SERAPIIÜMULCAIIAACONSTin II.-ÃÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "SERAPIIÜMULCAIIAACONSTin II.-ÃÜ"

Transcrição

1 infii í$^-í Si M-y fi 7-1 y\ «\\ t%. ".? y-. i.7 í-i HJE, ÁS 15 R S SERPÜMULCCNSTin.-ÃÜ ffibbcit Mlt!_^i! l_l^^ r-, Ás 13,7 ntm» cnstituints 1946 trminrm su trf, prvnd r dçã finl d txt ds dispsiçõs trnsitóris Prprtiv» pr ssini st tr ssind Crt Mgn, um cmissã irá Ctt, n trá r cbid pl Prsint d Rpubc, ministr» Estd» css Civil c Mtiitt UNDDE DEMCRC PRGRESS ííi íi. 3S8 QURT-FER,!8 DE SETEMBR DE!.<$ 0. É Cmunist t Vic-Prsinci. CtScim ttvcf prtnhdi <# Ânápr. Mt runir- nirm, c«._4» &i«uu d P.C.»v» «ucdf ft pttkft tr _.,--».» pi» ttstl pií.ttvn:f iiiui «n fc di di- UM. â -vc«-í>rt_!<i«r.: d n«- ur, iw.u cs Wi rtur-t «tn, t ttrá lgr tnlrtuni,. t árptt d qu «4 ctbrdíi» ;»t; d PCJ>. tbr "y;,»»s! prwínu». 0(HMáf/câ-\ Triti tm tid átstln d txt tknlct, prs smpr t-tiiti strngirs, d ;xi i id çr «brtr! rs» " - d ud d pdfri d s- --._-; «i un tr nfft f/rcr cm i dmti.«srrm flld ntm: 4 itc»t rrc, rm dúrfd d..!;ííi ciillrii ffllf bls ir f«fn «mflnní. Cm «bíl.rl, 0.::... M r&ci. r grgs fmwm «rrri. durnt cntn, r.i t um b prt d sécul ;msd sb ámtnçá dt tümnw, (d fmss pl íri ni Qu tlvim. Drrlti -..(.. pl Kú.ii frrff ps w um gurr, frcd pr mvimnt! llbrtnçi ncinl nt píss qu inpv, cbu Turqui i- - -<íi i Bálcãs pr cbr fizcr.ic-ic, cm pi dt insu, pns num strit fit i ld cintl d Drdxtír. -"--.--., pr tit..urct cm tus cttumt «ófi mr nm pr Us t r.urtrm m nqõt ntirrri! Urri. Prqu pü vicrm s príncips fmbrfm i- rnprlrí pr gvrná-ls.ls fundrm tu dinstis, d ixur tds ls influêncis nçl-sxõnts. st qur dizr qu i píss blcânics t cn- (CNCLU N -. P) Frid ncinl, h En hmngtn í dt d prr.lr,s d Cnstituiçã, G-.cm rslvu crtr frid iicil di d b]c. iemulsdesctt FTFC E NUTRE fmiwm fi Cnsiitucin ^^c!x!tí. " Cntuiçâ c Cngrss Sindicl, s dis mirs cntcimnts d n "Grntirá bcrdc. tds s brsirs, inclusiv mpl brd imprns" " Crt Mgn ns vrrá ds srirs prvcdrs, qu frcssrm h mis um vz" Váris ppulrs mnifc3ím-s à nss rprtgm sôbrc grn t prt-grí d TTUDUN PPD- LR prcuru unr n tr d«cr.írm pcs- divrs.» cmd ctit. ccutr».-) pin-k qu 4".u.m pcft-mttt d pr bruirtr tóbr uspicis cc.rcim<-n!. tptd» niiimni pr tds drtnccri d P_. qu dc«jm um r-rrim» d rdtm grntl pr td. brdms nlcuuntnl mtrnir Jd Prir d Silv, qu lônicmnt n -ifrmu: Espr qu Cri Ctutituclnl n ssgur um rgim trnqüid rspit dirit d trblhdr". UM GVERN FEL CNSTTUÇÃ uvims sguir brbir Jrg dft Silv, qu ápt K:JfSBfi w "^l B u t K plvr: timnt, c t tm pr nâs um, grn.-i.niüiccs. pi. in pôr fim um ritm dépt gvrn, qu dittril. Crt Cntltuclnl n vrrá dist mblcrit-- ün^ ^fr l -^ÉflBBf? ^ttfl Bl^Çi/iSrí. 7- < vá n.^ [f^fl m!íf_f-^-b-"lí3^--f^ - B_Íw^^>9lVV^> ^flflhrs,-fcv^>_.-. \7. /: HWri^í_H_rv.:i ""í;_t^^m_l--sl<-^l^^ K l_n~v_h ^EWB>iiíl<«, 1««>. H WvSUnr- _._138fc-,?^fTl ^y -JKW l_brft^d- ^^_ft -i-- _^B B_P--# _H^WilHr JPJír-%fl_H?F #" -ií - Ppulrt qund flvm d 7 rprtgm. um «írl cnsldcrçfl ôbr ilstcm gvrn nsss últlm ns, ns diss: " prmulgçã d Crt Cnstttuclsnl é um cntcimnt qu só prá sr rcbid cm stisfçã pls vrdirs brsilclrs. E tivss vind nts, tri vitd muits buss, qu só rsultrm cm pruíz d ppulçs. Ms chgu tmp, c spr qu Prsint s íll _ Cnstituiçã". TÉRMN D MBENTE DE NSEGURNÇ dvgd ldrlc Suz tmbém ns u 6u piniã. 0 Significd d Prmulgçã D Nv Crt Mgn F!m s rnsts Sndr Ml Vin s titulrs ds psts mitrs ( ntrrgd pls Jrnss sbr Cnstituiçã qu. t, ssim s xprssu: t d ss-mblél Cnstituin «r prmulgd h, S- "Luv Cnstituiçã, qu Mdr Ml Vin, Prsln- (CNCLU N 5." PG.) d irugurnç, t prudicil NçS". LinE-RTDS DS D1SRDE-.RS E DS DECRET-LES mtrist :-. i,_!.. > Crvlh lbuqurqu ns prtu s sguint clrçõs: "Sint pns qu ni tnh vind há ir.ii. tmp. qu nâ ns srvi r rgim ds crts-ll?. m qu pv gvnd pr ml duzl ndivídus. Msm qu ni s um Crt mcrátic, l ns brtr. tí;sscs srirs, cu. tlvld.1 msm ntid tds ns cnhci-ms. ntrssds tm tirr prvit d srm. s cntcimnts h sl diss um tstd. Ess lmnt!. mis um vz prtnrum crir um mbint qu impssibitss prmulgç& d nv Crt. Ms tds nós s bms qu nfi há mis cm n Brsil pr ss. mi um v triunfu mcrci". CNSTTUÇÃ E CN GRESS SNDCL sr. Miltn vir Mns -45lm flu nss rprtgm: "Ê ss um grn cntclmnt pt tds s mcrts d Brsil, qu s sntm rgulhss sprnçss d cmplt (CNCLU N 5." PG.) (.ni...»:1» r..t_ 9 i-rsi. t!««_/ > 4» «lm. nt r«rull!ulnl-_ lr» irxlmtnit ni/t St --«>ilnrl;l- «it. n!» MMHi fr»»»».u{_«<,;.,..., i.,:,m»<,» C«r»<lll<««m«[ f«l»i.rr.r. num ulm ;nni..minín át i"_»(t.> %n» rrtm nmnriuu. firirtuiu - qu tl «ru«dí4 i-ur tm Wtx» ",ivi~ (,i,i!. ftm!-,." tt-i.ln. : + m i;»! -il-.. l,.» ll mnm» tm r<tt«h»«un!,. «.pt4l4». tu M. tmt i». r!» : -»» =. 0 tf ( mu Nri». iit «r«l. r<t»<t«m i.ltn.il,,.u r«!».l- riri-l rnihu n «rtlm >. itltli! -t H»»»,,m..itllt. -ii,.1» luti iltlc. r«i»r»4â.«put lmlúu. d t>r-l fni ilmplr f-1f:».- 4!>".»» t--i"-;".»»-;-.» putr>, prcinulími pdf-m fflu»r m ht>k rnftm fr» <«{_blrudv p«u ni if.ul.l» U m Vttbm ítxuutit, n»,-,:#. ir. B>b» p?. MtfflSMSíS s trblhdrs pusts cntribum pr Cmpnh Pró-mprns Ppulr f cm rnl um di trblh cm slári um u mis hrs xtr rdináris Um bi frcid pr dintd fznir fluminns ssinu mil cruzirs m "chqu" utgrfd pr Prsts um industril Brr d Pirí s trblhdn. sntm, mnis d qu ninguém, imprtânci d imprns ppulr, rn.u sisds cmprmisss cm ntrsics strnhs ns d clss prri td pv. Nfi só dint ds ncntcclmnti; tds s dis, qund tr vrific n prcurm lvr nticis tnnclss cmntrrls rtrcids, ms, sbrtud, m fc dc um qustã cidir ntr cmprgds mprgdrs, mss cmprn cm qu spsi rnis cnt. Tds s prblms, tds s rivlndicçõ-s d prltrid ficrim sm sluçã s n& cntssm s rgnisms sindicis cm um imprns íll. qu lvss cmpnh t fim. intrnlgnt n fs d cus lgitim, infrmnd, sclrcnd, m- Mznd mss pr lcnçr mrcid Justiç. CNSTT DE 1 Cm prmulgçíl d Crl Cnstltuclnl 1916, brt-s finl nss pv d mnstrng utrgd m nvmbr d E finitivmnt rvgd Crt fscist mpst pl frç qu tnts mls cusu i Nçi. Nist, grn mprtânci mcrátic prgrssist, ld psitiv mir, d di históric qu h vms vivr.» rsts d fscism, ind tá frts m nss trr, s rmnscnt» d 5.1 clun, qu tnt s rgzirm cm tntd nfm 1937, rcbm h mis ur glp qu s nâ é lndk rrir mrtl, flnitlv, pr qu lm Nçã, srá, n ntnt,»-/»_\fâí ml um pss pr frnt n cminh d "fmncrcl, m nm pss pr trás ds gnts d rcçi, brlíi s ft pssr á vid lgl clnstin prqu ncmptívl» Luiz CRLS PRESTES dirits" (8 8.), "tds qu pm runir-s sm rms, nintrvind pci snã pr ssgurr rm pubc" (8 11.")» "é qu grntid brd dp ssciçã pr fins lícits" (8 12. ). Sã rsts lguns ds prcits mcrátic d nv Crt Mgn d Nçã. Nós, munuts, ni mntms, pr crt, ilusõs rspit d cntúd clss d Cnstituiçã qu h s prmulg. Vtms cntr muits ds prcits nl rgistds c vims ritds m su qus ttd nss» sugstõs mcrtics prgrssists, gbms qu p. brsir ind nã lcnçu grn lcl mcrátic prgrssist qu lm- Jv. rlmnt n ltur d épc m qu vivms cp» ssgurr, d mnir pcific lgl, cnstuclnlmnt,» rfrm» strutur cd di mis indispnsávl» i npndênci d Pátri á fcid, civizçã cultur nss pvm ci prcit» mcrátic» nscrits n nv Crt»u» ntntw Nã é st, n ntnt, mmfnl vltrms prgrm mínim nss Prtid s mbts trvd» m su fs prvrs», rtrgrd» bscurntists. pl bncd cmunist n sl.,d ssmbléi Cnstituint. Nss cntrri ds difrnç» cst» rç», ti «rs vr fi cumprid r, cm mcrts, submtm-ns ft vnt»w fscists, prclm nv Crt, m sn rt 11 qu tds d miri, xultnd stisfçã p! qu cntm mcrátic» sp prnt á Li" ( 1. ), "ninguém qu p sr»rlsb^» prgrssist nv Crt Cnstitucinl dispsts lutr, Junt <"< u ixr frr lgum cis snã m virtu l-cl cm pv, pr tu ll hnst pcçã. «). ind " qn Lcl ni prá xcluir d prciçã d Slms finl d rgim dc rbítri ds crts-lls rs. fiidcr Judiciári qulqur lsã dirit individul" ( 4. ). surg gr cm nv Cnstituiçã um Pr Judiciári qu, npnnt d Excutiv, muit prá ft fzr cm fs d ^ Cri» Lm, Lir, mbsshy sus squzs trã dc pssr 4» lgl, prqu, cntrri d qu prtndim, Lcl Mgn pv, ds prsguids, d Dmcrci nfim. mup-r gr qu "é vr mnifstçã d pnsmnt, sm E clr, pis, qu vid mcrátic chg um nv mis» wnd» cnsur" ( 5."), "é qn nvilávl sigil cr- lt nívl m nss Pátri. s grns msss primids xpirds brm-s nrs pssibids lut pls us dirits pr Npnncl (8 6."), "pr qu mtiv cnvicçã rgis, n- JB»4. m lltlc, ninguém ri privd nnhum d «u cndiçõs vid mns durs vxtóris, pr mlhrs cndiçõs N rllzçfi d cngrss n-i clnl sindicl s trblhdrs vivrm utr grn xprlnci d ppl d imprns vr. êxit sts dis nã sri psslvcl s nfi huvss lgums vzs firms qu rmprm silnd ds.cluns fchs s ssunts fundmntis d prrld, sfizrm s quívcs uxirm br unlílcç& imprscindívl á. mrh ds tr- (CNCLU N 2." PG.l trblh, prticulrmnt n lvur, cntr crsti ml- érl crscnts, cntr s fils cmbi ngr, cntr s lnustlçs prsguiçõs qu si vitims pr td prt s qu trb- Hinm nd1 tém m nss trr., Ess nv nívl d vid mcrátic xigirá ds gvrnnts mir mis prmnt tnçã pr s prblms d pv qu pr. cisrã nfim lr rslvids sm mirs lngs. Srá st. sm dúvid, cnsqüênci primir mis snsívl d nv rgim cntltuclnl cm qu h ntrms. E sluçã dquls prblms xig, cd vz mis, uniã tds s ptrits mcrts, clbrçã sincr ll tds s crrnts prtids plítics. Só um gvrn cnfinç ncinl, rlmnt vr ds rsts fscists, prá nfrntr» grn cmplxs trfs mmnt qu trvssms, só um gvrn qu cnt cm pi ppulr prá grntir sm md prátic ds dirits ssgurds pl Crt Cnstitucinl qu h t prmulg, só um gvrn uniã ncinl prá gr m dint rsistir prssã crscnt d mprism sus gnts ml» prigss, rmnscnts d fscism m nss trr, qu tud frã n sntid cnsguir vilçã d rgim cnstitucinl qu h nctms. TJnm.ns, pis, tds s ptrits, pv gvrn, hmns mulhrs tds s prtids plítics, tds s crnçs; unm u- cm fs d pi d mcrci, prqu sã ssim unids prms rslvr s grvs cmplx» prblms qu h ngm nss pv, prqu só ssim unids prms vr rzd Crt Cnstitucinl qu tri ns sus prcits mcrátics c prgrssists mrc d sngu rrmd pl nss uvntu n gurr cntr n.l-fslsm. Hnr s mrts Pistl cm & pcçã sincr ll d Crt Cnstitucinl WZâ 1%& ítr &t%\ t d pr«sd«n«. Crnl^í». tr, tittr-i lutiuw. btt ;tit v- "..-.:»«: >. ç«d» imp». Kr 4m) 4 mvwfunt dft thl qut t u# i witfr. rtpm. trv ^TpCitçár» dm trs C 4-.i S-.i?.r. R:.".?-! KTmVEM 8RS0R PniíSTES r.it kíiur. i tt. Cm iift. ú tíi trti ulu msrnt «mtndd.!r,#,".ms tmít-.t Prrtu. P rrp»» át :-ttç&. Mbtr lutii C.ti N rtig :.(:r: _.;7.: d rnds frru» < municípi». r ;:/.: hrl rm«ntd & ultim hr. tumi rpruâ: "n s ".irrr «ü;»- d ft c-.r»:;ç. tldrr d brbd c-imusif-..:,.» c-f ni ffir qtr ptnirt vtnr. Ki r irvtr dc um rtmplt urrçic. Trf,-.< u.v_ iirç& r»-- trmglnd municípi..:..! s l.tts rilrd c.rnc. fttsrih rr.psrr.r.! cr.dk. pl ;>:.::. Embr cncrdnd <J mnd cntltui um frmul rstritiv, tr. Cti \v_ mn!ft«u-sc pr <-:. N prt rfrnt à...-; ;.<. cult hvi riginri.«nt lgulnt rtrlçi: "».> qu ni cntrrim rm pubi.- c»" (rtfrlní-w â prtlr «fr cults». N mnd di t^ fi dtd sguln. frmuis: "slv ds qu cntrri» u rm púbc". rtumtnt isndcr,.. Crt Prst».mi tsnnd ktnu nir Ubrdd u., ts. pl utrid! <i. ntrprtrm (gri.::, utrids wc.. i»rá. Julgr qu ^rmlndí ctdtcu cntrrim rm puilc. i.xt rlgír»l, ntrtnt, pr.- bi pns qu prátic ci cr. ts cult, viss cr.tr_ri-r _. rm púbc. Em fs-d frmul»..-.. n mnd d rdçá surg r. Viir Ml. qu fn. (CNCLU N :. PG.) Rcmndçõs ds divrss cmissõs plnári d Cngrss Sindicl Dnd prssguimnt i Ji.-.-!- gç d ntgr ds cnclusõs qu chgrm s cmissõs cncrrgds studr s ;.- -:- ss tss cm rlçã s 20 pnts d Tmrl d Cngrss Smdlcl, pubcms, n quint p_- gln dá prsnt diçã, s.nt» prts ds ^., cmissõs srm prsntds \.-.. > n Cmp d Vsc, miih. - CNSTTUÇÃ DE 46 Grnti Librd mprns. B.l. trvés sus cngênrs, xrt rnis rnsts d pís s btrm pl su xcuçã ssciçã Brsir mprns dirigiu s ssciçõs cngênrs sguint mnsgm cngrtulçõs pl prmulgç d Cnstituiçã ssurtrl d brd ú xprssã d plvr scrit: " ssclçii Brsir mprns, crt ntrprtr» xcuçã ds criminss nzists BERLM, 17 (. P.) - nfrm-s qu um prlss sb cntrl ds qutr grns ptíncls srá crid m Brm, fim lr s criminss gurr cnnds m Nurnbrg, s réus cnnds â mrt sr3 dccpltnds u nfrcds msm m Nurnbrg. unnim sntimnt d sit mmbrs, prclm, n mmnt históric qu trnscrr pr t qul clbrrm. frm tã viv s Jrnis rnsts d tds s crrnts plítics d Pis su intns Júbil, mrmnt qund brd imprns ix sr um cncssã u rg vntul, pr s trnr dirit básic, Jmis susctívl rstriçõs n piss fund ssncilmnt v mcrátlc. Est brd ntrss td Nçã, s gvmirs. qu só pl su &- rntl têm mis cnhcr s vrdirs nsis d lm ppulr; s.ciddãs qu s vlèni l pr mnifstr sus sugstõs, pluss u prtst.. Dmcrcd ssgur n Mgn XCNCLU1 N 2.» PG.) Cmmr-s h nivrsári d npndênci d Chil Trnscrr h 136. nlvrsári d inpndênci d Chil. Em 18 Stmbr 18, á cust muit sngu, pv d grn nçã vizinh brtu-s d Jug spnhl. Fi ntã qu surgirm s figurs Sn Mrtin, Crrr, 0Hlgglns, Mnul Rdrigus tnts utrs, qu impulsinrm prgrss d nv Rpúbc, bsd n rm n trblh. Crrm-_ univrsids stblcimnts (CNCLU N 2? PG.)

2 Phgím 2 m,i\ tt m,...,.» ^.,... ^ r (...- ^ ^ ^ ^ g^wiiiwff TRBUN PPULR i iiii 111, ii i it ni rn «l»»!» ii,»! m-mwnwmm LTMJiMiJl iut-» «ffu fm VMtN>rt«- VUM» (Mi XHfTU fhs 4«i..u «. wi mr wsmmm --->i «Mii-w» P«- ftr«««wif«41 (7rtcà-f-f «Cri?i) <w Nmmm.>-- Cuükl u\ t <, i««<»«< i <i <!tó «>#- G»piM c^p-ii tm him P/àMáf/câ ^Nt..? nubé^^i1!:»m\\m- íd\%»á<,m^~ -i-i,-.ii «VBHBHBKkJHÍ UÜNSUUU» impmns 1UPULn Í T[(rF MÁXM D MMENT Cngrtult Sndr d Pv cm i prtnti, n tc»»i ntm n B, pl prmulgçã cí Crt C nitttucinl Cncit brd imprm n r«i. ii u. t.m]ix; tm 8Wín (!: fim cpttltt n rgim -scilut JSSiwmémmSnium- ícvwi im tf t>m l tmttimm mm m»«4 tmntt pfitm mpmhmt d» Sui. «m f. 44 tmp fmutpm tttltm tm smtmi, 000 N 05«. pw tumpi», fi mml «t ptinipt d» tr-.-itmfiz, pr<)l,!4 d» ni.- r (»»«# ti» mfm #/«í, tttpttt. t. S cm tm t-»vi, ptumt chmr m J»ç - Cm is tmçvv vm w» ssêsm d» kutdm gf», iuvi d tm pt««in-r á««fiwrtf! Pi» r»iw<i«i&3 f#t» p» pmmm 4«tpMum crmptt. wmvttu dt âut:".,- BUrtL -irp» / fi put m lüti, Qum çtpiu <»fp^ d#. J--il dt.». /-Ti MS /!.! CírtilJ-.- rft, r4 <«n» i>wi tm4 d) «/«!&"> mku«f «.í-ní.»- «-Md/it, mndf-íb n pftp-s-l. «(fd pt-m mttdil.-d d tmphm tniru. tfpiti «mr» <i #» /«tfsr."(- - tummi» 1. í,;«íi -» mi r-m-nlv. d#- í>m d fwpd dr tu um -.-"!- m íítl. -..:i.!,: d» Ctutm tm tm filh tsdrt. tiuint- -.<í fstrii. ««««tç n««kr prfldp-^ mói» n ;>Urif d» çrtf. U» lt-.ndt mtrtv m \tx, «nf-..d Vnutkn rr-t milhr."n hmf d nt «fs ttriritttn, fi çvnd n. -.;...i «pru um mvi- :i«n. ntçd rd «r fsnj tlurk, vi xfrcit txpüurm Jáümtnt 01 prç» trr Ghc ttdfts tdbr qul rintnt t 1^4» srth rít-tiwttui» crs «s. Td tttrt» fi» dmv( prp» id grn «w> rpriiiitâ. çu du n dtpu. m." Ti. Cmutntin cut r-.u.ic.-r it» m fvr d» Jts, tmbém tu íh 4ut icr-i lntr Jrg lt d» ::;, dtsrtd Eibth, fmd Crf, m Htntfrir. prtnt. 000 primir rind dd Jrgt 11 durfl trlt nt, xpuls qu >M d trn m 1924 tr prclmd rpúbc pl xért mrinh. Em mpnittçd, trrmrn ni dttttt mult.- primir rpilnlc. pi» tm K3í um ditdr, chmd K»- <.ylu. tuprimiu- pr rtt, ilnbtcnd mnrqui. " ri /i mndd bwcr rt» Lm- Crês, n bc chgr tlpl» um mrd ctpm d lcf«nft, primir cls qu fz tntr-t nvãmnt n trn fi tncmndr gnrl iltxs tmplntçã um rgim ftcut. nspird n ix, ms n clí«prdtlcs pnnt d inpirl britânic. Nã «n-cdw squcr qu Jrg ducu-t u lmnh, hrdnd d mi tud qunt "unltr" nl kti çu nd i, prém, vn bstácul pr qu s Ugç d dinsti grg cm inglt t prfundssm cd vz mis. ntrssd cm stv st n mnutnçã d Grid cm grn bs strttgic impril n Mditrrân. Qund Jrg vltu tns á nd lmftr sr um rd sb nfluênci um lng cnfrtávl xí unt ds Windsr, qu, pr sinl, tmbém ni ixm tr sngu lmi: mis qu um mig, r tmbém um prnt ls pl csmnt Mrin cm duqu Kni Rpudid i m 1943 pl ríftónci grg, dd su in- cpcid sntir drm d Gréci, vi gr vltr, n ntnt, um v mis, trccir cm tds s ris s ditdrs grgs pr fit mns cmbinçõs d imprism qund nã d trrr pur simpls cm qu vm imprnd dq. di d títórl cm só qu irni... impst pls trps cupçã d vic-ri Scbi. mgin-s cm qu pvr nã strã t grgs lnd gr ns rnis qu príncip Fp, d cs. rinnt twnmn Jm m #m, «> w«4m ri»444»mmfmm f»»» U, tmi í«m-ki M<Hf0»!.» 4Tt,Zm,tr T%ÍZ! «"«40 um mptt%4, 4$ 14.--,.f»,. ^ nlsii Fur s Trblhdrs i; Lill s Prtuáris rnsihkhb m<-mm \» gménit &«ttmttttms» tçt, M4 «i»», H) t«-» é»j t--.-! Ct--» fi.-5«. f$tt» thrtmi 4» u»»t mm i» Qtí^im»- ém m Mtí»»> m tmtttmê»- ThM» w «{v»íi t «sirtiw 4 iwuüft» «fiiçp..4i«ttiutm pn m i»»ur < c»»u«.- si &pmp$» tttitmt wpm 41». mimtumm têrnmnh» - tmtmt. «í«ifw 4 mmm mtmtm- r. tu, tn^-t» p«i,» nm tm 6 «ut mü rnbm c»ti«««>?«pr^tm «UHft dlmmm tm Cmissã ud Pró-Librtq& dirig- Prsint d Cnttituint t««i5 M«á^^ tif» c-n» MtT- -}4«vfXi-X -. Jí4.?,ií»l> í» l»i.-«u?.»; wm nvtn i " tísmv t «u»» «t«fí» d M ut PNf w. tt, d }ü» tn- MM nmmntmmt MtBtMM «#?» mmi u.-n gtnd ^»- ^i««9 «w frtn(4 n» d«imn«i tf» Pí,!} irt4f»»«.«t«ftí!- p«í M p»í»wc 4 ffcljè f p " < tá4 P^ d» Ccn^-ys /i--». tir tr2>i«drt d tii... mu «fcn/ du» ví«j Cr. miii BmUtUM, pi«idn p r» «-puniuim V. Pnris r -.:- Dtpuid» t tunttír» pr» «ut pfftinfi»tn tmtuit Hbtiç-lt di^u». l»!rbh8dr prtí» p? mllv ptülu, cui nutu» tu» ftutnmhinnt- g-rntid c»,ts prmuií-sç&í. d» r.v fr-ill-ulçâ BlMlMlM. R««nlti» Hu». (».) ~!«n.t>f UinT - «f rrruiii ftrl fil» C»wl«". Cnstituiçã... tc.vctt/s 04 f40j n Pnitnciri, mv«nicd. )&Rts«{«cm «cn mpnhtrsi. 01 í^r/icu»» d niin tgulrd» CnitUviçd. pv prltrid, d. - rcrt tds u crrti, hmní mulh;r qu vém dnd su &U(i&ridi pi llruncílr» pátri- Uc umpciu pró krtçá d» cinc rs pr-uts ds :rb".r.id->".. d Li-h. prtuáris prss n Fncn. ciri Cntrl cnutn cm ctrt<-t cnvl^â ni s«numnts mcrátics d Prslnt Dutr, tu primir t d su gvrn, sítr mr sbr um rgim cnstituctnl grnud pl Crl Mgn qu h s prmulg. srá rdinr qu sm r.t.-- ts s prts d cárcr vlvids á brd nqucls st trblhdrs, cnnds pl crim qu Cnstitulç& rgistr cm um d!- rit, qul s d; lutr pr mlhrs sláris mis cnts humns cndiçõs vid pr su clss pr s sus filhs. ntrprtnd «ntlmnt s sprnçs tds s mcrts, Cmissã dc ud Pró-Lbrtçã cnvlu Sndr Ml Vin, prsint d srmblél Ncinl Cnstituint, sgulnt ttrml " Cmissã ud Pró-Llbutçá ds Trblhdrs d Llght Prtuáris vm cngrtulr-s cm Vss Exci.. cm s dignlsslms rprsntnts d Pv, Brsir n "dt dpfmul-1 <$u dr.-«$ h pw» n-frr.?,?&&» mm vu uw v.hm chípu» u.-íír» lnd tnintt» dt r:m mstm Uvr r.r.."..v.«. lm.n» ml» irwár» d rrpü &» mund tnitrd. Kum urmnt ls,;..> pitipn pr«n4í4. nà». J-sriuiv dvmtt uumir prs:« çi prr«nt mund crprmw dt ;-;:,.m,- tfi d iuni ds nu mu pl n intrntisnt«lt. pmnrnd n l-stum p. cçã. Cm mu mvt- rdu- Ui. (> Hrtxn Mí»", ciuhí um pm»» d u «tri, urd f»» m»j4 htr^ 49 bnwr d ipir.v..;»..-..»um d» tm-.«..:>u. M :r!i )««, 0 d.r,tti%» timtu,u%» Pint r ms. m (tpuldui tt^^ B» in» J4 Crupim; dtrt.ii»«-p»:»n» trm Ctfitt R«iSí Mm;r.w t titr». CNRrUUÇKt PX PRMVUC D CRT M N nu dt »; m i--/ m PMifl t» tu» «nftr-mvt. tst4r Pw.t ntni:ulu»«m t pntí.ur r >» pr-cr.ulf. ti. r,2 :» M^umi. d Ctn R«t:uiiit.i. íwwtnd qt»t, pr mu uud q M ci tím umm mwm mh i»«.-im #3 pm tm t.iv ir-, 0VW -Hí.«Misíl#rt»l tt í#jkfi» fmp»-v Uf»i lrtát pm««ií»»" çw (MD «W#; 4f,-;.wHir.».-H6 % --«Uu- l m t. fi!m»m mmrtitru,» t-i ínutphi9 d um ---i--f--i t Mr.«. tu pr> t^-^á-f 4-s («?»» #! <# MMW. MWtf. tt um «>» r.. w:. puutw- twm> t&tw. «. t» «t«t 91» «««:-«?t puik» d» pm, u.u tf mptttií» ê ««í4 mi f4f-í«(sm^ -4 t^ir^ - dt) JMtrtM?». HMH <. rinj., «: u » fn i-i-tt t» ( pmn. S -JRNS P PRTT crv Ut «ti-i4m d -P«c-t t-h <p í»«il» í^fls tm» «f }t 4 c?»rvd ftik, «.- r» r-«««d -?mt cr«éw4 t rf^::í»..»«ps»», fw: «ifl» rtlkt«tm ««s fm» >iíf.»u. t&tçr pi TRfDWi PÍtfL». «4fitd» 4 Mtí dt tmí. m tfrtwtt dl um r«:u<4.> tmd 6)«m hr. n» mtt«dstttu u»- dkit»: rmtm wtm rnl duuv - rwh <h Pvt. dt R cff»; Mmn. d Rtht:, nuu CtplRt. d vtisu.. Trtlnm.-t.». d Mn.. t»-, in, (km-mi. d ft:,u.. -:. d S rt...; í.mrni 4i- J ri» «tí!r.«:.tr^i Cl» <>, - ri. «s» wrl d» PCB: Jctl d P-k». Vt d Pt. í PUh. ft Mrru. Citu! Xn-.rr d t»!:.<..., ::.: l Utid m» tu ikuukí--. n mt.-:!» d«mt, 4 tnftlr númr d mnr.uim d Prd» UU:.. ^t <»hi.»i. «Cf ---t:. 4i n»l-f MitfnptMMiMi piní qtm tm 9m -uíw-m pi»itm. -»»tl<lg.lllm<m( Prprnd nv«gurr itutmim N4HR f, P «0Mfü ««i4ntt)««f«msíííi<4«, b»4 M MS.".!,-. fi^»ftr»t fc 9M (MtiMiu r. 1»»4»íír«Rí Pwif1^ u 4 «n»!m Wtiwttw».. prp»rt4 4»», mu,.... rh-jifcrái»!- %f -HWPWP fr^-sifci ffüp^- CMRCiMMf M «<t«>yá Mi mttutm m ut- tn», -. pmmfi mwmmmm tmmm mmltm.. tm pumtm 4» um» mm n r» MWl. Él \fll N lll>lll!h!!\ N Htm in in 1. \i 11 v GNÇLVES DS, 57 prtir mnhã pr cntinuçã d GRNDE VEND ESPECL mir, mlhr mi» brt Estqu PELES TttLEURS-MNTEUX CPS PRVETEM pr» pr» tm qu cftm. t ttu fm qut «wii! c»» cr. n prmi"!»ti. «trm»«num nv p. Büty. iu ind tfrç d bn ^^C tf>i>?l FLECMENT D.» RSNH CMPS"" PZ P!«nln p6 prlngd nlcm Knhr D. RttR Cmp» d P:, tpu d dr. Mnul Vnnl Cirp» d Pr, mdic grn pritlgl prflulnl lrmm dc rlv n scid cric. D. Rílnh. cpi flcu» 65 ns d, ix qutr filhs, tnd d -- dlc». Er nturl d Dislr Frl nd (lh d Cl. Niclu Muni Frir D. Rsln guir Mun!:~Prtrt. Sü «u filh» dr. Mnul Vnnl Cmp» d Pr Filh, rédl: dr. ]i Custódi Cmp» d.i Pr.. mdic; luizl Cimp» d Pr, { studnt Flvl Cmp d Pr, cmrcint. ntrr trá lugr h". mmunm» pr "..;-.-.. : «t 11.tf..ntdidu prfrtiutv. tv. pr tw. Ut cr.» f.ri-.. d «f «npríd. NCErr ubrdb DE RtrREJfS " &stiu. ntu Pr«t«Btfit d Ubrddt dt Unptr». Un n rstm pttjtit cu»nt n rrlm «dlll tttrnt n r-.:v. Srlétlc. Pl d mnpil xrcid pl l<f imlnnu wrfir tmprr. lmpdind n p áti tu Ubrd». ttm é ns E-sidt TJnld. n ntltm. B"»l). m rlr u mnr icru. Mctlr ld pt Umbcm qu é ;>..:::.. m qu nt pti -..! pr truur. frc» s mi um k». E td l«.w> pr flt ppri. miqmn. dt pridi». d» f.r.rvc»». nfim. S TRErB D tf CNTRCN Dtltrcu Prti qu imp- «4 l prlnip! d ni i plüic, d cu dt r:..-. tcsr.t m DMM sn. -Dp»» d qu J»it»:;;».t. d", «u. t, n tfnticâ d pr, fundmntl i(it 4 um tmprnr tdlld". "Ei: Urtf nubln -,;-.» C-r..r-r:-.:;\ <.-..;(;.-; (U. r<4 t ns Prtid, cr- mu. pntu u.:(. rrt tr-.v :.-::... dqu mmrtl ctc» ünprnr td tnápnntèr Cmt!tul<;4 mrátlc: Cr.grv/» Sindicl, m pf n cllr pr ir-v,::..;.-;- 6 c. 4Ql7?MmàÊ0lm MÚ/SMSZ.f^ +"%, "H pr:lm»m» ;4. m n. dn.?» brd mp cn- m d0 Pârl d ^m^^t^ 4 í. N» pl?^ cpltlw,-n- DrMlL, twru d Cni!llu!c4n clu! lgicmnt brd C.::.-,>:, :...»» prtnt bstnt rltiv. DU qu m nss Cn titutçi i vtd ct clt qu pnsmnt é Urr. nü pn cnur qu n grd crtmnt r. Cri» ; - Prir Lir mb;! c! cll;ç.i t Cpitl inúmrs migs c dmirdrns. E nu-rld n ms! cst.ud?nti. cnvit d nss pnvérn, Prsint Gnzlz Vldcl prcir;nd3 visitr Brsil ntr di 1 utubr. Srá st mis um hmngm, qu prst Cmmr-s h nivrsári d (CNCLVS D tf PG.) ducçs m td pis. qu muit cntribuiu prr «u dmirávl unid ncinl. ssim nscu mcrci n Chil, pátri d mir pt ds miírlcs Pbl Nrud. sndr pl Prtid Cmunist. mlzd ntr su pv n&e umnt cm crrr ds ns. Cntribui pr ss ntrcâmbi culturl s rlçõs cmrciis ntr s dü píss. Cintists, scritrs studnts brsirs visitm cnstntmnt Ghl. E s nvis d mrinh mrcnt chiln stã smpr ni prts d Ri Jnir, Snts, Vitóri utrs. Qund mbixdr n Ri, sr. Gbril Gnzlz Vil, prsint t d Chil, prticipv cmícis ppulrcs cntr "Eix" grssr. Vinh pr s rus discursv pr s multlds, xprimind vrsã d su pv fscism. Num sus rçõs, xclmu Vldcl: "Nã cmprnd milgr qu m dvrt qu. ntrtnt, prcclrtu ms br utizr»: brd rltiv pr qu cnsigms tr. ni-l tnt qunt pssívl ftir, dquirind ml mt nt pr br nc rl. JRNU NSTRUMENT DE EDUCÇà D PV Snr rlvnt ppl d Jrni mcrátic ppulr, - vr Prst qu é pr s «ml Dmcrátic, prr tds tus flh»". Qunt c-.-.- grts Sindicl firmu qu tu tó rzçã, qultqu; qu «cm tut r«-v.uç.vs. -t..,-.- <!. um vitóri. Dl urglrá CTB -- ni s. tnb cmpsiçã qu tivr, tnh tu frnl qum tivr, prltrld strá unl0 tt qur dizr qu mcrci n& ir btid. Estm» crt qu n 4.s Cnrrt d nss Prt! d. tnd tmbém rlltd m -txit t cmpnh, prmn.. prclmr» vitdrls d 3 Cn - (crinci. prsntr um lm- CSCtVS D tf Pi bktht dt - : Mc-tt-M» Mil»» pr»»turcá d dlrlt tlmur. m grv, d utnt «tndll -itnd bkur máxim: l- C«0 d CTB. Prqu >.-. impl tá.,.». t trbthtdrr ptmlctpm cm uprv! n.ul»m dicti n Cmpnh Pró-mprcns r, ps!r. N» tmpnh qt» tt» dtr -» ; :: >. difíci prprl t tltu<í finncir tdlld Jrctt qu prtnm pv virm xcluv cididmnt pr f d tntrttt d r:- -: -!- d pv. D -St Pul, mi lr cnctrft brlr d pu, nt vm xpriênci ml» puv. t prári» tá disputnd» hnr dt cntribuir -sm um di d tlri pr» cunpnh. E cb tr lnçd déi d» "hr xtr" pr imprns ppvlr. trblhdr rlv tr»- blhr ml um u dus hr num Jrnd, rsrvnd prdtltó --- rrç «uplmntr pr cntr cm um mprns qu fnd u» própri n. tru. ru clst t td cltivid ncinl. Muit -.-> stinnd um hr xtrtrdlntrl pr di pr qultiçi mquin -pr "H". N itv di. rúnm it hr d Jrnd lgl, vrificm hvr cumprid u rluçá dr á imprns p-! pulr qutntl rrpnnt :: > r- trdrá r tml. ud pl» rt ptkm minirv. y.t fumlnn-m» Mln. pl ptmmbucn gúch, nfim pr td c irbtlhtdrt d b-»i.: DnSTRT rrderl RRECDU R tü.kik rrcdçã d Cmlui Cnlrl d DUtrlt Frl cus J «rn Cri M, qu rprintm um Índic 15,0% d ct cit pl cric. CNVCÇà D CMSSà CENTRL f... cnvcds pr quln di!9 st, is J0 hr. pr^ um runlá sptcfdc, s ssuint cmrds: Juitf Mt ttm, Mri máil, Hldè Srr, lndrln Fc, Rul Dvr, Frnbc FriSpl Frrir Ji Sldnh, lg Vrc. <nky. Cássl Mnss, rl.md Prtl, Elu Lurir, Cst Ftnt, lt ugust 81- m6 Brr, Dulc Nguir. N CMTÊ DSTRTL D ESTC Ficm cnvcds s scrprns inpnnt, cpz 1 um di d trblh. fnr s ntrss: d prl-1 nicitiv d trblhdrs Si vt».-,vtifi rtptài d pr «svi-c qi«itstr. rbur-m n di J át «sissw r qu stri «nbí4 bti &> l -Scb» hn dt stu btòm. Cslu Kstscukn» Muicípt» r-rri z áftwr-}. 29. xckt p;.-it-z.i-t priivr! pfu dt Stpttib. d pitts «kúr^k qs» srá srvid nttt.« rfrtcmluis d» ccmíiír-» -s». niclpi». hvrá cmpãtfi t pruv cc vrid» príst. rrcrtç». d0\«r vr t nsx Shw cr clbrcl ê ircdt rust» rádi t ttitr. cnvit» pr tut cunvt- ct» pm»r nctrd tt vnid ntôni Cri» tíu Wl. prtir d» 17 Um. Cm Dtstrtt! d Mt«r. Ur xtrtlr pl» Ltri Frl d dl 12 utubr, urr,;» ntr rnigt, cu» prêmi».) grn utid pr «f«.t prtml t um tiqtiin» Sir. nv c 2., um rtlòf «m»», prci»3.» bilhifi pm tr ncntrd» n Rui nrl Dllrd, 98. DbHi). 16. Um trrn, um rádi utr» prêmi» pm «r tu pr<> príd. vcí quisr cmniür tárls put l"^ni-;gr, Cmpnh Prt-lpru rçã d Cmitê Distritl d Estci d PCB, pr cmprcrm á ru Cmndnt MuriM 23, mnhã, quintfir, ás 20 hrs, fim brr sbr prvidêncis gds à cmpnh pró-lmprns ppulr. mu crçã, qu é tã piwêm&mém, f un. nss c cr td mnsidã st-, grn nç:" cu s chm Ers1". V. crs 0 hmm qu fi s- " 8<rTl< Rcinmnt tr clhid Pn.-Mnt ti Rü-» u pubr.c qu«n mtrm «bllc d Chil..<b lgnd! r4^»vu " «^«""«n»! â r."d.c3l-nuinls-1. m t. Gnrnlcz Vil tm ns- n rrnccimcnt çúcr ppulsçt, ntr d príd ndic- FEST PPULR N ENCNTD, N próxim ábd, 31. i :0 nu t utrid» d Dlg, hrs, n Ru ngn. 89, n ci d» Ecnmi Ppulr, cntr»_ -,,,,,,,, u. «.«_. _. pr.cgu.cfl» d.«nhd. nm» pcntd, hvrá um grn d ppuçs m grl, Lu.í Brnrd, qu. lm mnltr-, fst ppulr, prmvid pl virtu d trs vrlílctí t tr.< inquins, rquru um r-! Pr qu ultrpssms Milhã Mi Cruzirs, n Ri Hvrá lím c-nntlcsci»- d» cilítd-rd» vád», pr t. ;,!. : " cucr, t 31 «tmbr crrnt, cupfl» rnclnmtnt rfrnt» s príds 80.» 8.6. clrculçi ppl md n pt m Julh ultim tingiu Cr» Em gst circulçfti, íl Uc CrJ hvnd pr cnsíníulnt mnt m sp cntr»r. lcl vir, rsint n m»m cx. um nlmkd "shw" rms P.cpúbHc d Chil, cr» t c8,. prnu Vldcl c um crnt n mcrci, npim m quc l vê um find d vid. Dcvmus lmbrr ind, nrst d"t, cincidênci d nivrsári d npndênci d Chü cm Snd di h frid ncinl, Tsur psr» mnh,» flhs crrspnnt» di h. ministr d Trblh slgnu m prtri ntm, 6r. lri Sls Clh, ssistnt su iíublnt. pr r»pnr pl x-! pcdlnt d Dprtmcnt Nd prmulgçã nl d Trblh. Cmitê Distritl d Engnh Dntr. Funcinrã h. qurt-fir,! Hvrá»»gu nt» fcirs-iiv.. -, cpc-1 cm rtists dc ttr rádi b - Ru Sril Crri; B-, m qu prticiprã Bb Btrl. ct!? Hu^ ÜltV^ SSl P" P<"h ""tr. cm. cgrld - Prç Cnns rrntln; prçã d Cnunt Rginl Crutv; vil l»bcl Prç Bímls dn ndrl. SE? ""ps^ti^àr^t^0»^ i lém um infinid dl- Dntr Prç Ri Cirn d rir-.,... t; pilrs r Ru Frncisc Vldl; vrsõs, hvrá srtis brln- lri Prç Prgrst., s, stcnd-s um bl Sri pg» mr-h pl P- futbl n.8 5, lã mricn gdrl d Tsur Ncinl s t»- tc. btd, n 30. di utll, sbr: d Crt Cstltuc.il d Brrll. Fst é um hr lgri cmum rm mb.is s nçõs. N:t 13 S3tmbr, m qu ntrms n nrmd cnstitucinl, sums cm ntusism grn pátri ds En Mrtin t -Higsins, Nrud Vl.. -»m>vm!w.mr E B R B R MNHÃ: Pltrn Cr$, ás 16 hs. HJE: Sssõs ás hrs VCENTE CELESTN N SU MR PRDUÇà DE UTR GLD BREU DE "MRET" N PPEL r n i«grnde CÔMC NUM U KJ L, ü, ppel N0TVEL! v Sábd: vsprl ás 16 hs. " Ébri" TETR JÁ CETN R JL -. ^mmm^^^wmmiimm&^mi^^sssm^s^ pr.tnt d Rpubc sslnu um crt- utriznd Fundçft Drcy Vrgs t:nif-l rir Fundçft brig d Crist R- J dptr. mdint dçll. tds s tus bns, inclusiv s rfrids n crt-, 5.441, 30 bril 43. prsint d Rpubc n. mu pr crg dirtr d P SE, dr. Cir ds ns, xprsint d CuscUi dm nlstrt.v Mins Gris xnru ri dirtr d msm Dlfim Mrir Júnir. Circulv ntm, n Mtnlstri d Trblh, ntici qu s prc-ilnts tds s nstituts utrqui- Prvidênci 8cll, Ecnômic, cm prmulsç& d nv Cnstituiçã, pdlrfi missã cltiv... prsint d Rpubc slnu crt- crind, nx» Suprintndênci d Md d Cr6dlt, prm cm prsnd própri, C x Hiptcri Llquidçà, stind prmvr mlsífi» fvrávis á quidçã,d cròdlt stblcimnt bncris. prvnint mpréstim» p çds qulslç& bns mvls urbns, nts 31 zmbr prsint ds Rpubc ssinu crts signnd lmlrct lbrt Lms Bst sr. Hlltn Snts rr mmbrs d Cnslh Ncinl Dprt prsint d Rpubc sslnu crt- utrlrnd mlnistr d Fznd xclui:, qund Julgr cnvnint, curs mlrs d pribiçã xprtçã stblcc.d pl crt- n gst 46 subrdlnnd-s, pr prtri rglm H- cnç prvi...- prdnt d Rpubc sslnu crt-ll lsnt.ind qujsqur mpsts fris, stduis municipis, s quisiçõs fits pls stbclc mnts bnc: ls. riunds quidçõs wntgvt u Judlcls, bns mvls qu lhs sm trnsfrids pr sus vdrs. m dç& m pgmnt m luçll prcil u ttl divids cntrldm té 31 - «mbr 45 u ss qu substl» tum m virtu rfrm, ó mrdrs d hbitçã c- 1 v lczd K ru Gnrl R- 603, n Tluc, cmprcrm Mntpi d Vlçâ E; E-F; F G-H; H--, ; J;..; J; J-Ll L; L L-M. lln d Brsil fixu, ntm. s sguints tbls d txs, vist: Cmpr.-: Libr, 74,5530 Dólr. 18,50. Vnds: Libr, 75,4418 Dólr, tr cnhcimnt d pdid dc mlssi d prfit Hllbrnd d rú óls. sr. Pul F. f- rlc Mglhãs, dirtr d Bnc d prfitur d Distrit Frl, tmbém scitu xnrçã &s crg. prsint d P-publlc si Trminrá íst, um frmttl&vl bil nimd pr xclnt rqustr. S& cnvidds cmprcr nfi só s rnrdrs ds birrs dcnts, ms pv m grl. PRGRM DE CLURS N LH D GVERNDR N próxim dming, 22, á hir d mnhft, hvrá n Cln d lh d Gvrndr, um Rrndis sptácul vrld» cm rtists rádi ttr. lém um hr clurs, nu crt n pt d Fznd hvrá surprss grdávis pr suprimind crg tsurir M prsnts. " " " - Prticiprã d fst, Bb Strl. Prcplnh muits utrs rtists. Cmpltrá prgrm, nimd Cnunt Rglnl Bêmis ndri. ngrsss n lcl. FEST PPULR N NDR Em hmngm á prmulgcit d nv Cnstituiçã, Crité Distritl d Nrt rzrá n próxim dming, di 22, ás 20 hrs, um grndis fst ppulr, n Ru Lipld, 280. D ntrssnt prgrm stcms lém d lllá mricn, srtis nds brins, um t vrids m qu tmril prt, ntr utrs, s sguints "pdr 23". vg m lclmcnt d tspctlv titulr Luiz Vspsin Crri. Nü vltr á pst d Quir gnrl Gdls Mntlr, sgund lu própri nunciu á imprns. Dlgci Ecnmi Ppulr stá fznd cmplt lvnt, mnt ds css prtmnts v.- zls n cid. prsint d Rpubc sslnu crts nmnd Dlfim Mrir Júnir, Edsrd vir Lim Edgrd Ribirs snch pr xrcrm í funçõs Juizs d Tribunl Suprir d Trblh. Cmissã Mrinh Mrcnt trminu s brd i rzft C-S pr cnhcimnt d mbrqu, tx sttístic cu vlr ntrir r d CrS Est rsluçf. ntru m vigr prtir d 1." d crrnt mis. Dprtmnt ds Crris ^r^^^lícsõ^^r1:^; "-t" " /»:. r»:x nv Crt Mgn, s pst ll vn d m tds s gncis d cpils ntrir d pis, sl qurnt cntvs, cmmrtiv d t hlstric. Um mlstá mrdrc Cxis, qu stv ntm m nss rdçã, p, pr intrmédi st rnl, prvincis gnrl Scnrcl pitdl n sntid qu s mlhrd fisczçã n pst bstcimnt mntid pl Exrcit nqul cid. Dm grup pquns lvrdrs Cmp vl ntm á ncs rdçã dzr qu m Gundu, lclld fluminns,s sus ciits cn stã rtids m fil, qu, nturlmtn, rdund m pruízs mtriis, um vz qu prdut sc fic rduzid numr vigns. lm diss pgmnt s frncdrs sn sti trm n-s. rdçrs pw pdir prvi- ;d s Jnh. Mrci, Nltn Lrslnh, Bb Strl, Prcplnh Cnunt Rginl Bêmis d ndrl. pv m grl stá nvtdd pr ss grndis íst. DNTVS DVERSS Entr s muits dntivs f!- ts á Cmpnh, stcms um nd pdr mtist frcid pl snhr Jullt Frnc r. 3 rtrts d Sndr Luiz Crls Prsts, fits m vidr frcid» pl Sr. Jsé Brbs. CHURRSC N RJ N próxim dming, 22. ás d mnh, srá rzd m r á um ptlts churrsc prmvid pl Cmissã dt M- / -drs x rá., prilvs. brllí n r vr um vrid "shw" cm rtists rádi ttr. Muits prlmntr» frm cnvidd» vnd cmprcr, ntr i uls stcms sndr Luiz Crls Prits putd Cmps Vrgi. lcl d churrsc i n fir d nh bn» "rlâ". FESTS. BLES. "SHWS". ETC Um nfinid fsts, blls. cmptiçõs sprtivs, cncrts, "shtvs", tc... st;i pr-1 grmd pr tsst últim prid d Cmpnh Pró-lmprns P- J pulr. Pl nimçã rinnt. pms s grntir qu Cpitl Frl ni só tingirá su ct um mlls mi cruzirs, m qu supr mult. Sã s sguints s fsts cu prgrmçã tms cnhcimnt: N di 21 stmbr, ás 21 hrs, srá rzd n Ru Gnrl Pdr. 155, um nimd bil prmvid pl célul "Hrculn Suz". N di 2 utubr âs 20 hrs, n uditóri d.b... hvrá um ntrssnt sssfi cinm prmvid pl Cmissã Prvinciáris Pró-lmprns Ppulr. Ppulr xtrç trá pci Lc.trU Frl d di 9 utubr t bilhts pm sr ncuntrdi c Livrri Jsé lympi, s Ri^ d uvidr. 1. Um grn cncrt i ur (ti ttrs st Cpitl, trá rr;:- rd brvmnt, mirs dtulhs crâ prtunmnt d;v-.:i. ds. QUSÇ DE CHEQUES Td mcrt qur vr B.v.sil pssuir uni iinp.-cu?.. ix prlhd quc pss fnr cm mptu s imrsss c pv m grl. Pr st, crrm s p.ws f vnd chqus, brsir» tt íôds s prfissõs, fim dc lvr su cntribuiçã. Cpr tmím. dquirind ur chqu ns sc-uints psts Ru d Glóri. 52. ds 9 ás hrs; Ru Cn Lg. 25, d ás 22 hrs: Ru Gustv Lcrd. 19, ds 9 s 20 hrs: Ru d Cnstituiçã, -15, ds 9 ás 20 hrs; Ru ngn, 99, ds 9 s 2 hrs; Ru Gnrl Blfrd. 53. d«9 ás 22 hrs; Ru Gnrl Pdr, ás 22 hrs; n rdçã òi TRBUN PPULR di "Clss prári. CLUN DE DESFS sçã "B" d célul llárbr Hcdr sfiu, há dis, 3 sçs "" pr lvr su c" CrS pr Cr$ scçfl "" pubcmnt ci; t sfi rpt scçíi tingir primir CrS 500,00 n lugr dc Cr$ 400,00. :>? É grn nimçã m td Estci d Ri Jnir UM B PR CMPNH, primir di. ludid C: D MPRENS PPULR Cmissã Estdul qu dirlg«cmpnh Pró-lmprns Ppulr n Estd d Ri, cb rcbr frt um bi, dd pr um fznir prgrsslst d municípi Sâ Sbsti.1 d lt. ML CRUZERS PR UM CHEQUE UTGRFD PR PRESTES Cmissã Municipl Brr d Piri, rcbu imprtnci CrS 1.000,00 pr um chqu utgrfd pl sndr Luiz Crls Prsts, qul fi btid pl industril prgrssist, sr. Grvsl Prir. NLPLS TM PSÇà N CMPNH Embr tivss sid instld rcntmnt CmlssS Pró-lmprns Ppulr Nllóplls, ppulçá lcl cmprnu sntid d ptriótic cmpnh, tnd nvid, ntm, á CmlssS Estdul, mprtânci CrS 2.629,90, tnd, lém diss, rgniyd um CmlssS vns, qu niciu um clt pbs css rsinciis-, cmrciis, clhnd ud pr Cmpnh. N vns cnsguiu rrcdr CrS 71,90. TELEGRM D DEPUTD CPE FLH Tnd Cmissã MimlclF-1 Nilóps cnvidd pu- tnd Cfé Filh pr tmr pr t n slnid nstlçã Cmlss.l Pró-lmprns Ppul d lcd, cnhcid prlmntr, r.s pnd cmprc dirigiu s mmbrs H ludid c missfl sguint tlgrm: "ssmbléi Ncinl Cns tuint. Ri Jnir. Stmbrc Srs. Mmbrr d Cmissã Pró- mprns Ppulr Nilóps tnciss sudçõs. grç crdlnlmnt cr. vit cr qu m dlstlngulsts pr ssistir á nstlçs ílcni ds trblhs ss Cmissã. nfzmnt, s trblhs? >" lmntri m privrm d s1" fçs i cmprcr. ns inipídind n ntnt, ugurr Cmissá Pró mprns Ppul s mlhrs vts sucss 0 árdu Cmpnh qu niui citi, pis, s sudçõs itx crátics Cfé Filh".

3 fg, 0.40 ii r iir,-iin-i-<ri\n.,.i >t_l>--.---tltl«ll-l"mm»> TRBUN PPULR PÂgiwi 3 w^i^,">»<!"^i!i««i.»i^,.->-«<ww»<.,l..i,mw -,»,</, -.i-.iu»«iiwm)<i,pi«i. ^,Ki«.«w«rt<iMii«>i.».-i-iff^«iw.^.,.-i.i«> """"""" " " --.,,..iviiuvuuii - - w wmm \«ll ip p^^r^w^i»pwwwwwwwmfr<i»l ; Cmpnh Pr-nprns Ppulr mm!»»» mtttmt t ttmitmt é tismn, Ls.,um ptpw tm mi mm mims.-ft» fttuum, ttm mm txmm.». Fl tfkw/i f»wtíttlft (.#(. f» # MttMV «ttt ftís W «t tm..._.. -im. imtwftm». m nmíê% 4 tm, W fiftêíl «9 tm. #-M «íüllãm # ;,,,i.«f# «3#>i8» p»f Hitr?-nFtr.-KU «H»^ 4 M4».. i ftl. &i Kitttf é Mffr. bs» pú m tm êmtu t8ptm ttr>pus!ií. ptit mmt..-:-,: s8$}-f4ití» pu sr%pm «prb-... t m tm--m t tm rtç«k, k«i.,.-. mi iíí» p»n rnsmm tmpntv, ^mfttfvt-õ» t q- m i, ts. ã.üii tt umttmi» # t«i.-it:»t.> «-. t fhmbk mmu ti«p4». ttflti%. umm, -Mw «tr tif wúmé..» ti- "MtwiwiJMtw t tmt nn. :-s tk»i ttm > «d t x tãmtm.- i.4<ít»; ii». t-nnvn tu q-. «^.,.» M P»f -WUftUBf dí» f»{u pif. t t ffmff i«.«u«ditl-ni tt:».-. d - f d mi t-»i» x«tm tn«tcti«v tr,7.jtf ii»;:.{. t/.h». \tmh r» MVift ($,»» HVtU 4 lt-» pt», tá flr :»>» ;»».iti f.ii»njuí qvt tt tr»ti pít-!» :r r-,» dimrri. fiju tirr trl!-, s hj_4t ps! C» qu i :»mu.-..,.»» s Mf um Urs t rpí d»4«rír í..,» t fi plns pr pi». «tüb tind M..íii, tcitlt. fl»4 t.m< : t iftdtfcfwtit twnítíwl H,i intir i»», «.t.!>;i> ti imit ntcifnj, i,. dkv ;» rtftm» tttm«x;ât--,» npt í«l á Ci!t.^4_). lui»»mpinii».:-i>;!í»«tnf. i niituiu.n mi v«ri --.» s imv, ww!«; tl.i ni»u íu, vmmur.40 tm» «ítn:i. itsdts- ^N^fMMMMMMM t,.-t».-ti itiituw tlt f fmptt HwiWlUMi M H ptl» MM-f. t 4 rtwqtmt «sm wn,» «> ti»i.i«iá«tii H tqtft-mi # nn (vru>4«tt tthi-t r WM Kilf,-» tbti-4»«t.ti 4» p_w, 4 ttt» Ptnnv k mi r<wií#., 4» ii MMtlfMi, «. i? 4 mt, títtuu gt mt vtfiittá. 4 4», itfts ftstwt-ím, Wttlmsift^ w wn4w «pr 4i»»i r, r»» uri 4 t%m tsm-tm nt tist n ní». pr. tm twtiniim t mm miitú twlttr. PM» um mit Utum t^mi, 11^4, «.,_,««wjrnnti tmmtttvtm t pt, mut! d H5fÇ" 8» ---tmm, ill «uqmt!» f» «r rctn rm 4«tnv^-.» çw-fmttm ttm t, u ttmitni, i. m um vl-tiffiífis psr T»«4u»f»i t»mps ti «m im trtikttt Ui tm?, p»r }^mtr«t. n mmi cimu, n» un tpti «siisdt. fdi tt n.» pr» ét!. 4» 4rm-rK t «lmi pulfit ú crt», rw lwr# «t»p?«rr8ir ttrtm irr.-tii:itd4» tm im tí lnr é prmnt pr tft «ff. lurv m Mb {.,^-4 c rntuxs tfutlmtlf, p- i»í«, r.sfttr.5-t, -t.- rsiwt d ptrr, Sm Mn, ntit m-.w?it»ç» prtllt. # tm «imtit «mpnn» }»-_ mp-«vi p?. íf fci ^» prt^irt pv. nl -ntiti. Hu 88tmk r^mvrt m«p;ti-i««_- «t}., i«n». rn.». tíiitiikfi qf r.fd«> uüiftdt n mp»n?wi i" cmtr nnti, flti-t P ttjtt«««(w }t«<ft v»r mil!>.f luir «tt» tiptfftu- rm. cti.. (s»í«ttmir 01 it!» f»m=is. rt #fltir.«hiii»mf cw -. nut» 4 m->fi «d» tmt t nnyvrm tm!.<».%. in.<{ ltm«, -,-ut. rlutr. mtmtjt» mpl.» s;üí,:ft cmpb. ««n cm í<> c«p.-. Sí.«m}.i pldrum. dt unw«r.ti,»-. d» itr, c»4f;; «nrktl m -pn ditllii úi nm ptiri qu, c» nt< irtivl m»u, p» tisvftl t pr ptcgrít. lut cntr -:..! cim gurr hlt - 1 fi» nuf-lt-, d! -». nt Jrnitt, d Ri. tt 4<«:r»tÀr» tlu» 4 lmprn, t ti l»lf» p»l prrl4-n i>. Ml»l.Vttnn. lg. >t«i 4 tt rtn-tmhiiwmil -vil 1.mm. nm til t-tm-t -. - tvrmprt 4ttr su, t-» M»mi«p«Mtt u,, ftrtd» d» prt«:-«f-tvr. lvd tfrll mrtíbl ptrpirl»br "pr nt f&mun, "rpntá,-.». tl. nv hrf t i.-.i-1.. tptt 4 tu vrdir éfctl, ttptmti-r». ptt» ^»» nl rdllv "nt-,i«i«mnm m ptlr pir vid nrltrnl ml- 1 r.»-n»i pir ntlnnui". f«t ttfrmi Pln ir- - in. 4 dtft»" 4 cn- -. <b rm-ttii lnqr. ri.»" i q» st 4 nm -.sl-.» tr btid n» cnti-srú d Ri Jnir, fim tlt nl t rld "t vitr lbrnl d plrt Ulln-mrrlrn»". C, cm t tt. plvr m ptrit, q nt s ttr plrl nlrgn nín. - é, -,:,,!-.. 4,,,-.,, i "i mprilul. b l- ;içi9 q t tri tlttr clvllçá rm prig... (H mprrllht chm qu nm» nv f-urrr 4 nvitávl, prtslnt lmn ch t-ii l«- i.r.i «r vitd i n«tnlld qu Mítlr irib hri. " titu d Má-»r clru l»rá flrmru pr mpdir utr rrrr. Lmntrim q mnd vivss utr tp lnr>lt nstr. pi» l < rl» rm trimnt d civlllnt. prsnç nm hnmrm rmã lmsn n prtlnl il nm pfi d mprtânci d Méxic 4 um prv qu s mtsnt llln-mrlcn t "tã snvlvnd plíticmnt, dispsts cd v msls prticipr m clsft rnrrcl d dlrcçi ds -.-,, própri! Minr.. E m épr nv q t ln»u ur n cntinnt: épc d pv dirigind plític n sntid d»s grns rfrms prtnrs- lts, cm rfrm grri indu.strlllzçft, tm q Jmis ixrms tr m prs ds mprlllstu. E is prqu mprism»slá ssprd, ss mpdir pr tds s mis qu «s mcrtizçã ltinmricn prssig nss rlt- fr prmissr. NS é pr utr mtiv qu Mr. Brn, rpr- "ntnt ds unkrs tômics (lf Wll Slrcct n Dprtmnt Estd, sus gnts n mprns stã vnd Unt "prig cmunist" n cntinnt pdind rgim» fscists cm máxim ur- tncl, d Méxic 4 Ptg- "lt... ntt tm dtrin. r «c rrrfm t» sàt <.- s. tri Pftftit.t DititU Ftttftmt. Trtnd - un ppmlt mm ii mi/rttvt d# h» bstnttt, tim rttts d sfr pt-, mi upâ. %m pr. tw. t ctsnsir niritírt < prixil». tm tt mm qurt Mm Sum, nm í-lvt &! 4 ftwdlrmiltt imit. ff pftst-^di m «. (trç nuntn,tm tt. P. ti rtu rit, & <% it rí bttcittt 0 tttlr1 nttmml rrnmt tb tt>ft 4 %ítt% -fmnmnt lgt" tf. prttiutrgr. -- frmnt crt r lfrtmnt tmpmts» cifri. prdf fr-i tnit c rc: i df- ti. C vtnt qu tt prpr nv invstid cltitt. mnbr clássic d mrcd npr stá tnd ptt m prtic. tm rtnçá cd ii mu cntiuuf. flfrít», t frguss 8 prm cm ipdlnt só i rnr t m cp u sb frm clhd. Cm cp cust um crutlr, lffr tt cinc cruzirs. N cs d cutcd, vndid dl» cruslrs. xplrçã ind mir. 4Jm tr dá qutr clhds, u sm. it crtulri. tss prául. cu lt nd vi tr tlrd, dd su nrm mprtânci pr prfçd d sú crinçs dults, i stá mnpltrf pr um grup rrclwtm. Qu tm fit gvirn dint dáiss nlts ds spculdri? C mnsmnt, um ilmpls cn "urmnt sgrd", utrit mfrç xigid. N dmir qu ptit dtsss çmbrcdrs tnh rdbrd dint d suvid cm qu sâ trtds. pv, prém, nâ p cnttnur scrificd m tu sú m su tils pl grup mnpllst d t. tim», tr fr-^-rt «lt tf «-,,,,-,.,,.,, d, MMtM pr t<-i... M. kt» >,m.n.; si» _ "-»«prtr, - >t...v U pt t. tl<i->,... (,.,.,,,, t t "tt" d crim «nt-ii «i«$.,., _-p.. d. t mttmt f«,t t- rm» «m uni..!-.!r g.«í«w(í4 püctlt. m» nriõtt, >-.pi?.«.--.i lnptá-t \.í., H. ru «fiti-.» Hgwr ttt tt t tf, ptttj-t M...,iJ. m rr.r.,. rl., iu."» dc «m«t u-.,-ti,i.v. 114 ptt.tni t..!j, tt.1,-tfi.i tpl-tr-tdfi p-fu» NS trl»» d» lrt,! tlr -.. d tmítitl» á pfhmr l» lv tí fur...bi cm Uu,<,-,, p-íiph r.-n., Ktd m t«mtrih«h ttt K. Rtlr. tt\tm prig, pi ítrtt. mhf pttõw»» pt iri-v-ml,,.,1 l-»i>...!..-(«-jt n. r» gurr, htm pdtm r w ir cm vid t crim» t-n-itr. hmnád tp»! çr t-->-;»t «iívrtvtr cm dt»9ik». rdt ftcltt» trvi d gnrft rnl» qs ht» di «Jt ll!;,.. MS UM DEPMENT HSTÓRC D LVR DE ELLT RSEVELT mzsr^k^ grn Priínt cnlndift.i mlhr cm Stn d qu ^i^jsts «<««mmttitm cm Churchlll - Cm.. iv...-.<m-lt -! >iu..u.-in l.-.-trtn hr -t» tf tw pi 1tt8% q ti 4»}«!( t l? - t_4i! un m p«-4ts tifr. tmbmi!t, ft csi P>»tlfiínU, ptrtít miü:!. «t-nii»4». mil Htt» 4» mh«wí BVTHt-t r -ii ttflüind»; t -utif-?.. miiti ímpí«âfmmii5 «- rll» M fl»4»-#? ütiti, ft ti»!rímrr.it tm rlti-<». tv mm w tvnitv««--«nr B í»5 t.tttr.-:., m«tmulbl i.» «-i -- ;» «?-.-».-..,. t ptumus mpt--tvi, 88 «- pii t«trfp cntruciíim»in - "Tt J»»! n n.íwí««-t d» ir»n4»r»ií"f p» tniimuit«ll, u.«r--ktt»t nt ti it. t tfmtni ti-t p"ltlm tn di 40 «wrt-fm p %-étt t> twtis m fnlímw- 1.1 t nm Vm nfífrbítfiíni» wi»fpín!»nil,«viíilr wrrt isrrr «iid» ntptllr»ri«í»,4 & \\ Si.mu iü muttp, tnprtnlm^ M ptl» r.-iiâ VtiUí«i i nttr rsntnvd turr.» ttçi n,» iwiif Wil irtt t út iti ms-itir ti» ht "trbs^ts;" Umn ti t mtu («ctu» um tti - rlíitnb Brrmtv. mptrinnit psrt»t:«dt,r-.-tt.in»r.c:t d«pi» n rl-mvi rbrt m lttbtãl. tir um? t U n-.:-.-tf t-» «m imít n4t d-» trtur. KR. RCÜBVELTNi) «.n-mt» d» H.vlt tt mxt. p»t u h»> ni mw gr» «nt m Tfhrr. f«\ m tt Crniéit,v psnti i rltt iipn csitifltálri m»í«tm tn d» Rt"in d tu cm c ; ClTWCllll.»»!>«mt?. t ísk""1 EW01. ttt «s>.ind» tilt-íiitirnt tln crimtni» n.n.-istn B0-MÍSÍPW^tf^tJtWtÉÊ»m\tWP tf»m.---^ii^mtfstttmmmmm WmWmm Bl J m 11 wãuê. ò iitmií pi? mpí r um tstrri vifilti puivm irr.,»r Dtfftcr Rhrír > mt^mt tttt s,-mi»t lü-.s-t ds l^irp rintr. Prr Rtwrilt l«ni r Ju,i t.-i «tn >»3»»} H,n. vtmw? implt;"^»,,» dt WSil lr««? fii rurduti «iini. Str«t qurnd ;i5r»ír»r! Cfttciiifl. fltrrtff t Sltm m tnlt h-itóüt Ttnrtn, tbtt 4 çtt ttw^ftf. Élíwr s tn lrlçt. md tnl, ttitll «r,w im.» pr RMtvvlt pr ; di mlhr ttn : sim d 41 dlr-lh nt ptnut. pttlntt t-m nüs -p.tmirf" intlé.ultnd um trtõ^ Xt. d 1.isf.fíii unr-ttlt \ \ c< :r. d rítumt. prt tr tum «mp," tniusncl tt ChiThlll. w út}- ui C- ; K-mbii-quc n ftr.c tr, 50 mwm» lmt. n tkn cntr qu punh frmlnntmnt srnrs Mrh!!, nsâ thf d tid mtr nr-!t.mrin qtstu díii» Prnklín: "Ertpr qu tum dl» mund n m-fw d flrt cmprnd qu v Mrthlt. NS h r.tru-m cm c>, nlniurml" >f SJrthll tmbm Já fi fstd prqu tr K" rtt-vltln... E pr qu timv Churhtll num nvstá pls n-.i-.vi. tmbm. dividind prirtmnt frç d? Evlnt- trr, n rn ptr vtrr," nflunci isrrji" qu» ft^;f,5, t«ná«nv rm imp i»»:tí!.t nsím». Trumn 4 ntftçá Rtnvrlt m tud pfr «id. N vr d tnnt-crnl r.i."! grn pr»ldrnlc p r<- ns;ir prcupd c«m» tn» issptrisllst» Churh"-!. Cm frtqunci v»-n- díttnd filh qu uvrtud nntmrrirn ná rtá dnd ru tnqu n gurr pir fvrcr crt» mbíç dt «mblcis d lndr. UM EPSÓD EXPRESSV n Urr ü:i 1 plsddls qu n mstrm cm, d um Uill (.-niilísbi rm»/ iitltv um dtlc. Num bn qul?»«tvrtn» pi dt tim iníndf., üsin í n nt r»idtif umi )ui,ç UfM p»r m «imu».«s «rt! diif l um ímmíh luitumni». "Qu«r fwílri pcíu!»«- n W «tt itr Chur-rhül m rniá cm t fw m >«d piw um ml" dttrtv «-.mis» fupcft mdir nl disput, r qu dur hwt Jum ui.iiç- > ntr t4.çtu. ttnttr iitlm. «l ttm txxn tunib-i primir minlmi. M.hr tri llvr dürr qu tm -ri xcutr SUM RMKNTE 90.0M crlmlnn»- dt itttrr lwm-h um numr mnur. Ná príms ficr m it!.r,r<r. tf-rl CUt, dund qurni nv mil quinbn qu 1» tit cnuárl tn-1 t?" mni britânic. Stn c. r,".-n» il prci divtttrc cm titu dt ChutthiU.1 Ett plvr d tnnt-c- Num :«m!ndí mtnni vl-1 rnl Et 4 dlfri «t mdilldesttldde DE NTEtESSES m ttimmmt n;-!it«qw,,.ll.l.«c«r»-ll< HW..m t«pr< d, K. «nf tk i«i»i» p«t tm tm; 0 Bilf ii. m tm f í:«r«kft! giilln qw fw4^ Vnsám i ln«ifrr n4 ti4 urii.t» ntn &>> tmm tmsr rtü t> tuiu-. ti:,» qu rfum ; twm mi t!»»» DK DU \ t. PR niwprr slr«<u «r». ptl», trtm Nln,» p-tttr tttt nm u t «tt nt tt» ri» nm «wur4i 4l«4tn4#- t. tm Rówt» fs!m ntu t rntr t.«lt - -í ; tm ijt mt» tm.,"..r # tí i» lmbm m- 1 PDE ti >. CSRTCZ DL QUE t:.strlrettv. TUND CM RPntc> CM VM NTERMEDÁR r?.l"»r Sl^TKRR S U?rWiJ", Mu pl hti tstm> m4 dnv>iiv«iír nt cnitrlfi. ri qut r4 -stmu» iiwtfvtndtris lf ll.tl» pf. (...»» -.i-tí. u lnt. QUE NH PtlNC mtm EM MN^U N WTVR HNEVt - DM NÇt» URDt» U PN TR DE VRT C«ííTRDT -!".- D MfNTMDDE M- PCRMltT RUTNC E 08 U8»0«DE MEJfTLfDC CMUNST". TRÇà 0«REVS DE M 41» munru prmltm num» hmn qut : t-itrm brm cd irlrim Jurmm,0 q ttn nm l 0«trm. qut fi fr cm c ntç. lbrimrnt c ci tt-flftrl tu -.vi, utrs ttti-mm c«n pí. V.,. «nht cm E td» Dndt» t.-!t bl t lt ppl dt.»»: mnbtdr d humnid Pt um pirti cm drb tu qu r dtsrt. M tir vf qu pt Trumn t Qrrfi mull ml» dlcn é ndr cir bmb tômic n ">.: tlt d m rbw, mçnd mt mund: "u blt u vtdt Qut it-.-»í 1. mimtnt. pr um pi» icim dncr <ttt itur pr cir c mt-. dètiti piimil, cr um u fl inf RH rííff V»vr Q 3 8 P íps smpr fnu prcncit rcil furr dign d nzisí Rsmbrg SiEi Q03 MNERS rthur L. Hrnr, vtrn cmbtnt d clss prári britânic, btv 700 mil vts ds sus cmpnhirs s nzis c sus Mistéris d t Q cnsum d t nst piti scil ntr pdrinhs UERMN GER1NG. xmrchl d Kich cbi d.iiftit.ilí.- m cpyright d iil.-rn.,ii,,n., Nwt Srvic, cm td tss» titul» c tlh lucidtivs, prc ns cluns d rgâ intgrst "Vngurd" dc utr» rni» spcnd prqu s nsiifscists prrm gurr. lém d crrspndênci Gring há prmss dc dus utrás, fits pl nirsm NSt um dc Kcitl utr dc Rr. lmirnt nil. Prvvclmctc. nst últim, hvrá rfrnci» iis fundmnts d» nvi» brsirs, fçnhs qu» intgrsts cstumvm, durnl gurr, cmmrr fcsüvmnt, bbnd crv Cmm,l-i tlchich. Dixrm fm m nst crfcvnic pcil rrmbdr Mnghctt prlndpt d ltrclnl Crltt Bcc. S lnd fssm viv», vrim clbrr, ld Gcrlng. Kltl c Rcdcr. trví d NS. xpcnd» riõc»»u 1 PRTD SM TRH MLST TÜRÔ 11 UEMU N zn cupçã britânic vncrm s scil-mcrts Brm, 17, (Pr Chrls rnt, crrspnnt d U. P! lmnh s ch ptlçmnf dividid. st ml mnstrd h pr Wls um vitóri d Prtid Scist Unitári (fusã ciiunist-sclllst), n 2311 sviétic, pr um vitóri prnt ds cristãs-rcrts n zn frncs pr um miri bslut ds s- Jll-mcrts n zn bri- "nic. Ns çõs municipis ds 3 últims dmings, rzds cm 5 stds ptvlhcis d zn sviétic, Prtid Sclst Unitári cnsguiu G7 vts, u 55 pr cnt d ttl ds vts, Pss qu s dis prtids , cpiisrvndrs, Cristã S- bris «] Dmcrt, btivrm rm 1.W vts,.^. dc-mcrt-j lmm 20 utubr, n zn russ, srã rzds llçõs prvinciis stduis, fr pt pr s vrdrs Brm. Prtid Scist Unltári nã btv miri n Estd d Sxni, ms cnsguiu 55 pr cnt cis vts n prvínci d Sxni n Turlngi, durnt.s çõs ntrirs, nqunt ntm cnsguiu 00 pr cnt d ttl m, Brnnburg Mklnburg. s rsultds cmpicts íxtr-flcils dã p^-u vts m Brnnburg Mcklnburg. s crlstãs-dcmcrts 412.», s Hbrt-mcrUcs.. Em td zn. s mcrts btiv s cruts- rthur Urtic, dirignt cmuntit britânic. NV YRK, stmbr (Pr Griic Mrris, spcil pr. P.) «- rthur L. Hrnr, durnt dus décds mmbr d Cmltc Excutiv d Prtid Cmunlst d ngltrr, fi t sccrtári grl d prs Slndlct ds Trblhdrs Minir». Hrnr btv um smgdr miri sbr tut dvrsrlt num rnhid lciçs d qul prticiprm s mmbrt d rgnizçã. Est rgnizçs prári minir ngls é mir d mund, suprnd m 200 mil fids á rgnirçs similr dirigid pr Jhn L. Lcwis. "Minh clciçü firmu Hrnr tm lmbm crt imprtncl plític. Sint-m rgulhs sr mmbr d Cmltí Excutiv d Prtid Cmunist dri td pi â Junt d Crv3 gvirn trblhist cm sus sfrçs pr ssgurur um prduçã suficint cnrvs." SGNFCD DE UM ELEÇà ç5 1 rncr mstr tmbím crátr d rcnt vtys d Cnvnçá d Prtid Trblhlst qu rcusu sllcitçá d Prtid Cmunist pr s fir msm. s rprsntnts d Sindict ds Minirs psitrm m blc sus vts cntr dmissã d Prtid Cmunist n Prtid Trblhist., gr vi prtst. Ur.1 ds mis stcds ppulrs cmbtnts d mvimn- prári, Hrnr suc Ebby Edwrds, qu fi nmd pr Junt Ncinl d Crvá, rgnlsm ncrrgd d dmlnlstrç3 ds mins ncinzds d nciltcrr. Cnhci Hrnr m Nw rlns, cm zmbr dc 19H, qund ssisti á cnvnçá d Fricrçíl mricn d Trblh (FL) cm lgd frtrnl ds Sindicts Britânics. nts su chgd, fi fit um nrm pubcid sbr su cndiçã sr um ds cmunlsts-mis stcds d ngltrr, Ms icsm s rs d FrçS mricn d Trblh. ncmprvlmnt burcrátic» c rcináris, cncrdrm m dispnsr-lh» crtsi vid» um lldcr prári. Su discurs n cnvnçã, pdlnd Frçá mricn d Trblh qu s uniss á Frçfl Mundil ds Sindicts, fi uvid cm grn tnç.l. tivid nnü-cmunist sri n vrd inficint cntr um hmm t pr (lr m nm -l trblhdrs rgnnlzds. E mvimnt trblhlst inglfs í cnsird cm.. m3c ds sindicts mricns. UM LUTDR Hrnr fi durnt muits ns prsint d Frçã Mlnlrt dc Gls d Sul tm su rrigm gd á l mitnt d nvimnt prári: vl d Rnd. qu mis m imprssinu cm Hrnr. qund ntrvisti m Nw rlcns, fi scriçã tus própris tivids. Dirigiu tu grn rgnizçã cupu crgs imprtnts n mquinri dc prduçá dc crvfl d ngltcrr cm rprsntnt prárl, ncntrnd, psr td ss tivid, tmp pr xrcr tus funç6c» prsint d Prtid Cmunist Gl» d Sul. Flu tud ss cm um cis nrml. Qu ml pri fzr pr cumprir cm tu rc-tpnsbilld cmunist? N ngltrr prc é qulld d hmm qu ntrss s clúni» ds ntl-cmunlsts ná lh cncm mult tnçã: muit n sntid m qu grdri ás frçs rcináris utizr técnic "mricn", u mlhr dit, hltlcrlst. PZ E CPERÇà Hrnr flu muit sbr rprtnci d crvs pr cnml ingls. grn xprtç3 crvã diss r principl sprnç d ngltrr pr rcbr s mtéris prims qu ncssit. N. d R. -"íibllcmt h nclutâ d rtig dt rthur Shltldt, cnhcid tntt nrt-mricn, lbr 01 prnuncimnts rcült d tcctttrl Eitd Jms P. Byrns, trv» dt su crrir plttl. (Cnclusl) tul prt v: d plític xtrn d mric rnu um spnts hmngm ulx Lvnch n discurs 1919 qu cim n rfrims. Só» ctilpdi tü llnchdt qu u pt qu "nch" "priv dt tus dirit, u própri cidcus" t "gnmíni ". "E pr tts plt qu "» tldds d mcrci, vltmil". diss DuBit, num trch Prm cntuu cm mult nfs tu drçs qu tmnt trvés, um plític p: clbrçá cm t utrs nçõs pri ngltrr btr» rlçõs cmrciis nccsári t cndiçõs pr prur rcnstruçã tus cid» vstd pl gurr. gurr stv n,,-1 n tu pnt culmlnnt. sstrs plític lnglcs dc clcr-s smbr d su "sóci" mis frt, t Etds Unids, n cminh lmprist, ind ná hvi prcid m çã Hmr s dá num mmnt m qu gvrn trblhlst s rint pr um cmlnh ltmnt mprist, cnstltulnd ssim mis vigrs prtst ds trblhdrs britnls cntr tl plític. Er iss, sm dúvid, qu tinh cm mnt Hrnr qund flrmu qu su lclçá tinh um imprtnt slgnificçá plític. Prtst cntr nã cncssã d nisti prpósit d n.l cncssã d nisti mpl s prss ptics. sr. Luiz Xvir Suz, x-ficil d xércit xcluíd cm cnsqüênci d prticipçã n mvimnt nclnl-llbrtdr 1935, nviu um tlgrm, Prsint d ssmbléi Ncinl Cnstituint, prtstnd cntr ss inustiç. " nisti vrdir prtun mnt virá, frçd pls cntcimnt» mundil», n ttr tdl, qu mpulsinrã vitóri cisiv d mcrci gnuín", cnclui tr. Lul: Xvir Suz. FBut fr r r «b-h bri luc, ulld witb lh ilr tt ptlcl qu»lltr r ll qu»tr tbtr 1 n rplymct tü SuUi, nr ts tbr n-- rm (r Ui Sult». _, " " Uul «hlh lt crrklér th rrn-ttttul r lgtlr ructnvnt-t. nmly, (h ntrtl] utlct t th sl>3j-. K»> bttr n.n# f thl trnth tt lllw.-wiu 11 lf ",.n 11 i ---rr g^y?.-. M(_B ff^! _ Rduçã prçs umnt sláris LNDRES, 18, (U. P.) Exchng Tclrph infr- Sviétic bixu um crt rnnd rduçã ds prçs tis prduts nã rcinds, pr cnt. msm tmp, crt lvu s sláris dns trblhdrs s prçs ds rtigs rcinds, Ds nsss Litrs Pv Tnd rcbid vrii rclmçõs psss rsints n Estd d Shi qu tmrm ssinturs d TRBUN PPULR, pr intrmédi d indivídu qu s ssin MLTN R. MRTNS, MLTN RBER u MLTN MRTNS, vims sclrcr qu s trt um chntgist qum nã cnhcms qu nã stá crncid u utrizd pr nós, tnd msm flsificd imprsss cm timbr d TRBUN PPULR. Eslrcms, tmbm, qu á stms tmnd s mdids lgis dirit pr sustr punir çã ss indivídu. GERENC.r^t knw thtj»t"»"»im» f"àiiy~nrtémcvniininnltr th nt-ír lcrct nurbr t mcb xtt M «ttnícr th-ímlcl cntfl t UW tthlt mn. J»^,[» "111 thrc b miritkm f bt rikut t vt. bnus ihi n «Mt mn wuntrr.»d vrllt clw.y» rmni n wblt nu-» cnntrr- "S wucb fr ppltll cqullt. t dl c<killt3r. Cd lrl hty nvr MM ttt,8 whlt rc»nd n blct tcc «bul.l llv n trm» wu qulti nd tht wldcu th Crlr illd nt ltcnd m ct^ nt m psslbl. mstgl WÉ 1WBHW ntl lmvcõilld tl.ls clltimlnt lxu tln- >m«tsmtit^^ ES LNGUGEM QUE BYRNES SEMPRE FLU: "...ms tnh crtz qu lg v qulqur cmunid ngrs crscr bstnt pr mçr cntrl plític d brnc, hvrá rstrtçõs su dirit vt, prqu st pis é um pis brnc t smpr srá. st. n qu s rfr á guld plític. Qunt d guld scil. Dus Td Prs nunc prtnu qu rç brnc ngr vivssm m iguis cndiçõs tcils, qu Cridr ni tv ntnçã fzr, hmm nâ p tmr psiiwl". p multldói, clru Rprsntnt ds snhrs trr d Municípi ikn. psr nã prcurr fnr s nchmnts, clru: "E prcis cnvir qu muit rrmnt, s mis, um multidã tc um ngr qu nã «culpd." "Nunc", diss ss plgist ds nchmnts, "prvitu prvçã dc um ngr crimins pr tcr sclvgcmcnt s ncgrs pcts, qu ctm s s. " multidã p nchr ncgr culpd", cntinuu Byrns, "ms ngr pct, qu ct s s. nã crr nnhum prig." Ess rvltnt incitmnt á vilênci d multidã nã impdiu. ntrtnt, qu Câmr prvss mnd Dyr cntr nchmnts pr crc 2 vts cntr 1. Ess fi mis tr glpd m um mnbr d Snd. prt vz d suprmci brnc d Crn d Sul ficu xtrmmnt prcupd cm firm psiçã s nchmnts pr prt ds x-sldds, pis d 1. Gurr Mundil. plu pr prisã ds rs ngrs, cm Dr. VV. E. B. DuBis, ilustr prfssr rdtr-chcl d rvist "Crisis Mgzin", qu cnslhv su pv lutr, ódi Byrns pls hmns mnts d brd, mnifstus nss su pl pr qu fôss prcssd lldcr ngr. DuBis tivr crgm publlcr m su rvist dc mi qu Bymt citu cm grn ndlgnçãl "Ess i pátri pr qu lutimsl Ms é nss pátri. Er nss vr lutr pr l... Mt pr Dus d Céu, srims cvrris stúpids s gr, qu gurr cbu, nã utizássms tds s prcls nss cérbr c nss frç pr lutr cm mis trminçã, mis cnstncl mis nrgi cntr lt u! r n trr... "VlUtn lutd. "brr cmlnh pr i- «rcl! Nó «lvám Prç. p«grn Jvá. lv-lms n mtrtc, cust qu cuitr! Bymt firmu qu pdir, Prcurdr (. Mltchll Plmr) pr prctr DuBit crd cm Li dt Espingm pr cus dtss pl. Cm vlltci xtrmd u R.i:,".:-. (1) h, Byrns tribul qulqur mnifstçã scntntmnt dt ngrs n iv Lh vi-;.; Rutt" U 80 (Bvlmnlt squrdists d méric.. tinh dúvid, dist ftur d rç brnc d Crlln, qu» "Blchvlqu" uxlvm finncir t rnl» ngr qu prgvm lut cntr vilênci d multidã, ssim, clru, prvcvm ss v. > nd. ngr mricn, diss plltlc ikn, vivri "fz cntnt", "s prpgndist.i.w.w., s Blchvlqu d Rússi tórics ml rintds utrt zns dist pi., s ixssm cm pi," hmm brnc d Sul, dizi ind cnft) fd Byrns. mlhr mig d» ngrs. Tud iss, m 1919, qund mis 80 ngrs d Sul frm nchds; 0 u mis, ssssind» pr multidõs m Philps Cunty, rknss. pr trm rgniz.id um Uniã pr lutr pr mlhr prç pr lgdã qu plntvm: mis 0. mrts cm rruçns rcists tnt n Nrt cm n Sul. lguns hmns cnsgum sf:r-s ntigs prcncit d» primirs tmps «u crrlr. lguns hmns mrgm d scuridã pr sl. Ms prsturs pi Byrns s mprillsts d cint, «u hstid rrgnt pr cm s nvs mcrci» d Eurp, prvm qu» idéi» qu dquiriu m ikn ind cntinum guir sus psss. Ms nsss sprnçs mntr p: d mund pnm d cmprnsã rst dn» frç» qu cmprmtm ss pr. Cm, pr xmpl, x-cngrssist dc ikn, n Crn d Sul. (1) Furis ntl-cmunlst, prgdr um gurr cntr k Uniã Sviétic. fmfámm DEFES D CNSTTUÇà gr qu Cnstituiçã vi ntrr m vigr, su pcçã pn mult mis d rgnizçá d pv c su cnsciênci plític d qu d gvrn. S pv cnhcr bm vlr d, subr qu ss trmin prtg invilbid d dmici, d crrspndênci, dirit runiã, hbs crpus, brd pnsmnt, d imprns, nã cnsnt qu pci íç u cntç, nfim, trn lgl vid d clddã c mstr quis sã s vrs d gvrn, trms crtz qu Cnstituiçã srá cumpríd mntid ssim lglld n Pis. E ncssári qu pv cnhç, rtig pr rtig, su Cnstituiçã vtd pl Prlmnt. E clr qu l nã é tá mcrátic cm pv qur ms é mult mlhr, mult msm, d qu nã tr s, d qu str suit um gvrn dccrts-s, cprich d chfs pciis qu fzm qu dá n cbç. Pr iss fiidms Cnstituiçã. Ms pr índc-l, é prcis cnhcê-l, 6br qu é ss, qum ínu s rtigs mcrátics qu l cntém, prqu s rclnáris, m miri n Prlmnt, nã prmitirm qu fssm incluids mis rtigs fvr d pv. urgnt, indispnsávl é rgnizr pv pr qu» & s rspitd h ssim grntis lgis, grntis chmds Jurídics, pr qu mcrcl n Brsil pss mrchr ntr d rm, pcificmnt, Dntr d prms cmbtr crsti, fm, miséri, cmbi ngr, s résts fscists, fzr, finl, cm qu gvrn s vlt pr pv gvrn cm pv. fí

4 Págin % 1RÍJUN PPULK 0imw0m^m^.9tm 0tttmtMMttl«lMl^^. MitmtHttlt&t 0m)MU U.;»l»r,,l^mm. H.9 luit.»m>im»vi.-j.i.m» ij»l»mwwmlw>»l»l>iit»«t)mt 13 BS E RESTURNTES Ê SE FRNECE M PR BEBE» i ~d «v Si».v-rv»tf» m }> r,u.&» fl< U-- m cutf\u, /m)mi bti t»4» «i ^«i» «t mm m» «#«s. «cíiti» m rn1 mtê. -m u\ mât> tm s t«4 tu».,," t tvrw«ui» fl V««Mdth» l» < «Rit t«t» r«4» «n tr «t» "- «=«~- - t»miy) M^té»»P» «4» Mpil W- mm stmww-t stm t t\é. tmn u l. Mu 4- <»--.» PERG D CU ECNMZD EM DEPÓSTS - t NECESS- R QUK S UTRDDES CMPETENTE ESCLREÇM PV SBRE S ENCHENTES D R S FRNCSC STUÇà DE PRVLÉG DS CLNS JPNESES im 11 #nrfcf» MM fcvflslw. ft 9H>W- R &m 9» «fl»r. Bt» ««! stmmmh\t <w íwi,1 frbimjmk»ii r-r=# l»1»nlw»i>m«.ftur «t«r mntts, ( ^» m%t» 0?k%s# twm»» ««r. «r»f»4«rpim <i «. «m ttw «J««m«- «" $4», <» v «JT «f»» tr $»» Tiwmi um l«t tm #ÉM»mm ^ ^^ Já «. ^ ^^ÍT1Z! r^!^««iiiht Pf»» m «tíi «. Mwtnf» 4»4v» wi!: Ji,.,. ^.^ JL»,,,. u» -iflusi t«^vr MM 4» <t» c«t.ir«<# «tttu-v.» t» : d u?s» mi-v --. 4t t,i» tmil «s» Wf. M» - ptun - nptm. tm». u <w.,«> p "»ir «w»»tr»."4» «fu» 4 s» í-í minviti». t»«sr. t»rt«í #ffís mr tbwtt"»,. ti, ô <m -.,.- }<«txvi»ft Rt- F»4;u»-.. «tâ! tkwrrt. &>..-.» f-; bi, t»% «4 í»?u»%#í» << «im»!» ««1 l»rt««tpt «-» wwi tv. sw»iwb s bsí» {stó. um «ii. Ufc i»tf.«r,fm r4 svt) ».3iu vm mt%4?i{->>.»4ítt»i 91 rmp4? ti. m»^ d»»«r»»m ptfts ui» tr4iif«t# "âív,?i»ií».»i ««tfft, S»J» ntttf 4».» i v» -. «ii.. nt»i -»:»ru «««-««tr.. i»n «r»» uwu i»t>»» «r..;u.-i. i» 6D-B4» tp«f fc»«%_ f-«s.«s-.» M... pi^wt %rts> iv»» m tttt" \.í»;í.i-i itrir «s 4.» Síi-> 4» tmbtm «mu M» «rá cm» ««mi MgM m» «f«pr l»w. «s» «;ttt,«t «^ «,»:»-. tni <««. mtm pm twvnt. ttm n» N»> pfiíw wr 3m4 <w«p»» i. c «V> pr4í4<»» tu» çs!!»;»» Ctfit«R-4«- fr(««tt l«uj tw-m-tm tâ> rt» prt^m- f-t ftm»»n» ti^lf«it4t t«tt t»?t»fl» im.»á sü. tm Rffc»?^ flfét ítü1-, À imòth iwr D Wff. C J4L»t i?tpt 8 S E 4#m!i»u. «t íi «rw. if, &» 4mtR. HBlM tmç» ct - --rr^ «Mrfwwwftíwi «. t>i rlr.t.h XM u pir r»ü» p»rnum«. «wwl^ á» frsi» «nif^ii. tkt. pniim tt-tíf. «v» Chtfntftí»...» ttüi-ô t ri n-?t ttm» U>»:g»ií» tf»n p»- p»imi «hwíís u,w.u4 r», ti!í,i4f»~ m ínv. r««í < mn tr,iit t>» rfiunni <m» { M ii«0«(f>", ii}» «Hí t\r\ «ti «lã S»4 4» 0»UU CrKlí.v:.t-fc» r.«n 4»-m w«u í4i»»" r& 1 mu if-» bvtm «p4jíi «í i»»t»p. üi «w r»n»{6 p (->««. Vdlu ux m«4u m «uii c BRVCBn E «-1,» í.--».v.»í-t-j níl-. tmitr. ír«ttírn«. M w- -iv"-.»»"»» r-ífií» «t9.-.««.t.. t> <»(t«r»r-i»i» r.» iiy»n»-.-»:» :;»»<.m «< i.. í-tór tl< i-éím. i.»f,»m pr» níhit r fiwwr tn«;i!i 4» m«n««ti... f:wi«tis»» (t»:."-<.»» :»;..:»:«.< c«mtr m,_,...», m mi llllll.i««mm ir MwBig»^^^ ^yt^âm SiMwni>MMã#iflMHl 1vWSíáSSBR- ãé\f âm M$fh lj ^JtFzm^tmmm mmm^stwês^^tw^bfm^^ m-mmi^"^^-^^^ rgnizm-s s mulhr» m tdt» birr» c uburbi 4 /«{J stp» 4 kív iniífüiiisír 4»i rtm. M 4íw MtrM «4 íiif «t t4i. r«rp«!«íi 4» rt fm»»>» NBS 4«ÍVÍ. ptm» Ti» ir- rt«.?i»lrf,-» 4- ~ t <»»».»» tr»t4 f»n ; i !» «utsbi nitr ir».?íuu B»rt!«: J»m»»i wivrt«i» ur»íir#«l»l «JU» «bit trfuntmi: Wl» 4» fsr4ç» 4» (Mi rrmintn n»«ti. m4«r»«dl»r. rt» «rr.tfr»» tnir «mu»». n..--.» prb?tr»l^. :r.--» c«rl>l nrr.!« rr.c «u. pr» «i.b«ir «l cru. prcl»»t»r»»flr un!4. f«t ns r.»» sr.wrtr«i! rt!.»»»>tr!49 t trt fminin fd «nrm» fl» pri 4íi«r mlhr d «t»»» r.»rru t»» Tn?«d» tm «td d«tdu muuir. mrdrt b» blrr» rl» p»> Tir», «m dutinçi d» c.»ui t -.-. D Tp»nm m :.-r.-1.:-.-- : -> J.b-.irb.. ri (CrtUldl. : -.-! nmldn. E» Lbkm p»nm»» ünü Fminin cnt m tul- m dicçã t» tr. :"-. :.--. BrrndS r»rl» smlí »nd r :»tú n t rgnlnn funcin n» df Dn«8tl. tu ün f m frnc prrr«4 fi mult bm rcbid r-l..«dn» cs ri lcl, ltis, ni pdi cr utr mnir, m r trtnd d prsnd tl snhr, um ds grnd: xpnt d nss «itldd c «lmnt itcd h cmp«nhi d«rmtl fi d Brsil. ind pri citr m pnm» l«bln.trblh d irs. Lur Ri», ll hrmnt Rs Rndcr, ntr mults uir. N v Jrdim Btânic r. Rqul Lb tm s sdbrd fim rzr um grn trblh. prvit prtunid d strms flnd n Unü sts birrs, pr «nvidr s mrsdrs d. pr J»..;:-<. &:.-.:í. Sm Cp»r»bn. tthti»--«- «i i ttír.áí nts «m» d nt»u mtrrn.d. tnd p<n p<iiprt<h «i»» ir^ntfl ii- m wvfíid»».! c ^Sr#»»ii9Íi^^^Hél í w mtw^^^j^txwy^^ptw- â» W ".%&» ^^Jm) "^^ i Vã. ssm) Àm <r.v.»»fw4 ft» 4 «sm ú hmárn, t\m ttflti t «.. ttmmê» «i r» tífii»4 %«« «í,ísí-«! «r»}» Rí» Mf«# ft«u < f»t MM»! iiiit»^f}f ttwt» Md»» itttft»»= tm " 8» i^tt m Jmis dt wpit>< tê -«sttm «ü» mim», pr«fw4«k43» «.iíi""» t»«t> «> « «ih- wn^ «tu p4.ü twr ytn «itíi. ««-«...Jim êtíii.-? ««i««l Cm «ni Cvm tt 4 «nti«tu«r p» t«p» ct «t# «lt « mm um «.wtmlftii p»r CwrHf í? -Vv^n»» ttmi u> ní\ «t tr «i «si» #m ttm».»t «itiit ;«8i,«ir!Uf4 plnlht ê!?«. fiíwmd tsrtkti.!.» d.íttit» «ftf»» «t "inm» Mtrrdâ Mwrt pi. «v ftrmn, m c} nhff ni im «pndtl t»wi«f C}44# cmi fti i.fs«. sr-..» tv-, tir t»4 «t tt nukil tkm k> ttt «m i»4í, < 04 (. i-,.u» }4p«w««. qu? r-.«t<cm. pr itf-nittxu «tt fws>rí Cn # Mlt ««"» itp.tmt m 1r.p9.u1» n!»ri -irim Mcsr.ri-. Mur.xt P»l mtrír d«tt. Pnl, ",» Unnt tm mi» «f^ clr.»» pn"» pm««n píimsnífsi tnts«p. «Jd pítílffi»»pi5<4â «n um ficm tm tt L,,ô crvmi pussm 9 r»»»r4 ml» d» W d4» d«mí wr-^ fusdsd r.-.t t cl. N mmni wnwüwnmi ivm mí-t» r.»»nltd 4 fn dr» r.v.v» 4» Mrr«h»t».--..-r» Btflt RtVtr. P./-i>: : -> t r.-.-.» Mfr«. N TtHt mnmr l r»i d»nl «m pp. Ttblrim», tnd pv c«mpnh«ttr»,»«tt. r-hr»» tttr tm C».»t»! Hlt» Rtm». H>-.«Flmtrd» i,«.» 4«d.c»dM VllvV-iu Mbsd. rtmt r«ft»r um tm rwnü." i» Ttt-ic Tnt» Cub. â» 17 hw». «sirrnd th» pi pi» M. r»t«tfi«u- Bit]tM U «mnfh»l «tv»f«r»mrt, M»fsMM» nflt dí4 cn-lui. cm tn, cn 4 n m. tincim. rwtík. u» lud r»»«<w», fi - fw i» m««l» brtim» r4tmd» nudd nt t^ptt t RiMti -.»» luit&i Un t «u» nu» r.i ui«isímumcii»»rr «it4«. Htrtt. p»r»»rt»nr«rlh r f» s»n? C»t u pw i d tm smt i p»t w ch«s«m»«utc«««d Lnft p^bn^, cm»» dni d «ru»t" du C«n td bm»» d«k8 d» M«<. Municipl, m «B»» cintr, m«cnimunt» prf» Ciu» 4«Msts m» tíírd «cnwnct»»s i tttmm l»pn-rtt cnilr» «.ru «w«t«r,»r] Jiní ttiww c» u tt fmm- pwind xm dml. vrificr t qu» pm «cí»itltnnt «.«-.i «s tu» h u tid, «. n c» 4» ç n«u»i!l d crtir», 11»«r. d«m»«i.4r pubcimiií b»«. uh» íu i (ttutm Ml i»<i r.í-m 4 tm flr, r,w» «mic it"l»íti mir H cr m p thpp. n PrU Br. nu. fnr. «rrrilltr.«t tmti»» 4U pl-svr n». cm ni «ttrdl tm t t.:r.:-i 4» «ci4u d n4»?. «siri, i9í. tíwu c«wi uni rl- d «s prti-trtd ttplpr», ". tçmptt um ft(«v. im tun "»«. 1». t «-mum m»u» piftii r unlnu l?>. ix:nh: Ni tm ídfffl d»»#r.tr «tu.»vm prrnir qu «ucu. uu dl», um ír«:i- B««1i3<»-l um tç ««lu vcxni«d pr f fn. tá U Tt,T,«i mtd mn «inn»=-,. ;.t#:#»5«d ««4»^»#»? «144»# frflttl» «l»»r>» fc-. ivâ «?«#»»»«.. r» f<.yw 4íí««. tm«, cm» «f^ #»4» {4»«t» rá». f»» tv» «#-«i tft4 th mmm m m mtsm ft«m #» «?««% 49 mi m t tiw és «tp»»-..? ^ (>««m íffrii «íi Urrmtê m h zdr dtiirnn t».«mp»?iê m ts»» «íf«ív»4», «#- m& U % p«tf 44 «fitmi» çi»«t» kittim f«r»» ífciw i - tt&tm é rn» « cp«tm; Bpm (»i. = -. «fst» «0«4t.44»V tl»»r«> 85- P»t\»»} í ~ - iwwíííh», P4» :«t»it-«- «Mitfr« «r «w» ;»!& pt^ nw. í«rií«íi«csjtrt n tw-» #-«-:-«ttu éxuim tmtn «f5r-í4«t ttmfti c tk.-=- UM»»««rfi.-fffi%i4 fntm -- i. i «r» «t»^ifm i» r«<4«í.vi. í. «t««l titi #f "# #>. t #«6 i..í» áf» 4 úmm4m t «(«rrritftfi i«t> i «v.»» «t«/>«!«mi» ft «? r»mi»»f5 «w is»# m -. h- pituif"»«m»». MirttJ» «>i»v. tt,»»f i«irpitii f«!f«.«. «K««^ "»%»» «^ritt «pttiilci «w tutfty «f» ftw»»...» «i ÚU?, <?» i»it4mt.t 4 êtút. t é» -, utmf. c«.»»«»»«mnt)!».» «.. «t tu fff.««i«.-) # »»:»ií»»«tt. i»«t». tf««d! mmit», êtm\vtt çs ff"««í tsttttttt wiftiw. tm rt» ^ii ti sm M?í-f - Pl»m t t»mn>imit, ttn wm tiè t f rp»íw«ti JÍt!is s nvcyíintc Cfrwi f«n ripict d UU Btf «in m»lr miki d twmt...»«u qu n» p«^^{^«^ i «mmf é su» tt»d «twíii Dttmm m» mulhr b»il-1 <«wmi«l««n» du ttr, tnh tm m «titã. <u«mm fln!!4 < bm sur c Ttts pr. cim «mst-nrr htrím prtidári u idéi D. Sutt BrtUt Jmt «-..- cm dtcçi du «r. rbls, Mry Emlll «mult utrs. Unlâ d Glri. Ct«t«nrmnt. m frnc funcinmtnt. cnt. cn. Dm Mur Stm Prir, cm um lutdr primir llnh. Eitm» tr»b»lh»nd pr» cn crtlrr fundçi ds d» Lrnirss. cus rrrs, Btfg. Urc Snt Trs. N prt nrt d cid» Un!6s vi surgind «s pucs. Dming pssstd. spós um cnfrtiscl minh m Cscdnr. i ru Silv ms. fi fundd Un dqul subúrbi, snd nstlçi h. s S hrss. Em nhsum. huv um rn bs Unt nimd cmprllgtn Ní. mulhr»», qustm. rm» p4m< n«mprn4»r trb»thnd rm cmum pr tir «rndí l, pr grns» d Brr»ll n«r» bm U- d» hurr.»-.ld«d«. tnímni»««trc... Um snhr, qu stv n nvsw ittir.h». nnuu. tmbém. n cnv.-rs: - Ni f» um V-v» nd qu uir n Cs n;- % r. «i lrcsrcd cm s cri «s d«id rm, cm critl ds v.4». cm -,ir<u» Ci. ci v-»:r.b; ntrr. E»k> n» c«rr» tu cclui». q. pr ultrmt inlrcuntc dm íti.u.üçá, B4 4ii. Sttts -«:-i- sum : pr«â «n rdbri; Cprtiv çrrtcu»«snt Cn». um nt~ t^br «nchnt d ri S. Frncisc, um H rtificii. qu srv scdur <.»-- r v. d Rlbrl ds Lgs n fis rprs qu «bst c Distrit rtrt Ess s mu, tu rmi cnir p«cu.«ptç prrmiitó pr ni «tr nm- ttm ssu dii.xv.c4 d TRBUN P PUUR pr ququr infrm fit. dm ntg spdiutm sbr «mnhã «wtlri t cs cm cr pr lvr, cm { s nis pr «cvr cm um?tv 4s tn!ri! pndurd s» p»",«urm. nu» ctutnt qu» t:.i-.i pnstd um «rvlc pv. Prmtm» vrigur pr.<-4r.r.i d nclsmci. MTCS D PRTD CMUNST D BRSL CMTB MnTRPl.T.N rm> - \y. m GBREL & Ci. PNTURS EM GER. MSSS. CNSERTS. REFRM «U PRÉDS. ETC. trt-s RU PR- MER DE MRÇ J5. V NDR. SL? TEL Estudnts gins rm lut cntr cmbi ngr ÜM CMÍC MNCTR.V CENTR D CDDE NCREMENT D PrtDUÇ E UMENT DE SX\- WC«V. NCLUÍDS DE2.TR DS REVNDCÇK LS- VNTDtS PEL CMP^tLV -- HDEM E SERENDDE GÂN. «D Cnpndcs t) N n 9 d crrnt. rd pls stu4ntcs ds dlv:s.i scls it cpitl, pv glnlns m blc tò.cmprd» dt cm.m.nh d nisti qui tmbém Mu. n p.-»»d fi Lrg d Bnd.trr.t- n cntr d cid. :cri pir «tmr prt n«cmpnh qu s niciv ntã cm um grn cmi;!-) cc.r ciimbl ngr. Mvimnt Fminin CRT DE UM LETR CSCDGR H, is 20 hrs, á ru Silv ms, 31, n s d ssciçã pmcrátlc Cscdur. hvrá um grn ssmbléi mulhrs d birr, n sntid i r crid Un Fminin Cscdur Cntr Crsti Cmbi Ngr. Cmlssfi rgnlzdr spr cmprcimnt d mir númr pssívl mulhrs, principlmnt dns cs, scit qu s msms lvm pr runl sugstõs 6ôbr s prblms d crésti vid. GÁVE B JRDM BTÂNC UniS Fminin d Giv Jrdim Btânic Cntr Crsti Vid cnvid tds s dns s dquls birrs pr um mprtnt runid, h, i 20 hrs, á ru Jrdim Btânic, 638, cm su s prvtsórl, qund sri btids s prblms qu mis fgm s dns cs- mnir sluciná-ls. SERVDRS PUBLCS mnh, quint-fir, &ti cnvidds pr um runiã v. Prsint Rsvlt sl 304, tds s srvidrs púbcs fim srm discutids ssunts mprtnts sbr crsti s dificulds cm qu lutm s mulhrs qu trblhm. LmTXsimZ! FBRlCÇÃ^f PRÓPR TENÇÃ, SENHRS E SENHRTS Ns sus cmprs pls, cps mnix, xim smpr sus frncdrs mrc " MRVLHS" Ru Bnns irs» 332 Fn: PREÇS DE HTÉS E PENSÕES prpósit d rprtm «br s prçs cbrsds pls htls pnsi, publc- r um nss ul-.im» cuiçs. rcbms d tr Nrlvl Rdrlgus um crt, d qul trnscrvms s icgulnts trchs: "Lv mu cs i»u prdci. n crtz qu. untmnt cm utrs qu» chgri ss rdçã, rã ;mscrr s spculdrs d Pv. Mr hi crc 3 mss num pnsã situd i v. N. B Cpcbn n 01 prçs d» qurts pr csl vrim Cr» cí pl mnh srvid stm t. qund st prc, é pur águ. mnu é smpr msm (rrr, íli. ntpd sp. tud sm tm pr,. pi sprcu ds mi» -vid flt". águ- qu 4 srvid ds ms» m grrfs, é tá su qu brig «inquins lvrm»us mrintrs pr» mu. fim ds n& srm cntminds. Ess. msm águ. qu d rtird um cistrn chi ld qu sd srv pr bns. 6 tmbém ussd pr f zr s rcfcitôss d» hkpsl gr msm, dis lnquiüns Já sturds sss buss pr tus rclmçõs nft trm sid lvds m cnsirçã pl dn d "pnsã", mudrm-s. Erss inqui ns pgvm Cr$ pr mis. mditmnt, s fus qurts frm lugds pr Cr$ st tud s ii tds sm um»lnl prtkt. pis. "dn" nâ cit rcr^ çõs! Estu crt qu ss Jrnl cntinurá tmni vid intr&s pr sss css, ncmlr.hnd-05, prtunmnt, á Cmissã Prçs, pr qu «i pnh trm s buss ds prpritáris hiís pnsõs", (.) Nrivl Rdrigus. intdlmm flu ds bctl vs d mvimnt, cdêmic VV!... d Pixã, sntnd rintçã 1 prtidári, rm «trnqüid, tim vitr svi sus flmds. «m plcsmni humcnltrls. Etlr- cu ind rfrid rdr qu cmbt cmbi ngr hvi «cri sr mplud» cm lut pl -.;..,-r-... d prduçi, p mlhri sláris, ric. f tnd «ntlr nxssidd d um mir p-xlmkçftc ntr pv gvrn tlm fcl lltr xcuçft ds mcdldst nwmnris i sluçã d trf.v cris. sr. Wlmlr lncr rptlu s plvrs d rdmlc Wll- nt. d Ptxã, sbr bs rm srnid ndupnsvl txlt d msm, dvrtind s studnts cntr ss pssívis prvcçft, cm «u n Ri d lnçd n Ri Jnir.,,.,,,.,,._,. _,. pl UNE qu, m tnçã -«.! ^^.í.n<lr.fn.d.^!!mcnt0r..?t! trmlnçtt st rgnism âmbit ncinl, stv snd! lnçd m nts l Pl ssciçã ds Dns Cs flu snhr Ccn Durt qu rfltiu cm nhs gris s dificuld- pr qu pssm s lrs gltnlnss, frmnd d tnçã qu lhi dispnsu x-lntcrvntr Xvir d: Brrs, qu num gst< mcr&tlc. mndu rgnizr um cmissã pr studr s prblms d pv. rfrid cmlsrfi qu cntm lmnts ds dlvcr ss clsss st cpitl v trt r.unid h. prlstr Rmu Pirs crctrizu m su rçã cmbi-ngrlsts. stcnd s d gsn. EVTND PRVCÇÕES Pls trblhtdrs, flu sr. Wlmlr lncr qu sclrcu sr lut cntr cmbi ngr p ns um tp pr luç& d cris pr qu trvss pis qu cmpnh - C.WCÇ DE DRGENTES CMTÊ METRPLTN CNVCJ». S S& GUWTES CMRDS PR MPRTNTE REUNà MSUSUW-5E QUNT.PFR. S» HRS. RU GUSTV LCERD 19: - RCJ-LtN. SF. Sfi BRRS. LtDN. N^UWtTlST«CT. B- T1ST TVRES. CNÁR. RDVLH. LS KBV. SMP NET E TDE. LSTS DS SSCDS FM DE SER CUMPRD CRCULR METRP TN.J-16. DE 12 D CRRENTE. CMTÊ METRPLTN DETERMN QUE S SECRRT- RS DE MSS DE TDS S CMTÊS DLSTRT1S E CPLULtó FUNDMENTS V1ÍNUM PNHR CM TD URGÊNC. RU GUSTV ^ÇERD 19 DS 13 S S HRS. S «LSTS DS SSC DS» DE QUE TRT REFERD CRCULR. g.st pntrrm n»l d mvimnt, cirguind lvá-ls prdçõs sncssáris «pi smnt fvrcm s ln fnts rtmlnt ds nimigs d pv s cdêmics Llvi Quirós Birrt Crls Cmps, prfsrs ms Filh Luiz Gu s.lm d clgil 8b»tiá E. Blduln s rprsntnt8 d Escl Técnic d Dm Bcsc «clégi) flrm, tds sdr!- znd-«cm mvimnt qu. pci nici, mstr stf. cm diss um ds rdrs, "fdd cmplt êxit". Di-s nã duvldr.ms, qund sbms qu i frnt d pv rstá pnrávl clss studntil qu dis trás mnstru su ps mpnd, pós 2 dis d: grv, su tbl ngr-ss «btimnt 50%) c«itcdntrls prpritáris cinm nst cpitl. mnkstçã d di 9 é um piv qu pv gin é cps unir-s pr rslvr tds cs sus prblms. rgnizçõs Birr Uniã Dmcrátic d Mrr Eucs d Rch Cmmrnd prmulgçã d Cnstituiçã Uniã Dm. critic d Mrr Eucs d Rh lvrá fit h cm su r.é á ru Eucs d Rch, 132. um iré dnçnt qu. pls prprtivs qu vúm snd ultimds, prmt rvstiri; grn brilh. chr Vil Ric nimrá ísl J&ym Crvlh. "Clr", fstd utr "Prmss". frá uvir rus criçõs nédits. Em nm d Uniã stv m MbiUnG à VNTJS Vnd» á vist prs 37-Biã d Bm Ktir-37 Fn nss rdçã su scrtári grl ndiír zvd, trznd-ns um cnvit. í» - - Wldcmr Figuird.. Mur Sbrinh DVGDS Bus Mlcut-l (uniu. :.i-:.: nd. Fr. M-4134 ssciçã ds x~ Cmbtnts d Brsil ssciçã ds Ex-Cmbtnts d Brsil, vis sus -scids qu. m virtu d rrgnizçã sus srviçs cbrnç xtrn, dirtri rslvu- suspnr pr quinz dis. cbrnç ds sócis n dmici. s.lcltnd-lhs qu. pr mir ficiênci d srviç cmuniqu:. á Scrtri Grl d- ssciçã, p:l tslfnn s, mudnç rsidênci mpr: VL MEBTÍ N di 15 d crrnt, n s d Sindict ds migs d 2." Distrit Duqu Cxis, tv lugr pss sln d dirtri d rfrid ntid, cm prsnç váris utrids munlclpls. Usu d plvr r. Luís Mts, sudpd dlrtri mpssd, sguind-s sr. Cristóvã Crrê, rdr ficii. N msm csiã, prfit Cxis, sr. Gstâ Ris, dirigiu lgums plvrs (ncntlv á dirtri d Scid, cu prgrm» 4 fnr rm mcrci, lutr pls intrsss m!» mdits d pv, cntr, crsti cm b ngr, ps mlhrmnts d lcd. ru d Mtriz, 507, sbrd, lcl n s rzu slnid, cmprcu grn númr psss. ENGENH DE DENTR Cntr Dmcrátic prô-mlhrmnts d Engnh Dnr tr cnvid s mrdrs m grl pr um Tunlá qu s rzrá quint-fir, cm su s, á vnid mr Cvlcnt, 5, sbrd, ás 19 hrs, qund srã discutids s rivindicçõs mis spcifics d birr. Dntr pucs dis Cntr lvntrá su primir rivindicç, lvnd, pr ss, um mmrll, prfit Hllbrnd Góis, ssind pls mrdrs lcis. Ess rivindicçã cnstrá d cnstruçã, pl Prfitur, um pnt n ru Hnriqu Schld, pis qu xist nã frc rnfnim sgurnç s qu nl trnsitm. MESQUT N di 22 d crrnt um grup migs d TRBUN P- PULR prmvrá um fst m bnfici d "Cmpnh Pró- Ppulr" Cmitê Vid Estudntil Dmcrátic Msquit. s fsts cmçrã ás 8 hrs d mnh, cnstnd d prgrm Jgs sprtivs, um "shw" um cnfrênci d Brá trré. GLÓR Em rgzi p prmulgçã d nv Cnstituiçã brsir, um grup ât mrdrs d Glóri, prmvrá grndis fst dnçnt, h, qurt-fir, á ru Bntnln Cnstnt 118, ds 18 hrs m dint, snd ntrd frnqud pv. MRR DE S CRLS Cmitê Dmcrátic Prgrsslst d Mrr Si Crls chm tnçã d prfit pr ndmnt ds trblhs cnzçã d águ pr cix dágu d mrr qu Já stá prnt ms nã p rcbr prcis quid vid á flt ncnmnt, qu pr- Judic grnmnt s mrdrs, m númr , qu lá fizrm crrr ntr sl um st prtst cntr mrsldd ds brs. TÊXTL Tds s txtis rst& cnvid-- ds pr um runiã rzrsc, h ás 19 hrs, n Cntr Dmcrátic Têxtil, á ru Sã Cristóvã 270. rm d Di cnstrá d sguint: 1 Litur d t ntrir: 2 nfrm d dirtri; 3 Finnçs; 4 Cmpnh Pró- mprns Ppulr: 5 Unificçã d clss têxtil; 6 Próxlms çõs sindicis. MESQUT Cmitê Dmcrátic Prgrsslst Pró-Mlhrmnts Mr,qult cnvid, tds s sus sscids pv d birr m grl.. pr. um imprtnt ssmbiél, h, ás 18 hrs, m su s sôciftl. Váris rgnism» studntis 1 n vnid Prsint Vrgs, nvirm tlgrms cngr- á ntid ds studnts critu!çõcs prsint t d. cs. pr cnstruçã cu Chil. Gnzl» Vl. s. ind cns- uüns sbr D U.N.E.: " Uniã N-. qu tul dirtri d U. M.. cinl ds Estudnts, ntid máxim rprsntçã univrsitáris brsirs, cumprimnt V. Ex. pl su. ;á pr prsint d glris rpúbc irmã frmul vts dc prsprid gvrn V. Ex., bm cm xtrn pv chiln 6u ttlmçá, pr hvr sufrgd ns urns um grn mcrt sincr mig d Brsil (.) Jsé Bnlfct Nguir prsint". D D. C. d Univrsid d Brsil: "N mmnt m qu V. Ex. ê lvd pl vt vr nscipt d pv chl.n cupr lt pst dirignt d hbr nçã mg, Dirtóri Cntr! ds Estudnts d Uni. vrsid d Brsil rgulh-s m cumprimntr V. Ex.. frmulnd vts êxit prgrss su gvrn, pis cnsir V. Ex. grn mig d Brsil, sincr mcrt fii intrprt d vrdir pnsmrinism. (.) Jré Elrs Pinhir prsint; Jsé Ribmr Mchd scrtri". Tmbém.M.E.S. U. M.E.. snd ultim pr prvçã d plnári d Cngrss Mtrptn ds Estudnts, nvirm tlgrms cngrtulçõs prsint rcm-t d Chil. TERÁ PRÉD PRÓPR U. M. E. ntru cm ntndimnts cm nstitut ds ndustrlrls pr finncimnt d br. FCULDDE NCNL DE CÊNCS ECNÔMCS dirtóri cdêmic d F. N. C. E. cmunic s luns r- Hzçã ds llçõ6 pr ludlri órgã, n di 27 d crrnt mês. CM VSTS S..P.S. Um grup univrsitáris, cmpst ds srs. Svrin J?é Ml. Nlsn Frnc. Mrcs Cifmn Jcé Dutr, stv m nss rdçã rclmnd cntr rsturnt d U.N.E. n. frmrm qu» h dis dmings nã h lmç, sb çã ft águ. N ntnt, vis é dd cm dis dis ntcdênci, qu é strnhr. sbr-s ntmã und vi fltr águ. Rclmrm tmbém s studnts tm. nh d bif frncimnt d t, qu diminuiu pr mi cp. FCULDDE NCNL DE FLSF dirtóri cdêmic cnvc tds s ccnipnnl.s d Cmlssã Sindicl psr um runií, mnhã. &s n qurt ncr d Edifíci Principl, sl d C. T.. REJNÕES Runlr-s-á. h, qurt-fir, Dirtóri cdêmic d Fruld Ciêncis Plítics Ec- Um cmissã cmpst db : nmics. ás hrs, m su univrsitáris Tíbri Nun,, r. Estã cnvidds s mm. Jã Prtl Friir, Munir S- brs d dirtri s studnts ium W.tr Fii., mmbrs d, m gr! dirtri d. Uniã Mtrptn ds Estudnts, stv ptntm n gbint d Príit d Distrit Frl, trtnd ds intrsss.d ntid qu dirirçm. Dst plstr rsultu prmss d Prfit d dnçi um ár, n Esplnd u ELEÇÕES N Fculd Ncinl Mdlcin hvrá,,h. lrós pr sclh ds nvs mmbrs d Dirtóri cdêmic, snd grn tnsã ntr s futur médics dint d» rus hps prsntds. CNVCÇÕES CMTÊ DSTRTL Dr. BNGU r.1.1 < " 1 HJE. S S HRS - s scrtri» plític» t ui fm um runls....»-. C.M1TE DSTRTL Di. BNSUCESS r Gnçlvs d» Snlt 3 HJE. S 15 HRS - Td»» mitnts pr if iiltri cnfrênci sbr Ccmiituíct. Cnrrncist. dr. RfnU t"- MNH. S 20 HRS - Td»» trtrlô» rgrj çí tsurirs pr um imprtnt runlí. -, tsuriirr-i «rds s céluls vrã rclhr tí mnh» ruçôi nuitrtcm chqus pró-lmprns ppulr. MNH. S 19 HRS - Estã cnvcds s tut n plític d» squints «luls: - Estrl Vrmlh - K-rng Pr. xt - V Triqím 25 Mrç. CCM1Ê DSTRTL CRC ru Cn Lcg 25. HJE, S 19 HRS Tds s tcrlrls x.üifs c t cçã prpgnd tds s céluls mprs < J birr pr um runiã sbr n cmp.nh pr-lmprcn» ppulr. CMTÊ DSTRTL CENTR ru Cn Ln 25. Fic ritrd trminçã qu tds t céluls nvlfn 0.1 rimnt «Distritl um mitnt pr «rnr cnhcimnt d.h <- vcçôci trf». CMTft DSTRTL CENTR-SUL ru Btninmln Cmtrnl US MNH. ÁS 20 HRS - Tdt n cmpnhir» r»m runid mulhri cmunist... CMTÊ DSTRTL ESTC DE S ru Cm.-indnnl Mnuritl 23 «HJE. S 19 HRS - Cnvc tds s dc«nhisi«? ««" grfs pr cmprcrm, dirimnt, fim i ntnrm cmrd Rcl. _.-. CMTÊ DSTRTL D ENGENH DE DENTR ru ncn 90. Encuntdn. HJE. S 20 HRS - Tds s mitnts pr uiíür cnfrênci sbr divulgücs d scritr Edsr. Cr.-.circ CMTÊ DSTRTL D GÁVE ru Gnrl Pdr 155 HE. S 20 HRS - Tds cs mmbrs ftivs suplnt) mis s sguints cmrds pr um runiã muit imprtn ci: - ntôni Pinhir - Hrci lvs - Dvid Rms - M Grci - Lucs sml - Cludinr - l5 Ginini - :ir i«.i Pdr Bnt Cvlcnt dlf Ângl. CMTÊ DSTRTL DE MDURER ru Sã Grld 38, Cmitê Mtrptn cnvc s crtris ds Distritl». Mdurlr. Jcrpguá, Mrchl Hrms ri... bm cm s s crtris mitnts ds céluls gds sss Distritis, pnrn inv prtnt runiã sbr grn churrsc d di 22. runiã 1 lugi mnh, ás 20 hrs, ft ru Sã Grld 38, m Mduri». CMTÊ DSTRTL DE CREPGU ru Cicó 163, MNH. S 20 HRS - s scrtrids tds s cij s mprs birr pr mprtnt runiã mis s cmrds l.ui:: Gnzg Júnir Jrilm Nfssr. CMTÊ DSTRTL DE MRECHL HERMES ru lã Vicnt 1155 p MNH. S 20 HRS - Tds cs mitnt. gd â w> missã Pró-lmprns Ppulr. CMTÊ DSTRTL D MEER ru Gnrl lcllrd 9S HJE. S 20 HRS - scrtrid d plstrit. pr fflf tnt runiã. CMTÊ DSTRTL NRTE ru Lpld 280. ndr! HJE. S 16 HRS - Tds s mmbrs d céluls 0^ pv m grl, pr ssistirm á slnid m rg:i pl P1 "1 "t>" d nv Cnstituiçã. Hvrá rtrnsmissã d discurs d Frcs.ciri d Rpubc. CMTÊ DSTRTL D PVUN vnid utmóvl Club 5346.,. HJE. S 16 HRS - Tds s scrtrids fis s tnts ds sguints céluls, pr um runlfi mult mnr 1 > qul trá ssistênci dc um dirignt d Cmitê Mtrptn. Jbcl Luiz Prrir - D.inil Scíxps - 22 dc Stmbr. CMTÊ DSTRTL D PENH ru Gnçlvs ds Snts. HJE, S 15 HRS - Tds s mitnts tds s ci mprs àc birr pr ssistirm é cnfrênci d dr. Rcs" Guimrãs.,, MNH. S 20 HRS - Tds s scrtáris d rfl. n. çft tds s céluls c rspctivs cmissõs finnçs pir tiv d Cmpnh Pró-mprnsâ Ppulr. r-., MNH, S 20 HRS - Tds s mitnt» d Clui» tqi Mrinh., CMTÊ DSTRTL D SÚDE lu Pdr Ernst 19.,,. r.-i HJE, S 15 HRS - Tds s mitnts d C.ui usn/ Gky Cr- (CSCLUl V 5. FQi,1-5 M

5 ig, 9- ", ^.,-MW>_i,H.tll_»»t»,fc«..t«t._»- ll-»!»-»,!! Cngll..._... 1iii-ririim.i.-----ii iiiii--- ruüun Pgin 9 """""""""" "" " " l"»< -_-_«-_._«-M--«lll-r.-Mlll^^^ rss Sindic! Rsírutur Nrms Sgurnç Prtçã d Trblh fftti d «iwutut» i cntrftzftçâ d crviç Urgnt mpr ^tid-n.t c prtçã d trblhdr, ipm.m.ntc mulhr., mnr» - mpr» tnt-t cnluiõt prvd! ni 4., 5. c 6/ Cmiiõ. Tc.» ft._ }>i\t t- _r_-_.,..»_.._. pr»(_. 9 t»u» t»» dtttri «ti... r. prmiit 4. ft _-, dt r-t....-d. «.t. s hmn «m pttttttttm ú ftm^v ptmm...,_... ;...f{i-» 4-_t._t-_ i _.-á d# Ttit.... «t ÇwriwJM 1181 SpT80 PíW TBPW08 t C-3345S :««_# 9 ttwú rtiüttitm? r t» ;«_.- «ff.ii -i-., _».._.nt" Pm-tm", W- i.lf:"44» n "_#-»., _f. it t.--t-i» C<_sl- t» 1 rrsftd _..? titi!f tttm, 4t ttrút JL, uun lt-hdtit d L»_...: - --i>í.._. im ítd- Jl,., -_ i ts t!_!_ ptttt 1 nt tl. mtlq-néfri t. l tf «p. - t - t tnrsp.-»-» d_-..»- fi»mtn»«ttt>....t.«d» tt MMfrtt-,_..., -..;f i; -... ld 9 mt - ipmtntdi m pi t -.-titrsçfi _» d BrtU. tn» 1 it-tíüidttw t-rtísirt. ti r-tpru. m tm t -ii-tdidr. i trnt».,_ «rtirfç «ttsitm,..».-.-» dim-_tt. md-, tfmt irbv ;., mlt f. ll. 1 tu ". ildtdt; ;«_ 9.; ttmp d«rr-»-» 1 >:..i-ç4- d - - snpttt :<] rd».,-i-t...._ n»; ;t - fi. <_ ti«ú trqué-, rtttu dt pr-.. &ttf9 r Juttlç d Tr _ t i". -.)_ id t nsfti ifttfttdm p rm- -/_».. _» t-v» n» ri tlrrm i f..-i_sç <_..dt_» it"í» - sr rtlfr) tn d t_s< K_ úu hl ú Trb- -»«rr.ri «4-tçl: "!ní»_ St.» _- pl r«ul "-.> -r!r.dc_. rmt.it» _, tmptyf d n tnh.: :. i p--.x-.id n it> ss. íi"- dt «Jt mtm t--tt»9 ni ptridt tr!n» 1 _» <üs< -:.-> (5) nc. pr ts «ftç dt n dt strflf» r<i (D mts pr n B pr-ís it «in» «ft s <) tmt: fit «utr <4) msc pr :. pitd dt () _-:i -t #r. : t rlnt (30i i9t ir i:ir.tí cisc mt pr t - Çu» st cmputd n t=- tt itrttç mprtgid. r-t t..i: innlsçló. p- «i tm v..» «tv fstd d tf-i!; rw mtlt dnç, t r tu» ss d psnttt prrtiri., - w-u <m tilu-udti t ilnt!rm titlyt».,,» tr, w 90 ii-n»-. dt dtt pw tt, t íi«.à Mt««w»4.«irt m t, âbr.lbd?flmlst dtw s, mtm» «tíí4<i«p^ imt 4t itt» m prt f-t4_t r M v«i. C_nl..«..mi»-.».i pr f i4_!t «tipí!»!; T, Cml rltk t_n4«r»r4. ímt t-p-fl- «f ir» t.ii<-"tt rt-.! ti prtnii iwni.. t.mi-. mttii-» «4r tf:vt-, í>tn _t t ms-m» s! t-ct-ld -twdidt. ps c mt4 ú Htttf» ttt üít it m.m «mprm- únt -l-ils^íl ít-rríurti-ít i i.htii,41, -iti 1-,i.í. ttiid-mt- Pnu_«i i»» «4» mtittfitv fir!iií«(_!4 4» ftptt ttt.iltr.i» c «ü«,4,-. tt tmm M m ü._l_4 4t 99 --_, «sm?indrfi. «í^^» pt» WHM «t!«4» 9tW9 dt rum» -:.#»«....4 p» mpnltv p.»^. tmt -md- rt-i.l. i»_»»»tl i$tt!m.ws". > 4 m» um 4 ttt» mtm. t?-v D.n«S_l?fTRt»»ç _HNiflmtrv C_«44tfR49 fit_s M«4t 4» di piti üiwidd. dt H_t #«mir. 4m»4tir«ii tm t fifc rtmtb d PmVf trí. 5. wnud tt ifitiln, m r p_sd»f 9 ntmmmttdd d. _» M«M t t_-«.ílíí4mísii. ts» pãrtv-fi 4-s.r.-_» ti 4»t íi»i üi Mtm ««i#dml9»t ««if m wirit-» 4»»-- rn mtim-flrttt» iibui4«1 td 4ittm «prnd t dsmi- - ftwthdw, rpcbrrni!."í»-} D l«tv r«i)cs ÍKTTTUTt muihmirii á rttrssnüt- nud tm (.ln-ri ript.tr Gmüti imf«4ft. i írti- t frttmrt % ris! tttu t_m?.s _ d# l-.t, itrtm plm wtndi dmi dtmm.if.c-.ct d"«nkíje^íffi«7_8 d. pr-nid.,. ff^^rskisís: prttdrt t Ftrtifki. 4 ttwnl» tttí d nlr-p-.jti sprtd: C NCTTTVT UM1C C^u!i»r,4ft «u -Xtf i» (V.Í,8»ri!;t! i»m Trbiidw ds R" Jtir» ictmind-m r» l-_!- r -rrix g!dlr«i d p-t-bildíi 4» ftirçl d!4í! ú> tm!:ii! únlt: qtt t fntrçí t r-p.r.!.çfcft nil Cntr-t?;-. -.1: rríl.- rm prp4!i út tmm rt-.:.». :fc"m<- s titd tribir s irthdri rs mf,-,t dlnrllt t t rr,«:m- d_ n«tu» prptii ttt, tt-r.»ç 4 c_rv»"!.»_ tnpir 4» Prt-r.dmclt «-tl. t wi rpf_. tsct pinii: «iíhí c_. rrihi Ktdlt 4 Pftm-f-» t-- rmt-i-ç ds Junii 4Sví nttft-i nt «4» «fw m íit_l?!-t mir 4?/idd» út ppltt «n>rsr: ct.ç» «. «4 m d-«tt l-!t wítsç.. rt rts-tnrd rtsiíi. f»nr.ct-t r». h:tt:-lr n^tts. «m pi! 3 ntnnr. D B!TC f 0\ 0?y N. tv.-_.».»it«t_i M Pm«r«wE>t«fí4» tmtttmt99 1» t tf«(t_» 4» rf». } «6»pr«vi " í «miirt» d«i»».t_i út (m?» -Bll»i-. 4_»_1i4_ pttsitt»9 f.t tt «Mims us» rí.«-mfmm-v d» ir_4--_ ííhl» <. d -i».!»» mts. m r»4»«wttê, n Tvifl MJJ-4T». tn <.vw. td-tt-ut n»t f-- l» t«!>.i-_4t 4_ dmtl u» -t» 4 M--K t Cttt» ( t--mwm"-_.»..-.. i lptiit fmt t«; H-.. h rtttitti.» _!---: í dt it rr í»?- rt^» dm-rlt«> 4 {» Uiirt» (, ç««««rtmd; ps4r tmpi-i dtttri dt4»4 pt«ti»lffifir -_»{ ti^ü m itl s4mitiwi!k«ú Clst t tniiiii. pi-rt»- i-i. -»i i m» tcà dt _ m d «m» n"mt )l!> dird» p_f t«# c-tr-tr-- ll-t tt plã tnilddtt -- <:»_- D PUCC DS ntnivn 0»t-dmn-Í9 q/n» rti-- Ümttr d>» l U,ui.»» Cl s«t»!»#-!- p4!rá m «.tknií» itinitkt». tm»_ m4-tm ni.-_t4t, v.rt,t 11» dt Prttd ffl. -t.!-,-»-_, Uit fthrmr h«}»i»f w tiüi. m <<4 -. p_rtrt_k imkmit 4 {«u-hãct _ti.iv._t-4 4,^1. r.u m ií^m mtvmt m \m\% m umm m.«_»v Ml ísííük- «_; Et. d tmfmmn 4.»» ft #m «! 19.: 4 f«- Ur ivtii tttmm tj44>juw» 0M HpNMM p»«ftt wt (itfts tttt m ttm «uti- -t-t» m9ç9t^t& p Urpt f»sft t? 4»W T-^ff iim-lmtiri. itm --...t i mtt» <# ds» tti L.iiiuutimi ^iim 4i4 mr # ms» p(«f_> é t..,:i fttâ M «.»!-4i«4 <«-lh «#» p»r» ditrr».» pr-». té». {-# «««yt-uü ddt if_i-. d-4-t---t d iti m úm Ut% %\t prt«_i4# r» í.ur-iw. -.. «prr 4 ftt) cr-t imtiv_t)ii ti. triv-, t-t Jit» piíiit.. t»t mit 4t l-i-t» tm &tu wiinmim t-t u ti ptini.«n»;- prtin.-»..»!-»>» tp» 4t m.it pin sfltóm tu. - ffml.t- CMwi «_ «iri t«ím d fki. trití-jt». ti mur mtttt ttm rtfmn 4 _m rt_imt «i».f:;ft»_ pim-inttu sptd i»,.«,.» «it-r, mrm 1 iutt gí-út (r_.i!i_t, pr» m-wun -t rti-s t>riit»u t nw n wm ú» lt» m ".rt» m mr, dttiu- lt Uldri 4 6 t<»4 cüir m mm crinh pr,-1 i_<5«>.:»-. tun Vm tm -t» Ut t ->!t4t-r.,l t iru iutdi.» brumitn «-»; ;_._.». crir um nt UL rfrmnt» rdklmti t qund s punctttmni NTESTNS /^» N» «ni, «tt9 _ -Sr-t^ftir--», tft »».i i > 1. í«i -w<ii <tt> i» #_»»n»t.l««tt.t«_- «ii UiU 01 iwul CQMl-S 0»«tt tw» «ti_ti-t,r_-»h._t< t»»i."-»_, «. H- - -)- 4-itdt {f_»,i..4 ^0 S D. ví^ _-»-r_^>^wv/4 hz-it-lsy^. ^^r,^/?ii_-t), «_. ^ y ^Jr^ J,l ^-r-^ u»---..> b» ^^trt00\l^v_mm Là, f /«// \ x ^"^ S.-»»#^» NJUCgl -VM»««-0 0»»8! %-^-_>^ _. -,. _ n mutt msttt-ç d» _» t_._.t!t. Mn qw p»i.c «-» m mtéri Prf_lfiinrt:Ç0 ^^ DMfWWTrDJU- ; : :. "Ctmild.-rní ç s fllp!!»- Cmlvl rr-cmdt tr rti t prfílpti 4ti_- Pr Mtc. lmr tt fn w4» _-«_» rtfprti s» csrt lritçl d ff d!»">"««"t»5 l-.4? : njüiul Cnlt. qu fitu t»»»». s» fi1» _ lt- ««l»? 4c» trblhdr» ct m_mc_i _- ->- 4í irbnwdn-. ú,- tíiri» m:mi 4tvr m mirt pnridnd» sdl. 00- «tn_» rspit, cr.itd -_._r_!:.!i ntrtudi" D DMiSfiftÇ PR1T1U "Cccwlrrid qn t Tnttüt Clx t tivrm ns tu dmtnl trçf!gitimcs rprsr.tnt- dt trbüidr frm qu mlhr n_.pc.drm á tut finds: qu ninguém mlhr d qut tr_kbthdrc_t s. x!di lns-.:-.:-.- «CSxt pri dmlnitrá.lc dt frm ffirl. u fl-clr su mqulnism trrcpic; qu prtíclpçi dc- trblhdrs n dmlnttt"çfl d instituts rprsnt um trn» ti pr éxtt tus ílr.ümrntt ci!uid» t tm fuctnmrt- rm tmr.s.prtr..içi.. d»:»v»t. «i c pr«-ir pr t d» mti:utçd-t lni!tct Cs!» x ú F_s-d5-- durm prttnrtr _ rp út swrld. UT. d.» cíft-s prfíü»..% tnlr «du GRti-.-ft»---, V s rprstntnti d sdds pr Clx ir.-.- tuti dr»m sr ltltt ;.- Sin» dtst-, clvs ltcttsst,. ns t fltt. ;_.vicdçós Pnfiin. r ind, pr nt!- d C pss Jurídic m pin furdnmnt,. m últim ct. pls &cldc-r.. tr.prs m vçl«rcrtt; S) i prsints pr s Tnstltut Cnlxs.--. nmds pl vm m st 4 i DlllGÇà TLVMWNSt, QUE T TV ilmntb cm lund n Cngrss Sindicl rrm um cmissã pr vuilr rdçã d T tfbun PPULR, fim sprsr grsnst dquls pngrstlstspl mnir cm vm divulgnd crrr ds trblhs d lmtnt «rnfr..prsdtnd prtunid, trnsmitm Pridcnt ds /fpúblfc mi-l d rrb/.., s grcimnts td s trblhdrs d trlcfrttt Esti pl ntrs tnmttrd n tcnt rlltçá d Cngrss. grvur cim fix vm spct s cn^r - ri«. /.umlnim tm visit d nu rdçã: Si ls: Psl Eltdl Dr.lc, ntôni Jcú vis. Dtiri Qrgry. rnd méric ús Sn ts, Álvr Brnrd, Mri Pul Mts, l- UÍ ilc, Plácid dt vir. Mur Plmntl, Dmings Brz, ntôni Mur Suz Júnir, távi Frrir dt tvi, Jú ugust Crri :M. _.. irrt qut ni mi«f_m «# pt.i t ct--i trstntt-.n-t. Cmtwi.-rr.r.-is- dinttt-r p.«rfiífnl» dt tttt ti-iim- t CtUu p>"tn!dr>n - mr,i p,-itf-i p.!tr^_ «m»_ tniírt: p _tt6tt_ u»t-» -ft: trltmt mtdl.: -mtétür: dmin t h?!i- Ur: «-tn^i tis pr rtfrtw n-..m. «- ttt» r_mt4!4t mdint ftiri: 00 prmí- 4«-td «mpr pm prç dt cit: c <i".:.;» t rtiurrlti pr icd: t-_irr.: clt: ispiu. : t» ç cur; mpié m t m -vttd-s m grr.i!» 4 «MM üd.?t-n t;i.ctçir ftui." ds nrits ds KSTTTTrô Cndrnd qu Gvrn ni lm rclhid s tr. «..i.- > p-t rtí-r:..- á su c.it.ibuiçâ: qu tl!rr>iir1dt_t : p_tr_tb!l!d ú p Pibt._. tm «md dtllnctm n n» i-m-.vi bnflcic s ublhdrs: qu CntrM úct T"btihd-rdDi tnt Frl.) inmt llbrçl n r.tld.".1 qu nv-t.i prv!i.c! ptsmnt dt rut débits tnsltu!çs prtlnd: qu. pr utr ld, ss cn!!- bulçtvis ds sscids tém sid lv mnir qu pr u» dic, muit, cnmi d trnbthdrr; Cmtií rcmnd: Gvrn vrá p-crlncir,- -1-1, : rui cntribuiçs ind n.l rcclhlds s n-ütuts d psntdri, pr qu tts cntm cm rcurs suficints p» tnr ivfin; 3t gvrn m clbr» çá cm ; ntids c!ss. vri prcr stud, d psslbllld tr rduzid tx cntrlbulçá dt siclds p& s Csns nstituts psntdri." CDENTES D TRBLH E SERVÇS CNCERNENTES Cnstituírm ss s dis pnts d Tmári tribuíds á 5. Cmlsá Trs-.i. qu sbr ls s prnunciu d sguint frm: "Frm xminds 19 trblhs. tds vrsnd sbr s impris ncssári rvisã d ttft _wt-mdi» üti «nt u. Clçd» sb mdid i ü t..\-t í. DURBltttDB B ünwurt CSTRU- C-SC N ii - ÜE QNCÜ W» u-r i»iíi)i i;n ii\ii.\ m. V. GMES frurc J5 UM DT HSTÓRC D PV... CSCÍ.VS D!, P dt plrr", (ind qu». ht- Cm w pm»ut cr. {"»? «rtmcu d süvtur t«rd tr, Cti Ktt, Cn Mgn, ptlt rir.3- l lmbm um rtilfírçl 4 pt..-itià d" tmifllw» T«!<, n4 P4i4 p»! B. ^ Rà CTETE ãum - pr «líé-u m hr. iníí Câmr E psr-4»rt 4 ln4 pt ptpc-t q tr. M"» X.NFRT0 E DURBLDDE! SPTR RBER lutm s trblhdrs d cnstruçã civil pl cnvcçã um ssmbléi ntnsificm trblh d cmpnh Pitrl mprtnt runiã d Cmité Dmcrátic d clss Em rcnt runlfi, s - «lds d Cmitê Dmrá- J Cnstruçã civil trt_..,db tprtnts ssuni, «tnts s ntr-íss,, f,1» - cm, pr xmpl. " «lçs sindicis cu r,,s sprm td? s ^D9hd.rs, srá ntr dó i30"» tmp. Prslrilu runiã um ds «M stcds rs d -i»»6,zcms Gms, qu Wlcpt d culp trl Í_inc9bçàdâ Jsé Dntr s númrs ntr- "-ct-, stcms s ds «Prári, Vicnt Snts, ^mpi Nt, Scrtári G- i «Cmltó, Prnclsc std,u «s Snts, Já Prir Un.} ntôni Já Sn- «..m08 rcssltnd n-,?, crprçã s 1 "rr n sntid lvr ás urns n mínim, s 50% ds sscids qu stblc. PR UM SSEMBLÉ N SNDCT Divrss mdids rm t» mâds n sntid lntnslr ficr trblh trl, ntr sts, rssltms cisã unnim nvir circulri tds s lcis n s ncntrm trblhdrs dqul str prfissinl, nclfcnd-s fundr "Cmissõs Zns, pró cndidtur Jsé Lurlnd". Pr csiã d discussã ssunts gris, Scrtári Grl fz us d plvr p. r xpr ncssid d cnvcçã um ssm--. n Sindict, pr lvr s divrss trblhdrs s sclrcimnts qu s í-_-- MEMRM HJE, S DESENHSTS, "" l-cífl D SSCÇà D CLSSE!P,- -ÃETlhlsts st cpitír i" rzr,. J hrs Bm-w n ltr Nss?.? Vlt0-l d ^- Frncisc Pul, n mt-,s- Frncisc, miss ^. grçs pl trs- 1mL l nivrsári nc^.;0 d ssciçã Pr- -".i ds Dnlílsts. cu Trblhdrs d Brás!-, s prvisóri fic i vnid Ri Brnc ssciçã lut pr s trnsfrmr num Sindict á ltur ds ncssids d clss, snd qu, cnt, cm d-lgds ss prticipnd d Cngrss Sindicl d. rm ncssáris cm rlçã dissídi cltiv. Julgd m Junh p. pssd qu u gnh cus s práris. Submtid «st prpst á vtçã íl prvd pr unnimid, qu trminu rdçã um rqurimnt dirigid á dirtrl d Sindict, scltn» d cnvcççã um $&- smw.l ntr d prf Jgl. Encrrnd m-vlmi.t_r d runiã, prári qu vlnhg. prsidind s trblhs, rprtnd-s á qustã d chp qu prticip, tv prtunid slrcr qu citu ndicçã d su nm cm cndiçã qu chp nã fss "qustã fchd", s qu pnsmnt unnim tds é dc qu, pr rprsntr rlmnt s d clss, chp prcis sr cnstituíd num ssmbléi vr d Sindict, mtiv prqu cncltv tds s trblhdrs d Cnstruçã Civil Jutr pl cnvcçã um ssmbléi pr trtr tã mprtnt ssimt. fim qu chp trl s lbrd flnltivãmnt. Lvntd sssã, dlrtrl d Cmitê s práris ndicds pr cmpr ch. p unitári ds trblhdrs m Cnstruçã Çlvil, ldrilhs hidráucs prduts cimnt, cntinurm runids pr mis lgums hrs, trtnd (í ssunts gds á câmpnls tr-.. CNGRESSSTS SÚDM TR- BUN PPULR Estivrm m nsx rdc&. _ fim trzr sudçã ds trblhdrs qu rprsntm, á TRBUN PPULR, s prárls Firmin Crds Cutlnh, Nt Crri Crds. rtur d Silv bru, lgds Cngrss Slndl ds Trblhdrs d Brsil, primir d Sindict ds.fits s dis últims tclõs, tds d cid rigrnns Plts Dr. Cunh Ml F. Cirurgi fíttti _ Ctm» -Úctn Gui-Mbi-, S- &". t. B - (ini. in- í.ii - fi»». (U.: is 19 hs. T<1.nr ->< VELHCE PRECCE N HMEM E N MULHER f nc frgmnt rrttu-si!» intim ssrt-_- tni-nt, t»l cm» ptlcsl» «t. p-««(inirtllucm um flb-t-ln «tv.i). Mi.lt.lp st s sus cuts m-1ts s _ prffnr-»ltii qu" -mp. tm ttts trtsm»n Entt- M r-r.n-.r.i, il,,.,i,lltiis-i«ntnrnt». rtirndr r..!!^..:--/ nm mftt <V)«Snunn. qut. sun J nc»ti fr.ilnutrf.si n-tvtwflíi nrtunrlm d«trinimt-tn,.ir i mnrls u ils-st» prfund: íb^nt.uniftnt. «rl pr -_.» c-t-.«i -p trhnth f.bi «tn.ntl; d^firt^nlud m#"htlc(.. finl nwn. fitnnmfn d» inftimun m TdM "t.n«füuiu prvcum Tllnts «Slsturhts ri «sf-m (flnduur ndcrln..«.tlnd âni n ilhllmdii riíurssfnl í»srsi <»b«1r s_l^ trrívl ml-«tt cnmpr. prtnt, tc-l n su fnt lm«dlt» tss Mcndi-tlns, dudm nu hspitis M.- 1-_k)i_«dlrlmntí pr c-intunit d mdls tlustr«> sil ínrglctw m ntr ndlçs, rttstsumm, cm pr ncnt td ts mnlrvr^^çõíí-, Y\(--r;r.;-,M. fr.7_fi.d d«hft-»i»r nsnl. cnsç, irritblltdd. cê. trlítz. fris» ndlm frquz m u» dlvrt fnrmíi. Ns frmácis t drrts lcl», pdids riml.?»itíâ. ss. Grsi-í íí «_. Ei. si_it_t tit í.víw:;i;líi. cm t i- «l. _.iu-.-rl._t t c»;tt:.-c:i rm k;i üi-r^fít. t tnm <_» tmu.tt vm 15 #< >. ri- _» r;:i.ii.n»!t «vn.tdc_r4- t» tguln.» rrwlutc: L. t) mji _-iw;.n.»_í rc pi-i-- _! pr 01!r t t.-<;-_4f.-.- p.» tti. Hu!.ur ttii c_.?ii.-». ir J dt «lí:!,»» prr. -J:.-t-" l.-f.it-t.» U rt.!lí» ^r/n nâ t,!.> txtrrii d ir»_-:n? cm. t-unbtn} m «KUt-.-rri.tJ. c fr» dt-1. iiii- &.ri -tt t. ft ti» ttm_ i»» -.t-tp- íiu dt um titn b.-íui!ttr«_ t tl -t.!» rn»» :v._ (ftuir-ví.tr nft frm» d» l iu!»;».n vlf«:; i i» :_.-. tnhft tittú ft mrt. prd pcrtltl u tu!. ptfmticmt u («mprirt. d c-pddít pr tri»»- h; 3 Qu v»t(ulmnt«n-.-;!._(: cm ri-.r prcfusintl. i-:t if.r -._i--.it nn mr. cm tm Srr, m t rbui-ircs qulqur tx. dt. tc^ri u prfirt qu mbr nt st m trblh silv rm mmnt. mt qu t chm n lugr d trblh à dl_pt!ç mprgdr u tut prtpttt;... _ Qu n txt d prprtt ttm rtdntd fini. úm. chm t dnçs pr- ::.,..: inrnt» u pcullrs td» s rmt tlvíd. bm cm rsultnts dt cudiçss in_rlubrld-» d lugr u rgiã m qu.r.ib fr xcutd; i. Cu tb rubric dt ruc príimlnl tm cnslrdt s ln_< d trbh -crrids n lc] durni trblh m cnsqüênci : Excuçã rm u rluçfi srviçs b utrld d mprgdr tus gnts; b) Prstçã xpntân qulqur tcrvlç mprgdr cm fim h vitr prculz u lh prprcinr prvnts cnômics; c) Vigm trvlç d mprgdr s qul fr mi di lcmçã utiz. nclusiv vículs d prprid d mprgd; d) ts sbtgm u trrrism lvds fit pr trcirs, inclusiv cmpnhirs trblh; c) fnss fl ntnd, nni.i 011 nã. cusds pr trlrs u cmpnhirs trblh, m virtu disputs rln-i-nds cm trblh; Qu/qur t lmpruncl, nggnci, mprlcl u brincir trcirs n lcl d trbh; g) ts trcirs pr mlvz u privds d us d rzã; h) Dsbmnts, nundçõs. incêndis, pufrgl, xr. s rgulmntrr. m qulqur utr cus crrid n csiã d trblh; 1) -_ id vlt d mprgd pr lcl d trblh. 6. Srá mprd pl. td mprgd qu cntrir dnçs ndêmics ns lugrs m u ls s snvvr s qu sss lugrs fr bigd prmncr, u pssr, m virtu própri prfissã u trminçã d mprgdr. 7. Qu á vítim d risc prfissinl é ssgurd rspctiv ssistênci médic, clnirgic, ntirltt. frmcêutic hspitlr, pl mprgdr, bm cm dirit t prcbr int- -fl-lmnt 43S sus vncimnts, sláris, diáris, sldds u quisqur utrs prvnts tl cm. qund n xrcíci nrml d 511 prfissã, ficnd cmprndid qu?s trfir? cbrá diári médi cr. rspnpt t ultim trimstr! i srviç, s trblhdrs vntuis Jrnd qu prc-, bim n mmnt d cint. mprgdr fturá pg- mnt s cintds n lcl d trblh u m qulqur u. tr -cl m qu sç ncntr cintd, cm msm pntud cm qu fz s mprgds m srviç, s qu cintd ná pss s lcmvr. mprgd cintd u cm dnç prfissinl, tmprrimnt incpcitd, srá ssgurd tds s dirits nt, rirs u pstrirs s cint. ssim cm umnts, grtificçõs, prticipçã ns lucrs d mprz- prêmis, «t. qu frm cncdids á su ctg. ri u funçã. _. Qu. n cs i5 mrt u incpcid ttl u pr icntjnv.í N í.?ã(í.) qut nqtst stm clr wxt rt» J v^,,», iw,!4 p,?» cmi< tuu tvrrw t "r»_n_s-> rmunm» dtutf»d qw. ilud. d d d» ir íh. i_r_ m ú M4_ir.t5.fs. um c«it!i lt» t mngw. früdt t dl nt.»p»í d Ctitt kvtr» Pw» r- Ji mttnu. d Ptrtidt» (irit d» W?iib!t» C_-tnur.uu. mnilti»!. tm mt t bncd». 1 fttr d pnt d«vuu d pdr r- ;.!... Cunti. Ttb ti» rtlflcçtt pr» pm»: tr, rtrir ú 8Ü1. d PSD. ú Pt». Submtid» pintr,», t btnç»»i» p». trdr i»:.-_i rr.»:nii«. prv» lcd t fnnul» fndil ptl l»tr gru mbr, ttt nimnt. h.v,.!_> íttrçt d» (-... _-.. 1 m r. tç i!» b_r»ç4 ntríc. Um pqu-m itlp d» frç d miri, pr rtrnur C-nttltuiç... Ttm bm f! ritd rpr d pdr rrud Câmr, m>m cntcnd d tr. Ptrlr d..::-.v S si.tr. á w, fi vtd rdçã finl d ttxt cnttl- Uictnl. Dplt f! tubmtd rd» çá tin! ds Dlspslçôc» Trnilk-ri prvd, á prsint clr qu M find» ir.i_i.i d ssmbléi Cnttltulnt. uvlnd-s plmt n rscint. PRMUUJÇ gr r. Ml Vin fz í«mur-k-k-» qu «Má pr«_muigd» CQtUtUicÃ. CX c-_..ir.;i!..ct Kfü rtxbs.. pl gü-mi Eu- ric Dulr. qu gurd-ir-l ttt 1 1 _\ü _ cm t-ii.iunu d iluii»-1!_r:. d. «u Ci Civil Ml-1 lü,-.!-r-.--_i t- :_- > prráiti»! mnt chf d iv-..» _ f-1 _._l: U t7. M.: Vin qu. tud!i_t.d tb.- t-! tnid d di _guln. tò ttv riii brçr tut cmpntvt-; r Jrnd, ig._r.d» tdt strvi; r> qu prstrm. ptu..-.c-: c:.t.d pt-lú-gtd tl» v plmt tt rcint. D pé. prsint s tcrtárit d Mi plum tmbém. Encrrd t sá, flndc t trblhs d lbrçã d Cri Mgn 1M8, putds t» Mir :, -...,: :,:.!..-..«.-.!.. s pritds t-dt s tndénci dcmcrâltcs brçm pr- -nt Ml Vin, prsint d Cmi.- d Cnstituiçã, sr. Nrcu ítmu. vic-prsint, tr. Prd Klly rltr grl, tr. Cst Nt. E num mbinl dc fr tmid prtldárl, fit m mss l_um_ nutut n plnr -_ trblh,, tdt- t spm tbrt slnid d prmulgç. qu trá lugr h. ás 15 hr. Dvrã fr dvrss rdrt. prgunt. sr. Klly prpõ tu fl um sd. m nm d imbléi tugr. ntr pluss, qu st s própri prsim.. Ess prpsu rcb puuss grl. Dclr r. Ml Vin qu! Fl dirá, m nm sus cmp nhlr. Jrnd "ml duzl. tnd cm find grn trf. Dpis d tltild h, brd qu f dispns dc Íéri3s prlmntr, cmçrã n di sguint s prprtivs pr funcinmnt ds du Css, Crnr Snd, t» prdmnt. Pv Brsir sbr... tcnclus D t P. rsturçã d rgim mcr- -lvr tic n pis". rdl-t-lgrflst Svrln vir Silv ns fz ln- d s sguints clrçõs: Significd d Prmulgçã... CNCLVS D 1 PG) Já nã mis é mr spct-, tiv m., cntrári, b- «prmulgçã d Crt M. tlv rd, qu ssim h1 n é mir cntcimnt d prdurr pr mult tm- n. El Cngrss Sindl p". FL MNSTR D Z- RNUTC Flnd s Jrnsts br nv Cnstituiçã qu srá prmulgd h. diss Mr Brigir rmnd Trmpwskl. Ministr d - mqu--.t."-_-ms ind p rnáutlc: " prmugçã d Crt 1 Mgn é mtiv Júbil pr pv brsir, pr ss u rprsnt cumprlmn _. t d prmss d tul g-; crd cm Cnstituiçã. ss prsnt Áti _. 0.. Sipi..d brrch. cm cmurt. mrrrt c hivn m vrnix m c.imurc. prl. mrrn brnc tm.i brnc, numr CrS PEL SERVÇ E RE- EMBLS PSTL. PR TD BRSL. M.M5 Crt f C.ptri Ribir CS D TRBLHDR Ru Buns irs, N ((tint Cmp Sntn) s frrviáris Friburg súdm Cngrss Sindicl s frrviáris Frib_r_ r.- vlrm-ns lulnt t!_,rsm: "Em r...i ds ftrrviári-i d LrpidT qu truih-in m Nv Friburg sudáms!nsu..çâ d Cn$. Sindicl d Trbíhirs Brsirs, gurdnd pln suc ds tss prntds n sntid.» mir unid d clss trblhdr n_s pátri cnsqunt riçfi d. G. T. B. Sudçóu mcrátics (.) cl r cm rzçã. Msm qu ná s ntirmnt mcrátlc. Já ns tir ss rgim crts-lls. PNÕES DE UM PERÁR E UM PUBLCST Pr cncluir ns rápid rrl lfrd Siquir publlclst Jsé Frt, Plxi. primir dtls ns ssguru- "Espr slmplsmn. qu s uitrlds d pis gvrnm vm, rintgrr pis ns vrdirs nrms mcrátls. Há, prtnt. qu cnfir cm su çá ll prgrss d pis" Já signific pr nós, hmns d pv. um mbint trnquld, ndlpnsvl pr hnst, ns rzçõs ds iis pr qu lutms n gurr, d qul prticipu. cints crrids n cm brvur ficiênci cnhcids, Frç ér Brsir". PNà D MNSTR D MRNH lmirnt Ddswrth Mrtins, Ministr d Mrinh tmbm tz clrçõs s Jrnsts sbr prmulgçã nss Crt Mgn, qu trá lugr h: "Um ds grns splrçõs d nv brsir, snü 9, mir f! r.rs pr um W básic fund mcrátic, pl Dmcrcl, n últim gurr, btrm-- tds s ciddsr brsirs n su sfr çã, Mrinh pr.1» u td su sfrç; su. mrinhirs, d rumt t lmirnt, p1rm, cm t (-0 rdr, pl Dmcrci. vid cnstitucinl, sgunr s sus rlncínls, trrá brd rcinl, pr qu td ciddã n.s sr vr fz. ssmbléi Cnstitulnt, crrsnnd s nsis d pv brsir, nã pupu scrifícis pr cm rs., dr Brsil su Cnstituiçã, clcd n? trdiçã u ns lrm s (..ns vult, d nss Históri". PNà D TTULR D GUERRR Gnrl Cnrbrt Prlr tí Cst. Ministr d Gurr, flnd s Jrnl!?» ts sbr prmulgçã, h. d nv Cnstituiçã, diss:. "B cntcimnt qu Brsil gurdv pr cmpltr.it rintgrçã ^ vid- rát.c-. -\ pubcist Frt Plr.fi ns firmu: "Cnsir qu l rprsnt um pss pr cmplt brd d nss pv. brd sb tds s pnts vist. nclu lv d mprns. cu imprtânci snhr mis d qu u prá quiltr V nh gr um fil pr 9 cmpr mntig- Tnh qui s pcts. Pis bm- spr qu nv Cnstituiçã ns prmit dispnsr fil pr quisiçã prduts nclnls". Cindiu-s PSD... tcvclus D -." PG.) gçsí-l cndidtur d sndr Nrcu Rms crg Vic- Prsint d Rpúbc, n primlr príd cnstituínl. inugurr-s h. cm prmulgçá d Crt Mgn 1946; ms tmbm pl rfrm d Li Etrl prtd pl sr. Crls Luz, mi istr d Justlç. rfrm ss qu rcbu ssntlmnt c Suprir Trl. bunl Etrl. Cnfrm s prpl, sã m númr mis 30 s dissíits, á frnt ds quis s ncntrm sndr minir sr. Ml Vin prn-mbucn sr Nvls Flh. Entr s "rbls" figurm, lém utrs, s srs. Bttncurt zmbu Rch Brchd. d Ri Grn d Sul; Crlstin Mc id. lfrd Sá, Lhyr Tsts Lvlnd Clh, Mins Gris; Hnriqu Nvis ti Vlvqu. d Esplrit "ir.t; Gmy Júnir, d Prná; Cldmlr Crdc Criprl Frn, d Mrnhã: Cst Prt scr Crnir, Prnmbu_. Esss dissints pssd_st_ vã s rgnizr m prtid lnpnnt. qu s diz. Já cmunicrm ss isfi gnrl Euric Gspr Duírs., prsint d Rpúbc.tí d p. S. D. FGÕES ÓLE REFRÇDS ENTREG MEDT ELETRECDDE EM GERL fhflfilb RGNZÇà BRSLER i^ CM KKT RDS LVitHS CPBB DR"..lTí. ÜKSDE l.rs 9% 3 «Kl LMT míh Mnsl 50, QUT NX. _." NDR 26 n p_í

6 Hlm TRBUN PPULR 1.«riWi.!»»»»»»««-». S««,..»>»Mll»,«,«l»»J,.ll<»»«Ç-^^,i«.i«i l l«-i»i-..»w.>i»i»..%<m..«.i.i«^ S.0, 194 ^ i-r"-^ Í0t0tf», m,,,.t.mm mm nniiiimim.".» «,..ix..ii»,-»»iii»i»itiii^««mtmti-:- F»%V» T "!»r, " " "V -^í 4 C? íí ít V m r- " " "«" \^^^...» < "»»»«^«««««««»l-««,»l»,»««.. WÊÊtÊimKSmm2 2u rztzrr w. w -1 irw i\hinih1i«/w^-^ SCR.Tíi V iiir m Fí PRGRM PR HJE t i t n tutvmu - -t%t". u ti ltu r.rrtlm» - t» Mg, < mm%»0 %mmim<mw m %. t 4t«t. Ut»!» «Kit t 4 "Ml»!"- ><» «>?.»,.>.. inriiiti KiiUKiK», Ht.»»»"-.»», tttui. tt N t ii. «mt- - - it» t>-#t» tt-, tm nv t»t m..,.» l.»» ctuí» m» - -» t/»iu.mí" »» C<t»«u» tii.<» t. >,.> -.. t m tl tih K.im - ttttu". «n.iiim..«u.. m» rt».# t-»rit -, ttm... i rtwüisi..-, tt t»m kfmul r«i"t - -T-crUl... M. rt «-r»i». tt ti?#» NND rtki.riiiri.i ~ rt»,:s,i". J-«r-«. tt». «..» fttkl -ri«f-. i», tt», rm mttillm Ht. rt»...i»»....«t. rtm.lt s.r - t4m.» DM r-, --.»,:«.,!. MtMttm, <, - «i-ii. _ -i., i. «H- Hi»", i»m fir» t Mtt, t., <, - lytr. \ iti.ii -ttt m «ri,u ttttt. i«r.. Krf-4»«. i». Mt,». 1, ii 1Jt :- r«, C»..tl»-,i--i i-.,i. U-", ": - tt f» ru» t-mf. tutx - m t tmu%". tmt l rftlt.»,!,«. t. t lt h-» iurrr.i m. -«r»ft". um ti» «l». :, t., t.. lt h«. HJ»--» - -tt«-t4»" tmm lri. r»::. u.. «. i. i. :; htu. nrtiü -tu.t-tv». »ni KfU ru<t tt. i :> r.itw-, «Tl :..", t nr. Mirlfi» Dr., t. ttt. : KM phm rttllx -Tllt»w» «"". rt llr-r., tttttb, tl«- frbm»r Cstf«vt»". «tw», Kl Titf. t :. <»t, T, J» ttr. CEXTr. ct.-rtc-fmt-r-4 ttrui», d-tt, cr.i»«lm # -ibrl». tut t U «.-«tt <u ct. nr.iis - tt tt-. mt, -»:«. ttutm, Vt,!... t....,»". tr., «m - t.u «Mrtt.- -..:. "l.ii!.»<r t«..f. f». -«,»«rt frtt»<t «Ml,», ,, 4 M m»im" tt tm ttt f 0 ««ri. «-,., « Mi MtHU»,«-»,ml»" -iii» 4< t/-". -th-t -» "»»l» «t tt-m»" tttsltn., -té) r.l.if.» tt» ". n t-ir m t. -&,%, tutut t0 - x tt. m Un" t < lt". (-t-.tt-.trtr.»-ttt-->> m -iimu» t-.it fü., c»iit»r - tif«4«tt tl». ri.ix.s - -t»»»-» 4 HHilt" riii.ihilm -ti tilw rtn. i.nuif -r»»iit» tu. i.t sititt -tt»ii»i-ui «.-.»ii,-» -Ct««>t -,» irinim» _ -r,i,»»i>. mm, ttt -f»» -,<)»»» Ul". Jllllll >4,"«,.<,«ih>-»ltt«i«i», 4 t4»i". ftni rltt«- -Cm» 4 tt»»- mi" lmrífrfl»i>». «ttt t t"» "Mm»»»» i-tti»". Kr>ti.rti - -.»--, t ^twtt-t lmi<» S kim4". ürrnri-r nr-tf-triisfi -t». i «". Ml 1"»J! t -ltn» dt ib ««. Jdl. -l>s!r» n-ir-ff»- t mm-» -C»» 4 ttw-t»». rirmnr "»T»«rt- tmmt t t-.-,-,- -, rihj -t»f-»»m >f»f»t» ft» hbr-»«". -.U t M t. «.!->, 4s Mt" ««VtHrtX -ruitfit tt tltu" -r- rrr.f.-.t tkit tt» t". t. cm»tt0 - -rr ctt tttt, tl.-l - mt/r» 4» - "»». i-i i. " c - :. RXt i-:~,»-.. tr -- - tà dt mn".. Lt».,,«<-... itrt". TUT - - ruuu t t»»". Mi" tttl «h-s». i- ttt». nu i- tm i -r,.-... t. mi»»i Tcítri. müitrtt. JtpLJ-J^»>t-!t«t#.iW. ti.rhimbtiit^mi...,.r lt-p-r»w»»»»r-t fi»^^ mv ^ijp mtktkw WW f^»-f" ^Ç^ Ul fl %Máll 1 ll^vv-- ttr BPSlfll tincíí " ÉÊ ft-wütó) \ WJM LCERD ^KÍN»-,K mw^m-:} KJ-t^í " "-\ cin mhtw TJriH^^ttm ki â -ms/^êi tms.1 cnchvts ^R^WEM0m..-- % l -"- ^S -W..<?í/iv um fú/itúsmúc&n vscmü ^BÊÊÊÍlMSÊm i^rütur NQRMS...0 CNGRESS SNDCL í NVS RUMS PR SSCÇà BRSLER ÍDiE pubcid -«--t^-.»-«^_-_-v-.^«^.^«^^- t^^nm^-^^m^^^^^i^m^mmm^m^,m^^. Nticiári " "Cht-tnn". prdtt» tl» Wtni-r q Um <.im (iiurni-s piirtl- - ni- CtrfptT» rilmft p»t» Drr.n Mrrin. J-i.-r Nyt nlcrprt {rrlncl«u dt mn t rthr Knnrdr. "Gln Cllf". m rmnc dt d Lupln Tul nlnrrd funcin ri,\ dn. Prfitum rr.r.!... «rt d,v>4".t-s-i" 4» «fsuini:.r.-i, l. >rrr,..,u, fm rgntir um triuir i-,l. " dt < -.r fr,,:...,:, t? Tiimi rr\r l»m Utt lürirint. Em ntrvist n irbun PPULR, ru» rt rwftimr». «n-w nt qut. p«r in "it.» nfltüiiritt, Ctiiirciriirilt vntur qt crrt-»i.nt» d» iirrr Tfl llfn rirrvu- "Th Hm Slrtch" 4 nv (llrt Crni Wlldt pr» F. Nl «U ürnbtm Mu- "ii 0Kr Gln Lnfn. - Fx nlclnn (llrn-m lr mutlrl, qu «rri prdmld pr «trc.! - Junt U» tr é ctlrtl. "Wrr Brt." cb nuncir qu tl prduilr nm film budd n. ppulr cn- «- Vlctr Hrbrt ntituld - KU» ln th Drk", n tltl tm i. riu-n. rri -rr "m brl n scur". Chrl» l.lfní.ui rá prdutr.» ntrprtt- ind nt (rm clhld». /rm7 "". tr " -n.-vr.ir d lumltri..» «-lm tm lupllcl" tl fxr, ;nr "Um hmm rrslítlrl" (Hr klnd t mn). Bul W») st dlrltlnd frm irlhldt pr fllnv "Dtc/t". pu d trul frt tmbém "Th frlcn Qun". f.iiu.r x nvl 0. t- Krtr. ln- d» {rns tllr nuncid» pr, brv 1 m, vld» rubd", n qul Bctl D- ri" trm um ppl drmátic, ctulrd pl» ntndid» ct>m suprir t tu» trblh» ntrlri- Dpt» l-nn» miti dc prprtiv» -Wrnr" niciu film i.rm tl "Lif v.it fthr", um trn tiít» ttrl d tr.i nl-.. i-.. film tr m tcnllr cm rn Dnnn Wilm rwrll n» ppl» cntrl». Mlhl Curti» é dirtr n lnc sti ind.mnr..vdn. vtrn Zzu ritt.i. Ubth f.i.iiiiiini i.1ii... "Tht wsy wlth wrcn" fi clhid llnillvmnl cm titul d fum Dn Clrk. cukh rtu!i4«t rttu tntttr» f-tr,it írii" - 1 ll.m. \l> DU- PtlBUl TW01» «üu-t.v» rtfw«l; tu t tut nl-lh-rí tt tbv?.ii!s ri. r.ji» t mt. r.i ht.tum». r-ftt.>» itif vr»tr rmuddt. Cm ii (tt. tpm tpit 4t tm f-rl : pftv.fluf-ffii d v»!«nt>» fi.tsr-i mrlhrirt tfííivín r t qut ifflhlht-1 t>rtt rm. Cul> tur# tt-rcl.lííd4 t» qtrti. rnht.tr.i.-.u.». ircr-kt dc putilkidê. tr niit pul-tci» itrit ht-iri mlt rllrftnt» t. ssim, t-tulti mltwr rrmttncrd.it. P.«.ftf.m qu tiu -t» t-tr ftrr prt>«ft!f>-r t,ttm ri.-r.fr.! i ptiibitltt-s 4 -slhrr c-mfcr»jtmt» TrtTiiririd tut drclr,»». r. Lcccnrtt. ditk-n iml ttt, pr bm tktt tl tu «dtlnutrf rcntc d íl f. spr clbr- ss s 4 tdt «pubcitári» cm dt vtlul pubcid, Ut «. t <f:-..iii. rtviiu. fttçct dc rt» dl, tc.. B. V "tít rllt Unids" é. tmprd Mri 8.in"cãí - r.r Cuipnhl qu cuprá Bgln lg pós sld Dul- «rln-i-íiiiim. Lird pr rltt Mrlnu st cnunt ln- -lul, lm utrs, s nnis Flr Mr, Lult. Brrt Lit t Álvr guir. stréi "t rtlst Unld" vrificr-s-i t utubr próxim cm "Frn»!" Chrls Frrt Chp- -rl», trduçã Brlcl brs. Cntinu n Fnlx. vncnd su tt-ud tmn» r» prsntçft nscutltt, nit GENCVTE --- FTS. ESTÒMTTKS. Usèl:;:V: - Crm.Dntl ;.TL^i\,S \ Cntém stilínilmld è dá sú blz s, -^r^-t-^.-r^gn^çyf-.w;.--."-,. i.vend; ÊM TD,,-.-:. mpíte/v-7 chds Prdids Sr. ntr Crvlh Cimnt bru pru su crtã rcinmnt çúcr tlã n D, p qum ncntru fvr ntrgá-l n prtri st rnl. Sr. Tdr Brbs d Silv tmbém pru su crtã rcinmnt çúcr n qum ncntru, é bôáqui ntrcitá-l â Vil prári 23, m Ddr. CRTà DE RCN- MENT P-s qum ncntrr crtã rcinmnt númr , prtncnt á Sr. lcin Prir, bséqul cntrá-l n rdpã st rnl u á ru Mrquês S. Vicnt, 147, grup 32 cs 16. Rdlf Mycr prsntd rl Scid migs d Ttr, n vibrnt pç.li.,m Hllmn ntituld "Prfídi". Cm ppl stcds ntrprtçõs mrcnts, vrms nâ lmnt Mrt Smpi Rdlf Myr. cm tmbém Nlsn Vu. Wíilt.% Brsil, Rdlf rn, Crn Tsts, lbrt Frs. Rné BlL Luiz Flcclnl Jsus Rus. Prs-n n Rrrln pç 4 0NlU, "n Chrlstl", ntrprtd pr Dulcln, diln, Cnchit Mris, Grç Ml Rnt Rstlr. Ficrá m crtx té próxim di 29. Trminu su lnp tmprd h Ri Grn d Sul Cmpnhi Prcpl Frrir, qu n di Z utubr próxim strrá n Ttr Scrrdr. prsntnd-t cm pc Vcrncull "Ciúm", m trduçã dc Gcys Bsc. NTCS D PRTD CMUNST D BRSL r. Cícr Lunrth fnu cu& plns 5,4.. t^r prn dnr nv impuls n rgnism ds pubcitáris Vt tmkwl ^»«tmt t-.»,f,., t tpm qt r<,»iilu ittwsh á -u;.»--) Drt» ru ttru ttktt c««-n!-4 dt ult dt Vuf-^í.w. ti-it «tt cukvt rtu4«i tt W.itiàlítU w-t» gtti tir-i. nh ivtix.ir vímsí».i>,uivt > dt ttfdt rír-lu i»dt!«kt".u4 cm tti tpr«ttvu->-it dt t» iiitísci» m-íl-t. fciuitrt, cur» k»i- tt. K mttt 4 DP. ttht vt r. tku in-titi-i-st. tr. C,<f,«l»ufn:#!l,. érttr d üm Pi 4 l.t,i$r<4t Sl-lüitiJ Lid. Er c.,.tv>»t,it tnsdru S TltlUN HPULR. Sr. Lt-:.<rr,Mi!.. ttvi fi)ftmldd«dr («xllur i-» pr«niruu»p»cit d prsrts tu tu»,>» ru prttltltcu ti B.P. wx.it.ít Brsir tt Prpsgtni. ditt-nt smw t» t.tvíud. llci tt um tm» ph (inrctir pi -tuu:tt dt ttt prdpn. Vtut lvntr i. ftt.prt-siu^ d 2 ilht tt cr-tlrt. «,--,-. cttti ctrtc t ctuit lcil. tm uild.b.p. tnrá v tpub. Ptircut nt «9r»i:«r t» tiiu-i.í rcdic «ttcidth, cm i.-.íi.t.cvt tt-udt. bô bibtc, crir curs pr frmr;»} tt ttcnlct «mlhrr nivcl intlctul d» mit pr-.iulcl. d pubcid-dc. Nst pnt, ht mult qu lsr. T» i..i «. n ml pubcitári, cl-n» tt mult bns. qu prti prdutir cm grn cfiincl, t dispu»m t!c um tiutru-èèi ltur. utrs, prcism curt» spcizds: curss llngus lmbr»s útis. pr qu ns di:r, ln.«pciii,.v.». Em Sü Pul, xist um r-..t.ii.-.;.,... smlhnt nss. cm Julg imprtnt cxlstnci um rgnism ssim rbit ncinl, tud fri pr qu um ntndimnt cm cngnr tt S Pul vnh tr bm íxlt..1s. v fritr qu íst pnt vist t p») mu. dist Sr. Lunrth, prqu gnr pinls mus cmpnhirs dircçt nst prticulr." PRPGND SER- VÇ D ESTD " prpgnd, diss ind $:. Lunrth, nil é ind bm cmprndid ntr nós, nl s cnhc td su frç. Tnh qui v.ir;. -, crtzs d prpgnd rgntin cntr mrcd ngr inflçã, cmpnh ds 60 dis pl brtmnt d vid. E um xmpl prpgnd bm rgnizd srviç dc um cus ncinl. Enlrc ns. n s fzm ind sts ciss. Quii. surg inicitiv sinlh.int, scmb pr mggl mis bsurd, xmpl: tl S.S.l.i Srviç Scii di ndustrl. Est prpig ind, cnt cm ií vlr crispiiílcntc 2" ds flh-s ds pgmnl d.is incluítrls c su find, n qu s diz, é prximr s práris dn ptrõs. Pr ist, tim pubcd núncis ns rnis, distribuind crtzs, tc, cm qu s vm prârls muit bm nutrids tr- Jnd lgnts mccõs, prtnd m simpátic» snhrs, qu vm sr ptrõs. Qu rsultd trá ss? Lnçr ri ss lhs qum? Pr distribuir ss pubcid mgógic npt, um filh d Sr. Slmnsn rgnizu grn mprs. vrb é 8 milhõs cruzirs nuis, qu indic blíssim prspctiv dc lucr prn distribuidr. E ssim qu s (z pubcid ficil n Br.iil. Entrtnt, s gvrn trçss um pln pr cmbt ficint cmbi ngr, á nflçã, pl brtmnt d vid c s dispuzss rczá-, stu crtíssim qu cncntrri tícnics cm pubcid, i..n,.ujij. ÍM í PtlíM mi --timirti»,»?«- tis m » tm m m tmitu 11.1-, fi» 4m 4» m tmt: Nn) m ttttm t «ms mm m mmm mnmm fttíttti t!ri#f4» mmm \S44 «- c^-i-f-i-íj»»?iât-is ktm (tm-um- M.«ti»; tr» ittmptm^ pti%imm!; «impmttt tttttmm ftiltitt; 4. iftrtpww».» t«tr-{»»sru ptltll i > u- tm 4 mmm 4 tfiuitt «mmuutt. i,;!tmt im tfl."t«t»<t- m i«t:.!ii- t-ytititmt4m mm» t-.tt.w. tu im tm mmim lt»ifm- 16»» Qut lu» trv»:i m.í utu tt.f 4 t 4 tutrt, tri t t-4-it4<^»- 4?»ti fi ti4tt..»4 tttt íü» ií tmt, 4 tm qm v- «i,» ptvttu v«ut mmm 4 it%tâm, i4-«s4-»- m tmm Wt, pmtwt 4» ^fti-s. mm um m» 4» f»tíã 4» tm \>44t pi «"i»t"vil.t -.,.- mmmô ipm tt lnhtm itiif»m"»49 lml 4 isbmvim m mpm4mt nt mpr.». ptlm (»U<U! mmm? t»»»-"»^? c C» Mt dt ri4r«i»r# r»s t«rí-,!ii»ís4ii«-tri ftmrt 4 wtf» t!»t«í«-trv$f1«kt R4 11. í?,. t-: «b»t:ít.\i.-.. fm tv»iuf»«;-» " diftiittt dt ttttbtt ttuimt. tm1ti ttt n mn. mttts ttiit»-?» ut UrHttt» pf«i«!!í,r pr utnttt lu. -,-,.ii.i,4it mpl» l^r-.-» -- rn»!»»-- mml.n.tr.i ;-.\,u r>u ru»» - Qm ttíitni»»}» n 11rl pr Unçm-iiir» «tiíitit-ri»tn M»unv»«t4» d dit»»«fi tttà h., wpf»tt<ír pt?» Ml4#t»t<í. tm 41. á»? hr», rui tl\m qmtqtttr pit pt 41» U-» Cmlb?. ndr d»» <fth<ttmfflt«> ttnif d p.» CS VLN UL BRZ Mvns ni? r5m ií PNTS RniS Crcl ni Mshtd 48S MDURPR Tl. M/.h- i f. 142 t-itt-ttttlttt»»»»»!^!^^ -. d iwi dt tu titmtt,t;t. i»» lm-»»!-,)-» l»4»ít...!«. Qw t,ti.«t«-tf. ptrtil rr.tr.!» ludirist prt «-t-r.-nr,- mttii dt ti!«i.i» ritt «-» tum" pm <9l!«,..Sv4 d pn ittr»t»dt". 1 lh«ir«t K BrURNÇ "TRBUt Mtm «M pw> 4» Tr-nirl. ftl ttbtdr) t r»? ".(- pfl tl. Cm«vi» fi-.prty«t-uf t ituc: HtStmt t."-.--: -Cmildtrnd u»«ncl dt um!"tç crrtllltr qu briiu,»rn é tid, cumpri, mtnt ítl nictrl dt» djip- uxll s prss C tmrm dt lu trblhtt,..., it. CBBllll pwi«v: spdids d Llght Qu lu-uttç»» d irt-41 im tltfrt m rn mm F1-1»1 è &mwí44 4 tmülê tm mãtsm tmmm. }m umm. t^rtt«fw, tmm m mt -mmê Mtim pm m ttm» 4 mmtmm tm mim m mmtwmtt. mmm imm m tntlwt d» <^t#wtrt»4t4» á» mm»& fftt ^BM!» M- iri» dt Umtf-?» <M -M1t4«4 # UuH- tmm pmwmt < ut» tm ut mmm % tw #m mm «if»»!^. fmttssttttl tft lllfitwl 4 mt» m»««d# mttm m m 4m tttèt»t t cmutiu44 4 tmrnt mttiu ífiü-w it fttm «" -(«««tvdi.t dt WiiMwt^ f r»fm nutiümm m mmu»-. (&m»t4tm t tmm» mth pm m m&hmtm tm m&tm tttt.» t>»t s»» t M»V«t» "nhhirttvt.- tu f---rt l»t iitw» mm «ími,«m ttiàtt m m» Ut rut t«w5««t»«mt»» tít»»,.» lunmrii-s ttm #» C>m. um 4WU «m tm rmm wutlw»-dlt»t» t l»mttw, t>i Qiít t -fttkftd t tttus dt ptíiltt.» tm tús4t& tmm?í4íí:í mt mài»», t Q»»f m i«t i -» tutütttitt 4 mtmv t»% m t -bí» tft» um mi Hm tf u-ttttttv t»% tm tmm tmnm tnm tm tttt tmm 4» fbt» Vlt 4utrm t tit tmrm 4» u%- but ftftttít- t tdtd tm pttbt 4t t rti tvptt t vmtit 4 m UiV> lííminunt d# ltwf df ttrth- ftiit»«tt<9i qm t lfwi»«. tm cftíir.in.w. <:iwii"i! ttmm pt«4uti> tm tmmtxfim m ttütt«..» r.1fí#: fdwfi«t d Fitmtt&m itt tim -rtt-mifttnci> r-> ttmpr» tun tttui tt cru Mtlc:»,.. durr.it iiiuit- vi t f.-riluwiiwf.it ttstm pr» tttft, Cct-ttft-t 4 Cmpthm Tl. Pr ntrmédi d Célul Jquim Tvr d P. C. B.. fl-nns mir -.if mprun» ci CrS (cnt s» lnt tn cn-zlrs). mrdd ntr mrdrs d birr dc S. Cristóvã, s» tlnd s trblhdrs prss spdids, d Llght. DS EXTRÁNUMERRS DÁ MPRENS NCNL "TRBUN PPULR" TRBUN PPULR é vrdir prt-vz ds spirçõs mis sntids d pv. s sus cluns stã smpr brts pr fnr s rivindicçõs usts tds quls qu lutm pr um vid mlhr mis dign. Um prv diss sã s cnstnts mnsgns fc-lgrms tíé slldrlsd qu rcbms nsss trs grn númr s.-ciçõs clss. bix dms pubcçã um crt qu ns fi dirigid pls xtrnumrris d mprns Nclr.l: " bix ssind, n quii rprsntnt ds Ex-- trnunvrris d mprns Ncinl, incumbid grcr vs indispnsvl cncurs qu su intrépid mtutin prstu á nss cus, vm pr st frm hiptcr nss trn grtldã. Exultnd lsgri pl ustiç fit ás nsss spirçõs, qu culminu pl vítri lcnçd, cumpr-m trnr púb ic rcnhcimnt sincr tds nós TRBUN PPULR, qu smpr s clc n vngurd, m fs ds humils srvidrs d Estd. Ri Jnir, 13 stmbr ÍG. () lbrt Crri." (C,VCtüS. D.< P.) HJE, S Tds s mitnts qu trblhr n Minh nglís. CMTÊ DSTRTL D ZN PRTUÁR ru Pdr Ernst 19 HJE. S Tds» lvns tí 25 ns. clul.-s mprs birr, pr i.. d (st. CMTÊ DSTRTL T1RDENTES ru Cn Lg 2$ MNH. S 20 HRS - Td scrtrid d Célul Nicnr Rdrigus. CMTÊ DSTRTL D TUC r Lpld 2S0. ndri HJE. S 20 HRS Tds s mitnts d Célul Hnriqu Dlnís Filh, prticulrmnt, s cmrds Brrs, Etclvln. Mnts, Prlclcs c Lnrd, pr mprtnt rcunj. CMTÊ DSTRTL DE RELENG ru M. n.i..il grícl 196 HJE. S 20 HRS Estã cnvcds s sg-.l-ts câmrdst; Jsí Brbs Lul; Rch JJ Dus ntôni ds Snts Mns. CÉLUL NTÔN PSSS JÚNR ru Gustv Lcrd 19 HJE. DS 13 S 18 HRS - cmrd Cllmc. d SccS. pr s ntnr cm S.Q. MNH. S S HRS Tds s mitnts pr mprtnt runi.l, á ru Ccn dc Lg 25. CÉLUL PEDR ERNEST u s HJE. S 9 HRS Td CmissS Prô-mprcnd Ppulr. HJE. S Tds s mitnts d Scç 23 c s cmpnhirs Vndcrlcl c mrlm. CÉLUL PUL LCERD ru Gnc-l Pllrir H5 JE. S?0 MRS Tds s mitms pr um rcunij»-»nit l.-iórtiri HERMES DE CRES pr PEDR UE CRVLH BRG Scrtri Plític CMTÊ MUNCPL DE NTERÓ CÉLUL SETE DE SETEMBR Cnvc tds s cmpnnhirs pr um rcunlí h, ás 19 hrs, n ru S3 Jnuári. CÉLUL LS RDRGUES - Cnvc tds s mmbrs pr um runs h, ás 14 hrs, n s d C.M., t ru Br3 d mzns 307. CÉLUL 18 DE BRL Cnvc td» s cmrds prs um runlíl h). ás 17 hrs, n s d CM. CMTÊ DSTRTL D FNSEC - Cnvc.crtrld pr rcunlr-s h. ás 20 hrs, n s á ru Tnnt sóri 351, Vil pirng. () SEBSTà MRND, Scrtri. CMTÊ MUNCPL DE S GNÇL EstS cnvcds tds s mmbrs d Prtld pr ssistirm, h], ás 16 hrs, um plstr n s, á ru Mrchl Firln Pixt, sbr «Trblh dc mss, Juvnil, fminin trl». CÉLUL TRDENTES Cnvc tds s mmbrs pr um rcunis h, ás 19 hrs, n r d C.M., á ru Mrchl Flrin Pixt. - () MRN DE RUJ, Scrtri. CMTÊ MUNCPL DE NV GUÇU SECRETÁRS PLÍTCS E DE RGNZÇà - CM. cnvc tds c-sls dirignts d municípi pr uni rcunis, h. ás 9.30, n s d CM. CÉLUL LG B. PRESTES - Cnvc tds s sus mllltnts pr um runiã mprtnt, mnhã, s 20 hrs. PRESTÇà DE CNTS CM. cintific s rgnisms Distritl dc Nilps c Célul Cstrin Luir d Silv qu vríi f»cr s sus prstçõs cnts, mnhã, ás 20 hrs. utrsslm, tds s rgnisms d municípi pr prstçã cnts d Cmpnh Pró-mprns Ppulr. () SNFRN MU- NZ CRRE, Scrtri Plític. CMTÊ MUNCPL DE DUQUE DE CXS PLESTR SBRE «PRBLEMS DE RGNZÇ> - Cnvc tds s mmbrs d Prtld, spcilmnt scrtrid tds s céluls, pr ssistirm á plstr sbr «-Prblms rgnizçã», h, ás 20 hrs. - (). RDPN CRDM. Sccr-ri Plític. REUNà D CMSSà CENTRL D CMPNH PR-MPRENS PPULR N D.F. Estfi cnvcds pr mnh, quint-fir, pnr um rcunis spcific s sguints cmrds: Jtidlth Mt Lim Mri m - Hldc Srr lxndrin Pcn Rul Dvr Frn- Cisc Prcpi Frrir Jã Sldnh rg Vrcvsky Csi Mnzs rlnd Prtl Elz Lurir Cst Pint Jsé ugust Simõs Brrs Dulc Nguir. rrcdçã fit té prsnt dt pró-imprns ppulr impri cm Crf (durnts c qurnt nv mil nvcnts c trint c uni cruiiis c cincnicnt ccnlvcs). dt dt ht-ifv<- t if{mi."»i r. txt» d trtmlh tmtxm t» «trctd pr pstt d- Sindl» ctttt clãt, trtr dt «- ltrdt, tidmnt rtn» (lds. Cm mdids hlsln bm str dt trtiihdrtt. Ccm prrt: ) brigtrid nstlçi tls cm mss, /vtn» t. (tr u bbdr llltrvl, qucdr, rmri cntnd cps t -.-iin i». ppl, pis pr!.,istn lucs tc, vnd?-r prfitmnt rrds clr;, ns p-qun» ci-gnl-» (G-s trblh. bi brigtrid nstlçfis rsturnts ns lcis iphuktfw DURNTE S BRS PR CMPRR B- RT N NBREZ Ul.,:..-,.»:: tt Um m "tr «- i,,,, g. g ^pí t]mí-tv ttà mmmtám m» Wtflrsl m wwst Wtr tfs T-r»i!!f m w m mim tmtm \,,., d t tw»-. 4tm..-, éà_ mittt i tt >.» ttm»^m9mm. «t,«- Tfr^^mt-- -., V «Jtttf-. > pmt., t mtsm m -r>h«m -. )r Màw çwpwí.wi.p»?.! i-» ttuum t4t%m».t«-...» ftm» mmttmi tm im -,, s»9f«tf» iwifr # lt«íi. Um wsipttm nm.< -. m fãifiiir, tm» mm m tm, tstt ttm!» tltntftrt «t.. <p tmm mttim i.. t ttmtnm. 4 & : tm, ttttm. tv»rt«m-i, - ftt st!"»»^ tu $tf,.i.-,-! % tmt irnitf-tl, ttmtv 1 pm mm utmttttmm m wwt»mm»wtl»r» f»» &-)fi?.. iit -( rii.. Mt»tmm; tmm - m tm». 4 i-iffnt-fi, 4t»f!-«iii^itmw. - fii-ii-»í««t Crni» Uttil». pttt-s» 11 timttt-, 4 ttit-u, tm, nn m Ml 4 H. -v» f»rt rt»i futcuiti»» :.. tiàitt ptutt; 4 tttt. n.t?kí. êt ttm 4 frt- pm tmmitm titi(t» pm -=«%» u,»t ttum-t \mt t ttt fwtihft. V > «ltl «t,í ptttmi i - frfic4t»t»t»;w» httt» tt t»«/»wftl««i r» r»4tó»!«. tm lrt-tr tm cwmf-irt tm» tm «k!r»s»!i>; bi im» t»<r«ii4» tt tmstt» k dlütiti^i» ttxtrsiti 4 ir%tb in tm mtt tmtm. t. pm. iiuttrrnt». ttm r$.«tti n rhi tt» p; i - smtt» tt mt -st $rntf6tl# d tnt>; di - r-4--4»(im(i»! tít rvnri» r» ««rn ii4l<» ptrt :m»» dt n> dt/«-»»««rk «-4 ttu tu, i-ntl-. rrtis $mmí) rt p. - Cfur» tiiititwt» <iit fõni tdttd i--m»rril8. ttui»r.".í l-t».í» w rm tl f-i^m, mm»tt. tw lub^rtrnri, ttm mpültj tsftn m l» tpttm.,j1» m^s -..ititt&b r-tutnit» pm t.>t flnwrt r r»».:»;.»-«ir-hi- dr águ durnt t. ir» fsrtm tf^t-wg ; - ttm t»tlw». V - tttt-.r - :..:-. ritl»»m»t.di»!», 4 km- > -- Pu t,. f U!,í!í-r#. tr-rrw: ír.íi» n trttutti. t 1 rin-it tift». -t-ti }.--ii<f«4 mwrn pst-ít» f«n < -»rt!ti» pi<«h-"pitl»; mun prnd à cb-. qu t» - 8f{»m }#r«.íím rrl» tm f. cbç. <i!i»d9 dftr «ttnlr".i J. t itdui, n lrl tí srt>«cfc,». «trm tutit à ct»»#m f-nt-» ivc ltrtc; Grns rmnrçõs m td stck pr slvr d pir, qu strg tud TUD REMRCD, sds, ryns. hrins. crtns. pls, tlhds, csimirs, vils, tc. NVS! p r vltm pur cmprr pl 3." pitc d sn ust vlr, durnt.-, brs, rics nxvis pr çr.iml. di, tud qu lu mis miitiii. l.l.. prqu pir strg tud. N. B. s grns rmrcçõs só srã mntids durnt - brs. Prsnt às Nivs GRÁTS Pç n finl d cmpr su nxvl mims brin qu N- BREZ stá distribuind 95 - Uruguin - 95 " Juvntu sus Prblms" Prmvid pl " Esttidnqu bwtnt qu tm cm4 turdètl. Trblhdr.n mt-mi» tvld trblh ttmpt prt)idl4t3l ttt pl tmprtur lvd, pt p6 qu Mplrm. p«l rní.... pir»., gt n» ru nn -xtt &t tt» rptttdrit, pl (lt xigêni n tntrlcr ds min pnjtund, lém ds,k:íc bmntt nundçtt tubtrrn». Trbl/it-dri rm ninstu 4 Fum ivtd ntxicçã prmnnt durnt trblh i. CtuificiTts. Clhirs, rmtndrts. Prntdcrs tpcdi (tid : i.iv. chumb qu ídbprrt d l-jdü pir própri d ltt iitts, tnd qu, pr clslllcdr grn sfrç vir-ul prt- Judicil vis.-», TrbthfJif. n lndútri dt, r.mtk) (vid ntnicc vllnt pl tlmpl. cntt cl-vfm trblhr & nit tmni qu tr hrs) rrtx.fttk.rs m Crnstlb (trblh prudicil vid pir qu sprni. Griflcs (J cnsirds ntr d, ncssitm mlcr mpr vid pruíz U sú pl prmnnt spirçã ds vprs mnds d chumb m fusfi cntid ns crs ds máquins Untlp, durnt trblh>. Prdtíc rrs (qund smpnhrm «u funçã m brcs dágu qulqur tnlgm). Trblhdr n indústris Ppl Pplã Crtiç (vid trblh cm ácids qu prudicm grnmnt sú >. Pirs (vid pó d frinh qu è prudicil á "1s rspirtóris, lém d clr ds frnlhs d trblh nturn brigtóri). Trblhdrs cm rtfits Brrch (vid r um ds trblhs mis prudiciis suclc). indústri Vidr (vid xcss d clr prcss xustiv d trblh). Fffiiitls (pnr s qu trbi lhm n Mrinh Mrcnt cm tmbém s qu trblhm ns Estrds dc Frr). ndústris Químics (m grl, vid nclvld d trblh). Enfrmirs (pr strm smpr m cnstnt prig cntágl cm s mléèstt. cntgiss, lém d trblh nturn xustiv n nfrmri.» ds hspitis sbrtud pl prlg ns lbrtóris ns trblhs fisitrpi m qu vms s cssti cguir lém diss Cn-Jss sugr:, géncrscncl c 1 u i s, r irqunts). Qu trblh nturn s cnsird nslubr, ind qu nã s hrári fix. Qu n s prmitid t", órgã d_s luns d Cégi m mdustrls inslubrs trb- Pdr, srá rzd, n próxlm di 21. ás 18 hrs, n Cs d Estudnt, um Ms Rdnd qu trtrá d sguint tm: " Juv^ntutlt sus prblms". UM HMEM lh pr trfs. Qu s cncitu c cissiftqu s tivid." chmds pnss u psds. V Rvisã d cncit dnçs prfissinis" cntrids cm srviçs. LES DE HGENE E SEGU- RNÇ PR S CSS ESPECFC Tm X Gráfics pm clcçã, ns ficins, il dispsitivs stinds lvr su sur nã p str pr fr ds lcls trblh.ult surprssl ^ mnçõs ds vprs s- mntçã scuidd é prndids pl chumb m fusã, um prig iminnt. snhr cntids ns crs ds máqulè rspnsávl pl bm str i ns llntlps strtlpl, su fmí Prcvnhs bm ssim cm us xuss sus tmnd CMPLEXL trs ns ficins n s trbás rfiçõs, CMPLEXL. ó! ihrri cnm ácids.. um cmbinçã fz vlt- n Trblhdrs dc Cmumins c sis minris qu cm-, bis pm mscrs cntr ct - Tmhtm <s^tt-ut«rtt crs» fcnmt: d» Tnhm w»?»»» mt trt». wnhri»». umi-mm c» tf-f-t-it mdid» dt h-ttr.; t Qu i!,».?.«.-".» -bcdtt t<tt4 ri..r.-..:í c W. cm tlátt tr.tfsí; í» Qu níttr,f««ur. l fk-r, s kcl :rw,i unicmnt Krr.,3 tcsln dt nfrmgm. MEDDS DC líin-t. t St- URNÇ PR TRBLH D MÜUÍCR Cm mdids n!-l?nt t ttrurnç pr trbsl» 4 -- hrr Cuml.,. prcí! " ti «? tulnti- tuttt6s: > Qu,- cnftmí d- Ci>i,vtr.\í mmrtüiti. t n Brsil tsiibfw tlt;c»-- rlrddr d cnç tít 8 }««!; ntr < ismnt p»»»»-» pi mulhr trblhtlu 13- dusttll, lmcrcll. grkls «ii i qulqur utr thldil: pt» gmm ds 16».rmn.s du tr fit mt n csiã di cnccmi d cnç rstnt t sr prsntd crtidi Cl nscimnt. b> Qu t pribid pr t trblhdr gstnt tguir.tí: 1." Crrgr ptt Trblhr sntd cr t pé mis dus hrs iguldu, sm ntrvl. 3." Excutr trblhs p«-> ss..<> Prmncr lugtr» h úmids. 5. Qu st rgur.c. :t J grl pr td pis tíl- d m td lugr d trblh c mulhr xrç qulqur p:> ftss&. Qu fiqu stblcid tr W brigtrid íntrn»çí m Hspitis u Csis Sudi crn td cnfrt Wgi"s. tnt pr s prts nrrnsh pr s clnirglci, m vist d miri ds nstituts só prmi tirm ntrnçã grtuit ns» ss ntrvnçã cirúrgic, fri» d sts mdids xtnsivs ât bnficiáris ds sgurdf.s. d) Criçã mbullórls dl sú cm nfrmir rclr.td pr sctiç cm cs dc ndls» psiçã, cm tds s lcis tt trblh fminin, qur s Cmrcll, ndustril, grícl CJ Rprtiçã d Gvrn. ) Mnutnçã rcint pi» rfiçõs cm mrnd -di"» prçs módics ns msms lcj cim mncinds. í) Qu pr mulhr qu <-» blh m ndústri psd nttó sã brigtóris s turms Ml» rduzid hrári trblh sts turms pr 6 hrs d.tris. Dv sr cnsird trb lh diurn 6 ás 19 hrs psr s dus turms. Est ltrçã vis prmitir trblhdr», mis prmncr m su c^1 pr mir spç tmp. g) Qu s cnsird trblh psd pr mulhr mi" s ds indústris cm tmbém d cmp. h) Qu smpr qu s pr01 plt mntçã diári vltnd nfrqucimnt d r. gnism. pir prlhs mis bts ncssáris pr fs n çã. trblh. d qu xrcid ssi >u " qul trb.h prudiqu sr.u<" d mulhr, v sr trmin»" hrári ri trblh; 5srn"_ pr xmpl cs ds trb in drs m brblts qu "" grlmnt nutizds -". ds prns, pl sfrç dspr» did u, s qu trblhm «n frigrífics u mtdurs. 1) Qu s bcid dis]»" sitiv lgl qu trmin lm tlçã crchs ns lch ;"" trblhm mis dc 30 mun rés. Pr trnr xqüívl gtrlcd crchs s prgdrs mns 30 i lhrs, frmçã rr?1 cltrs cnstruíds mni pls mprgdrs m c TRBUN PPULR m Sã Pul Númrs vulss l-rrds pdrã sr dquirids pl prç vnd cm nss gnt VCENTE PLN RU 15 DE NVEMBR 193» 2 i Qu sm trís pst.d puiicultur m id? s bmi ds grns cid.., cm tn 5 municípis m tds s cldci. d intrir. k) Qu tds s bnfícis cncdids m pr niulh" qur n std nrml u tf» pi td gstçã, ptirpcrw ^ tcnclvl N t-ú í--,( -..-.í,i..\^-^-.í-:-,::;,-::/-y-t..\ -.-: ,...\ :.:.:; -.-

7 $ < 9.194} 1 TRBUN PPULR -irí-^-t-!^.(>.» (Mfcrff-^ «<» fiii>^iiil»-m»i.#«ji l«ii M ^^^^^^^^^.^^ Mii.-.yt^^.^!^,.»,^. " ~~"mmmm^^^^^tmmmmmmmii4rtmmmmmmmm N SE DEXE EXPLRR Pst? LFTR D MGZNE SUL! #ntinu» rvlucinnd cid cm..rtr», SEUS P^ÇS TÔMCS F TK E MG/.NL SUL MFRC "i wâfú wr fri mpnfp nnlnpprln" iuls UülU úbl Ubl iüiííü luljbíluu! ^«^^HS " -1?. - C"i f Tt JLm\v^Sm\mm M ^PH ^ fv ^& ^m\&m^êfàmíwmwmmwsmmw^kmwmr kvkj^hs^v^v Fiti BRM, vimntt primir,,.,»,,«fiti LNH SED, vimnt primir Fiti CSEM R, vimnt! primir,. <,u m, <m-tlt <Mf-,il»fê» «r,m..!,. r,,l WW# f l.«mpr, mi., bsnt WEND MRECHL FLRN PEXT, Tl ld d Light Cr$ 165,00 Cr$ 215,00 Cr$ 295,00 M Luii dmit, prém, lurpri -. f»!«ur ít mitr-i timist Puc ntsrf pl lut t nit «!?,»? pim»» ««mu n-»f «?ítf R»<#»r t^mtt tm m wm tmtfít ts»ín.» 4 ^, rttií» ttsmi» t m mwv> «. u» «tiqn ^» M»4J.,:. i ps4n» ntm«4t rqn.. "ptmt" ttüt, W fftun. f»- B.SW puttiuu m(m l» ^ttm» ttm tm itsmmm GTmmt, Mvicti - t imm-.,-:,: á. f«s,, ps, «M4 --.M.t.n^.... d utmlvm nãn>.44!«sm. (««iir ikwrfsi>!> :- «-..% i < # «fl «iln». 4«, m<tiu s>»«««m : r^wdi 4tir%p4. \ - -. ttt MtmtMmt f?»!»«tw> mt. «y0v trx, íí t,., 14 MB % wqtmf»" s5í-, dru<0«4» )«m«u»l., vt»> p-.:. Ttni M»us»#^ -«.%»? ««ftr tf ««um. mh, qt«tuurt n Rflt t MMflM. -,». iíiiy q<i..>:-.» um rti m más tm$,nm s «ds»tv-"- «sltm» lystvft» i 0i»itr «"./u p» b,., ti tn 4t htfu ítuí.m».««-».», i^mm ««ti r?kt T4 fins tt» iílctil» dk> M L miiiunnicm Mlwitr. «««lm..tt^"""" " " «r^5f P ^% l?mi^^^v.-»-. -^ &í^8twêt,!1 7 T\ ti pilt d ttt.n fcnnl. p.t% m ttttmtlllm tm tfffth %w M imiíi»r.,,,-.i,t., p,«tlffl tr Vil, luirnir» tm,... >, t ttm.ffinimi-.f> «JKit pu - <itt>«c«.ii«.i tt iiimm. mu bfm. «ltl-t»fá, tn. ptrtr».ixi», mtjld prr mpdir vt t (nt^ii--. d ri <t,ht imit «tmr. -» Hinn é íwii J B.P. «F.. i Pul Mchd» UB. FNS iiii.m \v\ dvgd Bl U CUB, 32 - V lfuutí 43-86»- ZÍ-4501 T."»i-.->t rtrttm &» him t, «;.-,»»,<i4í5 s ti 1 PREÔ t.»# p«lr#«iri.l 4,-- - Cr tihms t l»..t hr, K» M :- t tur., S Hi.-S:»4, :- 1. >u«.. < K«-;..:.-. - Btr., t Jttsr. «tt«i»i»»! lt Mir.t LUt CNGRC.,wlfi «t»f«h»f»..-,, )^. i0 tit» UMMfCS r«l p«r..r t v-. i...:». «. PMtlV.N-, ti-.. U «- ri lb»«rmm tmttm nll tt- n, Nbl»! l»ltif» T»«rtm it ÍH< ll»""»» Bt- $,m<í Ttm t«r>ttrt" tttt r-t»- si tt prtti» i«k- WlMtint qtt lr» tt r.nt «piul. lt>rtt<nrn., m Ntn t mwfl» «tttv-.rfít ptt dlttrtnt t- S»t». um stttv m-^ti rux. ii irr.) (tí.u!"?!!? d Si rl «;MUf<» r-»l«?qtmfd Krm i»»«.?«rrpttm» 14 «tu S «iá«dtnri nfitnlr («tftiltt. T4TV DE si nuiiv N nu ni. rtn.v.mbicx Mtirc. n trn rrw»«. p», b»it mrll pllrul t)«i, t prdld d dlrttrt, d imiv.,.-«prr ct- (ii fii tvl utlr Lr. t» sirnti htrrcm dlrtttrt <> $inu Cn» (tnldn tbnvi- : ;»{»-: -i mprtânci V -!.- i-i pr fdlltr imu «.-ii-. t dlrt t tnds ptt ful-lm-k!,< i:."; trrl utid hj«prlt ptt«i. LU-01S D DERRT... MDFCÇÕES WRT \i i u. (FF) 0 itrnclnl, rrtd d>.r>t ptl Grêmi, fri iuíui mdíc^s cm tu cqlp...., Mgnns n «u» ditlnb n ml di- Riu, tlcndu MtrtnU pr> t squr. sind tlücu cui tçi ui cn.cntfu Tmk prmtri rtrn d m- &>..,- ::1 qu st fstd d nnni dn g m Cnutir. qur sfru frt n ti n tnuifl. ÍDEXTD -BCH" SNTS. 17 (PP) Snt rttlfic su fntr nm "bich" 300 cruzi- M pl vitri btid dming Kl.rc Jutntus, lnlciri tinhi trblhs pr J i»m Plmirs. Picbf cn- (ti.trii tus pupils n sxtl(tn, pis lvl-nccr s qut- ti cnsvr pst qu i-.«.cu n cmpnt. C0.NCENTRU PLME- WS PR "CLÁSSC" DE DMNG S. PUL. 17 (PP) Fl- Nv vitóri d chiln n tltim TtXi U Tf-íf DF MS- THVfDtl Fíil KlHttF UNVKíltlUti U MVTüVlKtJ. 17,»,» «, tf 4t «iu.»-» ti Ufvitf. tt C»í» d $»?.- >» Çút tt4t-4 p twhf» <» tr 5»n««tç>#9 tmitm t tt ttm mtrj-jt («k»mf«4 Qêm Kunm. ttt t tim, ím. m v.-y~zut m vttt ttt h pitttm»p<»ii»» iw»f ttm Smmmm tf mttl P,tpt Si«:. t Cl 13" Ws m vttm - Wiirr Vtm, t Unt-1 pnfmr 0 CNGRESS SNDCL RKESTRTJR NRMS... (GtíCLVSiQ tt # N» «lr.»rv,fi.»itl>. ;<<» rtk-lm- Sr. t:i^«l. ti ü "., -.,-. («ltitim. «r.>tt>s D«MlBí r»»- QRNQ FRÁ TttJlK D Mr3. C<wí, sts.id»t Wtfw» HUrç pr i>»n:v» «ir.». «- t mimt pstt\i t. ti.«t»u<».«: - Qv H} did }t t.%.-., t hr» t..»mt. p. r twmr; bl Cf.;kVi «MMlM tu - - prsf-m!--.- U ptt f.t.:, 4» )W»! UW4» tft4t. U, pwrtiimt».»í»;«."«è t msktrmmmsfê HPíHm d» lfij!t.w«, «i FttWftlíif., «M «««fi!» m tltáss ÍrtU. pn.».»» i-.v»...«4» w;.tí«;n p«t^ü. Ml» Um, 4tw tmmmm»"spilti.-» m fc«mmm»vs.««n ti Mlprtl c«vri9 d» wí-ís-.! ;i «u» tf. tt - Mtiwwu trvif m P» tt fifft» irmi m pi. Mm tm rtlht tm, m $»»..«U Di MlMl»»:» (Ml 2r 1/1% $im di4ifc-» tmfx K».«2». «t - W, SM mtutti fà mtitm cs Krri» - Hm Cfií5 íl, t Cfctí»; W l/lw Ui»t»ri d «rt - M.fl ííí4. 4 CJuJ», m.qt>.-«. Sth irtpí» - L. t.n-.s:. v t Chi;», 1)44 tufr }! ". /i r»ppi «m«i». <r< &»!.» vr - Hii Spptt, t tl-.., J VJ,-M!t4. B»«í!3i»Sf» 4/400 «^íip «kilt. J" t Cncntrd Sã Pul pr "Drby" bnirnt «, FL. 17 tp#,t D»«vtnd «ifftnur r «mp»>imlr«.«.«.r^» r.-. «Sid^MH - fftmim - m fm»>»««ní«d» dhtnt pi tt - Qu bm rtprj«4 M.-4f».t»ft!isnit, tmsm «).. :r.» mr»-.,!ru di..-..\ttrt>:-,tc cndtrt.!«kv-r,f»»i- #!»m vlmii»4u ir.ui«; r»r-.i!íts, n :»- «<,«i <«r r»it-,t- «Btm d» p»- íân»; d» Qu Mni»)»«: > ; ttt «tuutm d r á.-.ní» 4 t4uu ) Q Mt crtdu mc!m primri» cm «4» Municípi» Diiutu, pr muvr» ut rt.!»:n lãlt «mi- wníti-inm d 5»r»u. triri. wftdjô,«««.t.bnurt» «t., pt» stm n nmlcipt». ftwiiu^l pi«.-»«,y v.-t.i. tttntuim pt tu fim: f Qv. rr.--.!«kun ncwldw mird trnt n» «.; t,sísm.m t«ifc nu»i<t ttt, tt U«t pnrib di»». 84 Pui t- - i<-.! ;««...i»i -.-» ptrm tun lurr».r. C,;.»:.-ir.t. -.«i «tri n dl» d.tr Eu»..«,.? ^t!«i4 dtldir» <-5.T.r-->r».v :» n dipntnd..;».-.<:».-...«f pttbik. üiftr.- c Mf 4pr»d t c nt d» ttrtá cs-.ds t» Pc»»-nl>4. t fái t 6«P»1") l.l» «trtn - Crt M? -» M» fc»»».,-ii.utf. «- T Jtrsr, ;..«-: >.. 1,... lulttl 2 PREÔ t.ltft ntrt - Crt ll.ll,»» - t 11,1» :.-«.. 1- J Ttil.. - S Cric. 1-3 Csbit t««!» - 4 " - -, 19 ".. n! (t 3 PREÔ M0» tnttrnt - Crt M.» -» 11. krsi. Ki EtrpU 1 Tnt.. J- Eipt, 4 Cxtn. «(«, )» i S Cniíii «UóU.C 4 PREÔ í.» niftrn» - cr» i8.. -, 11,11 hr». K. 1-1 dn.lüj 1-7 Kurl 3- ) r t Hlndil. í Dlct.nh» 11 «i 1 nfktlt. ".,-. -.\»u t Cccr-.rtv. 3-,t!>.w;.!t. 4 SlttMfwt.. i Ptfitiir.,!-«««T r«rr»brl. (VB» 4-» Mtkr lurbürm. 11 V cu>ry,., lt RltU.... K«lt 41 tt» » s- 4 tlnvm cttr rrrnr. «Tri l»u 7 Rrtbl..» M,r.t.,.» Ttm 1-1 ttttu. í C9«: -tr.»!», P1 t.»» nir. -»» tt,»» - Crt ti cíí.íi. 1 1 í.;t\:ii ;- t rtbui.. t ;;.-,. «rrját t- 4.!««. 1 Lcutl.!?}.» »..».. lt.. Si K..... lt..»1.. l«.. 6» PREÔ!,!«SMirin «11,11 rt - cr» t»^t,». Kt :-. <T»rr» cur 1 ll«-i.-«>... t- 1.-:::: 4 St... J- i-rit.!.-» i«.. i- 7 R.-il». t CSU44 n» - : i. i «> «9> M tl.»» tt», 7» PREÔ l.i tr-.tf. - t!«.ti «rt, Cll (.-."". -llr.ll-.c.- X» 1-! s: lt, 7 PRF MC m»tri>«- Cr» ll.», - tl.tl t...,-... i -K» 4 <".-1-1 ;.» 41 i tchl... t-» Mi 4 Ch«r. 8rpr«,l«s M»p!t f. i -J. " l»rtít 41 8 PRF 1»» ir,»!» - (ri t.n». -» 11.»» hr». lll»t«lnl K» :- 1 Mrrcs» " RUmpc t í Chlp.... í - N4r 7 i...-."- 3 PREÔ.»» r-.i - s: ti,!» tr - Crt HM»,». K«, f, S»» «tt l-! rirttul. ttlti..., í- ClU.. 4 i.u,, 1- i il k., 4 Jntd., 7 WUtiru. 4- i HtUhnis % Hr i.---iu :. r > ;..-.>»t K-mcmUr. 1 Frltx Wlllxr 3- Mrnqud. 7 lu-tumti-int. " Mi llnlr.. t-dil.tc,.... " Clc...., 11 4» tu 4Í St C 4» 5 PREÔ l-í rrtr» - Cr M.Õ," - t..-- hr». 1-1 Quilmb i Divis t- Crmn llh J- 5 Hyls. Uri-.ulnu lt S Crrid dming B «cbiint nrtrt cur chv pr dcmlns: PREÔ M» nutr»» 11, tr, - Cri ll..d. Kl. 1-1 V«ry d 5. 1 Trint Trí 53 8 F,- Si 49 PP.E l.»» n»tr«i hr» Crt lí.006,0». K. - i r»>-»n ll t Grni t-t fi 14 ri S 3- S Jun dnts Jt NciM 4_ i Crrll 5. Cilch Si " Gutfitlnt S 5 PrE Prfrnln "flnrnl Pinhir Mnfhnd" Í.00 nirlrn».\» 1.1S hr. - Cri K. 1 l Rmch Fürrí». t lutnnt. t 4 rmttulml Mntrn, 4- lrtr. 7 rlí.. 8 PREÔ.riil, Prml «F. T. P,U Nrhil". (Crllrlni 4, p. tinfu»! nttr, Cr»».«ll.«t -, 11,11 lr», {"UHlnt").»»«c. Jt^y M lt K». 1-1 rbt, t Chpd 3-!..«..., S i Mrmlttr. k ll.pt." :,.. ftrk vtr.u... 4, 4 7 Prtu!».. lllnn " Húitlt 9 PREÔ.» nttr» - Cri SMM» -» bnr»«. ("luttln,".. KM, 1-1 Uldldcr, 3-3 Hbl.. 3 Muluy». 4 Tqumâ 5 (inll t Gllnít.. -. Kr»ncc»x B i Sllt S fr 53 CRRETRES DE MÓVES En" TT LV Cmpr c vnd «l prédis trrns prtmnts. uvidr, 149-sb D7 bilt. f- ;<-.»:. «ututt <m tnur.:,-»:. ::< Urr.tt.u> dt Kl. Ri ;».-:...:»r-i ::.f.:»:.-r» prr»u;t d» tttnf.»:.-4i. rl; «Qu f]im ir.t(»:,.: t.,.«(»r.ür! n» Smfnt i trl. i-.ry.i-u.-.-.tr.-- ns :.» <3tt» ptn tffiprtt<lr t- } -.-<:::- t mnr. \int rtmttnrrd it bt ttm-!. qund unh»t«fur x«rr ««irt ttí :<«.:>:-.:. sinlt; (i Qu,;» tmti mnr. mtrmru itdt tubtndl prictt d trbfh; J) q H vdd r.r,- prrdr dí»t»«dir mtk» n.- -n-. «mtut l d» fir..;: mlrtdid»: kl Sfmpttficct d prti!- pdiç d crtir prfit cl mnr. J4TUÇ ds Bcnncfl Em tu»fund Pnt d rm d Di Cnlui chgu icstilntt Cnclur-t t Q 4 tm ftiv u> itinci mdlc-clrurglc m t> d qutdrnt» d tnltdri..,»-.:..-.:, m crátr imdit urtnt. nqul» lci ind nd -dsi. 3 Qu st tlstnt m trn um dirit ftiv d tibtlhdr, cm qulqur utr nut, lém d tu çpntrlbultl nrml pr ó rutltut. Qu m critd hspltis própris, mdint cprct ds nttltut. ns pnts mir cncntrçã trblhdrs. Qu ".-rr. crid» mbult4rls ns lci» n ni xiitm u ni cmprtm um unid titncltt mtlr. Qu -.-.::..-. cridu clnlu férits. S Qfu) stm cridu «fftci ds tótu-.:. i td s munlcipls. Qu nrn rduri mínim» xigênci burcrátics pr brvir prtci ds srviçs. Qu m fixd prs ntr ds qul s vrid tlps bnfici vm lr brlgtrimnt rslvids. Qu &m uhtfnnu»dcs númr, upíci vlr d bnfícis. Clxu nstitut qu nfi tivrm rcurss pr cncr s bcnficís n gru xigid pr síi. unifrmizçã, vrfi sr crrid finncirmnt pls rgnjzç&s cngênr u pls prs púbcs, trvés funds cmpnsçã icrm crids. Sw-i.y-n ru <f,f mu< ü.44».»ms» ri»t# í. r»«mu1 t imui^m 4 i!r..,«fí»»»>«-., biikt Pí«tf H49 H «. Q. «ntrt tn «t. pmium #«dtf»r-». w tmit.4 i» PNitáT1 í?«tm.«f,u» ».-. t»ít4w «ttsss t «tvtfr» ««vi.,.,.», «:.!.«. i»:» mtms, t tnsm «ti «r»im M Q-,»«tMtiirM -i mmm4t»»»«rtf tm t>m t ítu»s«^n4 pti ln»» n-t-rs.. t»»«vi»4»«wm..». Sm m/4íftt» r Wí» «d «tm mt MmmtVftrri t ttttmu ::.:! ttut 4 Q««4 -.,, d«t >:»> 4#tm U s.f v-rru d»i«iílí r., r ttm: du HuUt:» «t» pr... -; rvin «ubirtd cm t;»ft!h«rt»r mm mrut p- U ftv, t mw tíhft»t 17 - <$»» tt -.,, f«tt t êsstss r» «J fm»vt UfiStsS s% qttttuds t PMJtril rttttt»-ir.s.»!...> «w«- qttid p»t «.«. du tictilcd-itt. -,- --!» «r: -:«t»»»?r»rti, M Qtt, n rim d r;<m.. «!«.!..- í-«:- mnt«mfsr4 u t». tmmmmm. rmx 1 qm ptv> ( mtm. StS mit d Mrtl u t»niptçi^.ftftru ti tr.»hci d tlun. m. c.» im b«-i{i»rt d» -.-ni «U! ««-<.»- d» - - d ; - -1 t --- v tm pr<--...;-, «r»p«nd«7tt«t» t» dtr.itçi» SM t«rt ürti-.c pr d-t i-» ir.;. <: w. Q;.s-i wuvdvrd» s--!:-».:- r..,-«í»<:tryi fs uu p? d«<tim«rt4> Rrstd. ptis -í-.rt- tdttitfn ci r--.-«tr : 4 C : UC:«<!- m CU {u»t!fsd. prt ;.<» tr Uurtçi <t u-r.tv.-.tz-xt. fvr <«utn. s - b&j d ; t itt pu ptntpx-i t pr.-tu nu «wtmn " K)>"TDRU Q t.-.-..r.u.-í-rit»».» Mmpr tnufrl. QU CUidttt ; <.«.-.- tdri nttri ru]tn< d» médi d»»:»:-> d 1t úiust nc qu «!.-; btsflci umntd dt 20% Bi c» 6 ribrculm ipr. - QU»;.--.- t." -t i-i c&tdid: 1 pr :r.:i.:uz: - - n d Md. «Qu?> >?.,: r.t ficultd: ) m M nc d» tv-v.ç n d idtdi: b> tt 90 r. 4 (trvtç 40 :.<. d id pr t mulhint; i m :. n «.«rvt «48 nc d tdt pr u ptfii ln»lubrs. trtblh um trblh» pns; d» m 30 n Mvlç ptr» trblhdrs m m!r.> sub.l. 8 Qu n cnttm d tmp d irvlç. m cmputd» n tid prprçi prldt d trblh :..»:..: nturc u pnss. 8 Qu nnhum psntdri» íj infrir slári rii, m lcl. 1 Qu lrl nttibulçi s lvd pr mit máxim Cr} 3.000,00.cinc mil crutlr). - Qu s bnfici. :-.- ç» du nstituiçõs prvttln. ci sm < -,.-.,, intiv» sut bnficiáris, ind ^u msms nfi vivm sb xclusiv pndênci cnômic d lgurd. Qu u p«ntdri t- Jm prldlctmnt rjus»dm, Qu psntdri cncdid r funçfi d slári rl n d slári bs. m r vm vrificnd m lgun css. Em nsu tdiçs mnhã publt^irm prt flnr dt trblhs du C.nl>c«s rsts, t. «i!4d» i.» «ttfftttá» U trtu.ulctvw,, ;-.»,...«.-.-!». lt Mr^.--:» -,.--%. -y,t.ç i»-«í.,..-;».. -»»:m-.»: pf»:-..tt d» Mts4 d -> lt - M»iT»flrt mstést n» r ii.r.i»:»..-> «nftnni»- - n» «:. d <:t>t « Utthwu d»u»f-i Btrnid. ;».» -. ttn. mi it4l frtr mt»4 ««.. irtbulntt d!.-."..:-, ««d» prtidtivt. rtkl d tsni fr rr-4-l t> «r..-. ftr-r.i t-t" «CTç-. 4.»:.::.< «4S> tirt Junt lât mbul. :. d i-xv -.- mi nt uxi ri. nd ci :> t»v,.r», prpris. - Qtp «}» fcultd rf.r ::-> d«rtiu pr tr. bjh»tflt\ «mprgn~» pir l».»0 «rw.ir, t.:-"] ; M nwtlíuívt ni drvtfi} «i-»- r d» d uiirt «Jur» r dtvtri «xcdrr d» 1%. tm - t lutul. «t«ni drnri rtr d» d lrt. 31 Qut td» <» btntfii» «-... d :-"".:- d pr vint ttm «xtmlv»: v. tntutt «tu bsf.ti.i». m utr ônus iém d» r.trtimiti,,. tnp«&d«ni S m.tnçc» m"i»du pr prcrpcl utrk» pr put di d:: bmíltirtc. 33 _ Qu «m c -..v.r.. :-. v:.-t..-j pl r--!- :.M > Prvidênci c p«! SPâ. 33 t/btfnr.uçl d pru t nnl pr 18 mu. 34 brtfktrldkdt d x- rr i priódic pl :.-U-...c dl Pr«idni. 38 Qund huvtr tr.iirrdi n prid dt ntnbuiçi. qu " : ->.-. ci ; -. qu mprtânci d bmtfll, 38 DUp«k d príd dl rsi nu intltutsi qui tf.- tm «xm» médic t mit d dd pr dmlui. 37 Qu n s n «xu tm tibuintt d nttltuiç d prvidênci m númtr tuiv.;: fiqum t Pr- fdturu lcis, pr ditpiiuv dl. brlgtd drsm ártu pr iutruçi h-pltit. 38 Qu «pribld «pll- CÇÍ d fund du ir.. ; ; ", d prvir.ri m bru»sunhu á uu flnlldt». vnd mums sr mprgd -. tvmmttt m bnfici d c _- tribulntu. 39 Qu médi «Jm sclhids pl Sindicts. 30 QU» tm xtnsiv id s mprtds mpr;. du m -rv!.v,- dméstic m trblhdr, d cmp, tdt t bnfícis d lgttlçl d tr blh prvidênci. 31 Qu s fcultd tmrd psntr-s mbr it m trs cm Mtltulçfi prvidênci, qu. nst c, lh«prmitid pgr tr-.> m prstç uv. 33 Qu brigtóri cprçt d nstituiçõs prvidênci n cmbt és grns nml. principlmnt tubrculs, cm mi pntrç nu grns nir< 33 Qu s bnfícis s»m mlhrsds, tnt qunt p úsl«vl. m umnt d tx cntribulçí. 34 N c uxlu-ntt- ickic^lrkúkirtrktr^ & ttübicúirb úúirmrt^^ LUG s tu c célul» qu mis di- Nuirtr n vnd çõs d twun Ppulr. írm instituid. prmis dus spéci». " i pubcmt nvmnt t «diçõ dt cnquist sss KJ, pi, um l, vl- ««nz btnçã d índic 30 - lá fui cnquistd pl célul ttçtt Pn. t s utrs stã ««vigctmnt sputdt, "REMS UE VELUUDE t dlt crrtrs qu 11 rpidmnt clcrm, dc-» <">» dl, mss d cmpnh. «ttt. Está clr qu só fl- "W«0 «ts di, prêmis s dis «ntrs qu nts d ncrrrt d cmpnh cnsguirm w C«mil s. turm mis " é qut vi ns vícul, «g.ün - dus Mri utmi. _ m3 é prcis cn- Ww 1W- v hvr muit nim-" l>rtn. «id 2)..1 - V.MM.! lllmm.- Wt-U" «rustid. ss gnt lm- s 1" prévi é vl- Ctítiu s dut céluls qu tintnd stimulr s crrtmu rpidmnt índic 30. st t. cnsguirm clcr tnts çõs qunts frm numr sus mitnts multlpcd pr 30. célul Tnnt Pnh, qu clcu S çõs pssu. pns. 4 mitnts. ") gnhu") ms vi fir um ds dus cisst u umntr índic u, mntnd índic, umntr númr mitnts. célul "22 Mi", cm 52 mitnts, célul "Jsé Migul d Nsdmnt". cm 8 mitnts, Clrú. cm 6, ti» cncrrnt» mis séri» 2. pst vicid. "22 Mi" ttt» vnd svntgm d ni tr tds s u» mitnts puxnd prlh, snã... PREMS DE QUNTDDE )» trs crrtrs qut mis çõs vnrm té vés" pr d ncrrmnt d Cmpnh.» qu figurm» qitdrinhs bix, é clr, ni si» fvrits, ms, m tds diputs. há mpr s qu prfrm nncr á últim hr... 2) s três céluls qu vn- CNQUSTD 1. PRÊM DE VELCDDE S DUS MRS N- D NCS PSTS DE VNGURD S CÉLULS QUE ND Nà T- MRM CNHECMENT D CMPNH rm ml» çõ» prprcinlmnt númr çus mlllt.ints (lndici númr dc çõs vndids dividid pl númr mitnl.). Esss si t cndiçõs. E s prêmis? Brvmnt pubcrms quis si c qund t distribuirms. QUDR DE HNR Est é qudr hnr d» célu qu cnsguirm clcr mir númtr çõs té di 16 d crrnt. tcélul çõt 22 Mi M9 Pdr Erntt 33 i>rbr Hcdr Tnnt Pnh 500 lulxi Rdrigus 346 S EXTREMS Citms s céluls» crrtr» qu mi» t distinguirm, Ess sntirm, cmprnrm, sti trblhnd ft, cm çõ» çüs, pt dr máquin» us tus rnis. E s utrs? s qu ind nã tmrm cnhcimnt st trf cisiv pr Prtid pv? nfzmnt númr fluts qu ind nã nvirm crrtrs nâ é pqun. M» vi «r. E nfi é só ss. Msm cmçnd tr, vfi rcuprr tmp prdid prqu td» bm qu signific, pr nõ. pr pv, um imprns vr mcrátic. Publlcrmt, «guir. rlçã sss céluls, crtt qu n próxim smn nfi trms ncssid pubcr nv rlçã. telç DS CÉLULS QUE ND N ENVRM CRRETRES fns Elpidl ffuu Und fn Brn lxndr Klntl lfrd Ribir Bittncurt Ulnç mr mtl méric Fllr ndrl ngm nlvld Silv ntôni Cut ntni Já Ribir (Tnnt) ntôni Nuns vir ntninh Crvlh n tni Prz rrlgbi/. rc ri ristótls Dis d mrl rmnd C Suz rthur Mggl str Ltd. Blld Bnc Hlndês Bnc Ncinl Ultrmrin. Bnirnts Btn (lh d Gvrndr) Bi Flr Blzrl ds ns Bndit tnl Bnit Jur Bnt Prir - Bnt Gnçlvs (Cmp Grn) Bnt Gnçlv (Mir) Brnrd Vllr Brbrm Blívr Cmplnh Crl Mrx Cstr lvs Cstl Nv Clr Ztltln Cfss prri (-Cntr) Clmb Tvr Crnl Llstw Crunlr d Sul (Cmp Grn) nszir d Sul (Cntr) Dni Slx Dvid Rbl Ddr 19 bril 18 D. zmbr Dirtrizs Dlvld Mirnd 2 Julh Dis Dzmbr Dming» Brsillr Dmings Mrtin» - Edgrd Tvlr Es Sbrvskl Eucs Crds Eugêni Estfni Evrist Mris Fgun» Vrl Frrupilh Frnnd M»- quit Frrlri. Flrnd.vs d Snt» Frncisc Mnul Frncisc Mnul Gnçlvs Fri Cnc Frutus Ri Gllzl Bstr Gcm Mttl Gnrl bru Lim Gnrl Mnl Rbl (Prtuári) Gudlr Gurrilhir Hnriqu Dnt (Cmp Grn) Hrmn d Silv Higin lns dlt d Frlt» Xnnf- nt Jcb rtn Jã Cândid - Jã Mcnz Ji Mchil Ji Nvs Jfl Nun Ji Srur d lmld Jhn Rd Jhn Rd Jrg» lncr Jsé lncr Jsé Frncisc Cmrg Jsé Ml Jsé Mn» Jsé Mnin Jsé Pchc Júnir Jsé Prir d. St. Jsé Rdrigu Jsé Viuv Jsfln Tvr Jubibà- Lfrgu Lgun Lnin» Ln Tlstl Lnrd Cndu - Librd Librtdr Llr Um Brrt Lurnç Mrir Lim Lul Br. din.". Luís Plx& Luiz Tixir Mnul Bckmn - Mnul. Rbl Mnul Simã Mrclll Di Mri Lcrd Mur Mri rtis Mtr Pssi Migul Gurnld Cc Mnt Cstl Mnts» Muti Crvlh Nn Vsc Nwtn Prd Nil Figuird ig Prst U Dzmbr rtlgâ swld Cru rint Pchc Júnir P dr Rm Pis ndr Pul mrnt Pul. L. crd Pdr Clh Pdr Lul Tixir Pri Clçd» Prç Vrmlh Prcinh» Primir Julh Primir Junh Rimund Mris Rmn Vi Rimund Rdrigus Rné Tcl Rch Fri Slnt Just Slvdr Crus Srmint St utubr Svrirt Srs vir Sindict d Si Simn Blívr Suz Cru Tngr Tr Mirls 3 Jnir d Mi (Cid Nv) 13 Mi (Lpldin) Vtutin Vlh Jft 21 bril 23 bril - 23 ds gst 2< utubr 29 d utudr Vlvnríi lbrtln Zé Viuv. VS P-s cmprcimnt. nss scritóri, ds crrtrs mlhrs ccds. Espr s qu ss pdid s tndi) cm pssívl brvid. ^^^^B^mSmmtmmmWtVkW&BSimmMÜX. tlsmwsmvbmmm \ XW BRT (62i çíics) 1 7» - MR DN (505 çõtf i " 1GUTEMY RMS (500 çõ; ^_^_M^JM.^^ _^UL^W»^PWWWW^WMMB^^M»^W»Wm«WiTT~^WiTJ~TTT t nilrrt>lifcffl1gwt-tg«w^ «^J tf 1 tf TV] -!! 11 fl m n-^^^^r-- «f yi-fi».film.. - mg-.=i mm; t, Bttf -; - -» _ -y... tmmmmwmwmws^m i W\ "1 r"h"mti1 ítllth""t 1 JQUM - CRD S Í221 çõ. «LrNTZ CRE {\r/ çõs VLDEMR SP (184 çõs". RFEL LEMS (170 fiçõcs) l - DR LETE (167 çõs) ^DRG RELV (161 çõs) LCDES BEZERR 1 NET -..«i.k ) D

8 . tmm mmw%»t$. 1mWÊ»t^m\SmtM. ^8BHPÍ»JB^^^B^bB BÍMÍ^BM ^^B^^^^B4 "^ f^b ^Mm^mtm\ Mràmàtm.»J_lM«l5B«v ^\\\\m»\ f St\\^»mm^L ^C - ^^WHl_^»»- h lf " -"Ék ^V^^^^Bá^^T^ ^^_B -"BPfllv vlé^h!^r^^^bf ^B #^^Pi is HÉfi» V ÉHn_Hf«KMBS^^i^^!HyS^^i ^^T^uL^?»P«EiJl.^^K^^Brgtf büf. ^% ílls^^!9^wvw^^^^h ^ i Mt.» -.^HkiS ^K _r ^1 -fcfái» m» JíiS «á w í v ^ _Ht^»^w4. /^hes tpt ^B^^^V^ ^r ^ w^sbb^íh" l KK^S^H^H _»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Í^gyBwBn TlMrwfi^^Lfc:B fpf.nph -"»»»» f bbts^^p"- ^-:, "ÜB! f tm ^^-? Í5 fl f^^kk,t ^ ^9. " ^^ i n 9HS9B!ÊB^^^HiS.WhH WHwRiB_fTiiBJM^M >. ^_J_í^_éH ^BfPBEr "ipwpi? t-b-t^ ^-w^^ ^ 85 t «^Bv gfcfc / ^_vk_t]_»»»»»»»»»»»»»»e»»h _^^i_h - B_BÍHwMBBB^^^^"^^^BUWHil.MMm ^; ^m: ^m!^m 9^l BBBbBBBMwí^^UDHM""""! W -.-t»»f»fii""»wtt"^p >:w^^t^^^^^^^t ^^- -t^ t/ri /»«ifwi/w»f _tmní»ttm Jt..sy s»«.«.i «u d- p-stu-ds st» ám trm. t ttm. m tmtm á finw tr» f.f#mmt«mám,» á á»!. t MM P-fJ«c-««iU áhtmt, tt<4 B> t Mt, MK PRFG S » " "" " _,,,,..-,->. r..,r.-.;-rm.t1_m.r.-r- -X."M SPWHfflCiiTflTíiTS^T \Tff 1 DE P LEPQL NCENDD UM TREM EM PEDR ERNEST - SUSPENS PR LGUMS HRS TR FEG DS SUDURlVS - Çà SEREN D EXERCT MPEDU QUE FSSEM MS mw-br- rtmüx. di U- ru-ít mi PM-J»» m» GRVES.!V 17 C S Ç CNSEQÜÊNCS mtv»ff.l1fncís pv rntitm,1(1.. Wtmt mmmmt..,. ^-.,.» -.m m.,...j. _ m».«íní BttB. t #t!utlá.!l-«i R.ilH-PB pldln i wy mtnuntâ w ttttd M mnuinfüti, ttmmmxm ; tm «t innt pr «nttni ttn. dttrv lssrl-árôt í ««.íssí» r»?tu»f.!<í ft «t ts» piilt «ni-m i MftrttM pitri: Ttm q, kn^t.itrh tnmttmttn ivi t p4»sítru d tm ir»-»» bsndcmá ttu pmtr. tt pl» tptóln». ft ttf»tt» BubsfW", Cm ttmmi dt ^,,, upwí,,!,,mm tutiurbl. prrti. t--. > ut C»psr»Bid wlnutis» <5fK«s d ptmvfiçlt» «U nu» Cwu l»mt. ftí bsd ptlttwlr dtmmtrr qu MirtM-m 11 dign-ft p«pu.. qu tò ni tifs"r?í%-.v-4árâ írr N U M. 398 QÜRT.FDR, 18 DE SSTEKtBP. DE,ritti pittt fjt»«iu-fkt tr, -»n Mis ds mídüls ( Etr. Utiçft. d». tttt pi»ff.t rm d lfvb«! «r» ww ttttmm ll, ú rm% trbtd». tm mulhtf. m-ttt «tm tmwísi mlvi. sr. m m^r m, drrn, c«m» "«ft ln.sifi.sf5 ptttir rúti.» multldi sftuírfd pits- Cxm. ^si finl d ttw = l»sftrn» vtmti m cii»» ^ «icp» m mmn d nifv... Exrcit. (tus dr^rf«isçí>íi. i tufi». br ubutttsiir «l«urmin«cm "«" RrlUdt rm mjrçs mi nlsãtllt pwt m-m mr ^ffxdnl^ pt ptim. Et» rtmútmtn ct». ", M mr mrdw d» lstims: rm, qut st innhi.. trndl»» milhrs mr tmnit. uné tu cnitt. - Kâ» «-i t.--.tii # Pl primir vitri d FEB tín» «k«tul-urbt «tnídi pt psrríd lcilí» «J ld» qu rm««rt44-i»is». un««-»d» m tr» prr c, lu«flt ti wr Um vlh trblhd, rwin dir itctii mrch titstmrittt. qurl tud c>-m;rm ii qi4» i rpmtrátttn. primirs htu» d mtnh "8T cntt» nm pt# útri»» t m Rm. du«trbun i»»t» pnrtrtt rsntrrlfitmni - ttn «vctísíí» E UM 4^SSLr cn» mnlltitnrm trt mit pr» Mmntri n»3 t«m (tsüttnt. rpm r 1 iwulri çr, nft pdftfi, t trátm. i«mw "> "»t» mm,s l»l J l»l««urt. mür ps pl nv Cnstituiçã Dmcrátic fund t<:tmití;tmtn",<í. " ur- tdlgnçft pcpulr ct..«-1 Brirá Mu. Suprtntn rhiisrítí» tidt» ft ctç& t^im^ntv-tl \n mnhft. mu dinhir :à \ rtmndim su- úi-tiu ml»clçft3 d» Ex»Cmb r^mctcutqu «m. ^^^n"l.?«^^»?]íls.^^ís^1^^ tl írm. tri» d Br ll. m «mmrci tí primir tlltu d Pr- Ptriótic mnsgm d csciçã ds qu? igunt psstsgrinu mit txsltdt pnd- ftlmíu m tm, pru «sui» nü i trtpd;ni Rsilvv gtt.-r.ír cm tnt rub m H. iitv-t muthi pâr» tuttn» luiid»»»}»dr» írtttt cim d tr. t i Expülrlnrt Brsltl» tbr h«l nil-ficl». tm x-cmbtnts d Brsil, m cmmrçã d glris dt qu h trnsg Urt». pi-,.-»,»!.-:».«i»r.!i- ns Ktt n d rcfuint mmt: rm incndirm um rm r.» nunrtu d s gnt? {««im f«n hft muii rsumnií t tcctrftstw t pítgi» tmp, tu situçã vi Jtç Pdr Ernst tnlt- rs qu trlf$ ctv cm Um Jvrm prri pi» prófklt!i pr s it» (-.-ipt fs4» rr. Mnul d cid «lln dr prqu m minhs di-spi > t«t mnct. 2 trttn rft umntr 18 cniztfc-t «W»M# y pr mm-m» mé. -mw-r-m^mtt Etpr, ft-^t prém. cm nr dt^ttétki t PrM cstr. 18 -^lmbr K ESTÇà BRà DE Lnlui. qu i urtms t rtm Lpldin qur umtn».,,,. W ic. Dulr. -. fim - dc <- «fm-m ct: mmr, d? crr Cmir, símbl d cisã MU circulr n tll lsítlnlt. «3 lr m irit d»» «u «npr» qu «s mlrfrt nft dur mu ts n s^tr hms qu n ttlnd. m trlrtc d p«>rnulsçit. n dt hr. d lut nti-fscist d Pv Brsir ft crri, n ttçl P» psgtrs qu Jft t «un!r«stic» rcuuií di> d gêni qu tmp. Vms tr sr um tçm cnfinç d pis qs rt Crtülcft d Brttl d Ernst u-s prcimnt vm n p-t" cm t sus pt» ns9 tm qu cmtr. Up»! m brtfíd d M" fts hrs. niii cps tgm cmp.^dst:. rctbírm dln st pdr ric. pd<s Ctuiitulçft. D qulqur md ; <.;» ttnhm tmr t mcdíd» ptitici tvò-iztt í«tinnlr» sfrç» d rt hu-t rpidmcrit.. tl. strm smpr vttllntís pr vluçã «t tu dinhir. D isttifttrr plnmnt fts rtvln s r.. vft tr muit dirrnttr, tnh sprnçi. rm dtds. cnétglcs qu t gr k- t -À"i5?! SJ^díSbmb- U^» Eti-nhr:.. rtrdvm t««í. dsu» tl lt^ «««h» ««?«««««««^- strd pl cid. s ;.» m fs dt» pis srnd» nim, r» dicç-v» dt sus mprgd. pincip 11- brd p.-.. tglrs qu t ncntrvm n tbclcid rm, s trns pvrd cm CnsUtulçft-1 qult lutms rr tbhclíi d Pr Brslltl ({unl. ds nfnl qu mrcitvm ft tu rtgurrl. nii s m vt tctitltít qu ld ds Kçó r.td. pr qu suçll Bri Muft. prp- vltrm clrcutr prdimrtt fts 21 hrs. ZSZmTm.r3SZmm FEST PPULR M l s prvitu tupint lh r i grns glrlr fits.i..ri,.«pr rtgt s lrs. rm vsft su ódi Flnd ft rprtgm d TR ficr stm. Qund Prl ns. FEB» frft púbc, m Entrtnt nd smrci vms b crd êxit, mnt tds s mmrávis dts, um nim dquls cmpnhirs, cm prmulgçã d nv cntr gnânci tm ntrnh BU.V PPLR. ns gigntscs fils qus -.mçrm vltr funcinr, sss mnsgm cntnd rnh nd cnsgui br i su flbrm lut pr um ctut Jus- Ri d Jnir. 18 Stmbr qubrr s vidrçs s n- frmr frnt fts bilhtris, d Lpdln. cmçrm Cnstltulçl Brslll-! t trif tr& qu tr rvttds híiidrlc» d cmpnhs vitrits «u tft mtiv rgulh t. nd. nfim, n guin lm t» dt trns qus u dirigim cntns d ppulrs vrbr CT.SSE GLR EM REGZJ BLD PRMER p; s trdiçõs ns Ptrl». pcfir frs: M.»<» Cun.prld. Dirtri." pr Pnh Cxis. Estbclc- rm cm vmênci.lt s trns d Lnpldln trzim PEL PRMULGÇà clçil dt Ex-Cmbtnt» d Brsil cm ntu.ltic cnscint udáci, lnntrl. Em um glp vrdslr lgrl pr vr nll tr tid m rb cmnd d ppâi rr. m lmpls "Jíps". dílxnd D CNSTTUÇà vft scrifíci tus cmp :::, : qu. prrd vid n pr fs prtçft d, tnqus, t mrdrti d birr d Gló» dis cntcimnts «t vnç rftld rrdmnt ri prmvcrs h, di S. um cunh ppulr-mcr.ltic. pr, m um últim lnc pé. grn fit dnsnt, ru Bcn- nfrntr prt nimig nzlst c cupr, cir d iir cmp d lut. n tivrm vntur pr:nclr frut d. tu sfrimnts Prmulgçft d Cnstituiçã 1M6. qu rgr s stins d Brsil, n tr dt» princípis mccrfttlcs vm púbc trsrr -tu mis incr rcnhcimnt -, mmbrs d smblél Cnstltuint. Lgitim» Rprsntnts Ct Pv Brssllcl-. pl tnçã <t; subrm dispnsr ft u siir.ít. prmulgr nv Ctt Mgn n dt h 18 Stmbr qu xlrnl 2. nlvr.-rl d Tmd Cmir lf Vitri d FEB m Cmps Eurcpus. dt h ficrá ssim grvd n histri cm dupl «gnlflcd: 1. vitri d Brsil r. lut pl Dmcrci cnslldçü st Vitl cm pnmulqç. m nss Pátri, um Cnstituiçã Dmcrátic, pás rrt, pls rms, ds rsslms prsrft. 16 rtmbr ntrvm pl primir vs m 11- nh s brvs cmpnnts d C. R.. fim tmrm cntct cm s prss xércits n-lsts. Cnfinç n êxit, dlspslçí crgm, Jmis fltm qul vlcní punhd ptrlcl-u. cu ntuçl. dcciíid hric. tnt pnu bm,ims d Brsil. pós ccupçfi divrss cids, rm grn rsi-tcncl pr prt d inimig, rcbu trp brsir ncumbênci mrchr sbr cid Cmir. situd, pr sinl, fr d ix n s ncntrvm s nsss frçs. D crd cm rns d lt Cmnd fi mprvisd i\m :tcmcr.t. cnstnd dc lmntn d Erqudr Rccnhcimnt d Engnhri Dlvllcnrl. infnts d 8." R.., Scçõs mtrlhdrs mrtirs, um PltS d 2.1 Ci. ind lguns tnqus mricns, tds sb cmnd d brv cpitã Ernni yrc6 d Silv, tmbm d 6. R. 1 nscritívis rm s dlíicuids; strds pnts.truids pl inimig, cmps triçirmnt minds, trrn mntnhs, sfirs dlficls ts trrívl bcmbrdcl d3 ísssstns nzlts. N mnh 18 stmbr num mnstrçs cnsciênci ptriótic mcrt.lc. hmns cnvict-, d u&- t.z d cus pl qul rris-.-.vm vid, lnçv-s m udcls tqu 6. frtificd pslçl nzist qul punhd rvcs brsirs dispsts mrrr m fs ds Sgrds Dirits d Hmm. s dificulds d trrn, -» strulçõs ds pnts, psr Dsprcid Dsprcu su rrldcncl, ft >.u Mri Hrms, 177, cs 4, sr. Prncisc gstinh vir, há trz mss cndd d Clôni Jun Mrir. Quisqur nticis sbr su pr- 4tr v r nvid tv nr- $ cim» ms tr. "cs s d mim clt 18 Stmb cid Crnl.r. dnd fts rms brsirs prlmir vlt"l m cmps btlh d Eurp. Vitri tnt mis glris < :».-.. r lcnçd pr um pugil nfnts. qi ntrgvm & pss nss FEB um!mprtnt cid trnc, cm crc dc hbitnts, lc- 7d bm ft rtgurd ds U- nhs inimigs. s cmpnhirs tmbds n crunt lut m fs d Brsil KJ^t^^^^fcpTg^Jlr^,^«..^..1^1» L. fcjvst. Jm Vi ^^m?t»mmtm - d Librd n Mund, ssclçfi d03 Ex-Cmbtnts d nlã n dirtóri lcl d Prtid Rprsnlçi Ppulr, dltrlbutrm cntns dc crln- N D 7 DE SETEMBR. EM RCH MRND, s tridrs ntgrsts rzrm um ru- BrU rn su sntid rgulhs hmngm! ftgrfis d gnrl Dutr, num in-lnt frnt s bris ptriótics d nss Prsint d çs s fmigrds crtõs pstis r.tl-cmunlsls ditds pl DJí.. Fizrm mis. dljributrm s cmpnhirs qu tivrm Rpúbc, pmnd cm ss gst mlhr mícrr s sus tivids criminss ntl-ptrlòllcs. vntur rtmr ft Pátri, fim prtstr cntr rtlculçá d ptt vr, stv m nss rdçã um cmts.â pós cumprimnt d vr, mrdrs Rch Mirnd, cmpst ds sguints psss: tcl Lim. Jsé Mrir Cunh. -.tciçfí u Ex-Cmbtnts Sbstiã Cludin Suz, límpi Prir Nt, Jcâ Mrqus d Silv, rmnd Srs ds d Brill dirig-lhs su mis Snts. Mnl Jcint Silv, sis Frrir. Jsi Pulln ds Snts, ugust Pdutm, ntôni ntusiástic tudç.v cncl.v- Frnç, Jsé Prir. ugutt Frrir. Bnfmln Crri. Jndlr Pixt. Glri Frrir Plm m m r pmt ft mzrt xt, Zllm náci Pul Rdrigus d Frnç. cchê é um spct nsss visitnts qund r^síí Z VU- plstrvm cm rdtr d TRBUN PPULR. ii i - mu f LEMNH Tribunl Mitr ntrncinl Nurmbrg nunciu ficilmnt qu "vcrcdlctum" cntr 22 chfs nzlsts st rgnizçõs ncinl-sclllsts fi did pr di 30 stmbr. (U.P.) USTRÁL mvimnt ds "sm tt", rcntmnt lnçd n Grã-Brtnh. stnu-r.c gr & ustrá, qund mis cm fmís cuprm s cmps mitrs vwls cm is subu-bis Brlsbn. Um prt-vz ds "squttrs" ustvns clru: "Vi hvr brulh, s tntrm ns mndr nvmnt pr s mcmbs n vims u tirr-ns n ml d ru". (.P.) BULGÁR Cs Rl ixu Bulgári r.t-ntm ri tr, vind pr õtrd frr, rum stmbul. cmitiv lnclul x-rcl Simã, su má, rinh Jun, princs Mri Lulz lguns mmbrs d Crt. Rprsntnts d gvrn cmpnhrm s vints. (.P.) ESPNH Um fnt bm infrmd nunciu qu pci prnu itnt "bndid:," c mtu dis imprtnts chfs gurrilhs Jsus Byn Gnzlz Mnul Th -., n tn "qund prcurvm fugir". (.P.) ESTDS UNDS lmirnt Jns ngrm qu cmndu s frçs ds n tlântic Sul, srá nmd cmndnt m chf d g tf-? -i, írt d tlântic n próxim sxt-fir. ngrm spr su rfrm ntr lgun.s." mis. (U.P.) R Em ditril intituld "Expl um cnspirçã n Sul", Jrnl Rhbr scrv qu gnts strngirs, dülglds pr crts diplmts, stã prprnd ncxç& d Jns ngrm -. -i»,,-í ; VvVvÍmSsB M f"»üm rá, Khuslstfi, Frs, Krmn, sfhn zd. rfrid Jrnl clr qu s diplmts strngirs qu prticipm d cnspirçã vm sr rtirds d rã pr sus própris gvrns qu gvrn rnin v insturr cntr s cnsplrdrs um Julgmnt ás clrs. (Tss, pl ntrprss) SÍR Cmntnd visit d ri F&ruk. d Egit, ft Turqui, Jrnl Dmsc, "Brd", lmbr qu visit d prslnt d rqu, Snt Nurl, tmbm tinh pr btiv cnstrir um blc rintl pir.s, cmpst ds mmbrs d Lig Árb, ncluind Turqui. "Dss frm, ns prguntms diz rnl s find qu stá pr trás d uniã d blcc rintl nã é snã cnquistr s píss d próxim rint pr ld d Grã-Brtnh n c- um cnft ntr st npndênci dc tds 03 píss árbs; Plstin stá cupd pr trps britânics; pv síri s quix d intrfrênci ncbrt ds inglss m sus ngócis intrns; Líbn smpr sfru grn intrfrênci britânic t tu cmi _ rid puuc iutrn; t-i disput» «tr» Síri Turqui m lrxndrctt Snfllc qu frm indlscutlvlmnt prvcds pl Turqui cm cnhcimnt cnsntimnt d03 b:itr.ics, d msm frm qu m muits utrs qustõs. Vrificms qu blc rintl nã s fz cm bnfici ds árbs. Tds s árbs s quixm d plític mpcrlst britânic; Egit xig vcuçã ds trps britânics su trritóri; rqu trlmnt flnh sb cupçã britânic vid á intsrfrncr ds flciis britânics m sus ngócis ntrns; trps stá cuptid Trlpctni; Trnsrdnl fi frçd firmr um cntrt qu cnvrt m um qurtl pr s frçs britnics. Tud ss nquit s á-bs. Els nã pm cmprnr pr qu sus gvrns tntm p ticlpr um bic qu nã -s prcss m su bnfici. Epis dc tud qu fi vist, nã pm s árbs cnsntir n pütlc sus gvrns qu s lvm um trrívl bism, s cmplm um titu hstil m fc um Estd pl qul nã sntm hstllld,, cntrri, ind s qurm lvr r- utr Estd, qul é fnt td -pci inimiz". (Tss pl ntcnprss) UNà SVÉTC gnci Tss smntiu, s nticis tríbulds "Nw Yrk Tims" qu Uniã Sviétic stri fznd prprtivs mitrs n lbâni..mntid d gnci sviétic diz: " Nw Yrk Tims" pubcu rcntmnt um spch tribuíd su crrspnnt m Rm,. lgnd qu dis rgimnts russs stã stcinds n lbni, lng d frntir grg, qu ilh Sssn fi scrtmnt cdid á Rússi pl lbâni cnvrtid r.um grn bs ér, lém utrs fl ids smlhnts. gnci Tss stá utrizd smntir sss rumrs nvntds d principi t íim vintmnt clculds pr Justlflcr ncc.brlr s prvcçõs ds m nrc-fscl ts grgs n frntir lbns" (.P.) bsrvdr ntrncinl d "Prvd", scrvnd sbr s cntcimnts ptics d Gréci, diz qu sluçã d prblm grg "stá ntimmnt gd i lut pl pz n Cnfrênci Pris" cr-cnt qu tnt Mnuilõky, mlnlstr, d Extrir d Ucrâni, qu lvntu t. qustã n Cnslh Sgurnç, cm Grmyk Grmyk, "citrm m sus discurss its rrfutávis qu ixm clr qu s tivids grssivs prvcdrs ds rsts grgs, qu fzm srtids trritri vizinh d lbâni, cnstitum vrdir mç á pz ft sgurnç, trnnd sim ncs rl intrfrênci d3 NçCt Unid". (T&st pl intrprss) mln «Cnstm n. 118, ds 18 hrt cm dint, m rgsl pl prmulgçã nn Crt Mn n. Durnt» fsts, srü prstds signlllcsiivs hrnngm sis vcns mrdr! n birr qu, n nit 31 dc gs t p. pssd, frm vitims brutl rçs pcil. Ess lst prmt tr mis viv rprcuss3, principlmnt n birr, n s vns gzm um grl stim. ntrd t frnc, 4» sprr qu ss fst cmprçm tds qul» qu quirm fstr cndignmnt s UN1T1VU CENTR DS PRTUÁR Srá mpssd, h, su nv dirtri - Hmngm ministr d Viçã H fts 20 hrs, á vcnld Prsint Vrgs n , s prtuáris d Ri Jnir mpssrã slnmnt nv dijtri t d Cntr Unltlv ds Prtuáris, rgnism qu lut pls mis sntids rlvindicçós Js trblhdrs d cis d prt. Nss csiã, srá tmbm prstd um slgnlflctlv hmngm ministr d Viçfi, Cl. Edmund Mcd Srs, pós qu srá rzd Run-s h lgçã minir Cngrss Sindicl Scitm-ns pubcçs d sguint nt: " scrtri d lgçã mlncir Cngrss Sindicl p cmprclmnt dc tds s scus cmpnnts á mprtnt rcunis dc h, qurt-fir, hrs, n últim ndr d..p.. n vnid lmirnt Brrs, n Esplnd d Cstl. Nss runirã scrs discutids s dirtrizs d lgçã m fc ds rsluçõs prsntds pls Cmissõs, snd, pr iss, mprcsclndivcl cmprcimnt dc tds s lgds." um bil, nimd pr um mg nific "Jzz". Cmissã rgnizdr ds Fsts stá cnvidnd tds s prtuáris cmprcrm m mss ss slnid mcrtic. Ess cnvit é xtnsiv tds s instituiçõs clss r lgds d Cngrss Sindlcl. Cnvit s cngrs sists pr visitr Cid-Light llm frr um cnvitr ct cngrssists cstduii. t.-rtv.iv mnt, s prtncnts su cs tgri prlíssinl. p.- v.. Cid-Light. cm r vtít mnifst vri» ls, -ttivf im cm nss rcuç3 s d d» cric», lunt Cnsl Sindicl, Uirnings ndmdc Scvcrin Ldislu ds Snts. vciin Frnns lvs Nitr lussint. Mglhãs «Cmuni-.»- rin-ns sts cngrssists «;-«tds s lgds stduu qu srm tmr prt n»is:t v-crá, h, qurt-fir, dts ás 12 hrs, dirigir-s Sin» dict dc Enrgi Elétric, n v. Prsint Vrgs n u i Sindict Srviçs Esgrct, n prç d Bnir. 49.» pr frrm su inscríçl. Si» ntrm s nsss visitntt ncssid st inscriçã, prs. smnt st frm. pdcrs titt, s rgnirdrs d visit, cnh» cr númr xt cngrs-!» ts qu sm ir Cidndc-Ught. cnsquntmnt, scitr i mprs cndlç. pr s mi ms., rfrid visit srá rtllmd. mnhã, quint-fir- prtir 8 hrs. mçd Ficr Sm Pã Ppulçã Cric Ri stá mçd nvmnt ficr sm pá. qu cnst, s stqus frinh xlstntcó ns pósits, nã dãu pr stisfzr s xigênci, ds pdris, qu Já lutm cm lgum dlíiculd pr fbricr prcis mnt. s sus cts frinh p: fbric d pá diminum ssustdrmnt, sm qu té mmnt tivrm surgld um sluçã stind minrr -s cris. s minhs, qu s nfrm, nã sprm rcbr nnhum crrgmnt trig d rgntin. S slluçã d flt pã, n Ri, á stá ssumindu prprçõs drmátics, ns E.tds bstcids pl Cpitl d Rpúbc, l chg sr pir S PERÁRS D LGHT CNTRBUEM PR MPRENS PPULR Dus çõs d TRBUN PPULR pr dil Schmidt Um grup trblhdrs d Scçã dc Cnstruçõs d Ci- Tlfnlc. snd cntribuir pr imprns ppulr, rg. nizu lvu á prtic rif ds vrs "Prsts Rvluçã Scil", n vlr Cr$ , d "Mnifst Cmunlst". cntnd m sus págins Cr$ 50,00 m sls d P.C.B. srti fit crd m rsultd d Ltri Frl 14 st. Cm dinhir purd, s trblhdrs dquirirm du.c çõs d TRBUN PPULR s frtrm á tlfnist dil Michcl Schmidt, qu, ns cmisss slári, sub fnr s intrsss d su css tds s mprgds d cmpuni cnns. pts-ivl. Tud indic qu "fils" sprcrã, pr i» bslut ss mnt... Nticis prcnts d S, P»> l, prém, dizm qu fltuçw d pã stá mlhrnd c.,- sirvclmcnt, qu Cmissã E-tdul Prçs prpôs gvrn d Estd um crt ti pnnd pribiçã yiw» pã, msss biscits l» cds cm frinh pur. i^» infrmçõs sà bsds n grns stqus fu.im t ig qu xistirim, frçã "rbl", cm s srs. Ml Vin Nvis Fi; lh à frnt, vi cnstituir-s m prtid inpnnt qu cnst, P^.f cii Dmcrátic stá cindi.»- Est ft trrri ««id.nm- nd. nã pns pls cntcimnts vrificds su sl qu, m u tini Us culminrm cm hrn - (CNCLU N 5- V,..,.,,»i,il

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Por que escolher a CWC?

Por que escolher a CWC? P q lh CWC? t õ ç t 1. I i l ã à t t N it, l it, l ti á g l f E g i. t lê g I ívl t é á ti, tblh lh it h l. z i lh i iglê 4. V i Ativ Of i vi g tivi lt t i ii t. E tiv t v i ã t it çã tbé t t, xõ til lt

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS T RTUR / PRF. R. RL UR I M 1/8 R. PR WI RVIÇ UITÓRI PÁTI RVIÇ PÁTI RVIÇ RR LH RI P Ç XP IÇÕ ITR TRUÇÃ UM T P Ç IÇÕ M LG M IT M ÁRI ULI IT FMI ÁRI I XP F IL P Ç XP IÇÕ MU U XP IÇ IT P V. M RR Õ LHR RR I

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 2013 ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 PS. 75 PS. 74 PS. 76 ES. 78 ES. 79 ES. 40 ES. 41 ES. 44 ES. 42 ES. 43

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 (2-4- LIDO HOJE AS COMISSÕES DE: S E I 995 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 Dnmina "Praça Marcus França Trrs" a Praça VI, cadlg 46.573-9, situada n Distrit d Jaraguá - JAR.

Leia mais

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ ДХILUIR P/ LRR RL_ R To l. er a l es. Num. QU M PRVR IOO P O RROR MIOR V R LMJ U: UZZR R 0 ILUIR P M PRLLO OM ONTTO O RL 0.u/ 00V V R 0 0 R 0 verm elho U: ULN00 U: LMJ 0 ULN00 U: LI/ LI RROR V N R 0u/

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:"fr':,

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:fr':, JRNLDE - «nnw-,-,, iinm,,, ii, NTICIS I MKUVU, UMINItiTKVU K FICIN») RU FLRENCI DE BREU, 164 -S PUU) DIRETR-FERNND MRRRY PrDli D TtunisrH mim _ i-mii - imu f\n I S PUL - Quint-fir, 13 Mrç 1947 NUM 276

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

FUSIVEIS FERRAZ SHAWMUT

FUSIVEIS FERRAZ SHAWMUT Código stock Designação PREÇO UNITÁRIO SEM IVA 21% A 76310 7 Fusivel 6,621CP URQ 27*60 80A 23,82 A 76383 1 6,61 C4 URGB 00P 160 15,54 A 78039 1 6,600 CP URGB 14.32 2,86 A 80431 4 CC 1500 CP RD 20.127 25

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG X () 59-5050 v. Jesus Candian, -. angueira Rural - C 500-000 - bá - G -mail: qualidade@moveisnovohorizonte.com.br RIR G TS T.: 55mm RG.: 00mm R.: 50mm CRT NSS ÁGIN N CK INK D (QR CD) ICH TÉCNIC RDT 00%

Leia mais

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO.

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO. leã IR ÍL é t ei le, ni e liõe e eent tiie eüenii. le 1 e 2, liõe enle tl i e nnte, filitn eni lfet. ei le etã lt à itetiã fíli ilái, eitin, e nei, e fe lie itetiente n e e ln, fen inteenõe e eee e l ln

Leia mais

_ %, %- "% "*'&"7,% +(,$I2"( &% K*4,% #%!#% #% $" %! *"*4%!#%,&,!D,%34(,$%%!%$'#%"!"%!")"&!%"! 34(,$%!

_ %, %- % *'&7,% +(,$I2( &% K*4,% #%!#% #% $ %! **4%!#%,&,!D,%34(,$%%!%$'#%!%!)&!%! 34(,$%! ! ""#$%&# "#'(%)*'+%* _ %, %- $!" #" $%&!'( )%*'(# +"( %&%(#%, -"(#%!#%.-$"$#"/',!+$"(!#"*'&"01%#%!!"2,#%"!+34(,$%!"!#',!#"2"1%!",&$('5#!%'"6$('5#!#% "%"*'&"7,%$%&!%&"#,!+%!%&%,8%9:,&$,!%";

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais