a Concentração Dos Bancários I

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "a Concentração Dos Bancários I"

Transcrição

1 . II CUMIHH ÕflJlftlfl S TRBflLHflDURES 00 TRIG MIIH_HHB H_BHHMMMIIIm^^hh^^ ^ ^^^^ JIEIRVDEJEL CNDIDT GVERNDR êê t_^ií^_fc_ S-B-»-É---.»~,-<*^-.s» El2_5 * MhmJ RHMpff H _^_E_^H _9KEI?t_f l_flfi fl lü B - ^flbh -..^ÊÊÊÊm II 4?,«l_-ffl_fl_ll R *-*> WP*-"- «_^_B_^_^_B.r_WTS_-*_gft^*CT ^f í.ihi H_rf_KB ^M L--PlXnH1lM r 1 < L_^E_J_PV fl_^_l _^_1_^_I_^_P_^_H ^ff^hb._ ^ R HMENGEM LIDER D MIRI - Trlpuln» J t á_ n.v, d Cmpnh dt N.v..c Bn _rtt_ pr.trr *U mnh,, cm frnlt rmutm d Cl d Prt, nm hmngm dputd Vr d Ml, m vrtud _ hvr l_. cnsgud lrb_8 d um vrb ct d vncmnt, pr pgdqulc mrítm.. Durnt mnlfstfl )!<*_. dstrbuíd, prpcct. r quí. trblhdrs d Nn» v -S»çS Bn lnçvm m. d r. Vr d Ml v cm «dldt gvírn d Bh. Estvrm Pr«nt. dputd /. íty. um «pr._.nt. d.,. UI MM Gulmrfls,, d. Cm,.. prsdnt N ftgrf, n.cr.n.. Vr dc Ml 5 c.rdcnd à mntí-snç",., 4 v^& *k m_«v_-_>wm»!l Srá Est Tnt Dsflrã cm d crtzs ms* rdnd cm mnhã, cm Up 10 hrns, nn M. nl.rm d Trblh, sb n prdôhcln d Mlntr p/. lfl Dnrr, kcv. rnllz» cln umn mn rdnd ntr bnqurs bncárs (llstllr mrn prblm dn nu» mnt d slárs, Cm ntlclnmrw Já m dc.l nntrnr,» bnqurs fzrm «mn prpst d 20c*, d0 nu» Cncntrçã Ds Bncárs I fé Mnstér d Trblh, nd srá rlzs bnqurs - ssmblé m Bl Hrznt prtcpçã d bncárs crcs mnt, qu f cnsdrd Irrlórl nl bncárs, s qus rívlndlcm W d mtt cm um mínm d 1.1)00 cruzrs pnr ltu ptllí. CNCENTRÇ E DESPIL. s bncírlt dnrrt h umn Rrnnd dmnstrp. d undd, prcurnd v*n» r r Intrnslfncln ds bnn* qlrs, ulm, s 18 hr. nps térmn d xpcdlcn* t, cnçntrnsfl nn Ru (In Cndlár m frnt «préd dn sscçã C» mrll, d nd prtrã m dsfl, cnrrffnd suns nrlnzs, t MlnUtrl d trblh. Em pr.*pnrncí. d (CNCLUI NÁ 2» I».) N X - R d Jnr, Sxl-frn, 1G «l gst d crtmwx.. Y $. -. : líá.í.r.f-frn ;.....:.... _;._>..;,... V*í«*. *. w_. v _»», DIRETR: PEDR MTT LIM..>:/_^^ ^f &^-<t_^iíí tfífn?h! r.l.,nh 08 ptrõs cmçm cdr - s prpr- n _...í1,b^ Pr.curm ntndmnts, frcnd 25% - d0 d?-nv fnsín V?.?n?- sr H" brd sldrdd - Imprtíâ tr rn rspst B25ÍÍ " CtT\ ~ Quftl«ur rcprcró, mdt ~ ss P*tr I m qu vlt ul d Prgu, Ltt srá gn- prcurd pr um cmssã _0dm.mSs, cásst. 17 Tr,m:r mn Mr * ünlf" * «*-«.r,,u. bndnr Z*ZmI ffl k^l^^zt» VlM Intrnn«Ignt, h pntrflp- llnflnrn n«(trvldln.?.;.. Sr1 ""f"n"rt ""-«:«rnxft.nu^v.;;;,2 t.^v» rtmn. nfrmd*,.. vm r,,...-,.,,,..«...,.._ prcurnd ntmllmnu. «m.!u, - m M"" - prlugu qu» nntn tnr» ttlmnt nu qmr mnhm um umnt n ss pr rm,, «lft trlü rt-ut rplm Ist í, MmülU0 u xtngíl n,v(t unl» úr, u0 «cm ^ nuu frm rrnml st, ntrmnm nu m cnn ««(mnm. Dss l (l., mm- rl «lurnt Fm hlhcnn» Vnn lvr nd d m.1» ptllicd MI nu» trtnmd.-»..v.,.:t.-.:.. flls, ru m munu... «pn h HT.VISt l-l IIIIIH. d* n runltt, Blndlt. um ml.h d gr Tnd vlts nnp.rcld S CM prcrru nn «M rngm «NDICT Sndct dlrn.. Bm prn lvr u?*.*sm, ltn- lngnnun.=^m\r«zr?.,t lnçrm Kccnhcnd um «,-,_,...r_» :. ""»"r^r"«, p tn»r. Mr nt. um lulr cmpnnlr MruH d Mnh rn.rlt lm» cn,.,*u6n<-. d tlrm. UtuM 3» Uu prtnnt plstr, brdnd.sm.d nr- ""","" rn,?,m flh0rdnn,,0 d. trlldr.».. «r.v.u. íulvm un?d..jí r«,"i""<,»"";ft> <» drt d. n cncrrd runã rs "T rrv. " m, H^n.nhó. rvn«"*" < " «m» H ntm n S,nd.ct dccld- ZZZT^Z0 ^Zt ^Tc^m *Á% ff CSS SUSPEITS DE GRIPE LCLIZDS NEST CPITL :._ :^ BBÍ_B9>BH^"-:>,::t:-*:v:-----.:::;:: : :;.; : : %*, - ^f H..^nB» ^ HBK? Ss : ± J^!l±"^pgS ^L^-tE^ll ítízltt*1 hb?btst\??* t - - Prmr vtm d u s nfcl té gr, r, ^-_^ *!.-uss ds Têxts Gnrl Ltt Ós têxts crcs, m s- «KMblé rlzd n sd *u Sndct, prvrm s sgunt mçü, ndrç* Mnstr d Uurr:»_» Erm. Sr. Gnrl Tl» Ltt. mult dgn MInstr d Gurr: s trblhdrs m t- * «tcjgm d H d í?""510- runds m ssm- -f grl xtrrdnár. n rsn d 14 d gst d t.7. dscutr cm cnpsss» «umnt d slárs, dl- _«Bn.s V. Exc. líwtsur pr pln p à sus 1F»W«. prfrds m Vlw Jtdnd, s qus s lus- ** íw-ltmntn nss «s._m.t d trblhdrs.. W utr ld, qurms d- S*f * V. Exc. qu rpud- *«- «mpnh qu s lnl- Mí_.* ds trblhdrs d Brsll stf fznd cntr «plvrs drgds pr V. _d. s studntrs cm *s qus stms d côrr,.w srm xprssã ds.cs dquls qu lbutm SW wm Brsl próspr í- 31»; PDF Cs * "Esclnh d rt" íful!»n. crr qu., dnt m «S*_r t Imprns, pr- *»*> Jítwt d. Ln» Tt-b* : *!-* lurt* prblm»/»«-th d* rt" d * "*" " -«sust Rdr_n_«.,f, * ** «"^n-nt *** pr * * - -U» funcnr..*"* *«cl_* d», MMBd utrtmçí urfm. yn 0 «M»tb «. m.<.» ****** Jnllr d P*_l SWMt, rprt.nt..«r «lp. «S» P n8.g d drtr d Swllnh»,. últms pr- -^Bclmnt d svrndr ndcm.v ^"rtd«pr- *. mw..r!2._. Enqunt ss, s mdds d - gvrn puc vã lém ds Qutr médcs. prmsss um trmômtr pr dfs cntr Glã! - dnç n N f "sátc" qu tcu Mss Unvrs surt (..pdêmc qu vm cusnd mlllrs d vllms m dvrss tngu pss : Brsl, nü ms rstnd dúvd qunt n ss. Cnfrm ntcms, ntm, cntns d css slã snd rfstrnds nns cdds sulns dc Lvrmnt. Urugun, Qur, rtgus, lt vr utrs, lclzds unt às frntrs d rgntn Urugu. En. puc ms d 2-1 hrs, cêrc dc ml duzns css frnm rgstrds. s sntns fbr lt ssnld lvm crr qu s trt msm d grp «sátc. (CNCLUI N 3 TG.) IV Cngrss Sndcl Mundl INSTLÇÃ. HJE, N.B.l.. D CMISSà CRDENDR C- RIC Trá Iuflnr Ic, às 19 hrn, n Sl Blsr dc Suz, 7. ndr d BI, nstlçã sln d Cmssã Crdndr d rpr-.tntçã sndcl crc IV Cnnrcss Sndcl Mmdl. Pr prsdr t frm cnvdds prsdnt vc-prsdnt d Rpúblc. Publcms, n 3. págn, Mnfst m qu lvd númr d drgnts ldrs sndcs crcs dc tds s strs xprss su p n prtcpçã ds trblhdrs d Dstrt Fdrl n mprtnt ncntr ntrncnl. Insttut Ncnl d Câncr JU mdsrm «ftflcf. «m cnt «m» II pvmnt», ttvd m Prç Cnu Vrmlh, ttr* nugurd n próxm d 23 ttdt d Insttut Ncnl d Câncr, qu funcnrá tmbém cm hsptl. Cntrá nv nscõml cm 18 mbultórs 350 lts prvd d mdrn prlhgm pr s sr vçs d prvnçã, dgnóstc trtmnt d câncr, nclusv um bmb cblt-60. N clchê, fchd d nv sd. dvnd sr rssltd ft d tr cnstruçã d hsptl sd ncd há ms dc 20 /105 trás, qund Pdr Ernst r prft dst cptl. ír,mn^.,.m.l.,0^,.,. f^,^.m,,,,,,,.,.. ^,, mdc d SMDU frmu qu s^nt^s^s^^gz cmum dssrm s ps d clgl -._-» EM HIGIENÓP0LIS mm "0P HEÜ1S0 /-> HIE ".x..,: ^M-HMKI»..; ;:%$ J SBRE Em fs dntr s dbts - Prcur-s um sluçã qu, grd tds... Prssgurã h s ntndmnts ntr drgnts d PL técncs d PDF pr dcdr sôbr «prçã Cpcbn-., cus "s pá sr* ncntrm bst*- t mdfcds, nd mns lmbrnd d rgnl fr lbrd qu pl DST. s dbts stã m fs bm dntd, vsnd gr fxçã, pls prts lntrssds, ds..tns. á crdds, ntr òs qus qul qu lmt ltrçs n trnst s hrárs crrspndnts à d rgrss d trblh. s cntts ntr dlgds r PDF drgnts d PL csxx bdcnd gm d urgênc, fm d qu sn ncntrd cm mr brvdd um slu- Ç qu grd grgs trns. qu tud ndc, s prprtárs ds ltçõs srã ms um vz vtrss flflilh 1 PLICI [ DEB.IX DE «fll Cffffl. DE fffftuf CH PR UM I.I Dspds d fvl d Prnh pl Cntrl d Brsl - Gurd Muncpl mpd blhdrs rmm s sus brrcs qu s tr- 0 prft Ngrã d Lm JK fvls, qurm cbr cm s gnd s fvlds rlnt? v ry#^&<- v* *x< Cntns d fvlds stã dsbrg m Hgnóps., n:s rprtgm vu cns dlrs-s. Crnçs d vnt nv ds pns, drmm n srn: mulhrs d rsgurd sprm qu nã chv pr rpusrm sb um flh d «BRNBÉS» CNVENÇà znc susns sôbr qutr sts. E grvnd sn*_» tácul, cnstntmnt Gurd Muncpl prc nr prndr chfs d fmíls qu s ncntrm m cmlt dsspr. (CNCLUI N 2* PG.) PREPRM NCINL Dsnvlvm-s s cmpnhs rgns lgums d-uus d ssc- Çõs dc "brnbs" d Brsl ntr strã rprsntds n grnd Cnvnçã N.-cn-l d Srvdrs Públcs, qu s ru. nlrá nst Cptl prtr d d 7 d stmbr vndur. Prcurnd dsnvlvr máxm stud d tds s prblms d ntrss d funclnüm, s ntdds «Uds UNSP stft prmvnd ssmblés prpprntórls d Cnvnçã, ns qus ssunt dmnnt dz rspt ft lut Pró-clssfcçã cm vntgs INSTLD EMN ím d studr dbtr s prblms d mr trêss ln- pr bm funcnmnt ds trbuns rs, ppul- nstlrm-s n trd d ntm, s trblhs rl- ÍÍX_.. à "Smn d Júr 1957". d uz Bndr Stmp, prsdnt d II Trbunl d Júr, prfru dscurs d nstlçã, snd sgud pr utrs rdrs. N slndd d ntm tmbém írm Inugurds dus glrs d rtrts, cm um hmngm s smpr qu lutrm pl prstg d Trbunl d Júr. CMISSà JULGDR J írm dsgnds s mmbrs d Cmssã qu, tsmlvl N S» KCà D tds s pnts d ps «-lgçã ds sscçõs Funcnárs Públcs Pró-ClslXlCç tm rcbd cmunnçs sbr mrch ds cm- Punhs rgns. msm tmp, sá slctds Infrm- Çü sôbr $, mrch ds mpnhns rgns. msm t»mp, sft sllctdt nfrm, côps sôbr cnclv d «tmbr s rcurss «dtr n-- r pln d DSP m tr,- mltç5 n Cngrss. crd cm s prwss du drgnts d UNSP, pr. xmdmnt ml ftmclnr públcs, cm funçã d ldrnçn ntr s "brnbs" dvrl prtcpr c Cnvnçã st.mur. (CNCI.UI N 2 PG.) %càbl. ÍSRf IIB t mv- * 1* llllfllllll Y-Y-Y. ^ Y. - JHRI* - CT! * -" -%- * rff^! * *^ff* * - ^ JSSP^" "^^^^^_-?----^-0 -^ * \ 5»» *.S^ > ^v " && ^-_Pyy^sy_ryy^*^J. s1»-. w- "" T_*íJ_[*í3_^ 11»,y,:.yyyy<.yyMÊYmyf. - s-, * - ns pnts qu dfndm, l» vnd DST mrgr -vãmnt drrt. lém d rtfcçã ds ts pr,- á cts m pncín, n runã d h srã dbt, ds utrs spcts nd cntrvrtds d mmnt» s pndênc ntr PDF DST. d um ld, PL d utr. Cncntrçã Ncnlst n Plác d Ctt ^ JX? "" - "" WyyyMy\yYM\^:My^0yy ^^^íy^ê lllllllllls lp * *-*>:*:*>:*>w>.^:í.*.;.;.;.:.;.;.v;::.:: ;.; ---ZrtZZZl"- prtcmnt m.h?n6p 1»- tndu, cm várs crnçs rlnt. sm um tt pr brgr-s L *1- _ Pró3.*:m d 6 dt tfk.. br, srá r.-llznd um K-nccncntrçã, m frnt n Plãcl d Ctt, prcmvld c-is Frnt Ncnlst Brslr, cm btv d slctr à sr. Juscln Kubtschk md. ds cncrts cntr r. t d.d, xpnsã d üms.*. cmérc xtrn df>sn c nsss rlqu^s mnrs, bn cm d Ptrbríls. Elfttrcbrs*. Vlt Rdnd r utr,, n.- prss stntt. REUNIÃ, Hr Frnt Ncnlst n. rllr, h, s 20 hrs ís sd d UNE. um runã lbrr urs. pln d mm. st. ç5, à qul dvrã cmurct» drgnts prárs studn. ts. Ê ntnçã d cmssã r gnzdrn st.!csr d pnt nrntr ns vns bálh-*. d cdd, ds qus sgurã m cnduçã spcl, s gru» ps d mnfstnts. Está. prgrmd n ntrg t s prsdnt d Rpu. blc d prgrm d _rn Ncnlst ^rprtlf r». "_R tr$$&s m VL s Dmcrc. Ppílrs" «rdr Hél Wíc.» Prnuncrá h. s IS n hrs udtór d Câmr «P. Mun. un cnfrênc mprssõs sôbr s qu clhu "cnt m su» vgm s Dmcrc píss. Fulr. Cmssã rgnzdr t d» nstá cnvdnd s mntrí, Dr, sudnts, prár J pv cm rl trssnt pr, ssw.. plstr Empssd Nv^ríríéT D Sndct Ds Mrcnrs Prsnts lts utrdds, prlmntrs 4 WMãBBm* - Wm» JmF^?%WmWÈÊÊF ^ _I F m w$mmm fc*^.- ní -Wm- _r_v*_r I Ém»» 1 _^_».Jf;-:^Í_^B _H^HÍ-^-B-l-^-^ ^_Í--l_^S- K-_m-»S$::::; _B_B*-^-S^m^v-Íg-S_B _^_K_x í ívpp^b VV^ -KShI _^f:* Í d_mb8 H _K ^5p^^^_Í B BP^Sí. " :*^I._H. ft d* mu nus (üsgut. mbwd dpôs* d mm d*** _f ãkm J ^^^ numrss lídrs sndc* Cnfrt rnzçã Num brlhnt cnfrtrnzçã fst d* f undd mpssd, ntm, n- fí. fcs -í..> d0 sndct d* Mrcnrs *rblhdrs ns Indústrs Mdrs. d Huv grnd cr. prcmnt d qudr s 2?»un-rss prsnlt» M&M «ndcs. J30»"16*08 Plítcs «Prsdu slní. t«l. Íprsntnt tmnd d0»nt. ssnt à rprsntnts ms d Vc-Prs» *?P ^DÚblc, rl V. d Gn- Txr Ltt, d mnstr» Gurr, d prft S- Srfl d Lm; s dputds râ Stnbmch, urél Vn. dut Lúc Crd» s, s vrdrs Hél Wl» ccr, Lvl Nvs. Vldmr Vn s drgnts sndcs Dclcn Hlnd Cmmç&m n _. kml.)

2 r/lmin 2 flpkrins PPULR CRRÊNCIS PLICIIS rm» tu,!, > TnrlnW, qu n,!.11 lu, 1udm ll, ns I,ll lllllfl-l (l* lllll111, lll «uuu d» (nwtlnru, vru», rvnl n prncp d 1.. u..:,u..u luu «n vsm,.llnl nü crrtu u.1,111 r- rk -s, luml mr^n, vnt* ft-s * -. r,1* furll» uul nm H;ftí,í!H pcw, n furm nn dvl; n Hs* pínl fnr1s Ctüt: "tírlu Un t.*.. s, brn-l llr, ünlllru, rum 17 nns, r»!!(»ll!p v.!! Lfnll d lllnu IWncld du Sllvn, brslr, Hlllr, cm,17 ms, (mlhm rsdnt nn nu vdrft; Itnulf (nmflfs dn Sllvh, lrnstlul* r,.rnln, cnm,17 tns, rc- «ltl í> Itu 1nfüfMr l- ;,., > utrn llclín, 80.1t m!n-s; (nnl Mur,, Inslclrn, sltr, cnm H tm-í, r-l!rt< t Utl Sím.s!I!, 1*1)1 nltnl, n. Ílül- (hrlmln V*, brs» llr, r-(ll»**, cm " ns, rs";!, ul* * l.m Tcnnl Vr.u, l?.j, Engnh Nv. Pr um cmpnhr d lrvlçõ f»l grdd fc, n Intrr «l Mrnd Muncpl, crrgdr Nlsn Mm m d Su;*», br-nl» l"lu. cusnd, cm.! tn», rsdnt Ruu PflCCmbú, SU cm Rlnn, qu m cs. td nrv f Intrnd n llusplnl Suz nulr. Ru uühnr f crrgdr Nnlllcl lvr, qu nud d * 1 ç í! * dc Nlsn, s1.! n» vlllmn cllv. s» rnlml su frgus. f) grssr f prs pl 5* Dstrt I-lcl, nd l u> t nd, KUIClKIl-SK Pr s ncntrr dmt dsmprgd, prnllcu sulrll, (s prmr* hrus d nll d cníun, prár lnsé Mcl Grv, brslr, sltr, cum H tum, qu mrv num hspdgm d Itu ds rcs, ndr. sucd lirn-h d um d flcln d Itu d I*vrd., frturnd crnl n f dc nulr n sl. Scrrd, vclt mrrr n n-.vn d npmçcs d» ll5í;>llnl Mgul (.nul. crrênc f rcts- Ird n 0 Dstrt Plcl. **0t*mmmtm * *** Rs Mdrs d mzôn Srã Mlhr Explrds Inugurd m Sntrém um Cntr d Trnmnt pr técncs prárs Plvrs d línny Rnn Sn, drtr-grl d F... SNTRftM, Pr, 15 (N) nurvn Cntr cm «um Cm n fnldd ds prp» I lmnslrç tm mund, n rr lócnl» prárs pr n xplrçã rcnl d rcur» ns Ctrsttã t mzôn,, cmçu funcnr, ncsr» muncíp, Cntr d Tn* mnt pnrn ns Industrs M* rtlrlrns dn rrlfl, lnn"u,* ( pl sr. nny Rnn Snn, dl» rtr-grl dn rgnníüáçf ds Nnçs Unds pnrn n grcul» lurn t lmntçã, u nt Innt» gu rcnllzu-s nn srrr» scl cnstruíd pcn sr, Mn» r Chnuvln, chf dn Mlusl d F nn mnznln, «? cntu cm prsnç ds srs. Mr MrtttPKl?t, mnstr dn grcultur, Wldlr Duhd, suprntndnt d Pnò r» Vnlrízçfn Ecnômc (!n mzânl, t» rmnd Ndlr, rfclt d Sntrém pss >::r:sv DIscurrtndn nu cnltl sr, Itnn Sí> dclm-u qu Imun ss mm s Trblls VI Cnvst Cmrcs d S Pul C? >!-t{pí r-... nnrgcnííls n crtm qu s rlz m Cmpnc r 40 ts3 á prsntds à ms.c.s.p. Mnsgm u (JwVn brulllr, ch tl» Ind, n«*s hmn qu qu U*n Imlltnm, dn Imprtânc qu K trbu n ísp prt un mnzl, d r>ulhn t* sn. llsfnçn Mn» lut n vr n nm nv t* dcsv mrc f vndd», Dstcu n sgur, fllglluçn d sfrç slstp. nll pmn dcsnnvlvcr Vl mnznlc, trvés dn nhrlur dn vnstn lô grn us Inxplrd ftr, bm cm d nprvltnmnt dn umn dns mn lrs rsrvs flrsts d mund, DESFI F pôs ludr fts tnttlvns n- Isrlròs pnrn dsnvlvr mzôn, dlsr-p ur. Sn, qu m 11)32, n K nrlln dr-!ííl dn ntnr/n dst Imns plníc,, nn curs ds nns, cnsdrávl prgrss J f ft spclmnt cm trs mptrlnnlcs lnhs d uçn. Dntr d?ssn rlsnínçfl d trblh; pntu Inlclnlmcnlc lvntmnt ns rcurss flrsts d rcglfl, Jft tnr slln f-l Invcntrtrl tln ms t.»» sl mlhõs d hctrs, tm " n flrstl qus m grnl qnfntn Ids ns trr. ls C lmunh». Mns d qu Iss, slnnlu, á xlsl hns pr qu ns próxms \-*/. ns umn rtrr. d côrcn d 15 mühôs d hctrs s nmlím psqusd. MI.MIII lxtitv.d «Nss sgund llnhn d nçfl prwugulu sr. Sn «- lm sd mlhrr xtrçã d mdrs hu» trnsfrm» «nrpnlwfl dn um pnllllr flrtnl mnzônlc> dstl» n.tín n lômcnt n cnsrvr n% rrurt c prtgr stn, vn"n nm cnnrn s grv» ç, pr mn ds pxppr,mn«h t m. rllll...r,,-,,,, ;:,0(ft mlilch dm..srn«;s,.,, mn*^ nmnnç.vln, m ntr d IWnmnt gr\{m*jòm dsnvlvr métd. Inugurd, cmslnl pnt «tnv. m nnál «.n rnt vltnl dst prt d prlpt. I «,-," r,,/ J"I? Trr> nus frm.1 su-d-.n- -cur»js pnu.n guun»,ír ^fflwí^ss!,wbt«"r " " "!* " l0 r. qu bsrv crcn d du* «p.nvlvl(l, tnt m n.nn*! dr.rt. cnmn rm quldd». multlpucn*»* Eunts ml dôlnrs ds funds d níslslínln tôcnlc dn P,!"}f " * ". cnduvndn pl Gvrn brnnlllr, pnrn cmpr d mlhr qupmnt ndnptnvcl, ns cn» trs Industrlns d mãrlc, t! ur-n cdntl c rntl d mérc Ltn*. PLÍTIC FLRESTL Rfcr u-80 dps r. Sn n trcr lmnt, «mu lmprtnnt d tds», «Pml s«r «Inttlzd n xprssã». UXÍLI TETR Rcvrnndr d Estd dc s. Pnulu sncnu l?l ã s.vmblíín dspnd sô!:r n cnc3s. nl d uxl, nt 1 mlüíf r cruzslrs, dcsttnntf n stmul s tlvlltls ttrs l Estd, CMPINS", IS In-. 6* C d V--r* 1 I : r.: llrn ; («Itn ln.1.»< V\w-,... En."...1 (rm (.vm t*»tcí )lll *.n_-ítfí 11ut* fnfn h lurc. u. n.. n VI Cnvnnn ">.-.VM Cmêrls. tl,,* s.í., Pul, l un uu r -.-ctl-h l sn.!«u «l-,.s- l n l>r I lu sr. IIl l:-l.;."-. n; l (rtlllnln untitrül..1- lur»>.-< tntbulhít f»- Inn-ln cm n. u ussucts ftu»» <3.!-;*, n: - rtt hnnrtnm v- I t«*nl».fl tlus òntlnlhm * t.nlfstdtl pm»»^-it.r t...s s t-1s cnsrn. ruu.n m---.- r, -.rs cí.- í».-» prttcrd rml su rcl. dgn: *Qlp t)*t (rílhn-hns t\*\ (,P l<tllcrpn n**?t css, flunnfp p» q-»t?**«,*!.» <\ v-ís ürmncncln cm C.Trnpíní?, tntlnzctn, p-ip \vv\ v»-- b vntnflõ f"mtrt* Impru nns rcnch nnr flntf-m- vu tful, f qt(» üh vfc"s"s s. m prl tln lm d r.nkll, ln-. rurrcmnmcktuls u turr.pk.-, t nst Inp;.u p.mr n urtí)l*übm. ííí, n sr.! n línflí*-- " n Drnsíflônrl f. V n nn sr, I.ntln l/p*; prps l*ntf r-» Cunpp.n*» I tnlr nm rôdlg f trlf» nrtbr nl rp nufn n^ «IUnn. ç.» sn.r nuvu truturn ns uthtlll-n ccnmlcn ncutnu". Ctu n fturs qu, luplltnnts l lnvmcs dn nnm. plstcn cr.nk.gn.rl, rl ntlu-ulr, (Iuu r dlnnlc, n nllrthíllu, fl l;t\"jr:t n C"nM*.n, c xrtu ns ctvnclnn n cnlpvn:*ln fnlzu n sfntn tu tnlllllll lll VI *..:.-l ;;l dn nxnclnt-*(>h Cuntul Uu ltl lu :-.\u rlu". üp.ç) n p::-!:t(» DB C 11 PINM dscursu "fnlmnt, fllsursu tmfl d Ccplns, sr llul Brvrcm, n urfunt rnunll,..i lltnlstvr Nuvnl, wllutnu mcsníu clm d b vntnd pxlf d clnss ds nr- Brcnlrtd smpr bsrvd tm -lutcs n -ltlvldd stnnnl prtundd!. nnt-inr. "(m nn cnunlu cunnlc n s ss tm d bm sns d, cnl. CMINH D VITÓRI S * h f r P Pm tllimipt J, :-,-.,-. t:,** «tcu Cmrcl» t n*. 40 TEf-RS DB VltlU DTJUEGÇB À^ínn.tn n fllrçíl ln pn^f1^), sr. Jtn;í Lng (Icclnru f u í nt^.-rr.-, nrln -IU ts, tl.n.-tpílí-fl nr r.-!,:,<;õ3 lü (l-. í*.»rn*!s Tnn» cnnfmlc. d Íl-..ítí, «ív plvrs c luvr nr num "cmprcnslp ^t»- tv m-s prblms ncrds «,»vmft"!. } dscussàc", pifl h!» òr. srnls trr..l::lm cum }\\*tf7& pf-nn mnl d nmfrc c Kftd d H.t Pul, MF.XSr.BM D. C, S. r. -psnírunl, sr. Bmtll Lnhtí;. lu _ mnsgm nvln 3-: rnv-fnlnlí pl pr.^ltlcntfl u \*---*-<*;".) Cmrcl <l cpt b mgrnt, «r EJur t;m-*!. mrnsnírm cmçu \tut flíf*r t.vtt rt sclh t CM-n ; p- fcí. d cnclv, num mmnt nm qu h prblmnn cnn mcs s nprsn* tm tmn um fíln nny, "n >n tnt p.s m qu s pru- 0 drtr Grl d F m Ms Rdnd cm Técncs d Nutrçã sr. Bny Rnn Sn lmçu ntm n n Rsturnt Cntrl d SPS drtr grl d rgnzçã ds Nçõs Unds pr grcultur lmntçã (F) qu s ncnlr n R dsd qunt-fr últm, vstu ntm, SPS, cnvt d drçã dss utrqu; Rcbd n rsturnt Cntrl d Prç d Bndr; l r.u cm drgnts técncs d SPS, tnd tmbém vstd s prncps nstlçõs d rsturnt. ;ós lmç sr. Sn prtcpu d runã cm técncs pr dbt d prblm d nutrçã. Flnd nss prtundd, trtu d ud d F à sluçã ds nsss prblms lmntrs, pr ntrméd d técncs m tvdds cm dvrss strs. cmpnhrm sr. Sn nss vst s srs. Wllm G. Cssrs rprsntnt d F/ pnr mérc Ltn, Rn Gcht, drtr d Escrtór c F n R d Jnr. PRGRM DE HJE H, às 11 hrs, sr. Rnn Sn vstrá M nstér ds Rlçõs Extrrs, nd srá rcbd, n usênc d chnclr, pl scrtár grl d Itmr t, mbxdr Déc Mur. Em sgud drtr d F srá hmngd cm um lmç frcd pl I Itmrt, pstrmnt cmprcrá um runã I d Cmtê Brslr d F, qund srá fclzd ns. nu prgrm d ssstênc técnc dss ntdd n Br- \ grvsts sl. Fnlmnt, às 18,30 hrs srá frcd sr. Sn um rcpçã pl scrtór d F n R d Jncr. CSS SUSPEITS DE GRIPE... (CNCWSS n,\ V PG.) rprtgm d IMPREN- B PIHILR hr vsd d qu n Hu gur M- * "..".. IC, m Bnsucssó, lvl sd rgstrd tun cb d "sátc". Ilumtd pr ndrêtv, lá ncnm, cm vlnll Jã Il- 16 ns. trãms. dc c: t rn>;\ cl: tst Pxt, d ntm, stv qu tun mídlc rt pst d SI.IDU Rms. ;,í: pvntrnr 3 * Rnt.ín, dss qt s s,lnn,* nã sã s d ;".p cm m nus crdtv trtr-s d chmd "sátc", Frm sts s plvrs n snhr Lny lvs P- xt, mu d dnt. Su p, Sbstã Nscmnt Pxt, m dclrçõs rprtr, cnfrmu, crscntnd nd qu módc qu sndu su ílh frmr t^., r trcr cs, m S-l hrs, q hv tndflr, Cnm sntms dlfrrnt d» d. Ktp cmum. VT(-,n.NCIà *, mdds d prvnçã cnnl "sátc", qu Mnstér d Súd prmtu tmr, t gr, puc írm lém ds prmsss. vglânc ns prts tprts, cntrár d qu s nunc, é prcár. rprtgm r.tôv n trd d ntn n Glã, nd c- Ihéu Imprtnt dpmnt dr. Msés Guv C- 3, chf d qup médlc» «ut»l pr*fst* «<»rvlç. EU uí n Rgclrcu: -- r***- «-t *> tvrrté*» ttlrln, * ** &tf* **! tmll*. *t* U n-ll*.»xí»»m «mu»p**w» HU-0 smlc-c MUlIvUm tum" ***m " ÍUVllví. rún!»» Tfl 0 mpmktvttl nu tr mlh»c - *-í- çt>m í flcf»-» n-rtf.um Qul * ftpnmhnfnl tm UM* cntm pru rm xnnn flu pnnslrl? ín-ntunm.lv. MlsCs srr r r.mrss: Nnhum, u mlhr... «m tf-mn-f-tr., TC tusm rlllcul, Qurnrtò,;>.llLw -, 6 pcuü üh.l cum müíll» prctklrll à utôrel. du crp. ER "SIÁTIC.» NV IRQUB, 16 (F. P.) dutr Rnmln Vn0, d Brvly d Bfl dstn cldnd, lrlru unn ft nt <rut> n súd mçd, t utr» lud*, frncm um lrmnttr pr qu u t«tu l* t-lh d "vlgllftncl"... Em ü*: stl nl mprunds s trmclrs tr mllhü d «ruzrs cnccdldst N EXTEUIn Htpsl rt Jvm Nlchl....»»..~n->..*,^~. Mmus Indcv grp sll- WSI-ÜNGTN, 15 (FP) - tlc m cus pl,v_v, (l Sgund sndr Lstr Hu, mrt. "Dmnstru n utpsl, dmcrt d lbnm, pd- ssnlu, u Nlnhln Mmms sprr qu 33 mlhõs d mrru d "pnumnln brnqul!, d tp grp Pl qu s prt Julgr, tnt-s d um cs d grp sátc", (Cnclusã d t* pg.l us trulluls pr n--..-i.» uu s lcnsul.r um lut c unnd nvurgulu t p *»Uvu;-u du *uuü lv..;õs, prtlcuurm-nl n lucnt tt drt grv, cntuu nnu, sr nií h.*v n..r vglânc <1 -M trblldrs, prus sus nmgs n.u drmm. _ rflu-bu u flu u qu * ptxt du rguluntur drtu dc grv, prt Jqum Ülvul 6 [Uur lu qu u l.uíu. 11KPELEM MEÇ ut usunt qu ruvcu vv rpuls uus trtulmdrs lurun s ntcs u cu s nptugürc8 csuvun.-.p.r.u. u pcr lprslls cn ru us gruvss. qulqur ÍU nést sntd cntr lhlt dh uu dqu- Ir.unu sru csdulldu cnu nnt luus us fl.l.s. -sm rslvrm cnsítü.ur us prárs u grnu rutü t utn. lrunjuc-3 U MNISTHÜ Cnfrm dvulgms, «Sndct ds tltctrs ngus Mnstr d Süüu ptnúu pvucucus, cntr us mprgdrs qu cs. lvm lcnu íur-grvcn n r ndvídus sm d cumnls, nclusv sm cwtt dc súd. Us grcvss. rslvrm qu, n cs ds mpc;*ürcs cntnurn nç.^ m drt rcurs, vu I s drgr tnh.sm \lun--. l d Trblh slctnd J rb«pd.vã d mprg u l mnts vulss ns mnhs m dsbdênc u l. REUNIà N CNTI Cm s tm vcícd n* utrs mvmnts grvsts, s r blhdrs m mnh.-. \ n rcbnd cnírtdr sldrdd. Üàrlnnlu tèn chgd à sd Sndct cmssõs d trblhdrs du utrs ctgr.s prícsl vá hptcr s su p c slufdd, lü dst um mvmnt d p s rblhdrs st s nçnr uu Cnslh Rgnl CnlUv0 du CNTI. Pr prpust prsntd pl sr. ICrc Fgurd lvrz, n últm vuáu tqu ntd, h pl mnhã srá r- Ilzd um lnu d Cns. lh, cm prtcpçã d tllldd ds Sndcts crcs, pru Uscur sturã ds prárs m mnns. FURS GREVES Pr sr rltvmnt r\* dcul númr d fur-gr vs. cmssã d trblhdrs qu vstu ntm nss rdçã slctu-ns qu dvulgássms s nms dsss lmnts qu fltrm num mmnt dc lut cm «< sldrdd u sus cmpn nlrs. Sã clt, t! M.n. dt- Luz: Gns nlmu: Mnh Inglcs: \V5dcmnr Rdrgus d Slv, vt:.* «ltn», Mnl Mrls, ch f l nlmxríd, Wdmr Brbs, chl d sntór Jm Nuns ntôn d Suz, chf dn srvç d sstôncl scl; Mmn I-u mnns Jã brã, l rld Vl. Mr Frnc lbrt Lms. Luz Cs r, Públl Vtrln, Isn Lg d Pv, Smul Ltã Mnxl vulg «Crc». N Mnh Gunbr: s cn trmstrás, Sudyênc Dmr, Lcy, Dlln, Gunrm, Nvs pntr ntôn, d cprtv. CM LTT H, cnfrm Jíl ntcms, srá dstrbuíd prcss d umnt ds grvsts, nn Trbunl Rgnl d Trblh. ulgmnt srá prvúvlmnt mrcd p sgund-flrn, s 13 hr-s. Enqunt gurdm prnunclmt d ustç, s trblhdrs vm pr tds rnss prcurnd npfl ãs sus rvndcçõs, Cmssõs têm prcrrd Câmr Snd. Um numrs cmssã rá Mnstér tln Gurr, fm d s -ntr-vl.tnr cm mídtnv» vpzc vlr ü n» dlrn nmzônlcn». ESPEll \NÇ N MZÔNI r.r. Itnn S-n rssltu nlnn. qu mnlr númr cx» ppssòn «">tft dqurnd n m* pr-prü «l qtt" n xplrncnu dn nwnl nãt ^ ml um» pmnrít rm cípcrncns. F rwtntnn*. «Cr qu*» ns métds rmprgurtf, pc!n F trrn fxll.!tl n mzôn n»»0 rt-,í lmnstrr nu ****** méds sãn hssnndu nun» cmplt? cfòrç tâcncn * rrttn d: um pqun crur»» cmptnts vnds d dvrss nrls d muntlõ, unln f» tlnts n tvrs prc pr dnzlr rsulteds, qu, nrnvft* vêlmsntc, nênlnm (,.-!fnr*,-. nu rnmntc nn»lnl, ptlfrn nn.,-r pr l. bx cu^t» rtn t"" "fu-t0 r»rtpn rt I cn-. D*t<* r»d, «Inur»»» rçô d Cntr d Sntnrm nnr.tttt nm mrc rl dc *tn:t frfn*!*! nvrslmç In trmcln*!!, hv»wl n rnv "crç- dl F.0 d-» utrs wríns r«**clnllznds ds N» cfl"s UnUls c-m um rvít ptvp.-ntp *>*rp",!,:(! n drcnvlvrf.nntn ds r:cur?r>* nturs t ps». TENDEND PEL Ulllnm nlrlhlçfcn Um tnt tln Sttftl,, Cnml»»( Fmnn th S, J, t Mrttl LlllHSflt, fllllllllntll tlt.ltl.:),...,.,,, I t t I I ( * 1./" II rr, CIWMII: fín Cfítnll Fmnn t $ Jfm t» 2,600 ftu.; IhJ.M.Q. W. (lg pnr llntp) t) /:: < grm», TTL: mtun». lud, h, IMPRENS PPVIP, DI D SLD P Mss n Cnvnt Snt ntcrj Crrr- -; n Prç Duqu d Cxs Cntu r 23 Dsfl cb t sr r/rnlzntlu pln Scrtr d MlnlstMn dp Gurr prgrm dns cmmrçõs d dl d «P d Sldd», qu r"*crrr n prxm dm W. s fp.lc.ls trã Inc cum n clbr-,ã dc mss n Cn» vnt Snt ntôn, nn I.rr.* d Crc, s t<30 hrs pr.ssgulnd.s ns crlmv nls n Prç Duqu p Cx:s, h 10 hrs, cm <**>r»- gd d prsldnt d Rpú blc. qund lh sr.l prst I d,-, cntnênc ur um funrd d hnr. RDEM D I p.s Hn Ncnsl t* * rccv Prndcnl, srá prcdd ltur dn ^rdn d D dn clf (I Exôrct lusv n dt pr um ntl c d gbnt mlnl rl. \ R?.*»r tcr.l lugr n cntln^nc Cxns, TI!nn.- ls slvs d?1 tr- tur um btr d rtlhm, nu fc.m:í pstd nn lrdlm rt Prç dn Rpübür». ENTREG DU CNDECRÇÕES Dn!s d hmnpm»» Ptrn d E*:.rc.t. rcnllzmd cndccncftp.s d 11,-«írTl d M-rh MMlr t ^n,,],. ldds cvs, mltrc». rclt. pnsh, n prèsldnnn d«m u 1rul.-.ns crlcur.dnn K. Frcs rmhs, nln» mr vz dl«tnculd<> -->-t uqucls cmnds, «tnd pn rtrnrds pl nrslflnt» Rcpnbllc. DESFILE E TRNSIT ] Enccrrrl.- «crlmftns, trp dsflr m dr "n r t I vnd Tmí d Sòr/n TV rt n ár m qm» sc <»ll:»n f nm s slcnllds srn «l. d pn *«" - t.>" r-lln. p Fllcp d Fí-tíI, n; «PTIntPs cndr.":?: l,\vp. nld Ptrsdnt Vnr«""*w *» dp subd, d fxvnld l- d Sm/ nn cn/mptn 1.< t»r, d Cntrl dn Í5"n* l n v»*dn Mn>*chl FMrn d, vnd rn. d" -nf.f, n rffnln rt bnd..- t F.F.C.B. f-vcp pr tr.ífp p d bnnds p rn-tns rt,» vdrt". (" p.-t!""1»^ c s.1d.í rp pr"f:c!n Gurr d ns frp-»t» < dn dfíc Cr, Mnstír Kf.**f.r*tr!-n *, nn "-..«d Mnstér 1.1 -s- ccrnúnl dc u r,".* I Gurr. Cm Dzns d ns d Dspnsds Sm Indnzçã Ludlf stá fchnd s prts n m squr stsfçã dá s s» trblhdrs Côrc d 200 prárs d c. ràmlc Ludlf.V Ludclf, c M»squt, >*!\n nn lnênc d t-,,.r b.ndc prctór, pr btr d sldrdd ppulr s r. ] gnrl Txr Ltt, lc, ds qus trblhnm l n qu S, Exc. rgrss d P-: *-.,"3 fn-.n. v.\ rnt nt cm 50 «ns tlc cns.! qu s subm pns, ê qu s cmpnh stá vpdnrf tmbém s l»*- ms d nd rtrv u rtêrn prm p sus prduçã Em fc d dsumn ttuc curss flnncrlrs cm qu.- pr. d Ludlf. Slndlcnt ds Wvr n 8U sustnt (ns blhdrs n In-lüstrn U C. flhs. I ràm!c pr dnstruçâ d Nv Dsss 200, smnt 40. s pn. \ Iruçu, pr Intsrmédl dn su ntrm trblhnd m fábrn dvsd, rputnd nr qu st ás mts tf? f-cn.r. Stnbruch, prsntu rclm- Prtcmnt, pnlucl t\ t- Jls tlhs íl funru. s rstuts á frm dmtds, ms su- ntfrnlzc& s-m vs crsvn PCS3UIM ESTBILIDDE Ltulf ft Lutlf. nu? m um ds mrs Inüflstrns n rrn, nf du nnn pkdllc. çí cs -cüs pmpr-ms, muns çft t Justç d Trb-lh stctnd pgmnt c ntín-. zçf d vuú prév dvd s prárrs dmtds. Í5SEMBLÉI N próxm smn, Stn:». ct v rfnlwr un --«cm!).»í Kérl, pr trtr d utrs \*r - vdfncs qus cutcn s ntrsss ds trblhdrs, ls. ds pl Ludlf & Lutíí. Enfrntnd Plíc c Dbx. psss sm tngds pl {-rp sátc n3 Estd Unds durnt st utn êst nvrn. sndr, mmbr dn Cmssã d Crédts d Snd, v rcmndr à Cmssã um crédt d dólrs mdtmnt utlsávs lém d d rsrv srm mprgdg n cs d ncssdd, cm prtcpçã d gvrn n lut cntr ss pdm. MISS ITNTVEES LIM, 15 (FP) NS é pp sátc, ms grp bngn, qu tcu Mss Unvrs, mntém cmd h ds ds. Gldys Zcndr stá snd tndd pl Dr. Crls E- TRS N REINICI DS ULS WSHINGTN, 15 (FP) vlt s uls, ns Estds Unds, qu s vrfc grlmnt n dcrrr ds dus prmrs smns d stmbr, pdr sr dd m vrtud d rc d pdm d grp sátc. Ess vntuldd f vcd n dcrrr d um cv frèncl dd scrrst vluntàrs, pls Drg. Dur Burny, ds rvçs d súd fdrs. dvrtnd pls cntr! nn, csd cm um t d prcmnt «prvávl» d, ms bl d mund, qu um pdm d grp sátc ) tnd Mss Pru dsd crn-1 n utun u n nvrn próç. I xm, s ds médcs s cn- dr. Bzn plnlu qu nfrmdd qu tngu Gdys Zrdér dvu-s à ntns tvdd scl rlzd pl msm. - T*T*M* wwt xntqtm, u ( >. r.» Vm t**-****,** ******* ** IT Ntcfct Mnut, «m prt* m mm tn***» és M* «ttmltárlr Mntcsl-*, íhk»-. (l* Vtd-. Unln & btnlv l» um tut «up«itc * cuw ct&utuuu pt» Krlp» n-utc, mmtc?ntuu nu hsplul Itm»- v»l, * Nr» lr». Mn^un rb Rwu* p. XmdU, mlu&rí du Srvç» lr, íd» *, cldudt d«nv, Jnru, míd s pdu tlfnr qu«juvum stud.nt» stlvss grlm n rlcvur d«u vlngn, mbrn. su nm stvss n 1_U *** IU KfU3!** grtulrm pl cdênc tmd pl prduçã d vcn nt-grpl, dr. Burny, tdv, dclru qu vrtts d grp sátc pd nd vlur * grvr ssm stuc. Sxgênl êm Sxtn_ç«m Nt_ FIwp-sI -urur d -»-_v_.: *xt * m. utuur, U»«- ctr m vtsr xgvu. l xtrçã du nu IlíKl ptl cmrc v-c.1t.t 3s.r. ícrt, qu«srá bxd pl pru-lt nc, próxms ds mmu tul sstm d c. brnc cf mpst d vnds c fcunssnçs qu sft rlzd n us qunzns, snd prlm-r. tô d 25, Sgm- t* > -t. d nu s*u.nt«. INSTLD SEMN D JÚRI (CNCLUSà D 1» P.) sb prsdênc d mnstr Edgrd Cst, v ulgr s trblhs d cncurs In»- tltuíd pl "Smn d Jür", snd cmpst ds sgunts mmbrs: mnstr lfrd Lurr Brnrdt, prfssr Bnmm Mrl, dsmbrgdr Edurd Spnl Flh, dsmbrgdr Eurlc Pxá, curdr Frnnds Vll d Crvlh, dvgd Hckl d Lms, prf. Hél Gms, dvgd Já Dmngucs, prfssr Lms Brt, curdr Murl Fntlnh, prfssr Murt Rbr, dvgd Myrths d Cmps, dvgd rmln d Bsts, prfssr scr Stvnsn, dvgd Pdr Pul Gn Cst, uz Rbrt Bruzz, prfssr Rbrt Lr, dsmbrgdr Rbrt Mdrs, prfssr Sbrl Pnt furdr D» dr rthu. Mttrtt l»**lml ú Lvr Insttut Ncnl d Lhrr-» fu nutrld pl Prsdnt ** Rpúblc, pltrur n crédt t* Cr}.u).03ú,f", s rgm» dntmnt mdnt rnltáçft d clt d prç*,»m dus p^cls, dstnd rc. nmçs n publtçft d brs cnsgrds «lnfldlts, d nm prvd vlr, pr* fn «duc. Uv culturl» Srá Est Trd Cm (Cnclusã d t* r-.n.) cncntrçã fr;n clcd«n d d ntsm. ns prxmdds ds lcs n trãblhh, ms dn 400 crtzs. SSEMBLÉI EM BEL HRIZNTE mnh h nnlt. trá rlh-d ssmblé dus bncárs d Bl Hrznt, -_ll:íi Clx-t-líí.,. d qul prtcprá um crvn d bncárs crcr.s. ônbus, snnlmnt frtd, srá nmànlul, ás G,.?0 hrs, rtrnnd n dmng pl mnhã. crvn s"*á Intgrd pur mmbrs dn drtr d Sndct dnt cdd d Cmssã Excutv Ncnl d Bncárs. Empssd Nv Drtr d.. vlcnt, prsdnt d CN. T.I., Érc Fgurd, prsdnt c Fdrçã ds (rícs, rprsntnts ds Mrcrtrs d S. Pul c Bl Hrznt, rprsntnt UNE, sndr Gulhrm Mlqus, sr. Rmlr Luchsl, vc-prsdnt r Fdrçã Sndc) Mundl rprsntnts d numrss utrs ntdds sndcs. Em sgud t c pss, cnfrtrnzrm-s prcslcnt mpssd, sr. Grgr Pxã, sc tjrótdncs Srv, d chp cncrrut, s dms cnddts s trblhdrs, s várs dscurss prnuncds frm d lvd sntd ptrlótcp, ncnlst d ncntv à rgnzçã undd ds trblhdrs, pr mlhrs cndçõs d vd pl grndsz d ps. Trduzd d dçã m nglcs publcd n Chn JIN-MIN- Jl-P plárl d Pw>, d Pqulm) IND SÔBlB k EXPERIÊNCI HISTÓRIC D DITDUR D PRLETRID L_ mm**t»******sm f^h***ms (CNCLUSà D 1 P.) DESPEJDS Nss rprtgm uvu lguns ds fvlds, ntr ls sr. Gns Gm» Pnhr, u s ncntr m fmíl dsbrg. puru qu muts dsss ps d fmíls stã nul stuçã, pr trm sd dspds d vl d Prnl, cu trrn nrt ã Es rd d Frr Cntr dn Brsl. E umn ár xstnt ns prxmdds d vnd Suburbn, m Jcrznl. E.F.C.B. tz dsnl, lgnd prcsr d lcl nr cnstruçã u um mr. ENGNDS* Nsss crcunstâncs, * dsbrgds d Prnh Drcurrm lclzr-s n fvl d Hlgtnplls, n qul, pr ntòrmédlõ d v-d Grld Mrr, cnsgurm um lcl pr lnr ns Ed. V*--V-%n Ld. Ru Jun Ptél Durt /V."50.*ò. ****** d* Jtumt* DERRTD BNC D BRSIL N SUPREM Suprm Trbunl Fdrl, pnl. su srnd turm, fyc nnd cm rbtr mhístr Hnhmn Gumrãs, n npr rcurs xtrrdnár ntrnst Pl Rnç d Brsl p.l cmrcnt Jr-m s r. rud cntr córdã d Trbu. nl d Justç d C:r. n. unnmmnt prvmnt n qu pjcltsv prncpl stblcclmnt d crédt d pls t*. tmbém pr unnmdd, Julu prcdnt & plçã d nclnt. Em vrtud drts dclsft. Bnc d Brsl f cnnud pgr Sr. Jrms rrud vults mprtânc, ctuld m cnqünt mllhsg u ru. lrs, rltv à ndnzçã * Jurs d mr. cntct» sd Inc d çã, qu rmnt n d Nv Edfíc d Fculdd d Flsf n d d«u d u ft nlvrsr. * Fculdd d Fl. lfl, ínclí Ltrm d» ünl. vtrffldd d Dstrt Fdrl, r ml*»-* r pr*mu_ «fut»-» (-tnnurntvxw tn cmn pnu prncpl ín^ugurân nv dcl Uc 8 pn.*.lm«?n ts, u ru Hdcc Lu, 134 I prdl dntr 3 ndrns r- I cíts d cnfrt t cm cn.. cdd dp fccrud pr c*-r I d luns. t n tvrm wsnts dlvrsg pr. snlld-dí, ntr ls Embxdr Ngl d Lm, prt»lt dst Cptl, qu rcbt-u strdclmnts d crp dcnt dn Scl nl cscucà d* gbr. sus brrcõs. Ms, dl s ngu, dznd qu n dv õrdéns pr l cs, C*n fl-, fmíls dnsnbrds. s dspds prcrnrm, nã, lclzr s üs qulqur md- SLICITD» PUCI Sbnd cu d Qulu: md s fvlds s lcnlzrlrr, f slctd I»ll c Muncpl, pr nd-.l qu quls hmns, mu lhrs crnçs, btvssm um plm d ttr pr plntr s sus tts. Mmbrs dul crprçã, gnd cm vlênc, dsmnchrm s brrcs í mntds, mçnd m.*;- m s Inflzs qu usssm fncr um pu n «trrn prbd». ssm, «m tr pr nd r cm s flhs pnhr* d chuv, s hmns, dss prds. snrm um prv dênc d prft Ngrã d Lm n sntd d qu lhs s cncdd, nd qur qu s. um lugr nd pssm brgr su.s ímls. 73 Mlhõs Pr Cdd Unvr-^b Bnc d Brsl f ut rzdn brr crédt d Cr? 73; ,00, m fvr r Mnstér d Cultur, fm d rr clcd à dspsçã d < Unvrsdd d Brsl, pr prbsssgímnt dns brs d Cdd Unvrstár. II^ISáMllllíàá DIRETR PEDR MTT UM RrdçS c dmlnlstrçs Ru Álvr lvlm. íl l* NDR SUCURSIS PETRÓPLIS Rk rn cr Lm 12 - I mu --?l? CMPS Ru l.l Ps s. 126 (sbrd) S. PUL Ru du Estu dntc.v l-l-í TELEFNES Prtr Gríncl Scrtr..,... -Í RdçS I2-851S VBND VULS N4»r «wt c dcmn».,. Ntrr*. nt**?s<!k.* SSÍNTUP*U *.*ln!>!..:r n-.,u ssntur t-nn-.-nrl "lísnturn rrlr-frtrs! 15 6 bkk 3 ms BXTmK X1.M 100.0Í V* ért. rt-cd tcspèít** d* rt. d.*

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

"lli AG ti QD POVO SE

lli AG ti QD POVO SE tf] ;-_- - FMFF!CCA ím Uu &$ A ntpdfcf 1 UE rkcd C ff A sldrdd Luz Crl Prsts c um cus jn rún nums d ms çlcstícfttl nu pnsmnt t;ívs du ns (ls Vn n fçrãvíl- t-os spct tmd rfcnrm-s mmbí-psj d «Cmíé Frfíçâ

Leia mais

»*«**«**«* llãa-ihl *iml»i>ja*«.***«*ai»«>«t its-smatilif^iigl w <«a**1'l UhlillHIII ' f

»*«**«**«* llãa-ihl *iml»i>ja*«.***«*ai»«>«t its-smatilif^iigl w <«a**1'l UhlillHIII ' f l )l- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ m M m cmíc 0 LRG >! n% t tf% f n 11 l PP»»3^"l -k n «lrs d nv. lnc d ls t! ls, Ct n. tn, R cxtncã ls Crt l 31 V4t4rr.u?» íf " f1/?."» «.»»», mttt ffk9 «4 M.f.t,

Leia mais

FORTALECEM A DEMOCRACIA

FORTALECEM A DEMOCRACIA ,,,, -.....,,.,.,.,.,..«- - -_.,^;g ^^^«««.»,^. cwm0^mmmmrm^ "»».l.»,l_.mmmm,

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. ''' ''*/'- ' ',... Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_#

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'*

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'* » lr rlst,^ n v ^tálytâàm, s z.;.» 0Q B mtzu, m» mmmuá BnpTT» mx.vr^z5x,vjmmym>\^wtvnwmmrtttumr uu0m0^000j0000m0000 < 00000 wtm9\^xtxrtm.r.rc^?mf&^&7#^ gtow

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Centro de Convivência proporciona mais qualidade EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 www.prtlgzt.m.br GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS

Leia mais

''do que parece ser uma dissenção ws

''do que parece ser uma dissenção ws Mtut Mr Trg d Cptl d Rpúblc prvsõs té 2 hrs hã Ds 0 TKM K grl ubld Tprtur tcr r t p ttlw Tl!r lvçã lbváft Vt Vrávs frscs MÍNMS NTM htus MÁXMS 2(875! TSllhK Brã d Tqur 28 wríw!;s T Ph 28;6; Bgu 20?4; MélV

Leia mais

MISSÃO SECRETA DE GOLBERI EM MINAS

MISSÃO SECRETA DE GOLBERI EM MINAS P^rWW_,wiPP VV 1BL10TBC NClKL LDER V SER FECHD CM ENTDDE SUBVERSV&*-fNtl Pff-Ph 4) ^3ír_- i -Vi NTCÁR n Págin 2 Suprm Mnd Sltr ngln ^ty ^UUF -P W ir V ^ -V---U w X^F ^r^&wf iitd. 5ig M XV Ri Jnir, Qulnl-Fir,

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

SERAPIIÜMULCAIIAACONSTin II.-ÃÜ

SERAPIIÜMULCAIIAACONSTin II.-ÃÜ infii í$^-í Si M-y fi 7-1 y\ «\\ t%. ".? y-. i.7 í-i HJE, ÁS 15 R S SERPÜMULCCNSTin.-ÃÜ ffibbcit Mlt!_^i! l_l^^ r-, Ás 13,7 ntm» cnstituints 1946 trminrm su trf, prvnd r dçã finl d txt ds dispsiçõs trnsitóris

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA

TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA Ttl d Trblhs: 00179 XIV Cngrss d Scdd Brslr d Trnsplnt d Mdul Óss - SBTMO 2010 TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO

Leia mais

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i.".'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - "^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, - " ft^sm Wmm!&1& 11

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i..'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - ^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, -  ft^sm Wmm!&1& 11 S-ÍíÍí»ífí!f!ÍSÍ- :; -tw-:»,>^>;^\,-^s^3í«tst ms^-^m-^m: Vj í/^«-»úWh< Í>,>ÍV m ^^WPPtlíl «,,,,^^,m-, -y^ Bppfjp^^ V DESCTD 0 SECRETR DE GRCULTUR D PREFETUR -V Exc st lu

Leia mais