assassinio do dr. João Pessoa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "assassinio do dr. João Pessoa"

Transcrição

1 trrs cbbscfrvlmnt stuçã cbnz stnd s ptêncs dspsts gr pr cbr cm bndtsm n ntrr d Chn»ftlvt<s^^ lll s prárs txts vrs lclds frnczs cdrm dhrr á grv prtst cntr lt grnt scl >VVVVVVVVMM>^M>^^ : :_ m pr vuvuvx^>v<vv< Nà rgã cntrl d Jpã s nundçõs têm cusd nrms strgs rêgstrnd^s mrts snd struíds ms ml css ssssn d dr Jã Pss CRVES CNTECMENTS EM RECFE? hntm putd cccl Pgurd qu dz tr fugd ás prsguçõs sus dvrsárs nfrmu sbr scns xtrm vlênc qu f thtr Cmpn Grn ssm cm utrás cds d ntrr Nst ultm ld dvrss css cmmrcs trm sd tcds sr tcd Jsé gr tv su rsnc mut dmnfcd m Cmpn Grn nd stã qu ntr s rfugds s srs Svrn Rbr ut Lm Enés prm d ssssn d prsnt d Prhyb qu cntm ccrrhcls mprssnnts d ntrr Dssrm lls qu m Jzr frm dmnfcds phrmc Js: Fll Lunln cs cmmrcl Juvntn Bptst Htl Slmã ÉC0S D REVLUÇÃ BLVN CMMERCL DESBEDÊNC CVL PRMER VÔ BRSL BLÍV NND gnrl Kundt ch Rsstnd ás rns p Prjá rgrssu hntm qué Blv sffrrá s lcs s ncnlsts cnsqüêncs d cm frm ps tcds munsm snd prss Ptl ; ; v > Mllnd 2 (U P) gn utrs lrs rl Kundt yòltò rqulp 0 st cptl t úm ds ms vtds fn grphls d mrt rprducçã Crvlh prsnt d Prsrs sus drts d ultm pnhd n d d tr hyb Scçã Unvrstár d gcdl pl phtgrph Plrck Prtd Dmcrátc d Dstrbchrl crmns cnf S PUL 3 crrspnfrl pl prmr vz Mudnçd nm d ru ct h bslvçã rund ps d mnstrus t nt pl tlphn) Jã T Nv pr tntd Rcf m qu tmbu Dr Rcf2 TM) bchrl rcbu Ncnl? n su pst égrglò prsn ngus ttnr ás slctpss r_fsè_ffl< / : Bmbm 2 (ssctd Prss) Jã V \vvv_v Durt Dnts clrnd ssssn d t d Prhyb frmul vh çs ds jrnlsts gr á nt nfrm cm mmbrs Ms d rprsntnt flrá prsnt Jã Pss cntnu qu mnt prtst cntr fct ndm prtmnt d qurtl jróf 2 (l B) ru Prjctss qund rgrssr mnstrçã ncnlst ft çã dznd qu s trm Nv gn d cultur d Brsl Üntéd Pr d Drby gsnd ptm std _s mudr nm d Rcf dqull lcld prhlblsnrld m Rcf grvs Cnslh Dlbrtv rtér pár rlnclpál su ntrtnt qu s m sbdênc crscntu Pss dá plc tntrm pn çã cntcmnts pr csã n Eurp crmns rcb frqünt Jã sntd publcr prp í crrm bx Td cmmrc d Prhymnt s sus mgs é crrll Nss xpsçãsbr bscntcmnts trr h ár prhlbld ds fr cmc l rlzd cm s qus cnvrs ssgnds cbrts pr cntns b fchu m trbut blvns crnd qu Blv ts sndfrds m vrtu glnrls m prtst pl ssssn d nmdmnt sm dr m dé sslgnturs sffrrá s cònsèqunòls d cm crg dj plc st mhmngm V nr ndc rrpndmnt! munsm prsnt Jã Pss sbr vã Evluu nhã Jã Dnts cnf n u b cm2 Prhyb plc prcurnd dstm) slvlçã Tvrs gvrn prnu sr Vlmrcl st cptl cóm xcms mnfstnts prsr pns pdrs phr sr dãs Brmus bhl Ptl prsntm xrcpçã Um cptl prnmbucn Prhyb 2 ( JB) mcs cnsrvus durnt td Cngrss Ncnl Pnprgu ms vlnts trvã vluu sbr Tvrs dá smn fchd m hm s prgrsss d Brsl p cntnu plcd pr tnd cntr pv />íí^ííí^ ndn; Pndlt Mlvy prsvv scós cr várs xnd Um putd stdul prngm á mmór d prsnt Trbprçs cvllr rs crrspndênc f frms qu huv vjã Pss hybn qu fugu cm ó rçht nt dmscmmssã Cnfrêncs qu lh qutr lrs d gnt Jsé Prr qu s vd cmmrcl d Estd rs mrts dvrss frds Rcf 2 TM) plcrup d crp m stv ssm prtcmnt pr ct prtuguz v fzr cmpnh sbdênc cvl mnt st cd cntnu sn ncntrv ntrnchrd sbr R S Pul pr s hvrm rcusd ds putd d ft pr prçs dè cvllr çu Nv» St fz crrd lysd durnt td ss tmp 20 mnuts té ultm hr qu n j Ntl 2 ( B) Rn prém clm nnh trt qu duru nutlmnt V BH Hrzót ccc Fgurd prtu pprsr s mnfstnts; Crc tnt utr nã hv nfrmçõs r Rcf Ess cvlhr ch ncnt s tnd vrfcd ns cntr pprlh Dtrs msm s ncnlsts stvrm P) Drmnt 2 prlrlsts sb (U últms ds smvs sgurm qu cm vs rup d crp pr \ tlm Tvrs sbçm pstvs rspt Nã só tnd fugd prssdmnt ^^^ l B^ H_ÍÉ 8 clr tds n ru á ntrd d brr Lsb r publc t_íí prr nv m Rcf ç0sd sr dãs Brmus d cmmrcl d cd durnt nã rcbms tlgrmm qu nã lh u tmp pr t F rncd ctvd lguns tqus fclmnt rplmulglsts lds pl s trps d nss crrspnnt n mr qulqur prvnc PrhybJ 2 (DTM) Sgu znd mrvlhs sbr pr nt; prt ss tmp sb ds cngcrs t dspsts msm sjss putd ccc cntu crm pr Rlf crc tnt grss d Brsl nnunnd chuv nctrm ffnsv Rcf cm s gncs n ss lrmnts d ntrr prutmóvs cnduznd fmíls Rcf 2 TM) s rvóthntm r D Tllk v rlzr cnfrêncs nsnh nt ns mndrm hybn tss rncrm su ct vd Dprdçõs pós prtd qu l vã lvr su ultm qué t cptl sbr R; Sã Pul gurdd m cmmmrçã ; BBHP^^^^^vV F^B j rspt us mrt n Prhyb grn prs rmr brd d dó crp ntávl lr ncnlst B nt Jã Pss Bll Hrznt Hntm çmmuncçã Rdrgus lvs Nst Bmcptl s htés stã m Msrcórd náqull Estd dá G Tllk qu mrru Rcf 2 ( ) s msntl 2 (: B) nfrmçss chs chfs plítcs d ntcnt d sslt qu f vct920 ss hj rlzds n mtrz d Durnt m ss lcld pr gru qu rcbds d Prhyb dt rr psss grds v nv mnstr d Hs bm gst 2 Rcf B) _ ^ t ( B Vst pr lm d prsn td nt nã cssu rmãzm qu mmntqbpôs prt rs cds qu vrm gulcngrss rgnzu á prsprjá trrnd n Cmp ds ffnss hmns duznts p Em cm Jã t Jã Pss frm mult cn r Rdrgus lvs cuj d d rá d crp Brsl prsnt n ds rfrd prtnd sã cm mnt prstr à su hmngm ppulçã lcl stv prpnh crrds blvn pprlh fcu xpst crp m vntd tndrcbd s tcr Pss multdã prtcu lgu ã mmór d mrt rs Ghwpttl n cr hntm rgrss m bx Durnt s cts rlgss brd ms prdçõs frç d dò r spdrsè d prsnt Jã ts crrd trt Vngurd á spr d prmr pár blsmd crmd f Tllk pr lg scunlntrvlu p Exrct grup ssu tttu prvc Pss s rvltss fugrm m Prss) crçã d brr cmmrcl dr pr cm plc qu l Mdrd (sscftd zrpr p r L Pz pl Plc clm s Vrs psss stqu pr nn bndd nã ms pprcnd dd s chv prrhntr rm rs cbrp f vld rstblcu mnstr d Hspnh n cnhcd pl nmnçã cmpnhm crp nchm cmqu psss ás utssuds frts hvnd s utrds rslvrm n Syndct Cndr m cmbl vã d Syndct Cndr:; rnt s rnvvm cn rcbsp Rcf prbrsl sr ntôn Bnltz qt Ár d Frt rds plcs prsnts dn r crcrr lguns ndvdus qu Prhyb2 TM) brnçã cm Llyd ér Bl crrspndênc pr Eurp mj»m pst é rcnduzd Rdrgus d m rsultd pqun tnnt ncbçds_ Jã mnfstnts lg sslgnlds s hbu cm snd vnhm lvb d d vpr cmmrc quhv crrvn L Pz cb dr sguu n 6 fr Snts pl blburd n ntrr d tmpl d sus lnsufldrs sss prdçõs sg té R Jnr qu Já xrcr vrá spdrl r Hnss Mht prsn nc prmr cmmr pqut rápd tln DuU Pss prts hntm â trdllp_ v plc rcbu ntã nh cnm d f Um Cbll ; d rcbn crp cmpnhnd f m Sntàndêr chgd d nv R s d c prsntr pr Eurp snd ssm d Cngrss pl d cmmssã té cnsguu rfrç qu pqun brr smnt pôs prtrcf 2 TM) rcbls tmbm tcd pl multdã nt Jã Pss b putds d nstrucçõs fm sgur Bmbm chgrm ás prxlml Pr ss ò Syndct Cndr trnsprtd L Pz átê m brv rstblcr rm cldu Rdrgus stdus Vlls Brgs Mulvs pr p Rcf prhbu qu íss lnçu mã dé ds ds sus m brd d vpr ná csdurnt cnfusã fcrm í d dum cnm ncndd rlcl Mrs drs Gus P jí}f;b R Jnr tmr ds d frt ps d ml lhrs J võs: üplímuü t tlântc m 2 2 dfu rds ds sldds plc Sul ft lg d prsnt P crg Prjá qu sírm Vfl cmp vnd chgr n Eurp Cntrl d Júl Rphl lvr pss (Bu d íhpj!v rr ; s ns xéqus qu frm qu trs ppulrs qu frm spcr _ fr 30 d m ms u mnb 5 ds qu»! í Snthgj âls Gms Gllvn plc cdu n& prmttr db ffnss n rds pl ssstênc Publc Mrt m cnsqüênc d clbrds m suffrg d lm CdÍ 2 ( lj) Rdró PsSò Murll Lms mz pssd ás 040 sgund cnsttu rcrd grnmnts ps dá sld d d llustr stdst lludd ár prntc d ssssn d Prtugl ntrd n Gm pns utrs psss lvs pv tcu un lém pár SÍ0 Pul n átrrrár vntgm pr publc n Nã f pssívl s msss clbrds n c Dr d Tr ctnmn drlgus mbrcr tqu srgnzr b trfg s fs 2 hrs d tr cm du Blív prsnt Pss su d gvrndr stblcmnt cmmrcl é ds s crs fnr lsã ss tnd pltc mndds rblld v >3 hrs 20 pr Cmmndu y8 sr F W ncntrnd mnfstnts Cnm Bcs s úncs qus pt prnmbucn funrl d chf d Excutv Hmmr cmpnhd pl v tj!m d Dcs lmbr qu S _èv; chvm brts csã mnuts d t Prhyb B) pr brrd (À pr prs ém pssgm pls strngr clnl n Prhybn m nr crplts Rcf 2 ( B) Est cnsqunc trtsm nã tv gul prcdmnt Dcllrm nvmnt âs 3 dr Fòntnll cõrtéjò fúnbr trrms cnslhrs s srs frç rlçã plc c 500 Vrm mut cncrrds s ms mr prvcd pl ssssn hrs rnd plü Sã Mnl Crrr vn Clusbrch Kr : Prss) Lsb (ssctd ncndu cs dè Mll multdã Jul Slv Rs s cntctchã pr sprr ss clbrds m ntnçã d d prsnt Jã Pss n chgrm ás 5 hrspr Erlr snd mcnlcb s srs rcbsp : Rcf llgu cmmrcl qubru tud qun Prfundmnt sldr fm dé; nnullr cmpnh mnts n tnd nst cd srm n Xvr Grpss Álvr Nuns prsnt d Prhyb q r grn mg cb qu sr Jã Pssr pl t ncntru n cnm n n strngstásnd crmnls ft Rlzrms qü mnhã 3 ás 430 rnd rdtlgrphlst Frnz Nthr fllcr n cd Bnnrs tc Plítcs muts ms nucptl d sr Ptl spct Bntrnnts D vlt trrssgm f Cpll d Hsptl d Cntn sr Trtuln Cruz Mrqus r cntr s mthds dmlns trs lrs chgrm run pr Trs Lgs n chgndr d Tr mhrqu d crp f c ncmmndds pls bh cnhcd prprtár dqull tgs rcrd prhybn d âs hrs ncntrnds ft m vté hvnd su trtvs clnls : Slv Rs prtuguzs; tmbm rm 930 n M rgã rms s qu stvm c cm vã Vngürd d qulpgm vstd scrtr rs d turm n mcnnt Jul MllMtrz Sã PuPrhyb 2 TM) c Scd Ncnl Ggrph crds u tds trz ds fgds Llyd ér Blvn qú pr d Justç d Estd mrt r d sr Lndlp sspcts m Um ntr prsnt ftr prmndrá vã Blnu fcu ncmmndds pr Pr c pt n d l S Jsé dèclld su Z pr Prhyb prttnd TM) tv cmmmr putd frl Pss cm clã d mbrqu d crp d fundmnt sldr prcssã sclçõs ps pr nllty ph 30 L Pz sguu v Cch n ntrr té sgund rm lr d bncd prnns Um tlgrmm d brv úm hnrò jj psss Tllk qu crr tds s u bmb Snt CrUz Prt Es Prjá rgrssu R ch mmbrs d clr prnmbú n Câmr Cst prsnt Jã Pss snr ppulçã prsnts cjã mndnt clm sspts pcíllzdàs gnd hntm cmp ds tcn N Mtrz S Jsé qu ns tv ps cmmmr prnç pr Trs Lgs lráms! áqú s scns ms brt lut s lmps d scrtr d Fznd llnçã publc frrds nlsá ngltrr Frnç l çã rlmbrnds cm vã blvn trux grn fnss fs 2 hrs d tr cm s chv ltrlmnt ch cmmvdrs cs h smpr cd Blgltr sr dstrbuíds m sd Jã Pss : frm phtgrphmnh tál Hspnh crrspndênc crrspndênc qu lh f nprhybn Crc vnt ml psss crp nn d mrt Blgngdhr quntd m Trs s d prsnt ssssnd Lgs á trgu pl Vngürd ntrgnd trrncll bnr prt prgd y& c Hllnd Estds Unds d üm chuv bx vctm cmplt Tllk qu fr lr ds nprhmb 2 TM) dr ssstrm mbrqu fznd jnl pnã sclrcr fm purfugds qu s clhm Rcf 2 TM) Dr dhmr Vdl scrtr d Fá s ms lcnnts xclmçõs: cnllsts nts Gndh TTds sss ncltlvs cmmmssssmssss^sísê^^^fí^s^^^^^f^w^^í rcbu d cptã Jã Mrru nss p pv vm tnt ms qu nã tm blc pr ml cnfrêncs lk f q prfru phrs: R Grn d Nrt d Tr publcu snsc znd frçs rctr prdltd snd xpnt sbr ppl ltmnt hn utnm ê tu drt nl rprtgm sbr xlstn Cst cmmndnt dás b r stá rphãl cmbtm ns hmngns d pv pl tr smpnhd pls cln nscnç u tr Ntl 2 ( B Cnt c cmplt qu tnh pr plc qu Vv Prhyb sgunt tlgrmm: nutm chgr m trrtór prncpl bjctv lmnçã vltss crdts qu nunc tnhm su brv ntrépd prsnt zdrs prtuguzs ns clôns Tvrs 8 dr crb ds mmdtmnt ps nrt rgrnns rfugds d d prsnt Jã Pss sd vsts m prt lg d Áfrc utrs cntnnts qu crt crçã d Prhyb Prhyb qu l nã s putã tcnts cm s qu squf fcu pstd dnd ducçã chrstã s n prsõs crru Julgmnt rprtgm sã nrr nst hr ê sntd pr tds scns Nss rm mntr ps d ssssn ds lguns css mprsslnncnc lrs d Cngrss pl n slã prncpl d SBNETE CM LES VEGETES qu n rvlt nã tm s snrlr m n Cthdrl turs t d prsnt Jã Pss ts pprcnd ntr utrs mts Mnh cln mntr sldd rp dó grn mrt mnhã snd prém dd vpr Em cnvrs qué tvms çm nm d smbrgdr Hrclu^ pnt rsstnbmbm 2 (U P) pllguns lls nclusv put t Cvlcnt chf ppslcnls sá n msm s nsss lnl N xpsçã d câmr rprhyb2 TM) N s Csus gnrl Clls c crrgu bstpds dsd frl prhybn dssrm t d Prhyb cm ds c pr rchbsár mlgs tê rrr vctr nt frm qds lã prncpl d Rdrgus lprsãnds 250 ncnlsts qu qu ntrr d Estd vlsl nsprdrs d pln mrt d prsnt Jã Psvs f rmd ç n fl xprsnt d Méxc rlzvm mnstrçã GREVE DE PRTESnh stá brt â srm s vls gr surg tmbm vr s rsultrá pr nsss dvrcu pstd squf d prfugtvs qund cmnhd sã qu utr pss cuj Méxc 2 (U P\) xpr s trm chã pr mpdr prhybn T CNTR Gfrntr d R Grn d Nr ntd nã f stblcd srs nútl Cd pprtund snt dá Rpublc sr Plutr trfg s hntm qund 2 TM) Um snt Pss; Prhyb trá gr brv t dzm tr trvssd lcll tru pls csts prduznd ch Els Clls csus hj frm cntds n su tnttv tlh qu dá mdd ds hmrdrgus trnndvr su cprr brr urpu n lvs pntrr N ds n rn áprhnsâ s frmnt mrtl n rgã rnl RNT SCL pr cr snhrt Lnr Llrnt Cncntá fcrm frds s cmbtnt fvr d dl ngns prstds nst cptl Prtm pr Hnkw é br qu s v pssr nsts m su fznd SntBrbJã Pss: frm tu Rcf PndtMl gnd utnm nss prsntmqunt plc prnu s crlmn r s rlzrm ds ssgurnd qu m lgufrnç su crs qds rpss qu Jsé s crnl trr d Cnprhybns bly Ptl prsnt KuKng várs sms lclds tds s css Rcf 2 ( B) ltrnd nls utrs cts trdcns chm m Tvrs s sscm p prmncu xpst n Csss grss z utrs chfs cmmnd srnd stvm fchds què nnguém thdrl ds Nvs vls hr d sld Rdrgus l ns fznds mxcns pprfund mnfstçõs s s n2 P) Bmbm ds nvs (U br ppll ds vjnts dhrrm mvmn tryrs brtnncs ps prnts s css rtgs funrárs vs zrpu md 40 p trm trçr vbrd lguns mgs Íntms sr cnllsts splhrms pr dtnt é ntns tmr vprhyl 2 TM) zr pl glp cmprs Jsé nã prm ttnr n r Sul nns fug d cd mp tm vrss vnt Clls pnts lcncs rnl Jsé Pss nts xr pl msrávl t s prrs txts r ncmmnds crs jpnzs nt Sudçõs Entr s hmngns trbutrm sgund muts lls pl st cptl pr cmpnhr Prr s flrs lvds pl pv ds prsnt Jã Pss strd dé rdgm: prssd Jsé Prr stá n té R s spjs mrts d Hzbruck vã mç cmmunst pr grj frm cnduzds strms pl mpjncl m Sã Pul prsnt Jã Pss fz ds pnã stçã strd frr pr qu s rvstrm s xéqus c Mglhãs rslncl: d sr J mnt fm ssstr Cn spcttv Flh Lps trbur nv bltm cns d sr Smõs grss sfhlprsguds pr fzr msm s dé sts nrms cmnhõs cntr às dus cds lbrds n Mtrz d B Vst q Prr Dvrss Egus prdçõs frm f stcmnt plcl Ntl 2 ( B Ntcs lhnd pv mr srnllvvs d tmpl f scrvr cntr Nã s qu pô Bltng 2 (U P) Ntcs Flnfrm stcds B) mbulâncs d 2 ( Bã Pul Cbll EsRubx Turcng fnt prlrst qu rcbç sustntnd crp d prs ts ém Snt Rt r mbrqu Ppng dzm qu s s mprn s frds Enttnr fm m Snts hntm d Cmpn ds nfrm qu Jsé Prr fz Rdrgus lvs rtr s d pltl sr lftms S Chv frtmnt mult nt d Prhyb grj nã prt Snt s tryrs brtnncs jpnzs P) 2 Hzbrttck (U cnc chms s tr prss ntutrs cds d rclhr Prncz tds s c qu c Grn xrprsn dã prmncfrm té qu p cntr td pv mmbrs d cmmssã rgnz prrs m fbrcs tcds stã ~cmnh Hnkw lunns stcds m dvrss du hr su pr mõs Lps Flh crru pr prstr ultm h rr Hntm cdrm clrr grv g Klukng lclds sljr n ssmblé L trm spprcu lbrtdr trblhsd Cngrss tnt ds dr ntcs chgrm rnnd Estd d multdã mngm mrt pnts rl n próxm sgundfr qus vnçm gr s cmmutd Cbll glsltv d R Grn d Sul trsldçã d crp suspnsã ds tqus á plc pl dr pls l Gurbr qu frm s Tmbm frm tds qurnt cntr l grnt scl nlsts pr sds stnu várs jrnlsts qu frm Sl srã ncndds mulhrs s qus psts quãb Mcl Prç chf Prncz sj á d Hspíc lbrd Ppng 2 (U P) chfs s prrs txts Rubx Rcf 2 TM) vpr cprmntr brd sbr rcbll ntr rsjnl d dr T m ms tr gur : fcu m cnsrvrs n spcttv s Rdrgus trnst cuj Pnhr llnç rvlucnr d nrd mtmbm stã Turcng fr Grnm lvs n qu tv qu fll d Cs Vrgr xr; s ncprcussã d mntd prsgu br tttu d sr Álvr cgrn prt ntrrmpd Tmbm çrd xr trblh n ms t drgrm crculr s spjs d mrt d prsnt Jã m Snt Rt f ncn lsts fugtvs prqu sgun m Cbll 2 TM) crp Crvlh prsnt m xrc rm mbrcds cusnd mrchl Chng Kál: d dr Jã Pss tv rrdr Pss plítc gúch ssm d prsnt Jã Pss vl dd fll d msm s runrtnclnm d s crdt c n Prhyb sgrd m Dpmnts shk cm prncplrspnsávl Frm ncndds tmbm s n su prtd Cbll s mnfstu: cmpnhd d cptl d Esprqu dé Mdn n npl mvmnt cmmunst n mrt d hróc glrs «td té st prt pr grn CENTRL hntm m Cbll cnm l trlrmnt s rgstrrm sérs JPÃ justç 0 hr xnd qull prchn prqu rtrnd s tr ctul prsnt prhy t ps ds hrs hntm prsnt d Prhyb prvcu nr psss dé dvrsárs vrs css cl ssltds cnflcts Entr s mulhrs pb d sul pr cmbtr cntr bn stá snd frt vd gglmrçã pv m mu Estd mr ndgn qu nrm multdã tmbm NUNDD plítcs d stucnsm nrt prmttu frmçã prss chs flh Ptl qu dlffcultu trnsprt d çã qu jms m f dd pr gurdv mnt trblhd Sbs zss xércts cmmunsts n Rcf 2 ( B) prsnt d Cngrss Ncsquf pr brd Estd n cptl d Estv snclr lvr smbrgdr crt fzs qu cm n lst qu mbrqu Rdrgus lvs chgu Rcf 2 ( B) nfrmrrrm muts ps sulmnllh 2 (UP) s sr Jã Pss r n m cmmndnt dà 7 stá prsdnd nquért sbr 0_ drctrs dcngrss fmçõs clhds m fnts dlg Rcf puc ps ds 4 hrs mnt cln Vrtbrl d dffculds Pcs tv rm trpulçã trgéd qu vlctlmu prsv frmm qu nr frds ss clculs m tryr Rgã Mltr ns crdt dzm qu sr tnd cmmrc fchd á p llnç Lbrl R Grn s pssgrs cnvdu lgushngh n f sgur Jã Pss nt nã pr lvs pd Rdrgus tults é ds ém cnsqüênc und dqull Álvr Crvlh stá snd prxmçã crá prmptdã fm unã bndnrá cus d Pr rm cntr s lgrms nt más tstmunhs pár prstrm ( 280 dr qus 88 stã m frtmnt slctd pl sn mrcnt Prhyb2 (Rtrdd) lg nr sgrd s cddãs nrtmrlhypths ms ml m xlr m pmnts hyb jusd pthtc nlvdvl crnh dr Eptc Pss pr mntr Mlhrs psss ccrrrm ) Estv nthntm nt trtmnt ns hspts ns n prvínc Kung n sr lfns qu é d Prt cm què ppulçã prhybn tç Ptl trmnu tjrsã msm rntçã dòptd cs prcurnd ntrr br d Lbrtdr Lvnr Wn cptl gnrl s u lvnt ds cnmunls clru qu css struíds prsnt d nquért prvlçã d fr Mlvy xlcrfr m sus rlçõs cm gvrn d qu f mpdd fm frnt unc n su Estd pr s spd d susé prsnt bndnu nclrá tmbm pr cnvrtr rly cmmndnt d Sétm d ssmbk Ncnlst pr ppulçã Em cns ts vtr qulqur crrnc s mánc nblávl P) 2 frl pl sr Jã Pss Tk Rgã Mltr (U Rdrgus Shngh 2 (Hvs) nfrl nquért plcl m judcár cás quqnd D utr ld vlcprsl grdávl ps multdã ér gnrl Lvnr Wnr prsdênc d Cngrss qu qunc ds lnundçss cusds mçõs trnsmttds pl gntrvés fr rvnd s ms pçs d pr ly cnfrncu spprcu vs msm dhru gucrs sts rcntmnt nt d Prhyb m xrcc grn lngmnt cm jpls grns d dr Jã tlz Snt Cruz css pr lucdçã d f prsnt d Estd cm cngrss m su runã m N últms ds qunz psss frm c Jpnz ntcm qu g cmmrl cnsrvrá sus s xéqus sbr d frt trblh qu svrn Tk s prpr p ct Pss m Rcf tá snd ft m ml prts crrds durnt prnnuncu mrts j; muts crdts t nvr fd Cngrss cmmndnt v Dlhl gurnçã nérgc rprsntçã Nt d gbnt d chf cl s drgnts Nnkn n cd d pz pr chgr mànnc d crp d prsnt rl nt ps prcrrr qu mnhã prtstrá cntr s nhm prcd _ fgds qul Rlçã ds css qu n cd rgrssu Rcf ccrd qu pnh trm 6 Jã Pss n prt Rcf Rcf 2 ( B) Pr s plc prbõs m Bmbm Vllbhl ülnds m ms ml t cmmntcrá su ntnçã ctul stuçã prhybn xéqus d prsnt Jã Psfrm Ptl utrs rclmrá tl dé css struíds n rgã ncrr cm cllbrçã dé írhyb nfrmmns d gbnt d cmmrc mnhcu fplc Rcf nã pr cntr vnd lcrs qul cntrl d Jpã utrs ptêncs ntrssds muncpl s cmnuncáçbs cm B z cnvnênc Dclrçõs rfugds ntnnt tlgrphu chd cnsrvnds ssm té Chf Plc qü putd 2 ( ) Rlçã cncrtr Prhyb pdrá sj fntvmnt sus nss ttngds mtt mnfstçõs Lvrmnt ch stã hrs d tr Pss Qurz nã cmpr cmplt ds css squds pl ás prmrs ntrvnçã cmm n sntd pns d Prhyb ntrrmpds tlgrphms ctul ntut qund ns ppulrs cptl cm nst pdr gcu l ncndds nnun 2; trm bndtsm r CJcutfd pr (Hvs) prsnt Ntl 2 ( B) Chgds nnt n ntrr d Chn Ncsqu Jugl Klslrdr rum cmmssã 60 lns rntls pr su pss cnfrm prmrs mmnts gtçã Prhyb d qu d d Prhyb chms Dps ds dctr d jrnl Rcf 2 ( B) Lbrd 0 gvrn frnèz v tds Cln&Sl cnfrmm d Gymns Rcf prstu ntcu hj nátutn qu s sgurm ssssn d vrss pltcs prprtárs n qu cnhnr mrcn msss mndds rzr n M órgã d cngrss Bngl d pr sm cm bjctv rslvr prsnt Jã Pss: Prt lgr 2 TM) gurd hnr crp Estd vznh n s julgrm várs cm Fbrchfd trz dvns rlcn Cs Vrgr pr pv sspt rclhu brd cçsl frn(mtrz); qu Pss lns ntrplld snt sr sbr d flh dtr Gup^ ntnndr Huglln sr m prg vd tnd pr ss Drgr Pss studnts prjcty grn c frm cnmnds 000 cz st rlgss suprrs cm utmóvl su prprd c Clmb; s scls tds Lvrmnt muncpl nt v bndnd sus prprds n Phrmc psst cívc m hmngm rups mult cd pr( Mnh Vr Cruz; s cts fúnbrs n ;; d ntrn V trg prcrm prsnt drgu d mmdlt á mrt d prsd Mrcês cs frrgns Sv á mmór d prsnt Jã hvrm nctd pv prsprhyb dr Álvr Crv crprds Muts grups cl Scçã Unvrstár Prs 2 (U P) 0 putd 0 nt Jã Pss rn Msqut Mrcr Dn Pss cm sgnl prts vrr n cmpnh sblgls cmpnhds pr prd Dmcrátc sgunt tlgrmm: Prtd prsnt Drgu? Entr sss pltcs ncntrm lhvnh sr pl prtmnt déndr rh; rddcçã d jrnl Nr t pl stuçã dá Prhyb fzm prt d multfssrs munclpd nm m cvl sntnç rnu dnc Hymfs ntrpllrá ssgujsé ttu s srs Rmul Cmps chf Frl sndr Dstrct d t rsdênc gvrn plc prém pr frntprsn dã qu nch prç Prs 2 (U P) prsn d 2» Dstrct ds brs cntr ld Lvrmnt Gudncl rsdênc d sr Ju rr rm vtr ncnts msm tmp sqüstr d n Câmr sbr stuçã d d B Vst n r á trg sustntnd qu lgslçã t Drgu cmtnmru b su d pr mdd prcuçã nã cn smm 2000 rups psts Sccs Lnl Ltã Jsé trvs Blncrs cndlêncs pr tv Mtrz rmãs ds H rsdênc d PrLyr Unvrstár scçã rllgcrmn lgr rcnt fvrcrá s spculd 07 nnvrsr ntlc n cs» gr Durt Lm ndustrl st lutus cntcmnt qu s cm grn pmp d Dstrct F smbrgdr Hrclt Cv sntu n ffctuçã ss ps d pl mprssr d órgã td Dmcrátcnvr pjsé Pllmn Prcnt S cnstrnu prfundmnt sgunt cntl rsdênc d sr Jsé Cm Bt dsprsnd pv sm n Lbrd cm cuçã ps rs m trmnt ds prdut tll Rr>nuct ntr m» rslvu dsrl frm Durnt fgur prcurs n v nívl vlçã d l mprns rsld lcld stud n r v brslr qu gs Íntmstrbuds crc 0000 pht tlgrmm c sr vr br rsdênc d r Vcnt clntsêã fl CmDn Grn chu mp^nt d rrn nrsln _ M GUERR CVL N CHN :V W VV:; sík

2 KS^ á ; ~ ; ; Ç t~: ~ :: ~WB \ Crr bà mnhã Bmr 3 W; Àsst áàflsò m fffj±fj^tm) Q ffs Rsultd; d cncurs n dnhr (cp nrdà) d nr Sl 24 julh qu crru cm Ltr Frl lntm 2 d crrnt: nr trmnd tn 535 tm V T!000$Ó núlhr trmnd m 5 36 tm 00$d nurtr trmnd (m 534 tm 00$000 Tdò s númrs trmnds m 35 VVtçm 500$000 ;: Tds s númrs trmnds m 35 ; têm Tds: s númrs trmnds m 35 têm ; :;< TDS S QUNTSFERS 50$000 0$000 LEM MQ MS DÈ 60 PGNS PR $000! QR CUS DE UM stuçã n prç ^^ NJUSTÇ Nv Yrk n smn fnd :Q mpnd ffcl àu r^v Tl Yrk 2 > mã stá tmnd r Prss) sbbd (ssctd bscur d mrcd ttuls nsts ultms rrtçã crusç ãls nns f trm ã frncllmã ncd smn nclslv n qul s mlhrrm clnrmãps d vcuçã prçs rcnsttlnds ps pr trmnr çm prd méd d Rhénn crc dllrs Brt2(U p) Em sgu; dà sntnç qutrmzs prsã mpst pl Crt ppllçã á Wlssnfls Prúss nddr ürncz uvhr ccusdó hvr frd un fscst durnt urltctnd mnstr d Justç mndu _prcr nvstgçã pru qu fscst Huckftmccnr d Cfrl nfhnèl<tthôbr sprt ds tstmunhs st: prébc; 0 mund ffcl cupd cm st tmnd réprr cussã ntrncnl dp cs pòr tmrs rcruslmnt d rrtçã frncllmã crd plòs ncnts qu s sgurm á vcuçã l Rhénn cm s cts vlênc ds multdõs cntr s ntgs sprtsts 7 sr Vtl Srs pssu pr Lsb! lls& 2 (U P) Pssu :hj pl prt Lsb b:lmnz vcprc í d snt lt d Brsl dr Vtl ígrs snd cprmntd t brd pl rprsntnt l ml nstr ds Estrngrs pl n crrgd ngcs cônsul d BrsP Ms tr sr Vtl V Srs smbrcu lmçnd «m Cntr cn s scrtárs d mbxd d Brsl qutr pr cçã durnt smn s pnõs n Wll Strt crdtm qu clín mxm f ttngd ms cnsrm qu lnctvld rflt spntmnt sbr mnr pív qu s: prtu mrcd pm vst l stuçã crdt f ; vrvl À ndustr stá sprnd cnflànnl st :mz; rvv rftlvld cmçr) já cm rbrtur vrsfbrcs Nã bstnt prsstm s prcuçõs s ndustrs grlmnt s stã prprnd pns pr s mlhrmnts d épc s prvsõs bncrs sã grnmnt ptlmlsts s cmmdds clnrm cm lntldã mbr trg huvss chgd prç bx cm h muts nns nã s rgstr ndustr mtllurgc stá trnqulll puc mdfcçã sffru Prm Crnr prá fcr ns Estds Un CLLSÃ DE DS ds té fm d nn CRGUERS N R Wshngtn 2 (Ú P) Cnslh ü mmgrçã utr v D PRT tln Prm zu puglst ns Estds fcr!v Dvd nvr nã Crnr Unãs átê fm ã nn crrnt ntrr csã cn prmnênc Crnr f pssví lclzr ntr pz f vd á tttu cntrdn bx nm scrrr Gud cmmssõs bxdr strngr mbxd d tl ntrmundr vu m fvr Crnr /Buns rs 2 (U P) r Pr nã purm lclzr çrguçrò Gudmundr vd nsò nvr rnnt crgur Npr Str rbcdr Mntr rgrssrm prt Buns rs 0\ ds trnsprts d Mrnh qü stvm mmsm srvç rpnhds n grssrm â bs nvl d r Sntg u ltíâc s S RREGULRD DECRRE HJE DT NDES N MPRENS NVERSR DE HKN Vl NCNL sgnfcçã d fct pr Nv cmmssã nsnrug V; vápcçã Ds 905 qund Nrug trtd cmmrc lusplnz Lsb 2 (ssctd Prss) rtfcu trtd gbnt cmmrcl lusplnz qu cnçrá vgrr 0 d rrnt nucnídt;s! Brslrstlns Prtuguzs lmãs Áustrcs tc tc tm fcd npnnts pòr ntrméd d CS «JCH! ms flz ls gncs Ltrs ltt CHLE N (0232) Um frt xplsã m Ô Cndá já cnt qus z mlhõs hbclôn Brlm 2 (Hvs) Ntcs tnts trnsmtclus ü Clôn nfcmá qu s Vrfcu frt cplltt 2 (Hvs) E ccôrd nm usn l pwluclús cm s dds frncds sã pl chlmcs dqul cd; Rntr úpnrtunnt st0 s vctms cntvms rs ppulçã d Dmín lvs prárs ds mrts grv ctulmnt SftSrül) hnbtn mnt fcms ls ; cnslh xcutv ã sscçã Ftbll rrmpr gntln _ rslvu rlçãs/cm sscçã mprns Nclrtl v pnsvntgtv sr pr á nv nspcçã urm fcr purd qu h Ftbll tu pr q és vrd JjbrjrKs rrgulrdssm pr mtvs vãs s pntdsn :; > dmnttrçã t)trlk s N páz nã mtts ós pés j f Cm sb ó> ntg drmttnd s pés ^)ls mãs ctr d^ll fstd m vrtusprnd prtpés >/ ;dò Jl grv nunc lvpvs mgs rmãs d mnstr d Fznd ; / Huv Ü C p^lssp ;mnspcçh sd Mrr Mchd tm já r nqull rprtlçãó [tnd nrs vrfcd ntr utrs css brgd gnzd qu ppl rürd dlfnpr rcpçã ã prsnt g cn snçã drts sí lt dqul drctmnt dun ndntár nc cms pr s rmzéns lguns frncdrs sm dr ntrd n lbrnc fx ( brgdéfl mxrfd d mprnsársulxst) snd qu cmmndn tnd ãhl sv dé crc? : t vstrá cms ã mussllnè dé 200:0(f0$000 pr mlhr ntlflcrs cm Ms huv dvrgênc nós prcrs ds mmbrs d cmm!sutr dc c c sã cnfrnt Cstll Brnc scrpturr Lur Vrgíl Brnrs clru m tnd st ultm fflrmd qu sr dscurs nsnd qu pv nuã ã nrml vrfcu nrprtçã brslr gz dò xcss qull vst dss mnstr d hrd Fznd n frm prpóst rslvu rh stá hmmqu s Íl purr s fcts nv cmrlssà cmbrs fzrm fgur lr dó mr pst d cnfrnt; d lfnsu prtd! g (lst cptl Brthpjmu Pr sss utrs équ Cr Sá Suz d 2 scrpturr Sgurs Jã ls Prsts s fz cmmunst d nspctr Blhrn 2 scrptu pv cntnu tã ntrssd Hnrqu rrl d Cx ü mrtzçã pl plítc ã ftbll scr Jugurth Cut tss cmmssã rá prcr nvs ãl V F nnulld cncrru gncsr n mprns Ncn) pr â rrndmnt d Jã pr cmplt sclrcmnt c cs Ctn rãbsjm Um vz purqu Nã é nnh nvd; üs s rrgulrds pntds n nv Jã Ctn cncr sr Ctt Prtvltrá ás sus rnc smpr f ms u m ntgs furícçüs; ü drctr üjull réprflçã ns null cmmntu íüspltã Nvs ds mntlgs F mult cmmntd ns crculs d mprns plhér tr Vrdssm srtmnt pár Thtrs Cmp Mrnh cdllhsc ã sr rnlf Ázv ds mlhrs Fbrcnts ü chmnã sr Cls éym xcèls mg tftf :: Dssns ppruquvé vnd R Brnc n 27 (4952) cntrtl pr Ápllbcr rt Mnh m substtuçã ã sr Pr Hsptl Sã Wshngtn uls qü cb ü Frncsc sss sr ülspnsã<pló qurd drttnünü qu slctu ctr dqull qulntflrln Mnstér ã Justç mnstr ü Fznd cncüu snçã drts mprtçã pr; C vls cm ps brütò 25 kls cntnd nstpnví>^ Mnr jur lçã clnplt pprlhs rs X mprtd d mrc C UHK BSKR vnd Psss Hu 7 d Nrt pl ssstnc Hsptlr d Brsl stnd PStmbr 87 (422) vlhã â Mlésts nfutcntglss Trplcs ü Hsptl Sã Frncsc sss CS S Pul 2 ( B) r s thns l Sã l?;ul cpmmmr hj ségtluíò ànnvrsr d v tlbrsl rlzd pr Frrn Uêl Prt crcul tln Cr Dl Prt tmu u n gnzçã^d prgrmm m qu srá lmbrd ss nlln ft d vçã t Um frm prcssd F nfrd pl mnstr d Fznd rqurmnt m qu frm Jã Gms Pnn slct lvntmnt l prmpçu rltlvmnt prcss cntr msm UBMTõmc phrpgmm {xclusv pr mdrs) XvlçÔs~ Cps mplçõsítpz smr CnunrctÀ WÊfmm (v/7/ fà Lutz Frrnd & G Ltd W D BH 970 ^ÍÍTRÍZ ^ U0 HRZNTE R 5 DEN0VEtrR047 <CUVDR8íC> BHWRftMRTttíBE SÀl PV R ^mt lllll mlhwh rçhffl^ã»^ (6220) GNÇLVES DS 40 mnh! plrlsslm plnnn l YETS ntr 2K$000 2 prml 0000$000 4 prêms 2000f0n rnnr /Mr ffrt Tsurs V^SlTs C ESCLPEELS PNÇS LMS LCTES pr unhs plls Cs Hrmnny Gnç Ds 50 tcd vrj <l Ptln lgtm fílllln; rl!uu3 srngs njcçã Lur Lty pr sô s vm cmprr m cs td cnfnç cm 6 Cs Hrmnny llnç Ds C tcd vrj Pnr pr crrlslr sbrnclu^ds ms s mlhrs mls Cs Hrmnny Gnç Ds C tcd vrj _^y) S NVS DRECTRES D THESURQ E RECEBEDR FEDERL Cm fstmnt d sr Elpldl B Mrt qu rqúru psntdr srá nmd drctr grl d Thsur sr Bllns ã lmd drctr d Rcbdr dò Dstrct Frl Substltullá nst crg sr Svrn Cvlcnt qu r xrc m cmmssã us funcçõà drctr d mprns Ncnl cmbt s lbs rn Prtugl Lsb 2 (ssctd Prss)? Cmmuncm Br qu lvls pl sspr nt ppnrcímnt frqünt l lbs tr s rbnhs 500 cddãs rlm cmbt nds rgnzrm systmàtc ^ ós nvsrs m tnd vçjs lls Ntcss Brgnç qü lctí lbs pprcu n crçã d cd m pln d splhnd trrr ntr Pdd pgmnt prcntgns qu xu rcbr Rstltund lgd fscl m Mns Grs príss rltv rqurmnt m qu cllctr ds rnds frs m Mnlussl Lpld Tfgur d Gm p pgmnt d mprtânc 2:22?2> prvnlnt prcntgns qu xu l rcbr n pükd l jnr 0 ffvrlr^ 927 drctr grl d Thsur CRLS KERN & C rcmmndu prbvllncls pr Jnr Cx Pstl 02 qu vz vrfcd xct (3007) dã d cnt s prcd llunu ryldu hmngm m vntmnt d nv mnstr mr d vdr mrt â br çã t»» ^ vur dásu cmpnhr Frr ru 0 scund ànnvrsr d vô tlbrsl Cyrn & C publc s utrds stã judnd s cddãs n struçã ds férs /Mmd_mô/ mãm^ kümwôz /mtytdwá /mm d /cgm^y cm b d tâtál Zãtrftfm póc<r BNÓCULS s spru d Suéc qu nn hnò lãt d hj crr n lnd bzrr plz scndnv ntr justs mnstrçõs crnh trnsfrmnd bnnlvrsr d su rmdsm Hlu V dt ncnl cm rcnhcmnt Just d mut què ll tm ftdjl prgrss é ãntmcntò nçã mg u tm srvd cm sympthl üpr sus dts JntJUgn trç ínmnnt prsnld qu s stc nã pns nt ds frntrs pátrs ms twjbms prjct ntr s utrs pvs qu dmrm stmm su ppulrdsn pr n pv u tã suprlòjmènt g vrnn vm d qrcstrc d rgm jd{cdndp Nrug cm rgmn sú nv 90B q> gvrn fss rhárch cnsttucnl r sc d Suéc nã cnsntu qu rnss j nv Estc príncp d su ^cs Ffh ntãt s nruguòzs buscr sbrn f crtdlnmrquz ; pssd Crls/qu príncp ps dá cct pls nrúguzsm v tçttplblsctár subup thrn cm nn Hkn Vl f frmnd ssm ntnçã cntnur sér rs ncns d Nrug Just ê ps qu sj ã jubl ü ü hj nã sõ n dmrd mnrch scundnv cm m tds s nçõs mgs cm sucrú n Brsl tnd s nsss utrds scd pprtund d prstr hmhngns sympthc sbrn durnt rcpçã cmmcmrtv qu mnstr plnlptrcrl junt nss gvrn ffrc n rspctv lgçã Üm nvd mnr m S Pul pr s qusts cfé S Pul 2 ( B) Estv m Sã Pul sr J M Crvlh Murã rprsntnt l nsttut Mnr Ct? qu vu ntnrs cm gvrn pulst fm rslvr s quslõs pnntstrltvs pgmnt ü mpàts xprtçã cfés qu trnstm pr st Estd 0 nvd mnr ó sr Slls l nsámucí Junr píè&fünt Cfé Sã Pul llvvc rlns cnfrêncs nã prcnd qu s ntnssm K» md lflnltlv qustã stá ngr snd xmnd pl sr ltr m Pntd vcprsnt xrcíc ngrt ml grcd ExtrcçclH n 3 lurn «n tr ~ (4009) s ngócs d Bls Ttuls S Pul m julh Scí Pí2 (: ) Durnt mz julh d crrnt nn frm ngcds n Bls ã Funds Públcs Sã Pul C858 ttuls n vlr rés 4:093$Õ3 cntr 937 tltuls n vlr 029:888$ m íngulvlhbnt Nutr ttuls n vlr 33 prfd té fm C 0059:530? m 928 x cm 3 5Í500 vnd m td prt n Cs Hrmnny «nç Ds 50 tcd v(5289) rj ^ <»» jã CENTR LTERC f Prtugl v mprtr trg d rgntn ds Estds Unds Lsb 2 (ssctd Prss) Dvd âs prspctvs clhts tmp nrml ã mlnguãs mnstr ã grcultur nnurclu qu Prtugl mprtr tnlãs trg d rgntn ds Estds Unds» Um squdrlh võs mphbs rá d R Jnr R Grn d Nrt t 2 ( B) cmmndnt d 29 btlhã ã cçdrs rcbu crnl Mrr Lm cmmuncçã dó cmmnãnt d Escl dé vçã Mltr d prúxm prtd d R Tnr squdrlh 4 võs mltrs mphbs pltds pr ffcs dqull stblcmnt Ess squnãrllh prt m vgm ã nstruccã s qupgns sã cmpsts ã crnl mjr Trrssn d fnunud Mssã Mltr Frncz cptã Rs Mgy tnnts Quntllh Lur Cunh cptã Gltzr ds srgnts mcâncs s võs mrrrã ns prxmds d Escl prndrís Mrnhrs m frnt & lydrbs ã rpstl crnl Mrr Lm }& tmu tds s prvncs pr lclltr mtsã d squdrlh tm tf Dclrrms m pr ds ml prárs pulsts ^y TJRV UVDR ) Nvs Cllctrs blncds mnstr d Fznd tv scnc qu frm blncds s cllctrs frs ü Mrcá tbn Cmp ã Brç t Sã Pul snd vrfcds pquns rrgulrds ntrvnçã PRQUE? lguém qué cnhc s lts sígns d Rnh ds Ltrs su sympth pl R Jnr ffrm qu Snt Cthrn tnd lntrvlr n Cd d R Grn Flrnópls pr n mndu s sus prms ds dus ultms xtrcçõj frá n R su próxm ntrvnçã 00 cnts! E n quntfr! (6233) Lcnç gnt fscl d cns EXMES GRÂTíTd VST Drmnt sjfpsywh^í jt Sr Ltr d Esprt l lf lc blllt 5( vvmlü n Ht :üh Stutx Sr Frncsc pntr nutmuvêl rshln run D Lt/n 37 llnm; Dnvll Clrm vndr nmlt n n rnlnt rm Dlnx Snlj 22 CH 2 (l0l00$00 pl blht B20 \ vllcl n R n ) jllul Vlhlbc 38( rm h l VNcnllH ns Sm munl l Pnul lmn nct n 02 l Succun Jí Mrr cmmrclnt vm (nnlcr 7 Sufl (JrN^rln vmmr(mt nblnl ruu rrp Junr 7 nf pl blht 400 vcllcl m Puln B clu Kl n» Srn Cup Ddr Surlbrt funcluuurl nbllc Ccl Jll vcjícllsd Prr rfrltr bus ull rcmlntn RíUüJ pl blht <7«8 vndd n lll b pl lnc!v gr l K l M Grn pr «t l crrlstn njnh _; cnts pr 2>Ç(00 ((3307) NV YRK :2 (Espcl Crr l Mnhã) Dmsprd sgulr s clçõs qu tvrm hj Bls Ttuls s ctõs lgs cmpnhs mrcns: ncnd Cppr Mnng 500 Bltmr nd lc 0400 Bthlhn Stl Crprtn 875 rzln Trctn 3750 Chcg Mlnukc Snt Pul V 487 Cts Srvcs w t 2850 Estmn Kdk « Gld Dust ntrntnl Nckl 2325 Nw Yrk Cntrl Rlrd 6200 : 7500 Pnnsylvn Rlrd Ryl Bnk f Cnd Slndrd l f Nw Yrk Vcuun l Cmpny NV YRK 2 (Espcl pr Crr d Mnhã) s ttuls ds várs mpréstms brslrs tvrm hj n Bls s sgunts ctcõs! Brsl 6 2 % Brsl 6 2 % Estrd Ecrr Cntrl d 9050 Brsl 7 % 952 Mns Grs 6 2 % 958 \ 7000 Mns Grs 6 2 % 959 N/C R Grn d Sul 6 % 968 N/C Estd Sã Pul 6 % CRS PR ENTERRS FLRES NTURES FLR DE LÍZ Em frnt Glr Cruzr 7S vclcln R Brnc TS Tl 2568 Fllcu ntg putd pulst dvgd PtrícnrÜ ss fst: mbxdr Edwn Mrgn srs ctv Mngbr ntn zrd Mr y rujhn j Vctr Murtu llydín Mchlt Ldy Sccds Gulhrm d Slvr Plní Uclô bru Flh Nscmnt Gurgl Edurd Rljll Edmund Mrnd Jrdãu Brnz Svdr lbrt Btm Ps Lm Clmntn Frg Çrl Sylvèstcr Luz Grãs Myrnck Vg S: mõs Flh Mclud Clh Mrqus Hbrt Cut Dyns Crqur ntuns Dlgd dc Crvlh lfrd Rngl E G Fnts Rqdvlh Lt Mylí Luz Prr Prr Suz Crls Cst Gms dé Mtts Rgér Frts Ps Brrt Gus«tv Slv FmpUtò Ds Jã lvs Rgn Sn Jun Rch Lm lxnr Chtltn M nz rgã ry lmd Süv Rul Bnjn Tgr lvr st Nnc Cr ;> qur N prmr u sss chás ptrcnd pl mbxdr Edwn Mrgn sr Rsln f Clh Lsb Mllr frá unu pqun: llclçã lustrd pl ; st Mrn Trrs snçã drts pr bjcts drn F pprvd pl mnstr d Fznd csã d Cllctr Sã Pul sntnd d lmpst cns clns sttuts busts vss utrs bjcts drn fts cmnt fbrcds pls ndustr» rmãs Grttl \fz^ Juz: Rpzs f bm tç d vctr Brmurl; grçs ll nrvs crrd mrvlhs Vcês mrcrm Cmpã; utr tç mrc cnsgu cntrlr tâ bm s mus cm mu crr SrmursS «> clm s nrvs dmn tdxcllçnrvs; prpçrclntmsmn clr rpãrdrvns cm pquns tubs 0 u20 cmp rmds 44^) rcpçã «l brnz Bmfm pr vstr rgnzçã hsptlr c mrcd pr d 7 6 tr f trns hygnc d E??frd pr d Nvds J udçã pn Cm á grcs snhrtã Mr d Pnh flh d sr mnc Rdrgus ds Snts d sr rmnd bru Rdrgus ds Snts cntrtu csmnt sr db Jbr flh d dt lfrd Jbr d sr Lucl Mrqus Jbr Rcüzsc hj ns 3 hrs cm ntrd frnc n slã dc cncrts d nsttuu \;tu<n;l f tísc udçã u pn dc lúms d curs nfntíl d Escf Nlusc fgurd m_m m_ ÓPTC MDERN Cs Espcl 7 RU DE SETEMBR 47 Tl ~>T?P:r7^y 5 (4954) PRQUE SQffBER (625) Um s ESSENC cm 3 grmms pr s lzr UM LlTR DE GU DE CTN EXTR TRPL CNCENTRD xtrlud ds flrs Dms nstrucçõs pr btr un prf gul s strngrs DRGR MELUCC!5 RuL7c)c Stmbr 2_ Tl R (572) Ulf ^t % flll 6_ Nr Prqu tr f fb sárds n tst lhflrps msrcub ss sntmnt cnsç snm? ss ndc qu fgd nü funcn bm dôr cbç s vrtgns tntur bllsdd vrs E prcs stmulr sgur fgd ctvr prducçs bln cm s Pquns Píluls d dr Crtr pr Fgd Ells gm tmbém cm suv lxnt purmnt vjj tl lvr tl lmlns drgs vnnss sl pquns fács ngulr nã frmm hbt Nl ss purgtvò qu l clcs u mbrs u d qulqur fft sgrdávl pl cntrr su xcllnt tônc Sã vndds m tds s phrms S n s ncntrr drjs n Pul J Chrstph CmpB ny Ru d uvdr 98 d Jnr (5229) Cnfrêncs DENÇS DS USE lõllfll \ lll? (437) Dplmátcs brd d ^nn chg scgundfcír mnhã cmpnhd su fml dr Jrnym vllr Fgur Mll cnslhr d nss Embxd junt Vtcn rfrd dplmt cujs trblhs hstrcs lh vlrm ttul sóc crrspnnt d nsttut Hstórc c G grphc Brslr vm m gs férs rgulmntrs Exéqus» sscçõs tlns st cptl fzm clbrr mnhã sgundfr ós 9 hrs d mnhã n grj Sã Frncsc Pulrrcm prsnç ds utrds dplmátcs c cnsulrs slnn mss funbr m suffrg ds vctms d trrmt d tl Mtdnl d ctstrph d Vcnct; Hvrá lsts prsnts slctnds âssgnturs _ Club Cntrl prsgund n sr dc runõs ltrárs rlzu hntm ms plstr cupnd trhn d club dr Luz Lmcg d cm Flnns qu dssrtu sbr thm: M vlh mdcn N próxm sxtfr flrá prfssr Rmn lng lnt d Fculd lcprtsdtrt n cm Pssu hntm ànnvrsr M (c Drt Flnns Ltrs rlurs srrs mlhr d vd d mlhr psl Svnnrnl~ üyuwtfl nts Frmul d Ut pt lmr Tvrs à mus pqueyr Em Myrnluz tds ns Prfrs nn d pm ds mfcus (6248) lhs qu cnvlsc grv ènfr brd d thymbé chg mmd ns ltrs Thrzpls Msss Pss bj ànnvrsr ntl nhã d cr xm vuv dln N grj l Sntíssm Scr d Jult d Süv Pçnh sps Frnns Tvr rmã d dr Blsmnt srá rzd mnhã ás 9 hrs d sr Jã d Slv Pçnh funcn r Tvr tbllã nst cptl mss cnmcmrtv d 3 nnvrsr ds Crrs smbrqu d dstnt snhr r dn pssmnt d Fz nns mnhã dr bl jvn cdêmc sspçã chf plc d Estd ílzrscá n rmzm 0 d Cãs d Eurpdcs Chvs lvr d R Jnr uxlr ntr Prt cnfnç d prsnt Mnl Durt dr bl sspçã tm xrcd Chgu hntm st cptl pl s psts ds rlv «n dmnstrçã d Cmmndntc Cpll) dr rch Cltímns nvds m clnps ctu gvrn flnns jrnlst Est mz grnd btmnt ms dr bl sspçã gs MdcnCruzd prfssr d Fculd UVDR Unvrsd Prná 49» crcul mss n s d clss studs m qu vgm vm qu 2677) n su pr dmnstrçã dr bl sspçã cmpnhd DVGD Ftllncts cncrsu sps pssrá d mnhã fr âtp cçõs cmmrcs c Ncthry nã cmprcnd pr ss vls nvntárs hbscrpus tc Gnçlvs lls3 2» nmtv su gbnt trblh Cmmrc Phn: 2090 Pss hj dt ntlc d s dr Unã ds Emprgds d (3954) nhrt dlí Rsár flh d sr R dlph Rsár funccònãr d Mnst» tr d Gurr Fz nns hj sr Jã Svrn Snts funccònãr! d Cn Fz nns hntm vlh mtr d Brsl tutn hj drgd pl ntllgnc mç ch vd d nss cllg dr Wdmr Brnrs lng d N hstr Prs 2 (U P) juz brzl â Ntcs h sér slr â Crt ntrncnl dá; nd fcts qu lllustrm s chr Hy sr Eptc Pss FSHER & C nuncu qu lmntv mult nã ncs d mprns brslr spr cctr su rlçã pã qund nts d Rpublc r crg qu r cupq nqulfrrr ruj l punh l nsttuçã qu vm m rscunh rlv l su brlhn pst s sfrçs ds gvrns (C2C) t vgrs prsnld Er frncz tln lbnz fm prsudr cctr nvá Gzt Ntcs sp mnt ppst c rfug pr plmsts hmns ltrs ns sus clns scrvnd lgs ds hr d mdrugd tr L5TE5B HLEQtò! pnns ms fstjds d épc cu cãs d prt grn ds flrj cnsunffdr» d Lvms dr Wdmr Brtrnstlântc Dul m vfmd clçd nrs s sus cmpnhrs gm pr Eurp «MM»rr s nsss flctqês Ntllcls Vjnts MRE LUSk DR EDGRD LEMS GZET DE NTCS ffrms qu pzr d nsstênc Várs gvrns xprsnt nã qur sr rlt NVDDES Cs Brdfrcl Ru d Rsár 6 CHEGU DUL DNBs~ susp& DlSlB n Um gnrl vtrn d [curmm clçds tl rcb s flcvnd Pdr ZZÃ tçõs d r pls sus (432) $0 nns srvç CER MERCLZED ctv ; rt mágc d Turm 2 (U P) r Vmbllzmnt ctr Mnl qu st vrnnd (íírc HSUB5TTUVE) n cstll Sntnn d Cl(582) dlr rcbu m udênc gnrl Cr Ptt dl Rrtp Bds prt prpóst d cmmmrçã ds sus cncnt nns srvç Cmmmrnd s sus bds pr ctv n xrct t csl gnc Rdrgus Mrtns r cngrtulòus cm g fr ndr Mrtns fz rzr nrl rcrdnd su brvur trçfr n ltrmór d grj ns gurrs d Lybl mundl S; Jsé ás 0 lrsd mnhã mss m cçã grçs pl dt»r jvn mxíc chf d srvç crurg d grl Hsp S J Bptst d L Bú cm prtc ns hsp Brlm Vlnnn Prs Nrt mrc 2s 4«s Cs ds 4 s 6 â ru d Crm 6 CnrKl trs n «rl vntr utr stômg vslcul (rukl T: lnkl RU PltFR DR MRC 07 tc lln Prsnt Rbr 2504 lvr Suz drctr g(4302) nr Brbs lnnu l Dcpnnltn Dcnntn Vz tds s prçõs bncrs (427) BNC MERCNTL D R PR MÉDCS CCULSTS DE JNER CS VETS s ncrrgds d xpdnt d fsclzçã ns Estds rqusltu nspéctr gr ds bncs u rmss ls rlçõs ls bncs qu rclhrm quts fsclzçã bncr d 2 smstrs d crrnt nn prtr 5 próxm Pqun Cruzd frá rlzr sér Chás Crd fm ngrr ms pr cnstrucçã su rpl Ctçõs ds ttuls ds prncps cmpnhs mrcns NV YRK 2 (U P) s cçís ds ms mprtnt» cmpnh» mrcns tvrm hj n Bls st cd s sgunts ctçõs: mrcn nd Frlgn Pwr Cmpny 7262 mrcn Cr nd Fcundrjr 5000 mrcn Lcmtv 44 S mrcn Tlphn nd T lgrph V 2000 rmur Cmpny í ll ; 500 nósclss Bldwn Lcmtv Wrk (nvs) 27S0 Chryslr Mlrs Crlss Wrght rpln Cmpny 72 Dupnt Nmurs E (nvs) 550 Elctrc Bnd nd Shr 825 Unrl Elctrc Cmpny (nvs) 7062 Gnrl Mtrs (nvs) 4625 Gdyr Trs nd Rubbr Cmpny 6300 Gurnty Trust Cmpny f Nw Yrlt fntrntnl Hrvstr Cm pny (nvs) 8287 ntrntnl Tlphn nd Tlgrph 4550 Ntnl Cty Bnk Nw Yrk 2800 Rd Vctr Crprtn 4275 Stndrd l f Clfórn 6275 Stndrd l f Nw Jrsy 7225 Stubkr Crprtn 303 Tss Cmpny 5287 Untd rcrft (cmmuns) 592 Untd Stts Stl Crprtón 6625 Wstnghus Elctrc Mnufcturng 4537 ~J^~~ Á Pqun Cruzd / BLS DE NV YRK lgã fscl n R rn l Nrt f rmttd pl drctr d Thsur prtr qu cnc ss mzs lcnç gnt fscl d mpôst cns n cptl dqull Estd Hnr Suz LSã Pmt ( ) Fllms cu hj drbrnrd Cmps prtncnt trdcnl fml pulstn CRR DR LTST07 xtnt nscu m 8C9; frnfllvl mus r drt Multnd n DR DH DENTES pl Fculd dqu m 893 s n mprns cm rdctr (678) ntãdár d Ppulr ms tr Grnt ndustrl f nmd prcurdr sccnl Pulst ntrpõ rcurs d Rpublc m Sãó Pul cr mnstr d Fznd slc g qu xu ps pr xrtu udênc d Mnstér ã cr mndt dè vrdr mugrcultur sbr rcurs ntr ncpl n prstu rlvnts pst pl Cmpnh Grnt srvçs F putd fr pnãustrll Pulst d ct d nss Estd n qunt lgsdlgc Fscl m vsã Pul ltur; ps trmnd qu nfru pdd rstl mndt bndnu plítc ptulçã d mprtânc rs r dcrs dvcc s 8: pg ttul m ntrsss l su fznd stupst l 2 % sbr prms d m ttlb fnd x vuv d Mr sgurs ccnts n trb Rulll Pnhr Cmps lh ds flhs ntrr rlzs hj Ss í hrs d tr S PKl 2 (ÀB) s prrl ds fbrcs tcds Mm lft clrrms m grv tnd hntm sd«rccc trblh lntm bndnd rrc 2000 ntr hmns mulhrs H mult tmp crc ss mzs JS qu ss fbrc cm luts utrs Sã Pul vm rduzd trblhnd hrár fm qu nnguém fqu sm trblh Ds qul épc s trblhr prárs ccltrm smnt trs ds pr smn sm rducçã slár gr drctr d stblcmnt cdlu mdfcr ss rgmn nslllulmlu cnc ds trblh pr smn ms rduznd s slárs n prprçã 20% s prrcs chm ss prcntgm xfl mstrnd qu utrs snbplmmnlqs ns msms cns slárs fpõs dmnuírm pns tm 0% E ss rlnçã qu fzm Cmlhs tss ngdc ttnc;ã lntm s c ml hr trblh s mprgdsn scçã tclgm d qulpn td m Ds 0 fs ll ls l d tr vmnt l fbrc cssrm lblh qu crrtu f chmnt l stblcmnt ná s grvsts llgm nã sr jvst u s lhs gmntm s hrs dc trblh dmnund s Prmr nsttut Óptc Sclnslárs tlflc d Brsl U vnd R Brnc n 27 Nmçã r Fznd B) (49 F nmd Lndr Hllnd Bss Flh pr lgr msbr rclhmnt ds rnhr dns mbrcçõs d Ms quts fsclzçã Rnds lfnclcgds Prt bncr Vlh n mzns Snts 2 ( B) plc tmu cnhcmnt d qux d csl Jsé Vnnc pbrs lur vlrs qu jcllrn m su cs frbílld Jsé llnrt un xmprsd ln< brs dá trblh qu Srcbãn sn lhs pdr cnt n csnh cmp pr drmr hsp pssu lg tníp sm trblhr chnd qul vd fácl grdávl Fcnd tn csu qun rgulmnt d Crcul c csl s cupv n lvuds Funccjnrís r ndvídu mculu ílf pprvd pl nspéctr lh mnr l csl E ss csò qu plc f ntrd p gr ds bncs p rfcgulmnt ls ps d vctm bru ln l Crcul ds Funcnrs squrt ví > cd cvl bnfcnt Vd S f Tl CNVENÇÃMNETR ENTRE 0 VTCN E TL Su ssgntur hntm ntr sr Mscn cmmnddr Sráfn Rmd (U P) mnstr ds fnnçs sr Mscn cmmnddr Cmll Srflnl cvl d Cldd d gvrndr Vtcn ssgnrm hj Cnvnçã Mntár ntr tál Vtcn qu cmprhn dz mrtgs Jç nv s d Cn VGEM D R 00 suld Grl mrcn CNDÁ sr Clu Dwsn cônsul grl mrcn tv gntllz ns cmmuncr qu prtlr 5 d crrnt mz chrs Ínstlld n 9 ndr d dfc d Nt â prç Mn nv scrptr st cnsuld N pnã d cmmndnt Sctt trns ncssár drgvl mr ms rápd s lnhs trnsbrnqueds 0 sr Brrs Brrt fl pr tlântcs Cs Wlmr sbr á fbr mrll St lubrt 2Sctt P) (U cmmndnt d drgvl 52R 7 Stmbr52 l 00 qu chgu àqülvhntm m Buns rs (0066) clru n ntrvst Rcpçõs Pr mtv d pssgrtv d prmr ànnvrsr d ntrssnt Thrcznh Mr csl L mcrcnesthr Qurz mrcn rcb hj prtr ds 6 hrs d tr cm su rsnc s psss su rlçõs Buns rs 2 (U P) ^ dr Brrs Brrt hntm fz cnfrênc rspt d ctul std d fbr mrll su prphylx Ess cnfrênc f ssstd plmbxdr Rdrgus lvs prsnlds d mund mdc quc» pr vgns trnstlântcs rgulrs sr ncssár pprlh ms rápd mr d qu su s vrs d plhtà trzrfrm rprds drgvl rbstcd stnd gr prmpt pr s várs vds qu cmprchnclrá n Cnnldft durnt su std qúnz ds m m u

3 CRRED MNHÃDmng 3 (lc gst 93í> MfRHK ^^ í^^ ^flpwt^^ ^B«f^B ^^^^^_^^^jj ^_^^mm_b ^^ r :f>^y~7 f_ü u <W l_bm Bf Í_B KÍB l:lllllll!l!ll!lll:l llll;ll:l!hl:l:ll4lllllll;4 Prqu nã s trn prprtr utlznds ds vntgns qu lh ffrcms? Sm ntrd ncl prstçõs mnss módcs snçã tds s mpsts muncps MUD D TJUC m rus trnsvrss á Cn dé Bmfm ntr s nrs ss ru cm tds s mlhrmnts mrns fács ms cnducçã prstçõs s 200$000 mnss N lcl á ru Pnt Gus junt nts d n 49 drã nfrmçõs MR D GRÇ n cmç d vnd Suburbn ntr s rus Mgul Ângl Sã Gbrl próxm ds bnds Pnh Cchmby stçã d Lnh uxlr n cntr d brr gu ncnd llnçã publc prtculr m qus tds s rus prstçõs s 70$000 mnss Junt á stçã prstrã tds s nfrmçõs FRE MGUEL E PRQUR n Rlng próxms d stçã d strd RSã Pul cm bcs gu ncnd m qus tds s rus prstçõs s 4$000 mnss N lcl drã nfrmçõs BTFG n ru Bmbn junt n 04 d ru Sã Clmnt ptm lcl cujs trrns nã gzm prém snçã ds mpsts _ MBLÁR RU D QUTND 43 QUER VÊR NDE SE VENDE RELMENTE BRT? vj s nvs xpsçõs dã (645) f_ Pulcé Bm cmpr s prçs mrcds NNGUÉM VpNDE EM MELHRES CNDÇÕES SEDS LÃS NVDDES RUPS BRNCS E DE CM E MES Lrg S Frncsc 2 (2999) Em cs mlést u ccntés chm s [HSSllElLflíífll Tl 2003 stré NDSPENSÁVEL HYGENE NTM DS SENHRS Ns JSPS& Nns Plmrn ÊWÊBk rf cs PSsSÍ rln! B fétk J \\\ t:jjj\ J_mgffÊ 0B «EM y > «_~M 0 ;tffx_mj^ } f JJ7JJ ^_f mff \ 7JJJ El Blíllll^ TMR (42 5) ü N TMR CFÉ! Cnsttuçã 23 Vrj: Crc 76 (644) K 0 00 TER xd MNTREL N CNDÁ CM DESTN BRSL? Sgund ntcs tlgrphlcsls grn dlrgvl R 00 quchgr hntm Mntrl; n Cndá hv xd hj nsprdmnt rprt St Rübrt cm stn Brsl s últms tlgrmms n mtnt m nd s rílrm ss vgm llmltnds cm smpr cnfrmr qu crdtd Cs Grãs á ru d Rsár 7 (squn d Bcc ds Cnclls) cntnu snd mr dstrbudr srts crscntnd qu pms ffrmr qu n prxm smn dstrburá s sgunt srts: MNH 00: pr 25$000 Frcçã 2$500 DEPS DE MNH CPTL FEDERL 50:000$000 pr 8S000 Frcçã $8Q0 25: pr $000 Frcçã $800 D 6 200: pr 50$000 Frcçã 5$000 D 7 CPTL FEDERL 50: pr 8500 Frcçã $000 00: pr 2S$000 Frcçã 2$ : pr 200$000 Frcçã l$000 D 8 30:000$000 p; 2800 Frcçã $800 < 50: pr Frcçã $ : pr 50$000 Frcçã 5$000 D 0 CPTL FEDERL lutfktsd pr Frcçã 2$500 N PERC TÃ GRNDE PPRTUNDDE PR CURND MNH MESM EM NSS BLCÃ PLN QUE MS LHE GRDR Pnr pdds u qusqur utrus nfrrçfcs qu prmptmnt ttnrms qurm drlglrs F GUMRÃES & FLH LT Ru d Rsár 7 Cx Pstl 273 n643>! 44_««M D tud! Pr ls! Cmr n dnhr cm vnntngr llc mgnr cm prstnõcs B fcultr s ms pr cmprr m 47 css dvrss cm: PRC RY BPTST GUD MCHD CS D BSTS SUZ CS YNKEE tc pr pgmnt m pquns prcclls nhss prstçõs t; SEM UGMENT DE PREC Fnds Vstds lftr Càlds Mvs Mr Vm Junc Luçs ; Ráds Vttrls Grphnls Dscs CLUMB PLYDR Pns Jós Bcyclts Mtcyclt HRLEY MTBECNE Mtrs Jhsn pr pp mbrcçõs rtgs Elctrcdrtgs Sntárs Mchns rtgs Phtgrphlcs nstrnts Musc Rlógs LNGNES VULCN CNG LEUNS qulqur trnh Sll ur Fltr Ell Vls fltrnts SENUN Exrcltdr &: Rductr TWER rms Munçõs Fgõs gz Gzln Elctrcs lndl tc dtc FhlUlN tds j_h Prspcts nfrmçõs p > Cmpnsdr RU lm/h RTGÃ 20» ndnr Tlphn 270 jstskkssssxx»^^ Elvdr (6240) ^DEUS RUGS! 3000 Dllr Prêms s lls nâ Dspprcérm mulhr td d pd rjuvnscrã m_llzrs F fll btrs prv m vss própr rst m puc 7 tmp J3 ff ^ y \ J EXPERMENTE HJE MESM RUG Crm sntfc prp rd sgund clbr prcss d fms dutr ll z Mll Drt Lguy qu l cnçu prmr prm n Cncurs ntrncnl d Prduts Tlltt Mll Lguy pgrá ml dllrs q ll prvr qu nã tru cmplt nt s sus próprs rugs cm dus smns trtmn t pns Mll Lguy ffrc mh dllrs q prvr qu ll nã pssu t md lhs ur gnhs m dvrss xpsçõs pl su mrv hs scbrt Mll Lguy pgrá nd ml dllrs q prvr qú s sus ttstds cur nã sã spntâns uthntlcs Dps st mrvlhs scbrt nnrs mtdrs têm pprcd d tds s prts d nund Pr ss prvnms n publc qu nã cct substtuts xgnd smpr KUGL LVM & FRETS» S Pul JMxR TURC prvtm pprtund pr dqúrlr^nst cnctud cs bjcts fns fnts jgs rtgs sprt pqr prçs lqudçã uvdr 96 (6227) 0 CENTENR Mvs m tds s stys Ruá Cttt (4683) (4U) LTER DE MNS pgu blht 2645 prmld cm 00 nts n xtrcçã d 25 Julh Sr Mnl Jcynth d Cst ngcnt rsnt m Btlh (G095) BNH RS 2 kls 6$000 RMZÉM CLMB PRÇ JSE LENCR Tccd B04 ); (7084) n_fí mm\ Tr_FT^T^H ^frípp_ ^l NEVRtGS RHEUMTSMS DRES? grn mss ppulr qu tm vstd (Pr H É é bm cnsgrçã ds sus FFERTS ESPECES VS Mlhrs rtgs uts vndds prçs surprhnnts! Nã stá funcnnd phrl Crbu Rcbms d Dvsã Phrfs: vss s nvgnts qu s ch pgd luz d phrl Crbu n Pnt Crbu n Estd d Bh H7jJ< (628) PENS pr 3 E prç lt pst Ryl pár lmpz cnfrt ds cpts utmvs prdut d Fbrc d Cr Ryl (964) Cmpr smpr nn ltuf mujà DE PRS cs qu ms brt vn m td R Jnr ND UM DS MRES PREMS d grn ltr 200:000$ f vndd n Mund Ltrlc ru d uvdr 39 qu cub n 2005 prmd cm 5:00$ bm ssm td zn ns n ttl rs: 7:000$ tds vndds n su própr blcã mnhã 20:000$ pr 2$ zns 20$ 00:000$ pr 25$ frcqõs 2$500; Quntfr 500:000$ jgnd sô 8 mlhrs Sbbd 00:000$ pr 28$ frcçõs 2$800 cm 2 nrs m cd blht ms 5 fls (0260) FERMENT EM P MLHRTZ FRTNH DE MS SÍHHRTZ FUBÁ ESPECL MLHRTZ Vcndcs m tds s rnmzcns 3380) _f^ <> % unc qu só vn rtgs bns Clnc d dnçs nnnnrclh dgstv d ystcu nrvs tls X Klctrlcd mdc Dr Rnt Suz lps Esplllst prfssr d Pculd Mdcn Ru Sã Js 39 3 ás 6 Tlphn (4280) HEMRRHGÜ D ÜTER N Fbrm n Mnpus n Câncr Trtmnt cm rsultd pls Rls X Rd vtnd pr vzs prçã HH VN DELLNGER D GRÇ Rdrg Slv 5; ás ls Pn ) funhs nds?] ESMLTE tò_éhe8_tf : STN Ettctl ^ BÍ5DE WYPB (4297) Pludsm Mlts Ut0) Fbrs E su nfllvl rcmdln Cnfé qulntul» lrft Mnn m dntn unçudr usr njcçs c utrs rcmlk nucdh s«í cm Lcr u Pllulns (5807) 0 mlhr rmd pr s VERMES éc Dspns purgnt fácl d tmr d» fft sgur sm dmn á sú Prprçã m tblctts d Grn Lbrtór Hmpthc D Fr & C Ru S Jsé n 74 Fll : Ru rchs Crr nr 27 Myr R dc Jnr lr) Bnc Ppulr d Brsl FUNDDEM 95 _ Ru d Qutnd n 59 = S própr Cptl l500:000$000 _ Fund r _ srv _ 5_64:000$000 = í Pg s mlhrs txs p S ls pósts FZ EMPRÉSTMS P = PÜLRES PRZ DE s írezes _ H:H!!;;)l;r!t4!:í (6224) bm BRGES SLEDDE rsnt 6 Trvss Mlnrvln 4 clr» bm d vrd tds qu sffrm st mldt mlést qu su flh lg Sld sffrnd tqus pléptcs h nns ps tr ft us várs mdcmnts fcu rdclmnt curd cm 4 vdrs d NTE RU D UVDR (0086) t_mmèm tf^c! r s^v _\9f_É rt ^ nm mfw:s LUETYL \ SlS v SUSP Scnb LUETYL S uímlvl 0 putd Pssô Qurz cs d Prhyb putd Pss Qurz clr sgunt: Jrns qu s cnsrclrm pr xplrr stuçã plítc d pz prmvnd cnfusã ds cntcmnts s ms crs pr ufrr cm ss vnt gns nã hstm m srspèltr mmór d ndlts prsnt d Prhyb vctm lmntbííssm hmcíd qu sncrmnt plrms Têm prcurd crts scrlbs prvrss pr sr ntór ns s dvrgênc plítc cm qull prsnt mmscur nm ds rmãs Pss Qurz nb trgéd Rcf pr ss nã trpdnd m fntsr nvrds qu nâ rsstm á vnc í ds fcts nd h ds sss jr/ ns ntcu qu Jrnl d : Cmmrc Prnmbuc r publcd tlgrámm Prncz dtd d véspr d crmm qu sucbu prsnt Jã Pssfl n qul s ffrmv qu l cusr pns mprssã ttntd PLEPTC BRSH R 2S d Julh d 930 mld nã é ntlllgnté () Jl lkh Sld prqu nnguém pô dmttr Trm rcnhcd Cntns qu m Prncz s subss curs sã ãlcncds cm véspr mrvlhs NTEqu prsnt d Prhyb r Rcf PLEPTC BRSCH Ns Plrmcs Drgrs m Dmnstrd ss flsd tã vdrs grns pquns Crrspnd: BRSCH Ru jrns ttcusu sr Jã Ps ml rchltctd utr sss Evrst d Vg 28 Sbrd R pt crt prsnt Jã s Qurz hvr scr 2685) Pss fzndlh mçs cusd rfutu prmpt msrávl ncrpçã; sfnd su cmprvçã vz qu ultm crt qu drgr qull í prsnt r dtd d nn pssd tnd d msm nvd cp sndr Eptc Pss qu lhp p6 dr publcd ; Dps dss ntcm sss jrns qufu plc slctr wmm tl _í!;_ grnts vd pr srm s ULtllllllHlfllflJ mus rmãs cusdrs drcts d crm d Cnftr Glr wmm m Rcf E ms trpz d mprns sm scrúpul qu tnt lg cm tjgslh rputçã cnvnnt lh cnfrm lh prc ms s ntrsss f frm sb plvr qu jâ fz: 0 SNGUE pur 0 RGNSM rbust S FUNCÇÕES prfts S MÚSCULS ç > VD gz! TJnlc fflchnnt xprmntd dptd n EXERCT MRNH 552) m m ^ :$00 vndd 2 fr pg hntm n SNH DE UR GLER CRUZER (289) CFÉ CRUZER EXTR DS MELUES MEMR (544) ms fu slctr grnts & plc snd nfâm cusçã s rmãs Pss Qurz cusdrs drcts dp crm d Cnftr Glr m Rcf lás íjrnl d Cmmrc( mnh prprd qu cómbtu cçã ptc dmnstrtv d prsnt Jã_>s s prf lgu ss dlrs ttntd qu tds s hmns crçã bm frmd nã pm xr cnmnr (529) ESTMt lntnã qud d tnng Trtmnt rápd Hcgur DR JHN LPK Ru dns Lnrnnjlrns 2 Tl 5ll_ Cblls Brncs T Sgnl vlhc wssk Lçã Brlhnt fz vltr cr nturl prmtv m 8 ds Nã pnt prqu nã é tntur Nã q prqu nã cntém s_ ncvs E frmul sclntfl d grn btânc dr Grund cuj sgr d f cmprd pr 200 cnts rés lvm & Frts S Pul (425) Está cnstrund? nstllc lc Hygé Tl 3083 : J J ()!_ 4 m mmwbl J : HHBBPp :í>c!4

4 «dp? : m ^^^^^^^^^ ^^^^gmm ^vttt j>r CRRE DÃ MWHÃ Dmng 3 gst 930 >íwtn^mmtt^r jyg y tç nglz rcrdçã tlv rm cnvv ds mgs qu un splndd prprd grds trs grçs Nrwlck ds bndnrm bndnrm cl f prqu tv uxl ftrs lurs flhs ugust hstlllzl crulmnt nnçlr d Bnc d Cmmrc Hrdlyqu prfrm cm pr ssgntur su srrs xíl d grn sr prcs nts qu rmps ndustr d Estd ut sm cm Cttt vzs su pt! Qunts bll H mut h Smtr Sf smplcd justdss prém lls nã sã cmcusul «PUU cbç smlus rbmàntc Ínn flctlv Dps qu pz s rtã bm ntrprtd n rlnl pzs Pl mns té 6 njüxteuh NNUL rulnu cm s ds gvrns qu tur Guglllml s curvu s vmbr st nn Pnrp (Hpnnl xntcrm ctul stbllcluslv) 4J00 br ss chcr crnhs qu pcmnlu mrl d snds v pr qutr nns lh lvv tds s Mns ds cnvên Nrt Cntrl d Sl n sspr m qu s ncntr qurt lt d rfçã mtexterr HBMESTR Pl fct tr hvd crdt é cs ms dffcl nl! ur d rbrd d z Eurp (Upnh zd vlh prcln què tnt c fruxmnt d ngócs n st mund Nã tm q clumlv) nlcu ntmd Grrtt mrcd d rtg tl é prbmnnhu mrc d dqulr q pf èm Nrt Cntrl 0 stá gst pl cntct d bc tqjct cnfssd Cntr qur rrlssms ccss S jvn Sul ds mãs d rdr dmrávl sss mãs ss bc qu Cmmrc d Cfé rclhu bstd prprtár Pnt dvulgu nfrm^pss cnsr Nv nã Nr vuls 200 rs nmrm snhss cm s Ml ms pur ms m trzd 400 rs thnns ms dmlndr ds crts rspt d tttu nts sm funddmnt ttrbud M nsss ssgnnts pd lqüênc qu Rmntsm ccntr dvd fls mndrm rfrmr u nhcu m Prtugl trvés d ns m fc d plítc c prtstr ctunt qus mlhã fm vtr ássgnturs Qulqur rlmçã pr flt pbr chvn u tv llusã nmc d nss ms mprtn cnts sm duvd qu srt qu cnvv qu prv t mrcdr xprtçã d rmss d flh nã lh srrr hj tã llsn prc d ssgntur nnul mmnt pns! cm qu rfrd grmçã pr gr tã pródg 6 60(000 d smstrl hmm cuj smbr tutlr pcuru prncplmnt sbr f Msm snd dvgd nst Td crrspndênc qu b rc tr gud n vd s mus s tm u nã fundmnt vrrfrr st sspt qur psss Vl mnhã sntd cd cm ccntu sr Brsã Estd rglcrd cnbm qu grn rdnár qur n pltrn d qurt drmr nrs ê clr qu ò sr Brnrssm s vls psts v sr mbrulhd n su grn cs trl sgund prdutr cfé s Flh nã fz mlgr drgd grnt Luz yrs c xdrz vrmlh br d pzstv rlmnt dspôs( TELEPHNES l rt brnc rgud n cbç t bndnr cnvên prsprr Tpdmnt n prfssã qu d d s v trdrctr Ü5&8 Rdcçã cm mltr Um jrnl s xprr n fm d crrnt mz En3«66!)8 Grnt Crrmdbrd sbr s fn jlhs prz pr xcuçã ss«j nnd ms áspr ngrt rç tlgrphc d su prmr cgrr just nh cgrr vulgr qu ll sgurv r sbr pnsmnt mn rgmn d vvr í? GENC N VEND smpr nã qr s vnd R lrnnc 5 ds cm pr r m rlçã sspt já pqun pnç fnln d ru d uvdr ás scurs lé TEL prt qu cmprr n Bélgc nã pô Hvr mnr duvd cuj f zul sgu cm d própr cmmuncd d VJNTES sr Crds lmd n prrrm srvç st Jr lhr lngmnt rflxvmn Cntr Cfé nã s nfr u nc d ctul lgsltur rt ns dsd tr d sr Frnpnsr phrss cs Estd R mbr stj fct b «sc d Slvr Slmã Es curs qu prnuncr á tr ttnud pl clrçã tr slvu ll própr fm^r s td Mns s srs Eürl n Cmr dvnh n hr nfrmçõs rqurds pl mbt Fr J ü Lurr d su tltt cmplcd cm nsttut Mnr pns msnr sbr mrch ds srv Estd d E Snt sr Htrd cnvnênc sr r Brmll nrlnd m Justln Rzn çs publcs Ns prmrs tm cnvnt E s nd vlt d pscç m sln mld ps lr d mr cpru GENCS DB NNUNCS hvr quvc sbr puss nd rtul su grvt UTRZDS rgrsmnt prmss nd E tlc gnc Wlll Uls sd ngr plm dspsçã m qu s chm s p & Nstr Rh Frlgn ltur; cnglnd m vlt ds mnrs bstr pr dspl vrs vz á trbun pr stsfzr cursd mult dvrtlslng Schlllng Hllllr & rns su sprtlh frncz frnc ll rspst d prc Emprs mrcn Fublcl cm s lss d snt ntn Crls á cmms sltm d sr Muríc Lcrpulvrd d J Wltr Thmpsn C Gnd; vstnd clbr csc sã d Cngrss Lvrdrs d cntc ntrtnt qu s JSmprs Cmmlssrl Ltd vr cm btõs ur m rqurmnts frm ugmnqusqur rclmçõs br bust blh qu pzr ds rcntmnt rund m Juz tnd cursd d rprpublcçõs vm sr dlrcpt hmbrs pstçs ds ncs ps Fr mnt nrçds _ Grnc ttçs tr mrcd srrs qu stá m prv nã < é sntnt crc cntgu utrs pplus Lmrtn; cm cus ds ntrmdárs n vn cntg bnéfc lás pnd cm fmnn cudd s d d cfé sm s sgrds n prlmntrs rrmntr s nsss nnunclnts punh ncrudds brt trsss d lvur mnr du d m qu nã pprcm n C flst prç vsms qu sâ nh; pr fm cllócnd n rmnt scrfcd n su ü mr ds pu ms pdds ss cbrdrs utrzds st cbç sbr chn luzld tnm cnômc plítc nturz «jrnl s srs vln Nvs csmétcs su chpê lt Mu rtnçã stá sbs mprd Rsultd: sr Crds ntn Mglhãs snd rll b lrg nsnd m l frl cm própr lmd cnsu Tnt ssm qu cnsrds flss qusqur nt d splh mnr sr ntn Crls l&s sm nã ms frncu nfrmçõs ms lgnt cprmntr utrs qu s prsntm m s dms ns lmds durds trr d su pnsmnt fz sn pr ms nsstntmnt rcjtl ctgr d Pss Publc Pl srtlé tlr 6 cmmssã d lvur ml mds E pr ss qu n rg ss chcr vr rcnstl nr qu prcuru Ess l m d d s ncntfm rchtu rvv td Grrtt ntm prém cr n prmr ppr vds nd mns 82 rqurtd Grrtt sntmntl qu tunld s qu huvss mnts Fgurm m ultm l ndt ns lgu vlt rcurs cmptnt pr pr gn s vtçõs nã chfgám té ds bls lts hrs qund lá D fôrm qu! stn qu dvn pt (cm lh ch judcár ) E s mnrs mlhr d qu s gurd é dêntc qu mvm s prfsslnlbsuts d tmp) prhlbld pls mé s ntrmdárs d mrcd qund s trtu d sucssã dcs cr tmr chàm cfé nã gnrm té n s brnrsc sr lbrc í À cm ds Scncs pgn vnh fzr plcldmnt prá lvr; m prjuzs d Mrs pr plhér slctu su chá; s lngs nts mnt dmns rrprávs nsrçã ns nns d prljjlsb hj ps d frncz ms ntg ds cms qu trblh rvqd dscurss rd pltc pulst d cfé cn gm d sr Mll Vnn rã rltórs clnzlnd s l Eurp s fundrm mldds glnd crtlzd n xcuçã d cnv fcnd squcds ns últms n typ d nsttuçã Rh sus brs mmrts sntd n n psts d vuls té qu fnd \ cr bbcll fflr qu grn lu rslvu crr musu lgsltur Ms s nvrá d d t bsp fr lxndr rcrdçã ds sus mmbrs á pr d rchv E ml d Sgrd Fmíl ntr c Pl mrld d nsn pmprhnnd crts lvrs x ur d rp dz cmmd s cnmnr nnuscrpts brs rtrts ll lh vvv qu F pprvd pr mr sn mrt fugr gvrn R s tlnts Crcturs bjcts us d chvn lt qu l svl vts prcr d cm{drns cdêmcs nsígns du mntv té mdrugd; s mssã Lgslçã Rcurss sclrcmnts rclmds pl mnr prlmntr trs td dcntçã mvsts furtvs Mr Krus fm qu pss cntrbur pr d vscnss dà Luz su d Cnslh Ncnl d Ensn rcnsttuçã cntrr ndcçã rfd blblgrph cs cnfnt mjlfrrn dd pr d cngrph d hstr d rs utr mulhr ftl rnt á snçã d cncurs pr ndt ds ms ntávs ílgu ds sus lvr ns /stblmndcnt cncnt nns; pr sr Mll Vnn ps qu ts qu durnt sécul m ultm slbrmnt d Mts ffcs nstrucçã ssrvrm hnrrm Prtugl n nstrl ds Estrngrs dçu pr usr su lgnt jcundrl fvr ds m prfssgrãdmn ds scncs ds lcruz blld Mlt vr rs nsn nrml qu t qutâ cr mcc vulg trás Muts pçs vlss t6m tgm ds pxõs fdg nhm sd prvds mdnt dz qu mrrn dã zr < pjâ sd ffrcds cm stn sncnt vlhc súbt qu cncurs ns sus cthdrs u rc qu nã nd mut chrs nv Musu N ultm sshrculn prvr dnç pã qu tv hnr prs gn qus bndn d funcnd cm èxmlndrs tã H q f frm qu vdr f mndd pr ms m cncurs pr lvr dcn cprsnt trjv ss msrqgò à Gms m trn qund ns sucsss pl cdêmc sr Frrr Lm mrmquxntrr nt c qu bjct prtculrmnt nt MntB Clrs tv su pslng bt trnu m Huv cm s lhs rzs lgrms rssnt: chvn prdllct n d lludd ndcçã vncnd cc psd pl multdã ssd mrbund: qurt tnts vzs stv jbrrtt qu nd hj nã m rm fnl pnt d vst d sr vrm tmbm qu f ss ms& cbcr d grnpt bm cld «^ Crds Mll Ntt rltr m rup qu frçu su fug tds s ds qu ll s srv srvd Ess ultm cld pl d cs tttu d cmms prcptd Bll Hrznt lmç pr pr su pqun mg fflr pr sâ v sr rgstrd prqun prpld ntc d bárbr n utr ds Flhs Chtls pd áqull tç vr qu llustr t stá m prft nlg cm ttntd Rcf fm tjjà mrbund bbu su ultm Grrtt bbr já cm spld tnttv pr ffctvr s mr trm m brtê trtr n grgnt já qus cg Cnfss qu nã pu vsr nm s ds cdvrcs crlspnds prfssrs qu rgm h nn Hntm sbbd sr Mll lcr ss pç vnrvl sm n bj d pbr pórclln qu ntrnmnt crs báscs Vnn rslvu nvrgr j pds rspt s bjcts lh cmpnhu flmnt nsn hnds n Cllqutã lgnt Rsultd: cru rrm s grns hmns xstênc ntr Ps bm: ss gl Pdr E sbd qu c ds ml hrs d ms spctdrs nnlqu frm chvn qué ssstu s rr spt d xgênc dq cuncur nhã vnh ll pl ru Frn mds d su vd s cnfln rs mmnts d utr ds plítc fz qu stá drgnd luxus ut d vts slncss ds sus lgrs Vgns nó fnh Trr rlíqu s ds sus drs prcm gur sgrd pl ultm spr d su lcnc pr llludlr rl cprshc n 7 qund dr nd n mtér qu sã ds ms glrss vds qu n d ds prvs bjctv chgr & pr Btfg ts ultm vbrçã ult nbrcrm Prtugl tnh u mrllzdr d l Dsprzd trplhnds f ncntr n plptçã d lm m cuj ns mãs cmmuncvm nã frmld d prv cmp bn H s què flud pntrnt nã s tnc s crgs prfssrs (ntmd prmncrm chf cncntrst qu «lls qulqur cs hn qu vbrçã mystrs gn srm prvds ccrd cm tmps st prt tlvz pls qu nqut; qulqur cs r nd s durnt s mmn cnvnênc ltrl muts ttuls qu pssu bnvv qu mprssn chv ts cmmçã m qu lh dnu cntct ppulr qu n Grrtt qu própr m r ll qu plptv u r mpst rnd cptl ~ prgd ssstnt ã sssã ctnt fgv utrr cm pmnh mã qú trm lcu sbr ms cm prxlmçâ ds prmrs curlstrngr Jul Dnts puldd suprstcs trux pr ss xu crr spprmmnts áqull sl scnn tx qu pssv scu Lndrs Em prnt (Exprssmnt pr Crr tlh d vd d grnd scrptr Srá msm nflunc d lnsmblé d Cty mpròvmnts B ntrtnt ll nã tm cm d Mnhã) Sã Pul rspctv prs d trn còr mcc? pç rt nd xtrrdnt fz crtc svr d nr B prcln nglz mpst nvdmnt chmd Vlrzçã sspr ltvd vr mlv dscrt rnd n Brsl Tnt qunmnt durd n brd n z mrcd ds nlcs d pt t ns prmttm cnclur s ns Estds qu s mrrrm f tmbr ds sus rms BLETM DÁR U DRECT frmçõs tlgrphlcs cp ã pltc d vlrzçã rtfcl DE METERLG R ngr crrgd vnt ftgul tlst lndrn nã cnmnu d cfé sã xctmnt s qu í nv bsnts ur Prvsõs pr prd dc 8 hrs n lmn trbut nm pr ms s btm ns ngusts rcnsttuíd pr grm d d 2 s 8 hrs d (l 3: Dstrct BS Nxcthry fzl sd qu nã s trt crs fnncr cujs d mrt ps rm já ps stv á ã rgnld d nss r cnsqunls nã sãó fács d utr ds Vgns n Mnh Tmp! mm TmprturdíVnts; nt c nd lvd Wrr pr ds sus pssuíd vrávs cm prdmnânc ds d gmn fscl N prcss d sr vlds rrcd d rs qu qubru nã sr qudrnt nrt ptd pr rrcdçã d m;:;«_ ntrss hráldc (lás llml Estd d Rx t Jnr Tmp: pst é qu crtc d Cty nã prducçã prncpl qu lls dspunhm sguus pá nt hm Tmprtur: stv 4td prqu brz Grrtt ül( clc;d d bstnt ntrssd m cllcr nur Cm st sspr c rspctv tmbr sã cnhestds d Sul Tmp: bm té su mprs qunt pssvl trblhdr grcl stá á cds) prtculrd pur Snt Ctlrn; nstávl n R Grn brg trbutçõs lbr prt d msér d fm Pr Súl; chuvs Tmprtur: lvd mnt ncdtlc cnfrmr (l t Prná; mbr lvd prnc blburdl d qul rsul btr slár qund bprdlcçã d pt pl cr vr p ntrrá cm cln pós m Snt gu n pnn ds cscs n Cthrn; m clín n R Grn tm grns njustfcávs n tm s cnfrm cm tds d Sul Vnts: dc nrt lést té qud ncrnçã ds lvrs n st Prná; s sffrmnts vrávs m Snt Cthrn f ds rpstrs n vdrd ds d qudrnt sul n K Grn d S ssm é cm s mprss prsnt d Rpublc ê luçs té ns lhs ds mu Sul; rjds pssívs mprtnts qu nvrtm vul ds mrs rspnsávs pl d tmp crrd DsSynps lhrs ss chcr vlh nã trct Frl ( S hr» tx d d tds cptãs m srvçs d clmd N gvrn Sâ tm utr vlr nm utr curl s S hrsdn d 2) tmp pt é fl clculr qu xtrpul ps n gvrn d d qu nã sjm s qu lh crru hm cm cé lmp tud ncngruêncs trá ch nçã u ss vlrzçã dvêm d crstn tr prd À tmprtur f stávl á ms nt mntvs lvd d d s rrmtnt d mpst runs td su p bstnprtncd Grrtt Ms ss méds ds tmprturs xtrms vc gd crcstnç ss vlr bs rftcds ns rnd trtnds ds pquns d ftl d Dstrct Fpsts tm pr fzr l pç rl frm: máxm 29c8 mínm Nã f pr utr mtv qu gr ntrtnt ngnds xtrms bsr s tmprturs 62 musu lmpj vd qu vds n bsrvtór Mtrlógc d sr Crds lmd ntã mlttlr ppl pntd u nm cm dz Brby vnd ds Nçõs frm; máxm smpls ms mtculs rltr crtr mrtór qu f durvlly s css mrts 25 9 mnm 9 6 rspctvmnt ás d Rct cnmnu vhmnps dzr mlgr n4 hrs 6 hrs 0 mnuts Pr qu têm hstr ttrlbu ss dnnrm vnts d qudrnt nrt tmnt prcss dptd p sprçã flcíssm nsnu sr pqun pórclln vr cn cmpnnt pst frcs r lnçr rrcdr ntlp Wshngtn Lus qu \ stá prstl frç uggstlv tl pm m m thc trbut tnd srvç ptrótc r vcçã qu vnd srtrs prsnt d Cty pnru pz ssm sr s nã fss u v própr Grrtt vv pr s mmnts h su ntmd s vsts ds srs Mll Vln qu sspt é máxm m ll ds grns cusdrs clhdr ntr n lgnt n Crvlh Brtt futur prtnc pr s cmpnhs ss stuçã qu rrs lcs Snt sbl n ms Mns nâ têm qu mprgm Sus cptãs n vur Evtnd ggràvr ntr cxhlu ultm suspr prsnt ncnl d ms ml trmnd nã s mprtânc qu s vstnts Brsl cntrbunt ntp mp èm cntct cm cnslrs mns cm xm ll d nrm culp qu pf fzr cnstr prncplqurm lm d pt d qu s u sprnç qu mchn lh cb s fznrs Mvss lr ds sus ccults mnt n ntrr d Estd pms nd nã prdds crts d nhnd qu sr lgr M trbutr d sr Suz Rs s nás dè Sã Pul d Estd d mr c qu vu mpssrs n su rá smntd rmld R d Esprt Snt d PQund trmnu sssã cr sndr s ds cm qund vr pr hl lg mls rná d Bh Gyz pxcllnt sssã pr sgnl m põs d rsstênc á lçã d ts ntrvnçã dplmátc rã dr tstmunh nbusqu gnrl Txr Btlh succssr d sr ntn Crls pt rcrdu s cnc nns d d«p prprtár Pnt ntndmnt mnçã prtuguz n Uruguy mgnrm Núnc Nv MtCupm prfssr dr Mglhãs C sr lgr nts vr R Tl lç vluçã d Cnslh clru qu pltcmnt stá mmunls mrs Em rs fs qu n é cm su nss stv st n Estd plítc pz Prds Pns Mvs tc u cnsr nd pr nstn l prtd sr Brnrs fz n Snd d rçmnts Gráts chcr Grj vcdr ts r ss prtd srtrm! sr Brnrs Flh prpóst (4292) vzs s nbrs rtt Qunts d Rpublc d tlgrmm Pnt Nv vcprsnt mãsss hmm mãs ln drctr d Bnc d Brsl Mns qu qu publcms cngs brncs slnns qu ll mbçõs sst m llgr qu s msm ntstns Cur ds htnrrhlfrlcclnv nts prnuncr Dsrtrm trás sm prçã é m dr us sus dscurss pr s fzr sduzds pls prmsss d sr sr Brnrs Flh pf rrm s rlvs n 5 sb ml plllds tcrm áqull Wshngtn Lus Pr rtrn tr pl qunt 285: <«87) EXPEDENTE VS MPRTNTE CHCR VERDE DE GRRETT Tópcs W Dr Luz sjry^e «u»«^_jm;tut :;:: Twvvwrw S^KKWJtr ÍK jçsmr d prpst pr scrrr d muncpld E 0 Snd s vts crs cm Cnslh ésbrn n pss st dnhr muncps rrcdd dstrburá nvs Está Snd nst m mnt dscutnd sér <J vtbs dò prft rsl çõs ntmpstvs d Cnslh Muncpl Rfréms tds lls cm é publc ntór mdds lvr cncdds pls lgsldrs d cd sus mgs s prnts sus mgs psss qu <jl lg md cntrburm pr cnqust ds lgrs qu cupm nàqull cs lgsltv cm hypthtcs rprsntnts d» sbrn d pv crc Entr s muts prsnt? fts pls nt«nnts á cust ds cfrs muncps xst ím qu mnd cnsrr nmd prtr 99 trmnd cylhr n crg mdc sclr d Prftur Ess snhr f cntmpld nqull dt pr nmçã ds muts qu ntã vru Excutv Muncpl qu ps frm nnullds pl prpr dmnstrçã d cd qu vu llgld d ct d prft ntrr nrm ônusthqu ll crrtv pr sur d cd Nã s cnfrmnd cm qu trmnu prft ntã f btr m prt smpr brt ás mdds fvr «á cust dp dnhr d cntrbunt: Cnslh Muncpl Est ttnu cm é cst fzlh l sb mdd spãchu pr gbnt d sr ntônprd Junr qu tv ó bm sns vtl msm prqu sgnçã funcnrs muncps cnsttu ttrbúçã d xcutv nã d lgsltv d cd E ss vt qu Snd stá dscutnd cs sld qu/ ns stms rfrnd cnsttu ds muts ttntds prtcds pl lgsldr d cd ll v cllcr ss msm Cnslh própr Snd n cntngênc rfrndr tds s nmçõs fts nxurrd n msm épc m qu f lvrd dáqull mdc munc su cus rcp nhcd cm drt pls prs prsdmnt cómptnts bnfcrá lgã psss qu crã sbr ss crnç squlétc qu é hj fznd huncpl Nm Cnslh nm Snd s rm trbálh studr grvd d fvr qu : utr stã cncnd muncpld d R btés m crs pvrs qu nã é hj ms s vm snhnd h muts nns Nturlmnt gr cm s nvs cmprmsss d dmnstrs çã d cd ss crs ggrvu rsultnd dh ss( rgmn^ mrtór llgl m qu vvm tds s crdrs d ^muncpld s s sus frncdrs mtrl s sus mprtrs brs è té s sus funcnrs cm trs mzs vncmnts m trz nd n ultm mnsgm sr Prd Junr xpunh nt nchscnc d Cnslh std ds fnnçs muncps Prftur tm nvnt trs pr cnt su rnd mpnhd n pgmnt ds vncmnts su funcnlsm n srvç dvd ssm td dnhr qu cntrbunt pg pr lgrr s mlhrmnts urbns è vrd pr sts ds scpdurs: dvd pss ctv è nctv E just qu cd trblh cntrbu cm mpsts qu lvm s cfrs d cd nnulmnt crc duznts ml cnts pr pgr qus qu xclusvãmnt s funcnrs s jurs dé dvds? Entã crc tã durmnt frd pl rrcdçã muncpl nã tm drt rus clçds scls publcs pr s crnçs pbrs ssstnc pr s ncsstds trplds n v publc? Ps é st stuçã rl d muncpld: Cnslh cnclh qu rrc smm qujá nã é pqup qu dgm s cntrbunts ms ss msm Cnslh é q dstrbu pls sus mgs cnm xtrqud d cntrbunt prpr stuçã trst qu trvss funcnlsm d cd stuçã ngusts ps nã s pô brgr q lug sus srvçs 30 gvrn u urm cltr s rspctvs frncdrs é br st Cnslh qu nã s dá trblh ctjr s pssblds d rár muncpl cm ps ncrgs qu lh sã mpsts Nós tds sbms cm cbm s crss d Thésuró publc nst trr: ppllnd s rprsntnts d pv pr bls d cntrbunt Srá nturlmnt ss ms vz rm prpns s sus mgs s sus flhds üf» ds prv lguns lvrdrs cfé cnvncds rrgulrds n fs d prdut suggrm cnvnênc d brtur úm nquért stnd purr s fcts brtmnt nsnuds Lmbrm pr ss mprtnt syndcnl : nmçã psss cnhcdrs d cmplcd pl mns ná /pprnc mcnsm «mbrqus trnsprts cmmrc cf Bm rug qu publcu sbr s ffts d crs sr Frncsc Crrê Ntt rdtu vrsã dè qu m m dus frms cmmlssrs btvrm ntrds supplmntrs sus fés sb prtxt qu ss prfrnc fr cncdd pr slvr stuçã bnc crdr pr vul tds smms d àlludds frms Em junh nsttut dz nd qull rtculst trmnu qu fss sccs ntrd dár d cfé m Snts ms fct nã ntrv ss quntd cnstnd pns ds bltns d Estrd qu trnsprtv mrcdrl Ms nd gulmnt cnsnt nunc dó sr Crrê Ntt: Em Julh pr ttndér s cmprmsss d mpréstm nsttut utrzu ntrd dlrl ms u mns sccs Pl mvmnt trnsprt nts qu s ntrds gr sã rs stã crrspnnd s bltns Cm st ugmnt r suppr qu grlmnt s css cmmssrs rcbssm mrs quntds cfé Entrtnt st nã stá cntcnd Smnt s cnc u ss css vã snã fvrcds pls ntrds ctus prbvnd ss qu h rrgulrlds má flsllz_çâ d prt q drt Um ds vcss rcbu pl qu crr sã vz 0000 cntnund mr sccs cmmssrs srmnt prds Judcds cm tl snómll prfrds cm vã snd pls mgnts cntmplds cm s grçs qu lhs sã dstrbuíds! Prqu sr Slls Junr nã mnd brr nquért m prvpr purr fundmnt u à mprcn smlhnts vrsõs? Q nã ãév nã tm Nã é cs d nsttut Cfé S Pul? DR CUMPLD SNTNN D cm PcÍMêd Crurg V urnr Hmrrhds sm p nmdér Chl 3 N mudé plüc mprssõs d Cmr lr d mr stv usnt grn prt d d Só cmprcu qus cr d tr qund s rd ds plrdrcs s tnhm dsslvd r Crds lmd dptu prcss dlvr d gr Vllbm N gst ds grups cmmcntdrs Cm n hj téssl s sbbds m bdênc vlh prx d sclhd pr s mxrcs m vrtu ds qus vm tn mut cs ncbrt 0 rprsntnt pulst tm hrrr ás ds ndscrts mávl cnvrs tn^ smpr srrs ns lbs Ms sb drblr cm hbl d s nvstds curss;» < rv l Fnts Jülr v tér mnhs^ n Cmr cnfrênc cm prsnts ds sscçõs jrnlstcs rprsntnt pulst v pr sntr prjct qu ntrss á mprns ns dcj submttcl bt prlmntr sm uvr plvr d tgdps utrzds d jrnlsm prjct já stá lbrd sr Fnts Junr» h n tn t slctrá súggstõs s ntrssds pr mlhr stud d sspt run j st mrcd pr s 3 hrs d tr \ + lü^^át^^^ Vspuc Um prdr vts tã juutnhs cnvrsr dssns: Cm lls stã r Muríc Crds td cm xtrmd qu stv nts prtr l f! brçr sr Plm Sc sndr d R Grn fss qull qu lguns ds sus próprs crrlgnárs dzm qu ll é vntmnt nã sr prcurd r Vspucl m dcurs clru qu ll Plm smpr hv r prsntd pnsmnt d R Grn d Sul + prpóst d tttu d Frçã cdêmc d cptl rgrnns Prt lgr 2 TM) Tnd Frçã cdêmc dc Frt lgr nvd tlgrmm sr Gctul Vrgs n qul ntnd qu R Grn d Sul v tr n prsnt mmnt tttu rcçã á ltur sus trdçüs studnt ntôn Brchd Rch flh d fllcld putd ctv Rch qu f lr d Rcçã Rpublcn nvu prsnt d Estd sgunt tlgrmm: Nã prtncnd qulqur crprçã clss fld & Frçã c mlc rslv tlgrmm ljc nvd sldrzndm ndvdulmnt qulqur drctrz trçd gvrn rntçã mnnt chf nss prtd pzr dè tr td nr pár s vtçõs Snd hntm nd fz s sndrs xrms fcr tmnd cfé plstrnd pls sls vznhs d rcnt l nã frm pr nã vtr prsnt pr u turn tmbm nã s chmu E ssm pr tcmnt f msm qu pã hvr sssã > Cm rm d d n cntnh mtér rlvânc prsnt nã qur trr s sus cllgs d dtlc fr nnt m qu lls s ncntrvm ngrr rfrscs sntds ns mcs pltrns ds slõs n tp tds d cs Qu b vdl + Cm s sb r Cls flym nã v ms vlh ml smp nhr músã «mmbr d lgçã brslr á Cnfrnf ntrnc nl Prlmntr Cmmrc qu vrá runr mbruxlls n próxm mz utubr Pr su lgr prsnt dqul cs pr nmr q bmntnss ccrd cm prx l sgud; ms qu sb nã v hvr nnh lm çã substtuçã d sr Bym sr ft pr ml ndcçã qu r Frntn v prsntr fvrcnd sr Slvr Nry qu cm sb f rrtd pns pr un vt pnã d sndr crc lfs é qu r jslvr Nry nã pru lçã Ell ch qu huv tm mpt prtnt cnsr qu é justç dr prm tcrtr + putd ugust Pstn stv hntm hg tmp plstrr n Snd t r Fslr Flh t J MRTE D PREUm tlgrmm grcsdente JÃ mnts d sr Mussln ás PESS vrs pzr d Grvs sucsss m Rcf? sr Trdu Prs t (U P) cn Mznl mbxdr tln nst cptl ntrgu prmr mnstr Trdu tlgrmm d prmr mnstr d tál sr Muss\lnt n qul chf d gvrn Rm 43: Trn xtnsvs tmbm s mus grcmnts pls vssás plvrs mz n dscurs Nncy N djscurs Náncy sr m Trdu mstrrs sldár d vrtud trrmt n^dr nss grn mg d sul Róm2 (íívs) rltr hj d mnstr ds brs ds srpublcs sbr rmrch fts ppulçõs vss scrf flgllds pl rcnt trrmt cmç cnsgnnd dmnuç d ctvd n zn snstrd á prprçã qu spprcm s ncssds ms urgn Prsgulm sm ntrrupç& tnt s trblhb d mlçã ds prds nhbtvs rmçã ds scmbrs cm rcnstrucçã ds css qu nd prm brgr s ntgs mí bslvd rdrs dr Rul Fl br ssstênc â nfnc rclhr 806 crnçs nprt lgr 2 TM) Pr Bn tr jft rpíãs mnrs sprds tnçd juz d 3 vr st cptl ds rspctvs fmls dr Brgs d ts f bslvd n lém ds Bldds d xrt prcss qu lh mvrm s drs Jã d mlíc fscst ds bmbrs Pmpl lmd ntn Hn ds cntngnts d vluntárs rqu Css pr crm clná cntnuvm cupds ns sr dr Rul Fl vcprsnt d vçs sccrr 392 prárs s cndçõs sntárs grs Prtd Lbrtdr drctr d jr rm plnmnt stsfctrs nl Estd d R Grn s ffts d trrmt tnhms ft sntr cm prtprtd Dmcrátc d culr vlênc m prt d lcld Scmpltlll n cmmun Trvlc pzr dss Dstrct Frl ppulçã mstrvs cnfnt jft rcmçr su ctvd Cmmuncmns d scrtr Scçã Unvrstár Rlzrsá ns cmps Rm 2 (TT P) Cnslh mnhã ás 5 hrs d tr ss Suprr brs Publcs xsã xtrrdnár cnstnd d rm mnu pprvu pln dd d: ) dscussã d prjct d fcçã á prv trrmts rgmnt ntrn prsntd pl cm tds s css struíds n zn mssã pr ss fm nmd; fr) l flglld _jn_ 2 (U P) mnstr ç d rprsntntd Scçã Unvr sltr junt Cnslb Cnsultv d ds brs Publcs sr Dl CrlPrtd Dmcrátc d su subst llnz tlgrphu dznd qu prft d prvínc Bntut N sss rdnár sxtfr vnt rnu mmédt bnstrucçã z dfícs fm d 8 ás 5 hrs d tr srã tr dr brg qulls qu prrm tds m rm d d: ) rdcçã sus lrs nss cd fínl d rgmnt ntrn; b) rgns ngnhrs d Mnstér zçã d Scçã Unvrstár ds brs Publcs cdrm scntr rm; c) rgnzçã d trur cncnt css m Rhtt Sn ntn Nsss lcldbts D ccrd cm rt ds h 655 css qu nã pcm rt 27 d l rgânc d m sr hbtds Em Rdchtt Scçã Unvrstár chms brts fcrm ttlmnt struds 4 s nscrpçõs ds cnddts ás vgs css Tds s mnhs clbrmp d Cnslh Dlbrtv nã prnch msss pr lm ds vlctlms ds db ns lçõs 8 julh pr trrmts nss ultm cd xm pssd s lçõs vrã n prç publc ps tds s rlzr m sssã 22 gst pr grjs frm struds m cnxm Bnd ss nr v sqüênc ds trmrs trr gs qu cd ur ds scls tr Rm 2 (U P) mnstr ds brs Publcs cmmunlcu drt ssm cm C nnx Drctr Rgnl d Esprt Sn prmr mnstr sr Musst Runrsá n próxm d 6 d ln qu nr rphãs u xtrvds lvs crrnt prmr qurtfr útl d crnçs 806 m td rgã vstmz runã rdnár st Dr d s qus frm rclhds pctr qul srá ffctud ãs 7 }4 ls prfturs vlln Fghrs d nt n sédc d Prtd g Ftènz Trs ml cnt nvnt ds prárs trb lhm ctvmnt n rcnstruprft clm cçã mcmprçã cm 753 n quntfr ultm Nss n sr Jq sór xputd r nã stã cmprhndds s ngnhrs mltrs gúch rcbu hntm d crnl F grups bmbrs nm s cntngnts dr sór spch m qu ss vluntárs pltc sulrgrnns ps mnnfrmu sr dl Crlllnz cnr su std m rpuáznh qu s srvçs ssstênc dzr qu r Brgs M mdc cntn rgulrmnt rs cntnu hstl rvluçã clr dmnundcnstntmnt ncssd ts srvçs trqu stuçã plítc d R Grn blh mlçã rpr st m prft clm çã ds css prsgu rápd + mnt prurndrs dr mmdt brg qu prrm Nã h scsã n brglsm su lrs Ess srvç stft bstnt ntd std gntnd sd vhculds bts tr é nrml n zn flglld scsã t Prtd Rpublcn RgrnDclr mnstr qu cmns sr Jã Nvs nvu pnhd d gnrl Bstrcchl sr Lndlf Cllr lr d bncd vstu dvrss brrs cds d prvínc Trvls spclsgunt tlgrmm Prt lgr Dputd Ln mnt l Scmpltlll qu é qu ms sffru n rgã dlf Cllr 7 R Sá gr t Brnl crscnt sr dl mtt cnhcmnt nv cm Crlllnz qu s cnsqüêncs pnh ntrgs qu ns stã m d sstr frm mut sérs vnd s nsss dvrsárs pr ntr ms s cmpnzs ntrgms méd vhculs qu nnguém vm gr sus cupçõs rgulrs sprnd cm cnfnç lludr cnstrucçã d prmr grup Hntm j Frçã pz n u css n ld mntnhs ã llgr s clnldrs cntzs cld n só pô chgrpss ffrmrt qu nã h ntr s m muls tds nós mllmtr dffrnç n prcçã dsfcts qu culmnrm s mmlçs d glrs Jã Cunrd Ln qur tr Pss mr ms rápd Tu dscurs f splh d ndgn td R Grn çã cujs nnv d mund brc sntmnts rvlt rtrtu flssmmnt Lvrpl 2 (U P) Nd tmms d mld ds nml Cunrd Ln nnunc qu gs Brsl ns julgr mnhã cr gvrn prmttu judr cmvrd justç ffcctus brç pnh n cnstrucçã d mr ms rápd pqut d mund Jã Wcvm cm tnlgm vlcd ms trn Cmr scnsu t nfs mchns cvllsfrç ccmmdçõs pr ms qutr ml pssgrs Pr flt nr nã huv bcs nís dé ml pês sã n Cmr Cmprcrm smnt cmprmnt pl cust ss mlhõs squrnt trs putds trlns + Cngrss prnmbucn Mmsll trblhs rçmntárs stã qus cpm sgund phs ncrrd prjt d Gurr stá m vtçã d grcultur v fgurr n r m d dd próxm qurtfr d Mrnh j rcbu prcr d cmmssã Fnnçs s ms j rcbrm mnds m 2 turn n plnár fôrm qu nd n s mn ntrnt lguns lls trã p rcr n cmmssã Qur dzr qu tí mds d m crrnt vm str vtds m 2> dscussã N trcr phs nã s dmtt ugmnt sps E smpls rvsã d trblh ft Fr Rcf 2 ( B) Cngrss ss ndr rçmnts té {m stdul ncrru s sus trblhs m stmbr strã n Snd tm sssã slnn p prtnt st xrcr cm cu tr cngrsssts stvrm dd t\ su funçã rvst m plác n frm cprmntr gvrndr Estc Cmbr d Snd Spnlly n L mrg Frcdn rprsntd hntm m rct ssgntur pl cmpnh mmsll Spndly é prtxt cm lngínqu pprnc sktch pr qu ss ncntdr rtst s mstr ms Hyprtrph próstt vz publc qu ppludé dm Cur rdcl u mlhrs prmnnts r cm td su pr d sducçã sm prçã Prcss pssl Dr J Mmsll Spnlly é rlmnt sun lbuqurqu Uruguyn 22 xprssã d grç fmnn ft rt 0705) nã f sm rzã qu cmprmt «> ««tm á frscur lgr mnhã Ngcçõs ntr s prmvr Sm s dts psss dvnmsm ntllgnt mprtds qu pm msll Spnlly pç d hntm» tr lng d sucss qu rrncu gvrn f á plté NS t qu rç n Pcrd x r pç Brlm 2 (U P) Cnt bm ngndrd cm typs qu xprn s ngcçõs ntr s mm crcturlmnt s dvrss cp Jr ds grups qu pm cmns d scd hn; ms pr gbnt Brünng n sntà cnsgurs frmul qu rlmnt só úm mulhr pssuunã <íu prmtt cllbr rr dc dts sducçã pr nçã m cpndçõj stsfctrs cárnr typ cm Frèdm pr tds cm mnstér T juvn bll flr vlúp m trn ds s sfrçs ncssárs pr d qul nxmm s blhs m prbtrs ss rsultd stã sn cur ml qu nã é d Hyd mprgds pls chfs ds mt prtds pltcs s tnttvs plté nã só ãppludu cm s té gr fts frm ml suntrssu mut pr tud qunt s cdds s srs Erlch Çch Wsr lr dgrup mcr rssv m scn sbrtud qund tc hj prtd d Estd ptlc bndnd s rs m Ernst Schlz chf ds ppúlls rrtn trz d qul s btm ts rlçrm dvrss ntr írrlbr nbrd chmpgn vsts vsnd cnclçã sm pntn dc crnpl ss nc nnh rsultd pstv d durnt qulls pucs mnuts sr Kch drgu crt sr Schlz prpnd qu m s snt ns mvmnts n z bs rnuncm ft lrnç d z d plté Mmsll ntntt Pyn fz rspctvs prtds fm qu utrs chflj pssm chgr httcm úm ppl pqun tm ntndmnt sunã rm sr Kul Mrc Esprs qu mnstr ds j r vctm d sré prc qu csfnnçs d Prúss sr schff tv nflzmnt cm lryngt: v substtu sr Kch n chf r tr tmd grgrj nts d prtd d Estd drgrs pr plc s ms rtsls prtrms stsftrmnt cm d cst ccnlund m vz cur ds hnrrhs sm dr Ds 3 s qulds cnjunt qu ffrc 4s< ht Ku smblé 06 sbrd (B Í247) cmpnh_ Dr Cvs tóy^jss W»«WB«gWBBlW ULTM HR 0 TERREMT N SUL D TÁL Sâ Pul 8 (Pl tlphn) Dzs qu qu s fcts snrlds n mnhã hntm m Rcf pr csã ds xqus d prsnt Jã Pss tvrm mut grvd Sgund nfrmçõs qu ns chgrm cnhcmnt rgm prtculr fct s pssu d sgunt mnr: tmpl d B Vst chv s ttlmnt ch vrdlr multdã s cmprm d ld fr pr nã tr cnsgud pntrr n mtrz n s rlzvm s xéqus ccupnd ru d Hspc frnt d grj prç Mc Pnhr lgr ms mpl Rcf pv l s cmprm plc cmç\ prtcr xcsss Dss rsultu nscrm s prtsts rlgnnds sér cnflct ntr trp pv cm crrd tlrtr ps st rgu tmbm bl Vrlflcus ntã qu hv vrs mrts prt prt snd mpssívl prcsr nr ds qu tmbrm sm vd m»>»«ntcs (f Prtugl gpvrn Mçmbqu qur mntr ntr s ndígns prtuguzs n Trnswll rspt á mtrópl mr trblh Ls t (ü P) gvr ndr Mçmbqu cdu nstllár n ntrr junt s rguls bm ssm s Índgns prtuguzs qu trblhm n Trnsvl mlsss ptrótcs clvlllzdrs sb drcçã chf fmíl ndígn qu fl scrv prtuguz fm dr lçs s ndígns cd d nsprndlhs rspt pr Prtugl mr trblh Lsb 2 (U P) Scul nnuncnd ultrpssr cm nr cncrrnts prtuguzs & fr mstrás d R Jnr dz qu sr Slvr Cstr s bstv nvrprqducts prtuguzs trplcs gulmnt prduzds n Brsl nmdmnt cfé crscntnd qu st ssgurd rprsntçã prtuguz cndgnmnt snd cpz stsfzr s mprtdrs brslrs crrspnr á gntllz d Brsl EXPLRÇÃ D THETR JÃ CETN mprsár Vggnt nstllrá l grn cmpnh s lh f; rm dds snçõs lugul mpsts j prft m rsluçã nthntm nnullu cncrrnc brt 3 junh ultm pr xplrçã d Thtr Jã Ctn pr cmpnhs ncns Dd ss m dt hntm mprsár N Vggnl rquru Cnslh Muncpl qu lh fss ntrgu qull thtr sm utr uxl lm d snçã lugul mpsts cmprmttnd s rlzr grn tmprd rtstc durnt prz trs ss mzs cm lmnts brslrs n su mr rqurmnt stá rdgd nsts trms: Exm sr prsnt ms mmbrs d Cnslh Munclpl N Vggn mprsr thtrl cm lng flh srvçs â cd cuj dnd rslt ds nrss tmprds thtrs qu h muts nns vm rlznd cm pplus d publc á vst d stuçã d Thtr Jã Ctn qu nã f cncdd nnh ds prtcpnts á cncrrnc publc brt pl Drctr d Ptrmôn Muncpl slct lh sj cdd qull thtr m mrç d nn prxm pr nll rlzr grn tmprd ncnl prts pr prz 3 6 mzs Cmprmtts sgntár rgnzr cm lmnts brsllrs n su mr grn cmpnh n gênr d trup frncz qu ctu nst mmntó n Jã Ctn prém cm ncnçss ms fustss brlhnts s qu thtr lh sj cdd ns msms cndçbs m qu ntrgrm cmpnh strngr qu nuguru ccup st é snt lugul mpsts br mã qulqur uxlu pcunár grnts rnd subvnçã pr prt d Prftur s pssblds rtístcs d m brslr sã grns j chnds pns nprvtds Entn sgntár qu é chgd mmnt rlzr m thtr br mr vult d qu té gr lvd fft qu srá plnmnt cnsgud s s prs públcs nã rcusrm á nlctv prtculr bnvl ssstênc rzávl p mtrl Nsts trms p frmntlt «!> 0 sr Bldwn plltc lvr cmb Lndrs 2 (TT p) _ xprmr mnstr chf d prtd cnsrvdr sr Bldwn Prnuncu hj mprtnt dpurs m Wrcstr tcnd thr lvr cmb mprl ssm cm pln Líd Bvrbrk l Lrd Rthrmèré qu nã cntm clfsul prfrnc rdr clru qu crts lmnts vtm td tmp dnhr qú pss m strur Ò prtd cnsrvdr ffrmu sr Bldwn qu prgrmm ffcl ds cnsrvdrs nã crnprhn lvr cmb mprl ms prfrnc mprl qu é plítc rcprcd bsd n b vnt Um cnvnçã dunr ntr tál Russ Rm 2 ç P) mnstr ds fnnçb sr Mscnl mbxdr Kursky sslgnrm nj Cnvnçã dunr n «tál Svt mú^^àmtmmáímmkm^mm

5 ; _:; :: SLDS!! N l íí^l^ ^f!l«^^ ^psc SLR fèãà REPERTÓR DE lst Rprtór Brslr NN LBUQUERQUE MELL c/rchstr Brunswck 0084 FNDNG Mxxlnh TUPYNNB NETT B D MNH Td Srtnj zvd : í ÂNGEL FRETS c/ rchstr Brunswck 008 LG Cnçã Srtnj SNTNNCTULL B FELCDDE SmbCnçã J mbré BENEDCT LCERD / c/grup Gnt d Mrr 0080 B DSC MNH NEG Smb LCERD MGLHÃES LDEFNS NRT c/grup Gnt d Mrr 0080 ZÉFN Smb M mrl LUR SUREZ c/pn Vlõs 0085 MEU GÚCH Cnçã LUR SUREZ B SERENT Cnçã LUR SUREZ MRGLN M c/h Vglr Pn Ô083 FLÔRZNH D CMP Cnçã ur Plmr Rprtór rgntn s ms typlcs tngs pls fmss rchstrs JUU DE CR DNT ZERLL cm MGLD ÍÍD ZUCEN MZN &mb$wfc B QUEÍXUMES D SERTÃ Cnçã PlmlrMrll RCHESTR BRUNSWCK 009 lfròs Chr Bmílgl lvr B CSMENT D Cl CHRSTN Chr d Rç PXNGUNH SEBSTÃ RUFN c/pn Flut 0086 MCUMB D BHN Smbnh F ds Snts B N CRD BMB Smb Sbstã Rufn SYLV CLDS c/h Vglr Pn 0078 RECRDR E VVER Cnçã J B SLV (SNHô) MR DE PET Cnçã ) J B SLV (SNHÔ) 0082 YLND ZR c/rchstr Brunswck RGULHS Smb B TÉ QUEBRR Smb f Jã d Gnt Chrnv Lã Rprtór nrtmrcn s dscs ds muscs mr succs n CNEM FLD grvds pls msms rchstrs pr qus tds s cntrs qu fgurm ns xcuçõs ds flms flds SBEVS QUL PRMER CNSEQÜÊNC D LLNÇ D UM REDUCÇÃ NUNC VST NS PREÇS DS PNTRPES EXPNENCES (PPRELHS D MS PERFET RTHPHN) v m/lssvmpçâ ScÇl/t LTDPràc%PT&PcÀ<sJPu7 UTRS NTS SPRTVS m Pl 0 SEGUND MTCH NTERNCNL D TEMPRD S RGENTNS JGM HJE CM UM TEM s pllsts rgntns jgm hj n Gv Gl( Club su sgunã mth n R nfrntnã qup âstrã ã Rglmnt Cvllr cuj quãr sgunã s ms utrlzâs pnõs tm rcurss pr fzr fgur brlhnt n frnt ã Ls Crnchs rpzlã ã» Rgmnt Cvllr tm trnã sts» ftrlmnt ãlxnã sgur mprssã â qu pãrâ prsntr s sus üvrsrls üst tr ms ü qu smpls rsstênc N ns üst smn vnqu tm ü Gv pr 0 2 vncu tmbm cnjunt ü Gnrl sór ü msm rgjnt cm rltv fcllflü tm brslr ü hj sr ãvrsrl frt pr s rgntlns lém ãé cmpã ã rglõ mltr tm âmnstrü su vlr m vrs pprtunlãâs S DVERSÁRS DEST TRDE qup ã Rgmnt ã Cvllr cmprcr ó cmp Ssm cnstltulã: N Tnnt lp Cst N 2 Tnnt swlã Mnn Brrt N 3 Tnnt Pãr Mnn Brrt N 4 Cptã Jã B ã Slv Tvrs Rsrvs Ténnts Crls Mnn Brrt Flv Frnc Frrr qup rgntn bãccr msm cnsttuçã ã ultm jg st é tr sgunt cnsttulçã: N lbrt Blqulr N 2 Rmn Sntmrln N! Jul vlnd N«4 lxnür Sntrnrln PREÇ DS ENTRDS Pr cvlhrs prç ds ntrüs sr ã 0JD00 pr snhrs 6Ç000 s utmóvs pgrã dülclpl ü 20$000 SERVÇ DE MNBUS Hvr srvç mnbus spcs ã Egrjlnh n fm d vnlã tlântc m cmbnçã cm smnbus ã clã HR D NC D JG Q jg tr nc prcsmnt s 8 30 hrs S RGENTNS RÃ S PUL D plstr ntr dr Gulhrm Prts cptã ã Ls Crnchs fcu cmbnd qu s rgntns âlspátrã qutr prtlâs m S Pjul cntr s qudrs ã Sclãã Hppc Pulst ã Rgmnt ü Cvllr ü Exrct l qurtlflq ü Plc Mltr d Sclããd» Pl ã Cln prmr ncntr srá rlzd n prxm ãl 8 pr qul qup ã Slãã Hppc tr sgunt cnsttuçã: N Gulhrm Prts N 2 Pul gulr N í Dr Mrlls N 4 Tt Pchc (52 Cu su rm Dôr cbç scm cus pprnt nsmnls nxpllcvs zlás prmnnts su qus smpr s prmrs symptms qu su rm cmçfn funcclnr ml nvnnndll snngu pr rgulrzr Q su trblh vtnd mrs dmns nnh rméd ó cmprvl URGD Prs llnlntlr d cld urc l VH>R 3$000 PEL CRRE 4$000 Prpnrçã d Grn Lbrtór Hmpthc DE FR & C r Ru S Jsé n 74 R Jnr nv scrvnt d 2 Prtr cvl Pr prtr ã hntm mnstr ã Justç rslvu nmr WS33B& (6246) lmyr Jsé Chvnts pr lgr ãç scrvnt jurmntã ã scrvã ntrn ã 2 prtr cvl Frguzs ã Snt Rt lh ã Gvrndr d Dstrct Fãrl; Thtr Muncpl Elnprczn ClK CMPNH FlNCEZ»; CMEDS DE MmlmUll SFlüíElL^ QUE SEJM S RES RSGDS PR ESTRDEN TES SNS D E CLRNS!! cntm s PÁSSRS! vfrm s RVRES! té msm vós h! g^u ds PNTES!! jrr cm ms FRÇ!! REãBR S LE HJE s 5 hrs UME DE HJE ] cmln n 3 nts dc N JHK PCRD MPRÓPR PR MENRES \ pçgg y nr vst pr cnlurlnhn» SÉGVNDFEU» rct HNlgnntrn < ll ET LE GRÇN cmd m S ct» ndré Blrlnn Grg» Dlly TEnFEH ré cltn xtrnnllnnrln «/MlHl /MERCÍE» 2667) ^mmmmmmmmmmmmmtm^mmmmmmmtmmmmmtmmmmmmmmmmmmm u ffrcud PUBLC s Grns Slds d Cmss Cucs Pyjms Ms Lnçs Grvts P prçs Vrdr scândl! nd pr mns ( cst!! SLVE! Grns S Slts 4 NN! mlcmzs ZV3 XU 7 E stembfrq 29 pru Q cp S ff J s hmns d? pxnm ppr V tqrjzm vôl \ /ywí tfff9^ /V3 flfl Eflfll/ v%k\ HP ntrrgçã cnsttd pl vnc: ES pll mrvlhs prm st Jvn m cuj rstr dmrçã grl frm squt mmns E utr prgunt s mpõ sgur cnsqüênc lógc d prmr: cm cnsgu st mç tr lnd pll? Tds sbm qu frqünt s bnhs mr prmnc hrs sguds sl ntrtnt su têz é lcz qu fz pnsr ns prcllns Sèvrs s mgs nã ccultm su nvj Ms cm mmsll nã é gst sj qu tds s sus cnhcds dspnhm gul fctr frmsur já lhs dss cm únc rspst sts qutr syllbs: BRSTYRL crm cmm? Nã! UM Um prdut scntfc d Lbrtór Myly P rs qu s ncntr ns bs phrmcs su pplcçã é ft á nt durnt smn mlgr s pr: spprcm mnchs brbulhs spnhs tds s nflmmçõs qulqur qu sj su rgm jutrs css ms grvs: zms mrdurs nscts qdurs ffts d sl ulcrs vrcss Cncssnárs: Crls ds Snts & C Ru Sã Jsé 76 R Tlphn (629) Snts grppd? Ps n squç qu NTPNPVRUS é mlhr rmd pr s cnstpçs s rsfrds s grjps Prprçã cm glóbuls u cm tntur d Grn Lbrtr Hmpthc ü DE FR # C Ku Sã Jsé n 74 Fll: rchs Crr 27 Myr R Vdr 2$000 (6246) PUBLC E CMMERC (6305) CMPNH BRG CST s tbkd cm fbrc chpés nst cd á Ru Hytá N 29 sdb ptr á Rs Buns rs N 8 pr vtr dpds xplrçõs cmmunc publc mut spclmnt cmmrc qu tnd sd nmd syndc d fllnc d frm CST BRG & C stblcd nst pr Ç á Ru Sã Pdr N 72 crtd su rqurmnt pl Juz d 5 Vr Cvl nd tm cmm nm mnr lgçã cm rfrd frm flld snd flzmnt ms prspr su stuçã cm prvm ós sus BLNÇS últms puffds n MR FFCL 28 Mrç 930 qu fcm á dspsçã m %m nnrs mgs frguzs R Jnr 3 Julh 930 Pl Cmpnh Brg Cst Mnl Gnçlvs Cpll Junr Lcnçs n Justç PRESDENTE «6304) prtõgrphò d nsttjtp swlt â Cruz; 2 mzs Rmu^q Rnult ã Mll Mtts uxlr ã phrmc ãhsptl Npp ql ü ssstênc Psychbjp Pr prtrs ü hntm mlnstr d Justç rslvu cnc ãr $ mzs ã lcnç slüü mtrst ü Crp ü Bmbrs ths; mz Jã Crds Gurr 3 Ergnt grãuâ (l Cçv ã Dstrct Fãrl Hrmngllã Txr ãs Snts; nn p â Bmbrs ã Dstrct Fãrl n^> Jq Pnt d Slv mcr : 7 S WWffl SÜ W &fc&^;^m T Wll & ÍW n^hw^l^ éstm W v2í:r^ l ü X: 7 X:Í lêêst JllllíWm^^ mkfflbfflmwêmwmmm^^ t» :» ; 7 ; X ;; :f :: y^h» \ XV:

6 í W_wy : ^^^^s^^^mf^m^mm^ ; : lllll ll»l UUH ^ _ 7 T^ T777!» _ : ; ft^ CRRE DÁ MNHÃ Dmng 3 gst ; FG $! BBHh V : ;> 5 gst CMPRU NESTES ÚLTMS DS NS css rm? Vlt cmprr n TERÇFER 29 JULH D Ü FREGUEZ N trçfr pr sntnd crtã qu lh ms pgrá SMENTE CUST REL d mrcdr UVDR 55 CRC 4 X] T ÜR \x DERBYCLUB RELZ HJE MR CRRD DE SU TEMPRD Srá rlzd pl trgsm nn vz grnd prêm Dr Frntn DrbyClub lv fft hj mr crrd su tmprd cm rlzçã d grn prêm Dr Frntn ds prvs ms bm dtds d turf d pz ms clls trdlçã n qul ntrvém cm pucs xcpgõs s crcks qu n mmnt s ncntrm m ntrnmnt nd hj ssm cntc ps n grn prv tmrã prt Ultrj Rmuntch Mlddl Wst su gnhdr 927 cm mntr F Blrnczky; Pns qu f trcr Vulcn Cscblt qu tmbm fgur ntr s cncrrnts; Grngz Fluttr qu btv rcntmnt cm mult fcld n msm pst prmr trph clássc su cmpnh n Brsl Pn é qu Cscblt s ncntr cm ds sus mmbrs lcmtrs puc sld ps d cntrr sr cncrrnt m vnc nd ssm flh Prnóstlc s prsntrá cm bstnt chnc pnnd su ccã xclusvmnt d rsstnc d jlh qu tm ffctd Ms prcurs ê svr hvnd pr ss fundds rcs qu nts trmnr stj sntd fvrt é Ultrj pr frc ds prfrmncs qu tm prduzd cm mr rgulrd ns nsss hppdrms tds lls xcllnts Quntfr ultm prduzu xrcíc mpccvl mnr frmrs ms nd su p Bcã fvrt Ms nã f pns flh d Mljtr qu ns sus glps prprtórs chmu ttnçã Vnt ^ qutr hrs ps d su xcllnt glpp Rmuntch n msm plsí frnc prv qu pr muts f cnsrd mlhr qu d pnsnst d ntrnur Pul Rs prqu mqunt st trblhr junt á crc flh Th Pnthr crru pl cntr d pst mut pnr fftr ds bmbus btnd m cntr Purtn m cuj cmpnh fz s rrrs 000 mtrs Tmbm Grngz Fluttr»n msm csã prduzrm xrcíc mult bm ntdmnt Grngz qu rrmtu ms frt qu su cmpnhr culrl B mqunt ss crr n t mrty n pst d Gáv mntd pr D Surz Pns pr su vz frnc xcllnt xrcc rgstrnd pr s 000 mtrs fns sgunds cnfrm uns 62 3 & sgund utrs E crt qu s cndçõs d flh Ppll hbltud á svrd ds prcurss fôlg cm pss lts nd xm sjr pnd prftmnt cnqustr trcr sucss pr s crs d Culr Crsp n sgnfctv prv Qunt Mddl Wst pns s sb qu s ncntr m xcllnt fôrm nã s cnhcnd tmp ds sus glps prprtórs Dst mnr grn prêm Dr Frntn tm su cmp brt tds s prtnçõs Qulqur ds cvlls qu vã sr prsntds strtr pô vntl pnnd bm u má xt cd lls d mnr cm s cnduzrm s sus jckys Tds s prpécs trã sr mthmtcmnt prvtds mnr qu stuçã xgrá ds plts ds st cncrrnts ms curd srnd Nsts cndçõs tud ndc qu vms prsncr crrr d mr snsçã mns qu ds sus cncrrnts pr ss Pns mlhr qu nnh utr cubr s 3300 mtrs pnt pnt grn prêm Dr Frntn cuj nsttuçã dt 89 f g nh nn pssd pr Vulcn m 26 [5 sgunds prtncnd rcrd tmp Rmlr qu trphr m 99 cntr Pctl m fnl rn cnnt rgstru sgunds Dss rcrd s gnhdrs qu ms s pprxlmrm frm Lnrs; n nn sgunt cm 20 sgunds; Clpn m 94 cm ms qunt qu ss flh Pll Slldg Mdrugdr vncdrs cm 2 5 sgunds Mddl Wst qu m 927 ntr utrs dvrsárs rrtu Tngury Fryl Murt fz su trf m 27 4)5 sgunds Cm ms prvávs vncdrs ndcms s sgunts cncrrnts: Cvrdss Xb Fnór Vlsquz lscn rcju Wck S lá Flrd Umbít Vllmbrs X R Dlcs C Grn vlr Dynmlt Zppln Grvt Ultrj Pns Fluttr D Srs Purtn vn (5285) prmr crrr srá rlzd âs 26 d tr Dclrçõs d frfnlts té hntm scrtr d DrbyClub hv rcbd clrçõs frft Eppé Eplnrd Frnc Ulss Trnsprt d nms trnsprt ds nms qu tmrã prt n crrd hj d Gáv pr tmrty srá ft d sgunt fôrm: s 8 2 d mnhã Cvrdssl Lmbrd Prt Fnr Brncdr Vlntã Vlsquz Crnh Cnchr ds mg Wrlck Lug Tsc Mnt Srmtnt Funchl Urgnt s hrs Dnt Ebr Umbu Prstgs X R Vl Dn Vlt Urubu Rc Ubm Mystlflcdr Cmp Grn bérc Dlcs Enygm zuld s 2 hrs Dynmlt Udl ns Zppln Sltár Grvt Jsphus Pns Mlddl Wst Rmuntch Purtn Dn Srs Gntlmn 73 HYGENE D BC SóCM Pst MENTHL E nm crm ntfrc scntfc qu : BRNQUE s DENTES CNSERV s GENGVS DESNFECT BCC PURFC HÁLT Dp PERFUMR MSCTTE P Trnts 8/30 Phn C 8 Clcrr 56 Sm Snhr 54 Ltt Jck 54 bcy 52 Fnór 66 Prêm Ufn 600 mtrs 4:000$000 Urgnt 56 kls Ulysss 58 Jsphus 68 tbrá 58 Umbu 6 Frnc 58 Dnt 58 Vlt 67 Úrc 50; Sun 50 X R 5 lpn 66 Crurú 49 Ebr 64 Cônsul 58 Zppln 54 b 52 Prêm Brslr 600 mtrs 4: Jsphus 60 kls Rc 64 Sltár 62 Ubrb 57 Tyt 65 Vl Dn 55 Xré 56 Dynmlt 56 Mlmcc 58 Tuyuty 68 Prêm Drk Eys 800 mtrs 4:000?000 bérc 64 kls Cng 58 V Drê 63 Cmp Grnã 56 Cclt 54 Crdt 54 Rápd 63 P Sr 62 v 50 Enygm 5 Ptlnh 56 Sphls 52 Prêm Sph 2200 mtrs 5:000$000 vn 62 kls Rmuntch 63 Culnn 6 Thb 58 D Jã 68 Qulx 66 Prêm Prmz 600 mtrs 4:000$000 Th Pntr 58 kls Mystlflcdr 62 zuld 68 Funchl 48 Png 53 L Grnd MÔrn 54 Dlly 56 Wstn 55 Gntlmn 55 gnd 49 Prdllct 64 Dlcs 66 MDERNS LUSTRES á 60$000 fl Bcs Flffnrs Lntrns btjurs sd nvds pr prsnts R 7 Stmbr 32» nndr Tl \Y{jV MES l 20$ % ff^n JMFf Y» DS l&f (0085) DVERSS NFRMÇÕES Cmmmrus hntm dt d nugurçã d hppdrm d DrbyClub DrbyClub cmmmru hntm pssgm d nnvrsr d nugurçã d su hppdrm qu crru h qurnt cnc nns F ss ssm dzr m rmpmnt m Ess pnld mplc pr cntcmnt qu vlh scd clbru cm rtr sprt pulst ffcl mdt ds rlçõs sprtlvs n cpçã rlzd á tr n su C B D E utr nã prá (675) juzs d Cnfrçã Brslr Dsprts P E f pund ccrd cm prcr d dr Gbrl Brnrs pr unnmd qu é mílhr smntd ft tds s nfrmçõs tnncss qu s splhrm durnt várs ds rgstrds pls jrns P E nunc pru áqull vlh mn fundr cnfrçã brslr pulst ftbll prsnts gr ptm pprtund ps lém d mtv qu v julgr mut frt pr s sntr mgd cnt qu n R cm lmnts blchpsts qu tm fndd á utrnc E xlstm pr h utrs scntnts dssnts qu vm sr mut úts áqull dé ds pulsts stuçã n prsnt mmnt é st: u P E s submtt s rgrs d pnld qu lh f pplcd nst cs prá fzr jus cmmutçã d pn (prcn t d Flmng utrs) u s lnsubrdn frá qu bm lh pruvr Prvvlmnt tl cnfrçã pulst brslr CMENTÁRS EM S PUL Esprms pls cntcmnt S Pul 2 ( B Cr r Pulstn cmmnt ns sgunts trms rsluçã d cnslh drctr d C B D rltv á frmçã d slcclnd ncnl qu jgu m Mntvldé: Runíus hntm á nt cnslh julgmnt d C B D pr vntlr cs d sscçã Pulst Esprvs qu prcr d rltr sr Brnrs vss sr mpugnd pr crts mmbrs d cnslh N ntnt cntr xpcttv grl prcr f pprvd pr unnlmd vs s sus mgs frguzs publc m grl qu rrgnsu su prtmnt vnds J ffrcnd vntgns xcpcns VENDS PRZ fffrés vntfss nstrcs crrs utmvs m xpsçã tds s nsss mls s]v srt 8 vnd swld Crz 8 PRÓXM CRRD D JCKEVCJB Cm fcu rgnzd rspctv prgrmm Pr crrd qu Jcky Club ffcturá dmng prxm n Hppdrm Brslr fcu hntm rgnzd sgunt prgrmm: Clássc Dn 2200 htrs 0:000$000 Cdè 56 kls Rhndd 52 tpv 54 Thrzln 57 Ukrn 53 Clássc ntn Prd 500 mtrs 2:000$000 rcju 54 kls Prmnt 52 Vlsquz 54 Vlntã 54 Vrdun 54 Crnh 54 Vchy 55 Lvlthn 54 Prêm lscn 300 mtrs 5:000$00 _ Vd 52 kls Vlr 64 Crtlr 64 Vlntã 54 Vlctrl 52 Vnus 52 bámrm 54 Yçá 52 Cmlnlt 54 urcury 54 Lmpr 64 Blu Str 54 Prjá 54 Pjucn 64 Prêm Sm R 000 mtrs 4:000$000 Sndr 46 kls Crscn 48 Cnchr 6 Mursqu 48 Cnt 48 Epnrd 49 Dnll 47 Blllquux 49 kls Prêm Prdl 500 mtrs 4000S000 Lmbrd 54 kls Utng 55 Ths_r 52 Vllmbrs 52 Prt 53 Tttrsll 54 sc 52 Prrr 54 UE B M (Tl 8234) ft vf w) RTm» DELCS REFRESC DE CEREJS sé d vnd R Brnc pr n fflurm nrss turfmn qu frm prsntr á drctr sus cprmnts SNTÓR CVLCNT BELL HRZNTE MNS Trtmnt d tubrculs Pnthrx Curs r Rpus 6 rfçõs Mult hygn Jrdns prqu Qurts: 30$ 35J000 pprt 45Ç000 Drctr mdc Dr lbrt Cvlcnt Prtc sntrls d Suss v Crndhy n 933 C Pstl n 420 C42SS) Ftbll SUSPENSÃ D PE qu prá sucr Nã prvlcrm n runã d Cnslh Julgmnts d C B D pr csã d cs m qu s nvlvu P E s prpáts cncltórs prsntds n ssmblé grl ds nts rlzd nm s cnfrmrm s bts qu dvm pr ss qustã sluçã mns rgrs d qu qu f fnlmnt dptd pls B f BM 05273) sr ttltu d p s qu td trns v rgr cntr ss pltc nfst ncbçd pl sr Pchc chf ss nsttuçã utr mrl tud ss Esprms pls cntclmnts N MUND SPRTV PRENSE Blém julh (gnc Brslr) sprt prns stá m crs H mut qu s prdrs s hvm dd s mãs rntds pl putd frl Ddr Mndnç qu rrgnznd Frçã Prns Dsprts ntgrr fml snrtv n rgmnt d pz Duru ss ds nns qu ê mut lás m s trtnd ntrsss sprtvs crs ctul sbçus pr mvmnt prtndd rcçã d mr ds clubs flds ntd ffcl cntr prstg qu gzvm ds grns clubs prnss Rm Pysndu lflrs d sprt rgnl cnsrnd s ms grêms cm stllts sus trphs cmmttlmrts Cm Pysndu ffctvmnt rm s mndõs n F P D Um spéc Sã BEJUV MS DELCS SUCC DÈ UVS EM TDS S CFÉS 600 RS UM CP (Tl 8234) (709M nnr s ctvds sprt j FTBLL vs hj Cm btr Mthch ntrncnl m _ Sã Jnuár rgntns crcs Trcrs tms Sr [] S Chrstvã x Flmng jj ndrhy x Flnns Cnfnç x Mcknz jj l Sr Btfg x Bmsuccss = Crc x mrc Vsc x Syr ; í Sgunã Dvsã Crc x Evrst lr x Mst > Rvr x Mcknzt = LG METRPLTN Dlusã Emmnul Nry _ Sprt Club mrc x Fl dlg? Jrnl d Cmmrc F C 5 = x Cntrl Dhfsã E Clh Ntt Snt Cruz x rj PL = Tm d R C D kíx = Ls Crnchs n Gvè g Glf nd Cuntry Club TENNS Prmr Dvs Flns x Vsc d Gm Syr Lbnz x mrc ê Tjuc x Btfg = Sgunã Dvsã jj ndrhy x Sã Chrstvã Vll sbl x Bngu 5 lr x Bmsuccss n Pul Mns Grs n lt pltc d pz Entnrm ssm s ms clubs qu sã m nr nz cnstturs n blc vnt sô qu chrnlst d Estd d Prá nmlnu blc ds llncstsests s runrm jurrm pr tds s uss gr sb nsj cllctlv mpunhnd lnr ds rcçõs ssm prmr glp vsu cm mnstrçã hstld nã cctr s cndçõs rrndmnt cmp qu lhs fzm s ds clubs chmds grns úncs pssudrs cmp Crvm sclrcr st pnt tm Pysndu lugvm sus prçs sprtspr» prqc bstnt rzávl; vrfcnd prém qu smnt flcts lhs pprclm mqunt? s cntrtnts btnhm bs rnds sm utrs cmprmsss snã pqun prcntgm vd rslvrm stblcr cntrt ntr s stblcnd dêntcs cndçõs tds s clubs qu s prcurssm mjrndlhs s cndçõs cntrtus st qu prmr vst pr prcr xtrsã rprsnt fs ntrss tl cm prçã cmmrcl qu stblc cndçõs vndr nr cmprdr s llncsts rputrm bsurds s cndçõs mpugnrmns cmpnt qu vr lnlclrs pls Estuds d P P D 2 brl té hj nâ s rlzu pr flt cmp Estã nst chv nã mlh té gr pl gt tã cd nã s chgrá sluçã msts Nnh ds ds grns nm s pquns cm pss Td mund ntrvu Nd Nã trms ss fôrm cmpnt cçã ds llnst nã s crcunscrvu á grv qunt cmpnt sm s stnu GRNDE REVLUÇÃ NS CLÇDS CS STELL stá fznd grn vnd xtrrdnár pr prçs nunc vsts ^ T Um lnd pr spts m chrm prt mrrn plllc nvrnzd sll dup slt prtlr ^ J^^J Elgnts spts bs m pllc rs pll cbr rtg fníssm Mut frts lgnts pr hmm n (rclm) à prvtm ppórtund fzr sus cmprs cm grns btmnts n CS STELL j á Hu Lrg 40 Pdds RBER & PUCC Pl crr ms 2$50 pr pr Nã sc cctm slls d crr u stmplhs VÍ67Ü cnms pstvs Mí^^! ^Pllí ÈJ&tfm W^^^^^^nfJ^kWrtí^m ^í^> sssg_í wíê!js písss^sfc ^!»!»«^É$É8r mwnrl qu \^P w^lí^p^^_l^_è_^ «Í_^ pmnt uxlr s f;^%^p^^^^^^ ^W«f usn vt s prds frçds f ^^^SE^^rülPÍ mm<jj rduz s ffsts cm cncrts W r L ^pát^^^^h^m substtuçõs dmínuc cust dc m vmkr ^m^^^^^^m lubrfçã pr tnld l^^^s^^^p^^s^^^h cnn l md Nsss tchncs cm sts M ws ^5^^^ÍM4vl ^ fcã» cprrã cm c V S m pv; ^ Í «pplcr m su usn s lubr ÉS ^%J fcnts ms _%Í ffczs n J J& \ frm ms cnômc S$ Cnsultns sm JBÊ llf ^H cmprmss ^^S mrmccrmccccmcmcccccccrcyyr ÉÉfü lg ^S WcJJ:J?rM;jJmWJJJ ^l^kwí]^^mãê0rm!mmm Pllll ~ >m^mj<< ^llllllllll mcçccrrtmmcç r:c: ::: ;::::;: v::;::^^ vctc: s ngócs dmnstrtvs d F R D pnd drctr ss ntd m ncut tchnc pr ss qu su cçã dmnlstrtv stá cmpltmnt tlhd Fls té n mçã d scnfnç qu mr prtn vtr nrsssã dí cn mrcc: usnd s mttcj ns mthds lu J)r_cçã Dprtmnt Tchnc d Vcuun l Cmpny stá á su ntr dspsçã pr lhs rnstrr ve Vcu l Cmpny ; GENTES THEDK WLLE & C slh lbrtv qu mprt m cnvt s drctrs d F P D pr rnunc Está nst pê qustã sprgnd m S Jnuár su ul tm mtch cntr cmbnd crc prpóst m slct publcçã d sgunt nt m qu scl tm crc: > m m ttnçã á sllctçã ft pl C R Vsc d Gm rslvu ccrd cm b drctr tchnc cmmssã ftbll sclr cçmbnd bx mncnd pr Lubrfcnts» Umn Mttú prt çucbj p/f» tf c/c tbtju( S R Vsc d Gm ás 3 hrs d tr tm rgntn d Hurcn srá st: Crtj Bsl Prtt; Echyrrl Dánl Sttls; Crlcbrry Spslt Frrc Chs nzr sfc CHMD DB JGDRES drctr ftbll d Blr Mr F C cnvd s jg CB DE PPBECEE /q # ^y>^^ç: \ \ WfRW 00 PES UM CGRR DELCS tv d trr é pn qu bll trblh hrmn prgrss d sr Ddr Mndnç stj mçd dsmrnmnt cnsqüêncs prgss FTBLL NTERNCNL Hurufnn jgrá hj cm nm cmbnd crc Dspdsè hj d R tm rgntn d C Hurcnj EHULS DE PURÍSSM prj fn lqudcm gbgr 5^Í 4d8S msk fm^nmmífm (6302) nfrntr hj dmng ^^^N>»>^^^^^^^^^V_^WVS^w 3 d crrnt m cmptçã mlsts ftbll qudr d C GU TNC Hurcn r m vst st GNGER LE cpt: Jl; Pnfrt Jsé Luz; Tlnc Fust Ernst; Sbl Nl C Lt Mcyr Thphl s mdrs cm sclds m p cmprcmnt sm flt hj stád d C K^^yV P^SÃ VENTRE» Twáf / ü purgtwnm lxtv çc PpSffl X^r y / mchncmnt nrmlsnd s PR S CSS QÍBEDESr ^^^«MrV^^^ í^^p^^^?: lxlflcr cm PHtHPHTmw 04245/ GURNÁ CLUB SD GRCEM! vnd m tds Clubs prmr rm PRQUE? N TEM RVL Í MRC (7093) rsds _ tms cmprcr hj Ss 8 hrs d mnlã n sé d club á vrll ds Nçs UM ExbüRSÃ D BT FG P C PE TRPLS Sgurá hj pr Ptrpls m xcursã sprtv squ 0E J4NER (007) dr d Btff F Club qu l v cnvt«d sscçã Ptrpltn Sprts fm dsputr prtd msts ftbll cm cmbnd dqull ntd srrn Tmrá prt n lgçã lmnts d drctr d lvngr vnd ss mbxd mbrcr n hj Estçã Brã Mn pl mphã Rcbms cmmuncçâ d scrtr dqull club qu slct cmprcmnt d sé d Btfg ãs 830 d mnhã hj ds sgunts mdrs qué vrã sr ncrprds & mbxd ntn Frncsc rlz Flh j rl Ngur^ Álvr Gnçlvs d Rch lkndr Dutr Cstlh Bndct Mrs Mnzs Crls Crvlh Lt Cls Crds Lnhys Crls Ll Burlmqu Estnlslu Fgurd Pmpln Grmn Bttch R Sbrnh Jsé Frrr Lms Nl Murtnh Brg rlnd Pss ctv Mnzs Pv Pul Gulrt lvr Rgér Brg Flh Vctr Crrê Gnçlvs TREN DE HJE DS SPRNTES RUBR NEGRS prtmnt ds sprnt! j d Club Rgts d Flmng vs s ntrssds qu hj dmng 3 gst hvrá ds trnós pr s qus slct cmprcmnt ás hrs bx ncmp d ru Pysndú: s 3 hrs d tr T_( juvnl: Áur Mrzll Hrld Prfl Btrh Rmu Prptu Nstr W Brsl Cd Hmr rlnd Zmr Wltr lvr 30 hr d tr Tm nfntl: Edurd Frrr CláudTlphn Rnt Mggl scr Msqut Jul Mr Cls Fnsc Jsé Jul N Cullrux Sln Ewl^ò Fnsc Hnrqu Mur B Dns Luz nclvs Luz Flpp Hmltn Crvlh Jã Crvlh Luz Frrr Frnnd utrn Zzt Cludnr Rch Luz Grld Scrdl s ms sprnts té 3 nns S NGLEZES DELH D CRUZDR GR EM MCEÓ Mcó 2 T M) Está sprtnd mr ntrss mtch ftbll qu vrá rlzrs mnhã nst cd ntr tm ds mrujs d cruzdr nglz Dlhl r surt n prt st cptl tm d Club Rgts Brsl CÂ^EÜBRS L st Lh ntrss Tussrs Sd Brns d Lnh Lgtm Tylr Trpcs mprtms drctmnt d Bbrc Vnms m crts Prçs tcd RU D LFÂNDEG 20( Próxm vnd Psss G306)!_ ~mmrr~~r~jm^rrrrr ^rr yftenbgjqgjj^ t T à^rmbs»^^ áçbw»ww«_^^

7 _ : «t ; fc >;;; ; > ~ % r r ^ r r t UT ^ rc J~ V «y «/ : v 7»» CRRE D7ÈNH& Dmng 3 <lè gst 930 s> v ; % f f~ 7 $ «B»nnB CDDE N LH ^^^^^S/íry^^^^sssftm 7 _ll yrj >_/Ms jl^^ggájgg _^vr_ fsr^^^^jf^ ^fj^sj^?^^^^^ ~ 7^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 5/: j ^ 9 ww» rr g ^ uzp=s \ Nf <S ^^ r ::> _» ^^^^gpcc^x^^^^c»^^ N»^^M:r»í5ÍHB^»^ <7^^^»^írt!^r»fsjH»B^»^ ^//^ ^yyrr^ _~«r^^sír<^s^^»^$^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^yrt^í: w H n#l^^m <«ft»>^ss««fâ^?^« ^í^cm^;: $& < ««^&^f ^ ^sí;^wf^ ^^^^ SS ^^w >t»»» m ::M V X 7 fl^» ÜSS n ^_«V^»XKÍJS»! 8 f«w»fx ^ssük^^s M5SW» tí» ^^g^ J m tt^ttwssg»r SSjíSSffííí P s«:«j>»»s» j^9 ;:; V;»v;»»^^S^t^>Jg:^ ^^^Sj^>^>7 fsfc WyMrr^^Y )í%rz^^^ PjfBSBHBBBBSBRflHKSHBBHBBBBnBKEBS ^râí? k«s j^? ff j^^^^s /^» :v^í; r# / C GERL DE HBTÇÕES terrens (Trvss uvdr 9 2 ndr Tlp 2372)» ffrc á vnd à prçs ntrssnts xcllnts trrns pgvs m 60 prstçõs sm jurs n mlhr lcl d futurs lh qu cm snvlvmnt qu stá tnd sr á brvmnt pr crc qu s fmss lhs Cnyslnd Lng slnd sã pr s mrdrs } Nw Yrk j»«;7»5> y^rlr: MUT MPRTNTE: Cmpnh nd v Òs sus trrns chms ntrmnt lvrs smbrçds hypths qusqur utrs ônus rspnsblds 0 su prsnt é sr MLTN DÉ SUZ CRVLH s chf d CPTL!ns»»«w ^5^vS ^íttl r G_T^ x J»m ^%5 Ul tt t»»\ rt?ft NVrr u ^lcí0 V d0 tní fcr Dvr rvm Í nn Pr d brs \cv T WM^f d0 /> V «í5& f/» «Sc?ÍÒ? 0yfj P9l>àf/ynn H«f c y íí/^/ < ^9 «< sí «4/ c«m ^^^^ w^sr ^^S m /~^< fí??fí»»w ^ VLS FJERT Est lnd cs rd jrdns qu stá snd cnstruíd cm smr n JRDM CRC á ru Nv m mgnfc lcl n s scrtn vst mrvlhs srá vls PRESEN TE DE NTL qu Cmpnh frá s sus prstmsts qu stvrm cm s sus pgmnts m d n véspr d srt qué s rlzrá nó d 23 Dzmbr vndur 0 su cust nclusv trrn é Rs 30: m qunt mnt vultus PRESENTE DE NTL qu Cmpnh ffrcr su flzrd prs tms qu fôr cntmpld pl srt cuj srt srá ft ccrd cm lcnç rqurd Exm Sr Mnstr d Fznd JRDM Pssur ps trrn n CRC é tr vrdr bm rz qu td d s vlrz nd sr cncrrnt sm ms nnh ncrg srt vls bunglw lnd cm trrn própr /Prstçõs s mnss >J» m^g^l55 u d! \^ n t&t í ds»5 %»?0 S5«0 s ^ tv cv0 \sft >s «&»\X0f> XWds 9\ m2^ s_s t: mmtrm^ v ~ > í _ VU S» \»T K: J» 2»! :»«j» _ jí; í«í Lw» / í ycyzy:; w^ V»S >

8 : v ^lmjljml!ns^ç!s _HR Wm J n _ ^ :; ^»»v;rr ; T^»;^t;^J :;;t;^v : yj^fm Á\ r : f l ~ : l! s T t árè DÁ MNHÃ ~ Dmng 3 gst; H 930 m^mm^fhf^mmmm mu» Vr JBSMm~BSKBmVÊmm_ M PUBLCÇÕES PEDD ;; f / r»<í v :!:} ; ; <;J: ;r WLLM F Ü Supr l cméd «5 N llfp TÜC UN Á d MC N M yv cm ^rmn/v!!«u5st WÇ ^ H VERSÃ SNR w DM MYTEMS Mt pqldwyn Myp sr d Scndnv Mulhr qu symbls ngm d mystr!! \ crtur qu tm pr ttrhr!!! SSümzíkà nc LDRDCr^ HJE VESPERL ás 5hs ltr Lyrc Emprz N VGGN TRVT Prtgnst PN MÔNC VNNUCC DESPEDD D : RÃNDE CMPNH LYRC TLN PL0TT Rgnt : M Cv Pl L Mônc HJE» NTE ás 2045 CVLER PGLCC cm tnr RES E SLV VS S SNRS SSGNNTES Nã s rlznd s 2 ultms Rcts ssgntur Emprz vlvrá rspctv mprtânc cntr ntrg ds crtõs n blhtr d Thtr prncpr hj té mnhã ás 7 hs Entrtnt s crtõs d ássgntur pm sr trcds pls blhts crrspnnts pr ESTRÉ DS CRS DS CSSCS D DN cujs prçs srã n bs pltrn u sj 2 vzs prç d Cmpnh Lyrc!! Dps dscutr cm s» ps ngru lysl Hntm tv pr mtv gnrd slntllgncl cm \ : S CNE MEYER Cnm Snr Phn 0V2S2 GRET GRB m BEJ mrvlhs flm d METR FRRS DB SLTER <0 mdu REVST CLRD mnhs Quc bn Vd METR GLDWN 05) CNEM MDEL Run 24 Mnl N 2S7 t> Cnm Flnd Snr HJE Mtné d» 3 4 hrnf» Pnulln Entrt n grnds supr clrd d METR GLDWYN Duss Vncds LET RESERVD Cmd sucss pl dupl Estn Lnnrl mnh: LNGE D MUND 3 LUTDRES ttr ^METR0C% ^STDB«K Cnhcs õ mund Ms cnhcs vss pz 2 GHRTUÍS ná Vvuttc (2 pr ftrs) ESC/^Df UR (td <xrn côr<&5 nturs) S Jsí EMPREZ PSCHL SEGRET E vr é przr ssstr ; flm cm st mnhã >l DE MNHÃ EM DENTE su sps cm qul dscutu cndutr trm d Cntrl d Brsl Hlbrnd Slvr 40 nns rsnt á ru Jsé Dmngus n 29 Vm Pd pós ss dscussã Hlbrnd fcu bstnt cntrrd tntnd pór ssr sucdr? c d Myr f nflz Crnm prmrs scrrs n sslstn s pr qu ngru ds lysl ntrnd m std grv n Dps hvr rcbd s Hsptl d Prmpt Sccrr ND PDE VER CELEBRE PERET s HJE EM MTNEE VS 5 H HJE DE NTE S 2045 E MNH 2» FER PEL ULTM rs VEZ S mm 2045 n Thtr Jã Ctn lê^d LE SttHE BE P REVST Trçfr } Dl ÍEGUNDÀ FER N ^^^^^^^^^^^^^?^^ m n! jm HH È w M B f_wsjs!wf7íís^^l^& plc d 20 dstrct sub d fct j % Frd bl n ru d mrc mrmrlst Pcln Clmntn ds Snts 29 nns mrdr n mrr d Fvll 28 tnh rx ntg cm ndvdu cnhcd nqull mrr pl lcunh ntn Cpng Hntm Snts Cpng s ncntrrm n squn d ru d mrc m Rg Brrs tnd ultm sudd rv cm plvr áspr Snts rvdu cm utr f ss bstnt pr qu sccupdb scnd rvólvr lvjss mrmrlst qu f ttngd r cx drt pr prjctll ssstênc prstu Snts s scrrs urgnc tnd plc d 8 dstrct prndd crmns brt nquért rspt Pcln Clmntn ds Snts á hr m qu scrvms chvs m rpus n pst ssstênc CNE PRQUE BRSL NN NERY 258 Fn 32SD HJE Mtné Sré CSTG cm Ln Chny cmd «ESPSS ESPERTS» Lur Lplnt mnhft r ur Ngr T prts Mll» Mrns 8 prts 0698) TT rc mjym^>mm^^m^mmjll^uw\\f4r^^mmmmmmmxm^ ut l sr Mll Vnn f ncntr bn N squn d pr Btfg cm ru Frn crru hntm sstr cm utmv d plác d Cttt qu st dspsçã d sr Mll Vnn vcprsnt d Rpublc vhcul ffcl qu sgund s ffrm r drgd pr qull utrd xr ft trtmnt sm prçã pl UR LEND RBER Ru d Qutnd n 7 d 8 ls 4 (43 Prf GNELL CERQUER Cllcçl ntômc dn n tm rtfcs Tchnc própr pr s trblhs crs s Edfíc pnts Gulnl vnd t Brnc 37 8» Phn ^0) NSTTUT CÍRURGC DS CNSTRUCTRES CVS GRDECMENT ntrnd n nsttut Crurgl ds Cnstrutrs Cvs dr» gd pl prvt clnc dr Júl Pnt Brndã n sffr lcd ntrvnçã crúrgc vnh publc tstmunhr mu grcmnt s prdrs dqull stblcmnt hspt lr drs Hmr Crnr duu t Rzn ugust Pul Pnt s nfrmrs Judth Wnr ly rcy Lt l Rubns dlgs Gms s prmrs pl prfcncln cm qu s smpnhrm n mlndrs s m/ qu ntrvlrm âs ultms pl svl crnh qu m dspnsrm tó mu cmplt rstblcmnt Extrn st md mu r cnhcmnt prqu qull stblclmnt hsptlr mut s rcmmnd pl cnfrt qu ffrc s qu l s ntrnm pl xcllnt crp clnc qu pssu () Jyr Mrtns Mnts R dé Jnr 3 gst 930 /; (B 2246) ru Frn f btr ncntr bn n 88 lnh Gáv qu crr pl pr drgd pl mtrnr n 827 ugust ntuns Frnç Nã huv frds Vrfcd fct sr Mll Vnn scu clmmnt d utmóvl sgud lguns curss sr Pgmnts slctds pl Mnstér d Justç Mnstér d Justç slcltu prsnt d Trbunl Cnts s sgunts pgmnts n Thsur Ncnl: D 2:500$ 8 funcnrs st Scrtr Estd pr substtuçõs n Drctr Cntbld m julh ultm; 2:900 9 funcnrs d msm scrtr Estd pr substtuçõs n Drctr d ntrr n rfrd mz julh fnd; 03Ç277 dlph Just Bzrr Mnzs pr substtulçã ffctud n Cs Dtnçã m Julh ultm rss ds pssgrs d bn trnsunt qu pr ll pssvm tmu crr prç vu pr cd xnd n lcl rgulrmtn vrd su mgsts lmusln plc pr nã tr hvd vctms xu rgstrr currnc ÍÉÉMttHÕ HLLYWD fc j0l LL LNE DXE LEE SHRN LYNN lllll Frnk Rchrdsn Wltr Ctltt turm ur df ntds lgrs dé Hllywd strá m d WlwBK fefflb^ :4 trrnt «EQN 0x Ç0MP?íBPÁlL Cl»tM\Xp(T(t^fH\Ct\ m THETR S JSE HJE Espctculs dárs prtr S hrns l%t»»ul«0 Emprz Pschl Sgrt HJE >s S4S Pln CMPNH DE SNETES spdd dn pç cômc GSTÃ TJER nquln Btfg \ N TlLÃl Snccss MNEL DTJRES DULCN DB MRES Em «mtné «sré N TEL BTLH DE PRS Vbrnt prdtcçfl cnntnln HyncrnlHtn dn PRMUNT cm GERTRUDE LWRENCE CMPLEMENT «VTS DE CSMENT snh nnlnnd «ynchrnlstdf P RMUNT JRNL MVETNE MNH N PLC M N H Ã n PLC SssSs Prmrs rprsntcs» d lgnt dvrtd snlnt rgnl Césr Lltlí mmmmsmmmhmmmmmmmmmmm^mmmmmn EESTfl EM Ext MNEL DURES DULCN DB MRES CHVES PLH CNCHT DE MRES ns pps prncpns ctunçh hmkcnn Crls Trrs dln zvd lg Lur Frnnd Rdrgus Mrgrd lvr Mnrln rlll Su Crvlh Msnscn l Prfssr EDURD VER Mvs Nss Cs rn Vlsqn R Brnc 03 bjcts rt d Cus Cruzr r Vscn Rlá Brnc Mls d lvrlc d rn Lvrd BS Tcs blhrs d Cns Bruswtck d Brsl N TEL [ÉL Em HTNEE C N TEL SREE n cncntmlrn nrrucçftn nnrn d Prfvrunm MTÀRZZ LUCURS D JZZ Cm Dugls Frbnks Jr Mnrclln Dny N MESM PRRMM: BRSL MRVLHS D mzns R Grn d R MttGrss mm lmlrvcl fllm m un sc vr s snt grnz nss pz (Vllc nnunc spcl) 0769) BB sfyrd mnhã N CNE THETR G SEM WÍm L R CMPNH N PLC ESTRE d CMPNH EV STCHN sb drcçã VELLR PERER cm pç m ct è 8 qudrs (rgnl musc várs utrs) rvütt EV STCHN TÍTULS DS 4UDR08 PRÓLG PRESENTÇÃ ( vllr Prr) FLMFX pr ZBELT RUZ Fc LVES pr MNUELN TEXER (ltr swld Sntg) JZZ BND MERC 2 Sptd pr ESTEBN PLS \ HUL vls pr ZR CVLCNT: (ltr lsr Mrn musc Jubrt Crvlh) EV STCHN MNUELN TEXER 5 SCENS CNJUGES slttch Ev Stchln pr BLDS D BGSLW (prncz rubs) 4 TEM MMB Smb pr ZR CVLCNT grls DR DE UM SUDDE pr FRNCSC LVES (ltr Jl Brrs músc Edurd Sut) (ltr musc Frncsc lvs) L MUJER DE SEVL pr 5 MDRCH tng pr ZBELT RUZ FRNCSC ZBELT RUZ (ltr«lves MNUELN TEXER JÃ LN CTV musc Luz Pldrht) FRNÇ (Ltr musc d Dr Pul Mglhlls) M N DET F LVE pr EV STCHN grls 6 BEJS d rvst M Ev pr EV STCHN td Cmpnh (FXtrt prprd Hrry Ksrln) ; 7 PENSMENT cnçã pr FRNCSC LVES grls Crtn JÃ LN c MNUELN TEXER j 8 SCENS D JPÃ Fnl cm EV STCHN Z CTHRN pr EV STCHN glrl ( Rchrd» BELT RUZ ZR CVLCNT D BGSLW Fl) MR RUZ MNUELN TEXER FRNCSC L 0 PR QUE SERVE DNHEt? skth vllr VES JÃ LN ESTEBN PLS GRLS Jzz PN Prr pr MR RUZ CTV FRNC MERC Mlsnscn VELLR PERER Mchlnsm NNBL FERNNDES Scnrs JYME SLV Gurd Rup prprd d Emprz xcutd p xm ctlêr EUSEB MRTNEZ sb fgurns dé EV STCHN Mvs d CS LN (R Buns rs 95) Mstr drctr d Jzz MRTNEZ GRT Rglssur EUGÊN MDRNL Drcçã chrgrphlc ES TEBN PLS mmmmm4 yprucçãò l /! ; ^2tóí^>V4 rntftel& «íulhr=/!4côr! : BRSL CNEMTGRPHC UM FLMREVST BM QUE ENTR TD CSPNH VELSC Um cmd ntrssnt m qu tmm prt clbr cômc RMPLES MR CBLLE HV STCHN td cnjunt mulhrs llhd m B Um mtv pr rvrms s m blls qudrs blds ds grns fércs rvsts «L FER DE LS HERMSS RC RS TERR DE CR MEN tc Um flm d PRGRMM SERRDR

9 : VJ LLH HÂRVEY wlly musu íàls m kmn y PRMER0^SmdTS supr j í WF _! l_ (fld ctád dnsd)/^^5\ ÉU_M Mlllll_ l l_l ^^^^>\Vl Ev jvn lc ^^ s prncz r fgurnh vvz trquks prdlct d sx frt Bbby l gnt cnqustdr crçõs fmnns é dl d sx frágl UND PERET DE SCENRS LUXUSS E MUSC ENCNTDR prtr d D = 9mjbrí _t_ ^MM»MM! X \ ; > X! : < : l t : ^BRFJ D MNHÃ Dmng 3 gst õ> 030 üm drm d un rlsm ngusts llustrnd às pgnns hrócs qu scrvm s flls d Áfrc nns sus luts qutdns cntr s; frs nttr nturz PERGS MMENSS! CLDS TREMENDS! Íj VENTURS EMPLGNTES! HERÍSMS SUPREMS! Vrtgnlsts Z JHNSN MRTN JHNSN Qu n Hlntrlnd frlcnr cmpusrm flm sb nt ptrcín d MUSEU MER CN DE HSTR NTU RL x j^é \j^^^^^^mèjf^^ / ^w^è fí?» fc \Y%\ ^ Frm nturlzds brslrs Pr prtrs hntm d mnstr d Justç frm nturlsds brslrs: BBlds Jã Frnns Mntr; :f Rul Frnns Frts nturs c Prtugl; Jym Mlmn nturl d Rn é nturl d Syr Jun Bspr RB_T ÊSS9 JHà%9mmjBf^ _üw? & Êrl3í MÊ ÉÊWs$W M ÊS M BÊ rmf ü tr^ í W nnlsc/ 4 Pm HJE durnt td próxm smn %\_üá MLHRES DE ESPECTDRES TE EM D GRNDSDDE DEST PELL GUL MLHRES DEFNS ND RÃ DMRL ESTE FLM BTEU T DS S RECRDS D SEMN PSS D E F CNSDERD PR TDS UM GRNDE BR PRM DECLRÇÕES mprópr p r mnrs GRDECMENT dr Vn Dllngr d Grç m q h mult m nslh d pnt vst mdc ms vz vu crds sus sfrçs pár gáud rcprc nss trtndm curndm pr cmplt pls ppltcçss R X cmç Thyrl (Bc) qu m mm s ncv Sjmp sts plvrs xp ssãó d mu grcmnt rfrç nss mz MÉL MEDERS R (2648) TM RECRE THETR D PREFERENC D PUBLC m Em Mtné ás 2 34 HJE á nt ás 7 3H 9 3j4 Brlhnt rprsntçã d mrn pprts rvst DUVLtíb VNN cm vrss LUZ GLEZS GNTMD ultm plvr n gênr Grç fnts slbrmnt Várs ntrssnts númrs bsds trsdós Dus rs rs bm hr ncnt pr vst pr uvd ntrvnçã mgnfc ràcy Crts lg Nvrr Lly Mr Edth Flcã ugust Grãs Luz Fnsc Vlry Lssjr Pt ylnd Rbr Msqutnh Plts J Fgurd ffns Sturt Jã Mrtns scr Srs Edmund M rthur Cstr Dmngs Trrs Crls Mdn scr Crdn mrgõs d prtssr B NEMNFP HJE tn Mtné: D_ss cntnd HJE ^ÜÕ?«0Ã_«ãM_!» ^ SCENRS LUXUSS 3 cts LZRY 2 f jlll UL«HntTm^u^S^ ct SÜL DLMEÍD Mntgm rquntdmnt M^ lgnt ESPECTCULS MDERNS K^«fl«_5^?_5MKW^ íucm í 263) T^íVluSXS: : J!:: : >!«xm J <: x XyyffXfV ff xyxx:k8è ; t ; : Jj: JJ J3 «3 :7rc_mm Cm ttul CRSE publcu n Gnxtn d» Trls m «u chç fl 2S l rrut cm prmr pgn n ntlcln «uc v «lc nxhn prt lcníld frmnl Klln nndu mlk t d qu n urn nknncndn ntrn nsh clcfc Sr lfrd lcbll NnM qn nvlv n sn flrmn cm «c «un rcputnçft nl cntlvcssc flrnudn pl cprmnt dc td ns brlgçs n ntcrr «n 8 ns pssnd hncstlhhlm Sr lfrd Hbll Nuucb nunc f nrrndutnr d prd dn Hun Cn Bmfm n 47 pr «r npun_ flndr dn cnrtu l flnugn dnd pl lctár n prprtár Dr J V Pnrct Junr T»mbm nfl _c rcusu u pnu l ds dul_ m_cs rcktntc» dn «un rcnphbllldc n sm xu s pngnr prqu prprtár tnd ft nv cntrt rrcmlmnt cm nctul lvutnrl s vku n lh rsttur n flnnv dnln Lg qu lh f vlvd curt flnn ç pgu Ur J V Prct Junr s ds mzs dc sm tcspnsnlllldu n vlr ttl dc Ul05 ssm fc struíd prtns nvcstlln cntr nss chf c nss frm qu f_mf pl vr dc mmtr nss nm hnrd nn Prnçn R Jnr dc Julh H30 lfrd Nuns & Cn 2600) Sffrnd durnt ds nns ds uvds mmttd vvld ss frts zrs drs cbç cmpnhd drmnc cm tntrs nuzs prcur várs médcs qu nnl sprnç m dvm mlhrs tê cnslhvm qu m cnfrmss qu nd flzss ss r ntrmnt lmpssvl ps stv nutlzd pr trblh Já sm sprnçs rstblcmnt prcur cnslh mg s spclllsts drs Hnrqu Mrcd rmnd Lcrd qu fzrm prgnstc ms nmdr submttnd su trtmnt btv s lg pstvs mlhrs ctulmnt sntm utr Lg qu fz prmr pplcç tv llv mmdt ns prmrs tmps mqunt nã tnh cntud bnfc d trtmnt buscv ns pplcçõs lctrlc d mthd qu dptm bm str pr mu sffrlmnt s dstnts médcs qu B cndrm d srt s mus sncrs grcmnts R Jnr 2 gst 930 SYLV DE MRES (2670) CENTR BENEFCENTE DS FERR^RÍS D BRSL S: Ru Pdr lvs n 22 Sbrd Drctr cnvd tds s Frrvárs Prtuárs ms ntrssds cmprcrm á grn ssmblé Grl ás 20 hrs qurt fr 6 d crrnt n slã d S R Bnd Prtugl n ru Sndr Euzb n 34 sbrd gntlmnt cdd pl su Drctr rm d d: Rfrm d L 509 (Ltur ds suggstcs rgnzds pl Cntr srm ncmnhds Cngrss Ncnl R Jnr 2 gst 930 Juvncl Pnt Rbr Prsnt Jcy Grnr Bcllr Scrtr 2633) ptm bunglw n Mud Vns m prstçõs 538$ cm 5 qurts 2 sls vrnd tc Cnstrucçã nv Ngc ccsã v R Brnc 09 6» nd sl 47 (B 2248) Vrdrs rlíqus Entr s Css ntlguds qu tms n R Jnr vms slntr nt qur ru Sâ Jsé 65 s pclzd m bjcts rt ntg cursds Um vst qu fzms st stblcmnt ntlguds fcms vrs dmrd pl grn quntd bjcts qu s chm xpsts n mpl Slã prprd d sr Ln ssvlgl qul tm m su cs s mts rrs bjcts m mvs rtístcs m mdrs l fnmnt trnds mss rglns ntgs prtrls l pçs hstórcs trblhs fn lvr crmcs ntgs mfm nf nd bjcts cd qul ms ntrssnt cd qul ms curs nchm cs ntlqurl n tds s ds s ncntr smpr nvd ms pr dmrr Dh crrnt frqüntdrs qu s f ncmnhnd nturlmnt pr ru S Jsâ 65 cm bjctv rcrr sprt dqurr bjcts prcss pr prçs mut cnvdtvs NNUNCS Frquz Gntl Um mdc strngr tm trtmnt ffcz pr cur d mptnc xgtmnt nrvs bld grl m mbs s sxs Pçm r ct gráts dr Sulmn Frchl Cx Pstl 202 u ru Gnz g Bsts n 82 R Jnr (423) LECLERC & C GENTES DE PRVLÉGS E MRCS DE FBRC E CMMERC RU ÜRUGUYN N 04 ESQUN DE RSÁR Encrrgms juntmnt cm CMPNH UNTED SHE M! CHNERY D BRSL stblcd nst cd á ru S ChrstvS 5 dc cntrtr prmvr frncmnt c nstllçã ds mchns cn frmr clçd^ dtds ds prfçmnts prvlgds pl ptnt dc nvnçã n 946 d qul é cncssur UNTED SHE MCHNERY CMPNY F SUTH MERC 2630) rmzém m Mdurr lugs pr cntrt rmzém d Estrd Mrchl Rngl n 442 cm pqun mrd próxm mrcd Mdurr; trts cm prprct rí n nr ) PRED BCC D MTT lugs u vns d ru Mrnhã n 40 cbd cnstrur cm tds s nstllçõs mrns qus squn d ru Ds d Cruz srvd pr mnbus bns á prt 260) RU RUJ GNDM 8 lugs ss splndd prd cm 3 sls 5 qurts 2 bnhrs qurt pr mprgds grg ms dcpnncs; s chvsstã h l; trts á ru Gnrl Câmr ) CHEVRLET Phtn» pvã nncfní 4 pnus nvs m ptm std funcnmnt Vns prç dc ccsã Ru Snt Luz 69 Mrcnã 078) HYPTHECS Ns mlhrs cndçõs Sb grnt prds studs n zn urbn st cd PRZ: 0 nns JURS: módcs utrs nfrmçõs srã frncds sm qulqur cmpr ntss n Scçã Hypthcs d SUL MERC Ru d uvdr sq Qutnd (2 ndr) (7087) FRQUEZ NERVS Pr nfrqucds d funçõs nrvss nnh rméd rstblc t rpdmnt vgr prdd cm àfmd mdcmnt ERSTN C m cmprmds hmpthcs Vdr 5(000; pl Crr 7(000 D Fr & Cpmp Ru S Jsé 74 R (420) ESCRPTRS N RU D UVDR lugms ptms scrptrís Edfc n Dr Schll á ru d uvdr n 62 srvds pr lvdr Trts n lj d msm prd (4235) Ru Brt Rbr 258 lugs prd supr cn td cnfrt; grn quntl; s chvs stã n lcl; trts ru GENERL CÂMR n 76» ndr 2606) Pn llmã Vns cmpltmnt nv pç prmr rm Trvss d Rsár n 9 (s d frnt) c sr Mndrn 2604) Pqun rsdênc lugs luxus rcém cbd pr csl trtmnt n vnd Pul Frntn nfrmçõs: Tlphn ) Cmprs CREDRES prmssórs duplcts vncds crdt m fllncs cncrdts tc Trtr cm Mrnd R Rsár 52» sl 2585) Rmngtn Prtátl 450S000 Vns ultm ml nv Ru Buns rs n ) Ru 7 Stmbr 87 lugms 3 sls frnt junts u sprdmnt próprs pr t Hrs médcs u dvgds Prç mdc Trts n lj 269) LJ lugs mgnfc lj d Plct Rchul Pr vr trtr á ru Rchul nr 7 269) Cbs ç D várs typs prfts xtnss C Pã ssucr PR VERME LH Tclphn ( D2629) Grjhú Qurt lugs nst ru 93 ptm m bld çm u sm pnsã snhr u csl dstnt; únc nquln 2627) ESTUDNTES Grntm s sus xms nglz dqurnd Prdgm Vrbs nglzs Lvrr lvs prç C$000 ^_^^ Mdst 2693) prtculr Fz vstds mntux csts pr tds s prçs; rfrm chpés fltr 5$000 Ru d Rsár nr 37 próxm á vnd 0729) URC lugs prd d ru Rmn Frnc n 02 cm 4 qurts grg s chvs n rmzém Blnár Prcss 079) bm dvgd qu prv tr ms 5 nns prtc frns st cptl Grtutmnt frncs scrptr mpl m lgr nut cntrl Gurds sgll bslut nfrms pr S PNHER n scrptrl st jrnl 0738) x;j$s BET8NE RS J TRRE Ò PR CNCRET GUNCH 8 PR CNSTRUCÇÕES NTERNTNL MCHNERY ENGENHERS MPRTDRES Ru Sã Pdr 66 R DE JNER CMPNY S PUL P LEGRE RECFE BH Enrç tlgrphc grl NTERMC S GST!!! «rs s gstr 0 mz gst REGÊNC Frá durnt mz grn vnd tcds pr g?rçs bx d cust Vl suss fntz crt 3 mtrs Tjü sccz mtr lrg mtr Mussln lã fnts mtr Sd rgntn fnts mtr Tll lngcrrlé mtr Crp fnts mtr Crp Jpã lstrd mtr Crp stm prt bm mtr pls tds s crs mtr $400 Vllud stmpd mtr lpc sd mtr Crtn spcl 220 lrg mtr Crtn spcl 40 lrg mtr Lts clch csl C$000 8$00 Cscs snhr 5$000 7$000 7$000 4$500 5$500 4S009 0$500 4$500 4$500 7$5Ò0 2$000 8$Ô00 4$000 6$000 0$000 76Ru 7 Stmbr76 (4950) fm ttnr FcTB>n fflunc frquntdrs d GÁVE GLF CLUB hj dmng 3 d crrnt st Emprs frá trfgr ds 3 hrs m dnt srvç xtrrdnár utmnbus ntr grjnh GLF CLUB 0 prç d pssgm srá 2$000 pr vgm d vlt f mwln ppnm nnr j MNFESTÇÕES D ÁCD URC N PELLE (EPDERMPHC _ [Surs fétds ns Pés xlls Eczms Empngns Drths Frrs H CUBMSE RPDMENTE! CM cí «Br~S _lyl» rr nmnmmnnn nlp CCSÃ Prprtár vnd b6s árs snd cm 20 lts subúrb c bns mnbus (n vlr mínm 00 cnts) utr mlhã mtrs c bmftrs (n vlr mínm 50 cnts) tud mrcd plnts vn tud pr 00 cnts ctnd«prt d pgmnt m cs m b zn u trrn Escrvr pr Br prcurd nl s trtnd ntrmdrs 2683) Esplnd Snd lugs ptm rsdênc Ru Pul Frntn 36 Está brt; 273) MEYER lugs cs n d trvss R GRNDE nr 84 ( D0806) SBRDS Nvs grns bns lugms ds á ru d Lvrmnt n 209 Prç ccsã 2642) Cs Cmprs Mrn 4:0$00 á 60:000$000 dnds 5:000$000 ntrd rstnt m 4 prstçõs smstrs u cnfrm cmbnçã Brr Glr á pnm ffrts: Phn 6220 Nã s trt cm ntrmdárs 2692) utmóvl Cmprs vst mrn std nv brt Crts á cx 37 nst jrnl () 264) Mchn Sngr Vns czr brdr c 5 gvts stá nv brt pr vgm R S Frncsc Xvr 449 Mrcnã 08) ESSÊNCS FNS Já xprmntu s ssêncs ds Du ss qu s vn á ru St Stmbr n 43? Exprmnt qu mr vlh Mysts 0 grms 6$000 Flr ds lps 0 grms 6$000 Ru Stmbr ) s RENDS D NRTE Só q vn brt tm mr c mlhr srtmnt n prç & B RTER DS RENDS Bllssm srtmnt pplcçõs rnds s 300 mtr tlhs clchs Ft cm 5 prtncs pr 50S VEND PSSS 85 Jcrépguá 2636) lugs cnfrtávl cs m cntr grn chácr cm blls rvrs frutífrs á Estrd d Cpnh n 427 Frguz; s chvs s tã n msm Estrd 54 cm TUC U R 2640) CMPRSE PN Urgnt pr prtculr msm prcsnd lguns rprs Pgs lm Phn ) RMZÉNS Nvs grns bns lugms trs ru d Lvrmnt n 209 Prç ccsã 2642) prtmnts Gurtb Nvs pquns mrns úncs n gênr cm td cnfrt pr sltrs u css s 250$000n Trvss ds ymrés n 7 Cttt tmbm cm ntrd pl Trvss Gurtb ns ) CSTURER Excuts td gênr vstds cpts Vs trtr c prvr dmcl Tlphnè rn Bldrn 0782) ESCL PR CHUFFEURS H S Pnt Ru Snfnn 206 Tl 2504 Curs rápd m utmvs nvs pr prfssns mdrs Trts tds s dcnts cncrnnts xm mdnt pqun rmunrçã 0728) Cs m Btfg Vns u lugs ptm cs á ru S Slvdr n $000 D 330 ás 6 hrs 2687) :\! Jjh

10 SPKÍF! ; vj v y^m&uíàw^^ã^^^w^sm _ r ^8_H wmmêm^m^^m^s^t^r!^v^r^: ;»»»» ílsssíf y»» ::;; 3 EESMU Cmprs qulqur qunt pgnds g d prç mlhr CMB CMPR E VEND ur PplMd tds s pzs ás mlhrs txs d mrcd V PSSGEM Vhmsè pr qulquérprt ént qulqur pqut ncnl u strngr Cs Cmb JF MNER & C Enr tl Mnró Cx Pstl n 74 Tl 4353 vnd R Brnc n 49 E Jnr (2802) nã cnfundr!!! s ss pçs ü móvs vm pr s$ó ÍÃ FFSUTUS PEL MR FBRC DB MVES DE VME JTJNC E PESTS D BRSL C FL (R {Mns Flr rmã fbrcnts lprlt fm S PUL Mntrlü Fbrc R DQ JNER Fll vnd Trlllcnt» 28 Vscn d d Brnc S Tcl 4U25! Tlunu!70!_ rl<:lr;l:l :» ln:l;!l;ll:n:ll [ll!llll t YmMk m» mm& 3 VCTR B SELV 5 JUNR Gnrl Cnbrr 808 g Tl 8645 Pcm prspcts prçs 3 ÚDnnntln nm> SRS DENTSTS Vns xcllnt cnjunt cmpnds dc cmbnçã cr cmprssr Rttr mgn Tlphn ) 000 TREZERS pst ntttrlc prfrd pô rrz ms prfd 62) VENDESE CS mrn 4 drmtórs grg qurt crds jrdm ptm qurt dc bnh sls vrnd trrç tc Próxm á Cn Bmfm c Uruguy 75: Tlphn ) PN Vns bm utr cm cp mtl stá nv bs vzs brt Grup «FUTURST» S/f c 2 pltrn» 8BJ00 M/lnlm dé cntr 25_KS? Cr blnç s!j! Cut prn ppl 7000 PRMPT ENTREG DS PEDDS CMPNHDS D RES PECTV MPRTÂNC E «SEM DESPEZS DB CND pr vgm Ru S Frncsc Xvr CNUENT B UETS nr 449 Mrcnã (8252) 085) MuwVWVWWWtfWtfrWWW 3» knr» ^r;_ «H»»!! llllt WVWWVWdWWWWWVwVlWWWrtW^ pbbgg B m lmp línlru zulj Jnlls t Esplhs lll t t Cbr tlkkl» f r Cfcrm J_uttúnt > s m Stts brncs s»» WmJ Mntnh su bnhr nílít PUBLC UM M TEM s SEU NUMERS STCK DE RUPS FETS E CZEMRS FFERECE 50 % D MESM StCK PUBLC PR METDE D SEU JUST VLR] s prçs ds nsss rtgs nunc srã gulds: Rups fts cm sjmt Csts dvrss clçs sbrtuds npns td s nsss rtgs TTUL DB PllPGND Vjm bxs nsss prçs! Csts brm cr rtg pp Csts dc brm pnllctn rtg 55S000 pr!_7$80 Csts brm rtg flu «05000 pr 3000 Csts pur csmlr pr Csts tcd fn pr vrt Cst snrn ft jnuctf <0?800 Csts fns tcds m csmr jj Csts d ms flu xrjltm zul pr Csts fníssms csmrs nglzs nt Sbrtuds csmrs dvrss Sbrtuds cm pndrs m runs! ns t «(US$700 Cps gbrdln dmblcfcc t Cupm dc gbrdln d 20S pr 859B00 Clçs brm dvrss SWjH SLD Clçs brm ÍJÜ Clçs d csmlr pur lã dc SLD Clçs csmlr crt dc pr Clçs ds mlhrs flndns crm >_< CSTUMES SB MEDD PDBNGBNS l tyuuu! MÔDEBÍS (rtgs qu lntrs css vnm ) líçç/ul CSTUMES SJ MEDD DE TECDS lufuuv NGLEZES (rtgs: u utrs css vnm ) ft llflfl l E l 42 RU MRECHL FLRN 42» (Esqun dn ruâ ds ndrds) ^r E TÃ fácl lmp cm Bn m qu r ctínc prá trn bnhr rutlnt qus nstntnmnt smncsmvíhsnbnhrlvtrctmlsíj chã prs sã rmvds pl cmdf nd rsv suv Bn m cnd lugr Wft ssd fulgr Bn m n5 mltrt ff müs À VEND EM TD fívtb Dstrbudrs Gru TELLES _l»m C LTD R WrcQd d bru 37 Sã Pul U Bn m [ GRNDE RMZÉM lugs prd ds ndrs grn rmzém 0 x 30 cm cômmncçã cm grn trrn 0 x 32 Dus frnts vnd Slvdr Sá n 93 c Fr Cnc n 64 Trts ru d ssmblí n ) Ngc csã Trspsss r cntrt pr prç xcpcnl dc _ b pnsã n mlhr pnt d vnd R Brnc cm tds s psnts frnt mbld cm frnc funccnmnt Ngc urgnt c drct nfrmçõs n ÓPTC BRSL ssmblé 88 n s trt 084) PN EMVES Vns bôn pn llmã sl jntr tud mrn brt pr vgm; tu 24 M n ) Mls pr cmss 5$0D0 pyjm 55 cuc 3? s ms prfçd:» vnms n CENTR DS RENDS; v Psss 7S 27) RENDS D NRTE vrdr ft á mã c spctd d CENTR DS RENDS; vnd Psss 75 27) Crts pr snhr Prçs xcpcns Cnfccn ms m sd pr rucnnmcnd Psts pr pps m rtgs cur Fzms cncrts RU URU GUYN nr ) (36) Luçs vdrs crysts trns csnh m ln gth frr RU DS NDRDS 97 CS RD cntnu vnr vrj pls prçs tcd Cmplt srtmnt cm pprlhs jntr chá cfé tltt rtgs pr prsnts tlhrs dc mtl cb mr (3988) Cnstrucçõs prz té dbr d vlr d trrn! Sm ntrd scr nmsss Prz lnfr cm u sm mrtzçã fx Jurs 2 \ cntds sbr ld vdr Crdt nmnlllnrln Su ll Crm 68 Tlphn 4622 (023) RMZÉM Ru cr tugs cm cntrt pr lng pr z splndd prd cm tm bm rmzém ndr cm 4 prts frnt á ru cr n 28 m frnt Cntr Ccrc Vr trtr ds 9 ás c ds 2 ás 4 hrs 0733) Cs mbld Csl dstnt prcs dc pr lgum mzs ns brrs Cpcbn u Flmng Crts cm tds s ndcçõs pr cx pstl n 456 pr R T 2632) CLUB DE RUPS D LFTR FERRER Ru d uvdr 56 sbrd Está rgnznd NVSERE 22 smns prstçõs smns cm scnt dc 6 % m cd pr tçã snd qu prstçã srá 30ÇQ00 cm drt 3 cntns u sjm 3 srts dárs u 8 n smn s rstnts 2 smns prstçõs smns 20$000_cm drt 2 srts dárs u sjm 2 srts pr smn (270 Srts ns 22 Smns!) s srtds ns 8» 6 smns rcbrã nd cm bnfcçã spc ms clç fníssm csmr nglz s srtds n 22» smn 2 trns rup trn dnhr! nscrvms urgntmnt pr s sftrm ds mlhrs rups ds ms tnds mrns csmrs nglzs s snhrs prstmsts cntmplds cm s sus trns rup n smn fnd tnhm s sgunts nscrpçõs qu frm srtds: Sgundfr dà Trçfr d Qurtfr d Quntfr d Sxtfr d 87 Sbbd hj d 35 R Jnr 2 gst 930 DJTJCT FERRER fscl d gvrn DR STER DE CM PS (6239) Cs mbld lugs n ru Srcb próxm á ru S Clmnt cm td cnfrt pr csl dé trtmnt cm tlphn Trtr: Bsts lvr S 4 ru d uvdr n ) rrgçã pr jrdns Excuts systm mrcn cm pulvrzdrs Eucls & C Rn S Jsé n 54 ndr Tlphn ) CS lug sc mgnfc pr grn fml á ru Mrquz brnts 38; pó sr vst ds 8 ás u ds 3 ás 5 hrs (»)07) Nts d Cx Estblzçã Cmprn pnnd 9 g q;n](]ncr :;s:::!:: c 0 pnt» pur clmn» cm crrtr Mnt ft rnn Gnrl Cmnr nnmr 20 jn ( 258) EMPREG Dsj btl pss rspnsbld cm grn prtc cmmrc spclmnt frrgns m cd d ntrr fznd u n zn rurl d Dstrct Frl Crts Y Z nst jrnl Cx ) PTM SBRD lugs cm 2 ndrs m ptms cndçõs Fzs cntrt Vr trtr á vnd Mm dc Sá 34 lj 0725) Cncrts Pns c utpns máxm prfçã dndsc rfrncs Mchnsms cxs tcds tc Extnçã grntd cupm Phns «02 <D 077) CülíEE J MNHÃ Dmng: í gst 930 UR Cmprs grmm Sf 6$ 7? BRLHNTES cmprs 356 0:000$ qult PRTRS NTGS Cmprs blxls pprlhs chã bnjs cstçs pltrs tud ml qu rprsnt ntgüd pgs té grmm PNTURS LE Cmprs pnturs ntgs snhs cm mldur u sm ll; fzms grns ffrts ttns pl tlphn Mnds vr n rsnc PRT MED Pgs % g Jós cm brlhnts fzms bs ffrts; nã vnd sm cnsultr CS RBERT Nã cnfund cm s nsss pbrs mtdrs vnd t Brnc 27 Em frnt Jrnl d Brsl 0732) Em RELEV Entrgs m 24 hrs Cnt 2$ PPELR RBER R uvdr ) MÁXMS VNTGENS Nsts ultms ds! Tm» rup 30$ 50$ 70$ 90$000! Clçs Csmrs nglzs gráts Trns rup gr Us nd 6 % scnt m cd prstçã s ultms bnfcçõs ffrcds pl Nv Sér 22 Sçmns prstçõs smns cm muts srts dárs D CLUB DE RUPS D LFTR FER RER á RU D UVDR 56 SBRD (623) CFE BR RESTURNT Fr mtv dnç vns ms bm mntd stblcmnt cm cm mrns nstllçôs cm frguz ch cntrt prt 6 nns pgnd puc lugul; mvmnt mn sl 40:000$000; lucrs líquds 2:000$ stud m ds mlhrs prçs bns m frnt Prç 280 cnts snd & vst 200 cnts; nfrmr pr fvr: Ru d Crm n 7 2 ndr sl ds m nt 2695) utmóvs usds Vnmsc m ptms cndçõs 2 Línclns dnblphtn 5 7 lgrs lmusns Hudsn Chryslr Ré brt Pckrd Hupmbl cupé Vr trtr cm s prprtárs n grg á ru Gnrl Plydr ) SL lugs r cs fml td rspt sl frnt cm pnsã csl u 2 mçs Ru Crvlh Sá Tlphn ÍD 072U B r t n BgrBfW^TT ^tshbff «g Çl nfl w B ffl m _9 n H _B nü %É Bv^tfT{ &lsf! \ ^Lmm Kr ml ^W rr Wf ~JB S^Kl mfy^ ll íbílb B^y6^ Jíâjt XCtUSlVDflbt XEMBLEvTô Excursõs á Cllcçã 9 dscs 36$000 cctms pdds d ntrr pr cllcçã mdnt vl pstl chqu u crt cm vlr clrd crscd pr prt Eurp _»» lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllllllllllllllllllllllnj:»!!»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^ 2 xcursõs pr m; 30 DE GST DE D30 s/s lmrnt lxndrn 450 tns slcmnt 5 DE ST DE 930 s/s RUY BRBS 6079 tns slcmnt Pssgm mrítm d vlt Hspdgm ns htés 2000 klmétrs d prcurs frrvár m drt ntrrupçã fm prrrr qulur cd ds pzs vstds TUD EM PRMER CLSSE 4 typs xcursã á sclh ds ntrssds typ: LLEMNH Escls m Lsb Lxs Vg Hvr ntuérp Rttrdm Hmburg 2 ds ljmnt m htl cm pnsã cmplt PBEÇ: RS 3:500$000 2 typ: FRNÇ Escls m Lsb Lxõs Vg Hvr 20 ds ljmnt m htl cm pnsã cmplt PREÇ: RS 3:700$000 3 typ: HESPNH Escls m Lsb Lxõs Vg m htl cm pnsã cmplt PREÇ: RS 3:900$000 4 typ: PRTUGL jmnt m htl cm pnsã v Lsb cmplt PREÇ: RS 4:000$000 Y»/ 25 ds ljmnt 30 ds l TÁL SUSS BÉLGC HLLND USTR NGLTERR ms pzs d Eurp prã sr vstds pls xcursnsts prtnd Lsb Lxõs Vg Hvr ntuérp Rttrdm Hmburg GENC FFCL D LLYD BRSLER Pssgns pr Nrt Sul d Brsl Eurp LLYD NCNL Pssgns pr Nrt Sul d Brsl Subgnts tds s Cmpnhs strngrs Nvgçã Pssgns pr qulqur prt d mund sm ccrsclm prç cm s hlhrs ccmmdçõs DB VT»» 8 ãe^s^0 TUMSM D MERC SCEDDE (XflNNYM BRSLER R DE JNER End Tlcg VT? Tl VEND R BRNC 5 FBRC DE TECDS DE RME E GLS NTÔN DE LMED PES LMEDS Tcd» rm pnr crcs Rlllcr vvrs pr ds s fns m grl Gls sr tds s prvs RU 7 DB SETEMBR 00 R DE JNER (6405) S ESSÊNCS DS DEUSES! Já xprmntu dvns ssêncs qu s vn n CS FFE 4 ru ds urvs 58? Exprmnt r qu mrvlh Frncms ctálgs dc nsss nnrs ssêncs q pdr Ccl Grnd 0 grms 7)000 Nut n Bgdd 0 grms 6$000 Nunc 0 grms SfQ Chrm Rs 0 grms 6000 CP 080S) RETLHS D sds c tcds fns $ 2$ 3$ Ru 7 dc Stmbr n ) NTGÜDDES Pgms s ms lts prçs pr bjcts rt ntg m prcllns luçs crysts mrfns brnz prt trblhd c mvs jcrndá; ttns chmds pl tlphn 5705 CTTETK nr 245_ «66) Esbnjr nã é grnz Jós TURMLN vn ms brt grnt 80 % qund s quzr spzr ds msms cctms j»_ vlhs cm trc Uruguyn 47 junt uvdr Cncrts grntds 0762) Ru Gnçlvs Ds 2 ndrs lugms n n_ 9; vr trtr n rmm 2590) t n Lí T D Frncsc Eugên ll +Xf Tuncr Snhr ílhs Luz Eugên Ll snh + S^?Í?ÍSg Thmz Eugên ll snhr Vctr Eugên ll c snhr Jsé Pnt d Cst Cbrl snhr flhs Edgrd Pul lvr snhr flhs Htr Lmuncr snhr Rs Ll Els Ll d Slvr flhs zbl Ll Pxt flhs ms prnts /grcm pnhrds s mnfstçõs cnfrt mrl crnh qu rcbrm tds s sus prnts dcds mgs n glp prfund qu cbm sffrr cm prd su nsqucvl mut dltrd p vô sgr rmã t FRNCSC EUGÊN LEL nv s cnvdm pr ssstr mss qu pr su lm mndm rzr mnhã sgundfr 4 d crrnt ás 0 hrs n lr Mórd Egrj S Frncsc Pu / cnfssnds s j prfundmnt grcds ds qu cmprcrm ss ct rlgã ms 576) Frncsc Engn Ll 7 D f Frncsc / Ll & C sncrmnt cmpungds cm prd su t mut dgn Chf mg Cmmnddr FRNCSC EUGÊN LEL grcm tds» s sus mgs frguzs qu s dgnrm cmpnhr» nss dlrs trns nv s cnvdm ssstr mss qu pr su lm mndm clbrr mnhã sgundfr 4 d crrnt ás 0 hrs n ltr Nss Snhr ds Drs d Egrj S Frncsc Pul ntcpnd s sus sncrs grdécmntòs tds qu cm prcrm: st ct ms cnsrçã 578) Frncsc Engn Ll 7 D uxlrs d frm FRNCSC LEL & C frds m sus crçõs cm prd nsqucvl su mr mg ts dcd Chf FRNCSC EUGÊN LEL cnvdm tds s sus mgs prnts ssstr mss qu pr su lm mndm clbrr mnhã sgundfr 4 d crrnt ás 0 hrs n ltr Nss Snhr d Cncçã d Egrj S Frncsc Pul grcnd tds qu sé dgnrm cmprcr ss ct ms grtdã 580) lfrd J Frrr Pnt Dr Sbstã C Frrr Pnt Pqunn Frrr Pnt tnd sb dlrs mprssã cm fllcmnt prm t tur su nlvdvj flh rmã REGN cnvdm tds s sus mgs pr mss 7 d sr rzd n grj d Crm á rü» Mrç ás 9 hrs trçfr 5 gst pl qu ntcpm s sus g j cmnts 2665) D) s ps rmãs sbrnhs ms prnts mut pnhrds grcm tds s psss t(30» qu cmpnhrm s rsts mrts dqull prntd fnd dc nv s cnvdm pr ssstr á mss 30» d qu mndm clbrr trçfr S d crrnt ás 9 hrs n lt N S d Vctrà d grj S Frncsc Pul pr cuj ct crd rptm sus grcmnts 2602) Gvstl Frncs c Eugên Ll fnu» Jã Css? lc Ccr^ flhs prtcpm fllcmnt scu qurd sps p cnvd sns mgs prnts pr ntrr lj á 3 hr d tr snd d m Engnh 4 pr cmtér f drcns d sscçã Cmmrcl d R Jnr c d Frçã ds sscçõs Cmmrcs d Brsl cnvdm tds mgs prnts d sn suds xprsnt grn bnmért crnl FRNCSC EUGÊN LEL ssstrm á mss 7 d qu m suffrg d lm d qurd xtnt frã clbrr n tr S Frncsc Slls d grj S Frncsc Pul n d 4 d crrnt ás 0 hrs 6232) Jul Mnzs Rch tlhs rcy Rch Pul ugust Vr d Rch Nstr Mnzs Kch sps flhs Htr Mnzs Rch sps flhs Mr Mnzs Rch f Thdr sps ntôn Mnzs Rch grcm tds s psss cr dss qu cmpnhrm s rsts mrts su dltrd sps mã vó nv cnvdm ssstr á mss 7 d quc s frá clbrr n d 5 d crrnt ás 9 hrs n grj Msqut Estd d R Cnfssms trnmnt grts 2528) Cmt Smul Pnhr G rãs s cmpnhrm n su dr (7 D) Vuv flhs nts ms prnts grcm tds qu nv s cnvdm ssstr mss qu pr su lm mndm clbrr n trçfr S d crrnt s 9 hr» n ltrmór d grj d Cnlár s já grcm 0676) tã Crvt Cmmssr Jã Nrnh Guv ffcs cmmssrós d rmd prtncnts turm 905 cnvdm s prnts mgs cllgs d cptã crvt cmmssr JÃ DE ts NRNH GUVE «sstrm á mss qu mndm clbrr sgundfr 4 d crrnt ás nv h rs n grj d Cnlár 2570) Crvt Jã Nrnh Guv f Stll Znh Msqut Guv flhs tnnt Djlm Jsé lvrs d Fnsc snhr Mr ml Nrnh Guv flhs lmrnt Fntur snhr flhs brnz Msqut flhs gnrs nrs nts cnvdm sus prnts mgs pr ssstr á mss 7 d qu mndm clbrr pr lm su suds mrd p sgr flh rmã gnr cunhd t cptã d crvt JÃ DE NRNH GU» VÊ n d 4 (sgundfr) s 9 hrs n ltrmór d grj d Cnlr pl qu s já s cnfssm mut grts 66) Mrchl Jsé Bvláqu fml d mrchl Jsé Bvlqu n mpssbld grcr ps slmt tds qu pr múltpls frms lh truxrm su bnds cnfrt mrl pl fllcmnt su prntd Chf vm pr st m ffrmr su mmrrcdur grtdã 2689) nm ;n Cstr Snt Frrr Pnt Thrznh Jurcy Frgs Suz tnd btd _ grç pr ntrméd Snt Thrznh d Mnn Jsus vr su r mã ZUZU rstblcd fz clbrr mss m cçã grçs n Bsílc Snt Thrznh ás 7 3 hrs d d 3 d crrnt 2588) Jsé Prr Vscnclls Jsé Sbstã f (7» D) Wlmr Vscnclls rmãs cunhds sbrnhs cnvdm s sus mgs ssstr mss qu pr lm Rdrgus su suds p sgr vô mndm rzr sgundfr às 9 hrs n grj d Rsár S Bndct pl qu s j grcm 0747) tlurlculíür BRBCEN Crs Plms d flrs n tnrs pr prss módcs b smblé (5729); CSTUMES MNTEUX VESTDS Vcnt Prrtt xlf lt ds Fznds Prts Espcld m trblhs sb mdd pr prçs módcs T? CUT CM RPDEZ SSEMBLE N 72 Tl 3379 ^ (2877) NRDDEUTSCHER LLYD BREMEN PRÓXMS SHDS Pr Sul Pr Eurp MDRD gst 3 gst 2 WERR Stmbr 3 gst 29 SERR VENTN Stmbr 6 Stmbr YVESER utubr Stmbr 9 SERR MREN utubr Stmbr 30 GTH utubr SERR CRDB utubr 28 utubr 20 MDUD Nvmbr 2 utubr 3 SERR VENTN Nvmbr 8 Nvmbr WERR Dzmbr / 8 SERVÇ DK ( Rf BT7GSErd0 ^ HmbUr&0 SClM Pr crgs trts cm crrtr: Sr E P Luz Cmps Rm Prmr Ct Mr 7 Tl HERM STLTZ & C ENTÍS ÜElES V R BRNC 6074 Tlphnc 462 Tlg Nrdllyd l pr SEM CMMSSÃ E cnsírucõs SEM NTERSEDR Tm V S nm trrn bm stud? ljlh dnhr pnr cnstrucçã? Prá btl jurs s crsclds 2 \ nn cm mrtzçõs smstr dccscds d 2 nn nfrmçõs pl tlphn 8250 cm Sr Vht 2638) Uj_K 8mgR3pgg p

11 ;;:!j v 7777 : fxr: «X CRRE D MNHÃ Dmng 3 dé gst 930 J&SL R DE JNER PRÇ FLRN 23 CX PSTL 253 : ; : > : X _ U DE JNER PRÇ FLRÍN» 23 CX PSTL 253 n _ MStl h> ; f ^ vhhws JE llkyy r j ; ups Drnâs ^5g^^^^PB^«r^Egy^^rBSK^^ J J> rgr fln H crtnn stmpd ÍÍ mt Ê\ m\mêêf bm lnds pdrcs grníwl TM «ffl ÍB SíwS í 4 stcl[ lrgur gg JM/s/ÊÈ mjs m ctm prgs d «&b rjmsmwsm&tw «ybg^flbwjt?^ m j 00«\ TPEÇRS MVES TPETES GURNÇÕES DB DU S cmpsts snf 60 x 200 tm 2 chlés cm 300 tm ltur d s n h s mrns crs Jndnthrn gr n d s sn s cm frnjs sd Rs 52Ç00 pr ls s ^^^ye::fe^ffl cm frnj s ^fí VV^&S»B W Ül \ =^B> ^J^^^^^ffj^^^P MDRS B \ ^^^M^y ^^Mw^M^n f;lí!d l pr \ \ ^j^m^ybgjsrhswb crtns crf \ \ S ^^^S!j^Sg=^Jj^^W Çõs nnrs «^ %^j^ r\r \P fnbmésu snhs m crs Wm \ (f f? f MW clrs scurs lr n «E BÊgSHnH BUr 30 ctm «S\ l NJ^EGMl H?00 0$r ^/MjÉl BmSkÍ 36Í000 0í> ~s$ n támksegfflbrm «S M BBmP dmsc m tds»f fb ^^j^ S CRES / HHWh ^^rlfffmbtlfflbffl tcd pr cr = =HÉBm «âbe99m 53 «mbíls Ê«lE«=lÍ^^B «^«MWH^lgHfnfí grn csã lr «UM «Bü WÊmWíWSn sur 30 ctm QÇ $j [jjwh Es Bs^^Ktf^lW pr Es ^ V^ffl «H&! ÍÍfÍÈ 38?00 2$ :[ \Bsr mblv^^v ^ ; «#« ««w&gíl j^ BV» V Sj CUPNS J B RETLHS \ EB wêspwêlêwsü! mt d cust gvrncs murs rtg fníssm cmpst snf 65 x 200 ctm 2 chlés 00 x 300 ctm snhs scurs pr sls dõ jntr sl vst Hll HnU tcd0 tc KW?Lt? 98J000 pr Rs UM SRTMENT UNC EM STBES BRDDS Strs Ktmn cm Flt Strs F6 brdd Strs Flt bllssm! snhs cmbn Sõs mrns tmnh 60 x 275 ctm lgs ffrts spds: Rs 65$000 pr Rs 39$ 70$00 pr ísj pr» J55S000 pr :: b^ _ :! 49$ 58$ 30$ PNNS P> MEZ í\ 9 ^«^rfkkmhl Ss««ffl3 tds s tm K«{ ; \ H BCÍKS^Mn l^fskflsbw«ffs ís^êsíttsíl nls nullds ml l «S^KKu^rl >^^^«lw snd HmS«Q m gbln «B«M«Bj)!RKBÍ^^8!SP8«^3g5fj HwS dmsc W \ w plusch t $ \gj «gpsfclfmjrlf^ rps tc snhs P T «yjj&b«t<!y?w^^/^^>v mrns d s d KN j^> hí WM&m$XÍ mv^skwmmm^nw^&m tds 0s H^ «^«MB«HB«MBWMlEWw WBWlKn^Mw ^ llflbwmmfl Prgs rduzds tj; Pl MfftÍS88BnÍffl&T7ntTrTl^^ nmt n m Pm vy ~ ~~~~~^~mmm^ ^^m^^^^^^^^^ bx d cust Rtj TPETES DE L Suprr tnpcstry snhs prss 30 x 200 tm Rs 60$000 pr Rs 75 x 240 ctm RsJ 2?0$000 pr Rs BELLSSní TPETE HRGÀRN Grn rsstênc snhs ultrm ms muts tnnhs pr prçs grn csã 35 x 200 ctm Rs 200J000 pr Rs 35 x 200 ctm Rs 246Í000 pr Rs 75 x 235 ctm Rs pr Rs 72$ 220$ 295$ TPETES DE L XMNS TER VELLUDD suprr mrc l m snhs prss mrns: 35 x 200 ctm Rs 94flí pr Rs f 76 x 235 ctm Rs pr Rs 345$ XMNSTER PRM BEL^ LSSMS DESENHS quld vlludd lnd cmblngl crs: 75 x 236 tm QW Rs pr Rs ítdt} 200 x 300 ctm Rs pr Rs TPETES DB CC PR HLL E SL DB JNTR 75 x 235 ctm Rs pr Rs UUí TPETES ESTERS SU PERRES 60 x 20 ctm Rs jfr Rs 9$ 92 x 40 ctm / j> Rs pr Rs f!)» 40 x 90 tm CÍ5 Rs pr Rs LVty 60 x 20 ctm ÍÇ Rs pr Rs 4 J) FFERT ESPECL Tpt str su prr 60 x 92 GRUP DB CUR ctm CÇ5 LEGTM pr «v PSSDERS vlludd snhs prss 60 ctm lrgur QÇ8 Rs pr Rs ^x? 70 òtm lrgur y j> Rs pr Rs ÍHl) RETLHS DE PSS J DERS PR PREÇS EXCEPCNES J MVES Sls jntr Drmtórs Sl vst Escrptrs suprr cbmnt rduzlms snsvlmnt s pr Ss cnvdms vr m nsss xpsss sm cmprmlss cmpr CHSELNGUS suprrmnt stfd cbrt cbm lnd crtnn 355 pr Rs PLTRNS MERCNS DE EMBU cm lmfds slts pr Rs PLTRNS ESTFDS SUPERRMENTE cbrts cm rps Fznds fnt _ s Rs flÇ pr Rs y J] grntd prmr quld sbr mlls cr mrrn s fá 2 pltrns fíflí Rs : pr Bs?uywV GRUP DE DMSC M DEL BUTTERFLY xcug& grntd sfá 2 Pltrns _«! LUSTRES DB MDER R CMENTE ENTLHDS m mbuy jcrndá u lcqu cm <_ > 3 brss s 355 ÍH/Ç cm 5 brçs s J«v mbíls junc GURNÇÕES E GRU PS CMPLETS pgs vulss mult r duzds ns prçs m prt pl mns d m t d vlr J : RUP PR CM RUP DE CS Frnhs m bup Pnns pr pô m «crt cm brr flnll 2 dúz côf 50 x QÇS pr Rs pr Rs Hxf Gurnlsü cm Tcd pr pnns slt rcmnt br cp qul sup> dd 705 pr KÇ5 lrg 60 ctm Rés «l<l> pr Rs 2$ Clch m fustã br pr sltr 6$ «jlç8 Pnns sp pr n n pr Rs W? crr slh 0 vr 7> Cbrtr pur pr Rs V pr sltr 555 pr Rs FFERT DE DES TUE Clch sd pr csl m S tds s crs d md Rs 405 Qv «pr Rs «tp RUP PR MEZ Gurnlg pr Jntr m bm tlhd 60 x 00 cm njr 6 gurdnps d BS pr Rs ^P Gurnlçü0 pr chá m sup tlhd cm brr côr 30 x 30 cm ss gurdnps 40$ 7Q\5 pr Rs «C Gurdnps pr» chá 30 x 30 2 du VÇ5 El pr Rs P FFERT DE DES TdUE GurnlQl d chá 30 x 30 cm ss gurd rcmnt nftd c rn ds pr XQ\ RUP P BNH Tlh bnh m flp br 90 x pr Rs Tlh rst m flp b 2 dúz d 5000pr Rs Tlh rst lh prdz 2 dúz pr Rs FFERT DB DES TUE Tlh pr b nh m flpud suptrlr xdrz lstd 30 x <n 70 ctm 55 ( pr Rs lu Tpts pr b nhr crs frms v» pr Rs ; Jt Luvs flp pr bnh 5800 pr Rs $S RUP PR BNH DE MR Mlllt pur _ Jntzn 9Ç$ M_ pr Rs )) Rupll m sup flp bnts mls pr Rs Spts bnh vrs crs 25 pr Rs RUP DE cqnp? 32$ Cmlsl m sup mrm cm ntr ms rnds Sv8 225 pr Rs í0f Jg c 3 p m p& cr cm lrgs rnds lcds brdds m KQÇ pr Rs UJV Cnt pr lgs m _ l Em 45 \ pr Rs V Chnlls m crt <n fnts pr 5$5 W pr Rs W Plgnlr m cht nfò fnt lnds pdrõs /h\ d 35$ pr Rs r Lnçs m fn bptlst brdds cx cl 3 p 3$5 /Y pr Rs?? VENTES Ml Rfrm pr cslnhlr m ^ bup tll vlchy \W> pr Rs lvll vntl m sup tc brnc pr h\ Rés «í vntl m sup t l vlchy Hst 25 8 pr Rs 7$8 Mnr srtmnt m Lnhs CrctnnH brnnc«dç fr pr Rup cnt ««««««rlhwhn Um xcllnt cclfl pnr Nvs cnômcs dqurr nm fn Enxvl pr prç mult vntjs j FFERT DE DES TdÚE FFERT DE DES TUE Mrm Bnc ;_>«ps c 0 mtr QÇ 8$ pr Rs «<!> FFERT EXCE PCNL Tlhs pr lmç m lnds pdrõs scszs crs grntds ndnthrn 0 x 0 pr Rs 30 x 30 pr Rs 30 X 60 pr Rs : 7$6 0$8! 3$5! tlhd cmbl nnd pr gur _ dnps lrgur 7\ 30 ctm pr Rs «V X4 : «s pucs rtgs nã rduzds gzrã 0 7 btmnt Í626) DÜD ST tíst mdcmnt ptíl tstmunh f mlhrs d pssfcs qu cm ll rcbrrm su cnsttu brlhnt vctr d hmccpth cntr frquz grl frquz pulmnr nm s z mpurzs d Gxc«íjssví sngu s scrfuls s ctrrhs & cílíílíuc chrnlcs rchltlsm Pl su nrvs prprçã hmpthc é rcnstltnnt _ l _ tt^ s n flt T»««#n^ n» pr s crnçs pr s mçs pr s vlhs prqu pr rccnstltulçã rgânc sm prjudcr stômg nnh _ utr MT ^ ww^y%m^sj ^fw» / vj vr^ v>j xj _ 4L4 uj svus/hjf (f u j nvf x^^ív^m v %m ubuuvubt^uv x&wkvlv uvu /vjuvus xm \jrj&jkf2%j \j XVjílímí \ % \J UlhMJ órgã Pl Crr ssnní 5$000 vn pnr trl>lh s lh flt pptt s tud lh prduz cnsç nã squç qu sã symptms sgtmnt d frçs qu RSÊNC DD CMPST é mlhr rméd pr qu lls vltm lh dr su lgr VDR M Dr Snrs Phrmcs rnt»twtnv?^»m Í2s d Brsl Fbrcnts pstárs: GRNDE LBRTÓR HSCEPTHC DE PR & C RU S JSÉ 74 B DE JNER TEL tmuucuj7 CX PSTL 2584 Myr : Fll: RCHS EM S PUL Brul & C Lrg d Sé mrnt & C Ru Drt n (6245) PREMU 200$000 ll tds qus crtrm st tr EXPLCÇÃ: Córt trs rtgs cm prçs d ld trs d ld B Entrgu s ss pdcnhs ntr úm nvlpp fchd té d 5 st mz n cx d Nbrz S s ss rtgs cm prçs cnfrm cm f dt (trs cd ld) qu v x ntrgu frm cgucs s ss qu Nbrz v publcr n d 7 d crrnt trá dlrt duznts ml rés m mrcdrs sclhr d su clssl stck V x; só crtnd s trs rtgs cm prçs d ld u só s trs d ld B rcbrá vnt ml rés m mrcu drs N B Só srã cèlts dus sluçõs cd cncrrnt qu vrã sr ntrgus psslmnt cntnd ss pdcnhs cd NVERN LD RbMntcux cxlá cm gll vllud ml smpls c ch 24Ç500 RbMntcux cxhá lã sd cm gll plluc m fnts lnd frr RbMntux trcô Un nglz cm pll 20 cntímtrs ns gll frrd 45$000 RbMntux fugurnt sd lnd frr pll n gll punhs 75$000 Cscs flnll pr snhrs m bllssms flnlls 5$800 Cbrtrs pr brç cm fstnt scnhs 3Ç800 Cbrtrs llmãs pr sltr mult mls 7$200 Cbrtrs mut quntspr csl cm llstus 800 Bluss pur lã pr snhrs lnds côrs 6$500 Cuxhá frncz bllsslm nvd lrgur 40 m 2S500 Cptnhs pr crnçs rtg mlh 5Ç800 Flnll vclluddu mut mc mtr Ç600 Eclrps fránczs pur lã lnds côrcs 8S500 ftbmnntcnux d plluc dc sd m funts mrn ln cbuchã 50$000 TTENÇÃ Nbrz stá ffrcnd tds qu c(fccluurm cmprs dr KlSMl d su vrltlssn srtmnt chqu qn dá drt u y x trr scu rtrtu n tmnh 0x22 cm x PECHNCHS LD B Vstldnhs pr ncnlns d dvrss cds cm pdrõs vrds $050 Vstldnhs zphr nglz côrcs clrs u scurs dvrss tmnhs $250 Vstldnhs cm bclls vlls trclns flunll tc dvrss ds $550 vntcs pr cp u cznh typ ml pcdurs $000 Clchs pr csl lrgur 80x200 ml crs 3$000 Lnçós pur sltr cm bnh jur $000 Lnçós pur csl cm bnh jur 5$l)00 pl suss lgtm pll dc v só brncn cm pquns pnts mf dc «$000 mtr pr 2$B00 Frlds pr rccçlnscds m mrm Cstll m dúz 4$80«Sd lvvl jpnz lrgur mtr cm 5 côrcs mtr 2$8«0 Fustã brnc dc crdãsnh m ds pdrõs mtr 2$3U0 EUmnc pur crtns cm hnrêjcr cntr j vrdr ncnt mr $70«Rmu fníssm Chuntlly só ntrm lrg pç cm lí mtrs 2$500 Rnd Cls só ntrml strt pç cm mtrs S000 25=$0 Nbrz stá dstrbund tds s frguzs n fnl qulqur cmpr mpps pru st vls cncurs cm qu 05 CJRUGUlfN Q3 (:4n) : \^~&$Xj ;::: y:yx^r:^ _: _: _;_;;_/ íl: ~ _: y>m Trrns plns prups çúçã rtístc n Ft Brsl srã dstrbuíds vlnl c cnc v R Brnc 44 cnts dc rés cm dnhr ntrt dc 8 ds Explcçã c cndçõs ns mpps cm dstrbu X B Rtrt rtístc d vlr 20$000 f pr cónstrucçã Vns próxms á ru S Clmnt nã sujts á nundçã Tms tmbm ns brrs Cpcbn pnm Lrnjrs lt d Bô Vst (Tjuc) Vêr n Ru Rl Grnz 44 scrptr d Pdrr cm Brgs Tlphn Trtr n Edfc d Cnm n ndr Entrd pl Ru d Pss (6255) FBRC DE PHSPHRS Nst Cptl PrccJss d cmprr fbrc d phsphrs prfrnc já mntd pr prmpt fnccnt s ntrssds prtnm mptr 500:000$ 800:000$000 nst ndustr nfrmçõs Cx d Crr n ?) M D D ESTMGFGD0 í NTESTNS SLDECRLSBD : EFFERVESCENTE E CFFN rxy NT ÁCD CH L GGÓXTVG TRTMENT D TUBERCULSE SXTH BELL K/NTE Bll Hrznt Mns C Pstl 450 End Tlg Sntrl Qurts prtmnts cm vrnds ndvdus Dr tchnc Prfs Smul Lbn Eurc Vlll nf R: C Vlll RU D RSÁR 58 Phn: ) 6 UR Cmprsc pquns grns qun tds Pgs hrs té 8$000 grmm Ds 2 ás S Ru Thphl ttn 44 2 ndr Tcl ) CPCBN lugs cs mbld á ru Cpchn pst 4: tclphn ) PCKRD Vcnsc st lgrs jcrft std Vr trtr n Grnc mrc Ru Crvlh Mntr n ) Trrn Cpcbn Vns mgnfc lt n ru Tnlrs mdnd 0 x 23 nfrmçõs: EU BRRS nr 5 268) CDEM SCENTFC DE BELLEZ JDMÜ CMPS Dlrtr d dm Blntlfl Bllzu prtcp âs sus Exms Clnts qu prtr d próxm quntfr d 7 gst 030 frá rbrtur d u stblcmnt d RU SETE DB SETEMBR N 00 LJ mpltmnt rfrmd cm tds s scgss CBELLEREn DE SENHR S MSSGST MNCURE PRDUCTS DE BELLEZ PERFUMRS Tnt s prduts RNH D HUNGR cm tds s sus prduts bllz pm prtr dqull dt sr dqurds n dlrçü lm u n VEND R BRNC N 34 (Elvdr) (6234) Cs Mrn UR RU BUENS YRES 4 Tlph 304S utplms lctrcs sccs pr gu qnnt gl rrgdrs d brrch vdr csmultds thrmmtrs CSEj L (lgítms) mrcns thrmmtrs pnr bnh pr tmsphr lts tmprturs ms lástcs ps vrlzcs (4948) Sbrd n cntr lugsc grn ndr dá ru St Stmbr n 97 próxm á vnd 0724) Cmprs pn Pr fór d cptl msm prcsnd rprs Nã vndm sm vr mnh ffrt Tclphn ) BRLHNTE HTEL Dárs sm pnsã s 6$000 Fmls cvlhrs; prt d st çâ D Pdr Brã S Flx ) LJS Junt Lrg d Mchd ; Em prd cbd cnstrur á ru ds Lrnjrs ns lugms dus bs ljs pr prç mut md c Trtr á ru Crvlh Sá nr ) Vrã m Cpcbn ugs lnd bunglw n 6 d ru Brclls n 96 trmnnd cn Lrt m fvrr pnd scr prrgd ccrd cm snhr Tm ds pvmnts qutr drmtórs Trtr ps ds 9 hrs 2Ü82) PRTMENT Pr sltr u csl sm flh cm cntr dc grn jrdm cm td cnfrt \ Mrquz dc brntcs nr 0 Tlphn S ) VEND VEND Vns lnd Vll d ru Vscn S Vcnt n 2 cm 6 ncntdrs préds dè 2 sls 2 qurts td mts cnfrt cm rnd nnul 9:200$000; prç 0 cnts Trtr n lcl prd 2 cm Clh tds s ds té 9 hrs d mnhã ÍD 2695) w MUT UR!! Td ur d Brsl srá cmprd pls R0BERT0S Ctçõs: ur té 8$000 Prt ntg té 2$000 g Jós usds dmnts m brut pg Cs Rbrt 50 % ms qu utrs cmprdrs NÃ SE LLUDM CM S FLSS PRMESSS DE UTRS NNUNCNTES Evt ngcs cm ntrmdárs; qulqur md su jó vm tr á Cs Rbrt ms crtmnt pr prç bm dffrnt; rcmprms tds s jlhrs d cd Em vz 0 Cs Rbrt ll drá 20 Vnhm vnr tud n scçã Bncr d Cs Rbrt vnd R Brnc 27 m frnt JRNL D BRSL Tl Vnms jós 0 mzs prs^ 0773) S MELHRES PR TMENTS D R N EDFÍC MLTN cbd cnstrur á pr d Russll ld d Htl Gl xstm nd pr lugr prçs mdtcs lguns prtmnts Sã rlmnt s mlhrs d R luxuss cnfrtávs mrnssms cm vst mrvlhs sbr bh n mlhr lcl d cd (624) CS luss vnd Mrcnã 267; s chvs n 263; trts: Ru ffn s Pnn 27 Tlp ) BM NEGC Trspsss u cuuttlu gru cs nstlld pr pnsã q cmprr s mvs Vr «trtr á ru Vluntárs d Pátr n ) MES! Nã cmprm sm vr xpsçã ms pulsts 2 prç Trnts 2 (Cntr Pulst) 480) Crtrs pr Snhrs Só n fbrc Cnfcçõs cncrts 2 prç Trnts 2 478) PLÁC MPÉR Rsturnt fmlr 5 ru Cpcbn lmç 6$000; jntr 7$000; pt du jur 2$50(l Tds s nts jntr dnsnt Nv drcçã 606) TRSPSSE Trspsss cntrt d cs á ru S Clmnt n 42 cm bs ccmmdçõs pr fml u pnsã Tds s cmmds stã lugds Trtr n msm 0687) GRÁTS Está dnt? Qur sbr qu tm? Mn nm d rsdênc cm nvclpp slld pr rspst drgd \\ cx pstl n 058 R VEGETRNS 2564) DETETCS FRÜGVRS Vlt á Nturz n ru d Cn sttucã n 23 ndr frnc l mntçã vgtrn á ms dmcl Tcl ( T S) Css? Cmmg 0686) Tnhs smpr pr vnr cm qus tds s brrs bs rsdêncs c tmbm trrns bm lclzds Qulqur pdd nfrmçã c ttndd cm przr pr lx Dl Cnlár n ) vnd Mrcnã lussc n 07 ptm cs mrd styl clnl Tm crm Chvs pr bséqu n 65 Trír dfc «Jrnl d Cmmrc s ) Thrzpqls Várz lugs cnfrtávl cs á ru Chvs Pr n 96 Tm mvs tl phn Trtsc á ru cr 48 Crnr CPCBN 2576) Em cs nv dc pqun fmíl lugs 2 qurts cm td cnfrt pr sltr u csl Tm tlphn Ru Tnlrs n 223 (sq Fg dc Mglhãs) 068) Srrr Bm Succss ( prç csã vnms s sgunts mchns: tup pltn dc pprlhr mr pqun mtr Vnms tmbm trs mgnífcs lts junts bn d Pnh trs mnuts d stçã Hmsuccss d nv strd RPtrpHs 63) ECNMZE GZ cnt ugmntu? Tclphn qu frá xm ncssár Cncrts lmps grdus pr cnmzr grntd Mullr 077) TERRENS PRESTÇÕES M VLL D RNH ENGENH Lcl srvd pls strds frr uxlr cm 80 trns dárs R Dur cm 38 c pls bns nh Myr: cm gu ncnd nçã dstnt 7 mnuts d c d c qu sã vndds cm (prstçõs mnss 29$000 pr cm sm Ju rs Pg prmr prstçã cmprdr prá tmr pss d trrn cnstrur nfrmçõs n Cnft r Pdr cr frnt» á stçã nhúm N VLL JRDM Lcl sudávl: cm gu llnçã bns mnbus scl publc cmmrc prstçõs mnss 5$000 pr cm sm jurs snd l vr cnstrucjâ Pg prmr prstçã cmprdr prá tmr pss d trrn cnstrur nfrmçõs n Cfí Cmp Grn m frn t á stçã Cmp Grn d Es trd Frr Cntrl d Brsl Tm bm vnms css prstçõs 00$000 pr cm sm ntrd ncl Prprds d Emprz Trrns Edfcçõs Um ds ms ntgs sírs d R dc Jnr cm scrptr á vnd R Brnc n 33 4 ndr s nr 2 H67) CÃES D PRT 80 lts trrns d Ptrmnl Ncnl Ru Equdr llã qurtfr 6 s 3 lrs pl llr Squr 68 PNS UTPNS nvs m std nvs vns dlnhr â prstçõs m grn rducçã ns prçs ds fmds fbrcnts Jícrcr PJtEYEL Béclstcn Schmyr Stlwy JRnsch utrs Nã cmpr sm vstr nss grn stck nã sô pr cnhcr s vntgns rs qu ffrcms cm s cndçõs ds nsss pns CS PGUEKS v Mm Sft ) Mdsl strngr cct vstds mntux c csts pr fzr Grntsc mlhr upcrrcçntmm Prts módcs Ru lmã dc Ptrpls n 0 266Í) Cmss sb mdd Cucs pyjms cm tcd d frguz Éxccutsc cm máxm prfçã Ru Ubldn d mrl nr 74 Tclphn ) Gllnhs rç rplntrs brncs Khdcs Llrjulds Ru Lpld n 72 ndrhy ^ 2565) CRHY lugms ds splndds préds junts ns cm sbrd tnd 3 sls 7 qurts bnhr tc (cd ) m cntr trrn junt á pr Ru Prsnt Bckr Pdcr sr dptds pr b pnsã u sprdmnt pr fml trtmnt Trts á pr n ) TREZERS pst ntrlfrc ncgulvl pó rrz prfrd 2574) Esmrld Htl FJmng Prç Jsé lncr 8 ptms ccmmdçõs gu crrnt r tds s qurts Prçs rzávs 0694) ESCRPTRS Ds 50$000 clrs rjds cm ntrd npnnt tlphn l vdr lugs RU D C RC N 4 (5287) sscçã ds Emprgds n Cmmrc d R Jnr s 5 ds férs sscçã^ ds Emprgds n Cmmrc d R Jnr vs s sus sscds qu já sc ch func nnd Estçã dc Frs dc Cmbu qur stud m lgr clm cxccllnt n trã mgnífc hspdgm mdnt pgmnt d qunt 50Ç000 pr 5 ds s fmls ds sscds gsrãt ds msms vntgns Nã sã ccts psss ífctds dc mlésts cntgss nfrmçõs n Scrtr á ru Gnçlvs Ds 40» «dr (6229) Fgõs gz csã Vcns ds 4 bcs cm fr n rfrmds c grntds pr prç brt Ru Gnrl Câmr ) LELER J Frrr prpst Durvl Slv xntrssds d cs FR scpt r rmzém á ru Rpublc d Prru n 38 Tl ) SEDS? Grgctt frncz 20 crs mct 5000 Crp stm prt supr mct 8S0 Crp lngrré ÍÇ Ru 7 Stmbr n CLCHS? Clchs csl cm fstnt 0$ c 2$ Crtn spcl 220 lrg ml 6$000 Ru 7 Stmbr n ) Sl m Cpcbn _ Um snhr sj cm cs dc fm l dstnt sl sm nll c cm jcccllntc trtmnt nlré 4 5U Pst Crts pur sr Nlsn v R Brnc 24 CS SÀMEf () 2595) CSCS MLH Cscs mlh pr snhr 5$ 7? 0$ Mntux tl strkn frrd 50J000 Ku 7 dc Stmbr n )

12 ; 2 KBFT P MNHÃ Dmng 3 dó st 930! l _UJB_gl ^ tlíj_tí«v^ ^ :\V:l ;; m?: Tud pr mrn Cntbld Pplr Md Bçrurtfln Qn 4 Cf 4628 Rml èl 4629 J 7 uvdr n(lvdr>n 3ry«}yjTff»u^ sm!»»:^^^ ttò prsnt tf^è C9 K JUNDHY Cfé rcbd pl strd Pulst cm stn S Pul: hj nd) d ntrr nd; msm d nnn pssd nd Cfé rcbd pl Estrd Pulst cm stn Snts: hj 200Í sccs; d ntrr 2000 sccs) ncsm d 0 nn pssd 0000 sccs v Ttl: hj 2000 sccs; d ntrr 2000 sccs; msm d n nn pssd 0000 sccs CMB (4945) ll \fft <> Est mrcd f brt lntm m «ndcõcs stbld vgrnd pr frncmnt cmbs s txs d pr cmpr ds ltrs cbrtur sbr Lndrs s S d sbr Nv Yrk s 9$650 9(660 mrcd fchu stávl cm squs «t d cllcçã pr ppl prtculr m lbrs S 9 64 «JL cm dllrs 9$630 TBELL JJS Lndrs Cndá > m Prs» Nv Yrk Lndrs ; Prs» _» _ Nv Yrk «tl m Cndá Bélgc (ur) Bélgc (ppl) M Mntvdé Buns rs (ps ur) Buns rs (ps ppl) Prtugl Hspnh _ ; Suss m n llmnh Suéc m Nrug «Dnmrc M «Syr «Plstn m m Hllánd «Áustr _ Chl t l M M Rn _< Jpã (yn) q «Slvqu Vls ur pr $ ndr Prs»» Bélgc (ur) Bélgc (ppl)» tl r Prtugl «Buns rs (pn ur) Buns rs (ps Suss Cnd m m Hllánd Mntvdé M Hspnh «_» Nv Yrk Suéc «Nrug m Dnmrc m m Jpã (yn) llmnh ««^RS DNCS 90 d/v 564 á 56 (47J554)(47407) 9( $ vst 5 d 5 32 (48$000)(475702) C :64 (48$50)(47(850) $ Ç FFCL U GMM S/Lndrs Nv Yrk Prs Buns r» (ps ur Buns rs (pã ppl) Prtugl w tl mmm Syr» Plstn «llmnh ««Cndá ^ llmnh H Mntvdé m «Susc Hllánd «Slvqu á «Áustr Suéc mm M Nrug M Dnmrc ««Jpã (yn) Rn >» Chl «Bélgc (ur) Bélgc (ppl) Vlsur pr $ Bncr _ Cx mtrz EXTREM MEDS tbrs (ur) Lbrs (ppl) Uf^rs lur) Dllrs (ppl) Frncs (ppl) Frncs susss (ppll Lrs (ppl) uchsmrk (ppl) Escuds (ppl) Í d/» «lt ? Ç MFCD0 DE CMB EM SNTS SNTS 2 L td Uncí tcm «Vnc» u Hn d ^f f lttcchu mrcd 045 m Clm (650 Nã h 45 m Estávl (640 Nã h CÂMBS LNDRES 2 brtur: LNutts >»«Yrk «st pr 3/uv «st put j/mdrc vst pt t/frs t «st p f /Lsb t «st «scudt pt Brlm vst vm L 8mstrdm vst pr «Urn vsl pt í «rn l s VS8 pt LNDRES 2 b&htnü L«N LK L Nv Yrk vst p ucnv vst p Mdrd vsl p «/hns vsl pt s/lub» «st sscuds p Jt /Brlm vítí p mstrdm vst d 4 Htüc» v st pt ü s/bruxlls vst pr mstrdm vs pt t è/ttc hlmu 8 vst pt t s/ul t vul pt «Cpnb 4 vst p SV YRK t M YtK «nrr tl pr svfrs tl p F nv td p l «Mrtn pt V»//mttrJtn «t p t?l s/hrj tl pt t «lruxrjs tl pt t llrln tl pt U NV YRK 2 hrtw: ít YRK s/lndrs tl pr nf ; tc pt l Urncvr tl p t «Vdnd pt V smíltrdr írl pt rt llrn tl pu t «rsü» tèl put lf llcrnm tl M PUS 2 bkmut: PRS s/lndrs à vst pr s/l vst pr 0U L /H«pb vst pt 00 F» /Nv Yrk 4 tnst pt t «Brmr :! rs GLLETTE qu h vm t mm pru trnsfrmçã rdcl n rt brbr nugurnd cm sécul d prgrss ndustrl nv systm scnbr rst hj mundlmnt cct dptd ás cndçõs d vd mrn ffrc gr nst nn 930 nv vls cntrbuçã à cnfrt d hmm prtc qu s brb lnçnd cm mr sucss m td mund su nv typ lâmns ppãrlhs prvds ds prfçmnts máxms qu cmprt ndustr ds nsss ds E nv lmn nv pprlh GLLETTE qu C GLLETTE SFETY RZR D BRSL tm przr prsntr hj á su lrg clntl d Brsl mnstrndlh ntrmçõs tlhds sbr s mlhrmnts ntrduzds nqulls prduts cnvct qu nv lmn nv pprlh GLLETTE pl bslut ffcnc qu r ffrcm trã nthusstc cctçã pr prt d publc brslr smpr nclnd pl su sprt prgrssst clhr prstgr s cnqusts d ntllgnc d lbr hn m tds s cmps d ctvd : Cnjugnd sbr tchncs mtllurgsts chmcs trnsfrmnd cmpltmnt su mchnr mprgnd cptãs vultss cnsguu GLLETTE prsntr mund mrn s dus mrvlhs dgns ll qu sã su nv lmn su nv pprlh brbr s mlhrmnts qu ns rfrms qu crctrzm lmn pprlh GLLETTE d nv typ sã s sgunts: rsstênc d lmn á frrugm grçs nv prcss fbrcçã d ç s cnts crtds d lmn fm qu m cs dstrcçã s vtm glps n pll 0 nv prcss lygm d lmn d pprlh Pr ss pncssár trr lmn: bst trvssl n nv pprlh lrçã n vl >4 supprssã d trblh nxugr E suffcnt scudr bm pprlh cm lmn trvssd; vltd st lgr p sr gurdd pprlh «lém d nfdnh prçã dè nxugr ss prcss vt crt ds t suvd d scnhr grçs nv frmt d cnl d pnt d pprlh mr nclnçã ds nts d pprlh qu fcult mlhr sls sbr pll 7 supprssã ds pns d pprlh cm qul s trnm mpssívs / s ccnts n f d lmn \ «8 s cnts rfrçds d pprlh qu nã ntr tm cm qud grntnd ssm ntgrd d lmn frm ds xtr mds d nv lmn qu vt crts ns ds bímp 0 mr prcsã d trblh m trchs lcds d pll cm m rdr d bc d nrz ds BLDE N; rlhs ESTRNGERS tqlt $487 4 L 930 P Esc 08 /4 M 2037 Fl 209 l2506 F 348 H ( L 930 P 4330 F 2382 Esc 08 /4 M 2037 Fl 209 F 2506 F 348 Fl 209 Kr 80 Kr 86 Kn 86 Hlt $ c c 26 c 4028 c 944 c 400 c 239 rff«( c c c 20 c 402S! c 944 c 400 c 2389 tlê _t nlr % L 930 P 4320 F 238 Esc 08 /4 M 2037 Fl 209 F 2506 F 3480 /ntrtfr $ L 930 F 4320 F 238 Esc 08 /4 M 2087 F 2 f F 2506 F 3480 Fl 209 Kr 80 Kr 86 Kn 8 r nttnt t 487 3ll< c c52387 c 36 c 4027 c 944 c 400 c 2389 $ S c c 5238 c 26 c 4028 c 944 c!400 c 2389 ntrtf BUENS RES 2 btrtunt Quns r» Lndrs tx tlgr» pn pr $ ur t/vnd «Quns rs slndr tx tlgrphc pt ur t/cmpr Mntvdé /Lnds tx tlgr» phc jnr ur «Vrnd lntvtdé /Lndrs tx tlgrphc pr t ur t/cmpr NV LMN GLLETTE PDE SER UTLZD CM S PPÃRELHS GLLETTE D TYPtt NTG d d d 40 6 d «lttnr d d 40 3]33 d d Pr vtr qu s xtrvm sus crts dcnts nts tc us s Prndprs ^wmwmm ãttf C vv / ZJTJk f V ssncrn sus pps pr cmprssã E rápd fclm fzl ^â ugmnt vl d cntr d brchur fcnd s pnts n msm nvl sm prjudcr s pps Pós cllcr u rtrr flhs d brchur tnt qunt s sjr s prndrs CC cnmzm spç dnhr prtgnd s pps rch vds qu fcm frmmnt ncrnds cm trs ç í llll!!ll l Ml Cm pst cmm pplã mnlh prndr «4cc cnmzs ms 50 % d cust pst ncrnr crts u dcnts J Dstrbuldrypr Brzl \l:\ llllll lll vr P jgs3bd SLCRUP à C Eu Buns rs 04 Jnr Tl (477) M KNWN THE^^^^^:^ WRLD VER ^^ãl Cx Pstl 797» R DE ÂNER TELEGRMM FNNCL LNDRES 2 Tx scntu H rttnt D Bnc ngltrr 3 3 % D Bnc dc Frnç V 2 /2 D Bnc d: tl 5 /2 5 /2 % D Bnc Hspnh 6 % D Bnc llmnh 4 4 % Em Lndrs trs mz 2 /4 2 /4 % Em Nv Yrk trs mzs t/vnd 2 2 % Em Nv Yrk trs mzs t/cmpr 7/8 8 % Cmb t Lndrs s/bruxlls á vst pr F 34 8 F 3480 Gênv s/lndrs vst pr Frd L 930 Mdrd s/lndrs á vst pr P 4335 f^u Gênv s/prs á vst pr 00 F Frd L 752 Lsb s/lndrs 4 vst t/vnd pr ; Esc 9900 lsc 9900 Lsb s/lndrs á vst t/cmpr pr Esc 9875 Esc 987S «íevluçã d Escrpt Mrcnl» Lvr bslut ncssd pr tds Srs Cntdrs Ensn cs nvs prcsss d< scrpturçã já dptds pr grns Bncs Emprss d Ps nclusv plt BNC D BRSL Prç 5$000 Pr ntrr ms prt S0 vnc n Cs Prtt uvdr 25 Pmnt Mll & C n Hvrrl» CFÉ lvs (K) R Jnr m 2 gst 930 Mvmnt d d : l BlHSl ts td cm «V Lcpldn D Mns U t Snt Hl Mrtm! D Mns D Sá Pul C tscr U Uys Pr lf Ml RRuld Fllnns (R) cthry) ; Rg l (N Htuldr Esprt Snt Rguldrs Mns > rmns utrzds ! Ttl Entrds pt Nlcthrj cnfrm lst sds d Rguldr Flnns (R) st dt Ttl «(5272) m nn pssd Ds d mz Méd Ds julh Méd m nn pssd mrc d Nrt Kurp Áfrc s Cbtgm :: BMBKUUES SS Ttl 43 m nn pssd Ds d mz Ds julh m nn pssd j Stck m nn pssd d ; Exstênc m nn pssd (Fut (dc 28 julh 3 gst) mpst mnr S Í83 S $ Hntm ss mrcd funccnòu frux cm s prçs cm clín puc prcur muts lts psts á vnd Ns prmrs frmrrlzds ngócs dc 906 sccs á tr 378 dts bs 8$000 pr rrb d t)» 7 CTÇÕES r> trb Typ 3 20$(00 Typ 4 9$S00 Typ 5 9JC00 Typ Typ 8S00 Typ 7J0 MVMENT D CFÉ TERM PRMER BLS: V C U ct ntrr fr 0 ll gst U$700 S25 $375 Stmbr S650 0$800 $275 utubr $ Í025 Nvmbr 0? $050 Dzmbr 0$600 0$500+ $075 Jnr 0$600 0{50 Vnds: 000 sccs Mrcd: clm bubund UULSl V Pr 0 Us gt v Stmbr «utubr Nvmbr Dzmbr Jnr» Nã funccnòu HVRE brtur 2 Bj c Unc chmd: Ct pr ntrg m f tmbr 25 H C pr ntrg 7654 m zmbr 20 D ct ntrt Fchmn t ntrr 28 V 203 Yt Lt pr í!trc(í& m mrç Ü Lt pr ntrg m m 96 H 95 Vnds Mrcd stávl Ds fchmnt ntrr lt 4 bx frn CS LNDRES 2 Kcbmmt Jspnvl lul Prg d typ 4 suprr Snts urmpt r mbrqu 50/50/ mu du fr ttl prmpt pr rbrqu 3/3/ SNTS 2 Fchmnt: Estd d mrcd; bl stávl; ntrr stávl; msm d n nn pssd stávl N JJtKJuv pr lü ttl tótc 25000; ntrr 2S000; msm d n nn pssd 33$500 tf m nmnl; ntrr nmnl; msm d n nn pgd 30S5UD Embrqus; hj 42 sccs; n trr sccs; msm d n nn pssd sccs Entrds lé s 2 hrs; j sccs; ntrr sccs msm dí n nn pssd sccs lxstnc nntm pr mbr qus: hj sccs; ntrr 434 sccs; msm d n nn pssd sccs Sds: Sccs Pr s Estds Unds 8 Pr Eurp _ 567 Ttl SNTS Fchm nt Hj ntrr Cfí typ 4 pr ntrg m cst 9Ç00 9J07 Cfé typ pr ntrg m stm )0 Cr typ 4 pr ntrg m utu br 9S000 Vnds d d Nd Estd d mrcd: hj ntrr stávl 8(975 9(000 9(475 Nd stávl; S PUL 2 ntrdu tl: Km uülhv nn fótrálã l«n «; hj 6000 sccs; d ntrr 7000 sccs; msm d nô nn pssml 5000 sccs Em Sã Pul pl Estrd Srcbn tc: hj 2000 sccs; d ntrr 23U00 sccs; msm d n nn pssd 5000 sccs Ttl: hj sccs; d ntrr sccs; msm d n nn pssd sccs TtW «^ HMEM l> CÇ utls s «l Smtn 4r DS tílhs B SEXTS PR SÜL TD QURTFEB PR NRTE Ml fch n véspr HERM STLTZ C vnd 66 JRNL )0 BRSTK vnd X0 ÂSSUCR (U) (4240) Hntm ss mrcd funccnòu s brtur té ncrrmnt ds trblhs m cndçõs frms ms cm s prçs nltrds puc prcur MVMENT D MERCD Stck ntrr v MVMENT D D Entrds: D Mcó «D Srgp D Prnmbuc Ttl Ds d mz Sds > : Ds d m Stck ctul X 3C CTÇÕES Crysts (nvs) m (vlhs) Crystl mrll Mscvnh 3 jct # Mscv : m LNDRES 2 Fchmntc Sccs » 522 x 522 á ft kl (000 27$000 30S000 25$000 27$000 24Ç0U0 Ü6J000 Nmnl 20(000 2(000 Hj Qulqur rclmçã sbr funcnmnt ds lâmns ppãrlhs GLLETTE typ ntg u mrn srá ttndd pl C n R u pr ntrméd ds css cmmrcs vndrs s lgítms rtgs GLLE TTE trzm lsng su mrc rgstrd chms á vnd ns css prmr rm Fcbmnt ntrr Âssucr pr ntr» g r gst Frd 8/3 Âssucr pr ntrg tn stmbr Frd N/C» Âssucr pr: ntr g m utubr Frd N/Ct g r mbr Frd S/Ü Âssucr d Brsl m 96 % d bs pr mbr qus futurs Nmnl Frd nst prç n d 4 d c<t rnt NV YRK Fchmnt! ftjè cnmnt ntrr sstcr pr nlrg m stmbr 7 4 (ssucr pr ntrg m zmbr Âssucr pr ntrg m mrç «Ruçr pr ntr g r m :: 44 4 Mrcd frm Ds fchmnt ntrr lt 3 4 pnts RECFE 2 Estd d mrcd; hj stávl ntrr stávl Prc pr 5 kuc Usn prmr; hj n ctd ntrr nltd Usn sgund: hj n ctd; ntrr n ctd Crysts: hj 4(575; ntrr 4$575 Dmrrs: hj n ctd; ntrr n ctd Trcr srt: hj njtd; ntrr n ctd Smns: hj nltd; ntrr n ctd Bruts scqs; hj n ctd; nt rr njtd Entrds! Ürs bntm m sccs 60 kls Ds stmbr prxm pssd sccs 60 kls tx prtçã Pr K b Jnr scs 6b dls Pr «Snts sccs 60 kíls Pr u t r prts d sul d Brsl scs 60 dls ; frá utrs prts d nrt d Brsl sccs 60 kls kxmnct m sccs dt 60 kls Hj ntrt Nd Nd Nd Nd Nd Nd Ndj Nd SÉDE Etl PELTS sltl d R Grn d Su! Cptl ttsrvs Rs Rs 30000:0) 3500:000 (lls gncs ns sc gunts Estds «GRNDE D SÜL PRNÁ MNS GF les ESPRT SNT nst ultm cnsórc cm BNC D ESPRTC M SNT SEDE EM VCTR rítspntlunts m ttxlns ds prncps nutr stls c pls rtràngè s Td clss d n» lt dnhr jurs s mts tds s prçõc bncrs FLL N R DE JNER 9! t )\ 5SQUN DE QUTNll (Edfíc prpr) (640) f^^srr wgrsgárs^m^tw^^ v

13 ; / CRRE DÁ MNHÃ Dmng 3 gst 930» 5 <j;nsrs d suâ publc vcrmndm pr td qulqur dôr T jbjjls Mrcd ccssvl Eslvl KM {jj J_lB_fflfl_Mff» %^ B Tt Ü! 5?V::: ::z; Dx m grlr cm prmr: wfí/prm prprd d CS BYEv fms m td mund Ell llv s drs rstítu pc nt su std su nrml En td prt s médcs r» cctmr prqu étt é lém ff tn bslutmntí nõfftmhw Cf f $_úvln é rcmmn dd cntr drs cbç nts uvds drs nvrú gcs rhtcs rsfr ds cnsqüêncs nts (byr] pssds m clr xcsss lcólcs tc LGDÃ (R) Hntcm ss mrcd funcnu m psçã clm cm s prçs sm rdfcçã dgn r rgstr prcur sttuíd ntrss MVMENT D MERCD Stck ntrr MVMENT Entrds! D U Grn d Nrt D Mrnhã D Crá t D Prhyb» Ttl < Ds d m»? Sds ;» Ds d mz Stck ctul frds 378 B D CTÇÕES Ffn lm lyp Strd Fr 0 Typ 3 v Typ 4 Hb mlh trtbt Typ 3 Typ /&r míd Ctrt Typ 3 r Typ 5 fbr curt Mlt Typ 3 :: Typ S fbr curt Pulst: Typ 3 _ Typ r NV YRK fchmnt) Hj mrcn M Utg Uplnds 280 mrcn Futur pr utubr 260 mt» futur» pr jnr 286 mrcn Futurs pr mrç 305 mrcn Futur pr m 320 Mrcd: snvlvu cdd s ltsts stã s cbrnd Ds 2 fchmnt 27 pnts NV YRK brtur Hj kls )000 28(000 28) Ç500 Fchmn t ntrr ntrr frm» lt Fchmn» t ntrr mrcn Futur» pr utubr mrcn Futnr» pr jnr mrcn Futur» pr mrç mrcn Futur» pr m Mrcd cmmrc crctr nr» ml Quxms ds scc» Ntcs pruíz cusds á sfr Ds fchmnt ntrr lt 0 6 pnts RECFE 2 Mrcd _rç pr 5 kt Prmr srt vdrs Prmr srt cr prdrs Hvtrds: Ds hntm m sccs 80 k» ls Ds stm br próxm pssd m sccs d 80 kls _ Exprtçã: Nã huv Exstênc m M cs 80 kls cs 80 kls Hj Estv BLS ntrr Estv Nd v mrcd Ttuls funcnu hntm sttuíd mprtânc» n» gcs vrfcds frm mrds J pps m vnc rgulrm m g rl ml cllcds s ngc» rl» ds frm n su mr sbr p» lcs d Unã pps qu fcrm puc ms ccssvs tud cm s vé m sgud: VENDS pólcs: Dvrss Kmsss r» :0005 nm Dls m J000 Dts prt Dts m Dts m 3 j}ss Dts m Dts dcm hrgs Frrvárs Muncpl!: Empréstm 920 prt Dcrt 550 prt Dt 999 prt Estdus: Esprt Snt :0005 6»» Bntós: Cmmrc rtugttcs d Brsl prt Cmpnhs Dcs dc Snts prt Dbnturs: Dcs Snts FFERTS cblh üut dt :000$ 6 Munttp t 20 prt Dt nm Dt 906 prt Dt nm Dt 94 prt Dt 97 prt Dt 920 prt Dts crt 535 (Lg) Dts crt 2097 (Lg) Dts crt 948 (Lg) 233 Dts crt (Lg) 0 Dls dcrt 999 (Cstll) l5ò 8Q00 Dts crt (Cstll) 8000 Dts crt 933 (Lyr) Dtn (títuls tn tvs) Dts crt 2093 (Lyr) Dts crt 622 (vnd tlntc) Muncps Ub rb Dts gussú 20J Dt Bll U mnt : Dts 200$ S Bncu Brsl lrtucuí d Brsl prt Dts ndm Dts cm 50 \ Mrnstl d K Jnr ; Funcnrs Publ» cs Ummrcl d K jnr Cmmrc? Dvst! Cmpnhs dt Ttcts Crcvd llnç :»: Cnf ndustrl mrc Fbrl ftrpltn Tjufc ; Brsl ndustrl Lmp _»# f d$ htt 259 Mns S Jrnym Vctr Mns (3625) J Cntrr Lmp St»tn Grnt 05 Llyd tlântc Llyd Sul mrcn Cm dvrss) Dc» Snts Dts nm Dcs d Bh Trrs t Clnz» 5J00 ç / C Brhm Trnsprt Crru» gn Mrcd Muncpl Dbnturs Mrcd Muncpl Blls rts « Fru ndustrl Dcs d Bh Dcs Snts» Flnns F C Cnf ndustrl Mstr & Bltgé SL D Mcu Mssró SUPERR SENT DB MPUREZS E BSLUTMENTE SEM MSTUR VENDS JUDCE pólcs Muncps Bll Hrnt » Dts d Estd d Esprt Snt : \ nm Dts d Estd Mns Grs :0005 5» nm Cmpnh Grn Mnu lqudtr fctur Fs Vd 352 bnturs 36500) Ds ms gr90 m scc n grun spcl pnr gd; plrd trturd n md pr slgs; tn pr culnrl ms pur cm vdrs pr ms Prr Crnr & t Ltd 0 V R BRNC 2 nfrmçõs dvrss (U96) FLLENCÀST CNCRDTS pclct /«ld Cmp Trjn Mrs & C; 5 ntn Mcl brt«çôs d Thsur juz d 4 vr cvl dmu Dts Frrvárs pr d 27 d crrnt runã Empréstm crdrs d frm Trjn Mrs _C Unfrmzd : Dv mssõs nm MERCDÕ~DE TR Dls prt E 5005 m Dts prt BUENS RES Dls 8 % cr» lícbmnt: t Dts crt Dts dc Dts Ppulr 4 \ Mrs Grs : FLLENCS ntn Pnt Mchd crdr 4 qunt 2:0005 rquru hntm n ju d 5 vr cvl fllnc d ngcnt ntn Prr Mtt stblcd d ru Jrdm Btânc nr 622 juz d 2» vr cívl nmu lqudtr prvsór d fllnc Vlnt Dmnc dr Jsí Suz Lm Rch sgnu d 2 d crrnt pr runã crdrs Frm nmds syndcs lquj; dtr d fllnc Srs dc l» vr s crdrs J Mrr rmã _ Cl» dr ntnr Clh rspct vãmnt dr Bnr Mll f nmd lqudtr prvsór d fllnc d Cmpnh nnuncdr Rx S sgnd d 2 d crrnt pr lçã d lqudtr fnítv ju d 2 vr cvl nmu dr Edsrd Cstr Rbll lqudtr prvsór d fllnc dc Hnn Pchfr _ C Ltd mrcu d 2 d rrnt pr runã d» crdrs Pl juz d 2 vr cvl frm nmds syndcs cm substtucã d fllnc Frnnd Svrn & C s crdrs Rdlph Hss & C dr Vrgíl Brbs f nmd hntm pl juz d 2 vr cvl lqudtr prvsór d flln c Gã & Bsts sgnd d 2 d crrnt pr lçã d fntv jul» d 2» vr cívl nmu syndc d fllnc Djlm Prr s crdr» Hrm Stltz _ C qudtjt dr Cnvrr Bchr SSEMBLÉS Est mrcds pr mnhã ns vrs vs s sgunts: Vrbn rnh; 2«Fud Krn & C; 4«Prj pr 0 UlS Pr ntrg cm gst Pr ntrg stmbr Uf ntrr MUS SEV Suc frsc d MUS S PENTUv qu mlhr rsultd tm prduzd ns brnchlts tsss grlpps scrrs sngu» Vndés m tds s phrmcs drgrs Dpsts: Ru S Pdr 38 Sã Jsé 75 (6249) MRÍTMS VPRES ESPERDS Frts d sul Dur 3 Prt lgr scs ttng 3 Hmburg scs Vllgrc 3 Blém scs tmbé 4 Suthmptn scs rlnz 4 Hvr scs Jmlqu 4 Hmburg scs ntl rt» gs 4 Gênv scs Cmpn 4 Mrslh scs Crdb 5 Brux c scs Mssl 5 Hvr scs Eubéc 5 Buns rs scs rn 5 Uuns rs scs Hghlnd Hp 5 Buns rs scs Vg 5 Prts d sul Crl Hpck 5 Prts d sul Vctr 6 Prt lgr scs bpb 6 Tuty scs Un rcju 6 scs tbr í Buns rs scs Nrthrn Prnc < Lvrpl scs Dsd É Buns rs scs mrcn Lgn ( Buns r scs Gnrl scr í Blém scs Rdrgus lvs J Blém sc Cmmndnt Rp pr! Lgun scs Mrnd! Cbll scs tjubá Prt lgr scs tjuhy 7 Nv Vrk scs tl 7 Buns rs scs Grx 7 Nv Yrk scs Suthrn Crss 7 Prts d sul Cmpr 8 Buns rs scs Snts 8 Lndrs scs» lmd 8 Hmburg scs lmrnt lxndrn 8 lrt lgr scs thlté 9 Nv Yrk scs Bruycr 9 Buns r s scs Cp Nrt 9 Prts d sul Lgun 9 Mnás scs Mrngup 0 Frt lgr scs tqur 0 Buns rs scs Drr Lndrs scs Hghlnd Chf» tn Blém scs tqucê Prts d ul nn 2 Buns rs scs Ávl 2 Buns r scs Cnt Rss 2 Brmn scs Wrr 2 Buns rs scs Wurttm» brg 2 Gênv sc Gul Csr 2 Buns rs scs tgb 3 Hmburg scs Bn 3 Buns rs scs Mdrd 3 Buns rs scs Cp rcn 3 N«v Yrk scs Estrn Prnc 4 Prt lgr scs tub Suthmptn scs stuns VPRES SR 4 5 Prt lgr scs Brbrm 3 Mnás scs Cxmbu Nv Yrk scs Trubdur 3 Prt lgr scs tqutá 3 Buns rs scs Vllgrc 3 Mnás scs Dur 4 Lgun scs Júptr 4 Prá scs tpgé 4 Prt lgr scs tpuc 4 Buns rs scs Gnrl rtgs Buns rs scs Cmpn 4 Buns rs scs Jmqu 4 Buns rs scs rlnz 4 S Frncsc scs Eth 4 Hmburg scs lwk 4 Vctr scs Tupy 5 Mcó scs Mntqur 5 Buns rs scs Crdb S Buns rs scs Eubé 5 mstrdm scs rn 5 Hmburg scs Vg Buns rs scs Mssl S Lndrs scs Hghlnd Hp Prt lgr scs rçtub 5 Kcclf scs Cmpns 6 Buns rs scs Dsd 6 Hmburg scs Gnrl sr 6 Nv Yrk scs Nrthrn Prnc 6 Nv Yrk scs mrcn L» gn Prt lgr scs tmbé 6 Cbll scs ttng 6 Crvlls scs pnm 7 mbtub scs ttuh 7 Prt lgr scs Cmmndnt Cpll 7 Hmburg scs Sllrus Hvr scs Grx 7 Buns rs scs Suthrn Crss 7 Prt lgr scs Vctr 7 Pnt dr scs Clst 8 Blém scs Jã lfrd 8 Buns rs scs lmd 9 mstrdm scs Mslnd 9 ntuérp sc» strd 9 Hmburg scs Cp Nrt 9 Lgun scs Crl Hpck 9 Rcf scs Cmpr 9 Lgun scs Mrnd 0 gup scs Prhy 0 Buns rs scs Rdrgus lvs 0 Lvrpl scs Drr Buns rs scs Hghlnd Chf tn Mnás scs Snts Lndrs scs Ávl 2 Gênv scs Cnt Rss 2 Hmburg scs Wurttmbrg 2 Buns rs scs Gul C» sr 2 Buns rs c scs Wrr 2 S Frncsc scs Lgun 2 Brmn c scs Mdrd 3 Buns rs scs Bn 3 Nv rlns scs Tubté 3 Hmburg scs Cp rcn 3 Mcó scs Mr Luz 4 CCCULS Sffrmnt stômg dysppsls tntrs dôr cbç ps smnlnc ps ds rfçõs tc Vns m tds s phrmcs drgrs Dpsts: Ru S Pdr 38 Sã Jsé 75 (6249) Gstu mut gz? E prqu s vsss fgõs quc drs stã strgds Tlphn pr ffcn \Tprng cncrt rgul pr cnmzr gz s ms strgds qu sjm; á ru Jsé Brnrdn n 4 rçmnt gráts 277) Dnturs Pnts Excuçã m pucs hrs pr prcsss mrns pl crurgã ntst Jrg Ttglb Cns vnd R Brnc n 3 ndr sl ) lugs Vll sbl lugms css trtmnt s lnds prds á ru Vscn SS Vcnt 2 cm Z qurts 2 sl» t d ms cnfrt rzã 250$00; pm sr vsts; trtr n lcl n prd 2 ^ 089) Sóc 50:000S000 Pr substtur qu s rtr pr Eurp u cmprdr qu ntr cm ss mprtânc á vst fcltnds pgmnt d rstnt cs é n vnd Psss tm cnc nns cntrt Prtnnts scr Vr pr cx n 43 st jrnl 272) dmnstrdr l sus bns E Scd Cnfnç Bsts lvr Pssu prlncl cmptênc bdslut rspnsbld fnncr rud uvdr n ) Vlt Dx p mnh pt L Trux mm pf lr S qu (s snhrs gr nã lêm sts css u vu dzr á Dv Dv é Zulft ns ntmàs ns sfrs: Tá quéf! Nã fz cócgs Zulk Tm gnt vnd Nã nsst! E s zmbs d mnh lt gsrsppé dut cm st bngl phsphrcnt pls cmds gbhlsjfhcs ntr qu t trnsfrm m cnzs cdvrcs Dv qurd pg n mã ssm cm ds njnhs qu «_ yu grtr) : «Pvs gnts! Mths stá n trr Vu ds rps drgnd Lnfrnhud qu vu ch mmbs pr ré gl sts bns crcs Dv tmbém é mmb Ms cs prt qund n scur nã s vê nd E ll qu stá mgs cm brblt Vjm só lgânc (vr ld Zulk ) F sucss mgs nss vst ás rps! Prcrrms vlh mund : mlndrs Mdrd Prs è Lsb vstms s grns fbrcs s clsss rmzéns vnds s frmdávs mpórs d md Vms tud cmpráms tds s mmbs dç grd ds crcs Dslbráms qulls gnts! s grns ndustrs Rkppff á frnt ffrcrm grns fsts st su crd Mths Um rgbf á ltur d fjd cm gllnh (Tá quét Zulk ) chmpgn crru rd qu nm gu n ru d Mtts m d tmprl té s águs d Sn d Gudlquvr d Tj fcrm chmpgnds! frr f grn Vstáms tds s css dvrsõs mt sudsd Jsfn Bkr (Tá quét Zulk nã blsc ) dns cm Cbllé bb png cm Chby Emfm mgs Mths su Dv vltrm rdnts tud qu vrm truxrm mmbs ms mmbs qu vã sr qds» prçs spntr Nvs rtgs pr vrn Tud qu h mr nvd ms ch lgnt Pdrõs crs nvs ::~ Vnhm vr! Sds Lãs Vlluds strkns llmãs Gbrdns Csmrs Stns Vl Lã Flnlls Plls Fulrds Tfftás Mrrcns Sd Lvvl Rd Plluc Sd Bngln Lã Crép d Chn Echrps Lã Sd Chrmus tc tc MR E MS CMPLET SRTMENT DE ====== Mntux Cscs Sbrtuds Cps Árífjs dl m stçã Mmbs! Mmbs! Trzds pl Lnfrnhud qu ntrrm pl Sôrr! S MRES NVDDES D R EM RTGS PR SENHRS E CRENÇS SECÇÃ CMPLET DE RUPS PR HMENS E RPZES ms cmplt srtmnt rups Cm Ms TTENÇÃ! N TEMS FLES NEM REPRESENTNTES 003» vnd Psss 003 (642)

14 m r ^^ ^vyw ^^q^ ^nrk» MS: CRRE D MNH Dmng 3 gst 930 lá j_^_^ BB_B_B f WWMn^B_VMMKB LELÕES plí/tu UEFUKÀU^Ü U LELà DE PENHRES W MTT & C 5 lccc l Rsrl > cl m 4 llf «jntn l ) EMPREGS DVERSS ^^MMMM ttst qu ELXR UE NGUER d Plrn Chm Jü d Sllvn Slvr é ptm lp tv d sngu qu smpr mprg n mnh clnc cnvncd l sus xcllts rsultds hl 7 Jnr 026 Dr nt l l dc Fgurd Sxs DD Dlcgul (24l n Hygn (Frm rcnhcd) strngr ducd pqun s b pjrcnc d pr FFERECES n vnd d ru Trrs LUGSE gvrnnt d: c cu cm dm Hmm 87 Vll sbl; lugul cmpnh Crts st jrnl ) M qurt u un 266) C 77 LÜGSE b cs ru sl m cs fmíl slugse cbrdr Trtr trglr Bnjmn Cnstnt 99 t d Dzmbr l 62 VlPRECSSE 3 psslmnt ds 9 ás 030 d 08) B l zbl Pd sr vstd mnhã n ru d Qutnd n 25 qulqur hr Trtr & ru dn bunglòw uvdr sbrd () 082) C pqun 68 2» ndr sl 6 ds r Brrs qurts 2 2 s 3 2 u ds 6 2 LUGSE 2 sls qurt bnh lu âs 7 2 hrs 2678) M gul 350» 038) H prtsplndd mnt mbld qur LUGSE Ku ssmblé LUGSE próxm vnd Tlphn t sprd cm u sm pnsã qurts írnt npnn cvlhr u csl sm flhs S823 J ts lugs csl qu trblh ÍVS vnd tlântc ) D H tr u rpzs cs nv; prç 0760) 20S00 Ru Mchd Clh 67 JLUCJSH ptm qurt bm ptm cs mlp 2694) X mbld npnnt; LUGSE nm ru Pul Rdfrn Frntn ru Pul 6 n 37 squn Prunt (B 2244) D Mrs çbd cnstrur; 4 T 2336 LUGSE ptm qurt qurts 2 sls grg ms xl prg módc cm cs f pndêncs Tm gu luzcm UGSE u vns sgz Trtr pl tl mlll Hu Snd 272» 0750) H L plndld ptfd cm cntr 0748) > d Lur á ru Vscn P d trrn cm 40 mtrs UGSE grn cnfrrjá b cs cm 4 dr frnt á ru Csm Vlh n 8 LUGSE íl tvl prd d ru Tnnt nltrls; tlphn própr pr fmíl nrs Pssl 40 squn d v 267) H d trtmnt Trts cm Mm dc Sá ruu d Snd cnfrtávl pr Dvd & C ru uvdr qud pr pnsã lux LUGSE 265) d r Vscn Prjá n 84; ns 7 3 Kst brt Trtr: Busts tm 6 qurts utrs pnnlvr S uvdr n 8 cs Trts: Vr vnd 2703) D Sut 44 tlp ) H qurt m cs d ru LUGSE b cs csl sm flhs pss ÂLTJGSE qurts mblds u sm mvs fmíls u dc cmmrc unc nquln u ~ yrs Sldnh n 74 Chvs LUGMSE lmrnt lru C ru Elt n mvs; ru Snhr rmzém cvlhrs; n r gurdr 055) H xndrln n 663 bn prt ds Psss G9 sbrd D pcbn n 858 cznh cntr; d 20 mnuts 2589) m Cpcbn m prmr rm prçs rlugsk sbrd d v LUGSE cs d trtmnt m pt d blllssm pnrm nd Hnrqu Vlldrs 47; m pnsã u ds pspn zvls; 0804) S ts npnnts; prçs rstrts n msm» pvmnt d 276) D vs ) H ru ds Nvs n 7 (Pul mgnfc cs LUGSE spçs lj cm cm 4 qurts 2 sls d ru Snt Expdd 43 Mtts)nv; mrd pqun sbrd LUGSE LUGSE lnfrms n lcl pvdl 2 sls tnd styl Mssõs Bu d Núnc 60 Lt 0739) cm 059) D grn hll cp csnh dn mgnífc cs n 5 bns qurts mgnífc pns ru Áur 06; pf sr vsqurt bnhr 2 lpndrs 3 trrçs LUGSE LUGSE Bu Sã Jsé n 3 grn grg 00 mtrs d t qulqur hr d d»; lubrt 80J000 Trtr á ru Fr 4 d gul pst pr prt 2 ndr td d Trtsé ru Sl Cnc 07 cm rnld 0690) S 2593) H 2722) Pdr n 84 U n sl frnt ÜNT THEREZ VnTLUGSE prt ds 2» 3 cm u sm mvs csl s trrn mgnífc á ru X ndrs d prd n 49 á LUGSE ru» Mrç (ntrd pl u cvlhlr m cs fm rnduct d r 305 cm ru Buns rs) cm tds s l rsptávl ntr s psts dfcçã cmmdds pr fmíl Tr 4 5 cm Cpcbn Tlphn pln prmpt pnrfrnt Pd 2667) H cm 56 mtrs ts n Cmpnh Prvnt llvdr cm lts» Trt» n & ru Mrç n 49 sbrd cs ru ru Rsl 6 236) D LUGSE Snt Clr n 48 cs 8 Cs Brdfrd Frrr pl cm prprtár Jã Gutn qurts cm pn Trtr cm J sl mblds pr sltu tl 22839» 074) H brgmns 2688) S LUGMSE rs» css v Psss ? cs l _nd 2724) D CPCBNluss 4 qurts ms pncj prt rfyúrts vgs lugs cm cs d mr pst 6 ru Lfyttc 94: \Z fmíl; ru Sã Pdr n 20 chvs ru Bulhõs Crvlh 83 p prd d ru S 2 ndr 072) D dr Phn zrd Frncsc Xvr 702 cm 603) H LUGSE chrs rfrmd pltmnt Bm psnt p brt; pr sr vst ds 3 ás CPCBN r csl u sltr cm u scm 5 hrs Trts cm sr Slmvs; tm tlphn gu crrnt v n vnd R Brnc 0 2 LUGMSE ds bns qurts td cmmdd; prç módc Ru tlpln X bm mblds m cs Ds d Rch n 28 pst 4 (P 270) U csl; ru BrS Gurtb 0680) H qurt cm j25; tl 5605 nll pr 708 n ru S DlLUGSE 075) B nz 8 qus squn d ru S prd d ru Crls n Estc S LUGSE Snt mr n 6 cm cx 0805) U lugs pqun llnts ccmmdçõs Chvs vnds mgnu td rs5sç00 n n 07 d msm ru Pô QURT pr Brã pss fc prd nv 2 pv Ptrpls 20 LUGSE sr vst tds s ds Trtr á pt á ru ru Sndr Jgurb 2666) J mnts ruà 7 Stmbr n 94 n cs 26 prncp d ru 24 M dr sl 2 ds 3 s 8 hrs tds s cmmdds pr cm Phn ) J_ fml trtmnt Trts n ru Buns yrs 29; tl LUGSE cnfrtávl pr>íl d st ft vnd swld phn ) U dus sls junts Cruz n 00 cm 7 qurts 3 cnfrtávs s nu sprds ntrd bunglws ru Lt RLUGMSE ms pndêncs LUGMSE sls pnnt cm tlphn c br ns trnsvrsl fmíl lt pr própr sl sm flhs m cs fm Ds d Cruz cm Myr; lugul Dvd H trtmnt trtmnt Trts ru ds 300$ Trts á ru Buns uvdr ns rujs n 66 Tjuc & C á ru d 080) K rs 29; tl ) U ) E b cs d v ptm cs pr Pul Frntn n 439 cm mgnífcs qur LUGSE mrd d fml á ru S LUGSE ts cs fmíl; vst ds pvmnts cnc qurts Frncsc Xvr n 54 cs X LUGMSE nfrmmrvlhs Lr d Russll utrs ccmmdçõs; s chvs stá n n Trtçõs cm Frts r Rsár nu s á ru Buns rs n 00 sn 68 T s 630; t59» ds mr 0785) tà lph ) K brd sl ds funds 2625) U pqun prtmnptms qurts t cm ntrd npnnt LUGSE cs d ru cm jnlls ntrd n LUGSE m cs snhr strngr; LUGMSE 452 cm 2 Nry n nn Bmfm Cnd srv pr snhr d lt tr pnnt Ru ms pn0749) K qurts 2 sls 79 tmnt 25 Bcc d R Dvd & cm trtr ncs 2707) B prd nv ds C á ru d uvdr ns 7 3 pvmnts cm ntrdpr Chvs n cs V Flmng LUGSE LUGSEn Jsé Hy 2650) U X4 bll pp q fcr cm utmóvl ru Dr s mvs cm 2 nzs uü gn n 02 Tjuc; chs br cs d ru Sá rs ru Buns t; trts u só cm s crtns tlphpul n 35 (Smp) cm LUGSE n pr csl u pqun fm n 00 sbrd sl ds funds 3 qurts dus sls ms 2626) K 274) E l 5543 quntl jrdm s pndêncs pr txs chvs pr bséqu n n 33 LUGSE m cs fmíl Buns rs nu2 2 ru cm Trts cs LUGSE qurts _\ td rspt r Crvds funlh Mntr 37 mgnífcs s sls csnh bnhr quntl mr 00 sbrd sl 2624) U trcrds ds Vêr pr qurt ls frnt cm ptm pnsll n 9 tr ru D Dlphn 080) E cs d ru u 268) K LUGSE gust Nuns 44 Tds s cm cntrct qurt mbl Snts; trtr ld: tm prã LUGSE prd d ru Crr Dutr LUGSE slt 0684) U d npnnt pr 80 Chvs n n 29 Trts á r Crrê Dutr 60^ ru Mrç 4 b cs n ru 2569) E Mnsnhr mrm 99; chlugse 0678) E ^ Pnsll Dlnmuntlnn stnd vs n n 72 Engnh Nv; 7 LÁ MEN G lugsc ptm qurjl t mbld pr csl u snhr m prgrss ffrc p cmmds fgã gz tc 269) dstnt cm pnsã prt d pr prtund su sclhd frgjuz Hddck Lb 47 Dzmbr n 9 Ru Ds cs cm td cn_ 2656) 267) E frt tnd chácr Ru RnLUGSE qurt m cs ch 47 Est Rch Sls dc frnt 076) U d fmíl rpzs cm qurts fund mblds cs LUGSE FLMENG Ru dstnt cnfrtávl pr css sl mrc u csl sm cs cm 2 flhs 2603) K LUGSE 2 sls trs lugms á ru Ds Dzm gur 30 quntl «qurts n vnd d ru 24 br n 78 u vns pr jrdm ) E Engnh Nv M z cs d ru tcuruss Chsl mbld qurt LUGSE cm gu crrnt lugms pr 9 Trts cm sr Mnl vs nfrmçõs n cs PTM 0745) U Câmr rhçs dstnts n ru d Cttt Sbrnh í ru Gnrl 2690) C n 247 cs 0683) E 44 sbrd qu s rtr pr Eurmbl lutrspss cs CSL c cnfrtávl prp Ru Burqu Md d ru Jurupryn 2 gul mut brt Ku Thmpsn FlPENSà cd 46 Tl 580 CtttcFlâ LUGSE Myr r n 2 Snz rn próxm prg mng Cnfrtávs psnts cz cmpltmnt 0699) U rfrmd cm nh prmr rm fe& gz bnhr quntl 608) E Está brt Trtr; Bsts lvr S ru d uvdr n 8 (> 2702) K cnfrtávl s cnfrtávs LUGSE ngrn cntr jrdm prd prds d ru Jurupry nu c grns ccmmdçõs á cs d ru ds LUGMSE 6 8 próxms áprg pr crhy 259 á Lrnjrs n 285; s chvs mrs Pn LUGSE cmpltmnt r ru Mrr Césr 323 TTrtr 420 stã n cs ; lugul Sns bfgã frmds cm gz Trtr cm Frrr á 2639) W nhr quntl Estã brts ru Gnrl Câmr n 26 bnt qurt prbsts lvr S 2579) P Trtr: t bnhs mr 98 PrsLUGSE á ru d uvdr n ) C nt Dmcn sq B V llntl sl r 0688) V gm cmnt mbld cvlugse LUGSE prd d ru Gtrtmnt; n X lhlr lt 03 nrl próxm jc trd npnnt m cs d Snz Pn; cm dus ssnhr üô ru Pnhr M prç ls ds qurts ms dchd n 23 Lrnjrs fgã gz grndvrss prds 3268) F pndncls trrn; s chvs p 0 LUGMSE n lh d Gvrndr m cndrjs r Trtr: Bsts lvr S guz Trts n lcl Fru zvs xcllnt prd á ru d uvdr n 8 LUGSE cm Bb á ru Gnrl Cm ds pvmnts ru ds 270) K r ) lhs Lrnjrs n 63 cm tds s fmíl cmmdds pr sr vst trtmnt pnd Trts n Cmpdrmnt Prvnt & ru nh lugs cs cn\ LUGMSE pr 300 prds Mrg n 40 sbrd frtvl mbld á ru SnJ\ c 2 s 2 q fgl gz PETltPLlS 2337) F r Fnsc Lm (prg ts Dnt n 495; chvs n rm S PR CSL LuxTcõn» d Bnr); chms brts zm d squn trtr cm dr frt c cnm 600$000 mnss só ds 0 ás hs ás 2 hs Mcd Edfc n 5 ndr 259) h sl S07 Phn 2064 utmnbus dc 400 rés Bns _ 9793) X td mmnt lugs á ru Umry bm prd á ru ns 6 c 2 squn Prr d Sl LUGSE Bmfm n 226 (S Chrstv Lrnjrs Kstã brts vá) cm trs qurts dus s 240) F ls ms pndêncs s chtstefídese mgnífc d vs n prd n 224 Trts á V ru Csm Vlh n 33 Vr ru Buns rs n 00 sbrd sl ds funds ds 0 ás ll! lrs Trtr cóm 2623) L Dvd V C á ru d uvdr \ GU CNLSD ns lts \ LUGSE cm 3 q 2 sr ds ns 3 Rngl rjá vnül pns bnhr fgágz ddsd VllJunqur & C Ltd 2653) F pr hbtvl á ru Qutnd quntl prã 3j > Brvmnt luz Cx dgu 30 lctrc nfrmçõs cn cm 64) L sr Mtts 070S) MRZ E BRRS 259 2(l E SPE! (E F R ÍTX ptms prds pr grns CEG dur Lnh uxlr) Brr ln LUGSl!] Mrquz fmls lrtmnt; Tl ndnpls hts XX d 02; 4 n ld cnfrt pquns pr prç dc c 2249) L síà; nfrmçõs mrn Chvs prstçõs rduzds Trts n l;cl u ru d Qutnd 3 n cfé cm frnt cm Junqur 5: C Ltd 2334) C 0702) \ LUGSE pr 750$000 tds á vst trrn tc splndd ú\ mpsts Pnh nhúm u Cscdur Crprd d ru Pysndu n 37 LUGSE cs d ru CMPÍSE Trtr cm crrtr Mnz l mrl 74 pntd nv ts ndcnd nr lt qudr ru dmnsõs c prçn ultm á vst n 26 ru Gnrl Câmr Trtr: r rs 52 Buns () Jrnl d Cm2qS0) fí 2573) N pr cx 43 d m rc 0772) 0 prd d ru s LUGSE bm qurt m Fzms sb nlugse ss Bun n 52 cmplt jt\ cs d fml á ru D EMPRÉSTMS vntrs hrnçs hypthcs lnt rfrmd s chvs s Mr 6 l Cmpst tã n n 23 (rmzém) Trt: 2660) N Rus jurs cuçõs dc pólcs F zcmsc brs pgms mpsts cm Bsts lvr S rm trzn Ru d Rsár 69 sb Tcl uvdr n 8 269!)) U <<» 0756) cvlhr dc trvtenese sl bm tmnt ptm LÜGSE á ru ( udbn n 272 mbld á ru dus Lrnjrs j! lnd plct á ru Mrz V Myr pr 26:000f snd 3: ) G íj Brrs 234 lugs sí c qur ; vst c 54 prstçõs dc 50$ 20; nv cm st cmmds gz cntrt ts cm pnsã psss dc trt cs LUGSE pr h/ c pqun trrn ptm sbrd m qutr mnt Pln ) M 602) qurts ms pndêncs ru S Clmnt 48 squn l Trts ru Munz Brrt jmmmêmmmm Mun Brrt 3 Btfg (» 20) Dz Ur Jã Ktu Clds u LUGSE bm prd ru» nnfnn lsvvíõ ttst qt prp j\ ds Plmrs n \ cm 3 d VNH (JRESTn d Phrm qurts 2 sls dm lpnchm Jã d Slv Slvr é rl ncs trtr cm D<íd & nr thptc ns mlésts d ppr C á ru d uvdr ns 7f3 l rsprtór 2649) G Bh 8 Nvmbr d 925?R Vrmlh lugstd rs (Frm rcnhcd CPCBN CENTR Nà TENH SENHR! SlVLy; ESTC C Prdl Hypth cr SUB D CENTRL CTTETE m R CMPRD TJUC NCTHERY LRNJERS $ LHS S CHRSTVà PETRPLS VENDS DE PREDS E TERRENS NDRHY P s; Urbn Snts n ) «BUKWWWWMtgS^^ m ^BBm w_wmr (242) TERRE NS rt rrtf Vns ptms lts d trrns prmpts cdlflcu n ru Un Txr Luz Zncltt Crls Cst vst u prz pprtund unc trtr Ln Tclxr 50 u Üruguyn r 04 4 ndr 2584) ur pqun prd m CMPRSE Snt Thrz u Pul Mtts Crts Pnt Lt nst rdcçã 0545) cx LTES E CSS prstçõs 60$ cm pqun n PTMS trd ns Vlls Rngl Mms Brr ndnpls m rjá junt bn Trtr u lcl u á ru d tjutnd 3 cm Junqur & C Ltd 0704) Cmprmsc c sr JREDS Crm Ru d Rsár 69 sb Tl ) Vcndcs d ru Hnrt n 250 Tds s Snts m PRED llfm pl Plld trçfr 5 gst 930 ás 4 2 hrs 2333) l MS Próxm d stçã ds X» bns vnns qutr lts 8 pr mnss dc squn 20$ dc pr 56 mtrs 70$ tds n ru TupynmLs squn d ru Tymbrs; tmbm sc vn dnhr; tms trrns á ru Vuv Cláud; trts n ru d Cnlár n 40 sbrd 2578) V Lts m ru nv cm bn mnbus á prt Ru cltjuc cd crn gu luz sgt gz Ru Uruguy junt ps d n 299 Junqur & C Ltd Qutnd 3 Phn 4302 Est mz rducçâ 5 % sbr s prçs mrcds 073) réekréíôs ENGENH DE DENX TR á squrd d lnh d Cntrl lcl frsc sudávl tnd bn mnbus qus á prt Lts xcllnts prstçõs rduzds n frmçõs cm Junqur & C Ltd Qutnd 3 Clm gul d Bc d Mtt» 070) GLR Ru nv brt n ncst dc Snt ThTERRENS rz n fm d ru Snt mr dtd tds s mlhrmnts urbns lcl ms sudávl d R; lt frsc vntld ccss fácl mprs fclt cnstrucçâ frnc rçmnt gráts nfrmçõs cm Junqur & C Ltd Qutnd 3 Phn 4302 nfrmçõs lcs ns brs d ru Snt mr n 288 Brvmnt lnh utmnbus pós su nugurçã s prçs srã mjrds prvtm mqunt nã ugmntm 07) rperren N NDRHY 50x40 JL squn dnd pr 5 css Trts á vns pr 6:00f000 ru Sã Pdr n ) n Myr 3 mgnfcs trrns 8x30 snd VENDEMSE junt prd n 9 d ru lvrs Cbrl ds junt prd l 44 d tu Bsl Brt cm prstçõs dc 98J800 sm ntrd; urvs ) n Bc d Mtt Lns Vscnclls próxm á lnh VENDESE dc bns ss lts trrns jun ts u sprds prmpts cnstrur mdnd 9x60 7:500$ 8x35 6: lcl é ntór subrd cm tl cnslhd pl clss mdc pl mnd su clm ptm ngc nf ru Gnrl Câmr n 72 sb ds 5 ás 8 hrs 2723) ^TTGNDESE pr 70:000$ mv gnlfc prd & ru 0 Fvrr Trtr ru Ksr 60 sb tclp ) pr prç csã splndd prd cm mgnífcs VENDESE ccmmdçõs à ru bturun junt á Egrj Snt : Thrznh (Mrz Brrs); trtr á ru St Stm br 57 sb T 4248 u 8400 Ngc urgnt 0693) prds trrns cm tds s brrs st cptl VENDEMSE n suburbj Trtr à ru Buns rs n 46 lj cm sr Schncr 6) ^ENDESE 2:000$ cd lv t d mgnífc trrn & Tldr d Slv 248 ru (vnd ulz Brgs) Trtr ru» Rsár 09 sb tp )»BEJE»SUH CÓ SMn»5 LÇDBGrT 00TlC0MBNCÒES 39í3J VLET Engnh cnn Vnms cnjunt cmplt cm s rspctvs cns cbr cnfrm s vê tud mntd snd: clr nglz HP 75 mtr vpr HP 45 mnd 65 bc lmbqu cbr cp 200 ltrs 2 drns dc 200 Trts á ru d Cnsttuçã nr 27 R 0809) lmd Sã BvntuNcthry r Vns pl bxíssm prç 55 cnts prcs mrn bun520 st lmd cn glw strud m cntr trrn 20 x 50 mtrs cm trs qurts cm rmárs mbutds ns p rs dus sls bnhr cmplt qurt crd trrçs ctc Cnstrucçâ m cmnt rmd nfrmm n nr 528 d msm lmd 2S66) Cm mult sud plpltnt d mr nvt s mus mw nunwy^ ) lhr3 yts pl tu su címpelucejec ESPELH :J = b ã rcbr tu qurd rtslt LUZ XV_ 5V^ PCP nh 27 stu ncls pnr PEL CRRE MS250 qu tnhs tmbm przr rhr mnhs Já substs d mu ss tr sd Pçm ctálgs Encmmnds mtv dccss? grn lgr s zmr lvr & C tu nâ stvss usnt; ssm (62Í6) fct lmtus snsçã mxt lgr trstz Cngrtulnds cm przr qu trs td bjt cm mult ffct tu LYR 074) = Plct Prsns Vgus spçs qurt trr pr fml á ru ds Lrnjrs 3339) nr 2 Prd m Ncthry Vns n Scc S Frn csc cnstrucçâ sld ds pvtnnts cm 4 qurts 2 sls ctc cm cd pvmnt tnd ntrds dffrnts Srv pr rnd Trtr cm sr Dnncckr ru Buns rs 4(3 lj 60) Trrn csã csã! Vnms trrns prstçõs (cs splndd stuçã n lgr ms slubr d R n Ru Ds d Cruz ps d 220 Myr cm bn mnbus prt ru nv/ splndd gu Cm sgts luz lctrc fc Prmpts pr cnstrur 2645) Trrns Cpcbn Vns n Lbln prç pchnvnmsc squn x 20 ch 0 x 30 mtrs vnd tulph rsdc Pv squn ptm lcl pr lt 9 x 20 vst 20 %; cnfrm cmbnçã nf tnt bunglòw Trts v R Drnc ) n sl ) Grn sld prd n Flmng Vns d ru Pysndu n 3 squn d ru Sndr Vrgur m llã pl PLLD quntfr 4 gst 930 ás 4 2 hrs 607) Cs m Cpcbn Vns nf tl 75 nut b Pst YVNNE Su flcds Prs prfr nã tnhs ld mu blht dmng pssd nm rcbd mnh crt 24 d Julh Sô ssm sr ptlmst ntrprtnd mlhr s dzrs tu ultm crt tu prfund slnc ncsmnt gurd ntcs cn sncr mr bljt tu smpr tu Wltr 0704) CR CRPSN ndcd cm xcllnts rsultds n sthm brnchlt rthmtcs Vns m tds s phrmcs drgrs Dpsts: Ru S Pdr 38 Sã Jsé 75 (6250) FZEND ) Rms Cs Trrn lugs u vns b cs» á ru Jã Rmrz n 37 prt d stçã Chvs pr fvr n qutnd ld Trts cm lx Dl Cnlár ) Cs Crrês Vcndcs u lug ngc urgnt c csã Trtr l Mrç 35 sr Fr 0685) ST Cmprs pqun cm cs Crts pr rmnd ru Hypplt d Cst n 23 65) qucdrs gz Cncrtms n ru Pdr n 39 ffcn spclzd nst rm Srvç grntd rçmnts gráts Tlphn ) Vns nmnd lcbç cm Suruhy Estd d R cm grn» s bu&ns nvs m frnc prducçã trrs mut férts cs m: rd clns ngnh frnh mgnfc gu ptávl cprs mtt vrgm tc srvd pr dus Estrds Frr prt mr Ms tlhs cm Lt Ru d lfng n 26 3 ndr Phn ) PRED CNFRTVEL Vns á ru Prf Gbz cm 7 qurts 3 sls sl bnh utrs pndêncs ntrns xtrns grn pmr td murd nfrm T lphn ) 50 rés mtr hr 5 d Cptl Frl prz cnc nns 25 % ntrd ncl ^vèns trrn sp c pf bnnrs ç lrnjrs (xm chmc d Mnstér d grcul tur) snd lt m2 dc utr tds unds studs ld d cd lgc dnd síd pl bh Gunbr u pl Estr dc Frr Lpldn nfrms cm dr Fnscc ru St dc Stmbr n 07 sl d frnt ds 4 ás 6 hrs 0722) CLUB CENTRPHT ssmblé n 69 VENDS DVERSS ULTM SEMN! CHDS E PERDDS «K8^M5 k^^^^^s C PREDL E HYPTHECR FDUC S Prds m prstçõs 444$ 458$000 m Tds s Snts Vnms m cntr tr rn cbds ctjnstrulr cm fn gst ptm cbmnt tnd: 2 sls 3 qurts qurt bnls cm: bnhr lux qucdr u chuvr W C csnh cm fgl gz jrdm frnt ntrd brg pr utmóvl tnqu cbrt quntl Prgs: cnts! Entrd ncl: 5 cnts prstçõs mnss d 444$ 458$ Pm sr vsts qulqur hr R Dmngs Frr ns u 6 R 7 Stmbr 55» ndr csqun d R Rmlh rtlgl ds 3 ás 8 hrs cm Sr Cruz Tl 24S0 Hj Dmng strá á R drn 39 próxm ds prds Sr Cruz pr rslvr qulqur ngc (6309)l MÉDCS Clnc Snhrs Tds s prturbçõs ds snhrs sm prçã; flts hmrrhgs trzs drs tc pplc dthrm DR CÉSR ESTEVES lrg Sã Frncsp 25 Phn s ás 5 064) 6 Prf Gdy Tvrs Tn8f rlu pr» nn Ru üruguyn 37 Bsuult000^ Pr crhy 29 PNEM c u8 duplcts Ru d Estrèll 2 ds 7 âs h 069) 3 CRRESPNDÊNC lug prd cm cm cntrt Bns trrns n Myr Trts n msm u n Cnftr Vnms s mnss scm Clmb cm sr Crrc ntrd d stçã cm bn0775) s gupróxms luz sgt Fss mndt cm drt cnstrur Pçm plnts á Cmp Ncnl mmvs urvs n 5» ndr Tl (V 523 Srt d 3 Pr Vrmlh 35 Urc Srt d fscl d gvrn NELSN M Vns á vst u prz trrns CRVLH J CUNH LVE ns mlhrs rus uclus á brmr R & C 0797) Pçs plnts á C Ncnl m mvs urvs n 5 l Phtgrphs mdrs 078) Rvlçã flms gráts Ru d C 0774) pr 60:000$ mgn rc n 66 sh^ fc c sld prd á ru DlVENDESE Vccb Trts Rsár 69 sb Tcl Vcndcs brt pc ) Vcndcs h csnh cm qurt qun nv rfrçd Vr á ru pr\ 25:000$ ss pqu sl cznh fc>gã gz bnhr BUTDK Mrchl Flrn 97 Trtr cm ns csnhs dnd b rnd á quntl; td cmntd á ru Brãd VENDESE Ltd Junqur & C Qutnd ru Pçnh d Slv Trts á ru Trr» 09 c 9 Tcl ) 2 d Rsár 69 sb Tl ) 0758) un ffcn mrcnrcrpntr cm mchns bm VENDESE mgnfc bm ècntrtlugul ; tm mrd tud trrn á ru Mur BrVENDESE Pr sc nscrvrm n nv sr»r fmíl á prç ds Nçõs n 26 sl pl prç 60:000$Q00 mdnd frnt d stçã Bmsuccss 8x36 Trts á ru d Rsár smns prstçõs smns cm d Lpldn; nfrmçõs sb Tcl ) cm muts srts dárs u sjm subúrbs 270 srts durnt s msms sn ru Buns rs n 3 cs c20:000$ mgnlc rmbs pr 0674) 2 ns d Club dc Rups d lftr bunglòw nv cm ds bns qur Frrr á ru d uvdr n 56 sbr TTENDESE VENDESE brt bm pn ts dus sls qurt bnh c d trmnrá rprtrvclmnt m qu \ Fr Pnt 80 (Rch) znh vrnd jrdm frnt grn zmbr d crrnt nn pr 0709) 2 quntl ru Pçnh d Slv 26 3 s xtrrdnárs vntgns sksr 69 sb Tcl yítm Trtr ru d pqun srtmnt bt ) t nv sér nd bnfcçã jutr fn bm ngc pr 6 % scnt cm cd prstçã ^jr ^TDESE u sjm mns 27$000 m cd trn vjnt d ntrr Ru lzr Brn pr 2:000$ cd pr dân 29 ds 2 ás 4 hrs _s srtrm ds mlhrs rups ds prds á ru lydc tcrt c lnds VENDESE 2646) 2 mrns csmrs nprt d stçã D Clr dnd Klcjjs (6237) grn quntd b rnd Trts á ru d Rsár VENDESE cnçurs dc pnh dc Rg á n 69 sb Tl ) Trrns ru Pysndu ru Vscn dc tun n ) 2 Em ptm ru trnsvrsl nv s\tendese pr 4:500$ mgnfc trllmã Vns cmplv rn á ru ngln nu Encn phltd cm gu gz sgts vcnpn mnt nv còr ngur 88 td mdnd 8x27 Trtr á ru d ms ds lts Pul Ru d Qunts urgnt Hddck Lb 44 tnd nr 72 sbrd Rsár 69 sb Tl ) 2 077) 0755) QL dc jntr Vns m n Urc á ru M CnV_7 hm std; ru S Luz Gnzg Prd m prstçõs tur trrn nvld prvendese xm ds bns; urvs 5 Vns n 52 d ru 3 d n 06 sbrd S Chrstvã 082) ) Vll Engnh d Rnh (nhúm) n brr d Urc cbd cnstrur tnd 3 qurts VENDESE trrn nvld dc squn á ru 2 sls tc Vnms tmbm 2 lts dc rnu Mrnh cm C Gffré á vst trrn cntígus msm Vr n dt prd trtr á ru ds urvs 5 u prz; urvs 5 B qrc Brslr vnd 0776) 0779)» ndr Cl Psss Prus cutl TENDESE trrn n v Epn sr d scçã Prç ífns» Pnn pnhrs std Cmpnh V tc Pss prt d ru Jngrs cm 25 x 20 Prç 55 cn Vns prd d ru Mrtns 2587) 4 ts nfrmvõs pl tlphn Pnn 45 nfrm n própr prd 2596) TSE CHEN Ru Slv Jrdm 2586) t n 7 Prus cutl nurwr st cs 262) 4 SLVDR Cs mpréstms sb pnhrsbcc d Rsár 2 Prus cutl n 8465 st cs _ 2572) 4 T LBERL & C Ru Luz Cmõs 60 Prus cutl n 3276 st cs 60) 4 S/NN rmã S C Ru Pc> drn ntp Esprt Snt 28 (2856) c 30 Pcrusc cutl n st cs 2628) 4 VLL SBEL E rl vlr! S Fcltnd ntrd ncl cmprdr qu ffrcr grn t dôn Nvs m zn sgtd prvd tds s rcurss mrns lnd s tds mnrs: sl c 2 qurts s mrs: 2^sls 2 qurts sndqurts cm jrdm lgnt vrnd dc frnt cznh /cm fgã gz dc bnh tnd bnhr smltd qucdr gz chuvr w c tnqu cbrt c quntl Frç ds mnrs: 2 22:500$ 23:000$ ds mrs: 25 c 28 cnts Entrds nccs ds mnrs: :000$ :500Ç ds mrs: 2 3 cnts Q fzr ntrd mr fcr mnr prstçã mnsl Pm sr vsts qulqur hr á ru Mglhãs Cut &quu d ru drn; justmnt n prd d squn tm q mstr é dê nfrmçõs u á ru St dc Stmbr 55 nd sq R mlh rtgã ds 3 ás 8 hrs cm sr Cruz Tl 2480 Mlhr tnrár: scr á ru Ds d Cruz 74 sgur ru Mglhãs Cut bns Pd mnbus Eng Dntr Estudms prpsts ílj dmng strá n lcl sr Cruz pr rslvr qulqur ngc (6308) LP SNT THEREZ Fduc Vn bunglws m prstçõs 262$ $700 n lyr DB CRTE E CSTUR Mm sbl d SlCDEM v Ds Rn Sl Jsf n 3» nd Ensn rpd prtc mdl Crtns mls Crms fgurns^ Í07C) 3 Pnsã dmlc l Ru Fgurd Mglhãs 4! CCPCBN Tl ) 3 Prcss 40 cnts prz dc u 2 nns HYPTHEC jurs 2 % nn prd cm Vll sbl; vl ms 00 cnts; nã Ml K mtlbélecmçlt lj s trt cm ntrmdár Crts nst MRRM B jrnl lvs 0807) 3 BJí SGURNCÓÍStPflllC Emprcstsc TNHER ÍJ sb prmssórs lrsnts duplcts Jur bncr nfrm_õrs Srs Custlr urg d ltsr n UM0 Tl 4S ) 3 $500; curtvs EM VtllÍCMBttÇES pj$ Enfrmr 2$000 NJECÇES dplmd ppl lr S c á ru rthur Mnzs 33 cs V Tcl Tmbm ttn duí cl (B 2245) 3 VrVELTCHEMETRC Zs Xl Vns pl mt d prç Crts Mc Dwll 2658) 3 l^jlvbf nvd» ü»3 Cllccndr trçrhs GLLu DVERSS ml stômg ntstns sntrls chrncs (cllts hmrrhls tc) crçã pulmã rns Tl Rs: Vl Pátr 70 Tl ) 6 DR DMNGS DE GÓES Prf lvr prçõs d Fc Md; chf srvç crúrgc d StCs cm 22 nns prtcm mlésts d pprlh gnturnr n hmm n mulhr prçõs cur rdcl ds crrmnt d urtr RU ÜRUGUYN 27 47) 6 nsttut rthpdc d R Jnr Dr Ful Zn^r (cm 28 nns prtl n Umnh) Trtmnt crúrgc mcânc ds mlfrmçõ mlésts ds sss rtculçõs prlysls t Mcnthrpl ds frcturs ffcns pr pprlhs rthpdlcs prns brçs rtfcs vnd R Brnc Hâ2 TL Bm írnt Cnm Glr (403) ENÇHB 8EXUB» E HYGENE PRCREÇÓ N HMEM r Jsí d lbuqurqu Srvç pr EXME PRENUPcmb» Dgnstc cus trtmnt d MPTÊNC m m C ru Crc 0634) 6 CNSULTS GRÁTS Pl Dr Luz Lm Bttncurt spclst m mlsts ds LHS UVDS GR GNT E NRZ tds s ds ds 9 ás hrs pgs ds 6 ás 8 hrs Cnsultór Ru Buns rs n 68 (ntr ndrds Üruguyn) Támbm fz trtmnt d ctrt sm prçã ns css ndcds 2644) f ÜR MR KREFF Prfssr lvr clnc crúrgc d Fculd Prtc hspts Brlm Prs prgs m grl Dnçs crurg ds rns bxg próstt utr vr t Blnrrhgl pr prcsss mrns Dnçs d r ct cur ds hmrrhds sm prçã sm dflr Üruguyn n 04 8 fs 6 hrs (4728) DR BRNDN CRRÊ P CnLnT0WflRT l Cfé dc cnfnç Tft^ttfl SJst4$ mm ~ mmhwwb!!!! PRQUE MPE RL REMRCÇà GERL DE TD p STCK CM B TMENT DE 30 % 50 % PR CENT CM E MES SEDS Rndlutn lyp pl Crtn p sltrn suprr qulldnd y p xtr pr Crcíc p csl typ Unh xtr dc 9000 pr Gurdnps pd/r chá d mscds duz St pr Tlhs pr mcsá lmuscds c jur d 8» pr Gurdnps dmscds pr rfçã 4$ duz pr dtlhd mscd typ nglz 6$ pr Lnçós crtn frncz c jnr p sltllp d 9$ pr Lnçós crtn cm jur pá r csl 6$ pr Lnçós crtn xtr 8$ pr Prnhs crtn brdds snhs chs dc 2$ pr Frnhs rndds (mp 70 x 70 20$ pr pr j» tln frncz d 23$ ttmn BrchSt p Rflbs crs ã^^ 5800; Crp stm su KSHÀS Knslü Sd lã lnd s ccz lt n r^t/? {52000 nglz Kslá pur lã p Bbs lrg 40 J 2$ P»r» Kslá Vllud rc fntz í_ Rbs lrg 40 35$ pr 6$900 Knslâ Vllud snhs bllssms lrgur 40 40$000 pr LNDS VLS Lnh Blg crs chs cs Vlls stmpds typs lt susss nvd cr t s 4$500 7$500 Vllns rc s tmpr sulss 20$ pr CLCHS $500 0$200 6$200 PR NVS Enxvl mpr plt nvs s ( ó Gurnçã qurt pr c ppuçõs stm 00$ Gurnçõs fl pr cm 2 tltt? Gurnçõs rgndy rc» mnt brd sráísr nç 9$500 Clchs brncs typ nglz p pôr!??4$800 7$900 Clchs p csl dmscds 230 x 80 d 32$ pr Clchs pr c sl mrcrz9 <?9 ds cl fstné ^ÍP«>UU 40$ pr Clchs pr csl yp frn ^ZS r22?000 Clchs pr c s typ tál 5 <& 35Í000 Clchs d Rcnd p csl dll prhlcs 24$900 CNTS ELÁSTCS Clntsprtllgs grn md ltzl: d?4$900 Cnts n ls tc suprr quld W»V QÇÇ fl 35$000 pr Cnts lástcs Mmlnçsdç26$500 Cnts td ls rárpr rc!29$900 C n ts lítlcf lrg xtr d rclm 39^200 pr MRNS Mrm typ prcl suprr 0 yrds 4$ pç pr Mrm Cmbr fníssm nfstd rclm ltã Clchs brncs p sltr su l r rs S00 pr Clchs brncs suprrs c frnj p sltr 09 pr Clchs dms cls crs 220 x 80 r clm 30 pr p 8$ 9$500 0rJrd24íJ3 90( Mrm Crtnn suprr lrg 7CE!n 28$ pr llpuu Jgs tltt fló cm lnds 5 ppllcçõés pçs 20$ ^QQ Jgs tltts flíó brdd cm 7 pçs d 8$ pr Jgs p tltt brdds chs KVusr$4$900 RUPS BRNCS Cmss c jnr mrm lvd d 2S800 pr Cmss c vvs pl côr 4S800 pr Cmss brdmrm ds frt 5$5 pr Cmss pl crs ] brdds & jur 8$000 pr Cmss nt jnr mrm frt pr Cmln çõs brdds mrm xtr d 99 pr Clç cm jur mrm lvd pr Clçs c vvs pl côr pr Clçs brdds mrm suprr pr Clçs pl curs c brds jnr} p $900 2$700 3$500 4$500 4$900 5$400 $800 2$600 3$300 4$200 RBS MNTEüX Mntux Csmr pur lã lt Rclm 609 pr Mntux Csmr cjgll punhs glã pllu sd 00$ pr Mntux strkn sd cm frrs fnts 20$ pr Mntux kslá nglz vludd snhs rgns 30$ pr Mntux nslá nglz vlu dd lt Md d 2 0 0$ pr 29S000 42$000 58$300 fl 78$0u0 32VEND PSSS32 (EM FRENTE THESUR» ) (647) PPER Mdcmnt prs lndcds cm xcllnts rsultds pr trtmnt ds hmrrhds Vns ns phrmcs drgrs Dpsts: ru S Pdr 38 ru S Jsé 75 (6250) Mlésts d pprlh GnltUrnr n hmm n mulhr PERÇÕES _ Utr vnrls lrnn nppndlc prstntn rns bxlru tc Cur rápd mrns sm dr Hmrrhgs d utr suspnpr prcsss sus ds rgrs trzs mnsd trus rgrs bundnts prlngds t trtmnt prprl sm prçã sm dr sus cmplcçõs: Prsttts DR CTV ÜE NDRD rchts cystlts strtmnts spclst snhrs Prçs Drsnvlz rduzds pr s tc Dthrm pbrs Lrç Ru Rpublc d Pru 23 g S Frncsc 25 9 V sb ds ás 9 ds 4 ás 9 fs ás 5 hs Tl 269 hs Dmngs frds ds 7 422) 6 ás 0 hs 26) 6 HYDRCELE RCHTES TDM ES DS TESTÍCULS B ESTRETMENT D URETHR HYDRCELE Cur rdcl scm dr sm prçã crtnt sm prvr dnt sus cupgõs lbltus UR LUZ DE MRCS Üruguyn 05 ds 2 ás 4 (50) CLNC S DE SENHRS MLÉSTS SCNHRS E DS VS URNRS Dgnstc trtmnt ds crrnntm ptds sngüíns clcs trs d vntr t ss strtmnts d urthr njçõs frqünts dlrss hérns ppcud; hmnrrlds cts HYDRCELE Pr ms ntg vls qu sj Cur rdcl pr prcss bngn cm ms 30 nns cnsgrçã Bm dór prçã crtnt sr pr csr lstmt cupçõs DK CRSSUM FLH 7 RU RDRG SLV 7 ds 3 fs 3 hrs C 6730) S DMTSSà CLLEG M! f\ UTft N Prytn Mltr l prç d Rpublc 97 fun:dn un curs spcl pr st fm Trtr ds 0 ás 5 hrs 0799) 3 wm ^ Cur rdcl pl dthrm rls uhrvlt (mthd ntrmnt n v n Brsl mlhrs rsultds ctulmnt cnhcd trtmnt rpd cur m pucs pplcõs nd lrs sm mnr prg tchntc Nglschmth Brlm Kwrs chk Vnn) Dr Cc Brclls xssstnt d Fc Md mdc d Fl Btfg Ds 9 ás 3 ás 6 Tl 3000 t R Brn (2332) c 33 DR CUNH LPES GNRRHÉ ~ Rgrssnd studs n Eurp (Umnh) dá cnsults 2s 4»s f»8 ás 4 hr? n Edfc n 5 ndr sl 58 Tl ) 6 gs N hmn n mulhr Cur rápd sgur Dr Crsl Flhu R Rdrg tílv ds 3 ás 6 hs C 7530 (4783) Bs X CMSUTS CM EXMES Trtmnts mrns ds dnçs curvls d stômg ntstns rns fgd pulmã crçã Cur rdcl d blnrrhgl Ds Jrg Frnc d nst swld Cruz Üruguyn 04 3 nd lvdr ds 2 ás 7 hrs Tl ) 6 CNSULTS DE GRÇ DS 9 S 2 PGG DS 4 S 8 HS Cr rndlcnl dns hmrrhdnfl fstul prtf «lc vntr ct trzs hurrhnglns ns NspHflcN rndnmctc tc mptênc m pucs ds Dnçs nrvhu c ncn» ts Prts prçs DR LVER BSTS RU GNÇLVES DS 59 SB (489) BSSSB!WWKJPS»

15 : ~rt Vríf?T>y(s?;s DR DURTE NUNES D gâ gnlturlnrl m mbs s sxs GNRRHÉ sus cmplcçõs Cur rápd Hcmrrld lydrcl ur rdcl sm dr sm prçã Bu Sã Pdr 04 Tlphn 5808 Ds és 8 hrs (480) nrrté Cncrs durs nllc» Estrtmnt d Urthr MPTÊNC Trtmnt rápd mrn UR ÁLVR MUTNH lluns rs 77 8 S hs DENÇS DE NRZ GRGNT UVDS EBCC (4756) Cur grntd rápd d ZEN (ftz d nrz) Prcss ntrmnt nv UH EURC DB LEMS prfssr lvr ss spcllld nu Fculd Mdcn d l Jnr Cnsultór: Ru Rpublc d Pru 9 nlr (ntg rn d ssmllé) ds 2 ds 7 brs K \J 0703) 6 Mm TLED s dutrs Mnl Jsé ds Rs blrd lvs Brrs Ernst Fsss tts tm qu s prduts Mm Tld curm s plls ms strgds Mtm s rvs fclm s prs prvcm crclçã vtm rugs cnsrvm bllz nturl d mulhr Cnsults m su Rbnt ds 3 ás 8 hrs s prduts Mm Tld só tã & vnd nru Gnçlvs Ds n 80 ndr sl 5 Tl Cntrl 3G8B 2708) 6 Dr Jul Mcd nflfnpç Crurg JJ>UEMV grl cm spcl! VFNFRFS â dm RS ds RGS GEM TES n hmm n mulhr Trtmnt d GNRRHÉ ds sus cmplcçõs; prósttts cystts rchlts strtmnts mptênc tc Ds cnrs mlls t nt; syphls Dàthrm Rls ultrvlts Crrnts frdcs slvn frdcs Ru d Crc B4 D 8 fts 2 Tcl ) 6 DENTSTS DR SLVN n» 225 m ExpsíqBb vrs 32 nns prtc nntrrupt Dntdurs sm hps trblhs ur pnts trtmnts lndlrs sm lngs prfts módcs ns prçs Ru ) 7 s Srs Dntsts HTER^cn slh mprg d NTSB PTC PREUDBR pr trtmnt flstuls rgm ntr slnfcgã bturgâ cns mstrs gráts d Synrl Csstyl pr s Srs Dntsts qú nvrm crtã cm nrg crt pr C K Pstl 75 R (6247) \ LUGMSB s mnhs d g XX bnt lctr ntár d ru Mrchl Flrn Pxt n 69 sb Trts drmnt ds 4 ás 8 594) Dnt ncmtjçt Htr Crrê UCUll Espclst m trblhs ur nts rtfcs Trvss SS Frncsc 2 Tl 3440 Cntrl (5060) Vmls cônsultr ntár cm cr Wílkr DENTST c qudr ctrc Rttr cmprssr Kttr ms pprlhs tud m bm std cnsrvçã ssm cm psss cs qu srv rsnc cnsultór á prç Nl Pçnh n 26 Brr d Prhy Estd d R 3355) 7 T\ENTST Vnms: m» XJ tr p Drt; trn pé Buf fl; dynm btçõs prtlgdã prtmlgm ms lguns bjcts ntárs; ru Bnt Gnçlvs n 65 Eng dç Dntr 073) 7 Vns cônsul» \ENTST / tr nstlld u nã á ru d ssmblé n ) 7 rpventst Brnrd Mrr JL/ Clnc d bc rthdnt«clnc crnçs ssmblé 882 sl 5 Trçs qunts sbbds 342) 7 nrventst Dr ld Cunh trb XJ lb rápd sm dôr pr prcsss mrns Prçs módcs Ru Mrch Flrn ) 7 PRTHETC Prcss nm hbll gll cm bstnt prtc á ru St Stmbr n 94 sb 500$ mnss 0689) 7 SntlSt Mrs 20 nns prtc Grn Prm Exp Cntnár Dntdurs cm sm chp Trtmnt d pyrrlín pcxuçgs sm tlr Rpls prgs xc vs Cnsults ds 8 d mnlft âs 8 d nt Prg Trnts 50 Tlpln 2000 (507) 7 PR DENTST lugs sl X frnt pnt mgnfc Uruguyn 224» 2643) 7 PRTERS flljme DE MESTRE dplmd tm HTX 30 nus prtc mtrnd Prts curtvs njcçõs Ru SS Jsé 34 Tl Prmr cnsult gráts 2548) Prt SS5 Sv SENHR Está trst? s sus rgrs sã lr dlrss rr \w _ mp ur tm v \St:jL_»S SEVENKRUT (pl Sbn rrud) qu flcrí bô Tub 7$ vnd n Drgr Hubr Ru Stmbr ) PRFESSRES D Mr Eml CHRMNTE clbr c d Brsl Prtugl cnsgrd pl pv ms prt ul» tm plvr m chrmnc scncs cults; ás psss d ntrr cônsults pr crt srd rgrs sgll Cx pstl 688 R Jnr 0672) 3 E CNCURSS N EXMES Curs Prpdêutc fundd pl dr Wshngtn Grc m 9 Ln Rus mthmtc m uls ndv» ucs; ru Rmlh rtgã 24 4 nd 3347) 9 vt f j Dctylgrph 8 Hsc vz pr smn 0$ mnss Curs rápd cmplt: 50$ Thygrph u Escrpturçã: 20$ S Jsé 8 Em frnt 4 Glr 2655) nglz Frncz Prt rtlntc Escrpturçã DnrlvlB ll Tclygrnpllu pr snhrts rpzs E Unrwd ms ntg rdtd nsn cm prfçã R Crc 2609) 9 Thrc prtc cmmrcl uls ndvducs m cur 2709) 9 ÍJNGLEZ s ds 20 ás 22 Brã d Bm Rctr 4 K N 078) 9 _ Nü v l _ Snhrt ml S nsn nglz frnt cz prtuguz rthmtc pn; bm prnd Dtylgphl mprgrs w PRFESSR nfrm sr Brndã ru Gnçlvs Prt n B Unrwd ms Ds n 59 drgr ntg ms prtc Crlpc 2609) 2647) 9 9 HHDfllHnH rltípt^tn \_v j^tj<j ^ T\\ WTVTTTS Tk ^l J^JL l^jsjujlé~j Q J>U j j n t» ÜC lttu \tvmn ãtm 59 «b ^SM^WgUHWHMJlMlll MB lllll H l B0 n MS_Ml «MMnMM^nnMMB>MnMnlnM 5 smssgb_bwfflm»hnn«m«mmwmfwh mmwlw»»! m ^M^mmr^fmnK^mmmmHM^ LTERS CPTL FEDERL NVS Lst gr ds prms d xtrcqü 930 rlzd Dzns m 2 gst » d pln n 89 nxvs cmplts pr Jâ : ; Prms srtds s s ms msts :000$ ms rcs qurm ízrns vst vêr s últms :000$ ; mls :000$ >r pr vrfcr rl d :000$ st nnuncl :000$ RÇMENT N :000$ Vstd crép rd lnd» :000$000 Trmnçõs mnt nftd grlnld J000 TdB s númrs trmnds rm Fr brncs Véu : m 35 têm 405; m 5 tôm 205; brdd sd Pr Luvs 4 prms d 2:000$000 xcptunds s trmnds m judnt d fscl d gvrn dr ctvn du Pn Gl vã drctr ssstnt RESULTD D» SRTE RELZD EM 2 DE GST DE 930 MER SRTED 33 ELjJE RNLD MRS LL C Ru d Cttt n 247 cs X JCNTH CST Ru Pdr n 7 WLTER SNTS Ru Gnrl Bllgrd n 48 Sã cnvdds s srs bnfcds rcbrm s scrpturs vnds ds mmvs qu lhs cubrm 0 PRÓXM SRTE SERÁ RELZD N D 9 D CRRENTE Wl lllll KS 87RU D UVDR87»_t >ÉÉâ_>>_>_>_«_»MMM^M»»WWW»VW^^ GÜÇS ÁS d DB VN DER LN Dpprcm 03 prgs ds prts dffcs lbrss prturlnt qu fzr us d lludd mdcmnt durnt ultm mz d grvz trá prt rápd flz «GTS SLVDRS DS PRTURENTES Sntór R Cmprd Pr mlésts ntrns cnvlscnts prçõs prts Duchs bnhs luz rs ultrvllt DÁRS PRTR DE 5S Drcçã d Dr Crss Flh qu ns sgunds qurts x» ts d cnsults su spcld (mlésts ds Snhrs ds vs urnrs t prçõs ds 9 á 0 hrs pr prts módcs Frá psss pucs rcurss Scccã spcl pn trtmnts prçõs crúrgcs cm sp cld: TUMRES D VENTRE E SES HÉRNS E ÃPENDCTES cm máxm cnfrt crnh sb s cu?» dds d Drctr d Sntór qu rs n stblcmnt R SNT LEXNDRN N 254 TL 8400 KÉs urvs GRÁTS pgm ultm lst prçs frrmnts frmturs rlógs d Cs Ll Ru d Cnclcã 68 Cx Pstl 86 R 0734) JURUPTN ndcd ns cngstõs d fígd cálculs hptcs Encntrs m tds s phrmcs drgrs Dpst: R S Pdr n 38 S Jsé 75 (625) Jrdm d nfânc Curs Prmár d Cllg Sylv Lt ntrnt xtrnt utmnbus pr cnducçã lns Ru Mrz Brrs 2f8 0787) \/fç nglz nsn su dm pr J_X tcmnt Tl ) 9 prtculr csd cm 5 nns d 20 prtc cn PRF sn cmprtmnt xmplr nsn mbs s sxs msm dss ntds u trzds: prtuguz rthmtc tc n ru S Jsé ) 9 vdmnt hbltd PRFESSR nsn r cs u css prtículrs lns u snhrs4 mdnt m cntrbuçã Ru Brã dc Ms <;ut n 789 ndrhy G 2577) 9 nsn cm prtculr PRFESSR prtuguz (nlys crts tc) rthmtc cllgrph tc snh rs crnçs n ru S Jsé 342> cs fmíl td rspt v fr Tl / SEM MESTRE pl mthd URN pés prnr dctylgrph Pdds á Es cl URN 7 Stmbr 07 R Prç ) 9 ulllunll Frçã Stn Dtylrphlc Brslr vs judrá tfrcndvs grtutmnt uls RdcçS Crrspndênc Cmmrcl Trn Dctylgrph á ru Crc 2608) 9 UflUKWUUU crdtd nsn FÇP Dctylgrph jjl/vlrl 0 Tchygrph cm bslut prfçã; RU D CRC N 2609) 9 GND Mlésts d utr mtrt ndmtrt clcs dffculds rgrs crrlmntós vntr vls dlrd Vns ns phrmcs drgrs Dpósts: á ru S Pdr 38 ru S Jsé n 75 (625) PRED VLL SBEL Pr fml trtmnt vn s bm prd d ru Trrs Hmm mlhr lcl cm 5 mpls qurts 2 slõs td ms cnfrt cm grn chácr 22 mtrs frnt pr 70 funds; prç 85 cnts; trtr ru d Crm 7 2» ndr sl 2695) :::%;: ;; :rtrtrt (2900) nnrs ttstds prvm xhubrntmnt su ffcc muts médcs cnslhm Vns m tds s phrm» ds drgrs Dpst grl: RUJ FRETS & C R urvs 88 R hs HnHHHH»»»»m»ll»HHW»t^Tt BT FLH ULTMS lím^c^^? &= mblmsmp ^7~f 28$000 40$000 NVDDES v vábn 38$000 SPTS pllc prt nvrnlzd Us rtg própr SPTS m trssí brnc zul brn vrmlh mrrn bls Grn md ns pr fsts psss ns $000 ntslls spts gsp s ms mrns spts cmurç prt tlã trnclnh suprr pllc pr gsp vllud tlõs stm prt rtg ch t nvrnlzd slt/xuz XV frrds pllc brnc frrds pllc brnc rtg fn ns 32 Slt Luz XV ns lclc» nrç bm clr ns ncctr slls nm tnmplbns PEL CRRE MS 2«500 PR PR lbrt ntôn ruj VEND PSSS N 23 Cnt d Ru M rchl Flrn 09 (549) TTXXglXXTTTTXTTlrllTT DRMTÓR Vns nv á ru VER D SLV n SMP 2673) CCHRRS Vnms lgítms flhts Lulu prt Ru Cssn n ) 80 prmts :000$ $ prms d 500$ Í Í < prms 200$ Q pprxlmsõs :000$ : ;K :000$ ; : 50S ; >; Hnrqu Dunhm prsnt ntrn scrvã Flrmln Cntur Trmnçõs prpgnd Tds s númrs trmnds m tnd crmb d blcã d Mund Ltrc nã stnd prmds tm drt mt d qunt su prs cqulstv m blhts utrs ltrs Tds s blhts qu tvrm mprss n vrs m tnt vrmlh utr nr cm mrc: ds númrs m cd blht qu 6 rgstrd pl Mund Ltrc vlm z pr nt (0 %) m tds s prms st lst (zcptunds s trmnçõs prp gnd) nclusv pprxm Gs zns msm dlnhr n fnl dupl d prm Mund Ltrc Ru d uvdr n 39 pg s prms pl lst cm vst msm sr ffcl Srts grns só s btém n SNH DE UR GLER CRUZER SCR & CMP (4838) (ENTR LTERC CS DS SRTES GRNDES! ww\ HÍH rvss»?uvíí Vnt nns dmrávl prgrs^ s cnsgud pl sfrç hnst! Cntr Ltrc cntnurá mntnd sus hnrss trdcçõs srd vnd srts grns s pdds d ntrr vm sr dr gds Vtrs & C E Jnr S PEDDS D NTERR DEVEM SER DR GDS VETERE & C M DE JNER Clubs Brbs & Mll CM 6 SRTES PR D 28 Julh 2 gst SEMN PEL LTER 930 RELÓGS MEG E LN D 28Smndfclrâ GNES TERNS SB ME _\\ 2^T frr DD ETC ETC ç m D 30Qurtfr PRECSMSE DE GEN D 3Quntfr n x TES N CPTL E N NTERR PECM PRSPECTS Tl D Sxtfr K K m D 2Sbbd R 2 gst 930 fscl d gvrn Dr Frulln Grg Nylr ssmblé 7 Entrd pl Ru d Crm J_»<^h_ry%ftWr»yW<W^l»yWl»VV^^ (6236) Mrç cnt Rsár Rn d Crm 68 JSE HTRN vss srt pn só cmprnd s blhts ltrs nsts flzs css Prms tds s ds RD D FRTUN Rsultd Prm »>»» ^ (646) hntm: Mrn R Sltd Pr mnhã; Vrnd: VR NVEKTER ZNG SrtJ q tlí é Dus Ns Ltrs CMÕES & C Bcc ds Cnclls 8 (56) Ltr Mtt Grss Dps mnhã 20 cnts ntr 4S0 M 2$000 Smnt 0 mlhrs (4655) Nv Grnt 490 Flnns 325 prr : #: 26 Nt ; 77 Crd ; 268 Mnr 06 Ncthry H P 0766) urnnnnnunnu Grnt 440 j Fll 268 mrcn 84 f Pulst jé: 499 Msctt 026 ] uxldr 320! Ppulr 708 H Ncthry Munnuuu 0802) f sccl Lnç brdd Lqu fn Pr Lgs sd Pr ms sd cx grmps prtds 00$000 RÇMENT N 2 Vstd stm chrmus u crép pllc ds ms m rns; Grlnld fn R» m Fr Brncs Véu mult nftd Pr Lu«vs Lnç Lnh Brdd Lqu ch Fr Lgs Pr ms cx d«grmps cmbnçã TTUjM) DB RELMBL TUD 03$000 RÇMENT N 3 Vstd chrmus u crê p stm cm lnds rnds sd u Lmê Grlnld ní Lmé Rm m Lmé pt Brncs Véu td brdd u Us Pr Luvs sd Lnç sd Lqu gs Fr ms fntsslms cx grmps Buquf rvs u cmls RS 275$0 RÇMENT N 4 Um vrdr cnm st«rçmnt Vstd crép mngl u Fulgurnt d pur sd rcmnt nftd; Véu sd Grlnld rc X Pr &4 Luvs sd u pllc Lqu d gs Lnç sd brdd Pr Lgs sd Pr ms c sd X cx grmps Cms d Clç Cmbnçã X Cms nt Gurnçã cm pplçs stm pr_f qurt cm 5 Pcs X dt pr tltt cm T Pcs Lw C Brdd X Pr lmfds brdds X Crtnd cn pplcss stm brdd DM VERDDER PECHNH 425S0 VS s pcs mncnds nsts rçmnts tm» bm vnms m sprd pls mnrs prçs MPRTNTE Trcms qulqur rtg qu n stsfç; ssm cms s Vstds ncmmnd qu nâ grm; xcutms m trs sm ltrçã prc npnnt sgnl Cm NSS MR SECÇÃ QUE VENDEMS PREÇS SEM CNCRRÊNC Lnçós pr sltrs: Crtnn > 30x2004$000 Crtnn 40x200C$500 Crtnn nglz 40 x 2006)800 PR ll^ Lnçõs CSL: RBTNNB SUPERR 60 X 200 6Í700 CRBTNNB EXTR 80 X 200 9$600 CRBTNNB NGLEZ 86 X 20 $600 CRBTNNB í 2 LNH 90 x 220 2$500 CRTND m Pl brdd pr csl 29S00 FRNHS 40 x 60 nm 200 m crtnn 40 x 60 $800 lmfdõs cm pnt jur: Jg pr cm: 60 x 60 pr 6$ x 60» 6$ x cm fstnt: 50 x 60 pr 6$ x 60» 7Í X 70» 8$000 LMFDÕES mut bm brdds m lt rlv: pr 9) )000 Ms Frnhs lmfdcs clchs crtns pnns pr ms tlhs pr rst pr bnh tlhs ms strs crtnds Sjm curss lm st nnuncl Gurnçã fl: qurt 2 pcs pj pplcçã stm 62$000 Em rgndy td brdd pcs R«clm 05$000 / ; Em rnd clch àlmfdõs 32$000 Tlhs [2 lnh pr mst 00 X 50 B B 4) x 50 3 jj 6) x 200 x 7t9 J50 X 850 9)500 TLHS Flpuds pr rsm )500 2)000 lg ns: 2)500 8)000 TLHS pr bnh: 4)200 6)500 6)40<J Clchs fustã pr sltrs tun 4$300 S$B J$600 nglzs 9$800 Brncs d«côrs Clchs fustã pr csl: Tg pr m lnçl 80 x l 2 lmfds ã 2$ x 6( tud pr 45)000 m Fstnt 6$400 8 m crs l 2 lnh 52)000 25(000 Ens pr nvs pcm ctlg RENTL Ru Mrchl flrn 49 5 Cnt d Ru ds ndrds (0088) : 05: Flnns : _ 728 { prr ; 263 Nt ; 987 j Crd 40 ] Mnr 484: Ncthry j 0763) Í ÜS MELHRES PR TMENTS D R Cnfrtávs luxuss n mlhr lcl d cd cm vst mrvlhs sbr bh mblds u nã pr çs módcs Edfc Mltn Pr d Russll ld d Htl Glr (5045) BLHRES Vcndc36 m bm frguzd sl blhrs nstlld m ds mpls slõs cm 2 mzs Está stud n Edfdò DEN Prç Flrn 7 Trtr n msm dfc n scrptr d CU Brl Cnmtgrphc (4220) PTENTE N 054 Sfá prlvgu pr xms md dptd cm # xt m tds s \j rcs hspts clncs \ médcs Pr ntrr fbrcms srmr Prçs 40S Exclusv d» cs mvs tpçrs F CST Rn ds ndrds 27 Rn (4373) Bunglw pnm lugs á ru Jnn ngélc 28 mbld u ní cm grg Vr qulqur hr Phn ) Edfc Dúvvr lugms ptms prtmnts cm td cnfrt smrd cbmnt) nstllcã sntár prmr rm; srvç dc frgdr lvndr glll» nhr; ru Dúvvr 28 Cpcbn 2607) rt J í ; : ^Êí fè

16 ; r ^^^^^^TPM» rftprvt f MTVTTTà T>/»rín«rt íí íl«ítsín t\f>!k<( ; Hç :/;; ff^&»;r MNHà MNH n DEN \U;\ Ms vctr pr ME{ TR GLDWYN qu prsn tvá WMUrnn Mms ^ÍT PGE KRL DNE m xplndld cmd muscd ÜTÜRU D MRNH Cprnd prdtrph trms J CHRLES KNG cntnd dmlrvlmnt N ESCD DE UR SEGUR: nplàc; flm d FRST NTNL qu 6 nd ms bll qu prt n f trd! N N NNETTE cm bín/3 clr lxnr gry» LUSE FZEND LUCEN LTTLEFELD hrár; fj m S ULTM D CMPNH BRSL CNEMTGRPHC jm ^^^^^^ FLM SNRS E FLLDS EM PPRELHS D WESTERN ELECTRC SESSÕES SERRDR n 3 cnms s 0 hrs dà mnhã ds 5 ás 7 hrs pltrns 2$000 s 8 0 lrs ; :: Mtné sré: ík; : :: m pllcul d FX FLM 4$000 wh Um lcs rmnc dé mr cm LEMRE ULR8C CHÀRLESBCKFRD FRRELL MC DNLD E nd ÔÍENJMNÓ GU SfLECÇESLYRCS mfrftncezn GLE2TLN E HESPNHL» Um suprflm\ S^%rv qm fllm tlhd cmplt cm tds s» : pvlhõs (nédt) E FX MÓVETNE N 9 ~ CMTD^MUSCnDV V ^Jk ÉTD CLRD sméb! \ jjvvfflfflfflm Cntnu m frnc sucss frmdávl suprprducã d FRST NTNL 9 JS ^ V wrr: 25^ PRMUNT JRNL85 W^y EMPRES Ml íswmt fõ V& U ltll Swíí PNT s lrs Mtné: Bl 3$4él % Sré: Bl 4$ Plt 5? CHRLES CHSE cmd n fld m hspnhl JGDR DE GLF METR GLDWYN MYER cm sgunt lnc EV STCHN ZBBLT RUZ ZR CVLCNT D DE BGSLW (prlncz russ) MR RUZ FRNCSC LVES MNELN TEXER J LN CTV FRNÇ ESTÉBN PLS 0 grls Ujnflnncn muscd clrd d TEMPRD PRTUGUEZ STWL MRNTE s ;; & + Uf ÇS %> Sá E3 V CCS p»ne3 ^5 \ MÀTNEE S 3 HRS < < % w C fc fc < < HJE DMNG DEST PEÇ Â v$mmwêê: JsHSW À NTE S 7% E 9 % ^ S g X! Q g M ^> W!f «CW\ ts gíj ürub v~^4 /% Ntávl trbh MRNTE ns pps dc Prólg Zé d Bclhu Vfrnhr S! dc Cbçs Engrxdr Vcíé Sldd Mutld ífcnh Hsp Bébé: Brlhnt smpnh dç juzí STNELL ns pps» lgr ds Hrts Csturr Flrst Vd us Clubs Dns d Lqu Vrn Estylzd Bébés Trcns Pátr Chrlstn Tng MGNÍFC DESEMPENH DE TDS S RTSTS D CMPNH ms lnd sptu; ul d ctll ê PLTRNS 7S000 cntnu btr xt mmns cm mrvlhs trblh dò :yrrr ;_ ET RENEE DREE CNRD NGEL ELENQR BRDMN n rmnc TLST Drcçã FRED NBL rlzdr BENHUR <! ss ps í MNHà s 7 SlÍG 9 3j4 0fG^ %J ã tfjfàjgjj mmmmmzmmmmsmèmmãã CLLB3N MRE GRY CrR m JíüB SUíVC MÍUlE Cntd sychrnlsd TM TYLL2R m Ü> )íl??»4mgíe^t TRZN TGRE Msc«3»tíh r VKY NLN m Synclrnlsd TRZN TGRE JZ SS VND «T FELX RMJU Dsnh synchrnlsd EST V HR MCCD Cmd cntd symrlrnsd mnh; Ds» Vncds» Tru Pdrnh» mnhã: mr Nunc Mrr Trm Trr s 4 fl 8 0 hrs Mtné sré Pltrns 4$000 HJE ULTM D cm s fílrs d Prgrmm Scrdr REVSTDEN N 7 Ms E trblh d ECLR PRDUQTNS Cllr d cntd flnd m frncz cm lgnds m prtuguz cm l N H MNH &> ESPECTCULS MÍXTS Um fllm cm lnc d Cmpnh VELSC m rmnc ntrssnt m qu pprcm s ms blls qudrs ds rvsts rc rl» Fr ls Hcrmsn» N PLC Estré d CÒM PNH EV STCHN cm Rvutt V Stchn DUS UNVERSL PCTURES mrscnln flnn «upcrcmcl DERQR llr rcurs» mstr trcpldqt Jvn nu lux «fms MMLE LEMN MEPJS Umn Nltmç «nlrçh sft pln tnctlt fnlnln grn fcutn d Cuntry Club BncxK n crmr lgnt Jg d pkcr Jg llnrs cruzds ntcrshnnt fllm cnntndj fld m hspnhl UM SPÍH PENS Pl grç lpt TVR c NNCY TRRES UNTED RTSTS nprsntn fllm muscl MPRESSÕES D UVERTURK DE TSCHKWSKY Excutd mgstrlmnt pr grn rchntrnfl ^KuvKftràKrctn?^^ 4 4 í Cnm Snr / pprlhs mrcns (d Mllphn Crp Rchstr N)? Sm n» flm ns Vã Unc dstrbudr pr Brsl 4 RLND MUR Z RU D CRC 6» (4953) _»RílV»X^^SXlr^7^^ K«^C^lV»&_?KK»K«Wt^l_^_f^^l«^n^r ^^^^m^ ^^^^^t w bww!»p^www MMMM»»»^^ \jm CMPLEMENT: MNH L Bm DE 2 HRS EM DNTE: CUNTNTJQ D FRMD VEL SUCCKSS LCNÇD M B^ MnhMãô! MMMY Fllm fld c cntd c m lunls cm prturtz TUSENSí JltN DESÇ PNN (Cmd MNDNG BNHST Dsnh synchrnlsd H J E MNH[ E DURNTE TD SEMN % MRVJLHS m SPRGRMM MryPckfòr N Em vrtu d xcpcnl sucss Brgf l ws lsjét r Frmdávl snprflm syrhrnlsdq d UF còm DT PRL ; HENRCH GERGE Cmplmnt: UFJRJíÁl vls flm culturl d UF mm EltRE s n«s Hrár: hrs S EÕ~U R» SE: 0 U R pdd rprs Ell E l! lch hb ch gllht) supr snr (fld cntd m llmü) cm MDY HRSTNS 2600) c fllmsmftd/vunttd [CQUETTE HRÁR»24S6S5Ô35 «^ fv^ MULHER usnd d su bllz pr séduzr prnr s hmns! MRY n ppl dffrnt tds s sus pssds flms! Mí#Èplfc MRVHJ líftrl: 3!5~5575?»9SP 0 MD Cmp S Chrstvã 69 Phn: 840 HJE ^THÕ Mtné ft hr JHN BÀRRYMRE sps n mjsts suprprdug snr d FRST 0 GENERL CRCK Cmplmntt Phdr uvrtur $ mnln LN CHNEY n supr dn Mtr Trvã 07(7) fllm qu vs frá cnhcr vss pz! Tds s Estds tds s cptãs tds s c ds mprtnts spcts pttrscs d lttrl vd ds pvçõs ms lngínqus NCNL pprlhs Ws trn Elctrc C Ru Vluntárs d Pátr Tl Emprz Pschl Chrspm HJE JJLTM D DE HJE fflsm q vvu cm JNNET YNR E CHRLES FRRELL Prducçã cntd PX MVETKE; Mtné á h Srés MNHÃ! R Brnc \f^mm Prç Junh 4639 r n cm GRET GRB JHN GLBERT gujt Brnc cm DN LWRENGE un cmd l«cln»» Í500 S» ÍJ Scnmls hrn m lcntc mnh Tcmpcstl sbr n sln ssm ínll mund Tng Tl Krc nn LP v Mm Sâ mns L! cm DN LWRENCE LEWS STNE Águ Brnc cm DN LWRENCE cqjnd MnUnê dc lrn cmmt m ul f Luc pr Pnrln cm VCTR MC L GLEN 0«culmndN cm SNTE BLUE M N H à l c JHN RRCK E HELEN CHNDLER Um mcnnt pllcul Fx Mvtn Sssõs hrs d nt E~N 5 FER FLLES DE 929 (6223) MNHÃJ Ptf MNHà XJNV3RS PCTURES nprrntn «çrnnl nccchs du PRD D ESTE pnrndá d nsndln dn crnsm grllldn 6V ^ /^^^m% ))á mtv í mm mmm Kk «y^ t:y /M \í m \ Cm Hnlrn nm dupl lt Um mclt tnt tcu >rz«ncrbtlcn» ptr d rlnn rlb x»!!! «rnjh dmnnr vlnt Um frmdávl pqun Ntcs rncf HKKCNtlvn» pl PTHE JRNL N 8 PMMM Hjí nrõtpj Prs hõjx \ú L JLSN m DZ SS CNTND Fld cntd synchrnlsd JHN BLES m Cnçã d Dsr Cntd synchrnlsd RS D ÜTDMN ESftUECEU DE SE LEMBRR RM D VNGNÇ PPE QUER HRMN JLSN m MNH ME \m mnh Nv Cr dur Prs [mnh: Gnrl Crck Dsrt Sngrnt M «ráéwtt^ íàsm <w$fl_f!/gg^^ ntffl»»»;»

17 55^5 ~ rr K Cmp u vnd Gms frr 883 nt Sssss ^rr T ~ REDCÇ rr_tr t mmjmmbm Tí7TVv^gjg^^pm«^^M(f( gggk mmm s ::; sss _ H 3 : mm ES J 3 BSC JM _j UB llll n DMNG W^ ttí ftr B^^ H B % ü 8 ngst 030 s_r nn KS dn» v ^ft^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r^»^^^ Rvndcçõs rnáutcs brslrs Á r /_mr» m»<vwmmm cs d fy d fmçâ;! $ t\ u w ^»S s ^èf ül^l^ü í 9_Íâf _^mm_m^^mm_íêmmkkêm^ <y <^^_J^W >WVWW»VWWVWWWVWM BNTS dr Dmngs Brrs drctr d r Club Brslr drrs su ultm ntrssnt ntrvst sbr pdr Bãrthlmu Gusmã hvns prmttld utr sbr Snts Dnt Fms ncntrr mnnt ptríc nsl;dscrtr d Club trduznd m vz lt pár vljr brslr nsàpnhr Mchd trchs <l lvr Nbll sbr vgm d tál Pl dr Dmngs Brrs pzs lg ás nsss rns Dscrtmnt vldr dstnt rrbtnd lvr Nbll fãstus nd cntnur trch ntrrmpd cnt d Jnll N ultm ntrvst dssms nôs dr Dmngs Brrs mstr flnd Brthplmu Gusmã nã ctu fms Pssrl V Pssrl mu nmlg é u blgu còngrphlc pr sgnl qu mult mu gs DUMNT t br nmgs u frçnts dd & stmp n mprns Thu Frrr m Lb qus 60 nns ps d mrt d scbrdr d Blã Nll nã tqu prqu ll nd ms rprsnt pr cs qu plhrl u mld Nã pr ndcrns mstr lgr nd pssms vr rprducç tl Pssrbl? r Club Brslr pssu sss stmps pòr sgnl qu dffrcld pl nss bm qurd mg Gg Cütlnh qu fz crdtms ch d mr b fé sm s tr n nlys d frç rqnutlc qu tã slvüd fnts ncrr; fms Pssrl qu sub grçs «m pdr cvr sbr lmbr prss n msm pprlh mgnm! Frç grssr nvnçã d vrlr lsbt pr vnr su stmp prmnd gên brslr Brtlmu Gusmã nã scrvu nng su SNTS Dl>MNT sus nvnts nvnt Pdr cvr lmndvltldn ér Club nscrm d mlllr d ptusc Frnc dns s sénc du 6 n u d utr qulqur Nã xs vmbr t l Bulltn ff t dcntçã d épc sbr <jl; l Sctê (Léròphl cs Pr ss é qu ns ch l) publl ls résultts tchnlcm s tqus prtuguzs Em qus s qutr sss SntsPrtugl vs sbr prft Dnt dns ctt mêm jurmrt mlhr qü qu ln né Nus rprdusns c xlstn qulqur scr dòcnt l scrlptn du trlus: pç& d rqnv ft pr Br slm Dêprt ft qutr hurs t 9 thlmu Gusmã Ms nã Íms flr mnuts Dux nvlés: l prsnts Dnt? mlêr 60 mêtrs; l scn N vrd chrnmtrés pr MM SurDxms prtnt pr cuf t Bsnçn 82m 60 n 7 nã sc l õ u 4 k 292 hur t sss njustçs qu sms mrcdrs trtms d Essl vlrg drlt rrt grnã nvntr gên d su s pr l brrlr du Pl lrs qu cul Brslr cm B múscul!f:pprl vt déj décrt prsqu trblh slncsmnt p qu un mvlt Dns ct ssl SntsDúmnt l Brsl cuj vlr xtrrdlnr nd ms s rvl Pr dnc ffcllmnt bttu sn xcssv mdést vrd prcurs du 23 ctbr pr lrmnt mórbd qu fz qu l détrnlt déj Cup ll hmm sngulr nsts ãvltn rchcn Tus ls tmps cbtngm r trjêcts prôcénts vnt étô clm hmm qu mund xcuts dns l m$m sns; l ntr cnhc cnsgr rs dêprt s fst ft xtrmtê nrd plus Bgtll pt! Snts Dnt f prclmd t rrêt vrs Pl L Ntur nrrr xp P d vçã pl ml scrvu: rnáutc frnqz pr tr sd rlncl L jurné du 3 ícptmftr óprmr hmm qu m pprlh su nvnçã ms ps 006 sr désrmls hstrqu d qu b r s lvu n r sm cr pur prmér ls un hmm sst lévé dns ltr pr uxl lg strnh Tl prz f ft ps ss prprs myns Snts Dnt st prvnu lbrss nss fsclzds Julgds svrmnt pl mr DÍcr» c mémrbl jur ntd rnáutc d épc: vnt un publlc nmbrux Prsgund s xprêncs ér Club Frnç xprênc cptl rlz cnsgu nss ptríc m 2 d 3 stmbr 906 f nvmbr 906 prcrrr ducnsrd mmnt ms m znts vnt mtrs ss mmrvl d Hstr d rnut trs ltur m vnt sc gunds ds qunts u sjm Es cm s xprm rspt 083 pr sgund u 37 kllméfránçs Pyry m su lvr trs 368 mtrs pr hr Ls lsu rtfcs pgl ft nlvldvl hmlgd pl Cmmssã vçã n 268: L 3 sptmbr SntsDú ér Club Frnç m sssã mnt frnchlt un dlzln mé ã 6 ã nvmbr â 906 u trs mtr hutur! Sn lgr â cncssã d prm sntsdnt st cclmé u d publcds n Bltm ffcl curs ssls fflclllmnt cn d Scdü s rsultãs tchnltrlés un érplné 4 mtur cs ã jrnd cntcmnt tv rréussl qulttr l sl n nutlllsnt qu ls suls myns du prcussã nrm m td munã f tmd m tnt brd C trublnt rêsuht sffrm cnsrçã qu r Club ã l 23ctbr (50 mêtrs nvrn) Frnç rslvu cmmmrl t surtüt l 2 nvmbr: 220 rlgnã bllssm mhnmêtrs ft 6 mtrs hutur t m Snt Clud cnsgrnd n 2 sc2 6 slt 0 mt 83 md fntv ncnl scn u37 k 358 & lhu tstvl glr d crdr lmmrtl â vçã r Llnublbl prfrmnc fut crçã â rpln u nlmlguê pr l Cmmssln ts d vçã f ps xpn tnmnt cm mr slnndã rcnhcd prlmâ pls mrs utrds s ms cmptnts prstgds mnlnv pstvmnt ffc: ds qu prténãrm cntstrns prrd têm qu prvr nts rr ncòmptnc td ; rnáutc frncéz qu sm mínm rsrv fz cnsgrçã pzr d mprtânc cptl d crçã d rpln rnáutc v Snts Dnt rlzçã nd ms cnslrvl qué ê pplcçã fnltlv d mtr cmbustã ntrn s pprlhs d r n rsultu nã só mpuls csv d rdstçò cm trhu pssvl surt d vçã Td rnáutc mrn rv ss nmçã ssncl ds vhculs érs s xprêncs ntávs Rnrd Krèbs m 884 á mnstrrm drgblld prft d rstt utônm trnrm tã vnt ncssd prpulsã mult ms prs d qu qu mcnlc ã ntã pr prprclnr qu tds s xprêncs cssrm rnáutc stgnu nss pnt mrt durnt 7 nns pssv xpcttlv rnáutc sô vu rnscr n prmr nn st sécul grçs ft rvluçã prd pr Snts Dnt qu rgu rnv m vrãr mchn ér cpz ã ffrntr s rsstêncs â m Ess mrvlhs nmçã d rnv íl prd cb lngs sfrçs ntllgnts pl tncd Snts Dnt qu ps prpécs s ms mcnnts rrscds cnsgulu m; 9; utubr 90 rlzr á prmr fçnh sprtv d érnuttí lvntnd prnt publc Prs lrnt dé nthuslsmj prm Dutsch 00 ml frncs rsrvd ft rnv qu prtnd d prqu d r Club cntrnnd Trr Effl vltss pnt prtd ntr 30 mlnuts Ess fçnh brlhntíssm t ms csv v nflunc sbr snvlvmnt d rnutlc ê ãs pnts clnnts ã hstr cntmprh d prgrss hn prqu sm cntstçã pssvl f dés unc xstnt Dstrud st sb qu rst 7?! mrt Nd bslut n nnh llusã s lynt mrt d própr lm ò nnqulmnt d própr n HL d : qu vê qu»r D b7 ôt»m sujt td mund fl nng ms èu stu cnvncd Jft + 6 sr Db Qund rgu lhr d ppl sáb rntl ncáròum cm qulls sus lhs prfunds cm Wbédrl ds séculs su nrz tjulln su fc lvmnté nglhd sü tst mpl mltd ( dznd nrt) n lt pls dbrs turbnt lv ncmd pr rubm sn tllnté rupr cnsttuíd pr mnt spss ncnsu tl qu lh nvlv crp té fts sndáls N su lhr fx prc rsbrr prpóst hypntlzrm Cm pòüü sr pntrr qu? s sus lábs mvrms lntmnt: Eu nã pntr m lgr nnh Rcstlm ssmbrd n cr: E ntã?! _ S nã pntru cm stá qu? sáb rntl sbçu srrs fugtv Ms u tmbm nã stu qu Q f qu lh dss ss? Su u qu stu dznd Nng m dss Vj sr nã stá vnd cs lg Qu dé! r st! Já r rrtnt ss dálg s» tpfurd Prcur n smblnt d mu ntrlcutr lg qu nuncss rn Nd! hmm flv sr Um luc? Um sr sbrnturl? s sus tm dgmplvrs tnhm tc qu mystrts u nfund rspt; sus cnslvds sgrnhds spnhvms m tufs cm pyrml nvrtd sbr pt mp Bfr rl f n r ncrl stupldmnt D qulqur frm stv nt cs xtrrdnár nxplcv á luz d rzã d rstrct lógc hn psychs xtrnh dun Já s qu stft h prvjr qu u sj tlvz Dmnl Ps nâ su nã snhr E q é ntã? Nnguém Er bsurd Pvrsmnt lllgc! r Entã u stu luc sr nss cs nã pss d prduct llucnçã Nm ss r pr mr Dus sr nã tm tnt ntmd cmmg pr brncr sts! Vms; xplqus Qu sçj? sáb rntl cm s sus slhs cvrnss su nrz qulsn su td cblstc drjum lhr flscnt mru cbç suspnu brç sll_t n gst lnt Qu sj? Nd Tss ntrtnt stsfzr su curtsd Cmç pr lh dzr qu nã xst Tv shrsnltn ms shl rntl nls xpnsv mns sm nc vrbòs prsguh prstr ttnç sr jll v tr ld qu dzm sr átm nã é vrd? Qulqur cs ncncbívlmnt pqun Um pnt physc ultm grá d dvsã d mtr dzm uns ms ctulmént s lctrns E ss msm Ps u su mult mnr d qu átm d cncpçã Luclpp u ms mnnd pythgrlc qu cm und substncl nã pssv 7)0 í nítrcí Pnt bstrct! Sm snhr u su mnr ms nsgnfcnt d qu mnd sb? Su tã pqun tã nsgnfcnt qu Pgrru tssu cnd pr p tct prcurnd xprssã ^ CNT DE Epmlnnds Mrfns qu mlhr lh trluzlss pnsmnt; Su tã pqun qu nã xst Fz nv pus mdltnü ps cntnuu^ Más su tud tmbm quzr Dntr d mlqu sr nh nnd d mnh lnxstnc su tmbm tud dslut mnptnt pss fzr flmlvms surgrm crtrs m td fc d rb pgr slrrncr lu d flrmmnt mntr tds s strlls j ngul d nfnt cm crv pdrr sm vlr Dsncr furr ml tufõès sbr td unvrs rrsstrsms tnd m turblhõs cm pr pr lém ds frntrs d Csms S u quzr! Sm s sr quzr Qur dzr qu u Qu mu pr sô cnhc rstrcçã lmt: su vnt! E mu scrv? Su Puzm tmbrlr cm s ds n scrvnnh ftl trvés ds nvlls d fç d mu cgrr jll ms trnqulll ms cnfnt Luc u dun mu ntrlcutr nd tnh ggrssv u prgs s sus prdxs tnhm sbr rgnld xtrr^ dnr _!ã xst r tud Tud pd r scrv d mnh vnt Eu qu nm sussusptv pssuírm m mm tã scmmunl pãr vrm rgd mmnt pr utr m snhr nd mnptnt r r r h! S mu snhr vss qull Puzm rr mbclmnt çntrcrm n cr ms sbl rntl tvm grglhd cm lhr fulmnnt Escut sr dss qu nã xst Tud ss qu cbu flr é mult fcll dzr E prvr dss ll s sus prdxs nâ prvm cs lg mu mg Vms dg lg qu stá s dvrtnd ft mnh cust hmm mrn nã s cntnt cm plvrs mlhr rgnt é fct D qu mnr prá snhr m cnvncr qu nã xst? Cgt rg suní Estrá sr cm prpóst smntr syllglsm crtsn? D qu fôrm? Cm fct Cm fct?! Tqum plpm vnt bc d ndcdr d mnh mã drt sulh n pt mpl sm qu nnh snsçã táctl cusss prsnç crp lg; mpurr m sgud td mã mu brç sm mnr rsstênc mrgulhu nqull crp cm n cmd gz pc Er cm fft «r/ rvstd frm hn vácu hnzd Rtr brç rplã bysmdp n ssmbr Ms sbl rntl cm srrs vctrs flu: Nâ h mtvs pr susts trds Exst gnt ms nã ncgnsclvl sr flu m prdxs dnd sss plvr sntd cntrsns Sb qu té bsurd é lógc? Nã sb Dv sbr ms é qu s snhrs pnsdrs phlsphs ct ctrv qurm submttr s ls mmutvls d nturz ft su Í0í7c strt txnd bsurd tud qunt lhs scp ft cmprhnsãò cm s td unvrs cm td su ntr cmplxd cubss ds pgns mrts crtfcts pcl blrnt Pdu ms _y; prj jpd nã stfttlflt Qu ms sj? Krvu qu nã xst Fç gr cntrr Pss pns dr pl tct llusã d mnh xstênc cm fz pl vsã Vu trnrm plpávl gr ms ntl rnrtè nvsívl ;E su vult lmmvl f s svncnd lntmnt cmblnd d pc pr trnslúcd dò trnslúcd pr trnsprnt dh pr nvsívl bslut nd Su lém ds mvs s lvrs s bjcts nd ms s v n sl Nm rsquícs vd! Ms vz clr bm rtculd fzs uvr rrncndm d stupr Vms hmm plpm plp H stv m crn ss sbl rntl cm su mnt ncpsutl su brb lng spss su nrz qulln su turbnt su rsprçã cld Tud plpávl ms ntlrmnt nvsívl Está stsft? ndgu sáb rntl vltnd lntmnt á vsbld Qul stsft! ss tud cd vz m xct ms curlsldã; cd vz cmprhnd mns lém dss ss nã xst su é llucnr Julgm str nt hmmms u mns ntlllgnt Um hmm ntllgnt sb? é qull qu prcur pr qu ds css nts prfrr bnld u tlc qu lh nã fcr bm qu h uns vnt cnc sculs ntr s grgs Grgls sphst scrvu lvr prcurnd mnstrr qú nd xst Ps bm u tmbm cr qu rld sô xst n ntllgnc Pr qull pdr pr xmpl mund nã xst nã é? S lá! E sbl rntl cm su nrz qulln su td mystrs cncluu pntndm cm ndcdr: Ps sr tmbm nâ xst Eu?! sr msm! E pr qu nã? E nxstênc cm utr qulqur Eu scrptr Sdnnlmcnsgrd p unvrslmnt ntr s mus mgs funddr Lg Cntr s Tubrculd ss prsãnt hnrár d club ltrustc Vnh Nôs utr d bx Bm Sns Turblhã lmmvl d thd prtc ã s scrvr flr crrctmnt Cssng Eu nã xst?! h ss gr! Ms sáb rntl spru mlnrm ss rupçã ü gltr flu ãpls clmmnt: Ecclssts dss: Vd ds vds tud é vd u dg: llusã ds lluss tud é llusã Qur vr? Mrs nqull splh pprxlmlm d mpl splh d gurdrup lh Tud s rflct l cm ntz cmm s bns splhs tud scrvnnh mvs slh nsg zul d cé trvés d Jnll scncrd pnns vrs pps tud mns u pprxmm ms qus tcl cm nrz; ms pr mldt vdr sldár sbl rntl tud l xst mns u utr d bx Bm Sns Gstcul fz crts dns pnchl ms splh n su mpsslblld rrtnt prl dzr sguchnd rlznh slncs: Pbr mlécul d nd : unvrsl cm és m nssttk Vltm hlhd ncr sbl rntl nscmnt sr nã é Dmhò? Qul Mnl Dmnló! Estft bm dss ü cênndlh cm mu brç lnvlsvl ps tã mu crp prc hvr s dluíd n spç Está bm tud stb pô fnl nã pssr bnllsslm psl d qul lg ms qund u crdr tr dr gstsíssms grglhds r S fr stá dlvrtlülsslm Cm frnquz qu stu cmçnd chr grç r dás! Ms cntnu cntnu Eu nã xst VftMs ss nâ prv qu nd xst qull splh pr xmpl st cr cs cdu s mntnhs h stã vsvs plpávs xstêncs pstvmnt nsphlsmvs Tuü pur llusã qu u pss dsspr n sgund; lh Prmr s prs s mvs frm s trnnd trnsprnts svlnds cm fôrms vgs síçds ps lft fôr s b/s s css mutldã cm spctrs pvrss multlfrms vgs n trnslçã nscrptvl sclrlnüs s mntnhs lqufznâs sfnnds sbtnds tud m sgunds cm s ultlms trçs qudr ggntsc Sb cé crspuscur slldâ srt n nnh sr vv s gtv nnh sm s uv N plnur sm fm ls nnh ndulçã d sl árd snud F cm lhr mrgulhdns trçs fugtvs d crpúscul qu fl qus qu ncnscnt Ms trr sl 03 F rápd Estávms n spç spç ncmmnsurvl nfnt n vst slü nã ncntrv mnm p spç n mu nd funds nd unvrsl spç qu cmcv ns mnhs ntrnhs s mplv m tds s sntds Cm nd xstss nã xst luz nm s trvs mu lhr prvlhd v tud prqu nd xst brcv td unvrs prqunt Csms sm pnt cmprçã sps td grnz pr rduzrs nd D súbt crrum dé gnl ultm rgnt ultm rdut n sáb mystrs nã m hvr sljr mnh grglhd trph rbu n spç cm n nv cthdrl mmns cbrll cntrcl gs cm lgr strnh q cnqust mund q v sfchr glp clsv nnqulr dvrsár^ Ms rst nd cs rld qu nnh pr strurá; nm mg nm própr Dmôn vz d sbl tmbm lnvlslvl fz uvr n tm surprs n vácu Qu hmm? nd nã stá stsft?! mnh cnscênc! mlnh cnscênc! Vj: u nã xst cm dz ntrtnt tnh cnscênc tud ss qu s pssu d qu m dss d qu u lh stu dznd tud ss qu m ssmbr; tnh cnscênc qu stu vnd tud st é nd Vms Cm prvr gr qu nâ xst mnh cnscênc? h! h! Ms vz nérgc d sbl n mxt pd cnsur vbru n mpldã cm grt lncnnt qu nfund trrr nsnst Qur strur su ultm llusã Nm ms pss stá tud prdlü; tcps s prfunzs ( mund & Eu uv trm pvr cü êfsb s grrs ds mnstr prhlstrlcô qull nd btlul r smplsmnt hrrnd Nd ábslutl Puzm scbujr cm ncls mrbund n s d Csms ntgmnt d nd Slvm 0 sbl! Vms vltr! Vms! Vltr pr n s nã déms pss hmm? Vltr pr mnh llusã pr llusã bslut d vd psl d xstênc Puc puc f tud s rcnstrund nv; prmr srt sm fm; ps s cntrns vgs ds mntnhs sgur s lnhs ncsvs ds grns dfícs ppulç turblhnnt uts bns llnçã d cd s prs d sl cmmvs splh fnl sbl rntl cm su nrz qulln sus lhs prfunãs su brb lvjnd cm pyrm nvrtd sbr thrx mpl Já é tmp m dzr q ê Jft ns cnhcms bstnt S sr sr dqu sm m sclrcr nss pnt fcr sb mprssã trrívl psl sáb rntl sltu ntã pl prmr vz grglhd pulh svncr cm phntsm n spçb: hmm!; nã stás vnd qu u su prsngm d tu cnt! Vv vd phmr mmnt cncpçã Nsc já vlh ssm brbd prs cm us mrr sm ngusts sm ür nm sffrlmnts sm pg á vü sm nsprr pâã Nã lv nm ãlx suds tlvz vá vvr n frnt ns mllhrs dé cérbrs d qu t lêm prtcr s msms prdgs nts bysmrm ns prfunzs ã rld stúpd d xstênc Cmprhns? Publc sss lnhs pr qu u pss rsusctr lém Estu mrrnd Mnr ssm é lcs ps crr nv dmnstrçã d Guné mmmím7 >::::::::::>;:::::::::::: WWW M»WWWVW»»»V W<M^^M^W nc ss vluçã sm xmrtt cr ss frc vlcldp qu cm mns qjrtp f; surprz cmplt sécul nd m vd su pr q cm pplcçã ds glrs prmtr prmlttlu tr prncíps d rnáutc qu W cnqust d r ds ncr julgv pssur cntv cnstzs snmdrs d cmç gur xt cmplt gáté fts splndds rlzçõs d prlh > tã sbmnt lbrd ; prsnt : fnl utr Snts Dnt trnus l hãs:prstv cs lém d mnstrçã d mnt ms ffcnt d çrt drlgbllldã ss msm ppr náutc grçs ft cnsgrçã b üm tmpbslutmnt clm slut tds s sus nrg^ : Snts Dnt nã prtnc ft rlzçã d bjctlvs vrd grup d rnáutc clássc lrmnt cptãs d épc : ntnd cntrr Crtmnt mónstrçãp d qu s ncógnts d prblm d drlgbllldã d rstt cr r nd stvm n tmsphr mnt bllssm vluçã nã ns lvrs qupr cqu culmnu m Rnrd Krbs nhécls hv ncssd cm crçã scntfc sys phs prlmnr cnfd tmátc d prmr drgvl spírts > ntmrts^ udzs L Frnc é glr frncz xplrdrs d Espç Ms ss vluçã sb cü ss príd hróc sclntls nã pu r lém q clã d ítrãy ms su snvlrnutlc stcu h sm pr vmnt rntçã prtc qu dr pss té qu 7; nns ás cncpçõs thrls Rr ms ps Snts Dnt vss cmplcãs qu sjm rrncr d su trpr drlh nss Snts Dnt f brcm su mgnífc udác lhnt lnlcãr st phs vd nv brrlh nvs hr sus ncursõs pl scnhcd znts _: ds fluds mplpvls trux nts ll tnt vulg cn bundnt méss prcls sábs suppunhm qu bst sós nsnmnts qu s trnr pr rntr mrch r rm s ms sólds mtrs pàrnt pprntmnt tã fcll r cnstrucçã d dfc d suv d rstt ntrgu fts scnc ü r Sus mnstrcrrntzs d r pr fzr n çs vvs mprssnnts vvgçâ ér dlrlglnd pár lrm pr! nvgçã ér pnt ^u s quzss Nã sus máls qü trblh scntfc ptvm qul fçrç cnsr zns tw sábs lnvstgãrs vl qü xg rsstênc dò üègbnt r pr sr vncd dnd nvgçã ér tnh s vlcd utl ft rnv n trnáüò cdmns mgnífcs xpgnhlr Glffrd pr xmpl; rlncls RnrdKrbs s ds grns cmptêncs plráçã rmt qu»l lm su épc çrtdtv m 852 pssbld qu fz stcnr pr fzr nvgçã ér cm td prgrss rnáutc du pbr mtr 3 cvlls rnt 7 nns pur slnt ms tr m 870 Dupuy pss fjuè ps Snts Ln utr; ntávl ngnhr Dnt tr brt usdmnt tmbm cntv mpulsnr s prts d futur cmçu s utlmnt rstt cm gtr vvmnt prgrdr hllc mvd brç pl sfr cm cclrçã nunc vsç turm 8hmns t Rnrd Krbs suppuzrm Snts Dnt cm su mtr tmbm 4 nns ãpls rsl lv pssnt u lmnt vr prblm qund dtrm prncpl pr frntr vncr su rstt prpulsã s rsstêncs tmsphrcs n lctrc 9 cvlls Vrm l pnd m cçã ntmrtg prém qu cm smlhnt mnt trnu tã vnt lnfrç rstt sô pd vlur tutlv qu r ncssár mpr tmp bslutmnt clm dfcr nò pprlh qu lmme tvrm grn cpçã dltmnt surgrm rnvs und lutnd cm ms frc blllssms rlznd prgrsds brss nã cnsgurm l ss vrdrmnt ntávs ccnçr hngr snd frçds mò ss dmrávl drgvl trr m pln cmp ; Lbuãy qurcclnd pr mlém dss mrch rrgul tr ü cmbustã ntrn prrlsslm msm prgs d Jctã sgund s bsrvçõs 77 m f» :l ÊÊÈ ^H+: í m pf ^7_rfr^fffr: ^ BNÍróS DUMNT:^rPr írt#ípr 90 ds fts ptntds pls x prlnclàs sànsclnés Snts Dnt; mru épc mçmrvl mbr curt durç n rstçã Mltr Frncz Nã h duvd prém qu crrcçã d mvmnt ttgg cuj mprtânc funst f pst m trágc j vnc pls rrlscdlssms przs Snts Dnt f prncpl prccupáçâ d utr» L Jun sr Jullòt E ssm tnt pl prpulsã cm pf lçã prtc sus lnlvldvs xprêncs drgvl mltr frncz crr mmdtmnt ds trblhs d Prcursr Brslr lr Sbms qu vlm s prmérs rlzçõs ffctvs üm mprhndmnt nv: rpln éxéríp írsnt Tds s sfrçs prsstnts systmtlcs hblssms tnts ánns frm mptnts pár fzr lvr plmp gèqur cm d sôlp mchn ér ms psd d qú r prblm prc dfflcllm ps nvntrs ã rcnrécã tlnt mcânc cm dlr systm!> Májclm ngndrrm m vã vrdrmnt mrvlhss mcânc Surg prém gfrl ds scbrts pársqnfcád n pqun fgur Snts Du mt)ntllòctrs smpls rds bs ppdè bcycftàná rélh slngulárlssm mns prprd pssívl s qu ss pprlh Sb mpuls ã hll ròlá píó sl m crrd cdá véz níás ccèlrd té qus s plns! fjrmnds nss vnt» d? mrch ncntrm mfm òp sufflcnt Lvr d cntctq suá ds sólds cntnu n s crrr cd vz ms pàçp rápd ms célr ms vv vrdr v mcânc Estv crd á vçã s nvnçõs mütlpltí/ms ms ms pr málçr utld d hmm Tçds s nvntrs rplnds dptrm mtr cmbüstâ ntrn mprgd pl Prcursr Brslr tmbm sss rds slznts pr fzrm trnsçã ntr crrd v ssm\ò hss Snts Dnt nã s prsnt prnt julgmnt d ^ütur cm sclntst sbl nm cm nvntr xcpcnl ms cm própr gnò d xprmntçã prscrutdr dqs sgrds d r dtd clm mgnífc m tç/ds prgs s ml ssu»tdprès d ms lbrd clsã \ vncr nflxívl crgm prnt prspctv d mrt ÜMESTYUSTC E SU PftTJLflG ] E crtmnt dscutívl p pr css qu cnsst m tmr d scptbf nlysál sb ô pbnt vst mül; dlfànçuft s sus pglrs pthlgl sbr sm utrs sclrcmnts cllncs snã s qu ns frnc smllgl quvc ms sthétc d qu prpãútc Em lmtds ccsls tdv nã s pô xr rcnhcr nss mnr fzr á crtc un crt mrcmnt: qund s trt pprxmr br mórbd dé Dstlvsky pr xmp d cnjunt symptms physcs mnts qu séu ml rst cnfssd cnfclmnt ft frmd ffrc bsrvçã mdc ãss mâ rtrríh ms prfundmnt n lcnc é sgnfcçã Sô h ns pprc ppr fôrm nã prmttr duvds lmprtnc sss studs qu vsm xplcr «cntfcmnt s utrs mstrnd pls sus cnnxõs cm rld nrml u pthlglc quã lgítm é m crts pnts su rt Tms jâ pr vzs submétttd ü prfrnc cntu ü Mulhr s Esplhs psquz tnt ms smpls quftnt su br spntân sguál sm rtqus nm dnds ss crctr vrdrs cmmmrtlvs d nturz sss qu mdcn xg m qulqur hstr mórbd Jã d R é crdpáth Em vésprs mrrr fculttlv cnclh (é ss md qu pv dz) pns ds nns vd ssm msm mult mthdlcs mut hyglnlcs mut csts qus fmns scnc smpr s ngn drá ltr Cm fft ll mrru ntr ds ds Mrru n ngust s mãs crlspds sbr pt cm qurr rrncr crçã pr r pr vã! ngr pctrs rptu mprns nstruíd pl ttstd Ess ngust qu mtu nô tmbm sntms: é qund lms s sus lvrs crdc nuncs cd nstnt pl frqüênc cm qu lv mã pt bld dlrd strçd Vês qu tds s sus mçõs cnvrgm pr ss ld qu cm crrr lg tmp uls pss cnsttur lmn vbrnt td su snslblssm tmprmnt Jâ hj prcurs lgr crts psychss gtds prtúrbçõs crdícs cm s lrs dc xhtstã s lírs cllpsõ qu nã ncntrm ffcllvmnt utr mcnsm snã nss msm cnsttuçã mcnl xctd Pul Brrt bzrr rrqut rcrdmn xcsss uthntc hmmsuprltlv v xctmnt trmnr pr cntrr ffcçã crcultór qu btu! Vd vrílírlns stds crdvsculrs Tds s qu scrvm sm grns prcupçõs xtrns sbm qu phrs ft stft smpr td mmnt qus qu m tds s lnhs tntr scrptr cm rmdlh prgs E qu ê fnl scrvr cm rhtrl jft rlzd Q tm prss ã chgr fm u stá cm s lhs prss ümsã ft üê qu s snrl á su frnt pg ndlffrntmnt sss phrss qu s ncntrm á mã qu smps gst ü brç bst pr clhr Nss grupb chms s mgns sbr crçã Hrculn nã s vx ü clmrns cm tl u qul mpnênc lgrcmm: dr pssr trm tê n lh é dã r smgnã crçã hn u ntã: tmpstü pxõs tultuss ncntrds m dlcrvm crlstr)r E çã^í Mng btáá Guné (Áfrc ccntl) Est pqun clôn qu té gr vnh snd prblm pr s prs d mtrpl ps d gvrn d mjr Lt Mglhãs stft mstrnd ccntud grá prgrss prsprd Est ffcl nfrntu stuçã d clôn cm tnt crgm nm pr trblh qu cnsguu vncr ps muts luts várs ds ms sérs prblms qu trnvm pr ms psd fts utrds Lsb ntnsfcu cultv d rrz d cfé Nã tnd m utrs nnh tmps xprtçã ctulmnt Guné prtuguz nv su prt crc tnlds ã rrz cfé lgüã ncbçm lst üs gnrs xprtds Vrs xprêncs stã snd fts fm ã qu sjm trmnds s pssblds ccllmtçã plnts trplcs lt vlr ndustrl nv gvrn vlt gr s sus ttnçõs pr cnstrucçã strds prts mjr Mglhãs Jâ mstru utrs vzs tn dmnstrtv grn vlr m Tmr índ Prtuguz m ngl n trnu plnt xplrçã d cfé rquz ms prcs td Áfrc Prtu _rt <üõ trt flq;n pm f ;;mhv: Dynlló Mchd sntd mêrd vr pr cm publc frmldü ltrár Nã flcá ml m Hrculn vlh rtst m qu s nsprrm tnts üs nnvürs nãò bstnt su ssuz vnrvl jf té sgnl ã smplcd q nã s dgn vr rçrs cm plb; usr tmbm su flr Eu sncrmnt gst ss gnt mns mprtnt Pr qu úm br tã prft s prfçã tl cm ntnms s hmm ê cs tã lcnc tã mund? Nturlâã snhrs; nã mprt qu pr lcnçl sj ncssár puc pchlsm Pul Brrt r nturl: Blí cm rl sl hnst cm gu t Ms sü nturld tnh vgr rgnld surprhnnts qund trtv s sus mgns crçã S sbr sj dmn td ll trpd: u ltjv n nd pssul (Rsr d llusã 36) pvr fzlh mss sngu subr prltl n ltju cm s quzss rbntr (m 68) Ell snt ll plp td su mcânc crdlvsculr: uv ntdmnt tds s rrs ms ms clrs n glp d su própr sngu qu bt ns pnts ds ds pulsv n prtl brbtv n crótd ntr d pt br é fchv vrtgnsmnt su crçã (m) physlglst nã vrá rlzds crtmnt qu s sus ls hmdynmtc Ms vrd subjctlv sss snsçõs é d vlvcld rl s vzs é pns nrrçã d phnmn sm mgntv nm fgurçã crçã btlh md qu snt ns rtrs â pscç su srnã btr ( mulhr s sph 203) prprnd mprssã snstv qus m rlv tã nturl: Fchu s lhs ã pé Um turblhã prc rrstl (ãm) s pqunns drs fugzs ds crdícs ssltmn td mmnt: F cm s m ntrrssm lfnt n crçã (m 9) sngu ás vzs s lh tm n ug ds mçõs scrlptr snt ntã su crçã sprcml ngustd u própr nlm crcul n su sêr lmpllld pr ss dynmlc cm tult: E l pür clmr pl mãltçã Ímpt stunt ã su tmprmnt (Rsh d lll 20) s nstnts rpus sntmntl trduzms hbtulmnt ns crdícs pr mdfcçõs d snsbld vscrl mdflcçõs cnstscs ct hyptnsã cm lmnt Em prtculr crçã bnfcs ss std psychlgc Nã ê pssívl prtnt squcr st órgã gr qu èll cnfclmnt sngu duz tã trvés s tcds tds gr qu nfrm tm cm qu sbstruíd grgnt r r d vd cmç mbbr lrgmnt su sêr Mnr pl qul st flcd physc hsp tã rr sss dnts nclss trturds pss bm rgânc pssur su sé n vscr N nsss cntur qund snh ü mr snh bllz trnsfrm rdsmnt n hmm ms flz d trr pnt nâ vr ms tcrlclr s css qu vê é su crçã nd prmr rgâ qu rj/str ss bmstr qu s dlt pr rcb: Dntr d mu pt mu crçã stv^çhl Wm gnrpglh dd S Íü tí3l Esp 6) S s mçõs S ms rptds cm qu ttnl»zds su crçã cb gulmnt pr frqujr ll ns rvltd dstúrb crcultór nsts qutr plvrs pns prlúd sss prturbçõs cárdcs qu pm! lvr ft mrt d gz: E s trmul rgujnt br flz! (7) utrs cslõs rpts st std vrtglns: F cm s m ntrrssm lfnt n crçã Cmnh pr grup trnd (m) chqu émóclnl ntnsp rápd trmnlh rprcussã crdíc nstntn: Er ll Er ll! mu crçã btu; tlcu pqun (38) n sm csfrç plpslh órgã cntríd nüurcld n ntcpçã mrt súbt E rlmnt dffcl scrvr fôrm ms vv suggst / ss xtrrdnár mbld nurcrdvsculr ds crdlpths ss vrdr dnç crcultór ds mprssnávs Dnt sgrç ncã prfund gnrlzd nlmc nvns td ll tm su sé lmtd u;n órgã rgãò lçã pr ss qu tmbm lctts mnr! rcsslcntl; ncã qu lh pt (89) Qus qu s surprhn gst d nflz lvnd mprdrmnt mã sbr thrx s trnsfrmçõs lnts surds d crctr ll s rprsnt cm mdflçnçs plstcs d crçã:qulqur ps sm qü sntss qubrv utr d su pt (9) Sã crcultórs muts dns sus mgns: Üm nd rcrdçõs nchlh lm lmbrnd nvsã m (07) mss d sngu! nsss cngsts rflxs d przr u d pudr: Um nd sj quc; (0) crçã cm ns tmps d ntm lyrc nã é pr st utr cntr d f fçã d mr d sntmnt d ntllctulddé suprr» Jft ll dptár m cmç suá crrr dístc Hn: Mu crçã tm tnt sprt mu crçã é tã ntllgnt qu n mu pt stá smpr sngrr (Ct mmór) Cnsults mrvlhs dlg mntd ntr ntg nmrd hmm scl ducd mundn lnd rprg h; mrtrlz qu ll ncntr frtultmnt n pqun cldtl3 d ntrr d qul du pns st fnl ngustd: Vm dh Dxt prts Nã é prt nã E crçã Qu pn nã pr dzr drt! E crçã Thdurt (03) Snts fclmnt trtur ss crçã ncmprhndd cludcnt qu dõ sb mçã qu plrz prqu fcr strçd ll s fz náís ntllgnt: Mu crçã tm tnt sprt systl ftl systl tmd ds crdícs systl mmbllznt fzlh ms ns nt ds mçõs: Um bqu surd m bx fézs uvr mu crçã prtu sprmu un jct td sngu (0) vscnü Vgu chmu ttnç pr frqüênc cm qu s ncntrm m Dstvsky s xprssõs trmul lbs trmnts fbrl utrs tds slls ttstdrs d tmprmnt nurpthlc d utr Cm Pul Brrt dás msm pns rf utr cptul d pthlgl cnsttund rlmnt lluvlã vg du xprssõs qu trduzm std prturbçõs vsmtrs prmnnts ssm frés gl Sá çtjfftck ^«çtdí!d frs; mãs gl plld lvd bánt }tónà; ébr znz sfállècèr qt s pm ncntrr rptds mlhrs vzs trvês à su pbr Ptu trmnr cm sts rpds; nrptáçõs vrdrs sgls ft mrgm còm q\ vu ssgnlnd rsnd pnts pr urt stud ulthr v sèrvr qué qunt ms su prcss pthlòglc prgr tê fuímlnáld n crs ngn dé pèft tnt ms su crçãòv vtltnd n su snsbld cnscnt cbnd pr substtursè s cntrs msms dá/ prcpçã lbrnd tds s sntmnts d rtst ssm pr xmpl ntpth: Sã tds tã mfs tâ ndlffrnt qu nã m ntrm n crçã (03) própr ndffrnç cm sérhá suprrd qu ll nvlv; ll xprm pr phnhn ü hmdynmc: Hv tmp su crçã nã tnh Ímpts (24) s ctçõs ftlgm sts já bstm pr rntr ltr Nã é dffcl mndr n sr mmns ds sus dmrávs lvrs duplcr su nr Pr mm fc qu ps r ms typc tds: prduzr Su crçã bt cm tnt Ímpt qu s mãs cruzds sbr pt rm cm s styssm cntr vntn Pucs mgns s gulm st D mnh prt cnhç ms utrs dus pns ( Dckns utr Cmll) qu nã bstnt trduzrm mprssõs bslutmnt dvrss têm ss msm mpldã R 930 L Pl SSCTED PRESS (Espclmnt pr Crr d Mnhã) cstll Mntsrrt Mntsrrt lt cust d vd s psds mpsts sã s cuss pprnts d vnd ntr brvs mzs d fms cstll Mntsrrt stud n prt ms tícclntl d Eurp cm vst ncmpryl bllz sbr cn tlântc Est plác tm sd prprd d fml Ck pr vrs grçõs F cnstruíd pr Jms Knwls pr Sr Frncs Ck prmr vscn MüUsrrt ms ctul snhr d plác sus trrs Sr Hrbprt sj vnr p!s rrmnt hbt m vrtu ds ngócs qu rtém n ngltrr qu ms bll mrvltís xst nst prprd rs é Jrdm n s ncntr ms cmplt cllcçã rvrs flrs trplcs Pls lmds lés crscm uclyptus; scnünts ds prmrs pés qu frm lvds pr cntnnt urpu Bsqus n pnhrs rvrs crtç rm mnsã snhòrll dndlh smbr é mns ncnt Bm prt st prprd ll prtncnt s rgu plttrsc Cnvnt Crtç ssm chmd pr tr td su rvstmnt ntrr ft rlhs cnvnt qu stá sbr rch r m tmps ds lgr cstg rclhmnt pr s frs d cnvnt d Pn qu hvm prtcd qulqur flt pr lls vrm spr Cntm tmbm lnd trdcçã d pv qu n rch xstnt nst jrdm Snt Hnr pssu qunz nns d su vd m pntnc rnd pls sus vrtus prcurnd lcnçr rn d çíus 9 _ trn bmvntrânç m

18 ^ MM~~ ~~l W P jl rr CÜKRE )à MNHà _ dmng V;; _:ysrr t 3 gst^l 930 ^^h^^^^^^^^^^^^^^^^mv^^^vmwrfw^í^^wmw^mvwmwwyws^m!^^^^ \yy K< W m xrzrrz==:^ CÂNDD JUCÁ (flh) Bsd Sr Grmmtc VV^^^^^^^^>M^^^^ n bld Gth üm Mt f hé#l j [ m >ryyrm%<m^v»>wxm_ ; ftquez VCBULR PQRTUGJfg _ f y; y )::( J ; ; Lldjcán sssg slmn dfrvcentkò c65sbà n nt LTERÁR nxj dp2ff Jull fnd Nã ê d nss prgrmm rs c F n tmp qund s ; su rpptrl $fl)tí> prgní3 trvés td flrstpr phr prgunts qu ns qu pr Cândd ^gurd qú! nfrns nfstvm trr Nnh vult Ççcrlptôr 6rí vntuftó;trnsàtlntcs4s:y cnjug pl trgéd d dspu rzlngu p scd cm dr cmprcr rm fzr ltrs; ntrtnt ápfõjqst l tnt vnd mds mçnd Sbbt sllçlrjqu d ThéFllhò fjr] gns á cpnsgrá ã dp:bíó rd gêns ntr ll d GárgntN;l flgrms ttnr qulls fn n Nvp]pcç)flnrl (3 cm s lbrds trns mánclst qu scrvu cm~v Jnr E^pr sspqué;ò;vçms mrd trnt nns ms vlh pv gr E cm vssur tud qu pr su nturz prvq dçã) md qu:>nã pô d hnd m Pr sss lnds lhs d vmplsusd Pr _ pnd»( cm 7 nrs ncmplts; xcutr! Nprfçã!_ Srv studs u cnsrçõs ntgbr Tu synnymzâl cómftç: mlhr d suã brltrár brcr cntr vtntdfcd fm r mdrn btus ThéFllh Nss éu lngínqu nnl lg s mstrr nd tã b rssnts grmmtc d st m pln vnd H Brnc qu é bjct drçã m td pqun r scnc ds dnt nm tã pntul! n flz xprssã dlph Cl l fugtv dò snh pr J ssm é qu ntr vrs cr lguns pvs slvgns d frl>» hmns nd ssm sujt trs d rvlvr qus mt s nss llustr prsnt d cptl J} Tdv prndzgm r du ts tms rcbd r c Ftch psspudfrncz qu ás vcsstus qu lh crv r Dftjçll scrpd; Cp Cntr E pr ss qu m bpr st cptl ; su rvl vscn d Vg tr s vl pns prcupçã cm prtt tds s/ HKus;;cults jí prj / rllgs l?: l rà_t vr qu lnç dzr lg sbr cbn J_ gnrnt suprstl trd qu cnduz á Grn rt xpurg d lngugm qu llâs mrru ssssmdòpácábn l Uss np cgtlhpp np nglz cs qúè d h R Grn d Sul nn ss mnnt hmm ltrs F qu m cuj scp r cnscuçã d tm trch h állmãâ: pr( tsh) txtr (f^tách) Pr ss dr Wgnr qu t pdr phllsphl cuj prsnld strnh pr ThéFlh scrvus sus pr pssd gunt: qu hv t(s l;jssy su nst sl m qu hs runms mlrs cnts publcu mnn nh sgtd td nrg cnvrtr qulqur mtl m u Qutr mzs cl htpçâô dtjí3p/rfspr Cândd Juc prfssr íjjfl8^v Juvntu d mturd ptds s smns cn lntn mr vl Ess j tnttv mrt prcss brrp Ess strd qus mprtl(flh) n ltd rtg dz qu s? ff:mstrr qúóffâbtp sld fulgurnt tímd smculr é qull fndd cnhcmnt trns vl r lchml Dms du tms vluntrs lhntmht qu prqu pr Ev (nturlmnt cm l trms nò;_vrnc)jl trnnmòs cpm qu lhms trvés Emulsã Sctt é rcnsttuntç} ndánt ds css prsrutr tr Wgnr nd mpcl s pr vvr ntr pscdrs r rlst vtu n qu mnts ntgrnts d vcbul d plvr; nâq^jmp tcíáv nmmns dm vltd á mnr hrô rçrhtystá^dpsnòrtéâp s dss_lntdnss lhs s ntmdds nsndvs strvv prqu nlv cm r prtuguz) cãdõèr cu tròduzmòs :hv íhgu lg xcllnt spcl ffcc rçã m bprs un^ury tultus bncntru Mupássht qu Vv rtrd n pdrgs rm thurgl qu r scnc lhr plnttrsc pttrsc utr nd d msm rdl Drctr BrMr ltr g Edmund Bttnurt su Jn tèndp/ sdssflcçãp Srrd uncànjnf pls spírts nsnur n mg nflux ds ftç ftch b bf Pr cl d su s vzs sbüsp bsrv s ncsstm rfrçr psss M N qu Sá utr cpc dulgnt u spírts pr íubltrttçf/í Cmr frmuls mgrn prtctr prm pr 0 frmnt lv clsts^ gunt s s pf cnsrr pr ncssd xprssã: é bnns dp prjcçãó sympthlc Edmund Bttncurt ulh n ^Mü)v Nn Épès f rt vd glp(v»vè:gçstbs vrtussll nutrçã Cntm ms pur l ^è^gnd smpr mg plvr ftch cm ntrduz s cvlhryèttòlf blllllmltd Thê7FHhq rvlsè Crr d Mnhã lgr 4è :^héflh: qu f mdm w^v^dsprfunds rgõs xg utrs vézs pr üm^cçr prft cnhcmnt d n língu sbd cm é qu f n fgur vnturr ms rpórtr; durnt d;brny n vd Hnrê >_ st^trrhésw llss srhspdóu fgd frncz bclhu m frm gr sgnl rlpr ch ltrár: p(ftr«; qulv dáá vrtus é;ds srts Esmqu ntrssnt d sú glrs g qus ds nns n su cs dá Blsáptv nsplrdr mrs tcjvjund: s fzlà mstr DBm lnt Çhtttrsòp^E^s xm: ryàs í» ^nsnr prprçã vd d prtuguz ftç ltrár B s m mg dò su; htprp /cnslhr áttnín vqlhst>nçs s ms cdvl rçã grjnh Fl tmr fácl dgrr fssm vz ftch nã sr rcm ps sã urlss ds tlsrás tv;lbrçã lndpls fds xprm còm ss smbrç flh Pulp Bttncurt qu hj mgd tds mmnts c t pílcjpsáf P: usds m tud mndvl dzr ftçt (Cândd gur«9mtrsvqu s pm phllròs;; prducçã ntrcdls xprssã qut muts p drg cm un brlhntávl tds s hrs D su cs cm Trr durnt tmprd prr rã^cgnní bcd prqu Fguurd Estrngrms trçr: slm ds mults tlsmns r scndlzr é prqu J JíjfWrp nã ntrépd mtutn B pgpt}:lh ss ncntdr rtur dtm tnh scbrt chv d mystms Hph: Equ «H sáblá^juíòs srtll pg 82) lt htrbustcrs tpnn èm t pucs mnuts prmr 6 tçrld<v; ^» EfurH s rmnfls nturlsts pujnvgm Ftch é rlmn««glllctsm cvllr prtòvll B s^6>âgádòs gós pén}m td stud prfundd qund Thé cm vnt nnr s 6 fzr ts ThÉbFlh: ]_K&KíÕ w s vlrgs t cm cvlhr (tntnns; St%WtM & é cstlh utr: lt cbllus st cblftlclk s;flltrdds n su br ltrár ms smpls d lucmnt qur vr cvlhr mrss & grn ghér cstóvtcnsd hlsn flcd lnhs pttrsc ê ltllnlsm l cbllr prt: Jt;:?íp::;;^ :y mnt rfrírn ém jçugl rs sffrr s mrgur lcmpnhl ds hmnsç9;;;tí ídls rr Prf h /s é ngllclsm ss prém Est Vm prtnt trvésydd T Qcrtbn tvs á ndvduld su dè rtàrny brrcd NãqUyfÕB \ D ftt;ínt«t mrs d brr ltn trl Qund vu nã _ tch H n língu m cstlhn pr n fz ps^ plv tv dr Rpr m: tud jspé sym crpuscpyq prf Qurusm mãs: rm smpls qúsr áòjjjvqád lhrs strnglrlsms lxl sl Nãò cnhç mlhr prfl Cm su flzlòj! bllc n vd qus:sbóç Mn Drlà Qund vu crdss Ms dr vlvrs/nult m cb snd ncntávs s rbls utr cs: lt pcrà prt flrh ThéFlh qu trtd pl tultusãmtítê! nd h; tál Pvld é frd psd Bm nlgv pqun lljn^f ms s hllnlsms s frlcnls pnftr plnttlrssc pu? psculq_bí hstr dlrs Pl (5770) pnh frm mgstrl dè grp c rlmbrms sssjdls d st trágc déssb pur cm í dr Fust cm dr fnlmnt rn lxbú/ú^â vz synnlmzál cm ftç: Tu n: grn mr qu lt plcttlrá; tl pttur Grlc Dz (rcò hs pn C Ó duvlâ\^u é d ss cncrr frmldvlmn pttrsc prtr pttrsc pssd su std ncs d spfírcpuntr rúds trn ptljr db cncrlh ms m pz Nã :% dc syúbls: sr gdrs mult crs cnstrutrs vvs trgéd bnt^áítp Edmund Bttncurt n Fsclzr ê mupntcm cs: lgs zs nns sm msçrdu t pár ;énrqucmnt d nsgdt; p ngusts dè flrs psmls; ntrssnt: prt ftcrré sc nrgcmnt t ms dffcl d qu cnstrur; ThéFllh ê csmplt é cstv nstlld tlântc Club blcu ds Nss príd tmbm pspò pffrcèr trc l mò y slndp J>Qüásl m Vrr s vcbulár ê thsur ns tc frnc féttch prt ftch s qulzrms rptr xprssã ThépFllhò cbç tm m já dmnd Pd té pr pnd mé tpr çl^d sr tmvl ThéFllh chrnc d mult rspnsbld ms q ptmsr Tmbm mut ntrssnt: cm bl Hrmnt clssílqu mpssívl Nã qur ncntdrg^ejóíjí ss d ccu lgr clm srn su uércrmnt n yl dr q fsclz d qu qum cnftlhé su rlmnt d pr lt prr bm spróprs mãs bvm prt í Prll _ cu trlbu ds Jt sus Shw lxr d lngôvd; cuj cmp nhcr s bbérgrfns ô s^vn tuguz ftç Ms p ss qu mnt: lt lvn frnc: béuf spctculs pssmsm tnh lágrms ns jqu tm ttul D vgã str Um pdrr TT cr í : trnstlântc Fzns ll lhs rmmrnd: >< ^ Prcsmnt sptául sçã sbj cnhc P flls é pstuít suíbd tm Já utr sntd pô vl E dh; frnb buf ngl bf ptlsã cnstrur cpntlr pm pnsr ns cgns lftrfc d ff nòs rcém s Hv st nt un cmp! Emsgud tnns n rém vvr ms? Pr fqut >_ S Eu quzèr;íntcármn^ít d vr prtuguz há;n vd ltr B já utr prt bf s lvntnd s prs cs Nã qur dr spctculs brlnd; ms tl cnstrucçã Rchpn r tl s trrn n ps Edmund; rà ThêFllh^ pus qu ll cnsgur vslbrr ^vcçã lykjks uvqjlf c plvr tl qu nã ncntr crptr v sr r d Bhml Cm r nsst Çrrê Bttncurt cnstruu plct sslgnál vluçã vu fzr rsdênc vá dsd hmm B ssngrd qu crn/ crd cm nhècgtfls Bsprltpsjè òs fnts vrsã n vrnácul ZBNÕDT; qu s fl n Trístn Shnhj cdd tíónt ltí: Vnt pr ò hmm d trnt pssr sm lh? Eu sr tnc gul ncrd s èll\ p^tjlyér dml ms s lfs ps^pnsí h! qu s spr dy mr przr d sr Thé Cmprrms utr bundânc zrlhs drctr Crrê? Estu Er d s mr Pul ^y nns srvnr s frçs òcujtslè òçntljunt c gntp pquns gnçnpâ;qu nth: Flh sr crtmnt vvr n plác chupn cprmnt s rptdr^ dp HçSs gs tnt sculprs cm ç ;0 mlhr lg tmp: rpus rus su flntó qú jun jâ slrm prcstlâdèá<h crçã gul H q pns qu fsclzr é bnd nôm gtns pób lguns sgunds cm mrclnt Est mnhã vnd mnh mssã xlg snçã Pul cuj òmè njè scp mánclst rsurg cm Prl ms hv sd cncdd sr d trr! Cm;fgú\6s mr lhr mrmnts lcrcs LTm tl nhdá pss cclrd Lcs s db últms lhs prdspsçã cnt u tds s mnhãsjgávms pnm já csd vdr fts physlcs hn pd cs lbrtr s pquns gfn$mjí! Estu Snhr Crré! suppll frt mprg cl d cl nú grppn Grlc tlvz x tnns:edmund rá Í)us nt pr utrs tnts vznhs d Em Pc dc pnm cm m s ntrmnt ss ftld sgur qu lgdl pntr gn rslv trs mnt scudnd ds cbmén plqu scndênc d nss j stnt m qu su lcld vltrc nfrtund Duvl r q rràlhnté v! ps mprssõs trnstlântcs m r tds sss sgrds qu cu p sb uj mpr Vvms? Pd Qus sã sss vznhs? h snhr Crré ; mpl ts qu crcm studs mánclst tlvz xplqu ó gr sv rpn vrtgrlnbsmntl Ík slvgm n ncmmnurvl d pr cs furtrs prclmnt msm hvr scrtnr qu v publcr cm tlhs qu nã sã fts ná br t d sngu cs trrvl p Cm tènjlójftuds! Jf nd st nr scrptr mssúbt r vmprsc Mrgt ncssár d mtér jul muts utrs qu nâ suspt óculs E unc cs Óptc rr prgunt Lcsgn fscl nã prcs flcár pê zr ml smrlzd n blcã mnt lllnd ms ncntdr srrs pls ránjfrt ÍTfyl ( u ffrm prqu crt cnmnçã ss vlh brux Ms ss nã d PntsurEssn; gmnt VgmÁEurr r Lmnt mut snhrt d mssdur snã lng mldrms Buchrdy pls Ccíl dè Sull qu n dpmqú huvss còm prc prssrs ms rvê hs vlh cuj smblnmu ttlmnt v lfdác ò çtsçtéql lguns cptuls nédts sdl; nm tmpuc lvr d t rmncs Pònsn t fl ás clrs d scnsld rlgu á Su p ThéFllhòUmt: ^qüô dps sus últms trblhs) mscptl srgnt Cr: prém srgnt nã pd dr prcf jrnt Crdr? h! lr Em td cs vjms s Thctnl r prsprd d su cmmr ré d n br Frr ^ rchltct r clâdã n su nunc lh frmss pls julgmnt fnl! dr Wgnr nd m lmbr d sgn \ mult cncrru qu cunh tr smpr cpm ffusã xupt mnçõs Vms! Tmá E dr scrptr rslv s css pr rpusd typ grv pr vnturs jvn plhs vz us fz pns sb quw hv lg smn c lcl tm tmu ntã brnt mr pl mr ss mr qu ncnqu fssr unvrsd trstz rln llmã tlnnlcs á br cm ms sgutrr Grr! rn prstr cnts ó ltíssm p pr cnvrtr st vssur m já ssgnl h xjgtpn{:sl_ pgssfí rmncst pl mr qu fccâs jnujt Rbnt d vst Entrm Lcsgn rnç xplc gn cm ccht nplnc pplnlrá s sp Scn d slçã s prturbçõs ncntávs qu fl lc Vjms f Jsé dptrcínmhò puc qu prdurtcs su cntcu Tbs grmnmnc vçrm ndc quq s svncm cs lh Dnr cnfrm rnçs E rpzlh fznd gst p é cn cmtv prt Crrêstá prvcr n òrn nturl ds cpm qümrtlé; durntnuts nfânc dnd trç ncnfl m prtr n próxm trm strucçã qu vr sgund s s fms scl d Rcf fò q su cmpnhr ncsst ncstd m frnt css; h prfnr vzs cm mã trmnu: tnbs; rsídu^pm Pàrí: n n jfundyèl á su prsnld dá csd publcst mért Já mã d slct El sus mãs á br! gul lh s Qur qu pg pssplflcçs mrqué 0 fz snhr m llnlc ml g pgns té ntã ntrnpnd Dnr quçá prtr s lh âpfcrxlqu scrptr prtnc á fml Vlntmll CB! n pçp pprçâ d cullst clr: gns prç d lh Flz cncnt cnts b nr Cpcbn rts d lvr sgrd d Dst cm st bl m nuns ss m_ h dr! ólhò Cr Mntmrtr (dètlqú n d dè Exgòtus cngcrs brv Lblnphl d srtã stk lhs ré nã é zul; mnt Lcsgn dá ppr n hdlh durs svrs s tnll Vms! D pé! sbr dus rtg 48 cntr n stud sbrhêfí pnm mr Sntu n jíprm áclnzértlms hrócs d msqutrs ss Prms tun n frnt quld fplmd d rgulmnt brs stbttúítís nscrvnd nll prns! rqu cbç crln ;Vlvu: ds nns: vd Cdl Ms nflm! póçl^sr/u lh scrptp tmps;:àntès nscds trdmnt n êpzr utr dêntc prém só fc á luz ds lc nr trmnçõs ms cndznts cm ds brçs! ssm! Tu és mnm pv c vss cnlbrs s crs s :: Vm á plltr já dp PcCtródln srò p mr dlc0t dzur á hrísm qulqur mrrr pr Jsê Clr! Qu dbs! N pllt mnts frgld hn cnfundm Ell srvlçl d dr gr t cstu r prmpt dqu trs ds qu s publcd nò Jrnl d Cmmr mp d Mnch d Ct drpréds vrã spéc Trs ds! chrmng tr vrnd cllçã mg Crrê xclm r ncntrm tnh cnscênc su grndls mrás nv mstr! El sus gnt mr m tds s sus tr cm zn cm ds E dá nd grppn Grlc l) Nã E cs smuld f Vms lhs tds s crs tmbm lrgur d lgrdur slm rspnsbld sb mãsá br! qu cm st bnl cômc Lcsgn suds m tds s us fç Nã vá st nt grtnt sbr prsúmd urgênc áráíputr _ cm Db qulds Dvríms ó Ds trs ntrr n qu cntcr ts m td s sus íurs s tvr Emprstqu mpunmnt nã s mtt mb nuns Bs tn! pdrlh qu r su cs nã nldãdè ThéFlh: Juu rrnt \Prs tr qurtrõs cmnhd pss d lh hj msm Sub ns su lh Vdr pr nng; ávssr s sgrds sspnjr ll põ n s lur chmc sj pnrlttldò cnstrur m pr lgu Nã ê Elá! EÍl qu crr â fnt! r ds süb c Lndrs; dè: LWdrfà pr/ Bru^ grs ndr ms plc ás t pssvl prnrlpsds d ntur 0qu cnfrt Vrdrmnt ms hrs: spus últms lvrs lugmlh sô pvmnt Nãò E vrd qu blls scndlzu tnt s burcm? ntrvu Lcspl ê prcsmnt nr ssmbrr! 7cllsdèBruxlls íáíblm qu v r; )crtz dè qü tnh s Um smplsvssur m mprssõs trnstlnp3 pms pssr sm ll E nl é d ds pss dus m guzs lltrds d Ttl qunt Brlm trnsfr gn Prc mntr R Jnr pr cd qurtrõs qu tm tcsj qu nu CCSfÓí 0 d éushdl suá nçã S md st àtè m lh Slvgm (lds prqu n Lrg d Mr cblllr vr Bulrè òs ndu Thé:Flhò qu ;ém;scrv d má cs brvmnt mts (>s óptc nã cs plls tnhm ll hv sr rrmssd n ms tl cprtc8ò!\;já Emprstrlhs móu ólh?4sds6ntí?? m Cn prç qú ffrc ptm ltrds Prs vrd p qul v trl/t prcur vã pprcr v tr lhs pstçs dg? á Frgt Ncthry qué lnçrá trm ns clrs d prcl chgd lá rl Nm què s trnssm lt ^~snhr DVfm ntrd d rém é P xcnsul qu qu Bu nnh prpc s ssm é snhr pprrld cllcs Qu stá sus dclvrs á nt Dnr prspctv s préds cb gnt 00S[ r Blzbu mns su m ll bl ch! publcd m 93 sr cpstrtd cs gmn lngnsurmr stá lng d cú ss ppc;:^stãá lnò E jâ vl nss tmp stá cstd Mn ThéFllh mr fcr rvrncd sbr t á fnt drctr rpt stá xplcçã ;ptl0clt: sr trrr Mstrsns msm sprt srcástc fntvdá qu nm r! E brr msd s lhs Dh sô pvmnt E fí scêptljst) (Cntnu qu crtur mnt 365 trr mqunt prdurss g nv qu! h! cnsgrd d ccht ft cullst scrvu fbllsslm lls Dr Dlrs cnçtrucçã vlhns Dus! nn 4» prn) prdgs! ds dlph Cls n su brlhnt rçã ds grçõs bnfcds blv vm cm màclès d crquls pllucl s trn/l>ulvrdmtt:::bftckrpff; su tlvz rslv tráblhò publd n Glb grn pst qu dzmu 3»ty+^^ prtd pl vnt! su prgrmm ms nã ê nthêòfl smpr f úm f^scl nnt Plmrck vntástclrs/ cds crcvlznhs f brlnhná E ss cnsgrçã nôs tds Prmpt! Ch stá tn d prtc ps ffrc s n nd pl mr s sus prmrs Brun Rgz nrchst svnc nós st Cntr Lcr nqulls su gnt F mnut! Está cprd vgm mvmntd nns s vd cnvnntsd ll Tpstpmu trr pndênc pssu ntr ps cm smpls mpsçã d tu trf mnh cr vssuqu cnsrms nãp nh culr ns d pscdrs gurr grn prs prnmbuqurt d cmmuncçã pns cm mstr d mã splmd n frnt ds nrdurnts cns chs pl cqurs n prsnnsd prtcmnt d unlc qurt mnc frms rtculçã dlgs bsrvdr puls Prmpt! Nã uvs!? Está plsl jntr d cznh lnd vtust cntd pl sn cnflgrçã nã rrdu pê d frt sgund sntnç plvrs cblstlcs rfugúv cprd tu trf! tn szn tmntl lmr Tvrs Má d prg rgrssu fnlfr d rgulmnt trnsbrd! glp s srv cm stá ch! vftl f Duqu Estrd nã pns Já Nã pr p E cnstrucçã pr trnt cn studnt péssm ln hu mnt R Jáhèrò pár tr crdr lms ncnt vês!? Está ch munmárrts hdá; á nvtrd ds sus gztrtr vnturs; pr ts ms ü mns fsclzçã ds mgnárs ms tmbm Nãp hv nrgúmn qu s3 Mu Dus! v hvr ds uls d Cllg Prt Cr c cm ufn nss rmã ms ^^wvvwvwwv^^^wwwwvww^ prjct:z cnt fmjq sntss mmdtmnt x frmul pr Prz rr prfr s lvrs dldctlf cs ruds qúmut pr 4tr s^w^^^^^«^^wn^^^s <S^«_VVVSl^ Qul vlh m snhs pr cnstrtcíâ: nunc mns cs lbrd mg ^purgd s dr r q lh srá? r u ds rs rmnqu flr n mprns d R xrczv db Nm lázr cnstrutr dnd m sus sp d qutr mèzs Chg! Vssur dt! tcs cntr s qus vnhm r rmnc mr m qu st q prtms mã câmrnã dmnt tds b ds òücgò hv ntã qu nã j/«!7 d930 V cfcçõs br trç pr prcbs qu m nunds ^ss? btds pls vrm nvlvds ThéFlh ; pusrsjngds buscss cd vz qu ll Lá v rgmss dz: trç s ll bspr msgu!: vèntòsfd nrst mr fsél mdm Nlná Lps Jà gúch JR DE CRVLH; líuf&ntr sh vstr s D nv íln _tupn lunl rá sbr cl chr cnvcnvdv ás grns tl vlt! D nv á lhs;ftsfsápàd d ár fnt! msrávs mnt Ps pnsm s_dltell r grn thtur~r trs nd n f ffrtdí dh! Hv gst pr rs gu ss cpntrt nã f ssgbéll grn ftcr E lvr tpdp ml qur su fm Hy stu sgur pr À st lr cs já gnád? crtér ntndm dr á publlcltr pdsmnt r Egrj fzr vltr á su qutçã prv str prcsnd rprs d cntr qu lcdjtínn:qds nã fr mmnmltv Sm stusgur L lgurs: Nã h lvr Hj pprtund s ffcnfd s»rjulg:» vnrçã d pv qu lh qu t f S m nã nf<t$nh Hv lg gst cs pr mnt rc pr ctãtrms cs n Dr s nã fr :> vtyl Nã ò h; ps S6 hmàv lgm s sccrr dr? lvrs ds fntrd ms ntrssnt nã m njlrssmbrd cstr pdrs flçls dps utrs cnsgrmnt rulnf Dutr! dütbr! Sccrrõm: /qu Entrtnt;ns áuthntlc qu prmr ê ds u dqulls q tmm ssm pruntmnt s çtnnestu prdd! Dntr m brv Fltlhs qu pô sr cntd cm n tnm muts dqulls qu s crgm vã h rnv cm sbr tud strá pr lgd cm sbrncr dct: mttr juz Vstnd l ds rvrm crítcs n Brsl n E nãò s msm q s Pár vssur d nfrn! vrd 6 qu m smrl sbr crts brs cnstrucçã cuj vnturss ccmmttr m Nã prjct fr lmn bcs/ tu snhr? EnE ssm s lvrs ft crt crtc qund s julsubstnc nml grgtd pr qul nss práms ntr mult gm S trnscrvm su mrd s hsts mn vd [ d nfrn nãp vês qu s> qu dè ltrár n BrBl cs pássrs Dsss thllplyts xtrcs dmrávl dgn mlhr ncntrm cs d qu ll dspunh V Trnscrv nr ntm sus pgu s sd ptss brm d! grç stás /jrufá^dpí^ã pr cmç mrt prém su dé m stucdr rvst glns scsíjz trnspuzr rgístp:0 crc g ds cnmntm d ncncrçã st ultm prn grns fluxs pnã d lguém qü mu rsun tn rs nã prmtt lhdv lgs prcçupçõs sclrcr fchd pr cqlnnt cj prcss stá hj bn rvâr pr pvd! Em brv bm fn crtc: Mlgrd séu ll strmc s ts smbr qu n snh publc sbr vlr d br vr «nd s qu s scbrrm s m tds trã ptólâlín mlguns fzm trnscrpçbs cntc é cnsr lnxfrmdávl rtldçs mpsns lõs ns hvíms t prt n Chl mrcd cs bcr á vssurà/rqu nã nr muts qu grn vzs nã rvl qu tóprunhvs dss nss mg q brngm ptrnmnt cmprhn nd! 03 mlhrs trchs vzs vng 03 sus próprs n; Quã èm prfunds nturs slbrm d cntáms píánd qu fcrm ntr sucsss lvr ns sucsss sucdd ds u mnts çm prturbm lmtd h ms nél qdé sóu: ssgu qu nã dspnsm 00 ts trh Pétcò smprds ntllgnc hn qund cntmpl Cn crítcs ss dètrmnu sqlhr rt qu vãs rpusrfnl é mr fcld s dz dr l qu ssídu ltr s sr qus nvsívl plntnh su pd chm pr nò fn pr qu lvr nã mchád vu t prst lvuvrápgt ntr s ms l Vu tè mttr n trr n l Ntcrscópc d é prftmnt vávl Já pr judlcr pbr utr qu tm dnd grn trblh lndlns qu cnhc q trn fnàr/pm rz trblh ns prfunzs ds ms vz tms publcd vld d crdtr n cr tllgnc qu ll rprsnt Prmptl: m stás tu dlvsmttss s mystrs d Grn cns n s ds plmrs n mr tr d julgmnt s cnhcmnts qu s fzm prjcts qu s dptm su d brblt nscd pl ft pqun Hns f l dlãà:mduts! urr Rfrnds utr slvr> prcss pr md mç qu á tr fnc Em Ms hl s ds pdçs s prgrmm trrn t È rcr nll sclh vrss h tmps scrptr crvl ; tud lr tm qunt Embr sj trrn pu mlttlu st juíz: ;_/ vd m CJunt smm frdpls srvs sntu ; ms rnt nthussr trnsfrmm sfrçs N mpssbld fzr cm qu vnc s grurs d sutíqunt sr ç dc mystr n vgtçã c strt nd é mpssívl F F é pbt qunt vgíl d lbrçã ds ágs E; gr sã qu m fbcm vz qu cmçu nd ns télgré^y smpr studs spcs p sstncl Um spctcul curs ntrssnt brt s xpn m su suprfíc cmnt cs prdd V vd mfm dé Pôs fzr tud té á fnl pcults nss publ nfrnhrs ns rts srt s dís msm é y s lhs prm nmr én ns plnícs ns vàlls ns crdlhrs r st scçã su utr r puc :: : Pr çü d lvr! Fr ll câsòhb qu? qull ps prquê Dutr pr q é! qúè ds css ms smpls br lgpáv; ;K lttus xtnss submrss; ns rls ds hmsphrls crr lj pquns stu s fz rchtctur cm fl n sps gênr cs mlhr? d m cntrud r vrs tps jvvj: crl prm fjlébd prmr lçã snptêncs: dvns tsóccrrcmps vgtçã; Tud é studr cm c Vrdur qu rc ns clérs ds vulcõs cx E qu rstv prssãt) ps n grl m ns ds fts lhurs s<5 pr nã nh é m grl ls flutur í pst á mrgm rnh cs t t0rpz su xtrrdnár blçr trnqulmnt trnndrs fgnd Pmpés submr Ms ss tl/ ptsfdll f pz só fz lvrs q ds cprch pn s v vvr prr hbt ds sus p pr cr lgr vlh rtnsds vfs scul lllusã gnd cds nfss; ns scnth!:f^lzmpntè qú h vns n pbrtánò cmprndb cm rcurss mntárs B snd ssm rchltct nã ná fz lvr cm pss bsò pb lstrs ms dmngurs dputf m nã spr vnt lls qu s nuvns ns nvr n còr prft qundsplhds lutmnt Ps nédts: runu m stnd pur tl studds v sr substtuídpl $ híts cmpnhrs d pvprjcts Syám: slvm qunt ònstru vl prflçndòrs Dntr s trblhs qu ff pnsds du cvds nflzmns tr flm puc mprt Sãp s sngüín c lngqu Mrt prr p s us drmm ábyçm fft ll já prnr ãst vssrdt!: ctr; prjct nãò lh v sr blhs rns lgs cnhcds sb nmnçã gurrr ns mmds^srcs: plnt lrgmnt rcms ná ccltçá d dvulgds já á prcçã publc smpr ds ltrs t nã srgç Já «crdtv hvr chgd vssur vs xcutm s qu s dd sj ll rtnr dr H mprns lvr prá tr lrg mstr pl vrd smpr rsplnc plpt pr d grn fgur hj pvlhã pr fzm s qu s cnstrm sã òs dbrs u nll lh;<mntd já vrá trm mòus ds Emfm sts plnts quátcs qu prsntm Crdr Nsts mdtçõs nsts sm dstrbuçã cnhc mp publc grtut qu rchltct própr nbrg sttu stn qu crts cnstrutrs rscm dvrss clrçõs: ás vrmlhs;mr cs cudms uvr s vzs clstcs utr Entrgu stud utr pr sss prducçõs fl brçr m>m^m»^mm^mmmm^mmm^ d fund jrdm nbr E prsss pr mstrr s pá qu cnstr tlvz pnsr s pr Dás s mgs qu s nã l> vrs zus prds Ns pquns qu ns chgm s uvds ns clrs brs u própr rchltct cu Qu crgst ^gglí é nss nsnh s: db! Fuln cm mprtm cmprr ms dá mrs sã tmnh rdutd ss trstnhs nts d prmvr supps tròs su cnfnç Ft st crtz ná ncluu 0 su lvr s tmbm muts qu s6 cns tm dmnsõs mrs: s Ul tã lás ultmmnt Tflés qu s csm DELCS jíékdkü cncurss d cnfrmd qus ds d Culcrps n tmbm s spcfcçõs u tlântc Sr Pnst pl xprênc Frré qurm pr julgrm vs trtt?! rls prc vrss nd dò qu tm pu grç qu«cystccr d cncrrênc ntr trs bllcd ns rvsts jrns tlvz ml mprgd dnhr gss trduzu s rs lnss m nds sn rctc BBWW\tltn Fuçus trblh mmnss Lmnds n n nrs pr ntrméd sélcçí 6 qu s Spèndc pr cqulsld culr d qutr u cnc cnstrutrs d n trctc Durvll qu mbrç qutrl ss nã dl çã d lvr tlscp grn ns dnd rfrnc fls rgrs; d cntrr ds rm E s ts fllnts qu frmm v mrch ds nvs qu ptcmnt! é bsrvtórs sbr qul fz ncdr Dnt clzçã q prjctu cs prdd clss rsptávl ntt ds d Urvll cnfrm s lê m Lmhut clrã ds strlls sujtnd prcl Nã srá ms chmrms E ssm pnsnd nl m pnsm dctór qu ntr mr srgç ncntrs ns pr ls ptss á dsscçã dluz l ttnçã d gntl ltr pr pr lvr prcnthsls nã nhb r t cntrs d tlântc Mrcs gnd ss mnrl un pqun (tccntr H crítcs s nl cnts sb m qu qu p ttngr cmprmnt dc fllntc qulqur prr fsclzçã tã sprzd drdc rpnt uvu tntm m ámsqulnhár utr 500 mtrs s qus Clmb chmv mld rythm nduls ^r ^StmÈ_\y ^^í _v ml cnslhd Um xmpl spncrrr pr pls más n só jrnl dtm m uprds fluctunt» qu nd xs rnç mlncl hymn d grn nt sprtncs trblh: tm ns msms prgns h prt dc 450 Td mystr d trnsfrmçã Crt un pbr publcu pt REMÉD FRMULD D? PEDR D CUMH studnd flr vrs!; lvr vrss qu vnd s nns btânc VEGETL lglgc ct grn nr spécs DLGRM nrss mgs cnhcds flgentts GERES: VMMJ FRETS fc C R prtculrs s d lt mr vvm m Cstv dzr: Fuln rsrvl prfundds cnsrávs: Udté st llvrnh vtfl Turhnttm 75 mtrs (230) pr vcê Dtmés s TELHS WULSTS PUL BECKER fbrm msss ns prmgs rcbm d b 200 s s ^w^^^«l^/s v^/w^/www^/wv^_^^^^^^^s^^^^^^^^^^^/v^v#^^^^^^^ funds cds m S Jsé ds Cmps sã s mlhrs d mrbysms m ntávl prt vnt lvr pgvm E culrd sn luz: d Nã tmm s sus rvs Durbld prfçã tmbém dgn cntc Tm crp bll prém qu prtrchdcsmun prçs cmmds Exprmntm curnd vnl ds ts mnçã qu cm E cr d sg 844 cbr Mf Vrmlh k prr flnts btv st rspst: ; Jsus qu mç f Unlcà pstárs: h! mu mg cm é vst sbr suprfíc 320 ftmr prt d mm! Vj lsvzs á jnll gntl m vr ffrtrm su mtrs cm s sus flmnts ncrnds rubrs ms qu lguns nvgdrs lvr! Nmrnd un prm su m Ms nã cct ssm; qu têm gulmnt ncntrd várs Qu tm cr gmll ^^M^C^V^^V^^S^^ N^VWl/VWWWWWWV pnts d grn cns lgs r dctór Dsd dn m u nscu E pbr utr d lvr tv sãás vzs cprchss; h spécs qu Ncnl üé lplls jrls ft tdás cpí_j;_ c v y Tm crp bl dr grç nd pr s pm vgt slr;utrs; lgs n sô scçã t hrs tr qu cnvrgm ò lháí jjáb cr sg cm lnçr su sslgntur n cm Dlcssr snus Phyl snh ds Jsu! qu mç fl> mns d Pr r fc prsm; dtffrènlphr Hrd scm 50 mtrs crdl ffrclmnt Qu t cntcu? hqurjeurk! Eurèk! xclmu Fz crts pr mm! thnn rprsnt stud ft p t d qu é bsrvd n nv: Prttrs ne pr qu ss utr dptu Muts vvmlmnrs pls rchlfcsgn cm su frt vz ru Lcsgn s r snvlvmnt trblh tcts ml puc mmd vn vns utrs s FStrcrts prc Pr st nflzmnt kllrs7 rrncstmc lh vbrytn qu tnts sgsts hbtm lvr Tscn su r d td prnt qu pss nw ^^tm mm^ w_mmmm m qu pucs sã s láls vlsusqu nd ms dmrávl s nbnlh crrtr ns prncíps dr! rspnu gmnd ò dè ~ pnn mgs cnhcds? E ll n s cnhc ^fchd mdrn qu tm lh tcm ; ns thrmls dstrbuíd (jãpí su multlfrm crrr rtstc sld Dnr hv nã Prqu Níl chr su sgrç prftmnt cm águs thrms qu vã lém 40< Eurlt! Dnr cct! Cm! Uss lh bm publcms ft pr m crp bl pl mprns f cnstruíd grg nã N ds ultms Mut justmnt rclv qu Hubr Jlngçlpt nps f ncmdds E cr d ságtím chrncs E drctr d thtr Pnt vdr gr? trnr lh dvr cm nd pr ms ttrhcntcs ms ntrsprprtár mç nscu f prjuíz st julgu grhd nss ssm H lguns mzs scçãòvdzmps_nã BúrEssn br trlphlmnt ctuçã pl publc ts lgrs dssrtçõs lr cslâ prá cv ssm nã snt substltul pr utr s sbr q m tlgrmn rptnd l vd ccnt Más st crímnàr ms s culnt á crtc vd lvr é cnsd su LEPLD _pls hbtnts E ílru S prprtárs s s vlçrcr ntc: mstrs nã cnsttu bstácul pr tyl mstr brs crb qu nã fr sprr ds csts d Escnss clnd ss ns sbrss puc ms brs Nãp h duvd m íá l~ Dnr cct! Est nldr t d slând prstm grn Lg nt mnh crrr rtístc mut mplcávl uxl Dm ns plntçõs s cmpízcs s lgs rprsntrms ds vrás cm m smpnh mu d tmp dlclms á st cusr ms s prprtárs ccmstívs srvéó prünjárs s j D MRL scçã LEPLD cudnd ms mlu ds m rspnsávs píámttl fts; Cmlls! Dnr ncrnrá mvlhsmnt pnzs tnr) cns qus cljcs prn stá lh? Pr css cnstrucçã MS t sbrtud p flt csthshõ p Durvl dmrávl ps psíll7 n NnfUgr í prm tmbm su trt stmp grnd curm Nd Nã ppr ds sbm qu rprsnt vd Lg n cmç nn: nc s Snts nv rl fm Escssl bs fbárhó víttpãíá às prs ctlv vv snhr d scul pssd S c Nng tm lhs d ts nsss trblh q pr n mré bx cmró Fucus cs l ds Brgnçs ryh rá plstrs còhtátnòs s lnárs nhrs: fc suspns ns vr lh qu bm á ll fz s rms cmbt fct uthntlcò mqúp tm s ch qu ns lhs brtnncs sus pssds glrs shnd d rlnd lrctnb cncmnd scvm cãs d rsnl B rms trts junts rcbr vst junt ft mmns ml ds Mrnh pr Stmbul Turqu pr trr: s nglzs lpíè pccíusã d vst d r d Pttbls E pbr nss grn Dnr (ssctd dc mms pés lnrv Hsrm rphyr s chnzs têm p pnh Prss pr Crr d M cm Prtm l stã Pltbs lh cntmpl cm trrr qulprtugl? «P prllttçã Vndqué Est nm) Ltf Hnm sps s mplcávl» psmdsmllt trdr; ls pés qu CÒmíc; nv hstórc qu fns prmrs gstm mmns d crn dvrcd d Mustphá Kml ds trtrugs Mrgt; vmpr; lísnh n trlturmn Crnclc! tu s mrs n sécul XV grns cnsdrs h! Esmgu! cnprsnt d Turqu vltu d«;í>tçíulprps; Xljsrvfy}; ngnu f cnstruíd m 750 fm d vnd st cd dps lng qullés cjltnwyc Curt spr n lpndr d fss Pttbls àl trnsprtr íprncz Mr d gênr ltncnqu lstm! usênc n strngr mntçã (rdurn vnnj áúépss D un trm stçã Chg Prtugl á JHèspnh pr cns ftqtçnws rsdr n cs Vltu su s l))?_ fljctuntct slãõd sus lísycrí D mst crr rt sgund clss tm m cr ps Gfrmds pls rc nv plnts^ quátcs qu rcbu stcs cm sc ndvídu lt bm vcs lh m pó jqu bn«l trztírs mã dçst prnàpôsá^su mrd vst qz Crlt Jqun s crsccm_ Hsníédstrnqpl s; td pssd Su rst d mnch brnc t!cs]àõs nlvá gs d mzns»6 ntrrg DE gr? pzs t cclnt urpu URVES 56 TEL 4<34 nt dgnd; sus lhs zus snrschgm tçr súpêrfb Uc D Jã ms tr r Prj pzr vvr vd hctr VsãÜ sbr nlr Nã pr rprsntr prcm rrmr dçur frtáds plsít cn tugl cm ltul D Jã ntr d lr nrns utrs P Duvl cm lh sô ts hmns s css í xclusvmnt V Ds ntã st brc vu rclusã snjpr qus ítf Hnlm dcu st nvr cmpsts dc Pjpl u Pn smpr su brd fgurs Qu tl vlh? drm rsultr prd! Dnr! c spctbl n crd Tds s smns vcrddêã fr frtundmnt Lcsgn N rrnc ffusã frmndjymcnnr mr vult d rlz urpó pr qurtrã d cd n d (nãznjuj tpt Tjs s vnüuts llustrs rn Lcsgn brç phn sb slvr s stuçõs mbráqu fluc(íhtc» n st nsttuçã d Cr ntrcdq Mls/ulréntr^ qü m Prtugl nll mbrcuvt pjrt rcémchgd D css: sgur pnr pl brcrrccrn Tr nhnyn n^: ;x ^ scnt Vrmlh (smlhnt 6 crrgáw T tpx^utt» ms rpnt st slt grt t ç s ncmnh pr sd ns lcds«0 ftms nnh án J séndò; qu;; EdrdV d Cruz Vrmlh ds pzs chrs drính sgud ds ms «mnt cmpnhtrcô vbrnt tã sculrmnt nusd ns Tngtrr Tó ultm sbrn tãs) n dspunh d su tm bnquts dc nups strngr qu nll vju rs ds chnzs trrr: ^ Çscmtsdlf pr pp csnd rups pr s pbrs vs rnts qu muts ttrb p Mu lh Trnqullllst cnslh ás csã d su vst D Cr snhds d srt lg dzf nã sr msu qu á ls m 903 Qund s prcs ; Tônc Emulsã <> Sctt > lstr ds brs 8 prprtárs r J Crr zrd ; (rchtct^ ònstfugtr) ; CRÍTCS CR TCDS t ~~~V Ê_W_Wãj$Ê> _j_\l G f STMM BRflCHTÊS CQUÊLÜCE \rhh? \ mm \ s Snhrs Cnstrutrs Prprtrs Css LH D TGRE lv tnll CRVlGât RU SENDR 4 té mrrr C3t EUZEB 524: Tl Murs m cmnt rmd nv rl ds Brgnçs sps dvrcd Mustphá Kml N fjl^^^^^^^^^ Cmpnh Brs Pfõduçts nt Cmnt rddr j TUBS EBERSv CXS > tuà: TDS S PRDUCTS D RM SEMPRE EM STCK 22S5j^^^Q5Hí^tr!^S3vZí WWywWlMMrMMWMMWM n ffb^^mmwbhmbtj^^ sssteí m

19 y ; ; í CKRE D MÀNL Dmng 3 d gst d 930 Pt! mm / HME SWEET HME lll UM ESTNTE pdd gntl ltr dms hj st lnd stnt cuj crtn srá crtn u sd pnd mv srvr tmbm pr gurdr n rcnt d tudr su llngrl mnh mg j$m tf DENNK Curs fl rts kmm RTE DE EMBELLEZR LR Drcçã Mbl Lcrb Ltlz Mtts Crvgn» n mls d RTSN PRTQUE DE PRS Trblhs cm cmn mlrs mtl pyp crvurn nclqu flrs tc Pntr l nqnnrl cbm rcb nvds RS Prçs módcs BERT 3 hrs m DNTEEXPSÇÃ PERMNENTE Run lu t!!fr(!: Gl sb Hn prsm;:!» ( 2l lttmhhmnmm munmntumnt clm f n fuu^pg?ç MSS LGRM Nã sb dc mg qunt m mcnu su crtnh c qunt c grn mnh gr tdã F tã gnrs tã rr su gst sffrmnt lh mprt tã puc nst mund E bm vrd tud qunt dvnhu c s sus plvrs fízrmm bm Escrvm smpr qu quzr qu nunc h sr mprtun BRNCHE qu stu á spr d prmttd vst; vu tlphnr pr nr nvd Juz juz blhnh; nã fç ms qu fz Cntr sr ms ll ms tlvz lh crrt nvs brrcmnts; sncrd nm smpr é cmprchndd Mr grn sud ELSY brgd pls lnds css qu m dz; nã mrç tntl dupl trçã qu f vctm dálh drt vngnç; ms pr qulls qu tã ml grm cntr vcê pns qu mr vngnç srá su sprz Nm ll é dgn d su mrnm ll dc su mz s Q mntu ngnu yz ngnrá mntrá utr vz Cllqu ms lt su flcíd VDR Rcb tnts crts qu nm smpr pss rspnr tds n msm dmng scu cut é mut nvrsml spç tmp r curt ms pr qu s ds hrs nã sc rcnhcssm nã ch? prvt dé qu nã stá má rfç su trblh VLET Vnh grcr m DLRES Nl julgu ml g td b Su ffctus ntrss qu su slnc mg mnh; ms m tm cptvd Prd nã scrvír stv cm suds ds crts drctmnt tmp c scss zus Crgm! Crgm! E vnh vrm ssm qu pur dur bm dur strd ms ELY Em nà s v prr cn m d qu mund m qu cstrll s scn! l ds lg sr lhs s pgu d m cmnh Tlvz qu ds sus vus su nm pr flrm Ms gm qurd; ms crçã é nã gst níystrs pr st nã ms fl h cnsrvlu ttnd Tlphncm lg qu pss smpr sud nã mrr MNLT Bcmvnd sj nv sldd Ms sb qu é prcs tr mut crgm pr trlhr cmnh qu sclhu? Gst mut d su trblh qu srá publcd n mnh pgn pprtunmnt FLR DE LZ Nã tm qu grcr mgunh; sympths mut cm vcê crçã sj flcd mbs» Sus vrss grdrmm mut; prqu nã qur qu s publqu? NEC Clm nã pô xr clhr q tã gntlmnt s prsnt Tr mut przr m lr s sus trblhs; qur nvrm nr d Jrnl ds Crnçs? T Ll s já grc fc spr d cllbrçã prmttd NENT Prqu stá tã sn md mnh blhnh? Nd pss pr vucèí Já lh scrv drctmnt CRLS NDíE Nü v nunc prr sprnç mu mg Q ns spr mrr Nl tm qu grcr; stu qu pr srvr tds qulls qu mm rcrrm Ml vzs grt pl frt gntl BETRZ Rspnd drctmnt cm pdu; rcbu? MLTN V M slncrld tlvz pr snr tã rr grdm smpr Envm qund stvr cm mns prguç s utrs trblhs; ssm cm s utrs qu nl tv nd tmp pur lr cm dvd ttnçã frms cnfssã rl; st bm? RN Su crt chgu â ultm hr qus n mmnt fchr ncml Pç ps dsculprm s nl du hj mnh puc nlsd pnã sbr s sus ds trblhs qu fr n próxm smn Prqu scnus? Nl qur pprcrm tl cm é? Dsj mult qu ns ntndms bm H stns qu s prcm VY Nü 6 pr rgulh u scnfnç qu nã lh fl m mm dc mg E qu cnhç t bm nutld ds plvrs! N ntnt su crlnh m é prcs r fz bm Pr tud brgd! JUDY Cm vê blhnh s nsss pnsmnts s ncntrrm Espr gr przr su vst SNDR Tnt mlhr s stá lgr mg» Bm vê qu hv julgd ml Ní sj ssm t snsívl scnfd; sfrs mut qu G pr sfrs nultllmnt nfrmrm ml sbr ru m qu mr mus pl qu dz tlvz sj n su Nâ tv tmp lr nd su cnt; n próxm smn unvrsstrls sbr ll sm? Tnh mut cs dzrlh mgunh Bm s qu nd pss; n nunc! Prqu nã m vm vr? mtnt puc crnh fz smpr bm qund s st sffrnd! SLTÁR Mult grt p crt gntl pl mávl ffrclmnt dvnhu; su u Qur nvrm su trnblh pr Crr? G TÚL s qu rcrrm 4 /Clm Jms m mprtunm S m fr pssívl cccr cm mult przr su pdd; ms cm sb nã dpn só d mm Ds ds snts nvds prfr Prlud PETTE ME Prdm hvl trnsprtd pnr qu sm su utrlsçã; ms spr qu nã s drá ml Trá Hndu muts utrs surprss; vj s dvnh mnh crgm cm vcô dz nã tm mult vlr; ê ft n qu stu cm mut crnh á su csprdffrnç cnsç pl vd! Pr prvr grn mz qu tã gnrsmnt m ffércu nv lng curt c dgm qul é lst qu sj RRESLUT Ms vz brgd flr tã mávs plvrs Tlvz m fns st nun s vvr tnt tmp ndn (6 mu prmr lvr NDYR Vnh ugrcr ncntdr blhnh su vst qu m u grn przr E prcs vltr pss pr prvr qu nã lvu mult má mprssã d su grn ttlg VER CRUZ Drmtór 000$ Sl jntr :3 Td gnur mvs mrns pls mnrs prçs Evt cnfusõs E cs prtuguz Fbrc: RU SENDR EUZEB W PlfíRM CtnHT Tsss Rbls V^flllJí) Tsss Nrvss lu BrnchtsCquluch FGURNS LVÍK MUR 4T R H UVD» J» scnt s rvnvlòrs : Scçã l ntcd) S mlr : MUM KNTES CRT Á MSS LUSTN VETT RBER Frnnd Prtugl! E cm sss rrssms przrs ésplrtus qu bç mpuls d mu crçã scrvnd hj pr vcê! Prdm s lh sm qurr ss trtmnt vcê lmbrnds qu é brslr q lh scrv n Brsl sô s trt ssm ás çráturns qu nós sã qurds qu sbm cnqustr nss cnínc nss dmrçã Cntnur ps trtl ssm cm ss dc ntmd d mgs mult mbr nã ns cnhçms nd prqu u tnh cnfnç sgur qus nd ns vstrms mnh sympth pl su nm pns ps qu nm v nd su rtrt h s trnsfrmr m ffct sncr Eu dss qu nã v nd su rtrt prtnt nã s s vcê 6 bnt d fct u s f lt cm tnts utrs smplsmnt pr qustã srt u pltc Dzm s tlgrmms qu vcõ é lnd; qu é cult gntllsslm; prém s tlgrmms vnds su pátr nã prm dzr utr cs 6 clr Ms u crdt n su bllz n su ntllgnc cr qu tnt u cm qunts sprnm nã sc slludm Cr ss prqu vlh pz qu prmu smpr m sr ntr s prmrs cm tds s cmptçôs ffrmçs munds nã prmttr qu vss rprsntr frmsur plástc d mulhr prtuguz q nã pssuíss s mérts pr tmnh hnr Dv ps vcê Mss Prtugl sr lídm mlmxtrz d bllz fmnn su pátr ssm tr ns fcs mrns s rflxs ss sl qu s sus pts cntm sl qu mdurc vnhs dur s trgns ndulnts; v tr ns lábs purs qull rubr clrçã ds c sá cm lm su rç tnd smpr cntg vbrnd dcmnt m su bc c trnurá d su crçã smpr rflctd n luz d su lhr n mlgulc sus gsts Eu pns qu vcê v sr ssm lmnt lnd; prên; bm m pss ngnr n mgnçã su fgur vst qu ms lnd tln su cncrrnt n prv unvrsl é luru cm ms üthntlc nglzr lur! Em td cs su typ nã mprt s qu vcê é bnt msm qu f lt pr su gnt pr cnqustr phmr glr sr ms bll 90 qu m lv scrvrlh sts lnhs smpls nã é mu nthussm pl su bllz prqunt tds s utrs msss sã gulmnt dgns luvrs pls xcpcns dts plástcs qu pss msm nã su prtdár sss prvs frmsur prqu cnsr bllz nss gênr mut rltv qus mpssívl sr dscrnd cnsr prlgssslms s cnsqüêncs mrs sss crtmns fmntdrs vlds ncvs sllusês mrgs mu nthussm pr vcê é rund d fct sr prmr rprsntnt d bllz lus ffclmnt nvd Trr Snt Cruz! Prtugl jã ns hv mndd td srt mbxtrzs s s cnsrts llustrs ds dplmts té fts ds sus xprssõs rt sbdr Nsts últms nns ntã sss mbxtrzs têm cnsgud cnqustr td dmrçã ds brslrs cmçnd m rápd nuncd pr s x snhr Durt Lt unlc mblxtrz qu ctulmnt mrc muscul su ttul qu n R mtv rgulh ntrncd dmrçã qunts cnhcm Dps tvms Clld rtlr rjs pptlss sus cblls vm sr ngrs cm plgm ds mlrs gã ruxnl prtuguz Vcê v sr lt frt n Êdurd Lp cultlvdr dmrvl trn prmvr sd mcd ds cchps grcss qu tnt sbm vstr prsnd m tls sbrbs; plttrscs vstuárs rglns Eml Suz Cst xprssã clr d mllctuld vrlgáds crs trdcns lquzs cm xbr cm lgnc Pqun u Pnnd Cstr mus mrn trrl su grçã; Frtu d ms rquntd lux lnd qu s fz pts pr Ns sus lhs mulhr qu dr á pátr ms rmã flz nd s nã squcu sr Vrgín Vctrn lv crnç v hvr qull ngrr qull dçur ds nts dvn rtst d plc qu ps Gurr; mél Ry Clç sm stríls qu prvcm s su ml lms pr mprstr â gmds dlnts ds gutrrs n rt qu tnt nnbrc dgnlfc nsprm s cntrs pxnds d fd Nós tvms ps tds sss Vcê v sr lgr mr ms utrs nd mbxtrzs sr^vhmsr tm Èl T l # tphbíp l yf ftp d Prtugl qu ns vrm trzr ncnts pr sprt sprtnd cm nôs nthussm: sncrs lvnd dqu prm cm s lurs clhds t> rmlnscncs d nss crnh d nss frtrnd! Fltvns nd ám mbxtrz d bllz su gént prcuru prnchr ss lcun b ns mnd vcê cm s crncs què nturz pátr lh frncrm Mss Prtugl vcê pr nôs brslrs v sr puc ms d qu rprsntnt pz qu ccltu ô rpt pr dr cncrrnt tltul Mss Unvrs prqu ss sr mç bnt nã tm mut mprtânc prqu ê cls qu pr qu h m bundnc Vcê srft puc ms qu Mss prqu srft unn qu ns drá cá stu u n msm língu qu nós flms; pórçu ns trrá n su srrs n su vz lg cs qu é tmbm nss prqu s nsss vôs ns lgrm nsss mãs ns trnsmlttlrnm; prqu sbrá rzr cmnsc s msms rçõs qu ns nsnrm qund pqunns prqu srá unc rmã Mss Brsl m lnd d nss trr! Tds s utrs mss» qu fl Bllz lgu ns nv pr slbrmnt d nss lhr rcbrã nôs hmngns ts hnrds: vcê crt rcbrá lém dss nss crnh rmãs! E cm vcê rá fcr cntnt Mss Prtugl qund psr chã d mnh trr sntr nll msm chã dè su trr qund su crçã subr qu tds s crçõs brslrs sã gulznhs su vst qu Dus s mldu n msm fôrm cm msm msm fôrm cm msm mss! E pr tud ss pl lgr qu v sntr pl lgr qu ns v trzr qu u prvmnt sud Frnnd) Prtugl! R fl 055 E rr ) STHM RUQUDÃ PSHn DMnrs ft c» > UfUvfcS BB R C /ME ^^^N^^^^^W^^^^WM^W^V^^^^^^^^^^^^^^WW^^^^mmm^m^ ;5c mr ms lnd srtmnt d Brsl m Rnrds rgntés Blus Kmschtk Sbr Bgs Cnz Mrths Grn Vrd m Gurnçõs Plltrl Sbér Ru d uvdr 55 ndr EÍv Tl 470 CCETMSE REFRMS MCHNS ESPECES PR LMPEZ DE ^«^VVV^M^VVV^VVVV^VVS^tfV^MVV/^^t^/V^^^^^^^^^VV^^^^MVVSV^ j&^ v íí ^tjt% / M n2h mwèèè / W^ Ml JV ^ W \X \_\\_\_ f JrSfj^lfffflíTJ (558) PELLES (4699) Um grn vntgm pr lvgm cnsrvçã ds rups fns Cm us Lux s rubs nã prcsm sr sfrgds Lnçr cm bc cm gu qunt quntd suffcnt Lux pr prduzr sp bundnt Rmxr gu té qu s scms s dsslvm ntã crscntr gu fr pr qu sluçã fqu pns tpd Esprmr cm cudd s rups ntr s ds (ms nunc sfrgnd) Pssr m gu lmp mrn lvgm stá cncluíd X 09 t pur é qu nâ p prjudcr tcd ms frágl Lux é gnt ms pur té hj cnhcd pr lvgm rups; fz rpdmnt su trblh lmpz vlv s tcds su br lh prmtv BZ WLSNSNStC?l V R BRNC 37 R DE JNER Mm SJURMÂSLEVER TX PSTL27^5 SÀ PUX) mbjmw uluu WLTER C2 HU SÂ PEDR 79 R DE JNER &n> (3889 > r^ % M Hr tylrrrq uy Ém»! mmn {J mtíyr; «««««««Sbr lhr Tud n vd tnt ns grns css cm ns pquns pn d md pcl qul ncrms s fcts gu sc sccèdèm Jí ««ts fcts é prcs sbr ncrls çm b dz bm hr srnd ptmsm Nm smpr é fcll ps sã mults lng d strd ds xurprz» sgrdávs qu surgm dsncruzlhds Nm smpr é fcll ncrr vd srrnd; ms cm s lcnç («d qunt pn pns dc nás msm st hrísm tnhm s cnsgu cm u puc dc phlsph srnd sbrtud rgulh! Pr st éprcs nts tud cultvr m nós dspslçã sprt lgr srn ps srnd lgr sã grns frçs pr vncr n mund sctss bs u más qu r«surgnd têm pns vlr qu nós lhs mprstms P sã lã pucs m vrd s css c s fcts qu ns pm rlmnt mrcr lg vlr Encrr vd srrnd pzr d su mrgur é «nc ml vcncl E n pd é prcs vncr pr nã sr vncdj mnr pl qul ns cduzms ns hrs crués (llfflcls ;í dlrss rvl nss vrdr crctn vlr quld d nss crgm scrvu lg r mund é prgs snt Surg cd pss úm nmg m cd curv ncntrs prg Prgs más nmgs surprss cpçõs drs nsults tqus trçõs c mlds tud st é prcs sbr clhr pé; sm qux csm cvrd sçm rclmr smptlls qu smpr flhm n hr sm mplrr pd qu é urn ds pcrs frms d hlhçã íbr lhr s crclttrts s fcts cm lls mrcm sr lhds é unc m vncr rudc btlh d qfql sms n mund s nvlntrs sldds E dc cbç rgud s lhs l psts mnós msm sbms lhr mund c hnld c?» «m ltv srn ndulgnc cm rsnh phlsph mbr srrs ccult muts lgrms Jtlh 880 t_ ml H^láltl Clud D MNH ESTNTE Rcmçr ê pns mudr vlhs sffrmnts pr nvs drs; mr prv CLUD crgm qu mulhr pô dr é mr gnr s xst Justç msrcórd; n mtnt t SSUMPTS QUE NTERESSM ^ftjt;::; ltujhlwf Nã pms xr chmr n ttnçã pr s chpés d REL MD prqu lls dã prt td Prsns ás nsss lgnts Cnfccnds cm s nvs tcds sã d rgnld qu ncntm s prçs bxs sã utr grn trctv R URUGUYN 80 (0082) nh cnfnç prqu smpr fu sncr Khym Sê qu tu és nd ms Blrõ Nus css qu t rm pprctcls tns dc chr rprnd gu rrst prqu nssts m mr dr tmbm ê scrmnt slnc é ós vzs mr prv dc mr N bm ssm cm n ml mr é grn mdfcd^ d vd NNNCENC Escut cs mãznh st mr qu é f Já prgunt «mnnh Ms cl zngu té nd ps bm prss Fcr dp nv pé r h tns mu flhnh qu vst n mmnt E qu é mr E qurdnh gu lv csmnt Ms ntã scut gr Vm sgrd m tu uvd: Chmsm mr td hr Yu sr ntã tu mrd t : QS CURS TRT MENT BELLEZ VS Mm Rchl dplmd c drctr dtm mprtnt Escl dc nsn n Estrngr trtmnt bllz v brvmnt brr crs mlr pr trtmn dc BELLEZ Prmr c unc n gênr n R Jnr TRTMENT d RST CRP pls mcthds ms prt cds cm s pprlbs ms mrns scutfcs TRTMENT ds rugs pls rs ULTRVLETS c vbr çã lctrc mscrs dc Lm ídctv Prfn TRTMENT spcl d pscç pr cnngrcr pr vtr bundânc dc crdur SECÇÃ ESPECL nsn pr trtmnt mncur Tds sts curss prprm s lns gnhr vd m qulqur scndlhs cncdd dplm n fnl prt dn P curs CNSELHS pr snhrs qu sjm trtr psslmnt d su bllz srá ft grcsmnt Pçm s já sclrcmnts á Ru Snt mr 5 Tlp 5383 Ds 0 ás 2; ds 4 té 7 cctms lns nsn nt : pr CNSELHS PRÁTCS sclh üm cs 6 cs mult mprtnt Um hbtgã sd grdávl é ds prncps cndlçs su bémstr Nã s v squcr qu s sts qü hbtms xrcm sbr sü nflunc cnsrvl r qu rsprmsv sr pur sc tmprd S fss pssv víms vvr smpr n ctnp Ms j qu ê prcs vvr n cd v s sclhr prfrnc s rus lrgs bm rjds tnt qunt pssívl css lts n àr é ms pur qurt drmr nã v sr cupd durnt d nm rnd m flrs Td mnçã vc r Msm durnt s rgrs d nvrn s jnlls ds drmtórs prncplmnt ndc drmm dus u ms psss prcsm prmncr lrgmnt brts s pçs ncrds cnsrvms ms lmps vtm mut pr Ns prs pntur éprfrívl ppl pr sr ms hygnc côr qu cfr s pçs v hrmnlzrs cm cr ds mvs Em nôs cm m trn nõs v hvr mr hrmn pssvl DUQUEZ MD PRENDE! DE PRM f_ r + Pr qu s sus ffts nã sjm psds unc ml é cmprr s lnds tcds phntss qu Cs sdr stá vnnd prçs vrdr surprz U008) S LNDS TÜPS Vstds pr nt Pr sçctdulps d Muncpl p s fsts st ncntdr ssn crc qu têm hj s mnhsgnts mgulnhs sts ds vstds qu prmr ssmélhs grç á bllz prmr ssmlhs grn lyr qu prvd s huvss nftd cm pnc ngr B m stm bçnc un çn cnt vcllud prt é s pll cr d nt trmnnd s qus cud sgund é td prt nt íll stm; s côls smbr» fzm v«rlqr nt 4 lz lâmpds bllz d mulhr ; TSNNB pímbbílwíl /V«^WS^W^WVWWSW«Rltm vlhs chrncs qu s dms ntnh rm guss pr plcursm pr vd N gísm mávl ntrssvms mu srmnt pr tds s frlvllds d vd Snhvm; brdvm; lm ntrmnvs rmncs cnsgrvm lngs hrs fs sus ntrmnávs tltts c rcbr vsts; é st prncpl cupçã J5 fzm prprr ntã lcss mrénds s dms ntnh ssm cm s dms hj sbm qu hnd 6 prvrs nvjs ngrt Ms qu mpr? dçs cm gydcss língus frns Pr st & nt jvn mrquz cblls mpds df s sus rns: mnhã rcb lguns mgs tmbm mlnh rvl qu fng tnt mz pr mm Qur trtr mlhr pssv s mus hsps E n d sgunt é vrddclr bnqut n slã rcc qu v pr mstr mnn: Sup dnll Flndrs Crp n mtll vlrg Sálmls Duphln rmr u cprc du Pülàr nchnté Sl Prplgn Sucrrs u gut du jur Crbll ds vrgrs Pmn Pls dus hrs d tr chgm s brlnds cm s dms pnr s cvlhrs clçã vlludf Ns prqus (CHRN HESPN) flrds fnzns lgrs prtds cbrcg s ss hrs m trn íí ms cbrt crlsts 8 prtrs runms tds E mqunt rl lv pl r ntrcrtd d sts d» gnlnts slnns fâmuls vãò srvnd s lcds gurs s vnhs rrs Prlngs nt ntr rpst qu rcmçr n d sgunt E ssm ntr s dçurs d ms squcm s mrgurs d vá s sbs dms ntnl Trducç d MRYS s Gurdlvrs sã cndèmnds pkz? Ns Estds Unds n sl» cnsrds s ms utrzds rntdrs ds ngócs s gurdlvrs gnhm ss zt ml dllrs pr nn nrqucnd cmmnt Bst fnt 6 vd sbrtud sgrd prfssnl qué srá rvld gr n Brsl s gurdlvrs studnts cmnrc qu mndrm ó su nm nrç rprsntnt d junvers CN Tttr F CCUNTS TXC Cx Pstl 220 S Pul (7097) Lurs frrgns rtgs dméstcs Trrs hnrtlsss VEND PSSS 58 R BUENS lues 28 Pln 4080

20 rj: vv :» r ;;» ; _?» :; t Tvr : ;»» rt CRRE D MNHà Dmng 3 gst 930 ^^^ M^ 3PW mf ÁT^^ rbw mftffír ^rejflrfc m mmmmmmmt Hv ^^HJ NVm ^^BkmWmmW &mmmt WPfíTmmW W _W_ HfUJU nu T \\ _» MM ^» E J í í fl9 «fb V >V Jf j^f ^T fc ^^r W mmmmmw mtmmmw fplg^^^» W!K fl\ rurl J j S js& ^rw$»fl9^ J^\j^\^^Kr^ VNGNÇS «p^>»vvr SYMBL Mu crçã tm fr r>: N èstpp plr ll stá spultd Ê cm cráncnh bndnd sbr nv cé d trágc smbr vnt ullul pvrsmnt pqunn sér gtnd s brclnhs Chr E grt írr /rlr lm ds òís» B /nv nrm sldã Tud tã slãl Nã h nnguém ã pbrznh ld Nd qu xprm vd Nm msm bf rnt fr Jlfs pár njnh h smpr lnhãr qu pss lm smpls sncr > E pr crçã qu succb d sgrç f trtr fr Eu s qu nã vrá nnh Prmvr nvrn é trágc smbr! CELH CNTR QUE E SHMEY? Tds s nsss ltrs cnhcm mns hm st phnmn curs qu pprcu subtmnt m grn nr d utmóvs n csã m S u tvss à prv qu ll m ngn rrvlh qu frm dptds qus slmullhs! pé Ps u mnh qurd su mns vlnt ultm trn tnàmnt s frs ntlrs Dã Crls custulh st lnd sphr próxm h s pnus blã bx prssã Qurms ns rfrr shmustrlh rhrd rgnté my shmmy é mvmnt td prt ntr mvmnt vbrçã d qul prtlcpm chsss x mls órgãs drcçã Cm tds l s mvmnts vbrtórs ll nsc crts crcstncs bm fnds s qu cm( ç tn ugmntr s nã huvr nnh dspstv spcl shmmy pr mrtzl tm sd bjct grns studs pr prt tds s cnstrutrs Tm sd ttnud puc puc grçs lguns prfçmnts tlhs N mtnt nã s p dzr qu spprcu pr cmplt st ê nã s p ffrmr qu tl u qul chsss m trmlexjm Phllps cm rótul m Prtuguz j nds cndçõs nã srft vctm st phnmn Nã rlmbrl rms s systms pdsts m prtc ntrrmnt pr lmnr ns u ttmtr shmmy; cntntrms m ssgnlr nds tr lls: ndurcmnt lástcs supplmnt d cháspul J Ch rlstph G Bnt 35 S Pul ss mprg mrtcdrs M (R uvdr 08 (8065) drcçã nchmnt xcssmbrss trnsfrmçõs phy s vò ds pnus ntlrs t snml E nõs crrrm css ns qus prguntms cm s msms lhs s pm crcstncs frtuts ncntrmstrr tã dcs ns scns rm ms qu prmlttlrm á mr b tã fulmnnts ná ttpçã u msm supprs»» (Cnntlnçll) dn 2 k) pssgns cólr clusã: cmplt d hmmy: _ Musrhh dnnh urç; mès Um xprmntdr cnsttu Lcsgn frmus Dnlr ^rnlthrlnc Dnlr julgnds qu nsultd stsfz su vd rtístc pr xmpl d Estft clr qu pr nã tr chsss cm mut shmmy njwfr clérc: Ms rnlthrnc é vcê prr tã xcllnt pprtun drltvs rpnt sm s pnã B brrç snhr d tvráh â cmprr ps r xplcr mtv mlgrs Mã s trt ffns ur slnc d plltlr Um xm lng mnstru qu Bncs tl Ptt Mr tfrg mm tl srspt fxçã ds mls ntrs smplsmnt s Enrv ém chsss stv frux tólms cujs lhs ffrcn lrfrmul qu prmttl lgr mvgtm bvrcénç cm s sus: mnt pr nt justnds pl \DrMcDtMk Dnlr trnqullssv ltlr trz cx ch chsss ò shmmy réppr vdr zul pquns glbs c Tnhs prtnt f d JDrPUBTn prmttl E$BRGÍÇÓ: c põs xprlmèntlós h! snràr md qu V» Bã pquns msd pqu cmplcd nó d qustã; bslnhjlè E DVlGÒR <: JBSlv t pr supprmr st ncnvènã tm lhs mrs? (880SD nnt dr x ntlr Jrgunt mpcnt Lcsgn Est vr S Cr pssbld slcrs lgrmnt n sntd lngtudnl ju sm Ms Ms? ntrrgm s d crr Ns rtms nst pncmpnhrs ncss Mnut t qu cm s vrft é mult m B nm lh mrll Um Ô prtnt pst u ns prmt tgr ))lh Prwsk tlrft xplcr pkpl ffcz d E msm! Trg! Lnds brfcds ft Pmpdur Shmx pprlh qu nb rn rslut drctr nffms m flrds pãnrs prpms prsntr hj s pcn s busts crlls srvnd Trz ngcnt bc ds fdlgs cblls mpds nsss ltrs glb dè vdr ntrduz ntr qu cm drávl srrs LGÇà D EX DENTEffDnlr ts ílpbrs R CM CHSSS ngr sgnl nb fcs clrtò ê cmcd rrss ds xm fltrr trvés ds tlvl Còm tmnh sguld clls sdss Vv lhr Sbs qu x mtr 6 bm hmm rcrd s cr przr v str und chsss qu tzs prpgnd crts nmpls s ss prmttm prduts cpllrs n s vê trtnt ntrvr s pés pqu sustm p ml rgãòs qu cr dvdd m dus pr ns l prmtm trnsmlttlr st x m spátlnhs prss nts ps ld ts: cm jós chsss s sfrçs mpuls ts tcóés vrmlhs drt dá cr Dnlr cnt gurdds m scrlns vlr u rtnçã qu surgm durnt hbtul su rsprnd nu Mvms subts hs fcr s mrch (prpulsã u frmnsdã crr squr Hsnts rythm psss d gm) tmbm mpdr x xprs nmd stft d musc utrôr J dr vlt sbr fft d glbã slvgm lh zul stft Fns mádrlgs blnd ls pdnd prdã lh fg; clrçõs mr bnd p d mtr u d glp d fràsmlhms crr blhs durds svbçnd m gm Entr s nrss sluvm lb; bl Cm; ô cêó trn ds rubrs pétls ds l çõs utlzds pr stblcr Jnfrn! bls qu ncrrm bjs ml cnhxã crrct d x d ss nã ê lh! snq pó chrs ds cblls vl chsss utlzs uncmnt HLcsgn nc t m rfuvm mplpvl mlls suspnsã Dnlr stft ncntd lh ntr s prfs d bèrgtnõt gçã pls lgçã fc prfl squrd rutn sp d rs d jsmn Dds l Pr x ntlr st lh xm nch sts cds pusm m mãs fdlgs é qus xclusvmnt ft s» fcã ffrcds cm td grç d br chsss d ml crrnt cntrr! E lh qu Ps xplcr st hstrln glntr ntg s nts fr cncu Jcsstv! gés ds gruppts ndulm sbr d puc: cm fft m s Cm? ntrrg Lcs musc trzndns í lm rfrnd s prmrs útmghè E prtns rprsntr brnc lv fnrflhr lçs vs x ntlr r smpls ppl Duvl cm lh ft gtds n vlt mnt prtdr pst qu prdê tgr? S Duvl é hmm fgur d dnç; sm írunds pulsã stá smpr ssgurd pmnsssm td fnur llc cm tnr dns pérls qu s ls rds trzlrs qu s frs ntrchcm sbr us spdus z! Dxt pn Duvl nus; sfus cns smj ns rds ntrs sã pdvms prvtr lhnt vbrr rs l pllcçã rltvmnt rcnt rnhbldã st lh lh Qu t p gr; frhàtà ndc cm Nã hv ps sfrç mut Dm ds su lgr spr un rvrn grn trnsmttd d x rc s m vz rspts chsss s mlls hvm sd mlls rprsntrms th c gntlmnt thl! st! Um prt snhrl nclnd nt smpr clculds cm qu pr lò? E frms duquz s hró é trgéd! prgrn Mmnts snhms n ml fzr st cnnxã lã nfurcd pls clslj ctlã cm s rhdás lcds sbr Ps bm: u sr tgr! Qund frm dptds s Brv! Es gên! sd dns vstrs Prcs tr frs ntlrs cntnurm thl! ch rstcrátc musc v cmmttèrs s rrs ntgs Rprsntrms E cmtv põs cmnh sã d pssd mqunt ss cntntnds cm rfrçr s vcs s fgurs grcss ds d thtr dns gnts utrs tmps mlls s prts unã cm x dmnur su flxbld LUZ N d sgunt d rprsnt vfz pr ttnur frmçã lçã chrnst d PntsurEssnn fz ntr gs vzs mprtnt n mcnsrutrs s sgunts mnt frlr çõs crc d ntrprtçã d Nã squcms cm fft thl: qu s sfrçs vd ft frlgm spctcul d nt psssã smpr ms mprtnt qu d n Thtr Muncpl f ds s rgnds pl prpulsã ds ms brlhnts qu rgstr rds mtrzs Cm Shmx drhstr nss vluçã thrprsntus tm lugr cçã rguldr mtc l xcllnt br d cnhcd sfrç qu s xrc ssm DvShkspr d scrptr mnr prgrssv cm ms slntr cnstânc grn mrtzçã ds tnsõs mnnt qu mstr cm ltrs ctr Dnlr smpnhu pprçs Rzávs pl d prtgnst Emqunt SBRE SHMMY mr ds ctrs cnsrvm rprvávl cst rprsntr dnd rst pr publc Prs dscrrr lngmndnr rprsnt smpr prt sbr s cuss d Shmmy 67 RuUVDR ll Entr ftnh vntgns su s rzõs pls qus dsp :» nl stv cm Shmx qu prntt x slcrs lgrcnt supprm st grv lncníptrrheàôu nnt Ns cntntrms prnrêcçõésíc;^ ntmnt fzr rfrncs Vl^TESTlNÁÉS js rsultds prátcs cnsttrermentçes s muts vzs xprmntlnnt Shmx nã mp FERMENT BÚLGR CLTES prducçã d Shmsmnt Ds:» &Cmprmd5 pr d my tm tmbm utrs vnts4) gns mm LETEJ xst MGNES Tm frm lqüd lst nm^\\\ H[ PS Rctd pl clss médc h ms 50 nns cm ntdctd lx&nt l UVND MUSC [ CSTUMES MNTEUX 5ÍP VESTDS Ulfms mu cms ns tcds ms mrns í ÁVÒG ssm m fzms htãr hts s mlls ssm qupds hã tèm qu süpprtãr ms qúè ò trblh suspnsã; rsult qu s lhs p dr flxlblld mut mr d qu qu s btlnh m mntgm cmm Dduzsè Wnmâltíèhtè cnsqüênc mut flz sòbr pnt vèt d súspènsã d crr Durnt cnfrênc rcnt qu M Rhm prnuncu nt s udtrs d Scd Eh gnlélrõs èm utmóvs Btft grn spclst m suspnsã; mnstru qu íònfftô utmóvl àèpn xluslvmnt d quld d suspnsã ntlr Em crr m qu suspnsã ntr ê dur xprnc prv què sè stft ml n ssnt tràzr Ò cnfrt é pl cntrár mlhrd qund suspnsã ntr t suv grçs éhmx qu nd mp dr fs mlls ntlrs td à flxbld sjd sm qu vd ã ll rsult nnh ncòrtvnlèht nm pràá drcçã nm pr sv dá r6t nm pár sgurnç ds msms mlls Gçm ps ppw» lhs Shmx s pu utlzr sbr crr typ ctóm dus mòllàs ãántèl turlsm rs tnsò flxbld 26 mtrs pr cd 00 kls Pr drms dé dst rcrms qu à flxbld ds mlls ntrs cllcds d mnr tsul sbr x é rr qu ultrpss 2 mtrs pv 00 kls snd cmmnt nfrlr st Nss dssrtçã sr lncmplt fl nã fzéssms rsltr s vntgns qu prsnt Shlmx sbr pnt vst d sgurnç Um ds ccnts ms snslvs é» ruptur ds mlls ntlrs sfr tud d mll d ld d drcçã^ Qund pr nflcd» lmn mstr s prt ntr ò x pnt fx x ntlrrcu brusçmnt té fts brçrs trzlrs mpltu st rcu chg várs cntmntrs cnsqunc mmdt é qu s rds ntrs dã vlt mvmnt mult mprtnt qund mll qu s prt stftd ld d drcçã Nst cs st mvlmnt prduzsè prmr prqu x rcu prém sbrtud prqu dstnc ntr jlh d drcçã à rtul d lvnc fcnd fx vd ft prsnç d brr drcçã td cmmnd fc slcd d ld d crr n s nntr árj cçã Cust mut nsts cndçõs vtr ccnt grv qu é qus ftl nst mmnt crr stvr m grn vlcld Cm Shlrhx nd h tmr prmr: rptur ds ml^ ls ê mutíssm pu prvávl plb cm vms Bt supprt: uncmnt ps d crr stá lvr ds sfrçs supplmntrs d frlgm Pr utr ld n d qu s dê á ruptur cm Shmx lmt lgúhs cntlmtrs slcçã d x mvl^ mnt prduzd íl tl md rduzd què slcçã bsrvd ê fclmnt cncrtd Nã é smnt n suspnsã n Sgurnç qu Shmx tm grn nflunc prqunt ll trz tmbm grn mlhr ft drcçã Ch x ntlr p sclárs grmnt pr nt pr trz vcvrs vd slvnc qu cmnh mprm fts rds dlrctrzs ò cmmnd d drcçã nã stft ms submttd s sfrçs ltrntvs è mprtnts qu stã sujts cm cntgm cmm ssm s rácçõs fcm supprlmds drcçã cnsrv sègurnç ntávl MültB rècçõs sã vds fft d dscrdânc ds slcmnts d rtul drcçã qund lgd crr pr ld pl bw drcçã pr utr pl mll Cm rsultd m cd flxã d mll tms slcçã d dt rtul dh sv ds rds Dxnds puc jg grpr slcmnt dó x Shmx st mprfçã çs fc snd Vês ssm cm prfçmnt tã nslgnlfcnt cm prc á prmr vst p tr tnt nflunc sbr td mchrlsm dó utmóvl E prcsmnt st qu trn tã dffcl msm tmp tã ttrhnt stud d utmóvl ^^^^Sb^B r ^ rm xs^j/ 0 CQUER Em Pqutá n stá pss!d uns tmps Bt ncntb) cm s cqurs qu lh crcm: cs Um rvrzlnh fn cm jm flhs qu prcm lqu qu sg drcçã quí vn t»»w % t lhs qur dr ^ Èhãó sss dqu sã s nprqu é qu qu n llhá h tnt cqur mut ms lhprés!» Ds jülhrs nã há duvlqu m Sã Pul hm>í>p? Prqu cqur prfr s 4! vô E sb pr qunt cs srcc? pròxlnjds d mr Nb Brsl rfml :: mu flltr nò nss }rslvtã ; ncntrs lntmrr! Só su fbr é grn èsfén prcs Fzms m ll ásd cquèrps quf s m pr td rbés ltrl p PBcls crds scvs vssus pv fss fhgnsgnrnrs t d vlr ds nsss rquzs Qunt cs! E màslndá! Ô ól é m»» ncnès cçquróf spr fnt pr nós J dnhr prgd pr prpr à ; tl qul cf# v jgdã uá V bã é ss l tmbm qu cnn séím mntg cc cd Más cífuèlrqsrv prjl! vz máls prcd gdmá cs ntã?; Pr r/qílft? frut m s msm é sbrqú é qu sè prvèjt nllg? >» Tud LtróncÒ cm rd^l s ET E té rfrsc cc r cárplntárfà s flhs sré bm! vm pr cbír cbns fzr N Cylã cultvs mult strs csts h! cbn d NhÔ Vccfl > cqur qu lá xst s muts séculs c ê cbrt dé flh cqu Ms áqú tmbm vrm r pp! gr è qu u stu culhvl E rvr tã prprcbnd! V ; cs nâ é?!v pá cntnuu: Tnt Bt qu f ppllle nd h ms; n índ dd r ds vgts s fplhnbb ms tnrs chtqund u fôr grn h fl ds fllls sã prvtds pár fzr prt d mr úm grn fzr lvrs ^Bftdéns Qu ngrçd! cultur cqurs Vòê vá / gm qu trmlnv r» vr ctn u vu fcr snd Vr é plmt Bt qull r dòs cultvdrs óúltvnd r ds vgtsl<v«qu vcê tnt gst qund cm n rch ds mpds! TL Estft vnd l qull cqu» FPRTUN VM DSCÜMÊKT?) JMj^llHB^^B^W^Hlll M! LPM M l ^m^rw^k^íwmm^m^m^lr^mbmmwêmm E BL; W «RPS BPy: 4vçÊÊ v:~m^::^_\\ m WSmm^:^< í ^^ ^zá^mwmmwmmwmímmv^zj^mm^ mslwkr v^kl mí KÜB:^ :sh BBt^S»»JV^WmmmSmmWmmmímmmÊ^^m WmfflmWLmfí ^ Wft^^ Bmh BCR EB fl m lh BKJfc m wm MÊ mèíwmmm8^mw>wm Wl^^^^^m^^mW:rSmj^T^^K^^^m ^ ^_W_^^<^^ Prqu qurs gr mudr prjt? Qu fr u m Tk un tns tu mrd tus mgs s más língus td cln? Cm ns príms vr? vncr stn! Nã qurs Estv scrpt qu nss vntur durr sts vnt ds d vgm pprxlmnds Dns t nvlh s mãs Ell cbç pd hmbr d mnt pzs sluç bxnh mqunt ll prcurv cm bjs fzr ssr quls lgrms Durnt vgm Hw dòls hv Jpã nnh ds s lludd ft Bpráçã qu sprv Tnhm mbs ntlm sprnç qu lg cs hv sucr qu fm dn vgm custr mut chgr Ms hr trst hv sd; ntr lguns mmnts lls m sprrs! Um crd btu & prt; vnh buscr bggm E qund sírm s mls D lt cu ns trd sbr Crls cnvuls n prnt snts culpd nt qull grn dôr Prqu cr ll ft tntçã fzr cm ll vgm? curt ncntdr gr r ms crul sprçãò E ms : vz pprxmnds Dns tmu ns brçs Btrm nv & prt; r mnhc Pl strt jnll úm tlgrmm cntnd sud cmrt vês lng dçã ffctus d mrd c d FusYm B bh Dns; nv ntrr n prt Um ultm bj mfm sdè Ykhm pprxlmvs & prçã/ mdd qu nv vnçv Nqull msm nt Crls N cmrt chs js rcrdv s ds pssds Cm vn jlhd sbr lt md E sm ll mund prtrlt: ê Dns; su rst rflèctè dôr d sprçã d s c vsl Ell prém nã tlhh pdd F cgrr su drt sfzr : vd vst cnsd rpus sbr p ltrs ds ps rcb ním qu tm nt ds lhs Qurd Escrv crt: Entã qurd dz cm fngd trnqulld jft qu Dns Bt srá nss spdd Nã prcurs vrm ssm qurs; Cntr prt d blch jun Nunc v tr t brgd vr t & bggm Já rrd stá Tk! Nunc t h squcr ms nã pms vtr pé Crls rmur: Dns qurd nã t s stn qu ns spr Tu D r Luc! murmuru rpz quçs qu mbrcrms m sép rsgnd crt mnhã pr» Hw hvíms cdd Jpã tr! chgr rrns V Bu d Cst 8 (Junt Cs s hómms l mnhã CURSREPTS Ncnès è strngrs LGRT^CMELEà CBR CRCDL PEXE NTÍLPE tc Prá ^RUSp BLSS DE MDEL >vwmr wsstpr m SPTS BLSS CNTS CHPÉS Luvs lux VETR C curnd slvr lvrr fúr ds águs pqun mbrcçãé Ms! crrntz é ms prs; é vlnt crrntz qu rrst rrst frágl squt qu puc nt v nufngr! M? Nr ã vd tr d nvgr mu lnd nv td brnc crrgd snhs ã flcd crrgd crnçs sprnçs; llusõs Er mns crrntz cé r td zul Vlr brnc susv suvmnt lgr flz Ms! Duru puc tmp bnnç! Em brv tldusè cé; ngrs gtds trnrms s gúás d r E mú lnd bt td brnc f mpdsmnt rrstd pl crrntz ã vd mpllld pl tmpstdlhr E u fqu á mrgm lhr ssprdmnt frágl vlr brncqu lvv pr mrttdãs s tús snhs td mnh vntur s mnhs Vpãs cnsds mlnhs frcs mãs mulhr nã purm nã pm rrncl á furt ã crrntz S qu ll v pr bysm s qu cmnh pr mrt nv brnc qu lv mu ãstn! E fl á mrgm d r mplds chrr chrr ssprdmnt prqu s qu nd pss pr slvr tnh vd qu l v prqu mult ms frtd qu td mú sspr é crrntz d Vd!» cp QQ cqstdquxccís:/ S^m ftrrc D mnh jnll ft s mnnvs tnhs mbuçds m lh s rvrs qu prcm crrgds lgrms ru mlhd n s pdrs prcm trmr fr dm ms prfundcm mnt s drs n trstz cn snt d chuv!junt ft clçd ds u trs grts s pés sclçs ;mltrpllhs rsnhs phllsphs ndffrnts fr ft trstz qu nd lá pr fr qunvèj ds grts! brlncmn srgt pr n fg gu d lchuv Pcntmnt; cm guns jrns vlhs lls vã fznd pquns brcs ppl prcm ncntds prgulhss cm s stvssm fbrcr blls nvs d lg mgnífc squdr Prmpts s frágs btls sã trds á strt srgt qu pr s trs grts vrprsntr cn»: Em su curs^vlnt gu v crrgnd frágl brqunh qu puc nt;pbr bt rá rrbntrs dó ncntr âs pdrs! Entã pr lvrr nufrág ê tã trst nufrgr! ; nv ppl pr lls lndnv ps trs gr; ts crrm pl clçd pr r x Brcs Ppl _! Ms n d sgunt mut cd Dns f surprhnr mnt n htl Entr bjs crlcs rpt st nã p cntnur Crls! Prt prt! E stu nss spdd Nunc ms ns vrms Crls curvv cbç rsgnd Estv cnsmd sprçã Ms n d sgunt r tã grn tã grn sud qu pr tlphn slctu d mnt ultm ntrvst Er spdd fntv; prtrá pr smprnqull msm nt Ell ccu E durnt ss smns Dns cncu zt;ntrvsts pr spdrs fntvmnt Em cd lls rptms s msms plvrs s msms jurs E s nns pssrm Crls Dns chm qu st nã pô cntnur ssm E pr tds s ds st spms fntvmnt \ Trduçã dè Rm wthmz RETLHS LNHS; LGDÕES SEDS VEGETES tds s qulds rcbds ds FBRCS d R é ds ESTDS Cnçõs séíí Üms Chv» Chv htêrmnntmnt cm s nuncmls tvss vlt sl»«tts pár smpr stvssm mrts s ds zus s nts strlls Drs m vrd qu nunc ms chuv h cssr! Bn lm nsnus lnflnlt trstz Sluç n crçã mlncl tãprfund pm s nunc nunc ms ns puss vstr r sprnç cm s nunc ms rsvss sml lgs mglhs vntur brvs lgrs qu ns judm supprtr vd Któ^íííííí^»5^ ctul r Crl d Rn m cmpnh d st mnt Mm LupScu^»m «m htl ã Rllvr ^HhP HSp ^^mum\wwmmm^4^k^í4^ Ru ds urvs 5 2 Tl: 4574 (M28) mtmk \jm»^ r cm tm flrs? Qunã s crt xtrmd ds nvlurshr fldr s «Ucc dc qucm frmntçã dft spéc vnh chmd: vnh dê plm Dàhl dstllls álcl Cm é pp? N utr d nòs hvms d cnvrsr sbr ss Pf yltc;áv cqur: írútá qu s3bdá ê; fl Z jjãp u s rmás nã sb què qunt rjts fstd d mr fèá cqúèrq prslsãò s fus fru ^^^/V<ry<r^^^^^^^^^»^^^^^^^^^^^^WVV^VVVMV>>V^VVVrfy^ MRN lín( / ^ =^nr f f Mzn Dury cntm s lmnts nutrtvs n» tssns pf trnr sólds s» ss tnrs ssnhs dr vgr s lcds músculs cju cm tnt sfrç ml güntm gr pqunn crp vcl» lnt qu ns s sus pn» mrs psss qu n mtnt frmm vrdr bs d rgnsm sd rbust d crnç d mnhã Pçns prcs lvrnh d Mzn Dury n s ncntrm s rcts muts prts l» css lmntcs pr cd fml M RTS Brbs Ntt & C Cx Pstl 2038 R Jnr MZEM DURYE (685) &YW PTRÍC Drcçã f^ ^WLj ívm gnz Vílsc RED cnsult csts prf» t ccrd cm ò mu vs t ps t cudds stud su ltr pss cm scunuç dzr sgunt: npndérc < crctr sncrd ns ffcçõs sprt fnsv é sntmnt d vtfr qu cnsst n Tfcspnsntld sus cts Gên scnfd frt prm cntrld pl su bm crçã tr (Ptlu) Tmprmnt mut fnd pr ntrts mr prnb s zr ds sntds pl tms bbtctls Fc js frç #r vncr ssftnld crctr bém hn dc luctdw qul»5 nlrnts rgulh udác c vd BRBLET BRNC (Crm) su gên c frncócmmtltctítrv su spíétó lst c fusst trblhnd: mut pr lcnçr m t snh d lm lut í tnz prsstnt nf bstnt lgs sl» luspcs snms pssgrs DRCTR Ttscrv lscrcçü jndnc ss s cndçõs báscs d su crctr ctv prtínz sprt nvstgdr nryc ás vzs truculnts r n fz ds sus drts prch Índl hõ ms frtmnt cntrrd pr grn nstbld sprt ESTRELL DLV Mut vmsturds cr d ncnstânc grnz dlm Crrct clm mcthlc fz dss su prncpl frç cm qu vnc frgld crdr JENNETE (Bh) Sã rdrss vlnts s sus sntmnts ffcctvs ncnstnts c vlúvs s sus nstntns cnjunt ds trçs fm sr purmnt mtrlst; Nã tm prsstênc c nm frç f> vnt cm ngócs mr Jà VLGEN Puc pss dzr vz qu fí tã mss n cn slt ntllgénc sgcd pr» svrnc ns mprgs Crctr; jud s hnst YUL DUVL (Juz Fr) mut sgul pnts m frmgrph dc ccnts nuncnd tmrrqut nrvs s Vv prmnt gz rvstd crt rrítbldá Hm crctr sncr c gnrs Tm ft lt nh trrn d vd pr cnsgur srá cpz mprgr té vlênc s fr cntrrd mwtn ; VENDS m KLS FR] TLS d ru Lrg); ççõs pr mtr ütlàhslv mut pstv lgnd mr mprtânc ld mtrl d vd Tmprmnt lbrs nprhndrnã bstnt lguns snms nmntns MSS NENEN Su grph xprm: nrg frc vnt frnquz gnrsd mrgm rgu lr qu xu squrd dá dé cnm sprt rlzdr prtc rndnnenne Vtr crntllgénc nhlss ptur nnnc: BprÍt rcttu r crctr l ctss Dspstuns ux plsrs su sus t cnstnc n lmur RMNCES PR MÇS YNKEE Tmprmnt frt mntld sd Escrupuls n cprmnt d vr é fundmntlmnt hnst judus Cntrblnçnd cm sss qulds nt trçs ns tnts mtrs lg mbçã ELKENCE BRCLY 4$ Rsár Emqunt é tmp d mr 4$ 45 tlphn mr pl 4$ cmpnhnd strll 4? Jrdm Fchd ULTMS M NVDDES DELY R Kdj Elfrd ;: Frérnh «Mgttl Entr dus) lms Escrv u Rnh»; ;;» % 5$ 4S : 4$ % 4$ ÊRNSQU Grph rápd gr» cs músculs hrmôncs trhenry RDELL çs tpgrphycs rvlnd: cultur r m clrz Crctr qulbrd s prm Guy ; ;; 4$ br mrd mg jl rflxã V dôr mr «; ;«: 4S s ms: tttu dstnts plz cn csã DYVNNE L BERGÉR Tm tmpr» mrd d Brrlhr 4$ mnt clm ms snsívl sntmfn Prt ll 4í ts qu lh tq ntímmntt cr trn» lsm tm su lm çã FLR KLKMJf jull Esprt ndulgnt crçã mu t mrs 6$ lvrd mr TGYj D xm su grph GYP rslt nturz rgut cr» tr ltv s sus mbçõs sã l csmnt Chtfn 4$ vds m rlçã gên qu é frt nã bstnt pprcnc mns cnslh GERMNE CREMNT mrr puc _ u ^Cpts rgulh sprt scn mut m s snhrs ds snhs mbçõs Vrs 4$ EDULD M S D Sus snguy VRT tmnts ffcctvs s t5 «sds cm crt qu scrvu Tmprmcn Nn Rs 4$ t rrqut mpcnt ch n cpr chs prcürhd smpr mpr su vn HENRY GREVLLE t Tm td cm su vd mbr bm curt nd sr vnturs ms Sôn 4$ u mns ntrssnt» 4$ Prdd 4$ NEY STURTE Dsjnd fzr Sgund Mã bm stud rg rnvr cnsult nenry BRDEUX scrvnd m ppl sm put Prncznh 4$ MÉRC PNT Vluntrs t scrrr ds lhs 4$ prtínz cm tndênc pr á lut u cnqust ds sus s ffct Eclcnmd ms 2S000 grvd lív^ rcvlnds cnsd dplmt Àmvcl sprtus jus vnd m tds s lvrrs t ntllgnt d Brsl n MEM MEM s trçs dc Cmpnl Edtr Nclnnl su grph ltn nrg rsrv Ru Gusmõs(238) 2G S Pul prudênc á ntllgénc ltvz c cultur d sprt Su rsrv chg muts Vzs prcr ndffrnç srss vlnts s sus prsntmnts m u rgulh ffctvs Gnrsd frnquz ctvd m tds s cls d vd TRRC Qur rnvr cn» sult scrvnd mppl sm put J F SLV (Tlrczpls) Um s stc prmr ELDY V mmdést «g Vst: quld gnrsd Esprt dscplgrd nfundds s us rcs n nd lúcd c fn Vnc s mrs tllgnc bm rgtmlü sprt ct cmpnhs sm sfrç nm vlênc v rrqut Súbtíl Gín lgr mut sclnvl frnc Tmprmnt mprgnd ms brnds prunts rnt fntsst snhdr Grn TELY Embr pssu nclnçã pr ld pétc d vd lm dc crnç tímd rtrhd tm sprt ubsrvdcr ntllgcncrçã SFFREDR XVctr) Nturz snsívl nrg fr c clr E mut ch dc cprchs cm s qus prtn dmnr scm c ntllgénc lúcd bm hr frnquz bslut Üm frç ccull sr prcbd lh gu s psss Dscrt cnstnt spírt crçã CELY Grph lgr xtrcàmy (Frburg) Grph vr r grcs puc nguls lm tcl brrs ds t t scnnts un» prcnd c hfmnc ndcnd: pr» ncnd crctr scnfd sus» turz lcd c grn mtvd; cptvcl Gên frt mptus ms Esprt rônc c vds lnquz c n» cntrld pl su bm crçã rgulh cnscnt Crts trçs mstrm: ntm c lg prspçãõ cm uu gun dçur ò ühdí nutr lsm fugz JSE PUL ÁQULU mnln) su crcfqr sr mul CRN FERRER Rsgs bm s fss mns mbcs c ímpulnrms músculs strnhs rvln sv Tm grn prspcác c è dt d n su cnjunt: gsts xtrvgnts d vvcdpscvcnnc c pr sprt frvl 6 grn nstbld trblh Um fí lh tm Nturz cprchs dmnd pl l crclrn prvvlmnt cs» dms cmm d vd fmnn mnt rcqu trn npnnt stá Em su ltr clr ndc pl pss bns mtrs j grn bnd PULST sntmnt d su» ERNEST FLRES (S Pul) Sntmnts lns rnts c jprrd msculn é qu tm sc sncrs Dplmc njusts jltr c mplg td su sr Tn snsts c hm hr trt plvrs Crctr svncs mtrlsts prcrd dc cs prt r ntcnràtò clrcnt c grn u» puc pnrçã lg v tgrd jurl rz ENERCH Grph frm MRGT (Ctguzs) Su ESTRELL PLR Su Rrpl CRLN Já fz h mul tmp rlv brrs ds t t curts rcts sprt fntsst snhdr chmérfrncmnt nclnd pr squrd stud su grph Vj n cl rscs puc msurds cntrns l c smpr curs cm busc dc un trs ltrs ntdmnt rçns nunc üm tmprmnt scnfd cçã d Supplmnt ldffcl nc trçds mucu dc ttgr ttngr Tém Tm fnmv ds cnc ndcnd: nrg crctr juz s» pnã cnstânc c rsrv Hrmz c ch hstçõs Nã é ntrtnt C vr vnt utrur» Sf»rd» tr snsívl tímd tm rgulh udác c TRVESS Nturz ctv BlgWSpBWSMWMfBB^^

21 : ( T V:4~ ^«tr~~rr:; / : CRRE DÀ MNHÃ Dmng 3 gst 930 r / M c n ll ) «^^Js /yíí k > /^W ^p$r <!»/ \\ lr_q0ddd nul sm M «ntn qgsqb l Tmf \ w4nmh :: :::::::; C44 r^ n_«k? /^ Y >/ «! 3+ t:: r= ^rry±±44ít«w»» +}+ r_ 5 3 ÍKSBSS ^ 335/ f \\ \\v m!!;::2í:^ r// ~ /v^ \; mm\fh 4 ;= & : ; «? +S?? \ V S r% r+ír 4+ k SEBB mm fl kmãsmh d >$plf=brzs ^gíss SV C tu llll! «%m < NT D_Q ME ;VBLLS : ;_; Qund Lys nscu su rjhãslnh Rbrt tnh Jâ s Rbrt rúô: qu tnhm rup h Rymund! Ctd d» Su Gn! Su Gnl! Chmu Lysl utr vz td slpcd tnt utrs xuv uns Vcê nã sb prqu nunc ndu n cllg s t nns vrd Er qus hmm! mprtnt cnvncd ch ss nã 6 culp ll ê uvu? qu n d m mbr Rbrt! E Ms vzs ll s m dss Rbrt u vu sprr qu té qu sd dc utrs qu rrs qu stvm cm bc lmbu qu Rbrt Qund gnt ntr n clss qur vdr s pp nã sb qu Rbrt r cnds vnts! lhu pr qull vm hmm n frr cm d cs pncl n nnguém mg flh gnl! ll vlt pnsu pèqurruch trzm spts nlmds tvm lvrs rsgds lguns qu pdcnh gnt qu chrv grn slpc Suppunh tnt rup ds mnns s vts qu ll D flh d Surucucu stvss n brc H qull é qu n pórtntò«nlhg prcurr crrnd Lg qu vstu rmã f Sntus n cx mplrd fcu qultnh qutnh Mu Dus! xclmu ll clçs rsgds tnhm rrnjd pr brncr? lls fgm ms fts vzs nã pr ll: Pr Lys Íqull bnc vrmlh m pm Entã r utrmystr qull Rbrt! Su mg nã v cm md tud té d brulh qu ll msm fz blhts m cm mm! Qu hrrr! Ells vã vrr cm nts nm cbll qu nã T bm Lys! frr Vcê fc csàntlg cs xr vcê r mbr v? mh flr nm crrr rm tnt uvr sss lnvnçs rç Vcê dz ll pr flr cm mxrs Prnd ss gnt td su Er mns brgr! d Rbrt! Gnt! un lgr sur tfulhd mmã nã é? B n frr scur hv gr Gnl! Rbrt nã fz ms rts Eu prmtt! Grnt qu Nã é bnltlnht prgunln p m crdtv m tud! Ms Lysl démls crdtv ms vlhs : mvs fr Nã! dus Nã pç nd mnchs clrs: r d md 4«ml Prqu? rst luz utr r mnln lur tã ll nã h sr ms trvss bjcts Nâ ch Prc Pnsv squcds qu mrv n spns fd dcr núts Lá Prqu ll m dz qu qut tã qut qund subr dss Ms rrng cntlnh nd n m é {nucc! rspnu mnn qu Rbrt s scnd qu scnd nã! qu stv qus drmcnd j6n(«d nch d dcs lrmãslnh s blss d ás cl E s u Qus Prqu sbrslt l Só úm cntlnh pr mttr ss tud! pdr?! lcçõs jsn é qu ll nã prc! mnn ds thsurs què Lysl Vcê! scudu td qund vu cbçv Ms crscnd ms bhlt l fcnd Er lurlnh pl jnll lmbnd nd s E qund ll shl l E Rbrt qu nã r s rpnt scnd pl rl E p gnl cm b su cp tcu prt d mnnlnh Prqu mnn splhrbrzs luz véspr u q? gnlslnh! grglhd tnh bc tms bçs tnh u cm bc ch mn ds cllcçõs Vcê! h! s vcê flss cm ll r cpz r Lysl pzs pé fz qul fz brulh nrm cm flh surucucu! lur s nãznhs mfts E uns lhs mgs uns lhs ds Cllçlnv guldtcs rubds Lys slls btõs mdlhs qu vvm snhnd hstrs prguntv cnvncd cm átê cxs ls lhlnhs bm mgs phsphrrnjr! qu ll tmp d ml qu ll xu mrvlhss Qund Lysl chgu s cnc nnb Rbrt Qu ê qu ll u hj qund Lysl pd: Vcê m dft slnh cdus gu n bc: mrcs dffrnts E F mbr Lysl fcu sõ fz pr pdr lg cs cr mmã Eu J tnh dz! pr vcê s cxs Rbrt? prvr? Er ps d lmç hr vm qu pr pdr Lyslnh! Mnh flh! Er mnn lt frt Ccd bóbr Ell rspnd lg: m ínrn brútnh ndv Estv Nã qu rmã trvss spprcl muts vzs n frr sr ntrn snhr é mg jft stv luc su prcur! snhr qu nã x Rbrt r Nss scurdã! Qu é ss? Eu bm? pss Lyslnh ssé n cllg nã studv nd vv cmprnd brgs Eu Mult! prsnt d cs Dv sr b hr ll é pru gnl ntã s Mxms cs td! Vcê drmlu nss ml suj flhnh? Prsnt nã pss cnhcr q? flr quzr p rrnjr ss tud gnl D mnchnd tnt s bluss ss fd Rbrt? Vcê m flh d Surucucu mnnsnh lhu pr gn chgu junt l Cm f? brncs trp n jnll r Q ê surucucu? pp rlhv r s E pr utr ld Nnguém! rspnu: Eu tnh prvnd Rbrt Estv l mmã stv á Rbrt ssvlv ps dlz j crrr: Nã pól gnl qu mr nó Subu! qu n d m qu Rymund Jrdlnlr cprnh Btv tmbm R hã! mmã brrcs frr Subu vgrnh cm md qull ml trnsbrdss ll q ms rclmv; r Rynund crd vlh qu fd só gst mnns! mm u ntã s cxnhs tmbm nã tr ms crgm Vcê é mnn Pç btãslnh pr fzr brulh cm md prcsv tmr cudd! r jft brt! h ds ds qu ll stft ch Rbrt cm s lhs ml vrmlhs cudv d rup ds crnçs E Lysl lhs mult ábrts cntnuv brncr n Rbrt! Rbrt tnh xd só ncstd prt p& Lys té bc! Entã ss splhbrzs Nã Ch dâ Ell s dâ qund puc ssustd qu? prguntu hã pd sr bmslnh cm jrdm prcurnd ntnr gnt v buscr Vâ vcê tó Lysl spntd qu lh dss lg: pst qu puxu vcê vu á prcur d Gn! rmã snhrs! tud qull tud lá! Sntu r qunt bfd D qu? D tud qu ll Rymund rsmungu: P Ms sô qund Lys nã s s vzs ft hr d cllg Nã!! Entru ms nã vu nd Só fz ml! Cm u su mg frç! Vcê cnt bbgns 8 v l pr prt é qu rsmungçã d vlh fcv sm stucs n stv? Nã! N spns junt d fd nd qu ll; pnsu qu v trvssurs pr qu nnguém Br mntr sb Dyslnh fcv td fml prcurr E Lysl tnh rrp scur vult ms prt ll u scnd qu tds s ss crnç su Rbrt! rspst prqu snã r crt pqurruch sltv cm ld! grd ss ll nã dr qu nã Estv trmnd puc Jft nã cb ms nd l nvd! n nã stv? Er dcr qu v sr bnt sr gn ms s lmbrss lls Mns Prgunt mmã qul é n grllllnh fnd rmã Vcê nã vu Rbrt m s puss pulr jnll! ms ssm msm dss: tr Ms nd s ultms Vcê v fcr cntnt Ly Prqu pr tds mnn nn? Ms n frr! Nqull lgr Su pd sr trrívl stbnd splhbrzs pr Nã tnh vst msm Qun dus vzs pl frst d prt Eu nâ v scur qu ll ntrvr úm u Gn u su Lys nã strplls ndm slts pr h sb? rmã Rbrt trmntnd cs Ms Lys r rmã ms vlh d prém tnh jâ pssd h! ss nã! Nm pr mut Nd! pprqu é qu nã s ntrn fc èm cs r ssmbr r spc Dus! crtz qu pd sprr trrdnrl hr d ntrd LyB tnh vnt cnhcr qull x Vu rst luz pr prn nqull cx l pr Só h é qu Lys m stn frst ds tlhs Um rst xmpl? td té ntã xu vêr qu gnlslnh qu prtgl Rbrt pqurruch crdtv m rmã m bx d scd cmprd dur ch prnhs qu dnsvm Lys vu l qu s p prnr bm E Ru mstrnd s ntnh jí pgrqu ê só qull m stv sgund cnvrs (tud qu lh dz Rbrt Ell pprcl cm rup Cm tmp pqun stv cd vz ms lnsupprtvll qu qull vult r rm ml d Pcênc Jft nã mult crts pssu brç n dmrv tds s sus fçnhs sculpv qulqur s chs ctã xplcv & pp tnh d vjr Rr vlh tm ms lgr lh qur vr pscç d mã utr n d R mplrd cm s cblls «Jrpl pqun bm bxnh: Mu brt prvtv pr bcr Vu qu m vlt l hv cm stã snd qulls rts brt dss trphnt: pr «í qu usnh mg nâ m xu vr nts Eu tv qu sprr sgnh ms r vrd xs tud nftd spç dá h puc lh! lh! flr cm gn Ms lh nd mns Er té vr srm: lvrs mls c qu ü fch: nqull cst n Pr ss ê qu u vm qu busv ss dmrçã! Cntv Lys css fbulss b! Flh gn! Tnts rts fz qu fnl «spç pr t rnh E Lysvu qu cnt hn Rbrt ml jâ stá tm qu ll fcv pnsnd mmã zngvs Rbrt nã ft scl Lys np dnd rm pr qu nnhs Lys sm s qututs qu qull qur dzr ch pnsr Ms nã pnsu mult Vrrr! Qu md S ll vs d frr m; snd uns nãz ch! chlnh! S vcê chgu d R crt d p fsts d mmã sm s rzdl Lys ps qu lh xplcrm vnt chrr cmçu n pnsnd s rnh nhs fs pln< squsts qu pulvm dvm cmblhts pr slts pl cs vcê v tr su mg x s rts Ps d nã rspnr d ss vz rrglv s lhlnhs vrs spntd ntrn! Qur dzr sm s Rbrt sntu rrp! E «Qund lh pssu td r! pp qur mndr sm n cs m srm! cm túdó ntrn trnssm n cllg Rymund! ru chru chru lmp Tv lg dé Qu dé gn Mrr s _s rclmçõs d lvr: msm! l^jv/^jv^uvv^^l%%vv^%s%%^»r^^^ CU CM UM PTNH ><V^^^^^^^Srt^»^_^_^r>l^»_«^^^^^^^rt^^^^ ) Tnnh grtnh z _nns r sprt gstv studr á tds s ds dlrltlnh pr scl N cmnh prém ncntrv smpr lfrd mnn má qu prcurv smpr sncmlnhl u drlh más cnslhs Mu ts vzs rmv brg té pdrs trv n pbr Tnnh 2) Um bll d Tnnh frt güntr qull cvr qu busv ssm su frç pr prsgul pnsu: Espr gr é mnh vz prgrlh pç 8) N d sgunt qund Prblm Cbcl Trtns: 2 Rdr 4 nstrnt cvdr 6 Frut 7 Fzr dscurs 9 Um Estd d Brsl 0 Ds m rmn cm vg n m Pnn 3 Flh d sc rmã Jcb 4 utr Estd d Brsl 5 rtg nr 6 Nm hmm 7 Epc 8 Frut 2 0 gn mltr frncz ás vsss 24 Crd 25 tmsphnr Vrtlcs: Frut mrllnh chrs 2 utr Estd d Brsl 3 Sbrnm hmm 4 Plydr > prm lr dlls cnc vz rptds 6 Bm pr mpds 8 chu grjç 9 Mndc rnllcld Pdr 2 Clncnt 3 cntnnt ms cvlzd d mund 7 Sm qu rtb 9 ^VS»VVVVVVVtfVVV\^^^^^rV^^^<>Sr^^r>V< pr scl Tnnh sntu ps vcê nã m r ss pr bm ss trás ll Vrnd cbç vu qu r lfrd lg fngnd qu á pnhr lg cs n clçd bxus btu ps mã n bls ct m s scnss bjct 4) Em ds u trs puls frd chgu prt Tnnh prguntulh qu ê qu vcê chu n clçd? Nã dg! rspnu utr qu u ch é mu vcênã tm nd cm ss! S nã fss tã curs nm tr vnd tr cmmlg 5) lh cntnuu lfrd s Cnstpd 7 N m d gu 22 Um suspr 23 Cntrcçã prpsçã rtg Rsultd d prblm Prguç Mnhs Hll Fbl Frts 2 Hln Slv Dnts 3 Mrn B zvd 4 Frncsc Vr Júnr 6 Hln Vlnt Ncthry) 6 Frnk Gbsn 7 Luz lvs 8 Crldn lvr 9 Mr S Rbr Cstr 0 Ludlth F Lm rchns Brbs Jcqus 2 Ldy Mchd Ll 3 Dulc Mrgrld Prs 4 Jsô Lnhrs 5 Jurm Slvnu 6 Lé Rs Brndã 7 Rgn Pnt (Ptrpls) 8 Lé Srs 9 ccusdn7 29 rstu Durt Mntr S0 trá qu dr ft frç Ps vms vr s vcê grn cm é tm crgm tcr mm qu su mnr lfrd nã hstu grru pqun mttu mã n bls d pltó Ms 6) Tru lg dnd grt dôr! Pndurd ns ds stv rmdlh qu Tnnh tnh prprd prpóst pr cstgr mnn má Ds ss d lfrd nã s rrscu ms mxr cm Tnnh lçã tnh srvd pur lg cs! Gls Durt Mntr 2 Jsé Buckr (E d R) 22 Mr Suz Frts 23 Jsé Grãs Fgurd (tcr E d R) 24 Sndvl Suz 25 Bly Trr Lps 2G Hll lmd 27 Yr Slv 28 Hnrqu Slv (Ptrpls) 29 Lur Rs d Sllv (Ptrpls) 30 ltr Bss (Ptrpls) 3 Wldr Bss (Ptrpls) 32 Cldmr Frrr 33 Rubm Xvr (Ptrpls) 34 Hrvl Cls Suz (Ptrpls) 35 Rnt Cst 36 Mr Shrt Bllz Flh (Ncthry) 37 Estll Frts 38 lthr ds Snts (Ncthry) 39 Mr Pul Grãs 40 Nuz Clh 4 Mr Hln Gms d Slv 42 Débr Mlhr 43 Rphl G Musstché 44 Mr Hln Gms d Sllv 45 lc Durt Frnc 46 nn Luc Mlchr Crr 47 Mr Phlmn Mlchr Crr 48 Eurc Frrr Flh 49 Nyls Lg 60 Edurd G» Slmn 5 lvr Gms 62 Dulc zvd 53 Sylv zvd 54 Mur Smp 55 Jym Mll 56 Nuz Chvs d Mll 57 Clrc d mrl 58 Mr Hllé P V 59 yrtn Jsô d Cut 60 urél lmd Rgér 6 Grldn lvr 62 lmr Prr Cstr 63 Luz lvs 64 Zzé Rch Prr Brrtt 65 Hlld Gnçlvs t/3 d H cj M 3 ts fl u 3 _H ~ 4> cu t=j Vstm P!!S «5CRKC_t ^»V n V Ex\ ncntrrá tmnt mr sr GSLHS pr CRNÇS pr prçs lcnc tds Cs sé rtgs pr crnçs rã & 34RU7 DE SETEMBR34 Í^P nss trn nfntl plvrs cruzds s sus cfrdrs Pul Hnrqu Csss rslnt n vznh cd Nlcthry q cub prêm d nss ultm prblm p lvrs cruzds Prguç Mnhs Csss tm sd ds ns wt ^: MRTE D GRPPE <9v9HKffln^?^5&SBB íc íh«fv»w íjp^ ss mlgutnhs ssídus smpr ds prmrs chgr cm s sus sluçõs Cublh pr srt m srt ntr tds s qu crtrm pqun prêm lmjd ss sgnfc qu nã prrã pr prr s qu nd nã frm té gr cntmpds prqu srt qund trd vm m cmnh Srt Rlzd srt ntr s sluçõs crts d prblm Prguç Mnhs cub prêm ft mnn Mr Hln Gms d Slv rsnt ft ru Cn Bmfm nr 29 cs n Tjuc qu pô vr ft nss r dcçã rcbl mdnt cn frnt d su ssgntur cm qu nvu n su sluçã Ms sluçõs clrds Tms qu rgstrr nvmnt rmss sluçõs clrds d prblm Prguç Mnhs m qu s rvl mult gst ds sus utrs Dst vz ((Cntnu n 6 ps») lnh ^jmdtjmmbràsy^fl / / lsmmnt curuü \cnsdpv)ssmgú / pzgu TtwjnSk m/t cmpl ss índs J tt mlnmsu frvcníã Mfbíí 46) SYSTEM DEL lg nfntl) DUTR E EUNCE (()2) Dutr (d prt) Dft lcnç? Eunc (cuntnds nd scu ncntr) Qu surprz! Dutr (ntrnd) grdávl? Eunc Pr qu nã?! (sntnds nvmnt) : S dutr tm crtz Qu ns mrc ttnçã Dutr (sntnãs tmbm) Su mmã cm v? Etn V nd sm nvd Dutr B ntcs d pp7 Eunc nd lâ pl cd DutrMs su? Eunc V bm Dutr Qu m dz su vd? Eunc Bm pucs ncnts tm: nd puc brrcd Dutr Tm ft muts psss? Eunc Nnguém m vê n cd gr s ds tã fs Nm sr dã vnt Dutr Ms 6 prcs xrcíc Mvmnt ctvd; nérc cnduz vc Fclt á bsd Eunc Ess plvr m ntrg M cus fflcçã tê! Pr fvr dutr n dg: 0bBld qu é? Dutr bsd é grdur Excssv qu ncrnmd Trn mulhr sm cntur Eunc Qüé hrrr! Tã fór d md Dutr Nã é só ss mnn: bsd é dnç! E pr ss mdcn Cntr ll lvru sntnç Eunc dnt fc curd? Pr qu systm s cur Dutr xrcíc mrd > Dmnu mult grdur; ; gymnstc suc Pss pê ntçã Msm jg d ptc dns Eunc Dutr ntã dns fz bm á gnt Dutr E xrcíc slutr Eunc Nã sb frncmnt Qu r tã bm s dnsr«dutr cnt dnç lgr Pm vlr mult ms D qu td crurg E s drgs mdlclns Um slnc (Eunc lt sntd n cr blnç n ã stvguçr) Eunc Eu nd puc dnt Nã cm bm durm m Dutr (áuscuunáàl Séucs Vl> curl fclmnt: é ttutd bnl Cnt bstnt mnn! Pss dns vlr! Eun rmd qu m nsn Fárl cm td przr Dutr cur ms nc Cntms dnsms ps Eunc Qu grdávl xrcíc! Dutr Vnh musc pr ds! (Cntm) Dutr Mu systm tm mut vrtu Pr curr bm prss mrtl Q quzr gz mult su Usrá mu systm l Eunc Excllnt é systm fct «r: :;/ Nm xst n mund utr ssm Já cm utr dutr nã m trt ; Ell é mstr tds mfm : ; g:;: s ds dmnd Q nãgstd dns dcnt Jms pôsd fcr rclm fáfáms Vprtnt; Dss md tãbm urr! RENT LERD Í««Tr s Rbrt prmttu tmr Julzã nt ã v ms sr Hl^ál RS DE SL» _^ ^ Pr Pul qu smpr qur cnslhávl cmpr mtvs sy sbr prqu ds css tnh sd trblhã scbrr vrtcl s lgçõs ntr s Ftg í métrcs m rlçã x rzã dqullé fct qu ll mtvs cmpsts ssm fzm lny bsrvr nr s ml rptçã prsnt Smpr qu lhv pr spcts ftuss luz qulqur vl d lmpd lctrc d phsphr ucps u s symtrcs m rlçã Sã prfrívs s mtvs sms ds strlls té msm d & dgnl sl cm s lhs qus fchds Dsts é > ntrssnt vêrs v snd l m tds s sn: (fgurs 2 3) cm prmr tds s lnhs lnss dft n cnjunt mprssã Luzlnh q ll cmmunár prmr su bsrvçã cs prd mmvl m ;«; (^ qunt sgund cntrr dssr lg (nã fss ll mu«trnsmlttns mprssã lhr!) qu r pr cus ds ps mvmnt tns qu trplhvm vst j Cm qu vcês jâ prnrm lmnts gmtr Ms pp cm q ll cn vrsr sbr Bt sclrcrlh sprt dzndlh qu çã sbr rptçã rrdd f é mpssívl cmpltr xplc ms tr qund ll subss ^m T» utrs css studss physc prnr qu luz s sp surprs pl nsprd d cfrnc qu srá brv n «lndlh ns rscs Entrtnt té qu sts cr ftm j mu lh m tds s sntds m sultd lnh rct; qu st qu ll nd lhs pss dzr qu s rrdds s pm fzr cm v m fôrm Unhs prtnd fgur 2 ê xmpl d lâmpd lctrc rm s rptçã rrdd E mtv cmpst qulqur plygn rgulr st é rls lnss Er phnmn rrdçã dssr Unh qu un s ds vértcs d gus Hvrá tnts rptçõs m symtr pr qu tnh s lds & s ânguls pp btnd s óculs ps qudrd nã cnscutvs; é qunts lds tvr fgur qu s hvr lmpd n lnç E cm ll fcss lhnd dznd prtnt symtrc m rlçã crcscrv mtv pl physlnm qu nã ntnr pp xplcu nd sr fu? JP rrdçã fct ds rs prtrm tds msm pnt m tds s sntds Rcrdnd tud st trnnd vvr sss mmnts tds Pul prcurv sgur s sus pnsmnts pr trr lmp qu mprssnr n ultm lçã d pntr» qull prmss xplcçã sbr rptçã rrdd ntrrlh cm spnh fr drtnh fzrlh lmbrr qu rspt d luz lh dssr pp Lgnd s css cmprhnnd qu plvr r msm nã cnsgu vêr cm mtv crtv pr s rptr d mnr qu ll stv «?/yt l//t>cr &Ccrt$<ít TPPft p/ t^ ntnnd ^Pâ^Cílt E pnsnd st md sgtu Yft8t>(l&/S smn prprnd s xmps rptçã m fx qu dgnl rm su trf pr dmng sgunt E nôs vms ncntrl ld Luznh cntnd á pntr tud st qu vms qu sbms fór su mr prccupçã durnt ts smn srrs mg m qu s br qull physnml hmm r crtz d lgr cm qu ll vrfcv ntllgnc dqullé gury ntrss qu ll stv tmnd pl qu lh vnh xplcnd r lvr nqull sl ul td frrd vr ntr chlr ds cmbchrrs trnd ds cnárs d trr E mgvlmnt dss tud qunt vcê pnsu mu f lh é xctrnnt qu s ps s n rptçã rrdd Ell tm st nm xctmnt prqu s fz m vlt pnt mlhr xmpl qu t pss dr cpz t fzr cmprhnr ms rpdmnt fct nd é cm qudrd E tmnd pdç ppl trçu cm mstr fgur qudrd dvdd m qutr utrs mnrs tnd snhd n prmr ltr n su psçã nturl S prmr qudrd gr m trn d pnt x su sgund psçã srft d qudrd 2 trcr d qudrd 3 qurt d qudrd 4 Suppnd qu m lgr d ltr nós tms mtv crtv qulqur vms qu ll V c cupnd smpr psçã nvs qu crrspnm mvmnt d ntrr m vlt d pnt m cntr rrdçã fnl sus mvmnts m vlt d cntr rrdçã lls fzm smpr cnjunt nv m qu tl qul cm n rptçã m fx grn 6 x blíqu Vês bm cm snh frmd pls qutr mtvs rptds ê dlffrnt d qu tínhms prncp n prmr qudrd N rptçã rrdd nâ é té dmng vã snhnd pr fôrm qudrdxmpls rptçã rrdd vrnd mtv ns ds spcts cnslhds JURNDYR PES LEME n strá flh st snhr qu chr áspprcmért d mnn f «^Cv fr; CfCf?ffÁ;úf\;

22 l fl mm LGUMS DS 30 H P3 ^WW^rr lm EMPSTR Bt M H _W W! Blr fl ^C REGSTR PHENX EXSTE H S NNS!%; í>mf?r!&jrhj PPLCÇÕES D W^m H8 M}y ^y t nblh^f; )»;^ CRRE D MNHà Dmng; 3 d gst 930 WS w y ffll /M0 fl ffl ks^^^jb S CUDD! SSM CMEÇ TUBERCULSE r» cò PNTDS NS CSTS? DRES N PET? Jlà Cfl K_fl FELCDDE USCSTSUNPET UE MPEDEM CNT NUÇà 00 TRBLH PPLQUE 0 ESPS PPLCND EM SEU MRD 0 EMPLSTR PHENX WlSJRPHENX CNTR DRES NS CSTS MRCELN Só nm? Pr stud grphlgc ê ncssár scrvr n mínm TMR RSC Su gr qutr lnhs rnvr Qur phl clr sóbr rgulr é cnsult ccrd cm prv d su crctr h mu vs nst mrd prunt Sn» ts frt pr rgr cntr BYT N C Dlcz pssívs dvrsd» ms tm sntlmntlsm frquz s mmnts snm qu rvl su ltr pprnscrnç Trçs gnrsld tnd fls mdést & ltruísm tnt vds scnfd ncnstânc GESSYNH VCENTE PRT Nturz vd rn d vd rtríd rsrvd Mult ms qu ndc su ltr l tlltgnl ctvdá gnd m mtv sprt vv smpr cm prcsã íflcnsubtl c Prdspsçã pr dmnr rgnzr drgr mndr JSUÉ Lmnt tr s Mgnânm crçã rlpt m ppl putd mpdndm fzr stud smres MEYER Crctr lctd Pç rnvr cnsult bm mbr lgs just ccrd cm mu vs vzs nclnd mbçã rgulh Esprt vlúvl rrsf (ur Prt) D pu curs E stmd qu scrvu trns lmps qut crjs nã rcund nt svl fzr stud grphlgl bstácul lg pr btr c Pç rnvr cnsult qu sj MR JSE qrphl rvldr gn frnc ltv Crctr bm frmd lcd snsívl Qus tds s ltrs bcm mvmnt dlctd pl crçã ndcnd qu sã mult lvds s sus sntmnts fftls TTC Crctr Just ptêm frm nérgc ns rvluçbs Vd llld rntllgnc gulh mbçã lúcd ms cm lg cntrdcçã u tms; rzã sn«t MLZ Tmprmnt cntrllctr: lcz prch cúm lgr snm mglnçã phntstlc Gst pls rts ltvz d sprt n«nstnc n mr J J J Ltr llgrnphlc rvlnd sprt rtnr ntllgnc mdícr Escss nrg pu gnsld HELEN MRL C N Nt m su grph prudênc lld frnqu Su mr ft 6 sr crtc rônc cm crt mrdcld Tmprmnt rrqut mrs ffcts vhmnts GERLD (Sbnpls) mgnçã fértl rdr mbçã frç vnt frmz ns sus prpósts lts splrçss dmnm su sprt tnt ttrlbuld pl pssmsm LEPLD FERRZ MRES qu scrvu f mult scss pr stud grphlglc msm rsd Pg rnvr cnsult cm mns prcmôn SEVERL PEDR LFRED Grph rvldr ctlvd frmz frç vntesprt n mbçã ctlv ntllgnc rgut crctr ltv gnrs BEM MD rrdndd ds ltrs b trçs hrl bnd snts lllm ndulgênc f lld Tmpá rsrv â sunndulgênc c lld Tmprmnt rdrs crçã mut snsvl NDFFERENTE Ltr huncdr nturz lcd xpnsv frnc Esprt ctvlssv ch nthuslsm dynml pr ss Curs msm prcptd mpcnt sj qu s css ml prss d rslvm qu é pssvl LNDtT Tmprmnt pfrt npnnt Sltlv Frqüntmnt h cnflct s fculds ntr Jursdlcçã mtrlsts fçã lllst d su crctr; mbs qurm trphr Pssu mr prt ctlvlssm ch nxcssv gn mpprópr tus vnt mprs EMPLSTR PHENX CHRNCS U GUDS PPLQUEUM EMPLSTR N PETEUTR NS CSTS K (PdL) Su ltr nt rm clrz pntulld cnstânc Tm lm snhdr crçã mut snsívl ««ltu (Pdu) trç PfH d su prncpl tmprmnt mst tmz Nturz pstv prt lh snhs u fntss Gn rtríd mbr mult lbrl pltchy Eu bx ssgnd dutr m mdcn pl Fculd d R Jnr mdc d Hsptl Mlsrcrd st cd tc tc rsultd ttst qu tnh mprgd m mgnífc PETRL DE ns brnchlts ctrrhs pulmnrs NGC PELTENSE prprd pl hábl phrmcutc Dmngs d SUv Pnt md qu cnslh smpr su us ns mlésts st rm rfrd é Plts 4 vrdd qu ffrm sb fé mu gru utubr d 022 Dr ntôn ugust d ssnmpçã DRGRS E VEND EM TDS S PHRMCS Lcnç 5 26 Mrç 006 Dpst Grl: Drgr SEQUER Plts (3884) (FUNDD EMÍ908) Tm! smpr m stck ns pr css d 400 ft^jrxl» > ÒV ( 5 ms mchnlsm pr K S Crvjrs & Ltrs J d fmd fbrc Myr 5 y< Dr K K Tms «mpr m stck: j» K LUPUL CEVD ê R9ELL CLL Á PEXE 2 DE MMNC pnrn FBR _\ K C DD GEL g Sccçfl Grnphlc K B 9 Mchns tds s rt gs pr LTHTYF rjà V GRPH fj Unc» mprtdr» dn» f_\ w_ nfnudns mnchln pnrn S á fnbrlcr SCCS DB P Ç U PEL d fbrc Wlndml K K lr Sc Hlschr Ç f MNERV UTMTC è Hcllbrg rà ut Pçm prçs rçmn B 9 K ts 4 Buchbstr & Smnn Ü RU DS URVES 45 5 c P 42R Jnr f FZ^VsSE CRMBS DE BRR CH_ PR; MESM DlÀN : NDÍCTÓR:çrmbódè dtr mlhr máls brt durávl ÃCCtTÁMSt; GENTES EM TD 0BRS?JÍC Frgt &C:k $ BÜENÜSRtS; 200TEL^459Bb Rt VU8RS DC JME R Lj n vnd lugs u trspsss prt lj chpés vnd R Brnc ) Fbrc d cms dt SU <yyyfrjnm 7UN l»: _ G l & RU SNT MR N 9S JNER 7\ v _ j» SV V^3 QULDDE^ CRRE NFNTL CMPLET SRTMENT DE MVES PR ESCRPTR Grn vrd m drmtórs sls jntr sls vsts Cnsultm s nsss prçs F CST 27 RU DS NDRDS 27 Tlphn 4350 B DE JNER (6789) Ksms Snsçã smnl Qutr srts pr mz ttns chmds dmcl pl tlphn Escrptr Cntrl Trrns Prstçõs RU D RSÁR 09» ndr (600) Pps Pntds CS CTV WWWVWWWVWWWVVVWWWVWVSft^^ TERRENS Q tvr trrns pr vnr ns brrs fl Cpcbn Lbln pnm Btfg Lrnjrs prcur Escrptr cntrl trrns prstçõs RU D RSÁR N 00» ndr qu é cntr d mr mvmnt cmpr vnd (4700) trrns wwvwwvw c G ]ç»! r y r ff: fr: ] J= Jl ^^Y J C T \Sf m m r _m fl t :] g ftc Mm r ~^j\ J vyt j ^rfft C9 <3^ : C 5J ÍU mm» c 5f R Hmm d Ml Rcbms nd d Hmm d Ml s prblm sluçõs ds sgunts ltrs: Grsn Crr rld Rlln Pnhr Tmyrs Lcrd Lstt Lm Edurd G Slmn Ldl Clh Tmyrs Lcrd qu pl trz m qu ns chgrm nã purm ms lcnçr rspctv srt <» «% Nf scrvms tlhdnnt cnstrucç? nnh sts dptdrs pr strns fznd sul succlnt pns bm ssm pr já trm sd lls bstnt dvulgds m vrs rvsts tchnlcs ftue E UM RESSTÊNC DE GRDE? Pr ml cnnsdr rsstênc ntrclds n crcut gr válvul tctr B cnsgu llcl n pnt ms cnvnnt pr su funcçnmnt tcçã st s dá prqu st dsbtrs pstv prmtt ptncll gr tl m rlçã flmnt qu s vrçõs ppllcds á gr qu sf crrnts ltrntvs s mnfstm m vrçõs d crrnt d plc u sj m vrçõs crrnt cntnu vlr d rsstênc v sr tl qu crrnt lctrns ngtvs qu s drg d flmnt á plc prduz crg gr mntnh lglrmnt ngtv m rlçf d flmnt rsstênc x scpr crg ngtv qund 4 msdmnt lvd $ DVERSS Nvs gstncbs mrlcmúl btvrm lcnç pr mnt stçõs trnsmssrs nd lng mls 84 frms nrtms» rlcns mr sts nvs mssrs trnsmttlrá slmult» nmnt musc mgns» Cm»tâ n TlévsU^ nm épc nctnnl Sgund L D Erst Té«lvlsf st ctulmnt n ms» mn p6 m qu s chv rd m 922 Prvê tmbm qu futurm» t s rcbrã mgns pr ml fs luz lctrc tl n Phns cs Tud stprópr ds D Frs é vd á válvul vácu gvrn dn nl ««mun cntrl d rd Cm cquslçft d ndtí Brdstlng C pr dllrs gvrn d índ» Bu fntvmnt ntr l d rd nqull pz Sr nstlld gr pr» Blssm stçã ffcl pr fln( ductvs prpgnd Cntn ns lbrtórs d D Frst Rd C s xprlncs fts pr Dnt cm nv válvul gr mv Eprs pr brv surg mnt nvds rspt Tm dutr mrcn slllt» lcnç pr mntgm stçã cm fns xcluslvmn» t slutrs fm cmbtr s prgrmms pr ll chmds mpróprs 6» su Est trnsmssr srá ntr» ld pl sscçã mrcn Md nn XDREZ FRREM 8 BRUN 22 MTER ^BF5 <^»íííjmb^ Brncs 9 Brncs: R4TR D3BR B8R B2D C4CD C6D P2TD P5BD P3TR = 9 pçs Prts: R4TD D3TD T5TD T8BD B7BD CCD P6TD = 7 pçs s brncs jgm dã mt m 2 lncs s sluçõs xts srã publcds Emprs Cnstrucçõs Cvs fclltnrvs rcbnd vss prd m pngmnt trrn ptmmnt stud prxm Ld Cpcbn PcHtl; plnts nfrmçõs & ru Gnrl Câmr n 70 sbrd (604) CÃES DE ESTMÇà Dvm sr trtds m SBà VETERNR Unc ffcz unc pprvd Mt pulgs crrpts cclrs bchrs frds lpr tc mntém prft hygn ds nms Espcld d Lnbrtrl Lpz Cx Pstl 5 Ns Drgrs Prfrs Phrmcs Frrgns Um 2% trs 5$ pl crr mls lf 000 pr sbnt Vnds tcd prqs spcás Dpstárs: Rm» Sbrnh C Ru d Qutnd 9 R Jnr (4367) Trrns css prsícds Lts 0 x 50 Entr Prç Scc vnd R Sã Pul vns m prstçõs prtr fl 40$000 mnss mgnífcs lts trrn pr rsdênc chácrs rpus Clm slubrrlm gu luz lctrc nfrmçõs n Escrptr á ru Nrvl Guv n frnt â EstçS Cscdur u n Escrptr Cntrl Trrns 6 Prstçõs ru d Rsár n 09 ndr» (6053) mn ntnçfl mdc Exprênc» cm válvul gr mv QUERES CNSTRUR NV RESDÊNC? Jcrépguá tfs^ujdfl Jj cc sfllss Prts T JÊÈ +r> PREÇSÀQ QUÍtÁNDr (962) Systm y /FREDMÍSTÉR t ) S GERRD (? CRRÊ MCHD CSS PRESTÇÕES MCH MVVWW^^^VVSMM^ u= MNLHS CXS DE GU FSSS CERCS PSSES ETC g Ru Sãò Pdr 8 Tl S R DB W^^^^^^^^^^MVM^lV mn ücet ftvò Eõ Mtr qundrd 20$000 WÊk ps í DE CRMBS PLCS ZL BTELH (Jhu) qu scrvu é sufflnt Pssu nturz mult sprtul grnz dlm spçllmnt pr prdr Bndrltvmnt lt J cr^ xrcíc d crd índl ndulgnt mnsmtrl dgnd crctr SúRES (S Slvdr) Grph nguls brr ds t t lrgs rctps fns mptuss rvlnd: vnt mpulsv vlnt clérc bstnd Pnsmnts smbrs cm tnsuspr (Pdu) Qrnc pr mjstfcçã phl sóbr xprmnd: gênr Urulsm xpnslldy Exgnt bld SSSft^ Crctr (Lrn) hnst lcprchs ms pssudr cr brls frnc çã bnds ccsvl tds s sntmnts nbrs Cnscênc rct just MRLV w_ Qrphl clr sntrssd strgrâ grcs sm ânguls DHRMSE Rg rnvr cm bm prprcncnsult scrvnd m ppl sm pu ds músculs xprmnd n su cnjunt ccrd cm mu vs tbnd nturl lcz sprt lógc PHRÓ Esprt ntd dúcçg pr cmprhnsã nplmst cmbtnt réplcs prm tllgnc clr crctr nrpts vvs Tmprmnt udcs glc ll frts nstnts snsus Dxs d(mns) mnr lgs vts pr vds rguglvã Su llh tr mnstr prtncr prsnld mrd prunnlec BSL Tr u l t mg d rm d vrdtn tds s trçs ndvdul Crts trçs sslgntud frnc cuj ft xpnsv tr r rvlm: frmz cultur n mut prcávl Nturz Trbrnt cnscênc d su vlr sm cdd nã gurd pr mnhã vslbrs rgulh u vdqu p fzr hj Sb gr cm pnrçã dplmc BETTT Gn ffctüs ZEPELN Esprt ncs r mg Trnc cmmunlctlv gulh ntm Nbrz ttttu vnt é mbcs ms lgânc dstnçã bnvlnt prfundmnt frágl qund gnrs pr cm s hls mbr nfrnt bstáculs H bnd tmprmnt ltv cprchs mut n séu gnrs crçã Tm grn pr ttrcçã sympth pssl pzr d ustrd (Ptrpls) MRELL su crctr Su crctrístc prncpl é TREUD Su grph ndc lcz ds sntmnts E lst prsnld bm fnd cm cns bstnt cnqunt cnf ds rspnsblds qu s sm vnt frm pr prbs crt ds t t xprm: crctr gur nb Bnhs Tm crrbust nstnts nturs frts E çã mult ll mpl bnpuc mg prâmbuls nd dr d phlntrpc t cmnh trçd RESGND Su rsrv ( RNEL Tns j tr ft msd chgnd m trstud su grph rptnd qu mnds css prcr rgusu ltr mnstr prtncr ps lh u ndffrnç Tmprs sprt lúcd vv lgr mnt fr nã bstnt lguns Crts trçs nuncm: snsbld rsgb vbrçã Tm mgnçã xltd xcssv mr pr gn cncntrd sóbr trnur sprt ntllgnc pr YMM Grn mvmnt lúcd pnn grph rápd xprlbnvlvd ntllgnc splpntes Grph xcsslmlnd: mgnçã mpl vãmnt nclnd pr srt ntutv Sntmnt sth qurd ntnd mult hyptc dstnçã lvçã mrl crls dssmulçã cntnçã E pssudr grn frç sprt Sã ptnts rvnt npndênc gulh vd gísm n mnr ssgnr su BPTST FUH Pr fzr nm bm stud rg rnvr FLMBTJRGUBZ Nts m ppl m su grph lg prmr cnsult scrvnd sm put ccrd m vst sprt bsrvdr vs mu dutlv ult lg nrg mult frmz pnõs ncrtdmnt Rg s Tmprmnt snsívl mbr mus cnsulnts mndrm s cprchs ltv ntlllgnt sus cnsults m ppl sm rgut cm prsnld bm put qulls qu sjrm fnld RL DplB d stud cnsults prtculrs Pr crt ltr vrfqu str ll vrã dlrlgls pr xu su prft ccrd cm qu Vluntárs d Pátr 277 sb tmm cm d gnc d Crr scrvu nuncnd nrvs pr ss prmnt Btfg suscptívl Cmsm mult rctr cncs ndulgnt Bn MR (Pdu) pnt svl mr & fmíl prncvunrvl 6 crçã qu é plmnt s flhs prq é cnt scnfd Qund xtrmslsstm m prsnç d stfrlmnt u Su grph M D CLEMEN sb rgr ndc dvrsd puc lm nthuslst nã n ntrtnt prc m ch nlcltlv mbçã vstd su ltvz d su r sprnç vctr D dés gulh ntds mut rgns npnnt gstnd sr VLET Sb sèr dscrt m tud pnrd rflctld ns sus csõs C mult s lmpulmnd Crctr nd m ss Bu tmprmnt ut frmçã Esprt curs prtrl mprs E mbcs rém flh ducçã cultuprspcz mut frm s r Gn rrgulr nchrnt dssmuld Crçã prt vnt tnt mut vlúvl E bstnt vbm ds lvn CRCL Prcurnd n cllcç d Supplmnt ntusstrng nstnts rspst sv ncntrr rs frts cnstnts ms rlctd ltvmnt clms Blls quls lllm DB LMMBRMR ds mrs qu LUCB nrg (Ctguzs) Nturz frc cultur d sprt crctr fcund ntllgn bstn E mult prcvd t scnfd Muts d llustrs dstnts médcs qu lnlcm nst cd Plts ps bsrvrm ffcc PETRL DE NGC PELTENSE dgnrms d nvr bm d hnd spntnmnt s mprtnts ttéstds qu s sg: Eu bx ssgnd dutr m mdcn pl Fculd d R Jnr cncrd plb gvrns d llmnh Prtugl tl mdc n Hsptl Crld st cd t tc ttst qu PETRL DB NGC PELTENDmngs d Sr SE prprd pl phrmcutc SUv Pnt ê mut dgn d clhmnt publc prqu prduz ptm fft ns msts brnchpulmnrs prncplmnt ns crctr subgud Pr spntnd pss st cuj vrd ffrm fé d mu BrS tgru Plts 24 utubr 922 FBRC M Sbn Grph rvldr grn sprtuld sntmnts gnrss mgn Çã vv mmór prdgs tlnt prcávl Cult pls 0 SYSTEM SÜPERHETERDN E RECEPÇà DE NDS CURTS Frn Fgã R snsívl lcd Crçã tplct nbrs gnrss sntmnts Esprt nclnd xpnsõs trnur GRPHLG RLETTE Su ltr xprl m bns gnrss sntmn ts Tmprmnt rflcttd clm vnt bm rntd qulbrd l 6UM0 <\ N ultm s/l tvms nsj trtr d upphcç mls stágs mplfc uutr ç R? n rcpçã nds BH nfrrs 00 mtrs qu s v» s vrdrmnt curts HÇòj» VCTDW CHVEU3 drms lg sbr mprg múltpls stágs grçs cmps systm suprhtrdln EE sbd nsss ltrs»_ SNTS 5 qu s crcuts çuprhtrdlnnunpts ns tm nrm snsbld P080 EGREÍ ngulvl BlctlVld grnc_ B GSDt stbld rcpçã snmstevujt Utt MSd pr ss cnsrds s mlhrs pprlhs rcm ffflb lchsm d» í frt 7 pçr fcr» pr 0 Nn lô» C Un D 6» pzr dss prém su m urs pr Sut t Cts prg ctulmnt nft é mut grn mns qu s trt rcbr nds curts m rcptrs nd lng pr qu NYRB D BRSLS é ncssár ppllr pr m^v R BRNCVT f! thd suprhtrdln rltv pqun mprg d Suprhtrdln pr tds s nds (4387) ê vd tlvz rndmnt qu s btém cm rcptrs cm ds trs ms stgls mplflcçs R P synthnlsd cm válvul scrn bm ssm su grd Pr chá lvd cust Cm prém s nds curts BRS stã mplgnd cd vz mls s rdluvlnts m grl Plvlh zd 2 prs Fu qulls qu pss bns rcbâ mms 2 prt sfuhd Tu ptrs nds lngs tm qu mprg dptcnh rrtd 2 prt fund rcrrr drs rcpçã nds Sl cnll hrv dc vs curts pr s qus trnsfrmm qu dêm cnsstênc mss pprlh brst sj ll Frvs cm bnh m qul fõr m suprhtrdlgrrf lt; sclds fu n pr nds urts Sbms qu rcpçã pl b& cm st mstur ps Suprhtrdln fr junts plvlh Dps mthd b bm mssd v ssr m sls n prncp sgund frqüênc qul d nd rcfrn qunt bld pl systm cllctr lntrfr cm mut próxm BSCTS FRTS qu f prduzd pr systm scllldr dá cm rsulfubá mms prt rs tnt trcr nd rlt r cp Bnh c qunc dffrnt mbs rlhr ssucr S clhrs Sl prsntd rthmtlcmnt pl 8 vs Frvs lt cm b dffrnç ntr lls Est tré mpld pl nh sl sclds fubá cr frqüênc prt d rcptr qu chmms Lgs ssucr cm s vs mpldr méd msturs tud nrls s c E nst mpldr frqun mbscts qu sã ssds m b d frqüênc qu s prduz nh qunt qus td phnmn slcç mpllflcçl pprlh Suprhtrdln LÍNGUS DE GT N cs d mprg dptdrs d»nds curts lgds ssucr 200 grs Frnh tr pprlh brst g 250 gr Clrs btds 4 fzm ppl mpldrsts lnbts ssucr cm mn trmdr pss qu dtg junts frnh btn ptnflr cpt nd prduz pr d smpr Lgs s clrs m d scllldr sgund Fzs pqun rfíc n frqun qu ntrfrnd cm drá cm rsultnt cllcnd gurdnp ntr rcbd nd sr mplfcd n crst puc d mss Fch cult nds lngs s gurdnp cmprms N dptdr nds curmss qu B x r cnd n tblr untd cm mntg ts ntrtnt é ncssár qu prduz frqüênc gul fznd ssm s Lngus Gt s u mult próxm qull pr Frn qunt qul pprlh nds lnrs Mr gs stâ smlprmnntmnt synthnsd E pr st mtv qu muts rcptrs ndb lngs nft ffrcm bns rsultds qund lgds dptdr pr rcpçã nds curts Mstrmá qu lguns typs st mrns dptdrs qu trnsfrmm qulqur rcptr brst m Suprhtrdln N fg vms dptdr pr qulqur pprlh RELÓGS DE cuj prmr stg rdlfrqunc pssu válvul scrn grd pr crrnt trnd Nll tms vvul 224 mdulnd «227 ^ cn scllldr Pr ml d supprt mrcd lgs dptdr d pprlh lnbrlnd n lgr d prmr válvul r f Td lmntçã é prvltd d rdlrcptr nds lngs qu srá nturlmnt lctrc N fg 2 tms mls dptdr pr rcptrs scrn grd C Nst prém cplmnt 6 ft pr ml d cnnsdr CS d ptnclmtr P cuj pntr v á gr d prmr válvul d rcptr N fg 8 stá dptdr pr pprlhs m válvuls DPLMD PEL ESC qucmnt ndlrct typ 27 DERíLJRDírr ccplmnt 6 btd d ms m mnr d cnjunt ntneuchtèlsuss rr N fg 4 stá dptdr pr rcptrs crrnt cntlnu n qul s mprg válvul u 99 prcss ccplmnt ô msm qu d fg 3 Est dptdrs qu mstrds s mrns nlls stá pplcd prcss ccplmnt grn rndmnt; pzr ntrtnt xstm utrs mthds ccplmnt (Cntnuçã d 5 pg) lndutnl st ê prvs nms ds pquns rtsts pr tnds prmár d bbn sã s sgunts: ntnn (slgd d scunhél Fáb Frts Mrn B dr) fznd pssr ll zvd rlstu Durt Mn vltgm plc d pr válvul tr Ely Trr Lps Dulc scllldr d dptdr zvd Sylv zvd Vms tmbm qu m várs Clrc d mrl sts dptdrs fgurm bfcm gurdds n nss cl bns uxlrs chmds plcklcçã sluçõs cldrlds sss u qu tm m grl grn snhs cm prv prç nflunc n bm funcnmncm qu írm rcbds pr t st prt bsrvms gulmnt nós qu tnt stg ncl cm scllldr s synthnlsds hsluçã d prblm vnd grn cudd n rfprguç Mnhs rnt á fltrgm pnt st mprtânc cptl n stbld d dptdr Hrfsnfss: Ruth 5 Murr 6 tu 7 Rfft 0 Gmbá 2 Bull 4 Fg B Srs 7 r 9 Mr 2 Cpm 28 rr 24 Pz Nf fçm sus cmprs Trtcss: Rur 2 Ur vrfcr s nvds s sm prtlg 8 Truf 4 H 8 çs d mbs 9 bul lg 3 Lr lí Tmr 8 Rpz 20 Rr 2 Cp Rn ds urvs 00 Tl nd prblm (620) bmu/rs QULQUER DR PEL CRP CUR MMEDT «MMtX JFRTtEZ NTU J «tr DÓLR munsm TJ DRES NS CDERS u MRENNH D MTT Tmprmnt snhdr plxnd B mávl ntlllgnt splrtus pzr tnt frlvl Esprt vv crçã «rnt rdrs nthuslst EST RESFRD? TSSE FLT DE R GRNDE ÇXPECTRÇÃ? Nà HESTE TRJECTS tm JBELEM RDCULTUR ^\S^^^N^^^/SW^>^SV^^V^WM\»<V PRTD N 23 ytgjp Sgrd Dc Lnds lhs Lv st nt b sus lhs cm LVLH Cllyr ntsptc cntmpl ps s sus lhs límpds brlhnts Nm nvlhcds nm frcs nm cnçnds n cngstnds LVLH dá juvntu lhr sn sgrd é smplsmnt lmpr s lhs UM SUDÇà PRTC s hbtnts d ntg mpr ds ncs nã s cprmntfrmuls vulgrs vm cm Qund s ncntrvm dzm: m su Nã sjs ldrã m lull Nã sjs mnth 050 m kll Nã sjs cs Cm sr bm qu s hmns hj rptssm drmnt sts sudçõs brbrs! Prtd Jgd n Schchclub Nurmbrg Brncs: Mrshll Prts: Trrsch: P4D P4D; 2 P4BD P3R; 3 C3BD C3BR; 4 B5CR CD2D; 5 P3R P3BD; 6 D2BD D4TD; 7 PxP CxP; 8 C3BR B5CD; 9 R2D P4BD; 0 P3TD BxC xq; PxB PxP; 2 PRxP C2D3CD;; 3 BSD B2D; 4 TRBD TBD; 6 EÜCD Rq; 6 R2R TxP! 7 TxT DxT; 8 DCD P3TR;; 9 B2D D2BD 20 RB CBBD; 2 BBD BCTD; 22 D2TD TBD; 23 D2R C6BD; 24 DR C4TD; 25 BxP C6CD; 26 D2D 27 DxC B4CD; 28 BxB CxB; 29 P3CR D3BD; 30 R2C TD; 3 B3R D5R; 32 D2CD T4D 83 P4TD C3D; 34 B4BR C4BR; 3B B3R CxB xq; 36 PxC DxPR; 37 P4CR P4BR; P5CR D5R; D3Bd 39 PBBR; 40 D8BD xq R2T; 4 D3BD P4R; (s brncs bndnm) SLUUC D PRBLEM N D 8R 2» Envrm sluçã xct d prblm n 2: ugust Bck! tt Przrs Mgul Prd Sylv Prr Epmlnnds d Cut Mrcn Lázr ntôn Cutnh Rbrt Mglhãs Sylv Dclrcqu Dm Prt Trrs lp Gnçlvs Mnl Suz Jq Vlldâ Mntr (20) Cd Cst (Bll Hrznt 20)) Smul Dnbr Vldã Mntr (20) ÇPELN jvsperspn b MLH&wswccTNn PR PRPHYLX D FZEND /» CUR D PHTS yffbrf J BRHs BCHERS ; lmhf é/bez 8>S r ; plvr crln! E MRC RFGl TRD Drgr Bl E n s ncntr smpr rmd sjd lgtm pl mnr prç Vnds m grss vrj Rn Mrç 0 (6385) fk TD QULQUER LNMENTQÜC H <2S23

23 í CRRE TÜ MNH Dmng Ü gst 030 ^W^ \J ^ f lp H Tds s Pnts d Glb Ntcs pr m d mrvlhs Rcbrá m su Lr Musc Dsprts Elctr; p^ cm RD EXPERMENTE sm shlr su cs mçã prfund str sntd junt qudrlátr n stã lutnd ds puglsts fmss xtss uvnd s scrpçõs vvds ds grns cntcmnts sprtvs d d Cm? Cm Nv ElctrlVctr cm Rd Est mgnfc nstrnt lh ffrc td musc d mund xtràhd d r u rprduzds pr m ds Dscs Vctr rthphncs Dlts uvnd su musc prdlct qulqur mmnt qu V S sj prç st nstrnt é tâ módc qu stá lcnc qulqur bls lrsbfâ sbbu Í»Y rtfk~j ú V YY«flnBffB tthwwhww»lt;:l ^ > VCTR Ü ípw«elbctr K0 RE4 (íl fllllls» Cm Prc 4B00»000 ÜÜ ÍÍÍp^ íü^ Nvds Sucss WÈÊÊ$ \ J& \ SWhWÍ^9 \ Cu» \^lléí^ê tâè&êèl m v» ll VVER PEtZ Cnçft (V Lm)» LNDMR TRRES m rchstr Vltr J?ullst Slã sâst LVRD MRS Dòlmçâ (Trrslbn) TBER LB cm rchstr Vctr Pulst» Slã WrÉ?Wl fbllp ll HbWbN fvwf» XfwSMz lhs TTJD» SnbCnç (GÁUD VTT X T Z J CÀNUT) bm rchstr Vctr Pllst CRVLH DB HELEN MREN CR DB CNELL Smb (dptçã y Kçrncr rchstr Vltór Pulst m HELEN DE CRVLH tbus HU CNTM VU FZER ÜM BRQJÍH Md vl ZlÇ DS E FERRNH m vl fw^sêêè jüíblllpí l í SE llrtím Km3 c^r Mnw^ wêèfxh ZC DS B FERRNH m vl VL GÚCH Cnç& (Mx Crds) MX CRDS LNDÒMR TRRES cm rchstr Vltr Pulst TPER Cnçã (Mx Crds) Vltr Pulst cm rchstr MX CRDS Embld (PU) GRUP PLE \ N TERRBR D FZEND GRUP PLE J SB D FftENTB Embld (Flé) J DESTN D CRVN Evcçã Bgypcl (SPLENDRE) RNLD m rchstr Vctr Pulst Cr 3305 MX CRDS) SNH CHNEZ (L NDRÉS CÀLVLÒ RNLD Cm rchstr Vctr Pulst C8r Jm\^tm\wÊÊmmmmyÊB M mê^m^^^m VCTRL JmmM^^^f rtphn v tyd^flbm^v ^M^>^^K»M»^^MB^^MW Prg l500$000 MNFESTÇà PLÍTC HulftHSmÒ (PLN C FERRZ) MNFESTÇà PLÍTC Hrlsm (PLN FERRZ) Prt PLN FERRZ sus cmpnhrs ÜM SNH DB MR «JVls fltt BttCTrtn GRUP DB GTERS D PÂULCÊ uc Plk (R Bttsln)» GRUP DB 6TERS D PULCÍl MNH NC Cnçft (BLNQUT L SNH) TR RTEG m rchstr Vctr Pulst 3333 Cnçft ( DE LVER) N RNCH TR RTEG cm rchstr Vctr Pulst > RST Mrch B GUHRRBRÔ) RNLD cm rhstr Vctr Pulst 3384 TEU MBG LHR FxCnçft B GUBRRER) MX CRDS cm rchstr Vctr Pulst Vnhm uvr m nsss ljs s sgunts dscs d flm «lvrd d mr» DVMUR MURCE CHBVLER NB 8BN SBRT MNTBNNT PERSNNB CCKTL MN NVBU BNHBUR MUURCB PRS JB» TMB DMUR VUS uvdr 98 l R DSCND próxm Fr mstrs d Dstrct Frl crt v mprtnt cntclcnsttur mnt pr phngrph brslr Pr ss crtmn fclmnt trá prt ms cult d pv brslr cmplt vst cnjunt d std ctul d nv ndustr ssm cmprhnrà qul tm sd su prgrss 6qu ll rprsnt n cnmí ncnl fbrc dscs srá prsntd cm s sus dmrávs rsultds nã só quld cm quntd E ssm crc qu jd sbm cntn s nvds mnslmnt prduzds pr tds s nsss fbrcs n méd trs pr d qu m quld s nsss dscs pm cctr cnfrnt cm s mlhrs d strnglr n dmín d wtwí ppulr prncplmnt Tmbm fcrá publc àpprlhs pr ãs xcllnts qu já fbrcms s qus lvm sbr s ds ms pzs vntgm d dmrávl quld d grn bllz ds mrs nd é scss prducçã phngrphs dtds ltflnts ms j cus m stsfçã ntmnt quc v fbrc ds àpprlhs m«cústcs mbr nsts cnlsm sj strngr utr rvlçã pr fllrlld srá cnsttuíd pls àpprlhs stnds cnm snr qu mnstrrá ncntrrs m frmçã nm spct spcl d ndustr phngrphc uj stn s prsnt ch blls prmsss Pr qu nss phngrph btnh s xcllnts rvrã ss sultds qu lh Fr mpõs qu cmprç ãvdmnrgnzd cmplt tc Ell tm nss xpsçã nsj xtrrdnár bll prpgnd qu s xrcrá tmbm sbr ntrr ps tlvz sj vultd nr frstrs E qu cnslhms tds s fbrcs: rgnzm m cndçõs mstrurl d ndusírn dscs pr qu s trn rld qu scrvms n nc st Dscnd rspt ds nsnmnts quc publc rtrrá ã Fr Já tnt qu n Brsl s tm ft nst ndustr qu è justç srm clhds lguns lurs ss têm drt s cnc fbrcs PUL ETES Dstrbudrs Grs: J CHRSTPH C s Cfâ Cl» Ultms publcçõs rt UDÇÕES MRVLHSS JMS GULDS pl d Nscmnt Sl Pn 507 FNTS SBRE 0 HYMN NCNL BRSLER è t prt (Güschlk) GRNDÊRGHESTR SYMPHNC Mstr Hns Knnpprstsbsh 7230 ft 724 SYMPHNl N 80 p 848 (W MsrcJ Knzrtgbuw rchstr mstrdm Mttrt Wlllm Mnnlbrg C 77 ft 777 V SYMPHK P 84 (Tschlkwsky) C BBRN (C W V Wbr) Grn rchstr Symphtüc d pr Estdul Brlm VCTR DSCS VCTR jf vbrçã n ttlng ug d frms Mrch fúnbr rdtd pl Symplní Es Plydr gr pl ms prtcd prcss grvçã «lctrc rgnt tmbm mnnt cmpstr é Hns Fftznr qu sub clrr stupnd xcuçã d Phllrmnc m tds s mtzs Brlm prprds s ôr ms brlhnt vv t s smrds sturns trglb E st rv llzçã ps trblh dô prk mr rm Jhnn Struss: ~ mrcèelg (D Flrmus) ç rèbld d jtwt pr cntrs Cftr rchstm d pr Estdè Btllm Cnc dsccb m álb Ns Embr s trt musc gcr qu ns ccupms st prt pr sr ntblllsst su dçã pr sr ntbllssm u dç& «sd d Plydr Est ê ms xprssv 6 ms ltvl rlzçã phngrphc d ljr ss nvntr d»)mlds ps prsnt rvs ds ms lbrs prducçõs vhnns >»m d nsqucívl fôrm dmrávl s ntrprts s cntrs ntávs cm WlUy DmgríPssbnr (Dr Flk) Vrnz Vlkr (lfrd) Edurd Kndl (Frsch) l Krn (l) Mrgrt Pfhl Ruzczk Els ( Rsllndô) (Príncp rlfsky) Wlmr Hnk (Esnstln) rhstr Círô s& d pr Estdul Brlm rgnc tl nfd mstr Hrmnn Wgrt qu cm cst ê utr d rduçã juntmnt cm Hns Mr dçã Têms ssm mlht dâs prts dgns cnsrçã CHBVLER Bnt 35 S PUL trs Prkôflv Ó mr prmrlrnjs; Vls?scbrz Schr lbrt Rg ch Cts» rh Symp Lndrs N 928 RüSsl qué úm spr cnsqüêncs lnôlculv st trnsfrmnd tm hj cm su Prkfv lâl jvn Srgê (89) Slmzv Estd Ektrnslv) qu ll nã css cnsrr cnt su ms lgtm xprssã mubll mqunt rlg Strvnskl CM tds â sus cntrdçõs pr pln nfrr Est rct ê mult nturl msm pr s ms pzs pr sr PrkôtV crdr rlmnt rgnl m cujs ôhrs 6 dynmsm dmn m íòrms mrns clrs nrvss cm gnt urpé sturd mçõs: s thms sã cncss Bm vns rythm ê písã bsluts dês sã prfundmnt pstcs plytttld qu mprg m crt trz rscur» lbrd crtrstcs mstrs rt st cmpstr uj nm fgur ntr s ds vrdrmntô wrs d vctr m rlzçã cm st brlhnt curs dsc n qul s ncntrm trchs d ms suggstlv russ br d scncêttnt Nã é fcll scrvr tlvz ínsm mpssívl qu ss musc sprt n sprt tl Ms m cmplxd st puc s pr lg s :fc» ntfcd cn ll E musc qu f! pnsr cm lás própr sspt qu ll s ccüp styr drmátc mr pr trs lrnjs cuj bs rpus sbr ntrssnt cnt Cr Gzzz fms scrptr táln d scúl XV Mst cmd drm pç surprhn pl rgnld st lg mnfstd n prólg n sô ntrvém c8r dvdd: qultrsts qu xgm trgs sô qutm d s ÀlÈ&rs qucbçs lrss lgr s vs qu sô pnsm m frç Cynlcs dã qu smpr s rrmt Ss dscussõs publc frmm s grups qu ssst 8 rprsntçã cd qul nst lntêfvlr cnstn tmnt cnfrm gst pnt vst E sgu spcurs gulmnt ctcul cuj fm ê nsprd: s spctdrs brrcds cm s vrs njustçs qu s vrfcm durnt snrlr d cçã ssltm plc dã lçã s runs brgm trümph d nncnc sbr mld Mstrt Eugn Ssnkr 7200 ft 7204 V STfMPHN BM D» MENR P 67 (L v Sthvn) Brnslw Hubrmnn (vlnst) B 7206 á 7200 CNCERT D» VLN CM RCHESTR P ÍS (Tschtkwsky) Grn rchstr Symphnlc d pr Cômc Prs Mstrt M l» 728 ft 728 SCHíHÊRÍÜE (RmskyKrskpw) GRUT DB FNGL ((Mcnluslm) Grn rchstr Symphnlc (Mlã) 800» Mstrt BHr Pnlz GRUT DB FNGL (Mnlsshn) Grn rchstr Symphnlc Mstrs B Kllbcr C 723 SYMPHN EM RE» MR lf 9 (Schubrt) 702 á 704 PÁSSR DEFG (Strnvlnsky) (gr^ntí Rk7 stmbr j pl^d u vdr 35 ÜM CS MZRT Muscs mprsss Vctrls sl Dscs ds ms fmds rtsts cnt vln tc (284) l/jltjvü\nrjnjnr»>~>~>>^^ mut smpls: nã h q p Cnçã d vqur (d ft br x s sntr mplgd Rmnc d R Grn) mgnfl pl su mpnnl Crt mr (vls pl su rmntsm sdutr qu RSD BENTY 5^ mwm rflshftm Vlnst Jcqus Thlbud pnst Krd Crtt Ds dscs ns s utrs tmbm gstm tér s sus cprchs Um sts f qu tv Dbussy cm chmr d Snt br qu m 9697 scrvu pr Vln pln Sm dúvd trts pç ntrssnt mu bíllhnt lv ms dh pr fôrm qu ttul ndc v lg cs ms lém d Vnt Sã trs tmps (llgr vv Phtsqué lgr Três nm) m qu h crt luz Mult vprblddè ms tã sprvds dé cndutr m qulqur llb tâ typlcmnt pcnhs fft qu Mnèstrls trnscrpt d plh pr vln st nstrnt uvd n fm d sgund dsc pô sr prftmnt ncluíd n Snt sm qu s dê pr ls Tds s nns drg sér cncrts d prdgs r» chstr PhlrmnlcSymphnlc Nv Yrk phngrphl Vz m qund rgstr s splndds rgêncs d grn mstr fuzmnt cm crt ssdud qu prmttu frmçã frms dlécth uj crscmnt ê cnstnt Cm drctr dô Cõncrtgbúw mstrdm 6 prducçã Mnglbrg prtnc cnjuhtmnt á Clb à n cm rgnt d rchstr Nv Yrlc su fbrc é B Crtt Thlbud stã lcss: lls trm èxcllnt prtd st curs br qu DbUsy scrvu n fm d su vd pr sts t HEYL PN MELHR VCTRLS DSCS Crl Wbstrs yl Crrê) Chc Vl cm ds mlhrs mrcs Muscs nstru NSTRUMENTS Est rchstr tc sts f ttul) mnts dò crd Prçs módcs Smã Ncnl rchstr Nmds fxtrts cm frm dsp Cllgns N 70DEN prstçss lugrs pns 379 r xclcnsguu Brlm rvlng slçã frt clrd bstnt scs LVER Frncsc lvs ms vz lnt xt cm sts muscs s BRUNSWCK T C d Crc ducçã Ku Fnts sbr 0 Ru d Crc 7070 Tl 3539 xcutnts nls prsntm m mstr smrd cntr ppugttschlk: lr qu é prt m trr lntll hymn ncnl brslr rgulhs (Jã d Gnt) cndçõs prfts Rcrdr ê vvr mr (4936) dss tm lém ffts tê gnts Pnst phl Nscmnt» (Chrnv qubrr pt (cnçõs J B Slv Dám chpé (fxtrt p cmpnhrs stupnds GU D PHNPHL srt phl Nscmnt n Lã) Smbs Ylnd sór Snhõ) Sylv Clds cm Dn lc Plts) rd m já mut cnsrd n ns0082 N pn rch Brunswck mstr H Vglr Ps ntrprts Nvs sucsss d lcs (mrch ry Brrs) Suv rcrdçã (vls ln s m muscl é èxcllnt Nr 0078 mrcn Estrll lmnt cm qu phngrph MEÍÍGE/BERG D utr rsptd hábl sã Ylnd sór cd vz ms lts rch Pn J Lmunr) t Es cntr prncnl pss mut rrsstívl cm smbst ttrl N 0649 cnçõs sts drávs musc ctul dsps (vls lnt P Brt Sô prd vl mult ps d Sul ê dgn nt pprclclds t Dps tm su ld nslnunts qu Sylv t) Gstã Frmntl N qu nrm quntd rgnts trznd splnddsc ft st bm stft mnt rchstr sbrb cnt cm gst r 380 ds mmnts bm hr pnst tcu cm mprtn mgnfcs cd qul ms vvlss sbr ppulr mu t brlh ppulr fnts; d lrs prfund purd Ms Th Rgu Sng Frl ls gúchs (sm Whn Ppul vrmlh (ntrm mldss cntds pr q nstrnt tru hblmnt s nnh pssu m tã lt grã Typc m lkng t yu (d ft b rgntn) rch Dns d sb prsntls cm spcl vrds ffts qu utr m lmnt qu cnsttu lnzrrlll Ròdrguz mr zngr) bl Ly d L Sl) Dnt Chlupé Ch gt glnu u clrd â ntrprt cnfundlvl trç d prsnlpsn (tng) rch Typc mn su rch Clfórn Nu pch (vls d Mnglbrg ps rch d Scl Duburg) çã mr 402 Jull Cr N 6000 TjYDR rrncm d rchstr fmult Fxtrts qu rrstm pr Brlm N 70 grd lmmns: Uns Um chp rgntn grvçã fts slbrnts clrd vls grd 6 ntrmd sld ntd bm tcd qu sprt grl dns tã dynmcs lls sã stá qulbrd Msctt rts smrms mrvlhscnhcd qu nd hudrn) (E ntrss pr scpr vulg tã vbrnt 6 mgnífc r ê vlh cnsttund nthubsmdr prsubtls j prcm Excuçã grvçã Fnts Rg Mnfrd Gurltt grss m grvçã qu n mnt m rfnmnts rd cm bm curs typ chstr utrs prsntm m su dlr b quld rch Symphnlc N ufn rgstrr c smb pô Puttln cçã nsnmnts sbrbs Wth yu Um ds mlhrs mprhndn th ssbldr su chrr mnts d phngrph n dbncnd rudçã N mtnt nnh (d ft RPHN mrs (Bmfgl 0 Rltz ssb m srn mlnl d musc lgr st m lls fz rchstr cntr tã Lrd) rch Erl Burtntt ( Pryr) Djs rsuscltr s grdávs prts vr) Chr pl Qurttt Nr 4020 lndmnt qunt mstr hlt ( Prry) rch Csmnt d Csüls» Brunswk lnz nnh snh s phrpstr P Mrlcch: frnczs d sécul pssd smuscs Bl N 700 qu stã dus ds ndnt _ d lg lvs f Dpplr: rnl Chrstn (plc chr typcs ss cm tnt bllz cm tnt Muscs ss brnhs m qu s ncntr s» su épc Fnts Bruns qu trvssm húngr tcds Estã Plxngulnh) Jzz lgr u mçã qunt ll cmpnhcnduzd pstrl bm nsprçã prvds D xt cmprtlh sucss Nu s cm lm cntrn dd wlck N 0079 dd cmpsçã st vm P Flutst lfr Mgnn é bm prt n cm mut brlh rchstr qu Brunswck mrc prbéns su lydr fznd cm sucss m mr lá96 pr Mnglbrg s psóds s gênr PRLPHN flutst sr lfr Mgnn qus sm cm tl qulíbr pr st lcs chp qu sn cs prsnt n qul ntmsctt sr brchp Bt t trblh brslr vrcm s f nt hv yu Yu tl purz qu musc s fz mnstr rssnt suds El lm tng (nz ncntr èxcllnt d qu ncnt nng cnt blv my ys (d ft lhnt vrtus su sm ê gll uvr cm s fôt tcd pr Bftg uvr E qu b gr Ftllght nd fls) rchs lz) Lvj mlng ( Puclr bm sympthc E rs sbrnturs Esbçs rtst N l vçã Utrcht ê cd n dm» qu mrc áttnçã s lj) Tngs ntôn Gmz tr Grdn N 408 rvl rgnt nscu m 28 cucsls pltrrnr) Qulqur cs grcs (Mlngut) N 368 Slud Buns rs En Esbçs >/SDR d Kkrn (Sbusky) mrç 87 h studu l Sã tmps qu bcm ttrhnt h nsts mldss slnc l nch Cnçõs muscs Nã f sm rzã qu hbtul gst d ntrprt Grn rch Russ Bté 888 n Escl Musc sb rgntns pr Mgldl Nd purd rhstr cprchu n qu tnt t6m mrcd grd lllcs W H B N Snt m r rntçã ds mstrs mlnnstmtz: K 6003 cm vlã N ntrssnt pnhd v mr: dgl Mnut cm ts qu frm R Hl M W grl sts cnçõs xcuçã Dsprt Sã grdávs rd mlds dvrss r BÃl vl Ptrl Prtu ps pr Cl» (ry Krnr) Q chr cmmg (H M gõs russs tcds typcmn vrlçüs m qu s smr fmd pr DEN cm lls n bll cd lmã n rmr pr M L GldtB N Í2683 cntrs s prcdrs têm suggstlv mnr qu t n pr cbu té 89 s nsnmnts Gstã Mtts) Mdnhs pn Mlchr cm qu s stsfzr plnmnhábl Snh Bch ds clbrs Frnz Wullnr ns ym hbtund st Smpr ns Frmntl K 870 Schnn: «Klnkju t R Rs muscs mqunt nã s cníunt Gund: v Mrlá Msms sdr Sss purd n su rmus brçs (d ft t lncub n Suss n prtsts N 2268 lg (cnçã srtnj t») Gld bru rchstr m rlmnt mdnhs pss Czrdàs ds Prncz rgulr sbr brslr FrmnTêm su mért stft dçõs tc Lucrn cm rgnt (892) Pn mrcn N 0653 Crns) SnfnnCtull Rg Ptpurr grdávl su (Klmn) t s cnt cm muscs tcds pl dusl s Em 895 xu st cd fflcd (smb cnçã Muscs sucss j cnhll Mlchr rch Shymph cnhcd vl d mr prt xus m mstrdm n qul mnr ptmmn cntds bm cd Frts Ângl J ymbrê) nc N 2772 d Vl d brcl té h mntém cntr d u t tcds Mnh brch (smb rch Brunswck N 008 d ppulr çmntsfrutu mult vg ctvd h fundu mgn» Mgnífc dçã qu tã mlds Vl bm pn prlr sts vnnns mulhr prt P0»s ssm fc scd crl Tn Kunst m n m n cnsjs Lmrtn Bb) n sécul 8 dus muscs ps rflctm gren crrç (td hrístc grdávl prcr ss curs nstrnt ssu drcçã d prncpl Jã Brr csmnt lm d nss gn (tng CnrRcrd) Brr) Jã pnhr vv s ffts rchstr hllnz Cncr(rnchr F t Estf ntrprtds mn l trnqur RCHESTR Bnd Tngrs Nuqu ll ê cp Plydr dá tgbuw cujs cm mmbrs Lmut) rch Typc F C cm r mut xprssv mr 373 nsts ds pquns dscs utl ll» Mnglbrg prmptu d tl nr N Í694 Est bnd sô díl cs b c PÍTB çã hstr muscl qu s md qu cb crt tmthrs dngr ln yur ys utrs fstjds cm muscs tm dsc qu gsts >_(d studss nã vm prr D p lls pssrm hmbrr Bncnd ntrssnts ntrprts qu m st ft chrl td pnhd bm smb Symphn n 3 ms prmr hp ntrss cm s ds mlhrs rchstrs r sã nxcdlvs n gênr Lrd) Whn th llttl rd mut sprt Dl przr uvr Bthvn; dt curs mu d mund Dò fct uvr s» Hld Rg Hns Pfltznr rch tmbm pr cusfcund ss gt th blus (d ft cmpsl ts rtsts m spcl ns pputtnn th Rtz Wth pssl Stmtz Phllrmnc Brlm Ss sc llmã vrythng) Fxtrts pl stnts pr glns rpssds ps & tô tr yu (rvlng Br! n d ft d Eu gst é d pnh (sm dscs m álb Ns 6939 rch Erl Burtntt N 409 mgnt d gnl Jhnn St cbr mçõs nsqucívs b d nrt R Mrnd) cnstntmnt Mnglbrg qu v tr E ft fm (btuqu Est symphn prtnc mtz grvçãtrnus rl cnduz su rhstr m ms qulíbr cuj ds grprfçs grup Jvnr turnês smpr mmrávs J ruj) ds crus dffcl mnt pr nã u vçã phngrph ruj N 776 ds vbrçã pr sympth cm ll rlz mnnts jms prcr Chp mult typc cunh cnsrá fstvs m mstrdm qu chrzã ft st bc flz ccntud rgnlst VEND 59 VCTR td Eurp Nr MUSC PPULR «mn Vctr N mmnt prsnt ttngm vnt trs s Sus rlzçõs phngrphcs: Cm rchstr d Cnr» tgbuw J C Bh Bymphnl Clb n4 l 2047 n n C 77 Bthv((h» Crlln Clb n t 848 d Egmnt Clb n L 7B9 n n 7094 d Symphn n 8 llgrtt Shrznd Clb n í 978 (cmpltnd ncrnt) Brlz Mrch hühgr Dns ds sylphs s Clb n L 80 Chrublnl nrnt brtur Clb ns j 972 L 973 Lszt s Prlúds Clb ns L (Crtcd m 8 junh) Mhlr Symphn n B dgtt Clb n Z 798 Mnlsshn Snh Shrz nt vrã Clb n 9660 cmpltnd sgund dsc cm brtur ss br xcutd pl r» chstr dó Nw Quns Hll sb rgênc d Hnry J Wd Tchlkvskl Symphn n 4 Clb ns h 2866 l SS m álb d Symphn n 6» Clb hs» L 276 L 28Í mwgnr álb Tnnhusr >» brtur Clb ns L 770 L 77 d Lhngrn Prlúd d t Clb n L 948 ~ n n 7086 Wbr brn br»» tur Clb ns L 282 L 233 n ns C 2232 «C 2283 (crtcd m 4 m) b nrs d Clb sã d ctlg nglz s d n d ctlg brslr Excuçã d rchstr Phllrmnl Symphnlc d Nv Yrk ds grvds pl Vctr cm xcpçã d prmr Tchlkvskl Mrch s» v Brunswck n Hnl lcn Sut d bld Vctr ns 43S 436 (crtcd m 9 mrç) thllt Mnlsshn Mrch gurrr ds scrd» t N» 704 m musc sgunt Myrbr» Prpht Mrch d crçãn 7Ô4 SntSns L rut 4«mphl N 7006 Schllng Vlctry Bl Ns Struss Um vd h> r Ns m álb Wgnr Nv Fntsm brtur N 6647 (crtcd m 20 brl) d Sgfrld; Murmúr» d flrst N 792 (crltlcd m 20 julh) Tds sts nrs sã d c» tlg nrtmrcn d Vctr Ultm nvd m PLYDR DE FLEDERMUS prt J STRUSS í 3 STTUSS cntd m llmã 5 dscs Slsts cr rch d pr Est Brlm MELD ÚNÇ DS 40 Scçf musc» pr pln Jfflfí (tc»<teg!!& Sã 6 dscs m álb Hns Kspprtsbunk drpr Plydr xcuçã d Vlnst blg ndrs Du» gu Mrh fstv d Tnnhubs xcutu m rchstr d sr Prlúd d 3 ct d Bruxls Lhngrn Wgnr pl Cnsrvtór Cncrt n 6 Vluxtmps rchstr Phllrmnc Br» Bb sll d Clb lm Mry Grn cntu n th Pl rchstr d NW Jck Hrrlsn Qun8 Hll rgd pr Hnry glmng 0Hzn vlh cnçã s J Wd uvms n Clb cssz Cm cst fbr» Prtt m m Bch rrnjd pr qull mstr c é Vctr pnst Mchl Zdr Dns slv m sl mnr p Vls 46 n 2 Brhms tcu pr Plydr Sylv bld L Dlbs Ncht und Tr è n Zphyr murmurnt Jn d Musk sã ds lr sn mbs s pçs m rrnj Schubrt pr L Slzk prduz» ds pr Plydr d ntrprt Em dsc Clb stft d D Efrm Zmblst h n vln m s xcuçõs bx vr nrsn m Hr Clb Burlsc Suk Cnçã sltz lch zur Wcht d Crpusul ds Duss Nun hrt prs Gnk Zmblst Tr Zlhr tcu rrn und vrstlt mch rcht ds L tlml L tmbu Mstrs Cntrs d Nurm» js rln Rmu pr Plydr brg mmrtns prs W» nss mu cnhcd p gnr Ttã Ruf cntu pr V» nst rthur Rubustn já p ctr: E cnt l grlll Brl sr uvd m dscs Vctr Cncrt S mrt nll m vlt nv gr tcnd mm gênt tmrlc prncplmnt qun p 83 Brhms Cdjuvrm Cst r Snt Plydr ugmntu su lbrt Crts t rgnt ds Dbussy pr vln d cnsstm n xcuçã Mnstrls (CnUnv/í nn ngn X) grs brs Gustv Mhlr chstr Symphnlc Lndrs pn d; ULTMS RVÇÔES

24 B pwpj» u ; : ~ : :r\ CRRE DÁ! MNHÃ Dmng 3 gst 930 _^ mm FRMCDS/Z S 2UMBY PULSTN Ò DE RU US grenerl E PRDUCTS CÂMR 44> CHMCS MDE JNÉR (736) nmnmt\t Crrspndênc «^r»^»^^wv^v^w^vwv^^wwvw» CNSULTÓR VETERNÁR cnrg d Dr MÉRC BRG w Lpss rr n crrcupnnc dmng p p prmr rspst d cnsultór vtrnr prns á cnsúltáí Blcs E Mns Grs cuj nm f lmntvlmnt supprlmld N rspst dd ó sr Frnnd Clh lt; Jqutbá n s lê Mtll ls Mltgl (Byr) Ls tmbém Tnfòsfn! (Br) m vz Tnsphsrn n cnsult d sr Zfrn Cstr mrr S ntôn R lém sts utrs rrs h mnr mprtânc rtrm typgrph rtgrphlcá fclmnt rmndvls pl ltr ntllgnt J B Snt R Jnr Escrvns: Pssu á cll qu ctulmnt stá cm nv mzs d (flh cdll pld cm cálídstlr) Gnhl qund tnh ds mzs puc tmp tfls flcu tcd srn qu curl dndlh bnhs cm sbf vtrnár pssnd pt bnh cm nxfr; Est nsm ml tcu tmbém ds rmãs l s qus frm dds cnhcds mus Estv tmbém ch crrcnsgu xtrmlpts ms nls gr pssms cnsult qu qur fzrlh: Nfl h ms d cll ngrdr cnstntmnt prcur cmr cpm u qulqur hrv vr qu dzm sr vd dr brrg Umnt m crn csd rrz fjã tc gurdnd su utrzd plnã sus cnslhs rspt s já grç subscrvm Rspst; nts ms nd xm mcrscópc ds íéss pr psquz vs hmnts (qus lls?) Drjs lbrtór psqulzs clncs u s prfrr prcurns n Pst Exprmntl Vtrnár v Mrcnã tl rml 2 (2 ás 5 hrs d tr) Tud qu fzr nts dss é purmnt nútl u nfflcz mdcn mrn nã é lct ndr ás plpdclls ns ds qu crrm; pr st é qu scnc dspõ nnrs rcurss subsdárs d clnc Ddr Snrnbrg Fdu (Cd) Escrvns: Tnh ns psts mnh pr pqun córrg prld unc bbdur d gd Ultmmnt vznh n vm ss córrg mntu fbr gurnt spj ns ss córrg águs pqun td vlnht (cld cnn frmntd ps stld gurnt) E tmps st prt nt qu gd pzr bs pstgns nã nbm spclmnt s grdm bzrrs ndm mgrs já tnd prdd sts ds Vnh pr ntrméd st pdrvs m nfrmr pl scçã grícl d Crr d Mnhã á gu d córrg m ss spj nã s tm nslubr mprópr pr gd Rspst: grp (cldò cn) msm frmntd p sr nglrld pr nós pêls nms sm ncnvnnt cntcnd msm qu crts psss prfrm ò cld sm< Rst sbr pr frmntd s Vlnht spjd n dt córrg nã trz cmsg grn quntd utrs mpurzs mtr rgânc putrft nsm nnrs vrms qu bundm m ts css dstnc nd pms ctgrc ffrmr u nflrmr nnbl R t S Luz Gnrg Escrvns: busnd vlrcnhcld bnd vnh pdr v s cnsult pr sgunt: Tnh cchrrnh plcl 4 mzs d qu h dus smns st prt nd cm drrhé sngu nts u lh hv mnstrd lmbrgur cm rsultd prvts h pucs ds lh purgnt l rcn ms ll cntnu qus n msm Srá tud ss f ft d mudnç ntçã u d rgmn lmntr? Cm v lmntl? qu ll ms gst é crn vcc ms tnh lh dd lmnt mxt ngu (crn vrdur tc) Rspst: ndcms sgunt pçã: Subnltrt bsmuth xtrct mll rtnh ãã 40; Bnznphtl gr; Elxr prgrlc 6 cc; 600; xrp mrmlls Julp gmns 000 Um clhr ds sbrms 2 m 2 hrs Dnç nítus grv qu v mrcr mlhr xm mdc Príms ndcrlh utrs rcurss thrputcs ms lvnd m prç qu dnç mlst cnn já h dus smns (qund ns scrvu) d d nml ndcr qulqur cs ms sr dr slt ns trvs Qur Dus qu nss rct nd ncntr cm vd pcnt Frncc Cpll Pnt Nv Escrvns: Nã sbnd q drgrm cm cnsultr d scçã: Crr grl vnd vbs nm n drcçã scçã vtrnár slctvs fvr rspnrm s sgun ts qusts:» Tnd b crçã d crnrs tnh 200 kls lá qu sj vnr nã tnd mprdr qu pçvs lndlcrm pl vss utlssm scçã lg fbrc tcds qu m cmpr 2 Qul ml vtr mrt ds prus nvs mrt st qu crr smpr ntr d 3 prmrs mzs d? Qul lmntçã própr 3» Env tmbém 300 rés m sll pstl pr qu m rmttlb flht d dr Brnn rrud sbbr nnunlzçã crs Cs nã sj pssívl rspnrm pçvs pssr st á scçã cnvnnt pl qu mult vs grç flht vrá sr rmttld cudd d sr Pdr GNv Pnt rlgl Plmrs B F L Rspst: ) s fbrcs stã ctulmnt tcds qus prds n Brsl Em td cs scrv pdnd nfrmçõs á: Stt Mr & C Vsc (lfng 9 R) Cmp mrc Fbrl (Cnlár 0» R) Lnlflcl l (Frrr Pnts 52 R) Lnlfcs Mnrv S (Pnt Gus n 83 R) 2) s prus mrrm m cnsqüênc múltpls cuss nss d Nl cbr nsts clns grns dlvgçõs d pthlg vr Pr st drjs á Scd Brslr vcultur prç 5 Nvmbr (Prd d cd Cmmrl) R Jnr slctnd flhts ttnnts sspt Srá ssm mlhr rntd d qu m brvs cnslhs qu prvntur xrds 3) Rmttms pr v pst! flht Cm s fz prtlcámnt xpurg crs grã lgnss llmntrs d utr d dr Brnn rrud ÍPàulò Slv R Jnr Escrvns: % Pçvs fnz B rspnrm pl scçã cmptnt Crrd Mnhã s prd gunts bx fcnd ntcpdmnt grt ã su pss ) Tnh cchrr plcl 6 mzs qu nâ prlg snt snvlvmnt smmd cr qu ll f cd ms Srá st cus? 2) Egulmnt qu v dr pr qu llcrsç s vlv 3) Qul lmntçã qú v súbmèttl pr qu ngr ps qu ll chs mult mgr4) Qul ml ms fll prtc s xtngur s crrápts Ps n cs ém qtè mr pzr d quntl sr vrrd mlhd cchrr pprc cm uns crrptós qu lncmmd mut RspBt: ) Pô sr mstmbém má lmntçã s vrmnss lntstlhs pm sr utrs tnts cuss DSlh 3 ds sguds/pl mnhã cd clhr ds sbrms Lctvrmll (R Lt) Dus hrs ps d vrmfug p dr lmnts pcnt 2) njcçõs dárs Tnfsfn dds subutnmnt pl phrmcutc u qulqur utr pss prtc m lnjçõs pr cmbtrs prturbçõs d systm óss qu pc su mgulnh (rch tlsm thrépü) Emulsã Sctt clhr ds sbrmsà ás dus prncps rfçõs ms sã ndcds s Vtmns Lrnzn clhr chá n lt tds s ds 30) Tud;d bm nutrltlv: crn (ssd czd mlpssd puc cru) lt pã btt rrz fjã t Em plvr:! hydrts crbn mtérs grxs ztdàs 4) Crrptcld Rx d dr Césr dlbrux Cs Jrdm ru Gnçlvs Ds 38 R fznd us cm prudênc Ns ntrvlls fzr us ã nfusã nctn (f rl) 20 cmbt crrpàt só tm vlr qund prcdd systmtlcámnt pst cm cd fm (kngn) sv 0 3 ml vs qu grm utr tnts crrptós! Mults psss scrdtm ns prduts crrptlldás prqu nã s> mprgm cm rgur frqüênc nm tmpuc m sbdr ; jsl Mrwnm Rnrrt Mché E d R (Fznd Snt Thrz) Escrvns: cb lr r Crr hj rspst á mnh cnsult sbr»cã Sbuj rspt tnh dzr V s qu cã qu sj é sttur mdn pntd (brnc prt u brnc mrll) cr grn bçs suprrs crlhs cntudámnt clds clds grns cbç pntud ntr s rlhs lhs srns xprssvs Tm fr mrvlhs ntllgnc dmrávl Já pssu spclmn qu nsn cm mr fcld cmprhnsã v tr áb mlnhs mãs cm prdgur Nunc prém chgu sbr d nm d rç qu prtnc H mz ms u mns Cmp scrpçã nò cmpnhd grvur què r prftmnt d typ gul qu pssu r hmd drç Sbuj Estv ntã h n R fu mdtmnt á Cprtv vlcl n n nfrmrm qu prsntmnt nã tnhm typ Sbuj qu s xmplrs rm rrs vnd rápd Cmv 8 vê nm Sbuj r cnhcd pr ss mtv d mnh cnsult Espr qu vscm gntllz smpr m nfrm n pr rrnjr cãsnh d typ qu sj é prç Env v s snh mns u mns (nã su snhst) d cã prcurd pr gvrn v s Rspst: przd cnsulnt nã prcbu bm nss rspst Nã dssms sr scnhcd trm sbuj Cm fft dssms qu tlvz s trtss nmnçã chul rgnl st ê nmnçã utchtn qu pr ss nã xst m zòtchn synphl Nã tms brgçã cnhcr s trms ppulrs cm qu sã lcunhds às rçs sdnçs ds nms nã sô prqu vrm zn pr zn snã tmbém prqu nã bcm rgr lg F pr st qu lh pdms s trçs q tã bm sub sn lr scrvr Pr lls vms prmpt qu s trtv d rç cnn Prdgur qu n R m Ncthry várs clnts qu pssuíms tém nms sts prém nã stms utrzds clnrlhs rspctv rsdênc Dxms qu cnsgnd sj d mg fm qu s ntrssds ll s crtftq D rst qur tr bnd dlrlgrs KnnlClub prcurnd sbr n stá ctulmnt lclzd ps f nndld dh pr cá gnrms su stuçã Nss club ncntrrá grn nr nsrpçõs ss rç ST NNE Ncthry Escrvns: Vnh slctr v x fvr qu cnf n su grn pcênc pr rcbl cm b vnt puqunh prss m rspnr Est usd pdd: prss é vd mnh fflcçã pl dnç cãsnh qu pssu h 0 nns prtnt grn stmçã Est mlznh pzr d su d vnçd já lvu m su vd ds trncs qu nã frm pquns: f pgd pl utmóvl qu flzmnt nã mtnd xu cm ds qurts trzclrs qubrd Trtd cm crnh ss ncmmd nd trplh Ms dutr ds mzs pr cá tm td tss hrrívl! mnr mvmnt qu ll fz qund nd é prncplmnt ccmmttd ss mprtnnt x só tss qund st stáqué prd pr lguns sgunjá clculr cm h V; x ds st é sgrdávl pr s qu stã prt Já ndcd pr phrmcutc njcçã sptln Nã ntnd nll nnh mlhr tv rc rptr ds Hj prém n mmnt cm qu ll tss xu cr puc sngu u crçã Srá msm d tubrculs? Est sgund hypths cr sr xgr <»%^V^^»>^^^V\^^W^^WV^WV^V^Wl» mu prqu ll cm mult bm nã h msm ndc ss snhr nã ch? pr Rpt Qus m crtz snhrt ss tss chrnc é fund crdíc tlvz já hj mphysm pulmnr Só xm smlglc dlrct é qu ntrtnt sr cpz nstrurns prftmnt ã std pthlglc ãs dvrss órgãs N mpssbld dss xm tlhd ndcms dnjctl s njcçõs ã Jmms dds subutnmnt n ds dár m mpl ms pô ãr 2 m 2 hrs clhr ds chá d sgunt pçã: sluçã mlllsml dlgltlln 30 gtts; thldl 3 grs; Brmt strncl gr; Rh Jmyc 30 cc; xrp lctrã 90 cc Pr ms sclrcmnts s quzr pó prcurrns m Ncthry pl tlphn 542 Sucnsult nã fttndd n scçã dmng p p prqu pgn já stv cmplt snhrt JSE LM Tms m mã su mssv n qulh cônsults vrs tds ffbts ms prprmnt á ndustr d qu á grcultur Estms msm ssm tmnd nfrmçõs m vrs fnts gur rspst EMLE DELUCHE Rcbms ltrtur sbr Sllcrln prdut tnnglycs d Lythrtm Sllcr dstrngnt ntldrrhlc stnd tlhr mpdr s pullulçõs mcrblns clmnd rpdmnt s drs tnsm s srs W Rdlr rprsntnts d frm Gultr Drchr tvrm gntlz ns nvlr prspcts rfrnts nv ml bmbs pr cmbt s nscts lrvs ncvs á grcultur grcms SR ÂNGEL CS GRNDE Rcbms s cnsrçõs qu tv gntlz rdzr m trn d nss rtg sbr Ptlr ds culturs rsultds prátcs» mmdts n nss pz cm bém ccntuu Sntms qu flt spç ns brgu nã publcr su crt tã ml d prgrmm st scçã qu é tmnt prpgnd ds jusrquzs d flr brslr Srs Jsé lbn Prs Cjury; Euclys Srs R; dr Thphl lmd Júnr Munhussu; Brul lvs Mchd Brr d Prhy; nmdrd Snt Rt; í?nl2f Ptã lr; rchlm Bnv Juz Fr; M Lps Gurr S Pdr dll Envms pr v pstl flht d dr Brnn rrud sbr xpurg crs cm ns slctrm Sr» Mcd Escrvns: Tnh ld cm ttnçã n Crr d Mnhã n pgn mut gnrs ssázmprnndr tã uspcsmnt ptrcnd pr qull mtutn Crr nttuld: grícl n v s cllbr cm xt Fzndm ãlcr plnt d cnn ssucr slct su prcs ttnçã pr sclrcrm pr bsquls rspst nqúll pgn d qu stu m duvlã crc ds ms ms mrns d plnt mprtm sbr: D qu md s vrá cllcr lhdur ns cvs? (ãltds cmpltmnt n xtnçã d lt u ncllnds n sntd blíqu d lt?) N cs sr prfrívl systm ds lhdurs tds hrzntlmnt qunts cntímtrs vrá hvr trr ns cvs cbrnd s lhdurs? N cs sr dptd lhdurs mthã ds lncllnds ãvrá (ãpls strrds) pprcr á luz prt d lhdur? Qu prfundd vrá tr cv? Snd ncssár lt qul 6 spç?srá Qul prfrívl plntçã d lhãur pnt vulgrmnt nmnd u pdçs d própr cnn? N cs s dptr lhdurs plnt srá pr utll u ncssár xtlpr s (plhs) flhs qué cbrm s brts ms m mnênc? 8 Pr plntr m trrns nã cultvds sm rr cm gul sucss qu trrn rd pr cultv? Ps bm sã sts s prgunts qu m ntrssm m sbç Pr lllustrçõs tlhds sj qu v s m ndqu cmpnã m qu lvrr ãvrl dqulrll Rstm nfrmr v s qu s trrnb ü mnh fznã nã stã studs m zn vrdlrmnt ssucrr; xst lg cultv Bm mrs prprçõs Zn tmprd cm trrns férts mntnhss n cnn s snvlv bun dntmnt rndmnt d Rspstssucrr ndustr pn m prmr lgr d mtr prm pr fbrcçã ssucr st é d cultur rcnl lntnsv d plnt cnn ssucr Ps é clr qu ssucr s prduz n lvur n fbrc plssus prcsss dntds xtrçã d msm Prtnt pr s cnsgur mr rndmnt m cnn nm b prcntgm ssucr n trrn tmnds pr bs hctr é ncssár prprr bm st trrn dubr cnvnlntmnt ccrd cm s substncs nutrtvs m std ssmlávl xgds pr st ultur plntr s cnns n ép própr m dstncs ms quds sgund quld trrs vrd d nn cmbtr B dnçs prgs qu pr vntur pprçm Ur ds fctrs prncps é slccnmnt sclh stçs u tlts pr nc d btds culturs plntçã nvs rcnhcdmnt sãs bm snvlvds qu nã sjm mlésts tcds nm u prnturz cryptgmtc nms gs sclh d vrd d cnn ssucr mut lnflu sbr rsultd ssm pr xmpl n Estd S Pul cultvm cm bm prvt s sgunts vrds: Rscd Lur Rs Mnt lgr Vlt Cynn Crul Sm Pll Burbn Rjd Tqur Prt Brnc tc qu dã n md rsultd tnlãs pr hctr N Estd d R Jnr dã prfrnc s vrlcds: Sm Pll Blsrug qu sã ms rústcs st 56 crts u ultm pó dr sõccs m md rndmnt tnlds Tmnd xpst cm m bm cnsrçã prprs ms prfundtrrn rnd mnt pssívl cm ntcnnc pplcs s dubs ncssrs nts u ps d plnt plnts m sulcs bm fts cm prfundd 2530 ntrrmnt cnns cm s brdcld snfctds m lz slccnr cm E ncssár máxm cudd s cnns ãsusnã s tnds plnt crtds d prt supdçs ãsnvlvlprr mr mnt s stcs u tltb rtds pêl mns cm trs ntrnôk(gmms) d mt d cjnnpr cm sã cllcds ns Sulcs sj brzrtlmnt u puc blqnt nlnds cbrts cm cmd» trr 0 2 cm m dstncs gus ntr sl 26 Jjm s dstncs ds sulcssgund» quld d trrn s xgêncs d vrd d cnn5vém sr lm 0lm60 Emprgnd s lhdurs st é pnt d cnn é clr snvlvqu» pr; prmpt mnt cnvém plntr puc nclnd xnd pnt d lhdurpár fr d sl dnd pr ss cmprmnt cnvnlnt xtrpnd s plhs s brts gr qu cbrm nã s prá cnslhr fsmnt zr plntçã cm s pnts u lhdurs d cnn pl fct qu s cndçõs cllmtlgcs d lgr nst épc prã flhr prjudcr s vntgns ffrclds pls msms prgunt d Em rlçã cnulént s s rsultds prlm sr gus m trrns cm rd s nã prprds nst cultur prprds pr ffrmr qu sm duvlpms srá dffrnç d lg trrns ds nrm fvr prprds cm uldd Ns lugrs nclnds ns rrubds nã stcds nd pm sr prprds cvs ã 0 60x 050 ns qus é ft plntçã ds stcs u tlts GRCULTUR NDUSTR tchnc cnsultr D nss Wtsl rcbms s rssr Jséds cnsults bx: psts Sr Vrgíl Mrc Escrvns N quld ltr d Crr d Mnhã sj mrcr v s rdpst á cnsult qu pss lnhs bx fzr plq qué r cnfsss já grt: ; Pssu pqun grnj prxm á strd qu lg Ftrpls Thrzpls prtnt Srr n rgã chmd cm Cm é sbd sss trrs s prstm bmpr cultur d Eu btt nglz (bttnh) própr cnstt Entrtnt d tmps st prt és btts tém sã tcds dnç qu s crctrz pl murchcmnt ds flhs pôs trm fcd mrllds qü; s sgu mrt ãs prts ã plnt qu fcm fr d trr rrstnd rchltsm ds tubrculs B m pucs ds pôs pprclmnt d prg jz ttlmnt snã plntçã prdd pl mns grnmnt prjudcd Prc trtrs d dnç cnhcd pls nsss hmns d cmp pl nm spc Ll lgurs qu cld brdlz r trtmnt prvntv msm curtv Fz xprêncs cm ss ctd cm rsultds stlsfctrls ás vzs sm bns rsultds Hvrá prcss sgur vtr pprclmnt smlhnt ml su surt? Ms qu m dg crc d cultur d btt m drá xtrm przr qu mult m lntrss sbr sspt Rpt Em rlçã á cnsult sbr ultur d btt mrcn vulgrmnt chmd nglz cprm nfrmr sgunt: rsultd d cultur d Btl mrcn pn pr xcllnc d sclh d vrld ã slçã d smnt pr st cultur ps jms vms squcr máxm: B grcultur s fz cm b sêmnt Bm cmprhnrm lmpttnl d rfrd s grcultrs nglzs llmãs cujs pzs prduzm s mlhrs mrs btts dnd tnt ttnçã quld quntddé d smnt pr plnt qu n ndustr slnlcl grcultrs s dvm uns m spclsts prdutrs d s mnt mlhr quld utrs m cultvdrs ã btt pr cns Já ntr s nsss grcultrs nã bb bb6rv st ncssár cudd mprtânc d mprg d smnt pur N mr ds css s smnts nã sã dqurds pr plnt cntêm vrs dffrnts vrldãs cd cm ãtrmtnnd cyl vgtçã hvnd cm ss nã smnt grmnçã gul cbm tmbém s épcs ã mturçã uns ms cd utrs ms tr prprcnl árá d mstur d smnt plntd sffrnd cm ss prcçã ns mrcds cnsdrs nd m nã s dá nnh ttnçã ntr d vrldã prãuctvlãã u mprductndvlãus ã vd crts plnt pr Justmnt sclhr smnts tuãs prmrs s brculs pr futur smçã E clr qu tubruls frts sds drã rndmnt muts vzs suprr s ds prvnlnts plnts frcs rch tcs fclmnt sujts á lnvsã pr mlésts prstárs Tmbém cnvém lmbrr qu sccgm d btt pr cultur nã sô ugmnt rsultd d clht cm tm btts nr bm Nst sntd frm gruds fts vrs xprêncs cl trms s F Nbb: Pr st fm ás btts frm gurdds m r fn scc cm tmprtur C durnt dts Dps st tmp s btts stvm gulmnt murchás tnhm brts grsss truncds ms u mns 25 cms clht u sgunt rsultd: Cndçã d smdur: murch frsc Nr rbnts méd pr plnt: Nr btts méd pr plnt: Í97 64 Ps ds tubruls méd grs 436 pr plnt 3320 Ps ds tubruls ps d tubrcul mr: Durnt ycl vgtl bsrvus qu s brts ds btts murchs pprclní ss ds nts qu s ds frscs rm ms frts m mr nr flrscênc mturçã prcdm s ds btts frscs 4 ds ms u mns dffrnç n tmnh ds várs tubruls fvr ds murchs r ntávl ssm cm tmbém s mlésts prstárs rm dmnuts cnsqüêncs mturçã d crscmnt ms prcc Lg d rfrd m pós cnclur: scgm ds btts pr smdur ugmnt nr btts clhds cnsrvlmnt m cnfrnt cm s nã submttds st prcss cnsquntmnt clhlt rsultd tmnh d tubrcul sclhd pr smdur gulmnt lnflu sbr rsultd sprr s bsrvçõs nst sntd nsnrm qu m smslur d tubrcul grud rsult: ) prcntgm grnd tubruls gruds méds 2) prcntgm pqun tubruls pquns Prtnt n mprg tubrculs pquns dá justmnt nvrs Um utr fctr mprtnt qu v sr bsrvd n cu \ írríp «Suv» ; LTS E BLDES PR LET$EDESNTDERS DBL BTÉDÈRSÈSpREMEDÉRS < QUE H DE MELHR PREÇSSEM RVL JSÉ ~~ Su cçã struldr n cutnrs grícls s ms ss flgll dcvn qqmbt tdr WTZ^j frmg Suv ê lnsct d clss ds Hymnptrs d gmp dds Htrgyjs d gnr Ãtt ntr s spcs st gnr ms dmnnh é tt Bxns L vulgrmnt chmd frmg crtr òu Suv Entr pvçã frmgur ncntrms 3 spls nscts qu sã: s fêms u rnhs tmbém chmds tnjurs òu tçãs bm snvlvds lds st é prvds zs só s stnm á prrçã pnd ml lhrs vs 2 s mchs m nr prprcnl nr fms u rnhs prt puc mnr tmbém prvds zs s qus prtcpm d funçã rprdutr mrrnd lg pós lls tmbém sã chmds bltus u sbtus 3 s prárs qu xstm m nr llmtd nã prcrm pl fct qu sã strs u nutrs Sã sts qu fzm td srvç d cmmunld Ests lhrs cmbt m cnjunt ps x< cssr á vd frmgurs nurn drgms m sntd vrtcl n tlngulr s nã fzr ns blíqu sl d frmgur prprd vznhs é trblh prdu pnlt ; trrs vd ntrn d frmgur dò :Pr bm xt cmbtr chs sbméft dstrbuíd; Suv flgll trtm é frmg ssln s prárs nsssgvrns culturs ãcrm s lrvs bnfcm s vstdr ds fus hrts cglls lmpnd vm cncrrr muncpl crndubnd cm s flhs trzds rl stdul brgtór trnm d ls pr utrs prárs trturnd xtnçãqu frmgurs nã s s utrs prárs mrs culturs ms tmn smnt munspccnm srvç blds m tém srvç Th t t^tt bm ns trrns ns mtts mfm m tfm rm grl n frmgu; culturs std crn muncíp td r têm cmprtmnts pssl pt pr st fm ps çás ngrdnts cmsprds ssm cm tmbém s prlhs u prvd vlr ffcnc pn mchs u bltus fm stnd Vrfcáms prtnt qu Prtnt ntr grn qunvd n frmgur é bm rgá: pprlhs d nzd dstrbuíd pr s v td xstnt rl vlr ngrdnts rs cmpnnts st nrs cmprvd ffcnc é clr cmmunld cuj ctvd é sts qu cnsg s fns grnds ncssnt pr qu vnd R Brnc 8 rfrds cm vm MTRZ UM S PUL ln tòt mnutnçã d su cycl d vl tr su prfrnc pr fm Clxn Pstl )50 d spéc d prpgçã R DE JNER Entr s prduts Ru Cmps Slls 92 Pl fct prém qu ss p lmjd qu vm tr prfrnc prsld prjudc srmnt r ds frmgs mncmbt xcpçõs rrs culturs cm ncsstms mprgr cm clnms rsênc phsphr ulfurt crbn nhydrbt xtrmndr ss flgêl LS rumtn Cx Pstl 950 R Jnr l strudr Est cmbt dè d sulfurs s gzs sphyxnncp d frmgur v tr dòls fns: mtr s frml ts nphtln brut sm cmprmlsnvrm Entr s pprlhs nsufldgrtutmnt Qurm s rnhs Grlmnt d mz gst gs prncplmnt cntnus rs qu h várs bns vs s sus ntrssnts brchurs llustrdns sbr fu çás prcrdrs m nt qu mult pn brlcçã d mnntclg cm cs mtrl lctlcns ms stcr st cujs xprds cndlçs mtrlógcs d u ntã strur s cglls ncs ssstms dnd rsultm grl frmgs ds lgr bsrvms qu ns ds unc lmnt slvçã ds ds surprhnnts pl rpz NME sgunts ã chuv jã ã tr u Nst cnsst d xtnçã cmplt d frmcm cé ncbrt ms cd nsss lvurs já tã sbrcrgur pl cnm m ngr dè brçs scssz rgds npl CDDE E F ;?» cmçm sr dò frmgur^ dnts tmp trnnds tjtãtjys ;dé_ípã mult brt struçã (0080) Jí ms 2 nns ctfv Cntrbuçõs frsuv : d quntd rgulr má póstâ H várs fctrs qu cncr mg chs fêms u cm tmbém pprlh ffrc Est nscrpçã vrs n Mnstér d tur d btt mrcn r pr rm prsmnt pr dffculzvl flhmnt n sucs grcultur flht sbr sã chmds bltus lçás s tr sluçã sts prblms vntgns qu nã vm sr xpurg crs d dr Brn rnhs ãpls d su võ nupcl sprsds cm: ps pqun sã ds culturs ps nã sr n fs hrrud fcundds mchs s ntr sts ml pls cnslhávl cultvr n mssr B P Cmps S Pul turl snvlvd pls frmgs prtnt fácl trnsprt; Prmr qu qus m sgud mrrm b pr nnullr s tqus qus pst ngrdnts cmpltm trrn durnt nns més Escrvn: m cultur lg mult cnvém tud mult grç slctu xm ds rs vz m trr qur strnh nflunc qu é mnt sprd d fg fáclnvmnt crrgvl; ps d plnt d btt s cm qu tm bnd rs trtm svncllhrs ds l rgânc d Nturz mnt sbr sspt p zs Um vz lvrs ds zs gzfçâ ngrdnts rpgulr cm cultur mlh pnrm spéc flm cm prptur ccrd cm su pdd prcurm lgr pr scvç m sgud lgns junt cnstrucçã d frmgur d cujs gzs sã ntrduzds nnlstl ãs snttl çã nc d nv frmgur cm dubçã vr pr dr rs qu sã: stá ccd cm zn d ns cns lhrs cm suvfznd scvçã cm tmp sl culturl rfzr lcl n sé ch mnh mplntçã mbnt d vl d bundntmnt mnprfundd 020crn cnr qu chgm ns pnlls ss ns sus substncs nutrltl chácr q tnh tntd brr frm fcld pntrçã d nd ms nstnt trulnd s crçõs s culttrs vs cultur d btt cdju pç n cd Srcb n ppr s s cnsrvçã tm pr sl Est cvd ds cglls mfm strund vd pr strçã cr prímtr urbn lg n pr frm funãlãã 3 4 mtrs rnnlptc jã n d sgun ms tqu cntr su vl frmgur» td nst cs dub qu tnd tl lg pdr qu t cmç rnh u lçá s d xtrmín fz utlzrs std ssmlávl tm sd mpssívl pujnl m Est pprlh vrs mlçps n su ctlvnmnd cntém vr Trrmt d nvnçã Rspst Prcurnd nvd fz phsphr ptáss pr vgr m rlçã á lmnt Drctr d Srvç s btts stnds sm mnt Um frmgur bm rgnz lgld é d fbrcçã BruSúvs h ds frmgs çã Glógc dr Eurll Uvldur vm j nts d plnt d dlvls m vrs scçõs nw & C ru Sã Chrstvã q ntrgms mt prtculrd Els nã trnd su sr prvmnt snfctds r prvt st ê tr 327 R Jnr submttd bb lmntm cm s flhs qu rl qu ns nvu trblh durn pr xprênc ffcl m Cmcnd cntr vntul pprclmnest tchnc cnfrm qu lvm pr frmgur ps tds s p Grn mrcu pprvçã scnnd t ds mlésts prstárs prncp clrm: nsuccssl cm lls prprm mss ncturn cm srn frtugm tm v stá pnnd d bó f trturd n cultvm c vstígs d su pssgm s lgs pr prt ds grntur ds mns spct ms_ ssstnts sgnld pns st mnsbm cntr s nscts pl nvd nã pr gll qu Mllr clssfcu trst d plnt plld qu trçã só pms rcmmn grnlt ÍPr st fm mmrgms Rhzts gngylsnt nã sr lguns vs nmnu flhs sl dr utlzçã sm st pprlh s tubruls durnt 2 hrs nd nr phr d qul fzm vrdrs fldspth utr vrnt hblmnt m pr blçãd cçã strs u mns m cld br ml E qubrvl cm qulqur hrts subtrrâns qu ns6 Suv d cr dr d frmg n» ctt utr s qu s xplsõs s tltu unc lmnt td prgd pls frss dlz ddcnd tr hj n trmnd dr plnts culturs jtlm prfts rfrd tchnl fmíl su vr chb sclhr t cnslh cçã Em mudnd m sgud cnclusã ps chmms tpr Est sluçã ssm prprd E mult mprtnt st pr utr nnr qu stj m cndlçõ tnçã ds lvrdrs pmcul prá sr tmbém usd m rlzr trblh prft tlulrld d lmntçã unnd trs mutr fctr hcrlrs mr rm ds sbr pr st j pulvrzçõs qul sr cnsulnt btrá c tnt ssm qu çá u rprtnc é ncpcd m mgr d struçã plnts s s prmrs s sjd rsultd nh nv nlcdr dé fr crts css nffcd ds ds sus prblm frmgurs nd ms nvlvmnts té flrscnmlguélr lv smnt d su ngrdnts mprgds pr qu s pprxlm épc d sc plnt cgll n b xtrmín d frmgur sj d ds çás u rnhs pr frcnvém nd lmbrr qu Unh ncrrd n bls qu tmps tmps é ncssár Gllnhs xcllnt strp tm bx d bc Est bl pr ncpcd d pprlh p mçã nvs frmgurs Fzms st succlnt xpsmudr smnts vnds d ds mlhrs prcdêncs L nh qu ncrr s spurus r lvr s gzs ltérs m utr lgr pr vtr g ghrn Plymuth Rhs smnts d cgll é n tds s pnlls u pr flc çã sbr prg d Suv nc txlz d ngrdnt pl cnsult prvcd d cnnrçã d vrd m pr vrmlhs rplngtns G c d cultur subtrrân pru mprgd pr struçã sj sulnt sr R Pmpllh Rbr ç usr tubruls pr s gnts Jrsy tds s bs futur sustnt td pr ds prcrdrs rnhs uu lvrdr m Tubté pdnd mdur smnt s msm rçs vs ptm prc l frmgs u»gmntd pr ds cglls utrs qu sus ndcr pprlh ffcz ptmnh rltvmnt ps nc Prcur prfrnc prctnlmnt pls cudds vprs pr trm pqun n r struçã d frmgur guál tmnh méd n Hrtuln uvdr n 77 dspnsds frmgs sd lg s prm n cm cm przr gurdms s pls sus qu mult rcmpnsrá rsulr msm grts nfrmçõs cm vts ç ds cns nd ms j: td btd D ccrd cm prrçã nhbld d J4939) ssídu Xltr Bscr pssl qu dr! trms crtd prstd snvlvmnt ds mllhrb cm prcptçã bm cnslh msm áqulg tqu vns: V vs psts pl rnh u çá cusnd smrnmnts ds lés qu s ntrssm pr st Dsculpm s ncmmd dn ms tr sm s frml cns ntupnd vnçmnt sspt cm cnsult tã nsgnlfl gs stblcm nv frm ds ngrdnts mprgds cnt Tmbém vms lmbrr N Nrt Cntn s r gur cm tnts glrs qu flt lgs Hvnd sã ncssárs pr s sus lr s glrs trtuss s qu qu qu n rsd frm çds rrlbds ds mtts vs prvsõs nutrçã trmnm m pnlls lgr ds hrt ms s lguns lgs qms é nçlvrmsé s N frmlgulr bsrvms crçõs cnstt bstáculs rrlbds fts ns mzs nvã bm cm lfc tmts cns qu sã s vs cmtrlrs Lg spntrçã ds spnfrs chuchu utrs cm munlcçã trnsprt flhs ts pnlls sm gzs Smms sld pl frhrtlçs c msm dub str n s hrts subtrrâns pr junh mçã r rclcd dffcullhmsé s smds m msm trrn vã ml s cuns bxds n fm d mz máls lhrs qu sã rspr tm ntrd d quntd nvs dòurs pr n ntr r n cssr cnvflr rplhs qu ps drnds s trrns gzs éj grl ms nd stã s frmnd stã psds d qu r Grnprcmçm s plntçõs rrz s flhs chs mnchs fjã bóbrs t ds frmlclds u ngrdnts mlncs mbrncs s bbrrs tmbém ncvs mprgds prs n rchltcs; pç bnd lõés btt dc cnn ssutp xprtçã ts nvdr td frmgur cr qubs cnslhrm CüJDELEQfcE Cntn s chltm cn Enxrts frts snts qul sj pl bsrpçã d trr u Rspst: Em prmr l n ssucr qur prg pl rsfrmnt cnnsçã mndc mç PRDUETS CHMCS gr s stçõs d smdur chr rrz lgdã fjã M Pr 00 nxrts 8500 rs rápd ds gzs 500 dts 2)600 rs ds vrs vrds hrt cssr mlh mndm gr fctr prncpl ftmcm/mtjtl 000 dts 2J200 rs btt trmnds pls dc tc N lgs sâ l clhms Só n Cs Hrtlnl uv ctr mr mprtânc pmr PH0HE~4É73S cndçõs cllmátlgcs d l murucy mrcujá dr 77 R qul té gr nd nâ f tnnz bngr sã prtnt mut vr ns tngrn brlcó lrnj md m prç (4938) é flt (8454) v3 sgund cd spl hr cju mmã grvl bct rlns cács ngcs lur pm s drgr slctnd susuhmul d tlç qu ncsst trm b ngá tmrlnd rçá qu cntm Gu hrv mt tc nd nr clrs pr Prtc rmss Lmpáms s culturs Cntbld pr nttrtms s trgs pl rl su cycl vgtl ssm pr Vrs prnds s trtpprtunmnt drms mlhr rntr s nsss ltrs u gr sl stvrm mut xmpl plnt qu dê mnt ds tbcs bsts ptms rsultds plntd n Cntn s sfrs cfé Trnsplntms nrzds épc crt d su vgtçã já ccá % vlr rvrs frutífrs Pnã cntc prms btr N Cntr Cntn dms s vlrs rsultd gul s fzrms vm trmnr nst mz tds s Flrscm nst mz ns mu plntçã fr st épc trblhs prpr d sl n nclps ms qunts s sgunms fvrávl msm cds ns mzs ntrrs ts plnts: ptngurs hrtprsgús n córt m lã ds rçs lvrmã gr m rfrnc cônsulcnlt lém d rfrd cm tm rs prpr ds mlrõ r l pbr hrv bugr lrnbm vs ccudlr qulls clhs lnh crtd d mtt s lrnjrs Jlr Plntms bttnh mndplnts rhltlcb m dub fft rpd cujs sub c rárut crá mmn (v Crçã gllnhs n stncls cmpnnts s chm rd grn) tc Clhmsé: rrút bttnh m std sslmlllvl prmmrc d Nrt pts pr nutrçã ds plnts btrrb cnn ssucr cm prç nst cs vs vd rvlh mndc J D Mrrlt ctul prprtdv trmnr nst mz cmprgr Ntrphsc cuj pplcçã é nnfnstv u n lhltá d cfé m cm d sr r fznd crdr tã Sltr Chl Est ul r n Estd d R fbrcs gllnhs ncu su vd m 927 cm qunt mínm tm qu cnsttu dub f Smms lgs plnts 4 dllrs 20 cntvs! tmbém xcllnt v sr ppllcd cm cutl ps st hrtnss trnsplntms mpssu gr pr ms sl é fclmnt slúvl n gu br trdmnt cbls ns l 200 cbçs d rç Lghrn strd srt nclhd su úr> fft cáustc pr st grs lts Cntn sr fts s s brnc é 6; 000 pntlnhs frnrzã EMmv n? lm òu r V S srá tã cnslhms msturr su prprd stá vgs mntlrs uclypts prt Sltr d Chl mptnt pr lvrl d tlr»cm N s ld m 5000 dllrs (cnt pmr prcs cm 3 4 prts d stér hmm grlhd sjndtr á mã pprxlmdcmpst u trr hs cn trblhs pfld vnd tr qurnt cnts jg crrnts Wd Qu stuçã crtc! sgund cm ss fstr mnr nxrt trnsplnt mnt) Sô n d vn pr ms stcnts ml rs cçã cáustc ssm pplc ds rrrs frutífrs urpês d s Crrnt» Wd vtm t fflíttv» Lmpms s culturs b vs cmç st d rdr ds plnts rprcrçã mmmnts prqu grrm frmmnt n lm ttnh fts n mzntrr snt dub mut ffcz u r prprcnnd trcçã pstv npdms s cférs qu jã mns cnstu lt vnpr fm pntd n cnt m nz gllnhs qu rm clhts tmbém s vcssr pr mrch sgur c cntnu á sult mzs puzrm 496 vs Cm rs mbr trdmnt crr nd ms sufjprmm Ypgnt Cntnu prpr s lucrs ll snvlvu s N sul Dvrss sspts cm sus ccnts lmntávs prmttm ds trrs pr s plntçõs sus trrs mprgnd nvs cv S chgr su stn sm mrs u st mz d vndurn PSr runj Crrê Suz plts m cmprs mrs m dffculds R Escrvns: Snd rná Snt Cthrn : : ; mlhrmnts ntrduzds N R Grn d Sul mltr ssídu d vss cncngc rm; é tl ctu Prtj su vd su utmóvl» «fnd tud Jrnl vnh prstnã ç scrfcçã ds trrs ls Crrnts Wd vjr pr strds m ttnçã prt ã Crrspn vrds n mz ntrr stn lmnt qu tds prdzm sr ãnc qul vm gr prs ds á má std u trrns mlhds scrrgplntçã prmvr; ntr d mut brv fznd trm rlvnt srvç dsjexj nm Wdm cd gnch Rcbnd h puc tmp trmn prpr trr pr Mrrlt mr ms prs csl pxs vrmlhs nã plnt d tbc mlh u td rgã d MsslBsppl s dstngur ntr s ds trs plnts prmvr Trmch d fêm vnd ntã dmnt ns muncíps ms MERCN CHN C pdr vss uxl nd cnt pr tl frs smms N«mY<MKrRY SU fm Esprnd rspst qul cvd lpst drsá N Prná cntnu nd Rspst Nã h sgnl clrd u frm qü srv trnsplnt muds cfécbms rcbr s spr dstngur s mchs ãs rs s clhts cfé hrgunts vrds: mxrs fêms Es ãltnçã só póã v mtt sr ft n épc N hrt plntms cbçs Cstnhrs Fgurs Mclã rpr ducçã qund s fêms vds cbls pr prducçã rs Mrmllrs Kklzrs fcm cm vntr vls Vlrs; Hrtuln Ru d clgs smnts; smms squ n5 s bsrv ns mchs plmn uvdr n 77_ (4940) ssm é pssvl sprr s prg mstrd nbs css st suc ns mzs ts tmts fjã pr vcntbldde ã Stmbr Nvmbr gm cuvflr chlcr lp Sr Pmpllll Rbr Tu sls brngl cnurs mngrícl bt: Rspst ásu cnsult tc stá n rtg qu publcms grn dc mnclhms: btt dr Jsé Wtzl tv gntld dr JBé Wtl pr qul dlc smms trg cvd lz ns nvr vl d chmms su ttnçã prmvr v d Sbér su trblh Gu Prtc Sr J wcmun» Plmyr Ns muncíps ms qunts d Cntbld grícl qu tm Escrvn: Tm l R Grn d Sul mbr cm td grn cctçã ntr s (3622) hrdü ã Juntr prsnt rsc gds smms nsss lvrdrs stblc700 rs m slls d crr sd d 5 fjã mlh bt mnts tchncs d plz ps tnds prt frmudstrbudres dàs fmds crrnts WEED mlncs Ess trblh qu jã stá cm l mprss pr nscrpçã t nglz bóbrs grcultrs n Mnstér d mlõs tc Smms lf dçã mut rduzd prá grcultur flht d sprt tbc ssm cm sr dqurd pr nss ntrmsn l D & C dr Brnn rrud sbr lm btrrb grsl srrcn c d mdnt rmss m vl munlzçã crs qu nhm mstrd srg mlh pstl 2$00 Ru Evrst d Vg 20 Phns: scçã su crg pprc E\ ntrtnt dstrbuíd grguné lgdã rrz tupgrtut s ltrs Rspst Envms b nmbr btt dc mndc tutmnt pl Drctr d R DE JNER Srvç nspcçã Fmnt nrç ndcd n pm cnd (3050) Smms uclypts ntrssds grícls su crt frmul ncssár cm_ q ^t^^mbjj^^ GS FSTER Gllnhs fl rç vs CLENDÁR GRÍCL t u JBrf MJJJbífH LRNGERS PÊR hdl gr Fructrs urpês jpnzs f^ CRRENTES WEED

25 CRRE D MNHà Dmng 3 gst 930 CLÇD DD 4 E xpnt máxm ds prçs mínms brtr d Brsl ms % QUETDQ MTRST DEV SBER f^mlã; ys^êêêsí mnâ SGÜFEÍR4 4 E GST JÈmrf» : «ínch m;kú\üzwk Y^títtà^ HÁÒ!CèÉLERES ^Ó^$?tffâtíP^^ LUBRFQUECD 4 D^^bvÈíf^P^4t?^ pyyvyyy FBRCNTE D CRR MNTENH SEMPRE LE N CRTER N NÍVEL NDCD PEL DEMSD D SÈU CRR NS PRMERS 500 KMS DE ESFRÇ UM EXJ N ULTMS NVDDES!»?? vrnzd prt; cr fvl mtl slt V jluz XV cubn méd/ Em fn cànur d? H<_lP; prt s; ; «X f :r:}\ rr NTRGg MTg ;NS àubld S { V /VÈRTlbúESEMNÀUtE^ \\h :!r DftíJSE UM P^TÒ DE LUBftlHCÂç^Ò JBjlÍJÍí: NTÉ >KMS &000 «;CÔK[SERVE EXMNR 3 V^ÜLÀã\PGSVcyLYN_ÍRCÍS;CD tç ^BEM ÊÈpU^D CpÚRDÒR D SEÚ ÚTÍJmÓVEL: í ^v\ \yüyy _:»Y_Y :: TDS ; ;/; : ;::: J USE ^^^^ Mpr H ^ dá mprfns ÍSõ vsts l&sllélr^lllw PRFUSS DE LE GMEÍT fj/?t prcurs; Ef DEV EM CRR TH) PRCS :::: : :Y NSPECCNDS SER ;^íè; _>k t>>^c^ès^ã^^?:3^ ^Vr^^ rcm NÒ DFFERENCL» ÁDEQÜTÍ T^TÔ«tMTR MUDNÇ [ CX DE _Ell;ÃKÍÍ CNSERVÀNDS «SEMPRE CM DS PNEUS bó DURÇà PRESSà DEÜUÁB CRT tgurr cnslhs mpr» ÊSlnts pár mtrst» cud ds? Esss utrs cn tlhps s ncntrm n lvrt Mtrs Mlrês d ngl Mxlcn lvrts sss qu s tã snd dstrbuíds grtut» «nnt Pç utn á su grg u scrv á nglmxcn Ptrl Cmpny U j cmprhnnd rrs blls mrfns ds séculs 7 8 mrns; mnturs ncntdrs prcss ól sbr mrfm rtsts cm Jcqus Stlr Lsuur Wuwrmnn tc tc qudrs l pstl rtsts ncns strngrs nms clbrs mncnds ns dccnrs rt cm J Bptst Cstgnt Cst Crvlh Kllr Zllr Cuchhs Gttrd Cppnll Dully Ffn Mrtntt Hrdng Lnr Murc Gfr tc; tc brnzs sculptrs cm Mthurn Muru Rbrt Chprus Cldn Chpn tc tc blls tpts chnzs prss turcs Chrvn Kssr Hmdn Ystk Sprt Sb NCLUND UM RR NTG EPERFEltÔ RYL BUCKR CH DE GRNDE VLR tm pll d urs brnc plr prft ntr /jft Em cmurç bu d\jp nc brnc gurnçõs chrm côr vnh slt Cvlr nxcfò Rgr d md msm ft m nc brjé lávvl gurnçõs màrín tmbm mxcn S M ;VtM ^_/r: ^_\KMs&^fF&4 unr cnslh d9 mprtânc u s 0 pplqus brnz cmzcld gnuín sécul 8 styl Luz XV üdptds á luz lctrc LE LUBRlPlCNTÇ TmVmmmmmmmmjjJÜL^^ Ultr mms sms fns spts m fn suprr pllc nvrnzd prt frrds pllc cnz slt Cvlr mxcn ns 32 _;4í) 3 Sfc msnhrmf s <P\ m ín plllcá béj tmbm ft cnnh slt Cvlr mxcn! próprs pr mcnhs D númrs < Prt 2S500 m pr 28$ fr ;Sr rst Chs lprcts pllfc nvrnzd prt cçín;yístè; pllc bj td frrd! D ns 7 r 26 9S0G0 D ns $050 D ns 33 40; 3 0G0 Em nc bj vsts márrôn ms $000 YYY Ctálgs gráts Pdds _ > L M B R <5 J E R gltnss BH >lée M CS PRPR CMPRND Cxs nnvrss prút typs^ :_% V/s nvs usds nst :jr dl Trtr cm sr LUZ XRES «_ (ÍUS75) \ T r?! _ x P«S:pflcr&cnstrur st ts pár pgmnt èm prcstftgtâ quvlnts n lugul PNE ÍJRDM BTÂNC ({rò^^^hü!^ WCÉEÇl7DB Xntté s rus Ln í smáó Jrâb) Crds Q_ té Gnzg nn Nry) MEYER t Ru Fnt Ü Snfl Lg Rdrg Frts Stuçã ms pttrsc <n pnã d grn urbnls prfssr gch VENDS À VST f PRESTÇà # nfrmçõs tlhs n ÍÍH:M( nfls STHM stttc j^sjk Brnchtàntsthmtcs \ V? pl frnc plnntb ds sus trrns m sns scrptrs & vnd Ró «Brnc n 48 Xj pssl hbltd rlírmúíss sbr s sus prçõs ; í(r ^âbs jí Nã é prcs dlspr qunt vultd pr bmprr lt trrn bst sgnl 0 sn vlr snd rst pg n prz cnc nns pr mõlb ttélpmjstttsõs tscs tnâ m Mm 48Lj (600) y^f Mts ^ Vdrs Esmlt l^\ Prclns M «tàrjp» >^ Wré» rcglstrnd Pós lgítm trüz jpnz Exjm smpr «st mrc vnd m tds s Phrmcs c Drgrs d Brsl 03995) CS PERER DE SUZ Mr stblcmnt chpés pr Snhrs j Mnns Prçs brtssms! 4 RU GNÇLVES DS 4 t l «r (443) k nus mm wmmw N D 7 GST pm LÍSB PEXÕES ^Và Lsb) VG «BRDTÈUX Pssgns : Lux dss 2 clss Prf» rnc 3 clss cm cmrts 3 clss smls íencí GERL D Rt DÊ JÀtlElft ll 3 v «Brnc %{% TÈL 4^207 lflgãts ptms pprtmnts cm 2 QURTS SL GRNDE bnhr csnh 2 mnuts d cntr Vr trtr á Ru ds nválds 53 2 ndr squn d (622) v Mm Sá Lvrr lvs Mud d Tjuc cltttnlcm M>(486) lugs á ruà S íísucln 54 tm cm prtlf nv (f tlb ísvlmtltós trs qurts dus «ls tnhr cmplt ptlm ÈrBr flkrt pr ím» prgd lugul 50J000 c txs Chvsn n 56 cs L 2499) CSÀMEYfR lugs cnfrtávl rsdênc dn pvmnt» st ru JS Flpp 23 cm grg qurt pr crd c dnns pndêncs pr fmíl trtmnt Trts á ru S Pdr n 49 DNE & C 206) _ÉÉS x\?l X ^^mmmmmmm? l K?S ^mmwèmmmmw ^?jkwtjfc VCTRLS Pr prçs bx d cust j ímpnrtç fz «tc vrdrr qucn nã cm rslmc ms pru rduzr cs nfnd typs qué tm dns TRSL á ru Snhr lsss n 08 ÇD 2327) s Snrs Funcnrs d Lglt ffcrcccsc cs nv cm trcs fnrts dus sls c ms pnucs cm cnfrt c hyfícnc pr 320$ Ru Gurrú n 49 próxm ás nt fns 2520) Cs Cpcbn lubsc hn cs cm trcs qurf^ v 2 sls grg; vnd Rnh Elsbth 228 nfrmçõs: Tlphn W) 4450 <r> r «MDE th Spts pr snhhb íts» rs m pllc nvrnzd prt slt Luz XV cubn ns $ lgnt/ RU UVDR 48 (3738) s&pémtm lcrcxcntntct Vl^r ú Crvlh tm NTS D CX HcnclclnH 0Hbr (C27) Bô csã Cnnrmrs; pgs mlhr ngf; trtr cm Slvstr Cmr 44lj á rn Gnrl : : Xt) M430) üfunswb) (Mchn dc clculr Vnsc nv c cm prft sld íunccnncnt Pr Sr vst 4 ru ds Vluntárs d Ptr tx24 Tlphn (P 443) LRNJERS328 Dvrc n Uruguy BM NEGC Tnd lqudd cm tds s crdrs vns F> «brc Crvjs Gzzs TRNN á Ru 24 dé M 363 cm mchnsm mrn pár fbrc Pnsã Mltn Crvjs lt frmntçã t c lugns qurt» pr p fmls gênr bbds bnh» td vllcrs «prt d Ku Mrquz dc brnts n 26 sm álcl (Gurná) gu (P 600) Tônc Lmnd Sd Sycm mrcs rcps p mbíls á 90$ phõs tc)pssu 3 cmnhõs gstrds «Strs tc «Hddck Lb 73 Chvrlt nvs qunqus Tl «4463 td vslhm rótuls td mtrl qud â LJ E SBRD ndustr Tm grg xlugs n m d Cttt n 26 cllnt cntrct rrndcm cntrt nfrmçõs n msm mnt Trtr á Ru d Cnru 283 Plnc sbrd cm 2529) lr 7 Snr Mrz 0596) Cvlls mntr Cs m Cpcbn EMPREGD dnd prvs su dnd; psr «srptrl JRcprscntnt Escrvr ndcnd «d n & trlhn qnnnt qur gnhr á Cx 25 nst jrnl (X) 8807) Qur M S Fòrtfíçáís? ÍJ_ _ msm rtg fm pèlllc ffltrn u pllc nvrnlzd bj ns S2 u 40 Pl crr ms 2$500 ÍSg g?g ÍÍ^ MfEL Í0 Qáj Spts trssé pr 4wf mnns snhrs «slt bx _í S _ 20?000 N N 33 à 40 29S000! f crr ms 2000 YJm^^^w^^ Um pqun lml^fth PSJÔENS _>_uàs HÓTÉL VEMD Cpcd pr 500 hspy s pnt ms cntrl d «cldd gu crrprtè tlphn m tds s qurtb Grrsp/jnlclà cm tí KlHòtèl Htl Vtt Cruz )ts Prtr DE EndTl: ÍVVérl^TélB fphné! 948 F CBRL PHtXÒT ; R Jnr mut mprtnt! (24) LmpSs Fgrrs <m nm m ^m^_ ftpj rmw^m% ^tâp^fl fljm m nd qu; htímín s vst 4 ultmrmòd s xr què s pnts d cllrnh mll s brm Cncrtm squlqur dé xcssvhht òu s dbrm máfc gárírs lu ;s «mrrtm prduzrá m HQs m «prssã dé scud ts pr fs E ndspnsávl mntrròícólí t chm ds dm rnh m su mlhr psçã s cls bm «br f llfnts KREMENTZ lém ctrcst Gurr / C prnrm bm sã rtístcs jós Rv Hgnf cur lmnd ítlj?6 ngulvc m prtj «quld Fbrc Escrptr Lj: Âv 28 Stmbr S4 Tlphn: Dpst dè Vnds: KREMENTZ mm NSSCS CFRES! Us Vígbnll qttè é CÍ4068) S Pâr» scupr lgr vndcms mlhr frtffcánt pgrnücs 2 prts 0 prt R sr rsrv prç Ürgrtt r s psss nêmcs Thphl ttn nr 03 nrvss u n rqumdel 02 (b ll?38) lugs td n pítós fll» cds lj^nv 9 grun «E Spts pr lnvr n prts ;cm ru Hnmytá squn á C Vrã m Cpcbn r Vgnl frtfc fcsp n cm T rmnh Sttr lvm Trts: tlph lugs bll cs mt mbl» sngu lmnt c!tlg suprr n P2S87 ;(P ;l«57> ddu nã stmbr fvrr é Pl crr ms 2$000 pdr mr pr Ru Brt Rbr rtr tnfc s Ur Vr dás 2 ás 6 hrs d târ Pçm ctálgs! Drs bnr Murã; J n 636 Tlphn vs br pptt f 254) : ; Pdds t bustc rgnsm sé Rbrt lt Pnt Vgcnâl é B8 % «s d Jsé Pdr Frnn VnsPhtgrph rc m substncs nufn mchn 24: còm b òbjctv phtérpr!c&«d prtncs} S x trtvr qu qulqus s Àbudb n ru ürrs%/ 70 Rms (T43S7) 343) utr frtfcnt dvgds Phn: M F Slv & Gnçlvs nsttutrc frncs lvm & Frts j H_rfflÈ} 8 MUL jsfâlflfl >^^ RSÁR 04 ndr RÚ D n mn pur flllt 2 ns Tlphn ) Prr sdrssr Vc crtfcts í ru Dn Mrnn 35 Btfg U489) Vns lm nv Crpu pl trç prt d vlr Ru Vsnd R Brnc nr 62 ( 2560) 6 Vns ml CV prft funcstd dc cylndrs m Buns nnmtínt Vr trtr: Ru rs 73 cm sr Cunh Vnd4ms m tórts chgds ctul :0662) mnt n ru Sã Bnt n 0 <D 558) Pn Bchstn utmóvl Rnult Csmrs nglzs «RÜ SNT MR CS N LEMf lugs nst ru l 47 lugs d ruà Slvdr Crrê rtcllnfc cs cm ptms ccmmrtnçõcs pr fmíl n 44 pr trs nnds; trts h ru «trtmnt Trts n Pr Hlár Guv nr 57 ludms á ru fl Qúl 2447) dflmng 00 R Vscn J tnd 69 TrtB r S8C<jff nhúm n ) Prdl Edfíc d Bnc j Cnts pr Snhrs j Ppulr d Brsl Mchn scrvr MM MM (MM («WHHMMHH^ Sutngrgs cnts lástc t_ ; rgstrdrs cncérts cds fts sb mdd spcclld cxs ; íh) rm; ttns í ffcn ém clüts HDELURES ESCRPTRS Cnms pr sl três cnms dvrss Vnms tmnhs pbrntdc d st vlr pr scupr lgrj n ru Urns 70 Ráhós 343) PRMER NDR un mgnífc qutr sls lugs sl dc jntr slt ms frnt pndêncs dc prd mrn pr frtl trtmnt ttvend MEM DE S áunlèr 28S 557) NCHET ds mnuts d rstfçã n lt vnsc ur «s Cnstrucçã sld Tr rn J x 50 Cs n cntr Qutr qurts crrdr dus sls slt cznh bnhr cm bnhr qurt pr tnprcgd vrnd tc Pnn dgu nfrmçõs pr fvr r Ru d lfâng 73 lj c m ncht n Cnftr Pnt Ch m frnt d stçã : <D 3532) prmr Vs chmds Phtf 3555 RÜ clts pgmnt Ru cdc tun n 45r lj ; T BUENS RES nr ) lphn Píç Junh Vns u lugs ptm cs ã lug:s á íuá Thphl fln nucs MME SR f mr 85 Chvs n 83«lj Tn r Dmc d Gm n 47 pr n 2400) ml trtr lt trtmnt; frm Fnts 2r4898 jôphbn 34708» Çt) 2537) cçl ds7 ásíjhfsü lrldb CD560 Lj n cntr Lvntmnt plnts trrns vnd tlântc Cs Hddck Lb > tbthnts» Pr]ts Vlls Cnstrucçõs á vst prz ns mlugs bm «bm mbld qurecnmsm tmp smplfcnd lhrs chdçõs Vnd préds t 848 vnd tlântc Brcnlzçã trrns ESbérrd & Mrnd Rt lugs cm td 5tí8J studs MÔnóhcós lvr 77 Elvdr sl 79 2 rnd pprcr ndr Buns rs n ncrr s quécb prmpt 0657) «íhls rícütès stlístcs Typ Fltn0395) QUTND n 20 nns «cm dvsã; pr cpnsultrl tt 549); t Hr lugs n ndr d ru d írátnl pr scrptrs mssmblé n 0 2S?) s Mn v prnd v Já () p^ü u cmpnh Ru Prmr vrtr n LFTR ESTUDN : > D dlvéhós fmlhòs MrÇ nr M3 prçs lu TTN q fcr cm r cmplt::r 0638) gms Lrnjrs n 37 Mnt nv á ru Mrchl Flrn TdKphn 3399) h 46 4^5737 lugs s d ru Lur ruj 224) ns $000 ru ílgucl (B Frs ns 77 7 qus squn d ru S Chrstvã próxm pr Nvds f ttsds prçs cnvdr! vs; fclts s ç d Bnr 300Ç000 pgmnts RU 2554) SNT LUZ numr 202 lugs cm t sm mbl r 349) cs fml RU VLUNTRS D PTR n ) d lugs cs d ru Cn Mutrt sós5nt Prcss pbr Ss rlzs rjá n 05 Trts n ru Vscn Crvlls nr 70 fml sm crnçs; PÚl KUÓRKCS GEcm urgênc; mbr prw pr pqun pr348) Hmd fcpáts; gnrc l)cm Tcl ç lugul pr Cx Pstl n 793 DKltS «3 CLKUS 550) 4503 DB VPR STCK DE ^STÜDNTEÇ SL côr d su trn Pquns prtmnts Ljs 300$ 350$ CRTCTE utmóvs cmnhõs QURT ínnnrrnn nu MSÃMmDÀ (Cpcbn) PN CMPRSE CRTS PXEREU MENT ETC rnld Crr FBRC: R GENERL Run GURT 82 ESCRPTRp: <l(nnl d 502 Tlcp (3425) Rú Sã Slvdr Vcnrlms ds ptms cstnh lugs splndd cs n 29 cm lugs d ru ds Tnlrs n 45 tm Sm Dvrc bslut cnvrsã dc s 70 ltur trt nglz; utr prlugs prtmnt cm ru d xcllnts ccmmdçõs pr fmíl pnsã; 2 pçs hll bnhr n qut nv csmnt nfrmçõs sr t própr pr snhr Vr á ru n stã s chvs Trts Tlphn dc trtmnt Está brt Tlphn ndr Rdsrl ft Rl funds Grnz n 4 ndr Brnc 33 R Gcc v pnnt Tlphn ) 3405) ÍD 539) D 47 MS Rr 7X f^:íííí ^YYkSrJ M GRNDE UTEE CM PRTMENTS lugms vrs tmnhs á ru n Thtn RgSs n 34 Prd T Prçs Vntjss (P 3300) ^GmürFTT Encrrgs ctpr vn d lcçã mmvs dm nstrçã d bns m grl c gurd ttuls cllgs t Llvr KU Pll UVK fzm s séríhrás CNSULTÓR PRDENTST R BRSLER s/vvs/^/n/s/s^vn^/vn/w^^^^^^^^^wws^ MÂSSU (2998) DEPRTMENT DE CNFNÇ Ru St Stmbr 32 Mm Brtlf (257) SE tftdevrd = Eu Slv JL) Pnt n 9 lugs cs nv cm td cnfrt bnhr cmplt «fgã gáz srvd pr lnhs bnds mnbus Chvs n cs V rdc s nfrm c tlphn 7077 Prç 835S0 rttete Trvss Snt \J Chrlstn n 2 lugs prmr ndr prd nóy_ çç_ snhá prpr dòmls nstllçõs mrns ss pgs npnnts própr pr «s Prc 330S TRJHU Rn CrvlS VJ n 3 lugs préjt cbd cnstrur «pvmnt cm 8 qurts grg td cnfrt Chvs è tnfrms n n 35 d msm rt Prc 450S000 ENTR Ru d Rzn V n 4( Mgnífc prtmnt cm td cnfrt < nstlllçõs mrns nfrms n lcl Prç 500S T<ENTR Ru d Snd n U 8 Cnfrtávl prtmht nstllçõs mrns fgã guz guu qunt frncd pl prd Trts n lcl cm ncrrgd Prç 4<0$()00 TJUC Ru Grbld n 08 lugs prd cm 4 qurts 2 sulus td cnfrt Cbvcs n n 04 Prç 450S T EBN Vns lugs JU vnd Dlphm Mrr n 72 Mgnífc prd rcntmnt cnstruíd cm cntr 2 s trrn 2 jvlmrts ls 3 qurts bnhr cmplt l Pódc sr vst qulqur hr Trtr Ru d uvdr n 90 Tlphn 4fl&65 pérls (234) RU ESPERNÇ 4 mm pquns : R Â;Rõsírl& N 09 ndr (2927) lj sbrd stã brts té md/ yrs vnd 8 3 ;; m sutpnrgrg ESCRPTR CENTRL DE TERRENS PRESTÇÕES X5& TERREN N Tlpr 44424?l lugs st prd drmnt Trtr cm Gms Frr s cllts cnts è ; ^ lbrtór: R Slvdr Crrê 98 ímt JUL DE SüZÀ vnd Psss 20 R Pç st lvrf n FERDÊ MSTRS R Pvbfc JS Wnèx ütu rcsultàd ífãò flh nunc nã tm prg dspns purgtv )! $t âtft^h&l è tt ms ntg CMPNY LT_ NGLMEXCN PETRLEUM «XYUBÓLn ;: Tf} Cnturs n lgr tsll_ uèt s prvr qu mprgu L V Rí U El f3 ^^^^v tmbm Gsln Enrgn Rs :000$000!! 8876) BRT PEUGET Cs Btfg VLL SBEL lugs cs n 2 d ru Vns typ sprt Vr á ru Flpp Cmrã; chvs ld n Hytá n 72; trtr á ru Prmr ltr ugucl_ mnsl 400$000 sm lugs b cs prt d pr Mrç n 35 cm Mntr txs Trts á ru Uruguyn nu cctms ffrts sbr lugul 340) mr 2 2» Tlphn 3523 (P Ru Mchd sss 0 n 2 s 347) chvs 520) FLMENG FGà BNNS Vcndcs mrc Rd Str Entrg dmcl 4? 5$000 Brã dc tpgp cnt Tlphn pr pst Ruà Srgp n 9 Nã squç 3359) CS MDERN 50$ 250$ lugms 3 bcs gzln s css d v Prlz 2 m Vr trtr á ru frnt á E Bmsuccss n ) bn 250»; Estrd Engnh d Pdr próxm E lr bn 50$ 250?; s chvs ns msms (julqòí Gráts pr sclh õctjs pl hr 2555) Exm ds lhs Dr Sby mdcp culst lug»sc nv hyfflcnc t drg Slv 42 dc ás 3 2 Ru RCPCBN d cnfrt 6 qurts snls 536) Ru Mgtfcl Lms próxm prf hll 2 srlns dc bnh RrR; lugmsc s css ns 20 (chvs n Csm VWh 72 mlhr PN 8) c n 2 s chvs st t rtà pnt d brr Chvs n 58 Vndcsc própr pr stud; pr Cpcbn n 87 T:ts á ru d msm ruu ç brtssm; n ru Urns 70 Vsmf nhúm n 78 > J43W 3400) Rms 2527»

26 TTr ^T^pHP^ Hr 0 CRRE D MNHà Díng í gst dc ÍÍ>3C r:r^bn:tvwmjyy^t Tx_xvn WLMENt lugs mnt Jt ([r dc frn ttr; ctímutícmt ;t utr tjurí! juul u sprd cu DKblh cmd í ru Mchd dc s () ts 2; 323) K D FLMENG 0 PR lgms sls qurts prn pssus dc trtmnt; xcllnt pnsã srvç Cs csflscír () 055Ó) E ÜE FKEHTE lm numml SL cmpltmnt hpsrfdcrtj pr snhr trtmnt rímsm s hhm ds qurts rpzs dstnts Ds Dzmbr) 32 Ru (!) 553) E qurts mblds u tã GLS sp: Dlusíms n plcl L trct nty Htl Phcnx cmpltmnt V frmd Tlphn 5650 Lrg dn 5») E Mdd 3?33/ LELà Df PíWhüíES Léyy Gms & C Mtrz; ffrvess b KS N 3 cls 2 gst 0S0 / : _ : ís) SLVDR U ;Pz llã pnhrs: vtcldçufn d 8 gst! Ru Pédf 3» 0608) LELà DE PENHRES 8 E MERCDRS FLL D CS GNTHER LRNJERS :> HENRYFLH «Cln 05Rnn St dc StmbrS EM 0 DE GST: )E 0;(l / ;; 337) prtmnts LUGMSE 450% 550$ 600$ G50S c 700$ n Jrdm Sul mrc á Bu ds Lrnjrs r 530 mlhr ò mr Brr résncl d R Prprd dà C Ncnl Sg Vd Sul mrc C B ÁURE BRSLER Llã m 8 gst FlUlr 7 Stmbr 87 (7079) cnfrt LUGSB nm cs XJL ymnt nstlld (lurt mbld pss d trítrts; tlphn mnt; (338) F 5072 PRTMENT Em prd cbd cnstrur run dns Lrnjrs 60 junt lrg d Mchd lugs splndd prtmnt Trtr tm Crvlh dò S n 63 ; 40) D (5499) Llã Pnhrs Em 9 gst 030 LBERL BERLNER &C Rú Luz Cmõs ; 7(0377) «pmnwmmm Unu mplrnd cr NGELN PEUUUN vuv cm G nnns d mpltmnt cg prlytc MR VENTUn 96 nbs d vuv suvu d run d Chhrr n 47 cs XV mudus pr r tpru 23 cs dnt mpssbltd X trblhr tnd dus flhs sn d tubrculs FGUERED PULN DB Vuv cm trs flhs nnpsslbltd trblhr ELVR UE CHVH pnbr cs sm mpr d fwlll 72 n VUV SNTS cm ns d grvmnt dnt mlésts ncurávs» LZR MURT vuv cm flhs mpssbltd trht hr U CNCEÇà FRNCSC ns mbs cg lírrs lhs ljd SLV LUR X: VER l» vuv cm ltò flhs pssnd prvçõs ppll pr us lms u prldss Ru Nvrr 24 rdcçã nst U FERNNDES GBREL SLV ru Julgu Pv nj 52 Ctby Prlytlc mpssbltd trblhr FERRER Vuv flr Brã tpglpbr Ru 307 p nv LUGMSE m prd XJl pquns prtmnts mms cmpsts d snln drrlltrl è bm bnhr nclusv luz gz srvç crd pns Sm mvs; lugms tmbm sm pbnsn Prçs mult Lmnnmódcs Vlslts hj mnbus prt jèlrns ) F bnt qurt cm pn fml td rssâ; LUGSE Ru cs ds Lrnjrs n 7 s ptt brd pr csl u cvlhr 537) F j j h GV BTFG ds bns qurts frnt snd n slugmse trtmnt brd css Prç módc u cvlhrs Mlhr pnt d ru Mrquz brnts ) G pr mdc ptm LUGSE rsgbntcm dvrss nstllçõs ptm m ndr srvd pór lvdr Ru LUGSE nc d cnstrucçs rcndá ssmblé n 2 Prç brt t td cnfrt mrn 454)D pár fml trtmnt bm rmzm Trtr ru lfrd Gms n sóbrádó & ru SSBn mr 27 trv Bmbn l LUGSE 2546) G t 6 Trts cm sr; Mr m nt ns 97 tns ru d Qutnd cs nv cnstru ) D LUGSE :: d pr rsdênc d pr lugms prtr cm grg á ru Prs ms rjdb npn fbsr Sldnh n (prvprtments nts Prç ds Gvrndrs srl) nfrmçõs tlphns 2534) D lugul 900$000 ;pér ) G lugs cs nv cm 6 dn ru Murtr 2 squn PRTMENT cmplt qurts bnhr dè Rchul; cm pl; 3 qur LUGSE ts bnhr csnh td td cnfrt R Gnrl P ) G lydr cnfrt lnd vst ;3422) D cs d r Gnrl Svrln 90; prç cmm LUGSE rjds dsm lgr pr cslnhnr 450$00; 3 bns qurts lm dc LUGMSE mprgds ptm pr css u sltrs; prç m b sl sl jntr dc Ru Cst Bsts 6 qucdr vsts gz Ch 446) D vs n vnd dn squn d r d LUGSE própr pr lu Pssgm Dms nfrmçõs; X> gr rpzs d cmmrc prç 20 Stmbr 9 Tlds ndrs d pd nv d phn ) G ruá jlrchl Flrn 2 cm lvdr Prç brt Trts m cs fml 2 lj LUGSE n ru d ssmblé qunrt sm mbllln n c cíl sr Gms 458) D sl ü dus snhrs Rl T DJâ lugmsé 300$000 Grnz ) G Prç X 400tÓ S0p$000 mnss b cs cm n 6 ds Gvrndrs /; td cnfrt mrn ru LUGSE 2535) D Sã Mnl 24; chvs n ld; n Bnc dn Prvínc EÜGSÉ sbrd d v trts ru d lfâng 2; ds 3 ás 5 Mm Sá n 276 cm hrs 535) G sm s cmdçõs tds flhs u lug utr snd cllgl <ds psnts sm cnfrt Chvs r lcl CSL mvs cmdrt rst d cs Txs PREÇ 5S000 :! (62) D Tém luz gz tlphn 6649; ru Sã Clmnt n 250 cs 3 P 0655) G cs nv d ru Hytá n 34 Trts n LUGSE msm 50) G LUGMSE sls bm mblcss nvs ft ru Srcb 50 Trtr n üds qurt pr 00 ml rés LUGMSE 60 Phn 6045 r lr d Glr n 6 330) G 2553) E CTTETE llljjllllllüplll!^ PRTS DE FERR BTD ENRLVESERm ÍJCS 53 n D ptm trrn ldx& Trls & ru Ksurt 2 sb (5487) Bunglw prstçõs ít R CMPRD Ultms chácrs KCTHERY p S S S p TJUC CS N MEYER LHS S CHRSTVÁ bs css cmlugmse pltmnt rfrmds cm td cnfrt bns prtl vêr trtr ru Lcn Crd530) L s 57 SURER LUGMSE junts u sprds J\ css dstnts ds splndds qurts mrns sòcgdòs npnnts Prçmódc; áru Vscn :d Gáv n 28 prç dá Rpublc 2489) D mgàmm^k^gmàm mbkmm^^_mm Ü \ VENDESE pr 2:80(f$~ ^vl dnynsu trrn dc Trlns ú vm ltsrl 8x27 H2 sl) (5487) cnts á VENDESE pr 0 n ; tguv un trrn s cnss d run HVRdrMH SH N RR9 cm 20XSÍ Trn(s í ru RGrc Prs hb LUGMSK url 42 sb cm dus spçss sls 2 qur HJGSE cs cm td (5487) X cnfrt ru d Pss ts cznh bnhr luz jrdm quntl nvs pr 200? Bm n 22 brt dsd s 7 hrs Trts n ru Jrdm Quntn Bcyuv 3387) U Btânc 0 Vns p pnm á ru Mnt 0037) ngr n 95 cbd cnstrur cm \ LUfSE grn pnll X dn í s Krmls Xnvlcr 3qurts2 sls tc Ru clçd ptm csã brt ds 2ás 4 bs nr (07 25!)) U 3407) Á3 cnfrtávl lugs un cm / cntr dc trrn cm prs hbtvl á ru Cnslhr Brrs t 22 Vnms cm 20 prstçõs 22$ Vc ds 0 ás 4 lrs LUGSE ptm cs rfr() 0494) J trrns próprs pr chácrs srvj XX md junt á mlhr pr ds pr bn lctrc c mnbus Enrt bnhs l Vlcthry; ru d trçg mmdt Uruguyn 4 su Vgm brd ds lás 7 hrs 0459) W 256) _ prt d pr bun prd ru HdLUGSE nv cm glv mpls clugse dck Lb 25 cm tdns s crhy cmmdds pr pr fmlll cmmdçüs Vns pr fml cm tds trtmnt Vêr ds 8 s 2 h 233 cns 4; chvs n 0 Trs cmmdds cm grn trrn rs 344) K tr: ru 7 d Stmbr 58 R á ru D Clmn n 29 Trtí c 3VD W chv ru Ds t Cruz r 76 btpr txs q cm sr RDRGUES LUGSE cs d ru Dr Sttmn 3382) 47 cn 6 spçss qurts 2 sls ms pndêncs Chvs n 6 n s trt 3424) K lugs pr 320$000 cs n 306 d run PQUETÁ cs á ru Cvuc n 35 qutr Brl tpgpc LUGSE qus qurts dus sls nrm chácr; Vns cs cm 2 sls sq d r Prf Gbz cm 3 chvs cm Slvn; trtr tl 8554 qurt cznh ms pndêncs qurts 2 sls tc 2 qurtm gu_ ncnd luz lctrc 2503) Y ts n prã 3420) K Trrn dé 0 x 50 td plntd 5 mnuts d stçã Trts á Prç bns qurts sm Mnstr Sbr n 0 N GUSSU LUGMSE mbíl sm pónrl c474) vlhrós Ru gur ) K LUGSE cs dà ruà l có n 83 brt ds 8 ás mçs bm prprds hs; trtr ru Ds d Rch ctvs pár scrptrjçs Trblhs: n 27 Cpcbn Tlphòn FFERECESE pt qulqur lvr á m á_ mchn ) F jur tlphn mssrvçs rpf psss trt c nds 00$000 Dãs òptmás rcsl Prr d Slv 26 ; téréns ttn cm urgênc Bsl 3389) C Lrnjrs Brt J?r 3396) F L ru Ull S LUGSE prd dn strd LUGSE 93 jxx mn trs qurts mátf pu dn Frguz n 8 m JnttLs Chvs Pdr Cntnár créjmguá; chvs n msm lusuél 600( ) trts tt ru ssmblé 5 lj 544) U cm c \ LUGSl pt mu X srusc d rm ríllr \ LUMSE s css nvs Tu GuvC 86 Chvs m Brnt f V d ru Bslll Brtt ltlllr 7 060) H 0 CclmbyMyr; cm 2 grns qurts dus bs s\ LtNSK n bò cs ru X Cnstnt Rms 68 Chvs lscsnh quntl: prç 220(000: 2» cm su qurt l rmzém Cpcbn n J0 slt csnh bnhr styl Trts ít trvss d Ksr bunglw cbm grn quntl h ) Prç 70$00ü Lgr sudávl 2542) U PRTR cnt d rés Á ft vst prstçõs mnss 80$ sm jurs vnms css rcnt cnstrucçã stçõs próxms s mlhrs d Lpldn Cntrl bn nfrmçõs tds s ds uts dns 2 s 8 hrs; ru Lvrd n 37 sbrd 2556) Vnms s d ru PREDS Nbuc Frts ns 89 m llã pl PLLD qurtfr 6 julh dc 930 ás 4 2 hrs d tr 482) CMNHà DE LT PRECSà DURBLDDE ECNM N CNSUM CPCBN Vcndcs cs n 89 d ru Suz Lm próxm d Pst 6 pnd sr vst ps ds hrs Trtsc n msm u n vnd R Brnc nr 09 4 ndr sl ) CPCBN FBCNTB Dvd Rdrgus dmd RU D SEND 57 Tlphòn 2:!0!l Pr prç mut vntjs vns bll bunglw 2 pvmnts qurts lgr pr grg jrdns tc Trts n scrptr vnd R Brnc n sl ) R DE NER VENDS DVERSS (839) LDSMBLE vns m prft std UT ultm ml vst 6 cnts u prz 8 cnts; pgmntsmnss suvs; vêr r Uruguyn frnt n ) 2 TTENDESE Buck lyp Sprt prtculr m prft std Fç 6:000$000 Vr trtr á vnd Put Frntn n ) 2 dc bxd próprs pr TERRS bnns; cmprãsc u rrndsc próxm st cptl Crts X S nst Jrnl 3404) n R Cmprd Vn s mgnífcs lts prstçõs; TERREN nfrmsc n ru d Rsár 47 ds 5 ás 6 hrs dr Brg 254) mgnfc lt trrn pnm ru VENDESE á Jngrs 0x20 Trts á ru Sã Jsé n 80 mchn dc cstur lj u n Br Vnt Nvmbr VENDESE mv lux cm mtr phcm sr Nvs 42) rl Ru lct 40 Lrnjrs 492) 2 pr 5:500$ bunglw nv d trvss Zld Mns VENDESE n 60 m swld Cruz; trrn 0x20 540) CHDS E PERDDS ENDEMSE òs prds nvs 09 d ru Prnmbuc snd ngc; trts cm prpr cutl d Cs Cmtr á ru Dr Bulhõs 5 Engnh PERDEUSE pl n Dntr 0642) 253) 4 SCEDDE SUSS frr^b SBRD lugs ptm sbrd cnstruyí rcnt cm dn< õíus cnc qurts qunll Mls pndêncs á ru»»: l/uz (mzu 254 K Clrlstvã Chvs n ndr tr rc (5850) VLLSBEL NV GUSSU7: VENDS DE PREDS E TERRENS prstçõs mnss 50$ sm jurs vnms lts trrns sm ntrds; CSS BRRCÕES prtr 00$ cm ntrd dc 500$ pss mmdt próxm á lh bn Trts tds s ds qulqur hr cm Jã Srs á ru Pnd n 42 sltr á v ds mcrtcs 53 ps pst 9306) EMPREGS DVERSS CENTR d 3 Pdr 4 K T?:r Tl S PUL ZL p LEGRE T^jj jjffr ^Ü X s wm )VERS0S cdmch3h NDRHY \ LUGMSE css nvs sxx brd pr 300Í mnss cm td cnfrt mrn ru Sndr Munlz Frr ) N pr 250$000 cs á ru D Mr n 7 l Cmpst LUGSE n quntl; chvs qutr cmmds 2502) N n; 69 Grjhú trrns Vnms pquns lts bm sltnds m prstsõs u vst Plnts é nfrmçõs v Rlò Brnc 48 lj(856) Trrns Prstçõs n brr Grjhú fmíl LUGSE cs pr Em tmp crs fnds prcurnd trtmnt ptmmnt stud cm jrdm quntl ntrd pr ESCRPTR CENTRL DE TERRENS utmóvl tc Prç módc sls LUGSE cs d ru P Trts n ru ssmblé 2 dus PRESTÇÕES frnt npnnts cm x\ nhr Gulmr&sn 72 Pô lj LUGMSE 466) N RU )0 RSÁR 09 ndr pnsã m cns fmlll Ru sr +)st ds 4 ás 8 hrs 58) G css cmpltbnt Lsb n 65 E únc qu fn ntrss sus cmprdmnt nvs cm td cnlugmse 2533) 3 rs pr su própr f z frt mrn cm bnhr pr 800$ prd cm 7 qucdr fgã gz tc S MELHRES LTES PELS MENRES PREÇS LUGSE qurts d ru Bnt Lsb 4 ru Prfssr Vlldrs 44; FNTE D SUDDE LRNJERS! Chvs ld n n 2 Trtr n ru vsr trtr 53) N Scht n 39 3» ndr ds 4 ás 7 h TJUC SNT THEREZ 0475) E PNEM LEB/N R CMPRD BRZ DE PNN LUGMSE xcllnts qur ENHK dstnt lug lnd sl JCREPGUÁ cm lnd vs dc frnt mut npnnt P mb 2\ ts mblds NCHET Tl 7949 t sbr lh prtd htl rfrncs ( 400) : T V Glr lr dò Russll 68 \ LUGSE cs; Snt Thr Tcl Br Mr 3362 n cnsn dn run Fnm JJX z; fmlll trtmnt Esp0605) (2074) 8 LUGSE cnfrtávl csc ctvn n 50 pst qs nfrmçõs: 234) S ;UMlllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllMtll<llMMM MtllllllHMMMlllM LÜGSE m cs ntr 6 cm 3 qurts 2 sls bm 2305 XJrdm prt ds bnhs quntl tc lugul 525$ ) H mrrá ptm snln frnt bm mbld cm pnsl n Lm próxm rm Ru Slvr Mrtns LUGSE ry á pr ft ru Gustv Sm 0627) E Stud ntr rns nn Cst Lb Sã 6; Cttt p n 26; m cns fmíl \ LUGSE cs cm bll Luz Gnzg 20 mnut s d Cd TjLMENG l gs m bm brslr ds bns qurts Í\ vst pr dus stçõs; fvendemse LTES PRESTÇÕES X qurt ndr trr prds r frnt mblds cm prt; ru pnsl gíl gz bn Plnts nfrmçõs lv R Brnc 48 lj pázç d cmmrc cm pu sm c css sm flhs u cv Ds d Cruz ; trts n 5 Entr Engnh Nv Myr lhrs Tlp ntl; rü Mchd dc sss 2 (86) 505) H txs 3388) U TÍllnlllllMM<MtlMlllllllllnllltlllnlMlllM llllllllllltllltllllllt!h)ultllllhhmm< 52) E SUB D CENTRL 88) m CRRE D MNHà FLHETM D Tcn0 Tárrg llll\h l lll! Trducçã pr Crr d Mnhã) TERCER PRTE Ná st cntnt Fltlh lg cl 7 ;< h! Nd dss! Entã tnh clm ír! ; ;:;:: ;Jv Est Ms vrd t qu «x ds pssvm ncdu rspst nã chgv ts ~: dllçg brlgbum Pr ld grtdã c pr dbí vuçõfls lègtfr utr hs (lü( Dnn Âurtn clvv m» ffc ruí utrs tnts ntlvs pr sgur us sms nspr v» BÓ; sgund m dsst lln!\ &c: >Lu pr Rl«lr jur jcm ntut sbr qndu r pr Eurp un lv nlr cnfnç nm «u cu pu ss r n tím mlérfj Nss std m cnsr ms lvr ms snhr d mlnh vnt mm própr lls Dn urll pr n dlxr n ms cmplt npnnc sgund dlzn só m vstv lms nts pr utrs Em lls cm qu cl r nsupprtvl nã m snd pssívl cntnur cm mu psnts pr cus ds cnstunts ffluvs ds prfs qu lí s sprndm pns scr pr s scds rsrvdsqu cnduzlm jrdm pár m ntrgr h s mnhs trsts prfuds mdtçõs Mnh lm stv prprd pt sntr cm slnc s trsts vnturs qu m hvm cnduzld qull std Cm fft cbrlm cm lgr mnt pr m prsrvr ss hld mprcptívl qu cst sr prgs pr sflhs d Eurp s mncnd Jrdm julgnd str ssnh ntrgu prtnt á cmplt sldã mus pnsmnts jrdm r xtns mgnfc Grns rvrs dvm smbr ás sus spçss rus mtíbs rflqunt luz cm xs vnh llr dlphns spçs n s lgs s fnts s gtvm Cnhcd prftmnt qul! lgr pr hvl vstd muts vzs prcur un lgr ubrlgd d srn n d m rfugv ds rs d sl V prém cm ssmbr qu stvm lá dus psss Quz lg rtrrm ms Já hv vnçd ms pr ss pd sr surprhndld Fqu mmvl ch mc sm m trvr vnçr nm rcur Eu nã pd sr vst prqunt hv n mnh frnt Krtp rsrs ls u trvés ds rms sts pd dstngur qu s psbv n rfug hrrr cursd rgvúmm lhr scbr ntã qu stvm lá Dn url c cvlhr lt sçnhcld pr mm clrd d lur prmlttl Brr Mrn m vr sss tlhs n stlnc ncturn chgvm s uvds strnh mystrs cnvrsçã qu l s sustntv cvlhr lt r xtrmmnt mrn stv td : vstd prt J Dn urll prc vsívlmnt cntrrd Cm qu ntã snhr nã m sprv nâ 6 vrd? dz cvlhr scnhcd Cnfss qu nã rspnu urll md scc vlnt Eu suppunh mult clm glhd frçd xclmu èm tm rônc E q é qu s trv? Q? xclmu ch md Mng; snhr é tã : my p qu n& dvnh? mnstr tlvz 7 Ess msm Dn urll srríus nã j n tm cm qu hv ft ntrrmnt ps mdtr puc xclmu Est sspt bm mrc qu lh cnsgrms lguns m mnts mnt n R Jnr sm pnsnts mg Mng sr qu vss vstr^m tãvst qu stms sós qu prss» nt ns rl qu nâ tms E qu l prgs mnh tstmunhs vst rcrsnhr ms puc d pssd pr E cm sss prgs pm vr prr ss ngrçd rms u dm prsã qu snhr m prduzr ctstrpls mns mmdts rsult qu pr nnunc Ps sj ssm vr crtz prmr dss pr brgçã mprscndívl cvlhr ps tv qu vr vstl E mbs s drgrm Dn urll lhu mrpr bn s rs d lu s bdmnt pr su ntrlcutr pnt nhvm tjmpltó pr st é: lhu pr ll ss Eu tr rtlrrm qurd mnr fx qu nã é fácl r cmpltmnt lrrlls rsstrm s psss ms uszvl ds pr fm xclmu: Sjms frncs! sr Mng vm cá p s dvrtr cmmg u qur s rubdrt crnçs! sustrm cm ntcdênc Mnh snhr u fl cm mnh td frmld stuçã r mbvm qu prqu sgund p rçs nd rc h mndd prsã qu u nã qulzss vr nm uvr srm mpssívl qu cmpmtt msd Dn urll sltu E ps grhv n mm 4\t9^00/ ^ t 25^800 PRTCL«zgJHB fz vstds mntcux tc prçs módcs cm prmdst fçã á ru Mchd Clh 59 Tcl 8397 ttn chmds () 469) 3 Trnsfrm pllr ull cntnnt tltts dlhs nv cr tlngnds cm TNTL Lv tng msm Fbr; tmp Nl sbt nválds 45 Tl (708) 3 «r G Qur s sus sss cursds lndlzvls qu nã s pm cntr qund s Vê rpnt sss bysms qu sã pr crçã prfundds nsndvls Prsntl qu l scutr grn rvlçõs cm ss md pr sbr q r mystrls dm qué cm frms tã puc xprssvs m hv dd hsptld dlg qu u sprv cmçu st mnr cvlhr Mng tmu plvr dss Pul puc cnfus ns xplcçõs mnhs vu sr ms trmlnnt snhr fqu sbnd éstí cm rm prsã msm srrs ms cm crctr ms snstr pprcu ns lábs d cm Ms ss ê vrd? Tã vrd qu mnhã srá cs fácl dr cr cm üm pqut cvllrlns lmprls h á prt d fznd pr lvrm snhr h quld rê pr H Jnr Ell trnu srrr Mult bm E grçlh vs mu cr mg Pl qu s stá vnd mlnstr qurs vngr ná è ch qu sm Ms ll sb? Sb suffcnt pr duzr qu f snhr q mndu rubr flh ll Qu fu u?! Ess tm grç! Eu fu ds tnts qu t sffs \ Sk 23^ ^80 RENSCD0L ^Z^: ÉPHEÜCÒ VE (NíTrüP? PRFESSRES CFDD LBUQUERUr DE GRÇ utrs nts ESCL RN ímmrcs Curs Cmmrcl 00^;T nglês Frnc DRECTR GERL DE PRPREDDE NDUSTRL íwwl Cmmr c durn hcturn pr mbs s sxs Ru d Thtr n 2 nd (Em frnt lrg S Frncsc) 5 ) 9 Qulqur mt^tmrm» Jjl^v nr é fácl ms puc nt Escrvr cm 0 ds cm prfl â tmmchn çft t» prn p s s n Escl Unrwd; á Crc rú d 067) Prprs»m GURDLVRS pucs mzs Só mçs snhrs; Dplm lgl Uruguyn 74 d 3390) 9 nsn rpdmnt ssgu ÍNULEZ rnd crt pr prfçd íj tm prfssr cm prft prtc Crts pr ru d Lp n 82 Mr E E B Brght 337) 9 NGLEZ E TCHYGkPH nglz Cntbld 68 2«432) 9 Rncz Prtug Prnfp«nr ruçbsr Tchygrph dmcl u uvdr ) 9 BRBS lccn prtuprf guz frncz nglz cntbld Prçs módcs Bcc d Crm ) 9 RFESSR strngr nsn X frncz nglz llmã prtc mnt; ru Brã Srtr n 8 K Cmprd Bn tpgp 3383) 9 Muuru ct lm u u < Us GLÜTPHH u btrá rsultds surprhnnts Fz mlhrr ftlflcr ugmntr lt ds snhrs yu rnmntm Ns drgrs (2867) <M \_\\njfvík But ^ C0BR ;pní»r^hrf?sst dd m 000 cct dscpuls s lá prmpts cm 25 Cs Crt mls pr mdd Uu S Jsé n 80 58) 3 d tr d jj % 55WVlB0áí57 MR lsme/uvdr CPCBN SNT THEREZ 25NNVEM CÍTZMflfôfc PERDEND ESTtUS GNHMDÒ E Mm Zmbllfrc^fríHr u rtldl NKJU (5> cnvdds mulsfur pl mnt ds t;>;s (u u rvrèm h rtjffívr óu lurn u ) ltr 5b» u du rwguljnuu sgunts uòtctõállrc prvlég dc nvnçã grnt prrd: Kuggr Pngl dré Clns tpn Mnl Pnt Guu M nl Trn Brngur Luz Lsptuc tm tm c lbrt Edgrd Knwlcs p W \ RTG EXTRft t í \ 70U»mllCÁ m G Ntl Trus Llmltd LuxlÍSÊ \HRnN u W Mdv lllr s Chmns Fr Ln tdcrtj Thry mrcn Chn Cnpny «S 200 Brthrs Bcbck Th Prz Cmpny Jcb Cvgmu r mnd Lurnç Mrtns Wltr Edwlft Trnt Hnrqu Plpr ptuc Nvcnt» fwy^_ NvtMMn ÉJSlg (UMUCES Chrlstln üttznbck l Fr UHNCM Dt nndustn ktlngcsllschf HnSUUM 2 pdds) Pul Strn» C mu 2000 Klchrd Wlfínstln J P B brg ktlngsllschft Tlfunkn Gsllschft Fultgrpl Gmrt MRRN Bllschft M B H Wllm U PRE Erlck Vn Dyk ntôn lmd Pnh Clbl r Ln nc Wstrn Elctrc Cmpny ntrntnl Stndrd ElNC BEE NC BEE ctrlc Crprtn (2 pdldsj URNÇ bumnkll vm^sr Trut dl Tl Frncsc h W\ CHRM MRRN CRÍ tfr Rchrd Vnzlff utr «UT» MHUH Nrbrt dc Cmps Frr dlf SM MEXCN Wllm Jlln Jun Mullr tttuu nutstt Wllm Krbll Th Dunlp Ku ubr Cmpny Lmtd Jcb PEL CdllU MS SÇ5l)J üchltlc ntrntnl Bltnll Crprtn Llyd G Cpnn l Fbrlctln l pur ds Ctlg lcmnndns n ZMR GUMRÃES & CÍ0 Cmpturs & Mtrl N V Nu(5284) drlndsch Fbrlk Vn Vcrlt tulgn Wsrkpr Eurc Txr dc Frt utr Kul Mntr Glmrs rul Ctll níbl Pnt Suz Pdd rgstr dc mrc nmls vtr 75 % qu utrs E fft rmpdt cffl(cm udênc d rprsne ncntrd m tds s plrdqsápprcr s tnt d Mnstér publc; fznd z mcs Stndrd U Cmpny f Br(5073) srds pnns crvs sjnhs zll d mrc Flm mnchs d pl nã C gr clss 47 Rgstrspr rs CED CP 7 ngucs ndhrrt põ r 3U\ LLl s tr srtt S;uü durs Sl cnvdds cmprcr nbt Drctr Gr fm rlzr tud qu sjrcr rz ts cm slls pr rspst Vns ns crgs phr stsfzrm n Rcbdr d Dstrct Frl mdnt \F P Slv Estl Ms mcs prfr» qut lü d R 2568) pdgl d rspctv gu pgmnt ds txs d sus mr 250) 3 cs mndds rgstr cnts v Rx crd cm s rtgs nu M ttr b d rgulmnt nnx cmprr lugr trrl vll\ muu cr vnr f nr Elxr Frmt sód crt n u cncrtr su Nôs Kl J Rdrgus zmbr 923 s gunts nt rssds: hnrrns cm pln qur Tônc musculr nursthn Stnc ncrprtd mrc Nu vst sm cmprmss dlurtcó D frç vkr jl; dl Vsc Cbrl mrc fm vrfcr s vntgns gld Ns drgrs Elt; Stndrd U Cmpny f Brzl mrc Stnuv; Mrqu lh ffcrcms sm cóm phrmcs lvs lmd mms m CS ptnc () 2568 tlnln prçs: Ptrl Rsplrul Mrtn LFRETS ru Lns Vscn t Drml Mrtn Lcr Quclls 23 m frnt & Estçã! d Mrtn; Cstr & Slv Engnh Nv rc Cmr; ntôn P G 2258 zz mrc Vncdr; Brnrd nr mrc Flmng Htl; n Rlt Cmpny mrc CN/ULTE Hr/ PREÇ lgrmd; Bllc C rc P Frnns; Vcnt nclvngu mrc gu d Jutrducçõs nt; Eugên M Prs mrp EWCENrtElflííCHTECT LLEMà thss nfrmçõs 2483 l Rdnt; Pul Schmtz dr Grmn Wlttrck mrcs 334) HÜRUGUVH95 Mnpll drnsyl; J 3 Pcl LG BRUNGER t>t 4)4 Lrschln Chmsch Fbrlk LCE plmd cm mult prl urc Ssln; Pul Srn c nsn pln thr slf mrc CrnMyrt; MrJ; cct lns; ru S Cl) U37) tln rrgu Zbl mrc mnt 250 cs 3 Cws; Flhs Gln mrc Crvj Brztn; 0653) 9 E Mn Stngrph VCTYLUKPHlgrss S C mrc DlstlllJL/ Escl Ryl rus Crc 4 r Bllrd; Surdck C Crr rchs mlésts mrc nvncívl 59 Tl tds qu sffrm dè tss r Frm rchvds brncht sthm 3283) 9 d pt s mrcs chrnc u tu cnstnts d Ntflcq nbl cthrr grpp Dplm rcnc ntcv nsn grç r nvmbr d DCTYLGRPH cnhcd cm Rcmngtn Ryl brculs s currá m pucs 929 d Buru ntrntnl Unrwd Ensn mrn 0 Um rmd qu Prprté ndustrlll B ds sm lhr mchn só mçs ds Mn nrç Mr 0 Ru Glr 9 S ul n d ns xcpt ndr d snhrs Mtrículs brts pr rm s ns pr msscçã (480) d Dfnsr d Sx Ftrm prclmnt n 6888 mnnn BrslCurs rápd 5$ Brn; pr mtr njnss uls dárs qulqur hr n 2824 Brn; pr Jml d l ás 8 d nt UnBuyn tr n dc Brn n 74 ndr 339) 9 qu cnst d prcss nr 050)928; 6637 pr nduzr cnfusã cm n st cptl cm qu cnst d prcss n 7999J927; pr Dctylgrph tchygrph mtr n st cprthmtc E Mrcntl tl F tmbm rchlvd mrc n tns pr prfs rtgs csmétcs sbõs prfssrs m grl pr mtr nnts r Brn St Stmbr ) Frm gulmnt rchlvds s vss trnsfrnc cn Dctylgrcllmnts prçõs dlthy xpdnt d sr drctr gr vrss ph cnstnts d msm NLngráphlà t fcçã D 28 julh 930 Curs gus >Dr Rmml Mr Burvll Lnds uvdr 58 2» (lv) 434) 9 vr td ml Vdr 5J00 Ru Gnrl Pdr ) 3 n ptnt Ü W M0DERM j cs d ru Cst Prr 89 cm 2 qurts LUGSE 2 sls tc; grn quntl td frrd nv pr n vnd d Exrct 270$000; s chvs stã n r T>UNGL\VS rcnt cnstru TENDESE V ff :_ J_ TT\Í tntn (lntü H Hm Vst Vl«t B dá mzm d squn trts; ru X) junt á Qunt cçã vnms prtr UM ds pvmnts ccngms Plrtns 93 cm sr CNT DE RÉS á vst prst bll bunglw mgnífcs drtnt4 trrn tr 555) M MnCst Trv s d çõs 230$ sls gbnt vrnd slã qurt sl n s n 22 prxm á E Rms rs 3 Jlhr Vlntm cmpr mrn tc Nuns n 46 cngmmr cznh LUGSE pnnt csl ü snhrs sm bn r Custl Pdr 96 Trtr á ru d uvdr 602 sl vn fn cncrt jls flhs Ru D Mr Rmn n 40 Estrd Engnh d rlógs cm srd; ru GnDs 4 ás 6 hrs 0 bnmrcnã 0645) M 200 prxm á E dc lr 548) çlvs Ds 37 fn : pm sr vsts qulqur hr 3020) 3 sbrd & v ) TTENDESE prd d ru Frncs Stmbr n 429» nd LUGSE V c Murtr Crus n sr Luz 37 3 qurts 2 Trts cm cm dus sls ds qurn Cn Thtr Vll sbl CS ts frrds sslhds cbrt sls Vr ds ás 2 Trtr n 2509) M cm tlh frncz cm gu luz ru d ssmblé n 70 3 cm dr msm prd 2405) spnhs brtjs s6 Dr rcnt cnstrucçã á ru Dnys tt Surcrus llcnrn (nü é pmd) Em tn 76 próxm á E d Pnh n lug mbld ds s Drgrs Plruls bn ^ Vns pr cnt VENDESE b cs m Btfg dc 2526) 3 rés á vst prstçõs mnss ds pvmnts cnc qurts ms NCÜR rsp lft cm mnfrmçõs tlphn pr 460$000 cn 80$ sm jurs; s chvs n msm pndêncs 2558) ) chns lctrcs frtvl cs d ru Dr Er qulqur hr Tl LUGSE ntnr Crrê lfâng 97 rr Pnts 7 Tm 7 qurts snd trs fr grn quntl 3423) 3 s chvs ld n 67 Trt «cm Gs ru Frncsc Mnul n 7J) _ E d Smp 54) N _ Z MgJMWmmHUl^f^MjBP urj&»t\ Tj t3í> CS lugs & ru Cn dc Bmfm n (D cmptms cnmdçõs; sr pô vst ds 8 ás 4 d tr; trts n Bnc Ppulr d Brsl ru d Qutnd nr 59 (6070) Mths d Slv (2 rqurrlmnts) Jã Jrg Fgurd k C (2 rqurmnts) J Prcpk rml Frs Nmr & C Ltd Djnr Sá Nrnh M G Gl ntôn FrMhux rr Mrtns Grgs Ernst rnld Smns Schuckrtwrk ktngsllschft Lvrs trm Schnr Lutz & C Dr Jrnym Gstr Csgrn ngl Rctln Jms lxnr Mcdnld Cncd prz Lvrs trm Guy Mtrs Lmtd Lvrs trm prsnt nvs crtlflcds cm ttul d nvnçâ Sugr Bt nd Crp Drlrs Llmltd Publlqs s nvs pnts crctrístcs uçs nsttut Chmc Mll Flh Prlmnrmnt prvm qu sã sucssrs Flcn Lbr Mll Chrstnl & Nlsn (ppsçã s pdds prvlégs p83 stds sb s ns rspctvmnt pl dr Egyd Mrr d Cstr SUv pr Crlnd ds Snts Prtll pr ntôn G Zml) Jq lvs ds Rs (ppusçã pdd rgstr d mrc pstd sb n 7605 ds Rs) pr Jq lvs Jq Lbr Flh dr ntn Frr J Suz Snts Junts prcss Durvl Mns Pv Jsé Vnn Lrs Dês vst Lclrc C (3 rqurlmnts) Dês crtdã Dr rthur Mtt lvs Prlmnrmnt clr nm d mrc H Cst & Cmpnh Stlsfçm xgênc d scçã; Dr Rul Lt C Prllmlnrmnt sj rcnhcd frm ds rqurnts Trnqull Gnnln Nã h qu frr á vst d nfrmçã vry Pwr Mchlnry C (2 rqurmnts) brr Gurst y Cmpn nntms s trnsfrncs Th Lus Uls C nfrd prsnt nv pdd qurnd ns trms d nfrmçã ugust Estvs J Ed Murry Prlmnrmnt cmplt sll tt Surrus Mnl gur Dês crtdã d qu cnstr Dr xl Htlyy Lftus Prkr Mc Llln prsntm Htl ssngr J RU LMRNTE TMNDRÉ 4 (Prnln Flmnr) Fns: Grl 8270 Grnc B05S8 ^ ^ Estblcmnt prmr rm ptm csnh ntrncnl Prçs módcs 066) E mrm prt t Cs pr qu nã fz ss cm utr f snhr mu c snhr? Pr r Mng qu u stu n sgun cvlhr lt vstd d pn mg Dn urll E nã squç cs nclnus cm sm prt S mnstr glntrl lh tr ss êvnçr mult unh ssnhr stá m más Eu prém nã m zng lnçós! Ms vm justr cnts Pr srt u nã su ds cmpl mulhrs qu s mdrntm qu s css stãs cnd pr st vz crnhs mnstr E ccènu cm clm frá fsc Cr chrut dznd sgur: mu mg qu m vs Cm snhr sb m t ds crcstncs ò mlhr nstr mv gnz Crnl tud ê u vltr pár mnh qull mç lnd qur p hbtul rsdênc è dptr lá rl d lfâng s mdds qu prcrm ms ssm é prunts Fl cm Esss mrs scrts rácul rschmng Krm tr pnt qu gnz f pnu Eu smpr djss qu tm su mâ v hvr uns qunz ds r dm crnçs p snhr tnh lud grv rubr smpls qustã cúms prtnçã dé supplntr pbr Snt clfrl mrtl gnz rsultu qu vlnds d uv qull mnh nflunc é hbld qund Lcmbrlmd Qur mnh m dss pbr rubr flh mnn strmc gnz d mnstr Chgu Em cnsqüênc rcr qu lg u pr su ndcçã prm d pbr mlvd ntt stvss rubnd nqull mmnt sr qu u crtnç nmls mv nst mund Nã é st vrd? Estv tntd sr mu E ssm msm scnrj crrr cs pr Ps! buscr mnh bm flh db Ms nã tv nm crgm qu cm tud s mtt fz scbrrs tud pr mvrm nm nm p mnstr crdtu qu s r prtstr cntr qull cnnhr tm prt n spprlçã vrsçã qu hv rsd s d crnç sbnd ds sus n mus uvds Espr Jnr cm gucls n R ps m slnc qu crts juus cntrbndsts s r qu u ms pd fzr nvu prtxt crátr sss ull nstnt qu Dn urngócs pr mnstr mndr H s lvntss qu ll fprnr vlngnds drss mdnl fz cm srnd dml FERS LVRES Durnt prd 27 julh 2 gst vgrrã ns frs lvrs d Dstrct Frl s prgs bx pr s gênrs prmr ns cssd: rrz kl $600 $200 ssucr kl (650 $750 Bclhá kl 2(400 2(600 Bnl lt 2 kls 5(300 5(500 Bnh tjhy u Lu ztn lt 2 kls 6(500 Btts tl (900 (500 Cfé kl 2(400 Juü Crn src kts ()0 (200 Cbls kl (000 (200 frnh dc mndc kl (500 Fjã frdnh (000 kl fjã brnc mud kl (800 fjã brnc grud (900 kl (nv) Fjã crs kll (800 FjSu mntg kl (000 fjã mullnh (nv) kl (500 (600 Fjã prt kl (400 (500 Kubã mlh kl (600 Frngs 3(000 5(000 Gllnhs 5(500 7(500 2(800 Lmb prc kl Mntg kll 7(800 8(200 Msss kl (200 (300 Mlh kl (350 (400 2(200 vs duz 3(800 Uuj Mns kl Sbã (typ Rt) n (400 spcl kl (800 Sbã vrgm kl (500 Tlhrm kll Tucnh (mnr cm sl) kl 2(300 2(500 bóbrs (400 (600 grã c brtlh mlh (00 pm vgm tmts tmp (300 (500 lfc brçl ur (00 lfc pulst (300 Bnns ur prt mçã «dgu du z (600 (700 Btt dc glò m (400 xx tmp Brngl duz (5U0 2( Crs mlh (600 (00 Xuxu nm Lrnjs tngrns duz (600 (200 Ervlhs qubs tm S P Pmntã duz (800 (500 Rplhs ur (600 (200 (000 rr t bgr kl Cmrã kl 4(000 8(000 Crvn prd vll nxv kl 3(000 3(500 (Jrup kl T _ 3(500 4(000 Grup pstjd kl 5(500 6(000 Lngud kl 5(000 Prtys dl 3(000 3(500 Pscd mrll kl 4(000 Pscd mrll p» tjd kl 4(500 Srdnhs kl (500 Tnhs kl 2(500 3(000 Vrmlh kl 3(500 rvl cpz d turd:jr crçã ms nérgc Tmu brç qu Mng lh ffrcl mbs s drgrm pss lnt pr trrr d fznd cm s nd tvssm tmr íqund m v só snt qu m fltvm s frçs mnh nbr crnhs hspr prsntvs mus lhs nã cm mulhr gnrs qu m hv rcbd m su cs ms cm sss msrvs crturs qu s cbrm cm mscr d hypcrs pr ngnr scd qull mulhr vr sr prs pr hvr rubd crnç su mã mulhr cmmtt qu smlhnt ttntd v tr ntrnhs tgr crçã pnthr hrrr qu s pru d mm f mmns só mr Pr xn qu tnh á mnh flh é qu m fz crrr & cs subr ll pls scds rsrvds d Jrdm pr pntrr prss crrnd ns mus p snts Qund chgu n stv mnh flh crr pr brr lvnt msqutr cm xtrrdnár ncd vr t mnh pbr Hls drmcd cm nj d cé fch s zs pr scnsr qu nã pu xr xhlr grt przr :><ffsíá;ítffl^^ MámBtóííísí«4k»k: Cntnu)

27 ^ w^ssl >sm Wffl;?«?V v r / r < j /; ; fl cv ffl3 ^^^^ ^~^^ Jr ;! jj; s drctrs Hljywd sbm msturr s mçõs m sèu fllms md tl qu rsultd btd ê xcllnt Jt cmd ò sntlpçnt m gprl ndm brç dd nsss flms qu rt tlnt ds drctrs mgnm trnsm lcss mmnts frmm ustúcá óprfmnn ÀrtBts xm fllm d Untd sr xhbd n Eldrd é prv d qu cbms dzr Fnn Brc qu pr mult tp stv prs cntrt ò Zlgfld mnv Yrk prtgnst st cmd Bllá é pntd cm snd blus Ess mlhr cntr musc ssnclmnt mrlds nà: trduzd ds mlds ljgrs d Mlsssslpp pr s nts ms mdulds ms chs trnur ds cbrts dsclubs Nv Trk ncntru m Fnn Brc su ml ntérprt s Blus qu Fánnè Brl cnt rstè flm sã lndsswhn tcánds ntr lls wmnlvs mn (Qund úm mulhr m h hém) Ástucl Fmnn tm n RbrtVrmstrng Hrry d Grn Grtrstr pqlbí Mrjr Bb Kn qu tnt grd; ultmmnt bt: _ v m Grn Grb V l l _TVl_f lrt SLà \ mpér; f títcíllrçr Snhrs BRM» r! Trblhs xcutds pcl rrtrrnrcrn Systm l Crts ndulçõs tnturs ;nuncnr ndulçã prmg J nnt pl spclst ^brl (cbllrr í /Í GNÇLVES DS 75 Tí 2357 {;(2723) LVR DE ERCH MR CNEM V REMRQUE N Frònt t & v j f ê ílnx uvld nò mr flm d gurr té hj ft èm cnclqõs vrs mpr6ss Pnts E tsó rl cm :fprbprlâ gurr tm tlc_í6 rs <t üípt tã vlnt qu tcr s rs d^mls ; n? frt ntlusm c ds Vcts d btlhs 6 ggntsc S ntnsd drmátc é blpr lncíjànnt ntrcrtdft N flm(rrts hvstcs gm á Unvrsl cmpnh pr pss lvr d Erlch Mr Rmr qu qu rprsnt Jrwís rs tm pr s un Pul Burnr lgá stqu n mund cnmtrgrphcdcrd pr st : ; pllcul; trblh tds s rpzs t splndd Entrtnt typ s stc pl mnr sóbr _b_?ò _ cónuz é qull TJn ncrnd pr Slm SríírVvn cújs Wlhm fz cm búcccss KtznsUy Jhn Wry rctvlzãã mért í uv mqutó Rssál Clnsn WlBn Jàmckw; Sctt Klk J BDvs CJwér xrfndr lxnr líc Klchrtl rvl RHrld fldwn Wltrchnms blls ás ^r tm çs_^ nnvt >) u _Í_L V» «_ spdí/n/í ^ pp crnçs _ s l)ut brv ns prmtlnn Td mrvlhs n wh nín ílm mrvlhs: tlh yw qu pnslvlmntt prstg d ttul v ;\ musc _ í lí rvst ch bllzu d clrd rlc qu Vs mstr s ms fmss r cr 8 RTGS PR CRENÇS Pn» C Frrlldm! Prl d (rns 7 Stm SjH t Plrr S Pdr 7> Hd br 34 Hrmnn ndr & C Lb ;30 RTGS PR HMENS Plurnurln Mur trsll Ur«37 guyn CnnlMlr ssmllft fteslneectktescruzívldl Flmng próxm s bnhs mr ru Frrr Vnn 29 tlphn águ crrnt m tds s psnts prtmnts cm bnh prregn^ pr rcmstr r^endrtlgr Tlphn ^;0T 0;8 pór Cnéd run mrvlhss psgns d R > m Lábs sm bjs què sus mrrs s scrtl6 cntstr Nnguém prá fft qu prpgnd pl látn s tls prdgss qué ncnm prduz m qulqur c turz clljqu ém dá cnt d md scl Õcnm dvrsã d tds cd rcbm pucs vstdrs qu s prcm cm ms clsss prcurd tnt pls rcémj_ rcg cm pls mns bstds Msócnm h stá nsm flm grd dstr s publc qu frqünt s luxuss s cnm cmnh psss lrcss d Qurtrã Srrdr S èòs frms sgurb Ell tm plt qu pôs jntr s n scp bm ms nbr smplscmnh pr cnm ár bóm ms dlfn d qu rbld : ; ;méj_tédvrtr; publc Snd ssm qulqur > prp;!ónpsgcnm Já fnt bllzs sm pr r; ffàndtèlt pr lntrndlò dás dmrávl ^3tránd(v mgns qu g mvm surté?ét; cnspsvtudò Jjíá bjc)yád^ sls V prdgs;/] ft qunt bll mest jpp>pgnd tt pô ççr ryjjlhsjm;nss pj; _; csts crnçs dutrns Ò5y àíí rrdrs s lgrs prclts hygncm d ms plttrscs s sus pnts bllzs nturs 4 pjz;; ms p^ávès frm pnhds n prgrbs u d br grnds rcntmnlh: cllcds ntllgnt nçã ú n; flmv smpls ulcápuwlc6 sd cm nm d lndd nã : d cmmrcl cnhcd ds ltrs st jr prp nftlegt cmpnh cuj funvz prém qu Umá pl cnm é prvts dísp ê réçènt^ tb prgrm grd ütl mávstíssm rétlàcã v sêr rst sbr m ll Hzd pstn prt fm t6d_;s88 pnts vm dr Brstí ás nsss css nós qu prduz ts rsultds Nôs brslrs cnhcms ós sprpgvss cultur ur prestds Unds Frnç n pgnd ntllgnt utll prv gltrr té gú; prém sd ts _ mnt vms sss cds m J nédü trmnu su prfllms nrd m rmncá d mél fllm; m qutr mzs dc mr hstórs smpls ngênus trblh fllm st qué lém d d vd dps cmps Frm ;p nrrr hstr ntrssnt ns s prduç pzds qu lv; gr_dvl runu tmbm ns rm cnhcmnt ds r cnjunt ms frmdávl quzs sss pzs d prgrs pzgns vsts é pnrms u ( s dè sus cds ds mrvl d Rp lhs sus pzgns Mlhr prpgnd cd nã Tms Nv Yrk Brdwy pr trd qu st ft pr Squr u s ctrcts N ml flm qu crtmnt d3 nt grà ns têm pssd h ntrssr tds s brslhs mlhrs vzs Prs lrs sã Lábs Trr Elffl Mntmrtr ns qu s rá vêr m fmlllr trvés s fllms qu sm Bjs srá rgulh pr Frnç ns nv prdcmn tds nôs rgulh grn t sncr E Brsl? E cnhcd nôs rss nós cm Brslrs msm Lábs sm Bjs xmcnhcms trr db utrs? p d qu sucu cm Brr ê R nã Pr crt qu Hn; qu f çxhlbld n mrvlh ms nm tdsjá v rgnlná m Prtuglrã mrm s sus pzgns surprhn bm sss trrs J nts luz clrd s hr;; _s sus ghts ll mstrrá mnls ds cnjunts sus qu D R qu Brsl drmntnhs busds n ppr ms mlhr é rlmnt Rld rs sl u qucds póls zttrá; pls! br vult urr u nd pnrms M! «uíá^íuãd _5!jr^sJ)ls çdcbs 69;(ml)vs ccr3j Há tn)p dnks? tjycjs lpjrtsvyfíj(3 râísfc ju<un l#nãflí(lò t;mjd8ír lç s s«én4s v rsjmíhc; :hétrn dèôrísscr(f ê ábntgçã 4 SÁ!Ulh>?Tjs;(í fgur dn flm4 fépftsntn ct <tw russs j Nbrs plbus; _>rn cpps rtulh^rs qu mmgrnd»mj sdífrém mnd prcurr s tslnw ^ : «úcrjbputr r~ <Ub!; déblléz^?f;_jv: rc^f Ã)Kç_ t mystrs sçduççã üss flm qu l snáná q pít_tvtlt ^jjxblqr í ll gst írtnd s ut;hstr snrlud n m d clôn us^sjçmjp&í\íxjr;flm Utmujtb ds C(]ts ds lmbíts ds/fts c ds julds st: wvp j ;Nt Erncí(çS:;J rvl nd íglédòs jls n_hp«:q Erís s sns Jms^ s sçusí cfésrsturnts ncturns; srvds pr áulntcs csscs n unts^s nbvs rjcçps su u smpls lvdrs prtr!» dnçrn VV prtps!:l_d:< curs nst flrn díffrnt rtrsífttí; Xúât) kttrh j plábèll sus rtsts cm Gn Mns typ bllz N»tl! Ltssnk nm d ;ácnhcd pltí; ntrprts d vlr Jàcqu Ctln D Chnck; qu fgur ncrn prncp russ Nts dc Prncpts flm frn dmrvlmçntbém (ct Jn Tlu cu Mr L Hrbícr grn c lc Tssòt nst Frs tn n su prttur musc é lnd cm já dssms synchrnlzç&õ vrs cnçõs rus Tm trchsmàsbllsd clássc russs cntds pl strll Gn Mns s ds mlds ppulrs c mtvs d ^qus spctdrs d Pthó P pv Tcm;çJçõs çdpns d cssc lc uvrã é spctcul fn tfm crs tc Lnds cnçõs russs n flm frncz Nts Príncps n_m áééwfntm _ Mtt_fl DSCS E MCHNS FLNTES RTGS DE ELECTRCDDE ;{:^vr;w UUJ) cm prpgnd turístc d ns cpt) : Cnèdl qu tm studlu mrn mmns cm tds; s nstllçõs ncssárs á prducçã tlrb nrd ntr mut brv lnçrá Dblssm Bjs su prmr trblh cntnund prém! prduzr utrs mlb ctulmnt Í ^rç Przr cntnu sêr flmd stnd nvs rgnts m éstu4< prrfcçã trblhs à br dhmr Gnzg ànnàdbr st grn mprhndmnt qusdc crp m ss nbr trf cmçrá prduzr sus íruts mult m brv cmq á rcmpns mrcd dô su sfrç ptrtsm plçã Trtmnt sgur é «rntld cm cmprmds PHENTL cnsrd h ãrns ntr ós sus cngnrs spcfc d pllács Prprd cm prd cts frncds pl frm llm 3 D REÇEL BER LM BRTZ Nã xg dlst nm purgnts cur nflrmd pl xm ds fzs Cm mprg d PHENTL m sgud ds cmprmds FERR; RGÂNC tms bslut crtz d cur dá pluçã d rèml prdzdà pr «ss mlést vnd m tdò Brsl Lbrtór srl ptr: Rm dn Cstr S r Càlx Pstl 2208 > R QMPSDBBNElR PTENTE 2508 DEQUDS TD RÁM DECMMERC V FBRCNTEST PNTÒÍ JRM / ; Sâ Pul REPRESENTN Et rrnsc DÈ ÍPV CRDS ^twr SD Flx Í (H989) R fl Jnr SECÇà UTMBLST PVERSS fbrcchryslrnnuncu mòdlücâçã nó Plymóüfh qu m s sb é õ typ ms brt ds crrs fbrcds pr ss cmpnh Üm ds crctrístcs ds rpvs Plymuth é J]Vc cuj funç cnsst m fchr gzlln qund nívl d l bxr pnt prgs fusp ds P^àrrúncld Klssl fbrcs utmóvs Hrtfrd Mtr Cr C Mn Mtr Cr C nv cmpnh lnrá mrcd crr trç ns rds d frnt Cmpnh Frd tncn mntr n Russ fbrc utmóvs lcl sclhd f cd Nshnl Ngrd vnd fbrc prduzr crrs Frd mls nnulmnt Durnt nn 929 frm vndds rtlh ns Estds Unds utmvs ds qus 2640;000 rrs frm vndds vprs tç5s númr crrs usds ngcds n msm príd mntu m ds qus prstçõs nk t cn GlÇm«r 05 Klt Sn Mrç 88 Cnn Edlu Stmbr ÍB Pul J Chrltjlh có uv LTERS dr 9g :; Cntr ttcrlcb Vtr & C FZENDS E RMRNH HuScht 9 V Pullçé L S Frnclc j /Dtcrlu d lnlnn d R Vs499 Ncn ítb Brnc FUMS E CGRRS óthry Ltrn l C >lnl pur! ^_l (rnl nnufnctnr dõ _ Mrç 0 Vnd Ltr dl! S Pnul _v_gl Ss _JJ_rt B : Ltr Gyx Mund Ltrc» uydr\b8 Cs \»ml r Gnç Plusn!T^ Ltr Mnn Rdrg Sl v 9 FBRCS DE CERVE7T Ltr d H Snt Rdrg Òl Crvjr llrntmn Mr Slv 9 P UlnrflH F & Clll Ltd quj! Spuçhy J00 Pzrl 7 Snh nrò Glr Cruzr _ C»tn & Cn Ru Chl 3 V Frnnns & C Scht 2C Ctr Cmmrcl nd tfln ; Buns rs 84 s _; <nt»rátt uvldr K Ml Flr Pln Gunnnlmrn MWEHT»É_ll_: n C5» Cn Brnllrn mh ítlukrt ms! st 20:000$ 00 rs qunt ccrscld d jur qu trr ll vs pl spç m qu lmmòblllzsts pr cmprr utmóvl nst cs ds nns Clculnd Jur; 0= &ó nn vrfcs tr crr custd crscd cm ; BNCS E CSS l_í V jur: BNCRS í0 00 $+ 4:000 = 24:000(000 fm dlç nns vndd lnnc Mrcntl Mrç 67 Bnc Bvst Mrç; 47 pr 8:400$ rs trux d Bnc dn HuncçtnrlN Publprclò&(2_:000 3:400? Ru d Crm 69: «s = 0:600$000 VS Lnr nrrlflr uvdr 90 F rs 0:000$ prd m Snl mrl Cltnllfl uvdr 90 ds nns u sjm rés 5:S$000 prcçã u CRRE ÉRE mrtlsçã pr nn ppllcnrphtnl v Gnrl d rólclnl íntl s n pr C R Brnc 50 zó cnc nns tms: LtdvnCndr Prç d crr Jurs pr Syhdlcnt d R Brnc cnc nns rs 80:000$ bu sjm 4:000$ mrtzr pr CMPNHS DE NVEGÇà nnò tr Prç ppund v msm prcss Lly<l: Brslr ^»rvu> ; l Durd ;prz z nns tms: CMPNHS :r d crr rspjç CNSTRUCTRS pctlvs jurs rs 40í000$ Cn mmblllrl Ncnl jjvnd (puc ms u 43 _» 4:000$! Qutnd mns) rs CSS DE CLÇDS mrtzçã ttl rs rrtlzçã nnul rs 86:000$ 3: 600 jçlm vms 6 mdd qu: prz d mrtz4ugmnt çãó dmnu mprtânc nórtlzçíò frul quêír S NMGS qlónl prcd:v_ ms brr DS PENEUS: fcr sujt ( rprcs dspèrdss Qul ds przs á s _ vlcd lhr? s crítcs qu jí ns rfrjn dptm m grl; Í4 vlcd ê nmg ò prz dls nns B prclmplcávl ds pnus S sts s ntr prém qu lls s cnsg durr m crt tm rfrm ml ds sus pzs ndnd á vlcd 40 qu vvnd junt fbrcs rtstc rgnt cmtud pç kllmtrs pr hr durrã nstrutrs n snnã pru clm: slctu d prt s crr ndr vlvlmnt utmóvl é mubrytn qu cntv n rt qurt cóm méd 80 kllmtrs t mr ms ntd s fz fló qus mlgr dé tóhír durçã d pntc dml su vluçã hvnd cnvrlsu crg qu cb á msnvn rzã nvrs d qudr ncl r btr s últms m(cntuy d 7 pgn) prn E crru udçã cm d?<~d ugmnt vlcd ls tnt ms qu ós crrs rtst cntnd r bry t sgund mã ncntrm b cllcçã prs lncurtds n r msprn E clá!> cllcçã pl fcld qú st vz m dçã» dscs drcçã má dèuprlrflur(: p^ xst m srm rprds rdlcm á Crmn ^^Byzét s rês qulds pd dr flz s ntrprts sã Els Rupzlczk fch á prz cuj sucss f b drcçã c^r clmnt S Elly StutzBud cmplt Rlmnt trtvs r (Cápnn) s pnus Ev V TfntíB^és^_dèí> úwí çrrònjpupr pô (Frsqult) Lzzy Ctn (Mr mnnt rtst nglz Hs slds frlgns brusr l dó h<éíáé fô26 qúíftnh ánf Elfrl Mrhrr (Mcl) rld Wllms ctulmnt t s rrpgns s urvs prrrld 500 kllmtrs DrHíg Rswng;n Jsé) ds mlhrs brytrçns dó mund cs frt vs qus;p msm dnhr Krl rmstr (Escàmlll) Edur qu phnphls m td fts cnt brutld brg s cm crr d gul ml d;kndl (Zng) WlllBm nsj dmrrm dscs d gm vlnt qué prrm rpnt pó qu tnh prcrrd kgráfsbnr (Mrls) Gr Clbl prncplmnt n fr rds hrd Wttlng ^n^rjí^ W^ jndvl; dçã df) Msss m pr só vz nutlzr lmtrs qul qu nflu é md; nã s dg qu mód^mr Hnk (RèmnddSyMíÓ Ó mplgnt rtór Hnl pnu l ss épc dlffr rdcl^gg^nt éçm d bpst^méjífsrr Está m pln xt funcmnt ; ml 980 má cnsrvçã m nn Wgrt cnt é m ál cnmrtó trblh mpréhn pnt d justfcr prc n^l md _t; Lnèl Trtls tcu :lj?u dd pl gvrn tln gr s pnus stã sujts rá çã mt d cust hj muscsppulrs ns rsóóüxõ nfrúm nd tüú pr S Çlblá ã fébr vr s n ds bjcts frmnts cbr sâb ntvs trvés glcs fjíl d Lndrrry â Cn ds rtsts lcs Dntr m cntunnts crtnts dssí br utmblsm msm n su std utltár çã mr Srhms pucstrá pá frmdávl mnds pls rus strds Tds s nns surgm ntd _ tál S crcss d pnu ttlndsthcá nclpnàl; )_^á ^^VÂ^Í^^^fWr rcl prt qurl sbr lhrs mdfcçõs u prpr trtr gdán sólb vs mndr! ópncr flçmnt s qus n su culvs bnfícs rtístcs tl mmdtmnt m mr déspprcm nó nn Em junh ultm vrfcus sctntlflcs Srã rgnz cs spclst sgunt Est n mdfln cd nglz d Lds ln $L sbrb cuj mtçã s lms rsgõs nã cncrtds cçõs 6 mntd m fg sdás ôutrs trtrssnt fct nó d 8 Ex pbá s gvrns mbr puc mprtnts; grd pls fbrcnts cutvs rtór Edwd rá? àpmpçár pçl npss n xtn ntrr p gu H vss crr ndu Elgr snh Gôrhcl ílktbréé dé rquz ncrvél drcrd crcss pr d pnu kllmtrs m ds nns fsb rgênc Hmltn Hártz struçã st zcls b» m vndl fm cusnd prnt nrm cícrrén ss prz tld mut bm qund s gnts xtrrs Ncsstr msprn Mlss Mrgrt Bl S PPES MS TRSTES rprçs für é sntu tã ndspst lg Fx pss qu s mbrg dspndss cujs rsultds c6mp_s80b d sjá Pç nfrmçõs sbr cur ps prmrsá gu ê mr nmg^ dós muts Vzs nã crrspnm prt qu tv s rtrr rdcl d grdnt vó l f nss spcttv dnhr pnus m m std Dr G Cst TBRT E stuçã fcu cm bccsm tc dsslv brrch (íu pups nã fznd rf C D MNS rmtt_ «l qu rpl(_«ntv vulízn» b rncm cnlr prçã mrtz m grn (237) td prjuz grn sgst slb ju tsps dlh prr lstcd tr prt ugmnt spnr nnd qubrds hld cn nv cmpr Pr gus d pdrc s pnus pr st mtvs s nds z qunz l«ys cnsrvs brg m! kllmtrs vn crr l tud qu phtms qu fm : cnc nns Prém lnd lguns pnus sbrsln s vss crr nd puc s gurds m lg scc 6 u 0000 klmtrs pr nn nã hsts m mrtzr m u nvlvds m tlc z nns u m td vd: s crr ê bm vs d pln mrtzçã stsfçã pr flt spct u ntgüd ml utmóvl nã ncntr vnd prç rzvl ; mrtzçã u sj ; dspndl nnul pr quê fc s prgrsss nnvçs utmóvl duzd smnt d tlhs qu pssm pprcr prcçã qu sffr cust cnsgurs prvtr n m ncl spz ms mpr r ds css s qulqur tnt bm dzr cncr d cs d xtrrdnár ppr SS) utmblsm Sgund s nr cr pr prns pr r tmrlns crr b s ctus xprtçã d mlh cncpçõs utmds typs cmmuns sf bllstcs nd srvr psd Estd d R n PRQDUCT BRSLER mrc fr t fm ds nnb us sur ultm ml ps qu prc sgund l fprlmrqxt últms cnc nns d md nst nrml çã n prç ncl fm cs tmbm d bm sns cnc nns prç bx rp» crr ultrmrn d vss É mprssnnt ágnnt C /_T f rvt mnt flutu tê s fxr dmrçã pssr & ctgr d prducfâ d mlh nt Estd Htntrm _f_lt n prç mínm (sxt d vlhr tmbm dffcl d R Jnr; tv prt d cust ncl) què vnr Pr cnhcmnt d clsss s mntém pr lrgs nns qu rprsnt Scd Flu st é mqunt utlzçã mnns grcultur nduntrs Rurs btv sttsprtc d vhcul fflr pssívl : Cul mlhr prz pur tc cm s dnds gntllnnt H> m n mrtzçã? Ds cnc u t frncds pl nspctr ds «f Estd nts; pr td vd? s qu Rnds dó U4/U) Ests s vrs hypthgulnté mlhr mrc ífs Cmprs ;crí supí CSNH : UÇE _ rrsmltdpnhms pr 20:000$000 rs kls; Em 925 lnclns cnsrvl pr ds 6734 Em 926 Srns utmblsts nnns fm ds qus vn Em 927 FUNDÇà NDÍGEN rs crr m qustã sgun l56550 J0 RU CMERN B E JHE Em 928 Qur» vsss utmóvs cncrtds d nms jã pntds u cm prcsã Em 929 bslut grnt s ll sj pr mns trç d ffcn mcânc cust ncl qu d pr prydrng ç vnd rs 3:400)000 puru BENT LSB 84 c ms u mns N rl dblru Mr 4l: Mckl clgrâ «$«00 qunt spndd pr c((6037) 3$000 csul d cmpr nã ê só Mcklc côr 4$000 lurtrg» nlt c côr rrtnrgn nlt v\ _rú 0Ç00 ccnjr nckl cgrá 8S««0 nccnc clpd r lfl$«00 Lrgns plntlnln V 20$UU0 rgnn prt l 25S00 \vms ícccls ncdlcns rm d rgr pm prçs módcs : 0S t> E h 53 RU 7 DE SETEMHR SR (950) h RHEÜMTSM! SYPHLS! JSEXSTE ELXR9K 0 VERDDER DERURTV Cnsn Cs» Cn Cnsn mchns scrvr 3 rtgs pr >>n ^scrptr Sndr Vr»rn_lKtrcK gur 47 MCHNSMS EM GERL Hcrln Stltü & C r B Brnr C6 74 ntrn lm Muvhucry Cmp» nys Pdr 60 LES E LUBRFCNTES Thdr Wtllc v S Brrc79 PERFUMRS Prfr Lps Prç _lr«nts áru Sbíljh & Qutm d 9 v_í_f»; M RUPSDE [CM ÈMEZ ETC Ntr Dnm Pru Tlg m grl> uvdr 8!! Nhr_ /uruguyn 96 nltl v R Brn Pr Ryl Lrg S Frnt csc í f v Psss \ 4 Cn; Tnrm JVr S Jsé 00 ndrds 90 9 rntl Gulbmnr v Psss 2 Prqu mprl v Psss 8 Clrk uvdr 05 :_ SEGURS Mmr uvdr 55 DRGRS E PRDUCTS PHRMCEUTCS j Sul mrc M T ccnts lfâng 4 : Emplstr phnx _ SNTÓRS E CSS DE D Fnl &Clh S Jsé lsude Grnd & Cn l;màrç Drcrl Mcrc7 Stmbr Ü6; S^nt l Pnlmyr VíXfSJm Snf d Mulhr r B Mlhás Sbnt Gc»»y Sntór R Cmprd írcrn KmulS lstt llxlr Ncnlr VENDS PRESTÇÕES F t llutltu ék C Mrç mpnndrn Rmlh pr C Chmc Mrck3: Pdr 36 U CnpNfdc tlgsó _02 r V Slv & Cn ssmblé 84 Lnd sts lvs cnsrçbs sbr mrtzçõs frs gr Juíz mlhr sbr dé d vntgm m dqurr un crr m sgund mã prçã 6 bm prncp ms sbr ll ps rsc rvsã cnsqünt r: prçã muts vzs dspn dls rndmnt d gzln Cm tds s utmblllsts sbm h ntr nósvrs cmpnhs gzln Cm ê nturl gzln snd dvrss prcdêncs pssu crctrstcs dffèrnts trdúzlds pr crts vntgns svttàgns sr ppícd á dd typ hótr Um xprênc smpls prmltt fxr sclh d mrc qu ms cnvém mtr vss utmóvl Bsvz pst gàz è óvácuó dé vss çrrt ljr tnd hlls urh ltr g) zlln d mrc X Fz un pss sgund tnrár prvmnt stblcd >nd t crr prr prfltd nturl» gzln rsrvnd mnt gln pr r rgrss Rpt xprênccm u> trás mrcs gzln á sm fcrs sbnd ul lls m guld crcstncs vs prprcn mr nr d klmtrs prcrrds Cm xm cmplmnt prls fzr xprêncs d vlcd sbrtud m rm ps; Rpt xprênc lgs vs prnn ps s gsllts sffrm ás vzs cm VSmudnçs n u rlfcms cmpsçã ltrnnd n qu ld Vrfl tmbm d pst crvã xd sbr s vls ns câmrs èà> plsã wmíunc índsptns\/lâscretms ()7) Cnfrçã Rurl Brslr m MRCSE PR BREVE SÜlUNDÇS )( í : j > REGULDR /ntnn m SELECT gpwjs^ Msqut r lwwnssrds fbrs JUVENTUDE DLEXNURE ;/m v Cblls BRftcs ^s&fg^tí»»wf \ f _ré/ m/mttttttttml~ > P VflSP dpptmc f^xlvce TRBLHS S NVS D FRSTNTNL Íh»t Ktlóhnlqu tm prs» ml sópublc crc n spctculs ms grndss crrr sucspru j su MfKtr lllnu Ptssl 48/54 MégíMMwl prpgnd njsss bllzs nturs m ds lms dèçw^ J/ ^ Estbcm^fs ptdutós qu s rcmmn&un GfdES DE ÍMRQL/^S H MCEU (4690)»j UTMÓVES ~~ E CCESSRS tsts mu tp; g fub nskbf^nátlrl èntràm bm p n sucssãdé ntôrrjw dpplllul fçld r cnhcds Cérturb qudrs qu pl rlqu»?^hó ^^Mrn r^énqus fêr íâ pl Sus ní tft^skpst Estmb(s; crtü rs musc sã tds lc d qu_ dppls dá xhbçã m; ss s grvrã fclmnths nástjbpts dq/fíêl Hmbr<>; ónvld_;tã dcs su) htás;tã Mà^jbv^à gràrâé nr w suvssps rytnjms::mín pdl^s^^plllül^^ssétypf Vyth dá thbbw^jpsr sü E sj dt sm prvnçã pu grnz fd suj^nsègnlflcn cs vzs ns quvcms nt c nã é mxlmtf d qu prçõs m ntrr Plrst Ntnl ns ^r ns prsn r^evbmcfyt qu Bl Hm? tr grn mprz pr br M cusrá mr gr mtt lg sgls;; spct d qu ps qus qu tlms cul ds spctúlè!quéé msm língu m qu vm ò rvllh ds mrvlhs: Shw flm tã rmã sã lls tã ò}/íhí^wsrj!;sbqwííftrth prcd?»»!» PNmunls< ShwB qu dzr rvst ds Frst Ntnl mrcu pr d mrvsts «ô ss t tul;d áum wíbct gst ã sü;ésté n; llt^ftm sçjllí SP» pr cul grnds hb qul s lnhm 99 grns vlrs dcl UM FLM; SBRE EXPEpôr nmtgrphl ncbçds DÇà DE _; BYRD ÁÒ Jhn Bárrymér Shw t thvshws;rqfé tl PtSÜÍ fv» vnh sér m prtuguz: Prd ds Mrvlhs ;hâ jsplrltò cbfjpt) è; ò húmá5 lngs nzs vv glórs nn n nm: smpr stã prmpts trrupts ns crtzs Nv pár á cntmplçã grnyrk! s spstculs Td mund jáfflj ué; ;E: S ;pür $BóquVén Cm Frst Ntnl ns V» drm Byrd np Pl Sul grn brvs ds s mçõs fllm ft pls prdrs d fun td fld m hspnhl Prmóunt qu cmpnhrm cnslrjd n gênr b ms Pl Sul ss xpdçã prft nrd ms mprs fllm qu Prmóunt mult slnnt Td mprns nr brv v prsntr n R tmrcn lgu br d Jnr spctdrtm ás vzs á mprssã qu tud grnds qu é vrsã hs qull é fntástc pnhl d fllm mrcn qu Frárá ds nns ml nm pr ss x tr tds ffrntnddò prgs pr srs subtlzs s prmrs d rgnl Nã hòüv jrnl vr scnc rrscnd vd drmnt pr cnqustr qué nãò:tcss s msquhtès fr pr cvlzçã áqulls térlgs ò fllm sbrêsátnd n scnhtrtártt pnã dé Gbrl _í> rs mrgulhds /!~ vrr dbms fmsb r cd d fm ss tmp hdtórs clnmátgrphlcs mr d:nrt( quéscr nd lucru duplmnt Lup crbú; pl quó gnhu cérchrnlft n \Í(BU Mrg ls ngls j sbr El c unvrsl lucru tmbm pã dé ss fllm mhmbr M qulvy t cm rlzçãcòm Byrd n tul cursd b punhd d glstrál; qúé é nstructlfx ss Sulfllm ltmnt ll plvr cm qu ckhc lnsqn pr slsé v lucdtv qu vnrlê áltrémmndç^ pr quér s rhtvs d cnm furr TmBÚmm: á Frst tgrflpblcá _ll_í;j»h)rtçz lxndr scnhc s prgs rór r _nt ncndlrl qu váfllór prncp stttmd f:véü írsrgntés: m Prs Vnn sb sprtr ; E qundí f prsntd própr prm stnd ^Pôl r;t)ltcs> rn su futur sps; sntu _m:qué» dlffm;td b Sísr: rít üm nts > XW^ff pkdxlm flm d Untd rtsts q ns v xrfvf Ulln Rd Gsh n pá»él drávl >Bà Rcqu «Erlnclp cnqustdr Cnrd Náglí plprf^sr Srnd s strlls Mr /Drsslr prncz _ Btrc vêr qu td custqur «prvvlmnt» _3íhá csd í_ttàmbm tult:hr gnl trtrn pr cm m nd tèdè sgu zul qu tufcr prtsl d rst ds Vn Pthé Plc l8 gst ncléíás xbbçõs st^bdíb::fhm qu tv drcçò jj;trjt^ Jímk» íí : Sfêln ;; jí XJ É0PE DE HÀÇÀS : «s^ d pl; Edílc téçj^jp^l^ntrd prf ss fm 4s çnd ptlttísb_lç_l^nts (kp ürts cn tlpln gu crrnt ^HUrl styl :; ^PP rerà^?7^ ; lms Ó ms mrn tds s Llln Gsh já chgu E:lgntvdffrnt tds s sus ntgs trblhs snrd rstcrc d ] rs slõs ms lcd dé t Eurp ds ;strlls : ms mg tds s fgurs d érn ntrprt» prncznh bc nh ;_ftrr_ d ttul r p prncz Btrc su psgjttr íà;ultm épérnç ds mlhrs Bll ^ncntdrn fltsbrns futurs rlfm príncps qu_:à qulzéssèm:; Más á prltíçjlnh lxndr Snhv çôm r rmântc mrr n épc m qu s cnts;!ds já prrm td ôst ftur ncnt mg prncznh xus plxnr pl prfssr ds rmãs mnrs:;j n studsd strnml«drmântc tmmm bm fítàcètlt> pns u _l ^~ FLRD MEL j /_ Untd rtsts nnguém p ngr pbsu lguns ds clbrs d cnm rtjlfts ms nd nst tmprd; Vrtrblhs ss m m grns prtnt mprz Dlrs Rí ds n Hdmund Lw sã s Mlnnqu vã brlhr m Bd n) Está vnl (Th /íruhlh d drctr pdycfã Crg Flníàuré ô ássúnptp qúénós x vêr lln t_ mxlcn n thm smlhnt qu vvu m Sn gu pr Glór Juntm ntècn Klmnd Lw mrs á^dèntll ê r; tr cbrt m Mrslh Edmund cnqust qu blsu md Bj brçs! : j j brç jü tupévlz é strll Prt dó nfrn qu_nry Klng drgu > Rnld Clmn rmântc ntrprt ppl vnturr ém mnt cuj ttul jft dz Xímgõs dà cs d gnçr (lújqur hstr Cm sts nms Untd r tlsts cntnurá ft mntr nêsn prstg qustnpr; sfrtòu s nl<lò sus ctlvdàdès n Brsl _ «B ^!ft ^ íf(t Vf/W FUTURS PRDUCÇÕES D UNTED RTSTS ERE D MNHà Dmng 3 gst 930 Dr Mntr Cstr Cnsults ;(HrÍSjr Ru S:rPrnct D4 lrs ç JCbvír n ) rmnt Prtc phrmc Prcss á ru Mrchl _lrn t mmr ) FLlT^s /_ W Sl mjk\/_é LÜLU Cmprs brnc n u 0 cm urgênc Crts nst jrnl C t :: : 588) Xrpc l E mlhr pr tss dóèhçs d pt 22 S FÁVÚ3 LVM & FRETS r BXSÍT;BK2 (9B8) Rstblc tds s fundõs Vnh Tônc PMspl td ds Trs Quns Bttncurt R Uruguyn lll p D G S m^m^mnmm^m^m^mm^mm^^~^mhm»mmm^m^mmm^^^mmmmm Encrrd qu f sbbd ultm ó Cngrss Lvrdrs 6 Crdrs rund nst cptl cm su substtutjá stá snd rgnzd Cnfrçã Rurl Brslr Nss sntd hvrá n próxm d 2 à hr nd n slã d Bnd Prtugl á nv ssmblé ntrssds durnt qul srá dscutd prjct sttuts prsntd rsppl lt ctlv cmmssã n Cngrss cnsttuíd ds ds xprsnts d scrtár Srs crnl Sbstã Hrculn Mtts dr Lu? zvd Mrqus Jã Cnc Prr d Slv Cm rfrnc Cngrss bmmprt_ntès frm s su prblms _4 rm grl ms n pudtámtdb tt tft jbx gú tmp sr E btds ctvs nntmênt f pr ss rzã nã vnd suc$f cntrr prr prcsnd prsgur snvlvrs qu s cngrsssts rslvrm tundr Cnfrçã Rst gr qu s sus l brçcs m prl d pz fmn» tpnd nss grcultur sjn tmbm mprds pêlóí prs públcs justmnt ss dnd nv pss nnuncd pr tã brv é qu tds s bns ptrts sprm s funddrs d Cnfrçã Ru» rl Brslr MUtNRÔÜGEv T_ss fè_ V prf tlmsè nthríht 0 Gnrl Câmr 224 (ll 542) pur grdávl tpuf grs 4$500 R QUND! SBRD luttsc n ru Cn Bmm P s n 89 ptm pnt pr gbnt 9~ ntár Cb\< n n 87 cm sr 3356) (ls85)mrr» MS U835) MPSTMCQ (MU : ísssíj?; _:;

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ {

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ { lhc Ncn vnd R Brnc DU-TRcm -F**r nn íl HJB R Jnr---Trç-fr, 16 Dzmbr 1913 tt-«s wg.-r;* ÍT.Tl,r.1 Twwt» N. 757 Ü TEMP. - Cé crrgd mut cr, mçnd chuv pr nt. tmprtur máxm í 35, 7 c mnm 3, 9. 5SGNTUR5 Pr nn

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Gazeta de Coimbra. - 1912, 2º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Gazeta de Coimbra. - 1912, 2º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente: Gzt Cmbr. - 1912, 2º trmtr Publcd pr: J. R. A. URL prtnt: URI:http://bdgtl.b.uc.pt/rpublc2/UCSIB-GHC-169/rt.html; URI:http://hdl.hndl.nt/10316.2/22826 Accd : 1-Jul-2016 21:26:33 A nvgçã cnult crrgmnt d

Leia mais

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer NN * **** R JNR SBBD GST 9 ^/Jn-MrM lm m«^l;^^;; ----J- J---»««- --- m MwW»! NUMR V > M ^^-SfLCgÕS^- ^f ^V*^ W RDCÇ FFCNS ^**^^ RU BUNS RS *W^-? ]J^rM!ü!y!^^ RFRM FNNCR D BRSL prnt Prlmnt 0 VÔ US VDRS

Leia mais

SABBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 1.93v. X^l^^Xj^ _j/^üa. NOVA YORK, 13 (U. P.) Os caesta NOTICIAS) 5 de março próximo, em Miami. dia. dr.

SABBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 1.93v. X^l^^Xj^ _j/^üa. NOVA YORK, 13 (U. P.) Os caesta NOTICIAS) 5 de março próximo, em Miami. dia. dr. Jfc. y..n U R ««.-«râffl^^ SBBD 4 FEVERER.93v _. JNER «gggw^hf^^- %MMjMMMMMMWm REDCÇÃ E FFCNS _r sl vst pr sr tt Nmyr Plvrs s jrnlsts n Htl Glr mm^zswwzv >lv. y- : X^l^^Xj^ _j/^ü ZMll-:.í-:-.ü ZyZylüZnnyZLyW

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Boiadêro. Música na escola: exercício 13

Boiadêro. Música na escola: exercício 13 Bidê Músic n scl: xcíci 13 Bidê Aut: Aut scnhcid, cnçã flclóic Ptitus Mi, hni lt Rgiã: Piçbuçu (Algs) Fnt: 500 Cnçõs Bsilis, Elind A. Pz Fix: 13 j: Nil Azvd Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin tôni Dis Csqui

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Siestas de Madrid Madrio, 10 do junho. Uma d._ particularidades do inundani-mo m.vlrileno 6 asociedadde palcos

Siestas de Madrid Madrio, 10 do junho. Uma d._ particularidades do inundani-mo m.vlrileno 6 asociedadde palcos MNM!U «* nn XVT W^W*«---l-l l>^^w pce 3 n l jr Jnr Dng Stbr 93 " *"- r*- g» N SG -SSHftTUt M dt STU > > Sjrç-TW tlm - n 0 20 PC-MH-T UNT TVPCHPH «un t nn -)TMnn t NUMER VULS 0 R (l fljs nvs rtj ns

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

Preparativos de Grande concentração de

Preparativos de Grande concentração de tímvnív::: f{>";""> T Mtutn Mr Trgm d Cptl d Rpúblc TEMP Prvs«"s té 2 hrs mnh : K Dstrt Frl : Tmp nstávl cm chuvs lhrul ps Tmprtur prncp x sc n s Vnts D Nrst Sucst lgr Tndênc Grl d tmp té dmng: M grdtvmnt

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

MADRID na espectativa de uma declaração de guerra da Allemanha

MADRID na espectativa de uma declaração de guerra da Allemanha y _ n ««n g r:: J / _^ _? ^s^^^p^ NSÜ VU Jtpww EDÇÃ «WR Vrc Flnn Rdcçâ ffcns Ru d Cnsttuçã l dc Jnr Quntfr 24

Leia mais

Cai Uirector : J. E. DE MACEDO SOARES

Cai Uirector : J. E. DE MACEDO SOARES H fò: > f - #l fr ÍjC^T tt-» w7 :: ( É :/ ; c? p #í cgí fblvgul tò ^ jkwplcttncnl vvm m tí l^d sdp d^nífcs^çcvc í mr _ _ _L --- -nnmmnurnm»»»»«»»b

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

aes Tasso Fragoso enna Barreto

aes Tasso Fragoso enna Barreto }*< ".".f.íjvs "ft^* ^! - * *W^ SP yyp^p- fçfwmrnpm^^ mpjwffízph...,

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta ub ub ENQUADRAMENTO GERAL A f é um m u cm múp pu, qu ó é pív pv m m épc fc p um vgm qu pb m u p u u mm m p- pv m qu um cu f fm m cv g. Ex um g v u qu ó xm m m épc. T- pv m v pu f, qu mu v ã já u m m vu

Leia mais

Diretor-respomavel: André Carraazom. forças. ^ É m , HANOI, 20 (U.P.) Oriente. vo plano de defesa, destinado a. ^bfl Bf B*^.3 p B_/-^ i *^ T^ I

Diretor-respomavel: André Carraazom. forças. ^ É m , HANOI, 20 (U.P.) Oriente. vo plano de defesa, destinado a. ^bfl Bf B*^.3 p B_/-^ i *^ T^ I ^ fpv trcr págn: CLM VTÓR E CNFRTERNZÇÂ N ENCNTR [ QUE REUNU S SRS GETÚL DHEMR E GRCEZ FLGRNTES D SSEMBLÉ m ^ ^ JRNL NTCS Drtrrspmvl: ndré Crrzm ~ < ; lfs NÚMER Sã Pnl Sáb utubr 50 NV N últm págn: Sm fundmnt

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'""*...

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'*... ,..cy~ : :: : ; Pr prpst d prsdnt Hrbrt Hvr, Asscçã ds Bnqurs d Nv Yc um rsluçã n sntd d s crr um nsttut fm cptl d qunhnts mlhõs C dstnd dstrbur mpréstms s stblcmnts fnncrs _s. ~~ WKlfft». ffl * H _._^

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

IêS B. f«mmftu-_u-_31_-f í

IêS B. f«mmftu-_u-_31_-f í nn V R Jnr - Dmng, 24 M 94 N872 "--* HJJB HJE E ^^S D bj l 0 TEMP Um dmng mgnífc pru xcursõs sprt Mxm, 25,2; mnm^ 9S< ês B \j QS MERCDS «* N (futtftíflnr_u SSGNTURS Pr nn 22S000 pr smstr 2$000 MMEK VUjS

Leia mais

S.581** *. SOBRE PORTUGAL E AS FELICITAÇÕES AO

S.581** *. SOBRE PORTUGAL E AS FELICITAÇÕES AO wmr^f] W-7T Í*^*5S**5^** ^^r~-;:r(~z-r^r*^y-*fr f-^****;-**(-»*- J>»»»«-»P»u*f *l*l»g>*-«*^ JRNL* UM SECÇÃ NN X ^:^3;xr^T^#w-^ ^fütb -*» 5- Gv»Vr(nrf Vá MÇÃ 6 PGNS

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

OIT. «lc A' Vil <le Ti)2« j-t_j 49IM - poptím INFORMAÇÕES, cmtm. «KM - OFíS-aT^t,!»Tw?7ím ALGUMAS PALAVRAS DO FONTOURA

OIT. «lc A' Vil <le Ti)2« j-t_j 49IM - poptím INFORMAÇÕES, cmtm. «KM - OFíS-aT^t,!»Tw?7ím ALGUMAS PALAVRAS DO FONTOURA j! M. L*,. 89, -*dt0 flllll nu. dj Ulu,, l-slr. * V >mft -»d» d,38 H.,,, n.. >Nl 06. *rl, mlll, Snt * v f. nu. d M.. r, M H W.r, Fr. rn U t: Vlnt M«. nr. n r», d» nr. sr m l *.-. 5

Leia mais

r,. _...,j. #u ^^'"""" ^^^C^^fl'1111'1'1111''1'"''!^^ Redacção e Officina Rua da Constituição, 11 Rio de Janeiro, Quinta-feira, 17 de Agosto de 1939

r,. _...,j. #u ^^' ^^^C^^fl'1111'1'1111''1'''!^^ Redacção e Officina Rua da Constituição, 11 Rio de Janeiro, Quinta-feira, 17 de Agosto de 1939 ! Bfff%3Bft!jWS8S ^ ^-:\r>,-: r, _,j #u, u,,,,,,! ^«jl,lllll»pl,,- -^lw^lm vv v J-?wyfflt»Pff>,vwft vvv í»», «-j yff- r$ \ mm gm ^SBBB^E TEMP Prvsõs pr hj, té &s 4 hrs : DSTRCT FER, Bm Lmp Tmprtur Estvl

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo * ^sssxsísf^^ Mnstr JJJJT fçj ln rl(wmüm l * V, VT-r!>>^^5v!í!p!" w, ;,,, x :-,) swl 5 V «,-», ^^«VfVMlx^pw^^B^H»Ky^MPyy»«^,?^lp-«T»W^»w;f/( n_-«v*r F;v *, «Ty-- «T "VI-,T - -, * " : rnh Cnc, yy Ml w Iprtnt

Leia mais

P A a I N A 1. ameaça direta contra a índia P A O I N A. Unidades da frota dos Estados. Unidos atacaram as Ilhas de. Marcus.

P A a I N A 1. ameaça direta contra a índia P A O I N A. Unidades da frota dos Estados. Unidos atacaram as Ilhas de. Marcus. JRNL D BRSL E PERER CRNER RKTH fhhshknte J PRES D R DRKTR TfcSl Kl JÃ MCUWELL DRETR SECRETR VEND R BRNC 0 -MK8 TELEFÔNC? 32-88 NTE: d» 23» 7 hr» RkUC ÍÍ-0U7U KKPHT PLCL 33-UU PRTR 788 End tl( JltllltSL

Leia mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais Atuzçã M 2016 GUIA LIFESP Aux vê trr s qu v pr t fí. Assstê Mé 19 Ctr Att 0800 770 3333 http://www.fspsu..br Assstê Mé ANS 33.975-0 P é vu prsr 19 Aprstçã Prz Bfár: Aprsts vê su fí v Gu LIFE SP. Aqu vê

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

Anno VI üm$ Rio de Janeiro Sabbado 15 de Maio de 1880 N. 134

Anno VI üm$ Rio de Janeiro Sabbado 15 de Maio de 1880 N. 134 nn V üm$ R Jnr Sbbd 5 M 0 N 4 MÜMTU NM RTE flhtmtrb HN0 PGMENT DNTD l m tt» scrptrru d nrdr f m± R JNER ZET H B H H M NTS ÍSfl\TDR PR S MMM fhwn mn MM lrnüt) PGMENT DNTD TjpgnphlRn Sll» dl Stmbr 72 m m

Leia mais

s-~wêr~ ^^m^^- *?:.' -íví'- " "i *T-?«n! do PJo <b Janeiro VOLTHE

s-~wêr~ ^^m^^- *?:.' -íví'-  i *T-?«n! do PJo <b Janeiro VOLTHE trtíí»»w _ < vy jw 1 EDC s~wêr~ ^^m^^?: íví T?«n! PJ p íy(_^h h! h l h _» MmÀw 1 ü _ H m j) í f í ^H> ^

Leia mais

0 Hio-paraiso dos rufiões

0 Hio-paraiso dos rufiões ?* N 403 ft JnrQurt-fr, 7 Mvmrb c 95 nn V --=-S~K ãssm ^5 W_?_ f *j \ W - / j Y^ «_ S MERCDS Cf, 2 4, 2 732 2 3 6 MíMÊMÊmm Máxm 25,: mínm, 220 TEMP #? r WÍ 26S000 Pr nn «S000 Pr smstr KCS Í VTJ_S -; MKK

Leia mais

Dicas de Restaurante - Porto, Portugal

Dicas de Restaurante - Porto, Portugal Ds d Rstnt - Poto, Potg Poto é m dd, n, hmos, h d t A omd d Poto fo m ss, todos os gs om fom dms. Ms o ntnd, s dds do not d Potg, gstonom é nd ms vozd no stnt do ís. Como não osso f d todos os gs, vo nd

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ«

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ« œ œ 1) chei teu cminh (bertur) Segur minhs mãs! Miss n Interncin d rinç Letr e músic: dith Serr & c m j _ œ. j 1 chei teu c mi nh, te_en cntrei, Se nhr. u vim de v g & _ j ri nh, ms che guei, Se nhr. Se

Leia mais

# Annü. SEGUNDA-frEIRA, _...-.. X^,^X^-

# Annü. SEGUNDA-frEIRA, _...-.. X^,^X^- - t*jtt-r ;^;*Jg«(-^m- SCM^r---:-, wu,mmuú;-r*mm -^"^Ty^y^^ f,, JUuü"! tèêêêêê vfvmggs-rf"" ^:w- %»«7"- m,, -«-»^-»»í»«^b,í; «rm - " Ss-V--*--»»- " *" * *-\ ", v - " VNT ^f,,, # nnü "" K "*" < - * "

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Correio da Manha RIO DE JANEIRO,

Correio da Manha RIO DE JANEIRO, ^KítlfprçfW" *M wwfw,?»* PUL j^nrfprt" FLH dv Uw Frr, 8/88 f Rr"nçS0 ílcluus RKDTMlHKrB CS KüÜ v EXERCT "*"T" -w^t^t Crr d Mnh R DE JNER, SEXT-FER, 7 DE SETEMBR DE 943 wr"qmfrv^flfwft:ty*tfff^yw,r- ---

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

2 - Definições: (a) Corrente Primária Nominal (I pn ) (b) Corrente Secundária Nominal (I sn ) (c) Relação de Transformação Nominal (k n )

2 - Definições: (a) Corrente Primária Nominal (I pn ) (b) Corrente Secundária Nominal (I sn ) (c) Relação de Transformação Nominal (k n ) Trfrdre de Crrete Clever Perer TRNSFORMDORES DE CORRENTE 1 - trduçã: Trfrdre de truet de edçã de rteçã TC TP e TPC Trfrdre de Crrete Fuçõe Bác - Reduzr crrete vlre egur r edçã. - lr crcut rár d ecudár.

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

internacional por meios peios

internacional por meios peios Wr****-v--- -^^çst^sc V»*- ^y^^w^y^pffpwy* v n^~*-»-;- ÍN R JNR -- QURT-FR RDCÇÃ FFCNS FVRR ;í? \v 93 -tü - **v NUMR 245 RU BUNS RS 54 Gncllr Curtus fnu m ntvl dscurs stuçãj&y]^^ tu sj nsr guld VST 00

Leia mais

íâo sem amw t.tj "parede' II '.- ^XB^«sl**a^^^«''-. ' V/m.''~à'~~~- ^' '~"í''^^ IíxQííSífflí^^ :-::

íâo sem amw t.tj parede' II '.- ^XB^«sl**a^^^«''-. ' V/m.''~à'~~~- ^' '~í''^^ IíxQííSífflí^^ :-:: * f R Jõhè^urt-féír 8 Jnr 89lò íí S?*- M-63 -V *: :l 0 TEMP - U nhã brlhnt tr nfrrusd lhd x d tprtur f 272 ín 236 SSGNTURRS Pr nn Pr sstr NUMER VUlS 00 RS kw-ss u 22S000 2S000 àtvl \ÀW\ ít RESPST UM MVMENT

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

NOSSAS FORCAS. í iipiii. il fisii IS

NOSSAS FORCAS. í iipiii. il fisii IS - -r nn =-Q l «Jnr Qurt-fr 3 Dzmbr 9 29 m

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Novo massacre da população civil ctóneza Pela união de todos oslcnecos e slovenos! "LEADER" EM RESPOSTA A UM

Novo massacre da população civil ctóneza Pela união de todos oslcnecos e slovenos! LEADER EM RESPOSTA A UM L mu TEMP Prvsôs.pr hj, té âs 8 hrs: D. FEDERL E NCTHERY - prturb, m chuvs, vn prsntr mlhrs d- Tmprtur n clín nt stvl dn. Vnts qudrnt sul, cm rjds, Tmprturs hrrs hntm, n D. Frl: lh.-33.-t 5.-2.3 9H.-2.2

Leia mais

fls Ultimas Noticias De Cruzeiro Transmittidas Peia Agencia Brasileira

fls Ultimas Noticias De Cruzeiro Transmittidas Peia Agencia Brasileira V «t-ffr-íf t? ff?wl* ** * - - CT?t^W*!WyWM^M»»Ht^^ y- s ««««««w m q J/ R Jnr Sbb 1 utubr 1932 0 mssár D Gnrl Klngr

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

IJé Mpilíe questão polia

IJé Mpilíe questão polia w *> ff*t* 7* *^^9m^**^*p*p*f* ***^*-*

Leia mais

' * .: -. -;, wíí~:--/4w*".i,t;' hontem. palácio tio Cattete, ás 4 Padua Salles e julio Mesquita. Vermelha, alé. rigindó-se

' * .: -. -;, wíí~:--/4w*.i,t;' hontem. palácio tio Cattete, ás 4 Padua Salles e julio Mesquita. Vermelha, alé. rigindó-se :^ ; :- -; SH- ^H ^ ^^^ ^BBB ^h ^B r^k? ^^^ BH - wíí~:--/wt; ^^^^ lr«m ppl d n P PRX C V«EDMUND BEPTE3íC>0&T rj-m«ssbsssj5!5gs!!ssgs!55s5bbsg RdçãRn d uvdr ív: «JW-/r«T«r«: jn r r nqk&jg gttggepjjjbgbsse!

Leia mais

Fantoches derosanadevecéi! Bl- os conceitos nesse artigo cmithdos têm uma RUA IS DH NOVEMBRO. 615 CURITYBA, SABBADO, 23 DE

Fantoches derosanadevecéi! Bl- os conceitos nesse artigo cmithdos têm uma RUA IS DH NOVEMBRO. 615 CURITYBA, SABBADO, 23 DE . ymbl ds Fntchs RsnVcé! d BARNÜM, FRATELM, POLN E ARRUDA, OS BONECOS QUE 0 THEATRO DE MARONEHES APRESENTA AO POVO SÃO 0 RETRATO EXACT8 DESSES POUCHNEL LOS NSENSÍVES QUE A MÃO DA POLTCAGEM FAZ DANSAR E

Leia mais

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos,

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos, Ru Snt Júl, 290 rc@gztgucun.c.br MGI GUÇU N 32 - Nº 4.046 - R$ 1,50 pruzn nfrçã qul Drtr: Jé Rbrt r Júnr QUINT-FEIR, 2 DE JULH DE 2015 SP-340 Prfr rr cnt t ft: fbríc l r prfr rln Luí Grnr, 44 n, rru n

Leia mais

eoronel contra Identi"0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação

eoronel contra Identi0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação » hk nnnxv fl (U Jnr Sdffnfln-flrn, 27 «l Sccmbr lí>2rt N. 5.335 /-rs Drtr rspnv \ Dlnx Junr Grnt : Vc Lm «tn»*,n \*l..*.um* «d dn Blcddt.../n NTE :- lr ft nn», Pr 2 ncr. J80NTURJ NUMER VULS 00 RtS S000

Leia mais

''""«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente

''«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente wmmsmmmuuwm zr?...-.mwtjnltvwü! g.-rr,--^--l^^,-:*^_bk:!t NN.JUl^UJBUlUUíJlUJU(-M»UJW-lCüg!W^WFlrçl.Wll..,)[JVJ.lVlU-~.lm^^~t.,J^...mm< ^smn^^-^mym.rb^.vrjmrurr^n^tts^s^,.-.--cr KccxuJ ll Jnr...;.; \\.

Leia mais

41.590 -- Cristiano: 20.086

41.590 -- Cristiano: 20.086 yí[» jírc CRVLH JÜNÒÍR JHtrRdlpr-42héf Í /f:n T W JBJT Drtr Grnt PUL PNHER CHGS // r: íf j_v nn t l- t - -? # -»? _f S Crc -/ U JRNL Ü0 EQP/TdÈQ BRSLÍ rf- ÍV# tffl3jf y 2Hrás- )àããhf:4 H

Leia mais