ENQUALAB-2010 Congresso da Qualidade em Metrologia Rede Metrológica do Estado de São Paulo - REMESP 25 a 27 de maio de 2010, São Paulo, Brasil

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ENQUALAB-2010 Congresso da Qualidade em Metrologia Rede Metrológica do Estado de São Paulo - REMESP 25 a 27 de maio de 2010, São Paulo, Brasil"

Transcrição

1 ENQUALAB-0 Cngss Quli m Mlgi R Mlógic Es Sã Pul - REMESP mi 0, Sã Pul, Bsil CALIBRAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE UM SISTEMA DE COLETA DE DADOS AMBIENTAIS PARA MEDIR GRADIENTES DE TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E PRESSÃO EM PERFIL VERTICAL DENTRO DO DOSSEL DE FLORESTA DE MATA ATLÂNTICA Máci Anni Apci Snn - Rgéi Lss Cs Cni 2 Nilsn Luiz Ns Píci Lúci Olivi Guimãs Cls Afns Nb Humb Ribi Rch Hlb Cusi Fis Jônn Dupn Tsch - INPE / CPTEC / LIM, Cchi Pulis - SP, Bsil, lfn: (2) 86-9 / INPE / CPTEC, Cchi Pulis - SP, Bsil, lfn: (2) USP / IAG, Sã Pul - SP, Bsil, lfn: () INPE / CCST, Sã Jsé s Cmps - SP, Bsil, lfn: (2) Rsum: C vz mis s psquiss mbinis qum pssivs qunis s mlógics cm l gu iã. Sisms cnvncinis êm cus lv nm smp hw /u sfw sã flívis u muls. A pi ncssi mni gins vicis mpu, umi liv pssã m um fls M Alânic sugiu iniciiv snvlvimn um póip p um sism cl s mbinis lniv. Opu-s pl uilizçã cmpnns fácil quisiçã n mc. O sism é cmps p: miccnl 8 bis, 2 Kbys mmói Flsh, 2 kbys mmói EEPROM, scil 2 MHz, 2 kbys mmói n, 8 cnis cm cnvs nlógic igil bis infc cmunicçã USB, pssibilin mznmn m mp l s s imn m um ispsiiv ip pn iv. Es blh psn s ps p, clibçã s ss plimins m cmp. Cm s suls clibçã sis póips ns viávis: pssã msféic, mpu umi liv fi pssívl vli sism, ssim cm s inczs, cnfibili s miçõs nimn s quisis mlógics mlógics. Plvs chv: Mlgi mbinl, mlgi, s mbinis, lgg, clibçã.. INTRODUÇÃO.. A Psquis Ambinl Os ciniss há mui mp sã insss m su ssl, pis simm qu 70 90% vi n fls picl é ncn sb s ávs, fzn cm qu ssl s mis ic hbi p vi s plns nimis. Dun i, ssl, qu é sul sbpsiçã s glhs flhs s ávs é mis sc mis qun qu us ps fls p mis 25 ms lu. O ssl é pns um s cms vicis fls picl ]. N psquis mbinl, m nmn, sp-s qunific lgums s cmpnns físics vgçã Fls Ombófil M Alânic, pssibilin ssim psn qumn lguns s spcs funcinis cssism cm mi cúci, uilin s mni n sciçã lguns pâms ncssáis m mls pvisã numéic mp clim. O pimn micmlógic vis min s põs s ciculçõs lcis ip bis vl-mnnh, cim bi s cps s ávs, n niv vific fmçã céluls ciculçã inuzis micmn. O mnimn mbinl sá sn liz uilizn-s mss cm 25 ms lu, n sã fus mis cim bi s cps (pfilgm). N Figu ms s sisms cl s p s viávis vlci içã vn, mpu, umi liv pssã msféic. O síi pimnl lcliz-s sb um micbci cm á pimmn 2,5 km 2, liu m, fini n 2 7' 2 2' S, 5 0' 5 ' W n Ribiã s Psss, lcliz n Núcl Sn Vigíni pncn Pqu Esul S M (PESM), Insiu Flsl Sã Pul, cnfm ilus n Figu 2. O PESM pssui mi pçã cnínu psv Fls M Alânic Bsil, lv é cnsiuí scps cm ípic b plnl, nivl pl p m lius m, mc p ms vls, qu s lnm sb mplius 50

2 00 m 2]. O clim é picl mp, pcipiçã nul supi mm, cm sçã sc unh gs nunc infi 60 mm /mês ]. Fig.. O ssl sism cl s mbinis Fig.. Digm m blcs Minilgg. P c sns fi snvlvi um plc cicui impss inpnn, cm sus spcivs cicuis lônics mplifics, pn s uiliz m us lggs cm nsus pssã msféic mpu umi liv. As plcs mhigôm, bôm lgg sã iluss ns Figus, 5 6. N Tbl ms s pincipis ccísics Sism cl s Minilgg. Tbl. Ccísics sism Minilgg: Fig. 2. Lclizçã Pqu Esul S M, Núcl Sn Vigíni..2 A sçã mlógic minilgg O p um Esçã Mlógic nmin Minilgg fi snvlvi n Lbói IAG/USP (Insiu Asnmi, Gfísic Ciêncis Amsféics Univsi Sã Pul) p cl s pssã msféic, mpu umi liv. Avés implmnçã um ispsiiv qu pmi us mmói Flsh Div ip pn iv p mzn s s cls, cpci mznmn s p s pni. Os vls mis sã gnizs mzns m quiv n fm ip TXT, sn fcilmn lis p plnilhs lônics is. Avés infc cmunicçã USB (Univsl Sil Bus), Minilgg m um gn cus cnlógic cm um b lçã cus-bnfíci. O sism in é cpz gg us snss mlógics, is cm sns mpu, umi flu cl n sl, vlci içã vn, sl iôm pluviôm. O igm m blcs sá psn n Figu. Dispsiiv Tmôm Higôm Bôm Lgg Dsciçã Bs n sns mpu Ninl Insumns LM5C, fi blh -0 0 ºC pcisã 0,5 25 ºC, cnfm infmçõs écnics fbicn ]. Bs n sns umi liv Hnywll, séi HIH000, p n fi ºC 0 00% u.. sm cnnsçã, cm pcisã,5 % 25 ºC, cnfm infmçõs écnics fbicn 5]. Bs n sns pssã bslu Ml, séi MPX5, m pssã msféic n 5 5 kp, cm máim,5 %. Es sns p p cm mpu n 0 85ºC, cnfm infmçõs écnics fbicn 6]. Uiliz miccnl Aml AT89S825 p gncimn s funçõs cnl s ns nlógics igiis, mznmn s s cls, psnçã h m isply cmunicçã cm cmpu. O Minilgg pssui: isply LCD p psnçã h; Rl Tim Clck, mni p bi líi; i cnis nlógics bis, cm n n 0 vls, cm pcisã pimmn 2 mv, sn pssívl su pnsã p é 6 cnis 7]; mmói pnsívl c cm cpci pn iv p mznmn s s cls, m quiv n fm ; p cmunicçã USB, pcinlmn pn s l p s põs RS22, RS22, u RS85, s ncssái invl mp pgmávl n s mis. N vsã ul, Minilgg uiliz pn iv cm cpci mi qu 8 Gbys mp n s mis é minu.

3 Fig.. Plc mhigôm. Fig. 5. Plc bôm. sul p s lcin um fênci vés um ci ininup cumn clibçõs, c um cnibuin p incz miçã 8, 9], u s, n páic uni C (u qulqu u uni) v msm vl m qulqu lug pln, is é ssgu vés clibçã m Lbóis qu m sbili vinci vés clibçã s sus põs fênci un s Insius Ncinis Mlgi u ns Rs Lbóis Acis. Tbl 2. Cmpsiçã cus s cmpnns sism Cmpnns Cmpsiçã n cus finl sism Smicnus 5 % Sns mpu % Sns umi liv % Sns pssã msféic % Squs p cicuis ings % Cpcis 8 % Rsiss 2 % Pnciôms 5 % Chvs % Cnvs USB % Div p pn iv 5 % Cncs 7 % Plcs cicui impss % A incz miçã é um pâm ssci sul um miçã, qu cciz ispsã s vls qu pm s zvlmn ibuís mnsun 0] u pâm nã ngiv (quliivmn) qu cciz ispsã s vls ibuís um mnsun, cm bs ns infmçõs uilizs 8]. A pps s blh é incniv snvlvimn sisms cl s p mnimn mbinl, incluin lizçã clibçã c cm s cmnçõs mlógics ] s quisis mlógics 2]. Fig. 6. Plc Minilgg. A Tbl 2 ms cmpsiçã s cuss lcins s cmpnns um sçã mlógic Minilgg, ç m R$ 2.,59. Ns vl nã sã incluís pn iv, gbin, cbs mil p mngm mcânic. P gni cnfibili s s bis un mnimn pl sism às gumnçõs cinífics vés ppgçã ss s, bv-s sbili miçã vliu-s incz miçã Minilgg vés clibçã s móuls quisiçã s m cnun cm s snss nvlvis. A Rsbili u Rsbili Mlógic é ppi um sul miçã pl qul l 2. CALIBRAÇÃO DOS PROTÓTIPOS MINILOGGERS Fm clibs 6 (sis) Minilggs ns viávis: pssã msféic, mpu umi liv, ns lbóis á Mlgi Ambinl LIM - Lbói Insumnçã Mlógic INPE/CPTEC, n pí uub 09 fvi 0. Os pcimns clibçã uilizs sã bss ns nms écnics: ASTM Inninl - Amicn Sciy f Tsing n Mils ], ASHRAE - Th Amicn Sciy f Hing, Rfiging n Ai- Cniining Engins ], DIN - Duschs Insiu fü Nmung 5] ISO -Inninl Ognizin f Snizin 2]. P mpu umi liv uilizu-s ITS Inninl Tmpu Scl f 990 um sism clibçã cmps p: câm climáic CSZ, Tmpu/Humiiy Chmb, ZPH-6-.5H/AC; pã fênci pn vlh Michll Insumns L,

4 Opicl Dw Pin Tnsmi, Opiw/ST2; pã fênci mpu Fluk - H Scinific, SPRT- Sn Plinum Rsisnc Thmm, 5699; pã fênci pssã msféic Visl, Digil Bm, PTB2TS um michmím pã Agiln, Nn Vl - Mic Ohm M, A, cnfm ilus n Figu 9. T mh ig ôm (cn içõ s m bin is lb ó i) Mic cmp u METRO LOGIA AMBIENTA L SISTEMA DE CALIBR AÇ ÃO D E T EM PERAT URA E UM IDADE R EL ATIVA DO AR O bs sb clib çã ( mhigôms Mini lgg) P n iv Sism quisiçã s Pã Umi Rli v ( w p in + p00 ) Câm Climá ic Fn limnçã P ã T mp u (SPR T + m ic - hmím ) Fig. 9. Sism clibçã mpu umi liv N Figu 0 ms sism clibçã bôms cmps p: câm bméic snvlvi pl LIM Bc Ews 6]; pã fênci pssã msféic Visl, Digil Bm, PTB2T põs blh Bc Ews, Bcl, 655AB; Hmg, Pgmmbl Pw Supply, HM70; Fluk, Pcisin Mulim, 886A Ews, Aciv Gug Cnll. Fig. 0. Sism clibçã pssã msféic Ts s põs fênci sã ss Inm, Lbóis Higmi, Pssã Tmmi. Ous põs sã ss à RBC R Bsili Clibçã, vés s lbóis INPE/LIT Slcs. Fi uiliz um mhigôm Rnic p mnimn mbinl lbói un s clibçõs, cm sbili à RBC. A mlgi uiliz n clibçã bsi-s ns cmpçõs is s põs fênci mpu (Escl Inncinl Tmpu 990), umi liv pssã msféic INPE/CPTEC, uilizn-s um câm climáic um câm bméic, cm mis clibçã. As cniçõs mbinis lbói un lizçã s clibçõs fm: mpu 2 ± 2 C, umi liv 50 ± 0 % u.. pssã msféic 95 ± 5 hp. O gás uiliz n clibçã fi nigêni cm 99,999 % puz. Fm lizs séis 5 (cinc) mis c minu p c pn clibçã, sn infm vl méi. A incz pni miçã l quivl à incz pã cmbin muliplic pl f bngênci k = 2,00, p um nívl cnfinç 95,5%, fi min c cm s cumns ISO GUM - Gui h Epssin f Unciny in Msumn 7] EA-/02 - Epssã Incz Miçã n Clibçã 8]. P vific hiss n clibçã pssã, lizus cgmn scgmn gás, u s, clibçã iniciu-s n vl mis bi pssã, incmnn s pns clibçã é ingi limi supi (~000 hp) pis uziu-s é limi infi (~750 hp). P s cálculs inczs, fm cnsis cm mnsuns s viávis (gnzs) mpu T, umi liv H pssã msféic P submis às miçõs. P c mnsun u gnz sí Y qu pn um séi gnzs n X i (i =, 2,..., N), ms: Y = f (X, X2,..., N) () A funçã miçã f psn pcimn miçã mé vliçã. A funçã miçã é funçã gnzs cu vl, qun clcul pi vls cnhcis s gnzs n n ml (mmáic) miçã bém-s um vl mi gnz sí s ml 8]. O ml miçã u ml mmáic miçã é lçã mmáic n s s gnzs qu, sbimn, sã nvlvis num miçã. A gnz u i (y) (i =, 2,..., N) é cnibuiçã incz pã ssci à simiv sí y, suln incz pã ssci à simiv n i : i (y) = c i u( i ) (2) n c i é cficin snsibili ssci cm simiv n i, is é, iv pcil funçã ml f cm lçã à viávl X i, vli p s simivs n i f f =... () c i = X i= i X N= N i X i O cficin snsibili c i scv qun simiv sí y é influnci p viçõs simiv n i. P s clibçõs minilgg uilizu-s: u ( y) = c u ( ) () i i N ml p c mi, u cnun mis T ms mpu cigi. A cçã

5 uiliz pvém Cific Clibçã pã u mi uiliz, cnfin ssim sbili mlógic. U é incz miçã, u s: cigi T= cigi ± U (5) = cçã 2 (6) cigi + = + (( s+ cçã ) ) (7) Anlgmn s quçõs 5, 6 7 sã uilizs p s mls umi liv pssã msféic. A mpu T, umi liv H pssã msféic P s bs sb clibçã (mhigôm bôm) p c pn clibçã sã bis pls Equçõs 8, 9 0, spcivmn: T = + ( s + σs + σm + σ + σf + σ H ) = h + ( hs + σhs + σm h σh σhf σh σh pm = p + ( ps+ ps p+ σp + σpb + σp P On: (8) (9) σ + σp g (0) s; hs; ps = mpu, umi liv pssã fênci; δs ; δhs ; δps = cçõs mpu, mpu pn vlh pssã bis pi clibçã s põs SPRT, Opiw PTB; δs 2 ; δhs 2 ; δps 2 = cçõs mpu, umi liv pssã vi às sluçõs s põs; δs ; δhs ; δps = ivs s põs SPRT, Opiw PTB s sus úlims clibçõs, spcivmn; δm = cçã mpu bi pi clibçã pã DMM - Digil Mulim; δm 2 = cçã mpu vi à sluçã pã DMM; δm = iv pã DMM s su úlim clibçã (spcificçã fbicn); δm = viçã mpu (DMM) m lçã à viçã mpu (cniçõs mbinis lbói 2+/- 2C). ; h; p = mpu, umi liv pssã b sb clibçã; δ ; δh ; δp = cçõs mpu, umi liv pssã vi às sluçõs s bs sb clibçã; δ F = cçã mpu vi à nã-unifmi mpu n câm climáic; δ = gin spcil mpl câm climáic δh pm = cçã umi liv vi ml mmáic p umi liv ]. δp b = cçã pssã vi à nã-unifmi câm bméic; ) δp = gin spcil mpl câm bméic; δp g = cçã pssã vi gás uiliz. Cnsin gu lib υ = p s mis põs s bs sb clibçã m c pn clibçã, ms: υ = + s s () υ+ υ = + (2) υ+ Tms nlgmn às Equçõs () (2) p h s ; h; ps p. P incz pni, ms; ) U = k. u ( T ) () On k = f bngênci p ifns gus lib fivs υ ff. P clcul s gus lib fivs υ ff incz pã u(y), ssci à simiv sí y uilizu-s quçã Wlch-Swi: u ( y) ν ff = N () ui ( y) ν i= i Cm υ ff bv-s f bngênci k vés um isibuiçã -sun vli p um nívl cnfinç 95,5%.. RESULTADOS A fi mpu T f90 ( cigi ) viu 5,65 5,6 C; T in 5,52 5,76 C u cçã (T f90 - T in ) s uiliz ns mis, m fi, viu -0,02 2,56 C. A incz miçã n clibçã, U, fi sim 0,7 0,26 C, cnfm sum s suls clibçã mpu ms n Tbl 2. Tbl 2. Esimivs cnibuiçõs incz p clibçã mpu Gnz X i Esimiv i C] Disibuiçã pbbili Cnibuiçã p incz u i (y) C] s 5,65 5,6 -sun 0,0005 0,0 δ s -0,0-0,09 nml 0,0075 0,0065 δ s2 - ngul 0,00058 δ s - ngul 0, ,000 δ m - -sun 0,002 δ m - ngul 0,002 5,52 5,76 -sun 0,0052 0,0 δ - ngul 0,0058 δ - ngul 0,087 0, T 0,087 0,

6 As Tbls 2, msm s plnilhs incz cm s cnibuiçõs significivs ns clibçõs s Minilggs inifics cm: MB, MT, M2B, M2T, MB MT. Os gáfics s Figus 2 msm sps m mpu s is ls Minilggs clibs vsus pã SPRT. O pimi l (MT, MB MT) fi clib m pns: 5 (80 90) % u..; 0 (60; 70 80) % u..; 5 (50 80) % u..; 25 (; 50 90) % u.. (50; 70 90) % u.. Hin) viu -2,6 0,5 % u.., cnfm Figu 8. Os gáfics s Figus 5, 6 7 msm sps s higôms vsus pã Opiw Clibçã Tmpu - Minilggs MB MT MB M2B MT M2T Lin (MB) 2 28 Clibçã Tmpu - Minilggs. L - 2/u/09 MT MB MT SPRT 2 ] C T in C] u 6 p m T C] 2 u p m T Pns clibçã Fig.. Rspss s Minilggs (º.l) pã SPRT Clibçã Tmpu - Minilggs 2 L - 26/nv/09 MB M2B M2T SPRT Pns Clibçã Fig. 2. Rspss s Minilggs (2º.l) pã SPRT O gáfic Figu ms s s (T f90 T in ) m fi clib. As quçõs fm bis pi s cuvs clibçã, uilizn pliciv Micsf/Ecl sã psns n Figu. 2,5 C] 2 T in - 0,5 f9 = T ã ç 0,5 C 0-0,5 Clibçã Tmpu - Minilggs T f 90 C] Cçã C] MB M2B M2T MT MB MT T f90 C] Fig.. E u cçã (T f90 - T in ) un clibçã As fis umi Hf90 (hcigi), Hin U sã psns n Tbl. O u cçã (Hf90-8 y = 0,9626-0,067 R2 = 0,992 (MB); y = 0,98-0,95 R2 = 0,9998 (MT) y = 0,9922-0,2 R2 = 0,999 (M2B); y =,002-0,08 R2 = 0,9999 (M2T) y = 0,996-0,072 R2 = 0,9999 (MB); y = 0,9876-0,6 R2 = 0,9997 (MT) T f90 C] Fig.. Cuvs clibçã mpu. Tbl. Esimivs cnibuiçõs incz p clibçã umi liv Gnz X i Esimiv i % u..] Disibuiçã pbbili Cnibuiçã p incz u i (y) % u..] hs 29,2 92,7 -sun 0,0 0,85 δhs -,06,2 nml 0,02 0,88 δhs 2 - ngul 0,058 h, 98, -sun 0,056,6 δh - ngul 0,058 δ F - ngul 0,75 δh pm - ngul 0,058 H 0,80, ṛ.] u80 % iv l 50 i0 m U ṛ.] u80 % iv l 50 i0 m U Clibçã Umi Rliv A - Minilgg MB M2T Opiw Pns Clibçã Fig. 5. Rspss s Minilggs MB, M2T pã Opiw Clibçã Umi Rliv A - Minilggs MT MB MT Opiw Pns Clibçã Fig. 6. Rspss s Minilggs MT, MB MT pã Opiw

7 A cçã (P f90 - P in ) un clibçã s bôms viu -6,09 9,99 hp, cnfm Figu 9. As fis pssã P f90, P in U sã psns n Tbl ṛ.] u 70 % 60 iv l 50 i m0 U Clibçã Umi Rliv A - Minilgg M2B Opiw Pns Clibçã Fig. 9. E u cçã (P f90 - P in) un clibçã Os gáfics Figu msm um pcl s mis mnimn cmp cm sm cçã. Tmpu (ºC) :00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 00:00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00,5 0,5 7,5 ṛ.] u,5 % H in,5 - f H -,5 = ã ç -,5 C -7,5-0,5 Fig. 7. Rsps Minilgg M2B pã Opiw Clibçã Umi Rliv A - Minilgg MB MT MB M2B MT M2T Umi Rliv (%) :00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 00:00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 -, H f % u..] Fig. 8. E u cçã (H f - H in ) un clibçã Tbl. Esimivs cnibuiçõs incz p pssã bméic Gnz X i Esimiv i hp] Disibuiçã pbbili Cnibuiçã p incz u i (y) hp] ps 78,29 998,9 -sun 0 0, δps -0,075-0,050 nml 0,005 0,00 δps 2 - ngul 0,0058 p 728,2 979,9 -sun 0,0 0,2 δp - nml 0,058 P 0,07 0, Pssã (hp) :00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 00:00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 H Lcl M2B_S/Cçã M2B_Cigi M2T_S/Cçã M2T_Cigi Fig.. Ds cmp fn s is /0/0 /0/ ]-5 P -0 h -5 P in - - P f = -25 ã ç- -5 C Clibçã Pssã - Minilggs MB MT MB MT M2B M2T Pssã Rfênci hp]. DISCUSSÃO As cmnçõs OMM s quisis mlógics p qu sul clibçã c sism bsvçã u mnimn nã v s nsiv u, msm qu simil, sã vimn cmpvs nss pimns. Cnsin s cçõs cm s sismáics cigin s mis cmp cm s vls ps ns Cifics Clibçã, ms s inczs cmpívis cm s spcificçõs s fbicns s snss. Esisicmn s cçõs pm s lizs vés s inplçõs s s u u mlgi, pém s inczs pnis miçã, U, cls

8 ns Cifics mpu nã lvm m cnsiçã incz liv às quçõs us s cuvs clibçã. Cm s nsus sã muls, vlin-s cnmicmn Minilgg, snss us fbicns pm s ss, m spcil s pssã msféic, qu s msm hgêns ns sus spss (P in spn). P psquis mbinl m nmn, s suls clibçã cnibuím p um mlh pcisã ns viávis bsvs bi cim ssl. A mch iái mpu, umi liv pssã ns is nívis mis msm-s s ifns, pn um sismáic ns mis csin pl nã clibçã s quipmns pi lv cnclusõs ôns n finl psquis. 5. CONCLUSÃO Cm s suls ss clibçõs, s mis cmp s póims clibçõs pviss, s Minilggs pm s vlis p pssívis ulizçõs s cuss puçã pm s uzis, puzin-s um cnun mi ispsiivs. N cs plicçã s snss p lvnmn pfil é funmnl s mis cigis uilizn-s s suls cnis ns Cifics Clibçã cm sbili vinci, gnin-s ssim cnfibili ns s mbinis. Ns psquis qu nvlv su ssl fls M Alânic ggn snvlvimn um sism cl s lizçã s clibçõs n á Mlgi Cinífic Ambinl, í P&D&I - Psquis, Dsnvlvimn Invçã msu-s fm lvn, pn s uiliz cm mpl pps mlgi p nvs ps mnimn mbinl. AGRADECIMENTOS Às quips s lbóis IAG/USP LIM/CPTEC s psquiss INPE USP. À FAPESP pl pi n p 08/ Cnls fls M Alânic n clim lcl ginl. A MCT, FINEP, INPE INMETRO pl incniv n implnçã á Mlgi Ambinl à CAPES pl ispnibilizçã s nms écnics. G n ncssily clln, bu i is ssnil h hi quliy is knw n mnsbl REFERÊNCIAS WMO Wl Mlgicl Ognizin ] BUTLER, Rh A. Divsiis f Img - Rinfs Biivsiy. A Plc Ou f Tim: Tpicl Rinfss n h Pils Thy Fc. Mngby 9 Jnuy 06. 2] ALMEIDA, F. F. M.,Cni, C. D., 998. Oigm vluçã S M. Rvis Bsili Gciêncis 28(2):5-50. ] SETZER, J., 966. Als climlógic s Sã Pul. Cmissã Insul Bci Pná-Pgui. CESP, Sã Pul SP. ] Ninl Smicnuc: Dsh f LM5 Pcisin Cnig Tmpu Snss. Dcmb 99. 5] Hnywll. Dsh - HIH Sis Ing Cicuiy Humiiy Sns ] Ml Fscl Smicnuc, Inc. Smicnuc Tchnicl D. MPX5A/D. Ing silicn pssu sns f mnifl bslu pssu, lim bm pplicins n-chip signl cniin, mpu cmpns n clib. REV, 0. 7] ATMEL. Mnul f 8-bi Miccnll wih 2 kby Flsh AT89S N MICRO 0. 8] INMETRO. VIM 08 - Vcbulái Inncinl Mlgi - Cncis Funmnis Gis Tms Asscis. Pimi içã bsili VIM 08 (uçã uiz pl BIPM ci içã inncinl VIM Inninl Vcbuly f Mlgy Bsic n gnl cncps n ssci ms JCGM 0:08) ] M. A. A. Snn, P. L. O. Guimãs, J. C. T. Júni, P.R. A. Alin Rsbili Mlógic s Ciéis Aciçã p Insumnçã Mlógic / Ambinl, ENQUALAB 08, Sã Pul-SP, unh 08. 0] Inm, Vcbulái Inncinl Tms Funmnis Gis Mlgi, ª, INMETRO, Ri Jni, 0. ] Wl Mlgicl Ognizin, Gui Mlgicl Insumns n Mhs f Obsvin, svnh iin, 08 2] ABNT, NBR ISO/IEC 7025:05. Rquisis gis p cmpênci lbóis clibçã nsis. 05. ] ASTM. Annul Bk f ASTM Sns. Scin fun. Gnl Mhs n Inumnin. Vlum.0 - Tmpu Msumn. 08. ] ASHRAE Sns. Mh f Msumn f Mis Ai Ppis. ANSI/ASHRAE ] DIN. DIN 288 Sn Mh f Vcuum Gg Clibin by Dic Cmpisn wih Rfnc Vcuum Gg. Duschs Insiu fü Nmung, ] M. A. A. Snn, P. L. O. Guimãs, A Mlgi Cinífic n Á Ambinl Insumnçã Mlógic n INPE/CPTEC, METROLOGIA 09, Slv - BA, nvmb 09. 7] Inninl Ognizin f Snizin. ISO GUM Gui h Epssin f Unciny in Msumn. ISO, Gnv, ] EA / Inm; SBM. Epssã incz miçã n clibçã. Pimi içã bsili m língu pugus EA-/02. Ri Jni: INMETRO, ABNT, SBM, 999. p. A piniã s us nã fl ncssimn s piniõs s insiuiçõs insis ns blh.

MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO

MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO ESTRATÉGAS MUNDO MUDANÇA TAMBÉM NO PENT ÁGONO Dptmnt Dfs s Ests Unis stá pmvn çmnt munçs m su psquis, uzin ênfs n snvlvimnt ms invstin mis m bilgi, ciênci cmputçã, ciêncis sciis. Zchy Lmnis, it psquis

Leia mais

ANDREI MITSUO DE BARROS NACAGAWA TUTORIAL ORACLE FORMS BUILDER

ANDREI MITSUO DE BARROS NACAGAWA TUTORIAL ORACLE FORMS BUILDER FNDÇÃO D NSINO RÍPIDS SORS D ROCH CNRO NIVRSIÁRIO RÍPIDS D MRÍLI NIVM BCHRLDO M CIÊNCI D COMPÇÃO NDRI MISO D BRROS NCGW ORIL ORCL FORMS BILDR MRÍLI SP 200 2 NDRI MISO D BRROS NCGW ORIL ORCL FORMS BILDR

Leia mais

Portuguese Housing Market Survey

Portuguese Housing Market Survey Pugu Mk Suv Rlói n p Mnl MARÇO 2014 nhl Rp MARCH 2014 Sl vlum xpcd gw nimn imv Snimn piiv fç xpciv b vnd hbiçã Pvê- qu mnnh umn d ivid n vnd; Expiv pç ã m póxim iói nu; Aivid n ndmn pm livmn ávl O S/Ci

Leia mais

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA INTRODUÇÃO A ppst d gnizçã cuicul nsin médi p ás d stu - indicd ns Ditizs Cuiculs Ncinis p Ensin Médi (DCNEM) Pc CEB/CNE nº 15/98 cntmpl

Leia mais

BATERIA R ECARREGÁVEL A LUMÍNIO COM ÂNOD O DE F rnnd Mnul Sus Alvs d Fnsc ( Licncid) Dissrtçã prsntd n Fculd Ciêncis Tcnlgi d Univrsid Nv Lisb pr btnçã d Gru E nrgis Rnvávis Cnvrsã U tilizçã Sustntávl.

Leia mais

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i.".'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - "^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, - " ft^sm Wmm!&1& 11

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i..'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - ^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, -  ft^sm Wmm!&1& 11 S-ÍíÍí»ífí!f!ÍSÍ- :; -tw-:»,>^>;^\,-^s^3í«tst ms^-^m-^m: Vj í/^«-»úWh< Í>,>ÍV m ^^WPPtlíl «,,,,^^,m-, -y^ Bppfjp^^ V DESCTD 0 SECRETR DE GRCULTUR D PREFETUR -V Exc st lu

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 www.prtlgzt..br GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

1 Caracterização do Público Alvo 2 Execução de Cognitive Walkthrough (Simulação de Percurso)

1 Caracterização do Público Alvo 2 Execução de Cognitive Walkthrough (Simulação de Percurso) Alguns Cmnáris à Usbilidd d Srviç COMPARA Luís Cs, Linguc - Pól Sinf Crisin M, Linguc - Pól LbEL Luís Srmn, Linguc - Pól CLUP/FLUP 2002 1 Inrduçã Es x fi prduzid pr csiã d nss primir príd d frmçã m Osl,

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

O Impacto do Sistema de Excitação dos Geradores Síncronos nos Relés e Sistemas de Proteção

O Impacto do Sistema de Excitação dos Geradores Síncronos nos Relés e Sistemas de Proteção O Impac Sistma xcitaçã s Grars Síncrns ns Rlés Sistmas Prtçã Gabril Bnmuyal, Schwitzr nginring Labraris, Inc. Rsum Os grars síncrns pssum is tips limits pracinais: térmic stabilia. sss limits sã nrmalmnt

Leia mais

PDG. Como o Programa de Desenvolvimento Gerencial aprimora as relações de trabalho

PDG. Como o Programa de Desenvolvimento Gerencial aprimora as relações de trabalho PDG Cm Prgrm Dnvlvimn Grnil rimr rlçõ rblh N E S T A E D I Ç Ã O N E S T A E D I Ç Ã O LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO COACHING RIO+20 PESQUISA DE SATISFAÇÃO PERFIL REGIONAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PERFIL

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO, POIS TE AJUDARÁ A ENTENDER AS CONDIÇÕES DE USO DO CARTÃO.

LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO, POIS TE AJUDARÁ A ENTENDER AS CONDIÇÕES DE USO DO CARTÃO. Pbé! Vê á b u Tvl. l, vê á SEGURNÇ ONTROLE u vig. O Tvl u u i: P g u bli fili; P ihi ll ulu lug u, ilh ix lôi iifi : VIS PLUS. I: P õ VIS, v fi li RÉDITO xi DÉBITO Bil. ihi ix lôi, vifiu hvá bç if iii.

Leia mais

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. ''' ''*/'- ' ',... Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_#

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais