/ " ' *(3«? * ALARICO LISBOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "/ " ' *(3«? * ALARICO LISBOA"

Transcrição

1 *.*p,u.*^f«j " MWH!Ut^!WH, fp-^-nmvp^v» rwxwtw T- T»TH«-»T"Tnw«^:«^ w.-.-íí»í *(3«? * / " bbltc ncnl Av.H Brnc D.Fdrl /! stá hstórd "Cchç". Mrbu. hmm q-u prc cm um s utrs d mrch, xb m n fl rdçã, n cmpnh d Crmv Cst, ô dsc d f»**-*y*j^ t,víf.t*r utr d Cchç", mstr rdtr d A MANHA dsc ntg d músc, grv m 94*5, nd» prv plg gr pnt. B lg dps fs pss r dsc pr qu rprsntnt d A MA?*HA vrfcs c msm cm qum st vrdd ENTRU ÁGUA N ALAMBQUE /V^^^^^^^^^A ícachaça// EESTÁ * DRETR: PLN BUEN /gll! É Hn L A. fl H fl. tf H ) ^ ~ GERENTE: ALARC LSBA AN X R DE JANER, Sxt-fr, 3 d fvrr d 9_3 NUM NVA SBRE S SEM F D CALS FfSSLÃCA PESSAL DAS TABELAS ÚNCAS "Cp s clubs crcs cncrdrã cm s gs d Rc". s mstss cntr s nglss Vã uvr C.B.D. (TKX. NA 8." PAGNA) VV"«rf,VVV»*V"VVV»w Stuçã s srvrs strnhs srvç públc n dt d su nclusã ns Tbls Úncs sp«ns s; qu nã frcrm cndçõs stsftórs Rstblcmnt ds mlhrs d slár Nrms pr prnchmnt d vgs Prsdnt r Rpúblc sslnu dcrt dspn?óbvr Tbls Únc; dc Exlrnúncrárs mnsllsts s dvrss MUTA C <!> Mrnsí Flh, vrddr utr d "Cchç", stá n R - É órnlst m Lndrn crrspndnt d Hr" nqul cdd "Ultm - A ltr músc d prmr prt d mrch n fzm dfrnç d utr grvd m 946 Um hstór d Cl qu s rpt - A U.B.C. v trtr cs Qun fcrm fg n pl... mnstér,., órfãs subrdn* à Prsdênc dn Rpúblc. N xpsçã d mtv: cm qul clrtr cln DASP nc- mnhu ssunt. dcsã pr- sldcncll. mnfst sr. Ar. r Vn, ncssdd d llbrrr?.s mlhrs dr slár té gr suspnss m fc cs (Cnclu n 8.* pá..» PRc st Qum, nd, nâ cntu, nst crnvl, qul mld ppulr qu nd nchn d rtm qunt cdd qu cmç ssm: "Vcê pns qu cchç é 3"u. Cchç nã è áçu ná. qu tnh msm mld 8 Cchç nsc lmb.qut um ltr dêntc á qu h.»- E águ vm rbrã"? tá sc. cntd ns rus R- Ps bm: tm 946. m pln Ms nã há nss nvd3d crnvl urugu, ttrrmá br nnhum xclmrá, pr crslr "Afxé" trz, pnr s t, ltr mns vs. Aprus d Mntvdéu um músc (Cnclu n 8." p_.) squrd, sr. Rsmbcrg. à dlrf. n cnt r, *u mr. Ambs cbr* d sr ntns mrrr n cdr lét rc ;r crm d spngm NEGAD 0 PERDÃ: VA MRRER NA _?:v CADERA ELÉTRCA S ESPÕES ATÔMCS WV>.»,WVWW^AA/«A«./: *>.-V» Dz un nçã Crnvl, fst pv, fst sm ígusl ppulr sts vrs- «hs qu trduzm flmnt qu é Crnvl. Crnvl crc, mr mun, sínts ds mçõs dè 305 ís «;r, nns três. Análs sprt d um pv. Crnvl nc, prsnt qu rfl-v rgulhsmnt frc * tursts, sm rcs d frcsss lnsm>sf», ps cnhc fb- d s.us munps. Crnvl crc, splurr-s bl Muncpl, nd.rç blz d mulhr brslr s lm sprt crnvlsc frmn ms xubrnt cnunt qu nturz ns pd frcr. A***t/*l******S*l******. Dnír d brv prz xcuçã s Rsnbrg - Tntrá dvg csl um últm pl Cm< s mnfstu mprns stdundns S^^*^**tS^^^^*\ «VA^^^WV^^^«^^«W WV^AlVNA^A«kAA^ WASHNGTN. 2 (AFP» çâ pl rí.d, qun uvm s círculs nfrms crd- um prgrm d músc trnstm, grlmnt, qu csl R-. mltdc pr lts flnts n prsmbrg, cu rcurs d grç s& qu cupm. A mlrsá csí rt ntm p pr- su bruscmnt f nss msdnt Esnhwr, srá xcu-, mnt qu s nuncu qu su t dntr d brv prz. cd d grç fr rt Autrzn s Rsmbrg pl prsdnt Esnhwr. prsntr.u rcurs d uv- À nt d ntm s vsprt ç, uz lvng Kufmn sts- ns Já nuncvm m títuls pndr rdm d xcuçã, brrn td prmr pág rdnn csl qu cmp- n dclsá tmd pl chf rcs. prsnç dntr d "s gvrn. Rsmbrg d- ; cnc dls cs su pl fs- (Cnclu n 8.» pfó s v pl Cs Brnc. Nst prtundd, qu íp rgs- trrá nts c d 6 crru- tr. uz fxrá um nvn dt pr R xcuç tís s cndr?. Grlmnt s. przs sá mut curts vrm d. ds três.mns. Rcrd-s. r. ntnt, qu sr. Emmnul Blch. dvg rr, R*mb2rg, mnfstu ntnçã c tntr um últm pl Crt Suprm c Justç. s círculs urídcs cb cptl duvdm mnt qu Crt cncrd m déclrr-s cmptnt. qrvam FAD WASHNGTN. 2 (AFP) - Edth Julu Rsmbrg sutrn ntíc d su cndn- ^Ê::: n n psçã qu fcu lg pós cdnt //npp/z-ft pth CAU N MAR 0 "BEECHCRAFT SARAM LESS S QUATRS TRPULANTES D AVà - DERRAPU NA PSTA MLHADA - AFUNDU EM PUCS NSTANTES Um cdnt, qu flzmnt nã tv grnds prprçõs, crru ntm n Arprt Snts Dumnt, cr d trd. Sgun nfrmçã d nt fcl Mnstér d Ar- ^ «AA^^^^^^^^^^VN<V^^V%*S/V^>> náutc, vã AT-7, n. 55.d crrr td prt, tntr tp "Bchcrft". b-mtr. fzr curv d msm, drrprtncnt 5 Escl d Espc-! pu n cmnt mlh, n lsts d Arnáutc d Gurá tngutá, qun trrv n A. rprt Snts Dumnt, dps cr dntr dágu, fundn cm pucs nstnts. Flzmnt? (Cnclu n 8.* pág.)

2 . PAGÍNA 2 üò, ílxtx.rtra, lã-m t A MAKh v A RÚSSA RMPEU RELAÇÕES DPLMÁTCAS CM SRAEL s píss stélts tmrã ] dêntc ttud strtmnt ds rlçõs d srl cm s píss cdnts frçu dcsã d Mscu - utr mtv: s lçõs - stpm f xplsã n dfíc d Embxd Svétc - A Suç gurdrá s ntrsss srlts m Mscu LNDRES, 2 (NS) A Rúss rmpu rlçõs dlplmátl- cs cm srl, rpln s xplcçõs dds pl Gvêm sóbr \ xplsã vrfcd n dfíc d Lgçã Svétc m Tl- Avv, cm nt* m qu cus s funcnárs ltts d "nctrm çõs hsts" cntr Unã Svétc. GUARDADA A LEGAÇà PR PLCAS A Flc fr.t.õ g^rs pru d Lgç Svétc cnqv,sn. qu cs russ. ntrr d rsm trtm fbrlmnt tí? *.Tpc.r b cts, ps rsír. ptrtr. dntr d.ts próxms 24 hrt, u p.!«. s ívtctt. crs. nt ílc. cu. txt íl trnsmt pl íst c Mscu, dzm qu x rí d 9 cst tr.ès í rrdu.ds cm "cnvênc d» pld". ACUSA A MPRENSA fcftír-t» st í:::cí rtgs publcs n rns d tríl ttr sunt, crltlcn-, sstlm, ttsr.s *. mmbr» tf Prlmnt d lít^r;. qu rlcurí&rm sôbrí cs. dntr d msm ;"sug?:ü gvü.t.n-.í:. tll MES SVÉTCS *. S SATÉLTES A ç svétc SEGURà q cult luu cr rs;.-lmnt u^- t.çò*. S PASSS RUSSS cctd ;* rcnts VENA. *2 (AEP cntcmnts Sgun ln- nlmlt» m Mcscu, p«rc trr rlr.s, ntrtnt, nt hct cd vr rr.trt strts ntr srl c.-.s ptêncs cdnu*. fmsçõís d fnt dplmátc. «- prr m» srlts dt ct* Vtl qu TchS-ESlvqu:». rtjcní utr* Essüs sstéüs tc.nrm m brv, cm UnS Entéttcs. dcsã tí rmpr r* t3;6 Cmrlcs cc;.. srl. MÜKlDADKS DPLMÁTCAS! TEL AVV, :: (NS) - Fnts MBUtérl Extrr srl n* ícr ír.tnm h ptnt qu mbxr s* sus spcts. ;vt(tc Pvl. y,*rs*v s-cltu íl cncdd mundd lh dp- lssür, té qu pn ps. m rís rmpmnt d rlçõs ctm Rúss pr cus? d um xplsã r. Edíc mbusd*, Svétc, n d 9 crrnt ntê A Sllt A VELARA S NTERESSES DB srm. A vtlt mlnutr «ulç s Ml-. r.térl Eurscr c ntrprtd»qu! cm ndc d qu Suíç :tprfíc:.*ra m Mscu t utrt«- tílfrgrst r.n d srl, d rtrí-.ó S SPENSS ( «EMBARQUES rr d D 9 blhõs m 950 pr 8 blhõs m Ás cuss d umnt Aprfçmnt s srvçs nst* tuçã d nv mntldd fscl Dsprcrm s: mm ntr fsc s cntrbunts Entrvst drtr»::- d Dvsã mpst d Rnd, sr. Césr Prl Gvrn utônm pr Sudã ngl-gípc rn.u.fc»,^a^.rj4>^mgwm^»m»m»<.^mwwmn»,b L y % f *- WJ 8 W k k f J 3V fl k F DEZ MLHÕES DE DÕLÁRtS CANALZADS RREGULARMENTE- PARA 0 EXTERR - REVELAÇÕES À MARGEM DE UMA REUNà D S.E.R.D.E.E. N últm runã SKPJDEF, ntr s ssunts trts, dstct-s s qustú r câmb lvr. scrtár cr d cntdd cmuncu qu hvm s stblcs cntts cm ítrntc-rl Crtr tí Câmb Bnc Brsl qus ctsss cntts mprssã fcd r puc ncrs, ps dscnhcmnt d vd brslr cm guns d nfrmu qur. n qn cs rspt* t & prt-çâ d ptns prcc-»r_ há crts dlcèncs. qu x; l 3 sld clndstn p d crc dc tíz mlhss d ír.»s nuvtmtn dss ;rdt-.. **, um pqycwt psrccl d ncnt pgn lnpt«du-s» cthcrênt snd s<5- ^tü,» èxpcdla un Mnstr ds F?7.n- S. 8sft. cs tnns íh íôr nv; > rs trbuts, ccnltt s r, *,!~.«.<s lucrtvs nísúcts, cm w.- rçmntár, cm c.rínçí üs! "dr.clts" rutss, tmpast- tl«rtr.d" cumpru, rlsrs.mcn., ss "s rsult! dcúrrnls d ç-a d méts prht.í ílnsuctrft prmvn nmp rsctônsl plnmnt ndrhs «03 c trsblh n Dvsf mpst tí Rnd frm mdts^.n...*. prmltlncl qu rrcrçâ.. 0 bên d 9(9-950 qu r ü f. m tm-,w cxcptvwtl. uuâtã 9 Dhôés 300 mlhõs C cruzrs. íss lvd. 0 últm bè-..fst Cr.pítu cm ns Ets, < v.í, l ?. 8 lhô-, 300 mlhõs dc cruzrs" -- dc- 4**d$ *..nssít.tís. dt *âpw>^l clsrcu à.t3 rprtgm c Sr. Cr Prt. drtr mpst l* "rrcut.tçá. cstrp c stt.s* >. Rnd í tc. ;í s d fltclssáç*q xtrn \ (trmcnt. :n bs técnc, rt-, n prssèfulu: -Huv ssm Dtvlí cé npôt d«t^-td» -! *;í dr vncr xtrts rd dc cntnuu sr. Crr Prt «4 snçc". í.-rn-, pcsvl» grc tnl!»nç K cncluu: *c p prctc.--c túll "Astm ptsvl * cmpt- p«r ^^í BtV-^B AM ULtr JP ^**l*mmmam*sw* ~ <mm\ m\mf t...^^ dm\ KSKP?%m*t?;- 7 7.^^ 5L^Lw%y3&mmw&,-f?. :3^k ^l^h -. y.*m\\ ^t- r^m\mw SHt^-..ÜBÍ/.>íí - ^ *\\W-&r-P^Ê* MW*. * >!***. " r * **Y^f- ^**^MmWl*\mmm% S-. Ccsr Pr: cc-csl d Dsnv!rlmr.t Ectôn.c, r. rprr.ntn- c ttr»t d frr prts, r. tcr.struç& d hdrlétrcs, rmcrt çrl * sls, tér d fnncmnts ás r.tltídt gnclu pstrs. prílccmnt s «rvçt mpst d Rnd prmtu:? tns- :::u!çs tl um nv mntldd lunclr.f.l frmd n brmnl bm púsc cm s rsptávs tílrstís dt cd cldds; duc- : íc * cntrbunt* r. xm t ; tndmnt d «us dvrrs fscs. f» m» trm vudís * n-, írnõt qu* Srm pcn.ldtt. tí **t qu» tms cbrsr tí m- put» < n d mult:, ln., cmbt, tm trítu. nm cfç,.s tn»çrs. Dtáprscrm»! trts ntr * rprsntnts tí rsc t cntríbuntt. p»r ts- g, dtt bnfc d utr- títí tísquíts; dltugrm-k, m! mbnt dt. lt cmprnsã prlôtl. qutót tr!t,utrlít írm-s, n cnsqüênc, um nv cutn cntrtbulur: írsud fscl, utcptvl ú -pur-.écnct <. fsc tu* prcss» ts pl r.pôtt d Hnd- m, ru rprtss. pssu rpr»«ttr prvdncs mln dfícl pm s nírtrs". AS CLASSES MAS ABASTADAS Adntu sr. Czr P.-l«r qu «flcêncl fscl brlç: csmtt ms bstdtt cntríb-.:.r*m tf* cr cm su cvttí cp- : cdtd d rquz, pr «vzcs, t» mn» ívrcldtt. qu vr.-, mrcn gvírn prsdnt t t-tú:l Vrs tpctl t.rá. n! sluçã s sus prbtr.,: psrtl- -. culsrs. "A pst» rslmcnt» dvs à nm míss * csrr lm-. Fcnd, Ktcnsl, lrtn» nttlbuln- : t» mns clsr» qus s»n-! cntrrn sltuçft rrculsr. n ; nt d prmvrm, d md. t". rtlf!c»c& d sus* dclrçés d» rndmnt». Tdv, r. trsnsglmcs nm tlrm.*» tn* ; gsr. s«l» l qum fr. qu; vv t» «splrsç ppulsr tld» lt! Ftnd Ncnl, prudcn pw«r» n-.stru mrsl p&s". AP -s rsults cnsgudc pt- rn-s qu. cm t cmb* btds n cnbl lvr s pc& btr dvss mprtr mr vtn d pr. Aclrmnt d DSC VADR TRNT. 2 «AFP* C.n- -r.t "Trnt SUr". um "ds*. vr" str sn cus* tru tulmnt prt t Trr.t E( máq n». cpü d.-tngr \.cdd d 2-&00 qul- ;òmcrs hrárs, tr um dàmtr t 3 mtrs. Pdr cscr-s vrtclmnt hnzntlmcr.t grçs um dsp*mt trscópíc. -Trnt Str" ct ndc, ntrtnt, qu - plns prlh nd ná ttrps- br :ír»m pr d psqus, S* c ml studs pl Mmstr :^^\ Brtânc d ndustrl brslr mprtnt prnuncmnt sr. Bnmn Srs Cbll *^!^ vm dfrnç psrs n*.»u c 9 mtl/ús d cruzrs, u s>, d ly,!"r rí;lrtu*nnu. tm * r.ct.j f l b.hl t 5C r.hó» d cru* í.*c. tmtén: cbrt. n csrrt.tc rr.-írtí, cm SúcnSl, qu» sc.»?lk pr. Lc Mt- sr. Bnsmn Srrí Cbll, pr cnsldr cnm r.jclp:«.tínt d C05AP. prnuncu, nr.. cm prcbkm ptról ntntm, ln-.prtttt dlkttrs r: crv mnrl, brtur d! íí4 Psul. qun crlmír.u nv curds, rprftmfr.t d«trunsrr.t d cr.rs 0:0 t pru*. pln d um rd V.-s:rn*. d CAP. r. Plnt C.\- d sl. rmtnt c íngnfc. vlánt d Albuqurqu. xscutr d l dc ntrvuç n - frr ç. m mr sécl», í prduçã úr nrt «ítrc, d3 nl cnômc íz un nm tc. btv tí cnuntur ncnl. Aludu tmbn mudnç d t»mcçu sí, Bnmln Srs Cbll brdn tu* lts dvstth. «pt.!, cm nçmsldd* mprtl- "srá q:.l mr cmprmlss dst tus pr cm fvtrtcrc$ d» sícss :^brç rduçw urtl sumrn» utrs trrs n.*»tv cm ncdênc ns lurs g?:ç4 brucr.5". rlrs d crtt. cm lgdã tn5f. quf-. tó m * NS dxu rr Bnmln Püp, scrfcu psr nàss ds cnc ctllhó dc * Scrt» Cbtl., n tu lns clt d» crs, nttí-tr.nt rrs mprtnt dscurs, un sô dtstt Aí s Krdst, qu «\t d $:tu»ç cnômc ncr.*!, ttpíín h lré«u», clccu cér- C d* 2 mlhõs t "m pssss sltuçá tlc mprõdutvdd bs* Uns. m st scl mrmnt r»tttí, dsputn á grsndís <-%:-:>MQ cnccutrçs ppulsctnls cnxr c sul puc qu lhs»r frnc-. DES AJUSTAMENT -tííldít. d* CFAP qtmló-.0u üt!,.:rl r rlüsn-». cctstu-nt d um *rt *!.-.;rcs. í.«lurtí c«j- ct-vc* k. *trr.>vs(l< cm vunnt qus ntrmtnt dí T.psts, url.-.s n»:.-rcs. Límórcu. cm dultc^ lrm «r dprstí^í, c crscmnt flmgísn, c cnstnt hntu ps.r s grttntí ín ás. èxcú mp Assn n Cr cr LNDRES. 2 (AFP) cr n«l-tptl M>kr Scd^ t ssn p«l mbxr d Crã-Brlnh* n Cr dw*. ru. n» Cmuns, Sr. Anthny Édn. cr fr usrnn,, á n hr» GMT. lm cmunc í publc, stmulun*m*!t, *..» fütl, n Cr m Krtnm, à» S,<5 GMT. Puc nt» cb^bh m nu Sr. Édn prcs»» n Cà«*m t Cmuns t cd^ nls qul» f rlls cdr n*l.tpl s*br <;-k0( íb-«r d fnt bm nfrmd, "W *«tf cr é d ntbrn frncr tds st»tlsf»t6«à Grá-Brtnh. CMSSÃ.Mm -.. pnt ml!mpr.j*.:! r "H qu f,<c 4, tpr d tut prtprl *n«rspt t pdtrm -!,ln0#,0 p<5tg tmtuh", Cp.\x-* Édn t-n - l*. tt ;*- ícttr srs. sr* rtmlvldd d ** utnt mnín: frr,tr n,cr.nt. Ap<*.n.- utr.-; c-.tr s pdr püs tltr.- nl>t, l;">*» í-rr» Svíl..,-.., t prk n Sudã St. mt,..,. qvtí t &*.»rtr««s,"t*r-:< qut lh».«m cncd..*;^ pr», mk-lt cntd.-trrr. «prtn. fmj-.mt Sudí cfrcrl \M*t g fr.c!mr! cm f-dct n ít,«.r:» pr q; lh». ps-. nt ^ qulqur dtc7.t*- t*--,, tml HlrSflsMU t ltrét»*»?;*» ;{u!ur.3 qu SudS.»- ><l»t. :t!tm«nr lul drntt prtfl,rt., ^..r rtérn «:«..tt tttn prvst. tfrrrnsdx J^m, «tmrá, u utr.-. pn*/. (t ít qu DE FRUTAS lrvam GRANDE DERRTA tm crrgmnt d Epr-<> urutu d tí qu.qur mmnt D>s sc,u qu t svts Já v* cxs, ü nhm nll srl pr Rü-sn. ft nprrf.ís ArUíprtó t rssnt* tt rsult fl suspns. Círrgrnnt c*n:b!> lvr ss qu. p PrcEldcu d C lçõs m srl, unt íl prxtmdà cr*t;r prc-fmrt.c tr s s plís tun é prt r um cr nrrr. Rcí,^!ílcft. t- St qtl, D» ttm m gr h mrr.-st gvrn, cm c,r:. t cnv.:ttlf. r. ;.-!tv.-m nd Lsrfl ntrgr ttr cárnb) lvr u S.E.R.D, tr.sxs ctç&t t ml cs.ts. E.r. r í-.rxt k.t.ü.d.p- Duplcu lm pst nd Uutí, %r.\ mvcn su r./ca d fxs. :tr\és ; - :. lsu ry n í :.".r r.m" x ú ;> ícr * ín-.tnsldsd d ísscsusí.í t. snt tr. r sr: r* ssst p«r um cm* XM% d»dí tundmshttl. tjc prsdd ;>r um p*quutn»«[ tnttltuld A* t» utn»»!. um r**nr* nr TRA.VÍÇA qus prpst pls brtânc»»r, Rdn cr^rc.. q «- c -.ttr pl» «í.f"*- Cm mrbrtânc utr ppc. A.!v:íc*c. suu! ccc «rsttt dclts mudr* rn,,p!,--.r.> Kíltrl qut p:p-r*r*» chí frtn í.-» :t,;-.z. uc S..dl t:* cm»!* r nprèmmcst» drt r C.P t" Arnáutc -*t -.mbr»» p»ldtí» pr.«. c,:n* tlhr p^r s m-stt -«utn ndn.» utrs mmbr»,»lm. Pr fcltr t*.. *-:;<, «.rt: trtt tudr:fs«. um mtís, ; í:.".s um p»r,c<t t trtr.çu rvluçã ;u- ípc f ttm smrltn qu nt ulw*pâ*»r tr#» ; tn. ADMlNlSTKAÇ. SlDAMtSS tí prm.tr»-s-;-r.r^ tm ròmlsslò q. dur prp* n. Suíl. d um» ttxr* U :.- r».- % dmnstrçã dg t-.dsu pt-. b"(d» tnsprtuldd r» r, n**tr r rr»n«ç< r;x«.;;,.* sn u.s prclçt rltst. Dlsss: Dtuw qu ücu ctpts. qu. Qücr um qu nã íc snt nm p tlmpl» prpíül d cgr cu qu? rflt dspt d um ntrém cnrr.rudc tm d tt.r íta vrdd qv t prsrnt» cm cr.tusà: NA t» ltttus cp* qu s pst nt ps, nst, t.n.utc cnuntur quf t prwut qu!. cm u ftrs u vs pclllvcs tn buílv* n chqu uns cm cs utr. -f- qu lmntrmnt crsmms <t cru d crscmnt. " um clr» cunstnts hstórc, um cnvusac. ncucr dt. prqu tm d pssr ts quls qu stlnr mví-u suprrs d píss. C- Yftt ns rr;c;t:çá pt^ d r-; us& xt úft tcvr físcl!. n rt d* ctsctdd qultlr» ^.^Tt-n,» rldd qusn rr* crcâ êínôlc r ttnnclr làutíd d rcuuçf ttt pr hv. cm cus^ucn; suww.,-^ btrs üglr d»vu dc ps. mpst d rd ts lturssés púbt, cstu pt «tí;. cnsum. Dls txtulmnt ír ncrs dt.rnt, smuç* rnclt scl Just d*u!r- ts ] prvs, cum snt r mpl. "C*.d.ntm qu dx cmp ; ^0 cm 5,!3 dtlh pr mu Ct trbuts psrtcp.: ú» prós- rspt k c:nc:r:tcl, grc^ tt prrtísd ds fnts d» prduçt, tl- t snt ptrótc c t fum du- vvh * u,nl **\ í?r rt r*cs bstls qu s prsntm. Pu s prdut.- t;u dcspííc um, âmsn 4S qu püftíd ír?:cn;.. rt.r.á dlts umn prc rzávl p-.s.çs prsdn.: Gtul Vr- bc» mu tr^ sun r., cn-. ÜJS S tl{ô, dt<lt dt". dstnd s rmprtndtr.cnts ;S*. trs cnsumllrs. sí, lv rctrgs pv^bllcs. m rtã d c- c?.í d.n cntns d müsm r- ATAQUE prdd cntrbutv r> cd um,, t..írr. tí tntr d qulqur ^r.tvír t pss qu só pucbím unfcçã ds dfss ulclnt pr subslstínc pts- «, -.M^!«. s. ds fmíl. Entr..6*. n- ClíD^SâS lqt>n psc d rcrturld tmu- nrs n **.".* brgtl» p- NVA RQUE, 2 AFP tmnw trbut, r * d cn- sr. Ad Sívn&. cr.dtíc.u mdn pg.v puc, cn- t dmcrt fcs ülümâs líç2s tnhulnt frtun «u íuít prsdnlís n-urrcuns. rgrssu h ss cdd, cm prcdênc s Br- bs, dps d funn:, sèh-! ns tí rpus. turrfíu t- vm ncdênc èívd qu v! hl.v-, d«>ut\ rntí. tlqutls*. Cl MPRDA t PLÍTCA Ml dnt, sclrcu snhr rrrtc: *A plttk» ítsctr dò pr- ^dèní Gtuü Vrgs níu-s,! M m"- rrcstsçs ds fds d c-tí nc d«tus! gvírn. p- Apm s ursts pnss cnddt-- r Rul Frnnds A Prêm Nbl d Px TÓQU. 2 CAFP) - s ursts pnss prm cnddtur p:-;~. Nt d Pr.*: pm 653 urst brsl; Rul Frnnds, xmnstr ds Rlcõ:; Er.tírrs. prsnd pl nsttut d Drt ntrncnl Urugu. s ursts npr.ícs cbrm c s drgr, nss snt, prsdnt Cmtê" < Prêm N!>?! tl. Pz dc sl N crt qu drgínsm prsdnt " mté" Prms Nbl c Psí. dclrrm s urst-, pnss dsr rdntmnt vtór dss cnddtur m ft d br r- Uzd p urst brsl:ru cm prl dsnvlvmn*-. drt ntcrnrnl d cutr. c px tftnd). - p.-r.í-ps sgntárs d frd. cn sft s snhr- Ktr Tnká prsdnt cs tfetlvad NA DREÇà )0 0 C. T. P*rnt ttulr d p-- l d VçS tmnu pss ncv drtr-r rl l n"pn?nn.ntn t rrrlc- TlètrsTs. Utltl t-r^rl r* Lrnn! tt Am** rl. A t. «u f «lmpl-ís. tttltrrn rr»"nts.!í«- tí" mlnhtr St Mm. í3nc<í.v tr. Frínclírn M-n(*». dlttr-c* rl d Admlnrtrc* rt Mnst d Vç. sstntmnt p!s rnlsts* dscr c r.vím dsfrtun rvl r-rccnt-t! Ess-nl.v.-r Íz sgunt cmntár r-; pt d ns"á scrtár dc R-tr Jhn P;t;.- Duíls n Et-rp: -Su ntírnníí pr*! tdárí d um unfcçã ds d-! lss tírcpés. ms s.vs é ; ndcçã tí cmç d dplm-] c c dólr c.g cntá0 qu rc- prsnt ml ms stnr áõ\ nã s fzr mgs*.. prvn sg tí mprtânc.", Dls- ; prsdn*,!; d CFA? r.fr:- ss mts dnt. "Ms prfun d í s*. fm-lmnt. ss f:c«í uqts qu èss fnômn, ntrtnt, t l mv* cntr *l, cntr r* nís própr rrsícrrç cm prttçs qu rg * cntr gcpt ndustrl, u r-, tcàtr- vérn pss ntrtsus cntrrs. mnt d*. nt,*.-rvctuçá ndustríl, Tdís sàbmcs qu tnuítrsürça nsc xtmnt. v.rs sus? prlrr.ítr tps, s* crtc rtv rscutfur, d nd prvfn*. s brçs q prdurm s vnrs -,-,mc:t;c*. Ds "d-!tc;.* smpr mr.tcr rr.w prduçs dstrs su cnsum tn t:: pís qu f* tndustr-.!;!l:>*.. Kl.V- nvv.t Drpls C, q.:,. Cru d* sttuç, tr. Bcr.v»:n;tr, Kr-s Csbü prcur trnqultl»«ps. rptn qu tm dt v.vrss vr. st *. qu &tm n lmr d Un cnntt d-: y* príríí-- cc.v.vn ut lvrã d Crt Suprm^ Sfúr Y-, msr, prsdnt* ú nsttut d Drt ntrncnl dr. Acdm Játó, Shgcru Kurym. ulr d Crt Puprm, Kssbtr Vkt. prfssr c Drt ntrncnl d Unvrsdd dc Tqu. õlvundnl r- d!ts. pdn c!:«r h urn ctcluía ts s qu cbscr rm, nr.*.!cmnt, prcss d nss vlnçs cnômc. Lctr.- br t nctvs d srntí lcr.nc qu stã sn xcutd; Í^^^^^^^^^^Èp^l" * ppúlçf c cr <**: cspsnc st* tutrnttr. cntín-cmttr..^stru r.cr*n>,-, ^ flc- t. En 932. lludrt mnts, sgun s tl.-nts ;Mtíst!cr-5 fcs, índc ü *lldt ;-crs rdutu pr S,59 pr ml hsbtnt) tn cmprçã.j cn*. pr m. t ns un» ícv.. + nvnrn d x>u!s*s rfugs 4 rlcnt? qu» lm n tr-- rtdr u RT-üMct cdrl z*-m-x, ; lvv, n d! l.» d bttur u.t.m, u «Jl.M psss. Èt ttl brns S.SHíW rvul* rísnàrs s lrrtórls d rnt, ctdu dmstrá* çí pcln«s svétc l.ft.00 rcl:ílsd0v d- Brlm d rn.v svt t, Ml svl-crtns? ncrprs n UlvS c Ccn!r"- nw*»lth". n (.ccrrtr dst r.ís. dclr".; cmndnt-chí. "àt* K.rçs bruuccs r. Críts. gnrl Wllüm BrlcKícrd. -^ U sn-rl A!hmd "num Krgulb dclru qu r s l.ítls tlts futur mult vàr.n. num ntrvst qu cncdu à mpvn, dps d rr -tí.) nuncd fclmnt cnclusã Acr Ancl-E<:;c! sôbr Sudã. f Um ccnttutcrpctlnr urtc-mr-k-p.n rclhu cs nv pssnk;., ü cttcmrb mrcn "Prsdnt PírcC qu st rcv». tts cn^s* m pícnn n.tr. tn.tr. - c*rrs rrrs d W nths srsb Urg th«>cnp-*- tm**. "Frtsídsnt CttS csu P.rc" Cnsr.-tt d Sn ; Ernctsc lísm. p».rt. U «vérn rsntn) cncdu rívjcrc 6, r<l»m t, (rt. t!- Grnd fc!, t àí Cx mbxd t Brsl sr rrlrt rt H. pr su c^lbcrs n strtmnt ds» rrlcú >.-ç-]!r.*bnílr.s. <tc lénrl Ssué vn Plt. x-crtduut! * Z<rct s- SUlUpr Hvv.!. pr-.v ér. Vn Plst, qu? rprs ns B,stuc Uns, f ncr:r3pr.nír.t! trídrnt-pl gsnrsí Jrk Clrk. c-?nd.-::t stprínt ds frçs dw NçCs Und-. ; * mnstrs r.s?.ut-r.4üs pclu blvns dsmntrm, cr-.tcscrlnmcnt? s nfrmzçôcs qu crctl.-.vm lns$tnt:mnt du- rnt s últms c!3í scun s qus hvrm mvmnts! rvcluclnárcs n"> Elrl. ft dputí rptbllcsn, Bttl. nrpô*. t*. Csrn-r«qu" s N- çs Uúü stfb:.cm um ptrulh nrtl psr tttr cs nv* n* rndu»tn tr.^.tcr:--?tf!<c^ psr5 R chní csmunttr.. ccn v*s ç* s rrbrç lr:->r.tídc.s,p5s Crssnl.ç. 4- prsdnt» S-snhr-rr flíãln d^sftr-»» d JS *3c«ltfír S qu pcs5<h ns v prcpráfl-. íc r.nrshr!:. sut)íttul-ls nr [ níflüís? cóuguí. rts;s -ss-.!* ";r>sfính;v*. r, u -GurnT" frstí vr.tí! rctnfsnt «hf-n slíp?rnsrd n l!5j ; pl p :!3ntí m s^cícd-.íc cm um vutnh. frsu qu lh sr íscl uvrdr pl cmnh d dmsu frsu qu lh sru fácl r.v!!*. prctsí üfcívs. Ms dtf.r.! d sss^? m qu vvncs, tn qu qusí tu qu «** í sénlt ns c.b*í» pr s nc-tn* dstí* mínms d rnnm, un tslbcmnt díüt rcm *à tns» trtt ístl d fsnr dsprcr W- prçs í f-mc d ^ltíd squll qu Bxst :r, pqünss " quntdd* E cnclun: qu cmbtmf lucr spcultv, gn.vnc dsnfrd, tm lvr m cnt At vcês t*» dmgg v. A» ncmprrrná. E vms r.lt lcn~, mpwrmcs s tlvdds lgttll ccntrc d ndâtrlí. ãsu* ms. tmbém, dsíntícn pr. um vs qu c;,;&:t nlv «*.tn.l» s lmnts pstvs d; ur.", css*. ms lts ; sbrp. rtt àqul prc ngtv qu tds tèm r s- sl". Psr t qu» prrm crtc ncnsqünt sr. Bnmln Scr Cbll tv wíunu pssvrs: "E tu qunt fç. ft.- bsm quls qu só t*m bc pr?. crtcr, tó tm cíbç pr pnssr ml s utrs, é smpr n- cr. r-tlc msms prpívts n srvr PAtrl pv, cm t! cm Du»..vl.-s nu SbUt dc àqul qt n d r.c*s Pr?- ldn-.» * mu c*; mu sn.g". ra ^d^rí-^t^vu^^quncu pr^rtl trblhs díntr d trf ::r r-s- dnr n ttf» «.. SATSFET FHP.X r,r,tt n SUdl ftér.r *í;>^ 5!n*.-m» fllt m «.clr ttu,»b r«.*r* d rrtt t:. qt mbxr A* c;;l* ;dl!lcç6 um prt» tu:**. C*r ttlr.c hlt r»f- * lntrducl tí tc-, CT * * ffdcv»íbr«.8 n:.«5r.,!ttt prt MM qut prpr l lust»-»r- r.- dl- dr.tt., cmtn gp-írr. sut tr* tz^ nstur d» tm n Sud. d c»r.c»s5 * \L\ÍL0 D GVERN AS FLAGELADS PE RN A VB L G A > 0 S J PS&SUA. 2.\.-..p» tftrrlu gvrn: J^ svrncr J Amérc d Amérc d Almd nícrtr.sr.g Almd, rcbu sgunt t- qu ntr.; m cntt ccr. cs srm sr. Qttulí VrfJ [ «ígnhlrs Mrnh Rsst», cm rrnc su tlçr-rspctvmnt, DN-?. s m dt d $ més ultm, J DNCS. tn wmc wm» su G-.rn pdrá cntnu b tds s prvdncs nc-«.*.«prstn :í"*.èr. à* xrús t prvt m nu tngds p stgm, n trtz c? qu lh srn frncs vtu, gu tmnl c déãlcnc r-{ pssl c s nvs rcurss. Rcmnd tmbm Mmstr t c dltrss fl&sks ps:» p.tr ln pr<- Cábrs cólurrçí d ts*,tr t uxl. Ass. Gtu trd d Mn:L-Sun*.í. nf:.- f Vrgs". í mu.<ír.d Sfcrctt c Ar.- BEM KECEBD Õ T l.t RA- cultur, qu tm Mníír s.ma D PRESDENTE lyjuv Mrnldds. VARGAS / PES5ÓA. 2 fâp - J. PESSA, 2 las-p- Envs p. Cm^*-ãc d? A«;- - mtrs üctls rbrn c>n tcunm Nrdst, hgn -Uí!<,.t dspch sr. p:sdcr. d Rpuc». prmun- vrss cmnhõs crrg! * murucqp d McnUr nvs wdus Gvrn t tfnrs ltntctcs. Est, cm rlç à s qu r ssl ntrr p- * rbn. vc-?vrn.r Est, sr. Jà Frnnds, prpóst uclru: "A stuçã * lr- mhtt us znn»s r Cnrt Cur.mt. Cnfms n r. Gtul Vrgs, qu smpr mc«- J tru sr gtnd mg fr*. P- tb". AMEAÇAM S FLAGELADS; J. PESSA. - <Asp < gvrnr r Est, tr. J- fc Amérc c Almd, cb c: tcbr um rdtrm c pr- ft müftclp c Pmb! rmuncn-lh qu cntns r flsgchf, cdssdj p f- m, m;ru nvdr cdd. tmnc-s rssslts às tuprt- vs «cmrc m crl. sr. Jsé Amérc nvu sí- nts líntcls p.t:s Pmbl. SERA APRVETADS J. PESSA. 2 «Asp.*! Vu ntm nt cm rstl- n srtã prbn, scr- tán d Agrcultur. D mun-. cp t Mntr, qul ttulr Nvs lts pr tubrculss N Hsptl-Sntr Trr Hmm.crítár-Gr»; c S»ud Assstênc d Frííí.- tur nuguru ntku 5 rtu. psr tubrculsc nc Hspt-Snstón Trrs Hmm, tbcnr..) subrdn pprtmm d Tubrculs * - us n Kscçá Crs Chts, subúrb dc Lp.tm. N msm c:* Scrtár prcrru dn*:- rdmnt. ts dípndncü Hcspn-Sntr 5»:*- tà Mr Hsp.-4.!? Mgul Prr, tsv.cf-. prtncnts rèâ<- hp* :r dqul Dprtmnt MUSTAS SEXUAS - HPMA CNSULTAS: Cr M.M Trtmnl cur pl hrmntrp lt frqbês spcfc, d rlhc prctv funçã ml n» hmm mulhr. rrumüdd, fdg tsónu ns cs*«ndcds. CLNCA D R. SANTS DAS RUA SA JSt. M * 9.* ndr - "»3 Cnunt - l*-»**** Cnfnnn r d lcc prl»»«bl dpln*) HRÁR: DARAMENTE, DAS AS» HKAS ^~"l ^,," l t ^tbbt«bt «""í,^ )tfms!5h9b\t*m Jt.JKU ^í, * JBfwl "** rn^^^ntjt^lbpsíffhfclhb S^fffflt ^^k \\\\*\\\ k, ^SUST g3s WL...V * ~: ^L. V»síf chnc-r Mrun tmrt " mn,str *»» ***<$t6 Extrrs rm. sr «.,. ]. Rcr lvr Schrbr. qu dsd ntntm n Bn!,ll.v,s]u "r-tm Z-Vr. mnstr Jft Nm d rntur n Plác tmrt, fl-,cn5p:,nhr s crb=«x»rs Mr«.Qu«tmé* Lts. su ps. C d M Frnc, dplmátc úslí, fí!%.r^nff;^ P rtt. KM.-sll. chnclr Smn mntr d \ h»" ílsr 2 **TÍu*ZJ?w,A,b«Krh*f Dprtmnt Ecnômc Cnsnlr. N JJf!.P,,:., ftll * pk??l":\^rtt trmr-s- ctm, rmrnr Est Bt. v».; J n0 P,c! d0 tsbt»»- «n PtrépMK Rm sntd drfrr-s- Ptc Rl» N-ítr. ím d v:s r prsdnt Gtúü Vr rs. MU trtê. dscr. «U APÍ?l» «* frcr um rcpçã n Plc ds Lrnrs. $ 9,00 hrs lí l

3 <tf A MANHà 3_ R, SEXtA-FERA, S.MÍ?5 * snf ísw_^c** S. 7 V _/_3# Vfflí*\.\xrf3y \Av>^<*tsH8Ê$wm _ PAPEL ESPECAL TDU- «D N PAÍS - A CmtS z.xj,mv á ntrcâmb C- C, P í cm Extrr dcllbc- gfl? Hccnç cl. mprt- dò Wl cm bbns, sp-, prstlllzr^ psts J hlódrms, tn cm vs-, S prduçr pr frms ncns. ELEÇà SNDCAL RHllzu-s, ntm, lçv n Sndct Ncnl s Bltnclsts d Mrnh Mrcnt, pr sclh s nvs mmbrs drtór. s trblhs trnscrrrm sb. prsdênc dfl ST, Hnrqu Pnt d Mgfclhfc., -cprsnln n Mnstr Trblh. Pr nv drtr írm lts s srs, Hll Rbr d Ml. Hél Mr», Hnr lvr Su, Jsé Slr d Slv, Jsé nc lvr. Cnslh Psc: Jsé Rlnl lvr. Rubm Crr Mrnd Mrclln Alv* Grnr. Rprsntnt unt ft. Fdrçã Ncnl s Mrítms: HU Mr. B-_-M JHlJffl l l^^^pp^^^ü^^lwe^^^ Ennn 6í S$íí f^p!bbk?> _^sbh^_í^w>^%^õ«<^_m^^b_:m^ - * ss*«l> ^P*»*JB P^l^^P íwê$$x: ^x-^wá^-^mm B *?^É:*.sfl^^ ím. t». > **f«4_b*í_l ^f> l";wllr -! llyflk.& v " -%; >?-^^ 6 f;* ^ >;vlbsbbí_í M(: MMêm!&$Mt m ; f %f:!mlwmêêê :_*Í_^_3_B _B ^^W^Üfflí lltt B s 9mMÊ f B fl Hpfl fl y-m *: M B %.:íw4xàwrwkt J -H-BW_l ^& ^ffl_<_í w^ B 8SB l t {_vu-_5 t_-! Bmbrnfs pnss pr Amzôn l.,mu, Frm («cbrf»,l0 ««.<}«; J,» P«!«c R Ntm fm Plrópls, s srs A- St é fc «Ktr «ttt,.trrs, n Eíííf!^áVt íííprc«nír»» «Ch/í Qérnp cptã QMW»-, Jpü "Snts-MnV, gu trnsprtu p*, u J dcssí fss pnss dstnds * W-flmd S rtr à ptntçfl d M **ff^a /. c fü kuvm sr prsnt Chf ú Gué /«* _r í sr S Cfr Vsí!, prrnr r Tqul.. - V3fr E/s Rbr Pnt, quc há mut vm trb- L L n nlànl du. ul, n tbrçn cm s mntt rd- K lsmnsycxpàs Chf d Nçã sucà mw dvrss prsnts nvs pr utrdds mpôncs. * clchê" um-spct tm durnt udênc -* -. x.r-. ; *.,, >:""r" >;-JS^f *>">» W ^JyfyXy -!--ím^»a ^ m --4M ^ f^f.:#v*: s»_. *í L *f h tr ruj,c*r Cm prsnç r SUnlslrn MV CnCÍ 00 t.m. ( r.a.» c ulrs lts ptnts d FAR, wsh.m-sc nlrn crmôn d V^t n-.r-brgdcr Al- u Vr Mscrnhs. ms lts runçôs dc thr Est- lslr t Arnáutc. nr cbcfc E. M. Ar. xrc s rc- Lu,-, runçôs pl sgund vr.-.. lulcldü slndd, usu d. M«.. mlr-brdclr Alvs Sc. pssn ctg ku u. dscursn cm sgud D mr-brgdlr AJlmr!\. srnts, ssumn crg. :m sgud, rntr Nu» m uprsulu cumprmnts nr ttulr dtp mprlunp...,. t Arnáutc, frmuln u- mllurcs sts p)«r d su «rf F.sl-Mr d Arnáutc. A fttu rt-.. um flgrfuc «crmn n» csã cm qué dscursv mr-brgdr Alvs Sc. mm -Ém^Mx. :<x-xf,.... *.*,:,!«J_,«. S-r. Jã LuU Rslu d trg pr s crrs crvlh rcbu um cmssã d prslrtutcs ds ntndêncs Cprtvs Agrícls t Dstrt Fdrl, s qus xpusrm àqul ttulr s dfculdds quc stã nfrntn pr lmntr sus cru,-s, m vrtud d scssz d rsídus. scrtr d Agrrcultur frmu qu qustã sr rslvd dntr d puc lmp, cm trsnsícrõnc pr Prftur, cntrl dstrlulçâ d rsídus. A ft mstr s prsdnts ds rgn-. cus tl clss qun tlvm scrtár d Agrcultur. Prn rfrgrçã t flr Muncpl Scr?lír d Kclucçã r ( ltur. Dstrt ÍFdòrl; píssr Rbrt Accl. stv, nlcm, ás 22 hrs, n Ttr Muncpl, fm d sss- r.! xprêncs m prlh d rfrgrçã qn dvrá sr nugur h, sés-ff, às 7 lrs. u prsnç nfltn c tl ulrs lts utrdds. trblh d nstlçã -h prlh dr rfrgrçã f cncluí, cnfrm stv pr- sl, «prz dc trnt cüs. Sr. Rbrt Accll. n csã d xprênc, r.c cngrtulu cm drtr Ttr, lm "m cm técncs qu rc ncrrgrm d nítlçfl prlh, pl rpdz fcênc trblh, qu rprsntrá, sm dúvd, um vls m v d trçã d bm-str pr *í fflõcr. qu.» vã lntur p.rt u fms bl d Crnvl Muflt.ll. s trblhs (c nstlçã fr.m cmpnhs m lls s sus fnss pl scrtár d Lruccã. quc vdncu. lss mnr, su ntrss nu snt d tr prncpl <*»» l sptáculs tl um mtíhíml!«.á mut tmp rclm. N ft cm, prfssr Rbrt Accl qun «síst ás xprêncs. ncntrm tts plntçõs dqul fbr c su ^/.^ qqsçf um rcnl Frsu «tu b Brs/ l há puc tmp mprtv El c quc] gr, grçs ntrss gvrn «.«WÍ lr nórnr. pnss, pssu xprtr qul prdut ícdwãr, fcl npônc fz ntrg prsdnt-d Rpu- * "_ -.llòâtòs GERAS" tu EDFÍCS DA AFARTAMES- TS ~ A fcv r(j Prpnlrtrít d /mdrj R tl Jdnr drgu-s à C. tl Currl» Luz t Frc R dr Jnr,.ncr-nu prvuncns, çur (t tuçn s chms rlógs grs", m dt/cs dt prtmnts, bsrvu ntdd, rprduzn lgçóts d sscs, qu ss sísfíff«r mãrè&rs prudc s cnsumrs?««* prn- nss fmfft*. pm ft còmput d. prts d* nrg létrc, pnstm «tr cníír» n mtm nívl s."«d/tpífdçflwt. EXCURSà A" TERRA SAN- TA Dín.s d >ssrs «J mlhr scdd Rt, SR Pul «d Urs undds rdrtvs tmrã prt n 8rnd xcursã rnt Próxm Trr SnU, prmvd pl Turlng lub Br- l ncr-s, n prt df-st Cptl, 26 d mrç \nur n luxus pqut Hln"Cnt rnd". Além ds trrs rgõs lgds k vd mrt d Jsus Crst tnã- *r., Jruslém, Btní, Blém. r Jrd tc. srft vstds s cdds rlncípls d Gréc, Líbn, Srl, Jrdftn, srl Egt. N Eur- Pr, s nsss ptrícs prcrrrft ss prncps cdds d táü Gênv, Rm, Flrnç, Nftpls ruíns d Pmpé, lh d Cprl, Pstó Vn», Pád*. Blnl, Mlã, tc dmrn lguns tís m Prs, nts rgrss Brsl. MÈSSAÍ.KM D MNSTR TA AUSTRÁLA prtsdnt d AR rcbu mnstr Austrál sr. ftèr Rchrd Hrutín, sgunt, /tc: "Ms um vt dtt grdcr mprns Brsu, pr»u ntrméd, cm prsdnt d AB, mnr gnrs c mg cm qu s rns rgstrrm cmntrm D d Austrál. Cu stu vrld dntr dc!- gvns ds pr mu nv pst vtt!\v Zlând, ulg dc. mu dvr crscntr xprssu d mu rcnhcmnt vr 6- á c. ssttênc u s rns ém d n Brsl pr dlusf d nfrmçõs sbr, n Austrál, cnnum, ssm, mulíhlmtntt, pr, frtlcmnt d mud cmprcsá ntr " nsss s pss. Pswlméntt, lmbm tnh rcb muts crtss l. rnlsts dc ts r, pnt, á t;ct? qu vnh vstn < gu(írd!!-> cm flz t. Hlv mmór, nã ntr s mnrs rcrdçõs d mnh v r. Brsl, Cm vts dc flcdd, subscrv-m tnsmnt P. R. luyn". s TCHECSLVACS - VR3S8 PRTESTAM CNTRA A PERSEGUÇà RELG0- SA ím tlgrm clrlíl bsp d Açã Ctólc, D. Hldr CAmr, quc tmbém é prsdnt d Açã Ctólc B:S.ü.:, s tchcslvcs l- \rs ttsdnts 0 Brsl, chm ú cndnr vmntmnt s p^r^nuçôs rlgss qu VéU tn l..gr n su púlr.. E sgunt tx uu tc-- p*«.h cls: A Uná Culturl s Tchcslvcs n Brsl lmp.-.tn cts Tchcslvcs Lvrs-Antlcmunst! sm grnd prur.v c trnsmtr S. fc-x. Kv. B.p Dm fícldr Cmr, Um. prsdnt cn Açã Ctólc Brslr., lgums p- s.vrs d grldá pl snlç c bm pl lt d fcltr ptrcnr vnd cs nv. ríugs tchícslvcs pr BrEll m brv futur. Esttl uxln tcs cm su pw dcd cm t-s bnmért mpnh. s Tchcslvcs Lvrs dclrm-s tmbém hnrs cm ctçã Pstrcn d Unã d.n ssm p mrl ;* lut cntr cmunsm, nmg c humndô d fé rstâ- Prtst.n36 b«lmnt cntr s cntcmnts prsgut^ss rclg.-.«, c gr Ctólc nft Thcslvqu, prlnlplnr n- t. cm cntrft prsã t prms.m clólõ d Prg, S. Ext. rísbspó Dr. Brn, c rs utrs mlhrs d pdrs n Tclblvu c n píss sb cntrl s cmunsts". (ss.) Prtr Vk". ÍJfRVKS NA REDE AÊKA AMANHÃ, SABAD. EU REALENG, E BELFRD RX Pr pmífr xcuçã As cnsrts, um plçss rd c wíír. síruçs n létrc, zrâ ntrrmpdbs mnh, d cr t sgunts crcuts, ns í grd c r-, bx mncn r. REALENG: z c.s dzsss hr- rs 0,c blu -- Vnt GKfl!í Afríw guurlm rcb ô G vrn -- Así AítYí."t; VrfSó Vl Ní-t Lul Jíá.flft Chtdn Bu rt Lcd Lmt. Slv St -B" "C Kíúr Brbs -- ln pr? - Gcncru Scsfrç Pdr Cmy;.BEL Fí:D RX Aftííllp dc \v l^k-u r.vf, n rus t r.r.l mtní s qmíí té?r_. n;ns.líctr V cíkfsc Pcrr.tv:n»; Al r A.néc - Ar-7..H - Urugu - Frrnn Lt Lúc Etclvnc -- R-J Crutfh.frncísc SA Jà T*.T?n,5 Sbíst C("ff;_ Af-íTt^n Fc U-: d Ct Js? d Cunh Mr Auú } Dr. Pn Cs Ms-} sln: dc Suut c Avnd Ccs-l t Lm. AfV\fVNfV/VVVVVVVVWV <Wty<p!u..-^ m**m «-y s tts d mprçã xprtçã í Brsl m 952.A l cnhct.-t 0. t* t«l* rfrwhs mprtçã r xprtçã ps, tr dzmbr d 952, grçs à prnt dvulgçã ft pr!» SrTç d Esttístc. Ecnómr Fnncr M nstér d Fwntl, )tt rnt n n d 9M s lm prt.ôm «l mrcrs lcnçrm rlr d ( r$ 37.nR ,(H) u xpr- Uçés, n mífn pr ttl d Ct% 6.D-4.!WS.0_,0. ESCLHDS S PRJE- TS!><> MNUMENT A RU HAR BS A lur n-,c»rrg«r d Julgr tu prt* rltv mnumnt Ku Brbs, qu srá rg ã n» trd d (dd Unvrstár, vm d cnclur prmr fs s 5us trblhu, sclhu dnr s 55 trblhs prrsnts s sgunt*: "F.spç", s rqutts Emfst d Crvlh Mng Hll d Qurós Durt, scultr ttn Frcrlll: "Rm", rqutt Jsé d Suw* Rs; "Estrd", Rrqutt FArl Mrnh Rg. scultr,l*é PdrM Pntr Antôn Bndk; "DArh". d» rqtt- " "- t Al Gl Br- rttá". d.tquu trd * Pdrn r. (lulmrãs. E»s* prt«, prsnt» gr sb quls psudônms m spslçá n udtór dn Mlnlstér d Educçã, srã submts nv Julgmnt pr rls-flchçá fnl. ESTÁ SEND REALZAD CENS UNVERSTÁR A Cmpnh d Aprfçmnt Pssl d Nvl Surr «CAPES» stá rlzu Cns Unvrstár, cm l p, btvn btr nfrmçõs mnucss sbr luns prfssrs, Ess nctv vs cmpltr s ds clhs pls rprtçõs d sttístc prmtr. lud, rgnzçã r rgsus tulzs pssl cnt bm cm d.-, tvdds d= Unvrsdd.-.. Fculdd. r Escls Suprrs. Pr. éss lvntmnt frm dstrbus, t gr quêstlnárls, cm bss cm mdls ntrncns, ms dvdmnt dptís m brslr. NV < XSELHER DA ASSCAÇà CMERCAL sr. Crls Brndã dr lvr.. n runã dc ntm Cnslh Drtr d Asscc Cmrcl, mpssu cnn» v cnslhr d ntdd sr. Tctòn Nl». drgnt dt* clsss prdutrs nrdfstf* t* prmtu n nv psl s bl- pclns rrvndcçõs cnômcs dqul rclâ. Em sgud, prstrmsr hmnsns mmór sr. lnnlbl Prt, mmbr ( nstlh Suprr d Assccá Cmrcl, fundr d Fcdrã ds Asscçõs Cmrcls Brsl, dlg nsl cptl d^ Asscçõs Cmrcs du Pu Amzns r fgur» tv - ms dstcd tuçã ns mbts t-uc nvlvrm ns últms ns nss clsss cnsrv r». Sbr ;; prsnldd cxnt flrm f.s srs. v ms H:T.nct! t lvr. Hul d Gcs, M Scvlh, Luz Brunt d Cstr, Frnn Brg, Anlnl smr (Sms utrs. s srs. Crc Js u? Brunt d Cstr prpuzrm c btvrm vt ms prfun psr pl flcmnt d snhr Rgn Cms d Almd, sps r crnl Achlls d Almd nu.r sr. Hu Cms d Almd, prmrr vtç-prsldnt d cs. Após. s trblhs frm suspnss. NSTALAÇà DE Cn RATVAS ESCLARES EM VÁRAS CDADES Mlnstér d Educçã slá prmvn nstlçã clc cprtlvs culturs c dtrlburs d mtrl sclr m váls cdds d mr dnsdd tl pculçú. " smlhnç dt á xstnt nst cptl quc fuucn* u clfc dqulg scr lrl d Est. ví* NAV D BRASL NA C- RACà DE SLZABETH A EMBAXADA BRTÂNCA CMUNCA: "Su Er.clcn* c Embxr brtânc, Sr Gccfty Thmpn, K.C.M.G., vstu Mnstr c-. Est d Rclcõss Extrrs, Su Exclénc Embltdcr Já Nvs d Fntut. C.B.E.. è: * hrs d ht, d 2 d fvrr, fm lh fr n- dc um cnvt crdl s trds Cmssns Cnslh Almrnl, pr Ers*l cnv m nv d 9ucrr 00 Rn Un rcprsnlnn Armd Brslr n Rvst Nv.; st sr rld m Splhd «5 d unh m cnxã cm C* rcà dc Su Mstd Rnh Elxsbth, Embxr Brtânc rsu quc m vlt s lngs c flzs rlçõs xstnts ntr Arm BrsM "Rnvl rs n Nvy" prsnç, nsss csã, d nv dc gur d Armd Brsllr sr prlulrmnt mut bm r* cbd." Q U É D  Dcmvvl, tí 2 n», ílh s Jsé d llvr, mrr n ru Andr n. Ttô, n tl Grt P n sfru um qtíícl, 30- [rn cntusõs n cubç. N CATETE Prsdnt d R-pfbl rcèbm, ntm, n Plác Hl Ngr) m P- rpls, pr dpcl. s mlnlstrs, d (urr. gnrl Cr Esprt Snt Crs, Mrnh. lmrnt Rnl d Almd (llllbl; m cnfr.nh. prft r Dstrt Fdrl,. Dulcdl r«> Esplrt Snt Crs;, m ndénr, gnrl Ruln d«. lvr, prsdnt r Cmpnll Sldrríl Ncnl, gnrl Drlv»l d Brt. Estv, ntm, n Plác Ctt, n vl-lmlrnl* Alr* d Fnsc Cst-, fm d grdtr rswnt d» Rpúhll tr-s ft rprsntr n nugurçã rtrt dn mu rmf prf. Ernst l.ps d Fnsc Cst, rllxd n nsttut Ncnl d* Tcnlcg. tmbém * psm*» qu Chf d Nçá nvu A fml flltd. * NSTTUÇÕES SCAS SUBVENCNADAS PELA PREFETURA drtr du Dprtmnt d Assstênc Scl r Prftur slct cmprclmnt s rprséntnts d tds x nsttuçõs íòclls subvncnds pl Prftur, A rd r Dprtmnt trt Méxc. 4-4." ndr), drmnt, ds 6 "s 7 hrs, fm r rgulrzrm su sltuçá. EXPSÇà DE FLRES K FRUTS EM PETRÓPLS - Estã sn ultmds s nsllç>s pr Expslçá d Fl «r* * Fruts n Htl Qutndnh. qu»*rá rgsnltd pl gvrn flumnns. * ms vrs xmplr* d flr» r frut» brslrs srá l rtpsts, trnn-s cnhcls pls strngrcm qn fcrm ssstr crnvl rl msm pr ts qu prcurm qul lcl d tránl. crtm srá nugur- "!3 d 2 ncrr» ms crrnt. FACNA ***wmmmmtt*lm*>»,ffg» n - "f " " ^ «Mym^mMM HK^ l R-^ --_â^^_-l_%>-m l B ^vp^b5m_5r^- ; 3^^u l_)>^^ f^^ f ** -^ WWw^X^JJ^s^êSJ^^^k^- HBff ÉÉÊúm " -^^ \\Wmwmí **ll! \wéèé. v;.^v-:-*^^ w«k2 _(" "^- PSHB ^_^*>^* HWÊWÊÈÈmmÊÊÊ&Ê* ^W*mBÊàmW^m^^MmtM %^^Ê^^Í^LmmÊÊBLftm*y * :^W^W-x^mW^K^M^MíM f^l^l^b.ffl -_-^?l - ks % ^^./^4_S^_Í^v ^^Í P PSKÍ^ ^ ^< ^>> x^vwtvíj* ^^^Êm^mM^^^^^^mW^ h% * -^^_-_^l^ l^-f ^S^X^-Wx^^tW-y-!:» :"/;" - * ^HHH Í_BÍW_ Sl^WL" **&> WÈÈÊm Cnvnçã Ncnl ds Tstmunh d Jvá dtdf ZlYncnl, Trr d Vg rlrá, ns ds 3», S X át tturlr, n (lnás Estád C. R Vsc d Gm. um cnvnç» ncnl, qul dstn nstruçã bíblc prgçâtv fncnrd Evnglh n R d Jnr. Vlrá crc d.5m cnvncns d qutr Ests Brsl ms d S.-S-W «strs prtcprã d tvdd d cnvdr psslmnt pv m grl ssstr clímx d cnvnçã qu é dscurs, bíblc. "Undd Mundl Srá um Mr Snh?", sn. mrd frnqud» públc. A scdd ntrncnl Trr r Vg, qu ptrcn st cnvnçã, funcn m ms d 25 p»»s««. lém ds nç-5s sb ug ttltár d "crtn d frr". A cnfrênc cm á cnqustu mr udtr!- qu l» h s tv ntc, ps tm s prfrd m ms! d 80 ríms, prnt nm sssuncl d 4SS ml psss, ncust pnss, frnr s, tlns, nglss, lmãs, írcl*, mrcns, t. As cnvnçõs ncns qu s tstmunh «t«jvá stá rlltn m t mun nlmlnrá*, nm cnvnçã ntrncnl m Nv rqu, r»ltr-s n* Estádt nqu, d» 2«d Julh d 9M, cm dlgs d* ms r» 00 nçfvts. N ft vms, Srs. Rbrt E. Hmlck ** Rhrd C. Muh. d Scdd m prç, qun xbm * crtzs d prpgnd qn srá fxs pls rus R. ltrrgn p» Crnvl, cnvdn pv pr ssstr ã Cnvnçã. t CLNCA DE SENHRAS E CRANÇAS 2t, 5,s c sábs ds M, ás S hrss Dr. Vscncls Cd RUA MÉXC, 2 8. ANDAR TELEFNE Ü2-Í437 ftw DMôWmTES] úu Vúpt& mítjft tt$ üw Rgrs rgm duccnl n Escl Flumnns d Engnhr Em mrç cncurs d hbltçã k prmr turm nã xcdr d 50 lu* ns A scl nã prcssrá trnsfrêncs 30 hrs smns d uls trblhs sclrs k scrtr d» Eíc:* numlnns rt Kngsnht» rs, bsuu» sgulnws mrtruçôs pr» cccr:-- rt HsblllUçl:,, f As nscrçõs s Cnürs d HtblUUÇâ.«rí. sbrl*» lg spas D*»r:«: t G;rr..n r cfrs! cntn núrlíç pv» funclnmnu) cn Bít-ls; 3." A dccurnuç»ítr*»»» c vrá ctr cmplt, pcs. n*a hvrá nscrlçl cn dlcnl s dspchs ds ncrçôn sn nrxsfs us Pnrl c pubcss n "Dür íu l". tn s cnddts prs? r!«h hrss psrs rcurs, vrfcd dt cl dr-v^-;. n Prt* rs; /«- cncurs d- HRbllUçá ttr\ ríj.vdj m Um só fps, prvvlmnt n prmr qun n c! mrç; }.* - s prc-r.am.s s». n-.atr.r..«. bm cm, cumntch nlgd. íõéutcs «s cu t*«,ccl Nccn?.l d Engnhsrl», n n-üís dm rqurmnts, srt frnccf.us p. scrtr ds scl;." A tsx d l«rtç* nn Cncurs «tí«tl 2W cruzrs, pgs ns Tsurm d Ksc: 7" A frtufncls às uls»r*. chrst.rk. íuncl* ;n Escl dns 8 *s 3 ürss: 9.» - lun tr*, n maxm, T hcr.ts smsnss d su»»*- blhs sclrs: 0. - A scl.a prcfr.»..ríts;»:*f»r..!ís d luns: ll. - s canddtã rm* slílcs sr submts txttm. r» vrlfícç d «.tndfnc!!! vccn, rlntsça»»-3í mtrículs us curss d ugnhr cvl, ltrcst cu ndustrl. KSCLA NACNAL DE KNE R nbr d» Cngfítçft. pr* 30,00 A L. K. l.rs d Crc,! 2. tnd pl Ssru* NHARA rccc-btrcr. s nstr;:«.ós «cs-* CNCURS DE ADMS55Á - ns A prft cxcuçft c tr* ç d Rms Prt. SUctrssls: P.u» fírgclr Gsrtí, XS3, Hrtrl.*.-.l»."!c-;J ALQEBRA blhs rlrr.s s: crr-.c n d U0*.*53 s 6 lrsx dh r.»- í l*;:). S. Pu. Cpt. Avnd» Du».*.* u nsttut d Educçã, MATEUlAl.- DE CNSTRUÇà qu dav», ü -., Lsb, Prtusl. -. QEÚMETSA E TRNMKTRÍA D 20, süxt-flr». s * hj d ht 8 hrs ü\ rs, sgund prv prcl tr>:srrldn d*. f»:t«: Antôn Drtr: Rfl Bsí. A r:m RQUESTRA UNtVKRSTARA ünnlá r. nsttut ü Educç. DESENH - :* ü--53 ts 8 Buchsul c ptlmtr prvs psrclsl d fgurr uums pc t;::l ls lmb tln msula. Es l ds En- p-» «.Vldr cst Lns. Pur Blth, tt V. grtu um {nhsrls, FÍSCA d:* RGANZAÇà D*n 3, sxtltr, ás Z h». r. Edlc pp.-.vrs crc, d utr rrn snfônc «br prgóí s 3 lr.* d mnhft n Ec. Engnhr. QUÍMCA - d: Lr.r^. dc S Frnclsc m ss> rgncl n «u drtr, ns 8 hr d ruuhk r.. rl psrs: Mns Rdrgus * Jus r. D. vltr* nd ét. ms. rn* Escln d Engnhr, prv rl um t» lu».- s.b:ô;s puccs * grstut* CHAMAD A PRTCL DA Ur sgund épc p.r*. Wludsr «hpu tu.» ^-,._ Dv cmprcr AvUtrgttn U crvlh, rl d*( s.çu.c épft. Amél d Qurós Crnr dé DP.trRÍA A prsdn Ar.\ Cs:*.- rutül p:m tr.usr dc s- Mndnç, stsv. m runlft c» sunt d su lnrét rr.cnht. r HENUl JUNQUERA RBER. CHAMAD A SEÇà DE CUR- RCUL ErCLAR - sr. Rír Agrl.ltcrs Gusvr cftnddt á mtrcul tust Escl, (v cmprc cm urgênc m ct Sçft p»r. s\lsfr c.lttucs rcglmntls, Hrlvlt unçlvss C:srt*. Jü Ncrcsl lt* vs Frrlr» dr Sclc-s. PRVAS PARCAS D S. P- MD A prílr du 9 ds crrnt, sr rlzds ss pruv 2. prí, cm épc spcll, m sgund chmd, d cúr cm hrrt JS publc c quu s.» ch í.\. u Trlrl dâtu F-rl. VALDAÇà DE CURS Est» cnvds c-r.patccr t. Sr-,»» dr Currc0 Bscls s sgulnt*3 cnddts: Arthur Tmpsn: Tmpsn Frncsc r As.s Jlólc r-nlu Cstr. rncesss dspacíads - Lul Ccsr Brt tpr, nuntr 5«t05;2) dfrd * mtrcul n 2.«un CUrs d Bngtnhlr Químc, cm «tl-l.drnc ü«cálcul, QcCügí n Físc. CU ss mtrcul b«> rír? * 952. prr«rl.ír s vucs dss upcndt.cas m s?güd épc. Url. Mntr d Crrlh trsq. t00,52) (lc.rld mtrcul, "d* rlérndun" d Cgrgç*0. CHAMADS A SEÇà DE CUR* RCUL ESCLAR --0 tr. Sébístlft Cndlt Cstr FUh dív ccnpurcccr slí d 7 c crrnt st Sçft psrs prsttsr hstórc d vd cslr íüluslv ) curs srcundr. bém ( crtdã d (Ç-t. tm sfrv* çs nns dvrss dscplns n, m xc^çü d Gmtr Dscrtv. CNCURS dp: HABLTAÇà - A Cmlssft suprvsr» s tr*- bl-. fts cncurs v*stl- Dtlsr ntlf.s s l;*.trssd q-.;", durltut f» ruusça dc tdss»% prvís rscüus, n srft prmtd ccnsult df» lvrs u qu&lqutír utrs uus. xcts t>.bs d lg.utm*. (S dc* msls) pr prv d Gmtr Trêuúmctrl. s _ndd:tts ü.r,:t f rllzr ds prvs, tcítü ncnv.lcftvclr. pur qu dvr cmprrr c msms, mulcts d t mtrl uc»*.arl, cm sm: cnt, brrch c utrs rt:-s pr dnlí, (!, us ndvdul. CNCURS DE ADMSSà - Cs úslllrs dr. ís:-ll_-v5 st cnvçés ur w.vs. runl. sb prc-.ltíí-ncl prfssr Adrsu Mrr t Rch, s 4 Ls, c dr. 3 crrcu, 0 s- ATVDADES D V CASA D ESU DANTE H BRASL Em Jnr d SJ. :r&m *s sgunts ss íü-.dsds dsnvl- Tds p;ls dtrss s.s pr* tèncnt st Fundçá; TEATR D ESTUDANTE D BRASL -- Drtr: r.vsc c"r::s M*?,n. P-X» òínsd» n TMtf Dus, cntnun b Fstvl A-.lr N-c :"A vt", d Cl»udt d Aru Lm. ntérprts: Trs Aüstrgsll, Armn C:- ls Mgn, An Edlr, Crs Albr SUíl Lm d Abru. Knsslsr: Esthír L. cráct* rtçft: Jsé nsèn, Cn:r*rgr: L-Fytt. G.vft. dtr«*- tr T.E.B. prsntu pú* blc crc 0 T.»tr d Amrs d Prnmbuc, drl;ltí pr Wldmr d l::r, psrtclpu "Hstór prgrm dn tntr br»*.uftr", d Brlcl d Abru. tu F.rt Mnstér ds Edutsç»-. Mlrsm Crmn dclmu um p* m, n hmngm k mmór d»rtst prtugus M«rs Mts. Jcsé Msrl Mntr, f cntnplnü cm um Bls d Estus. pl Embáxádt Frncs. Ltmnts cntrts pr ncs prílssnís df tu cln».- m: Cll Cst, Lyg Nuns, Ku;.- Cvlcnt, Mnm crm.n Pul Frnrs. Entr s lts pl A;scc:<;. Brslr d Crítcs Ttrs, cm "s mhr d.» 9;*2, fgurm, T.E.B.: Rvlc cm drtr. Psc.*l Csrls Ms_n. rt?v!-.íl d tr: Ruy Cvlcnt. Mcbr cfngr.p*.-- n&nbu d lv.lrs. LVRARA ED ÍRA D.rtr; Arqulmédís d* Ml Nt. Puc: " psnqulm ur. 2.* çj. rmnc,ls Mr Sétc B:ch p.. crí V.ítü. "Cn* m cs trusts prm Brsl, pl ttncnhlr A. Rdrl UStM» tlr. Erc. Sd p, Cr * ns Mtuttsnts ds RMtdènc* Fsttlnln* (Ru Br d lwmb. n. 4.. Btsíg), dbstg prublmss d msmã. Em cmyínl.s r.r-»crtsr, Mr Ngur r» Slv,» prsdn.» r.uhlu-íí tmbém cm s «stu* dsut «.- Rsdênc Msculn, cm l-r.:cs ítnstldsd», RElDfSCA MASCULNA Dlrtr: Edn FMrlt. Vc-dUtr: Bndt Els H;dd. Prmtu dl buls ds cnfrttrnus* ç unrrst.-s. A R. M. tst ltd. AGRADECMENT - Rcb* ms»sr»cc.t."j s ícu.;ô» qus ns nvu í J lndt: Júnr.. sscrtsn Cntr dc» Estudnts d Snts, prtí* póst d nsss tvdds. Agrsdcms gulmnt * rvst. "Br:* ss d Nrt", d Buns Ars, à rprtgm publcd s^rs s C. E. B.. d» uvrls ds Albrlcs Brgs Junlr. SERVÇ ALMENTAR S«" crtsr:». Sylrl» Cruc. Rfõu grtulus frncd» stülsnts ncsswrs: S50. d«m. pví d«cr» 2.00: 500. As rfr.t!, cbr prç r» CrS S ns»vu!s»s dr Crí S.00, ns d»- slnttur. rssurnt Lsrg d Csrl*c», f), tnd tftíübé:u püc, prç d Cr 0.00 r CrJ rspctvmnt. SET.f.Ç MEDC D..tr: Jsé Uns Mntr d Frnc. C:;;. ls v.r»s, 6, nclun n- Jffòfs, tsts d sndd, xsnt* d lbrtór. rtl_r«í!»3, lr.fr-trmt.. ullr-vllt r* dlsplss, srsultmént. CRP DE CPERADRES Vm unshhn núm 40 psns nsc.tt. qus pgm mnsldd nunn d Crt 0.00, clbrn, ss.n. u dsétlvlmnt crstm» d áçft ** cll d C. E. B. NGRESS N MAGSTÉR FLUMNENSE 0 cncurs srá rlz n próxm d 20 As cnddls dvrã prsntr prv d dntdd N próxm d 30 crrnt, sst--ím hrss. u sí nbr Lcu "Nl Pèçáth", m Ntró, srft rlzds s prvs Cncurs d lutrrs n Mgtért Públu Flumnns. cnfrm nstruçõs Dpcrtmnt ds *_úu«5ç*l Prtmrls. smnt fr s prv» s csndt.vts qu )*; tvrm s submtlds xm d súd, n Srvç As«lstê:-.cl» Srvlr Púbccs. Néssc snt, dvrã mvmntr-s URKNTÍMENTS, ;.«ntrcssdss, prcurn squls ôrg, st ns ru nrsl sóv, n 59, uc cdd, n sgunt hrrl pl msnh dss 9 s 0,30 hrs; n «.ln d trd, ds 0 s 4,30 hrss. E ndspnsávl sprsntç d prv d dntdd ü rtr.ucs mdé ; x 4.

4 ÍACNA 4 Rr, SXTA-MRA, M-95 - A MANHA V n.- «> AtLMJtt DRETR PLN UN K«Uã«.»*rt*s «rfft: Hu 8t*tmâvn, Cfcml, «3 TMnts d» Dm»»: l-ttt tt-ttm (-ut) t^t-w.-*.. AUlrC LStA TWm»! 2-44T» t -ÍUt (rjml) Dprtmnt d* PtMkMMt: DLN S. RBEK Tlfn*: «-«VW -U-U-M (rml) fl-wrtart ü *U«Ut«U ADA CABBACCN Tlf: <U-*tt«t <S-5SM (nml) C-Mtrttttt *Urt»*<. lcl. U-M; ffwt.-t-mrtlt*: tl-b UCtTBflâl DC SA MCL: Jé Lt C^w^tTM «trn -u AtrtV ttt -»» nt - rt«u W - clawt: ss-sm V««H r**, ufuâtntu r^rptt-bb: Bu l*umn CWr. 43 AMtutnn: uu, llnt*** r«>-* *m>, crf m.m* *«***»*>rt, Cn}.M* «turuc, p*»*., Cr MW hft ât**l»*, Cl» 0.M; «t.-t.t^^t.w «KUrM mtnâm: Wm «tt*: r» l.«m; frnl**»: 0»í>» W. m t s crns msnms cm t*-*u> An X Sétr-Wr, 3 d frr.r d.953 N SALDS E ATRASADS s dsqullbrf, ns mrcs ntrncns d trcs x6tm dsd s prmrtu rlçõs t ntr s pvs. Nã s rgstrm nvdds tsts ssunts, ps hstóc pns s rpt. As crss qu prdcmnt ncdm -sóbr dfrnts ç«5s mdfcrám-s ns últms tmpspns qunt s ms d suprçã dsss dfculdds. "défct".qu tng nò mmnt.blnç..c-.tnérc brslr é -prtnt um fnômn cmum, qu stã suts ts spts, qu rg tá gmnt à \ òbsrrânc d cnms. drástcs n- -r s mrcs d cmpr vnd, cbrn-s s «débts cn s èáktf puc é puc cumuls, u tr vés. d. prçõs, d, crédt, spcs., Pssu épc ds cbrnçs. vlnts,: prv- Jêcn nts, nsts.fss, V "gntlmn grmnt". Brsl, b" fnl d últm gurr, dspunh d crédts n xtrr qu subm cnc m mlhõs dè còhts, sssm mncnr s rsrvs ur cumulds n xtrr ncx ém mtl nbr rt n Bnc Brsl. Pr "um rh crculnt nfrr dzt mlhõsd cnts, prsntávms.ms bslut rntbldd. Pr -cs xgms d ngltrr, d Frnç, s Ests Uns d utrs pv6 mgs rsgt dsss cnts à bc cfr? Pstrrmnt, cumulrm-s, ssm nd prsstm, mprtnts.sls nss fvr n Rpúblc Argntn; mvrtud d mpssbldd m qu s vu nçã vznh.míg d ns frncr s prtds d trg què cnsc hv ngc. Mdfcu-s nss vntuldd hssà cndut? Nà. Dnt d crrênc, dms tmp tmp, tu mrch pr um nrmlzçã próxm. Agr, prém, qu épc ns é dvrs, crêm lguns qu nã ncntrrms rcprcdd d.prt d nsss crrs. Tl nã crrrá. Em prnír: lugr prqu Brsl nâ é dvr rlps, um "v/éz: qú d.spròá d tôòs*^^ débts, dcrrn flt t^èxsã-w^ usênc dc cmprrs píà: b^^rõssòs^prcútôá;. m sgun ugr, prqu Gvêm r Prsdnt «Gtúl Vrgs stá ms mpnh n ct csss cnts qu s nsss próprs crrs. A Prftur nuguru vl»t<>»*» t* hulfts m Cp.bt.ru», cnvcn pr pr cnsf-n-çl.-, nl dt, fmm prl*. A» tbtl-m» dl«m Mt: "Aud mntr lmp <KtA pr, cl* cn c«s pps srv* ns «* ts". At crtp é mtt&llc, lgu»l- Tnhs um*, qu ndrm pls ru* cn tr qu J dsprc rm. A mdd «tul á cmçu rnd, m.* tm cht tuí qulnbnt* mtr* um* * utr*, clcds unt prdl, m frnt * pt. Astm. um pc** qu* tnh p* p* «trrdcw pr dtr ctwtt, tr d dr lng cmnhd prn»tcnç*-l*». r, l mnr wrrrc é «p,pr*r*lc * p*p«l* «crt m**m tg» n r, prct mult, m l prt tc, ráp mn fttgnt*. nld* p>* <s Mrrf»»m cunh prtl* «v, pur brn d* ftud, «cm tt tnt* qu tm «rm pr qu. ttt, prítn. * spct, pr dm dtr, mrgnl d qutl. Entrn n mért, tnhm» *m vlt* rus mdd* plcl* nft s xcutm pr lclr»**» u pnlt* * **u*««*«, tn m rst qus u«p rt* cm»d d ppulçt» nü s lmprsln cm pls, u ln* vwctbs qus *b lht mrtm chrcít dtprlr. ****» ct»md qum s pd» pr nrrr llmp* s pr*,.a msm, qu tnt cnmln**m*nt ntn. t» bn» publl*, fc. mpun:, é qu BRn bnc* d cmnt d Avnd Atlntc» pr ln-ls n r», ss pr pur mndr, í»»44»%»»*>4»a^-w*»)44>-#v»l4»-»^ AS TABULETAS DE CPACABANA **mw*m**w> LUZ SUX GT-BS /s»*s»%»^-««^»-»»-v,«>. é *. rnm» qu crt à lmn d glt s ssnt* s cur*, dl* lsr cnlrt * ssnt* * cnm*. B mrm qu cp* n ntbu * nu cld*, qu* r lr * p* pr. qu ***T * J«rdn», pl»t«l grm «*- t» glh d rrrs. B qu hur*** c?rtsm n* Anlbu» "Pcds-M n^ uplr" ã turms plr n própr* c*rt*»*.., A bdênc dscpln nt tt nflzmnt crctrístc d um prt pndít-rl ds nts*. ppuç. Justmnt qul qu dvr r bn xmpl. * prr d qu* «pl «.rt ft nl du rult, é qu h ms ppl* rrl J«*-f*:S l d* <-«*tá*, m pln» M-»l*. qu» dntr dl*. nrélucr* > ktvt» mntm*»» l d* crrdnh dlfrtrbulf***.» * c** t ftsm «rrl*... A mdd pnustr» gr»* d«, é pl» rtútll; s prn* rm- dl,» -ntlnurt Unçn» A mu T«r, rméd pr. Su» utr* ml* d cdd, tém d»»«r drástc. Nd d pl», n»r dt tntc-*«5»* dtr*,. qu nl ttâ. n rnud nm n «cmprutl d crt clt dt rnt qu nlc * Julg brgd cumprr nm ml lmntrs drrt d c-rlblltdd. qu* Prftur Um fzr, pl*. * umntr d*»d J numr d dpflts d pspl* strrtt n» pr*, «prulmn-» ml» p«- trtl ltrl, nd ** cumulm t bnhlt». Mt l*t nl»rt «utlnt, m nt fr crls um crp d trurd* prmnnt* qu rndm * prs dl*» nt. Jé. qu R p**ut «nt Ué plcs, q\» tnh Tlgém qurt, dr, gurd» r. rélm. «uhr* qu prcurm * prlu n* mnhts nslrd»» cm ml d ur u r*>pu*, qu» dl t vllntmnt.» nxtd*» pl* furlc «dmlr* d «nl. A «sntlnul»*!» d» m««ld* d» rpr*«*» ** nfrtr»* d* l* muncpl*, é um * crctrtt" c* D*trt Fdrl. D qu»n* cm qun l*t*pt*t» um nd d rprt: dur pn» um»mn. Dpt*, tu cl n nvrr. Kst dmcntlnuldd «brng t *»*pct**» d«* ccntr»*.n«;s: g bch, prtltulçâ, t:»n** t, futbl. n* nuu pr* * utt» flgl* qu* trmntm Jn.trmnt rd crc. Frá xmpl dfcnt bm cru pd ftr cl«hl*-*d* um çt cr,*- trt d utrdd, f <***rt* 8l Pul, cm u msmtflc r*t<-«d trnst. «Sum f 6 Pul h dr n*» l»l**- *r>n. n* tr qu* * cud* cm rll* plln* trfg urbnr nl mudtrm; pl cntrr: tndm * * ptrflcr <s»«l Tu m*. pr bdc c»-mnt, nun* ** ur um» r» «* p*t*»t à tlgéncl * rrd*. V t(t* pr. cm cntlnuldd* d* mdd» dc rdm dtplln. v dqurn um» ttn»* cênc drtr d bdlénd. té qu» trn utmátc * «rr.dut» lndltldu* n *-ru«nnt hu* mn. V Ué qu- f-u.*- nn R., ^» ** WSSíÊ Pr: PRÁ QUE TRUX QUER DNHER NA m crn ntlrn s mítcs "d bn^ é, quls qu». 0,m * m snt t tupc/-,! "f rtc, d prvcr ntí t 7- r.cr -, mlhr cltmèm., s dmí,* > bcl tfrnvl. Assm st: - "pw trux qur dmhttr,. r%. r mn cm dtf-. _ «p ; trux qur mulhtrl» r.jt lm t cn*, t/í "vl*- A0, cm prcávl rr\,t, çn bm (/rrnh { pqun.. su nv,,, m Ptlr, qvtlc qu*. cr,mt rmtnhó d bn* mn-.m*. pn Tlglln rnunt sôbr*;,. _, vn*u n c» s utr* «.-«í > ttftfím ~,. lmundlcl* n r brnc d mt pr*, mstrr s* cmpnnt* bl prm». mun, Jt qu* ê* dtturm fdr bt. blcp*; rústcs nl s dgns d «rr:.agrdcn, Prsdnt Gtú-. r.dr, C<*cn Schnldr U V»rr«u) tr pssblt d«sn: srrtmn, nturl» d Rumnl; * lôlrmnt d brs d Rfnr Amln Pdr Antlbt «íftclu P dè Ptról d»cíublu, Gnrl Stn Lm, Prsdnt d.cmlí.qu suprntnd * nlçs., drgu. t«f*gt«m& B. «. n* l prt.ç ds cnt rltt á dsmbr últm, br: m blnç grl fnncr d 953. Qnr»! 6t»*nl lm rnflrm cnvcçã d qut n crrnt n. trblh* «* Rfnr nnvlrr-l «Ü cr cm pln prstblc, lvn m chta- mtrcs. Chf vêrn» sus dtrmlnçôt n snt d rm prprcn* n mmnt prtun s rcurss ndspnsávl* qul mprtnt.br d.r«j vlr pr* cnm ncnl,. Acntu, nd, Prsdnt d* ml d Rfnr d Ptról d Cubtt qu t trblhs d mçntgm st *m su*. fs fnl s dsnvlvm m rtm clrn. Spmnt m Jnr frm nstld.-, rspctvs bss. 06 trr, prmutr», rtrs, vss d prs utr; cqupt-.*n. pdc num ttl t. 00 trlud». Cr. rcçí ntnsfcçã trblhs prsrm* frlf dr Antb», nturl»» rc» Jn Sírclbngr. Hug Mlrr, Ernn L Mhllch, Mlrslv VhrytTtv*. Jsé Prlmslgh, Cr* Brschnr, Mr Vlntv», Jdllr Vlnt, Bdurd Rlnrlr n*» MndlcTcl. nturl* d.. Tchc** ívqul; Mgld Bllum, Jrg Antcl, htts ury Athlé, Anlts» Achr Fr», Brg Kít»- ll.n, lc «Slmã Lvy, Eugnl* Thm Cbrn Wdlh Jrg* Hr. nturs d Slrl: Mgdln Frld Ntllngr, yul Kur* thy, Ttbr LKt», Mrt Blm Lltt, Eugên Tth, Eln Jnn Tth, sbl Schnldr, Tn Knbl-g.r. Tlbr Prn Mnr, Alxndr Lb, lll Ernst, Luz Ernst Jt srs. J*/«f Mndllvlch» Plrsk Fgry, ntu* rl d Hungr; Mnul Eytvs Mrtns Clçd, Jqum Mntclrv, Mnl Antôn Dmngs Csrls Pnhr Brbcsn, ullbrm Augut Ancls, Luz Vr d Almd, Jã d Du Ctn, Altur.».Sn»!» Mrr. Mr d Jsu Qurz, Jt Lurnç Aun d *--;;v Lurnç, lurlà d Prtugrup» d» cntumz»» nfrtr»» d pcturs munlcp»!». * dprd* r» d bn» rrúbll» d»llt qu» é svrmnt pun nutr* p» ss. A tbults trm ntl éts dtrr: "E* prb, sb p*n d prll, lnçr ppl» rvl*» d»- trts nst pr". Tm-«brrt qu» ml»» m* dtd nt dlqtm. nst R xcfmlv*r*nt* lbrsl. V xmpl dss, futbl nss prs, cu xtnçl t»*m t tté pnt d prgrm d» chf* d» pld. Cd um «u ch-g, prmt ctr cm n*gtl. N prncp, p»r»y;» q**. v*l «v.br mm. t nérgc é va,t! çã d u*t»rdd». Psd»*-» 5 dl»», tu tpu» qu r: d*»»- pctn s crrs d* pt», Jg rcmç*. fr?, sm cntld»* r<l p»l nt-tldd rl*s crnç d»d»s qu* ttm «u crg bm* ct-. pr pcrl, brrtrdn» r,, t * h»blunt«* d cdd - \ lh n c/ p*» t dcntd pl»»u.» mm U cm cfln m nturl*, qunt pl dmrdm, p* h. munl dslx, pl* nfrç-v» gnr.- nc ^C**" ;. lld* * *l*t«mltl*«d* um p* Pr «7*«** trux qv, pulçl qu* nt st cstumd rn--.t bdcr. nl ncntr qum brgu. ÁRTC 0 AMANHA: DESACRD. RTGRA FC LUS-BRASLER PYct qu trux qur mw S nr. há. mch pr-.xír,., cfwc désft smb, pnum t grr prfr sfrr íímm ém Crr.d. brgr ntm, cntc qut, í> ;.;, r", qv rt êrc Cnwwíá clbrn. Hspu ptt»». k! cs "u- ^ * **c s 30fr*í*t«. (A tm^m*» ítmg n- ^^ rf? mr m çmnt^ llcr, Df. J Nvtl» \ rrlk cm um dxsptttà\. tnnnn td, t,?.c^v,, Fntur) WASHNGTN; 3 AfP Cc: d! lò C Jnr, 2 hnrl 6tn! Lm. qu d cr gl; Slm Vcüb K;r, J.«.cb r í. dctrtln»«>5t Pr-ldn- ] Hsnn Glül F-l;» Jurn Hdd. t G«t\.l V.rçs n ctl ü p?c- nturs d, Pp.:5f:;.--.: Pdr P.vml r. lun-nmnt lnlcu Cul Pppvlc, Sll- FTr.klc. Jul.u»,.,. Bfur drtr ms rv* pr-.nuíld E/r, Hrnr htturtl d \mtx \vcm c..nt> p-s s, t s prvdnc t- Áustr; Atnà u, tídts* mtm nrt-mr.tn t mtl d s p»r» tré ml çu- lu Z.»«t».s.:»s. Zálmns Lsptl.. nhnts, u númr d» íarnlcí» Hllcf Fculr. Grsn S«c!-.!lí. rrblhbrs r. trvlç n r! Tlrr.* Dvlyt J.. run ;ü* MEDDAS PREVENTVAS CNTRA S NCÊNDS DURANTE CARNAVAL Ptrulhs Crp d«bmbrs udrã plcmnt d cdd Evtr qu s prçs s nvlvm m cnflts Cmndnt Crp d Jsé. unt GlrU Cnzr. Bmbrs dtrmnu um 6- t» chíw * luds crrs r d mdds prvntvs cn- muntr-s-á, d 30 m.<0 tr s ncênds nsu cplul. mnut?, cm- QurW Cntrl, durnt s dus cnsgr* s} h lm d«. pdrm sr tnds fsts crnvlscs. N v-cm * mr prstw «pds nd R Brnc prmncrâ, d 4 7 crrnt, d 9 t hr. s utbmbs cm rspctv mtrl pssl, dvn um fcr n Prç P X utr n squn d ru S Submrn tômc d scrr prvntur surg ETAPA DESTNADA AS MLTARES A píçs s srgnts scls pr s srvçs xtrrdnrs ns ds d crnvl, bm cm pvss d Gurd d Ttrs rcbrã vlr m dnhr crrspndnt um tp. AUXLAND PLCA- MENT DA CDADE And pl cmn c Crp ++SA**0>*+«TMMMMM* **ÊÊJ*0*0t0*0*0** *»»»*tv»>»v. FR VARAS CRMNAS AGRÜDl" V-. MÈSfÒR QUí. LHE fmava ü NL**.^P0 D CARR.".«r! F.«..r. Pí-n- ft, n., ccdn > -* mt- dc rv.lu, pl J.,. d 9.* -Nul Crírínu*, prqu -í-* rgln n u!<, c pr;» cc-!ldu ^ Rssrsnc qu cnsgr AREtT.RCtJSSA b * pl wntc dlmürê «mnstr dç,!usf«;a r»ss!- t vtmnc utüffr d c».j>r4«?r!>á dstént m ttxts u-> crcul» pótítlcs «; rclls ys, nu Dluténtu m qn stá v fttdutr.íttíu.un frud prugrm d rèrumnt. mrl, mm.-l bás«hb n.v urh dél^,,,:rv l:l:" *;w«*>,u^.<>,-««*«sfrçs u trn «l rsdnx d ^ _, l Rcrwblc. As plvrs K..«írdu. PRPRl í.h Ntírá dr t.ru. fu-frds r! t..- uu».-h.* \*tr«tlcá t T \-6 \KlffSUt dc llst cmpr*,ssu «..tm, crr. Pr; d««. tã «l l.tu;.t prelc ntl-^» c-tmf ígrsít,, dtuícò tücx, snu um. drrln, " :,kd: "!í.--r n* ;u* *J:;» nnb uu, «.hmmntu â.p^ l "" " fsu-"- [.u~ dt d«u»lf* «[u. ::üttlt ná. prcbrm s lts prpmut» ««, mnnts m prl d r- «HJxÜfHdçã cmnnu bm str uéíuàs. frdnt Gctulu Vrgs «, trtr su squm dc gvrn runu Us s lmnts <:p<mvls pr n su nffnt t.v, dsurtüsu nv n* vs prmlsss hrrnt* n ut«cmnh prgr-ss. A pècm-lsí>«- utmltklt. Cnclun, nírl S>nl Ll* m cngrtul- cn Chl dt) Gvrn m nr» s Mrvlr t Kdmrl d Cubt pls mn- lr r-ultn lcncúcs «pf * lrplcl nc «n nu nc«m llch Jcsnn Srnd J*c r. ESür E.r».-. Chcn, Ríln Z-.lb-rbsr, Drltí rlrr.un, Frltl Nlísénbum, Rí* ; gr.lc Jum, Ad-pJ Jr. Gftr-cv. Mnrl flu-lrr.lír Gr-»-!rt-. Mxtrt- cn Mr^lí»!-". Hlr. Mrl Mr- tlvrc;-. Mgd Bumn..us Bur.u, rulln Brtrmn. J»lf, Brtrmn, Kl;.-, Mth, Stfs M«?t.>. : Jüd-Tlg Trs Sturm, Jct-sv íltlv- [ rd Stu.-m. srl Zuckthrm ln,-: Bclmtnd M- utr fnltr. F.* ;t!tr. K«:-*.l Glvrr.nl trs d Ll lur, Albrt b.t Ln C Ccchlnl Gcrtld E!<».-. nturl? d Fr-.nç: c Nlr» Abcltí Abrl Jc DumUb, Vlftt rrt-» Frrh, Dnl M.... Nsílfcn Krrt, l*rh. lm?q, vm Pctròplt ts, ft únc d fstr -cá -u. rós". fbr hmm k-<tá ctslt u qu u dnhr, sw y, prtmnt n Httl, tu u lh rí chv n.tv.n,. çráf.ngm..v.;... qul; C».. ls t cnt*.* nchtw. ruc w d gnt, qu d m prc,s rmr g:-.r f-m cm,,.rs C frr, ss lm-/. s um spéc d r: Mnh; trá. Td r. st tmp"4 ml pbr dsc m /ss.. w, t cb. Nnguém mn whrc. ntçu- ms c«.«d. " qut n s cnt cn,. Hspdgm s-, m^ nrs.m Pztrôptts, M. cnquun ur --, tmpru ; r,.c. -.- "u,- x". ms mutlur, u,, //n») ír.üí, s c/t/.;.... lr. u tru //u c. /trc «cnstr tumct, t, - Uüs cs b.íüs,/; *x< cr cm s gushum tcs. cc t..,._.,, pbbr t&tnl, mu-. ;...,,* nu cbm ts tr u p.ru:.. tl d srvr um /p üc r..v. C MlU3t.r,. /tl!jf..&.;?.. cü" qu s ncntr trc.l **«bnts í trnunu n cs rsnl mrítnò d. rgnuç.. d p^truh Hm N^Lnn n Cwctlcut. ^ -tuxhr plcímr.t d, T-t- té éxdlêncl tndn- *!-lc>.ltn qus s pr.»*;s d - - détvrt - n t s d ré- Crprçã nvlvm cm c:-.- prcb lg qu lênítsn0*; S c lt-, M*. % & %{ ^^ #! Jg;?%& - ** «f*. fur submrüís tômc?, cu nwh; prt-2 t bnr.cc.dr.: cüv- p^r hw.:.n ^. c.-..., nn dc çáu r -rátícm-í nvlícs, - d*".jnttc. ntr- /.cp. sc, í^r :.c :,,., ümt cu v<lcü..(, d W..*«P^ulh,!?r,lr m p^ cu.t : fts d» ccl tí Plc, lv «:.í<*t: rld B\y.-t *. Km.ct. Prtdnt* ú* Rnctíbt u» T^" Í2 l, r: s Mn",f -"í^ mrgulh; sgun s.técnc d-*\w* n WWZ r-" -:. Mn: V^váT.; " % * ** * *-*** * ; «ts u Vru dâ..*íí?í., Prt.. ^r,..-;.(x p.cr.uk:,^ Ar-,...^^ flj ^ Um ^^ cm cs urts, qu «} u- Uuhsr srttut :. dn nturllsç - ^^x^^^^j^^l.muns á ncntr n cs-^--0 J *. u qun : :~uü:r " Aquu :r. *V Bwv, «3:d R Bátt.f,» f-^ ^ ^, ^-s! tlr "Nutlus"; st pr-» M»cltdb pr tutr cm- mr. tr p:}mt^x ul^^,rrgr^h k^;" Âtm-. M.r-*F».rí.m; * S vst um gun. **0 Lb c?- «"-«Umrl Evptrcv*^ *$ ^^g%^:\k > - ->k d? *^:» W MW* -7,.: tlhr,»» s -*** ~ -" ts ^ nhtlmmtrlhmm,í,^t.s. Assmblé n Àsscsc * - s Kprtrs rígrücs D* ü..v.frc.2: Jull AUstl Al«r;dr; Ntílàlds, nsturl ón T..rqv!: : r.».!l H»,!::;.. n.mr?-l dc Budpst: h Ccllí Strk. ntu* rl d* Bm AUtJ P-.t:- Enrnhh-s mrítms, clnts s t um médc vsísm, cn: ttrvls r*?guls:?, s." bòí mns "vluntár-:. nülsb í l.t- f Ku*s s«c.«?_ sr rpr pl qwpgm rurül ds, A ft «dcdr bí cncun "Mí:í, btv 953. sgkflctlv&mnc hl-.u cc-! ccc^c, num cumprmnt /;. \ cnt: trux," fcu sér t ttt * : rnm M&rtln rgrtr, Lturü.nl. c.*.-trú.*r.v;/m;... lr Rcb-B^r-.r átur <l Nrusg, C.ír Ks;t*. rlmnt cntr«nu:) pl :-: *;, *,;-:..,.*," rffí.,,... f, hnf. - _ ,..,,»....utrs s.vts mprtrntí s,»r*t; r.ty-.r, Az crlvn utrs substncs..r,dè n sd Scl dá \í- í-ü químcs, ruzm sfrçs p-, Sígg*dS ^rs"s^t0grá. Aquls., nturrtraubtrs; sml K.-t-fr prprr um lmntçã,.,.,,,-, rd _su.-rn ^l^zuck.^ü.. An.lU Knl^ tób,,,,d ^ mrgulhs,, "f^ad, R d* :*:0.^,. ^ ^ín^s^ RuMl:v- PsuU: lútmm n:u- dltóutm cní s Hmns p«ráts ^«Òm Qrl n.v*tí.h!\ltsbr.., Vunc r.f.».t\.»*l*f-»- _,. r;«m»»%«*» u \<t».. T++*mm,... tn-vr h-p-^ünr-f.. «r. Brll-.,- Stnlrí:, Et, KU-, V..%^S^..."t «^-c-.. cr.hcr su cndr dtr- nd, l.rrr, -nprnlsn. lrél Sslb Kupcm, ^,í f*?.*..*;íu.,^f?-l*5l"?; * >H» su rsstênc à fd-,..,.,.z,-t,p»,» í; J? Jbnt fvntó Glm *,b CH.b. Rvfô SÊC G--kU 3- U. X-.r. cndí^ s rg f^««$% & J $&?& f ; t Wtg, Chlm TtrtMln. Hvr,"" "^-ntcs, -*.^0^lc c t vntulí nd- trsc* ^^V^Mr.tr.t d t(5s....,.,.,..... mtrs rtém tn- w MU5 ^ggf^gf tustr t á ctr k-- mntc.-füt rjnhs dhs... h, às.l íam sbrnhs. Sxc ltur, núr.&lt A3SUDR.-..M DESAFET S-CK l A TAL Ju» J.»!. V* Cr.».;...,,;»<*u. «v;.-c.. J-4 Als l-.«:rtlr^ Atlmfò M.3 Btst «J cr.r.t {.ís. s *,..;,s, nr(»dc M p rrrfs-.t Cfô^Sl Rf.; ssltnt cndn Af(S E.MLTA Pt. Jul; "«fj.» V- C.-.nx ;..r.dr.àtí.**:gt.gp»::cí d rrlu c l «. 3. Rívl C»tr.n. Abrrr, Msr M>KtCr. *," T-ptd PUchgnnt. d!_«*jrlt<n,;, -* FttJfbgrur.d, rryr.ít Elt C:>?t-,V? ; n-.t3. Abrm Sucbr JudkTrlc.. Dt- ; ; í vtd RúblntUÍà; M.» K&ufr NV:* "* brg..*.rl-«hfcfhlr. -V.lí AUr..»r-.. "Srwlí AHr.-.f.n, üísr Ar.cl Lt* mn KíT-Mr. Bru, n».t.r:s dr.. rlr.lg; Hdç Bc:wtr. Wl- :?" ; hln-. Brnv., Julu Auu*. Lub,.. PKr Augustí ítlllhlm, Bcrt:..* - Hth-hld. tt?.b:.u«, Wtthr! 3«t3nlr. Hug Snnb«:-. Hnrl- " «;u Tchr Junr. P; Ssr» Htnr.cr.n, Ant Hrmr.r.. Htr.s SlngmLnr.. Mnl.Aur. Drur Butzl-r. LJd»-l(} RlbírgJ Edrh Pulr. Brlr.tlty, Slgbrt Brlr-V-r. Rpübc*.*m* lícçí [nu s fgu.rüfs «:cr:cs:! cá s técncs Pntágn. N pst c ducçã -.v- CUS rrc tstmunhs rsmü, íttr umultltmn- rv*uâ rr»v *»»- -,n-n..,^ ^,,.»,,««tc! tãutüêót ctfldtéucd, pdrft,^0 f0 **]^JÍJÍ* dí. durv d cr d plítc fnncr d»,: -P*f * *» ds prvm, m grl, d :m lmà. Essí -> f>. Í Ck lt» c r«-c>ldd> d Gèns JtMtnV.t»!*, c Unvrsdd R tr.untt Su:, pr.lr «! C-3-5.?. rrtí^f.: fr-ru^» «.á/.» d clícc!» Cs l» r.;ttí. áh tnr.: ""cu-dd. N«-ç;,:«r Bus*. n: rlrtv. dn tnrçíc Cfullh«5m M«x>»n. K pf.t»>. d ARCtrDTHA - AJ.r!rnc:.-npr-í.» «n;-»- ç Hs. Vldrr Snt» Mrln-;..fxntn rc «^urtíüs». MuslcS* pl3 d» Sã \c*»ct«. «â Pu;: B.»f.c:fr á Mnérs tblrlt *: pltóénts frn prsts pr; übnurnht.v. "-írçrs d bl- Qu. qu ns últms m.-s dá tm-r.-a tntrm )c.tn«^r Am«-- rc Sul. dd d unã ncnl f - c-* *.*J!P9»-3í -:- -* -- * «íú U c ^* pst ms dc um. m sm q,;:tn\<,93 " p":-":ll;«* *; ""-> tóí ntnt, á-jrtfhtsmm f/^ ^kz,^? T ss btvs vss. Trt-s :««.T,S; prl ; ur.r»,.5* tu :r.}-,c:t t «*5» «>:n. d lcntr N<*é pr mlh- ldrã c.nsn ; >s rs d s ss «>nyhm6. é: E >.ULT.\ ms clnt /s- d Pt, --.-^rx:, wà-.,» p Ju ;» mns mr «l brslrs. *" V«C.-m.-.l W.d.-l. t-lr» A rí ds Mnstr Nrrá d ^^s " lu; ;""* ^ ÇrSmutb Hnrch lm rplréutln prtunmnt Tf 7 í *"*.*)"rtr*j»..bâr.*js mbn. LUbtb * **«* RmM 4 Sb-, n m rr Psm furt um rd u.r-«tt. m", ^rí 2?:*nl ** - "* «W-Ht.wr.tdfc,» p«mqul*r tlc, n Mun- : Wu., Chn í.tt.fck Chn, n*.,ípl0 d0 Brndnb, Mn»; : ^nbyum Krl Kch. Dn» Hwn*,] cddã brtulí Antt d Su. ;»^» mu>ktck Ktr Blr. Frn -^, pqüuf tlc uêcu., JCu. Crt..-.:w-.H, Mrg Dr*. \ Q0 unlfllpl c Cst-. Prdc Jrgr tí Artt-Ad? PM, Jl Th* *<0 rsad MAR DAS FRCAS m**:w«mt<*rlch, Mrth! ruc, XMXDÁÍS - Nmn, m cmu* lff. ÍL f? rrk:d E,m. Kl--- S*. J*u-t d Dlvlè d Asunt ] b«tt ttfltmnr. lfm: ètró, Hn rltt«vrí.-.cíc. Ht ÍVlt-sr C»p*.«l, p.ut n cnár d rldd br.«d!r crt ds pnõs nl mtds s cnfrm» ptnmnt p rssnânc «nd stá btn m ts st-sr» d pns pnm.. ESCTSM CURSS DC CHEFfS. Rgã db Dstrt Pdrl d< nl s Esctrs Brll p.-csgutn «m u prgrm d* dt-br.nt d» Chf*. l*»*u * Jltc n mng 8 d ffrlr «, C/Urs Prlmnr pr rng* nt* d Mdl*?.. S*t«r.früntn r qu vlt ftrmc d h* mn* * mulhr* drgnt* d* lt-.lnh* frr.nln» d 7 n*) bt* crv. lc! d nnruç Alttr C B Vlt. A dlr**-4n CMtth»**.<--r rtr * sr. chf*: r**- TM P<*r. Assltnt* Dputd Chf «5«mp; Rgnl Pn*t*r. «Jputí Chf d* Cmp: dr. J«9 Plbr * Snt*. Cm»»*r H- «tn d* ^lnh*: rl Hug Kur.«B, Cml»»éJl Rgln*l D*. trír Pdrrl; Crls Gusmã d< lltrtr Um». <3ml«*4r Rírl-m] «!» LWnh* * *r. C*m*n Pfl-t«*r. MAQUNA PARA UVÂÍ RÜÓ60S PRDUZDAS N PAÍS NÜGADA A MPRTAÇà D snhlar ESTRANGER A Crns^ Cnsultv ntrcámb Cmrcl m Es- Kícnlríd* StL Suprr d«j::ts, Cu-r», flcíl dmlstrtlv, CSssprl H- c»*. MAntrt c Fnd, Murl Crs Fnts qu» Js4cb K..-r- u.-.- vm-rc 2*tM cr.t«*.cr.*. P?*. Vlh.Mun, cm r*p-fv< V.AJARA PARA A EURPA PR?. NUR CARDS FríTEJ XA FR.A.VÇ-\, PRTUGAL E ESPANHA PRN CTSCARA * CNFERÊNCAS SBRE *, MEDCNA E X Pr.RMENTAL N BRASL N próxm d 33 mbrcr cm tífkln á Eurp, prí. Murl Crs Fnr»»». mu»». Kr Prdtr.En Pu: ppíuhlr.r. Hlr.r Whr, Dutchrí. S!«Mr><l Slruklwlc, írlt Glmsfvlc:" Rr:- h Wllhlm Struflng, B^^ll^<^ Mlchl, Mrgt Mchl Prldlnr, H*lnrtch» ldchmldt, Jf fcàrt KtrbuT. Mthlld CUr Grtrud K«*--íb*tr,»3»?rhrd Slmn, S?7!Uhrn»nB. Brrut Hut Hmbcsct, M»rl»nn Dbbk, H»r*y Ktwst Alfrd Schfr Bchrcb. nturl* d Almnh; Lulr VldUR Tr- «tt, fsllvstr Amt, Mr Quclctw, Rln «Turtl. Brun Mnrt sr-»l B*(cl, llrl Frnc Btrál, SlTn *.*lt Çütmn] í?t p*-.*. d gurk - Nmn-t nsttut swl~crüz", c.-grf. c:«d. Qudr r Cts.hr, VftÀlnnl Am.p.... P:,T.r.,nt,.AJc Kun* SUr.. ^G^^,^,0*^*^W v DAàP - Nrnní; «Mrtur-, ^S prnu.clr um sr d r.. cb«b, trn Mnul Pr cr-*nf s cntfc», prtuvy. ndüd m qu ícllrrá d- nvlvmnt d Mdcn Ex- Prsdnt d Rpüblt snu s Sgunts drrs: crn, n Tsb». V.rrlc*. d Mnltsts prtmnt Nc!c*l d EBtrd d Rdgm, prlmutl n Brsl. Durnt su prmnênc n Eurp, qu srá d ss ms cntst brslr vlst-á Acblllr. trr dlbru ngr lcnçs d Mrt. Cmbrt «^ônv!^!-!^ m*x>rtc d máquns d Um- W ^rt Brun Tgn-. n- tnt, Fd-3; 44 d* ngnhr -rlpr lvr rlógs, rundmn- "!!**-f,s f **:» J<*n?u.«Snr dnt, fg-s: d chf d Sprv-çp t- st mdd n ft d tr!?.,. "T«Í5! J3-*?*-***0 *->" <?«. t«r-:nts íun-«*>»*-- prvuts n r- Prtgl, Espnh Frnç, sn tfg.9 Rrmíntò dós Drtrtc* qu, nsss ultm ps, «tp.cv.srs Pd«rf.w. prcr pl grá ns hsptsls d L-b- CMrtQ r..m. d f. <? d n-. s?,- \,;r. N Espnh prf, Murl Crs Fnts prnu.- V s Ests Uns mnstr d Gurr Embrc d»? 28 ;n. Cr Crs mnstr Cr Crd«-;<, ncrcu, Scrtár Gí-r! d Gurr sgunt nt: "A cnvt d<> Scrtár Exrc", t s Est-às Uns utrz p?ü Exm. Sr. Prsdnt dò Rp_úbUc, dvr mbrcr, t prór»um d :>8 crrnt, cm d:tn s Ests Üntós ém v-,;t fcl. Nss vm tcmpnhsr-m-ã crnl Hug d Fr, r.u sslsínté cptã Fíb.-* è* Mrs Lm- grubr, udnt p rdns s- prnt z f? Augut R- phl EpL-c- Snt" Crns! êst»s cnlrcc nmnlmnt p? rul Scrtár, cnfrm c;.rt d 30 d nr fn, ã mm drgd pl chf d S- Çá Exérct Nrt.Amrcsn d Crn-úã Mltr Mtt Brsl-EE. ÜTJ."..trv brrc c;;«. sucl t> stptsp <::r!u. c.:l::ü, Mf dntr: "Pr qu trux qtttr *: nhr... pr qn tnux ÇW r-.uhr..." N msm hr. pu grgnt. Db! Prt<> ná fcv t-m c^f-ír um.«- b dsç spéc. D tds s fcs tuc-, < lhs, lucns d- Ccr< "frtur. m prcu, wr;*" í. ms l:, m ádxt- chud rds. trv ; últm ncnt,? p\:r. f :;( pss ncólum pl tnl--. " fdr, lgtm "trx- ss r.tl frncrá nunc *-* tíldds cngs *Krc trp- S fuè prtg c nvíc fffcw* cnc d m rs cnfst. nh Slvr d Qut"».: t. J«é ck AlbM«rq»* ; MtMtw-* «(lt d ínw- «f Sx*l»sr> > r** 90KMQA& SMCAl? M, HMEM n Kütãn», n -»", U à l h-.rt* t- st mdd n ft d tr,^v.,,7» *»«T. JJ7?m**n: smn, Mmlnltrcl:, s.ctxm prc, «cntmn- \W& SS^S^SP^? *t? m."?/ ^ tnd d s tps dsss má quns, mnul létrc. mbs Já fbrcs n ps. PERAD, KE5PÍRADAMÍHTÍ, DRETR D S.A.P.S. PA8SAKD0 BEM SR CAVALCANTE EDSN Admlntítrcá: ««t*m dc- xcdnts t R-,u.,,,- A«4«--rt Rn- v(r.->. cm grtfcçã nu! d «nl. Ann Kl.r Schr. 5.-! p.- r-j *>4 c00 -ílíftl8, ^nha «nth!. nn \ ltsrnd-, luçí rur.-.írlc d.- >252í2í ÍÍ0U" M~-*«S-ftfír, rp-t,!c«5 t^ndldw pls Qudrs Mrç-rt Btnt-rf.l^tntln Bt- Prmnnt* Slmcnt*..- Ml- - prnu.; clr vrs cnfrêncs d c» rtr ltrár. qu trã p- Andrt Tcn. VTTBU. 3 (A*p.) - Acm C)üwó t^wõ, «*t pr C*h«f ««**- d um ml «ublt n*u cp* ctlr» rpí* «J*» «*n*> l*»- *" «nntr. f trnpr. tmbém»«tí lv *f«*lt ntn«l»!-«- P»r * C d «Túdc * Funn**t mé* «!«fv-«lr durnt *;»Rnárt«Pnbllc*. r. E<l*n P*- dt* d 8 M. m T*-*r*H» - l-^wb -rlnt. drtr grl d* prtu* Nnl d* Sm» s r-saps. Cm r*dl:«3«vrfcrm tr gc*. n Chf cc»n*r><5»t *t*,-* d*> trnt-strnud». tn- «?crulnt* Chtt: r*tès Pr: *"- > s rr.lrdc mrtlfcmtàtè m»r*l Pfl»t*r: dr. J ptbflr É«Utt-pB* lní-5rvf,*í clnrpc-. gr 6»nt-3* G*r*l Hug Nun*. Edum Pttmb *t4 -»»..*--*» bm n-vrt. SU? Mt, Dr Flg] Brbt Ann Lrntr Brín-,»nn, n.\- turl* d Rus: Mu Crv* chr. Kc Pulcr. ld Zltr. mplsltr Jctc S-lr. Smul Krlmr, í-tschl Krlmr, nncu Sturmn. Uchl Sturmn. Frdrc.Ts!.» Plh: Mlch Rlvlch-r, Abrbnm vld Rc««cu. Ettt **-ctc d Hscscc Ktr Prldlr.. T*tl ír*-.:- n. Pnll ln. blf S-^*n. P«;dr S*rn, Cr*J!n t.cbdf.c. Mn. Rctc:;t:!t<>. Trl Tttcs:». ttb T.rn;r. T»:!:.» Vrt Au-.r Jn Wrns:-! Ttó Nllhgr,.tcí G.«n- «llnín Esl Gntílr.ur;.-..xtn-?l* Wnmr.. M-s Rõfzéntl*), Tlg Wlsmn, Jwf srl Scb* chf U df- Cultur Hspânc. Bb lt n crnvl! Cr$,50, cp d 85 grms, ns rus r.v.ér.,, c --.duc»**»,.s.:d.*.."..r; c^rruv í )S2,! lclt**í <** vcl pl dcrt M.3, d 37 d«^ 2 rf,,^* d UU CAA A LUTA CNTRA AS SECJS gvrnòr Jsé Amérc rvl mnstr Suz Lm * rsult ds prvdêncs pr cmbt trrívl fmtrns*r! um c-c d crrr d m cps fc dmlnlstrtlt. c-n tm*! :..,l:,7/ J5 8WmM n" "> Píçtlr pupnt, SsbtlíPrrt-: Xt^ -,r!üt" «-"-«" r. d tv>u?. tf.n ltcí prmnnt" grnsdcr d Príb ntlu mlnutr d Vlçft, um tgr-* m cusn rcbmnt d ncutsgm cm qu ng. Suru Lm prmt-r. cm m 93, * çprç& d»u S«rtrl» «t pr mnr crl qu nd tlng* prt t*trlwrl p»rmb«n. Esclrcu gvcrnr Jsí Amérc, qu * ngnhr» Estvm Mrnh «Rín d -B Chí!l ís D-ítrt* DNCX-S "DNER. d cr cm M lstruçô rcbd» mn»- tr d» Vlç hvm strt. cm <".», Tár* mdld d câ cn prí crnva^, p,0* ]" VS*»«>«f«Crt.50 cd cn! \2 > "^^ «**>«P ** «r.r. fm d pssh-nt x- -s >.,. r,-,.. «..,, --,, n.«,. -.^.-M^*, W l" cm "prnc*, mmvm à^sjs^k^ "*/ {lúntb,;, Aflmlnlstnç*P pr lc- -T,*md«--c*-**» ncssdd d» CMrrnlt!«!S5 C,rlrl * \m& p".,r«n* S BlS d.p^j-rccr-r r. pv. nqülé p- Arfâ^«m»7. P«rrr um rtínlstràçfw, p4r! ltcsò t Cn- «-*.*-- * * -»UU t r. uü, pu- : í-. - «"»?m vm. srlhc Ncnl sc.-tç S:.s:.» V""00 n,ncí?- t!tn *«mlftnt s!.-"."7nd t-.n 0.d» Nrslónl -rs rtírç*. nus bsu d» S Crútlrõ Stl. r -tm «?. Cc **u -*?? rsírtsttsntís, «,-\ttn- T<-r.J,-.r. n Sr. Crls Vlr. M!-:íl"r Cf dímàl ht&wsdós «us nlstr Csíhr- d Embld J*3,«>*-?«cttdlcfcs qurm vn- Pn n Brsl, tf *>* ppulçã. prlngn, ha m*l» d s ns Acmtuu srrnscr d Príb ; «u*. d. «cír cm cs r-urs d <*rr;c: -nrtls pl r#rn fdr Mt.. nntín m, rs n.-.r«rt trr.bl^.sr- tm t vrfcr n?nhum p-rtur* bça. E r. J Am*"" JJ cl»r«!cu, qu *ó n v*»pfrs. JJ" v ttvn ugt >c-" cmnt* d Prnmbuc, w} d d Mntr f ínvdltu rv flcmcnt* pr 700 flngldc*. W- dltmnt dstrbuí* r- *,. tr» d trblh» tnd» P«? ml»8 d scrr* qu ^n- crscntn qu "sgurm»jf r pr qul dstn **cr-l r d Agrcultur ch«(* Plc, pr prvld*ncln <!~ pltrr.ntrs". H su ^»-*-t* íj. mnstr Sur Llm» f-rr---^ d Príb mnfst» "«r"- ç d chuv» t* prtslm «"_ C?.s. prím. prmnç «J4" : gm, trms um grv P***^, qu * bstcmnt *-**.. mntv um srvç d fm*"-6"-; t d gênr* lmntlcs. qu tu surt ds *pcu!kí». xtnt, psr vtr funck"**." prllmnt CAN C0.-**\ * prç? c*rc*ç«r.»m» <",r..,, nss rr»çí. nss rw3^. frrvls. íc-tj-** crnd r* pur * Est* vlínhs". S *K*»*«í-Sl*"*4Í^^ ---,

5 /% üwwx rí, sêxt.pík, WCÍK 5 ^W^^g^^^ l^^xtí*^^ d Julh, Cmpnh d, Rvsts^ "A rtsts rprcrã n Ttr Srrr n pç d Brnrd Shw M.l.nr. * Cur Frt.c Srv. N* cnl d Ttr pssu dnm^ ^*^^^^^r**q^,g^[^^g^y^w DSCGRAFA ÉÉ%%^kr*-- *. l_mss^c:êy mtw^*** WmA. t». HELENA GNÇAL VA VAJAR mm,...-mm-, - Hln Gnçl v dxr-ns pr lng tmp. A qurd «strlr. prtugus á stâ d mls prnts cm dstn h Vncnul, nd dvrá cumprr numrss cntrts. Uc,ucl ps, Hlcí ònçàlò rumrá pr su pátr, nc tmbém n gurdm utrs mprtnts cmprmls- cr.. Pár mtr s sudds sus Ms. cntu. Hlên Gncl d.nu grv, m s Cpcbn, ms um dsc ld sucss, c n quul «prsn* "Bl t du;; lnds múscs; c Cmchu", cnhc típc d lh d?.d!, r utr d Jn- dus snt--.* quc mrcu um mgstrl rrn dc T.y Amrl, c "Cnfss", xprss v f dr Frdrc Vlôrl c Jsé lhrfl. PK ravuk, LÊàM Qun scrv um crônc, fç- pr vpllçâp, st c tnh vntd c. rlz. Dg J qu pns. pns quc dg prq.f xsl. Exstn pns. Su, mrcê d Dus, t lguíh stu dc sld nrmçu mrd. Sã su nnhum Mr v cm s utrs". Su cu msm, cm mus dl:- s c mnhs vrtuds, bm ms mmrss qn s dfts, á scrv nm ct súbàltêrnmnt, prqu su crnst d rád prqu qur, pr fc, ms. nnc, crnst pr trr vntgns, lugr su p, dzr sncs, u scrv é qu stá dur ns plvrs c ns rçõs. Nü tm ntnçã, nm vlds nm dscbrts; h" 07,.ncsm, S m pdm pr scrvr dfndn u tcn ss 0, tqul, só fr s mnh vntd mndr c mnh cumcênc cncrdr; ms. qum m cnhc, ms m pdrá lgum crtc fvr u cnlr um pss, ft u br. Su hnst ntgrlmnt. Nc srf pr «mtsd crfé írc durvr qul u. prnd c rcb d brrç, tt cust s mlhrs ns dtt vd d um p. mdl dr dgndd c mr. cu nm é v.cu sbrnm Jrg Cur F.d, Mu p, hmm dc pucs sã ltrds, prár, lm três d- :üs n ml, qu 7»cs três rmãs. At, Ndr. Ab, m mm, rns qu. n ds.ustru prfssã r. tm, snhrs, crtz nmvlvl dc quc s flhs hrdrm su dvn hnrd:. 25 pr ss qu cólr, qu uuã tnh, grçs u Du*. * sufcu qun sub u umu ds crôncs qu rbsqu du cus s ms vcrutls spculçõs. cmntárs, cm s um hmm, d mnh tmpr. hmrl-. c, étc fss cnz d. prduz-l prqu ME MANDAD ESCRE- -HAVAM VK-LA"; Ah! qu blsftml: u ttr bulr. *; qun m -rrumr", dn mnhs "-pnxdnhs" pr grnlr uu pltr um pst mlhr n vd. S t ssm, ntã cu dsdg qur dssr. u m dsmnt r rtfc, cu, mus mgs c ltrs, ur, pl mnh flh pr Dns. qu tu quc scrv t gr c mntr, v lírs quc pw. S é ssm. rmd tu, lldnh qu trr: mr.hu ssntur. cm crtc rdfônc stmp n mprns, té mmnt. Dsfç, ssm, supsçõs c ntrgs, mínc0-flí 70 nscur. Ms nã s pd xgr d um prflsnl dgn prb. A próxm tmprd, ttr*»nn» nu Kl"» rqustr d rnur. d 8tuttg»rll..n* > clltlsltl- pl mstr Mtt cncltlnsr. SrA um cn.wlmnt cxlrrdlnârl vm.- d ul cnunt, l pls stund* d< tntlcf.u n Eurp, cm mns sublm t-nlímça t cnunt cmõrlstlcb n»lu»ll tll d. Kv/n ptl ü rprtór «"Sllturr Knmrrclslfr >s cncrt» Brnd«buríu««n dc Bch, h Att d lus. ld.> rprtór Uc crnr clàmlcu c tmbm mdrn, A Tr-At t", ctld uu n nprsntr, trm tmbém lr,. um fms Qurtt d crds. nfrmçõs dárs n sd t Prò-Atl": ru Míxc, 74, sl Üdl - Tl SLVN NET, cühl PRFESSRA t Arrdcn rfs ^V(lH^: humrst pnt pr muts cm "mr" c gênr n % bysl» Mrt, ssstnt d Acdm Msctnhí, rád, tm su lmr grnt nutfurt um curs cm (pc n Crnvl dc 0)3, trvés d ln. clnu prlnclplíntí su csc "Cpcbn", n qul prprn pr xms fns grvu mr.rh "Pcpcu u Rtm Mlnbtr» Vvrs d cst» tcn Gnçl Vtlt", c smb "Trblhrs Brsl", mbs dc su utr. 62 pt. ltmll (Kdlftclò Ac»* Jypulc); CARNAVAL ELTE nc ".-02 nfrmçõs pl t A Fábrc Elt lnçu u mrc crn vnlr.c s "tr,": Sgunts Ç Jrdm d Vd" "Só s du Crnvl", mrchs, c«mmr Mrqus: l.m..l.t d.nvnludc cs* "Mrch Clm" c "Dcumnt -, d prár".,,-. tá lulln nm nr um mrch c um snb, grvs pr Blnh Slv; -\ r*^" sr t.* cspèl.\culs n** t; Um Nts", mrch, c " cptl, flgnrn m sn.- Quc l") Qn Eu Ps", smb, h v* d Rbrt Amrl; "3b Chá", mrch, c "Jg prtór. sbrtu, b.u7ts dc Chv" rgm bm brslr c lgum smb, cm n "Dmôns d. Gr"; "Vcc, r Vcc", mrch, bss m lnds c ltrtu *Sú Eu S", smb, cm "Dupl ur Prt". hbrcs, DULEL EZEQTJEJ. CHAM-SK ru n S \ crtr Cnsrvtór *! ; Ncnl Cnt rl } nl< s nscrçõs pr s rn \ tíllítcs «, cttrs-s d! cl ).ç. Prprçã Emrèncl ) fnfrmçscs n msm ln-?!.. *, Av. Pstu, :0. 3." pvmnt, \ d,.. c hrs, UATR Prusss, tm Acns, c t rll**: um ncfrln, t7ns:(r. «br d l,rr..* FírnKnd, plnlst.! ítsllt llrlu.t.t.m r rcrnv.lcz, cm "tnncc" pln Eurpü. Y.A JSETT 4.7 * -A- $ <.:: WSVVuV MEmgTMTÍL..*. ^- "-^* t <^KmHKBH&(6^*VHMP X^^s* ^^^Q^mfígnmm^mX^ÊmWm^r X í Ccíl Wnnstdk, um ds prvrs fgurs cnunt s "ms vns blrns Brsl": "Bl! d Juvntud" MGUEL CUR v-^\/vr«/v-**-.-^v" Sv.v grvçõs d músls ír.mccíbs n CABELDS Nvdds lutrpruç.0 d sus L.,7trs - m» st..«p.â- Glb nugurr, pr,,, ^ m! JUVENTUDE ès * ds MU trn.v.lsr d 00 í Dnll Tylr crnlst. tngrí. l--ct-s d» frqvsnl» mdu* c dc "C-rlc", é prdutr d* "Clnclánd d cm trr d 36 mtr, d Muscl prgrm.rvr, TcXd. num. lht d rd» ^,r». S 7,05, Bl d Gun.br, Fm Julh, d- P*-* Rd Vr ru * JP U5EENA0WUDg.utullnu. rr* nugurnr su» nvs nstl- c musc cl flms, flucv cf. * ru Fr Cnc, cm ud;.6rl d 500 ptrnís. ít!»r Gln vltu» ctr l clun cl rdl "Dlírl C* rl^c". "crnlt" qm» 4 stv nt du cnt, rc, dxn c»lr mtr. Er ds» crnls* t lmprtl»,»<m lstr, cr.st pr dcul» J«*nls. R»ul Bíunlnt csu, ntntm, *rr. mnr publcdd. Mnl Brl» f um pdrnh» nlc. grnd clbr rn.»nu d Ttl, An K»rnln". f rdfnz p»t» Rdl Cuct Br- lt. nd, 9 dst mês :* prtnt»u prmr dptul. Ntícs ttm tu "Ttrlnh ntn-.".» BBC d» Lndr, «trvés d»»u srvç Brslr. rr»dl»r. mng, pn Brll. s 20,07. hr R. pç B«g Luz Vtl, "Vz mns * mr", nsprd num ptdtl d fd pt Sbllcy. u mulhr unhds. N pwfrm~d Ulnl Slmn t.y Rqutt Ptnt. "Dc Frnç, h, U * hr», n Rá*-^ Ml»- térl d» Bducç, tr.tc guns Fss d nv drsr d Asscçã Brslr d Rád RlUu-sc nlm. d 2. às G hrs, ccrrmn. dc pss s nvs drgnts d AtBcçá Brslr d Rád, A slndd cntu cm prsnç s Sr3. Cfé Flh, víc-mstlr.t d Rpúblc; Admr d Brrs, rx-gvrndur dc S Pul; Hnr* qu dc L Rcqu, prsdnt APC; rdlsts, rnlsts cnvds spcs. Abrt «rsrâ, flcn prsdnt rlt d ntdd. Sr. Mnl Brcls, qu «-UMu s tvdds d Asíçí s dlrrtrhs srm rsçds pr nr xrcíc. clchê fx um spct d ms qu prsdu à slndd. SCAS AHítrsàrs Ftr, ns ntm c*pltad«frg«*4 Rbrt Nuns, lclsl rt gnntc MlnUtr t* Mrlnh* psr s ssunt» ds mprns. mndnt Nuns, qu *. um ds t..!.*! mpátlc» fgur» gbnt tltulsr d Armd, «t hmng ntm pls su» clgs dsqul gbnt cm um lmç «qu» cmprcu lmrnt Rn* t Clulllh. Frrm n* h Srt. Allsrl Sln Rbr, Frdrc br* sndr, Hl d Sldnh ds tms. Futln Hrucl r Crvlh, nrsr. Rsrrt» n*í tntrtr dt Drrt cmnh (Sndr).- Trmcrr h nlvrsrl nr.tllcl Sr. Cntttntlnô Mn cs Frur, t hm lt cmérc mmbr d clstsqu d» clôn c-ípnhl mlcllds n R. Nvs cndld» Gnv»T-- nnt Pdr Mgul PM Sr. Pdr Mgul f pdldt m rtmn, n dl* lt próxlmn pc.ss?.cl, snhrlt» Cn dld nr.mvm Crur, flh ct lur» JÕf* nçv» Crtí. A crttôul* rctc.ttlu- d mult slng lr. tn l frcd * prt* snt*, n cma, vrd trblhs- mt cs, r.» qul» t vdncrm, dl sb, qutlt drd>«rttttc-ur.ln/lrls d ntr Csmnt: H:7-* sáb, m Pdr r, Muncíp d Ptrplt, t nmtfttp d snhrt tln, Evnglh Mrchlrl, flh Sr..Jull Atl Mrchlrl d Sr. Dl» rr.nntln*. <l Evnglh Xrrr.lrl rm sr. Mltn frlr Vl! uh Sr. Js* Crls tt Vl t dn Srn. Kllí* Rdrlgu»; Vl, t cvl trá ftu n rn- )n Jrdm, rsldfnrt s ps d nv, tn tstmunh» Sr Mnl cdrlsu Prl Sr. Rt d Crvr.lh Prr. A crl mnl*. rllgl «rà ftur n tr dc TScrtárlc, n prnln frvs. prl nv, nn cnfrd Sr. v Arrvd Sr. Mr.r!» Amrm., pl nv. «* cmrcnt crc Sr. Antôn Mndt Frr-! r c Sr?.. Mrtln Trrs Mnds Sr. Sr. RctrurM Trg. Btsádàs F lvd à p btuml mnn. Mtrcl. fr..-..mtr. Brnc R. NgtlrA mr Wlls r Ngur, Frm pdrnh» Crls Lut Nfulr snhr. M tsss vm. t» m - ^s^ê^^^m^m um "A MLNÁRA", m trduçã d» R»»**»»*», "*!- í, trt. uu *«cm Só lr.tétv.0,»(** í*»"2- t» *«mulhr». rl»> mun. Mtt dlví» *M qutr ^.Mg^gS d. rr crr.tr». A M» vltu»»m pô grtr. *».urgrá num. «ml»»»j» ctál%ná r.».. lv-m tr Fr- Rv rsprrl, qur. rtutu: Afns -Burt. Rd f * " ^$ <» Cmrg rl Lut.. nn Trr», ln pòr v». m MM últm tmw»*% A,«",n*JX flunt*. prrr WUy Klr trfc drtr d* c», ntuur uu...w.. ) CNEMA LAGRMAS DE MULHR CLSK T MY HEAKT, WARNERS) Td hstór gr m tr- d um cr nc. n prmrn fs d nfánc. Em cn- > f g u é nc m^mmmmtmm prblttnü dt Ulll lr. cu sps nâ pdtr sr má, vm mtm sr td pl csl. Enqunt trz lgr à sps, nsufl dúvds n mr. Êst vln- d su funçã r nlístc, prcur dntfcr s pt mnn. "c mx" d plícul surg qun rpórtr dscbr -qu p rt utn tmívl sórd crmns. Embr, m crts mmtnts, crçm s mãgns d mr vbrçã n ttnsdd, nã dxu d sr crtd rntçã dtr Wllm Kghltv. Tu rqu putu-t m um. nrm d ntrnsgnt nturldd. A spntndd s crrêncs é um s l\- crcs pr su gr. Ry Mllnd Gn Trny cumprm bs tuçõs. Prtculrmnt c "írtw" cnsgu prtculr dstqu, F»/ Bntr mntém um unfrm cmpsçã «Hvrd St. Jhn, Mry Bth Hughs. Ann Mrrlsn, tc cmpltm lnc. Pdm tr flm prqu \ tstà btv drg nttrpr-. tm grdrá ms t- qu prfrm ssunts f- nlrs. SWALD DE LVERA r s flms dc h METR PASSE " Amr Ns* u tm Prs" X» lrs..metr TJUÒA " Anwr Nscu n P»rs" À* -í t : hr). " Atncr _ 9 Kün " rt^cll p dscll Trt bumíl csnítt rtltlvmt* à METR CPACABANA - sun prstçá d< cnt», qun m > A U-Ntr rttf stltut Prmtlnl Quln - > Ktvmbr, mgs c cmr»- rí ür. brll d L.cín ntnr.dr.rm.cb..r-rç.-x*lr*v r.us T*MC6 -^ JCrw»V tum»».,,r* v-á cl gr9**-» Mtrtü ü«8- As,. p- rr í -- S J r,-.v.. Apóstl KV** rattt." "f-llt- << -lfíru. fc rlgs «ws *4m«qs». cstuu A, 3,t) Í.K) : usuvéfttln, prcnt6. «.n- «.0» 0,20. PA/.A Al [: V utr» psj»», Rvm. Pdr f. Pdrn, DU.r c srv c UT.r.cl Mnrs, pr lt, pls funcnárs Mtruds désss Sr- S lrts. ftvx-s: "Ds Sm ln" A» 2 4. **. W.hfts-vu., RVL -»: MtdrtltlbT *, ld hí-»!. "T«á«frtU"» u trt. vç. Dsmbrgr Ar Trnc,; Prsdnt t Mbtlttl u Jus.ç. _ -- ts nr \n-t MwcuU, Audtr. TrVun» dcntu. íuncnírls vnu.wa - "t-k^» d=ff-;""! Prfssnl Qunt _, cru lmbr Mnstér d Ju»* «MgAr -J***^u^.^ %*»»* t flrcrm- Tfl-^ çutr/ ^ ^ ^^ CJ Frncls Mnul.gnt Prfséòw Ktty Trzr, RELGà CDADE D VATCAN, - APP) - r* Cclcm dc Ml^ PRAJA "C:.:b Hvn*. nan -- "Urrt rr mnlhtr", HTZ "Alms m fvr". RUM "Ctrnvl AtltntlJ". S. LUS "Crnvl Allíud» CÃTUMB fv> ns cnt" ESTAG UE SA "Mt:;. ds submtr-s ulgmnt quc.,,,,. brítrr Trbunl CrdnUcl flumnns -- "P.r»us, mun StZ?J,% tx\ &- «H qustã ct.s rlçõs nu Snt s "rdm". Sb0-.-0 qu cm dzmbr P5* «ú rdm c Mlt, qu, dps c mrt c príncp Clu: 7 r mstr, tm su.t rt vn t-ntnt-gnrl mt pss; Rlcrt«" > Mnd Bv^: ul-kr/^h ^K AmmW VT Lpf«E JL*AN DÀNÍt, dlxum Hl. P»r l**tí*j*.* pl d um» brlhnt tmpr»d n «tr WW^»" lu. chtm ntcs n"*» Cmpnh d WtUU ""^^ZV «nlí stá.mlhn m Mnttldén. nd cup. Wátr»» l* s í lssíss *s_ S^ff Dnl r Sllt,»l*m d um " ", "rp0* sl ín0, \7rM * m^^m&^_^^è^^ "R t prsntd «rflt c*rntts**«mfrrr dt Bwn. hllfv-ff «- - ^~mm^^*m^-n l»tf%alll*l«h&^> \ lívm ^ss íf.y"! ^T-* * *B J «*":* ^JSw^ ^B b 0BÊE^k ^?>^^H W Mmmmt -^M * mwímm^my.-jéflk ^H ATLA 0R chgu dc su xcursã n Sul c stá dspsçã s srs. Emprsr. 9!c /r ft suts vltu bm dspst cm cnd Hrclnl, íz Tsbcr.MARRÚC^S "\»:tn:cs ltutttl* quc *". s dslntrsüâr c ulgmnt; PRESDENTE -- Flh á *w«rt c, r.prcrrcsvlmru. h,»! qu prlcrr Trbunl rdlnllc ss m mt tftt. R BRANC Cs. prsntr, cm pd ds lurl* PRMR - "* 9 l\g-*s. sndíct dvcrf. Mhdnt6f. c na s tr lv cm cr.t g lt««t". "tft»! «.A, ft *5fcr*t»r pl Cní:* lurt*". u-s bçós sbr prcss ART-PALAC "Flhs! srttór.» «gunt» ccumn t: tstn t- *ud. d v.tcln d. l.v.* mpslçft trbunl, r. t" At : - --» hr»-. ASTRA "A." Mndnfl» d ndd, prmssã r ntr.l s ncntrv um prl, X, 2 4 pusr qun cnddt fôr í lü hér». tu slctu ntrvnçã cla AZTECA "BTírr t* *?rd»4 mnftr d. ns «três rtrt»! tmnh 3*c«. A Scrtr Cntnt Sé qu, pr ss, 6 cnsdr cm prt cm cus. BTAFG "Crtuvl X. 2 \ % %tlt) lc.-«*. «mtórl Ncnl d Ttr fun- AUmtA", clnr. n*»t«s Vtltlmc» dl«d nscrç*». d*d? d w»l*dl * A rdm d Mlt nã s íí vpsntr n crmôn --lcn rlzd ntntm, trç«-fcr», n Crltt Sxtn, pr mtv nvrsár d mrt d P X. Ess usênc sm pccdnts prduzu cn mprssã ms- 0 nu crts mmbrs d -rcm", s bm qu um runã c su cgmtárs tnh, s cnvcd pr studr stu- : çã crd p ttud td, rspt u Tnunr.l Cdnlc, cu ulgmnt nà dvrá" trdr sr públc- 0 vírus d grp RMA, Í2 (A."P) - vírus du vrpr, qu í slí n "cntr d psquss s hspts", dés cptl, f nv pr Cntr Mundl d Estus Sôbr Grp, d Lndrs, ílm d sr sv.unctl xprêncs ultrrs, dclru à mprns prfssr D s* Hs Mnld, dltr Cntr Rmn, qu cntrmu qu ss vrus é m»- m tp qu quc í ncntr ns Ests Uns, n Frnç, n Grá-Brtnht, n Almnh n Ht. Ess vírus prvc um ícçà qu, pr nqunt, Ud nâ du lugr cmplcçõs grvs. F sl dps d xprêncs fts m nts f várs hspts dst cptl. Atulmnt, s médcs cntr Rmn d Psquss tâ tntn ultmr um vcn prprd sgun méts â plt* cs n Amérc qu stá sn xprmntd tulmnt m?! scl n Hlnd, b uspícs d rgnzçã Mundl d Súd. HAbbtíK 0S " mntn". ns "Kt Cnn". MARXcANA - "Brr í pd«;à MARAJÁ "Cím-ld t> <:*»"; MARlANA "Crlt* «!«crnt". GUARAN BrL.: n fctuc»". APA -- "Esctv* <* cbw". t.aca.mb - "A--l tt um» V-,t" - "Archr ltllvcü". cl drtr d* Assumu 0 crg ÍX,c Emprs Rlbur, u. Artur AlbucturQU qu» p»s»r r»p;clr pr t.*» lé* publcdd quc s rfr tr Flls. As nscrçõs pr mtrículs n prmr s*n Currtm Ntnül tí Ttr, sfrá ncrr- là» 7 hr» d nt. Ctlá h Dn»t* HumU-T Frd.», qu durnt nuú tmp pr* CJlS 0 K tínn, ás cmpnh» D»rcy G0nç»lv». Vltr Pnt Mgu»l Khr. cnhc tr-cnt.-, «stà gr» m ^PA0*]Wtt«U dr» sr prrét, d* vx qu» dl»p««d«quldd» pr ttr d rvst nd tm um p»»*ü bm rcmnstl. s sptáculs nfnts Drcy Vrgs, S.N.T. $ S 8 t Srvç Ncnl dt Ttr, qu rt»r. Alu Cr crtu nqul rrí Mnstér d EducçA Súd, cm btv u ncrmntr, n d»h. tnu mprtnt tr t»trl, rl íncltr. dntr d brvs d. 4um AtlTldd», cm rlrtçl d «ér d #ptácu»- nfn t» "D»rcy V»r-«*", m p»trn»tf, fabrlc»», nücl» pírrí, íc» «m p. ç» pu cm. ^ rtíèçl» t*p»ucul» vurltcr-íf-a n prôstmc d».4 crrnt. A» 8 hr». n Audtór Abm» Prt HA, cn- rmn Ncnl d Ttr, dô B. N. TV, à At. írhldnt Vrs» «lí l.» dhdr, cm "A pç bann» qu» g»t»t d mcc, 00 rnlst Már Crdr..,,. *_ Frm prt lnc: l Brdld, Crl Albfrt Murtnh. Bf* trlb Vg, Tlcr. Vttórl» rf, l"* M«n»»«*.»»n drçã d Pnf. Frncl». Fgurns cnár» d* C»rl» Albrt Murtlnh «c* rgríft d Jltrts Rínr. Cr t Cnsrvtór Kcnl d Ttr í^t* drtr Srvç Nclu nl d Ttr, qu cntu cm p CnMlh CUultT d Ttr, m nstr Slmé Flh slmn n d S d írrlr r rnt, um prtr trnsfr mn.. Curs Prál d Tlr. S. N. T. m ("n srttór Ncnl d Ts- r.,. 0-*tB,-tll»ÜtJ-^r-*»)» WW* tçí vm «tn mlhr r prcuwá í* m* lí*lr» * duccnl* p», d r qur mtrlz um ntg sprçã d clss, nbrtu vn» qu t> prcupm dsm ddlcr-sr ks t vdds drmátcs. Está m Buns Ars *nnbv*u dl» PrdUtc. -pôs tr P..ul Clscln..ldl fl vstr * sml c pssr, CArnrl n cpc rgntn. Pu Clstn T-cíUrt dépu A,» Crnvl ptr s«untr su s«ptc m Buns Ars. A "Cgnh" chgu»ta r»«sldéncl rt trí Üd;r Mrqus lt dxu un. rbust grt. p frcv.j sr. Jvm Slv, ílll d trí Wntn, Mrclll, ttá rmnt mut grdc Dn Cgnh". ^pp ;C*fl Bk^BL. * wkk ^u EVA TDR v rprcr 0 Ttr Snr m "A Aíflísr", ft dwrítíc* str d Brnrd Shw us mulhrts rcs d t mun,,.,,.. nr....-.j-" Drcy nç»lv«* d»rá h * últm» sptá<ul»cn H, ultm n d tu su lr, rt»t«c»rn»t»»c» -s bu tpd. t-u t««m..k,, «.«T«.f-».>,-, Trdí A nhcld trl cômc»ô TlUrA «sut»»tvld«d* l.vdô vm frnd públ^«^ ««rá r*t»t "QUÍ TA BM. TA", d rrl utr*.. ^ffl^llfsps r. tm^ts^^n k NVA CMPSÇà D CNSELH CNSULTV DE TEATR **"" mlnltr d Educâclò Súd, 8r. Smõs Flh, Undn à prpt drtr S. N. T.. cb d nr um prtr ltrn cmpsçã Cnslh üômu- C (/ T srá cnsttuí d nv mmbrs, sn s nts: drtr S. N. T, u srá ümbém su prsdnt, um técnc própr srvç, rprsntnts ds n- tdd d clss, ttulm suplnt», ndcs, rspctvmnt, pl Asscçã Brslr d Crítcs Sndct s Atrs Ttrs, Cnógrfs «Cntècnlcs R d«jnr ícs Artstts), Scdd Bwlír d Autrs Ttrs (6BAT) AsMccf. W}t-, r d Prprtárs d Crcs Emprsárs d Dvrsõs Públcs, AssclcA Brslr* d Emprsárs Ttrs. Sndct Atr» Ttrs, Cnógrfs Cntécnlcs n Est*, d Sá Pul (Cm Atr) nsttut ntrncnl d Ttr d ünt (cntr Além prtdênt*, cnslh tr* tmbém um ví-prldnt «Wlt. dntr» ; > Tus cmpnnt*. í m^^t^^^tmsa^^mt^s^^t^t^^^tms^^t^^^

6 Á Tfrbns" nã srá vtd d fgdlh 5 cr mltr Brsl-EE. Uns 0 r. v daqun rbt s crítcs, cnu mprcdnts -*.-". ~ Crâ$ bnfcnts, vt prt.000, sc Nrdst: A f L V fl Ç hcdatcc CT JUl Tll P Kl utrs ssunts ntm trts n Sn {HV LJV/J /LDALJ LffYl V/ l\ V ATRAVÉS d plvr Sr. Aplõ Sf, ls ppés d rsln, sc Nrdst í prmr ssunt trt n sssã d ntm Sn. Dps d rfrr-s à sltuç r ngust qu vrm s ppulçõs dqul rgã ps, brçs cm trmnd stgm,-dsd 952, tnn ug d-.««prr n hr prsnt, f snr prnmbucn um pêl s pdrs públcs, dxn d ndrçá-l prsdnt d,jtpnmc dss prqu S. Ex. á prmvu, st hr, s prvdêncs qu cs rqur, ms ndrçn- ntdmnt»s mnstrs chfs d rprtçã, -pr qu nã dxm bur- ; r.rt»r-s vntd prsdnt Vrgs lbrm s vrbs.dstnds mprndmnt qu s f ncssár, m scrr «quls ppulçõs, ft A VTA(,«0 DA PtlülltAS C.-r.r.râ ntc* c» gum JrK qu Sn wr nc plít Cd f J DECLARAÇÕES DE PUCA BASE E NCMPLETAS SR. Admr d Brrs v prsdr um rtn. nã Drtór Ncnl PSP, d quc é chf, fz dclrçõs s rns dst q^ r ntr cm Sr. Gtúl Vrgs, ntm. Prs. du, d ft, à runã. As dclrçõs qu fz c $ cnlmbm n rdm d d Câmr Eslrd d Frr Hr st Brsl ^M:SmíSS^& * & - ncdnt prvc pl sr. Hórn utr ncdnt nt s tm prcup, cm dvr p.-cupár-s. u sntlu d.,prfct * vlya prt d Ptrb.Nus. flu, f. guít, Sr. v -DA.;,un. blu, * rl prpóst, nfc lr».- prcdênc nss crtc, êrrtçhtn: "Dntr lguns m,tmhr6 dst C, tnh s «- v wpçlí tqus chgn* té dltr qu prc d Ptfbr*- Hqn.nà t.-n t curs ráp pr fl d dlgênc ldc- r mr Aps rcpltulnr w..nt c prpsçã cn rprèç. r.txt p- dt, dsd u» chgó à Cm» (30 d stmbr últlnc. bsrvu Sr. v DAqun qus» cmplxdd d mtírt. ní p?.-rr.. m bslut, v.mt* vthçá d* ígtllh. nvlvn. cr>r.-. vclr. ntr-rs d E*t»dcs. Ná r. p dntmnt d nhl vm qupcén qu r scrfcr su» ntrsss, um vm qu Gvtrr. dltps rcurss r.r.ssrlc» vtsds n fm d sss lbctsltv rdnár Ní é pr!* xh-ílr v*. dl.«s ms dnt q>;«qu qu drsím cr.t.- «fchs u ntums. pr* u.-.-m Pdr Lgsltv pv nl drrmrm sus rm. s sus culps u s su m!=6s m sunts qu nl «pns tcm êst. m ts s nd»r. A cn- * lulr lídr Gvm dl sr rcfmrí qu sbm qu. "qur n?;n» cm n Câmr Dputs, cmr rvlsrss um 0 su xm tnt, cm, s pv, u crrçã. Csbs-m cr ss* xpluçí pr qu pr brslr slbs qu n Stn clcms smpr clms ds qul.- qur prcupçõs ntrss ncnl". CAXAS BE.SEPlCE.vrB8 PARA nnr.gstas P.\ssn- rdçm ds. f Aprv m prmlrs dlsnussí prt qu utr Fdrsçt Ncnl s dc-ntlglsts lns- Utulr clvs m bnlcl s prlsnts nl nscrt». DS dscurss prncps s sbrssírm n xpdnt d sssã d Câmr Dputs. nclmnt, sr. Fldlí Grc vrbru cntr gvrnr d Mt (.rss, «lrn qu hv tnt cgr ltr d Cmp Crnd -.m su prsnç d t rs utrdds, n d d plt muncpl. Rssltu, cntu, qu nt dquu mprtnt cldd n s dxu cgr rgu, nflgn xprssv drrt Gvrnr qu ní vm dsmpnhn cn nm cm mgstr, nm m bm dmnstrr. c d css grvs n put s trblhs dê runã. Crtmnt l nã prc cs Esn R, qu é grvíssm, ps rtrd PSP à d utr,, qu cb qulqur mnt dcl. ns prts qu rcbm, nà Um. VET D PRET MT. Psr 33»ts cntr 5. f pr* *«á vt Prft Dulcldl Crs prt d!! munr!- p n qu tr.t rprtu- í tv n plnll públc d cld»- d qu du mtv nítmnl Sr. Jã Crls Vtl d Ptrftur, fvr v flrm cs Sr. Altlll Vlvqtl. Mürt L;?,.Têrgnl Cvlcnt Gm d lvr Cntr» Sn. Ttmr d Gós Frncsc Glltt. \PRVAD TR VET F gulmnt sprv vt p0 P*! Prí».l c prt dr. Crnl» s Vrr.. qu dlp h sbr nmtí dtnlsâ d cgs pr.\?r.-cl d funçí cr cúbü^ "Scr": ^5:0. DSCl RS D MNSTR DA JCSTÇ.t D?pc.s r gtd «rdfm ul. fcl à trbun Sr. Já?-.;.**-! b. qu t-ru ctuntrl m trn d rr r» prfrd rcntpl Mn.tr NgrS d ArUllAL An X Sxt-fr, 3 d fvrr d 953 N H F. NRESTE UU BKA8U. u-.í dfcurt prtncu 8r. U». f.gu, ucuru qu s tulu pls pxru ü 8r. Mur Ancr<! t,.**, suuç qu nvr c* í t lu. 8r. Lsó Fgur, d t-* u, tcr tu dr.r Sttríd d frr Nrst frss. qu; f dfnd m pmt p-. sr. M.-u: Andrd. rr ns pnnv qu dvr cslr-s, pu <s s quc dt.tr. Sr. Mur. A^u:» u:su-* ;;.n: pcl dclrç plcu t.: c&nít u umt mprs c U.\l lércf. Juntmnt cm rtcr d Nrst, n-.prs qu» ná tm rrnr!ís».,» cu strd. mu mprtnt t qu tw.k* Íru rr qut qul rs lh! slr cr». pt tlr um s. d dtúlnlítrç. ur«cr, n :r.»»n:«strn», cc-n u máxm n- r. íln; d pntr s rrgur» ;:«u-.«cttld. Sr. Mur Anurd..nd* cn* t>t.t rr, /trmn qu, cntrr qu ctv frmn, qtn Qrtc-u dlr;s í.-tv, k strsds té crts cdds stvm.n...:-....s d mdr nt trr.prtà. Rltu, nd, pdu cm qu, mm cm rdm Prldnt d Rpublc, strd ná pd.rncr vgòí pr trns -.- u g, qu.. tv qu fszsr us prcurs pê. ACÔKD MLTAR BRASL- ESTAMS CNDS Aflns. m rdm d. ntru m vtrã Acr Mltr Br -Eít.dcs Uns. Er Mrn tnts bstrur, pdn udlncl y$tf>$& íl^*, *- * fl Hmr d Cmlístk d* Srvç Públc, qu nd tm s vr cm cs. Pr ss msm, Prsdnt ngu r- : cpçâ rqurmnt, ns trms Rgmnt. ; Entrtnt, s Mss pôs m vt- Ç*, s sgur, um rqurmnt, própr Sr Mrn «utr Sr. rmn Fsrrrl, mbs pdn v.tt nmnl pr tds u tmsndss rfrnts prt. plnár prv, ms Sr. Mrn, pr bstrur, pd vrlflcçs Prsdnt strnh sftrms qu prmr vs qu s nsd vsrtflr d vtçl qu prv vtç n.-nlnl. Drspltsmnt. Sr. Mrn.c!>rr.. cusn rvlt Tm^ê n é prmr vr qu». Mu n runp.- Rclmnt... d?.»r»p;t^ prvc um!ncl- dnt Sr Prr ds Sllv* n m d c.-.í-.^á. prtít cc:..r» trvtmnt rcbn rsp»: Sr Mrn, d d r r.ft?rít pr êl: Cchrr!... ntr-vím s turm d p ná d p? d* p.c>. qu ndr pr í ncldnt» cb Bntrt»"c há c-ttr ms trd ntr «Sr. Eusbl Rch Gdó lh.,«- r.-.flr r cr^.csr»r-:n «dín* dr Sr Jl S»f! d! Fcntcurs... t»nts-pa VTEKPRETATTA / R«*--r.-.5* dtscussl pr)t. Sr Blsc Flnt d«fnd su.rr.-r.f. qu t-- pr fm ln!»rpr- -r trms ln*rrô«crtfnl T um mnd r.trprtvv. Sr. Afcn A-ln * cntr f.r. Bllr Plr.M Achs qu * nccn?- t.uclr.«! qu Cn(rrt*r pr^ cláusul lrvrpr«t«t!t» «tst cr, rvrr r.f svrns. S<r!- Sr. n Bttncurt qu dfnd >côr sr!-»r--cn <*u t? t á cmun ntr dl prr» nu. «pns, xlt. nt* c;. Tp,rcá? dmpwtl d ^-ltdrcf N fín.-"!. prclm u ní Mms nr> c-t ntrfsss ; Cn RílMl, nrt» ÍJtdcs nmcs. m c~. «d nv p» qu pr* clss d rlzr cr* dvrss cm pslss mgs... ce «UBó ílàu».dn«r«sv prsdnt d su sçã flumnns, mpnhà tt ít,tí»".m.u«h2fu绫sr.ub": várs drtórs muncps, lém- d utrs mgs, mtr t*xt cnvên k spr- strdlhç qu prcdu rtrd, nã é u*r vçá Cngrss, tnt stv cnscnt crt d qu íls tnd s lgítms ntrss ncns: R*vls, sgur, qu própr Pr«- sdnt clbru cm chnclr! J* Nvs ds Pnturs n lb- ; rçã cnvên. A sgur, dps d um prí d prts gnrlzs, r. Cp- nm s bt*, tmbém, cntr mnd 8r Blc Pnt pr cn* ldrr nnstltuclnsl s prv- ; cá d cláusul ntrprttlv pl Crngrss. P-» á vtcá nmnl, n trms rqurmnt prv.t. \ mnd Sr Blc Pnt * rtud pl sgunt cntgm A h.- dtrmnu nr-rr- -.»nt d rsá Pr«n*»?çulnts s utrs rrs: S Dlrlêl Dunrt. qu ndu trsnsrlçl *m t d ntl nrc--.:.:* m qu f»r fé d fr cc~.\:r:í;t.rr. llstr ptgur qu» r; fcus. m u dfs Sr m Flh, prscr.tsn rqurmnt d» tnfrrr,»-f«sbr ft d r.án «tr «Cnt-rl Hrxl! rclhn trfr d Clts F.-r..r.lc dscnts m fíhs l tus mprg* cnft-n* s: 8r Frnn Frrr d-rc* n bcr. ^rr fvr d p».«! d ^rs n?rí v prsntn u^ prt d» l qu r-frr- l qu cncdu.»m?u nrtlc? í. rt. d* pènnttlr cncãr: Sr T.rlc Cs.? tt. cçnts- n qu *** cr.dldtc *.m s!u;>r«d^ M.r.htr dé ntórl -tnrístr, r.r.t~-.&:.. rts m í;.rtr -- m nnhum hpóts -cdírl r;l-: um dqtt- ;* rtrc. mfítr. C.-....: fst f* rfíd: Sr. Br^ Tr.-.-, c^nwttl- )n-5 cr*, Chf. n-rêr ~r hrr.r r*\*-< -frác* T Cr*- d*. r^r*- M<r Mnstr Edgí.r r-s*«: ty* Sr«Sá Cvlcnt A!c vtm >óhr» êc Nrdst: ** Sr ^.!d:rr Rupp rr tu!ndc-r» c-n vftrr r>!^ t scmnt d»»fr?. Tf ú d S«r.tA c«t«rtnf mnsttá-dátfjülàçõés Ettrm P*ü*&*&tf,Rfn;ShròtT qutul tlv t r- nllsts n A.B.. - R-CAPTAL PLÍTCA D CNTNENTE ncnvnnts s ntrsss ncns Em runã nturn, Cngrs- rròs vt, lém d s Ncnl,-wvu.«úbr m pnur ílt*. técnc n prt um víí Prsldtnt* d Rípu* Cr. cus cm «ltrblc. prc d l vt íc çá d dmmnçá d Cx \ rfçr às r-pcsdlddcb d d:- Mblí-çâ Bncár, frm qu ; rtrs d Bncs cs bn-! r! prtndu nvr n ssunt, ; çár:- J -ntrrn t prx bncár, dspstv vt í rt. P--, 3 ssm rfó: prt trn-r. ssm, n- cvnnt s íntrés.» ncc- ns. qu» ustfc vt qu ; lh f pst. "Kós pruns sms, cm s brslrs, prtdárs d pz úè lbrdd" Admrms vcçã nvrávl pl drí mnfstd p Brsl n pln ntrncnl A rfrm cnômc lvd lt pl gvêrn gnrl dr -- A áh)s»d nlr Pru t Er l é prdut d dntdd qc sntmnts prpósts s s pss, n sísr d plítc íntrmrcn. Ct.?ts pn-prssóc,-;. cbnc!(-r prun, Sr. Rcr Rrr Schrbr. ncu ntrvst cltv qu cncdu, ntm n.*.. B... s rprsntnts d mprnr. Acrscntu dplrr.t qu cnsttuí pr <?! um rr przr \rtr Brsl, grnt.* nçê r Crtnm» qu? ó stv sprd Pru pl ds- t.c. h nulr cm dsnvlvmnt ds cmuncçõs Sbrtu ncntv str n bl cdd R, qu cnsdr " cptl plítc d Amérc", pl ft d qu t? trm rm pcts trts d mr trnscndênc n vd mncn. -A SupL.-ntndr.cU d M.-yd Crdt prmvrá, mctüt.tnt pós publcçã dst l, um. lvntmnt ds rfspn- 5r.dt?f s stb.cmn.s cs sm q.» nnt- c crédt prnt Cx d frgmnuçss. cs br Mblzçft" xmplr ç-.-. í-.r- UBltílH» A VAGEM Mnh vst -> Brsl prósst ;lu.-hnc-r tm pr b:.vc rtrbur qu f* ; rru c.\lnttrc ds K«ç*s Eítrlcr <lc Brsl. Embxr J Nr* d* Fntur, qu ssl6tlu m Llm» à rrm*".!» d nuçurçíl d Avnd Afrân d M Frr.c. Én-cntrn-s *. chnclr N* vr d Fntur fv gntlz «J frmulr um ccnvltí- pr v-»tír su pfs. cnvt êst qu r.5 trd flctslltü qu m íl mult grt ctr, tn m vst strts vínculs qu unm Pru Br;sll. rsn curt spç d tmp, mu pl rcbu vlslt d lustrs prsn- }ld.-d«brslrs cm Vc-Prsldnt Cfí Fllh". chnclr JA Nr Dput AfnsD Arns d Ml Frnc. Ts vlslt p*m m vdênc s rl&çôs ntr s nsss pvs, crctrlrds pr pnts d vst cmuns sôbr ncssdd d mntr undd t slldndd Cntnnt. PER- DK HJE Acrscntu Sr. Rcr TtW. r Çchrlbr qu Pru só?«plr tr rlçõs p*:.!cs cm tdcf s pss mrlnc, s»m r.c:4: Km m.nh p.t.».:w-.v tu vv-t h um... ;t dc ntns stvdsd cnstrutr s;;.í ru ps pr» <;t.-. ç: um n.àlsr ínàcí dt prc-.-ssú stf.v lòá s pr-up-c^ cl-,xlv«s. grçs ss crt dn ^.t GT»rn_-> d Gn:;: M:_t A tírf Pr stá vnçn í.r. psss ::M«s.tdc At.:ln.r.-. títc uls í- d prm.->rá»tí bc-.«r. d crêsür.fnt tí ; nustr:», dsnvlv.t... d su tnnu d tr«- hl.t tcmt. Vs*l ds mdds»n.: crts u Gvr.-. f m dúvlc, rtrm» cnàmlcs, á <"! t dv p.-csp!rd qu. t* n<:s.. us*, rírns cnó.xc* -- s-.r rcu sr. Schrbr ct- "t r. ltlnsç rstr.c&» tm cnètv-l trn r. tsç «un. l?#.-r..v d cmb Urr. rssdldss sss. ; t*r.. d m;- r..lc rsultd?. Até X9. Ptr.. nu brls «tdtr u--r. s* sss d«cttrí;? us ttp Cs.; ds cmb qu nlr* rprs»r.ttr v»lcr d mcds. Nss lt-íc«. ; tnh -dfl-ts" rr. u blr.: d pmntds sfr> um (trnd fcnm d dôlr?. r;fm lmprt ur t-jltc^ dvrss prbçõs, c nvstmnts rm scsss, vlum ds mprtç*s dclnr*, cs cntrls dlntvm prduç flrscl*. mr r.fr. Em SH9, Gvrn drrçcu s rstrçõs sutcrlru lvr qullçâ vnd d dvs. Frm bls s ntrl* xtrns, lmnds dlfluldds d tmprtç, xct * trg, qu tmbém s suprlmlrm n n gulnt. Em líl t cmrc xtrn r nrml. Prntmnt. vv mu ps sb lgn d prsprdd. vlum ds rprtçôs umntu. s nvstmnts d cpts s cd vr mrs tsmbm á s scumulsrr ss rsrv d dlvls strngrs. Artgs d tôds s- Péc s» gr bundnts. «ncls-.nt maquln ndustrs* g:. rls, nrgrss cnômlrc. rru *»ví*n»? «?rdu:á nclnl f vírcsn-nt ncr mntd. Cc-.5rT:-s«num lc-.s: tr.-n rrg x árds, dvn- rs.r:.:s:-.<;r- «cõ* Cônp.c ü.?,rl«3 b;-.ílc-rír-ü dé rrtu sr-; nhí. m p.fr.ràth ntcnl ntlnntl E prssguu Pru» 3rt. smpr frm nçft* mlfs l.r é-; r,:s qu nur.c*. N é um mlr? fundr.rnt^cl-, D»n n bs rlçõs ; ts r-pctlrc (,-Tfrn. ms um s.ttlmnt q\: nln- rrbs cs p-.s. N mu ps. ntrss pl Brsü ê cd vr mlcr. N Fr- dmrms trtór d nvrávl d drt qu crrctrlz vd ntrncnl d<- Brsl. Nm cm s d R Brcnc. Ru Krbs. vl Frnc Nfvs d Fntur sa mplmnt rnhcl rsptds rm símbls dss Hnb pltlc ss spclmnt prcld" n Pru, pís qu r.t msm rêg pls rdm Jurídc, crrprv pl flrm» dclsí d cumprr fllm-nt t? s sus crprmss ntrnrlcnls". MSTARA PRR5DEVTE Fscürçâ Bnrrs rs trrntfts cntr cs crcds. Ó sl ntr s r^pn--b:ldds -r lqu cu rl ds çrnts, s :dr lvrr írá lv m ctn r. cómput d Mqu*ò7. r«5pctt stblcmnt, pr ts í rt-". lnc rr f.«.-. Lúc cntcmnt d smns. c.s sm mprtàrí. Flhu, prtnt, nst pnt, plvr chf prgrsssm. Dps, dz qu lu pns um rsum dscurs Mnstr d Justç, quc n ur,- pdu d prcá-l, su mu, sm ndgr sc \. sum r fl, sc xprm, n su cntú, yn-, mnt d qum flu. Pr ss, tlvz, n "tnu. bm cm qu èl qus dzr", nm sb qu éltt s rfru Mnstr. S huvss l t ducu.- s, sbr qu Sr. Ngã d Lm ludu s cfr.- n plurl, nã à qu stá n Gvrn, cm. mcsmnt, qur dr ntndr. Cntnun r.,\s sus dclrçõs, Sr. Admr d Brrs v-s ;x>.- n m r d pr srvn-s d fundmnts sm cnsstênc, cm "nfrmçõs qu c^tà ngn" u "nfrmçã qu m chgu". E cm èss lmnts qu chf P-9P s uíg utrz pnr sóbr mdfcçõs n tul Mnstér, n gr, ms dps d prvd rfrm dmns.vtv. pr qu Gvrn, n su dzr, stá dnò prss. Entrtnt, ch ndspnsávl um ck:.:-.v çã clr, s s fz u nã s fz. mdtmnt, substtuçã d lguns mnstrs. Qur cbr c.: ss nv frm d gurr d nrvs, qu fr tm ml lguns plítcs c chfs plítcs... Qunt prt d mr bslut, dl nã s rrcíz, msm sbn qu é vs pl prü?c? S^. Armn Flcã. E. ntr cnslhr! mçr, prvn qu nã s dv ndulr mb ní. prus é prgs. Pssvlmnt, prqu s nds pv-~> cusr nufrágs d cnddturs lvntr utrs... Fnlmnt, Sr. Admr d Brrs lud à ldr5-- ç d bncd PSP n Câmr. Nã ncr ssunt d frnt, fz rd qun dclr str pnsn m rdíz pr s psts d stu n su prt. Ná r ss. prém, dcrcã qu st sprv chf pss^pst m rlçã cncr d bncd nqu Cs Cngrss. dtrtr crg tm s lv muts vzs dvr fst.r sgur d cnfnç chf Prt pr cntnur. Esprv-s u. ns dclrçõs qu fz, Sr. Admr d Brrs fss bm clr èss rspt. nã só pr trnqüldd tu lídr, çmft, sbrtu, pr crcá-l d ms prstíg. Prfr cntrnr ssunt cnfrntá- cm..dccsâí. E- ssm, nã s sb, crt. qum. n Câmr, ntrprt pnsmnt Prt u su chf. Pr ss nã prcsv sprr qu lh chgssm m?: Bttncurt u dfndu vt nfrmçõs qu s qu á Qut íí sgunt: t»j cmpltr cm lgum cs v 67: cntr vt 29. Assm..r vt f mnt. dclrçõs. lh chgrm. d pstv.- A. Z SU8S 0 gvrnr <t Hrnhéc cwgrtk cm mnstr d Justç AflENAÇA Df ARPAS DA UNà Aprv n runã d ntm d (mssã d Cnsttuçã Justç Sn prtnsã ds Emprss ncrprds Ptrmôn ds Unã ntgr prt d rsluçã snr Já Vllb; Aqu,#r»l Mt<> pnxtt rt» r.snhcr PTfSldír Gítül \>rgu. «q-fm ítérn * pr pru»ng dvtm un» BpfvUl ftm» t» qum cnsdrm -t.,. Trrn-v.c. K$rtc> <S* lm. R* ríunl t ntótn <t» Cmu- - *** dí» pr?pt!?d^«adr»* «stctí». tbrn~tk> c*; * r":.-«.r d».utlcs. r?-»t»u n. «*0 <-«Cntítutçlú Justç S«- «.**. Chpm Chpmzlnt, qu r-hw grnd» *{<*>*. ptrc-nw " Brr». çtrntír n»t* f prv pnnfr * t-vm prt crv d C?mpsnhln J -d cnvnnrlü qu UutÇt r.dd.r J» Vlllsb sôbr» Mn- JEutrd» d Frr Ar> Put-Bl ctmj prp-t;d»ds»-. f.l-\ ;T»-»Sm Excutv qu s-llcl».fhnd. cm s wr>» d {rdvn n m cnj-nv 6. Asrlm. prç>p«rcs s spr: :l* CÍ E^prnlü d ítrnh&. tígulnt -üçrm: "Em m»u nm n r-^v mr*nhrs*. u.cw s-nrmtt stu tnvlíncl» dqul Ctm. Ccnsrrtw hctrs 7.S Srr-nrt; crt d r.wrprmr.»pr*#.~t F*f* lnr r«*s prtncnt» k% Í«F hctr». Uuflss!munrlplc«t» r? r gttçtl, Gu- rputm. Clvlnl» F-lm, n mnnt*.m. d dr cm vvm Empr» ncrprds Ptrlmô ngrmlcís. m ms frnc» M d» Cnll» lsllrtds m r» psuss p pcr.uc ptrótc rt» &t»». m-. Já VUltb»!Ft d rr.ní, dscurs prnunc n R*dl Tu- cncluu»u prcr prsntn p. qu trduzu, ttm rbuçs, t prt d rsluçã qu ufrr» tnqultr rltdsd brultr. sl- prtndd llnsçâ. Est ssslm rtttd ustlc» urr.. stdls-ss ^d^ - * "^"^"^ Prblms «!í>»- prcr mcr.-cns d mr rír «prs- tlf. Alm. tmb*m. qu rr.lnh rlslt* Brll s;» um nv» ftlv» cntrbuçã mr s 5?n.».C K-gunw rtí.-ur*: Autr* Prrr F*,-u!-c í drtl» vndr mdnt c:;cr~* cu. p\bc^. prprdsdí» psts!>.vrsú»s ncrpr>d «ptr.- nl ncnl. Art. t.«f» rc-lr *<*.ü n únc pn.» qu " Sr. Prsdm» d, Rpublc ^^^^^/^,t0t ««S^rt&t ^\^SS pdr ncntr*-» d.qud s- SdUlgtu Sn Fdrl tb-&tsm S^l^""»» cncncu pàbuc, * l*f luç&..pç vu» qu» plvrs!sm <l»td.^ d 7 d- nvmbr d munlctl d* p«n»-m **X V*,.nn" *- «l«kwu<uí Águ Ltp.cc prvlr mnuup ncntrm llísl. slctn utnzcã. mv» m! fl u E5Vu U- r..r hctrs, Frrs?, «- 2, prk s bs»^\»j9"!?,^r Pt Srr n Estí PsrnS, nfrmu b. du prpr!«!í c?. <;uv frlsrn prt cr* d 3r.»? Ln C.t,: nd Pc):n; Cmpn, d- Vst -, rrttlncm 3l.U7.00 h^tr»» mddcs * fr--l dc tmí.-» cís msrc í-: t* r.b». n ísts.* M*tt Grcí» ncstrm n 93, sllltsn utrtssçâ cccsarl» fund rprrus r.06t.-m prâpf 2» rsg crculs r-^pnsávs p^ls dstns S6 ds Cnsttuçã Fcdsrl pr» trlwmnt d rlçfts ntr» t p»fs. nsprn s hmns pú- t&t Suprntndênc ds F,mpr*- í» twrr.t.n-.r,r.- r. r.^ píss, ltmnt cm.tllt. um cndut d Mrlfltí «s ncrprd, fttrlfl N- Zl rm^^^," t uus ***?**Hvmnt ds 8 d mrç udcl, m qu ÜL-tU d pw- df 2- r ^]" *,?fpr. tput cc s-.»q UM EXEMPL DE CPERAÇà u Prn». **.rt. 2. Rf-cm*s. t-;s m ccntrtn". s d pf>" vl d r:.-. *cu-s t tus trrs curs» «r«,s» ln*-.*. *V;.-f.-:r * rm prt * tís r..;t*«. A SER SEGUD PELAS VELHAS NAÇÕES SMvrs á* gvwnér Lucs Ngur 6«rc rctn Smflár Ltn t 8^-Elr wl SA PAUL J (A.N. Fln pr (v.t.à q» âlnd- : d d ncrrmnt Smnár Lxtn-Amrc&nb d* Bm-Ustr Rurà!, dclru v-rnr Lç X-ur Gàx»-* Dssrt? nà * prmlsr-.tcl qu f^k^^t MHNSTR0 DA kmmw ítw^f^^^tuc.s HA M6A0 DA m muncíp d Pítn., tr fc». tsw t;- Mtvs Grc&su. nc éxu«:çí pr».u pss-r.s rslvr t-"-:--;tllr Uwíl, x. rcpst. prblm* qu, s»a ptühnn- Pt!= "* türmçl dst CmU- n- *,*-*.?..s*tn*ít* á* PrsWnctá ::c d 2< c- m gru l? í - ««mltlu c dqvu ; ; ó < **&.u Kst fkesffaf. TK BRASL NTERESSE Rr.r íttí :!.!>«::Cr»s n -»02-.r.-. h. :* írr c-sl.-». pud ;» :.r» rtds s.ht.:- <:»! qu xtx ntr s.u * VSM.-k.-.d ps. Sttu ccr.wr.- f d? qu» Pru r. «*-.«\:bíq Brsl smnt pt.» l-. gsrtís» lçs hstórcs,»* :Ac ts-ubém pr ú ds»:. *tn:lhr.t*. cd d» -..ls ít.dr.t. Vs. pr.!»-..s. srr.s (r^ s brlu* òcün» prtldrs d K»r. ó "hínd c» s.dr:»- dd çtínntíl; Acrdtms qu» ur.ld s prs d Amérc dv ssr clrr. út cnçe rt r-pc sub-rsr.t!». q- nó pd.t. pr}u(ur» undsds trjlftr, Aí?nu l vtrsns. rnmrs rcstr.-.*. dr ur.: l. t* rtcs undlsls, d urr cn» prblm, cíd?. vtz. ms u. C mcuk d mtérs prms, f-.^yy.^.á,,- íír. ^,-,-,.r,,f-: r^-., ^ ^us^s: SF^*^" cultrs sm utr d rgumnts tórc». s í Sà Pul cntrbuír cm * prrldncs u fch-»" su lcnc r põr m prátc rm«ndáçí«ul cnclv [ W) qu dus í.mf.t quítòs d? nsü-.. plr, rlcâ srfí. tênc scl técnc, ccnrcí: SltMhv»m f«üãá.,ò chl r.»»:». ss ;.-.n-.t;x lu lrt. N pd, c.~. «lt, pr- K*P"Wç vsltr -. nnguém t.-.r.ó fruu u:rc pssc c c«<-.:brí cnômc «nnn-j-swótudènpt. dsv- -:rc quc»; vt! c.-.tuutí r. mun- {Uusl ír.és. pl qul sc tãcutnfrqucmnt ds r.dç! ^:<S;»«*unt:. f Excutv pulíít. nc^südd r Bréá! Pr pl-l prsmg-úlu --E Krr.p c p.-ápr St t Sá Pul, q-^s. t,.br» stvss lr.s :>» lbrt» d Hzçá,.v.zt.^t- \;~; dssn :«nt mpr n trrn gvc:». Uult c»as tr.qust» dl^».-. Luc»«Jf<ntr rc». _ <»» ZAá trbur á :»*w., r.tr r.t*. c- u.. pdrs prqu fbrl. t.r. cndçõs d ímrtr nâqucs nstrumnt» r.«~cls nts tt.ds v-> vtrr. v. cntrbu (tm mrs rcurss flscís pís qu* fts prwcrs fcc-vür r^r:. Qu C -!4cL-4 r.tls l^..-s- sssévstl. \. B*-r *»-& R^r»- :s*, fn- «- - l^n, c gv^rrxcr pv:sl - fc: sprht d.bcr.-í lr.fr- Mrl, q-c crsctcízcu. Fcl um:: nbrs dr.-.dutrçí d sldrdd qu» p»<g ré rrn stuçã tus ptntu mqu turlr». Lcn. s vê. prbl-m qu \cs «grgu nst Séünrl d stuc* r.í é mrmnt rtg-.r. u nfnl, :::!s <;u ntrncr.t: pr sr mundl. FUnt, prlu d nc*. r.t - l.cuf., cs pxlíís r.crc». su ssluçâ :: âmbtu^., ttrníl. Ptl. gr cd. * ""^<Ju *»»?r <l»tí dnml. --- "Dr.sh tí» Rst cc~. ârcr, tll d T.423 hc:«-u" ««««Utft pr tr*s nsswt* =<í* ltlts, dnmtnw: - A- cp.-. cm 42.H0.D h. trs! Pcu-í. Brr..-. C 3.UÍ.00 hctrts; "*- bl Qu ssss gbs U sr.v-.s ntr «cm lmt» rrtpfc cnut c mmtt 4!S [«trl,.-sm móvs cu». A cnvr.hnc -5 r.tr.cs ptcls mnuíturslr, ds mr» dspfnw cmpr--, r.brr? dcs n». J*»tülctlv. pw» c-c d,. n»«- nm mun. r«tn- psl s sír.c wrm UW c- u..«tí sfrçs «plncs t«, «un- n» *.,. nm dí rslvrvm mlhr prbl. ^u"0 p4r «cultr-ncs c-.ts cmuns-. F&çms fts q«c rslh»» rss.ç«ss?=-lm- ttn pr S U» mur.í n-.ls mlhr prbl- :,_._... * Z. *-r,,r:,n" *w«qu tms pl frr- _ *. t«. m - «wtrtl* sprwlst su r.çt.» unlfórm d um Humd t-».r»çs.-e tmtt ut c.tb- u-tí dgn, undctlt. ct pr qulqur d tset qunt ptsv: J crv rbmu 4 SpfltSdcm d«empr««bcxpwtu ^P-r.mCnl c» Vníc. 9* Trã;üí*EÇ Ur.c cunprtmsnt k Prrdnt ds Rpublc..v.-l.-ugds d r-, ptr?t:* s.* tí Pn--.;Suc, mnstr t_ Asrscultut. * r.d: ",>_:.*r?>r* íntrcr 2sntí tn -.uv: " - st d n*pcfc rç-.^c sscuá pl sc. J>k :rô\m Qur^-rá. : ím» (dc ínstérlc- Arnáutc, tt?t- :cls*c.t ccltí pc- mln:^- Ntr, Mur, tgurí cr». Cur.b B»vr.-.k, drtr D*p.ír-»»>.cu> N.-:*-»*3 d Prcduçíc Vsr; S.-.*:» íx!:ts. cürtr D^àw- t T«- í-j-s Clnl_çí. Xwt Blz. ímls-nt tfcnlc Gbnt ç rt;lítr d Agrcultur. r.*.. qu fcr Jspsí^ ds.r.nv n.lnl»t«:ul. lr-lrá pr :»ív~ c r.sp^- tõs cs Estcí* dò Ncrrttc- prf»«r.tm:;:í»-:»c>-* pl sèc cs técnc» c nr^térfc d Agttultur rsunlrt strdds rrt.-ts. p.-3 m rtísllnfç ;brcr. xturtá rtmcc qulqur ds cndçõs lcs. A cmltlt n.:tstr.»: r*r--rrr cs Ests d Prnmbuc. P^sb Tlu. Pn.bí. Cr* VtrnSl? scnç pcl prlc^sc» stlscm. tutí.>r s mdds s s*.-í *wt» m prát.!c. p gvèr?*- Jí-. <írí- í:t urtt s Uvrdcts crprí-ntdn ctítn» uvm s- ;g^**f^gg^ «mmln.<m]t,g^lwt5t^tt>), ::. v :. -.;...-.." *. *... fltttll fmért»ms«fí

7 Dv dsfl um flh d su drtr, E. S. "Unã d Vz Lb" nã tmrá prt n ds Escls d Smb rlzr-s n mng gr, n Av. Prsdnt Vrgs AN X R DE JANER, Sxt-fr, 3 d fvrr d 953 NUM Srá crd h Rnh Crnvl Sílv Frnnd, grcs sbrn d fl, rcbrá cr d ur frcd pl A. CC. -N Ttr Jã Ctn fst dst nt N nt d h. Slv Fr- sclh d qurt sbrn ; Slv FrnndR, "vdt" d nnd srá crd Rnh l]d flln, pós um lut rnhd "bt" Csblnc, cm Rl- Crnvl d 53, num sln- ntr s fnlsts qu dsput- nh Crnvl d 53, cnqusdd qu trá lugr n ttr rm cbçd cr d ur. ln bl sbrn mbl- Jã Ctn., Várs tsts frm rlzs clòhd cr d ur, n vlr cncurs nsttuí pl As-lô, fnlmnt, sáb ultm, vnt ml cruzrs um ch sdçã d Crnsts Crnv- ur, cmpst d 44 mmbrs, qu dc cnqünt ml cruzrs; lscs tngu su pgu cm!du su plv fnl, pnt-- Slv Frnnd, é, prtnt, ****** yp ","~ --? «************** *,,? ^Hfl^. *.- ^Bs^Bg^ HS "* ^íffl Hflttsdu^ ^b_:"- ^BBBí?--,»- M_A W t^$&* l-fc"--: flvj B&-^,,/H H^ BB W7\:^B K " «fl^m^bbfllí B^.flSn flw HHí "muhm t W***mWmWm*\W***^^ 0 trdcnl Bl s Prcsls, NM»*-»» ngrss s ftógrfs ns ;s crnvlscs A Drtr d Asslçâ s»- Rpórtrs Ftgráfcs R s Jnr stá vsn s sus sscs dms ntrss?:fls qu rlzu ntndmnts drts cm sr. Alfr- «.. Fss, drtr Dprtmnt d Tursm c Crtmts «Préíltuv Dstrt Fdr), curs ngrss d rpr-, trs ftgráfcs d mprns brslr ns bls crnvlscs Ttr Muncpl. Assm é qu smnt trá css àquls grndss bll*-, s r«prt«rs ftgráfcs d..rns rvsts crdncs pl ss«-lç8 d clss; nss «.s s nsss cnfrds dvrã xbr, lém d "cmr" ft-.grfc, scu rspctv «-rtlr d» Asscfçâ«-t, qu dntlflc dvdmnt su prtr. b ná sscs, cntrts pr prcdrm cbrtur ftgrfc dquls fstvdd.., srá dvdmnt crdncs pl Asscçã, mdnt prsntçf d crt rnl, rvst u utr rgnsm qu)- qu.r d mprns pr qum rã trblhr. utrs nfrmçõs s ntrsss pdrã btr n sd? sc tí A.R.F.R... á v. Prsdnt Vrgás, ndu. M 006. fn nst"-. qurt Rnh Crnvl t,r crd pl Asscçã d Crnlsts Crnvlscs. Além d su blz, nv sbrn run prdcs qu trnm um mulhr lnvulgr, ps é ntugnt, cult, grcs lgnt, ln tu ss su sprt crnvlsc, ps é crc, nscd n Prç nz. H, á m nt, sb s pluss s flõs crcs, Slv Frnnd subrá s d- grus trn d sbrn c fl d 53. rcbn, ssm,! ust prêm cm prmr csslfcd n ms mplgnt p t d cdd. An prncss rc brá. nss cslá, s fxs smbólcs cnfrds pl A. C. C. CRTEJ DA RANHA D CARNAVAL S.M. Slv Frnnd srá cm su crt d "bt" Csbl.nc. n Pr Vrmlh, às 23 hrs. Vrá Rnh Crnvl cmpnhd pls prncss vn Rdrgus, Dulclmr Snts. Ad Sls Lucmlr Ds qu vrã, tmbm, cm crrs brts, té ttr Jft Ctn. As dnçs srã nmds "Acdêmcs pl [rqustr Rlt m", sb btut mstr Tr. tr xg srá d rgr u fnts d lux. s ngrsss rsrvs d m-! s pdm sr prvdncs n blhtr ttr Jf Ctn. "RGLET" rwãsbj Hh -+ ^*\.SÍÍv ^F^_%>í* v^" T^ \\\ lt í^^lflr -âm»" ^3í "^ flfl ^Sn^flE-f %& % $ %* ^BBl^Khk J F -ftfàf***6*w***\\*yí*^^..a.gg- fl y~y>~wmébf^ &..vvf-.:. :" A^^ffrS «EcH Bfl^HHfll«vf-- > -f-d fla X JnflflHÍ-^FÍ^<B«fllB^-w^/ > * l*ü83xm.-u*m^^^^^ \W^E&$$m&**^^ B<«;, ^;. vhtbs-s""? rffgyyysfcf Y.2**w*wr&_\*^yM**( :-.- ZÍfl&H flflã. " - x^hb&vssff«j?xv^w-^^jff"!~-- r(ff<$!3lw*m Sudçõs cmlscs pr Mm - ^â^ftíís nrs pr. fl, qu s prxm. N grvur, vm-l l d lás...), sn crntlsmmnt- mud pr sus súdts. CARNAVAL NA PÁ* GNA, ANVERSARA HJE lv rfn n lrlr d ntntm, ns slõs Crdã! dn Bl ~rrl~. lcnçu, ndscutvlmnt; brlhntsm! Pr xltr dt d h, cm qu nvrsár Amérc s qu s sprv. s fllftc cmprcrm m mss c s cbrm" ms vlr, num vrdd!- Sntçs. rq.w. stm. sfr4..c mpqnh^ d _rf$***9_ fé_ r-"prnt" pr rrt.n..» u,: hs* prt--. Nn f<>t«.a«rn vlrt?; l Vsrft.rr«l;tyr* l- <>,r.l/cà, rngt(ém^-méhr tflf *}ttrt9fò VW&l". tmbrh q**t rn, um flln nu.rcn. c-nn-.5s.t~.. um.htmlu, cr lófu *$$)_$$^ Efí?pTtntó - hmn- *-- - cnddt «.nn*,.. Rnh lum? dn n Crnvl,.,u u<u,, num mn. ttud uvuuc rspr.l. >?-" «.«.«. nw vm nss «vnq» btv. ",««> Tln-lmnl,.,...,..-,, um... pr ÍTÍ"dpts p(.rn mrcd n Rglt" nd.m-qut%;*krr*plft èfts-ymv r d. -.ímíf cmpln ffçà, Ft». d.lsé htm, spcs pr,\ MANHA). prmvr. Só m-m quls qu cm.?d há mult» ds qu m t- DR. ARNALD FETAL Advg CARNAVAL N JÃ CAETAN Ttr Jã Ctn lvr ft ns mpl.?, slõs dqul c;- d dvrsõs, qutr nnumnts bls crnvlscs tm prêms às mlhrs tntsás. Ucsquts, nvntárs, Dp Lrg «U Lrc, 5 S/520 - T»U tt nõs vvm n ms ntns cntt cm nturm pdm bstrvr cm dlumbrmnl s mútlpls frms, pls qus st v mnfst nt pr?*pctlv s grnds nlmmt-v. r frtm n frnul rrnr m,ls P nts culmnnts Crnvl crc é, sm dúvd t rv 0 drndvdl HJlU lgum, prsntçã frv. Atulmnt, múlc» nrdstn vm tmn cnt d Cdd Mrvlhs ns ds ddcs Mm. Assm, n nt d mng, cm nc mrc pr nr* 7 hrs, n flã crc trá prtundd d ssstr dsfl ds ntdds frv. Hrurlrã púlllcn rtdn às sgunts rrmlçócs: Pás Durds. Lcnlclrcs, Mst Vssurnhs, Btuts d Cdd Mrvlhs Turrs. N grvur, um spct d pssgm Club dns Lnhrcs, n Crnvl pss. Cqutl :.:.* \ Hm, c mrl <s Crnvl. "*f VEM A MARNHA" "Órgã Cnsultv Crnvl" s crnsts crnvlscs, h. d 3 "B c F Arsnl dr Mrlnh" v hmngr, h, d;t 3, às 6 hrs, s mmbrs "Órfã Cnsultv Crnvl p n crônc crnvlsc d cdd. frçcnrlhs um splhtíú cqutl qrm srá pr»- snt s crnsts cr, mtvs su mrvlhs crt. ch ncntr pur n" t.wnrá cm 6 prtã cntr Mnstér r. Mrnh, às 5 30 lrs. nd srã gurds pr um cmssã d díctrc. s bls límpc Club Trá nc mnh, sáb, s grnús bls lympc Club ddcs s sus sscs sus fmíls, qu srà rpts n mng, sgund trç-flrs. Pr ptzd límpc; drcf srm d Glnlund rgnzu um grn-! cl. mtlné nfnt-uvnl, n mnç. ds às 8 lrs. s slõs Club s Mlná- rs prsntm nstc rnmntçá, bsd m mtvs purmnt brslrs. Ts s prprtvs frm tms p- rs qu s f?ts lympc rncm mr êxt. Urçà, wm s fcs prfrs ps fbcs A Urc é, pr sí s. um s lcs prfrs pls crcs Ln vst bèz pnrní qu dl r- dscrtn rbr td cdd. Pr lr :, flõs crcs, drçã rstáurállt lclz n mrr d rc rgàftu qutr grnds bls nturns, rn r s slfss mçmícstrmt í<r?rs. E um nv trtv,nr,u-.--s.-n5 nturl.-, qu Urc pr sl tà fr. Mm cntuu tíndn s rdns..vu t c. Prv-s, prtnt, um ótm Crnvl pur s qu gstm d. vms ld pr Dulcmr Snts, prnum utr frvrs durr. lst Mrl. ; rnrr-s. qu n dzr ; ntnds é mlhr Crnvl k dvrtr sm clr, ms cm ntussm nturl- ds fsts ; d mrgr. nun..... d tn d» rd* Jm(ntlc vm s uvn ru rnsnrdcr d cgrrs, qu num fr*- ml d lcrldd, trnsfrmrm r cântc lngudn «t «turn n ms lgr mnfstçâ d úbl, nt prcs r lvssrr vnt qu s prxm, D mr, nv-s rbmbr ds nds. E sc prscrnt.rms rspç nl vms s slrl-w cdnts mrrm-s m tds s drçõs cm qu nuncn mun s fstlvdds qu stã m vs d nsumrm-s n Trr. u prprls vglnmg pssrm lumnr cm mr prfusá d. nr. s cntrs s Jrdns, sm cm ds flrs sntm-s rm mr ntnsdd s mnçõs d su prfum. F. qu "rtgll". st flgut mprs-. lnnt qu vut n?»l d* fml Jrnlístc, cmpltrá n 3 crrnt m~»ls nm prmvr. st é. clhrá ms um flr" n Jrdm d su sfusnt.. prcs dsténcl. Assm. nós. cm crçã plp- S tnt pl mçã d srms cnvds pr clssl fst qu lustr cmpnhr nvrsrnt v prmvr, dsd á prsntms "vm" nftrá nss» ms sncrs, ntusástcs fllcltçõ*. 0 CARNAVAL D STANDARD F. CLUBE A drtr Stndrd F. C, sscçã rcrtv sprtv d Ess Stndrd Brsl frcrá um bl sus sscs, qul srá rlz mnf d crnvl ns slõs Htl Glór. A Asscçã d Crnsts Crnvlscs rcbu tncs cnvt pr ss fst, sn qu s crnsts crnvlscs srá frnqu ngrss mdnt nprsntçã d d A.C.C. crtr scl Ünlc, Já stá mndnd, dtn t pnnbldd» (cm «mpr, cm cnfts.?~&^~,^h«p~mm >^fl fflc ***\*W: ^*m*** ***** *f^ ^******\**\ tl* **\ *W* f-^bk ^^s!ü*>*\w HlR^M kl wr"- <MWm^ ^\>x~wsêí:í3^sbf.***\ MH «^nkxl ^mká..át^h _^^BJ_^^^^m\***W*W\ H»?..M» rm--,lm >H^^^^P?>~?^^P?:í^B^S>^^?^H^^J ;?^?>^>3B M^g táyl>nl «làw r" -rn ~ ^/M^^^Vl Hr"%««Hr8 m vs" " --K^ " H^^B ^Vfl «BB».? >! ^L;V;.M.V<^** **t \\\*\****\ H «.«SL s< ò_v.,- \4y,.-:\.vxSsâB^BB^BW <. *^**\*\***\*w*m - -ta-..:^..;..--.;.-?.-...?; -M ã_mm mtstm AíB wê «Hb-^x, ^ m BkWÍ??^R V.^3«^^^^^^>^B--K!S»W~«^S~5K4^S6B-~^^B«^^^^^^^ A gurd s dvrt Dntr d su ncênc, lnt» 4 ~ cncsdd qn m muts lcs lmpr, s crnçs cmçm dsd c mr Bl d Fnnrc. Mm. "BALES Está n su sngu rt*tn nclnçã pl fl. D CARTLA" Grnd rnmntçã rcbu gnás Flumnns F, C. "Smb", Cm ns ns ntrrs, Gnás Flumnns brrá sus prts pr s trdcns "Bls Crtl", prmvs pls funcnárs r6tcrtc grêm ds Lrnrs. mtv Crnvl, cmpst «pl rtst sór Blém Dtlhs s f trnsfrm num g mrrs d "Cdd Mrvlhs", cm s brrcõs s ldrs Íngrms. N cntr slã há um grnd hmngm s mrs nms smb, DECRAÇÃ EXCEPCNAL cm Nl Rs, Slnhô, Ernst Est n rnmntç& Nzrth. Zqunh d Abru, Gnás d ru Álvr Chvs Htr s Przrs. Frzâ, f ntrgu cnógrf rz Nssr, Asss Vlnt, Ar Br-, Blém, pntr lur cm prm à Eurp, qu pl prm- As ltrs stã cbrts d rs, tc. r vz tm prtundr.d d rm- fgurs crnvlscs. Enfm, pr lgr crnvlsc. E dcrçã Gnás Flumlnns grntrá pr s su trblh só mrc lgs, "B!3 á qu scub xplrr um tm Crtl" um mbnt d bm brslr, bm crnvls-; frnc nmçã, pr d lc: smb. plc Gn-lgr rdm smpr bsrvd; nqul fst. CARNAVAL NA A. A. LE0P0DNA Pls sucsss cm qu?s rvés trm ct. fsts pré-csrvls cs d A. A. Lpldm, pd- : ms. cm bslut sgurnç, gí rntr qu s rvstrã d pn êxt s bls d crnvl n Qur grêm frrvár d r. Fgur d Ml. íór Du~\ í Mr Pxt. Mntr. CrH- ; nhs, Ju Rs utrs b-! lurts dqul grmçã, tu têm ft, n snt d qu nu-! d flt s flõs frrvárs durnt s ds cnsgrs dus d Gnd, c, pr crt. Assm é clssfc lã strã, frmn" crdã d Um págn brlhnt Crnvl í^íltc fcl ds s-.rtr pr mr nmçã d tls d smb. Pstrs m rcs custss fntss, cm sts J qunts cmprcrm mnuqu cm vms, strã nvmnt prnt públc, n - mntl p bm rnmnt?8!à. Mng, à nt. d ru Fgur d Ml. c< m r «TMtfff *»«w»^«%-««~»»-*-.r*»,»**~-»--^*?»*^-»* «AH^-tHk-W^-M^. **%J/«* tf,.,..,,., -..?».. *...*-, s -.,*.*.*,****%.- -*,*««. *.-*-»-»*». *-»*>>*>,".

8 *M\m r m, sí^tã-írmà, x*..m m % MANHA -**»»""..--_ »».---.-,...,,,, _,.._.,..,,,.,,^..-»«----* -***»wj_j^ ENTRU ÁGUA "*" ~~ - - > (Cnclusã d».* pág.) frs músc dmru sr ln* trdud n ngs crnvl. Nd dss, mg, qu huv í mrch un "Tnh plg dslv d cutl", d utrlà d Mrlnós Plh quc í «qul cntd m 9-MS grvt m dsc SncTr, círm Kl... < <>*;* v. B?í K *.-:". f. Ml W. & " *,.... v-: «t. nulmnt nsttuí pl pr- ftur Dstrt Fdrl p- dn, fmtím, sr clssfcd ut.* m prmr lugr. QUEM E* MARNS Mrlnós Flh é un rnlst d Bh, h rdc cm Lndrn, n drg " rnl Cmbt", sn nlnd crrspndnt vsprtn "Ult- * f* -:.»: y>^.^^y^> * x-:--»:^.v-.-:.-:: ÜÍ T.V.*, l-._s_g.5l HH *-*. «: síj.r." tf., m-c "Tnl cutl", dtd m 94G, qu srvu d plg à mrch "Cchç"... v su utr. Nd f l- tr n prt d mld gr lnçd, cm sucss, pr Mrbu Pnhr, Lúc dcsr Hbr Lbt qu é um ts 22 slcnds n cncurs m Hr", nqul cdd. Vvn, dps d dxr su Est, muts n n R, é dss épc su prcmnt cm cmpstr. Cnvém qu sc dg qu própr Mrlnós r ntrprt, tl sus músc,, un prmr vã pr R T """^^fl^^^ dns qus scrvít grssr p!f d qu s vlrm gr ^ hstór nsmtn d mr- nd l vã l, dspnt, Supsts utrs d "Cchç,", ch: "Cchç PRQUE F FET é bbd qu t LANÇAMENT DA MUSCA N URUGUA r Em 94(5, Mrlnós ft cnv-.l pl Cmssã s Fst;; Crnvlscs Urugu, pr vstr qul pís cm um s nmrs ds, grnds fsts mmscás qu l sã rlzds. E ctu cnvt. Lvv, prém, n ml, á su xprssv Tnh Cutl", músc (.us cmpusr m 945. Cm cnunt "Aíxé" m pln frm, nss hmnznh st ó, Mrlnós - nâ tv duvds. Lnçu músc n Urugu, fzn um sucss nrm. E grvçã d músc, tmbm, f ft nss csã, tn utr l mrch "Bn m lv", msm utr, E TEMP CRREU CÉLERE... nun cnhc c sb quc nsc d cn dç çúcr ms mut-» nd gnrm cm nscu "Cchç", mrch crnvlsc d sucss qu Cl c nrmm Cst grvrm. Ps bm, v- ms cntr nst rprtgm c- : m f ft, qul s sus ut- rs prqu rzã surgu st í r»r-d. _ "2 Acntcu n "Mcmb, qun Crmn Cst nd tuv nqul bt. Já r trd d nt, qun, n, cmpunhd crnr utr r-.... Ülhft, qul cchç n crt". Crmn ntã prguntu E tmp crru célr Tã *..*.0..íB.r "ml mm ÍEííTB.? célr qu Mrlnós nã sntu thnh cm hmngm àqul ; trnsfrmçã turm. Mrbu, pr qup nã tv tlun ds, f mcrfn, d m- pssu nsss ss tllms ns. H, m Lndrn, mt cm ts prvsp fz s vrss. Dz mnu ts dps cm ud rp s utrs muncíp nums nrms bts á md d tn. qu stv n ms, Hbr Lbt, crtrm mld s- pr vtr brr vrmlh; cm s. rnl, um bndr ; sm nscu músc qu stft dsfrldd pl lbrdd n fdr un grnd sucss n nrt Prná, nm crnv" r 53. Dst nt m prc qul msm hmm tl ntm, vvn n "Nc" c slfndó cr nstnt um músc quc lh vss à cbç. %&!AíK** **», b*. w tm * * HÊÊÊt m m NVA LEGSLAÇà SBRE PESSAL DAS TABELAS ÚNCA (Cnclusã d." pá«r Julh d , d 5 d : Junh d 95: , d 8 d pz d rqustr, cnss t. Ub " dc rvsã fm tlc ulh d 95; , d lt. d trblh. sntávm-sc tun m. tndr fts usts spclívs Junh d 95: , d 9 d s. Nss csã crnr Ml- s srvrs qu nft tm ntu gu Julh tl 05; , d 3 r Jurbéu Pnhr m;um stuáçá lgd ã rrgulrd- nh d )M; , d 5 d uds mss lgums psss qu) ds hvds. nh d 95; , d 9 d Ju- á tnhm s xdtl.r bbd c dss pr s clgs: " dnt, "Cchç", nã ms ; su "Mcmb*, E num dsss nts prcu lft c- :.hcc. Cl qu uvn mr-. chlnh fcu ltrcln. Fu cm Mrbu qu qur gr- Vá-l. utr ctu prnt- dcrt rvg númrs t. }h d 95; d»* d u* ntrrs rlcns cm \ h0 d 95; 29.7.f. d d upcfíl ds Tbls úncs, mh d 95. r , r d cnsqüênc r qu, dvra sr gst d 96. dtrmn s Mnstérs Art. 2." ~ Fc rvg órgãs subrdns A Prsdên- Dcrt t r 3 tl m c d» Rpúblc quc xmnm ; d 95. cm xcçã dspst stuçã s srvrs st -! n sung 4.", qu cntnunhs Srvç Publc n dt tl sus tln..ós u u.lusõrs ns Tbls úncs fm d qu, m fc rn cpcdd vlr funcnl rvl n xrcc d sus funçõs, s purd cnvnênc u nft d prmnênc ts msms n Srvç Publc, Aquls cu stttçá nã stsfzr,.srft dspnss n frm d lgslft cm vgr. CM F DESCBERT Tbl., Úncs Srvç Páblc Fdrl tà clssfcd».4 *K*»gt Sdn."_-_ Pcm TLAG stblcds s mlhrs dc slár mdnt rvgçã r dcrt 29.32, n Prt Prmnnt. Prnt. Estv Mrlnós m Lndrn, mnt. Ds ís dps, Cl lutn Prágrf únc A érlf; pls sus d;., sm f pr Sã Pul, f qun Pr utr l sã mntd;; s nrms nnhum lmbrnç "Tnh Crmn funcnl d Assstnt Cmr, Cst sub qu l r! stb-lcds CAU N MAR n 0 cutl", qun lh prc pl grvr músc, Fcu c. d Tbl unlc d Mns- W trst, dcrt 29.8Ü3, dr H-8-.. A CMSSà frnt qu mc DK DPLMACA DA (.AMARA um ntg cmpnnt A Cmssã d llpn- ps p tmbém d Câmr t l.tp.u- st* cm cnunt Aíxó", qur lnçr lsts Mnstér d Fznd cndcn prnchmnt r cru", cm fstmnt dü qu rsd m mrch Qun Cl chgu, í. gulmnt, clssfcd n l vg, d rfrênc ncl u sr. Lm Cvlcnt, d su» prdíncu. A r c.tá *. lln num Sá Puul. rrmplfs dqul ór tr.nl. t mprtnt, - ".Su* l tr cm l ntã crtrm tl crvr mn-hnh Pn Prmnnt. CRAFT" únc á prv utrzçã Art. cm bs nn plc- Mrlnós, vcê stft 5 Fc rvg Cnclun d.* p-fm «. unts. Nd ms flz, Prsdnt d Rpúblc, mdnt prpl lmm» r* tdul pl XB pl PSP. S ss tcn», cn- cm c n» qu n, mã... sr ps sus Dcrt 29.32, d 2 d mrç d dl.lr.ll ftr-s fld rcmpsçã mun s» trpln ustfctv ds. vzs cmbnrm 85,. l*m* f d mdutrf.:. dt frmr s cmssõs Prmnnts pr u prxlnu sssã fvltr _» ncr Plgrm prftmnt ; ncssdds Srvç ílm qun ü mrç. N su cntgulm. màrchnh ln ms cnfrmçã Tnh vvcdd ms sb á músc. Est l Art. 6n prnchmnt f lguns prç, qu stvm ;.,- d rstrngr s dspss dc pr nfrm cu_ ns drm. lu, sb frm d cnsl. cutl" t) qu músc pps- vgs d rfrênc ncl u mdçõs lcl, tlrrur..;, prmr v/. qu fzrm dupl, ms crt t qu sr.lm Cvlrnt nã vltrá ã prsu.nçl dqul GU. : s], únc Extrrümrárl-mns mr. cnsgun rtrr Dc cr cm cmss nm dl prtcprá rm slmpl*. mmbr N xrc rt Mrlnós nv nm dcrt, J. sb qu l- qu prc gstrm, tnt lst cntnurá bdcrã. trpulnts uá t um.prsdênc, ncntr-s fc sr. Mntt d Pcch, vc-pslttnt, í-tí qur, /.r. cnfrmr rgr dc pt.. Tv vntd dc dzr ssm qu s d, J ssumrm cmpr msss cm Fbrc Cp- d M d gst d 95. c , Cntu, qu d!.*p«t ns Dcrts ns. M.W3 xgr r msm. lss. n s«r* lr. à prsdênc prqu «M prtnc ;< mg: s funçõs r mnslsts dvm -DV, cm scun Trt, numrcmnt, xstnt nqul Cs -- Cngrss ss ná qnl cbm, pr êss mtv, m lnlrs-s vãrt* ms. cbn prsdêncs rr pr grvrm dps sr prnchds mdnt qun rprt».. prév d 4 d stmbr d V5. Cmss. utr udnlst H substturá u hbltçã u ;"stv n lcl, vrsã sr. Lm Cv.c.tr. qur sssg. crnvl". prv dmtn qu s vgs sm Art. 7. qu c::- As mlhrs d slár bdcrã dspst n nunh3 r d r, cntd Ms sr s st um dscnsltc-rçá CLE ANDA MESM pr lgums nt.. prvds m crátr su mg qu tr AZARAD prvsór, ns qu u, tr Rgulmnt prv pl dcrt 33.05, d 29 d dsmbr trr A TERCERA CHAPA PAUr cptl dssr dftusmnt, pulst Lndrn Cl, ms cm dcrt númr tr.: , dssms cm, Um blhã d LSTANA A trcr chp só pr lv* ntc r plág grvu Cchç" d próxm um D.*,. m Crmn d 952. mdnt prtr d cnddts á Prftur d cldd d Sá Pul, qu PTN c- uvu dsc, du vrgnhs qu tnh ns mãs. Cst. E, s ncntstvlmnt, prcss qu? ncntrm gls qu plt tntn.*.. utrdd cmptnt pr prnchr s funçõs d rspctv tr chqu, cruzrs pr ft-z ntrprt um d : n DASP rlcns dcscülp rp;;, lgu á tã plu* cm. s gr* v :_ b d lnçr, c ncrd pts dr mut músc, E gr surg ; trblhs mr. d rvsã srft nc- Tbl. S cupc plítcs sus dvrsárs dc várs ms, ms num pnt cslncl. Qu s rpzs clnzçã prfru dxr bmb. tutl Lmbrms n0 s- qu "cntr n mlnls s órgãs TRPULANTES *0 d Pssl crnvl dc 952, Art. 8. A* funçõs d rfrênc ncl r sér funcnl APARFLHü fzssm st s Mnstérs. grvu, tmbm. r.nstttcnal tã ts PRJET d D cr, st é. qu sucss, quc gnhssm dnhr, m sucss, Cm nv dplm lgl, fl c suprd, n fc s tr- vr, fund r d uxlr Admnstrtv rl PAN UE CLNZAÇà 00 PRE- s cnddts PTN pruücrã mut ms s nms mnur m Lndrn, fzn qu tssm flzs... El màrchnh cntl- r Nlsn "Mdm Lucn, SDENTE VARGAS FNANCA- Chvlr" nvlvd, blhs dc stu pln d prnchds d sgunt frm: pú... r -- Mtd ds vgs mdtt css p l. tnnt vr C.< MENT PE. BANC 00 RRASL prs pl PDC qu. quls sustnts :>ls t Pr- mndn á su crrspndênc su Jrnllnh lg ntrr dps, num scândl muscl!,.* trmnu n udc- r», nívs d rmunrçã, t tr- m ; clssfcçã d crgs rvsã dy Prr d Cst tnh d cupnts d rfrnd fml d sér funcnl c. GARANTD PEL GVERN ts Clgs c qtt sã s cs "Ultm p.sgr sps n._< pr Hr". r, um vz qu s drts u. uçudgm,, R0 clr fs d rvsã qu cnslstn r. rxm d strutur lf ur médc Alp Prnt. Flh, r B._crc.r.t"-dt;l<.grf: N run d Cmssã d Justc rs, Frncsc Culcs c Nbr trls furm rclms t Sn tl nclmnt r- FG Sbrnh. N PAL pr úu.s bdrn Frg Prnt, A utr mtd, mrnt m;:: cmpstrs Hü pulsts. Só lul s nvs r slár ds dvrsc srs funcns. ntndnt Jvn Jqum c r>c.-. All d» Crvlh Estv tu prt qu dspõ ôr ílnn:_x..m» dttn clnlrcâ. GVERNADR PAULSTA cmd, Mr- ; msm um xplcçã: Cl nd msm zr. Prmnnt ds rspctvs dmss& d cnddt, hbllts m N prt Srnt lun Evntl Mg* nósl fzu scu Jrnl m prv públc, ns Tbls úncs, fcm mntds s tn ms d lgslçã m vgr. lhs d Crvlh, * qul] cr. ü prt m cm utrlt Encutlv prtr s ultíncl, PRESDENTE - D cr cm CNFERENCARA C M Lndrn, Mlrcbcu Pnhr Luc dc Cstr Hbr Lbtc, Mrnós ACERT DE CNTAS ln. qu chgu sérs funcns. >. m dssms sírm lss á c*s d BUtrtrn-, pur tnt, cntrtr cm Bnc qu s vnh Br.n trví» d prpln, Sr. gnhn lm c dnhr nó Lucs Ngur crtç d um C.rtcr d Grcz, R, gvrnr d Sf qun s du "mld"... "Rvst é R qu nls qu tví. frm clssfcds sóc, prcuru U.B.C., cntr d pr prtstr qu tm dé;t rtg fr-t-á cdnt. pr fórç s dcrts dr. prmr f d rcvsã, st pr qu sm vt- pl crtér d mrcmnt ÜM CAPTUL A [-ARTE <..:_.tr_.ç_.. c lrvlç nl prvsts; U Pul, cnfrmu bdcds s Dsc", um plág. E ntm msm pssu prscrçõs Dcrt n dí 29 dc dmbr d 952. A chgr d rprtgm n. srvç» t dstnm qu prtnd, r dps nv Crnvl, vstr-s cm Sr. publcçã spclzd f- um prcurçã àqul,;:,;..{( ds dfculdds s Srvçs. r.c!.s;çí d pquns prprdds -xn túl Vrgs, crtz Crmn C.;- pr rsl.fr ssunt, Sb-s, utr cnsqüênc Arprt d nv p: purr ccnt, trux um crt *..:n*.*:«5 2." rurs,.nstr»_çí nsts ts, tl» m mídlvâ prsdnt dn Rcpúblc. mtv d l Cl, cnt cnt nscu tr, quc nnhum ts três supsts utrs dc -Cchç" rfr tm dst rtg, s-. lgslçã é N css rgulmntçã qu s dmrcrã, lãpunt, cbrs d vst rrgça, mrch Cchç". r, cm sâ ds mlhr? t dntr dc msm, slár c prncpl* frtnt.mntu. Ngr fó.-c ná f c l dclr nscu mrch... pl st Mrns cnhc d sbr. Qu lh fl; rá U.B.C. só rcbm css d scrcvntcs-dtlcgrs uxlr dmnstrtv c dd prrdd srvr mnt n Q»G. d - Zn cr. nt*..s_..t_n. & tvcmáltt \*?Tr?&â?r PR,UlÍSt llvndü* (lícts utrs prqu u ts. qu. ntrrmnt k trnsfr-; Aér, cm fnldd nã p:.- pr *qu.íç_ d móvs, nml-, r.?nt?_ vrls «J*--»J»,8 lvssm s drts utrs f mçã d funçã crv pr um fld rqul rgnzçã dc uxllrs-cmrclál sslstn ts-cmrcl, rvgn-s, qu cupv prmnt d mpdr, m» - ts trç, máquns grícls, s- ; -spr. Ms c crt qu mprfm, sucss. Ms quc trpt*- n d scrvntr-dtlógrí, tlnh css à rfrênc 24 u, cls-st. Mrns rcnhc, dfcultr çá» rprtru.nntu, dub» s nstcd»,»- tnts ssunts dmnstrtvs dssm ssm, sôbr pu., r prém trblh s qu* lnçrm mrrmnt dscplnvm prtnt, s nrms qu nt- lgn brtur d rgrs lb.lc llnlmnt. prc.t ntr srã dscuts, hvn, dms. :» té, E hmm qu fcr suprr n sér funcn rn^ nquért". A.«-»uu ssunt. q;: stn mdds nltrfcl», qu» c-t-tr-çõs qum crdt d lnnclmnt quc n ncntr qut, slncs, cm tu ch n nv qu vrsã, prncplmnt trblh d Mrbu. Acmpnh xp.çã r rspctv Tbl. s trpulnts vã snstr* p Bnc vnh Brsl ra à bl prsdênc d lh hvm ft, xpldr cm 5 3." dspst nst rtl-, n Ambultór dqul cr* sfntd» V~- Br.c g.*írn.tr. <;u frncr Brsl. qul frnt b vntd rs ncln-s, ssm, pr um côr, n prt fnncr ng- 800 funcnárs mtv;; um rlçã d crc g s plc Ss sérs funcns prç, sprs r rprt* Bnc -r.ll crnvlscs mprtânc *r* Brsl qu cnd Auxlr Cmrcl Assstnt Cmrcl..s dvrss gm pr um smpl* prt nâ *t cr$ l.ww.c.000,00 [um blhft ESPERAD SR. llvrun CRL m tclüf> 0 c- pnts Agr, qunt nscmnt d músc, st nâ, t muns à Prsdênc d Rpúblc, Mnstérs órgãs subrdn- ns f cnsnt chgr. * d crur»), pr sr plcd p-. JÚNR Está sn spr, p. màrchnh d sucss:. 4.J Fcm rvgs s dcrts hs , d 28 d ulh trvm Arprt, s trípu< msms, E msm qun.«* «* l Crtr d Clnluç. nst cptl, dntr Cn dc Vcê r v sbr msm cm prt t:, prç, pucs d pns qu cchç f. fts é pl, nv lgslçã. r , d 9 d nvmbr d 950. : ds, sr. : lnís ng rm-s prstr d- Crl Júnr, B Alysl d Crvlh lír, dput pr Sã Pul águ, nt- TEXT )0 DECRET clmnt, sr c ] prt ntgrnt prsdnt NEGAD clrçós à mprns tn nusr... pn d lnlzra, nv d sçã PSD nqul Est- Ccç 0 WRDA: nã é águ nã Và E sgunt, n ntgr, Art. 9. Est dcrt ntr- m mr ntndnt. M Cngrcs.u pl Prsdcu d r,- l. x-prsdnt Cchç vm ; d Câmr lmbqué txt dcrt: MRRER NA CADERA publc, nsr p.;. EÃll tn- stv nt, lguns ds, lt m rstblc, runu s Rcrtu, ntã, E ãg. vm t rbrã". ELÉ- "Art. rá m vgr n dt dc su." pu Jqum s Snts!;n_»J Fcm rvgs blcçã. (.-Ut pnn pl cn»ttclrll* tld prt, sn «u prcr sus cmpnhr» rprtgm : s TRCA dcrts ns , r 6 d S ESPÕES At. 0. prvldêncls-s pr r.s sr Rvçm-sc ms dtpsçõs m cntrár." ; rpórtrs. Estrnh ttud P*-. ATÔMCS grf grt rdns pru npró d drçã, d "Rvst ulh c 95; 29.79*). d 9 d Dsc", unnmmnt pl Cl:.í»0. pgu ; prtdár, m ls ssntn grvçã ft m 940, (Cnclusã d." prtlgums mdds rfrnts tur d músc, rqustrçfr. pàg.), r qum su s d um s»* pll muncpl dc Sâ Pul c "Tnh vm ps dnpgm n pst. cls. mrrr", dr cml ntdmntè tmu A FSCALZAÇà D TRA*! utrns "Dly! bnl sucsshl qutlqutf d ntrss Mlrrr", nqunt PSD Ag- qu BALH N CARNAVAL ] r, Sr. "Nw vr. Em cmpnh d:* Crl Júnr Yrk vm Hrld Trbun"! cu^- mtt* cultu-s m U»* prtpr s nuncv trblhs d ru l: "Esnhwr prlmcn ds dpndêncs qt&rw, drtr d Dvlsà d J.l»cl(_».! trs. "ENCARCERADAS", M DUAdcd qu s Rsmbrg dvm ç Mnstér Trblh MA NTENS xpdu nstruçõs rguln.l- CURSDADE l. PRFUNDAprvdncn pr qu s sn* mrrr. Els frm ; tnls mpdssm» ntr* MENTE DRAMÁTC! trts n*ç_ SBRE trblh,\ As cm rd ustç, pl! s rprsntnts r mprns. ns ds d Crnvl. REUNà DE R PMBA grds d um cárcr prsn ms sér.s crms". D cr cm.,.. rrrlds ns- Prc crp, qup umntu ms náu crçã ds truçõs, s stblcmnts cursdd mulhrs, s cm qu pltcs mnrs vms vr nst 50 SEM PREJUÍZ prmvm bls c*n._rlscs cu «xplrm sóbr supr-prduçã runã rlzd m R d.t ntrnnl REGULAMBNTA-DA A f-j cmérc d br_, dvr dr Pmb Cnmtgráfc, "ENCAR* c á D nun CMÊNDÁR mbhj-8ml *ÍftftÊÊKSS^/vÍKÊKrT^^f^^ ^-w^y^ífy^_<»&^_^püí-^^ ^ ^ffv*,*. CALZAÇA D TRABALH0 qul prfrênc c trbllu.r» slndícll-í-ls, prsnts s Srs. p.»r Mlrs- stvrm CERADAS"; strld prtrs cutfl gvrnr Juscln blíssm lv, frnvl Kubtschk, strl dc "Turs sr, Luz NS DAS DE CARNA\ Arnh ncntr* AL sc r pl Sndtcst s prgs n Cmrc mnstr Argntn drtr d Dvsã c Fl Brvs", dscutn Htlr Ngrã dc Srt.» Lm. Mntcl, Kty Jur. Mr hrçã xpdu prtr l^ d Slmll-urs R d Jnr, Bndt s- Vldrs, p.íblcdp. r srm rncs chf PSD mnr, Dugls, Mér- íní pl rspctv prsdnt crs s Hlr, gs d. -Cp Kc". truçõs rguln flícu-»^" utrs Enm R-.ldn, Eld qu dvr sr xb n t d dputs lts! Prlt. Pns c trblh ns ds r»* Crn?* Eufrsn prócrs Grc, ptrn s dsprts m f_f.c_.;ç, qun slct. msm tuçã E..» mprgs "xtr..", prt n Est. spcl fms pátrs rlzr ts v, Dc côrc cm s tttt * gs nd glã st n. dmt-, Até ntm rm gnrds [ Tt Cnfssms ds nstruçõs s s tbl, mnts Junc, qu ntrprt fqu t3 mdnt rfr crtã pd pl rspctv s crrêncs dc runã sur tl um hmm Jgs ntrssm c mut s brslrs. vl».scs u xplrm tn*^r qu prmvm bl-:..,» órgfl n sm scr c..--, tá té snts rgstr msm s sus mtvs. puls quc cnqust qus tds prvl; n rt. 4 d Cnslldçí ds Sb-s, té, s crr, c d brs dvrã dr pr-* qu lguns mulhrs cm prm, scu qu rlzçã plts sgurã mnhã gtã s L Trblh, sn dspnss s mprgr-* d fzrm r Bl Hrznt, s cnsm msms ná p- ncmprávs. dpnd pns, rênc s trblhrs sn«* Mrs- lv, sr. Luz Arnh Srt u cllrs, nã Mntcl d CBD, prtrs r;*frnc Mr pr tl mprgs sgur cntr cdnts, vst strm cs ms- tnhm nfrmçõs, qu, Dugls ms, -n, tmbm, vvm cs (rs clubs d pl Sndct «- ppés frts. mtrópl ms qu s á. -sgurs pss cm c c d Sâc Pul nu Emprgs n Cmrc H*** R mrn Kly Jur, quc cnsgurm pl rspctv Pmb. á vstu um clndár l.- Smlrs r R d J-* R c quc vms num pr mdlct... dsmpnh snscnl d "Mtr ést n qu nã stá rsxsts brr Ülr, fn pl rspf:"u má u Mrrr", msm cm prsdnt c quc dvr sr x-- vlt cm utr hpóts lgutn. b n t d fscl.»?4-, ppl d mulhr brv, um tnt D A P-.mCA SANTSTA E UMA CMP.RAf.-A ERRADA - t f» TnU» m crul, ms msm qu sc pd cnclur, qun slct. tmp prsumr qu s bns fícs d D. l Snr.,. bsp lcsn d Snts, un p crçã qus crru ntm, n Cn- Esss "xtr** mprgs ch d bndd ná surtrm s ds.. fts, unt "s ldrs prtdár- d «u ENCARCERADAS" «lh Arbtr, srá qu dncllmnt, dmts mdnt rfr^ cdd. prsnt N0 S ntndrm, lrms té çr s dts prts q l dsputm Prftur Muncpl, pl Clúmb, pr "Cp R" ést nn, crtà xpd pl rspctl.-* Kvcrnr prtr Lnc Nsrur Grc- s.*.*u-s. t d ntrvr n ssunt próxm sgund-fr, á qu s grêms órâ d clss, stã snts prc ns d mtrópl qu t» s»r.ms pltcs sntsts trs cnddts cnms ntndm sr. próprs Pthé, Prsdnt, Lm. qu clndár rgstr prvst n rt. 4 ^ Lncln Fllcln. dput stdul PSD, J c.uu Prts, dvrá sr rspt Muá, Cnsldçã ds Ls Tr3* Flumnns, S. cumpr. qu, s fôr cnddt, rã pr scrfíc, cm crn.r, st c : Pdr blh, sn dspnss cs m* Esprntó, smultânbrrn, n qu stà rr, ps t trblh mun sb qu s»_ mns».sm nml, qu, pr sr mní crs, _ um símbl,! mnt. Drg prtnt pr Mgul pr qu Nv rqu prgrs d frm pr ts3 M, vltms v pr scrlfc sm prtstr, u mlhr, _m brrr. Dlg, êss sbrb gr cntr s rgn- sptácul f mprgs.sgur cntr S*l" dstn-s, ngvlmnt, btr um á ssgurs pl rurg dnts vst strm s m*-* **s* ms grnd xt. pctv sndct. su runã rtc!!n,--n*-nt nul m Nn n«m. #_.! rlzu prncps n -*r l»-l- VS ^n 5m «" ««rrs CNTRA Grp Asm lrnqut fss Ruqudã EX-PECTRANTE XARPS!. SQÁtíV Dsltl). Lnb. Fn. GAA Ltã. Pr^ d Jnnh, SS Tl..--U53 v»s***t;*_! tíns pl "Cp Rc", s lcnçr xl, só n 954 surtrá ft prátc. TAMBEM S J0G3 CM p3 NGLESES Nã prcsms ns lngr mut qu prvlc* c pnt vst s clubs lás, rspltávl, c bdênc clncár, tmbm s rs qn CBD prtnd rc_,.!..sr cntr s n» ; fh-ss nã pdrã sr ftun cs st n. ; Pr trtr ssunt unt! à CBD s clubs n** í própr Fnç. rá prvlcr. Art. 3. Cntnurã ntgrr Prt Prmnnt ds rspctvs Tbls s sérs fun- cns funçõs d rfrênc; Únc qu, m vrtud s Dr- ts d qu* trtm s rts..* 2.. sm frm clssfcds, Art. 4" Ar sérs funcns d Auxlr Admnstrtv Escrvnt-dtllógrf ds dvrss d qu Cc-Cl tn, mcedc-t "ntd(> ss rgõs r mun, %$% fflf; prncp!n.nt, n r n Mdõ-ÒrVnV rxmp n" Afr" fbrcnts nnncms d r utrs "Um prduts llmntfcl. dtrtr d b.*nr. Ds«% p,m,. nl -..:_, rgrm r,jv - "" * Sr. Frly:.m.-...vr!., d - rtnt Cc!C *.Z* t,-»» * dclru -rs ms ltvs n prm^!.? ^? u< 7^^^! su ptrl". bè-tá *$:> *_pb CURS DE SERVÇ DE DTLGA D CSNTB DE ESTUDS D.S.E. - Tv nc 7 crrnt -> Curs Srvç d ntlg sóbr s tpts mxü»- rs, sb rntçã Sr- Sbstã Frrr. lífrd»» curs stá funcnn n nrér d_ 8 às 9 hrs, s ss* bcs, sn frnqu s^5 ntrsss. - ft l t t f_ll^-\-^^ - --* -»-...-» f4-._-_.-_t_.

9 ^ A MANHA R, SEXTA-FERA, PAGNA 9 ClC HDfflU. MERCAD DE CAMB mcrfflc dc cíunbl Rbrlu n-.,,, m psç stávl c sm nltc-.ü n<s txs. Tlnnc Brsl, í., cbrnçs vnclths cm grl,!,,.» rmss c pts tlttltds {SríE prnt» CrS MA*** <- tóí,,-. n Crí W- Aqul bnc pr rf-mr d" >cxnn d «P*****0 pcrtv» Cr 5,40 40 sbr Lndrs crí f*-8 sóbrc Nv lr<lu A.slm fchu nltr. Bn c Brnsll fxu; pr vncds cm g"rl, s- cbrnçs -«nts txs: à VSTA l.ür Dólr BCUClQ Fíunc culç. rrc frncês Vnd 02, ?, 0, ,-lÜll. 0,» Cmpr 5, ,38 0, , ,03 25 Cr suc... r Ç dlumr («s, Cr tchc.., Pr rc. urugu,, Ps blvn., fn rgntn. MsU Sls prurup... Flrlm... Frnc blgn... ;.»í; u 3, V2 93 0, ,8 87 0,3 20,3440,70 00,90 4,fll 03 2, , ,38 78,376 4,82.tHMJ 0,37 7» UR.FN Bnc Brsl cmpru h grm d ur-fln, n bs d ll pr.000, m brr u md prç d Cr» 20,8 lt. BLSA DK VALtr.B Sn mvmnt d grn ntrfrss funcnu Bs», ntm. s ngócs rlzs frm rgulr, fthn Bls cm s pps Nv s cfléfs pr mprtçã ctnsíf Cnsultv (t ntrícsmblõ fmv cm Extrr, run sü n prcsluucu (l dr- u- d CEXM, rslvu lxr, m,,. últm tcsslu, s sgums cr-.v.t dc mprtçf:.. lctlld méstcs *-.,.- - lcnç; bl - smnts - - ""S-^r lcnç! c ) r**tr l,.",:-c5 rcstlllçvcl«u n u có:*.- (u pr prbrtó d íélcülós -- t";»r» msms dlsnmtlv» (4*,,, d "Pçs cssórs pru v-ur* -* utmóvs", stblc* c.- n vs 286 d ÇEJÍlM. «-.s PELS DS CELH fwld CómSsK ltmt cr-,,;, * mprtç& l. spéc pr A sgunt: >>)-*- Pls d clh cm pl. m rvr dc flrmn*: (u ps-,,>,.. mstçc pr prdüálr vt-.s dstns cnlcçá d ch péu lcncr m md tncn- Mnvs, cm prrdd cmbl, pr suprmnt smstrl,.dntr d* rcsls ncssdds cmprvds, m fvr d ílrm» qu mn* t.cnlutm nstlçõs d cutmnt d pls cm pl lcncr m r.rrs ncnvrslvls pr» suprmnt smstrl dntr («ss ms ucssldcl cmprvds; b pls d clh (fubrlcç d chpéus) Jlcnclr m mds ncnvrslvls psr suprmnt s* mcstrl p;ns pr cnsum próp;. dntr ds rs ncssdds cmprvds; c) pls pr cntccft d«sr»- Ríll (xclusvmnt d clsslfcàòs ("03, 609, 6 69) -- - «nrlr m mds lncnvrlv,.t.t rt qun prcdm» dn Frnr.çn. NTCÁR ECNÔMC íwvwrf"^/vw>^vwv>* duc dê ut v:.-*.- BNSf BELÉM, 2 Usp, prcsldnw d" Asscçã cmr- «-líl. Sr. Antôn M.Tllns Junr. nfòrfu í nss rprtgm, qu prduçfl d *** n crrnt n. uèstf Est, scrá mr d cl*,,*, s tmps. CAD H.ANDfcS PARA PK- trópls -- PETRPLS, 2 (üsp.) A Asscçã mtrl Mu cpl t ylsu s lnttrssds chgd d sgund r-ncs d rrc hlndês, qu sr rvnd s crrs flllnl* nnsís. RZ D R GKANDE D -- S PAUL. 2 (Asp.) -- *ttm***m**mm, Adqurds pl CAP. chgrm 0 prt d Snts, vnds p. nv ncnl "Ctsld" scs d trz, sn 24 ml scs mbrcds n prt R crnd m Pr Al- gr**. mtm nv trux d Prn Algr scs n trl«n çréü.220 vlums cm cbls. NDÚSTRAS ÀLBMAS EM V- TKA -- V.rôRlA, 2 (Asp. Está «n spr h nst cptl prfssr swcnw, lndustrl técnc ;ms. qu vlr.\ studr s pssbldds d mntgm r pnd» ndustrs lmãs n Espírt Snt. DR. J. MARNH FALCà Mdc n Sã Jã Btt» LHS, NARZ. rvd B GARGANTA Aplcçõs dc lut nrr.»*vcrmll. Trtmnt «J»"»^ Hrár: lrçs - qunt» ssts-fr», *^*^^ Cnsultór: rr dc Btfs n Tlfn: Z6-«m-í3. scssz J nrg létrc Prudcn xpnsã ndustrl n nrsl s EE. UU. Auár d«cpcdd grr d ltrcdd hvr dupllc ns ultm:/ s nns, 03 Ests Uns, s lclluds v prduçã dss nrg frm srmnt sírüs. Exmnl típc é c zn Nrst, n Pcfc, nd, h 3 ns «s gvrn fdrl nuguru brrgm d Bnvllc, prmr tp dc um sstm dc rprss cnstruíds pr um "d 45) mlhõs d dólrs, fm c rrgr sl c trnsmr cúls r Çlúmblá cm nrg létrc pr - ;:n cnsqüênc d us- strrdtnárt dsnvlvlmrvrfc, um cncntrçã lustrll nunc nts bsrvd m tã vrtgns, tv lu- nss rgã nrst ps,.-. nn, pr cnsgunt, slctçã dc nrg mr í (.-. cpcdd nstld. rsult í cu, n nvr qun s nts -.ã ms :;.:.. trnu-s ncssár rcurrr.* um "brvíhòüt",.:. cm chmm, qu nd ms qv. um "blckut" prcl, m r sc btr um substncl tcnm dc ltrcdd. K nvrn crrnt, cm?- ;ssz grvd pl ms tvcnnd s3cn dsts últms 75 n, s luzs dmnuírm m cllcrts cdds, c s ngnhrs prrs qudr d cntrl c "Nrthwst Pwr Pl" tvm lbrs srvç, trnsrn crgs d um crcut pr ut, fm c vtr :* dtslgàmcnts d fábrcs d mprtànc vtl. Drmnt, nçã prd 500 tnlds d lumín, ncssár ás lábrcs d mtrl n* dspnsávl à dfs ncnl, mlhrs d hmns, rprsntnc um tlh c pgmnt d.ut* s prms ntrrs stáv*. tu cm s vrfc dnt. VENDAS tr.a/.adak NTEM ft Apls.-. crt 42 D, Kml». pt 820, dm Bmp. Antgs 780, 90 dm 782,00 6 dm 785,00, 3. R<«u»tm«nt ,00 brlgçss: 35 Gurr Cr.000,00 868,00 6 dm 869,00 27 dm C dm 872,00 2 dm rt s..,, 4.30,00 Estdul*; _ Apls.: Mn» 7% Pt 470,00 70 Mlnss ,00 8 Mns 833 pt..» S. 23,00 5 m 3.» Sér » dm 8.00» Prnmbuc 49,00 30 Su Pul. dm -02.M 3 dm 203,00 dm lnlfrm 865,00 Muncpl* rn Dlstrlt Fdr: 85 Emp.»06 pt 82.0* HS dm»h dm 93 43,00 Muncps rs K* ts: 4 Ntró "* Crt 600,00 _ prt 306,00 Bncs Aíftsp* 46 Brsl Cr» 200, Cmp»nM*s - Açfls:.250 Nc. d Tc. N Amérc Cr* Sfl C. Brhm Prf. CrJ0,00 "000 J D. Snts p. - Cr «-V Frrr Brslr Cr!00.00 Mf U Sld. n. Mnr Cr*.00,)0 _ pt.740,00 00 Vlér - Aplcçõs m Vlr Brslllrí Cr» 200,00 -W0 Dhíntu-,: 65 Cr. Dcs dr Snts CrS 200,00 7%... 80,00.MERCAD DE CAFK, mrc d cfé dspnívl fun- lncu. ntm, m pslçí" frm ; cm s prçs nltrs. tp. 7, f ct 0 prç d CU 77,00 pr 0 quls cnunc-r 6 durn * tr&b.-.u.cs n huv vnd sôl-.r dspnívl. (r AC ES PR í» QLl.«Fchcu nltr. crt rp 86,60 Tp 84,20 Tp 8.8U Tp «79,4( rp 77,00 73,00 Tp 8 PAUTA fcstí d MMí: C cmum W. dm, ín 9,70 KMl R: C««!é cm MVMr.NT ESTATÍSTC mtrdr.s - 8.M2. Bm5»r4u -*-*- r U8C. Exstênc -- 2M.2S8. Ct fsr-clur pr mbsrqucs *.t.<*ll srns. MERCAD UT- AÇÚCAR mn d n-t-cr rgulu r,- tm sustnr t. cm prçs tnlt-f.-a.._;, MVMENT ESTATÍSTC Enfsds.3.26 ncs. sn 7.00 <t rrr.mbc: d Mcó «í.-t, íítf.c. r,:. Slds - 7 f!2. Exstênc 23.9?? sr.cíí. CTAÇÕES PR 80 QULS Cl Srccn crstl l^-\[ Crstl mrl l9--" tscsvlnr...* W3.M s Mscvs» MERCAD DE ALGDà mrc d lgda- m rm rul «.Hct utul c.0,7 :-s. tçfl tnrltcrds. MVMENT ESTATÍSTC Entrd» Urds. sn s;! nl C-r.mdc Nrí; 3* Muct 5 d Prnmbuc, Bds - 7!2 Esütênc 3 42 trs. CTAÇÕES PR 0 QtlLUS Fbr lt Srldó Cr C.-l rp MS.00 M.üí rp 335.0J 0-. Fbr méd Srtõs * rp 305, rp 2;0-00 * 230C Csrt,, ntí0 Nmnl rp S.. 2*-5.*> Fbr curt rfts tp?. 220.C sulst tp ms dc S,250,000, fcrm ócss. Em vst dss crs d qulwt surgu um prpst nã r- {ulnt: tx sr. Pul Rvr. qu? dmnstr Bnncvll, pr G- A:r: (sc.. Flí (scs). Vérhò.s Ests Uns, n sn- **»?"* (scs). (lrtís. «t dc... trnsfrr Enhs Cmpnh SKSV" císl.. ptr um rgnsm rgnl, «- Hll),0 (S..c0**,.,. t dc mr flxbldd, pr, íd r-;n. quls tndr ns prblms lcs. M.ntlgá (quus).. GÊNERS ALMENTÍCS mvmnt vrfc f «- Ent. 900.C0 500 s s.sr).-lf Stí* Ü f <fòâ f flvtam-sb DURANTE S FtUEDS C VH^AVALESrS, SEM DEPREDAR SEU M.VS «\«\Pfl Mf&,»G TltAKSPtTB. BNDE ^WM^*tW^wW w^*w^t r?ísl *- «r lít* Mm % *^M *w** wwwfl» *-^*tv^***ms m wwmw-n.^/tm-w!. 7%t**VN*f*v^^» >mmmmê$**m>t*-t*m*r*m,*,*m Dr. Svs d Lcrd LHS UVDS NARZ GARGANTA cm stág ns hspts m N. Y Av. S d Mtl*», -!*, tl» N«- Tl. K-NU «t ***.,. lu. ftm -»«H à ll hrm B s Krtlr, 2 DUrUmst^ds ***** «*-» Tlc: S.-HU M-MM mm- Ncssdcl urgnt d um nv l dc çã ntrssd A.B.A.M. num lgslçã qu fclt mr prtçã à nfânc bnnd Ràllzòusè, ntm, d \2, n sd d Asscçã BrMlrn d Aur.t Mnr, um runã v dé qu prtcprm s srs RUPAS S08 HEW/V ns fl L^*mmZ ^AL HCCVMHBV gtjt^fc^fíftlép^^b mwusí^cws^mtmmmw^m9mm ^*^^^-*C^Z*st~ H ^v *m^*mr*w^k mtlllcê* *^^^ ^^^***^fhwbbíslíspbw ft ttsrc mm* m mu m*. ltt MW? «MA REFRMA «Ul H fwl 00 MSSUÍ TEtCfNSS Adlgs Lurvl Fms, Lé Crr Ll Mr Hln Mm Gunrãs. prfssr Gustv lss *, srs. Albrt Murâ Rurscl Wnldyr d Abru. Juzs d Mnrs Dlsttr Fdrl, Nss prtundd íl xml. n um prt d L d Açá, lbr pr um cmlssá d qu í rltr prfssr Gustv Lss. fcn dlbr qu Asscçã Brsllr d Aud Mnr s ntrsfrá unt ãs utrdds cmptnts pr qu rfr prt s cnvrt m l spccl. ps tul lgslçã sôbr ssunt nã crrspnd às ncssdds ps. Achm s Juzs d Mnrs prsdnt d ABAM qu s grnds dfculdds xstnts pn*. çã d mnrs órfãs bnns, cntrbum cnsdrvclmnt pr grvr nfânc dsust- prblm d d. Sm-TMn**^*-<**%*****f*»*m*-*tmt*^tm**mt r * tm * *m PRCURAND DAMANTES N LCAL DA TRAGÉDA GÂNA, ÍAspl Anunc-^c nst cptl, qu grmprs P.".rá c Mrnhã stft rvrn sl n ár nd cu grnd vã " Prsdnt", há mss trás, prcur dc um prpl tsur cnsttuí d grnd quntldd d dmnts, qu str. Éndò trnsprt pl rfr préh. Até gr, sgun s msms ntcs, s grmprs ncntrrm r.pns mds d ur lguns nés.. Cd BNDE ^cpk t fícê pw«wpms rprsnt lugrs mns pwt trnsprt dár d ppn*çl> crc dps Cruvt Cl». DE CARRS, H E fíffc B R DE JAHER Lft...,.* *. PANRAMA PARANAENSE *;, (D nss crrspndnt FETRELL CASTAL) "L«W\«W«MA>^>W ****l****»>*^*******t+*r* CPERATVA DE TELEFNES DE CURTBA - Juí rn busvs mprtnnts s prtnsõs d cncssnàr» üs srvçs m su cdd n Est, curtbn rcusu subscvcr s çõs qu lh rm frtds mdnt hábl prp-nd ntnsv trblh d cnvncmnt, pr vrddr xér- ct dc crrtrs..,.,,..,,, F qun surgu dé, tímd rdculrzd d níc. ms grdtvmnt s mpn à pnã públc. Dvn n- :*g3* nsss cnms pr mprs, íclltn-lh * ml pr nstlçã s utmátcs, pr qu ná prvdncrms, us próprs, rmdlçã srvç tlfônc d m nt- grl c msm rdcl? cntrt d tul cucfwnm vtnc cm ÍW. A prrrguç Ufs-v cnc, mpld té 980, st lqudd, dv r*;» ppulr, rltrud pr t crrspndnt qun drtr d um tsprtln. pv, lrt, ngu- m subscrvr cptl * clt-, Prftur tícuíu pgmnt d qut ncl, cntr- E cprtv 0 tntd, ftulmnt rgnzd*»«<"» wu rcutrd ncu su cmt.gní- d ubcrlçí. mdnt um (sm*-. dvr» smpls, rcul, prtc lógc. Csl rmnt rcbu um tl. cntn dz fórmuls <J«uscr r,.«lv k n scdd. cnddt Cprtv prucn - frmul, dvn psr ml cruln» pr sr ssc. p»k*- S 6 réllí m 0 P^tc*. mthsàls, d cm crulrs cd um A Cfprtlv nl pssu cn* brrs. própr ssc dpst. mnslmnt, m cnt nmn (vnculd * Cprtv) mprtânc qu s brgu, sr» 0 mtl ssclss, pr nvt- "cr ncl d 0 ml prlh» utmátc*. Além dsss lmprtncl.»., qum dsr tsr um mprétlm. n mntsnt» su crtírl, á msm Cprtv pgmnt dpóst bdcm msm lstm*, pns qu * lnvs d sr m d prhtçôs»r» dpílt m 2*t prsmtus prcs. Ess mpréstm vncr urs d l" pr cnt sr dv«- v pós sun n d ftt- tu funcnmnt d cprttw Js prqu cptl mínm pru lustlçá srvç «sr d rdm d 70 mlhõs. N htps mprndmnt n m cncrtr. ssc srá flsbrs " tm drt d lvntr, dtrtmnt, sm ntrfrênc d Cprtv, ttl su dpôst. Prn s dspss d mprsss, prpgnd dms «ncrgs scs, cd nscrt pg» ó d dmssã 50 crulrs. A rcptvdd á dé stá su* grnd. JÁ frm ncs dpósts n Bnc Ksts C* prtlv tm frm um cntrt pr nstlçã d srvç utmátc cm ptnt ndústr «ur* pl. crc ndgr, cm mult curtbn tm ntrpl Cm btr cncssft pr nstlr.trvlç s.4 xst cnt-ssur? E Cprtv rspnd, sl* mmnt: n pssu luldd lucr: lucr huvr < hvr». ú vult...), êl trá rtsl r.- r cs cprrs. Prttt, ná r.c-s-u d cuuá sm d prmlísâ... PHÜLANCÍA ESTRANGMRA Gr ptnt flr trngrs, s- Atd nst cdd, Shll Mt BrsU ímu * Brsl...), ntflcu vr» d sus mprtf stblllrs. prpn-lh* trnsfrênc psr utr fêncls, r utr lcldd, lgn xtlnça.*» ds tvdds m CurlUb. s mprg» prfrrm rcbr * lndnlrçá m br, brn m d us drt*. At* l tu mut crt. Acnttct, prém, qu* t* Shll ná xtnguu «us «Uvlddts n Muncíp dst Cpt;: pns trnsfru su scrtór d cntr pr um brr (Bqulrá*. dntr, nd». prímtr mun-- Clpl d* Curtb... ltr dlr* qu tm h? s mprgs frm lndtnlut. N* rtrucrms qul ínlldd nsttut d ttbllldd, n lglslçá scl Brll? d gsntlr futur mprs, pr prprcnr-lh um? - lhlc grntd slv d» prclçs. Mu, gr, nd "btr nv clcça ss* mprgs 3* m dd prvch? X pr mntnç própr sus fmílrs ná xclngur su cnms, drvds dss lndnlrçá? Prtnt, huv burl ás nss» ls. E stms lnfrm»* qu* ts lss nstsr n Jul cmum, rdnár, p»tt»n nd»;-- rçá pr t líct. Agutrdtmcs s cntcmnts, qu dvm cbngr mult mprs trngu* ( msm ncnl), clcr «u** Vrb d mlh... * *? S HMENS >0 PV «sst nt Curtb um Jrnlst m*ls z qu Amg d nç... vrddlr hmm cntr, tp **- qul qu ná us sbnt tá cnhc... Ps ê.s rnslux. xpuls d t» s Prts, prtnd pssr pr mg slc!) d» Pv... curtlbsn, prém, qun nu fls ntrmuuvl*» Anlbus bnd» vículs tá rrs nst" cdd cm ns ld* Kr.H,, u d Ablssínl, fc mtuttr: fnl, qum tv lumts dé d vndr, pl prc- smbólc d um crur, cntss ds trnsprts cltvs prprdd Muncíp, um* frm prtculr? NA íl êss msm plumltlv, «gr prcurn tntílr-s d *»lv»r mun? Cr drlí. cm xcum?» \pst*v cm s lh» vclts pr V.% Uct... «*t * qu ttfblsm d trnsç smnt r»v«l.u-s dt spít rttltsmnt* Muncíp... Ná pr lguns vrr». cmndd»* n.r êp-c* pr ê:t msm dtsmru rclst...

10 ,..-*. S!_ t*. «.*-., J-4.LA*»..-**.-J *f.- -!..«. S..»,.«..»*.»,* f». -S-rí- ftt *"".,.t:-v * -J- fttélna VDA AGRÁRA VDA MLTAR WãÊ^íÊÊB^Mãmmmttm&^^^MmÊ tf * *>> /-s^tffrtâ K4 < *» -*mv*m ^-^Í^^VÍk >^^2)lWf SkSb^SKÍ--B3B_-_-B M.\ «Í &*Í? VN^v _»v v!b!b*p3k-.»_-_?-_-_--t _nv^q^_z^^^sâflt_bc_bb_r-_ ^BlfwWHBÉ ^}8BW B^Bt b SB_ B5BM UM! B.Af " **""^»p*^^ ByJsyM SzSct_---_-- -BH-B-!--_-B,?\^J(*^ «l&cwí 5_^í^3l?S5í 5mP í^s-tw^-fpp*^^ * *"?7F<s Cpn Guâ.ml. ótm frrgm - \\**-Z\?~ T«--,...,»»3. _..*.*_ - _>_ J_ «M>r>A «% * fltr PT_ znr. d g ltr d Mns Gwls Bl d Jnr, um* nr JT*.* tnln, cpm Gutml. ttt-t cpm crsc té 3 mtr d rr c sup.-t té qutr çrtr» pr n, sn prmr J* tí >»*«põ plntl*). Crt cr l.m m. d ltur dtz urg Rm ttr». cplm Gutml rnd 5» t«ld«d frrm vrd pr Hctr t m cr.ü» crt:, pd lmntr m rrd cbçs d «durnt cnc mss. Um cplnlr d GutmU prtls r rnvd p cnc ns d *ptr#çí. A rprtlç d Drm d rtnnt d Prtícâ Anml, nst Cptl (r Mt Mch, «n., S Crtrtr), ns Est, frncm c-r ml-n mf«wn««:c«««*»r " -pg-.u cpm Gntmu, lm d rt». K W ;. "* d0 ntávl cpm Gutml " (Ft b«r«r Agrár Pstrl ) CMDA, DESCANS E DS- TRAÇà PARA A TERRA Um hmm n»;pd vvr trblhn sm prr. Tm u» rmr, cmr dlvrtlr-s. D cnrrl nâ günt t cb mult á-prtes*.. A trr *.c6rt* hmm. trtblhd*utfct.r «plnt.s qu lfrrtr sm mult pd». V m pt qu l n» pd trblhr vd ntr. Prl*. dnr, cmr brncr., * *, -«.. ;" 8» plntrm smpr num, mmpdç d n, êl vt cntn. Lm spéc d pt úmd, chmd murl rgnt - qu * rt d, ntgs*, plnt nlml pdrc* un -.s qu t& mtur *n:**"trr qu lmntm" plnt» 4.080*0, ôt, clcl, pujyu, tc.), vft cbn. 5 nwm» r. rnvr c6«qu cnstntmnt, pr-l, * qu lvrr trt» u dub. trc é pt-pr cr n lugr dqul pst qu cnumld. Atm, tr d plnt, lt, flh r^ms pdrcs, trél d,mndcmm u d. crç.d lgdã. tc. pdm r uss pr, frtlzr trr» qul s qu sustntm plnt dvm «r BUbÜtu. Pr;, ls é qu tm s dubs qulmlcu mnrs. mlhr é mturà-l ct. mtr. rgânc ízr um fórmul cmplt. Pr fzr um sm srvç * d vntgm cnsultr grônm gvrn qu ucr mul prt, u um frncr dôn d dubs, lvn pr él mst.- d trr qu qusr dubr., M tf trr tmbém gt d dnr dtrsr-. Dr t n mtr clt* n x»t. Pr l, d vr m qun, dv r dxd à vnud u plntd cm lgum cultur qu Ju rpusr gnhr íôrç*. Pr xmpl: cm, r.uctn» fã d prc u mnm, qu 64 um pécn d plnt dub, cmfqul ss tr/ chmd dubç& vrd. E pr vrr nft dxr trr * trt. t smpr bm mudr d cuvut lru qu chm rtaçft: num n plntr l» pcáft. nutr mlh, lm pr«_snt. grônm Mmbém nétn cful,mlhr mudnç.pr nrqucr t.>rr pr t*r mr prccluçft. Lut smpr cnlr Prtín ntbótcs vrr,jpç». L pcúàr.!». nk -Ut tnl- r.-.ígmps pd.-w qu- vr* : tr. Ts rs utr «m l ínlátl» cm lgum f«íu>d<, Ms vrr rprnt,lndá l, um vrddr prg pr c.h---í; tít p. E c qu prvc r,s "bchrs", qu nutlzm cntr.«d bzrr tdus " n. Atln.nt. mult bsrr mrrm prqu s lrvs d vrlr tm- Mm dsnvlvm n "pnç", l prduztt um "bchr" mrtl Mult vr ny cnhcd pl nc.n d "cur bzíts"* r.& p d um mnlftçft d "blchlrí" lclzds n nmn nhxl». crr d nlml ó ptírá cmbtr «t pdrs pplcávl nmg mntn nstlçõs d su fznd bm llmps dntr prncp» d ms rgrs hgn: mpdn prllfrç d vrlrs: cnstruu strumlr pr vtr nctmnt d lsrv d mô: trtn cm pdrss dlnftnts t» cí d bchrs qu prçm m W nms. CMBATA A LAGARTA RSADA A s-grt* rsd é mtr lnlmlg plntr d lgdã. "pch n& pr mnr dul, Surg cm vrddr prg pr rduzr ruín llndtssl- ^lgl". pw üm mét mult bm d cntrl d» lgrt rsd, qu pr l s lntr d lgcdí sâ brg* mprgr, cnsst m lmnr t r* s d cultur, qu flrm «br rç. dps d clht. Dst m, tdss tnclr dvm r rrncds nxd-, dps d mptds. dvm sr qurtmsd./ Aslm, tmívl lgrt rsád d prcrá d us lvurs ds d sus vlzlnh»; qul tc«d v tmbém nsnr ês mét. mprg ntbótc u,_ r»«-c» ds v» vl lrr rr.sm «?ntuí>th_nr t qunts. ddcm -A» p»vlcultv_*. A prnc» p sprv- qu ttrrwrr.lcl pncln.pudssm sublltulr.»«*? prt. «..*->rwh. H»l=«tlft-r " cstuírt m fc dn CTnd ílt d prtíns n türn, lnílulv pr lrum*-\ bn.l, sn st ssunt, pr lnl, um s cud» prblctns Btusl d FA. Assm, s* prt d prtín xgd pls vs puds; r BUbstltud pr pquns prçô d ntbótcs t tu-u zul. Mn s prg-nstlcs n s cumprrm, cnfrm mstrm Ultlms xprêncs. A vs, d tt, rtudm bm qun rcbm ntbótcs:, umntm d p-. s crscm ms rpdmnt. Acntc, n ntnt, qu xgm tmbém um prç& mr d pr» tln. All&. r st pnã s técncs ms bllss qu dl zlm, lg pó dscbrt d çs ntbótc» n crclmcnt nlml " Jvns: cts substncs tém prprdd d, m pquns. ss, stmulr crscmnt, cm td crtz xgrã ds! vs mr cnsum, u pl mns, mlhr prvtmnt ds rçó". Z é Justmnt lt qu s u dmnstrn gr. us d nttbótlc tlmul utlzçã d prtíns cmpsts nrgétcs, qu * xplc prqu êlcs flhm qun rdu frncmnt dc prtín nrg. Nsts cndç, qun, crr qusr suplmntr s sus rçqs cm ntblótlc nl pd dxr d dr, tmbém, prcntgns dquds d prtín. Urrr Frncsc Alvs Funéèd* m 854 LVtlRS KTRB ttt f vvfr. ttf R Cx Ecnômc Fdrl R d Jnr EXPEDENTE NS DAS DE CARNAVAL A Admnstrçã d Cx Ecnômc Fdrl R d Jnr cmunc qu, n d 4 - Sáb d Crnvl - xpdnt srá ncrr às 2 hrs, n mtrz, sçõs gêncs. E tds sss dpndêncs só rbrrã n d 8 - Qurt-fr d Cnzs - m-d, ncrrn-s xpdnt,. nss d, às, 6 hrs. - -\"--u f. _.. - x.*- LHS n.híreda Mét M-rn H&s d Tr«t««f Ru 8vft«Ars, 202 Tl.: 23*482 Mnstér dt Gutrr ESCLA TÉCNCA D XÉRCT **** EMBARQUE PARA " A ESPANHA TEMPRADA HPCA Às. S,30 hrs <l»m»nh,» E»*«Técnc Evrct, rá rrflt ld*ntfc»çl d««prv «rcur «l dml;.í. Cr A» Frprçl díqu!» E-tllmnt. DR8PACH0S D n.cl.a. cbíf «f, Dprtrnsnt Gríl <» Admlntrçl dtfru * rqurlmnt* Anfrs d «l Rèlu lm.., Et-l-, d Crqulr Lt, Fr"c:*r Câmr S* nüs Tít Llv Rs r\r Frll^», B- tlld, d» Mn«t«s Hutr, Wltr d Mnts Ps, Drl Clh, thn» Rsd Tvlr», Mr R Mrr.t*r, Dt Almd Vl», H<r*)ut Gulhr» 4Mullr, llrqu Rms df U* ttr, Am Crls CnÇtf» P,«nn«, t.uft Sl-» d Mrnd Alv, Cln,*Vuré» d lvr, nl M»t:tll Qulr, Almlr VlVSrrr".,t< llt» Bríltn d» Cst,.lMyr Rhrlnc Fu.t tt»!«, 0>y Vífccl»,, bct Círqulv P«r»;rt, Frntr««*. **:l~ C«*m fln Mch, t» d Gtm* rtts, Gumru, Ernstn f\%- chr Vr Snt*! Dlm d lvr rfulrd, Hrr Frnc*c Brídlm, Jsí Ghr d Arr Cntnh Flh, Humhr Alvs d» Amrlm, Jsí Ancht d Vl» Bt», Smul d Tn Trm, Kdmr * Pul (rv.,- th Nt, Jn«é Mr Antuns d Slt, Ahr!-ydcn Crdn d Frnnd Almln, Aln» d» lvr Flh, Krug, Çrvsl D.-lmf* Pnt v Hn Grcrd Rt. DRETRA DE - C.MUNCAC0E-«! Pr mtv d fru d ««"rl Tl- Knnr d Cunh Cru, ssumu,., rt d drtr térl d Cmuncçès rl, E*xrct, crnl Lvtr J»< d Crur, dlrír d. Prqb» Ctrtl Mtnl d Cmucàí».. UNFRME 00 DA, A Scrtrl Gtnl d Gnrrt mr» u >.** unfrm p»r mnh. Pr rpçl frcd prl mnstr d RlcScs. Pru, n Plác d t.* r»n«lr»».l«9 bns d h, f dst- d f.. í ADCA DE-GENERAL Pr mtvd r rcnt trdu» çl pt «l r*nrl d rlví. f* ctr d.g. d S.«R.M. ««rtl M>.".-:rl d Arhül Brhntt. APRESENT,m:A DE GENÉRAtS Apruntrm-» «mnstr, s *+ nccül» Amrc Bng», pr t-rm d frs rtr Ccrumbí; J V* cnt»*yí Créf, pr tr s >*«<r.n d.p.í.; Wldmr Rch», pr tr sd prrr.mdp «nmd drtr írl d» ntndnr»; ^-! d Slt- Pr«nhV!, pr rfrts.-» Cmpt Grnd: nác Jí Vrm, pr rtrs d» lulhá Pul Ku» d t^unh Crur, pr ntrr m ít dt fr«. EMBARUE TARA A E»<PANHA Ssurá hl pr Mdrd, l brd frnnlnl- "Vf»rt Cnu", fn r wuxnlr sus r.\«fn;*** d» d mlr unt à Emhvd d Br»- l n Espnh, tnnt-*rnl L* tmt H Cunh Frdrlch, ntg nmhr» d«cmlss Espcl «*n-ç Scl d F.xrrt. s sm mlss, chfl, c!»s t rmrds prrtr- h-s «^lflcth hõmnt»*" rw cll d su mrrqt. TT.MPRADA HÍPCA - Dmng ultm»nc«rru-» t» «tmpcrd Hpc d Qulndr.l>. D.D.E. crnprtru cm um rpr.ntçl ml*(«. cntllud» d lmnt d t* stblcmnt» * undds d Cr.lt*. Fdrl. D.D.E. vncu (mprd n)u*.t 7,^ pnls, spu? d Sldld Hpc Brslllr m 02,5 p. t. AUm d«sú, (uh l D.D.F.., * vtr lrdv*l 4 çtrlm, pcs á hflllm tu;â c\,-> (rn. Lus Flpt Dck d R.A.N.. qu cnqustu 7! pntr pr t mltrt. cvl ms vtrs f Zulu tmhm d Rrítmtnt Andrd Nv». Pr mtv. d tuc d qup» R.A.N., qu cpru cm 5 pnt»» 27,5 qn drm vtr D. D. t., cmndlnt d Rlmnn luu m h.tlm «u? rprsntnts qu nttrrm qup D. D.E. Cpt Ac Mrrt Clh «Tnnt / ur Flpp Dl t r mnu nscrvr n prd d*. vltrs. s lsslfc;8s btd» pr Zulu. Arrlr Sfr. cbn n rrn.frr> tlt:! íf Cmpl d utndlnh»»m P5J. Mnstér d Arnáutc FZERAM ACRBACAS A BAXA ALTURA Em 30 cuúcr n-» plr. pss fr.v.3 dc ncv. d!f;»>l. d pulk-u! T.t»í, ; plts ".Çrlò t** drn «JM M«rl Evíl d 0.;«:-, vr trm ínu vãs hív -ÍHr» írfctcõs, tr qul c* dd. «*>-»;«s sr.sr.-ü ds^.;-!! u:r- :..<í, cc tr.cu * cpc.lm-.-c» lhc;s ü, pd Dl-.í-r; ct A-- rutrc» Cvl c.vpr».r í nfruá- c.-.»:ldn, rur.nd.-..»?:m òs fntírcs-.r, t.dlc-. Brtír A.-.. tdl RVmuní ÁMbü, c rt-;r < As.-v.Lufx Cvl, trdwu «rr«". Ü»»»->!:*!*»dtl;«4df!..»!n>.4 *~t pjc» d Tçt,, t -l~>.r ccl-.rvçâ.. p.->td», u]»n dí»4 mrtln * J»-. \tsfclft «^-PAtV)»» ít.,tc*>.- \:-, lducr». :.* tlérdsd wprr p.»ts l :cfr^; á rl-t»*r»,, r ps. PR ímóçpes "PST-.MRTEM! (. prldrt.. Rpubllí nttíu "f;-mrtm". t:.tr., prcn4c.ndc, t ps.- <- c-n-í), prm.r:»t«n-.*.: vr Sm Fl-. S:» prmr trr.-: spclst m Cmunu..*;-» GU n,.-l..«.»-u f»::tr.n n s* >n é* s-:z;l-,. cfr.n tr.lç n d. 23 * ulh d 9í., n«pr t Bv. Vrtt, -,-r. Rrffr, ct»;-* -.l B 7 í,;--,,.;- Ct::*rt. d Trnmnt C: C*-:crtí-.;crc. CNCRRE"CrA NA DM E:c.tr»s, tr, n D.r.:,-.. ú;..ltrl.! Aírs.âUl, c3;t«rrs.c* prn.n p. frncnnt d; sí.*t>4*j. q»?*s». üí.»«t»0 *»> prc-s-4 :«-. r. rr,-u rprtl r. Msttr - Arnáutc» rg»:-,tl-.x.4t.^c-«<íí>.t*r:-t f-.: f.t-- -Sí t \- p.*p»l»5»fs trts 5.n drp.s d»»;3 p::>;;3j... : í..l d c.crrr.:!í, r-.v,\ sm.-?:c d dlr!..- rl d-, Mtrl d Arwwt. fculn DA KtíUKA D PESSAL Fnr puhclc n Bltm ntrn n." 3è d n.rtrl nl d Píl; gulnts ts: APRESHNTAÇA DE FCAS Pr d««r«c» mtvs, pr.-.tnm- f st Drtr c* ngulnt f-: NFANTARA ç?rn»u Em»- nu«l Adrt Pr d Ml Mtnl Rdru dç Ctvllr lst! tnntscrnrs A-mr d lm, Ttrn Mchd Crt, Rlcr Gutrn Vl», scr Srsv B«t Lurd d Ar» rud; mr Jqum Aursl Mnln»ír, lc»í Alxndr d«ll.n R- «rlu-s, Rílm Hclnd d»»s Fnln Nuns: rpltl» Amlury dl Cnt Rrh, vn M nm Plr H:»n Lut d».slvr; l.s tnnts Tfll Bndt Snl, Mnl Pmntl d Alr-d Slyl J»v»rl Rrm: 2."» tn»nt«s T«rcl tp Mrl Jté Lurní0. _ Í.AVAARA tnnt-crnl Vtr d Mts: mrs Drul Rmr Hlnd, ^dlr Tlv d Amd» Prb Rms; cptím l-.l d«fgu^ Andrd d.mvlr, Arus Frmds url,u».mr«lr, Hü Nír S-, r Ll Ju«rf Ct í Albuqu»rT:; l."s tnnts Armn Lut Mltn d» Plv Ch.ís, Dnl Crdr C^rrpf. rtl McU d» 5ün Uur P- - ARTLHARA t«nnt«s-crnls Rfl Tbs P d-» fnts Hrr\ M»ln-.c P»dlh»; mlr Drcy T«rs d Crvlh Lm, Hrcld d» Aru Nlsn, Antôn Mlr Mr Chvs; cpltl* Wrtbrr Arlld» V»r-«, Ny Vlrtl d Crvlh Almr Jc«é Frrr Dnln.» tnrnl /(»< A?x dl Slv; 2."» lnnts E.müsn Rch Llm Aldlr Frnnd» Pqun. ENGENHARA crnls L"-f* Jsé d Crut El Mr Mnds d Mrs; mrs Frncc d» Pml Gst llvr Wltr Msqut d» Squ*lr; l.*-t«- nm» Hrltn Srv 0R-llly. rntendenca cptís Thcrlt r." Câmr, Albuqurqu Mnl d Mtl* r Slvr Glbrt S<uffl.".t* nm Hrmn Frnvds Cunh. VETERNÁRA cplt Snnctd Mnus d Cmr»í. ;*X* X,-. " PLVLH ANtlSStPTf **** r RASA Surs # 6-TÍWS9 t «m Dnçs Nrvss Mnts DR. HUMBERT ALEXANDRE Srvç d Eltr^hq» Dmcíl ALCMHJ UU.\.N.\B.%l_k N." S-A - í." ND..",. 6.", du 4» 6 Um Tl.: tí B.: 46-J652 BACALHAU DA FRANÇA PARA 0 BRASL *>*^*^S*^**J>*\*. *-4* «^»W^^^V^^^^V<N^» Autrzd pl CEXM mprtçã d um prtd dss prdut 0 lt é; prém, pqun hvrá scssz s nã vr qut d Nrug "Dfct d 56 pr cnt n bstcmnt ü Pul lmbm tm fm d mrcr Em fnt lgd nst cmér mprtr bttvms nínnçá d qu bstcmnt d bclhu pr Smn Snt stá mç, mns qu sm tmds p tmp s prvdêncs ncssáts pl utrdd cmptnt, n snt d srm xpdds s lcnçs pr mprtç prdtrt d Nrug, ps d nd vms rcbn há lguns ns cm bslut nrmldd mrcr. Z vrdd qu á íl ft pl CEXM rt ntr írms trdcns pr rcbmnt d bclhu d Frnç, ps cm qul Brsl tm rsm. fc m qustá cntém s sgunts tns: ) qu CEXM cncd cmérc mprtr d Sà Pul lcnçs pr mprtçã d bclhu; b) qu CEXM. m Sã Pul, vlt gzr nvmnt d prrrgtv d cncdr lcnç- d mprtçã d bclhu, cm vnh fzn há muts ns, pr qu s tcdsts pssm bstcr rgulrmnt mrc prçs bxs: c>) umnt d ct d mprtçã trbuíd cmrc d Sá Pul, m vst cnsdrávl umnt cnsum dss prdut; d)) rtrn ds trnsçõs cmrcs d pssívl sígurr bstcmnt gênr d cnsum qus qu brgtór n Smn Snt.v-; 8. PAUL TAMBÉM TEM FME DE BACALHAU A Fdrçá Cmérc d S«4 Pul drgu á CEXM um fc slctn prvdênc?. mdts tndnts n mpdr qu."uprmr.t dc bclhu vnh fltr durnt Qu- cnvên frm. Sucd p- nss pís cm Nrug, ps rém qu *v quntdds lcn- dsd há mult qu êss ps ns * /... m._ _..._.. U_U nnwt cds sá pquns, cbn vm frncn bclhu cm pns 44 l«r cnt d ct crrspndnt prmr trlms- sr d ótm quldd, pssu rgulrdd, qul, lém d tr d 9*3. nsrs cndçõs "défct" \-rflcr-s-- um d 86 pr cnt n bstcmnt, sm flr m qü bclhu d brrc nl tm b cltçá p mrc crc. Cm nuncd ct d lândl nd pssuíms tmbém sls cngls só srá utr-ád m fns d fvrr, cnfrm s nuncu, é qus crt qu hvrá flt d mrcr. NA DEPENDE DE DVSAS Sr d bm lvtr, fc c cntngênc, qu Crtlr d Exprtçã mprtçã Bnc Brsl tmss prvdênc d lcncr mprtçã.bclhu d Nmg, ps cm qul mntms um xclnt cnvên, d vz qu pgmnt dó bclhu é ft,m cruzrs, ná. hvn prtnt, ncssdd d dvss. Até prqu, smnt cm vlnd bclhu nruguês 4srá um ds mlhrs ctçõs n mrc ntrncnl. Cndn tr CAMPS, 2 (Asp.l Juz d Drt dst Cmrc, dr. Mcr Brg Lnd, fxu m 3 nsd rclusã, pn qu tr Luz ncnc, rsdnt m tlv, dvrá cumprr, m vrtud d hvr strup um crnç n mês d dzmbr n fn. R, SXTA-FRA, 3-M953 A MANH* TUR MNTARAS PARA AMANHA > PARC Í.ÍM MBTRS - CRS W.WMÓ - XS J,M HR,»». R _ Prts.. F-nnd»»....«2 Jcrr. A. Brt. Bruntt, J. Mrns 3Z4 P. Svyud, R. Mrtns S Crl Pch, 0. Mlv. -6 smn. L. Rlgnl Srdó, N crr 2» PARE METRS CRÍ 49M«,M *B *.S HRAH. Ks Hlmt», L. Rlgnl %-l Plmr. C, Mrn S Púnl,. llts. -A Rpntn,. Cstlll 5 ntl. A.. Sllv»... J." PARE l.sm METRS CRS».W,W - AS 4,40 HRA?. Rs - 0«lv, W. Andrd 5S 2 Frulln. T. rlgvn SS 3 rtlt».. Ullô»l 4 4 Qum. K crr 3 Dyr. L. Rlsnl? Vsnár, A Rlb ü_:í Qustr. tn»., 4 lómr, K. Cstlll., «5? Sgr, n. Mrn... M «Aclsr, 8. P. Rbr M 4 7 Chc, R. Mrtn» 54 C Mnlst,,J. Tlnc, Sé* f PARE 400 MP7R0» J0JCH4 J.tyfl. AS l<j,3l) BRlt %, Kllc, A Rltx " rr*, K crr íl J ; Gldn ngv., w M:.49, t 2 Arrp. P. T vr* 4 Xlrk. A Brt 5»... 3 * CM!*-., 5. Mchítl Hm* Fl., *S 30, Cs", 7 r.-l. L. Vr 4 S M. Prtfl.. Mc 9 Mr]r. t. Rrn " Mrtlmtw, D BUv r.» PARE CR? 5V 000,00 (BETTNG). 400 MER» AS 7 H0R\< Jl El Bsnnr. B. Cnu 34 2 Mgnífc. D. Slv 3 rlll.. Ullô,., 4A. PARE 4*0 METRS - CRS W AS S,05 HR». 2 4 Dngr., Rlnl K 3 bsn. R. Mrtlm l l ndscrt,. Flsr.l. 2 drlr, S. Mch. 2 n Cngsp. A. Íts. 4 TtA-Aú.. Mcd.) SS t Pml, J Grç _7 guruú,?. Dlgsd y l Bc Cld.. M-í T F\nlll, F. rsvn... ; «0 Frn. N crr y 3 S ldl, L. Msr scr. R. Mrtns Pg, R. ürrfns y 2 Vlsunt. C. Mrn y «7 lstr, W.. Mlrll, Unprá, P. Tvrs < " rtt, E. Cstlll U " Fll, N crr PVRE.300 METRS - * PARE 400 METR» - CRS ,00 AS 5,30 HRA». CRJ AS 7 0 Ks. HRA*,, (BETTNG). _ Nwmrltt,. Tlò E - Mru. L. Rlgnl ; -2 Pr. B. Cm Snd;rs,. Mc * 3 3 Dcmônlc, L. Rlgnl 58 4 Pndr. E. Cstlll 5* 4 5 D Grbs. R. Mrtln.. M C Kntr. T. rgyn 5«. PARE 200 METRS - CRJ ,00 AS S HRAS. Ks _ Pruk, T. rgyn sln.. Ullí Brlgt, T. Dlgt 3 5 Mrc. E. Cstlll l Bm Nm. A. R.bn!! Hllnllr, B. Crus }] 4 P Qurmlst R. Mrtlr:. 5! 9 Mrl, NS cn ü 0 Embl, C. Mrn ÍS A crrd d ntm n Gáv A runl d ntm, ns Gv, prsntu sgunt rrsut:.«pabe l. Nvç; 2 Címt, RATES Vncr Crt 77,:0: dupl _ Ctl «3X0; pss Cr ò t Crt 30,00. 2." PAUE Dcsn; f Ps.r Bíg. RA» TtlS; Víncrr CrS 2,00, dur - Crt 2.W. 3. TARE n lch&lu:. Tr : Qunt. RATEE: Vccwr Cr 3.00; dupl Crí lô.. 4.» r.utc» Cc-.tndul: 7.n Mnfurt. F./-.TES; Vhr - Cr 4 C. cupl cn 40.00: plcís Crt 5.C0 Crt l.w 5.«PARE l. B.*5u:«t; 2»\U*çàM.. RA- E.S: Vncr Cr 40.M; dup Crt 8 00; plícés Crt C.M c Cr 40,00. S." PARE l. rls; 2. lupm; 3. Guns.. Gvrn d Cdd DECRETS D PREFET EXPEDENTE NS DAS DE CARNAVAL AUMENT QÜNQÜENAL A VA* RS SERVDRES PSSE D NV CNSELH FSCAL DA ADEM TRAFEC NA AVENDA D MANGUE NAUGURADS 5 LETS N HSPJ- TAL TRRES HMEM prft Dul.ll*» Crs, d çr-. nâ hvrá xpdnt qurt-fr r cm Gvrn Fdrl, dtrmr.u rns, cs trblhs sr nc» t qu xpdnt rs rprtçõs mu- 2 hr» ncp". n ds d Crnvl, r s.ur.t: «rgund-flr, hrár «.t sáb, d» 9 -* 2 hrs; trí-flm tf>~ * - -,-"-**»-» ** *-^-~TVN^*U~UV"VX~l/> LABRATÓR BARRS TERRA Exms d sngu, ruu, * crr, tc Vcns tgns - Tubgns. Dgnóstc prcc d grávds Edfíc DARKE Avnd d M, 23 lü.0 - gl.sm - TL 32-69M S2-435 Smpr nm médc d 8 às hr (As sbdss té 2 hrs). -***> - 4*.?_*-,<-,._- -^_._.-.r_an-l-_-lrlr Dtt. CAPSTRAN CKÜSQA DA fubde- UvtMm Rrt Q r U DC. FAC. MXD. t 8«d«w Dnts, M - Tl B-88Í Dr. rlndn Fnsc (DA CRUZ VERMELHA BRASLERA) rtpd Trumtlg Fstrp TRATAMENT DA PARALSA NFANTL Rddgnóst spclz ds nçs s sss rtclçõs Rdgrfs trtmnt frtrs mcíl RAS Cns.: At. K Brnc. SS7.* nd. 8/S lll, tt 4 s 8.30 hrs - TL:» Bs.; 8-lfll BRA MASCADA X PSSE CH NV CNSELH FSCAL DA A.D.E.M. H ás 4 hrs Umrâ pss f.s nvs mmbrs Cnslh Fscl d Admnstrçã s Estáds Muncpl», sr«. lrnl Ctr Bch d Aru Ary lvr d Mnzs, rcntmnt nms pr dcrts Gvrnr dt Cdd. A crmn sr rllud n lã nbr PUln Gunbr, sb, prsdênc prft Du!* cdl Crs. RENDA ARRECADADA NTEM»^s vr çs rrcdtrss d rnd d Muncpldd, rrcdrm n d d ntm Crí í.8«3.04?.j. AUMENT QÜNQÜENAL A VÁRS SERVDRES N Urd \» ntm prft usnu vr* dcrt* cncdn umnt «funqunl- numrss srvrs d crrrs d prfssr d curs prmr, curs prlnr supltv, trblh* rs t tlfnst». E xtns «- Uç nmnl, Dár fcl d nl, n«tcl T. publcrá t nms s «rvrs bnfcs m st L. SERA* ENTRGUE A TRAFEG > A PARTE PAVMENTADA D.MANGUE N próxm mnt, át 7 hrs, srá tnrfu» «trft d vcnls» prmlr pn d nv pvmntçã d Avnd Mnru. prmtn ssm, mlhr ê**tt- pr trnst ntr rut Vtcnd Duprst Prç d Junh. CNCENTA E UM LETS PARA HSPTAL TRRES HMEM Frm tnuffur, ntsm, cnnt um lts pr tubrcnl, pl Scrtr Grl d» Sud Assstênc sr. Álvr Ds,* dn cumprmnt «, Prtrm «lw pl prft Duldl Crs. Ests tslts vm mplr llmnt d nts Hsptl Sntór Trrs Hmm, qu «t lcllt n ttç ds Crls Chr» qu tm. dmlnstrç Dpr* tmnt d Tbruts» d> Pr-ftur MANTKP DS EMPREGADS MUNCPAS Srá f»t«b», d S d fv.- rr.d 9«3,»rt*fr, ds 8.Í t < hrs ptmnt ds tíí!ín*s prsts d mrstm. CMUNS EFETVS PRPÔS"- TAS 82 - «4 64* «7. CMUNS EFETVS PRr?. TAS: S.-39 «.n _ 5.44; _ í.44t "R U: _ _ », taels: Vncr - Crt 30». dupl, cr :>c, p.vt» - : lò. Crt 3 00 t >:r? 33,00. :.» r.vr.t ;. Crí.t; 2 Al k^;; Vncr cr» 43.c. cu;. - crs ísc. p-:*s C.- ::, S í Crí 9,00. g.» p.tr.eü.s Mr.»;, Sptídc»--.. V.* Ngr M? P:.=.-. RATÜÔS. : rfír Cr$ 04.Í0; -r.. Cn, V-CQ c t54> Crt H?:«.t _ Crt 2:.C0: C í.d 0 C:5 «.«. ÂPRH ntm pu mnh, f.-t.-3 :: íírtd* c s**.:**;*.ts tnbsl PCSC - VV.à RlPl_rT_< -. c_ : S^J : M t 5. A.NT - A. C ^:.*. - EC 3t>"3. GVA W, Andrd - má3". HAUBN m 43"2J. tr.;.*;;: - ÜRTTA -. Clòd - W!- ôs-2 3. LNDSCRET - L. Rr--! - * cm 49". NÍ.-VMARKET. CUM m 3S*4,5. DEMNC L. Rlscst - w m 3"- PERAN B. Ctí: - «- sr PANDER - t, CMtlll - W «m 53"5. fruk - r. trgrjn - ^ m 36";S. M VSNÁR A. RS*! - w m 39". QUESTR. Ullô - -*-*> - SMER B. C«t!. W m 37"... ACLAR - lh. f. M>-*n W m 37"3 5. CH.NC R. M»mc - M - 3*. rt» pt. XRKA - A. -Brt - «00 M VLA - 8. Mcüí - W m 23*25. HME FLEET - E C""0 " 800 m 52". u MELDA PRTENHA -.» c «00 m 39". DANER - L. R8«nl ~ m " 3S"» ««m rsen - R. M»rtlQ«- w 33"í5. p^e^. g«í - * w - *- ARASS -- T. DlgxJ m 36*25, rt pt. FG R. ütblnt - *- MARtJ - L. Rlgnl - M «S"3;3. M!. GERB SANDERS» * c «00 m SSAN. Wt-\ - W " 3«**2S. _ M MARC - _. Csítlll - T 38*. HTL-ANrLZA - B. Cru;, 37". cr*, m PRBDA A MPR! AÇÃ Ç PAPEL PARA S TTALZA DRES E APSTAS NS ** PDRMS A CmlssS Cnsultw W; tctcmb Cmrcl cm v- trr rslvu ngr lcnç;-> mprtçã d ppl m bqdn- dstn s tulzdc-rfs «psts m hlpódrms. A ^ dld í tmd tn pm vw» su prduçã pr frms ns clns qu stsfz s nsss n»* cssdds. Jlhr Vlr Vné d Jls m Cn Cmpr d Jí Csd" Cnsrts d Jós R-l Sftà Lrg dc S. Frncsc, fl t» l (Cfé Acdcmlcc Frnt pr Rn Bcl»«Avr. rl Kfl> m :

11 S CRNTANS VENCEU NTEM, A RACNG, PR X s^^^^ 4 run snscnl! AN X R DE JANER, Sxt-fr, 3 d fvrr c 953 NUM "SCRATCH" EM S. LURENÇ Prssgum s lgrs prprtvs, nls níc rnmnf dfntv - "Pld" d vlbl Hmngs s cnsls p Lg d Futbl Hvrá Crnvl cncntrçã S. LURENÇ, 2 (D Vldá, nv-spcl d A MA- NUA, _ méd smpuln, Bur, cntnu sb bsrvçã médc d Ps Brrt,, pr snl, rgn bm ns trns qu tm lv ft. A stuçã físc cnhc gr,.tdv, só srá dfntvmnt cnclur, n próxm mng, qun, ntã, srá frnc um rltór. PELADA" DE VLBL Cm tvms prtundd d ntcr, s "plyrs". quc s ncntrm cncntrs m Sã Lurnç. rlzrm ntm, n qudr Plác Htl, um trn d vlbl tnc qudr dc Admr lv mlhr sbr c Zznh. pr 2x0 (5x7 c 5x0)! s vncrs cntrm cm Admr, Mur. Glmr, Cláud, Hlvl Brbs, s vncs, cm Zznh, Dnl, pucn, Brndftznh, Bur Rdrgus. GENTLEZAS A CRÔNCA s crnsts srtvs tí R, d Sã Pul dc Mns, quc qu s ncntrm fzn srvç d cbrtur d cncntrçã s "crcks" ncns quc rã crtm d Lm, vstrm, ntm, à nt, sd d Lg Dsprtv l Sá Lurnç. Ns- csã, prsdnt Humbrt Brlll dms drtrs dqul nvl ntdd, brndrm s vstnts cm um "cck-tl", "cck-tál" u ss, lás, brlhnt pl prsnç prft Eml- Pv. Várs rrs fzrm-s uvr nss prtundd, nlusv Prft d cdd. CARNAVAL DS "CRACKS" E pnsmnt c chf d dlccã s "scrr.lchmn" br-..lrs fzr rlzr, ns slõs Htl Elt, um Crnvl mprvs, qu dvrá cnstr, prncplmnt, d dnçs. Ess mdd sr td pl drçã técnc tm m vst nã fstmnt, s "plyrcs d cncntrçã. TREN DMNG Sb drçã d Amré Mrr.- brslrs rlzrã, n próxm mng, n stád "Stt Mr", sgund prátc d tnunt. prgrm d trnmnt lbr pr tmprd qu nst cdd. ntrss cm trn dss cltv, cm prtrms, stá sn bm mr qu pr csã c prmr. Acrdtm s "ntnds", qu s blhtrs sldnh dvrã rrcdr nd mns d uns CrS Ts s "cmndrs" d Amré strã cm çã, cm xcçã, pns c Blrr Cláud. ;Kd Gvln mntv títul CHCAG, 2 (AFP) - Kd Gvln drrtu "knckut" técnc, n décm Chuck Dvy pr "rund", cnsrvn su títul d cmpã mundl. "Vndv!" "hndcp" 0 cntnu frnt ms dfclmnt suprrá Mntrá tx-wl - s prvávs vncrs Dntr d lgums hrs ntrrá n Gunbr hró d lll lntrncnl d Rgts - "nquêt" Um ntr trcd - Dtlhs A RgRU nttrnflhl Bun» Alrft-Rl»prxlm»-«, fnl, d u dsfch, prsntn um qudr vrddrmnt «uclnl. K dcrrr d d h ntr nt 0 c 4 hr, dvr* tr cru-?í.lnhmnt d chgd prmr clc. DFÍCL UM PRN08C Nst ltur s cntcmnts, qun mlt s vlrs qu ntgrm ntrncnl d* Rgts s prxm ltrl t Est R d Jnr, tn dx )K pr trás mrdn FCU SZNH 0 FLUMNENSE Ms s árblrs srngrs sm umnt d tx 0 qu dlbru ntm Cnslh Arbtr d F.M.F. prsdnt Abllrd Frnç nfrmu ntm, s clubs, qu CND r dvlvr s sttuts dr. Fdrçã. r dvlvr, pícn, sm prvá-ls, ps, mbr nã ntndss ssm Flumnns, qu drgnt d cntdd dclru sgunt: "Quc CND bxr um tllbrçã pl qul, ts.s sttuts quc s ncntrm m su pdr p prvçã, srm dcvlvs nm qu c CND sôbrc s msm:; s mnfstssm", trclr prtstu cntr tt.flrmu msm pr lntrnu d d su rprsntnt, qu prtstr cntr tul st, ps dsv vlt sttut, ptm, prv- Fcu, ntrtnt, sznh, ps s clubs rslvrm gurdr fc CND pr tmr cnhcmnt ft ntã s mnfstr sòbrc mtér. 0 DESFLE DAS REPARTÇÕES PUBLCAS Agurdd cm nsdd, prsntçã s blcs s funcnárs - "Aí vm Mrnh", um frç vv Plíc, Arsnl d Gurr, Cs d Md Prftur, cs lrs cncrrnts dsfl s blc» cu» Rcpsrtlçfl* Públcs n sábtn d crrtt.vtí, á s trnu trclclnl, ssm sn, mnhft, nvmnt, l tr nt lhr pv. n Avnd R Brnc, s funcnrls-fllóts. Km m ísss bl- (* ncntrm-s, s t. Prftur. Üh, Plc, Cs d;. Mcçl ütròs. MARNHA," AMA bhc A Blc dp Arsnl d Mrnh. 6 um frç vv dcsül ds Krprtlçòs Públcs. Su nr pr cs.,\n. é: "CnfrtcrnlzçlS d«nç&s Unds". Mt. ssm dscrmn: PRMERA PART. üm hmngm srs.-» Mrnh dc Gurr c Brstll. tm: xltçã Mrnh "lsn brnc". Abr préítlt ump. U,:frr d :ltrn«, fntsf- d slds c nc clnl Í870).?EGUNDA PARTE ALEGRA - ttn suntus rtístc tr. cm ms r» 40 mtrs d cmprmnt, m írs lncs. N prmr um, l.."ngm Mrnh rprsntd pr um rtístc scu cnduz (.c«mus dfnrls, sld nvsl mrnhr, quc snmcm ppv qu! vm Mrnh; n sgun pln, um ntg fr- ulfc, tn bl s cnlòs r tmp Brsl clnl, qu tnts: vtrs lcnçrm, slv pr crc. N trcr pln, dus rtístcs rd» d lms qu sbr gul d Tmsnr-rc, Brrs cutrs, grnds vtrs lcnçrs. p nss Mrnh t Gur.. Sgun lng Um nu s csps rmt», cnduzd pr s cr.rns csns m hmngm s vlrs trctcnhs. ntréps hrócs. Trcr lnc Vsã á futur. Um pssnt pr- rôfí. smb d írç nvl ntul «s võs grnds (Arnutl- <:;. TERCERA PARTE - Um.íytk d frnt cmpst d Uuc.ts grts, rcmnt trds á ::tlís tlzá cmpnhds c vns cvlrs, prstm R gurdd hnr dct glrs ó PARTE dslumbrnt cnunt, qurt Um lnfrrr d clrlní. r.nuld stl clcnl. Um p.-.ínl nunc s pv cntnu- ç dsíl blc cpn snd pr msm. t?n pr nr "Cnfrtrulzcâ cs Nçõs Unds. QUNTA PARU- Um cmtt d frnt, thutkd m rcs 4 stl "Brsl Clnl", m trs d cvlrs c.n épc. ÍÍ.XTA PARTE ALEGRA Crr m hmngm ft N, cm tr*s lncs cm ms d" 40 mtrs cmprmnt. PRMER LANCE Um ggntsc ctrugm, r- " prsntn frç ml", cndud pr stâncs fgurs, pu- /»c pr s drgõs, qu clutr «hms. cnduzm dvrst.» tntçõs ml. um fgur sutnlc pctrt mn stuçã, ms lnt lvr pânc utrs lülõs t mn prsgu pln ífç. bm. SEGUND LANCE Um crrusgm cnduzn s ícrç bm, pu.td pr s cvls ls, qu sm r, prtplç st stânc llgu. (Esss s lnct dmnstrm ; sgr.lftc d rgnzçã d NU, vm pts 4 msmn). TERCE- R LANCE Um hmngm? NU. Vn-s n prmr pln dus fgurs sgótlcss rprsntncl cnrrttrnzçà s pbvs "um v lv st mnsgm d cnfwtrnlrçs". Sgun pln - Sbr nm glb \6-s um Jvm r prsnun trr. Trcr p» n Um vm fnnmd, r prsnt?n NU. num rtístc plnqu, Udtd r rtístcs c lun nu scds tnc grups d mbxrs, rprsntn s Nçõt Unds mnns fntsds ctn cttü rpúblc. ALEGRAS ~ Rprsntn s cntnnts. Eurcp», Amérc Nrt, Amérc Sul, Áfrc Als. SÉTMA PARTE - AJgrs rprsntn s píss urpus, üm crr dvd cm s lncs rprsntn t príncp v.s _ ngltrr. P&rtusl, Es- Hnb, Bélgc, Hlsd, tll», G:-çcl ctc. PRMER LANCE tugl, tll c utrs r. píss rnrprmr pn m nrms «ntn t prt c Eurp. Vnlrs rprsntn frç cu-r,.6p R mkuír 03 pn, rprs.- tnnt urpu. Est crr é cm- u,.l ft Amérc Nrt. Fgurs pm d mçís rprttn s fn«tsbd8 rprssutn Cub, prs, cm trs rcglut cm rs- ;MfEc; Cst Rc, Pnmá. Guprtvs scus c tvnrl "*" tmà c utrs pulss d Amérc cln) rst.ç.cflm. rsc.nglê?. kswrt»l,j» mí,#,,> N«.»v;Ç*VNDA "nmr pt,» Llèít^tfítvM- M^ *Wl* Mcr% F^urs t. T; rtavft PARTE -- AH.?:rlç Nrt n Cntrl Altu - c llk lrhf9 cvclírltlcs, nrú, slp- Urn um clíwwíldftftrttfw fnt»«u<*t s lgr d s lncs rprtntn- t!k, ü p0l^ pntlg ccnduclndó s píss d Amcrlc. Cntr! c ]Rtndártc dnçm - mtm lut Nrt, fgurs cm trc rpr* ds mrch», TERCERA prt nttlvbá c? rspctvs nçõs r.érlc Sul, Nv Mun. rm Mé.Mc. Pnmá, Cst Rc, Lm grnd pnl cm scu c Ncrágu ctc. Vcu-ss r fun Brufll, cm ní.lr ptênc, rc- dst cur l^ru c t&tátu d,rdclc. c um águn rcrccnt.-- Amérc Nrt.< NNA PARTE Alprln m íõs lnçc. Rprsntn Asln c Áfrc. ^S.\. Un crr cc- prc cls lfnts, cnduzn dus fl-» Btn.s fntsds dc rr.;». cçm ítnr d tr.sm rcglü. \KRCA SEGUND LANCE Vê-s n lf pln dus trdcns cílngs c s fmss prâmds fms Egt. Sgun pln Dds cn.cs mnts pr.ís vns príncps. Vnl-^ cm utrs pns fgurs rprsnttvs Eslt c índ. TERCER LANCE Chn c Jp&, Lnds íyncss c cús, lcgrün st -lgr, cm su. g.r.çs. cm nrms lqus, pnqu, cús.c blnb. Vn m lr. bt cm sus fmss rs, psnrs m lut cm k ntug-. A fun fgur rdlcnl Budn sb nrms tmpl. DÉCMA PARTE Amérlc c Sul Chm Nv Mun. Álc,-rl cm s lncs cm 30 mtrs d.cmprmnt. PRMER LAN- CE Vô-s s prncpl,-: nçõs r cntnnt, sn. Chl. Urugul. Blv. Argntn Brs. SEGUND lnc Hmngm \ltórl. d Dlcul. cbcl t Brsl, Um cr rprsntn us lrst» c srtõs brslrs, vcu-s cm lut nms. cm «n Jcrés, nç, Índs tc. vn-s átr fun tun frul, nd sus üv.us límpds crrm r.. nd nms; clnm s su r.cdc. P.,uctr pln Um Hndu Jv;/ rprs:tn Dlcul, cml-.r..ü n rd pls s-us rmãcs (r. slv.-. DÉCMA PRMERA PAR- TE RANCH As cnc prt mun. PRMERA PAUTE Lurp Fgurs dc cntr, prt-6t.uurts, mstr sl. cruttc.s d cnt, rcmnt fnts "tp Lul XV", "í Rmn", "ngust". "Grs", "Hlnds". Pr- SERÃ CNHECDAS HJE, AS NRMAS SBRE PAR- TCPACÃ0 DE MENRES H CARNAVAL Juz d Mnrs, dr. Al brt Murã Russcl, v r vlr, h, sxt-ír, às lü hrs, cm ntrvst â mprns, s nrms qu vgr rà durnt Crnvl, sybr -prtcpçã ;d mnrs ns flgus mòmsc, ngrss m cu*.s, bls pú Mcs, tc. D um m grl, sts nvs prvmnts rvgrm s mdds tds, pr st ópn. m ns. ntrrs. Srrã dvulgs nd lguns cnslhs s ps trnr-s-tt cnhcd lclzçã úc.pbts d rn cmnhmnt ú crnçs prdds, m dfrnts pr ts d cdd. glhnn>«mv»f«v " * * TMuü RffbGf ttstf»* prsntn Auérlcà Sul. t- Etrs blvns, chlns, prp.tcl ctc. Ct Unu l gúcrtd c vns rprsntn s v. uts slds dc Hnrqu Ds. Vtl U Nf.ulrcs c Flp Cmáü. Bndrnts çu cm uns.s mrchs, cmpnhd pr un lízld bnd d mítslc. rcmnt fntsd >\ sld d pcn c Brsl Clnl (ST6), V- Ctun -m luvr» sl yrnd cnrcrnlv.ç-ft. DLCMA SEGUNDA PARTE Ur. rprs:.tr.çã d Mrctú" d Bh. Vn-s r rnh cntn t duçnndn sbr d pndrs, rc-rc, brbus, cutçs, tmbrs tc. Pdms ntrtnt frmr qu é pnsmnt d um grnd mr ltrr.s sttuts, spcclmntc, n prt sbr drts vntgns s lls. Trms, ps, m fc dêst ssunt, mults dscussõs ns próxms ssmblés grs. MAS DS ESTRANGERS Qurm s clubs ms s txs pr.s gs qu rlzm Bb cntrl d ntdd. Dr, Spns Rthr Dnçs trns rlnrtí. Lvm MÓp* d rlç*, TréítU - *. SENADR DAM- TAS 4S-B - Tl.: U-M7 D às 7 bru d Jtlng, trn-s cd hr rr.sls dfícl prrtrmt gnhsr d snscnl prv, um vr qu qutr brcs <su dsvldmnt* crdncs ttul máxm crtm. 840 llt: "Whlt Mst", nrt-mrcn; "frd V", rgntn; "Mlstrl" «"Slmbd", mbs br.8l!lrs. N* «squçm s ltrss qus tfnslr* s prvtvu vncrs d Rgt cânc Buns Alrs-Rl, pl uluíltcsç grl, lvn-s tm cnt rdm s "hndlcps", qu tm cm brcc-bs«rgntn "Frtun". "VENDWA," CHEGARA NA FRENTE Tdv, qut mprt s ml- hrs d cpcurg sul-mrlctns, spctlmnt» t brslrs, é sbr-s qul brc qut tlnglr prmr lnh dt chgd. Entr t cncrrnts, três dls sl s cnddts ms ctgrzs. "Vndv!", qt rtmu pnu n% mnh d ntm, dps d lut rnhldlslm qut cntnu n frnt umntn dstnc qu spr s s utrt, d mnut mnut, nd "Jusn", rgntn, qu v.n ín ótm cr- "Whlt rd «ndlbr Mst". Qulqur um s três vlr clm mncns pdrá chgr n dntr cmb. Pls ntcdnts t pl xprênc dsss J nds, crdtms qu rpr- árbtrs st rm Trs pr qudr fcl. Tdv, ntndm ntnt tsm brslr mrft d mntr "FU Azul". Gnlr rgf.t, n lh sr p*- qu sts só pdrã sr cntrts s nã huvr umnt d v. ínfllmnt. prqu wfc r. qusrm s "msus fs". UMA "ENQUÊTE" ENTRE A TRCDA Qun smnt lgums hr»s rstm pr dsfch d snsclnl pugn, chms r bm ldlr fturms umt "uqut" ntr "ytchmn", dsprtsts trcrs cm grl pr qut pudssms fr nm uz d rprcussã qu s rgt vm lcnçn n sl públc. n^^swmf^r^ssm7í\í^^^mfê A ralavrade FERNAND 2." clc, crc d 0 mlhs AVELAR "Vndtvl". Frnn Avlr, cnhc "Mlstrl" um puc sul c "ytchmft"; mmt.r d dtu, Pnt Bpl,.t» mlh prlrr.lr grup; V"» lr- "FJrd t Cub R d Jnr, d slu s xprssu: g Alclrzs, 7 mlhs sul "Smbsd" Vncr rgt brç nr. t-mrln "Whlt prlmtlr grup;» Mst". Dsd "Snt Rs" ntr Qumd. t Urgttí c Buns Ars vnh Gn.nd» t Lgt Stnts, 00 cmpnhn prfrmnc dttt, mlhs d» ctt» 48 mlhs d» vlnt brc. B rhts prvyl gcnhsdnr. t "-. prmr grup, tn "Slmbd \m E "flt-rul" pur.ml» pr dnttc; "AngqU» _ um puc sul d Als- lnd ms. trss * crc d 32 mlhs d Dfclmnt sr dlcd d "Frtun" - su ntg dtntr, "Vndv". t-rlmlr grup; 5 "Angllqu mlhs sul;. ;C»ngr", TALA CMANDANTE "Aldbsrn" s "Crt RBERT NUNES mn puc sul d Lg d Snts, 46 mlhs prr.slr grup: cpt d frgt Rbrt Nuns, qum públc clív cntmu sfrç qu Mrnh vm -ctc d 20 mlhs My" um puc msls tul, "Cngr ; n.prgn pr nfrmr cnstntmnt públc crc, du, 20 mlhs d cst ndn" - n ltur d Çttftl "Rtbmsr gulmnt, su prgnóstc. A "fx. ul" sr mntd "Vndv!", pl cmpnsslm n» tnh mnr dúvd, A Rgt, ntrtnt, tr vcld, n» mlnh* plnll. plt brcr. "Mstr". "Smbr.d" u vntulmnt "Whlt pl Mst" "Frd V". Jull Nvs, Abrhm Tbt, Sutn Vll Ad Crrzr.l, ts rdstrs d A MANHA crdtm qu v:tôrl* nd nl fugrá, dst. ft, ds crs brslrs. Acrdtm ts qu "Vndávl" ntrrá trlunítnt n brr trzn n tp mstr "fl-zul" cntnnt. rsça ns brcs AS U0 HRAS DE NTEM P gutnt clsldcçl s lts, d cr cm bltm rcbl. ntm, ás Í.-30 hrs n Sl d mprns Mnstér d Mrnh drtmnt dc br "Buru": cntrtrpdlr s trís prmrs clcs ntr Jtlng* lh s Prcs: "V;ncsvl", sgul pl qu tm um "Jun", dfrnç d 6 mlhs. T.m X«lugr nvg "Whlt M»t". cm umt dfrnç d 4 mlhs pr ASTRS" DE HLLYWD N CARNAVAL DE QUTANDNHA Césr Rmr utrs vults fmss d tl vêm pssr 0 ds n Brsl - 0 Crnvl Expsçã d Flrs Fruts Crnvl dr-tc n cm Qutrdlnh prmt ultrpssr cm brlh lgânc c nmçã tu qunt s pss mgn d grnds. T clu splnr rn d Mm l sc cncntrrã num nscrtvcl pts d blz c lprn. dn nd ms rlc à trdçã á írmd dsss fstus n rr cntr d tursm Brsl. Est nn Crnvl d Qutftndlnh tru t.m punh strs" d Hllywd, s qus ruã :-,cn sprs h. sxtr.-fr, n R, pl vã d "Pn Amrcn". NS P LARES UM CARNAVAL D "ABAFA" Em vst à nss rdçã cmssã ncrrgd s (sfs crnvlscs nqul lcldd Um rtístc crl srá rgud At-fínts férc lumnçã A Cmssã s fsts d Plrs, pr csã d vst ft c nt mtutn Pl prmr vz. s mrrs s Plrs dcêncs trã ns d ssstr, nqul lcldd, um Crnvl própr. st dv-s dsprndmnt d lguns ngcnts lcsqu, nã mdn sfrçs nm scrfícs, tu stã zn pr qu Crnvl s Plrs nd fqu dvn s rmns. ARTÍSTC crt mgnn um vgm pl lngínqu lndár Chn, s mmbrs d Cmssã d Cr nvl ds Plrs rslvrm s clhr cm tm pr crt cl lg t mult xplr, ms qu, tdv, srá bm dícrnt qu tms vst pr. Trt-s d um pgd chnês. AP D CMÉRC Pr qu st mprndmnt tvss êxt qu cnquls tu, sm dúvd, f ncssár ntgrl p (/ t c. mérc lcl. Assm sn, Av. Jã Rbr, Av. Suburbn Ru Álvr Mrnd, ns ds cnsgrs Mm, s pr sntrã cmpltmnt ngl nds pr rcbr s flõs. A CMSSÃ A Cmssã d Crnvl s Plrs stá ssm cmpst: rln Mxs Crrê J06é Frncsc Gumrãs Vldr Jrg Avv Amérc Jsé Sllm Vldmr d Sus Antôn Lps Fgur Afct Jã Flz Zlmr Vèrr. N "cnstlçã" lgurm Crr Rmr, fms glã ltn-ámércán, Brdrck Grwírd, nm qu s tm prt d mnr ms sgnfctv n cnm nrt-mrcn. K np fmnn brlhm s -strls" Arln Whln Glrr, d Hvn, sn prvávl vnd tmbm d rn Dunn "Mà dl" s Ests Un:. s fsts d Mm m Qutndnh s prlngrã pls utr "ds grs" sáb, cmng, sgund trç-fr. Nc mng n trç-fr hvrá nmds "mtnés". S "ASTRS" PCARÃ 0 DAS N BRASL s "strs" d Hllrvd prmncrã m Qutndnh durnt 0 ds. Pr csã Crnvl dvrã dscr R, u fm d prcrm tmbm.s fsts ppulrs, m sus ríms lucnnts qu trnm crc pv ms lgr mudc. N mng sgunt Crnvl, 32 d fvrt, sss slrí" ssstrã á slndd nugurl d Exsçã c Flrs Fruts, trdcnlmnt rllzd m Qutndnh, pr nctv c gvrn Est r R. A prsnç d tã qurs rtsts d Hllywd n Brsl, pssbltd grçs ntrss dmnstr pl gvrnr flumnns, lmrnt Enn Amrl Pxt, d C Flumnns d Tursm Htés, vr crtmnt dr um nt d spcl rlv s fsts crnvlscs à nugurçã dqul crtm, qu á gpnu grnd fm cm t mun, trn, cm cntcu n n pss, xpstrs d dvrss pss cntnnt d Eurp. PAGAMENT DAS SUBVENÇÕES AS CLUBES CARNAVALESCS um puc sul dc Bm Abr* t 40 mlhs d ct. ACMSSÃ DE CHEGADA A cmlss nmd pl Fídnct d Vls Mtr p- gurdr.chpd s vlrs, sb prsdncl d3 lmrnt l.ms Bst, nstlu-s ntm 0 hr. ÜémMéí ^H Ptsk sfru! um ~* cdnt CAMPS, 2 (Asp.),0 utmvl drg pl sr. Vldr Nclu trplu cnhc ppulr gr d futbl rtsk, qu rcbu curtvs nu hsptl, um vz qu sfru cnfusõs m um ds prns. st d Ptsk nã rqur culds. A n grc t- "str- " srá. h, crd Rnh, Crnvl Crc d 53. (Amp ntcár n 7.* pgn. Sílv Frnnd NGRESS DS CRNSTAS "BALE N D CARTLA" D cr cm dlbrçã Cnfrm hvíms nunc, ntm, pr dtrmnçã s rmtrs "Bl Crtl", s crnsts crnvlscs Prft, cl. Dulcd Esprt Snt Crs. írm fts, n Scrtr d Fnnçs d Prftur, pgmnts ds subvnçõs sscs d Asscçã dè,c:nsts Crnvlscs, trã n- s Clubs Crnvlscs, tn cmprc s rprsntnts d dvrss Clubs, cm xcçã Club s Dmcrátcs, Emblxrs, Fnns, Arsnl d Mrnh Asscçã d Crnsts ts ddcds r Mm, tm grss nquls mnumnts fs- Crnvlscs, qu nã rcbrm, prém, s sus chqus stã à prsntçã d crtr scl, su dspsçã. frncd pr qul ntdd. FRAM LESADS PELQ "REPRESENTANTE" Estv m nss vdçã sr. - Wldmr Brclls Durt, qul vl fzr ut vmnt rcl&mçá cntr ndvdu Nlsn Trgur, pr qum s ds ls. Assm é qu, m pss nà mut rmt, sr. Brclls, qu 6 cmpstr, drgu-s cm uts clgs scrtór d Nlsn Trgur, ntã, n ru d Crc, n. 30, 2. ndr, sl. Al grup «prv» cnsgur s grvçõs dt lgums mlds pr próxm trdu mmsc, um vz qu rfr snhr tílz-, à há bstnt tmp, rprsntnt utrz d um fábrc grvr d nm "Mldy", ntg "R Ltd". JA HAVAM SD LESADS ANTES cs é qut, ést msm grup, á n crnvl pss, hv trcu r. Nlsn Tr- Bur, um rgulr qunt m dnhr, pr grvçã ds múscs, s qus, fnl, n chgrm sr. E t puc sbm fm qu lvrm. Acrdtn, prém, ns "rprsntnt", prmss» rslvrm, és- E á slã sprn há s crnvs qu sus. múscs sm grvds 0 rspnsávl pl fábrc "Mldy" nã prc t n, rnvr s pds sôbr 6us múscs nã rcbn, prém,- qulqur ntc.&- rspt ds msms,, ncluslv, pã ncntrn rspnsvl d fábrc cm qum hvm trt, qul. ulgm ts, ncntò-s m Sã "Pul sm l- A FABRCA E DSCS gr qulqur mprtânc qu» sucd. Dst frm, n crts d qu nm- msm ést n trã st múscs grvds, "s cmpsltrs lss rslvrm trn pü«bllc s íus rclms, pícurn-ns pr ss fm. Fc, ssm, 6 rgstr ft.. ntr rspnsbldd dss às- Pr utr l, ssumn srçê crátr r. Nlsb Trgur, sr. Wtwr- Brcls Durt dxu m nss mãs, um dclrçã <}.própr punh, ctn td s rr-gurctls prtcds qgptr l própr sus mgs cmpstrs. "CARNAVAL DAS ARÁBAS" N DEL CASTLL F. C. As fsts crnvlscs grêm d qut rubr, á..cns- Ütum vlh trdçã, ntr s dlcstürss, "Crnvl ds Arbs" é mtv m qu s nspru Wldmr Gms, pr dícrçã, prmtn ultrpssr tds s prspctvs. ; A xmpl s ns ntrrs, é grnd xpcttv rnnt, n fmíl dlcstlns, qu smnt gurd ò mmnt prtun, pur dr vzs vup mmsc d què s» ch pssuíd.

12 í, X MJUQHÜL [Brbrmnt spncd pl x-mnt PLCA An X Sxt-fr,. dt fvrr d 95 N.#.53 ~ÍMRCTZU t PARA RUBAR., En mprs á* cm Mr Vr é um rpz d ptl. ns prsumívs, nturl d Cmps, há crc d s ns Hr dmt cm mprg n rsdênc d fmll Vr, n ru Almrnt Alxndrn, 84, pt. 30. Ants d s mprgr nss rsdênc Mr trblhv cm grçn d um btqum d prprdd d "Dótí An", n Pdd. K um r- )?fc clr d cmpllçft frt. Fr dmt, cm uxlr d nfrmr, ps sr, Vr stá nfrm há lng tmp sb ígm médc. Mr ncrrgv-s d mnstrr-lh s mdsmnts. Cm r um rp tv, rvln b ducçã, gàyst d td cnfnç d fmfl. ntm, pl mnhft, c- Hl Vr dsprtr f tm- TARAD! Ccl Alvs dc --^- Azv nt r lvrr Jqum FuEtn Pphér; "AMí", mrr n lclèvdr c?4sd<nt rntí su vó. lvrr qur.u plc d Sâ Gnç plc tpós sndcânc;, nvstgr Tòsé, dsgn psr cs, cnsguu prndr tr d Pr.; Gàrnl c trncílu ÕCÃMlT d vrddr surprs. Encntru prt prtmnt brt, rpru qu lguém tnh rvlv mrs gvts. A prmr mprssã f d qu cs fr ssltd. Chámu pr várs vzs Mr, plém nft btv rspst. rpz hv ~ dsprc. -mdtmnt snhr drgu-s pr um gvt nd hv gurd um bls cm um crt qunt; Hvm dsprc 2 ml crurs. LADRÃ NARCTZADR ms mprtnt é qu csl crdr num ml str qu nâ sb qu trbur. A snhr Vr, prs d grnd snlncl su sps, cm ncncnt. Prcm tr rzã um puc prturbd. A snhr Vr dclru à rprtgm qu, ntntm, crc ds 2 hrs, Mr plcr n ptrã um s d pncln, l üm xícr d cfé. As 6 hrs d mnhft d ntm, f crd-, d pl dsprtr fm d sr plcd nv s mdcmnt. A mut cust cnsguu rgur-s lt, msm cntcn cm su mr. A crrênc f cmuncd às utrdds 6.» Drtrt Plc, qu stã prvdncn sbr ft. Sprr-s dt pr fugr s mus trts - Agrdd m pln ru ^^t ^v^&sb & Wf ^B» 3^9 Wk <^--^^M \^Ê Mn Pnhr s Snts Fr tr s dsprz pl m ln v públc f rápd mnb, ntm, um mtrst nft dn tmp prfssnl, cvrdmnt, qu ppul rs grdu, pudssm ntrrr scs prndr pntpés, udcs ndvídu. prstn- chft, cm lptns ANTECEDENTES frmnts. A cn, qu crru Há s ns Mnl Pnhr VEREADR D PTB ASSASSNU CLEGA D PSD Em vrddr pé-d-gurr cdd d Br - 50 cpngs m çã Além d ldrã, Ccl Alvs. d Azv, d 28 ns, d rs- RECFE, 2 T3GENTE m» nôr, hí.v dn gnrd, é un. tr. Espcl pr A MANHA - A ftml" m-t S$T S*! ÍWE? Já s^urm P»«Ccl é bstnt cnhc dí cdd d Br Mdr ** rm*! ",_"Lf _;?0r^ q!! é bstn-( Br. Pr utr l fm utrkds flumnnss; Smpr s vlts cm plc, prlgs nclv du rc-slvu gr gcs. N mmnt m h à frdéjdè^à&ff!;ff^^?^ rrç ** *»«* dí8pst S6lm * lm- í w * wátmul Ts l^lz»r;mft?ttr Ss n,r nft fó crmlnw cm r m Snt?b:l, muncíp rlzv X 7* címrál ^ f d dfstcmfnt<> *! *» fmíl. d Sá Gnç, nd,á ssltu Muncpl sb clrd d.-.cussã vrr Svrn Su numrss hbtçõs; rplnt ncllvdu tntu t?mbm tn Fr: prtncnt P vlcv um prnç d 6 ns, T. B., scu d um rvlvr s l>ds*prs, mtrm-s s sssnnmu clgr-ab*! F drlgus d Frèfs P." S. D, fwtó-d^dfrtttdr*nt*é*. t««- grfu urgnt dlg d n xdr: V pssr Crnvl n xdrz, " ; c, ^.., f ArAA-y AA :,/&,},- - *- t Ü Wákr Alvs d Àlvu. áudácó: lcd) Cc; pütqs ms pr "Càbòrè", Grhvl crc, ts nó sbôblc, tr t n grr.d nt.",:c. d.túlstãs sv. pr SUà vz. trm. fn,flr d mulà.crgh. prhçpnêht cs SUfós^!., Tí?ssn cuc rr é r.ã s rgstrr n.-;â. ép. çspétçulms; crs pl udác dsss nvduus, cu t msm ns bl- ékrnàv^ Jívs rlzs n Ttr Mlnlçp&l nã üxmn c lvr s ^Òss s grhfhs á, crs flèdà tí dnhéf. E pr vtr qu csít :. W.s cns s rptm *.& utrdds d Dtlgc d Vglânc vêm gn prvnt*. m:t, lclzír.c prndn mlnts, pnncplmnt: quls qu d-; y.um «s pgs pr \r. E, prvtr-r.; d grnáé f«-. tu s crcs. DE S. PA.L ultm pynguüt dt f Wtsr Alvs tí Almd, \.g d Cmurú, dzn t- Chqu d vículs Chçárn-s n mdrugd d ntm, n cnfluênc d* rus Fr Cnc Vnt d Abrl, ; ut prtculr chp , dngu pr Vltr frrr Th- ms, rsdnt n ru Frncsc Mur t. % 6, pt. 402, ut d prç numr 5 * 74, n- duz pr Hmltn PÚsl rís- dnt n vnd Mm d á, : 45. ü chu sírm frds s sgunts psss: Arít Mn- ds Thms, sps mtrs-»t ut prtculr; Slv Dírs. c 2 ns, csu su sps Wáhdâ Dltu., d 28 ns, rsunts n Ln d Gr. 2, prtmnt í, 3ts pssgrs tx. Sfrrm cnu- EÓs scngób gnrlds, dps d mdcs n Pst Cntrl d Assstênc rmrm-, s. s mtrsts frm prss m flgrnt utus n 6. Dstrt Plcl. Agrd pl vznh Exst um vlh rs ntr l. tnnt d Armc,., Vldm Srv Pnhr, rsdnt : Trv?_>ü Buru, n. 79, su vzánh tul Fr, 3. srgnt JSÍ-krl. mrr n cs 3. P mdrugd, d ntm, prsm rsdênc, srgt. R.ul. fzn-s cmpnhr d íts flhs; d nms Nl- :;n Sérg, dps ( ln-, {trcáçò cm fcl, pssu trc- glps tí mrtl, A vtm; cm grvs fr:nnt. : f ntrnd r. Hsptl Gtúl Vrgs,, m tgud. f rmvd pr Hsptl crprçã u íüu ntrnd. : s ágrssys fugrm. Pr chrd d h, vlh Prrc cnslh; 72 RESULTAD E NTM ! "Cbr". d 20 ms. prócísànt d SãTílàUl F prs pèl nvstgr Brí-. u ru á uvr, m ttud usp.t. N"; psc. cáfcíp S" rl-; g«ungúst qus núrm n, Tl gurdn Cr:.:r..l. pf "hspdc «Sr cntr óí íl.ó.. Fc* NTERÓ num ún _.dr.s, dqul Dgcc. né pm, Qft7,._. trdu dmm " f-w/ l\ CNSTANTN 0279 _ $ nqnrc\s Excutrm 9 pct d mrt n ntrr d um utmóvl s s vns, fz «n^, cnhcrm-s, nd ns bncs sclrs. Lg dl pdru-s mmm\ mmty ^*xtêmmmm\ Zvlcc Rngl Rs d mbs um fçã rrsst vl. m puc, rm nmr- tí-. Ms Ls b punh tnz- mnt prgnír ò mç* F pr.-: rzf qu csl d!!?.mrcl. lv^u írm umpc-. t d mrt, rm Nv guçu. Gldstn c P;l. F.br sl- MARCENERS E LUSTRADRES Cmrl. mdrctòg rcfrm m mrs d srlr»s rsdncs, frrçãu d rmárs mbtds, («Tts prtlrs Tl.: Cu prár nr Jã Btst, sltr, d S v.s d d. dé òr prt, rsdüí- n Rlng qur.- trblhv lúm pvérq stuc n squn d rumts c.-. Hck Lb sfru um qud, fcn grvmnt fr., tr, cm 2 ns, funcnár d Prftur d Sã Já s Mrt, rsdnt á ru Vst Al- :?r 660, vm Zulc Rn- gl Rs, tmbm sltr; d 30 ns, funcnár. Mnstér d Fwnd, mcld k msm rr 77. nr.qul lcldd s Snts, d 2 ns, vvu m cmpnh mtrst (prflssnl AnlbJ d Mur Tls, n ru cdnt 36, m Snt Trs. Cnsd s mus trts d sr xplrd pl chfr, Mnl, sgund-fr, rslvu bnnr prvrs, n rsldr m cmpnh d um rmft, n Htl Fmlr, qurt 5,»- t à ru Ctt, 20. AGREDDA BlC Prc qu tu tnh trmn, qu Aníbl s cnfrmr cm stuçã. Ms tl nft rr; ps s ndvídu gurdv pns um prtundd d vngr-s d mulhr. ss rru n trd d ntm, n trvss Msqur, squn d ru-vscnd d Mrngup. Nss trch, Mnl, qu ncntrv m cmpnh d sus Há t ns Antôn Tvrs mgs Eunc Brun d Almd, Edt d 34 ns, vm tr- d Cmps Vlm, f vst pr Aníbl, qu, ch d ód f su ncntr. Mnl nft tv tmp d fugr pr ss uvu hmm: Cm é, v vltr u ní? Ml l cbv d prnuncr um "nft", frt bftd plcd pl mtrst fz cr chft. Em sgud, strvsn td su r, cvrd pl- cu várs pntpés n su vltt- m, frln- n cbç, ns brçs m utrs prts crp. Dps, dv clmr públc, fugu, m dsbld crrr. Em lágrms, Mnl, lvd p- \ s mgs, cmprcu 8."! Dstrt Plcl, rltn f- t cmssár d d u lh! prmtu tmr prvdncs í flm d cstgr cvrd. B w^ #f f -mmm \\M^m% m % \-r U mm * / 8lÍ"^2 mm Antôn Tvrs d Almd l d su sps nhps Ps pr grfs vstm zs trtr Z blhn n Jrdm Zlógc, nd rsd cm su fmíl. ntm, prém, cntcu qu nunc Antôn Tvrs mgnr. Su trbuçã é trtr s nms lmntá-ls. Um "cmplt". prém, íl prptr n rcll ds grfs vstruzs. Cm drmnt cntc, Antôn ntru n crc, clmmnt s drgu psr um vstruz, qu ftv mlnclcmnt. D rpnt bch s trnsfrmu. E, num Ímpt mprvst, nvstu cntr trtr, mtn-lh : pts n pt. Antôn Tvrs cu,, f ntã qu s grfs; s prvtrm pr ps-l t-. Su sps qu s ncntrv: ns prxmdds nd s vrfl- cu crrênc grtu pr s- crr, vn m uxl d An- tn utrs funcnárs Prs prgs vgrst As utrdds 24, Dstrt Plcl prndrm, ntm, cnhcl vgrst Jrg Crrê s Snts, vulg "Ppg", n rw W: ^J B * --*m mw M Ws -< - -* -> :. *-fy. *v,;. ; A "f vgrst Jrg Crrê rs Scnts, vulc Ppg 38 ns, qu rsd n Almd Atlétc, m Sâ Pul. flumnns, frm s prs, utr d vrs prsngns? PrK0. ulr d* vr«fl»- dc? - d trfc dss :.«**"»*: 8tVí ss» prcur Cm dssms, mã d Zullc, d. Hld Rngl Rs, p plc crc, pr tr plc "rm vgár" m fr sstmátc psçã Grl Mrtns d Ml. àqul Est hv ftud fçã pnt d dsftr vnd d s uts, cu.l rpz m qulqur lugr qu st prdut, 70 ml cruzrs, s ncntrss. Ess fí-r pnhr num clrcunstnc lvu-s bnc dst dsspr. cptl. Rtr dnhlr. Grl, Cncrtrm ntã um pct d mrt c á n ru, f brd puc xcutvm pl sb qu, dps d lndí nts rm hstr tu cmprd, cnsgulu dsprcr cm qul m- ts. Ant.-;, prm, scrvrm várs S?ffl5ff\Tr?3 ^^^*%.*v "^S; Gldstn d Pul Rbr d r Gldstn ngrrm tvlc. Ms trd s crps.fr;.rn dícl-.r:, tn rmvdqs pr ncrtér. LTERA CAU D ANDAME Prssgu snsc-! nl Júr ; SEGUV PARA MANAUS AD- TGAD CELS NASCMENT, : prtnc. Ms trd, crt d qu cír num lgr, prudc cmprcu 5 Dstrt, nd rltu su css.< CNDENAD vgrst, qu f rmv pr Dlgc d Vglânc.! f cndn n 3 mcss pl 2. Vr Crmnl r; Sã Pul, d cu Justç cn-: águr fugr. Agr v p^gr^ pr tu. 0 cmnhã mtu crnç "Z, qu rtrrm ds gàr«rs d sus grssrs. F slctd um mbulnc H.P.S. qu trnsprtu pr qul nscmtu. p.cu cnstt qu tryulr sfrr frtur s sssd fc vrs cntusõs pl crp. Apôs s curtvs fcu. ntrn tí. CCLSTA MPRUWKTf CLHD PELAS RDAS D* PPA \mmmmtkf -J^Mtt^ k *wfl Bv? t Dlm Cmp dvrã lulgs sér n próxm smn. Lpl Edur Mur P puc, m vrtud r r. própr mprudênc lf Lpl Edur Mur át "7 n.-, ltr,.-dnt n ru üm pbr crnç ncntr Ntl, 7. nã prdu % d mrt hrrívl num cdnt sr clhd pr l msm pr prvct, m.m cmnhã,,,-. cu v, mtrst : Cpcbn. r M.ntn um bcclt rspnsávl f lf*.* prs m flgrn- crr, p, muc)l mm S;. ft, cncu nhr d Cpcbn, n ru grr Snt çl^ Cdr;.n%r?:J. Crst, bm :«*Jrttè numr ^ 98. Frtç r A CpMbnv trd, Znlld d 4, chp EB._27.W n. ^ pssr pr l lvd trfgvr m dt,ã0 M qul3r. plmâ dsu gntr, M clst tl; 0 cmnhã n ltur,í Frrr, rssldnt n r. ( ru Ds Frrrr fz rnl,,. um mn. Mrr Pnt f Dr 0 Ull trpld dscntrl-í pl rmlnhá clp (, t.u máq culldq çl{,, :0<ás. M-ll-44 S. P , DF, d. 0_,à Sbrtu frtur d át. v, d 38 ns, rs, fnllll- ] nfr)rd!. n ntrrtd n n Vl Pul Rmu n ct- Hsptl Mgul dd Cut, tm d «t Cruzr. Clhd m; ch, rvc. crrênc f cmun- crnç Un cbç cd ffmíglhd 3,0 Dstrt Plcl pls rds p-. s vcul, mrrn nstnt- _. _%_,_ -. némnt. 0 ÒUl 06^300( Após dsstr, mtrst,... _ culp f prs pl çurd:,? 5n,tnr v0 Pr Gsprtuár n. 99, quíul tntv > *nn 39 «Jff & " fugr. N?*" 2/- Dstrt f u- t6 nb,-» Ullft ^À * n l* tu m flgrnt sn c- cí 3, «n cmpnh d sus sdvr d mnr rmv pr? "", d ncrtér,d Et,CAr8^l> nsttut Médc?urlr ^{f] rr 34 n05- ^ Lgl. tucufs, drg ut su prprdd d n A chgr n ru Lns Vsrncls m frnt n. 36 ut A drrpu, n btr d ncntr um pst, mtrst mr su spr sfrrm cntusõs gnrlzds. cmnt f cntr pst Dsgvrnr cmnt Dprtmnt Fdrl d Sgurnç Publc, chp 9_29_7, chcu-s cm um pst, n ru Plrtn.squn cm André d cns ndrçds dvrss psss, ntr ls um à llcl. p- Tu prnt, Gldstn Zulc, muns d m vnn d rfrgrnt, tmn utmv chp R. J., ru- Qun trblhv m um ndm d Azv. Em sgud br m cnstruçã vcul n f ru Mt3s, 207. bmbr- "Armsm btr cntr prd! ltrcst SS Jrg". nfr Em Jsé cn- Btst sqüênc sírm mrm 24 ns, sltr, frs rsdnt s n pr Bc Tnguá. AH,, sglrs ps crr; n ntrr ; ru Crnl Jurz Tmrnlr, d Br- 30, ut d prprd- cu msm sfrn trum- rs, d 24 ns, sltr, cmr cár, mrr tlsm n crân. ru Purt, Em 63; cnsquénc í mdc n Prnt Scrr m Vz Lb; Mtld Prr :d Cncçã, d 33 ns, vuv. pstrrmst ntrn.nqul nscm. mrr n ru Cnd d Az- ^v, Zlld 47, m Bnt Rbr; Brbs Nt, d 28 ns slt?r, rsdnt m Cst Br- : rs rln Pr, d 28 ns, sltr, stvr, rsdnt n MANAUS. 2 lasp. - V«-.s. ts, dps n pr v:*-ér d chgu mdcs ntm.0 c,u tntu um vsã d Hsptl pr.í st cptl Gtul Vrgs. crmnlst mtrst c Trv.. pfc dst cpt, Cls NscmMt. d cmnt, fugu, sn qu»mpnhã n T-bunl ft rgstr Júr. uxlrá n * nd spr ulgmnt rfccurt qu Íz cntr sntnç 2.» D. ò n prmtr Dmngs quc cndnu. Ms **, tèhtsmv* d Qurz mlgru cusçã? chuírs m- Glvã tv, sgun U;í, trs um r tqu studnt d àpplx * Dlm Cmpl. Lclz vã.»5í,un utrs um tqu u dvg Cls Nscmnt stá hspd S. LUZ. 0 2 Htl lasp.) - Anvzns. Ntl- hrrtípíg; nrv?. Tr s d:c!.-2 u.^ cms, ntm, qu vft "Tpu. Mnstér d Gurr nur.- ANDA FALTAM DZE qu dclr cm dstn cu h qu f prst 60- CKATERES muncíp c Cü Nt, crr médc cptã, ncntrndòrsè Glvá m frnc <fô!>- tr MANAUS. 2 lasp. - dsprc: Dzt} Sgun cnst, chufrs nst cuss Cptl,.rn rfr tblcmu. M prücps ntãdóvés f lclz. ètutín- Fltm prmérprs sbr lcl c, tmbm. sbr vtms. Agurdms mu ntcs. UARfÀ-rClU:CR$2.0QÍ-rnn7r^ h*: cus d Nus Dsg.sts prqu Nus? rrnu utr, Adut Fwmnd? d Slvr, d 20 n*, mrr n trvss Ss, n. 634 n Bngnhc. m Ntró, tmu frmcd, flcn m cnsqur.- c. Tntu um vsã LSBA, 2 AFT cp!- tã Hnrqu Glvá, ntg msptr clnl,.x-dput, utr drmátc chf mvmnt d psçã mdrd s, rgm, rcntmnt cndn. pr um trbunl dst cptl c- Acr sbr Trst RMA. 2 AFP> - prblém d Trst f h b.- c n Cmssã r íígólcb Estrngrs Sn nd sr. Alcd D GSpè rfrmu vntd d tál d chgr â um cr cm ugsláv sô,- br ss qustã. présduw Cnslh cnfrmu qus su svèrr., mbr tn-.- à ddxçí trlc c 20 d mrç c ms fvr d vlt dí Prst à tál, stá dspst t» mr cm bs ds pgòcçôp rcnhcmnt d um luh étnc pr, dss mnr, ch- Br wm cr cm Blgr sr. D Guspr frsu qu ft d Rm* c Blgr n chgrm cr..-r m cr s* br. s prblm cmprm fcác Pct Blcânc pr- Jt pl Gréc Turqu lu- Eslávíà _»Jl*!»(!._!*.-...-d.

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2" a 4" Abrigada Ao tempo 1/2

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2 a 4 Abrigada Ao tempo 1/2 Unidut Reto (UR) para emendas de eletrodutos rígido c/ rígido brigada o tempo / UR 0- URT 0- UR 0- URT 0- UR 00- URT 00- / UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 00- URT 00-00 UR 0- URT

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA "Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei". Sl.119.18 PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - JANEIRO 01 Gn 1-3 Sl 1 02 Gn 4-7 Sl 2 03 Gn 8-10 Sl 3 04 Gn 11-13 Sl 4 05 Gn 14-17 Sl 5 06

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

Unidut Curvo com Janela (UJ)

Unidut Curvo com Janela (UJ) Unidut Reto (UR) Para emendas de eletrodutos rígido com rígido. Unidut Cônico (UC) Para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo. Reto (UR) Versátil (URV) Abrigada Ao Tempo Abrigada 15 1/2

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 CAMINHÕES/ÔNIBUS LINHA MERCEDEZ-BENZ RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 RI-001-1 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 7 RI-001-2 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 8 RI-002 3442057006 1113

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS T RTUR / PRF. R. RL UR I M 1/8 R. PR WI RVIÇ UITÓRI PÁTI RVIÇ PÁTI RVIÇ RR LH RI P Ç XP IÇÕ ITR TRUÇÃ UM T P Ç IÇÕ M LG M IT M ÁRI ULI IT FMI ÁRI I XP F IL P Ç XP IÇÕ MU U XP IÇ IT P V. M RR Õ LHR RR I

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

Tradução. Eduardo Brandão

Tradução. Eduardo Brandão Tuçã Eu Bnã Cpyght 2007 by Étn Mln Gf tulz gun Ac Otgáfc Língu Ptugu 1990, qu ntu m vg n Bl m 2009. Títul gnl: Ht t n Tuçã cnt O z mã : Sg Tlll Rvã: An M Bb An M P Cmpçã: Lln Mtung D Intncn Ctlgçã n Publcçã

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

H C. H nh 7.1. C Άc c vn ca c th

H C. H nh 7.1. C Άc c vn ca c th Chng 2. H c 32 H C Mc ti Ίu hc tp: Bit c phn loi v c Άc phn ca c vn. Nh c t nh c bn ca c l s co c, n Ίn c gi ²p cho c th c th hot ng c nh vn ng c th v c Άc tng kh Άc. C c chia l m ba loi l : - C tim, -

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África ,m?*m ülltóô íbílnl..k.,.,,.n Brs. í-lí^ílmíí. DRTR? JSÉ RCH VZ Rdçã dmnstrçã LFÂNDG, 120 mu\ mmk M BH ^l ^_1 Ml _V ^ *. l _l ^_ ^H ^^k M ^D_BmH ^_ ^ >. H ^^fl ^^L! ^_ H_> v^_l H l! À^ W Âm\ mm*. t ^_l

Leia mais

Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação.

Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação. 40 SPDA Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação. 40.1 Dimensionamento do SPDA Para a nossa planta

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas 3255^ ^--^^»rt>:víw;;íí ~ TP D Frl Ntró tí às 11 hs d- HJE: «chuvs rvnís Tmprtur Em ss --v-; - --- r - Tmprtur máxms mínm- ntm ímmmuwy\m=m-^ J v^ jn ftz ^^r^^ Fund m 1930 n N 5596 Prprd d S nr NTCS 0 U

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais