ENQUALAB-2010 Congresso da Qualidade em Metrologia Rede Metrológica do Estado de São Paulo - REMESP 25 a 27 de maio de 2010, São Paulo, Brasil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ENQUALAB-2010 Congresso da Qualidade em Metrologia Rede Metrológica do Estado de São Paulo - REMESP 25 a 27 de maio de 2010, São Paulo, Brasil"

Transcrição

1 ENQUALAB-0 Cngss Quli m Mlgi R Mlógic Es Sã Pul - REMESP mi 0, Sã Pul, Bsil CALIBRAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE UM SISTEMA DE COLETA DE DADOS AMBIENTAIS PARA MEDIR GRADIENTES DE TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E PRESSÃO EM PERFIL VERTICAL DENTRO DO DOSSEL DE FLORESTA DE MATA ATLÂNTICA Máci Anni Apci Snn - Rgéi Lss Cs Cni 2 Nilsn Luiz Ns Píci Lúci Olivi Guimãs Cls Afns Nb Humb Ribi Rch Hlb Cusi Fis Jônn Dupn Tsch - INPE / CPTEC / LIM, Cchi Pulis - SP, Bsil, lfn: (2) 86-9 / INPE / CPTEC, Cchi Pulis - SP, Bsil, lfn: (2) USP / IAG, Sã Pul - SP, Bsil, lfn: () INPE / CCST, Sã Jsé s Cmps - SP, Bsil, lfn: (2) Rsum: C vz mis s psquiss mbinis qum pssivs qunis s mlógics cm l gu iã. Sisms cnvncinis êm cus lv nm smp hw /u sfw sã flívis u muls. A pi ncssi mni gins vicis mpu, umi liv pssã m um fls M Alânic sugiu iniciiv snvlvimn um póip p um sism cl s mbinis lniv. Opu-s pl uilizçã cmpnns fácil quisiçã n mc. O sism é cmps p: miccnl 8 bis, 2 Kbys mmói Flsh, 2 kbys mmói EEPROM, scil 2 MHz, 2 kbys mmói n, 8 cnis cm cnvs nlógic igil bis infc cmunicçã USB, pssibilin mznmn m mp l s s imn m um ispsiiv ip pn iv. Es blh psn s ps p, clibçã s ss plimins m cmp. Cm s suls clibçã sis póips ns viávis: pssã msféic, mpu umi liv fi pssívl vli sism, ssim cm s inczs, cnfibili s miçõs nimn s quisis mlógics mlógics. Plvs chv: Mlgi mbinl, mlgi, s mbinis, lgg, clibçã.. INTRODUÇÃO.. A Psquis Ambinl Os ciniss há mui mp sã insss m su ssl, pis simm qu 70 90% vi n fls picl é ncn sb s ávs, fzn cm qu ssl s mis ic hbi p vi s plns nimis. Dun i, ssl, qu é sul sbpsiçã s glhs flhs s ávs é mis sc mis qun qu us ps fls p mis 25 ms lu. O ssl é pns um s cms vicis fls picl ]. N psquis mbinl, m nmn, sp-s qunific lgums s cmpnns físics vgçã Fls Ombófil M Alânic, pssibilin ssim psn qumn lguns s spcs funcinis cssism cm mi cúci, uilin s mni n sciçã lguns pâms ncssáis m mls pvisã numéic mp clim. O pimn micmlógic vis min s põs s ciculçõs lcis ip bis vl-mnnh, cim bi s cps s ávs, n niv vific fmçã céluls ciculçã inuzis micmn. O mnimn mbinl sá sn liz uilizn-s mss cm 25 ms lu, n sã fus mis cim bi s cps (pfilgm). N Figu ms s sisms cl s p s viávis vlci içã vn, mpu, umi liv pssã msféic. O síi pimnl lcliz-s sb um micbci cm á pimmn 2,5 km 2, liu m, fini n 2 7' 2 2' S, 5 0' 5 ' W n Ribiã s Psss, lcliz n Núcl Sn Vigíni pncn Pqu Esul S M (PESM), Insiu Flsl Sã Pul, cnfm ilus n Figu 2. O PESM pssui mi pçã cnínu psv Fls M Alânic Bsil, lv é cnsiuí scps cm ípic b plnl, nivl pl p m lius m, mc p ms vls, qu s lnm sb mplius 50

2 00 m 2]. O clim é picl mp, pcipiçã nul supi mm, cm sçã sc unh gs nunc infi 60 mm /mês ]. Fig.. O ssl sism cl s mbinis Fig.. Digm m blcs Minilgg. P c sns fi snvlvi um plc cicui impss inpnn, cm sus spcivs cicuis lônics mplifics, pn s uiliz m us lggs cm nsus pssã msféic mpu umi liv. As plcs mhigôm, bôm lgg sã iluss ns Figus, 5 6. N Tbl ms s pincipis ccísics Sism cl s Minilgg. Tbl. Ccísics sism Minilgg: Fig. 2. Lclizçã Pqu Esul S M, Núcl Sn Vigíni..2 A sçã mlógic minilgg O p um Esçã Mlógic nmin Minilgg fi snvlvi n Lbói IAG/USP (Insiu Asnmi, Gfísic Ciêncis Amsféics Univsi Sã Pul) p cl s pssã msféic, mpu umi liv. Avés implmnçã um ispsiiv qu pmi us mmói Flsh Div ip pn iv p mzn s s cls, cpci mznmn s p s pni. Os vls mis sã gnizs mzns m quiv n fm ip TXT, sn fcilmn lis p plnilhs lônics is. Avés infc cmunicçã USB (Univsl Sil Bus), Minilgg m um gn cus cnlógic cm um b lçã cus-bnfíci. O sism in é cpz gg us snss mlógics, is cm sns mpu, umi flu cl n sl, vlci içã vn, sl iôm pluviôm. O igm m blcs sá psn n Figu. Dispsiiv Tmôm Higôm Bôm Lgg Dsciçã Bs n sns mpu Ninl Insumns LM5C, fi blh -0 0 ºC pcisã 0,5 25 ºC, cnfm infmçõs écnics fbicn ]. Bs n sns umi liv Hnywll, séi HIH000, p n fi ºC 0 00% u.. sm cnnsçã, cm pcisã,5 % 25 ºC, cnfm infmçõs écnics fbicn 5]. Bs n sns pssã bslu Ml, séi MPX5, m pssã msféic n 5 5 kp, cm máim,5 %. Es sns p p cm mpu n 0 85ºC, cnfm infmçõs écnics fbicn 6]. Uiliz miccnl Aml AT89S825 p gncimn s funçõs cnl s ns nlógics igiis, mznmn s s cls, psnçã h m isply cmunicçã cm cmpu. O Minilgg pssui: isply LCD p psnçã h; Rl Tim Clck, mni p bi líi; i cnis nlógics bis, cm n n 0 vls, cm pcisã pimmn 2 mv, sn pssívl su pnsã p é 6 cnis 7]; mmói pnsívl c cm cpci pn iv p mznmn s s cls, m quiv n fm ; p cmunicçã USB, pcinlmn pn s l p s põs RS22, RS22, u RS85, s ncssái invl mp pgmávl n s mis. N vsã ul, Minilgg uiliz pn iv cm cpci mi qu 8 Gbys mp n s mis é minu.

3 Fig.. Plc mhigôm. Fig. 5. Plc bôm. sul p s lcin um fênci vés um ci ininup cumn clibçõs, c um cnibuin p incz miçã 8, 9], u s, n páic uni C (u qulqu u uni) v msm vl m qulqu lug pln, is é ssgu vés clibçã m Lbóis qu m sbili vinci vés clibçã s sus põs fênci un s Insius Ncinis Mlgi u ns Rs Lbóis Acis. Tbl 2. Cmpsiçã cus s cmpnns sism Cmpnns Cmpsiçã n cus finl sism Smicnus 5 % Sns mpu % Sns umi liv % Sns pssã msféic % Squs p cicuis ings % Cpcis 8 % Rsiss 2 % Pnciôms 5 % Chvs % Cnvs USB % Div p pn iv 5 % Cncs 7 % Plcs cicui impss % A incz miçã é um pâm ssci sul um miçã, qu cciz ispsã s vls qu pm s zvlmn ibuís mnsun 0] u pâm nã ngiv (quliivmn) qu cciz ispsã s vls ibuís um mnsun, cm bs ns infmçõs uilizs 8]. A pps s blh é incniv snvlvimn sisms cl s p mnimn mbinl, incluin lizçã clibçã c cm s cmnçõs mlógics ] s quisis mlógics 2]. Fig. 6. Plc Minilgg. A Tbl 2 ms cmpsiçã s cuss lcins s cmpnns um sçã mlógic Minilgg, ç m R$ 2.,59. Ns vl nã sã incluís pn iv, gbin, cbs mil p mngm mcânic. P gni cnfibili s s bis un mnimn pl sism às gumnçõs cinífics vés ppgçã ss s, bv-s sbili miçã vliu-s incz miçã Minilgg vés clibçã s móuls quisiçã s m cnun cm s snss nvlvis. A Rsbili u Rsbili Mlógic é ppi um sul miçã pl qul l 2. CALIBRAÇÃO DOS PROTÓTIPOS MINILOGGERS Fm clibs 6 (sis) Minilggs ns viávis: pssã msféic, mpu umi liv, ns lbóis á Mlgi Ambinl LIM - Lbói Insumnçã Mlógic INPE/CPTEC, n pí uub 09 fvi 0. Os pcimns clibçã uilizs sã bss ns nms écnics: ASTM Inninl - Amicn Sciy f Tsing n Mils ], ASHRAE - Th Amicn Sciy f Hing, Rfiging n Ai- Cniining Engins ], DIN - Duschs Insiu fü Nmung 5] ISO -Inninl Ognizin f Snizin 2]. P mpu umi liv uilizu-s ITS Inninl Tmpu Scl f 990 um sism clibçã cmps p: câm climáic CSZ, Tmpu/Humiiy Chmb, ZPH-6-.5H/AC; pã fênci pn vlh Michll Insumns L,

4 Opicl Dw Pin Tnsmi, Opiw/ST2; pã fênci mpu Fluk - H Scinific, SPRT- Sn Plinum Rsisnc Thmm, 5699; pã fênci pssã msféic Visl, Digil Bm, PTB2TS um michmím pã Agiln, Nn Vl - Mic Ohm M, A, cnfm ilus n Figu 9. T mh ig ôm (cn içõ s m bin is lb ó i) Mic cmp u METRO LOGIA AMBIENTA L SISTEMA DE CALIBR AÇ ÃO D E T EM PERAT URA E UM IDADE R EL ATIVA DO AR O bs sb clib çã ( mhigôms Mini lgg) P n iv Sism quisiçã s Pã Umi Rli v ( w p in + p00 ) Câm Climá ic Fn limnçã P ã T mp u (SPR T + m ic - hmím ) Fig. 9. Sism clibçã mpu umi liv N Figu 0 ms sism clibçã bôms cmps p: câm bméic snvlvi pl LIM Bc Ews 6]; pã fênci pssã msféic Visl, Digil Bm, PTB2T põs blh Bc Ews, Bcl, 655AB; Hmg, Pgmmbl Pw Supply, HM70; Fluk, Pcisin Mulim, 886A Ews, Aciv Gug Cnll. Fig. 0. Sism clibçã pssã msféic Ts s põs fênci sã ss Inm, Lbóis Higmi, Pssã Tmmi. Ous põs sã ss à RBC R Bsili Clibçã, vés s lbóis INPE/LIT Slcs. Fi uiliz um mhigôm Rnic p mnimn mbinl lbói un s clibçõs, cm sbili à RBC. A mlgi uiliz n clibçã bsi-s ns cmpçõs is s põs fênci mpu (Escl Inncinl Tmpu 990), umi liv pssã msféic INPE/CPTEC, uilizn-s um câm climáic um câm bméic, cm mis clibçã. As cniçõs mbinis lbói un lizçã s clibçõs fm: mpu 2 ± 2 C, umi liv 50 ± 0 % u.. pssã msféic 95 ± 5 hp. O gás uiliz n clibçã fi nigêni cm 99,999 % puz. Fm lizs séis 5 (cinc) mis c minu p c pn clibçã, sn infm vl méi. A incz pni miçã l quivl à incz pã cmbin muliplic pl f bngênci k = 2,00, p um nívl cnfinç 95,5%, fi min c cm s cumns ISO GUM - Gui h Epssin f Unciny in Msumn 7] EA-/02 - Epssã Incz Miçã n Clibçã 8]. P vific hiss n clibçã pssã, lizus cgmn scgmn gás, u s, clibçã iniciu-s n vl mis bi pssã, incmnn s pns clibçã é ingi limi supi (~000 hp) pis uziu-s é limi infi (~750 hp). P s cálculs inczs, fm cnsis cm mnsuns s viávis (gnzs) mpu T, umi liv H pssã msféic P submis às miçõs. P c mnsun u gnz sí Y qu pn um séi gnzs n X i (i =, 2,..., N), ms: Y = f (X, X2,..., N) () A funçã miçã f psn pcimn miçã mé vliçã. A funçã miçã é funçã gnzs cu vl, qun clcul pi vls cnhcis s gnzs n n ml (mmáic) miçã bém-s um vl mi gnz sí s ml 8]. O ml miçã u ml mmáic miçã é lçã mmáic n s s gnzs qu, sbimn, sã nvlvis num miçã. A gnz u i (y) (i =, 2,..., N) é cnibuiçã incz pã ssci à simiv sí y, suln incz pã ssci à simiv n i : i (y) = c i u( i ) (2) n c i é cficin snsibili ssci cm simiv n i, is é, iv pcil funçã ml f cm lçã à viávl X i, vli p s simivs n i f f =... () c i = X i= i X N= N i X i O cficin snsibili c i scv qun simiv sí y é influnci p viçõs simiv n i. P s clibçõs minilgg uilizu-s: u ( y) = c u ( ) () i i N ml p c mi, u cnun mis T ms mpu cigi. A cçã

5 uiliz pvém Cific Clibçã pã u mi uiliz, cnfin ssim sbili mlógic. U é incz miçã, u s: cigi T= cigi ± U (5) = cçã 2 (6) cigi + = + (( s+ cçã ) ) (7) Anlgmn s quçõs 5, 6 7 sã uilizs p s mls umi liv pssã msféic. A mpu T, umi liv H pssã msféic P s bs sb clibçã (mhigôm bôm) p c pn clibçã sã bis pls Equçõs 8, 9 0, spcivmn: T = + ( s + σs + σm + σ + σf + σ H ) = h + ( hs + σhs + σm h σh σhf σh σh pm = p + ( ps+ ps p+ σp + σpb + σp P On: (8) (9) σ + σp g (0) s; hs; ps = mpu, umi liv pssã fênci; δs ; δhs ; δps = cçõs mpu, mpu pn vlh pssã bis pi clibçã s põs SPRT, Opiw PTB; δs 2 ; δhs 2 ; δps 2 = cçõs mpu, umi liv pssã vi às sluçõs s põs; δs ; δhs ; δps = ivs s põs SPRT, Opiw PTB s sus úlims clibçõs, spcivmn; δm = cçã mpu bi pi clibçã pã DMM - Digil Mulim; δm 2 = cçã mpu vi à sluçã pã DMM; δm = iv pã DMM s su úlim clibçã (spcificçã fbicn); δm = viçã mpu (DMM) m lçã à viçã mpu (cniçõs mbinis lbói 2+/- 2C). ; h; p = mpu, umi liv pssã b sb clibçã; δ ; δh ; δp = cçõs mpu, umi liv pssã vi às sluçõs s bs sb clibçã; δ F = cçã mpu vi à nã-unifmi mpu n câm climáic; δ = gin spcil mpl câm climáic δh pm = cçã umi liv vi ml mmáic p umi liv ]. δp b = cçã pssã vi à nã-unifmi câm bméic; ) δp = gin spcil mpl câm bméic; δp g = cçã pssã vi gás uiliz. Cnsin gu lib υ = p s mis põs s bs sb clibçã m c pn clibçã, ms: υ = + s s () υ+ υ = + (2) υ+ Tms nlgmn às Equçõs () (2) p h s ; h; ps p. P incz pni, ms; ) U = k. u ( T ) () On k = f bngênci p ifns gus lib fivs υ ff. P clcul s gus lib fivs υ ff incz pã u(y), ssci à simiv sí y uilizu-s quçã Wlch-Swi: u ( y) ν ff = N () ui ( y) ν i= i Cm υ ff bv-s f bngênci k vés um isibuiçã -sun vli p um nívl cnfinç 95,5%.. RESULTADOS A fi mpu T f90 ( cigi ) viu 5,65 5,6 C; T in 5,52 5,76 C u cçã (T f90 - T in ) s uiliz ns mis, m fi, viu -0,02 2,56 C. A incz miçã n clibçã, U, fi sim 0,7 0,26 C, cnfm sum s suls clibçã mpu ms n Tbl 2. Tbl 2. Esimivs cnibuiçõs incz p clibçã mpu Gnz X i Esimiv i C] Disibuiçã pbbili Cnibuiçã p incz u i (y) C] s 5,65 5,6 -sun 0,0005 0,0 δ s -0,0-0,09 nml 0,0075 0,0065 δ s2 - ngul 0,00058 δ s - ngul 0, ,000 δ m - -sun 0,002 δ m - ngul 0,002 5,52 5,76 -sun 0,0052 0,0 δ - ngul 0,0058 δ - ngul 0,087 0, T 0,087 0,

6 As Tbls 2, msm s plnilhs incz cm s cnibuiçõs significivs ns clibçõs s Minilggs inifics cm: MB, MT, M2B, M2T, MB MT. Os gáfics s Figus 2 msm sps m mpu s is ls Minilggs clibs vsus pã SPRT. O pimi l (MT, MB MT) fi clib m pns: 5 (80 90) % u..; 0 (60; 70 80) % u..; 5 (50 80) % u..; 25 (; 50 90) % u.. (50; 70 90) % u.. Hin) viu -2,6 0,5 % u.., cnfm Figu 8. Os gáfics s Figus 5, 6 7 msm sps s higôms vsus pã Opiw Clibçã Tmpu - Minilggs MB MT MB M2B MT M2T Lin (MB) 2 28 Clibçã Tmpu - Minilggs. L - 2/u/09 MT MB MT SPRT 2 ] C T in C] u 6 p m T C] 2 u p m T Pns clibçã Fig.. Rspss s Minilggs (º.l) pã SPRT Clibçã Tmpu - Minilggs 2 L - 26/nv/09 MB M2B M2T SPRT Pns Clibçã Fig. 2. Rspss s Minilggs (2º.l) pã SPRT O gáfic Figu ms s s (T f90 T in ) m fi clib. As quçõs fm bis pi s cuvs clibçã, uilizn pliciv Micsf/Ecl sã psns n Figu. 2,5 C] 2 T in - 0,5 f9 = T ã ç 0,5 C 0-0,5 Clibçã Tmpu - Minilggs T f 90 C] Cçã C] MB M2B M2T MT MB MT T f90 C] Fig.. E u cçã (T f90 - T in ) un clibçã As fis umi Hf90 (hcigi), Hin U sã psns n Tbl. O u cçã (Hf90-8 y = 0,9626-0,067 R2 = 0,992 (MB); y = 0,98-0,95 R2 = 0,9998 (MT) y = 0,9922-0,2 R2 = 0,999 (M2B); y =,002-0,08 R2 = 0,9999 (M2T) y = 0,996-0,072 R2 = 0,9999 (MB); y = 0,9876-0,6 R2 = 0,9997 (MT) T f90 C] Fig.. Cuvs clibçã mpu. Tbl. Esimivs cnibuiçõs incz p clibçã umi liv Gnz X i Esimiv i % u..] Disibuiçã pbbili Cnibuiçã p incz u i (y) % u..] hs 29,2 92,7 -sun 0,0 0,85 δhs -,06,2 nml 0,02 0,88 δhs 2 - ngul 0,058 h, 98, -sun 0,056,6 δh - ngul 0,058 δ F - ngul 0,75 δh pm - ngul 0,058 H 0,80, ṛ.] u80 % iv l 50 i0 m U ṛ.] u80 % iv l 50 i0 m U Clibçã Umi Rliv A - Minilgg MB M2T Opiw Pns Clibçã Fig. 5. Rspss s Minilggs MB, M2T pã Opiw Clibçã Umi Rliv A - Minilggs MT MB MT Opiw Pns Clibçã Fig. 6. Rspss s Minilggs MT, MB MT pã Opiw

7 A cçã (P f90 - P in ) un clibçã s bôms viu -6,09 9,99 hp, cnfm Figu 9. As fis pssã P f90, P in U sã psns n Tbl ṛ.] u 70 % 60 iv l 50 i m0 U Clibçã Umi Rliv A - Minilgg M2B Opiw Pns Clibçã Fig. 9. E u cçã (P f90 - P in) un clibçã Os gáfics Figu msm um pcl s mis mnimn cmp cm sm cçã. Tmpu (ºC) :00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 00:00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00,5 0,5 7,5 ṛ.] u,5 % H in,5 - f H -,5 = ã ç -,5 C -7,5-0,5 Fig. 7. Rsps Minilgg M2B pã Opiw Clibçã Umi Rliv A - Minilgg MB MT MB M2B MT M2T Umi Rliv (%) :00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 00:00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 -, H f % u..] Fig. 8. E u cçã (H f - H in ) un clibçã Tbl. Esimivs cnibuiçõs incz p pssã bméic Gnz X i Esimiv i hp] Disibuiçã pbbili Cnibuiçã p incz u i (y) hp] ps 78,29 998,9 -sun 0 0, δps -0,075-0,050 nml 0,005 0,00 δps 2 - ngul 0,0058 p 728,2 979,9 -sun 0,0 0,2 δp - nml 0,058 P 0,07 0, Pssã (hp) :00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 00:00:00 06:00:00 2:00:00 8:00:00 H Lcl M2B_S/Cçã M2B_Cigi M2T_S/Cçã M2T_Cigi Fig.. Ds cmp fn s is /0/0 /0/ ]-5 P -0 h -5 P in - - P f = -25 ã ç- -5 C Clibçã Pssã - Minilggs MB MT MB MT M2B M2T Pssã Rfênci hp]. DISCUSSÃO As cmnçõs OMM s quisis mlógics p qu sul clibçã c sism bsvçã u mnimn nã v s nsiv u, msm qu simil, sã vimn cmpvs nss pimns. Cnsin s cçõs cm s sismáics cigin s mis cmp cm s vls ps ns Cifics Clibçã, ms s inczs cmpívis cm s spcificçõs s fbicns s snss. Esisicmn s cçõs pm s lizs vés s inplçõs s s u u mlgi, pém s inczs pnis miçã, U, cls

8 ns Cifics mpu nã lvm m cnsiçã incz liv às quçõs us s cuvs clibçã. Cm s nsus sã muls, vlin-s cnmicmn Minilgg, snss us fbicns pm s ss, m spcil s pssã msféic, qu s msm hgêns ns sus spss (P in spn). P psquis mbinl m nmn, s suls clibçã cnibuím p um mlh pcisã ns viávis bsvs bi cim ssl. A mch iái mpu, umi liv pssã ns is nívis mis msm-s s ifns, pn um sismáic ns mis csin pl nã clibçã s quipmns pi lv cnclusõs ôns n finl psquis. 5. CONCLUSÃO Cm s suls ss clibçõs, s mis cmp s póims clibçõs pviss, s Minilggs pm s vlis p pssívis ulizçõs s cuss puçã pm s uzis, puzin-s um cnun mi ispsiivs. N cs plicçã s snss p lvnmn pfil é funmnl s mis cigis uilizn-s s suls cnis ns Cifics Clibçã cm sbili vinci, gnin-s ssim cnfibili ns s mbinis. Ns psquis qu nvlv su ssl fls M Alânic ggn snvlvimn um sism cl s lizçã s clibçõs n á Mlgi Cinífic Ambinl, í P&D&I - Psquis, Dsnvlvimn Invçã msu-s fm lvn, pn s uiliz cm mpl pps mlgi p nvs ps mnimn mbinl. AGRADECIMENTOS Às quips s lbóis IAG/USP LIM/CPTEC s psquiss INPE USP. À FAPESP pl pi n p 08/ Cnls fls M Alânic n clim lcl ginl. A MCT, FINEP, INPE INMETRO pl incniv n implnçã á Mlgi Ambinl à CAPES pl ispnibilizçã s nms écnics. G n ncssily clln, bu i is ssnil h hi quliy is knw n mnsbl REFERÊNCIAS WMO Wl Mlgicl Ognizin ] BUTLER, Rh A. Divsiis f Img - Rinfs Biivsiy. A Plc Ou f Tim: Tpicl Rinfss n h Pils Thy Fc. Mngby 9 Jnuy 06. 2] ALMEIDA, F. F. M.,Cni, C. D., 998. Oigm vluçã S M. Rvis Bsili Gciêncis 28(2):5-50. ] SETZER, J., 966. Als climlógic s Sã Pul. Cmissã Insul Bci Pná-Pgui. CESP, Sã Pul SP. ] Ninl Smicnuc: Dsh f LM5 Pcisin Cnig Tmpu Snss. Dcmb 99. 5] Hnywll. Dsh - HIH Sis Ing Cicuiy Humiiy Sns ] Ml Fscl Smicnuc, Inc. Smicnuc Tchnicl D. MPX5A/D. Ing silicn pssu sns f mnifl bslu pssu, lim bm pplicins n-chip signl cniin, mpu cmpns n clib. REV, 0. 7] ATMEL. Mnul f 8-bi Miccnll wih 2 kby Flsh AT89S N MICRO 0. 8] INMETRO. VIM 08 - Vcbulái Inncinl Mlgi - Cncis Funmnis Gis Tms Asscis. Pimi içã bsili VIM 08 (uçã uiz pl BIPM ci içã inncinl VIM Inninl Vcbuly f Mlgy Bsic n gnl cncps n ssci ms JCGM 0:08) ] M. A. A. Snn, P. L. O. Guimãs, J. C. T. Júni, P.R. A. Alin Rsbili Mlógic s Ciéis Aciçã p Insumnçã Mlógic / Ambinl, ENQUALAB 08, Sã Pul-SP, unh 08. 0] Inm, Vcbulái Inncinl Tms Funmnis Gis Mlgi, ª, INMETRO, Ri Jni, 0. ] Wl Mlgicl Ognizin, Gui Mlgicl Insumns n Mhs f Obsvin, svnh iin, 08 2] ABNT, NBR ISO/IEC 7025:05. Rquisis gis p cmpênci lbóis clibçã nsis. 05. ] ASTM. Annul Bk f ASTM Sns. Scin fun. Gnl Mhs n Inumnin. Vlum.0 - Tmpu Msumn. 08. ] ASHRAE Sns. Mh f Msumn f Mis Ai Ppis. ANSI/ASHRAE ] DIN. DIN 288 Sn Mh f Vcuum Gg Clibin by Dic Cmpisn wih Rfnc Vcuum Gg. Duschs Insiu fü Nmung, ] M. A. A. Snn, P. L. O. Guimãs, A Mlgi Cinífic n Á Ambinl Insumnçã Mlógic n INPE/CPTEC, METROLOGIA 09, Slv - BA, nvmb 09. 7] Inninl Ognizin f Snizin. ISO GUM Gui h Epssin f Unciny in Msumn. ISO, Gnv, ] EA / Inm; SBM. Epssã incz miçã n clibçã. Pimi içã bsili m língu pugus EA-/02. Ri Jni: INMETRO, ABNT, SBM, 999. p. A piniã s us nã fl ncssimn s piniõs s insiuiçõs insis ns blh.

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 Estratégico III Seminário de Planejamento Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 G es tão Em pre sa rial O rie nta ção pa ra om erc ado Ino vaç ão et

Leia mais

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO GLOSSÁRIO PREV PEPSICO A T A A ABRAPP Aã Aã I Aí I R ANAPAR A A M A A A Lí Aá S C é ç í ê çõ 13ª í ã. Açã B E F Pê P. Cí ê, ã ê. V Cê Aã P ( á). N í, - I R P Fí (IRPF), S R F, à í á, ( 11.053 2004), çã.

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG , N M DIF QU M 4 c liz v l Id v u c u Y BG LIF BG F bg v w 5 g.c y-b www. IM PDUZ LIZM PN M XP IMDI NG N MN P K Y BG BG IF F L IM PDUZ M IZ L N P M XP DI IM G N N N M P K G b v w 66 D Y BG D L L D LIF

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta ub ub ENQUADRAMENTO GERAL A f é um m u cm múp pu, qu ó é pív pv m m épc fc p um vgm qu pb m u p u u mm m p- pv m qu um cu f fm m cv g. Ex um g v u qu ó xm m m épc. T- pv m v pu f, qu mu v ã já u m m vu

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO PLM PGMÇÃ LS ½ F F SPÊS BLÓGS S SÂS ½ F F 800M 1500M 3000M SÂS 5000M 10000M ½ M. M. L L FQÊ.Í L Z ÍVL B B LÁ SV B XSV 22 LÁ SV 14 B XSV FQ.. MX. 8 MS SV 6 B XSV FQ.. MX. -15 4 3 B B ÓB GLL. B B LPLÍ 2

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

O sinal Impulso Unitário 1. Definição

O sinal Impulso Unitário 1. Definição O sinl mpuls Uniári. Dfiniçã mpuls uniári mp iscr [n] [ n], n, cs cnrári mpuls uniári mp cnínu, 2. Hisóric O sinl l Dirc fi cri pl físic inglês Pul A. Muric Dirc 92-984 p sr is cm quiln cnínu l Krnckr

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Estudo comparativo das técnicas não destrutivas de ultrassom e esclerometria na avaliação do desempenho mecânico de estruturas em concreto armado.

Estudo comparativo das técnicas não destrutivas de ultrassom e esclerometria na avaliação do desempenho mecânico de estruturas em concreto armado. XII Cngs Ltinn Ptlgí l Cnsuión y XIV Cngs Cnl Cli n l Cnsuión CONPAT-Clbi stu ptiv s tns nã sutivs ulss sli n vliçã spnh ân sutus nt. C.H. Cvlh¹, M.C.S.S. M 2 ; J.B. Sv Juni 3 ; S.Giz 4 ; C..C. An 1 ;

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

A CANTONEIRA ABAS IGUAIS PESO ( Kg ) Milimetro Polegada Barra 6 m A C A C CT-001 0,600 12,70 1,20 1/2" CT-005 0,740 15,87 1,20 5/8" CT-007 0,890 19,05 1,20 3/4" CT-015 0,790 25,40 0,90 1" CT-016 0,980

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

A CANTONEIRA ABAS IGUAIS PESO ( Kg ) Milimetro Polegada Barra 6 m A C A C CT-001 0,600 12,70 1,20 1/2" CT-005 0,740 15,87 1,20 5/8" CT-007 0,890 19,05 1,20 3/4" CT-015 0,790 25,40 0,90 1" CT-016 0,980

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O A B O R T O : U M A Q U E S T Ã O M O R A L, L E G A L, C U L T U R A L E E C O N Ô M I C A C U R I T I B A

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

Bem-vindo! Depois de percorrer

Bem-vindo! Depois de percorrer B-! D çã O ê B, ê ê á! A, í ó, á,,,, ç. P é, á ê á. N ó á, ê á çã. D-! Tâ T ê. V ó ê. Há? - >>> >>> >>> >>> - >>> ìì - >>> >>> >>> 2 3 + TRÂNSTO DE PALAVRAS Há á õ ê. V. FRASES CÉLEBRES A ã í? Fç ê. O

Leia mais

5(6,67Ç1&,$(&$3$&,7Æ1&,$

5(6,67Ç1&,$(&$3$&,7Æ1&,$ 59 5(6,67Ç&,$(&$3$&,7Æ&,$ ÃÃ5(6,67Ç&,$Ã(Ã/(,Ã'(Ã+0 No pítulo 6 efinimos ução J σ omo seno um ensie e oente e onução. Multiplino mos os los po um áe S, el fiá: J.S σs (A (8. σs (A (8. Se o mpo elétio fo

Leia mais

O atrito de rolamento.

O atrito de rolamento. engengens. Obseve-se que s foçs de tito de olmento epesentds n figu (F e f ) têm sentidos opostos. (Sugeimos que voê, ntes de possegui, poue i um modelo que pemit expli s foçs de tito de olmento). "Rffiniet

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Índice alfabético. página: 565 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. procura índice imprimir última página vista anterior seguinte

Índice alfabético. página: 565 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. procura índice imprimir última página vista anterior seguinte Í é á: 565 á é í ú á í é á: 566 A A é, 376 A, 378 379 A á, 146 147 A, 309 310 A á, 305 A ( ), 311 A, 305 308 A á B, 470 A á, 384 385 A,, ç Bç, 338 340 A é, 337 Aé, 333 A, 410 419 A K, 466 A, 123 A, 32

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 8º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 8º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Cargo 1: Analista do MPU Área de Atividade: Apoio Técnico-Administrativo Especialidade: Arquivologia Distrito Federal / DF 596 4 149,00 Especialidade: Biblioteconomia Acre / AC 147 1 147,00 Especialidade:

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Escola Secundária Ferreira de Castro

Escola Secundária Ferreira de Castro scl ecundái eei de st nsin ecundái scl us iet de um scl ásic e ecundái eei de st, livei de zeméis L 39/202 - H iêncis e ecnlgis LÇÃ U 0º 878 lexnd st elisbet 5 X X X X X X X 878 5545 lexnde edi dinh 5

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA Geometria Ficha de Trabalho Nº 02 10º Ano

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA Geometria Ficha de Trabalho Nº 02 10º Ano AGUPAMENO DE EOLA DE MOÁGUA Gomti Fih lho Nº 0 0º Ano Osv igu o lo... Ini so istm: ois plnos ppniuls us ts plls um t post um plno um t snt o plno FIH us ts não omplns. s oons os vétis... Qul posição ltiv

Leia mais

ANEXO I BICICLETA ESCOLAR. Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1)

ANEXO I BICICLETA ESCOLAR. Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1) ANEXO I BICICLETA ESCOLAR Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1) Assunto: Adesão à ata de registro de preços nº 70/2010 do pregão eletrônico nº 40/2010. 1 2 BICICLETA 20 - AC,

Leia mais

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m 1 O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U S U M Á R I O A n t o n i o P a i m I n t r o d u ç ã o 1. S i s t e m a p ro p o r c i o n a l n a E u r

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

APROVADO EM INFARMED

APROVADO EM INFARMED L flh - C flh. P l. - C h ú, l é fê. - E f. Nã á-l : -lh jl q. COMPOSIÇÃO: C é: Czl - 200 Ex q.b.. - 1. Ebl 10, 20, 30 60 KETOMICOL - C Czl FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: Kl - C 200 zl, çã l bl 20

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

Resolução feita pelo Intergraus! Módulo Objetivo - Matemática FGV 2010/1-13.12.2009

Resolução feita pelo Intergraus! Módulo Objetivo - Matemática FGV 2010/1-13.12.2009 FGV 010/1-13.1.009 VESTIBULAR FGV 010 DEZEMBRO 009 MÓDULO OBJETIVO PROVA TIPO A PROVA DE MATEMÁTICA QUESTÃO 1 (Prova: Tipo B Resposta E; Tipo C Resposta C; Tipo D Resposta A) O gráfico abaio fornece o

Leia mais

Controle de Processos Aula: Sistema em malha fechada

Controle de Processos Aula: Sistema em malha fechada 107484 Controle de Processos Aula: Sistema em malha fechada Prof. Eduardo Stockler Tognetti Departamento de Engenharia Elétrica Universidade de Brasília UnB 1 o Semestre 2016 E. S. Tognetti (UnB) Controle

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EDITAL Nº 009/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 SELEÇÃO DO

Leia mais

S07A Rua do Roseiral PEDROSO Telf: Fax: Impresso em: :19

S07A Rua do Roseiral PEDROSO Telf: Fax: Impresso em: :19 gupment de scls de vlhs nsin ecundái scl us iet de um scl ecundái de vlhs, V v de i L 139/2012 - us ientífic-humnístic de iêncis e ecnlgis LÇÃ U 10º 1 fns iguel ei 15 X X X X X X X X 18058 2 n lin Lim

Leia mais

Cilindro de bielas de pistão Cilindro padronizado ISO 15552, série ITS. Catálogo impresso

Cilindro de bielas de pistão Cilindro padronizado ISO 15552, série ITS. Catálogo impresso ISO 15552, série ITS Catálogo impresso 2 ISO 15552, série ITS Ø 160-320 mm Conexões: G 3/4 - G 1 com efeito duplo com pistão magnético Amortecimento: pneumático, regulável Haste do pistão: rosca externa

Leia mais

Lalá. Para mais informações:

Lalá. Para mais informações: Llá Cilh - O L Infnil P mis infmçõs: www.mdvilinh.cm.b F i c h Té c n i c : Rlizçã: Cmiéi Cmói Md d Pz RH Gp Vil Mking Gp Vil Txs: Min Simni Ilsçõs: Gsv Sns Digmçã: Gsv Sns / Aynn Sns Rvisã: Nivld Fi

Leia mais

A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL)

A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL) A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL) Aô C Rb Aúj Jú Pgm Eã T Gg UFPA AGB-Bém j_bz@hm.m Eêvã Jé Sv Bb Pq vbb@yh.m.b 1 - INTRODUÇÃO O ém

Leia mais

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS fupcarga Página 1 INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS ireland fábrica ireland Aep Guarulhos Columbia embalagem em caixas de papelão EmbPallets embalagem em pallets embalagem em pallets Invoice Ordem Conhecim

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

CATÁLOGO agricola - tratores - empilhadeiras Www.12m.com.br

CATÁLOGO agricola - tratores - empilhadeiras Www.12m.com.br CATÁLOGO agricola - tratores - empilhadeiras Www.12m.com.br LINHA - agricola 1 Aplicação universal - maquinas e tratores Índice Aplicação Universal...01 Massey Fergusson...02 Ford...06 C.B.T...07 Valmet...04

Leia mais

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024 E S T A D O D E S A N T A C A T A R I N A P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M A J O R V I E I R A S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O, C U L T U R A E D E S P O R T O C N

Leia mais

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ FOI DEUS QUEM FEZ OCÊ AMELINHA Arr Neton W Mcedo Crmo Gregory c c c Deus que fez vo - Deus quem fez vo - Deus quem fez vo- c Deus quem fez vo - J De-us 4 Deus quem fez vo - Deus quem fez vo - J Deus quem

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma Candidato: CPF:

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma Candidato: CPF: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2014.2

Leia mais

E-QP-ECD-070 REV. C 01/Abr/2008 PROCEDIMENTO DE CONTROLE DIMENSIONAL - CALIBRAÇÃO DE MICRÔMETRO EXTERNO - - NÍVEL BÁSICO -

E-QP-ECD-070 REV. C 01/Abr/2008 PROCEDIMENTO DE CONTROLE DIMENSIONAL - CALIBRAÇÃO DE MICRÔMETRO EXTERNO - - NÍVEL BÁSICO - ENGENHARIA PROCEDIMENTO DE CONTROLE DIMENSIONAL - CALIBRAÇÃO DE MICRÔMETRO EXTERNO - - NÍVEL BÁSICO - Os comentários e sugestões referentes a este documento devem ser encaminhados ao SEQUI, indicando o

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Anexo VIII - Fichas de medições de ruídos e de vibrações e Certificado de Calibração do Equipamento

Anexo VIII - Fichas de medições de ruídos e de vibrações e Certificado de Calibração do Equipamento RELATÓRIO TÉCNICO Código RT-020.00/RA2/004 Emissão O.S. 15/08/13 Folha 10 de 12 Rev. A Emitente Resp. Técnico Emitente 15/08/13 Verificação / São Paulo Transporte Anexo VIII - Fichas de medições de ruídos

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

"Oswego": Um Surto Epidêmico de Gastroenterite

Oswego: Um Surto Epidêmico de Gastroenterite "Owg": Um Eêmc Excíc E Tçã: A: F: E Av Wm Ogzçã P-Amc ú Uv ã P (Pó-R çã Pó-çã) C D C Pv OWEO : UM URTO EPIDÊMICO DE ATROETERITE * OJETIVO Aó ém xcíc á cz : m m; b m cv êmc; cc cm x q c ív víc mã; m vgçã

Leia mais

Cadastro Territorial Multifinalitário no planejamento e gestão territorial urbana

Cadastro Territorial Multifinalitário no planejamento e gestão territorial urbana Mundo Geo Connect Seminário Geotecnologia na Gestão Municipal Sessão Desafios para as Prefeituras: o CTM como instrumento de política fiscal e urbana São Paulo, 16 de junho de 2011 Cadastro Territorial

Leia mais