»*«**«**«* llãa-ihl *iml»i>ja*«.***«*ai»«>«t its-smatilif^iigl w <«a**1'l UhlillHIII ' f

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "»*«**«**«* llãa-ihl *iml»i>ja*«.***«*ai»«>«t its-smatilif^iigl w <«a**1'l UhlillHIII ' f"

Transcrição

1 l )l- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ m M m cmíc 0 LRG >! n% t tf% f n 11 l PP»»3^"l -k n «lrs d nv. lnc d ls t! ls, Ct n. tn, R cxtncã ls Crt l 31 V4t4rr.u?» íf " f1/?."» «.»»», mttt ffk9 «4 M.f.t, t,, fdum WÜ.Í»» Hlfbl, 4<«wub».»Bd«,u «j [,>,».- fm m- mutmsttê, «t.tt» t,..,.,-,!, 1 (ffvtfm < M»t-H«d»»t Ct»U4t. í, «r««p,t, gjt t»»»r»» b.»«..,«,,, pu t.m dlê ;,»s s tá»»»» mr mm m phu d tt»w, UNDDE tft 1?í" 298 DEMCRC 1 À MQftt, %! C.» c»»f.,.n«.. ut.» «ft» ftlt (lfs«ff /«..kl»» «!,.»»» ltt U t»««,l. \.«mí».» J.» st ->u ts «,,.« f «,. «5 »tn«t«t u, vutw» «Wfttflttítãd», Ml»» <u«f»l«ftf ) t pfdrft» ««.llul t í«.,»««t.sln. Mll uh» «lt.,1 m JM, dt-> «jur r,.«..«\r..,- u. «lr r» t>-t-< t» t<..-».u,..f., «u,.,f d (M,u»r»» t»«..1111» dí h»m.!».. rttl tr", f tt-. r fff PRGRESS DMKC. 24 DS TVrBCR PU M VtflD PRí10 BRGES ^13» 1UÚUN. - &SWJ rvgçã d mstrng, frmu Prsts, dr gvrn um vgrs p l msss \ E^--^-"-: B^Hfl^V^flRkjlH0^fc2^P^Vr^K^EK&^flF^3r^V»VVHBlMftM 9^mSf^t^T^UFmtm^9mT^VSÊmm^mw^mtmmwmtm fllnbff^^^^.-^ S- JT ^K 4 ^Bfc^-3t» v?v^^r ^^. mt 3C sh^ ã\ TMfc-T"» \ m.r jí t ^ \ "l^éí»^ ^fc^b w^t»t^ Smmw M«1 flv HlStt wm^wsw m^mr^ Smmm^^^mTSm\m^mmr^^Smm^mmmmmmmmmmSm \E^jBjjj^H ^KSfl9ff^^HB^^^B " ^" ^- ^ÍH^0V^vBHP»H»vnlKBfll^K&l»u^^B^H -" ^^Ej^H -^.,^^Sf» Slsfr JljBJtBWBB ^^E Bé^S- ^ ^^? v 7lJLÍ»" #^ ^S. ^M^VVB^^.^^B^. flle. ^j.r^ptfct j4[ ÉBL,^mT! àl SL W mèésèm>bskmm Éml \ 9 J(»!!..> vkfft^^b^ 89^Bk. SÉ Èrt^^%á^4^WÊ^wSf ^^Sm H9^^Hrv>.^BH-fltt/- 5F.^y f^b^^^ffmtkjns^tm- HH ^^hr^^^bj ^pw ^ ^«tt^^. ^MjH^HWÊMm l^bp &» í vt sjlhfv^h vrfrv^k» ÍBÍBS-^ ^jj 1P^ V - ^^BKÍ0SsVr V-»Hft ^^^^rf,»mà -W TrslWfj ) ^í j» «... -^^P^ ^ ^ T ít, ^, \ sw. j» SmrW lf> ãmf f H^^BB ^^^rh^^^s^^^^ :,v.-j^^n»lh»»«dt^wufrt)». «jtm,»b prç pdwf.»tt rpsd 4 Crl fsüt dt tf. utrgd nt ngrt tmp» «f ttscrud nsrl-/cf t mund. glgntt mtt d ttg d Ct. m pt tu. ms ttm vz, m nttulsm. tr» ntst nrg, rtgtã tltn frml d mwfrfuc s ntmtrt, ttlt-ju um ptnt f-ttffçd ppulr «fr fscsm, rprsntd pt cduc dplm pt-s» fr.& plt bnfcuns um (nfuflct. prúbr. fs«>ff tr«tc<>. -»» ft r d Stld Sr. Ptls msms tm rrl tublr Trbun d tstnbtt CcmtHll \W prá /:rr /: d ll-tsm. ríltít( mf-t d dírdf : dft-jsf nccsl d Trtld Csm. Ptdr Pmr, ç-nd /u», ttr t prt d multdõ qu ssstu mtt; d tsqutrd, lr d prtlrd d ptt brsttrí, Prtttt». pr mlnd ttu dscurs ní k fscst vs s mblé Cnsttunt í 11 jpstm m r, tmm mw m ums tn. ts tm m^s mm &, frm sr. grícl Ps Brrs qn rcnárs Sã Pul d R Grn trmm cntr mcrc - D. Nut Brtlt Jms pl pr spnt untár ds mcrts - s cmunsts cntnurã lutnd, cm s qusrm cmpnhá-ls, pl lqudçã ds rsídus fscsts st nã f pns um cmd mnstr ds frçs mcrátcs d cptl d Brsl. jrnd hstórc, ntm vvms n Lrg d Crc, tv s prprçõs um vrdr julgmnt ppulr. fscsm stdnvst, cm tds s sus rbnts smmk^bm «^yít Kft^?3bF--: " " - -, ~-. C-^WrHm -ím-. "C íu l S» <rw ^r? -mwkv ÈkmFn»»B Wm^èW -Jt^sf" f^^-t«p^^^lf^l 1 f- "MTér/rl Í-l,\trr ~ L --rí 7fcsj%mrJm %:---m^ ^ rímt m- -%\ ^VsmWmmTV-- WfflRfâ fllr v mbmvemáí-.!.)./.fl.fflbfs tmttsl..$& W : ^ BJB«fíjSlll ^/»l9hbss9sr -<. <H gkc3^^ Tmbrnt íjc, j cnddts d U. D. d rgntn, ns lçõs hj, ntr crrlgnárs Em mbnt nfrrpd rlzr-s- s lçõs n rgntn BCEN03 RES (D n- Wsd d nt r Prs.»p- Ml pr TRBUN PPU- UR) _ "Nss tvd 10 dv, nsts últms ds, «.ítr» s cmíc» ltrl prpgnd s ntrrs ds vtl- d» trts" dlzl-s fm hj um ds ml» stcds 11- írw d mvmnt ntl-prns- «us é, n rld, clm Buns rs. Cd mcctns cnsttu um btlh." s ds prt- nqudrm sus rdrs c» própr mss, prt;;nd-s grups ut-fs. lhs vglnts bsrvm s ttus grups u r. lvldu s»rcm suspts n ssstênc. l»tr ds squdrs rsluts, dc hmns, mnr snl prturbçã d rm, scm Jjwnyr», stnm-s pls rclçós d lcl d cmíc ntnls lncunbldns lrw gmps ut-fs sw Prgs vnhm lór c tnss. trtuj sm-mrts, rcbu l sntnç cnntór rpuls unnm mlhrs brslrs. ts cm st rlzrm-s trvés td trrtór ncnl. s fscsts snhrm cm plbscts pr su Crt 37. Ps bm. Es plbsct, ls nunc tvrm crgm fzr. pís ntr s mblzu cntr "Códg "cnsttuçõs" Cstgs" cpd ds d lmnh nzst, d tál d r (CNCLU N 2 PGN) PRESTES CMPRECERÁ CMÍC DE MESQUT Rpud Crt fscst 1937 Estv ntm m nsr. rcdçl rlzr, hj. s 18 hrs, n um cmssã drtr d Cmtê prç Mnl Durt, n srá D;mncràtlc Prô-Mlhnrmntcs ncd cmpnh pró-cnstruçã um Pst Sú dc Msqut, fm slctr, pr nsí ntrméd, cmprcclm?ntn d pv dl blr- dc Msqut: qund ncsstm pr brr, ps s mrdrs r rdnzs, cnvdr s cudds médcs, sl brgds ms Cmtê.» Dmcrátcs, r tó Nv gussú, dstnt pr grn cmíc ín- várs qulômtrs cm dfícl cnduçã. HMENGEM SENDR LUZ CRLS PRESTES Durnt cmíc srá mnnstrd rpuls d ppulçã lcl & fmgrd crt fscst Pr mr brlhntsm d cnclv, cmprcrá. sndr Luz Crls Prsts, srá hmngd pl pv Msqut. Prón nfrntrá s dvrsárs dvdds Um cmpnh ltrl slpcd mrts Tr Qum "Cm p Prón? Vr cédul n mã srd rvlvr n drt" cnfusã, brlgnd- stdnr müs pr lt. Prmltrm cm scgu s rtlrssm s mulhrs, ps rvls.-ls. Duru ms dc ml hr trblh dsprsr multdã. prvcdr lgru c.-pr mprns rgst 22 prsõs, pr prt rms. Cnvdd ssstr um runã rdcs n brr ds Blgrn, pr sntr nm ds prtdárs d frmul Tmbrlnt-Msc, ncntr rn club plítc mrgulhd m trstz. Prprv-s lcl pr vlór um mltnt, mrt m cndt n ru. Unã Cívc Rdcl rslvr suspnr s mnfstçõs slds, nft só cm mdd rm, ms cm snl lut, lgums qudrs d msm blrr, ntrtnt, rllzv-s um cnfrênc d cnddt sllst á sntrl lfrd Plcs. msm hr tmbém cntnuvm prpgnd s cmunsts, flnd Rdlf Ghllrl. cnddt sndr n lgnd "und rslstn- CNCLUl N 2. P) l S K D.2ntcm dl rm ntrrs mrc- Jrnd «jj. s plítc. Qund crtjs «cmtér fúnbrs chgu st, um TMtr prfz várs dsprs cn- 2J» M cmpnhnts, ntr s EM HNR 90 EXERCT J w «stcvm s cândd J Unã "n«>rlnt Dmcrátc, srs Msc. Dlzl-s :,í Prl urtr hv sd tn- h, rm rcsp st «, tl zns prvc rvólvrs flzrn fg ntr 05 muséusr rmt, wmsã c" R0 lltr mgnr rsultnt ss cmtn!. um cmn snt - Cumpr «,. "«H116 írçd rllclmnt hv pr trps d lnd,,d Mrnh, lém d ^rmr rnns mntd pé. "" nntrm wns sus rpr mss cm MSCU, 23 (. P.) "Estrl Jrnl Vrmlh", ór- Bã d Exrct Russ, dc ds trçs um :ágln rtg d mrchl Zhukv, n qul grn chf mltr svltlc dz " xprênc d Exrct Vrmlh é t rc c vrd, s pssrã várs ns nts s tnh cmprccndld s sus fts sbrp snvlvmnt d cênc mllltr cntmprân". mbs s clrçõs frm publcds puc ps d. més nt. Tds s Jrns publl crm rm d d Stlln n prmr págn, ld su rtrt cm um dlmun nv stl. s mssrs rptrm vrs vzs rm d d d gnrllsslm. gu pr s hbtnts ds mrrs Prft HUbrnd Qócs rcmndu Scrtr Gr Vlçft brs, dr. Jcnt Xvr Mrtns, mndss nstlr ns mrrs, cm mr urgênc pssívl, vrs trnrs, vtnd ssm, lngs ngustlss cmnhds pr qusçã d prcs lqud. Prç: Cr$ 0,50. R. S. S. VERMELH Ns cpts dt 16 rpublc» svétcs, cnhõs dsprrã hj 20 slvs, cm hnr d Exrct yrmlh. gnrl.. ntnóv, chf d Estd Mr d Exrct Vrmlh, frcrá um rcpçã pr qul frm cnvdds tds s dds mssõs mltrs m Mscu.»«««llã-Hl Ml»>j«.«>«t ts-smtlf^gl w <«1l UhlllH f ~WrTr-^rtgMl>-» V»wEV93SB»»Pfl mwbêtçímmw^swmmmwêèz.«k.., K7V..«^fttJmm. tjbé &k»^1»»^b»b»m»^ ^LB HBSSBêffálMM \m\mmmw9mjmw Bp^^^SÍ.^Í^^B^HkS^»^G^HM ^E B^2u9lk m^sm m^m^ês^^^êêêm > B$f > -^KJfljtvf^ m ^^íwê^^^b^^m^âm%í^^m^^^^ê mmw^tmwm^s^tmtmtmèé^ãml-. %«9 DESERÇÕES DE NZ- NTEGRLSTS Em cnsqüênc ds nncs d SLVDR. 23 (D crrspnntc> Em cns«uncu d nunc cntd n "Lvr sul". d Dprtmnt Estd ds. Estds Unds d mrc d Nrt, cntr s ttvld crmnss ds lntccr lsts, st s vrfcnd, m nss ml, dlssnçôs ns hsts Prtd Rprsntçã P- FEKUl FELCT STLN PRS, 23 (FP) prslnt Fcllx Culn nvu nrllslm Stlln. sgunt tlgrm: "N nvrsár d glrs xrct vrmlh, dlrl-? -""s PtmpCÍ BMrBBSr,:"; "g^^ V- J m nm d gvrn prvlsr vss xclênc ssm m vlnt pv d URSS WKjB&rSÊÊHSfWÊ ff.-^rmlvl^ímwff^sskw^ ^T ^" f mvu,^^mçmw?^yss«wffls& >..%" 3rt»WBB nss dmrçã pr sus vlt» mmwwsmmsswssmsss^ " ".«,.,,...:.. rs nss rcnhcmnt pjs scrfícs cnsntds cu-,l, s d Lbrd". LPSNR1 j E PRECS DETER M SSSSN DE FRNC Um _.,, frnqulsts. Pç. m nm ds L Pswnn pl, m tlgrm ggg-j,, -TffS&B Prsts, pr s mcrts d mérc T ^t^ftllfnt^t- mcrts spnhós cm prg d t rpublcns spnhós frm ssssnds pls bndds dll prtculrmnt s gstõs r fscst d Espnh, () D "Nã bstnt prtst mun- srrn ssssnds pl dltdu Frrínc. Cust crr tl d gvrn prvsór d Frnç LRES BRRUll". mnstrusd tnh sd cmtd n mmnt m sã julgds s mnstrs Nurnbrg pls msms crms Frnc stá prtcnd n msm épc m s pvs ps d vtórl sbr nzsm lutm pl mcrc pl lqudçã fnl ds rsts fscsts. Dnt d. fr ssssnt cddãs spnhós lutm pl, mcrc, drã s Brdfcns tã xctds cntr fscsm n rgntn, drã s prvcdrs m Cndá, n snd mrcn n ngltrr lnçm clúns ntrgs cntr u Unã Svétc? Ná srã rspnsvs s mprlsts n sssslnt ds hrócs flhs d pv spnhl? L Psnrl nvu Prsts tlgrm bx publlcms. Sus plvrs só nã mcnm s mprnds sustntáculs Frnc. s pvs, prm, sntrm n crn pt sngunár d fscsm hã lutr pr slvr Zplrln lvrz tds s stã ns msmrrs frnqulsts, mçds fuzlmnt pl crm lutrm cntr fscsm. E sgunt tlgrm d drgnt máxm d Prtd Cmunst dn Espnh Scrtárl d Prtd Cmunst d Brsl: pr slvr, vd Crlstln sus cmpnhrs, Frnc xcutu m cmpnh ml» nv cmbtnts rpublcns. Dps sts ssssnts prlgm s vds lvrz, Zplprln, V utrs rpublcns cnnds á mrt. mcrc mundl v slvá-ls, prllznd ns mãs d vrdugs FLECE ÜM D1R- GENTE D PRTD CMUNST D ÜNÁ SVÉTC LNDRES, 23 (. P.) - mssr Mscu nuncu flcmnt, l crrd hj, Vlndlmlr Ptrvlch Ptcmkln, mmbr d Cmtê Cntrl d Prtd Cmunst, spr pós prlngd nfrmld. Ptcmkln nscr m N. d R. últm pst cupd pl drgnt cmunlst svmmç gr sprcd. f Cmssár d Pv pr Educçã, "Lvr zul pulr, brlr s ntüjts» pts d "qulsllng" Plín. t.» d gr Pdr tcllt, vgt» <( "t Jv)lé l» nt ds prstg n suíést d Estd.- -" chp, P. R. P. -" lçõs xmbr, cb ftr clrçôrs \ mprns, dznd vr s slgd d rfrd Prtd. ÓS EX-CMBTENTES D. FEB PRTESTM SLVDR, 23 ((D «xwr#- pnnt) Numrss mm brs d ssclç& ds Ex-cm» btnts d FEB vstrm t) rdçõs ds Jrns st cptl, qund d pssgm d prfmlr nvrsár d.», vtr d Mnt Cstl, tnd dstrbuíd ás msms sgunt nt: sscçã ds Ex-cmbtnt d FEB prtst cntr cínc rcrtlcuç& ds trdrs nrd» ntgrlsts n Prtd R,)! ( jnt.-çá Ppulr, num frn» t à mmór ds nsss mrt» tmbds m Mnt Cstl, Ctcl Nuv Mnts". gjjgj g% Q GVERN Vrsv tf vtu um nt Ln drs, m tm nérgc, str» nhnd ngltrr nd mntnh, cm s rgls d trps dc cupçã l dpnnt, um xérct ml hmns n tál, c. mndd pl chf d rüçà fscst plns, gnrl n rs. Ess xérct crscn» t nt é cntr td gtçã subvrsv n mund s lv cb cntr pátr dc Chpln, l é qut prcm s sbtdrs stã tund ntr d Pl n, muts ls l chgd cm unfrms dcumnt nglss. m Q CS nrt nã 4 únc ss tp n Eurp (CNCLU N- 2. PGN) UM nt swmrjmmmm»»^mw»4»»»» t-wttj.-»»»»!!»»»» »r»«sv»s»» n ts^»s»m»s»»»s»)w 1RH1T E SEU FLH, príncp hrr khlt. lêm ujrf xmplr d "Slr nd Strps", órgã d Exérct ds Estdt Unds. Est ttu bjultórtd trr ftgrf lnd jr- -clst nl d xérct mcrátc vncu su xérct fudl-fs-,. rvl»s mltrsts npôncs sã s ms hpócrt ntr tds s fscsts. Ms nm pr ss Cmssã ld d Extrm rnt, mprssnd cm srvlsm, Hlrhtl, xrá tmr s mdds ncssárs ssgurr ps n rnt. - (Ft CME; pr "Trbun Ppulr")

2 Pâgft»»»»#.)rlW)rlMM»»u.t..U»<»l^^ <WH»ttm>».4»>»»l»»H»l««l»».»HWll» «W»»»l4.4lW>,Wl str.mw rnpuut w-bb»»^^ m^mm M>»lW»4»4llll»l»tW»MMW»»»4^ HM-s «( í - - KHER 1 PtV WÍJ1Í ESrfl FflSCSfl Drsnt. t.!.ümtus tu nsttut, dc prv» dns m bnc ptculrn -r lfbr«tu «cr^rçô Crrdr» wtgrlí.t W. rccbm cmb «f» t dwttn fst»»4 í. í-:"««mm S4U 4» Cm» r fthfrfl»,»» M ««MtHMf ft» mu tm-m # 4j«^w^4»t» $ tm mçtmèn mm» êtpstã f«qénsm tmt m d» mí mm mt^mm ém tlmtw-jj^» 4 ~^"»"íl F f Httm p n Umn d» % m f «u r,»í»t4?. tw M sjttt, p»t»> w»t»f «mm» f mrmblm 49» BtWH». Btll». rsm > ftfj MM» U, nu rs fts W «St sw mm «r »w» f-4 rm m^tn mm»- H «$«. (t m44 tm!$ t^t t «vdl» _, <» tf» dí MMfr. «s tstfml & W118U1 Ml tw-s fmr» Jtüm dwrn ms» s m»w» rs» w»«ulb7««4l«. nm WM ««54»U.«5«? rdm, N Hrts r» «ru #» su ^^», «.» M mm um t ptrt tsm fkd S^nlMtC CW/-"# mc rm «sttdl» u«m 0mh«m tmmtm. qur MU ««t»> «tn» wt LH MÁGC (CtVCWM fm«l> KVrfttS «t tmutm ty!»t «Wf> tm t KV» WWWf. m» n m m mt tt Mt nr dr -U,Vf4n" c.tw» M-utní, ttt prtcttlt. rvrdf cntd mt üdím Vnd pl trlt, lt p» nm tmrnánt t gutn, ê qn cw «twlr--rr» rí #4,r«tt uuu:v tl ttttt lstrf rw trp gtsjlf nr»rr< mu tn «rmtt t wfrsrft «w rs twd. Crtst-M tttttm, prt \ ps T. ttm ttrjrt tjut tms s-wrj «t hmnt t tfttnt um prr. «. tnubtnrt. qn» sr «t rttt MttMMdf n fljt Hhtrtn t u prtxlm t quntt tnt m mlu n -< ;t.; :.,-.. d "flrfírr tír npr»í< «rm rtl-n,..t urtm 4 uju rít-tí rm ru l t%s tttmgtnttt rtnlttt tn lt, rm fntn»»-tf» Tt, 4 nsr um ntrt Bn, prtttst mnlfttcs cnf lguns rs nsur, vs pr t pr ms ttdts tnhm tl u jm crts fgurs tvçl ptrn mltr prnfn - «d twctdtnw cm r.trrrcnt-d MírnprJlír nr. Bn rtt vçct ntrrtww ps rrü». Tft. s ttqç u 4 pt "mpr mérc m rnntnts cru cmd tst m ssunt ptttttc pr rprí, r r é nfl nmnt frt pt rslr-l p sts ptptts ms mtn mund só trm t-.:r".-.. pr tnnt-lt, n d rm ls t cnvrtssm num prg ftv pt p. n d m m Surns r s crutluttr m prrn gul Hltlr. lsptt nftgrr cntnnt. B m stá tm t snstr prpóst, n mmnt, ná t s hmns Buns lrs é, sm úvld, r. Brn. CSU mr últm hr mcrcl su vlnt ntlfscsm nâ ns cnvncm. Pr sr sncr tr l tr msm cntr tds s gvrns gvrnnts tmbém cusds, cm s rgntns, tí ntlmtds cm nzsm lmá té u, cm Urntg. fs nd hj s mtds plítcs nzsts. Pr s Frrll P"rón cptulssm nt mlu Wxrm. m 94S, bndnd tus lgçõs cm Lndrs pr clcr-s d td Wll Strt, rrd ^ nls tríms hj mcrtsds ms cnlnts. ns flrprms ds fl-nítw. mcrtj cm ftng. Smz, Crls Trujlll. tds cnvdds pl dlplmt d fmíl d Brn Bnk pr tmr prt n crund tlvdr cntr Buns! rs. JJ ns nrncr ss ntl- fscst um bnd só, tm tmbém n cnvnc mr. Bvln fnr cm m- rrátc C.ldur fscst d Gréc pr s fscsts plnss m lut cntr gtrn ppulr unã n nl Vrsvl. Estms rcumnt dnt sptáculs ts ms strnhs. nd ntntm um ds jrns ms rdnrls Mntvdéu "L SSn" msm tmp m s lnçv vlntmnt cntr rgntn, n t- s s prtds gzm gr ntr lbrd, dv clh-, pr utr ld, s ms grs ttrs clúns ds fscsts H- tuns xlds, dznd Ztunl, lvr próspr rpthc sclst svétc, n fjsrx um trrtór subm- d pl xérct vrmlh á ms "ds cupçã strnçr, pr s nzsts «Ut Htlr"..«ff NrUSÀ crd prpóst pt mprlsm, tds s rcurss lnç tnd pr tntr rhvcr trrn prdd n gurr ds pvs cntr nz-fsclsm. n- s rcmnccnts d fscstn gvrnm sgund s sus sjs já nã sâ ms fs- Uts, sâ crslás nvs d dctncrcl. E, ntr utrs, cs típc Prgu, cu s jzd ptrlífrs d Chc á Stvdnr ds lckfllr. n s fscsts frm xpulss d pr substtuíds pr gvrns d pv, cm n Plôn n Yugslvl, pr xmpl, nvnt-s um ttlltrlsm cu lugr utr scrv-r é prcs «Ju s vlt á mcrc, n u cnct "cntl",. sgnfc submssã um ds grups mprlsts ms pttrss, Pr st msm mr. Brn tnvst cntr rgntn prtg Prgu írlnlp, mr. Bvln, prtgnd s fscsts grgs, fz p pr cmplcr vd d gvrn ppulrnslm Vrsó- ; r. Príms ctr utrs 1 xmpls, m:; sts prc bstm... :=.,-»» nn-j-») #nt utsftt. úê tm tfwj m Mjgtt «>»# mm fmünttm ttrtvt m% mm,tf s tu-làm» 4 tm t-çhã-tttt "HW 1< M tm tw-svtjtlb MWjS\Mlrt?Í!W fwsb ffmfrww" l.#?5jj-.; v ff.wwrm»fh»tçw sfrhw fjf T w çtjmrftfsípf? T &4fr? w^t»4»»»^ ^P-r íçjwfwsál pbfípb WtW-ímmfWWwflWfMlW wf (!>»% tm tntttv«l»+«m» mt ím uptr-ê rtmf «s «írfí3t4«. H mum Tts«#fl» «t-!!» rí-st» m um n&t Bím srvr t»wtlu 4% Um Kruu ds 44^ úrum üsrhmm,» tt<tt n -r#f»49 pm fm, pm ltrup 4 ntmmm 4 mttt% «s^trés nu.mn íru-íí-v»» h. f7tsçj»«tír «H «íl!» rwüí» j-» w tcsvnlmst) bmtt, rwrr tmpmtt-ut mt tm úm crmâr um t«4 rn» ét?pttr»w m mu 4^.!.t«!l44 p44d«4»ll bslttt «^utím rctn #:# rjtlf. C» «íj «<jm.^. mtl mt..w.ttt dl» t>r«v» p9mr.l. rjt mtmum. rs-í». tm tttws-» ^ít str c««pt» t 4. 4T J, -rum- mm Mt.vts - fm -» -- - gund ns., ptrr tt tpunlv m» rw r4r!rtçtãj4»j»s m»tlt»!4l«l45rw d dnrm ptw fnum grsjíjt ttvh n fí«-r.«j» d tnmwn t ttn t m#» ms, R»p»fíU!«.tífl pflftfímímí«f rm juuun t trttrm t%. nhrsm f 1 dlhnr r mm rutwvm» Pululrm» KttctmMttrt tmtlm tmt rn j^ttí # méds r» r.m nmtu» twn ntrtp ctf d lr prprb u d rn< SSílr fmtwfl:dtrí4. Em UU\- l rs# é ptupu-s ntc n>«=» frl dln«ml rm trf»» s r rtnhf >-v> nmhrt :..»- d «:-::-. dt» nrí.- s dmísd dr su rr-jddr rmlí rrt»m tnt frrmmt vtrnç ttklt d» t ü!.-!> d«pr-mnt. j«!:,.: rtrr>rr cld dr cltur d rrü» tnítdnr. rvrkctsd NTKR. (» Ml C>tl lt( M, P?». CST Us r.ftn rmpr c rmprml» M rnrr-...m prlt tnt rm drurtd í r-pr^ucôst mclllr rrrlnrj tmtvm psr lmntr um tr cml nrsr d dnlrlr. Cm dnhr lhs rm» prstrm r bncs, tslrn rpruldrs ««rnd prr nrr ml crrrtrts lrjrslut». dqurm rrndn rtttnllrltvt ptsct rstnünc cvld rc-rtf- trtnd. ssm, tsc- H:j; d Bnr d Brsl ht md, mrtr.tc» sms rc crdrm d Brstt pr lvrcr pr" lmnt ntcrcmlvl ccmrcll d p.r."4 r.v :.-. u crms d nclnçõs pr "Ex". ss é prrmllt. cr xmpl, tf» rgntlns, mprtdr tcds brtlrs. r.-:-.:.r,"» grns qusntd - pr Espnh u Prtugl rcbs m tr c zt. mcnltm d cmb nrr Unh um prênc td lgl. Um ds ml dc s?nm S r ;...,-. -, :..-,;\,- ns trcsçs cnrlstl m rcbrm tr d ps, pr rsgt, cupns d dvd rstrn brslr. brt crdlt rsultnt d rsgt, s sbutrs d cmb ngr, uxllds pls c..trs ntcgrllsts. rmtm grn sms pr xtrr, gnhnd â trtp frr cm ts prçõs. PRVDENCS QUE SE MPÕEM fts stms pntnd rvstm um grvd xtrrdlnr pr nu sjm rlgds pln.v. css pssds. s gnt d cmb ngr d dnhr, crrtrs st prç, cm scrts lg» llzds, s prtvsmrnt lmnts ntór flçã ntgrllst. Qrçs á su cnvênc cm spculdrs d pr spc. cnm ncnl f du rmnl lsd nsts últms tmps. F cm prt cm s funds btds m trnsçõs st nturz, s fr.:sts strngrs purm s judr durnt gurr. M nft só st dnhr d pv dcpsltd ns bncs prtculrs srvu tmbém pr lmntr, lndrtmnt, vst r splngcm mntd cm nss ps. Urg s utrds nf s dtm s mdds ncssrs pr mpdr rptçã um prtk tâ lsv s nsss ntrsss, ms, nclusv, nsturm rgrss nquért Um dc purr s rspnsbtllds n cs ds rmsss dnhr pr xtrr cmbl ngr. Hmns frcs Hmns nrvss Hmns sgtds Hmns smmrds 6 q.frr tr xp» Mxl, frcs d vnt cntrl nu m»» cs, p»r» vítrtr ttlm, u drruldm» u» m h» tfp»rnm t» rdu» lut» prln xstênc, <t4frnt»» «rn prtnfr ljtnr.» l nrv».» t» ntstm "tlrmm u» pl l»- n» nr»». <lpmt>r»d» pl pmcflp vlntp-ntnn dtrln.., n tr»» mnlrl» rtn» m»l» n utrmntum. E llltm nrv- «dlrtt nss stn, r«- gtl» thlc» hrtnnnl» dn» rtlvtr»n«rts» nntlttttnt d» rnml» vtl, m»» Mnllnns. surprnnt rstjturndr d «ltm» nrvs d hmm d» mulhr, «cm cntr» ndlrrçll. \ ndlcnd» n stt»mnt pln rtss trblh llslr u mntl. t.rltz», nltc cnst&nt<». nsnl», frlr.» nttm». tl» nfrvs (Cftct), d^budud n hmpm n mulhr, frc cd nvlhcds. N frms. drns. lcs. Pdd rúj Frltu. Cn. 8»r»lv», 41 R r-nl[v. JJ ^w»»»4»w»4w»»»4»»»ww»»»w>»4»>»4<»»»»^ H1G11-L1FECLU» Ru» S»t uur - F mí DS 2, 3,4 5 DE MRÇ GRNDSS BLES FNTS.truív.-, f.,,> - - ttdcm l«jut > tcvnt» ; l\l»,fru -. ;» tm mrrmrs Us rp4»mttm um»»l( rtljçâ jm tjtk, cgw» r djlínçã. SENSCNL NÜUÇ P "í? C()Q,-Ttr, BNCNTVM1 -DTR" R LVRE, E DE UTRS NVÇÕES VS:» ln^»s9t pr» bl M-fíí Jktt.,1 ft,rtt d, cm tçt-rdêl, n prlr d Clul». N f.» rr DE CRNVL, ftj S hr», grndltw ttll nfnt-juvnl cm prsnç "Urnc Nv s 7 nôn". J -t-m0-,m-m^^ Jr^,l!.!,í0 rt,,.jj Dnuncd um glp fscst vsnd tt < vr" Tf ft ftp? "» nm ttym êt u p;wtntltt, WBF JKsm8sW»m S tém» M f twr-c mm wm 4 W M» 1. &M.U àc ftrt í;!tà4 ttfí «.wsw vtnt ^m^ç?s^.çww V^^ k tmáã tãtàmn mà H^frW wl m ^mm..- Bls ds Bncárs! <:» çtmvj «-, t»- ttm M <fí4«4 % ps»!»» m twn«ctfjm ««#4» tm»»wt«4v t ctl í-urná tm PÂmm tu? %. mt t nttêt (hím m ttfrn- <m jun cm%»m. #4«Stl.Í #, mf. m j.«sr NMlkJtlt,-:.. 11 ê t r- 19 mfr... Ml:!.-. Í9lH: : r tm t t tm n n,- " fhsrí-r^^fí ;.! - t--.»- -, P.SJM tf # n m ÈlSní^SèttX TfÇ"1^?- ^^V"^-m\^àTSn^M^ÊfW-^^^-^ EM MNTEVDÉU UM PETRLER SVÉTC mmwtnm, d fíp«írmftmm t d«títm Ü M) mlmmt - fur mm lum-m,??«# mttm t mprmm pl mm dn Cmm, tmlmmm m mmm tmtmuwtlmm mmnm d Dstrt Mml> tm& ntr w mn mm num fnm^ tl Mlh d«(tmmm mntr nstrmmt ú$ shtmrn, qm ttmum d# 3? rtlm mnè é tfm.- Pr í#d««prt fmm rrd tw tm, Mmfstm ytnmrm m tmrrs, rum pr«ty: UMs r#»t;fs, prftjrtárhs d nmm$ f mtm, /rm ttmttm tjtlt f prt d«fátrms ms tmntm mm ppumm, prmr Ptãtí Trtm tm h WMMtf mm \mtmrm m mttm, nm qmtm mm quê.mm, msthumm qm «mtm sm c7»fdftrít#, r#». rbrlhnr, n tufu, suprm gm d prn bx Cr fttt 37! 0 mífí mnstr d sr^ d Crc tr, pr \ tnt, nvrm n tmprmnnt mmltu!, Uâ nthfsmt, m. (mrm prt currntn h UmUtkm ms rprnllítm d mcrc m « :. tt 110, LL» L ( < Bâr sns mlhm p$$m.$, nrm SF^ ^^J, nrms dístcs mm, n m Uv c«í F» l.-ms» ííffl 37 è Mm númr um d Dmcrc"; KJ2, "Rsgr Cr 31 tf brr cmnh sgu pr s^fmít «[ Dmcrc", t» (nd, num pnl grns rctrts, rtvtndfcçâ máfím ds crcs ut nm, pmlrtd pm, rgntsds nm cm ts ppulrs ns sndcts, ü stvm mblzds, j [«tr nrçr c gvrn su prnuncmnt Untm cntr sttut d prssã 37, âcuj èmbr s cmtrm s crnm ms tnbrss, SÂ- zns mlhrs psss sudrm chgd d Sndr Luís Crls Prsts ms cmpnnts d Cmssã ntr-prlmntr, Ftmu s, crtzs dístcs s gtm, prç strmc sb spucr ds fguts, nuncnd s crcs tnh cmçd cmíc mnstr cnnçã p pulr á Crt Fscst 37. KnlsíJtrt, (Rpc p-» "Trbun") l prlmtlf. r n, qutr n. ct.«1-rt gm vpr svstlc. nlum qn qn mr tm j «pl«n ntrr. f«l...rvftfj -Mknjrn", qu s«rlsl pr Pc :.-.>. st?- 1.1 d Ertll d» Mcs». sr s trt d pm rtr "#rb.j", qu n d»» d prt d f íbtrl q dps d» bvr lcd m L. ::>. n CLfrt, hrct Urcsul pul ttts cnlk d Sl. Kt «mn lvntr frrs d nv. cntuslnl pr um d prts d VHSB (.000 K«ld!.»»-:. d llnb. rprtcr mlm tv v brd, n d! t cí.-sj.» rvn qs l vv nm» vd cmtlmmt» d:(rnt d d nvs d p pltllst. blrrql «n m»n d ps 1 s d:clpl!n tt r:- rs pr 4. cm dc : d. cnln». M tr d r-...t. rdltldd xstnt ntr td tttpulns é D crd cm l ltrl d U.R.S.S. td trplçã vtu br Hmn;t\us pl pv rxtss cícld mr á " Âzrbm -- r,%l ufttwnsn unr.«-nr. lt t r. Jm^m! Btn, j.tr.-jítís. á tut, Ütê t4í"«tr qttf }#vt4& lur tmn lt nrju r Gt ús V, pr,\- t-t Crt n ptdu ã tünõ nsm, n ftl rlvrj f-!. msâ, trpttt-m ttm n nl» r fm un;»!t;:r rtun tíât» jwttjr n «Wtt s H»-» ítflt? mm mttu u» ê n lt0 M«S«f.» rttttltttdtr «wm rm»»-í.-cft» uu ^r s n rum» rwíjtt.ljfs,t; íu ms,0, «trrm. jít u, r {«{«m n t msrnblrs gm pó» tdt. Tnt flc l cm df# dtr d msm cn» frt. pu nr»»l«^ t dfurrn ç» l» pr<m. : tlm qu» n br d<«tt, cm bns mls. d nduuntmntt, frnm t.:- blc, «l d musc,!nm«tmm prt n j» t «l. n cnvrs pltl culturl. Kl ml dmrçã cusu rprtr:, «s^tnc um vd culturl «rtlslc t» rllsd, nss nv cr Bur... N bbltc s :- n prdmnm «clrl. fllff. rt vn-n». h um rstr. ntgrd pr fct, nms d mqun, fcguu mr- Em mbnt ntrnqüld rlzrs-ã s lçõs n rgntn FEST D JUVENTUDE Rlzr-s-á, hj, n nlôs d Cs Estudnt d Brsl, lu St. Luz, 305, d 17 s 21 hrs, um tr dnçnt m cmmrçã & sld d prmr númr t "Jrnl d Juvntu". s cnvts pm sr prcurds v. Rsvlt, 115, próxlm ú Cs d Estudnt. C. Químc Cmrcl ndustrl Brslr Mçs llvs dmlt.-s cm cpcd pr trblhrm m grns rtnlzçs. tlm rnd ncl, pclnd sr numntnds. V. R BRNC, » ndr. /n( C nfí,ítmçttt? nd» curts. nfr - Vrmlh, llv? 3,UU «LUnULl PUln S Jrg (Ep- Cnsult spcl! n) 30,00 rjülkts) dtlu br. Dtnttr Dr. H. BtlU, Ru Xrrst d $r«lg&, s- rudr. fnt S Clnc rl. tr, vrl ÒtStmrr}» Q ljtl»!nn»?0m). líndult lntnm, Flg«d, Rstômng,.ftrjtíwtlt.l (ÇbUV), 4«-f4V (H»wtr»t> (S»l, y«]tf»{, Qnrç\r, Mk^mt«rtrü» rtc. ftumtq vmmtttm t^xç. (CNCLUSà D S P.l c" cmunsts mcrt prgrc^ts) scrtr tr d... C... rnlm rnt lvrs, cnddt putd pl cptl n msm lgnd. Ur.lS Dmcvrt tm cndldts úncs pns pr prsldcncl vtc-prcsu u- Rpubllc. Dsputm :-./ s bncsd& putds prgrsslsts. s prnsts nlrcntm, ssm, dvdds, sus dvcrsrls pr cmslç d Bnd. Chgv ntm su ultm xcursã ntrr crnl rcírmj Jun Prn. s pts su cnddtur csclnvm s um hr nts n stçl rcrrrtrl pr td Prç n. Estv n ml ss mss, ntnd su cmp.tçft m duvd lgum ppulr, cm prdmnânc Jvns. rpzd típc ds cmds pbrs Buns rs, brulhnt, "cchdr", fl n ru grts, frqünt m grups s cfés d brr, vm m grups 4 Cll Cdrrnts, s sábd dmngs pr.\ um sssl cnmtgráfc fts cômcs, snh nmd cnms pr nchr s bls» d "plzzrts". Ess frt mss prnst. Dvm s trdlclnl prtds mcrátcs ppulrs d rgntn nvstgr cus d cnqust, pl crnl Prn, ss juvntu Há tmbém ntr s mnlfcstnts prnsts surprnnt prcntgm mulhrs. Mçs, crtmnt prárs, dmcstlcs, grds mtrns tmbm, s dns cs vms ns "mcrdlts", fznd cmprs, mulhrs d pv. usênc bslut d "grn-flnlsm". Nã h um só clrnh dur, nâ l tçrvts, nã rá chpéus fmnlns xtrvgnts nss mss Ess mss é trtd pl -mprns s rdrs ntl-prnlsts, sbrtud pls rdcs, cm "gnts dcl rmp", "turb lnqünts" ludds pls flss prmsss d mlhrs umnts slár, dmlnulçf. hrs r1 trblh td srt vntgns cm dz ntm num dscurs fúnbr um ds rdrs d Unlá Cívc. ls, cntrpõ prpgndn rdcl "lt", s hmns bm, prfssrs, studnts "trblhdrs ns s xm rrstr pls bxs nstnts". Pr crt ss há vncul-ls ms nd á smdd mgg prnst. Chmnd-s s msms "ímlsds", s prnsts ms xltds cmprcm ás mnfstçõs cm trs nu. s v pl prmr vz á spr su cnddt grtvm cm ntussm s csrlbtlhs d gtçã s drg fundmntlmnt cntr "s rcs" cntr ntrmssã strngrs ns ngcls rgn- Uns. Justç scl pátr s» drtrzs cm Prón rrst ss mss tm su ld sndcts d vlh.. T., cmbtds pls slndlcts lvrs cm xrcm su nflunc s drgnts d vngurd prltár. Dps d mnfstçã ds Prc nz, s "scmsds" rgrssrm s brrs. Tmm s bns sslt, sbm tt, prtnd-s lá m cm, cntlnum grtnd durnt td vgm: "Qu prprm c- Jón, ls tm Prón". mç ss stl prprm cxã rspn xltçã ntl-prnlst. Juvntu "nã p dulçõ, nã trnchrs" frm um prstgs lltlcr d prlt&d. S um studnt, m nm d Frçã Unvrstár, d Buns rs, dvrt m prç«puu^j»htn 94 «M «wr ffr WlM» vu > vnt ppulr, vl trmr trr rgntn, pr pr l«mrrm márttr d clddm". "L muhrtd s h ncrftãd pr pstl" nfrmvn-m cr lgr um ntltul prtnh. Cntv-m n- U cm dspsçã s jvns studnts prárs tr.-m. cnt, hj m d, su rm d-» fg. Ess nã 6 prvlg dc um u utr prtd, st dl fcçã. gürtd s tn.u crnh pl pstl... Nss tmsfr, n nã h ml c: pr um plvr srn, n cnclh Já s cm dcrrtlsm ll dscrdncl d tl métd prvc réplcs furlbunds, mrch pv rgntn pr ds ums. célul ltrl n mã srd rvólvr n drt. Entrtnt, s rms ms prss, s tns, s cnhós. s mtrlhdrs stã s r- ns d s chm gr qu "cmnds ltrs". Cm plus nclusv ds pslçõs clgds, ps f dvdd m r.r.-, mltrs tud qunt s rc.rc á grnt d plt, ntrgu s chfs d Exrct. N: quld d árbtr d «.tuçá. lurá Cmssã Crndr Excutv Eltrl, d é prsnt, pr ndcçã d mlnlstr d urr Qncrl Crls vn r Bcclc. LVRR FRNCSC LVES (Fnndd m lfm) LVRERS E EDTRES R d uvdr, 166 R tsr, t. q txtxu, d pr#f«rt4. muc cvíltm 0»rbí3B f lnçd mr t Nllv pft. #m 193? «nmstxdd f>»! rpl lfkturk V v:b..v sur cntr nlsm u prtcpçã f ntnt brlhnt, v» l â rlputç.. um tn<-t» vm fltsç.»«um ducr^ d r Sm V, d ngltrr. Px prl l numrr cmbs l d n tlântc n Mr d Nrt, nr s prt «vltlct), n Clt n nrt-mrlns. Nm ss vlnn f tngd su r, n pp. pr um trpd lmã. técnc d cmb! r nín.:ru.;.vj pr t. l fs bndnd, ms sm trpulnt, t..<>. qusl td, mm«gr s chm cm Mntvdéu, ttttt su prmr Vgm tmnqull á mrc, rvrlvrm. num sfrç «nprm. slv-l cm rmrr-. Crtj» r«"srbljn" chgu á UKSS c lccbu l s cüt-rts ncssrls, trpulçã rtn dmng brd, dn crd cr l ltrl vltlc, t> rsultd f r-nvlrtd Mrcu pl rndl. ntm fcld «mrujr rcbrm um- mnngm ppulr dn rcln ntl- N! d yud n» Publs rds. cnsvnt nt:m lunch, bl numrt rtístcs n Plác d Crvj. MWÊÊ?mWtt\WWtWÊm SÜDE VGR CM V g k r. Cmbt cnsç ncurstcnl, nu grl sã prvcds p.! xcss dc trblh íklc mntl cnduzm á vlhc prcc. "Vlgkn" dá vd nv cs frcs c nrvss, cd nvlhcds. btnh ssm, um sú prft um vgr frá nvcjd.ns Frmács D.-ugrls. Pdds pr ntrr d Ps. Drgr Sul-mcrlcn Lrg S. Frncsc, 42 R. ^vmtm-jm>m,^m,>yt^m!r>^ írl:!ííss.!f 4 d tm& Uu» "- P^».«B«t!0 P3V. ÜS1.»n fà^l. nu» sü <» tjr-»«r»ícâ «"fólsc". U ít fwttwf-fmj, tnsttnwtsds qu» «ts J st rtn usrn» ml j» t dpunhm m»4íílírr t! àtunc. HU tcv, unrm^., r<-tt-»r l u.:«áf sí.»,mí. tstr, c«m tsgt. n drnsrrfu P lutr.t>sr c. frm E--Í,- s n t:,ft -prlhs. v nr lul mnlmrm rpusm tm Hí-h ts-ür- nvu s ncntrm muulds. B m"& cst. Cl cr.tín,4 ut» p. Bsís crt lsí tt f úmng? Pr? í»::tcj ss Crt rísmt run wmrt4j s r.ffcu ÍS-..U5. {4;"j crn, d p. d lt, d cn cr. r!í.tr«,ír..rr,!> tud prduu mrí grtrsürd Prt-rnl, wtj, tlt cl rr-es? gucr lutr t..;: <.,: cntr l. rm td pu? tm «n nt» ntcntrrmrt. n lr. n ru. ru» tc tí rbslh. t. M -.,-. l. KK. BR- TtET JMKS sr. Nut Brtslt Jms, d UDN. cnvdd pl PCD. br cmíc < r-.:>. cmrn pr frmr lí ntr pv l um lçr) s rm.-.:.t. um dé cunm: pl br rn cnít:unsf «3 " ttt nr» rnntt rrsj qul pr sj r H>-ltl» 44.»^ m " : nr.. rmnd trmn, r. Vdu.^jj^r uã Cmjjv g> ruv Csmrt «Sscnl d P. C 11. cmrçs, dbmd cnsp!:«ç4 rscly.tànj. r«w frt-ltts, t\u;. c,un n«-s::grtttt, mtçm ns llbrd s mt% rntm..s prgt.vüsj, rwt- fc- m nptrrm mmnl pr drsf.íbsr nv.s.pr cm p.j trs:.lr.;. uscí : jíc fs cntm nr râ rtjm unufts c v.sun:í ctmtr K rm» rlç-. E nd m mr, cnhun rjtnmnt ms r«.c;j n u mí.» d dt tjur. írnu mnt m Clxr gl^ 37 vtu lr.: rslltm rt:- nst, m nm d lmnh, nss P.:r.:. N vr ü -,.!.-;»j d f--.-í-.:... d Gctup f çurr ptrótc vtnr ds pv mnt d lbrd.. t pz. N vrd ns :lvu f s trnü. mbõ dcêjm mtdèn^ &> «pr nvncívl d. ptrl lutm rtl lbürtltt» d frçs d mcrc. Fu un- PBEHB «0 BNDD FRNC LNDRES, 23 (. P. Nu-1 phcn Swlnglr. putd trnb m runã, rgnzd ntm, á nt, pls círculs rpublcns spnhós m Lndrs, m cmmrçã btlh Jrm m 1937, cldlu-s nvr um crt V/.lstr Ernst Bvln pdnd rmpmnt mdt ds rlçõs dlplmtlcs cm Espnh Frnc um ntrvnçã d gvrn, pr pr fm s xcuçõs ds rpublcns spnhós. Um ds rdrs, cptã Sthlst, clru pv brltnlc gvrn vpn b-m fzr ntnr qu nnhum mudnç nn dmnstrçã d Espnn. r sr rcnhcd mns sj rlzd pl própr pv spnhl. utr rdr f srgnt plt ndy Mc Cullch. cmbtu cm s mnquls frncss f cndccmd cm çã Junt s "prttsns" lugslvs. DR. LUR LN CMNTC ESPECLZD DE MLÉSTS NTERNS Crçã Pnlmt.0» Rltn Kltnl Estmn<r,. t. RU VSCNDE D R RRNC 84, SBRD Fn CNSULTS PPULRES DS 14 S 18 HRS PR CMBTER 0 CLR CHÁ MNER Mrw Rfgrttdt» b n , P M2 prvd pl» >. N. 8. Ptíbllcn b n..<!21, m 10-M Bt chá tã cnhcd usd é ndcd cntr rumtsm gts rtrlttsm, bm nslm nns mnlst d pl pr r mult dluvétc é ótm ft n nçs ds rns. l UM DS PRDUTS MS PRCURDS D FLR MEDCNL. MNTER D SLV & C. Rn 7 Stmbr, 195 R Jnr VllNDH-M BM TDS S DRGRS KJ FRMÁCS M CKTEM DHTy^RS H 41JUW pátr lutm pl lbrd du pv. rdr prssgu, tnd cd rrmnl su tllsfurt lntrrrrmrld pls nplnutc «frmdávl mm s cm urlmln n Lnt «Cr:n. Ess lldr Mlccrvcl. cntu dn Num Jsms. vclu cm bjtv mlgn ns smg tds nts, ns mucr, n ns dsprsr pr nss t m í.r dss llbcrdulc pub;1.- cs, nü fss uvd, ms cn scguu «cpr um grup brv--. lulds, sss nã n t.jr.>.::. nm tmm s hrrr.» d rçã. Etc grup qu st r.vmcnt-.. rccncctu btlh. cnslh mcrts., s, mnm vrdrmnt llbr-! dd nã dr trésus cs": nmg, ns mç cnstntmn, ssf mnstr ns nflctu durnt tnt tmp c f -r d qul s m nlfcstn smnt s tícs- Jn mcrc. EM NME DS TRBLH- DRES D RSENL sr. níbl Lps. flu m nm ds trb.lldrc- d rsnl dn Mrnh t lh d.» Cbrs lu sgunt mns gm ls trblhdrs nvrm d ssmblé Ncln: Cnsttunt: "Snhrs Cnsttunts: s trblhdrs d rsnl r Mrlnh d lh ds Ccbrs, psltnd nss ssmblé td h su cnfnç., plm m num ds prncíps ds lbrds h mns, cnqustds -l Brsl ns cmps uc btlh, n sutd d 03 rprsntnts d pv nss ugust ssmblélh dm ss mprtnt nuclc tl trblhdrs rm td su sfrç n príd d gurr pr Brsl hn rss cm hnru s sus cmprmlss3 pr cm s Nçõ» Unds, dm tnçã rlt» s julgm mrcdrs. s rcmndçõs xpdds pl. Drtr dl rsnl cusrnn n mlur cpçã ntr ns trblhdrs qu nã p.«m cncbr, n mrch nctms pr mcrc, lmrnt drtr dl st blcclmcnt, s julgu cm dtrlt, cntr tls, mvr trrvl cm;-nh pltr. ssn, s trblhdrs d rsnl d lh dns Cbrs drgm-s,t VV. E.xs. pnr pdr: 1) Lbrd pnã. 2) Cssçã ds prsguçõs «M trblhdrs, culmnrm cm mssã sumár ""5 trblhdrs, ds quuls -1 fr.m prss pr trm dstrbud n hr d lmç fllns pru qusçã dj css d 1PSE. 3) Qu sj cumprd l u umnt slárs ns srvldrs públcs, nclusv s prrntllzcs. 4) Rvgçã mdt d Crt pr fscst 1337, d nunl ns cnsrms \ltlms. TL SR. GRÍCL PS DE BRRS putd grícl Pl d<- Brrs, lt pl pv Mt Grss, mbr nfrm, cudlu cnvt lh fz P. C B. Tnclnv pns sclstlr cmíc, ms dnt t cntuslnsm, d vgr d brvur um pv cm rrc nr.hum ptrt pr fcr cld. Pss êl fl t pv, cm d Bísll ntr, s cn- Rrg pr rrubr ss mstrnj êl nã us chmr Crt, nm slgnlfc lg sublm, ms chm Rlh 1937", Ess Rlh, prcurm-n cnsrvr s rprsntnnts pssdsts n Cnstltunt. -dr nã cnsr sss putds vrdrs rp.rrr.r>cntnntrf d pv, pr nu»»uu 6. Mu ltrl n bu t ds grn-ls ptêncs crj.t ds c xtts, n:l-cjpjmnt ss hróc Exr ct Vrmlh, glru tuss s cscrcltss d pv. ru d pr. d mcrc. ns slvu, n vrd, f cdl prvnd dc nss pv fscsm, f ncs- mns mr lbrd, mr dl cnstruírm ns nsss rms vngnç mndps trsuzrm n -v-t d u slldcddc ns vlum.t d prssã d bscurnllsm nl-ísclst. n s.vu d ntgrlsm f lut d pv brslr, cm dcçã scrfíc ds cmunlsts frnt.«s lut. Dznd ^tc cmíc ds frçs mrtls v rvlr tr.t.l cn um prtst vmnt cntr rgm Frnc, nrc-xnt: Fçms st d um grná d tmbém pr dcrr. rrm. Exjms rnplmcn t Brll cm Frnc. N prmltnmcs cs gnts lnglsts trnm psr sl nss P r. gvrn d Brsll st snd cúmplc ds crmc3 dc Frnc, qund x dc mnfstr su rpud s fuzllmnts d pv sp.nnl. E trmn: Nd vms á crt d 37 nã sr cnfusã. ntrg, ll, spculçã, cmb ngr fm trrr cntr pv. Nd vms crrsc Fr:: nm tíc.c prcsms pr nd. Sms crdrs dc Frncsc Frnc pr c cntrluupr rcsslnt trmãs nrs, llls nsss. FL LUZ CRLS PRESTES M! mrll Vscncls cbr tl nuncr Luz Crls Prsts cm rr sgunt, c d multdã cmpct prrrmprm ntusástcs v çõs s prlngrm pr mnuts, trmds cm stur cntns fguts. t:n......j tmp, uvm-s m numrss strs d m:s strlbllh qu pv rpt cd vtz s vst cm su Hr rd, Luz Crls Prst Luz crls Prsts Mlhrs mãs s üu m prr. r, cnnd cm símbl glrs d V d vtór. ssmnd t\ trbun, Prsts.-.mc- su rçã frmnd "r cm ms prfund mçã s drg m nn"-) cr.uc, tpós uvr ltur d mcnnt npél lh huv c, m, tmm f»««t...-.,, tm$ t rm, tm fít # r tu tl nus.»---- ; ft, ftütj» t?flfml»r444«l - c su»»w%: -.. B pjí, mrtftfs l t tm l H\ 4 m-lhsr rsl d ãt rs pèt-mss f»fwt»,ft ttuwt drttt<tt«w, f^rtlm pr lr tf»ês fs m rtu \%, n tm»h nt St H«4» nm lvvrm tcm, u nm 4<s rt, «^s» #. $» Wílfrls «?»" «s «vnhm tm d«mr»f.s. vmn% n ffmt nn» tt JmN nst tmltt t tm pumt çjtt «rn» «Nttd fírflíf«ftdds», dt tpt tn % t4» tr çu»» m m ntt. ú \m mf,l$. Pnr»tr dnt n«s dul ttttttr pt Ptttft> mml cuns rrltfh. ;s ítjírtrs ffflthír^4 rsr ttt- tvn! d ttpt!;- t mu Cnsttlnt mt-.rs mm d p»t9 plr d thtíst mun,? r» vttnd "- fuls C P8» ptí s % 4% cssslltm {tr rnrl Dn r& tmtt ptnpms. tt ê, súu llm s rntlsvc C lsrl t>-v t C/»s«rtnt. P»» fwt«. lrtósumfl. Prstr tust t l «Sm cmsrârr! cntr cr S n «t, t..» md Uum. crr dtw» «r cvrn c úm. tn. rpclr c t»:u<t.lsts t PHD, s qul», t dcfsdrr m» 41. um ccrr?; s b. ç g-ísmâbí^ul d tt ttm nuts pr cgstt» 4»,, pr cvtó msm s»j -.< Ud. fckrníís, :» Prts» tt, psnm &«pt. n snld sj tr» t tt munuu tumut dt J. f-u rm trr ml» prtt M, Cl, tnt xmpl, sr. Us Kgutrrdu. utr d» um u; c;t!t c:»t»ulr.«íbísk ctu d lmrnt Tu. prwsut"d rblhstlfí c f.c:: Mrn. tmtr puutrct dccsmunt». ns v d csrl S t mpò tx qtts smnt «m «âtv. vt rclvl-ís w nrss gtrs pblcms d mmnt. úí:.uh. psr gvrn pss «tll» rr um b dnlnlttruçu» dspnsávl cnt «s psl ppulr. E nr.«stutd. nnlut mcdldn lh srt» m» pr.tts rcm^çà cr tí 37. cps prprl" nnr-lh p cs mts m» mss» ;pulrcs J4 hvú «nss hstr. Qund prutnt n rvgçã d msírng nulc, n rms trr s vrn um rm, pr u cr 37 nâ 6 um rm. rm - s tns, mnhs m trlhdrs dc c dspôs, ms nâ pcr mgs cntr pv pr ru è nut pssívl um rct.ccfv«n n vtm mrch pnrn mcrc prgrss. Sm, pr pv nd tm psrc:r cn;. ~t :r,rcs brçs, su únc ps» prfrrá mrrr cm prç publc mrrr ím, KBt lbrd. Fnlznd. Prsts rsrd s plvrs d mnstr ds Ju tç n smntr, hj. pl mnhã, mgnts pul-sm nuvssm pdd gvrn s dccrctçü d std tí st pr 8. Pul. Mult mwrs, dz s nfrmçõs thvrr. sjm utrs, smpls ft t» mnstr d Justç vr pbllc fzr tt smntd, mpl cm qu xstm psrbljs tl cntç, s sss p^sbüdrj- cs nu nr- s n xstênc d grn» mç, d cr 37. "Cntnurms luí;.ud. j!» d d ;v cm ls qu ns qusrm cmplr. ut\t llqulüçü d mnstr fsclsts, Prcurrms cnvncr s putds c PSD..-.s. qulr qjj sj rsultd ss lut, s cnsttuír um trmnd, um rrmldvcl lçã prátc putlc pr. nss pvu." Lg cm sgud dscurs Prsts, ncrru-s cm» c, fznd s uvr Hn N» clnl, rrdd pls lí-» lntcs cntd pr tc-ss s mss.,_ r multdã s dsprsu c grups, dnd vvs mursc mrrs á Crl fscs^ dc rubd c.mn 1KT LElKU PRT LEGRE, 23 (D cr» rspnnt) ntrvntr lcdcrl nst Estd prbu q s rlltss hj. nst c,lw cmd mnstr cntr M t fscst 37, d quul pru sd drgd pr "L Psln r". Dss, m sgud, " ntuslsm cm clms mu nm prcs s trnstrmr nn frç ggntss qu? crrspnd u cmjrns mcrutc vrls prtd J n qu " vr usr d pln s putd3 bíl Frnns c g Unh lvr, lts s» smblél Cnsttunt pl "l d cmunst c Brsl, Pn 6 s pl um mulhr l-, mur pl R Crn tu üj)- rólc, n ss npí d» "Ln P.-. 0 ultm, pr Prnn.buc. slnr", (Plms vbrnts n-1 mld rcnár d vrrn trrmpm dscurs d? P;s- Cucu ndgnçã grl ns cr>.03), E prss-ju, mstrnd culs plu... rrcsslrl rl nss pvír n sj. ft, um gvrn -.rsllírs, 1ç cm tju vr- ug, trn, bndd Frn- d, nã prssg cm sus ts vndlsm, chcnnd s mlhrs flhs d pv spnhl, mtnd própr pv d E~pnhn. Dvms f^r cm qt" nss gvrn ntrvth fvr ds vtms rl Frnc, m fvr, nfm, d rrónr pv spnhl. Nã pm; prntl». r nss ps prmnç ndfrnt qund um pv sfr r.b tcü um vrdug prm r.sm. E cntnu lr turld. d prltrd d prv Cnlddãsl Prfr st trbun d pv, ( trbun dê.s?; Pnrlmnt, nd? um punhrd cmtnsts, qunz cmunlpts ms um ml dur mcrts, s btm cntr um mr.; - um, ms clrmnt, pu» rm prcb nw, rprsnt ;r s lbrdut u pv brslr nü r c«.- \ mdt d Crt fscst «1937. s cmnt ls W» cm sls: "Hj, C-l! 37 prbu um cmíc; m, umçá xstênc cj ds plítcs, própr - ". blél Cnsttunt pdsr «lr dr trlçslr B }VJ"p. sã.14 n-nr.lt ích d mcrc m ncss ssntm.t ppu su. s vlum h,.; vntr gvrn rcnár d ^ frl, sr. ( «^^ mmntnsrnmhmítt^. Dr. Cunh Ml f- Clrtrtfl rr,l - pf f,,. n. Cun..b..r s-- J, Cns.. ÜB «fs;.0,67 19 ll. 1 ds 17 k-,.!/

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

FORTALECEM A DEMOCRACIA

FORTALECEM A DEMOCRACIA ,,,, -.....,,.,.,.,.,..«- - -_.,^;g ^^^«««.»,^. cwm0^mmmmrm^ "»».l.»,l_.mmmm,

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

"lli AG ti QD POVO SE

lli AG ti QD POVO SE tf] ;-_- - FMFF!CCA ím Uu &$ A ntpdfcf 1 UE rkcd C ff A sldrdd Luz Crl Prsts c um cus jn rún nums d ms çlcstícfttl nu pnsmnt t;ívs du ns (ls Vn n fçrãvíl- t-os spct tmd rfcnrm-s mmbí-psj d «Cmíé Frfíçâ

Leia mais

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'*

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'* » lr rlst,^ n v ^tálytâàm, s z.;.» 0Q B mtzu, m» mmmuá BnpTT» mx.vr^z5x,vjmmym>\^wtvnwmmrtttumr uu0m0^000j0000m0000 < 00000 wtm9\^xtxrtm.r.rc^?mf&^&7#^ gtow

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. ''' ''*/'- ' ',... Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_#

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Centro de Convivência proporciona mais qualidade EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 www.prtlgzt.m.br GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i.".'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - "^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, - " ft^sm Wmm!&1& 11

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i..'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - ^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, -  ft^sm Wmm!&1& 11 S-ÍíÍí»ífí!f!ÍSÍ- :; -tw-:»,>^>;^\,-^s^3í«tst ms^-^m-^m: Vj í/^«-»úWh< Í>,>ÍV m ^^WPPtlíl «,,,,^^,m-, -y^ Bppfjp^^ V DESCTD 0 SECRETR DE GRCULTUR D PREFETUR -V Exc st lu

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

Safeiu-do 18 dc Slnio dc ( HilS-ill. medidas quo julgarem necessárias em. As 31 c 9J commissões são as do obras Ângelo Manoel.

Safeiu-do 18 dc Slnio dc ( HilS-ill. medidas quo julgarem necessárias em. As 31 c 9J commissões são as do obras Ângelo Manoel. jr _S_f "w -pp - - r --»w_f _ - _ - th Nl ru d Pss fbpredjde DE U SCEDDE «rlntbj R Df X SEDCÇ Ru Xtrr Cr 68 ( -«_«-) PZ flh r- trg r rulçã r d l _ss TELEGRS N SUL D ÁFRC - Sfu-d 8 Sl ( s stuts drt prvr

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse PLC PRENDE Q.UEM UMENTE CFEZNH Edçã hje: 12 PÁGNS 40 Centvs ML PRMÇE S FESTS N PREFETUR PGN 12 DE HJE Pgn 3 P^. 10 %. m PGN 12 Funddr : J. E. DE MCED SRES MNSTR D TRRL FVR DS RNCÁRÉ0yí L «t* - &à ff Qunt-fer

Leia mais

TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA

TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA Ttl d Trblhs: 00179 XIV Cngrss d Scdd Brslr d Trnsplnt d Mdul Óss - SBTMO 2010 TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO

Leia mais

QwurlaícJtt 23 de Baio de tm. bandas de moslea a. Itaymundo de Abreu, houve tre- votos encontrados. tambem. embarcações

QwurlaícJtt 23 de Baio de tm. bandas de moslea a. Itaymundo de Abreu, houve tre- votos encontrados. tambem. embarcações mm HHWSS E ««SCED T BBDÀÇ Krr CW 6 6 (m rm MJ fff QwurlíJ 2 B m SSGNTÒB _PB NN _ PQB SB MEZSS D PZ s lh f mr rgm mr rulçã mr ú% B 6 RMER ULS RS W ledçj HJE r sgur rrjr s [ç rr rs rbrs mbr rr Sbrh «l s

Leia mais