popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am"

Transcrição

1 \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.: S m pls mrs mun Mlhrs d bndrs ncns surg-! cm pr ncnt cm ts s pnts d cdd hmns ftz,.rn fé. cnsurrm, Q.,/,.. qu., ms rus du RETRT >*lcld t um R pvl R,v stupnd vtór d. h, véspr *.-n.-uk. d,, n,, wl rprt. lçü. brslr, ns.g-ms ósprnç, tm.«pucr f» _übtltuldtí., jv-ml. sucs, b rrbtr r_ígutcs, clmlng n mng nslr!,. "Cp Mun"! t Pllfk Cndu,"P,/T Ts s Cmpõs Mun Srã "Cddãs Crcs" Prpst ntm, n Câmr Muncpl, utrg dêst títul ts s mmbrs d dlgçã cmpã Mun Nã su prgrm d rcpçã Hj cm prsdnt d Rpúblc ry:vn;k mut» prsn- r ntm n Câmr Muncpl Mtrpltn U futbl «,nr>- v* ts qu nsss crqus pl vrr Umntus Dh- «. nt. umn nrnml- -u n~ rqbrâ. st-s títul gl; _«,., *, qu 6 tmpm (Ú- qu,,, -,,,,.,;., ;.; "Clclí C»r_", prpôs- Suprlntndcntú d rlrts tühlíl nu m-íuhu,,.,, l.wfr!khh> f " m W B t L!_áf ** l L mwfm\?}l 4K * - J*" fc l>ff_ M-L-... L.,\ Hj( %f%-. fc fsbcw V* _L >>Kí_r m\t- "* -Ul \ _9t9lt f* _l _HT *- umbv ---.> mr&-f m Bn>BB>BB_B_B_B M_L_Hc f_»-. _r Jpfmm*m\M _M l S_É_ >T_ílT n n X & Têrç-Fr, d Julh d 958 _-. S wnprnâ _m<nw,y">»"" > ">» >">". mjm «_;íá_tés./ á-_«á r ***! ff % *~J/>t- «Jt-J. n-~-» ~J -v/«*v. tàv > <> BÍEETR: FEDK MTT/LUM DEPS D BLE EM ESTCLM pv crc blu, nrs sguds, n Cnlând. Mrchs c smbs frm mprvprdn, músc dc cnhcds cmpsçõs crnvlscs, n pr srvrm dc pun d.-j tcmnfncnt qu xtrvsv d. ts. "F, f l d l! - Brsl l jgu, gnhr B, è, ê,,. rpzu.t é msm d mrgu.." é qu stvm cntn lllps qun frm surprnds pln bjtv d nss ftógrf. LGS E SÔN VBRRM CM 0 PV s flgrnts crc frm clhs, c r lurnt õ mng. nl prçk Elrn Pxt, nd crnvl dt, vttórv..cncnírçâ ppulr, s vvs, s lt-flnts, *, bl** fguts ç blcs drm um pqun rtr d kyn cntgnt qu mhv R, n crnvl d vtór éxc: Ds Extrms d Cp dlqsn Clmb, Mss Brsl, c ón Cmps, àcmjünmràp Mss Prnmbuc, ll dsnrlr ncntr Brsl-Suéc, n Cnlând. Dèlrvm cm multdã cd nvéstd: s brslrs, spldm dc cntmmtt cd vz qu rnd s nnhv u fumu. dm rds, glr nèc. UMíMZPfENSE PENDD NMJLÍÍÍ Tmbém bl Ttrxlhh Mrng. MU* Brsl d 957,. stv n Cnèlènà, rnstur-y-.x «8B9 9 s«w- c fwspn, Mtwtààfmànt. pssà rntóru nss slcn.» - \ 4*...-."..!:ff" í / Btrs Escltrã s Crqus dsd Glã Kl". JVü lvlkv < slér-, ntm, u JFsl-, tcrtl s % ss mlllus r<-lutvs rtôj ls rrus qu cjlzlrfl P çruquü brslrs, tlèstl tlslc rprt lu uct u rl l (.U-tn. Pb stbc-lcl nc us jrrs l-srl 0 tlfl,?j rrs % j-.-m «sptuu, rtnr, sul u í-íc-s dns ltjrs lu ] >.. : lüpjvl " Us rrfh.\rnunlus, jl-lhntá pur (»- lu tutl, pu«m(l pl v. lrusl, límlr,)n lvs, l-u "mu, * vls ll» Bí-g; Sr-.Ur, lun Slvr.Mur- ns l-lúu t,, t-tt, íf. s-, Júft Huvêljgu Crls sm ÚlsS l :, vulgrzr Và > tu t rcípl us cn l;s ulumls, nulu ctrur l t ms m_ ;«,r,,, fb-un c.,.,, t» pr.,pu d.,! CMPNH DS DEZESSES CNCRRENTES -GLES, 0 MELHR REPRESENTNTE D GRUP BRTÂNC «URSS, ESTREND, C0LG?0U-SE EM SEXT, BEM jksl (CÀMl-E CMPNH 6 jgs.- C vtórs; 2 pnts gnhs nnhum prd; 6 gls fvr 4 cntr, sl d 2. JGS l MRCDRES tvs d Fnl: Brsl 3 N Áustr 0, gls d Mzüq 2) Nltn Stòs; Bsl 0 x ngltrr 0; Brs; 2 x Rúss 0 «gls» d Vvá. Qurts d Fnl: Brsl x Ps d Gls 0, «gl» d Pl. Smfnl - Brsl 5 x Frnç 2, ígls» d Pl (3), Vvá Dd. Fhvl Brsl x Suél. jgrs Utlz. DS: 6 Glmr, Bnl, rln, Nltn Snts Dd, ümúúx d Flrs mtm s Cmõs llll! m llll llêtu u sr rcrll us ns cnínfís. híncs lu nnl íá P " "M numlu WHHjíSWSB ty -ulrí. ts rónuí qu tm drt nííunts l Mrc cmprèrá um rprsnt, í N KKHHNTE S HJlKNtUNS ds Flrs, jublss pl tr-; çã, lvn-lhg un Drtr lu tll Nulnl lus Kstulunts cuprcrn unf du qup grnd brslü- n bndr trblhd \ n» ll.lru pun lvr buu l tulítp lsllr àquls Cmpnt flrs Mundl d- Pu. mdn 6. mtrs j.n fu lm hüèr sír sus rúrcs qultlls, lus tcunl tbcl, rslvrm d cmprlmntò hmnèáç pr 4 d slllnt: u purtllí ncmu cm lmpts lu scclu. ls lrgur, cn. s dms cmpnrts trnd ; Ds slults prómntn lvr um surprs us lruvs rupnpr un gnd. Um d dlgçã ncnl. crvn -.s d ílrlstc lu futbl brslr. nérpr-s-á ó dsmbrqu 8 vtrss, crtj. fm Fsts CHD Cm Vtór >. (h SlfcM.Vtts utrâckcls cm»;.crm-à srrí d,jjw, pr b-cçr >r;à..t lvíng Expvssõlç uvds ÍS"M!. ss pl rprgn prsfní,",*l.tl": fljcr. "-v:;.:t?l í>!,v ãw g ólí- > /»5í-S4J!rt,?>ÁÍ-,-_.,34.-. s j_,-. "0 C-U.(P) L -ft fópds Slr.-.çrstu f;;là ruhcp. " ujõr-cí ;rtâ-ffr, vípí rl 2, rsr. tmp "tn, ;fcònçlnu. quç - pòpüll/àò" â... cmprcr \ rprt Gürâràpcs, fr S hmhágr-vyâ! S- dms rmpõs TCÜtTds d - íütbl,,.c dt CBD, ntm trd prhícfté H-clàng-, nnn í>, dss ftw h h ydcd "nh- lr" *. fufc-.k>l brlcr d- V.fjüf.tJÍjpfSlí v tl ]r-tt!«vrtr»;:y<ífè V "Pj. t Ç$-}.[}(r$&:<}SX\tC " : lá,; p ríttwj-nç?"lr :r». brçr y- ÜrtdSpté d«cs., vl br- llnt ttul lcnç. :jí Tfí.DjUjKS ;, PRESENêsí; --Npm, dj.grnd pístlgt ç, í?9.. crsprt tsü cr j ngurdvn. cl)gyd dç, pjrsldçntj sud0 qu mífr n\ó, m fcr.í- cr.c--.-. S,P7!cf &ré.m(í;rt j. Pprâ-...ttr cnds ntr- -" ds pójcrm d rcp.. Cncluí n-vh- Pgn LEGÍVEL ~._ál!.. &_í GBREL PSSS, N TRBUN D CÂMR) è Zgl, ts m 6 jgm D Srd, _t, Grrnch» (CNCWl N:*!<:PCM; Jlsptldd» Pv Suc r :.- -.*. *% v Flct p rsdn» t pl rprsntntf dplmátc dqul ;.. ps..-. :" 4RÀSLÀ, 30; tn): $màr D-pslã m qu prtd»- t Jfsclln KubltnhK ânupá. rv? Estrd dh _tápu»> CNCLU.N StííClN: "rr- "r>m > Sâ nctávs s nvrsõs nrss t s Empréstms Sgus Exgêncs Humlhnts l <4f_t$BÚ-; Enqnt!guw»í ééhòrs vêm n cptl strngr ò lgrs, nqunt utrs prslrnm-s dnt nv Bzrr dcí í 3u?, s frusts d ltrcdd dscptlzm Brsl, trânsfrmn-s m rvndrs d nrg qu s usns Est prtu_m Dnuncs s gvrnnts qu nã (dfndm cn- h stl-s Hj m Gnbr! cu d Técncs tômcs >-; J*rá " *.# _.»4tJsEj4_, _, 00SS»Y?; ncntrr;, um lnggm cmum", dclr hfr» 3» cgçâ svétc ~ (X«* b* Sgund \yk%\mm\ \ J # -r**»»** -**t*-* m ps, s. xplrrs d dscrmnçõs dlógcs s tnpurs d pnã públc (TEXT N TERCER PGN) V- *-ís P

2 tl; WUíN t~ MY K E N S P 0-P ü L-R»s Qtí-tl «-H *#Trà S nctávs s nvrsõs ,.,,,l, mn. l M,, * n u dn nk-n,, prft N-K <Ju _lírm rt nmtn Muíüfjnl, lôlr f-»-"" ".g; TfJttmcn jntn - > u"m rm. J-; n lllll»»»» W m d» mlwtuw d, tmíll». Fll-TY-WFTY Prs.-fRuln.K rcírlu- BR Jírvnml Jft > **. cm tônn dn ssunt,»m rtrkãt d rgm «.nnfllxsnsè % nnsum nsns líunsfrm prn «MM nmpnmínth qu nn m "lu Nrt h. bslt», stn dn prut»rn ft fl«cncprfêncl* ü nwntínlsnh mdrns. rn.lll ds crusdlr», qu «m pusõ WmM nssgu» mulll* llc»r pr M STpTr» s-* clcul, s mum dtrmnd b. "VS X Junt-s um u- X,Tnrc8ntdò=pl*prçc hlptftlc s qulpmnt, rnlculn.lc dn cnmtm. t.*>,0, vlr cnômc n* Vlstntp qu sc Junt um ínlr rl, nwn-s» cncrrcnrb á ndústrs cm "«ntncj.mls,:;sm- ls 6ss*s qupmnts cpltns brslrs cuvcrtl* s num supst "ml n ml (flftv-ltty), lgums rglzn.s mrcns vm t* màr mrn-» t mprss ncns, dntr,l Brsl. NUM Hun DFÍCL Tu ss, cntnu rr, tónlõc tn hrn dlínl, ( unn- sms brl-nls lmpl.utnr rddttfls pnrs, nmt hr, unm dn» rpnlmc-**. t-» sgun s (ltm wmw trlculs mpr"!»* "» rmrns fnncrs t.tll.-l sô n ps írní-ü-r, sb mpbs-jju fl prcjs ú cmpr vnd. Vr Cns ml fcms n tunçíl ds vrddr subrdl- Hçá ns nmm-cn?, ns kjps cnômcs qu ttl pmlrsumnt nflum nn plltlcn Dprtmnt d Bstftu. TÍN SVF/TC «n Rrup r.cl.fllr ln-*tu-s qu, cm um cptl,.d sl P08V0 nu VBHNNTKH Plrnt» át» prumn» nu» früém»rtn» gvrnánt.m. dvrm Mt «rpkft- V_ ldn dcíssn dn» nwrts-!, -. nlnlsf Mntr-w» lwllul, sr. ílnlrll Pnsss,»m fuc d tllnl» d" u""-0" «v-.rnnnt*. m*.*. nflrnm " qu» ns vnl» 6 u sntmnt pupulur curt mnl» sntmnt Mlftnt «m rntru dns clsss nrmndns. fr ss Mvmnt Nuclnn*: f* um clmmnmnt m. nss» lmn» públc» m-» nls m dfndr» tnlrfl-s» nnnnu, dspsts»tulr íss» prblmns, qu rnmprül.» llcrísk» nndns, qüõ s dspnhm tmnr m**!-!»" cntr» ntr- Kulstns s purs Wglf-M. PBlCWB VNCULDS Um prt dscurs rtrlu-t- ns cmprístlmb vlnn. lu «r. nbrll Pns»s K nflrq suun qul ncnlst») cmbtn» mprlsts mrcn», * «" vm t U»»". n»pnds qn«. Rl rpuls mrcr rn- Ut(j!l» ncn»ll»t* cs Unll Svétc prtc»»» n Brsl plítc dêntc dus mrcns, s lgçõs d qu s n* clnllsts «srvm à Russl bdcm um pln d jltmldçü, dss sr, Gnbrll Psss, pln qul nf s subrdnrã s ncnlsts s qus nft dxrã, mns pl nw*. d prclmr s vrdds qu pv prcs uvr. pv" prcs sbr s *- tms sn vnds u cmpr. pv prcs sbr pr qu n Cnslh Ncl-mnl Ptról pr* c qum sustnt psçõs fvrávs s trusts umrcns. Nü s dv fzr gnrlzçõs d cncts, frmu rr, ms d vcnt qu crts fgurs dc rspnsbldd, mvds p* l m, pl <nrur tncn* l pr utrs.> nlm-n t» «ml» u supst» sll. mnts tmm plò cn- r c» ntmíssc» lrnsll, pnü mln gf stnms» lb umn v/ 0b prlg dm fnrns* flcôrtll lu Wnlln* gtn. (5»» prlg ílnn rn-sc pl» tnj trrn dcló. gr, ntrvóü l lmtlnn qu dlsprn d* ml»«pnrn ngnr pv, ltuçn, scuh. s, QbrlCl Pns* sn, 6 t lflclt, qu ntô nlr» n» fôrçx sprltuls dn nnç" l psns qu t lclxn ludr. Cnnchl,,-ílu t í vltnr n rnnr dd nssnt, brdn ms tlhdmnt «rss fmsn qust.l», bsrvnn.l qu s nn. rlnllstn.s prswgtlrfln cm sm lul cntr ns frms clnlnlstr cxplrçü Brnsll. jsíl-s Hj m Gnbr Runã d Técncs tômcs "Srá psbívcl cncntr«r um lrfcm cmum", dclr ch d dlgçã.svétc Ts s Cmpõs <l Mun... G ENEBR, :»» (PP) - <> gvârn lòvôtc ní" unu, íllnímnl, qu prtclpuwt dn Cnfróncln Bôbr cntrl dns xprlônclns nuclnr qu sc nnufurnrf ;- ntn clld,.l (lnnl um ncntr cm lgçlç nrtõ-nnrlcnn qu dclgçr s. vlôtln cmuncu n cs lu su gvôrn. nuncu qu, ssm, nmnhíí, í hrn rbtlnmnlnr,.-.us mmbrs strf n Plcl dns N((,õn;. Cn.lun. tmnt, cmprcccr dl* lns dn Plônlu, Tclccs* Pvqu r Rlmnln, nz Hmns... Em Fsts CBD Cm Vtór... (CNCLUSà -D-fPtl.) çã ts. cm**ulx-t;-n5r- pôd cmprcr s. N ntgtnt, ntng ntrc s prpnts s srs. Dr.Hbulz Gnlcttl, prlctcí- Trbunl R n Éüétttól S**:W** dsprlst lg Flumnns; Dr. Már Pl, x-písldnfc*. U-BD; Dftr dc-mll Plntç, -prsdnt FlU---; Dr bssn d Rss, prdr btígungc;-cw.d Jffltó** dcnn d mprns d#wzd c prsdnt:.«-j.d., fncl Fcrrr Ht,»*&«r tr d íújtbl d-tthm «Eurc Lsb ç Jsé lvs dt Mru. PlSsdcnt d0 Vsc. íègpcuvtfwcnt* Cnsgums ntr lgums xprssõs dtb Pls Psss prsnt«8, sm qu u ntrtnt, cnsguíssms prcr d qum prtm. lguns dll3 uvs Pl rprtgm: *Ê mr ít d0 futbl b- mrcn, m tr s tm* cs" - "Dt lnlvdávl ptb dsprt brslr» - "D** d prsdnt, tó srvnc d BD, ts stf" d prbcns.. _ «Est tm é m lhr jâ rgnz té hj n Brsl" "Tds s hmn gns srm prstds ü crqus, srã pucs" n_0.s nt, mbnt r t tnmnt fsttw, ntr fl vlrtnts. ÍK Ct-ulllu, rprsntnt dlpj- 3" d Sun}tU «QbT» r, sr.,knut gc»- ál l Ngócs ntgrn cn Hsptldd num, Encr (nlltt ntn nnlsn, -., Tà :.tuúv Ú Cm Dplb- nâtl fcvvudõ pr. ns s<t -.luddm m nv CpltlV».,,.**íru u- «ulr pulnqu ü lrcshnt.hílllm, -Vluln n--lr pbt-* r ú l" sn >" S tm,..: *. brptrqm tv l* rnflõf Slpltlcncn, u Sülulá cllz, n nugurvm Kulltsvtór (0 Sl (rslt Lénln.lUJ.tvrcí Jlfcbultí uu,*\4s U. «òu puls, ( Gvürn?\" *?íflrl lcunhá-l, pl s- *- futbl Brsl, l)llv.(l d. vllúru lccltmut) Clsscü DVGDS S ÍESTTTELB RDKtUES EKTÜ - Hu Álvr lvlm, «ndr, grup -0-t Tl.: 52--2W5. trzr brç s cngrtugrs brslrs, n suécl», tvrm cmprtmnt xmplr lv. Trnsfrmrmsc. pr ss msm, m lv ds smpts d t pv suc, cm vrddrs mbxrs d mzd trdlcnnl ntr s s píss. Fêz qustã d cntur sgnfcçã ft s rprsntnts brslllrü, cu splêndd Vtr n cnmp sprtv ílcu pcrfltmnt cnsldd n cmp scl n mín ds rlçõs ntr s dus ncs. rprsntnt d Suéc ll dlrntmnt plud pl, Brnd mss ppulr qu ssst slndd.. GltDECJBNT D PRES. JUSCELN prsdnt Juscln Kubltschk grdcu ns plvrs rprsntnt dn Suéc, grdcu pv suc clhd hsptldd dspnsd à dlgçã brslr. ps.í cmmrr trltff cm um strns cnrm Vá), ft lh-llllll ((U» M :lll.-- lhs d(. rúd dcnégtlcns m> n ln-fnlt(.- lm lslu s gls Vvá, Zsln -> Pl... K 0 bmbrd qu c. tju rum. l«v.vf, pnt n pun lln P.ln, ds prnls dn s-nnn nl òs f.t vts d lvcld Brs), l->\ crscn, crscn, ntc x. pldr n (gutórl ntns dn nplt llnnl c mr strnts; snlvns Kr d Cpuc- nn, cuj íllldnd nl-r-rut ls tstl d nú glrsn, ln crunt pcfc dns hátnbnj Jà trvds pur brsl.rs. N NELND Em tm nlt-fnlnt ns. tlnrfs nns nrvrs ns sc ds, d Ênlnlxl Ssbcb utrs lcs, nrm nssn pssu s runr dsd c, ücl d lôds s clsss» - cnls. Snhcr» c mçs trjnu clçs cmprlus bluss, Qun lcutr nntlíclu què fltvm pns. mmt- pru cbr jg, tv nlõl crnvl. N0 prmr s. tnt, d prlngd.slv fguts, s g-ls d ãlurt ds ppulrs, vhu-.s mu3 m qu plcr fôssu pnás 4 n 2. gl Pl sumr mlsturu cum pt fnl- Dps, durnt < rst d d nt, ClntóndW cntnuu sn n grnd vn nd dsmbcvn s ns dn vbrçs crc, cm lcu lmprvss, crrs brts m mlhrs d bndrs t\ muln Vnt, num m.r nlfstçs d brsldd f cmprávl jà dstnt p d VHôr, m 9*5. CHtJV UE PPEL psur d sr (cnng, cl3 dflc-j qu dã pr Cnp. l&ndl, fstv chuv d p.. Pl crt cu sbr prçn. lng d vnd Rr. Brnc rpclu-s(> n usn4 cs, jrns fcs rlus d ppl, tu f tr n v; públc, Pur cmmrr h cnqtsn tl" ttul mundl, JNG üntrõu N Cültr plcr r qutr um, nd, qun sr. Jã Cu. lrt,vlcc-prcsldht dn Hcpúblc, dscu cln sd cf PTB nlnl f pnr prç Flrn, pé. Ms vl um dc sus cmpnhnts, dssc-lhtqulqur cs rrstu pr um crr dc ctptà «rrl. r, rnmnt cm um bndr brsllcr. Dl, utmó. Vl rrncu, pr prtcp mprvs crs qt l*)- mu cnt dn cldnd. N RL PRTUÁR Stdlct s Estvrs rlzu, r mnhã d mlng, plt pr rnvçã dc su drtr E Sndct l-lkm Kví-lc cmhu lllljl lmllhkflll H fllvlll» d ísnrfnl, ndm» ln (n, nu ( un nfrnm llgrnnní m Wmu-n ( cm Lndr. Nmt ftltlmn cnplnl, <» mn*- uu dus Nngócl EílrntBPÍ" ms ulru nl. u ns lnrnnls um munlcndó uns Hcjlntcs lítnus: "() 8 vénu ltltlc rclm m snlsfcà) (lcplrnç d- ful Kvlôllc d qun r* sull U- j*n SVlÚÕ r.tá prnln phclprtv dft«chvrnu«s ulhtlflcs técncs d Grbm. "..MrUK.M CMUM KN"S.\, prfm-.m HPJ «-** > (lg rns (Hs»têcln) lvu n fll». tmbém n msm dn, n slndd d ps» d s s8 nvs drt, rs, Tnls fdtg fzrm cm qu vtór brslr rtu. frmnssu n rl prtuár, nlnlclmnt umn zn mrt, num dns Pnts dc m.r nn r, ctn fítcts spucn. rnblhndórc brldndn u glcndn hstórc, surgu l, lg, tns dc (ll Dôll é u s "BBH: vtór d Bnrblh nn Estv, dc Dxgn m Rsstênc Bmsl nn Cp Mun". CHNET DE MMà Um s mns ctuslsnítp cm ft s brslrs, nn nu prtuár, r RnmnU-j, ppulr trcr vscr, qu nnnn B jgs Vnsc, n M/.rncnn, cm n su crnt d tnl dc mnmã. S BLÕES Mlhrs mlhrs b. lôs n Clnlftndln. n Glór, nnbrrs (; subúrbs frnm lnçs c3 rs. Muts (Ktntvm ns crs dn bnud_lrn ncnl. C0?/EM0RÇ ESTUDNTL Nrsturnt s Estudn. ts, n Cnlnbuç. s três ml Jvns un l fzm sus fçõs fstjrm ncntcmnl cm nflmndcs dsvrs- vvs c lkuct. TMBRNS B CUÍCS Mnuts dps pt flnl. s mrrs u df.0 css,> cntr l cdd Ctt. Flmng, Cllòrn djcncls cmçrm n dscr mprvss Mcs, cm tmbrns, cucs pndrs, cuntn próds dc mslás Jft cnhcds. VS BELS TBCHKM PELS MRES Trzlnh Mrng, "Mss Brsl f>v. dlps Cóltnlõ..jlss Brsl S", stvrm nn Clnndtn, num plnqu s pccnl, trcn pl vtr s crqus brslrs, nu-nn t su prmnnnt, f nml bls Brsl tbrm ássdlílds pls dmlnrflrcs, s qüáls dstrbuírm vtgrfs. CHFER D LTÇà r-u, -f. lclfcfn n-lt.n.vrénl Nt clcnr, dcclnr! "Kktu crt «u sncntrrns unr llnpungm cmum «sm n rtss - - ssm ncmfn.ln lf-m-jn fí dl.r clf. trtèssr Prv.» prólnrns técncs m fb (» pls ns vrms ní dfícs,. n un" wíu tndfl Ml*, mm llln (cluunçí» l.llln l -l llll.-nl" lnllrn d lll..r.pll»..«l»"l < ll*» rnln n«tutl b»*bnum (nrftó u mh (rvcrnn» ln rlhh n» tnl-*! õllnn» tl» -- num b» línlcu prt mprtnt» crsf-» u lmnr- ÓN ll(. llll"lll. nllllll* r. dn cnvríftll un lvm» hnl,.-ll. ll-- " snvlôll», t-l h ln«..nn:rn**, dl rtss u Khuh tn»",.-dt* (l lf dn l-lbcnn nml-rnnn nlfttà ns Jrml»*- tn u cléffl lu llcíuçl «- Vl.tlcn, qu dl»«r "clums pm n nfrflnclu sbr *ntr.m h <.x rr. lus nclnkk, mu.»n un--n nmnbn, f> unn mprtnln, crdlunn» tu «rn p»»lvl < - -ntrr um llngungm cm-m cnm <*h.h rlms cdntl»» qn* rths mn-h" trblh uxlllrft nss» gvrn n tn-n mlllf pr prvnlr n* -xp...-tl- nulcnrõ», vlur.lr tnsã htrnnclnl «cntrbur «*lm tnvn cnslldnçr d pv. nu mun, (QNMB H f Ptí.) tl) lnlítll-ull lln llll» C.lll-* nlu dn (ftn Mnrlul, m* rn rnrcuhlâ-l», n n»npr, pmnl ln ln-mln t l-l«*níln nmpíft Mnln, l) l.> n «u U*nrln, «nu llu *»r tchlpd,» ld.* -!;l, «n.l -.vlmln» nn* r m msm, <» rm.nm dn CHU, --M*, t> VV, t<) Mnlnr «xpcdlr n ttul dn Clddh Crc n dn, > uml...*< d!lxuln.. Cvlnr -m nm, n» j-. t» cutm.rn.->> *>n llllrl km» chuh c dl h.» dn» Trç» Mn>- (Dllnn» «Pnullít» d» Pul»- (ml, pr tr n nmn» cll* ln n» JRnârc», N.V HU " MdHM (l!- n-cpç! ft «çln brslr, qu dvru lr ldn lnbnr nntn, n k«ht-r cmplítn, t-n* cm vlstn nu prcsdnc Mvntv. l» t, «p mrf... lílllll». l...,j,.lh.» lh > * l m n..,.. mthln dr Tm-wk ln v-flt. rs n* l» -!» (ÍBMllílll l*.h /,.l ll»tj** mm nthx. Mjl, ln.u. >»h» ln n«ft -. nsmtlt»» *- nl» jttst nu g. n*t..s n frln ln.flsl».. n. Ml h \.n\mh» l.uç.» <. V. um.l-. «.-... umh mvld nl-. m» un. ll.. llflul*. l.-.n nrn....lluu» d» n.. unll lu nm.w -ru ut», llvp»»» nu.l-pnl- lu lã-lll H llll* HJE d M.l K, y >r. - nlulunc t«\. rá»ví»tr-n. hj, m p. cllt J.K,, ln.ll tm* t nfllnlmcnt, dn rcupjíl, nr frlln í Unlnmq-l rmnurt mundl m- futbl. (Junn n nrfl-l : «M rntrèvltn,»fth»ntn -l m lllll dpvrtl»!! flxd. UNà NCNLST l)l*.m(j(.. C DS MÀKT MS, PRTUÁRS, ESTVDRES E CLSSES NUXS Pr Dput Fdrl WLDR SMÕES Pr Vrrs RMRU M E LUCLL MCHD FERRER Brsl Méxc: s Ds Extrms Cp npv. Í.NVL Í-LMER-- v K Br-ncõ, Sfl9«-=»8» -h.:hfsp Tl<* 43-. :". DK CÁLrllutÒS BNFM Cuss trblhsts -n.fu Sã Jsé, 50 - tíup 0 Tl.: 2?t;2JG, B MLTN DB MKS EMÍSKV-DK. NKMN DE MRS EMEKV dvgs _. Cuss trblhsts U- véís Crmns Drt d.! FUnll - nvntár - t. dn Qutnd, 30-8«í.u.. sl ll, Ed. Snt nàló - Tl.: 42-0Ü32. Ds u; "s hrs, d.sgund u. sxt-lr.. S-S**--"* í.. m ~. - DK: lj.ltult RCH FU Cuss vs nrclls _ Drt dé ímll Cu- -.s trulhlsls Ku uvr, UU s/93 Tl.:_ 43-G473. Hrár: d.s l-.l d G,3U ds S 3U hrs. MÜDC0S "nll.. LCEU CUTNH Ssíguul;, qurts sxts, (s 3!.30 us S hrs. Ku..UVnn lvll, 3-3* nd. s/302 Tl t Públc d Rfrmçã Ncnlst Prmv pls Drgnts Sndcs Hj, às 9,30 hrs, n B Dbt d prblms cnômcs ds rsluçõs p-cvds m Cngrsss, Cnfrêncs runõs s trblhrs Cnvdds dvrs psnldds ntdds DR. NTÔN.JUSTN PRESTÍÍS MENESES tlé grl - v. Nl, Pcjll, 0B - lüv nd. - s/ tty às 2ã., ns.- S-BtS ds39 s - hrs. w DK;-LFRED EUGÊN - tllllc médc Hmcputl. STunds, qurts sxtsfrs, ds B ts 8 hrs. Tls.: cnsultór rsdênc S. Ruu "Sl d Stmbr. 29 -» nd., DR. -URNDL FNSEC Trçs, qunts sôts. Só tnd cm h- mrcd. ííún Álvr lvlm, 3-3 nd. sl 230 Tl.: S.. m m-. &: DR. RMND FERRER CUnü grl D;.;ús- Un c Trtmnt E.ETR- CRDCUM. Dlãrlnlt-nlé dís 9 às 7 hrs, mns s. qüntns-jlflls Trvss Mnl Clh, 200 * St fnts S. Gnçl Tl.: BLZ-SE hj, às 39,30 Kr&s, nò? ndr dà sscâg& Brslr d rprdss, t públc prmv pls drgnts snd.us crcs pár õ db. t d prblms tínômlcs ds rcsluçcr* prvds m C(.ng.-ssu, Cnfrêncs runõs d trblhrs* rs. Pr 0 t0 f rm cn vds ó sr. Jã Gulrt, Vc_*prí?sdnt d Rpúblc, prlmntrs, Cnslh Ncnl d Ecnm, Cnffdrt.çã Ncnl d ndústr, SEB, cnmlsts, ldrs studnts jr. nlsts. r. êégult cnvt dlríg s trblhrs pv pls drgnts ds ntdds sndcs: s drgnts d ntdds sndcs nlrtss,s n xm n dbt s prblmn3 cnômcs ns sluçsô prvds m Cngrs"s, Cnfrêncs runõs d» trblhrs, rlzrã n d d julh n cnunc-, n 3? ndr d sscçã Brslr d lmprns, às.9,_0 hrs, um f PUBLC d rfrm. çs ncnlsm, pr ql cntms cm í prsnç s " trblh-crs pv. R d Jnr, 27 d junh d U5S. Erm nz. # ml d mnhã ms u mns, qun l* tçín "Nvn. guçü-prnçn Mft" stv m pln fv-.nldn Brnsll, Dntr crr, tvs mns scutvm prtd.trvés d um rful-prlívtl. vlnt, mtrst, mn nrdstn d cr fchndn, mprlml mr vlcdd n vcul. D rpnt, m*.* rddl brru: Gl d Vvíl! pl d Vvfl! Vvft.! VvM Er chfr nrdstn, d srrs brt n rst lrp-. qu lrgv vlnt dv vss n bu cntntmnt. N HPÓDRM D GÁVE N Hpódrm d Gv, ml hr dps trmn Jr, utmóvs, lmbrtns bcclts mtcclts, plts pr mçs rpzs, nvdrm pst, dsfrldn bndr ncnl sudn slcn brslr. Prlngds slvs ds rqubncds clhrm «.prcssã trunfl. NS PRS Ns prs Cpcbn. Flmng Urc, ntr utrs. s bnhsts prvtrm d sl, ms cmpnhrm dsnrlr d plj trvés dc ráds prtáts. E qun t prtd cbu, huv.--rn* v n r... SMB E FUTEBL N Cnndl, m ml vrddr Crnvl qu s frmu pós trmn d prtd, cndutr um s ns prs pl multdã, dsu srrdnt d chnpíu n rnã.0: E ss msm, rpzd. Suúc nã pd gnh-. Dft nl tm Enmb pr ls cntrm n cmmrçã... (CNCLUSà D * lw. Vvá c Pl. ts cn jgsj Mnzzl, 3 jgs; Dlt. Jl, Dlu Djlm Snts, j.v cd um. RTLHERS - Píô, 6; Vvá. 3; Mz/ln, 2: Dldl ; NHn Snts, ; ó 2gnl l* SUÉC (VCE-CMPE) CMPNH - f jgs. - vtórs, mpt drvt:; pnts gnhs 3 pcrls 2 g s» n fvr G cntr, sld T. JGS l". MRCDRES tvs dc Fnl: Suéc 3 x Méxc, <!Rls> d Srr.nssn Í2) c Ldhlm; Suéc 2 X Hungr,.gls.* du Hnrln; Suéc x Ps " Cls, (!; Qurts dc F- «:_!; Suéc 2 x URSS,./nls*.* d Hmrn; Smfn-h Suéc 3 x lmnh..-[ínls*.- d Skõglund, Crcn c Hmrn. Fnl; Su-, c x Brsl.,K)G.\DRES UTLZDS: _ -- Svunssn, Brgnrk, xhn, «.ustvssn, Prlng, Smnssn Skõglund, ts cm >."gs; Ldhlm, Hnv rm c G-cn, cm T> jgs; Brgsstl, 4 lg-; Erhdts* sm. Lòlgrn Kllgrnt, ts cm J. j6g. RTÍÍJEUS Hmru, S Smnssn, 3; Ldhlm 2: SUglund, ; Grcn, FRNC 3* LUGH) CMPNH jgs, f vtôrs c r-t; 0 pnts gnhs»* 2 prds-,!. "gls" fvr 5 cntr, sl d S..ClGURES UTLZDS: 3 Klbl. Pnvfh, Mr, Wlsnsk, Fntln, Kp Vncnt. ts m 6 Jgs; bbs, ô; Plntnl cm 5 jgs: bbs, 4; Rmmttr, 2;.fnt Lns,..0GH E MRCDRES tvs Fnl: Frnç 7 x Prgu ", "gls" d FnUUn (3), Kp, Plntnl, Vlncnt Wlsnsk; Frnç 2 x ugsláv 3, "gls" Fnln Kp; Frnc 2 x Escóòl "gls" Kp Fntln; Qurts Fnl: Frnç 4 x rlnd, "gls** d Fntln (2, Plntnl fl Wlsnsk. Smfnl: Frnc 2 x Brsl 5. "gls" Fntln Plntnl. Pl 3» Lugr: Frnç > x lmnh 3. RTLHERS Fntln 3; Kp, 4; Plntnl, 2; Wsnlsk. 2; Dns, ; -fnt.. LEMNH (4» LUGR) CMPNH 6 jgs, 2 vtórs 2 mpt 2 drrts; 6 pnts gnh 6 prds 2 «gls» pró c 4 cntr; «défct» 2. JGS E MRCDRES tv.s d Fnl: lmãn 3 x rgntnn, «gls» d Frtz Wlt, Slrs Rln; lmnh 2 x Tchcslvqu 2, «gls* d Shícr Rhn; lmnh 2 x rlnd % «gls» Hhn SJfb Qurts d Frl: lmnh x ugs- Rhn Slrs. Qurts d láv, «gl» d Rhn. Sc 3, *gl» d Shr, Pl Trcr Lugr: lmãnh 3 x Frnç, C, «gls» Chgu Hr d Cmprr Brt rtgs d Sã Blüslhjs d ll pr mnns mnns prçs nunc vsts. Blu* ss d cur prçs spcs. Cucs, cmss clçs d t tp " prçs spcs; tlm prtundd pur rvndrs. mury. nu d lfândg 38 lv ndr, flu Vnt d brl 7 lj. Ku Jsó Muríc 2SG-, nn Pnh. v. Nl Pçnh 270, Cxs. E. Ul. d.- Rhn, Schlr Cslur* czyk. UTLZDS: S -- Stnllcnvcrk Hhn, cm (í gs; Hrknrtl, Juskwk, Frltz Wltr, S.-ls Szumlmck, 5 j- R; Ekcl, Scllmdt, Schnctr Ehrdt, 4 jgs, Kr. br, Kld* Schnnlllngr, 2 j(.gs; Hrst, Clslcrzyk jg. RTLHERS: Hhn, 5; Slír, 3: Schlrs, 2; Frltz Wrütcr Cllslrzyk,. PlS DR QLKS (6» lugr) CMPNH 5 Jgs, vtfr, 3 mpts drrt; 5 pnts gnhs 5 prds; t gôls prrt 4 cntr. bs.: Klmn ns qurts d tlnl. JGS B MRCDRES: tv ílnl Pís d- ls x Hungr, sl J. Chrls; Pts Gls x.\újc. sõl d llchurch; uts d Cls x Suéc 0. Jíg d Fmpt: Ps Cls 2 vrsus Hungr, gls d llchurch Mdwln. Qurts d fnl Pís d Cls x Brsl. RTLHERS: llchurch, 2.. Chrls Mdwln,. UTLZDS: l*> Klsy, Hupkns, Wlllms, M. Chrls, Jns llhurch (5 jgs), Bwb, Sul- Hvn, Jhn Chrls Mdwln (4 jgs), Vcrnn Hwltt (3 jgs), Bwn, Bkr tvbn* tr tl jlg). UNà SVB-TC CG lugr) CMPNH G jgs, 2 vt.rls, mpt 3 drrts; D pnts gnhs 6 prds: rs pr6 6 cntr: défct,, bs.: Elmnd ns qurts d ílnl. JCS H MRCDRES. CJltvs d Fnl RúB S vrss ngltrr 2, gôls d 8- mnln, lvnv; Rúss 2 vrsus Áustr, gôls d Yln «V. vnnv; Rúss x Brsl 2..Tg-dsmpt Rúss vrsus ngltrr, g "fl!n. Qurts fnl Rúss vrsus Suéc. RTLHERS: lln 2,. lvnv Slmnn. JG- DRES UTLZDS: 4 Ychln, Ksrv, Kusntzv, Vnv, CrJvsk, Vlntln, lvnv, Slmnn Yln (5 jgs), Tsrv, lxndr lvnv Elnlkv (4 Jgs), gr Ntt, Fmln pukhtln ( J. S). RLND D NRTE l" LUGR) CMPNH 5 jgs, 2 vtórs 2 drrts m* pté; 5 pnts gnhs 5 prds; t gls pró 0 cn. tr: défct, 4 bs.: Elmn* d ns qurts d fn. JGS E MRCDRES: tvs d fnl rlnd vrsus Tchcslvftnul, gl d Cusch; rlnd t x ígtn 3, gl d Mc- Prlnd; rlnd 2 vrsus lmnh 2, gls d Mc* Prnd; Jôg-dsmpt: rlnd 2 x* Tchcslváqu, gls d MncPrlnd. Qttrts fnl rlnd x Frnç 4. RTLHERS: McPrlnd 5 c Cusch. UTLZDS: 5 Chnnghán, Mc M. chl, Brnchlwr, Pckck Kth, Bunghm, Cusch, Mc Llry Mc Prlnd t5 jgs), Grgg (4 jgs), Sct (2 jgs), Uprchrd, Dtgn, Cyc Csy Cl jg). >nsã, Css Dpósts Espcs Pr s Cmpõs Mun DR, LUÍZ RNJ. Crurgã Dntst 2., í; è 6. d 3 ís 8 lu-c. RU lcrm, 37 Wll-KÕk ms * Vcnt d Crvlh. PEDTR Dr. Crl C Cstllr Pnt. Cônsultufl: v, Cpãtun nuú, pt, 202 3V, 5n. sábf-ls, ds 4 S.8 ln. Tl Í.U9. GlNÊptG-BSTETRC = VDr. Dulc M. C3tllr Plntb Cnsultóí-.-: v. Cllèbul 0U, nptl.20s Js., í!s. u t. ls l í / hrs Tl.: 47-7S s s Mnstr d Justç, sr. Eurc Slls, nuncu mprns qu gõvêfn v nvr prjt Cngrss Ncnl, nsttun um pnsã spcnj pr s fmls.-j cmpõs munds d* 958. pr mrt u nvld. -. Trt-s d mddn d mr justç, crscntu ttulr dn pst, qu n& dv s«r rtrdd, ps qu ê»* ;.*.,, Jv«ng fzrm pl nm ó* Brsl, dlvulgu- pls qutr cnt;, mun, Justlílc um Prjt cm êstfl, qu prsdnt Kubtschk, tíf crtz, prvr*, lg. PRÊMS D CX ECNÔMC Cx Ecnômc Fdr, pr gu vz, sgun nfrm. ;s prstd pl su prs" dnt, sr. ugust mrl xt, hmngrá s lcrs brslrs, grntn; lhs 80% d fnncm-: pr qusçã d su cs pró- Pr. utr nctv d C* x íl brtur d um subs. çã dc dpósts, cuj ttl rcvrtrá cm bnfíc s 22 crqus ncns. Cx lücn.mlc bru lst cm çã d 200 ml cnuvrs. lh Sp Mtrsts Cmss bl 50,00. S., 220,00 250,UU Blusôs l Cur 2 tps dfrnts prts sp* dl. Blusôs d tã Cmss brnc» 60,00, su.u, 22u,0( - 250,00. l"rçs spcs pur.-, vndrs t du Mffnds ---s» nd. Hu Vnt d bn. luj. Ruu.lus Mullü -_t..-->, u Pnd. v. M Pcnm -.t, Cl_-4l.. JU. u Klu, Sndct s Trblhrs ns ndústrs Mtlúrgcs, Mcâncs d Mtrl Elétrc ds R d Jnr Sds: Ru Lvrd, 8 Ru n Nèr, 5! Tls.: SS-2, ssmblé Grl Extrrdnáud CRCULR N. S5/5S. Drtr dst Sunr ftnvrs _> s ssõtís cmprcrm m su pv sd m cnstruçã, à Ru n Nér, 52, n próxm d 4 d julh, nd srá rlzd ssmblé Grl Extrrdnár, m prmr cnvcçã às 8,30 hrs nã hvn mmr lgl s 9 hrs m sgund, pr dscutr sgunt?.. RDEM D D: >.nxn d Drtr d Cmssã m S_tfr;, b) dbtr dlbrr sbr pssívs prpsts p snhrs mprgrs, u sbr " prcntul sr rvndc, Dd grnd mprtânc s ssunts srm u-ts, Drtr spr Cmprcmnt dè ts s cmpnhrs, qu prstgrá ssm su ssm* blé. Sudçõs Trbulhsts ánedlt CERQUEU *. Prsdnt Klu u.jmr.., -Sb-ttòB. b -r<s»*»tç)*49»f%% UGSLÁV (8 lugr) CMPNH -- - jgs, vtór, 2 mpts drrt; - pnts, gnhs 4 pqrds; gls pró 7 cn* tr. bs.: Elmnd ns qurts d ílnl. JGS E MRCDRES: tvs d ínl ugsláv x Escóc, gl d P* l Kvtch; ugsláv 3 x Frnç 2, gls d Vslnvltch 2 Mllutnvtch; ugsláv 3 x Prgu3. gls d gnjnvtch. Vslnvt* ch Rjkv. Qurts d íítãl: ugsláv 0 x lmãnh * í-. RTLHERS. Vsln* vltch 3 Pt Kvtch, Mlutnvltch, gnjnlvctch, Rjkv,. UTLZ- DS: 4 Crnkvltch, Zbc, Bskv, Pt Kvtch, Vslnvtch, Rjkv Kr* tíh (* Jgs), S Julrc «gnjnvtch (S Jgts). Krvku, Br, Tínth, SjkôVtch Mflutnvth 3 jgí). PRGU 9 LUGR CMPNH -3 jgs, vtór. mpt drr t. 3 pnts gnhs 3 prds; 9 gôls pró 2 cntr; défct, 3. bs. Elmn ns tvs d n. ZS B íu3m3rgb*&8.; tvs d lnl Prgul 3 vrsus Frnç 7 gôls d mtll 2 Rínr; P* gunl 3 vrsus Escóc 2, gõs d mrll. H Prd; Prgu 3 x ugsláv 3, gós d Prdl, gu* r Hmr. RTLHERS: mrll 3, Hmr -, Prdl 2, c gur H* d jg). UTLTZ- DS: 4 rvl. Lstf, chucrr, Vllb, ruí r. Prd. R-mr. gt r mtll (3) jj; gulur Echgu tü> j gs, Myrrgr, Mrnd H jg). TCHECSLVÁQU UU LUGR) CMPNH - - l jgs, vtór. mpt _! drrts; 3 pnts gnhs 5 prds; D gôls pró cntr: sl, 3* bs. Elmnd ns tv.s d ínl. JGS E MRCDRES tvs d ílnl: Tchcslváqul 0 x rlnd lj Tch cslváqu 2 x lmnh.. gós d Dvrk Hvárk; Tchclcáqul 0 x rg l* Un, tnts d Zcn. 2, Hvárk 2, Dvrk Fú* rls, Jõg-dcsmpt: Tchcslváqu x rlnd 2. gôl d Zcn. RTUJ-ERS: Zcn 3. Hvárk 3, Dvrk 2 Furs. UTLZ- DS: G - Mrz, N\-k M. spust Drrk (4 jgs), Dljsf Ppluhr (3 jgs). Hvárk. Mlmr 3* rvck, Zcn Krus 2) jgs, Stch, Gdjs. Bubrnk, Hrt Furíís ( J g>* HUNGR Í*. lugnr) CMPNH - jgs, vtór, mpt 2 drr-. ts; 3 pnts gnhs 5 pc - ds; 7 «gls» pró cntr: sl 2. bs.: Elmnd ns tvs d fnl. JGS E MRCDRES: tvs d Fnl: Hungr x Ps d Gls, -tgl» d Bzsk; Hungr x Suéc 2, -tgl.* d Tcly; Hungr, 4 x Méxc 0. «gls» d Tchy 2, Bnscscs Snr Jôg-d.smpt: Hungr x Ps d Gls 2, cgl» d Tchy. RTLHERS: Tchy 4, Bc-nzsk, Snr, c Bncscsl. UTLZ- DS: K -- Mtr, Sròs.Spòs Tchy jgs) Gsí, Bzk, Snr.Btulzsk c Fnyyésl (3 jgs), B. rnd, Htgukt, Bud, Bhsc, Còtsz c S?.j (2) jgs). llku l jg). NGLTERR (2 LUGR CMPNH - - jgs, 3 mpts drrt; 3 pn* ts gnhs fl prds; 4 gôls pró 5 cntr: défct, ). bs. Elmnd ns l* vás d fnl. JGS E MRCDRES: TVS DE FNL: n* gltrr 2 x Rúss 2. gôls d Kvnn Fnny; ngld Kvn Fnnv; ngl*. trr 0 x Brsl 0; ngltrr 2 x Áustr 2, gôls r Hyns Kvn. Jôg-dcmptè. ngltrr 0 X Rús* sí.. RTLÍ-ElS: Kvn.!. Fnny. Hyns. UTLZ- DS: 4 - McDnld, Hw, Bntdts, Clmp, B. Whght. Sltr, Kvn Hyns (4 jgs). Dugls, Rbsn curt 3 jgs), Fnny, Drdbn Brdbrck (. jõ- g)- RGENTN (3 lugnr) CMPNH - 3 jgs. vtór 2 drrts; 2 pnts gnhs 4 prds; 5 gls pró 0 cntr; défct, 5. bs.: Elmnd ns tvs d Fnl. JGS E MRCDRES: tvs d Fnl: rgntn lx lmnh, 3 gl d Crbtt; rgntn 3 x rlnd \.-.n. Lulbr, Nstr, Rssl. Vrnckn, Crbtt Mcn. d(7. (3 h>í". v Lbrunt c Cruz 2 jgs), l-, Rjs t> B"Rgl jóg), ESCÓC 4 lugr) CMPNH - 3 jgs cmpntn n 2 drrts: pnn gnn 5 prds; - «gls» pró 6 chlí; d. f;*u *.. bs.: Elmndn ns tnv.s tl frnl. JGS K MRCD!Ü-JS: tv d fn) - Escóc \ ;;u.sl;ví. «gls d Müry: Lscó- 2 x Prmn * gls*** (l Mud v CHhs: Escóc s Frnç -.. -g*:. dc Brd. lítlhelküs - - Mur* r-y. Mud. Cclns Brd. ts cm tnt. JGDRES UTLZDS l Hvv, luvmbull, C* w!cr. Evns, Müráy, Mudl"rür.s mlch t jgs \üngr, Clu Lcggu".. pgps nrwn, Mcky.. Bl - "P!* USTK 5 LUGR r MPNH - 3 jgs, 2 lrruts. R mpt: pn-! - gnh 5 prds: 2 gôls ó t! 7 cntr) défct. 5 * Élmnud ns.tví fnl. JGS E MRCD* R.S: TVS DE FNL Áustr Ü x Brsl ".;.Áustr 0 x Rúss 2, Áustr 2 * ln. gltrr, 2, gôls d Krnr, RTLHER: Kémr, : UTLZ. DS: j.4 S/nwkl. Hnpp. Hpl, Kllr. Busrl Snkwltsch Krnr [S jgs), Hãll, Hwk c Shlc gr (2 jgns), Kllmn, Kz* lck t c Kszlck. (í jó*. g). MÉXC (Kl" lugr) CMPNH 3 jgs,. mpt 2 drrls;. pnl gnh 5 prds; 0,-lj. pró 8 cntr; «dfct», 7. bs.: Elmn ns tvs d fnl. JGS E MRCDRES tvs d Fnl: Méxc 0 x Suéc 3; Méxc x Ps dp. Gls, -rgl» d Blmnt; Méxc 0 x Hungr* 4. RTLHER: Blmn.fc UTLZ- DS: 6 Crbjl. Dé) Mur, Flrs, Rys, Gutrm Ssrt (3 jgs). CárSj Rm, Blmnt. Blncó Guls (2 jgs-, Vllgs, Prtugl, Spulvd Hrnndz Cldrón U jg). S C S Csmnt Hllzr-s-á n próxrn» lu* T, t Ru Txr d Gtvê, sln, b cdd d Mcé, crmôn cvl csmnt sr. jurcb Mnss cm srt. Mr Rgn Bl. pós sõlé* n.* t, csl Mnl Gühçálvs Bl Flh stíhd* r, ps d nv, rcpcnrfõ s prntb mgs, Nrt, «gls» d Crbtt, Mnndz v rgntn x Tchcslváqu (j, «gl» d Crbtt, RTLHERS: Crbtt, 3; Mnndz, ; v,, UTLZ- DS: 4 Crrz, Dlch, Qum Cmpr nu Fábrc Pg Mns ft cntàp n mu-y nsê xstm blusôs prtr d CrS 00,00. Várs mdls dfrnts pru ts s prus Hulwu d lã pur u Cr$ 7U0,n0, l. -.spèlu-úlü uusõ. v*. uz U* là u Cr 6,0 -íícucspu-l-. p_._ vcrdudu_, tu d lfândg 38 - U ndr. Ruu vnt d jrtl, 7 ljj.. flu Jsé Muríc 3-8-, n k">nh. v. Nl Ph* 26» ( >** M», S5, 4»?**k...». DRE0R PEDR ftt_4 UM Rd.S dmnstrçã Ru» Álvr lvm. 2 22«NDR SUCURSS CMPS: Ku 8 P* t, 26 («br) S. PUL: Ru t Bsv* dstt. 44 TBLEPNBS RtdçS: M-3070 RduS: GtríDds: VBND VUU& Númr dl» tnlnfls....!".0_) Nômrs lrí* - *.tvs SSNTURS." stuíá íslntus _ts tuts uí.. ÍÜÍ.j Sfslíftl? * fr,ktírtl V*-f< BXmCPl» 3 n-m! nu*-s HlUf JJL.Í dtrt*s th prt. "rw"w>*"*.*"

3 LS..rR 0,.. >68: MPRENS PPULR* W.N 3 Mnbrs Cntr Ptrbrás t TS FS buccbbvb crrs n frnt ptról, ns últmm n- :, dcp tm prtculrmnt r tcftt m fôrjs nlnlstub m* r nccbsd «mntrm vglnt m fb mnpól cnl! d Ptrbrá vtórs.lm ml! mnrtntb lnnqnd pl nbh pv m hu lut pl mnn.v, ncnl. RcHfl dchs.h crrônls trv pnrn mnbtrr H» s grnds tnbts ptrlífrs nã dsntrn nd d brr brr-lns n lgslçã ncnlst qu ssgur mnpól stntnl p Brsl su ur ngr. E tu íhh dv ns clcr cm st rl lrt, n nrtnnt m qu "tôrch sbdmnt ntrgusts prtndm ndvnf-r qu chmm dc «trcr pt-ã* p.tr ptról brslr. n s-*bs mnbrs rcnts frm dnuncds lvds mlôtrr pls frçs ncnlsts. Prmr, tnttv u trusts nrt-mrcns s pssrm d ndústr ntrquímc. cm prvtmnt r. rsídus d futur rfnr d Cxs pr fbrcçã d brrch sntétc. dcdd ttud ls strs ncnlsts, sbrtu n E::érct, lvu qu CNP, dpí3, Prsdnt d Rpúblc rslvssm ntrgr à Ptrbrás ndústr ptrquímc. Cm um ntrvl d pucs smns, nv glp pró-mprlst f dsmscr dsft: nstruçã n 58 d Suprntndênc d Md Crédt qu, stblcn txs cmbs ns lvds pr Ptrbrás, rduz drstcmnt s rcurss, dss m, cpcdd d nvstr d grnd mprs ncnl, pdn clcá-l n cntngênc d dpndr d mpréstms nrt-mrcns, cujs cncdnts fcrm, ssm, m cndçõs bstnt cômds pr brr fnds n mnpól sttl té, pstrrmnt, trvés d nvs mnbrs, <jxtnguí-l pr cmplt. Tmbém dss vz rçã ptrótc nã s fêz sprr qu vu f nstruçã d SUMC, qutr ds dps d prvd, sr submtd um rtfcçã qu, pl mns r< qu dz rspt Ptrbrâs, rstblc s ntrrs txs d câmb, GR, cmç «írgr strnh ts d «trcr psçã» qu, ggun crt jrns, é dfndd pr lmnts d nfluênc junt gvrn sr. Juscln Kubtschk. Em sínts s «trcr psçã» nst n sgunt: nqunt psqus, lvr * prduçã srm ntrgus m mprôm strngrr, rfn, ndustrlzçã rfnçã fcrm cm Ptrbrás, m rgm d mnpól. prntmnt, sr um xclnt ngóc pr Brsl, já qu ffl sss últms prçõs s qu fzm «tról um fbuls fnt d lucrb. Pr su vz, trut cm Stndrd l prrm mlugr d s trnsfrmr m mprsus ncnmérts ddlvss, psqusn lvrn ptról cujs lucrs vrm ts pr Ptrbrás. vdnt qu m tu ss nã há snã um nrdln mbust. s gnt.", s mnpóls nrt-mrcus qu fzm é lnçr um crln d fumç, tntn crr mbnt pr qu sj rvst lgslflfl ncnlst ptról, nss rvsã, vnh sr glp mnpól sttl cuj nsturçã custu tnts ns d lut u nss pv. É um ssunt lqud pr ts s brslrs qu m mtér dc ptról nã xst nnhum «trcr psçã», ms pns mnpól d própr nçã u s trusts. Nd há qu rvr nss trrn, nsttuíms mnpól, cn3gums fzr cm qu nss ptról sj rlmnt nss, gr qu rst rlzr è cnsldçã dfntv d Ptrbrás, trvés d nulçã d cncssõs ntrrmnt fts qunt à ndústr ptrquímc prlngmnt mnpl str d dstrbuçã dc drvs, nd gr m mãs s trusts strngrs r\ pv brslr nã pdr ctr, m hpóts lgum, qu dps s êxts nsfsmávs lcnçs pl Ptrbrás, fôssms ntrgr Rckfllr nss prduçã ptrlífr. qu xgms, sm, ss trvés d prvçã d um nv l pr qul pdr srvr d bs prjt dput Lutr Vrgs crn «.Dspt-jl» pss tmbém pr rgm d mnpól sttl. dstrbuçã s drvs, qu s rfltr num nrm mdt umnt s rcurss d Ptrbrás c. prtnt, üm nvs pssbldds n trrn d prduçã, prmtn Brsl dmnur sngr d dvss qu rsult, hj, d mprtçã d ól cr. Gbrl \hhh, nn Trbun d Câmr. Dt EVEMS, ntrtnt, str lrts. s trusts nã dscnsm m su cnsprçã cntr Ptrbrás. E smnt trvés d vglânc d çã pdrms drrtr s sus mnbrs. r Dcrt Entrgust Prft ltmnt lsv s trêst pv d cn* tú ntdmnt ntrgust dcrt ssn pl Prft Ngrã d Lm. utrzn umnt ds trfs tlfôncs, bm cm mnsgm qt nvu à dldd. prpn qu s futurs ssnnts d CTB pgum 30 ;nl cruzrs pls prlhs srm ns-.ls. Td vz qu um mprs btém cncssã d srvç públc, cust ds nstlçõs crr pr su cnt. s usuárs cb pns pgr tx u tsrf fxd n frm qu l stblcr. E nã pd sr d utr m prqu públc nã pd sr nvèstr. nvstmnt í um rsc nrnt ngóc. N cs d CTB, êss fnncmnt é ms scndls prqu s trt dc um mprs strngr. Num ps fmnt d cpís pr su dsnvlvmnt, qu vm prcur!- trr fnncmnt s. trngr pr xpnsã dc nus tvdds, nã s jus- V fc qu pv é qu vá l n ncr, prxlmnt, («umnt ptrmôn d tm trust strngr. lm «S snf, cm C. Tlfmlc. smpr justfcu su usfdônd cm sfrrp-. f. lgçã d qu n& há mtrl pr tndr à gjg-ftntmc íll cnddt*; ;!; tlfn, cncdr-lh, ngt%\ «stnt d qutr bf> t-»* d («M-srg qu é qunt mnt rct. sr frncd pls 30 ml ssnnts ptncs c rcnhcr qu xst qupmnt ncssár qu cncssnár só nã tnd à dmnd pr ncpcdd u dsprés pls sus brgugõg cntrtus. Nss cs, únc slu- Cã cmptívl cm s cnvnéncs ppulrs, qu pdr cncdnt dvr tr, sr d ncmp- Cã. E s s tvss qu rcrrr fnncmnt ppulr, sr m bnfc c própr pv pís. E nã m bnfc dc um mnpl strngr, qu v lvr, ssm, su cptl crrr pr s Ests uns lucrs cd vz ms fbulss,. scrchn ps dssgrn s nsss rsrvs d dvss. 0 Cmpnt, s Tlfns f Pln dc Clssfcçã Câmn Fdr N prmr prt d ss sã- d Câmr, s *rs. Rgè Frrr,. Chgs Frts. Fr-t. gur, Jã Ursul Bnjrhn Frh dscusrm rspt d vtór brslr m Estt-lm. sr. Rg Frrr bsr. vu qu suprrdd dc nss técnc sprtv, cnstltul ms um dmnstrç qu pdms rlzr, ns várs cmps dsnvlvmnt ds nçõs, qu s utrs rlzm. Lvntn cmpnt mundl, dsmrlzms s prprpgndsts drrtsm, cuj trblh, muts vê- m, cult ntuts mptrótcs, lgs à qustã ntrgusm. TELEFNES MJS CRS Sbr t prft Ngrã d Lm, quc s dspdu d Prftur.mndu psçã fvrávl u. mnt ds trfs dc tcllõns pugnn pl cmprésltn lnç ntr s usuárs d prlhs, flrm s srs. Sérg Mglhãs Frt gur, mbs cmbtn ss nctv m frm d tstmnt. PLN DE CLSSFCÇÃ sr. Jã Mch rtru pl s utrs d mnds prjt Pn c Clssfcçã Funcnlsm d Unã, ím d qu mtér sj ms rpdmnt vtd. HMENGEM Us srs. Prr Lm Nstr Durl prstrm n trbun hmngm à mmór cnsttucnlst hmm d mprns Pln Brrt. Sã nctávs s nvrsõs nrss s Empréstms Sgus d Exgêncs Humlhnts Flu ntm n Cmnr rn-, Gnbrll Psss, rspll dn qustã dns nvcrsls dn cnpltnls srnngclr» n pnls. ludu, nclntmnt h cnmpnnh jrnnllstc. bstnt suspt, s «mnnlpulnrcs (n pnã públlcn». Ultlmmcnt sss snhrs vvm n nrgumnt qu s Ests Uns sn dpk-nvlvrnm, chgn Í stuçã d prgrss c. nónlc m qu s ncntrm dv ú líjuh qu tvrm cpltnl tslrnnglr. fts rgumnt nfl s plc ít sltuntfl brslr, frmu rr. Prmr,, pcrqu s cnpltls nrpus nvrts n mérc Nrt írm cpts d trnnmlgrcfl. N cs brslllr s cnpltls cstrngclrs nqul plcs lvm pr s fnts d rgm mns qu just rndmnt. Dps dsnvlv, mnt d mrc Nrt nü sc dv, cm nã pdcrl cntcr m nnhum utr ps, uncmnt s rcurss fnucrs nvrts, mns à plcçü dsss rcurss n épc d mr flrcmn mundl c. pltllsm, m sus rquzs Enqunt lguns snhrs vêm n cptl strngr «ft» mlgrs, nqunt utrs prstrnm-s dnt nv Bzrr d ur, s trusts d ltrcdd dscptlzm Brsl, trnsfrmn-s m rvndrs d nrg qu s usns Est prduzm - Dnuncs s gvrnnts qu nã dfndm cnm pís, s xplrrs ds dscrmnçõs dlógcs s mnpulrcs d pnã públc nnturnlr nrm mprtftncln, rprníntdnvj prlncpnlmcnt pl cnrvf c p.»l ptról. Clcs dps nn psçã dn ptênc cptnlsw,.prvltnrnm-h s nrt mrcns ds dus gurrs munds, c«m0 fnt dc rquz. Pr. tnnt, nfrmrsp qu prgrss s Bls Uns s dv uncmnt!x npllçí, l, d cpts strngcrs, cnsttu ngçã d un ft hstérc, cnsttul um burln. dn qu.l sc lnç mã fm d dsrntr nlnfl públc. CS BRSLER N Ersl, cntnu rr, lms srtl nm pnlltlc dc tmr mpréstms, d» Rvcrn gvrn u bnqurs gvrns gwms lcrls u stdus, m trc d cncssõs d sr. DVERSS HMENGENS S CMPEÕES DE FUTEBL Câmr Dstrt Vdrl rrs sugrrm Hmngns s jgrs brsllrs qu vncrm Cp Mun. Sr. Lg Lss Bsts prpôs sj d nm d "Cmpõs Mun" ft. pnt qu lg cntnnt â lh Gvrnr. Frm nvs tlgrms chf d dlgçü brslr à CBD, mnfstn s cngrtulçõs d Clmr Dstrt pl grnd ft dsprtv. Srü cnfccnds trnt mdlhs d ur dstnns s cmpnnts d mbxd sprtv. F prv um rqurmnt Sr. Dmngs DjYngl pdn dsgnçã d um cmssã spcl pr rcdr n Glã, qup vncdur. técnc Fl utrs mmbrs d dlgçã srá cncd ttul d Clúl Crc". Sr. Frdrc Trt prsntu prpsçã slctn crdt spcl d ã ml cru- ls pr cnfcçã un plc brnz cm nm.. s vncrs" sr clcd l ntrd Estád Mrnã. Câmr Dstrt Fdrl nã funcnm qun d chgul s cmpõs Sr. Slmã Flh slctu Prfl qu dcrt pnt fculttv nss d. XQUEm-0 DS LTCrtES Flu Sr. Gldstn Chvs dc Ml sôbr s rsults d (.-mssã d nquért cucrrgd d purr ns d-múnls m tflrnu d«_- cncssõs d.) nhs d Ônbus. Dclru qu ns rrgulrdds frm npcds ms Prft Ngrfln d Llnn nã mnu punr -> rspnsávs. CDDÃ CRC/Y "Pr nctv sr. Frcdrc Trt, f cncd ttul d Cddã Crc n Jrnlst Crstóvã Mntr Frr, Prsdnt Cmtê d mprns d Câmr d Dstrt Fdrl. UMENT DS TELEFNES Prtstu Sr. lxndrn Mnds Srs cntr nv umnt dus trfs tlfôncs, últm t ssn pl Prft Ngrã d Um. Crtcu própr Câmr qu rnuncu,s pr rg tlvn.- qu tnh l rvr trfs d srvçs públ- CS, EDFÍC S. ECS RE Sr. Lvy Nvs fêz crítcs ãs utrdds cmptnts p- n dscs dmnstr m rlçã ns scmbrs dlflc S. Lus Ul qu dsmrnu, prcsmnt há S ds. m Cpcbn. Pr flt d numr, sssã f ncrrd ãs lt,. 0 h-, rs. vl-.0 públcs, tnls cm srvlçs águns sgts, d íòrçn n luz. d strds d frr, tc. Durnt lgum tmp sss cncssõs prsntrnm vntgns. Nfl stávms, nt(- crtn épc, npts rgnzr lguns d. qtlcls srvçs. Pr ss pgms cr pr fls. Em t cs dnhr tmdn r.-t rpst cm jurs, m.h lguns bnfcu fcvm, s mprôss cncssnárls rlzvm trblhs vult. DESÇ PTLZÇ ll.j sltuçü é dlírn. t- s msms mprss cstrnglrs prcdm quc s p chmr dscptlzçü Hsll. Cm? trvés rtrn s cptus qu truxrm, multlpllcs pr dz. u pr ms d dz. Hj c lucr é suprm mbçã dsss mp-vss. Esss mprss, qu nts cnstruím usns qu já pgávms xcssl. vãmnt cr, qurm hj dlstrbuh nrg ds uslns qu 0 gvôrn brslr cnstró, Qurm n ngóc d ltrcdd prtn fácl c lucrtv, dxn prt dfícl mns vntjs pnr gvêrn brslr. Qurm cmpr c vnd, pur smpls, d nrg prduzd m usl. nus Est. Fzm ppd ntrmdárs clss. Em prt, sr. svl.lmn bsrv qu subsdár prnmbucn d Prd nd Sh pg nrg Pul fns 45 c ntvs. vnn- cnsumlr um cruzr 0 cntvs. sr. líb) Pss.-- rs. pnd qu m Bsl Hrzt s bsrv ms u m- REFRMÇÃ NCNLST CNVTE D M.N.B. P- R T DS DRGEN- TES SNDCS Mvmnt Ncnlst. Brslr stá cnvdn s studnts pv cm grl pr t públc qu drgnts sndcs frã rlzr hj, às 9,30 hrs, n B, 8«ndr, cm rfrmçã ncnlst s trblhrs m fc d stuçã cnômc Pís. Ctâ S"** crçã d " ud há, sm- pr, lugr pr ; lgr. E ss. lgr ysíá, sn- pr, multpl- vn pl cr- çã d humnd- : d. Às vzs, frtmnt, trnsbrdn m gsts, m plvrs, m cnts. E dss multplcçã cd pss guwd, dntr d s, um rsrv d bns sntmnts. ;, Prqu lgr é sntmnt ms pró. xm d bndd. Cudms, lgums vê- ;> s, qu fg dsspr qumu té últm ctl d lgr. Pnsms quc c nunc ms rsurgrá ds cnzs. trstz s dsmnch m lágrms, ms lgr cntnu cm cmuncçã srrs. tmp nfrquc, cnsm, gst, cn- «, mt r. Ms lgr, ss c- mnh cm tmp, crr trrs, crr xstêncs, mbr um d u utr nã. Es l ntm, pr muts, nã tnh r- zã d sr, hj xst um mtv pr!> jísí/có-z. E qu lgr nã s prd cm tmp, nm fc pr utrs trrs, nm mr m utrs vds. Está, sm- pr, lá m cm, Dz Vrln m "L Bnn Chnsn": "nts qu pgus tu brlh nív [strl mtutn". E qun, pr cs, v pgr-s brlh d nss strl mtutn? Sm- <> pr, hvrá um strl. Smpr, hvrá um nv strl, num nv mnhã. E, smpr, lmvrá um nv lgr. Pns, nss, ssm msm, vn prtcpn. d lgr, dss mu pv, qu squcu s sus trstss, s sus dúvu.*-, s sus ndgçõs, s sus dfculdds, pr cmmrr vtór Cmp. nt Mundl d Futbl. qu, nu mnh ru, há um vlh csrã qu brg dsr.ns d fm- Uus. Crtns dsbtds rmndds srvm d sprçã, ntr ru msér. nts nã hv dscbrt fls, gsts, rss d nvs lgrs, ns sls scurs, rst dus mulhrs, ns bcs ds crnçs. E hj ts s lgrrm. Vrm, s, pr l d cá ds crtns dsbtds rmndds. rrnjrm um bndr ncnl. D rpnt tu fcu, bnt grnds, lmp lgr. Enftrm pát. E rprtrm ntr s nrm pdç d lgr d Cp Mun. E pr ss, pr ss lgr, pr ss bndr, pl vrd-mrl, p- cpcdd d sntr, d vbrr, qu crdt n pv, msm qun vgt num vlh csrã d cr trst mud. Hj, mun csrã v d nss ru à Suéc, cm pssgm pr tds s cdds. Um mun d lgr prclmd s vnts qu mv rs, rs s vnts. lgr fld. Escrt. Cntd. Grtd. Embndrd. Ppulrzd. lgr sm crtns. Fr, Ns rus. E nã é um lgr d qum jg, d qum drg, d qum, hbtulmnt, trc. E um lgr d ts. Nss. Tu é vtór lgr. rst é Cp Mun, nd lgrmnt. WBWS** Substtur Plítc d Gurr Pl Cprçã Entr Ts s 4t %Â Fr ss é tv,,fx Íf«: Rlz m Sã Pul Encntr pl Cprçã ntrncnl Á? s * - d..,, mprt q,.«sj n. t l..ír.-v- c«*«d» P«* ndpndênc cnômc s pvs subdsnvlvs Z\-" vrs*cpm cm x* Ú ltxu-m m Sã lu, n» ds 38 «. í> úl tms, Encntr pl» Cprçã ntr- ncnl. t l prcwd pl lpulxl Jns : Bslns nt cm prtcpçã d um - rprsntnts snr Mur ndrd, drgnts Mvmnt pl Dsrmmnt nfntl, rprsntnts sndcs pulsts. vrr fns Cls f prtr dc mçft d p s ldrs sndcs flumnn- s. Ttnbén f prsntd un sudçã d ssmblé Lgsltv Est K Encntr, pós s dbts, runã, qun s<3 *.< ;-.- tu n s d sscçã Pulst d mprns, prvu dtvws»--. mçõs um rsntss grl. s mçõs sã drgds: Cmssã rntr d Cmpnh Dsrmmént nfntl, d Sã Pul; s rgnrcs d V Cnfrênc Mundl cntr s Bmb», quc sc runrá cn Tóqu, n próxm mês dc gst; Cngrss rgntín pls Drts Hmm; Pct d Undd ntrsndcl, slctn p s trblhrs pulsts Cngrss p- Dsrmmnt Cprçã ntrntud, s rlzr m Estclm 6 d julh próxm. BESJÇ GEEL Bsluçã grl, qu cnsttu ptfrm sr dfndd pl dlgçã brsllr Cngrss d» Estlm, stá - myww n* wzíy»: «RunrnM* cm Sã Pul, ns ds 2» c 39 d junh, rprsntnts dc rgnz-òcs mlítcs, prárs, du mulhrs, juv. ts, prlmntrs prsnldds plítcs, Mvmnt Brslr s Prtlárs d Pz, Mvmnt pl Dsrmmnt n. fntl c d utrs Mvmnts Humntárs dlsts, fm dc lvr ft dbt mpl ds qustõs lgds àkcprçã n. tcrncnl dsrmmnt, m cnxã cm s frçs pcfsts qu m t mun s unm pr rlzçã Cngrss pl Dsrmmnt c Cprçã nt,*. ncnl, m Estclm, ns ds 6 32 d julh próxm. spct fundmntl s prblms d. bls f d prfund lgçã xstnt ntr plítc d prprçã gurrr é slã subdsnvlvmnt m qu s ncntr nss ps tôd mérc mtn. mblzçã d cnscênc ppulr m dfs d pz, cntr plítc d prprdã d gurr, nã s fz pns cm dnúnc dss plítc, nm msm fclzn s prgs pr humndd qu dl drvm. Trn-s mprtv hj mstrr nss pv qu cus d pz ó cus d ndpndênc cnômc s pvs sub. dsnvlvs, é cus d mncpçã n. cnl brslr, u us nss prgrss» d nss lbrdd, rspt nss str. Prcsms ns, s brslrs, d WÊÊmÈÊÊÊÈmmWmÊmWmm Mçõs rsluçõs prvds quc s ns ssgur, ntgr, cpcdd dc xpnsã nss cmérc trvés dns rlçõs cm ts s pss. Dntr dc um crtér d cprçã cm ts, sm Umtçõs qu só ns prjudcm, prcsms trçr um prgrm d cnstruçã dsnvlvmnt pcífcs d nss trr. Vsms ncmnhmnt d sluçã d nsss prblms cnômcs pl prvtmnt, d nsss rquzs m bnfc nss pv, plítc d gurr fr dv sr subst ld pl cprçã ntr ts s pss. Nss snt, mut pdrá sr cnsgu dc um cnfrênc nvl s Chfs dc Est ds grnds ptêncs Nã crrspnd, ntrtnt, s nss d pz s pss d mérc Ltn prpsçã d um dsrmmnt unltrl qu cn. tuss dpndênc d nsss pss á plítc mltrst d utrs. dsrmmnt unvrsl, cmçr pls grnds nçõs, é vdntmnt um pss dcsv m fvr d sgurnç bm str s pvs. s dspss cm s rmmnts tngm í. vs nmgnávs bsrvm rcurss h. mns cuj mlhr srvnt str n csfrç cnstrutv d pz. Esslt cm um nsult própr d. rlt à vd s hmns prprçã d gurr cr ngnhs nuclrs, msm ns- fs«d xprmntçõs. Qum cnfr rs, já qu, n dzr d tnts sábs, stã nvnnn nr, águ sl m $ quc vvms? p prpgnd d gurr dv sr cnd- nd cm íun tnt à cnscênc s f hmns, r lusv prqu l s,: mrlr- n díc çã ( psclg nn.ü, -.r- vs d lt.. :" ê brnqus qu fzm Ú plg d \-j.énc. É Kclmàns rspt às cnqusts cn- Ú üfss d nss tmp, qu dvm prtncr Ú tôd humndd nã um mnr 0 gurrr; dsnvlvmnt d psqus, É prgrs.su ds r: ::çõs cntífcs nã É pd. sr prdu qusròs m " v grgçã s ps. dc gurr, ms, sm, n xprssã d ms mpl cprçã ul. é turl. 0 ds- ntrcâmb culturl, rtístc prtv 6 um ncssdd pr cd pv dntr rspt às trdçõs ms purs p d cultur c d rt d cd pís. É nvés d pcts rgns grssvs, á qu xgm cssuçã d bss. m trrtórs É lhs prmnnt vlçã d sbr- n s pvs mns dsnvlvs, n nvés d blcs qu s prprm pnr u gurr, p cm prsstnt scrfíc ds lbrdds 0 bm b- s pvs, qurms qu cpc- Ú rçã Uu»uUcll sj c...u ft bs ds v-.gns rcíprcs, n rspt à n. tgr trrtór s nsss pss, d 0 nã ügc.éc us ssunts ntrns, nu ns- É s lbrdd sclhr s nsss próprs cmnhs pr futur.. <..-" ; Ú ns msm cs. utr subsdár dn Bnd nd Slmr cruz. brçs, cpr qu-» gvrn lh frní!ç..,fnr8, P» vndê-l publc. TVDDE DESNEST Dnunc sr. Gbrl Phsbb tvdd d ts mprôss cn0 slmplsmn-, W» 0 dsnsts, lém d0 qu cntrárs s ntrsss ps. Hstrcmnt, sss m. prsns s têm prvt dl ncúr s gvrn». ssm, Lpldln Rlwy, nd n mpér, s-, tundu sus trlhs trvés Est R Mns, cru buc d0 cfé, nqunt SS Pul Rllwy fz msm c n Est bndlrnt. s prts brslrs srvm d funl pr nd s scvm s rcurss mnds pr s mtróps strngrs. Esss vs d pcnuçã, d nr. t sul, stvm smpr m mãs strngrs. Nã hv cmuncçõs trrvkírlw ntr ns dvrss cntr nrlnl dc pr- (lucl, ps 880 n ntr» «uv / pltlcn ds mprõ s.s nnculnàrls du srv çs frrvlírl. Só mult tmp lpl s tblèct cs ntcrcmunlcçfl ds dvrss zns hrnullrs prduçã cnsum, pr ml utmóvl. nstru mnt trnsprt cr, m rclüçl á strd d fr. r mprópr pr substltulr trnsprt frrvr, m turmlnds clrcunslãncns. Em nv prt, sr. svl Llmn bsrvu qu trç dsss strds dc frr smpr bdcm dsígns (lunulsts, "FT" MLGRS Prssgun, bsrv sr. Gbrl Psss qu n&c bstnt sss fts nd hft qum prsnt cptl strngr cm "ít" mlgrs. Há psss qu s jlhm dnt cpt strngr, cm s s trtss d um nv Bzrr d ur. crt, prém, é qu cptl strngr ntr n Brsl rgr, s, sujt un lgslçã ãtr«vés d qul ss ncrpr á rquz brslr. Em prt, sr. Sérg Mglhãs bsrvu qu s. tms vn, m lguns c- (Cndu n» Pg.) h..~ <5r*/JL, drplííct* MRÍÂ D GRÇ í s nz hrós d Tç Munu tvrm s lvs d sssã d ntm. jjscurss mçõs lvrm plnár júbl ptrótc qu scd pís du pnt putu. lur cuu usnt, u pur utru, rp-sntuutt pr m mn. guü punnu- ü dput. prsdnt *«.z, rsunn u un rqurmnt «l trnscrçã ü ücuucns ns ns, í urguu dscursr umumní, sgtn u ntcr sb pm u vs d ntrprtçã rgmntl crv prmunc dsprc d Cs, ul srt d yrüru Dulc uugms, qu v. s cmprmt d. fndr m su lut cntr prft Ngrã d Um. # tmbm d lbrdd rád. VER JG ÚLTLM CRTD sr. Vr d Ml quó<; ts s rprsntnts fdrs PSu bn s ncntrm m Slvr m mns tvdd plítcprtdár nsts ds qu nlcum Cnvnçã sttlu, mrcd pr d 4. nqunt x-dr d Mr p*cu*c umntr u su c d Drtórs ívrvs su cnddtur, tr. Uvr Brt, «Trtus». pcncr cnnç gvrnr Bbn, trn.slncsmnt p su próp. cnddtur. ps.çá J PTB prmnc cndc- Sr. fns rns dvrá rcbr hj u mnhã rspst sr. Ernn mrl Pxt à su prpst d sluçã d crs crd n UDV pl Crv trvés d rtrd d cnddtur Gtúl Mur, pssvlmnt tmbém d sr. Rbrt Slvr, prsntçà d um cnddt d cnclçã, sí s ds íôrçs rmds. Três frm.s nms prstns pl ldr d UDN xm chf pssdst: Pul Trrs (crnl Exérct), Jv Brgs (d rnáutc), c Lúc lur (Mrnh). Cnst qu JK, ntrss n lnç ntr PSD UDN flumnns, cm pn. t d prtd pr «pcf. cçã» prcnsd trb. lhãd ns bstrs p sr, Mglhãs Pnt, str tv tn cnvncr sr. Jã Gulrt d ncssdd d rtrd d cnddtur R. brt Slvr, pm d dscórd ntr s s prt! gvêrn n ár fdrl. Entr s udnsts flumnn. ss d Câmr Fdrl rr» sã s qu crdtm n x. t d jgd rquttd pt* l sr. fns rns, cln. - msm bstnt rgí nu.. DNTN CELH V DENUNCR NV? TRFCNCS D LGHT Sr. Dntn Clh pssu cm sus mãs grnd nú. mr d pçs c òcumnts frtmnt cmprbtórs d mns ldrr ms um qu Lght vm prtcn cntr s cfrs d Nçã. Trt.s s mpréstms qu tm bt gvên fdrl, jurs d 4, 4,5 4,2%, qu í mrt d ru Lrg trnsfrm mdtmnt m mprés. lms às sus subsdárs ncns jurs 8%. dt rn ntr s jurs qu pg s cfrs d nçã -, qucbr prfz lt nul d rdm d cntns d mllkõ d cruzrs. Sôbr ms ss trfcn sr. Dntn Cclh. gurd rspst um rqurmnt d nfrmçõs prr snt m mrc dst n. Dsnm sprr s n frmçõs slctds é qu prtnd, gr, cupr trbu prá dnuncr ms êss sslt trust cndns. prsntr um prjt cmlnn pns té d cd pr ts s nvlvs n crm. RDEM D MÉRT SNTS DUMNT PR JFFL mnhã, m slndd qu s rlzrá n Slã Nbr Gbnt, Mnstr d rnáutc ntrgvá sr. Jsé Jffly rdm Mért Snts Dt mnt qu fz júz pr r vnts srvçs prst Frç ér Brslr U\MUUU ÍSS»PJj»M»«Pjgg»mffjgp PREFETUR CRC GUÇ LUT ENTRE PTB E PSS s dfculdds d JK pr cn*nôr nv unsté*.. d sus snhs ncssdds psàj pr sgunpln nícs lut surd qu s trv ntr ó s,c prt gr nçã Vc-prsdnt m trn u Prftur Ü trt Fdrl. sr. Jã Gulrt, nss stmul p< sr. Lutr Vrgs, rvndc ndcçã sucssr mbulv- Ngrã «l Lm. Sr. Ernn nu..] ". xt, pr su vz, dcd sc trvssr pr lóv p nd pudr n cmnh d Jng, nã prtndr brr ld tã mprtnt psçã u PSD, dspst, su ucssí. fr, u qu cnst, scrfcr sntór mn ugu pr «.-...ddtá- Excutv crc. Fl-s, tmbém. pssümdd d surgr nm Gnrl Mnds d M. m cnddt d dfuc ás Sjx, ««4 m > H í 5 ps -l l (T nd à dcsã d Cnvnçã PSD, mut mbr sr. Jã Gur, írmmnt,.nu mntnh m quçã prblm cnud ptó. pr. Cnst qu, n cs d cnddt prsnt p Cnvnçã pssdst nã cnqustr p PTü, cnddtur u sr. Jurc Mgnás pdr surgr D bs d um clgçã uün. PTB-PL-PR, D qulquw. frm, pr sr. Vr ut M Cnvnçã d! srá su drrdr chnc cm cnddt S REFRM MNSTERL Fc s rsstêncs uutcutds qu ncntru pr cncrtzçã d su pln d rfrm mnstrl ttl (cm xclusã ds psts mltrs), cnst qu JK tr d dt pr nã dt, cnfrmn.s m substtur smnt lm s mnstrs Fznd Extrr, êss pl mbxr Frncsc Ngrã d Lm, s ttulrs Súd Trblh. Pr Mnstér d Súd é td cmu crt d sr. Mr Pntt, cnddt PSP cm p PTB. Pr pst Trblh xstm s cn. ddts: Rômul d lmd qu, cnvd, vcl cnd m ctr pst spclmnt dfícl nst fs pré-ltrl, c sr. Hug d Fr, cuj rgrss d Gnbr stá sn spr pr s próxms qutr u cnc ds Murmur s ns rds plítcs qu JK, nã tn pd btr prtcpçã d UDN n nv mnstér qu sprv pd cmpr dsd já, chu ms prudnt trnsfrr xcuçã d rfrm ttl pr dps ds lçõs d utubr, qun n smnt pdrá cntr cm p prtcpçã d UDN, cm tmbém j trá ft tstd xprênc * qu submt s nvs mnstrs d Fznd Extrr SUCESSÃ FLUMNENSE E FRMUL RNS j rvr-*-«ftm:~

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse PLC PRENDE Q.UEM UMENTE CFEZNH Edçã hje: 12 PÁGNS 40 Centvs ML PRMÇE S FESTS N PREFETUR PGN 12 DE HJE Pgn 3 P^. 10 %. m PGN 12 Funddr : J. E. DE MCED SRES MNSTR D TRRL FVR DS RNCÁRÉ0yí L «t* - &à ff Qunt-fer

Leia mais

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia - rr Ç^^^í^TJ^rí-Jí^íÇ? -rí ^s«- - -JX^Jü--/ ^ Drr Là LL í Crr -y-r--~-^ --/---7 kww^j à ^WÊÊ ãt r h JXrJXT XX 3Nr^ Ü Gr DURT FLX ^w^^^^^^^^t^^^^^ ^P 773Ê NT í d) (D r - < RUCÇà Lrg d Cr x 3 NTRNCNL rvçs

Leia mais

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8 > >~i... V.í. n n Vrdrs ü hriznt Vir Pdir Encçã d Frç Luz n» XI # Quirt.Ff.r, 7 dt Mi d 958 ft N.» 2.406 &iw\ wê }Mki _ty«??nn0/ff?l^s5ffminj QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE DIT INTERVENÇÃO EMPRÊS INSUSTENTÁVEL

Leia mais

História da história da

História da história da Hór d hór d duçã n Brl: um blnç prév nár 1 Drmvl Svn Crdndr Grl d Grup d Eud Pqu HISTEDBR Unmp. Cmpn SP [Brl] drmvl@ pq.npq.br 1 Inrduçã O m d nfrên f frmuld pl rgnzdr d Clóqu qu ndrrm nvnên ( ndd) d brr

Leia mais

Histórias em quadrinhos

Histórias em quadrinhos d: 10.5585/ES.n27.3498 Hór m qudrnh n pr d prndzd: d r à prá Cm n h lrnng pr: frm hry pr Rbr Elí d Sn Jrnl, m durd pó-durd m Cmunçã ECA-USP; V-rdndr d Obrvór d Hór m Qudrnh ECA-USP; Prfr d El d Cmunçã

Leia mais

PMI 2014 NEWSLETTER JULHO

PMI 2014 NEWSLETTER JULHO PMI Rio Grn Sul Chptr PMI Rio Grn Sul Chptr Plvr Prsint Quris filis migos! Nst Nwslttr é possívl compnhr o sucsso mis um inicitiv vnto priódico PMI-RS, o Projct Mngnt Dy PMDy. A primir dição, focd projtos

Leia mais

São Paulo Sabbado, 26 de Agosto de 1933, iü85111.11 tip 11É m pi JORNAL FALADO DE BORDO GOVERNO E SUA COMITIVA

São Paulo Sabbado, 26 de Agosto de 1933, iü85111.11 tip 11É m pi JORNAL FALADO DE BORDO GOVERNO E SUA COMITIVA i i-aw.imw*.»! 7,,-j,,-. ir.-;y «twmkrwymrri^^,-,.-^-.. Ji-j»^ p^ r^^ 1a^ B«.^rip,ifij.vj:m»j./^iW;:;--í«íifc.JW«í

Leia mais

Como agregar valor através das pessoas.

Como agregar valor através das pessoas. FACULDADE MACHADO SOBRINHO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS ENDOMARKETING NA ERA DOS SERVIÇOS: Como grgr vlor trvés ds pssos. REGINA STELA ALMEIDA DIAS MENDES Juiz d For Novmbro

Leia mais

MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO

MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO ESTRATÉGAS MUNDO MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO Dptmnt Dfs s Ests Unis stá pmvn çmnt munçs m su psquis, uzin ênfs n snvlvimnt ms invstin mis m bilgi, ciênci cmputçã, ciêncis sciis. Zchy Lmnis, it psquis

Leia mais

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA INTRODUÇÃO A ppst d gnizçã cuicul nsin médi p ás d stu - indicd ns Ditizs Cuiculs Ncinis p Ensin Médi (DCNEM) Pc CEB/CNE nº 15/98 cntmpl

Leia mais

para a pesquisa Menga Lüdke*

para a pesquisa Menga Lüdke* O pf u fmçã p pqu Mn Lüdk* *Pó-du m Sl d Eduçã Unvdd d Lnd [Rn Und]; Pódu m Eduçã [vlçã d Sm] Unvdd d Clfón [Ed Und]; Pf n pó-duçã PUC-R. mn@du.pu-.b, R d Jn [Bl] E x ún nçõ d um nvçã b lçõ n pf d duçã

Leia mais

O Impacto do Sistema de Excitação dos Geradores Síncronos nos Relés e Sistemas de Proteção

O Impacto do Sistema de Excitação dos Geradores Síncronos nos Relés e Sistemas de Proteção O Impac Sistma xcitaçã s Grars Síncrns ns Rlés Sistmas Prtçã Gabril Bnmuyal, Schwitzr nginring Labraris, Inc. Rsum Os grars síncrns pssum is tips limits pracinais: térmic stabilia. sss limits sã nrmalmnt

Leia mais

CLASSES GRAMATICAIS: SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DA MORFOSSINTAXE

CLASSES GRAMATICAIS: SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DA MORFOSSINTAXE MÁTHESIS 10 2001 259-286 CLASSES GRAMATICAIS: SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DA MORFOSSINTAXE 0. Ns us últims écs o conhcimnto sobr língu portugus rgistou vnços muito significtivos rltivmnt o qu nts s possuí

Leia mais

WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY

WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY WEB SERVICE MODELING ONOLOGY Lil Witzl - lrtin@uf.br Jlin ClixtJqui - jlinclixt@yh.c.br AnPul Rl Pintl - rintll@htil.c Fdrl Univrity f Prá PBx: 101 - Zi Cd: 68507-970 - Brzil Abtrct. Infrtin rtrivl by

Leia mais

ANDREI MITSUO DE BARROS NACAGAWA TUTORIAL ORACLE FORMS BUILDER

ANDREI MITSUO DE BARROS NACAGAWA TUTORIAL ORACLE FORMS BUILDER FNDÇÃO D NSINO RÍPIDS SORS D ROCH CNRO NIVRSIÁRIO RÍPIDS D MRÍLI NIVM BCHRLDO M CIÊNCI D COMPÇÃO NDRI MISO D BRROS NCGW ORIL ORCL FORMS BILDR MRÍLI SP 200 2 NDRI MISO D BRROS NCGW ORIL ORCL FORMS BILDR

Leia mais

1 A ELE A GLÓRIA 2 AINDA QUE A FIGUEIRA 3 AO ERGUERMOS 4 ATRAI O MEU CORAÇÃO 5 DEUS É BOM 6 EM ESPÍRITO, EM VERDADE 7 EM TODO TEMPO 8 EU TE QUERO

1 A ELE A GLÓRIA 2 AINDA QUE A FIGUEIRA 3 AO ERGUERMOS 4 ATRAI O MEU CORAÇÃO 5 DEUS É BOM 6 EM ESPÍRITO, EM VERDADE 7 EM TODO TEMPO 8 EU TE QUERO 1 L GLÓRI 2 IND QU FIGUIR 3 O RGURMOS 4 TRI O MU CORÇÃO 5 DUS É OM 6 M SPÍRITO, M VRDD 7 M TODO TMPO 8 U T QURO 9 LOUV 10 LOUV TI 11 MIS QU UM MIGO 12 M DLITO M TI 13 ND LÉM DO SNGU 14 O LÃO D TRIO D JUDÁ

Leia mais

ADENDO SERPRO - TÉCNICO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ROBERTO VASCONCELOS

ADENDO SERPRO - TÉCNICO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ROBERTO VASCONCELOS ADENDO SERPRO - TÉCNICO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ROBERTO VASCONCELOS NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA REGRA DE TRÊS Exste dos tpos de regrs de três: IP, se te que hver proporção nvers. sples: present

Leia mais

Problemas. .-. o número de pontos indica o nível de dificuldade. Medindo Temperatura

Problemas. .-. o número de pontos indica o nível de dificuldade. Medindo Temperatura Prblems.-. númer de nts indic nível de dificuldde Seçã 18-4 Medind Temertur d rblem. 1 Dis termômetrs de gás vlume cnstnte sã cnstruíds, um cm nitrgêni e utr cm hidrgêni. Ambs cntêm gás suficiente r que

Leia mais

Zoneamento Agroecológico do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS

Zoneamento Agroecológico do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS 181 ISSN 1678-0892 1517-1981 Dezembr, Outubr 2000 2011 Znement Agreclógic d Municípi de Dis Irmãs d Buriti - MS ISSN 1678-0892 Dezembr, 2011 Empres Brsileir de Pesquis Agrpecuári entr Ncinl de Pequis de

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Projeto Retorno - Avaliação do Impacto do Treinamento, no Exterior, de Pessoal Qualificado Bibiografia Comentada

Projeto Retorno - Avaliação do Impacto do Treinamento, no Exterior, de Pessoal Qualificado Bibiografia Comentada Projeto Retorno - Avaliação do Impacto do Treinamento, no Exterior, de Pessoal Qualificado Bibiografia Comentada O PROJETO RETORNO foi uma pesquisa nacional sobre educação superior no exterior, realizada

Leia mais

Notas de Aula de Física

Notas de Aula de Física rsão rliminr mrço 4 Nots ul Físic. EORI CINÉIC DOS GSES... UM NO MNEIR DE ER OS GSES... O NÚMERO DE OGDRO... GSES IDEIS... rblho com tmrtur constnt... CÁLCULO CINÉICO D PRESSÃO... ENERGI CINÉIC DE RNSLÇÃO...

Leia mais

Encontro de Liturgia e Canto Pastoral 2010

Encontro de Liturgia e Canto Pastoral 2010 ncontro de Liturgi e nto Pstor 2010 ucristi, Pão d Unidde dos iscípuos Missionários ic conosco, Senhor! oordenção: Irmã Míri T. Koing oborção: ndré Zmur Loc: t: ÍNI 2010 Nº Títuo Pág. cohid eiz estou...

Leia mais

GABRIELA AUGUSTA MATEUS PEREIRA ADRIANE POZZOBON VERA CRISTINA BRANDÃO DINIZ DE OLIVEIRA ANATOMIA NA PRÁTICA TESTES ISBN 978-85-8167-020-1

GABRIELA AUGUSTA MATEUS PEREIRA ADRIANE POZZOBON VERA CRISTINA BRANDÃO DINIZ DE OLIVEIRA ANATOMIA NA PRÁTICA TESTES ISBN 978-85-8167-020-1 GABRIELA AUGUSTA MATEUS PEREIRA ADRIANE POZZOBON VERA CRISTINA BRANDÃO DINIZ DE OLIVEIRA ANATOMIA NA PRÁTICA TESTES ISBN 978-85-8167-020-1 GABRIELA AUGUSTA MATEUS PEREIRA ADRIANE POZZOBON VERA CRISTINA

Leia mais

Determinação experimental de condições cri ticas de transferencia de calor em convscçao forçada de água ã baixa pressão, em canal circular.

Determinação experimental de condições cri ticas de transferencia de calor em convscçao forçada de água ã baixa pressão, em canal circular. 324 INSTITUT DE PESQUISAS RADIATIVAS UFMG-CNEN Determinaçã experimental de ndições ri tias de transferenia de alr em nvsça frçada de água ã baixa pressã, em anal irular. FERNANDES, M.P. 1973 T UNIVERSIDADE

Leia mais

CD Padrinho do Povo. Bendito o povo reunido em Seu amor! (Caderno de Partituras) Letra e música: Ir. Miria Therezinha Kolling, ICM

CD Padrinho do Povo. Bendito o povo reunido em Seu amor! (Caderno de Partituras) Letra e música: Ir. Miria Therezinha Kolling, ICM Pdrinho do Povo endito o povo reunido em Seu mor! (rno Prtiturs) Letr e músic: Ir. Miri Therezinh Koing, IM presentção Irmã Míri Koing, d ongregção do Imcudo orção Mri. Quem não conhece?... Um pequenin

Leia mais

P Á S C O A. 1. HOJE É DIA DE FESTA Abertura ========================== j « Vem C ˆ «. ˆ ˆ ˆ«««« res-

P Á S C O A. 1. HOJE É DIA DE FESTA Abertura ========================== j « Vem C ˆ «. ˆ ˆ ˆ«««« res- ix 1 P Á S O 1. HOJ É I ST bertur L.: Mri Pu Rodrigues M.: urivdo S. erreir & b m 4. œ J Ó R.: Ho e é di fes t e e gri! Vem cn tr, & b. vem cn tr: é fes t d res sur rei ção! Vem cn tr, & b. Œ _ vem cn

Leia mais

Body mass index cutoff points for evaluation of nutritional status in Brazilian children and adolescents

Body mass index cutoff points for evaluation of nutritional status in Brazilian children and adolescents 001-7557/06/8-04/66 Jornl Pitri Copyright 006 y Soi Brsilir Pitri oi:10.3/jped.150 ARTIGO ORIGINAL Boy mss inx uto points or vlution o nutritionl sttus in Brzilin hilrn n olsnts Vlors rítios o íni mss

Leia mais

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00 Ações em tesouraria - Reembolso Situação em que a empresa ou a companhia adquire suas próprias ações que estavam em poder de seus acionistas, por dissidência ou outras razões, (Reembolso, art. 30 da Lei

Leia mais

AS CRIANÇAS CANTAM. Primeira Eucaristia e Celebrando com Maria. Pequenos Cantores de Curitiba - PR (Vila Verde CIC)

AS CRIANÇAS CANTAM. Primeira Eucaristia e Celebrando com Maria. Pequenos Cantores de Curitiba - PR (Vila Verde CIC) S CRINÇS CNTM Primeir ucristi e Ceebrndo com Mri Pequenos Cntores de Curitib PR (Vi Verde CIC) Regênci: Ir. Custódi M. Crdoso, CIIC ÍNIC Primeir ucristi Jesus, meu migo (Ir. isbete T. do Prdo, CIIC) 1.

Leia mais