a Concentração Dos Bancários I

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "a Concentração Dos Bancários I"

Transcrição

1 . II CUMIHH ÕflJlftlfl S TRBflLHflDURES 00 TRIG MIIH_HHB H_BHHMMMIIIm^^hh^^ ^ ^^^^ JIEIRVDEJEL CNDIDT GVERNDR êê t_^ií^_fc_ S-B-»-É---.»~,-<*^-.s» El2_5 * MhmJ RHMpff H _^_E_^H _9KEI?t_f l_flfi fl lü B - ^flbh -..^ÊÊÊÊm II 4?,«l_-ffl_fl_ll R *-*> WP*-"- «_^_B_^_^_B.r_WTS_-*_gft^*CT ^f í.ihi H_rf_KB ^M L--PlXnH1lM r 1 < L_^E_J_PV fl_^_l _^_1_^_I_^_P_^_H ^ff^hb._ ^ R HMENGEM LIDER D MIRI - Trlpuln» J t á_ n.v, d Cmpnh dt N.v..c Bn _rtt_ pr.trr *U mnh,, cm frnlt rmutm d Cl d Prt, nm hmngm dputd Vr d Ml, m vrtud _ hvr l_. cnsgud lrb_8 d um vrb ct d vncmnt, pr pgdqulc mrítm.. Durnt mnlfstfl )!<*_. dstrbuíd, prpcct. r quí. trblhdrs d Nn» v -S»çS Bn lnçvm m. d r. Vr d Ml v cm «dldt gvírn d Bh. Estvrm Pr«nt. dputd /. íty. um «pr._.nt. d.,. UI MM Gulmrfls,, d. Cm,.. prsdnt N ftgrf, n.cr.n.. Vr dc Ml 5 c.rdcnd à mntí-snç",., 4 v^& *k m_«v_-_>wm»!l Srá Est Tnt Dsflrã cm d crtzs ms* rdnd cm mnhã, cm Up 10 hrns, nn M. nl.rm d Trblh, sb n prdôhcln d Mlntr p/. lfl Dnrr, kcv. rnllz» cln umn mn rdnd ntr bnqurs bncárs (llstllr mrn prblm dn nu» mnt d slárs, Cm ntlclnmrw Já m dc.l nntrnr,» bnqurs fzrm «mn prpst d 20c*, d0 nu» Cncntrçã Ds Bncárs I fé Mnstér d Trblh, nd srá rlzs bnqurs - ssmblé m Bl Hrznt prtcpçã d bncárs crcs mnt, qu f cnsdrd Irrlórl nl bncárs, s qus rívlndlcm W d mtt cm um mínm d 1.1)00 cruzrs pnr ltu ptllí. CNCENTRÇ E DESPIL. s bncírlt dnrrt h umn Rrnnd dmnstrp. d undd, prcurnd v*n» r r Intrnslfncln ds bnn* qlrs, ulm, s 18 hr. nps térmn d xpcdlcn* t, cnçntrnsfl nn Ru (In Cndlár m frnt «préd dn sscçã C» mrll, d nd prtrã m dsfl, cnrrffnd suns nrlnzs, t MlnUtrl d trblh. Em pr.*pnrncí. d (CNCLUI NÁ 2» I».) N X - R d Jnr, Sxl-frn, 1G «l gst d crtmwx.. Y $. -. : líá.í.r.f-frn ;.....:.... _;._>..;,... V*í«*. *. w_. v _»», DIRETR: PEDR MTT LIM..>:/_^^ ^f &^-<t_^iíí tfífn?h! r.l.,nh 08 ptrõs cmçm cdr - s prpr- n _...í1,b^ Pr.curm ntndmnts, frcnd 25% - d0 d?-nv fnsín V?.?n?- sr H" brd sldrdd - Imprtíâ tr rn rspst B25ÍÍ " CtT\ ~ Quftl«ur rcprcró, mdt ~ ss P*tr I m qu vlt ul d Prgu, Ltt srá gn- prcurd pr um cmssã _0dm.mSs, cásst. 17 Tr,m:r mn Mr * ünlf" * «*-«.r,,u. bndnr Z*ZmI ffl k^l^^zt» VlM Intrnn«Ignt, h pntrflp- llnflnrn n«(trvldln.?.;.. Sr1 ""f"n"rt ""-«:«rnxft.nu^v.;;;,2 t.^v» rtmn. nfrmd*,.. vm r,,...-,.,,,..«...,.._ prcurnd ntmllmnu. «m.!u, - m M"" - prlugu qu» nntn tnr» ttlmnt nu qmr mnhm um umnt n ss pr rm,, «lft trlü rt-ut rplm Ist í, MmülU0 u xtngíl n,v(t unl» úr, u0 «cm ^ nuu frm rrnml st, ntrmnm nu m cnn ««(mnm. Dss l (l., mm- rl «lurnt Fm hlhcnn» Vnn lvr nd d m.1» ptllicd MI nu» trtnmd.-»..v.,.:t.-.:.. flls, ru m munu... «pn h HT.VISt l-l IIIIIH. d* n runltt, Blndlt. um ml.h d gr Tnd vlts nnp.rcld S CM prcrru nn «M rngm «NDICT Sndct dlrn.. Bm prn lvr u?*.*sm, ltn- lngnnun.=^m\r«zr?.,t lnçrm Kccnhcnd um «,-,_,...r_» :. ""»"r^r"«, p tn»r. Mr nt. um lulr cmpnnlr MruH d Mnh rn.rlt lm» cn,.,*u6n<-. d tlrm. UtuM 3» Uu prtnnt plstr, brdnd.sm.d nr- ""","" rn,?,m flh0rdnn,,0 d. trlldr.».. «r.v.u. íulvm un?d..jí r«,"i""<,»"";ft> <» drt d. n cncrrd runã rs "T rrv. " m, H^n.nhó. rvn«"*" < " «m» H ntm n S,nd.ct dccld- ZZZT^Z0 ^Zt ^Tc^m *Á% ff CSS SUSPEITS DE GRIPE LCLIZDS NEST CPITL :._ :^ BBÍ_B9>BH^"-:>,::t:-*:v:-----.:::;:: : :;.; : : %*, - ^f H..^nB» ^ HBK? Ss : ± J^!l±"^pgS ^L^-tE^ll ítízltt*1 hb?btst\??* t - - Prmr vtm d u s nfcl té gr, r, ^-_^ *!.-uss ds Têxts Gnrl Ltt Ós têxts crcs, m s- «KMblé rlzd n sd *u Sndct, prvrm s sgunt mçü, ndrç* Mnstr d Uurr:»_» Erm. Sr. Gnrl Tl» Ltt. mult dgn MInstr d Gurr: s trblhdrs m t- * «tcjgm d H d í?""510- runds m ssm- -f grl xtrrdnár. n rsn d 14 d gst d t.7. dscutr cm cnpsss» «umnt d slárs, dl- _«Bn.s V. Exc. líwtsur pr pln p à sus 1F»W«. prfrds m Vlw Jtdnd, s qus s lus- ** íw-ltmntn nss «s._m.t d trblhdrs.. W utr ld, qurms d- S*f * V. Exc. qu rpud- *«- «mpnh qu s lnl- Mí_.* ds trblhdrs d Brsll stf fznd cntr «plvrs drgds pr V. _d. s studntrs cm *s qus stms d côrr,.w srm xprssã ds.cs dquls qu lbutm SW wm Brsl próspr í- 31»; PDF Cs * "Esclnh d rt" íful!»n. crr qu., dnt m «S*_r t Imprns, pr- *»*> Jítwt d. Ln» Tt-b* : *!-* lurt* prblm»/»«-th d* rt" d * "*" " -«sust Rdr_n_«.,f, * ** «"^n-nt *** pr * * - -U» funcnr..*"* *«cl_* d», MMBd utrtmçí urfm. yn 0 «M»tb «. m.<.» ****** Jnllr d P*_l SWMt, rprt.nt..«r «lp. «S» P n8.g d drtr d Swllnh»,. últms pr- -^Bclmnt d svrndr ndcm.v ^"rtd«pr- *. mw..r!2._. Enqunt ss, s mdds d - gvrn puc vã lém ds Qutr médcs. prmsss um trmômtr pr dfs cntr Glã! - dnç n N f "sátc" qu tcu Mss Unvrs surt (..pdêmc qu vm cusnd mlllrs d vllms m dvrss tngu pss : Brsl, nü ms rstnd dúvd qunt n ss. Cnfrm ntcms, ntm, cntns d css slã snd rfstrnds nns cdds sulns dc Lvrmnt. Urugun, Qur, rtgus, lt vr utrs, lclzds unt às frntrs d rgntn Urugu. En. puc ms d 2-1 hrs, cêrc dc ml duzns css frnm rgstrds. s sntns fbr lt ssnld lvm crr qu s trt msm d grp «sátc. (CNCLUI N 3 TG.) IV Cngrss Sndcl Mundl INSTLÇÃ. HJE, N.B.l.. D CMISSà CRDENDR C- RIC Trá Iuflnr Ic, às 19 hrn, n Sl Blsr dc Suz, 7. ndr d BI, nstlçã sln d Cmssã Crdndr d rpr-.tntçã sndcl crc IV Cnnrcss Sndcl Mmdl. Pr prsdr t frm cnvdds prsdnt vc-prsdnt d Rpúblc. Publcms, n 3. págn, Mnfst m qu lvd númr d drgnts ldrs sndcs crcs dc tds s strs xprss su p n prtcpçã ds trblhdrs d Dstrt Fdrl n mprtnt ncntr ntrncnl. Insttut Ncnl d Câncr JU mdsrm «ftflcf. «m cnt «m» II pvmnt», ttvd m Prç Cnu Vrmlh, ttr* nugurd n próxm d 23 ttdt d Insttut Ncnl d Câncr, qu funcnrá tmbém cm hsptl. Cntrá nv nscõml cm 18 mbultórs 350 lts prvd d mdrn prlhgm pr s sr vçs d prvnçã, dgnóstc trtmnt d câncr, nclusv um bmb cblt-60. N clchê, fchd d nv sd. dvnd sr rssltd ft d tr cnstruçã d hsptl sd ncd há ms dc 20 /105 trás, qund Pdr Ernst r prft dst cptl. ír,mn^.,.m.l.,0^,.,. f^,^.m,,,,,,,.,.. ^,, mdc d SMDU frmu qu s^nt^s^s^^gz cmum dssrm s ps d clgl -._-» EM HIGIENÓP0LIS mm "0P HEÜ1S0 /-> HIE ".x..,: ^M-HMKI»..; ;:%$ J SBRE Em fs dntr s dbts - Prcur-s um sluçã qu, grd tds... Prssgurã h s ntndmnts ntr drgnts d PL técncs d PDF pr dcdr sôbr «prçã Cpcbn-., cus "s pá sr* ncntrm bst*- t mdfcds, nd mns lmbrnd d rgnl fr lbrd qu pl DST. s dbts stã m fs bm dntd, vsnd gr fxçã, pls prts lntrssds, ds..tns. á crdds, ntr òs qus qul qu lmt ltrçs n trnst s hrárs crrspndnts à d rgrss d trblh. s cntts ntr dlgds r PDF drgnts d PL csxx bdcnd gm d urgênc, fm d qu sn ncntrd cm mr brvdd um slu- Ç qu grd grgs trns. qu tud ndc, s prprtárs ds ltçõs srã ms um vz vtrss flflilh 1 PLICI [ DEB.IX DE «fll Cffffl. DE fffftuf CH PR UM I.I Dspds d fvl d Prnh pl Cntrl d Brsl - Gurd Muncpl mpd blhdrs rmm s sus brrcs qu s tr- 0 prft Ngrã d Lm JK fvls, qurm cbr cm s gnd s fvlds rlnt? v ry#^&<- v* *x< Cntns d fvlds stã dsbrg m Hgnóps., n:s rprtgm vu cns dlrs-s. Crnçs d vnt nv ds pns, drmm n srn: mulhrs d rsgurd sprm qu nã chv pr rpusrm sb um flh d «BRNBÉS» CNVENÇà znc susns sôbr qutr sts. E grvnd sn*_» tácul, cnstntmnt Gurd Muncpl prc nr prndr chfs d fmíls qu s ncntrm m cmlt dsspr. (CNCLUI N 2* PG.) PREPRM NCINL Dsnvlvm-s s cmpnhs rgns lgums d-uus d ssc- Çõs dc "brnbs" d Brsl ntr strã rprsntds n grnd Cnvnçã N.-cn-l d Srvdrs Públcs, qu s ru. nlrá nst Cptl prtr d d 7 d stmbr vndur. Prcurnd dsnvlvr máxm stud d tds s prblms d ntrss d funclnüm, s ntdds «Uds UNSP stft prmvnd ssmblés prpprntórls d Cnvnçã, ns qus ssunt dmnnt dz rspt ft lut Pró-clssfcçã cm vntgs INSTLD EMN ím d studr dbtr s prblms d mr trêss ln- pr bm funcnmnt ds trbuns rs, ppul- nstlrm-s n trd d ntm, s trblhs rl- ÍÍX_.. à "Smn d Júr 1957". d uz Bndr Stmp, prsdnt d II Trbunl d Júr, prfru dscurs d nstlçã, snd sgud pr utrs rdrs. N slndd d ntm tmbém írm Inugurds dus glrs d rtrts, cm um hmngm s smpr qu lutrm pl prstg d Trbunl d Júr. CMISSà JULGDR J írm dsgnds s mmbrs d Cmssã qu, tsmlvl N S» KCà D tds s pnts d ps «-lgçã ds sscçõs Funcnárs Públcs Pró-ClslXlCç tm rcbd cmunnçs sbr mrch ds cm- Punhs rgns. msm tmp, sá slctds Infrm- Çü sôbr $, mrch ds mpnhns rgns. msm t»mp, sft sllctdt nfrm, côps sôbr cnclv d «tmbr s rcurss «dtr n-- r pln d DSP m tr,- mltç5 n Cngrss. crd cm s prwss du drgnts d UNSP, pr. xmdmnt ml ftmclnr públcs, cm funçã d ldrnçn ntr s "brnbs" dvrl prtcpr c Cnvnçã st.mur. (CNCI.UI N 2 PG.) %càbl. ÍSRf IIB t mv- * 1* llllfllllll Y-Y-Y. ^ Y. - JHRI* - CT! * -" -%- * rff^! * *^ff* * - ^ JSSP^" "^^^^^_-?----^-0 -^ * \ 5»» *.S^ > ^v " && ^-_Pyy^sy_ryy^*^J. s1»-. w- "" T_*íJ_[*í3_^ 11»,y,:.yyyy<.yyMÊYmyf. - s-, * - ns pnts qu dfndm, l» vnd DST mrgr -vãmnt drrt. lém d rtfcçã ds ts pr,- á cts m pncín, n runã d h srã dbt, ds utrs spcts nd cntrvrtds d mmnt» s pndênc ntr PDF DST. d um ld, PL d utr. Cncntrçã Ncnlst n Plác d Ctt ^ JX? "" - "" WyyyMy\yYM\^:My^0yy ^^^íy^ê lllllllllls lp * *-*>:*:*>:*>w>.^:í.*.;.;.;.:.;.;.v;::.:: ;.; ---ZrtZZZl"- prtcmnt m.h?n6p 1»- tndu, cm várs crnçs rlnt. sm um tt pr brgr-s L *1- _ Pró3.*:m d 6 dt tfk.. br, srá r.-llznd um K-nccncntrçã, m frnt n Plãcl d Ctt, prcmvld c-is Frnt Ncnlst Brslr, cm btv d slctr à sr. Juscln Kubtschk md. ds cncrts cntr r. t d.d, xpnsã d üms.*. cmérc xtrn df>sn c nsss rlqu^s mnrs, bn cm d Ptrbríls. Elfttrcbrs*. Vlt Rdnd r utr,, n.- prss stntt. REUNIÃ, Hr Frnt Ncnlst n. rllr, h, s 20 hrs ís sd d UNE. um runã lbrr urs. pln d mm. st. ç5, à qul dvrã cmurct» drgnts prárs studn. ts. Ê ntnçã d cmssã r gnzdrn st.!csr d pnt nrntr ns vns bálh-*. d cdd, ds qus sgurã m cnduçã spcl, s gru» ps d mnfstnts. Está. prgrmd n ntrg t s prsdnt d Rpu. blc d prgrm d _rn Ncnlst ^rprtlf r». "_R tr$$&s m VL s Dmcrc. Ppílrs" «rdr Hél Wíc.» Prnuncrá h. s IS n hrs udtór d Câmr «P. Mun. un cnfrênc mprssõs sôbr s qu clhu "cnt m su» vgm s Dmcrc píss. Fulr. Cmssã rgnzdr t d» nstá cnvdnd s mntrí, Dr, sudnts, prár J pv cm rl trssnt pr, ssw.. plstr Empssd Nv^ríríéT D Sndct Ds Mrcnrs Prsnts lts utrdds, prlmntrs 4 WMãBBm* - Wm» JmF^?%WmWÈÊÊF ^ _I F m w$mmm fc*^.- ní -Wm- _r_v*_r I Ém»» 1 _^_».Jf;-:^Í_^B _H^HÍ-^-B-l-^-^ ^_Í--l_^S- K-_m-»S$::::; _B_B*-^-S^m^v-Íg-S_B _^_K_x í ívpp^b VV^ -KShI _^f:* Í d_mb8 H _K ^5p^^^_Í B BP^Sí. " :*^I._H. ft d* mu nus (üsgut. mbwd dpôs* d mm d*** _f ãkm J ^^^ numrss lídrs sndc* Cnfrt rnzçã Num brlhnt cnfrtrnzçã fst d* f undd mpssd, ntm, n- fí. fcs -í..> d0 sndct d* Mrcnrs *rblhdrs ns Indústrs Mdrs. d Huv grnd cr. prcmnt d qudr s 2?»un-rss prsnlt» M&M «ndcs. J30»"16*08 Plítcs «Prsdu slní. t«l. Íprsntnt tmnd d0»nt. ssnt à rprsntnts ms d Vc-Prs» *?P ^DÚblc, rl V. d Gn- Txr Ltt, d mnstr» Gurr, d prft S- Srfl d Lm; s dputds râ Stnbmch, urél Vn. dut Lúc Crd» s, s vrdrs Hél Wl» ccr, Lvl Nvs. Vldmr Vn s drgnts sndcs Dclcn Hlnd Cmmç&m n _. kml.)

2 r/lmin 2 flpkrins PPULR CRRÊNCIS PLICIIS rm» tu,!, > TnrlnW, qu n,!.11 lu, 1udm ll, ns I,ll lllllfl-l (l* lllll111, lll «uuu d» (nwtlnru, vru», rvnl n prncp d 1.. u..:,u..u luu «n vsm,.llnl nü crrtu u.1,111 r- rk -s, luml mr^n, vnt* ft-s * -. r,1* furll» uul nm H;ftí,í!H pcw, n furm nn dvl; n Hs* pínl fnr1s Ctüt: "tírlu Un t.*.. s, brn-l llr, ünlllru, rum 17 nns, r»!!(»ll!p v.!! Lfnll d lllnu IWncld du Sllvn, brslr, Hlllr, cm,17 ms, (mlhm rsdnt nn nu vdrft; Itnulf (nmflfs dn Sllvh, lrnstlul* r,.rnln, cnm,17 tns, rc- «ltl í> Itu 1nfüfMr l- ;,., > utrn llclín, 80.1t m!n-s; (nnl Mur,, Inslclrn, sltr, cnm H tm-í, r-l!rt< t Utl Sím.s!I!, 1*1)1 nltnl, n. Ílül- (hrlmln V*, brs» llr, r-(ll»**, cm " ns, rs";!, ul* * l.m Tcnnl Vr.u, l?.j, Engnh Nv. Pr um cmpnhr d lrvlçõ f»l grdd fc, n Intrr «l Mrnd Muncpl, crrgdr Nlsn Mm m d Su;*», br-nl» l"lu. cusnd, cm.! tn», rsdnt Ruu PflCCmbú, SU cm Rlnn, qu m cs. td nrv f Intrnd n llusplnl Suz nulr. Ru uühnr f crrgdr Nnlllcl lvr, qu nud d * 1 ç í! * dc Nlsn, s1.! n» vlllmn cllv. s» rnlml su frgus. f) grssr f prs pl 5* Dstrt I-lcl, nd l u> t nd, KUIClKIl-SK Pr s ncntrr dmt dsmprgd, prnllcu sulrll, (s prmr* hrus d nll d cníun, prár lnsé Mcl Grv, brslr, sltr, cum H tum, qu mrv num hspdgm d Itu ds rcs, ndr. sucd lirn-h d um d flcln d Itu d I*vrd., frturnd crnl n f dc nulr n sl. Scrrd, vclt mrrr n n-.vn d npmçcs d» ll5í;>llnl Mgul (.nul. crrênc f rcts- Ird n 0 Dstrt Plcl. **0t*mmmtm * *** Rs Mdrs d mzôn Srã Mlhr Explrds Inugurd m Sntrém um Cntr d Trnmnt pr técncs prárs Plvrs d línny Rnn Sn, drtr-grl d F... SNTRftM, Pr, 15 (N) nurvn Cntr cm «um Cm n fnldd ds prp» I lmnslrç tm mund, n rr lócnl» prárs pr n xplrçã rcnl d rcur» ns Ctrsttã t mzôn,, cmçu funcnr, ncsr» muncíp, Cntr d Tn* mnt pnrn ns Industrs M* rtlrlrns dn rrlfl, lnn"u,* ( pl sr. nny Rnn Snn, dl» rtr-grl dn rgnníüáçf ds Nnçs Unds pnrn n grcul» lurn t lmntçã, u nt Innt» gu rcnllzu-s nn srrr» scl cnstruíd pcn sr, Mn» r Chnuvln, chf dn Mlusl d F nn mnznln, «? cntu cm prsnç ds srs. Mr MrtttPKl?t, mnstr dn grcultur, Wldlr Duhd, suprntndnt d Pnò r» Vnlrízçfn Ecnômc (!n mzânl, t» rmnd Ndlr, rfclt d Sntrém pss >::r:sv DIscurrtndn nu cnltl sr, Itnn Sí> dclm-u qu Imun ss mm s Trblls VI Cnvst Cmrcs d S Pul C? >!-t{pí r-... nnrgcnííls n crtm qu s rlz m Cmpnc r 40 ts3 á prsntds à ms.c.s.p. Mnsgm u (JwVn brulllr, ch tl» Ind, n«*s hmn qu qu U*n Imlltnm, dn Imprtânc qu K trbu n ísp prt un mnzl, d r>ulhn t* sn. llsfnçn Mn» lut n vr n nm nv t* dcsv mrc f vndd», Dstcu n sgur, fllglluçn d sfrç slstp. nll pmn dcsnnvlvcr Vl mnznlc, trvés dn nhrlur dn vnstn lô grn us Inxplrd ftr, bm cm d nprvltnmnt dn umn dns mn lrs rsrvs flrsts d mund, DESFI F pôs ludr fts tnttlvns n- Isrlròs pnrn dsnvlvr mzôn, dlsr-p ur. Sn, qu m 11)32, n K nrlln dr-!ííl dn ntnr/n dst Imns plníc,, nn curs ds nns, cnsdrávl prgrss J f ft spclmnt cm trs mptrlnnlcs lnhs d uçn. Dntr d?ssn rlsnínçfl d trblh; pntu Inlclnlmcnlc lvntmnt ns rcurss flrsts d rcglfl, Jft tnr slln f-l Invcntrtrl tln ms t.»» sl mlhõs d hctrs, tm " n flrstl qus m grnl qnfntn Ids ns trr. ls C lmunh». Mns d qu Iss, slnnlu, á xlsl hns pr qu ns próxms \-*/. ns umn rtrr. d côrcn d 15 mühôs d hctrs s nmlím psqusd. MI.MIII lxtitv.d «Nss sgund llnhn d nçfl prwugulu sr. Sn «- lm sd mlhrr xtrçã d mdrs hu» trnsfrm» «nrpnlwfl dn um pnllllr flrtnl mnzônlc> dstl» n.tín n lômcnt n cnsrvr n% rrurt c prtgr stn, vn"n nm cnnrn s grv» ç, pr mn ds pxppr,mn«h t m. rllll...r,,-,,,, ;:,0(ft mlilch dm..srn«;s,.,, mn*^ nmnnç.vln, m ntr d IWnmnt gr\{m*jòm dsnvlvr métd. Inugurd, cmslnl pnt «tnv. m nnál «.n rnt vltnl dst prt d prlpt. I «,-," r,,/ J"I? Trr> nus frm.1 su-d-.n- -cur»js pnu.n guun»,ír ^fflwí^ss!,wbt«"r " " "!* " l0 r. qu bsrv crcn d du* «p.nvlvl(l, tnt m n.nn*! dr.rt. cnmn rm quldd». multlpucn*»* Eunts ml dôlnrs ds funds d níslslínln tôcnlc dn P,!"}f " * ". cnduvndn pl Gvrn brnnlllr, pnrn cmpr d mlhr qupmnt ndnptnvcl, ns cn» trs Industrlns d mãrlc, t! ur-n cdntl c rntl d mérc Ltn*. PLÍTIC FLRESTL Rfcr u-80 dps r. Sn n trcr lmnt, «mu lmprtnnt d tds», «Pml s«r «Inttlzd n xprssã». UXÍLI TETR Rcvrnndr d Estd dc s. Pnulu sncnu l?l ã s.vmblíín dspnd sô!:r n cnc3s. nl d uxl, nt 1 mlüíf r cruzslrs, dcsttnntf n stmul s tlvlltls ttrs l Estd, CMPINS", IS In-. 6* C d V--r* 1 I : r.: llrn ; («Itn ln.1.»< V\w-,... En."...1 (rm (.vm t*»tcí )lll *.n_-ítfí 11ut* fnfn h lurc. u. n.. n VI Cnvnnn ">.-.VM Cmêrls. tl,,* s.í., Pul, l un uu r -.-ctl-h l sn.!«u «l-,.s- l n l>r I lu sr. IIl l:-l.;."-. n; l (rtlllnln untitrül..1- lur»>.-< tntbulhít f»- Inn-ln cm n. u ussucts ftu»» <3.!-;*, n: - rtt hnnrtnm v- I t«*nl».fl tlus òntlnlhm * t.nlfstdtl pm»»^-it.r t...s s t-1s cnsrn. ruu.n m---.- r, -.rs cí.- í».-» prttcrd rml su rcl. dgn: *Qlp t)*t (rílhn-hns t\*\ (,P l<tllcrpn n**?t css, flunnfp p» q-»t?**«,*!.» <\ v-ís ürmncncln cm C.Trnpíní?, tntlnzctn, p-ip \vv\ v»-- b vntnflõ f"mtrt* Impru nns rcnch nnr flntf-m- vu tful, f qt(» üh vfc"s"s s. m prl tln lm d r.nkll, ln-. rurrcmnmcktuls u turr.pk.-, t nst Inp;.u p.mr n urtí)l*übm. ííí, n sr.! n línflí*-- " n Drnsíflônrl f. V n nn sr, I.ntln l/p*; prps l*ntf r-» Cunpp.n*» I tnlr nm rôdlg f trlf» nrtbr nl rp nufn n^ «IUnn. ç.» sn.r nuvu truturn ns uthtlll-n ccnmlcn ncutnu". Ctu n fturs qu, luplltnnts l lnvmcs dn nnm. plstcn cr.nk.gn.rl, rl ntlu-ulr, (Iuu r dlnnlc, n nllrthíllu, fl l;t\"jr:t n C"nM*.n, c xrtu ns ctvnclnn n cnlpvn:*ln fnlzu n sfntn tu tnlllllll lll VI *..:.-l ;;l dn nxnclnt-*(>h Cuntul Uu ltl lu :-.\u rlu". üp.ç) n p::-!:t(» DB C 11 PINM dscursu "fnlmnt, fllsursu tmfl d Ccplns, sr llul Brvrcm, n urfunt rnunll,..i lltnlstvr Nuvnl, wllutnu mcsníu clm d b vntnd pxlf d clnss ds nr- Brcnlrtd smpr bsrvd tm -lutcs n -ltlvldd stnnnl prtundd!. nnt-inr. "(m nn cnunlu cunnlc n s ss tm d bm sns d, cnl. CMINH D VITÓRI S * h f r P Pm tllimipt J, :-,-.,-. t:,** «tcu Cmrcl» t n*. 40 TEf-RS DB VltlU DTJUEGÇB À^ínn.tn n fllrçíl ln pn^f1^), sr. Jtn;í Lng (Icclnru f u í nt^.-rr.-, nrln -IU ts, tl.n.-tpílí-fl nr r.-!,:,<;õ3 lü (l-. í*.»rn*!s Tnn» cnnfmlc. d Íl-..ítí, «ív plvrs c luvr nr num "cmprcnslp ^t»- tv m-s prblms ncrds «,»vmft"!. } dscussàc", pifl h!» òr. srnls trr..l::lm cum }\\*tf7& pf-nn mnl d nmfrc c Kftd d H.t Pul, MF.XSr.BM D. C, S. r. -psnírunl, sr. Bmtll Lnhtí;. lu _ mnsgm nvln 3-: rnv-fnlnlí pl pr.^ltlcntfl u \*---*-<*;".) Cmrcl <l cpt b mgrnt, «r EJur t;m-*!. mrnsnírm cmçu \tut flíf*r t.vtt rt sclh t CM-n ; p- fcí. d cnclv, num mmnt nm qu h prblmnn cnn mcs s nprsn* tm tmn um fíln nny, "n >n tnt p.s m qu s pru- 0 drtr Grl d F m Ms Rdnd cm Técncs d Nutrçã sr. Bny Rnn Sn lmçu ntm n n Rsturnt Cntrl d SPS drtr grl d rgnzçã ds Nçõs Unds pr grcultur lmntçã (F) qu s ncnlr n R dsd qunt-fr últm, vstu ntm, SPS, cnvt d drçã dss utrqu; Rcbd n rsturnt Cntrl d Prç d Bndr; l r.u cm drgnts técncs d SPS, tnd tmbém vstd s prncps nstlçõs d rsturnt. ;ós lmç sr. Sn prtcpu d runã cm técncs pr dbt d prblm d nutrçã. Flnd nss prtundd, trtu d ud d F à sluçã ds nsss prblms lmntrs, pr ntrméd d técncs m tvdds cm dvrss strs. cmpnhrm sr. Sn nss vst s srs. Wllm G. Cssrs rprsntnt d F/ pnr mérc Ltn, Rn Gcht, drtr d Escrtór c F n R d Jnr. PRGRM DE HJE H, às 11 hrs, sr. Rnn Sn vstrá M nstér ds Rlçõs Extrrs, nd srá rcbd, n usênc d chnclr, pl scrtár grl d Itmr t, mbxdr Déc Mur. Em sgud drtr d F srá hmngd cm um lmç frcd pl I Itmrt, pstrmnt cmprcrá um runã I d Cmtê Brslr d F, qund srá fclzd ns. nu prgrm d ssstênc técnc dss ntdd n Br- \ grvsts sl. Fnlmnt, às 18,30 hrs srá frcd sr. Sn um rcpçã pl scrtór d F n R d Jncr. CSS SUSPEITS DE GRIPE... (CNCWSS n,\ V PG.) rprtgm d IMPREN- B PIHILR hr vsd d qu n Hu gur M- * "..".. IC, m Bnsucssó, lvl sd rgstrd tun cb d "sátc". Ilumtd pr ndrêtv, lá ncnm, cm vlnll Jã Il- 16 ns. trãms. dc c: t rn>;\ cl: tst Pxt, d ntm, stv qu tun mídlc rt pst d SI.IDU Rms. ;,í: pvntrnr 3 * Rnt.ín, dss qt s s,lnn,* nã sã s d ;".p cm m nus crdtv trtr-s d chmd "sátc", Frm sts s plvrs n snhr Lny lvs P- xt, mu d dnt. Su p, Sbstã Nscmnt Pxt, m dclrçõs rprtr, cnfrmu, crscntnd nd qu módc qu sndu su ílh frmr t^., r trcr cs, m S-l hrs, q hv tndflr, Cnm sntms dlfrrnt d» d. Ktp cmum. VT(-,n.NCIà *, mdds d prvnçã cnnl "sátc", qu Mnstér d Súd prmtu tmr, t gr, puc írm lém ds prmsss. vglânc ns prts tprts, cntrár d qu s nunc, é prcár. rprtgm r.tôv n trd d ntn n Glã, nd c- Ihéu Imprtnt dpmnt dr. Msés Guv C- 3, chf d qup médlc» «ut»l pr*fst* «<»rvlç. EU uí n Rgclrcu: -- r***- «-t *> tvrrté*» ttlrln, * ** &tf* **! tmll*. *t* U n-ll*.»xí»»m «mu»p**w» HU-0 smlc-c MUlIvUm tum" ***m " ÍUVllví. rún!»» Tfl 0 mpmktvttl nu tr mlh»c - *-í- çt>m í flcf»-» n-rtf.um Qul * ftpnmhnfnl tm UM* cntm pru rm xnnn flu pnnslrl? ín-ntunm.lv. MlsCs srr r r.mrss: Nnhum, u mlhr... «m tf-mn-f-tr., TC tusm rlllcul, Qurnrtò,;>.llLw -, 6 pcuü üh.l cum müíll» prctklrll à utôrel. du crp. ER "SIÁTIC.» NV IRQUB, 16 (F. P.) dutr Rnmln Vn0, d Brvly d Bfl dstn cldnd, lrlru unn ft nt <rut> n súd mçd, t utr» lud*, frncm um lrmnttr pr qu u t«tu l* t-lh d "vlgllftncl"... Em ü*: stl nl mprunds s trmclrs tr mllhü d «ruzrs cnccdldst N EXTEUIn Htpsl rt Jvm Nlchl....»»..~n->..*,^~. Mmus Indcv grp sll- WSI-ÜNGTN, 15 (FP) - tlc m cus pl,v_v, (l Sgund sndr Lstr Hu, mrt. "Dmnstru n utpsl, dmcrt d lbnm, pd- ssnlu, u Nlnhln Mmms sprr qu 33 mlhõs d mrru d "pnumnln brnqul!, d tp grp Pl qu s prt Julgr, tnt-s d um cs d grp sátc", (Cnclusã d t* pg.l us trulluls pr n--..-i.» uu s lcnsul.r um lut c unnd nvurgulu t p *»Uvu;-u du *uuü lv..;õs, prtlcuurm-nl n lucnt tt drt grv, cntuu nnu, sr nií h.*v n..r vglânc <1 -M trblldrs, prus sus nmgs n.u drmm. _ rflu-bu u flu u qu * ptxt du rguluntur drtu dc grv, prt Jqum Ülvul 6 [Uur lu qu u l.uíu. 11KPELEM MEÇ ut usunt qu ruvcu vv rpuls uus trtulmdrs lurun s ntcs u cu s nptugürc8 csuvun.-.p.r.u. u pcr lprslls cn ru us gruvss. qulqur ÍU nést sntd cntr lhlt dh uu dqu- Ir.unu sru csdulldu cnu nnt luus us fl.l.s. -sm rslvrm cnsítü.ur us prárs u grnu rutü t utn. lrunjuc-3 U MNISTHÜ Cnfrm dvulgms, «Sndct ds tltctrs ngus Mnstr d Süüu ptnúu pvucucus, cntr us mprgdrs qu cs. lvm lcnu íur-grvcn n r ndvídus sm d cumnls, nclusv sm cwtt dc súd. Us grcvss. rslvrm qu, n cs ds mpc;*ürcs cntnurn nç.^ m drt rcurs, vu I s drgr tnh.sm \lun--. l d Trblh slctnd J rb«pd.vã d mprg u l mnts vulss ns mnhs m dsbdênc u l. REUNIà N CNTI Cm s tm vcícd n* utrs mvmnts grvsts, s r blhdrs m mnh.-. \ n rcbnd cnírtdr sldrdd. Üàrlnnlu tèn chgd à sd Sndct cmssõs d trblhdrs du utrs ctgr.s prícsl vá hptcr s su p c slufdd, lü dst um mvmnt d p s rblhdrs st s nçnr uu Cnslh Rgnl CnlUv0 du CNTI. Pr prpust prsntd pl sr. ICrc Fgurd lvrz, n últm vuáu tqu ntd, h pl mnhã srá r- Ilzd um lnu d Cns. lh, cm prtcpçã d tllldd ds Sndcts crcs, pru Uscur sturã ds prárs m mnns. FURS GREVES Pr sr rltvmnt r\* dcul númr d fur-gr vs. cmssã d trblhdrs qu vstu ntm nss rdçã slctu-ns qu dvulgássms s nms dsss lmnts qu fltrm num mmnt dc lut cm «< sldrdd u sus cmpn nlrs. Sã clt, t! M.n. dt- Luz: Gns nlmu: Mnh Inglcs: \V5dcmnr Rdrgus d Slv, vt:.* «ltn», Mnl Mrls, ch f l nlmxríd, Wdmr Brbs, chl d sntór Jm Nuns ntôn d Suz, chf dn srvç d sstôncl scl; Mmn I-u mnns Jã brã, l rld Vl. Mr Frnc lbrt Lms. Luz Cs r, Públl Vtrln, Isn Lg d Pv, Smul Ltã Mnxl vulg «Crc». N Mnh Gunbr: s cn trmstrás, Sudyênc Dmr, Lcy, Dlln, Gunrm, Nvs pntr ntôn, d cprtv. CM LTT H, cnfrm Jíl ntcms, srá dstrbuíd prcss d umnt ds grvsts, nn Trbunl Rgnl d Trblh. ulgmnt srá prvúvlmnt mrcd p sgund-flrn, s 13 hr-s. Enqunt gurdm prnunclmt d ustç, s trblhdrs vm pr tds rnss prcurnd npfl ãs sus rvndcçõs, Cmssõs têm prcrrd Câmr Snd. Um numrs cmssã rá Mnstér tln Gurr, fm d s -ntr-vl.tnr cm mídtnv» vpzc vlr ü n» dlrn nmzônlcn». ESPEll \NÇ N MZÔNI r.r. Itnn S-n rssltu nlnn. qu mnlr númr cx» ppssòn «">tft dqurnd n m* pr-prü «l qtt" n xplrncnu dn nwnl nãt ^ ml um» pmnrít rm cípcrncns. F rwtntnn*. «Cr qu*» ns métds rmprgurtf, pc!n F trrn fxll.!tl n mzôn n»»0 rt-,í lmnstrr nu ****** méds sãn hssnndu nun» cmplt? cfòrç tâcncn * rrttn d: um pqun crur»» cmptnts vnds d dvrss nrls d muntlõ, unln f» tlnts n tvrs prc pr dnzlr rsulteds, qu, nrnvft* vêlmsntc, nênlnm (,.-!fnr*,-. nu rnmntc nn»lnl, ptlfrn nn.,-r pr l. bx cu^t» rtn t"" "fu-t0 r»rtpn rt I cn-. D*t<* r»d, «Inur»»» rçô d Cntr d Sntnrm nnr.tttt nm mrc rl dc *tn:t frfn*!*! nvrslmç In trmcln*!!, hv»wl n rnv "crç- dl F.0 d-» utrs wríns r«**clnllznds ds N» cfl"s UnUls c-m um rvít ptvp.-ntp *>*rp",!,:(! n drcnvlvrf.nntn ds r:cur?r>* nturs t ps». TENDEND PEL Ulllnm nlrlhlçfcn Um tnt tln Sttftl,, Cnml»»( Fmnn th S, J, t Mrttl LlllHSflt, fllllllllntll tlt.ltl.:),...,.,,, I t t I I ( * 1./" II rr, CIWMII: fín Cfítnll Fmnn t $ Jfm t» 2,600 ftu.; IhJ.M.Q. W. (lg pnr llntp) t) /:: < grm», TTL: mtun». lud, h, IMPRENS PPVIP, DI D SLD P Mss n Cnvnt Snt ntcrj Crrr- -; n Prç Duqu d Cxs Cntu r 23 Dsfl cb t sr r/rnlzntlu pln Scrtr d MlnlstMn dp Gurr prgrm dns cmmrçõs d dl d «P d Sldd», qu r"*crrr n prxm dm W. s fp.lc.ls trã Inc cum n clbr-,ã dc mss n Cn» vnt Snt ntôn, nn I.rr.* d Crc, s t<30 hrs pr.ssgulnd.s ns crlmv nls n Prç Duqu p Cx:s, h 10 hrs, cm <**>r»- gd d prsldnt d Rpú blc. qund lh sr.l prst I d,-, cntnênc ur um funrd d hnr. RDEM D I p.s Hn Ncnsl t* * rccv Prndcnl, srá prcdd ltur dn ^rdn d D dn clf (I Exôrct lusv n dt pr um ntl c d gbnt mlnl rl. \ R?.*»r tcr.l lugr n cntln^nc Cxns, TI!nn.- ls slvs d?1 tr- tur um btr d rtlhm, nu fc.m:í pstd nn lrdlm rt Prç dn Rpübür». ENTREG DU CNDECRÇÕES Dn!s d hmnpm»» Ptrn d E*:.rc.t. rcnllzmd cndccncftp.s d 11,-«írTl d M-rh MMlr t ^n,,],. ldds cvs, mltrc». rclt. pnsh, n prèsldnnn d«m u 1rul.-.ns crlcur.dnn K. Frcs rmhs, nln» mr vz dl«tnculd<> -->-t uqucls cmnds, «tnd pn rtrnrds pl nrslflnt» Rcpnbllc. DESFILE E TRNSIT ] Enccrrrl.- «crlmftns, trp dsflr m dr "n r t I vnd Tmí d Sòr/n TV rt n ár m qm» sc <»ll:»n f nm s slcnllds srn «l. d pn *«" - t.>" r-lln. p Fllcp d Fí-tíI, n; «PTIntPs cndr.":?: l,\vp. nld Ptrsdnt Vnr«""*w *» dp subd, d fxvnld l- d Sm/ nn cn/mptn 1.< t»r, d Cntrl dn Í5"n* l n v»*dn Mn>*chl FMrn d, vnd rn. d" -nf.f, n rffnln rt bnd..- t F.F.C.B. f-vcp pr tr.ífp p d bnnds p rn-tns rt,» vdrt". (" p.-t!""1»^ c s.1d.í rp pr"f:c!n Gurr d ns frp-»t» < dn dfíc Cr, Mnstír Kf.**f.r*tr!-n *, nn "-..«d Mnstér 1.1 -s- ccrnúnl dc u r,".* I Gurr. Cm Dzns d ns d Dspnsds Sm Indnzçã Ludlf stá fchnd s prts n m squr stsfçã dá s s» trblhdrs Côrc d 200 prárs d c. ràmlc Ludlf.V Ludclf, c M»squt, >*!\n nn lnênc d t-,,.r b.ndc prctór, pr btr d sldrdd ppulr s r. ] gnrl Txr Ltt, lc, ds qus trblhnm l n qu S, Exc. rgrss d P-: *-.,"3 fn-.n. v.\ rnt nt cm 50 «ns tlc cns.! qu s subm pns, ê qu s cmpnh stá vpdnrf tmbém s l»*- ms d nd rtrv u rtêrn prm p sus prduçã Em fc d dsumn ttuc curss flnncrlrs cm qu.- pr. d Ludlf. Slndlcnt ds Wvr n 8U sustnt (ns blhdrs n In-lüstrn U C. flhs. I ràm!c pr dnstruçâ d Nv Dsss 200, smnt 40. s pn. \ Iruçu, pr Intsrmédl dn su ntrm trblhnd m fábrn dvsd, rputnd nr qu st ás mts tf? f-cn.r. Stnbruch, prsntu rclm- Prtcmnt, pnlucl t\ t- Jls tlhs íl funru. s rstuts á frm dmtds, ms su- ntfrnlzc& s-m vs crsvn PCS3UIM ESTBILIDDE Ltulf ft Lutlf. nu? m um ds mrs Inüflstrns n rrn, nf du nnn pkdllc. çí cs -cüs pmpr-ms, muns çft t Justç d Trb-lh stctnd pgmnt c ntín-. zçf d vuú prév dvd s prárrs dmtds. Í5SEMBLÉI N próxm smn, Stn:». ct v rfnlwr un --«cm!).»í Kérl, pr trtr d utrs \*r - vdfncs qus cutcn s ntrsss ds trblhdrs, ls. ds pl Ludlf & Lutíí. Enfrntnd Plíc c Dbx. psss sm tngds pl {-rp sátc n3 Estd Unds durnt st utn êst nvrn. sndr, mmbr dn Cmssã d Crédts d Snd, v rcmndr à Cmssã um crédt d dólrs mdtmnt utlsávs lém d d rsrv srm mprgdg n cs d ncssdd, cm prtcpçã d gvrn n lut cntr ss pdm. MISS ITNTVEES LIM, 15 (FP) NS é pp sátc, ms grp bngn, qu tcu Mss Unvrs, mntém cmd h ds ds. Gldys Zcndr stá snd tndd pl Dr. Crls E- TRS N REINICI DS ULS WSHINGTN, 15 (FP) vlt s uls, ns Estds Unds, qu s vrfc grlmnt n dcrrr ds dus prmrs smns d stmbr, pdr sr dd m vrtud d rc d pdm d grp sátc. Ess vntuldd f vcd n dcrrr d um cv frèncl dd scrrst vluntàrs, pls Drg. Dur Burny, ds rvçs d súd fdrs. dvrtnd pls cntr! nn, csd cm um t d prcmnt «prvávl» d, ms bl d mund, qu um pdm d grp sátc ) tnd Mss Pru dsd crn-1 n utun u n nvrn próç. I xm, s ds médcs s cn- dr. Bzn plnlu qu nfrmdd qu tngu Gdys Zrdér dvu-s à ntns tvdd scl rlzd pl msm. - T*T*M* wwt xntqtm, u ( >. r.» Vm t**-****,** ******* ** IT Ntcfct Mnut, «m prt* m mm tn***» és M* «ttmltárlr Mntcsl-*, íhk»-. (l* Vtd-. Unln & btnlv l» um tut «up«itc * cuw ct&utuuu pt» Krlp» n-utc, mmtc?ntuu nu hsplul Itm»- v»l, * Nr» lr». Mn^un rb Rwu* p. XmdU, mlu&rí du Srvç» lr, íd» *, cldudt d«nv, Jnru, míd s pdu tlfnr qu«juvum stud.nt» stlvss grlm n rlcvur d«u vlngn, mbrn. su nm stvss n 1_U *** IU KfU3!** grtulrm pl cdênc tmd pl prduçã d vcn nt-grpl, dr. Burny, tdv, dclru qu vrtts d grp sátc pd nd vlur * grvr ssm stuc. Sxgênl êm Sxtn_ç«m Nt_ FIwp-sI -urur d -»-_v_.: *xt * m. utuur, U»«- ctr m vtsr xgvu. l xtrçã du nu IlíKl ptl cmrc v-c.1t.t 3s.r. ícrt, qu«srá bxd pl pru-lt nc, próxms ds mmu tul sstm d c. brnc cf mpst d vnds c fcunssnçs qu sft rlzd n us qunzns, snd prlm-r. tô d 25, Sgm- t* > -t. d nu s*u.nt«. INSTLD SEMN D JÚRI (CNCLUSà D 1» P.) sb prsdênc d mnstr Edgrd Cst, v ulgr s trblhs d cncurs In»- tltuíd pl "Smn d Jür", snd cmpst ds sgunts mmbrs: mnstr lfrd Lurr Brnrdt, prfssr Bnmm Mrl, dsmbrgdr Edurd Spnl Flh, dsmbrgdr Eurlc Pxá, curdr Frnnds Vll d Crvlh, dvgd Hckl d Lms, prf. Hél Gms, dvgd Já Dmngucs, prfssr Lms Brt, curdr Murl Fntlnh, prfssr Murt Rbr, dvgd Myrths d Cmps, dvgd rmln d Bsts, prfssr scr Stvnsn, dvgd Pdr Pul Gn Cst, uz Rbrt Bruzz, prfssr Rbrt Lr, dsmbrgdr Rbrt Mdrs, prfssr Sbrl Pnt furdr D» dr rthu. Mttrtt l»**lml ú Lvr Insttut Ncnl d Lhrr-» fu nutrld pl Prsdnt ** Rpúblc, pltrur n crédt t* Cr}.u).03ú,f", s rgm» dntmnt mdnt rnltáçft d clt d prç*,»m dus p^cls, dstnd rc. nmçs n publtçft d brs cnsgrds «lnfldlts, d nm prvd vlr, pr* fn «duc. Uv culturl» Srá Est Trd Cm (Cnclusã d t* r-.n.) cncntrçã fr;n clcd«n d d ntsm. ns prxmdds ds lcs n trãblhh, ms dn 400 crtzs. SSEMBLÉI EM BEL HRIZNTE mnh h nnlt. trá rlh-d ssmblé dus bncárs d Bl Hrznt, -_ll:íi Clx-t-líí.,. d qul prtcprá um crvn d bncárs crcr.s. ônbus, snnlmnt frtd, srá nmànlul, ás G,.?0 hrs, rtrnnd n dmng pl mnhã. crvn s"*á Intgrd pur mmbrs dn drtr d Sndct dnt cdd d Cmssã Excutv Ncnl d Bncárs. Empssd Nv Drtr d.. vlcnt, prsdnt d CN. T.I., Érc Fgurd, prsdnt c Fdrçã ds (rícs, rprsntnts ds Mrcrtrs d S. Pul c Bl Hrznt, rprsntnt UNE, sndr Gulhrm Mlqus, sr. Rmlr Luchsl, vc-prsdnt r Fdrçã Sndc) Mundl rprsntnts d numrss utrs ntdds sndcs. Em sgud t c pss, cnfrtrnzrm-s prcslcnt mpssd, sr. Grgr Pxã, sc tjrótdncs Srv, d chp cncrrut, s dms cnddts s trblhdrs, s várs dscurss prnuncds frm d lvd sntd ptrlótcp, ncnlst d ncntv à rgnzçã undd ds trblhdrs, pr mlhrs cndçõs d vd pl grndsz d ps. Trduzd d dçã m nglcs publcd n Chn JIN-MIN- Jl-P plárl d Pw>, d Pqulm) IND SÔBlB k EXPERIÊNCI HISTÓRIC D DITDUR D PRLETRID L_ mm**t»******sm f^h***ms (CNCLUSà D 1 P.) DESPEJDS Nss rprtgm uvu lguns ds fvlds, ntr ls sr. Gns Gm» Pnhr, u s ncntr m fmíl dsbrg. puru qu muts dsss ps d fmíls stã nul stuçã, pr trm sd dspds d vl d Prnl, cu trrn nrt ã Es rd d Frr Cntr dn Brsl. E umn ár xstnt ns prxmdds d vnd Suburbn, m Jcrznl. E.F.C.B. tz dsnl, lgnd prcsr d lcl nr cnstruçã u um mr. ENGNDS* Nsss crcunstâncs, * dsbrgds d Prnh Drcurrm lclzr-s n fvl d Hlgtnplls, n qul, pr ntòrmédlõ d v-d Grld Mrr, cnsgurm um lcl pr lnr ns Ed. V*--V-%n Ld. Ru Jun Ptél Durt /V."50.*ò. ****** d* Jtumt* DERRTD BNC D BRSIL N SUPREM Suprm Trbunl Fdrl, pnl. su srnd turm, fyc nnd cm rbtr mhístr Hnhmn Gumrãs, n npr rcurs xtrrdnár ntrnst Pl Rnç d Brsl p.l cmrcnt Jr-m s r. rud cntr córdã d Trbu. nl d Justç d C:r. n. unnmmnt prvmnt n qu pjcltsv prncpl stblcclmnt d crédt d pls t*. tmbém pr unnmdd, Julu prcdnt & plçã d nclnt. Em vrtud drts dclsft. Bnc d Brsl f cnnud pgr Sr. Jrms rrud vults mprtânc, ctuld m cnqünt mllhsg u ru. lrs, rltv à ndnzçã * Jurs d mr. cntct» sd Inc d çã, qu rmnt n d Nv Edfíc d Fculdd d Flsf n d d«u d u ft nlvrsr. * Fculdd d Fl. lfl, ínclí Ltrm d» ünl. vtrffldd d Dstrt Fdrl, r ml*»-* r pr*mu_ «fut»-» (-tnnurntvxw tn cmn pnu prncpl ín^ugurân nv dcl Uc 8 pn.*.lm«?n ts, u ru Hdcc Lu, 134 I prdl dntr 3 ndrns r- I cíts d cnfrt t cm cn.. cdd dp fccrud pr c*-r I d luns. t n tvrm wsnts dlvrsg pr. snlld-dí, ntr ls Embxdr Ngl d Lm, prt»lt dst Cptl, qu rcbt-u strdclmnts d crp dcnt dn Scl nl cscucà d* gbr. sus brrcõs. Ms, dl s ngu, dznd qu n dv õrdéns pr l cs, C*n fl-, fmíls dnsnbrds. s dspds prcrnrm, nã, lclzr s üs qulqur md- SLICITD» PUCI Sbnd cu d Qulu: md s fvlds s lcnlzrlrr, f slctd I»ll c Muncpl, pr nd-.l qu quls hmns, mu lhrs crnçs, btvssm um plm d ttr pr plntr s sus tts. Mmbrs dul crprçã, gnd cm vlênc, dsmnchrm s brrcs í mntds, mçnd m.*;- m s Inflzs qu usssm fncr um pu n «trrn prbd». ssm, «m tr pr nd r cm s flhs pnhr* d chuv, s hmns, dss prds. snrm um prv dênc d prft Ngrã d Lm n sntd d qu lhs s cncdd, nd qur qu s. um lugr nd pssm brgr su.s ímls. 73 Mlhõs Pr Cdd Unvr-^b Bnc d Brsl f ut rzdn brr crédt d Cr? 73; ,00, m fvr r Mnstér d Cultur, fm d rr clcd à dspsçã d < Unvrsdd d Brsl, pr prbsssgímnt dns brs d Cdd Unvrstár. II^ISáMllllíàá DIRETR PEDR MTT UM RrdçS c dmlnlstrçs Ru Álvr lvlm. íl l* NDR SUCURSIS PETRÓPLIS Rk rn cr Lm 12 - I mu --?l? CMPS Ru l.l Ps s. 126 (sbrd) S. PUL Ru du Estu dntc.v l-l-í TELEFNES Prtr Gríncl Scrtr..,... -Í RdçS I2-851S VBND VULS N4»r «wt c dcmn».,. Ntrr*. nt**?s<!k.* SSÍNTUP*U *.*ln!>!..:r n-.,u ssntur t-nn-.-nrl "lísnturn rrlr-frtrs! 15 6 bkk 3 ms BXTmK X1.M 100.0Í V* ért. rt-cd tcspèít** d* rt. d.*

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

ATIMGIU fl 44,9 POR CE O aumento NO CUSTO DE VIDA

ATIMGIU fl 44,9 POR CE O aumento NO CUSTO DE VIDA ENCERRD CM ÜMfl PÍESE 0 FESTVL JUVENTUE EM MSCU :*^r*^*fmm>*wttt^ HJE, 8 l HRS, N SNDCT PTRNL > Runã d Bnqurs Bncárs **^

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio 1 l) l - flfcjfr^g^jfl]jje»^ ^StS l-^-^p^i^siflsp B BEIDMEN- CNLUI BELI RTIFICÇÃ CIST - FL-NS, D INFME RESPEIT, CEL SLVDR CRREI DE S E 1_SNEVJ 5 -P WBW_B^B^y,-?T^x-^

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

'^ "' ííi i^«««----«---- * ; - ^

'^ ' ííi i^«««----«---- * ; - ^ ,.;?- - ^-^^jm-m^^^^....,., ^SMBJÍÍWS*;* **R»U

Leia mais

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo , :;,4-Hí,^7-:í".::v,., 1 Smn d 30/5 5 d junh d 1959 ^ UM JRNL QUE VLE PR UM LIVR -fc Drtr: SWLD ST 4 n IV < - Númr 161 N 3 Págn S LITERTS E 0 NCINLISM rtg d. GNUN D FHSC í PV PSSU FENSIV CNTR S EXPLRDRES

Leia mais

ESBOFETEADO ONTEM 0 MINISTRO GUDIN

ESBOFETEADO ONTEM 0 MINISTRO GUDIN rwrtnwv-r-v t-- «v;v f).7.=».»!«.^wçk-r-s.-j- :.,.- -. r, DECLRÇÃ d um nsuspt stdst, cm Dldr, d qu rtfcçã ds crds d Prs rprsntrl prnunc d 3. gurr mundl, cnsttu un grv dvr «nl ju nnhum pss hnst pd sr ndfrnt.

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS . : " ;. Uttftf-"*-»** t*-**-***^^^^^*****-^**^-*-* * - mm^jm%ss»0s}»pt»»t»p»m»^^ QWS PARAQUESÍAS CHEGAM A» PARA GARnHTfl A HWtttB UL \ Cm Luz Acs Nã Vu s Fçõs D Assssn Ms Vu Trn Mrrn cmt-arl Mnul Mrc-!np

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~ -7,-t-7Tf*,: S^^S^W^T;*^?^??^^ MÁXMA - * A ntlgênc é, vrnz qu rc- % br s sntlmt t -ms nã s r.cn.c. Glàtnyó Lc Bln : % St.... *: % EDÇÃO DOMNCAL 2 SEÇÕES #18 PÁGNAS 4 Cntvs ^x\ wk j $Èk v Funddr: J. E.

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<"-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >'

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >' mm uu n gmr«drl DíÉD RQUM CM PÊNDCE D CMSSà DF. ENERG TÔMC MERCN lm h«rç t» Mprtl brslr u«fé vpr n mã* d» fruddr t\w nò mnpóllw ntuu?* p6l m ívr d (?fftsl du Vcrv 3 Pr qu n s ng lg t umnt d Prftur «ófflle

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

fffl.é Uli nni SiBíic fl mm Bi. IIINHIIS ITÉK

fffl.é Uli nni SiBíic fl mm Bi. IIINHIIS ITÉK n má m * fffl.é Ul nn SBíc fl mm B. NHS TÉK V CGKGRECSQ SNDCL MUNDL 5 b»"r"u,,"c!«d «- E"flPtd" r dg Cstr, prc.ltlcnt dn Fcdcrçü ds Mctulúrfllcs, ( rcnll.nd um runã ntm, n sscçã Cmrcl dc Ntró, pr dbtr

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM.

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM. HfB MH Drtr \ CSS1N RICRD rnt: ÁLVR CLDS REDÇÃ - V RI BRNC 108 Br-lj DMINISTRÇÃ TFIClNS; RU EVRIST D VEIU lt E M lj K E S NÍtÈ! SUPERINTENDENTE: LUIZ C D CST NETI N I RI DE JNEIR - SÁBD 22 DE NVEMBR DE

Leia mais

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

de nuup coinwfl do pacifico

de nuup coinwfl do pacifico .... : m\ Ml B CBás n Grnds Cnvnçã Crc r MNPT H Pcmbu Cnvnçã Ncnl d MNPT SKW UM CONTKCMKNTO GRNDOSO, NFORM O LDER SNDCL PULST NELSON RUSTC MU DE f.000 PESSOS DEVERÃO PRTCPR DOS TR B.OS CRESCE MPETUOSMENTE

Leia mais

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou J0RJV1 DE NTCS N 1 S PUL - Qurt-fr, 8 d 1U-Ü NU 21 KÇ, lnrtrç R FCNHl RU FLRENC DR BREU, 104 - S PUL DRETR FERNND RREY HKSN; tk ]0 - Í-ll - :-«Trumn é cusd prtnr mplntr dmín mltr ds Estds Unds m td mrc

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

P. COMUNISTA DA UNIÃO SOVIÉTICA

P. COMUNISTA DA UNIÃO SOVIÉTICA ,. "" '" " ' "" *»»»--*----.. Juscln Rcbrá H às 7,30 Prsdnt dà UNSP,,.uuf-r.n» mmmmwltêtêktumwkkmuêmmmmwêmmmmmmmm mmr mmm m V*%Í «JM Mnsgm C.C. PrX Cmunst d Clômb C.C. Prt Cmunst Brsl wmwàkmm**,,...!..

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente.

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente. ; - : : :-: : : J (^""f r> Drtr Grl BORCO CRVLHO JÚNOR Drtr Rdtr-Chf» t DNTON JOBM Drtr Grnt PULO PNHERO CHGS NO Qü Frã ps {) Gvrnrs Ds Ests Qun ("símt)srr Os Qu Vltm às ntgs Prfssõs s Qu Nã Têm Ms Prfssã

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais

adutora estãn á mostra,

adutora estãn á mostra, r± mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ 1101)1 1 S. PAUL, 31 (Pl tlfn) A Câmr Mu- ncpl Jundí prvu pr unnmd mçãcn." % tr Acrd Assstênc. ;.; Mltr Brsl-E. UndH ww»,«8»,«8^^ h *f^ * **

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas 3255^ ^--^^»rt>:víw;;íí ~ TP D Frl Ntró tí às 11 hs d- HJE: «chuvs rvnís Tmprtur Em ss --v-; - --- r - Tmprtur máxms mínm- ntm ímmmuwy\m=m-^ J v^ jn ftz ^^r^^ Fund m 1930 n N 5596 Prprd d S nr NTCS 0 U

Leia mais

METALÚRGICOS E TÊXTEIS PAULISTAS

METALÚRGICOS E TÊXTEIS PAULISTAS ZENTS E CNQÜENT ML PETÇÕES GE PZ EM NV YRK «MV YRK, 2 (. M s Cnslhs dc Pnz dc Nv Yrk stã dstrbund 250 ml cr- ;ücs psts d Ntl xgnd rstblcmcnt d pz n Cré prvdncnd nv d um ptçã d pz n prsdnt Trumn pr um runã

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '.

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '. DEZ ML 6r.VtKSÍÍ _^w»l»»*>»1»,1* **, """ "^ J Du fasáln& n Vsc l; ". r. *, V», " " Mrtm Frncsc lmbm "sátc". tpnltt Assm C( n b prt d plnt vtncsln, tmbém prprd* d Vsc tstll n tmlnnct dt n» pdr "jgr" dmng.

Leia mais

-PEDRO- MOTTA L1MA' Diretor: CONTRA 0. -- i- irr- -_ " *" I é ml

-PEDRO- MOTTA L1MA' Diretor: CONTRA 0. -- i- irr- -_  * I é ml MPULSNR MVMENT PEL PRflM GÁS RMS TÔMCS mprtnt Mnfst lnç (Mn Cnfríncl Mundl lrnhlm LRSM, 10 (gnc Nv Chn pl ntr Prs)» dlgs d numrs» píss runs nst (dd fzrm públc «u dtrmnçã d cnslr prbçã ds rms tômcs prmvr

Leia mais

CECÍL BORER MRHDDU ASSASSINAR 0 SAPATEIRO LAFAIEIE FONSECA

CECÍL BORER MRHDDU ASSASSINAR 0 SAPATEIRO LAFAIEIE FONSECA 1LRPOND O KcítftSL LOTT fs NJURAS DE LflCtHÜfl "Rubd Ptrmôn d PDF Cm Vnd d Htl Avnd" A...u nlt» d» l)* Mpt, prs cncd» sq* mr»- lrct. (t Htl Avnd, pr u., >., mudm dl, ntlfl» «C tl tflt.. m «l.n. dn 1> crrnt,

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm Sndr Krgnld Cvlcnt: Dv Brsl Esquvr-s! D Cmprmsss Qu Ns rrstm um Cnflt ( 3. fáf EXGE 1 UNH SVETCB RET1RJ) DS 1HPBS NRTE BMERCHS D LÍBN.VT. ENTREGUE À EMBXD DS EE.UU. EM MSCU - TMRÁ GVERN SVÉTC S fí5?$s.

Leia mais

-~" ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha

-~ ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha :Vyrr^7P~^.r: 7v rv - ; - - -- : -~ ;- -..rrr-r^-r^-r.rr-tultf^lvlt,. tí : Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc ^t Prvsõs nté 2 lrfls nh, n Dlsull Frl: Tp nstávl c chuvs: nvr. rl Xfnprntu rn E clín cntud. Vnts

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Teste Intermédio de Física e Química A Versão Teste Intermédio Física e Química A Versão Duração do Teste: 90 minutos 30.05.01 10.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/004, de 6 de março Na folha de

Leia mais

sjmmmi KBBBay-wsiiaiis»»-».*. -t *n NOTÁVEL DISCURSO DE MOLOTOV, ONTEM, NA O.N.U. URSS APRESENTA sh^sssh UM PROGRAMA DE PAZ

sjmmmi KBBBay-wsiiaiis»»-».*. -t *n NOTÁVEL DISCURSO DE MOLOTOV, ONTEM, NA O.N.U. URSS APRESENTA sh^sssh UM PROGRAMA DE PAZ í -. - -,!t Estruturd ntm Sçã d Dstrt hrl d MNPT SMMsssPWsMssfJWs SUBU FEJÃ MAS 3 CRUZERS,. - çw>»w>«tsw rr"" smmm KBBBy-wss»»-».. -t n Drtr: PEDR MTTA LMA B DE JANER, QWNTA-FERA, 28 DE JUNH DE 055 N.885

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

31 o I >u. ,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM

31 o I >u. ,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM . *****#**#**»^*~»«w^*«w«jw###jw>»#jk>^^,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM 31 >u tt+**f+*+*+. - JcS ; 11 g ç t^/^ 11 m^ 111 è;/^.! 1. -! ^ 1 É? l.r J 1 111 ^^ü s t^ -HfM^l,^. ^H - = llfl^^^.1 Ms^ *5

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2" a 4" Abrigada Ao tempo 1/2

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2 a 4 Abrigada Ao tempo 1/2 Unidut Reto (UR) para emendas de eletrodutos rígido c/ rígido brigada o tempo / UR 0- URT 0- UR 0- URT 0- UR 00- URT 00- / UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 00- URT 00-00 UR 0- URT

Leia mais

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'""*...

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'*... ,..cy~ : :: : ; Pr prpst d prsdnt Hrbrt Hvr, Asscçã ds Bnqurs d Nv Yc um rsluçã n sntd d s crr um nsttut fm cptl d qunhnts mlhõs C dstnd dstrbur mpréstms s stblcmnts fnncrs _s. ~~ WKlfft». ffl * H _._^

Leia mais

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r " ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r  ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW JRNL DE NTICIS N 1 S PUL Dmng, 7 Julh 1940 NUM 71 /*^ H ^ ^VIH_9VIH^ P9_v< ^ MDÇ, IIHINI TIUC I NCINU I ^3 ft I RU FLRENCI DE BREU, 104 - S PUL I DIRETR- FERNND MRREY fürl I I V J [ U j TKLVN Ml I MM -

Leia mais

íléfflfflwlml ; Il ll '.-:-f-l ; ^4 lli tu'c Vi - Rio, Domingo, «de Abri). d«1953 N. 1394 p! V

íléfflfflwlml ; Il ll '.-:-f-l ; ^4 lli tu'c Vi - Rio, Domingo, «de Abri). d«1953 N. 1394 p! V *ÍW**^**-^**^Ar^*^^*-4,#vP*#*^#r*r l.»/y-*r***-r--"í.(.^aí#-^f.*//.í//í.f-*f»-/.r.»,a/í.p*P«*«Tl--rrr##-^*J>*^AfAr/^^fftf-r///>rr*-*ArM

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Versão Udenista dos Fatos de Alagoas. *Ma_al_ne», racl

Versão Udenista dos Fatos de Alagoas. *Ma_al_ne», racl -.. -...-. -,:. ntm n Mrcnã, Vtór Esptculr^Flmng 4 x Bngu _«_J^_r.rwv^l»*MV^l^v^«^vvv^«^v^^^ Srá Cnstruíd n Cxs *" * * * ^^^^^^^»*»v^,^>v,"*w Mr RfnrA?_ L!L? ^^ V fl UVU VUUHHU VU VHHV * ^^ ".^"^

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais