SERAPIIÜMULCAIIAACONSTin II.-ÃÜ

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "SERAPIIÜMULCAIIAACONSTin II.-ÃÜ"

Transcrição

1 infii í$^-í Si M-y fi 7-1 y\ «\\ t%. ".? y-. i.7 í-i HJE, ÁS 15 R S SERPÜMULCCNSTin.-ÃÜ ffibbcit Mlt!_^i! l_l^^ r-, Ás 13,7 ntm» cnstituints 1946 trminrm su trf, prvnd r dçã finl d txt ds dispsiçõs trnsitóris Prprtiv» pr ssini st tr ssind Crt Mgn, um cmissã irá Ctt, n trá r cbid pl Prsint d Rpubc, ministr» Estd» css Civil c Mtiitt UNDDE DEMCRC PRGRESS ííi íi. 3S8 QURT-FER,!8 DE SETEMBR DE!.<$ 0. É Cmunist t Vic-Prsinci. CtScim ttvcf prtnhdi <# Ânápr. Mt runir- nirm, c«._4» &i«uu d P.C.»v» «ucdf ft pttkft tr _.,--».» pi» ttstl pií.ttvn:f iiiui «n fc di di- UM. â -vc«-í>rt_!<i«r.: d n«- ur, iw.u cs Wi rtur-t «tn, t ttrá lgr tnlrtuni,. t árptt d qu «4 ctbrdíi» ;»t; d PCJ>. tbr "y;,»»s! prwínu». 0(HMáf/câ-\ Triti tm tid átstln d txt tknlct, prs smpr t-tiiti strngirs, d ;xi i id çr «brtr! rs» " - d ud d pdfri d s- --._-; «i un tr nfft f/rcr cm i dmti.«srrm flld ntm: 4 itc»t rrc, rm dúrfd d..!;ííi ciillrii ffllf bls ir f«fn «mflnní. Cm «bíl.rl, 0.::... M r&ci. r grgs fmwm «rrri. durnt cntn, r.i t um b prt d sécul ;msd sb ámtnçá dt tümnw, (d fmss pl íri ni Qu tlvim. Drrlti -..(.. pl Kú.ii frrff ps w um gurr, frcd pr mvimnt! llbrtnçi ncinl nt píss qu inpv, cbu Turqui i- - -<íi i Bálcãs pr cbr fizcr.ic-ic, cm pi dt insu, pns num strit fit i ld cintl d Drdxtír. -"--.--., pr tit..urct cm tus cttumt «ófi mr nm pr Us t r.urtrm m nqõt ntirrri! Urri. Prqu pü vicrm s príncips fmbrfm i- rnprlrí pr gvrná-ls.ls fundrm tu dinstis, d ixur tds ls influêncis nçl-sxõnts. st qur dizr qu i píss blcânics t cn- (CNCLU N -. P) Frid ncinl, h En hmngtn í dt d prr.lr,s d Cnstituiçã, G-.cm rslvu crtr frid iicil di d b]c. iemulsdesctt FTFC E NUTRE fmiwm fi Cnsiitucin ^^c!x!tí. " Cntuiçâ c Cngrss Sindicl, s dis mirs cntcimnts d n "Grntirá bcrdc. tds s brsirs, inclusiv mpl brd imprns" " Crt Mgn ns vrrá ds srirs prvcdrs, qu frcssrm h mis um vz" Váris ppulrs mnifc3ím-s à nss rprtgm sôbrc grn t prt-grí d TTUDUN PPD- LR prcuru unr n tr d«cr.írm pcs- divrs.» cmd ctit. ccutr».-) pin-k qu 4".u.m pcft-mttt d pr bruirtr tóbr uspicis cc.rcim<-n!. tptd» niiimni pr tds drtnccri d P_. qu dc«jm um r-rrim» d rdtm grntl pr td. brdms nlcuuntnl mtrnir Jd Prir d Silv, qu lônicmnt n -ifrmu: Espr qu Cri Ctutituclnl n ssgur um rgim trnqüid rspit dirit d trblhdr". UM GVERN FEL CNSTTUÇÃ uvims sguir brbir Jrg dft Silv, qu ápt K:JfSBfi w "^l B u t K plvr: timnt, c t tm pr nâs um, grn.-i.niüiccs. pi. in pôr fim um ritm dépt gvrn, qu dittril. Crt Cntltuclnl n vrrá dist mblcrit-- ün^ ^fr l -^ÉflBBf? ^ttfl Bl^Çi/iSrí. 7- < vá n.^ [f^fl m!íf_f-^-b-"lí3^--f^ - B_Íw^^>9lVV^> ^flflhrs,-fcv^>_.-. \7. /: HWri^í_H_rv.:i ""í;_t^^m_l--sl<-^l^^ K l_n~v_h ^EWB>iiíl<«, 1««>. H WvSUnr- _._138fc-,?^fTl ^y -JKW l_brft^d- ^^_ft -i-- _^B B_P--# _H^WilHr JPJír-%fl_H?F #" -ií - Ppulrt qund flvm d 7 rprtgm. um «írl cnsldcrçfl ôbr ilstcm gvrn nsss últlm ns, ns diss: " prmulgçã d Crt Cnstttuclsnl é um cntcimnt qu só prá sr rcbid cm stisfçã pls vrdirs brsilclrs. E tivss vind nts, tri vitd muits buss, qu só rsultrm cm pruíz d ppulçs. Ms chgu tmp, c spr qu Prsint s íll _ Cnstituiçã". TÉRMN D MBENTE DE NSEGURNÇ dvgd ldrlc Suz tmbém ns u 6u piniã. 0 Significd d Prmulgçã D Nv Crt Mgn F!m s rnsts Sndr Ml Vin s titulrs ds psts mitrs ( ntrrgd pls Jrnss sbr Cnstituiçã qu. t, ssim s xprssu: t d ss-mblél Cnstituin «r prmulgd h, S- "Luv Cnstituiçã, qu Mdr Ml Vin, Prsln- (CNCLU N 5." PG.) d irugurnç, t prudicil NçS". LinE-RTDS DS D1SRDE-.RS E DS DECRET-LES mtrist :-. i,_!.. > Crvlh lbuqurqu ns prtu s sguint clrçõs: "Sint pns qu ni tnh vind há ir.ii. tmp. qu nâ ns srvi r rgim ds crts-ll?. m qu pv gvnd pr ml duzl ndivídus. Msm qu ni s um Crt mcrátic, l ns brtr. tí;sscs srirs, cu. tlvld.1 msm ntid tds ns cnhci-ms. ntrssds tm tirr prvit d srm. s cntcimnts h sl diss um tstd. Ess lmnt!. mis um vz prtnrum crir um mbint qu impssibitss prmulgç& d nv Crt. Ms tds nós s bms qu nfi há mis cm n Brsil pr ss. mi um v triunfu mcrci". CNSTTUÇÃ E CN GRESS SNDCL sr. Miltn vir Mns -45lm flu nss rprtgm: "Ê ss um grn cntclmnt pt tds s mcrts d Brsil, qu s sntm rgulhss sprnçss d cmplt (CNCLU N 5." PG.) (.ni...»:1» r..t_ 9 i-rsi. t!««_/ > 4» «lm. nt r«rull!ulnl-_ lr» irxlmtnit ni/t St --«>ilnrl;l- «it. n!» MMHi fr»»»».u{_«<,;.,..., i.,:,m»<,» C«r»<lll<««m«[ f«l»i.rr.r. num ulm ;nni..minín át i"_»(t.> %n» rrtm nmnriuu. firirtuiu - qu tl «ru«dí4 i-ur tm Wtx» ",ivi~ (,i,i!. ftm!-,." tt-i.ln. : + m i;»! -il-.. l,.» ll mnm» tm r<tt«h»«un!,. «.pt4l4». tu M. tmt i». r!» : -»» =. 0 tf ( mu Nri». iit «r«l. r<t»<t«m i.ltn.il,,.u r«!».l- riri-l rnihu n «rtlm >. itltli! -t H»»»,,m..itllt. -ii,.1» luti iltlc. r«i»r»4â.«put lmlúu. d t>r-l fni ilmplr f-1f:».- 4!>".»» t--i"-;".»»-;-.» putr>, prcinulími pdf-m fflu»r m ht>k rnftm fr» <«{_blrudv p«u ni if.ul.l» U m Vttbm ítxuutit, n»,-,:#. ir. B>b» p?. MtfflSMSíS s trblhdrs pusts cntribum pr Cmpnh Pró-mprns Ppulr f cm rnl um di trblh cm slári um u mis hrs xtr rdináris Um bi frcid pr dintd fznir fluminns ssinu mil cruzirs m "chqu" utgrfd pr Prsts um industril Brr d Pirí s trblhdn. sntm, mnis d qu ninguém, imprtânci d imprns ppulr, rn.u sisds cmprmisss cm ntrsics strnhs ns d clss prri td pv. Nfi só dint ds ncntcclmnti; tds s dis, qund tr vrific n prcurm lvr nticis tnnclss cmntrrls rtrcids, ms, sbrtud, m fc dc um qustã cidir ntr cmprgds mprgdrs, mss cmprn cm qu spsi rnis cnt. Tds s prblms, tds s rivlndicçõ-s d prltrid ficrim sm sluçã s n& cntssm s rgnisms sindicis cm um imprns íll. qu lvss cmpnh t fim. intrnlgnt n fs d cus lgitim, infrmnd, sclrcnd, m- Mznd mss pr lcnçr mrcid Justiç. CNSTT DE 1 Cm prmulgçíl d Crl Cnstltuclnl 1916, brt-s finl nss pv d mnstrng utrgd m nvmbr d E finitivmnt rvgd Crt fscist mpst pl frç qu tnts mls cusu i Nçi. Nist, grn mprtânci mcrátic prgrssist, ld psitiv mir, d di históric qu h vms vivr.» rsts d fscism, ind tá frts m nss trr, s rmnscnt» d 5.1 clun, qu tnt s rgzirm cm tntd nfm 1937, rcbm h mis ur glp qu s nâ é lndk rrir mrtl, flnitlv, pr qu lm Nçã, srá, n ntnt,»-/»_\fâí ml um pss pr frnt n cminh d "fmncrcl, m nm pss pr trás ds gnts d rcçi, brlíi s ft pssr á vid lgl clnstin prqu ncmptívl» Luiz CRLS PRESTES dirits" (8 8.), "tds qu pm runir-s sm rms, nintrvind pci snã pr ssgurr rm pubc" (8 11.")» "é qu grntid brd dp ssciçã pr fins lícits" (8 12. ). Sã rsts lguns ds prcits mcrátic d nv Crt Mgn d Nçã. Nós, munuts, ni mntms, pr crt, ilusõs rspit d cntúd clss d Cnstituiçã qu h s prmulg. Vtms cntr muits ds prcits nl rgistds c vims ritds m su qus ttd nss» sugstõs mcrtics prgrssists, gbms qu p. brsir ind nã lcnçu grn lcl mcrátic prgrssist qu lm- Jv. rlmnt n ltur d épc m qu vivms cp» ssgurr, d mnir pcific lgl, cnstuclnlmnt,» rfrm» strutur cd di mis indispnsávl» i npndênci d Pátri á fcid, civizçã cultur nss pvm ci prcit» mcrátic» nscrits n nv Crt»u» ntntw Nã é st, n ntnt, mmfnl vltrms prgrm mínim nss Prtid s mbts trvd» m su fs prvrs», rtrgrd» bscurntists. pl bncd cmunist n sl.,d ssmbléi Cnstituint. Nss cntrri ds difrnç» cst» rç», ti «rs vr fi cumprid r, cm mcrts, submtm-ns ft vnt»w fscists, prclm nv Crt, m sn rt 11 qu tds d miri, xultnd stisfçã p! qu cntm mcrátic» sp prnt á Li" ( 1. ), "ninguém qu p sr»rlsb^» prgrssist nv Crt Cnstitucinl dispsts lutr, Junt <"< u ixr frr lgum cis snã m virtu l-cl cm pv, pr tu ll hnst pcçã. «). ind " qn Lcl ni prá xcluir d prciçã d Slms finl d rgim dc rbítri ds crts-lls rs. fiidcr Judiciári qulqur lsã dirit individul" ( 4. ). surg gr cm nv Cnstituiçã um Pr Judiciári qu, npnnt d Excutiv, muit prá ft fzr cm fs d ^ Cri» Lm, Lir, mbsshy sus squzs trã dc pssr 4» lgl, prqu, cntrri d qu prtndim, Lcl Mgn pv, ds prsguids, d Dmcrci nfim. mup-r gr qu "é vr mnifstçã d pnsmnt, sm E clr, pis, qu vid mcrátic chg um nv mis» wnd» cnsur" ( 5."), "é qn nvilávl sigil cr- lt nívl m nss Pátri. s grns msss primids xpirds brm-s nrs pssibids lut pls us dirits pr Npnncl (8 6."), "pr qu mtiv cnvicçã rgis, n- JB»4. m lltlc, ninguém ri privd nnhum d «u cndiçõs vid mns durs vxtóris, pr mlhrs cndiçõs N rllzçfi d cngrss n-i clnl sindicl s trblhdrs vivrm utr grn xprlnci d ppl d imprns vr. êxit sts dis nã sri psslvcl s nfi huvss lgums vzs firms qu rmprm silnd ds.cluns fchs s ssunts fundmntis d prrld, sfizrm s quívcs uxirm br unlílcç& imprscindívl á. mrh ds tr- (CNCLU N 2." PG.l trblh, prticulrmnt n lvur, cntr crsti ml- érl crscnts, cntr s fils cmbi ngr, cntr s lnustlçs prsguiçõs qu si vitims pr td prt s qu trb- Hinm nd1 tém m nss trr., Ess nv nívl d vid mcrátic xigirá ds gvrnnts mir mis prmnt tnçã pr s prblms d pv qu pr. cisrã nfim lr rslvids sm mirs lngs. Srá st. sm dúvid, cnsqüênci primir mis snsívl d nv rgim cntltuclnl cm qu h ntrms. E sluçã dquls prblms xig, cd vz mis, uniã tds s ptrits mcrts, clbrçã sincr ll tds s crrnts prtids plítics. Só um gvrn cnfinç ncinl, rlmnt vr ds rsts fscists, prá nfrntr» grn cmplxs trfs mmnt qu trvssms, só um gvrn qu cnt cm pi ppulr prá grntir sm md prátic ds dirits ssgurds pl Crt Cnstitucinl qu h t prmulg, só um gvrn uniã ncinl prá gr m dint rsistir prssã crscnt d mprism sus gnts ml» prigss, rmnscnts d fscism m nss trr, qu tud frã n sntid cnsguir vilçã d rgim cnstitucinl qu h nctms. TJnm.ns, pis, tds s ptrits, pv gvrn, hmns mulhrs tds s prtids plítics, tds s crnçs; unm u- cm fs d pi d mcrci, prqu sã ssim unids prms rslvr s grvs cmplx» prblms qu h ngm nss pv, prqu só ssim unids prms vr rzd Crt Cnstitucinl qu tri ns sus prcits mcrátics c prgrssists mrc d sngu rrmd pl nss uvntu n gurr cntr n.l-fslsm. Hnr s mrts Pistl cm & pcçã sincr ll d Crt Cnstitucinl WZâ 1%& ítr &t%\ t d pr«sd«n«. Crnl^í». tr, tittr-i lutiuw. btt ;tit v- "..-.:»«: >. ç«d» imp». Kr 4m) 4 mvwfunt dft thl qut t u# i witfr. rtpm. trv ^TpCitçár» dm trs C 4-.i S-.i?.r. R:.".?-! KTmVEM 8RS0R PniíSTES r.it kíiur. i tt. Cm iift. ú tíi trti ulu msrnt «mtndd.!r,#,".ms tmít-.t Prrtu. P rrp»» át :-ttç&. Mbtr lutii C.ti N rtig :.(:r: _.;7.: d rnds frru» < municípi». r ;:/.: hrl rm«ntd & ultim hr. tumi rpruâ: "n s ".irrr «ü;»- d ft c-.r»:;ç. tldrr d brbd c-imusif-..:,.» c-f ni ffir qtr ptnirt vtnr. Ki r irvtr dc um rtmplt urrçic. Trf,-.< u.v_ iirç& r»-- trmglnd municípi..:..! s l.tts rilrd c.rnc. fttsrih rr.psrr.r.! cr.dk. pl ;>:.::. Embr cncrdnd <J mnd cntltui um frmul rstritiv, tr. Cti \v_ mn!ft«u-sc pr <-:. N prt rfrnt à...-; ;.<. cult hvi riginri.«nt lgulnt rtrlçi: "».> qu ni cntrrim rm pubi.- c»" (rtfrlní-w â prtlr «fr cults». N mnd di t^ fi dtd sguln. frmuis: "slv ds qu cntrri» u rm púbc". rtumtnt isndcr,.. Crt Prst».mi tsnnd ktnu nir Ubrdd u., ts. pl utrid! <i. ntrprtrm (gri.::, utrids wc.. i»rá. Julgr qu ^rmlndí ctdtcu cntrrim rm puilc. i.xt rlgír»l, ntrtnt, pr.- bi pns qu prátic ci cr. ts cult, viss cr.tr_ri-r _. rm púbc. Em fs-d frmul»..-.. n mnd d rdçá surg r. Viir Ml. qu fn. (CNCLU N :. PG.) Rcmndçõs ds divrss cmissõs plnári d Cngrss Sindicl Dnd prssguimnt i Ji.-.-!- gç d ntgr ds cnclusõs qu chgrm s cmissõs cncrrgds studr s ;.- -:- ss tss cm rlçã s 20 pnts d Tmrl d Cngrss Smdlcl, pubcms, n quint p_- gln dá prsnt diçã, s.nt» prts ds ^., cmissõs srm prsntds \.-.. > n Cmp d Vsc, miih. - CNSTTUÇÃ DE 46 Grnti Librd mprns. B.l. trvés sus cngênrs, xrt rnis rnsts d pís s btrm pl su xcuçã ssciçã Brsir mprns dirigiu s ssciçõs cngênrs sguint mnsgm cngrtulçõs pl prmulgç d Cnstituiçã ssurtrl d brd ú xprssã d plvr scrit: " ssclçii Brsir mprns, crt ntrprtr» xcuçã ds criminss nzists BERLM, 17 (. P.) - nfrm-s qu um prlss sb cntrl ds qutr grns ptíncls srá crid m Brm, fim lr s criminss gurr cnnds m Nurnbrg, s réus cnnds â mrt sr3 dccpltnds u nfrcds msm m Nurnbrg. unnim sntimnt d sit mmbrs, prclm, n mmnt históric qu trnscrr pr t qul clbrrm. frm tã viv s Jrnis rnsts d tds s crrnts plítics d Pis su intns Júbil, mrmnt qund brd imprns ix sr um cncssã u rg vntul, pr s trnr dirit básic, Jmis susctívl rstriçõs n piss fund ssncilmnt v mcrátlc. Est brd ntrss td Nçã, s gvmirs. qu só pl su &- rntl têm mis cnhcr s vrdirs nsis d lm ppulr; s.ciddãs qu s vlèni l pr mnifstr sus sugstõs, pluss u prtst.. Dmcrcd ssgur n Mgn XCNCLU1 N 2.» PG.) Cmmr-s h nivrsári d npndênci d Chil Trnscrr h 136. nlvrsári d inpndênci d Chil. Em 18 Stmbr 18, á cust muit sngu, pv d grn nçã vizinh brtu-s d Jug spnhl. Fi ntã qu surgirm s figurs Sn Mrtin, Crrr, 0Hlgglns, Mnul Rdrigus tnts utrs, qu impulsinrm prgrss d nv Rpúbc, bsd n rm n trblh. Crrm-_ univrsids stblcimnts (CNCLU N 2? PG.)

2 Phgím 2 m,i\ tt m,...,.» ^.,... ^ r (...- ^ ^ ^ ^ g^wiiiwff TRBUN PPULR i iiii 111, ii i it ni rn «l»»!» ii,»! m-mwnwmm LTMJiMiJl iut-» «ffu fm VMtN>rt«- VUM» (Mi XHfTU fhs 4«i..u «. wi mr wsmmm --->i «Mii-w» P«- ftr«««wif«41 (7rtcà-f-f «Cri?i) <w Nmmm.>-- Cuükl u\ t <, i««<»«< i <i <!tó «>#- G»piM c^p-ii tm him P/àMáf/câ ^Nt..? nubé^^i1!:»m\\m- íd\%»á<,m^~ -i-i,-.ii «VBHBHBKkJHÍ UÜNSUUU» impmns 1UPULn Í T[(rF MÁXM D MMENT Cngrtult Sndr d Pv cm i prtnti, n tc»»i ntm n B, pl prmulgçã cí Crt C nitttucinl Cncit brd imprm n r«i. ii u. t.m]ix; tm 8Wín (!: fim cpttltt n rgim -scilut JSSiwmémmSnium- ícvwi im tf t>m l tmttimm mm m»«4 tmntt pfitm mpmhmt d» Sui. «m f. 44 tmp fmutpm tttltm tm smtmi, 000 N 05«. pw tumpi», fi mml «t ptinipt d» tr-.-itmfiz, pr<)l,!4 d» ni.- r (»»«# ti» mfm #/«í, tttpttt. t. S cm tm t-»vi, ptumt chmr m J»ç - Cm is tmçvv vm w» ssêsm d» kutdm gf», iuvi d tm pt««in-r á««fiwrtf! Pi» r»iw<i«i&3 f#t» p» pmmm 4«tpMum crmptt. wmvttu dt âut:".,- BUrtL -irp» / fi put m lüti, Qum çtpiu <»fp^ d#. J--il dt.». /-Ti MS /!.! CírtilJ-.- rft, r4 <«n» i>wi tm4 d) «/«!&"> mku«f «.í-ní.»- «-Md/it, mndf-íb n pftp-s-l. «(fd pt-m mttdil.-d d tmphm tniru. tfpiti «mr» <i #» /«tfsr."(- - tummi» 1. í,;«íi -» mi r-m-nlv. d#- í>m d fwpd dr tu um -.-"!- m íítl. -..:i.!,: d» Ctutm tm tm filh tsdrt. tiuint- -.<í fstrii. ««««tç n««kr prfldp-^ mói» n ;>Urif d» çrtf. U» lt-.ndt mtrtv m \tx, «nf-..d Vnutkn rr-t milhr."n hmf d nt «fs ttriritttn, fi çvnd n. -.;...i «pru um mvi- :i«n. ntçd rd «r fsnj tlurk, vi xfrcit txpüurm Jáümtnt 01 prç» trr Ghc ttdfts tdbr qul rintnt t 1^4» srth rít-tiwttui» crs «s. Td tttrt» fi» dmv( prp» id grn «w> rpriiiitâ. çu du n dtpu. m." Ti. Cmutntin cut r-.u.ic.-r it» m fvr d» Jts, tmbém tu íh 4ut icr-i lntr Jrg lt d» ::;, dtsrtd Eibth, fmd Crf, m Htntfrir. prtnt. 000 primir rind dd Jrgt 11 durfl trlt nt, xpuls qu >M d trn m 1924 tr prclmd rpúbc pl xért mrinh. Em mpnittçd, trrmrn ni dttttt mult.- primir rpilnlc. pi» tm K3í um ditdr, chmd K»- <.ylu. tuprimiu- pr rtt, ilnbtcnd mnrqui. " ri /i mndd bwcr rt» Lm- Crês, n bc chgr tlpl» um mrd ctpm d lcf«nft, primir cls qu fz tntr-t nvãmnt n trn fi tncmndr gnrl iltxs tmplntçã um rgim ftcut. nspird n ix, ms n clí«prdtlcs pnnt d inpirl britânic. Nã «n-cdw squcr qu Jrg ducu-t u lmnh, hrdnd d mi tud qunt "unltr" nl kti çu nd i, prém, vn bstácul pr qu s Ugç d dinsti grg cm inglt t prfundssm cd vz mis. ntrssd cm stv st n mnutnçã d Grid cm grn bs strttgic impril n Mditrrân. Qund Jrg vltu tns á nd lmftr sr um rd sb nfluênci um lng cnfrtávl xí unt ds Windsr, qu, pr sinl, tmbém ni ixm tr sngu lmi: mis qu um mig, r tmbém um prnt ls pl csmnt Mrin cm duqu Kni Rpudid i m 1943 pl ríftónci grg, dd su in- cpcid sntir drm d Gréci, vi gr vltr, n ntnt, um v mis, trccir cm tds s ris s ditdrs grgs pr fit mns cmbinçõs d imprism qund nã d trrr pur simpls cm qu vm imprnd dq. di d títórl cm só qu irni... impst pls trps cupçã d vic-ri Scbi. mgin-s cm qu pvr nã strã t grgs lnd gr ns rnis qu príncip Fp, d cs. rinnt twnmn Jm m #m, «> w«4m ri»444»mmfmm f»»» U, tmi í«m-ki M<Hf0»!.» 4Tt,Zm,tr T%ÍZ! «"«40 um mptt%4, 4$ 14.--,.f»,. ^ nlsii Fur s Trblhdrs i; Lill s Prtuáris rnsihkhb m<-mm \» gménit &«ttmttttms» tçt, M4 «i»», H) t«-» é»j t--.-! Ct--» fi.-5«. f$tt» thrtmi 4» u»»t mm i» Qtí^im»- ém m Mtí»»> m tmtttmê»- ThM» w «{v»íi t «sirtiw 4 iwuüft» «fiiçp..4i«ttiutm pn m i»»ur < c»»u«.- si &pmp$» tttitmt wpm 41». mimtumm têrnmnh» - tmtmt. «í«ifw 4 mmm mtmtm- r. tu, tn^-t» p«i,» nm tm 6 «ut mü rnbm c»ti«««>?«pr^tm «UHft dlmmm tm Cmissã ud Pró-Librtq& dirig- Prsint d Cnttituint t««i5 M«á^^ tif» c-n» MtT- -}4«vfXi-X -. Jí4.?,ií»l> í» l»i.-«u?.»; wm nvtn i " tísmv t «u»» «t«fí» d M ut PNf w. tt, d }ü» tn- MM nmmntmmt MtBtMM «#?» mmi u.-n gtnd ^»- ^i««9 «w frtn(4 n» d«imn«i tf» Pí,!} irt4f»»«.«t«ftí!- p«í M p»í»wc 4 ffcljè f p " < tá4 P^ d» Ccn^-ys /i--». tir tr2>i«drt d tii... mu «fcn/ du» ví«j Cr. miii BmUtUM, pi«idn p r» «-puniuim V. Pnris r -.:- Dtpuid» t tunttír» pr» «ut pfftinfi»tn tmtuit Hbtiç-lt di^u». l»!rbh8dr prtí» p? mllv ptülu, cui nutu» tu» ftutnmhinnt- g-rntid c»,ts prmuií-sç&í. d» r.v fr-ill-ulçâ BlMlMlM. R««nlti» Hu». (».) ~!«n.t>f UinT - «f rrruiii ftrl fil» C»wl«". Cnstituiçã... tc.vctt/s 04 f40j n Pnitnciri, mv«nicd. )&Rts«{«cm «cn mpnhtrsi. 01 í^r/icu»» d niin tgulrd» CnitUviçd. pv prltrid, d. - rcrt tds u crrti, hmní mulh;r qu vém dnd su &U(i&ridi pi llruncílr» pátri- Uc umpciu pró krtçá d» cinc rs pr-uts ds :rb".r.id->".. d Li-h. prtuáris prss n Fncn. ciri Cntrl cnutn cm ctrt<-t cnvl^â ni s«numnts mcrátics d Prslnt Dutr, tu primir t d su gvrn, sítr mr sbr um rgim cnstituctnl grnud pl Crl Mgn qu h s prmulg. srá rdinr qu sm r.t.-- ts s prts d cárcr vlvids á brd nqucls st trblhdrs, cnnds pl crim qu Cnstitulç& rgistr cm um d!- rit, qul s d; lutr pr mlhrs sláris mis cnts humns cndiçõs vid pr su clss pr s sus filhs. ntrprtnd «ntlmnt s sprnçs tds s mcrts, Cmissã dc ud Pró-Lbrtçã cnvlu Sndr Ml Vin, prsint d srmblél Ncinl Cnstituint, sgulnt ttrml " Cmissã ud Pró-Llbutçá ds Trblhdrs d Llght Prtuáris vm cngrtulr-s cm Vss Exci.. cm s dignlsslms rprsntnts d Pv, Brsir n "dt dpfmul-1 <$u dr.-«$ h pw» n-frr.?,?&&» mm vu uw v.hm chípu» u.-íír» lnd tnintt» dt r:m mstm Uvr r.r.."..v.«. lm.n» ml» irwár» d rrpü &» mund tnitrd. Kum urmnt ls,;..> pitipn pr«n4í4. nà». J-sriuiv dvmtt uumir prs:« çi prr«nt mund crprmw dt ;-;:,.m,- tfi d iuni ds nu mu pl n intrntisnt«lt. pmnrnd n l-stum p. cçã. Cm mu mvt- rdu- Ui. (> Hrtxn Mí»", ciuhí um pm»» d u «tri, urd f»» m»j4 htr^ 49 bnwr d ipir.v..;»..-..»um d» tm-.«..:>u. M :r!i )««, 0 d.r,tti%» timtu,u%» Pint r ms. m (tpuldui tt^^ B» in» J4 Crupim; dtrt.ii»«-p»:»n» trm Ctfitt R«iSí Mm;r.w t titr». CNRrUUÇKt PX PRMVUC D CRT M N nu dt »; m i--/ m PMifl t» tu» «nftr-mvt. tst4r Pw.t ntni:ulu»«m t pntí.ur r >» pr-cr.ulf. ti. r,2 :» M^umi. d Ctn R«t:uiiit.i. íwwtnd qt»t, pr mu uud q M ci tím umm mwm mh i»«.-im #3 pm tm t.iv ir-, 0VW -Hí.«Misíl#rt»l tt í#jkfi» fmp»-v Uf»i lrtát pm««ií»»" çw (MD «W#; 4f,-;.wHir.».-H6 % --«Uu- l m t. fi!m»m mmrtitru,» t-i ínutphi9 d um ---i--f--i t Mr.«. tu pr> t^-^á-f 4-s («?»» #! <# MMW. MWtf. tt um «>» r.. w:. puutw- twm> t&tw. «. t» «t«t 91» «««:-«?t puik» d» pm, u.u tf mptttií» ê ««í4 mi f4f-í«(sm^ -4 t^ir^ - dt) JMtrtM?». HMH <. rinj., «: u » fn i-i-tt t» ( pmn. S -JRNS P PRTT crv Ut «ti-i4m d -P«c-t t-h <p í»«il» í^fls tm» «f }t 4 c?»rvd ftik, «.- r» r-«««d -?mt cr«éw4 t rf^::í»..»«ps»», fw: «ifl» rtlkt«tm ««s fm» >iíf.»u. t&tçr pi TRfDWi PÍtfL». «4fitd» 4 Mtí dt tmí. m tfrtwtt dl um r«:u<4.> tmd 6)«m hr. n» mtt«dstttu u»- dkit»: rmtm wtm rnl duuv - rwh <h Pvt. dt R cff»; Mmn. d Rtht:, nuu CtplRt. d vtisu.. Trtlnm.-t.». d Mn.. t»-, in, (km-mi. d ft:,u.. -:. d S rt...; í.mrni 4i- J ri» «tí!r.«:.tr^i Cl» <>, - ri. «s» wrl d» PCB: Jctl d P-k». Vt d Pt. í PUh. ft Mrru. Citu! Xn-.rr d t»!:.<..., ::.: l Utid m» tu ikuukí--. n mt.-:!» d«mt, 4 tnftlr númr d mnr.uim d Prd» UU:.. ^t <»hi.»i. «Cf ---t:. 4i n»l-f MitfnptMMiMi piní qtm tm 9m -uíw-m pi»itm. -»»tl<lg.lllm<m( Prprnd nv«gurr itutmim N4HR f, P «0Mfü ««i4ntt)««f«msíííi<4«, b»4 M MS.".!,-. fi^»ftr»t fc 9M (MtiMiu r. 1»»4»íír«Rí Pwif1^ u 4 «n»!m Wtiwttw».. prp»rt4 4»», mu,.... rh-jifcrái»!- %f -HWPWP fr^-sifci ffüp^- CMRCiMMf M «<t«>yá Mi mttutm m ut- tn», -. pmmfi mwmmmm tmmm mmltm.. tm pumtm 4» um» mm n r» MWl. Él \fll N lll>lll!h!!\ N Htm in in 1. \i 11 v GNÇLVES DS, 57 prtir mnhã pr cntinuçã d GRNDE VEND ESPECL mir, mlhr mi» brt Estqu PELES TttLEURS-MNTEUX CPS PRVETEM pr» pr» tm qu cftm. t ttu fm qut «wii! c»» cr. n prmi"!»ti. «trm»«num nv p. Büty. iu ind tfrç d bn ^^C tf>i>?l FLECMENT D.» RSNH CMPS"" PZ P!«nln p6 prlngd nlcm Knhr D. RttR Cmp» d P:, tpu d dr. Mnul Vnnl Cirp» d Pr, mdic grn pritlgl prflulnl lrmm dc rlv n scid cric. D. Rílnh. cpi flcu» 65 ns d, ix qutr filhs, tnd d -- dlc». Er nturl d Dislr Frl nd (lh d Cl. Niclu Muni Frir D. Rsln guir Mun!:~Prtrt. Sü «u filh» dr. Mnul Vnnl Cmp» d Pr Filh, rédl: dr. ]i Custódi Cmp» d.i Pr.. mdic; luizl Cimp» d Pr, { studnt Flvl Cmp d Pr, cmrcint. ntrr trá lugr h". mmunm» pr "..;-.-.. : «t 11.tf..ntdidu prfrtiutv. tv. pr tw. Ut cr.» f.ri-.. d «f «npríd. NCErr ubrdb DE RtrREJfS " &stiu. ntu Pr«t«Btfit d Ubrddt dt Unptr». Un n rstm pttjtit cu»nt n rrlm «dlll tttrnt n r-.:v. Srlétlc. Pl d mnpil xrcid pl l<f imlnnu wrfir tmprr. lmpdind n p áti tu Ubrd». ttm é ns E-sidt TJnld. n ntltm. B"»l). m rlr u mnr icru. Mctlr ld pt Umbcm qu é ;>..:::.. m qu nt pti -..! pr truur. frc» s mi um k». E td l«.w> pr flt ppri. miqmn. dt pridi». d» f.r.rvc»». nfim. S TRErB D tf CNTRCN Dtltrcu Prti qu imp- «4 l prlnip! d ni i plüic, d cu dt r:..-. tcsr.t m DMM sn. -Dp»» d qu J»it»:;;».t. d", «u. t, n tfnticâ d pr, fundmntl i(it 4 um tmprnr tdlld". "Ei: Urtf nubln -,;-.» C-r..r-r:-.:;\ <.-..;(;.-; (U. r<4 t ns Prtid, cr- mu. pntu u.:(. rrt tr-.v :.-::... dqu mmrtl ctc» ünprnr td tnápnntèr Cmt!tul<;4 mrátlc: Cr.grv/» Sindicl, m pf n cllr pr ir-v,::..;.-;- 6 c. 4Ql7?MmàÊ0lm MÚ/SMSZ.f^ +"%, "H pr:lm»m» ;4. m n. dn.?» brd mp cn- m d0 Pârl d ^m^^t^ 4 í. N» pl?^ cpltlw,-n- DrMlL, twru d Cni!llu!c4n clu! lgicmnt brd C.::.-,>:, :...»» prtnt bstnt rltiv. DU qu m nss Cn titutçi i vtd ct clt qu pnsmnt é Urr. nü pn cnur qu n grd crtmnt r. Cri» ; - Prir Lir mb;! c! cll;ç.i t Cpitl inúmrs migs c dmirdrns. E nu-rld n ms! cst.ud?nti. cnvit d nss pnvérn, Prsint Gnzlz Vldcl prcir;nd3 visitr Brsil ntr di 1 utubr. Srá st mis um hmngm, qu prst Cmmr-s h nivrsári d (CNCLVS D tf PG.) ducçs m td pis. qu muit cntribuiu prr «u dmirávl unid ncinl. ssim nscu mcrci n Chil, pátri d mir pt ds miírlcs Pbl Nrud. sndr pl Prtid Cmunist. mlzd ntr su pv n&e umnt cm crrr ds ns. Cntribui pr ss ntrcâmbi culturl s rlçõs cmrciis ntr s dü píss. Cintists, scritrs studnts brsirs visitm cnstntmnt Ghl. E s nvis d mrinh mrcnt chiln stã smpr ni prts d Ri Jnir, Snts, Vitóri utrs. Qund mbixdr n Ri, sr. Gbril Gnzlz Vil, prsint t d Chil, prticipv cmícis ppulrcs cntr "Eix" grssr. Vinh pr s rus discursv pr s multlds, xprimind vrsã d su pv fscism. Num sus rçõs, xclmu Vldcl: "Nã cmprnd milgr qu m dvrt qu. ntrtnt, prcclrtu ms br utizr»: brd rltiv pr qu cnsigms tr. ni-l tnt qunt pssívl ftir, dquirind ml mt nt pr br nc rl. JRNU NSTRUMENT DE EDUCÇà D PV Snr rlvnt ppl d Jrni mcrátic ppulr, - vr Prst qu é pr s «ml Dmcrátic, prr tds tus flh»". Qunt c-.-.- grts Sindicl firmu qu tu tó rzçã, qultqu; qu «cm tut r«-v.uç.vs. -t..,-.- <!. um vitóri. Dl urglrá CTB -- ni s. tnb cmpsiçã qu tivr, tnh tu frnl qum tivr, prltrld strá unl0 tt qur dizr qu mcrci n& ir btid. Estm» crt qu n 4.s Cnrrt d nss Prt! d. tnd tmbém rlltd m -txit t cmpnh, prmn.. prclmr» vitdrls d 3 Cn - (crinci. prsntr um lm- CSCtVS D tf Pi bktht dt - : Mc-tt-M» Mil»» pr»»turcá d dlrlt tlmur. m grv, d utnt «tndll -itnd bkur máxim: l- C«0 d CTB. Prqu >.-. impl tá.,.». t trbthtdrr ptmlctpm cm uprv! n.ul»m dicti n Cmpnh Pró-mprcns r, ps!r. N» tmpnh qt» tt» dtr -» ; :: >. difíci prprl t tltu<í finncir tdlld Jrctt qu prtnm pv virm xcluv cididmnt pr f d tntrttt d r:- -: -!- d pv. D -St Pul, mi lr cnctrft brlr d pu, nt vm xpriênci ml» puv. t prári» tá disputnd» hnr dt cntribuir -sm um di d tlri pr» cunpnh. E cb tr lnçd déi d» "hr xtr" pr imprns ppvlr. trblhdr rlv tr»- blhr ml um u dus hr num Jrnd, rsrvnd prdtltó --- rrç «uplmntr pr cntr cm um mprns qu fnd u» própri n. tru. ru clst t td cltivid ncinl. Muit -.-> stinnd um hr xtrtrdlntrl pr di pr qultiçi mquin -pr "H". N itv di. rúnm it hr d Jrnd lgl, vrificm hvr cumprid u rluçá dr á imprns p-! pulr qutntl rrpnnt :: > r- trdrá r tml. ud pl» rt ptkm minirv. y.t fumlnn-m» Mln. pl ptmmbucn gúch, nfim pr td c irbtlhtdrt d b-»i.: DnSTRT rrderl RRECDU R tü.kik rrcdçã d Cmlui Cnlrl d DUtrlt Frl cus J «rn Cri M, qu rprintm um Índic 15,0% d ct cit pl cric. CNVCÇà D CMSSà CENTRL f... cnvcds pr quln di!9 st, is J0 hr. pr^ um runlá sptcfdc, s ssuint cmrds: Juitf Mt ttm, Mri máil, Hldè Srr, lndrln Fc, Rul Dvr, Frnbc FriSpl Frrir Ji Sldnh, lg Vrc. <nky. Cássl Mnss, rl.md Prtl, Elu Lurir, Cst Ftnt, lt ugust 81- m6 Brr, Dulc Nguir. N CMTÊ DSTRTL D ESTC Ficm cnvcds s scrprns inpnnt, cpz 1 um di d trblh. fnr s ntrss: d prl-1 nicitiv d trblhdrs Si vt».-,vtifi rtptài d pr «svi-c qi«itstr. rbur-m n di J át «sissw r qu stri «nbí4 bti &> l -Scb» hn dt stu btòm. Cslu Kstscukn» Muicípt» r-rri z áftwr-}. 29. xckt p;.-it-z.i-t priivr! pfu dt Stpttib. d pitts «kúr^k qs» srá srvid nttt.« rfrtcmluis d» ccmíiír-» -s». niclpi». hvrá cmpãtfi t pruv cc vrid» príst. rrcrtç». d0\«r vr t nsx Shw cr clbrcl ê ircdt rust» rádi t ttitr. cnvit» pr tut cunvt- ct» pm»r nctrd tt vnid ntôni Cri» tíu Wl. prtir d» 17 Um. Cm Dtstrtt! d Mt«r. Ur xtrtlr pl» Ltri Frl d dl 12 utubr, urr,;» ntr rnigt, cu» prêmi».) grn utid pr «f«.t prtml t um tiqtiin» Sir. nv c 2., um rtlòf «m»», prci»3.» bilhifi pm tr ncntrd» n Rui nrl Dllrd, 98. DbHi). 16. Um trrn, um rádi utr» prêmi» pm «r tu pr<> príd. vcí quisr cmniür tárls put l"^ni-;gr, Cmpnh Prt-lpru rçã d Cmitê Distritl d Estci d PCB, pr cmprcrm á ru Cmndnt MuriM 23, mnhã, quintfir, ás 20 hrs, fim brr sbr prvidêncis gds à cmpnh pró-lmprns ppulr. mu crçã, qu é tã piwêm&mém, f un. nss c cr td mnsidã st-, grn nç:" cu s chm Ers1". V. crs 0 hmm qu fi s- " 8<rTl< Rcinmnt tr clhid Pn.-Mnt ti Rü-» u pubr.c qu«n mtrm «bllc d Chil..<b lgnd! r4^»vu " «^«""«n»! â r."d.c3l-nuinls-1. m t. Gnrnlcz Vil tm ns- n rrnccimcnt çúcr ppulsçt, ntr d príd ndic- FEST PPULR N ENCNTD, N próxim ábd, 31. i :0 nu t utrid» d Dlg, hrs, n Ru ngn. 89, n ci d» Ecnmi Ppulr, cntr»_ -,,,,,,,, u. «.«_. _. pr.cgu.cfl» d.«nhd. nm» pcntd, hvrá um grn d ppuçs m grl, Lu.í Brnrd, qu. lm mnltr-, fst ppulr, prmvid pl virtu d trs vrlílctí t tr.< inquins, rquru um r-! Pr qu ultrpssms Milhã Mi Cruzirs, n Ri Hvrá lím c-nntlcsci»- d» cilítd-rd» vád», pr t. ;,!. : " cucr, t 31 «tmbr crrnt, cupfl» rnclnmtnt rfrnt» s príds 80.» 8.6. clrculçi ppl md n pt m Julh ultim tingiu Cr» Em gst circulçfti, íl Uc CrJ hvnd pr cnsíníulnt mnt m sp cntr»r. lcl vir, rsint n m»m cx. um nlmkd "shw" rms P.cpúbHc d Chil, cr» t c8,. prnu Vldcl c um crnt n mcrci, npim m quc l vê um find d vid. Dcvmus lmbrr ind, nrst d"t, cincidênci d nivrsári d npndênci d Chü cm Snd di h frid ncinl, Tsur psr» mnh,» flhs crrspnnt» di h. ministr d Trblh slgnu m prtri ntm, 6r. lri Sls Clh, ssistnt su iíublnt. pr r»pnr pl x-! pcdlnt d Dprtmcnt Nd prmulgçã nl d Trblh. Cmitê Distritl d Engnh Dntr. Funcinrã h. qurt-fir,! Hvrá»»gu nt» fcirs-iiv.. -, cpc-1 cm rtists dc ttr rádi b - Ru Sril Crri; B-, m qu prticiprã Bb Btrl. ct!? Hu^ ÜltV^ SSl P" P<"h ""tr. cm. cgrld - Prç Cnns rrntln; prçã d Cnunt Rginl Crutv; vil l»bcl Prç Bímls dn ndrl. SE? ""ps^ti^àr^t^0»^ i lém um infinid dl- Dntr Prç Ri Cirn d rir-.,... t; pilrs r Ru Frncisc Vldl; vrsõs, hvrá srtis brln- lri Prç Prgrst., s, stcnd-s um bl Sri pg» mr-h pl P- futbl n.8 5, lã mricn gdrl d Tsur Ncinl s t»- tc. btd, n 30. di utll, sbr: d Crt Cstltuc.il d Brrll. Fst é um hr lgri cmum rm mb.is s nçõs. N:t 13 S3tmbr, m qu ntrms n nrmd cnstitucinl, sums cm ntusism grn pátri ds En Mrtin t -Higsins, Nrud Vl.. -»m>vm!w.mr E B R B R MNHÃ: Pltrn Cr$, ás 16 hs. HJE: Sssõs ás hrs VCENTE CELESTN N SU MR PRDUÇà DE UTR GLD BREU DE "MRET" N PPEL r n i«grnde CÔMC NUM U KJ L, ü, ppel N0TVEL! v Sábd: vsprl ás 16 hs. " Ébri" TETR JÁ CETN R JL -. ^mmm^^^wmmiimm&^mi^^sssm^s^ pr.tnt d Rpubc sslnu um crt- utriznd Fundçft Drcy Vrgs t:nif-l rir Fundçft brig d Crist R- J dptr. mdint dçll. tds s tus bns, inclusiv s rfrids n crt-, 5.441, 30 bril 43. prsint d Rpubc n. mu pr crg dirtr d P SE, dr. Cir ds ns, xprsint d CuscUi dm nlstrt.v Mins Gris xnru ri dirtr d msm Dlfim Mrir Júnir. Circulv ntm, n Mtnlstri d Trblh, ntici qu s prc-ilnts tds s nstituts utrqui- Prvidênci 8cll, Ecnômic, cm prmulsç& d nv Cnstituiçã, pdlrfi missã cltiv... prsint d Rpubc slnu crt- crind, nx» Suprintndênci d Md d Cr6dlt, prm cm prsnd própri, C x Hiptcri Llquidçà, stind prmvr mlsífi» fvrávis á quidçã,d cròdlt stblcimnt bncris. prvnint mpréstim» p çds qulslç& bns mvls urbns, nts 31 zmbr prsint ds Rpubc ssinu crts signnd lmlrct lbrt Lms Bst sr. Hlltn Snts rr mmbrs d Cnslh Ncinl Dprt prsint d Rpubc sslnu crt- utrlrnd mlnistr d Fznd xclui:, qund Julgr cnvnint, curs mlrs d pribiçã xprtçã stblcc.d pl crt- n gst 46 subrdlnnd-s, pr prtri rglm H- cnç prvi...- prdnt d Rpubc sslnu crt-ll lsnt.ind qujsqur mpsts fris, stduis municipis, s quisiçõs fits pls stbclc mnts bnc: ls. riunds quidçõs wntgvt u Judlcls, bns mvls qu lhs sm trnsfrids pr sus vdrs. m dç& m pgmnt m luçll prcil u ttl divids cntrldm té 31 - «mbr 45 u ss qu substl» tum m virtu rfrm, ó mrdrs d hbitçã c- 1 v lczd K ru Gnrl R- 603, n Tluc, cmprcrm Mntpi d Vlçâ E; E-F; F G-H; H--, ; J;..; J; J-Ll L; L L-M. lln d Brsil fixu, ntm. s sguints tbls d txs, vist: Cmpr.-: Libr, 74,5530 Dólr. 18,50. Vnds: Libr, 75,4418 Dólr, tr cnhcimnt d pdid dc mlssi d prfit Hllbrnd d rú óls. sr. Pul F. f- rlc Mglhãs, dirtr d Bnc d prfitur d Distrit Frl, tmbém scitu xnrçã &s crg. prsint d P-publlc si Trminrá íst, um frmttl&vl bil nimd pr xclnt rqustr. S& cnvidds cmprcr nfi só s rnrdrs ds birrs dcnts, ms pv m grl. PRGRM DE CLURS N LH D GVERNDR N próxim dming, 22, á hir d mnhft, hvrá n Cln d lh d Gvrndr, um Rrndis sptácul vrld» cm rtists rádi ttr. lém um hr clurs, nu crt n pt d Fznd hvrá surprss grdávis pr suprimind crg tsurir M prsnts. " " " - Prticiprã d fst, Bb Strl. Prcplnh muits utrs rtists. Cmpltrá prgrm, nimd Cnunt Rglnl Bêmis ndri. ngrsss n lcl. FEST PPULR N NDR Em hmngm á prmulgcit d nv Cnstituiçã, Crité Distritl d Nrt rzrá n próxim dming, di 22, ás 20 hrs, um grndis fst ppulr, n Ru Lipld, 280. D ntrssnt prgrm stcms lém d lllá mricn, srtis nds brins, um t vrids m qu tmril prt, ntr utrs, s sguints "pdr 23". vg m lclmcnt d tspctlv titulr Luiz Vspsin Crri. Nü vltr á pst d Quir gnrl Gdls Mntlr, sgund lu própri nunciu á imprns. Dlgci Ecnmi Ppulr stá fznd cmplt lvnt, mnt ds css prtmnts v.- zls n cid. prsint d Rpubc sslnu crts nmnd Dlfim Mrir Júnir, Edsrd vir Lim Edgrd Ribirs snch pr xrcrm í funçõs Juizs d Tribunl Suprir d Trblh. Cmissã Mrinh Mrcnt trminu s brd i rzft C-S pr cnhcimnt d mbrqu, tx sttístic cu vlr ntrir r d CrS Est rsluçf. ntru m vigr prtir d 1." d crrnt mis. Dprtmnt ds Crris ^r^^^lícsõ^^r1:^; "-t" " /»:. r»:x nv Crt Mgn, s pst ll vn d m tds s gncis d cpils ntrir d pis, sl qurnt cntvs, cmmrtiv d t hlstric. Um mlstá mrdrc Cxis, qu stv ntm m nss rdçã, p, pr intrmédi st rnl, prvincis gnrl Scnrcl pitdl n sntid qu s mlhrd fisczçã n pst bstcimnt mntid pl Exrcit nqul cid. Dm grup pquns lvrdrs Cmp vl ntm á ncs rdçã dzr qu m Gundu, lclld fluminns,s sus ciits cn stã rtids m fil, qu, nturlmtn, rdund m pruízs mtriis, um vz qu prdut sc fic rduzid numr vigns. lm diss pgmnt s frncdrs sn sti trm n-s. rdçrs pw pdir prvi- ;d s Jnh. Mrci, Nltn Lrslnh, Bb Strl, Prcplnh Cnunt Rginl Bêmis d ndrl. pv m grl stá nvtdd pr ss grndis íst. DNTVS DVERSS Entr s muits dntivs f!- ts á Cmpnh, stcms um nd pdr mtist frcid pl snhr Jullt Frnc r. 3 rtrts d Sndr Luiz Crls Prsts, fits m vidr frcid» pl Sr. Jsé Brbs. CHURRSC N RJ N próxim dming, 22. ás d mnh, srá rzd m r á um ptlts churrsc prmvid pl Cmissã dt M- / -drs x rá., prilvs. brllí n r vr um vrid "shw" cm rtists rádi ttr. Muits prlmntr» frm cnvidd» vnd cmprcr, ntr i uls stcms sndr Luiz Crls Prits putd Cmps Vrgi. lcl d churrsc i n fir d nh bn» "rlâ". FESTS. BLES. "SHWS". ETC Um nfinid fsts, blls. cmptiçõs sprtivs, cncrts, "shtvs", tc... st;i pr-1 grmd pr tsst últim prid d Cmpnh Pró-lmprns P- J pulr. Pl nimçã rinnt. pms s grntir qu Cpitl Frl ni só tingirá su ct um mlls mi cruzirs, m qu supr mult. Sã s sguints s fsts cu prgrmçã tms cnhcimnt: N di 21 stmbr, ás 21 hrs, srá rzd n Ru Gnrl Pdr. 155, um nimd bil prmvid pl célul "Hrculn Suz". N di 2 utubr âs 20 hrs, n uditóri d.b... hvrá um ntrssnt sssfi cinm prmvid pl Cmissã Prvinciáris Pró-lmprns Ppulr. Ppulr xtrç trá pci Lc.trU Frl d di 9 utubr t bilhts pm sr ncuntrdi c Livrri Jsé lympi, s Ri^ d uvidr. 1. Um grn cncrt i ur (ti ttrs st Cpitl, trá rr;:- rd brvmnt, mirs dtulhs crâ prtunmnt d;v-.:i. ds. QUSÇ DE CHEQUES Td mcrt qur vr B.v.sil pssuir uni iinp.-cu?.. ix prlhd quc pss fnr cm mptu s imrsss c pv m grl. Pr st, crrm s p.ws f vnd chqus, brsir» tt íôds s prfissõs, fim dc lvr su cntribuiçã. Cpr tmím. dquirind ur chqu ns sc-uints psts Ru d Glóri. 52. ds 9 ás hrs; Ru Cn Lg. 25, d ás 22 hrs: Ru Gustv Lcrd. 19, ds 9 s 20 hrs: Ru d Cnstituiçã, -15, ds 9 ás 20 hrs; Ru ngn, 99, ds 9 s 2 hrs; Ru Gnrl Blfrd. 53. d«9 ás 22 hrs; Ru Gnrl Pdr, ás 22 hrs; n rdçã òi TRBUN PPULR di "Clss prári. CLUN DE DESFS sçã "B" d célul llárbr Hcdr sfiu, há dis, 3 sçs "" pr lvr su c" CrS pr Cr$ scçfl "" pubcmnt ci; t sfi rpt scçíi tingir primir CrS 500,00 n lugr dc Cr$ 400,00. :>? É grn nimçã m td Estci d Ri Jnir UM B PR CMPNH, primir di. ludid C: D MPRENS PPULR Cmissã Estdul qu dirlg«cmpnh Pró-lmprns Ppulr n Estd d Ri, cb rcbr frt um bi, dd pr um fznir prgrsslst d municípi Sâ Sbsti.1 d lt. ML CRUZERS PR UM CHEQUE UTGRFD PR PRESTES Cmissã Municipl Brr d Piri, rcbu imprtnci CrS 1.000,00 pr um chqu utgrfd pl sndr Luiz Crls Prsts, qul fi btid pl industril prgrssist, sr. Grvsl Prir. NLPLS TM PSÇà N CMPNH Embr tivss sid instld rcntmnt CmlssS Pró-lmprns Ppulr Nllóplls, ppulçá lcl cmprnu sntid d ptriótic cmpnh, tnd nvid, ntm, á CmlssS Estdul, mprtânci CrS 2.629,90, tnd, lém diss, rgniyd um CmlssS vns, qu niciu um clt pbs css rsinciis-, cmrciis, clhnd ud pr Cmpnh. N vns cnsguiu rrcdr CrS 71,90. TELEGRM D DEPUTD CPE FLH Tnd Cmissã MimlclF-1 Nilóps cnvidd pu- tnd Cfé Filh pr tmr pr t n slnid nstlçã Cmlss.l Pró-lmprns Ppul d lcd, cnhcid prlmntr, r.s pnd cmprc dirigiu s mmbrs H ludid c missfl sguint tlgrm: "ssmbléi Ncinl Cns tuint. Ri Jnir. Stmbrc Srs. Mmbrr d Cmissã Pró- mprns Ppulr Nilóps tnciss sudçõs. grç crdlnlmnt cr. vit cr qu m dlstlngulsts pr ssistir á nstlçs ílcni ds trblhs ss Cmissã. nfzmnt, s trblhs? >" lmntri m privrm d s1" fçs i cmprcr. ns inipídind n ntnt, ugurr Cmissá Pró mprns Ppul s mlhrs vts sucss 0 árdu Cmpnh qu niui citi, pis, s sudçõs itx crátics Cfé Filh".

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

»*«**«**«* llãa-ihl *iml»i>ja*«.***«*ai»«>«t its-smatilif^iigl w <«a**1'l UhlillHIII ' f

»*«**«**«* llãa-ihl *iml»i>ja*«.***«*ai»«>«t its-smatilif^iigl w <«a**1'l UhlillHIII ' f l )l- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ m M m cmíc 0 LRG >! n% t tf% f n 11 l PP»»3^"l -k n «lrs d nv. lnc d ls t! ls, Ct n. tn, R cxtncã ls Crt l 31 V4t4rr.u?» íf " f1/?."» «.»»», mttt ffk9 «4 M.f.t,

Leia mais

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 www.prtlgzt..br GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

FORTALECEM A DEMOCRACIA

FORTALECEM A DEMOCRACIA ,,,, -.....,,.,.,.,.,..«- - -_.,^;g ^^^«««.»,^. cwm0^mmmmrm^ "»».l.»,l_.mmmm,

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'*

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'* » lr rlst,^ n v ^tálytâàm, s z.;.» 0Q B mtzu, m» mmmuá BnpTT» mx.vr^z5x,vjmmym>\^wtvnwmmrtttumr uu0m0^000j0000m0000 < 00000 wtm9\^xtxrtm.r.rc^?mf&^&7#^ gtow

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que

0 BÔA VISTA CONSEGUIU do Esperia. '--bmo. do vencedor, pois correu. S, C. é melhor do que o seu record paulista. que -: _ NN R DE JNER SEGUND-FE R, 29 DE DEZEMBR DE 1930 NUMER 201 -^^k^ jí hrs ^*Ê &B^(ãk&&J*ò (MSSfS^SS^r w ^^J^^M;W^M%:^j Vl *,>>-_-«-*N_» -_-/>«, r S q^ M-> ^^^^^^ íll B l \J < ÍP^ y*>, í3=^py**^ REDCÇÃ

Leia mais

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social)

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social) OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI Pr Rphl Slimn Pirs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à Bnc Exmindr, n disciplin Prjts Exprimntis. Orintdr Acdêmic: Prfº Dr. Ptigur Mns d Silvir Jr. UFJF

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

"lli AG ti QD POVO SE

lli AG ti QD POVO SE tf] ;-_- - FMFF!CCA ím Uu &$ A ntpdfcf 1 UE rkcd C ff A sldrdd Luz Crl Prsts c um cus jn rún nums d ms çlcstícfttl nu pnsmnt t;ívs du ns (ls Vn n fçrãvíl- t-os spct tmd rfcnrm-s mmbí-psj d «Cmíé Frfíçâ

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. ''' ''*/'- ' ',... Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_#

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa.

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa. N trcir pági: ENTRSDS N BTL SU- CESSRI S CSS D PETR- LE E D VEND D CFÉ D N FLGRNTES D SSEBLÉI SSEBLÉI j JRNL NTICIS Dirtr-Supritt: Dctri Ni dild Dirtr-rspsvl: dré Crrzzi ^ y jãpll N ulti pági: Pvrs ctástrf

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Centro de Convivência proporciona mais qualidade EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 www.prtlgzt.m.br GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS

Leia mais