_-?.. - _ :-í_ ».. RS TS-»õmmgò:, 25 _tê SétemErS Me. FORA B_T«_Ú_ IYJLli...,..._. nsitiiti ia ii. R í.tt fe?f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "_-?.. - _ :-í_ ».. RS TS-»õmmgò:, 25 _tê SétemErS Me. FORA B_T«_Ú_ IYJLli...,..._. nsitiiti ia ii. R í.tt fe?f."

Transcrição

1 # PPW T<T RSTSõgò ê SErS M #<$ EETT N 6 lntuk PT V! FR BTÚ YJLl n! Sll n âjqs u nn S700 VBMKM0 DnB j BJ00 <SSSS0 }S!PÇ R â r r r FLHETM ) brng gul nurz (r pc pr vr vpr vrã ur qu prxplcçãbuvn dr grn b lã ã nd quv Enr grvur nr vê nr d pr dr nrd ulr culn cu cud qu! gr Cul xrrdnr prvvl qu rrubu hj rr gnrl jpnz Kurk prqun nã huv rrbn pr v9 60) qul hr r pr lgun prr d prrz d Rú pl r rã prvr rc nn b vr Qu prprd uç Cll p nhã Equv M nã nã qurr dzr br nr g r pr qu pn gvrn rl lhr u nr blcn pr prur vz jgu n bch Jgr bch lx u lh czrvch cnrr nã uph r bch prcr culn d rê grnduquzlh czr lrp LBERT ELPT nã prr p d l d Dzr qu cnrr qu Plvr p cnrlr lglçã u nrd grdul rg n cnu jgr clh nr qu cnvncn r rrr lvn nr ur un n rpr n bch l nr cur pr q ld nu lg Tpn M N pn qu urp bjc cnqunc bu qu nu cr r l d r grn r d cur Cll lvu nc Grn grn l vg ch d l cnucn rngr r cr rr qu rrcr nj 0 u vnn g üe d p FlUv puc pr Mgn l dr bbl lbun rr udr cçã Crcl Lb u nbu c qu r ur pr cn l r u vnc u rrd dn u prc u n n gr vnn nnh Cçu cnr dz jv p rb qu ncv pnrr rlóg ur brcn Llpz r v ô n c pr dur qu vd grc prrgv d Unã cnuçã ó gvrn ncnvnn d cncrrênc r cn n B ngr dâ vz Cll jgu n bch rblh crcn dvd Pl TRUCC D PRVÍNC M lgr d Prvnc crrnlr r d l r gvrn uln d pc pr brc rngr clhuprr rlóg b d ur b cc nrn cnc pr nã rr Nã rru culp rbud gnrl dpuph cllrnb brur XXXV Ell rl dpõ pr nr l r d gu rrr rzd pr v guhu nã qun vz chu lh cb culp nh p nc r publc b bprncp rncr n l lbrn r prpó n rc r nã l chgn c qu CNCLUSÃ quz crr cnlh chn nl uj ll v r cur d crr brg qu Cll u ngd vr dr lglçã pnu rcbr d pr lã nã qur qu lv rvr urgênc bnrê c cr rê n Nurln rnu cc du rcl pr ur bch pdr gurr nc p nd d c brnc cbr pnc cl rpcv l dpçõ qu nhr 6 ) (r brnc cxã qu rê brnc ll u r r nl vz n ruxdã n lg c qu qu b n rn pvl vnd pc gurd chuv d cb lhu prnç prr d Cll cbr nr brç d rlz Flv r nn brnc cbrn! pv Qul nurz órgã ( x) N jrn chg uln d Eur h chp n lru rcrru ur bch lhr run qul cndçõ pr ncn pr br pbr n LYng blh crpçã d puqu puc p Í gr gvrn r nr nrgc lucr nr rnu gv bchr j Hj hlc hl unrl d qu pr ndr cnurpr d Cll n qu pr qu prncp lcub n rr uu wg0 u c qu v Ennu qu r lhr cnçr lg bypb n r n ul d xrc cv Pr bjc r ubrh nr b pn dun grv qunã n p nã h nç rn n n Dp crrz crr nnbr lrz çã Crcd duhr[n nd d cnuçã prnc rn qu uccdr d pulur U d jpnz pr l ur lz ndr rr pr ndr uprr cnhur ó p l C lg nd cn v ã cpr grv rprçã rprr rch lg pqur d d l ll rn u h! Dn Lnd cnvn nr crn r rrhr lnh ru prc qu p r bl cnun (r 90) grv c pz plc n ru j vpr udr Cll nh bl nnh ll clculn j n ll pr dnhr lgr dvã nh r r r cn d r b n Tnu g p cã p vruz C lg dnhr g M nd u rr prp pr u cu rpll prncp r nã l ch l v v rr pr rnpr nglz vz Equdr u pr rru ã rln hvn nll N cllg Blhzr Prr r jg pd r qu qu un ur lh ndv n crbr n n YnT cr nã b rç u br u lcd Pr lgr rcb u nr d N pu r run gulu lg drc d cpl prcuru E lu qun drn n qull vvr rê n rc r cl u vnh vz dr Suz cbu nvlvr n ã prhn unu dcbr b r nã lh zr rnh Przj jpnz crvlh l qu qu nd dnu Nã qur rç rprnn ncr prcn qu pr cn rgnl E pr v rcur pl vrr qu dlgnc pr cb r ur d un qudr g r pl plp jrn z Dpl qu ll n dv pr crv lã d lnh n lünrv r br u L urnç Mrqu qu g Cll gun Tnh r n p uc ur YnT Du N r çã l<n prgunv n qu vz rncrvr r xc d lg z n cnr jr n dúz crvn lbn b nh pl gu < nc nlld pólvr cndçõ vcuçã LYng r CRME CXNQ hrurd unr nv ch lvu pd vnhrp lvp n b lglv núr Tnh l ó b r grn D rpn nr n ll cnnuch nd pl gnrl KurplEn rr r çn n cã n D ü pr prvr d b crp Slg rqur n d plp pr vr d r rr cncru r grn bnr pruguz ccr plp pru n g glh cuv dz qu lã r C\ ppl qu GENC JRNLÍSTC prbldw ll xu cbr pnn n nulu Eã rpndd prgun ne lv crrpndd pl rlz gnhu V r brvn publcd n r vn cxnh d 0 ulh j 0 E gr pqun ulhh v pr cp cã cbd S r Enã r n c qu prgunrlh g qur cnrvl r nvp rr gld ll qu qu cr vr ndv n dqull cd lvn gud ur r c dr urr n ppl chn d nr pr 00 r N pr h prr d Zr r ngn d pur n clr rrn d c pn nu xrc ru ubntr rv r cã nh pbl lng pr cndu dn qudr rbun ph cb gnhn pr udu qubrr pnn D Fr d Lõ nvun drch N b nr clr qu ppl pnn cpr vlnc quã ncd nã ruxr nunc Nv n nv qu n rprg cr v cçõ rn d xquc R cprn nv ch rp qu gurd cnh ubrnd Bnr Mll phgrph un lã r l d ju rrà qulld crd nv pzr d n Cll qu ur xu p r grup rd rn cllg S M duvd nã rr E gudn bcu cnrlrn <u clcu Qun ucd cr rr br 000 hn r nv d hn c ur urr pl rà n Sbr dqull lrcn pv n r Duru jrd png Q qu d qu lã u pr r cprnr d dqull cç qu lcçõ xrnr pr Mndchur qu prc v c hl nh d d nugurçã nb blcngnr crpr Dr j gvrnr grl cndn d dvã crnç Cll bxnh d ru Mã prqu qu gunu N nr prhnd nn xóc vld gr n nu gurr ç vnu n cbr r luz d prvnc nhr nã jg hj n cbr pl pz pz d u prgun nó grd urd uprr Ell xr grc pl r crp d xrc qu nã chgu nd Enã qu cbr qu u Du lbru nhã cçr brn n Unã brn cprn qu v r rrbu cbr prd prn xplcv hld d rgã Nã pl nhr ll qu ngnu n c lhr rccn dl pr lbr phnôx cuj gl h j qu n ru Ngur l vu rzr nc pnnl qu u nh Vã r nv rrç cnrv nrn un rzã rlc Cnnu) n nvl hrrchc d núr pr h br run br n r cr lã pr n n cbr uubr n E vz rr grnl d XhldR rprçã vu b cuj ndr rr brg qull l Vcê cr p xrc 9000 hn rã dvr vgbun prncpln ç Ch nçã publc ugn vncn crc n nvl rnu b pr Pr Unã gvrn cnr gul ucr Cll l r n d gurrl rlvu bpur Tb n dz qu rr du 0 Cr ll quz dr rrr ppl chg hr bu prc gvrn pcln d x lh clhu pr pdrnh nd n brr b q n vnhnç u n l plcrpq ll nã n v Dz n cnu lhqu nã F pnh pr uncp u l pr nnunc d grn J qu própr uj qu lhvnd bch ch cnu lh r pdu rã xpd n n lcl v prnç cnn d cd u ul rd pr z br 00 cnhõ j bnqur cr Nã hv nr ll rl cp n d d nu g pr u uc g r r publc Lã rz cr dr Sgun Kurpkn nunvl qu gr nã prurbr vr gun c u gnrl pr prqu qudçã l prc qu h r lvr rgnl çõ Nv qull gn v r 600 > u rn pr c lrã prn cnv r ã l pr cbr u n uv nd n Gnçlv xpd pr cbrnç d qu v ur cçã d NTERMEDÁR Qu dzn cp h cr r qu rlhr jpnz pn qu qu z rr vu ndn Lnd nã vê n d lh bj l x ll n prp ru Sgun rr ur jrnl xrnr pr ~n nd n r qu pnr prrh ç chu ã hnr cpr nr qu M à qu rz hr nd ur c ncnr Jv nrpp qu ccu lh 0 przr unc n qu v ulhr hr # prçã qu v Rpng Prrg xpdn vr r vv Nã ngc cc n cxã qull du llucll v vn ch U ngcn hllnz n prd prrgr Qul cc l Cu qu drvl Dcy crcnnw Dly pr r crrpnn lh vrl lc r dr r u l dqull lh brg N crr Ecu vz yr d c ÃrDrR b rguln Vlu pgu d vnc qu czr prr brvn pr rr br rnc d Crr brnc cru n r cru pr c n clr Nçõ r E grn nh p qu rvr lh ppl çu crvr Mndchur M dr Durn n pr crd pr Pr qu crr cnucnl r rprg cr vrg lul rldn publc vc ã lã r pd nr clne r Hl crv Qun p rnh nlg S r k grj pr n rqurn d vrg pr ndr br qull nrntu rg cnlc urpu vr v vz qu ã prduz Srn Suz lcunhd cc cnqu n crpúcul ncr ur ru b plvr kurykury r nh nr clgn gun n pn rp u nu lvrd r prpc cbrn nhcr qu P p E h <u pn chgr r pl brb q nã ul r n rd nru rcpr cu qu h n v jr prvnh nnh nvj d r ld cbru jà qu Nã r ggnc qu hv Nclu un crç Qulqur p ppr ur ã n hz qu n n d hr v cbb pnn u prv nnu qur rvr vnh cbrur vcr ncrun udc pr d Cll qu bp lr hu rd crnv cvll gr húu u rn brvv vnçd gul rv culr cêc cncn cnr gr nó nvncvl grnz Qun r rr Tb cbru v d h gr lnchlc vnd crrgd Nhl nv ub Sl xcur ln ã lgr rn puc puc lgu lr vu gud nrvnqull d urprz çã qu D vz qun p dd ph lbrd grlhõ pr lã dz uv ccrcn qu clhn qu u nl cnhc cr pr r \ qu crr pg pl pdrnh nun qu cbr rpdun g Qur bllr pr l d nhã bx nvn lln xr çn u vz Eu l urprhnr h rp lh zr v r r chgu dê c brç dpgn pdrnh nã pgr nngu 6 d zul lr prun ã Puc p pr pr ll un ndg clnr d Ru ld ruxu lh pdr E nd n Hcr n nz qu n u XRll ll pprcu cpvr ppr j Fz bp pdrnh 0 PRÂZÊS D PEED RESUM NTCS S S npndênc u r! br qul ôr ncã u vd qu nch l lbr pr nbr rgulh qu nó ln rcrdn pn d hr n ncã luz qug br ch cv qu rprcu nd ch dn vbrçã vz lqün gd qu nã v xngur npndênc u r pr qu xpr lvz nqubrnvl pv dn d rvdã rn l gr u vlr cvc lcçã drvl Rpnd própr crçõ xpl grnd qucd r nã pô qu rc Subn Dn Lnd n grc d nr nr gl d lnc qu n u üv rpndj lh rnj pgn lgrn r j cr qu qu pr qu r n cpl n u u lngug ã qu brd ch pl gu>â qu u ód qu rduzr nh qu u n rncnc c qu pr pd vr p u rlçã cud n NãS nnhc nã M l rr pó pn p Ell r qun lgr qun qu g rz gu! lu nnn nã ngnu vz cl cr u u u n n hr pltgd vz E rph glr d cu ju vln rrncu d r rrvl ucr u vlh rvr rgu ll qu ÊSÍ n z qu nã ncr nçhô d \ r n rdcr rnpln pr u n prn rn dnur rur qu nd lg p Lnd d r cl lvn pr ll u gv dnd Dn urrp p ppr pr qu hybrdul ü r j u br u rz ru n d vcr j < nrn jub gj h gr Yprng dv l u ppll c % rdp rpn qu p dr u ud nr lqün j v pur n qu n r qu crr pr jun0 qu ll clhr xr qu lr d n Sn!r prv rvudu rhr n gr d pr n cuj gu prdg d6 prnuncr n ó v r pr d pdr rç pr rcr Õlblr lhr qu dz r lng nv lu ur vcr plvr CuUu N rlh p S lg rvr crur Prqu nh l prc crurx qu cu ru pr p nã prc Td l cnncl nn lg lg by n urblhã c pprcbrlhu pr pr ndà n vpr DjU c ur H nr pprxv vz n l nr br ul dà px r v cnr pb qu c ndyr nnh pr M cd r rbn rr lh cl rrnqn u cn r cu vz yr qu z br pr lr lhr pr hvqullí r nunc qucu u r ll lrã lvz u pv E d qu prul dz gu! u u lbh Dx qu rvr n cd ch ô u p qu pru n n u lbrd Nãc pnh luz quz prqu c SS v u hlh nã gr n l n rr p bnnglp gn ll nr nã qun v p j cr u j prb Bnh u pr jvn dh C S Nncy b lngug r n hr rnquü nb rgç cv clr lg nduln lnunc hv d ndn j qu r brulh d E prc qu vlc n unlv d qull h vd v nbld nllgn prnu r pu cnlln n hr cnnu urr bn lrnur w pnrn ( u pn u nç qun rll rpn n pz d n lu r qu vd J Pnuc rrnc l E ur r rd gr qun qu rr r uvl u grp cnhu pr r u p rn ll rã bll rn n pr rvr cch lh ch ch br r x rcrã drã ru lng upr llv Rc lg u nv lcu J Hnrqu S Lã rã crnh J j h p ll ru d rã bnnd prgud glppdr~bllurb run nquu pqunn pn ã u Pã u rncz bc d r Cll unh d pdrjd uld nlz crul blch ll c pu ururu duvd qu prgu rvr quld ã d pdr Bll SEnnv vrlh lr rnplnd un pr ur c urr rn Mrquz Hrvl n 7 u pbr nlz pr d Frnn C vz rpn u rh E gund p qu prgu hn r v l n l lv u lvnu vz Crn qu U gund Crv r lhr nbr ndr PE LH D MT E ã nrv nã p r u rnr hn pr nl URUCU Srr D u cc jlh Nncy r rvr u d p dc r r jun nhr Rpp n pr nvpçur c rn nd lnvl p Pnr Nnyã lgr Br lg g 9 prun qu D pr rd lvnn ud luç ll l Q n qu v u X lh pr cè dz u c u V0 Ml! prqu nã v CRTS D NRTE Vuv U prnç rll qu nã pg E r ll pu rr qn u crrg g h n Jg bch Gllu Cllnh lh ch v lgun pr z cupv rn R Jnr (rnh u gurr) prg crp Gnhv duz l r pr z uj cn x np Er lr d pl r pr n Nl g n ubúrb Rch l vu curnh v zul lh pdn Trê z p v c Nnh nh nd ll pn prg lln ã prn pr cudr d c d qu r pqun judr pr vlb qu cru pnhu rn F pr qu z cr prn Nã qu lh l cnlh ã rgr prc lh lhr qu ll c vuv c brgçõ n lh M nngu lh pdu pnã C pr d d qu u lh crçã c r rvl grç phr cnd Cll Cll rlvu cr z p S pn puc lvz nã c lg pr r vlh ll r Gnçlv M ç c d qu pr rv RT NUVEU qudr pr r grç nru pr vrb rn n rç r q h ü ru ch n Grn pr cpru plvr dd n cnr pr prç > pu cc gn pr p zr ELEGNTE GLER nck rcbu d d ll pnll U nn pn cl nh lh u Brã u Vcr n (L lgr qu rux pnu nu qu rr Jnnnh p dpnu n r l nh rbuz cnr l dnhr b cr qu n pnr n r lgr pr jv prg br 90 Tu u prnç hvr rr quã d n rnl ll r prv E rr huv vg qulü d nrc vpr SCP qun nã vnhcph nrr c r n ü Tj n v zur vn \ pr r ll rr Eu c nã cnv lg u rr gu qu Í x pnhdu n n dr ru Expz ulhr u uu l prjxl dl p n u pq v u qu u l Blh nnj ducr n urd prg pl gnr ll prçã n rncru rrbd rç d v p nhu l lh ur Cll cn Scpr rru hcnu drcçã V ru prdnn u urr n c gpu r d u ngc cr n T p cênc dz lh Jnnnh bg> p lg Qu pcênc H cnc nn qu r Ej du d vnu rr brc 6 0 c p kj0 cn px pr l76000 nppxnrrpu qull p>lvr d chnctu n lnd c p c lr ppcd pr prg r qull l gu n vur cnlu n)xb 9U0 v vr l 0CB n prcn r (P}U gu Chgu rppr hynhl p 0 cpnhr n Dh rcnhc u nâü lbn pbld l ln l ur v rr Cll p n rc px ngcr l qund u > jnp u Vj v xc qu $ lüj cnc nn L b rrd Scpu nã ndgun vv nrcn p grph 6 pr xprur ccnuçã n nrçô d Vnc d pcul pc n l u n d phr Prculh qu qu çã Rgr ncbd pl wpr > b crpà nc nr qun rd r pn vn glz cl u d gur rnhcnn qu nã > c luccnr u grjv rd> n nprcldn <c c duru prprçõ j Lb p! Nã luuv rur Cll cccduu unl duru rg qu xg Lç j vvj nã nh lg dv d dc6#y rn budcv KbllüU CUllC çã D < d Scpr qu pc % 7 j h pucl r b óppdu C r Qn è!ü bc qu rvü p ç uv < x rz dpüu pr rnpr pm j pcrpurn zul Xl ÍS vz qu nun n qu vd rnru n lh l qu p rnud C nã b dtd crv ã b n h ldd qu u rn nrr L > crnu rgur J u nã nh dn nã gr n Vã r ulhr pr rnc u r ó x n ulhr E vrdd qu n rlld r h usc r nc qu vvr r rn plh qu rlc n p qul zr n pól r0 u lu lng lnh ngr d rr 0 h u r Nã U crdul F lh qu j nã dv pn cc qs u Snh pbr cvlhl rc lpõ M u bx d brç Snp rnur r bll lur prngl9 ÍEncyblbucB lg pl bucn nã nã ldur VrCc!nã qudr r ud pr q cd cnclu ll bru cr lng SSSÍS vz v n u nã u u VpÔ nvnur 9 x cnhcr wl n prr FM p GT NGLXJSZ CRVLH Vhrcuc lr nrrd pl pps CrlhPTl úc nbrl rr0rdc ( r6r phrc ÜLESTN( DS KbWS rl u E gvrn pr lqu prnc n n p r qu ã xprn rn n cnuçã gvrn rl cnuçã cul qulqur pr cluul xqu lh nã r ng pr cnd n pr u plcn cluul xpr d cnuçã (r 6 ) c lglur rl p vn r nnull u cnr nulj pr lg rbunl u urd Nnh urd pr ó nnullr c lgl ur rl cngr dc u rvg c cngr juz rbun r julg pc nnç c pn c l nã CRT LSB brnc lh pru rnlqu lh lr prê n gu E grçl xplc clh p Er ccgç ll qu bchr nrv n b run bch quz lgr lh pr lç prul Nã jgu lg n u cpr nã pnr d g nã qucu pr d r r lbru bchr Cup r qun r gu dg guu Cll rcrulh dc bchr lu grglhd Nã jjpr u nã p dvnhr àqull pur brncr xl qu u lh pu dr prê gu d nã d ju pqu qu u nd nã cr ll nã u nã p dr cnlh qur crr qu vê pdr nã lcnc n bch nã jg cr cnânc Trc u E pr qu puc vz cr Dg c qun rz cr D cr nã p dzr rg u u b crp n u crn P vj h cbrr qu u nl nã r lg p n n bch lh pr qu h rê z j g n brbl gnhu nj lvu bld C crv cvn p <c nã prv p nã n hcr drnç Nã qur br P qhdc nh nn chr lh vrd pr nã vr brrcr Ern uggã p r r ccvl lvz nquçã pcênc l xz n b b cu nã rr nunc nd chgr c chu ulhr dvdd nr cnh cur Grn c ll z jnr p qu cbv v rguz C pr r judr p d c prr lg vd pr r nã culu g d uçã Crru vr pr j chu lhr d br qunn qu ulhr nh c lh r r u gnçã pr crcnu rrn <gnçã nh Jnnnh ô b Jnu r pr vr ulhr ã crrg rblh lgr dll r ul pzr u qu z lgr b Dp c crn qu rz ch n gv z u clcu Su vz bch n n cbr n n gll n n cã n r un nr ã prênc qu r cl crr Nã qur r p rc pr nã rcbr cr grn glp chu crn nl nã pu u lnn c cud pr ã rrr nh g cn l r nh gnh n qur l r dc cn vn rê l Fcu br N pvl Cnu ur vz nd ln chgu drnç cnc l r pr n Tv prnç nvn u qun g chu prv dc d cn vn rê l r Trn u crn gvl Jnnnh qu vr jnr lgr xrnhu udnç qu qu nh prgunu Nd Tcê lg cu lg lbrn NS nd C ulhr br ngndru nr urr ch cçã cu nd M vcê v lgr Prv qu nã vl nd gr lbru v pnn n c uã nd Vrõ b bc r pccul dl pr ru uvr Prpl Tjuc u qu pd xprr rcr p rpu lgr d p vlu qu r Qun r nã cu ã xpnv c chu lg pr zr u prnç n núr d cr Jgu bc zn clcu cnr prr cr qu p gund p rcr pru ul pu ur bnç vr bch qu crrpnd ll vu u dll prncpln cc cbr ru n u pln u pnn n d gun vu cn l r S nã rr qun gr qu n uã pr Fru n cbr pr cu d uc cnhu pr c pdr Cnulh qu ccr u cnlh cv r n cbr cbr bô d pdr Cll jgu n nr n cbr rr nd d lbru xr nln prrnc c nu cbr crl pru n d gun chulh ccvl pru b v uru uc) gb jrgc nnh vrd u d r run Muu r Mudr rzã pzr d pr qu prprn rnu ncnr cr r qu n n pbr nn Crru gn crru plc nn lv phrc cchr p d gurd Cll ó rpru b u nr crr cuj rrjunçã crpnu crnr pu crnr crnr nã lz qu cbr N bn Cll pru dqull prc pr bch jgr nl l l r r pl ur gdvn c Pr xpl nrv pr ru lh n chã dv qurn n n p rgu rpnnn p v prr c dr u qurd v nr dll bcbó crrpnn Tnh j g prc p núr crp p ny blh hur cu phpp rr c ur pr qu rp u plv E c ç b n pcênc vjjvu u U d r lvu r n lã pdr qun rcnhcu qu ècvbínèh ã r n u grç Du r grç Du qu vj cpz qun b nã r n prr Du nl r ç prgl jpnz r u k cnqun Cn cnc l r rn h cuj pnn Cll pgu n cn cnc l j n lvr rn d r ó n ru vru qu nã grcr qull qu b pl u bnr cpdr pru hu cnnuu Cn cnc l r Tnh ncã lvr Sgun Tgbl ncr ngculhr qull nc çõ nr ngl u rr Frnç Eó S prc jr cncn Un p uã ngu U d nã ã d Dv grcr n Exrrn cu run qu u U prnh Jpã cnrv Cr rnuncn lh blcr n Mndchur EVu pr cnr nru pr ll Un rc qu Jpã vj xpulr pru lh clhr nd cn Exrrn clnn puc r v judl nn ncrz Cll n r br rlvu rrngr lbrd rcl Nv Vr dz Dp d d vnrlh b cu Cçu pr c rc Pr rhur cur pz Jpã nch pllã qu pllã lh n nchr bcc g xn Mndchur Rú cr L br rc pu qu h Pr âhur Dy Cr S (khlln v crp lr brnc Kchuk lh C r vv rn v prnç lgr du Cll n ã rp qu hvr jrn lr gr n prp nã v rd nã rcr lh v cn h hrn dlnh b u du grr Du nã v Pr u lh n ln qu n prr u pr nn N lng Gulhr xvl xrrdnr lv Cll ccu pgu Ennu nrngênc prncp 0 kr c! nn crc d c qu r Qu lh d qu cu Gnn lh nã b pr chg pr j uu vn nn rcn pr l pd r qu nd nã v cj v vr jnll qun prncz ugu Vc SlvrgHn qund Pgu z l r hu knprnz ulhr p vn Ev ã cnn jn qu lvv nn b ur prncz llã pn d ulhr qu n lbru Ccl Mcklburg Schvrrn prnr Jnnnh lg jó N n nv gr nv E d ó lu n bn ndn qu r uur prrz d cu vlu p bucr d llhh qu nh nã vn nn ur brch qu pdr prc chu brch n cndçõ qun qu prncz Ccl nã ã n prç cncn l r z Sb pn v nrncnl cqu cu dr pru vu pr c n krnprnz nã nr lcnc chgr v pr nn br r lç crhvr j p nd drc prvl db Trulh brulh crcu prnc d l prl nllã cn cr d Rú d Dnrc lh grj pprx c Hhnzllrn d c Nã nhr nã qur prã jr P hã dg prã pgu l z Hnvr õ rv pr prr n cbr pr n cbr ê vrcçã ul rcn d lh ndcr bch qu nã r cu vz lã qu r nã clcul n n d ppulçã rncz u rlór cb drgr 90 prvrd lvz cnuã nn rcbu z õ ll nru pr c nr rc c< d ppulçã brulh l n ã rn blcd 9 9 hbn n l ln lgbr pn ugn 6 und br Mcdq dk r nn 96 j L pr rlór qull qu rc P SÁTC (NT STHMTC) prpr pl phrcuc lr prçã d ppulçã rncz d CrvlhPr h u dvr Eurp r qu ncn ppllr nçõ dypn uc nr P ã crrn und > çõ S lr ug n rdvl nçõ N d drgr vnh rv llnh cuj pphrc pulçã xc hj lhõ dbn l Frnç qu 00 rprnv ll d ppulçã urp n cnu h j Ecrvn E vru d rr ndcr qu 97 ll ppulçã d Eurp ugnu dv lgr n d crrn prr ã jury uncp p dupl durn 0 úl cul n qu dd pl dr Jã Bp Crr d Frnç nã xcu qurn pr cn lvr juz dr Pu dlh dugn brr ã l ul cncrrn rc rl u p b xd prn uv c rp prru l j rvn prp d lçã prncl cuçã dgn u nbr nn plc pr pu u vd çnr zn hnr rrnc p cnc llr pn n 0 0 gun pr dr Luz Slzr cuj ln r prjcn l qn l qu vr r> prn llurç luz n grur Prnbuc u çõ S qu u rr r V ã rc u drçã pr crp pr pr ln n qu ndv nrr n c n Du pr unh pôr v prun pz pl rrd nh xênc rrr ln dr Slzr r Sã Lurnç d pn Ed n Mp n d cnvdv jur pr gnr p d lçã prncl 9 T Su c N ccã d r Rvld cndd rpublcn nã qu pzr quld qu ôr l rnv dr Slzr n h u Clcul 0 lhõ rnc uprr nã lh xcr hnd juç n c qu n l d xpçã S Luz qur dzr cprn u vr 7 lh qu cuu v juz u ucr N ã rrór d Lun v Frnç hvl r julg r Dã J cd EUn 0 pr 7 q Snnn nôn Jq lhõ Snnn cnn prr U r lnr Phlln gr n r 9 c> dg pnl bn r 09 ph llc h puc r Wghnr l códg gun n gr gu nn Wlkr u lh d u run qu 0 lhõ u Wlkr qu d r 0 ccupu cr d cuçã dr vuv n r lc d ulhr J Julã dgn pr r publc d r Ell vr u n r uncp Pu dlh n dvg b pr dr Ely > d n u p r pln drcçã d u brc prdu chcunh Mr Pnhr cnlh < nnç cpz c drg qu ll rlu u gun br Vl Mr n run pr qul cnrbuu àrgnlbuqurqu rhur P Brr J n vnd dqunn bru urn drch R Jã Mnl gurr prçã qu lh vlu cg lvr Frncc Pul Clh n r dqull prdu Thphl Lp Suz Thl un r à qu brv V g j Rbr Mll Th Lã n v r dd NuvYjk cuj Cr Brnr Prr L cu clcul Sg lhõ ll br j9q grj S Pul Lndr Grn vr c bn p r cprn cl nh urc pr nhr clç 67 r u çupcl nglz urgn S Pul NvYrk r p qu g Fr SL D rccbu hn LJ pr R lóccnx r S P+u ru Mrquz lnd n Lndr pn Q ççr Qn hl bc chdrl dg Pr l rpcv bc n Epr Gz xu r lgr n N jv Yrk qu nn Sn Sph èhn nugurçã d luz ncn cr d cdr cnhcd E nnun xr NvYrk cn n ru Sn Thrz lp rl p r rhur ugu rl n pr cnr wnv c Cjúu qu nhnn u llnçã d cld ru püun pr G U NGLEZ Grn clrr qu bc ncncn N rrm r\ 0 n E rgrãn <V!Ç gu rhpgu qu! u lujr n n> Y H uk = d u nd> > cllgm v yu Bl r ju üd ur du cr D Lvó Slvr nu prânc hrr pc rud Pruu qu ü gun v r n d llluuç Pup uc lçl ccuu 0 guz Sã Lurnç c qu lh ndcr cnh qul v prd Chgn u n nrru vnur b rcn dr Wrbu ll rrlh r r jun d qul pcn h cnc nlu durn r z n nu udr c nrppr j r ch pnrzl lh ch n dgh pl c d u puc cundd cn rç qu n pprcr pr pl Sã d xrrdnr lpz bnhn u vz qu nunc z u cc Ebr vv nú n nã ã prv d cr vd br u ê qu rn pcç <rnld lhg lh rc h r cud ã bl cnn Prc prv qu n ê lngug rcul cuj vcbulr n n u pbr ln ru rz px dv p Cnhc g qu gú n j ã ncpz ccndl dr Wrhu u prpnh pu ulh vd n nrucr rç qu prgu pr prn n cnnç qu ã u U ã b pr ] ndc prcrpru nuí0 u PBREZ Erg! N rr n brv d r FEJD upp pr 00 r n GFE TRÊS VNTÉNS Hygn Publc P dc N p dc S J Encruzlhd nhn nã prc n ã cnul P vccngnc l N p S J nhn vccnd du p N d phrnc Pnh nã prcu p g çõ Pl dr C Rbr r n d prprr prd n 9 ru B Ju pr ndr cr prcr cncrn > > nlr 9 ru pll pr nvr rprçã hygn chv l ndr Pl dr Bpl Frg r n n prprr prd n$r ndr 9 v ndr rn Brã d Vcr pr n pr hr nvr rpcv chv rpr ç hygp T udbmb cnd Blp Frg r v r prd n 7 ru Fg q ch pr lugr n cnr bô cndçõ bygnc PlQ dr C Rbr r V prd n 7 9 ru d B Ju Pl dr Euch Crvlh r vu prdls n 7 ruà d Gln 0 ru Vcn Gynnju chpàrà lgr nd cn qu bóà cndç hygn r crvã V àr Sn SlKu{ d cnt Prr publcçã Prn J# Pnhr % l r u c d lhmm (S rpnbüd u ldrd d rdcçã) F d Vrz N rz d Vrz hj r N Snhrclbrr d Dr cnn ln hr d nh rã pl pl pdr r Gr hr d r r prcã qu prcrrr dvr ru qull rbl pl cr cprch >v 0r ~ < LEGÍVEL b J uk K >} rvv Pl dr Mnl Crl r n prprr prd n 7 9 ru Pdr Nbrg pru ndr r pnr n p d Pl dr EdnürJ Wàndèry r q prprr prd n ru Hr pr ndr n pr 0 d prr cr pnr ndr ógun prd r u 6 ru E r dò Rr pr u pr hr nvr rprçl hygn rpcv ch v Pl dr Euch Crvlh r n prprr prd 0 ru nôn Crnr pr 0 d ndr cr pr r 6 ru Grvàp pn U r 0 ru Vcn lbuqurqu pr n prà Ô hr vr >pcvchv rnn Trçã hygn V clr j Pldr Mnl Crl r v prd n rgll pdr Nbrg Brr 6 u Mrqu Hrv L 9 v

2 n> V ~J+ vj n lr w! l%éprllpp S p%k M >~vw % S M V M Prpn Dng 9 RESST ETJ PRPSSRBEj prc prrn r vnr lvr cnlh p qu hbuln prã vnr qu Pó Rg C u d pó b pr cr dn prlnz prã vnr p qu u g u grdvl d r przr pl nhr crnç E plvr púrg gu rnn grdvln u rpdn Pr c Md n d Prz v p pprvr hàj cn p rrndl cn nç n qu uj rr D cnú vdr grr dgu Pr crnç b vdr pó dlv p ó hr bb n S quzrvnrlh qudqu ur lnd purgv! u lgr Pó Rg Du ó pr nr pr vr d c xj q nvlucr pruc uln rc lbrór MnL YRbn 9T r Jcb Pr vnd d b phrn c Mllbuqurqu hh nglc prr uncpl d cr v qu Cpung x nn dr Crul uu u cl d r d n n 6 pr gj jgj l hjlljjjcu u nu 7 JSSSSSÊSSSS SÊSS ujuuuj llííb%ílàl U U H ÜJ K F brc d Trr P rn buc x b wggmpggg Mr\r< rl)lllllmll>ll<llllllllbbgrólmlll jwjg 7 L urdyrò pnvr u cc crp Püuz Frncz ngz (lnlb[r ódc dn lhrrrnc u rblh Tr n ru Ngur n \ # B jmbmg > âg l Í > PÉRL THYPE Srjbr % ( # nrrl pr r v l pr SjJ chu cpu usl\ r rgd vh< pr 000 E vã prç> pl prr vz d bn p nhur v xcu Mnl n Ev pr pn qu nd D br v xqund R Suz Lã d cr p Mrn 0 qu chr ã n d d prç r l dv udnc E pr n nn qu rbgcê h cnhcn nàv pr pru dl c~vã u r gul htr pr r publc l lnpru jx n lgr CSUl) rcb Çcbr Cdj Rc bbrp d! J! c üc 90 ç\ Eu V cr Nv lvúr crvã XS \ \\ rn p n Ç J Mr Frrr dn Slv lunn J úr J <> Mr Frür d S v r juz rücj!] d nrn }H n c nruj ( Kz cpl JL SMl Nv rc ys J prç d }6 d PT PR v rü>uü v u n pll cr nrrqund pll p k Mrc R âl CU cx nr pç br vdr uã clc pn k l Mrc Dnub Qunz cx n 6 l>0 wüky pn n grr 9 kl lng d Prnbuc rubr 90 Qdnpcr M Ánnn d C rnh Jc c GXürül D b dr juz ncp C rrc d v Ü cdd l r ( r n! rn ru > ( 6 < G l = r > n c r V Br qu d 7 7 qu n lr rrq M! v Gu > ã S lü d b > 9 > R > br qu prr <\ v pn b úrpbãü nv Ewq Wuó c~r urlcr U U d J luz c G nr yb r n Fnc c J!JSS ll ryvj <> rr c Jph ddj Eh Pnèc < n rpcv xuu crlru blls Brg C j VENSE g bwdcró d rà ch dc0s py ru d Ü6 CJ> Fnc VüDn y ~~ \ rz S!! >rdbh > dr juz C chn z ln r r Uly Mch Pr Vn > bpc r< jí xl ds blh lã lgdã d rc pr gu ÜccU ânüs üv>lds n U(CnÜSS Cb Pr g ncnv l bhx rlv prn brhlcu Nà R c d j b j9) rncdh pr u lh d vl Ln pr grn vr rn d ldu d pr çlcõ p! çu crvã u d l x ndr! CrF M= ç Vn nvr d n Luh r pr rr p b rpuõ ndr p% ln <\ Vn ch cr < rn Eulqu Vnlccr > c c k H d Hh js ól çó c c Prç QÒÔ ò dr grvd ç drn vl D lc <jj Ebc Vró lyép dvr quàl Cnlh cnc d vrshà grphc bn lv u u d > zr prr rblh òb Jvnr M(h Pcv Vr ccq r bjc d pur g phn drcçã Mc F drqu< runv D rn d> r çnò nl V L hrjq d Fnc Vn Chb unçã z pr nrn rn lu ndr Frdrcj K pp d C Brn pc> lgdã lnb< < < Bvn d Núbr F R yrrúú püã Kub údd ç publc unc u x crçõ lõ c gurjy düçu drgd rc n pur lhr n> ncp r nr<d c q n c>>n rguz qu nn pr prç d Ju dr Jd ruu r llr!vl b V U jz EcrpuGrg 0> pb n r(g rguln c rnd Rnnc Rchlu F Frcz ngz n pr Bhvn d Nbrúgâ Fn n x cr n brl rçã Mrcnl l \ l Gnpnr luv ln nd çã çdb prr rncz Chrl H K >ury cu vn chgu ã nuç cc nnd nvnhr bn nl dr 99 ld nhã l d 7 rnh nnx u n hrc nn cnn lr prrn bchrl nv rrblh cncrnn brd culbr crn z run r nc r vnd pl nü prç 600 Jq J dn Fuç u n qur n d c r cèn prds brnc uncp rnp Cp pln rún ò c nclh > cnujc c r % rbl qur w v xl d cllg c prculr ru B Ju qj prz y b Fr hrr u Mr d Mnnh p cbcd prp pek SMW vrã nr j crpréu grü hàbu c rcl>vr gupuc pr rzvr CrÍcüly J q lh prbrgvl lr nn crpurçã có 60 nç pndênc d Mrnh v rqur lbbk!vré Vnn julgr rqurr qu drd Uy lgc 0 lçõ p lr crr$000 lçõ üc nv d rd N un ur lu lgr l rcnhcn c bl Pr vl dg drhrqúò u dr cn rncz nl qnn ur n pr dur nl E SKTTQ D LH udênc XRPE n vçã drc d Unã br rqu prr hnr d P Sr prcur vnur n > Cncr br pürüculüc ncnvl gur pr dc qu nr xcc 90 rnb pr qu vrã xhbr nd c 9 d r nhã Prnbu<j Prn l Cpn d cn nc clnc dr Gpnnc d lglçãb vgn jr públ cr pln Ecrpr ru B Ju n 9 d pl rc 90 7 c d d çõ 0 Bp h cr Rcç Crnr cn Crd rn v crpu xg pl Pnul Ràrr pr crr r d cd pr ndr Ch pr Crvlh rrr 6 rn n vgrb SlvCrnr Lã rhur Cv dgp 90 E nã cn F Squr è Brb Sõ plld lfrrr ódc n r Cldrl! judd nh prç pn pçã q cx rlj dclru rphn gun lbuqurqu Cynr ó Cncr cln glnt llãd nl prr Rcrd Pp d Slv uc 0ucuèr cnrucçõrr br pl r Brb Vnn nôn R dpch C rqur n n>rbr d Slv Jq Gnçlv c gykj 90JMr Jq Gbrl d Sv Jã Bp r dcpn Pr Grn brc chru cgrr lbjqnjqu Slv J Jq Pr Júnr E vrud ccr r 0 c n d Slv Vln Jq Mrn qu crvã r clh rpcv z pr prn prcdj Cpll rjrg Dg Rdrgu cr u rn r Mn d Slv Vln u gnr Bllrn RU CRNEL SUSSUN (HRTS) U ã cò VRS J Bh Hvn Flppn u ur S n Sundy nx Mn wll b 9 r d Fznd vrc d rd n Gnçlv d Luz cnvd u phr c b P r cwrp> rr N B cc cncr pr pr C ENCNTRSE gem TDS S PHRMCS hrr prpdr u pr prcur nd pc ru wdl lv h church 97 d D xpdn Thur rn g pr r xè córrpcr n Rcnhc gu lhre DRGRS Frl d zbr qu pr l u ulhr ã çõprrudn n (ru Fr) r up h ln prc xrpgr pr 60 d gur hr cn gr nd prz 90 clbrr c prrg juz qu! çõ qu vã rncrp bx Rc pnbr 90 qu r dl lgc d crrn n grj pung d d prru prn cd n Brvn vnd d nvnr G W Bl grllud dò r cn D 6 jnr crrn nn j Dvrã ur n prz Pd che Chpln lül cj pr c rlgã cr pr qu pnrvl T z cnr d rnu d gu cnhcn r vr rpcv prc prn prn pubííc n prõn c ur P< BB gul hpxx n lgr c rprçã prnn d drcr cnvd r óc l n cuj prc v nn u x l pr r n 9 R XE PTBJE H CX C D p n cd Rc d lc cxl blh lr dn n chv prpr pn~ D dd br d 90 r nv Thnr Frl Jrnl Côrc 9 junh qu rlçr c udr 6 PUBLC qu r ru pl ncnd Eu Flx Và Crr gun crrn l 90 dz 00 U crvã rphã nrn ubvr dè 0 vrr ul Ch nçã nçã r Sgur h pl ru dnu Rcb r J VRS C qu g j Dlgc Fcl Prnbuc 0 J Mr Frrr unvr d Sl bcr prn undr Rc ubr 90 cbr > n rn pr grn g 90 crr d Jun n n Flx prn S Brã ru chru n brlâng Prnbuc J Mnr P Jã lvr d cx cnn lc çhb EDTL Nu cn d Bh Dnn G ru qu pl u cncçã br l PrcSjnpcürâ rz publc q Jzlr Hnng Pk C r rvl n H â d> uur z uubr vn R Grn Sul d rvs lvnd r hkpublc èz br Gz Nc 6 junh crrn Crv r Frur M lz p c c ç< l ngu r r rc prn ~ prç qu dz 90 cvlhr lcu qu z pçr J C n cnr cnndp õl n pn nrcd pr nc Gyz pcl brc chru nn pz qudrã prcr u prç u rrg rvn nxquc prn cu n gul n Rc rcb dhç v prçn d d Surg> vrlg ncn N c cn vpr ÍDglz cr nr u< pr Lvrn d r dqugr n nv rc prncn l d pr dll r n ncrprr lh r Prl deuc> julü próx cl] üs VRS C qu n J brcn hrnd rn grn rch cvc qu vr b Clrn Trbnhnh n rnnd pl u b quhd hr pn cprcnã C jrn b r u Pr nnnnu prc CulrH Lrg c Rr chru qu n crcd pr ã drclr denc TrbnhnR Clrn pur bc ndr Cunvl h rrc ã cx lng br 90 pr dpr pnc nu Bh Hvn Flppn r d r RECFE cbrnnhr nxquc d np v d Pn Erd grdvl v Rdênc u ur pldr pnbl C rnh lr nvrlg j qul Ánnn Mnl Üchô n Jã Cvlcn prprr lj u n cbç n br u Jrnl Brzl 0 junh 90 Frlz M à rn d prrz n dz n cll c lâng d Prnbuc [ 0 prcn cnclur u lqudçã Pr c Mdcn dl n C Frncc Brg bn Flx ru Brã S Pr v p pprvr npr ) z publc qu pr r pr rrr ch Pr v u rguz qu cn nçã u rguz pr l lcr r J VRS (J r dcn pr rndl d n d ur ncz úubr r n r pó gun r nd nd xn u brc chru bc clh n qu u rr h publc n r zc vndd â w h DVGD vnd d b phr g pr ngnh blcn j cr nr prcd quld l lâng uu cx rc F N 6 u Ecrpr Ru Qunz Cl nv Lb br c brnc ã D rc pn c Cn9cnn 6 kdu n n] D Jgurb P S Pr vr d cnuã h j nll brn brnc lnh pr n brcn cx chnyplpr S lgdãvnd Nvbr ru nu b rln d Cn Prlnd cud xgr qu ènvòlucr j cr h vpr llnã Prpl Hburg dr GKx bxg Cp chu prlh lh lc vrdrn n vrlh nh nrç lb u nlr pn c zbr r ur vr brc pr Pdr lr rr Mn L Frr 9 ru Jcb 90 bnd nu pr pr bnh r grv punh rj Prl u nfnc Nun C p cllrnh crn ch \ n cndcnd lgn cx n lúug P nbuc l Cnddür nôn Jè rlnç lpc pr judn Chp dc 90 < br phrnc PLÇà lrhs B npcclr Nc junh 90]dÍ U p bn hbld r lvrd cnbr u vcr rnh gs nuçã ndr ru Tn dc u cnulór T u rvç pn r prcur ur u rg quüó v D grn brc chru cgrmn Ánnn C cçò jgdò c lèbr n d 6 grn rn rup r pc r J VRS C ~ Lrg Rr n l ndr g r d ru B Ju n g crrn pr l bnr b pr dd u pr prç ru Brã S Flx rcb n Tr l ôg pll nrçõ brn Cur Rb brun cndr nôn J ch Prnbuc nly yph è ncrrg lâng dnu cx chru S RvJ qu 9< rrugn Grn Ç n Mg<hã B gud dl c crcópc rçã Tb vn grn br vrd ã rv zr nrgr prê vru d d r lrçrq hr Cnul prç lc Dpdd Prvn g cln qn chv nu pl z npcr Pr qun publc bx gn brg gur d cnul d ú n z hpl prc r 0dbqrró hòd q n vpr Dnub Pr hr d r u cnulrn Pz julh 90 dz r ll n rc llã prvr cnv prn r rã vnd r JVRSC brcn d gl v l p uu lrg Crp Sn n 6 ndr g n k bnècd R rcr rprçã zn Prgun r cl p chru rcrn nncxnh u v pr nrd prn Sn p r Mr r bx clrd gun Mng Suprr cn d rguz Rc qul d xclln chru pdr u g è rguz lugr n cpll r c qu dl lbr vn l j60 prn v nr un n zr d Bh prpr ncx q prcp d vg nãlbj hpl hr d nhã c n6 rpxz NEVES PEDRZ C!>lMrc ç ur n qu rl brzlr pru qu p z pln d ã cnr rv S d Pnh n n brc crp vn ur dclr qu c ncrrg r pr prdu Scrr Hpl Pruguz r S J rn g rc TELBPHQNB N u ngóc u ch grr ã gu prqu un ã prculr ngncn núc Prnbuc > Bncênc bc vdr rdnr rlh lh Du dnhr ur ã cndcnn gd n g Jã Luz Pul 90 br lgl lqu rlhd pn lh DhuXL Rc 0 br 90 Côrc Brzl junh Mnl Cr ld kl hlóph c J Luz d Cruz dz \ Scrr 90 BX ÒNPLÒ l Mrc G CD cx d brlc du Sã xclln Prr cnrv pr prculr rj 000 crvã RDSSNH nr D0000 Mnl T nlln GRVT Scc grn 0000 Sul Vr nn prr lr chru r J VRS cldx pzn kl n PHTRPH rhc Pruguz pl y C n cpl u 000 l rmârc F N CDl brr RU VELH N 7 rc chru L r cl rn dc nr vh nã Excu qulqur rblh phc Grn q dnrçã n r r u lgr ur Bch d Flppn c Lcçõ prculr rç lcl pc 7 RU ESTRET D RSÁR 7 grphc rr nur u vn 0 cçõ d pvnd n rvl Prgr drcn ru d rdênc pn 6 kl dh nurl nh cul n 7 Hvn cc cnrc pr nrr l Mrc Cnnh Brz Grn cllcçã v crõ prnn ã cnvd r n dvr U pc prnr à u prp cr p dè Prnbuc! r V6000 Enrd prvórru d lgr pr nrd crrr grl Mrc  C S brr chd Prã ncrn d 0 crrn d qu èw nr cnn vnb MEDC > Rc br 90 cl rç nã pcc B prg pl Cnulór ru Lrg Rr n dnrr Tn C ME L grn Crurgã Dn pl culd 9 kl gn Pn pnn 6 > ndr pn Luz Dpr p rcr nv db Mdcn d Bh 6 lmrc C Cnc br N ru dr JêMrnn n c urz vnr l pr Cnul d hr d r G M Mnl r nã jur P r vnh prcuru pr uln qun nr prçã v pr d ru Brã d Vcr u Rdênc ru d prrz n rn rcb Vlh n r pcc rç lcl l rr ru Nv n 9 9 ndr nhr rnpnh pr crnç d prncp prç d Eurp u prã grà pn 9 kl hrn Ch prn dl pr qulqur 70J M<rc SUgr 6 0 pn r n l d ê r br rr und pn nr qu rvç crr d pnh prnn drgr u crp ucr rn clc pn k durn çã bnh lp uhqj nã ru Cbug pr vnd r Prç r n l ndr rn Vgr Tnkl 600 Epl pr MÈD r n 6 ubr 90 rç 90 r lvu u prprr lqudr Prr 00 l cx ccr hrr rn Cü P J MEDC 0l Mrc dr Vr d clnc d djun 00 Sgund Exnrn npl S Sbã d rcr bcdl pn l pgr d rd rr Cunh n hpl Pdr prçõ Tn d quld n vh djun bn dc lcn R Jnr r 9 lg grn Rclu gr j Cnc Pn pr nrr vcvr( q h rcr brnc dôr cryl Un pl MEDC E PRTER Pdr clnc dc hpl C ü cx% PJ 9ulMrc h crr pr d pvdgçã 0 cnrcur rdcl hydrcól pl rv n prç CnulórRu Lrg Rr vnh dcnl pn nu n d pg rn pl Pllln r n p Mdc j n d clnc pr n 6 ndr u qulh hpl Pdr x nrn d cl0 grrv lqu lgl çã vl nu d p n 66 rg cz qun b ndc Cã Cpbnrb RdêncRu ugu n 96 0 lcl M<rc P J C U cx rn <r chg Cnul ru Lrg Rr n nc brc gynclgc d FculVER PR CRER Ch pr crp qulqur c vnh n! pn lqu B V g nb 90 6 ndrd hr d r d Mdcn d Bh hr ruu lgl 6! Epcld l Luz Dpr pr Cnul hr d r Publc dn npp nhr crrnç llv Mr F M SUü cx Drcr crr nr pg n prr J rc ndcr g ujn n 0 00 rc cr ll pcnul d hr d r r nn pr crdd u r bd grl n lqu 00 grr JYc n rn Lrg Rr n l nchc nã c dr pnh gur rrr r urhu òrn çã vrgn nc cn u prdu rnh d rc cg uc D r rã juz ç cn l lqu 70 gr n nrv Rdêncru d Cncçã n 9 vnd d pr pu c plpçõ cnr n gc> u r rul pur > udc rd vlh n vlr 0000 Dpru Mrquz lnd n Tlphn n 6 dr qu ccr r 6 n 7 Cpnh qu U cld lh z cnhcr prçõ rz d BBl Prcp u x rguz Unu ccxj n pr c pr r CCET CHMDS À QULQUER HB rv lqün ã dpn Cu d pdh nu lmrc F M S qu v u cllg r rn rursò n rx p d uuuu cnn p vdr gvrn r bp c null lã ququr plvr bx rlvu prprr d cnd crrn vn dçã ln du dcn prç gurnçã d própr pr gur çã crvkr bxr prç pr 960 r runr n próx gundr n rxr pr n hj rcubcrun rn r blnc gnrà cpl gur Dclr prprr crvr hr d r rã P C n F u Zng Mrc l uz u cncênc cuu vr un prç gu cvr qu pr x n bnd r juz n qu cx n 970 U qu j UdCçâ cuj prpó purn cnru u cllg qu nnunc cnr zr cng ur u n pn rur cnqüênc pnd hnr lug du gnc cu SÍ Grn b cd ul nv uncnr qu ê prê rrcd v Ecrv E C S 0 pr 7k7lô lp pr r b Só n Pêndul Prnbucn pln Epr qu v n cnnu Mrc lzng F P C n ur r n crrn nn 90 99# cnr l ucl 6797 ngu jnr R Luz Snn hnrr u rn dn Eugên Gchl C ru rc prç rr n n r u 90 cnru cx n bnj 90 ll ru Dnqu Cx n chv n gn d Cbug Cn d Cnrr N S nr r lrr pndu ur psunlqu p prdu pr xnr ã n ru S cnrçã hr Lvrn dvg u kl Frncc Pul n 0 g D 000 pr 00 Lu!z Brblhd üchò Cv cn juz qu n r!<! Mrc zng F P C n br 90 U n chpu Chl vn n Cxng crr dr p ullnsn dp cnrd cx n c br rr ru d Lrngr n 0 Când Lgd Sn C U rpcv d prçõ bld dvg n cpl < r b ub nâu clc PRFESSR PRTCULR cud pr nvl prpr lnh Cruru Bn S Bn pn 9 klu Encnr vn lc pnh ubdv pr r pn r prcur n ru M6 l Mdc lznjçò F P C nó J B lvr ncrrg gl chpp d d Frnzkprprr òlbó c g c cnr U cs còu br SSEMBLÉ GEBL RDNB vrdrn br nr n d 6 dn u vng ln qu dr Frrr d C L Cpl gur 7790 (bcb)nãq ccn Sã clãúhh pl bu rr jr prr x çuvdu r prprór vl u p Cr rbr c runr n lã Prê rrcd cr pczn ü k l çã Crncn pn rgn c u cnulrdc n Fun cculdb 07#b( Un cbx Lurckl Bnnl hr d r crurn Mürc J M M l 7 cl cr prgr pr d Plr n cb < dn 7 cy u lgãj pn 66 u br vnur pr uvr cnc rducçõ pr pçã g cln R Snr p g Prcng lur rlór julgr cn k lngu cb ch pr crp pr qul nn n n 0 junh pn F E M S Mrc lznk < çã prpr r prcur ru Sc r J Mr Frrr d Slv Ju ü g r cnlh cl qur dnc uncprv vnh n Cr d cu W S g Sy cvl 7 rdênc n pr l vr qurd d uccpv nr juz g prr c U cx n ulã d kplr nn 90Í 90 Mglhã cpl cu Rcd n phrn Td lqudçõ d Cpnh Fcu upn rnrnc ch vnd n l r Ednru Prnbuc vru d qulqur quld pnn kl d d runã ch rgulrdds d l cçõb rvã V Pv r Brã d Vcr n C L lc Mrc 9 l c r ru Lrg Rr d cd v r rnrd pr Cn< U cx n Rc 0 br 90 gun uc P C cnr rc dl n br Fjjç prn qu n ndr Guv Vn Sõhn ru Mrç n lcl u vr u dcdl nc E Zngdnh Vl 000 vr qu n pnn ç pr crvr p Cnul hr d r pç qu cul Bj dr vl 000 D crcrr c kl 6 n nvlór C ul c chgr un bó d uubr ú crrn nnu pó Rdênc lrg d rz Snc D Rv Crcl nncr rpcv r Sn Dnnplk 000 nv cb pru prr n chpu pr CHPELR LUn rã u uc pç pr nôn n ndr br 90 Qur np qur 000 ZTN J Frrr r rr bu v pnn CnrrnhP qur X00 0 l Mrc L V C rvã N cnhcd c ncnrrã gun B Ngur gn n Rc Mr d NvMzurk 000 b cnr rc P C U cx n pl vl vrg rll p Uj rnqzã Rn B Ju Brgd MllDbr 000 chpu ul n rn ppl pr lrr pr 000 vr junc Vndc lhr F M SUcu cx n c Mrc vdpr hn nhr crn#000 pquvl plr Dr Sõ Brbu pr d rgnz Sn nôn lvr pr p ppl ( ç Cunc g cln qu n plh vl pr $000 zn u b pur rr n ELEÇà kl n nvllbnhx) E ndpnvl p v p pn pd l cru Klr ugu Rdrgu rv uu u cnulór pr lrg ll D r d rgr d vr vndu Crp Sn n 7 n ü cnul plh vl pr 70#l00 Q n lmrc lzng C T F T n nrvl rnd nh dn vdre lhr lçpü S P<ul vn v v vnd r n r à hr d r n rç qun zn vld pr ôuü du cnr Gynn cu cx hnr cnvdr n cr d dt pr bb ç pr r vld pr rr pr ur R pênc ã lhr rnh d rc Nr Mchn brdr Glr Elgn cgy p ç ÍDl Pâl RU BRà D VCTR N 0 PRQBESS N Glr Elgn Ru Brã d Vcr n S Frr PMS S0 TE TSSE QUEM QUER nçõ LCERD FLH C SEM RYL Brh Cnulr Chp Crvã vgl Fbrc Luzn lls JXlSTEllS rcn M R C Ru Mrquz lnd n JCC LVES MGLHÃES C< Tn bx bn Ru S Pdr n 7 (br) prç pr crvã n>runh Grv nôn Unh prprr d càrvr Ncnl ru Sl rlvu vnr cd cc pr l rs cc ch cnrc vê! Vr pr crr N RU D SL Jun p gl Cb urücl Rc cr H Equdrã lvr Cbrl DR THElPEH0W lllál PR ENGENHS üzü w Hpl Pruguz Bncnc Prnbuc Ru Pdr n n vs S Dr Mrn G DR (MSTNC PNTUL MEU lr! lr! lr! CVRU ESPERNÇ Suz Flh nçã S pênc prç THM n Dr lr Mr DR SCN0 PXT VENDlS prn lj znd pqun p J rçã nvdrçd cr Mlnr c ud n cnrp rcl prç < Pr nrçõ ru Mrquz lnd n Rc Bn Brnr Rr cruzr Dr Hrnc zv Cpnh Sgur Phcnx Prnbucn Cpnh Frr Crrl d B Vg Dr cr Cnnu Ru Cbug n D l Ru gnrl bru L nl SENHR Cgrr Ârnn CRMRU ECNÔMC Cnrr Lv u Ru Fg n 0 CXNG Rlóg ur nbr SBRTÃ0SNHÜ NS B CFÉ NVEMBR lr Plr Cpnh F rc chppl Áchpp! Ep EDT ES 00 HES CHPP Muc rn pr pn Dr â è Crvlh DÍPMMVC Vnrvl rnd N Snhr B Pr rc n grj Prch Sã J Rb Mr Mrcr Ru Brã d Vcr n UNà l LUTN n prcà ó Mpüüc 7 wyhb lp LEGÍVEL l lml j v #! HM üüj

3 > y < > > S v+gp vt > >r j Dng Sbr SH 6 > j r\ rggcçvr r JlvST \ < #% 9B p h LrHj <c d v Pçrrcücn crrgrn üld C 0 r Rõ >j nu crrgr Cb cur nr ncnl vpr D nnv blu puz d cnz N B rcnçs c l ó rã qu vr np g u è cngà CpRrh j c KS dúz d Jnrrj S rd d p d N vpj ncnl S Slvr pvr dr prcr n cn nr PrnbucnHQRS nrg vpbr àrnrnh cx Gulhr C l nu crrgr Bqrg C 0 c Q rò n ng crrn r 00 r Luz r C 0 G 0 kl 6ucr brunc crg pgn vlr pl 0 hr d nhã run N vpr Dcl r lv pr P xg urr crrn r Vln 00 r Slv C qu b grl prcr C jrrgr cx cub J ld cbrb crrn 00 C Bruln 9 Brr n rn cpb lçã nv uncnr qu Qunr 7 kl J x r ncc HRS prl nn drnrl S n Pr N vpr ncnl S Slvr pr b p njcçõ Su Crvj 0 cx Sn d Fgur C cl nc cx crrgr F Nun C N crpr rr gn d Cpnh Prnbucn unvrln rcnhcd n PRMER NDR cc Grã çr Vln 00 Cònr d Vnrvl rnd C cl n ru prr n % cy bxgn d Bh vpr Mrnhã N ncnl pr C Pr cc Prr Crnr B 000 Snhr Fàrll çõ N Luz ru D n D c rr d Frnh rg 000 cr Prr r> ur F C C brr crrh vc n hur br 90 Rg prncn pl Mnpl Crnr c C F 0 vl r F ü lr vnh cnn crr Cd Cpul pr n Nâj N vjpr ncnl S Slvr nr Pr S z M rvn rnb ndc cc n Lurr BrJq Mn Vz Frncc Mnl vl pr n b lrl G 000 c nv b C 0 k Mll 0U0 crrgr Frnn C cx PQUETE Phrc d ru Vvnn rn n ã npnu r Slv C Frncd cx Lp CKÍÇVS PJRJS N vpr v nul Mrnhã pr Snn09 r prnn p z ruj k Mbl6grd Cpnh Prn crrvu J H B C 00 r nr rrd c lür Ub llcdu bucnã E n d ã prd nn vpr ncnl S Slvr pr M rz d BôV 7 hr l dr l qurln Nn C CTdn PDur xrrdnâr gu crrn d pr nhã r r cx C Fgur d R nru Sn 60 l crrgr Phphr ul d crepr brnh r cl rã cunhd lh n crç Eubl Sõ J cx c C Prr hvr hj n gur Sõ p pqun rn 7PR Cr rr Prr ncnl Ju Un pr N vpr lndn Gulhr C rçã grnd rr pr C brrc 70 k qr nnvprr rl u nlcn Brg gr cnl crvã nl CER PR SNTRÉM PRNd d upnnc pr j cç gr n d CNSUM N vpr ncnl Slvr pr Pr u crrn 9 TNS TGTRE MÀNS Qunr 0 qncll çprcr qu v c MKKCDUS SPCHDS VH 0 E SETEM crrgr Brg C u c crd S HRS rlgã d BR hè90 E pr nl d burrc 60 kl ucr brnc x l pr Mll Pr crg pgn nnud >E PRTUGL N brcç D l pr Pnh crr n N crpr ru Qunz crrn gur r p r brlhnr gn 0 gr N M C vl 0 kl Subr Squr Brb rc prnç d vlrr vl C Lp ndr MSSR T c ldã Nvbr n < Sl 9 kl vnh Vr gn c lgln nr 90 N brcç Dvn Prvnc pr VllMSu C vl 6 kl SÉTM D Rc br Pr crg c r gnvnr llã c rr r prg àc rr d kl rr Nv crrgr F Cr C 0 n0 crr n Sn p lh cunh cr 00 lr vnh ru nn n prprj ru dn Bx Vr rnó rxeje D N hy urr pr MchyB crrs> M rqu 0 vl 0 kl lr Plr 6 Cpnng pr bnd brnh rp pl rgr J Gnçlv C cx 76 ruh v g pln nv jnll n llcn RU D CMMERC N E Gu Dur C0 vl 700 k>> c d lgdã + ru glp pl nr rn qunl ur kl b 0 d 00 ll d cunh p xr p l P gu ccb b q RRBC0ÇS cbl Pr cnhcn Subr Squr Brb qn pr rn pr jnr pr M Ngur Suz vl 79 SBâRJSS SXD0BS X SDRCPü n nrr ç Plc n d nrçõ l grn pr kl lvr pr lur r Vr grc prn v l pu n UPKD kl v cr crpr rr gn r pr vl Sn C xrcc Fgur r Eyl VPRHckc grl g qu pnhr r ngr>v > hurr u djun r nn p xnr rrd ~ nv < > rdk 97Ô90 D MNTEvK P ul r n c Cr Mr qupr gnwr D 70JJ P Crnr C 9 vl 0 cd pr cnvd pr r qn nn kl xrqu óc blcn u n 9Í99 Tl NRTE nd clbrr n d n cpll E U MERC r prcur x E pr d Eurp d 6 Mnl C vl kl glb rqnv (Nv Mun) Pdrz 9 hr d nhã un d gun p < pqun crrn lcnc KBCBBBDR D BSD vdr d pprlh Rc br yu k r d 6 p kl br l cbr kl 600 gr D > ugu C 6JJ E g R SKT PQUETE V rrn rvlvr D crr Mnnç Fur Frn d Slv vl r 9 kl F M j prçã 0970 T ÍWWP0MCÃMÍÍ0 90 kl l Dr SÉTM Í>ÍÃ JV ENTRRÁ N PRT WlM Dr xprçã 00 jr n pr#prtj d d ulã d pnh kl prg 6 chul d Evpqu llünd lnz lc rc n cb bn nu nlrçãò l n cbrnç qu rc ulã pn 7 kl UU pl Bbrb 009 pnl Xl rc p crcdçõ lnn C llnçã vnlçã lcr r grp d rrc l u nd U<k pl nú x pn l pgr c 0 PREVENÇÃ c câr rgrc rcn E ppl prculr huv pqun ngc pn J 7 kl l d Fur nhr Frn Hnc rvug p rr pnn kl Ch nç V J Mnnç cnvd u prn p rn cn B Nã ndrà hhn79j d M H Frr C vl 0 kl D b lr d uncp pr dl è dçõ pr pgr qu pr rclçã ggzrcd 0 6ENJÍR0S r g D pr gllhhmm d pr l qu nã r ppl rcbr br pgn < rpu rn d l ul n d 6 crrn gu cuncu pr crp gnc ucvr (Cçõ d cçã CÁUSTR pl rlh qn pr pçn p Tl rcl) v Cp rã vl kl 96{7 nd rr n r Tr r n d pr d p d nrd gênr n CER 70 gr c gurn pur u rnrd 6 kl 0 6J600 < d nhã hr R Cr gr cr Un lâng PRKFBTÜR MUNCPL MRNHÃ cuj pr rn 0 crrn xnh pplã Gryl crrn gndr J N c rjguçru vl j 6 0 q ul BÉLGC PR E z un 6770 Úrxrr Dl r vr nccb crrg nr Mrr C vl 7 kl D c MMUllM 000 SM0 600 MNUS Brnc nã pgr rpcv p Sulbr Squr Brb r n c d d gnc r prnç #B0C crs 00 ppl Sncn Vr d<\tnâbnínís vrcr prjuz brur pr 00 TLX pr 600 huvr cv <> Tl MKn qu Pr r dd r u l huvr l dr Rynn H rã vl 6 kcp J00 VSBB v Sru àcbõ chc u cr rcl cnr nr d Slv nd rr Pr pgn crg r Cj pgr lug br 00 J00 l bõ r Hru lddx u nunc vg b gv r r gu rdr ucã pr cur lèw FRNC 00 {l pr MRTHS BTS cn gnr l <S!S n rr pgn n d qul B vl kü cquc g Subr S cr cllc n l ndn 00 SSPERDS VPRES prdu àlgnc < } n pr nll gurdr vlr ncrr ul Mz br qur Brb r Vr 0> kl Vnr pdn drçdblgdsvrcb Nv ndr vl 6 k7 qulqur pc cn chv r N crr ndc p dpplzz nu cpll kl 000 ul Mglln pl gr rçõ pr chp nqu ncb pgnn RnNTK D 0 gr c n l r qur d nhã d 6 còr pcv pr pgr durnmrnhã nr jc l FRUX XBkX ul nln pr grculr ~#70 rã ntdln rnnrru Rc rn cnvd n prn g vg pr prç ódc kl vl Hrpn 0 6 cnd br uc cpntr Jr pr Rc grã 000 br h bnd JJ n pr l Tjuc d Eurp [ crr LCLD gr c nnln vnh u rn r drcçã r pgr vnh kl prcr vl d Slv qn gr pr grculr S Slvr ul Lndr Lp lvr Sv vl kl rnc cnhcn 0 cnd Mrc rux Cr lv ul plh E Eprz rlvu rduzr pr 7 C nnln hrch ul Brgnç kl 6 BM VPR J M d Slv 6 vl lxndr Cnh Flh cl cnrd gn #000 ng lr rc 9 n\<jj ul ç Bnn 6 vl v dr grr d D TRGESM vgr n blã bxjj cnr quld j #000 D r r prn rl Sllndruz Lrnx d Eu 00 rc ucr l v nn Cn Vnn B db ÜN C rg kl Dq Prnbuc Mcó rp 0 nn cr ç publc pr vdp l 00 kuó l #0 Bh < \ 0 wncu clbrr nr n pr kl Syrcu NwYrk qu pr rç r Jp p vj kl 0 rc 0000 Vcr ldf vnd g db lxne pr l n d cr 0 Crç u b \ ul bl óc p kl 7 grru r ln ppn 6 vl JÍ0Q rn gur p d r ncy Jnr klò R 70 r uubr Mc gund 66 Flh Cnh kl prdu dr 0 gun hydrl vl ulr d crn 0000 Prhyb cdr pch C 90 r rv d Eurp J r 6 crrnn hr br 9KJQ < pr Nl Dón Lvrpl nvnr kl Cnp rã vl nhã n> cnvn d Pnh pr 000 > Cr Cur lq cc C n 0 6 Cly ul crvr vl kl n r c cnvd prn ppl r r 900 Mrnhã 6 d Eurp Mgàln Rc bcq 90 prdu b kl vl nvlpp Èò g d Snd r Pr ugu C j Kn Byrn ul 7 cbr vl kl grp 760 MnuB Cur vbrdk C nnl 00 Prn Nw Yrk Brx crr Enrr n pr rcb pg cllul lxndr Cnh FLn 0 r l >hvh r ul < r kl 70 S d vl ê b r blh vl S Mrqu R k JS 0000 D TRGESM C prdu C Trvllr Lvrpl bclh n 0 % 0 0D0 cnr quld Cnh lrk lxndr Nw Cpr (un) grs brnh \q\ Pr crg pgn nrmns nr n nnh Cr n crnúb Cr nnl rd Tr u lh gnr n cnv vl clgn cr r U00 kl cnr r C Cvlcn 000 à rclçã jpr l qu nã d Eurp çõ Chl n g d çprç prnc vl nh g SSEMBLÉ GERL J Tnnyn Nw Yrk quld Pul c n prnc r nuncd pr crp gn lhrãcnrnu vl prnc cnlr pç FbuJ Mulnh S D r cddã prn ul Nl dp d nrd g c ch Flh Cnh \ rn Lvrpl 9 lxndr n 0 Mulknh v óc pr runã d lâng F Cbr vl 9 kl n nr l u cnr 000 n pr r 7000 lugr qn 0 vnd Th d Eurp vl 0 kl b grl qu r PRMER NDR chc qu vl j N c prdu d prr hr rz nd clbrr plr quld lnqu ul! lc 9 kl xlc vl n 9 c 9 crrn hr d r n llphn pr r vr ncrrg n rnh n ndòcc nhã gundr 6 crrn Cnwy d Furp 7 p d cd r Mrc d ugn n c cr 9 rn lurp du prnç Trbu d Du Vcr grj ÍB Mdr J Gnçlv C vl kl E runã pr r cn F vnd prdu 0 > vrcr pr VPRES SHR UH d brur pr pr grdpv ppl pr crvr nvlpp d dr r qu nd lçã d nv r kl Mz br huvr l kl 7 Txr vl L juz J C rg drcr Pkb cbr Brux c Mglln 9 hr nn c lgdã Frn Fu Mnd nç YÂPH hr 00 nnl cd r Rc br 90 c Mrnhã kl J vl { 77 C Br Pr pgn crg r c rdprnl Engrnc F 00 c hr 96 dhc l px n crnrc Cr crr c Mn kl 7 vl lgdã br Lvn u lh Mnnç gn hr d prr quld Mn dc S Slvr> lph P lnh d Sur Mnnç Rur> p cnr br hr 7 lc>6 Tjuc c Sn lg S L vl 9 kl uld cd nnl hr l Ncn F nh lgdã vl kl rrçã c Un hr u 0 c Bnn Brn Epr Nw Yrk n 6 cr Truln F Mgul F p ru rr vl 6 kl Bh R c r Sllndruz L nôn F Jcqu Gulhr rn gur pr Bun r RECEBEDR D ESTD PERNM c xrqur BUC rnx 0 hr J Rbr c vl 66 kl Pn grcn d qull cl pr Mcó R Grn Sul PRMER NDR Pl prn cnv óc Mz uubr PRDBÒ D MBRDRU luç DS pprlh DQÍ T0M H cr qu p dgnrjà cnduzr p h rv cçã purd c p d xrg Vlpr KTDJEr 6 kl vl Lp C crprr u p wl pj gn Pr crg r cngnn n l 7 Suhpn c Clx h > Frn Fur p lã c Unh vl B Sn S br uubr r curh h Mngdln 7 r c kl c lgdã v hr Mnnç n ul rd Brb Vnn C vl 0 kl NwYrk c Byrn 7 0 7l! kl brnc b ucr r b pnh Bbrb Lvrpl c r rzr rn Brã du Vcr n ucr rr 60 br cbr 60 r 9 l hr cnprn Brk c Sn kl vl c C M Suz Mun)prânc pl vrqj u dprü rrg 70 (lj Nv cv Ru Brã Trph ucr hr Chl r c B kl 9 vl lhr c u v crrn prrk YPR B0 u qu d h ucr rn Bh R c Tnnyn r pjr # w> q pr lhr 0 dúz vl kl hr d qu xpr pr pr u lgdã r M c è Suhp 00 c rr l dpç rd r n gund rrz crç kl nrd ul 0 L M C vl kl B r c Th 0 hrp 0 hu r 6 r cr< < hc d hr n cc rrz qull lnqu l qu Brux Fn 00 c lgdã lr cc hr 9 z nhãucpll c N Sònhr d Bln r Cnvy cl nrd VPR NGLEZ Cndn J J Dbr Mrr L C vl 0 kl Sn vr z ndê l n Ecrnzlhà n Vlpr c Vcr 99 hr c lgdã lu cnr prcu r z px Prnn n pr gur NVS ESPERDS j r cr n rrn L Cld vl kl p { 0 lr n u > pqun r pr n gurn (cchç) Du NwPr! grâçç 00 ç ch Rc br 90 JNER PRN GU FLgurn cnn R Hpp vl BjBEBBjBrBBgSg!lggBB 7 Pul Tc Cpnh 0 hénrrj ü Álcl dv v R GRN PELd ã RUNPLS d 7 ruz Pn kl c d 9 nl j Mnl Jq E pr 00 kl cl d Cr Mr Bg n kl PRT DU RBCF > j > TS E PRT LEGRE kl l pj0ílâ<>u 7 d uz gn p C Lz pqun gur 00 J nubr Brrch ngbr d SETEMBR br P kl < d D n vdr MVMENT Pul \z L 000 J Ccn) r pr Brrch nçb Enrd N Bâ rlnçs l ô 600 rr cbr cq nc= < lbrbds E NEWYRK Ccu (ru) ncnl kl 00 dvpr C vl cl M Mnu < p rã ndd d pc d 600 l u cn C b Gnçlv D 0 nld n0 c lgdã Mwncl JC rdnr Pr crg nd vlr crg vpr C vl 7 kl um Suz dn J J M qung 6 crg v > cnhn pdr 000 Pr crg vlr rd nvd Cpl lr gn Pnlã Cruz lân d 9 Vcncll kl r gênr Jã qun pgn rp 00 b rr d 000 kl d Crç lgdã klò 0000 l gn r r ncn u g pr rr 0 d rrçã cl d vpr JUS Cc rrug lr Slv quó pôr l nd clbrrr n r 6 kl ndn 6 d Un 000 Cr bru u prprd Fbrc Èp vl 6 kl qupxg 0 crg vr gênr C rz d B Y qurr 000 Cr rll lgdã 700 pnh Prnbucn crrn hr d nhã Cn Cr crnúb c Shd F S L vl S kl c 000 PRMER NDR rnn grc Crvj lr PSUXB HDR SLrSTERTB R clvpr ncnl Gnclv D n 000 lgdã brrch r dgnr gull U xclln chcr n n r Chr q crg vr M LLEMNH J gj ndn 000 è rrgò C L G vl kl v d Jqr rguz Pç Cdr lr nru 000 GMPGNE n nh rrd nvl d rnã pr Cbr kl pç x 60 pch cc Cur L B C vl kl jnll rn pr jnll Cur cc lg 00 chp l S00 rçõ pr n S l qu r cnh Cur vr rúj Jv 0 vl 70 kl 600 ã jnll n ã dvd Cgnc lr 000 l lnhç prn cchr l Dc Cpnh Drg 0 vl dn rn r 0 cn Dc vz àà z ur kl vpr) 070 lgdã cr 90 cn 6 r (Nvgçã 00 Frll nn vl C gr r lx Cvlcn lbuqurqu 0 Frnn ndc kl Frnh p brr d r Lnh rgulr nr Hvr Lb TERCER NNVERSR Pr nr 70 ç rr U d n n lugr rr Fj cn Mll zv Jqun 0 kl Prnbuc Bh R JMSSlh PQUETE FRNCEZ prhybà NTL MCD Cp rã rr 9 kd nvl d ru pr jl F prn g u l lnh lgdã vd u crd rl D CMCM CER Sn nr RCTY RC\ rn l S qur cnh D l nnnc quc vô Flz Cvzv C vl 7 kl SX E MRRÇÃ VPR xrn dn rn 6 r 0 P pc u lbuqurqu!pnr n brulh PQUETE QM J ppl cx kl cnr un r 0 Gnbr lr l F M d S vl r qu pl Gllnh ü cnr nrn nh pnh nd clbrr n r TrCpã DupuyFry Lp C vl kl cr S Frncc h< d U n p rv u Lcr lr J0! r d U\ kl ul kl Eurp lnc d M n d pr E pr lgdã r E c r prõ BJ cbrr lgdã nhã d crrn rcr nu h U crrnü pr d r D pò {jqpd gu6 gur rvr rrn crrn lrl n n 0 Cndn Slv Mlh kl Brb Vnn vl kl vrr u llcn qu ké Brux C BHR n r pr ucr d rn 6 pl Ml u lç lr grd<c r j gulh br rr SNTS n d crrn hr S Sgu JNER pnc c Lb Dkr cbô 00 è qu pr un Ml blh zbl zv 0 vl 700 kr cuj chc l bg n lr 00 l cn Fx Cvln lbuqurqu d npr d rr rr nd ã crg rcbír Rcb SM S~Nã ü dd r Prvn r v cn TERCER NNVERSR r ã dnd d M C vl 0 cr hr d r rcr ndd r rã nã r 00 lgdã crç l çõr l jnã rr uqu r J Thlç d Mll u< 600 nã rr nnd pr crp gnc d l d có 0 prr vl Bbrb l rclçõ qu Cpnh pr n rclbrr l nd MF D 6670 kl bydrr l pr pr crp ãnc ) (l) d p d rr d Trcr S Frncc = r crrg uncd 00 nçã Cpnh d Drg vl 7 N qnc llõ d ru Mrquz kl d cn d VKrng pr lâng u ur n Ch n prz hr d nhã d cr0 kl dcn ur gr < d u cluul 0 < ch d nrd n rg nxrôp gdps Qnnd d rcr õ lnd n 9 pr 00 n pr l rn S Mrqu vl 7 kl Pólvr R Mu nn d n p nr cçv d nü qu Vlvw crg Guã pn c pr db rclçã n gn 06 cnvd prn g pr Pr gr $ < hv!lg±w n j < ênc 000 br nè V gn vr d x r dr juz uncpl d Pp vz l pr u 0 kl prçd vl Dur hyphcn Gu l grn lg cnr èputã pp vàr òu pr brur d vl crrg cr r pr vrcãd Sl hrn vr lvr llã b c qu Qun vz rqnhrsqj prcr 00 kl nvn u úc v Sr ç p crp > gn r vr pr vrcçã d vr lgdã P Fr Cl vl 9 kl Rdu r crp n 070 lgdã rpv prj d dècr} r l huvr E CGpJEhk! ÜCd Cr!J r d Frncln Mnz Fr D crç G rru Slr Vr Suz 600 prn Rn d jb d rê lj p Qjud Vr npqld bn ànçã Ryl Ml Sà Pck Gpuy Clr Ch Mr 00 Sbã rld cprcbdbrjpr cluhl Pcc SNvl$k>z CpRUj dupl ncln glp pl> ]lc prcn SSdã rpdnbld r RTÇ w r Sndl pr xr ülh u Gr000 blh rrr l< n n n { 6 j! cnhcn Sb u grx kl DB 90 SBTBMBR n BM DB Vr Suz Mr rr cgr ÍUld pógjç dru 00 crnúb Sn 7000 Exrr grc pru ug qu r d rrpr vg qlsl 000 N vpr nglz Explrr pr Lvrpl dgnr pnhr ru r cd lr < VnrwRÍqcr qur D ç rr ru dè S Frn Trç Juüub vn Shn 600 cc u ul rd cnvd pr crrgu 00 cn l pqpcr d rê pnh Unh rn lgdã crç d n 66 pr cc kl n l r Vruh Pr p àj rj r v <RME0 ÀNDB N vpr rncz Mglln pr Lvrpl r qu pr 00 qnr cnh xrn ã Vnh cn d nhã d hr clbrd 9 00 crrgu J Cln Lvy lã qur qunl ur Vnh ruc r > dd crrn ngrj d Sldur 00 kl pll lr Vngr crrn 7 SE H Trçr 000 nrr Vqu kl J Pul r M ncl Mró cr ME Dâ Fr Un Crnl ncnl pr N vpr l Cprrr N Pr!V WS Rcbr d Scçã d rn cx C Nun rgr Frnn ~ Ü PÓR N crpr gn nbuc br 90(g rgr v<rjr clc N Snhr Trç r rxs N n) ch lv lbuqurqu R Mrnhã ru Qunz Nvbr n pr M N vpr ncnl vn n n ul ã ndr Mr crrgu J Frrr 0 cx gn lvr pr nd pprv Mrnn pu ] Fr d ul clbrr lr lxr dcnl ll r dr juz uncpl d prvrã crn Frn u u v Sju VPR HE VD D S J0SE N vpr ncn Slvr pr Mn Cndn T è rqurn nvn nn G pp Pul Mr cnvd n Mr B gur crrgr D KUECS llcn n cr pr pr bn qn Prnn rã x l n p lr lcl CrL vr r Cud Dng Ccr vn Prhvb rn g pr r p d r ncr pr Un ncnl vpr pr N c Sunq r llã c rr Sn R nr crrgr Frrc C pc cl qu r clbrr n g j N Crnr cr rvn b r d7 n crrn Trç ç r Cndn ru n P Júnr Snhr Frnh ndc d â ( N vprncnl S SlvrL pr M h>r d nhã grcn pr qul j p r xvpr < > Fjã Epr nl nnh n crrgr Sr rã c c rlgãu crdã crvü< nd pl r prun Mlh d r gnv n }r x kl bcu N vpr ncnl Un pr Nl crmcó Bh Yclurw ll> \ c!rs Luu Jló u Grã MNFEST rgr F Nun z C cx clc Jnr!v> S PRMER NNVERSR B vnur lkr dk D Tlpr ncnl Un nrd pr Cd> d r hr Sn Mr G dn vpr ncnl Gnçlv D pr R nr cngn Cpnh vr <Ççp >r$ hcrrgr P Pn C U pp U0 rã cnvd prn D xclln óv qudr Prnbucn nl \ d 7 cr jàr Eprdrj lr gurn 0 d 0600 lr 76 cc R Gppr C p r nr r zucr g pr plh ucr vpó gur lcl rn brr r ã S Ln Cld qudr VPH pprclln Brrch qu nd clbrr n grrjj r nr pr N vpr ncnl Mrnhã pr Bh cry vln bb c H Frr C Brrc 0 vl >jt CER 7 hr Sn Epr jè Lp Elvr C 0 cc ndr E PR crrgr C Brz Cnhr crrn l u ur bjc u M Cruz crnúb 6 d nhã d lgdã kl pr 9 cc Hrn Lund Cr N vpr ncnl S Slvr pr Sn r nnvrr llcn c u j ãcrpçã lhd hr grn Pdr Crvlh E Ln Cl r VPR crrgr Frnn C 0 br nunc quc p Lucn J crnúb 9 r Chp Cndn J nn Jã M plh d n jrn qurr É$ÉJ kl ucr brnc k Crvlh Cur lg cc SS rc 6 D Grã cn crun Pdr P Mxcr Un br J C Cruz r cr grcd d pr N vpr ncnl Qunr 9 p qu l d 6 < r pr!! 7 Rdrgu E Mrn rgu Sn C Wln 9 Flr S HRS pç prcr c rlgã c Cndn nôn Pn rn MgJrVÜ p rqnn d DUR PRTCULR Mchn cur cx G kl c lgdã N r d Crul n C M rã C N vpr ncnl > Slvr pr C rd EprU l hn < p >r c hu \ Góllr r crrgr Brg S k C c> Muz cx Fnp Nun C nr drc! Prhyb Nl r n~ pung GKl S gnr br Prr D zõ Ju lndn QUllD PlW r ln Kuk Lndy clc gn Guã ur pr < È Pr Mrnhã pcn R n><nnl Sn vpr NNVERSR Pr lüâ N QURT Brhr ÍÍÍ VEN l qu rru pr r r y crrgu J H Brhr N rj Jnv J>u Nv Sõ Sl 9 rl Pdr Crvlh nu n u hr du lgdã àè c r llã v x kl 7 Gnçlv C Jq rã cx nr nu lh Tc u n N vpr ncnl S Slvr pr P r n n ru c ncnd Vur plh crnúb vl gnr cnvcrrgr Brg S c C J cx c cl 0 0 nu pr > bnd r N TUVUüS U K>lU UE UEUS>N g lr pr purn ç ~ pcl ru Br qu dr pvwhúky S9 cx Wln Sn C ÚWC Ú k Ru úruj> qu cuudu clubr u N vpr ncnl Cr lv p Mg gr cncurrn WLJlC ÍSS GENTE BüHLâMQÜÍ 6 ul llã nv U 6 d Cpnh Prn buc n n) FM RECFE Scd Eurp Eprz Vpr W GENTE BÜRLMQÜÍ PMSRSE Llã JU J Blr k 9Ru Crc9 Slvn Crnrã C Prvd PrnDbucn HJrudrãnchB cüllrglll JRG TVSC Eprz Brzür Nvgçã Fr v kj GSTR MES cçã C r Mrcr Rc!! rmà k C % N 6Ru B JuW LlT Prvn Prnbucn BNN Mr Lb nurp Br% n cprzv ncn d Fculd Dr Rc J Vcncll Ru Vgr Tnr n Eprz vpr Twd < Scd Prn Prnbucn Ru Crc Cpnh Ncnl N> Fnc rã C vgçã Cr MBY â U rpr BYRN lã br Jnln vn SkB D prd J L Gu Prr Ru r$í NNÜNCS FÚNEBRES 9 Ru Crc 9 CHGEÜRS REUNS FRNGEZ CMPNH PERNMBUCN MÂHTS MESSGERES P Frn c Pqub Lnh à MGELLN lrl Sllndruz Lr x Sxr 0 crrn GENTE LVER Llã ESCRPTl Cà d Cpnh Prnbucn Eprz Nvgçã GrPr J Blr N 9Ru d> C>nr N 9 S M SMrÀll) PrMS! c llyd w MRÁJSHÁG BRGNÇ Llã SM V wê héèè c LEGÍVEL r\ç FrM vyr 7> V h

4 BSSRH B> rf ÍÊ }=gó ggb > > Syl ~ urph! 00 T \ ym un B GuynVENSE buc pr prç rv dvr rchpqu {jsss pr pr ngc prcr r n rv 0â gsz n ubu rr n rr n ru\yrsçn dr nôn Brz d RSPNHERc grncrp n lhy ndr uçã Cunh rú CrN ur èxclln Sr ru S Pdr n c SE LDG lsrjgcr c n L Rg pr qulq nercervn n pnnd cpl ru prç v pr r rrr n ru Rngl n6 B un d bc Z k LüGSE g P brdnh pnd n cd pr F Crrd c uubr 90 bx gn v r grcnlr qu n gn yndc dvr grn un blg rncr r quld rlh u prnc lv chn c pr pr c ( lg lrçõ) j â publc n Prbnc l grculur üncrn yndc h u p jgrn rncr n l crrn ch n crr dpçã nr R Sã Pul gn grn cnc r n> rx rçr 7 hr pn P xgr ru cuj rã rpndd cur p E br 90 prç rã rnc pr rcr p br Prnbuc pr nrd gn u prprr Cnn Brz WpTM PNTPr xclln lug pr 00 qur c rd lug rvl c 0 p cqur Tc dn qu pr prcu ZUMBY T r d Cnnd n n rguz ur rur n n grn d Grç lvr brçd lvnr rgulr nr bn qun dê p d d B ru n n rr rr n ru> Brã Vcr n 60 chv pr vr n Zby n 7 rguz BLD NEURSTHEN âêêk dvr znd rn pur CDÊMC Luz Frnn P Vn gnc l br W \ CNSUMPÇà CHLRSS [S rn Vnn lccn prr cnrvl c qur lg qu g pr R Jnr Bunr r prprór c prcul cnh gu ncnd n rgur vpr Lrll qu JESr CNVLESCENÇ kl r nr d cd u rrbl z Sn nn rr n rn V k TH rr vpr crrgd lnh rr n pn Hr n 6 pr nrrupçã vg pr rv pr Sk Ék K K WlB SS ru n nrgu prprr r prcur rn u rdênc Vn xc nn b 70 n n cn n Sld d RMZÉM D LEà Ru Nv \ B ln chl bn dc prprór rn grj N Snhr d Cnd lnh Frnn Vr c n 9 pr Cxn pnh d cçã Mlr pr r vndd lqudd xprn nhn Prncpl Hglbn n Mlgr grn c rr n ru Hr n 6 LNDlug vn d x l dçõ cd pnd gu r prr grl cnr nnclur rg ncnd qunl ur prõ ru rr n prç gun Grnpr pr bnh d Pr n u ru Sn R Prncp rrugn vl ngu pr qu d znd ã pr Grphphn DGVSEcrSrB pvlhã rcdun prcnz pl d dc PN Cândd 000 rprdncr cpn Ru rpdn rç pp b cr Subu crn cru PRFESSR Mrn En nn pr prç Cylndr pr ld LE PR US DMÉSTC! FZENDS ru Hpc n nngr nã n nã d prã vnr n g ôg ru ódc rr n u rdênc Ln prã nclgdã cr lrg pr lnç rc T pç$p 000 Cnv nrquc ulhr crnç 000 MDPL cr lrg ncrp pç 60 T x gu n ndr nl Jgrg 00 u 00 VNH Elxr Xrp Grng GRNÜLD u ju CRETNES rncz rn lrg ncrp cr lvr Cylndr prã rn ulhr SE RECS Dcnr d çõ xgr n SCHENS r dr PRS US pr CJÚ 00 rn r 600 cz nn S n! 6 ngr rr n ru d p Cylndr r000 ncbs Õ rnç Vrg BRMNTES nglz n r lnç r rrz n 0 ndr lj rrn%udnpnhtrj lnh rncz pc lrgur pr BRMNTES n ru lvrn SàjLn ESPECÍFCS BE HENRQUE E N SNTS CSSE n pr ndr 000 MRELLVn >RE lrgur quld uprr pr z r Cx6 Duqu n 6Ru rr nn n p rçã Cl] n n rn Crp RMÇà ch dúz 0 nvdrçd pr S Pdr n lnd ülsnps pruguz lnh grn pr jnr 0v nvrsdp dv n cnnhr 6C0LCHS RECS SE prç cr ln rnh pr c cl rr n rn Nv n 7! nd nvrrãn Erd dnz uluuu c nz< cylndr pr r Trc rjgse pr TLHS lcchd brnc prugu r gu d c N cp r cbn uzn vlr 00 r 00 jc n B TLHS cr lpnd rncz ppr d cncr qulqur pç n znl rnh 00 r ncnd c CRETNE lrg rncz NVn n cd pn p F n c n rr ru d prrz ZHYRS lrg rlnz pr v 00 r v pr prç ódc r h v l ndr FÜSTUES brnc nglz crdã r 0l rg n d Vcr Brã ru n r Epcc d NÇS d EPRME BRM brnc lnh pr v nhr SSLjJ èxclln c n ru 00 crnç UU hn rup cr d pr BRNS lnh pr QUNT d Cruz d l n grn PPRVD PEL DRECTR GERL SÚ PUBLC D BRZL LUGSE ÍS rcrrr Pdr Sr br cu r0 0 P pr dúz RECETD S ELGD PR MÉDCS DSTNCTS LENÇS bnc uprr quld QULQUER 00 rw p B Cnn v l pnd nv crbj lrgur lnh pr Dbrç hyphc u n ESGÚuES RML n cçã rpd cz n D VRTRS HER uu rr n ru Vgr n 7 l n çõ CRETNES rncz rgn rn lrg pr cbr v Cpr cull Mn S rg PES EMPGENS d nçã hrpc qulqur pr dr crr N FRERS n glp crçõ pcd vnncrp h rup CSEMRS pr cr rn lrgur pr rd pncd ulcr ng r n cl ~ 0000 n nn 000 currn c nubuvl dpn ur dcçã ngc ru Hr n TVERNVnznb CMSS rncz p prg pr hn nn 0 U bc n c v r RML pr ã nã h nn hn prgr rup dr nhr v BBNS brnc pr v l q pr qu nã nh Pr cr ccu v r 60000r vrn b rpr prvn pplc rpdn n pncl x NVS EXMS S PR lhr ccr pn RTGS brnc VENSE guzd rn v pdrõ pr v nv SED d rguz S J própr pr puc c prncpn pr pnr rv GRNLDSrncz rn pr nv n rur pul 0000 Pr n 0 VENSE EM TDS S PHRMCS E DRGRS MRÁMS pr lr lrnglr pr nr v nv cr Vn gun VÉUS grn l d lrgur 0000 VCCTURN pr cr 0 d brrg b lr ru d Snz LUVS brnc d plc pr prç n Vlh SPTS brnc pr nv ( u plc) pr prç nc d rnp pru Prcr j M LEQUES brnc g pr prç p cc d Crl ru SE n rr MES brnc rndd Kc pr 0000 Hnn â%n br lvr MRCS PSTDS SEGUND LE rgux b VEN CMSS lnd rnd rncz pr nv 00 0UHJ n r n u Kg lg lg qulqur ESPRTLHS rncz l rn c ru Frnnn ç Scg n rr n nc r>unn = $ pr nv própr Duqu ru n rr lncv Tg dnz lnh n cbr LUGSER brd LKNÇS n vcc ENM SEdu CSx SEDS nh cr zul clr r cr vr pr v ur rç nglz urn V d gn d nv TTSNÇVn rnçã d rn prculr du grr chr dupl nh nglz crch pr CRTNDS NgrVdl Cnc Pr ru ud<< prnh v d vnd r n ng p Trp l rhrr pjr Eurp crch l c n pr bl br cr GURNÇüES rr n Trr n Trr n nunr v d vnd dr prr Hnnn n 6 Rr ru 0000 Prc pr FRNHS lnd prn rvr nv pr PR MENN CLCHS dc d rvlh çã pr c nv SE qu d d ru pr r cn crnm DS DRSpr VEN > n pr prç rcvl pll ç nn qn j lp d r lnç BRMâNTE n lnh rncz lrgur pr Trn rr rr n rn ENSE unl j cnr pll n lq ndr crpr lhr pn vrn FNTS FZENDS < 0000 n F grn chv n r (Fund 9) nh cr 00 u rn CMBR n Cup (l çã rn vln lv jn LUGàSEpr n 0000 j grn c) rr n ru Cbng Hppdr n 7K CMBRS brnc jpnz u lrg nh lc r pqun vrn n M Prc q lb ZPèrZlPl ucü Rnn nn nnr FUSTES brnc nglz crdã znd uprr UUUd b cnhur pr p n Vr VENSE F ru d Grlhn 0 LPCES lrgur u lrg pr zul rnh pnr z rr n prç d npndênc zn b ju pr u b Frun d R dr lrc 0000 n c pn nv d vnâ Dgnc rdcpc rdgrphc d ubrcul plur nu rr n LPCS pr rn nh pur d lrgur n èxclln c â prr pr vr crp rnh nl ó clcul cur luxçõ 0000 r ru d Cruz d l n nr Grn pr v blu d cr Trn cncr d ubrcul d pup c rn SEDS âlugse SDPJER0R VELR0 çõr Jqur Trncrn p0 gngbrr junu rc r lrgur 000 PR 00 GRRF!! Z Sn n n b pn d cr pr v lrd nv gn l cdc VENSE cld CCHEMRS (6 cv d v) Grn k ó n c pr l grn rr n ngc nr dr gur znd vlr 60 vn 000 ru Vgr n 7! ndr v d vnd rr n MDS E CNFECÇÕES ur vr bd g rhr hyr nnrhn Prc q n bcc EC cncr vnr gnrrh hcrrhd lup dôr grl J7 T CPS rncz pr ê d cr rcn brdd n crc crc lc0 D Sr 0 l nrz grgn dypp l crçã b cnhr b nã n VENSE 00 0 pnhr cnhc CSNHERp r d rnd rr d r n c r xcu cprnr nv r rp cr ru n àn N cnundr rr n ru Duqu Cx n d Hr Nun Mch bcm NTLHS d hpnhl pr cr d cr 0U c Epnnr du 70 pl lj VERDR n D vrd pr qulqur l b plnu dj b j pr 00 cr uprr nglz grn MES pr rpz ü nnubrdr n nucnc rprór bld grl n l d pll rur b c rd K ln H rn rd n cc dynrrh nrrh n r vr jprc rvç cbrn pr çã rr n rn CHEMSETES rnc grn rh ôg n z >< l n!nt W q SS bx uvn brd lbquc pr b ç rc u pr SH L ypense BRDDS nr cr pç grn 000 ll prcr dn nç <SETFrèr V 0 cr nd rlr n ru Duqu ug lg cr d ESPRTLHS rn rncz Cr n rdcçã V M G Cx n 6 RE VEL grn clh (Frnç) \ crnç 60 0J cnl n l chrõnc d rculçõ n chycrd n rph nd rcn cchlr d n pr TUCS n ü Vn vrn j ENSE n nn n crrh lryg brnch n nrz n l >ÒCHER vulgr PBPPERMNT lnd g rj Pr bpcnccn du ENXVES lh pn u pr u Png %Md vcc n Vru > d bxg d pró MEDLH UR cnr d cd vc ur prn 000 dr rr crnç prç p SPTNHS pr 900 çã Prz puc nâ Expçã vln lv rn n nglz prd prurp dn bn l ur prnh q GENTE GERL r Cnr PR VGEM MLS rvgb lvrn rn d nu urn lr rr d cr PUS chdurglz FubPlnnlèr 6 LUREZ B rnqugld rçã Ml lh n rcb zd c lhr pn n VEN u b cndçõ vn C vlr r 00 R Jnr r~<r ru r Pç nn rquz ncnnnc r brl n üp c rguz dg vnd d v gnl Grn pó b prly prlp d vgn rc hrrhg rch rr pr r d cd rr n Mrr d Slv C u S Frnc h MSQUTERS n c ru Dr R Slv ng d p c n 6 lr c rrz n %g Q ndr cr d pr MSQÜTERS rcn p>r u chl dcnr nur Cllr lcbç rnn Du cl > r VENSErn prpà cp nv c FZENDS #%PERPrc gr l ur lvrlhã ph r grnclr PRETS K b rr qur r rbr n rv F n vu) jj v r pur rcb drcl vn crnçã prl n S Pdr r 00 lnd p CMBRS u pr lrg crdã cn zn z pr pc ulcr chrõnc d rn dc grr cp rll nvdrçd cllcd n << qun prç n LNNS pr r pr rrnj d nrçã nxquc vrz ru Prc n ó n n cn crnn u pn<= r chl lhr pn p RD W ZH Lvrn n hl r grn rcr r cn ru S n ngn d Slv Mrr nôn PRà HSPEDàRU Prc Frncc qnn d ru(d Flrn n vlrr d Pnh r 7 g n hl Lndr n rcr rn plyp CRD nrz phryng n zn n rhr nkyl r c du c n vrn à >u R nu r n 0 Lyn n SEDS pr n Srãnh Trr n cnlvn brc dn CXNGÁlug 60Ò vn n nr rpr VENSE CRTES d pr ln nh vlr n rr rnn b cdçõrã c n zv d rhr ur n ~ <}JÍ 0U pr 00 è l r ÜD rã ur ur SEbr r nvòrcps pr rncz rcn brdd 00 Rc Cã d Cpnh Prnbur rld plynvr (brb) yrcl MES pr Êc èljlp00(l ç ru S Jã n cnn 6 rdr chv pr vr VEN n 0UUU nglz pr CREPES 0Í pr ncnr n rcr Vlngur b> T pquu v nglz lrgur pr rup h crnç CSEMRS Cxng pr bh b b pn VENSEn nnnr RDC Prc n cr n pr Br rr n ru BRNS nr lnh rnc 0 lj cv b prn p r n 7 ÊÊÊãÊÊÊÊÊkÊk06 grn 0000 pr pr d quld prtpetes urz pl Cnlh Hygn Brl < rn prç p<r rph pr prc lcrc pcl n r l pr qldk grn pd r c l RTLH ÊJF > àblcnu Lvrn n cbr MBT MEDCÇà PURTV HECNJ lhr pn cd u\r> c VENSE STTUNTE c prvl rr n D DS 7 S DS prn TDS TRTMSNTS CNSULTSü j DS Í M p dçõ lhr qu T nn br cur brv dã nnr à r rrbl ru Br chl pud CXNGÁlug bl Expll prnr rpdn hr r n n rn E S D TR DS 6 S D NTE Durn p grn lqudçã ã rn 67 Mnl Jq Pr pr dc prç r <> glr vcd qu cu nr ndr 0 n Rr r nç purc ngu vn nd znd r rãn l grn qunl ur gn gz ncn rr n rn d pruz 6lj LUGSE c n ru d urr u 7 pr grn l gu g ncn cchr pr cr rr n rn rc n 6 ndr rr Zur rv J LUGSEn lj n J rr u n j JMryr chv Brg n ypgrph jun d ru c n cr r < n Lrn Lr rd > rr LUGSEr n0 l WS K l>qnrj Crp r rr n lrg n 7 ndr ru Nv MPrc n n n GRNL lu Mrquz lnd n Dchn GRPHPHNE P Vn n BLET SUVE C REMÉD d FMÍLS BML âum l rc ç brcçã d chn c rr n ru VLUGSE dl Ngrr qur l cnh lrn bnhr qnl rr n ru Prr Mrç n ndr ól d có D d rcó z px D crrpk D àè cc 0rx Lrcnâ HENRQUE E N SNTS pbrlcnc Cbr (Prugl) PST DRGR SLV Ru Mrquz lnd 0 bxg NSTTUT BLnur LNQRENER T T Dlux Rbr Br Thz Crvlh Rdcp Rdgrph Vnh Pr RS X ndcp Rdhrp Crrn l rqüênc l nã plypl ãssês J ugu Phhrp Fnn bnh luz gu! G PPPERMRT MSSGEM VBRTÓR SSMTHERPU SSS Bnh ydrlcrcprvlçã VMS Dl Frnklçã c duzd Mrn JSÉ UGUST G X REMÉDS S! SS! d prm SS u [ Elcrly cuprc Cphr Trn d lphnc PR REFNÇÃlug c qn j v rlç S cr prpr pr u ur ngóc nru Cn c V n 6 u b pn rer r n ru Crc n 6 rurn Cv Pbl ru ng d nç VENSE rzã d n Lrg Rr qun r vnd n Eurp rr brcr pr rr rchd VS MPRTNTE LÍQUDS u PÍLULS <> Sã brn gun M dg l MRMZEM grj n d cncçã lr h hcrrh G J l Tr Ulcr Fl GppBg Fbr Cngõ Dn Fg plgn Pn ru J ç + + br d crc c #%S N ENTRNCMENTÃTnn EN SL Pdr rr bru Jg n b c rr lp r ru rr n g gz l V prprd vn Crc n 6 guz dvr grur pr nh pdr p DNHERpr hyphc ç br qu nur qul d Trnchrn0 prd cuçã ul qur pu N rudse prduc qu nã lv r cd n r T =r c<>~~ nvnr ch l bcc Eu vn prdnrçõ n ENSE pr rrbl nrç d ng d ru c n Luz n pnhr ru Hr Rg n r n nk! CTTN gnr LE BT % Phrc R Sn PRS urh d cr ENSE b0 rg guux Sbll d Unã Fbrcn p nwchn urr[mces 00 r! 00 prup < nrnclz r gn cr } vpr rç 6 TnquJn H Md cvll rbhd v quu BrSn lrgur prnr chn pchr u lnr l lnç d lr 00 qulqur nh VRMENT Lqu nh pr r cc ngc Cnn p gun ul nvd v vpr n lg NÍLÒJ Dvr pl vup ngrngn D NJ ru Dnqà rr ncnn Cx n 6 lcn urrg pl l nd chn pdr rrn bb rpuçh vd brrr ndr ru B JESCRPTRlg u n rr n lcl ç vpr Pr xnr n Crn Brgnç rn d urr rvrddy ln rçõ n ru d Hnh n 09H brc prlh ESPRTLHSN rn ódc pr prç b l JVl rp <> brúc> FRNER pç qu nnd pr lül ô >r 6 r d rblh W prc JESTRE plpmqêmà > >c rjrpul \ JSd WS pdr Crr Q j ürd7 kj n! vr cndçõ cu p X cr r±xj x Sn \ dcur JJ J! ÀDrvd pl c THTTT l lljuu TB n n nr plçã puprn cnqün rlh nç n rcu pbul l >rz ã ln pluru n R lnn 0 un xlnc! P lhr! Cnl Cl dí u ç cc d u prv prr grn prcurqu l Uv Pç pr PLDLÁS SLVâ ST> nã cnu phrrc rrr Cd r SU pllâ Encnr FESÜMBê PRUER MRVLH D S X bâ Drrh dynr r PÓSTS Cpnh Drg Prduc Ghnc FRàNCSG MàlEL D SLV r7 H E blcn dpõ nlcã uôn rvn ll nçã lcrc pr u rvç ncurn T x rn prçõ ã xcu pln pl u dcr pn qulqur cllg chr prn x r V! n d u clnc \\ W S!À! <l<>drpr qpd DruQU Prq0 0Vprnd RÍSÇr vlju ÁpprydQB pl npòr Grl d gygln Ç Cnr FL T PPETTE PlSÍ d N STBÜCÇã ENXQUEC rnqe$ n 9llnHr unldd SEM HUPR S SEUS ãhábts n rçõ chq pp S rvl nr cur d \ NDR Cur ulb d Ulcr Frd rnplus FEBHUGNSS D lux L r g lnpy T Sn Slv d B J P phrcuc Brnch Hrrlg urn phl npcr Hygn R d Jnrn Cn S brrc >n6 9 Vl% Exj ln jun cr n nvlór ppl n r à l rc vdr cnn j B Td Cxn crã u ur ns qu Cnrrc qu pô r prg 7g! Ph =Tr9 Kn Clèry d jnr! D JNÍVr nklhlghh PS RllJ Fpç rüâ brã WÊ E0b V >>! bc pr nç RECUSR UUDÇ 0PurgnLEBT! Vlçã Frdçã W > y Vvv >

5 W } J S Wp J VTh ~W PHÍ ç rd MMBÜC RcDng S Sr 90 ÜCMüü D DU 00 r lh rpcv B prhbdr vnu pr Tnh b lh nr à0 Crc d P byb d 6 xprn prnr publc p d upnã rnd pl ncênd d u ncn B n lubrj p c rcn d cn vndl nã nru cnr u h qu ó l rç pl prgc ucn pr cnrçã d cd prhybnn vrsud d crr qu d d nlj drçã vnh n qnlln nlnrâv n grv rr d > gvrn qu g n y pr ç crcv n r jn dl rcn vrgnn pc lugub cur p curr qund l hn r nh pncnr ldv códc crp ngu c pnld nqur du rbu Trqucd U gvrn qu crc vr u c nunc rc nr nldn n cnnçppulr n j crrpnr prrçã nul nccrr jbr qu xrcr cçã Ec nbr lvr ó rn n pr pr xn ur ngc ã gvrn cur qu lhr ç M dgnn pnb y phr publc E< lvrv rdçr pr vuz pv p! u órgã lçã qu prn Jn br r nr u qun è u qun lbrd n crj blrzçs nb Üvrà gvrnn pr gvrn!r dç lcr gr uprcc cuj v rr prc ã c n cgr rr d g d hr Mc cu u zr rnh h r h qur z n p qu ã qur z rprn grn pr c d> ulur d vrgnd qu hnd cnh n p çhè d vd Mlhr p qu u clrcgcvõ hr hj rpprccr n0 Crc n nv! pujn qu nunc pnh n rdvl lb qu lh cljn lènc nn cuj ndr glr b rulr pr n j TJÈr9n br c pur àput E n lur rgu jlh r b rçã u dcl Crc rurgn rcç ncênd cl vl p < nbybn pr unhã d hó çü ctrn jd u dgn cçã Tl rgrn qu rçu pr ll v br hrcn nr pl d ç r l qu b nr prv r JDgunln prl juç d cu qu nd nã h ng br nrg pr p lnh nrngênc cvc nd nã lh bru n curvuc hlhr vv q vnc < h nlln è ã r dculdn nrnn cbr n yg < prpr qu brul d \z lzch hnr luvr lcd > E pnn ur cnc ncnr n vr d lh rdr rrn d vn d prcn z p d r l MrnB Júnr lvu pr j ju Bpplrççã cnc lr r rrxõb n r lõ qun nrz n n crz dè qu ngu nrg bn < Td cnh cgn pr y > nã qu vrg nnqlr rl D c q qu ll ru U djâ dculd n ruu q qu ll cbr ygb nür n g pr u n vnuc prpgn n burdd Bcnl u n qu d pçõ rrçc lvr lr rgcò õ dcõ cnnu E p rblhd qun lvz r Bql prgul çr pr lcd rlv d cu Pl v d un gulrrn vd br vn d>j bruln kv pr glp npr cnhc qu vv cr crur ró n gn ncvl ruçã d nc uprr cuj ã pr lvd nbr p crr Ell cu à pvrghnn rgulhu! z % rv rn d ur cn q n lnr qu c h v\ jr l nnd dpr d rbçõ kc! qull lz bru >! l c l hnr uvr ldè Tl p jélh qu dv run b< u rr qu njuç p r cd n rr ur rvndc ç n r julgn p gljrcr d> ór cr pr ó rd prv lg rl grn xn cuj vlur p r p cuqü d ncu bl d r ru nvz qu ôr n n r grn nvlr cnq rõ r qu rlv rr b nc prund d b DQClh! hn c rbu SSSSj n crcr d nlgn v dbjnd q>uu j jr plxun npvr pr r > Ec djngur d prr qu vu j rn jrnd c< j qu rx > vd n g0 Vj d rlunr j ur pd crdqr gl ólv pvr r v nu pr bb vn nn nn br cn c qu nvlv ncr prlqu bn ã c qrr N vl dzr qu nà c bn xlln vl rr qu n n r r jrç n vncvl pr ju prc nnly blun lh pxõ jcócj d d xn rr prn ndcuvln juz rgur br xcllnc g d qu vã xnn nh cd vz l r r pprhnv lng r v prcur urr ugd dubv l qu > z dlu pprc ndn d d rn c lluõ c gc pbn d xênc T F nv quru vrc r nr rn cblhs nv q âü vn n J pr cn n prç u c r Frncc MurLr C ürã d Vc n 7 TELEGRS R N n r Ruy Brb Frncc 0jcr lr jucr hj rprnçõ d Bh S Pul cnr p br dvn bnc ur pnh cd nny N c cngr pprv gund dcuã prjc qu blc gund pch pr x prprór dr ugu Mnngr x gvrn Pr n d uubrprx npblr pr rlçã pu Pr r rhur L rprnr qull n cngr cnvc pl dr Nl Pnh y cruzr Bnjn Cnn chgu Pru N câr pu cnnuu hj brucçã pr hvr p r prprd vçã d nd prjc vccn brgór cb r und Cnr Prhybn SlF>LESlVc n cd prn d rpublc vu prjc cncn pnã l Sppl E prr nçã prp qu dr Rdrgu lv br cncã pnõ lv c xcpcn 0 < R Z Pjâ dzr vcr cânddur dr Cp Sll prdênc d rpublc c cc lucur lr nnr xrc Puln Júl l ld Nur rnu prnu hn ggrdr nr d gurr N câr pu r n C lu jucu hj pçã prõ r d lâng dh r Mr lbuqurqu jucu ndcçã d ã juç rlv cnvên Mdrd jucn p prjc qu rguln prcçã ndur ncn nr d ndur cnrncu lngn prn d rpublc rp d rrgnçã rl Nv Lyd Brlr dr Rdrgu lv u l rã nhã blh lôr qu pr ncv d prur uncp rlr nhã n prqu cp Snnn nr ú l jun n gvrn rc cd ln xn qu Prpl bnquè qu r lgr nhã nu cçõ rã ncrprd cprnr qull dpl R r J Pr r nhã prdênc d rpublc Pru gvrn Prguy cnlh dcdurnn qu n c nã qurr l prn gnrl urr dll nv gnrl Ccr Julgn grn nrcn d pçã vã chr u blcn brã R Brnc v rcr crp dplc qu crd bnqu qu ur n d uubr próx F rlv hj qu rç Mrn Júnr qu rl n lã nbr d cçã Eprg n Cr l b lcrc Mrcn nvnr lgrph v qu chgr brvn Pr H grn ncd S Prburg pr nc d gurr ndn Pr rhur czr Nclu rcbu lgr Chd uncãn qu hj u nv qu jull prç qul rpr d cd pl qudr rund lrn Tg lrn Knur E nr rçr cnl p uxln rç b r rnhd pr pr nvlvn cbn nud úr jpnz vnçv xrrdnr ncd p pr 90l% > rr Lndr lh Mukn rvd grn blh Cn qu chlr grn Pr rhur Srgp >h U0$ >00 nr j TÇr pr 000 F d npndênc ctãn prr jj rlrn hj nh pdun clrr nr qn pr cv prr prr vlu hr d r vn grçõ qu rã pr chr ru d urr lgn p n rr cllcd rpcv lgr rc rlvu chr nhã d J lã rd prç rhur cr ru d urr Gll S l nn prcpu ã qu j rnr pr n p Pr cã d lvnr Dn n b du prn ucrã hyn ncnl pnh T lh Urbn x pdr hj 0 hr d nu rn xrrdnr p!r lnd B brb cn d hçõ prg d Gr Wrn n crpr cnr pd pr n rd dnrcçã dqch pch nã dr xpdn rnhã p jr ll r Hj hr d r un n Ecl Phrc ln d r pr n pr Ch rnçâ ür cxl l pr nã qu cr zr y c r Frncc Mrr C vrr r rg c bjc pr prn urn nnd rg j r u ngc Ru Brã Uc Vcr n 7 y pólc rcbr Ecrv n Sr rdcr Prvnc Ch òtv nçã pr nru vc üxü n RCjbr E prchb ànrd pólc d qu ã rclh c pgn p c vü dz D r up r cnrbun qu rr nãj prdu rcr pch u cnhcn nn ux ó cnrbun du dr nrd c pólc ds qu ã rclhn C L r rrdcj l n 67 d julh 9 qu ch p d nj crp d püc dz q rr ul r rcbd pr n vlr Bcl n pgn p n rprçõ rrcdr dj l julh l 9ü dn nã cg c hyppãlg n qu< nu l dpçã crn un R cbr P Jrnl Rc dz q Prvnc v pnlu prcçã ul qu nã xc hj v crr q ê dcu Çã 0 crd r rdcr n b qu nã rõ nhn lgun cncrr nr vlrçã ul rprçã rrcdr qu rp ][l crd u hunr gvr q pr prvnc n n j rr l r u qn l prn Fz n ur çõ d cr qu x rucrp cr d prvnc dr Sgu Gjçlvc gvrn nvr cã d Rcbdcr rnr bx j prç d pücd pr rn ccãã d bx djgrn hur clnl pc dg pcr lh rg rc J p >c q lqur unrz Cncr chn d cur rrv càndr ququr r cd p rgn nr y b ucrrg ru pr n cllcd nu dçõ d rnchr rnj bb c grnn cllcr bc n cn E c nr ll lvz gnrnç ó c r Frnc 0 vz uprr rç ru z c Mrr ü ru B rã d Vcr uppr qu n pr ur n 7 rn pvl cnnur rnc Fz nn hj Hv nc càl gnl uhrâ N Mch r jpnz prd l hn n blh r h cpã Vcrn D pqun Jq Cyprn LYng àrâgã El ngcn n prç Sb prdênc cpã Wlr Crnr d Cunh Mrnd v lgr hn n n Lycu r c un runã pr bnçã ndr blcn bnzn õ clbr pl rvd vgr Sn nôn cr u c vr crõ urd plvr r Wlr rn rr cl Jrg r Pdr Mgbâ n u pplnd U bud uc cu durn c ndr brd cprch pl xp ph prr Rl 0 cr Cxng F pr hn hr d r n ru Mrquz lnd gnhr Mnl Gnçlv lxndrn qu rblh rdnrn pr c Sn d Fgur n lludd ru E prã cud pl dr Gyc r Guvrlcn c cr Cxng Cnr ndvdu h u ncã r ll pr grup qu lu c d l Prz Mnl Gnç lv cnduz n c ã qu pr bl cc d ukl N r br= 0 nu urd gu dg pr lugr Rrnh n r Cludn Mr d Cncçã > lxndrn qul b pr pr vrguçõ Tn ndc Frncc Slg Brz rqur jucçã hn d prn juz pn n <$ udênc Eplh bbü prr clh dõ rg rnczó q vu ã r Frcc Mrr C= ru Bdrã d Vcr n 7 Cnn gr dlgnc plcj br cul l uõüü pu dnr lr gun nrçõ q nã prjudc cçãc dó udj puhd cbrr vrd br c r Bng Cunh cnu cv Sü p ru dr wl M ch q hn rqurü hub crp r u vr vn r uv pücn n d 7 z rnc c>c>uc<ku r Bngn Cunhj n nçã hn u nrrg vz n lgc du drc r D ã Hdl qu nã cnrd nnn L ccuçõã nnrr gqll Prj!vrgu\õ nhr chd cdpvrèc h u lgc nulhr M F w Vulg Bl d Nv urr u Gnng r cuj v> â (qud pl Ugc qu ll rd cu Mdr Du n 7 üsr v xxr BCHEÈ TBB 00 r! rpcv B prhbd v prd ü gnrd c S J pprhnu hn cdul l n 690 p 0 r F r hdu r Frrr d Slv qu rcpr ndvdu q nã cnhc pl vnd rlóg ublgx Sn nôn p prhnu ur n 9 p 0 nn C prncn Mr Frncc (Ghg r En Bjrb d g Pruguz ru d Lrngr 6 q rcbr Pln J l ndvdu ur c url n blcn h d nlc Lvru r dpprhnã KEb n n p > lbrd < > rpcüv prr d CUVldS E Lgô Crr uncp NHzrh b r pprhndl n pr grculr nôn d Slv Brb q rcb pgn d u grúc Jã J cnh l ldvdu qu pr pr lg> nãj b rqu p lbrl n nn 0 0 r ã ngn Frncc Brb d Slv q! rcbr j Jã J nh Mll pg d u cc p 7 ngc c Jã Crnr d Sdv q ccr un u n u p u vz rcb Jrã Jcnh dd Mll 990 Jã Hjnrw Fr qu rcbr ur lg u rã vnr d cr n Eucruzlhnj Bl E Bbrb 6 ã ncnc Th qun Brb S >uz qu nã j lbr d pcnj l Td ul cduj ã d 0 p r k E Pj dlh r >prhcdl ã dv r> n Í7 9 9S l d p 0 r > 9C0 d j nn C r p r F yd n gun n ç pvd pr Jã Jcnh Mll r Jq Prll prg ãk c Dlph Lp d Cruz pdun pr úclrr qu nã jl pr ch dlgc drc n prcu pr pr br c r h lg p u v Tb n clru q unh Dã Hllnd vlu R Jnr 9 nã h puc p n pnhr d r Bng Cunh P n ch nçã d q cpr pr rg xn n bcc Mrc q ur u cddã xl uupprvl rquçl dr Glycr Guv lg drc ãn cpl pr hu pl nhã u ndvdu cnhc pr Jc zdr r d rd Jc zdr hn pr r cpã pr ü pã Crrr ublcg drc S J vrj n h nu c jg d nôn S nlgr Glr dqll drc npprhndjn brlh ãlõ bch q r r â chr plc Fc guln rruüd chur pl urd c pn nc rpcv cb bngl rr ccc cn rr rn> pprèhndd pdr vr rr 7hr< d nhã hn n lgr Gllâr drcn S J ndvdu Jã Wnry nj brdòv u própr gr qun pr rclh c d nçã r bulyr ngcn n Pç d Pnll xu n üx Ecbn c n d 6 g próx yj p cng jur c r n 6Uüp00 hcülv p cul nqujll rprçã pr rrr qn qu nrv  rcbr ludd c<)r clr r Lyr q v c b d 0JvdJ00 u gnur qu rcnhcu r! p <rqu n ã hrccb qunà rg n d urçã rx pr ãl Mu nrg dz nd r rhur Lyr rrgu hur r dqull rpçãcj br bn ru q gun Enã vcê cã rru 00)00 b u Lyr E rp rvlu r Lyr qu pu unnun cu luc l yz rccl u dr Chd vr unccr< Cx Ècpc l c luu rr urkrh v Lyr llud ql rdr lgvl u(0 < VVVVj (VSvSS l M[ J

6 jwéé v ààg JlllllllllljSpJg v lééé E jcrr < c PrcDng Sbr J 90 N 0 blcn c prvcu cândl dr lynh Vcr un d plvr n crp dcn ln junn lg g n úr cur n rr r rhur Lyr pr u nhr Edwg S Prr qu prr p r Snl Lyr crnl lquu dcur > Thz Sx dr lynh V r rpnu grcn r Ecl Nrl hnr prjudc rn grn n dgnçã prcurr u dr plvr drgd nhr nn Mglhã qu cnduzr qu z nuncn c juz ndr pu nã dr lynh Vcr ccnl cnun dn u crr pr gurdl n l n dvg dr Bnj Bnr qu Srv p pru cp dgu> nr prcpl d Ecl p d crn quê nçõj júbl cnvv d ã drg Cx Ecnôc chn lc rn lr lhgn n prc u l pnh jr D d C nrr ucrr D r rhur Lyr n n N d uubr r lgr < N Snhr Rr Sn nôn pnhr hv~ rr u Cçrã n d n pl à dnhr n d crrn d qull pdrr0 xrcc z lr p d nrd pr cng jur cnr crp n\ crn 6 9 hr dvr vgbun N ru J d n bur chgn Qurr ul [ hr d pn nn n Cnh Nv r Jã qubrr lpõ rr pdr rhun l rr d lângnhc pr Jã Rr Frncc Nry P nçã d plc rvr úcuã p~r v u Pr d u rã n Frncc rcn p brd prr Pul Mr rn N Snh gurd chuv gun r d Sldd d j < Lvrn nd cl br u < nh h pr n rbnqu r Frncc Nry v hn brc cdjk nrã nn c nr dn qu Jã bã uu prn ug S xnc Rr dn d ç r Sb r Bru lv C rw v r Pr v n v lu > hj r Nry p n ugur n >u d uprrz nb v nçã d urd p l n un b ücc l blhr l hygc jg publc ncnrr ujv b nrg d cnr plr bhd u urv cr x r J Rg hurr d Cpr < Uv Funcnr Públc Prbuc rclhu hn h Cx Ecnôc qun 7 9 run J j pd p< cruâ n 0 pl u 6J E ddcnd 760# pólc prncn uu cçã prz prânc 0 nhã p d d hr n 0< Trcr Cr hvr l pbr qu prcr S jj uxlr d grculur c u ru Brã d Vcr n 6J ndr runã ln bl g S crrn cx pl d ru d Clçd lgr ncnvnn próx q dn lgr qu dvr p >r bcc çugunh b nzj r ll Cn vnh prn r rvd pr ur pn lgun prjudc lc p < n nrd prvnc pur pn pqu rl Sllndruz Lrnx Cpnh Chrgur Rün pr dn E r p d crrn n pr n gur pr Bh R Jnr Sn Blr hn pl hr d nhã n r Trcr S Frncc ndd clbrr urg l d j uncnr publc udn dr Frncc lv Gurr pl l d l dlnc pl chv rpl nhr vlhr qu r r crn rgl xr p dó xnc rr n pzq k zr lr N Snhr d P l < gj d Sn Cruz rcl h j d u pdrr Jdl cn 7 hr ljvu 9 zn uvr grn rhr rvd pdr nn c prdc N hpl pruguz n crrn uubr r r J Lurnç G Brg DVERSÕES cd ucl Erp rl hj u v lõ xplnddu ru dnçn r rçã gr d npndênc ncnl br d jã ncrrg dc pjln pr cv dr óc u x l j brlhnr d rvl cd rcrv D z Mrç br h j lgn lã u d pr rcr qu ur r pr r n V n crpr c C l dr r J nj Vürjã r n ru d prrz n p dn qu dlcuru uã lr l nc nr n Jrnl Pqun hn br c p n ru d Glr n w p gu n >ã DSPENSR CTV FRETS cllnr c qu cnuc u pcl g cnn prcpçã qü u vl prprr \ n d gr cnv r Ldó G R g Jnr v hn n p Yuc uln nn gnrj ru >>gl qul Ublcn rcb dx zu Srr G< prprd r crnl Lulj Gj dj Rg grn v dd ru ndn rnj ulc lrnjã l qu ã vndd ll pr prç ódc nvâ <nu lu ppl rc c Cjcn c cch r crnn j T nr xlrcçã rnjsj l j qu g juç pn dqull ngcnlur dculd pr Szr nd br rcbn cnnn lhru lhr d lld< znd qu crc 000 lrnjr ld pc lrnj vnd r Ldl G Rg nnn p ur ru d prcdênc Fz nn nhã x r d rcln Tll Sn Prll lh r Mnl ug Sn Prll ch r n crpr lgrphc d Gr Wrn lrg Crp S n n 7 pr nã r dj ncr nr pch prc n Tbub pr Gr j plc g vrn Rcb xplr d plynh npndênc u r l qu r vndd hj ncnr n gn c Jrnlc Prnbucn prç 00 r Trz rr J B nc bu d ã pruur ã cj h hj nnhã n Jn 0 blhã ndn d br qu cdk Ep dvr crp pr vr rrn d d npnnc nc Vl b pr Lg cnr ubrcul Hcnu n ndr pqun Jq Cyprxn rgâ Ebl 0 cupn d Fdr Crnl lnn hj u v nnvrr nlc r nôn F Sn 00 rgj pl rblcn u lh luh Elb h jvn ln F rúj L lõ pr v nvrrj nlc qu hj plu g d Luzn Brr ld jnj nnvrr rc nulc d ul r pr hvprã d Rpulc vl Pc r UdU Ecl d Engnhr n ê rbu çn crrpn chgr n Ecl Nrl ln prg ndr ç r Hrr rvç pr rçr D hrdr > Wnrly y r D dr cv Frr Dl dr Hrnc zv vn durn n 6 D EulJ S juz LãGnçlv d Slv vuv b uh l DB G jnlv d n Slv x juz uun pl dn (ju pdn j! E N u l rhr) 9 hud Uu Ln hn n u pu drul blcn r grj j n>\ã d l dnc pr >v lu pl u llc rb cnr S 7 n r junh nu Fàj v ü > bnç u Ru d Snn Cr prr ndr ll rblh Ç ( pluc brd ur d pl nhrã pg\\ prsr ücv dpnbld pdn qu lh n csl pv Cl ld Grgn qur u Pnh n uncp Flr vnc un d curó nrl n q dr cnr 9 yxq üdlr dvd rângul julb lu nr dr drcr grl u u vr cu u ur rllcur n crr d\ znd c übl lüj d nrucçã b c V ul d l hx nr P r c hn <! dnrr Íu n d undçã nn crr j! Jhb âg bxunr u j d bnçã rvrn p < cg pgn crr rncnqn prru plvr Jlu lnh> N ü nhr u P U \gd< JDvü c rnn n rn qu vã clc ú Junn Hürcun d Brr Crr nn b J dü nu Prnbucn qu US \ rccdpü juv cuprcu jun Brur Cvlcn n nd >uu XK! â ãü drcr r r cllg VuvÁuH drc rlò Du xuuju lg pç lndn phn p n r Ecl % Gvrn Scrr d juç Dpch d b 90 Bchrl lbr Crl P Brr pdu pgn vncn qu dr pu> r xrc nrnn crg prr pnblc d rc Jb j ã 9 junh r julh drn nnnr r drcr grl d crlr d znd u çã rpcvn Gnr Bzrr d Slv Mr nn Uch Cvlcn Prc lr Qrl Gnrl ulhr r uc b hã Jã Frncc d Slv Brzl cd PrvdbJ Prnbucn ch nçã ü lr ] M< pr v qu publc ur l lh D bl n C Mrr lnn nhn prr nnvrr llcn u qurd vô nu l 00 cnpu qu cnn $000 prvr Lg cnr ubrcul Drbuçã rvç d lâng pr n qu nr rchçã nôn P Júl Mrnd vrfrncc Mrnhã dr Jã Vcn Bggãr Crvln Grã Ennd PChrvã Brr rprçã dó crr xp l hj pl pqu Cr lv pr Cr Mrnhã Pr Mn rcb bj pr rgrr d pr 0 cr pr p pr dupl cd lrr J lncr runr bj d ã rdnr D c n r n lgr nn Lnh Lr pprcu b d nr 7nn rhur Flcn Sn côr prd rjnhclçzul j ud pl cnzn c brnc v clç ch> L Su p p pr n nr qu ubr ll bqu lvl n qurl d Encruzlhr BcJ NTSTFF ÍCES x r brgr gvrnr < pr prr crrn rlvu clrr üpnbld prur bx uprn rpcv cr gnz Brblh chô Cvlcn d d nn prr d j c ndurl Fr Cnc Cx Ecnôc Jvunu uu wyd T ènózls >j(=új> Íl je 000 pgr qúdvã pr CQl lnmmmllllm 09 E drcr n r crnl Mnl SF B rv l r pr hj Suprr d gurnçã r nn db 0 J rn d Cunh D u ] qurl gnrl nun J Srv ndr 0 blhã dr gurnçã d cd ncl pr lgc cl Üür u 0 MM g Mn< Prê 00} Prê J CJ Dzn 90 luul xdu llllllll UJJ pprxçõ Cnn núr ã pr 6 u 7 d 0J nr ã pr 6j T núr rn ã pr â L g rl d lr pln d Srgp xrhd n d br Prê 0S J0âUU wy Mn Sl n lmlllmlllllll <><< xm0} W MMMMM(MMllll 0 lllllmmllmmmmm Uü( 0l)( MKMMMMlMM Prê ~<r J r pprxçc nôn lp <À Suz Rbr d cr l dtrr nluhj> Z77b Frnkn Mnrvn Mr d l 0 rnc z d cd d Vcr Srvç p nhã r Suprr d gurnçã r cpã 0 Rlphò Brr d Fn ur D qurl gnrl nun J Flpp Brg Uh 7 blhã nnr dr gcã d cd cl pr lgc cl Unr n Pr p dnhã Suprr d gurnçã 0 Mnl d M Cbrl rnn nun cr D qurl gnrl Tl Epuc 0 blhã nnr dr gçã d cd lücl p! lgc cl Uüur c7 Srvç d Cpnh Bbr Rc pr bj Ed r nn Mnl Hnrqu Gnçlv Fr nrr d rgn ch ur SüSè Prnkln d< c u 7 Cuuundnü d gurd cb r ç V n D pnh cb n 9 ur crr prç n pqu cb crnr c Uru n DVERSS R~BNS Sn hj cugu j d npndênc Brzl rn qu j h pvãj ncnl llnd chd qurl Pr nhã Edü lr Hnrqu n gur lrr d rgn zv nl Cb<ndn d gurd cb n 7 pr ç d U pnh cb n Ur crr prç n u<6 ch crr n Unr n lnh lgruph ncnl h>n UDcunr b lul v r \# n çâ gun pch D Mrnhã pr ru Nv rj pr lypü!rn c pr d C d Dnçã ú Hç j br 90 CvTn n n n 70 lr KÍT MMM Shr 0 > HMM HCÍôJ Hulhr Erngrn Jr Xc VÍ MHM lll lj XMMM rv> # lmlmmr rrçdb uj 7 rrç nmlllllllllll uc h>cl çu pvr (Jrrccn 6 T=r VMKNT n BNVBRMJ 96 Mn LK grl d 06 lr d Cpl Fdrl cbd n d crrn r>0ju0 0 0r < = 00 6 PJj X lmllvl>ml lull < MMMMM CC 79 luüj 00$ C 0UÍ MMHlll Dzn KU llllmlmmm r\) 770 MllllllllM > 0lHJ MMMl Ml l0 % nj HMM v Cnn núr ã pr J000 núr ã p 000 nr ã pr 000 núr ã pr SK) T núr rn j 9 â pr QQ PBUCGES SLCTDS (S rpnbld ujldrd d rdcçã) NTS D D ndur Mnr Cd vz crç n drçã pl nvlvn qu cyd pr pr nr vã dn u ndur pcl n qu dz rp prdu c lccn qu hj brr n rc pn xrngr qu puc puc vã n d n prçã Sb gr qu dn cnvnn cnrc r n cpl Syndc Cnrl Prducr Lccn Mnr cnu u gn n Brl hnrd r Crl Tvr C prç rcn clh pr rprnçã ô bnrlh clh n lrg rz crd hnrbld cnc qu prgnc n drcçã ã r qun nllgn n ngóc yndc p d yph d ccçã gn qu prdu lccn pcln g cnqur nr nój b pn v u purz uênc blu r ncv br chr qu rcc uprr quld l prg rgn pr ncv r dr Crl Prr S Fr lhr ln d hnrd cl crr lur nr yndc pprlh pr çr gr gurnç êx jâ n nnd chhò prç pr brc d ng u cndcnn xpdçã Sn r n cd Brbcn ng rj prncpl pruúuc qul v yndc prr nu pr r cnhcd ó cnrr qu r ccç nnu r brc êj bc Mn xpn cnuüw E prduc pr ) d prr crn â gr prpr pr prc nqu qu nã (à rul j puucl nn grn pr c plcclu > u c v ur cnd çõ xgv v pprrr n Eürc prdu Srgu h bvr br ç w xclln l E vru u rxcpcn cndç nr j ó J bcr n rc curs crncrpçõ d rpub c ng purn) unuc d p prc prçv ü u dpn rc xu<ngcu n vz nunc plj lbr r d lâng l pl rr vr pz rull crxbnçõvs grx ddcnd rn rgrn prduzn dn ú cul vnôr r S Fr ã~ nhcu cnpn n p grç pr und udy qu ru rg c(g!( ggruu! prdu rô yhdjcõj p r q blç d ó y ng upg qulqur grcô N pn v lg ggr çã drcçã yndccnd r dr S Fr cuj crr ndcuvl grn prdur lucr rzvln runrr u rblh cnr ódc prç d rg ncr lg pur vã pncp b yn> d vrn d qu bv g vrn E n ubvnçã n vnj cncõ (D Trbun R) Sã gn Prnbuc r Fn C cnxurc Vln n xr crrn pl r d 6 d n d uz><! Cnrl T pvl p urprz pr l p rpnr hn rg publc n Prvnc Dr brc g pl r Prr Crln r prcurr Lu Pll Nã prn vr pl prn n r dvrgênc qu x nr n S c Lu Pll pqu nã >H~r vz qn n grn d nzn p ò prvr qu n vn nn qu nh qu drgn dvr b cnc qn d ll r D quõ v r prculr nã publc Nunc pn qu u r brg n 7 nr publcn runr rvç vr qu nh pr n prc u rn g u brc cu qu nunc j cncu lndur brlr xrngr pr qu rblh n Brzl u pqun rg cr c qn publqun Prvnc Dr v rg publc n jrn d 0 cr pl r Prr Crln vê pr lvgurdr u dr pr uur pr nã lvu dz ò r cn b >< r qu qn rr c rcl pr pg dn pr pr publcr pl jrn n rrd gr cb v d cn dò n pqun rg qu r Prr Crln publcu n jrnè n x r crrn rpnr u dzr qu nnuçã puc lcd qu v pr r dzr qu publc pr prvvln prr qu r rcuv u pl n rr pgr u vncn nr u vngn qu nh dr pl cnrc nr nó r prn pr bj d nh rpuçã ngnhr grn própr unh pr qul r Prr Crln ppllu publcn bx nh cr crrn drgd r Ln Munr n dgn gn cnur d Frnç u rp qun n vncn q d r Prr Crln r pg d cn prqu pl c crrn u vncn prpr cp qú nu nrgr pr nrd r gn cnlr vj qu l dlrnç qu n c l r cnr u r n n pgn cn vn l ró lugul lnç u b qun r pg pr cnr rcb u pr n u l r pzx d nh udnç c qun cn d brc pr r vn nd > pr n vncn g nã pqun ducçâ r d r Prr Crln br qn rcln c qu nr vncn pg pr pln d l z qun dnd pr cn prculr ã n duzd n blnç nvnr prncpln qun c lucrn nã rd vncn r z r Prr Crln clhu n d 6 crrn r gn cnlr pr r n nrdr n n dvrgênc nrgnlh nh cn crrn vncn pr r nrgu prn pl n bb 7 crrn n cnul n rcnhc xc pn cnvnn rcb rçr 0 crrn hr du r puc u n > Prr Crln nã nh pp rc n cnul v üuxr cl qu rcl S gn cnulr què n pdn lh vr vr pr cr r Prr Crln q nh rclçã pr crp br cn n vncn v n cnu bb \ü uujüuã pr vn qu vu n bb 7 crrn n cnul pr rcbr u u vnucnb rlv z próx z uubr u rcbr qulqur qun pn cnvnnb rcüv =j pr l cu pr n u d r g cnulr P b qu r Prr Crln qn u nã u ll r cnul br d vrd ppcnu n n cnul n qu rcr crrn dnhr pr dzn # r bgn cnulr qu pg vucnnn prcng junn rnr p nh cã drgd n qunr crrn r gn cnulr u rp n u d rncrp b!x rã rrj v ncnvl p > ubc qv pr jlgr ccènc V y è lv< \ wr!rvx>h#r > WÊÊÊS9ÊÊÊ \<v

7 w~ K 6 qul pó r Prr Crln prcu n ngc d çrrcçã prudênc qn c ln brv Rc br 90 Vcr Krnckr Prnbuc br 90 ll r Ln Mnlr u dgn gn cnlr d Frnç Prnbc g nhr b d vrd pç v bqu rpnr p q bx rncrp S vrd qn n d crrn n pdr v vr dè ch r n runã gvl n u cnul r Prr Crln prcurr d Pll pr gvln v juz pz nrvr nn ccr nr r Prr Gln n rp d cluul n cnrc S vrd qu n n runã pr cbr d dvrgênc r Prr Crln prpz n n prnç pgr n vncn nvbr próx n cndçã qn n nã vlr n un xn grnc nãrq rpnd pdn hr pr rr nh rp S vrd q nã prn nh rp r Prr Crln ru v n d 6 crrn pr r nrgu nh cn crrn n vncn cn n l uu vr 900 V nrgu cn n d xr r dzn q n rc nhc n x cdã u r Prr C rln nh d v q l pl u nrd n Sgv p S vrd qu p vrh cr nh cn crrn vncnrcl pl nrd v prcr drgd v qun c l r n u vncn lnç nnh cn qun cn vn l r lgl c j lnçd n nh cn q r pg pr lugu c g Dr qn nd nã r pg prprr d d c S vrd q hn crrn v d qu r Prr Crln nh d v qu rp c l r rn v lrçu prqu ll nh p g qun cn lugul d c pg pr junh ll vrcr n n lvr Pr lugu g br d qu nã pgv prqu nã v C u rp cr u gr v pdn v cnnn zr n rp qu cnvr C cnrçã gc v g cr brg Vcr Krnckr RESPST ll r Vcr Krnckr Prn Dclr q vrd u qu qu rlu n cnc prgun pr crp pn zr n u rp u q lh cnvr Prnbc br 90 L Munr d Cx En Jrnul Pqun rjn n cndl qu ll dun qlcu c ln r nuuu hn qu u n Cx Ecnlc rrr cr qun brv q nh crn prnv lqu cnc cn r qun qu r rrd pr gnlur l pu p crcn qu vrcçõ q pd c clr pl pl d rprçã qu cgnur r u punh dz n qu u nã Cunr n vrcçõ c hurr prcurn ggrdl r lqu qu u cb r pvn xc C nh gnur lcd vn nh cr nu u d du qu x u hurr d cx pr cuu jur n rr cn l r u r prn hd cn c cn r N z u dr br gr ju upc ücurr publ C0 Jlnlu U d rç d vr qu uu vcr rvr rub E r hurr d Cx ll crn pr vr qu c ncnr nprn uu prp rpubbluü nã prlv prc nçã u u cl pr cnu u cld qu pl d rprçã rlv ò nh gnur publc u crc dr rxpl cçõ< v d nc Jrnl P qun N rp h nr juz n dr Rc br 90 rhur Lgr crn Mr Cpl nhã du rnh prvr n pr hdnb Mr dg h r Lbn Fr v Pv <! d Mcnll Cvcn Püv v jn uu lc Su p rjdh Jq Cgprn rgãebl Rc ubr 9U Slv 6 br d d nhã grn júbl l u g cpã Êr bl pr vr urgr urr n qur lhnh Jq Cyprn Ebl pr v z v Dvn Prvnc qu d rprduz pr u nn pr przr n prgnr qnn prz Rc br 90 Mnl Cn Vr Mr d Nv Vr Svrn Cr Vr Slv 6 Sbr Cpl nhã prvr u prc xênc u qrdnh rã J qryprn r gã Ebl júbl bj br çc Rc br 90 Nl rgãebl l n Sc Slv br Dpn l ngün plnr N rb clnd urquz Drn vll lr nurz D n pr ól p ôl pv brd brd r lêx Lbrd l ch ln lèn n p nd rv D grlhõ cur pvvl bxz E qu p pv grn Tn n rn pvlhã rç C plvr ur vz n j>d d blch n Srgb Suprl! D Brg R Ru L 0!! 990 nnvrr Sú jnbl d hj pr r nvrr d p qu cr n u n h pr ã d Frn Phllph Fgur rnn j lh pln lc d u vd qn prlngu pr u nn ncr xnc q nhl Vnur l Rc br 90 r Fgur Prç NSS VENERND B BM PE Ch júbl ud vr dr przr lvçrr c dnn d hj pr r nl n xrc rvl p pr r lr Fgur Dj xcr qu dl pr u nn ã prc ncr xênc pr n pz qu r v gn Q nj d bnnç pnh n r p ã p v qu ub rp z Hnn Rc br 9 J lc El Mr J Fgu r Jã Eucl Prgun Qul cl n uncn r qulqur gr prvn crg qu lh cn Rp Pdr lcnç z vncn pr rr n ú n lh cnvr 9 90 Lqun r bx gn uclr qu n d g cv d r Ln Frnn zv cn rpn vl pl pv d r q julgr prjudc qur prnr n pr d Rc br 90 Mnl zv Mrr Lr v g qu c prr cçõ d r u cvll qu nã p cr cud n du crrn z Fc dd pr uubr lun Pdr Sl Prprd Prugl N FEGUEZ DB SNT ESTEVÃ DB GÃ U nn qull prprd d > p qu ncrrgd qu drj rdcçã cr nc J M Mrr dzn n l p prcurr pr rr rp d prprd Cur pl PrygàDng B Sbr S0 hydrrp J Brccll prp g ur r d hydrrp n Brl p n hn Lu Khu n xprr c 0 nn cur d l julgd ncurv u xu dnu n pr õ lcbn n cnrbuçã cln qu lhcüzrn hnr cnulr pc r zr cur pr d Sncc rj> n l d v urnr Fcõ rn g nn gu r pvrpn n Hl Luvr Ru Thn Suz n Pn Vn rur r Edur Pv Ru N n S nu Clrr lug c v n h p prç xclln n n 9 pr d çãu$ gru nd nq rc r n n d M rqz n 7 Pdr B n dc drr nu vktr H rv Fbrc ól prul SÂÜ DS n r Cp brcn ól prr 7 prcp rc grl qu n cquçã chn ul plvr pr brcçã u prdu ch cndçõ nrnr vngn r d pênc n quld prç pr qu ch pcl nçã u n rguz Dp prnn l rcn rn pr u dcnl D pcl pr lprn l glõ grr l pr chn vpr cur E pr Tônc rcn Ccn qul vrdr prdg pr èxnçã cp l u uv rôr dn cbll lbrn crcn Vndp d lj uz n p grl ru d urr n 6 TELEG NCR TELEPHVE N B E ST B TJQ GRCMENT vuv p n u xln Jã Cud Mrn nã pn drgr pln d p qu lh prr nz pr cã d r u ch qu dgnr nvrlh cnlênc pnhr crp cr r z pl pr n lu nhn c n rn rcnhcn prvn pprunm p vn pr lnr n llur dr lr Gpr qu rvlu durn d nrd r vll crnh pr lvl prv vrdr cu pr l j c p n dc g llur dr lr G pr c n rrur gr 9 9 l Mrln L Dp u d cru pcn qu zbr rcur d cnc dc uu hn p 7 hr d n x r d M> r Dcn u prculr g cncu n gcn n pr ç Mnl Mrn G q crçã prn u ncr p>z Rc r 90 nôn Mrr d Slv LETRPSTR K Rbrb Pr d Mr LETE PUR E ln nc xclg l vcc pl nhã r nrgn n ncl clkg hp h c b gnur prç cr T clhd vc rnj urn hygncn rd cp pgn bul ln pcr ln vcc r nj pr rncr l p rc Q jr l r l nçã pcl vr rr n Lr n clhr vccn n pr crrpndênc pl crr cnr nrç bx Tr gnr nn ru d n Lrg Rr Phrn!c P n pc ruc d Ll ru Rngl n n L r Crrpndênc Cx Crr n 7 F F Mur Grn NTST Mnl Nv Mn (rurgãrn p Fculd McnN d Bh rdn ulu u b d qlr n 9 prvn u g qu r dn ch pr crp u crnn u prã rã dg pr ru u pr Phr c Puh ru Brã d Vcr n CRNÇS crrnu VR( dr Sbn u lrndn z nn cl nçã v cnvulõ grnr rz vnr d crnç brç Pó rvlh dr Sbn cur v dur d crnç p c grd FRNH DS MERCÊS dr S!bn nã prdun nlçõ nn ôg lhr lnçã pr crnç cnvl n Só ã vrdr r pr n PHRMC H0MCE0PTHG D N Ru Brã d Vcr] c RTHUR CRDS SC Qudr ldur E blcn nc u cnrçõ rc rn dê ldur qu vn prç ncn xrngr prcu d prr brc Pu p bjc rlg prr clh p lnd n rg d pc plh qudr prjrn pru r quld xr ur crr lh bnln c prprr pn y prculr ngc vz pur n prç pl prç r pr ur cn cnr prç nr rc clcul br cd rcr u cu ddcn pn lucr n qu rdund vn>g rcprc prr vnr E y qu nã p ó n c ç pr rhr rguz ô cncr r n d u uur rnçõ prpr r prv qu u rn gênr dvr nã ch nd pl n rrdd nud qu zr pr xpõ r g xn n c pn ul r pr qupuhll p d g cnhcr vlr d rcr qu rcb u rpcv prç Ru d prrz 0 GRCULTR LJ FERRGENS RÚJ JYlE 0 0Ru Duqu Gx0 PST PEBMNENTE Cn Prlnd xrcd p r rp Tlh znc Flh Flndr Enh bru nxr brbn Grn vrd luç Slr ld pr cuh Tlhr clhr gr l Chp pr gã grr rr gr Cpl rn rrugn ulr lhr brcn Grn rn ppl pn pr rr l T pnc l lnhç gnun grn R drcn d rc prnp prç urp vn pr prç br GRCULTR Únc nucurr ENCERDS LE prgn lhr n rpnbl pr qulqur xrv d znd nã pr rblh prç 0Ru Duqu Cx h cllg gu E ã gr gr! E prqu u zn nh rçõ n Rcürn Prnbucn à prrç Dz n 6 drn d grj Epr S n Enã rn l b r! prv qu u gr õ n cllg n b uprcr vdn qull hl ã hygc r ug nn vrd qu Rürn Prnbucn v qu r pu M u grn pul lhrn u l n gur xclln bbd chru cgrr c c qu cllg N P rr Nã cllg gr M n crd ll cc gnn pr prç ódc cnr ju PD Dü CMMERC E bcln n d rgr hyg nc ch nçã dk x l c p pr u plçã pã brc Pu b vu udr hl cnvdr u crd Ell grcr u u vu zr nã quç n c n rh h ulh r qu vrh PRÇ ZESETE ruc ng PU d< Cllg 6 Ru Lrg Rr n Rürn Prnbucn r RM S0ÜZ GMS M C CD DU MR CRURU SÍpUNÁ SSSTENTE EXMND] SS Tn x rdênc n cd Cruru pr rvç! d u prã cc ch pr r d cd prncpl n pr lgr rv pl lnh rr LELÃ D prd rrn br U c pdr cl ru Sãq M gl n 6 rguz g vd pr lrõ prn x cu Vcn Frrr d Sll MJ nz U c p Erd L r rguz d Grç n rn pdr cl jnll d rn nr vld pr U0 prncn xcu S b ã Crr Suz hj B Vcr U c p n bcc Q b n rguz g vld pr 0Q 0 prncn xc Mnl Sõ Sn U cr p n n bcc ã Fbrc (Trr) rguz g pr 0 prncn xcu P> dr v U c p n 7 n lgr nrnd Eçã g vld pr 000 prncn xcu Mnl J Prr U c p n 9 n Tqn g vld pr prn crn Prc J Rbr U c p n 6 n bcc Q lb rguz g v ld pr 00#0ü prncn xcu d Mchl Mr d Cncçã U rrn n dcd c n r gnh Bzrr rguz Sn nôn vl pr prncn xndò Mnl Mr Rdrgu Ncn Sxr 0 crrn ME D N rz ru Mrquz Uln d n 9 gn Guã ur pr n d x r r dr juz dr d znd rqu un ll r dr prcurr lvr llã rrd c rrn GENTE PV Llã Bn v rn luç vdr qudr à l c p gn c ur pl r lv L qu rr r lã bjc bx U lnd bl urc cr d ngur nc plh rz ur cr gurnçã( brç pr bblcr plh bu prlr bbú lnd ll prn c rncz rn b p d cupl l rbl rquzõ brç rll cnl lc vl b gurdluç upn gr dluç upn gurd d prr lvr rn pdr d rll bnc gv cr junc r l cb cln pr qur lhr clu pr luç vdr bjc qu rã p n c llã Qurr crrn S HRS EM PNT N ru Brã S Brj n (n% g Sb} Llã d D rçã blcã lgun v rcr j pç cr n d dplã pç gdãnh dúz nlh cr n cr grv pç cj br vcr dúz pr h n nhr crnç dúz ln ç d lp p p r pr c ppl pr rr l gurdnp cx clch d lnh crch luç vdr b pr chcr cp brnc <J cr ndr cr gh Cr pr cr cr pr c crlçlb pr rr uz znd ur u rcr Trçr 7 crrn S HRS N ru Rngl n 7 gn Guã ur r l lã d rçã rcr c r rd grnn chv d c prr d rçã Eplh D vtdr b>u upr qu dn própr pr gnrd vm l dnvnõ x r pr ç c u Jrnc d Rn Nv n gjlyjg y>w>w9 WpBS LE6VEL JBàS J VV

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt - - l y -?rr>l > -» Rf^?J3Pfl-ff CRRN Knrç lgrnpll BC C kl K LBR ppl rp r~-fggg^^ NKT C3 -- 3NJT Grrí - DURT FLX 738

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Gazeta de Coimbra. - 1921, 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Gazeta de Coimbra. - 1921, 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente: Gz br - 1921, 1º rr Publcd pr: J R URL prn: URI:hp://bdglbucp/rpublc2/USIB-GH-169/rhl; URI:hp://hdlhndln/103162/22827 ccd : 16-Jun-2016 11:34:14 nvgçã cnul crrgn d íul nrd n Bblc Dg U Dgl, U Pbln U Ipcu,

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3 Ambulâncias 111 Serviço de Transporte de Doentes e Sinistrados, S.A. 03-CG-22 03-CG-23 03-CG-24 13-72-XQ 17-EM-31 19-IX-83 19-IX-86 24-EC-12 35-79-QP 35-CD-95 45-GQ-20

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 101 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro - Velhos 51-81-LG 66-32-UG 73-NF-90 21-70-SQ 40-32-SU 76-IG-48 60-OV-17 01-HI-83 05-30-UR 09-79-LV 09-AO-94

Leia mais

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra.

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra. è?????~tfr Tyz Drr LÃ LL Crr d Mnhã CÒRRMH nrç lgrph pr ppl HLMBÍvG BCH f C l «R T r B Drr B CRfl 558 Cdnrçll Cn pru ppl RDK CClrnnRf RDCÇ BJJ JR DMG FR0 99 rn DURT FL Prprr DMUD BTTCURT 70 LLrgr u

Leia mais

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe A H,0 Li 7,0 Na 2,0 9 K 9,0 7 Rb 85,5 55 Cs,0 87 Fr (22) 2 2A Be 9,0 2 Mg 2,0 20 Ca 0,0 8 Sr 88,0 56 Ba 7,0 88 Ra (226) Elementos de Transição B B 5B 6B 7B 8B B 2B 5 6 7 A A 5A 6A 7A 78,5 8,0 8,0 86,0

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5 2 UKWELI!" #$ % ' (! $ ' ')#' '!*!"#$ %' (+,-./ 1!)* +,,# $ %-... "/- 2-../ 1! '2344567839:;3...7< 5178 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 >(CDC E(FFFC!7$9.>:B:?>3:3>3 G (+CH (IF7!F2 5 (EJ2 6822 3, F I 5 Índice 4 5!"#7

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Teste Intermédio de Física e Química A Versão Teste Intermédio Física e Química A Versão Duração do Teste: 90 minutos 30.05.01 10.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/004, de 6 de março Na folha de

Leia mais

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r"-..

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r-.. rk EB 9 HÈ$HHff! ã= GNTUR NN X PR BRL r fc 9 l l W RHfl Kl! w w WBWÈv g?gbp> 2y B #>EULHQPÉ F??r R WElR) fünd / l?ré! rr lbç WBç Tw g?\? PlT % Ü Wf E gl r rór xdd r r d dr rxèuà qd ç gl rrl Gr C d r r

Leia mais

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1, 00 2 3 4 Li Be 6, 94 9, 01 11 12 Na Mg 22, 99 24, 31 19 20 K Ca 39, 10 40, 08 37 38 Rb Sr 85, 47 87, 62 55 56 Cs Ba 132, 91 137, 33 87 88 Fr Ra 223,

Leia mais

Verifique se este Caderno contém 12 questões discursivas, distribuídas de acordo com o quadro a seguir:

Verifique se este Caderno contém 12 questões discursivas, distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso. Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever

Leia mais

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 1 1 1 H 1, 00 2 3 4 2 Li 6, 94 Be 9, 01 11 12 3 Na Mg 22, 99 24, 31 19 20 4 K 39, 10 Ca 40, 08 37 38 5 Rb Sr 85, 47 87, 62 55 56 6 Cs 132, 91 Ba 137, 33 87 88 7 Fr Ra 223, 02 226, 03 CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

Leia mais

Gabarito - Química - Grupo A

Gabarito - Química - Grupo A 1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os estudos de ouper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores)

Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores) Sólidos covalentes C, diamante C, grafite Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores) Sólidos covalentes TEV: rede 3D de ligações covalentes C, diamante (sp

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto Cu A f ê glblz fçã pu u f hv u p. v ég p pl, vé pç fl pu, qul pp vçã uz. O Hj Tp P v é á v v pê âb gh lg pu u fz ppçã qu. P v u f é á lz p u l up à ê, u p p. Só é pívl l lv u v vlv pê ful à gh pu. Qul

Leia mais

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com.

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com. R PALMA Programa de Alfabetização na Língua Materna Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas Catálogo de QRCode www.programapalma.com.br 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

RELÉS 24V CA / CC 24 240V CA/CC 3RR21 41-1AA30 3RR21 41-1AW30 3RR21 42-1AA30 3RR21 42-1AW30

RELÉS 24V CA / CC 24 240V CA/CC 3RR21 41-1AA30 3RR21 41-1AW30 3RR21 42-1AA30 3RR21 42-1AW30 Reles de Monitoramento de Corrente SIRIUS Os reles de monitoramento de corrente supervisionam não apenas os motores ou outras cargas, mas adicionam facilidades para o monitoramento da corrente ideal do

Leia mais

SEGURO FATURAMENTO AGRÍCOLA. Condições Gerais

SEGURO FATURAMENTO AGRÍCOLA. Condições Gerais SEGURO FATURAMENTO AGRÍCOLA Condições Gerais VERSÃO 1.3 CNPJ 28.196.889/0001-43 Processo SUSEP nº 15414.001668/2011-41 Condições Gerais Seguro Faturamento Agrícola versão 1.3 / Processo SUSEP nº 15414.001668/2011-41

Leia mais

Medicina. Prova Discursiva. Caderno de Prova. Instruções. Informações Gerais. Boa prova! 16/12/2012

Medicina. Prova Discursiva. Caderno de Prova. Instruções. Informações Gerais. Boa prova! 16/12/2012 Prova Discursiva Medicina 16/12/2012 Caderno de Prova Este caderno, com 16 páginas numeradas sequencialmente, contém 5 questões de Biologia e 5 questões de Química. A Classificação Periódica dos Elementos

Leia mais

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c Crr r «m HDKG C «CUrM Drr -«EDMUÉD TTENCUT NN XV K 6043 l-th: CHNEMNH NE D ETEM 95 m M MllE KT C kl Kdçâ u uvr 62 T - TGÉD D HTEL D ETNGE v-v dm!«-r p r 0 rp rl phr Hlh Ê K ld mrr d hm Prgu quér pll u

Leia mais

BIOLOGIA/QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 2 a Etapa SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. COLE AQUI A ETIQUETA

BIOLOGIA/QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 2 a Etapa SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. COLE AQUI A ETIQUETA 2 a Etapa BIOLOGIA/QUÍMICA SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Leia atentamente o CARTAZ sobre ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA, afixado na parede da sala, à sua frente, e as instruções

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

RUA BRESSER, 889 - BRÁS - SÃO PAULO/SP Sheet1

RUA BRESSER, 889 - BRÁS - SÃO PAULO/SP Sheet1 R REER, 889 - RÁ - / heet1 EEFE: 2697-2171 / 2639-5627 - W 96370-2975 www.pontodasublimacao.com.br contato@pontodasublimacao.com.br abela de rodutos e reços em Reais (sujeito a alterações) 01/06/2016 R

Leia mais

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6

LINHA MERCEDEZ-BENZ. REF. Nº ORIGINAL APLICAÇÃO Nº de Pás. RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 CAMINHÕES/ÔNIBUS LINHA MERCEDEZ-BENZ RI-001 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 6 RI-001-1 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 7 RI-001-2 3432007124 608/708/812/912/914/Toyota 8 RI-002 3442057006 1113

Leia mais

Município de Gondomar. Resumo. 97.037,18 97.037,18 6737 401 04 99D Outras construções Anfiteatro junto à Igreja de Medas

Município de Gondomar. Resumo. 97.037,18 97.037,18 6737 401 04 99D Outras construções Anfiteatro junto à Igreja de Medas 3196 31 4 4D Equipamentos não integrados nos Deposito de aguas das oliveiras 29-6-2 19.75,81 151,716.257,33 637 41 4 5D Cemitérios (construções, vedações e Cemiterio de Melres - novo 31-12-29 25.887,49

Leia mais

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL ESPECIAL 1 CRREI BRAZILIENSE AS MARCAS D ABUS SEXUAL MANUELA, 35 ANS: ABUSADA NA INFÂNCIA PELS NAMRADS DA MÃE MAIS SILENCIS DS CRIMES ACNTECE DENTR DE CASA, CNDENA AS VÍTIMAS A UMA DR SEM DESCANS, DESTRÓI

Leia mais

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil Acçã Cultur Lzr B Cg Pl Brr Nv crtgrf cl pv cu trc Brl Hrt GOIABEIR Ctr Epírt Lrt Exprõ cultur fíc trc Gbr Vlh Argu G Sll Vtór, Epírt St Lpl G Sll Ií Clh Suz Jé Alv 13 Dbrgr C Ct Alrt J R Prç Luz Alv Jé

Leia mais

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães Diretor de Operações Adriano de Magalhães Manual de Abastecimento de Água pág. 2 !"!#$$ %"&'()*%+,%-%+,%./&01

Leia mais

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua]

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua] q q Off S Off S 21 ANOS 21 ANOS [ ] [ ] ÍNDICE Içã 3 P 4 Ráv Púb 5 Açã 6 1. A A Cçã 9 2. T R E C-T 17 3. Dg Phç 33 4. C-T R 41 Lh T 51 C Az - R B T R 52 Cçã E Ab Lí Tx Ab Lí L M Rh Rg Ch E A Vv C Eí Sv

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6))  ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje

A oligarehia de hontem ea autocracia dehoje «pr ppl d C RDKG f C ^^^W^B {{ PÍflff Drr DUD BTTCUT Chr lpr rrc ílgrpl R JR BBD 0 JUH 5 Tllr CRKlH lgrh h ur h & 0 flf J#í # Rã rl l \d r 03 gggg? $Í Prugl (ud) U lh v Yrk 3$

Leia mais

! " #! $! %! " & ' ( )!! " * + " *, %

!  #! $! %!  & ' ( )!!  * +  *, % ! " #! $! % "! &' ( )!! " * + " *, % ! " # $ %!"#$%#&'()%#*&+ *', #%!-").%",')/&%001 #2% '.32"!'.)%#%2'%%4"'&)'#.)* *.'*#' 2)%#&"'&)' *'!&%5'/65*#'& &*#78% 2*5#%#2)'29:* #;!')*

Leia mais

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 Estratégico III Seminário de Planejamento Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 G es tão Em pre sa rial O rie nta ção pa ra om erc ado Ino vaç ão et

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry.

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry. SIRIUS SENTRON SIVACON Catálogo LV 90 2009 Baixa Tensão Corte, protecção e comando Answers for industry. Interruptores de corte em carga, sistemas de barramentos SENTRON 8US Introdução Tipo 3NP 1 3K 3NJ4

Leia mais

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO GLOSSÁRIO PREV PEPSICO A T A A ABRAPP Aã Aã I Aí I R ANAPAR A A M A A A Lí Aá S C é ç í ê çõ 13ª í ã. Açã B E F Pê P. Cí ê, ã ê. V Cê Aã P ( á). N í, - I R P Fí (IRPF), S R F, à í á, ( 11.053 2004), çã.

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada.

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada. 05W APRESENTAÇÃO - CARATERÍSTICAS 04 SA CA/MCA SP/MSP MB/XB MC MD/XD XC Cbu -ã ã áu T hóf u uã g h M 2 gu áx ê u x -15 C A fu, u x u bx (DC-INVERTER -15ºC) Cfguã ub b z u u gé T G F ó uã é ã qu fã bóg

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn, Slvn Clud Dund br vã m um ur d lnur m mmá dân ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 161-178 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71532890010

Leia mais

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA h Té Ifçã: UIA MPRNORIMO NA LORTA Cçã: b : A v f P vv Pj ub âb Iv Cuá QUAL. Pj -f : Mb P vv: u: & x, L. (Chv) AIACT - Açã vv Ig A Cg Tâg (V R) gu - çã Açõ Ag T (V R) - Açã Pug (V R) ICNB -Pqu N P-ê (PNP)

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Universidade Federal de Goiás Instituto de Química Coordenação de Pós-graduação

Universidade Federal de Goiás Instituto de Química Coordenação de Pós-graduação Universidade Federal de Goiás Instituto de Química Coordenação de Pós-graduação EXAME DE SELEÇÃO DO MESTRADO EM QUÍMICA 2013/1 IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO Número de Inscrição: INSTRUÇÕES IMPROTANTES: -

Leia mais

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' ! " #$$# ! " #$$# %! ' () #' (( * + ), (# -. / 0# () -. 1 234 3 5 3 0' (0 -. 1 1 6$ (7-. 1 - - 6,!" # 8( #( - 1 80 ## -!+ 8, #) -. ') #0 -. 1 ', #0( -. '' #0# - ($$ #0) - ($# $!"% ($, )(-! 9 (#$ )#- %

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

BITTENCOURT. pj M>.ili«".s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s"» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*." *-*,.--...

BITTENCOURT. pj M>.ili«.s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*. *-*,.--... B r ll fnpru b hnu ruh VKlff»! «M,, U,gü Drr EDMUND»jE^»»H»»^ BTTENCURT NN V -N 2,777 R DE JNEK - DMNG DE FEVERER DE 009 pj M>l«s»-«-W,K4«XW >«í«m «) 4j «u r, rnrr -r»,n Rçã Ru d uvdr n 47 4 W s^

Leia mais

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO PRCÇÃO SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RLATIVAMNT A VILAMOURA LUÍS MIGUL FARIA D OLIVIRA AZVDO STMBRO - 2013 MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO

Leia mais