MISSÃO SECRETA DE GOLBERI EM MINAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "MISSÃO SECRETA DE GOLBERI EM MINAS"

Transcrição

1 P^rWW_,wiPP VV 1BL10TBC NClKL LDER V SER FECHD CM ENTDDE SUBVERSV&*-fNtl Pff-Ph 4) ^3ír_- i -Vi NTCÁR n Págin 2 Suprm Mnd Sltr ngln ^ty ^UUF -P W ir V ^ -V---U w X^F ^r^&wf iitd. 5ig M XV Ri Jnir, Qulnl-Fir, 24 Junh N PREÇ 00 EXEMPLR: CR$ í% NTCÁR n Págin 2 lérigó Tmbém Gnh Librd 1 Héli lmid m JBrsíli Lut Cntr Vt TÇ ~ DE CCUT \^ /i i y..3 P DNTN JB1M ^Kl _- TíS^k MSSÃ SECRET DE lms, sbr ms, ntprt ds inlgibilids. É rlmnt um mnstr cnunturl, urídic. Um prt pr usr xprssá plicd crts dispsitivs csuístics QU pl fin-flr d trtu.ism unist. Cnunturl, í, r dizr fit spcilmnt pr pv nâ pss sclhr livrmnt s sus rprsntnts, nm msm ntr s plítics sbrrm d hctmb ds cssçõs. xpsiçã mtivs, num lr inútil rudiçà, fl prcnts m píss mcrátics. Rprt-s um lgislçã dc pós-gurr, qund lut pcl rrdicçã d fscism d nzism, bm tm ds lmnts s srvirm, r um imprtit lógic pr s nçõs mrgim um cnfli- gigntsc, n qul sc blrm s struturs ncinis. É um prll frçd, um cmprçã ridícul pl vint xgr. citms té pr rgumntr lgçã ustilictiv d glp militr 64, Brsil stv «iminênci um glp cmunist. Entã prblm sri fstr ds urns s cndidts cmunists, sus lids u cúmplics, n linh ss rcicíni. Entrtnt, Sr. Héli lmid nã é nm nunc fi cm.nist; pl cntrári, n grv ds mrítims, ficu cntr s cmunists pivm, E Club Encn.ri citri prvntur um cmunist n su pr-...nci? E hmns rspitávis, cm Muríci Jpprt, unist, nítid psiçã ilógic, nticmunist (invict c militnt, srá dri su pi su slidrid irrstrit Héli, s vrdirs s cusòcs sc fizrm st ilustr ngnhir? Qunt à lgçã cndidtur dc um «Ministr d Viçã d Sr. Jà Gulrt sri rlim à situçã pst, cm s firmu, tmbém ri s cm rgumnt séri. Pr vitr ss rtòrr Cmnd Rvlucinári ditu t nstitucirl, utlimitd n tmp. Pr frç ss t cssnm-sc s dirits plítics cntns d ciddãs l.it.ni d Gvrn rvlucinári. Huv tmp n.t pr vsculhr vid ds xpurgávis. S Sr...li lmid fi pupd é rcnhc nv Gvrn nd hvr cntr êl, r m mtéri crrupçã, r dc subvrsã. finl sri crívl W hmm cupu um ds Psts mis imprtn- s n dministrçã pst nã tinh tid su gs- 15 cuiddsmnt invstigd pls nvs dns d [.r? E nã fi xtmnt ss invstigçã s >, cm inquérits rgulrs, á n tmp d nv ti- r, hnrd Mrchl Jurz Távr? Ms ntprt nã visu pns Sr. Héli B.lmid, Prcuru tingir Sr. Sbstiã Pis /rnid. Sri mis cômd mis l-.ncsr, tlvz, di- lg ficvm vtds quisr cndidts Pnssm pl sbrnm dc lmid. N cs, prém, d Sr. Pis lmid, nã crns s cnsig fulminá-l tã fcilmnt, pis prtirrm nrdá-l cm situçõs nã s ustm à rl psiçã n mund ds ngócis. N vrd, c s prcuru fi pir-s n imgm clássic d.nfári, d hmm ric, cpz dc crrmpr c fl- -r trvés d pr cnômic prcss litrl. Ms iss nâ pg. Em primir lugr, riz nã é mácul n rc- Sé m vivms. Há grns mprsáris m «Brsil v muit mis d crts plítics mtiggs Em sgund, Sr. Pis lmid é um xmplr, cusd!.0-á prcismnt usr 1 su pru bnficir cmunid. Dizm su cm Mins vm dí: nqunt s utrs usm pstigi pinhirs d Estd pr fzr clintl plític, -is dc lmid us su. Ms msm ssim há um distrsã mlicis nss t Sbstiã, cus rízs minirs cu v- Pssl sc fing scnhcr. Trt-s um xli_.r d Fznd mis scu su Estd - E trt-s ntrimnt um mig crt «clin Kubitschk, crim utr dc cusm. cnrmc VCU prstígi, um prstígi vssldr, gund ns psquiss dc piniã. Pr iss, é êl scrvc, pr cm êl PSD vltri Pr cm ^ s c UDN nã p tlrr iss cntç clfrctnt, Prsint Cstl Brnc tm 11 ivid cm PSD rlmnt irrsgtávl. grn- Ntid, tcn 0 à frnt 0 Sr Ernàn d rnr pi. tut0.d quc Cr P0S5v sm br d digir - E SU *cc0< s iis mcrátics, pr nv Gvrn bs lgl tnt sv rcc ttr lmirnt giu cm lld c só s,, lu qund prcbu vnçr mis sri cuml0-s cm UDN n pln mliçã d PSD crivi., gr sc prcur rrncr às últims > d PSD tirnd-lh chnc um vitóri Estd dc Mins Gris M.. f05 stms vnd, cm ntprt ds rc-!- Prprd n lbrtóri unist. f- H c n tç cicut cndidt pssdist c pr sus própris crrligináris cnvn- GLBER EM MNS rrncds 7 Págins d Prcss-Triplx REQUERMENT DE LCERD LCERD crunn fi «5V_x> PHC.JÜLtQQQSlf,QV n.,2» /t-(/l-l^. tuhr-ukc^ cmum/w CfiiS UCCM, firptttórt _.<* prttfntrt ilz, dt> tttificli t*r.( d Plrmn^»* W, M» p*l. prtttntt * licitr licnç pnm tucufã, luxqvk *p**t**t«, +* Í«t»<(f /infls m* plnt* iud, «* «***i-» vv#, Jv*t» ««pr»****. CETE págins frm rrncds d prcss d triplx d Gvrndr Lcrd cnsitrm titm s putds d sscinbléi Lgisltiv n slud dc li :n ds mis strnhs r irrgulrs rnunts dc ricttincnls á vists nn Gunbr. ddimnt inicil, pr xmpl, è um pc- //( (i licnç d Sr. Crls Lcrd (fc-simil cim. msm Sr. Crii Lcrd pr cnstrir mis um nndr n prtinnt d Sr. Crls Lcrd. Nã figurm n prcss ncminhd à ssmbléi nm s prcrs técnics indi spnsávis nm. mns. um plnt rin br pritd. <N.i HBS _ v m * **. *u t?r í Su bdínl às lis sómnt um li trá minh cn* didlur * clru, ntm, m ntrvist cltiv, Sr. Héli lmid, smbrcr m Brsili. Nd mis s d liçõs livrs. 0 cndidt viu pr Cpitl Frl pós tr sid su nm cnfirmd pl PB PSD, psr ds dispsitivs d nlpr* t inlqibilids. Tis dispsitivs srã nr x* minds pl Sr. Héli lmid unt prlmntrs ds prtids pim. cris m Mi* ns Gris, ligd à rlizçã liçõs êst n, prvcu, ntm, id Bl Hrizn* l, d Gnrl Glbri d Cut Silv, m missã scrl Cstl. Há tnsã ns mis plítics minirs. (Li Plilic Ncinl, n págin 4). Slçã dá Tud D crd cm s spch, d* prici Pirs Jã Sldnh, nvids spciis UH, slçã ur vi pssr h pl su primir grn tst, n rnd pl trimundil g cntr slçã Prtugl stá snd ncrd cm td rspit, tnt Fl dvrtiu svrmnt s crs brsilirs cntr sintrss n ultim cltiv, xigind mis srid pr futur, dnd tud m sfrçs pr g prigsissim h. (Li n décim págin) Ultim Di Pr Elitr sfàii H PP*Mm SSÈÊp 1!_V B. *** H \ **B*ifi rt*ermn im.v h prz pr inscriçã dc nvs litrs c dc qunts ncssitm lu ilunliziir sus rgistrs, principlmnt pr frc mudnç dc dmicili. n TRE s 2S crtóris litris d Gunbr ncrrrã sus tivids lnn rir li listmnl á* 24 hrs fluênci íitcrssd* fêz-s muit intns ntm. li *rig nè ti^fr^^ BELL MEÇD DE FUZLMENT Í^Jvl»^ ic ^*tj FÍ P^. r Jr^^^Bllllllllllw -. 5fc T ^^^^i ^^ ^F *T.*c,^rf_^B HÍ r ^_L Sk&ÍF^L H B icusd prvricçã bus pr pl nv gvrn d rgéli. Bn Bll á é dd m fnts ficiss cm réu cnnd fuzilmnt, sgund infrm, dc Birut, UP, crscntnd- spch gu sntnç mrt fr prfrid p-... ulgmnt dc 3 hrs. Tis rumrs, ntrtnt, nã tivrm cnfirmçã m rgl. Enqunt iss. Pquim insisti cm runiã fr-siátic sc rliz msm di 29. spit d usênci d blc d Cmmnirlth. r rndwfl. crg d Plici cnt*t mnifstnts pró-bcll cm rgl. ilci n págin 51 C M N CET rt PZ CM T.».. RDFT ti ;TffPHÍ JS»*!ft.í*«^ i ~»s; **-- *» *8_L il*» l É pl ^^ * J?âp(fc_T H l_k ^í r &&^^**í r&*&^-w* *^»*«iw«v Br J3w_-rffl!^S---B-Rl--W-K--«^ ^^* t_ 3Gr*J_E r mf* ^* \ -JL _P rfl_l_ l F _- - f -&! l_k- T-.4*.-LmH^È y ^t^^^^w W*tV «NÉFk-*,*ik ^ -JÊ01 43 ti T K.* *U. - T.l**- -r&zj! r <_, --B BW. *5fc *^^ri- Hv!.! ^ ^.L:-. V^W K. * ; *^Ê rvwri ypxêêk^kjfys^^^^j^iis^ * ^H *%& P^áHÍ^^<gi**WlB!CT_S_r^ _ru«br^v>ir.-. *^_hcí». s J?XQlXT brsilirs d trç pz d E mntinhm-s ssim dispsts m brricds ât scs ri trás um cnhã dc 106 mm. vnds fund Pláci Ncinl dc Sá Dmins tr* dift UP-UH. Crnl Cmn rspndi tr/írintivmnt à prpst intrmricn pr pôr fir cnflit dminicn. Diss citr, m princip-, té msm t nstitucinl, qvc êl s, s prém. fit ntr d Cnstituiçã 6,1...4 rspst i& vhf cnstitucinlist cmprn 7 pnts, brdnd s cvrrn prvisóri clicès livs ri* g*- ntr dc 9 mc<cs. Li nticiári n pgin ò>.p f l_ 5«NTE ilwlinívrlj íiifi, lvhtwri dlflhr / r^ 11 \ \V \ ^^V finqcentrl tu.m.mlv. \ P401N 4J

2 «*< -;..,; r mmm \ % (. - 2; PGN 2 Qulnt-Fir, 24 Junh 1965 ULTM HR i- ZER HR TRS GERM PÂNC: CP..», ,.,.u iuuu tu,b U.U... k-u rvólvr ti-iu g.iivhiiu, m um tir nu burt.su, L/.idim Viir c Mir. nlm nit, m Cpim- LiJ.u.-. L.i.i, (...iiii. fi s.p.ccniüu pl rsistéiici dc ü,muíi,c._., c...s, :i i.ltni i.iiiú u»5u ir,c\- - cr du cúlíici n snhrrsi n Hu Dis d H- * «i, iiò. i tntr rrbtr bõs ti Dun Mri Dlis. n luvdr, l:iu.i. iiu ms,d cblri rçã, d Süiihi. quu giiiiiii bur scrr. zldr d difíci tiv.u u mi u tütfitt.ã.vnd, nins mi cnsguiu lr ldrã,, rvóivv m punh, tiru cnti - è-., sm nrririiur. Já n ru, íi brrd t-:i plicil fminin Mri prcid dru cuiiu l, lmbm sm crtr. Pussu c s frntu cm i\.i Xi Rdrigus Fnts gurd ntu.n lini Mcil.lur-. ns quis tmbém tiru, ms nàu crtu. lcnçd - á pis prsguidrs, n v. Nss snhr il Cpcbn; Jui cijiiti n g.tilh, im rup, cntr PM. ms hvi cbd muniçã, íuii lr ki fi trnsunt D.álni Viir, li intrnd ldrã fi utud n S. DD.. Lcrd Dfn Mrlinlli. Lmnt prfundmnt prisã d mu mig sr.lli Blrtinlli, êl sb diss, ms nã vu in & frir n u diss ntm Gvrndr Crls Lcri, nqunt pssv pls rdins d Pláci, cbls grns rii-b pr Í7.ci\ Criticu, sguir, Li * -r (r-n! Vs, cc i r( - r mint. EU Qur Diári d Slv inglc Wid Lby chgu ntm Ri. cuin stin Sã Pul, n pr n cncluir um livr sóbr mzôni instituind Junglé Diry (Diári d?cí. r mi-ní-^ nr um** ditr-» nrt-mricn. B Estud Pàis/nsm, _. nstitut ds rquitts d Brsil, s ã d Gu.-- nbr, vis n.- in rssds u á s -cntrm brts.s inscriçõs pr curs pisgism ss institui^s. sr mmisírtí db Prfssr Ci! Plnd.. r. primir quinzn ulh, às sgunds, qurts sxts-firs. às S. nfrmçõs mis tlhds prs sr btids n scrtri d B-GB, á vnid Ri P- rr. 27 sp* ds 13 i<: lfh Brsil Cmprrá Brrch Sgund infrmçõs d Ministr Má.i Tncrd Brgs ( Fnsc, chf d mis-à brsilír vlsi-., tu Áfric, Brsil cncluiu ngciçõs m s piss fricns, sgund s quis cmprrá bòrrchti, ptról, lumíni óls vtis. ntr utrs prduts. Pr utr ld.? piss dl cntinnt vr fzr cmprs n Brás 1 dc prximdmnt US? 300 mil. prvnints d xprtçã tcids, spts, prdu s frmrcôulic-. limnts m cnsrv, irz. glir-, tms, plc: s fórmi móvis,.lá lrm Clts ncmnds xpridrs brsilir- n vlr ls$ 2..i rn-- CP Fz Surprs H Srviç mprns d Embixr.d ds Estds Unids prmvu ntm xibiçã, n s UH, um film 12 minutssôbrc últim fit spcil, nrt-mric-n, incluind cns d n.-ss: n spç d strnut \Vht. x bçãn. r Dprtmnt CnlbJVr.. n trcir pvimnt, d préci UH; fi rp?tid n sl d.s RvisÕrS; n ndr térr, cusr.nd b iinpr ã p< J nitiz ds cns tmrdrs n cspiç-i. Estiv n. tnc Sr. Jrf Wyrtt. did.mprén- r«fr F, Fi d:ii pr h = 10b, runiã d UJ ds Prisõs pós qul srá ftud um visit sur pré. s um ds prsídis d cid. runiã vri u-i- sid rlizd n últim trç-fir, -ud sdid m vir- Uxi d nã cinprc*muí d Gciinil Gm Liób. C., -..,...!.., - V,,-^ -,... Gmini: Film Exibid m lll hlrpòl Cnclui ssnddéi 3C ssm íz-gr-rl dn NTERPL, u s ncr. ru ntm n Htl Glóri, cncluiu iráfic brncs. f!sf?ceçã r mdp..- tráfic clc. ntrpculs tim-sc rqrvd bstnt nis últrms ns. cbf d. Dlgçã d Lig (i Eusds Árbs n ssmbléi. Sr. Mhsur Cblliti frcu ntm um nimõ ps:- sr.l d NTERPL, n rsturnt d Msb. qu?l s- Üvctíiii pr nts rprsntnts d crp diplmátic :?:is : s, tmrli: Cmn li ru Nut d! ivíã d» nírm?çõs d isirr.nli. disliibuíd ntm r.- rnis, priunci Sr=crtár!r,r*-l d. U Thánt, firmu u rs prvs xrs. tnts!ndcn) c?.rmn s cvspprs frm fits d ld C:rm?n sóbr s trps brsilirs. Urn fnt i tmr.rti diss ntm Ull Br-il vê cm stisfçã dispnsçá d Crnl Crnin ci- r -r - i-r * \ p?.ri pó- lm s n C.i. Pdr ll ] nc m ssunçã Clégi Pdr. d Brsil, vr.cu. nim nit. p Ncinl ssuncê p<r 4x1. nn primir p-rtiíb d trcir rdd d Cmpnt Su!-,*irr.ricpn Escõ!f!r Futbl. primir tmp hvi finlizd cc-, í cntgm ci 2x1. s crics, n iníci hvim ixd um imprssã puc fvrávl, suprrm--? ãrplr mnt. h. énunt v* s pí? ^,,is bu^rm d.íóií brusc què l^s rsultu mu4» vcudicll. Btfg \ nc n Bst Drrtnd Gvú pr 80x52; m piid ntripd pr ntm á nit, Btfzn mntv vic»- lidprnc ri crtm d bsnut t-vic. um pnt trás d Vsc. M.i. à nit, srán Fluminns p Mrkn7.:p. r. mnhã, hvrá Vsc x Flmng, num Pliri Cl Sóbr tntd lé nm. Plici cric mptinh?-s cm hslut. sriênc: m lõrn dn xplsã ri hmb*1 cás lcimíên n ntrir ri i-i d Cnlári, scundfir últim, qund r rzd miss cm çã grçs nl x-picsidpnt Jusclin Knbitichpk. Fns bm infrmds rvlrm ntm UH u DDPS d Gunbr á stv pss d* nmp*; ds utrfl d pfntd. ms qup hvi rm pr rquivr prcss. Plíci grdiu Ppulr. dvgd Mnl Mntir pr.trsrá cm úlxcrim n Justiç cntr s pliciis Nldir Lrnir. Puln Brrs c Nuns, d nvrnd lri, s quis, rliznd rnd n crr nrticulpi- Nldir. cbrm pr spncr ciddã fns dp Pul, ntpntm. cêrc d.s 20h. pró>m á su rsidênci n Ru Custódi Nuns. 11. pm Hr,m«. s plicii? crcrm fns Pul. sm c intificrm, xigirm s sus dcumnt». ssustd, ppulr crru p prcuru Hrig n prédi r. 23 dl ru. rrmbd ls plicif-is. scncrm n intrir d difíci ustrlins Chgm 29 Um lçcã d g*-prn ustrlin stá sr.d sprd n B.*,-!?!! nn cr» 21). r>r fm visit ficil dn rirv dis. cmprnnd GB. Sã Pul Brsil;;). n mnprãt-1 ntndimnts cm utrids gvrnmntis sbr nrblms lizds s dis píss lgcã d gvrn ustrlin ficrá hspdd, n Ri. m Cpcbn Pr^cc Brsil é Ru \s EU S-gtinrl cmunicçã fcú dp Sr. Smul Grdn. Prfit Ls ngls, Embixdr brsilir ns Estds Unids, Sr. Jurci Mrrlhás, um ds rus dl cid d ct ri Pcífic sc-á chmd Ru Rpúblic d* Estds Unids d Brsil, m hmngm nss Pís. Tmp Srviç dc Mtrlgi prvê pr h, n Ri * Nitrói, tmp bm. cm nvir pl mnhã: tmprtur stávl: vnts, 1r»ic nrt, frcs: visibilid b. nch durnt n nvir: máxim ntrni li n, Engvh Dntr, cm 28 5 rcis; mínim, dr 15 7 prwv nrrru n Jrdim Btânic. Embixd: Bn Bll Prá Mrrr tiiliir m cust, pis i d pls frçs cnstltuím Frnt dc Librtçã lrmists Ncinl, lvu pís n Encrrgd Ngócis d rgéli, diplmt Ftih gh Buàyd, clru, ntm, há cm ntrvist cltiv, um cmpnh lrmist cm trn d psiçã dc Bn Bll, cm finlid xclusiv vitr rcliiçâ d Cnfrênci fr-siátic, dmitind, sguir, pssibilid x-prsint sr punid cm pn dc mrt. Explicnd psiçã Bn Dli cm um rçã bus l pr pssl s rrs pnr él prticds n plític intrn, Sr. Bucycd slintu (u pli.ic xtrn dè su pis nâ sfrrá mdificçõs, pis Cnslh Rvlucinári nd tm chinês, frncês u russ. mus é tipicmnt rglin. rintçã hctnlist. Lmbru s pçõs scilists srã rigòrqsmnlc cnsrvds. Prtsts Sr. Ftili gh Buyd diss ind s bts lrmists têm btiv xplrr mnifstçõs dlscnts pró-bn Bll. dnnd-lhs significd inlrnqüill intrn, u vitri rlizrçã d Cnfrênci Áfr-slátlc, cntuu; ntrttit. nd mpdirá l s rí7. Sgund Encrrgd ri Xcsócis rglin, nã huv rprssã ri prt ds utn- Milhõs d Frl Frm Pr Sul Estd d Gunbr ns íi cntmpld cm nnhum ds grns prêmis d Ltri Frl dc Sã Jã. r. srti rlizd, ntrm prêmi mir, CrS 500 mi hõs. cub bilht núíhrò lil 732. vndid m S*n! CCnrinp. c sgund prêmi, CrS 100 milhõs. c.b r bilht númr vndid n Prná. bilht númr fi sc,-.cd cm trcir prêmi. CiS 50 milhõs, númr 4.9RS nnliu Crt 20 rrrlhõs. mbs vndids m sü Pul. quint prêmi. dc CrS 10 milhõs, cub bilht númr , vndid n Ri Grn d S;:i. Ltri Fr! infrmu - s prtdrs ds bilhts prmids prã rc. br :us prêmis m qulr gênci d CiN Ecnômic Fri, ntm msm frrm nvids ds s Kg.ncis s xtrts intífic:::*!) ds bilhts prmids. Fstivl Escritrs m Btfg Clégi ndrws prgr. m r pr di 2fi. c-n Btrrfg. uni Fstivl Escritrs ptrcind pi um grup luns d-rul stnb;*.é(viriçnt. lirds nr Jã Vltrin Frrir, utr i idi rnd d fstiv!. stá snd crnd p!? scritr Edn Sv.. srá rvrtid m fvr ri Frírcf dns Scids ri Dfs Cntr Lpr. ds cntr cs mnifstnts fvrávis Bn Bll, crsrntnd 20 lgçõs strnsirs J* chgrm rgl, pnr Cnfrênci frò-slátl, vnd s u- Uns chgr té di 21). qund sc inicirã s trblhs. Prsnlism Di Dis ri pninr pr- SÒtilism Bn Bll cm cn principl su pi*s çã. Sr, Buyd dlcs nélin. m su plític xtrn, mntrá psiçã ri nâ-ünhmnt. qui distnt d cint rint, smntind chf (n Cnslh Rvlucinári. luri Bumdi.nnc, siu rintçã plític d Chin Ppulr. crscntu pns cinc prisõs lrm fits, m td pís. s x-ministrs só fi fstd d Sú. Dsmntiu ind nv Gvrn tnh frmçã militrist, firmnd. n rgéli, Exrcit siu dn pv, prtnt nà sc p cnquistr sun inpndênci, h três ns. Julgmnt firmnd nã sb qunl srá prcvs Julíiuniit dtd n cs d Rn Blln, Sr. Buyd dmltlu pssibilid Prsint pst sr punid rm pn ri mrt, lvm ri-s m cnt ( cusd (c crim ri.-un tr.vçfi. tmrti Espr Fntps diplmátics rvlrnm ntm tmrti cntinu bsrvnd situçã n rgéli, fim tmr um psiçã m rlçã nv Cvêrn. 0 Embixr bitsüir m rc). Dinlm Rbrt ssunçã, mnlém cntts diáris, pl lfn íntcrnclnnl trvés ri tlgrms, cm Chnclr Vsc Litã d Cunhn. nfrmnd- d situnçá rininit n pis. s msms fnts firmrm só há dus sluçõs pnr Gvrndr Migul irs, cs nã uir prmncr n rgéli: u vi prz fix pr Pris, prmncnd intt su cndiçã -ild; u vi pr tmp infnid. rnuncind, prlnl, dirit sil. Frisnd çnc nâ lirrri iiiil:tic,iõcs n plític xtrn scu pís u vpçõs scilists srã rigr sàmnt cnsrvds Sr. Fili gh Kii/cr/ diss, m.s- bnis lrmists.iprm mnilrstçõrs dr dólsrnts. CNT CNVC REUNÃ PERMNENTE: SLÁRS CNT nviu circulrs xs sindicts lh sã filids, instruínd-s pr rúnm sus ssmbléis gris fim prtstrm cntr prt li d Excutiv qu* vis à rduçã d slári rl ds trblhs lé msm impdir s pdrõs ncçcim livrmnt crds slriis cm ssus mprgds. CNT slint s =smbléis gris vm prvr nvi mnsgns s prlmntrs, pdind riiçã d nmind li d rrch sril. sbrtud pr sr msm incnstituin.-.l crátr prftindmiít nii-sòcil, Di:.nts sindicis váris Estds ncntrm-s m Brsíli, s últim sgund-fir, prcurnd pi ds prlmntrs pr riçã d prt liqüid qus pr cmplt tds s cnquists ds tr.áháuiádrcs n cmp d rmunrçã d mã--br. Prt-vz ris cúpuls sindir-irs slintv, pr ulr ld. pis cntts mntids m váris prlmntrs m Brsíli, tndéiicr ris cónirsílsts é pr citr dòcumnt prit çvrnmntl, mbr ná lhs sr-p s spcts ihcnstltitc. ns sbrtud nti-sciis ri prpsiçã. Scrtári-Gràl d.lunt lnrvntr d CNTEC. Sr. Slámã Pmpln. rvlu m Rrsfli, ntm, u s Sndrs uréli Vin Jsf Mrinh, bm cm s D?ntds Hrbrt Lvi. Jrms Fnts utrs s rmprmtrm prsntr mnds nrt gvrnmntl, crd cm «rivindicçõs ds trblhdrs. Sndr Jfrsn guir, rltr d prt n Cnrssã Mist, rcbu ds dirignts sindicis mmri m sts rvlm, cm riris sttístics, intnçã d Gvrn ri rduzir ns sáris ds trblhdrs, tl m- Fmílis Crics 400 ns Têm Prêmi Crr dis mil scnnts ds 18 trncs fmilrs pvrm R! n Sécul XV srã dinlnirns n di 21 dc.julh, pl Clégi Brsilir dc Gi-lgin slnid srá rlizd próxim Mnumnt Cuutmc, n Flrímng, trnscrrnd, nl dt, nivrsári d distribuiçã dc trrs s pr? ml rs clns pr Estáci Sá. s sguints, s 18 Psquiss trncs gnlógics d Ri: lix Mnul, ndré Villlbs d Silvir, ntní Mriz. ntôni Smpi, Bltzru bru Crispim d Cunh Tnrir, Dmings zvd Cutinh. Estvã Murs. Frncisc Frir* Rib!r. Frncisc Vigs, Jã Sus Prir Btf:;. Jrdã Hmm d Cst. Juliã Rngl Mpcd, Luis Brcls, Slvdr Crri Sá, Sbstiã Fguns Vr-. Tm lvrng Tussint Gurgl. Míllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiliiii Clégi Brsilri0 Gnlgi vm fznd psquiss liã 15 ns, s su fundçã, cm 1950, tnd sid fichds 150 f>>niiiíi.s ntr s séculs XV c XX. té s psquiss brngrm fnts histórics cònsirds indispnsávis. lg.ins ds funddrs ds i?. trncs ficrm n Histri. ntr s quis Slvdr Crri dc Sá, prim Estáci Sá sbrinhr. d Gvrndr Mm Sá, niiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiinii CÂMR DS DEPUTDS CNCURS PÚBLC PR RMZENST ntificçã ds prvs d Prtuguês Mtmátic: Sxtfir, di 25/8, às 9 hrs. d. ns indigóm lvrá situçã Jrnlists Tribunl Suprir d T - blh trminu, ntm, c sláris ds rnlists pvfissinls d Gunbr sm cnglds té di 16 fvrir d próxim n. s uizs rcusrm, msm tmp, pl d dvgr>>, lir. d Cst Mntir pr, um vz stndid vigênci ds sláris, fóss m s msms tulizds, l côrd cm lvçã d cust vi:i ntr 1 zmbr hl** fi 108 pr cnt, nã 81 pr cci. fnl n umnt cncdid s irnlis. ll s. pr vigr pl prz ri um n. Pl sntnç d TST. s prfisslnsis d imprns trã nfrntr lvçãd cust dc vid, pr mis 9 mss. cm s msms sláris rustds nivl d cust vid vrificd t nuvmb*- d n pssd. Nnhum d,rtr d Sindict ds Jr nmisfs stv prsnt à udlêncl m sc cidi rivindicçã ri cl-s. Tlfms Tmbém s mrgàds d Cmpnhi Tlfômc B-ili- tivrm s sus sláris rduzids pl sntnç d TST, ntm prfrid. Embr cm dds rvlrm um lvçã B7 pr crt n cust d«r vid, s últ. mn rustmn ds s)áris d clss s uizs dc;rirm mntr sntnç d TflT. P rvinciá ris trvés mnifst divulgd ntm, Uniã ds Prvinciáris cnvcu td clss (s srvidrs públics cmprcr, nn próxim sx-, t-1ir. á ssmbléi grl srá rlizd Hu Sndr Dnts. 7, qund srã discutids s nvs rums pr cmpnh dc rivindicçà slril. Durnt runiã; srã discutids utrs prblms intrss dn clss. Dsm prg i11111 Hllllllllllllllllllllllllllllllll llllll llllll llllllll chf dus Srviçs Gris Crnçã d Ministéri d Trblh. Sr. Lur Cruz Msquit, viu pl círdòst c rlizu uni lvntmnt sóbr smprg nl rgiã, diss nchnt grvu muit s prblms d smprg m Prnmbuc. Esclrcnd lvntmnt nã crrspn dds ris, vid prss cm fi fit, Sr. Cruz Msquit diss é dc 25 mil númr dcscniprgds m Prnmbuc, 13 mil m lgs 4 mil n Pribn. 0 rltóri d Sr. Cruz Msquit fi ntrgu Ministr intrin d Trblh. Sgund Sr. Cruz, Msquit, s trblhdrs ruris sã s mis têm sfrid ni ii smprg, á muits usins stã trblhi!- d pns qutr dis pr smn, pr vitr fclimnt, muits nã stã pgnd slári-minim. Só m lgs firmu. fi.mi fchds 15 usins. Sr. Lur Cruz Msquit crdit cris nã é tã grv qunt s pns, crscntnd Gvrn dc Prnmbuc. D. lélr Cmr c SUDENE stã tntnd slucinr situçã. Cn. Pri: ~PM Nã P rnr Prisã Suprir Tribunl Militr cncu hibi-rmi. tm Jé Mári ds 8nti, Mrli Jsé rl it,,* Mrir» Lim, tnd Ministr Prl Bévilácqu d i did ts ncrrgd PM nã p nr, ndicids, pr vriguçõs, pl prz 30 dl s, rrtd pr it vti cntr dis. 0 Msm vncid, tnd scu ld - pns Ministr Ribir d Cstn. Ministr Pri Bèvilcquã prmtu cntinur lutr m fs su ts. firmnd, STM stá vilnd li. dmitir s militrs ds PMs rnm prisã indicids. Ngds ind ntm, STM ngu cncssã hbs-crpus imptrds m fvr Lurnç Silvir. lin Nguir Crir d xmrinhir dnis ntuns Viir, cnsirnd prudicds s pdids nr vfi Rms Ribir, Sérgi Sls Chvs. Jurndlr Ribir Crvlh, ntôni d Cst Frits, Firvànti Gnçlvs,ct Jã lin Sussl. hbs-crpus nr rnálistá Nlsn t nã fi prcid, pis nã cnstv d put. Dnúnci STM vltu nfrir ntm um rcurs d Prmtr Bndit Riun. d urii(ri Militr d Quint R- Siã, insist m nuncir Mr Jcutim Pirs Crvèir s S\r-gntç Júli Pdr c Ni<-n rl Crri, núnci ulg?d innt pl Juiz-uditr. D prmtr rrcrru STM. mi infriu nd!d. gr, m su s^und rcurs, crscntu utrs cusçõs M. Cryir Srgnt Cst, cm c-utrs pssj i. crims subvrsã. Sssã Scrt finl d xpdint ntm, STM d. runiu - sé.1 sssã scrt, pr prcir um rcurs cntr sntnç cnnu dis funcin ris civis d Cntr r mmnt d Mrinh r-ur vi Viir du Sus ri vir Sll Gnçlvs r» ns rclusã, cm rc/ pnsàvis pl grv ds srvidrs gr dl rprliçã, flgrd pl pò. mnl d 13. slári. N msm prcss, ulg d n Primir uditri Mrinh, frm bslvids Jrg Glvã. Edési Nzré, Rldã Frnns Cruz. h> nu Sus. Jsé Pdr Ml. rink Filh Brlvld d Sil. v. cisã sbr rcur. s sô srá cnhcid qund d distribuiçã d t d ss. sã scrt. Brigir Tixir Cm iníci mrcd p?r5 s 13 hrs, srã uvldi h, n STM, s Mrs Vltr Bsts Frncisc livir Snts Tnc.tc. Crnl rld Jrmlm Wil. titz. tstmunhs cuscã cntr Brigir Frn. risn Tixir, Mir N. rivl Mári ds Snts Tnnt-Crn! Emnul Ni. cll. èst sild n Blívi. UBERTÇÃ D KGLW studnt ngln.sé 1 inir ri zvd, u.i librtçã fi rnd, ntm, pl Suprm Tribunl Frl, mstru-s cnfint m l.3t vz srá finrlmcnt librtd, rvlnd ind u s ncntr cm sú intir mnt bld, sfrnd õnuritlvité crônic c distúrbis gástrics, vid s trturs c má limntçã Jsé Lim zvd vn, sr lvd, h. c Hspiti d Plíci cs nã s nts pst m librd pr um simpls xm, pis Dlgd Edgr Fçnh. cin Plíci Mrítim, rcusu-sè frncr um gui dc ntrnmnt, pr str muit cupd cm Cnfcrfnci d ihtèrpl. Suprm rm imdit librlçã pr studnt rngin fi trnsmitiri nr Suprm Tribunl Fr! s Crnl Gustv Brgs. Stcrtári Sgurnç d Gá». nnbnr. cisã fi dt»- d ns trms d vt d Ministr Luís Gl!tti. ic. gu rm hbs-crpus imptrd m fvr Jsé Lim; dint ds infr- mçõs ri Ministr d Justiç á trminr librtçã s din 10 fi crrnt. Cntud, dint públic d (st d ntóri d mnutnçã d prisã d pcint. pr rm d Crnl Gustv Brgs, Suprm Tribunl Frl rslvu tlgríár dirtmnt Scrtári dc Sgurnç d Gunbr, trminnd vm ngln s ind nán fi, s pst m librd vigid. CRNEL PN FZ LSTÃ Sgund fnts d PM d SEB. Crnl Gérsn Pin gurdv té s últims hrs ntm rm ri prisã slicitrá u ixrá instruçõs n cs su prisã, s mis ncrrgds d inquérit, pçm á cmndnt d 1 Exércit ncminhmnt xpdint à Justiç Militr, slicitnd prisà prvntiv váris indicids nl PM. N listã lbrd pl Crnl Pin. d qul nã cnst Sr. Héli lmid, stã ncluíds x-prsint HU llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhhihiii: CMPNH SDERÚRGC MNNESMNN VS À PÚBLC CMPNH SDERÚRGC MNNESMNN, cm s m Bl Hriznt, cm ditmnt cmunicd públic. m 22 d crrnt, vm infrmr sguint: 1. Prnt plíci Bl Hriznt d Ri Jnir Cmpnhi á insturu inquérits pr purçã rspns lúliddc d.s x-dirt rs sus cúmplics u gnts; 2. Luds grí.lógics, mitids pr blizds prits cnfirmm flsid d ssintur dò x-dirtr Jsé Mchd Frir;. x-dirtr Jrg Srp Filh cnfssu, m d- cumnt unt inquérit plicil, utri c rspnsbilid pssl dc missã d.s títuls; Jusclin Kubitschk. Dputd cssd Rlnd Crbislcr, F.scritr sni Durt Prir, Srs. Álvr Viir Pint svld Gusmã, lém ds x-ministrs d Educçã Pul ri Trs, Drci Ribir Júli Smbnqui. Crnl Pin uviu ntm Sr, uréli Frrir Gurniírãs, t s t mu n h-bmb cntr Sr. Héli lmid, Sus clrçõs frm ncminhds n Gnrl Trr Ururi. cm cópis pr SN Cnslh Sgurnç Ncinl, tr, militr visitu Crnl Mrtlnlli n prisã. STF Mndu Librtr Z rig Suprm Tribunl FdC rl cncu ntm, pr unnimid. hbs-crpur- iniptrd m fvr Z rigó, nvind mditmnt fici lgd plir Cnslhir Lfit, n él s ncntr prs, slici tnd su librtçã. rigó, prèi hâ sit ti)-.ss pr xrcr ilglmnt > mdicin, é pi si. filhs pós sr librtd h, s- (,uirá imditmi nt pur Cngnhs, n, runid á fmili, gurdrá m librd ulgmnt su plçã imptrd n Tribunl Justiç Mins Gris. Su dvgd. Sr. Jir Lnrd Lps, clru á sprr > su librtçã, Zé pis ngó stv prs nust11 t. 4. N frmd rt. 121, l., 1 C2d Li Scids pr çõs, s x-dirtrs Jrg Srp Filh Jsé Mchd Frir sã p y p Vg psslmnt rspnsávis pls nts prmissóris mitirm dlsmnt; Mfrif r 5. s títuls, psr mitids cm dt stmbr r J i 1963, frm psts m circulçã pstrirmnt à Li n. 1 txcgqgntbs dc 17 ulh dc mn?,. à nstruçã n dc 26 stmbr 19fi.i, d SUMC. cm é d cnhcimnt ds própris tmdrs; 6. N Justiç Civil Bl Hriznt íi prpst çã riclrtóri d inxistênci rlçã urídic brigu Cmpnhi pls ts busivs prticds pls sus x-dirtrs, 7. Bnc Cntrl dá Rpúblic Cmpnhi á slicitu invstigçã sóbr cs. n frm d.s rtigs 10 c 11 d Li n dc 31 zmbr B Hriznt 2.! unh DRETR 3iiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiHimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiliiiif üiiiiiiiiiimmuiiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui iiiiiuiuiiiiiiiiuiiiihiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiniiiiiiuuiiiíi uiiüi Prfssr Fri» Góü. dlrtr d Fcwld Ncinl Filsfi, rvlu, ntm. gurrd pns um C municçã d Juiz Jônt- Milhms. d 4.» Vr d F* lnd Públic, pr rgul1 zr situnçá ds 34 xcf nts d primir n <^ Curs Ciêncis Spcltifc tulmnt frqüntnd } uls n cndiçí uvints n iminênci n submclrrm is prvs Pr riis. D crd m rgim; t d FNFi. s 34 studn > nâ purm sr mtriculds, mult mbr tnhm» tisfit ns xigêncis prtclrs nst sntid, pis nu* p mr 40 vgs fi fw< m li. Fr d list ciimd. ficnnim frqüntm^ fs nuls n rndíçr u vints.

3 /., :^^t^u* <i.t>-i^::-?v-f *> *:: -**,»( -çêê M -.-} _9_i hr ## DF: Jrnlists Nã Pm Cmprr Cs $ * i i PDRE PEDE CSTEL QUE DG Nà FM crt-bcrt Mrchl Cstl Brnc, Fri Jcã Btist Prir ds Snts, EM scrdt dminicn há lguns ns fundu um mprg brir pr tnlr cminh fr d tul dilm cpitlism-cmunísm, nunciu médi pn mprs n Brsil slã snd struíds pl tul plitic cnômic-finncir, pis só rst lhs gr gnizr lntmnl nst std ftl mrtóri pssiv m vgt indústri ncinl Nrl Sul d Pis. N xtns dcumnt, Frr-i Jã Btist s cnfss ndv sári tnt d cpitlism cm d cmunism firm mtivçã d plític lvd cb pl Ministr d Plnmnt é mpnh d cmplx inciusrril-militr s Estds cnsguir Unids m s piss ltincmricns cntinum pr tmp infinid cm rsrv mtric-prim brt frm lgum snvlvm su indústri, principlmnt técnic. Êss prpósir, sgund rvl, fi nuncid pr um rvist nrl m»icn ditd pls pdis suíts. Fri Jcã Btist, fi próri n indústri mtlúrgic frncs, slári-minim gnhnd Nimyr Fz Jusliç xprimntnd vivr xclusivmnt l, rv tv irr,- puls scrvr pr Mrchl sint, u ngústi sspr vrm lntmnt lm milh.s brsilirs. gnt prn muit, Mrchl firm, dint, prcurnd nxrgr mund cnmi pl nlinh strit d slári mínim. Mis, tlvz, tntnd scrtiná-l trvés ds plus lrgs um Embixd. lém Brsil stá g- niznd pr ló fr há um punhd gnt s su mrt, Fri Jã Btist indg s é pssívl s piss rics um cgm ds píss pb;s p. snvlvimnl, pr ssinlr Ministr Rbrt fznd slá xtmnt pst, ist é, impdind nss Pís clr. cncluir, p scrdt Mrchl dig nã ss plític, pis tri psiçã pns lguns ficiis plítics crts gvrndrs d linh dur, sã cpzs nxrgr cmunism té ns n]s d céu, ms ncntrri pi miri imns ds nsss ficiis scl- d s ds mlhrs hmns d plític, rm c, lmnt um Brsil livr d miséri cprssõ. ^^^**%.\-.-XXx. ^^^i^»üf^^ WÊkàZ:< :- -^x x%x!: -- - ^m fí,.» Vf *S~. «>* ;-: :,. \-,.:r-f.:--:-::í:yi,:-i«m ::- : f-t-\rx,x<- Vi -^V. ;;*- X.:.XXXX.*.:.,. BS ü S3SÊUB is^^xtri^^^^^^^^ fxhjvirbb /XWXX^X::--y..;WÊÈÊP^ mis rcnt trblh Q d rquitt scr Nimyr é prt dtitur s d Ministéri d Justiç, cm Brsili, lbrd m crc d:s z tl trblh intnsiv, prédi srá rguid n Esplnd ds Ministériqs, frnt difíci d Ministéri ds Rlçõs Extrirs br lmbm prtd pr Nimyr á cm ndmnt mstrc-rquht tl Brsíli ncntr-s licncid d crg cupv ti.cpitl mus cidiu lbrr prt, sm ônus pr Estd, tvnd cm cnsirçã intrss públic su mpnh m mntr unid rquitlnic d cid. Nimyr vrá mbrcr pròxlmmnt pr Frnc n fi inugurd ntm, n Musu d Luvrc. um xpsiçã d sus trblhs:. Du Frnç irá srl, fim cncluir s prts inicids finnd l stv, cm gur s Grgs É_? -SP Cm Lõnids ins Tcrmópils, Dxidss r tífó,*.* p- Mlhr; cmbtrms ( club Engnhri.) à smbr { Ficxi. ilid mnl trvés ul/ fi- ;*:(l) n fculd XX Ndc Filsfi, did Cútürl d.-, Fs-.* < nids. Sr. Grhm K, Frbh stá òíc*- tcnd rmunrçã c dólrs s cstudnts srm dc uis!v dc vi.-i- -niss brsilirs nus tstds Uniclus, srvi- W <> Dprtmnt f*;»l. d cndidt v dc- i.iii rhl. ;..i.- inglês, cnhcr m ds - EU tr mns 25 ns c mbiçã l=-..ii cm dólrs. Girins r> prpst»> n Cáds \.»c.-, Dputds, 11S 1,0 Gulns Brsil, -.trv, Ki.ivò.-s.,lr Embr trs s J,l suspitm»< tri,!c, is n- <l utr d prppsl«. Ul livir (PH-GB). Prcdón Sr. Ci ns Lci.l rã é prtidári pns d prdã slá cnstruind m su tri- )*!\-, ms tmbém il prdón plític i.inf critic m Fil Cstr: diss él Sr. Váiti Mrir Sls ii sçu cndidt numr um prdón. st signific èl tin utrs n rns n list Hi rl P-1 c Grrinch prçrm, nt c m. m nrm ftgrfi n primir págin d imprns frncs: ld ls stv Prsint n s i Bn 8 l, u rcbu slcincin brsilir -S hrs nnts su rrubd. P lc c Rcn Bll cnvrst»ni srrints, m s Grrinch prc indi- -cint, bstríd pr i g u m idéi imprtnt. Jusclin Dputd Cnciçã d Cst Nvs (PSD) tv um ncint cm x-picslc!nt d PM d lfâng dc Sã Pul, lh rèz; um prgunt dcscitês durnt üm prgrm clc l prticipu nimi misst clc Snts. ndgu ficil mrl tinii l pr rspnr sóbr rvluçã, prgiint h Dputd clssificu ci intnips i v iiullicd, cicsciitnil: s utn tics rcpicsnl nts ci F.xércitn l Cxis mis s dirigm um miilbi ss frnm. Slicitd flr sôbr cx-prsiclnt Jusclln Kubitschk. Sr. Cnciçã d Cst Ncvs rssltu nustiç dc u èl li víllm.i, frisnd: S fss fil mu plbiscit, pv diri: lusclin. pós frs, - uditóri d r á d i qus vi bix, tnts frm s pluss. Tirms Chpéu m hr, «xncunu Jtr l.mu lr* tv,, btv, (n.iim-nt\ tltlbcm-crpi ln Siiprriiin Trlbunil itdêrstt»pò ml» dr m n pri- cb H Prz Pr Títul Elitrl Kncrr-f ás 2-1 hrs h, prz pur insriçã Jc nqv litrs tds c;uê!s ncssitm tulizr s- sus rgistrs, cru virtul i trnsfrnci zn. pr mudnç rsinl, sgund nfrmu ntm Trlbuníl tgínl Elitrl d Gunbr. s 25 crtóris litris ci cid cmçrã funcinr rs lh d mnhã bstnd pu* r rg sir, pssuir iiiis 18 ns niuiis dc 70, prnciiér uni l.muláií simpls, cilblr uni prv l i:ntii fnvr rs rtrts 3x4, rcbr um tlã pi á crnci m litr, Grn ntrss íiini TiÜS d Gunbr numr litrs á nscrits é suprir á tini miliii mil c ést n, cui prximid ds iicõs lm sid grn ln, trêss d públic, vcrifii-ii- l-s uni fluênci ná bsr* \d ni épcs ntrirs, ;lcgund infrmçõs bti-. ds ns crtóris litris d cii, lmnt fminin lm cmprcid m mss, n prprçã 3 pr 1, m s trtnd rgistrs pl primir vz. mbr s trnsfrênci-, l zn litrl, pr mudnç rsidênci urbn u Estácl, t^im sid mis rduzids êt n. Fltss Tds quu nãç-rcgulrizrm - us títuls strã suits mul.s, srã stipulds pl Juiz l Zcn Elitr), lém ficrm privds. fzr mpréstims ns nstilurs Prvidênci ns Cí- :;s. l btr pssprt u cri r l intid, s mpssr n srviç púi>iic Ȯ listmnt, s n: r h, à n:-, só srá rbrt pis ds liçõs. s 25 Juizs litris, prtir d li 24,? dicrã xlusivmnt á rgnizçã d plit, prprnd s títuls, tlhs vtçã rèstruturnd s quips turã ns m«s rcptrs. Crédit Lm crédit!c CrS 32 ml- hõs pr çustsi ds l.- çõs l 3 utubr fi br* t. ntm. prln Gvrndr d E.-td. Tribun! slicitu. tmbém, brtur l um rélit CrS fifl milhõs, pr cnstrun l ss pr Juízs Crtóris Elitris. Sr. Crls Lcrd dòsp* chu ngtivmnt. Mis Rspsts Prblms Ds nquilins 1.» PERGUNT: Sr. V* Tvrs Frits lugu rs cm mi 1963 pr CrS 3fl mil. tulmnt, pg CrS RESPST: Esç s umnts prvists 10 pnr cnt n. prtir i mi, Sr. pgrá CrS -M.ãifl 2. PERGUNT: Sr lbrt zvd Cutinh lugu rs m ulh dc 1903 pr CVS 14 mil. RESPST: Sc su cnl-t trmin m ulh, só trá umnt m utubr, sgund índics d Cnslh Ncinl Ecnmi. 3.» PERGUNT: - Sr. Vlmr Frrir rl Ml lugu cs m nvmbr l 1960 pr CrS RESPST: Em mrç. CrS Em mi CrS * PERGUNT: Sr. Jsé Jim Mrtins, prntári, lugu c*- cm nvmbr ci 10.7f> pr CrS 4 mil. RE.PST: Eni mrç, CrS 12.41W. Em mi CrS S.«PERGUNT: msm lcilr luiüiii cs m mrç l 1933 pr CrS 15 mil. RESPST: Km mrc CrS 15i70. Em mi CrS PERGUNT: _ Sr lfrd Àbr*ch lu.u cs m unh 1941 pr Ci$ 380 RESPST: Em mrç, ÇiS 11.4R3. Em mi CrS Qunt impsts. só págll s rpi vinh pnd; m cs l umnt l mnóst, mntnh prprçfi. 7.* PERGUNT: - D Sr. Jurz Rubm Siir lugu cr.<- cm inir l 1961 pr CrS 6 mil. RESPST: Em mrc Ct$ 13.9G2. Em mi CrS Qunt impôsls, v rspst à prguni ntrir. 6.* PERGUNT: _ Sr ntôni níbl Srfim Crv*h lu.nu cs m unh l 1803 pr CrS 30 mil. RESPST: Eli! mi... Cr$ 35.17(1. 9.» PERGUNT: Sr. Jã Dmsccn Silv lugu cs m ulh l 1950 pr CrS 200. RESPST: Em mrç, CrS Em mi...,.,, CrS 2780 rüllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll- N b_ V VSTE GR l 1 R 1 QUTRCENTà iiiitiihihiitiitiiitiiiiiiihtiiiuiitithiiitmmiiihtin BRSÍL (UH) D «côrd cm Prt.ri publicd, ntm, n DKrl ficil, nã prã cmprr prtmnt» ct*, rlnclli, t rnlltti, cmpréíi tic», Jrnli». nlícim», tlviis rdldlfuií, militrs cupm rildénclri ntgrnt» u ns d» qut» ds mini», téri» mllitr», Ettd-Mlr ds F6rç» rmd» Gblnt Militr d Prsidênci d Rpúblic, u s sirvm m utrs órgã» d Pd<ír Excutiv, m Brsíli. Tmbém nã prã dquir.r s imóvis m rsitim s mmbrs d Cngrss Ncinl xctund-s s tnhm víncul prmnnt cm Srviç Públic Frl, u su cònug, Frm ind xcluíds d vnd.s unids rsincíis cupds -pr psss urídics dirit privd u dirit públic intrn, strnhs è strutur d Srviç Púbc Frl. nclusiv instituiçõs rligiss. sciis 6r*ãs rprsnt- Çõs gvrns csíduis. Rrimnt Prtri l Grup Trblh ric Brsíli prvcu. ntm, bts n Cám-ir Frl, tnd Dput**d.-Pdr Gdirih r.cminhd rrimnt in-. frmçõs Grup Trblr Brsíli, indgnd quis s critéris m s b.-su dirignt dn GTB cnsirr cmn funr-ã trnsitóri prfí!.- dc rn!i pr u rnlists nã funcináris núblirs frm incluíds n xcçõs prvsts n ls! ctl Prtri. é urr flgrnt in.iustic pnr nm clss u tr*ti prstd rlvnts s>ryins st-i -initl srr- cótic diss prlmntr. Tcmbérn flu sc-br prblm Dputd Lrt Viir. msm tmp m u prgu ncssid d Câmr ri Snd cnsiruirm rsincil p-n* ns prlmntrs. Fr Li Pr su vz, t Prsint d Sindict ds Jrnlists Prfissinis d Distrit Frl, Sr. rnld» Rms. clru mdid fr li civil lgislçã trblhist. pr nã citr utrs diplms Bsd lgis. m lis prssguiu Sr. rnld Rms n Gvrn p firmr um militr é trnsitóri n cid m srv. Qunt s rnlists. prm. l.t nã cntc. Él é fiusm i pr vnt próri s rsi u nã. cm ânim finitiv nst u nl cid. Dnls c firmr Sindict ís Jrnlists á tinh cnhcimnt d s prprv rspit, ms, m frniur. nã crdllv. m hlnôts lgum, u tl r_ibi viss s cncrt(7r. tis s srviçs u. clss vm prstrind BrsUi, Prsint d Sir>d!ct clru í fi um rr cnstruir Brsíli pns cm pnsmnt vltd pr inst*?.lçé dc srriçs ri gvrn c, cnsciün*r>mr>r*t, cm prcupcí unir prpicir mrdi smnt pr funcináris públics, ixnd fr td mss«trblhdr n nr cá fi triri. mrnd rm brrcs c fvls. Cntud prssguiu ntnd nã s v grvr, cnr, éss rr crind discrir nçõs ch- «m pnt tingir lmnts um msm clss nü ncntrm mpr n leislçã d Pis nm msm n li utrizu vnd d? i-nóvis. BrnsCi nã \ um.i ridn funcináris, cm P. Vidigl: Espd Nã P Virr Cédul BEL HRZNTE (UH) Bsinh? nã é urn crp.-d nâ é cédul firmu ntm Dcpulíd Pdr Vldínl, cmntr s nfluêncis cncuzirm rcctçs ri li d,-s inc-lbili*clcs, crscntnd mbr lçuns pírum-n trs s.»t?mriz?m rm frds, ind nu c c? ícirs, xisttm frds nè rris scíusfim nm lizc-f-cr r. írrc.i Dputd Pdr Vidigl ssguru PSD nã vi cncrdr cm li ds inlgillids prtn impdir cndidtur,d Sr. Stbstiã Pis lm d Gvrn Mins, pr su cndidtur é irrvrsívl r. Pri id, su rgistr nã -frrá irnpugnçã, piu inscriçã srá fit n Tribunl Rginl Elitrl nã PR Cm Mglhãs Prcmr.id lvibíedel d trcir frç, rticull l PTB cnm s, d PDC. PE. MTR, PSD PR. p r li-nfr rs liçõs.1!p utubr, Prfd Rpuhl;r? dp Mtns, trv-s ri su Pisitpnt. rtur Bi*nrs F;lh. r*!r-pu nlm. tndênci d Prtid c prilr pir nm cl^çc cm Sr. Mglhãs Pint, tlp^il qup cmn-içã nnltic rés. gur crts cp.kpõps p fix nrm;ss cnrnilr-ris functrnntáís. Scund s tèrm**. ls ntndimnts cm?. UDN. cb-i PR lnd!fi*v cr<dsd<it à vic-gnvpn7-1ri py.cmpl d Sr. Ci--: * HstmnM Trmin H pn; rr fh,ístflnsiií* pitr?l trmin h. às ir hrs. Frm rcistrdns mis l.õn litrs pc. dis iiitms ds. p* crtn**:«r.*>s V vtèsltr Séfm p Vigpsm 0tv Zrs Elcil i--. r.úmr listmnts nmcntu êst cn m Pl H-i- 7>nt. m dcci*r.**t s infrmçõs l TUE v < mulhrs u» nn p,i*rc»m prfissã dméstic sã brigrts vtr. Dsmbrgdr Mnltn ri? Lim Crrêãi Prsirint ri Tribunl Rginl Eli->r!. infrmu, ntm, Miis tm 2ã!)3.9.1!irs tp«pr vlr ns!.<*õ.s.1 PTB Estud Minéri d PTB Mt-s s rún hr.. às Kl hrs, pr ribtr prblm minéri n Esld, spcilmnt, ris8 d Mrchl Cstl Brnc. *up nti-fir.u rrubd ri Pn ri ltb;r:t. s Dmitids St p Jnrr* Jsé ri Cstr vã prsntr s psquiss nu rlizrm unt ptrimôni históric rtístic s utrids mi- trs, cntnd cm p; l utrs bncds n s-mbléi n Càm** Frl. Pr-sir-t,i cv\. Dputd ltim rir C-rvh. «rá chridn n.*» >p->r. pi*ptn*pnri»***i Prr! pdir <nschpã (r- íuérit n ssmbléi.?.t:níst*- ds M;n*>s Enrri. Sr..Mur Thibu. trmbm fi cnvidd pr ri -nv. Mglhãs mç s ssssrs d gvr*;!- ri** rrfirm-r-m ntm cu > Sr. M-gihi**** Pit n**nricu ri!?r Mi*-pt- Çisicn Brpnc, rvés d,> Srl 3-lc Pn<. nu s!--. ri;í;*~i-- t ns l^dicr cf-í^mt ;> Pláci d l.ihr^rri, c^» rntinii prsistir siuttn tul psiçã Sr M-. -*-h:s Pint lvu s cndidts cnd!d»t n TDN «tt**rprtrcm. frrnfii.nnt. > «--- *«--nunci. Expcltiv s círcns pütcs d<» M>n* pssrm td d; filtm m xncttiv cm clim dc tnsã rin cin Mins, s primir ncntr d Sr..iLglhCcs Pint cm Mrchl Cstl Brnc, r Ri. Sgur.d - circuls plítics, s sintrr.r..: d cris plític-militr sã» mis visívis m Mins, cm s «súbits vigns, prti: d nit l dming, Bl Hriznt, d Mrchl-Prsint, Srs. Bilc Pint, Cst Cvlcnti, Gnris Clbri Ururi. lém ris cnstnts ncntrs ri Cmndn d PM. Crnl Jsé Crld livir, cm Sr. Mglhãs Pin. Sprdr Fri Tvrs F-. H<;- li Grci dimn n Cngrss Dput3d B.*ífá: 1!^. ndr ri;ss ntm n.-i r-rriit n Rd-rr-.^rT ri lirã dp 3 utubr: psr ri cris plític-mu;tr qu? trvsr Pnis. tnd m vist prblm d piit s*á ns ir>5s ri Cngrís n^. p^nlp nvvs d Mr*»chs»i C»***B*i rt -p-i. nlibilid Dscntnt *!*/>< pé55?rnp rrr?****^ m M;n->s txt d prt cis mplrnibiüdr-vs. i-cmirbd à Câmr Frl pp Mrchl-Prr-iri-itp. s liri.rs d PSD Mins firr^pr^m. n*-?m. ni **$ trt um brrçã iurldicn. pis nc-s»scm fi f.it pr impdir, ^fci^mrí. Bnrcr** crs nc1tprõr.1* pt cnfr0 c=nd*ritur* H,: ri rp id r Gur-^br Rbrs-iã P;;is c lmid, Lit CrS 150 s di-tribuilrs l lit Tl Hriznt vã ncmir**r sup**irnnt d STXB, Sr. GuMh-Tn Bpr- Fhff, lé fim ri smnn sturis n:-.i umnt dn prc ri li n pssr sr vndid CrS 190. trvés Cprtiv Cntrl ris Prdutrs Ruris, lgnd prdut stá custnd tulmnt CrS 1SS mbr st f - vndid Ci5 lfi.1. r*!nbr lici-ut-um Tbrbim hw- chvl. discursnd cm n-m di bncd c-tdul d PSD Mins cnnu, ntm, titu d Sr. Mglhãs Pinli n r0 l umnt ds m- 1istrris miiirs, firm-iri cu intnçã d vé-n d E-.^d é lvr crv s Juüts, ixr ri rvii ssmbléi pr.i»tn umnt. cm finlid crísr um clim trãn insf-nüriri pr frçsr -Vimr.tn ds liçõs 3»* * iihibr. Ultim Esíòrc firmv-s, ntm, u visiti ri Prsntp ri Cmr Frii-l Bl Hi»t, f-r. Bürc Pirt i últim «tn ds sfrçs Mrchl Cstl r.rr.c vr fícm**f> pr s rc;->mnr, pli. tmçn >, cm Sr. Mç- ríss Pint. >ii-sp. ind, s sntndimnts ntr s gvrns frl. stdul cmçrm ctn cisã prsincil r«?!lz.ir liçõs êst<«n nrtir dêss li.- -» siicrir?m cs sncpti-. mi rvü. und Sr. Mglhã» Pint firmu u Mins é p-íncifl bs nt plifcn c militr» gvrn rv» MctnSft* c rs ntrvist* ri Fun*p.*i ri? ipttr.g». uvi dizr. El fi cnstruid pr sr s d cpitl um grn Pis, n s lis sã igu.s pr tds nã dmitm tis dlscriminçõs firnu. ncrrr sus clrcòs. Prsint d Sindict ds Jrlists diss: Cri s tnnõs ri Grup Trlir,lh Bisili vrim vltr-s. nts, pr situçã lguns cgss nsss. 4s prss cmptnts, mrm cm sus fmílis m funds cs. pgnd lts lugul» ni* rrs cnrii^õ* dc vid. nis nm tds ss funcináris. Hmngm Scrtári Svri rir, DF. Sr. Frncisc Plnhpir ri Rch, fi hmngd, ntm. cm um lmç, pl dirr-cs d cn clinic dn Hspitl Distritl u cntu cm qus ttlid ds médics l Hspitl. t*»ridris irnttsts. lr-iòr fi rlizd n r;cuó--i d- TN. n nrtunid. Sr. Crrpntin Prnp-iá. dirtr d Hspitl. xltu s nulid?^»»- dminh-rir d Sr. Pinhir d Rch, ssinlnd su cnstn» rcrncã df*?r n HDF dr mis ncs-. sáris cumnrimcnt su trf, sbrcrrgd pp^ tndimnt dc íúd rgiã gn.cnòmi dmind pl Distrit Frl, cmprnn>r) ind strs Giás Mins Gris. Flrm, ind, s Srs. Trr-n G. T. Lim. pl ssr-icã Médic Brsíli. Pul luns Viir rnld Rms, prsint i Sindicl ds Jrnlists Prfissinis d Distrit Fs-l. _grricnd às mnifstcõs. Sr. Pinhir ri Rch diss su prmnnt picupçã pls stõs sú, m B *?n!is. é tspird pl -su s dc srvir á ppulçã cumprir trf lh fi cnfid. D imprvis, rltu lgums sluçõs r prblms fundmntis n str médic-hspitlir u snitári é tmds u ncminhds pr cnclusã,, ind, s dificulds mis pr cncrtizá-ls. cnsguiu suprr, m prt, pl cmprnss ds utrids stá vinculd. Dclru dic, tmbém, su trblh, á hnr dl; pr sr» vir á Nv Cpitl d Brsil. nugurçã Prfit Plíni Cntnhri nuguru, ntm, n clri-stélit Sbrdinh, 60 css cnstruíds pl SHEB, um rsrvtóri águ cm cpcid 50 mil litrs, substçã d DTU, pst «l sú iluminçâ um qudr. t cmprcrm, lém ri Suprintnnt d N- VC d Engnhir-Cht d DTU. divrss scrtáris ssssrs d Prfit DPS Prn Funcinári d USEG Plici PlfMc d Gunbi*r mntém prs, s últim di 11. -uncínán mdr Mnlvni. ri Umã dn«srvidrs d Estd d Gunbr srvidr d t.ceg fi tid qund Plic- ri Gunbr, invdiu s d ntid, dn rtiru s máquins scrvr, nrm-ógrf s livrs ts. núnc; fi trzid á rricã *H pr um cmissã ri srvidrs munícpis. qul rvlu strm s rlmt>;s funcináris d*> USEG 5f{.tK?i rhfímsds nrr pr n inquérit insturd. CNGRESS FRS É PR QUE DTDUR WSii (Lll Tlvz s mlhr vnh L» ditdur, pr intir, pr drs cinzs vnh surgir nvmnt mcrci, firmu Dputd Cid Crvlh, prtnu Dputd Zir Nuns, ntm, n Câmr FrsL p.rlmntr pctnt, d msm md c -r c tribun, prcuru mnstrr vnç ilglid stá tnd n Pis. m psm s prms-.-s gvrnmntis pcificçã ncinl. intrr.- qülid tóds. dis- Sr. Zr Nuns, é grd lá n pláci, n própri sl d Prsint Csti Brnc. Exmplificnd, lmbru puc nls d mnsm d Li cs ncmptibilids, prpr Chf d Nçá vtu cndidtur d Sr. Rnt rchr, cn didt Gvrn mrnhns, pis sri nqu drd n prpsiçã ficil. NELEGÍVES Flnd csp.. lmnt sôbr stã ds inlcgibllids. lmbru nm d Sr. Héli mid nà figurv n imprns, lé fi vntd cum cndidt. Bstu, pr surgissm s PMs. primir d SEB. pis d Prtid Cmunisl. cmçrm ciçál, prssiná-l, prvcr cnstrngimnts, umntrm n mmnt m él fi lnçd ficilm *.t cm cindidt d PTB. Dizm nã citm su cndidtur, d msm frm vtm nm d Mrchl Llt utrs. Qum dirá m p sr cndidt? Prc é Crnl 0;nli Mrtinli,. psr prs, cntinu subvrtnd rm dc ntr d prisã* Em utr prt, Sr Cvd Crvlh firmu qup Cunr s. s primir m mst viv cócrs, rfrndnd tud Gvrn s. E gr, slintu él mndu utr mnstrng mcrátic, nss frm crict inclsibiltd-dcs. pr fzr mris um.ntd à rimcct. dissídis Su tntnd - p-ét d Gvrn stblc nrms pr ulgmnt ds dissídis cltivs, rvisõs u hmlgçõs crds é cltivs um tnttiv cnglizçã d Pis. p.-r frçr frncimnt strnccir dc mã-ric br clnil. pôs ntm prnt CP d Cmsr pur irrgulrids n sistm bncáh ncinl, Sr. Máxim Mrtinli Júnicr (irmã d Crrl sntli Mrtinlli. prsint d Junt Gvrntiv d Cnf.-Vrcã Ncinl rins Trblhdrs cm Esfrbclcimpts ri Crédit CNTECi. Scsmnd nutd Rbrt Sturnin qti prtn, h, d tribun d Câmr lrtr Nçã sôbr s prigs ncrr rfrid prt, él ntl mis rprsnt nrss cnmi nmònl. *sistmãtic»mn! lcfrnri*- pl Sr. Rbrt C**mc-s. LDER mnifst ss U DEU. sigl dc um Li»!>mc*-íics Rdicl (nãn si mcrri rdicl i sti rprsnt um risít à utrid d Pr sint ri Rpúblic, # um insult lnçd à fcp mcrátic d nci ílirmu Dcpu-t D?s Mpn-tcs. cmntnd rs* surcmni d linh Mnifst dur ritidmni fscist prssguiu, cm fscist, pr crt, é i LDER. mç Pis cm spctr um gurr civil. Um mnifst um impcrtinénci sm imits. Nã si lglid tm ss LDER cm pri diricir-s ssim Prsint d Rpúblic, ms fic bm s rgistr qui, ld d prtst lvr. pr êss inslcntc mnifst, prnuncimnt s vrdir, d Prsint Cstl Brnc,, sgund imprns, h rvl, rcbr ntm, 17 putds stduis Giás, tri firmd u nr mis dmit linh dur srá t rpz brigr cm ls. pis 8 su trminçã pss! i nrmlizçã mcrátic d Pis. NDGNS Dcv.m tr mis dirnii, cm mmbrs ds Frçs rmds sã sss frçs rmds stã rclhids m sus qurtéis, n mnutnçã d rm public vignt n ctmnt d su Chf Suprm, é Prsint Cstl Brnc firmu Dputd Jmil min lilr ds prcinhs brsi* lirs lutrm n ltli. flnd sóbr msm tm. mnifst d LDEP» slintu, é mis um tntd às instituiçõs à própri pss d Prsint d Rpúblic. Em nss ntnr, n d miri ri pv br-iliru, sss lmnts dirisnts d LDER. u prclmm m tã 9lt sm sã rvluch>. nãris, nà pst-m dc príurbdrs d rm públic. Pr nss trnqüilid cncluiu, Crnl Mrtinlli, prsint d LDER, ch-s prs pr rm d Ministr d Gurr Ms é prcis mui. ts utrs lmnts, pw*. tncnrs rvs qudri h subvrsivs prturb drs d rm d trsnqüilid. tmbém sm prss. DESEMPREG Dputd Mári Cvs prsntu á Ms. ntm, cm númr nc«es_r; sõs, rrimnt pr-i cci--ít;tvtcã um wmlsíâ prlmntr inquérit stind studr s cuss d prblm d smprg n Pis, nlisnd su incidênci d pnt vist struturi. bm cm psquisr su frrvmnt n su prmnnt cb! n. cínt-mí-nt*, CP trá 8 mmbrs, r*rr»i rt 180 dl^s trrá cncluir _us studs. i

4 7 \ \ PGN 4 Quint-Fir, 24 Junh 1965 PNÃ DE UHir Cstl Durs Prsint Cstl Brnc mnifstu putds stduis Giás nã dmit mis s d linh dur xcsss 0 stá, inclusiv, dispst brigr cm l. prc, á cmçu brig: Prcurdri Grl d Rpúblic tri rcbid rns d Prsint n sntid instruir prcss cntr LDER; rgnizçã d xtrm-dirit rdicl, cm rgnizçã subvrsiv. dirignt ss ntid, Crnl snlli Mitinlli, ncntr-s prs pr indisciplin. mnifst d LDER, cb sr divulgd, sct Prsint d Rpúblic mç- cm gurr civil. Estms bm lng dls dis m Mrchl Cstl Brnc, num ntrvist cltiv, s ntrgv mns divgçõs sbr linh std dur cm um spírit d qul só prim crrr bnfícis pr cus rvlucinári. Cd sntiu Mrchl vrd dl sntnç Jquim Nbuc rsum riss xpriênci históric, sgund qul ftlid ds rvluçõs é sm s xltds nã é pssívl fzê-ls crm éis é impssívl gvrnr. s xtrmists d dirit lg rvlrm s sus vrdirs intuits, im muit lém um simpls std spirit. Sb disfrc um frslgi psud-rvlucinári, tã inflmd qunt.stúpid, sss xtrmists s mpnhrm m fchr s síds à mcrtizçã d Pís, crind, ssim, bc sm síd pr Gvérn d Mrchl. Pnd um fri ns crcéis d linh dur, Mrchl tn um nsi ncinl cbu pr trnspr s murs plcins; tn tmbém um impsiçã d:, disciplin militr m nm d qul fi fit rvluçã bril, pis sã m grn prt militrs s hmns d LDER grups cngênrs. Gstríms sbr, ntrtnt, c pns Mrchl crts prnuncimnts ltmnt lmntávis cm fi fit m fins d smn pssd pl Gnrl Hn.i Crls ssunçã Crds, ssumir cmnd d 5. Divisã nfntri, m Curitib. Nã s trt, vintmnt, um crm d di cmndnt militr, ms um prnuncimnt plític, fccis, vzd m lingurgm virulnt, cm trt distribuiçã inúris grgs trins, cm insinuçõs scbids mçs às librds mcrátics, n bs impulss subtivs u simpls rptiçã d dizm, sm cnsguir prvr nd, s crnéis PMs. Tis prnuncimnts, cm su sntid í tripudi sóbr cs vncids cnim mç nvs viéncis pr mnhã, ixm N-ã m sbrssi l. E irnm prticmnt impssívl prspctiv Mrchl Cstl Brnc nunci rr brir pr nrmlizçã d vid mcrátic n Pis. u ntã nã sbms mis sã sss xcsss d linh dur, sgund Mrchl, vlm um brig. Enqudrmnt ENQUDR- MENT crtd 0 pl Gvrn pr qudr srvidrs d Ministéri d Fznd, prvcu ft rbixmnt d miri ds funcináris, pis lém clssificá-ls m nívis infrirs s tinhm nts, rduziu xtinguiu vntgns dicinis crgs m cmissã, qüin-.. qüênis, tc. mdid é inust lém incnvnint. Rvl indifrnç d Gvrn p- srt sus própris srvidrs, cu prd pr quisitiv p sr fcilmnt mdid pl lng príd pssd sm umnt slári (um n), nqunt, n príd, msm s prçs s lvrm crc nts d nqudrmnt, s funcináris d Ministéri d Fznd stvm, prcismnt, rivindicnd rustmnt sus vncimnts pr cbrir ficits invitávis sss dz mss grns dificulds msm, pr muits, d cnsum. invés rustmnt sbu sóbr sus cbçs um nv rduçã d slári rl, inflçã á vinh fznd clinr um n. gr vã rcrrr d mdid gvrnmntl, pis stã cnvncids umnt pr ls só dificulds ngústi. é supr nqudrmnt tnh prpósit crrigir lgum flh d sistm vignt té ntã. Ms, nã v sr st principl btiv, pis s rfrms dministrtivs tém sntid mlliri d prdutivid d dministrçã d funcinlism. E, crtmnt, Gvrn nã p sprr um umnt prdutiyld sss funcináris, rbixds m sus funçõs m sus pdrõs vid. prpósit últim, pt iss, v sr fnátic plític diminuiçã spss, rstriçõs td rm, inclusiv d pr cmpr, únic fórmul Gvrn pssui pr cmbtr inflçã. Entrtnt, nã bstnt ss cnvicçã ntiinflcinári cntr prcur, cm qulr scrifíci, Gvrn stimu- prcur utmóvis cm finncimnts cncnd utrs vntgns Dss md, incrrnd m tnts cntrdiçõs, invitvlmnt, Gvrn nã cnsgu tr infiçã, nm xpndir prcur, msm utmóvis. umnt cust vid sspr d funcinlism. Editr ULTM HR S/ C.vFunddr L. f BC VV Dirtr-PrsiBnl (.UNH DNTN JÍBM irtr-bup,ntnnt: SN SRTSK. Ru Sitts ds Ri»J UifimJt SS^Si ms.zyrh -0l,(Ltí MÕCB VEr.NECK i>e lsxk E«dLcT>?/c^ni%-?» & &*:&»* «** r.e,s.^ c,r.,vr! Tl.fnM!,_tm, *t-vvú Bri Hriznt UitUKUm C m*,<,nhl«t* ir^.\u> «pmiih» Jcrnii - dit,. v d Luz M - i Prrlnt T) 36-üli DNT.N JBM Dutrí: Ntli.Ml df K.d S _. Si,li,k, Dllr-R«n«-^i «-wn. M»ri,, Br»;, i, ruut i»10 _ pjs Vwnnt-.t Tv.-». M - BC - Tlfn Bu. rrlm» 2-7ST4 Cri» d rmp» Bts ndr* - Tl/n FLÁV TVRES ULTM HRi Rbliã Minir Rcn Cris S vrsõs* Dputd qund n cris cnômic s grv rvluçã trznd d cnvrs sgund divulgv n pró Bilc Pint Crnl Cst Cvlcnti trnsmitirm, dlçõs utntics vitóri litrl. Pr st ci -r cn) num imppulrid crscnt, nã tnd cn- pri Cst Cvlcnti um imprssã strnhn1 ntm, cm Brsíli, dc.1011 á sóbr sntid d prgd slidrid, ü < > s rriscr m 64 cntr Sr. Jã Gulrt crtári Sgurnç, Mntir dc Cstr, prlm. ncntr dc trç-fir, rm stri dispst crrr um nv risc cm 65 pr impdir, rgumntv, s liçõs rpuss- Pláci, inquit fit, stntnd n lpcl dn nis ns plvrs, mntinh-s,- n ncntr um Bl Hriznt, cm Sr. Mglhãs Pint, difrncivm-s qunt é.\it sm s psts utr vz n pr. pltó uni insígni vrmlh ds ncnfint il missã, ms rm prfitmnt idêntics num ss rgumntçã, s Srs. Bilc Pint c Cst Cvlcnti punhm s liçõs dc utubr ctr à mstr. cm trnr públic clim dc rbliã cs- pnt ssncil: ntr xltd, irritd àgrsstv, gvrndr ritru-lhs nã cu rulizçã dc liçõs ést n m su Estd, multirã pr rcnt mnd cnstitucinl nicitiv LEMBRND BRL m um ft irrvrsívl, rfirmd n Cnstituiplicnd cris c stnnd sus implicçõs d própri Prsint d Rcuúbllc. Pdim Mnglhãs td Pís. utrs fnts (tds minirs) d ár ntnss tátic s métds ulitics d mrchl, nu nã ci sb prssã trim cndiçõs pgr pvl cs cm Ml- tlfnm Cstl Tingm Glbcrl unist im dint. gvrndr sri ind mis prmptóri tri ixd clr nãn s. nã c hmm pr sr mntd u pr dmitir ns? s infrmçõs cruzds Bl Hriznt ã dispunh n trçr crg vntul cndidt nstávis, dizim. gvrndr, prém, mntinh-s irrdutívl, pntnd Mins cm um x- d UDN minir ntrv m trnss cnstnts à Brsíli punhm cm dúvid ssrtiv. círcul pssdist vitris, s st viss sr Sr. Scbstiã Pis lmid. cçã ntr d qudr litrl ns nz Estds, mdid pns infrmçõs rumrs dlntvm gvrndr n sábd, n P! cris minir, prém, nã s snrl n pis própri ssmbléi Estdul á hvi prrrgdp su mndt. láci ds Lrnirs.lá bndnr ms d l- pln d UDN* cntr PSD. Sr. Pis lmid, n cs, é um mr citçã pr rfirmr prtxt dc dir plit. Sr. Mglhãs Pint stá D PLC MLTR S.NCNFDENTES mç cm prsint prsisti n cisã dê nã citr ft litrl, pr ulgá-l um pçã rbld, ms cntr Mrchl Cstl Brnc. impst Mins. Tlvz só Sr. Bilc rinln Quix-s fi mrginlizd (usu xprssã váris vzs pr Bilc CstCvlcnti) pln xtrvsd pl su cmndnt, Crnl Jsé Gtt prmnnt cm Pláci d Librd, ci- psiçã d Plíci Militr Mins Gris, mntinh tlfn su gbint m cn- prsint pl mvimnt ic tc, Mglhãs rld dc livir, m pln ncntr dc Bilc Cst Cvlcnti cm Mglhãs, prcup s dis cntcimnts: Dpis d tmpst dizi tv um ntrprtçã timist d mrch ds fi lir civil sncdr militr. cus mrchl dc scnhcr Estd dc Mins Gris missáris d prsint. crnl dizi-s intclrmnt slidári cm prsint d Câmr psds s rgumnts su gvrn cm ntid p>.i. mnrt-lh fts gvrndr, cm td vm rflxã tud s rslv. Ms s ndnçs cnsumds cm únic ltrntiv trp rrgimntd c dispst ctr su cisã sbr prblm litrl. crnl-dcpiitd sili, muits.s dis ntcrm s cntci- ds plítics d UDN lmbrvm, ntm, cm Br- citr. tribui mrchl irrlism c vntun.in.sm plitic pr rlizr liçõs st n, tv-s m tlhs cm crnl cmndnt, mnts 1. bril 64. PLÍTC \ NCNL LE rdinári rltiv às incmptibilids nã sirá d Cngr ss xtmnt ns trms m fi nvid pl Excutiv is nuncivm ntm à tr, n Ri, s mlhrs prt-vzs pssdists, finçnd tis clrçõs rm ntcdids cntts cm cúpul ri Prtid r m Brsíli, ntdmnt Prsint mrl Pixt. Embr frisss tuçã pssdist nã trá ncssrimnt crctrístic slv cndidts, infrmnt pssdist firmv tr uvid d Sr. mrl Pixt firintiv s incnstitucinlids xistnts n ntprt srim scmnds pr çã pssdist. Fr diss, PSD dispõ-s té lgums trnsicêncis. ccm diss UH Sr. Nlsn Crnir. csrt é tuçã ds lirnçs pssdists ntm íixv-s n sntid s cntcimnts Mins Gris nã bstnt imprtánci qü nls rcnhcim ná srvissm mnt pr ncbrir um mu xm d mnsgm d Excutiv. cntrári, cúpul d Prtid mritári cinv s urists pssdists, ntdmnt s d rprsntçã bin, pr s fits dá mnsgm fssm lg intificds, ds própris lbrtóris pssdists, síssm s fórmuls cpzs trnl viávl. Prllmnt às çõs urídics plítics citds, cntts pssr.dists sprivm-s utrs prtids n sntid sndr cbrtur tri utrs grmiçõs, n hr psitiv ds vts. psr ds clrçõs priptétics d Dputd Dutl ndr s inlgibilids vêm trnsfrmr s liçõs num frs, diss lidèr d PTB, imprssã pssdist é s trblhists clbrrã cm sus vts nclusiv ns trnsigêncis pssdists. TENSÃ MNER Qum v infrmr qulr cis é Mrchl Cstl Brnc. mim cb pns infrmr-m diss à imprns, pós cnfrncir durnt dus hrs cm Gvrndr Mglhãs Pint, Chf d Srviç Ncinl nfrmçõs, Gnrl Glbri d Cut Silv. psr squivr-s, Chf d SN cnfirmu tr id à cpitl minir cm nvid d Mrchl Csti Brnc. dmitiu str hvnd divrgêncis ntr s Gvrns Frl Mins Gris, ms féz clássic rsslv númr missáris fris nã signific cris prprçõs ns, divrgêncis, Sr. Mglhãs Pint tm mstrd grn spírit públic. E spdiu-s d imprns diznd um prsnç missáris significv diálg. EC _, Rui Cnsult nss PSD Mudrá Vts Pr su turn, Gvrndr minir ssim rsumiu su di plític ntm: s divrgêncis s sncntrs á cnhcids prmncm; Mrchl Cstl Brnc rfirmu su psiçã fvr liçõs; êl, Mglhãs, prssgu cntr idéi; rgumntu diznd, hvr plits gr, sri rvlucináris m disput cm cntrrvlucináris; li ds vts nd rslv, pis, fstnd s cntrrvlucináris, fz ds liçõs, pns, divisã ntr s rvlucinris; s missáris d Mrchl Cstl Brnc nã lh sugrirm qul.ur nm pr sucssã minir. L Nã bstnt ft tr s rvstid lgum sigil, crt é Mrchl Cstl Brnc, nts sguir pr Frtclz, ntm, ixu instruçõs à Prcurdri-Grl d Rpúblic n sntid prvincir, n Justiç, fchmnt d Lig Dmcrátic Rdicl. Usnd mnifst ntm divulgd ns rnis cm principi prv, Gvrn cnsir ntid, ssim fundmntrá su pdid, cm ltmnt subvrsiv. msm tmp, ns mis militrs s órgãs intligênci inicirm lvntmnt tds s lmnts, s fundçã d LDER, tivrm qulr ligçã plític, dirt u indirt, cm ntid u sus dirignts. Já Gnrl Dióscr Vl, cmndnt d nfntri Divisinári d Qurt Divisã nfntri Gurniçã Bl Hriznt, pós mrd cnfrênci cm Crnl Jsé Grld livir. Cmndnt d Plíci Militr Mins Gris, dizi tud stv clm clrv Mins é um blurt m Mrchl Cstl Brnc p s pir, xmpl d 31 mrç S CNSDERNDS Enqunt, m trms fts btivs públics, s cntcimnts s rsumim n stá rgistrd cim, n curs d di ntm. s purv ficismnt dv cnt Sr. Mglhãs Pint g ssprdmnt su últim crtd, visnd impdir s liçõs mrcds pr utubr próxim, n discrd frntlmnt d Mrchl Cstl Brnc. rgumnt d Gvrndr minir é simpls: Mins á prrrgu, pl su ssmbléi Lgisltiv, mndt d su Gvrndr. rgumnt d Mrchl Cstl Brnc tmbém nã é cmplx: su mnsgm, rltiv à cincidênci mndts, prvd pl Cngrss, stipulu liçõs ns 11 Estds á tinhm plits prvists pr utubr dêstè n, ssim, dérrgóu cisã d Lctrisltiv stdul minir. E nã há crd ntr s dis. Sr. Mglhãs Pint stá gind clr btivmnt cm s s liçõs nã fssm crrr. Prlisu ttlmnt s gstõs visvm sc- Uir su sucssr. E, pr diss, tmu prvidêncis rm militr, cm s prn d slidrid rcbu ds crnéis d Milíci minir. Mis ind: sus cntts é pssívcl rgistrr ixrm Mini c frm té militrs situcinists scntnts cm tul qudr, citnds ntr sts Gnrl Crls Luís Gus, lmirnt ugust Hmnn Rmkr Grunwld utrs. REÇÃ MLTR Sm lr,.s chfs militrs, ntdmrit d Exércit, cmpnhm situçã cm grn intrss. É pssívl infrmr cm mis bslut sgurnç Ministr d Gurr nviu dis ficiis su cnfinç Bl Hriznt pr, n qulid sus bsrvdrs pssis, rltr-lh btivmnt s prpr pr lá. À mdid crscim, nsss árs frdds, cnvicçã fltm mis mtriis gvrndr minir pr um çã prt cntr Gvrn Frl, utr crtz tm-- bém surgi: gvrndr mlnir prpr clsã um cris, pi mns, di s liçõs mrcds n su Estd pr utubr próxim. s missáris d Gnrl rtur Cst Silv rtrnrm à Gunbr n finl d nit ntm, pós mntr cnfrênci, n própri rprt d Pmpuih, cm Gnrl Dióscr Vl. E trzim. crtz u, cm hbilid, cmndnt d Gurniçã Bl Hriznt trnsmltir cmndnt d Plíci Militr minir um lmbrnç: qulr Plíci Militr é frç públic; mvimntçã d PM minir vri sr ntcdid d nuênci d Exércit. pns ficismnt, um imprssã militr ind vm Bl Hriznt: gvrndr minir stri pr trás dis cntcimnts pm tumultur vid d Estd pssibilitr clim cpz dir s liçõs. Em primir pln rflx unt pv d situçã dificil d Cmpnhi Sirúrgic Mnnsmn. E. n sgund, cris n Justiç nicid cm um grv n Triângul Minir, pr mr cncrtizçã um prmtid umnt à mgistrtur. Entrvr MEL BSP céu brt. QNSPR-SE E nã V pns s cnspir: lnçm-s mçs cntr gvrn, gvrn d rvluçã. D n prtm s mçs? D própri rvluçã, u dc psss, s dizm cmnd d rvluçã s cusçõs cruzm-s, ricchtini. Já gr s snhrs ntrm n dnç. Dig dnç nã pl u lut, pr às dms fic mlhr dnç d brig. qui nã cit nm fts, nm plvrs, pr um stã étic. Ms litr curis p rr pnt instint rvlucinári lv snsibilid fminin, n.?.» pá- Cfin d Diári Cric ntm. N mi tud iss, ntrlnf. um rgnizçã rdicl, s prsum. prt-vz d cmnd d rvluçã, stitui Mrchl Cstl Brnc d pó.n dc Prsint d Rpúblic, cm tl, Chf Suprm ds Fòrçs rmds, pr nqudrá-l n funçã simpls Dlgd d Cmnd Suprm d Rvluçã. st, sim, é um grvid cmplt. Chf d Gvrn nd mis é d um Dlgd d Cmnd Suprm d Rvluçã diz mnifst. Nã si cm Mrchl Cstl Brnc rgirá m fc d cntcimnt.» * Si, pós glp Estd 1. bril, cmnd rvlucinári criu, trvés d t nstitucinl, um lglid rvlucinári. S st lglid h nã muis cnvém q,s rvlucináris rdicis, é utr cis. Diári Cric diz: Dpis t nstitucinl fixu przs nrms pr çã rvlucinári, Prsint Cstl Brnc ssumiu Gvêrn dispst cumprir t Cnstituiçã. Nã tnh nd cm iss. Mus é supr, n Prsidênci d Rpúblic f su primir discurs fi nst sntid cmprmiss cm li nv), Mrchl Cstl Brnc tnh cm stã hnr vr cívic cumprir li, u gir smpr n cnfrmid d lglid crid pl própri rvluçã, nã sgund s vntuis ss ds rdicis. u srá mrchms pr utr rvluçã, uni vz s chg prnuncir um gurr civil? Ná si... Si, clrmnt, crtmnt, Brsil stá ssustd, pr só tm prr, nã tnt cm s língus slts, msmuitíssim cm s rms m rist! ntrvnçã n Mnnsmnn Rch BNC CENTRL stá s- tudnd, ds nrmissórins nn prmissóris. D trvés qulr nnln,,.. frm «_._. _ cntuu,._,_, t.. su Dprlmnt Jurídic, blhdrs sri d difícil prvr rspnsbilid prt, pis cmérci cfir pssr ds Srs. pssibilid Jrg Srp Filh Jsé Mchd prfrir utrs Frir, sr tnd prts, n ss tributçã m crtd nã vist xist. intrvnçã s títuls gr n prtstds frm mitids nqunt cupvm Cmpnhi crg dirtri mnn. Sirúrgic n Mnnsmnn. Scrtri MPST Mnns- Ministr.... d fznd, sntid fi frmuld pl Bnc Finnçs Ecnômic d Gunbr stá nts d Bhi, rcbr, m cs dc b nl, m s su qulr çã cntr cmunicnd dirtrs G- d Mnnsmnn, s cntribuints Mnnsmnn, srá d mpst ndústri indicid frm xnirn lit T5 * r-s cm Prfissõs ntid finncir ucil cncdi xpir n cbrtur crédit próxiçi di 30 uc rcrrrm - m,prc? prz lu2. l ~, pr s ssinturs ds pr pgmnt ss impst sm mult. d qulr rspnsbili- prmissóris pós ss di n missã títuls prtstds. pgmnt srá prd cm ssinds sus x-dirtrs, pr dis n sscssri mult mntnt mprns 30% sbr d vlid Ministéri vlr d impst. d Pinmnt infrmu ntm s Ministrs Rbr- TTL D LNÇ m umps, CrS 27 Juiz t Clrind Cmps Fri Sllvéri, d 2» távi Guvi Bulhõs rcbrm, Bl Hriznt, Vr dc ntm, friu industriis rprsntnd Cnslhir Frncisc s Usins pdid d Mt- ssis Gric, crndr d linç Pr Prgrss n Brsil, dis- Mnnsmnn cnvcnd pr pimnt s dis x-dirtrs s ntm à imprns Sr«. Jrg Srp á frm ntrgus Filh Jsé Mchd Frir tst títuls prn- Brsil, trvés dl prgrm dc ud flnncir à méric Ltin, nd mns 370 bilhõs d Mnnsmnn nã chgu tr r- mvimrl d Jôls Vlrs d Ri dc Jnir, cntinuu prnd m lt, rm xccã ds ppéis d mprs tv sus çõs tribuids dis- pr prtst. Um pdid flênci ri Mnnsmnn sri rcurm) sr imptrd pln dvgd Niltn Brbs, rprsnt s prtdrs ds títuls d mprs Durnt ncntr mntivrm cm Mlnistr d Fznd, s dirtrs d Mnnsmnn \- plicrm us títuls lvds nrtsl nã sá f rspnsbilid d mprs pr trm sid mitids sm cu^ m vilrã dispsiçõs lgis, nã hvnd, ns sus rçistrs cntábis, qulr rfrênci sss títuls. Crrtr Luís Cbrl Mnss firmu sã puc lucidtivs s rgumnts té g^- prsntds pl Mnnsmnn pr rspnsbilizr dis sus x-dirtrs pl nã pgmnt lúrgics (Hlm), Cmpnhi Blg-Minir c ndústri Lmri, pr cnhcimnt plns umnt dc cnsum prduts sirúrgics. Nã fi divulgd prt mis imprtnt d pistr cm Ministr, vrsu sbr cris n indústri sirúrgic, spclmnt, sôbrc s prblms finncirs rlcinds cm Mnnsmnn. CFÉ min.min Junt dministrtiv d BC cntinu cm su trblh lbrçã d Rgulmnt Embrs, ntm, prsints cinc sindicts trblhdrs prm ns divrss fss xprtçã d cfé tlgràfrm prsint d ssmbléi Lgisltiv d listd plnd pr s did di vtçã il vt pst pl Gvrndr d Gunbr pr.lct--lci umnt 1 pr ZC,P impst dc sl sóhr s xprtçõs cfé pl Gunbr. s prsints ds sindicts firmm, m su tlgrm, trnsfrmçã ss prt m li mçrá smprg tds s tr- cruzirs, d vlum glbl dc 800 bilhõs cmprmtids pls cnvênis ssinds ntr linç Gvrn d Brsil. BLS N Bls Vlrs d Ri Jnir s tituls cntinurm snd vndids m lt. pns s ppéis d Mnnsmnn círm dc ctçã ntm, snd vndids CrS 850. Frm vndids títuls, pl vlr CrS 4fif svlrizcü ds títuls d Mnnsmnn, m rlçã à ctçã sgund-fir, chg 21,8%. Durnt xpdlnt dc ntm Mnnsmnn vnu tituls. s títuls mis ngcids frm s d Cmpnhi Vl d Ri Dc, çs Vilrs. C.S.N. t Sr mitr. dólr, n mrcd mnul fi ngcid sm ltrçã. s css câmbi cmprrm md nrt-mricn Cr$ vnrm Cr$ 1.8fitt

5 ^ ^^m^mm^mmmmmmm ^. ^ ^P PW«p«WPHB^WWBP«P ^^^(«^WWPWWWPP^B^ MRMHPHPMi ílpf^ç.^ww PGN Quint-Fir, 24 Junh 1965 ttltm HR tltip ip W DE 0NNEDY i JHNSN 0 irnftdr mcrti rl Vnv» r Rbrt Knn. íy pdiu ntm, n Snd. ui Prsint Jbnsn, *i pririd «cs sfrçs ÃècssÃris pr tr prlifírçí ds rms milrrt. Knndy clru, Eflds Unids ná p* dém spri s cnsig i pr n Sust siátic iir sr.im rslvids utrs smlhnts, prblms pr inmr mdids cncrts ns*,*, mntid, iá u mi dii piss prã fbri-,r rms tômics ns próims três ns. Sndr Knndy prpôs, cm sguid, Mt ns Estds Unids nthulcm cnvrsçõs cm fniãn Svitic pr cncluir um trtd tds s iíçòps, migs u inimigs, um dupl grnti cntr chntccni nuclr, s (ilum s pssibilids (riçá zns livrs m udn mund, spcilmnt ni Áfric n méric d fui* Btls Qund sturr um pró* im» gurr, nã cntm c- /Dlgò; rcrrm s Btls - scrvu Ministr d [)i*f«* nglês» Dr. Gln.lírry. x-ficil d Mrinh d Cndá, msm tmp nu, vlvi sus insígnis. diplm d rm d lmpéti Britânic, fim prlutir cntr cncssã d«)ll: distinçõs pl Rinh Disbt, s vns cnt- Hl 11 d Miry Bnlnd. triz d clíim r d ttr nrt*m* ficin» durnt s primirs rinqürnt ns st sécul, llcu nlm. m pln stn, cnm < id 00 ns. Sn! crrir cmçu m D. rit, m tuu tm- Mm ni primirs films muitn t ns primirs films innrns. ntrsss 0 Dprtmnt l. ri nnrtmrirn n u n c iòú, n u.. intrss ds Est. iri< Vnid.-. utrizv ntrt á RU um últim (itqti.17 milhõs ri dó-!>rp< xcnts grícls. Prtugl Runid m sssíí piríri. m Gnbr, cnfténci ntrncinl dn Tr- Mbn prvu, pr 240 vtiu çhtr 11 í 79 bstnçõs. nm; rsluçã cnvid i* Gvrn Prtugl iplicr, imditmnt, s rcmndçõs d cmis.-ãn invstigdr 1!>62 dn Cnslh dministrrã i rgnizçã nirnciti! d Trblh, m prticulr n s rfr s itpsltiv sóbr n«s nnwqiiéncis d trblh trd. Uni Csu-s. pl rrt vr., utriz cinmtgráfic L*m tnr. Su últim sps ê Sbrt Etn, hmm irds d Clifórni, cb-ri flfllms incursõs n cinlitgrfi cm prdutr, lut Turnr,,-n nsru m tt m Wllc dh, é li ns mis dssi im nv mrid, d».14 ns t sgund cs: mnt li ttlpn. wcgrácã Trz mililnts dns,11- Wts civis mrri:m-sn- Sm ss cluns ri,i p,-*i*t,i ci*i licl- d Justiç Frl NV-i f r, fi r [fdtstsr cntr Wçin rifl hltir- H Rvê*n dn V/ítgtn cntr ss numr- l prisõs ftuds n s- n pssri m Jcksn Wululpph, íphnsn i 0 Prsint Jhnsn l Nn d plvr mnhã, n pmbléi-gèrl d. P-dn m Sã Frncisc. mtiv ris crimônis P-.ffl. nivrsári d Crt Mundil. ^-WWnlMçS Wdnv Viiri Brnv, «int filh d ri Prtid Cmu- «... ^vttin. instlr-s-á «immnt n m Etclxrcr M funn pi*n-nii*-«cr«t(ii*i :lnbivri f URSS. m Brnv ^^^/i, á trb- n mmbr qulid- ri rprsncmrriil sviétic li >V,ni»«ind >» hlnrs.. U,m ini ntr in* iin*.i p mm> m,,1 ntm i m ficilmnt Pi*(.,,.i «smht Minu»,,i<ls plitlrv». W* *»««0 H V ;,?!?..»». Prlflsl, ind rt1«dv n Sm. v>»r». s clr- *. P, vr ri» nrnvcn <liií n, àn Prlt Vd*>,,f,1< «Pi*iiu*- Htrii,*nlr»ir Wm? * in dl^m-t minh, cinii nnbr Clu iiii \,*** «i m,vv1 ri,,s fids, Cmun flíums S.,?, l:v rt» nr- Uu,,n,-ls nfrms pt.ih» Eih»t rir, -nvér* Mitidn tulmnt tl Cmn cit t Dntr d Fc d Gurr t Xw ES Jm)Í*mW mmml..lwtlffmmm MWTCMW.Íf ><; whh H0MWnlw Wm f 9 iii h 11^^ ^Üif*^^^; ábrp^? «m\ mt^érf 1 :Km Ím^Í S^k. ^ÜHhÍ *,*- ^B^*ifligTiBE8EBflBsK * ^Wffllnfrw^^T «ftiw^i-i^ieí*? * * yhmw$mmw% yrm m nu!-vitnmit lv Mscu Rit Pz Cmmnwlfh d n WSHNGTN, CHCG,, Í)2?C0U HN SGà (FP.UH) Gvrn sviétic rpliu, ntm, cnfrênci prpt d d Cmmnwclth rspit dc um vntul vlilt Mscu um misss mdiçã n cnflit nm, d Vit- sgund nunciu gênci Tss bsnd-s m infrmçi» rcbids. Sgund gênci Gvrn d ri URSS mnifstd nã f- ss cnsir hbilitd ntrvisti prticipr sbr sluçã d cnflit vitnmit Prtst Váris cnlns mulhrs s runirm n mnliã ntm dint d Cs Brnc m Wshingtn pr prtstr m nm ris mãs fmili nrt-mricns cntr n gurr n Vitnm. s mnif^lnlrs prtncim à ssciçã dc Grvists d Pz. Rusk Discurs nã citçã pr prt d Vitnm d Nrt ds ditrnts prpsts disiissá pr cnsguir sluçã pcific d cnflit prv clrmnt btiv llcni nã é pz sim umn vitóri militr, clru Scrtári ri Estd nrtmrisn Dn Rusk, num discurs prnuncid n mé; rin Fórigh Si vic sscitin. Fl Mrk Clrk s Estds Unids vm prssguir sus bmbris cntr Vitnm d Nrt, nâ sr irm ncn* trrs m fc um nv Créi, clru, ntntm, á nil. m Chicg, (n* rl Mrk Clrk, fi chf ds Frçs (s Nçõs Vilids, ciur,->nt gurr d s Créi. Estds Unids vm tr rm cnl únic mi dc vncr é glpr vilnt* mnt mprgr tóri fór. ç d viçã d Mrinh. Hnói Prpr-s Há, m Hni, muits trini chfis: fss pr prl- Sr ppulçã mtr s bmbris érs*.* s crin* çs s psss idss frm vcuds, vnd-s ns rus práris funcináris mbi. lizãds rcbnd instruçã militr scrv M. Kpv, nvid spcil, m Hni, d diári sviétic Trud. rnlist fz rssltr (iiisr tds s dis sm m Hni ns sübiirpls s sris lrt. Enqunt iss, s viõs nrt-mricns bmbrim s riõs mridinls d Vitnrri d Nit. DMNGS, MSCU E SSUNÇà ÍFP-UP-UH) Gvrn cnstitucinlist d Crnl Frncisc Cmn cmunicu, S ntm, ficilmnt E, su vírtul citçã d pln prpst pl rgnizçã ntrmricn stind pôr fim á cris dminicn. Gvrn ntrgu à cmissã mdidr d E su rspst pln, citnd frmçã um Gvrn prvisóri, rlizçã liçõs gris stblcimnt t um nstitucinl. Pr su vz, Gnrl nlònl mbrt Brrr. Prsi- prn v ngcir vérn cnstitucinl cm- (lnt d flvérn Rins- um crd, pr slucinr ruçã Ncinl, rpliu pr* prblm dminicn. Ms. ts fundmntis d msm cmprn c spr qü prgrm d E clru rgnizçã ds Estds mricn.ssim ntnd, nã rít frmçã um nv gvrn prvisóri. crd v rspnr s Sis hrs, pis Cmissã spcil d E lr l- nsss grns miris. S- ss ns pv ci nítid cnhcimnt d rspst Cmn. rcbu m- crd dign mcrátic. mnt st mnir srá um bèrt um mmrnd st pnts; n qul insisl m Cmn ssin. vèsímm\mmw%$/tâ ^mk^^ím^íi s cnsir -u Junt m dcumnt cum prpôst stá ssind pr Cmn, Gvrn Prvisóri m trn d qul v svlvr-s r:i qulid Prsint prcss ri rtrn á nrmlid mcrátic. mbrt s- lclr risty. Ministr d Pr- Cnstitucinl d Rpúblic! linl. >, ]?WmsSsíH nã bstnt, nã tidénci: níbl Cmpgn. KflKwu*-^ * ^^hs^^d s pri á inclusã m su prsint d Snd; rvldc. Vls. prsint d Cã* gvrn dc rprsntnt*, ds divrss strs mcrátics mi Rprsntnts; lfrd Cn Puss, prsint ncinis. msm tmp, Gnérn d Crnl Frncisc v- Jttln Cury Ministr dc K- d Suprm Crt Justiç. mn prsntu um séri lçõs Extrirs. cntrprpsts ns quis p. principlmnt, s St Pnts stõs d sbrni ncinl cntids n pln d E tíuicinlist sà s sguints: 0,s st pnts d pl*i cns- nã sm ngcids ntr ) liçõs ttlmnt l:\rs. filh pr lng d lut. st s- prts, m.s sim ntr s prts Gvrn pi- prtids plítics, mis cm prticipçã tds cs tr- Cbrturs spciis d Buru dc UH n Eurp P visóri sr frmd, dcumnt rit s fórmuls Junt, Cnslh ci Estd u Triunvirt, pr cnsirr á mnstrrm su inpránci n pis. msm tmp, prpõ s mmbrs d Gvrn prvisóri nã prticipm ds liçõs gris, fim dc ssguir imprcilid ds msms. Cm rfrênci t nstitucinl. rgrá pr. visórimnt vid cnstitucinl d pís. Gvrn d Crnl Cmn p s inspir n Cnstituiçã 19G3 nunci próxim prsntçã um prt dc t institucinl. Ngciçõs Séris bsrvdrs diplmátics ssinlm s linhs gris d prpst Cmn prcm str ind muit distnts d psiçã sustntd pl Gnrl mbrt: ms. tds s mds, ist rprsnt, pl mns, cmç ds primirs ngciçõs séris ns dis mss lut civil, sngrnts btlhs grv cris cmímic. N prâmbul um drumnt nv págins cntnd s prpsts. Cmnv prtst nvmnt cntr smbr ds trps ds Estds Unids cntr titu d E. cnátu smbr. Ms crscnt: pis bm Em fc d frç bélic suprir ds intrvncinists, G- Ln nvitávl QE URSS fôr cnvidd à Cnfrènci rgl, ch ntr s sviétics chinss é invitávl: is féz sbr ns utrs Estuds fr.- siátics gvrn Pquim. N vrd btlh i cmçu. trégu.s* niss.*,* tinhm stblcid lg pós d stituiçã d Sr. Krushv s migs d Sr. M Tsc-Tung tid s. cm prmt ui rspitr p.s-íd rmpid1. Fi prcismnt prprçã d flôv Bdiidmig prvcu rin/ci d.s hstilids. URSS é siátic? É. n dir rspit n trritóri, ms nã à ppulçãn. firmm s chinss, pis uns vint milhõs hbitnts smnt, m duznts trint milhõs, sã rigm siátic. E s dirignts dc Pquim firiiitnn sss pvs s dmíni ncntrm sb russ. URSS ud Vitnm ri Nrt? N rlid, dizm ind s chinss, l clbr cm s unprilist.s, crd cm s britnics s frncss, sfrç-s. pr dr cbrturt < m\ti ds nrt-mricns. Diári d Pv Pquim crscnt.s uis snhrs d Krmlin sã. sb muits nsprnt.i, pirs Kru-,.shv, E M Ts-Tung s rcus cl-, brr cm quip Brccnv-Kssiguin. Ds fins 11)64 s prpgndistus chinss stibrrimurnm rcnciliçã cm s russs cndiçõs ncitávis; ms pl mns nã ritvm m prinripi ss rcnciliçã. s chfs msviis vrim simplsmnt c.rtirptir krti,<thut,tin, Pr ist, i-rim rru/ic-r.sus rrs, ritr ns rtibisõs ri» XX d XX Cngrss», cnnr Tit Rbilitr mmóri Stlin. H, imprns Pquim tuc s dirippnt.*! sviétic* nã só pl fzm, ms pl sã: stã cndriiris s fundr n pdutnn ri rcvisinism pr rprsntm nv clss, primlcpind du URSS. P-s, m tis circunstncis, flr divrgêncis pssgirs ntr - * N. D R. dr ntr s *,is s nv mss pstrirs instlçã d gvrn prvisóri. 2i n prprçã sss liçõs gv*-ii prvis,.-*?* licitrá E ud técnic m mtéri litrl ulgu prtinnt/ fim prcss litrl s rvist ds máxims grntis. gulmnt, gvrn prvisõri «liciirá prmhónci m Sã Dmings, um missã d Cmissã ntèrmricn Dirits Humns durnt td prid prlitrl i té pss d gvérn lit. Esl missã vri rcbr invstigr s núncis sbr vilçõs ds dirits individuis plítics d pv. Frç ntrmricn Pz. rtirr-s i d pís. mdint um fórmul vcuçã prmit su s.iri num prz nã suprir um més pis insturd gvrn prvisóri. nisti Grl.1 nisti grl rsturçã d pz. nisti ná \ tingir s lits cmuns s prptrrm mpr d lul civil. Gvrn prvisóri: gvrn prvisóri vrá sr xprssã, tnt ns sus fundmnts cm m sus lmnts cnstrutivs, ds r* rõs histórics pls quis pv dminicn vm lutnd, pr pss cumprir su missã ssncil cnduzir liçõs livrs, firm prpst Cmn. Sus intsrnts vm sr hmns rcnhcid f# mcrátic prbid. Dvrá tr crátr rgim prsincil unipssl, ná prá sr nm um Junt nm um Cnslh Esld. nm um triunvirt, frms clglds gvt-rn mnstrrm n pssd rcnt cmplt inpràiiri m nss mi. Nm prsint, nm vir prsi. nt s mmbrs d gbinl dè.shi* gvrn, prvisóri prã sr cndidts ns próxims liçõs. Tds él» vrã fzr clrçã bns n mmnt d pss. Sm Rstriçõs f.ss gvrn xrcrá gu ulrid sm rstriçõs m td trritóri ncinl trá rspnsbilid imdit n mnutnçã d li d r* m, rsultrá funcinmnt nrml d dministrçã públic. inicirá s prgrms urgnts ncssáris pr rcuprçã snvlvimnt d vid cnômic s* ril d pis. rprsntrá > nçã dminicn unt ã c* niiinid urídic intrnd* nl. nã cmprmtrá, bslutmnt. sbrni nà nci* nl. linr frm lgum s bns d Estd s cnsgrrá trblh prprr s liçõs stniturnd pr cs s rgnisms ncssáris pr lvá-ls rb. ud d E 5i gvrn prvisóri citri iut d E pi prgrms rcuprçã n* cinl cm ms n rp-i* çã d crv ncinl tingi* d u struíd pls çõs militrs. N ntnt, gvrn ficri cm librd pr scrrr-s qulr rgnis m intrncinl cnsir qud pr finncir és* ss /ins. t nstitucinl 6i t nstitucinl prpst Cmn diz sguint: gvrn prvisóri rgr-s-à pr um t ns.itutcinl. s inspirrá m tds s cnquists cnmic étic-sciis. s dirits humns s librds púbics d Cnstituiçã rspn umn rlid históric scil nss pv. crscnt pr éss t nstitucinl tnh íôrç vlr urídic, vrá sr prvd pl Cngrss fi disslvid pl (mrtlri stmbr d» ssmbléi Cnstituiut. stã cns itucinl srá xminri ntr ds 3 mss sguin<s á pss d gvrn lit. prpst *ã fl d mnir cm rivri prcr-s à liçã ss ssmbléi, prp«- : ri E stblci tl ssmbléi s runiss sis mss pis d instlçã d gvrn lit. Fnts d gvrn cnstitucinlist dissrm Csmn lg xplicrá su pin pv dminicn, cm prmtu f7.ê-l. MDERN Srviçs irmãs prticipm d msm cnmbnt? Sm duvid s chinss, pr fit prpgnd, untm insult à crific. Ms finl cnts rtrt trçm ds chfs sviétics è um dvrsári. N xtrir s hmns ri Krmlin fzm cus cmum cm hnprilism; intrnmnt primm s pvs dc cór fnm s intrsss d burgusi. É nsss lrms grlmnt s utrs mrxists scrvm inimig clss. s sviétics nã pm tirir fis ts sm rgir. Já n cmç st. mès ls prtstrm cntr s ts its cm Dcrt, pl prfit Pcquim, rvisinism krushvin. Esfrçm-s utiilniiit pr crir vm mvimnt m fvr um nv cnfrênci intrncinl ri cmunism. É sipni/ictitl. dis prtids, rin íciusólin Prtugl, lnçrm rrtifmnír pls nss sntid sus rsluçõs tnhm sid pitbltcrin.*** nn imprns ri Mscu, Trt-s, sm dti-. üidíti ri b lõs dc nsi. *Enfrc(nnr, ti més mrç, pis d runiã, m Mscu, d* rprsnttits znv prtids cmunists, s sviétics prcim tr sistid cnvcr nm cncili rrmíh. Srá qti cnsirm nsts últims smns.s chinss rm suficints prvs su má unt pnrn lhs s impssiv! i.rr ric prnuncir-s cm fvr ds russs? Ms trrn nã prc muit mis fvrávl URSS h d há um n. ssim, s dirignts prsnts n runiã ds prtids cmunists d fur- l p cpitlist, m princípis st mès, - nã fizrm nnhum rfrênci, m su lsuiçã finl, um ssmbléi mundil d cmunism. Nã srá um sinl, ntr tnts utrs. d imnt.nã linhmnt- muits prtids cmunists? cnflit Mscu-Pquim, sbrtud m funçã d Sgund Cnictcnci fr-siátic, c tm ds principis rtigs h, m Eurp Mrn. Ésscs rtigs fim Lc publicds cm Mn, imditmnt, nts d rrubd dc Bn Bll, ms mntêm pln tulid, cm lmnts clucidçã ds ntcnts d cntxt intrncinl dlcs cntcimnts. ÂS VÍSPÍRS Dí RGEL: btlh bswris (D Hnri Pirr, L Mn) _ it* JV50SCU últim t d? imprns ric Pquim nã prvcu qui nnhum rçã public. s rnis rádi sviétics nã mncinrm vilnt cusçã fit s hmns Mscu, strim cumplicids cm Wshingtn. Sgund crts mi* mscvits, rtig d Diári d Pv nã srá prvàvlmnt rspndid, pl mns* nts d runiã prliminr d Cnfrênci rgl. s sviétics cnsirm, pis dc um trblh diplmátic rlizd m vris cpitis d trcir mund, um miri Estds fricns siátics s prnuncirá m fvr d prticipçã rprsntnts d LRSS n cnfrênci. utr ft nv intrvi: vigm d Sr. Chu En-.i à Áfric. Pr s sviétics, st missã d Prmir chinês nã fi um êxit, s cnfirmu n piniã s xcsss ns ts, s smnds vrbis, nã srvirm á cus d Chin unt trcir mund. Nsss cndiçõs, s sviétics pnsrim têm tud gnhr nã rspnnd s últims tquês chinss, nã rlnçnd btlh ilógic pucs dis d imprtnts runiã rgl. N di 12 unh Prvd scrvi cnfrênci i fr-siilic) nã v sr um cmp btlh ds divrss frçs prticipnts. Entrtnt. um drd, r ssstd cntr s chinss: linh vis nfrcr s lçs miz slidrid ntr s pvs d fnc d Ási»ó prvit imprilism cus grn dn s mvimnts librtçã ncinl, diz rtig. Ms Prvd, cm.s utrs rnis, s bstv ésts últims dis cusr s chinss sbtrm cnfrênci rgl. nsist, cntrári, ps intngs ds frçs imprilists s sfrçm pr impdir prticipçã d URSS n runtã... N vrd, s russ.- sbm muit bm sucss u frcss d Cnfrênci rgl pn mis d titu * Pquim ds intrigs d imprilism. Crts d pi um miri, s sviétics pm lrr, n lut influênci unt trcir mund, um sucss mrl. m<m s, nã.cnsguind unnimid ncssári Uniã Sviétic nã pur tcnicmnt prticipr ns trblhs d cnfrênci. imprns prcur cntur ppl psitiv d URSS ns Nçõs Unids m fvr ds mvimnts librtçã dns nçõs vns, su ssistênci militr, cnômic técnic s Estds m vis snvlvimnt, sm scr pi dd tulmnt Vitnm. impr-ns vc tmbém tud. s<>.< lhs ds sviétics, ustific prsnç m tgl um pis cus dis trçs trritóri ficm n ss* Nss cmpí-ã, nfim, i sviétics slimm lr mis títuls ts chinss vlrizá-ls unt trcir mund. Cnstituiçã Bn Bll cusd Prvricçã bus RGEL, CR, PEQUM LNDRES (FP -UP-UH) Bn Bll cmtu crim prvricçã. Smntt usu pr pssl cmtu utrs crims mis grvs S* rlcinm lt triçã, clru ntm ã nit, num *n* trvist imprns, Cmndnt Sllmn, prt-vi d Cntlh Ncinl d Rvluçã. * Bn Bll hvi trmd um cnspirçã cntr unid d nçã, Cnfrênci lr* siátic smnt significv pr él um finç pr crim i cmtr, crscntu Cmndnt Slimn. sguir, prt-vz d Bvluçã cusu Prsint Bn Bll tr liquidd prgrssivmnt óíls s fór* çs sdis d nçã tr clcd pv Jlhs. pís nã cnhc ind tds s crims d ditdr cncluiu Cmndnt Slimn. ms lg trá prtunid d*» cnhcê-ls, prcis ni u, finlmnt,. m brv prz. srá publicd um Li>ru Brnc rspit. Cnslh Ncinl d Rvluçã ná ngciu nm ngcirá cm ninguém, clru. utr ld. u prtvr d rfrid Cnslh, m rspst um prgunt nóbr s rtimôr- qur crrm m rgl sgund s quis s trim inicid cnvrsçõs ntr Cnslh d Rvluçá. um prt, p.sniid-* cm Erht bbs. Kir. Bussuf s studnts prtstm tulmnt cntr rgim, utr prt. Cnnd Enqun. is-. fnts fíci- ^s Birut firmm x-pr-inl d rgéli fi sntncid à mrt pis ulgmnt duru tré» hrs, n qul prticiprm tds s mmbrs dp Cnslh Rvlucinári,. Pr su vz, rnl inpnnt Birut nnhr mncin infrmçã prc nt Pris, sgund qul Bn Bll sri xcutd fim d cnfrênci frsiátic. Tis rumrs nã tivrm cnfirmçã m rgl. Estri Frid tm rnlist itlin rhu ntm á tr rprt prisins rly. prc* nt d% rgl, clru. sgund infrmçõs rclhids ns círculs d pitl rglin. Bn Bll hvi sid frid n bdm durnt su pri-ãn sp ncntrv tulmnt n sul d rgéli. Cmpnh nv Gvrn ri-lucinári rglin intnsific su cmpnh pr lgrr Cnfrênci fr-síátic s inici nst cid 29 st més. tl cm s hvi nuncid. Prém, crscnt r* sistêni s dvrt ntr lgums nçõs d Cmmn* wlth. sbrtud, fzm du* vidr runiã s inicid n-st dt. Prcup s lgds stbilid d rgim d Crnl tíuri Bumdinn, L xclusivs: L Mn Nuvl bsrvtur pnt c/ vist SENEGL /) PRESDEXTE lp.hl U Snghr clru n di quinz dc unh, num ntrvist cltiv Sngl nà tivmnt v cnfrênci prticipri rgl, pr êss gtnr runiã rstrv msid lugr às inttgéncis ilòpics. Diss?crw>:r, rm rspit spirit Bndung. çuut*- /r-sinitc r s: v.--isrd, mplind-i cnfrênci -ns piss d -ritru-c pr Ltin, pit vntr imprilism, clnilism ntfuí*ú*it. «.l f*,*iú< slidrid fr-siàtic: é prcis ilidnd 64 td trcir mund. Prsint d Sngl i ivr um rgrupmnt ds pts$ fricns trncófni,. nglini t hngu d prtugus, iri Muritâni Cng- Lrpldvillt. (Frnc Sir) Ptról /S fmss crds pttr- *-r lífrs cm Trnc cntinum dnd prcuprá Bn Bll. t sindifs * prtidáris d Crnl Bumdinn, utr hmm lrt rçl. cwicm ctis-f é fmr cncssõs s ncõlniusts. Ms Bn Bll sb prt.iír nnf. /si ifi prmiftu. ns tílttm* trs ns. prvnir s prçõs plítics mntds cntr êl prmncr n pr liminnd i stís Hfflis. Um t»í mh él s ntcipu. últim hmm Bumdinn n gvrn r Ministr d Extrir Bnfflik. Fi fstd Bn Bll s prximu sus ntig* drrsrís burguts, librrtnct Frtit,4ôt».*i < Frrs *>u.. >úi um dn ntigs clbrdr Frs. Âbdtuin». t/urm lru cb n«is nrcitícòcis ptrliirs crm>. -P-W* (Cndi) **1 rrubu Prsint limd Bn Bll n últim fim ci smn ind fz frnt 8 vilnts mnifstçõs ds studnts prtidáris -d lír pst. Dlgçõs Chgm Chgrm ntni rgl s lgçõs d Jrdâni. Líbi, Tilândi, lmn Jpã, vm prticipr n cnfrénci prprtóri Chnclrs. primir fs d nuncid Cnfrênci fr-métt4. Chgu, tmbém, cpitl rglin. scrtári-grf d rgnizçã d Unid Tricn, Dill Tlli. Chnclr Grnt cnfrênci ríl srá rlizd n dt prvist, clru Ministr dè Rlçõs Extrirs rglin. Butflik. chgr Cir. ministr clru str crrnt ds sugstõs ds piss d cmunid britnic n sntid um suspnsã d cnfrênci. ndicu prblm sri studd pl cmitê prprtóri d cnfrênci, s runirá m sssã xtrrdinári. Ò ministr smntiu rurrórs prpósit d mrt vntul Bn Bll. mbr m trms um tnt v- sivs. Fl Chu En-Li H lguns dis um Crslh Rvlucinári fi. cnslituíd n rgéli. E um ssunt intrn d rgéli é Chin ns intrvém mis ns ssunts intrns ri utrs píss, clru n Cir Chu En.Li. Pquim Cmnt s imprilists s sír» çm pr impdir runií d Cnfrênci fr-siátic rgci. prvitnd s mudnçs rgistrds n situçã plitic d rgéli. Sm dúvid, st tnttiv trpcu cm um réplic imdit. firmu, ntm, gcnci Nv Chin num cmntári spcil sóbr citd cnfrênci. Est fnt rsslt Cnslh d Rvluçã u ntnr m rgl, sm nnbum quivc, Cnfrénci fr-siátic trá lugr ns circunstâncis prvists. cmntári d Nv Chin clr m tl sn, tid: sf firm psiçã d nçã rglin ncntru ràpi. dmnt prvçã m muits piss d Ási c d Àfric. Cng: Brncs Vêm Ngr Situçã - CR E LEPT.TlVU.K (TP-rP-UH. _ rvlucs**» cngls trá, ns próxim.» dis, um mudnp d«cis:v* clru Thms Kn:. Mlnl-í*** tr d Extrir d gvrn r** vlucinárí cnglês. s ncntr tulmnt n Cir, Nst msm prtunid*1 n> ministr nunciu rvimi, chgd, Cir, Chriííi.. ph Gbny, prsint V Cnslh Ncinl Libéri-* çã0 d Cng., Ríusiids brncs d f. Kiá nrst, d Cng, fm-i* sgund-fir s rbl» mtrm três blgs, chcrm Lpldvill. s rcm-hhb- ds cnfirmrm mrt i dis biçs, intificds?tnr mprsds d srrri Niki, 350 quilômtrs nr*»*» d cpitl. -,,-,> Vint qutr br»nçn.»t*i * su miri prtuguss. Hiê.* grm prcnts itím^*; -t un» 150 quilómtr»»»*) Yiki. utrs 17 brncs,, chcrm Kmb. nfrmi. rm missináris sucs Knki. tmbém prt«w Niki, chgrm 1»utr» iclid rintl pdirm pr sr rtirds pr vi* émi. Tmbém s brnc» Bnningvill, crc 100 qufifimtrs 0 sul Niki. iht-** trm vcuçã. miri ds.10 brnc >» d» Niki, np rmécn d»* mn stivrm m prc, chcu lur sfur Escp rm ntm ri li dus»?, slstnts sciis blg», dd» cm vnrtd». stun slv n cs dt um ngl» mig. Urugui: Dul Chnclr Cm Jrnlist MNTírviDÊt tt th Ministr ds Rlçõs Ext*- rtrs Luis Vld! Zgli d?»», fiu pr %un dul, ntm nit, dirtr d El Dbt, Sndr Wshingtn Gudlup, citu tl dt mnir cvlhirsc. chnclr signu cm pdrinhs «Gnrl Gilbrt Prir Snsidr Luís Ftçti, sndr ííudiutp* ris snu. pr su v?.»s«s«* rpr-ntnts» Huw» brt B*citn P*r«. Víd! wnsirmi nm* pubtit»t* d mu. J-un. -» D*. ü * :^S r3

6 ,. <- -,,*,,...! -,.. ;-,.. --i,;v-.v f R:: MRTE D MNCUR: VÚV NCENTD #090 miúd FL-FLU NV EM FRBURG Ç\S gdrs d Flmng rlizrm um individul. V**! ntm à tr, vim, às 6 hrs clc h, pr.i Friburg, n nfrntrã quip d Fluminns, m g mists prgrmd pr s 16 hrs. Flmng virá m ônibus d própri club, pr Friburg, c srá chfid pl Sr. Fláv Srs Mur, pr nfrntr Fluminns lcl. rtrnr, Flmng inicirá s prprtivs cm vist s gs pl Tç Gunbr, pis s sus dirigm ts rslvrm cnclr g prgrmd pr próxim di 29, m Prt lgr. Flávi Cst vi lvr 17 gdrs á tm práticmnt scld quip nfrntrá Fluminns Friburg. Crls lbrt, vid um distnsã n múscul pstrir d cx dirit, nã s- guirá cm lgçã. tim pr h srá sguint: Mrcil; Muril. Ditã, Luis Crls Pul Hnri; Crlinhs Ffu; muri, Silv, Pul Chòc c Dnis. mtrs clcds n prt inicil. Sã s sguints s gs d turn: 16 ulh Fluminns x Vtsc; 17, Bngu x méric: 18, Flmng x Btfg; 23, Fimng x Vsc; 24, Fluminns x méric; 25, Bngu x Btfg; 30, méric x Vsc; 31, Flhicng x Bngc; 1. dc gst. Btfg x Fluminns; 0. Btfg x méric: 7. Bngu x Vsc; 8, Flmng x Fluminns; 13, Btfg x Vsc; 14, Flmng x méric; 15, Fluminns x Bngu. tbl d rturn ficu ssim rgnizd, numricmnt: di 21, 1 x 3; 22, 2 x 4; 28, 3 x 2; 29, 4 x 1; 4 stmbr, 1 x 2; c 3, 4 x 3, táli Drrt Finlândi: 2 x 0 HELSNt-UE (FP-UH) táli vncu Finlándi pr 2x0, cm prtid disputd ntm m Hlsin, crrspnnt grup it d fs prévi pr Cp Mundil Futbl. s dis gls frm mrcds pr Mzzl, um m cd tmd. svld Cruz: gst Lig Prgui tlcgrfu à CBD, sugrind s dts gst pr s gs cm disput d Tç svld Cruz, m Bl Hriznt, cntr slçã minir. lg ntid gurni. n épc sugrid pl CBD. slçã prgui strá disputnd prtids cntr Blívi rgntin, pls limintóris H Cp d Mund, rr i i i rr < H: Bld x Vsc 1 bl d c Gunbr cm,,^»,.», ; _ ssmbléi Grl d FCF. nlm runid, prvu tbl d Tç Gunbr, cm gs ás sxts, sábds dmings, tds n Mrcnã. Em crátr xcpcinl, pr s trtr d V Cntnári d Estd. primir turn ci crtm srá disputd pr sis cncrrnts (Flmng, Vsc. Fluminns, Btfg, Bngu méric., turn finl pls qutr pri- SLVDM (SP-UU Tnd cm trçã m us quip, pl mns durnt pucs minuts, ltrl s rd tmbém qunrt zguir bicmpã mundil. Niltn Snts ( stá qui pr rcbr hmngm ris sprtists bi-is, Bhi nfrnt h, n Estdi d Fnt Nv. rprsntçã d Vsc d Gm., ri Ri ri Jnir, vm dus vitóris m Mnus, 7 1, nt slçã, 4 0, cntr Ncinl. 0 vigi Miltn Mcir d Silv, mrid d mnicur Eusmr Tnóri, vild sfd n vnid Brsil, fi ntm xcluíd d rl ds suspits prsntr às utrids d Dlgci ds Hmicídis d 21 DD álibi cmprvd pls pis d mrt. mnicur fi ntrn-- spultd n Cmitéri dc nhúm. msm tmp, Mr Mrinck, d Pr Cntrl d rnáutic, cm cus prximids fi ncntrd <> crp snud Euzmr, xplicv UH ncnhum sldd tslmunhu crim, ms sus cmndds stã à dispsiçã d Plici pr qulr sclrcimnt. Álibi álibi d viúv, pid pl csl Jã Tnóri c Frncisc dclin, bsi-s m ci, n nit dc qurt-fir últim, qund mnicur sprcu, prmncu cm cs ds sgrs, só sind às 23h30in pr tlcfnr à Sr. Cnchit Dmnic, dn d slã dc blz m Cpcbn, ndc vítim trblhu. Flnd UH, Miltn Mcir tlhu sus prvidèncis n prfávcl nit d crim: s Zlh cnt cm Euzmr nã vltss, fii prupd minh cunhd, Mri Tnóri, sugriu u tlfnss à dn d slã blz. Hvi pssibilid l tr ficd fznd xtr* rdinári, pis di sguint r frid, u si si pr tlfnr às 23h Entã sub dc Dn Cnchit Euzmr sir d slã às flhsm. Drmi c pssi quintfir sm sbr fzr. té n tfxt-fir rslvi ir slã blz n cnvrsi cm um gnt d Plici Fminin, m instruiu sóbr ix rgistri n 12.Í DD, n sprnç s utrids scbrissm prir minh mulhr. N sgund-fir, vlti slã blz cnvrsi nv cm Dn Cnchi * t. Prgunti-lh pl dlnhir gnh pr Euzmr, ns sis dis d trblh, l m infrmu s* prnts l prim rccbr s CrS 6 mil. Nã lvi dinhir n csiã, pr Dn Cnchit nn dispunh um rcib. Ms é prcis frisr u nã pdi dinhir lgum i» dn d slã blz. Mis tr, nss msm sgund-fir, vim sr infrmd minh mulhr fr ncntrd mrt n vnid Brsil. Pss dizr l nunc tv mnts só p tr sid ssssind pr lgum ldrã cncluiu Miltn Mcir. Suspits Cm xclusã d viúv, Plíci cncntr-s sóbr dis suspits tlifuss: um mrginl sprcid há dis um tip scrit cm lur lt pr vitims pssds dc tntds sxuis n msm lcl n tmbu mnicur. spullmnt dc Euzmr cmprcrm prnts c migs. crp, vid à cmpsiçã dintd, siu dirtmnt ds glirs d ML pr spultur , d qudr 50. gtswu sgum fic m c ES0 RENT PRTELL 1? 14 7 ií u 26 ^ 27 Gurd Pssl bndn Bl Frnç Cm Md tntds Rsultrm infrutífrs s buscs ftuds ntm pl Dlgd Jsé Silv, Cxis, pr lclizçã d gurd sgurnç d Ptrbrás, Svrin Cbrl, cpng d vrdr-pistlcir rmnd Bl Frnç, mtrlhd n véspr, n Km 1 d Rdvi Ri Mgé..s gurd-csts d vrdr stã fugind d Estd d Ri cm md dc srm s próxims vitims d Plici. crim splhu pânic ntr s gurd-csts d vrdr, s ncntr ntr vid mrt n Cs Sú Snt Ccíli, m Cxis, n hã dis sfru um tntd, snd lvd rds mtrlhdr, tingid cm trés tirs pls csts. mrt sprcimnt Svrin stã prvcnd s mis cntrvrtids cmntáris ntr Plíci s mrginis, hvnd msm trc cusçõs sbr utri d crim, pistlir Jl Crir ndr, prs cm suspit, ngu hmicídi cnsguiu prsntr álibi cnvincnt. dmit-s crp Svrin prç bind, qulr mmnt, n Ri Gundu. bndnd Vrdr Bl Frnç fi bndnd pr sus cpngs m pânic, ficnd su prtçã ntrgu três sldds d 2. Btlhã d PM, unid d qul, sgund própri frid, trim sid s lmnts ncrrgds. liminá-l. Cm Bl Frnç s ncntrm pns sps, mr Rdrigus filhinh Nus, 9 ns. Su pró- prl- scrtári, Edvld ds Snts, cnhcid pr Srgnt, s instnt m ptrã fi rclhid à cs sú nã bndnu prt su qurt, sprcu ntm, prtxtnd visitr prnts m Sã Pul. Tmbém mtrist, Frnnd ds Snts, i HJE: PLPTES DE UH Brbd d Di: BRD BLUE rnrmein PRE Hrizntis: Vrticis: p«1 Film. 5 rifíci. Ri d Rússi urpéi. Mtéri m fusã si d vulcã. 10 nstrumnt fit cm um pnin brril, tm num ds bcs um pl bm stird, cm um vrinh. 12 órgã d fl. 14 Vnt. 15 Engd s põ n nzl pr pscr. 17 Grit dr. 18 Trrn incult m crscm plnts grsts. 20 Frtiliznt. 22 Mmífr ruminnt d hmisféri brl. 24 Vzi. 25 Qu viv n mt; srtn. 27 prlh usd n.. prt trsir d brc c srv pr lh dr dirçã. Hrizntis: 1 Rspitr. 7 msfr. 9 Plnt d fmíli ds Sustntácul figurd). 8 í- üfôrbiács, tmbém cnhcid pl nm gf- SJ nht. 10 rixá $-W* Prsi ãs lu- : ts às gurrs. 12 Dz1 mss. 13 Prfix ltin. 15 Su, prc-! lhn. 17 Trnr : lis. 1 Rltiv funçõs vitis. i Prtir. Smlhnt, gul. Um f n t «cbid (fmilir). J Qudrúp r u m 1 nnt. Crp frmd n virl. Nã s gstr. 9 Trmin. 10 Um ds filhs Né. 11 rtig fminin, plurl. 13 Cmrir. 16 qui. 19 Pssui. 21 Um ds nms ppulrs d cchç. 23, mrr. 26 Númr indivisívl. nimis (PRÊM CLR BtTN! ML E QUNHENTS METRS RECRDE: TRFG Pésn St. Ct. 1 1 Vlluris Hm»! H. Dr... S2 3 4 Pppy Cri 52 S Gir.s Dn Scy,, 64 nglês rticum Sutrrin J. i Tuch-M-Nt Cnr s 80 Dnltn.56 4 «0 Nn» plpit: VLLURS.lis Pssibilids 20, H. Vscncls Rprcu crrnd bm. Chnc!» cn i *» *-.»-i_ i n-. _ u_i,,... 1 PRÊM: CR» M.000 LRGD: HRS Prlrmncc Dinl. Tfmp Ri Trindr F, Ml P frmr dbrdinh,. M. Cruz Tmbém vi crrr muit 40 M. ndr turm grd. Cuidd! * 40! P. Mnss ] uxili pns rgulr c. R. Crvlh Rprc fltnd lg 50 \ D. Mrir 1 50, Crrê * 200 Ris N Lim. Nry Snt; V. lvs Vlg*. Dv mlhrr gr B ud pr númr 6 N& crditms. Difícil Só vnd cntr Vi mndi brs Nm ptint. Rism NS é nd. zrã Vm cntr primir nimig; HMEL,. V. Nvs J. Pri G. Ull G. Ull S. Frits W. Mirls ; W. Mirls W. G. livir».» p. Purus. B. Lps 7. p. Crus J. Cutinh li.» p. ldn!.1. Pit 7. p. ldn trit. 2. p. cgrn 4.» p. Chinl.3. p. Chinl 7.» p. Pçc 1. p. Pirlm 8.» p. H. Mrli 10.» p. Pirim 5. p. Mirv N. N. P. Gms P. Gms 9. p. Chinl 10. p. rç SEGUND TRE Nrrnl.,.. 53 r.nm,., 56 B. Siird... 51,. ^.,-rr.n (PBÊM TLRENCE NGHTNGLE) ML METRS RECRDE: BLMELESS PRÊM: CR* Surprs: J ; ; L 77.2 L 1*7.6 L L Brdl Dz... rumbl. mlíl Mncinlli. C. Cbrr 9 Bgtl.. 10 Exédr.. 4-1! Sbtg. 12 Vltlg.. 13 R. lr.. 14 Fllci 30, S. M. Cruz 666 C. rt. Crvlh 3 t L. mrl !. Ricrd Sguiu tinind. Frç Nm viã. Rism Nm ptint. Rism Smnt pr dupl M. Cminh ( zr pr plcè J. Prg 300 L. ruft 40.,l. Mrinh 7 li. Estvs 100 J. llnms 656 Nry 656. Mur 6 666, Si-s 2(10 ; M. ndr Nn-r-n plplti»: NEGR! F. Mnss, Nm lmbrt. Risqufrii NS crr há um n. Difícil Cndidt plcè Discrts prtnsõs Smpr m frm. Bm plcè Nm dc biciclt. Rism Nm dc bmb tômic. Rism Nm pnicilln. Rism Vi crrr mlhr st fit i Pèr dur. Muil difícil nimig: mnci.vkm.i LRGD: 20J0 HRS B. Ribir i 2.» p. Mu Nguinh H. Cunh lt.«p. Pirmldl.. P. Nuns 11. p. R. Cnstnt Bzrr i. p. Gêni 4. p. Bdi 10 p. Bdi J0.- p. Fitiç W. Mirls :>. Mrls C Mrgd M, Sls M. Siçs. Pinhir J. Cutinh.1 M. Dis W. Prsn E. Crds H livir ( p. Mu Nguinh ; C i n 1 200! 1 200, 14. p. Gêni 2. p. R. Cnstnt 13. p. Fins 11. p. Crnd 8. p. Bdi t. p. Gêni 6. p. Nvt Surprs: BRDL L K VU l 4 - fi 1 E8 Tõ 11 BH T5 16 TERCER PRE 1-1 Bird Blu B. This Pintrsc., Qu 57 F. Prtd.. 55 Pinnt Grnd Mrnir 57 H. Lss Dtnç Ri d ç Gitn Pcir *,,,,,,-,x- t.x. rr. (Pllf;M1 KUZ VERMELH NTERNCNL) ML h LNHENTS METRS - RECRDE: TRFG PRÊM: CR$ LRGD: HRS * 25 C. R. Crvlh Séri cmptidr. nd bm 35 GCfi 9 60 F. Mnss C.. Sus S. M. Cruz 100 P. Clh 40. Ricrd 1 50 G. lvs M. ndr J. Tinc Nã frr 7 200, 2 - i i L. Snts Nss plpit: B1HD BLUE 300 J. Ngrlló i S. Frits Vi mtr pts. Chnc,\ Nhid Nm bmb H. Rism w. Prir Só divinhnd. Dificil L. Bnitz Bm plcè pns. c. Lim i um Plcê lh ] c. Turinh Dificilmnt gnhrá. Plcè, c. Gmz! Cpz s rbilitr R. Brbs, Rprcu crrnd puc G. L. Frrir i Ná crrr. Nm mtr pp. Rism C. Smnt surprnnd Y nimig: BEL THS 2. p. Ápis 5. p. F. Bl :6/> p. F. Bl 11. p. Dilt 6.» p. F. Bl ü. p. Hlstin. 6. p. pis 10. p. F. Bl 11» p. F. Bl P. Nuns Tnh p. pis p. Tr.sin Surprs: HPY LSS 1.200, i r, « G, t,*l L K, U Vrticis* ~ Mu hir,dr 2 - ficii»u- * prir grduçã mditmnt nfrlr ã Gnrl--Brlgd. 3 Símbl químic d ilumini. 4 guri fit d fiã, cm frinh mndic. S Crs. 6 Rpúblic Árb Unid. Vst srt d Mngóli. 12 Mmbr d v. 14 Btquim. í rtig msculin, plurl. Rspsts d N ntrir PC HR.: csul mmril gml vr u lt ói xlr dit l má c idr prcr rrs. VERT.: cm mix slt ur l lvr mu li grd rpr lc tp lzr dic mr r s r. CRUZDNH HR.: dn lisur l cp u má ir cr it utn Muá. VERT.: di s nuc r luc pit Lé r mt rum ná u. QURT PRE (ri) 1 1 Elvn L. Twr Cmbrllcur Frrcstl Dspch,,, R. Princ Dcil 56 Wss plpit: RYL PRNCE nftk.!<?v-íespéce,) - («CRUZ VERMELH BRSLER) - DS ML E Ct.M METRS - RECRDE: TRNE 131,1 _ PRfiM: CRS liüí? u rnb L! lm cndl,5cs rptir F. bru 1 P Lpin 1 00 i pl ** í1*ncm t-. n»0 crditms W. Mirls,(. p. Dspch J. fcus Dv mlhrr. nd bm 40 M filv Cmptidr dc rspit 50 P. ivs Dificilmnt rptirá 30 F Ertêvs ; psr d ps, muit chnc N5r> crr! Ná crrr F. bru W. Mirls J. rú. Cutinh 7.. Gus J. L. Pdrs nimig: FRRESTL 6. p. Bbá 3. p. Pndnus 1 p. lcl 1.» p Mrítim LRGD: U J.li Surprs: ELEVEN QUNT PRE 1 1 Fir Lndlrd 56 BuJlis Xmt cs Bl Clrnn.,,, 60 4 lfv «8 8 Dn rtlgs lilu Rl 52 ML E TREZENTS METRS - REC.: FRNX S$f -^REM.: CR (BETTNG, - LRGD: «.03 H <>0 JU i H. M. Cn>* rrimnm-ln* -r..*,-. t.. :...i. _ ixu Cxis, dirigind-s à Gunbr. s Qu Fltm N Dlgci Cxis cmnt-s s sfts Bl Frnç stã n firm prpósit cbrrm vlhs cnts. crt tri cmçd cm liminçã ntôni Júli Mntir, hmm cnfinç d vrdr, rcntmnt sqüstrd xcutd n Km 55 d rdvi Ri Trsóplis. Lg m sguid, própri rmnd fi mtrlhd. Pr últim tmbu Svrin, chf su sgurnç. Pl rm imprtánci, vrã sr fugntds Cxis u llminds, s sguints hmns Bl Frnç: Edvld ds Snts, Srgnt, cntrvntr: Frnnd, mtrist: Plit, gurd municipl; Cmundng. gurd d Prfitur; Trn, cmrciâri; Lérci, gurd d Prfitur; Miltn Brró, gurd d Prfitur; Gustv, pn industril; Hrvrsn, frid qund Bl Frnç fi mtrlhd. Nã Fl vrdr bld cntinu rclhid qurt 206 d Cs Sú Snt Ccíli m rgim incmunicbilid. Dificilmnt.cnsguirá vncr btlh trv cd minut cm mrt, vz s médics, m númr sis, nã cnsguirm ind cntrlr infcçã ns frimnts lh cusrm prd 40 cntímtrs intstins. Bl Frnç, rcntmnt, chmu à su prsnç Mr Rimund Muniz, cmndnt d 6. BPR d PM, pr lh dizr rm infundds s cusçõs cntr sldds dl unid, êl tribuíds. s xprts cm hmicídis m Cxis, ntnrm rcu d vrdr cm um mnbr visnd slvr própri pl, á prá sr 11- quidd ntr d própri cs sú, principlmnt gr sus pistlirs stã fugind. 30 S. M. Cruz 30 N. Lim 30 M. ndr. Mchd Bzrr 8 Timnir Crnd Nvrn? Blu ns llui... M 13 Mu Clg.. 64 Nss plpit: FR LNDER) NS crr 200 L. Crls 666 C.. Sui 35 li. Snts 2 N 6 crr 666 F. Mns 668 i Rm» Rlcnrd L. Crri L. Crvlh. M. Cminh * C6 Cmptidr crt. Tinind õtlm uxíli pns rgulr S vnd cntr Tinind. P rptir NS crrrá Só cm surprs Nm pnicilln. Rism turm grd. Cuidd! Nfi crrrá Nm ptint. Rism Nni bmb H. Rism Cuidd m st. Pnsl Smnt pr ü n plcé rrfi prá plcé Nm ptint. Rism nlmiç: BEDEL J. L. Pdrs J. L. Pdrs J. L. Pdrs. Pinhir. rú. Crri W. P. Prir R. Brbs J. C. Sllv Burinl livir Lvr Mrls Cutinh 2. p. Curng 4.» p. F. Lndlrd 6.» p. Curng 4.» p. Plátm 1. p. Ryn 6. p. F. Lndlrd S. p. NnStp 5. p. Clrit 8 p. Curng 12. p. Curng 4 p. Bcrb.» * p. F. LnC-d 10 * p F. L idlrd 1 p Bérb;r Surprs: CS , T ( , t N, L SEXT PRE - ML E TREZENTS METRS _ Cbr Ml rt. Vizn.., Criri.., Dlrit.. Chntllly. PinhlrBl., Curcu.. S. Lif., Pndnus. squln.. Crducci.. Prç Vlh El Tng. HullyGully Nn plpit: CBRE 30]. Ricrd 100 J. Bílc (PRfiM SVLD CRUZ) REC: FRNE PRÊM CHS yilllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ TRBLHDR! LEMBRE-SE DK QUE N BS- l T CNHECER S REGRS UE SEGURNÇ É = PRECS PRTC-LS. (Cntribuiçã st: rnl d D- prtmnt cints d Trblh d., pi sgurnç ds industriáris) lllllllllllllllllilllllllllllllllllllliliiiiiiiiimlllllllllllllllllliiilliiiiiiillllllll llllllllllllllllllllli lltllllll!llllllllllllllllllll l lll llllllll ll!fllillllllllllllllli:iilllllll ill llill i lllllllllllllllll-. iimr! prcis tr cuidd cm s fis vlh... = pcin slnt st diminuíd hâ prig inqu»,. = ttrtmtxtulçtt tí^. rnl d Dprtmmt d<. = ihcints d M. p-r sgurnç ds indus rins» 1 tiiilllllllliiiiiiilliliiiiiilllllinilllllllilillllllllllllllllllililliiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 666! : 666 L. livir S. M. Cruz L. Crvlh F. Ml J. Snts L. Snts M. ndr 7. Crri D. Mrir Crds 60 N. Um 666. J. M. Snts 666 G. Ench Plcé crt. nd» tinind B pul pr s zrists Nm bmb tfimlci. Rism 1 Bm plcé pns Nm lmbrt. Rism Séri cmptidr Nm hlicóptr. Rl-qnm Vncu firm. P rptir NS udr* cis lgum últim ná vlu. Chm Nm rnnnufnl. Rism Só cm grn surprs Tinind. Ótim indicçã Nm blrirlt. Rism Nm pnicilln. Rism nimlt: CVTL.V C. Turinh F. Cunh J. rtif R. Cst n. Cst E. Frits J. Burinl J. Pit W. Pit L. Tripdi W. Mirls c. Gmz. Srr. V. Nvs J. E. Eur (BETTNG) _ LRGD: 22.10?.* p Pndiru.6 4. p Crum m 11 p. rqu:), 5 p. Pndirs i. p. Pndnus li p. Dsi:. i tl. p Pndnus,. p. Physlls 1 p. trnu,..) i.1 p. Ruvr 6 p Cárd.icci :. p. Nlhuil 4. p Rvr 12. p. El Cci 8. p. n.tmirl ÍÊTM PRE - ML E DUZENTS METRS _ réc.^cbínb-*» - ÍbÊmÍ: Mchd ( pu ncrívl crrid. Chnc ; F. Csts, Nm mtr pp. Rism E. P. Cutinh surprs: PNDS 1 20( i «J ,8 88 L L L M 2 Hiléu 2-3 Pry.... * Clinnè. %, 4 kturbl P.b L... Dndc.., Cbrinh Brnl... 9 Pt Dnld 10 Bixi fl J. Vig [ ud ds mlhr. 30. M. Cminh Nm ptint. Rism Nss plpit: BU iii. 666 ; L. Crls 30. Rms 688 J. Tinc 666, J. B. Pulil 100; L. cun 668;. Sllv í Nnn rrr filvçít ds flitõi!w Nm vis. Rism Rivl primir Unh Nm ptint. Rism NS crditms. Mult dillcil Nm vi&. Rism NS crrrá nimif: HW1CK S. dmr fi. d*rnr L. Bnitz F. Lvr J. W. Vin L. Tripdi C. Mrd. Ribir (BETTNG) -, 3. p. ém, *> p *ni 5 p. éni F- Bd.M 1 p. Crnd 3 p. Bl p. Bl 10 p. Curnu ti, p. Crnd Crnmi:» Surpr!* - p. ^i P- C i: PLK1 LRGD: HRS L L L L L L Cutinh Vm Pr Fluminns tcnt Cutinh cmpnhir dns tblinhs dc Pclé, n Snts virá st n pnr Fluminns, pr mpréstim, ind tmp prticipr d Trni Qutrcntã, m ulh, pgnd club cric imprlânci CrS 30 milhõs pl mpréstim sis mss. Fluminns á ntru m ntndimnts cm Ditiin Futbl d Snts n principi tv plvr ficis d dirignt ugust Sriv cncrdrlr. cm ngóci, ms técnic Lul vrá sr uvid primir, nts d cifã finl. Num cnvrs mntid n. tm, ns Lrnirs, cm vi-prslnt Wilsn Xvir. trindr Tim sub d dispsiçã d Fluminns cm tr um grn gdr n quip triclr, ms técnic ngu-s rvlr nm d cr, pr imprns, diznd pns sri um dr. mlhrs tcnts c nm pr mis cnhcid n futbl brsilir.. li ds hmns MR UGUST ENCNTR CM DB VELHCE d réu m» prssinu tnt i, Prmtr qunt n Ju st ntrtnt nã impt diu sptugnári Mnul lvs Dis lx< s «cr nuncid pc, Prmtr Crls lbrt Trrs Ml, pç qu Juiz Frncisc Eugênl Pri, d Tribunl d Júri, t m p u c nã rc cusu rcbimnt, ê qu li é li. E, rprsntn (c d Ministéri Públlc fêz st pnrçã ri pit d crim cmti-] pl cusd cntr uli nciã, m 10 bril i, lim, n sil d ri Trcir ds Mínims Sá- Frncisc Pul n mbs stvm rn hids: E dizr-s qi s 70 ns um hmi tnh ncntr cm hc r d Dib. N spchi citnd núnci, dis s Juiz: Rcb ci crçã mrgurd núnci, fc qu cnst d ut prlsã m flgrnt. É dbrs s tnh dc prcss um hmm fim su xistênci, nã lh l muit clhdr, p gurd su fim n cn diçã sild, scm cí rinh um filh, nt sps. Ms nss v ns impõ tl brigçã. JÚR Juiz d 9. Vr. Cr mini, Sr. Luís Frnnc Whitkr, cidiu 5 Mi Nt, x-dirtr < Rádi Myrink Vig, s submtid m dt ini nã fixd, úri in prns m fc i: d Cl. Brgs, d r sltu prcss pr cli ni, difmçã inúri.; fnss trim sid prfi rids n prgrm Clt n Pr UM, nl tni sr, m livr utr d Sr. Mi Nt. CNDENÇÕES 2.* Câmr Crln rfrmu váris cls d primir instânci, sim é Mnul Crl Sntmri Vldir Silv, hvim sid ; slvlds n 10.* Vr ( mini d cusçã dc tr fic mcnh, fr cnnds 1 2 n rclusã, Frnn Lps, isntd crli idêntic n 23. Vr mini trá cumprir n rclusã. Jã bru Ribir hvi si bslvid n 3. Vr C mini. Tnd Ministé Públic rcrrid, fi cnnd pgmi d mult 10 mil cruz rs, um vz s smbrgdrs ntnr! hvr suficints pr\ ns uts dc vndi limnts tr rds. E Jsé Mnz R c Mri Frrir ti Rc cusds dc bscnid vi públic, frm mui ds m 2 mil cruzlr nts csl hvi si bslvid. NENÉM Ml ncrd péssim rátr, Nnn rá pssr 3 ns t ds grs d Pnitnc ri. ntôni Nguir ps, tn pr qi l vulg, fi cnnd 10. Vr Criminl, n p css m fi çus: tr rrmbd r< dénci Jsé Mu rubnd váris bt TRTMENT prsint d rd ds dvgds, Sr. H rlr Mrtins dirigiu fi n qu! p prvid cis séris n sntid sr dispnsd s d gds mlhr tftin pr prt ficiis dds cmndiin gurncm s pnd cis d Prsidi Frnn Vin chmd Cl! Sã Cristóvã. JÚR Dfndid pl dv d muri Lcrd \ c cdêmic T] Lins Silv, filh sl nl., rspctivmnt, rriminüst Pul Lin: Silv Ministr Evr Lins srá ulgd, h Tribunl d Júri s 1 Jsé Rép Sntn ri uxilidr Silv.

7 , -.; *, - :-,. ULTM HR Quint-Fir, 24 Junh 1965 PGN 7 Um Pláci Clnstin 195 Mtrs Qudrds y,$w$íw : - \mw& ::: -.yyiy- *.mi Rprtgm MRS CSTR Ftt NÁC FERRER ->*., - -* -yymf>-^!. Í^M prcss d triplx su gr ns mãs ds putds d psiçã, n ssmbléi Lgisltiv, Gvrndr Crls Lcrd vê-s ncurrld, dds mvs gritnts d su fit ilgl. 7 i::<) Vi-S K PRVS D M K sm mm &%#&&& m?m.y <iã^ss Í9H fc-w É^.é«íS^^.^^B l^^^s/!, *^*u ^ *.*.-* H W n ídp f*0* «ld««dquirids Cmplts pl vr ndr, su fmigrd triplx- m cnstruçã lgl, cmprnnd íw?c0s ;-55 í-,s <7-flc.rc-.cis um pici clnstin. li, sgund Gvrndr, êl instlri ls biblitc su biblitc um m rc quivlnt fbu- S slõs 25 mtrs qu drds cd um. prcss d triplx ncminhd pi Sr. Crls Lcrd Dputd Dni. Nuns lv um cnclusã lógic: u Ci fit às crrirs u fi pnd sus pçs mis imprtnts num lnltivi cnfundir psiçã dr cur.h M prtmnt ás brs stã snd rlizds t. d gvrndr d Gunbr. Snnã_ vms: 11 nã cnst d prcss pç mis trtánt, u s, plnt d triplx, trvás ci qul ílcr-s-iá sbnd nm í ngnhir rspnsávl; 2) nã figur cntrt firmd ntr pyérndr mprs cnstrutr, pfri vitr insinuçõs mlévls sóbr i-kr-m d mtril utilizd n br nf prcm s práris cnstróm triplx; li) s spchs ds técnics, sgunf gvrndr, frirm u cncrdrm P mpliçã d su prtmnt, tmri sprcrm. Só figur utriz d fcrtári brs, Engnhir Crv Pllt. Cnfissã Mns. s prcss fi spd im- Prtnts pçs, dnd mrgm crditrs n crátr ilgl d br, imprssittiis é cnfissã pur simpls d intssd, u s, d gvrndr, s pu cnstruir m prcnts à mrgm d li pr su biblitc, suit u lá p Eis lguns ds itns d Sr. fíci utri Crls Lcrd, trvés d qul ncmitu prcss prsint d ssmbléi «S-sitiv. Diz s gvrndr : cndiçõs xigids frm s sguints: ) cupçã 10Pvimnt máxim 507 m rlçã infrir; ) fstmnt mínim 5 mtrs d <J d fchd; <) ltur máxim 4,20 mtrs; ) máxim dus unids. 1 itm b, cm td mund sb, i- W sr cumprid pl Sr. Crls Lcrd, i-n bcu n rcu 15 mtrs) ncs- xigid pl li, cnstruind tri-..,, llu msm nivl «d fchd d mr prédi d difíci vizinh..,, is u mis cus ssmbr é p- büsn. su «s bus gvrndr cit cmtids pr prticulrs, s d quis tdr, i cm. utrid máxim d Esvi cibir nã stimulr imitr, íssn? msm fíci cmpnliu pr-?» triplx, diz Sr. Crls Lcrd: ucàn Mf Vilr Sut, 462, vnç d cnsy.!l frcnt trás, cupçã crc d iíl» n v Vlcir Sut, 140. cup- 10rmCCr 60%- v- N- S. Cpcbn, itti. tn íulu um b;ucã n fix f:,- ifim, 5 mtrs fi multd mã s- npn» gvcrnd r tmbém fi multd i; BrTVS Crnil, 138, vnçu 2,50 mtrs. fstmnt, fi multd, CSt sm llí7,çá; v. Epitáci v,nç u 2 mtrs c rrcu lg-»s -un, «. rn *<àn isó! Pgnd mis vli, tc. inicid ítttfn? Pnt Pil01M<* dp fíci d gvr- N vi,,q,!íln<1n Sn Exclênci diss Nrmnf f,cri b»(,cid rqultltir, vl,?m «««Çfi d br m cuy* bnfici, muit, Sr. Crls Lcrd), cnsirnd-s prédi vizinh tm su últim pvimnt m ct suprir à d mu prédi. E cm prédi vizinh r únic bnficid, crscntu Su Exclênci Scrtári brs Públics nã tv nnhum dúvid frir rrimnt. Fr di únic ts sustntávl é gvrndr d Estd nã tm dirit fzr brs n su rsidênci. D frm cm br stá snd fit é clr nã. Prcss Qunt às pçs d prcss númr /64, ixu sr publicd, nã.sbms pr rzõs, n Diári ficil, ssim cm s spchs ds técnics ntcrm, n xm d rrimnt, Sr. Enld Crv Pixt, sã s sguints: ) Págin 2 rrimnt pdind utrlzçã pr cnstruçã d triplx, utri d Sr. Crls Lcrd dirigid gvrndr d Estd, cm dt 18 nvmbr 1904; b) Págin 3 Dspch d Gbint d gvrndr, 1811/64, pr prcss s rmtid 4. Distrit Edificçõs, sdid n Ru Pinhir Mchd m cu urisdiçã s ncntr difíci n rsi Su Exclênci; nss msm págin 3, qus ttlmnt cm brnc, ná figur spçh d chf d 4. DED (Engnhir Luis Crls Vlh, n épc); tmbém nã cnst n págin 3 spch d Dirtr d Dprtmnt Edificçõs, pr n vri sr ncminhd prcss. c) Págin 4 ncntrms um fici d Sr. Enld Crv Pixt, Scrtári brs, m cu itm 4 diz: ft-mntgm prcsntd vinci, plnmnt, mlhr cmpsiçã rquittônic rsultrá pr cnunt frmd pl prédi 224, d Pri d Flmng, su vizinh, unt pi*,. Nsts cndiçõs p sr licncid pdid m cus. fici é, ntã, ncminhd Dprtmnt Edificçõs, pr vid ciênci d dirtr. Dn s cncluiu Scrtári brs nã intrssu nfringênci ds Dcrts fix gbrit m 12 ndrs n Pri d Flmng; , rgulmntm s cnstruçõs n ár cbrtur stblc um rcu, n minim, 5 mtrs. Pr Sr. Crv Pixt bstu um ft-mntgm brrd, sti.sfz, plnmnt, mlhr cmpsiçã rquitctònic. d) n prcss cnst, ind, um ftmntgm ris brs stã snd rlizds n prédi 224, d Pri d Flmng, crtidã cmpr ds prtmnts , pl Sr. Crls Lcrd, n n 19:ôò. > nã figur n triplx, prcss plnt d pntri ngnhir rspnsávl, nm tmpuc cntrt d firm cnstrutr, frncri s trblhdrs mtril pr xcuçã d br. Pláci Dputd lfrd Trnn, ntm triplx xminu prcss d diss à rprtgm UH Sr. Crls Lcrd nâ prtn cnstruir um biblitc, ms ur vrdir pláci. st pr n págin ti prcss, n figur pgmnt mlumnts. cnst tmbém cnstruçã sôbr 12. ndr d prédi n. 224, d Pri d Flmng, mdirá 195 mtrs qudrd.*.*, snd, prtnt, dus vzs mir d um prtmnt sl, 3 qurts, czinh, 2 bnhirs, qurt bnhir mprgd ár srviç. Um cnstruçã 195 mtrs qudrds firm u Dputd Trnn qüivl 8 slõs 25 mtrs qudrds cd um, sri xgr pr um biblitc pns Nã Cncrdrm utr ft d mir grvid nuncid pl Dputd Trnn fi s crdminós nã cncrdrm cm cnstruçã d triplx. Ess núnci fi bsd r. própri dcumnt insrid n prcss pntd pl Gvrndr cm cnsns unânim ds prpritáris cndômins d difíci. dcumnt ssind pts prpritáris d difíci Cid d Shfcdr nã tm dt diz pns sguint: s bix ssinds, prpritáris ds prtmnts cmunnts d Edifíci Cid d Slvdr, utrizm, pl prsnt dcumnt, fchmnt cm lvnri ds vrncls ds prtmnts , prprid d Sr. Crls Lcrd. s mrdrs frm, prtnt, ludibrids n su bu-fé, pis utrizrm fchmnt vrnds triplx. nã cnstruçã um Licnç Nã Huv Mis dint, diss Dputd lfrd Trnn nâ fi cncdid ind licnç pr cnstruçã d triplx, crscntnd Sr Crv Pixt pns pinu sôbr ssunt, rmtnd, pis, prcss Dprtmnt Edificçõs pr utrizr br. E frisu Scrtári brs só é chmd pinr m trmind ssunt pis msm é infrid pls sus subrdinds. Cnfisc utr ft nuncid pl Dputd lfrd Trnn rlcln-s cm sculp dd pl Gvrndr, sgund qul cnstruçã slicitd ( nã utrizd) r pr crscims m pndêncis á xistnts n cbrtur. N trrç ( nà cbrtur) s pndêncis xistnts sã. sgund scritur c cmpr d dupx, s cixs dágu suprlrs, css ri máquins lvdrs s prtmnts ds prtirs. Ests, prtr.- t. frm slds pr Sr. Crls Lcrd puss umntr, vrticlmnt, su prprid. tulmnt, Gvrndr d GB é prpritárín ci dis prtmnts duplx, u s s- n. s 1.101, , 1.202, u s, qutr prtmnt 85 mtrs qudrds cd um. Fltm Flhs Ms psr d inxistênci d plnt dt br m rlizçã, mis cusu spéci à psiçã n ssmbléi fi rtird págins d prcss, incrimin ind mis Sr. Crls Lcrd n scândl triplx. d cópi itstátic d prcss, tl cm fi ntrgu Dputd lfrd Trnn. ps-ui s págins 1 7. rfrnts pdid licnç d scritur cmpr. Frm rtirds, prtnt, s fólhs númr*; St págins d prcss frm subtríds inxplicvlmnt. E Exclênci ind nsist rn firmr s rvst di» mis cmplt lisur mpliçã d su pitmnt duplx. :*-&&!?fr ;í*?-^«lípí.-1 ^ Tf»* -. J-í**** f* { í-*-»*-, %r téi -.:^f\,mflf V*».- ^., > H?.m+ «*; *».*.-*!# >*4f.**.-< #. < *, y^i :*K--»v* Mm*f ««lll - i3*m*- #7*iys f:«ms.-*»í % *-,*>.» éw:-&>*rr»%#.***í,.í%;i &«* &,, /**?-vjrvff H / * it^#*^*.s*,-*«p>^»s -- *,--V * -*Tft-^mvm-»* -*«* ----.«-,.-. *»--.» f&sx<t,y -..,..,,*,....,,, v;- ^C*^Á ^-&ély**2jl -(? fc-slmil cim cmprv Q s cndômins d difíci n. 224 d Pri d Flmng nã cncrdrm, triplx. cm lgu Gvrndr, n cnstruçã d Cncrdrm pns cm fchmnt m lvnri ds vrnds ds prtmnts , dc prprid d Sr. Crls Lcrd..V 1c- 9imil bix cp d prcssn-cs cândl cnsignd, cm nx, 12 PLN- TS., simplsmnt, sprcr m d dcumnt ncminhd pl Gvrndr à ssmbléi Lgisltiv. S*./*- $«M&ÊmÉ isí \*i.-i w i \ - T^^^^^r^-- hm^zsmm?-**s>** - r U»**- f *»»í. *.»** f*»* *(7rf.s7T**-... rl-s-hj* Mi. Sí~C-c íi*. Ll-g t **S flâsuc*-» J V_^ 1* **Vi S, P..-(- füs-bt*.^ * *. -,; mt Vé/***g ^*.*,-,..,0 vseyk «^ym w

8 HM>»HM, n», m SS, _- ymr^m-^ ntimntl ZS-ZSÚ VER CUTR RESGND CNDN- G, Brsíli Su lcncrin, csd, cmpltnd nst mês. mus 54 nirs, stu sprd iiirçs Dus) há 16 ânus, d rspctiv crmt, pr incmplibilid (l gênis. Há ss suniã, dis filhs rpzs (20 19) nã mntnh crrs pndênci cm dit cu s r, psm snhr, rcb gr minh b irmã. ntíci dc hvr flcid nl cpitl nrstin mu cunhd, qul ssumir s rés d mu lr {.) pis dc minh rtird. Exig-m vlt, tim ssumir nvmnt dirçã d mu x-lr, pis dit cui s ch szinh sm tr m lh. Dn Zsu Zsu. qul mlhr cminh? Qu! su blizd piniã u cnslh? MNH blizd spiniá i vcê u fr á frncs, ixnd lui mulhr cm dií filhs pns n r v, su cunhd tmu <s rét d fmíli. Prtnt, stá-s vnd vi giu cm um irrspnsávl chpd Bnit ppl. Qut vcê nã s ss bm cm su mulhr, pr iss u pr quil, sã ciss cntcm. Ms pl cn- tndi vcê tmu su chá d«sumiç «lrgu fmíli pr qustn quisss cuidr. Eu, s fss v», nã vltri pr rssumir t dirçã ss lr bndnu há tnts ns. Su mulhr v tr dc vcê muit mág Sus filhs nã cnhcm, pl vm tr uvid durnt sts 16 ns, têm n pir cnt. é qu vcê vi fir l? Nã pns stã lucs pr vê-l ntrr prt nir vã rcbê-l cm bnd músic fgutóri s mnins frm crids pr ir.ãs lhis. H sã hmns. s rés d lr, lm-s mis vlh. Vcê só vi crir mbrçs n su x-fmíli há n crt d su irmã ns ntrlinhs, stá fltnd lá nã «vcê nã: tutu, git, prcbu? Mlhr fri s lhs mndss mnslmnt um qunti cm, pl vist, nã fêz durnt U «ns. E só iss. Tnh crtr su p. - tnç é bslutmnt dispnsávl. MD ME-ESTÇÃ FR tã nuncid, nã chgu U< gr? listms num xc- E lnt tmprd dc mi-stçã, ns brig scr iun puc us lãs pnsr mis ns vstids tcids mis lvs. rup il pi st tmp é ind chmisir dc shntung s vstids sudln i: lpcá, tiltã scid ms prprid pnr Jur min-stçá; Dividind su gurd-rup m pi ts, qui stá um listinh ti.s ; indispnsávl bsulútmntc ntr d md. s spts, pr ndr n m srã s slt grss, últim plvr Pris Ults pr s nsss clçds. Nu Ri chg sr um lucur usr spns dc slt fin, pr lzr cmiprs u pssr. lém d mis, stá pivd s spts dc slt lt nã fzm bm à sú s usds cm muit cnstânci nit, ind ssim msm m s slts mis fins, s spts nã prcisrã ultrpssr s cinc culímtrs. s blss quc fzm cnunt cm s spts stã mnrs mnis lgnts, Pr di. sã tds lçs, m cur u tcid S quisrms p-s fzr mistur ds dis: Cur tcid s blss scurs téiu pivfruci. sguiris ds l cór bg u ri. Nd blss rs>. mrls, zul clrs, sã tips muit mis vrã: msm fri nã prç, nã s ustific su us tulmnt. s crtirs stã rlgds sgund pin s sm d nnt-ri pr cmbinr cm s \siids hbiliés, lá chmisirs, flms ns ns t.iillèurs lpc. ns sudins, qu? lvm lzr prl d gurd-rup. Sã qus indispnsávis s suêtrs br.nln, rln. lir.u. s csqumhs d msm tip cmpltrã s sus sis nst str rs sis flnl tl sr sã n rm d di. s msms csquinhòs srã út-;is cm.s vbstíds. Ê prcis, préiít, cmprr s n\s pc.-., cmbinr ums cm s utrs, nã ir cmprnd pns sgund gôst. s bluss chmisir lgdã, >df c.shntung.«ã indispnsávis um bm gurd-rup básics msm Qum nã s ttm v trtr cmprá-ls u mndr lzé-ls lg, brncs, bg tun prt, m tcid fin. Qum s prcupu mis cm s rup- lã, sis tillurs, ncntrrá sluçã nr1} s diát nirís nts ns blus* bm fits. mund fminin GLD MÜLLER \*^Ml\ ; * * discs x discs * ts iè discs it SÉRG PRT ENTRE S LEN JULGR pls discs chgm pr èsts cmntáris smnis ih ns chgm sis tds músic strngir i ppulári brsilir, psr cds s lis prtcinists, cr.tirr.u sr psíd pftr trás cn. mir fcilid. Enqunt s stçõs rádi vivm xclusivmnt discs prgrmm um mnt intérprts linds c linígns, cm cntc cm Rádi Jrnl d Brsil Rádi Tmi pr citr.sòmr.tc s dus mis uvids, s missrs tlvisã usm mftílc strngir té r. brtur ris su prgrms. Scbrriir prtnt s ttrs, bts s grvçõs ftgráfics cm utrs difusrs nss music, nqudrds n li d? 2/3 d»- music brsilir. Pbr l s cntr cm s ttrs s bts. cm íicu dit. ulgr pis discs rmtids, té nst sítr l stá snd prfrid. PEPLE sl é sgund Lp. Brbr Strisnd lnçd r. Brsi!. cntr tul cluch Nv r. Está r. md tl mnir, r. <ü?. d lnçmnt st disc r s lnç qui, vn*-s tc diçã sgund iiiírm publicid d Cmmbi. d qul Brbr é xclusiv. Ei tr.rcu su nm n numórí ri públic cm pns um c&r.çà cis rr. cnçã Miss Mrmistin. quc-. i cntv n pç Cn G: it Fr Vu Wh Sl. fi rcãr.td pr l n stúdi. n grvrã d pc cm lr. riginl sucss su intrprtçã lvu- cr.- trt,úf s:us;v:d r cumpr.. Su primir cisc fi dusd n Brsil há puc msis qutr mss mbr nã rptiss sucss cbiv ns Estds Unids á ns mstrv um cntr muit rvrsr,3íigõ. qulid i rti- ^TtWlÊíí,PpR. n cnt r cmpnhçl pi rstr?*tr Mu. r p.u ri.r Rf>y Eliis CBS>. Q TRN LCPEl & JMNNY TRES Gr çõrs fits m Ls ngls p-f.:- Crwn Rrds srvirm pr prtr Trini Lpz. t ntã pns prstigif.,,d pl? frqüntdrs ds night clubs l- P>cis. Hi. cm ssinl Crls Ulup. n cntrcp, Lps mis fms intrprt d músic méric Espnhl ns Estds Unids. dptnd su stil ritm scc. tã d gst s bilrins d Juvntu tul. Trini Lpz cnt músics d Crib. blrs mxicns, rsps, cucs, cúmbls. mrngus ciipss. misturris blds ci flclr ngr nrt-mricn. rm msm sfusir.t ntusism Nst disc, m lgums fixps. uv-s pin r. Jòhnny Trs (PRR). SV/iNGNG MD DNCNG Buci; Clytn é um xtrrdinári pistnist surgid n r ci swing, m cu scl stfrmrm Ry Eldridg. Jnh Jns. Hrry Edisn, Cti Willims. Chrls Shvrs; Shrty Bfcc-r tnts utrs. Cm slist dt rstr Cunt Bsi. Buck criu fm muits *it.s cic-pis. i pr vlt 59/60. cr mstr um ds mlhrs cnunts r- _ i^gr*í.sér?* -:;- BÁRBR STRESÂND - Ppt. Psss prstigini lll LENÍGENS stris d épn. D uiis tmpi pr cá Buck Ci;r.ytn viv mis n Frnç d ns Estds Unids fi m Pris, pr mrc Vçu, íèz s grvçõs cntids nst Lu. cmpnhd pr músics frncss. çu.s limitm rlmnt cmpnhmnt, Buck Clytn. cm su técnic su grn vpcici invntiv, sl mldis mrrm épc n swing r. Su pist,-.*n, mns cmplicd d Ry Eldridg. mis suv Jnh Jns. ~ im cr- tud gst s uvir (Mt MB Q M EL D S NESQUECÍVES Mstr ntin Trvill, cu nm crnist lé pl primir vz n cp um Lp, lh ix suspit s trt um psudônim, mbr nã mntnh prtnsã tí cnhcr, pi mns di nm, tds s mstrs d Mund, rgr.izu um imns rstr n bundm ns instrumnts crd, grvu mldis ir.- trncinlmnt cnhcids, m rrns suvs, sss u srvm músic fund pr ;-ç uvir qus imòrcptivlmnt. nqunt s cnvrs PRRi. THE ESSEr-TL CLEMN HV/- KNS vlh nunc ssz. luvd Mr. Hv.kins su sx-tnr, m grvçõs. fits n.s últims ns. lgums m siúrii, utrs m prsntçõs públics, tcnd ürrrpr m lguns ds mis ilustrs músics d zz mrn, tis cm scr Pírs: J.J. Jlnisn; Hnk Jns, Jhn Lwis, Pf-rèy Hth su prcir mis cnstnt Ry Eldridg. Puc há cr: cntr sbr á s diss, smpr m tm igis, vtrn músic. pns cntinu m xclnt frm, cm cmprvm s fixs désí Lp, ntr.s quis su.i infctívl intrprtçã Edy nd Sui VERVE-CPCBÀK i. 3 SENHRES ELDr.ES i-str d.- ritms ltins Rlnd guii. rm cntr rsts Mci, tcnd pi dnçr. D blr chchchà. rstr vi lvnd flizmnt sm incursinr p!u ld d smb, css tip rstrs smpr s lnç cm péssims rsultds icbsi. * gnt & shw EL HLFUN BRRET: «SCF9 PR S N JUSTÇDS cinst Luis Crls Brrt fi 0 mis pludid n ntrg d Scl, m Sã Pul, s mis s dstcrm durnt n n ttr cinm. Luis Crls rcbu prêmi d mlhr ftógrf pl trblh Vids Scs. nd Rs, tri-5 d film. Luis Crls Brrt nã tv dúvids m brr prtcl. Pgu micrfn diss: - Êst Sci u divid cm Nlsn Prir ds Snts cm Glubr Rch, s grns inustiçds d nit. sptácul fi dirigid pr Flávi Rngl. Gvrndr Crls Lcrd cmprcu cm cnvidd spcil, pis d sptácul, fi ntr cm um grup pulds d rnlist Júli Msquit Filh n rsturnt Prt d Crm. cnvrs ntru pl mdrugd. finl, Gvrndr pgu cnt scrvu n tlh d ms: Sucss m mrc. Tlgrm nvid tmrti pl Embixd d Brsi! m Lndrs rvl Scn Cnnry, Jms Bnd ri séri n Flcming. cnfirmu su vind Ri, ntr s dis 7 9 stmbr, cm cnvidd spcii Fstivl ntrncinl Cinmy Fstivl srá rlizd ntr s dis u stmbr. Um ds prgrmçõs á siblccids pls rçniznrirs d Fstivl srá rlizçã um Bil ds Clbrids, cm srã prsntds s tôrs cnvidds s fntsis prmids ri últni Crnvl. Jms Bnd. rrbtu s fãs cinmtgráfics td mund, prc nã tr cnsçuid msm n Vticn. Em rtig publicd st smn, ssrvtr Rmn firm primir film d séri, Stãric Dr. N, é uni prigs mistur vilênci, «rlism c vulgrid, sx. Um ctl tr.s fi cm qulificú um ds prsnts à nit stréi tí Cmpnhi Frns dc Cmédis n Ttr Municipl. E qn mt ds spctdrs stv rigr f mt m tr ri pssi. Ms cmntris msm cusu Vic - Gvrndr Rfl lmid Mglhãs. cmprcu cm um trn clr (cinz-clr, pr sr mis prcis) cmis zul. nd indicds pr csiã. Entr s ficrm mis Bri- mplgds cm tnnicus stvm Embixdr d táli Gnt Sr. Eugêni Prt c i: tu bix dr Sr. (Mri Trs) Cstl Brnc. Jrnlist Rul Ryff, scrvnd dc Pris migs crics, cnt fi mlhr lun dc su clss n curs cb dc cncluir n Srbnnc. E mis: su filh Tit, psr tr std nt, pssu n vstibulr d Fculd Ciênci^ Ecnômics, xm m só frm prvds 15 pr cnt ds cndidts. pinist Ni Slsd. é csd cm Diplmt niincit Slgd d.s Snts, st prprnd pr brv um rcitl cm brs Schubrt. Ni rgrssu rcntmnt vitris xcursã pl Eurp. csl rcbu miffs pr ntr n últim tèrr-fir. Prsr>nts. ntr utrs, Mstr Sr. lcu Bcchin c Diplml Sr. Ítl Zp. Dé primir: rstr S i n Tônic Lndrs grvrá m sóst um lngpláy smnt cm músic dr utrs b r s i irs. Cntts nst.sntid á stã snd fits pl Embixdr Mári Brbs. N fim d n rstr Sinfônic Lndrs prsntrá n Cncrt u s * uni udiçã smnt cm s músics incluids n disc. Embixdr d Finlândi. Sr. Hikki Lpp, frcu um rcpçã m hmn- Sm Prfssr Erkki Virikkii. Prsint d nstitut ibr- mricn d Finlãndi. Sr. Flr Jrv. Chf dc Plici, c à Sr. Fil Rnn. r- mm^-j i7wb_\^ mm_si_^^ssm.- Ml l siu utr frguês crcü-sn * ms scrvu: ê bm lhr-nr. splh. n crt ltur, Flávi Rngl rsm vu dr um gzd m Vids éís qul ná fi muit bm rcbid n i públic. tr Pul titrun nuhím! Zimb Tri ri xcutr músic d film Nlsn Prir d.s Snts Um músic tcu um trònip, imiti d mugld bi, utr imitu rnch/ r. film Nlsn Prir d.s Sn ts nã tinh trilh snr. Qum gs tu d Rzd diz mu infrmnt - fi dirit fstiv, pludi 7 tud. Sucss msm lcnçrm Elist Crds Silvi Clds. Cbclinh du su cchê plpul um ínsüs tuiçà crid tibi. n [rã su siti. Um tlh: Silvi nm sub qunt gnhu. Du n scur cm s diz n gíri. prsntnts d Finlàndi n Cngrss d lntrpl. Enlr.s prsnts s Srs. Crls Mnximininn Figuird, tcili Sus Brg, Embixdr d Dinmrc Sr. Hlmut Mllr, Embixdr d Nrug c Sr. Knut Thnimssn. E n crrcriln Ngócis d Suéri Sr. Lnnrt Wlz, Ministr Jsé ugust Mcd Srs, Dputd Nlsn Crnir, Jrnlist Cls Klly Sr. Sr. Pu- n. Sls Gurr, Prsint d Cngrss d lntrpl. ft é um mmnt d rcpçã. vnd-s Dsmbrtrir Fustin Nscimnt c s Prfssórs Michl Kmnk Erkki Virikk. Qund su rcnt vigm n Brsil, pr trtr d vind ds misss utrs piss. crndr-grl d cncurs Miss Univrs ixu hm clr nã ri um liçã ntr s rprsntnts intr ncinis, pis ls visitrim Brsil nls d rlizçã d Miss. s r, s r g n i z d rs d Miss Brsil stã nuncind liçã Miss Blz ntrn»- cinl pr um úri cmpst pr qus tòds.s blds á rprsntrm n Brsil n Miss U. Su m vr n quc vi dr. D Milr Frnns rspit d titul d drm rtliur Millr s Fiticirs dc Sn lm: sptcul vri chmrs PM dc Slm. F,.\pli-s: pç r um ulirincnf1 snn prvs, cm vingnç c cm muits tridnrs. -w^r-m-i - ^sp C^mkm^^^^^m *; # ^*^*^^^^Swm^ ~lm0mr5.7.;7i, Kr4HH^0B^ :*; fiiilllilli J^^mm <* ishssíhksssftk, ysn&smmtíip. <v*s8ks3 ihisbt «Sffc»?> -»*.?. -r }~-:^xl purs Bs Ds dirtrs d ;;énci nrt-ámcric-i vviiiinm Mrris, prdutr Crls Mchd rcbu ntm crt cnvcnd Ri 400 Jnirs* pr bril tmprd invrn, m stmbr, r. Csíin Snds-, Ls Vgs. Um tlh: Cssin Snds prtnc Frnk Snirtr Dn Mrtin. Uni ds dirtrs ri mprs virá Ri ns próxims dis pr trtr finitivmnt d ssunt. Mchd só tm um prblm: él.-- rm shw prá~stmbr ms p r ss épc êl ssinu cntrt cm um mpiês turism mricn cmprmínd-s prsntr sptácul pnr trznts turists, dirimnt. Um sluçã á nd m ngciçôc;: trnsfrmr rc-íris, Mdin, tm shw bi tí bt ixá-l n n-rm. ind cm rlçã Mchd: él rslvu invr. prtir ti di,10 ulh prsntrá n,,frds Ttr ci Mi-Nil. cm 3 Dn pç Vilnt Mirnd, dc bili Prir lmid, á fi grn sucss ci Drci Gnçlvs n ttr n cinm. gr é vz d b!«sptácul srá prsntd m três ts, cm intrvls vint minuts dnçr. pr públic ntr u Drci tp nã crtu prç, ms diss prd qulr mnir. Ffá Lms v strr h. nvrhnt, n Prã 73. Mdificçõs Ri m Smpr Ri, n Tp Club: Eln dc Lim tm lugr Mri Lps. hróscp # hróscp ir hróscp * hróscp * hróscp * PRFESSR PRHD Pr 25 ci unh t>5 Tmp s Fnômns Pluiã c. cp m trigm cm Lu fi-i.ntimi strnh. Tmprtur clvd? d. umn pl nit. Sc n prifri d Nrst nn Sn!., Enchnts nn Extrm Nrt. Umid xígu. Visibii:- d pss b. Mur gitd pl nit cm furts ruíds CRNER N*-tc» ntr 12*i m«-; c 13b 20 bril Dscmnls pi mnns. Ertct í- «inm rrpndimnt. DçscíRliól ir.-itbilitís. Nf.i*s =!<uh prtuiim. *rç?ii?*çãs ni rr»- t s-í-. Frvribrlid í trí=»t;ntt-(iii p- nit. brsiuz r.s» cntt*. Rlt5«prvltt». TUR Nicid-3-, ntr 1?h 2D bril Sh 21 msl Fvrbilidtt cntud ri trd» pl nit. D.snsicS p.ir r&mnc. éítisf. çi dt»t. Srrt ni spculci. lgri n!.>r n mb-nt «tr3>»!h, Prudê«c;. ncinsçsíi pl bl. Enc-ntrpi bnéfics. Hbüld n dlplmci. GÊMES Nscids ntr 6h 21 mi,«h 22 d» unh Vidénr.i. R-icicini ns iqmnts. HbMd ns trbllvi» msnuii ni nç4cl». Êxit ns ttsttuitps ir.vstin.içifs. Etisculcii ticriivs. vpflç ms crr?ir.-i ns studs. N^it tíisftõri. Éxit ns ttudt ns cncurss. ftt. ÀS Brsil Mund EHinpthttdm r ntrfffuisvs pi nricimnt dns imnrinvxtx mpbrcimnt d ti.s-.t pr. Sm PMs. cntrbndists xplrdrs d g. Plítics buscm sunir ár ppulr fim grntirm ritóri xtrmists du dirit. Extrçã dimnts. CÂNCER Nsciils ntr 14h 22 unh 2h?3 ulh Cnfigirr6-s ki-néttt,. Srt ns spculcis cmrciis. Bnfícis miprtís trvés rlç5s. Lucrs vnts. ud vtm.s influnt*. ri-iiitlld-í pr rtists scritrs. Brilh ns uígmnts. Dificuld d* nit. LEÃ Nscids ntr 2h?3 ulh t. Eh 23 óct içníicã ptl mi-rhs n trblh ns rlçs públics. Espirít rsrvd. Prudênci, Hhilid n rt drmític ns spr. ti. Expriêncis s*ri»*. hâí, çtçnt n (S i mnti) nit ntr cõnui. Mdificcis prudiciis. Mlncli. triti VRGEM N?.ícids ntr Sn 23 gst 8h 23 st-mbr Srt m tds s mprnd.mnts. Gêni invntiv. Éxit pr ruitts scultrs. Clrivldénci. RccnsircSs pnr»5s bnéficss n futur. Rcnhcimnt ds rrs ds ngns. FUcid ftiv pl nit. Clrividénci. Bi.fiirnin-s s cminhs d Mund. Árbs ltins pls pfrnb,* militrs-; utrs, plu civis. Dificuld n nltcrr. gitçõs nn rã. Índi sgu sncl d pz. Chin prpr fguts. Vitnm rsist n lut pic hitrdfith*. JtJnnsun muit stisfit. ELNÇ N:idr;s ntr Eh 27 st?m.- br Eh 22 utubr riginhdu p,ir cngnhirs scritrs. trits ns cntts cmrciis dministrtivs. Srt tr rs sp?cuc ô s. nspirçã pét;c.»it ms buscs n» invéstlçôs. Stisffi n rt csturr snhr. ft nit. ESCRPÃ Nscids ntr 8h c 23 utubr 8h 23 nvmbr cilórs cnfuss pl mnhã. Cntrrids n prfistã ns ngócis. D», ticulds cm utr s. Dcpc ns rlçõs cmrciis dmini«trtivs. Fvrhiliddr tr ns ssunts bncris imbillris. Flicid ftiv nit. s Fluids Fvrcm s sc;çõs, nbcruir pçs c- trdns mliçõs. Nã ncnscihnm.imnts..vs. dc», p«.sr frtunds, trã dlrs.*! xpriênci.-.ilirrírinrs, cm srt nòr rmnc..s cm pssm pr frt prig nts d 22* dm- SGTÁR CRCÓRN QUÁR Nscids ntr 8h 23 ri nvmbr 12h 22 zmbr Cnfigurçõs bnèfics. vnç spiritul. Dsnvclvimnt pr inicids scrdtiss. Êxit ns mprndtmntcs sciis filntrópics. timitm. Srt ns ncntrs ftivs. Stisfçã cndidts pr mtrimôni. Mdi unidd. Nscids ntr 12h 22 dr- 7mbr 6h dt 20 nir spcts bn4ici pr tds s strs prduçã. ssunts fvrvis à gricultur imóvis. Srt ns spculçss. Uucrcs insprd*. miz* sôlids bnéfics. Êxit pr funcinris. nclinçã pr rt clissi- Nscids ntr 6h 23 nlr 8h 19 fvrir Fv. rrbilid? di m tds s ssun* ts. ud insprd. nsl pr cnhcr snvlvr s. quisiçôs mntis spirituit. nici nv tivid*!rttuiçs. DdicrãrJ s intrsss d lr d fmíli. Dificuld pl nit. PEXES Nscids ttilt 81, 19 f r.r tzk 2 mrç - D pcsics p*- f5 tudr «tu» s plninntcs miginçã rrc vitôs n «H ns plnmnt» p,.b P;.n.ific n di.cursôrs u!nm-n«s. cuidds g*;*i!.,.l bld. rntf*» dd ni cnt cm migs.,*#**

9 i*w*wwf>w -..nrr^.iw.f.l. ^M!!.-ML,P p ^HJ **l--->-b_m-h-f-_ ^^ ttlm HR Qulnt-Flr, 24 Junh 1965 PGN Lvim ssunt é *- UM rvlucinári Gvrn prsntu-s, s; Q su frmçã, cnstituíd pr dus ls: plil.c plicil. Embr s sus btivs fssm s msm., hvi ntr s dus um div gênci métds. Dcmnt cnstrngid, l plític brigus à smbr d plicil nqunt s fruts nâ lh prcim mdurs. tmp crru, ntrtcnt, s cims s sgunds mçrm um clhit xclusivist. ci prcis gir, flr mci uvid d mrchl, cnvncê-l rclhr su gurd frz n.snv sgund rup ci frguês fss él, u rrc, d fmíli td prs, Ns últims dis, crcclrizu-s vitóri d l plític. Cm s métds lh sã própris, l tntrá prptur-s n pr. Enqunt vilênci crctriz s pliciis, blc plític gvrnist é própri xprssã d hipcrisi. Prcuri, pr sr mis lv, usr s plvr-. mlndrgm, mlici, tc, pr finir çã ss blc. Nã dá. Hipcrisi é plvr crt,pr xprss um stil mbrmçã muit fr md. V.m Ministr Miltn Cmps ustificnd pr*t ds incmptibilids, inclusiv qué rtig fit ncmnd pr Héli lmid. 0 Min.str é ds tis nã s mnc. E cm i cntr.ss ur.i rgd um Jms Bnd. FETÇ PERGS Niss tud, ntrtnt, um cis é crt: s Gvrn u frç ttl à su l plític, rclhnd trp ch, é pr spr ds sus métds rsultds cnvicçã. tp, él nã cnsguiu ccís nnhum Nã huv PM bstnt pr cvrdr st Brsil imns. Vm gr rspnsbilid ds cngrssists! Pr mis grç tnh cnvrs fid ds invntis incmptibilids, pr mis trdicinl s tpinh ns csts ns crrdrs d Câmr, chgrá brvmnt hr um cisã finitiv sóbr s liçõs brsilirs. Pís rsistiu s PMs», mnrv viv su fé n rnci, spr mbrid ds sus lprsntnts n Cngrss. Ms s ss rgumnt nõ bstr uns utrs prlmntrs, fl vz d stômg cd um. Qum cm su vt prmitir, h, um rtig ridícul svi Cnstituicõ cntr ésf u l ciddã, strá s cndidtnd igul xcçã n futur., plític tmbém ttm rzõs própri rzã scnhc Qund hv. i imginr Crnl Mrtinlli, prnr qunts pô, pssri prs més unh bigrrilh 6_? Qum grntirá um unist u um c-xsdr nã srá él um ds próxims cssds cin-rnd LUZ lípi brrs LLYnD E TV ULLYWD trnu-s á um sucursl d tlvisã, É, m snscinl r.stnsticu. infrm fms publicçã nrt-mricn Vrity, spcilizd m ssunts shw-businss. D smpr bm infrmd smnári TV d<t h um rnd indústri cinmtgrfi} pr prduçã lugul film tl film, rt 400 milhõs dólrs. Est cifr clssl, slint Vnlg. supr crc nn qurt g rnd ds cinms ds Estdt Unids, m 9C4 fi. n s rfr distribuiçã, 3!ri milhõs dólrs. ESTRÉS WP%5<Í:-%****,;* i-! ií?v.%%% n /-$ Mhinh^UH ND FESTVL DE BESTER tèweâú N TM (i. Frncs Çlirn-Hirsch drá prn?- sêuinint h à su tmprd n Ttr Mmik^l, prsntnd L pç rii Ptt, cmdi m três ts -l* C «*= Fyu; <*m cnáris p figurins Friv-,.»- Gr.cu dirçã dr» Jcqu.» Chrn. FssS trá inici ás 21h. á«9h30m, n Fculd ci Filsfi Ciêncis Ltrs Snt Ursul, d Pníííèis Univrsid Ctólic, srá rlizd Ü Hr dc Músic Clássi, cm priicipçã ds luns d Scid Pró-r- \f u drã um rcitl pin vilin. Às lh. tmbém n PUC, Prfssr Pul Sá vi ministrr ul inugu- si c! Curs Espcil Mtdlgi d Urbnism dministrçã Municipl. t Às 4li30m. Pnrm prgrm d Músic Brsilir, d P»ádi Ministéri d Educçã, prsntrá um udiçã dicd pçs brsilirs inspirds ns fsts unin.-. D slçã cnstm trblhs ci Vll-LÔbs. Frutus Vin, Tdr K- ucir távi Máuli t s lh, n Livrri Sá Jsé. srá lnç:l livr Trpl, rmnc ívã Vscncls, á publicu Psisgm c Um nstnt Dpis. lnçmnt é ds Eriçòs Tmp Brsilir. N Scrtri d Esclinii tí Rcrçã Culturl vnid Cpcbn, 5G3, rrup 502), chm-s brts s inscriçõs pr um curs féris stind crinç; dc trs z uns, m grups spr- «; turms limitds. s tivids prtrmds pi curs, srá inicid m ulh, cmprnrã rcrçã musicl, lnh c pintur, ttrinh ci fntchs. ti-blhus mnuis ç;s dirigids. Rádi Ministéri d Educçã nunci pr mnhã chgd d pinist frnrés Dmin-qü Mcrll, vrá xibir- «cm slist d rstr Sinfônic Nnpnl m su rcitl dming próxim. gund srá prsntd Quri Cncêri» Blhòvn. Dmini Mrlt, tm n;, prticipu ci Cncurs ntrn- (inl dc Pin d Ri Jnir, m 1959, mrrnd cm Ptr Frnkl, Sérgi V-»l Cid nglês Dvis. CNTECEU HÁ DEZ NCS Entrv m rigr t bnficiv ngnhirs, rquitts r ngnhirsgrônms d srviç públic cm um «rtificçã rir» 40,. sbr s sus rnunnts-bs. viõs dn FB lclizvm i crutun s irmãs Vils-Bs, d Srviç rrtçã > s Índis, cmn qul fr dd sprcid. Estn cnm tds ui- W», ^Pssibilitds frts sdis. dc rcrrr à Ui grv, pliciis Estclm cim tfiixvm cmprcr 1 n ristvm trblh. ssim cnlr su :umnt xclusã 8% cncdid s srmrs. Ms médics sviétics, ns Drs. Wüfimfci Pvl R. Tktchv, chgvm n r r xminr > Sécrtári-Grnl rrtid Cmunist Frncês. r»:, Muric s ncntrv nfrm. m-. s Jfl liuitri trtd Thrz. Mípublt Ppulr du Chin librtv ns iwrf-wicricns us c dis blgs s gurr d Créi. s cinmunvm» prvráçã (lcumn-, Pr ixr ih-n Chin. m xibiçã n Ri film Es- Ktit Minh s Bils ). Ci ir. W Clçã d cíinifstn Luíi Brrs: bòiri. stnislw PNTE V i k_ ^** 1 JSwi*. #* Mmm àmf SP* film é %*!&< Mi **», PRET ímm MRLÜ BUEN /- N sgund i lnc, mstr q>:c i& ui u i f iiurs bunu d Bun. Ft Vlntim. spcii pr FL). ** hs % FESTVL Bstir ssl Pis tnt tm cntribuíd pr incrmntr nss subsnvlvi- 0 mnt prssgu m frnc vluçã, ulgr pls infrmçõs chgm sbrcrrgd buru d Frtprss, gr msm ns scrv um studnt Scilgi lá El Hriznt, liás, x-studnt, um vz cmpltu curs. E diz l: Frmi-m n Fculd Ciêncis Ecnômics, m Scilgi. Ét curszinh subvrsiv! snhr nm imgin. Estudm-s prblms rfrnts snvlvimnt subsnvlvimnt s rudimnts cnmi dã pr vislumbrr sincur Mr. Bb Filds. Prcncits tbus sã gd** fr qund s dá trblh dc lr lg sóbr scilism. nclusiv, muit mdm mrchir nã ntn bulhufs d tm ficri surprndid cm imr.sid spcts cristãs d msm pri té mrchr m sntidcntrári, s lh sbrss tmp cmprnsã é clr pr lpum litur mis ficint d clun brim, Diz ind litr qn. pr sr sclrcdr, curs fi cnsi- Ffclisnd i: F.S S NTÍCS: Câmr Municipl dr Cncórdi S stá lrtnd ppulçã c» tili Cis cntr li d impst di» vnds c cnsisnrs, firmnd l cri cnflit ntr* is Estis grv i custi ds bns ssncis. E intrssnt ntr primir cid discrd ds nvs trmnds impôs tns lm um num muit significtiv: Cricórdi. **M Em Slvdr )d Crrspndênci WLSN RES Ri GB - pr sbr s xmnlr d livr Nts um Dirignt Sindicl, lnci rcntmnt, chgu às sus mãs... Chgu sim, pl r grc. É um pn tul Gvérn tnh fit s sindicts nvrdrm pl prigs cminh ri glhf, nã é msm? Sindict d.s Jrnlists ntã, mu cr dirignt sindicl, stá mis mxid ngu cui. JT NES - Prt lcrr írsi.. cm rvist PU- Pf publicu há tmps *Jóg d Dsmcrci, r lh prsntr mu Xdrz d Dmcrci... Muit intrssnt tulizd êst Xdrz d Dmcrci, crid ul litr gúch. Entr utrs nvids, ri é um bnc» frd, rinh us óculs, é mis u mns clv lmbr um puc Gvrndr d Gunbr. s põs usm cpct mríc- (B), ns fsts cm hmnsgm xóssi, nn cndmblé Mnin Gntis. fms mã--snt bin, Gvrndr L mnt.r., ultimmnt sm muit prstiçi ni trrn l plític, r-is n trrir d mcun*- b. Cmprc ás hmngns. lnlc._**i_-s ns crimônis t r n r ã fyim xóssi. Hum-hum. Vi bt mrf n ncru- /i.it ri Cbcii Pstli Rnci. Zi fi? uni - rd subvrsiv, mstr pis vrd, vrd, m tds s tmps, smpr fi subvrsiv. Entrtnt. psr ds psrs. s trncs brrncs, á há três ns, m lngs trmitçõs pr Snd Câmr, Câmr Snd, curs stá pr sr rgulmntd. Prdã, stá nã: stv. Diz qui litr: u á stv té cm sprnçs rrnr mprég ntr d prfissã, sm tr plr pr putd d UDN. qund fui surprndid pl ntici: snhrs prnhs ptritism nvi rm Snd um list cm.**> mil ssinturs, visnd impdir rgulmntçã. Sã ssinturs clhids m Min:; litr sciólg, tmbém é mulhr minir, prgunt strrcid: v tf»- zr?. E u, citdinh, imprnsd pl prgunt nã si cm cnsltír. Fç um curs culinári, minh filh, pr mis subvrsiv s cnsird, smpr dá pr vcê czinhr uns íiõzinhs pr vcê msm. E lá vi Fstivl Bstir qur r-ssl Pis vluind, vluind... hum iiim ri». s! Lmnti tá plnd. Pnr cus dn cmntári d Prtprss sôbrr nvi grn quntid (l plmit brsilir pr Frh Dib. frt cntil l Pn-mricn. Dr dn«pnt Prt tmbém fi *rcid pl cmpnhi ri virã. Grts pl gntilz: plmit fêz bm Frh mim f;rá b^ni tr.ili: m. r. scrit PC, u. sgund nvntr d g. r dizr Pc Crps, crprçã militr nrtrmricn. td mund sb Sà Dmings tst, é ncrrgd mntr Dz n Hmisféri DEPUTD DÍL MRTNS VN Brsíli DF... cmpnhnd su vi crucis pr rcbr 13 slári ivgi tnh stisfçã infrmr st cmissã d Câmr prvu mnd minh utri trminnd pgmnt m dbr smr nã fôr ftud té di 20 zmbr cd n ipt* Crdilmnt Prsint Cmissã Liislçã Scil.... Qur dizr TV-Excélsir vi tr m pgr m dbr 13. slári l vm sn-*g*ind mim?ns funcináris d Cnl 2? ôb. th brigd. Dutfd. Dus dè muits litrs. Vu á flfnr nr mu dvnri. Dr. Dircu Mns cçdr rnds. LEX VNY S TRÊS ESP DS D ZRR in,, nã gsti PVRDE si m pm chmr, ms, pis risl Hng d xpriênci Kr.g, Prt d nfrn (Hissr Hfn Hcngkcng Sgrt di Buddc), nã;) tiv crgm nfrntr um ds is utrs fums, pl srti smnl, m hvim mr sid stinds. Pr vr um, Pribid (cup titul riginl cu ncinlid nm sr frm sclrcids pl distribuidr), u tri lutr primir cm ibói três mtrs figur ntr s c. prigs d Cincc; pr vr c utr, Três Espds d Zrr (L Tr Sp di Zrr Ls Três Espds i Zrr), u t. i nglir um prgrm dupl nqunt s pulgs d pnm m cmssm. Pr utr Minh ld, Bl Dm (My Fir l.cdy) ntru m crtz, inugurnd s xibiçõs m 70 milímtrs n Ri Jnir, sm imprns spcilizd tivss prtunid vé- cm n- Hcnd,, nã stnd dispst nfrntr fils, pr vr ci fíci, gurdri clmmnt film chgu t mim. Estnd cs utrs pgrms D~*r cnt cc Tn Mris, só m rst, prtnt, çnfssr minh cvrdi cm rfrnci Zrr it!-spnh;. pir piniã d clguinh, qui rgistrd trçfir, cm rfrênci film pcnès hu- Gurr ivní (Ninguém n Jóm), Ms Cbix. Di.i pns rrmnt \, um film dus Gurr vzs: \ vi Humnid qutr vzs ( primir pisódi; sgund, á vi dus. E stu trcnd pr él tnh sucss mrc rrstnd Pissndu tds s spctdrs rlnnt rspitm c-nm cm rt rspnsávl Espir, finlmnt, s dis utrs pisódis finlmnt chgum c Ri, msm pr ind nác vi c trci. mu m.g Rnld Mntir diz sr tá imprtnt cm s dis primirs. Gurr Humnid nã é pns mir film m tmnh: é um xtrrdinári film m quhd humns cinmtgráfics, cm Tcti Mrcs tã bm ssinlu m su crônic. Crrm vè-, pis mndnd cs Jibóis s pul-s pr... Bm. p. Hng Kcn t bm. è&m% «- v»-.*-*,,.. Í8ü_í tlikk-^iíx^fn /y Fir Ldi, cmçu tr xibid nlm pr r/rn públic, m um cinm d Cinlándi. H, quint, mis dus -fits fzm su stréi, m circuit cinms cric,. Cm ls. Qund Dscm s Smbr:. (Th Sighi Vtlkrf, è um drm rrustirt, cm pinclds trrr. mir intrss d film pri: fã ê dis vtrns intérprts HUy-S^S icd ctnndíri lnc, Rbrt Tghtr t Bárbr Stnwick (nn lt. num cni * dis vtrns, rtists. n vid rl. i- * rm csds n épc vivrm um ds, mtrimônis rnií cntds Hllyvzd. utr stréi h é Rincrnt, um fit rdd n fric pl suc vn Trs. ir RUM BERLM Prccíntt Sã Pul, trnsitu n» nit ntm, rum Eurp, n ssisti* rã Fstivl ntrncinl Cinm Brlim, prdutr dirtr nslm Dr.. fit nslm, Vrd d Slvçã, cm s sb, rprsntrá ficilmnt cinm* brsilir n l-stivl d lmnh cintl N cmpnhi d rlizdr sgum lguns intrprts d fit, cm Estr Mlir, Rul Crt: Mri sbl, lém d bl» filh nslm vm Rgin Dpis d Fstivl Brlim, nslm Durt prtn mrr-s váris mss n Vlh Mund, m cmpnhi d filh QUTR PR TRÊS s qutr irmãs Pükff-Bidrít * flítuns. stnins u lctnin»,, nã ns lm* brms crt. ntít mmnt.1 intrprtrã unts, m um ttr pnsir.s. **_Kt^_ rmãs, Tchkv. s qutr irmãs sã. rtíslicrnt, cnhcids pls nms Virí*. Vldy, chl» Vrsis, Hélèu Bilir-* lg Vrti últim, 0!g, frá n pç. cunhd d», -Três rmãs. ir MSSN N R Está n Ri, s ntntm, Drdü-* tr ( Sá Pul) ivld Mssini Vi cn* vrsr cm su rprsntnt ui, Ji Mcd, cnvrsr cm grup xibid-r Svrín Ribir, n^ smnt sbr c* próxims lnçmnts c Cindistri n GB, rns tmbém pr crtr, m finitiv r*v sntçã, pl Cind»slrí, rs Estds d Sul d Pis is.í Pul, Prná. Snt Ctrin Ri Grn d Sul) d UC3 {Uniã Cinmtgráfic Brsilir», mprs distribuidr d» *, films prtncnt grup Ribir ESTRNGERS vtrn Glóri Swnsn vltrá, um v** mit. filmr, N inici gó*n ****- strá intrprtnd, m Buns irs, ld trs rgntins, fit Duqu»s3! s utrs rti/çã dt» Lpld Tôrré-* Xilssn. *** Mrc Simnn, filh d célbr scritr rmncs pliciis Grgs Simnn prpr-f pr dirigir um film. fgnc, bsd num séri ** cnts d pi. Rbrt Brssn, há muit nã rd um film, prpr-s pr rlizr, m Pris, um ntiç prt u Hsrd Blthzr. trá cm priynist um burr *** itlin Rf Vlln. m Hllvwd intrprtu um ds ppis dc * Hrlw iã ld^-%- Crrll Bnkri- clru á vivu bs* * tnt lmp n Eurp hvi cidid trnsfrir-s m sps filhs pr r»g, Kstd» Unids * * N cmór* 1i»f>6. gírá n Frnç s Enciclpédi primir d Ctnm. finncid publicd pls Editr* Ftrris br. m váris vlums, è dirigi* d pr Rgcr Bussmct clbrrm n msm crc cinqünt spcilists td mund Enciclpédi d Cinm** f-ntrá 5 r.igts, fturíís 120 p». -in»* «*m cr- *** Mrírt Hud-iins. um ds mis cnhcid» xprti rlçõs núblics Htlvi-wd flcu m Mdri, m 54 riòs id Fi tríd pl crçã nqunt drmi Hudgtns stv tulmnt dirit*índ cmpnh publicitári tds s % fums d MGM n Eurp, spcilmnt,. Dutr Jivg, (ti stá snd rdd t. n Espnh *** Á«filmgns \rênus Nu- rnt tit tu trá i-nt princtpi lt**- - prts ndré} Hpbun T*çlr Tl t **»*«-. srá ciiri2ki pr Willim Wylr, *>»t*çt*ii> 16 ôsti crt Pris E* d 20Ü3.. f?#» -» í**«.«!?*w»v is. l *.-,- :... Vfí-»*.-\* > * s*. * *.*vjiv t»t:». V

10 ^^vw flm^ D VCENTE CNTR PELE E ESQUECEM DE MM CNTR GRRNCH rr - **V«MUâWifttfi. Prcupd - fibíliv. ÃÍÈfc. W-*. ^i?. *--- vfrts^,7.\ ^irís&fôiiâ,. *>~ V l Hiiári:*Tiiibém Vu Cmr Fg! p ôfct (Dc príci Pirs, spcil pr ULTM HR Vi Rdibrás) mis ngrçd c td mund, qui, cm Prtugl, fl d drm dc Vicnt cntr Pl, ms ninguém fl mim, cntr Grrinch. Eu tmbém vu cmr fg nst prtid, cmntu Hilári, ntr prcupd pr vigir scu Mn c dmird pr mitiicm prsnç d fms pnt, nst g intrncinl. Hilári, um ds bns ltris-srds d futbl prtuguês, diss ind stã scnd ss fnómn c Grrinch, chnd Brsil vm mis frt pr pssuir gr. n t, dis hmns xigm mir..-:icntrçã pssívl ds tnçõs: Pié Mn. Pr iss. strnh muit sus ptrícis sçm tnt su dur missã. é dc mrcr Mn, pr êl, tá dificil qunt s funçã cbrá Vicnt. sguri- Pié. Ninguém Sb É um mistéri, té pr Nturz cntu Hilári cifrr J 1LR ch stã scnd su dur mis- Grrinch. Ninguém sb. sri. Tds vêm drm Vicnt m vigir crt, cm é él Pl. ms nã sc lmbrm ci vi mrcr Mn. vi fzr cm bl pr n vi crrr. Cnsgus, cm lgum tnçã, Jgdrs tirr-lh um u dus b- s. Entrtnt, n miri ds vzs, g pss msm ninguém sgur. Pr iss. dig-lh ssim um puc bismd, nã pss cmprnr cm é Sm Fst só flm Vicnt cntr Pié scm mim, cntr Grrinch. S èl stá gnd cm u cnhci,.s ciss vã sr ruins pr nss ld. PRT Grrinch é dibólic. Sin- (FF) s slçõs tl futbl dc Prtugl.» rin Rrsil trinrm um puc st mnhã. s brsilirs fi7rm n cmp dc nts, n. mnhã, às Mi Cmp ultims hrs d tr, srá disputd prtid, s prtuguss n cmp um club lcl. Dpis l trinmnt, s gdrs brsilirs psypurr.tn pln cid, cu cntr stá cnglntl, pr cmmrr :t fst Sã.liã.. Tdvi, s gdrs nnhum ls slcinds ssistirã st nil às fs- s ppulrs, nm vrã nrm multidã rivdirá cntr cmrcil, dá à cid d Prt uni spct di dc crnvl. mbs s quips prmnrã ns btis n stã hspdds, ns rrdrs d cid. Equips técnics práris cncluím h, n Estádi nts, instlçã inúmrs linhs tlfônics dirts. ntm msm, trminu instlçã 16 linhs suplmntrs. Exist grn intrss pr prt d imprns brilànic pr sl prtid ntr s slçõs Prtugl d Brsil. Tnt ssim.s Dily Mirrr rnis Dily Exprs^ pssum, cd qul, su linh dirt. s brsilirs prcm tr intrss m xprimntr lguns sus mlhrs gdrs pdirm fss prmitid fzr substituiçõs, s pôs trindr prtuguês, á só s dmitm substituiçõs durnt primir fs. cm xcçãò d rir, prá - sr substituíd qulr mmnt d pr- &.. iplmts Sm Htl LSB ifpi prvitnd di snt mnhã, mir prt ds mmbrs d Embixd d Brsil, cmçr -^rpgd pl Ends Ngócis, primir scrtári Frnnd bbtt Glvã. tinhm prgrmd ssistir i pnntr ntr.s slõs prtugus brsillrç futbl. Rcpcinds tivrm 3ii sistir, pis nà há nn Prt um só vg m qulr htl, sã váris, d cid, n ifluéni turists s- ;rngcirs é lvdíssim. 3 Cônsul Grl Lisb, Vul Guilhn, cnsguiu ilõmnts cm ntcênci. Embixd brsilir! r á rprsntd pl Cônsul Grl d Brsil n?órt. Nvrr. Pié Qur Músic ÇD\DK X) PôRT ) - Váris.V mus cmpihirs dc slçã cstim t bnhnd n piscin l i,.! dc Vl ds Lbs, intim,i Lilv. i. i.uts Pfc fzi clmmnt funcinr.-pu tc-discs, cm pilh létric. Cntrs c crs- rs brsilirs s suclim. Pr mim, diss mg d plt, é únic mi nã tr tnts suds mu Pr. msm lmp, Rinld u... prvs cb.s su.-- qulids ü xími nddr sl tdr dc trrriplíni. s gdrs brsilirs prmncrm ri rfrid htl, nts dirilr-s Prt. Pul mrl Cp Ü cnslhir técnic ci;. Slçã Br. ir, Pul mrl, xtrnu s sguiuls piniõcs sóbr s qiups q ii prticiprã d Cmpnt Mundil :ü..bl, sgun clrçõs cn.-( lids,. Mir,- ci Esprtiv.: táli s gdrs itliris sã.c primir cisss, n trrn individul, ms cri su sitrn g rduz muit sus qulids técnics. ngltrr C n t i ri u snd um ptênci futblístic. Bélgic firmu piciá-l. bíitnic. pis pissui um :,ò!ic-.i vlr cm sn cvmpcãc, ;i.:i;i ccht, mnçã pli: um sislir.,. 0 i.í -Mn rn- «..mnt. Hungri 0 fui c.b húngr é prigs. Prlug;! Dixnd ci -id qti.-.r stã.i:.< i m pli, cnsir qti Prtugl cm cm um quip cnstitui um frç muit imprtânci.icivssári li- m..ni.sir.içs. D n.-.-sm lrm qtt- Blini. cnsir-i iinii.c-r, >:, nv.: ii,/ r.s.n.,!..- sri irii-. iiji.s.,-.-s.., x.m vvmnlcv um prlíd finl énir Brsil Prtugl, l h, P.mlt m Cri dc clrm: í..;.;. um -Runi grnl; riu, i s. --i1d i-- ptnr.i :il< r;.i s( rt, iri s iri.i, :-.i inii, dus r.iudc.-i qtiips. 7i^:WÊ0ÊÊÊê TÊÊÊÈk, crmnt, nm si m é pir: s èl u Pié. N Crçã psr d rci d rspit m mrc futbl brsilir prsnç cis dis mis fmss ss d bl Pié Grrinch, cnfsslh sprms ndurcr g n bs d crçã muit rç. Prcurrms dificultr, cm um sfrç sbr-humn, vitóri ds nsss mstrês m futbl, crscntu Hilári, ch tim prtuguês cpz um grn tuçã frt rsistênci. Esclds trindr t Glóri dirigiu um nsi individul c rgnizu um pld. ncrrnd.s prpr ti vs pr g cm s brsilirs, quint-fir ihii. às 13h30m (hr ci Rii. scrt prtugués stá sflcd dc Clun Simõs. primir stá cntundid: últim stá prstnd srviç militr. pós trin, tim prtuguês ficu ssim finitivmnt scld: Zé méric: Cvm. Rul. Vicnt Hilári; Zé utrust Frrir Pint: Yrúc. Eusèbi. Trrs Nóbrg. utr Prig ^^^^ rrr^ fhp.^s <-,,1 J.è^^^^B»^^» ^W^T^ÊÍ... ^PBSlPB^.l És^mWm\\\\\\^m^m\\\\\ ^UmWífm&^Sm\iW9W^lm\ & Êv;- ^M^Üf^EM^SB s \ ^WF..-#-.-.> -..-»0$. i <, 7 ^-mm :í? $**& :r -/ f\ái»i ;. v:y:;i.:v;::-:7^;..:. gf -f-w-r^, ^K. 1 * 185%* W/mm, pel grnt cu srá msm tim ndu sc xibind n Mrcnã. cmissã técnic pns cm mudnç c chg flr uté cm prvitr Dis n lugr dc Dudú. lim slá scld ms nã stá cnfirmd. Wm -,:.-Í.M NÊ Grrinch, um ds pucs invicts m slçã brsilir, cntinit u snd.. linór ris mrcdrs. H, di dc Sã Jã, grn fst cm Prtu cttl, Mn ssust Hilári, tm virr Jã 0 Jg H (Ri) PÔRT (Dc príci Pirs, uspcil pir* ULTMÍ HR Vi Rdibrás) g Brsil x Prtugl, n«estádi ds nts, trá iníci, às 13li30n (hr d Ri dt Jnir) vrá stblcr nv rcr rnd m prtids intrncinis, sgund infrmm s rnlists dirignts prtuguss. ssü Tds.s ingrsss frm vndids, stnd sgtds, tds s htéis ti cid stã ltds, hvnd, ind, 11tti númr inclculávl dc rnlists l td SÜrp. s inglss mnstrm grn intrss pl prtid, tnt instlrm linhs tlfônics dirts pr su pís, lim dc trnsmitir infrmçõs imdits sòbrc c g. Três Substituiçõs Embr cm princípi fóss stblcid.».çãn d Brsil: Rgr 3, pós runiã ntm ftud, ficu cidid srã prmitids dus substituiçõs, mis glir. rm qulr tmp, Prylccu, ssim, prpst brsilir, nãn bstnt n s tlc t Glóri, qn ri íóss mprgd ll-gr 3. Tims Esclds s dis scrts, pr i grn g, stã práticmnt sclds, mbr llrsil st n iminênci sfrr mdificçõs..s dis qudrs: Mng -- Dlm Snts; Blini, rlnd Rild Dudu mir d Gui Grrinch, Flávi, Flé Rinld (cândidts ntri: Gérsn, Ditã, Binchini, Prnq). Prtugl: Zé méric -- Cvm, Rul, Vicnt Hilári - Zé ugust Frrir Pint Yúc, Trrs, Eusèbi Nóbrg. Fl Sustnt Um Ts PRT (Dc- prfci Pirs,.-spcil pr ULTM HR Vi Rdibrás) Vicnt Fl vltu dizr pi cmissã lécnlc ind nã. s cidiu fzr lifidlfi-^-s n s.r-t brsilir, pr ss (tigi cm is priiüíuêss. Cmnt rmdr ncinl, rlmnt qn cmissã, cm sus bscivçõs, l-m ulgd... tim um puc lnt, ms nã sv prpôs mudnç m cim l hr \!.qiil-iicií. um dúvid qunl) frniçã l u i, p,-s:ir cc insistir it tndi-:, i. c sclr, mcsní n/. cpu- dispulu s p, ti s n.vi: cnã, Fc:,fit i>... u.)... Lt- -, cm M?;.t.-iii.,-,-,«ln.iti.nd,)\ci...m.-íni. l Grsn dc Prná, principlmnt. nqunt iuc!ui.;m..,nis dc- Dilã Di-, licin pr cut tl um nv c ir.ipi lnt runi... ci cmissã tcciiic:.. mmnts ;..n-.-.s d. ;i.i.. \-;->.iiv prcc-.i)!... i.:.- Vi -i-c- -.,i. q;.*.- nr... ;. tlcrtiibi >- r.ini.- n*.- -f suprvisr Ernst Snts. ni cuislã ds ndlíicv.... dc muits uu- Cmissã Qur ltrr pi âò ftr bnsin- cs i nn iiniit dü qttr.tii c brr su strutur t Svti csttl psiclógic.cc>nsirnd.. pi lid cm slçã Prlugl rm um iôg muit scii. Vicnt Fl i l piniã s v mndr cm- P> d im tm iuil lllp.is \,-/.;s. (cm Mi!!,. i.1 ml-, u-iitinl, c. p -i cui; pssui uin;t li,. s f\\.,,!,. mim úus i lúbc> brsit ii,-., qü c Plim-ii is. Mm Cmissã léinii n vltít*., \vticv HÍlci*r# n-.i i**r;i J. g, CSclçà fiis brsilirs. Tds Prnts l... Ernst Snts l:iii!,i mrl, cm còrdy, üõs, l Vicnt Fl scrt brsilir stá limd pi mlhr \isti n mmnt su irmnçã. Prtnt, ids vm c-sir prnts pt ntrr m cmp, prpi. lísic, técnic c psicií,-;íc.i.iiciiii- pi qulr cmprmiss, sclçá d.-; um rsrv nã p i,ti-lh sistm nciys pr ids lém str prnts pr ssumir rspnsbilid dc tur n scrt brsilir. Esclçá Mntms infrmçã.sbr sclçá d scrts brsilir, bsd ;..> u...l:-.sp Vicnt Fl, qund chgu n Ptul su.sciilti pus iriu ftud. Jgrá tim t;ti s xibiu três vèzc-s n Mrcnã. Pl mns, cs- 13 scld, mbr tcclilms qn à últim hr cmissã técnic frc lgms lii çõs. tim prvávl c ss: Mng; Dlm Snts. Blini, rlnd - Rild; Dudu mir d Gui; Grrinch, Flávi, Pclé c Rinld. PRV PR CMSSÃ DÔRT * r ch é g é mis um lcs cpcid prg n V missã técnic d scrtn brsilir. Eu nã tt-m, ti vms, n7 um vz, prr um dvir sárl n rtrnc, tki qui, pm dlzrr 0 u,! quisrm. M ngblr vá gr n fi siv, iss é r m 0 ril ficil P sn-, prq Prtugl h mlu fix grn futbl urpu stá biirntln pr s trnr cbr rln cntinnt. Ms. mus migs, sincrmnt, t, nh cá minhs dúvids finl cnts, n Brsil ind é bicmpá d mund, ind c rcspriuvl, mis ind, is pur. tuguôss nã cnhcciii bm cpcid ss Um brsilir. Eu nã si nãn, mí ch vms cmr f. g utr vz. t gr fic sm drmir td v/, m lmbr dl ô. g insóss cntr r. gntin. Els rtrnc nós tmbém. Jg hn., sibm vcês, c dc um rprcussã mundil cspnts. Tm gnt qui, td prt ri Eurp, nã cb mis. Tud dc lh n nv tim brsilir. Td mund r vr clss, ntligên. ci c strtégi d fu. tbl bicmpá d mund. i ntr mu md, S Prtugl mt rrtrnc, s g dc libr cntr nós, nm si prá cntcr. cmissã térnir diss stá studnd, Es> tá fznd um blnç d cpcid nsss gdrs. Qur vr cm ls s cmprtm cm rnm, pr ntã, n mmnt prtun, plicr s plns is. Pr mim, hnstmnt, m stá snd studd m v str snd bsrvd. é própri cmissã técnic; CGfffiftfu - ^Íp70è DEPS DÁ RGENTN Tim chgu QUND fmili sntiu lg hmm stv tinind riv..s migs virm, c frm sntnd m vlt dl fi El Pnn ntr tis rcgrs d invitávl hspitlid d cs gr è um prtmnt nv) frm tmnd uís hnst u uni cn fèzinh gsts. Ds lhs Tim sím físcs triclrs. N Mrcnã durnt cminh d vlt stlvr qus cld, smpr discrt. Mü rvr s chinls d intimid, ntr prfidw d su cs n cnvivi d.s migs, Tim criticv l mnir dc gi* Entã.s rgèritln cim tds n fs nós cnt ninávms tur cm s ls tivssm tcnts cm s fò.ssc um prti nrml? técnic Tin: durnt td prtid tivr vnt sir (í su cir, scr t túnl cminhr té C missã Técnic, btr n! csts d.s.stvn crdds u drmind dizr:.s snhrs m< sculpm, ms pss dl um plpit? Só um p.lp trzinh, tá?. gr Tim sc xultv Estv cm su rs è Pn di, tinh dirit l l lr lt. Tds uvim Ms Dn Tmlrs vnd mrid tã mg diss cm vz trnqüil Pr vcê sc trtu» tnt cm iss? mp.t nâ fi su. Vcê nã rig slcind, v nâ tm nd cm ni» d.s utrs. rspst» Tim fi: Tnh sim. N<* tds tms lgum ClS cm iss. Vcê u; sfri ms cm iss nà é? Ess incpcid vnrq um dvrsári s cnhc infrir icm p dc rrt nft tm? lç diss su trindr»w lir futbl r qul1 rsultd m ting dir lmnt. mim.. ilubr. s mus gdr tds í. *. :,.!>&.*.& 7r - *- *. STNSLW PÁGN 9: li ESTV DC BESTER J - -. :: i.

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DA EDIÇÃO DA SÚMULA ADMINISTRATIVA FAZ A DEMONSTRAÇÃO HISTÓRICA DA PORTARIA Nº 1.104-GM3/FAB. A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO DIVERSO N.º 2002.07.0003

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

FUND. Empréstimo. Empréstimo Sabesprev Uma opção segura para seu sonho virar realidade

FUND. Empréstimo. Empréstimo Sabesprev Uma opção segura para seu sonho virar realidade An XX nº 77 nvmbr/zmbr 2011 FUND PET SHO P Empréstim Empréstim Sbsprv Um pçã sgur pr su snh virr rlid Sbsprv Entr s mlhrs plns sú d pís. Cbrnç Pglirini Mrls Advgds Asscids é cntrtd pr cbrr indimplnts.

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl Y-:- : Ri clc Jnir Qurt-fir, 24 mi 1961 n LXX N. 119 Em nt distribuiri n nòitc ntm, &rf> Quintnilh Ribir.sc»i1 rcu (juc vérn vi mntr tul hrári d» funcinlism. Ò Gvéiv tí nfi cgit cl rxmi» nr mtéri. ág.

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

Deputado fllmino Afonso: Só a Lula Pode Garantir a Defesa Das Liberdades

Deputado fllmino Afonso: Só a Lula Pode Garantir a Defesa Das Liberdades M W Cmplt Êxit d Missã Dnts Ns Piss Scilists Rp. n 7 [)éi»i< Pdr»!Ij Lrr.-j Dputd fllmin fns: Só Lul P Grntir Dfs Ds Librds GGÁRIN:--. O Rmnc d strn MjCT* Ü rrtfi i JliT ; - (TEXTO N 3 PGIN) W ^^ i BiípIH

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Artigo de Prestes Sobre o XXII Congresso do Partido Comunista da URSS tíito PjUMA. Nação Reclama de Nasser: Revele os Nomes Dos Terroristas do MAC

Artigo de Prestes Sobre o XXII Congresso do Partido Comunista da URSS tíito PjUMA. Nação Reclama de Nasser: Revele os Nomes Dos Terroristas do MAC ' ' W/Mákã rtig Prsts Sbr XX Cngrss d Prtid Cmunist d URSS tíit PjUM ístd Lng: Ptrbrs Qur Msm Dscbrir Mis Ptról m n«.«t ét\mt,* pi*\*md\ è mplnt, ir. ' """ Mntblw (frim pt è idiil*ni «n- * cint i lbti,

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

LEI Nº 1152, 27 DE DEZEMBRO DE 1995. (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.301, de 19 de Setembro de 1996)

LEI Nº 1152, 27 DE DEZEMBRO DE 1995. (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.301, de 19 de Setembro de 1996) LEI Nº 1152, 27 DE DEZEMBRO DE 1995 (Rgulmntd pl Dcrt nº 2.301, 19 Stmbr 1996) (Cnslidd pl Dcrt nº 2.905, 26 Dzmbr 2000) Dpõ sbr rrgnizçã dmintrtiv d Prfitur Arujá dá prvincis. JOSÉ CLAUDIO MENDONÇA, PREFEITO

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

II L ATA N. 19/XIV. Conselheiro Fernando da Costa Soares.

II L ATA N. 19/XIV. Conselheiro Fernando da Costa Soares. jf II L Comissão Ncionl Eliçõs ATA N. 19/XIV Tv lugr no di vint qutro jniro dois mil doz, sssão númro znov d Comissão Ncionl Eliçõs, n sl runiõs sit n Av. D. Crlos 1, n. 128 7. ndr, m Lisbo, sob prsidênci

Leia mais

MPJMi. o racionamento do ener. ano VIU ic RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1055 * N» 1.03» (Conclui na 2* pãg.)

MPJMi. o racionamento do ener. ano VIU ic RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1055 * N» 1.03» (Conclui na 2* pãg.) ** Hj, m Frnt Ctt, GrrrJz ÉSSj>ÉlÉM, jg^ift^^fmslg,.... ^g», PÍlk * mgm»msmèè%im Dum flgrnt» du rumnd ds tmnwdriitmmmltfututuí m prári» d méric Fbril 0 cm prári» J «8» pd, m Vil sbl 1 [fft ml, üh 17 liriui,

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995

w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 (2-4- LIDO HOJE AS COMISSÕES DE: S E I 995 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn w2-49-, 01 PL PROJETO DE LEÍ 01-0846/1995 Dnmina "Praça Marcus França Trrs" a Praça VI, cadlg 46.573-9, situada n Distrit d Jaraguá - JAR.

Leia mais

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012 Sit Distritl Prt - Blc Esqurd Pl fmnt rrndmnt, cntr spjs brts fr d li 14-Mr-2012 N Assmbli Municipl Prt, 12 mrç, Blc prsntu mçã sbr li rrndmnt qu nã fi prvd, tn s vts fvrávis BE. PS CDU bstivrm-s PSD CDS/PP

Leia mais

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Governo e Congresso: Emenda da Constituição

Governo e Congresso: Emenda da Constituição i M*»»«J *"»"» ^»*--ív»*»rt»wv*-t fiqmmi -,,, i, -M,,.:" ncinlism mcrci scilism... A Am m\\ Am m^am mm. Am mm%. mt fl Bl^ ^^ ^1 ^r ^1 ^^ ^1 ^^,Brnbés Nã Rcum MSxigm Jng 70 / ifl ^^B ^^^ ^^1 ^»

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000313/2013 DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/03/2013 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR011016/2013 NÚMERO DO PROCESSO: 46205.003892/2013-28

Leia mais

Ha ú e r esc ia ré c t u do Plano de Classificação ., ". ' :'% teta'reportagem com tabelas e demais informações «a 4' t:á;:.

Ha ú e r esc ia ré c t u do Plano de Classificação ., . ' :'% teta'reportagem com tabelas e demais informações «a 4' t:á;:. OiBBsfmHHlmíBBMSMi - lip^^yibsssmwsmhsimmii *EBirii^ gblwtlp i I sw mi WflB BB B. tih I i I ssi^íh fl flsív íspc.^-.:;, HHmrI flflfl É,,. i.., ". :% SMMKH&» 3Újfi

Leia mais

At nsih-i.ml.mtis iu. última*.riiiaiia» em nu.vu pau, a partir da imutiru do»r. Jânio (Jua*

At nsih-i.ml.mtis iu. última*.riiiaiia» em nu.vu pau, a partir da imutiru do»r. Jânio (Jua* gm Trblhrs T Pís n Lut Pl Rvisã Slril Tit n V pgin OS COMUNISTAS E 0 NOVO GOVERNO iuíz Cr/s Prsti M -JIUIO: LlfiA MMMIItiS N próxim srxut.frir, fii IS. * 18 hr», n udi* tdi d A li I lr lugr nuncid cnlcrênci

Leia mais

Credenciamento de Bancos Múltiplos

Credenciamento de Bancos Múltiplos Crncimnt Bncs Múltipls mrn invr gstã ptncil cnômic-finncir d Flh Pgmnt Exrcit Brsilir. Gn Bd Ricr Mrqus Figuir Dirtr bstcimnt Exrcit Tn Cl Js Eustáqui S. Mrgtt ssssr Lgístic d Dirtri bstcimnt fnt rcits,

Leia mais

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:"fr':,

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:fr':, JRNLDE - «nnw-,-,, iinm,,, ii, NTICIS I MKUVU, UMINItiTKVU K FICIN») RU FLRENCI DE BREU, 164 -S PUU) DIRETR-FERNND MRRRY PrDli D TtunisrH mim _ i-mii - imu f\n I S PUL - Quint-fir, 13 Mrç 1947 NUM 276

Leia mais

ESPECIALIZADA EM CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE CAPITAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

ESPECIALIZADA EM CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE CAPITAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE CAPITAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO Auts nº:0014695-64.2013.403.6181 Inquérit Plicil nº0196/2013-11

Leia mais

Associação de Resistores e Resistência Equivalente

Associação de Resistores e Resistência Equivalente Associção d sistors sistêci Equivlt. Itrodução A ális projto d circuitos rqurm m muitos csos dtrmição d rsistêci quivlt prtir d dois trmiis quisqur do circuito. Além disso, pod-s um séri d csos práticos

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

CLIPPING. Destaques: Nesta edição: Superintendência de Comunicação Integrada. Transparência em tempo real - p. 01

CLIPPING. Destaques: Nesta edição: Superintendência de Comunicação Integrada. Transparência em tempo real - p. 01 ANO XXII 54 21/03/2014 Suprintndênci Cmunicçã Intgrd CLIPPING Nst diçã: Clipping Grl Prcn-MG Infânic Juvntu Mi Ambint Tráfic bus Drgs Dsts: Trnsprênci tp rl - p. 01 Nélsn Hungri, nm prsídi - p. p. 24 Minrr

Leia mais

*' V'.*. «*>.' -"* ' ''-.'. ** ) '

*' V'.*. «*>.' -* ' ''-.'. ** ) ' ^pw^imi - *..,*.-** «**»* >! % -» «*,»» «-.», mm n /, d Slári Mínim ütá * - " íiê " i» - *j:>-.-í»»*. ;«. - * - t» -? é Exigênci Qw Nã P Sr Adid ncinlism mcrci Txt n 7.9 págin nai#ã^ Eliçã Rini n CNTI:

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

1) Determine o domínio das funções abaixo e represente-o graficamente: 1 1

1) Determine o domínio das funções abaixo e represente-o graficamente: 1 1 ) Dtrmin dmíni das funçõs abai rprsnt- graficamnt: z + z 4.ln( ) z ln z z arccs( ) f) z g) z ln + h) z ( ) ) Dtrmin dmíni, trac as curvas d nívl sbc gráfic das funçõs: f (, ) 9 + 4 f (, ) 6 f (, ) 6 f

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

boca que o nordeste b uma regiáo O PREFEITO SERIA O INTER- PRKTE DA SAUDAÇÃO DO cem, aos duzentos mil, se lhe dessem munições.

boca que o nordeste b uma regiáo O PREFEITO SERIA O INTER- PRKTE DA SAUDAÇÃO DO cem, aos duzentos mil, se lhe dessem munições. UM SECÇÃ JRNL EDIÇÃ DE 14 PGINS NN XII RI DE JNEIR QURT-FEIR, 29 DE UTUBR DE 1930 Jurz Tvr rrmtu hntm glrismnt su grn "rid" militr d xtrm Nrt á cpitl d Rpublic situçã d piz sb dmini rvlucinári chgd tríumpkl

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

DIRETOR FERNANDO MARREY M] U'l li TKI.MONKli:. M - MUI _ ;.MM /-V--/]J anistia total na nova

DIRETOR FERNANDO MARREY M] U'l li TKI.MONKli:. M - MUI _ ;.MM /-V--/]J anistia total na nova v JRNL DE NTCS N J S PUL Quint-fir, 12 Stmbr 1040 NUM. 127 ssgurd REDÇÃ, DMNSTRÇÃ K FCN» mrrmm -Tll DRETR FERNND MRREY M] Ul li TK.MNKli:. M - MU _ ;.MM /-V--/]J nisti ttl n nv ^-^^^^^^""^^1>>^>>-TT---1»»»--.^^

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais