «rsdt- f t bb»!#» B»r«lv»r»r» 4».«-:,»>» d tmotlt». lr. d «- Pb! rn»»»d pt» Ml pr^r»»» Mu-.. ln. r»b«sd» P5!» M<r«Tlt!ps? w«8 d»? m fgfgrotb -r!? «rtlr» u^-nf»" d» P.»» O»r, Vl» Brtt»» l.l» U.nt: í»».r»d» d»4rr, p»r»«d««n -«frt»«, d.íw t»r Vldr H» P»»r»: q«t»rrrff«rss»d pr ld»» «n#l«lr«m frwb»» d «d»f rl. _ Kü sráldí. pr l»rd» lrl». UOs m C m-«d» Msr-«f«-!»r»l «t Ç» m ROft l«r B08H» ;ff!««r«bd. _ l»rl»< d C.l ff!» fn» q «r f»w(«-» ««. íftã Pft.!«, »Wlf «j «urr, r»»j«pl»»»m, frm.»»» njt-d! T»r»dr«>.«.!.í». Jbm» l.» 0«#. J»4 P«d«4» t.rru, r l ü«!.4b r».!!>" Jf^>» Rttl. V!4rt»sr»tr» dt l.lm». w udt» Htrtl»», nb«dl,vt«. Nl d»» HíBO. Clüld.» «d»>» ncl d U. 21 t ft, tww» yfá/fyfy(íwtês ^^. rr mrmktm~mnkm>>»tf COMÍCO H0 t NO LtíO 00 MCHDO /{«-f.-.-- l} n luru d Uvhd, d$ SO ttrcs, um gmndtj cumc prmvd p»> f Cmtê Dmcr tc rltmm. íl«.«fg, pl Vt Cm 9lr«l»?. Flrã ntr u tmt rdrs Cp.- t Mnlwg. LWtWO Trndd Fnks d Mt. Estã mddus pr ssstr cm Cmssã d ntrcâmb d lfbtz MPORTNTE REUNÃO MNH UC O DEFES NCONL Pr.vt». frrt-ds». C»»!» d 1 SS??M d», n«-l»» PMw mmmssts -;».,,ff t-».. 4F>Pt»-»dd «Jt lxsj_. fí L» "»r» «4»»»«dlftl. L,» dtr-9»í4» rr»m» H«d«â llfllmtl^ M,l%,C»U«l»» d» llm»-»»» d» lf»t«í.íís frl,.r»»»»»». «?«drlf. ^ Mr», t Um f»r!4»b. L» MBld»»»»» BV»r». «jmrb mu "»» ««««d, prs» --.» "ftm pd d»?r«#»»u» d» ld, - Owttí mmlõ ppulr. d mrk tds s Cmtés, pv m cf rpt» d» tldd». M»«_» Ustrsl, «?»n!f C»w»»«««« 4r»». t«9-»r» Pm 9». «4» «Dsprcd - _ «._ «COMT DMOCRTCO grl. l» nr», n Uf d Mn «Runu.» »!» <» pr hj prcrssst 00 MORRO COMT OtMfXRlCO -.. «.l.»..l (.»,. 99» Dt.MO«rCOtn_., n»,. U ROZNE....! -M U PltXlt lt D -m -»»Ktr «tr Prjtrs. COMTÊ OMOCRTCOCr»»^ pr0crfssíst 0 «t 81». ts. JCTlNO - «S»r»t «tu Rs««u "Jt. m ntw^«r s. PR0C.C5S-T O LH, v»»n tí V? LDW (NOV GUÇU r»...», -n f»n ífd D«-»tí Br», d» P,n trt VJnrm nrí», Jí -sn -- P umr «t jtt # fl!» ( Otmut»:- -»» DO COVSRNOOR l: lt h«m»«..«^»\ nnr. à tf t «V.»?.. mt COMTr D? M O CHTttl U"--, #»5# C»«8»_ f» prír H d Wwí. PnmllRflfT DB KSBP mtm r»r4»rr» -Jt^mtfít, 4.m- CnVtO 9!-»? 1» RU, tr».-«- -,»«.. vld n.-ns-rs-ttm «.««"m«ômrr JS. EMPRÉSTMOS N PREFETUR >»««.»..»-».»»» «lr. #«M-t. «.rrtum Hlf» m «tl. - SM»«; _.. n;»»»»<»»«t. «««9? n; «;.9911 t.ttt h:» m. »«mm SM» MU»9».H»! «t»:.»t»«- Mt. m 1111 _ nr;.99.8»»»; -. ««:» ~ 891.» l.«. 0 pv prtst cntr rrtculçã d ntgrüsm E ss 1lc6s ntrrs ««n^ pubucd «^lsíc «tf mu dvrss, rlf» _"«r.br r»rtlclç df-çt»- m» vrd m» P««» } y-dlclnrlfv-. Ctmcrclrt-f. m- «lcr., dv-ful». studnt», t- «t» t& nnnlms r-m cndnur fntctnntc rtrtlculnç d nu. durnt RU-rr. frm.rt tv d 5.» clun n» ns- «r. trr, c ««r. qu pz ds ctu «br tds pv, t» t-m cntnur, cm fórmul» «l- fí-cd su nfst çã d r ps d pv: M pv stí» lrt tvvljllrt cntr L ntbvs. cm bm dcntnstrn cr. tclcsrm» blx, Ulrlgd u rdçt: "O prár d Cmprl Pctrpll» ndustrl, mpt-- r.hd n sld pcllc t-nl tárn, tcl^frn Prsd»»- M d Rpúblc CncíB d Plc, «vlctnnd mdds UM (Mst«. cntr r»tucu--;3 d ntcsrllsm. nmg d pv. pçrlndu. utrs-sm. j cnvcd ssmblé CnsUuln/ cm mdd dmcrátc pr rblcm plítc brslr, bmlng Brr. tulx Fnínl. lcds Dcmrt. Crls Frrr «l S-, rtur Pss Snts, J Ouunn, Jsé Rdrl.?u-s tíntn. Mgul d 8nts, nbl d Slv Rm». Jqum Mur Sldnh, dln Dnt, Jqum Krnrbcr J DbP. «D Ptrpll Estd d Bl). _ -O Sndct ds Trblhdrs ns ndustr» Mtlurglc. Mcânc c Mctrl Elétrc «l Cmps, vm rgr st dncrtc Jrnl qu pç s utrttd ncrglc dcldldu mdds cntr rrucuçà «j ítnstrs lntgrllsm,»cj cm qu mscr fôr, pr qu sngu brslr n tnh stc drrmd m v& dnt d tnts scrlfcl pl Llbrdd. () Jsé Mnh d L- ms". D Cmpã, v. d BlO). O» f l-»!!!!;.. «-^r_lr. n dddf d C«m» f.-.--"! d R. rm numt tl tnt dnc, vm ndr «n t dcmcrlc «..hü -:-.:., jrnl lv utrdd tu rtut» vmnt prtst cntr.«rcnr nuçl d squru nu-t Usm m nss pl-l m qu usr. Em nm <t».-< clgs nsss <u nd nu r;rc...r.r. d "frnt". pl ntur b ngu brslr drr-ndj pls qu tmbrm pl Urdd, rgms pç s lrldb d prvdncs ncrglcs cnrn t udcs» trldrc-. d n->s pátr. Ul>tcm ut tldds m-. dcdd p cn tr s nzsts d qulqur nm. ( Álvr Frrr. ts Fdclls. Durt Flrnd, OtclU jl cmlvjâ". U»l., "O Cmtê Ppulr pr-dm(krtlçà d Drsll. rgnlíç gudtuuncnl dmcr-:.- c. sldár cm c-plrttn nclnl. lnç su vmnt prtst cntr qulqur mvlm.t d rrtlculnç d ntgrl!-- m m nss Pátr. rnr-- nlzç& d fscsm cnsttuír lgnmlnls frnt Ulgnldr ncnl bm cm um msrvl trtc sngu gnrus ds nss, ptrícs vrtd pl ltbcrdd ns cmps d üxlh. (» Slvr Brsl, prt>dnt". (Dc S. Lul Mrnh&). MNFESTM-SE 100 OPE RROS DE UM FBRC DE FETBOPOL8 Stccnts prárs d fbrc dc Tcds Dln sbl, d P tróplls, Estd d R, run rm-s prtstrm cntr rrtlculçft ds ntgrlsts m nss pátr, rslvnd nvlr tlgrms Chf d Plc Mnstr d Justç p. f NSTTUTO DE POSENTDOR E PENSÕES DOS NDUSTRÁROS dlnd xtm d Círtd Br Wl d Cvsm. Sulícrcvcrm s tcltnm». m nc.1s Ktcccnt» p?rr», c nhr. Mlcurl Blnu-nt d Slv. bl Munx. Bjlnnu COMTT POPtXll tp - 10»» U. pttt. Crus»«j;»f 141» tl»!lr«m» « tl bj ufr»jn««u» -^%fft 1-»-;-» t»».»»» "-"»!»»!. rtí fw^w» udmfl DtMnCMTCO DO lrro D üm «jrsdrf» «t».>»«-»! mr., jí.7rt d"tè«-õ" ««.wl, t««^t«? «t» O» P «1» m» pr -..«nc-rpmd»». B:»!»» n lt cls 9»í.t_í»4»W!«. fulf» pr» ««lttl V:tr.r:h. 4m á»t«w1» «Th»d» "v.sd d UH Um p,r3nt f. t,.». mm pf»!<^!»! lj_«f\»«tc Ursn. r Dt-MOClTOr» ft,«««_ «, -Crnt O-tlcu.«t nfttfío 38 COMÍCO NO LRGO COMTnr D PENH O Owl! D»»5fr»«J Prr-rt-l d Pttt, «f>»íd» rdr» «utjtw»-».-. :-!ínn d ld.» nrr» H.fcwrv».. - ( J{-.í(fê -^Dvcd n»_w» b%l?t_ ^â»nh <np»r«r».«n» dr Prfldtt dr..--»-.!?.- O Cmlld r>r"»-»!c Jr> \ cm. ^^f <?$ hj. S hr n>»»f d» Cnrct. s«_»-_u d Nt-tl rwur u!uín".«. unk r ít»«-,^rvnl» r.rn «1«jt«1»ttr»rn «w» «Sl, m»u rtu»»n"t O- í _4 - t-vwsr w^. ç J^ j_ Q(jOBBT"y»_0» SÍ«J ln» Rr:!». «fl^jw» Jf^^,",T vs d Vl. l rr. :-..»!» tttrlt.v vrc Kpfdlcu»rM u rm. -T^h"ND«K^]HOMENCEM rrçlng^g «Ç» % turbsn», «t: DctWâ d» EXPEDCONÁR EM S^^VÍmw rnnl»»»u Pfdf-t ««crnt»» M1, n»n, <}ÜJt;.»» ç, tu dv n r Cmtê Dmcrátc Pr» t l» m. W -.»-»9-«9»J - «- tfrssst d Ptrópls Mm ub»».»;:»«=. _ M84»»> El Cmlt «"mc- Pttcl-»:.&.s»-». m» «-tf». RputtllcB. cguln Prnf»u m. íjsí ~ ssn n«. trlmrm: VHWÍ.1 tíf» Br««U rfttt-tt» tí "Ern r. pr»lt!rr d» R- nutc -psc:»!»»" m m«m«- xtls»»".3.9s3s »dt)-.lf4 «C1(- «10 Ctl Rfnm rt «-» c«-ntr rf?»n. «vr nu «t ( d»» Jnrlr - r d» «pj tmbrm n lut Km m»»-u --«í ml!»» Cnrrttc Psttn-jutj ll.ll».» ««s». «««J Pctr^l» um»»s»» vm Pr «ts.» tntrmttl, f :r.:»»mr prrn!- V»_4 :!»-:.,-:..!-.: P t»rr»»lj d» Kl rvrh-r.4v- " fcum nclw»!. cf«nllt! Ntlp"!» cmunc qu nvu á» j C.;.-..» B.(lr d Cvlm-" bu dd cr«ptnt um ttn-m «t prlfl cm :»r cntltlr tl fl vr>:ddrlr rn»»fs brv «r«. nh. ".«tud -ftmr». -tr mw-^s g!mlc«t»-:r. d»» Cru»d Br"!».r tí Clvl»- Eurp, m tíf d Dr.~cr» lnlm. rr-mn"4t!» m. pv l-.-.s-.- O t.:r. :.- l» Prf»»«.rs Pul McjT Ot-t, Prlr4 Prgríst d Qun lurdc Plgulrrd, rt Z\nn Pmnds Rch. F.rtBl «lrcu. Jcé Jrg, Hll Cs-r. UEut Sbr Juvnl -rl". O msm Cmtê dtríl- «f-unt tgrm Ch-f ct Plc:..,. Esm. tr. MtnUtr - Jc l PnsOB- rllnd Mrqus d \xtt Dprtmn Pcclr.tl Olvr. dá L-mbrt, thyd rt pj C _ R. N rt-mnt Mnu», llrd MnslíM -rn qu» td mundt» Bt. c mctc d C Ml. n 0 fm d fscl-m nr,n-f-r. «m ttnt»<tn n LLOYD «m nm d Cmtê DmxrV- LM 1 ROT..STO»» ^y ç- prgrctílt d PrM». rttnnt. prnt V"«fl» slnd pr mlhr d prrr. nl-lwlsts d Llyd nrnmlcr. f dlrgl sgulnt? tlft-m nnlstto J lbrt. prtstnd cntr Crutd Brslr d Cvsm: -Oprárs ntl-fnsclsts d Dr. bru Flh OCULST O. 11ntr».». s tnxt. Tl. 22-Jí tntntl- nlgrllst dc rrtrulcl. sb rtul "Cru-r-d. Bmllr d Cvl-m". (n.) O Drtór". Llyd Brslr vcm prtstr cntr rcrtlculçft crlmln-. _. mm MEf. c. lt, sb qulqur mtucrn. d» D MtM ut >n trdrs ltcf-lt-ts. lnlmlg Etlvrm m ns rctc d pv brslr c tí nss g várs mrdr d wnd vrn". Mm d B. qu» vrm quclxr d flt t águ cm sus rsdênc, há mjt» d cnc ds. qu ltuçft st r \WmÍltt&Js\\JMmmmmm l)s mott tn Bc^-uv Est (.:!. r.»..-. :.» hj â«s tt: d mnh, m «u cd n Nrrvl d Ocuvl. 133 tm Quntn Bcúv, um c» rlmnl ptrótc m nnn gm s ncs "pr.vnh»" prn qul csl cnvtd».1«mndr» trblhdrt» d lcldd. EHJl.»KENGEM OS RÜS UO BRRO DO NDR í UNDDE JUVENl rt u un vn- ESCREV SU CRT trnnd ngustln. ps té mrmnt Rprtçã d" gu-n nl tmu qulqur prvdnc. DEPÓSTOS j. 11 ":: t. /0è\ 1 "í- " t àmw -» tut mr ^MÒmr^ mt^mm ; vs s ngns Tnd «m vf»f «JUpst n dr-r-l n Sm-m-m d , qu vs unlfrmr t mdlídd» d bn-flcl» prtd» pls vrs ns- PRZO FXO COM (BÔNUS DE ECOríOM) CONTS POPUL. RES NCNDO.tulçô» d lgur lcfl, fxnd nvl mnm d» bnfkl trm ndd», Dlg- PGMENTO MENSL DE JUROS POR CUPÕES COM CRS 50,00 «d Dstrt Fdrl cmunc» mprgdrs: BNCO NnCONOL DO PRODUÇÃO S/fl Jf. prtr d» d gt dc 1945, FONS dscnt br n lrl» d. mprgd» ps. X Mr d 5%. cnc pr cnt) CPTL CR. $ ,00 r Srá tmbém d cnc pr cnt, pr- Hr dqul dt, cntrbuçã d mprgdrs EMPRES pr tds s nsttut» Cx» d Prvdênc, m qu vgr tx nfrr n vlr. CONSTRUTOR. 8 D nnhum mprgd pd sr d«- cntd qunt nfrr qu crrspnd UNVERSL dscnt br slár mínm mntl vgnt n Rtultd d srt rclxd m 25 d g.» lcldd, qulqur qu sj rmunrçã pr t d ) númr srtd 2. ) númr srtd «l prcbd» ~y OBSERVÇÃO: Extun«8 c d mprgd "B\ "C" "D" "H" PLNOS PLNO UNVERSL qu prcb llr mnm qu jü f dscntd n msm m_s pr utr mprgdr, sbr » slár mntl, O próxm srt rlxr-.-á m 25 d stmbr d f» cntrbuçã d mprgdr jrã, m ds» css, d 5%.br mprtânc d slr (té lmt máxm dc CrÇ 2.000,00) Cx Pslnl n Tlfn: » MTRZ SUCURS v.rnkd 1cstnn, v. R Brnc, 1 " SO PULO RO DE JNERO.flzmnt pg- PEÇM PROSPECTO DE SEU FORMDÁVEL ",,8) M. (SNTNHO Blgd PLNO UNVERSL H Publcms mj um cr d Jvm Rnlmund Mr r lrbrln. d.sft Slvdr Bl. prssmn. cm dr qu um rspsln rpld cmpnhr R mund: Su clbrçfl»râ ulllsslm. \cfl rcbrl um crt nss. Pr qutft d Jrnl, ntrtn. vcê pd r. dsd J. studnd n plbl» ldds. Dps, vf dv prcurr, m S SW- «lr. Jvm qu fcr ncrrgd d ngc» d Jrnl, cuj nm dlvulgmj qu. "tus rn- rnlp» dn Tnllntl Juvnl. "Cm «rrnnd prnwr.. nnvl «r TRBUN PO. PU-H dt» dl 17 P-P- pnm» lnn«lçl «n "mprrnu Jnv»-nl. mu vr ludd cnvlc 6 d» ffrnntl lnt«-k-!t<kt prn «tl «v. Jvm», pt.ls cl «-ncnlrrcn mnlnlu» tplr: n. mprt qul» «cjnm n tnlnc!n«plllrn» n pnrtltlnrlnf. rl-rl-n-t. rt., n<- tm.n. nu. b Juvntud lrnsllrn mu» trm ncntrd umn ltrtur qu 80 dpt n»«fn ctnms u qu n rnt, n nft w-r pquns rvst «l cnt pt» rcnf» qu s6 srvm >:»n fn/r "nrn í» rlnnn. "Dqn! «lst rncã d Urnsll prntlflr-m vss dspsl.". "Snntlnõ. prltt«rn.!»«( su tutlp» - R3ONR0 SOltlült. BnBRRSO - Rn Fr Vcnt, n 3.», u, Slvdr, tn." Qu nm vcê dr nss jrnl? SENSCONL CONCTt- SO ENTRE OS JOVENS DO DRSL Scr lnnçd. nd st smn, um ntrssnt cncurs prr s Jvns rtrnlznd prl "Cmpnln pró-jrnl uvnll". c ptrclnnd pnr nlfruns ("rnd» dárs d cptnl c ls Estds, ntr s nus cnttr-sc Drtr- TRBUN POPULR. zs-s", "Flh Crc" "Undnd Juvnl". O bjtv d cncurs c fzr cm uc s nrprls Jvns crclhm ttul d s-u Jrnl, pnr cuj funlncft v r m bll-nd um númr crscnt d rpnzs mcs d tds -s strs Juvns. s bss dc tl cncurs sü dvulgds prtunmnt pl mprns, bm m lst d prrmls srm dstrbuíds ntr s vncdrs d cncurs. Dsd J pdms dntr qu s vncdrs sr muts, s prêms srã smplsmnt d brulh. "RE NELSON, O DS VENDS DE CONVTES" Os clubs d Lg Juvnl Vtrl chm-s ntrmnt mblzds, pr fzrm d plc-nlc Pquctft um vrddclr xlt. E pr qu pnl sj um sucss, é prcs qu stj bm cncrrd. Hpzs mçs, dspsts msms s dvrtrm. Os cnvlfs prcsm ntã, sr tds vndds. E 6 ss qu pssl ds clubs d Lg Juvnll Vtr st fznd E nst qu Nlsn stn snd um vrddr cmpf. Tud qunt 6 cnvt qu c cn sus mfts. 6 "cnvt vndd E st 6 qu tds dvm tzr. Vndr cnvt. Vndr cnvlt cm vntd. Vms vr s sucss btd pl Nlsn, srá lcnçd tmnu p pr utrs rpzs d 1 M. LNÇS líh4-» l.. 14».. r tãm d dítt-vrít» :,.-.» ««Uírà mrtd»-» p» twss»,í ld m-»!»".»»?«%». thr«lfmt««1» mtf4tu. bm?. lr r^rr m pr?r..»r."««u t&tsn. C»m P : " D^ltll P^dmí- MTO GROSSO COSOTt MMM1.91UO POPOtS»H» fl"»6" MMtt - - r»,»t tdd m mnstul. pp!» t»!»!-»»...tj,,!, $» Cmp» :»; cr-â <U Mt OmMc- n. mt, «su m n».»»^»..jm r_vr-»bl«rlud íl«íf 13 4«c-tts» m- f.k^ tmzv dmrtrnf st trs.lntr Clr p»"!"r."»- Oullltrm Qmt K«"^n _«p!<kt»t.«"r Pr»«.:s»«-» r»"!; f»«í»lrt» r». tlm. «S-» lmríu: 3" Mrrí Hj. «b 1 hr. n KkU d» nundl d _ Tírtrvrl S»«P»»«; BrcH. r HrS d Mmul. r lvd <f««tt«jíí5v»r um rmm < um r«prr»«lv!nldd d nugurçã d Qudr Olv:.- ^-rtr - Wurc l.- d. lr d» ndrlm» qu prtcprm d glrl r Ouunrlc:; «Cí» Prc EpdclnSrl RrUlr. B wlml»r mã mmmtm p. » n». ptrcnd pl Crh PrgruU d ndr! ccr.»«!<> d Prtns-rrl» - Pr» Ju fcmínm vtc prlb»" nu mg»rm b «l«l m Ml C»- SU»». llll Pntlftlf ttm Otrt Mrtd; Ct-mlM-s t»«-m! - C-nu f» 4» tl. frm pdld» vít. s «m..jmmm1» pr! <K» Snlf- Jf» P"«S d RpOhüc. rr-prnsní d Nbçí» tnd, mtr d P.«««d. prrut d DUtrlt Fdrl, lt» «nl- tf- r: Mtíturcrl J«t rdd» lvl» mülur».» cnddt» pr»ldncl d Rpúblc, prtld pllllc c rsnlç.vf t»pnlr«. Sndct ds Emprgds d Emprss Ttr lnttd cntr cm prnç d tds bmnd u fmíls. -Mnlj«JOm jr pnlcpç d Bnd Mulct d «. Bulhl d Plc Mltr, gntlmnt cdd pl «u mndt- Cmmtgráícs d t crnl Ulh. R d Jnr Sód Scl: Hu d Cn. mulçã n0 61. «bud HOMENGEM OS PR- ED:TL DE CONVOCÇÃO CNHS" EM SO FÇMOS 0 NOSSO JORNL Fr WLTENC1R DUTR dé dc um grup d Jvns d fundr um Jrnn! luvnll. stá cnnu.tnnd trrnrl p. Ess Jrnl vr prnchr um rcunã n!«rp-cns Juvnl d -.-í. xtt» mt\n f«mn«; nnnrm nrps. Nós nf tms nnhum r B.1 qu ntrprt s nss d Juvntud dc td Brsll, n"- nlnm rgf lndnrndntc pr dfs dm nsss ntrsss. 4.«- Hvnd dmr pr prt ds -^^Sr-ddmnd qu» qustã d tblmnt ds prçs d frnh - ~ r/ ^fmw. stuçã ds sus trblhdrs s <^jn&snmtnt dlbru, nd bstnt umnt d ^J^ sndlt. cncdd m fvrr, prsntr, l^ ktnndk) «w ^ lut nl s- prpst pr um nv rjustmnt ns BJ^»cW«, num Su íl ft cm s trblhdrs dc sus fábrcs dc! ttl d prárs. sbr: 25% t«4 CrS % d CrS Cr$ 1.800,00 Cr$ 300,00 cm d CrS 1.500,00 8.., - Lmntvlmnt s trblhdrs nf ctrm pst, prfrnd rcrrr Dssíd Cltv. -pt,r,.m ds nnhum r"f qu lucfln ds nss»; prblms. s publlc.rfs Juvns qu xstm tulmnt l!mllnm-s rvls tr. d sscçõs JrnL xlusvmnt studnts u suplmnts d hstrs m qundrlnhs, sm nnhum lgcf cm s vcrdd-lrs ntrsss m»1" sntd d- Jvns. Cnm unlf dc tds «Jvns d B-sl m trn dss mvmnt w fvr d un rrnd trn luvnll. srá psfv! crr um r"ft frt ndpndnt, qu- lutrft nls strçõs d tds s.lvn. m td Brsl. Prn l.s rjrclsmr d p dc tdds. d sugstõs d tds pr qu, dsd nc sj nss rn! cf-dlh d pnsmr.t ds Jvns d Brsl. O "1. DE MO" VENCEU N ncntr d dmng pssn d. ntr d M s mnts d rt. snlu vncdr Cub d Lg Juvnl Vtr m Btfg. plj f dur. "cbr ndu fumnd" pr s dfnsrs dns dus qups. E. n fnl, qund Juz du p» trmnd lut d d M dxu cm cm vtrln. O rrsltnd f d 2x1, s ds "gs" d d M frm mrcds pr Luz Rblr qu, durnt td Jg "cmu bl". E qup ds rpzs d club d Btfg d Lg Juvnl Vtr, Jl s chn m prprtvs pr hj, n Fs tlvl ( Murlsc, rptr br- hnnt ft d dmng pssd. MODERNS Prç» ccssvs JOLHER FELX f», rlógs, cnsrts grntds PRÇ TRDEN- TES, 7 Tl (Junt Cn S Jsé) O Míllr»! «. Elfll"»»?».p».-4 rr»».! l"l»»»»t>r». tr». dt- Bl 8f J-fl». ««»» ldr» m.««h-u-». pr» ".mhtm» t.t»l Ru.»».»»»»»»» CRSTÓVÃO Hj. s 16 hr», m 3 Cr» tvl. n Cmp d S < tvft..03. Cmtê Dm TtrsrZV \r»l,nn^: M.. -,-r. "fr»». c Prgrssst d Bl (Mstvfn.«t rm»» prmvr um fstvl m u,,,,,, à tu d, t--nmr»». nnngm» n qucrdtv mfr- (),nbr»d. -u» í»" -prnnh" d FEB mrd s, nu rn»ur d» ttnm» dc brr. Bcr lvd».-n «ccndl cm 3 l». "Jnnh») _ v.,!,»r,!... -u C- t-ptop"! ttumll Buccpé". lrm d um»! r rd. Runõs pr mnh COMTÊ" DEMOCRÁTCO DO ENOENHO DE DENTRO -» 30 h> s. ru Brj Rs nrtmr Mr O rjt^<l4r^fl, d tljlf». pr-»- d l>»l «t»««ll!» dlrl > »»«) _ «.,..,.,. «>»»t» «b 8 ««««««u»»»- R d«jntlr, M í""0 " íj, 0 MONHO 1NGL E GREVE - nbrrb Em fc ds cntrvérss surgd.-ndcçõs ds sus prárs, r»2^.--" SLdl«_ ttud, f ccsslddc dc vr públc nflm d dr s r/.ocs dc s bm d vrdd, sclrcr scçulntc. n,,nu.nc,rfcl- V - Em fvrr dc cm vrtud d cntnu "1 w. mnt d cust d vd. cncdu spntnmnt s sus blhdrs um umnt d «&.» ^JS_X_ mutu cm- 3. Em m d 1915 f ft num «_5S-r!»«H» «lál» prns mr hrmn d vsts r ustmnt ds sn ds trblhdrcs d sus fbrcs d tcds. 3." - Prcurd cm Junh pl Sndct ds lkntlc! ndústrs d Trg, Mlh Mndc c d 1W««J d" Cr$ c Bscts, d R d Jnr, qu Pcltmv tm umn 300,00 (trznts crzrs)»ndlscrlrnhdmlmtcs psr ^%á ^ _, nrs, cz tnr nu.-, u.-.»... «v ,,..- vd. n um rjustmnt dvd RRrym"^dn nrcu; rm sus pr UUU10 \tml^%mtmu^^ " J l»..--- pquns prjuízs., (_,H,j n sluçã d 6.<> - Cnfd qu íôr su cus ns W^?/^ - Justç d Trblh, cnsttuu pr Mnh grnc-, mx. ttud ds sus trblhdrs rcrrnd grv, tm r m. dr sluçí fnl d Dssíd pr ls m.ms suscu tcrmcdl d su Sndct. &un. 7. Nl ln, ps, dc su prt mnr ntr n sntd d um dr s Justs sprçõs ds sus trblhdrs """"tjbêmrnt umnt d slárs, prqu, ndpndnt d n d mss; P«;Pf "" prç d frnh, J hv, h qus dsr»»»,ríjmtnl prárs d su Sçf d Mgm um rjtmnj^ -blhclrt w,,,!«l r.«...l- ).vt rtl0 dêntc qu fr crdd cm s sus "sub Judlc", _/p^1,,,, 0 nb vn Nf bstnt str "sud juc»,"";,;rflm b Cltv, Mnh nglês, num dmnstrçã. mjr»nd td m slucnr ssunt, fz duns nvsp P?j{.d- rccuftlms prcntgns mncnds n tm 4, qu fm m ^ 0." - O umnt d Cr» 300,00 pltd pls t prsntr: sbr s slárs dc CrS 410,00 73,3r rr OOü.OO 700,00 42, %. 33% 1.000, ,00 20_ tvnrds, c c<? fffl nnhum crd cncluíd ntr s Slnd cls P»,".r- prgds prnt Egrég Cnslh Rgnl n» md cm bss suprrs 40% m csct». - n, prtnt, ssu»»«10/> - O Mnh nglês nã pd, prtnt.» s j,,,., sbllddc d cncssf d mrs vntgns w - "B" cncdds nj ( mgm d qu s qu frm cncdds n Ln»" M,,. nm ntrcdr?x Junt Bscts mrés Lmt.»..._.,.... /,.,_ n frn, mntlclns mré Lmtd pr qu fçm. «>j; p j.,., blcr um cnflt ntr s trblhdrs ds d su Prqu ndustrl., _^,s,u».«l.» - lm d ms, é prcs cns drr qu»,,,, dc tcds têm cmprmsss d crátr "="".,m,s -1m; s Nçõs Unds, msm cntcnd cm,».,- u!l,., ; d tcds d Dstrt Fdr! ft Estnds, f^u.qu ns crds frmds rcntmnt pr ntrmd > ^, tnts, vr prturbr rtm nrml. ru lãbrcs.,....,, t. W".:. u." - Côncl d su rspnsbludd pr» cn lh, su prcdmnt cm d qulqur crtc " UlW 59 ns d trblh hnst c cnstrutv. l U»" dntr d su sfr pru b. trndzn S00101,!,,,.. Mnh nglês, cnllnt, sluçã dst un - CJl-llK^-1" (Ml!

5 h. Jl <w rr m r tt tt «m» twrlfc _fc»» W» «lr«rm b. r.r_.j m -_..» MMMMUMM t_^sl_»»r _4MMMMM f.4 / \n/ânn/yn ^S Kí m Sf á4» «^ tt ^4» -/^J_M?_M lll rjl Jj »é "" è» : f5,«> ffd -fjf pr jt «..l fíní «jjff mf/l.«jft! msss ítfg ntn ft>ç9lmq mí r nl» n mlw- t.^fftmtrh f d ll^lr^lc Prctt \0HqU SNDCS tv «1» «!_ JlV. f» p- t DO TRlt «;,» tlmí»l«o í_-}«00 «10 01 :!,:«. tt t h-r rmt-» tt fm>f TRRÁ,M!WUmS -f» PROntlTOB»; c»ytnttr! tntvlho - m...» ru ll«fl»-t 0» X RROV f» OR JNK.O - «#»««> t rrnt j» S «ndr. ««tjctw tx» tpn ^f.c1rk»ft0í lprs E S «B MW«n - m lk 1930 l»--, t «u d JE&» S- WtHTRt Vrw 00 RO»E { ^,. T-ç ttr h JJ 21 nn Scd» Cbrl ml» Jj. DS, Or_. trbun ppuur p tffll. --»..,».»»«..xnt «>-l»«.,n»» u«--«.uw» ndustr têxtl mblz-s pr nfrntr s prblms d pós-gurr Rum s sndcts Oprárs p,;r;^ mrtms prtuárs! ^d5 cl«?2 prárs n ndustr têxtl O!«tíàft««;.««s.»»ur«9u mllbh, tm tmmqm. cu tv» um f-» «-»--t.,«j«.m «, jtf, -» t^. ll. «t> -..« t tlt lr r#l-m»»- tv«um, «CVítÜ 4tm r-rr.,-..» "Tf-»,- t«.., tt tr ts»? fc«.-«.,..-. mmját «t mm 4M»t-u «_» mm trv» d um ««.ml». s 4 ms w,,.-,,», 4 nt.ttl. «tr»tu tl»!»!»», Jttt Mt. -.«,. tt-uttd? Wr-U. j&-^ %«Vt"»sW--SJ t»w.1 tüs-fflbol «l ãt-tcu f««wts «T.!?f«!».» ltlt n «-_ tmr «u«m td» t» rtíltcb. Omêt tt üfçsksjí MPORTÂNC l» ttt!-. DCLtZÇO "O mtmbbrtr tm r» tt «!!..!;:».!.s1 «.. ::r!,.- m<m ml tnd r.-» <-.".-:-.. crtür pr»-«m.lu. t>t>»»;r. OMENTDOS TRBLHDORES Q#frtm t um crd ntm 3 grndt crmct 0.tls rtlr d írbüdr t ldu«tr!! d 4» ltrtlt t,drtul!c prdut d clm rml-.,,,...rrjç lv. m Jt tllm nplmn, -. ttt!. O ldutrlb d lrs». m prv d rmgtx prflnlbt. lvrrm lg prmr udênc KS-, 4» rbtlçt tr prts. ld m. lr d ;,,",.«Ktbtm. rf» Brnd rmls PllOBl. Pdr 11»?»»» «prctrn tblb Bprtd pt Sdlcl dt tl-l. fdbd lr. crr d 3.SOO prár ríj djd. SNHÃ, 0 JULGMENTO DE TRÊS ülportntes DSSÍDOS 0$ dbts srã rrdds pl Rd Muá k Tfft nsr mnh, t tt hr», n «rd» d Cnlh R- «; Trblh, cdlcncl d Juttmn d.- -».!. cru d fmrclrl, brtlr» trbüdr d trlr. l-hf d :.;- nsntc snt rt rrdd pl Rd :;,. nndsclzcão TR OS UTÁRQUCOS E PR-ESTTS f. T-nnd cnhcmnt d Mvmnt üntfcdr t Trsbslbdrs Estdul, n- -r-u tlgrms d cnrn- - tí«s «prsdnt Gtull Vr;, t ntrvntr n Est- Í31 M. U. T. Ncnl. rrjdr.t d Rpúblc, M C T. slctu sj rcrld («r.cfdld ás dmuts mprss.fcqutcs. pr-sttls. un!u.íblhdr ms sntds splruçós d ncnl. M. U T. Nclnl, C,-,:r.!r~.fn Exc- CBttr f-uw ds S Pul slctu t mrítms sus cn-?"._ç pl trunf. Rtslvu, nd, M. U. T. d él.«ccl, Pul rgnzr um grn- _. mrcd pr mn lrg d Cncórd í-u «ré, xpst s trb- -_rs lcnc d Dcrt Wrl, (,..- lx mrc ntcll _ sluçá ds ms prmnts Mndlc., d clss, ssm UMENTO GER DE S- UROS PR OS CO- MERC1R0S DO RO CRNDE DO NORTE NTj, 34 (D rspnrt) _ s cmrclrls dst npltl stl s mvmntnd t" "««.t «ntld d btrm ugrl d slárs r. qu p- Cm clrgd d sr. «tnl Crr, nvd d F- «""t d Emprgds n C- "«.«l ".wwt d Nrt Nrdst, «lstru-s pr td «td, J "" Num runã r«llzrcntmnt, «Ms stvrm pr ""llctcs várs rprsntnts d sscçõs ttls prfls- ds dst cptl, snd ds «ss ssunts r mr npr s clsss trblhísnmrnt r slárs. O ntôn cntct Crr stv m cm w», ntrvntr f m lcír.t! num trtu drt- d ssunt. EL.-Ç6ES SNDCS Frm prvds pl mtnlsw r nb.h. «KlM s llçs rnn sndct d Cmr- ^tcdst d Cfé d «S í;y ç dn sndct dns Bm ;,.f l, Sgurs Prvds ^C C «D«nd d &! td d R d sul. pr "sclh rspctvs dmnstru-òs chssc prár dc S. Pul rcnt dcrt d Gvrn Cmíc prmvd pl M. U. T. nqul cptl PULO. 34 (D sucursl» cm sclrcrá mís - Cusu ntns rprcussã prltár sbr nc.«dl m! d clss prr d d métds pclllcs d mlflcscft d clss trnblhdrr -3 Pul Dcrt Fcdrrl tr-: tttndt drt d slr.dlümçt s mrítms dc ms sntds rclvlndlc-ós. pr lvr bm trm sus Uá Br«lllr. N rund ntcr-slndlcl, ntm rlzd n sd d Club Dmcrátc ds Bncárs, pr ndmnt dn trblhs d grnd Cngrss Sndcl r Estd d St Pul,.dl d M. U. T. Eítndul. d rllnt cmd, f trnsmtd ps dlgds ds numrss cntldds trblhsts nl! prsnt.!, tnd rcbd prnt c ntgrl dsf Flm TRBUN POPVR mmbrs d Cmtê Dmcrátc ds Trblhdrt?f d lh ds Frrrs íl M-tlt «_fmlh, S.-,?6tr-l» u C»-r<t4>4«tf t.»- "Otf. ft9tmmju «tf -jthultlw «f»«í~r tt rtt trt- r»» s!?!"» étm-» :-_ r.-f «>.t.«f f-u-f.-rv:»:» rrf»».? t».»!».? jt»íc n;«l» P- «U. mtm 4m, tm» «m» nud t» trt tsc «j^m--rm «r t. «, f»to»wtt«. r> r-«" u r.r--..".!<» «t «-ulnu «..dum.mrm.tt n.r»4 d» >ní-.t 34;«. 104: O «... lrl- t r- tr rmrct- ut-umw cm prs r ltt!!rrrí4 «sr r»p"4tl psrut 0«l«4tíl!..í.-» tr )-!» nr u m-mst p«l»3»>!» OK OTBOJ- SrJM Tsr Cf-Jtttd. b t?» tn!r««.. fs»4 lmlm turrs "!_ m. rr-1-tr: "E»wrms «m Bvcnv lf r,,., mm rr.t ",.» B t.do-»» líbl^-jrt u!-n!tr<» tu M!_!4l. ü. p.-u q<lf mdo trcu U._ Btnr«". mrv.t L.Ml... n PROXM. «"_» lá. ;, rr.f-». mtbtlrmr n TRtRUN n»f p<?!0! r-ü-tt/.f. lnj tjuí dcrí f! rvjtdn mrcl. m pr «lt.üít D;».!» d msrht. d :: t t:j hr» trrm» fm.. r-rrlí. r P«f rç-» Nrl"»! -»» t» ludrcmt pr:-»».» d ny ngns um d d!» tnc»»:n!í d C»nlu:f»«. Mull! d Ondulr»-» Mtrlü. Enm crt d» rju ls cn-cnlcrt :t» O UMENTO DE ORDEN- DOS DOS CNEM» TOCRFSTS O Sndct ds Fmnrc..ds n Emnr sm Trr» c Cltr mttrtfcrs d R d; Jnr cnvcu um g.nd -.mbél gr.l x!r3rdtrí. pr mnht, srjund-fclr. á 10-0 hr n su sd scl, t ru d c.)!..::.ç.. Cl. brd nd -:- prsntd á cl.sc fntr-prprt ptrnl quc é snínt: Pr cmp»:d qu f.r dc 1 3 n» dc cs - 30" d umnt: dc 3, ns 40?; d S ns m dlnt 50?. Prn cs runt] d cnvd.dcs tds s cmprgds ns mprss -lds MPOLEROS Prccls-s á Ru Cbuçú. 91, m Un Vscncls Pgm bm, lm d frcrms grnds tnt;cn». N prcur sm c-prmtst, t ás d hrs d nt. Wv1mTí Jl g ÉW^ -,L 80 FLORD COLCHÃO DE CSL (QULQUER MEDD) COLCHÃO DE SOLTERO (QULQUfí? 4.D/DJ 00 W 1.15fl,u :cr$ 800, COLCHÃO FLORD RUfl DO CflTETE, 214 RUB SflHTB CLRO, 75-B (lunds)-tcl (Cpcbn) Tl " PRrODOS Rngr d Dnts d LLYR0 MER WNDERLEY 0 rmnt? d _c_ênc- r burgus grár d nrdst Jn vlum m grnd frm., cm 412 pgs. Cr$ 30,00 EM TODS S LVRRS C!. EDTOR LETUR v. Prsdnt Wlsn, ndr RO 00 r «_ tsttmmm, «^«W» m fítr «"r-^nt. r^mtm m sm ffut 1 MUH l.. Tl. BuMncs P«-- f4 \jt-4tr Tm», m tr! - t»^t»t«_.»f» tu» r» t- Jl»Rr!««,4,l frttm t?»_ t-m pr f«!ní<» 4 <n twt» tlm rlmhw»!.!. K». mttmm _ "ímw-r V#?íf««U_ Rt Vr.- w-írr^tv. t " "Cl t».l«9è» um -t»t>% «4 w»"tu«t» rm tt» ut rtí rbtlhr. mít,4r jt»tff«rttmnl. t ts í«!t#rr «. tmt» «r««-!».tnrü tr mhrc - _ -t» utrlrt- d lü tm rrtt. t r^rt»w Br» 1 Mrttf, írttfv»4»rí: tt»-,-r,!;»tr» pr srmtrt «<- _. tf", úttutrm ^nrrt Pdr,fr"4.«.«rucr». REGOSJO PEL SNDCLZCÃO M-t-» MM t% tm 49 M 9 mt 4m mt tmpjtmmm dwr» m tn tht&r f Wèm smtsl tm mm éííírjwff.»» ««M4 n pmmm mm mm» »»-» #»l»»»!».»««tn dt-uífl,»ttrw4r>49.» -.,. m黫--t----tt_ «(tt ttt r»»jd_»» t-r». ü >u_# 1 lr «j sd-ntr». «írttt «ft»t»»m» t» r»!.-" «t «w» r^mwf - rtv Rtrt V 4 C»l. pr«lmw»?,í! H»»»"» rlr t»ps--«tt r«< m m lírursts d p^r %rth«f4.f.!4nt4 t O d Trl»l.r>. í»t»-n r-4 ts»pr<nd4r»««,wtm mn. fupt-. d»" Jà»5 í»»r»ft», «Jf!!1 t1 «t9w9m% mw «rníttl w t^_«-tt«t r» t-»!-!»»f f#««tt» t#f f-^f"»»»»»»»-- dt. _"!-»> «f"»rí»!: prvfrl» l"^» " -»^?»«_ pr -mm 4» ««sjá4««tfmf, <»>) íttt p tt^írtr-cí ftjttf!» «p» #t» u» íwr» r tpr-t-t- (.! fwjtfrt"? ww»»«_ U frtr J_- lr^-t-f C» «14 1 t!»_. lrlr wwt «1 Rt» U. Mrt M-. f»t_s» dt t#á- Pr (t4-trtt»r t»«_.t»tr«tt(í Nrtn n»rtf».. mt hpm tt 8U r tt!b_» mê n~st Ct»lwn» t ttwt tmètt, cwrflt-çt O l-fof ERE - m-du-m-ftw. tmm tm ttt» prjt «««_t».!«_tt» d.mn» _ f-nt-trt» m lrl. r^r rür d» wtttr. ttm Mnl- fsflmld d «rt g-mmí Vrt. B-r-tT.14 M»rnrU «r?r»ltt «Osctltr tlrítlf», rmnermevr» u tc. OS 8 tnptltçe yecrtwtotl D EU «OP - Pr lrn» f! p m dbt fftrí P»u _,tm«),í. du frt<>f» t)u"!_ d smmn d prt»- Prsdnt dn Rpúblc íl drgd tu t drnvlv num» r,.t t t-dnt d frndfl d Trbs» m.». pr. ld tí tndu. Jç. Plu «r. Mfltl Flh sgunt tlgrm: ;!«â»r«-5 pr»»»p:rt_n_í. pr Utdrt d ld-urí tí FUçt lrl!«. drm frrç prsr rlcrnd-t pl d tmxt "Sr. Gtull Vrgs tu rtín! wnç n ttm» T-sm: lbrt Snts,» rn ttxll trç:d. qu» n Hrl», «JlrlsK BrU. Plác d V: <"»< BMJttíttll. «m tltuç& r.fjn rttítrt: Cr! 0;m>_ Crvr pr-fn c3rvç dt nt-v r l_ t,u r.ru fcttt- Bnutt» Cprrs t-nt-ítt»- lr t c_ t mt!«r ptl. lí»c-rtlr Prlrl Lt d R»» d d CSstílwt. rst pr» s tm «-,«t«ár-?!!m t m»... d Lldc Brntlt cmprmntm Otrr. l::r.str.: d.--r?-- Pr «ju _. Urd tí dttb». prcnrdr. :p.-sr!} f~dw"-.«"s! d1 nutç d cm~. d» ndl vmcm fj mntd nw- Frm cnvl-ds» -p :.t»- ll-tndc. tí íd«330»l. d tmr pr» :-, r».-. wmpr. lrn-t ndt n tns» lndu!rlt» Sm O BP.-r3T.NTO O.» "j u-.ltm V. Excl. pr mlv pr s nrml3d rnvl qu p"._.- prrlt d ssnlur d dcr cncdnd ;-:.: ntndmnt mutu. qu nu tbulm -tst, Srr tl:! FWh:. prcfüt «O d mn d» tn TffrBJrt mt «mplf. á 81--!- C nduttrl 4» -ntrnd nw.r trm-n. r U u tí plvr n?--- Ptç-t TccU.fm d R cn nss?jlndlclj-çâ". ptãklbllld!lm círtrs t M-.-.r FUt dl»-rr_ tns»» cp.rrt Fnmkí Oçjlwnrdr;», tífndrcd»b! d Jnr «lrs d Crvllt. (j-lnd6:) Mnul f^wprc- cnjunt dqutt mtnt nspu d utr pr Cprn d 8lv, Ln qu mt d prt t prmdm CSS PR OPERÁROS. blcm d vl.l lm{3r.s_:» tf. r -0 n.-fí!.rr:4 tí prdut ugust Fcnumds, L-.:-fr»f d tdu-í» m qu-- SEDE SNDCL E COOPE» brtmnt d». pt lndrr á nt_-_l_d» cu Junqur. Frm. tt. n nld d rt-llrr um RT1V DE CONSCMO Fr u qu r tl nt fr tgr. sm drmr. s «Urlt».r fs?r",tm. sprllm _ ptr n-t BÜ-tn n lul c» Crls ds Snts, prtstxrm tldnt qn. btntlcnd prpr ldutrls. b C«mprnd ssmblé dltuír- n vrr.m d t. <;-» CRln prnd lns! n» Tdrlc Frncsc Vr, Jurcz dc zcvd Cst, Rubns fut lmbm cptl trb- Cs trblbdr. r. Mcl lts. stlm. prft ftr. n r.çr d cm!»! m ttí «tv.tt r.".t t, rm mlrlnrn x»0 tt»?-~- 1» «t»»to» í #,..f.^ ». -^t«> h. 1" E vtnd t nbr nnlldd qu. n Sndct d Tr- Tnc Nscmnt. «\ntnl Mrtns Rnlz, ntôn Rch ç Tclgm, t ttm rlltn- -Mhdrc d ndtutrl d PU- Snts, Jã Frnclsc ds Snts, Frnmúds, c» trblh d cpd. m tu ml uspcss rcsc Crdr, Jsé rbtjt brr-ptrn d quc ntcr Lr, Mrcl- cupm d ntt mr ndutrl mnuftur», ndus. H Gnçlvs Sbrnh, Jsé ugust d trl têxtl. E rsultd» d- Mts, Jqum Dll-. ts trblhs, cm mpl rc- -frms, Jã d Cst Fsss, Jsó d Suz, l- srt próprs bnfc» lc prjtd» vrd dlrs dbt d ms rdnd, vr Vntur Ltã, dvlrft pr ms d trnt ml Dmngs Rms, Osvld d zvd, Cd cprçã.rcr-ptr- pts n Dstrt Fdrl. d Mts Rbr, Jsé Mrtns, Mnul gurd n mmrávl rscmbl-l! d numrs cl»s f! nu- lvs, Jsé d Crv- d Junh dst n, n Sndcl dr Trblhdr» d ndu- h, Luz lvs Prlr, Frncsc Cnçlvs Vsc, tc. ps d frmd crd d r- trl d Flçá Tclgm, djustmnt grl d «lárl. Os msms sgntrs d dspch cl- gr, sb lm d prduçs d gurr, d cnstruçü d» m nvrm Fdrçã ds Mrítms prssgund n msm lnh Mmbrs lt p; Cmssã d Css css crprtvs d cnsum sgunt tlgrm: d rlcntçá. rcllzu-sc. n séd «ndc ds tclõs, t ru t;_ d pln d mlhr d prlmtr ncssdd, ms d» d prblm d prduçã d "Oprárs d Lld Brslr cngrtulm-sc cm ss nt- mprtnt c cncrrd rcunlt d ndustr têxtl. N su md crcclmcnt quc funcn cr- ndustr tcxtll d Brsl Mr Brrs n. 65. ml um ndtç d vd ds prár mqun qu ngndr su n gurr, d mnr prlhr d vr. pln d cnstruçá d» mlnrsmcnt cn.r pv t culr és nccctrldd-s ds mrcrs xtrns qu t chm m dd pr mtv d UM SSEMBLÉ DE -rr, lugd prçs módlcs studs ns prxmdd tmp tí: mntr, nbr» flt. qu é prc:l: sm prd df vtr d nss sndlclzçã". RROS drvr. fábrcs cnsttuí prt psrnd pr cm d tds Ess prpst f! ct s» MS DE DOS ML OF. Fgurvm n rdm d d ms mprtnt d mr cnvrgdur d prgrm. Sm ts ds nçmbrcdrs. r-::l cm cd fbrc. rsstêncs ntrsss su3pl- r p:rtunmcn: sclhds «-... MOVMENTO UNFC- d runll numrss stud lr rgumntu DOR DOS SERVDORES tbr prgrm d rgnzç d um cprtv dc cn!:- nã é ps- «lvcl hvr fmll. Os quc tnt PUBLCOS dlrcursrm sbr fmíl dvrm cmçr p:r flr n cm d cnstruçá d css Os srvdrs d Mnstér r rnáutc runrm-s m s mrd, bm cm d cdlflcçá d nv sd sndcl. s. O rdr ssvru qu».mblél. fm r lgrm sus ndustrs stvm cnscs d rprsntnts Junt Mvmnt Unlflcdr ds Srvd- urgênc d nclul-sc, tmbém- n put rs Públcs. ds trblhs, qustá r prblm. mrd d prár cntnu»r. prduçf d gurr. nc Tcnt. f prstd um hmngm íuncl-»- Mcl Flh Junt lcl d RUBEM BRG -.-T- r r." :,"""-. Num «lgnlfltlv dmnstrçã d ntrss pls nssuu-..»-.. \-.,-.--..<.th,.-;.,-, -. dtul Mnstér. Zfcr d trblh sgnfc ms cntrt pr fmíl, mns cn- t.-.m) Prs Frrr. l. tnnt r FEB cm su stw lulu, sttn. Rsrv d Exérct, qu. lutgrnt d F. E. B cb d rc ts qu flm drtmnt sc tí lngs vgns, mns à clss pls prblms ds cmps d btlh Srssr Eurp. O hmngd, qu s lgm ntmmnt á prd d hrs d trblh, m- fz Hstr. V,-... V^^.^...^^: cnm d ps. s prár.-:.--f.-v -, r..«-h.tô;^r-0y;.^ têxts cmprcrm & runlá RUBEM ÜKG cm su mrvlhs s- grdcnd, fz um pl pr quc tds cmprndssm ncssdd d s dtr ps d um Cnstltulçá vcrüdlrmnt dmcrátc. Em sgur, íl prcdd plr, tnd sd sclhds s sgunts funcnárs: Nwtn Frr, mérc Nlclu d Ollvlr Vrgíl lvs Frrr, m dvrã rprsntr su Mnstér n grnd ssmué!» r lns!c d M. ü. S, P. E., n udtór d. B L, n próxm d 1 d stmbr. VSO OS MOTORSTS Pr mchr rl-ntr s sus trblhs Cmssã d Vlglncl Dmcrttc d» Mt r: tns, rgnzu su xpdnt dár, prtr d d 27 dr, crrnt, cm s sgunts cmpnhrs, hrárs, & ru uutst,, Svr 4: ntjnl Cr ds ds 14 ás 15 hrs: Edurd Mrtns Mdrs dns 15 s 16 hrs; Jr6 ndrrl ds 16 fts 17 hs: Cdlr Nv-s ds 17 ás 13 hrs: EtKrr Snts Slv dr- 18 és 19 hrs; ntôn lvs dn Slv dns 19 ás 20 hrus; Frncsc Bss ds 20 r 22 hrs. SNDCTO DOS TRB- LHDORES DE OLRS drtr drt Slndlnt, cnvr s trbnhndrs bnx d «"nds pl últm ssmblél cr] xtr dlnf.!. cm Drrn n pn>x.r trçfr, r l 28 ás 14 hrs, á sd,lu Cns<h Rrrlnnl d Trnb h, á vnd Nl Pcnh. 31 prá sswrm á prmr udrrv d cncllcá d dlssldlc lptlvn susctd cntr s ntdds ptrns: Tulchr,r-é d- Sntn Jtr ntôn d Crvlh. Jsé d Slv Snts, Oscr Mnl ds njjs. Vmr Txr. Ludlln Ml rl Dns, Cprm d Cst Nvs,.lf Lndulf Crvlh. m numr bstnt lvd, pdnd clculr-s m ms d 2 ml sscds. Td ss mís cmpct cmpnhu vvmnt» dbts. nls ntrvnd rdrs prtnts. mvds tds pl dsj d sclrcr mtér NSTLDO O COMTÊ MUNCPL DE RBERÃO PRETO DO P. C. B. SO PULO (D Sucursl) Cnsttuu um grnd fst ppulr, nstlçã d Cmtê Muncpl d Rbrã Prt, n ál 12 p. pssd. slndd d nstlçã rllzcu-s n sd d Unã Grl ds Trblhdrs, pr qul flulu grnd mss d prárs cmpnss ds lclldds clrcunvlztnhs, tnd ld ncssár nstlr lt-flntcs m tí qu mss glmrd n ru pudrs prtlclpr d slndd uvr s dcurss prnuncds n t. lm ds utrdds munlclps. fzrm-s rprsntr utrs prtds plítcs, sscçõs d clss, srclçõs cívlcs um mmbr d Cmtê Estdul d Sã Pul. N dcrrr d slndd tmrm pss s sgunts dlrlgnts muncps: rnu d Mrls, Hlár Stvs. C"r Tupnmbá, NUtl Grcch. lbn Trmchln. ntôn hgã.jqulm Mrnucs ds Rs Flh. Gustv W snn. Vcnt Qulnnr J. Prpnll ns fdg n Jrnd d fábrlc. Cmuncv s prsntqu tnhm sd Já tmds ncssárs prüléncls, nss sntd, Junt prrdnt d Cmtê Muncpl d P.C.B. m Ctú Cmuncm-ns d Ctú, n Estd d Bh, hvr sd nstld l, n d 19 d crrnt, cm grnd ssstênc ntussm ppulr, Cmté Muncpl d Prtd Cmunst d Brsl. N t d nstlçã, f prstd um hmngm s brvs mrnhrs d cruzdr "Bh", v- Ums d dsstr m qu mrrrm cntns d mmbrs d su trpulçã, qund srvç d Pátr. Pr crg d Scrtár d Cmtê Muncpl d Ctú f sclhd sr. Oscr Prr Sbrnh. tl scrvu ss hstt, rltnd-ns, ut> uu, -í <íl«fí, s trgéd? s fts d nu»- "pràrht s n Uí. "v %», % >>-;/ -/ -r."-;. ;.:"«V-^..V-V ::;-.;Ítv ;) -. ;» Vtum d HO págn, pvtutumtnté, lí»-,.. v ;-,-.^)".";».^-. ;.;..-%^Èh.. ry.»,,- >. :,»,» ;.-..-,...,,».-.. grr.-w, ~,.-j - />-,..;-,_,,;:,vryt-s,,»,?,,.t,!?-;,:l,;-,,s,-;fr -r\-%.".);. ff~~^~t~.x--&<->!tí -1> t,"" J "_V"" íst^èí^ DE -,í-v t»-í"v"l-)t" \?- ".F>, /.?;:\-,-, -."-, fr.?>:;-^-rv., ; ^HEftO :^^6^^àt; p c^_t#c^? ^»OSSt] l-pe- E -RtftflülTES, JR ftítttí_le0 DÍP.NtQG SUL MERCN M CS DO QU1TNDER0, 0 CFÉ PRE DLETO Ê 0 PREFERDO... TMBÉM, N CS DO FZENDERO, 0 CFÉ PREDLETO É 0 ESCOLHDO... CFÉ PREDLETO -v. mrchl flrm, 133

6 m^mmmwfrmmfrmrrg,.-,-,, 4 ~. fr t9^»!«_ TRBUN POPULR 9m-w%>mmt,m>. j4wtw«,«lj^»j1m»u»r44p SJl mmmmmmmm-mmmtmm HGENE, SÚDE nt/s E BELEZ fc-jbcí;>»«#» UU»".,»««».K--mmm7m^xt»mBmmmsv-smm-.P % U»l Fundd m 1830 Duqu d Cxs n 4 í ltrtn 4> - St m t 1 1 «EM HQKEHjEM O! _.»w«nt.«reunão DE HOJE. R SrãdSDUtds ndsprms _-----» Ml.» l " " "-.» RDO lu,..m tn»t «t»,» -»».».tr. nmhn» (». J _,. V»-»»..»». t»«,,t!»»..«!!««<-«-.»»» - Rtl», t ptãvr» 4» u»>»..- Mu mu UM -»t 11.(. «- V»«l>»< ts= HM»»-»»..»» _ tt.,»»«ttr»»«n nu í. (u«_«_ «..««tmtt» x», J»» rm, ttf BVt rt>» ÜMÜM 5»» CM»"» 4»!» m.... mtttft :»««.. tjt m.»:.».». 4 r..,»., j «p% tttmtt tutt < tr -> r»4. J- -» Ork4M t".v». Mt rnl BttC.. t4»» O»», tr» r.»««m»r»».»:,».. -~...,»,>,.».». t»n»,. ttt-r.!.«, tfr» >>. trl»"... 11» - " «««4»-< n. t#» «lt»» t.nn SrrBt. _.»Ll.»p _, «.«« 41» Rtt BJ4 Mt.».»»t».» r-.»» 11.14».«-», M» trn n»t ll_ r«ln Uttt UM 15»»» tm RMtl t Qmtm» Ut» -D.. «<t 4 P«!«!l«.» m t."»»-»"«-.t»,»-->«!«.» t.» pt 4 t4»».»-4»t» tm # l»»f.. Cr»» «r»» 4». lut, tgg,..,-.,».,, «.->».. f_4»t»rj.»» r» lr»4f «tm-tt^mv> «rm T-wt# KOt mrs» á.. t-t-». u- %»»,,«-»S414# :.»»»».»,!t!.»-=. 3 Tf-f... 4» ymtm >». 4» 0B»4l M» «S# V»»«l4s.tr» rt» 4» <-.í«r>. tr» tr;»» t:» Jí»>. m-m C- mr V»»»«, «wtv» «..r» Jt»rmt, tprm SOttS Br4M»t vrrn tt!, 4» "»»:» l.t mvtmmt,»»»;» 1^4 r:.. tt&ttt. 4 lom n Tfcdt MM rt»». 141» ««, «t-». 4»B»Í» 14,1 t»f»» trrm «tlsc«.4» tmmm-mur -» Mr K4»»r4 B- «> Vr.» -«RM0N» l»--» rb trr»»»:u.; > t!: lm-:tr-smtm>4t«th. -mm-m. «Jf» r» tl Tftb. btllkut»tt l»lltlbl««mto «vw»f«rn»r»fll».! 4 t» lt»! PSú< «n rtlfl» K»l<t»l.», Mu Mímc 4 VM-t»»».» tu.r»»! jbtl Kl»>» D,». 4» B>»»rf..- tltuf»; 4 lu»n: Ur ltut»»rlb s l1.» t. 13 («tr» «l BtltVUK.»: T.r» u cv»-.. dt. l>. K. N.: - br: Mrm trk»; «tl lt». u». l»t!ru.ttt :j.hr.>,... n,4)s tnr.: _ líttnt. - mtnm.í.rr.r. nrlcl,«u tt» t-»r. lt lt..» v Vr ««tk«nw,j,, j, mu». mmmmtm. nu b." dn S.-tnt«:» l,»! h»- rtl «>l>«-r lu.>>: Mcc.» t» rtcl tl» "Dn»«. >wl" d D )ltm M t.t5 hr: lrr»!r»m «HltC: l>.3" t«t»l Ntl-l» rt» d D:» H.l bnr. ínftf lutr»»: Mr.u» ««tt«.l<>«"rnt tnr Prãtt Krkrr... tn. Slr. grrt -um COr»t» í»,3 bm»»: -««t t.»» rqw»».. ft<«u»««m» «ur»»»..»,-,».,»n t,».» Trlml 4f%»rst»» «tt Tt. u»,»>.m» tt» "t»,, «put M. >>", 4 t-mnt», t l lm NÁ4N»»<-»» 4 «t»4t«--r n mmtmm B»árH» t... P.»»-»».» 4»- -«.,»»}.«_ l-5»«t. 4, M - C4l»t r l».rt« m trw.tt. l_t T». r»twum»»»» lítst tt»t...» m. t,»«l.«w» -»»»t»,..v> -t» tlm. 4» tmmss, S,}. _.»>»»tt 4 tu-, trt.»/»-»«.. s,» "OfURM"!!» mtv c- rs 31,1» l«. unm» >», tt.."^-t 4 «>«4 r.««t».» 44! «tí»t«r»». r-m» 4tM»HV»s >.»». l>t>» 4 <»»...», - 1lrl llur» lm«f»>r Í.«tll MS tl»»t><_«1#.; :.. t mfttt 4 -»..»t» _ «X^trt» ltl, l>m. H,9, lfpmt» l»f»trl»r. «tl».»-> CnRlt.^«l»»»». MMn:. - - <»»? t«r»»#, Mt 4 «.»»-= ll»»;. j-í.l _. " t.t-» l> Cmmmtm 1141 # 0l««", tr. t lulvclt )««r» t«. q mn»»r_. v-t-»; S.»» " llrt» t-s :;> --.;<«,%»»>. tjsff trt«"í ít.l. l»rw«l~ ftttll ttj -»».«..r. 4» K. -. LtMdlDM :: - Tt>n» mhc. «-» lt» l»»k»ttt :j«,«.«í«~^«mshl. :;.: _. 1m» ll»tr lm>t»«(»«l. Ül.»» SOCS NVERSÁROS Prm m< tt»: ttcnhcrrx: "Mntl ttundr Dl Nt-», lrt- d Mt. Eílgrl t», VMtnr Frrr, ttbflr Jumflr, Odl-jn Ct, Mj-cl P» dlrt. Snhrs: Vhv m cnç.lv dt Cícll- Trnrll, t"^.» «l «r. Mlul Trrnll: ld. lu Ktnt», bp «tu»r. St ds Snt, Sr.hrlt: lltlt Hhl» rm. nh d cl ntc-mrll Hhl» Pnt - Khnrllrl» J d Flgtl» rtttlr» y.rrnn-: CUurlft,. HU d ct»l Orld-Mrl.Mc F n», nttr. dr. Rctr-trl Ps, «sltínt Scrtrl s«- rl d Sud» scllncl d Pr» ttltur. _ Pul Rljrt, tlt d csl Bptdlt-Mrl d Lurds Lcm. jf NSCMENTOS Cr», fllh d c«l Otr. «lr Grc Jlclml). -ém BTSDOS Sr lvd h)«. p b»l»»>l gr d nnknh NW, m.rrl. n Mr Hln, flll d cl l Olg Pchc Kltrs, -^ FESTS l O t» Club «R d Jtnlr Ttllt hl, um JnUr-druvn d 20 Ás ( lrs. _. Dttrt 4» r;.«í.5 _»:<w,» rnhw. D tm. W tm v.<t «4»r»»» t-t m lo# «tulr--. m- l,s» _ l"t«.»,»» C4 %m Ju.».»<-. l-..-s tr«_..., t.!.» vr«k. r.n t-..v.- cm Jmu»-r«. -- l».4". llr - lt»...r» ll.t-r 4 tt..., V».»«- 4- Tr»!:.«.» l.»», rrtnçütt ct t«.v»t; Mt-. «; 3»,t». lt»»»»- nwd ««M (Msttt «-"V-l;!.»», Tsst lt».»»«.-> c.» Tw tmtbr.tt l»!-.», 4«n»-r n..\h:...j», Vr. ç»tm, <l OtRtUtr. nu. l»». ;,t-»-r»»-»«>»r«t»-»4r-4»:»,», tlr «r»«;»»»» Jrm»».l»r.!; ll,<rt). Tr» «5 kgrt,»-»r ll«rtr»l«lí»»»«r«s, V _-.» l^r.r» lí.- _ tl. T.r,. :.. r^t,. _ 11,20 < 14-!.; t 4_-r«.. :.-, Vítr l.lmt..»», r»v«;«v» cm crl» tu-- b«r;!"» 1C "..." ~ :«.»". «l-.."»-. rr. F>.t.. :. - >«D»..rt» Kuuu KOh». rrn-:. r» t -tüccí». ~ Turf..ttn. N«.rrtw-f», CTup 1r.-lrl.4l. n».»n...r. Uh»; 1 >.l. :.,». d! rt..%h.-lr-.;».... t_«x»- «.;:. «.4,»jM<> Ct 1».3<» Nlctt dt» D.N..: lo.cu ll»»» «s-x-u: JO.S UK:.-m Ut. r :»» -.». Brb»; S.ll» t»dt!» mrl llu-lt Knwy: mt4r t.««1» Ull.». ml": SSOO J.<vu» l.ym 1 df t»t»» Jur;.r;......»- uu nr. m!.,,r". jís» -^Jlr»^^!^!»»:.j»»JWt»«^^ ^»N1»tM Mt»»»»t W»-4> _HP (W ;. ":;> -..»:.-:.;;--> P"»v-.. "" l.w.rtwl,.m»ml.. m> Wt» Uff #ffsp»tt> U$J>.rt.u«M»líûí WttS<»trttUtt»»ví í. htr!-;.<.. NtttôS«fc"»q.>«.«9t^»»«.á-t ;" p",_w!.:" m, lt,. t.. t r lít t fm-r»n«tm»...-,. r> M. Kurd 1/pL r prsntnl Stltmk nltnltnl Slum, qn m « Vr-s- plut t>t-, í.í", «.9 tfê st tcr/«tj/ã»rj. d 30. rtí_» tnpn^xf.. rfprc:.tts ds k«m» frtu. rpíf t» ttçt tt, cltlt ótm t um flgrnt d Mf». PU^/éVLmm l-..-:.r;t;.4 pr hj n Cntr ns Brrs PttCO _ "Kwvsr t-rn t.hmu, _ -tm ttrt «t», «r m M«^ntcr «J» f, tt" "«n úttm «-rud»". ts«ctl, lut.m -um rwl ut» Htl tlt» M»lt r-r. m-». fctrt", r.;» Jul tt»"»»» 5t írl O RK _ -Urr»!, <t fltfwr" "O lrlttr. J BJ.t t>>rrr. mw.rín u. tmo-í Ur»»ít. M»llltl< - <4l.M t»t«m)»-» H >t.»»-- 4 >: ^" «m St»-"».--t..u. M-tt H» rt" "nbbd r mntt»». l.--.rrrtl V.r.) -. fltrtlk.nk: -V( }» ft 4 M1" " tltí»". ««r <» Pt»»»1»S!4. «> 0»!««:.-..» d rtl» r,". «>h fkl.t 55 trvrc. Or»»»y Vk Ut»n «- X tststrt Ktrutwr.»1,Z -- "-Sb d«(" m -Fm.1»» «m»»»". c «t Ch Pttlrt.tt "fmcm rr» tt." «-..nn lr,!!,»v... lttb Wrrlftt» t3f-n >:»r»r.. -Um rlrh 4 m Urrtr. nllln _ -rm»»lutr "Hu»rd> Mü-Wl". m:x» B»t>»í»câ, tn rtc r..rr.r.- «tlto )l«..ll. VTOR "Um rtst d «Km <nm J.. á n. k.«.-... U, U. 20 S. br». CTO.10 Vul-clrln d» gurr, vrlt-dttr. c dt-ít-h.. C.1EC. TnKOÜ K «K "O K.lc.lt» du h-unl»". díücl»!». Jrnl d snrr. lt-cs nturft».>tltr»«. F.mM " vnturr ÉÉl... ^^^ _jv_ mm\\m\km mwm\\\\\m t^ SEUfNCK ST\ ww NTERNTONL ftmtm CNGER ROGERS JOSEPH COTTEN SHRLEY TEMPlf utr vz líbí SfCrtcru (- ét mtr OKT.»,«,, «.OtUStM. N Pncr cmps Nts d~4> j_b Jm?-\ «t..-vw^vjf»»r " Ww r~lmrmcr..t >^m\ VfM.-flf n0"t;-: "Mntné" á«15 ls. \f. J.M^ _ \\ MLwMjm í-cs!õcs s 20 c 22 hs-! // QM?\m"\ ttjmsr "?& ^^QpH ubt H hh_ m\\^r^ ^_D»1^ >n»m_r»1» k_j_^_p,»>»^_» w / ^^^ "s\. B»RECRESO^»^f^»u_M_^_LLJP-tllTnMBnT ín>m Lm fj.ptg»:ã»m»^ m TURF!f!_l!f! yg^ 1 S NOSSS NDCÇÕES hr. S. n n.»»..- m Ostd xv. Umí Ctttt. S O. H R O» MllH» "tm trrlt 4< tm". LF "Um tmltv».; tu v1 " vbsnç- dt> h<nm»m n vtlrl" \u::.\.m» _ "nr.w.1» VÒ" (-> mtxlcrl d (.mlll ll»rw.t-l". ttoltl "Sb cu ttll» nr.", «m. lltl.tlt.m. tulh Vr lck «Ktn lt»»f. VKM " MíOnJ dc Fr«r.«t.«>n t> "Olá lt-tt". lll MU tlt Tm «t.nl- 0. ltmns.t. kj. t!» «íu.- ml. «..M:.\ll "l-:-.l" «" h".-. ngr". OUÜC "Ü r./r. t d Utlcr ln Vts". CT Un CmwSt» d l» brdult-» Jft»!t:r lr.ct«nl;". t :.»..\ "Qjlr m;!», num "?Cl"". ESTUO»F. S» Smbr d munl" tr.nmc d um mrdftlnr". GUNBR "Klh» d d- «rt" "O» nj» blm bn- (.TRM "Sm nlv d p sd". FKF.lt ".» tx.^-rt-s, JOVL M»4 r-n MtctJ" 1URF.R ".Sntt". num!j<t.. í.mníés. JRCS " vntrrclr" "Bctnv". MKTUOS rjuc»; COFG- RX ". H«_nlOh Kubr»! Tuul" cm Spnr Trnc-,-, Vnd Jhnsn rhyllls Txtlcr. ÜSCüTE "Lm Hrl n crur" "Su ultm crtd". 11 R RR "Llly, tlmcn" "Prs ns trvs". MODELO lã" «lrll sr.ll" MOlMH.NO "Qutr mc» num Jnp". 0.5D "Sb cr-tt t Chn" cm tnn.l!t S«.»:t, tull Wrrlck Klln n-v. >>.!>: - "lltltlc tlr prlltttf". MK. _ \\t tvcntttl", PO l t 1M.» -lxnt". j» l.v 11 Mt "O bm pstr". ll T/ "Sub.. d. Chn". cm RndK Sctt, tttb Wrrlck Klln Or w. RS "Os mrt-s d Klgr ln J" SC» "Mgul Klrgll" "O bnfcllr ntscrd". RdXY "trm ftrrlt» d nlím" 8TR "Sb cu d Chn" cm Rndll Sctt, Ruth V..-rrlck flln Drvrd. S. LUZ "ntnrmr.jü", m j t»rld Brrfmn «Lsll Hn-rd S. OR STO VU "Ds n cu" TOÜS (S SNTOS _ "E vd cntnu" «"l" ldroch". T.UC " Qudrlh d llltlr". VK.O " Bmb". VL SBEL "Lb d Srr". "Vr.ll-TK-F.1 OUTR VEZ"- Estrá n prôxlm. dlr 30 ns :- s d Sf l.l, Vtr, Kln «(-lrlc, flnl. "Vr-t-r-l nur V03" ãx Slzlck ntrntnl, qu tr prncpl, cmpst d Glngr Kf-rn,.lHph Cntn Sllrly Tmpl, mprst td brln rtístc d tuc «pssudr, O íllc "Vr-t-Ol utrn vr" cuj dlrcl stv u cr.,» Wlltm Dlrtl dstrbuíd pl Untd rllsts, dcrt fcnchrâ trldl, m su tcmnn drr stré d trtt., lrl «sbrtuí m ldl. nt-nvt-tí t póputrlstlm cn- (;f ( lh nprkdl t, ".m H b Bcn y..u u crí fntl. dn 11 lít t t.«fl llllll «í» MOR \Ul», «11 VOllflM 1 1 "t H» 1 MH Hl tl Mlttlll.- T N 1,1. tm «ílh Tl f\s TOM t.tl tm lltn.ttvtb BJ-NK ltlmm OtlüV Ml» TttKV, MtltVLM» tlllll l1»\ttl\: B.Hlll llttt t-t ««ltltt.\ 1 ttlmm. HP»\ OBSERVÇÕES SOBRE O PRCGRM?. t t t : prt-h d md lul M<-tt4> trc r.-c»» mt nu ms» n r4 frrl, pl tn Crr lt rm fldlr r.» futmn m t-nd^» d trunfr. tt» B O m dct dvrá»lr vncdr d prv, «nd «u m dl lm nllt trlbutm» mtr chnc Trcnl Mrrlnd. 8.» P B (> psr d Fntln tr frcssd n Ornd Prêm Brà lll. rtl r) nu.» f btd pl Kldrd. qn vlt n n trntlln. pnsm» qn dríntr d tudlrl Pun Mbd cnqhlfrl cllndn trlpllc-crfl. O ctd Eldrd. ml Typhn. Plc.dllly. KnlRr Bsluvd fl qu pdm». lrnr um trunf, n ct d um frcss du fvrltü. tl. P B O Btá bm ntrssnt prv cm qu tr ncrrd runã. Mmbrln. M-.t. Crrux.Mlnn» Cn Jug» nt «juc mr cnfnç nílrm, m< n dvrá cusr turprs nm Os dc Spln, lchlt u Srdnl. L jh O r fm. cm mntr» pr.v Ultt tnr jr..»!»-:» ftâ «FKH ;tj(» tunt r tt,m,t>m t Ott. vttrts, m m»- «M»-» B,;- " tm gn pm - J» m4 m - U4,. - í l>t (r» c» m--k- ;,ü«b< í< 9 mm mwuq ttn ttt «fur»»» >-> â-: j»rs»!.:«. t» ttmj» é c..!» -H,« O ít-rl»«.ttt» W»H»..t B». t.".»»t», ".»fltí»k. f t» H-"-- t ê tów»»ttn d «,; r», tofftf» ttt.,m. ttvtf»» trl» dítpt.»» m"m» th1 S^^^^ -fl!11 Sí:Ít Hj UmtM jín!t, qtt«? 4 mtídt. rlmnt» ll>?r 3 trn.»\ltlll - JKW MTBM - CR -t-mm - é%b tm OB w l.,s :»-,. t>w..,. 8 OdtMt.. C. 1$" tmms». «llí l«tn»»..» 1 Vm^-.. lt Pt ;» tm Vlt»>» P-ÍÍSt"1»s.,»-. % ;...-», -. tmml tltíl K. C"t»4 "»4,»»,. "!»". s= t lít». r M» tu r»,,f W.Blt» - ".!..«..,!., RM 5 ttt P í«h TBPít -B» n n. J U rr \ ^ tt t :«! í»t»fí»ft 1 -q f hutu «t M fl íã -.» - N t - tl H H N ÍStlCH. -. ""»»«tr. -t nstt H»»»t. ««Mít mdr. qu nm trb4 pt"dr4 d rm. 4 qum? -. ml» n -du. t nd l tr Nd MU rvrd. LtUlH -».«l B.! n B CR t::40 -» H r BOB.VKl. lt» t-t,»«4 N4 «á tíl ndtr ut Tnrt-dr B<>t pr^t. Bn^. 1 X4t M»t.» Vr-t-j».,. íl M jt u nntt» qu ns»r«l«. dt»r tr ft ntr Pr tum-tnt, U M«MtM. _J ftsíth. lult,"».. í. f í»/,».«rr - : < «uísh «d Cmp. Dn Vdr» StlBBrd. X t..»t!t»t!».»j, l!«".w.,, t«, &Mft >>. >-.! 4.» B O l».r»r4.». «t:-ts.,. rt.fr.n»» Uítl j.»»»»», J.,».«,,.... tt. Pnm» qn m crrd nrml «M prt l»r»n.». ;. ít-.»..».. tt < t }»j.»»:.>-.. jt lt».l..., t-t..;!.- «rrn d Tupn. tl»dd«r n Tônc, qu t «n t»t»». t... Mj!! ltf9.lt. p»l rr!t,»t». Blptn 4 um tm tr. lt X" PBtfO -!.»» MBTROB - St.» B K «t"r lí«4l - í tlmv «ORV,1 :: Gn, qu vm rprmltt» cm mrm nm ml» j,_s ^ltm. x O-tT-; :t frt. «t prfrd B rrlr. Vnm» q j 7^ N -f - trunf dlfíclmn» lh flr. pr d Ultnl Llrdn»-1 W JgSSJJ^SS mr»-m m-nltk» cnd^ d trn.»_. p».>r -t» Cmp, tt, csm " " «PtWr.», M. Mu» l.t?«. «. BRBO t FRt.. MtáqBM.. rr-nln. Rutlcn. Ell t Crr Ldr»â» nurrnl qu ml t dtrm n Ornd Prêm Duqu d C» O. lt»-t. FORFTS 4_ Vtmtmm. C. vrtnt.. Ul» t»»«..!... p. v l». «nd bm dfícl Tcndr dtt prt cm qn Jcktr Ctul» hmng «ptrn d n>f xdrílt»!r d PREÔ - -mb rturrros -? CR r-y tm c;l.lk O» " tàf rl 11^0 HORS f nm ds utr. dhpmnl»., jsr hj: T. P R B O!.-.-.» ». Vs... l V pt n. 4 - VrX-% Tí»»,. l:..:-r.,... ;- > jwfr» n 4 Plp M..U». T Vt.;?rr!.. sjp nclmnt «lclnm» cm ml» prvr snbd J_t t}»!6ít!, J.rul-».. p:» u. - l-pm tn - = r Pln. Trnl. ltln. Uul. Mnrj-lnd Clvnl. > tm»- mmm-m- - > ;. uu;.>»>». Prwlf t t, Ttn».n, lt Frt.... Cm-V»-., trtíl».. ROUPS ÜSOS rjd 0 shublnrt m sln pl» luns crcs. BBTETRO "rl(!..s,«. POR MOU PrsHgu su crrr trunfl n Fnlrt p;n dc Cnd Sucrrl "Prn pr mr", ntrprtd ns sus prncps prsndm pr Ulll Frrr, Hcnrltt Mnrlnnt, BttJn Ngrl, Mnrl» sbl, Rbr Mrtns, Jrg Ultlr. Dnnl Rnmlrs. HJ, "Prs pr mr" Hr lvd cnn m vcsprál, s hrs, m sssã nturn d -0,15. "CST, BRSL" E.stá sl prcsnll n Tlrc Rcr utr ncs&, pssívlmnt suprr n lcnçd p "Bnd l Llt". rtrl-bo d Cnnt, Brnsl". cm "Tmd nu nu.h npls..s l "O Mnt Csll" Mltngr d s. Jrg", s Hs rlbln-us.lnnm «rltlcns plítcs ns nsnuc^vls crlcos U Dxy Olvs, - 0 RESULTDO D REUNÃO DE ON- TEM. NO KffÓDRCMO D GÁVE» Mssr.crs. Ofn, Qutndnh, các, Mck/ rc Scrt, s gnhdrs d trd dc 1" PRFO 1.-.Ml Mt.TROS Plcéí Cl >: PR7!» Smn NT V 2 - CrS 13.00; 3-3 TUBERCÜtOSE CrS j» _. 5 _ M-rncr us- 5 P»RFO ln WTTtOS Un utlrrz. Tmp: 98" "PRÊMO ZEVT.DO 4/5. LM" 2" 3 Gg Emygdl 1» _ 8 Mtcky rtlmr C-stll. ruj Tcmn: 93" Pnt Crí U 4 Fulmnr J Prrlt. Dp Crs Plcés» CrS 1200: 3» Curuplty - tunl» Brtt.»._ 3 ~ CrS : PREÔ - 1.0" METROS - P-.t - CrS."ít "PRKMO CRPOSO FON Drpt 2-1 CrS TES". Plcéj n - CrS 30 00: j. _ 2 ütn Ju! s Cnlcs - Tmp: 98" 3/5. 2" C:S lã.oü; 3" 12 - CrS v- 4 Gurrp Emy- t-" PRF.O 1.K00 METROS - gdp Cstlll. Pnt CrS Dupl CrS Plcs CrS 38.00; 2<> 4 CrS 13.00, S" PRF.O METROS "PRÊMO OSVLDO CRUZ" _ 5 _ Qutndnh Clnudcmr Prr Tmp:.9" 2/5. r _ 7 _ Bcrtlg Mnl Tvrs. 30 _ 3 Bl Brnc cnc d Suz. Pnt CrS Dupl 34 - CrS Plcs Cr$ 36, _ 7 _ Cr$ 21.00; 3-3 Cr$ » PREÔ METROS "PRÊMO MGVEL COU- TO". «_ 5 _ các Rduzn d F-tcs Tmp: HO" 45. 2t> _ 2 mstr Orlnd Srr. 30 _ 3 ~ sé tuj. Pnt - CrS Dupl Cr$ rthur dr Uls, Mnrgflu Un, Muvl Orrlc, (.-.rcln Rms, Sllvn Flh, Olnd lvs, Dmngs Trr, /. Mnln, Dnlvn Cst td cmpsnhl d Vltr Pnl. Trç-fcl cnllnunrí xl d "Cnt, Brsl". CRT! GNÁSTCO "Sm rum", m Dulcln Od.ln. SERRDOR "Bbnll", cm Ev Tulr. "nn RVL dns st slns" cm lln Grrd. GLOR "Plíl Lbnnrd". cm Jnlm Cst. PÈNX "Prs pr mr", cm Blbl Frrr. JOO CETNO "Btu,u n nc" cm Mr-/ Lncln. RVL "Cnt, Brsl", cm Druy Gnçlvs. "PRF.MO PLÁCDO BR BOS" _ 6 Crc Dmln çs Frrr Sbrnh Tm p: 102" 4/5, V- 5 > Trbà gncl dc Suz. 3 4 Dmnrú Otll Hlchl. Pnt CrS Dupl 23- Cr$ Plcs CrS 21.50; 2" Cr$ : 3-4 CrJ T> PRFO F.TROS "PRÊMO CLEMENTE FER KER" Sócrts rmnd Rs Tmp- 90" Mn-píl Rduzn d Frts Flh. 3 l Rlâmpg dã C Rbs. Pnt C-S Dupl CrS Plcs CrS 1400: 2" Cr$ 50.00; 3-1 CrS Mvmnt crl ds psts Cr.$ , RESULTDO DOS CONCURSOS BOLO SMPLES - 11 vnrrs cm 5 pnts. Rt Cr BOLO DUP.O - 4 vncdr cm 9 nnts. Rt... CrS "BKFTTNG JOCKEY CLTTB" Cmbnçã: 8 Mlcky; 6 Crc: 6 Sócrts. 23 vncdrs Rt.. CtS "BKTTNG SMPLRS" Mlcky; 6 Sócrts. 210 vncdrs Crí T M R.TY Cmbl ncf Cóc: 6 Rt " BETTNG TMRTY DUP.O - Cmblncft: Mcl.y ultnlvrr: 6 c 5 - Crc Tnrnb.V, C 7 Só crt c Mnrnp. 3 vc:.r.p(lrs Rt CrS PREÔ CRS S.OM.K» l.ttlc QO.METROS -. S t.. t-; l_t»».»tr<».. Utlrn. OblK»,. t >!!, 3 H.M,», Ft.rr.ll- _l Cnír. >».... l.lrí... Urtl.».. t» :.» <««rt»««s-,..».,»»,»»«t d..--trlln, T.. í.!.! t trnp-rn. Tnur.r Md \ tlt» lm.». S,F\v vtr d _r, Ultuc L.!tf>.!l " Wnlt.. " «"-» r?f«.» PREÔ METROS CP^âO WM - -ORMíE PRE.MO DUQUE DUBLlf».... «. l>e CXS j\v!c~. c.m;:. l- d» f-lrucrr t mp l_ -smn. L. tw.n nr "tr.d;-u." téíí» 1 tlullcl.1. L Urríü ,_.^.,0 «cvíd lr"r.dtí j 3 tusucn,. t:utlrr«rt. S; [., Tn,r»_,tt.m tt:w. d í 11! fcílt». J, ss.r.tjl1.:1..! «õ WP.11 J m " KlnVr. L. L«htfl.. Ur^ mtrr. \ Vv S PrHt % " :-&()utrv2 guth t.t.1xt.r.tt. --^.x-í!^txmxntr"x._u--»«fyk f,vlml4 n TETRO FONE: H03 \KSPF.K.L,S 15 - \ NO!T" -,S 20,l.í» PíJííX jíwl^--^» f^y\ms. «R_F ^y^s»» mn DDD Ml Encntndr Cm ln dc CLUDE SÜCÜHB Ur. rtístc»» l MUN»»1 HENRETTl. ltl "m grnd lst frncs, ntrp ppl dstcd tnlá: Dscns Tcçn-flr: "PR.{)lt» MO sgur; " CRRER D ZÜ/.C",

7 R 14.«.. lt.- 14 tt., 14 M M «. 141 M.. M.. 14 M «Kl TRBUN POPULR PM-? Mv^fr^^^^ 0WWWWWWWW0VW0$6»^«<«l»r»4^»u»»»w«.»^.B>rt>u>J)n»r4.^--^Tt»»^»n»«^>^tt mmmmmmmm>mtlmm0l^^ 9t^»9m.m. «J»^f»»W %W>ll%M^^ - -swjt«.^ r r-v^ctt pr próxm trç-fr dscussã lí tbl d rtrn r Jd juz d plj [ c líg F mn g Çh MB. t»; - OB.M mmm P l t jj $, ML CDERS VENDDS té ás três hrs d trd d ntm, já hvm sd vnd?12 cdrs pr j^ BtfgxFlmng, 151 pr Vsc mrc. Cm s vê, nt d públc pslc ds d l 0 més, á trd é grnd "lássrs" f cgtçõs trwr^^ "» Hln stá nfrm, ms spr tur»&... ll» V^< - > HrfPl»2 B- - s 41 «Ppltl, "plvl" lv-nçr put ft/ cmpnt ntrnd- d têns c Frst Hlls sü, Y/ss Hmmrsly, ntr s cncrrnts?. YOP.K SS ( «M j rr-r trc".-f rr». m Frrt 4 t.cmpnt Kscl r Tttí, rr Dm».l.t. pr!«d Cvlhr» t l?»r c tràj lul-mrlcn»! s^ srs:nín HrM Jnr csnl. llrrjcrt,!.»;; nfn.tj Rutòtnlír.-."; Tur; ndrs «ür-mmrrl) r J Jjtnc» Lv.rTjtnc S^srt Cn. u Cr.. Üsurrá cm tltputnt nrt-mrcn, n rnlmd H ry ButUmr. N.u vr» prtds prrr md trnrs psr. n.r cu- j tn».» tnsts Frnlc Prkcr. Onrüc Bl. Fr.tctsc r, cch (Mx!>. Ldllv Hcrht. Crdn- Mullsy, Sdny tch j wrlz. Frnlc Ourrny. Elwd Ok, Thms Burtc Jr.. VV.l-1.ltr. T.-.lbrt. Erndln \l:n! rcnrrdcn dc Tcr-t. F.-."r Bhlld». nbrt Pícck. Eb rtlknbur-, Hsl Surlc c rrílbld Hcníc:r.:n. "mlwã MfyvMD/M^m «B D 1." E T CTEGORS 3ULTD0S DOS MTCHES DE ONTEM m «fttlntm j rsul- 1 lm 1 Jh-j dc ntm d 1 «W»! OTrn t F.MF.NGO - "«: Bntfrr 4\2. mh Fmng 3\1. QONEXSE x MDURE» R Errrít»: Flmlncní xl. Juvcnr Mdurlr xo. OLR x S. Cr.STOVO sprntsr Olr 3x2. BONSUÇESSO x NDR! sprnt»! Bnsuccrs 5x2. N ; rr - fmnn, dstc»» tcnt cm qus.,-..\ u t nsr Hrld Wlss, nu nfrntr r.-jl. Rlvc, Entr u dms pnrtllpnt íjurm Btl P. Ok. Nrm T. Brbr Edn B. nbch. Jr Elc nr. B-rrbrr Scf.cld, Orthy Hd, Jn 8. Oüth.-. Ocrtrud Mrl. Ptríc C. Tdt. Shlrry Frj-, P.»ulln E!, Bt t\ Er-rn. f.r.rjírl» Vn tyn JJrsrt Oíbrn. Mrsnrt Vn.cr, Elcnr Cu.lrnr.nn, lcn Gcrmsn. O l Hrrt, Kny Clrfíf?. Lulss rnw Mrs. Dvd Gry. :vm?ntc Jsdu rtc-hh Surí x -»"»4 «^»»í»»/»l»n[m f>nt-~"»" t-v fu lnnd. Ettl5 Unlrtn"-. 2» (t P "t c vlrl-r d» chuv (.rnr nu» p"«\ cr nd fl n»l«t nn vr-, v-\-> r"-ntr cn r? t^ l»r> R"«11 d» "ntn tcr-v Un Srfc d K"8r«Cr, pt nr«- sf4-!.^n. rn Trrnl d Tn» dr "MndcT" 0ub". F.^ pn-^tr. p»-vlmnt, sr-rlt -nl-"dn Pndfl tnrdu ftltnd rp?n«dlrnntnr um "r". nr" v7 u» Brfvv vn r. prlnp-n nn- 8x8 Rusll scund rr 0x4. mmítmmmmmmmmmumm -»»<4«M>--»««>><^»-.>«.tBB- ts-- ^-."L "".1^füuML <,5,9 Tv dsfch lmntávl plj ds rsrvs, rlzd ntm m Gnrl Svrn. Áps cntr, vncd pls lv-ngrs pr 4 x 2. um trcdr tntu grdr Pul mrl, tcndu tc rgd. N cnfusã stl!c;d, jgdrs ssstnts brgrm, tnd juz sd tngd. 0 árb.tr pr sr d cmp, prcsu d :clt d Plc Espcl vscm O Rdrgus, ugust, Ely ss vlrs qu ntrrã m ^ Pssívl rsntçã d l Jr-dmr Octv d sbrvs Cd prnt pr ntrr m çã Pptt, n "pvt" «t.,-.(..,.,, - «..,... t«..... rn» (.«.««\t--.. rmxlt un.-r. r.... j-j-... «t:lr,tr pru n bt «m m rn....nmn, tprt»».«-. r» mnrl»,,,,, l.w j., O )».«t.t.rr,rr rnp. grnr, «Ul «> lncr»«r t, nrntun prl «HttrU. lr n-u J. rc--.nl»"> «nlrr- qw nlur 1 flí.l.. pt»»».. -1» t.4 pr r rft.» (l. Tr-»»» «l lll«-»»«v». ««n «rtm m».,r.^» r..t. nrtrll. O... ->... «tn «m tt- ltl» >r r»rr n.t h«t». lm»» «1» pmtrf Jngttr Tntr Hv flcn tr mnr»l«-f>. flrn r rulrt ttt u l..c«r Qunt 4 Unh nwm. á rt 4ríltjt l»»flt«j««v C.«. \ T J nl r»«-rlnrn.,:l nrl..r.t» n, rt» r-l.-.. r, ««lm. fcrá fwdn. O 1» "r «w-rnl-t ry: Lrnjr Rrnj rn - l»pll C14: tu- Tmr l! r-n, (OtrC) Tlm Pmn ll.!j$f$..: %.^S«jWBHB-j5 m, -, < :#--. mr w tf, $ yv.l.... Çl««>. :»V,é»» O»>«tr » r «-.. «, t.rf4r»«4» 1 rr tl»»» fm frtt » «r»)» 4» tuuú, -,,ft-.t -. lt Hd, \\\tu t/t\\sx ««m.» t->l»»t»!»«tmmut». u!» sctémln» u»!-.t :4»t»w»»r « r<:-, <tr. «.r.. 4» Cr» «j Ml».... ->»!»«. ««rt«4r«>». Pr >-.. 4 t}» M «Rín». ft fr»» «.»». «4t»» r.frt»tí»»» +. ru «-«n 0 (tt 4 rx-r tmp t». -»rr» 4 «rd ^ft. T4?«l rrm MlBdOMu 4r» m nsul. O r»m.». 4 r» :«fl ldté rm t»b4- «J<» n-.r íu»4 «t C«m»rrltl «J «l««. nv Rllr «té c«pr«.f«ç»<tru>4 mtlt9t 4 «nbl. Tml»«m sr«ttt-4 4rr»,4. ft.l pt4«jl»»4hlll«; 4. «tfnp»-,,»«r -.r-f TtnKn r-.».,--, tt4 9 tl- 4 Bt7. m««nb l rtn Mrrr<. 4»4 â \r.m-;- TmU q «rl rr n4l(lr4. Ut» «lrá rn»4n 4 ftlr. l»#b4 4» mnhr O4 v:r» r. n frnr flrrb fmm l Jlr 4-mr. Cm»«pd frrr n^ «n nl t nrtrtr rdlctmn n4rr4 M» r l rr -»-, «n»".»«, r» mnu<t->:. ln 4»»tr» r» mlb: n. f.rt»». pw Rfvlll: Wr». cchí Kly rcmlr: DJln Ul ítls Jlr 4»lr. N há prblms n m rubr Osny Bllstrs prnt pr tur Escld nz qu nfrntrá Vsc O m^rlr» «>nrr» rm «rrrnlln.lr rm. l»mml«r hl «Sr K Jnuár. Pr nutl mm lllr nvlrtn,.1rr-«..,.... n r. «l mlr» rcnn nm pn.rrm r trrlnnrn.-tu.. lnt«t»»l«/, fm «l «jp «nlr p»» lfrr» rtmltnt».! prrvl«t». Td» «- nr frnm «^>ntrrl», pm qn n«ít»««r.n..1., Ml r»rr«vn, mtlm d pdr d mcrc. Durnt mnnn, >ppm. ntr dvll qunt prrrnç d «.nnn-lr (-ny. qu nrntrnv rntumlltl. l.m. kh«"» ruíd n Dprtmnt T^cnlrn, bk n.. lnl r»-rmrnnr mlhr. Gr-çn «nllçl d pljrr d»»«nmf««1n» fl «rvlç m«llr. Ony flt» bm rpdmnt. 1:. v.l!!. tur hj. Ptlnd mnp cm prttç t tn r» lpturlm drt, Orntll Cnl. ns rv l flnl.l nlr pr rvlmn-rr qup, qu frmnr ««-.lm : Vcnt: O-my Grl 0«K«r!>«nll mnr; Cln Mnc Cc»r.lm J.rplnl.t. Tã Jrv!, n l squrd O Flmng pr cmprmss d hj Flv cnf n trunf O nc d cmpnh d ttr cmp nr.t "" d Juz du pr trmnd lut "1. d Mrtl" dxu cmp, cm vtcrl. O rsul-, ld fnl d 2x1 s dl» gls d " d Mul" frm mrcd» pr «,:. Rbr qu durnt td "cmu Jg bl". E qrl d» rpzs d club d Btfg d Lg Juvcnll Vtr Jà» ch m prprtlv» pr hj n fstvl d Mursc. rptr brllhnt "U d. r^mlng pwd. Flv C»t, m ntrrv»t cncdd l um mês, nuncu qu cmpnh d ttr-mpnt cr nlrld n plj cm bntftt. frmu, ntíl, ténc rubr-nsr. qu «mnt çr Um str m cudlrõ» d srumr trr d" drtqu qu lh mpt. Hl. rtnt. cntr "rn" lvln-r, trl-mp dvrá prduzlr su mlhr "prfrmn- 2 TERNOS PELO PREÇO DE UM! SOB MEDD Cr$ 179,00 flbo d brlm rn 14,50 94,00 Fcltl sb mdd. 8B.00 NOVO...»-.. N«j 11.. OU P trnsfrd n! tr d unds d Rlsnl. p«jr Btú. CBEÇÃO NOVMENTE NO BONSUÇESSO - O Butc<s pdu trnsfrnc d Cb ^jcompob,^ ^Í»«TmP^ ^ÜSltlt mt «í!í^ «,«. s«u t.;-.:,v. ltr, u? ultmmnt dnd!-. 84 Crsvl. N ncntr d dmng ps- r" d n. 4 q Jnjrdnrs pr ml. psrnd Jvl pld ntr "l." d M" dqurrm stm-n ds trn r xtrm. slm. fcrá s "mnnts d rt" tlu vn- mnt lndltpn«svl pr tu dd trél d Vt. cdr club d lg Juvnl prduçl p ft. qup frmrá m > Vlrln m Blfcg. plj O lm nl «frrr ltr;6>» f clr c "cbr cnt nlllcsr.l: Nw ndu fumnd" pnr s dfnsrs ds pns, n squrd, hvrá H-nsvl» n»n nstlll. ln Nrlvl; D-u., B-l» r du» -ulps. E n fnl, Jym; dlsn. Zltlnh, V qun- um mdfcçã. Entrrá Tlü (nnh, TU JrvL CHCO NO FLUMNENSE -!. rrld, ntm, n rtrr d r,l mdr", Jrjgr ClltCO, d l"ur.::cn.. MDERS NELS PORTS TLHS TJOLOS MTERS DE CONSTRUÇÃO COMERCO DE FERRO E METS <. fnrnt rlrt, d mtér prm pr ndunlrl» mrlnlrclrn» fcn» mcâncs E»«rtrl vrnld Orç rnnh, 5M0.7.» ndr Tlfn 4- H.1N» c «.«l«ftu Vl«fnl d» «vn. n Tl. «n-nrtíl llu Cr» Sl.1l. m.vnt Tlfn íft-8101 RODE JNERO Um rdd d snsçã Btfg x Flmng Vsc x mérc, dsputnd prmz - O cmplmcnt d dmng ftbllstc Cntrstnd cwn últm rddr nd Jg prncpl f pr trms hl um tftd cm dus p.cjss-trcõ». nd qutr nsplrsntcs ttul trf umnndn«! u d.rlnttdn ns sus psílblldds n crtm m curs. O "d./lfwco" D ZON NORTE O» pnrs dn p»z n futbl cnrc V»s m frf chtt nrlnln-1 d Zn» Nrt cbnd n Enftr Plnmns rlzrm d Zn Pu; mprnh ds ds jnjunt< tm sír d-»» ms ntrsntc«l;!fvls. ps d Ondn Vlslr ssur m»u»s mr um nlsntl d lrrr.p"qs qu- pd >sr tunlqr mmnt sm qubrnr hnrmnl d tlm. p V,sç vu dc brnçs cm um sr prblnr prrn su qup «mbrrlf. Tnd cdd Rbrt Mdurlr,.-«.tnd Brb «Bn-nut cntundlds. m d Mrtlnh "f-pns grêm d Cruz d; Mlt Já fr brlpd «flnçrr mll d mdr Cstv pnrn sldnr n u rtlt/m cmprmls cnnlr Bnrrus, trvp qu m>ndr buscr Rdrgus m SR Pul, á últlm hr, pr cbrr st lcun. Enqunt rdut d 3 Jnurl vv st drm,,s mrsns d C»mp» Sls ctft p-suld» d frt ntussm, rncrnd cm tmsm r bt m qu s mn-.hrf sm nu», ntrtrnt. dmnum s mérts d su dvrrl- Ná rst mnr dúvd, qu s mrcns sl prtdrs d» ôlm crdnclnls ps lá cnqutrm vtrlns d «rnd mért». P««, n.ntnnt. um drrtn n sur trrlnrtrl xtmnt cntr um»dv-rínrr- ft. u srv pnr» dslustrr um puc su lrnd O lldr-lnvlct, pr su vz. p.nrá su tm cmplt, prr.rvnd rrprclmnt d dlvcr-» "ss", cm jnm Ely, utufu). vltnd s-u rtr squrd sr cnntltuld pl frms nln Jlr-dmlr. rslm, "cláslc" d pz. mult prmc prls vnlr«nu ntcrm mbs s qups lltl- Cnts. O "CSSCO" D ZON STJt T/m plj Btrfp Pmnrr. jm qunls frm clcçã ds msms, cnstltuc smpr um trçá nr fn" futblístc. N tul psçã,, Flmns m 2 lutrr. Btfc m 3" l-r. rrbs ávd» pr um vtrl qu rstblç :mp!t rhbllltç&. ps s dí su cm um drrt cd um Flnmrnrr. p mérc Btlg p Vsc, tud frrft pr n5 ms prd-rm pnts pl "trpç" qurlnurr pd sr ftl pr mbs. O Flmcn prc qu nd nf «.nsfrulu crtr cm u qudr, pl n únl vz qu tv qu nfrntr um qudr d ctgrl p-rdu. cmprnhn d lvlngj tm sd m!» unfrm. J tnd rrt".ztr pnrtldns qu bm mstrm pdr d u squdrf,.tnr smnt td tuçf puc cnvncnt n plj r qu p-rdr pr Vsc. Pr crt, stdlnh d Oncrl Svrn srá pqun p.-r cntr n nrm mss d» "fnn." qu rfl ssstr st "clrlc". grnd OS COWPEMENTOS O trclr d cdd rc-brá n trd d hj h vst d sus clgs d subúrb. O tm d Plcbé vm prsntnd um qudr ms c«: bst vr su últm «rcmprmlss frnt mérc. nd cúub d Crmps 8t «nfr»u um "sust". N ntnt, hn rt^ d fvrts é ds trclrs d cdd qu tud frt nrr ptssr nr ms st dvrsr Qudr pr qudr 1 Pdr mrlm tm ms rdn cs, mn» -dr ds «uburbr.-, cnstltu. pr crt «rl bstácul ás prtnsú--» du» trlclrs d Álvr Chv». N ntnt, st» J«rr. m»u rdut qu lh umnt m mult s su» pssbllddrs. Bngú Cnt d R f»rá prl ms frc d cnm O BnRú tud dvrrá ftr prn ftnrlr á drrt ps us» lh crrtrá últm pst d tr.bl, subnd ntft "lnt6rn" qu é Bnsucs, pl mns durnt t ds. pr qunt sts nf têm jmpr ml«-» pr hj. Os d ut- ld d b r su turn, prcurrí f»«tr s m«> puslv) d últm cl cd ml. st pt m nd lv >««-«vl. cnrcríftlc dss ncntr dvrá Mr nullbr»»bnd qu mlhr prr»»tr» flhs d dfss Cn,»lh»rr) Olvá é pnlc dss >)t. Nr712nÍ0s tgjj~ nu n» n mm, v-ju& m p SMà CáíC» chmds pl Fdrçã Mtrpltn d Puglsm. Clllll.vv.-,,, Cm -,..,,,..., ::» d»,cnlcn Fdrçf M-,]rn Cr» Jsus Luz mrlm ntnl SnnlB Frrr Vld Slv -«m Usn, cnvcu pnrn» Mp " ""Prntlv cr pnr slcnr Frncsc gnncl Rrsm Snls Orlnnd Gldln Mll Brbt Jrg Ollvl- v,! Brsl?!4( U8 tnmnrá Pnrl " Cnmj 4..;( "«. s sgunts mdrs: Mnl Dlgus r rgu d Suz. rlntçf ds bxun mtrpltns, f ntrgu sr. R. Prbss nt><;ntv Mnl Sn- 18 Sm Olcm B-. CutUb. 170,00 NOBREZ 95 - Urugun - 95 Juzs pr s prmnrs d hj VSCO x MERC 2» Pdr Mrs Sbrnh DNOU x MNUFTUR 2 Jsln Prl Rch F,U X MDURKK. 2" Jf Brrs Plh BOTFOGO x FLMENGO 2 - Mmund Crds NDR! x >0\S 1(:,SM) 1 - Luz d Cst Xvr 3" Osvld Rx Brg OLR x S. CRSTÓVÃO 1«Jsé Plnk Lps 3 Pdr Vlnt X.tNfl!» \ %/«v^s^"-^^ mm^^mmmmwêtmmm mmu W ^rsmv mm\ \»> X? r^sm^mmmm^ 4. ^.^Ss^í-v v^,- \ tü-^h m B», mmrt4mmk mltw mwíswmmmm^ ^tmjhkt, X-- \\ / ^WÉV v\. N. V ^tw / í ÃYWt2àm %mm \l\sw 7 : Wm^y - À&Y / /V, / vmmtmx^ms m Ml m. k. "" BHTT mmmm «w«mnlll^ l^wthmttwlwbmbcbs NÃO Hà ND MS BRTO! Olh bm s nsss vtrns vj qu st lqudçã é vrddr, pr st msm, r.gnl Nf pns. Exmn quldd suprr d» rtg», bsrv» sus prçs bx d cust rlz um bm ngóc! Tud srü lqudd m pucs ds Entr cmpr, cm td mund stá fz<-nd>! Nã h nd ms brt! TclÍBflãtl Ru Urugun, mm

8 m t mm. m mm gr m m &m H! Ud-# JfctrKr. lt pr p. t»» pmnm. Vm un w»53sd Sr«S««tB2 ««..d!,%tu K p d<wtlh«f d d«f». JUVENTUDE VM PUBLCR 0 SEU JORNL Crculçã mpl m td p» Cncun pr sclh d títul p d td ntdd» juvnl Jrnl d undd sk sk sk üm unhd d ltw ttm P lmpm pwggjsfjs^js: tt luwntt w TRBUN PO; í»t \ -Undd Juvnl" u» hjí 4í Jrnl BMvtt juwnl ««m,,", tptó. M? numr d jtn» ttum!w»d d urnlur «»-" p luvtnu, Tmu-w» um n- «.ldd» utátt hhj lml d \tt\m lt pr jtr pr j«"». nuncu dé prl <& Undd Juvnl «lw l " w nu,.urclrm cmu»,.-»»»&r c. cmpnh d nw í J tl bm dlsnut.» Dl- «n«uu lrm dl!rj-.: «r njrlr lund». Um mm t) rtmd. Outr twd»;!»-»».» ssds ltd ft., n trn Jà tm.é um rríç prtwu. MnlMUd u» ds Mrrtc 1». X» ndr. Prcctrm» uvr, n sdd pvwl d Jrl»» jvr»» u» cnnsnívjm. Jã lul M^lrj- üudnt d Dt rr:. «sl» frnt ttt Crtuns Orsnudr. ls n mtdu mr nerrrr d MPRENS JUVENL m. - mr dft ds Jrnt d Jvn lm rsdd n prl fnncr. Cm nós trbãlumc rutrlmnt. pr l-llsm. cntc qu ns ucm d ld mtrl. B# clhms mult clbrçft. r- Ugr. lplc. rprtsn. l. m frms»m dnhr, fl- («sntr prtmrtr r m»- ív r««!!r,ud! 4 ml. mlnt ndd, pr»m Jm» rt«n«qu d«m«trr.!p. í níhmrí ír;l» n-> d»- f.nmn«d mvmnt Jurll brtllvr". CRÁTER NCONL RO OROO JUVENL O Jrrm Jrnll Vítr K lr. um d» tln«n: d c. nh prl Jrnl cntnuu ddro: "Tunbn twrvmt n» Or!! um tw ln?rtnl: mmn juvnll d«nlv.f rm d )-»!> rrprámm rnnnd vcrddlr "lhv. Nl rxl umt rtltlç d jvn nscltulmtm^» mut dlílrult própr luu d -.-:- ;- :» tlu u prblm ml tctl. J «m» cm nlntlm.v.«m lvcn-. d tds Etdt d Srtll. pr fzr d n Jr t um rrddí^lr rtp nc«- l d :" CONCURSO PR ESCO- LO DO NOME Um!;:!.-:!.-.;.- nturl rfírl ttu Klhl;í pr nv rsã Juvnl. Rspndu-ns Vldclr Dutr. "Estu ncrrgd d dl- :. ;:r um mpl ccnmn pr sclh d ttul t\t Jrnl chms qu rt srá mntr ml dtncrtc d ;-...» Jrnl, mtm tmp d srtrmcs um prfund Ln. tr r n sl d Juvntud pt u Jml. bs d cncur lnçds n prxlm und :t. nd ft. Dt v trç-ftr». d 28, m tlrht Qurms vtr»s rr. «trç-fr, d 28. m s jr- pr ss stms rgnundr ts dsl cptl" um cmpnh fnncr pr- lmnr. O Jm! trá nuncl- POO 8 ENTDDES! srá" dvdmnt Ttüstrd.» JUVENS í.- trrms prmr numr O sgunt flr f Jvm tnd dnhr bstnt pr áldnr Cmps, d Ls Ju- BMb Mmmmr^^^^s. m^tsmm^^mt rtrnt d tt d tnstlç d Cmlt dt Cbdl NSTLÇÃO EM CBEDELO, DO COM- TÉ, DO PRTDO COMUNST DO BRSL 4m fnl Vürl. Dft-n» l " Us Jutr.ll Vürl rlbt t.!«cm mt tntrlm. Dru»d m.. >-.» m< dclnu ptr rpr». n blh» d r$tt ;â <t> jrnl. íh»w frn» m grnd t;nt:tmn.. V «r mr cclt lm"rttn.!!ím vd d mvmnt jurtnh t.y.., Ovrtmt -r um lrnl dt unlddr. rm tr írvíç d -.::-- pr dlrl». " tnd hnw unlsrtm»>nm prblms d Juvntud Pr r «- prrurnd fnnísvlr p Ut dt ntl dtf ttudml, t"d â rm» UNE. fv" :"".» < t «!f«s <.:!-.:» juvnh. ní--» JurrU d rlndlrl rmlít ptulv. r-rlíjd» í Juvntud r".-:->. prttn.. lrll"8. t.,. DKCT^RC^"«l DE JO VENB tedtones DO JORNL nt d lr lmmr nd dfílrcf d Jrn» rdín» d jrnl qu t chrm prlnt n tê prvfdrt. qund -:r.c El-ls: "Nst Jrnl v sr nm ct nv cncrtx td nlrçd Juvnl". Tr!- nh Dsntl. "E rm d«dlvn d t tnrvttd ;- Jrvns u n lm pr xprmr tmr pn ótcs u lntr m prd! d«um juvntud mlhr" lsrl Drdrt. "Eu rrl nt lml nrü! ncrá ds flh d pr. d nr.ctncl ds :: \ vnntd ds Jvns lvr d Br.r Dndl Vllfrdl. "Estms á sucr d l d<» tdrs s Jv"5 pr fund c.1 d um Jrnl Juv.u»ll. tlm n r ul mulls Jvn já r lrb»lhnd tvmnt. Prtnt, cm rcém tm dmr ru d Mrrícs. 19. X ndr. sl 1. nd "tms srnd vcís". frchl E»th Flffnr 8l"sn). "Os vlrrs stl dlpr»«. prcl0 un!-ls. Cm? Jtmlsnd-ns crnd um mbnt nd pssn surgr nss Jrnl. Um Jrnl ns. pr nrt». r n». Judl-n-», judnd vs vós mms" (Pul P»- rlr ds Snts. "O Jrnl Juvnl qu tdr ncsstms sr um rldd dntr m puc. Vms trblhr" (Smn Frl-lmnn). "Cnc-rrms pr n rcclmnt d um Jrnl d Juvntud. ncsrldd fundmntl nr n csll xpnsí d jvns. Prcsms dbtr r suscllr ntss prblcms. Unds. studnts, prárs, funclnrls. crmcrlrrl?. rss trns. Trblhms nl un!- dt Juvnl, trblhnd n Jrnl d Juvntud" (Hrld Dlfln). "Jvns sus pdrl clcr prblms cm cmp, m busc d um sluçá. Fstc cmn srá futur lml Juvnl. O nns Jrnl trá s r.uns prtns brts n^tds cs Jvns ntrcsdns nu rn-trr1 d Trblhdrs nfrdd» lcs prsnts mprns Juvnl". (Jcb Bndr). t Um mtmg m frnt á sd RnUru-s n d 11 d tts-m t lnstlçá d Cmtê Dlstrl BOLÍV Cmlssft d Rlçõs Extrrs d Cmnr Blvln s prnunc fvr d prjt d l qu rcmn- tl d PRTDO COMUNST DO BRSL, cm Cbdl, á ru Prsdnt Jft Pss n. 241, cm prsnç d grnd numr d mmbrs d prtd, cnvdds d lcldd d Cpt, utrdds rprsntnts sndcs. sl chv-s rnmntd m bndrs d Brsl, d U. R. S. S ds Estds Unds, vnd-s ns prds pquns bndrs d Brsl U. R. S. S. rtrts d Luz Crls Prsts. brnd sssft, scrtr grl d Cmtê Dstrtl ps- u, pr lndlcçft ds prsnts, dlrçí ds trblhs á scçrctr d Str Fmnn, Jullt Vn d Slv, qu, sgur, cncdu n plvr Scrtr d Orgnlzçft, Rvld Brs, qu dps d nlsr vrl spcts d vd ncssdd ds trblhdrs d pv d lcldd, lu pr s prsnt "Dclrçã d Prncp d P. C. B." Em prssgumnt flrm Mnl Lytt d lcântr Scrtr Grl d Cmtê Dlstrltl; Dnl Rss, d C. E. d Príb; mérc Pnhr, Scrtr Grl d C. E. d Prb: Luz Clrt, d C. E. d Prlb; Rmund Glvü, prndnt d Cmtê Ppulr d Cmlu (Brr Cbdlns). sssft f ncrrd cm vvs P. C. B. Luz Crls Prsts, snd grnd ntuslsm d ssstênc. Em frnt n préd nd s nstlu Cmtê, stcnv grnd mss ppulr. Pr clmçft nsstnt d multldft rlzu-s ll um mtlng. Flrm Jft Snt Cruz, Bldmlr But, Jsé Lucn d C. E. d Jft Pss, qu frm mut pludds. Orgnzd Cmtê Muncpl d P. C. B. cm Mnts Clrs MONTES CLROS (D crrspndnt) cub d tr rgntd, nst cdd, Cmtê Muncpl d Prtd Cmunst d Brsl, snd sclhds sus mmbrs s srs, ítl FMc ds Snts, Grld Rbl t Mjzrt Brt. d rmpmnt d rlçõs ntr Blív gvrn d Frnc. O rltór d Cmlssft dclr qu cndut d gvrn d gnrl Frnc, durnt gurr, vdncu clrmnt su p3lç& ld ds píss ntl-dsmcrátlcs. (. P.). RULGR Bulgár cdu nt prssft ld, ntm, du pr tmp ndtrmnd dt d sus lçõs, fxds pr hj, dmng. Ess dmnt cnstltu um vtr dplmátc pr Grft Brtnh s Estds Unds, qu hvm prtstd prnt gvrn d ffl prqu tul sstm bulgr d um só prtd plítc trnv mpssívl rlzçl d lçõs lvrch. O gvrn bulgr nuncu trvés d rd d Sf qu dclsft d dr plt f tmd pl Cnslh d Cmlssft lld» d Cntrl. Cm U.H.S.S. tmbm fx prt dss Cmlssft, ss ndc qu ss pftls pu s gstõs ds lds cdnts, pzr ds prtsts d mprns svétc d qu ntrvnçft ld r lnjustlflcd. (U. P.) CHLE "El Mrcúr", d Vlprls, publc cbgrm qu Luís lbrt Crtl, x-mbxdr d Chl m Buns rs, nvu x-chnclr rgntn Crls Svdr Lms, dplrnd " cntcmnts qu fstrm rgntn d rgm dmcrátc d unft cm s nçõs qu lutrm pl dlbrdd d mund. Crtl crscnt: "Vj, cm ntm prsr, mnnt trunf d drt» d lgldd n su pátr, qu prmtlrá rcnqustr, j M pr rgntn, lugr d hnr qu lh crrspnd". (. P.) ĊHN O gnrlssm Chng Kl ShX dsstu ds rlvncçõs chnss sbr Mngól Extrr, frcu utnm Tlbt cncrdu m qu Grft Krtnh rcup clôn d Hng Kng. (U. P.). O lt cmnd chnês nuncu qu» s sus trps cruzrm Yng-Tzé pn- trrm m Nnklng, nd trá lugr ssntur fcl d rndlnçft ds t"ds s frçs Jpnss n Chn. trp d» Chng Kl-Shk grntrm- ntntm, cm ntrl d mrgm nrt d r, n ár d Pukw, nvnd dpu s sus pnt» d lnç qu» pntrrm m Nnklng prprmnt dt. Pl qu»»h», Kl-Shk prtnd sclhr nvmnt Nnklng ptr pt d u gvrn ncnlst. (. P.). EST.F UNDOS O gnrl Dc Gull slntu s Jrnlsts qu s prds mtrs sfrds pl Frnç durnt gurr frm dus vzs ms lvds qu s d gurr d Esss prds sft vlds m cnc blllõ d frncs. "NS dlsblmu frlzu qu s Frnç trá grnds dfculdds pr» rtgnrr-s mdrnzr-s cnmcmnt cm um mpl cnrurs ds Estds Unds. Tl cncurs fcltr fnlmnt», prsprdd» grl". (S. T,.). tfo U» ds \mmt, Dtrükp % &» hm d m% H.«s frçs Dm rlcs d Prá pm ssmblé Cnsttunt Dp 4! t <»»- 4 «rr 1 ll. ld#r t..tc.,,\t lt».»... 4 :r \m 4 Pr. d t -»;> ímí m..»t?» ftt:^t «l» >. tmst»4t m Rlõ, 1f.K-jll.,.;, t:.fm d TUN lot1-m..;" d»-»!"»t4tl d,» d PU4«L> mttbtt d llrt prctthmm dflrs# #l»r:d» tm «vlm. dd tm,, m> mprtsük w»br mv» mr»!»» plll n Pr»!»- llrmt «br# rrrjs:- mubçl d# mtt nt á Ult. ql K»d<». pt Prtd CmlM. vud ftrcr mrrb dmcrtc d plt. r;.n m "» W> Tn prmr pw t. tbr s prblm q " Dctu, m lrtvbl TRtBUN POPULR Z Sr. Jr mxn - tmllu-c lnmnu cm X Bltm Cmtê Etdwl d P. C. B. Prblm, d Nrt qu dvm w rwd Frtlw Cmtc Dcrrátc Sndcl»m»sjf»tnd q» t lf«t»fc»4.. pt 4» Pt r t»4 d»,.» tm4 t»m «r««$4«4 «»»t CBül. n»í» trwm f 4 p, llt» mt d q m p q»lq«r f p»f«-» dtí.»»»!"{.» : -. d d dr» á p- dtlt d llpbü. td rm ftrt nsl v t»»» t-,.-, dmrlçl. p«#«l tvbr«rr#b4 pr r m mbn d dí^». n -. jr! trvr»» dmrrtt m prt, Qur «lr q r O 4rgnl míl Jd w»j. qud flr tptttr «m wlnçl rfnl Bm-.rrí «lllmljrtll!!f;ll? d d Prá. ulm rpndt r q. pr JtJM. J msn: pm. d». «dwtttr.»... "">" 9 crd m H qulfl. mdt. ^ njn d PrtllJ qu prclum d luçá r- CmnUu d, cnvcçl d «nt. d ft. N Prá u ll,mhm!l cntltulnt...-.» «prncplmnt ssmblé Cnsttunt. d fm d trprt ÜOTTW1CX0 DO COML urbn. E nctr tufrntá-ls cm rnm dcd, Tnd vstd Prá sp- TÉ ESTDUL plcnd nqul c mllmn pr mtlr C- ;;... d P. C. ll J mxn» ns dá lmbm u dld qut cncrrm pr nm mr prduçã d tnr lmntícs, lbrtnd t ;;..-. d qulqur us. V «vldnt» qu cbcl prns nl pôd ntrssr-p pl prduçl d cnrs s, fnl d cntj. prmnç n msm msér d smpr. O drgm» cmunst rlcn, sgur, s mdds prtcs qu dvm sr tmds pr mlhrr sltuçü mprl sbr st fl: - -r-. nstlçl d Prtd n Prá f um vrddr f»l d pv. O vlh Tlr d Pr. cdd pr um gst dmcrátc d crnl Mçll-.âs llrt. fcu suprltd há mult ns nft v Prá um sptácul d ln lt slgnflcçft plítc. grnd m»s d pv. dss- pv r: ügnm Em sgud, nss ntrvlstd dls-ns lgum cs d dfculdds d d rdm rdmn s mulhrs, dndê qu mprm n Prá cm n» cd crru lcl, bm cm rcprsnlnls d vrs dms undds d Fdrçá. cr s mdlflcços ncssrls n Gvrn d Dr- rcrtv nlhcs. rgnltçócs lndlcls. clvs. 11, chmnd pdr hmns qu mrçm cnfnç d pv qu. cm p ppulr, cnsgm lvr vnt. rgcntmcnt. sluçõs pr sbr mvmnt ds Cmts cm d! <s Ppulrs, qu s rgnprblms mr prduçft d gênrs lmntds, d hbltçflcs fcls um grnd ntusls- zm m td ps brls. d trnsprts qu m ppulr pl Cmtês D dêm vsft á prduçl mcrtlcs. dlss-n. Em t msm tmp stlmulm, ds t brr» lcs d trblh nutlm-s s cmtê» Ets rcmpslçft d Ovrn cm hmns qu mrçm p cnfnç d ml mcdts d pv. qu dfndm s ntrsss pv dvrá sr cmpltd Espclmnt nvd-d^. tslstl um rcunlft cnjunt cr cnvcçf d ssmblól Cnsttunt, rlvndr.v ds drgnts d tds ss d pl Prtd Cmunf. núcls, m CnttdB, nd rlvlndlcçl sntd nscd d sl d pv ds tr- ppl d Cmtês Ppulrs prfr um plstr sbr bnlb-rf-rp cm prfculcr. F< rldd brslr, cnlund crátr mpl frmr crscntu dcscs 8EW^mHBP O gnrl D Gull f cndcrd pl prsdnt Trumn cm Lgft d Mért d Prmr Clss. crlmnl rlzu-s n Cs Brnc, nd prs.dnt prgu Cndccrçft sb Cruz d»rn, únc nsígn qu trdcnlmnt rn pt d D Gull. N msm cslft sr, Bdult, mnstr d Estrngrs, f gulmnt cndcrd cm Lgft d Mért. (S. r...)» gurr custu s Estds Unds t>2 submrns, ms trt submrn mrcn d ms d 200 undds fundu nvs nmgs, nclusv 146 nvs d cmbt. (. P.). O "Str" "s "chncs" dclr, m dtrl, qu d Frnc, d prmncr mut tmp n Pdr, nft prcm "ms mult brlhnts", crscntnd qu lguns ps- s dplmátcs d Grnd Tr, cmpnhds pssívl,, mnt pr çft cncrt, bstrft prn trá-l chft. Cmntnd dclrçã d prsdnt Trumn - d qu Str nnguém gst d tul gvrn spnhl crscnt: "E» prblmátc qu st ( qud d Frnc) pss sr Tlzd sm gurr cvl u qu s spnhós, m cn- Junt, pssm s unr m trn d um sucss ctávl pr tds s prtds. D qulqur mnr, prm, um mudnç n rgm é ncssár, s Espnh qusr fzr prt ds Nçõs Unds". (. P.). FRNÇ O Prtd Sclst Oprár spnhl cnslhu frmçft d um gvrn qu rprsnt tds frçs qu lutrm m dfs d Rpúblc spnhl, xprmnd su dsj d qu gvrn sj chfd pr um sclllst. O prtd s drgu, nss Bntd, prsdnt Mrtncz Brrl. Ess mdd f dtd, pr unnltnldd,»m runã cnjunt ds Cmssõs Excutvs d Prtd Sclst Oprár (PSO) d Unft Grl ds Trblhdrs (UGT), m rcnts cdds pl Prtd Slllst» Frncês. (. P-). GRÉC Prvê-s lbrtçll d rrnd» númr d» dpts ds ELS (Frnt d Lbrtçã Ncnl) m vst d prvçft, pl gbnt, d nst d rsturçf d prvlg cntd n Cnstltulçft grg, pl qul um clddft só pdrá sr prs cm mndd d prlsf. O Mnstér d Justç dz qu há psss ns prl- "um númr bm grnd" ds- rtttmt»»»í «fl Mrr lpr. l» Mll m lbpr; rtí», pr lplm Hl t crátr «#tl p mtt pl lvd» ft» d» Ur mpl prgrm d íct pr d» 1 2 tl Stmbr, sb prccn, lgçã Dmcrátc Prgrnut Mtr» lnç Juvnl d Mér "}t "^! p Tnnt ntôn Jã" <8Wy»M^»«>»»^<w(»1 pt. -mmmm-m»t>m m-.^m?-»»--&--:.-- -.:- -. w»v «4 CttUMí H mmptt d ttttsét, m 4 Slttr. m Ht-tst-t -pmtt mmtsp. M fl l" tn»?«-rtdtí. ms 49 tt sm -ssu k-í pu plftnl d Oftt Pí»«,»» d 4Pt,, Vmrrt rmrfá^w prrslt^d tnímdl, pwn», rj" «Tpní.íã d mr d:urr.j--^jutmut» M^( dé» p»» mcrr «-,»,MrPB-r«q pm. ^^]rm!tüíssej^.. nh»" plnlr Cr w m p»dfírt 4t 4m r»«? n j f^\; líhír» C V.V.T» ".»Tl dnmh qü» r«t «tm t V d mbf OrtttBO tt tndd m m, N## dffsf dku.srtrtm mlmm tttt. h. rttl f tn dul r«t«^á : r. V.ffyjf > í,kww."« <-m>b» f.jrt rt jrt««mudm t»v>í»t»rr rm wmt hfmr.»" «tn fum!» fuítl ftfsrsf»;.» Rnnntr dt ^çj>\ 4>,t?,> d» tfftm ptdt. _«.,_ mtm brv»»»»r«4 reo.l, O Hl»» wt&f qm p»» dr t»r> j,r,4tr,m n} M:." rm fr» d- 11 f». rr # ptn^íjmç d C\ gm mxít, 4% «nlm»dr pr-,t»m»r mótür»? m m.!:» Cmt»»» d t»»»!#-.: rtrm m w» rr-» b?»»» «rudlc^bártn tm. «Bt»l q l»;dí» trt Otnt M«v prt- dtnl» n mw %»,( nmm lm wbld rbr#n.,»tjm d C«m;íft _d Pr^- p»h»^«\ um x dr m l pl 8»r#.,-r.d ímtw rss^^t JOH E COHmttH m d ps. lvntnd.,.» «d D«"«.^,%> tprtt rrutr b, prt-lm? q» «^/«^Ku Mr«S^ d ÀUb!" D 1 d# rnh - d rlln<tvw má>!írtm«d Es-tr» W»vt- hn»! nutuntí?»4rt rl vür m. q tr "J?" c<rt. ptít Un-1 "su? df >m d«r»r- l d d» Cmlt. julw! ^ Mtítf, Uf» w. d um -O-trt dt Ltn H t-. d rs-, rss wt ^güsss^ W8»-^«^ vtttá «m bnfc d "C O "- r»wrsn tu, fn C-nrbw"» P^-"lwr". j 19 h<ç; r» Cww! O dlrlr mnlt m »ft. ; ^tmtttsm t vndds,._,.»,;,..,, rnfn csnr d.»t E»f?TlTf«á nt «.«mr.,.1.. Hj. O» mtrrcíc tt wn tn á«ü s», sí ",,,,V,0# ]«u? td um pwlm «?íw lnlr dt ff-íí» r! tm lltwm d Pr. c "." s,.dm "flr", nw rtfwãl llkjl bsn-hhíh»!! rtt d«. pn trblhdr v-,..j-., ê\.» m Cr.lrftr»», rt tfrrn4 rn. nm m t pr«un -,-,»,«!«13: á ru mdtlhn.»m «-^mí bslr du^l «br sndct. rt«p«nd. m nl.tc,.- f-? 3V. RvbtH»->!» rtr OS! D «!dr. 1««W«". "Ct nw - d-t mfthrn Um-, nt» D d Cru- «<» Pn -» btfí í rcl ll-dmrrálr m qn vvu ürtt du- nr» Ssu -uur. 03: 4 ru Pr" dt Csmb«tr,lí", E?tUn\ 907. D H rv n q ntcdrm n- Onr Mrs n» dls»? rltnt, u»rá tt. ntrd gurr cnr fttm f ld du-. Cl$tçâ Dmcrátl,,-, cwlr:! Mlrlt d Ssn (tt%t rmn p«l pv prs, p.#. 4, nj d f«m d Xrftr«C3 prnlplmn dntr dt»!n- b n^-írrum {tt1 dt, «< l rcln.;.-.- d td prqu 4 m bngçã d prár» prm pl u rgnlrc d clss. Vst gr mull» sndct t cnvrs m td s «u drgnt. Snt dsj mrnt d td» l» nr rrgur mvmnt rblhll m Drlêm. Lmntvlmm. n Prá h um Pr r» cts ss d td Gréc qu ns psss srft lbrtds mdtmnt, m vst d nv dcrt. (. P.). NGLTERR O Q. O. Nvl ds Estds Unds, m Lndrs, nuncu qu ntg trnstlântc lmft d clnquít ml tnlds, luxus "Eurp", hv sd cmlsslnd cm trnsprt d mrnh nrtí-mrcn, Cmíc?- C-^nsttr" n Puí rt" d nnm rwíírj r. pr» d" W rm J«d»m d Mêr h»"d d «vt! d Bttòf TERES1N S (D rríp.m Pr."lc Vl.tr. «T-fíJj» d.»!c R-ltr- r<t < dd,». rb cumfá d css tultt p~s r«hw tpr. r-f. sun.4-» «frnd m- r d V) Ptct. tr V mlrl munísu r-.-:>...:, pró nró CnsÜ- d n-»». tnd x»íís.ólcqj. tulnt, p:.t Cntvl \\\mm Dlgd d Mnltdrl d Trblhu qb ld hj nl h» cmprndr» nl d m. nsclnt ncnscntmnt, prjudc prturb mvmnt sndcl. ntfsrvsts vs km-rts ptw" ms, lnfttm ímpdrr n hnàm:msr.l - Dsjnd srvr gvrn d crnl ürt. qu f. Cm:ê Prm, m Mc"u4. n rclld»d. 4 trr um r»nd numr d trblhdr nt-ntm. á nl. r"«" t. strm trvlç d 1 t ( r--" c"" cntr pllfc d g.vrn, lrft d Msqut, n mncln0 trrt á mrch O» tundn dcrrnlt d mpt sndcl, n Prá. tl lcu rvltd cm prcrdl- p u! B ll flumnn«f d Nv smçrt fl ~"-!--v d-» rm ru Pr 7m n»c. trr»» á 1trl d blqud. Nnhum sndc d rmnrcnls d nlcr- j f d wm««" cm m r->""rt!r» P<», slv rrlssrs xcçõs, pu l-tr» n:! rl^nl d rf lm^fr- rm," "-"". l ccrrj d lnçr m«dss rcurs, lnd lm-nls u nvr- "Z, j ^^nj^ssz utr ld.» nlrvn- RHvm frd d r«s "LS?"^ - ^,^?»rnnu, qus td. s «ndl- ct nvdrm f- «l C- nt n f«^» ««^ d. nêm <>-,\t\?^ ST-TÜS K S&M «" "v?v.,, fun- l- d tu^ç h vn mftn.».«.., m rmx nm mnu» Mrtn pstlm pr» vm locll. O qu «n Wmm ln(,m(lllft)l nuntrnrm... nv»-»hnt d nrn crndn dsrnnlntnmnl n n mss srv, hj, d r"nlrft. drní vvs \\,t prtxt pr mdds crctv» m.. Mf-rd d- PMds êt V,n j d- d? b rfff Hlllcr dmnstrnd nss g- l!r Pf dr!-u t «n Dlcg d Trblh f submtd 1 um.blln "> m "- t^ dt. qu durn...,. du hr jrcnçl f «HrUnd n» ms N UNÃO DOS SND- "^ r"tyr,t rt tr OPOVOOCRD PRBS- j,nr n. 0«fv/;«f CTOS TCS l rnrs r"!:> r,""n T1. N sód d Unlá ds Slndl r-^!",p"^r t f Cnclundn nu dlrçós. cls d Prá, cnvt d tr. d»""» r u nss n!rvl«,d dss(»-ns su» dlrtrnt. ncrrgd áwx í!cb. nur tm P"".. qu pv d Prá ndn-m ld?.d? d trblh glndlcl d P. 0. rt-rcr - ptn mpr qund Lus Crls v n?n rml-bn «B. f rchd «nlnmn. Prsts vstrá qul Estd. E-»b ntcrsj ê grl. nu- pt á. utrdd"., "rc- d mrf tvm tnd prfrd! um cnfrênc sbr ppl d» snlícts n hr.rsnt. rnr cnlr» tr t ds trllhrdnrs mn d Estrs r-tf u pv d ls«mêdln d burgusl. E mut grnd d- ( pn"> pv ^s» «" Tmbm cnvdd spclm»nt. vstu nd Slndlct ds Tlflrs ds Crá- d rst d ds s brslll- r..rr> d sr l-l-vn mírqf ds prnss, cm. ds d E"t?d d R fls, snd qu, nst últm. rs, pl «u grnd Udr. r l np»r,» ru( -nnu crfttl: é bm cr.hclí m Brmrhvn, n lmnh, n d d ntm. (U. P.>. suspnsft d L d Empréstm rrndmnt dtcrmn css dbts m td nglntrrn. O gvrn vt nvs cmntárs sbr cs. fm d vtr qr s msms pssm dfutr s ngcçõs qu stl snd cnduzds m Wshngtn pr nlrtur d nm crédt, qu substturá uxl d.cl d Empréstm rrndmnt, ms nl há nnhum prbçft prn mprns públc. Qu tds s Jrns nglss publcm lngs dtrs rspt. Ns rfs, ns blqulns ns rus ssunt cmum é s-pcs d L d Empréstm rrndmnt. - (. P.). Cm s mbrqus d sldds nrt-mrcns rlzds ntm m Suthmptn, pr brd d "Qun Elznbth". Já f! cmpltd númr d três m llõs d sldds ds EstdOs Unds srm rptrds nss prt. (U.?.). PCFCO Um grnd frt d 338 nvs nrt-mrlns, nclusv 188 blnv, chv-s hj prnt, m frnt Jpã, pr dsmbrcr s frçs d cupçft lds ns lhs mtrpltns nlpõnlcs. Entr s nvls d gurr m qstft fgurm 12 curçds. 17 grnds prt-võs, 6 prt-võs d sclt, 20 cruzdrs 91 dstrlrs. cmpnhvm sss nvs grnd quntdd d trnsprts mbrcçõs d dsmbrqu. WWmm> Pft> (U. P.). Um ds sgrds ms csmnt mntds scrts, n gurr d Extrm Ornt, f um vcn pr trt- ( mnt d tlf, sgund f ntm nuncd. dscbrj t f m mrç, ms mntd n ms cmplt sgl, fm d qu s n!pôncs nl tvssm sbr msm mínm lndlcçft. (U. P.). 1 O rd d Tóqu nuncu bllçft d ndustr Jpns d munçõs. (. P.). PERU O chf d Gbnt prun, sr. Bnllund, m dscurs prnuncd nt-ntm, frmu qu su pl trá um Gvrn ustr qu vsrá rnvçã cncrd nl prtrá vlngnnçs plítcs, num fnürá prsguçõs d qusqur clsss, prm dfndrá s lbrdds públcs cnqustds ns lçõs grs d Junh. (U. P.). POLÔN mssr d Vrsóvl, uncu qu gvrn pl«ôs d Vrsrtvl chfd pr Osubk Mrrvsky nulgrl hvm rnttd s sus rlçõs dplmátcs, dvnd trcr s sus rprsntnts dntr cm brv. (U. P.). RTUGL O Mnstér d Gurr nuncu qu f rvgd cnsur mlltr sbr s cmuncçõs psts, tlgráflcs tlfôncs m td ps. (.P.). VTCNO C Pp rcbu m udênc prtculr nv mbxdr d tál n R d Jnr, sr. ugust Mtyn, qu prtrá pr su nv pst à 2G d crrnt. S. F..). OS PORTUGUESES ETÍ-FpC-rT/S F "TPET PO?U»M Rcbms, ú Ç mté Cntrl d ÜJ ds Prtuguss W fscsts d Estd Sã Pul, crt:. "O Cmtê C-n. d Unü ds rrt gucs nt-fscm d Estd d S. ffl l, ncrrg-n trnsmtr V. J grdcmnts 2 núcl d prtuff nl sldrdd Fdlsm dmnstg Z m tnts pr ndds trvés d J tcár d TR»" 1 POPULR njj publc crc. tltrsm n d tul gvrn p Ulcãs d qu fj n fll ^S-1», gtmdd lut w;ujt rcnhcd J» ds. cntnd^ lv-. v. s.. uxl d(;m,,,.j?í Unã ds.rw-%u«nt - fscsts dcmcrátc Suc;;..tín d dstnçã nçâ sm d ph«c. ttf-p,,..; 0^S nfs r sth grclcmjnt^, rs. () J d Brsgrl scr M

9 ^TgRTUR F.TB TrléunDTO PT Ml 1)014 - f,v, tx^mm Bfm W, 13. mm WO DB JNERO. DOMNGO. M DE GOSTO DE W DVULGÇÃO CÊNC Ut«Suplmnt. pd» wtt4» pgfd?_tt» GRCLNO RMOS, ESCRTOR DO POVO E MLTNTE DO PRTDO COMUNST Nng HÉH B t P.-^ v9v- B- F ^^^M^B Bsl$ ll t_8 flf ~4«9 jj flü $...^ -Vwl_S ^ J l ""KS.-B fínrlnw l fty fcô flõysmh"» nm n " fl ^^B fl Í H --. ^üébb ; ~àmm. ^l ^ 9 fbv B^ : >_»H.T_{^t:\J$ yr-\\ N^^ \ b & - _^?? P^_^f _WP.:#-^" JmW WW J ír _ "^vlfíí6 l í B -JP^ -OP^ ^-í^^h l. tj í. " $,--. 9N Ú tf_h _fl. 4 _s jh^klíí-). ^"."W l^^ "^& _í^ j^. -T tw, yt-llj»hl»; --^ rlf^"^j-íftt^^^ -W^^^ VG v-^ lt Ê:l ^^Jfcjjí^,» r OtfSJ :;<". pwmbwt mttf «//nd puc L.1 f/rrcfít», cm dfccm» crf/íct W<rfl r.0f (mc ínpwsá gu Grcfí.n R m «.«rd ícf su nch cmuníc/íp pr «frí frtfj d m» rmnc d cut «"«ffwfmmr. t«r «««Crc/l/n Rmt ílwhtlct-; níw dfpr"». fl0 fl"" d«0"",01 d cn. í, ctbrçôm spcs pr s supmn- Z ltrárs, prncplmnt hj, qund s suplç- Znt. cm rrs xcçõs, prsntm um sprt prtwjmco. s mcls ds vzs. É.^^ hh P^í^> " fc-«âl^^ í ^5C ;: _Hfl_bb>. «Jr k. _^hhfw^^".? _Rí%. u. W B M -_É_l-! í ^_-B^_lsEf:-$«_». &&&>-, ^ áb..- Bw%- HÉ_»l RM_$l_FC^ cm <rc/. lífm è lâ qu tmu tsu tfj um pqun lyr/í d Lu Curts Pr.., bm ctm rvsã d ltrs qu trã dulm Sx>> rntçã d Prtd» Vms cm qu nr cníus^-m GrclUw d.sfllu, juntmnt cm várs vürcs d cmunsltu, n d d chgd d sgund Rzlã d nss Frc Expdcnár, num mrlt m htnsngm s brvs qu cmbtrm fsclmv d rms ns mãs, pl dmcrc ndpndênc d nss Pátr xpusrm sus jvns vds. r. J_^H ^ _ / r«. >. < íí. v - p«6íwbí_vuvs^ wm ^_2 BÍ. _P5Éf^^ «; "...4 r_f_f_ks mtmws^ Scâv3_f»l5& t_í»m. l;.-,,«flj EM KkJ F- _!. ^^ _L ^^^ís _r_í.^b B 1 BSWU ^BBh \_5ff F^^Í,- ^^9m^mmmmmmmmm_, Cl l W \wtm\\\\\\ [jm. -MHtrJHft» ^^B^^^ Grcün Rms nã pd sr chmd um prflssnl d pn", nd qu vv xclusvmnt d scrvr. Escrv qund snt qu tm lgum cs dzr d útl u ntrssnt. Grcün Rms tm smpr lg d útl u ntrssnt dzr. E é pr ss qu s lvnt tds s ds ds 3 hrs d mdrugd, n sldã n slnc, scrv. Su br dvr sr ms vst, pns-s lg. Ms própr Grcln xplc rzã d n sr ssm. E vrdd qu scrv drmnt, prvtnd s mlhrs hrs mtutns. Ms muts vzs, dps dc três u qutr hrs, têm sd pns 10 u lt lnhs. Grlmnt, chmm st tp d ntlctul n_»ct»-_h«.. «. m- p-y #rfp9wfw^^ /?,,V- «"1 clndstnmnt n Urugu, vl pn ss vgr, ss trtur, sss nts d nsõn, ss flt d prcupçã pr utr cs qu nâ sjm sus lvrs, sus scrts. Nd d dvrsõs, nã sr cnm, dz-ns su sps., _., E Grclln Rms cnfss gstr rlmnt d vr bns fums. s vzs, durnt ds sguds, v cnm, mbr dps pss cnc u ss mss sm ssstr um plícul, msm qund ds ms flds. Nd ntnd d músc. E sus vvzs f- Vs dus jvns rbusts, cm pln dlscênc, qu dscutm Tchkvsk Bcthvn, fzm trç dc su "gnrânc muscl", pr nã cnsgur dlsds, dc cbç rspd, pr smpls suspt dc scr cmunst! Nnhum ft cncrt, nnhum prv. Est f grnd prv d fg d Grclln Rms E s su rgm, su crátr, su hncsttdd. fztv cm qu smpr s vltss pr pv cm lr.tc d nsprçc pr su br, prsã psm cntd cm, um vd dfrnt, qu nm squr mqnr, brlgnú- pnsr tmbm plítcmnt (rcvluclnrmcntc) já qu pltcmnt rcducá-l"! (rcln)lmnt) prndm prcurvm... Grcün pssu sntr ncssdd urgnt d cmbtr s nmgs d pv cm rms á ltur s pr ls usds cntr s flhs d pv. ^ÊtÊÊÊE^SÊSSB^ÊBÊÊ^Spst1^$$ ^sm%35/r &Lw^f\j^ Rvv^wtw- j-;^?-^í^ ^"è^\" v^..»^j.^^.."->.. - í~í _. r K _, W- mtv-»rhf! <" m R^^ífr^ l H ^0^ -^> _. ; mêêjm ^S^^l WnWMWT ^TlÉTlM BE_HP #8_R": $&$ -í -" 4 K$PPK^^y^7 r^ 9Kl_S_tKS l $fflíh.ü_{^p^ ; Kã L. ^>$j6b.^ :.» t j gj.t. _n -3-1 BjÇlfr..- <Sn_..-«S_Sf Hxnvr^t.t^. u _^_S fí.-.í_._ ^^_»_V rjt&èrp. % X_M_r_Z -?3BjW7Í.).-^l S_«Ílrí B í> ttt S_.l. 1 k ^í ^ ^_^_E_h & 4.: " ^3_KS^ Mâ WP^ H^t H HHrv-... ". "TíP ^ ^-ttv- í-.:,v VJ.!V.; r"írt ^TPUÉf_r T_-r_WC _. DCz7_KUS? L4_^ l j B_SS^^.tí_EííV -. tx n_- "»./-, HflfffflMW^r.-" ;.» r_^!_íb_»í^_fflps 1K_-?S«_b_r B Hgj_t!>. 4x\jfts/rvsum.^ísw_t - m_.. j H^S^?^«w? _^..]!? «"< ^^%^^_^^y ^«_HnB á ú^â^l^l5^^^ "O.--./»- _íír.."t1^-^íft-^?^^.ítsí_ft 3_^-^SwSS WjgjWmfâhm^ E xtrrdnár vrms mudnç t rdcl n própr mnr d vvr dc um hmm rtríd, qu jms fz dscurss u s cnddtu grêms lttrrlsl Só msm mut cnvcçã, mut cncnc ds rspnsbldds qu dvm trjss+ ^l;^ JQds s dmcrts, tds s nffscsts, ldss vrddrs ptrts, pdrm dtrmnr ss mudnç, qu é tmbm um grnd xmpl ds s Sctus hnsts. Mstr-lhs qu ltrtur stá nscprvlmnc lgd vd, qu dv rtrlr vc scl rcbr sus nfluncs n sntd d mrch pr frnt.. ÜsH ; w^^w^mrw,-r- r^vj t ^l^^^tà s_^ «gír^ ^>"S^Í?l«f^!^^B P!_»^^»ll_t_>-.,á M_6S_M BlW f! V ;"> _& 9fl_H E«íwfr3$í&S^ r. - -éwwx B_H B_nw BL- n- -. \ À&& _ÍMKK_f<í_ n W^mm\^MÊkmms\\\WSm 1 Tt1MBW-.^^ d "scrtr trturd". E ss msm qu Gr- (ln Rms: um rmncst cprchs, mtcus, xgnt pr cnsg msm, prfrnd sgur cnslh d pt lvrs d zvd: dstrur br dc rt jzê-l d nv, s nã stá prft. N s ttsjz cm smpls mnds. Em su rsdênc, num mdst prtmnt d fü Cnd dc Bnfm, m m mnss plhs lvrs qu l nã cnsnt sjm mudds d lugr, Grcün ns mstr s rgns d su ultm l- <, "nfânc", qu cb d sr dtd pl Lvrr Jsé Olímp. Págns ntrs qu l ns s- Crc já srm cóps stã rscds qus ttlmnt, slvnd-s pns 3 u 4 lyhs. El própr ns dá um dé d su métd d s cr, lmbrnd cpítul d mrt d Jult lwrs, m "ngust", 35 págns, scrt m 27 ts fc trblh qus nntrrupt. Em 20 ns d ttvtdfrfc ntlctul, su rcrd, té hj, f um cpttvh d "Vds Scs", num só d, dps d hvr scrt dlír dc Julíã Tvrs, 14 pgns, num nt d cmplt nsõn, Grcün fl msm m su "grnd dfculdd d scrvr". Ms pr prduzr rmncs cm s s».5, qu sã lds pl pv, qu s dtm ns nstds Unds, pr prpst d lvrrs nrt-mrdrtmnt rmncst, s cns, publcm tlnqur, nã Wgnr d Chpn, ms squr um vls d um smb... Só ncntr msm stsfçã vrddr m cscrvr, dz-ns Grcln, num d sus rrs mmnts d xpnsã d sus gsts u sus prfrncs psss.., E, psr d qu l própr chm d "dfculdd d scrvr" qu é pns smr, prcur d prfçã, cntnu prduznd smpr, cm métd, publcnd úncmnt qul qu cnsdr cbd. Grcln Rms é su mlhr crítc. E tlvz tmbm ms xgnt. Tnd publcd gr um lvr d mmórs, qu, pr dcpçã d sus ltrs, nã pssrã d nfânc, Grcln Rms stá prprnd um ntlg d cnts d utrs brslrs, fznd-ns rvlçã d qu, pr surprs su, númr d bns cnts d utrs ncns é mr d qu mgnv, prncplmnt ds mdms. Grcln dstc ntr s mlhrs cnlsts lguns d R Grnd d Sul Mns, chnd grlmnt trcs s pulsts. Cm rgr d sns crtc qu dstngu, Grcln Rms pdrá prsntr um mgnífc ntlg d. cnts brslrs. Cnsdr, n ntnt, st trblh cm bslutmnt scundár, chnd qu nã mrc squr sr ctd. Rvl-ns, prém, qu drá nc, cm brv um lvr sbr prsã, um d sus grnds xprêncs vvds. F dps d O mr rmncst vv d Brsl f lvd pl fmgrd vlc-plítc d ntã á Clôn Crrcnl dc Ds Rs nd vvu cm prs cmum, cm rup zbrd ds crmnss, cndnd B WRf5 fl H. trblhs frç- $ímm;^w> "Vds Su vgrs rmnc Scs", pstrr prsã, é um grt d pv d Nrdst brslr, cntr s cndçõs sm-juds m qu tm dvd prsã bru ms s lhs d Grcln Rms, trux- ms pr prt d vd, fznd- nxrgr vd pr ânguls té ntã mprcptívs. Er cmnh brt pr su ultm rsluçã, rsluçã ms mprtnt d td su vd: ngrssn Prtd Cmunst. Lmbrm-ns qu n prsã, ntmd pl plc-pltc ssnr um dcumnt pl qul s "brgr bndnr sus tvdds d cmunst", Grcln rcusu-s trmnnt fzê-l, msm nã snd cmunst, cm d jt nã r, ntã. Prfru s trturs d prsã, u pusrm grvmnt nfrm, submtrs humlhçã sm- _v 9^ K_^H_ln lhnt. Nã f pr cs qu Grcln Rms, trzd pr ltrtur trvés d ntlctus qu têm ft qustã d nã sr scrtrs ppulrs, tmu rum cntrr dquls trtu d l- wu c mt1^.5^;wbct fóâj. BWB ^SBrB»l-^_^^w^f^Bffl»ly ff!írpwíb mfc JK ^1 Ü 1 " ^Sm Ülfl fl^rm» \\Wê «HhS R_E3. v?^x <-xím H- tm%_eí" - SM! B_ff B...J mmè ÉH E_DlS?v-- #8Km\ \m\mmá:^^w<\y^xí\\mt B._^j.ítSí_B 1 WKxWm P^ülP! rls^sr:" JH HHfltt.vtí^- " $$ EL í_&,> n B?^ rlmv_^_]_lí B KSpF f - rr9rmwm»mm \tefkm ftyftík mn H Sg?-.. wjh n»ww<_ll_fl KH _El%l MlK W$â:- Jt fe_^^_bnb H ^ lí^ ^^l f -^!m_- ^_Wl^ l m(\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\\\\\\\ P^ 71 ü 1 üp smw 4 Jf vp^;l^s á-s^ 4 «_. k^^_^_hm S_9Íw#Kâ K. S <ís ük -. l^ S_M ^_tl l HÜsf vs :-l_wflflh Kv^HpS ^B"^ " Ím\W^tr\^^^^V^. RRÉh > jm lwêfm$\\\\w "l % W&B. SKlRHHHfl. r0^;.-. j -. ^B^ví^K;MB 3 6. >? - ^_l_^^ ^^^m^jâ, ^-^mêm y 1-s V::-y H NPMÍÊ»-fôN:-. ff.^v.-v.: #.:--v>.»fsw^stowh_k_ríísíw )»WHyMSBU_M>l0SEP»>^ tmrm gr-s cd vz ms pv, l mntnd-s fl. Grcln Rms tmbm bru cmnh pr muts utrs ntlctus hnsts, msm pr quls qu só têm vvd m trrs d mrfm, ms qu, fnlmnt, srã chmds pls próprs cntcmnts cumprr su mssã d scrtrs, lgr-s á crrnt plítc qu rprsnt prltrá pv: Prtd Cmunst d Brsl. ncu-s pr Grcln Rms um nv fs n su vd: ld d ltrtur, l s dcdrá tmbm Prtd Cmunst d Brsl, m trblhs d rdm prátc qu fz qustã d rlzr W w ^^pf!^à - &. M&m.^mW^^mMWmmà^ w fcjp "H «f^#_h B ^_ÍÍ^ E Grcln sb qu mrchr pr frnt str cm s frcs dcmcrcs, cm s frçs d prqrm _ d prgrss cm dfnu Prsts n d um fls prgrss, d um prgrss d fchd. Sb tmbm qu só pdrms grntr ss mrch cm dstruçã d tds s sbrcvvncs d nzsm qu tnt nflunc nd splhm pnnclplmnt trvés ds pns d ntlctus lgds á rçã, qu vvm d rçã pr rçã. br ltrár d Grcün Rms f smpr rvlucnr pl su cntúd. E st frju plc fscstsnt d 1935, qund s tntu, - cm uxl d crt mprns, qu hj rvv msm cndut, nsturr n Brsl um rgm ltltr Grcln Rms sr smpr um hmm prgs pr s rgms ttltárs: nã s dxv vnlzr, nã s dxr jms crrmpr pr srvr s dsígns ds rprsntnts d nzsm n Brsl. prcurnd uxlr drtmnt nss dsnvlvmnt n sntd d dmcrc qu scrtr Grcln Rms ngrss hj n Prtd Cmunlst nss msm Prtd qu, cm utrs píss, brq cm su s hmns cm Pbl Nrud Ehrn- burq, Pcss Mchl Glã, Thdr Drsr Sburs, Jlt, Lngvín Lupchutz, Pul Elurd, Mr Prnnl, Mrtn nársn Nx c tnts utrs.

10 31 Pâfrm lô Kcur rurut-k sm- < # rt-«ürmmp-kvf "W«m».<m»«».»«4H«««<»«4 M». m n.4m<u»<»><><»<««t«««^»^»»j«n«..<m»«^ SUDÇÃO PBLO NERUD ry d nd r Umhmr, Pt, vzs d utdks, ngr slênc, ngúst cm chumb? Ou rcrdr vácu rrsprávl «/.ní qu cbms d vncr? Umbrr tds t hrs d gn dr, ód, sngu, dsspr? Gsts qu muts frm d tucur, ms, pr nós, tã só, á pur Músc? mbrr Mdrd, Ebr, Trul Stlngrd, smpr Stlngrd? tcrr rsts srns, slncss túmuls jtnd ns strds? Lmbrr qu há muds mã ru» pntnd pés dc nv nquts pr mrchr? Lmbrr s cruzs dc Pstl c Vrn luz dls nsc pr mund? mcmbrr tds s vzs dst urr: Mktsk mns, Crnfrd, Vrt Lrc pntrnd D c mãs dds cm ntôn Mchd? Lmbrr Lus Crls Prsts lbrtd, sl, bj, brz d mnhã? Ou um lhr dc Crls Edurd, flh mu qu jà vv n futur? Lmbrr Lnln, Rd, Hnr Brbuss? Lmbrr Lcàdl Flzrd Prsts? Olhs prfunds qu ns lhm jrm d smpr, d té brv u nunc ms? Lmbrr crtzs rubrs c sngrnts, tnt ms rubrs qunt ms Crtz? Rcrdr mstér d Ps, snl d Dus n crçã ds hmns? Lmbrr tus vrss, gláds qu lumnm, rlâmpgs grtnd lbrdd? Lmbrr, qu é d Ps qu t nutrs u qu é Ps r qu tu rsprs? Lmbrr s nds, Cndr Rubr Estrl? Sbr qu rs xst xst mrt? Lmbrr tud st pr t sudr?.., Sr tud, s nã fsss, Pt, vz ms lt pur d mu tmp. cnsnt mns qu d t m crqu h t tqu t bj cm mus lhs, vr ntã t dzr, grdcd: d! rmã ds Vnts, rmã d urr, rmã d D! Bm d! rmã d Fg, rmã d r, rmã d Águ! Bm d! rmã d Rs, rmã d Estrl, rmã d Mdrxt- Bm d! Pbl Nrud, mu rmã, mu Cmrd! 1 KnssãunmJJ JL jr El um lmnt nutrluv, sbrs lj[ ( ljí)q909wffl VULMww" qu ns f ngrdr l Srdnhs Nptunl Esclhd» prprd» K t ^^ culddmnt». Pc, hjt, \l m^^j^^.mmmmm. lt. P. CONSERVS NKFTCNO,.. Bm 1 v. Nl Pçnh, 12-.«-Tl sn. Rt Jnr ). «N KTlMMMnCvJlN» ÍK V-b. j;" JOLHER Rlógs Jn FELX prç tlv p-» lãjb Cncrts grntds tm}, PRÇ TRDENTES, 7 W Tcl ~ ( ld d Cn SS ll)!í ttr\ mw HlT flw fí, y DENTL \^H&^^^^ REMESS fob REEMBOLSO » - «M mmmtm,tmm lgums prtculrdds d dsnvlvmnt «hstórc d Mrxsm x mm émvím «mt 4X fp m M rmrn 4 t»t Mm"»»»- rm tm <.<#»» um tm ptt. t». Ttts tt rf mt M tj,, {«rn pmttt f«ft» t»» pr»»»,, um tm»» msrts txtt ípt rtqwtmmtí p> 4 44 fltt R, M «W» mm dc 4«. Um «< umm «mm. tt tftlw» nn, «j»«f> w«.»<< w» \Mm n MpM \ m»t fuw t w v tm tsfèt Mt».-:, MU- 9.: : l ít, ltw > nnt\ nttlumtpu ttummm m4hm- tm tk Bfdt âs mmtumnstm t»» lnnt» ttm!- ptu stsntm m tm tx., tt%«ps4m mã? tt m w-r» r-4-4»»» rt. B. pnfcmmo«c» tm ttmmm \mj9t, m%4t% ttmm> l!#rf &m m 4tUm é mr tlm-,- n n-m» «<vn.». nt.,-.::.. ::t- ;.--. nttt,«.- «u n r"«r > tt tmrnst m v»»»». tu t;»: r # <U ptt Mtt «tt. í «f. nt ttum» sím. lvt «<» ln - < -ü-«í«í-4»-«lá» mt^ m unílt»^!». OM trr4tun» étrnt nutáu tmu tm tumum. «tw» rjs ;>v)ttftó.w»»l. m «!««. -n:.-«(m :.»-.tr»...» c M».!»-- -Jtlm-. t - t. pr tt rt;r.». urttts 4 x.t :t:: >: -.x-utm". n& á>» ; t\% tuns-!.-.«..-..» ;- r.l.< t mt^ll?" n» fr/u«l« MMr, Já. r-á mttl. «.tlk. /r. ;l.tr,!.; tf.l»t tlsttt. t tulmfr,! ttwrfsl ttt t«d--íc trl 4 llotllu cwí^mlc t nl»»tftt «t lluwr» «ctff,v?. fund mtr,.l nf» -...«-. d»r. «t <- >. - r» tjtruíkr-n. pr ttmpl. rw» ndüvs trt n». >t f««m» dlt r..«. mudrm. MM ^«ttí. 4 m"»jc trr-ltc rdr!. cm v»r>»"».. v>,;:í^.rl «tktâ t pr cn«tr : -.-:? M. -.-:tllrt». "-.-!.«í.-.rr:r.» -.. : 1. p» <: - rw. dtbur d r-1. tm ;- r pln t»ttf dl psàb. Pr Krtcr ttã dé. mtrfmt -,.::. frm» mí::r:-,.. rf.t. dá tlrçt pulf«>»(tl âlumc Mt» n. M - drhm..t.-:;».".-r.-r m dcü Ulísl m mnputm us ptttt: mn «rrr. qtx r.x»r.-. -,-.-.»:»::.rn..«. d > r n rt» rs O prmr trkn».» c.-.crr.. d pnl d T", purmnt tdr.c. pr ltrçõs rápld n trç» furdmntl d rtf.m nttt d» Ruul, cm prtlcufld» d d qu mrch r.:.. ltr,t f mult dtgul. m» pltud d» -r-r.-.ípr» mb» c ld mult grndr. b.,?r.rr..n-.r -. ul dtm t-!t--.t;«v> d..;-.-:-..-:; -r f um ::-.- < c»., «Jc -. < U brt, tü mpnnt, d td» clsv d «clrdtd ruu. n» trrns ml dlrr» s tvdd n Dum f» r d Dum, n lmprnx n» ttclbs, n umblél», t., cm hurl ná r» gutn mult mlud. Pl cntrrl, gurd trlnl crcrrl nd qu n mtms pnt d «st pu» rmnt tórc, tcllglc". pr um rluçá lá tnt qu qus s pd cmprr Mtncmnt. Nnhumn mudnç prcptívl n rgm d E-nd. Nnhum u qus nnhum lntrvrçá brt vcd ds clsss n m- pr t d» "cnár»" m qu s dvrr.rlvtm sts ntrvnçõs n príd prcdnt. smlhnç ntr sts dh príds cnsutc m qu d» «nvlvmnt d Rus cnllnuv snd n cvrr d um d utr cm nts, um dsnvlv.mnt cptlst. cn» trdlç ntr rr vluçkn cr.6mlc xstênc dc td um sr d lntllulçfcs fuds, mdvs, nf dmprcu, cntnuu snd msm d nts,, lng d t t ntr, pl cntrr s tmv ms gud pl pntrç p»»- cll d crt cntúd burguê» cm tl u qus nsttuçõs r>d. dfrnç ntr mbs. [.ds cnsst m qu, durnt prmr príd, n nrcnl d çá hstórc s ccnu prcsmnt qustã d multd qu m tr s trçfts rápds dsrju»l5 qu ln.. mcj< ml» cm. O cntcd dsts ltrçõs ncs^mnt tnh d sr burgu6s, tmnd m cnmdcrç& crátr cptlst d drrnvlvlmént dft Rúss. Ms há burgusl burgus. grnd md burgus, tmnd pr pslç& um lbrlsm ms u mns mdrd, pl su prp-l pslçá d clw tm s ltrçõs brusc» prcur- V cnsrvçft d rsts cndrvls d vlhs nsttuç-ôs, tnt n rgm grár cm n "supr-"trtun" plltlc. pqun burgsln rurl, ntrlçnd-!,!- cm s cmpnss qu vvm "d trblh dü «u» brçs", nd pd dxr d sprr ut<- spéc d trnsfrmçõs bugnss, m qu rst mult n^ns lugr pr vlh mdvl. 03 prárs sslrltdtv). nr mntrm um ttud cnclnt m fc d tud qut pssv m rdr, ná pdm d, xr d lbrr pr s msms um dtrmnd plç& r»- pt dst chqu ds duc tndêncs dstnts qu, mbr trznd mrc c glmr btrgu», dfnm.»u.«fr ms ttlmnt dl-tnts um rplds ttlmnt dstnt n su dsnvlvmnt umn mpltud dstnt n brc sum nfluncs pmprrv.ts. Dst mnr, ép«. d trlnl pssd prmv nü pr cs, ms nccrrlmnt, prmr pln, n mrxlsm, s prblm.1.-! qn s cnvncnu chm d prblms d tátc. Nü h cls ml rrôn d qu plnlá sgund qu s dscussõs dvrgênc;; rspclt dsss prbltr.bv rsm "dlscussôcs dc ntlctus, um "lut pl nflunc sbr prltrd mtur", qu xprmlm "dptçã d ntlcctulldd prltrd", cm pnsm s "vljvtíl" d td vspc. Pl cntrr, NCOLV prmtêjtmu tm «r «r»-- 0 smt-p- mmtu ut. m ft»» ««#nf sf tm v# 4m m tfttttt m-- t é tmm WlMM1 t»tt% 4!»»- 9 m t»«- sm rj«4 tmm z pmvrn Ê v ttm»muífj fmm tmtxprm.tt ut tt > Mrt>rWÍM«..t» «>»»» n<n Mm»m^l»" tv tú >ts4mtm «4t«Mr# tt» -mm rtttm ^tm.11»íl««jt>»» UtUSmtmt Ú9 msx4ítmuu >.l9tt 4 Um -., tw tu,, m m.4m ás «, w #«.»mdwb rv.j«b» mwmh pt - m trm"- t%tmr4s < 119 1Mt#4 jt «WWf»» tn»4r. r«l# tt tu l.». rtm tttt m «««tt tr tpmm tr.pu».f.- tmrnt ms HMM ««<- t«t«rt «t» BMt»mt».4» ««««« D t^4l4- #Wtf4» ft» t «tft.lt-.vv Cr «f»»!!, f-m 0. puv-r»l»»1m«fll» l-^. to lt4l 4 «rlr«tj,«<j«t 444 «}<H dr trrtftm;^» ««:..í>«. mu ptrt té tm ut d» rm!»». jpt 64 ««>(»d»". «r «tp» ttmms ". m««í,- ". «-«!.. n.-kt. mttt d t\---t m. tst > r 0 «t psttsu 4 «-j;.«,«r! C " - -. tutpjw-íltnírmtf nmtt.» um «rml tudr. tt tt- :..ju. tfllt»»r{!r..- un - rss txlttnf, pfnv! épots f:. l»tím-ví ír.tí- r»í»r jv d l» 5» -4.. q«-í tuvm ft.tu.» du.. :- -r > T:.-- <- ÜMTt tm -Jrntvu durr"«.«nob rm mm,, tm Ofrt4 d» t<4»d 4>r. «Unf »»»%»»- um jm. mmm\9 h %% tltl mm tmm pt (ffwsn Bww uww ^WW Ww%mmW &m m tmmmvt tmttt mm%\ u mrtmtrmntr mttmt ét mf% H»- PM» d.»»!»» 4 tm, tm m% «lwd d 9t%m u > ps» Mní ruêt mmm» m p^mttm U-Mrt p"- mtlm lum m um um pu tmm pts «mu %um!tm, M «lu t t-r>-ttt «. uu tm 4tht t^tgm pgmn sm»mm mtv ttm mmtt»!»»«-t4)9 4n54í tt t «««M tf. -444» «u»m,# m!-»! pmtm^ 4 4»«{.» d umn t < 44 md mm.- m tum nm mtum tm»» ft»» tstms «^#tt««l.- ---: < U,«,..«trl.tf.. s Blát^. N»! m, m t». sf-r (:- " t ruu «!«»«;» 4 ul» mm fr»««:. ««jt m. p» «; 4 ptt t. m murtâu. «mu»» d» «pt» nrm. ttt» «^m»<j tr»» Hrtm mtu runm. ts» ptr-< ttx pmmtt mt ttm, v» «B-«.v-rr. tu ttmm ms tmt dm í»tjst Prgrdnd cm Brsl CMSS v.r. Brnc, 151 -RO EXPOSÇÃO DO PNTOR COLOMBNO LP10 JRMLLO, N. B.. ft.»-ír.tí.n ttum mr» «Mftvü» nl # um «í-trrr» um CKtwln «ur 9 ttwm pr :»»» muuntl,mt um rs» rtr pr «tt\ urt ntt.«mnt d ltuur»m 1 mt»> m nrjtlrç t^mlwrtm».-. br. ;."--.- 4t ;.«rtt.t d v» d cl. O rr«s muyf jst dísprtntl gr«l tn» JJ trct nm mtí p!ál c» nrftv-"» d PM» s» ndc d rtst lmbn> llpl j.t...:::!. n B. f>t m»tr d rt f (nu jurd «b s uplr Em.v.x.ttu d c > - ". : «td tmnt vtlttt. Jrmlll é um murlht c nhtí qus cm ld Cnll ncnlc. «ndcv.ldtrdun m mlr pntrs mdrn» d su pü. nd bv drnu d prcmls. nclusv um blr d tud-. pr Br. nd «ncntr ltá msts d um n. Plnd d J.umlH. grnd pntr mxcn Slqucl t, m um cnfrcncl» prnuncd n Ttr Muncpl dc BglÃ, tcu s ml»..- n áttcs cnsldrçtr-s tbr tlst plctrlc d rtst clm..!.!..- Su bggm rtístc é bst ntc prcávl, dtcnds s rlzçõs murl- qu frm xpt m qus td mrc. llpl Jrmlll nscu m Mnzlc:. Pvlrcl» d Cl d, n Clômb, 37 d mrç d Flh d Cmpnss, cm mur» dlflcrl^d n» gulu ngrcur n Escl d B- s rt d Br b. chgnd cupr prmr lusr cn- s ««. pr c tus trb- h td» p:m t>t prêm». Vm 1!H. Já nsgrd pl tl. chmd p f»rr. -:! :.. : n-» DV.-í lfr Slqutlrt pr clbr>r»r n drrh» ds Bt-r!» d M- Tr--» d Chlln. n Chl. Dtd d um sr.» d cmp.cft ntávl um.:.. prft d d <-:--.. Jrmlll, cm su rt pst-p!c<.«ln", é rlls. pr xcnnct, ds cmpns» d u ps. SERVENTES 1rrrl,.rn-., l,.lr. PM.n. 4.,..,!, «KNtrl t..-,. d» j.4«««t... t» ; jnrl.j : U» t.l \rl..« J.. ll.lltt.l R» U ndr H.-nnrdt» JlMlflr,»S, llt>»ll»l». R«l nr»k«. tt cmrm d» ffv). n» < Utm. DL1H DENTST V. RO BRNOO. 143 ndr TELEFONE 43-TM CB DE SR: HSTOR D Escrt pr um grup d h strdr d tt.. f.4 um pt-"» d» ííj t t«fk«m tmlt^1 4 m Sm-f-.- nm» p^ um m mm 9%mWfmt mm ê»jtm, ««W dê mmé #.# %%& m\mt trwmrt t «»# « k mmmrtrmmm» mt «f tjfltmwwtt psm rm mmm 4 4t- - tt>t-f9»s» Bt»}»!1»» d«tt -< 9 («Mrs, fnntê r d» mt nu, m mmlt «r. ísmf»» -»»» m tt mtttm, 4 -?- rt ymmm,m «^th. ttmrtm, tn».»t-4.s pwdtdt t m»}» wttvm utmm, tm» mmlm mm-u s pjw»f» }, «ms m tytmtsrmmt t1l#«,-v mt» > t» x&ttvt-, tu 4 4m» %%%%% wm mtptm d» «td <= rt»; tt.tmt t rfm 4t rnn lumnvw ^W»») mttt»-»«h»w 9tfl»»»»»» m r^.f. d ftí»»!. uuw m vtdh rtrwm mu dwmm. h rtlw»ut t «ft.-»n!.«(«tm um?4tm. t»v«k4«j p»» <l» t m tmu4m r«mm ná ttt,pltt!.n;tj nt» ;,4.r,:-.».1»í ÕÕNr um mpl dll \ 4 Utftn «V», q« cum df ft!lt4»llffx,»» pt ttm?--t>t9m um usú tm 4 m»»!, cm»»4l««. Bb.-umrM tw tkflu» «c u sm «- t>,,s<«- n--«tu M.íttmf tm» um m«. su Wsfw» «t mr»-!!»». Pr utr ltt.».-.».«> d tlfjr, «tpll d» ps. t. um >Mc««tf-vt- m» mp!»» d burt«,l. ptíwt lmbtm n «8m«U m pr» cu ff^udtr»«p» m»r»«. n UmUrt d -mdrrtt»"» d -pístüd. d«". D mr-^tm JÁ ná m. qu. «tr fr»»t55l» qftf rt/t rtrstn u"t "ul rnut»". hrtnrl". t.. tkthd»/ t pn fwrtt p«l «pln» Mrr... dm rtttt ná pdt mrr. n»tursmrn. n bjrlv» dc-t rtg. Bt rf^!âl«pr llutrr prlundr d «t«pr qu.».." 0 r-.»n.:::-- já Ul ntld mlt dm. r tt» :»-... tn ld»r-u»çl r.«m:w--;-.l d p«td cp»rr»»f.<.t^r Ná 4 >»!.«: rrltr» prbmt c.>.-- pr nt cn. Nd há d m«u prrltdkt»!. dml sm prncl p», d qut tctltr d us t mbr». r»!nd».» d fr» t. Nd há d mlt mpr» tnt d,r- grupmnt» trtll d tdt mntlrus qu cmprndm prfundt t : ntcmddr d lutr cntr r. pr mntr fundmnt td-lc» d mr- -...tü. -» «u» :.> mlt g num, dsllgumd pr tds m ld» pl dfusã d nflu ncl burgurr ntr» dlrr s "cmpnhr» d rt" d mrxsm. O.trlnl prcdnt lvu á prüclpçá cnclnt n vd sd) strs U mpls qu sá muts s qu cmçm > «r. pl prmr vz, cnhcr dvdmnt m"xlm. mprns burgus, ss rspt, cr mult ms qulv» d qu nts s dfund cm mult mr mpltud. dsgrgçã n mrxsm é prtculrmnt prgs csts c-vdlçfl. Pr ss, cmprmdr s mtvs d ncvltblll dd dst dsgrgçá ns tmp qu trvssms ns un-ms strtmnt pr lutr cnquntcmcnt cntr l é, n sntd ml drt xt d plvr, trf d épc pr s mrxst. FLOSOF nsttut d "E Flsf d cdm d C ênc d U.R.S.S. 10b drçã d Prf. «4. V. Shchglv cmum, ntr s hstrdrs d flsf d éu XX, mltpur smpls ds nms d Mrx Englt. Pnsm ts hstrdrs sã qus tds qu dss md pdm mtr u dmtr d flsf própr mrxsm. Ms cntc qu mrxsm n só x.st prdur m nd s nrquc, cm crrr ds ns. cd vz ms vv ms vgrs. E qu fclmtt s pd vrfcr ns págns dst nv HSTOR D FLOSOF, lbrd pr um grup d prfssrs svétcs, cm. Shchglv frnt- qu mrxsm s nms d Mrx c Engls prcm n lugr mnnt qu lhs cb n hstr d flsf mdrn. E cm s utrs s, tmbm cs, mrxsts, trblh qu rrm n lmtd pr nnhum strt crtér mrmnt crnlógc u xpstlv, nm t puc pr qulqur dfrmç subjtvst dlst. Trt-s, pl cntrr, d um trblh bjtv, cnt fc, u sj, um hstr vv d dsnvlvmnt dlétc ds dés trvés ds tmps". STRO)LDO PERER HSTOR D FLOSOF rflt d frm sntétc hstr d dsnvlvmnt d pnsmnt humn, d sus cnhcmnts, d su cultur. Á vnd m tds s lvrrs Cr$ 30,00 EDTORL VTOR LTÜ RU SÃO JOSÉ, 93-1." ndr - RO DE JNERO tndms pl srvç d rmbls >4»4«MM»«« ««M».»«t»^««. m 2«m H^^^. -., V,» LVfft-..t» NOTC BGGRf íc DE NDRÉ REBOUÇS trjl d Prr n sué tctwuç»» tm sd».»fd pr Trís. mu 4«uv xrt. prtpt 4 nuts4 stt. m Hu»». um «r«íul d Prtd tmu «u m» pr p«tr.?. M «t «.<»mt«t»-!., ltuçs»? Cl qu grl «<> Mt» «l», ml n mtr rnnubt, 4 nu f m rt»í;!tv-;«, rnrutr d trd d«fr. Prttt. n.» «nt, r«fr:u-f< prlcpnl m-"-. ll<->»««:» ptt>l!c!> t. N rldd. t fl tu-». muu mn» nd, cn frm# «pd«nrltrr pl» (tds tt.! r - qu fucm. dr Pnt lt. «-.j,«. tl» lh«> mr» vlh d dsd prlmlr t..-cr» nnl Prr mwm.j,». ntn m Cdclr, >- 13 d J» lr d S38, vl cm fmíl tr R d J.r m n. D «cm dlt» f««. t:tr,. ml d um <clés n Côrt»» Pílrtpll, nr;ulndf m l-ul u Curt d Knscbr d l.- cl Mllr. usntu prç n M»s«Ru!n, cm rlun» trl, n 1 Btlhã d rlbr! nurrtsu n Escl Mlhr d pl!c- m 1S89, rcbnd m dtmbr d SO cn d n,-nbr mltr, cm p»l d lnn. Em sct prtu pr Eurp, r vlncm d studn. prmncnd n Kr. r.- C n nsltrr durnt n ml. D vlt R. m nvmbr d xrcu tó 1R0S llvm» cm»-»õs clv mllür». Em m dt últm nn. f nmnt pr cnmh»fl d ntnbrl d Exérct dc On rç» n gurr cnr Pnr.-r.tml. Pr nfcrmldtl» nd qulrldn m cmpnnlt. rctr»- «u & Cflrt m junlr» tlc dcmltlnd.s d xrct n m» d utubr sgunt. Ddlt- dnt ntu & ntnhnrl cvl, trnlnllnnd prncplmnt m prjt» cnstruccr d prt» «>»trd» d frr. ntrssd m dvrss mprss dss nttr. Em fz «m «- :!>..!.-: prfssnl t Eurp, d lá» Estml.» Und». Em 1S74, cm flclmnt d»u rmft ntnl, su cmpnnhlr ln»cprnvcl d smd». d prflssl d trnhnlh, ndrá nhnndnn nunhrl prtlc. ntrgnd-s nun^ nu í.-5.svj;;!í xcluslvnmnt mnrlntórl nn stud d» nup,t.í cnmlcns cll. Fz-«pulllclstn. nlnbrnrt nhrtud n.tnrnnl «t rmcrrl. n O nm, n Jrnnl «ln Rc- «nl» Prtcfrn d» nt1u»trl Vnclnnl, n Rvst nln»- -lnl. n prld O Nv Mund, qu Jsó Cr» Rdrlgts dtv cnt& m Nvn Yrk. Em 1880, nscrvu-b m cncurs pr prfssr d Escl Pltécnc, nd J& lcnv cm rknt ntrn. Cub-lh 1 lugr n clssfcçã fnl, snd rnl d Frntln clssfcd m 2" lugr. Tmhm d»s n dt su lntrvnçf ntnslv n mvmnt bldulst, dc qu s trnr um.1", chf» ms mnnts. Em 1882, mbrctt nvmnt pr Eurp, rgrssnd Brsl m mrç d n sgunt. Dl m dlnt cmpnh pl bllçf bsrvu nus pr cmplt. Cm bm póstl, mbuíd té & m- -lul d xclênc d» sus lléls, ndró Rblçs trn-s um nftltvl prps rndlst Ktndnr. Nnhum utr bllclnlln s mpnhu ml fund, cm mr dnnd dndlcnçf, n cmpnh d lbrtçü dn» scrvs, Mhh, n cntrr ln nu cntc cnm nun tds s nbllllnltn, nãn mvm nnns sntmnts ^nrnss frtrnln: 61 OTV0 BBO HLHO u vnc. Mlll tm 1.".llnrçn, fl mtmmmmmmmmmmmtmmmtmtmm9x^^ CS «sr»»!írr.«tr. «{ um pruln b».» qu»»»- d («r crrrs» rtlfv l -. pd«l m «-.jvn-s, f»m t d»mt»»m»p..,«, tnt,.», DOml» «plllw» fdbrn «ml» rpmr lstltuct d rbtlh «t Hn, pr lt»» "M"!". cm prptru»!: nl.rj nr «lüjp:». rfldl b prc t» m rvrs d» um» m4»l!> m j nvr bvt UU!.:.:..-1!.-.,!.»«-.»»». dft. cm ft blnt t-,u»scll d rtl» nu «l c-s- d» Uf.f. crl. K «-.<.-. â»-«ns bnl- nr.:-r» rdcl, «t <-; rd3» fgurrm :r-.":«. mnt Frrr d Msn «Jqum Krr. «ml» lré dn Plrlnln. drr. vu ndré Rbuc r.» - - d vm tvdd d Jrsü». ntlltnt. Edlrtl. -- ct. nt, nt..st. lfr,õ rm f um d-» «.rrts, m»»tnpr»«!» slntnr. q 4t -- grnd cmpnh. O 13 d m d» lll n- cnlrn Rbçs m p»»» tvdd blllnt!»: nu J n d 14 lltrlcst n d H. cnfrm,- su Dlrl. dlltn «prjt d nv cámptb, tndnt luçl dmrl prgrssst d.:-..: En prmnc c< m pnl cntrl ds»».. - j...".<->. m» gr ml tlrcllmn lgd utr», rltv» mgrçã, t llbtrdd d cmrc, llbsrdt d d cnscênc, t. Sl qu ndré Htbnu çs mntv-s fl mnsr qul. u nt», «mnstr dcpt pl rvluçã 14 d nvmbr. Nl ctu rpúblc nts d ms!» nd prqu nl crdll» v n» rpublcn»,» gun» ds qul». nss v d rprntnt» &( snhrs d scrv». qn prc, nã lh mprtrm grnd cs ns frms pnllttcs; qu cm d tud lh mprtv crt cntúd cc nnnl-. «d d r"r-,r». fss mnrqu u rppflbl! c. Cntud, nltrávl n»» mr pl Brdl, r.:- cm dps d 1889,» mbr» s trnlgnt cr rglm» d 16 d nvmbr, nl prd Jml» fé n s«u p»tld. stlm prssgu, s xíl, cm ddcçã d smpr, nmp»nh» pl d mcrd brslr. Tnd cmpnhd t ( mlll mprl dp»t» P»l» rvluç& rpublcn, nl vltu ml» Brstll rng» d ptrl, dpl» d» qn»» «ns d trblh». fr«-»n» t», dsngns mrl1 mt fm ns nfrmldsds d» >«lh!- c, cbu mrrnd, nl snb s m mquéncl» d dsstr u s pr snlldl. Su crp f ncntrd, d m d 189S, prt <S«Funchl, f lh d Mséslr», nd s chv dsd HM. E um lnn mplturnt» C6mvdr 1 "r d» Dlrl d» nr «n «sr»- "-> vu n xíl. ttrlt mg» ms d pt - «buc, Tuny J. mér «t Snt». Rngl d» C»t» - t t smpr dnd mt t studs, trblhs Pl»"J» qu cntlnnnv fsr, nfl» qur qu tlvs»», «W tugl, n Ernnçs, n m», n Mndlr. côrc d»» " blms plítcs, rds t nomlcs qu ntrcvnm» Brsl n cntr í«t" clcv smpr prbl»m«d trr,.,.. Engnhr mmur vn. hmm d ngc», mtm» tc, prfssr. pumcu.» tds sss múlhpln» M»M«" ds dxu ndré Rbn««mrc d um grnd t"rlt^ gvnd pl sbr P/" "[ dlcf nm lmt» «. plhlln, Ru br nuh^««brng, lém dn «««^f snrsn m Jrnl» - «W» numrss vlums «rnfl, shr» nu»"b» ní". lnl. cntfcs,»">»m c plítcs. U4ju-4V RETROZ LNHS, RETROZ E RMRNHO Cnscrtm-s c vndm-s MQUNS DE COSTUR 97 _ RU URUGUN 97 Fn ^^mtyr.f DENTDURS DE PLDON QUE NÁO DES- PRENDEM D BOC POR CrS 500,00 Vft ^ [RS^ Dr. lldrr. uxccutn pnrn bcnp mu» trllflc, rtt.t tlgç& nrrlclts. ^^ d.vnlvc. dlnllm cun n clnt nsc {,J 4Í{, t: ltlstlt, hcltnd, nutrns»lm, putmnt d«l»"»_ fl. (j p;l trblh. - Próts própr - rtuu Bftn Orst.vln HO. Tt - Em frnt 4 Estuçí Fc. S - lç, Dntlfrlr.

11 1 ftls..^...^«^m^»»» «Mu.. > wn 11 n r,n.-«-.«t-tttttjt-t»»^»»m». n.» m 00- ps mdrn stá nfrm: j-lh vtmn hróc mt^rnsm.,.!t}nt d? -.. fto»0f.., ltln H».,r,r nft» u.w m t., ;-.4»t«%0 «O t., K>4 rn«. «r«t, d tã tttk tm dt. tmtr!?-rfttm» d. u 4»r d frt tw n t^ts tfwp d», -t» u-ml trmnto.--" r jur rjt«s qüít tt» 14 fm rl. -,t^ttír, 8?. y f, 4Hfttttt». n» JL s m ««. jrtícm «-ttfjíífftttrínw fn.j^ámllr qu«há - tu rmm rnl TMt% W «««l» d mm. tm lg qu >jw? tt Ht3»W!»» -tmbhw 1M - r.f» SO»«,mí«0 ttm jr tun ftm rf«n<. d grnd pr ^Bfrtsnn tíhtln lykmd. O t»m» r ^tj -tnt Wlw f-tf f? r Bm» tn ^,-^u-r,»- 81- s».- m hrl.1 t pkbss dr lbrtskjtl n mrc d O r».! prâçrf túlvu nt/!: "P-. rttr rju»t> n m l «ru-, tn cl -4 tscl. tnvtl m t<rt dt mprssnr vt rcrd nrtc-mrlc-. jjf c COTlVCí Ot CObH rxprj tntl- j>.\.:r,r> -»mrrtc:t. Wnr-d- rr. pr : ísrr ôrw;d.»s"d9. m mg p-» má rttnd tr- Ss» lèsfí pms nt-, cncrnnt á épc Mlr, prctku rápdtl trr4l prspcz. tf rlndc-s u prprágrf d pm. TPEÇR ELTE l»«rt Dwtt-V» M»»4» tfd» tnt.ttnr tmmttt. t rfrtr». «-«r mt»m» rnldr Btrrrtc& Ru dn rlrt SS - Tr. ÍS SM - R mmrmmmmmmmrmm^m^^ RO HUMNST BOM ESUS tm-xu utc - nst tt j un r. rntrblcl mtntl Crt l.r 11 crc.nzu. ll r> «n t -!». (8 Crlttrl) F»: «<.«r.. td qul qu «cn-vrm qu vêm sus publcds tm przr m qu lu f blt d dls- tm, cbuns. ns X"»m qu públc fl ml nu l.-ldnd. br». O qu dsjm è Há qum qst té rtmcm d pulh. Outrs. nt» fscrltr,, rscrvm pr nr cnhcds s.«frmpts qusls s sluçõs, jul- m pr l», crtds pr slr.-lj. sus últms tm lntrs! nns brs fm cnhchrt.. u cm tnçf. qu sm "u. crlmcurlfl.. jrq» 6 d» slrncrf su blnm d nsss mnlrs xupr6»«dv sr d cnt: dlvu»r. pr td» r- ^1 dr ", n«trá. sntd tnmd d n«n nnv,n"n d ncctsld-rlc rbslut sfrç d tndí -r prn trns- "> rwn Brsl num vrd- Jrdm, nd pmn-f-s Ut. Vld n^«nnn "n C3«rld trnbllrtnrcs. Pnrn ím tv nrcunrr dp cm TOdlr mchnr s "stnltd r- (Udnrls J qu brçu, r- -r Cr\ n Mnld m-rssü rmv n pv d trtn ns cnhclrls c rnnnn- E. r»"» trrn, ltrhr/wl-tr nt-nnn. sm "jn dúvl ln»nr nrnpmnnl. «Pluprr.n:» brp» t- 0U,P3 «b mdd "rnm pr snhrs ^t,- fznd, á ÍU CONCEÇÃO. SMUEL ft 132 > NTER0 m^^^^^-^t^^rxr^^ PUTMN Um- "Um «M» dt um, tpmm t LtWnt nt m Má»u1.f t rlcflfttü.,? m um t-utu nu n., tt»,r-.t:.-.., n» mtutt n«m lt.r.h s ^.,.8.9». gí n.ír : ). g^rt ttírtrt m jrmt.,11. 4j««(n "tj pct«- cn4g --POO-M «JtllO "ll»,.!.!!» pmr- fr pí sj. g.;:.» toltt.v 9,-::.!.6.«:. K»» rtun» rrr 5»4«á«t um» "lfrt»nt tnrn. tt. ttr un «.!.-. tt t-,-c:-..;,..,-.-r.tr,.«.»,j rt). j tu d tl» d».tutr. tt lg u tvtttt-s tsttt tm rtr m tjtm. Btln -...:>.,.: ::.r..»...,,, n.t nrt m< <«.«;.» ntf pdrm mpr-ndr.» njt» ttfrnç culturl pd-m mull :««r nltd tm tt ftttncl ttx. trnt urrrfkv» d httl", NM V HHfKTU Ut» NOfSOl MMHM N. MN4H.mmmmmmm^mmmx "Tmpuc, tríl" cn tutu mu ml "qu prt r-. - r;- um ut < "rsg; tctnu" cm qutu r prt qu t n lnt Sms ctt» pr qu qulmm $ r.» dr»:.» Bubtms qu btm pjuv do» t..-.:-..- h ru d lvr d r turm v.- ddrmnt n ntr t$t d pv. Y- prtnt, «u.tpt-1 trnu» dc "Td» hrrtu. E -..::»:-,:- fütr rp cutcct «br lltru r mrcn, tb -.- m. n tt r:n dt t curç d cnsm c prduul um nv rdnt t-ncpràt) dr "D gvrn". pnt d vltt d pr-.»... tt qu prt ntr --<»u crultlcrc -- "spclmnt n-l qu trt ds fgurs rcs, st ttud é d grn dc mprtânc. ]â qu sgtms nss pçs d «mç., pr r Mfjumt. --, :... fntts d ps. mr prt ds -.m:rtcns rr:nt "Tmr tlmpltmcnt d xprcjsr-s mpl nttnsmnt. 8tnt "Tmr" d tdntlflcr- cm s s:ntlmctts ds msss. 8nt "Tmr" d qulvcr-s. Sfnt; "Tmr" d tr prfcu". K-.- s& plvrs crbs, ms.::.. utrs nd mnlt crbs ls vm d um dfnsr d "E rt: rsultd? Brm. x mn cnc u s "Pctry" dçõs d mgzn c ntâ s --r.-, s s! pd culpr ltr nrt-mrcn und dz: "Qu ps v pr nfrn. Pd- :r mut b, ms nã cmprnd. Dcm-m t<m nvpl qu sgnfqu lg pr mm". E -.-.m cntnu crcul vcs: s p:tns srr:vfm pr > pts sã rcvlsts pls prts (s c tts tm <m prt culp dl»s) nss vrs mrcn t um mscl d sldd, tcmr, crbcts tntrlctun<s. mprssõs suprfcs d? sntd mtfíscs. Bst. Tnt mundc prvcr vômts Whltmn". grl, prcupds mult ml cm r lut tú. thl.n.. cm s prblms tórcs ( p:àlcus, rssntnd s d (lt d mstr.á. prmr, muts nfts pdcr. trnsmtr sus..nt? d vst, num lngugm trtv. ss é ms fcll pnr s técnlcs d "rtístc" plnv. n fc llz rprcft dum grnd mstr rvlucnár. Cb-ns tmbn nds mllltnts rvlucnárs, sbr cxnmnr ltrtur, chmnd d squrdn, dbx dum pnt d vst crtc. E clr qu n sms crítcs lt rl. Nsss pnõs nft sft ms qr n rxtcrlrlzç& d mpr-.sft qu s msms ns currm. Ms. psr mrs mdsts llmltnds qu» sjm. c. cntrbum «n dlscussft m trn dls é um uxl própr scrtr. Pns nlsr lnd mnls ds lvr- (.3 Grcllnn Rnms "Vdns Srcns" "n-rustln". nts msm d lr brs d :írd scrtr, Já mds mus, ntlcüms d vnlr, cm Jrg mnd c Pdr Mt Llmn. lnvlnm-mc ns mrr tmcttrtm rn Of rurm _ s Um»-#.. nls rwus m mnt t r«rvdm O j«<: VO-ré,-5..,-;t:!-. rtvtcupdo -..: Bt Í.ÍU KUtc- t» J»-f,-t:. p Crf?,-...Cr...> r)ut O pfupnj» ptt. pl mn» Ot :!.«;>. í.- srl.trít!...fllküs d -=:, ::.:r,j O SS unt Tudt. ctm fcl n- Ur. nu-» p-t nd p g. rwtsclnt u nctrtu drumff. vlh cn t-tv.t ndduttt d bsrí t. -,,trí-.«t-..., cmu s «mt Jtn Kwrd : -.. um d qu dr nn < crrçã: "O hrttl dttl d» nr > mlhtv t mlhòt. n um fnfr mdvldulut., nà é um hm«m pr tttr mstru. m t-cmfc» d u».»».r.-!-.- tdn ptl rlt d pv d qul frm» prt". 08 flerom DO M» \ U8MU R OM msss - gurr tul crtmn t prdtnu t stá prduln d dr>mrnt«- u qut d» hrós cm mrut- Pódt...>...;:.. rm numr- ln cntvrs n >..- O lnt), pr mull tr mr, cn trrlmtntc tud qu s dst tbr dttru!çâ d ndvídu sb sstm rl-.t tptl qu n-.l ntlc DMOnS.:...:- ::>;u d n: sbr T:r d ftclllr, príd d Plns Qünqüns s r Un&s d ultm qurt d jculp. PrduüU0 durnt durnt gurr cvl tsmbm durnt s n d ps ddcds cnstruçà d lrlllsm R -rn...- lut mundl dt hj «- trznd smpl.- m nt; á prmr Unh h rós cm mss, u gld cm ::::, t htldrlcs jà. CO» m Khrtcv,::-...:.;y-: Lnngrd ulngrd. Ms nss mérc st prduznd s sus u.:<>.- d msm mntlr. cs sfut D r Mllr.» s:us Cllln Klly um sm númr/» ms. Tds nscds ds mtsss, cm é dc sprr nm gu r ds "N...um pv. hmm sbr s msss, ms d :..r.-> ds mss". cvm dss -- E gr, pr um mmnt, vlmms nss pt mg: "Els, qu tã tnbtm d pv, tm "Tmr" d dntfcrc cm sntmnt d r-.r,..-. E qu tc n pnt ncvr..]lc d pclcnt (flnd ds p:ts <m gítl). prsl mdrn, cncl- «mnt, ct nfrm nfrms pr f t d vtmn hsrólcs. Est gurr q: c tms trvnd s st prduzlnd. prc, prdur.lnd m grnds quntdds. Fuftlrá pcnt & cur? ctr pt su pr pr mdcmnt? S fzr, pdrms prdzr cm cnfnç um vrddr r nclmnt um tts-vrglmnt vgrs d vlh rt lírc. xplcd su vlr. n bt s. dmlrt.!. t O: ncll n. "ínnt" cnvnctdm, pr usr um crrnt xprssã clnrnrt-.-áílc. Mult vr.s. qund tnlvm rbr lltcrur brsl-: llrt. cm cultrs u cm.:lmp.- ltr qu d ppts uv dccs llrmçr. qu O cllln r um ds mh:s. u prmr, ntr s mdrn scrtr s brslrs. Mtn Llmr»:-..nx-,. Orclílnn, psr d :crcvcrn su rngugm plr, cr c.rclsslm. Clv m nssr^rn. d "Vds Scns", nrrnv-m nsqu v! cnpltus d bru, dlrnd qu té stl cr.tpnhvn. cm um pdp frm dnvcl.t xprssft nrrcf d tnt slrl mnt d nrrõtn trnd símd ns tlu.t r, trrs m qu Òrcrn nscu. J& 11 nu-tr b ns d- Orn!- lhn: "Ctós", "" 13rnnrd". "Vds Scs" "ntut"; 11 rs, tnd n mtt pl"m nttr--l7.--.d ds nltrrs d "BO. dn Cstr lvs" c d "Z-nr". julg qu ls tém rtá Or... _tf - j mmmmmm^r^ CSM TRBUN POPULR M» w»^mt^t»w»t<kt»m«^ J-»-»»--» Dsnh d Pul Wrnck - 1 wm,_j V N\ O nddr d Cntnnts F.éttt mtm m rmrtl d» dtf»dnru d t..!t--«u í-..vl..:. O ttutm trtttttvl, tt> m.uvu.1. mtt tu» > m tttt K «4u. num tm mãm ch» ttt tptm»:»"-> tfts <". nv»m mm fumk» lumllw Ofrís», «<» dlturwt nugurçã tt - lu d tt». du? qu. "t um UUtv» rr«u»» r «t;lntí.<í.c Ult O hsllftwltf -drt.» mnt.--.. tu m. rtun-tuur "td vltt tt «fsddr durm lm m qu l f) mu ncnt,l < : : 5 t- u!(»5t». «. r vtrtt.- ftç d. QurlrtM r «m rt-rtr burgu. V. m U>rn. tttvdrnr. rullts, s drrcd d «u «.!ír. fn d rumrwt um»rm» d> gurr «mr "tutu qu" tt vltt pr tvtr. Ptnw» nq n t. ::í :..»». dcprvd». tí ut»dr btrl. vndd km r» d mlnntt dlg ll rl! - prtuguê su prr clvllud n Jcnt, grnd burgu "ftn tt tlttc", cm lttu s urt d cltt n mmnt hslòrc. Nà tqurrcu ntm mtm.»:;..-.:..-. d rlcrcls. dvtmrlud pls dl burgurst» dr tdcr c nmc. pnd, m cnt s t cm vd mund d Onçl Mndt Rmlrt dsprtct pçà lu d Crls d Mt dr d ---. fgur lmpátlc d vlh fns d Ml. hmm d utr épc d utr fbr. Eç d Qurós pntu l.p :.ndrd d burguês d ;- cm l qu.rt n Vr. tt r-f Mtr.d. Nm hrrr à clvlutsc " m tdl d vd. nm "bl- d Jcnt, tcmun 5t"» dcrsfmnt tsuls d Ctlt d Ml. Nd ds prvr ts dcd:ntlrts d Bll. O hrtrnt frlm -.-- srrlt ns lábs, m bt. crçl snstvl, bls ch, cérbr t-r tmd, gst purd, nstnt rxul rgu» lnd pcrftltm:nt. s p- ns crrnd mund. Frdqu Mnds, nddr dt cntnnts. ltrtur d Eç f, ssm. n ltrtur rclcnrl suhlmtnt r: j clnrl. N prgv d- tp clmnt d ctss: qu stv dnd tnts rsultds ncfftlvs. m btlhv pl mtlhrntncnl mr, dss msm clm>. rlstrrd dc rç cnfund- Ctmtrt t «m truturtt cmr..-,. rm ttrv m cttt n tt fr««s d l..» fõ4» tt m ííc.c t,mx,ttmxt: tm\x»t nuu. rw P»««n,., nllí.-.::» n r» rpr»tmd. O pg]g durtrut num tun WvdtfrrvK t»"l cum t mund r d rd.««;<!«-:- t«s ntâ qu Eç ml ttt tt lr» r truü d» tvrruk», rnuíu m cmm ll.l. dt Frpt» tt «mlh, um lltrtu ml t qutrltt tt -,... prt gu - lmtur» qu bn ct m qu vm crnr hlísuttv j«r gnt drmr ctr ctunth t-:--» tt br.tt ltlnlft Eç ft«luru dr dr cs cds n clç d llt. frçnd- tr dprt, vr uvr. O murul d» qu.- tr vu r vv, t ---».-. l rnà, s "bl- d Ch d, rutcrt r.,.-<- - ruç.-. JntU Vrttt. rpmos burgus ttxrl.»»u flgum - Ot>nçl Mr,ndr» tmrtf. pdr mr, llp. J % Eg..hbj-..:«pr m Bu;tl, lncr, cn r.: ccl. Crls d Ms, Luls. Ouvrlnh. C mn Publ. Juln, s> l? : M«Edurd. nchm d pm r:..r dc -- TtfdS» SUS msér mrl pssv dlnt d ltr, mplrd» mtnn... Erm sr-td. Dl rn d Eç ds Qr.lrc. Ms Jã huv ttm prtuguês. J Chg, qn prtndu prtr c-uc nl d Eç. s» nà rt.r r lh dstrur td br. m:n lr.utltt m vt pnts. N& t nd dt. rn vnh d própr cntct d rmncst cm OS ZCttS ;::: -- COm s.us cncldds. Er s dís nstu!, r. msm tmp, su spd r rm «mdur ntss cnmbt d smbrs. lvrs d? Eç dxm n ltr umn snsçã d» lns-furnç, d dr qulllbrl, d dcdrncl d burgu»!., ms tmbm cnm cm um r...--.:.?-. ncnl -- cm vlt d nfnt- d lrscr-klblr cr mutpltcçã dc Frdlu- Mfnds cm dmín ncntstd d burgus. Um pc-spcctlv qu s cntcmnt,-- sc ncumbrm d mntr n trrn». ds css mpssívs. CVL E MLTR TRJE BEM PR VENCER N VTD CS DRO LFTR SOB MEDD Prrçt» pnrlrr Vrnd» k rttt p-tn M»rtch»l H--rl»n.» nlt ru» l.rc Tltnc: 43-ZWU p prl ml- r sfrmnt? Rcrd-m mpr d lmprcssã qu c-usnm s ôpr/ wg- Rbrt h.ícrr.c Dlz-sc qu s.lvrs d Grclln s trlstrj. Ms qul é l n:lns Pr 03 c«r nts. cllltn, r.cu vr. s:r vnd s.s.lt cm su rup sc cnrrjr.m K> msc 11 lc tln, pr xmp s br d músc lmu.-.-.v:--, lvr., cz-ns] d < j :.-:-..-. mt dc tntdr? E u tl dzr cnl.c«r cs mlsrlns d nrdst., cb:. s scrr.rrs cm n lguém qu Orcllln scrv sft nsuprtvls. Julgm-nts b cl.clr;.. Pntu-nt t sfrmnt d clts mrdl rbr fácl dc tr cmprndd tr zstí, mnrurd, frcssd ft há mtvs muslcrls qu s Orcllrn rft pdm, c"". é cs lm prqu- é um lc-nm nf- pnds. ncmprnsívs, u d Hr.-sll. E ms, ft-n- pn-! msm prprjr.nrt n «csm : «tt tmprcdc llírntur. Dst frm crrr dn trm muscl. s rptm cnstnnt mnt n - tr sbr u vdu r n- cndu d c-ls flts. Grcl!n xmnr qul sluçft ds: nft tnttu nnd. n.-.t-vu. d Jul-;2r s clss dvíms prqu Wn-nrr fz cmnnnlnr múlt!ps prblms c::p:ts..:.-. q;-- vu, qu tc.ru. cnclur qu um mulhr bc ls m grl, n cd prrngm dum Muts vts tm.", mprr, qu snu r mtns drm d, slm nft pdr nunc cnfccnr um vc:tld f ml d l, dv trduzr mus cl- mtv qnc. nturn mnt ljun- qu. sc n6s íubssnr c-cr vr nnrdrtn. G-.rcl.n dv tr um nvl». lrlms cm ". sfrd mult pr c:!?r cstc-. f lt. mnt j ct nt r spcl d rsm prsngm. s (r.. vr "n-ustl". E m lnhs, Tud qu rscrv O:rc.lln Nft é trnhrvcl.u tlvz crnl drm dumn r- qu níl sr cnhcd pr qur. Grclln nà -cj slnd dn cls-c mcd nrsn-1 tm dúvd, S pv nrdstn ruc s lr EU«tS brs, dl- pnsr. E ss pnsmnt tm OrclUnt. fz prsngm ppulr cm! tr-sc n tn d mbnt p-1 Dtr scrt s br llslrs. n- br. mr.v ds qu. t bllnnrt mut nftn c-rcucm ás rtrt frl dc.-,u vld Pdsrln. sm dúvd, qu qul é nm (. tm c:rqu:ncl. Rcpçt-sc cusnd su rprcd- /!Í7.mnt durnt muts ns. s "dr.rcs" mnt vrs vzs n trnscrrr d trm d nvl. drs 1 r? br.-sl- [ vc?s nm pr cmr. nt: qu mutns frss, p:nsmnts ntrs s rptm Ms. ltrs, cm hnrss ::?çôc. tm nvnnd públc ls.-.r cusm Grcllnn d nft sr. r.rs d """zí t-. puc brc-sc. nt:, tds s scrtrcs hnsts, dmcrr.t, p - cm nvl frlvl»3, snsus scrtr rvc gll. Hft ("n cxmlrmcs nsrn própr vd. pmr.mlcc. Os dtrs lntcrrsrt". r-m su vrdn têm fl n nsuprtávl, nós mcsm- r.-ptmcs mults m prsp-ctlv. Hj. sus pns, Julgu.nclvlv, d psd c cl c~nrrrs & ::-u:í:. d qu gr-suts brslrs, um nr- Rrnd prcp-nds dls. vttrnc d lvrrs blbvtc rfsvcr tnt mlr tnt ftj nft só dvm dscrvr s nr- Ms pr nc- pdr-r ds- vzs n3-cs pnjrsnt - cs tft chs cm ts brs.... rt-. ;n,., fí ,v qtj tds ccs rptr- nt sft bslutmnt dén- cntr s bndds d mr. Ffrmnts ds qu lutm -. "cxttlltrl Ms, sm duvd Os crítcs ltrárs qu psrtn- nf vnhm nprcgnrds d tlcs..gu- LTERTUR E VD [M. nrrcssrls pdríms dxr d flr qu n mnfst d Pr- ""»lp fn nr frmn p.llrl, r\ tr-1" NXO Ctt Cmunst d Brsl lnçd Nnçft, dnnd p ".n Jllt»nt» rvlucnn<rl. nl lvr d rdm d cnvcçf d Cnsttunt, dfnln "t tt cmprpndrlns t?rf]- d s rums plítcs d ps pr um vrddr dmcrpcn rv m rnl lm 0. E prtun lmbrr qu dclrçã d prncp» d j0 métd dr. "Przndn nrnnngnnrlr Cngrss d Escrtrs rlzd m 8. Pnul, n n pssd ndcv pr nss ps t vlt lgldd dm- n Brsl, p só «t rn rfrr-m nr. nu ns.» s pnrr, rtlcn. Qn mlhr cmnh pr sn lgldd d qu trr, ns t,«m nlh trnt. ssmblé Cnsttunt. t 1 «n-. Os nrtl-s pl rs»n»ld Os ésrltr cmprndm qu sm s nrnns vs m» jjvjgfj!= T d "l!.l r,t.-p,,"-{»: c "TT-T-TT- tv-, grntd. Pr lj nft & pssívl n tvdd públc d pnjumnt d npnlft. Sm lbrdd nft é pssívl.bunur.m r.lc ""««ssltrlfn 5.mpl(,5 d m «t c-.d rrtl-só num ltcrturn rlcn d humndd, lndpndnt, nscd nrtndlm brcnr vn-.«p»w»m.j p ds sntlmntg d mnglnçft d ns pv m su xlsténcl lvr. Pr ss s scrtrs s clcm, hj, fvr nls?p hu.tvn ^.WlÇfs tds s rrnls u n«1 ""^ nplnnd"!» dn cmpnh pl Cnsttunt, cndlcü fundmntl pr 1W m%. scr1-.n rr llnu «1? <l0 "mm çf prfund - hstrcmnt Jnstn d td pv, cml- glldnd dmcrátc qu» qul Cngrss rclmu Prn s scrtrs hnsts, Cnsttulnt rprsnt nm spr- üblftlvnt. rln»!..?m ncmnrnrllrtns nh pr grntu ds lbrdds qu ncsstm, ntru RS-» dc nn«s mnt s- ppln qul pv sbrá brr cmnh pr dm crcl. xltêncl c n prfssl d scrtr hrnslllr ctft ^r\[tt^< ntm lgds s luts ncns pl dmcrc. Es prqu b sr.rltr nã pdm fcr sprds ds luts pln Cnnttufnt. rvlucnárs, m Esss luts s prxmrã d pv, lhs drã xprênc dmcrátc O nrqucmnt (ln sun» vds cntct d CS PEXOTO ntrsss sprnçs c rlvndlcçcs d tnts srs htmnns Prtcpnd ns luts pln Cnsttulnt. scrtrs VEN S hrsr cumprm nm ds «pus sngrnds dvrs pnr mn PRZO: prnrl cnscênc, pr su ptrln pr dstn du cultur....,. cultur, n Brsl, ncsst d lbrdd, d l qn nwnmm su prgrss. Pr cnqust dss llbrdnd. prcs str n nd d pv. lutr Junt d pv. Vuc n rnr.h, n hnstdd, clrz sgurnç í ds prncíps lnncrtcn nn Brsl s» prsntrm tft vj. dnts, pds m tft grnds frçs ppulrs pl mrch d hstr, cm n mnfst d 22 d crrnt, lnçd pl Prtd Cmunst. Nl prcs sr crnunlst. nã prcs bdcr sus pnvlccf rlgss. plítcs nr cmprndr- lngugm d mnfst, mdtr sbr su cntúd dcdldmnt pr cmpnh pl Cnsttunt, cm mlhr mnr d lqudr s rsts dn fncsm n ps lvntr um strutur dmcrátc pr cmbtr nss trs, s nd çõs d scml-fudllsm m qu vlvm» c tr mtlhrc ds pr ntlgênc brlllr, "H18TOH1 X) PT1DO BOLCHByST" Edtrl Vtr lnçrá, mult brv, trduçã d "Hstr d Prtd Blchvlst d U.. S, S.", um br prm qu Já t ncrpru tsur láss d nnrxlsm. ltur d3er1vr rpsunlu um uuv p-fmlu tl cmnt tórc d mnrxlsm-lnlnsm, um rm tórc pdrs pr clss, prr, un ds lvrs ms ntnvl qu cscrvrn nst sécul. N su nfrm plítc. "Hstr Prt cnlhu ltur dss pr dnvlvmnt d nívl tórc ds mmtnts munhns ssmlçã ml vv «crrt d» lçõ. hstórcs d M nlnlsm. Nss br» s ncntr, pr xmpl, grnd cnltul scrt pr Htlln «br Mntrlllsm dnlél mtrlllsm hstórc, mgstrl xpsçã tórln d dlétc, d ntrprtçã dns ls grs d vluçft dsnvlvmnt d scdd humn. M90lTnES CNDDTOS DEPUTDOS O Prtd Cmunst d Brtl, pnrtld dn clss prr d pv, nl pd dxnr d tr m u sl grndb ncrltrs brslr», cujn br s nspr ns luts, ns sfrmnts m tds s drms d ns pv. Orcllln Km», rmncst d "ngust" "Vldns ScnR, fxdr d um snhr»ml-fudl típc cm prbnngcm prlnclpl d "S. Brnnrd", mstr d rt d scrvr, f scnthld pr cnddt dputnd pr lgs, su trrn. Mntr Lbt, crdr d "Jc Ttu", fgur smbólc d vd d nss cmpnês, mg d nfânc dn ndlscnld d Brnsll qum scrv tnts lvrs ncntdrs, 6 cnddt d Prtd pr rprsntr S. Pnul. Jrg mnd, vtrs rmncst d "Trrs d Rm Fm1 "Jublbá", cnsgrd nutr d "Vd d.ulz Crls Prsl" fgur tmbm ntr fl cnddts dn msm Estd. Nnhvm fttld dfnd ; lrlts ntlgênc (lgn!dr.d dn cultur cm frç s prncíps d Pnrtld Cmlstn. Clr qu ss Prtd é d nv tp, cm d.sst strglld PrélN, fg n8 qudrs strts ds vlhs prtld plítcs, sgnfc um lrg prfund mvmnt hltrlc qu s ncntr nn vngurd ds cntcmnt, scs cnduz pv pnr cnqn stn d um vd lyr «rlmnt dgn, pr um cncpçã frl-rnl d flcdd d justç, pnr ms mpl xpnsã d cultur. UM BTZBO E O GHN1T0 D 01CMT1 SOCL Um trch smpls m xprssv é st, dc lbrt lhy» Wllms, dutr m tlg, pl smnár d lrffrd, trd (lãs sus lmprsuõ d Unft v t "Má vnt ds ns Bírvl d pdrnh num btzd n ld d Dlknnk. Num rcnt suprltd, nglnd cm lnndlrn vrmlhns, s ps sgurvm cm rgulh crluç. O prsdnt d Svlt lcnl cutrntlu-!p cm ls pl nscmnt du flh numn nvn r l luz frtrndd qu mnhrl prn mund. O símbl dl-tn f um bl d snlft prsntnd n pnls cm rcc.mcndnçãn d bnlnr crlnçn cnstntmnt. Em sgudn um grss vlum d Knrl Mrx qu "cm sus dnts frts l pdr dsd cd rr grnlt d cênc scl. M V lt O fl cbm d sr sguntcb lvrs: "U.. S. S.", um nvn cvlzçã", nvn dlçl dn Clvln Edtr, um lvr d Sldny Btrl Wbb, sclsts nglss. Sf ds grsss vlumb ddnds cnhcmnt xpllcnç dn dnncrpln sclllbt nn U. H. 8. S. m dfrnts tnns d su (lsnvwmt: "Rngr d Dnts", d llyrl Wdrly. rmnnc. dtd pr Ltur; "O Julgnmut ds Crmlss d Ourrn", d. N. Trlnln. ndspnsv] prn n lucdç rspt d rspnsbldd crmnl ds hltlrlsts sus qulsllng, Td lmcrntn dv lr ss pcnpnn lvr m qu s ch tmlm n hstr d prcss d Krkv, nd frnm Julgnds cndnds nvmrb fscstb mft utrs d trcdds n Unã Svétc. Jsé Lns d Rg ntrgu á um lvrr «u nv lvr d crôncs. Rubm Brg nunc nm lvr sbr F. E. R. Cmpnh Edtr Ncnl "Tllyrnd", publcu dc Dutt Cpr" c "O pstl", d âhlm sch.- tl B-jH» fm m. ls qu njudm pv vncr dvr. (tr prp.ds pr uxlrm pv rccnstrur cnstrur, nv mund qu vu surgnd. Entft vrm qu pn qu prc trstc d grnnd scrtr d mrt dn "Bl", qu- trt vu un?,ustl d nv frnc»- nd, dn lurbrl-.d c nflz M r-. sbrá tmbm crvr clrs lrcs. rlsnhs pl«trblh cnstrfv pr ml du qu sj snd rcnmpcnsd. nft cnstltuc nrbrl nm ruhc ngrl. Grc.lln vvu uns 50 ns. Fltm ds. El v rcbr hm-n-.-rn d sus mgs dmr d rs. Ms, lá lng n nrdst hmns d "Vld Scs", nd um scun-p su Mrnns s Rmnlhs s lmbrrrfl dl cm mft. prqu l xõs s:u drm s lhs d pv d nsr trr sm u rccl-rsr sluí p?r u» drs, tm crtn d- nu. n mrchn pr-rssv m qup t ms. hs lr» snd grdtvmnt curd. Nnhum dcumnt fc nnhum ns psd ms-td, í"rl cpz d pntr qudrs tá vvs cm s qu rtrtu G dun. L:nd Grclln ns slldrl- 7-ms cm s drs ds sus prsngns, crsc m nós v>"-»rs d lutr pr um vd mlhr. Prn st crms u mdrn 1trMrr r--,lllrn tnm cnc rd. E dv--s luvr tvm«.d- rjtl,p. dum srtr n humn c-" Grnc1nn, up h-rn s scrtrs Hmcrts nt-fsclsts brsl>lr"3. CtrtWmsmV k"j4dú L-HOO?7t.; Jtnf» JOSÉ GOMES PERER PNTO Bchrl cm V ncs Hcnõmcs Cnt t trblhlrftns c mrcls - Llslrç fzndrl V RO BRNCO 103. l" SL 8 Tlfn U3--Í426 HOMENS tlsstá Sr-ÓRft vtthts; FCRÃO NOVS. TB/UHOO- f OFCM tstctttrtn VEND, 147 -!?nt!m- tt CMSS SOB MEDD

12 Put TRBUN POPULR twff»»««"»" ÍM «.»»»»w«-»«»»-»tm,r»,5,,:^.,ct.«.btr -- rrjrlnntr.-.n.tjjjmn--«rüluuufu111 ««.«,,^-_.-,.,...,,-_ " Grfc Brs, mdl d rgnzçã técnc d trb tu\m vt-í, fü-r «frlgo, d nd vm 9 mr dsss «>brs çrtfc, «l» dámc. plls «Utr fm, fxpt-blt M l.».»1.!-- d t.r.u»» UvmrU t fltl? Tdut tttms lvrs»» ml vrd».»«!-»», vrddrs brs prm», lguns, d ftur gráfc _«m, um grnd pn, dt«& nnt é d tns clr, ds fcns «l J»n qu ptfdr pssr dsp-r» cbdu, m» lm grnd Srlt rl Júnr, â ru Pr» mprtânc, -».«Mr Btr d Ml, 38. ps!».-.;-..- qu l nflu, btt» l t «dt um lvr p fcmnt. n ;»-.-...«d d, cm trgm nunc prduç&. Tnwm rj» nfrr 2000 xmpl r». pr scr fm d ltur ds brmlrt. Pr xplcr cm pd w s«.»n»-t!!-.»!»» mn«tw um l«t rtm d prdufr», vms rvlr, hj, N épc dmcrátc, q vvms, trd qul q trblh tm cmcknc d su própr vlr. Os mus trts, s njustçs grm spírt d rsstênc pstv, d dsntrss pl prc(lu:ã. Um trtmnt msts, u cnsst m vr m cd trblhdr um prcr, rcnhcd n s cpcdd dc trblhr prduzr, stmul bc _-_- - -_- - --_-- --_- -..._-.--_ vzntd, dsprt sntmnt d cmndd «"Cnvncwn t qu trblhdr é tl ft cptl ms mprtnt d um «- ndústr. Dnd-lh máxm ccn-t.r ns nvnhs fcns, rnrmrz- s n.ss ntrsss cmum." -(PLVRS m mus- DO SR. J0Â0 BORSO JÚNOR) fl.prf_g.m d DEUHO DEtCOL DOS SHTOS mnl é prft, prvnd xncs d sb nglês Vrn, qu puru! «pír wm pt lmc,; mnrt» d»- rt»r«s w» wl nfrr nsruçâ r«-réít"ms n -frç dt b^tj««ml««tcgulnl r»!»íngu» t«nu, Outm jtv d rulhdr. O t qu prárs m lugrs ml»«,»: - cnvt» pt m -n dm, u flhm r»sm«n«x Mtâm«> n Br» vntlds, nd s quds prmuc, Ct pr vst, musc lsr - m»««d um mstutçã mfrm d Mâ n rmü»! & «ãlr- méds lnwrr»^ «sr, Brl junt um dbrdír utmál, d CrS 150 0O5J.00 d cust. rüstnr. n dlngums nnhum dfrmj nlr prgd cm l rlm mrc. st é. «m í ddâ d gus dtruts Jms dvrt?,um qur qu f-t»» m publc. O mésd d «nm» wt^rms, dtscrlmn. n scrtór, qu d r» fulldt pt-mtvs nâ cr rtwnmnus, Sm. s ftr, l d», r-d pr crts ptts, tm dcsv nflunc n própr rndmnt d tr> 26, -"-.-^» frgf -. H {«ífc «rtàr ^ Df Uít,!. < Or.-. lu-, 1 - Sltr: O VLOR H n\ CTO R--"" B %r tt. ls-- j-, í.! rs Qrâf f-/~> «HL/ dtãfdt...!l mu m^ 111 ls d sll-»?...-,.., nm tm <-.." ; 4 cnvrs 1P nnt. m mnt sííí l dsj vé»j»j 2 n fc,»t"^" / -..-^T!-/ ^^. ^ ^-j-"fff^ ^l-b»^b»^»ff^r^--»b^>^ vtès%. ^- ^^ ^ ^j«yjs«b r^^^^p._»bk[!«!w?f^^ kl-^lk. f -S^^^_ t?s.. «f" ^ ^BtV - ^ J^-»l-»_1T 1«- ^ll: --Í» f _H^ >\ ÍS v ^- " ífí ^^ : í-;- ".»v^ " X ^^ S-P ^:" í T^^. ^«tís^^wíív^ís _l_»v»^lr»^»^r^r^-»h«_»^»w»^y^ ^~ - " méí^^m ^Bh wsmsstmwstmsm^^^^^^^ flç"t.- r 3^",,..«x- jf^r_^^]tfr_-f r:r«l«flh«p^pttt^^ 4ÍsmS j MÉ WdÉ»tÉMME«flÍ^ f^_fl ^^E^^Es. :^^_sf»-r» "WSÊÊm ^L^l ^^H,.^JjH^nÉ^^nQBK^?^f^9QPr«fs>,v7^99^^^Bk^u«>^4>^w^^~,--^t«.. _ - t «1 H tjf.v-sv^^^sjf.t^b ^^b- mj r_pwb". Wh~-.-^j^^^SwBEÉSS--3»f y.":-.-:: y^t^-».»\4»t fl^l! wl"-:^:»«!»jh BkP»fl«^»v^B^yí»^»l_r^»^»l -^^--«--^--rl Pl»--8^»WP^1BWK \r ^lb.fj ^^^^^k»^b»_bb»-p»rf-p^^^^ míw^ 3 lljl _P^_ ttf P BB_-L-r^ 11 HtÍÉÍÉL1»^Kl»^K 4_l^»H _ tl 11 ^^^». ^s^^^íh b^h B^!»^h»!Sr«««_j K_M»k^» ^VHB." t-^^9 ^.,» ««J-t l» j^b7 K^."«tfS[; g^^\ ^MT L_ ^gt -^^ ^ ^»^»J^»r ^»fc W»»^»^ s^ S Wlm»? r»t ^^t^fc^^^b B»^»^»^»W^m r^»^b P^_f _. l ( % «_H ^_llíol ^FlH Elr^^^^H Kr^t-HNf....J W ^r^í»»»lflt X -S.Ct" ^jelu H 7-M»B -^-g^j-í ^K^M -»_ -Í^lflPláfl V^^^t^Tí-Lc-k! 4B^^^»Bj»ttl»--J»W^4M-» Í MUhCÍÍ-^ ltlív^h ^âtféltfk!_j«_f»l B^ ^»l»^b<_ vflí-»^»^b» BkK.«-»W^_r^t^»^fc^ ^»»Kí^k m B»^l. _^áu%»^^mmm^^^^\^ \»us«---tt^-j t_b s_-»m 3 SCMÉ»^»--»fct»-»-[ _»^«^^^^»M»^-«^»v--rV^ «m J k«%»-e»^hhíh»^&ls_l,_»^»^»wr»--»m->^«:t»^í»^c^nmt^k3»b tt-»»- &-s?w»^& W ^^^^ ^m^ fl l ttol L^K-» L^K_-_-:á»_L_ LV_r Jv "^t-hhnrl^l^l^l^lww^bh -««^^ ^l^ttt»w1»^»r t tfpl n1^b^»w--»t--^mlt t^h >tv_llh»»< - H»Bk_^^ HP^. ^^^t- S«^---jrlL t»^h l_h»h»»^»^»^»^»^hh»^»^»^»^»^b-_»^»^!-_tbv»»b L_ -fl!»^v-_jh»^p^ --H»K r^h ^»?<_! Íb»^K «^0/- -l-ft1)^l xqfc^-b-l ^-^mmm "«. -» - ^b^j«-w,»v 4-_l-l l»ttéfb»t_ V» _^M) BCJlBMJ B_ltj««--»^fc»j4»fl Bfc_-»-B» lfrl ^.^^^^t_««-j!^ - ^»V>-. ^ÊTwÊs\ S x \ JL»! HlP<<K-flH ^^^ «^PV j ÍB kr"^ - ^^EB»lt^D( -_-â-_l. ^^»V?K -»VtflB^ ^^-JMl^ V»Vv^l»l k vt^b»_hfl»^bvfl»^ f. n wmêmw} mlw T!_,..-^jjH B.;^E^H ^ ^«W -$«- ^Kl. ^^l)t»^jl^-^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«jj^^^^ PW^-b>J- _^-fcé> ^ ^»Pà"S^B»^B»^»l^^^»^J^_»tr^_r t^b Hr "^3 _-.«ÉH BL»_K_»_»S»^ [^^l^fk v- T», ^r^. ^. sít ""^«^SsÇ >?^"V-H JT4! ^^tmmjRrt B^ttb^líOs^^ tfl hc«s»v_1 4 ^^tx^^m^k3gp^^^«p^ ^K" jk^^j^s^.». T^-r_^»ft-. ^ty ^«y.-íl»w-p^«^^ -^M ^^-rl»-^st»«1»rf^.«j»mj l»»l«_[^^»íb-»^b _»^»ffb B^O-flí-j^y.-..»-.-»Bk ; ^r^-. "ftt- 4v_»^_^»rS^ -»^BÍ_>Í^»-_HH ^tffpg^^ S;íÍt_ Í_-Í.»_ JF ^"U.BjBm^B ^M»F^»^»t-»E^^^t»»»g^^-- ^^"^_»»»^BÍS»-^!_»_»! EU^^»"./»^ _^j^_l H Sccçâ dc lntps cm dptçã d luz r sbr s stnts pr s "plqus" d cmpsçã fumrçt ndrt dqud, prft vntlçã, hgn s crctrístcs dst fcn d m cm funcn um mprt- mnt, lumnçã f Cr$ 1,50 pr s qu g- ds smbs. Nutr lnc J d scls técncs, d s-jclc tus prárs. unh_m ms. d préd, dprms cm s d ltur, dc ttrs dms, ms trd, st mdrn, qu prmr utr ftr cnsdrd. cud d prdutr, st é,,n ndustr, um lumn Ests rm, d ft, s! bbltc. cnms, fm d qu j ft pr pdr sus md prár, pr dps çã pd sr cnsdrd rfçõs ms brts d qu nfrm-ns j cultur nã sj prvlsr. Brs Júnr tr-lg d mnr. Est é. cr u, um prssõs: trtr d prdutvdd. stsftór qund nã R. gr qu cmnhms, prduz smbrs nm rcflxs ncômds, qund é gjr^?j-»«fc -. -.^m^m#wkmmmv..«:,. -».r...;.,..... ^ b psss lrgs, pr mncpçã cnômc, -vsnd crr um t, rgulr nâ fusc vs- pdrs qund crrspnd, JÊL j surt ndustrl qu ns lbrt d vlh sujçã s- ds tvdds prfssns plnmnt ás xgêncs m-clnl s mrcds qu s dstn. Tud st j xtrns, cumpr fclzr prdmnu n cudd xmpls, cm d Grãfc Brs, mdl d r- fcns Brs. ds nstlçõs létrcs ds Psquss! gnzçã técnc d trb- rlzds n strngr, j h. ns fábrcs dc lâmpds ncndscnts d lmã-1 S NSTLÇÕES - nh, ns mnufturs tx- ts d Lncshr, ns fábrcs d sd d Jpã.1 O pssd ds nstlçõs gráfcs f nd é, ns tpgrfs d Frnç m muts fcns, nd l prdur ns rprtçõs tnbrs. psts tlgráfcs ds Estds Em tpgrfs munds, Unds, mstrrm dfnhvm dfnhm qu s btv um umnt d 25% srs humns, rsprnd n mrtífr pr qu ntrduz ns nrns, ns qund luz é dptd rndmnt d t-hr prs ns pulmõs trrvl ntmn. Nsss bu- gênr d mprs. Um rltór d "Trv lrs nsurnc Cmpny" xplcu. qu 23,87 d ccs, rn vlh mntldd rtrógrd d nã s dnts crrm m lcs cncdr mnr mpr tnc lcl nd hmm trblh. Ms, dz- Pr su vz. s ruíds ml lumnds. ns dzns d ns d frts frm blds pl bsrvçã prvrm qu sr. Brs Júnr, ps ls s mprssõs pnss, pr- sã rspnsávs pr suprduzds pr fcns nt- xctçõs nrvss, drs héncs, dtrmnvm d cbç, prvcnd nfluncs psíqucs dsf- créscm d fdg m vrvs á prduçã. Dtnd su mprs d qu há d ms mdrn m mtér d hgn, nã pnsm s ptrõs rtrgrds qu sr. Jã Brs Júnr fz st pr nclnçõs vnçds. Nã dcm bc, ntgznd qulqur xplrçã nst sntd. Est cptã d ndustr stá tã dstnt ds dés sclsts, cm nós stms lng d Hml. El é um uténtc cptlst ncnl, mbuíd d ncssdd d nss ndustrlzçã. Sus rvndcçõs cnômcs plítcs sã s msms qu nflmrm s burgu ss prgrsssts d Frnç d Qur dvg rdntmnt lbrdd ndvdul, lvr nctv ds mprndmnts. Num plvr, dvs d lssz frc. Cnvnc - m dzns sr. Brs d qu trblhdr é, d ft, cptl ms mprtnt d um ndustr. Dnd-lh máxm cnfrt ns mnhs fcns, hrmnz cs nsss ntrsss cmuns. Cmçms, ntã, prcrrr vst ntrr d Gráfc Brs. Tud l rvl cnhcmnt prfund ds prblms ndustrs. üntur prdmqum trblh. Pr ntr1 s máquns, pr nd pssvms, pdíms flr. nvés d ncômd brulh, scutávms, d j qund m qund, mí- sc qu é nmg d mntn d trblh, tnu dprssã tã cmum n trblhdr n! sgund prt d jrnd! d trblh, qu s sgu m d. S REFEÇÕES MS BRTS DO RO - O funcnmnt ds fcns ntrrmp-s. E hr d lmç. Os gráfcs drgm-s pr rf tr. cmpnhmls. Plstrms cm guns. Cd qul tm su bndj, sus prts nu- mrds tlhrs. D cznh, s cmd frt. Fjã prt, rrz, frnh, rplh nspd cm crn bnns. O rd, ns ntrvls ds cmpsçõs muscs, trnsmt ntcár d d: " mprns jpns prpr pnã públc p«.r drrt." ndgms d sr, Brs Júnr s s rfçõs rm frncds pl mprs grtutmnt. Nã cntstu-ns prprtár dr cmd grtutmnt nã ^»» _y L ^fc r_sjb m%m 9Á ^_^^^B_3«-^^^^^r^^«H m tf ^m ^^^fc.^ ^^^^^^^^»»_-Kj"»VK_!t_ Rcnt dc um ds rjtrs Crn, lgums, fjã, rrz fruts m rfçõs d Cr$ 0,80 CrS 1,00 1,50 Rsultd: ds css d grp, pns, n -úífm pdm. DVEP.SÕES Dps d lmç, runm-s s prárs num slã mpl. íuud, s ms smpr s mlhrs! S RELÇÕES COM, ds spcts ms mpr nvdds qu frm p-l s EMPREGDOS j tnts num nduslr. qu rcnd. Já s f tmp] Qund ntrms ns} u nà du rdns, fç su- cm qu s rlgv pr fcns, fms surprndr! gstõs. Trt mu m- sr stmulnt. ssm, lmt-m cbrr qul- Çâ d ltur dvrsõs Pngu-pngu, dms, bs rvsts músc. TlTlHl ^«r sr» -«f. ^ í$mm O rt ftvrv«r>v^w- $.^W#<íY^::&:. # ;" :;".-/ -, "- ::! â:: r?--:;" í: «-:" -. -.«.;;««.; «íwr-í «_«r, >/,<.!-» V ". ps- í:.f.. Í&". ;; ) fl_ CL k ~x ;w ^vt«sâ,mâ <tí: " ^mj^mm^mm,.,,;... f /"k. -. > f blh. O ft d um sr humn, pr str m cn dçõs -cnômcs dsfvrvs, dpndr dc utr, nã justfc prptnc, dfrnç d frt frc, s humlhçõs cm smç, s rdículs xbçõs d utrdd. Or, n épc dmcrátc qu vvms, td qul qu trblh tm cnscênc d su própr vlr. Os mus trts, s njustçs grm sprt d rsscnc pssv, d dsntrss pl prduçã. Um trtmnt msts, qu cnsst m vr m cd trblhdr um prcr, rcnhcd n su cpcdd d trblhr prduzr, stmul b vntd, dsprt sntmnt d cmundd., Prtnd sclrc sr. Brs lvr s mus prárs á prtcpçã ns lucrs, dstrbund-lhs dvdnds. O LMOÇO N EMpp.ES O sr. Brs Júnr cnvd-ns, ntã, pr lmçrms m st cmpnh n msm rftór ds prárs. Junt-s nss grup, um su mg d nfânc, hj fcl d Exérct, rcntmnt chn?.d d frnt tln. Estms dnt d um m ltr d cultur, dmrdr r1-» técnc nrt-mrc n. El stgu ns Est ds Unds, nts d s gur pr s cmps d b tlh d Eurp. Nã ct cbcr d rr-s, cm hmngm, ms xg qu su ntg cndscípul, sr. Brs Júnr, l s snt, prsdnd nsf runã. Os s sucdm, qus tds fclznd nss trs. Sur-,fm n plstr s ds Brss cnômcs, qu c.-stm n msm ár d Brsl plítc, d ltrl d ntrr, sprds cm qu pr um murlh chns. N prmr cncntrm-s s nsss prncps tvdds, nscnt cptlsm brslr fz sus prçõs bncrs ms ntnss, m sum, rspr-s crt vd d ms cnfrt. N sgund, tm-s mprssã Cn strms vvnd épc mdvl, cm s ltfunds sucssrs ds cslls fuds, nfm, cm grss d, pulçã br;>stlr, ms d trnt m- hõs d srs humns, vgtnd n pnúr cmplt, n ms dlrs puprsm. Estms tds d crd nst pnt: n urgênc d trnsfrmr 30 n.lhõs d brslrs m p m7. d clss. qu «", :> v d cm pns c _jj nst qustã. E sr. Jã Brr,cr r, dspdnd-s gr dcn- nss \-sjt, du-ns sgur " p«3t qu cbv d dstnb-. s gráfcs d suns fc? t-tts "Nã tcntln nnhutt cnvcçã pltr, s prncíps mrmnt ht mns, jur dc ncccu-d fzm: ;s um rstl mnt ntrn pr r;-» rçã (l hhlntcc. rrtlr crrgr s ncnt» cm tud qu > fzr nttsr. Orntá-ls n cxctuçk dár d su prnd» gm prcurr nccnthr ls pr s ds ts. Clbrr nst ln dvr dc d mprsd cnscnt quc dsj tr vr cm mbnt d cm rdgm, trnquldd hgn. -unr cnsrvr "- stá ft, c, s pssívl mlhrr nnrfcç qu fugr á mnh nj-fl d drgnt (lst «fcn- Sc cntrhrdcs cffl lldd, s bnfc u furs srã rlr» t)" ts d mnh prt, P" ru dsj p prcnr1 tds mlhrs rs.«vd. Há nu -stnd. pdnd msm,«p dc d l>rl f " ms um rgulmnt n «n á ltur dsl rgn» çã quc nã slá crnpg só fcrá qund ldj lhrm pl msm tl. Sc cmnltrms J»»«? chgrms p-. J cs cntrr, tr ««trf cncluíd ""^ ] stms, Tds dvm fzr F«d Sndct tlc fss Orgn.<,,nsc JÕO BÜK5D1 JO""- Tuss Prfssr, rus"- "l1,, nsn l»l10 """"", >-- n1 URSS.. Bl»s f, tu-.s.- «r pr (k, tr c. M-w"1!\tU ClK-ü 1)E DTH.OO!»!ls,ll BESPON rc»,,,, cm mttnuvs, ss. J v. ms «;";u,... (ntg «J41.1- snt t> 1101 cm f«nlf ",;.7l8l U R; LlVKOb. v3n,,!n,s,.;^.^sír c^r««l.. E-rl (. psllll SO.3 l.j :."...U1 n.-l1 ms pl".,"1" Vr,.]!»"1 CtnlcK"- ".. - " nn1

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador,

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador, 1 -\(^" - UR 11 S-Q 19 - F &-(P U? y - » T D!! &Jj / P - J óó PUÇS - PU-S QURTS-ÊHS SDS - - - 1 ñ 9 1 f - - - õ j w-- 1 PRSS PP D V F* " õ» -í ( (- f õ ~ f õí ( 1 " ÍÍÉ- f S J J &/ j - f f f j S f P-!

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5 2 UKWELI!" #$ % ' (! $ ' ')#' '!*!"#$ %' (+,-./ 1!)* +,,# $ %-... "/- 2-../ 1! '2344567839:;3...7< 5178 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 >(CDC E(FFFC!7$9.>:B:?>3:3>3 G (+CH (IF7!F2 5 (EJ2 6822 3, F I 5 Índice 4 5!"#7

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA "Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei". Sl.119.18 PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - JANEIRO 01 Gn 1-3 Sl 1 02 Gn 4-7 Sl 2 03 Gn 8-10 Sl 3 04 Gn 11-13 Sl 4 05 Gn 14-17 Sl 5 06

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 CAMINHÕES/ÔNIBUS LINHA MERCEDEZ-BENZ RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 RI-001-1 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 7 RI-001-2 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 8 RI-002 3442057006 1113

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<<F#"FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

in "" ' MEDIDAS PARA A UNIFICAÇÃO DA CHINA At exigências apresentadas pelo Comitê Central do Partido Comunista * Tífeproma* na 2.

in  ' MEDIDAS PARA A UNIFICAÇÃO DA CHINA At exigências apresentadas pelo Comitê Central do Partido Comunista * Tífeproma* na 2. ÉRíllJ. íj. -S m Um 0 D "MSSUR" CHEGU &. n "" óp JSLMRÜNTE HBLSEY V Hrm 8tU WRWL. TB18UN SptíUÍS Wf WCMV l V HPt PTU?Us nvnptçôf» t d&t» s, PBCM5 NCNS QUE S W r rt WSVW. / bíj Crls Pr UNDDE tp fftfcy ^^^X^m^^^^^^L^-^-^

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EDITAL Nº 009/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 SELEÇÃO DO

Leia mais

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ ДХILUIR P/ LRR RL_ R To l. er a l es. Num. QU M PRVR IOO P O RROR MIOR V R LMJ U: UZZR R 0 ILUIR P M PRLLO OM ONTTO O RL 0.u/ 00V V R 0 0 R 0 verm elho U: ULN00 U: LMJ 0 ULN00 U: LI/ LI RROR V N R 0u/

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (10º ANO) Programa iniciado 2015/2016 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ FOI DEUS QUEM FEZ OCÊ AMELINHA Arr Neton W Mcedo Crmo Gregory c c c Deus que fez vo - Deus quem fez vo - Deus quem fez vo- c Deus quem fez vo - J De-us 4 Deus quem fez vo - Deus quem fez vo - J Deus quem

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 2013 ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 PS. 75 PS. 74 PS. 76 ES. 78 ES. 79 ES. 40 ES. 41 ES. 44 ES. 42 ES. 43

Leia mais

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo , :;,4-Hí,^7-:í".::v,., 1 Smn d 30/5 5 d junh d 1959 ^ UM JRNL QUE VLE PR UM LIVR -fc Drtr: SWLD ST 4 n IV < - Númr 161 N 3 Págn S LITERTS E 0 NCINLISM rtg d. GNUN D FHSC í PV PSSU FENSIV CNTR S EXPLRDRES

Leia mais

O sinal Impulso Unitário 1. Definição

O sinal Impulso Unitário 1. Definição O sinl mpuls Uniári. Dfiniçã mpuls uniári mp iscr [n] [ n], n, cs cnrári mpuls uniári mp cnínu, 2. Hisóric O sinl l Dirc fi cri pl físic inglês Pul A. Muric Dirc 92-984 p sr is cm quiln cnínu l Krnckr

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais